Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Basým T:

2

3 ÞÝRKET PROFÝLÝMÝZ EKS Kimya, 1974'ten beri, kimya ve boya sektöründe üretim, uygulama ve satýþ konularýnda hizmet vermektedir. Türkiye nin ilk epoksi boya üreticilerinden ve ilk epoksi modifiye boya üreticisi EKS Kimya, yýllardýr belli bir kalite çizgisinde ilerlemektedir. Ürün bazýnda birden fazla ilke imza atan firmamýzýn öncelikli hedefi, çelik boru ve metal malzeme üreticileri olmuþtur. Bu sektörler için kaplama boyalarý ve koruyucu malzemelerin üretimini sürdürmüþtür. Zamanla faklý birçok sektör için endüstriyel boyalar ve yan malzemeler üretimine baþlamýþtýr. Günümüzde, modern tesislerinde, hizmet verdiði alanlara, kaliteli boyalar üretmektedir yýlýndan itibaren yeni atýlýmlara baþlayan EKS Kimya Sanayi, oluþan yeni talepler doðrultusunda, kendini hýzla geliþtirmeye baþlamýþtýr. EKS Kimya, müþterilerine, günümüz þartlarýna uygun, en kaliteli ve en yeterli hizmeti verebilmek için, bünyesinde bulunan makine paktýný yenilemiþ, sektöründe ilk defa kullanýlan teknolojik makinalarla üretim kalitesini ve kapasitesini arttýrmýþtýr. Uluslararasý ISO 9001:2000 Belgesini alan, özel malzemeleri için uluslararasý geçerliliði olan sertifikalar alan, konusunda uzman ve tecrübeli çalýþanlarýyla komple ekip çalýþmasý yapan EKS Kimya, birikimlerini devamlý kendini geliþtirmeye harcamaktadýr. Zamanýnda üretim - kalite - fiyat konularýna titizlikle yaklaþan müþterilerimiz, EKS Kimya Sanayi'ne büyük tecrübeler kazandýrmýþlardýr. Üretim hacmini geniþletmek ve müþteri portföyünü arttýrmak isteyen firmamýz, müþterilerinin görüþ ve taleplerini dikkate alarak, AR-GE ve satýþ konularýnda daha titiz çalýþmalara giriþmiþtir. Sektörün istek ve ihtiyaçlarýnýn farkýnda olan ve yenilikleri takip eden EKS, bundan sonra da uzun yýllar, müþterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalýþacaktýr. COMPANY PROFILE EKS Kimya has been giving services in the chemical sector since 1974 in the fields of production, application and sales. The prior target of EKS that has developed many products, has been in steel pipe industry. EKS has also been producing of various coatings and preventing materials used for both interior and exterior surfaces of steel pipes. The company has also produced different types of industrial paints and side-coatings for various sectors. Today, EKS is accepted as one of the known in it s area. EKS has been improving itself rapidly since 2002 in accordance to new demands. In order to give the best services to it s customers, EKS has renewed it s machinery and increased the production capacity with it s own modern facilities. It has got the certificates, necessary for the best quality such as ISO 9001:2000. With it s high-qualified staff, it takes strong care of team-work perceptiveness. Our customers, who are sensitive to on-time production, best quality and best price, have provided significant experiences to EKS Kimya. Our firm, who is determined to expand it s production capacity and client portfolio, has heavily focused on R&D and marketing activities, evaluating it s clients, demands and requests. EKS will continue to give the best service to it s clients in further years as well. EKS Bu tanýtým materyali 2000 adet olarak Patrol Ambalaj Matbaacýlýk ve Reklam Sanatlarý San ve Tic Ltd Þti tarafýndan.../.../ 2011 tarihinde hazýrlanmýþtýr / basýlmýþtýr.

4

5 EKS EKS KÝMYA REFERANSLAR Galata Köprüsü - Eminönü Champion SA - Küçükbakkalköy BJK Akatlar Spor Kompleksi - Akatlar ASD Orman Ürünleri - Düzce Traver Tine Bros A.Þ. - Hadýmköy Ataçelik - Adapazarý Kastamonu Entegre - Gebze Mehtap Tencere - Samandýra Pýnar Süt - Samndýra Halkalý Kaðýt - Çerkez Köy Türk Balon - Kadýköy Ankot Otomotiv - Ýzmit Nuh Çimento Ýskelesi - Hereke

6 EKS KÝMYA REFERENCES Kadir Has Üniversitesi - Cibali - Ýstanbul Petkim - Yarýmca Kompleksi Poaþ - Derince Metro City - Levent LC Waikiki - Fabrikasý Kalibre Boru - Ýzmit THY - Yeþilköy - Ýstanbul Kuyumcu Kent - Ýstanbul Yenidünya Tekstil Bolu Metro Grros Market - Hadýmköy Kuyumcu Kent Ýkitelli - Ýstanbul Ýstanbul Serbest Bölge - Yeþilköy - Ýstanbul Ýstanbul Serbest Bölge - Yeþilköy - Ýstanbul

7 EKS EKS KÝMYA SEKTÖRLER BORU SEKTÖRÜ : Dünyada, farklý konular için farklý çözümler üretilmektedir. Deðiþik amaçlý sularýn, sývýlarýn ve gazlarýn, bir noktadan baþka bir noktaya taþýnmasý iþlevi için üretilen borular da, birçok soruna çözüm olmuþtur. Her önemli maddenin korunmasý gerektiði gibi, borunun da uzun yýllar sürecek görevini, problemsiz bir þekilde yapabilmesi için, en üst düzeyde korunmasý gerekmektedir. EKS Kimya, yýllardýr, boru üreten birçok firmayla, irili ufaklý sayýsýz projeye imza atmýþtýr. Üretimini yaptýðý özel boyalar ve yan malzemeleriyle, çelik boru üreten firmalara, iç ve dýþ yüzey kaplama malzemeleri konusunda hizmet vermektedir. PIPE INDUSTRY In today's world, various solutions are found for different needs. Pipes, with no doubt is one of the most important needs, which provides the transfer of water, liquids or gases. So their protection in that respect is very important. EKS Kimya has been giving services to many companies in pipe industry with it s interior and exterior surface coatings. ÇELÝK KONSTRÜKSÝYON SEKTÖRÜ : Günümüzde, en modern ve güvenli yapýlar, çelik sistemlerle temellendirilmektedir. Çeliðin, yýllar boyu, problemsiz bir þekilde iþlevselliðini devam ettirebilmesi için, korunmaya ihtiyacý vardýr. Çelik yapýlarýn amacýna uygun olarak boyanmasý, en doðru koruma yöntemidir. EKS Kimya, yýllardýr, çelik yapýlar yapan birçok firma için boya üretmekte ve uygulanmasý hususunda hizmet vermektedir. STEEL CONSTRUCTÝON INDUSTRY Today, the most modern and safety buildings are constructed with steel systems. Steel also needs to be protected for long-term usage. The best way to protect steel constructions is to coat them with the suitable material. EKS Kimya has been producing such coatings for the companies in that sector. CONSTRUCTION INDUSTRY ÝNÞAAT SEKTÖRÜ : Ýnsanlarýn en baþat ihtiyaçlarýndan biri, konuttur. Ýnþaat firmalarý, günümüzde binlerce konut inþa etmekte ve projeler gerçekleþtirmektedir. EKS Kimya, bu çerçevede, inþaat firmalarýna ve son kullanýcýlara, konutlarý için, iç cephe, dýþ cephe ve çok amaçlý boyalar üretmektedir. Tercih edilebilen her renk ürünüyle, yapýlara deðer katmaktadýr. Buildings are one of the most important needs of us. Numerous buildings are constructed by concerning companies everyday. EKS Kimya has been producing various interior and exterior materials for these companies and the end users. ZEMÝN SEKTÖRÜ : Metal zeminlerin ve beton zeminlerin, kullaným amacýna göre, uzun süreler korunabilmesi için, çeþitli sistemlerle desteklenmesi þarttýr. Otoparklar, hastaneler, gýda kuruluþlarý, fabrikalar, ofisler, vs. gibi bir çok yerde ihtiyaç olarak karþýmýza çýkan zemin kaplama sistemleri, malzemesiyle ve uygulanmasýyla, çok hassas bir konu olmuþtur. EKS Kimya, hem üretimini yaptýðý malzemelerle, hem de bu malzemeleri uygulamasýyla, en güvenli ve saðlýklý sistemleri, en uygun þartlarda müþterilerine sunmaktadýr. FLOOR COATING INDUSTRY In order to protect metal and concrete surfaces for long-terms, different systems are to be used. Carparks, hospitals, food institutions, factories, offices, etc. are places where floor coating systems are reguired. EKS Kimya has been offering these systems to it s customers with the suitable conditions.

8 EKS KÝMYA SECTORS MAKÝNA SEKTÖRÜ : Makine üretimi yapan firmalarýn en önemli ihtiyaçlarýndan olan makine boyalarý, hem ürünleri aþýnmalara, yýpranmalara karþý korumakta hem de farklý renklerle görünümüne deðer katmaktadýr. EKS Kimya, bu sektör için birçok farklý ihtiyaca yönelik boyalar ve yan malzemeleri üretmektedir. MACHINE INDUSTRY Paints for machines known as the most important requirement of the companies in that sector; not only protect the machines against corrosion and erodement, but also provides a good-looking. EKS Kimya has a good product range for this sector. REKLAM SEKTÖRÜ : Üretilen her ürünün yada tanýtýlan herþeyin reklama ihtiyacý vardýr. Reklam denince akla ilk gelenlerden biri de, reklam panolarý ve benzerleri olmuþtur. Bu konuda üretim yapan üreticilere, EKS Kimya, farklý cinslerde boya ve yan malzemeleri üretmektedir. AD INDUSTRY Each product needs to be promoted. Ad boards and other materials concerning has always been considered to be the first items in promotions. For the companies acting in this sector, EKS Kimya has been supplying various paints and materials. AUTOMATIVE INDUSTRY OTOMOTÝV SEKTÖRÜ : EKS Kimya, jant üreticilerine, egzos üreticilerine, kamyon ve týr kasalarý üreticilerine ve diðer yan sanayi kuruluþlarýna, ihtiyaca göre boya ve yan malzemeleri üretmektedir. EKS Kimya has been producing paints and side products for rim, exhaust and truck container producers and for their side industries. DENÝZCÝLÝK SEKTÖRÜ : Yoðun korozyona ve aðýr atmosferik koþullara maruz kalan deniz araçlarýnýn, en yüksek düzeyde korunmaya ihtiyacý vardýr. Deniz araçlarýnýn hem dýþ kýsýmlarý, hem de güvertelerinde bulunan metal ve diðer aksam parçalarýn, doðru cins boyalar ve kaplama malzemeleriyle boyanmasý gerekmektedir. EKS Kimya, hem boya üretimiyle, hem de uygulamasýyla, denizcilik sektörüne hizmet vermektedir. MARINE INDUSTRY As the sea vehicles are often exposes to heavy corrosion and atmospheric conditions, they need to be well-protected. The metal units ( pieces ) situated both inside and outside of these sea vehicles should be covered with the suitable coatings. EKS Kimya has been giving services to this sector in means of not only production of these materials but also in aplication process. DÝÐER SEKTÖRLER : Firmamýz 1974'ten bugüne kadar, birçok farklý konuda üretim, uygulama ve satýþ yapmýþtýr. Günümüzde de halen gelen farklý taleplere, özel üretimlerle cevap vermektedir. OTHER INDUSTRIES Since 1974, our company has been acting in many areas such as production, aplication and sales activities. Today, we find the best solution to various problems and requirements.

9 EKS EKS KÝMYA ÜRÜNLER ÜRÜNLERÝMÝZ / OUR PRODUCTS " Solventli ve Solventsiz Epoksi Astarlar ve Boyalar / Epoxy Primers and Topcoats With Solvent & Solvent-free " Epoksi Modifiye Fýrýn Boyalar / Epoxy Modified Kilned Curing Topcoats " Epoksi Modifiye Hava Kurumalý Astarlar ve Boyalar / Epoxy Modified Air Curing Primers & Topcoats " Epoksi Beton Zemin Kaplamalarý / Epoxy Floor Coatings ( Self Levellings ) " Shopprimer Astarlar / Shopprimers " Washprimer Astarlar / Washprimers " Rapid Astarlar, Boyalar ve Vernikler / Rapid Primers, Topcoats & Varnishes Su Bazlý Metal Astarlar, Boyalar ve Vernikler. / Water Based Steel Primers, Topcoats & Varnishes " Selülozik Astarlar, Boyalar ve Vernikler / Cellulosic Primers, Topcoats & Varnishes " Akrilik Astarlar, Boyalar ve Vernikler / Acrylic Primers, Topcoats & Varnishes " Poliüretan Astarlar, Boyalar ve Vernikler / Polyurethan Primers, Topcoats & Varnishes " Fýrýn Kurumalý Boyalar / Kilned Drying Topcoats " Hammerton Boyalar / Hammerton Topcoat Paints " Egzoz Boyalarý / Exhaust Paints " Jant Boyalarý / Rim Paints " Yol Çizgi Boyalarý / Road Marking Paints " Pigment Pastalar / Pigment Pastes " Tinerler / Thinners " Su Bazlý Ýç ve Dýþ Cephe Boyalarý / Water Based Interior & Exterior Paints DÝÐER HÝZMETLERÝMÝZ / ANOTHER SERVICES " Teknik Servis Desteði / Technical Department Assistance " Kumlama ve Boyama Hizmetleri / Blast - Cleaning and Painting Applications " Zemin Etütleri ve Self Levelling Uygulamalarý / Area Researches and Self Levelling Applications " Proje Aþamasýnda Destek Çalýþmalarý / Assistance Working On Project " Danýþmanlýk Hizmetleri / Counseling Services ÜRÜNLER / PRODUCTS KULLANIM ALANLARI / APPLICATION FIELDS ÜRÜN KODU / PRODUCT NAME ÇELÝK BORU / STEEL PIPE ÇELÝK YAPI / STEEL CONSTRUCTION ÜRETÝM SANAYÝ / INDUSTRIAL PRODUCTION REKLAM / AD BOARD ÝNÞAAT / BUILDING ZEMÝN KAPLAMA / FLOOR COATING OTOMOTÝV YAN SANAYÝ / AUTOMOTIVE PARTS AYDINLATMA / LED / ELEKTRONÝK DENÝZCÝLÝK MARINE COREStep F EKOKID EKORAP EKOMELL EKOMER EKOPHALT EKORUST EKOSHOP EKOWASH EKOZINC EKOFLEX ARA KAT / UNDER COAT ASTAR KATLAR / PRIMERS COATS EKOFILL COREStep HB

10 EKS KÝMYA PRODUCTS EKOCOAT EKOCRLY EKOLIQ EKOLINE EKOPLAST EKOPOX EKOSEL EKOSENT EKOSIDE EKOTAR EKOHOT EKOPUR EKOMASTIC EKOTOP EKOPIPE COREStep T EKOLAC EKOSYL EKOLITE COREStep E EKOFLEX EKOCAST EKOSOL * Ürünlerimiz diðer farklý alanlarda da kullanýlmaktadýr. Lanse edilen ürünlerimiz haricinde özel ürünler de yapýlmaktadýr. Lütfen yetkili birimimize danýþýnýz./ Our products are used in many areas. We produces specific producs according to market. Please contact with our technical department. TEMÝZLEYÝCÝLER /CLEANERS ÖZEL ÜRÜNLER / SPECIAL PRODUCTS VERNÝK / VARNISHES SON KATLAR / TOPCOATS

11

12 EKOSYL Görünmez Koruyucu Kalkan

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve çevreye duyarlý çözümler sunmaktýr. 01 ÝÇÝNDEKÝLER SAYFA

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

ÖZÇELÝKLER Hidrolik Silindir Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. 1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No: 18 06935 Sincan / Ankara - TÜRKÝYE Tel: +90 312 267 05 10 Fax: +90 312 267 05 15 www.ozceliklerhydraulic.com

Detaylı

Hazýrlayanlar: Lütfi Fikri Alpakýn / ASD Baþ Danýþmaný Aslýhan Arýkan, Araþtýrma Uzmaný Sývý (Likit) Ürünler ve Ambalajlarý [Bölüm 9] Her türlü gýda (food) ve gýda dýþý (nonfood) sývý ürünlerde kullanýlan

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Company Profile Firma Profili 2011 PRO / 11 / R0 Table of contents / Ýçindekiler 6D-0449 600-0043 2 Company Profile 2011 0036 ISO 9001 032841 ISO 14001 031931 ISO 18001 030063 C-TR.AB.28.B.00292 Table

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr LYALARI SANA www.omsiad.org.tr www.hafelegateway.com www.hafele.com.tr www.hafeleevim.com Bu katalog, mobilya ve kapı donanımlarında ilk lerin yaratıcısı Häfele nin katkılarıyla hazırlanmıştır. HÄFELE

Detaylı

Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi

Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Nereye gitmek istiyorsan oraya!... Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi Nereye gitmek istiyorsan oraya!... 06 07 08 10 12 22 32 34 42 48 09 11 21 31 33 41 47 49 50 Biz Kimiz? Who Are

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ

AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Organize Sanayi Bölgesi 8.Cad. No:25 Eskişehir/TÜRKİYE AYDINGÖR MAKİNA SAN. TİC.LTD.ŞTİ Tel : +90 222 236 11 11 pbx www.aydingormakina.com.tr Fax: +90 222 236 10 17 info@aydingörmakina.com.tr Basım Tarihi

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

ZOPLAS S U V E K İ M Y A S A L T A N K L A R P O L Y E S T E R K A P L A M A. ( Water and Chemical Tanks Fiberglass Cradding )

ZOPLAS S U V E K İ M Y A S A L T A N K L A R P O L Y E S T E R K A P L A M A. ( Water and Chemical Tanks Fiberglass Cradding ) Ww w. i z o p l a s. c o m ZOPLAS 1984 den beri hep yenilikçi... We are always innovator,since 1984... S U V E K İ M Y A S A L T A N K L A R P O L Y E S T E R K A P L A M A ( Water and Chemical Tanks Fiberglass

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

S.C. Rulmenti Barlad S.A. S.C. Rulmenti Barlad S.A. Kombassan ın en önemli yatımlarının başında URB ve KRS markalarının üretimini yapan Rulmenti rulman fabrikası geliyor. Romanya da TEKNOLOJİ - MAKİNE

Detaylı

S.C. Rulmenti Barlad S.A. S.C. Rulmenti Barlad S.A. Kombassan ın en önemli yatımlarının başında URB ve KRS markalarının üretimini yapan Rulmenti rulman fabrikası geliyor. Romanya da TEKNOLOJİ - MAKİNE

Detaylı

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu 2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu INDEX Bir Bakışta Entek LED Entek LED At a Glance Misyonumuz, Vizyonumuz ve Prensiplerimiz Our Mission,Vision and Principles Hakkımızda About Us Sokak Aydınlatma Street

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE

Global Player in Metallurgy Industry: TURKEY. Metalurji Sektöründe Global Bir Oyuncu: TÜRKİYE Concurrent Congresses 7th International ANKIROS Foundry Congress Organized by TÜDÖKSAD - the Turkish Foundry Association 17th International Metallurgy & Materials Congress Organized by the UCTEA Chamber

Detaylı

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT Fuar Ana Sponsoru Exhibition Main Sponsor Medya Partneri Media Partner Destekleyenler

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı