KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh"

Transkript

1

2 KAH ODA 1

3 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI Program n Ad Program n Türü Program n Bile enleri Uygulama Süresi: Program Payda lar Program sahibi kurulu Hedef kitle ve/veya bölge i er payda lar, Payda lar n görev ve katk ar 5 2. PROGRAM ARKA PL I Program n ayand Politikalar ve Programlar (sektörel ve/veya bölgesel) Kurumsal Yap ar ve Yasal Mevzuat (te vik, izleme vb.) Program n Geçmi, Yürüyen ve Planlanan i er Program ve Projelerle li kisi Program Fikrinin Kayn Programla lgili Geçmi te Yap m Etüt, Ara t rma ve i er a malar 8 3. PROGRAM GEREK ES, AMACI VE HE EFLER Program n Gerekçesi ( ihtiyaçlar, gelecek öngürüsü, sorunlar vb.) Program n Amac Program n Hedefleri (somut ve ölçülebilir) PROGRAM UYGULAMA STRATEJ S VE Ö EL KLER PROGRAM KTILARI ve BEKLE E ETK LER Program n sa Vadeli kt ar Program n Etkileri (orta ve uzun vadedeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri) PROGRAM YÖ ET M VE UYGULAMA PROGRAMI Kurulu un Organizasyon Yap s ve Yönetimi Program Organizasyonu ve Yönetim Uygulama Plan (Termin) zleme ve e erlendirme Sistemi PROGRAM MAL YET VE F SM I Öngörülen Toplam Harcama Program n Finansman (Genel Bütçe, AB, vb.) 23 2

4 1. PROGRAMI T IMI VE KAPSAMI 1.1 Program n Ad : Do Akdeniz Kalk nma Ajans - AKA, Do r an Faaliyet Mali Destek Program Program n Türü: Do r an Faaliyet Destek Program Kahramanmara Bölgesel K y mc ent htisas Sanayi Sitesi Fizibilite Rapor ve Ekleri Haz rlat as i (Ref.No: TR63-10-DFD-049) 1.3 Program n Bile enleri: Proje; Do r an Faaliyet Mali Destek Progra n n amaç ve öncelikleri içerisinde; -Kritik öneme sahip ara t rma ve planlama ça malar ile, -Büyük hacimli yat r kararlar na k sa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katk sa lay c faaliyetler kapsa nda yer almaktad r. 1.4 Uygulama Süresi: 2 y ( ) Orta Vadeli Plan 1.5 Program Payda lar Program sahibi kurulu Do Akdeniz Kalk nma Ajans - AKA; Hatay, Kahramanmara ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal geli meyi kat c bir yakla a planlamak ve y lamak üzere 5449 Say Kan n n 3'üncü maddesine istinaden tarih ve 2009/15236 Say Bakanlar K r l karar ile r lm ol ; kam, özel sektör ve sivil topl mdan tüm payda lar aras ndaki i birli ini geli tirmek, kaynaklar n yerinde ve etkin llan n sa lamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek s retiyle, l sal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla y ml olarak bölgesel geli meyi h zland rmak, sürdürülebilirli ini sa lamak ve bölgeler aras ve bölge içi geli mi lik farklar n azaltmak amac yla hareket eden yüklenici ile sözle meyi bizzat ba tlayan ya da sözle menin kendi ad na ba tland kam h na veya özel h a tabi r l t r. Projenin y lanmas ndan sor ml olan Kahramanmara K y mc lar Odas Ba kan ise 1958 y nda dernek ad alt nda faaliyetine ba la ol, 1964 y nda esnaf derne i olm, 1991 y nda ç kar an 507 say Kan n n de i ik 3471 say Kararnamesi ile kam yarar na ça an ve tüzel ki ili e sahip oda olarak faaliyetini sürdürmektedir. 3

5 1.5.2 Hedef kitle ve/veya bölge B projenin hedef kitlesi; TR63 Bölge ve llerinden Kahramanmara li mücavir alan ve d nda yer alan, y mc l sektöründe faaliyet gösteren, alt n ve tak tasar m ile üretimini yapan k y mc atölyeleri, devam nda son llan c için i lenmi alt n n pazarlamas n yapan vitrin k y mc lar ile k y mc l k sektöründe yer alan giri imciler ve beraberinde yat r mlar nda ça an sta, kalfa ve ç raklard r. No Firman n Yap s Say Yüzde(%) 1 A.. 1 0,24 2 Ltd. ti. 27 6,43 3 ah s irketi ,29 4 Atölye 4 0,95 5 Esnaf 12 2,86 6 Gelir Vergisi 1 0,24 7 Hepsi 1 0,24 8 Hiçbiri 1 0,24 9 Ortak 1 0,24 10 aretlenmemi ,29 *Grafik -1 / irket yap ar *Tablo-1/ irket yap ar Hedeflenen yat r mc gr n n irket yap ar n n görüldü ü grafikte/tabloda, nl n ah s irketlerinde topland ve yat r mc hedef gr nda ah s irketleri old görülmektedir. *Grafik -2 / Ortak k durumu No Atölyeye Ortak? Say Yüzde(%) 1 Evet ,86 2 Hay r ,90 3 aretlenmemi 22 5,24 *Tablo-2/ Ortak k durumu Hedeflenen yat r mc gr ta yer alan ah slar n ortak k d r m sadece %42,86 ile s n rland n göstermektedir. Büyük ç nl k ise ah s irketlerinde ça an sta ve kalfalardan ol maktad r. 4

6 No Ki i say s Say Yüzde(% ) , , , , , ,24 7 aretlenmemi 99 23,57 * Grafik -3 / Hedeflenen irketlerde a an say ar *Tablo-3 a an say ar Y kar daki grafik/tabloda Hedeflenen yat r mc gr irketlerde ça anlar n %42,38 lik oranla 1-3 aras ça an say s ile faaliyetlerini gerçekle tirdikleri, %19,29 l k k sm nda 3-5 ki i ça t rd klar, %14,05 lk kesimin ise 5-7 aras ça an istihdam etti i görülmektedir. * Grafik -4 / Hedef grubun ya durumu *Tablo-4 Hedef grubun ya durumu No Ya Say Yüzde(% ) , , , , , , , , , , , ,24 13 aretlenmemi 27 6,43 5

7 * Grafik -5 / Hedef grubun e itim düzeyi *Tablo-5 Hedef grubun e itim düzeyi No E itim D r m Say Yüzde(% ) 1 O -yazar 4 0,95 2 lk o l mez n ,71 3 Orta o l mez n ,19 4 Lise ve dengi mez n ,10 5 Yüksek o 25 5,95 6 Yüksek Lisans 7 1,67 7 Doktora 1 0,24 8 aretlenmemi 5 1,19 Grafik 4-5 ile Tablo 4-5 te üretimde yer alan hedef yat r mc ve ça an gr n ya ara klar ve e itim düzeyleri görülebilmektedir i er payda lar, Payda lar n görev ve katk lar Kahramanmara K y mc lar Odas Ba kan ise projenin yg lanmas ndan sor ml ol, fizibilite ça malar sonras elde edilen verilerden yola ç k arak ol t r lacak htisas Sanayi Sitesinin gerçekle tirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakan na projenin gerçekle tirilmesi için ba v r da l n lacakt r. Kahramanmara Valili i, Kahramanmara Belediye Ba kan, Kahramanmara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i, Kahramanmara Bay nd r k ve skan Müdürlü ü ile Kahramanmara Çevre ve Orman Müdürlü ü de, K y mc kent htisas Sanayi Sitesi nin yer seçiminde ve kapsamda yap an fizibilite rapor ça malar nda ve haz rlanmas nda teknik bilgi deste inde l nan payda lard r. 2. PROGRAMI ARKA PL I 2.1 Program n ayand Politikalar ve Programlar (sektörel ve/veya bölgesel) Devlet Planlama Te kilat (DPT) nin y ar na ait Do z nc Kalk nma Plan Stratejisi nde Ekonomik ve Sosyal Geli me Eksenlerinden birisi olan i orta n n iyile tirilmesi ça malar içerisinde yer almaktad r Say Esnaf ve Sanatkarlar Meslek K r l lar Kan n n n 11.maddesi (h) bendinde oda yönetim r l n n görev ve yetkilerinde Üyelerin, ça ma konular na giren i lerde geli melerini s lamak ve ihtiyaçlar n ka amak bak m ndan, gerekli tedbirleri almak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak üzere genel kurula teklifte bulunmak, bu bilgileri Bakan k e- esnaf ve sanatkâr veri taban nda güncelleyerek takip etmektir ifadesi yer almaktad r. Kahramanmara K y mc lar Odas n n ça malar b kapsamda yer almaktad r. 2.2 Kurumsal Yap lar ve Yasal Mevzuat (te vik, izleme vb.) Devlet Planlama Te kilat, yat r tahsislerinde mevc t bölgesel planlar ve programlar kapsa ndaki illerin ve özellikle ehir merkezlerinin geli mesini h zland r c ekonomik ve sosyal altyap yat r ar ile insan kaynaklar ve istihdam a r k projelere öncelik verilmektedir. Yerel nitelikli proje tekliflerinin, y lanmakta olan bölgesel planlar ile y ml olmas gözetilmektedir. Kam kaynaklar n n k s t ol gerçe i de göz önünde b l n r larak, kam altyap yat r ar n n gerçekle tirilmesinde Kam - Özel birli i modellerinin llan art r ak ve böylelikle imalat sektörlerinde; genel olarak üretimin idamesine yönelik projelere, AB'ye y m ve l slararas 6

8 yükümlülüklerimiz aç s ndan gerçekle tirilmesi gerekli olan projelere ve y rtiçi hammaddenin de erlendirilmesine yönelik ekonomik olan projelere birinci derecede öncelik verilmektedir. htisas Sanayi Sitelerinin, Sanayi ve Ticaret Bakan n n kredi deste inden yararlanabilmesi içinse Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine li kin Yönetmelik çerçevesinde Küçük Sanayi Sitesi Yap Kooperatifi Ba kan klar nca (KSS), a a daki i lemlerin s ras yla yap as istenilmektedir. K y mc lar Odas taraf ndan ol t r lan KSS ce haz rlanacak olan ve a a da belirtilen belgeler, dilekçe ekinde KSS nin r l il deki valili verilir ve valilikçe yap an inceleme son c, varsa eksiklerinin tamamlat as n müteakip, KSS r l yeri incelemesinin ba lat as için valilikçe ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanl na gönderilecektir. Ba v r esnas nda; -Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan temin edilerek haz rlanacak Bilgilendirme Rapor -Valilikçe onaylanmas art yla Genel Ortak Listesi, - htisas Sanayi Sitesi nin yer seçimi talep yaz s, -Önerilen veya seçilen alan n mülkiyet d r m, parselasyon plan veya kadastral paftas, -Önerilen alan n imar plan var ise, ilgili k r m taraf ndan (1/1000 ölçekli) paftas, imar plan nda amaçla ayr m olmamas ya da imar plan l nmamas halinde, r hsat makam veya kon ile ilgili yetkili idarelerin yg n görü yaz s, yer alma d r. htisas Sanayi Sitesi in aatlar n n kredilendirilebilmesi için yg lama projelerinin Bakan kça vize edilmesi, ke if özetlerinin KSS ce onayland ktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakan na s n lmas gerekir. Yat r m Program nda Yer Alacak Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Alt Projelerinin Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uy lacak Us l ve Esaslar ile Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine li kin Yönetmelik çerçevesinde de erlendirilmesi son c, htisas Sanayi Sitesi projesinin yat r m program na a n p a nmamas na karar verilir. Yat r m program na göre ödenek tahsis edilen KSS lerin in aatlar na ait ihaleler, Bakan n belirleyece i s l ve esaslar çerçevesinde Bakan kta gerçekle tirilmektedir. Yap m a amas nda üstyap in aatlar n n % 70 ine kadar olan k sm, yat r m program nda yer ald takdirde altyap in aatlar n n tamam, Sanayi ve Ticaret Bakan n n kredi deste i ve takibinde tamamlanmaktad r. n aat n tamamland n n Bakan kça tespit edildi i tarihten iki y sonra ba lamak üzere, toplam 11 ila 15 y içerisinde kredi geri ödemesi tamamlan r. Kredilendirme artlar, vade, faiz ko llar ve harcama s lleri, Sanayi ve Ticaret Bakan ile Maliye Bakan aras nda imzalanan Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin K llan m ve Kredilendirilmesine li kin Esas ve Us ller çerçevesinde yürütülmektedir. AÇIKLAMA: tarihli ve 6223 say Kanunun verdi i yetkiye dayan arak, Bakanlar Kurulu'nca tarihinde kararla r an Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan n n kurulmas yla ilgili B L, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLI ININ TE K LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME nin MADDE 2- (c) bendinde Organize sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin planlanmas na, kurulu una, yap a mas na ve i leyi ine ili kin mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kurulu lar n ar ma, altyap ve üstyap tesislerini desteklemek, destekleme art ve niteliklerini belirlemek ve faaliyetlerini denetlemek. Bu bakan n görev ve yetkilerindendir ifadesi yer almaktad r. MADDE 33- (1) Mevzuatta Sanayi ve Ticaret Bakan n n bu Kanun Hükmünde Kararname ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan na devredilen birimlerinin görevleri nedeniyle ad geçen Bakan yap m olan a ar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan na yap m say r. ifadesi yer almaktad r. 7

9 Yap an alan/saha ara t rmalar ndan elde edilen verilere göre %69,29 l k bir oranla K y mc kent in htisas Sanayi Sitesi olarak ol t r lmas ve faaliyete a nmas talebi a a daki verilerle tespit edilmi tir. (Bkz. Grafik/Tablo-6) * Grafik -6 / Kuyumcukent talep düzeyi *Tablo-6 Kuyumcukent talep düzeyi *Grafik-6 Kuyumcukent talep düzeyi Proje Say Yüzde(% ) Site ,29 Küçük sanayi sitesi 88 20,95 iside Olabilir 1 0,24 aretlenmemi 40 9,52 No Katk pay Say Yüzde(%) 1 Kredi ,24 2 Pe in 93 22,14 3 aretlenmemi ,62 * Grafik -7 / Yat r m n çe idi *Tablo-7 Yat r m n çe idi Ancak yap acak olan yat r m n k r lmas yla ilgili kredi ve di er te vik araçlar ndan faydaland r mas h s s nda görü a nm t r. Yat r mc ar n %35,24 lük k sm gerçekle tirilecek bina ve ekipman yat r m n kredi, leasing v.b. yat r m araçlar ile desteklenmesini talep etmi lerdir. %22,14 lük k s m yat r mc ise yat r m gerekli ve acil gördükleri için pe in kat abileceklerini ortaya koym lard r. %42,62 lik kesim ise yarat acak finansman ve yat r m olanaklar sonras karar vereceklerini ifade etmi lerdir. No Toki? Say Yüzde(%) 1 Evet ,33 2 Hay r 42 10,00 3 aretlenmemi 49 11,67 * Grafik -8 / Bina yat r m nda kamu p *Tablo-8 Bina yat r m nda kamu pay Yat r mc hedef gr n %78,33 lük k sm, yat r m n kam -özel sektör i birli i ile gerçekle tirilmesi gerekti ini ifade etmi lerdir. 2.3 Program n Geçmi, Yürüyen ve Planlanan i er Program ve Projelerle li kisi B projenin daha önce haz rlanm, yürütülen ve planlanan herhangi bir proje ile ili kisi l nmamaktad r. 8

10 2.4 Program Fikrinin Kayn TR 63 bölgede yer alan Do Akdeniz Kalk nma Ajans AKA ise b kapsamda Do r an Faaliyet Mali Destek Program ile kam r m ve r l lar na, meslek odalar ile sivil topl m r l lar na proje teklif ça r s nda b l nm t r. Do r an Faaliyet Mali Destek Progra ; bölgesel geli menin h zland r as, bölgenin rekabet edebilirli inin güçlendirilmesi ve bölgedeki i orta n n iyile tirilmesi aç s ndan önem ta yan projelerin Ajans n öncül ve koordinasyon ile desteklenmesidir. Proje; Do r an Faaliyet Mali Destek Progra n n amaç ve öncelikleri içerisinde yer alan Kritik öneme sahip ara rma ve planlama ça malar ile Büyük hacimli ya r m kararlar na k sa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katk s lay c faaliyetler kapsa nda yer almaktad r. 2.5 Programla lgili Geçmi te Yap lm Etüt, Ara t rma ve i er al malar TR63 Bölgede kümelenme ara t rmas son çlar na göre l slararas rekabetçilik ça mas ya ve ölçek ekonomisine la mak amac yla; ortak Ar-Ge merkezi r lmas, ortak tasar merkezleri r lmas, ölçüm, test ve analiz laborat arlar n n r lmas, pazar ara t rmas, tan t, pazarlama, ihracat ve lojistik kon lar nda ortak hizmetlerle ve desteklerle bölgenin y mc l alan nda Türkiye nin lider bölgesi olmas n n sa lanmas da yine Kahramanmara K y mc lar Odas n n faaliyet ve stratejik planlar ve ça malar n n gerçekle tirilmesi a amas b proje ile ifade edilmi tir. 3. PROGRAMI GEREK ES, AMACI VE HE EFLER 3.1 Program n Gerekçesi ( ihtiyaçlar, gelecek öngürüsü, sorunlar vb.) Kahramanmara Bölgesel K y mc ent Fizibilite Ça mas n n yap as ndaki esas amaç; mevc t r mdan yola ç k arak y mc l sektörünün altyap s n n iyile tirilmesi ve geli tirilmesi do r lt s nda ça n gereklerine y n altyap ile donat ve topl bir üretim alan nda faaliyet gösterecek K y mc ent için Kahramanmara ta y n bir yer seçilmesine yönelik fizibilite ça mas n n gerçekle tirilmesidir. Böylece, K y mc l Sektörünün Rekabet Gücünün Art r as yani Sektörde faaliyet gösteren firmalar n l sal ve l slararas alanda rekabet gücününde artt r lmas d r. Kahramanmara Merkez ve lçeleri ile TR63 Bölgesinde öncelikli olarak K y mc l sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin altyap ar n n iyile tirilmesi ve geli tirilmesi, b alanda yat r b l nan veya yat r yapmak isteyen giri imciler ve yat r c ar için üretim ve ticaret merkezi olacak, ça n gereklerine y n altyap olanaklar n n yer ald K y mc ent htisas Sanayi Sitesi ol t r lmas için; fizibilite etüdü ve projelendirme ça malar na kaynak te kil edecek analiz ça malar n n yap as, mevc t verilerin de erlendirilerek yat r n gereklerinin tespit ve tayin edilmesi, tüm ça malar n fizibilite rapor format nda düzenlenmesi ça malar n n bütünüdür. No Katk Oran Say Yüzde(%) 1 E itim 21 5,00 2 E itim, K r msalla ma 3 0,71 3 E itim, Tan m 9 2,14 4 E itim, Tan, K r msalla ma 4 0,95 5 K r msalla ma 30 7,14 6 K y m c ent 81 19,29 7 K y m c ent, E itim 3 0,71 9

11 8 K y m c ent, E itim, K r msalla ma 2 0,48 9 K y m c ent, E itim, Tan m 3 0,71 10 K y m c ent, E itim, Tan, K r msalla ma 9 2,14 11 K y m c ent, K r msalla ma 13 3,10 12 K y m c ent, Tan m 12 2,86 13 K y m c ent, Tan, K r msalla ma 7 1,67 14 K y m c ent, Tasar Merkezi 7 1,67 15 K y m c ent, Tasar Merkezi, E itim 2 0,48 16 K y m c ent, Tasar Merkezi, E itim, K r msalla ma 1 0,24 17 K y m c ent, Tasar Merkezi, E itim, Tan m 4 0,95 18 K y m c ent, Tasar Merkezi, E itim, Tan, K r msalla ma 75 17,86 19 K y m c ent, Tasar Merkezi, K r msalla ma 2 0,48 20 K y m c ent, Tasar Merkezi, Tan m 6 1,43 21 K y m c ent, Tasar m Merkezi, Tan, K r msalla ma 4 0,95 22 Tan m 34 8,10 23 Tan, K r msalla ma 6 1,43 24 Tasar Merkezi 14 3,33 25 Tasar Merkezi, E itim, K r msalla ma 1 0,24 26 Tasar Merkezi, E itim, Tan m 3 0,71 27 Tasar Merkezi, E itim, Tan, K r msalla ma 3 0,71 28 Tasar Merkezi, Tan m 5 1,19 29 aretlenmemi 56 13,33 *Tablo-9 Kahramanmara Kuyumcular Odas ve Kuyumcukent ten beklenenler Tablo-9 da, Kahramanmara ta y mc l sektöründe üretim ve sat alanlar nda faaliyet gösteren i letme sahipleri yat r c ar ve ça anlar ile yap an anket ça malar nda elde edilen verilere göre; ol t r lmas planlanan K y mc ent in ça malar nda r msalla ma sa layaca na, beraberinde kompleks yat r içerisinde yer alacak e itim ve tasar atölyeleri ile üretim ve sat -pazarlama olanaklar na katk sa layaca n ifade etmi lerdir. 3.2 Program n Amac Sektörün mevc t r m ndan yola ç karak Kahramanmara ta y mc l sektörü altyap s n n iyile tirilmesi ve geli tirilmesi için, sektörde faaliyet gösteren i letmelerin mevc t idari, mali, teknik ve insan kaynak ça malar n n tespiti ve bilgilerin düzenlenmesi ile bahse kon proje kapsa nda mevc t mikro ve makro ölçekli (yerel ve l sal) verilerin de erlendirilerek Kahramanmara K y mc Kent htisas Sanayi Sitesi ol t r lmas için gerekli fizibilite etüdü ve projelendirme altyap ça malar na kaynak te kil edecek i in gereklerini ortaya koyacak tüm tespitlerin, analizlerin ve son ç ça malar n n ortaya kon lmas d r. 3.3 Program n Hedefleri (somut ve ölçülebilir) Kahramanmara ta faaliyette b l nan y mc l sektörünün üretim-pazarlamasat fonksiyonlar n n bir arada, K y mc Kent htisas Sanayi Sitesi alt nda toplanmas ile ça a, insan ve çevre sa ile bar k, i ve üretim ortamlar nda ihtisasla ve ça malar n n etkin bir biçimde yürütülmesi esas al narak, Kahramanmara y mc l sektörünün topyekûn geli mesine ve b yolla bölgesel ve l sal liderli ine la mas n n sa lanmas hedeflenmektedir. Kuyumcukent htisas Sanayi Sitesi nin olu turulmas, kurulmas için belirlenen genel hedefler ve gerekçeler, yap lan alan/saha çal malar ile belirlenmi tir. (Bkz. Fizibilite Raporu Anket al mas ) 10

12 Hedef-1: K y mc l sektörünün mevc t r m n ortaya koyarak fark nda k yarat as n n sa lanmas hedeflenmektedir. *Grafik-9 Ürün ça ma çe itleri Grafik-10 Üretim/Ürün çe itleri Kahramanmara ta faaliyette bulunan kuyumcular m z n Grafik-9 da gösterildi i üzere %52 si sadece 22 ayar %2,62 sadece 14 ayar di erleri ise kar k ayarlarda ve Grafik-10 da ise bu i letmelerin %6,67 si döküm, %19,05 i pres, %6,9 u telkari ve pres, %5,71 inin ise örgü bilezik, di erlerininde kar k tak imala yapmakta ol belirlenmi tir. Hedef-2: K y mc ent sitesinde i letmesi b l nan bütün firma sahiplerinin faaliyet gösterdikleri i ve tak üretim ortamlar n l slararas kalite standartlar na ve ihtiyaçlar na y n ölçüde sürekli iyile tirerek, firma sahiplerinin l sal ko llara ba 11

13 olarak geli en ve de i en i hedeflerine la abilmelerine katk sa lamak, ekonomik geli melerine yard c olmak. *Grafik-11 Site talep çe itleri Grafik-11 de belirtilen Kuyumcukent in kurulmas kuyumculukta markala ma yönünde katk s olac na inan yor musunuz? sorusuna, markala maya yönelik ça malar tüm i letmelerde %75 lere varan bir oranda gerçekle tirilmekle birlikte marka ima n olumlu yönde etkileyen i yerlerine sahip olunmamas bir sorun olarak ka m za ç kmaktad r. Bu sitenin yap mas ile i letmelerin ima n olumsuz yönde etkileyen mekansal sorunda çözülmü olacak r.anket yap an ve görü ü a nan 420 i yerinden 300 e yak n n n olu umun htisas Sanayi Sitesi biçiminde gerçekle mesi talebi ortaya ç kar m r. Hedef-3: Çevre kor ma bilincine sahip tak üretim merkezi olarak, b bilincin getirdi i yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek, kam oy üzerinde çevre ve insan sa na yar, sayg n tesis ima n kor mak. 12

14 *Grafik-12 Kuyumcukent te bulunmas istenenler Grafik-12 de, n k vaziyetteki atölyelerde imalat s ras nda ortaya ç kan kimyasal a klar kanalizasyon kanallar na temizlenmeden a makta buda çevre kirlili i aç s ndan büyük bir risk te kil etmektedir. Kuyumcukent sitesinin kurulmas ile çevreye temizlenmeden a an kimyasallar temizlenerek ar acak buda çevre kirlili ini azaltacak r. Bu konuda ki s k n ardan dolay istenilen sistemler yukar daki grafikte verilmi tir. Hedef-4: Daha iyi ve daha sa k bir topl m için topl ma kar sor ml lar tüm gerekleriyle yerine getirmek, sosyal sor ml l bilinci ve kültürüne sahip bir r l olarak mü teriler, hissedarlar, ça anlar için güvenirlik ve sayg n k simgesi olmak. Hedef-5: Y rtiçi pazar pay n % 25 den %50 lere la t rmak; alt n, gümü ve mücevherat üretimi / ticareti yapan ülkeler için cazip ve güvenilir bir a veri orta n n r lmas n te vik etmek, 13

15 *Grafik-13 Mü teri portföyleri ( a an yurtiçi pazar bölgeleri) *Grafik-14 Kahramanmara taki kuyumcular halk n ve di er i letmelerin tercih nedenleri Grafik-13 e bak d nda yurtiçindeki pazar pay n n bölgesel düzeyde Akdeniz ve Güney Anadolu bölgesi nden olu t görülmektedir. Böylece olu turulmas planlanan Kuyumcukent Bölgesel htisas Sanayi Sitesinin TR63 bölgede kurulmas n n bu ya r m n uygunl ortaya ç karmaktad r. Grafik-14 te ise 420 i yeri ile yap an anket ça mas sonucu bu talebin esas temelleri ortaya ç kar m r. Hedef-6 : hracat yapma potansiyelini geli tirmek Hedef-7: Araç ve dinlenme parklar, sosyal tesisleri, çevre güvenli i sa lan bir ça ma alan na kav mak Hedef-8: K y mc ent sitesi ile en küçük i letme 75 m2 olaca ndan; daha sa k, güvenli bir ça ma orta n ça an ve i letme sahiplerine kazand rmakt r. 14

16 No m² Say Yüzde(%) , , , , , ,48 7 aretlenmemi 95 22,62 *Grafik-15 Mevcut i yeri (m2) *Tablo-15 Mevcut i yeri (m2) Grafik-15 te Kahramanmara ta faaliyet gösteren i letmelerin Remzi han, Selçuk Sitesi, Aras Galeria ve Kuyumcular Ça s gibi bir çok i yerlerinde n k vaziyette faaliyetlerini sürdürdüklerini, baz sitelerde ms z wc,asansörü olmayan i yerlerinde hizmet vermeye ça klar ortaya ç km r. Bu durum i letme ça anlar ve gelen mü teriler aç s ndan olumsuz etkilere sebep olmakta ve mü teri kay plar ya anmaktad r. No m² Say Yüzde(%) , , , , , ,33 7 aretlenmemi 74 17,62 *Grafik-16 Talep edilen i yeri (m2) *Tablo-16 Talep edilen i yeri (m2) Grafik-16 da Kahramanmara ta faaliyet gösteren i letmelerin olu turulmas planlanan Kuyumcukent htisas Sanayi Sitesi içerisinde i yeri metrekare talepleri ve belirlenmi tir. 75,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 122 firma nın toplam iş alanı (75m2 x 122 f) 9.150,00 metrekare, 150,00 metrekare işyeri talebinde b ulunan 122 firma nın toplam iş alanı (150m2 x 122 f) ,00 metrekare, 300,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 65 firma nın toplam iş alanı (300m2 x 65 f) ,00 metrekare, 500,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 18 firma nın toplam iş alanı (500m2 x 18 f) 9.000,00 metrekare, 600,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 5 firma nın toplam iş alanı (600m2 x 5 f) 3.000,00 metrekare, 1.000,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 14 firma nın toplam iş alanı (1.000m2 x 14 f) ,00 metrekare, ola rak bulunmaktadır. Toplam kapalı işyeri alanı ,00 -m2 olarak talep edilmiştir. 15

17 Sektörde faaliyet gösteren i letme sahipleri ile yap an alan/saha ara rmalar nda ve anket veri formundan (Bkz. Tablo-16) elde edilen veriler nda ve sektörün ihtiyaç duyac i yerleri ile ilgili 75 m2, 100m2 ve 150m2 lik 3 tip i yeri mimari projesi haz rla m r. (Bkz Proje 1-2-3) PROJE 1 75 M² M M PROJE 16

18 PROJE M² M M PROJE PROJE M² M M PROJE 17

19 Hedef-9: Sektörün; tak imalat esas, kendi tasar n yapabilen, katma de eri yüksek ürünler üreten, insan sa ile bar k, topl üretim alanlar na sahip bir yap alt nda bir araya getirilmesi amaçlan t r. No Tasar Böl. var? Say Yüzde(%) 1 Evet 54 12,86 2 Hay r ,95 3 aretlenmemi 26 6,19 *Grafik-17 Mevcut Ar-Ge/Tasar m durumu *Tablo-17 Mevcut Ar-Ge/Tasar m durumu No Tasar Mer. Talebi Say Yüzde(%) 1 Evet ,24 2 Hay r 53 12,62 3 aretlenmemi 51 12,14 *Grafik-18 Ar-Ge/Tasar m merkezi talebi *Tablo-18 Ar-Ge/Tasar m merkezi talebi Grafik-17 de Kahramanmara ta faaliyet gösteren i letmelerin %80,95 inin tasar m ve Ar-Ge bölümünün bulunmad, bu i letmelerden %75,24 ünün bu taleplerinin olu turulacak alanda gerçekle tirilmesi talepleri de Grafik-18 de gösterilmi tir. Hedef-10: K y mc l sektörünün y ard r içinde b l n ol ms z üretim ko llar n a ma ve bünyesinde istihdam edece i üretim atölyeleri ile 5 bine yak n ça an n verimini yükseltme kon s nda iyi bir referans kayna olarak model öne sürülmesi, *Grafik-19 Ortak kullan m alanlar nda talep edilenler Grafik-19 da olu turulacak Kuyumcukent içerisinde ça anlar için ortak kullan m alan talepleri ç kar m r. 18

20 Hedef-11: B hedeflere la mak için gerekli her türlü tan t m, e itim, sosyal, t rizm ve kültürel faaliyetleri gerçekle tirmek, * Grafik -20 / itim ihtiyaçlar *Tablo-20 itim ihtiyaçlar No E itim htiyac Say Yüzde(%) 1 Mesleki e itim 38 9,05 2 Mesleki e itim, Pazarlama, Teknolojiye adaptasyon,hammadde 7 1,67 i leme teknikleri 3 Mesleki e itim, Tasar, Pazarlama, Teknolojiye adaptasyon, Makine- Kimyasal llan, 55 13,10 Hammadde i leme teknikleri 4 Hammadde i leme teknikleri 22 5,24 5 Makine-Kimyasal llan 13 3,10 6 Pazarlama, Mesleki e itim 68 16,19 7 Tasar, Pazarlama ,67 8 Teknolojiye adaptasyon 48 11,43 9 aretlenmemi 57 13,57 Ça anlar n e itim ihtiyaçlar aras nda Grafik/Tablo-20 de gösterildi i üzere en çok %26,67 ile tasar m ve pazarlama e itimine ihtiyaç duymaktad rlar. Dolay s yla belli alanda uzmanla ma olmakla birlikte her i letme her tür üretimi gerçekle tirmeye ça maktad r. Bu durum uzmanla ma ve markala maya engel bir yap y ortaya koymaktad r. No Markala maya kat Say Yüzde(%) 1 Evet ,38 2 Hay r 64 15,24 3 aretlenmemi 52 12,38 * Grafik -21 / Markala maya katk *Tablo-21 Markala maya katk Fakat yap an anketlerde Grafik/Tablo-21 de de belirtilen markala ma iste inin %72,38 ol görüyoruz. Yap an ça malar da Kahramanmara ta gerçekle tirilecek Kuyumcukent projesinin kuyumculuk sektörünün markala arak ön plana ç kma hedefini s layac gösterilmi tir.. 19

21 4. PROGRAMI UYGULAMA STRATEJ S VE Ö EL KLER K y mc l Kahramanmara ilinin önde gelen sektörlerinden biridir. Kahramanmara, Türkiye K y mc l Sektöründe; stanb l dan sonra ikinci s rada, 22 ayar alt n imalat nda ise birinci s rada yer almaktad r. Öte yandan, Kahramanmara ilinde y mc l sektöründe 700 ün üzerinde atölye ve 5 bine yak n ça an mevc tt r. Dolay s yla Kahramanmara ilinde y mc l sektörü yüksek oranda ça an istihdam edilmektedir. K y mc ent gibi bir sektörel kümelenme modeli birçok ol ml özelli i bünyesinde bar nd rmaktad r. K y mc entler, üretimin belirli a amalar nda pay sahibi olan esnaf n etkin bir payla ve ileti im içerisinde ayn yap bünyesinde yer almalar nedeniyle sektörün i leyi ine h z kazand rarak katma de eri yüksek ç kt ar üretilmesini sa lamaktad r. Ancak sektör, çe itli yap sal nedenler ötürü birtak sor nlarla yüz yüzedir. K y mc esnaf da n k bir biçimde ve güvenli i b l nmayan yerlerde üretim ve i leme gerçekle tirmektedir. malatta llan an baz kimyasal maddeler insan sa n ve çevreyi tehdit etmektedir. K y mc entlerin içinde atölye blo ve l slar aras standartlarla y ml Endüstriyel At k S Ar tma Sistemi yer alma d r. K y mc ent htisas Sanayi Sitesi, etkin bir güvenlik sistemine sahip olma d r. Gerek üretim atölyeleri gerek te hir dükkânlar daha güvenli bir ortamda faaliyet göstermelidir. Otopark: K y mc entler; içlerinde yer alan geni otoparklar ile ziyaretçiler, tedarikçiler vb. ki ilerin park sor n ya amadan daha rahat ve h z bir ekilde a veri yapmalar n sa lamaktad r. Son ç olarak, y ar da belirtilen gerekçeler neticesinde gerek limiz ve TR63 Bölgesi ile sektör aç s ndan önem arz eden K y mc ent in y n bir alanda r lmas na yönelik olarak, mevc t r m n tespitine ili kin verilerden yola ç k, öncelikler ve hedefler belirlenerek ol t r lmas istenen K y mc ent htisas Sanayi Sitesi için hedefler, bir ön fizibilite projesi alt nda toplan t r. Projenin esas amaçlar ndan, önceliklerinden birisi de ol t r lacak K y mc ent için yer seçiminin yap as ça mas d r. Harita-1 20

22 Y ar daki haritada ol t r lacak K y mc ent için optim m r l yeri tespiti yap ol Harita-1 de gösterilmi tir. Tespit edilen b alan halihaz rda faaliyetlerin yürütül Mazmanlar Çar s na ve di er Belediye Çar s komplekslerine 1630 metre mesafededir. B yer anda Orman Bölge Müdürl lojmanlar olarak llan akta ol K y mc lar Odas ile Kahramanmara Valili i aras nda r l yeri ile ilgili ifai görü meler yap l, henüz resmi yaz malara ba lanma t r. K r l yeri alternatifleri aras nda öne ç kan özelli ise; anket son çlar na göre yap lmas planlanan K y mc ent in ehir içerisinde olmas gereklili ini göstermi ve yap an görü meler neticesinde ba ta güvenlik ve la kolay göz önünde b l n r larak alternatif ba ka yer b l nama t r. K y mc ent htisas Sanayi Sitesi için bahse kon alan n çözülemez b l nmas halinde ise ise alternatifler ara t r acakt r. Ancak mevc t alan n ehir merkezinde olmas ve yap acak K y mc ent projesine anket verilerine göre y n alan ve la a sahip olmas y n yer olarak say abilir.kon m gerek K y mc ent te ça an, gerek i yapmak amac ile gelen ve gerek güvenlik aç s ndan y n bir yer özelli ine sahiptir. Pafta-1 K y mc ent Bölgesel htisas Sanayi Sitesi için ayr an alan toplam ,00 m2 ol, b alan n %60 (15.265,80-m2) in aat alan d r ve imar planlar nda 4 kat müsaadesi b l nmaktad r. 5. PROGRAMI IKTILARI ve BEKLE E ETK LER 5.1 Program n K sa Vadeli kt lar Kahramanmara ta faaliyet gösteren y mc l sektörü özellikle imalat k s ehir merkezinde da n k ve iptidai artlarda faaliyet göstermektedir. B artlar gerek ça anlar n i sa ve güvenli i gerekse firmalar n sermaye güvenli ini tehdit etmekte ol b proje ile k sa vadede firmalar n ve ça anlar n n güvenli bir ortamda, sa k bir ekilde motivasyonlar yüksek, tedarik ve la n n kolay ol bir ortam ol t rmakt r. Ayn zamanda b proje ile ol t r lacak merkezde mü terilerin de rahat kla çe it boll ndan ve eri ilebilirlik 21

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet Su Hayattir Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı