Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz"

Transkript

1 D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz Yeni F Serisi Güçlü fl Orta n z: Yeni Volvo F Serisi Lastikli Yükleyiciler

2 ED TÖR Her zaman en iyiyi sunuyor olaca z çinde bulundu umuz bilgi ça, teknolojik geliflimi ve dolay s yla hep daha iyiyi hedeflemeyi zorunlu k l yor. Daha çok üretmek, daha h zl üretmek, daha uygun maliyetlerle üretmek, daha güzeli üretmek, çevreye daha az zarar vereni üretmek... Daha iyiyi baflaramayanlar ise h zl bir flekilde tasfiye oluyor, baflka bir deyiflle güçlüler ayakta kal yor. Volvo daki daha iyileri ve yenilikleri sizlerle paylaflmak bize heyecan veriyor. Prototipi ilk olarak Las Vegas taki Conexpo Fuar nda sergilenen, Hibrit Volvo L220F lastik tekerlekli yükleyici, ifl makineleri literatüründe yeni bir ça n bafllang c n ifade ediyor. Yepyeni bir fikirle gelifltirilen Volvo ekskavatör boru döfleyici makineleri, eski dozer bazl boru döfleme makinelerine oranla daha yüksek kald rma kapasitesi, daha düflük iflletme maliyeti ve daha h zl üretim imkân sa l yor. Daha üstün performans ve daha konforlu sürüfl performans sunan yeni çevre dostu Volvo F Serisi lastik tekerlekli yükleyicilerle ilgili bilgiler veriyoruz. Ülkemizin önde gelen firmalar n n yöneticileriyle yapt m z söyleflileri ve baflar lar n n s rlar n yine bir solukta okuyacaks n z. Yeni yar flmam zda sizlerden birer dedektif gibi internet sitemizi kar fl kar fl incelemenizi bekliyoruz. Ayr ca bu vesile ile sizleri; Mart 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek olan zmir Do altafl ve Nisan 2008 tarihleri aras nda stanbul da düzenlenecek olan Ankomak fl Makineleri Fuar ndaki standlar m zda, yeni ürün ve sürprizlerimizle a rlamak için davet ediyoruz. Görüflmek dile imizle... Volvo üretim hatt na 2007 içerisinde gerçekleflen büyük sat n alma ile eklenen, yeni yol yap m ve bak m makineleri hakk ndaki genel bilgileri, yollara ç kmadan hemen önce sizlere sunuyoruz. Gökhan Kuyumcu Ürün Pazarlama Müdürü 3

3 Ç NDEK LER V ZYON MART 08 SAYI:11 SAH B Volvo Türk Ltd. fiti. fl Makineleri Bölümü Ad na Mahir Hocao lu SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Gökhan Kuyumcu GENEL YAYIN YÖNETMEN Suat Nazaro lu DANIfiMA KURULU Mahir Hocao lu Levent Do urga Hadi Gür fl k Hakan Koralp U ur Bafltürk Renda Toksöz Levent Orcan Mustafa Koç Serdar Besler Nurettin Çevik Dilek Özkan Gökhan Kenar Ebru Nihan Celkan 6 Tecrübe Yola Ç kt : Yeni Volvo Yol Ekipmanlar 10 D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz 14 S n rlar n Ötesinde; Volvo 16 Volvo Ocean Race 6 YAYIN HAZIRLIK Ortak letiflim Tan t m Paz. Ltd. fiti. Ö retmen Haflim Çeken Cad. Ceceli fl Merkezi No: 15 Kat: 3 Fulya fiiflli - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yay n BASKI Umur Bas m A.fi. Tel: (0216) Volvo Club üç ayda bir yay mlan r. Volvo Türk Ltd. Cevat Aç kal n Cad. No: 1 Tozkoparan - Merter / stanbul Tel: (0212) Volvo Club dergisinde kullan lan yaz ve foto raflar n tüm kullan m haklar Volvo Türk Ltd. fiti. ye aittir. zin almaks z n kullan lamaz. 18 Güçlü fl Orta n z - Yeni Volvo F Serisi Lastikli Yükleyiciler 22 Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz 26 Care Track Uydu Makine Takip Sistemi 28 Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz 32 Türkiye ve Rüzgâr Enerjisi 34 Etkinlikler De erli Dostlar m z, Geçti imiz sene 175. yafl n kutlayan Volvo ifl makineleri, bu özel seneyi pek çok baflar ile tamamlad. Dünya genelinde makine sat fl adedindeki % 72 lik art fl ile adetsel bir rekor k r lmas ve 100 adedi Ingersoll Rand yol yap m ekipmanlar ürünleri olmak üzere toplam 140 yeni modeli ürün yelpazesine katmas bu baflar lara sadece birkaç örnektir. Sektör genelinde ise, Kuzey Amerika da yaflanan % 7 oran ndaki düflüfle ra men toplamda 2006 ya göre % 12 lik bir yükselifl yafland. Türkiye olarak, gündemi seçimlerle dolu geçen bir senenin ard ndan, yeni y l, ifl makineleri sektörünü do rudan etkileyen finansal kiralama ifllemlerinde katma de er vergisi avantaj n n kald r lmas uygulamas ile karfl lad k ve geçen sene bafllam fl olan ABD kaynakl global ekonomik belirsizli in etkileri ile devam ediyoruz. Volvo ifl makinelerinin Türkiye de ad na yak fl r yap lanmas, ifl ortaklar ile senelerdir özenle kurmufl oldu u güven iliflkisi ve elbette Volvo nun aral ks z devam eden araflt rma ve gelifltirme yat r mlar ile ortaya ç kan mükemmel ürün kalitesi sayesinde bu sene de sat fl hedeflerimize ulaflaca z. Önceli ini müflteri memnuniyeti olarak belirlemifl olan firmam z n, enerji, tutku ve bireye sayg duyarak çal flma misyonuna ba l çal flanlar ile birlikte müflterilerine sundu u yüksek kalitedeki hizmet bu hedefe ulaflmaktaki en büyük katk y sa layacakt r senesi itibar yla sorumlulu unu ald m z Orta Asya ülkelerinde h zl bir bafllang ç yapt k ve çok önemli aflamalar kaydettik. Bu ülkelerdeki çal flmalar m z 2008 senesinde de tüm h z ile devam edecektir senesinin, bir parças olmaktan gurur duydu um tüm Volvo ailesi için umut dolu, baflar l, mutlu bir y l olmas n diler, bu derginin haz rlamas nda eme i geçen de erli müflterilerimize ve çal flma arkadafllar m za teflekkür ederim. Sayg lar mla, Derya Kösecio lu Lojistik ve Planlama Müdürü 4 5

4 YOL EK PMANLARI Ticari nakliye alan nda yat r mlar n yo unlaflt ran Volvo, ifl makineleri sektöründeki gücünü her geçen gün art r yor. Volvo, 2007 y l Nisan ay nda Ingersoll Rand firmas n n yol ekipmanlar bölümünü sat n ald. Volvo kurumsal görünüm ve renklerine sahip yeni yol ekipmanlar ilk kez 2008 y l Mart ay içerisinde Las Vegas Amerika da düzenlenen CONEXPO Fuar nda sergilendi ve art k yollara ç k yor. Mevcut yedi farkl model greyderine, yetmifl yeni model makine ekleyen Volvo, yol yap m ve bak m ifli konusunda uzmanlaflan müflterilerine art k daha genifl kapsaml çözümler sunuyor. Volvo yol ekipmanlar ; Kanada - Goderich, Brezilya - Pedeneiras, Almanya - Hameln, Hindistan - Bangalore, Amerika Birleflik Devletleri - Shippensburg ve Letterkenny kentlerinde üretilmektedir. Volvo toprak silindirleri; 2,5 tondan 20 ton a rl a kadar 18 farkl modelden olufluyor. Güçlü ve bir o kadar da hassas Volvo toprak silindirleri; seviyeleme ifllemlerini mükemmel bir flekilde yaparken, ayn zamanda daha az pas ile zaman ve yak t tasarrufu sa lamaktad r. Volvo toprak silindirlerinin temel özelliklerinden baz lar ; S v so utmal güçlü çevre dostu motor ROPS güvenlik standartlar na sahip güvenli operatör kabini Operatör platformunda titreflim izolasyonlu ve ergonomik kontrol üniteleri 1 metreye 1 metre operatör görüfl aç s ile güvenlik ve yüksek üretim Sal n m yapabilen merkez ba lant noktas Kolayca aç labilen motor kaputu ile kolay bak m ve onar m imkân Hidrolik komponentlere eriflim için öne do ru aç labilen operatör kabini Tambur ve tekerleklerden etkili hidrostatik tahrik sistemi No Spin arka diferansiyel kilidi ile uygulama çeflitlili i Yere yak n a rl k merkezi ile e imli koflullarda bile üstün performans Yüksek merkezkaç kuvveti ve genifl vurufl aral çten montajl tambur temizleme sistemi ki farkl genlik ayar seçene i ki kademeli standart hava filtreleri Direksiyon levyesi üzerinden titreflim kontrol özelli i 6 7

5 YOL EK PMANLARI Volvo asfalt silindirleri; dar flehir yollar ndan büyük otobanlara kadar farkl koflullardaki asfalt s k flt rma uygulamalar n n uzman d r.1,5 tondan 13,5 tona kadar a rl kta toplam 18 modelden oluflan Volvo asfalt silindirleri; düflük ses seviyesi ve düflük yak t tüketimi ile çal flt çevreye zarar vermeden ve yüksek performansla çal flmak amac yla dizayn edilmifltir. Volvo asfalt silindirlerinin fark yaratan baz özellikleri; S v so utmal, dört silindirli, güçlü motor Düflük yak t tüketimi, düflük emisyon ve düflük gürültü seviyesi Yekpare flasi dönüfl özelli i ile yengeç yürüyüfl özelli i (Rigid Frame Steering) ROPS güvenlik standartlar na sahip güvenli operatör kabini Operatör platformunda elektronik joystick kontrolü Yükseklik ayar yap labilen sa a sola do ru kayabilen operatör koltu u Birbirinden ba ms z hareket edebilen tamburlar Ergonomik direksiyon ve ayarlanabilir direksiyon kolonu 360 derecelik genifl operatör görüfl aç s ile yüksek güvenlik ve üretim Ön ve arka tamburda dört dilimden ayr ayr etkili hidrostatik tahrik sistemi Ön ve arka tandemlerde iki kademeli, otomatik kontrollü titreflim sistemi Günlük bak m noktalar na kolay eriflim imkân Bas nçl, çift filtrasyonlu su s k flt rma sistemi ve çift su tank Dört farkl dönüfl modu için direksiyon ve joystick ile elektronik kontrol özelli i Patinaj önleme sistemi Volvo asfalt sericiler, yol yap m konusundaki elli y ll k bir tecrübenin ürünüdür. Asfalt serme makinelerinin yol yap m iflindeki önemi çok büyüktür. Çünkü, asfalt haz rlayan santralden, s k flt ran asfalt silindirine kadar di- er bütün ekipmanlar asfalt sericinin iflini durmadan ve yüksek kapasite ile yapmas na ba l olarak çal flmaktad r. Lastikli ve paletli olmak üzere iki farkl s n fta üretilen asfalt sericiler; sa laml klar ile güvenilmek ve yüksek performans sa lamak üzere gelifltirilmifltir. Paletli asfalt sericiler; 2,5 m den 13 m ye kadar serme geniflli- ine sahip dört modelden oluflurken, lastikli asfalt sericiler ise yine 2,5 m den 9 m ye kadar asfalt serebilen üç modelden oluflmaktad r. Volvo asfalt sericilerin ön plana ç kan baz özellikleri; S v so utmal, güçlü ve çevre dostu motor Elektronik kontrollü ve hassas sürüfl özellikleri birbirinden ba ms z paletler Bak m gerektirmeyen, otomatik gergi ayarl ve kauçuk pabuçlu güçlü yürüyüfl sistemi Yürüyüfl tak m n n önündeki engelleri temizleyen yol kaz c lar Yüksek hacimli ve yüksek besleme kapasiteli malzeme haznesi Malzeme ak fl n rahatça izleme imkân sunan ve ayarlanabilen koltuk ünitesi En geliflmifl elektronik serme yönetimi sistemi (EPM II) Yanlamas na uzat labilen iki operatör koltu u Hidrolik olarak yüksekli i ayarlanabilen, genifl serme kapasiteli burgu Serme tablas n n her iki yan nda da bulunan serme kontrol panelleri H rs zl a karfl koruma kiti Ters yönde dönebilen burgu ve tafl y c bantlar Tafl ma bantlar ve burgu için merkezi ya lama sistemi Serme tablas üzerinde yal t m kontrolü ve merkezi ya lama noktalar Hidrolik olarak uzat labilen, tek veya çift tamperli ve vibrasyonlu serme tablas. Volvo yol ekipmanlar, Nisan 2008 tarihlerinde stanbul CNR EXPO Center da düzenlenecek olan Ankomak 17. fl Makinalar, Yol Elemanlar ve nflaat Teknolojileri Fuar nda ilk kez Türk ifl makinesi kullan c lar ile tan flacakt r. Volvo renkleri ve markas ile misafirlerini karfl layacak olan Volvo toprak silindirleri, Volvo asfalt silindirleri ve Volvo asfalt sericiler fuar n y ld z olacakt r. CNR EXPO center 8. Hall deki stand m za tüm müflterilerimizi ve tüm Volvo hayranlar n davet ediyoruz. 8 9

6 SÖYLEfi Volvo yu tercih etmemizin nedeni Volvo nun makinelerinin çok iyi dizayn edilmifl olmas. Volvo lar, mermere göre dizayn edilmifl güçlü makineler. D MER Diyarbak r Mermer nflaat San. ve Tic. A.fi. nin kurucusu Raif Türk, çal flma hayat na gazetecilikle bafllam fl. stanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbak r da çeflitli gazetelerde çal flmas n n yan s ra Anadolu Ajans nda yedi y l Bölge Müdürlü ü görevini üstlenmifl y llar ndan itibaren mermercilik ve madencili e ilgi duymaya bafllayan Türk, 1995 y l nda gazetecilik mesle ine nokta koyup tamamen mermer ve madencilik sektörüne geçifl yapm fl. Ayn zamanda Diyarbak r Sanayici ve fl Adamlar Derne i nin baflkanl k görevini de yürüten Raif Türk le Türkiye nin, Diyarbak r n ve D MER in mermer sektöründeki konumunu konufltuk. Mermer sektörüyle tan flman z nas l gerçekleflti? y llar nda mermercilik ve madencilik sektörlerine ilgi duymaya bafllad m ama bölgesel koflullar nedeniyle giriflimlerimizde pek baflar l olamad k y l nda yeniden yap lanarak yeni giriflimde bulunduk teki giriflimimiz yavafl yavafl baflar l oldu ve Diyarbak r n da ilk mermercisi olduk. Çocuklu umdan beri da lar m zda madenler oldu u konusunda kafamda fikirler vard. Anadolu Ajans ndan sonra bir süre krom ve bak rla ilgilendim. Krom ve bak r ile ilgili çal flmalar yaparken karfl ma mermer rezervleri ç kt. Bu iflte baflar l olabilece im konusunda intiba edindim ve as ld m. Haks z da de ilmiflim. Her fley iyiydi de imkân yoktu. Onun için de Diyarbak r da tan d m, bildi im ne kadar zengin varsa, müteahhit varsa birlikte çal flmay önerdim. Ancak korktuklar ve Tafla yat r m yap l r m? diye bakt klar için tekliflerimiz çok fazla ilgi görmedi. talya dan bir ortak buldum. Onunla ifl biraz ciddiyet kazand fakat sonra o da bölgesel koflullar nedeniyle geri çekildi. Bir süre çal flm flt k fakat ürettiklerimizi satamam flt k. Bunlar 1994 te satma imkân m oldu. Böylece 1995 te yeniden bafllad k. talyanlar ile bafllamak size bir avantaj sa lad m? Onlar sayesinde mermercilik sektörüyle, mermercilik çevresiyle tan flm flt m. Hem çevrede bizim sektörün ciddi bir parças olabilece imiz konusunda bir izlenim edinildi hem de bende de öyle bir fikir olufltu. Manevi anlamda, bilgi edinilmesi ve çevre edinilmesi anlam nda talyanlar n çok faydas oldu. Diyarbak r da ilk mermer iflini bafllatt n z. Bu kadar geliflirken sizi takip edenler olabilece ini düflünüyor muydunuz? Düflünüyordum çünkü bilgilerim do ru olmasa bile o s ralar edindi- im izlenim rezervlerin çok zengin oldu u yönündeydi. Rezervlerin büyük olmas sektörün burada büyüyece i anlam na geliyordu ve haks z ç kmad m. Biz 1995 te bafllad k y l nda da Toprak Mermer bafllad de bizde tafleron olarak çal flan arkadafllar olmufltu, sonra onlar da zamanla kendi ocaklar n açt lar. Derken sa dan soldan yeni firmalar geldi. Sonuçta Diyarbak r, Türkiye nin önemli mermer üretim merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye de ç kar lan mermerin yüzde kaç Diyarbak r dan ç k yor ve en çok hangi çeflit mermer ç k yor bu co rafyada? Diyarbak r da Türkiye de üretilen mermerin % 15 i ç k yor. Bu çok önemli bir rakamd r y ll k bir geçmiflimiz var. A rl kl olarak bej ç k yor ancak zaten en çok ilgi gören de bejdir. Konutlarda, ifl yerlerinde, otellerde, hastanelerde kullan l yor daha çok. Baflka renkler, çeflitler de var tabii. Ancak onlar da bölgenin flartlar ndan kaynaklanan s k nt lar nedeniyle s n rl ç kar l yor. Zamanla onlar da artacakt r. Oldukça k ymetli olan beyaz mermer çeflitleri de girecek devreye. Üretimimiz a rl kl olarak, % oran nda ihracata yöneliktir. Buradan stanbul a satmakla Çin e satmak aras nda bir tercih yapmam isterseniz Çin e satmay tercih ederim. Çünkü maliyeti daha düflük oluyor. Bursa da, Bal kesir de, Uflak ta, Mu la da, Afyon da daha yak n olduklar için stanbul pazar na sunulabilecek daha az maliyetli tafl çeflitleri var. Bafllad n z y llar bugünle k yaslarsan z hem teknolojik hem bilgi birikimi aç s ndan Türk mermer sektörü nereden nereye geldi? y llar nda henüz tel kesme yoktu, yeni yeni piyasaya giriyordu ve kompresörlerle, pehlivan krikolarla üretim yap l yordu. Bir sezonda metreküp kadar tafl al - nabiliyordu. Oysa bu rakam art k bir ocaktan 2-3 günde çok rahat al nabilecek tafl miktar durumuna geldi. Teknolojide de tabii çok önemli geliflmeler oldu. Bu da hem mermer üretimini art rd hem iflletmecili i daha kolay bir hale getirdi

7 SÖYLEfi Türkiye teknolojik aç dan dünya ile karfl laflt r l rsa nas l bir tablo ç k yor ortaya? Dünya ülkeleriyle ayn teknolojiyi kullan yoruz. Mermer makineleri sektöründe dünyada bu iflin öncüsü talya d r. Bizim mermer makineleri sektörümüz de talya ile ayn teknolojiyi takip ediyor. Taklitle ya da Ar- Ge çal flmalar n gelifltirerek baflar - yorlar bunu. Art k baz firmalar m z afla yukar talyanlar n kalitesinde makine üretebiliyorlar. Baz makineleri de do rudan talya dan al yoruz. Dolay s yla bu konuda sektör olarak bir s k nt m z yok. Türkiye de dünya rezervlerinin % bulunmas na ra men ihracat m z 1 milyar USD yi önceki y l ancak geçti. Böyle geride olmam z n nedeni nedir? y l öncesinde ihracat m z 1 milyon dolard de ulafl lan 1 milyar 250 milyon dolar gibi bir rakam var ortada. Madenlerin özellefltirilmesi 1985 e tekabül ediyor y l nda ç kan Yeni Maden Kanunu yla birlikte özel sektör a rl n koymaya ve mermer sektörü de geliflmeye bafllad. Mermer ocaklar daha önce Tafl Nizamnamesi ne ba l yd ve özel idarenin yönetiminde, denetimindeydi. Daha sonra Enerji Bakanl Maden flleri Genel Müdürlü ü ne ba land. Bu da ard ndan araban n h zlanmas n, özel sektörün konuya daha ciddi e ilmesini getirdi. Y ldan y la h zla art fl sa land. Gerçi geçen sene önceki y llara oranla daha düflük bir performans sergilendi ancak bu da döviz kurlar - n n düflük olmas ndan kaynakland. Önceki senelerde % civar nda olan mermer ihracat ortalamas % 25 e düfltü. Ama biz D MER olarak yine % larday z. Büyüyen bir ivmeyle devam ediyoruz ve Türkiye ortalamas n n çok üzerindeyiz y l için 2,5 milyar dolar n üzerinde bir ihracat rakam telaffuz ediliyor. Bu kadar k sa süre içinde bu rakama ulaflmak mümkün mü? Do rusu bu durum dövizin gelece ine ba l. Döviz bu flekilde devam ederse o rakam bulabilece imizi sanm yorum. Dövizde bir k p rdama olursa ve YTL gerçek de erine yak n bir yerde olursa o zaman çok rahat ulafl labilir. Toplam sat fllar n z içinde ifllenmifl ürün ve blok sat fl oranlar n z nedir? Her ikisinin oran da % 50. Zaman zaman d flar dan da yani di er üreticilerden de blok al p sat yoruz. Bu nedenle yar yar ya oluyor. Türkiye nin hemen hemen her yerinden al yoruz. Müflterilerimiz u raflmak istemiyor ve Mu la dan ya da Denizli den bizim al p göndermemizi istiyor. Biz de hem müflteriye hizmet vermek aç s ndan hem de ticari faaliyet olmas aç s ndan yap yoruz. Sektörde baz firmalar ifllenmifl ürünün, baz lar ise blok sat fl n daha kârl oldu unu söylüyor. Sizin görüflünüz nedir? Blok sat fl daha kârl d r. Fakat mutlaka ifllenmifl ürünün de sat lmas gerekiyor. Elbette ki ifllenmifl ürünün katma de eri daha yüksektir. Ancak kârl l k aç s ndan düflündü ümüz zaman, elektrik baflta olmak üzere baz giderlerin yüksek olmas nedeniyle ifllenmifl ürün daha maliyetli oluyor. Yaklafl k 12 senedir mermer sektöründesiniz. Özellikle karfl laflt n z sorunlar nelerdir? Bunlar olmasa sektör daha ileriye gider diyebilece- iniz neler var? Bizim bölgeye özgü özel bir sorunumuz var. Bölgeye pek kadastro girmemifl oldu u için köylüler kendi aralar nda ormanlar, hazine arazilerini paylaflm fllar. A ac na da kayas na da sahip ç k yorlar. Orman ya da devletin hükmü ve tasarrufu alt ndaki madenler nedeniyle devlete bir ödeme yap yoruz. Ama ayn yerler için bir de köylüye çok çok fahifl fiyatlarla bir ödeme daha yap yoruz. Yasa d fl bir ödeme asl nda bu. Ancak bu ödemeyi yapmasak bizi çal flt rmamak gibi e ilimleri var ve bir sürü engel ç kar yorlar. Bugüne kadar baflar l olamad k bu konuda. Genellikle sorun yaflamaya devam ediyoruz. Bölgede kaliteli eleman s k nt s var m? stedi iniz özelliklere sahip elemanlarla çal flabiliyor musunuz? Önce D MER olarak sonra Diyarbak r mermer sektörü olarak bunun s - k nt s n çok yaflad k. Kendi elemanlar m z yetifltirmek suretiyle bu s - k nt lar aflt k. Bugün gelinen aflamada D MER in çok iyi yetiflmifl bir kadrosu var, genel olarak çal flanlar bak m ndan nitelikli bir insan gücü seviyesine ulaflt k. Diyarbak r Sanayici ve fl Adamlar Derne i nin baflkanl n da yürütüyorsunuz. Diyarbak r n genel yap s ve sanayisinden biraz söz edebilir miyiz? Diyarbak r n sanayisinin afla yukar % 25 i mermer sektöründe, % 25 i de tekstil sektöründedir. Geri kalan % 50 si ise de iflik sektörlere da lm fl durumdad r. Diyarbak r çok iyi turizm potansiyeli de olan bir flehir. Ancak bu imkânlar n kullanam yor. Surlar n restorasyonu, onar m baflta olmak üzere tarihi eserlerin onar m - na ve korunmas na özel önem vermek gerekir. Fakat ne yaz k ki bunun için de pek çal flma yok. D MER in yap s ndan söz edebilir misiniz? Kaç çal flan var, y ll k kapasitesi, üretimi ne kadar? D MER in üçü mermer sektörüyle ilgili olan aktif dört flirketi var. Tigre Mermer diye bir ortakl m z var. A rl kl olarak bazalt üretimi yapan Dibaz diye bir firmam z var. Bir de Diyor isminde, kap ve mutfak üreten, orman ürünleriyle ilgili bir firmam z var. D MER ise ana flirket olarak faaliyetini sürdürüyor. Bunlar n tamam nda toplam 700 kifli çal - fl yor. D MER in aktif olan alt oca- nda yaklafl k 90 bin metreküp gibi bir üretimimiz var. Rezervleriniz ne durumda? Rezervlerimiz oldukça iyi. Rezervlerimiz y lda bitecek gibi de il. D MER daha çok hangi ülkelere ihracat yap yor? D MER olarak Çin, Hindistan, Japonya, Tayvan, Kore ve Singapur baflta olmak üzere Uzakdo u ülkelerine, hemen hemen bütün Ortado u ülkelerine, Güney Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat yap yoruz. Çin e blok ihracat yap yoruz. D MER olarak önümüzdeki y llar için hedefiniz nedir? Bizim elimizde faal olan alt tane ocak var ve bunlara ek olarak befl ocak daha açma imkân m z mevcut. Deneme amaçl de il kesin çal flabilecek ocaklardan söz ediyorum. Ancak bunlar çal flt rmam z için piyasaya, pazara güvenmemiz gerekir. Dolar n böyle gitmesi bizi de yavafllat yor. Bu nedenle flimdilik yat r mda biraz daha temkinliyiz. Türkiye de bu kadar çok rezerv varken yurt içinde neden mermer çok tercih edilmiyor sizce? Ben ilk defa Verona Fuar na gitti- imde her mimarl k ö rencisinin bu fuar mutlaka gidip görmesi gerekti- ini düflündüm. Nürnberg de de böyle oldu. Mimarlar m z bu konuda pek yeterli de iller kanaatimce. Dünyan n çok fazla ilgi göstermedi i granit Türkiye de furya halinde. Ucuz oldu u için yapay mermere, yapay granite ilgi var ama do al tafl n yerini hiçbir fley tutamaz. Baz granitler zaten radyasyon aç s ndan da sa l a zararl. Diyarbak r da bazalt tafl var ki kald r mlarda granit kullan lmas hiçbir flekilde ak ll ca bir ifl de il. Tan t m eksikli i, mimarlar n bilgisizli i, müteahhitlerin ucuzlu a bakmas, Çin granitlerinin ucuzlu u Türkiye de mermerin yeterince kullan lmas n olumsuz yönde etkileyen faktörler. Müteahhit genellikle zaten yap-satç oldu undan ve özellikle de kamu sektörüne, devlete çal fl yorsa kaliteye bakm yor, kâr - na bak yor. Böyle olunca da granit ön plana ç k yor. flinizin kayna mermer ama mermeri ç karan da ifl makineleri. Makine park n zdan ve hangi markalar kulland n zdan da bahseder misiniz? Makine park olarak 22 tane kadar büyük ifl makinemiz var. 100 civar nda da irili ufakl ocak makinemiz var. lk s ralar farkl makineler ile bafllad k fakat 2003 te Volvo marka bir yükleyici makine ald k. Arkas ndan da Volvo ile devam ettik te iki tane, 2006 da dört tane ve 2007 de toplam dokuz tane makine ald k. Volvo yu tercih etmenizin nedeni neydi? Volvo yu tercih etmemizin nedeni Volvo nun makinelerinin çok iyi dizayn edilmifl olmas. Volvo lar, mermere göre dizayn edilmifl güçlü makineler. Yedek parça ve servis konusunda da bir sorunumuz yok. Ayr ca servis hizmetlerinden çok memnun kald k. Bunlar bizim için özelikle iflin sürmesi aç s ndan tabii ki çok önemli faktörlerdir. Bir gün makinenin bofl yatmas, servis hizmetinin yeterince sa l kl verilememesi onlarca iflçinin yatmas demektir. Bu da maddi kay p anlam na gelir. Mermer sektöründe uluslararas platformda Türkiye nin rekabet gücünü olumsuz etkileyen faktörler olarak neleri sayabilirsiniz? Navlun aç s ndan özellikle akaryak - t n pahal olmas üretimde bizi engelliyor. Bizim bölge olarak limanlara ve büyük yerleflim alanlar na uzak olmam z nedeniyle akaryak t n ucuzlamas, sübvanse edilmesi gerekiyor. En az ndan ihracata yönelik olarak desteklenmemiz gerekiyor. ç piyasada baz bölgeler aras nda çok fazla haks z rekabet var. Mermer sektöründekiler birbirleriyle ölümüne gereksiz rekabet ediyorlar. Bütün bunlardan kaç n rsak çok daha iyi olacakt r. Ürünlerimiz dünya çap nda ra bet görüyor. Genellikle Türkiye nin tafllar dünyan n her taraf nda ilgi görüyor. Pazarlama çal flmalar aç s ndan daha çok fuarlar arac l - yla tan t m ve sat fl yap l yor. Ancak do rudan projelere müdahil olmak gerekir. D MER, profesyonelleflme aç s ndan Türkiye nin en iyi mermer firmas d r. Ancak bence yine de iflimizin önemli bir yan en az ndan ruhen biraz amatör kalmay baflarabilmektir. Akaryak t fiyat n n yüksek olmas ifl makinelerinin yak t tüketimine çok dikkat edilmesini gerektiriyor. Yak t tüketimi aç s ndan Volvo ifl makinelerini de erlendirir misiniz? Bizim kulland m z makineler aç - s ndan Volvo nun üstünlü ü tart fl lmaz. Mermer sektöründe nereye giderseniz gidin Volvo vard r. Operatörlerin e itimi konusunda Volvo nun deste i oluyor mu? Volvo nun operatörlerimize yönelik daha dün böyle bir e itimi oldu. Bunun da devam edece ini düflünüyoruz. Volvo nun kendi giriflimiyle gerçekleflti bu e itim. Makineleri satmakla kalmay p sonraki hizmetleri de eksiksiz gerçeklefltiriyor. Bunu servis hizmetleri aç s ndan da yap - yor. Servis ve yedek parça hizmetlerinin bulunmas ve bunlar n pahal olmamas bizim için çok önemlidir

8 ÇEV R Alaska da yürütülen komple bir proje, e er a açlar n oluflturdu u y n temizlenemeseydi yolda kalacakt. Okuyaca n z haber Volvo EC210 Paletli Ekskavatör ün s n rlar aflarak projeyi devam ettirmesinin hikâyesidir. Olaylar n geliflimi bir macera filminin senaryosunu hat rlat yordu. Alaska n n uza nda yürütülen projede oluflan deredeki a aç t kan kl su seviyesinin düflük oldu u A ustos ay içerisinde temizlenemeseydi 12 ay gecikmek zorunda kalacakt. Zaman gittikçe tükenirken ve taahhüt edilen ifl, program n tehlikeli biçimde gerisinde kal rken EC210 Paletli Ekskavatör yard ma UÇTU. Proje tamamland nda, 5,5 mil uzunlu undaki tek yönlü yükleme yolu, birkaç dik meyillenmeye ra men dört tekerden çekiflli araçlar n ve paletli ekipmanlar n kullanabilece i hale gelecekti. Alaska da bulunan müteahhitlik firmas South East Road Builders flirketi çal flmalara geçen y l bafllam flt ancak yüklü miktarda kaya problem ç karm fl ve projenin ilerlemesi oldukça yavafllam flt. Cevap nedir? Yolun di er taraf ndan ifle bafllayarak ortada buluflmak. Problem nedir? Yolun di er taraf na, ancak büyükçe bir botla belirli bir yere kadar gidip, devam nda bulunan 700 metre yüksekli indeki bir da da aflt ktan sonra var labiliyor olmas. Çözüm nedir? EC210 Paletli Ekskavatör ü helikopterle yolun di er taraf na götürmek. Makineyi kiralayan CMI firmas n n tek flans EC210 Paletli Ekskavatör ü 3,6 tondan a r olmayacak flekilde parçalara ay rarak transfer etmekti. Temiz Enerji Tüm bu macera Alaska da bulunan Juneau flehrinin elektrik flebekesine temiz kaynak sa layabilmek içindi. Enerji ihtiyac n n yüksek oldu u zamanlarda bir dizi jeneratörün kullan lmas ihtiyac karfl l yordu. Bunun yerine daha iyi bir çözüm ise Juneau flehrinin güneyinde bulunan ve Taku Nehri nin karfl s nda yer alan Dorothy ve Bart göllerinden sa lanacak hidroelektrik gücünü kullanmakt. Yerel enerji firmas AELP bu enerji kullan - m sa lamak için Göl Kapa inflas n n yap lmas na karar verdi. Uygulama kolayca flu flekilde gerçeklefltiriliyordu; Göl kanallar boyunca uzanan borular n bitimine eklenecek valf, suyun oluflturdu u bas nç ile harekete geçecek ve elektrik üretim türbinlerini çal flt rarak 20 MW elektrik üretilmesini sa layacakt. AELP Göl Kapa projesini dünya çap nda ilk uygulayan firma olarak köklü bir çevreci flöhrete sahiptir. Firma, son zamanlarda yenilenmek için inflaat ifllerine ara vermiflti. EC210 ilk olarak, CMI servis müdürü Cade Smith ve beraberindeki ekip arkadafllar Mike Copolla ve Scoot Chapel taraf ndan sökülmek üzere büyük bir botla Juneau ya tafl nd. Servis müdürü Cade parçalar n sökülmesi ve tafl nmas ifllemini flöyle anlatt. ki günde bitirece imizi düflündü ümüz ifli, kötü hava koflullar na ra men, ana helikopter ve çift pervaneli Boeing Vertol 107-II yar m günde bitirdi. Vertol a r parçalar tafl rken, küçük helikopter hafif parçalar tafl d. Saatte 222 km ile 17 tur yaparak bütün parçalar tafl d lar. E er atölyeniz, vinciniz ve servis arac n z varsa EC210 Paletli Ekskavatör ü sökmek ve daha sonra bir araya getirmek kolayl kla yap labilir. Cade ve tak m bu olanaklara sahip de ildi. Cade bunun normal bir durum oldu unu, bu yüzden endifle etmediklerini, sadece daha fazla ifl anlam na geldi ini söylüyor. Kompak ekskavatör, halatlar, kriko, makaralar ve birkaç blok odunla tak m önce bomu yukar kald rarak montaj miline yak nlaflt rd ve denge a rl klar n tak m pozisyonuna getirdi. Cade ve tak m makineyi sadece iki günde yeniden infla etti. CMI Güneydo u Bölge Müdürü Chris Gerondale, Cade ve tak m n n ola anüstü bir ifl baflard klar n söyledi. CMI yetkilileri, daha önce de bir ekskavatörü helikopter yard m ile tafl d klar n, ancak bu ifllemi en son 12 y l önce yapt klar n belirttiler. O zamandan bu yana teknolojinin çok de iflti ini, bu nedenle makinenin tafl nmas s ras nda helikopterin yaratt statik elektri in ekskavatörün elektronik aksam üzerindeki etkisini hesaplayamad klar n belirttiler. Bu nedenle makine tekrar bir araya getirildi inde sensörlerden gelen birçok uyar ile karfl lafl lm fl, ayr ca ICU ve ECU yeniden programlanmak durumunda kal nm fl. Fakat bunlar n tamamlanmas ile beraber makinenin yeni gibi oldu unu belirttiler. Yo un Çal flma Y k nt lar Temizliyor fl yüklenicileri her gün da n di er taraf na gidip gelirken, EC210 kovas ve kaya tutma ataflman ile yolun di- er taraf na ulaflmaya çal fl yor, bir yandan da yolu sondaja haz rl yor ve yol boyu y k nt lar temizliyor. Tüm bu ana problemler azalmas na ra men da n di er taraf nda bulunan EC210 Paletli Ekskavatör e servis sa lamak halen zorlu bir süreç. CMI yetkilisi Gerondale, da n di er taraf na gidip bir fleyler deneyip geri dönmenin, USD tutar ndaki uçufl masraf bir kenara b rak l rsa, makinenin yatma zaman n n düflük tutulabilmesi için problemin tek seferde çözülebilmesi gerekti ini belirtiyor ve ekliyor Yol tart flmas z bir flekilde zaman nda tamamlanmal. Yol tamamland nda yukar da anlat ld gibi benzer bir hava operasyonuna ihtiyaç olmayacak. EC210 paletleri üzerinde okyanusun kenar na yaklaflacak ve kendisini eve götürecek gemi üzerinde sakince yol alacak

9 ETK NL KLER Do aya meydan okumak insano lunun en eski e lencelerinden biri. Kendi s n rlar n do an n s n rlar karfl s nda tartmak, gidilmemifl yerlere ayak basmak, do a karfl s nda cesaretini s namak, farkl flekillerde y llard r deneniyor. Okyanusun bilinmezli i ve bu bilinmezli in getirdi i karfl konulamaz çekicili i, okyanusun kendisini de meydan okunacak en iyi alternatiflerden biri haline getiriyor. Dünyan n tüm denizlerinin dolafl laca bir okyanus yar - fl fikri ilk olarak 1971 y l nda ngiltere de denizcilerin s kl kla gittikleri bir barda ortaya at lm flt. Bu meydan okuma, 7 de iflik ülkeden, 17 ekibin 167 kat l mc s taraf ndan ilk kez 1973 y l nda ngiliz Whitbread firmas n n sponsorlu unda gerçeklefltirildi. 35 y ld r devam eden serüven, dünyan n en prestijli yat yar fl ve aç k deniz organizasyonu olarak görülen yar flma, sezonu ile birlikte Volvo Ocean Race ad n ald. Bu y l Volvo Ocean Race ad alt nda üçüncüsü düzenlenecek organizasyon 11 Ekim 2008 tarihinde spanya n n Alicante liman ndan bafllayarak 11 liman dokuz ay süresince takip edecek ve Rusya n n St. Petersburg liman nda son bulacak. Toplam 1.8 milyar insan taraf ndan takip edilen yar fl, bu sene, geçen senelere oranla çok daha zorlu bir etaba sahip. Söz konusu bu etap, Çin ile Brezilya aras nda mili kaps yor ve etab n tamamlanmas 34 gün sürecek. VO70 (Volvo 70 kurallar ) özelliklerine sahip tekneler ile gerçeklefltirilen ilk yar fl sezonunda yap ld. Tekneler 70.5 feet yani 21.5 metre uzunlu a sahip. Ocean Race de kullan lacak tekneler Volvo nun üç temel ilkesinin ilki ve en önemlisi olan kalite çerçevesinde tüm ekiplerin ihtiyaçlar n karfl layacak flekilde tasarlanm flt r. Ekipman bak m ndan eflit flartlara sahip olan tak mlar aras ndaki fark ; tak mlar n ekip ruhu, kazanma iste i, zorluklara karfl direnç gücü, baflarma tutkusu ve stratejileri ortaya ç kar yor. Bu sene, en son Yeflil Tak m n kat l m ile beraber yedi tak m bafllama an için gün saymaya devam ediyor

10 ÜRÜN Yeni Volvo F serisi lastikli yükleyiciler, çal flma koflullar ne kadar zor olursa olsun ifllerin daha h zl, ekonomik, güvenli ve çevreye mümkün oldu unca az zarar vererek yap labilmesi için gelifltirildi. lk Volvo lastikli yükleyicinin üretiminin üzerinden 75 y l geçti. Uzun y llar n tecrübesi, müflterilerin görüflleri ve yüksek araflt rma gelifltirme yat r mlar yeni F serisi lastikli yükleyicilerin temelini oluflturmaktad r. V-ACT (Volvo leri Yanma Teknolojisi) özellikli yeni Volvo dizel motorlar ile güçlendirilen F serisi lastikli yükleyiciler düflük devirlerde yüksek güç üretebilmektedir. Yeni Volvo lar, çevre ve gürültü kirlili inin önlenmesi konusunda dünyadaki en son kriterleri karfl lamaktad r. Orijinal ya banyolu hava filtresi, E serisi lastikli yükleyicilerde oldu u gibi yeni F serisi makinelerde de standart olarak bulunmaktad r. Ya banyolu hava filtresi yak t tüketimi, motorun ömrü ve verimlili i aç s ndan oldukça önemlidir. Ya lk Volvo lastikli yükleyicinin üretiminin üzerinden 75 y l geçti. Uzun y llar n tecrübesi, müflterilerin görüflleri ve yüksek araflt rma gelifltirme yat r mlar yeni F serisi lastikli yükleyicilerin temelini oluflturmaktad r. banyolu hava filtresi, d flar dan emilen havay standart hava filtrelerinden önce % 95 e varan oranda temizlemekte ve böylece hava filtresi maliyetleri de ciddi oranda azalmaktad r. Volvo lastikli yükleyicilerindeki yeni operatör kabinleri, daha rahat ve güvenli bir çal flma ortam n ifade eden Carecab olarak adland r lmaktad r. Önceki E serisi yükleyicilere oranla % 22 daha genifl görüfl aç s sa layan yeni kabin, geliflmifl süspansiyon sistemi ile operatörlerin uzun vardiya saatleri sonunda bile dinç kalabilmesini sa lamaktad r. Geliflmifl filtrasyon sistemi ile kabin içerisindeki hava her zaman temiz ve sa l kl d r

11 ÜRÜN Yüke duyarl hidrolik sistem ile sadece ihtiyaç duyulan kadar hidrolik güç, ihtiyaç duyulan anda üretilerek hem yak t ekonomisi hem de ifl güvenli i art r lmaktad r. Volvo imalat olan tüm aktarma organlar (flanz man, tork konvertör, akslar, diferansiyeller) birbiriyle uyumlu bir flekilde çal flmaktad r. Volvo APS (Otomatik Vites Kontrol Sistemi) ile motor devrine ve yol koflullar na ba l olarak en uygun vites seçimi otomatik olarak yap lmaktad r. Yeni Volvo Caretrack (GSM hatt veya uydu üzerinden makine izleme sistemi) arac l ile makineleri internet üzerinden takip etmek ve yönlendirmek mümkün olmaktad r. Volvo nun geliflmifl Matris sistemi ile bütünlefltirilen Caretrack arac l ile fiziki olarak makinenin yan na gitmeye gerek kalmadan, kullan m ve bak m ile ilgili iyilefltirici faaliyetler yapmak mümkündür. Volvo lastikli yükleyicilerindeki yeni operatör kabinleri, daha rahat ve güvenli çal flma ortam n ifade eden Carecab olarak adland r lmaktad r

12 SÖYLEfi Volvo dan 5 tane ifl makinesi ald ktan sonra baz ifl makineleri devre d fl kald. Daha da devre d fl b rak lacak olanlar var. stanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisli i nden 1974 y l nda mezun olan Osman K lavuz, devlet taraf ndan burslu olarak ngiltere ye gönderilir. Cevher haz rlama konusunda doktora yapan K lavuz, ngiltere den döndükten sonra s ras yla Etibank ta ve Devlet Planlama Teflkilat nda çal fl r. Daha sonra skenderun Demir Çelik Fabrikalar n n bafl na geçen K lavuz, Demir Çelik flletmeleri Genel Müdürlü ü nde de üç sene müflavirlik yapar. Devlet kademelerinde istedi i kadar verimli çal flamad na inanan Osman K lavuz, fiiflecam daki deneyiminin ard ndan 2003 y l ndan bu yana Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.fi. nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmakta. Kardemir in Türk sanayisindeki yeri ve önemi nedir? Kardemir Türkiye deki ilk entegre demir çelik fabrikas. Ve 1937 y l nda temeli at lm fl, o gün bu gün faaliyetini sürdürüyor. Fakat ilk demir çelik fabrikas olmas na ra men Erdemir ve sdemir e göre küçük kalm fl. Daha geçen seneye kadar sdemir in kapasitesi 2,2 milyon ton, Erdemir in kapasitesi 3,5 milyon tondu ama Kardemir e bakt n z zaman biz gelmeden 600 bin ton olan kapasite flu anda 1 milyon ton. Kardemir in Türkiye demir çelik sektörü içindeki pay % 5 lerde flu anda. Ancak Kardemir, entegre bir demir çelik fabrikas ve birincil hammaddeleri kullanarak çelik üretiyor. Bu birincil hammaddeler; demir cevheri ve koklaflabilir maden kömürü. Tüketti- imiz koklaflabilir maden kömürünün % 40 n biz yerli kaynaklardan, Türkiye Taflkömürü Kurumu, Zonguldak tan al yoruz. Geriye kalan % 60 n da yurt d fl ndan ithal ediyoruz. Oysaki tüketilen demir cevherinin tamam yerli kaynaklardan temin edilmektedir. Üretmifl oldu umuz çelik, birincil hammaddeden üretildi i için ark ocaklar na göre daha kaliteli. Zonguldak ta, Bart n da, Kastamonu da, Ankara da, özet olarak en yak n 400 km de olmak üzere çevremizde demir çelik fabrikas yok. Genelde bu yörenin olmak üzere tüm ülkemizin çelik ihtiyac Kardemir den karfl lan yor. Kardemir öyle bir flirket ki ülkemizde faaliyet gösteren di er demir çelik fabrikalar nda üretilmeyen ürünler sadece Kardemir de üretiliyor. Mesela, ray ve büyük boy profiller ile köflebentler Türkiye de sadece Kardemir de üretiliyor. 72 metre uzunlu undaki ray, çevre ülkeler de dahil sadece Türkiye de üretiliyor. Kapasitenin 600 binden 2 milyon tona ulaflmas hangi yat r mlar ve düzenlemelerle oldu? Bu direkt olarak bizim yapm fl oldu- umuz baz modernizasyon çal flmalar yla, verimlili i art rmakla, tüm Kardemir li çal flma arkadafllar m n tüm süreçlere kat l mlar n n sa lanmas ile ve uygulad m z sistemle ilgili. Ray ve profil haddehanesini yapabilmek için mevcut iki haddehanemizi durdurmak durumunda kald k. Geçen sene bitti ve devreye al nd. Bir senedir çal fl yor ve çok güzel ürünler üretiyor. Bunun d fl nda iki adet yüksek f r n yat r m m z var. Bir tanesi iki ay içerisinde devreye al nacak. Di eri de bu senenin sonuna kadar tamamlanacak. Yeni yat r mlar m z ile s v ham demir üretim kapasitemizi, bu sene sonu itibar ile 2 milyon ton a ç karmay hedefliyoruz. Kaç kifli çal fl yor Kardemir de? Kardemir de flu anda yaklafl k kifli çal fl yor. Kardemir e ba l flirketler olan, Karçel, Kardökmak ile beraber toplam kifliyi buluyor. Bunlar n yaklafl k ü mavi, 400 ü ise beyaz yakal d r teki özellefltirmenin çevreye ve Kardemir e katk s n nas l de erlendiriyorsunuz? Devlet zaman nda Kardemir ihmal edilmifl, do ru dürüst yat r mlar yap lmam fl. Yat r mlar yap lmay nca da flirket geri kalm fl. fiirketin çelik üretim teknolojisi gerçekten çok geri kalm flt. Özellefltirildikten sonra yaklafl k 250 milyon dolarl k bir yat - r m yap ld 2000 y l na kadar. O dönemde eski çelik üretim teknolojisi tamamen durduruldu, at ld ve günümüz teknolojisi olan konverterler veya basic oxygen furnace dedi imiz bazik oksijen f r nlar ile çelik üretilmeye baflland. fiu anda çelik üretimi 35 ile 40 dakika aras nda gerçeklefliyor. 600 binden 1 milyon tona ç - k lmas nda bu yeni teknolojilerin de katk s oldu. Gelecek sene çal flan say s nda çok fazla bir art fl olmayacak ama üretimin artmas yla hem maliyetler düflecek hem de ürünlerimizin kalitesi artacak. Maliyet düfler, kalite ve verim artarsa flirket çok daha rekabetçi bir hale gelir. A r bir sanayi tesisi içinde çal fl yorsunuz ve en büyük yard mc n z ifl makineleri. Kaç ifl makineniz var ve ifl makinesi tercihinizde neler ön plana ç k yor? tane ifl makinemiz var. Volvo dan 5 tane ifl makinesi ald ktan sonra baz ifl makineleri devre d fl kald. Daha da devre d fl b rak lacak olanlar var. Sebebi de bizim ifl makinelerimiz 70 li y llar n modelleriydi ve onlar n da art k ömürleri dolmufltu. Dolay s yla flu anda 5 tane Volvo 22 23

13 SÖYLEfi ile eski ifl makinesinden daha fazla ifl üretiliyor. Volvo ile bafllad k, Volvo ile devam edece iz gibi görünüyor. Türk madencili inin geliflimini nas l görüyorsunuz? Türkiye madencilikte baz ülkelere göre çok zengin, baz ülkelere göre de çok fakir bir ülke. Amerika ya bakacak olursan z, kömür rezervleri yaklafl k 250 milyar tonun üzerinde. Çin in kömür rezervleri ise 150 milyar tonun üzerinde. Ama Türkiye deki kömür rezervimiz 2 milyar ton. Yer alt kaynaklar m z çok verimli kulland m z kanaatinde de ilim. Mesela serami in hammaddesi olan feldispat, talya da, spanya da art k üretilmiyor, Türkiye den gidiyor. Sebebi de kendi ülkelerinde imal etseler belki 2-3 kat na imal edecekler ama Türkiye de üreticiler birbirlerine düfltükleri için daha ucuza mal ediyorlar. Bunun d fl nda metal madenlerine bakt n z zaman Türkiye nin demir cevherindeki ihtiyac çok fazla. Y ll k demir cevheri tüketimi hali haz rda y ll k milyon ton ama üretime bakt n z zaman 4-4,5 milyon tonu geçmiyor. Yurt d fl ndan 6-6,5 milyon ton demir cevheri ithal ediliyor. Kroma bakt n z zaman Türkiye bir krom ihracatç s ülke ama çok zengin krom yataklar olan bir ülke de il. Biz yer alt kaynaklar m z n çok zengin oldu unu düflünüyoruz ve onun için de fütursuzca bunlar kullanmaya devam ediyoruz. Halbuki bunlar çok daha iyi kullanabiliriz. Çünkü yer alt kaynaklar s n rl. Tüketilen yer alt kaynaklar n n bir daha yerine konmas mümkün de il. Bu yer alt kaynaklar nda gelecek neslin de hakk var. E er yer alt kaynaklar n do ru dürüst kullanamazsak çok h zl tüketiriz ve bugün ihraç etti imiz fiyat n kat fazlas na ithal etmek zorunda kal r z. E er yer alt kaynaklar n do ru dürüst kullanamazsak çok h zl tüketiriz ve bugün ihraç etti imiz fiyat n kat fazlas na ithal etmek zorunda kal r z. Termik santrallerin yap m ndaki art fl ve kömür ihtiyaçlar sizin için hammadde temini aç s ndan bir s - k nt yarat yor mu? Bizim kulland m z kömürün enerjide kullan lmas do ru olmaz. Kullan l rsa biraz lüks olur. Enerjide kullan lan kömür enerji kömürüdür. Bizim kulland m z koklaflabilir tafl kömürü, di er ad ile maden kömürüdür. Dolay s yla bu ikisi de iflik yap da de iflik özellikte enerji kaynaklar d r. Koklaflabilir tafl kömürü ya da maden kömürü çelik üretiminde gerekli olan kok üretiminde kullan l r. Kömüre ba l termik santraller olarak bakt m z zaman, yerli linyitlere ba l termik santrallerin MW güce sahip oldu- unu biliyorum. Bunun da bizim toplam enerji üretimimizin içindeki pay % 25 lerde. Çok yüksek bir pay de il. Ama ithal kömüre ba l termik santraller kuruldu, bunlardan üçünün gücü MW civar nda ve bunlar faal olarak çal fl yor. Yat - r mlar devam eden ithal kömüre ba l termik santraller var. Bunlar n hepsi bitti i zaman MW civar nda güce sahip olacaklar. Benim korkum; yurt d fl ndan ithal edilecek kömürün temininde s k nt yaflanmas d r. Bunun sebebi de dünyadaki kömür tüketimine bakt n z zaman 5,5-6 milyar ton civar nda, bunun yaklafl k 900 milyon tonu koklaflabilir tafl kömürü vasf nda. Dünyadaki kömür üretiminin art fl y ll k % 5-6,5 civar nda seyrediyor. Ama tüketim bunun çok üzerinde seyrediyor. E er dünya kömür madencili inde yeni yat r mlar devreye girmezse ithal kömüre dayal termik santraller kömür bulmakta zorluk çekebilir. Do algaz daki gibi d flar ya ba ml l - art ran bir faktör de il mi bu sizce? Türkiye nin mevcut elektrik üretim tesislerinin üretti i elektrik kendisine tam ucu ucuna yetiyor. Hatta baz dönemlerde yetmiyor bile. Baz bölgelerde elektrik kesintisi yoluna dahi gidilebiliyor. Hele barajlardaki su seviyesinin azald dönemlerde Türkiye de elektrik enerjisi s k nt s daha da art yor. Herkesin korkusu 1-2 senelik bir yak n gelecekte yeni yat - r mlar devreye girmezse ki çok h zl gitmiyor, yavafl gidiyor Türkiye de enerji s k nt s daha da artacak. Dünya ya bakt n z zaman Japonya, Kore veya Orta Avrupa daki ülkelerin ço u yer alt kayna olmayan ülkeler ama enerjide yeterliler. Bunu da ithal enerji hammaddeleriyle sa l yorlar. Biz de, hem hidrolik, hem linyit, hem rüzgâr, hem jeotermal ve di er tüm kaynaklar m z, gerekirse yabanc kaynaklar kullanarak elektrik enerjisi yat r mlar n yapmak zorunday z. Kardemir fl Makineleri Nakliyat Müdürü, ldeniz Özy lmaz ldeniz Özy lmaz 1974 Karabük do- umlu y l nda, zmir, 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli- i nden mezun olduktan sonra, Kardemir de fl Makineleri Nakliyat Müdürlü ü nde mühendis olarak bafllad çal flma hayat nda s ras yla, ifl makinelerinin sevk ve idaresinde ve bak m onar m atölyesinde görev alan Özy lmaz, 2002 y l ndan itibaren müdürlük görevini yürütmekte. Volvo yla tan flman z nas l oldu? 2005 y l nda. Daha önceden de tan - yorduk tabii ancak bu kadar yayg n olmad için güvenemiyorduk te bölgede ve Türkiye de daha fazla yayg nlaflmaya bafllad n gördük. Çünkü biz sadece makineyi almak de il sonraki servisine de çok önem veriyoruz. Arad m z zaman servis hemen buraya gelebilmeli, soruna müdahale edebilmeli. Fiyat da önemliydi tabii te loder ekskavatör ihalemiz ayn anda yap ld. Fiyat yönüyle de Volvo uygundu. Öyle bafllad k. Daha sonra Volvo neden devam etti? Ondan sonra hep Volvo almaya devam ettik te loder ekskavatörü ald ktan sonra makineyi tan d k. Yak t tasarrufu aç s ndan da avantajl. Ayr ca Volvo grubu bize karfl çok ilgili davrand. Servis konusunda baz aksakl klar yaflad k ama fazla hissettirmemeye çal flt lar. Ondan sonra her sene bir iki makine alarak devam ettik. fiu an befl makine var. ki paletli, bir lastik tekerlekli, bir beko loder, bir loder. Operatörler makinelerden memnunlar m? Memnunlar, flu anda hiçbir s k nt yok. lk etapta bir yabanc l k çekildi ama sonra al flt lar ve flu anda çok memnunlar. nflallah bundan sonra da Volvo yla devam edece iz. Tabii fiyatlar böyle devam etti i sürece. Servis konusunda problem var m? Servis konusunda ilk etapta hemen müdahale edilmiyordu. Servisi ar - yorduk, üç gün sonra, bir hafta sonra buraya geliniyordu. Çok da bilgi verilmiyordu. fiimdi düzeldi problem yok. Yeni makinelerde zaten çok fazla ar za ç km yor. Biz daha çok bak m için ça r yoruz

14 SATIfi SONRASI Makinenizin nerede oldu unu, nas l çal flt n, ne kadar yak t tüketti ini ve operatörünüzün performans n ofisinizden ç kmadan, bilgisayar n zda görmek istemez misiniz? Bilgisayar n z n bafl nda makinenizin performans n takip edebilmeniz için size CARE TRACK' sunuyoruz. Zaman s n r (Makinenin gün içerisinde çal flmas gereken zaman. Makine bu sürenin d fl nda çal flt nda alarm verir.), Gün içerisinde bulundu u yer ve kullan m raporlar, Servis zamanlar, SMS ya da olarak gelir. Care Track Ana Menü Seçenekleri Konumland rma ve Takip Kullan m Raporlar Servis Periyotlar Care Track alt ana bölümü kontrol etmenizi sa lar; Güvenlik Kontrolü Bak m Kontrolü Üretim Yönetimi Kiralama Yönetimi fl Tutma Süresi Uygulama Yönetimi Volvo ifl makinelerinize yapt n z yat r m n z izlemenin en iyi yolu, CARE TRACK. Yaln zca internet ba lant s ile CARE TRACK flifrenizi girerek makinenizi 24 saat izleyebilirsiniz. Peki, bu size ne gibi avantajlar sa layacak... Makinenizi Daha yi Kontrol Edersiniz: Yak t tüketimini, çal flma döngülerini, makinenin rölantide oldu u ve çal flt zamanlar çok daha iyi kontrol edebilirsiniz. Makinenizin nerede oldu unu ve nas l bir uygulamada çal flt - n görebilirsiniz. Kullan mdaki Verimlili i Art r r: Makinenizin özensiz ve makineye zarar verecek flekilde kullan m n rapor eder. Operatörünüzü güvenli, yak t tüketiminde dikkatli ve çevreye duyarl makine kullan m konusunda yönlendirebilirsiniz. Maliyet Yönetimi: Her makine için takip edilebilir ve yönetilebilir. Care Track, uydu sistemi ve cep telefonunuzu entegre ederek makinenizin nerede oldu unu, performans n, bak m periyotlar n takip etmenizi sa layan sistemdir. Care Track, makinenizdeki bilgisayara (Contronics) direkt ba lanarak makinenizin mevcut durumu ile ilgili bilgi verir. Servis zaman ile ilgili hat rlatmalar, hata kodlar, alarmlar cep telefonunuza SMS olarak ya da bilgisayar n za olarak gelir. Care Track, makinenizin co rafik olarak nerede oldu u konusunda size bilgi veren bir penceredir. Temel Care Track'ta; Makinenin bulundu u yer, Makinenin toplam çal flma süresi, Makinenin bulunmas gereken co rafik s n rlar, Gelifltirilmifl Care Track Makine Kullan m Bilgileri: Yak t tüketimi, rölantide kalma süresini gösterir. Günlük Uyar Mesajlar : Operatörün makinedeki problemler konusunda uyar da bulunmas na gerek duymadan problemleri raporlar. Filo Raporlar : Tüm makine filosunun performans ve üretimini izlemenizi ve raporlar alman z sa lar. kaz ve Alarmlar: Makine kullan lmas gerekti i gibi kullan lm yorsa, bilgisayar n zda hata mesajlar görürsünüz. Geçmifle Yönelik Rapor: Care Track ile makinenizin geçmifl kullan m na yönelik tam bir rapor alabilirsiniz. MATRIS: Makinenizin performans ile ilgili tüm bilgileri bilgisayar n za indirebilirsiniz. Makinenizin flte Kalma Süresi Artar: Uzaktan teflhis koyma, koruyucu bak m ve otomatik tehlike sinyalleri sayesinde makinenizin ar zalar nedeniyle çal flmadan bekleme riskini azalt rs n z. Düflük flletme Maliyetleri: Makinenizin performans n sürekli takip etti iniz için aksakl klara karfl gerekli önlemleri al r, iflletme maliyetlerinizi düflürürsünüz. Makine Kullan m Ömrü Uzar: Bütün ikazlar düzenli olarak kontrol ve rapor edildi inden makinenin servis aral klar uzar

15 SÖYLEfi Volvo di er rakiplerine göre yak t en ekonomik harcayan ifl makinesi. Makineden makineye de iflen, ortalama % 10 ile % 20 aras nda bir oranda tasarruf söz konusu. Ermafl Mermer in Genel Müdürü Mustafa Ercan, on yedi yafl ndan beri, tam 24 y ld r bu sektörde çal fl yor y l nda Kars n Sar kam fl ilçesinde do an Ercan, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Maden Mühendisli i Bölümü nden mezun olmufltur. Mustafa Ercan ile hem Ermafl n hem de Türk mermercilik sektörünün dünü, bugünü ve yar n üzerine oldukça ayd nlat c ve keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Ermafl n kurulma ve geliflme sürecinden söz edebilir misiniz? 1985 y l nda Mu la da fabrika baz nda mermer ifline ilk bafllayan firma Ermafl Mermer oldu. Ocak üretimine 1991 y l nda bafllad k. Mu la hem do al güzellikleri hem de feldispat, krom, kömür, mermer ve di er madenleri aç s ndan çok zengin bir bölge. Kardefllerimle birlikte yaklafl k 24 y ld r bu ifli sürdürüyoruz. Mermer sektörü için 1985 y l çok önemli bir y l say l Maden Yasas 1985 y l nda ç kart ld. Ve 1985 y l nda turizm teflvikleri de gündeme geldi. Yine o dönemlerdeki iktidar turizm hamlesi yapt. Biz de Mu la ya yerlefltik. Do ru zamanda, do ru yerde ve do ru iflte yer alm fl olduk. H zl bafllad k ve ilk olman n avantaj n da yaflad k. Mermer iflleme makineleri çok ilkel ve eskiydi. Forkliftimiz olmadan çal flt k. Krikolarla, çektirme denilen aletlerle, vincimiz olmadan fabrikada blok mermer kestik. Zaman nda sadece bu bölgedeki turizm yat r mlar ve inflaat sektörü için mermer üretimi yaparken sonra di er flehirlere, stanbul a, zmir e, Anadolu ya aç ld k. Sonra onlar da yetmedi yurt d fl na, Avrupa ya, Asya ya, Amerika ya, toplam 20 civar nda ülkeye ihracat yapmaya bafllad k. Mu la y mermer sektörü aç s ndan de erlendirirseniz Türkiye içindeki yeri nedir? Biz bafllad m zda Mu la da mermer ocaklar yoktu. Marmara Adas ndan plaka ürünler getirip ifllerdik. Sonra Maden Yasas yla birlikte mermer ocaklar aç lmaya baflland. Çünkü yasa, mermeri di er tafl ocaklar ndan ay rd ve ruhsatlara güvence geldi. Bir-iki y ll na özel idare taraf ndan küçük alanlar olarak kiraya verilen ruhsatlar flimdi y ll na kiraya veriliyor. Bu da sektöre yat r m getirdi. Çünkü bir y ll na makineye de tesise de yat r m yap lmaz. Ertesi y l belki de baflkas na kiraya verilme riski oldu- u için sektör büyüyememiflti. Bugüne geldi imizde yüzün üzerinde ocak ve doksana yak n irili ufakl fabrika var. Mu la daki mermer rezervi Türkiye nin toplam rezervinin % 20 sini oluflturuyor. Mu la önceleri beyaz mermerle ön plana ç kt ama Fethiye den Milas a kadar çok de iflik mermer rezervleri var. Araflt rmalar sonucunda Fethiye bölgesinde çok de iflik bej mermerler, hatta travertenler bulundu. Bizim de dokuz y ld r Fethiye bölgesinde iflletme çal flmalar m z sürüyor. Yabanc firmalar dahi o bölgede ocak açt lar ve iflletiyorlar. Avrupal lar n bu bölgeye ilgi duymalar n n nedeni Mu la da üretilen mermerin büyük bölümünün, yaklafl k % 90 n n beyaz mermer olmas ve beyaz mermerin kullan m bölgesinin de genel olarak Akdeniz çana olmas d r. spanya da da beyaz mermer çok kullan - l yor. spanya n n kendisinin de beyaz mermerleri var ama Mu la beyaz na oranla daha düflük kalitede. Rezervleri de bitmifl olsa gerek ki beyaz mermer ihtiyaçlar n n neredeyse tamam n Mu la dan karfl l - yorlar. fiu anda çal flan kaç oca n z var ve ocaklar n zda hangi mermer çeflitleri üretiliyor? Mu la hudutlar nda çal flmakta olan befl tane oca m z var. Bir oca m z da bu hafta Bursa da Kemalpafla da devreye girdi. Yata an, Kavakl dere ve Milas bölgesinde çal flan üç oca- m zda beyaz mermerin de iflik türlerini üretiyoruz. Fethiye deki Kemer beldesinde noçe traverten dedi imiz kahverengi traverten üretiyoruz ve iflleyip a rl kl olarak Amerika ya sat yoruz. Fethiye de iki y l önce yeni buldu umuz spanyollar n emperador ismini verdikleri tafl n bir benzerini keflfettik ve iki y ld r o oca da iflletiyoruz. Bunlar n % 95 ini fabrikalar m zda iflleyerek uç ürün haline getirip sat yoruz. Bizim ham madde sat fl m z çok az, genellikle iflleyerek sat yoruz, üç tane de iflleme tesisimiz var. flleme maliyetlerinin yüksek oluflu nedeniyle, blok olarak satman n iflleyerek satmaktan daha avantajl oldu- u yönünde bir görüfl var siz bu konuda ne düflünüyorsunuz? Önceleri blok mermeri iflledi imiz zaman çok yüksek kârlar elde ederdik. fiu anda tam tersine döndü. Üretim üzerindeki maliyetler o kadar artt ki üretim cazibesini yitirdi. Blok olarak sat fl yapmak daha kârl hale geldi. Bu da ülkemiz için kötü bir gidifl çünkü üretim çok büyük katma de er yarat yor ülkemize. Ermafl 28 29

16 SÖYLEfi Mu la daki mermer rezervi Türkiye nin toplam rezervinin % 20 sini oluflturuyor. Mu la önceleri beyaz mermerle ön plana ç kt ama Fethiye den Milas a kadar çok de iflik mermer rezervleri var. olarak bizim bünyemizde 440 civar nda çal flan m z var ve tafl iflledi imiz için bizim d fl m zda kifli daha bu iflten geçiniyor. Nakliyesiyle, yedek parças yla, tamiriyle, sarf malzemesiyle, ambalaj yla bir sürü alt sektörü besliyoruz. Ayr ca ürünü iflleyerek ihraç etti iniz zaman da çok büyük katma de er olufluyor. Bizim yurt d fl ndan getirdi imiz 100 dolar, ara mamul ithalat yla yap lan ihracatla gelen 300 dolara bedeldir çünkü bizde ithal girdi hemen hemen hiç yoktur. Bu durum bizi de blok sat fl na yöneltiyor maalesef. Üretimde srar edemeyece imizin fark na var yoruz. Çünkü üreterek küçülüyoruz, hatta zorlan yoruz. Türkiye ile k yaslayacak olursak yurt d fl nda durum nas l? Sektörleri kendi rakip ülkeleriyle mukayese etmek gerekir. Mermer sektöründeki rakibimiz, Çin, Hindistan, ran, Pakistan gibi ülkeler. Oralarla mukayese etti iniz zaman enerji, iflçilik, vergi vs. tüm hepsi bize göre çok daha düflüktür. Bizim üretim maliyetlerimiz çok yüksek. En bafl nda da enerji geliyor. Enerji bizim sektörün büyümesinin önündeki en önemli engel. Bu konuda bir iyilefltirme, teflvik ya da akaryak ttaki ÖTV muafiyetinin bize de uygulanmas sektöre büyük bir dinamizm getirir. En önemli giderimiz akaryak t. Ocaklardaki ifl makineleri, kamyonlar mazotla çal fl yor ve biz akaryak ta para yetifltiremez olduk. Çünkü dünyan n en pahal akaryak t n kullan yoruz. Böyle olunca rekabet etmemiz çok zorlafl yor. Madencilik di er sektörlere göre en fazla istihdam, katma de er yaratan sektör. Öte yandan ocak iflletmelerimiz da larda oldu u için ve o civardaki köylü halk istihdam etme flans m z yüksek oldu undan köyden kente göçü de engelleyen bir özelli imiz var. Mermer sektöründe iç rekabetin de sektörü çok olumsuz etkiledi i söyleniyor. Siz bu konuda ne düflünüyorsunuz? Birbirimizle afl r rekabet ederek sektöre büyük yaralar açt m z söyleyebilirim. Ben bunu biraz da Türkiye de can her isteyenin her ifle girebilmesine ba l yorum. Bizi Avrupal - dan ay ran önemli bir özelli imiz de bu. Biz millet olarak çok heyecanl - y z, çok giriflkeniz, çok cesuruz ama maalesef hesap kitap yapmay da bilmiyoruz. Kendi sat fl fiyat m z baflkalar n n sat fl fiyat na göre belirliyoruz, maliyetlerimizin hesab n çok iyi bilemiyoruz. Türkiye de mimarlar m z, inflaatç lar m z Türk mermerini yeterince tercih ediyorlar m? Maalesef mimarlar m z n Türk mermerlerini çok iyi bildiklerini söyleyemeyece im. zmir deki ZFAfi mermer fuar n n uzun y llard r dan flma kurulu üyesiyim. Bizler mermer fuar na mimarlar bir türlü getiremiyoruz. Gelmeyince, görmeyince, araflt rmay nca mimarlar m z zenginli imizin fark na varam yorlar. Türkiye 600 e yak n mermer çeflidi ile dünyan n en zengin ülkesi. Ama mimarlar genelde sadece haz r olan yapay seramikleri ya da bildikleri bir-iki tane mermer çeflidini projelerine yaz yorlar. Dolay s yla da Türk mermeri Türkiye deki projelerde yeterince kullan lamam fl oluyor. Ama bu konuda sektör olarak bize de çok görev düflüyor. Biz de inatla tan t m çal flmalar na devam ediyoruz. nsan kayna olarak durum nedir, kalifiye eleman yetifliyor mu sektörde? Sektör insan kayna olarak da gelifliyor. Bundan y l önce ocaklarda teknik eleman yoktu. Son on y ld r her ocakta bir mühendis var art k. Meslek yüksek okullar n n da yayg nlaflmas yla her ocakta mermer teknikeri, maden teknikeri de olmaya bafllad. Ama yeterli de il tabii ki. Burada makine firmalar na önemli bir ifl düflüyor. Operatörlerin de e itilmeleri gerekiyor. fiu anda verilen e itimler yeterli de il. Bence en az ndan k fl aylar nda birkaç ayl k sertifikal bir program yap lmas gerekir. Örne in Volvo nun böyle bir uygulama yapmas hem kendisi hem sektör için daha yararl olacakt r. Yak t tasarrufu ve teknolojik özelliklerle yakalad fark daha da art racakt r. E itim sorununu hangi firma çözerse öne ç kacakt r. Volvo ya yak fl r bu. Böyle bir e itim verilirse ülkemize de çok fley kazand r lm fl olur. fl makinelerinin yak t tüketimi bu durumda çok önem tafl yor. fiu anda kulland n z ifl makinelerinden ve yak t tüketimlerinden bahsedebilir misiniz? Bu noktada Volvo devreye giriyor. 17 tane Volvo makinemiz var. Volvo ifl makinelerinin, özellikle yükleyici modellerinin bizim aç m zdan ön plana ç kmas forklift ataflmanl blok kald rma aparat yla ve çok ekonomik yak t tüketimiyle oldu. Ocak iflletmelerimizin bafl ndaki mühendis arkadafllar m z her ay yak tla ilgili raporlar ç kar rlar. Volvo di er rakiplerine göre yak t en ekonomik harcayan ifl makinesi. Makineden makineye de iflen, ortalama % 10 ile % 20 aras nda bir oranda tasarruf söz konusu. fl makinelerini uzun vadeli kredilerle sat n al yoruz. Uzun vadeye yayd n z zaman % 10 luk fark bile büyük rakamlar oluflturuyor. Örne in 2007 y l nda befl tane Volvo ifl makinesi ald k. Befl makinenin bir y ldaki yak t tüketim fark n hesaplad k ve birkaç y lda bir makine kazand m z gördük. Volvo yu seçmemizde o etken oldu. Öte yandan makinenizin çal flmamas da fabrikay yat r yor. Bu da sat fl sonras hizmetleri, servisi ön plana ç kar - yor. Makineler da n bafl nda a r flartlar alt nda çal flmaktalar. Ehil olmayan arkadafllar taraf ndan yanl fl kullan m da söz konusu olabiliyor. Bir ar za an nda o flantiyeye en k sa zamanda ulafl lmas ve ar zan n çözümlenmesi bizler için çok önem arz ediyor. Bu noktada da Volvo ile çal flmaktan çok mutluyuz

17 ENERJ runlu k l yor. Elektrik tüketimi art fl nda Türkiye, Çin den sonra ikinci s rada bulunuyor. Bu durum yeni enerji yat r mlar n ve rüzgâr enerjisine yönelmeyi zorunlu k l yor bizler için. Burada sorulmas gereken önemli bir soruyla karfl lafl yoruz: Türkiye rüzgâr enerjisinde bu potansiyele sahip mi? Cevab m z Evet! Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyelinde dünyada ngiltere nin ard ndan ikinci s rada yer al yor. Enerji Bakanl n n verilerine göre Türkiye nin 50 bin MW l k rüzgâr potansiyeli var. Bu durum da bir çok yerli ve yabanc yat r mc n n dikkatini ve dolay s yla da yat r mlar n ülkemize çekmekte. Türkiye de her geçen gün önemi artan yenilenebilir enerji kaynaklar içinde önde gelen ve h zla geliflen bir alan da rüzgâr enerjisi. Dünyada, özellikle de Avrupa da rüzgâr enerjisinden uzun y llard r büyük ölçüde yararlan lmas na karfl n, ülkemizde rüzgârdan elektrik üretimi ancak 1998 y l nda bafllam flt r. Fakat bu konudaki yasal düzenlemelerin yetersizli i ve gecikmesi yat - r mlar n artmas na engel olmufl, 2006 y l na kadar toplamda ancak 51 MW l k rüzgâr santrali kurulmufltur. Sonras nda yap lan düzenlemeler ve devletin rüzgâr santrallerinden üretilen elektri e verdi i al m garantisi sayesinde yat r mc lar finansman zorlu unu aflt lar. Bu avantajlar yerli ve yabanc firmalar n rüzgâr enerjisi yat r mlar n h zland rd. Bugün geldi imiz noktada ülkemizdeki rüzgâr parklar - n n üretim gücü toplamda 207 MW a ulaflm fl bulunuyor. Ancak bu rakam n ne kadar küçük oldu unu Almanya ile k yaslayarak görebiliriz. Bugün itibariyle Almanya da üretilen elektri in % 20 si rüzgâr parklar ndan elde ediliyor. Türkiye de ise bu oran % 2 seviyesinde bile de il. Her geçen gün tükenen enerji kaynaklar ve artan enerji talebi, yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmemizi zo- Bu alana yat r m yapmak isteyenler öncelikle lisans baflvurusunda bulunmak zorunda. Türkiye de lisanslar Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafindan veriliyor. 01 Kas m 2007 tarihinde EPDK ya yap lan lisans baflvurular nda çok büyük bir talep do du. Türkiye nin önde gelen flirketlerinin de büyük ilgi gösterdi i rüzgâr santrali kurmak için yap lan baflvurular n toplam 40 bin MW geçti. EPDK n n yapaca de erlendirme sonucunda lisanslar verilecek ve yat r mlar bafllayacak. Ancak sadece ülkemizde de il, dünyada bir çok ülkede rüzgâr park yat r mlar sürüyor. Bu durum rüzgâr türbini temininde teslim sürelerinin uzamas na ve 2 3 y l sonras na tarih verilmesine neden oluyor. Son olarak bir rüzgâr park n n maliyetine göz atacak olursak bu iflin yat r m boyutunun oldukça yüksek oldu unu görüyoruz. Bugün 15 MW l k bir rüzgâr park n n maliyeti yaklafl k olarak milyon EURO civar nda. Bu maliyetin yaklafl k % 10 u inflaat maliyetlerinden olufluyor. Türkiye deki rüzgâr santrallerinin geliflimi MW MW MW MW MW 2008 y l sonu MW 2009 y l sonu MW 32 33

18 ETK NL KLER Volvo Grup CEO su (Yönetim Kurulu Baflkan ) Leif Johansson beraberinde Volvo Grup Yönetim Kurulu üyeleri ile Ocak 2008 tarihleri aras nda Türkiye yi ziyaret etti. Bu y l ülkemizde gerçeklefltiren Yönetim Kurulu Toplant s için ülkemize gelen Volvo Grup un Yönetim Kurulu Baflkan Leif Johansson ülkemizde bulundu u süre içerisinde bas n mensuplar ile bir araya geldi. Leif Johansson gerçeklefltirdi i görüflmelerde Türkiye nin ekonomik ve siyasi aç dan Volvo Grup için hali haz rda Avrupa Birli i üyesi oldu unu ifade etti. Volvo Grup un Türkiye ekonomisi hakk nda iyimser görüfl içerisinde oldu unu, ilerleyen dönemlerde ülkemizde yat r m yapma planlar n n bulundu unu ve bu plan n bir göstergesi olarak Renault Kamyon un Türkiye de üretim konusunda bafllatt çal flman n önemini vurgulad. Volvo Otomotiv Türk idari merkezini de ziyaret eden grup burada Volvo Türk çal flanlar ile bir araya geldi. Volvo ifl makineleri CEO su Tony Helsham sektörü ve Volvo da yaflanan geliflmeleri de erlendirdi. fl makineleri sektörü aç s ndan son y llarda Türkiye de yakalanan yükseliflten ve Volvo Türk ün pazardaki konumlanmas ndan duydu u memnuniyeti dile getiren Helsham, yeni hedefler hakk nda fikirlerini belirtti. Grup üyeleri ziyaretleri s ras nda Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan ile de bir araya geldi. Volvo Club dan Hediye Kazanma F rsat Yandaki sorular n cevaplar n firma iletiflim bilgileri ile birlikte, Ebru Nihan Celkan dikkatine adresine gönderin, çekiliflle belirlenecek flansl okuyucular m zdan biri olun. pucu: 1- Yeni F serisi Lastikli Yükleyicilerde yeniden tasarlanan konforlu kabin afla dakilerden hangisi ile adland r lmaktad r? a) V-ACT b) CARE c) APS 2- Volvo ürün hatt na en son eklenen makine grubu afla dakilerden hangisidir? a) Lastikli Yükleyiciler b) Yol nfla Makineleri c) Belden K rma Kaya Kamyonlar 3- Yeni E Serisi belden k rma kaya kamyonlar ndan hangisinin arka kasa tepeleme yük kapasitesi 20,5 m 3 'tür? a) A25E b)a40e c)a35e 34

19

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Doğa, dostlarına karşı daima

Doğa, dostlarına karşı daima Doğa, dostlarına karşı daima cömerttir Grup Profili: GRUP Profili: Firmamız 4E ENERJİ LTD, 2009 yılında kurulmuştur. Belçika lı Turbowinds firması ile 500kW ve 600kW lık rüzgar türbini üretim lisans anlaşması

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

135 Yılı Aflk n Tecrübe

135 Yılı Aflk n Tecrübe ÜRÜN HATTI Ammann Distribütör 135 Yılı Aflk n Tecrübe Jakob Ammann taraf ndan kurulan Ammann, 135 y l aflk n tecrübesi ile dünya silindir pazar nda önemli bir yere sahiptir. O günden beri müflterilerinin

Detaylı

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR HAZİRAN 2007 BERLİN Ocak 2015 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Tarafından Hazırlanmıştır

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı