CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu...

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak Kapak konusu Tarladan sofraya gýda güvenliði 18 Sektörden Gýda Güvenliði Derneði 08 Münife Y. Þanlý: 2015 e giden yolda Cargill de mali iþler yönetimi kritikleþen sorumluluklar yükleniyor. 28 Hale Kýrmaz: Cargill Türkiye, güvenilir tedarikçi 32 Odak Cargill Dubai Ofisi, MARS ýn En Ýyi Performans Ödülü nü aldý.

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den Yeni yýl, yeni yaklaþýmlar Aktüel - Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül... - Kardeþ Fabrika Blair den dil eðitimine destek. 06 Dünyadan - Cargill inovasyonuna bir öpücük... - Cargill, Tayland ýn en iyi arkadaþý 08 Ýçimizden biri -Münife Y. Þanlý: Mali iþler yönetimi, Cargill in itibarýnýn birincil sorumlusudur. 14 Kapak konusu -Tarladan sofraya gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu. 18 Sektörden -Samim Saner: Ortak payda, gýda güvenliði Cargill Çözümleri -Bursa adýný bu kez nanotekstil ile duyuracak. Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 26 Güncel -Kýrsal kalkýnma 28 Sohbet 32 Odak -Hale Kýrmaz ýn gözünden Tamek... -Mükemmel iþbirliði, En Ýyi Performans Ödülü nü getirdi. CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Cargill de bir dünya dolusu bilgi elimizin altýnda! Ancak bilgiye sahip olmak; Eðer paylaþýlmýyorsa ve deðer yaratan anlayýþ ve eylemlere dönüþtürülmüyorsa pek bir anlam ifade etmiyor. Cargill Haberler tam 2 yýldýr bilgiye anlam kazandýrmaya devam ediyor!

5 CargillHaberler Yeni yýl, yeni yaklaþýmlar... Geçtiðimiz yýlýn baþýnda 2009 un bir düzeltme yýlý olacaðýný söylemiþ, bu nedenle her zamankinden daha fazla çalýþmamýz ve moralimizi yüksek tutmamýz gerektiðini belirtmiþtik un Mayýs ayý geldiðinde yine bu sütunlara þu notu düþmüþtük: Geldiðimiz noktadan ileriye baktýðýmýzda; Türkiye nin dinamiklerinin, bugüne kadar örneði görülmemiþ bir küresel daralmadan bizleri çýkaracak güç ve enerjiye sahip olduðunu görüyoruz. Bugünlerde Türkiye nin tüm uluslararasý ekonomi otoritelerince 2010 yýlýnda küresel krizden en çabuk çýkacak ülkeler arasýnda gösterilmesiyle birlikte, ülkemize duyduðumuz güvenle açýkladýðýmýz bu öngörümüzde haklý çýkmanýn keyfini yaþarken, hem yeni bir yýla girmenin hem de Cargill Haberler in 3. yaþýna basmasýnýn sevincini bu keyifle katlamýþ bulunuyoruz. Peki, bugünden 2010 yýlýna nasýl baktýðýmýzý sorarsanýz kýsaca þu deðerlendirmeyi yapmak isteriz: 2010 krizden çýkýþ yýlý olacak!. Stratejisini krizlere ya da belirli bir ekonomik ortama göre deðil, faaliyetlerine dayalý planlayan bir þirket olarak bizim asýl düþüncemiz, bu öngörümüzü destekleyecek ne tür katkýlar yapabileceðimizdir ile birlikte krizden çýkýþta gýda ve içecek sektörümüze ne gibi katkýlarda bulunabileceðimizin temelini Yenilikçilik çalýþmalarýmýz oluþturuyor. Geçmiþte yenilikçi yaklaþýmlarýmýzla maliyetlerimizi düþürme konusunda çok baþarýlý olduk. Yüksek Performanslý Yenilikçilik çalýþmalarýmýz sayesinde bilgi ve becerilerimizi, Cargill Türkiye ye ayrýcalýklý deðer, rekabet avantajý ve karlý büyüme saðlayacak yeni süreç ve geliþimlere çevirdik. Ancak 2010 ile birlikte içinde bulunduðumuz ekonomik dönemi, Cargill Türkiye nin iþ yapma biçimini yeniden ele almayý gerektirecek bir dönem olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünya durgunluktan çýktýðýnda, Türk gýda ve içecek sektörünü çok ciddi bir takým fýrsatlar bekliyor olacak ve bunu büyük ölçüde oyunu þu anki oynayýþ biçimimiz belirleyecek. Þimdi yeni yýlla birlikte krizden çýkma zamanýdýr. Bu nedenle müþterilerimizi de doðrudan etkileyecek daha yenilikçi bir yaklaþým sunmayý amaçlýyoruz. Bu yeni yaklaþýmýmýz, bilgi ve becerilerimizi, müþterilerimize ayrýcalýklý deðer ve kar yaratacak yeni ürün ve hizmetlere çevirmeyi amaçlýyor. Kýsacasý, büyüme stratejimizi müþterilerimizle birlikte büyüme iþine daha fazla odakladýk. Açýkçasý tüm bu çalýþmalarýmýzda bizi en çok heyecanlandýran þey; yenilikçi yaklaþýmlarýmýzýn Cargill Türkiye yi müþterilerimizin gözünde nasýl farklý kýlacaðý hususu olacak Ýyi bir yýl dileklerimizle! birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Eðitim artýk daha güvenli Çocukluðunda bu soruyu büyüklerinden duymayan yoktur galiba Verilen cevaplar da genellikle aynýdýr; doktor, mühendis, hemþire, pilot... Ama hemen her çocuk soruya hazýrlýksýz yakalandýðý için cevabý vermeden önce epey bir düþünür, kararsýz kalýr Ýþte Özel Sektör Gönüllüleri Derneði nin (ÖSGD) Meslek Tanýtým Etkinliði gelecekteki meslek seçimleri üzerine çocuklarýmýzýn farkýndalýklarýný arttýrmaya çalýþýyor. Etkinlik, çocuklarla olumlu rol modellerini buluþturarak, çocuklarýn kiþisel becerilerini fark etmelerini, kariyer ve meslek edinme konusunda farkýndalýk kazanmalarýný saðlamayý amaçlýyor. Aþýlamaz gibi görülen daðlarý geride býraktýk Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasý (OTSO) tarafýndan 15 Aralýk 2009 tarihinde düzenlenen Kriz Sonrasýnda Piyasalarda Beklentiler adlý konferansta konuþan OTSO Baþkaný Ergün Efendioðlu, Türkiye ekonomisinde son 2 aydýr iyiye gidiþin olduðunu belirterek: Hala önümüzde aþmamýz gereken tepeler olmasýna raðmen, aþýlamaz gibi görülen daðlarý da geride býraktýk dedi. Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu ile Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar ýn da katýldýðý ve ekonomik geliþmelerin deðerlendirildiði konferansýn iki önemli konuðu daha vardý; Merkez Bankasý Eski Geçtiðimiz eðitim yýlýnda da bu etkinliðe katkýda bulunan Cargill Türkiye gönüllüleri, bu yýlýn ilk meslek tanýtým çalýþmasýný Global Giriþimcilik Haftasý nda Sarýyer Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu nda gerçekleþtirdiler. Ýlköðretim ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik bu etkinlikte Cargill Türkiye çalýþanlarý Ece Bayramoðlu, Öðüt Köse ve Sibel Sancaklý, çocuklarýn meraklý bakýþlarla yönelttikleri sorularýna verdikleri cevaplarla onlarýn meslekler konusundaki ufuklarýný geniþlettiler; geleceklerine yön verecek kararlarý almalarýnda ve kendileri için doðru mesleklerin seçiminde çocuklara yardýmcý olmaya çalýþtýlar. Baþkaný Gazi Erçel ve Dünya Gazetesi Yazarý Ekonomist Rüþtü Bozkurt. Erçel ve Bozkurt Türkiye de de etkili olan küresel krizi deðerlendirdikleri konuþmalarýnda, krizlerin ve ekonomideki risklerin her zaman olabileceðine dikkat çekerek, burada önemli olan noktanýn krizlerin iyi yönetilmesi olduðunu ifade ettiler. Konferans öncesinde Orhangazi deki çeþitli sanayi tesislerini gezen Erçel ve Bozkurt, OTSO yönetimi ve üyeleri ile birlikte Cargill Orhangazi Fabrikasý na da bir ziyaret gerçekleþtirdiler. Cargill Ýlköðretim Okulu yeni yýla daha güvenli bir ortamda girdi. Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý Yöresel Ýliþkiler Komitesi (CRT Komitesi) tarafýndan yaptýrýlan kameralý izleme sistemi ile öðrenciler güvenli bir eðitim ortamýna kavuþtu. Bu yýlýn yeniliklerinden biri de okulun matematik sýnýfýnýn oluþturulmasý oldu. Ayrýca yeni yýla eksiksiz girmesi amacýyla okulun tüm kýrtasiye araç-gereçleri ile temizlik malzemeleri de Komite tarafýndan temin edildi. Ancak Cargill Türkiye, sadece Cargill ÝÖO na deðil, geçmiþ dönemlerde olduðu gibi ilçedeki diðer okullara da ihtiyaçlarý doðrultusunda çeþitli yardýmlar yapýyor. Bu amaçla CRT Komitesi, yaklaþýk 2 ay önce fabrikayý ziyaret eden köy muhtarlarýnýn dile getirdiði Gürleler ÝÖO nun acil ihtiyaçlarýný da karþýladý. Gürleler, 5 köyün (Karsak, Gemiç, Gürle, Yeni Gürle ve Akharem ) çocuklarýnýn ortak eðitim gördüðü bir okul ve CRT Komitesi okulun acil ihtiyacý olan bir adet fotokopi makinesi ve bir projektör cihazýný hemen temin ederek, okul yönetimine teslim etti. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Kardeþ Fabrika Blair den dil eðitimine destek! Yaklaþýk 3 yýl önce Cargill bünyesinde oluþturulan Kardeþ Fabrikalar projesinde Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý ile kardeþ olan ABD deki Blair Mýsýr Ýþleme Fabrikasý, geçmiþ yýllarda baþlayan iletiþim ve destek çalýþmalarýný aralýksýz devam ettiriyor. Geçtiðimiz aylarda Orhangazi Fabrikasý çalýþanlarýnýn giriþimiyle kardeþ Blair Fabrikasý çalýþan- larý aralarýnda bir kampanya düzenlediler. Kampanya sonucunda Orhangazili öðrencilerin dil eðitimine destek olmak üzere 22 koli ingilizce kitap toplayan Blair çalýþanlarý, bu kitaplarý Türkiye ye gönderdiler. Bu kitaplar Orhangazi Fabrikasý yetkilileri tarafýndan Cargill Ýlköðretim Okulu kütüphanesine baðýþlandý. Kitaplarýn seviyelerine göre tasnifi sonrasýnda daha yüksek seviyedeki Ýngilizce kitaplar Orhangazi Anadolu Lisesi ne verilecek. Böylece Orhangazi deki iki okulumuzda bir eþine çok ender sayýda okulda rastlanabilecek Ýngilizce kütüphane oluþturulmuþ olacak. Kütüphane çalýþmasý haricinde dil eðitimine daha fazla katký saðlamak amacýyla Cargill Ýlköðretim Okulu öðrencileri ile Blair fabrika çalýþanlarý Aktüel ve çocuklarý arasýnda mektup arkadaþlýðý projesi baþlatýldý. Geçmiþ yýllarda Kardeþ Blair Fabrikasý katkýlarý ile Cargill Ýlköðretim Okulu nun Fen Laboratuarý tefriþ edilmiþti. Kardeþ Fabrikalar projesi kapsamýnda önümüzdeki dönem benzer çalýþmalarýn ivme kazanmasý bekleniyor. Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül 24 Kasým Öðretmenler Günü nde Cargill Türkiye ye anlamlý ödül! Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Öðretmenler Günü programýnda Orhangazi de eðitime destek veren kiþi ve kuruluþlar plaketle ödüllendirildi. Program kapsamýnda düzenlenen törende Cargill Türkiye ye eðitime destek projeleri nedeniyle plaket takdim edildi. Cargill Türkiye adýna törene katýlan Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci; Orhangazili öðretmenlerin Öðretmenler Günü nü kutlayarak, verilen plaketin, bu yýl içerisinde aldýklarý en anlamlý ödül olduðunu ifade etti. Törende Cargill Türkiye nin yaný sýra Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu, Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar, Carrefour- SA Orhangazi Þubesi, Sakallý Gýda ve Bektaþ Kuyumculuk da eðitime katkýlarý nedeniyle plaket aldýlar. Bir þükran plaketi de 13 Ocak ta Gemlik ÝÖO yönetiminden geldi. Okulda düzenlenen plaket töreninde konuþan Gemlik Kaymakamý Mehmet Baygül: " Çok sayýda elemanýn çalýþtýðý Cargill fabrikasýný daha önce gezmiþtim. Ýnsana önem veriyor ve hijyenik üretim yapýyorlar. Türk ekonomisine yaptýklarý önemli katkýlarýn yaný sýra eðitim ve saðlýk alanýnda da bölgemize çok önemli yardýmlarda bulunuyorlar. Bu nedenle Cargill yönetimine teþekkürlerimi iletiyorum" dedi. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Wilbur Chocolate, 125. yýlýný kutladý Bu yýl Wilbur Chocolate, çikolata endüstrisindeki 125. yýlýný kutladý. Wilbur, Kuzey Amerika da þekerleme, fýrýncýlýk ve sütçülük sektörlerine ve diðer gýda üretim sektörlerine otantik Amerikan lezzetiyle birinci sýnýf çikolata ve kakao ürünleri sunuyor. Wilbur un hikayesi 1865 te H.O. Wilbur ve Samuel Croft Philadelphia da þekerleme iþine girerek Croft & Wilbur adlý firmayý kurmalarýyla baþladý. Tren garýnda yolculara satýlmasý için þeker üreterek iþe baþladýlar te Croft ve Wilbur yollarýný ayýrdý ve Wilbur yalnýzca çikolata ve kakaoya iþi için H.O. Wilbur & Sons. adlý yeni bir þirket kurdu. Diðer þekerleme üreticileriyle yaþanan birkaç birleþme sonrasýnda Wilbur, 1992 de Cargill in tamamýna sahip olduðu baðlý ortaðý durumuna geldi. Cargill Kakao ve Çikolata Pazarlama Müdürü Courtney LeDrew, Dünyanýn en büyük kakao çekirdeði iþleyicisi Cargill, Wilbur markasýnýn sahibidir. Firmamýzýn uzun soluklu iþ yaþamýnýn anahtarý, trendleri tahmin etmek ve inovasyona verdiðimiz önemdir. Müþterilerimizin ve onlarýn müþterilerinin ihtiyaçlarýný yakýndan takip ederek sektörde 125 yýllýk kaliteye sahip bir çikolata geleneði oluþturduk diyor. Wilbur uzun yýllardýr kaliteli çikolata kaplamalarý üretmeye devam ediyor. Mevcut üretim tesisleri ile yýlda milyonlarca kilo çikolata ürünleri ve çeþitli gýda bileþenleri üretiyor. Enerji tasarrufu Kuzey Amerika Cargill, Ottumwa, Iowa daki et iþleme tesisinde yüzlerce aydýnlatma aksesuarýný deðiþtirerek yýlda yaklaþýk 1 milyon 855 bin kilowatt enerji tasarrufu (185 evin enerji gideri ya da 244 arabanýn yakýtýna eþdeðer) saðladý. Ottumwa tesisinde yýlda üç milyondan fazla et iþleniyor. Cargill tesisteki 400 watt lýk elektrik ampullerini 320 watt lýk enerji tasarruflu ampullerle deðiþtirdi. Enerji tasarruflu yeni ampullerle hem daha fazla ýþýk elde edilirken hem de uzun süreli kullanýmlarý sayesinde maliyetler düþürüldü. Cargill Ottumwa, enerji tasarruflu aydýnlatmayý birincil öncelik olarak uygulayan yüzlerce Cargill tesisinden yalnýzca bir tanesi. ABD Cargill inovasyonuna bir öpücük General Mills Ekim ayýnda gerçekleþtirdiði Tedarikçi Zirvesinde Ýnovasyon Ödülünü Cargill e verdi. Ödül töreninde yapýlan kýsa video gösterisi Pillsbury Doughboy un Cargill logosundaki öpücüðüyle baþladý. Cargill, General Mills in 2000 global tedarikçisi arasýnda ödül alan 7 firmadan biri oldu. Cargill, General Mills ile yeni tam tahýllý ürünler ve düþük kalorili çorba kategorisinde büyük baþarý yakalayan Progresso Light markasýnýn geliþtirilmesinde birlikte çalýþtý. General Mills in Genel Direktörü Kevin Shriver ödül töreninde yaptýðý konuþmada, yeni ürün geliþtirme çalýþmalarýnda saðladýðý teknik uzmanlýk ve katkýlarýndan dolayý Cargill e minnettar olduklarýný dile getirdi. Bir þehir efsanesi ABD Beslenme araþtýrmacýsý Barry Popkin, 2004 te American Journal of Clinical Nutrition dergisine gönderdiði bir mektupla yüksek früktozlu mýsýr þurubunun (HFCS) günümüz dünyasýnda obezitenin baþlýca nedeni olduðu konusundaki tartýþmayý yeniden alevlendirmiþti. Ancak Popkin, FoodNavigator-USA.com a yaptýðý son açýklamasýnda yüksek früktozlu mýsýr þurubu ile obezite arasýnda baðlantý olduðu teorimizin yanlýþ olduðunu kabul ediyoruz diyerek bu iddianýn yanlýþ olduðunu itiraf etti. Amerikan Týp Derneði ve Amerikan Dietetik Derneði (ADA) bu iddiaya karþý çýkan kurumlar arasýnda yer almýþlardý. Halk Saðlýðýný Koruma Merkezi yüksek früktozlu mýsýr þurubuyla obezite iliþkisinin bir þehir efsanesi olduðunu belirtmiþti. Bu merkezin Web sitesinde Yüksek früktozlu mýsýr þurubu tüketimindeki artýþ obezitenin artmasýyla iliþkilendirilerek yüksek früktozlu mýsýr þurubu birkaç kiþi tarafýndan obeziteden sorumlu olmakla suçlanmýþtý, ama bu iddia þehir efsanesinden öte bir þey deðil. Yüksek früktozlu mýsýr þurubunun þekerden daha zararlý ya da yararlý olduðuna iliþkin herhangi bir kanýt bulunmuyor. açýklamasý yapýldý. ADA da þeker ve yüksek früktozlu mýsýr þurubunun kalori miktarý açýsýndan eþit olduðunu bildirdi. ABD Cargill, Tayland ýn en iyi arkadaþý Cargill, Tayland þekerlerinin en büyük ihracatçýsý olarak Tayland ýn En Ýyi Arkadaþý 2009 ödülünü aldý. Sponsorluðunu Tayland Ticaret Bakanlýðý nýn yaptýðý ödülü Tayland Baþbakaný Abhisit Vejjajiva verdi yýlýnda Brezilya dan sonraki 2. büyük þeker ihracatçýsý konumundaki Tayland, Cargill sayesinde ilk sýraya çýktý. Ülkenin ekonomisi büyük oranda GSYÝH nýn üçte ikisini karþýlayan ihracata dayanýyor. Ödül programýnda tüm ihracat kategorilerinde ödüller verildi. Yabancý firmalarýn ancak Taylandlý bir partner tarafýndan aday gösterilebildiði ödül programýnda Cargill, önemli bir þeker tedarikçisi olan Tayland Roong Ruang Grup tarafýndan aday gösterildi. Tayland 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Kahire deki sokak çocuklarý Cargill Liderlik Dönüþüm Programýnda çalýþanlar Kahire deki sokak çocuklarý için bir merkeze sahip çýktýlar. Þubat ayýnda iki günlük bir yenilenme projesi olarak baþlayan süreçte programda yer alan Cargill çalýþanlarý, El Maawa adlý merkeze iki yýl boyunca yardým etmeyi taahhüt ettiler. Baþlangýçtaki iki günlük proje kapsamýnda Cargill çalýþanlarý, merkezin giriþini ve iki banyoyu seramikle kaplattýlar. Çocuklarýn odasýndaki pencerelere güvenlik için demir taktýrdýlar. Bunlar için 1100 dolar maddi yardým yaptýlar. Cargill Kahire Ofisi de mobilya ve dört bilgisayar aldý. Programdaki çalýþanlar yardým çalýþmalarýna devam ederken Cargill Mýsýr Ofisi de koordinasyonu üstlendi. Aðustos ayýnda Cargill in 20 çalýþaný yiyecek, kitap, giysi ve DVD yardýmýnda bulundu. Ramazan ayýnda da Cargill bir iftar yemeði düzenledi. Mýsýr CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler 8 CargillHaberler - Münife Y. Þanlý

11 Cargill Türkiye & Dubai Ofisi Mali Ýþler Direktörü ve Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Münife Y. Þanlý Mali iþler yönetimi, Cargill in itibarýnýn birincil sorumlusudur! 2015 yýlý hedefleri arasýnda iki katý büyümeyi öngören dünyanýn en büyük þirketlerinden biri olan Cargill de mali iþler yönetimi gittikçe kritikleþen sorumluluklar yükleniyor. Cargill bir aile þirketi Ama benzerlerinden onu farklýlaþtýran unsurlar var. Bunlarýn baþýnda dünya çapýnda 66 ülkede faaliyet gösteren bu boyutta büyük bir þirketin hala aile þirketi olabilmeyi sürdürebilmesi geliyor. Bu sürdürülebilirliði baþarýya götüren de ilkeli kurumsallýk anlayýþý Bu ilkeli kurumsallýðýn temelinde anayasamýz diye nitelediðimiz yönlendirici ilkelerimiz; kýsaca ahlak ve etik anlayýþýmýz yatýyor diyor Münife Þanlý. Tabii böyle olunca da mali iþler yönetimi, þirketin en deðerli varlýðý olan itibarýnýn birincil sorumlusu konumuna oturuyor. Münife Þanlý, Cargill Türkiye & Dubai Ofisi Mali Ýþler Direktörü ve Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkan Vekili olarak görev yapýyor. Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu nun mevcut görevine Cargill Gýda Ortadoðu ve Kuzey Afrika Bölgesi Ýþ Geliþtirme Sorumluluðu nun eklenmesinin ardýndan, 2009 yýlý baþýnda Dubai Mali Ýþler Yöneticiliði de kendisine verildi. Böylece Cargill Türkiye nin mali yönetim kapsama alaný da Türkiye sýnýrlarýný aþmýþ oldu. Ama o tüm bunlarýn yaný sýra oyuncak yelkenlisi Isabelle, kýþýn oðullarýna alýp ilgi görmeyince sahiplendiði elektrikli trenleri ve türlü meraklarý ile sade bir Münife ayný zamanda! Çocukluðundan gelen çok koyu beþ çayý geleneði nedeniyle tart, kek piþirmeyi seviyor. Son yýllarda kaymaklý baklavayý da eklemiþ listeye; isteyince herþey yapýlýyor, maksimum 30 kata kadar çýktým. diyor. Bir dahaki sefere kendisinden baklava sözü alýyoruz ve röportajýmýza Cargill Türkiye ile tanýþma öyküsüyle baþlýyoruz Cargill Türkiye ile tanýþmanýzla baþlayalým isterseniz Nasýl gerçekleþti? Aralýk 1991 de Cargill e girdim. Selefim Anna Gözübüyükoðlu, beni o sýrada çalýþmakta olduðum Arthur Andersen Denetim firmasýndan tanýyordu. Ýlk görevim, Cargill in o dönemde birçok ülkede faaliyetlerini baþlatýrken lokomotifi olan Tohumculuk Bölümünün mali iþler müdürlüðüydü. Ýstanbul da bir önceki ofisimize taþýnana dek ilk dokuz ay Ýzmir de çalýþtým. Cargill i Cargill yapan en önemli unsurlar denince akla hemen dünya çapýnda boyutu ile aile þirketi olmayý sürdürebilme ve bunu saðlayan çok ilkeli bir kurumsallýk anlayýþý gelir. Bu ilkeli kurumsallýðýn temelinde anayasamýz diye nitelediðimiz yönlendirici ilkelerimiz; kýsaca ahlak ve etik anlayýþýmýz yatýyor. Ýçimizden biri Münife Y. Þanlý O, baþarýlý bir kadýn yönetici ama baþka rolleri de var. Bunlarýn baþýnda özellikle matematik, fizik derslerinde SBS hazýrlýðýndaki oðluna destek ya da Pazar yürüyüþlerinde kýzýna arkadaþ olan bir anne ve eþ geliyor. Bir de tüylü oðlumuz Duman var diyor Münife Haným. CargillHaberler - Münife Y. Þanlý 9

12 CargillHaberler O, baþarýlý bir kadýn yönetici ama baþka rolleri de var. Bunlarýn baþýnda özellikle matematik, fizik derslerinde SBS hazýrlýðýndaki oðluna destek ya da Pazar yürüyüþlerinde kýzýna arkadaþ olan bir anne ve eþ geliyor. O tüm bunlarýn yaný sýra oyuncak yelkenlisi Isabelle, kýþýn oðullarýna alýp ilgi görmeyince sahiplendiði elektrikli trenleri ve türlü meraklarý ile sade bir Münife ayný zamanda! Þöyle düþünün; uzun vadeli ve geniþ kapsamlý hedeflerin kolay yollarý tercih edebilme gibi bir lüksü yoktur. Bu da karþýlaþýlan riskleri çok iyi anlayan, deðerlendiren ve kabul edilebilir seviyeye indirgeyebilen bir mali yönetim anlayýþýný gerektirir. Münife Y. Þanlý O yýllardan bugüne þirkette nasýl bir geliþim gözlemliyorsunuz? Geçen 18 yýlda Cargill Türkiye kurumsallaþma anlamýnda Cargill in dünya çapýndaki geliþen yapýsýna ayak uydururken, faaliyet alanlarý anlamýnda da gerek Türkiye gerçeklerini gerekse yine Cargill in deðiþen odak alanlarýný yansýtan bir süreç takip etti. Tohumculuk faaliyetlerinden çýktý. Kurumsal yapý içerisinde finansal faaliyetlerinde uzmanlaþtý. Merkezi hazine yönetimi buna paralel geliþti. Coðrafi yönetimden, iþ alanlarý odaklý platform yönetimlerine geçildi. Tarýmsal Ürünler Ticareti ve Gýda Platformlarý dünyada olduðu gibi Türkiye de de en yoðun faaliyet alanlarýmýzý oluþturuyor. Cargill in deðiþimi benim üstlendiðim görevlerde de yansýma buldu; finansal faaliyetlerin Türkiye deki kuruluþunda mali yönetim ve altyapýsýnýn oluþturulmasýný çekirdek bir ekiple saðladýk. Bu sýrada gýda alanýnda bugünkü faaliyetlerimizin temelleri atýldý. Niþasta ve tatlandýrýcýlar üretimi yapan Vaniköy Fabrikamýz satýn alýndý. Bunu Orhangazi tesisimizin inþasý takip etti. Bu paralelde geliþen merkezi hazine ile beraber bu grubun mali iþler müdürlüðünü, Cargill Türkiye Mali Ýþler Direktörlüðünü üstlendiðim 2001 e dek sürdürdüm. Ayný dönemde Cargill de odaklandýðý gýda sektöründe dünya çapýnda satýn almalar yapmaya baþladý. Cerestar ýn milyar dolarýn üzerinde boyutu ile satýn alýnmasý bu alanda önemli bir adým oldu. Ýlk yýllarda önce yeni olmanýn sonrasýnda da Cargill in küresel uzmanlýk konularýnýn gereði Türkiye de ciddi boyutta yabancý yönetici ve uzmanlar görev almaktaydý. Artýk bugün tamamen Türk yönetici ve ekibinin çalýþtýðý, alanlarýmýzda Cargill dünyasýna destek veren uzmanlýk seviyelerine ulaþtýk. Bu arada ben de Aðustos 2004 de Cargill Türkiye nin son yabancý ülke yöneticisinin gidiþi ardýndan görevi üstlenen Türkiye Yönetim Komitesinin içinde oldum. Bir süredir zaten ülke mali iþlerine ve finansal faaliyetlerin Türkiye deki mali yönetim desteðine ilave Gýda Ýþ Ünitesinin mali iþlerinin de sorumluluðunu üstlenmiþtim... Finansýn baþýndaki yönetici olarak mali iþlerin Cargill deki yeri ve hedefleri konusunda neler söylersiniz? Bir süre önce Cargill SI-2015 i duyurdu e yaklaþýrken bir finans yöneticisi olarak sizin katký ve görevlerinizin ne olacaðýndan bahsedelim Cargill i Cargill yapan en önemli unsurlar denince akla hemen dünya çapýnda boyutu ile aile þirketi olmayý sürdürebilme ve bunu saðlayan çok ilkeli bir kurumsallýk anlayýþý gelir. Bu ilkeli kurumsallýðýn temelinde anayasamýz diye nitelediðimiz yönlendirici ilkelerimiz; kýsaca ahlak ve etik anlayýþýmýz yatýyor. Tabii böyle olunca mali iþler yönetimi þirketin en deðerli varlýðý olan itibarýnýn birincil sorumlusu konumuna oturuyor yýlý hedeflerinde iki katýna büyümeyi hedefleyen Cargill de bu, tabii ki daha da kritikleþen bir sorumluluk. Þöyle düþünün; uzun vadeli ve geniþ kapsamlý hedeflerin kolay yollarý tercih edebilme gibi bir lüksü yoktur. Bu da karþýlaþýlan riskleri çok iyi anlayan, deðerlendiren ve kabul edilebilir seviyeye indirgeyebilen bir mali yönetim anlayýþýný gerektirir. Tabii ki büyüme hedeflerine ulaþabilmek, bu çok dengeli, minimum kabul edilebilir risk standartlarýný tehlikeye atmaksýzýn büyüme odaklý iþ 10 CargillHaberler - Münife Y. Þanlý

13 yönetim ortaðý olmayý da gerektirir. Gururla ifade edebilirim ki Türkiye deki mali yönetim ekibimiz bu anlamda kendini dünya çapýnda Cargill de ciddi bir baþarý örneði olarak kabul ettirmiþtir. Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu nun mevcut görevine Cargill Gýda Ortadoðu ve Kuzey Afrika Bölgesi Ýþ Geliþtirme Sorumluluðu da eklendi. Bu geliþme size nasýl yansýdý? Cargill Gýda Ýþ Ünitesi liderinin artan sorumluluðu ve kapsama alaný tabii mali yönetim ekibi olarak bizleri direkt etkiledi. Ancak daha resmi yansýma, 2009 yýlý baþýnda bana Dubai Mali Ýþler Yöneticiliðinin verilmesi ile gerçekleþti. Bu benimle birlikte Cargill Türkiye nin bir anlamda mali yönetim kapsama alanýnýn bölgesel geniþlemesi demek oldu. Ýçimizden biri Cargill içerisinde Cargill Türkiye de yetiþen ve bugün yurtdýþýnda önemli görevler üstlenen Türk yöneticiler var. Buradaki rolünüzü nasýl deðerlendiriyorsunuz? Evet, þu an dünyanýn çeþitli ülkelerinde yöneticilik üstlenmiþ olan arkadaþlarýmýz, Cargill Türkiye Mali Yönetim ekibinin gurur kaynaklarýndan biri ve bir anlamda baþarý kriteri ve kanýtýdýr. Özellikle belirtmek isterim bu arkadaþlarýmýz geliþmiþ ülkelerde görev yapýyorlar... Bu baþarý, arkadaþlarýmýzýn kendi kapasite, azim, çalýþkanlýk ve yeteneklerinin bir sonucu. Doðru insanlara doðru fýrsatlarý yaratmada bizim de bir katkýmýz olduysa ne mutlu bize... Türkiye de kalifiye eleman anlamýnda büyük bir kaynak ve ayný zamanda çok kapsamlý deneyim kazandýracak bir risk ortamý var. Cargill Türkiye olarak biz de sanýrým bu risk yönetiminde deneyim kazanýlacak doðru ortam yaratmada iyiyiz... CargillHaberler - Münife Y. Þanlý 11

14 CargillHaberler Evet, þu an dünyanýn çeþitli ülkelerinde yöneticilik üstlenmiþ olan arkadaþlarýmýz, Cargill Türkiye Mali Yönetim ekibinin gurur SI de (Stratejik Amaçlar-2015) belirlenmiþ büyüme hedeflerine ulaþmada en önemli kriterlerden biri yetenek. Mali kaynaklar olsa da yönetecek yetenekler olmadan büyümeyi saðlamak, varsayalým ki saðladýnýz, sürdürmek mümkün deðil. Cargill yöneticileri olarak bunun bilincindeyiz ve kritik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tartan Projesi Cargill in SI ve ötesi hedeflerindeki yapýyý oluþturmasýnýn reçetesinin adý... Bu proje üç ana baþlýktan oluþuyor: Süreçler; Teknoloji ve Veri & Ýþ Yönetimi Ýstihbaratý. SI-2015 in en önemli argümaný, TARTAN Projesi. Tam olarak nedir bu proje? Projedeki rolünüzü öðrenebilir miyiz? kaynaklarýndan biri ve bir anlamda baþarý kriteri ve kanýtýdýr. Özellikle belirtmek isterim bu arkadaþlarýmýz geliþmiþ ülkelerde görev yapýyorlar... Münife Y. Þanlý Þanlý; Özellikle tam anne olduðum dönemi takiben baþlayan bir yöneticinin sahip olabileceði en iyi ekip, gerek finansal piyasalar ve hazine, gerek ülke mali yönetimi, gerekse Cargill Gýda Türkiye sorumluluklarýmda çok saðlam bir desteðe sahip oldum dediði ekibiyle görülüyor. Tartan Projesi Cargill in SI 2015 ve ötesi hedeflerindeki yapýyý oluþturmasýnýn reçetesinin adý... En önemli argümaný demek bence biraz iddialý olur, ama önemli bir gereði desek daha doðru... Bu projeyi üç ana baþlýkta özetleyebiliriz: Süreçler; Teknoloji ve Veri & Ýþ Yönetimi Ýstihbaratý. Süreçler baþlýðýnda, ana iþ süreçlerimizin iyileþtirilmesi amaçlanýyor. Ýþ yapýþ þekillerimize dünya çapýnda getirilecek disiplin ve standartlar ile lokasyonlar arasý gereksiz farklýlaþmalarýn önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu þekilde müþteri odaklý deðer yaratmaya daha da fazla kaynak yaratýlabilecek. Teknoloji baþlýðýnda, yazýlým uygulamalarýnýn basitleþtirilmesi ve destekleyen altyapý teknolojisinin yenilenmesi hedefleniyor. Çünkü büyümenin getireceði entegrasyon ihtiyacý ancak uygun altyapý ile verimli ve etkin olarak saðlanabilir. Veri & Ýþ Yönetim Ýstihbaratý ise kritik veri ve iþ yönetim bilgilerinin saklanmasý ve korunmasýný amaçlýyor. Çaðýmýz bilgi çaðý... Çeþitli konularda dünyanýn en büyüðü unvanýna sahip (örneðin sadece Gýda Platformunu bir þirket olarak deðerlendirseniz, dünyanýn en büyük gýda þirketi ortaya çýkar) Cargill in elindeki bilgi, daha etkin bir kullanýmla deðerinde kaldýraç gücü yaratabilecek bir kapasiteye sahip. Ýþte Tartan böyle büyük iþlere kalkýþýlmýþ bir deðiþim projesi; onlarca yýl ve milyonlarca dolar harcanmasý göze alýnmýþ durumda. Dolayýsý ile SI-2015 Tartansýz olmaz ama Tartan SI-2015 lerden sonralara sürecek, devam edecek, geleceðin Cargill ini yaratacak bir deðiþim süreci. Biz birer yapý taþýyýz ama son noktasýna kadar soluðumuzun yeteceðini sanmýyorum. Ben Cargill Türkiye lokasyonunda þu aþamada Cargill Gýda Ýþ Ünitesi Deðiþim Sorumlusu olarak direkt Tartan görevi almýþ tek kiþiyim. Birebir Tartan deðiþimleri yaþanana dek hazýrlýklarda yardýmcý oluyorum, sonrasýnda da deðiþimin kendisinin gerçekleþmesini destekleyeceðim. Anne ve eþ Münife ile devam edelim isterseniz Ýþ ve ev dengesini nasýl kuruyorsunuz? Saðladýðým dengeyi, toplumumuzdaki tipik çalýþan (eþ- anne) kadýna birebir örnek teþkil etmeyen bazý þanslara borçlu olduðumu düþünüyorum: -Hiç bir zaman ikinci planda olmamý beklemeyen bir anlayýþta beni yetiþtiren ve/ya destekleyen yaþamýmda etkin rolleri olan üç erkek: dedem, babam ve eþim -Sevgiyle yoðuran mükemmel bir anne -Özellikle tam anne olduðum dönemi takiben baþlayan bir yöneticinin sahip olabileceði en iyi ekip, gerek finansal piyasalar ve hazine, gerek ülke mali yönetimi, gerekse Cargill Gýda Türkiye sorumluluklarýmda çok saðlam bir desteðe sahip oldum (sayfalarda resimlerde bana eþlik ediyorlar) yanýmýzda olmayanlar, resimlere sýðdýramadýklarýmýzdan affola... -Çok þükür evde de yaþamý kolaylaþtýran bir aile, destek ablamýz ve nöbetçi cankurtaran: annembabam -Nacizane bir-iki prensibim de yardýmcý oluyor sanýrým: ne yaparsan yap en iyisi olmasýný hedefle, yaptýðýna tüm samimiyetinle odaklan. Cargill deki 18 yýlda eve taþýdýðým konular bir elin 12 CargillHaberler - Münife Y. Þanlý

15 Ýçimizden biri parmaklarýný geçmez; ama iþteyken de hafta sonlarý ve tatiller hariç zaman sýnýrým yoktur. Ve hepsini severek yapýyorum; gerisi illa ki geliyor... Henüz çok taze bir araþtýrmanýn sonuçlarý, ülkemizde kadýnlarýn büyük þirketlerde en üst düzey yönetim kademelerine yükselebilme bakýmýndan AB ülkeleri arasýnda ilk üç sýrada yer aldýðýný ortaya koydu. Yurtdýþýnda 30 yýl süreyle FORTUNE 500 Listesine giren þirketler üzerinde yapýlan baþka bir araþtýrmada da kadýn yöneticisi fazla olan þirketlerin karlýlýðýnýn daha fazla olduðu sonucunu ortaya çýkarmýþtý. Siz bir kadýn yönetici olarak bu geliþmeleri nasýl deðerlendiriyorsunuz? Kadýn yöneticiler þirketlere hangi yönlerde olumlu katkýlar yapýyor? Büyük þirketlerimiz, geliþmiþ þehirlerimizde yerleþik, en azýndan yönetim kademeleri bu büyük þehirlerde. En fazlasý da tabii Ýstanbul da. Ýstanbul kültür düzeyi ve dolayýsý ile kadýn- erkek, din, ýrk herhangi bir ayrýmcýlýk yapmama anlamýnda dünyanýn en geliþmiþ ortamlarýndan biridir. Türk toplumunun paganist dönemden gelen ana erkil yapýsý böyle bir ortamda bu olanaðý kesinlikle kilise egemen anglosakson kültürlü toplumlardan vs çok daha iyi saðlýyor. Baþarýya gelince, kadýn ve erkek tamamen birbirini tamamlayýcý özelliklere sahiptir, biri olmadan masa dengeli durmaz diye düþünürüm. Kadýn yönetici sayýsý fazla diye nitelenen þirketlerin durumu muhtemelen göreceli bir tespittir; çok az ya da hiç kadýn yönetici olmayanlara kýyasla dengeli daðýlýmlý þirketler daha baþarýlý olmalý... Erkek daha riskli adýmlar ve geliþmelere yatkýn iken kadýn daha idareci, düzeni koruyan, azim ve dayanýklýlýðýn, krizleri atlatmanýn güvencesidir bana göre... Ama beyler alýnmasýn, bir kadýn olarak yaþama baktýðýmýz pencere anlamýnda ayrýcalýklý olduðumuzu da düþünmüyor deðilim. Kadýnlar duygularýna en fazla gözyaþýna kadar kapýlýrlar, erkekler ise zaman zaman yaptýklarýna. Ki bu idareci mantýk, kadýnlarý iþ hayatýnda çok deðerli yapar a dair beklentilerinizi de almak isteriz Genel olarak Cargill in tüm dünyada yaþanan kriz ortamýndan temkinli çýkýþýnýn devam edeceðini bekliyorum. Kriz ülkesine, faaliyet alanlarýna ve ürünlere göre o kadar farklý yaþandý ki çýkýþý da aynen öyle olacak. Keza Türkiye de de sektörler krizi farklý yaþadýlar ve bazýlarý için süreç henüz tamamlanmadý. Türkiye, finansal yapý ve likidite olarak güçlü girdiði bu krizde esas olarak tüketici güven bunalýmý, dolayýsý ile düþen talep ve artan iþsizlik sorunlarýyla karþýlaþtý. Dolayýsý ile gerek global gerekse yerel taleplerin hareketlenmesi ile ekonominin canlanmasý beklenmeli da - %5 düzeylerinde küçülen ekonominin 2010 da %4 gibi mütevazý oranlarda büyümeye baþlamasý beklenmekte; 2009 un son çeyreðinde hareketlenen ev tüketim verileri de bu yönde ilk sinyalleri veriyor. CargillHaberler - Münife Y. Þanlý 13

16 CargillHaberler Tarladan sofraya gýda güvenliðinin Gýda Güvenliðinde baþarýlý olabilmek için kurum kültürünün ve gýda güvenliði konusunun insan boyutunu iyi anlamak ve analiz etmek gerekiyor. Anýmsayacaðýnýz üzere geçtiðimiz yýlýn son sayýsýnda Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði ve önemi konusuna deðinmiþtik. Sonuç olarak gýda ve içecek üretiminin ana kaynaðý olan çiftçilerden baþlamak kaydýyla tüm üretici kesiminin, gýda iþleyicilerinin, daðýtýcýlarýnýn hatta tüketicilerin gýdanýn güvenilir ve tüketime uygun olmasýndan sorumlu olduklarýný belirtmiþtik. Gýda güvenliðinin neden önemli olduðuna dair önemli unsurlara kýsaca göz atmýþ; geliþen gýda teknolojisi sayesinde daha önceden farkýnda olmadýðýmýz yeni risk unsurlarýnýn bulunduðuna dikkat çekmiþtik. Bu yazýmýzda, birincil üretimden baþlayarak bu risk unsurlarý nelerdir ve ne gibi tedbirler almalýyýz, gýda güvenliðinin temelinde neler var ve gýda güvenliðinde insan faktörü gibi konular üzerinde duracaðýz. Gýdalardaki riskler Günümüze kadar yapýlan araþtýrmalar, gýda güvenilirliði konusuna riayet edilmediði takdirde birincil üretimden (tarladan) baþlayarak yediðimiz gýdalarda bazý riskler olabileceðini ortaya koyuyor. Bunlarýn baþýnda tarým, veteriner ilaç kalýntýlarý ile çevresel bulaþanlar olarak nitelediðimiz aðýr metaller geliyor. Bu riskleri sýrasýyla mikrobiyal ve fiziksel etkenler, bitki ve deniz toksinleri ile üretim sýrasýnda ortaya çýkan bulaþanlar takip ediyor. Tarýmdan baþlayarak gýda üretimine kadar geniþ bir yelpazede ortaya çýkan bu riskler, halk saðlýðý konusunda -geçen yazýmýzda bahsettiðimiz gibi- birincil üreticiler olan çiftçileri, gýda üreticilerini, daðýtým ve satýþ þirketlerini, kamu kuruluþlarýný ve tabii tüketicinin bizzat kendisini sorumlu hale getiriyor. Nelere dikkat etmeliyiz? Güvenilir gýda üretimi konusunda gýda zincirinde bulunan tüm oyuncularýn sorumluluðu bulunuyor. Ancak gýda ve içecek üretiminin hammadde kaynaðýnýn tarým olduðu gerçeðinden hareket edersek, öncelikle birincil üretime bakmamýz gerekiyor. Birincil üretimi 2 baþlýkta toplayabiliriz: Bitkisel ve hayvansal üretim. Bitkisel üretimde, ürün için tavsiye edilen ruhsatlý tarým ilaçlarýnýn, yeterli dozda, uygun aletle ve uygun zamanda kullanýlmasý gerekiyor. Ýlaçla- Tüketici açýsýndan, satýn alýndýktan sonra gýda ve içecek maddesinin evde muhafazasý ve kullaným þekli de büyük önem taþýyor. Ev ve mutfaklarýmýzda hijyene riayet etmediðimiz ve ürünlerin etiket bilgilerine göre gýdalarý tüketmediðimiz sürece, saydýðýmýz þartlar gerçekleþse bile risk olabileceðini unutmamak gerekiyor. 14 CargillHaberler - Gýda Güvenliðinin Kurum ve Ýnsan Boyutu

17 Tüketicinin gýda güvenliði konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi; saðlýk faydalarýnýn yaný sýra ülke ekonomisine, temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin tesis edilmesine, bu bilincin bir yansýmasý olarak hijyenik üretim ve satýþ yapan iþ yerlerinin artmasýna ve kayýt dýþýnýn azalmasýna katký saðlayacaktýr. Kapak CargillHaberler - Gýda Güvenliðinin Kurum ve Ýnsan Boyutu 15

18 CargillHaberler Gýda güvenliði açýsýndan tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, ambalajlý gýda satýn almaktýr. Çünkü ambalajlý gýda, güvenilir gýda demektir. ma ve hasat arasýndaki süre de gýda güvenliði için çok önemli ve son ilaçlama ile hasat arasýnda geçmesi gereken süreye mutlaka uyulmalý. Ayrýca izlenebilirliðin saðlanmasý için kullanýlan ilaçlarýn, hasat aralýklarý vb. hususlarýn bitkisel üretim aþamasýnda kayýt altýna alýnmasý da oldukça önemli. Ýlaç konusu hayvan saðlýðý için de çok önemli ve Bakanlýkça izin verilen ilaçlarýn, önerilen dozda kullanýlmasý, veteriner ilaçlarýnýn, veteriner hekim reçetesi olmadan kullanýlmamasý gerekiyor. Hayvanlarýn aþýlarý düzenli ve zamanýnda yaptýrýlmalý; Hayvan hastalýklarý ve sebebi belli olmayan hayvan ölümleri derhal Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerine ya da köy muhtarýna bildirilmelidir. Hayvanlarýn nakil ve ithalat iþlemlerinde resmi veteriner hekim tarafýndan düzenlenmiþ Veteriner Saðlýk Raporu aranmalý. Bir diðer önemli husus hayvanlarýn ahýr ve aðýllarý ile taþýma araçlarýnýn uygun þartlarda olmasýna ve temizliðine özen gösterilmesi hususu. Ýzlenebilirlik konusu oldukça önemli, bu nedenle yem, veteriner ilaçlarý ve aþýlara iliþkin kayýtlar da tutulmalý. Gýda iþletmecisinin sorumluluklarý Avrupa Birliði düzenlemelerinde ve özellikle 178/2002/EC Gýda Kanununda olduðu gibi; ulusal mevzuat olan 5179 sayýlý Gýda Kanunu, gýda güvenliði ve izlenebilirliðin saðlanmasýnda sorumluluðu gýda iþletmecisine veriyor. Gýda iþletmecisi; ithal ettiði, ürettiði, iþlediði, imal ettiði veya daðýtýmýný yaptýðý gýdanýn gýda güvenliði þartlarýna uymasýndan ve üretim, iþleme ve daðýtým ile ilgili tüm aþamalarda izlenebilirliðin tesis edilmesinden sorumlu bulunuyor. Ayrýca gýda iþletmecisi; Ýyi Üretim Uygulamalarý (GMP) ve Ýyi Hijyen Uygulamalarý (GHP) ve tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarý olarak tanýmlanan HACCP prosedürlerini uygulamakla da yükümlü. Yine ilgili Mevzuat gereði, gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerleri; Belediye ve yetkili Ýl Özel Ýdarelerince düzenlenen Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatý almak, teknik, saðlýk ve hijyenik þartlarýný gýda mevzuatýna uygun hale getirerek Bakanlýktan çalýþma izni, gýda sicili ve üretim izni belgesi almak zorunda. Satýþ yerleri ile toplu tüketim yerleri ise Belediye ve yetkili Ýl Özel Ýdarelerce düzenlenen Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatý almak ve yine üretici iþ yerleri gibi teknik, saðlýk ve hijyenik þartlarýný gýda mevzuatýna uygun hale getirmek ile yükümlü. Gýda kontrolü ve hijyen denetimi Piyasaya arz edilecek gýda maddelerinin Türk Gýda Kodeksi, Yönetmelikler ve Tebliðler ile belirlenen þartlarý taþýmasý gerekiyor. Bu amaçla ve 5179 sayýlý Kanun kapsamýnda gýda iþyerleri gýda güvenilirliði açýsýndan taþýdýklarý risk durumuna göre düzenli kontrol ve denetime tabi tutuluyor. Mevzuata uygun üretim, daðýtým ya da satýþ yapmadýklarý tespit edilen iþyerleri hakkýnda 5179 sayýlý Kanunun 29 uncu maddesine göre yasal iþlem uygulanýyor. Bu yasal iþlemler; üretim/faaliyetten men etmekten ürünün toplatýlmasýna, imhadan idari para cezasýna, insan saðlýðýný ilgilendiren durumlarda ise daha aðýr cezalara kadar bir dizi yaptýrýmý içeriyor. Gýda Güvenliðinin insan boyutu Tüm yaptýrýmlarýn ötesinde Gýda Güvenliðinde baþarýlý olabilmek, deðiþen dünya þartlarýnda artýk daha fazla çaba gerektiriyor. Bilinen klasik eðitim anlayýþýnýn, testlerin, incelemelerin ve risk yönetimi anlayýþýnýn ötesine geçmek gerekiyor. Bu nedenle þirket kültürünün ve gýda güvenilirliði konusunun insan boyutunu iyi anlamak ve analiz etmek gerekiyor. Binlerce kiþinin çalýþtýðý, üretim yapan veya gýda daðýtan bir þirketin gýda güvenliði performansýný arttýrmak için önce insanlarýn iþ yapýþ þekillerini incelemek ve sonra da deðiþtirmek gerekiyor. Davranýþlarýmýzý deðiþtirmekten bahsediyoruz, bu hiç de kolay deðil. Aslýnda gýda güvenilirliði dediðimiz kavramýn en temelinde davranýþlarýmýzýn olduðunu unutmayalým. Yani basitçe ifade edersek, gýda güvenilirliði baþarýsýzlýklarýnýn en büyük sebebinin davranýþlarýmýz olduðu söyleyebiliriz. Bu perspektiften baktýðýmýzda baþarýlý olabilmek için gýda bilimi ile davranýþ bilimini entegre edip, davranýþsal tabanlý gýda güvenliði risk yönetimi sistemine geçmemiz gerektiði çok aþikar. Cargill Türkiye nin yýlý gýda güvenliði hedeflerinden biri de Davranýþsal Gýda Güvenliði. Bu amaçla yeni yýlla birlikte gýda güvenliði kültür ölçüm anketleri gerçekleþtirilmesi planlanýyor. Bilimsel olarak biliyoruz ki direkt olarak kültürü deðiþtirmek pek olasý deðil. Fakat davranýþlar kültüre olumlu ya da olumsuz olarak etkide bulunabiliyor. Gýda güvenliðini davranýþlarýmýz ile olumlu olarak geliþtirebilirsek Toplam Gý- 16 CargillHaberler - Gýda Güvenliðinin Kurum ve Ýnsan Boyutu

19 Binlerce kiþinin çalýþtýðý, üretim yapan veya gýda daðýtan bir þirketin gýda güvenliði performansýný arttýrmak için önce insanlarýn iþ yapýþ þekillerini incelemek ve sonra da deðiþtirmek gerekiyor. Kapak Bir önemli hususu da burada hatýrlatmak gerekiyor: Satýn alýnan ürünün etiket üzerindeki uyarýlarýna dikkat edilmeli ve her ürünün kendine özgü muhafaza þartlarýnda (sýcaklýk, nem, ýþýk, vb ) satýþa sunulup sunulmadýðý kontrol edilda Güvenliði kültüründe önemli mesafe alabileceðimizi biliyoruz. Zincirin önemli halkasý: Tüketici Gýda zincirinde yer alan tüm halkalar önemli; ancak sonuçta tüm üretimin tüketici için yapýldýðý düþünüldüðünde tüketiciyi ayrý bir yere koymak gerekiyor. Çünkü tüketiciye gelene kadar zincirin her halkasýnda denetim olmasýna raðmen, ekonomik ve ticari kaygýlar var. Bu nedenle merdivenaltý diye tabir ettiðimiz denetimsiz, kayýt dýþý ve saðlýksýz üretim biçimi de her türlü kontrolden kaçarak tüketiciye kadar ulaþabiliyor. Bu da doðal olarak sadece beslenmek ve saðlýklý olmak amacýyla hareket eden tüketiciye farklý sorumluluklar yüklüyor. Bu nedenle tüketici, özellikle gýda ve içecek maddesi satýn alýrken gýda güvenliði açýsýndan birçok hususa dikkat etmek zorunda. Tüketici bu hususlara dikkat ederek hem saðlýðýný koruyacaðý gibi hem de kayýt dýþý üretimle birey olarak mücadele ederek ulusal ekonomiye katký saðlayabilir. Gýda güvenliði açýsýndan tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, ambalajlý gýda satýn almaktýr. Çünkü ambalajlý gýda, güvenilir gýda demektir. Bu nedenle tüketici bir gýda maddesi satýn alýrken önceliðini ambalajlý ve hijyenik gýdalara vermelidir. Taze meyve ve sebzeler ile teknik ve hijyenik koþullara uygun olarak satýlan dökme gýdalar hariç, açýkta satýlan ambalajsýz gýdalar satýn alýnmamalýdýr. Ancak bununla da bitmiyor: Etiket bilgileri ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nca verilen üre tim izin tarih ve numarasýnýn, eðer ürün ithal ise yine Bakanlýðýn ithalat izin ve numarasýnýn etikette yazýyor olmasýna dikkat edilmelidir. Ürünün ambalaj üzerindeki son tüketim tarihi ve raf ömrü dikkatle okunmalý, son tüketim tarihi geçmiþ olan ürünler alýnmamalý ve bu ürünler için satýcý uyarýlmalýdýr. Ayrýca bozulmuþ, bombaj yapmýþ, þiþmiþ, delinmiþ, sýzýntý yapmýþ ambalajlý gýdalar, risk taþýyabileceðinden satýn alýnmamalýdýr. melidir. Kýsaca, depolama ve satýþ yerleri de gýda güvenliði açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Tüketici açýsýndan, satýn alýndýktan sonra gýda ve içecek maddesinin evde muhafazasý ve kullaným þekli de büyük önem taþýyor. Ev ve mutfaklarýmýzda hijyene riayet etmediðimiz ve ürünlerin etiket bilgilerine göre gýdalarý tüketmediðimiz sürece, tüm yukarýda saydýðýmýz þartlar gerçekleþse bile risk olabileceðini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle tüketicinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin; saðlýk faydalarýnýn yaný sýra ülke ekonomisine, temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin tesis edilmesine, bu bilincin bir yansýmasý olarak hijyenik üretim ve satýþ yapan iþ yerlerinin artmasýna ve kayýt dýþýnýn azalmasýna katký saðlayacaðý unutulmamalýdýr. Konu o kadar önemli ve o kadar çok detayý var ki bakýn ikinci yazýmýzda da bitiremedik. Bu yazýmýzda anlattýklarýmýz ne kadar basit ve sade gibi görünse de Gýda Güvenliðini anlamamýz için bir o kadar önemli. Gýda güvenliði konusunda bizi izlemeye devam edin diyoruz Çünkü gelecek yazýmýz, Cargill Türkiye de Gýda Güvenliði ile ilgili neler yapýlýyor üzerine olacak CargillHaberler - Gýda Güvenliðinin Kurum ve Ýnsan Boyutu 17

20 CargillHaberler Gýda Güvenliði Derneði Baþkaný Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði! Tüketici saðlýðýnýn korunmasý ve gýda sektörünün geliþimi Samim Saner bu iki önemli konunun ortak paydasýnýn gýda güvenliði olduðunu söylüyor. Birden fazla þapkasý var Samim Saner in Size esas þapkalarýmdan bir kaçýný tanýtayým diyor; Kalite Sistem Laboratuarlarýnýn yöneticisiyim, Gýda Güvenliði Derneðinin Baþkanýyým ve Boðaziçi Üniversitesi Kimya bölümünde yarý zamanlý öðretim görevlisiyim. Zorlandýðýnýz zamanlar olmuyor mu? sorumuzu: Birden çok þapka taþýmanýn zorluklarý saymakla bitmez tabi. Ýþin en zor yaný ise zamansýzlýk. Ama bu aslýnda bir karakter meselesi; monotonluk ve hep ayný iþle uðraþmak bana göre deðil sanýrým diye cevaplýyor. Zorlanmama raðmen toplumsal bir yarar üretmekten son derece mutluyum. Neyse ki ailem bu konuda çok anlayýþlý.... Güvenli gýda, saðlýklý Türkiye sloganý ile çýktýklarý yolda dernek olarak 6 yýlý geride býraktýklarýný belirten Saner, bu oluþuma baþlarken en önemli duruþlarýnýn, tüketici saðlýðýnýn korunmasý ve gýda sektörünün geliþmesi olduðunu belirtiyor. Bu iki konunun birleþtiði ortak paydanýn gýda güvenliði olduðunu kaydediyor. Konu gýda güvenliði olunca gýda ve içecek konusundaki bilgi kirliliði nden de bahsediyoruz. Çok önemli bir gözlemini bizimle paylaþýyor: Yanlýþ bilgiler nedeniyle iþini doðru yapan üreticiler çok aðýr yaralar aldýðý gibi tüketicinin de güvenilir gýdalara eriþimi engelleniyor. Bu gerçekten hareketle dernek bünyesinde bir Tüketici Hattý tesis ettiklerini söylüyor. Bununla da kalmayýp bir toplumsal proje olarak ilköðretim çocuklarýna yönelik Gýda Dedektifleri projesini hayata geçirmiþler. Aralýk ayý içerisinde 1. Gýda Güvenliði Kongresi ni gerçekleþtiren dernek, bir yandan da Gýda Güvenliði Uzmaný Eðitim Programý ný yürütüyor. Faaliyet çok olunca biz de Saner den her þeyi baþtan anlatmasýný istiyoruz. Dernek fikri ilk nasýl oluþtu? Gýda Güvenliði Derneði (GGD), Türkiye Kalite Derneði nin (KalDer) gýda sektöründeki üyelerinin 'Temiz Mutfak' projesi çalýþmalarý sýrasýnda þekillenmiþ; tüketiciler, iliþkili sektörler, devlet, akademisyenler ve gýda güvenliði çalýþanlarý olmak üzere tüm paydaþlarýn güvenliði konularý ile ilgili iletiþimini, uzlaþmasýný ve ilerlemesini saðlamak üzere 2004 yýlýnda ayrý bir dernek olarak hayata geçirilmiþtir. Bu oluþuma baþlarken en önemli duruþumuz tüketici saðlýðýnýn korunmasý ve gýda sektörünün geliþmesinin; aslýnda gýda güvenliði ortak paydasýnda birleþmeleri gerçeðidir. Gýda güvenliði aslýnda tüketici saðlýðýnýn korunmasý açýsýndan son derece önemli; bir nevi önleyici hekimlik uygulamasý. Gýdayý talebindeki geliþmenin, doðal olarak güvenilir gýda arzýný þekillendireceðinden hareketle tüketicinin bilgilendirilmesini çok önemsiyoruz ve bu konuda çok çeþitli faaliyetlerde bulunuyoruz, projeler hazýrlýyoruz. Mesela GGD web sitesi þu an tüketicilerin gýda güvenliði konusunda bilgilenmek üzere baþvurduklarý referans sitelerden biridir. Diðer taraftan tüketiciler gýda güvenliði ile ilgili olarak yoðun bir þekilde Tüketici Hattýmýzý aramaktalar ( ). Bir diðer önemli toplumsal projemiz ise ilköðretim çocuklarýna yönelik hazýrladýðýmýz Gýda Dedektifleri projesi. GGD ayný zamanda gýda güvenliði konusunda çalýþan uzmanlarýn oluþturduðu dünyanýn en büyük organizasyonu Uluslararasý Gýda Koruma Bir- AB Gýda Güvenliði Eðitim Programý (F4ST) Gýda güvenliðinin bir bütün olarak saðlanmasý konusundaki bilgi birikimi düzeyini arttýrmayý amaçlayan ve Türkiye'de verilen eðitim programýna (F4ST - Tarladan Çatala Gýda Güvenliði) 2 pilot dönemde 52 ülkeden 858 tanesi AB ülkelerinden olmak üzere 2 bin 179 kiþi katýldý. F4ST - Tarladan Çatala Gýda Güvenliði Uzmaný Yetiþtirme Projesi nin Koordinatörlüðü Kalite Sistem Laboratuvarlar Grubu tarafýndan yapýlýyor. Proje, AB tarafýndan Leonardo da Vinci Programý kanalýyla da destekleniyor. Proje Koordinatörü Samim Saner, projenin en önemli amacýnýn; gýda sektöründe çalýþan farklý meslek gruplarýna tarladan çatala gýda güvenliði bakýþ açýsýný kazandýrmak olduðunu ifade ediyor. Bu eðitimin; toplum saðlýðýnýn korunmasýnda çok önemli bir yeri olan gýda güvenliði konusunda bir ilk olduðunu ve bu nedenle hem AB hem de Türkiye de ilgi uyandýrdýðýný kaydediyor. Saner, eðitim programýna baþvuranlar arasýnda AB ülkeleri ve Türkiye'den olmak üzere; gýda ve ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, kimya mühendisleri, biyologlar, su ürünleri mühendisleri, beslenme uzmanlarý, eczacýlar ve týp doktorlarýnýn bulunduðunu belirtiyor. 18 CargillHaberler - Ortak Payda Gýda Güvenliði

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý Yeterli ve dengeli beslen; saðlýklý gýda ürün etiketlerindeyenilik- hareketli mtarzlarýnýn teþviki - ürün ve porsiyon çeþitliliði - bilgilendirici tanýtým ve pazarlama

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı