KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh"

Transkript

1

2 KAH ODA 1

3 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI Program n Ad Program n Türü Program n Bile enleri Uygulama Süresi: Program Payda lar Program sahibi kurulu Hedef kitle ve/veya bölge i er payda lar, Payda lar n görev ve katk ar 5 2. PROGRAM ARKA PL I Program n ayand Politikalar ve Programlar (sektörel ve/veya bölgesel) Kurumsal Yap ar ve Yasal Mevzuat (te vik, izleme vb.) Program n Geçmi, Yürüyen ve Planlanan i er Program ve Projelerle li kisi Program Fikrinin Kayn Programla lgili Geçmi te Yap m Etüt, Ara t rma ve i er a malar 8 3. PROGRAM GEREK ES, AMACI VE HE EFLER Program n Gerekçesi ( ihtiyaçlar, gelecek öngürüsü, sorunlar vb.) Program n Amac Program n Hedefleri (somut ve ölçülebilir) PROGRAM UYGULAMA STRATEJ S VE Ö EL KLER PROGRAM KTILARI ve BEKLE E ETK LER Program n sa Vadeli kt ar Program n Etkileri (orta ve uzun vadedeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri) PROGRAM YÖ ET M VE UYGULAMA PROGRAMI Kurulu un Organizasyon Yap s ve Yönetimi Program Organizasyonu ve Yönetim Uygulama Plan (Termin) zleme ve e erlendirme Sistemi PROGRAM MAL YET VE F SM I Öngörülen Toplam Harcama Program n Finansman (Genel Bütçe, AB, vb.) 23 2

4 1. PROGRAMI T IMI VE KAPSAMI 1.1 Program n Ad : Do Akdeniz Kalk nma Ajans - AKA, Do r an Faaliyet Mali Destek Program Program n Türü: Do r an Faaliyet Destek Program Kahramanmara Bölgesel K y mc ent htisas Sanayi Sitesi Fizibilite Rapor ve Ekleri Haz rlat as i (Ref.No: TR63-10-DFD-049) 1.3 Program n Bile enleri: Proje; Do r an Faaliyet Mali Destek Progra n n amaç ve öncelikleri içerisinde; -Kritik öneme sahip ara t rma ve planlama ça malar ile, -Büyük hacimli yat r kararlar na k sa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katk sa lay c faaliyetler kapsa nda yer almaktad r. 1.4 Uygulama Süresi: 2 y ( ) Orta Vadeli Plan 1.5 Program Payda lar Program sahibi kurulu Do Akdeniz Kalk nma Ajans - AKA; Hatay, Kahramanmara ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal geli meyi kat c bir yakla a planlamak ve y lamak üzere 5449 Say Kan n n 3'üncü maddesine istinaden tarih ve 2009/15236 Say Bakanlar K r l karar ile r lm ol ; kam, özel sektör ve sivil topl mdan tüm payda lar aras ndaki i birli ini geli tirmek, kaynaklar n yerinde ve etkin llan n sa lamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek s retiyle, l sal plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla y ml olarak bölgesel geli meyi h zland rmak, sürdürülebilirli ini sa lamak ve bölgeler aras ve bölge içi geli mi lik farklar n azaltmak amac yla hareket eden yüklenici ile sözle meyi bizzat ba tlayan ya da sözle menin kendi ad na ba tland kam h na veya özel h a tabi r l t r. Projenin y lanmas ndan sor ml olan Kahramanmara K y mc lar Odas Ba kan ise 1958 y nda dernek ad alt nda faaliyetine ba la ol, 1964 y nda esnaf derne i olm, 1991 y nda ç kar an 507 say Kan n n de i ik 3471 say Kararnamesi ile kam yarar na ça an ve tüzel ki ili e sahip oda olarak faaliyetini sürdürmektedir. 3

5 1.5.2 Hedef kitle ve/veya bölge B projenin hedef kitlesi; TR63 Bölge ve llerinden Kahramanmara li mücavir alan ve d nda yer alan, y mc l sektöründe faaliyet gösteren, alt n ve tak tasar m ile üretimini yapan k y mc atölyeleri, devam nda son llan c için i lenmi alt n n pazarlamas n yapan vitrin k y mc lar ile k y mc l k sektöründe yer alan giri imciler ve beraberinde yat r mlar nda ça an sta, kalfa ve ç raklard r. No Firman n Yap s Say Yüzde(%) 1 A.. 1 0,24 2 Ltd. ti. 27 6,43 3 ah s irketi ,29 4 Atölye 4 0,95 5 Esnaf 12 2,86 6 Gelir Vergisi 1 0,24 7 Hepsi 1 0,24 8 Hiçbiri 1 0,24 9 Ortak 1 0,24 10 aretlenmemi ,29 *Grafik -1 / irket yap ar *Tablo-1/ irket yap ar Hedeflenen yat r mc gr n n irket yap ar n n görüldü ü grafikte/tabloda, nl n ah s irketlerinde topland ve yat r mc hedef gr nda ah s irketleri old görülmektedir. *Grafik -2 / Ortak k durumu No Atölyeye Ortak? Say Yüzde(%) 1 Evet ,86 2 Hay r ,90 3 aretlenmemi 22 5,24 *Tablo-2/ Ortak k durumu Hedeflenen yat r mc gr ta yer alan ah slar n ortak k d r m sadece %42,86 ile s n rland n göstermektedir. Büyük ç nl k ise ah s irketlerinde ça an sta ve kalfalardan ol maktad r. 4

6 No Ki i say s Say Yüzde(% ) , , , , , ,24 7 aretlenmemi 99 23,57 * Grafik -3 / Hedeflenen irketlerde a an say ar *Tablo-3 a an say ar Y kar daki grafik/tabloda Hedeflenen yat r mc gr irketlerde ça anlar n %42,38 lik oranla 1-3 aras ça an say s ile faaliyetlerini gerçekle tirdikleri, %19,29 l k k sm nda 3-5 ki i ça t rd klar, %14,05 lk kesimin ise 5-7 aras ça an istihdam etti i görülmektedir. * Grafik -4 / Hedef grubun ya durumu *Tablo-4 Hedef grubun ya durumu No Ya Say Yüzde(% ) , , , , , , , , , , , ,24 13 aretlenmemi 27 6,43 5

7 * Grafik -5 / Hedef grubun e itim düzeyi *Tablo-5 Hedef grubun e itim düzeyi No E itim D r m Say Yüzde(% ) 1 O -yazar 4 0,95 2 lk o l mez n ,71 3 Orta o l mez n ,19 4 Lise ve dengi mez n ,10 5 Yüksek o 25 5,95 6 Yüksek Lisans 7 1,67 7 Doktora 1 0,24 8 aretlenmemi 5 1,19 Grafik 4-5 ile Tablo 4-5 te üretimde yer alan hedef yat r mc ve ça an gr n ya ara klar ve e itim düzeyleri görülebilmektedir i er payda lar, Payda lar n görev ve katk lar Kahramanmara K y mc lar Odas Ba kan ise projenin yg lanmas ndan sor ml ol, fizibilite ça malar sonras elde edilen verilerden yola ç k arak ol t r lacak htisas Sanayi Sitesinin gerçekle tirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakan na projenin gerçekle tirilmesi için ba v r da l n lacakt r. Kahramanmara Valili i, Kahramanmara Belediye Ba kan, Kahramanmara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i, Kahramanmara Bay nd r k ve skan Müdürlü ü ile Kahramanmara Çevre ve Orman Müdürlü ü de, K y mc kent htisas Sanayi Sitesi nin yer seçiminde ve kapsamda yap an fizibilite rapor ça malar nda ve haz rlanmas nda teknik bilgi deste inde l nan payda lard r. 2. PROGRAMI ARKA PL I 2.1 Program n ayand Politikalar ve Programlar (sektörel ve/veya bölgesel) Devlet Planlama Te kilat (DPT) nin y ar na ait Do z nc Kalk nma Plan Stratejisi nde Ekonomik ve Sosyal Geli me Eksenlerinden birisi olan i orta n n iyile tirilmesi ça malar içerisinde yer almaktad r Say Esnaf ve Sanatkarlar Meslek K r l lar Kan n n n 11.maddesi (h) bendinde oda yönetim r l n n görev ve yetkilerinde Üyelerin, ça ma konular na giren i lerde geli melerini s lamak ve ihtiyaçlar n ka amak bak m ndan, gerekli tedbirleri almak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak üzere genel kurula teklifte bulunmak, bu bilgileri Bakan k e- esnaf ve sanatkâr veri taban nda güncelleyerek takip etmektir ifadesi yer almaktad r. Kahramanmara K y mc lar Odas n n ça malar b kapsamda yer almaktad r. 2.2 Kurumsal Yap lar ve Yasal Mevzuat (te vik, izleme vb.) Devlet Planlama Te kilat, yat r tahsislerinde mevc t bölgesel planlar ve programlar kapsa ndaki illerin ve özellikle ehir merkezlerinin geli mesini h zland r c ekonomik ve sosyal altyap yat r ar ile insan kaynaklar ve istihdam a r k projelere öncelik verilmektedir. Yerel nitelikli proje tekliflerinin, y lanmakta olan bölgesel planlar ile y ml olmas gözetilmektedir. Kam kaynaklar n n k s t ol gerçe i de göz önünde b l n r larak, kam altyap yat r ar n n gerçekle tirilmesinde Kam - Özel birli i modellerinin llan art r ak ve böylelikle imalat sektörlerinde; genel olarak üretimin idamesine yönelik projelere, AB'ye y m ve l slararas 6

8 yükümlülüklerimiz aç s ndan gerçekle tirilmesi gerekli olan projelere ve y rtiçi hammaddenin de erlendirilmesine yönelik ekonomik olan projelere birinci derecede öncelik verilmektedir. htisas Sanayi Sitelerinin, Sanayi ve Ticaret Bakan n n kredi deste inden yararlanabilmesi içinse Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine li kin Yönetmelik çerçevesinde Küçük Sanayi Sitesi Yap Kooperatifi Ba kan klar nca (KSS), a a daki i lemlerin s ras yla yap as istenilmektedir. K y mc lar Odas taraf ndan ol t r lan KSS ce haz rlanacak olan ve a a da belirtilen belgeler, dilekçe ekinde KSS nin r l il deki valili verilir ve valilikçe yap an inceleme son c, varsa eksiklerinin tamamlat as n müteakip, KSS r l yeri incelemesinin ba lat as için valilikçe ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanl na gönderilecektir. Ba v r esnas nda; -Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan temin edilerek haz rlanacak Bilgilendirme Rapor -Valilikçe onaylanmas art yla Genel Ortak Listesi, - htisas Sanayi Sitesi nin yer seçimi talep yaz s, -Önerilen veya seçilen alan n mülkiyet d r m, parselasyon plan veya kadastral paftas, -Önerilen alan n imar plan var ise, ilgili k r m taraf ndan (1/1000 ölçekli) paftas, imar plan nda amaçla ayr m olmamas ya da imar plan l nmamas halinde, r hsat makam veya kon ile ilgili yetkili idarelerin yg n görü yaz s, yer alma d r. htisas Sanayi Sitesi in aatlar n n kredilendirilebilmesi için yg lama projelerinin Bakan kça vize edilmesi, ke if özetlerinin KSS ce onayland ktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakan na s n lmas gerekir. Yat r m Program nda Yer Alacak Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Alt Projelerinin Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uy lacak Us l ve Esaslar ile Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine li kin Yönetmelik çerçevesinde de erlendirilmesi son c, htisas Sanayi Sitesi projesinin yat r m program na a n p a nmamas na karar verilir. Yat r m program na göre ödenek tahsis edilen KSS lerin in aatlar na ait ihaleler, Bakan n belirleyece i s l ve esaslar çerçevesinde Bakan kta gerçekle tirilmektedir. Yap m a amas nda üstyap in aatlar n n % 70 ine kadar olan k sm, yat r m program nda yer ald takdirde altyap in aatlar n n tamam, Sanayi ve Ticaret Bakan n n kredi deste i ve takibinde tamamlanmaktad r. n aat n tamamland n n Bakan kça tespit edildi i tarihten iki y sonra ba lamak üzere, toplam 11 ila 15 y içerisinde kredi geri ödemesi tamamlan r. Kredilendirme artlar, vade, faiz ko llar ve harcama s lleri, Sanayi ve Ticaret Bakan ile Maliye Bakan aras nda imzalanan Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin K llan m ve Kredilendirilmesine li kin Esas ve Us ller çerçevesinde yürütülmektedir. AÇIKLAMA: tarihli ve 6223 say Kanunun verdi i yetkiye dayan arak, Bakanlar Kurulu'nca tarihinde kararla r an Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan n n kurulmas yla ilgili B L, SANAY VE TEKNOLOJ BAKANLI ININ TE K LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME nin MADDE 2- (c) bendinde Organize sanayi bölgelerinin, endüstri bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin planlanmas na, kurulu una, yap a mas na ve i leyi ine ili kin mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kurulu lar n ar ma, altyap ve üstyap tesislerini desteklemek, destekleme art ve niteliklerini belirlemek ve faaliyetlerini denetlemek. Bu bakan n görev ve yetkilerindendir ifadesi yer almaktad r. MADDE 33- (1) Mevzuatta Sanayi ve Ticaret Bakan n n bu Kanun Hükmünde Kararname ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan na devredilen birimlerinin görevleri nedeniyle ad geçen Bakan yap m olan a ar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan na yap m say r. ifadesi yer almaktad r. 7

9 Yap an alan/saha ara t rmalar ndan elde edilen verilere göre %69,29 l k bir oranla K y mc kent in htisas Sanayi Sitesi olarak ol t r lmas ve faaliyete a nmas talebi a a daki verilerle tespit edilmi tir. (Bkz. Grafik/Tablo-6) * Grafik -6 / Kuyumcukent talep düzeyi *Tablo-6 Kuyumcukent talep düzeyi *Grafik-6 Kuyumcukent talep düzeyi Proje Say Yüzde(% ) Site ,29 Küçük sanayi sitesi 88 20,95 iside Olabilir 1 0,24 aretlenmemi 40 9,52 No Katk pay Say Yüzde(%) 1 Kredi ,24 2 Pe in 93 22,14 3 aretlenmemi ,62 * Grafik -7 / Yat r m n çe idi *Tablo-7 Yat r m n çe idi Ancak yap acak olan yat r m n k r lmas yla ilgili kredi ve di er te vik araçlar ndan faydaland r mas h s s nda görü a nm t r. Yat r mc ar n %35,24 lük k sm gerçekle tirilecek bina ve ekipman yat r m n kredi, leasing v.b. yat r m araçlar ile desteklenmesini talep etmi lerdir. %22,14 lük k s m yat r mc ise yat r m gerekli ve acil gördükleri için pe in kat abileceklerini ortaya koym lard r. %42,62 lik kesim ise yarat acak finansman ve yat r m olanaklar sonras karar vereceklerini ifade etmi lerdir. No Toki? Say Yüzde(%) 1 Evet ,33 2 Hay r 42 10,00 3 aretlenmemi 49 11,67 * Grafik -8 / Bina yat r m nda kamu p *Tablo-8 Bina yat r m nda kamu pay Yat r mc hedef gr n %78,33 lük k sm, yat r m n kam -özel sektör i birli i ile gerçekle tirilmesi gerekti ini ifade etmi lerdir. 2.3 Program n Geçmi, Yürüyen ve Planlanan i er Program ve Projelerle li kisi B projenin daha önce haz rlanm, yürütülen ve planlanan herhangi bir proje ile ili kisi l nmamaktad r. 8

10 2.4 Program Fikrinin Kayn TR 63 bölgede yer alan Do Akdeniz Kalk nma Ajans AKA ise b kapsamda Do r an Faaliyet Mali Destek Program ile kam r m ve r l lar na, meslek odalar ile sivil topl m r l lar na proje teklif ça r s nda b l nm t r. Do r an Faaliyet Mali Destek Progra ; bölgesel geli menin h zland r as, bölgenin rekabet edebilirli inin güçlendirilmesi ve bölgedeki i orta n n iyile tirilmesi aç s ndan önem ta yan projelerin Ajans n öncül ve koordinasyon ile desteklenmesidir. Proje; Do r an Faaliyet Mali Destek Progra n n amaç ve öncelikleri içerisinde yer alan Kritik öneme sahip ara rma ve planlama ça malar ile Büyük hacimli ya r m kararlar na k sa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katk s lay c faaliyetler kapsa nda yer almaktad r. 2.5 Programla lgili Geçmi te Yap lm Etüt, Ara t rma ve i er al malar TR63 Bölgede kümelenme ara t rmas son çlar na göre l slararas rekabetçilik ça mas ya ve ölçek ekonomisine la mak amac yla; ortak Ar-Ge merkezi r lmas, ortak tasar merkezleri r lmas, ölçüm, test ve analiz laborat arlar n n r lmas, pazar ara t rmas, tan t, pazarlama, ihracat ve lojistik kon lar nda ortak hizmetlerle ve desteklerle bölgenin y mc l alan nda Türkiye nin lider bölgesi olmas n n sa lanmas da yine Kahramanmara K y mc lar Odas n n faaliyet ve stratejik planlar ve ça malar n n gerçekle tirilmesi a amas b proje ile ifade edilmi tir. 3. PROGRAMI GEREK ES, AMACI VE HE EFLER 3.1 Program n Gerekçesi ( ihtiyaçlar, gelecek öngürüsü, sorunlar vb.) Kahramanmara Bölgesel K y mc ent Fizibilite Ça mas n n yap as ndaki esas amaç; mevc t r mdan yola ç k arak y mc l sektörünün altyap s n n iyile tirilmesi ve geli tirilmesi do r lt s nda ça n gereklerine y n altyap ile donat ve topl bir üretim alan nda faaliyet gösterecek K y mc ent için Kahramanmara ta y n bir yer seçilmesine yönelik fizibilite ça mas n n gerçekle tirilmesidir. Böylece, K y mc l Sektörünün Rekabet Gücünün Art r as yani Sektörde faaliyet gösteren firmalar n l sal ve l slararas alanda rekabet gücününde artt r lmas d r. Kahramanmara Merkez ve lçeleri ile TR63 Bölgesinde öncelikli olarak K y mc l sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin altyap ar n n iyile tirilmesi ve geli tirilmesi, b alanda yat r b l nan veya yat r yapmak isteyen giri imciler ve yat r c ar için üretim ve ticaret merkezi olacak, ça n gereklerine y n altyap olanaklar n n yer ald K y mc ent htisas Sanayi Sitesi ol t r lmas için; fizibilite etüdü ve projelendirme ça malar na kaynak te kil edecek analiz ça malar n n yap as, mevc t verilerin de erlendirilerek yat r n gereklerinin tespit ve tayin edilmesi, tüm ça malar n fizibilite rapor format nda düzenlenmesi ça malar n n bütünüdür. No Katk Oran Say Yüzde(%) 1 E itim 21 5,00 2 E itim, K r msalla ma 3 0,71 3 E itim, Tan m 9 2,14 4 E itim, Tan, K r msalla ma 4 0,95 5 K r msalla ma 30 7,14 6 K y m c ent 81 19,29 7 K y m c ent, E itim 3 0,71 9

11 8 K y m c ent, E itim, K r msalla ma 2 0,48 9 K y m c ent, E itim, Tan m 3 0,71 10 K y m c ent, E itim, Tan, K r msalla ma 9 2,14 11 K y m c ent, K r msalla ma 13 3,10 12 K y m c ent, Tan m 12 2,86 13 K y m c ent, Tan, K r msalla ma 7 1,67 14 K y m c ent, Tasar Merkezi 7 1,67 15 K y m c ent, Tasar Merkezi, E itim 2 0,48 16 K y m c ent, Tasar Merkezi, E itim, K r msalla ma 1 0,24 17 K y m c ent, Tasar Merkezi, E itim, Tan m 4 0,95 18 K y m c ent, Tasar Merkezi, E itim, Tan, K r msalla ma 75 17,86 19 K y m c ent, Tasar Merkezi, K r msalla ma 2 0,48 20 K y m c ent, Tasar Merkezi, Tan m 6 1,43 21 K y m c ent, Tasar m Merkezi, Tan, K r msalla ma 4 0,95 22 Tan m 34 8,10 23 Tan, K r msalla ma 6 1,43 24 Tasar Merkezi 14 3,33 25 Tasar Merkezi, E itim, K r msalla ma 1 0,24 26 Tasar Merkezi, E itim, Tan m 3 0,71 27 Tasar Merkezi, E itim, Tan, K r msalla ma 3 0,71 28 Tasar Merkezi, Tan m 5 1,19 29 aretlenmemi 56 13,33 *Tablo-9 Kahramanmara Kuyumcular Odas ve Kuyumcukent ten beklenenler Tablo-9 da, Kahramanmara ta y mc l sektöründe üretim ve sat alanlar nda faaliyet gösteren i letme sahipleri yat r c ar ve ça anlar ile yap an anket ça malar nda elde edilen verilere göre; ol t r lmas planlanan K y mc ent in ça malar nda r msalla ma sa layaca na, beraberinde kompleks yat r içerisinde yer alacak e itim ve tasar atölyeleri ile üretim ve sat -pazarlama olanaklar na katk sa layaca n ifade etmi lerdir. 3.2 Program n Amac Sektörün mevc t r m ndan yola ç karak Kahramanmara ta y mc l sektörü altyap s n n iyile tirilmesi ve geli tirilmesi için, sektörde faaliyet gösteren i letmelerin mevc t idari, mali, teknik ve insan kaynak ça malar n n tespiti ve bilgilerin düzenlenmesi ile bahse kon proje kapsa nda mevc t mikro ve makro ölçekli (yerel ve l sal) verilerin de erlendirilerek Kahramanmara K y mc Kent htisas Sanayi Sitesi ol t r lmas için gerekli fizibilite etüdü ve projelendirme altyap ça malar na kaynak te kil edecek i in gereklerini ortaya koyacak tüm tespitlerin, analizlerin ve son ç ça malar n n ortaya kon lmas d r. 3.3 Program n Hedefleri (somut ve ölçülebilir) Kahramanmara ta faaliyette b l nan y mc l sektörünün üretim-pazarlamasat fonksiyonlar n n bir arada, K y mc Kent htisas Sanayi Sitesi alt nda toplanmas ile ça a, insan ve çevre sa ile bar k, i ve üretim ortamlar nda ihtisasla ve ça malar n n etkin bir biçimde yürütülmesi esas al narak, Kahramanmara y mc l sektörünün topyekûn geli mesine ve b yolla bölgesel ve l sal liderli ine la mas n n sa lanmas hedeflenmektedir. Kuyumcukent htisas Sanayi Sitesi nin olu turulmas, kurulmas için belirlenen genel hedefler ve gerekçeler, yap lan alan/saha çal malar ile belirlenmi tir. (Bkz. Fizibilite Raporu Anket al mas ) 10

12 Hedef-1: K y mc l sektörünün mevc t r m n ortaya koyarak fark nda k yarat as n n sa lanmas hedeflenmektedir. *Grafik-9 Ürün ça ma çe itleri Grafik-10 Üretim/Ürün çe itleri Kahramanmara ta faaliyette bulunan kuyumcular m z n Grafik-9 da gösterildi i üzere %52 si sadece 22 ayar %2,62 sadece 14 ayar di erleri ise kar k ayarlarda ve Grafik-10 da ise bu i letmelerin %6,67 si döküm, %19,05 i pres, %6,9 u telkari ve pres, %5,71 inin ise örgü bilezik, di erlerininde kar k tak imala yapmakta ol belirlenmi tir. Hedef-2: K y mc ent sitesinde i letmesi b l nan bütün firma sahiplerinin faaliyet gösterdikleri i ve tak üretim ortamlar n l slararas kalite standartlar na ve ihtiyaçlar na y n ölçüde sürekli iyile tirerek, firma sahiplerinin l sal ko llara ba 11

13 olarak geli en ve de i en i hedeflerine la abilmelerine katk sa lamak, ekonomik geli melerine yard c olmak. *Grafik-11 Site talep çe itleri Grafik-11 de belirtilen Kuyumcukent in kurulmas kuyumculukta markala ma yönünde katk s olac na inan yor musunuz? sorusuna, markala maya yönelik ça malar tüm i letmelerde %75 lere varan bir oranda gerçekle tirilmekle birlikte marka ima n olumlu yönde etkileyen i yerlerine sahip olunmamas bir sorun olarak ka m za ç kmaktad r. Bu sitenin yap mas ile i letmelerin ima n olumsuz yönde etkileyen mekansal sorunda çözülmü olacak r.anket yap an ve görü ü a nan 420 i yerinden 300 e yak n n n olu umun htisas Sanayi Sitesi biçiminde gerçekle mesi talebi ortaya ç kar m r. Hedef-3: Çevre kor ma bilincine sahip tak üretim merkezi olarak, b bilincin getirdi i yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek, kam oy üzerinde çevre ve insan sa na yar, sayg n tesis ima n kor mak. 12

14 *Grafik-12 Kuyumcukent te bulunmas istenenler Grafik-12 de, n k vaziyetteki atölyelerde imalat s ras nda ortaya ç kan kimyasal a klar kanalizasyon kanallar na temizlenmeden a makta buda çevre kirlili i aç s ndan büyük bir risk te kil etmektedir. Kuyumcukent sitesinin kurulmas ile çevreye temizlenmeden a an kimyasallar temizlenerek ar acak buda çevre kirlili ini azaltacak r. Bu konuda ki s k n ardan dolay istenilen sistemler yukar daki grafikte verilmi tir. Hedef-4: Daha iyi ve daha sa k bir topl m için topl ma kar sor ml lar tüm gerekleriyle yerine getirmek, sosyal sor ml l bilinci ve kültürüne sahip bir r l olarak mü teriler, hissedarlar, ça anlar için güvenirlik ve sayg n k simgesi olmak. Hedef-5: Y rtiçi pazar pay n % 25 den %50 lere la t rmak; alt n, gümü ve mücevherat üretimi / ticareti yapan ülkeler için cazip ve güvenilir bir a veri orta n n r lmas n te vik etmek, 13

15 *Grafik-13 Mü teri portföyleri ( a an yurtiçi pazar bölgeleri) *Grafik-14 Kahramanmara taki kuyumcular halk n ve di er i letmelerin tercih nedenleri Grafik-13 e bak d nda yurtiçindeki pazar pay n n bölgesel düzeyde Akdeniz ve Güney Anadolu bölgesi nden olu t görülmektedir. Böylece olu turulmas planlanan Kuyumcukent Bölgesel htisas Sanayi Sitesinin TR63 bölgede kurulmas n n bu ya r m n uygunl ortaya ç karmaktad r. Grafik-14 te ise 420 i yeri ile yap an anket ça mas sonucu bu talebin esas temelleri ortaya ç kar m r. Hedef-6 : hracat yapma potansiyelini geli tirmek Hedef-7: Araç ve dinlenme parklar, sosyal tesisleri, çevre güvenli i sa lan bir ça ma alan na kav mak Hedef-8: K y mc ent sitesi ile en küçük i letme 75 m2 olaca ndan; daha sa k, güvenli bir ça ma orta n ça an ve i letme sahiplerine kazand rmakt r. 14

16 No m² Say Yüzde(%) , , , , , ,48 7 aretlenmemi 95 22,62 *Grafik-15 Mevcut i yeri (m2) *Tablo-15 Mevcut i yeri (m2) Grafik-15 te Kahramanmara ta faaliyet gösteren i letmelerin Remzi han, Selçuk Sitesi, Aras Galeria ve Kuyumcular Ça s gibi bir çok i yerlerinde n k vaziyette faaliyetlerini sürdürdüklerini, baz sitelerde ms z wc,asansörü olmayan i yerlerinde hizmet vermeye ça klar ortaya ç km r. Bu durum i letme ça anlar ve gelen mü teriler aç s ndan olumsuz etkilere sebep olmakta ve mü teri kay plar ya anmaktad r. No m² Say Yüzde(%) , , , , , ,33 7 aretlenmemi 74 17,62 *Grafik-16 Talep edilen i yeri (m2) *Tablo-16 Talep edilen i yeri (m2) Grafik-16 da Kahramanmara ta faaliyet gösteren i letmelerin olu turulmas planlanan Kuyumcukent htisas Sanayi Sitesi içerisinde i yeri metrekare talepleri ve belirlenmi tir. 75,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 122 firma nın toplam iş alanı (75m2 x 122 f) 9.150,00 metrekare, 150,00 metrekare işyeri talebinde b ulunan 122 firma nın toplam iş alanı (150m2 x 122 f) ,00 metrekare, 300,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 65 firma nın toplam iş alanı (300m2 x 65 f) ,00 metrekare, 500,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 18 firma nın toplam iş alanı (500m2 x 18 f) 9.000,00 metrekare, 600,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 5 firma nın toplam iş alanı (600m2 x 5 f) 3.000,00 metrekare, 1.000,00 metrekare işyeri talebinde bulunan 14 firma nın toplam iş alanı (1.000m2 x 14 f) ,00 metrekare, ola rak bulunmaktadır. Toplam kapalı işyeri alanı ,00 -m2 olarak talep edilmiştir. 15

17 Sektörde faaliyet gösteren i letme sahipleri ile yap an alan/saha ara rmalar nda ve anket veri formundan (Bkz. Tablo-16) elde edilen veriler nda ve sektörün ihtiyaç duyac i yerleri ile ilgili 75 m2, 100m2 ve 150m2 lik 3 tip i yeri mimari projesi haz rla m r. (Bkz Proje 1-2-3) PROJE 1 75 M² M M PROJE 16

18 PROJE M² M M PROJE PROJE M² M M PROJE 17

19 Hedef-9: Sektörün; tak imalat esas, kendi tasar n yapabilen, katma de eri yüksek ürünler üreten, insan sa ile bar k, topl üretim alanlar na sahip bir yap alt nda bir araya getirilmesi amaçlan t r. No Tasar Böl. var? Say Yüzde(%) 1 Evet 54 12,86 2 Hay r ,95 3 aretlenmemi 26 6,19 *Grafik-17 Mevcut Ar-Ge/Tasar m durumu *Tablo-17 Mevcut Ar-Ge/Tasar m durumu No Tasar Mer. Talebi Say Yüzde(%) 1 Evet ,24 2 Hay r 53 12,62 3 aretlenmemi 51 12,14 *Grafik-18 Ar-Ge/Tasar m merkezi talebi *Tablo-18 Ar-Ge/Tasar m merkezi talebi Grafik-17 de Kahramanmara ta faaliyet gösteren i letmelerin %80,95 inin tasar m ve Ar-Ge bölümünün bulunmad, bu i letmelerden %75,24 ünün bu taleplerinin olu turulacak alanda gerçekle tirilmesi talepleri de Grafik-18 de gösterilmi tir. Hedef-10: K y mc l sektörünün y ard r içinde b l n ol ms z üretim ko llar n a ma ve bünyesinde istihdam edece i üretim atölyeleri ile 5 bine yak n ça an n verimini yükseltme kon s nda iyi bir referans kayna olarak model öne sürülmesi, *Grafik-19 Ortak kullan m alanlar nda talep edilenler Grafik-19 da olu turulacak Kuyumcukent içerisinde ça anlar için ortak kullan m alan talepleri ç kar m r. 18

20 Hedef-11: B hedeflere la mak için gerekli her türlü tan t m, e itim, sosyal, t rizm ve kültürel faaliyetleri gerçekle tirmek, * Grafik -20 / itim ihtiyaçlar *Tablo-20 itim ihtiyaçlar No E itim htiyac Say Yüzde(%) 1 Mesleki e itim 38 9,05 2 Mesleki e itim, Pazarlama, Teknolojiye adaptasyon,hammadde 7 1,67 i leme teknikleri 3 Mesleki e itim, Tasar, Pazarlama, Teknolojiye adaptasyon, Makine- Kimyasal llan, 55 13,10 Hammadde i leme teknikleri 4 Hammadde i leme teknikleri 22 5,24 5 Makine-Kimyasal llan 13 3,10 6 Pazarlama, Mesleki e itim 68 16,19 7 Tasar, Pazarlama ,67 8 Teknolojiye adaptasyon 48 11,43 9 aretlenmemi 57 13,57 Ça anlar n e itim ihtiyaçlar aras nda Grafik/Tablo-20 de gösterildi i üzere en çok %26,67 ile tasar m ve pazarlama e itimine ihtiyaç duymaktad rlar. Dolay s yla belli alanda uzmanla ma olmakla birlikte her i letme her tür üretimi gerçekle tirmeye ça maktad r. Bu durum uzmanla ma ve markala maya engel bir yap y ortaya koymaktad r. No Markala maya kat Say Yüzde(%) 1 Evet ,38 2 Hay r 64 15,24 3 aretlenmemi 52 12,38 * Grafik -21 / Markala maya katk *Tablo-21 Markala maya katk Fakat yap an anketlerde Grafik/Tablo-21 de de belirtilen markala ma iste inin %72,38 ol görüyoruz. Yap an ça malar da Kahramanmara ta gerçekle tirilecek Kuyumcukent projesinin kuyumculuk sektörünün markala arak ön plana ç kma hedefini s layac gösterilmi tir.. 19

21 4. PROGRAMI UYGULAMA STRATEJ S VE Ö EL KLER K y mc l Kahramanmara ilinin önde gelen sektörlerinden biridir. Kahramanmara, Türkiye K y mc l Sektöründe; stanb l dan sonra ikinci s rada, 22 ayar alt n imalat nda ise birinci s rada yer almaktad r. Öte yandan, Kahramanmara ilinde y mc l sektöründe 700 ün üzerinde atölye ve 5 bine yak n ça an mevc tt r. Dolay s yla Kahramanmara ilinde y mc l sektörü yüksek oranda ça an istihdam edilmektedir. K y mc ent gibi bir sektörel kümelenme modeli birçok ol ml özelli i bünyesinde bar nd rmaktad r. K y mc entler, üretimin belirli a amalar nda pay sahibi olan esnaf n etkin bir payla ve ileti im içerisinde ayn yap bünyesinde yer almalar nedeniyle sektörün i leyi ine h z kazand rarak katma de eri yüksek ç kt ar üretilmesini sa lamaktad r. Ancak sektör, çe itli yap sal nedenler ötürü birtak sor nlarla yüz yüzedir. K y mc esnaf da n k bir biçimde ve güvenli i b l nmayan yerlerde üretim ve i leme gerçekle tirmektedir. malatta llan an baz kimyasal maddeler insan sa n ve çevreyi tehdit etmektedir. K y mc entlerin içinde atölye blo ve l slar aras standartlarla y ml Endüstriyel At k S Ar tma Sistemi yer alma d r. K y mc ent htisas Sanayi Sitesi, etkin bir güvenlik sistemine sahip olma d r. Gerek üretim atölyeleri gerek te hir dükkânlar daha güvenli bir ortamda faaliyet göstermelidir. Otopark: K y mc entler; içlerinde yer alan geni otoparklar ile ziyaretçiler, tedarikçiler vb. ki ilerin park sor n ya amadan daha rahat ve h z bir ekilde a veri yapmalar n sa lamaktad r. Son ç olarak, y ar da belirtilen gerekçeler neticesinde gerek limiz ve TR63 Bölgesi ile sektör aç s ndan önem arz eden K y mc ent in y n bir alanda r lmas na yönelik olarak, mevc t r m n tespitine ili kin verilerden yola ç k, öncelikler ve hedefler belirlenerek ol t r lmas istenen K y mc ent htisas Sanayi Sitesi için hedefler, bir ön fizibilite projesi alt nda toplan t r. Projenin esas amaçlar ndan, önceliklerinden birisi de ol t r lacak K y mc ent için yer seçiminin yap as ça mas d r. Harita-1 20

22 Y ar daki haritada ol t r lacak K y mc ent için optim m r l yeri tespiti yap ol Harita-1 de gösterilmi tir. Tespit edilen b alan halihaz rda faaliyetlerin yürütül Mazmanlar Çar s na ve di er Belediye Çar s komplekslerine 1630 metre mesafededir. B yer anda Orman Bölge Müdürl lojmanlar olarak llan akta ol K y mc lar Odas ile Kahramanmara Valili i aras nda r l yeri ile ilgili ifai görü meler yap l, henüz resmi yaz malara ba lanma t r. K r l yeri alternatifleri aras nda öne ç kan özelli ise; anket son çlar na göre yap lmas planlanan K y mc ent in ehir içerisinde olmas gereklili ini göstermi ve yap an görü meler neticesinde ba ta güvenlik ve la kolay göz önünde b l n r larak alternatif ba ka yer b l nama t r. K y mc ent htisas Sanayi Sitesi için bahse kon alan n çözülemez b l nmas halinde ise ise alternatifler ara t r acakt r. Ancak mevc t alan n ehir merkezinde olmas ve yap acak K y mc ent projesine anket verilerine göre y n alan ve la a sahip olmas y n yer olarak say abilir.kon m gerek K y mc ent te ça an, gerek i yapmak amac ile gelen ve gerek güvenlik aç s ndan y n bir yer özelli ine sahiptir. Pafta-1 K y mc ent Bölgesel htisas Sanayi Sitesi için ayr an alan toplam ,00 m2 ol, b alan n %60 (15.265,80-m2) in aat alan d r ve imar planlar nda 4 kat müsaadesi b l nmaktad r. 5. PROGRAMI IKTILARI ve BEKLE E ETK LER 5.1 Program n K sa Vadeli kt lar Kahramanmara ta faaliyet gösteren y mc l sektörü özellikle imalat k s ehir merkezinde da n k ve iptidai artlarda faaliyet göstermektedir. B artlar gerek ça anlar n i sa ve güvenli i gerekse firmalar n sermaye güvenli ini tehdit etmekte ol b proje ile k sa vadede firmalar n ve ça anlar n n güvenli bir ortamda, sa k bir ekilde motivasyonlar yüksek, tedarik ve la n n kolay ol bir ortam ol t rmakt r. Ayn zamanda b proje ile ol t r lacak merkezde mü terilerin de rahat kla çe it boll ndan ve eri ilebilirlik 21

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karşıyaka İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karşıyaka İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Karşıyaka İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 8 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T. C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI & SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 31.10.2011 tarihi

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ ADI

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2015/16 02/02/2015 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı