I. SAVAġ, TÜRKĠYE'YĠ DÜNYADAN KOPARIYOR 20 SavaĢ Tehlikesinin YaklaĢması 22

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. SAVAġ, TÜRKĠYE'YĠ DÜNYADAN KOPARIYOR 20 SavaĢ Tehlikesinin YaklaĢması 22"

Transkript

1 A. BaĢer Kafaoğlu VARLIK VERGĠSĠ GERÇEĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ YERĠNE 10 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 18 I. SAVAġ, TÜRKĠYE'YĠ DÜNYADAN KOPARIYOR 20 SavaĢ Tehlikesinin YaklaĢması 22 Ġki Deniz Subayının Romanya Serüveni 24 II. SAVAġ VE EKONOMĠMĠZ 25 A. SavaĢ ve Ekonomi 26 B. Terk Edilen Ġsabetli PolitikalarEnflasyon 27 C. Çöken Yerel Yönetim Maliyesi 30 D. Vergi Sistemi de Çöküyor 31 E. Giderlerin Hızla ArtıĢı 32 F. Ekonominin Genel Durumu 34 Sonuç 36 ĠKĠNCĠ BÖLÜM 37 I. GELĠR POLĠTĠKALARI 37 SavaĢ Nasıl Finanse Edildi? 38 A. Dönemin Vergileri 39 B. Cari Vergi Uygulamalarının Sonuçları 45 C. Ne Yapılabilirdi? 47 II. HARCAMA VE KIT POLĠTĠKALARI 52 Ne Yapılabilirdi?. 54 III. BÜYÜK KENTLERĠN BESLENMESĠ 55 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 56 VARLIK VERGĠSĠ 56 Yasa ve Vergi Tekniği 56 Basın. Vergiyi Genellikle Beğendi 57 Niçin En Çok Gayrimüslimden? 59 Vergi Nasıl YasalaĢtı, Nasıl Uygulandı? 61 Güdülen Hedeflere Ne Kadar YaklaĢıldı? 63 ĠĢ Sahiplerinin Türkiye'den Kaçtığı Ġddiası 64 Ülkenin ve Köylünün Acıklı Durumu 66 Köylü Enflasyonu 68 I. KÖYLÜYE VERGĠ ĠLE BĠNEN YÜK 69 Hayvanlar Vergisi 69

2 Toprak Mahsulleri Vergisi 69 II. FĠYAT MEKANĠZMASIYLA KÖYLÜYE EK YÜK 72 MaaĢsız Askerlik 74 III. KĠM, NE ÖDEDĠ? 75 Acaba Bunları Hangi Gruplar Yüklendi? 75 Dolaylı Vergiler 77 Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi'nin Tahakkuk Usullerinin TartıĢılması 80 EKLER 83 EK 1 : VARLIK VERGĠSĠ VE DEVLET ADAMLIĞI 85 EK 2: SALKIM HANIM: TERSĠNE TARĠH! 88 EK 3: SALKIM... SALKIM... TRT'LEME EK 4: VARLIK VERGĠSĠ HAKKINDA KANUN 100 EK 5: VARLIK VERGĠSĠ KANUNU'NA EK KANUN 107 EK 6: BAKAYANIN TERKĠNĠ HAKKINDA KANUN 108 EK 7: 1. MÜKELLEFLERĠN TESPĠTĠ VE Ġġ MAHALLERĠNE GÖNDERĠLMESĠ MÜKELLEFLERĠN ÇALIġTIRILMASI 112 ÖZ-YAġAM ÖYKÜSÜ 115 Bu kitabı Ġkinci Dünya SavaĢı'nın en ağır yükünü taģıyan köylü kadınlarımıza, bugüne kadar kimsenin farkına varmadığı özverilerine, bu ulusun sade bir bireyi olarak duyduğum Ģükran ve minnet duygularımı ifade edebilmek için yazdım. 9 ÖNSÖZ YERĠNE 1949 yılında Siyasal Bilgiler okulunu bitirdim. Memurluk yaģamımın ilk yılları sönük geçti. Sonra 1951 yılında giriģ sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı oldum. Ġstanbul'da görev verdiğim ilk yılda iģ dünyası Varlık Vergisi'nin taze anıları içindeydi. Varlık Vergisi uygulamasında en çetin görevi Maliye Bakanlığı TeftiĢ Heyeti yüklenmiģti, bizim grubumuzdaki kıdemliler de bazı görevler almıģlardı. Aslında ne Maliye MüfettiĢleri, ne de bizim kıdemlilerimiz bu anılarından konuģmak istemezlerdi. Bir kötülüğe zorunlu olarak karıģtırılmıģ olmakla, aslında öfkeliydiler bu konuda. Uzmanların bugün de çalıģtığı Karaköy'deki binasında üçüncü katta bir Büyük Salon vardı. ĠĢten artan zamanlarda burada buluģur, sağdan solda konuģurduk. Aslında benim yaģımdaki arkadaģların bu salondan epeyce anıları vardır. Salonun bizim dönemlerdeki bülbülleri rahmetli Tuğrul Bora, yine rahmetli Ġsmail Ertan, bir de Ramazan Göçmen idi. Vergicilik dıģında günlük olaylarda konuģulurdu. En çok konuģulan da, o yılların genç iktidarı Demokrat Parti ile CHP arasındaki çekiģmelerin yorumları, lig maçları olurdu. Lig maçları konuģulurken BeĢiktaĢ'ın eski yıldızlarından Faruk ağabey de (Bilginoğlu) gelir ve zengin futbol anılarıyla bizi büyülerdi. Ayrıca bir de Küçük Salon vardı. Genellikle Hayrullah Korgan, Cemil Uzunoğlu, Necati Karsel, Halûk Uğurlu gibi daha kıdemli üstadlarımız orada sohbet ederlerdi. Her iki salonda da yukarıda an- 10 latılanlar dıģında birçok mali, siyasi konu üzerinde söz açılırdı da. yakın anıları hâlâ sıcak Varlık Vergisi'nden söz açıldığını bir tek istisna dıģında anımsamıyorum.

3 KarĢı binanın alt katında Maliye MüfettiĢleri Grubu vardı. Ağabeyim Maliye MüfettiĢi olduğu için ziyaretine giderdim. Orada Varlık Vergisi uygulamasına katılmıģ Nezih Sirel, Necmi TanĢu, Münir Mostar, Barık Uluğ gibi kıdemli müfettiģlerle konuģurduk çeģitli konuları. Her iki kurulda, Varlık Vergisi konusunun, olayın çok yakın zamanda olmasına rağmen, konuģulduğunu anımsamıyorum. Her iki örgüt. Varlık Vergisi uygulamasında parlak bir sınav verip, basında ve kamuoyunda övgü ve itibar görmüģlerdi. Böylesine her Ģeyin, uygulayıcılarının takdirine bırakılmıģ konularda, dürüst bir uygulayıcı notunu almak kolay değildi. Özellikle uygulamanın en sorumlu görevlerinin verildiği müfettiģler, doğrusu Türk Bürokrasisi için yıllarca övünülecek bir sınav baģarısı vermiģlerdi (Hesap Uzmanları Kurulu, Merkez'e bağlı bir birim olarak Varlık Vergisi'nden daha sonra kuruldu). Ben Hesap Uzman Yardımcısı olduğumda, gerek TeftiĢ ve gerekse Hesap Uzmanları Kurulu, Kazanç Vergisi yerine getirilen Gelir Vergisi Reform yasalarının baģarıya ulaģtırılması çalıģmaları içindeydi. Reform yasaları 1950 yılında yürürlüğe girmiģti ve henüz ben kurula girdiğimde (ġubat 1951) ilk gelir ve kurumlar vergileri yıllık bildirimleri yapılmamıģtı. Ve heyecanla bekleniyordu. Bu yeni yasalardan her iki kurul çok umutluydu. Ama Mart ve Nisan'da ilk beyanlar verildi. Sonuç büyük bir hayal kırıklığı getiriyordu. Özellikle, Hesap Uzmanları Kurulu'nda hayal kırıklığı ve üzüntü derindi. Gelir Vergisi Reform yasalarının hazırlığında görevde bulunan Maliye Bakanları ġevket Adalan olsun, Ġsmail RüĢtü Aksal olsun, eski bir maliye müfettiģi idiler. Ancak bu kurulun çalıģma kapasitesini düģürmemek için olacak hazırlıklarda daha çok Hesap Uzmanlarından yararlanmıģlardı. Reformun stratejisi, o yıllar Türkiye'de ders okutan büyük Alman iktisatçısı Prof. Neumark ile Hesap Uzmanları Kurulu'nun, bu kurul durdukça anılar- 11 dan düģmeyecek üyesi, büyük insan Ali Alaybek tarafından çizilmiģti. Hatta büyük kısmıyla Reformun ana çizgilerini rahmetli Alaybek çizmiģti denilebilir. Rahmetli Rasim Saydar Reform Komisyonu'nun 1943'ten beri üyesiydi. Kanunlar Ģekillendikçe, hatta TBMM geçmeden Vergi Daireleri'nin eğitimine baģlanmıģ ve burada da iģi kurul yüklenmiģti. Yasalar çıktıkça nasıl uygulanacağını anlatan izahnameler, yine kurul üyeleri Ġhsan Gürsan, Ġlyas Seçkin, Muzaffer Egesoy gibi uzmanlarca kaleme alınmıģtı. Eğitim konularında Mehmet Ali Adalan, Adil Yücefer ve Muhtar Güredin rehberliğinde çalıģılmaya baģlanmıģtı. O günlerde TV yoktu; fakat radyolar çok etkiliydi. Devlet radyolarında, Vergi Reformu'nun anlatılması için oldukça geniģ saatler ayrılmıģtı. Bu saatlerde Sabri Kayralcı, Sezai Kurdoğlu, Ġlyas Seçkin ve Tarık Hatusil son derece duru açıklamalarla aydınlık saçıyorlardı. Ayrıca her defterdarlıkta danıģma büroları açılmıģtı. Bir gün, bu kursa devam eden bir memurun konuģmasına rastlantıyla tanık oldum: "Birader orada bize ders veren uzmanı görsen ĢaĢırır kalırsın. Adam sadece muhasebe ve maliye bilmekle kalmamıģ. Ayakkabıcı geliyor onun nasıl çalıģtığını biliyor. ġekerciyle Ģekerci, kumaģçıyla adeta kumaģçı, kuyumcuyla kuyumcu gibi konuģuyor. Nerede öğrenmiģ, nasıl öğrenmiģ bütün bunları? Bir de böylesi bilgi sahibiyken öylesine alçak gönüllü, sorma..." Kısaca içine girdiğim ve hâlâ oradaki çalıģmalarımla övündüğüm, kurul kendi çocuğu öldürülmüģ ya da sakat bırakılmıģ bir annenin kızgınlığına benzer duygular içine girmiģti. Uzmanlar arasında sakin olanlar pek azdı. Bunlar arasında Ali Alaybek anılmaya değer. Üstadımız Gelir Vergisi'nin zamanla oturacağına inanıyordu. Kısa sürede aksaklıklar olabilirdi, hatta mutlaka olacaktı. Sabırla, akılla, bilimle düzeltmeler yapılarak, ama hiç öfkeye ve benzer duygulara kapılmadan, o düģük tarifelerle (en düģük oran yüzde beģ, en yüksek oran yüzde 35) yola devam edilmeliydi. Ama o bilge ada

4 12 mın bu öğütleri bile hiddet uyandırıyordu. Kolay değildi; o yıl ilk kez bütçe milyar liraya sığmamıģ, bir milyar eģiği aģılmıģtı. Beyannameli mükellefler beyanlarına bakılırsa, sadece l55 milyon ödeyeceklerdi. Doğrusu kızmamak elde değildi. Bu kızgınlığın, hem TBMM'de ve hem de Maliye Bürokrasisi'ndeki sonuçları, çalıģmasına baģladığım 20. Yüzyılda Türkiye iktisat Tarihi kitabında anlatılacaktır. Buraya, Varlık Vergisi'nin ilk kez bu günlerde Maliye Bürokrasisi'nde konuģulmaya baģlandığını anlatmak için geldim. Ġnsanlar ve insan toplulukları, umutlarını kıran olaylarda, çok üzüldükleri dönemlerde, geçmiģe bakıp oralarda iģlenen hatalara yanarlar. Hele o hataları kendileri değil de baģkaları iģlemiģse, herģeyi o hata ile açıklamayı yeğ tutarlar. Bu nedenle, grubumuzda, Varlık Vergisi ile yapılan hatalar ve Varlık Vergisi anıları konuģulmaya baģlandı. Hiç unutmam bir gün, Küçük Salon'da bizden oldukça kıdemli bir hesap uzmanı yüksek sesle anlatıyordu, bir gelir vergisi yükümlüsünün kendisine söylediklerini aktarıyordu: "Varlık Vergisi'nde altın yumurtlayan tavuğu kestiler. ġimdi akıllanan tavuklar yumurtalarını kolay kolay vermeyecekler. R... Bey, vermem yumurtamı öyle kolayca..." KonuĢma hemen hemen salonu dolduran herkesçe onaylanıyordu. Gelir ve Kurumlar Vergisi'ndeki düģük performansın suçunu, eski iktidarların, kuģkusuz büyük teknik hatalarıyla da dolu Varlık Vergisi'ne yüklemek... Bu iyi fikirdi ve hükümetle onu destekleyen basınca hemen sahip çıkıldı. ĠĢte o sıralarda piyasayı ayağa kaldıran bir kitap yayımlandı. Varlık Vergisi Faciası. Kitabın yazarı, verginin uygulanmasında en çok payı olan eski Ġstanbul Defterdarı Faik Ökte'ydi. Ökte daha sonra Maliye Bakanlığı TeftiĢ Heyeti BaĢkanlığı'na atanmıģ ve oradan emekli olmuģtu. Ġstanbul'da bir mali müģavirlik bürosu açmıģtı ve memurken söyleyip yazamadıklarını bu kitaba dökmüģtü. Kitap ilgi görerek bu konudaki tartıģmaları alevlendirdi. 13 Kitabın Önsöz'ünde Faik Ökte Ģöyle yazıyordu: "Varlık Vergisi Cumhuriyet mali tarihinin yüz kızartan bir sahifesidir. Bu verginin tatbikinde benimle beraber çalıģan arkadaģlarımın çoğu ondan nefret ederler ve ceninin gömülmesini isterler. Ben bu fikirde değilim. Bu faciada siyaset adamlarının, memurların, mükelleflerin karģılıklı rolleri, hataları, ıstırapları vardır: onları olduğu gibi belirtmek, bu faciayı bütün çıplaklığıyla meydana çıkarmak ve bu suretle benzeri yeni yeni faciaların tekrarlanmasına mani olmaya çalıģmak hepimize düģen vazifedir. "Ben bu kitabı, iģte bunun için yazıyorum. Kitabın tetkikinden anlaģılacağı veçhile, bu vergi bir siyaset adamının dimağından doğmuģtur; teknik servislerin bunda hiçbir dahli yoktur. Memleketimizin bünyesi bu çeģit siyaset adamlarının doğmasına, daha doğrusu, siyaset adamlarının bu gibi ucubeler doğurmasına müsaittir. Bu sebeple, bu faciayı gömmektense, bilakis açmak ve meydana çıkarmak daha faydalı olur. Kitapta CHP, sadece Varlık Vergisi nedeniyle değil, bütün ekonomi siyasetiyle ağır biçimde eleģtiriliyordu. Adeta iktidardaki Demokrat Parti'ye malzeme verecek yöndeydi. Ne var ki, DP, bu malzemeye pek yüz vermedi. Çünkü onun liderlerinin silmek istedikleri kiģi, yani Ġnönü, bu olayla hiç bağlanmıģ değildi. Suç varsa yoksa zamanın BaĢbakanı ġükrü Saraçoğlu'na yükleniyordu. Bu nedenle kitabın yazdıklarıyla çok ilgilenmediler. Ama bir umutları vardı; belki Saraçoğlu bu ağır suçlamalara karģı Ģöyle bir savunmaya geçebilirdi: "O devrin mutlak egemeni Ġnönü'ydü. Böyle büyük bir olaya onun haberi ve talimatı olmadan baģvurulabilir miydi?"

5 Aslında böyle bir savunma, inandırıcı da olabilirdi. Gerçekten devletin savaģ yıllarındaki egemeni Ġsmet Ġnönü'ydü. DP iktidarı, Saraçoğlu'ndan böyle bir beyan yapılmasının umudu içinde, onun dıģarda tedavi gördüğü yerden dönmesini bekledi. 14 Saraçoğlu daha yurda döndüğü vapurun merdivenlerinde gazetelerin soru yağmuruyla karģılandı. Ona Varlık Vergisi'nin kimler tarafından telkin edildiği soruldu; yanıt, son derece yalındı: "Eser benimdir. O kadar benimdir ki. bugün aynı mevkide, aynı mali Ģartlarla karģılaģırsam, bu kanunun tecrübelerinden aldığımız dersleri de göz önünde tutarak, bir yenisini yapmakla tereddüt etmem."* DP liderleri ve medya için iģin "zevki!" kaçmıģtı. DP hükümeti ve o günlerde çoğunluğu DP'yi tutan basın, bu nedenle iģe boģ verdi. Faik Ökte kamuoyu ilgisinden uzak kaldı, üstelik bir bilirkiģilik skandalına karıģtı. Varlık Vergisi tartıģmaları da gündemden düģtü. Ta 2000 yıllarına kadar. 2000'li yıllara girerken ülke çeģitli haksız saldırılara uğrama durumuyla karģı karģıya geldi. En büyük eleģtiri ve yerme Türk ve Müslüman olmayanlara yapılan zulüm ve ayrımdı. Kürtlere ve Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelere Türk devletince oldukça ayrım ve hukuk dıģı baskılar yapıldığı iddiaları ile yetinilmeyip, 85 yıl önce uygulanan Ermeni Tehciri gündeme getiriliyordu. Bazı ulusal ve yerel parlamentolar Türkiye devletinin Ermeni Tehcirini kabul (itiraf) etmesi yolunda kararları alırken, siyasette ağırlığı olan bir yazar, 60 yıl önce kabul edilip uygulanan Varlık Vergisinde gayrimüslümlere zulüm yapıldığını, kuģkusuz edebi bakımdan nefisi iği yadsınamayacak bir kitapla anlatıyordu: Salkım Hanımın Taneleri. Yılmaz Karakoyunlu cidden hünerli bir yazar. Kitap kısa sürede birçok baskı yaptı. Aslında bu iddia, ülkemizi zayıf düģürme gayretleri içinde olanların ekmeğine yağ sürmekten baģka bir Ģey değildi. Durup durup hep Müslüman olmayan yuttaģlarımızın haksızlığa uğradığı belirtiliyordu. Ama haksızlığa uğrayan sadece onlar mıydı? * Bkz. bu kitapta. Hasan Pulur'un yazısı. Ek 1, s yılında üniversite ve lise mezunları 38 ay askerlik yaparken; memur, iģçi ve emekçiler ağır bir enflasyonla gelirlerinin üçte ikisini yitirirken; bazı genç ve orta yaģlılarımız dört yıl askerlik yaparken; bunlar, ne o zaman ne de daha sonra dile getirilmedi, yazıya dökülmedi. Hele o köylülerin çektikleri!.. Ülkemiz aydınları ve bilim adamları, köylülerimizin ve hele elleri öpülecek köylü kadınlarımızın uğradığı ve çektiği haddini aģmıģ haksızlıkları fark etmediler bile. Eğer bugün bağımsız bir devlet olarak yaģıyorsak; bunu en çok, çocuğunun kundağını sırtına sarmıģ tarladan biçtiği ekinleri (askerdeki kocasının hasreti yüreğini kanatırken, kör olası sıtma nöbetleriyle tüm vücudu titrerken) kağnılarla köyün harman yerine taģıyan, döğenle daneyi samandan ayıran, uygun rüzgâr gelince savuran köylü kadınlarına borçluyuz. Varlık Vergisi'nde yapılan haksızlıklar üzerinde bu kadar kâğıt, mürekkep harcarken her birinin destansı özverilerine tanık olduğum elleri öpülesi bu bacılarımızın özverilerine ve acılı yaģamlarına dair, gereği kadar demiyorum, çünkü gereği kadarına ne kâğıt, ne insanların ömrü yeter hiçbir anlatıma rastlamayıģımı ben büyük bir kadirbilmezlik sayarım hep. Bu nedenle Faik Ökte'nin kitabının alevlendirdiği tartıģmalara, köylü bacılarımızın katlandığı onca azabı dile getiren yazılarla katılmayı, o günlerde çok istedim. Ama buna cüret edemedim. Bunun bir nedeni de, edebi yapıt verme konusundaki yeti eksikliğim oldu. Ancak Yılmaz Karakoyunlu'nun kitabı, Salkım Hanımın Taneleri esas alınarak, hem de kamu olanakları harcanarak çevrilen ve ödüllerle donatılan aynı isimli bir filmle sinemalarda on binlerce insana Varlık Vergisi konusunda, azınlıklara hükümetimizin Hitlerimsi gaddarlıklar yaptığı anlatılmaya çalıģılması hız

6 kazanınca dayanamadım. Hamide, ġehriban, Hikmet, ġaziye, Elbis, Yeter ablaların çektiklerini anlatmaya niyet ettim. 16 Aslında Ġkinci Dünya SavaĢı'nın sürdüğü yıllarda her sınıf ve gruptan yurttaģlar (istifçi ve o zamanın ünlü deyimiyle muhtekirler, karaborsacılar, bir de toprak ağaları dıģında) büyük sıkıntı çekmiģtir. Kent emekçileri, altı yıla kadar varan sürelerle çadırlı, barınma olanakları sınırlı ordugâhlarda askerlik yaptılar. Varlık Vergisi'ni ödemeyen yükümlülerinin gönderildiği AĢkale'nin berbat yaģam koģullarından çok söz edilmiģtir. Ama yüz binlerce ana evladı. AĢkale'den çok beter sınır kasabalarında askerlik yapıyordu. 1910, 1911 ve 1912 doğumlular üç kez askere alındılar ve çoğu da bu yerlerdeki bazısı çadırlı ordugâhlarda vatan borcunu ödediler. Çoluk çocuğunun geçimi için çalıģan esnaf, topraksız ya da az topraklı köylüler askere gidince geride kalanlar büyük sıkıntılar çektiler. Büyük kentlerde, özellikle Ġstanbul'da karneyle verilen ekmek o kadar azaltıldı ki, sofradan aç kalkma, her günkü yaģam biçimi oldu. Sıkıntı çeken sadece Varlık Vergisi mükellefleri değildi; Karadeniz Bölgesi'nde halk süpürge tohumu yemeye baģladı. Köylerde sıtma, Karadeniz kasabalarında ve Ġstanbul'da eksik beslenme ve ilaçsızlıktan akciğer hastalıkları yaygınlaģtı. Ġstanbul ve Ankara'da Birinci Dünya SavaĢı'ndan beri unutulan tifüs hastalığından ölenler oldu. Salgın zorlukla önlenebildi. Sadece bir savaģ olgusuyla izah edilemezdi bütün bu sıkıntılar. Üç baskı yapan Enflasyon kitabımda buna değindim, bu kitapta daha geniģçe ele alacağım. Umarım bu konular ilginizi çekecek, Varlık Vergisi'nde azınlıklara zulüm edebiyatı hiç olmazsa bu gerçeklerin deģilmesine yol açarsa mutlu olurum. 17 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1 Eylül 1939 günü Hitler Almanyası'nın güçlü ve o zamana kadar görülmemiģ oranda motor gücüyle donatılmıģ orduları, Polonya Cumhuriyeti sınırlarını aģarak ülkeyi iģgale baģladılar. Ġngiliz ve Fransız hükümetleri, Romanya ve Yunanistan'ın yanında Polonya'ya da, Almanya saldırısı halinde onun yanında Almanya ile savaģa girme yolunda anlaģma imzalamıģlardı. Bu anlaģmalar gereği, bu iki devlet, Nazi Almanyası'na savaģ ilan ettiler. Üç gün içinde Ġngiltere ve Fransa'ya bağlı yarıbağımsız hükümetlerde (Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Çin Hindi vb.) beraber düģünülünce Hitlerin Polonya'ya saldırısıyla dünyanın kıtalararası bir savaģa tutuģma süreci tetiklenmiģti. Uzakdoğu'da Çin ve Japonya'nın zaten yıllar öncesi baģladığı savaģı sürdürdükleri de hesaba katılınca, dünya nüfusunun dörtte üçü, 4 Eylül 1939 günü savaģ yangının içine girmiģlerdi. Aslında baģlayacağı çok önceden koklanan savaģa karģı her ülkenin hazırlığı vardı. Türkiye'nin savaģın patlamasından kısa bir süre önce kaybettiği lideri Atatürk, bu gürüldeyerek gelen savaģın, "dünyada her Ģeyi büyük ölçüde değiģtireceğini" birkaç kez ifade etmiģti. Gerek Atatürk ve gerekse savaģ yıllarında hemen tek baģına milli iradeyi temsil ve yürütme sorumluluğunu üstlenen Ġsmet Ġnönü, bu savaģta güdülmesi gerekli iki amacı saptamıģlardı: 1 Toprak ve ulusal bağımsızlığımızdan hiç kayıp vermemek, 2 Ülkeyi savaģ ateģinin dıģında tutmak 'dan 1945'e uzanan, her biri halkımıza bir on yıl gibi uzun gelen o çetin altı yıldaki geliģmelerin ortaya koyduğu gibi, bu hiç de kolay olmadı. Türkiye'nin savaģtan iģgale uğramadan ve en az zararla çıkmasını sağlamak için dönemin Türk karar vericileri (özellikle Ġnönü), büyük devletlerin güç ve çıkar

7 mücadelesi arasında küçük devletlerin kendi politikalarını nasıl yürüteceğine iliģkin tarihteki belki de en baģarılı örneği, el yordamıyla oluģturmak zorunda kaldılar. Biz bu üstadane yürütülen dıģ politikaya burada girmeyeceğiz. Merak edenler, Baskın Oran ve arkadaģlarının Türk DıĢ Politikası adlı muhteģem yapıtına baģvurabilirler. 19 I. SAVAġ. TÜRKĠYE'YĠ DÜNYADAN KOPARIYOR Ġkinci Dünya SavaĢı. Alman silahlı güçlerinin göz kamaģtıran baģarılarıyla baģladı. Polonya'ya garanti veren Ġngiltere ve Fransa'nın bu garantileri, ancak Polonya bir süre dayanabilseydi bir anlam ifade edebilirdi. Çünkü her iki ülkenin silahlı güçleri savaģ sahnesinden bir hayli uzaktı. Sanılıyordu ki, güçlü sanılan Polonya orduları Alman silahlı güçlerine hatırı sayılır bir süre dayanır. Bu süre içinde Fransa ve Ġngiltere savaģ hazırlıklarını tamamlayıp Batı Cephesi'nden Almanya'yı sıkıģtırıp savaģta dengeyi kurar. Oysa Alman Ge nelkurmayı'nın hazırlayıp yönettiği Yıldırım SavaĢı (Blitzkrieg) Polonya ordusunu üç gün içinde ciddi bir savaģ gücü olmaktan çıkarttı. On günde ülkenin yarısına yakın bölümünü zapt etti. Rus sınırına dayanacak hale gelmiģti ki, Rusya bu savaģ ganimetinden pay kapmak için daha önceleri Hitler ile imzaladığı gizli bir anlaģma gereği ülkenin doğu sınırından Polonya'ya girdi. 17 Eylül'de, yani savaģın baģlayıģından sadece 17 gün sonra bütün Polonya toprakları iki ülkenin paylaģımıyla bitmiģti. Skorsky baģkanlığında Polonya hükümeti, Londra'ya sığınan ilk sığıntı hükümet oldu. Alman silahlı kuvvetlerinin Polonya harekâtı, Hitler için tam bir güç gösterisi oldu, onun baskı yaptığı her hükümetin gözü korkmaya baģladı. O kıģ, Almanlar Danimarka ve Norveç'i istila ettiler ve bununla yetindiler. Danimarka'nın iģgali Alman ordusunca bir günde tamamlanmıģtı. Alman orduları bu iģi görürken Rusya Finlandiya'ya ve Ġtalya da Yunanistan'a savaģ ilan ettiler. 20 Her iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin baģarımı (performansı) göz doldurmadı. Alman ordularının parlak ve güç gösterileriyse, ülkenin dıģ ülkelerdeki güç ve prestijini artırdı Ġlkbaharı yine Alman Silahlı Kuvvetleri'nin parlak zaferleriyle geçti. Norveç'in iģgalini tamamlayıp 10 Mayıs günü de Belçika, Hollanda ve Fransa'da atağa geçtiler. Bu saldırıya Hollanda dört, Belçika on gün direndikten sonra teslim oldular. Fransız ve Fransa'daki Ġngiliz Silahlı Kuvvetleri bozguna uğradılar. Ġngiliz seferi gücü Fransa'nın Dünherk Limanı'nda Ġngiltere'ye zar zor kaçırılabildi. 14 Haziran'da yani Batı Cephesi operasyonunun 34. gününde Almanlar Fransa'nın baģkenti Paris'e girdiler, bundan birkaç gün önce Fransa bozgunundan pay kapmak için Ġtalya; Ġngiltere ve Fransa'ya savaģ açtı (10 Haziran) ve 20 Haziran'da Paul Reynaud baģkanlığındaki Fransız Hükümeti CumhurbaĢkanı Lebrun'e istifasını verdi. BaĢbakan olan Birinci Dünya SavaĢı kahramanlarından MareĢal Petain, iki gün sonra Fransız halkına ateģkes anlaģmasını bildirdi: "Kalbim parçalanarak diyorum ki. savaģa son vermek gerekiyor." 1940 geliģmeleri Türkiye için son derece önemliydi. Ġtalya'nın savaģa girmesiyle ülkenin Ġngiltere lehine savaģa girme zorlamaları baģladı. Gerçekten 1939 yılında Fransa, Ġngiltere ve Türkiye arasında yapılan anlaģmada açıkça belirtildiği üzere Ġtalya; Ġngiltere ve Fransa'ya savaģ ilan edince Türkiye baģka bir nedene gerek kalmadan savaģa girme zorunluluğuyla karģı karģıya kalıyordu. Türkiye'nin Almanya ile savaģa girmesi kolay değildi. Ülkenin ekonomisi, dıģ ticareti Almanya'ya sıkı sıkıya bağlıydı. Ġnönü ve Saracoğlu Menemencioğlu ikilisi bu baskılara karģı Fransa'nın savaģtan çekilmesiyle, söz konusu anlaģmanın geçerliliğinin kalmadığını ileri sürerek bu baskılara karģı koydular.1 Ancak savaģ tırmanıp yayıldıkça elveriģsiz durumlar da ilerliyordu. Bonapart zamanından beri (1800'lerin baģı) Ġngiltere'yle sa

8 1 Baskın Oran, Türk DıĢ Politikası, ĠletiĢim Yayınları, 1. basım, vaģan bir kara kuvveti güçlü kıta devletinin savaģında özel taktikler meydana çıkmıģtı. Bu taktiklere göre Ġngiltere. Almanya'ya deniz ablukası (blocus maritim) uygularken, Almanya da bu ülkenin Avrupa'yla ticaretini kesiyor (tıpkı Bonapart gibi), kıta ablukası (blocus continental) denen bu yöntemin yanında Hitler Ġngiltere'ye tıpkı Birinci Dünya SavaĢı'nda olduğu gibi denizaltı silahını kullanıyordu. Ġngiltere bir adalar devletiydi. Ticari yaģam, dıģarıdan gelen besin ve endüstri hammaddelerine büyük ölçüde bağımlıydı. Ayrıca ürettiği mamul ürünlerini de dıģarıya satmalı, denizyoluyla bir yerlere göndermeliydi. Hitler, daha savaģtan önce düģünmüģ: denizaltı üretimine hız vererek güçlü bir denizaltı filosu kurmuģtu. Amiral Donitz, bu denizaltılarla Ġngiltere'ye gelen ve buradan giden gemilere büyük kayıplar verdiriyordu. Denizaltılar ve Alman sanayiinin ürettiği mıknatıslı mayınlar Ġngiliz ticaret ve savaģ filolarına büyük zararlar veriyor, Ġngiltere'yi bunaltıyordu. Ġkinci Dünya SavaĢı'nın en önemli yöneticilerinden Winston Churchill gece gündüz denizlerde süren bu savaģa "Atlantik Meydan SavaĢı" adını vermiģti. Fransa'nın savaģta düģmesi ve Ġtalya'nın savaģa girmesiyle yeni üsler elde eden Alman Denizaltıları, Akdeniz'de de ulaģımı tehdide baģladılar. Öyle ki, hele Kuzey Afrika SavaĢı ilerledikçe Akdeniz yolu Türkiye için kapanınca, ülkenin Orta ve Doğu Avrupa dıģında dünyayla ilgisi büyük ölçüde kesildi. Hele 1941 yılında Almanlar, Yunanistan ve on iki adaya yerleģip Ege Denizi'ni mayınlayınca, Ġstanbul ve Ġzmir limanları dıģ ticarete fiilen kapandı. SavaĢ Tehlikesinin YaklaĢması Fransa savaģtan düģünce Ġngiltere, Almanya ile savaģta yalnız kalmıģtı. Ünlü Alman ġansölyesi Bismarck'ın deyimiyle bu "atın balina ile savaģıydı". Birbirini savaģ dıģı etmeleri zordu. 1800'lü yıllarda Ġngiltere'yle savaģan Bonapart "Büyük Ordu" dediği o gün 22 lerin en güçlü savaģ gücünü. Fransa'dan Ġngiltere'ye en yakın olduğu kıyılarda aylarca bekletmiģ, Ġngiltere'ye bu orduyu atlatacak bir Ģansı aramıģ, bulamamıģtı. Ancak Hitler'in elinde Bonapart'ın elinde bulunmayan bir güç vardı: Lutwaffe... Alman Hava Kuvvetleri... Bu güç kara savaģlarında, Fransa ve Polonya'da çok etkili olmuģtu. Hitler, Ġngiltere'nin savaģ gücünü son derece ağır bombardımanlarla tahrip etme teģebbüsüne girdi. Ayrıca geceli gündüzlü bombardımanlarla Ġngiliz halkının savaģ azmini ve sinir gücünü yıkmak istedi. Askeri hedeflerle beraber sivillerin yoğun yerleģme yerlerini acımasızca bombalayan Almanlar, Churchıll'in "Büyük Britanya Meydan SavaĢı" dediği bu savaģta baģarıya ulaģamadı. O zaman 1941 Ġlkbaharı'nda doğuya döndü. Macaristan üzerinden barıģçıl biçimde geçti, kendisi için akaryakıt ikmalinde yaģamsal önem taģıyan Romanya ile Bulgaristan'ı dost siyasetçilerin gayreti ile geçip, Türkiyemiz'in sınırlarına dayandı. Seyirci olduğumuz savaģın ateģleyici gücü kapımıza gelince hem hükümet, hem de halkın heyacanı arttı. Bir bahar sabahı okula geldiğimizde (sanırım 4 Mart'tı) Müdür Yardımcısı Nurettin Akdağ sürpriz geliģmeyi bize tebliğ etti. Öğretmenlerimizin büyük kısmı yedek askerlik görevine çağrılmıģlardı. Kıtalarına katılmak için hemen yarın Yozgat'tan ayrılacaklardı. Ve bütün okullar 17 Nisan günü ders yılını kapatacaklardı. Müdürümüz hemen o gece bize öğretmen aramıģ ve epeyce de baģarılı olmuģtu. Lisemizi bir ya da iki yıl önce bitirip de çeģitli nedenlerle üniversiteye gitmeyen veya gidemeyen ağabeylerimiz, giden öğretmenlerimizin yerine derslere girip boģluğu dolduracaklardı. Nusret Karcı (1970'li senelerin baģında Milli Eğitim MüsteĢarı oldu) Zeki Yalçın, Osman Nuri Orhun, Nuriye Altan'ı iyice anımsıyorum, aradan geçen 60 yıla karģın. Ayrıca babamı da okutmuģ Yozgat'ın ünlü Sarı Lütfi'si, resim öğretmeni olarak Milli Eğitimimiz'in emrine girdi. 70 yaģını aģkındı ama 25'lik delikanlı morali ve çabası içindeydi.

9 Öğretmenlerimizi hemen ertesi gün 97. Piyade Alayı'nın arkasında en yakın istasyon Yerköy'e uğurladık. 23 Bereket çabuk döneceklerdi. Çünkü korkulanlar olmayacak, ülkemiz savaģ ateģinin uzağında kalacaktı. Evet, Almanlar sınırımıza dayanmakla kalmayıp Yunanistan ve Yugoslavya'yı da almıģtı. Acaba yeni hedef neresiydi? Ġki Deniz Subayının Romanya Serüveni Halk kadar Genelkurmay da bunu merak ediyordu. Bunu anlamak için iki deniz subayı (Vahdettin Aytan ve Hakkı Burak) ateģçi süsü verilerek Köstence'ye gönderildi. Alman kıtalarının kuzey tarafına mı, yoksa güney yönünde mi yığınak yaptıklarını araģtıracaklardı. Gittiler ve raporlarını verdiler: Yığınaklar, tren trafiği kuzeye doğruydu. Genelkurmay rahat bir nefes aldı. Demek ki, yakın hedef Rusya'ydı (bana bunu Nadir Nadi Bey'in hala çocuğu, emekli Deniz Albayı Vahddetin Aytan anlattı). Öyle de oldu, 22 Haziran 1941'de Hitlerin orduları 400 kilometrelik bir cepheden Rusya sınırlarını geçti. Tarihin karadaki en büyük boğuģması baģlıyordu. Yunanistan'ın istilasıyla, 22 Haziran 1941 arası, Türkiye'de halk olsun, yasama ve yürütme organları olsun büyük gerilim içindeydi. 22 Haziran'da sinirler gevģedi. Silah altına alınan bazı ihtiyatlar da tekrar sivil hizmetlere gönderildi. Ertesi ders yılında hocalarımıza kavuģtuk. Ne var ki, yıllardır askerde olan genç köylülerin askerliği süregitti. Aslında silah altındaki asker sayısı yine bir milyondan aģağı düģmedi. Ve 1945 Ġlkbaharı'na kadar Akdeniz yolu açılmadı, ülkenin dünyadan kopukluğu da... Ekonomide sıkıģıklığın biraz gevģemesi için 1945 Yazı'nın gelmesi gerekti. 24 II. SAVAġ VE EKONOMĠMĠZ SavaĢ döneminde izlenecek ekonomi politikaları, bazı özellikler taģır. Ekonomipolitik alanında yapıtlarıyla ünlü John Maynard Keynes, bunalımlarda izlenecek politikaları, klasik ekonominin alıģılmıģ yollarından çok farklı biçimde saptamıģtır. ABD'de BaĢkan Roosevelt ve Almanya'da Hitler'in Ġktisat Bakanı Doktor Schaht, bu politikaları uygulayarak teste tabi tutulmasını sağlamıģlardır. Keynes'in yazı ve kitaplarıyla ortaya koyduğu esaslara en çok ABD'de itibar olunurken, kendi ülkesinde pek önem verilmemiģ, gerek savaģtan önce ve gerek savaģ içinde ekonominin güdümünde bazı hatalara düģülmüģtür. Ġngiltere, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan sonra bunun olumsuz sonuçlarını ağır bedelle ödemiģtir. Ġnönü ve partisi, iktidarı yitirdikten sonra Ege illerini dolaģırken oranın DP'lileri, çocukları yola çıkarıp "Ne Yüzle Geliyorsun?", "Bizi ġekersiz Bıraktın", "Bizi Ekmeksiz Bıraktın" gibi pankartlarla karģılatırlar. Ġnönü çocukları okģar ve Ģunları söyler: "Ama babasız bırakmadım." Yanıt çok yerindeydi. Onun usta diplomatik yönetimiyle ülke cidden savaģ ateģinin dıģında kalmıģ, çocuklar babasız kalmamıģlardı. Ancak ne var ki, ekonomi politikalarının son derece eksik ve yanlıģ oluģuyla ülke çok Ģeyler yitirmiģti. Benim Enflasyon kitabım dıģında savaģ finansmanının temel yanlıģları üzerinde bilimsel olarak durulmamıģ, bu politikalar yerine neler yapılabileceği de irdelenmemiģtir. Enflasyon adlı kitabımda, 1978'de Ģöyle yazmıģtım: 25

10 "Bizce Türkiye'de en önemli ekonomi hatalarından bazıları, bu savaģ yıllarında izlenmiģtir. Batılı ülkeler, yani BirleĢik Devletler. Ġngiltere ve Almanya toplam talebin artacağını düģünüp ona göre vergi ve zorunlu borçlanma politikalarıyla fı. yat kararlılığını sağlamıģlardır. Üstelik bu ülkelerde üretim düģmemiģtir... Hele BirleĢik Amerika silah üretimi ile tüketim malı üretimini aynı düzeyde artırarak sürdürdü. Türkiye böyle bir gelir politikasına girmedi."1 Burada güdülen ekonomi politikalarının eleģtirisini daha geniģ biçimde ele alacağız. A. SavaĢ ve Ekonomi SavaĢta sanayi bir ölçüde silah ve cephane üretimine girer. Bunun sonucu iģsizler iģ bulur, üretim artar. Ancak üretimle birlikte geniģ ücretli yığınların gelirleri de artar. Artan bu gelirlere karģılık, tüketim malları ya hiç artmaz, ya da ücretler toplantıyla aynı oranda artmaz. Artan toplam üretim, yani sivil tüketimle savaģ malzemesi ve askerlerin kullanıp tükettiği mallar toplamıdır. Sivil tüketim malları, toplam ücretler (gelir) kadar artmayınca enflasyonist baskı doğar. Ġktisat ve maliye teorisini en uygun biçimde uygulayan, Ġkinci Dünya SavaĢı'nda ABD oldu. Amerikan yönetimi, gelirlerle tüketim toplamı arasındaki oransızlıktan doğan enflasyonist açığı kapatmak için maliye politikası önlemlerine ağırlık verdi. Talebi kısarken iki yol izlendi. Bir yandan Gelir Vergisi oranları yükseltilirken, öte yandan yurttaģtan "zorunlu borç" aldı. Bu "zorunlu borç" maliye uygulamasında yeni bir yoldu. YurttaĢtan alınan bu zorunlu borçlar daha sonra savaģ bitince, yani tüketim malları (dayanıklı ev eģyası, otomobil, kent dıģı ev) almak üzere yükümlülere iade olununca piyasa alabildiğine canlanacaktı. Yani bu yeni araçla hem savaģ enflasyonu önlenecekti, hem de savaģ sonu eko 1 Arslan BaĢer Kafaoğlu, Enflasyon, Tekin Yayınevi, 1. basım, s.166. nomisi dengeli biçimde geliģmeye baģlayacaktı. Plan aynen amacına vardı. Amerikan ekonomisi savaģ ve sonrası yıllarda büyük bir üretim patlaması yaptı, iģsiz hemen hemen kalmadı. SavaĢ sonunda ABD ekonomisinin bütün ülkelere sağladığı büyük üstünlük, çok kez ülkesinin savaģ yıkımı görmeyiģiyle açıklanır. Bu uygulanan büyük ekonomi politikası gözden kaçırılır. Ġsabetli ekonomi politikası olmasaydı ABD, enflasyonla öyle bir göze görünmeyen, ama son derece büyük bir yıkıma uğrardı ki, bu üstünlüğü asla eline geçiremezdi. ĠĢte Türkiye ekonomisi savaģ dıģında kaldığı halde böyle bir "görünmez yıkım" geçirmiģti. Bu yıkımın bıraktığı sonuç kolay kolay giderilemedi. SavaĢ sonunda birçok ülkenin sahip olmadığı büyük altın ve döviz rezervleri kısa sürede eridi, TC Merkez Bankası 1952'de normal ithalat transferlerini yapamaz hale geldi. Oysa savaģ içinde iyi bir vergi ve zorunlu tasarruf politikası uygulanabilir, hem enflasyon önlenebilir ve hem de "Varlık Vergisi", "Yol Vergisi", "Toprak Mahsûlleri Vergisi" gibi ucubelere yer ve neden kalmazdı. B. Terk Edilen Ġsabetli PolitikalarEnflasyon Atatürk döneminde ülkemizde çok isabetli ve disiplinli maliye politikaları uygulanmıģtır. Osmanlı devletinin ünlü maliyecisi Cavit Bey'in alıģtırdığı "borçla finansman" politikasının ülkeyi nerelere götüreceğini görgü ve deneyimleriyle isabetle tanılayan Mustafa Kemal ve arkadaģları, demiryolu ve fabrika inģası gibi ülke ekonomisine bir Ģeyler katan harcamalar dıģında, iç ve dıģ borçlanmayı adeta yasaklamıģlardı. Fransız yasası esas alınarak düzenlenen 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile devlet maliyesi disiplin altına alınırken, eski Divanı Muhasebat adı SayıĢtay'a çevrilerek bütçe uygulamaları sıkı kontrol altına alınmıģtı. Gitgide kamu yaģamında önemleri artan Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri'ni denetleme yolunda da bir BaĢbakanlık Mu rakabe Heyeti kurulup çalıģtırılmaya baģlanmıģtı. Personel harcamala-

ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ

ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ ANKARA TĠCARET ODASI ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ TURGUT ÖZBAY Ocak - 2003 Ankara "EĞER, ġunun BUNUN TEVECCÜHÜNDEN KUVVET ALMAYA TENEZZÜL^EDERSENĠZ HALĠNĠZĠ BĠLMEM, FAKAT ÂTĠNĠZ ÇÜRÜK OLUR" M. KEMAL ATATÜRK SUNUġ

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 5510 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR, SORU VE SORUNLAR Konu: Sosyal Güvenlik Reformu 5510 Sayılı Yasa ile Getirilen Düzenlemeler, Uygulamalar, Soru ve Sorunlar

Detaylı

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ AYIN MAKALESĠ 1 Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN 13-17 MAYIS 2009 GÜNLERĠ ANTALYA RĠXOS OTEL DE DÜZENLENEN YMM DENETĠM VE TASDĠKĠ SEMPOZYUMU NUN YMM MESLEĞĠNĠN BAĞIMSIZ DENETĠMDEKĠ YERĠ

Detaylı

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

04.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 04.11.2003 İ Ç İ N D E K İ L E R

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU TKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu Yoldaşın MK 5. Plenumunda Okuduğu Politik Büro Çalışma Raporu Aralık 1985 TKP Yayınları Herausgeber ERMĠġ Verlag Postfach 10 10 16 43 ESSEN 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1- TKP Merkez

Detaylı

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.

06.11.2003. MEHMET AKĠF HAMZAÇEBĠ (Trabzon) TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 2004 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI ĠLE 2002 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESĠNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU GÖRÜġME TUTANAKLARI 06.11.2003 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI ORTADOĞU GÜNDEMĠ... 2 Halep'te otele saldırı: 50 ölü... 2 Filistin barıģ müzakerelerine hazır... 2 Ġsrail'den Nisan ayında 135 gözaltı... 3 Mısır'da seçim kampanyaları Ġhvan karģıtlığı üzerine kurulu...

Detaylı

BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011

BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011 BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011 TARIM EKONOMĠSĠ DERNEĞĠ EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ TARIM EKONOMĠSĠ BÖLÜMÜ ZĠRAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI ĠZMĠR ġubesġ Editör: Tayfun

Detaylı

DĠYET Mehmet Ali Birand

DĠYET Mehmet Ali Birand DĠYET Mehmet Ali Birand MĠLLĠYET YAYINLARI : 49 Yayın Hakkı (Copyright): Milliyet Yayın A. ġ. Birinci Baskı: 1979 Ġkinci Baskı: 1980 Üçüncü Baskı: 1981 Dördüncü Baskı: Ekim 1985 BeĢinci Baskı: Eylül 1986

Detaylı

Kara Kutusu Kitapları 2014-2015 Güncel Bilgiler İsmail KAYNARCA

Kara Kutusu Kitapları 2014-2015 Güncel Bilgiler İsmail KAYNARCA KARA KUTU KĠTAPLARI SINAV KAZANDIRIR KPSS DGS ALES YGS LYS için hazırlık kitaplarımız mevcuttur. 2015 1 2015 GÜNCEL BĠLGĠLER Ġsmail Kaynarca Ahmet Oktay Hasan bal 2 **2013 yılı sonu itibari ile Türkiye

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SONRASINDA İLK MUHALEFET PARTİSİ: MİLLİ KALKINMA PARTİSİ B. Zakir AVŞAR ve Elif EMRE KAYA Özet ÇalıĢmanın konusu,

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

Osmanlı Devleti DıĢ Borçları

Osmanlı Devleti DıĢ Borçları Osmanlı Devleti DıĢ Borçları 1854-1954 Döneminde Yüzyıl Süren Boyunduruk 1854-1914 BORÇLANMALARI GALATA BANKERLERĠ ve OSMANLI BANKASI DÜYUN-U UMUMĠYE ĠDARESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ NĠN KABUL ETTĠĞĠ OSMANLI

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI Selahaddin BAKAN* Hakan ÖZDEMİR** ÖZET Bu çalıģmada siyasal yelpazedeki yerini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP ile muhafazakâr sağ olarak

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜBAM NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI - DÜBAM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Yayın Koordinatörü Ertuğrul Aydın Mayıs 2011 DÜBAM Yayınları Küresel ĠletiĢim Merkezi Barbaros

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI Zeki ÇEVİK * ÖZET Osmanlı Devleti'nde yedisi Sultan II. Abdülhamid devrinde olmak üzere toplam dokuz kere Sadrazamlık

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN PĠYASALARI ĠZLEMEK 344MV0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İş ve Sosyal Güvenlik Bülteni Yıl 1, Sayı 5 ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İstanbul Cad. No:102/2 Bakırköy İSTANBUL www.calismarehberi.com iletisim@calismarehberi.com 0212 211 10 11 BaĢlarken Editörün Notu

Detaylı

MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER

MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER AYIN MAKALESĠ MÜKELLEF, VERGĠLER VE MALĠYET, TEDBĠRLER Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı 2010 yılı sonu itibariyle 4.248.922 adet faal vergi mükellefinin 3.426.633 ü gerçek kiģi, 822.289 u Ģirket statüsünde kayıtlı

Detaylı

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI TÜRK KATILIM BANKACILIĞINDA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERĠ DÖNEM PROJESĠ Hakan ARABACI

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671

Detaylı

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE-

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- ÖZET Kadir CANATAN Bu çalışmada ünlü devlet adamı Nizamülmülk

Detaylı

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Çağımızda, elektronik iletiģim araç ve gereçlerinin çoğalması günlük yaģamı kolaylaģtırsa da, burada eskilerin deyiģiyle Silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi bir atasözünü

Detaylı

OCAK ġubat MART 2010

OCAK ġubat MART 2010 OCAK ġubat MART 2010 m ĠÇĠNDEKĠLER HABERLER YENĠKAPI DA SON DURUM... 3 AKSARAY ġantġyesġ FAALĠYETE GEÇTĠ... 3 BEJAIA T1 TÜNEL KAZISI BAġLIYOR... 4 SONER TEMEL MÜHENDĠSLĠK ĠN YENĠ GĠRĠġĠMLERĠ... 4 ISO 9001,

Detaylı

ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR

ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR YIL : 16 SAYI : 83 MART 2015 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR Doların Ateşi Sönmüyor... TÜNELİN SONU KRİZ! Dövizden Kazananlar ve Kaybedenler 8 KAPAK Yıl: 16 Sayı: 83 MART

Detaylı