Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz"

Transkript

1 D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz Yeni F Serisi Güçlü fl Orta n z: Yeni Volvo F Serisi Lastikli Yükleyiciler

2 ED TÖR Her zaman en iyiyi sunuyor olaca z çinde bulundu umuz bilgi ça, teknolojik geliflimi ve dolay s yla hep daha iyiyi hedeflemeyi zorunlu k l yor. Daha çok üretmek, daha h zl üretmek, daha uygun maliyetlerle üretmek, daha güzeli üretmek, çevreye daha az zarar vereni üretmek... Daha iyiyi baflaramayanlar ise h zl bir flekilde tasfiye oluyor, baflka bir deyiflle güçlüler ayakta kal yor. Volvo daki daha iyileri ve yenilikleri sizlerle paylaflmak bize heyecan veriyor. Prototipi ilk olarak Las Vegas taki Conexpo Fuar nda sergilenen, Hibrit Volvo L220F lastik tekerlekli yükleyici, ifl makineleri literatüründe yeni bir ça n bafllang c n ifade ediyor. Yepyeni bir fikirle gelifltirilen Volvo ekskavatör boru döfleyici makineleri, eski dozer bazl boru döfleme makinelerine oranla daha yüksek kald rma kapasitesi, daha düflük iflletme maliyeti ve daha h zl üretim imkân sa l yor. Daha üstün performans ve daha konforlu sürüfl performans sunan yeni çevre dostu Volvo F Serisi lastik tekerlekli yükleyicilerle ilgili bilgiler veriyoruz. Ülkemizin önde gelen firmalar n n yöneticileriyle yapt m z söyleflileri ve baflar lar n n s rlar n yine bir solukta okuyacaks n z. Yeni yar flmam zda sizlerden birer dedektif gibi internet sitemizi kar fl kar fl incelemenizi bekliyoruz. Ayr ca bu vesile ile sizleri; Mart 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek olan zmir Do altafl ve Nisan 2008 tarihleri aras nda stanbul da düzenlenecek olan Ankomak fl Makineleri Fuar ndaki standlar m zda, yeni ürün ve sürprizlerimizle a rlamak için davet ediyoruz. Görüflmek dile imizle... Volvo üretim hatt na 2007 içerisinde gerçekleflen büyük sat n alma ile eklenen, yeni yol yap m ve bak m makineleri hakk ndaki genel bilgileri, yollara ç kmadan hemen önce sizlere sunuyoruz. Gökhan Kuyumcu Ürün Pazarlama Müdürü 3

3 Ç NDEK LER V ZYON MART 08 SAYI:11 SAH B Volvo Türk Ltd. fiti. fl Makineleri Bölümü Ad na Mahir Hocao lu SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Gökhan Kuyumcu GENEL YAYIN YÖNETMEN Suat Nazaro lu DANIfiMA KURULU Mahir Hocao lu Levent Do urga Hadi Gür fl k Hakan Koralp U ur Bafltürk Renda Toksöz Levent Orcan Mustafa Koç Serdar Besler Nurettin Çevik Dilek Özkan Gökhan Kenar Ebru Nihan Celkan 6 Tecrübe Yola Ç kt : Yeni Volvo Yol Ekipmanlar 10 D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz 14 S n rlar n Ötesinde; Volvo 16 Volvo Ocean Race 6 YAYIN HAZIRLIK Ortak letiflim Tan t m Paz. Ltd. fiti. Ö retmen Haflim Çeken Cad. Ceceli fl Merkezi No: 15 Kat: 3 Fulya fiiflli - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yay n BASKI Umur Bas m A.fi. Tel: (0216) Volvo Club üç ayda bir yay mlan r. Volvo Türk Ltd. Cevat Aç kal n Cad. No: 1 Tozkoparan - Merter / stanbul Tel: (0212) Volvo Club dergisinde kullan lan yaz ve foto raflar n tüm kullan m haklar Volvo Türk Ltd. fiti. ye aittir. zin almaks z n kullan lamaz. 18 Güçlü fl Orta n z - Yeni Volvo F Serisi Lastikli Yükleyiciler 22 Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz 26 Care Track Uydu Makine Takip Sistemi 28 Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz 32 Türkiye ve Rüzgâr Enerjisi 34 Etkinlikler De erli Dostlar m z, Geçti imiz sene 175. yafl n kutlayan Volvo ifl makineleri, bu özel seneyi pek çok baflar ile tamamlad. Dünya genelinde makine sat fl adedindeki % 72 lik art fl ile adetsel bir rekor k r lmas ve 100 adedi Ingersoll Rand yol yap m ekipmanlar ürünleri olmak üzere toplam 140 yeni modeli ürün yelpazesine katmas bu baflar lara sadece birkaç örnektir. Sektör genelinde ise, Kuzey Amerika da yaflanan % 7 oran ndaki düflüfle ra men toplamda 2006 ya göre % 12 lik bir yükselifl yafland. Türkiye olarak, gündemi seçimlerle dolu geçen bir senenin ard ndan, yeni y l, ifl makineleri sektörünü do rudan etkileyen finansal kiralama ifllemlerinde katma de er vergisi avantaj n n kald r lmas uygulamas ile karfl lad k ve geçen sene bafllam fl olan ABD kaynakl global ekonomik belirsizli in etkileri ile devam ediyoruz. Volvo ifl makinelerinin Türkiye de ad na yak fl r yap lanmas, ifl ortaklar ile senelerdir özenle kurmufl oldu u güven iliflkisi ve elbette Volvo nun aral ks z devam eden araflt rma ve gelifltirme yat r mlar ile ortaya ç kan mükemmel ürün kalitesi sayesinde bu sene de sat fl hedeflerimize ulaflaca z. Önceli ini müflteri memnuniyeti olarak belirlemifl olan firmam z n, enerji, tutku ve bireye sayg duyarak çal flma misyonuna ba l çal flanlar ile birlikte müflterilerine sundu u yüksek kalitedeki hizmet bu hedefe ulaflmaktaki en büyük katk y sa layacakt r senesi itibar yla sorumlulu unu ald m z Orta Asya ülkelerinde h zl bir bafllang ç yapt k ve çok önemli aflamalar kaydettik. Bu ülkelerdeki çal flmalar m z 2008 senesinde de tüm h z ile devam edecektir senesinin, bir parças olmaktan gurur duydu um tüm Volvo ailesi için umut dolu, baflar l, mutlu bir y l olmas n diler, bu derginin haz rlamas nda eme i geçen de erli müflterilerimize ve çal flma arkadafllar m za teflekkür ederim. Sayg lar mla, Derya Kösecio lu Lojistik ve Planlama Müdürü 4 5

4 YOL EK PMANLARI Ticari nakliye alan nda yat r mlar n yo unlaflt ran Volvo, ifl makineleri sektöründeki gücünü her geçen gün art r yor. Volvo, 2007 y l Nisan ay nda Ingersoll Rand firmas n n yol ekipmanlar bölümünü sat n ald. Volvo kurumsal görünüm ve renklerine sahip yeni yol ekipmanlar ilk kez 2008 y l Mart ay içerisinde Las Vegas Amerika da düzenlenen CONEXPO Fuar nda sergilendi ve art k yollara ç k yor. Mevcut yedi farkl model greyderine, yetmifl yeni model makine ekleyen Volvo, yol yap m ve bak m ifli konusunda uzmanlaflan müflterilerine art k daha genifl kapsaml çözümler sunuyor. Volvo yol ekipmanlar ; Kanada - Goderich, Brezilya - Pedeneiras, Almanya - Hameln, Hindistan - Bangalore, Amerika Birleflik Devletleri - Shippensburg ve Letterkenny kentlerinde üretilmektedir. Volvo toprak silindirleri; 2,5 tondan 20 ton a rl a kadar 18 farkl modelden olufluyor. Güçlü ve bir o kadar da hassas Volvo toprak silindirleri; seviyeleme ifllemlerini mükemmel bir flekilde yaparken, ayn zamanda daha az pas ile zaman ve yak t tasarrufu sa lamaktad r. Volvo toprak silindirlerinin temel özelliklerinden baz lar ; S v so utmal güçlü çevre dostu motor ROPS güvenlik standartlar na sahip güvenli operatör kabini Operatör platformunda titreflim izolasyonlu ve ergonomik kontrol üniteleri 1 metreye 1 metre operatör görüfl aç s ile güvenlik ve yüksek üretim Sal n m yapabilen merkez ba lant noktas Kolayca aç labilen motor kaputu ile kolay bak m ve onar m imkân Hidrolik komponentlere eriflim için öne do ru aç labilen operatör kabini Tambur ve tekerleklerden etkili hidrostatik tahrik sistemi No Spin arka diferansiyel kilidi ile uygulama çeflitlili i Yere yak n a rl k merkezi ile e imli koflullarda bile üstün performans Yüksek merkezkaç kuvveti ve genifl vurufl aral çten montajl tambur temizleme sistemi ki farkl genlik ayar seçene i ki kademeli standart hava filtreleri Direksiyon levyesi üzerinden titreflim kontrol özelli i 6 7

5 YOL EK PMANLARI Volvo asfalt silindirleri; dar flehir yollar ndan büyük otobanlara kadar farkl koflullardaki asfalt s k flt rma uygulamalar n n uzman d r.1,5 tondan 13,5 tona kadar a rl kta toplam 18 modelden oluflan Volvo asfalt silindirleri; düflük ses seviyesi ve düflük yak t tüketimi ile çal flt çevreye zarar vermeden ve yüksek performansla çal flmak amac yla dizayn edilmifltir. Volvo asfalt silindirlerinin fark yaratan baz özellikleri; S v so utmal, dört silindirli, güçlü motor Düflük yak t tüketimi, düflük emisyon ve düflük gürültü seviyesi Yekpare flasi dönüfl özelli i ile yengeç yürüyüfl özelli i (Rigid Frame Steering) ROPS güvenlik standartlar na sahip güvenli operatör kabini Operatör platformunda elektronik joystick kontrolü Yükseklik ayar yap labilen sa a sola do ru kayabilen operatör koltu u Birbirinden ba ms z hareket edebilen tamburlar Ergonomik direksiyon ve ayarlanabilir direksiyon kolonu 360 derecelik genifl operatör görüfl aç s ile yüksek güvenlik ve üretim Ön ve arka tamburda dört dilimden ayr ayr etkili hidrostatik tahrik sistemi Ön ve arka tandemlerde iki kademeli, otomatik kontrollü titreflim sistemi Günlük bak m noktalar na kolay eriflim imkân Bas nçl, çift filtrasyonlu su s k flt rma sistemi ve çift su tank Dört farkl dönüfl modu için direksiyon ve joystick ile elektronik kontrol özelli i Patinaj önleme sistemi Volvo asfalt sericiler, yol yap m konusundaki elli y ll k bir tecrübenin ürünüdür. Asfalt serme makinelerinin yol yap m iflindeki önemi çok büyüktür. Çünkü, asfalt haz rlayan santralden, s k flt ran asfalt silindirine kadar di- er bütün ekipmanlar asfalt sericinin iflini durmadan ve yüksek kapasite ile yapmas na ba l olarak çal flmaktad r. Lastikli ve paletli olmak üzere iki farkl s n fta üretilen asfalt sericiler; sa laml klar ile güvenilmek ve yüksek performans sa lamak üzere gelifltirilmifltir. Paletli asfalt sericiler; 2,5 m den 13 m ye kadar serme geniflli- ine sahip dört modelden oluflurken, lastikli asfalt sericiler ise yine 2,5 m den 9 m ye kadar asfalt serebilen üç modelden oluflmaktad r. Volvo asfalt sericilerin ön plana ç kan baz özellikleri; S v so utmal, güçlü ve çevre dostu motor Elektronik kontrollü ve hassas sürüfl özellikleri birbirinden ba ms z paletler Bak m gerektirmeyen, otomatik gergi ayarl ve kauçuk pabuçlu güçlü yürüyüfl sistemi Yürüyüfl tak m n n önündeki engelleri temizleyen yol kaz c lar Yüksek hacimli ve yüksek besleme kapasiteli malzeme haznesi Malzeme ak fl n rahatça izleme imkân sunan ve ayarlanabilen koltuk ünitesi En geliflmifl elektronik serme yönetimi sistemi (EPM II) Yanlamas na uzat labilen iki operatör koltu u Hidrolik olarak yüksekli i ayarlanabilen, genifl serme kapasiteli burgu Serme tablas n n her iki yan nda da bulunan serme kontrol panelleri H rs zl a karfl koruma kiti Ters yönde dönebilen burgu ve tafl y c bantlar Tafl ma bantlar ve burgu için merkezi ya lama sistemi Serme tablas üzerinde yal t m kontrolü ve merkezi ya lama noktalar Hidrolik olarak uzat labilen, tek veya çift tamperli ve vibrasyonlu serme tablas. Volvo yol ekipmanlar, Nisan 2008 tarihlerinde stanbul CNR EXPO Center da düzenlenecek olan Ankomak 17. fl Makinalar, Yol Elemanlar ve nflaat Teknolojileri Fuar nda ilk kez Türk ifl makinesi kullan c lar ile tan flacakt r. Volvo renkleri ve markas ile misafirlerini karfl layacak olan Volvo toprak silindirleri, Volvo asfalt silindirleri ve Volvo asfalt sericiler fuar n y ld z olacakt r. CNR EXPO center 8. Hall deki stand m za tüm müflterilerimizi ve tüm Volvo hayranlar n davet ediyoruz. 8 9

6 SÖYLEfi Volvo yu tercih etmemizin nedeni Volvo nun makinelerinin çok iyi dizayn edilmifl olmas. Volvo lar, mermere göre dizayn edilmifl güçlü makineler. D MER Diyarbak r Mermer nflaat San. ve Tic. A.fi. nin kurucusu Raif Türk, çal flma hayat na gazetecilikle bafllam fl. stanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbak r da çeflitli gazetelerde çal flmas n n yan s ra Anadolu Ajans nda yedi y l Bölge Müdürlü ü görevini üstlenmifl y llar ndan itibaren mermercilik ve madencili e ilgi duymaya bafllayan Türk, 1995 y l nda gazetecilik mesle ine nokta koyup tamamen mermer ve madencilik sektörüne geçifl yapm fl. Ayn zamanda Diyarbak r Sanayici ve fl Adamlar Derne i nin baflkanl k görevini de yürüten Raif Türk le Türkiye nin, Diyarbak r n ve D MER in mermer sektöründeki konumunu konufltuk. Mermer sektörüyle tan flman z nas l gerçekleflti? y llar nda mermercilik ve madencilik sektörlerine ilgi duymaya bafllad m ama bölgesel koflullar nedeniyle giriflimlerimizde pek baflar l olamad k y l nda yeniden yap lanarak yeni giriflimde bulunduk teki giriflimimiz yavafl yavafl baflar l oldu ve Diyarbak r n da ilk mermercisi olduk. Çocuklu umdan beri da lar m zda madenler oldu u konusunda kafamda fikirler vard. Anadolu Ajans ndan sonra bir süre krom ve bak rla ilgilendim. Krom ve bak r ile ilgili çal flmalar yaparken karfl ma mermer rezervleri ç kt. Bu iflte baflar l olabilece im konusunda intiba edindim ve as ld m. Haks z da de ilmiflim. Her fley iyiydi de imkân yoktu. Onun için de Diyarbak r da tan d m, bildi im ne kadar zengin varsa, müteahhit varsa birlikte çal flmay önerdim. Ancak korktuklar ve Tafla yat r m yap l r m? diye bakt klar için tekliflerimiz çok fazla ilgi görmedi. talya dan bir ortak buldum. Onunla ifl biraz ciddiyet kazand fakat sonra o da bölgesel koflullar nedeniyle geri çekildi. Bir süre çal flm flt k fakat ürettiklerimizi satamam flt k. Bunlar 1994 te satma imkân m oldu. Böylece 1995 te yeniden bafllad k. talyanlar ile bafllamak size bir avantaj sa lad m? Onlar sayesinde mermercilik sektörüyle, mermercilik çevresiyle tan flm flt m. Hem çevrede bizim sektörün ciddi bir parças olabilece imiz konusunda bir izlenim edinildi hem de bende de öyle bir fikir olufltu. Manevi anlamda, bilgi edinilmesi ve çevre edinilmesi anlam nda talyanlar n çok faydas oldu. Diyarbak r da ilk mermer iflini bafllatt n z. Bu kadar geliflirken sizi takip edenler olabilece ini düflünüyor muydunuz? Düflünüyordum çünkü bilgilerim do ru olmasa bile o s ralar edindi- im izlenim rezervlerin çok zengin oldu u yönündeydi. Rezervlerin büyük olmas sektörün burada büyüyece i anlam na geliyordu ve haks z ç kmad m. Biz 1995 te bafllad k y l nda da Toprak Mermer bafllad de bizde tafleron olarak çal flan arkadafllar olmufltu, sonra onlar da zamanla kendi ocaklar n açt lar. Derken sa dan soldan yeni firmalar geldi. Sonuçta Diyarbak r, Türkiye nin önemli mermer üretim merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye de ç kar lan mermerin yüzde kaç Diyarbak r dan ç k yor ve en çok hangi çeflit mermer ç k yor bu co rafyada? Diyarbak r da Türkiye de üretilen mermerin % 15 i ç k yor. Bu çok önemli bir rakamd r y ll k bir geçmiflimiz var. A rl kl olarak bej ç k yor ancak zaten en çok ilgi gören de bejdir. Konutlarda, ifl yerlerinde, otellerde, hastanelerde kullan l yor daha çok. Baflka renkler, çeflitler de var tabii. Ancak onlar da bölgenin flartlar ndan kaynaklanan s k nt lar nedeniyle s n rl ç kar l yor. Zamanla onlar da artacakt r. Oldukça k ymetli olan beyaz mermer çeflitleri de girecek devreye. Üretimimiz a rl kl olarak, % oran nda ihracata yöneliktir. Buradan stanbul a satmakla Çin e satmak aras nda bir tercih yapmam isterseniz Çin e satmay tercih ederim. Çünkü maliyeti daha düflük oluyor. Bursa da, Bal kesir de, Uflak ta, Mu la da, Afyon da daha yak n olduklar için stanbul pazar na sunulabilecek daha az maliyetli tafl çeflitleri var. Bafllad n z y llar bugünle k yaslarsan z hem teknolojik hem bilgi birikimi aç s ndan Türk mermer sektörü nereden nereye geldi? y llar nda henüz tel kesme yoktu, yeni yeni piyasaya giriyordu ve kompresörlerle, pehlivan krikolarla üretim yap l yordu. Bir sezonda metreküp kadar tafl al - nabiliyordu. Oysa bu rakam art k bir ocaktan 2-3 günde çok rahat al nabilecek tafl miktar durumuna geldi. Teknolojide de tabii çok önemli geliflmeler oldu. Bu da hem mermer üretimini art rd hem iflletmecili i daha kolay bir hale getirdi

7 SÖYLEfi Türkiye teknolojik aç dan dünya ile karfl laflt r l rsa nas l bir tablo ç k yor ortaya? Dünya ülkeleriyle ayn teknolojiyi kullan yoruz. Mermer makineleri sektöründe dünyada bu iflin öncüsü talya d r. Bizim mermer makineleri sektörümüz de talya ile ayn teknolojiyi takip ediyor. Taklitle ya da Ar- Ge çal flmalar n gelifltirerek baflar - yorlar bunu. Art k baz firmalar m z afla yukar talyanlar n kalitesinde makine üretebiliyorlar. Baz makineleri de do rudan talya dan al yoruz. Dolay s yla bu konuda sektör olarak bir s k nt m z yok. Türkiye de dünya rezervlerinin % bulunmas na ra men ihracat m z 1 milyar USD yi önceki y l ancak geçti. Böyle geride olmam z n nedeni nedir? y l öncesinde ihracat m z 1 milyon dolard de ulafl lan 1 milyar 250 milyon dolar gibi bir rakam var ortada. Madenlerin özellefltirilmesi 1985 e tekabül ediyor y l nda ç kan Yeni Maden Kanunu yla birlikte özel sektör a rl n koymaya ve mermer sektörü de geliflmeye bafllad. Mermer ocaklar daha önce Tafl Nizamnamesi ne ba l yd ve özel idarenin yönetiminde, denetimindeydi. Daha sonra Enerji Bakanl Maden flleri Genel Müdürlü ü ne ba land. Bu da ard ndan araban n h zlanmas n, özel sektörün konuya daha ciddi e ilmesini getirdi. Y ldan y la h zla art fl sa land. Gerçi geçen sene önceki y llara oranla daha düflük bir performans sergilendi ancak bu da döviz kurlar - n n düflük olmas ndan kaynakland. Önceki senelerde % civar nda olan mermer ihracat ortalamas % 25 e düfltü. Ama biz D MER olarak yine % larday z. Büyüyen bir ivmeyle devam ediyoruz ve Türkiye ortalamas n n çok üzerindeyiz y l için 2,5 milyar dolar n üzerinde bir ihracat rakam telaffuz ediliyor. Bu kadar k sa süre içinde bu rakama ulaflmak mümkün mü? Do rusu bu durum dövizin gelece ine ba l. Döviz bu flekilde devam ederse o rakam bulabilece imizi sanm yorum. Dövizde bir k p rdama olursa ve YTL gerçek de erine yak n bir yerde olursa o zaman çok rahat ulafl labilir. Toplam sat fllar n z içinde ifllenmifl ürün ve blok sat fl oranlar n z nedir? Her ikisinin oran da % 50. Zaman zaman d flar dan da yani di er üreticilerden de blok al p sat yoruz. Bu nedenle yar yar ya oluyor. Türkiye nin hemen hemen her yerinden al yoruz. Müflterilerimiz u raflmak istemiyor ve Mu la dan ya da Denizli den bizim al p göndermemizi istiyor. Biz de hem müflteriye hizmet vermek aç s ndan hem de ticari faaliyet olmas aç s ndan yap yoruz. Sektörde baz firmalar ifllenmifl ürünün, baz lar ise blok sat fl n daha kârl oldu unu söylüyor. Sizin görüflünüz nedir? Blok sat fl daha kârl d r. Fakat mutlaka ifllenmifl ürünün de sat lmas gerekiyor. Elbette ki ifllenmifl ürünün katma de eri daha yüksektir. Ancak kârl l k aç s ndan düflündü ümüz zaman, elektrik baflta olmak üzere baz giderlerin yüksek olmas nedeniyle ifllenmifl ürün daha maliyetli oluyor. Yaklafl k 12 senedir mermer sektöründesiniz. Özellikle karfl laflt n z sorunlar nelerdir? Bunlar olmasa sektör daha ileriye gider diyebilece- iniz neler var? Bizim bölgeye özgü özel bir sorunumuz var. Bölgeye pek kadastro girmemifl oldu u için köylüler kendi aralar nda ormanlar, hazine arazilerini paylaflm fllar. A ac na da kayas na da sahip ç k yorlar. Orman ya da devletin hükmü ve tasarrufu alt ndaki madenler nedeniyle devlete bir ödeme yap yoruz. Ama ayn yerler için bir de köylüye çok çok fahifl fiyatlarla bir ödeme daha yap yoruz. Yasa d fl bir ödeme asl nda bu. Ancak bu ödemeyi yapmasak bizi çal flt rmamak gibi e ilimleri var ve bir sürü engel ç kar yorlar. Bugüne kadar baflar l olamad k bu konuda. Genellikle sorun yaflamaya devam ediyoruz. Bölgede kaliteli eleman s k nt s var m? stedi iniz özelliklere sahip elemanlarla çal flabiliyor musunuz? Önce D MER olarak sonra Diyarbak r mermer sektörü olarak bunun s - k nt s n çok yaflad k. Kendi elemanlar m z yetifltirmek suretiyle bu s - k nt lar aflt k. Bugün gelinen aflamada D MER in çok iyi yetiflmifl bir kadrosu var, genel olarak çal flanlar bak m ndan nitelikli bir insan gücü seviyesine ulaflt k. Diyarbak r Sanayici ve fl Adamlar Derne i nin baflkanl n da yürütüyorsunuz. Diyarbak r n genel yap s ve sanayisinden biraz söz edebilir miyiz? Diyarbak r n sanayisinin afla yukar % 25 i mermer sektöründe, % 25 i de tekstil sektöründedir. Geri kalan % 50 si ise de iflik sektörlere da lm fl durumdad r. Diyarbak r çok iyi turizm potansiyeli de olan bir flehir. Ancak bu imkânlar n kullanam yor. Surlar n restorasyonu, onar m baflta olmak üzere tarihi eserlerin onar m - na ve korunmas na özel önem vermek gerekir. Fakat ne yaz k ki bunun için de pek çal flma yok. D MER in yap s ndan söz edebilir misiniz? Kaç çal flan var, y ll k kapasitesi, üretimi ne kadar? D MER in üçü mermer sektörüyle ilgili olan aktif dört flirketi var. Tigre Mermer diye bir ortakl m z var. A rl kl olarak bazalt üretimi yapan Dibaz diye bir firmam z var. Bir de Diyor isminde, kap ve mutfak üreten, orman ürünleriyle ilgili bir firmam z var. D MER ise ana flirket olarak faaliyetini sürdürüyor. Bunlar n tamam nda toplam 700 kifli çal - fl yor. D MER in aktif olan alt oca- nda yaklafl k 90 bin metreküp gibi bir üretimimiz var. Rezervleriniz ne durumda? Rezervlerimiz oldukça iyi. Rezervlerimiz y lda bitecek gibi de il. D MER daha çok hangi ülkelere ihracat yap yor? D MER olarak Çin, Hindistan, Japonya, Tayvan, Kore ve Singapur baflta olmak üzere Uzakdo u ülkelerine, hemen hemen bütün Ortado u ülkelerine, Güney Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat yap yoruz. Çin e blok ihracat yap yoruz. D MER olarak önümüzdeki y llar için hedefiniz nedir? Bizim elimizde faal olan alt tane ocak var ve bunlara ek olarak befl ocak daha açma imkân m z mevcut. Deneme amaçl de il kesin çal flabilecek ocaklardan söz ediyorum. Ancak bunlar çal flt rmam z için piyasaya, pazara güvenmemiz gerekir. Dolar n böyle gitmesi bizi de yavafllat yor. Bu nedenle flimdilik yat r mda biraz daha temkinliyiz. Türkiye de bu kadar çok rezerv varken yurt içinde neden mermer çok tercih edilmiyor sizce? Ben ilk defa Verona Fuar na gitti- imde her mimarl k ö rencisinin bu fuar mutlaka gidip görmesi gerekti- ini düflündüm. Nürnberg de de böyle oldu. Mimarlar m z bu konuda pek yeterli de iller kanaatimce. Dünyan n çok fazla ilgi göstermedi i granit Türkiye de furya halinde. Ucuz oldu u için yapay mermere, yapay granite ilgi var ama do al tafl n yerini hiçbir fley tutamaz. Baz granitler zaten radyasyon aç s ndan da sa l a zararl. Diyarbak r da bazalt tafl var ki kald r mlarda granit kullan lmas hiçbir flekilde ak ll ca bir ifl de il. Tan t m eksikli i, mimarlar n bilgisizli i, müteahhitlerin ucuzlu a bakmas, Çin granitlerinin ucuzlu u Türkiye de mermerin yeterince kullan lmas n olumsuz yönde etkileyen faktörler. Müteahhit genellikle zaten yap-satç oldu undan ve özellikle de kamu sektörüne, devlete çal fl yorsa kaliteye bakm yor, kâr - na bak yor. Böyle olunca da granit ön plana ç k yor. flinizin kayna mermer ama mermeri ç karan da ifl makineleri. Makine park n zdan ve hangi markalar kulland n zdan da bahseder misiniz? Makine park olarak 22 tane kadar büyük ifl makinemiz var. 100 civar nda da irili ufakl ocak makinemiz var. lk s ralar farkl makineler ile bafllad k fakat 2003 te Volvo marka bir yükleyici makine ald k. Arkas ndan da Volvo ile devam ettik te iki tane, 2006 da dört tane ve 2007 de toplam dokuz tane makine ald k. Volvo yu tercih etmenizin nedeni neydi? Volvo yu tercih etmemizin nedeni Volvo nun makinelerinin çok iyi dizayn edilmifl olmas. Volvo lar, mermere göre dizayn edilmifl güçlü makineler. Yedek parça ve servis konusunda da bir sorunumuz yok. Ayr ca servis hizmetlerinden çok memnun kald k. Bunlar bizim için özelikle iflin sürmesi aç s ndan tabii ki çok önemli faktörlerdir. Bir gün makinenin bofl yatmas, servis hizmetinin yeterince sa l kl verilememesi onlarca iflçinin yatmas demektir. Bu da maddi kay p anlam na gelir. Mermer sektöründe uluslararas platformda Türkiye nin rekabet gücünü olumsuz etkileyen faktörler olarak neleri sayabilirsiniz? Navlun aç s ndan özellikle akaryak - t n pahal olmas üretimde bizi engelliyor. Bizim bölge olarak limanlara ve büyük yerleflim alanlar na uzak olmam z nedeniyle akaryak t n ucuzlamas, sübvanse edilmesi gerekiyor. En az ndan ihracata yönelik olarak desteklenmemiz gerekiyor. ç piyasada baz bölgeler aras nda çok fazla haks z rekabet var. Mermer sektöründekiler birbirleriyle ölümüne gereksiz rekabet ediyorlar. Bütün bunlardan kaç n rsak çok daha iyi olacakt r. Ürünlerimiz dünya çap nda ra bet görüyor. Genellikle Türkiye nin tafllar dünyan n her taraf nda ilgi görüyor. Pazarlama çal flmalar aç s ndan daha çok fuarlar arac l - yla tan t m ve sat fl yap l yor. Ancak do rudan projelere müdahil olmak gerekir. D MER, profesyonelleflme aç s ndan Türkiye nin en iyi mermer firmas d r. Ancak bence yine de iflimizin önemli bir yan en az ndan ruhen biraz amatör kalmay baflarabilmektir. Akaryak t fiyat n n yüksek olmas ifl makinelerinin yak t tüketimine çok dikkat edilmesini gerektiriyor. Yak t tüketimi aç s ndan Volvo ifl makinelerini de erlendirir misiniz? Bizim kulland m z makineler aç - s ndan Volvo nun üstünlü ü tart fl lmaz. Mermer sektöründe nereye giderseniz gidin Volvo vard r. Operatörlerin e itimi konusunda Volvo nun deste i oluyor mu? Volvo nun operatörlerimize yönelik daha dün böyle bir e itimi oldu. Bunun da devam edece ini düflünüyoruz. Volvo nun kendi giriflimiyle gerçekleflti bu e itim. Makineleri satmakla kalmay p sonraki hizmetleri de eksiksiz gerçeklefltiriyor. Bunu servis hizmetleri aç s ndan da yap - yor. Servis ve yedek parça hizmetlerinin bulunmas ve bunlar n pahal olmamas bizim için çok önemlidir

8 ÇEV R Alaska da yürütülen komple bir proje, e er a açlar n oluflturdu u y n temizlenemeseydi yolda kalacakt. Okuyaca n z haber Volvo EC210 Paletli Ekskavatör ün s n rlar aflarak projeyi devam ettirmesinin hikâyesidir. Olaylar n geliflimi bir macera filminin senaryosunu hat rlat yordu. Alaska n n uza nda yürütülen projede oluflan deredeki a aç t kan kl su seviyesinin düflük oldu u A ustos ay içerisinde temizlenemeseydi 12 ay gecikmek zorunda kalacakt. Zaman gittikçe tükenirken ve taahhüt edilen ifl, program n tehlikeli biçimde gerisinde kal rken EC210 Paletli Ekskavatör yard ma UÇTU. Proje tamamland nda, 5,5 mil uzunlu undaki tek yönlü yükleme yolu, birkaç dik meyillenmeye ra men dört tekerden çekiflli araçlar n ve paletli ekipmanlar n kullanabilece i hale gelecekti. Alaska da bulunan müteahhitlik firmas South East Road Builders flirketi çal flmalara geçen y l bafllam flt ancak yüklü miktarda kaya problem ç karm fl ve projenin ilerlemesi oldukça yavafllam flt. Cevap nedir? Yolun di er taraf ndan ifle bafllayarak ortada buluflmak. Problem nedir? Yolun di er taraf na, ancak büyükçe bir botla belirli bir yere kadar gidip, devam nda bulunan 700 metre yüksekli indeki bir da da aflt ktan sonra var labiliyor olmas. Çözüm nedir? EC210 Paletli Ekskavatör ü helikopterle yolun di er taraf na götürmek. Makineyi kiralayan CMI firmas n n tek flans EC210 Paletli Ekskavatör ü 3,6 tondan a r olmayacak flekilde parçalara ay rarak transfer etmekti. Temiz Enerji Tüm bu macera Alaska da bulunan Juneau flehrinin elektrik flebekesine temiz kaynak sa layabilmek içindi. Enerji ihtiyac n n yüksek oldu u zamanlarda bir dizi jeneratörün kullan lmas ihtiyac karfl l yordu. Bunun yerine daha iyi bir çözüm ise Juneau flehrinin güneyinde bulunan ve Taku Nehri nin karfl s nda yer alan Dorothy ve Bart göllerinden sa lanacak hidroelektrik gücünü kullanmakt. Yerel enerji firmas AELP bu enerji kullan - m sa lamak için Göl Kapa inflas n n yap lmas na karar verdi. Uygulama kolayca flu flekilde gerçeklefltiriliyordu; Göl kanallar boyunca uzanan borular n bitimine eklenecek valf, suyun oluflturdu u bas nç ile harekete geçecek ve elektrik üretim türbinlerini çal flt rarak 20 MW elektrik üretilmesini sa layacakt. AELP Göl Kapa projesini dünya çap nda ilk uygulayan firma olarak köklü bir çevreci flöhrete sahiptir. Firma, son zamanlarda yenilenmek için inflaat ifllerine ara vermiflti. EC210 ilk olarak, CMI servis müdürü Cade Smith ve beraberindeki ekip arkadafllar Mike Copolla ve Scoot Chapel taraf ndan sökülmek üzere büyük bir botla Juneau ya tafl nd. Servis müdürü Cade parçalar n sökülmesi ve tafl nmas ifllemini flöyle anlatt. ki günde bitirece imizi düflündü ümüz ifli, kötü hava koflullar na ra men, ana helikopter ve çift pervaneli Boeing Vertol 107-II yar m günde bitirdi. Vertol a r parçalar tafl rken, küçük helikopter hafif parçalar tafl d. Saatte 222 km ile 17 tur yaparak bütün parçalar tafl d lar. E er atölyeniz, vinciniz ve servis arac n z varsa EC210 Paletli Ekskavatör ü sökmek ve daha sonra bir araya getirmek kolayl kla yap labilir. Cade ve tak m bu olanaklara sahip de ildi. Cade bunun normal bir durum oldu unu, bu yüzden endifle etmediklerini, sadece daha fazla ifl anlam na geldi ini söylüyor. Kompak ekskavatör, halatlar, kriko, makaralar ve birkaç blok odunla tak m önce bomu yukar kald rarak montaj miline yak nlaflt rd ve denge a rl klar n tak m pozisyonuna getirdi. Cade ve tak m makineyi sadece iki günde yeniden infla etti. CMI Güneydo u Bölge Müdürü Chris Gerondale, Cade ve tak m n n ola anüstü bir ifl baflard klar n söyledi. CMI yetkilileri, daha önce de bir ekskavatörü helikopter yard m ile tafl d klar n, ancak bu ifllemi en son 12 y l önce yapt klar n belirttiler. O zamandan bu yana teknolojinin çok de iflti ini, bu nedenle makinenin tafl nmas s ras nda helikopterin yaratt statik elektri in ekskavatörün elektronik aksam üzerindeki etkisini hesaplayamad klar n belirttiler. Bu nedenle makine tekrar bir araya getirildi inde sensörlerden gelen birçok uyar ile karfl lafl lm fl, ayr ca ICU ve ECU yeniden programlanmak durumunda kal nm fl. Fakat bunlar n tamamlanmas ile beraber makinenin yeni gibi oldu unu belirttiler. Yo un Çal flma Y k nt lar Temizliyor fl yüklenicileri her gün da n di er taraf na gidip gelirken, EC210 kovas ve kaya tutma ataflman ile yolun di- er taraf na ulaflmaya çal fl yor, bir yandan da yolu sondaja haz rl yor ve yol boyu y k nt lar temizliyor. Tüm bu ana problemler azalmas na ra men da n di er taraf nda bulunan EC210 Paletli Ekskavatör e servis sa lamak halen zorlu bir süreç. CMI yetkilisi Gerondale, da n di er taraf na gidip bir fleyler deneyip geri dönmenin, USD tutar ndaki uçufl masraf bir kenara b rak l rsa, makinenin yatma zaman n n düflük tutulabilmesi için problemin tek seferde çözülebilmesi gerekti ini belirtiyor ve ekliyor Yol tart flmas z bir flekilde zaman nda tamamlanmal. Yol tamamland nda yukar da anlat ld gibi benzer bir hava operasyonuna ihtiyaç olmayacak. EC210 paletleri üzerinde okyanusun kenar na yaklaflacak ve kendisini eve götürecek gemi üzerinde sakince yol alacak

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız,

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız, editör lkler Özeldir Değerli Okuyucularımız, Her şeyin ilki çok özeldir, değil mi? İlk arkadaşlar, okuldaki ilk gün, ilk aşk, fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmekten koparılan ilk köşe. İş makinaları

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR SAYI:28 MART 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 28 MART 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı