EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?"

Transkript

1 EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR?

2 Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n dolar/ons seviyesinde kapatan alt n, birkaç hafta içinde seviyesini a t. 24 A ustos 2011 tarihi itibar yla, stanbul Alt n Borsas ndaki i lem miktar 120 bin 674 e ula t. Yani sadece ilk 8 ayda, bir önceki y l n tamam kadar i lem gerçekle ti. Ak llardaki en önemli soru ise önümüzdeki süreçte ne olacak? Bu kritik sorunun yan t n, bu ayki Geni Aç toplant s nda arad k. Asl nda her gün yeni bir geli meye gebe olan bu kadar s cak bir konuda toplant yapmak, bir anlamda riskliydi. Çünkü dergi sizin HareketliŁ günlerłdevam edecekłmi? elinize ula t nda, toplant da sunulan öngörüler geçersiz kalabilirdi. O nedenle tahminlerden öte daha makro bir çerçeveyle gelecek projeksiyonlar na odaklanmay tercih ettik. Uzmanlar, bu noktaya nas l gelindi ini, gelece e dönük beklentilerini ve güvenli liman alt n nas l günlerin bekledi ini tart t lar. Kamu nun ve özel kesimin bulu tu u toplant ya her biri konusunda uzman olan isimler kat ld. TCMB Piyasalar Genel Müdürü Günay Ye ildoruk, stanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derne i Ba kan Mehmet Ali Y ld r mtürk, Alt nba Holding Mücevherat Grup Ba kan Atilla Keskin, Alt n Rafineri A.. Genel Müdür Yard mc s Gökhan Aksu, bankas Sermaye Piyasalar Müdürü Meltem Kökden ve Yat r m Uluslararas Piyasalar Müdür Yard mc s ant Manukyan, alt n her yönüyle masaya yat rd. Toplant m z n detaylar n ilerleyen sayfalarda bulacaks n z. çeri imizin, alt nla ili kili olan her kesim için önemli bilgiler sundu una inan yoruz. yi okumalar, Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A. Hürriyet Medya Towers Güne li- STANBUL Tel Faks cra Kurulu Ba kanı Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Ate Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz i leri Müdürü Ebru F rat Yaz i leri Müdür Yardımcısı eyma Öncel Bay ksel Haber Müdürü Hande Demirel Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Editörler Nilüfer Gözütok, Elçin Cirik, Yasemin Erdo an Haber Merkezi Özlem Ayd n Ayvac, Hande Yavuz, Ayçe Aksakal, Bora Erdin Sayfa Yap mc s Do an Pekta Grafik Yaman Tetik Foto raflar Gökhan Çelebi, Hüseyin Öngen Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara Temsilcisi Erdal peke en Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Ye im Denizel Tüzel Ki i Temsilcisi Murat Köksal Sat Direktörü Orhan Ta k n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Ba kan Vicky Habif Grup Ba kan Yard mc s Nil Ertan Sat Koordinatörü Emel Sönmez Sat Müdürü Filiz Kavak Satı Yönetmeni Yelda Tahtai leyen Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Tel: (3 hat) Faks: Kurumsal leti im Direktörü Neslihan Sad ko lu Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL Bask Uniprint Bas m Sanayi ve Ticaret A. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerli Köyü Çatalca- STANBUL Tel: Da t m Yaysat A.. Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, 3 ayl k c Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A. taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A. ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir.

3

4 4 / 2011 ALTIN P YASASI

5 NEREYE G D YOR? Altın piyasasındaki hareketli günler sürüyor. Hem global piyasada, hem Türkiye de güvenli liman haline gelen altına olan bu talep, fiyat artı ını tetikleyen en önemli unsur. Uzmanlar ise altının seyri konusunda ikiye ayrılmı durumda. Kimileri a ırı de erlenen altında yakın zamanda düzeltme beklerken, kimileri de Avrupa daki borç krizine kalıcı çözüm bulunana kadar ivmenin yukarı gidece ini savunuyor. Geni Açı nın bu sayısında, altını masaya yatırdık. Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren Altın Piyasası Nereye Gidiyor? konulu toplantı, Capital ve Yatırım tarafından gerçekle tirildi. Moderatörlü ünü, Capital & Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ate in yaptı ı etkinli e; TCMB Piyasalar Genel Müdürü Günay Ye ildoruk, stanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derne i Ba kanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Altınba Holding Mücevherat Grup Ba kanı Atilla Keskin, Altın Rafineri A.. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksu, bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Meltem Kökden ve Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdür Yardımcısı ant Manukyan konu macı olarak katıldı. Uzmanlar, altının geldi i noktayı, bu yükseli in nedenlerini ve gelece e dönük öngörülerini payla tı / 5

6 6 / 2011 MEHMET AL YILDIRIMTÜRK

7 M. Rauf Ate Üç ayda bir Yat r m la birlikte düzenledi imiz Geni Aç toplant m za ho geldiniz. Bu ayki konumuz, alt n piyasas nda ya anan geli meler. stanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derne i Ba kan Mehmet Ali Y ld r mtürk ile ba lamak istiyorum. Mehmet Ali Bey, alt n neden bu noktalara geldi? Yükseli in ard ndaki nedenler neler? u anki düzeyini nas l de erlendiriyorsunuz? Mehmet Ali Y ld r mtürk Öncelikle te ekkürler. Konu mama, biraz geriye giderek ba lamak istiyorum. Alt n n 276 dolarl seviyesi 1999 lu y llard ve Amerikan faizleri de yüzde 6,5 seviyesindeydi. 11 Eylül 2001 de dünyan n en güçlü ülkesinde bile terör olabiliyor dü üncesi yat r mc larda ve insanlarda geli ti. Bu çerçevede para birimlerine güvensizlik ba lad. Ancak 2008 y l na geldi imizde dünyada o döneme kadar yüksek likiditenin olu turdu u türevlerin türevleri, özellikle de mortgage piyasalar ndaki türevlerin çok a r olmas, sürdürülebilir bir yat r m de ildi. Halka bir yerden kopup finansal kriz ba lay nca bu kez, tabii ki, para birimlerine olan güven daha da azalm oldu. Böyle dönemlerde alt n her zaman ön planda olan bir yat r m arac. Y llar önce de böyle olmu tu. Biz bunlar 1980 öncesi Türkiye sinde çok s k ya ad k. Çok s k yap lan devalüasyonlar, siyasi istikrars zl klar ve TL ye olan güvensizlik nedeniyle halk n tek yat r m arac alt nd. imdi de dünya bunu ya yor. Ama dünyada bizim gibi alt n dostu olan ülkeler çok az. Bu konuda daha çok Hindistan ve Asya ülkeleri ön plandad r. Ortado u ülkelerini de ilave edebiliriz. Ama Ortado u ülkeleri kapal ekonomiler olduklar için bu olaylardan çok fazla etkilenmediler diyebiliriz. Tabii Dubai d ar da tutulursa Avrupa da zaten böyle bir alt n alma al kanl yok ama daha ziyade bu finansal kriz, fon olarak da olsa, alt na olan yönelmeyi beraberinde getirdi. Ama finansal krizin çözümü için piyasalara verilen yüksek miktarda likidite de özellikle geli mi ülkelerin merkez bankalar taraf ndan, maalesef halk n eline geçmeyip büyük fonlar n elinde topland. Onlar da gelece e yönelik projeksiyonlar nda, yüksek enflasyonda alt na al c getirebiliriz diye alt n fonu kurdular. Bu kurulan alt n fonuna da beklenildi i kadar ilgi ve sat olmay nca da fiyat sürekli yukar giden ve yukar gitmeyi destekleyen bir seyir izlemeye ba lad. Tabii bu arada alt n fiyatlar yükseliyor diye alanlar da kazand. Alt n n onsunun 276 dolardan, geçti imiz ay veya geçti imiz haftalarda, dolarlara kadar yükseldi ini gözledik. Genelde, dolar baz nda konu acak olursak 1 kilo alt n n ortalama fiyat dolar. Bu yükseli öncesinde alt n n geçmi y llarla ortalamas yap ld nda kilogram fiyat dolar baz nda dolarlara gerileyebildi i gibi 15 dolarlara kadar da yükselmi ti. Bu arada y llar aras nda dolarl k y llar itibar yla bir fiyat olu mu tu. u anda bu ortalama baz al nd nda alt n n kilogram fiyat n n 5 kat artarak dolar seviyesine ç kt n görüyoruz. Bu bak mdan ben alt n n, ederinin çok üzerinde oldu unu dü ünüyorum ama yeni al c lar getirilemedi i sürece ve likidite geni lemesi devam ederse alt n n daha da yukar do ru seyirleri mümkün. Likidite geni lemesi olmazsa bizim de uzun süredir bekledi imiz bir düzeltme hareketi, alt nda olacak. O takdirde dolarlara kadar gerileyebilir. imdi yükselecek mi, dü ecek mi? sorusunun cevab n bu fonlar n yöneten spekülatörler biliyor. Biz kuyumculuk ya da alt n sektöründekilerin bunu bilmesi u anda mümkün de il. M. Rauf Ate Tam olarak anla lmas için soruyorum. Siz dolar aras nda i lem gören alt n fiyat ndan bahsettiniz. Ortalama dolar dediniz de il mi? Mehmet Ali Y ld r mtürk Evet. imdi kilosu dolara kadar yükseldi ve bu, ederinin çok çok üzerinde. Çünkü bugün dünyada 165 bin ton alt n var ve her y l ton alt n bu miktara ilave oluyor. Dolay s yla alt n; petrol gibi, di er emtialar gibi kullan ld kça kaybolan ve yerine konulmayacak bir pozisyonda de il. Türkiye bile geçti imiz y llara göre u anda y ll k 25 ton alt n madenlerinden ya da topra ndan ç kartabiliyor. M. Rauf Ate Te ekkürler. imdi de Yat r m Uluslararas Piyasalar Müdür Yard mc s ant Manukyan n görü ünü alal m. ant Bey, siz alt n n bu yükseli ine nas l bak yorsunuz? ant Manukyan Ben asl nda biraz alt n n tarihi rolü üzerinden gitmek istiyorum. ngilizce de u aralar FED bilançosunu büyüttükçe kullan lan bir kelime var: Dolar debace etmek. Oradaki debace asl nda tarihten gelen bir ey. Yani alt na baz metal kat lmas. Yani alt n n ayar n n bozulmas. u anda da merkez bankalar n n bir anlamda yapt klar para birimlerinin de erinin yitirilmesini sa lamak. En son sviçre Merkez Bankas n gördük. En sa lam para birimi olarak 2011 / 7

8 gördü ümüz, güvenli liman dedi imiz sviçre de bile durum zora gidiyor eklinde bir gözlemle Euro / Swiss Frank paritesini 1,20 de sabitlediler. Dolay s yla dünyada ço u yat r mc da u görü var: Art k bu i tamamen merkez bankalar n n inisiyatifine b rak ld. stenildi i zaman dolar bas l yor, istenildi i zaman sviçre Merkez Bankas örne inde oldu u gibi, temel de erler ne olursa olsun, kurun de eri 1,20 de sabitleniyor. Dolay s yla, bir defa oradan kaynaklanan bir rahats zl k var. Yani ço umuz, daha do rusu hepimiz, para sistemini Bretton Woods sonras olarak görüyoruz ama asl nda parasal sistem 1970 lere kadar alt n üzerine giden bir sistem. Mesela az önce Mehmet Ali Bey, alt n n kaybolan bir emtia olmamas na de indi. O noktada ben bir kar la t rma yapmak istiyorum: 1980 lerdeki petrol krizinde ABD nin alt n rezervi ABD nin para taban n birebir kar lar orandayd. Hatta biraz daha yukar dayd. u andaki alt n rezervinin paraya oran na bakt m zda sadece yüzde 20 sini kar l yor. Dolay s yla ortada çok yüksek miktarda para var. Birinci sorun bence bu. nsanlar art k bu sistemin bu ekilde i lemesinden ho lanm yorlar. Sabahtan ak ama hükümet ya da merkez bankas benim zenginli imi kararla t ramaz duygusu var. Örne in 1980 krizinde birebir denk dü üyordu. ABD de ka t para miktar kadar alt n vard. kinci önemli nokta, hep söylenir, uzun vadeli dü ündü ümüzde alt n her zaman için ayn miktar sat n alabilen bir varl kt r. 100 sene önce alt n sizi iyi bir ekilde giydirebiliyorsa, 100 sene sonra da ayn ekilde giydirebilir. Ama dolar, sterlin ve di er eski para birimlerine bakt m zda, 1913 te FED (Amerikan Merkez Bankas ) kuruldu unda 1 Dolar = 1 Dolar iken u anda 1 Dolar = yakla k 13 Sent ediyor. Enflasyondan kaynaklanan ciddi bir kay p var. nsanlar bunu da göz önüne alarak hareket ediyor. u anda 10 y ll k bir Amerikan tahvili 1,90. ABD ye 1,90 dan paray verece ime giderim alt n al r m, çok daha mant kl, en az ndan istedikleri gibi oynayamazlar dü üncesi var. M. Rauf Ate Te ekkürler. bankas Sermaye Piyasalar Müdürü Meltem Kökden ile devam edelim. Siz nas l de erlendiriyorsunuz? Böyle bir yükseli bekliyor muydunuz? Meltem Kökden Çok geriye gitmeden anlatmak istiyorum. u anda yat r mc lar n alt n talebinin yükselmesinin nedeni alt n n güvenli liman olmas d r. u anda dünyan n ekonomik konjonktürüne bakt m zda, Avrupa daki borç sorunlar, Yunanistan, spanya, Portekiz ve talya daki default riskleri, ABD deki bütçe aç klar gibi faktörler, insanlarda yat r m anlam nda bir belirsizlik yarat yor. Dolay s yla insanlar güvenebilecekleri bir yat r m arac ar yorlar ve u anda güvenilebilir olarak gördü ümüz iki tane yat r m arac var: Amerikan on y ll klar ve alt n. kisi aras nda da çok ciddi bir korelasyon (ili ki) var. Bu belirsizlikler devam etti i sürece de insanlar yat r mlar n koruyabilmek için alt n tercih ediyorlar. Bu kadar olmasa da bir yükseli biz de bekliyorduk. Yükseli trendini bekliyorduk. Önümüzdeki dönemde de bu belirsizlikler ortadan kalkmad sürece alt n n yukar yönlü gidece i yönünde bir beklentimiz sürüyor. Ancak bu belirsizlik sorunlar çözüldü ü ölçüde alt n geriye gidebilir. Bir düzeltme hareketi bekleyebiliriz ama k sa sürede bu yap sal sorunlar n çözülece ine inanmad m zdan, uzun vadeli trendde at nda bir yükseli potansiyeli oldu unu dü ünüyoruz. M. Rauf Ate Bir y l önce bu günlerde sorulsayd böyle bir rakam tahmini yap labilir miydi? Meltem Kökden Tahmin edilemezdi çünkü her seviyede acaba bir düzeltme hareketi gelecek mi? eklinde bir beklentimiz vard. Ama u noktada da ben bu belirsizlikler ortadan kalkmad müddetçe alt nda art e iliminin devam edece ini tahmin ediyorum. M. Rauf Ate Te ekkürler, size tekrar dönece im. Alt nba Holding Mücevherat Grup MELTEM KÖKDEN Yat r m amac yla alt n kullan m daha önce daha dü ük seviyelerdeyken u anda yüzde 40 lara kadar ç km durumda. Sadece Türkiye de de il, dünyada da böyle bir trend söz konusu. Tabii ki bu durum spekülasyonu da beraberinde getiriyor. Alt n fiyat sadece fiziki alt n taraf ndaki hareketlerle olu an bir ey de il. Yat r m amac yla al nan alt n da volatilite ve fiyat hareketi olarak bize geri dönüyor. Alt n y llard r bir güven unsuru olarak durmakta ve geleneksel olarak yerini korumakta. Dolay s yla uzun vadede her zaman tercih edilecektir. Bizim beklentimiz, alt nda bir düzeltme hareketi olaca yönündedir. Ne var ki Avrupa daki borç krizine yap sal bir çözüm bulunamad sürece, alt ndaki art n devam edece ini tahmin ediyoruz. Ama konjonktürde bir düzelme olursa, belli bir azalma olaca n tahmin ediyoruz. 8 / 2011

9 2011 / 9

10 10 / 2011 AT LLA KESK N

11 Ba kan Atilla Keskin ile devam edelim. Siz reel sektör olarak tüketicilerle, mü terilerle, bireylerle birebir temas halindesiniz. Bu durum size nas l yans yor? Atilla Keskin Kuyumculukta alt n iki ekilde de erlendirmek laz m: Birincisi mücevher olarak, ikincisi yat r m arac olarak. Bizim ilgi alan m z mücevher. Mücevher de kendi içinde ikiye ayr l yor. Bir, de erli ta larla, örne in p rlantalarla alt n n kullan m var. Bir de normal, sade alt nla üretilen mücevherler var. Ben önce alt n k sm n anlatay m. P rlantal, mücevher olmayan, düz alt n ele al rsak, geçti imiz on y l içerisinde bakt m zda 2001 den sonra, k smen bir 4 sene, 2006 ya kadar alt n n gram TL aras nda dola t. Biraz da dolar n 1,20 lere kadar dü ü üyle birlikte dünyada görülen alt ndaki art tolare edildi. O arada bizim sektörümüzün alt n k sm döneminde yüzde 30 luk büyüme gerçekle tirdi krizinden sonra bu büyüme gerçekle ti. hracat rakamlar 1,5 milyar dolarlara kadar ç kt. Sektörün bu k sm her y l yüzde 30 büyüdü dan 2008 sonundaki krize kadar yava lama artt çünkü alt n fiyatlar n n art TL olarak da hissedilebilir bir noktaya geldi. Krizden sonra tak olarak yap lan alt n sat lar 2009 dan itibaren her y l yüzde 30 dü erek devam ediyor. Bu arada sektör ne yapt? Bizim gibi markalar, markala ma süreçlerine girdi. Dünyadaki trendlerle birlikte p rlanta ve elmas n ön plana ç kaca n 2000 li y llar n ba ndan itibaren hissetti imiz için i i biraz o tafra do ru kayd rd k. Alt ndaki s k nt y ancak bu ekilde tolare edebildik. M. Rauf Ate Tak bizde tasarruf amaçl ya da dü ünlerde tak lmak üzere eskiden beri al n rd. Tüketiciler bu dönemde tak y alanlar almaktan vazgeçip ba ka bir ey mi almaya ba lad lar? Atilla Keskin Takmak için de il yat r m amaçl almaya ba lad lar. Tak almaktan ziyade gram alt n dedi imiz ya da i çili i fazla olmayan tel bileziklere yöneldiler. in sarrafiye ad n verdi imiz k sm nda biraz hareketlilik oldu. Alt n, aç kças tak olarak azald. Bu dönemde gümü ve bijuteriye olan talep artt. Bizler bu dönemde p rlantay ön plana ç karmaya çal t k. Reklamlarda, ileti imde, markala mada 2000 y l nda itibaren ortalama yüzde 20, 2009 y l hariç, p rlanta h zla Türkiye de büyüyor. u anda 1,5 milyar dolarl k bir hacme ula t y l itibariyle Türkiye ye 1 milyar dolarl k elmas girdi. Bu i leniyor, tekrar sat a ç kart l yor. Türkiye elmasl ve p rlantal pazarda dünyada söz sahibi olmaya do ru gidiyor de 1,5 milyar dolarl k, 2009 da 900 milyon dolarl k, 2010 da 1 milyar 200 milyon dolarl k bir ihracat m z var. Elmas, Türkiye de her y l yüzde 20 büyüyor. M. Rauf Ate ç pazar hacmi ne kadar? Atilla Keskin Sektörün tamam kay t içinde olmad için tahmin etmek zor. M. Rauf Ate Size göre tüketicinin bu davran geçici midir yoksa kal c m d r? Atilla Keskin Burada fiyatlar n art yla ilgili öyle bir veriyi de ortaya koyabiliriz. Türkiye de tüketicide geri dönü üm diye bir olay var. Alt n n fiyat en son yükseli ten önce Türkiye de gram 80 liraya kadar ç km t. O dönemde çok miktarda hurda alt n sat geliyordu. Bir kuyumcunun günde 4-5 kilo alt n ald dönemler oldu. Çok ciddi bir dönü ya and. Alt n n gram fiyat n n 80 liradan 110 liraya ç kt son 2-3 ayl k dönemde biz, henüz böyle bir dönü ya amad k. Yüzde luk bir art ya anm olmas na ra men tüketicinin bu davran çok garip. AT LLA KESK N TÜRK YE, KUYUMUN MERKEZ OLAB L R Türkiyeʼnin kuyumculukta çok büyük bir şansı var. Gerçekten know how a sahip çok değerli sanatkar ve üreticilerimiz var. Dünyada söz sahibi olabileceğimiz ender sektörlerden biri kuyumculuktur. Şimdi pırlantalı alanda da bunu görüyoruz. Pırlantadaki en büyük sıkıntı, vergilendirmede yaşanıyor. Ham pırlanta ve elmasa konulan vergiler sorun. Altın borsası gibi elmas borsası da kuruldu. Orada da devletin sektörün önünü gerekli düzenlemeleri yapıp açacağına inanıyoruz. Türkiye bu işten ciddi bir gelir elde edebilir. Örneğin Hindistan, ham elmastan şu anda hiçbir vergi almıyor. Ham elmas ve pırlantanın dünya ticaretinin değer olarak yüzde 50-60ʼı, hacim olarak da yüzde 80-85ʼi Hindistanʼda üretiliyor. 1 milyon kişi bu sektörde çalışıyor. Sadece kesim işinden dolayı 1 milyar doların üzerinde kârlılık var. İstanbul bir finans merkezi olabileceği gibi kuyumculuk sektörünün de merkezi olabilir. Kapalıçarşısı ile, markalaşmış ürünleriyle, altyapısıyla bu potansiyeli var. Kesinlikle olabilir, olmalıdır da / 11

12 Meltem Kökden Belki daha da yükselece i beklentisi böyle davranmalar n n nedenidir. Mehmet Ali Y ld r mtürk Bunu iyi analiz etmek laz m. Ba ka nedenler de var in son çeyre iyle 2009 un ilk çeyre i aras, finansal krizin çok iddetlendi i dönemde, kurumlar her ne kadar borçlu yakalanmam olsa bile, Türk halk bu finansal krize de borçlu yakaland krizinde Türk halk borç yüzünden çok kötü günler geçirmi ti. O dönemdeki borçlulu u sosyal dayan ma çerçevesinde a m t. Ne var ki d ar dan gelen finansal kriz s ras nda biraz da çekinerek bir an önce borçlar n kapatma yoluna girdi. Elinde de eri yükselen ve en nakit olan varl k olarak alt n gördü ve alt n sat na geçti. Alt n n gram TL aras ndayd. Türkiye de bu yakla k 6 ayl k süreçte stanbul Alt n Borsas n n resmi rakamlar na göre Türkiye 400 ton alt n ihraç etti. Bu ilk kez olan bir eydi. O da stanbul Alt n Rafinerisi gibi di er rafineri irketlerinin çok k sa sürede alt n uluslararas standartlarda rafine edip satabilmesinden kaynaklanm t. Türkiye nin y llar itibariyle, 2007 ye kadar alt n ithalat rakamlar ortalama 200 ton civar ndad r. Dolay s yla Türkiye 6 ayl k süreçte, 2 y ll k ithalat n tekrar geri satm oldu un geriye kalan 3 çeyre inde de 37 ton alt n ithalat yap ld. Türkiye nin 200 tonluk alt n ithalat na kar l k halen dörtte bir alt n ithal etti ini biliyoruz. u ana kadarki rakamlarda 50 ton alt n ithal edilmi durumda. M. Rauf Ate Te ekkürler. Alt n Rafineri ile devam edelim. Alt n Rafineri A.. Genel Müdür Yard mc s Gökhan Aksu, siz alt ndaki bu yükseli i nas l görüyorsunuz? Sizin i lerinize, rafinerideki i leyi e nas l etkisi oldu? Gökhan Aksu Tak ve mücevherat taraf n Atilla Bey çok güzel aç klad. Alt n fiyatlar n n artmas yla insanlar n alt na olan yakla m da biraz de i ti. Fiyatlar yükseldikçe de i meye devam edecek gibi de görünüyor. Vatanda lar fiyatlar n artmas yla daha çok yat r ml k alt na yöneliyorlar. Biz bunlara gram alt n ve türevi alt nlar diyoruz. nsanlar istedikleri anda nakde dönebilmek için bunlar tercih ediyorlar. Mücevherat taraf na, tak taraf na bakt m z zaman fiyatlar n artmas, i çili in üzerinde bir maliyet olu turmas, bozdurulmak istendi inde i çilik kayb gibi endi eler nedeniyle bizlerin i lerine olumlu yans d n söyleyebiliriz. M. Rauf Ate Siz bu gram ve türev alt nlara dönü ü kendi i inizde nas l gözlemliyorsunuz? Gökhan Aksu öyle söyleyeyim size 2010 y l ndaki üretimimizle 2011 y l nda u ana kadarki üretimimiz k yasland nda arada 3 kata yak n bir fark var y l n n tamam nda bir birimlik üretim varsa, 2011 y l nda u güne kadar üç birimlik üretim söz konusu. Atilla Bey in de bahsetti i gibi alt n n geri dönü ünde de çok enteresan geli meler oldu. Biz alt na son kur un diyoruz. Türk halk alt n çok seviyor, kültürel bir ba l l var alt na y l n n kriz döneminde, alt n n fiyat TL aral ndayken, s k nt ya girenlerin alt nlar n bozdurmalar yla ciddi anlamda bir hurda geri dönü ü oldu. Ama son zamanlara bak yoruz ki hurda dönü ünde ciddi bir azalma var. Bu, insanlar n alt nlar n bozdurmamas, belki insanlar n alt nlar n daha kötü günler için saklad klar anlam na da geliyor. Ya da yükseli in devam edece ini dü ünüp ellerindeki alt n bozdurmak istemiyor da olabilirler. Meltem Kökden Özellikle urada bir ekleme yapay m y l nda bankalar n da devreye girmesiyle kaydi alt n, alt n depo hesaplar, alt n mevduatlar, alt n fonlar gibi ürünlerin devreye girmesiyle çok ciddi bir mü teri potansiyeli olu tu. Mevduat bankalar n n toplam alt n mevduat büyüklü üne bak ld nda 2010 y l n n ba nda toplam 14 ton iken, u anda haziran sonu rakamlar 60 ton. En son Merkez Bankas n n zorunlu kar l klar ile ilgili yapt aç klamayla da mevduatlarda yakla k 100 ton alt n var. Bu Ekim 2010 dan beri var olan bir büyüme. Biz, bankalar, kaydi sistemde alt n sat yoruz. Onun d nda sektör rakamlar yok ama sistemde 1 gram kar l, çeyrek ya da tam Cumhuriyet alt nlar n sistemde sat yoruz. Mü teri say s n n 50 binlerden 300 binlere yükseldi ini görüyoruz. Bu mü teri rakam sadece bankac l k sektörünün rakam d r. Bütün alt n sektörünün de il ama bu rakama dayanarak kabaca bir tahminde bulunulabilir. Yani, yat r m amac yla kaydi alt na yönelme, çok ciddi anlamda hissediliyor. Gökhan Aksu unu da ilave etmek istiyorum: stanbul Alt n Rafinerisi nin u anda özel bir banka ile yapm oldu u bir çal ma var. Bankac l k sisteminde sadece kaydi olarak de il, fiziki olarak da bir bankada bizim üretmi oldu umuz alt nlar mevduat eklinde i lem görebiliyor. Gi eden alt n al p satabiliyorlar. kinci bir proje olarak da biz, bu bankayla ilgili olarak, bölgesel bazda bankan n vermi oldu u reklamlarla, birtak m bildirimlerle banka arac l yla hurda alt n da topluyoruz. Banka kendi mü terisine ve kendi yerle iminin oldu u 12 / 2011

13 GÖKHAN AKSU 2011 / 13

14 14 / 2011 GÜNAY YE LDORUK

15 bölgede reklam yaparak u gün, u tarihte hurda alt nlar n z, mücevherat n z, gram alt nlar n z al p i lem yapabiliriz eklinde bir çal ma yap yor. Çok da ba ar l gidiyor. Bunun d nda kat l m bankas olmayan birkaç bankayla da görü melerimiz var. Onlar da bizimle ayn tarzda bir operasyon yürütmek istiyorlar. Hem fiziki olarak mevduat gibi kabul görmesi, hem de operasyonel anlamda hurda alt n n banka ubelerinde al n p bankalarda muhafaza edilmesi mümkün. Ama ne ekilde muhafaza edilmesi mümkün? Kaydi olarak ya da gram alt n tarz nda. Örne in siz hurda alt n n z getiriyorsunuz. Hurda alt n n z kaydi olarak mü terinin hesab na geçiyor. Vatanda gelip sizden fiziki olarak gram alt n almak istedi inde, siz bankadan al p vatanda a verebiliyorsunuz. Bu bankalar n kendi inisiyatifinde olan bir ey. steyen her banka yapabilir. u anda sadece bir banka yap yor. Onun d nda da görü mü oldu umuz bankalar var ve çok ilgi görüyor. Kaydi olarak de il, fiziki olarak da alt n alabilecek. Burada iki tane operasyon var: Birincisi serbest bir ekilde gi eden gidip nas l döviz alabiliyorsan z alt n da alabiliyorsunuz. kincisi de yerel olarak belli operasyonel bölgelerde hurda alt n topluyorsunuz. Kaydi olarak hesab na geçiyor. Siz bu i lemi fiziksel olarak da yapabiliyorsunuz. Meltem Kökden Alt n mevduat nda mü terinin talebi e er alt n teslim almaksa mü teriye uluslararas standartta alt n veriyorsunuz. Ya da dolar ya da TL, ne isterse Gökhan Aksu Yak n bir zamana kadar LBMA üyesi de olduk. Bizim alt nlar m z sadece Türkiye de de il, uluslararas alt n piyasas nda ve bankalarda kabul gören ve serbest dola m hakk na sahip olan bir sistem haline dönü tü. Dolay s yla en iyi üreticiler listesine girmi bulunuyoruz. Biz LBMA in alt n taraf nday z. Bunun bir de gümü taraf var. Bunun bizim yurtiçi ve yurtd çal malar m za önemli katk sa layaca n dü ünüyoruz. Bu fiziksel alt n konusuyla ilgilenen bankalar n da önünü açan bir konudur. M. Rauf Ate Size tekrar dönece iz. imdi TCMB Piyasalar Genel Müdürü Günay Ye ildoruk ile devam edelim. Günay Bey, siz alt ndaki bu yükseli i nas l yönettiniz? TCMB nin alt n n yükseli ine bak nas l? Günay Ye ildoruk Tarihsel süreçte alt n hem yat r m arac olarak, hem de enflasyondan korunma amac ile kullan lm t r. Son ya anan küresel ekonomik kriz ve baz AB ülkelerinde borç çevrilebilirli i konusunda ya anan zorluklar, belirsizliklerle risk alg lamas n n kötüle ti ini, buna paralel küçük yat r mc dan büyük yat r mc ya kadar, her yat r mc n n varl klar n n de erini korumak için alternatif bir araç olarak alt na yöneldi ini görüyoruz. Buna benzer bir e ilim zaman zaman merkez bankalar n n tav rlar nda da gözlendi. Biraz önce konu oldu y l nda alt n n ons fiyat 400 dolar seviyelerinde iken 2011 y l nda, özellikle son birkaç ay içinde h zla 1900 dolar seviyelerine yükseldikten sonra bugünlerde seviyelerinde dalgalanmaktad r. Tabii, burada özellikle 2011 y l içinde son aylarda alt n n ons fiyat ndaki hareketin daha sert ve çok h zl oldu unu belirtmek gerekiyor. Merkez bankalar n n alt na yakla m, hep stratejik rezerv olarak de erlendirmek eklinde olmu tur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n (TCMB) alt n varl klar na yakla m da ayn niteliktedir. TCMB rezervleri içerisinde stratejik rezerv olarak belli bir miktar alt n GÜNAY YE LDORUK ALTIN, ETK N B R YATIRIM ARACI OLDU Dünyadaki trende baktığımızda şöyle bir gerçek var: Arz ve talep açısından bakıldığında, altın stoklarının, geçmişteki düşük fiyat seviyesinden dolayı, çok yüksek maliyetlerle yer üstüne çıkarılması söz konusuydu. Altın varlıklarının madencilik sektörü aracılığıyla piyasa getirilmesinin, arz açısından birtakım sıkıntılarla karşılaşıldığı bir dönemi geride bıraktık. Belki bu yüksek fiyat seviyeleri çok daha derindeki altın rezervlerinin ortaya çıkarılması için imkan yaratıyor ama talep tarafı bence çok daha önemli. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelere baktığımızda, son dönemde temel altın talebini oluşturan üç önemli etkenden bahsedebiliriz: Biri kuyumculuk, ikincisi yatırım, üçüncüsü ise sanayidir. Bu son dönemde özellikle dayanıklı tüketim malları ve bilgisayar gibi sektörlerdeki talep artışı, altın talebini de etkiledi. Bu ülkeler talebi etkileyen ülkeler. Dünya metal talebi sıralamasında Çin, ilk sıralarda yer alıyor. Takı olarak da Asyaʼda altına müthiş bir talep var. Çinʼdeki insanların takı anlamında Avrupa standardına yaklaşmaları durumunda, sektörde çok ciddi oynamalar olur. Altın finansal sistemde de çok etkin kullanılmaya başlandı. Son dönemde bir yatırım enstrümanı olarak çok daha yoğun ve etkin bir biçimde kullanılmaya başlandığı açık / 15

16 tutmay tercih etmektedir. Bu tercihde alt n fiyat n n seviyesi, yönünün etkili oldu unu söylemek pek mümkün de ildir. Türkiye deki alt n piyasas n n geli imine bakt m zda ise merkez bankas olarak 1980 li y llarda alt n ithali ve ihrac konusunda tek yetkili kurulu TCMB idi. 80 li y llar n sonunda ve 90 l y llarda Türkiye de ya anan ekonomik geli me, finansal sistemin geli erek güçlenmesine paralel olarak özellikle alt n n bir k ymet ve yat r m enstrüman olarak serbest piyasada i lem görmesi, fiyat n n piyasa dinamikleri çerçevesinde belirlenmesi, bir alt n borsas n n kurulmas istenerek bu konudaki giri imler desteklenmi tir y l nda stanbul Alt n Borsas n n kurulmas nda TCMB aktif biçimde yer alm ve destek olmu tur döneminde TCMB Türkiye de alt n piyasas n n geli ebilmesi, olgunla mas için, bankalar ve arac kurumlar n bu piyasada i lem yapabilmesi için, piyasan n düzenli faaliyette bulunabilmesi için gayret göstermi tir y l ndan sonra ise Türkiye de kurulan alt n piyasas n n h zla geli mesi için, finansal enstrüman olarak gerek bankac l k kesiminin gerekse üretici kesimin borsada kolayl kla i lem yapabilmesi, bu yöndeki geli meler memnuniyetle izlenmi tir. Rezerv yönetimi ve alt n n rezerv yönetimindeki yeri aç s ndan dünyadaki merkez bankalar n n faaliyetlerine bakt n zda genelde muhafazakar bir yakla m n hakim oldu unu söylemek mümkün. TCMB nin yakla m da benzerdir. Bu ba lamda alt n rezervlerimize bakt m zda, döviz rezervlerimizdeki geli meyi inceledi imizde 1995 y l ndan buyana alt n varl klar m zda önemli de i iklik olmam t r. Uluslararas standartta 116 ton alt n varl m z mevcuttur y l ndan bu yana da hemen hemen hiç de i memi tir. Bu alt n varl klar n n bugün itibar ile ABD dolar olarak de eri yakla k 5,6 milyar ABD dolar d r. Bu alt n rezervinin, toplam döviz varl klar m z içerisinde yakla k yüzde 5,6 l k bir paya sahip oldu unu söylemek mümkündür. Döviz rezervlerinin de erindeki ve alt n n ons fiyat ndaki de i imlere göre bu oran yüzde 5-6 seviyesinde de i ebilir. Merkez bankalar ve uluslararas kurulu lar alt n varl klar n 1970li, 80li, 90 l y llarda piyasa de erindeki de i imlere göre de erlemiyorlard. Belli bir alt n de eri üzerinden sabitlemi lerdi. Mark-to-market denilen güncel piyasa fiyatlar na göre de erleme yapmam lard r. Son y llarda ço u kurulu un alt n rezervlerini güncel piyasa fiyatlar n referans alarak de erleme yapmay tercih etti ini görüyoruz. TCMB de üç ayl k dönemler itibar ile güncel piyasa fiyatlar üzerinden alt n varl klar n de erleyerek mali tablolar nda raporlamaktad r. M. Rauf Ate Bu normal bir oran m d r? Türkiye, rezerv miktar aç s ndan bildi imiz kadar yla dünyada ilk 30 ülke içinde... Günay Ye ildoruk Bu oran ülkeden ülkeye büyük farkl l k gösterir. Merkez bankalar ve uluslararas kurulu lar aç s ndan en uygun, optimum rezerv miktar n n ne olmas gerekti i sorusu, hangi kriterlere göre rezerv seviyesinin yeterli görülece i konusu önem arz etmektedir. Bu konuda muhtelif çal malar yap lm, baz kriterler geli tirilmi tir. Bu kriterler genel kabul görmektedir. Bu konuda yeni çal malar da yap lmaya devam ediliyor. Ulusal ekonominiz büyüyor, geli iyorsa, bu tür dönemlerde h zl rezerv birikimine maruz kal yorsan z, rezerv seviyesi, rezervin ne amaçla tutuldu u, gerekti inde nas l kullan laca, de erinin nas l korunaca konular önemli olup yap lan muhtelif teknik çal malarla da ele al nmaktad r. Bu çerçevede; merkez bankas n n temel amac rezerv varl n n de erinin korunmas, likit varl klarda her an kullan ma haz r tutulmas d r. ANT MANUKYAN Alt n art k çok rahat al n p sat labilen bir emtia haline döndü. Dolay s yla bunun getirdi i bir rahatl k var. En az ndan volatilitenin nedenlerinden biri bu ve bence de er art na da katk da bulunuyor. Küçük yat r mc bir tu a basarak çok rahat bir ekilde al m sat m yapabiliyor. Bir unsur da u: Bat ya bakt m zda u anda alt n n rezervlerdeki pay çok yüksek. Almanya da, ABD de, di er ülkelerde, ngiltere yi bir kenara b rak rsak, yüzde 45 lerin üzerinde. Do uya, yani as l rezervleri tutanlara bakt m zda ise sadece yüzde 5 ler civar nda. Japonya da yüzde 3, Çin de yine yüzde 5 in alt nda. Dolay s yla, bu merkez bankalar aras ndaki farkl l k da vadeye yay lm bir ekilde de i ecek. Bir ba ka nokta, eskiden Çin de de erli metaller rahat bir ekilde al n p sat lam yordu. Mesela oras liberalize oldukça talebin artt n görüyoruz. Dolay s yla birkaç yerden gelen hem reel bir talep var, hem elbette spekülatif bir talep var. Benim gördü üm kadar yla dünyadaki u genel ortam birkaç y l içinde de i meyece i için, düzeltmeler olsa da alt n n önünün daha aç k oldu una inan yorum. 16 / 2011

17 2011 / 17

18 1211 say l Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kanunun 53. maddesinde alt n ve döviz rezervlerinin yönetiminin para politikas hedefleri ve uygulamalar çerçevesinde yap laca, s ras yla güvenli yat r m, likidite ve getiri önceliklerinin dikkate al narak yönetilece i hususu düzenlemi tir. Hem alt n hem de döviz rezervlerinin yönetiminde, özellikle içinde bulunulan finansal kriz ortam nda ilk iki kriter yani de erinin korunmas ve likit olmas hususlar öne ç kmaktad r. Uluslararas rezervlerin yönetimi konusunda TCMB di er merkez bankalar ndan çok da farkl de ildir. Bu amaçlara yönelik döviz ve alt n rezervini yönetirken muhafazakar bir yakla m tercih edilmektedir. Alt n varl klar m z n çok da de i memesi bu yakla m n bir göstergesidir. Son5-6y ll k sürede Alt n n ons fiyat 400 dolar seviyesinden dolar seviyesine kadar yükselmi tir. Bundan sonra alt n fiyat n n ne yönde hareket edece i, yükseli in devam edip etmeyece i konusunda muhtelif görü ler ve beklentiler mevcuttur. Burada da bu yönde de erlendirmeler oldu. Bu beklentiler günlük olarak ya anan geli meler ve fiyat hareketlerine göre de de i im göstermektedir. H zl fiyat art ortam nda baz ülke merkez bankalar n n, örne in Banglade, Rusya, Çin ve Hindistan merkez bankalar gibi, alt n rezervlerini toplam döviz rezerv art na paralel yükseltmeyi tercih ettikleri görülmü tür. IMF ve baz Avrupa Merkez Bankalar alt n rezervlerini satarken, h zl rezerv biriktirme sürecinde olan ülkelerin IMF den alt n sat n almalar son y llarda dikkat çeken bir geli me olmu tur. Dolay s yla baz ülkelerin ya anan rezerv birikim sürecine paralel, alt n varl klar nda ayarlama yapt klar, alt n miktar n art rma yoluna gittiklerini söyleyebiliriz. Bu tabii ki stratejik bir karard r. Bunun devam edip etmeyece i de kestirilmesi zor bir geli me olacakt r. M. Rauf Ate Peki alt n, Merkez Bankas aç s ndan ne kadar önemli? Alt n fiyat ndaki dalgalanmalar, yükseli ler, TCMB nin günlük 18 / 2011

19 operasyonlar n nas l etkiler? Döviz gibi etkilenir mi? Günay Ye ildoruk Ekonominiz h zla geli iyor, üretim, d ticaret ve finansman kanallar yla uluslararas piyasalara aç l m n z sürüyorsa, d ülke ekonomilerinde ve mali piyasalarda meydana gelen her türlü geli meyi yak ndan takip etmeniz, analiz ederek gerekli politika tedbirlerini alman z gerekmektedir. O nedenle TCMB da sürekli günlük olarak uluslararas ekonomik geli meleri ve mali piyasalarda, alt n piyasalar nda ya ananlar yak ndan takip etmekte ve kendi analizlerini yapmaktad r. K sa, orta ve uzun vadelerde rezerv yönetimi stratejisinin tespiti aç s ndan bu çal malar çok önemlidir. Ancak günlük operasyonlar n za döviz ve alt n piyasas ndaki fiyat hareketleri, fiyat hareketlerinde gözlenen dalgalanman n art yor olmas, operasyonel anlamda do rudan etki yaratan geli meler de ildir. Son y llarda Türk bankac l k sistemi ve bankalar m zla di er finansal kurulu lar n faaliyetlerindeki geli meleri inceledi imizde, Meltem Han m n bahsetti i gibi, alt n depo hesaplar nda ve alt na dayal finansal araçlar n kullan m nda ciddi bir art oldu unu tespit ediyoruz. TCMB de her y l yapt para politikas aç klamas nda, bankac l k sistemindeki geli meleri yak ndan takip etti ini, fiyat istikrar, finansal istikrar n sa lanmas ve korunmas için gerekli önlemleri almaya devam edece ini, bu ba lamda mevcut olan ve geli tirilecek yeni politika araçlar n kullanmay gündeminde tutaca n bankac l k sistemine ve kamuoyuna duyurmu tur. Bu ba lamda al nan en son önlemler ile zorunlu kar l k uygulamas n n alt n hesaplar n da kapsayacak ekilde geni letilmesi, y l n ilk yar s nda bankalar n aktif ve pasif hesaplar aras ndaki vade fark dengesizli ini gidermeye yönelik al nan zorunlu kar l k oranlar art karar na ek olarak bankalar n likidite aç s ndan rahatlat lmas ve maliyetlerinin dü ürülmesini sa lamaya yönelik olarak TL cinsinden zorunlu kar l k yükümlülüklerinin 2011 / 19

20 yüzde 10 luk k sm n n döviz olarak tutulmas na imkan veren yeni karar bankac l k sistemine esneklik sa layacakt r. Merkez Bankas, Türkiye de finansal sistemdeki geli meleri yak ndan takip ederek politika araçlar setini geli tirmeye yönelik çal maktad r. Döviz, menkul k ymet piyasalar, alt n piyasas ndaki geli meleri yak ndan takip etmektedir. Mehmet Ali Y ld r mtürk Enflasyona yans mas n da takip ediyor musunuz? Günay Ye ildoruk Ki iler veya kurumlarca de er ölçümü aç s ndan alt n referans al nabilir. Enflasyona yans mas, etkisi nas ld r diye bakarsan z tüketici fiyat endeksi içinde alt n n belli bir pay vard r. Alt n fiyat ndaki dalgalanman n yüksek oldu u dönemlerde indeks içindeki pay üzerinden enflasyon verilerine yans mas sözkonusu olmaktad r. Ancak endeks içindeki a rl çok dü ük oldu u için etki s n rl kalmaktad r. Enflasyonun yak ndan takip edildi i, enflasyon hedeflemesi yap ld dikkate al nd nda alt n fiyat ndaki hareketler de izlenmektedir. Zaman zaman alt n fiyat ndaki büyük hareketler, enflasyon sepetinde alt n n yer almas nedeni ile enflasyona etki yapmaktad r. Ancak enflasyonu do rudan etkileyen bir faktördür demek do ru de il. lenmemi g da ve enerji fiyatlar ndaki hareketler, di er alt kalemlerdeki de i imler daha etkili olmaktad r. M. Rauf Ate ant Bey, size sormak istiyorum. Geçmi ine bakt m zda alt n n yükseli dönemlerinin ard ndan sert dü ü ler ya ad n görüldü. imdi öyle bir kanaat var: Alt n, zaman zaman düzeltmeler yap larak böyle gider, art devam eder. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? ant Manukyan Önce çok k sa bir tespitte bulunay m: u ilk turda öyle bir ey gördük. Atilla Bey mücevher taraf ndan bakt. Günay Bey, Merkez Bankas aç s ndan stratejik bir varl k oldu undan bahsetti. Meltem Han m ve Gökhan Bey de bankalardaki alt n hesaplar ndan bahsetti. Hal böyle olunca burada standart bir emtiadan bahsetmedi imizi görüyoruz. Kimse petrol al p bankaya ben bunu faiz olarak de erlendirece im demiyor ya da hiçbir merkez bankas ben stoklar ma bu day al yorum demiyor. Burada store of value dedi imiz bir emtia yok. Sizin sorunuza gelirsek, 1980 lerdeki yükselme iki nedenden kaynaklan yor. lki, petrol krizi fiyatlar yukar götürüyor. kincisi o s ralarda FED in ba kan olan Arthur Burns, - ki kendisi çekirdek enflasyon un da mucididir bu krize faiz art rarak müdahale etmiyor, faizleri dü ük tutuyor. Dolay s yla petrol fiyatlar ndaki yükseli le de beraber ciddi bir enflasyon oluyor ve bir anda alt n çok k sa sürede 800 dolarlara kadar yükseliyor. Ondan sonraki dü ü ün nas l oldu una bir bakarsak, ABD Ba kan Obama n n eski dan man olan Paul Walker ba a geldi i zaman enflasyon çift haneliydi. Para taban az önce söyledi im gibi çok büyümü tü. Yapt ilk i, enflasyonu dü ürmek için para taban n çok h zl bir ekilde küçültmek oluyor. Bu arada faizler de h zla yükselip yüzde li rakamlara ula yor. Çok h zl bir yükseli ve çok ciddi bir getiri söz konusu oluyor. Tabii alt n da ayn h zla a a iniyor lerde gördü ü zirveden de 290 dolarlara kadar geriliyor. Bu nokta ngiliz Merkez Bankas n n alt nda bir getiri yok diyerek bütün alt n rezervlerini satt noktad r. imdi dönüp bakt m zda o günlere göre farkl bir ortamday z. Para taban çok h zl bir ekilde büyüyor ama geli mi ülkelerde bir enflasyon tehlikesini görmüyoruz. Enflasyon tehlikesini göremez miyiz? Mutlaka görece iz. Çünkü merkez bankalar krize de enflasyona da hep geç tepki verir. FED in bilançosu 2,8 trilyon dolar. Bunun kriz öncesi miktar 800 milyar dolard. E er bu para h zl bir ekilde rezervlere girerse mutlaka enflasyonist olacakt r. Bu ortam u anda yok. leride bu ortam olursa ve FED buna çok h zl bir ekilde tepki verirse, evet alt n dü er ama aras, yani Greenspan n FED Ba kan oldu u dönemde faizler yüzde 1 den yüzde 5,25 e kadar ç kt. Bu s rada alt n 400 dolardan 700 dolara kadar yükselmi ti. Çünkü 3 seneye yay lm 25 baz puanl k bir faiz art r m ve para taban nda önemli bir küçülme olmad zaman, alt n fiyatlar buna negatif tepki vermiyor. Dolay s yla, önümüzdeki dönemde e er FED in ben bu paray piyasadan çok h zl bir ekilde çekece im ve faizleri de normal seviyelerin üzerine getirece im tarz bir politikas n piyasa alg larsa, bir ekilde alt n fiyatlar dü ecektir. Ama ben u anda en büyük tehlikenin, yani h zl sat n, bir likidite krizi nedeniyle gelebilece ini dü ünüyorum. Ki onun da Toplant n n moderatörlü ünü Capital & Ekonomist Dergileri Yay n Direktörü M. Rauf Ate üstlendi. 20 / 2011

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Ekonomik Gündem Piyasalar haftanın ilk işlem gününe hafta sonu İngiltere de yayımlanan Brexit anketi ile birlikte oldukça hareketli başladı. Yayımlanan ankette Birlik içerisinde kalmak isteyenlerin sayısı

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU

Aralık. Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU 21 Aralık Günlük Araştırma Bülteni Gün sonu RAPORU Aralık ayında tüketici güveni geriledi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL METALLER (SPOT ve VADELİ İŞLEMLER)

ENDÜSTRİYEL METALLER (SPOT ve VADELİ İŞLEMLER) EMTİA BÜLTENİ NİSAN 2014 GERÇEKLEŞMELER GÜNCELLEME: 09 MAYIS 2014 POZİSYONLAR GETİRİ (%) GÜMÜŞ ALIŞ :19,0 4,21 SOYA SATIŞ: 1510 4,30 ORTALAMA GETİRİ: % 4,25 Emtia piyasalarında geride bıraktığımız Nisan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10%

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1103 1,4595 117,885 2,9130 1141,81 35,30 Yüksek 1,1239 1,4668 118,240 2,9264 1157,39 35,79 Düşük 1,1069 1,4529 116,527 2,8895 1139,43 34,15 Kapanış

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Mart. Detaylı Enstrüman Analizi USD/TRY

Mart. Detaylı Enstrüman Analizi USD/TRY 10 Mart Detaylı Enstrüman Analizi USD/TRY USD/TRY de düşüş devam eder mi? Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile gelişen ülke para birimleri Şubat ayından bu yana ABD doları karşısında güçlü bir seyir

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Haziran. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 16 Haziran N Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU FOMC para politikasını korudu, Brexit referandumu kararda etkili oldu Dün gerçekleştirilen FOMC toplantısında politika yapıcılar para politikasını koruma

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 21 Eylül 2015 Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrasında piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Fed in açıklamaları beklentilerden daha fazla güvercin olarak

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar SABAH BÜLTENİ Piyasalar FED Öncesi Sakin 14 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar *FED iyimserliği ve AMB adımlarının etkisi ile Cuma gününü yükselişle tamamlayan BİST-

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009

GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009 GÜNE BAŞLARKEN 19 Ekim 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, euro dolar paritesine odaklı bir

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014

ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ING EMEKLiLiK A.Ş. KATKI EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 1. GENEL BİLGİLER Fon un Unvanı ING EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon un Türü Katkı Emeklilik Yatırım

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015)

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) 26 Ocak 2015 Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015) Geçtiğimiz hafta piyasalar Merkez Bankalarının geçtiğimiz haftaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. BIST100 Endeksi- Günlük Öncelikle

Detaylı

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak.

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak. Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik gündemde takip edilecek önemli datalar Avrupa senasında Fransa Tüketici Güven Endeksi, İnigltere Mortgage Onayları ve CBI Dağıtım Kanalları endeksi, ABD seansında ise ABD

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

* ABD istihdam rakamları ile haftayı 2.91 seviyesinin altında tamamlayan dolar/tl yeni haftaya 2.9052 seviyesinden başladı.

* ABD istihdam rakamları ile haftayı 2.91 seviyesinin altında tamamlayan dolar/tl yeni haftaya 2.9052 seviyesinden başladı. SABAH BÜLTENİ Piyasaların Yönünü ECB Belirleyecek 7 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar * BİST-100 endeksi Cuma günü ABD istihdam rakamları sonrası günü yüzde 0.47

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 06 Haziran 2014 05.06.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,35983 1,36599 0,45 ALTIN 1243,80 1253,40 0,77 TRY 2,11513 2,09592 0,90 EURTRY 2,87559 2,86263 0,45 JPY 102,743 102,407 0,32 GBP

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma

Türk Hava Yolları. Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti. Şeker Yatırım Araştırma 3Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü 9 Kasım 2015 Türk Hava Yolları Operasyonel performans iyileşiyor; net kar beklentiler paralelinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Türk Hava Yolları,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı