EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?"

Transkript

1 EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR?

2 Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n dolar/ons seviyesinde kapatan alt n, birkaç hafta içinde seviyesini a t. 24 A ustos 2011 tarihi itibar yla, stanbul Alt n Borsas ndaki i lem miktar 120 bin 674 e ula t. Yani sadece ilk 8 ayda, bir önceki y l n tamam kadar i lem gerçekle ti. Ak llardaki en önemli soru ise önümüzdeki süreçte ne olacak? Bu kritik sorunun yan t n, bu ayki Geni Aç toplant s nda arad k. Asl nda her gün yeni bir geli meye gebe olan bu kadar s cak bir konuda toplant yapmak, bir anlamda riskliydi. Çünkü dergi sizin HareketliŁ günlerłdevam edecekłmi? elinize ula t nda, toplant da sunulan öngörüler geçersiz kalabilirdi. O nedenle tahminlerden öte daha makro bir çerçeveyle gelecek projeksiyonlar na odaklanmay tercih ettik. Uzmanlar, bu noktaya nas l gelindi ini, gelece e dönük beklentilerini ve güvenli liman alt n nas l günlerin bekledi ini tart t lar. Kamu nun ve özel kesimin bulu tu u toplant ya her biri konusunda uzman olan isimler kat ld. TCMB Piyasalar Genel Müdürü Günay Ye ildoruk, stanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derne i Ba kan Mehmet Ali Y ld r mtürk, Alt nba Holding Mücevherat Grup Ba kan Atilla Keskin, Alt n Rafineri A.. Genel Müdür Yard mc s Gökhan Aksu, bankas Sermaye Piyasalar Müdürü Meltem Kökden ve Yat r m Uluslararas Piyasalar Müdür Yard mc s ant Manukyan, alt n her yönüyle masaya yat rd. Toplant m z n detaylar n ilerleyen sayfalarda bulacaks n z. çeri imizin, alt nla ili kili olan her kesim için önemli bilgiler sundu una inan yoruz. yi okumalar, Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A. Hürriyet Medya Towers Güne li- STANBUL Tel Faks cra Kurulu Ba kanı Mehmet Y. Y lmaz Yay n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Ate Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük Yaz i leri Müdürü Ebru F rat Yaz i leri Müdür Yardımcısı eyma Öncel Bay ksel Haber Müdürü Hande Demirel Görsel Yönetmen A. Bertu Pat r Editörler Nilüfer Gözütok, Elçin Cirik, Yasemin Erdo an Haber Merkezi Özlem Ayd n Ayvac, Hande Yavuz, Ayçe Aksakal, Bora Erdin Sayfa Yap mc s Do an Pekta Grafik Yaman Tetik Foto raflar Gökhan Çelebi, Hüseyin Öngen Marka Müdürü Gökçe Aykaç Ankara Temsilcisi Erdal peke en Tel: Yönetim Genel Yay n Koordinatörü Ye im Denizel Tüzel Ki i Temsilcisi Murat Köksal Sat Direktörü Orhan Ta k n Finans Direktörü Didem Kurucu Üretim Direktörü Servet Kavaso lu Reklam Grup Ba kan Vicky Habif Grup Ba kan Yard mc s Nil Ertan Sat Koordinatörü Emel Sönmez Sat Müdürü Filiz Kavak Satı Yönetmeni Yelda Tahtai leyen Teknik Müdür Nusret K r ml o lu Tel: (3 hat) Faks: Kurumsal leti im Direktörü Neslihan Sad ko lu Rezervasyon Tel: Faks: Ankara Reklam Tel: Hedef Sayfalar Tel: Faks: Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad. No: Esentepe/ STANBUL Bask Uniprint Bas m Sanayi ve Ticaret A. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerli Köyü Çatalca- STANBUL Tel: Da t m Yaysat A.. Tel: Yay n Türü Yerel, süreli, 3 ayl k c Capital Dergisi Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A. taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Capital Dergisi nin isim ve yay n hakk Do an Burda Dergi Yay nc l k ve Pazarlama A. ye aittir. Dergide yay mlanan yaz, foto raf, harita, illüstrasyon ve konular n her hakk sakl d r. zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. DB Okur Hizmetleri hatt Tel: DB Abone Hizmetleri hatt Tel: Faks: Pazar hariç her gün saat aras nda hizmet verilmektedir.

3

4 4 / 2011 ALTIN P YASASI

5 NEREYE G D YOR? Altın piyasasındaki hareketli günler sürüyor. Hem global piyasada, hem Türkiye de güvenli liman haline gelen altına olan bu talep, fiyat artı ını tetikleyen en önemli unsur. Uzmanlar ise altının seyri konusunda ikiye ayrılmı durumda. Kimileri a ırı de erlenen altında yakın zamanda düzeltme beklerken, kimileri de Avrupa daki borç krizine kalıcı çözüm bulunana kadar ivmenin yukarı gidece ini savunuyor. Geni Açı nın bu sayısında, altını masaya yatırdık. Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren Altın Piyasası Nereye Gidiyor? konulu toplantı, Capital ve Yatırım tarafından gerçekle tirildi. Moderatörlü ünü, Capital & Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ate in yaptı ı etkinli e; TCMB Piyasalar Genel Müdürü Günay Ye ildoruk, stanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derne i Ba kanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Altınba Holding Mücevherat Grup Ba kanı Atilla Keskin, Altın Rafineri A.. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksu, bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Meltem Kökden ve Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdür Yardımcısı ant Manukyan konu macı olarak katıldı. Uzmanlar, altının geldi i noktayı, bu yükseli in nedenlerini ve gelece e dönük öngörülerini payla tı / 5

6 6 / 2011 MEHMET AL YILDIRIMTÜRK

7 M. Rauf Ate Üç ayda bir Yat r m la birlikte düzenledi imiz Geni Aç toplant m za ho geldiniz. Bu ayki konumuz, alt n piyasas nda ya anan geli meler. stanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derne i Ba kan Mehmet Ali Y ld r mtürk ile ba lamak istiyorum. Mehmet Ali Bey, alt n neden bu noktalara geldi? Yükseli in ard ndaki nedenler neler? u anki düzeyini nas l de erlendiriyorsunuz? Mehmet Ali Y ld r mtürk Öncelikle te ekkürler. Konu mama, biraz geriye giderek ba lamak istiyorum. Alt n n 276 dolarl seviyesi 1999 lu y llard ve Amerikan faizleri de yüzde 6,5 seviyesindeydi. 11 Eylül 2001 de dünyan n en güçlü ülkesinde bile terör olabiliyor dü üncesi yat r mc larda ve insanlarda geli ti. Bu çerçevede para birimlerine güvensizlik ba lad. Ancak 2008 y l na geldi imizde dünyada o döneme kadar yüksek likiditenin olu turdu u türevlerin türevleri, özellikle de mortgage piyasalar ndaki türevlerin çok a r olmas, sürdürülebilir bir yat r m de ildi. Halka bir yerden kopup finansal kriz ba lay nca bu kez, tabii ki, para birimlerine olan güven daha da azalm oldu. Böyle dönemlerde alt n her zaman ön planda olan bir yat r m arac. Y llar önce de böyle olmu tu. Biz bunlar 1980 öncesi Türkiye sinde çok s k ya ad k. Çok s k yap lan devalüasyonlar, siyasi istikrars zl klar ve TL ye olan güvensizlik nedeniyle halk n tek yat r m arac alt nd. imdi de dünya bunu ya yor. Ama dünyada bizim gibi alt n dostu olan ülkeler çok az. Bu konuda daha çok Hindistan ve Asya ülkeleri ön plandad r. Ortado u ülkelerini de ilave edebiliriz. Ama Ortado u ülkeleri kapal ekonomiler olduklar için bu olaylardan çok fazla etkilenmediler diyebiliriz. Tabii Dubai d ar da tutulursa Avrupa da zaten böyle bir alt n alma al kanl yok ama daha ziyade bu finansal kriz, fon olarak da olsa, alt na olan yönelmeyi beraberinde getirdi. Ama finansal krizin çözümü için piyasalara verilen yüksek miktarda likidite de özellikle geli mi ülkelerin merkez bankalar taraf ndan, maalesef halk n eline geçmeyip büyük fonlar n elinde topland. Onlar da gelece e yönelik projeksiyonlar nda, yüksek enflasyonda alt na al c getirebiliriz diye alt n fonu kurdular. Bu kurulan alt n fonuna da beklenildi i kadar ilgi ve sat olmay nca da fiyat sürekli yukar giden ve yukar gitmeyi destekleyen bir seyir izlemeye ba lad. Tabii bu arada alt n fiyatlar yükseliyor diye alanlar da kazand. Alt n n onsunun 276 dolardan, geçti imiz ay veya geçti imiz haftalarda, dolarlara kadar yükseldi ini gözledik. Genelde, dolar baz nda konu acak olursak 1 kilo alt n n ortalama fiyat dolar. Bu yükseli öncesinde alt n n geçmi y llarla ortalamas yap ld nda kilogram fiyat dolar baz nda dolarlara gerileyebildi i gibi 15 dolarlara kadar da yükselmi ti. Bu arada y llar aras nda dolarl k y llar itibar yla bir fiyat olu mu tu. u anda bu ortalama baz al nd nda alt n n kilogram fiyat n n 5 kat artarak dolar seviyesine ç kt n görüyoruz. Bu bak mdan ben alt n n, ederinin çok üzerinde oldu unu dü ünüyorum ama yeni al c lar getirilemedi i sürece ve likidite geni lemesi devam ederse alt n n daha da yukar do ru seyirleri mümkün. Likidite geni lemesi olmazsa bizim de uzun süredir bekledi imiz bir düzeltme hareketi, alt nda olacak. O takdirde dolarlara kadar gerileyebilir. imdi yükselecek mi, dü ecek mi? sorusunun cevab n bu fonlar n yöneten spekülatörler biliyor. Biz kuyumculuk ya da alt n sektöründekilerin bunu bilmesi u anda mümkün de il. M. Rauf Ate Tam olarak anla lmas için soruyorum. Siz dolar aras nda i lem gören alt n fiyat ndan bahsettiniz. Ortalama dolar dediniz de il mi? Mehmet Ali Y ld r mtürk Evet. imdi kilosu dolara kadar yükseldi ve bu, ederinin çok çok üzerinde. Çünkü bugün dünyada 165 bin ton alt n var ve her y l ton alt n bu miktara ilave oluyor. Dolay s yla alt n; petrol gibi, di er emtialar gibi kullan ld kça kaybolan ve yerine konulmayacak bir pozisyonda de il. Türkiye bile geçti imiz y llara göre u anda y ll k 25 ton alt n madenlerinden ya da topra ndan ç kartabiliyor. M. Rauf Ate Te ekkürler. imdi de Yat r m Uluslararas Piyasalar Müdür Yard mc s ant Manukyan n görü ünü alal m. ant Bey, siz alt n n bu yükseli ine nas l bak yorsunuz? ant Manukyan Ben asl nda biraz alt n n tarihi rolü üzerinden gitmek istiyorum. ngilizce de u aralar FED bilançosunu büyüttükçe kullan lan bir kelime var: Dolar debace etmek. Oradaki debace asl nda tarihten gelen bir ey. Yani alt na baz metal kat lmas. Yani alt n n ayar n n bozulmas. u anda da merkez bankalar n n bir anlamda yapt klar para birimlerinin de erinin yitirilmesini sa lamak. En son sviçre Merkez Bankas n gördük. En sa lam para birimi olarak 2011 / 7

8 gördü ümüz, güvenli liman dedi imiz sviçre de bile durum zora gidiyor eklinde bir gözlemle Euro / Swiss Frank paritesini 1,20 de sabitlediler. Dolay s yla dünyada ço u yat r mc da u görü var: Art k bu i tamamen merkez bankalar n n inisiyatifine b rak ld. stenildi i zaman dolar bas l yor, istenildi i zaman sviçre Merkez Bankas örne inde oldu u gibi, temel de erler ne olursa olsun, kurun de eri 1,20 de sabitleniyor. Dolay s yla, bir defa oradan kaynaklanan bir rahats zl k var. Yani ço umuz, daha do rusu hepimiz, para sistemini Bretton Woods sonras olarak görüyoruz ama asl nda parasal sistem 1970 lere kadar alt n üzerine giden bir sistem. Mesela az önce Mehmet Ali Bey, alt n n kaybolan bir emtia olmamas na de indi. O noktada ben bir kar la t rma yapmak istiyorum: 1980 lerdeki petrol krizinde ABD nin alt n rezervi ABD nin para taban n birebir kar lar orandayd. Hatta biraz daha yukar dayd. u andaki alt n rezervinin paraya oran na bakt m zda sadece yüzde 20 sini kar l yor. Dolay s yla ortada çok yüksek miktarda para var. Birinci sorun bence bu. nsanlar art k bu sistemin bu ekilde i lemesinden ho lanm yorlar. Sabahtan ak ama hükümet ya da merkez bankas benim zenginli imi kararla t ramaz duygusu var. Örne in 1980 krizinde birebir denk dü üyordu. ABD de ka t para miktar kadar alt n vard. kinci önemli nokta, hep söylenir, uzun vadeli dü ündü ümüzde alt n her zaman için ayn miktar sat n alabilen bir varl kt r. 100 sene önce alt n sizi iyi bir ekilde giydirebiliyorsa, 100 sene sonra da ayn ekilde giydirebilir. Ama dolar, sterlin ve di er eski para birimlerine bakt m zda, 1913 te FED (Amerikan Merkez Bankas ) kuruldu unda 1 Dolar = 1 Dolar iken u anda 1 Dolar = yakla k 13 Sent ediyor. Enflasyondan kaynaklanan ciddi bir kay p var. nsanlar bunu da göz önüne alarak hareket ediyor. u anda 10 y ll k bir Amerikan tahvili 1,90. ABD ye 1,90 dan paray verece ime giderim alt n al r m, çok daha mant kl, en az ndan istedikleri gibi oynayamazlar dü üncesi var. M. Rauf Ate Te ekkürler. bankas Sermaye Piyasalar Müdürü Meltem Kökden ile devam edelim. Siz nas l de erlendiriyorsunuz? Böyle bir yükseli bekliyor muydunuz? Meltem Kökden Çok geriye gitmeden anlatmak istiyorum. u anda yat r mc lar n alt n talebinin yükselmesinin nedeni alt n n güvenli liman olmas d r. u anda dünyan n ekonomik konjonktürüne bakt m zda, Avrupa daki borç sorunlar, Yunanistan, spanya, Portekiz ve talya daki default riskleri, ABD deki bütçe aç klar gibi faktörler, insanlarda yat r m anlam nda bir belirsizlik yarat yor. Dolay s yla insanlar güvenebilecekleri bir yat r m arac ar yorlar ve u anda güvenilebilir olarak gördü ümüz iki tane yat r m arac var: Amerikan on y ll klar ve alt n. kisi aras nda da çok ciddi bir korelasyon (ili ki) var. Bu belirsizlikler devam etti i sürece de insanlar yat r mlar n koruyabilmek için alt n tercih ediyorlar. Bu kadar olmasa da bir yükseli biz de bekliyorduk. Yükseli trendini bekliyorduk. Önümüzdeki dönemde de bu belirsizlikler ortadan kalkmad sürece alt n n yukar yönlü gidece i yönünde bir beklentimiz sürüyor. Ancak bu belirsizlik sorunlar çözüldü ü ölçüde alt n geriye gidebilir. Bir düzeltme hareketi bekleyebiliriz ama k sa sürede bu yap sal sorunlar n çözülece ine inanmad m zdan, uzun vadeli trendde at nda bir yükseli potansiyeli oldu unu dü ünüyoruz. M. Rauf Ate Bir y l önce bu günlerde sorulsayd böyle bir rakam tahmini yap labilir miydi? Meltem Kökden Tahmin edilemezdi çünkü her seviyede acaba bir düzeltme hareketi gelecek mi? eklinde bir beklentimiz vard. Ama u noktada da ben bu belirsizlikler ortadan kalkmad müddetçe alt nda art e iliminin devam edece ini tahmin ediyorum. M. Rauf Ate Te ekkürler, size tekrar dönece im. Alt nba Holding Mücevherat Grup MELTEM KÖKDEN Yat r m amac yla alt n kullan m daha önce daha dü ük seviyelerdeyken u anda yüzde 40 lara kadar ç km durumda. Sadece Türkiye de de il, dünyada da böyle bir trend söz konusu. Tabii ki bu durum spekülasyonu da beraberinde getiriyor. Alt n fiyat sadece fiziki alt n taraf ndaki hareketlerle olu an bir ey de il. Yat r m amac yla al nan alt n da volatilite ve fiyat hareketi olarak bize geri dönüyor. Alt n y llard r bir güven unsuru olarak durmakta ve geleneksel olarak yerini korumakta. Dolay s yla uzun vadede her zaman tercih edilecektir. Bizim beklentimiz, alt nda bir düzeltme hareketi olaca yönündedir. Ne var ki Avrupa daki borç krizine yap sal bir çözüm bulunamad sürece, alt ndaki art n devam edece ini tahmin ediyoruz. Ama konjonktürde bir düzelme olursa, belli bir azalma olaca n tahmin ediyoruz. 8 / 2011

9 2011 / 9

10 10 / 2011 AT LLA KESK N

11 Ba kan Atilla Keskin ile devam edelim. Siz reel sektör olarak tüketicilerle, mü terilerle, bireylerle birebir temas halindesiniz. Bu durum size nas l yans yor? Atilla Keskin Kuyumculukta alt n iki ekilde de erlendirmek laz m: Birincisi mücevher olarak, ikincisi yat r m arac olarak. Bizim ilgi alan m z mücevher. Mücevher de kendi içinde ikiye ayr l yor. Bir, de erli ta larla, örne in p rlantalarla alt n n kullan m var. Bir de normal, sade alt nla üretilen mücevherler var. Ben önce alt n k sm n anlatay m. P rlantal, mücevher olmayan, düz alt n ele al rsak, geçti imiz on y l içerisinde bakt m zda 2001 den sonra, k smen bir 4 sene, 2006 ya kadar alt n n gram TL aras nda dola t. Biraz da dolar n 1,20 lere kadar dü ü üyle birlikte dünyada görülen alt ndaki art tolare edildi. O arada bizim sektörümüzün alt n k sm döneminde yüzde 30 luk büyüme gerçekle tirdi krizinden sonra bu büyüme gerçekle ti. hracat rakamlar 1,5 milyar dolarlara kadar ç kt. Sektörün bu k sm her y l yüzde 30 büyüdü dan 2008 sonundaki krize kadar yava lama artt çünkü alt n fiyatlar n n art TL olarak da hissedilebilir bir noktaya geldi. Krizden sonra tak olarak yap lan alt n sat lar 2009 dan itibaren her y l yüzde 30 dü erek devam ediyor. Bu arada sektör ne yapt? Bizim gibi markalar, markala ma süreçlerine girdi. Dünyadaki trendlerle birlikte p rlanta ve elmas n ön plana ç kaca n 2000 li y llar n ba ndan itibaren hissetti imiz için i i biraz o tafra do ru kayd rd k. Alt ndaki s k nt y ancak bu ekilde tolare edebildik. M. Rauf Ate Tak bizde tasarruf amaçl ya da dü ünlerde tak lmak üzere eskiden beri al n rd. Tüketiciler bu dönemde tak y alanlar almaktan vazgeçip ba ka bir ey mi almaya ba lad lar? Atilla Keskin Takmak için de il yat r m amaçl almaya ba lad lar. Tak almaktan ziyade gram alt n dedi imiz ya da i çili i fazla olmayan tel bileziklere yöneldiler. in sarrafiye ad n verdi imiz k sm nda biraz hareketlilik oldu. Alt n, aç kças tak olarak azald. Bu dönemde gümü ve bijuteriye olan talep artt. Bizler bu dönemde p rlantay ön plana ç karmaya çal t k. Reklamlarda, ileti imde, markala mada 2000 y l nda itibaren ortalama yüzde 20, 2009 y l hariç, p rlanta h zla Türkiye de büyüyor. u anda 1,5 milyar dolarl k bir hacme ula t y l itibariyle Türkiye ye 1 milyar dolarl k elmas girdi. Bu i leniyor, tekrar sat a ç kart l yor. Türkiye elmasl ve p rlantal pazarda dünyada söz sahibi olmaya do ru gidiyor de 1,5 milyar dolarl k, 2009 da 900 milyon dolarl k, 2010 da 1 milyar 200 milyon dolarl k bir ihracat m z var. Elmas, Türkiye de her y l yüzde 20 büyüyor. M. Rauf Ate ç pazar hacmi ne kadar? Atilla Keskin Sektörün tamam kay t içinde olmad için tahmin etmek zor. M. Rauf Ate Size göre tüketicinin bu davran geçici midir yoksa kal c m d r? Atilla Keskin Burada fiyatlar n art yla ilgili öyle bir veriyi de ortaya koyabiliriz. Türkiye de tüketicide geri dönü üm diye bir olay var. Alt n n fiyat en son yükseli ten önce Türkiye de gram 80 liraya kadar ç km t. O dönemde çok miktarda hurda alt n sat geliyordu. Bir kuyumcunun günde 4-5 kilo alt n ald dönemler oldu. Çok ciddi bir dönü ya and. Alt n n gram fiyat n n 80 liradan 110 liraya ç kt son 2-3 ayl k dönemde biz, henüz böyle bir dönü ya amad k. Yüzde luk bir art ya anm olmas na ra men tüketicinin bu davran çok garip. AT LLA KESK N TÜRK YE, KUYUMUN MERKEZ OLAB L R Türkiyeʼnin kuyumculukta çok büyük bir şansı var. Gerçekten know how a sahip çok değerli sanatkar ve üreticilerimiz var. Dünyada söz sahibi olabileceğimiz ender sektörlerden biri kuyumculuktur. Şimdi pırlantalı alanda da bunu görüyoruz. Pırlantadaki en büyük sıkıntı, vergilendirmede yaşanıyor. Ham pırlanta ve elmasa konulan vergiler sorun. Altın borsası gibi elmas borsası da kuruldu. Orada da devletin sektörün önünü gerekli düzenlemeleri yapıp açacağına inanıyoruz. Türkiye bu işten ciddi bir gelir elde edebilir. Örneğin Hindistan, ham elmastan şu anda hiçbir vergi almıyor. Ham elmas ve pırlantanın dünya ticaretinin değer olarak yüzde 50-60ʼı, hacim olarak da yüzde 80-85ʼi Hindistanʼda üretiliyor. 1 milyon kişi bu sektörde çalışıyor. Sadece kesim işinden dolayı 1 milyar doların üzerinde kârlılık var. İstanbul bir finans merkezi olabileceği gibi kuyumculuk sektörünün de merkezi olabilir. Kapalıçarşısı ile, markalaşmış ürünleriyle, altyapısıyla bu potansiyeli var. Kesinlikle olabilir, olmalıdır da / 11

12 Meltem Kökden Belki daha da yükselece i beklentisi böyle davranmalar n n nedenidir. Mehmet Ali Y ld r mtürk Bunu iyi analiz etmek laz m. Ba ka nedenler de var in son çeyre iyle 2009 un ilk çeyre i aras, finansal krizin çok iddetlendi i dönemde, kurumlar her ne kadar borçlu yakalanmam olsa bile, Türk halk bu finansal krize de borçlu yakaland krizinde Türk halk borç yüzünden çok kötü günler geçirmi ti. O dönemdeki borçlulu u sosyal dayan ma çerçevesinde a m t. Ne var ki d ar dan gelen finansal kriz s ras nda biraz da çekinerek bir an önce borçlar n kapatma yoluna girdi. Elinde de eri yükselen ve en nakit olan varl k olarak alt n gördü ve alt n sat na geçti. Alt n n gram TL aras ndayd. Türkiye de bu yakla k 6 ayl k süreçte stanbul Alt n Borsas n n resmi rakamlar na göre Türkiye 400 ton alt n ihraç etti. Bu ilk kez olan bir eydi. O da stanbul Alt n Rafinerisi gibi di er rafineri irketlerinin çok k sa sürede alt n uluslararas standartlarda rafine edip satabilmesinden kaynaklanm t. Türkiye nin y llar itibariyle, 2007 ye kadar alt n ithalat rakamlar ortalama 200 ton civar ndad r. Dolay s yla Türkiye 6 ayl k süreçte, 2 y ll k ithalat n tekrar geri satm oldu un geriye kalan 3 çeyre inde de 37 ton alt n ithalat yap ld. Türkiye nin 200 tonluk alt n ithalat na kar l k halen dörtte bir alt n ithal etti ini biliyoruz. u ana kadarki rakamlarda 50 ton alt n ithal edilmi durumda. M. Rauf Ate Te ekkürler. Alt n Rafineri ile devam edelim. Alt n Rafineri A.. Genel Müdür Yard mc s Gökhan Aksu, siz alt ndaki bu yükseli i nas l görüyorsunuz? Sizin i lerinize, rafinerideki i leyi e nas l etkisi oldu? Gökhan Aksu Tak ve mücevherat taraf n Atilla Bey çok güzel aç klad. Alt n fiyatlar n n artmas yla insanlar n alt na olan yakla m da biraz de i ti. Fiyatlar yükseldikçe de i meye devam edecek gibi de görünüyor. Vatanda lar fiyatlar n artmas yla daha çok yat r ml k alt na yöneliyorlar. Biz bunlara gram alt n ve türevi alt nlar diyoruz. nsanlar istedikleri anda nakde dönebilmek için bunlar tercih ediyorlar. Mücevherat taraf na, tak taraf na bakt m z zaman fiyatlar n artmas, i çili in üzerinde bir maliyet olu turmas, bozdurulmak istendi inde i çilik kayb gibi endi eler nedeniyle bizlerin i lerine olumlu yans d n söyleyebiliriz. M. Rauf Ate Siz bu gram ve türev alt nlara dönü ü kendi i inizde nas l gözlemliyorsunuz? Gökhan Aksu öyle söyleyeyim size 2010 y l ndaki üretimimizle 2011 y l nda u ana kadarki üretimimiz k yasland nda arada 3 kata yak n bir fark var y l n n tamam nda bir birimlik üretim varsa, 2011 y l nda u güne kadar üç birimlik üretim söz konusu. Atilla Bey in de bahsetti i gibi alt n n geri dönü ünde de çok enteresan geli meler oldu. Biz alt na son kur un diyoruz. Türk halk alt n çok seviyor, kültürel bir ba l l var alt na y l n n kriz döneminde, alt n n fiyat TL aral ndayken, s k nt ya girenlerin alt nlar n bozdurmalar yla ciddi anlamda bir hurda geri dönü ü oldu. Ama son zamanlara bak yoruz ki hurda dönü ünde ciddi bir azalma var. Bu, insanlar n alt nlar n bozdurmamas, belki insanlar n alt nlar n daha kötü günler için saklad klar anlam na da geliyor. Ya da yükseli in devam edece ini dü ünüp ellerindeki alt n bozdurmak istemiyor da olabilirler. Meltem Kökden Özellikle urada bir ekleme yapay m y l nda bankalar n da devreye girmesiyle kaydi alt n, alt n depo hesaplar, alt n mevduatlar, alt n fonlar gibi ürünlerin devreye girmesiyle çok ciddi bir mü teri potansiyeli olu tu. Mevduat bankalar n n toplam alt n mevduat büyüklü üne bak ld nda 2010 y l n n ba nda toplam 14 ton iken, u anda haziran sonu rakamlar 60 ton. En son Merkez Bankas n n zorunlu kar l klar ile ilgili yapt aç klamayla da mevduatlarda yakla k 100 ton alt n var. Bu Ekim 2010 dan beri var olan bir büyüme. Biz, bankalar, kaydi sistemde alt n sat yoruz. Onun d nda sektör rakamlar yok ama sistemde 1 gram kar l, çeyrek ya da tam Cumhuriyet alt nlar n sistemde sat yoruz. Mü teri say s n n 50 binlerden 300 binlere yükseldi ini görüyoruz. Bu mü teri rakam sadece bankac l k sektörünün rakam d r. Bütün alt n sektörünün de il ama bu rakama dayanarak kabaca bir tahminde bulunulabilir. Yani, yat r m amac yla kaydi alt na yönelme, çok ciddi anlamda hissediliyor. Gökhan Aksu unu da ilave etmek istiyorum: stanbul Alt n Rafinerisi nin u anda özel bir banka ile yapm oldu u bir çal ma var. Bankac l k sisteminde sadece kaydi olarak de il, fiziki olarak da bir bankada bizim üretmi oldu umuz alt nlar mevduat eklinde i lem görebiliyor. Gi eden alt n al p satabiliyorlar. kinci bir proje olarak da biz, bu bankayla ilgili olarak, bölgesel bazda bankan n vermi oldu u reklamlarla, birtak m bildirimlerle banka arac l yla hurda alt n da topluyoruz. Banka kendi mü terisine ve kendi yerle iminin oldu u 12 / 2011

13 GÖKHAN AKSU 2011 / 13

14 14 / 2011 GÜNAY YE LDORUK

15 bölgede reklam yaparak u gün, u tarihte hurda alt nlar n z, mücevherat n z, gram alt nlar n z al p i lem yapabiliriz eklinde bir çal ma yap yor. Çok da ba ar l gidiyor. Bunun d nda kat l m bankas olmayan birkaç bankayla da görü melerimiz var. Onlar da bizimle ayn tarzda bir operasyon yürütmek istiyorlar. Hem fiziki olarak mevduat gibi kabul görmesi, hem de operasyonel anlamda hurda alt n n banka ubelerinde al n p bankalarda muhafaza edilmesi mümkün. Ama ne ekilde muhafaza edilmesi mümkün? Kaydi olarak ya da gram alt n tarz nda. Örne in siz hurda alt n n z getiriyorsunuz. Hurda alt n n z kaydi olarak mü terinin hesab na geçiyor. Vatanda gelip sizden fiziki olarak gram alt n almak istedi inde, siz bankadan al p vatanda a verebiliyorsunuz. Bu bankalar n kendi inisiyatifinde olan bir ey. steyen her banka yapabilir. u anda sadece bir banka yap yor. Onun d nda da görü mü oldu umuz bankalar var ve çok ilgi görüyor. Kaydi olarak de il, fiziki olarak da alt n alabilecek. Burada iki tane operasyon var: Birincisi serbest bir ekilde gi eden gidip nas l döviz alabiliyorsan z alt n da alabiliyorsunuz. kincisi de yerel olarak belli operasyonel bölgelerde hurda alt n topluyorsunuz. Kaydi olarak hesab na geçiyor. Siz bu i lemi fiziksel olarak da yapabiliyorsunuz. Meltem Kökden Alt n mevduat nda mü terinin talebi e er alt n teslim almaksa mü teriye uluslararas standartta alt n veriyorsunuz. Ya da dolar ya da TL, ne isterse Gökhan Aksu Yak n bir zamana kadar LBMA üyesi de olduk. Bizim alt nlar m z sadece Türkiye de de il, uluslararas alt n piyasas nda ve bankalarda kabul gören ve serbest dola m hakk na sahip olan bir sistem haline dönü tü. Dolay s yla en iyi üreticiler listesine girmi bulunuyoruz. Biz LBMA in alt n taraf nday z. Bunun bir de gümü taraf var. Bunun bizim yurtiçi ve yurtd çal malar m za önemli katk sa layaca n dü ünüyoruz. Bu fiziksel alt n konusuyla ilgilenen bankalar n da önünü açan bir konudur. M. Rauf Ate Size tekrar dönece iz. imdi TCMB Piyasalar Genel Müdürü Günay Ye ildoruk ile devam edelim. Günay Bey, siz alt ndaki bu yükseli i nas l yönettiniz? TCMB nin alt n n yükseli ine bak nas l? Günay Ye ildoruk Tarihsel süreçte alt n hem yat r m arac olarak, hem de enflasyondan korunma amac ile kullan lm t r. Son ya anan küresel ekonomik kriz ve baz AB ülkelerinde borç çevrilebilirli i konusunda ya anan zorluklar, belirsizliklerle risk alg lamas n n kötüle ti ini, buna paralel küçük yat r mc dan büyük yat r mc ya kadar, her yat r mc n n varl klar n n de erini korumak için alternatif bir araç olarak alt na yöneldi ini görüyoruz. Buna benzer bir e ilim zaman zaman merkez bankalar n n tav rlar nda da gözlendi. Biraz önce konu oldu y l nda alt n n ons fiyat 400 dolar seviyelerinde iken 2011 y l nda, özellikle son birkaç ay içinde h zla 1900 dolar seviyelerine yükseldikten sonra bugünlerde seviyelerinde dalgalanmaktad r. Tabii, burada özellikle 2011 y l içinde son aylarda alt n n ons fiyat ndaki hareketin daha sert ve çok h zl oldu unu belirtmek gerekiyor. Merkez bankalar n n alt na yakla m, hep stratejik rezerv olarak de erlendirmek eklinde olmu tur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas n n (TCMB) alt n varl klar na yakla m da ayn niteliktedir. TCMB rezervleri içerisinde stratejik rezerv olarak belli bir miktar alt n GÜNAY YE LDORUK ALTIN, ETK N B R YATIRIM ARACI OLDU Dünyadaki trende baktığımızda şöyle bir gerçek var: Arz ve talep açısından bakıldığında, altın stoklarının, geçmişteki düşük fiyat seviyesinden dolayı, çok yüksek maliyetlerle yer üstüne çıkarılması söz konusuydu. Altın varlıklarının madencilik sektörü aracılığıyla piyasa getirilmesinin, arz açısından birtakım sıkıntılarla karşılaşıldığı bir dönemi geride bıraktık. Belki bu yüksek fiyat seviyeleri çok daha derindeki altın rezervlerinin ortaya çıkarılması için imkan yaratıyor ama talep tarafı bence çok daha önemli. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelere baktığımızda, son dönemde temel altın talebini oluşturan üç önemli etkenden bahsedebiliriz: Biri kuyumculuk, ikincisi yatırım, üçüncüsü ise sanayidir. Bu son dönemde özellikle dayanıklı tüketim malları ve bilgisayar gibi sektörlerdeki talep artışı, altın talebini de etkiledi. Bu ülkeler talebi etkileyen ülkeler. Dünya metal talebi sıralamasında Çin, ilk sıralarda yer alıyor. Takı olarak da Asyaʼda altına müthiş bir talep var. Çinʼdeki insanların takı anlamında Avrupa standardına yaklaşmaları durumunda, sektörde çok ciddi oynamalar olur. Altın finansal sistemde de çok etkin kullanılmaya başlandı. Son dönemde bir yatırım enstrümanı olarak çok daha yoğun ve etkin bir biçimde kullanılmaya başlandığı açık / 15

16 tutmay tercih etmektedir. Bu tercihde alt n fiyat n n seviyesi, yönünün etkili oldu unu söylemek pek mümkün de ildir. Türkiye deki alt n piyasas n n geli imine bakt m zda ise merkez bankas olarak 1980 li y llarda alt n ithali ve ihrac konusunda tek yetkili kurulu TCMB idi. 80 li y llar n sonunda ve 90 l y llarda Türkiye de ya anan ekonomik geli me, finansal sistemin geli erek güçlenmesine paralel olarak özellikle alt n n bir k ymet ve yat r m enstrüman olarak serbest piyasada i lem görmesi, fiyat n n piyasa dinamikleri çerçevesinde belirlenmesi, bir alt n borsas n n kurulmas istenerek bu konudaki giri imler desteklenmi tir y l nda stanbul Alt n Borsas n n kurulmas nda TCMB aktif biçimde yer alm ve destek olmu tur döneminde TCMB Türkiye de alt n piyasas n n geli ebilmesi, olgunla mas için, bankalar ve arac kurumlar n bu piyasada i lem yapabilmesi için, piyasan n düzenli faaliyette bulunabilmesi için gayret göstermi tir y l ndan sonra ise Türkiye de kurulan alt n piyasas n n h zla geli mesi için, finansal enstrüman olarak gerek bankac l k kesiminin gerekse üretici kesimin borsada kolayl kla i lem yapabilmesi, bu yöndeki geli meler memnuniyetle izlenmi tir. Rezerv yönetimi ve alt n n rezerv yönetimindeki yeri aç s ndan dünyadaki merkez bankalar n n faaliyetlerine bakt n zda genelde muhafazakar bir yakla m n hakim oldu unu söylemek mümkün. TCMB nin yakla m da benzerdir. Bu ba lamda alt n rezervlerimize bakt m zda, döviz rezervlerimizdeki geli meyi inceledi imizde 1995 y l ndan buyana alt n varl klar m zda önemli de i iklik olmam t r. Uluslararas standartta 116 ton alt n varl m z mevcuttur y l ndan bu yana da hemen hemen hiç de i memi tir. Bu alt n varl klar n n bugün itibar ile ABD dolar olarak de eri yakla k 5,6 milyar ABD dolar d r. Bu alt n rezervinin, toplam döviz varl klar m z içerisinde yakla k yüzde 5,6 l k bir paya sahip oldu unu söylemek mümkündür. Döviz rezervlerinin de erindeki ve alt n n ons fiyat ndaki de i imlere göre bu oran yüzde 5-6 seviyesinde de i ebilir. Merkez bankalar ve uluslararas kurulu lar alt n varl klar n 1970li, 80li, 90 l y llarda piyasa de erindeki de i imlere göre de erlemiyorlard. Belli bir alt n de eri üzerinden sabitlemi lerdi. Mark-to-market denilen güncel piyasa fiyatlar na göre de erleme yapmam lard r. Son y llarda ço u kurulu un alt n rezervlerini güncel piyasa fiyatlar n referans alarak de erleme yapmay tercih etti ini görüyoruz. TCMB de üç ayl k dönemler itibar ile güncel piyasa fiyatlar üzerinden alt n varl klar n de erleyerek mali tablolar nda raporlamaktad r. M. Rauf Ate Bu normal bir oran m d r? Türkiye, rezerv miktar aç s ndan bildi imiz kadar yla dünyada ilk 30 ülke içinde... Günay Ye ildoruk Bu oran ülkeden ülkeye büyük farkl l k gösterir. Merkez bankalar ve uluslararas kurulu lar aç s ndan en uygun, optimum rezerv miktar n n ne olmas gerekti i sorusu, hangi kriterlere göre rezerv seviyesinin yeterli görülece i konusu önem arz etmektedir. Bu konuda muhtelif çal malar yap lm, baz kriterler geli tirilmi tir. Bu kriterler genel kabul görmektedir. Bu konuda yeni çal malar da yap lmaya devam ediliyor. Ulusal ekonominiz büyüyor, geli iyorsa, bu tür dönemlerde h zl rezerv birikimine maruz kal yorsan z, rezerv seviyesi, rezervin ne amaçla tutuldu u, gerekti inde nas l kullan laca, de erinin nas l korunaca konular önemli olup yap lan muhtelif teknik çal malarla da ele al nmaktad r. Bu çerçevede; merkez bankas n n temel amac rezerv varl n n de erinin korunmas, likit varl klarda her an kullan ma haz r tutulmas d r. ANT MANUKYAN Alt n art k çok rahat al n p sat labilen bir emtia haline döndü. Dolay s yla bunun getirdi i bir rahatl k var. En az ndan volatilitenin nedenlerinden biri bu ve bence de er art na da katk da bulunuyor. Küçük yat r mc bir tu a basarak çok rahat bir ekilde al m sat m yapabiliyor. Bir unsur da u: Bat ya bakt m zda u anda alt n n rezervlerdeki pay çok yüksek. Almanya da, ABD de, di er ülkelerde, ngiltere yi bir kenara b rak rsak, yüzde 45 lerin üzerinde. Do uya, yani as l rezervleri tutanlara bakt m zda ise sadece yüzde 5 ler civar nda. Japonya da yüzde 3, Çin de yine yüzde 5 in alt nda. Dolay s yla, bu merkez bankalar aras ndaki farkl l k da vadeye yay lm bir ekilde de i ecek. Bir ba ka nokta, eskiden Çin de de erli metaller rahat bir ekilde al n p sat lam yordu. Mesela oras liberalize oldukça talebin artt n görüyoruz. Dolay s yla birkaç yerden gelen hem reel bir talep var, hem elbette spekülatif bir talep var. Benim gördü üm kadar yla dünyadaki u genel ortam birkaç y l içinde de i meyece i için, düzeltmeler olsa da alt n n önünün daha aç k oldu una inan yorum. 16 / 2011

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU?

Ocak 2010 ORAL ERDO AN HÜSEY N ERKAN. GÜR ÇA DAfi DO RU B LG VER YOR MU? Ocak 2010 PARANIN YÖNÜ NEREYE G D YOR? ORAL ERDO AN fi RKETLER YATIRIMCILARA DO RU B LG VER YOR MU? HÜSEY N ERKAN 2001 DE KAÇAN YERL YATIRIMCI GER DÖNÜYOR GÜR ÇA DAfi 2010 DA P YASALARI NELER BEKL YOR?

Detaylı

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR?

SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? Nisan 2008 MURAT DAYANIKLI SA LIK SEKTÖRÜNÜN GELECE VE B RLEfi K SA LIK KURUMLARI MET N ÇAKMAKÇI YEN YÖNETMEL K EL M Z KOLUMUZU BA LADI SA LIK SEKTÖRÜNÜ NELER BEKL YOR? TÜRK YE N N EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Ekonomi. Uluda. Zirvesi. dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? MAYIS 2014 SAYI: 3 AL BABACAN HAMD ULUKAYA MARC FABER

Ekonomi. Uluda. Zirvesi. dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? MAYIS 2014 SAYI: 3 AL BABACAN HAMD ULUKAYA MARC FABER Uluda MAYIS 2014 SAYI: 3 Ekonomi Zirvesi AL BABACAN MEHMET M EK HANZADE DO AN BOYNER MARC FABER HAMD ULUKAYA GELECEK SENARYOLARI dünyas n n kalbinin att Uluda Ekonomi Zirvesi 2014 te neler konu uldu? HÜSNÜ

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KAZANCI Bahçe ehir Üniversitesi T p Fakültesi Temel Bilimler Ö retim Üyesi De erli Hocalar m, Say n Kat l mc lar, Hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle beni bu seminere davet etti

Detaylı

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 SERVET YILDIRIM ( SUNUCU ) :Konuğumuz eski Merkez Bankas Başkan Süreyya Serdengeçti. Say n Serdengeç şu anda İstikrar Enstitüsü nde direktör olarak görev yap yor. Hoş geldiniz

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı