CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu...

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak Kapak konusu Tarladan sofraya gýda güvenliði 18 Sektörden Gýda Güvenliði Derneði 08 Münife Y. Þanlý: 2015 e giden yolda Cargill de mali iþler yönetimi kritikleþen sorumluluklar yükleniyor. 28 Hale Kýrmaz: Cargill Türkiye, güvenilir tedarikçi 32 Odak Cargill Dubai Ofisi, MARS ýn En Ýyi Performans Ödülü nü aldý.

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den Yeni yýl, yeni yaklaþýmlar Aktüel - Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül... - Kardeþ Fabrika Blair den dil eðitimine destek. 06 Dünyadan - Cargill inovasyonuna bir öpücük... - Cargill, Tayland ýn en iyi arkadaþý 08 Ýçimizden biri -Münife Y. Þanlý: Mali iþler yönetimi, Cargill in itibarýnýn birincil sorumlusudur. 14 Kapak konusu -Tarladan sofraya gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu. 18 Sektörden -Samim Saner: Ortak payda, gýda güvenliði Cargill Çözümleri -Bursa adýný bu kez nanotekstil ile duyuracak. Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 26 Güncel -Kýrsal kalkýnma 28 Sohbet 32 Odak -Hale Kýrmaz ýn gözünden Tamek... -Mükemmel iþbirliði, En Ýyi Performans Ödülü nü getirdi. CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Cargill de bir dünya dolusu bilgi elimizin altýnda! Ancak bilgiye sahip olmak; Eðer paylaþýlmýyorsa ve deðer yaratan anlayýþ ve eylemlere dönüþtürülmüyorsa pek bir anlam ifade etmiyor. Cargill Haberler tam 2 yýldýr bilgiye anlam kazandýrmaya devam ediyor!

5 CargillHaberler Yeni yýl, yeni yaklaþýmlar... Geçtiðimiz yýlýn baþýnda 2009 un bir düzeltme yýlý olacaðýný söylemiþ, bu nedenle her zamankinden daha fazla çalýþmamýz ve moralimizi yüksek tutmamýz gerektiðini belirtmiþtik un Mayýs ayý geldiðinde yine bu sütunlara þu notu düþmüþtük: Geldiðimiz noktadan ileriye baktýðýmýzda; Türkiye nin dinamiklerinin, bugüne kadar örneði görülmemiþ bir küresel daralmadan bizleri çýkaracak güç ve enerjiye sahip olduðunu görüyoruz. Bugünlerde Türkiye nin tüm uluslararasý ekonomi otoritelerince 2010 yýlýnda küresel krizden en çabuk çýkacak ülkeler arasýnda gösterilmesiyle birlikte, ülkemize duyduðumuz güvenle açýkladýðýmýz bu öngörümüzde haklý çýkmanýn keyfini yaþarken, hem yeni bir yýla girmenin hem de Cargill Haberler in 3. yaþýna basmasýnýn sevincini bu keyifle katlamýþ bulunuyoruz. Peki, bugünden 2010 yýlýna nasýl baktýðýmýzý sorarsanýz kýsaca þu deðerlendirmeyi yapmak isteriz: 2010 krizden çýkýþ yýlý olacak!. Stratejisini krizlere ya da belirli bir ekonomik ortama göre deðil, faaliyetlerine dayalý planlayan bir þirket olarak bizim asýl düþüncemiz, bu öngörümüzü destekleyecek ne tür katkýlar yapabileceðimizdir ile birlikte krizden çýkýþta gýda ve içecek sektörümüze ne gibi katkýlarda bulunabileceðimizin temelini Yenilikçilik çalýþmalarýmýz oluþturuyor. Geçmiþte yenilikçi yaklaþýmlarýmýzla maliyetlerimizi düþürme konusunda çok baþarýlý olduk. Yüksek Performanslý Yenilikçilik çalýþmalarýmýz sayesinde bilgi ve becerilerimizi, Cargill Türkiye ye ayrýcalýklý deðer, rekabet avantajý ve karlý büyüme saðlayacak yeni süreç ve geliþimlere çevirdik. Ancak 2010 ile birlikte içinde bulunduðumuz ekonomik dönemi, Cargill Türkiye nin iþ yapma biçimini yeniden ele almayý gerektirecek bir dönem olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünya durgunluktan çýktýðýnda, Türk gýda ve içecek sektörünü çok ciddi bir takým fýrsatlar bekliyor olacak ve bunu büyük ölçüde oyunu þu anki oynayýþ biçimimiz belirleyecek. Þimdi yeni yýlla birlikte krizden çýkma zamanýdýr. Bu nedenle müþterilerimizi de doðrudan etkileyecek daha yenilikçi bir yaklaþým sunmayý amaçlýyoruz. Bu yeni yaklaþýmýmýz, bilgi ve becerilerimizi, müþterilerimize ayrýcalýklý deðer ve kar yaratacak yeni ürün ve hizmetlere çevirmeyi amaçlýyor. Kýsacasý, büyüme stratejimizi müþterilerimizle birlikte büyüme iþine daha fazla odakladýk. Açýkçasý tüm bu çalýþmalarýmýzda bizi en çok heyecanlandýran þey; yenilikçi yaklaþýmlarýmýzýn Cargill Türkiye yi müþterilerimizin gözünde nasýl farklý kýlacaðý hususu olacak Ýyi bir yýl dileklerimizle! birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Eðitim artýk daha güvenli Çocukluðunda bu soruyu büyüklerinden duymayan yoktur galiba Verilen cevaplar da genellikle aynýdýr; doktor, mühendis, hemþire, pilot... Ama hemen her çocuk soruya hazýrlýksýz yakalandýðý için cevabý vermeden önce epey bir düþünür, kararsýz kalýr Ýþte Özel Sektör Gönüllüleri Derneði nin (ÖSGD) Meslek Tanýtým Etkinliði gelecekteki meslek seçimleri üzerine çocuklarýmýzýn farkýndalýklarýný arttýrmaya çalýþýyor. Etkinlik, çocuklarla olumlu rol modellerini buluþturarak, çocuklarýn kiþisel becerilerini fark etmelerini, kariyer ve meslek edinme konusunda farkýndalýk kazanmalarýný saðlamayý amaçlýyor. Aþýlamaz gibi görülen daðlarý geride býraktýk Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasý (OTSO) tarafýndan 15 Aralýk 2009 tarihinde düzenlenen Kriz Sonrasýnda Piyasalarda Beklentiler adlý konferansta konuþan OTSO Baþkaný Ergün Efendioðlu, Türkiye ekonomisinde son 2 aydýr iyiye gidiþin olduðunu belirterek: Hala önümüzde aþmamýz gereken tepeler olmasýna raðmen, aþýlamaz gibi görülen daðlarý da geride býraktýk dedi. Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu ile Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar ýn da katýldýðý ve ekonomik geliþmelerin deðerlendirildiði konferansýn iki önemli konuðu daha vardý; Merkez Bankasý Eski Geçtiðimiz eðitim yýlýnda da bu etkinliðe katkýda bulunan Cargill Türkiye gönüllüleri, bu yýlýn ilk meslek tanýtým çalýþmasýný Global Giriþimcilik Haftasý nda Sarýyer Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu nda gerçekleþtirdiler. Ýlköðretim ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik bu etkinlikte Cargill Türkiye çalýþanlarý Ece Bayramoðlu, Öðüt Köse ve Sibel Sancaklý, çocuklarýn meraklý bakýþlarla yönelttikleri sorularýna verdikleri cevaplarla onlarýn meslekler konusundaki ufuklarýný geniþlettiler; geleceklerine yön verecek kararlarý almalarýnda ve kendileri için doðru mesleklerin seçiminde çocuklara yardýmcý olmaya çalýþtýlar. Baþkaný Gazi Erçel ve Dünya Gazetesi Yazarý Ekonomist Rüþtü Bozkurt. Erçel ve Bozkurt Türkiye de de etkili olan küresel krizi deðerlendirdikleri konuþmalarýnda, krizlerin ve ekonomideki risklerin her zaman olabileceðine dikkat çekerek, burada önemli olan noktanýn krizlerin iyi yönetilmesi olduðunu ifade ettiler. Konferans öncesinde Orhangazi deki çeþitli sanayi tesislerini gezen Erçel ve Bozkurt, OTSO yönetimi ve üyeleri ile birlikte Cargill Orhangazi Fabrikasý na da bir ziyaret gerçekleþtirdiler. Cargill Ýlköðretim Okulu yeni yýla daha güvenli bir ortamda girdi. Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý Yöresel Ýliþkiler Komitesi (CRT Komitesi) tarafýndan yaptýrýlan kameralý izleme sistemi ile öðrenciler güvenli bir eðitim ortamýna kavuþtu. Bu yýlýn yeniliklerinden biri de okulun matematik sýnýfýnýn oluþturulmasý oldu. Ayrýca yeni yýla eksiksiz girmesi amacýyla okulun tüm kýrtasiye araç-gereçleri ile temizlik malzemeleri de Komite tarafýndan temin edildi. Ancak Cargill Türkiye, sadece Cargill ÝÖO na deðil, geçmiþ dönemlerde olduðu gibi ilçedeki diðer okullara da ihtiyaçlarý doðrultusunda çeþitli yardýmlar yapýyor. Bu amaçla CRT Komitesi, yaklaþýk 2 ay önce fabrikayý ziyaret eden köy muhtarlarýnýn dile getirdiði Gürleler ÝÖO nun acil ihtiyaçlarýný da karþýladý. Gürleler, 5 köyün (Karsak, Gemiç, Gürle, Yeni Gürle ve Akharem ) çocuklarýnýn ortak eðitim gördüðü bir okul ve CRT Komitesi okulun acil ihtiyacý olan bir adet fotokopi makinesi ve bir projektör cihazýný hemen temin ederek, okul yönetimine teslim etti. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Kardeþ Fabrika Blair den dil eðitimine destek! Yaklaþýk 3 yýl önce Cargill bünyesinde oluþturulan Kardeþ Fabrikalar projesinde Cargill Türkiye Orhangazi Fabrikasý ile kardeþ olan ABD deki Blair Mýsýr Ýþleme Fabrikasý, geçmiþ yýllarda baþlayan iletiþim ve destek çalýþmalarýný aralýksýz devam ettiriyor. Geçtiðimiz aylarda Orhangazi Fabrikasý çalýþanlarýnýn giriþimiyle kardeþ Blair Fabrikasý çalýþan- larý aralarýnda bir kampanya düzenlediler. Kampanya sonucunda Orhangazili öðrencilerin dil eðitimine destek olmak üzere 22 koli ingilizce kitap toplayan Blair çalýþanlarý, bu kitaplarý Türkiye ye gönderdiler. Bu kitaplar Orhangazi Fabrikasý yetkilileri tarafýndan Cargill Ýlköðretim Okulu kütüphanesine baðýþlandý. Kitaplarýn seviyelerine göre tasnifi sonrasýnda daha yüksek seviyedeki Ýngilizce kitaplar Orhangazi Anadolu Lisesi ne verilecek. Böylece Orhangazi deki iki okulumuzda bir eþine çok ender sayýda okulda rastlanabilecek Ýngilizce kütüphane oluþturulmuþ olacak. Kütüphane çalýþmasý haricinde dil eðitimine daha fazla katký saðlamak amacýyla Cargill Ýlköðretim Okulu öðrencileri ile Blair fabrika çalýþanlarý Aktüel ve çocuklarý arasýnda mektup arkadaþlýðý projesi baþlatýldý. Geçmiþ yýllarda Kardeþ Blair Fabrikasý katkýlarý ile Cargill Ýlköðretim Okulu nun Fen Laboratuarý tefriþ edilmiþti. Kardeþ Fabrikalar projesi kapsamýnda önümüzdeki dönem benzer çalýþmalarýn ivme kazanmasý bekleniyor. Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül 24 Kasým Öðretmenler Günü nde Cargill Türkiye ye anlamlý ödül! Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Öðretmenler Günü programýnda Orhangazi de eðitime destek veren kiþi ve kuruluþlar plaketle ödüllendirildi. Program kapsamýnda düzenlenen törende Cargill Türkiye ye eðitime destek projeleri nedeniyle plaket takdim edildi. Cargill Türkiye adýna törene katýlan Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci; Orhangazili öðretmenlerin Öðretmenler Günü nü kutlayarak, verilen plaketin, bu yýl içerisinde aldýklarý en anlamlý ödül olduðunu ifade etti. Törende Cargill Türkiye nin yaný sýra Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu, Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar, Carrefour- SA Orhangazi Þubesi, Sakallý Gýda ve Bektaþ Kuyumculuk da eðitime katkýlarý nedeniyle plaket aldýlar. Bir þükran plaketi de 13 Ocak ta Gemlik ÝÖO yönetiminden geldi. Okulda düzenlenen plaket töreninde konuþan Gemlik Kaymakamý Mehmet Baygül: " Çok sayýda elemanýn çalýþtýðý Cargill fabrikasýný daha önce gezmiþtim. Ýnsana önem veriyor ve hijyenik üretim yapýyorlar. Türk ekonomisine yaptýklarý önemli katkýlarýn yaný sýra eðitim ve saðlýk alanýnda da bölgemize çok önemli yardýmlarda bulunuyorlar. Bu nedenle Cargill yönetimine teþekkürlerimi iletiyorum" dedi. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Wilbur Chocolate, 125. yýlýný kutladý Bu yýl Wilbur Chocolate, çikolata endüstrisindeki 125. yýlýný kutladý. Wilbur, Kuzey Amerika da þekerleme, fýrýncýlýk ve sütçülük sektörlerine ve diðer gýda üretim sektörlerine otantik Amerikan lezzetiyle birinci sýnýf çikolata ve kakao ürünleri sunuyor. Wilbur un hikayesi 1865 te H.O. Wilbur ve Samuel Croft Philadelphia da þekerleme iþine girerek Croft & Wilbur adlý firmayý kurmalarýyla baþladý. Tren garýnda yolculara satýlmasý için þeker üreterek iþe baþladýlar te Croft ve Wilbur yollarýný ayýrdý ve Wilbur yalnýzca çikolata ve kakaoya iþi için H.O. Wilbur & Sons. adlý yeni bir þirket kurdu. Diðer þekerleme üreticileriyle yaþanan birkaç birleþme sonrasýnda Wilbur, 1992 de Cargill in tamamýna sahip olduðu baðlý ortaðý durumuna geldi. Cargill Kakao ve Çikolata Pazarlama Müdürü Courtney LeDrew, Dünyanýn en büyük kakao çekirdeði iþleyicisi Cargill, Wilbur markasýnýn sahibidir. Firmamýzýn uzun soluklu iþ yaþamýnýn anahtarý, trendleri tahmin etmek ve inovasyona verdiðimiz önemdir. Müþterilerimizin ve onlarýn müþterilerinin ihtiyaçlarýný yakýndan takip ederek sektörde 125 yýllýk kaliteye sahip bir çikolata geleneði oluþturduk diyor. Wilbur uzun yýllardýr kaliteli çikolata kaplamalarý üretmeye devam ediyor. Mevcut üretim tesisleri ile yýlda milyonlarca kilo çikolata ürünleri ve çeþitli gýda bileþenleri üretiyor. Enerji tasarrufu Kuzey Amerika Cargill, Ottumwa, Iowa daki et iþleme tesisinde yüzlerce aydýnlatma aksesuarýný deðiþtirerek yýlda yaklaþýk 1 milyon 855 bin kilowatt enerji tasarrufu (185 evin enerji gideri ya da 244 arabanýn yakýtýna eþdeðer) saðladý. Ottumwa tesisinde yýlda üç milyondan fazla et iþleniyor. Cargill tesisteki 400 watt lýk elektrik ampullerini 320 watt lýk enerji tasarruflu ampullerle deðiþtirdi. Enerji tasarruflu yeni ampullerle hem daha fazla ýþýk elde edilirken hem de uzun süreli kullanýmlarý sayesinde maliyetler düþürüldü. Cargill Ottumwa, enerji tasarruflu aydýnlatmayý birincil öncelik olarak uygulayan yüzlerce Cargill tesisinden yalnýzca bir tanesi. ABD Cargill inovasyonuna bir öpücük General Mills Ekim ayýnda gerçekleþtirdiði Tedarikçi Zirvesinde Ýnovasyon Ödülünü Cargill e verdi. Ödül töreninde yapýlan kýsa video gösterisi Pillsbury Doughboy un Cargill logosundaki öpücüðüyle baþladý. Cargill, General Mills in 2000 global tedarikçisi arasýnda ödül alan 7 firmadan biri oldu. Cargill, General Mills ile yeni tam tahýllý ürünler ve düþük kalorili çorba kategorisinde büyük baþarý yakalayan Progresso Light markasýnýn geliþtirilmesinde birlikte çalýþtý. General Mills in Genel Direktörü Kevin Shriver ödül töreninde yaptýðý konuþmada, yeni ürün geliþtirme çalýþmalarýnda saðladýðý teknik uzmanlýk ve katkýlarýndan dolayý Cargill e minnettar olduklarýný dile getirdi. Bir þehir efsanesi ABD Beslenme araþtýrmacýsý Barry Popkin, 2004 te American Journal of Clinical Nutrition dergisine gönderdiði bir mektupla yüksek früktozlu mýsýr þurubunun (HFCS) günümüz dünyasýnda obezitenin baþlýca nedeni olduðu konusundaki tartýþmayý yeniden alevlendirmiþti. Ancak Popkin, FoodNavigator-USA.com a yaptýðý son açýklamasýnda yüksek früktozlu mýsýr þurubu ile obezite arasýnda baðlantý olduðu teorimizin yanlýþ olduðunu kabul ediyoruz diyerek bu iddianýn yanlýþ olduðunu itiraf etti. Amerikan Týp Derneði ve Amerikan Dietetik Derneði (ADA) bu iddiaya karþý çýkan kurumlar arasýnda yer almýþlardý. Halk Saðlýðýný Koruma Merkezi yüksek früktozlu mýsýr þurubuyla obezite iliþkisinin bir þehir efsanesi olduðunu belirtmiþti. Bu merkezin Web sitesinde Yüksek früktozlu mýsýr þurubu tüketimindeki artýþ obezitenin artmasýyla iliþkilendirilerek yüksek früktozlu mýsýr þurubu birkaç kiþi tarafýndan obeziteden sorumlu olmakla suçlanmýþtý, ama bu iddia þehir efsanesinden öte bir þey deðil. Yüksek früktozlu mýsýr þurubunun þekerden daha zararlý ya da yararlý olduðuna iliþkin herhangi bir kanýt bulunmuyor. açýklamasý yapýldý. ADA da þeker ve yüksek früktozlu mýsýr þurubunun kalori miktarý açýsýndan eþit olduðunu bildirdi. ABD Cargill, Tayland ýn en iyi arkadaþý Cargill, Tayland þekerlerinin en büyük ihracatçýsý olarak Tayland ýn En Ýyi Arkadaþý 2009 ödülünü aldý. Sponsorluðunu Tayland Ticaret Bakanlýðý nýn yaptýðý ödülü Tayland Baþbakaný Abhisit Vejjajiva verdi yýlýnda Brezilya dan sonraki 2. büyük þeker ihracatçýsý konumundaki Tayland, Cargill sayesinde ilk sýraya çýktý. Ülkenin ekonomisi büyük oranda GSYÝH nýn üçte ikisini karþýlayan ihracata dayanýyor. Ödül programýnda tüm ihracat kategorilerinde ödüller verildi. Yabancý firmalarýn ancak Taylandlý bir partner tarafýndan aday gösterilebildiði ödül programýnda Cargill, önemli bir þeker tedarikçisi olan Tayland Roong Ruang Grup tarafýndan aday gösterildi. Tayland 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Kahire deki sokak çocuklarý Cargill Liderlik Dönüþüm Programýnda çalýþanlar Kahire deki sokak çocuklarý için bir merkeze sahip çýktýlar. Þubat ayýnda iki günlük bir yenilenme projesi olarak baþlayan süreçte programda yer alan Cargill çalýþanlarý, El Maawa adlý merkeze iki yýl boyunca yardým etmeyi taahhüt ettiler. Baþlangýçtaki iki günlük proje kapsamýnda Cargill çalýþanlarý, merkezin giriþini ve iki banyoyu seramikle kaplattýlar. Çocuklarýn odasýndaki pencerelere güvenlik için demir taktýrdýlar. Bunlar için 1100 dolar maddi yardým yaptýlar. Cargill Kahire Ofisi de mobilya ve dört bilgisayar aldý. Programdaki çalýþanlar yardým çalýþmalarýna devam ederken Cargill Mýsýr Ofisi de koordinasyonu üstlendi. Aðustos ayýnda Cargill in 20 çalýþaný yiyecek, kitap, giysi ve DVD yardýmýnda bulundu. Ramazan ayýnda da Cargill bir iftar yemeði düzenledi. Mýsýr CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler 8 CargillHaberler - Münife Y. Þanlý

11 Cargill Türkiye & Dubai Ofisi Mali Ýþler Direktörü ve Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Münife Y. Þanlý Mali iþler yönetimi, Cargill in itibarýnýn birincil sorumlusudur! 2015 yýlý hedefleri arasýnda iki katý büyümeyi öngören dünyanýn en büyük þirketlerinden biri olan Cargill de mali iþler yönetimi gittikçe kritikleþen sorumluluklar yükleniyor. Cargill bir aile þirketi Ama benzerlerinden onu farklýlaþtýran unsurlar var. Bunlarýn baþýnda dünya çapýnda 66 ülkede faaliyet gösteren bu boyutta büyük bir þirketin hala aile þirketi olabilmeyi sürdürebilmesi geliyor. Bu sürdürülebilirliði baþarýya götüren de ilkeli kurumsallýk anlayýþý Bu ilkeli kurumsallýðýn temelinde anayasamýz diye nitelediðimiz yönlendirici ilkelerimiz; kýsaca ahlak ve etik anlayýþýmýz yatýyor diyor Münife Þanlý. Tabii böyle olunca da mali iþler yönetimi, þirketin en deðerli varlýðý olan itibarýnýn birincil sorumlusu konumuna oturuyor. Münife Þanlý, Cargill Türkiye & Dubai Ofisi Mali Ýþler Direktörü ve Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkan Vekili olarak görev yapýyor. Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu nun mevcut görevine Cargill Gýda Ortadoðu ve Kuzey Afrika Bölgesi Ýþ Geliþtirme Sorumluluðu nun eklenmesinin ardýndan, 2009 yýlý baþýnda Dubai Mali Ýþler Yöneticiliði de kendisine verildi. Böylece Cargill Türkiye nin mali yönetim kapsama alaný da Türkiye sýnýrlarýný aþmýþ oldu. Ama o tüm bunlarýn yaný sýra oyuncak yelkenlisi Isabelle, kýþýn oðullarýna alýp ilgi görmeyince sahiplendiði elektrikli trenleri ve türlü meraklarý ile sade bir Münife ayný zamanda! Çocukluðundan gelen çok koyu beþ çayý geleneði nedeniyle tart, kek piþirmeyi seviyor. Son yýllarda kaymaklý baklavayý da eklemiþ listeye; isteyince herþey yapýlýyor, maksimum 30 kata kadar çýktým. diyor. Bir dahaki sefere kendisinden baklava sözü alýyoruz ve röportajýmýza Cargill Türkiye ile tanýþma öyküsüyle baþlýyoruz Cargill Türkiye ile tanýþmanýzla baþlayalým isterseniz Nasýl gerçekleþti? Aralýk 1991 de Cargill e girdim. Selefim Anna Gözübüyükoðlu, beni o sýrada çalýþmakta olduðum Arthur Andersen Denetim firmasýndan tanýyordu. Ýlk görevim, Cargill in o dönemde birçok ülkede faaliyetlerini baþlatýrken lokomotifi olan Tohumculuk Bölümünün mali iþler müdürlüðüydü. Ýstanbul da bir önceki ofisimize taþýnana dek ilk dokuz ay Ýzmir de çalýþtým. Cargill i Cargill yapan en önemli unsurlar denince akla hemen dünya çapýnda boyutu ile aile þirketi olmayý sürdürebilme ve bunu saðlayan çok ilkeli bir kurumsallýk anlayýþý gelir. Bu ilkeli kurumsallýðýn temelinde anayasamýz diye nitelediðimiz yönlendirici ilkelerimiz; kýsaca ahlak ve etik anlayýþýmýz yatýyor. Ýçimizden biri Münife Y. Þanlý O, baþarýlý bir kadýn yönetici ama baþka rolleri de var. Bunlarýn baþýnda özellikle matematik, fizik derslerinde SBS hazýrlýðýndaki oðluna destek ya da Pazar yürüyüþlerinde kýzýna arkadaþ olan bir anne ve eþ geliyor. Bir de tüylü oðlumuz Duman var diyor Münife Haným. CargillHaberler - Münife Y. Þanlý 9

12 CargillHaberler O, baþarýlý bir kadýn yönetici ama baþka rolleri de var. Bunlarýn baþýnda özellikle matematik, fizik derslerinde SBS hazýrlýðýndaki oðluna destek ya da Pazar yürüyüþlerinde kýzýna arkadaþ olan bir anne ve eþ geliyor. O tüm bunlarýn yaný sýra oyuncak yelkenlisi Isabelle, kýþýn oðullarýna alýp ilgi görmeyince sahiplendiði elektrikli trenleri ve türlü meraklarý ile sade bir Münife ayný zamanda! Þöyle düþünün; uzun vadeli ve geniþ kapsamlý hedeflerin kolay yollarý tercih edebilme gibi bir lüksü yoktur. Bu da karþýlaþýlan riskleri çok iyi anlayan, deðerlendiren ve kabul edilebilir seviyeye indirgeyebilen bir mali yönetim anlayýþýný gerektirir. Münife Y. Þanlý O yýllardan bugüne þirkette nasýl bir geliþim gözlemliyorsunuz? Geçen 18 yýlda Cargill Türkiye kurumsallaþma anlamýnda Cargill in dünya çapýndaki geliþen yapýsýna ayak uydururken, faaliyet alanlarý anlamýnda da gerek Türkiye gerçeklerini gerekse yine Cargill in deðiþen odak alanlarýný yansýtan bir süreç takip etti. Tohumculuk faaliyetlerinden çýktý. Kurumsal yapý içerisinde finansal faaliyetlerinde uzmanlaþtý. Merkezi hazine yönetimi buna paralel geliþti. Coðrafi yönetimden, iþ alanlarý odaklý platform yönetimlerine geçildi. Tarýmsal Ürünler Ticareti ve Gýda Platformlarý dünyada olduðu gibi Türkiye de de en yoðun faaliyet alanlarýmýzý oluþturuyor. Cargill in deðiþimi benim üstlendiðim görevlerde de yansýma buldu; finansal faaliyetlerin Türkiye deki kuruluþunda mali yönetim ve altyapýsýnýn oluþturulmasýný çekirdek bir ekiple saðladýk. Bu sýrada gýda alanýnda bugünkü faaliyetlerimizin temelleri atýldý. Niþasta ve tatlandýrýcýlar üretimi yapan Vaniköy Fabrikamýz satýn alýndý. Bunu Orhangazi tesisimizin inþasý takip etti. Bu paralelde geliþen merkezi hazine ile beraber bu grubun mali iþler müdürlüðünü, Cargill Türkiye Mali Ýþler Direktörlüðünü üstlendiðim 2001 e dek sürdürdüm. Ayný dönemde Cargill de odaklandýðý gýda sektöründe dünya çapýnda satýn almalar yapmaya baþladý. Cerestar ýn milyar dolarýn üzerinde boyutu ile satýn alýnmasý bu alanda önemli bir adým oldu. Ýlk yýllarda önce yeni olmanýn sonrasýnda da Cargill in küresel uzmanlýk konularýnýn gereði Türkiye de ciddi boyutta yabancý yönetici ve uzmanlar görev almaktaydý. Artýk bugün tamamen Türk yönetici ve ekibinin çalýþtýðý, alanlarýmýzda Cargill dünyasýna destek veren uzmanlýk seviyelerine ulaþtýk. Bu arada ben de Aðustos 2004 de Cargill Türkiye nin son yabancý ülke yöneticisinin gidiþi ardýndan görevi üstlenen Türkiye Yönetim Komitesinin içinde oldum. Bir süredir zaten ülke mali iþlerine ve finansal faaliyetlerin Türkiye deki mali yönetim desteðine ilave Gýda Ýþ Ünitesinin mali iþlerinin de sorumluluðunu üstlenmiþtim... Finansýn baþýndaki yönetici olarak mali iþlerin Cargill deki yeri ve hedefleri konusunda neler söylersiniz? Bir süre önce Cargill SI-2015 i duyurdu e yaklaþýrken bir finans yöneticisi olarak sizin katký ve görevlerinizin ne olacaðýndan bahsedelim Cargill i Cargill yapan en önemli unsurlar denince akla hemen dünya çapýnda boyutu ile aile þirketi olmayý sürdürebilme ve bunu saðlayan çok ilkeli bir kurumsallýk anlayýþý gelir. Bu ilkeli kurumsallýðýn temelinde anayasamýz diye nitelediðimiz yönlendirici ilkelerimiz; kýsaca ahlak ve etik anlayýþýmýz yatýyor. Tabii böyle olunca mali iþler yönetimi þirketin en deðerli varlýðý olan itibarýnýn birincil sorumlusu konumuna oturuyor yýlý hedeflerinde iki katýna büyümeyi hedefleyen Cargill de bu, tabii ki daha da kritikleþen bir sorumluluk. Þöyle düþünün; uzun vadeli ve geniþ kapsamlý hedeflerin kolay yollarý tercih edebilme gibi bir lüksü yoktur. Bu da karþýlaþýlan riskleri çok iyi anlayan, deðerlendiren ve kabul edilebilir seviyeye indirgeyebilen bir mali yönetim anlayýþýný gerektirir. Tabii ki büyüme hedeflerine ulaþabilmek, bu çok dengeli, minimum kabul edilebilir risk standartlarýný tehlikeye atmaksýzýn büyüme odaklý iþ 10 CargillHaberler - Münife Y. Þanlý

13 yönetim ortaðý olmayý da gerektirir. Gururla ifade edebilirim ki Türkiye deki mali yönetim ekibimiz bu anlamda kendini dünya çapýnda Cargill de ciddi bir baþarý örneði olarak kabul ettirmiþtir. Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu nun mevcut görevine Cargill Gýda Ortadoðu ve Kuzey Afrika Bölgesi Ýþ Geliþtirme Sorumluluðu da eklendi. Bu geliþme size nasýl yansýdý? Cargill Gýda Ýþ Ünitesi liderinin artan sorumluluðu ve kapsama alaný tabii mali yönetim ekibi olarak bizleri direkt etkiledi. Ancak daha resmi yansýma, 2009 yýlý baþýnda bana Dubai Mali Ýþler Yöneticiliðinin verilmesi ile gerçekleþti. Bu benimle birlikte Cargill Türkiye nin bir anlamda mali yönetim kapsama alanýnýn bölgesel geniþlemesi demek oldu. Ýçimizden biri Cargill içerisinde Cargill Türkiye de yetiþen ve bugün yurtdýþýnda önemli görevler üstlenen Türk yöneticiler var. Buradaki rolünüzü nasýl deðerlendiriyorsunuz? Evet, þu an dünyanýn çeþitli ülkelerinde yöneticilik üstlenmiþ olan arkadaþlarýmýz, Cargill Türkiye Mali Yönetim ekibinin gurur kaynaklarýndan biri ve bir anlamda baþarý kriteri ve kanýtýdýr. Özellikle belirtmek isterim bu arkadaþlarýmýz geliþmiþ ülkelerde görev yapýyorlar... Bu baþarý, arkadaþlarýmýzýn kendi kapasite, azim, çalýþkanlýk ve yeteneklerinin bir sonucu. Doðru insanlara doðru fýrsatlarý yaratmada bizim de bir katkýmýz olduysa ne mutlu bize... Türkiye de kalifiye eleman anlamýnda büyük bir kaynak ve ayný zamanda çok kapsamlý deneyim kazandýracak bir risk ortamý var. Cargill Türkiye olarak biz de sanýrým bu risk yönetiminde deneyim kazanýlacak doðru ortam yaratmada iyiyiz... CargillHaberler - Münife Y. Þanlý 11

14 CargillHaberler Evet, þu an dünyanýn çeþitli ülkelerinde yöneticilik üstlenmiþ olan arkadaþlarýmýz, Cargill Türkiye Mali Yönetim ekibinin gurur SI de (Stratejik Amaçlar-2015) belirlenmiþ büyüme hedeflerine ulaþmada en önemli kriterlerden biri yetenek. Mali kaynaklar olsa da yönetecek yetenekler olmadan büyümeyi saðlamak, varsayalým ki saðladýnýz, sürdürmek mümkün deðil. Cargill yöneticileri olarak bunun bilincindeyiz ve kritik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tartan Projesi Cargill in SI ve ötesi hedeflerindeki yapýyý oluþturmasýnýn reçetesinin adý... Bu proje üç ana baþlýktan oluþuyor: Süreçler; Teknoloji ve Veri & Ýþ Yönetimi Ýstihbaratý. SI-2015 in en önemli argümaný, TARTAN Projesi. Tam olarak nedir bu proje? Projedeki rolünüzü öðrenebilir miyiz? kaynaklarýndan biri ve bir anlamda baþarý kriteri ve kanýtýdýr. Özellikle belirtmek isterim bu arkadaþlarýmýz geliþmiþ ülkelerde görev yapýyorlar... Münife Y. Þanlý Þanlý; Özellikle tam anne olduðum dönemi takiben baþlayan bir yöneticinin sahip olabileceði en iyi ekip, gerek finansal piyasalar ve hazine, gerek ülke mali yönetimi, gerekse Cargill Gýda Türkiye sorumluluklarýmda çok saðlam bir desteðe sahip oldum dediði ekibiyle görülüyor. Tartan Projesi Cargill in SI 2015 ve ötesi hedeflerindeki yapýyý oluþturmasýnýn reçetesinin adý... En önemli argümaný demek bence biraz iddialý olur, ama önemli bir gereði desek daha doðru... Bu projeyi üç ana baþlýkta özetleyebiliriz: Süreçler; Teknoloji ve Veri & Ýþ Yönetimi Ýstihbaratý. Süreçler baþlýðýnda, ana iþ süreçlerimizin iyileþtirilmesi amaçlanýyor. Ýþ yapýþ þekillerimize dünya çapýnda getirilecek disiplin ve standartlar ile lokasyonlar arasý gereksiz farklýlaþmalarýn önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu þekilde müþteri odaklý deðer yaratmaya daha da fazla kaynak yaratýlabilecek. Teknoloji baþlýðýnda, yazýlým uygulamalarýnýn basitleþtirilmesi ve destekleyen altyapý teknolojisinin yenilenmesi hedefleniyor. Çünkü büyümenin getireceði entegrasyon ihtiyacý ancak uygun altyapý ile verimli ve etkin olarak saðlanabilir. Veri & Ýþ Yönetim Ýstihbaratý ise kritik veri ve iþ yönetim bilgilerinin saklanmasý ve korunmasýný amaçlýyor. Çaðýmýz bilgi çaðý... Çeþitli konularda dünyanýn en büyüðü unvanýna sahip (örneðin sadece Gýda Platformunu bir þirket olarak deðerlendirseniz, dünyanýn en büyük gýda þirketi ortaya çýkar) Cargill in elindeki bilgi, daha etkin bir kullanýmla deðerinde kaldýraç gücü yaratabilecek bir kapasiteye sahip. Ýþte Tartan böyle büyük iþlere kalkýþýlmýþ bir deðiþim projesi; onlarca yýl ve milyonlarca dolar harcanmasý göze alýnmýþ durumda. Dolayýsý ile SI-2015 Tartansýz olmaz ama Tartan SI-2015 lerden sonralara sürecek, devam edecek, geleceðin Cargill ini yaratacak bir deðiþim süreci. Biz birer yapý taþýyýz ama son noktasýna kadar soluðumuzun yeteceðini sanmýyorum. Ben Cargill Türkiye lokasyonunda þu aþamada Cargill Gýda Ýþ Ünitesi Deðiþim Sorumlusu olarak direkt Tartan görevi almýþ tek kiþiyim. Birebir Tartan deðiþimleri yaþanana dek hazýrlýklarda yardýmcý oluyorum, sonrasýnda da deðiþimin kendisinin gerçekleþmesini destekleyeceðim. Anne ve eþ Münife ile devam edelim isterseniz Ýþ ve ev dengesini nasýl kuruyorsunuz? Saðladýðým dengeyi, toplumumuzdaki tipik çalýþan (eþ- anne) kadýna birebir örnek teþkil etmeyen bazý þanslara borçlu olduðumu düþünüyorum: -Hiç bir zaman ikinci planda olmamý beklemeyen bir anlayýþta beni yetiþtiren ve/ya destekleyen yaþamýmda etkin rolleri olan üç erkek: dedem, babam ve eþim -Sevgiyle yoðuran mükemmel bir anne -Özellikle tam anne olduðum dönemi takiben baþlayan bir yöneticinin sahip olabileceði en iyi ekip, gerek finansal piyasalar ve hazine, gerek ülke mali yönetimi, gerekse Cargill Gýda Türkiye sorumluluklarýmda çok saðlam bir desteðe sahip oldum (sayfalarda resimlerde bana eþlik ediyorlar) yanýmýzda olmayanlar, resimlere sýðdýramadýklarýmýzdan affola... -Çok þükür evde de yaþamý kolaylaþtýran bir aile, destek ablamýz ve nöbetçi cankurtaran: annembabam -Nacizane bir-iki prensibim de yardýmcý oluyor sanýrým: ne yaparsan yap en iyisi olmasýný hedefle, yaptýðýna tüm samimiyetinle odaklan. Cargill deki 18 yýlda eve taþýdýðým konular bir elin 12 CargillHaberler - Münife Y. Þanlý

15 Ýçimizden biri parmaklarýný geçmez; ama iþteyken de hafta sonlarý ve tatiller hariç zaman sýnýrým yoktur. Ve hepsini severek yapýyorum; gerisi illa ki geliyor... Henüz çok taze bir araþtýrmanýn sonuçlarý, ülkemizde kadýnlarýn büyük þirketlerde en üst düzey yönetim kademelerine yükselebilme bakýmýndan AB ülkeleri arasýnda ilk üç sýrada yer aldýðýný ortaya koydu. Yurtdýþýnda 30 yýl süreyle FORTUNE 500 Listesine giren þirketler üzerinde yapýlan baþka bir araþtýrmada da kadýn yöneticisi fazla olan þirketlerin karlýlýðýnýn daha fazla olduðu sonucunu ortaya çýkarmýþtý. Siz bir kadýn yönetici olarak bu geliþmeleri nasýl deðerlendiriyorsunuz? Kadýn yöneticiler þirketlere hangi yönlerde olumlu katkýlar yapýyor? Büyük þirketlerimiz, geliþmiþ þehirlerimizde yerleþik, en azýndan yönetim kademeleri bu büyük þehirlerde. En fazlasý da tabii Ýstanbul da. Ýstanbul kültür düzeyi ve dolayýsý ile kadýn- erkek, din, ýrk herhangi bir ayrýmcýlýk yapmama anlamýnda dünyanýn en geliþmiþ ortamlarýndan biridir. Türk toplumunun paganist dönemden gelen ana erkil yapýsý böyle bir ortamda bu olanaðý kesinlikle kilise egemen anglosakson kültürlü toplumlardan vs çok daha iyi saðlýyor. Baþarýya gelince, kadýn ve erkek tamamen birbirini tamamlayýcý özelliklere sahiptir, biri olmadan masa dengeli durmaz diye düþünürüm. Kadýn yönetici sayýsý fazla diye nitelenen þirketlerin durumu muhtemelen göreceli bir tespittir; çok az ya da hiç kadýn yönetici olmayanlara kýyasla dengeli daðýlýmlý þirketler daha baþarýlý olmalý... Erkek daha riskli adýmlar ve geliþmelere yatkýn iken kadýn daha idareci, düzeni koruyan, azim ve dayanýklýlýðýn, krizleri atlatmanýn güvencesidir bana göre... Ama beyler alýnmasýn, bir kadýn olarak yaþama baktýðýmýz pencere anlamýnda ayrýcalýklý olduðumuzu da düþünmüyor deðilim. Kadýnlar duygularýna en fazla gözyaþýna kadar kapýlýrlar, erkekler ise zaman zaman yaptýklarýna. Ki bu idareci mantýk, kadýnlarý iþ hayatýnda çok deðerli yapar a dair beklentilerinizi de almak isteriz Genel olarak Cargill in tüm dünyada yaþanan kriz ortamýndan temkinli çýkýþýnýn devam edeceðini bekliyorum. Kriz ülkesine, faaliyet alanlarýna ve ürünlere göre o kadar farklý yaþandý ki çýkýþý da aynen öyle olacak. Keza Türkiye de de sektörler krizi farklý yaþadýlar ve bazýlarý için süreç henüz tamamlanmadý. Türkiye, finansal yapý ve likidite olarak güçlü girdiði bu krizde esas olarak tüketici güven bunalýmý, dolayýsý ile düþen talep ve artan iþsizlik sorunlarýyla karþýlaþtý. Dolayýsý ile gerek global gerekse yerel taleplerin hareketlenmesi ile ekonominin canlanmasý beklenmeli da - %5 düzeylerinde küçülen ekonominin 2010 da %4 gibi mütevazý oranlarda büyümeye baþlamasý beklenmekte; 2009 un son çeyreðinde hareketlenen ev tüketim verileri de bu yönde ilk sinyalleri veriyor. CargillHaberler - Münife Y. Þanlý 13

16 CargillHaberler Tarladan sofraya gýda güvenliðinin Gýda Güvenliðinde baþarýlý olabilmek için kurum kültürünün ve gýda güvenliði konusunun insan boyutunu iyi anlamak ve analiz etmek gerekiyor. Anýmsayacaðýnýz üzere geçtiðimiz yýlýn son sayýsýnda Tarladan Sofraya Gýda Güvenliði ve önemi konusuna deðinmiþtik. Sonuç olarak gýda ve içecek üretiminin ana kaynaðý olan çiftçilerden baþlamak kaydýyla tüm üretici kesiminin, gýda iþleyicilerinin, daðýtýcýlarýnýn hatta tüketicilerin gýdanýn güvenilir ve tüketime uygun olmasýndan sorumlu olduklarýný belirtmiþtik. Gýda güvenliðinin neden önemli olduðuna dair önemli unsurlara kýsaca göz atmýþ; geliþen gýda teknolojisi sayesinde daha önceden farkýnda olmadýðýmýz yeni risk unsurlarýnýn bulunduðuna dikkat çekmiþtik. Bu yazýmýzda, birincil üretimden baþlayarak bu risk unsurlarý nelerdir ve ne gibi tedbirler almalýyýz, gýda güvenliðinin temelinde neler var ve gýda güvenliðinde insan faktörü gibi konular üzerinde duracaðýz. Gýdalardaki riskler Günümüze kadar yapýlan araþtýrmalar, gýda güvenilirliði konusuna riayet edilmediði takdirde birincil üretimden (tarladan) baþlayarak yediðimiz gýdalarda bazý riskler olabileceðini ortaya koyuyor. Bunlarýn baþýnda tarým, veteriner ilaç kalýntýlarý ile çevresel bulaþanlar olarak nitelediðimiz aðýr metaller geliyor. Bu riskleri sýrasýyla mikrobiyal ve fiziksel etkenler, bitki ve deniz toksinleri ile üretim sýrasýnda ortaya çýkan bulaþanlar takip ediyor. Tarýmdan baþlayarak gýda üretimine kadar geniþ bir yelpazede ortaya çýkan bu riskler, halk saðlýðý konusunda -geçen yazýmýzda bahsettiðimiz gibi- birincil üreticiler olan çiftçileri, gýda üreticilerini, daðýtým ve satýþ þirketlerini, kamu kuruluþlarýný ve tabii tüketicinin bizzat kendisini sorumlu hale getiriyor. Nelere dikkat etmeliyiz? Güvenilir gýda üretimi konusunda gýda zincirinde bulunan tüm oyuncularýn sorumluluðu bulunuyor. Ancak gýda ve içecek üretiminin hammadde kaynaðýnýn tarým olduðu gerçeðinden hareket edersek, öncelikle birincil üretime bakmamýz gerekiyor. Birincil üretimi 2 baþlýkta toplayabiliriz: Bitkisel ve hayvansal üretim. Bitkisel üretimde, ürün için tavsiye edilen ruhsatlý tarým ilaçlarýnýn, yeterli dozda, uygun aletle ve uygun zamanda kullanýlmasý gerekiyor. Ýlaçla- Tüketici açýsýndan, satýn alýndýktan sonra gýda ve içecek maddesinin evde muhafazasý ve kullaným þekli de büyük önem taþýyor. Ev ve mutfaklarýmýzda hijyene riayet etmediðimiz ve ürünlerin etiket bilgilerine göre gýdalarý tüketmediðimiz sürece, saydýðýmýz þartlar gerçekleþse bile risk olabileceðini unutmamak gerekiyor. 14 CargillHaberler - Gýda Güvenliðinin Kurum ve Ýnsan Boyutu

17 Tüketicinin gýda güvenliði konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi; saðlýk faydalarýnýn yaný sýra ülke ekonomisine, temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin tesis edilmesine, bu bilincin bir yansýmasý olarak hijyenik üretim ve satýþ yapan iþ yerlerinin artmasýna ve kayýt dýþýnýn azalmasýna katký saðlayacaktýr. Kapak CargillHaberler - Gýda Güvenliðinin Kurum ve Ýnsan Boyutu 15

18 CargillHaberler Gýda güvenliði açýsýndan tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, ambalajlý gýda satýn almaktýr. Çünkü ambalajlý gýda, güvenilir gýda demektir. ma ve hasat arasýndaki süre de gýda güvenliði için çok önemli ve son ilaçlama ile hasat arasýnda geçmesi gereken süreye mutlaka uyulmalý. Ayrýca izlenebilirliðin saðlanmasý için kullanýlan ilaçlarýn, hasat aralýklarý vb. hususlarýn bitkisel üretim aþamasýnda kayýt altýna alýnmasý da oldukça önemli. Ýlaç konusu hayvan saðlýðý için de çok önemli ve Bakanlýkça izin verilen ilaçlarýn, önerilen dozda kullanýlmasý, veteriner ilaçlarýnýn, veteriner hekim reçetesi olmadan kullanýlmamasý gerekiyor. Hayvanlarýn aþýlarý düzenli ve zamanýnda yaptýrýlmalý; Hayvan hastalýklarý ve sebebi belli olmayan hayvan ölümleri derhal Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüklerine ya da köy muhtarýna bildirilmelidir. Hayvanlarýn nakil ve ithalat iþlemlerinde resmi veteriner hekim tarafýndan düzenlenmiþ Veteriner Saðlýk Raporu aranmalý. Bir diðer önemli husus hayvanlarýn ahýr ve aðýllarý ile taþýma araçlarýnýn uygun þartlarda olmasýna ve temizliðine özen gösterilmesi hususu. Ýzlenebilirlik konusu oldukça önemli, bu nedenle yem, veteriner ilaçlarý ve aþýlara iliþkin kayýtlar da tutulmalý. Gýda iþletmecisinin sorumluluklarý Avrupa Birliði düzenlemelerinde ve özellikle 178/2002/EC Gýda Kanununda olduðu gibi; ulusal mevzuat olan 5179 sayýlý Gýda Kanunu, gýda güvenliði ve izlenebilirliðin saðlanmasýnda sorumluluðu gýda iþletmecisine veriyor. Gýda iþletmecisi; ithal ettiði, ürettiði, iþlediði, imal ettiði veya daðýtýmýný yaptýðý gýdanýn gýda güvenliði þartlarýna uymasýndan ve üretim, iþleme ve daðýtým ile ilgili tüm aþamalarda izlenebilirliðin tesis edilmesinden sorumlu bulunuyor. Ayrýca gýda iþletmecisi; Ýyi Üretim Uygulamalarý (GMP) ve Ýyi Hijyen Uygulamalarý (GHP) ve tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarý olarak tanýmlanan HACCP prosedürlerini uygulamakla da yükümlü. Yine ilgili Mevzuat gereði, gýda ve gýda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iþyerleri; Belediye ve yetkili Ýl Özel Ýdarelerince düzenlenen Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatý almak, teknik, saðlýk ve hijyenik þartlarýný gýda mevzuatýna uygun hale getirerek Bakanlýktan çalýþma izni, gýda sicili ve üretim izni belgesi almak zorunda. Satýþ yerleri ile toplu tüketim yerleri ise Belediye ve yetkili Ýl Özel Ýdarelerce düzenlenen Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatý almak ve yine üretici iþ yerleri gibi teknik, saðlýk ve hijyenik þartlarýný gýda mevzuatýna uygun hale getirmek ile yükümlü. Gýda kontrolü ve hijyen denetimi Piyasaya arz edilecek gýda maddelerinin Türk Gýda Kodeksi, Yönetmelikler ve Tebliðler ile belirlenen þartlarý taþýmasý gerekiyor. Bu amaçla ve 5179 sayýlý Kanun kapsamýnda gýda iþyerleri gýda güvenilirliði açýsýndan taþýdýklarý risk durumuna göre düzenli kontrol ve denetime tabi tutuluyor. Mevzuata uygun üretim, daðýtým ya da satýþ yapmadýklarý tespit edilen iþyerleri hakkýnda 5179 sayýlý Kanunun 29 uncu maddesine göre yasal iþlem uygulanýyor. Bu yasal iþlemler; üretim/faaliyetten men etmekten ürünün toplatýlmasýna, imhadan idari para cezasýna, insan saðlýðýný ilgilendiren durumlarda ise daha aðýr cezalara kadar bir dizi yaptýrýmý içeriyor. Gýda Güvenliðinin insan boyutu Tüm yaptýrýmlarýn ötesinde Gýda Güvenliðinde baþarýlý olabilmek, deðiþen dünya þartlarýnda artýk daha fazla çaba gerektiriyor. Bilinen klasik eðitim anlayýþýnýn, testlerin, incelemelerin ve risk yönetimi anlayýþýnýn ötesine geçmek gerekiyor. Bu nedenle þirket kültürünün ve gýda güvenilirliði konusunun insan boyutunu iyi anlamak ve analiz etmek gerekiyor. Binlerce kiþinin çalýþtýðý, üretim yapan veya gýda daðýtan bir þirketin gýda güvenliði performansýný arttýrmak için önce insanlarýn iþ yapýþ þekillerini incelemek ve sonra da deðiþtirmek gerekiyor. Davranýþlarýmýzý deðiþtirmekten bahsediyoruz, bu hiç de kolay deðil. Aslýnda gýda güvenilirliði dediðimiz kavramýn en temelinde davranýþlarýmýzýn olduðunu unutmayalým. Yani basitçe ifade edersek, gýda güvenilirliði baþarýsýzlýklarýnýn en büyük sebebinin davranýþlarýmýz olduðu söyleyebiliriz. Bu perspektiften baktýðýmýzda baþarýlý olabilmek için gýda bilimi ile davranýþ bilimini entegre edip, davranýþsal tabanlý gýda güvenliði risk yönetimi sistemine geçmemiz gerektiði çok aþikar. Cargill Türkiye nin yýlý gýda güvenliði hedeflerinden biri de Davranýþsal Gýda Güvenliði. Bu amaçla yeni yýlla birlikte gýda güvenliði kültür ölçüm anketleri gerçekleþtirilmesi planlanýyor. Bilimsel olarak biliyoruz ki direkt olarak kültürü deðiþtirmek pek olasý deðil. Fakat davranýþlar kültüre olumlu ya da olumsuz olarak etkide bulunabiliyor. Gýda güvenliðini davranýþlarýmýz ile olumlu olarak geliþtirebilirsek Toplam Gý- 16 CargillHaberler - Gýda Güvenliðinin Kurum ve Ýnsan Boyutu

19 Binlerce kiþinin çalýþtýðý, üretim yapan veya gýda daðýtan bir þirketin gýda güvenliði performansýný arttýrmak için önce insanlarýn iþ yapýþ þekillerini incelemek ve sonra da deðiþtirmek gerekiyor. Kapak Bir önemli hususu da burada hatýrlatmak gerekiyor: Satýn alýnan ürünün etiket üzerindeki uyarýlarýna dikkat edilmeli ve her ürünün kendine özgü muhafaza þartlarýnda (sýcaklýk, nem, ýþýk, vb ) satýþa sunulup sunulmadýðý kontrol edilda Güvenliði kültüründe önemli mesafe alabileceðimizi biliyoruz. Zincirin önemli halkasý: Tüketici Gýda zincirinde yer alan tüm halkalar önemli; ancak sonuçta tüm üretimin tüketici için yapýldýðý düþünüldüðünde tüketiciyi ayrý bir yere koymak gerekiyor. Çünkü tüketiciye gelene kadar zincirin her halkasýnda denetim olmasýna raðmen, ekonomik ve ticari kaygýlar var. Bu nedenle merdivenaltý diye tabir ettiðimiz denetimsiz, kayýt dýþý ve saðlýksýz üretim biçimi de her türlü kontrolden kaçarak tüketiciye kadar ulaþabiliyor. Bu da doðal olarak sadece beslenmek ve saðlýklý olmak amacýyla hareket eden tüketiciye farklý sorumluluklar yüklüyor. Bu nedenle tüketici, özellikle gýda ve içecek maddesi satýn alýrken gýda güvenliði açýsýndan birçok hususa dikkat etmek zorunda. Tüketici bu hususlara dikkat ederek hem saðlýðýný koruyacaðý gibi hem de kayýt dýþý üretimle birey olarak mücadele ederek ulusal ekonomiye katký saðlayabilir. Gýda güvenliði açýsýndan tüketicinin dikkat etmesi gereken en önemli husus, ambalajlý gýda satýn almaktýr. Çünkü ambalajlý gýda, güvenilir gýda demektir. Bu nedenle tüketici bir gýda maddesi satýn alýrken önceliðini ambalajlý ve hijyenik gýdalara vermelidir. Taze meyve ve sebzeler ile teknik ve hijyenik koþullara uygun olarak satýlan dökme gýdalar hariç, açýkta satýlan ambalajsýz gýdalar satýn alýnmamalýdýr. Ancak bununla da bitmiyor: Etiket bilgileri ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nca verilen üre tim izin tarih ve numarasýnýn, eðer ürün ithal ise yine Bakanlýðýn ithalat izin ve numarasýnýn etikette yazýyor olmasýna dikkat edilmelidir. Ürünün ambalaj üzerindeki son tüketim tarihi ve raf ömrü dikkatle okunmalý, son tüketim tarihi geçmiþ olan ürünler alýnmamalý ve bu ürünler için satýcý uyarýlmalýdýr. Ayrýca bozulmuþ, bombaj yapmýþ, þiþmiþ, delinmiþ, sýzýntý yapmýþ ambalajlý gýdalar, risk taþýyabileceðinden satýn alýnmamalýdýr. melidir. Kýsaca, depolama ve satýþ yerleri de gýda güvenliði açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Tüketici açýsýndan, satýn alýndýktan sonra gýda ve içecek maddesinin evde muhafazasý ve kullaným þekli de büyük önem taþýyor. Ev ve mutfaklarýmýzda hijyene riayet etmediðimiz ve ürünlerin etiket bilgilerine göre gýdalarý tüketmediðimiz sürece, tüm yukarýda saydýðýmýz þartlar gerçekleþse bile risk olabileceðini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle tüketicinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin; saðlýk faydalarýnýn yaný sýra ülke ekonomisine, temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin tesis edilmesine, bu bilincin bir yansýmasý olarak hijyenik üretim ve satýþ yapan iþ yerlerinin artmasýna ve kayýt dýþýnýn azalmasýna katký saðlayacaðý unutulmamalýdýr. Konu o kadar önemli ve o kadar çok detayý var ki bakýn ikinci yazýmýzda da bitiremedik. Bu yazýmýzda anlattýklarýmýz ne kadar basit ve sade gibi görünse de Gýda Güvenliðini anlamamýz için bir o kadar önemli. Gýda güvenliði konusunda bizi izlemeye devam edin diyoruz Çünkü gelecek yazýmýz, Cargill Türkiye de Gýda Güvenliði ile ilgili neler yapýlýyor üzerine olacak CargillHaberler - Gýda Güvenliðinin Kurum ve Ýnsan Boyutu 17

20 CargillHaberler Gýda Güvenliði Derneði Baþkaný Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði! Tüketici saðlýðýnýn korunmasý ve gýda sektörünün geliþimi Samim Saner bu iki önemli konunun ortak paydasýnýn gýda güvenliði olduðunu söylüyor. Birden fazla þapkasý var Samim Saner in Size esas þapkalarýmdan bir kaçýný tanýtayým diyor; Kalite Sistem Laboratuarlarýnýn yöneticisiyim, Gýda Güvenliði Derneðinin Baþkanýyým ve Boðaziçi Üniversitesi Kimya bölümünde yarý zamanlý öðretim görevlisiyim. Zorlandýðýnýz zamanlar olmuyor mu? sorumuzu: Birden çok þapka taþýmanýn zorluklarý saymakla bitmez tabi. Ýþin en zor yaný ise zamansýzlýk. Ama bu aslýnda bir karakter meselesi; monotonluk ve hep ayný iþle uðraþmak bana göre deðil sanýrým diye cevaplýyor. Zorlanmama raðmen toplumsal bir yarar üretmekten son derece mutluyum. Neyse ki ailem bu konuda çok anlayýþlý.... Güvenli gýda, saðlýklý Türkiye sloganý ile çýktýklarý yolda dernek olarak 6 yýlý geride býraktýklarýný belirten Saner, bu oluþuma baþlarken en önemli duruþlarýnýn, tüketici saðlýðýnýn korunmasý ve gýda sektörünün geliþmesi olduðunu belirtiyor. Bu iki konunun birleþtiði ortak paydanýn gýda güvenliði olduðunu kaydediyor. Konu gýda güvenliði olunca gýda ve içecek konusundaki bilgi kirliliði nden de bahsediyoruz. Çok önemli bir gözlemini bizimle paylaþýyor: Yanlýþ bilgiler nedeniyle iþini doðru yapan üreticiler çok aðýr yaralar aldýðý gibi tüketicinin de güvenilir gýdalara eriþimi engelleniyor. Bu gerçekten hareketle dernek bünyesinde bir Tüketici Hattý tesis ettiklerini söylüyor. Bununla da kalmayýp bir toplumsal proje olarak ilköðretim çocuklarýna yönelik Gýda Dedektifleri projesini hayata geçirmiþler. Aralýk ayý içerisinde 1. Gýda Güvenliði Kongresi ni gerçekleþtiren dernek, bir yandan da Gýda Güvenliði Uzmaný Eðitim Programý ný yürütüyor. Faaliyet çok olunca biz de Saner den her þeyi baþtan anlatmasýný istiyoruz. Dernek fikri ilk nasýl oluþtu? Gýda Güvenliði Derneði (GGD), Türkiye Kalite Derneði nin (KalDer) gýda sektöründeki üyelerinin 'Temiz Mutfak' projesi çalýþmalarý sýrasýnda þekillenmiþ; tüketiciler, iliþkili sektörler, devlet, akademisyenler ve gýda güvenliði çalýþanlarý olmak üzere tüm paydaþlarýn güvenliði konularý ile ilgili iletiþimini, uzlaþmasýný ve ilerlemesini saðlamak üzere 2004 yýlýnda ayrý bir dernek olarak hayata geçirilmiþtir. Bu oluþuma baþlarken en önemli duruþumuz tüketici saðlýðýnýn korunmasý ve gýda sektörünün geliþmesinin; aslýnda gýda güvenliði ortak paydasýnda birleþmeleri gerçeðidir. Gýda güvenliði aslýnda tüketici saðlýðýnýn korunmasý açýsýndan son derece önemli; bir nevi önleyici hekimlik uygulamasý. Gýdayý talebindeki geliþmenin, doðal olarak güvenilir gýda arzýný þekillendireceðinden hareketle tüketicinin bilgilendirilmesini çok önemsiyoruz ve bu konuda çok çeþitli faaliyetlerde bulunuyoruz, projeler hazýrlýyoruz. Mesela GGD web sitesi þu an tüketicilerin gýda güvenliði konusunda bilgilenmek üzere baþvurduklarý referans sitelerden biridir. Diðer taraftan tüketiciler gýda güvenliði ile ilgili olarak yoðun bir þekilde Tüketici Hattýmýzý aramaktalar ( ). Bir diðer önemli toplumsal projemiz ise ilköðretim çocuklarýna yönelik hazýrladýðýmýz Gýda Dedektifleri projesi. GGD ayný zamanda gýda güvenliði konusunda çalýþan uzmanlarýn oluþturduðu dünyanýn en büyük organizasyonu Uluslararasý Gýda Koruma Bir- AB Gýda Güvenliði Eðitim Programý (F4ST) Gýda güvenliðinin bir bütün olarak saðlanmasý konusundaki bilgi birikimi düzeyini arttýrmayý amaçlayan ve Türkiye'de verilen eðitim programýna (F4ST - Tarladan Çatala Gýda Güvenliði) 2 pilot dönemde 52 ülkeden 858 tanesi AB ülkelerinden olmak üzere 2 bin 179 kiþi katýldý. F4ST - Tarladan Çatala Gýda Güvenliði Uzmaný Yetiþtirme Projesi nin Koordinatörlüðü Kalite Sistem Laboratuvarlar Grubu tarafýndan yapýlýyor. Proje, AB tarafýndan Leonardo da Vinci Programý kanalýyla da destekleniyor. Proje Koordinatörü Samim Saner, projenin en önemli amacýnýn; gýda sektöründe çalýþan farklý meslek gruplarýna tarladan çatala gýda güvenliði bakýþ açýsýný kazandýrmak olduðunu ifade ediyor. Bu eðitimin; toplum saðlýðýnýn korunmasýnda çok önemli bir yeri olan gýda güvenliði konusunda bir ilk olduðunu ve bu nedenle hem AB hem de Türkiye de ilgi uyandýrdýðýný kaydediyor. Saner, eðitim programýna baþvuranlar arasýnda AB ülkeleri ve Türkiye'den olmak üzere; gýda ve ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler, kimya mühendisleri, biyologlar, su ürünleri mühendisleri, beslenme uzmanlarý, eczacýlar ve týp doktorlarýnýn bulunduðunu belirtiyor. 18 CargillHaberler - Ortak Payda Gýda Güvenliði

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı