TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de Tür ki ye baþ lýk lý makalede, gü nü müz de, Tür ki ye nin gi de rek Os man lýya a it geç mi þi ne bað la na rak ken di si ne ye ni bir yol çiz mek ü ze re A ta türk ün ko ru yu cu göl ge si n den u zak laþ tý ðý kay de dil di. KEMALÝZMDEN OK DAHA DERÝN OLAN KÖKLER n Ma ka le de, Tür ki ye uz ma ný Franck De bi e'nin, Os man lý öz le mi; Tür ki ye nin Ke ma lizm den çok da ha de rin o lan kök le ri ni bu la bi le ce ði ni, ül ke nin Ak de niz, Ýs lâm ve Kaf kas la r'ýn mer ke zin de ol du ðu dö ne min can lan dý rý la bi le ce ði ni is pat la ma yý he def le mek te dir i fa de le ri ne yer verildi. Ha be ri 5 te YGER EK TEN HA BER VE RiR Haf ta lýk E lif e ki iç say fa lar da YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 30 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr ni as ya.com.tr Kahire'de göstericilerin Ýçiþleri Bakanlýðýný basmak istemesi üzerine önce polis ve göstericiler, daha sonra da ordu birlikleri ve polis arasýnda çatýþma çýktý. ok sayýda kiþinin yaralandýðý olaylarda ölenlerin de olabileceði bildirildi. Ordu Yasaða raðmen sokaða çýkanlar tehlikede tehdidinde bulundu. FOTOÐ RAFLAR: A A TUNUS TAN MISIR A SIRAYAN TEPKÝLER, HÜKÜMETÝN ÝSTÝFASINA RAÐMEN, MÜBAREK DE GÝTMELÝ TALEBÝYLE DEVAM EDÝYOR. UZMANLARA GÖRE OLAYLAR, HALKTAN KOPUK YÖNETÝMLERE KARÞI BÝRÝKEN TEPKÝNÝN SONUCU. HALKA AILAN ATEÞ SONUCU ÖLÜ SAYISI ARTIYOR n Mý sýr'da u za tý lan so ka ða çýk ma ya sa ðý na ve Dev let Baþ ka ný Mü ba rek'in ta le biy le hü kü me tin is ti fa et me si ne rað men pro tes to ey lem le ri ar ta rak de vam e di yor. O lay lar da or du des tek li po li sin ger çek mer mi kul la na rak gös te ri ci le re a teþ aç ma sý so nu cu ö len le rin sa yý sý týr ma nýr ken, Mübarek'e de istifa çaðrýlarý yapýlýyor. Ev hapsine alýnan muhalif lider Baradey de Mübarek gitmeli diye konuþtu. HALKIN ÖFKESÝNE KARÞI SAVUNMASIZ REJÝMLER n Tu nus ve Mý sýr'da ki o lay la rý yorumlayan uz man lar, gös te ri le rin or tak nok ta sý ný, "tem sil e di ci olma yan ve hal kýn is tek le ri ne ce vap ver me yen hü kü met le re kar þý du yu lan ha yal ký rýk la rý nýn bi rik me si" ol du ðu nu i fa de e der ken, Hal kýn öf ke si ne kar þý Arap rejimlerinin dü þün dü ðü müz den çok da ha sa vun ma sýz ol duk la rý or ta ya çýk tý" diyorlar. Ha be ri say fa 7 de ÝSLÂM ÂLEMÝNÝN MÜSTAKBEL HÜRRÝYETÝ Jandarma JÝTEM i kabul etti ÞÝMDÝYE KADAR VARLIÐINI REDDEDÝYORDU n Fa i li meç hul ci na yet ler de a dý gün de me ge len, an cak var lý ðý hep red de di len JÝ TEM in, ku ru cu la rýn dan o lan Bin ba þý Cem Er se ver in 1993 yý lýn da öl dü rül me si o la yýn da var lý ðý nýn ka bul e dil di ði be lir len di. Ha be ri say fa 4 te Emekli albayla görüþmüþ MÝT, DANIÞTAY SALDIRGANI ÝÝN BÖYLE DÝYOR n Er ge ne kon a na dâ vâ sýn da, MÝT'ten mah ke me ye ge len ya zý ya gö re, sa nýk Al pars lan Ars lan ýn, Bul ga ris tan da ya þa yan bir e mek li al ba yý zi ya re ti son ra sýn da Da nýþ tay sal dý rý sý ný ger çek leþ tir di ði i fa de e di li yor. Ha be ri say fa 4 te Yazýsý 2 de BEYAZ SARAY'DAN OLAYLAR ÝLGÝLÝ ÝLK AIKLAMA: Krizi Mýsýr halký çözecek THE TELEGRAPH: ÝSYANCILARI ABD DESTEKLÝYOR n Ýn gi liz The Te leg raph ga ze te si, Mý sýr da Hüs nü Mü ba rek e kar þý a yak la nan ve re jim de ði þik li ði is te yen is yan cý grup la rýn li der le ri nin A me ri ka ta ra fýn dan giz li ce des tek len di ði ni ö ne sür dü. Be yaz Sa ray i se, ül ke de ki son o lay lar la il gi li ilk a çýk la ma sýn da Kri zi Mý sýr hal ký çö ze cek me sa jý ver di. Ha be ri say fa 7 de TUNUS VE MISIR OLAYLARINDAN SONRA Farklý bir Ortadoðu SONUNUN NEREYE VARACAÐI KESTÝRÝLEMESE DE... n ABD de ki dü þün ce ku ru lu þu uz man la rý, do mi no taþ la rý gi bi Tu nus ve Mý sýr gi bi ül ke ler de bir bi ri ar dý na or ta ya çý kan o lay la rýn, ne re ye gi de ce ði kes ti ri le me se de fark lý bir Or ta do ðu mey da na ge ti re ce ði görüþünü ifade ediyorlar. Ha be ri say fa 7 de ISSN VERGÝYÝ ESNAF ÖDÜYOR, YABANCI KAIRIYOR Haberi sayfa 4 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YE NÝ AS YA / 30 OCAK 2011 PAZAR LÂHÝKA Ýs lâm â le mi nin müs tak bel hür ri ye ti Be di uz za man Sa id Nur si. Kendini, yekvücut olan  lem-i Ýs lâ ma fe da ya va zi fe dar ve hi lâ fe te bay rak tar gör müþ o lan bu dev let-i Ýs lâ mi ye nin fe lâ ke ti,  lem-i Ýs lâ mýn sa a det ve hür ri yet-i müs tak be le siy le te lâ fi e di le cek tir. Es ki den be ri i lâ-yý ke li me tul la hý ve be ka- yý is tik lâ li ye ti ve Ýs lâm i çin farz-ý ki fa ye-i ci ha dý de ruh te i le ken di ni, yek vü cut o lan  lem-i Ýs lâ ma fe da ya va zi fe dar ve hi lâ fe te bay rak tar gör müþ o lan bu dev let-i Ýs lâ mi ye nin fe lâ ke ti,  lem-i Ýs lâ mýn sa a det ve hür ri yet-i müs tak be le siy le te lâ fi e di le cek tir. Zi ra þu mu si bet, ma ye-i ha ya tý mýz o lan u huv vet-i Ýs lâ mi ye nin in ki þa fý ný ha ri ku lâ de tâ cil et ti. Mek tu bat, Ha ki kat e kir dek le ri, No: 52., s. 801 *** RÜ YA DA BÝR HÝ TA BE Me â li ve ha týr da ka lan el fa zý ay nen dir. 1335* se ne si Ey lül ün de, deh rin ha di sa tý nýn ver di ði ye is le, þid det le muz ta rip i dim. Þu ke sif zul met i çin de bir nur a rý yor dum. Mâ nen rü ya o lan ya ka za da bu la ma dým. Ha ki ka ten ya ka za o lan rü ya-yý sâ dý ka da bir zi ya gör düm. Taf si lâ tý terk i le, yal nýz ba na söy let ti ril miþ nok ta la rý kay de de ce ðim. Þöy le ki: Bir Cu ma ge ce sin de nevm i le â lem-i mi sâ le gir dim. Bi ri gel di, de di: Mu kad de rat-ý Ýs lâm i çin te þek kül e den bir mec lis-i muh te þem se ni is ti yor. Git tim, gör düm ki, mü nev ver, em sâ li ni dün ya da gör me di ðim, Se lef-i Sa li hîn den ve a sâ rýn meb us la rýn dan her as rýn meb us la rý i çin de bu lu nur bir mec lis gör düm. Hi cap e dip ka pý da dur dum. On lar dan bir zât de di ki: Ey fe lâ ket, he lâ ket as rý nýn a da mý, se nin de re yin var. Fik ri ni be yan et. A yak ta du rup de dim: So run, ce vap ve re yim. Bi ri de di: Bu mað lû bi ye tin ne ti ce si ne o la cak; ga li bi yet te ne o lur du? De dim: Mu si bet þerr-i mahz ol ma dý ðý i çin, ba zan sa a det te fe lâ ket ol du ðu gi bi, fe lâ ket ten da hi sa a det çý kar. Es ki den be ri i lâ-yý ke li me tul lah ve be kayý is tik lâ li yet-i Ýs lâm i çin, farz-ý ki fa ye-i ci ha dý de ruh te i le ken di ni yek vü cut o lan â lem-i Ýs lâ ma fe da ya va zi fe dar ve hi lâ fe te bay rak tar gör müþ o lan bu dev let-i Ýs lâ mi ye nin fe lâ ke ti, â lem-i Ýs lâ mýn sa a deti müs tak be le siy le te lâ fi e di le cek tir. Zi ra, þu mu si bet, ma ye-i ha ya tý mýz ve âb-ý ha ya tý mýz o lan u huv vet-i Ýs lâ mi ye nin in ki þaf ve ih ti za zý ný hâ ri ku lâ de ta cil et ti. Biz in ci nir ken â lem-i Ýs lâm að lý yor. Av ru pa zi ya de in cit se, ba ðý ra cak týr. Þa yet öl sek, yir mi ö le ce ðiz, üç yüz di ri le ce ðiz. Ha ri ka lar as rýn da yýz. Ý ki-üç se ne mevt ten son ra mey dan da di ri len ler var. Biz bu mað lû bi yet le bir sa a det-i â ci le-i mu vak ka te kay bet tik. Fa kat bir sa a det-i â ci le-i müs te mir re bi zi bek li yor. Pek cüz î ve mü te hav vil ve mah dut o lan hâ li, ge niþ is tik bal le mü ba de le e den ka za nýr. Bir den mec lis ta ra fýn dan de nil di: Ý zah et. (De va mý ya rýn) * 1335 Rû mî = 1919 Mi lâ dî Sü nu hat, ye ni tan zim, s. 132; Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 489 LÜ GAT E el faz: La fýz lar: dehr: A sýr, çað. ye is: Ü mit siz lik. ke sif: Ko yu, mat. zul met: Ka ran lýk. ya ka za: U ya nýk hal. rü ya-yý sâ dý ka: Sa dýk rü ya, Rah mâ nî rü ya. zi ya: I þýk. nevm: Uy ku. â lem-i mi sâl: Gö rün tü - ler â le mi. mu kad de rat-ý Ýs lâm: Ýs la mýn ba þýn dan ge çe cek o lan lar. te þek kül: O luþ ma. mü nev ver: Nur lu, nur - lan mýþ, ay dýn. Se lef-i Sa li hîn: Ehl-i Sün net ve l-ce ma a tin ilk reh ber le ri. a sâr: A sýr lar. meb us: Se çi len, gön de - ri len, mil let ve ki li. þerr-i mahz:tam bir þer. i lâ-yý ke li me tul lah: Al - lah ýn a dý ný, Ýs lâ mi ye ti yü - celt mek ve yay mak. be ka-yý is tik lâ li yet-i Ýs - lâm: Ýs lâ mýn ba ðým sýz lý ðý - nýn de va mý. farz-ý ki fa ye-i ci had: Müs lü man la rýn bir kýs mý - nýn yap ma sýy la di ðer le ri nin ü ze rin den kal kan farz ci - had. de ruh te: Yap ma, ye ri ne ge tir me, ü ze ri ne al ma. yek vü cut: Tek vü cut, bir lik ha lin de. sa a det-i müs tak be le: Ge le cek te ki sa a det. ma ye-i ha yat: Ha ya týn e sa sý. âb-ý ha yat: Ha yat su yu, ha ya týn de va mý na ve si le o - lan kan. u huv vet-i Ýs lâ mi ye: Ýs - lâm kar deþ li ði. in ki þaf: Ge liþ me, a çýl - ma, keþ fet me, ih ti zaz: Ha re ke te geç - me, tit reþ me. ta cil: A ce le et tir me. mevt: Ö lüm. sa a det-i â ci le-i mu vak - ka te: Pe þin ya þa nan ge çi ci sa a det. sa a det-i â ci le-i müs te - mir re: Ý le ri de gö rü le cek o - lan de vam lý sa a det. mü te hav vil: Bir hal de dur ma yýp baþ ka þek le gi - ren, de ði þen. mah dut: Sý nýr lan dý rýl mýþ. mü ba de le: De ðiþ tir me. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ýndýr. O dilediðini doðru yola eriþtirip baðýþlar, dilediðine de hak ettiði þekilde azap verir. Allah çok baðýþlayýcý, çok merhamet edicidir. Âl-i Ýmran Sûresi: 129 / Âyet-i Kerime Meâli O ku du ðu nu an la ya ma mak SELÝM GÜNDÜZALP eç ti ði miz gün ler de yo ðun bir tra fik ya þa dýk. Ýs tan bul da ve A da pa za rý nda ba zý o kul la rýn ve ko lej le rin mi sa fi ri ol duk. Soh bet ve im za gün le ri ne ka týl dýk. Sý nýf sý nýf do laþ tý ðý mýz o kul lar da ol du. Þu nu göz lem le dim: Her sý ný fýn psi ko lo ji si fark lý ve her sý nýf ta ki her ço cuk, bir kâ i nat. Tek bir in san ti pi yok kar þý nýz da. Ha yat se be biy le ka rýn ca nýn bi le dün ya dan da ha bü yük ol du ðu dü þü nü lür se, kar þý mýz da ki bu pý rýl pý rýl ha yat la rýn ö ne mi ve de ðe ri o za man bir de re ce an la þý lý yor bel ki. An ne le re, ba ba la ra, öð ret men le re ve mes lek taþ la rý mý za çok iþ dü þü yor. Dün ya nýn ve kâ i na týn ka de ri ni de ðiþ ti re bi le cek e ma net ler e li miz de du ru yor. Kalp le ri ne ve ruh la rý na ne ka tar sak ve ne ve re bi lir sek, o nun la ye ti þe cek ler, öy le bü yü ye cek ler... Ya rýn çi çek le nip mey ve ye dur duk la rýn da, in þal lah biz den al dýk la rý ný ve re cek ler. A man dik kat A man dik kat... Þef ka ti mi zin ý þý ðý on la rýn ha yat la rýn da ve çev re le rin de rast ge le, þu ur suz ca do laþ ma ma lý. So rum lu lu ðu mu zun ne ka dar bü yük ol du ðu nu bu ve si ley le bir kez da ha an la dým. Bir öð ren ci nin so ru su, i çim de yer et ti doð ru su: Ben o ku du ðu mu an la ya mý yo rum. Ne yap mam ge re kir? So ru i çi me iþ le miþ o la cak ki, e pey dir ak lým dan çýk ma dý. Her ne ka dar o an bir þey ler söy le me ye ça lýþ týy sam da, bu so ru da ha ge niþ bir ce va bý hak e di yor. Bu nu da siz ler le pay laþ mak is te dim. Bu so ru, he pi mi zin so ru su as lýn da. Bi zi de ya kýn dan il gi len di ri yor. Ý ti raf e de lim et me ye lim, bu ger çek ten ö nem li bir me se le. Meþ ga le le rin bu ka dar ço ðal dý ðý bir dün ya da, ma a le sef ni te lik li o ku ma ya za man kal mý yor ne hik met se So ru þu nun i çin ö nem li: o cuk luk sa fi ye ti i çe ri sin de so ru la bi li yor bu ö nem li ko nu. A ma yaþ lar i ler le dik çe, bir ta kým duy gu lar da hâ kim ol duk ça, a raz lar ve ma raz lar ço ðal dýk ça, o ku ma nýn ö ne mi, her ve si ley le ken di ni his set ti ri yor ve bu so ru o za man ne ya zýk ki so ru la mý yor. Hâl bu ki der di miz bu. De va sý da bu ra da giz li. Zü be yir Gün dü zalp a ða be yin O ku ya ma mak tan kork sö zü nün mâ nâ sý bir ke re da ha an la þý lý yor sa ný rým. Be þin ci sý nýf öð ren ci si bir gen cin de üç ay da on üç bin say fa ki tap o ku du ðu nu du yun ca a fal la ma dým de sem ya lan o lur. Bu gen ci e pey za man dýr ta kip e di yo ruz a ma çý ta yý bu ka dar yük sel te ce ði ni hiç dü þün me miþ tik doð ru su. Rab bim in þal lah em sal le ri nin a de di ni de ço ðalt sýn. Biz yi ne sa de de dö ne lim. *** Nef si miz týp ký hay laz ve ya ra maz bir ço cuk gi bi Dal dý ðý o yun dan, oy naþ tan o nu her ne ka dar tu tup çek sek de, ak lý, he ve si hep o ra da ka lý yor. Da ha ö nem li uð raþ la rýn i çi ne gir se ve yö nel se de in san; nef sin gö zü yi ne o ra da ka lý yor. Ba zen na maz day ken o lu yor bu, ba zen ki tap o kur ken... Tam o la rak o cid dî i þe ve re mi yo ruz ken di mi zi. Bir da ðý nýk lýk hâ kim. Eþ ya la rýn ve fu zû lî iþ le rin mah kû mu du ru mun da yýz. Han gi þe ye tam o dak la na bi li yor ki in san, la yý ký vec hiy le o ku ma ya, i ba de te de tam o la rak ken di ni ve re bil sin? Her gün kim bi lir, kaç de fa bu gel git le ri ya þý yo ruz i çi miz de Ki ta bý e li mi ze al mak za ten mü him bir me se le. Bu, bi rin ci a þa ma. Son ra o ku na cak bah sin se çil me si ge li yor. Ki ta bý baþ tan a þa ðý þöy le ce ta ra rýz. O nu o ku mu þuz, bu nu bi li yo ruz, þu nun da sý ra sý de ðil dir vs Say fa lar hýz lý hýz lý a kýp gi der e li miz den Ha di, bu nu da at la dýk farz e de lim. Ho þu mu za gi den ye ri ve say fa yý bul duk, o ku ma ya baþ la dýk di ye lim. Bu de fa baþ ta ki so ru çý kar kar þý mý za. O ku ruz, an la ma yýz. Ni ye? Dö ner, bir da ha o ku ruz, bir da ha o ku ruz. Yi ne an la ma yýz ün kü nef si mi zin he ve si, ak lý, gö zü hep baþ ka yer ler de dir. Yýl lar ön ce çok sev di ðim, þim di rah met li o lan bir a ða be yi min bir kar de þi mi ze tav si ye si var dý. On se ki zin ci Söz ü an la ya ma dý ðý ný söy le yen o gen ce: O ku mak tan vaz geç me. De vam et. de miþ ti. Hat ta müm kün se on se kiz de fa o ku. Son ra o a ða be ye: O genç ne yap tý? di ye sor du ðum da, on se kiz de fa o ku du ðu nu, yü zü nün nur gi bi par la dý ðý ný söy le miþ ti. *** Bu me se le de de in ce sýr lar var. Ne fis baþ ka bir ye re ka ça ma ya ca ðý ný an la dý ðýn da, kö þe ye sý ký þýn ca, baþ ka çý kar yol ol ma dý ðý ný gö rün ce, o da pes e di yor. Ne fis bi le hoþ la ný yor o za man o ku mak tan. Per de ler kal ký yor, sýr lar a çý lý yor. Ýlk beþ - on da ki ka en di renç li nok ta. Mü ca de le nin en ö nem li nok ta sý bu ra sý. Ka rar lý du ruþ, nef si de sus tu ru yor. Bu ka rar lý lýk ha li, is tik ra ra dö nü þü yor, bir du â o lu yor a de ta. Al lah (cc) nef sin i na dý ný ký rýp, o nu da ra zý e di yor. Ye ter ki Al lah a da ya na lým, ça lýþ ma ya, o ku ma ya sa rý la lým, sað lam bir du ruþ or ta ya ko ya lým. Ye ter ki, o ku ma az mi miz hiç kay bol ma yan kuv vet li bir ni yet ol sun. O za man ken di si ne hem dün ya da hem a hi ret te hem de ka bir de fay da sý do ku na cak ö nem li bir i ba de tin i çin de ve pe þin de ol du ðu nu an lý yor in san. A yak sü rü me ler, nef sin i þi. A ma o i þe nef si a dap te et mek i se, vic da nýn, ak lýn ve kal bin ön der li ðin de, ger çek bir i nanç ve da va a da mý nýn gö re vi dir. Sý ra dan in san lar la, i de al sa hi bi in san lar a ra sýn da ki fark da bu de ðil mi? O ku mak, ko lay el de e di len bir a lýþ kan lýk de ðil. Yýl lar ge re ki yor ba zen. Oy sa terk et mek i çin kü çük bir tem bel lik ye ti yor. Ö nü mü ze hiç bir en ge lin çýk ma dý ðý, düm düz yol lar da te rak ki yok. En doð ru yo lun ö nün de bi le ni ce en gel le rin ol du ðu bir dün ya da, hiz me tin de, i ba de tin de, o ku ma nýn da ö nün de el bet te bir ta kým en gel ler o la cak týr ve ol ma lý dýr da En gel le ri a þa a þa ö nün de ki he de fe ve i de al le ri ne doð ru yol a lýr in san. O ku ma nýn zor lu ðu ol ma sa i di, o ku ma nýn ö ne mi an la þý la maz dý. O ku yup da an la dýk la rý mý zýn, ha ya tý mý za gi ren o gü zel cüm le le rin ve söz le rin bir kýy me ti ol maz dý. De mek ki müþ kü lat ve zah met ne ka dar çok i se, ko lay lýk ve rah met de o ka dar faz la. Meh med  kif Er soy un de di ði gi bi: Yük a ðýr, ec ri de nis bet le a zîm ol sa ge rek Bir ke re, o ku yup da an la ya ma dý ðý ný söy le mek, Ce nâb-ý Hakk ýn der gâ hý na el a çýp du â et mek de, za ten bir ne vi du â de ðil mi? Ha li ni, za a fý ný, Ya ra ta ný na arz et mek, Süb han o lan Al lah a, her tür lü ek sik ve ku sur dan mü nez zeh o lan Rab bi ne kar þý el le ri ni a çýp ih ti ya cý ný arz et mek de az þey mi dir? Bak, ey nef sim Bir ku su ru nu gör dün ve bil din. Þim di o ku su ru nun gi de ril me si i çin Rab bin den yar dým ni yaz e di yor sun. Da ha ne is ti yor sun? Bu ku su run da ol ma say dý, ken di ni hep ten ku sur suz zan ne de cek tin. O ku yup da an la san, ne fay da sý var dý ki o za man? Þü kür ki, Tam ken di mi zi ve re mi yo ruz di ye þi kâ yet e de cek bir ha li miz var. Ma dem der di miz var, de vâ sý ný da bu lu ruz in þal lah. Bu du rum dan hoþ nut ol ma dý ðý mý zý i fa de e den, vic da ný mýz da o nu dil len di ren bir ya ný mýz var ma dem, bu na da çok þü kür Ýn san ne ka dar de ðer li bir var lýk. Vic da ný mýz, ya ni i çin de ki suf lör, yap tý ðý mýz i þin ek sik li ði ni gö rü yor, bil di ri yor ve di le ge ti ri yor. Ýn san ne muh te þem bir var lýk O o ku sun, o ko nuþ sun, o söy le sin di ye sus muþ, kâ i nat ha zýr da bek li yor. Kul ku sur suz ol maz. Ku su ru nu i ti raf et me yen, za ten kul o la maz. Ýn sa nýn gü zel li ði ve mü kem mel li ði ac zin de giz li, ku su ru nu gör mek te sak lý. Kim ne is te miþ se Mev lâ sýn dan, E li boþ dö nen yok ka pý sýn dan Hiç mah rum kal maz is te yen On dan E li boþ dö nen yok ka pý sýn dan *** Bir yap rak ne ka dar gü zel o lur sa ol sun, a ða cýn ba þýn da ki yap rak la rýn gü zel li ðiy le as la boy öl çü þe mez. Bir a ða cýn tek ba þý na bir gü zel li ði i se bü tün a ðaç la rýn yer al dý ðý kü çük bir ko ru luk la as la boy öl çü þe mez. E vet, tek ba þý na bir yap rak da gü zel dir a ma a ðaç ta ki yap rak lar ka dar de ðil. Tek ba þý na bir a ðaç da gü zel dir a ma bir ko ru luk ka dar de ðil E vet, in san gö rü yor a ma Al lah ýn Ba sîr is mi nin te cel li siy le. Ý þi ti yor a ma Se mi is mi nin te cel li siy le. O ku yor a ma A lîm is mi nin te cel li siy le. An lý yor a ma Ha kîm is mi nin te cel li siy le. Yü rü yor a ma Kay yum is mi nin te cel li siy le. Ha ya týn da ki ek sik le ri ni gö rü yor, gi der me ye ça lý þý yor, ku sur la rý ný i ti raf e di yor. Bun lar da Kud - düs is mi nin te cel li siy le. A dil ol ma ya ça lý þý yor, in saf lý dav ran ma ya ça lý þý yor yi ne ü ze rin de ki  dil is mi nin te cel li siy le. Ve az mi ni, ni ye ti ni du â lar la per çin le me ye ça lý þý yor. Hep Rah man ve Ra him o lan Al lah ýn i na ye tiy le o lu yor bun lar. Ü ze ri ne rah me tin yað dý ðý bun ca gü zel lik ler o lur da, bu in san, çi çek len me den ku ru bir dal, kök süz bir a ðaç gi bi öy le ce kal sýn, o lur mu? Bu ka dar gü zel bes le nen ve bü yü tü len bir var lýk, so nun da bir hiç o lup gi der mi? E vet, bir in sa nýn gö zü gü zel dir a ma bü tün in san lar da ki göz le ri dü þü nün ce, o gü zel li ði id rak et mek da ha bir gü zel o lu yor. Ýn sa nýn ku la ðý, e li, a ya ðý el bet te gü zel dir. A ma Al lah ya rat tý ðý i çin gü zel dir bun lar. Bu nun bü tün in san lar da ay ný þe kil de ya ra týl mýþ bir gü zel lik ol du ðu dü þü nül dü ðün de, o za man iþ te, gü zel le rin gü ze li ni bu lu yor in san. Ý çi fe rah-ý fa hur o lu yor. O gü zel lik duy gu su sa de ce bir ferd de gö rü lüp kal mý yor. Sý fat lar da ki bir - lik ten, ya ni va hi di ye tin te cel li sin den, za týn bir li ði ne, e ha di ye ti ne ge çi yor o za man in san. Týp ký Hz. Yu nus un (as) kýs sa sýn da ol du ðu gi bi Ýþ te o za man sýrr-ý tev hid nur-u e ha di yet i çin de gö rü nü yor. (bkz. Bi rin ci Le ma) E vet, bir e ser ne ka dar gü zel o lur sa ol sun, o e se ri gü zel leþ ti ren sa nat kâ rý da gör mek ve bil mek ge re ki yor. Ak la sa nat kâ rý ný ge tir me yen e ser, e ha di ye tin te cel li sin den mah rum ba kýþ lar, sa de ce e ser de ki gü zel lik le re o dak la nan na zar lar, bir yer de bir a rý za ya se bep o la bi li yor. Va hi di yet ve e ha di yet denk le mi ni ba ký nýz na sýl ku ru yor Be di üz za man: Vâ hi di yet i se, bü tün o mev cu dat Bi ri nin dir ve Bi ri ne ba kar ve Bi ri nin i ca dý dýr de mek tir. E ha di yet i se, her bir þey de, Hâ lýk-ý Kül li Þe yin ek ser es mâ sý te cel lî e di yor de mek tir. Me se lâ, gü ne þin zi ya sý bü tün ze mi nin yü zün i ha ta et ti ði hay si ye tiy le, vâ hi di yet mi sa li ni gös te rir. Ve her - bir þef faf cüz de ve su kat re le rin de, gü ne þin zi ya sý ve ha ra re ti ve zi ya sýn da ki ye di ren gi ve bir ne vi göl ge si bu lun ma sý, e ha di yet mi sa li ni gös te rir. Ve her bir þey de, hu su san zî ha yat ta ve bil has sa her bir in san da, o Sâ ni in ek ser es mâ sý on da te cel lî et ti ði ci het le, e ha di ye ti gös te rir. ( ) E vet, Hâ lýk-ý Vâ hid den baþ ka kim gü ne þi arz lý la ra mu sah har bir hiz met kâr e der? Ve o Vâ hid-i E had den baþ ka kim ha va yý e lin de tu tar, pek çok va zi fe ler le tav zif e dip rû-yi ze min de çe vik ça lak bir hiz met kâr e der? Ve o Vâ hid-i E had den baþ ka ki min had di ne düþ müþ tür ki, a te þi aþ çý yap sýn ve kib rit ba þý ka dar bir zer re cik a te þe bin ler bat man eþ ya yý yut tur sun? Ve hâ ke zâ, her bir þey, her bir un sur, her bir ec râm-ý ul vi ye, o haþ met-i ru bu bi yet nok ta sýn da Vâ hid-i Zül ce lâ li gös te rir. Ýþ te, ce lâl ve haþ met nok ta sýn da vâ hi di yet gö rün dü ðü gi bi, ce mal ve rah met nok ta sýn da da hi, ni met ve ih san, e ha di yet-i Ý lâ hi ye yi i lân e der. ün kü, zî ha yat ta ve bil has sa in san da, o de re ce san at-ý câ mi a i çin de, had siz en vâ-ý ni me ti an la ya cak, ka bul e de cek, is te ye cek ci ha zat ve â let ler var dýr ki, bü tün kâ i nat ta te cel li e den bü tün es mâ sý nýn cil ve si ne maz har dýr.  de tâ bir nok ta-i mih ra ki ye hük mün de, bü tün Es mâ-i Hüs nâ yý bir den mâ hi ye ti nin ay na sýy la gös te rir ve o nun la e ha di yet-i Ý lâ hi ye yi i lân e der. (Mek tû bat, 229) An la sak da an la ma sak da yo lu muz o ku mak tan ge çer. O ku ma ya ça lýþ mak da bir i ba det tir, o da bir va zi fe dir. Ne gü zel der Meh med  kif Er soy: Be kâ yý hak ta ný yan, sa yi bir va zi fe bi lir; a lýþ, ça lýþ ki be kâ, sa y o lur sa hak ke di lir. E vet, mi ni mi ni yav ru la rý mý zýn, o ya rý nýn bü yük le ri nin so ru su, ba kýn bi zi a lýp ne re le re ge tir di... Dert ay ný o lun ca, dil len di re nin kü çü ðü bü yü ðü ol mu yor. Ba zen bir söz, bir cüm le bi zi ki ta býn ba þý na gö tü rü yor, ders ve ib ret al dý rý yor. Dört bir ya ný mý zý ku þa tan pek çok fu zû lî meþ ga le ler den kur tul ma nýn bir ça re si de þu gü zel cüm le yi ha ya tý mý zýn mer ke zi ne ta þý mak tan ge çi yor. Bu nu ilk de fa se ne ler ev vel, çok sev di ðim bir kar de þi mi zin kal dý ðý ders ha ne de ki ça lýþ ma ma sa sý nýn ü ze rin de o ku muþ tum: Ö mür ser ma ye si pek az dýr; lü zum lu iþ ler pek çok tur. (Be di üz za man, Þu a lar, 184) Bu cüm le nin he men al týn da i se o sev gi li yav ru mu zun so ru su na ce vap da o la bi le cek ga yet ve ciz bir cüm le var dý: Beþ da ki ka bir say fa. Bir say fa çok þey de mek tir. O ku mak tan ka çan ve sü rek li er te le yen nef si mi zin se si ni kýs ma ya i se Zü be yir a ða be yin tav si ye si ye ter: Þim di o ku. Ka bir de o ku ya maz sýn! Ba ha ne ler çok Bi rin den kur tul san, bi rin den kaç san, di ðe ri ne ya ka la nýr sýn. Ý yi si mi, Al lah di ye lim, O nun a dýy la Bis mil lah de yip baþ la ya lým. O ku ma yý na sip e den, an la ma yý da na sip e der in þal lah. Al lah ým, bi ze o ku ma yý ko lay laþ týr. An la ma yý ve ya þa ma yý da na sip ey le. Rý zan da i re sin de cüm le mi zi is tih dam ey le SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý YE NÝ AS YA / 30 OCAK 2011 PAZAR HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LE YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA IK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk A KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut OBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Safer 1432 Ru mî: 17 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý An ka ra, be yaz ör tüy le kap lan dý n AN KA RA DA ge ce sa at le rin de baþ la yan yo ðun kar ya ðý þý bütün þeh ri et ki si al tý na al dý. Baþþehir, sa bah be yaz ör tüy le kap lan dý. Va tan daþ lar kar süp ri ziy le u yan dý. O to mo bil le riy le iþ le ri ne git mek is te yen An ka ra lý lar, yol lar da sý kýn tý lý an lar ya þa dý. Ka ra ha zýr lýk sýz çý kan a raç lar se be biy le mad dî ha sar lý ka za lar mey da na gel di. Be le di ye ye bað lý e kip ler her han gi bir o lum suz luk ya þan ma ma sý i çin ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Ankara / ci han Tun ce li de, 141 köy yo lu u la þý ma ka pan dý n TUN CE LÝ DE yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla 141 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Tun ce li de 3 gün dür de vam e den yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla O va cýk, Pü lü mür, Na zý mi ye, Maz girt ve Tun ce li mer ke ze bað lý 141 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. U la þý ma ka pa nan köy yol la rý nýn a çýl ma sý a ma cýy la Tun ce li Ö zel Ý da re si ne bað lý kar la mü ca de le e kip le ri ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Tunceli / ci han Yo ðun kar ya ðý þý a raç la ra ge çit ver mi yor n KÜ TAH YA DA ön ce ki gün ak þam sa at le rin den bu ya na ya ðan kar çev re yol la rýn da a raç la rýn sey ri ni en gel li yor. Ak þam sa at le rin den i ti ba ren a ra lýk sýz ya ðan kar dolayýsýyla a raç la rýn ba zý gü zer gâh lar da zin cir siz ge çiþ le ri ne i zin ve ril mi yor. Kü tah ya - Ge diz, Kü tah ya av dar hi sar, Kü tah ya Af yon ka ra hi sar ka ra yo lun da se yir ha lin de bu lu nan o to mo bil, o to büs, kam yon ve TIR la ra tra fik po lis le rin ce zin cir ta kýl ma sý ko nu sun da u ya rý da bu lu nu lu yor. A raç la rýn da zin ci ri bu lun ma yan sü rü cü ler i se il mer ke zi ne yön len di ri le rek bek le me si tav si ye e di li yor. Kü tah ya Tav þan lý ka ra yo lu çift yön lü o la rak tuz lan ma sý nýn ar dýn dan a raç la rýn ram pa lar da kal dý ðý öð re nil di. kar ya ðý þý son ra sýn da mey da na ge len tra fik ka za la rýn da 4 ki þi ya ra lan dý. Kütahya / ci han Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþarý Habib Soluk, yoðun kar yaðýþý görülen bölgelerde yola çýkacak sürücüleri emniyetleri için gerekli tedbirleri almaya çaðýrdý. Yola tedbirsiz çýkmayýn YO ÐUN KAR YA ÐI ÞI O LAN BÖL GE LER DE TRA FÝ ÐE I KA CAK SÜ RÜ CÜ LE RÝ U YA RAN U LAÞ TIR MA BA - KAN LI ÐI MÜS TE ÞA RI SO LUK, KIÞ ÞART LA RI NA UY GUN TED BÝR LE RÝ MUT LA KA AL SIN LAR DE DÝ. U LAÞ TIR MA Ba kan lý ðý Müs te þa rý Ha bib So luk, yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla, ka ra yol la rý nýn ba zý ke sim le rin de u la þý mýn ak sa dý ðý ný be lir te rek, bu böl ge ler de tra fi ðe çý ka cak sü rü cü ler den kýþ þart la rý na uy gun ted bir le ri, mut la ka al ma la rý ný is te di. Ko nu ya i liþ kin a çýk la ma ya pan So luk, U laþ týr ma Ba kan lý ðý o la rak, Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü ve ri le ri ý þý ðýn da yo ðun kar ya ðý þý gö rü len böl ge ler de u la þým da so run ya þan ma ma sý i çin ge re ken bütün tedbir le ri al dýk la rý ný, Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü e kip le ri nin de ça lýþ ma la rý na a ra lýk sýz de vam et ti ði ni kay det ti. Va tan daþ la ra, yo ðun kar ya ðý þý gö rü len böl ge ler de zo run lu ol ma dýk ça yo la çýk ma ma la rý tav si ye sin de bu lu nan So luk, yo la çý kan sü rü cü ler den i se ge re ken tedbirle ri mut la ka al ma la rý ný is te di. Kar ya ðý þý gö rü len böl ge ler de, yo la çý ka cak sü rü cü le rin ta koz ve çek me ha lat la rý ný yan la rýn da bu lun dur ma la rý ve zin cir tak ma la rý ge rek ti ði ni i fa de e den So luk, sü rü cü le re þe rit ih la li yap ma ma la rý, her han gi bir so run çýk tý ðýn da Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü a raç la rý nýn ça lýþ ma la rý ný ak sat ma ya cak þe kil de dav ran ma la rý, a raç ta kip me sa fe si ni art týr ma la rý, hýz la rý ný dü þür me le ri, tra fik i þa ret ve i þa ret çi le ri ne uy ma la rý ný ö ner di. An ka ra / a a BUZ LAN MA YA DÝK KAT HA BÝB So luk, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Va tan daþ la rý mýz ö zel lik le buz lan ma o - lan ke sim ler de çok dik kat li ol sun. Ka ra yol la rýy la il gi li (0312) , (0312) ve 159 nu ma ra lý hat lar dan bil gi a la bi lir ler. U laþ týr ma Ba kan lý ðý o la rak, yurt ge ne lin de her tür lü ted bi ri al dýk. An cak sü rü cü ler kýþ las tik le ri ni tak maz, zin cir ve ha lat la rý ný yan la - rýn da bu lun dur maz lar sa biz ne ka dar ça lýþ sak da ne ti ce a la ma yýz. E kip le ri miz le 24 sa at sü rü cü le ri mi zin hiz - me tin de yiz, on lar da ted - bir le ri ni a la rak biz le re yar - dým cý ol sun lar. Bu gün, ak - þam sa at le rin de Ýz mir-bor - no va a ra sýn da ki yol da TIR la rýn kay ma sý dolayýsýyla u la þý mýn ak sa dý ðý ný kay de den So luk, Ö zel lik le ye - rel yö ne ti ci le ri miz ve em ni yet güç le ri mi zin þe hir çý kýþ la rýn da TIR la rýn kýþ þart la - rý na uy gun ted bir le ri a lýp al ma dýk la rý ný kon trol et me le riy le, u la þým da ki ak sa ma - la rýn ö nü ne ge çil me si ne bü yük kat ký sað lan mýþ o la cak di ye ko nuþ tu. Þiddetli yaðýþlar sonrasýnda Bodrum ve çevresinde ev ve iþ yerlerini sel sularý bastý. FO TOÐ RAF: CÝ HAN Bod rum da ev ve iþ ye rle ri ni su bas tý MUÐ LA NIN Bod rum il çe sin de et ki li o lan ya ðý þýn se le dö nüþ me si dolayýsýyla çok sa yý da ev ve iþ ye ri ni su bas tý. Can kay bý nýn ya þan ma dý ðý il çe de bü yük çap ta mad dî ha sar mey da na gel di. Bod rum Me te o ro lo ji Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, il çe ye son 8 sa at te met re ka re ye yak la þýk 54 ki log ram ya ðýþ düþ tü. Þid det li ya ðýþ dolayýsýyla ta þan de re ler, Bod rum un Bi tez, Or ta kent, Yah þi ve Tur gut re is bel de le rin de se le yol aç tý. Bel de ler de alt ya pý nýn ol ma ma sý dolayýsýyla de re ler den ta þan yað mur su la rý, ö nü ne kat tý ðý her þe yi de ni ze sü rük le di. Et ki li o lan ya ðýþ ta 30 a ya kýn a raç sel su la rý na ka pýl dý. A raç lar, iþ ma ki ne le ri ve be le di ye e kip le ri ta - ra fýn dan kur ta rýl dý. Or ta kent-tur gut re is ve Bi tez bel de le rin de çok sa yý da ta rým a ra zi si de su lar al týn da kal dý. O lay ye ri ne ký sa sü re de ge len Muð la dan Si vil Sa vun ma e kip le ri kur tar ma ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Ev le ri su lar al týn da ka lan va tan daþ lar, kom þu la rý na sý ðýn dý. Muð la Va li si Fa tih Þa hin, se lin et ki li ol du ðu böl ge ler de in ce le me ler de bu lu na rak yet ki li ler den ve es naf tan bil gi al dý. Va li Fa tih Þa hin, can kay bý nýn ya þan ma ma sýn dan do la yý mut lu ol duk la rý ný be lirt ti. Va tan daþ lar, sa ba hýn er ken sa at le rin de ev ve iþ yer le rin de te miz li ðe baþ la dý. E vi ni su ba san ve eþ ya la rý kul la nýl maz ha le ge len bir ki þi de göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Muðla / ci han TAH LÝL Uhuvvet ve siyaset KÂ ZIM GÜ LE YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Bi rin ci E mir dað ha ya týn da yaz dý ðý mek tup lar dan bi rin de Nur ta le be le ri nin hiç si ya se te ka rýþ ma dýk la rý ný ve hiç bir par ti ye gir me dik le ri ni i fa de e den Üs tad Be di üz za man, bu nun en önemli ve te mel se be bi ni þöy le a çýk lý yor: ün kü i man, mâl-i u mu mî dir (her ke sin or tak de ðe ri dir). Her ta i fe de muh taç la rý ve sa hip le ri var dýr. Ta raf gir lik gi re mez. Yal nýz küf re, zýn dý ka ya, da lâ le te kar þý cep he a lýr. Nur mes le ðin de mü min le rin u huv ve ti e sas týr. (s. 311) Nur ta le be le ri nin a sýl iþ ti gal a la ný o lan i man hiz me ti ve ders le ri, si ya sî ta raf gir lik ve kar þýt lýk la rýn ü ze rin de bir ko num da kal ma yý ge rek ti rir. A ma ak tar dý ðý mýz mek tup ta be lir ti len küf re, zýn dý ka ya ve da lâ le te kar þý cep he al ma tav rý, yi ne Üs ta dýn 1950 den son ra ka le me al dý ðý mek tup lar la Mü nâ za rat ve Hut be-i Þa mi ye gi bi es ki e ser le ri ne ek le di ði not lar da i fa de et ti ði gi bi, si ya se ti din siz li ðe â let et me gay ret le ri ne kar þý müm kün ol du ðu tak dir de ay ný si ya se ti di ne â let, dost ve hiz met kâr kýl ma yý a maç la yan yak la þým lar la so mut la þa rak uy gu la ma ya yan sý tý lýr. Ta biî bu yak la þým lar da da a sýl o lan si ya sî ek sen li ta raf gir lik ve kar þýt lýk lar de ðil, di ne hiz met tir. Bu an lam da ki di ne hiz met mis yo nu, gö nül lü le ri ni doð ru dan si ya se te a tý lýp ka týl mak tan men e der. ün kü di ne hiz met le ak tif si ya se ti bir lik te gö tür mek çok zor, hat tâ im kân sýz dýr. Si ya se tin i cap la rý i le din hiz me ti nin ge rek le ri ço ðu za man çe li þir. Ak tif si ya set, din dar kim lik le ri a þýn dý rýr. Ya ni, si ya set to pu zuy la nur bir a ra da ol maz. O lur di yen ler, el le rin de ki nu run si ya set pro pa gan da sý gi bi al gý lan ma sý na yol aç ma ve i lâ ve ten ik ti dar gü cü nü el le ri ne ge çir dik ten son ra ya pa bi le cek le ri yan lýþ lar la, si ya se ten kar þý la rý na al mak du rum da o la cak la rý bü yük bir ek se ri ye ti nur dan mah rum et me ve ba li ni üst le nir ler. Do la yý sýy la, din hiz me ti ne ha ya tý ný vak fe den ler mut lak su ret te ak tif si ya se tin dý þýn da kal ma lý ve Üs ta dýn de di ði gi bi, ya pý cý ir þad ve i kaz lar la, ehl-i si ya se ti di ne hiz met i çin yön len dir me ye ça lýþ ma lý. Bu nu da yi ne Üs ta dýn or ta ya koy du ðu te mel öl çü ve pa ra met re le ri e sas a la rak yap ma lý. ok has sas ve in ce nü ans la rýn söz ko nu su ol du ðu bir a lan bu. Doð ru an la yýp i sa bet li bir þe kil de uy gu la ya bil mek i çin, her bir öl çü yü ken di ma ka mýn da e le a lýp, tat bi kat ve ter ci ha tý, hak ký ve ri le rek ya pý la cak is ti þa re ler de be lir le mek þart. Ve her hal ve þart ta â dil, den ge li, ger çek çi bir çiz gi ta kip et mek ge re ki yor ki, Üs ta dýn bah set ti ði si ya set te muk te sit mes lek ten ay rý lýn ma sýn. Ne Hay dar a ða, ne Hay do; ben Hay dar di yo rum be ya nýn da ki an lam da bu nu i fa de e di yor. Bu ta výr ve çiz gi, si ya set le il gi li de ðer len dir me ler de if rat ve tef rit ten u zak, cer be ze ye ka pa lý, a bar tý lý yak la þým la ra prim ver me yen, a da let ve i ti dal den sap ma yan bir ol gun lu ðu ge rek ti ri yor. Üs ta da Þey tan dan ve si ya set ten Al lah ý sý ðý ný rým de dir ten en ö nem li se bep ler den bi ri o lan, din dar ve sa lih bir in sa ný sýrf si ya se ten fark lý dü þün dü ðü i çin ye rin di bi ne ba tý rýr ken, fâ sýk ve mü na fýk da ol sa si ya set da þý ný gök le re çý kar ma ha ta sý na düþ me mek de bu nun i cap la rýn dan biri. Bu çe þit ko nu lar da ye ri gel dik çe hep tek rar la ya gel di ði miz ü ze re, Üs ta dýn Sa kýn, sa kýn, ha ri ce ba kan ce re yan lar, hu su san si ya set ce re yan la rý si zi tef ri ka ya dü þür me sin þek lin de ki u ya rý sý ný hiç bir za man ha tý rý mýz dan çý kar ma ma mýz da. A ðýr lýk lý kýs mý Be ya nat ve Ten vir ler i sim li ça lýþ ma da der le nen öl çü ler ý þý ðýn da si ya sî gö rü þü müz el bet te o la cak. A ma bu ka na a ti i fa de ve sa vun ma üs lû bu muz, Nur mes le ðin de mü min le rin u huv ve ti e sas týr çer çe ve sin de þe kil len me li. Tür ki ye nin ya vaþ ya vaþ ye ni bir se çim at mos fe ri ne doð ru i ler le di ði bir sü reç te ge rek si ya sî ter cih kri ter le ri ni, ge rek se bu ko nu la rý tar týþ ma ve mü za ke re üs lû bu nun na sýl ol ma sý ge rek ti ði ni gös te ren i zah la rý ye ni den dikkatle o ku ma lý yýz. Ve geç mi þin tec rü be le ri ni de nazara a la rak, tan si yo nun yük sel me si ne, do la yý sýy la ge rek siz in cin me le re mey dan ver me mek i çin en a zýn dan ken di a dý mý za â za mî has sa si yet gös ter me li yiz. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 SiyahMaviKýrmýzýSarý 4 YE NÝ AS YA / 30 OCAK 2011 PAZAR HA BER FARK Mý sýr dan Su ri ye ye FA RUK A KIR ca ni as ya.com.tr Af ri ka ve Or ta do ðu da ki dik ta tör ler i çin çan lar çal ma ya baþ la dý. Da ha doð ru su, yýl lar dan be ri du yu lan i ti raz ses le ri ne ku lak tý ka yan dik ta tör ler, ar týk kol tuk la rý ný bo þalt mak mec bu ri ye tin de ka lý yor. Ýlk a dým Tu nus ta a týl dý ve a yak la nan halk, yýl lar dan be ri ül ke yi i da re e den dik ta tö rü ik ti dar dan u zak laþ týr dý. Tu nus tan son ra ben zer gö rün tü ler Mý sýr da da ya þa ný yor. Yýl lar dan be ri mu ha le fe tin se si ni ký san dev let baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, ar týk zor du rum da. So ka ða çýk ma ya sa ðý na rað men gös te ri le rin de vam et ti ði Mý sýr da her sa at ye ni ge liþ me ler o la bi lir. O lay lar son ra sý ön ce or du yu so ka ða çý ka ran, son ra da hü kû me ti is ti fa ya ça ðý ran ve is ti fa et ti ren Dev let Baþ ka ný Mü ba rek, bu ham le i le a ca ba ken di si ni kur ta ra bi le cek mi? Ge liþ me le ri de ðer len di ren uz man la rýn ü ze rin de dur du ðu ö nem li bir ko nu var: Bu ge liþ me ler ve kav ga lar sa de ce o lay la rýn ya þan dý ðý ül ke ler le sý nýr lý kal ma ya cak, kom þu ül ke ler ve ni ha yet Or ta do ðu da bu ge liþ me ler den et ki le ne cek. Bü tün dev rim ler de ol du ðu gi bi, Mý sýr ya da di ðer ül ke ler de ge le nin gi de ni a rat ma ih ti ma li de var. Bu ba kým dan hür dün ya nýn bu san cý lý ül ke ler de ki ge liþ me le ri ya kýn dan iz le me si ve de mok ra si ye ge çiþ te on la ra yar dým cý ol ma sý lâ zým. Bu nok ta da Tür ki ye ye de ö nem li gö rev ler dü þü yor. Baþ ka bir ül ke nin iç iþ le ri ne ka rýþ ma ma pren si bi ni de a kýl da tu ta rak, on la ra yar dým cý ol mak i cap e der. Mý sýr da ki ha di se ler den son ra es ki hâl e dön me min müm kün ol ma dý ðý na da dik kat çe ki li yor. Ken di sin den son ra oð lu nu ik ti da ra ha zýr la yan Mü ba rek in, bu þart lar da bu nu yap ma sý çok zor. Ken di kol tu ðu nu mu ha fa za et me si ne de ih ti mal ve ril mi yor. Et se bi le es ki si ka dar de di ðim de dik çi ol ma sý na her hal de dün ya ül ke le ri de se yir ci kal maz. Bü tün bu tar týþ ma lar a ra sýn da kom þu muz Su ri ye nin du ru mu da göz den ka çý rýl ma ma lý. Ba ba E sad dan son ra kýs mî de ði þik lik ler ol muþ ol sa bi le Su ri ye de de sý kýn tý lar ya þan dý ðý her ke sin bil di ði bir ko nu. El bet te hiç bir ül ke de kav ga is ten mez, a ma bun dan ön ce de hiç bir ül ke de dik ta tör ler is ten mez. Bu ba kým dan Su ri ye nin de a çýk ve þef faf bir yö ne ti me ka vuþ ma sý en baþ ta ken di men fa a ti i ca bý dýr. Yö ne ti ci ler mut lak sû ret te se çim le gel me li ve se çim le git me li dir ler. Ýn san Hak la rý ve Maz lum lar i çin Da ya nýþ ma Der ne ði (MAZ LUM DER) Ha ma Kat li â mý yýl dö nü mü mü na se be tiy le Su ri ye de Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a bir mek tup ya zýp þöy le de miþ: 2 Þu bat 1982 de Ha ma da ger çek le þen kat li âm ya kýn ta ri hi mi zin böl ge miz de ya þan mýþ en a cý o lay la rýn dan bi ri dir. Ha ma da baþ la yan bom bar dý man 21 gün sür müþ, bu sü re zar fýn da yak la þýk 40 bin ki þi ha ya tý ný kay bet miþ tir. Kat li âm dan son ra 800 bin ki þi ül ke yi terk et mek zo run da kal mýþ ve o gün ül ke si ni terk e den in san la rýn bu gün kü nü fus la rý yak la þýk 2 mil yo na u laþ mýþ týr. Hâ len di as po ra da ya þa yan bu in san lar ül ke le ri ne dö ne me mek te dir ler. Bu yön de ya pý la cak o lan re form la rýn ve a tý la cak a dým la rýn sa de ce söz de de ðil ger çek çi ve i nan dý rý cý ol ma sý ge rek mek te dir. Ýn san hak la rý a la nýn da ge rek li dü zen le me le ri ya pa rak ken di iç un sur la rýy la ba rý þan Su ri ye nin, ay ný za man da böl ge ve Dün ya ba rý þý na da o lum lu kat ký sað la ya ca ðý bir va ký a dýr. Ge rek Tür ki ye yi i da re e den ler ve ge rek se bu ko nu da ça lý þan si vil top lum ku ru luþ la rý, dost kom þu ül ke le re bu nok ta da yar dým cý ol ma lý dýr. Ül ke le ri yö ne ten i da re ci ler ken di le ri ne gü ve ni yor ve Halk bi zi is ti yor di yor lar sa ser bet se çim ler den kork ma sýn lar. ün kü ta rih þa hit tir ki, kor ku nun e ce le fay da sý ol mu yor. TAZÝYE Kardeþlerimiz Hilmi ve Ekrem Duymaz'ýn dayýsý Duran Kekil'in ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Al lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý T.C. ÞÝÞ LÝ î. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/143 E sas GE REK E LÝ KA RAR KA RAR NO : 2010/485 Da va nýn KA BU LÜ Ý LE, Van i li, Er ciþ il çe si, Be ya zýt C.N:2 H.N:173 BSN:73 te nü fu sa ka yýt lý Ze ki ký zý, Ce mi le den ol ma, Ke þan do ðum lu, T.C kim lik nu ma ra lý Gü lün Gün düz Yýl maz ýn nü fus kay dýn da GÜ LÜN GÜN DÜZ YIL MAZ o lan is mi nin ve so yis mi nin GÜ LÝN YIL - MAZ o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: 6454 Sal dý rý ön ce si e mek li al bay la gö rüþ müþ BÝRÝNCÝ Er ge ne kon da va dos ya sý na MÝT ten ge len ya zý da, Al pars lan Ars lan ýn Bul ga ris tan da ya þa yan e mek li bir al ba yý zi ya ret et tik ten son ra Da nýþ tay ey le mi ni ger çek leþ tir di ði ne i liþ kin du yum a lýn dý ðý be lir til di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma da, sa nýk ve a vu kat la rýn ta lep le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan, mah ke me he ye ti ne baþ kan lýk ya pan ü ye ha kim Ha san Hü se yin Ö ze se, dos ya ya ge len ev ra ký o ku du. Ö ze se, MÝT Müs te þar lý ðýn dan ge len ya zý da, MÝT in is tih ba rat ü ret ti ði, te yit e di le me yen bil gi le rin is tih ba rat o la rak de ðer len di ril me di ði ve çe þit li ma kam la ra su nul ma dý ðý nýn kay de dil di ði ni be lirt ti. Ü ye ha kim Ö ze se, an cak ya zý da, is tih ba rat o la rak de ðer len di ril me yen ba zý ham bil gi le rin de teh li ke ve ö nem arz et me si du ru mun da ge rek li ku rum la ra i le til di ði nin yer al dý ðý ný kay det ti. Ya zý da ör güt ten bah se dil di ði ni bil di ren Ö ze se, söz ko nu su ör gü te e mir ve re nin Bul ga ris tan da ya þa yan e - AMERÝKA'LI ba rýþ ey lem ci si Rac hel Cor ri e nin an ne ve ba ba sý, Ma vi Mar ma ra þe hit le ri nin a i le le ri i le bu luþ tu. Fi lis tin de Ýs ra il bul do ze ri al týn da ha ya tý ný kay be den Rac hel Cor rý e nin an ne si Cindy Cor ri e ve ba ba sý Cra ýg Cor ri e, ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý ný zi ya ret et ti. Cor ri e a i le si i çin va kýf mer ke zin de bir ta nýþ ma top lan tý sý dü zen len di. Top lan tý ya Cor ri e a i le si nin ya ný sý ra Ma vi Mar ma ra ge mi ka tý lým cý la rý ve þe hit ya kýn la rý ka týl dý. Ta nýþ ma top lan tý sýn da bir ko nuþ ma ya pan ÝHH Ge nel Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým, Rac hel Cor ri e nin a dý na sah ne le nen o yu nu her ke sin mek li bir al bay ol du ðu nun, Al pars lan Ars lan ýn, Bul ga ris tan da ki bu al ba yý zi ya re ti nin ar dýn dan Da nýþ tay sal dý rý sý ný ger çek leþ tir di ði nin i fa de e dil di ði ni söy le di. Ya zý da, MÝT Me te la kap lý þah sýn, bu da va nýn tu tuk suz sa nýk la rý a ra sýn da yer a lan Me te Ya la zan gil o la bi le ce ði nin de ðer len di ril di ði ni be lir ten Ö ze se, Mu zaf fer Te kin i le Se mih Tu fan Gü lal tay ý bu ki þi nin ta nýþ týr dý ðý nýn, MÝT Me te la kap lý ki þi nin Tür ki ye i le Bul ga ris tan a ra sýn da ki bað lan tý yý sað la dý ðý nýn an la týl dý ðý ný bil dir di. Ö ze se ay rý ca, Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mah ke me sin de Cum hu ri yet Ga ze te si ne mo lo tof kok tey li a týl ma sý na i liþ kin gö rü len dâ vâ nýn bir leþ tir me ka ra rýy la mah ke me le ri ne gön de ril di ði ni, yi ne Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me sin de Fe ner Rum Pat ri ði Bart ho lo me os a yö ne lik su i kast ha zýr lý ðý yap tý ðý id di a sýy la yar gý la nan Ýs met Reç ber in dos ya sý nýn, bir leþ ti ril me si ko nu sun da gö rüþ a lýn ma sý a ma cýy la mah ke me le ri ne gön de ril di ði ni kay det ti. Ýs tan bul / a a Rachel'in ailesi þehit yakýnlarýyla buluþtu Þe hit a i le le ri Rac hel Cor ri e nin a i le siy le ha tý ra fo toð ra fý çek ti rir ken þe hit Nec det Yýl dý rým ýn e þi Re fi ka Yýl dý rým ýn ku ca ðýn da 3 ya þýn da ki ký zý Me lek i le sah ne ye gel me si sa lon da duy gu lu an la rýn ya þan ma sý na se bep ol du. TÜRKÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, es na fýn yüz de 35 e va ran o ran da ver gi ö de me si ne rað men, pe ra ken de sek tö rün de ki ya sal boþ luk yü zün den ya ban cý ya tý rým cý nýn doð ru dü rüst ver gi ö de me di ði ni sa vun du. Pa lan dö ken, yýl la rý a ra sýn da ya ban cý ser ma ye nin ken di ül ke le ri ne yap týk la rý kâr trans fe ri 54 mil yar do la ra u laþ tý de di. Ký sa va de li ve ya ge ce lik fa iz i çin ge len ya ban cý fon la rýn Tür ki ye de vur-kaç e ko no mi si do ður du ðu nu söy le yen Pa lan dö ken, bu du ru ma ted bir a lýn ma sý ný is te di. TESK Baþ ka ný, Son za man lar da 6 mil yar do lar dü ze yin de sý cak pa ra ül ke miz den çýk mýþ týr. Ma li pi ya sa lar da ba lon et ki si ya ra tan, pa ra mý zýn de ðe ri ni dü þü re rek it ha la tý u cuz la tan, rant çý ký sa va de li sý cak pa ra nýn ye ri ne ka lý cý ve is tih dam o dak lý ya ban cý ser ma ye nin ül ke ye gi ri þi teþ vik e dil me li dir di ye ko nuþ tu. Pa lan dö ken, ya ban cý ser ma ye nin 2007 yý lýn da 22 mil yar do lar la re kor kýr dý ðý ný, an cak 2010 yý lýn da yüz de 68 dü þe rek 7 mil yar do la ra ge ri le di ði ni be lir te rek, 2011 yý lýn da a ðýr lýk lý o la rak tü ke tim iz le me si ge rek ti ði ni söy le di. Rac hel in öz gür lük mü ca de le si nin bir sim ge si ol du ðu nu di le ge ti ren Yýl dý rým, Cor ri e a i le si nin Ýs ra il e kar þý çok zor þart lar al týn da hu kuk mü ca de le si yü rüt me ye ça lýþ tý ðý ný be lirt ti. Rac hel in an ne si Cindy Cor ri e i se Tür ki ye hal ký na du yar lý lý ðýn dan do la yý te þek kür et ti. E þiy le Ýs tan bul a ilk kez gel dik le ri ni i fa de e den Rac hel Cor rý e nin an ne si Cindy Cor ri e, Bun dan son ra i kin ci va ta ným Tür ki ye de di. Rac hel gi bi Ma vi Mar ma ra ge mi si nin de Gaz ze hal ký na des tek ol mak i çin yo la çýk tý ðý ný ha týr la tan an ne Cor ri e, bu tarz ha re ket le rin Fi lis tin mal la rý ve pe ra ken de sek tö rü ol mak ü ze re mil yar do lar ci va rýn da bir ya ban cý ser ma ye gi ri þi ön gö rül mek te dir. Tür ki ye de ki AVM sek tö rü ya tý rý mý 30 mil yar do lar. Bu nun da 10 mil yar do la rý ya ban cý ser ma ye yi tem sil e di yor ve bu 10 mil yar do la rýn ne re dey se ya rý sý son 5 yýl da ger çek leþ ti de di. Pe ra ken de sek tö rü i çin Tür ki ye de ya sal bir dü zen le me ol ma dý ðýn dan, ya ban cý ya tý rým cý nýn ken di ül ke sin de ya pa ma dý ðý ný Tür ki ye de yap tý ðý ný i le ri sü ren Pa lan dö ken, Ký sa va de de yük sek kâr lar el de e dip ken di e ko no mi le ri ne ka zan dý rý yor lar þi kâ ye tin de bu lun du. Es na fýn a lýn te riy le el de et ti ði ka zan cýn dan yüz de 35 e va ran o ran lar da ver gi ö der ken, ya ban cý la rýn bor sa da ka zan dý ðý mil yar lar ca do lar i çin bir ku ruþ bi le ver gi ö de me di ði ne i þa ret e den Pa lan dö ken, Ya ban cý ser ma ye nin 2009 yý lýn da trans fer et ti ði kâr tu ta rý 2,9 mil yar do lar, 2010 yý lýn da bu ra kam 3 mil yar do la rý bu lur ken, yýl la rý a ra sýn da ya ban cý ser ma ye nin ken di ül ke le ri ne yap týk la rý kâr trans fe ri 54 mil yar do la ra u laþ tý di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han hal ký i çin çok ö nem li ol du ðu nu ve son bul ma ma sý ge rek ti ði ni be lir ti. Rac hel Cor ri e nin öl dü rül me si nin ü ze rin den 8 yýl geç ti ði ni i fa de e den an ne Cor ri e, bu sü reç te Ýs ra il de sa de ce bir da va a ça bil dik le ri ni, o nun da ce za da va sý de ðil taz mi nat da va sý ol du ðu nu söy le di. Hu kuk sü re ci hak kýn da bil gi ve ren an ne Cor ri e ya þa dýk la rý sý kýn tý la rý da an lat tý. Prog ra mýn so nun da ÝHH Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Hü se yin O ruç, Cor ri e a i le si ne ve Cor ri e a i le si ni Tür ki ye ye ge ti ren A danz ye Rek lâm yö ne ti ci si Fa tih Bol can a da bir te þek kür pla ke ti ver di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ver gi yi es naf ö dü yor, ya ban cý ka çý rý yor TESK: ES NAF YÜZ DE 35 VER GÝ Ö DER KEN, YA SAL BOÞ LUKTAN YA RAR LA - NAN YA BAN CI YA TI RIM CI 54 MÝL YAR DO LA RI ÜL KE SÝ NE TRANS FER ET TÝ. EKONOMÝK SIKINTI DAR GELÝRLÝYÝ MUCÝDE DÖNÜÞTÜRDÜ AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO), dar ge lir li nin mar ket a lýþ ve ri - þin den su tü ke ti mi ne, koz me tik ten sað lý ða ka dar gün lük ha - ya týn da ta sar ruf i çin baþ vur du ðu yön tem le ri a raþ týr dý. A - TO nun Ya di gar Ha ným ýn Ta sar ruf For mül le ri a raþ týr ma sý na gö re, dar ve or ta ge lir li ler da ha u cuz bir ha yat i çin il ginç ve ya - rar lý for mül ler ü re ti yor. Ge çim sý kýn tý sý se be biy le si ne ma, ti - yat ro, spor, ku a för, gi yim-ku þam gi bi ö zel har ca ma la rý ný ta - ma men ke sen dar ge lir li Ya di gar Ha ným zo run lu har ca ma - la rý ný da as ga ri ye in dir me nin yol la rý ný a rý yor. Spor sa lo nu na git mek ye ri ne, park lar da ya da yü rü yüþ par kur la rýn da spo ru nu ya pý yor. Si ne ma ya git mek ye ri ne TV de di zi iz li yor, kor san DVD sa týn a lý yor ya da in ter net ten film in di ri yor. Ý kin ci el ya da kor san ki tap o - ku yor. Ga ze te le ri in ter net ten ta kip e di - yor. Eð len ce me kân la rý na git mek ye ri - ne,a lýþ ve riþ mer ke zi ge zi yor. A raþ týr - ma ya gö re, bo zu lan mus luk i çin ta mir - ci ça ðýr mý yor, ken di si ta mir e di yor. E vi - ni ken di si bo yu yor. O to mo bi li ni ken di - si yý ký yor. A yak ka bý la rý ný ken di si bo yu - yor. Ka zak, at ký, be re, þal gi bi giy si ve ak se su ar la rý ný ken di si ö rü yor. Tur þu, sal ça, re çel gi bi yi ye cek le ri mar ket ten al mak ye ri ne ken di si ya pý yor. Grip, nez le, so ðuk al gýn lý ðý gi bi sað lýk so - run la rýn da dok to ra git mek ye ri ne bit ki çay la rýy la, þi fa lý ot lar la ya da u cuz ve bi lin dik i laç lar la ken di ken di ni te da vi e di yor. An ka ra / Fa tih Ka ra göz Jan dar ma, JÝ TEM i ka bul et ti VARLIÐI hep red de di len JÝ TEM in, biz zat ku ru cu la rýn dan o lan Bin ba þý Cem Er se ver in 1993 yý lýn da öl dü rül me si o la yýn da var lý ðý nýn ka bul e dil di ði be lir len di. Ci na yet dos ya sýn da Er se ver in öl dü rül me þek lin den de yo la çý ký la rak JÝ - TEM de ki es ki gö re viy le bað lan tý lý o la rak öl dü rül dü ðü i fa de e dil di. JÝ TEM in ku ru cu la rýn dan o lan Bin ba þý Cem Er se ver in geç ti ði miz gün ler de 17 yýl ön ce öl dü rül me si ne i liþ kin ci na yet fo toð raf la rý nýn ya yýn lan ma sý nýn ar dýn dan bu kez de Er se ver ci na ye ti dos ya sýn da JÝ - TEM in var lý ðý na i liþ kin ye ni i puç la rý or ta ya çýk tý. Er ge ne kon un tu tuk suz sa nýk la rýn dan A rif Do ðan ýn JÝ TEM i ben kur dum. 10 bin ki þi lik çe kir dek kad ro var a çýk la ma la rý nýn ar dýn dan ka mu o yun da JÝ TEM in var lý ðý tek rar tar tý þýl ma ya baþ lan dý. Ya þa nan bu tar týþ ma lar sý ra - sýn da A rif Do ðan gi bi JÝ TEM in ku ru cu la rýn dan sa yý lan Cem Er se ver in ci na yet dos ya sýn da ken di sin den JÝ TEM Grup Ko mu tan lý ðý ndan e mek li bin ba þý Ah met Cem Er se ver di ye bah se dil di ði gö rül dü. Söz ko nu su dos ya da ay rý ca o yýl lar da Er se ver ci na ye ti nin fa i li meç hul kal ma ma sý ve ay dýn la týl ma sý i çin dar kap sam lý bir a raþ týr ma ya pýl dý ðý i le ri sü rül dü. JÝ TEM in ru tin dý þý fa a li yet le ri ni ka mu o yuy la pay la þa ca ðý i fa de e di len Cem Er se ver 24 E kim 1993 de An ka ra ya gel dik ten son ra kay bol muþ tu. Er se ver her yer de a ra nýr ken ön ce ar ka da þý Ne val Boz un ce se di An ka ra nýn il çe si am lý de re de, bir gün son ra JÝ TEM i ti raf çý sý Mu rat De mir in ce se di yi ne An ka ra nýn baþ ka bir il çe si Po lat lý da bu lun muþ tu. Er se ver in ce se di i se 4 Ka sým 1993 te de El ma dað da bu lun muþ tu. An ka ra / ci han Kars Va li si Kara: E sas kar ne mah þer de KAR NE da ðý tým tö re ni ne ka tý lan Kars Va li si Ah met Ka ra, öð ren ci ve öð ret men le re E sas kar ne in sa nýn mah þer gü nün de a la ca ðý kar ne dir de di. Ý mam Ha tip Li se si kon fe rans sa lo nun da ki tö re nde Va li Ka ra, þun la rý söy le di: Bu ra sý Ý mam Ha tip Li se si dir. Ý mam Ha tip Li se li ça lýþ ma nýn farz ol du ðu nu bi lir. O nun i çin ben siz le re ça lý þýn di ye nu tuk at ma ya ca ðým. Ý mam Ha tip Li se si öð ren ci si ah lak lý lý ðýn ne de mek ol du ðu nu en i yi þe kil de bi lir. Pey gam be rin ha dis le ri ve Kur ân ýn e mir le riy le hep si ni öð ren miþ tir. Do la yý sýy la ben, doð ru o lun, dü rüst o lun, ya lan söy le me yin de de me ye ce ðim. Bu kar ne le rin sa de ce bir dö ne min bit ti ði ni, baþ ka dö ne me ge çil di ði ni be lir ten bel ge ler ol du ðu nu an la tan Va li Ka ra, Kar ne ler hiç ö nem li de ðil dir ar ka daþ lar. E sas kar ne in sa nýn mah þer gü nün de a la ca ðý kar ne dir. O nun i çin bu kar ne le ri de, bu ha ya tý ný zý da, bu sý nýf la rý ný zý, bu e ði ti mi ni zi de bu na gö re yön len di rin. Dün ya ve a hi ret te de bi rer he de fi niz ol sun ve he de fi ni zi bü yük tu tun. He de fe u laþ mak i çin var gü cü nüz le ça lý þýn. Hýrs la az mi, bir bi rin den a yý rýn. Hýrs lý ol ma yýn, a zim li o lun de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan sem bo lik o la rak kar ne da ðý týl dý ve son o la rak Va li Ka ra, öð ren ci le re ta til zi li çal dý. Kars Dik ta tör ler bir bir dev ri li yor ÝHH An ka ra Þu be ü ye si Ser kan Co dal, Arap ülkelerindeki hal k a yak lan malarýnda a de ta bir do mi no et ki si ya þa nýdýðýný belirterek, "Halk la rýn is ya ný dik ta tör le ri bi rer bi rer de vi ri yor de di. An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu 'nun 261. haf ta a çýk la ma sý ný ya pan ÝHH An ka ra Þu be ü ye si Co dal, son gün ler de dik ta tör dev let baþ kan la rý ta ra fýn dan yö ne ti len Müs lü man coð raf ya lar da ard ar da a yak lan ma lar ya þan dý ðý na dik kat çek ti. Co dal, Ön ce Tu nus, son ra sýn da i se Mý sýr, Ür dün ve Ye men hal ký nýn a yak lan ma sýy la a de ta bir do mi no et ki si ya þa ný yor. Halk la rýn is ya ný dik ta tör le ri bi rer bi rer de vi ri yor di ye ko nuþ tu. Hüs nü Mü ba rek in ABD ve Ýs ra il i le a ra sýn da ki iþ bir li ði sa de ce Mý sýr hal ký na de ðil; Gaz ze hal ký na da za rar ver di ði ni söy le yen Co dal, þunlarý kaydetti: Re fah sý nýr ka pý sý ný ka pa lý tu ta rak, Gaz ze am bar go su nun uy gu lan ma sýn da Ýs ra il in en bü yük des tek çi si ol muþ tur. Halk la rýn öz gür lük ta lep le ri ni kan la bas týr ma ya ça lý þan za lim ler ve on la rýn kü re sel des tek çi le ri bil me li dir ler ki bu se lin ö nü ne set ol ma ya ça lý þan her bir güç yý kýl ma ya mah kûm dur. U mu yo ruz ki; za lim dik ta tör le re kar þý baþ la tý lan bu in ti fa da Müs lü man coð raf ya la rýn ye ni den in þa sý ve ih ya sý i çin bir mi lat o la cak týr. An ka ra/ Re cep Gö ren TGC: Ars lan ýn teh dit e dil me si bü yük u tanç TÜRKÝYE Ga ze te ci ler Ce mi ye ti (TGC), Bu gün Ga ze te si An ka ra Tem sil ci si A dem Ya vuz Ars lan ýn, öl dü rü len A gos Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Hrant Dink hak kýn da yaz dý ðý Bir Er me ni Var: Hrant Dink O pe ras yo nu nun Þif re le ri adlý ki tap se be biy le teh dit e dil me si nin ba sýn öz gür lü ðü a çý sýn dan bü yük bir u tanç kay na ðý ol du ðu nu bil dir di. TGC den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ars lan ýn, mek tup la ka laþ ni kof mer mi si ve be yaz renk li bir be re gön de ri le rek teh dit e dil me si nin de mok ra si a çý sýn dan va him bir du rum ol du ðu kay de di lerek, týp ký da ha ön ce ki ga ze te ci ci na yet le rin de ol du ðu gi bi Hrant Dink in öl dü rül me sin de de ger çe ðin üs tü nün ka mu o yuy la pay la þýl ma dan ör tül me sin den ve da va nýn za man a þý mý na uð ra týl ma sýn dan du yu lan en di þe di le ge ti ril di. A çýk la ma da, Yet ki li le ri, Ars lan ýn uð ra dý ðý teh di din kay na ðý ný or ta ya çý kar mak i çin gö re ve ça ðý rý yo ruz. Tür ki ye de da ha faz la de mok ra si is te yen her ke sin, hal kýn doð ru ve yan sýz ha ber al ma hak ký ve ba sýn öz gür lü ðü ne sa hip çýk ma sý ge rek ti ði ni ha týr la tý yo ruz de nil di. Tür ki ye Ya yýn cý lar Bir li ði de Ars lan ý teh dit e den le rin a çý ða çý kar týl ma sý ný ta lep et ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya TAZÝYE Hayatýný iman ve Kur'ân dâvâsýna adamýþ deðerli aðabeyimiz Mustafa Toros'un vefa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Al lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. anakkale ve ilçeleri Yeni Asya Okuyucularý

5 HABER 5 YE NÝ AS YA / 30 OCAK 2011 PAZAR MEHMET KARA (A) ve (T) li muhalefet ANKARA Mec lis 10 gün lük ta ti lin ar dýn dan Sa lý gü nü ça - lýþ ma la rý na baþ la dý. Er do ðan ýn yurt dý þýn da ol ma sý se be biy le AKP nin gru bu yok tu, a ma di ðer par ti le rin grup top lan tý la rý ya pýl dý. Mu ha le fet par ti si li der le ri, Er do ðan ve hü kü me ti sert þe kil de e - leþ ti rir ken, Er do ðan ha liy le ce vap ve re me di. Grup top lan tý sý ya pan lar dan bi ri si MHP Ge nel Baþ ka ný Bah çe li ydi. Bah çe li, hü kü me tin an la yý þý ný (T) har - fiy le ö zet ler ken so nu nu i se (A) har fiy le bað la dý... Bu il ginç ko nuþ ma nýn o bö lü mü nü ak ta ra lým: Hü kü me tin se kiz yýl lýk ik ti da rý ný, (T) i le baþ la yan ke li - me ler le ö zet le di: Tah ri bat, tef ri ka, ta lan, ta lih siz lik, ta - kat siz lik, tah ri fat ve ta ru mar Bah çe li nin hü kü me tin so nu nun gel di ði ni i se (A) har - fi i le baþ la yan ke li me ler le i fa de et ti: Bü yük Türk mil le ti ah lâk sýz lý ðýn, a sa yiþ siz li ðin, ar - sýz lý ðýn, a nar þi nin, a çý lý mýn, a na fo run, a van ta nýn, a ciz li - ðin, a da let siz li ðin, ay maz lý ðýn, ah mak lý ðýn, a kýl sýz lý ðýn, an gar ya nýn, a sa bi ye tin ve a ta le tin ü ze ri ni san dýk ta ki ter - ci hiy le mü hür le ye cek Se çi me ka dar ba ka lým al fa be de ki han gi harf ler le mu ha le fet ya pý la cak, ya da han gi harf ler le mu ha le - fe te ce vap ve ri le cek? *** GA ZE TE CÝ NÝN GÖ RE VÝ NE DÝR? Bu so ru ya, bir ha be ri ta kip e dip ha ber yap mak ya da ma ka le yaz mak þek lin de ce vap ve ri le bi lir. An cak ge çen haf ta gör dük ki, ga ze te ci nin gö rev le ri as lýn da da ha ge niþ miþ! Ha ber yap ma nýn dý þýn da bir de a jan lýk gö re vi de var mýþ. Geç ti ði miz haf ta i çin de ga ze te le re bir ha ber yan sý dý. Ha be re gö re CHP nin çi çe ði bur nun da ge nel baþ kan yar dým cý la rýn dan Hur þit Gü neþ, par ti si nin Ýz mit il bi na - sýn da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da il ginç bir i ti raf ta bu lun muþ. AKP Ge nel Mer kez bi na sý na bir ga ze te ci dos tu nu ca sus o la rak gön der di ði ni, bi na i çin de ki bü tün iþ le yi þi, ça lýþ ma la rý ve na sýl po li ti ka ü ret tik le ri ko nu sun - da her þe yi öð ren di ði ni söy le miþ. Gü neþ, Ýk ti dar par ti si AKP nin na sýl si ya set yap tý ðý ný, ü re tim mer ke zin de ne - ler yap týk la rý ný öð ren mem ge re ki yor du. Bu nu na sýl ya - pa ca ðým ko nu sun da bir ga ze te ci dos tum dan yar dým al - dým. Ba na, i çe ri de na sýl ça lýþ týk la rý ný bir bir an lat tý. AKP i le ar týk ay ný pa ra lel de si ya set ya pa ca ðýz de miþ. Ha be rin doð ru o lup ol ma dý ðý ný bil mi yo ruz. Ha - be rin tek zip e dil di ði ni de gör me dik. Ha be re AKP li Hü se yin e lik tep ki gös te rir ken, Ca sus gön der - me si ne ge rek yok, gel sin ler bil dik le ri mi zi an la tý rýz di ye de tek lif gön der di. An cak bu ra da a sýl tar tý þýl ma sý ge re ken ko nu, i ki par ti a ra sýn da ki yar dým laþ ma dan(!) çok, o ga ze te ci nin bu nu na sýl ka bul et ti ði ol ma lý. Oy sa bu hiç tar tý þýl ma dý. Bu ga ze te ci nin kim ol du ðu he nüz or ta ya çýk ma dý. A - ma ba sýn mes lek ör güt le rin den tep ki ler çýð gi bi gel di. 11 mes lek ku ru lu þu Gü neþ in bu a çýk la ma la rý na tep ki gös - ter miþ. Tep ki le rin de þu i fa de ler le çað rý da bu lun muþ lar: Sa yýn Gü neþ i, id di a sý doð ruy sa, ga ze te ci dos tu nu der hal a çýk la ma ya ve bu mes le ðin o nur lu, ce fa kâr e - mek çi le ri ni zan al týn da bý rak ma ma ya ça ðý rý yo ruz. Biz de bir ga ze te ci o la rak bu tep ki nin al tý na im - za mý zý a tý yo ruz. *** VE TE RÝ NER DE YÝM, GE LE CE ÐÝM Ga ze te ci lik de miþ ken, geç ti ði miz haf ta dik ka ti mi zi bir ya za rýn kö þe sin de ki no tu çek ti. Da ha ön ce ga ze te ler de ya zar la rýn kö þe le rin de, Ra - hat sýz lý ðý se be biy le ya zý sý ný ya za ma mýþ týr, Yýl lýk iz ni mi kul la na ca ðým i çin bir sü re a ra nýz da o la ma ya ca ðým ya da Ya za rý mýz yurt dý þýn da ol du ðu i çin ya zý sý ný gön - de re me miþ tir tü rü not la ra rast lar dýk. An cak geç ti ði miz gün ler de Ha ber türk ya za rý Ser dar Tur gut un kö þe si ne ba kan lar sür priz bir i - fa dey le kar þý laþ tý. Not ta ay nen þun lar ya zý yor du: Ya za rý mýz a cil du rum ne de niy le ve te ri ne re git ti ði i çin bu gün kü ya zý sý ný ya za - ma mýþ týr... Yo ru mu da ar týk siz ya pýn *** AR PI LA CAK SIN, AR PI LA CAK SIN! Mec lis 10 gün lük a ra dan son ra ilk ça lýþ ma gü nün de, MHP nin kar þý lýk sýz çek ke þi de et me su çun dan do la yý mað dur o lan la rýn so run la rý nýn a raþ tý rýl ma sý na yö ne lik Mec lis a raþ týr ma ö ner ge si nin gö rüþ me le ri var dý. Gö - rüþ me ler sý ra sýn da ö ner ge nin a ley hin de ko nu þan AKP Bar týn Mil let ve ki li Yýl maz Tunç un, ik ti dar la rý dö ne - min de kar þý lýk sýz çek dâ vâ la rýn da ve mah kû mi yet sa yý - la rýn da a zal ma lar ol du ðu nu söy le me sin den son ra mu - ha le fet sý ra la rýn dan i ti raz gel di. MHP An tal ya Mil let ve ki li, ar pý la cak sýn, çar pý la - cak sýn! Doð ru söy le, çar pý la cak sýn! di ye ses len me si ni duy maz dan ge len Tunç ko nuþ ma sý ný sür dür dü. Yi ne Yýl dýz, Bu ka dar kuy ruk lu su ol maz! di ye rek tek rar laf at tý. Yi ne ce vap gel me yin ce, Ö den me yen çek sa yý sý ný da bir söy le se ne! Ýl lüz yon yap ma! di ye ba ðýr ma sý kar þý - sýn da Tunç, bun la rýn res mî ra kam lar ol du ðu nu söy le di. Tunç yi ne ko nuþ ma sý ný sür dü rüp AKP ik ti da rýn da sa yý lar da a zal ma ol du ðu nu söy le me ye de vam e din ce, Yýl dýz, Yu ka rý da Al lah var Al lah! ar pý la cak sýn... di ye - rek o tur du ðu yer den ses len di. Tunç bu nu duy maz lýk - tan ge le rek ko nuþ ma sý ný ta mam la dý. Ö ner ge ka bul e dil me di, an cak bu çar pý la cak sýn söz le ri a kýl lar da kal dý. Baþ ta a dem-i mer ke zi yet ve muh ta ri - yet/ö zerk lik ol mak ü ze re, gü nü müz de or ta ya a tý lan tez ler ye ni de ðil, bir a sýr ön ce sin de ha ra ret le or ta ya a týl mýþ tý. Bu a çý dan Be di üz za man ýn ce vap la rý, baþ ta de mok ra tik ö zerk lik ol mak ü ze re di ðer bü tün tar týþ ma la ra a çýk lýk ge ti rir. Os man lý nýn çö zü lü þü ne çö züm ler a ra nýr ken, is tib dat tan kur tul ma çâ re le ri o la rak dev rin fik rî sý kýn tý lý ve çal kan tý lý kar ga þa sýn da pi ya sa ya sü - rü len Os man lý cý lýk, Türk çü lük ve Ýs lâm cý - lýk a kým la rý na mu ka bil kur tu lu þu en te lek tü el fer di yet çi fi kir ler de ve yi ne bir Ba tý re çe te si o lan Ang lo-sak son a dem-i mer ke zi yet te gö - ren le re en ev vel Be di üz za man i ti raz e der. Te mel de mil lî mu hab bet le mil lî bir lik ve be - ra ber lik bað la rý nýn tah ki mi ni ö ne ren Be di üz za - man, Kürt le re hi tâ be de, Ka vim le rin mad dî ve mâ ne vî kal kýn ma ve re fa hý nýn mil le tin hâ ki mi - ye ti ni te min i le ha yat ma ki ne si nin bu ha rý o lan hür ri yet ol du ðu nu ders ve rir. Bü tün Os man lý un sur la rý nýn bir a ra da ol - ma sýy la kuv vet ka zan dý ðý ný be yân e der. Biz ki ek se riz (bir lik te ço ðun lu ðuz) mu vah hi diz (Al lah ýn var lý ðý na ve bir li ði ne i na nan Müs - lü man la rýz.) Tev hid le mü kel lef ol du ðu muz gi bi, it ti ha dý (bir lik ve bü tün lü ðü) te min e - de cek mil lî mu hab bet i le mu vaz za fýz (va zi - fe li yiz) di ye ya zar. Ec ne bi mih rak la rýn a dem-i mer ke zi yet ve muh ta ri yet per de sin de Ýs lâm mil let le ri a ra sý - na sok mak is te di ði kav mi yet çi lik, et nik ve böl - ge sel a yý rým cý lýk be lâ ve fit ne si ne kar þý, bir lik ve bü tün lük yö nü müz o lan mer ke zî u sûl ün ö ne mi ni or ta ya ko yar. Ýs lâm dün ya sý ný is ti lâ et me e me lin de ki em - per ya list güç le rin muh ta ri yet çi dü þün ce ler le Ýs lâm â le mi ni par ça la yýp sö mür ge si ha li ne ge - tir mek a ma cýy la is ti mal et tik le ri ni be lir tir. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, ; ) Â HEN GÝ TE RAK KÝ MER KE ZÎ U SÛL LE O LUR Sa hi ci ve sür dü rü le bi lir kal kýn ma nýn, de - mok ra tik mer ke zî u sûl le ül ke nin de mok ra tik - leþ me yi ba þar mýþ, hak ve öz gür lük ler le o la bi le - ce ði ni ýs rar la i fâ de e der. A dem-i mer ke zi yet ve muh ta ri ye tin/ö zerk li ðin cid dî sa kýn ca la rý ný na za ra ve rir. Bu nun en ev vel Kürt le rin za ra rý na o la ca ðý ný i kaz e der. Meþ ru ti yet yýl la rýn da Ýs tan bul da ki hi tap ve nu tuk la rýn dan, ga ze te le re yaz dý ðý ma ka le ler den Þark ta a þi ret le re ver di ði Meþ rû ti yet ve hür ri - yet ders le ri ne, mah ke me mü da fa a la rýn dan te lif et ti ði ri sa le le re ve lâ hi ka mek tup la rý na ka - dar bü tün ya zý la rýn da va ta nýn ve mil le tin bir li - ði ni e sas a lan Be di üz za man, her ve si ley le Kür - dis tan dü þün ce si ni ve fe de ras yon bö lün me si - ni red de der. Bu te zin deh þe ti ni, on üç a sýr ön ce öl müþ câ - hi li ye â de ti ýrk çý lý ðýn di ril me si, fit ne nin u yan dý - rýl ma sý ve is tik bal se mâ mýz da cen net va ta ný mý - zýn ce hen ne me çev ril me si o la rak ni te ler. Bu tür tez le rin pe þi ne dü þen le ri, fi kir le ri ka rýþ tý rýp hür ri yet ve meþ rû ti ye ti tak dir et me yen ler o la - rak ta ným lar. (Mü nâ za rât, Es ki Sa id Dö ne mi E - ser le ri, 229) De mok ra si nin yay gýn laþ ma sý ve ye rel leþ me si - nin, her kav min de vam lý lýk se be bi ni sað la yan mil lî örf ve â det le ri ni ve ken di le ri ne mah sus di li ve e de bi ya tý nýn fik rî ka bi li yet ka pa si te si ne uy - gun o la rak ge liþ ti ril me si ve ko run ma sýy la bü tün de mok ra tik kül tü rel hak ve hür ri yet le rin te mi - ni nin ge re ði ni bil di rir. Be di üz za man a gö re, â hen gi te rak ki de di ði, me de ni ye tin tat lý su yun dan or tak la þa iç me le ri, de mok ra si, hak ve hür ri yet ler de ge liþ me le ri, çe - þit li ka vim le rin ve böl ge le rin e ði tim, ir fan, sos - yal ve ik ti sa dî a çý dan se vi ye si ay ný ge liþ miþ lik se vi ye si ne gel me le ri i çin, va tan daþ la rý bir bi ri ne bað la yan mâ ne vî ve mad dî bað la rýn kuv vet len - dir me siy le o la cak týr. Bu da an cak u sûl-u mer - ke zi ye o lur Ý NAN VE VA TAN DAÞ LIK E SA SI Mad dî ve mâ ne vî kal kýn ma i çin þah sî te þeb - büs ün, i ni si ya tif a lan ce sur ve mü te þeb bis tav - rýn, so run la rý çöz me ve ge liþ me yo lu nu aç ma da bü yük ö nem ta þý dý ðý ný i fa de e den Be di üz za - man, Ýs tib dat dev rin de hü kü met çeþ me ba þýy - dý; o ra da ki bo zul ma her ta ra fa za rar ve ri yor du. A ma hür ri yet ve meþ rûti yet ten son ra hü kü met mer ke zi ha vuz ol du, pý nar lar sa halk ta ve öy le ol ma lý i fâ de siy le söz ko nu su mer ke zî u sûl un ö ne mi ni zi hin le re su nar. Kürt le re, meþ ru ti ye ti, de mok ra si yi i lim, fa zi let ve ah lâk alt ya pý sýy la tak vi ye et mek le, de mok ra si ve hür ri yet le ri ça - buk laþ tý ra bi le cek le ri ni, bu nun i çin gay ret gös - ter me le ri ge rek ti ði ni, ak si hal de salt þi kâ yet e dip baþ ka la rý ný suç la ya rak, bir bi riy le di di þe rek va kit ge çir me nin bir ne ti ce ver me ye ce ði ni i kaz e der. Ger çek bir hür ri yet çi de mok ra si yi, mil let hâ - ki mi ye ti ve mil le tin tem sil ci le ri Mec lis in kon - tro lün de ça lý þan hiz met kâr dev let o la rak ta ným - la yan Be di üz za man, Þar kî A na do lu da a þi ret le re ver di ði ders ler de, Öy le i se ken di niz den þi kâ yet e di niz. Her ka ba ha ti dev le te ve Türk le re at - mak la al da nýr sý nýz u ya rý sýn da bu lu nur. (Mü - nâ za rât, Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 225) Be di üz za man, Türk le rin ve Kürt le rin tam bir leþ miþ Ýs lâ mî ve di nî bir mil li yet teþ kil et ti ði ni be lir tir. Ý nanç ve va tan daþ lýk bað la rý ek se nin de çö züm yo lu nu gös te rir. (Hut be-i Þâ mi ye, 228) o ðu ya ban cý mer kez ler de ha zýr la nan yol ha ri ta la rý nýn, ec ne bi le rin üf le di ði u çuk tez le rin bir i þe ya ra ma dý ðý gö rül dü, gö rü lü yor. De mok - ra tik a çý lým ve ö zerk lik tar týþ ma la rýn da Be di - üz za man ýn bu te mel tes pit le ri ne mut la ka ku lak ve ril me li dir Ecnebi tezlerine karþý, çözüm ekseni BAÞKENT YAZILARI CEVHER ÝLHAN Be di üz za man, Türk le rin ve Kürt le rin tam bir leþ miþ Ýs lâ mî ve di nî bir mil li yet teþ kil et ti ði - ni be lir tir. Ý nanç ve va tan daþ - lýk bað la rý ek se nin de çö züm yo lu nu gös te rir. Tür ki ye, A ta türk göl ge sin den u zak la þý yor FRAN SIZ L EX PAN SÝ ON DER GÝ SÝ TÜR KÝ YE NÝN GÝ DE REK OS MAN LI YA A ÝT GE MÝ ÞÝ NE BAÐ LA NA RAK KEN DÝ SÝ NE YE NÝ BÝR YOL ÝZ MEK Ü ZE RE A TA TÜRK ÜN KO RU YU CU GÖL GE SÝN DEN U ZAK LAÞ TI ÐI NI KAY DET TÝ. DO ÐU YA DOÐ RU BÝR KAY MA YOK MA KA LE DE, Tüm Ke ma lizm dö - ne min de do ðu ya sýrt çe vi ren Tür ki - ye nin a ca ba ye ni den yön de ðiþ ti re - rek Ba tý dan u zak laþ mak ta mý dýr? so ru su na An ka ra da gö rev ya pan Av ru pa lý bir dip lo ma týn, Ke sin lik le ha yýr; Tür ki ye gü cü nün far ký na va - ra rak tüm komp leks le rin den kur - tu lan bir ül ke ha li ne ge li yor, çev re - si ni keþ fe di yor ve her ül ke gi bi men fa at le ri doð rul tu sun da koz la rý - ný oy nu yor þek lin de ver di ði ce va bý yer al dý. Ül ke nin yük se li þi nin, e ko - no mi sin de ki kay da de ðer ge liþ me ol ma say dý müm kün ol ma ya ca ðý na dik kat çe ki len ma ka le de, ar týk Tür - ki ye nin, U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu nun (IMF) mü da ha le siy le bir kez da ha e ko no mik if las tan kur tul du ðu 2000 li yýl lar dan çok u zak ta ol du ðu vur gu lan dý. Ma ka le de hâ lâ yay gýn i ma jý na kar þýn Tür ki ye nin, ar týk bir za na at ve teks til ül ke si ol ma dý ðý ný, a ir bus i çin par ça ü ret ti ði ni, Re na ult i çin ilk e lek trik li a ra ba yý i mal et ti ði - ni yaz dý. An ka ra / a a L'Expansion'da yayýmlanan ''Osmanlý Ýmparatorluðu'nun Ýzleri Üzerinde Türkiye'' baþlýklý makalede, "Osmanlý özlemi bir AKP ürünü olup; Türkiye'nin Kemalizmden çok daha derin olan köklerini bulabileceðini, ülkenin Akdeniz, Ýslâm ve Kafkaslarýn merkezinde olduðu dönemin canlandýrýlabileceðini ispatlamayý hedeflemektedir'' denildi. FRANSIZ der gi si L Ex pan si on, gü nü müz de, Tür ki - ye nin gi de rek Os man lý ya a it geç mi þi ne bað la na rak ken di si ne ye ni bir yol çiz mek ü ze re A ta türk ün ko - ru yu cu göl ge sin den u zak laþ tý ðý ný yaz dý. L Ex pan si on, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun Ýz le ri Ü ze rin de Tür ki ye baþ lýk lý ma ka le ya yým la dý. Dev - let Ba ka ný Za fer að la yan ýn a çýk la ma la rý na da yer ve ri len ma ka le de, Tür ki ye nin ek sen de ðiþ tir di ði ne yö ne lik id di a la rý de ðer len dir di. Gü nü müz de, Tür - ki ye nin gi de rek Os man lý ya a it geç mi þi ne bað la na - rak ken di si ne ye ni bir yol çiz mek ü ze re A ta türk ün ko ru yu cu göl ge sin den u zak laþ tý ðý i fa de e di len ma - ka le de, þu i fa de le re yer ve ril di: Bu du rum, ül ke nin kom þu la rý na sýrt çe vir di ði; ba tý i le i liþ ki le ri ne ön ce - lik ver di ði, im pa ra tor luk geç mi þi ni red det ti ði Ke - ma list dö nem den de ke sin bir kop ma yý i fa de et - mek te dir. Bu kop ma, Ah met Da vu toð lu ta ra fýn dan ku sur suz bir þe kil de ha ya ta ge çi ril miþ tir. Bir çok ya - ban cý di li ko nu þa bi len par lak Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu - toð lu, Os man lý un su ru nu kul la na bi le ce ði hiç bir fýr - sa tý ka çýr ma mak ta dýr yý lýn da ki u nu tul maz ko nuþ ma i çin Sa ray bos na nýn se çil me si te sa dü fi de - ðil dir. Es ki Yu gos lav ya sa va þý sý ra sýn da öl dü rü len Bos na lý Müs lü man la rýn sem bo lü o lan ve 1461 yý - lýn da Os man lý lar ta ra fýn dan ku ru lan þe hir de, Ah - met Da vu toð lu, ül ke si nin he def le ri ni ta ri hi bir de - vam lý lýk i çin de a çýk ça di le ge tir miþ; 16 ýn cý yüz yýl - da, ay nen Os man lý la rýn dün ya po li ti ka sý nýn mer ke - zin de ol du ðu gi bi, Bal kan lar, Or ta-do ðu ve Kaf kas - la rý Tür ki ye i le bir lik te dün ya nýn mer ke zi ya pa ca - ðýz de miþ tir. Bu söy le min çok id di a lý ol sa da, ye ni bir ol gu ya i þa ret et ti ði vur gu la nan ma ka le de, si ne - ma dan e de bi ya ta ka dar pek çok a lan da, Os man lý dö ne mi nin ye ni bir me rak la dur mak sý zýn in ce len - di ði, bu e ði li min, di ni ha re ke ti tem sil e den ve 2002 yý lýn dan be ri ik ti dar da o lan mu ha fa za kar AKP i le bes len di ði kay de dil di. ÝK TÝ DAR OS MAN LI ÖZ LE MÝ NÝ KÖ RÜK LE MEK TE DÝR E co le Nor ma le Su pe ri er Coð ra fi Stra te ji Mer ke - zi Mü dü rü ve Tür ki ye uz ma ný Franck De bi e nin i - fa de si ne gö re; Os man lý öz le mi bir AK Par ti ü rü - nü o lup; Tür ki ye nin Ke ma lizm den çok da ha de - rin o lan kök le ri ni bu la bi le ce ði ni, ül ke nin Ak de niz, Ýs lâm ve Kaf kas la rýn mer ke zin de ol du ðu dö ne min can lan dý rý la bi le ce ði ni is pat la ma yý he def le mek te - dir i fa de le ri nin kul la nýl dý ðý ma ka le de, bu vi ra jýn, gi de rek da ha be lir gin bir hal a lan dip lo ma tik ha re - ket li lik eþ li ðin de a lýn dý ðý vur gu lan dý. Ma ka le de, bu du ru mun, so ðuk sa vaþ dö ne min de, NA TO nun ö - nem li bir a ya ðý ný teþ kil e den ve Av ru pa Bir li ði ne (AB) ü ye ol ma yý a maç la yan Tür ki ye nin ta ri hi müt te fik le ri ni da hi þa þýrt tý ðý na i þa ret e di ldi. Pet rol fi yat la rý 100 do la ra yak laþ tý n MISIR'DAKÝ gös te ri le rin et ki siy le u lus - la ra ra sý pi ya sa lar da Brent pet ro lün va ril fi - ya tý 100 do lar sý ný rý na yak laþ tý. Lon dra da dün gün i çin de Brent ti pi ham pet ro lün Mart tes li mi va ril fi ya tý 99,74 do la ra ka dar çýk tý. Ka pa nýþ ta i se 99,42 do lar se vi ye sin - dey di. Böy le ce, 26 Ey lül 2008 ta ri hin den bu ya na en yük sek ka pa nýþ kay de dil di. Brent ti pi ham pet ro lün fi ya tý haf ta ge ne - lin de yüz de 1,86 art tý. Ö te yan dan, Ba tý Tek sas ti pi ham pet ro lün Mart tes li mi fi - ya tý 3,70 do lar ar ta rak, va ri li 89,34 do lar - dan haf ta yý ka pat tý. Ba tý Tek sas ti pi ham pet rol haf ta nýn ta ma mýn da sa de ce 23 sent de ðer len di. New York-Lon dra/ a a En pa ha lý u la þým An tal ya da n TÜRKÝYE ge ne lin de þe hir i çin de top lu ta þý ma a raç la rýn dan be le di ye o to büs le rin de en yük sek üc ret 1.75 li ray la An tal ya da, halk o to büs le rin de 2 li ray la An ka ra, mi ni - büs ler de i se 2 li ray la Ýs tan bul ve An ka ra da uy gu la ný yor. Bir ay da iþ gün le rin baz a lýn - dý ðýn da, i þe git mek i çin be le di ye o to büs le - ri ni kul la nan An tal ya lý lar, 77 li ra u la þým be de li ö der ken, An ka ra da, ö zel halk o to - büs le ri i le mi ni büs le ri kul la nan lar büt çe le - ri nin 88 li ra sý ný, Ýs tan bul da i se mi ni büs le ri kul la nan lar i se u la þý ma 110 li ra har cý yor. O cak ta be lir le nen as ga ri üc ret ten ma aþ 16 ya þýn dan bü yük ler, An tal ya da yüz de 12,22 si ni, An ka ra da yüz de 13,96 sý ný, Ýs - tan bul da i se yüz de 17,46 sý ný u la þým gi de ri o la rak har ca ný yor. Hak ka ri de i se þe hir i çi u la þým a ra cý bu lun mu yor. An ka ra/ a a SGK borç la rý gün cel le ne cek n ALIÞMA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Din çer, SGK borç la rý ný, enf las yon o ran la - rý ný gün cel le ye rek bu gün kü de ðe ri ü ze rin - den tah sil e de ce ði miz bir ya pý ku ru yo ruz de di. Ma lat ya ya Va lisi Ul vi Sa ran ý zi ya ret eden Dinçer, tor ba ka nu nu ta sa rý sý di ye bi li - nen ça lýþ ma da bir çok ko nu ü ze rin de o dak - la nýl dý ðý ný, on lar dan bir ta ne si nin de prim borç la rý nýn tah si lat la rý i le il gi li ye ni yak la - þým lar i çin dü zen le me ler ol du ðu nu be lirt ti. Din çer, þun la rý söy le di: Geç miþ dö nem de, yük sek enf las yon dö ne min de or ta ya ko nu - lan yük sek fa iz ve ben zer le ri ar týk va tan da - þý mýz da yük ler ve ma li yet ler o luþ tur ma ya baþ la dý. Bu a çý dan her han gi bir mü kel le fi - ye tin ge cik me si ha lin de or ta ya ko nu lan ce - za lar ve fa iz o ran la rý ha ki ka ten ol duk ça a ðýr bir so nuç doð ru yor du. Biz bun la rý göz den ge çi ri yo ruz yý lýn da çok a ðýr bir kriz - den geç ti ði mi zi de var sa ya cak o lur sak, bi - zim bu yön de ya pý lan dýr ma te mel ge rek çe - miz ol du. Ka ra rýn a la cak la rýy la il gi li as la re el hiç bir þey den, tah si lat tan vaz geç me den va - tan daþ la rý mý za ko lay lýk sað lý yo ruz ve bu borç la rý ný enf las yon o ran la rý ný gün cel le ye - rek bu gün kü de ðer ü ze rin den tah sil e de ce - ði miz bir ya pý ku ru yo ruz. Ma lat ya / a a

6 6 YE NÝ AS YA / 30 OCAK 2011 PAZAR MaKaLE Hücumlar neden öncelikle baþörtüsüne? ÝstÝKaMEt GSM: HÜSEYÝN GÜLTEKÝN Sý kýn tý lý, ol duk ça zor ve u zun ca bir dö nem den son ra, kýs men de ol sa, ba þör tü sü ya sa ðý nýn son bul ma sý bi zim a çý mýz dan se vin di ri ci bir du rum du. Lâ kin ge çen ler de Da nýþ tay ýn A LES sý na vý na gi riþ le il gi li o la rak or ta ya at tý ðý zor la ma ve gü lünç ge rek çey le bir lik te ye ni den gün de me ge len ba þör tü sü ya sa ðý, bu se vin ci þim di lik göl ge le miþ du rum da. Ba ka lým, ne o la cak? Di le ye lim ki, bu hu ku ka ay ký rý du rum, bir an ev vel dü zel ti lir ve bu ser bes ti yet her a lan da i lâ ni hâ ye de vam e der. At ma ca nýn ser çe ye ta sal lu tu nun ser çe nin ba zý ka bi li yet le ri nin ge li þip in ki þaf et me si ne ve si le ol du ðu nu bi li yo ruz. Gö rü nür de at ma ca nýn ser çe nin ha ya tý na kas te di ci o a cý ma sýz ve ha þîn hü cum la rý þef ka ti mi ze, rik ka ti mi ze do kun sa da, bu du rum ser çe nin ha ya ta tu tun ma sý nýn bir lâ zý mý o lan ma ha ret li ve hýz lý ca ka ça bil me ka bi li ye ti ni ka zan dýr dý ðýn dan, at ma ca i le ser çe a ra sýn da ki bu ko va la ma ca ha yýr lý bir tâ lim ve tâ li mât týr. Giz li if sat ko mi te le ri nin ba þör tü sü ü ze rin den ehl-i dî ne ta sal lut la rý, doð ru dan dîn-i mü bî ne yö ne lik bir be lâ, bir mu sî bet. Do la yý sýy la ka dýn-er kek a yý rý mý yap ma dan he pi mi zi il gi len di ren bir mu sî bet. Ay ný za man da he pi miz a çý sýn dan bir im ti han ve si le si. Ba þör tü sü ü ze rin den ka de rin bir ge re ði o la rak tâ bi tu tul du ðu muz bu im ti han dan ba zý la rý mýz al ný mý zýn a kýy la ba þa rýy la çýk sak da, ço ðu muz ma a le sef ge çer not a la mý yo ruz. ün kü þer kuv vet le ri nin hü cum la rý na kar þý çok cüz î bir ehl-i din ke si mi tes lim ol ma yýp, ge rek li o lan di ren ci ve mu ka ve me ti gös te rir ken; ehl-i di nin ço ðun lu ðu her han gi bir mu ka ve met gös ter me den, di ren me den, tes lim bay ra ðý ný çe ki ve ri yor ma a le sef. Hat ta bir ký sým et ki li ve yet ki li Müs lü man la rýn, if sat ko mi te le ri nin iþ le ri ni ko lay laþ - týr ma ya ya ra yan, ba þör tü sü ko nu sun da din de ye ri ol ma yan te kel lüf lü yo rum lar la fet va lar ver mek ten çe kin me dik le ri de vâ ki. Böy le ol ma say dý, bu ül ke de a zýn lýk ta o lan ma lûm güç ler böy le hiçbir ka nu nî, in sâ nî yö nü bu lun ma yan, key fî ic ra at la rý ný sür dü re bi lir ler miy di a ca ba? Her ne i se... Ba þa ge len her mu sî bet ten, her be lâ dan ge rek li ders ler çý ka ra bi lir, o lup bi ten le ri doð ru o ku ya bi lir sek, o mu sî bet ve be lâ la rýn hem öm rü hem de bir da ha te ker rür ih ti mâ li az o lur. O lup bi ten ler doð ru o ku nup, doð ru tah lil e dil me di ðin de i se, mu sî bet ve be lâ la rýn ar dý ar ka sý ke sil me ye bi lir... Di nî de ðer le ri mi ze yö ne lik hü cum ve ta sal lut la rýn bi ri si bit me den, bir baþ ka sý sö kün e de bi lir. Me se lâ giz li if sat ko mi te le ri nin ne den il le de ba þör tü sü nü he def tah ta la rý na koy duk la rý ný hiç dü þün dük mü? Ni çin ön ce lik le ba þör tü sü ü ze rin den hü cum la rý ný yo ðun laþ týr dý lar? Ne den er kek le re de ðil de kýz la rý mý za, ka dýn la rý mý za mu sal lat ol du lar? E vet baþ ta bu ko nu da mað dur ve ma lum du ru ma düþ müþ ha ným lar ve biz ler bu du ru mu hiç dü þün dük mü? ün kü biz bi li yo ruz ki, ba þör tü sü baþ ör ten bir bez par ça sý nýn çok ö te sin de i ma ný mý zý, i nan cý mý zý a çýk ça i lân e den bir ör tü dür; da ha da ö nem li si, di nin bir ni þâ ne si dir, bir sem bo lü dür, bir þe â ir dir. Ye ri ne ge ti ril me si farz o lan bir ve ci be dir, bir so rum lu luk tur. Hü cum la rýn ne den ö zel lik le ba þör tü sü ne ya pýl dý ðý ný an la mýþ o lu yo ruz. Ki mi o dak la rýn he de fin de yal nýz ba þör tü sü de ðil; bü tü nü i le bü tün kud sî de ðer le ri miz söz ko nu su dur as lýn da. Bü tün di nî de ðer le ri miz if sat ko mi te le ri nin he def tah ta sý dýr. Ehl-i din, if sat ko mi te le ri nin bu sin sî ni yet le ri ni, bu giz li ga ye le ri ni fark e dip, o na gö re mer dâ ne bir ta výr i çin de, lâ zým ge len di ren ci gös te re bi lir se; on la rýn hü cum la rý ný ge ri püs kür tüp, o yun la rý ný bo za bi lir. Ba þör tü sü nün ay ný za man da i nan cý mý zýn bir ni þâ ne si, kud sî de ðer le ri mi zin bir sem bo lü, di ni mi zin ön ce lik li bir þe â i ri ol du ðu nun; bu nun i çin ne pa ha sý na o lur sa ol sun on dan fe râ gat e de me ye ce ði mi zin þu u run da ol du ðu muz za man, if sat ko mi te le ri nin bü tün o yun ve sal dý rý la rý bo þa çý ka cak týr Ýn þâ al lah. Bu gü ne ka dar bu ko nu da ü ze ri mi ze dü þe ni ye ri ne ge tir dik mi bi le mi yo rum? Bu ko nu da bi ze en i yi ör nek, yi ne Be di üz za man... Bu gün ba þör tü sü ne mu sal lat o lan zih ni yet, o za man da Üs ta dýn sa rý ðý na mu sal lat ol muþ tu. A ma Be di üz za man on la ra; Bu sa rýk bu baþ la çý kar di ye rek mu ka be le de bu lun muþ tu. Bu gün ve her za man böy le mer da ne du ruþ la ra ih ti yaç var. Ha yal et ti ðin ce ya þa mak! HA YAL TUR LA RI... Bir grup ha ným dý lar. Al dýk la rý haf ta da i ki sa at lik der sin so nun da baþ la rýn da ki öð ret men le ri Þim di de si zi ra hat la ta cak bir baþ ka tek ni ðe ge çe lim. U za nýn, göz le ri ni zi ka pa týn. Hep ha ya li ni kur du ðu nuz þe ye gi din. Si ze ko ca man bir da ki ka lýk ta til ve ri yo rum. Baþ la yýn! Sü re bit ti ðin de, her kes gayr-i ih ti ya rî, ra hat la mýþ bir þe kil de de rin ne fes al dý. Öð ret me nin te bes süm e de rek Ne re le re git ti niz ba ka lým? so ru su nu gü le rek ce vap la dý lar. Alt mýþ sa ni ye lik ký sa cýk za man di li mi san ki da ki ka lar bo yu u za mýþ tý Bir da ki ka cýk ta, dün ya nýn dört bir ya ný na u za ný ve ren ha yal duy gu su tu ru nu ta mam la yýp ge li ver miþ ler di iþ te! Ki mi si he men Sa rý yer o to bü sü ne at la mýþ, E mir gân da çay i çip Ýs tan bul Bo ða zý tu run dan ye ni dön müþ tü. Ki mi si Ma lat ya da ab la sý nýn bað e vin de köz de ça yý dem le miþ, ya zýk ki soh be te bi le fýr sat kal ma dan an cak bir yu dum i çe bil miþ ti! Bir baþ ka sý ye ni yap týr dý ðý mut fa ðýn da ham si li pi lav la meþ gul dü Di ðe ri a i le siy le bir lik te Mek ke dey di. A i le cek Kâ be yi ta vaf e di yor lar dý Göz le ri u zak la ra da lýp gi de rek ce vap ver me yen ler de var dý el bet! Ne ti ce de her kes çok mut luy du BÝR HA YAT DER SÝ! Li se de o kur ken, sa ye sin de ta rih der si ni çok sev di ði miz ho ca mýz da ha ilk der sin de þöy le de miþ ti: o cuk lar, ders le rim de be ni din ler ken be de ni niz bu ra da ol du ðu gi bi, ha ya li niz, ak lý nýz da bu ra da o la cak. Ben ders an la týr ken hiç bir þe kil de baþ ka þey le meþ gul ol ma ný zý is te mi yo rum. An cak bu yön tem le ta rih der si si ze yük ol maz. Der si ders te öð re nir si niz. Ge rek ti ðin de hep bir lik te ha yâ lî yol cu luk lar ya pa rýz! Sý ra ar ka da þý ma dö nüp þaþ kýn lýk la bak mýþ tým. Ý çim den ge çen le ri dün gi bi ha týr lý yo rum: Ne ga rip bir ka dýn bu! e ke ce ði miz var! Oy sa ki, de ðer li ho ca mýz bi ze sa de ce ta rih de ðil, çok ö nem li bir ha yat der si ver miþ ti. PUZZ LE PAR A LA RI VE BÝ LÝM DÜN YA SI Hiç ha yal kur ma yan bir in san var mý dýr a ca ba? Ý yi, kö tü her ke sin ha yal le ri var dýr mut la ka. Ta rih ho ca mý zýn bi zi yön len dir di ði gi bi ha yal duy gu mu zu ye rin de ve za ma nýn da kul la na bil me yi ba þa ra bi lir sek, ken di mi zi e ðit mek ko nu sun da bü yük bir satir arasi YASEMÝN GÜLEYÜZ a dý mý da at mýþ o lu ruz. Ý çi miz de ki söz din le mez gö rü nen o kü çük ya ra maz ço cuk, bu nu ba þa ra bi lir mi der si niz? E vet ba þa ra bi lir. Bi lim ta ri hi bu nun sa yý sýz ör nek le riy le do lu dur. Yer çe ki mi ni keþ fe den New ton u ba þý na dü þen bir el ma ken di ne ge tir di! Ar þi met ha mam da su ü ze rin de yü zen tas sa ye sin de su yun kal dýr ma kuv ve ti ni keþ fet ti! So ba nýn üs tün de i çin de ki kay nar su yun et ki siy le ha re ket e den dem lik ka pa ðý bir bi lim a da mý na bu ha rýn it me kuv ve ti ni keþ fet tir di Da ha ön ce kim bi lir kaç kez in san lar el ma nýn düþ tü ðü nü, ta þýn su ü ze rin de yüz dü ðü nü, bu ha rýn dem lik ka pa ðý ný ha re ket et tir di ði ni gör dü, a ma ne ti ce le ri ni ha yal e de me di ler ki Bi lim a dam la rý bütün ça lýþ ma la rý ný, duy gu la rý ný ko nu ü ze rin de yo ðun laþ týr dýk la rýn dan sa de ce de ney le rin den de ðil, ha yal le rin den, rast lan tý lar dan, hat ta rü ya la rýn dan bi le is ti fa de e de bil di ler Zi ra on lar, var lýk â le mi ni bir bi ri ni ta mam la yan bir bü tün o la rak al gý la dý lar. A raþ týr ma la rý týp ký puzz le ýn par ça sý ný bu lup yer leþ tir me ye ben zi yor du E DE BÝ YAT VE HA YÂL Ha yâl duy gu su sa de ce bi lim dün ya sý nýn de ðil, gü zel sa n'at la rýn da vaz ge çil mez le rin den bi ri el bet te. Söz ge li mi E de bi yat ha yâl siz o lur mu? Us ta þa i ri miz Yah ya Ke mal ba kýn ne di yor: ýk tý ðýn yol da bu gün yel ken a çýk, ya pa yal nýz, Göz le rin ar ka ya çev ril me ye rek, per va sýz Yü rü! Hür ma vi li ðin bit ti ði son had de ka dar! Ýn san â lem de ha yal et ti ði müd det çe ya þar. SA HA BE MES LE ÐÝ VE HA YÂL Ri sâ le-i Nur la rý o kur ken kuv ve-i ha yâ li ye o la rak zik re di len bu duy gu nun geç ti ði her yer de i zi ni sür dü ðü müz de bu ce vap kar þý mý za çý kar: Ýn san ha yal duy gu su nu yön len di re bi lir, e ði te bi lir Be di üz za man Haz ret le ri Ha yâ lî hi kâ ye ler de ðil, doð ru ha ki kat ler dir de di ði mi sâl ler le o ku yu cu ya çok de rin ha ki kat le ri ço cuk la rýn bi le kav ra ya bi le ce ði hi kâ ye ler le an la týr. E vet, Kur ân-ý Ke rim in e ði tim tek nik le rin den bi ri dir kýs sa lar Ba zen Gel, bu za man dan te cer rüd e dip, fik ren Asr-ý Sa a det e ve ha yâ len Ce zi re tü l-a ra ba gi di yo ruz! di ye rek o ku yan la rý din le yen le ri ha yâ len Pey gam ber E fen di mi zin (asm) hu zu ru na çý ka rýr Sa ha be ler, Pey gam be ri miz den (asm) al dýk la rý ders ler le bütün lâ ti fe le ri ni, his le ri ni hat ta ve him, ha yâl ve sýr gi bi duy gu la rý ný bi le u yan dýr mýþ lar, soh bet-i Ne be vi ye den ik sir gi bi is ti fa de et miþ ler dir. 27. Söz de an la tý lan Sa ha be ler Bah si ni o ku du ðu muz da, on la rý en bü yük ma kam da ki ve li nin bi le e ri þe me di ði i ba det mer te be si ne çý ka ran bir e ði tim sis te mi dir bu. Be di üz za man Haz ret le ri, Sa ha be le rin ve li ler gi bi ne fis le ri ni öl dür me yip, tez ki ye ve tat hir e de rek nef sin ma hi ye tin de ki ci hâ zât-ý ke sî re i le u bu di ye tin en vâ ý na ve þü kür ve ham din ak sâ mý na da ha zi ya de maz har ol duk la rý ný i fa de e der. (Söz ler, 27. Söz, Ye ni As ya Neþ ri yat, O cak 2001, s. 454) Be di üz za man Haz ret le ri kuv ve-i ha ya li ye yi, Levh-i Mah fuz ve â lem-i mi sâ lin i ki hüc ce ti ve i ki kü çük nü mû ne si ve i ki nok ta sý ndan bi ri o la rak ta ným lar. (Söz ler, s. 149) Kuv ve-i ha ya li ye ak lýn bir hiz met kâ rý ve tas vir ci si dir. Ýn san ha vas sý nýn en ge ni þi ol du ðu hal de, a kýl ve ak lýn se me re le ri ni i ha ta e de mez. (Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 119) Ha ki kî te rak kî, in sa na ve ri len kalp, sýr, ruh, a kýl, hat ta ha yal ve sâ ir kuv ve le rin yüz le rin ha yat-ý e be di ye ye çe vi re rek, her bi ri ken di ne lâ yýk hu su sî bir va zi fe-i u bu di yet i le meþ gul ol mak ta dýr der. E vet, ge li þi min i ler le me nin yo lu ka bi li yet le ri mi zi in ki þaf et ti rip, e be dî leþ tir mek ten ge çi yor. Ha yal duy gu su da bu yol da bi ze hiz met e den en bü yük yar dým cý lar dan bi ri! T.C. SA KAR YA 3.ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (Men ku lün A çýk Ar týr ma ÝLANI) 2010/305 Tal Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 16/02/2011 gü nü sa at a ra sýn da Dr. Se la hat tin Za - im Bul va rý Ev ren köy mev ki i Sa kar ya ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/02/2011 gü nü Dr. Se la hat tin Za im Bul va rý Ev ren köy mev ki i Sa kar ya ad re sin de sa at le ri a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý - la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya - sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da no su ya zý lý dos ya nu ma ra - sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 18/01/2011 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 TL 1 a det 41 NM 031 pla ka sa yý lý 2006 mo del Volk swa gen mar ka AVR mo tor se ri no lu WV1ZZZ2DZ6H þa si se ri no lu ma vi (la ci - vert) be yaz (Kir li) renk li o to büs cins li va sý ta. A ra cýn ön ca mý çat lak teyp yok step ne las ti ði yok. B: 6496 T.C. KAR TAL 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI) 2010/4117 T. Dos ya mýz dan re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý a raç sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 17/02/2011 sa at 10:30-10:40 a ra sýn da MAL TE PE/ÝS TAN BUL MAL TE PE SA HÝL O TO PAR KI YA LI MAH. PÝ RÝ RE ÝS CAD. NO: 30 ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me - ti nin % 60 i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 22/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol - du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o - la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý - da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) a det 34 AZ 9826 PLA KA LI HAR LEY DA VID SON MAR KA, MO- TOR NO: GX SÝ YAH RENK TE MO TO SÝK LET. A NAH TAR, RUH SAT YOK MO DEL B: 6633 T.C. KAR TAL 4. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/508 E sas GE REK E LÝ KA RAR KA RAR NO : 2010/690 Ka rar 2-Es ki þe hir i li Han il çe si Er ten ma hal le si Cilt No: 37, Ha ne No: 1 ve BSN No: 108 de nü fu sa ka yýt lý Bat tal i le Pe ri han dan ol ma 02/07/1987 Ka dý köy do ðum lu TC Kim lik no lu da va cý SA TI SI RA SÖÐÜ T'ün nü fus kay dýn da ki is mi ne DEF NE is mi nin de ek le ne rek SA TI DEF NE O LA RAK TAS HÝ HEN NÜ FUSA TES CÝ LÝ NE, ww.bik.gov.tr B: 6529 T.C. A DA MA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/923 GE REK E LÝ KA RAR KA RAR NO : 2010/855 HÜ KÜM : Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da va nýn KA BU LÜ NE, A da na Ý li, Sa rý çam Ýl çe si, Ký lýç lý Kö yü, Cilt No:127, Ha ne No:26, T.C. No:' 'de ka yýt lý Rem zi ve Pe ri han"dan ol ma 26/07/1972 A da na Do ðum lu Sen di Ül vi o lan is mi nin SE ZA Ý UL VÝ O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE VE NÜ FUS KA YIT LA RI NA TES CÝ LÝ NE, B: 6234 T.C. BA KIR KÖY 4. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI) 2010/4146 TAL. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da BAÐ CI LAR EM NÝ YET O TO PAR KI KA - ZIM KA RA BE KÝR MH. 2/15 SK. BAÐ CI LAR/ÝST. ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti - nin % 60 i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart - na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 20/01/2011 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) BS 8517 PLA KA SA YI LI 2005 MO DEL HYUN DA I MAR KA KAM- YO NET. A IK SA KA SA STA REX TCI K. BE YAZ RENK TE, ÖN TAM- PON VU RUK, SOL A MUR LUK VE SAÐ KA PI DA HA FÝF Ý ZÝK LER VAR. B: 6623 T.C. Ý NE GÖL 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (MEN KUL A IK AR TIR MA Ý LA NI) 2010 / 1527 TAL Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 16 / 02 / 2011 gü nü sa at a ra sý ME SU DÝ YE MAH. Ö ZEN SK. NO: 20 Ý NE GÖL Ad re sin de Sa tý þý nýn ya pý la ca ðý % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21 / 02 / 2011 gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler de 2. Ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin % 40 ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak - la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den ta hak kuk e de cek KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan görüle bi le ce ði, ay rý ca bu men kul i la ný teb lið ya pýl ma yan il gi li le re teb lið hük mün de o lup, mas ra fý ve ril di ði tak - tir de þart na me nin bir ör ne ði nin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma - la rý i lan o lu nur SA TI ÞI YA PI LA CAK MEN KUL LER MU HAM MEN KIY ME TÝ A DE DÝ CÝN SÝ (MA HÝ YE TÝ VE Ö NEM LÝ Ö ZEL LÝK LE RÝ ) TL 1 A det 16 ABP 93 pla ka lý, Re na ult Mar ka, Mid lum ti pi, 2009 mo del, Be yaz renk li,kamyon TL TOP LAM MU HAM MEN BE DEL LE SA TI LIK TIR B: 6462 T. C. BU LA NIK AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2011/49 KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : BU LA NIK ÝL E SÝ, DO KUZ PI NAR KÖ YÜ PAR SEL NO : 106 VAS FI : BA RAJ KA MU LAÞ TIR MA KO NU SU : 535 no lu ya pý ZÝL YE DÝN A DI VE SO YA DI: MU SA TAY LAN KE REM TAY LAN KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : DSÝ GE NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA MU LAÞ TIR MA BE DE LÝ NÝN YA TI RI LA CA ÐI BAN KA : ZÝ RA AT BAN KA SI BU LA NIK ÞU BE SÝ Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - maz ü ze rin de ki muh de sat be de li nin 2942 Sa yý lý ya sa nýn 19. mad de si ne gö re tes pi ti i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin yu ka rý da ya zý lý e sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði; Var sa hak sa hip le ri nin i lan dan i ti ba ren 1 ay i çin de i ti raz et me dik le ri tak dir de ka mu - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: 5581 T.C. BA KIR KÖY 6.ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (TA ÞI NI RIN A IK AR TIR MA Ý LA NI) 2008/14265 Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 04/02/2011 sa at a ra sýn da GÜN GÖ REN/ÝS TAN BUL Gü ven Mah. Ka ra de niz Cad. Taþ lýk sok. No. 27 ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri nin % 60 i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 09/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma nýn ya - pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý - ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak o ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la - ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 6.000,00 YTL 1 34 TV 0403 Pla ka lý ma vi renk li 4 ka pý sý yok ön tam pon kýrýk ön pan jur ký rýk ön den ha sar lý sað ve sol maþ bi yer le ri vu ruk sað ön ça mur luk ha sar lý ar ka tam pon ha sar lý 4 lastik yok tam pon ön sin yal le ri yok a kü sü ve a ra ba ça lýþ madý ðý kol tuk lar de for me ol muþ ford mar ka Yak la þýk mo del ha sar lý a raç. B: 6687 T.C. BE YOÐ LU 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (MEN KUL A IK AR TIR MA Ý LA NI) SA YI: 2010/1992 TA LÝ MAT Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý Mah cuz mal la rýn 1. sa tý þý 16/02/2011 gü nü sa at 10,00 i le 10,10 a ra sýn da PÝ YA LE PA ÞA BUL VA RI.KAP TAN - PA ÞA MAH.NO.9 YIL DI RIM O TO PAR KI Ka sým pa þa/ BE YOÐ LU ya pý la cak o gü nü tak dir e di len kýy me tin %60 i le sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý i le rüç han lý a la cak lý lar var i se rüç hanlý a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn top la mýn dan faz la sý na ta lip li çýk ma dý ðý ve ya a lý cý çýk ma - dý ðý tak dir de 21/02/2011 gü nü ay ný yer ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci a çýk ar týr ma ya pý la - cak ve bu sa týþ ta tak dir e di len kýy metin %40 i le sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý i le var sa rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn top la mýn dan faz la sý na en çok ar tý ra na i ha le ya pý la cak týr. Mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lýn ma sý ge re ken KDV a lý cý ya a it o la cak týr. Þart na me - nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði gi bi mas raf ve ril di ðin de is te ye ne bir su re ti gön de ri - le cek tir. Da ha faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da sa yý nu ma ra sý ya zý lý dos ya nu ma ra - sý i le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur SA TI ÞI YA PI LA CAK MAL LA RIN Takdir Edilen Kýymeti Adedi Cinsi ,00 TL 1 34 VL 1799 Pla ka No lu,o PEL mar ka, 2005 mo del O to mo bil VEC RA 1,6 DE SIGN E DÝ TÝ ON TÝ PÝN DEN Mo tor no:z16xe20dy7824 Þa se : WOLOZCF Gri renk li.muh te lif i zik var.a nah tarý yok tur. B: 6673 T.C. A DA MA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/712 GE REK E LÝ KA RAR KA RAR NO : 2010/834. 1Da va nýn KA BU LÜ i le, A da na i li, Sa im bey li il çe si, Him met li Kö yü, Cilt No 16. Ha ne No 17. TC. No 'dc nü fu sa ka yýt lý, Na dir ve Ay fer'den ol ma 10/05/1978 Do ðum lu Ü mit KIL LI'nýn nü fus ka yýt la rýn da KIL LI O LAN SO YÝS MÝ NÝN "..DE NÝZ." O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE VE NÜ FUS KA YIT LA RI NA TES CÝ LÝ NE, B: 6220 T.C. KAR TAL, 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN Sa yý : 2010/648 E sas 31/12/2010 Mah ke me mi zin 12/10/2010 ta rih 2010/648 E sas 2010/1143 Ka rar sa yý lý ka ran i le Ýs tan - bul i li, Mal te pe il çe si,al týn te pe mah/köy,2 Cilt,81! ha ne sý ra no da nü fu sa ka yýt lý, Ha san oð lu, 1992 do ðum lu ER KAN YIL MAZ ýn ký sýt lan dý ðý ve ken di si nin Ba ha sý HA SAN YIL - MAZ ýn VE LA YE TÝ AL TI NA KO NUL MA SI NA da ir ka rar ve ril di ði, i lan o lu nur. B: 6506

7 YE NÝ AS YA / 30 OCAK 2011 PAZAR DÜNYA 7 The Telegraph: ABD destekledi ÝNGÝLÝZ The Te leg raph ga ze te si, Mý sýr da Hüs nü Mü ba rek e kar þý a yak la nan ve re jim de ði þik li ði is te yen is yan cý grup la rýn li der le ri nin A me ri ka ta ra fýn dan giz li ce des tek len di ði ni ö ne sür dü. Ga ze te, Ka hi re de ki A me ri kan bü yü kel çi li ði nin, Mý sýr lý bir gen ce New York ta genç ey lem ci ler i çin dü zen le nen bir zir ve ye ka týl ma sý na yar dým et ti ði ni, bu nu ya par ken de gen cin kim li ði ni Mý sýr dev le tin den giz li tut tu ðu nu be lirt ti. Gen cin 2008 yý lýn da Mý sýr a dön dü ðü nü be lir ten ga ze te, söz ko nu su genç ey lem ci nin dip lo mat la ra, Mý sýr da ki mu ha lif grup la rýn 2011 de Mü ba rek i de vir me plan la rý yap tý ðý ný ak tar dý ðý ný yaz dý. Gen cin ya þa nan gös te ri ler kap sa mýn da tu tuk lan dý ðý ný be lir ten Te leg raph, gen cin is mi nin i se ken di le rin de sak lý ka la ca ðý ný du yur du. Londra / cihan Sokaða çýkma yasaðý uzatýldý DEV LET Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in is ti fa sý ný is te yen bin ler ce ki þi nin gös te ri le ri ni sür dür dü ðü Mý sýr ýn Ka hi re, Ýs ken de ri ye ve Sü veyþ þehir le rin de, ön ce ki gün i lan e di len so ka ða çýk ma ya sa ðý nýn sa at le ri nin u za týl dý ðý bil di ril di. Dev let te le viz yo nu, i la sa at le rin de so ka ða çýk ma ya sa ðý uy gu la na ca ðý ný du yur du. Ön ce ki gün or du ta ra fýn dan a ra sýn da so ka ða çýk ma ya sa ðý i lan e dil miþ ti. Ölü sayýsý artýyor MISIR'DA hükümet karþýtý protesto gösterileri sýrasýnda önceki gün 38 kiþinin öldüðü bildirildi. Saðlýk Bakanlýðýndan yetkililer önceki gün 38, gösterilerin baþladýðý Salý gününden bu yana 48 kiþinin öldüðünü belirtti. Ölenlerin 10'unun polis olduðu belirtildi. Yaralý sayýsý 870 O LAY LAR DA ya ra la nan la rýn sa yý sý nýn 870 ci va rýn da ol du ðu bil di ril di. Ya ra lý lar a ra sýn da, mer mi ya ra sý ta þý yan lar ol du ðu kay de dil di. Ya ra lý lar a ra sýn da po lis le r de var Mübarek gitmeli MISIR'DA mu ha lif li der Mu ham med El Ba ra de i, Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in gö re vi ni bý rak ma sý ge rek ti ði ni söy le di. El Ba ra de i, Fran sýz Fran ce 24 te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, "De ði þik lik ge tir me ye des tek ver mek ve Cum hur baþ ka ný Mü ba rek in git me si ge rek ti ði ni söy le mek i çin" sokaða indiðini söyledi. Kabineden istifa MISIR dev let te le viz yo nu, ka bi ne nin pro tes to gös te ri le ri nin ar dýn dan res men is ti fa et ti ði ni du yur du. Mý sýr Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, gös te ri le rin þid det len me si ü ze ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, hü kü me tin gö re vi ne son ve re ce ði ni be lirt miþ ti. Askerlerden zafer iþareti! KA HÝRE DE, as ker ler so ka ða çýk ma ya sa ðý na kar þý ge len gös te ri ci le ri za fer i þa re ti ya pa rak se lam la dý. Ba sýn men sup la rý, þehir mer ke zin de do la þan as ke ri kam yon lar da ki as ker le rin hal ka za fer i þa ret le ri yap týk la rý ný ve gös te ri ci le rin de as ker le ri al kýþ la dýk la rý ný be lirt ti ler. Do mi no taþ la rý gi bi UZ MAN LAR, DO MÝ NO TA ÞI ET KÝ SÝ YA PAN O LAY LA RIN, FARK LI BÝR OR TA DO ÐU O LUÞ TU RA CA ÐI YORUMLARINDA BULUNUYOR. Uzmanlar sýrada domino taþlarýnýn Ürdün, Sudan, Yemen, Cezayir ve Suriye olabileceði yorumlarý yapýyor. FOTOÐRAF: AA ABD DE KÝ dü þün ce ku ru lu þu uz man la rý, do mi no taþ la rý gi bi Tu nus ve Mý sýr gi bi ül ke ler de bir bi ri ar dý na or ta ya çý kan o lay la rýn, ne re ye gi de ce ði kes ti ri le me se de fark lý bir Or ta do ðu o luþ tu ra ca ðý ný dü þü nü yor. Uz man la ra gö re sý ra da ki do mi no taþ la rý da Ür dün, Su dan, Ye men, Ce za yir ve Su ri ye o la bi lir. Me de ni ye tin ve i nanç la rýn doð du ðu, ve rim li Me zo po tam ya top rak la rý ný i çin de ba rýn dý ran Or ta do ðu, dün ya ku rul du ðun dan bu ya na ne re dey se hiç bir za man kay na yan ka zan ha lin den sü ku net ve ba rý þýn di ya rý na dö nü þe me di. Her dö nem ka rý þýk lýk ve sa vaþ la ra sah ne o lan bu böl ge, þim di de ül ke den ül ke ye sýç ra yan ve ben zer ni te lik gös te ren is yan lar la yi ne kar ma þa nýn mer ke zi... Tu nus ta bir ki þi nin ken di ni yak ma gi ri þi miy le ký výl cý mý a tý lan, da ha son ra ký sa sü re de a lev le nen o lay lar, sa de ce bu ül key le sý nýr lý kal ma yýp do mi no et ki si gi bi çev re ül ke le re sýç ra dý. Halk tan ki þi le rin ken di ni yak ma sý, u zun sü ren kü çük ey lem le rin ya vaþ ya vaþ ül ke ge ne li ne ya yýl dý ðý is yan lar dan çok, in san yý ðýn la rý nýn a ni den so kak la ra dö kül me si þek lin de ken di ni gös te ren ve ça ðýn son mo da la rýn dan sos yal pay la þým að la rýy la ye ni bir ör güt len me mo de li ge ti ren bu ye ni tür is yan la rýn da, ye ni ve fark lý bir Or ta do ðu nun i þa ret çi si mi ol du ðu so ru su nu Kri zi, Mý sýr hal ký çö ze cek a kýl lar da u yan dý rý yor. Bu nok ta da ba zý uz man lar, A rap ül ke le ri bað la mýn da Mý sýr ýn kri tik ö nem de ol du ðu nu be lir te rek, bu ra da ki re jim de ði þik li ði nin di ðer ül ke le ri de do mi no taþ la rý gi bi et ki le ye ce ði ni i fa de e di yor. YE NÝ BÝR OR TA DO ÐU ABD de ki dü þün ce ku ru lu þu Car ne gi e End dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce uz ma ný Hen ri Bar key, is yan la rýn ne re ye gi de ce ði ni kes tir me nin þu an da zor ol du ðu nu söy le ye rek, A ma de ði þik bir Or ta do ðu o la ca ðý þüp he siz de di. Bu nok ta da Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in baþ ta ka lýp kal ma ya ca ðý nýn ö nem ta þý dý ðý ný be lir ten Bar key, baþ ta kal sa bi le Mü ba rek in bir kez da ha se çil me si nin müm kün ol ma dý ðý ný ve oð lu na da Cum hur baþ kan lý ðý yo lu nun ka pan dý ðý ný, gö re vin den ay rýl ma sý ha lin de de ül ke de et kin o lan or du nun da de mok ra si ye ko lay ge çe ce ði ni san ma dý ðý ný kay det ti. Bar key, o lay la rýn, u zun va de de Or ta do ðu ya de mok ra si ge tir me si ha lin de, bu nun i yi bir du rum o la ca ðý ný, an cak bütün bu sü reç le rin san cý lý ge çe ce ði ni be lir te rek, Tu nus ta ki ge çiþ, bek len me dik sü rat te hýz lý ger çek leþ miþ ol sa bi le, baþ ka si ya si par ti le rin bu lun ma ma sý, mu ha le fe tin za yýf ol - BE YAZ Sa ray, Mý sýr da ki son o lay lar la il gi li ilk a çýk la ma sýn da, Kri zi, Mý sýr hal ký çö ze cek de di. Be - yaz Sa ray dan ya pý lan a çýk la ma da, Baþ kan Ba rack O ba ma nýn Mý sýr Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba - rek i le bir gö rüþ me yap ma dý ðý be lir til di. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Mý sýr da ki du ru mu gö rüþ - mek ü ze re u lu sal gü ven lik e ki biy le bir a ra ya gel di. Gö rüþ me nin ar dýn dan Be yaz Sa ray Söz cü sü Ro - bert Gibbs, Mý sýr a ya pý la cak yar dým la rýn, ö nü müz de ki gün ler de ki ge liþ me le re bað lý ol du ðu nu söy - le di. ABD, geç ti ði miz yýl Mý sýr a 1,5 mil yar do lar lýk yar dým yap mýþ tý. Was hing ton / ci han BE LÝR SÝZ BÝR DÖ NEM BRAN DE IS Ü ni ver si te si ne bað lý Crown Or ta do ðu a lýþ ma la rý Mer ke zi ve Ger man Mars hall Fund uz ma ný Jos hu a Wal ker da Or ta do ðu nun þu an da ta ri hin de hiç ol ma dý ðý ka dar di na mik ve de ðiþ ken ö zel lik gös ter di ði ni söy le di. Bu nu he ye can ve ri ci ol - du ðu ka dar, be lir siz bir dö nem o la rak ni te len di ren Wal ker, Tu - nus ta o lay la rýn çok hýz lý ge liþ - me si nin bir çok ki þi yi þa þýrt tý ðý na dik ka ti çek ti. Mý sýr ýn bü yük de - ði þim le rin e þi ðin de ol du ðu nu ve di ðer A rap yö ne tim le ri nin de bir þe kil de, bu de ði þim ta lep le ri ne ya nýt ver mek zo run da ka la ca ðý ný be lir ten Wal ker, Mý sýr da ki o lay - la rýn sýç ra ya bi le ce ði ül ke ler a ra - sýn da, dev let den ge si nin ký rýl - gan lý ðý a çý sýn dan Ye men in ö ne çýk tý ðý ný kay det ti. ma sý gi bi se bep ler le ül ke de he nüz san cý lý sü re cin baþ la ma dý ðý ný i fa de et ti. Ý KÝ MUH TE MEL SE NAR YO Was hing ton Ens ti tü sü uz ma ný So ner a ðap tay, nü fu su 300 mil yo na yak la þan A rap dün ya sý nýn ne re dey se dört te bi ri ni tem sil e den ve kül tü rel an lam da bü tün A rap la rý cid dî o la rak et ki le yen Mý sýr ýn A rap dün ya sý nýn mer ke zi ol du ðu nu, bu se bep le Mý sýr da ki si ya si ge liþ me le rin bü tün A rap ül ke le rin de kon trol den çý kan do mi no et ki si ya ra ta bi le ce ði ni söy le di. Mý sýr ýn hem ken di hem de A rap dün ya sý nýn ge le ce ði a çý sýn dan dö nüm nok ta sýn da ol du ðu nu be lir ten a ðap tay söz le ri ni þöy le sür dür dü: Mý sýr da i ki se nar yo var. Mý sýr ya Ber lin Du va rý nýn yý kýl ma sý nýn Do ðu Av ru pa da ki et ki si ni A rap dün ya sýn da or ta ya çý ka cak, bütün A rap ül ke le rin de ki dik ta tör le rin do mi no ta þý gi bi yý kýl ma sý na yol a ça cak ya da in de ki gi bi Ti a nan men o lay la rý du ru mu ya þa na cak: re ji min tank la rý so kak la ra dök me siy le yüz ler ce in sa nýn öl dür mek pa ha sý na ha re ket þid det ve kan la bas tý rý la cak. Ha re ke tin gi di þa tý nýn da ö nem li ol du ðu na i þa ret e den a ðap tay, li der li ðin Müs lü man Kar deþ ler e geç me si ha lin de, Ba tý dün ya sý nýn Or ta do ðu da ki dev rim le re ba ký þý nýn de ði þe bi le ce ði ni kay det ti. LÝS TE NÝN BA ÞIN DA CE ZA YÝR VAR GER MAN Mars hall Fund uz ma ný I an Les ser i se Or ta do ðu da Tu nus tan baþ la ya rak son dö nem de mey da na ge len o lay la rýn, re jim le rin is tik ra rý na da ir es ki ka lýp la rý tüm den sars tý ðý ný i fa de e de rek, Her kes si ya si, e ko no mik, sos yal so run la rýn var lý ðý ný far kýn day dý, an cak ö zel lik le Ba tý da, bu hü kü met le rin çok sað lam ol du ðu ka ný sý bü yük öl çü de ha kim di, an cak dü þün dü ðü müz ka dar sað lam ol ma dýk la rý, hal kýn öf ke si ne kar þý dü þün dü ðü müz den çok da ha sa vun ma sýz ol duk la rý or ta ya çýk tý di ye ko nuþ tu. Böl ge nin, Tu nus tan Lüb nan ve Ye men e ka dar bir çok þe yin de ðiþ mek te ol du ðu sü reç ten geç ti ði ni kay de den Les ser, Mý sýr yö ne ti mi nin, çar pý cý bir þey yap ma dý ðý müd det çe gö rev de ka la bi le ce ði ni ha yal e de mi yo rum de di. Böl ge de, Tu nus ve Mý sýr da ki ne ben zer ge liþ me le rin mey da na ge le bi le ce ði ül ke ler a ra sýn da Ce za yir i lis te nin ön sý ra sýn da gör dü ðü nü, Ür dün ve bel ki Ye men in de Mý sýr ý ta kip e de bi le ce ði ni söy le yen Les ser, Tu nus ta ki ge liþ me le rin ve ne le rin müm kün ol du ðu nun gö rül me si nin, Mý sýr a da et ki yap tý ðý ný be lirt ti. Was hing ton / a a SENTEZ Mý sýr ýn fi ra vu nu na Ki fa ya! UMUT YAVUZ Tu nus ta baþ la yan Ya se min Dev ri mi dal ga sý Mý sýr ý da vur du Mý sýr so kak la rý kar ma ka rý þýk ve has ta ne ler ya ra lý ve ö lü ler i le do lup ta þý yor. Dün ya ca ün lü ha ber ka na lý CNN, du ru mu Mý sýr ýn son fi ra vu nu dev ri le cek mi? so ru suy la yan sý tý yor. He nüz ne o la ca ðý na da ir hiç kim se nin ke sin bir fik ri yok. Mý sýr da so ka ða çýk ma ya sa ðý i lan e dil di. An cak pro tes to cu lar bu ya sa ða u ya ca ða ben ze mi yor. Mý sýr or du su da ya sa ða uy ma yan la ra sert mü da ha le ler de bu lu na cak la rý na da ir u ya rý da bu lun du. Ö te yan dan ba zý kay nak la ki bü yük ih ti mal le spe kü la tif kay nak lar Hüs nü Mü ba rek in þim di den Su u di A ra bis tan dan sý ðýn ma ta le bin de bu lun du ðu nu id di a e di yor. Ýd di a ya gö re Mü ba rek, týp ký Tu nus un dev rik dik ta tö rü Bin A li gi bi Su u di A ra bis tan a sý ðý na cak. Yi ne id di a la ra gö re Mü ba rek, ken di si nin git me si du ru mun da Par la men to Baþ ka ný Ah med Fet hi So ro ur a gö re vi dev ral ma sý ta li ma tý ver miþ. Ay ný kay nak lar gü ven lik güç le ri nin bir ço ðu nun da halk a yak lan ma sý na ka týl dý ðý ný, des tek ver di ði ni ve e mir le re uy ma dýk la rý ný i fa de e di yor. De di ði miz gi bi bun lar spe kü la tif kay nak lar. Ni te kim son fi ra vun Hüs nü Mü ba rek in öy le ko lay yö ne ti mi bý rak ma ya ca ðý a þi kâr Yak la þýk 30 yýl dýr ik ti dar da o lan Hüs nü Mü ba rek, 6 E kim 1981 de En ver Se dat ýn bir su i kast so nu cun da öl dü rül me si ü ze ri ne dev let baþ ka ný ol muþ tu. Mü ba rek, 1987, 1993, 1999 ve 2005 yýl la rýn da ya pý lan ve mu ha le fe tin ka tý lý mý nýn ký sýt lan dý ðý se çim ler de ar ka ar ka ya dört kez gö re ve se çil di(!). Bu þa i be li se çim ler ne ti ce sin de a de ta sal ta na tý ný i lân et miþ o lan Mü ba rek gün geç tik çe bir li der den çok bir dik ta tö re dö nüþ tü. As len bir as ker o lan ve ma re þal lik ün va ný na ka dar yük sel miþ o lan Hüs nü Mü ba rek dö ne min de bü tün mu ha lif ses ler ký sýl mýþ ve in san hak la rý ih lâl le ri ay yu ka çýk mýþ týr. O nun dö ne min de Mý sýr da sa de ce gö rü nüþ te bir de mok ra si den söz et mek müm kün dür. As lýn da bü tün Or ta Do ðu i çin ay ný þe yi söy le mek müm kün. Ni te kim Ür dün de hâlâ bir ha ne dan hü küm sü rü yor, Su ri ye de to ta li ter ik ti dar i se sal ta na ta dö nüþ müþ du rum da Su u di A ra bis tan i se bir ka bi le nin hü küm sür dü ðü mo nar þiy le yö ne ti li yor. Gö rü nüþ te de mok ra tik Mý sýr da da ge çer li o lan yön tem, ha ne dan a i le si i çin de ki bir ik ti dar de ði þi min den i ba ret Za ten bu halk a yak lan ma sýn da Hüs nü Mü ba rek gi der se ye ri ne oð lu nun ge çe ce ðin den du yu lan en di þe den do la yý, a yak la nan Mý sýr lý lar, ju ni or Mü ba rak e (Ce mal Mü ba rek) Ba ba ný da al git di yor lar dý a de ta. Ni te kim Ce mal ka ça rak Ýn gil te re ye git ti. An cak hâ lâ ba ba sý ný gö tür müþ de ðil. 82 ya þý na mer di ven da ya mýþ bu lu nan Hüs nü Mü ba rek, hal ký nýn a yak lan ma sý na rað men, saç ve kaþ la rý ný si ya ha bo ya mýþ bir va zi yet te, Yý kýl ma dým a yak ta yým gö rün tü sü ver me ye de vam e di yor. An cak Mý sýr hal ký bu se fer ko lay vaz ge çe ce ðe ben ze mi yor. Ta biî ki fi ra vun laþ mýþ Mü ba rek in de kol tu ðu nu ko lay ko lay bý rak ma ya ca ðý or ta da. Þim di Mý sýr lý lar, Hüs nü Mü ba rek e ki fa ya di yor lar. El le rin de ki fa ya ya zan pro tes to cu lar son 5-6 yýl dýr Mý sýr da a lý þýl dýk man za ra lar dan bi ri ha li ne gel miþ ti. Ki fa ya A rap ça da ye ter an la mý na ge li yor. Mü ba rek sal ta na tý na du yu lan öf ke ve ar týk ye ter ni da la rý gök le ri in le ti yor. Si ze de bu i fa de ler ta ný dýk ge li yor mu? E vet, da ha ön ce ki bir ma ka le miz de de Tür ki ye nin o tok ra tik yö ne tim le re bun dan 60 yýl ön ce Ar týk ye ter de di ði ni ha týr lat mýþ týk. Ül ke miz de, Ye ter, söz mil le tin i fa de siy le bay rak la þan bu baþ kal dý rý, A rap coð raf ya sýn da bu gün ler de Ki fa ya ke li me siy le sem bo li ze e di lir ol du. O tok rat lý ða, dik ta tör lü ðe, is tib da ta ki fa ya di yor Ýs lâm dün ya sý. Sal ta na týn, dik ta tör ya nýn, bas ký nýn her tür lü sü yok ol ma ya mah kûm dur. Þüp he siz Ýs lâ mýn ru hun da var o lan meþ rû ti yet ve hür ri yet er ya da geç neþv ü ne ma bu la cak o top rak lar da ÜS KÜ DAR 4. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ HA KÝM LÝ ÐÝN DEN Ý LAN DOS YA NO: 2010/91 Da va cý Ým dat U lu türk ta ra fýn dan a çý lan i sim tas hi hi da va sý - nýn ya pý lan a çýk du ruþ ma sý so nun da: Da va nýn ka bu lü i le Er zin can Ke mah Mu rat boy nu Cilt no 23. ha - ne 13 de nü fu sa ka yýt lý BSN 67. TC no lu Ta hir ve Mü nev ver den ol ma, 31/08/1964 do ðum lu, Ým dat U lu türk ün is mi nin Ým dat Sa lih o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE ka rar ve ril miþ o lup. i lan o lu nur B: 6512 BA KIR KÖY 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ HA KÝM LÝ ÐÝN DEN ÝLAN DOS YA NO: 2010/267 Ba kýr köy 1. As li ye Hu kuk Mah ke me si nin 20/01/2011 ta rih ve 2010/267 e sas, 2011/11 ka rar sa yý lý i la mý i le da va cý SEL UK A KA LOÐ LU nun nü fus ta A KA LOÐ LU o lan so - yis mi nin A KI ROÐ LU o la rak TES CÝ LÝ NE ka rar ve ril miþ tir. 27/01/ B: 6639 Ý LAN BA KIR KÖY 1.AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ HA KÝM LÝ ÐÝN DEN DOS YA NO: 2010/209 Ba kýr köy 1.As li ye Hu kuk Mah ke me si nin 20/01/2011 ta rih ve 2010/209 e sas 2011/7 ka rar sa yý lý i la mý i le da va cý E MÝ - NE YAP RAK ZEY BE KER in nü fus ta E MÝ NE YAP RAK o lan is mi nin YAP RAK o la rak, ZEY BE KER o lan so yis mi nin HI - SIM o la rak TES CÝ LÝ NE ka rar ve ril miþ tir. 27/01/ B: 6433 T.C. KAR TAL 4. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO : 2010/549 E sas KA RAR KA RAR NO : 2010/633 2 Tun ce li i li, Maz girt il çe si, Gü leç kö yü, Cilt 45, Ha ne 9, BSN 10 da nü fu sa ka yýt lý TC kim lik no lu Ek rem ve Gü ler den ol ma Þiþ li do ðum lu Can Kýr gýl ýn nü fus ta ki Can o lan is mi nin CE SUR o la rak, Kýr gýl o lan so yis mi nin de E TÝN O - LA RAK TAS HÝ HEN NÜ FU SA TES CÝ LÝ NE. B: 6532 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/262 E sas. KA RAR NO: 2010/1548 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, DÝ YAR BA KIR Ý li, BÝS MÝL il çe si, BAÞ HAN mah/köy nü fu su na ka yýt lý KE MAL ký zý, 1961 do ðum lu SUL TAN GÖK TAÞ ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne T.C. Kim lik nu ma ra lý CE MÝ LE DE MÝR KI RAN VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. B: 6449 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/375 Esas. KARAR NO: 2010/596 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, ERZÝNCAN ili, KEMAH ilçesi, KÖMÜR mah/köy nüfusuna kayýtlý HÝLMÝ oðlu, 1971 doðumlu HÝKMET KÜTÜK hacir altýna alýnarak, kendisi babasý 1951 doðumlu babasý HÝLMÝ KÜTÜK ün VELAYETÝ ALTINA KONUL- MUÞTUR. Ýlan olunur. B: 6473 T. C. KA DI KÖY 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ 2010/849 Vas. Ta yi ni Mah ke me miz ce ve ri len 15/12/2010 ta rih, 2010/849 E., 2010/1853 K. sa yý lý ka rar i le Os man ve Gül ha ným dan ol - ma, 01/07/1925 d.lu ÝS MA ÝL Ö ZO NUR un TMK nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne oð lu, 1958 d.lu, Ýs ma il oð - lu HA LUK NÝ HAT Ö ZO NUR va si o la rak ta yin e dil miþ tir. 30/12/ B: 6420 AN KA RA 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO: 2010/313 Mah ke me miz den ve ri len ta rih 2010/313 E sas, 2010/379 Ka rar sa yý lý i lam i le; Ke çi ö ren il çe si, Pý nar ba þý mah. Ha ne 1204 te nü fu sa ka yýt lý A ziz ve Þev ki ye oð lu, 12/01/1995 D lu. TC no lu Mu rat Sey rek in do ðum ta ri hi nin 12/01/1993 o la - rak dü zel til me si ne, ka rar ve ril miþ o lup, i lan o lu nur. B: 6596

8 8 زءغءذ ٢٠١١ ثء د / ٣٠ LÝF E PO ZÝ TÝF PEN CE RE 81 ف ى ف فقþف SEBAHATTÝN YAÞAR ك. و ف ٣٣ ف ف a þa rý lý bir top lum, çok o ku yan in san lar la ka za ný lýr. O ku ma dan bir þey ler ol sun de mek, an lam sýz bir bek len ti dir. Her ka za ným, her ba þa rý lý bir so nuç mut la ka ar tý bir ta kým a dým la rýn so nu cu o la cak týr. Mut lu bir top lu mun, mut lu bir a i le nin ve mut lu bir bi re yin bek len ti si de yi ne â de tul lah ka nun la rý na u ya rak, ya ni þart la rý ný ye ri ne ge ti re rek, ça lý þa rak, ba þa rý lý o la rak mey da na ge le cek tir. Ko nuy la il gi li hi kâ ye cik meþ hur dur: Ma in ký yý la rýn da, ta li hiy le meþ hur bir ba lýk çý a dam var mýþ. Ma in ký yý la rýn da ba lýk ya ka la mak çok zor ol ma sý na rað men, bu ba lýk çý ne za man ba lýk a vý na çýk sa, se pe ti do lu ge lir miþ. Hâ liy le di ðer ba lýk çý lar da bu a da mýn ta li hi ne þa þý rý yor lar mýþ. Bu a dam, ne ya pý yor da bu ka dar ba lýk ya ka lý yor di ye me rak e di yor lar mýþ. Ma in ba lýk çý sý her se fe rin de se pe ti do lu do lu ge lin ce e pey ce pa ra da ka za nýp zen gin ol muþ. Ar týk öy le ki, bir a da mýn ta lin den bah set mek ge rek ti ðin de, Ma in ba lýk çý sý gi bi di yor lar mýþ. Ma in ba lýk çý sý so nun da öl müþ. Ce na ze si i çin e vi ne git tik le rin de, Ma in ba lýk çý sý nýn e vin de su ve ba lýk hak kýn da ya zýl mýþ zen gin bir kü tüp ha ne nin ol du ðu nu gör müþ ler. Ta biî di ðer ba lýk çý lar, ta lih li Ma in ba lýk çý sý nýn ta li hi nin ne re den gel di ði ni o za man an la mýþ lar. Biz de top lu mu muz da za man za man, Ne den te rör var?, Ne den çok kav ga e den bir top lum ol duk?, Ne den ci na yet ler iþ le ni yor?, Ne den say gý sýz lýk, hak sýz lýk ve hu kuk suz luk ön plan da? þek lin de ya kýn ma lar i çe ri sin de yiz. Oy sa çok a çýk týr ki, ih mâl et ti ði miz in san, kar þý mý za so run o la rak çý ka cak týr. Ýh mâl et ti ði miz genç, ken di si ni bir þe kil de yan lýþ da ol sa gös ter me mey li i çe ri sin de o la cak týr. O za man ba þa rý lý, mut lu, po zi tif, o lum lu bir genç lik is te ni yor sa, bu du rup du rur ken ol ma ya cak týr. Mut la ka bi ri le ri nin bir þey ler yap ma sý ge re ke cek tir. Hiç kim se yap mý yor sa, ay ný ça tý al týn da ya þa yan e be veyn bu o pe ras yo nu yü rüt me si ge re ke cek tir. O ku ma yan in san lar/genç ler, ay dýn lan ma mýþ bi rey ler o la rak her tür lü ka ran lýk iþ le rin i çe ri sin de yer a la bi le cek ler dir. 25 O cak 2011 ta rih li ga ze te miz de Genç - lik ki tap o ku mu yor baþ lý ðý ný ta þý yan ha ber, dev let er kâ ný ve e be veyn ler ta ra fýn dan bü yük bir en di þe i le o kun muþ ol ma lý dýr. Ve bel ki de bu ha be rin a cý muh te va sý, ku rum la rý ve ki þi le ri ha re ke te ge çi rip, gi di þat hak kýn da bir ta kým de ði þik lik ler i çin a dým lar a týl mýþ ol ma lý dýr. ün kü bu an ket-ha ber çok cid dî bir sin yal dir. Bu sin ya li doð ru o ku ma yan lar ha ya týn a cý ger çek le riy le kar þý kar þý ya kal ma ya ve dün ya þa nan sý kýn tý la rý bu gün de ye ni den ya þan ma ya de vam e de cek ler dir. De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý nýn yap týr mýþ ol du ðu an ke te yan sý yan bil gi ler, bu ül ke de ki her ku rum ve va tan da þý dü þün dü re cek ni te lik te dir. Son üç ay da ki tap a lan genç o ra ný nýn yüz de 4.5 ler de ol ma sý ve genç le rin ö zel lik le ki tap i çin pa ra har ca ma ma sý â cil ted bir a lýn ma sý ge re ken bir du rum dur. An ket le rin o r - ta ya çý kar dý ðý ger çek ler il gi li le ri ve yet ki li le ri ha re ke te ge çir mek i çin bir ve si le dir. Ted bi ri a lýn maz sa, bu þe kil bir gi diþ pek çok sos yal ve bi rey sel so run lar yu ma ðý nýn ar ta rak de vam e de ce ði me sa jý ver mek te dir. Genç le rin ki tap o ku ma dýk la rý gi bi ga ze te de o ku ma dýk la rý ný gös te ren so nuç lar dik kat çe ki ci. Her gün ga ze te o ku yan genç le rin o ra ný, yüz de 10 lar da ge zer ken, gün lük ga ze te a lan la rýn o ra ný yüz de 6.8 ler de bu lu nu yor. A sýl dik kat çe ken de genç le rin ga ze te ler de sa de ce spor ve ma ga zin ha ber le ri o ku ma yý ter cih et me le ri dir. E vet, genç ler de fi kir ve dü þün ce nin bo yu tu nun gün geç tik çe a za lý yor ol ma sý, da ha ay rý e le a lýn ma sý ve ted bir ler dü þü nül me si ge re ken bir ko nu dur. An la þý lý yor ki, genç lik ki tap la ra kar þý ol duk ça so ðuk bir du ruþ i çe ri sin de. Bu so ðuk lu ðu ne ya pýp e dip, gi der mek ge rek mek te dir. Ya ni o ku ma yan bir genç lik, ke sin lik le top lum yet ki li le ri ni he men ha re ke te sevk et me li dir. ün kü bu top ye kûn bir e ner ji kay bý an la mý na gel mek te dir. Ni te kim þu an top lum da ki suç iþ le yen le rin o ran la rý na ba kýl dý ðýn da, o ku ma mýþ genç le rin suç iþ le me ye da ha yat kýn ol duk la rý bi li nen bir ger çek tir. Ya ni bu þu de mek, siz gen ci ni ze ki tap o kut maz sa nýz, o ku ma yý sev di re mez se niz; bu ye ni ye ni top lum sal so run lar la bo ðuþ ma nýz, suç o ran la rý ný art týr ma nýz, ye ni ye ni suç a lan la rý ih das et me niz an la mý na ge le cek tir. YET KÝ LÝ LER O KU YOR MU? Doð ru su me rak e di yo rum, a ca ba Tür ki ye Cum hu ri ye ti Cum hur baþ ka ný gün de kaç sa a ti ni ki tap o ku ya rak ge çir mek te dir? Yi ne pek çok cid dî so run lar la bo ðu þan Tür ki ye nin baþ ba ka ný gün de kaç sa at ki tap o ku mak ta dýr? Bu tab lo yu yu ka rý dan a þa ðý ya doð ru her ka de me de de ðer len dir mek ge re ki yor. Bir de ne den cum hur baþ ka ný, baþ ba kan, kül tür ba ka ný, mil lî e ði tim ba ka ný nýn boy boy kü tüp ha ne ler de, ar þiv ler de ki tap la iç i çe o la rak ha ber ya pýl dý ðý ný gör mü yo ruz? Ne den bu yet ki li le rin ki tap la bir lik te li ði ni gös te ren rek lâm film le ri yok? Ki tap lý ba sýn top lan tý la rý ne den ya pýl mý yor? Ni te kim ö nem se nen baþ ka ko nu lar da boy boy rek lâm lar ve ri li yor. Ül ke nin ön cü in san la rý nýn top lum kar þý sýn da ne yi ön ce le dik le ri ö nem li dir. E lin de o ku du ðu ki ta bý o lan baþ ba kan; çan ta sýn da, kol tu ðu nun al týn da, ma sa sýn da ki tap bu lu nan ve ger çek ten de o ku yan mil lî e ði tim ba ka ný vb. gö rün tü ler genç le rin dik kat le ri ni çek mez mi? Par lak bir Tür ki ye ge le ce ði i çin, o ku yan bir top lu mu in þâ et mek ka çý nýl maz dýr. O ku ma ol ma dan bi rey sel ve top lum sal bir yük se liþ yok tur. Bu da çö züm o la rak gün de en az bir sa at ki tap o ku na rak sað la na bi le cek bir du rum dur. Ya ni ya þa nan bi rey sel ve top lum sal prob lem le re kar þý sü rek li ya kýn mak, ah lar, vah lar çek mek bir çö züm o luþ tur ma mak ta dýr. Bu ra da ya pýl ma sý ge re ken þey, ül ke ça pýn da bir o ku ma se fer ber li ði ne gi riþ mek tir. Ýl va li lik le ri nin dü zen le miþ ol du ðu ki tap o ku ma kam pan ya la rý, pro je ler da ha uy gu la na bi lir ve da ha yay gýn o la rak ge liþ ti ril me li dir. Ki tap fi yat la rý nýn dü þü rül me si, ki tap bas ma yý ve ya yýn la ma yý ko lay laþ týr mak ve ül ke nin bü tü nü ne u laþ tý ra bil mek i çin ge rek li ted bir ler a lýn ma lý dýr. Ki ta býn u laþ ma dý ðý yer, prob lem le rin ge liþ ti ði yer dir. Baþ ba ka nýn bu ko nu da da di ðer le rin den pek de bir þey çýk ma dý a ma bir de ði þik o ku ma a çý lý mý pro je si yok mu? Bir kaç tek lif sun mak ge re kir se, o ku yu cu nun ki tap la bu luþ ma sý nýn ö nün de ki en gel ler der hal kal dý rýl ma lý ve bir þe kil de o ku yu cu-ki tap di ya lo ðu sað lan ma lý dýr. Ö zel lik le de genç ler i çin. Ba sýn da her i ki üç ha ber den bi ri si nin ki tap la, o ku mak la, ö nem li þah si yet ler den bi ri si nin ha ya tý i le il gi li ol ma sý zi hin ler de gün dem o luþ tu ra cak týr. Ýn san ve top lum da ki o ku ma çar ký, di ðer bü tün a lan lar da ki ça lýþ ma lar dan da ha ö nem li dir. ün kü o ku mak çok yön lü bir ay dýn lan ma dýr. Top lu mun ni te lik li bir ya pý ya ka vuþ ma sý, o ku yan, ni te lik li bi rey ler ye tiþ tir mek le müm kün o la cak týr. Cid dî bir genç po tan si ye li o lan Tür ki ye, bu po tan si ye li fay da lý þe kil de kul la na ma mak ta dýr. Hat ta o lum lu ya kul la nýl ma yan po tan si yel, o lum suz a lan lar da kul la nýl mak la kar þý kar þý ya dýr. O nun i çin mil yon la ra u laþ mýþ müs bet meþ hur ya zar, san at çý, iþ a da mý, dev let a da mý gi bi þah si yet le rin bü yük bu luþ ma di ye bi le ce ði miz, ki tap la bir lik te li ði ni gös te ren fo toð raf la rý ný, ka me ra ka yýt la rý ný sýk lýk la gör mek, genç le re bi rer mo del le me ör ne ði o luþ tu ra cak týr. Bu ko nu yu kö þe mi ze al ma mý zýn se be bi, 18 li yaþ lar da o lup, ha ya týn da ilk kez, ken di pa ra sýy la bir ki tap al mýþ o lan Mu rat ýn bi zim le pay laþ tý ðý cüm le le ri dir. Bu çok a cý bir dram dýr ve ül ke miz i çin de yü rek ya ra la yý cý bir ger çek tir. Bu ko nu yu son ra ki ya zý mýz da pay la þa lým. YE NÝ AS YA NIN HAF TA LIK Ý LÂ VE SÝ DÝR 30 OCAK 2011 PAZAR MUHSÝN DURAN ك. ىف و ف ل ى و a a le sef ke li me, de yim ve tâ bir le ri miz, ken diح lû ga ti miz de ki an la mýy la kul lan dý ðý mýz da baþ ka, Ba tý lû ga tý ve kül tür le rin de ki an la mýy la kul lan dý ðý mýz da bir baþ ka an lam ka za ný yor. Mi sâl mi? Bi zim lû gat ve kül tü rü müz de ki hür ri yet: Ýn san lar hür ol du lar, a ma yi ne ab dul lah týr lar (Be di üz za man) sö zü ge re ðin ce, ki þi nin hür ri ye ti Al lah ýn he lâl-ha ram sý nýr la rý çer çe ve sin de bir hür ri yet tir. Ba tý lû ga tin de hür ri yet: Baþ ka la rý ný ra zý et ti ðin tak dir de dýþ ta sý nýr sýz lýk, ken di þart la rýn el ver di ðin de de iç te, nef si ni tat min de sý nýr sýz lýk de mek tir. Biz i ki miz an laþ týk, is te di ði mi zi ya pa rýz ve ya Bu vü cut be nim de ðil mi? O nu is te di ðim gi bi ya þa tý rým an la yý þý Ba tý fel se fe si nin in san la ra sun du ðu, ö zel lik le de genç ler i çin en ca zip, a ma so nu mut la ka hüs ran la ne ti ce le nen bir hür ri yet an la yý þý dýr. Do ðu da ve ba tý da bu yol da i ki dün ya la rý ný da kay be den ve kay bet mek te o lan genç ne sil le rin sa yý sý be lir siz dir. Bu gün bi zim genç li ði mi zi de felç e den an la yýþ, bu hür ri yet an la yý þý Ýçi boþaltýlan kelime, deyim ve tâbirlerimiz de ðil mi dir? Bu tür hür ri yet ka ra sev da lý la rý her ge çen gün, ne re ye dü þe ce ði bel li ol ma yan bir çýð gi bi ço ðal mak ta dýr. Bi zim kül tü rü müz de ve lû ga ti miz de düþ man lýk: Ke sin ve pe þi nen ka bul e dil miþ bir düþ man in san por tre si yok tur. Düþ man lýk zul me ve boz gun cu lu ða dýr. Ya ni sý fa ta dýr. Bu da za man i çin de o lu þa bi len bir kav ram dýr. He le he le Mü min mü mi nin dos tu dur ; do la yý sýy la düþ man sý fa tý ný bir mü min i çin as la kul la na maz sý nýz. ün kü; Mu hak kak mü min ler kar deþ tir. (Hu cu rat, 10) Ba tý nýn is ti lâ cý fel se fe sin de ve lû ga tin de i se düþ man: ý ka rý na en gel o lan her kes ra kip ve düþ man dýr. Bu pen ce re den bak tý ðý mýz da Ba tý ma ter ya liz mi nin bü tün a cý ma sýz lý ðý ný ör nek ler le Müs lü man top lum lar da bu gün gör mek müm kün dür. Bu nu da mo dern leþ me a dý na, ce ha le ti miz den kay nak la nan komp leks le ken di miz gö nül lü ya pý yo ruz ma a le sef. Bir de çað daþ lýk a dý na is te ye rek boz duk la rý mýz, ba zý ke sim le ri mi zin a de ta kur tul mak i çin gay ret sarf et tik le ri de yim le ri miz var. e ni as ya.com.tr Bun lar dan bi ri si, Al lah a ýs mar la dýk söz cü ðü dür: E þi, ben ze ri ve an la mý ha ki ka ten hiç bir dil de bu lun ma yan, bu ka dar be lið, ve ciz, her in sa ný fe rah la tan, se vinç ve ren, in sa na da ir gü zel lik ta þý yan de yi mi miz dir. Ma a le sef o nu da boz duk. Ar týk bir çok kim se; A las mar la dýk di ye kul la ný yor. Bir baþ ka tâ bir o lan Ýn þâ al lah ve ri rim, Al lah i zin ve rir se ge li rim vs. i fa de le ri ni i se, ol ma sý na en az ih ti mâl ver di ði miz iþ ve za man lar i çin kul la na kul la na za yi et tik. Bu söz le re mu ha tap o lan ki þi Ýn þal la hý ma þal la hý bý rak da sen sö zü nü ye ri ne ge tir di ye kar þý la ya cak de re ce ve tep ki sel lik le kul la ný yo ruz. Ar týk (en te lek tü el le ri miz bir ya na) sý ra dan es na fý mýz bi le Al lah lâf zý ný dýþ la ya rak(!) Be re ket ver sin di yor. Cüm le nin bü tü nü, as lý; Al lah be re ket ver sin dir. Hal bu ki, fa il-i meç hul bir cüm le kur ma ya ne se bep var. Al lah (cc) lâf zý ný kul lan mak her hal de i çin de bu lu nu lan or ta ma ve ya ki þi sel komp lek se (hâ þâ) uy gun düþ mü yor! Ko nu nun þu yö nü nü de be lirt mez sek ya rým ka lýr zan ne de rim. Di ni de yim, tâ bir ve þe â i ri mi zi o ka dar ki þi sel çý kar la ra â let et mi þiz ki, ka lem ve ke lâm er ba bý o la rak ge rek yurt i çin de, ge rek se yurt dý þýn da me sa i le ri mi zin ö nem li bir kýs mý ný is tis mar cý la rýn en ka zý ný te miz le me ye a yý rý yo ruz. Mah ke me ler de hâ lâ Val lâ hi ke li me si, ka zýy yei muh ke me ke sin de lil, o la rak ka bul e dil mek te dir. Top lu mu muz da i se bu ke li me, ya lan cý la rýn ha ra be ge mi le ri nin ke mâl-i em ni yet le sý ðýn dý ðý li man o la rak al gý la ný yor. Bu hur da haþ ge mi i le bu ya lan cý in san lar dün ya ve a hi ret ok ya nu su nun en gin vic dan ve a da let dal ga la rý na na sýl da ya na bi le cek le ri ni doð ru su tah min e de mi yo ruz. Bir de gü zel ke lâm o lan se lâ mý mý za pa rag raf a ça lým. Her sa bah top lu ta þý ma a raç la rýn da bin ler ce a bus çeh re li, san ki bir bi ri ne küs müþ gö rü nüm de ki se lâm sýz-sa bah sýz in san la rý gö rün ce, yet miþ li yýl lar da o ku du ðum, Ko mü niz mi-rus ya yý an la tan, kol hoz lar da ka lýp, pa ta tes çift lik le rin de, fab ri ka lar da ça lý þan mut suz in san la rýn ha yat hi kâ ye le ri ak lým dan ge çi yor. Bu gün kü Türk-Þe hir li si ni de, Ba tý dan üf le nen ka pi ta liz min ma ter ya list fel se fe si ay ný çiz gi ye ge tir di. Kim se kim sey le se lâm laþ mý yor. Se lâm la þan da o gü zel Al lah ke lâ mý ný se çe rek Se lâ mü na ley küm de mi yor, ka çý ný yor. Öy le ya, gü nü müz in sa ný çok kül tür lü. Se lâm i se bir köy lü söz cü ðü o la rak al gý la ný yor. að daþ bir in sa nýn se çe ce ði çok söz cük ler var. Hal bu ki se lâm, top lu mun mu hab bet har cý, or tak pay da sý dýr. E fen di miz (asm): Ca ným kud ret e lin de o lan Al lah a ye min e de rim ki siz ler i man et me dik çe Cen ne te gi re mez si niz. Bir bi ri ni zi sev me dik çe de i man et miþ ol maz sý nýz. Yap tý ðý nýz tak dir de bir bi ri ni zi se ve ce ði niz bir þey söy le ye yim mi? A ra nýz da se lâ mý ya yý nýz! (Müs lim, Ý man 93-94) bu yu ru yor. Ka la ba lýk yer ler de se lâm ver me ye ken dim ce bir yol bul dum, o da ya ný na ya naþ tý ðým kim se ye ya vaþ ça, a ma mut la ka se lâm ve ri yo rum. On lar da a lý yor lar. Toplum da ki bu hal ler bir fe lâ ke tin ha ber ci si, iç ten yý ký lý þýn be lir ti le ri ve bü yük bir dep rem çat la ðý dýr. O hal de biz ler bun dan böy le ke li me, de yim ve tâ bir le ri mi zi ken di öz lû gat ve kül tü rü müz de ki an lam la rý na gö re kul lan ma ya ö zen gös ter me li yiz. Biz ler, i çi bo þal tý lan ke li me ve söz cük le rin an lam la rý ný his se de rek, i çi ni dol du ra rak kul lan ma nýn haz zý ný, i nan mýþ lý ðý ný, mut lu lu ðu nu ya þa ma lý yýz.

9 2 E LÝF / 30 OCAK 2011 PAZAR SÝNEMA-YORUM E LÝF / 30 OCAK 2011 PAZAR MAKALE 7 ORHAN GÜLER Âhir za ma nýn in san-ý kâ - mil i, Ri sâ le-i Nur Kül li ya - tý nýn mü el li fi Üs tad Be di - üz za man Sa id Nur sî nin ( ) 1950 yý lý na ka - dar ki yak la þýk 72 yýl lýk ha ya tý ný ko nu a - lan ta ri hî (e pik) bir film. Ký sa a dýy la Hür A dam, si ne ma se ver iþ a da mý o la rak Meh met Tan rý se ver in ilk fil - mi Sür gün den (1991) son ra ki i kin ci yö - net men lik te þeb bü sü. ( Az-öz yak la þým. Ne gü zel, de ðil mi?) Tan rý se ver, yer li si ne ma da ya pý la ma ya ný yap mýþ bir yö net men o la rak hem si ne ma ta ri hi mi ze, hem de Ri sâ le-i Nur ha re ke ti ta ri hi ne geç ti, di ye bi li riz pe kâ la. Be di üz za - man gi bi fev ka lâ de mü him bir þah si ye tin ha ya tý ný si ne ma laþ týr mak, az buz þey de ðil çün kü. Bu ve si ley le Meh met Tan rý se ver ve e ki bi ni biz de gö nül den teb rik e de riz! Geç de ol sa, Hür A dam fil mi ni, an cak viz yon da ki ü çün cü haf ta sýn da (ön ce ki gün baþ la yan dör dün cü haf ta, ba zý sa lon lar da fil min son haf ta sý o la bi lir) sey re de bil dik. Son se ans ta, dop do lu bir sa lon da ve de i za - fe ten koz mo po lit bir top lu luk ta Koz mo po lit de dik. An la þý lan, 2011 in ha di se si ol ma ya a day bu film le il gi li o la rak ma lûm sah ne yü zün den mey da na ge len fýr tý na, ce mi yet te ki her tür den in sa nýn me ra ký ný cel bet miþ gö rü nü yor. Bu ha yýr lý fýr tý na, yý kýl maz sa ný lan ta bu la rý/put la rý de - vi ri yor Ýn þâ al lah Cen ne tâ sa ba har da mý yýz ne?! Film ki mi bö lüm le rin de her kes gi bi bu fa ki ri de a cý a cý gül dür dü, ki mi sin de de res men að lat tý! E sa sen, Üs tad ýn ya þa dý ðý de vir, kon- jonk tü rel o la rak mem le ke ti mi zin en çi le li yýl la rý dýr, de sek ye ri dir. Fa kat tür lü tür lü yý - ký lýþ ve o luþ la rýn mey da na gel di ði öy le bir za man da ya þa ma nýn ne de mek ol du ðu nu, son ra dan ge len biz ler an - Lüt fen dik kat: Hür A dam ý iz le mek te a ce le e di niz! cak, dev ri an la tan doð ru e ser ler sa ye sin de öð re ni yo ruz! Ýþ te, i lim ve san a týn gü cü Film le il gi li di ðer not la rý mýz i se þöy le: * Film baþ lar ken Üs tad ýn san at gö rü - þü yle kar þý la þý yo ruz: Lâ fýz, mâ nâ nýn ta bi a - tý mü sa a de et ti ði öl çü de süs len me li. Þe kil, muh te vâ ya gö re res me dil me li; res me di lir - ken de me a lin iz ni a lýn ma lý. Üs lû bun par lak ve rev nak dar ol ma sý na ö nem ve ril me li, fa - kat ga ye ve mak sat da as la ih mal e dil me - me li dir. Ha yal ge niþ bir ha re ket a la nýy la des tek len me li, an cak ha ki kat da hiç bir za - man in ci til me me li dir. Bu, Be di üz za man ýn Mu hâ ke mât (s. 79) i sim li e se rin den me â len a lý nan çok mü him bir öl çü ve Hür A - dam da bu na u yul ma ya ça lý þýl dý ðý bel li. * Film de Üs tad ýn Es ki Sa id ve Kas ta - mo nu ha ya tý ha riç Ye ni Sa id dev re le ri an la tý lý yor. Ya ni 1950 den 1960 ta ki ve fa tý na ka dar ki Ü çün cü Sa id dev re si yok. As lýn da TV de ya da si ne ma da se ri film o la bi le cek ka dar zen gin ve o ri ji nal sah ne le ri muh te vî Üs tad ýn ha ya tý, za ru rî o la rak bir - bi rin den ko puk se kans lar/ko nu lar hâ lin de bu dö nem fil mi ne sý kýþ tý rýl mýþ. Ba zý yer - ler de ki flash back ler (ge ri ye dö nüþ ler) de, hâ di se le rin kro no lo jik sý ray la ve ril me di ði in ti ba ý ný do ður mu yor de ðil (me se lâ Üs - tad ýn Pa þa yla tar týþ tý ðý sah ne); hâ liy le, Üs - tad ýn bi yog ra fi si ne a þi na ol ma yan lar i çin, fil min an la þý lýr ol mak tan çýk ma ih ti ma li HÜR A DAM: BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÎ Yö ne tmen: Meh met Tan rý se ver. Se nar yo: Meh met Tan rý se ver, Meh met U yar, Ah met e tin. O yun cu lar: Mür þit A ða Bað vs. Gö rün tü: A li Ö zel. Mü zik: Yýl dý ray Gür gen. Sü re: 163 da ki ka. Ya pým: 2010-Tür ki ye. var gi bi! Bu me tot el bet te Tan rý se ver in üs - lû bu o la rak kay da geç me li; ki bi zim de, o - nun bu tar zý na hür met et mek ten baþ ka ça - re miz yok. Ni ha ye tin de bu, o nun ba kýþ a çý - sýn dan Üs tad ýn bir bi yog ra fi si. Ya ni film, Meh met Tan rý se ver in Hür A dam ý o la - rak an la þý lýr sa me se le kal maz. Fa kat bi ze gö re, böy le a ce le ye ge ti ril me - yip, Hür A dam: Es ki Sa id, Hür A dam: Ye ni Sa id ve Hür A dam: Ü çün cü Sa id þek lin de pe kâ la üç bö lüm lük bir se ri film or ta ya kon say dý da ha te sir li o la bi lir di. (Bi rer yýl a ray la viz yo na gi ren ü çer film lik The Mat rix ve The Lord of the Rings / Yü zük - le rin E fen di si se ri le ri nin bü tün dün ya da ki yýl lar sü ren a kis le ri ni duy ma yan kal dý mý?) * Fil min ba zý bö lüm le rin de ki Kürt çe ko - nuþ ma lar (fa sý la lar la top lam 20 dk), ta biî o - la rak alt ya zýy la Türk çe ak ta rý lý yor. * Üs tad ý can lan dý ran ak tör Mür þit A ða Bað, biz ce ro lü nün hak ký ný faz la sýy la ver - miþ; o nun, baþ rol o yun cu su o la rak, Be di - üz za man ý haz met ti ði a yan be yan or ta da. Ke za na hi ye mü dü rü nde Ha lil Ýb ra him Ka lay cý oð lu, bek çi de Ah met Ye nil mez, giz li va zi fe li bü rok - rat ta En gin Yük sel (en te re san dýr ki, bu üç ka rak ter de fil min ni ha ye tin de ne dâ met gös te rip Üs tad dan he lâl lik di li yor lar), yar dým cý o yun cu luk - lar da ga yet ba þa rý lý lar. * Dýþ çe kim ler müm kün mer te be ha di se - le rin geç ti ði ger çek me kân lar da (Nur men - zil le ri), iç çe kim ler se (ha pis ler ve mu ha ke - me ler) Ýs tan bul da ya pýl mýþ. * Üs tad ýn in sa nî hu su si yet le ri nin (de ðil sa da ka, he di ye bi le al ma ma sý; þef ka ti, kul lu - ðu, mert li ði, þe ca a ti, dâ vâ a dam lý ðý vs.) fev - ka lâ de gü zel ak set ti ril di ði film de Keþ ke ol - ma say dý! de di ði miz, tu haf, mü te na kýz, hat - tâ yü rek dað la yan sah ne ler de var ma a le sef: Üs tad ýn an ne ve ba ba sý nýn, o ðul la rý nýn Ýs - tan bul da ki di van-ý harb-i ör fî de ki mu ha ke - me sin de, ke za ha pis zi ya re tin de gö rün tü - len me le ri; Üs tad a sür gün dey ken Ýs pan yol pa ça pan to lon(!) giy di ril me si; Nur un saff-ý ev vel ta le be le ri nin yep ye ni el bi se ler le, üs te - lik þap ka lar la(!) tem sil e dil me si; Üs tad Af - yon hap sin de so ðuk tan tir tir tit rer ken cam la rý ký rýk pen ce re den gü ya i çe ri ye sü zü - len kar e fekt le ri nin(!) sý rýt ma sý; (son sah - ne de) Üs tad ýn a ðaç te pe sin de(?) res me dil - me si; Üs tad ýn Mus ta fa Ke mal le tar týþ ma sý - nýn hýz la(!) ge çiþ ti ril me si; Mus ta fa Ke - mal in, as lý as ta rý ol ma yan, Ýs lâ mi yet le hin - de ki va si yet mek tu bu na da ir bir ga ze te ha be riy le ak lan ma sý; bü tün kö tü lük le rin kö kü dý þa rý da, an cak Tür ki ye de yer le þik bir ec ne bî ko mi te ye ham le di le rek en ka ra nýn te mi ze çý ka rýl ma sý; Üs tad ýn din siz lik ve ah lâk sýz lý ða kar þý Müs lü man-hý ris ti yan it - ti fa ký na vur gu ya pan söz le ri ne, e ser - ler[in]de ol ma dý ðý hâl de Mu se vi le rin de ek - len me si 1 To par la ya cak o lur sak, yö ne ti mi i yi, se - nar yo su ba zý yön le riy le tar týþ ma lý ol sa da, Üs tad ý me sa jýy la ( Ri sâ le-i Nur ) bir lik te gün de me ge tir di ði i çin cid dî, o yun cu luk - la rý ve si ne ma tog ra fi si (gö rün tü) ba þa rý lý, mü zi ði sý ra dan ni ha ye tin de i man- Kur ân dâ vâ sý na kat ký la rýy la u nu tul ma ya - cak bir e ser! CAHÝT ÖZPINAR Dip not: 1- Kâ zým Gü leç yüz, Hür A dam, Ye ni As ya ga ze te si, G 31 A ra lýk ü neþ, dün ya mý zý ay dýn la tan bir lâm ba. Gü neþ ý sý, ý þýk ve ha yat kay na ðý mýz. Bü tün var lýk lar, gü ne þe muh taç. Ýn san lar ha yat kay na ðý o lan gü neþ ten ge re ði gi bi fay da - lan ma sý ný bi le mi yor. Oy sa, gü neþ her var - lý ða, bü tün mev cu dâ ta çok el zem bir ý þýk kay na ðý mýz. Gü neþ dün ya yý, ki tap i se bey ni mi zi ay - dýn la týr. Gü neþ gir me yen e ve dok tor gi rer. Ýn sa nýn ge liþ me si, i ler le me si an cak i yi ki - tap la rý o ku ya rak müm kün. Za man çok de ðer li bir sü reç. Za ma ný ki tap o ku ya rak de ðer len dir mek þart. O ku - ma dan â lim, yaz ma dan kâ tip o lun maz. Bu bað lam da Ri sâ le-i Nur lar, gü neþ gi bi uf ku muz da par lý yor. Ýn san la ra nur ve ri - yor. Her der de çâ re, Ri sâ le-i Nur lar. Üs tad Be di üz za man di yor ki: Kur ân ýn â yet le ri bir bi ri ni tef sir et ti ði gi bi, bu ki tab-ý Nurlara, güneþ gibi muhtacýz â le min de bir kýs mý, di ðer bir kýs mý ný i zah e di yor. Me se lâ, mad di yât â le mi Ce nâb-ý Hak kýn en vâr-ý ni me ti ni cezb et mek i çin ha ki kî bir ih ti yaç la þem se muh taç ol du ðu gi bi, â lem-i mâ ne vi yat da hi rah met-i Ý lâ hi - ye nin zi ya la rý ný al mak i çin þems-i nü büv - ve te muh taç týr. Bi nâ e na leyh, Re sûl-i Ek - rem in (asm) nü büv ve ti, þem sin kat i yet ve vu zu hu de re ce sin de kat î ve vâ zýh týr. (Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 118) Hz. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) nü - büv ve ti, gü ne þin var lý ðý de re ce sin de ke sin ve kat i yet kes bet mek te dir. Bu se bep le Nü büv vet-i Ah me di ye (asm); ya ni Pey - gam ber E fen di miz in nü büv ve ti, gü neþ gi - bi dir; gü neþ gi bi â þi kâr dýr. Yo lu nu þa þýr mýþ in san lýk, zul met ten kur tul mak i çin Ýs lâm gü ne þi nin ý þý ðý al tý na gir me ye mec bur dur. Na sýl ki, mad dî â le - mi miz Al lah ýn ni met le ri nin tür le ri ni cezp et mek i çin gü ne þe ger çek ten muh taç týr. Öy le de mâ ne vi yât dün ya mýz dâ hi Ý lâ hî rah me tin nur la rý ný al mak i çin, þems-i Nü - büv vet e muh taç týr. Pey gam ber E fen di - miz in (asm) nü büv ve ti ne ih ti ya cý mýz her þey den da ha faz la dýr. Ýnsaný yar ýn kenarýna getiren bir tutam dünya sevgisi NAGEHAN BAYRAM Hazret-i insanýn fikirlerindeki metâlaþma, konulan hedefler, makam-mevkî þöhret düþkünlüðü, çýkýþý olmayan bir yola götürmüþ insaný, farkýna varmamakta... Ýnsan hedeflediði, öncelediði iþlerin peþine düþerken, kendini insan pazarýnda buldu. Öz benliðine iþlenmiþ asaletin üzerine kara birer leke gibi düþtü. Yaratýlýþtaki misyonunu unuttu. Yerli yersiz hedefler gönüllere kilit vurdu. Oyun ve eðlenceden ibaret olan dünya kendisiyle oynarken, þeytan zehirini akýttý. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur derler. Ýnsaný yar ýn kenarýna getiren ise, bir tutam dünya sevgisi. Bir tutam kendinden kaçýþ. Ýnsaný yar ýn kenarýna getiren dünya eðlencesine endeksli bir hayat felsefesi. Kendinden kaçýþ, yaratýlýþýndaki mânâdan kaçýþa sebep olurken, Bütün güzelliklerin gönlüne âyet, âyet açýlmasýna mühür vuruyor, Vakt-i duâ HÝLÂL DEMÝR KAYMAK Semanýn kapýlarý bir bir açýldý Arz sarsýldý haþyetinden Duâ gecenin tam kalbine indi Kalbinde iman olan rabbini bildi Önce sema kapýlarý açýldý tek tek Ardýndan maðfiret kapýlarý sonuna dek.. Önce arz sarsýldý sonra yürek Rabbim nida etti: Bana duâ eden var mý? duâsýna icabet edeyim. Bana istiðfar eden var mý? Onu maðfiret edeyim. Rabbim kulum dedi Kul Rabbim Mahmur gözlerini açtý sonra yüreðini Önce yüreðini açtý sonra gözlerini Kelimeler boðazýnda düðüm düðüm Gözyaþlarý ilmek ilmek yanaklarýnda Rabbim kulum dedi Kul Rabbim Önce bedeni titredi sonra yüreði Önce yüreði titredi sonra bedeni Kelimeler boðazýnda düðüm düðüm Kalbi bir güvercin kanadý gibi tir tir Sevilen nazda seven niyazda Kalbinin en kuytu derinliklerini aþtý En ulaþýlmaz dehlizlerinden yudum yudum içti Ýnsanýn kendinden kaçýþý onu pespaye iþlere yönlendirirken, þeytanla arkadaþ yapýyor. Kalbine ateþle mühür vuruyor. Zihin tutulmasýna vesile oluyor... Kýsa süreli olmuþ olsun zihin tutulmasý. Zihnimizi naifçe okþasýn hak olanýn sesi. Yaratýlýþtaki hakikâti âyet âyet okusun. Yarattýðý herþeyi güzel yaratan, ilk insaný yaratmada da çamurdan baþlayan, sonra onun neslini hakîr bir suyun özünden yaratan, sonra onu tastamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen sizin için kulaklar gözler ve gönüller yaratan O dur. (Secde Sûresi 7, 8, 9. âyetlerinden meâlen.) Buna raðmen ne kadar aklediyor, düþünüyoruz? Ne kadar yöneliyoruz iç dünyamýza? Her içimize yöneliþimizde hakikât bize âyet buketleri sunacak. Nasýl yaratýldýðýmýzý, yaratýlýþýmýzdaki amacý âyetler fýsýldayacak zihnimize. Her âyet dýþ dünyamýzdaki fýrtýnaya, birer zýrh niteliðinde olacak. Rabbe ulaþtýracak ruhumuzu. Kýsa süreli olmuþ olacak zihin tutulmamýz. Zihnimize âyet âyet hakikati haykýracak. Kendimize yönelirken, kendimizi bulacaðýz. Kalbinde özgeden özüne geçti Rabbim Tevvabsýn ya Rab! Rabbim Gafûrsun ya Rab! Rabbim Rahmansýn ya Rab! Rabbim! merhametlilerin en merhametlisi Sensin Rabbim Senden baþka günahlarý baðýþlayýcý yok Rabbim tevbeleri ancak Sen kabul edersin.. Rabbim kulum dedi Kul Rabbim Kendini bilen Rabbini bildi..

10 6 E LÝF / 30 OCAK 2011 PAZAR GÖRÜÞ E LÝF / 30 OCAK 2011 PAZAR OKUDUKA 3 SELÝM GÜNDÜZALP Ey ehl-i Ýs lâm! Kur ân ýn sa ba hýn da u ya ný nýz! YILDIZ FIRTINA Dün ya hem mad dî, hem mâ ne vî bir buh ran ge çi ri yor. Dý þa rý dan ba kan bir göz, dün ya i çin Ca dý ka za ný gi bi kay ný yor di ye cek tir. O den li bir de ði þim söz ko nu su ve den ge ler ta ma men de ðiþ mek ü ze re. Ýç ve dýþ sa - vaþ lar, ta biî fe lâ ket ler, ik lim de ði þik li ði, bi lim sel ge liþ - me ler ve tek no lo ji nin ge tir di ði ar tý lar ve ek si ler bu de ði þim ler - den ba zý la rý. Dün ya de ði þir ken Tür ki ye de de ði þi yor. Hat ta ba na gö re bu de ði þim de te tik le yi ci rol oy nu yor. ün kü na sýl ki dün ya kâ i na týn göz be be ði, öy le de Tür ki ye de dün ya nýn göz be be ði. Mad dî ve ma ne vî ko nu mun dan do la yý bü tün dün ya ül ke le riy le a lâ ka lý. Bu a çý dan ba ký lýn ca Tür ki ye de ki de ði þim hem ken di ni, hem dýþ dev let le ri ve bil has sa a lem-i Ýs lâ mý de rin den et ki li yor. Biz de bu sü re ci hem en di þey le, hem ü mit le sey re di yo ruz. En di þe li yim, çün kü 2012 yý lý na da ir ge rek bi lim sel, ge - rek se bir ta kým is tih raç lar la (cif rî he sap la ma lar la) ya pý lan çý ka rým lar la bü yük fe lâ ket le rin ya þa ný la ca ðý var sa yý mý var. Bun lar tah min ta bi î, a ma de lil le re ba ký lýr sa kuv vet le muh - te mel tah min ler. Bü yük yý kým lar, dep rem ler, tu fan lar, bu - zul la rýn e ri me siy le ha ri ta dan si li nen kýt a lar, kýt lýk, su suz - luk, sal gýn has ta lýk lar, sa vaþ lar vs.. Ü mit li yim de miþ tim. Zi râ Ü mit vâr o lu nuz, þu is tik bal in ký - lâ bý i çin de en yük sek gür se da Ýs lâ mýn sa da sý o la cak týr sö zü ü - mid va at e di yor. Her ge ce den son ra sa bah, her kýþ tan son ra ba har ve her fýr tý na dan son ra el bet bir fe rah ya þa nýr. Bu, ya þa - ya rak öð ren di ði miz ka i de ler den bi ri dir de tah min e di len he lâ ket ler ya þan sa da, ar ka sýn dan cen ne tâ sâ ba har lar ya þa na - cak týr Ýn þa al lah. Bu na ya kî nim zi ya de dir. Ri sâ le-i Nur da bah - se dil di ði gi bi, in san la rýn iþ le di ði gü nah lar, kü für ler ve þirk öy le bir nok ta ya ge li yor ki, kâ i nat a de ta ya ka sý ný sil ker gi bi in san la rý ü ze rin den sil ke li yor. Bu sil ke le me den son ra u mu mî bir te miz - lik ve ka lan lar la yo la de vam e di yor. Ya þa nan bü yük yý kým lar ve de ði þim ler, 2012 i çin ya pý lan tah min le ri des tek li yor. Son ör - nek ler: Ha i ti, Þi li, in, Sri lan ka, Bel çi ka, Af ri ka ül ke le ri nin bü - yük bir kýs mý ve Fi lis tin; bu na ben zer ör nek ler ço ðal tý la bi lir. Bü tün bu de ði þim le rin te sa düf ol ma sý im kân sýz þey ler. Bu nu Bugün izlediðimiz dünya sahnesinde acý görüntüler var. Fakat bu görüntüler yerini güzelliklere býrakacak. Hutbe-i Þâmiye nin 100. yýlý ve içinde barýndýrdýðý müjdelerin iþaret ettiði dönemi yaþýyoruz inþâallah. Fecr-i sâdýk doðdu ve vakit neredeyse öðle oldu. Son söz Üstadýn: Ey eski çaðlarýn cihangir Asya ordularýnýn kahraman askerlerinin torunlarý olan muhterem din kardeþlerim! Beþ yüz senedir yattýðýnýz yeter; artýk Kur ân ýn sabahýnda uyanýnýz. hiç bir a kýl sa hi bi, hat ta a kýl sýz lar da hi ka bul et mez! Pe ki bu yý kým lar ve he lâ ket ler hep böy le mi de vam e de - cek? Ta biî ki ha yýr. Be þer er ken bir ký ya me ti ba þý na ko - par maz sa e ðer, el bet te gü zel gün ler de ya þa na cak týr. Ne ya pa yým a ce le et tim kýþ ta gel dim, siz ler Ýn þâ al lah cen ne tâ - sâ bir ba har da ge le cek si niz di yen Üs ta dý mýn sö zü nü doð - ru la ya cak týr. Ýþ te bu yüz den Ýn þâ al lah e ma re le ri ni gör dü - ðü müz gü zel gün ler biz le ri bek li yor. Pe ki Tür ki ye nin du ru mu bu tab lo da na sýl? O na da bi raz de - ði ne lim: Baþ ta de di ði miz gi bi dün ya da ki de ði þi mi te tik le yen Tür ki ye. ün kü Tür ki ye, dos tu ve düþ ma nýy la bir lik te dün ya - nýn göz be be ði. Ý çe ri de ki en u fak bir tep ki dý þa rý yý et ki li yor. Me se lâ re jim sel ve kül tü rel de ði þim ler... Tür ki ye Os man lý dan ay rý lýp T.C. o lun ca es ki Os man lý lar da ay rý lýp baþ ka bir þey ol - du lar. Bknz: As ya ül ke le ri, Av ru pa nýn bir kýs mý Bal kan lar ve Af ri ka ül ke le ri... Ve yýl lar dýr ýz tý rap çe ki yor lar, çe ki yo ruz. Bu - nun son ör ne ði; Tu nus. A lâ ka ku ra ma dýy sa nýz ko lay laþ tý ra lým: Hâ ri ce kar þý ka zan dý ðý nýz i yi li ði, da hil de ki fe nâ lýk la boz ma - yý nýz. Bi lir si niz ki, e be dî düþ man la rý nýz ve zýt la rý nýz ve ha sým la - rý nýz Ýs lâ mýn þe â i ri ni tah rip e di yor lar. Öy ley se, za ru rî va zi fe niz, þe â i ri ih yâ ve mu ha fa za et mek tir. Yok sa, þu ur suz o la rak þu ur lu düþ ma na yar dým dýr. Þe â ir de te hâ vün (e hem mi yet li gör me me), za af-ý mil li ye ti (mil lî duy gu nun za yýf lý ðý ný) gös te rir. Za af i se, düþ ma ný tev kif (dur dur ma) et mez, teþ cî (ce sa ret len dir me) e - der. (M. Nû ri ye, s. 163) E vet biz ne za man ö zü müz den ko pup baþ ka laþ týk, iþ te o za man bat týk. Ha riç te ki ler de bi zi ör nek al dý ve on lar da bat - tý lar. Biz ký lýk ký ya fet le me de nî leþ tik (!); on lar da so kak lar da bi le ba þör tü sü ne ya sak koy du. Biz A ya sof ya yý ka pat týk, ha - riç te ki ler Ýs lâ mî kim li ði ni kay bet ti. ün kü Tür ki ye ar týk bir Ýs lâm dev le ti de ðil di. Ve Av ru pa üf lü yor, biz oy nu yor duk. Ha riç te ki ler sö mür ge dev le ti ol du lar. Biz i se hâ lâ hür ri yet mü ca de le si i çe ri sin de yiz. Hi lâ fe tin â lem-i Ýs lâm i çin bir leþ ti ri ci bir yö nü var ve ta biî ki hi lâ fe tin kal dý ðý yer Tür ki ye ol ma sý ha se biy le di ðer Ýs lâm ül ke - le ri Tür ki ye yi mo del a lý yor. Ve Tür ki ye nin, ta bu la rý ný yýk ma - sa bi le, sor gu lar ol ma sý de mok ra si ye ge çiþ sü re ci i çin ö nem li bir a dým. Ve ta biî bu du rum di ðer ül ke le re de si ra yet e di yor. Bu gün iz le di ði miz dün ya sah ne sin de a cý gö rün tü ler var. Fa - kat bu gö rün tü ler ye ri ni gü zel lik le re bý ra ka cak. Hut be-i Þâ mi - ye nin 100. yý lý ve i çin de ba rýn dýr dý ðý müj de le rin i þa ret et ti ði dö ne mi ya þý yo ruz Ýn þâ al lah. Fecr-i sâ dýk doð du ve va kit ne re - dey se öð le ol du. Son söz Üs ta dýn: Ey es ki çað la rýn ci han gir As ya or du la rý nýn kah ra man as - ker le ri nin to run la rý o lan muh te rem din kar deþ le rim! Beþ yüz se ne dir yat tý ðý nýz ye ter; ar týk Kur ân ýn sa ba hýn da u ya ný - nýz. Yok sa, Kur ân-ý Ke rîm in gü ne þin den göz le ri ni zi ka pa ta - rak gaf let sah ra sýn da yat mak la, vah þet ve gaf let si zi yað ma e - dip pe ri þan e de cek tir. Kur ân ýn mec ra sýn dan ay rý la rak, bir - leþ me yen su dam la la rý gi bi, top ra ða düþ me yi niz. Yok sa, top - rak gi bi, se fa het ve þeh vet-i me de ni ye si zi e me rek yu ta cak týr. Bir le þen su dam la la rý gi bi, Kur ân-ý Ke rîm in sa a det ve se lâ - met mec râ ýn da it ti had e de rek, se fa het ve re za let-i me de ni - ye yi sü pü rüp, bu va ta na âb-ý ha yat o lan ha kî kat-i Ýs lâ mi ye su la rý ný a ký tý nýz. O ha kî kat-i Ýs lâ mi ye su la rý i le bu top rak lar - da î man zi ya sý al týn da ha kî kî me de ni ye tin fen ve san at çi - çek le ri a ça cak, bu va tan mad dî ve mâ ne vî sa a det ler i çin de gül ve gü lis ta na dö ne cek tir, Ýn þâ al lah. Gönülden geçeni hissetmek! Os man lý a i le le rin den bir an ne, e vi ne bir tab lo a sar bir gün. Ak þam e vin e - fen di si e ve gel di ðin de, ha ným, e vi ne as tý ðý re sim tab lo su nu gös te rir. A dam: Gü zel der, A ma bu ra ya de ðil, þu ra ya as say dýn, bel ki da ha gü zel o - lur du. Ka dýn, ken din den ge çer, dü þer, ba - yý lýr. Ken di ne ge lin ce: Ne ol du? Ni çin ba yýl dýn? der ler. Bun ca yýl lýk e þi yim. Gön lün den ge - çe ni gön lüm de du ya cak ka dar o nu an la ya ma mý þým. O na ü zül dü ðüm i çin ba yýl dým ce va bý ný ve rir. SUS MA NIN AL TIN OL DU ÐU YER A da mýn bi ri, Ha ne fi mez he bi nin meþ hur i mam la rýn dan E bu Yu suf un ders - le ri ni ta kip et mek te dir. Ders ler de her han gi bir þey ko nuþ maz ve sor maz. Bir gün i mam me rak e der: Sen bir þey sor maz ve ko nuþ maz mý sýn? der. So ra yým pe ki. O ruç lu a dam ne za man if tar e der? Gü neþ ba týn ca ta bi i di ye ce vap ve rir i mam. Pe ki, gü neþ ge ce ya rý sý na ka dar bat maz sa ne o la cak? di ye so run ca, i mam te bes süm e de rek: Sen sus man da doð ru et tin. Ben ko nuþ ma da ha ta et tim. Son ra da þu þi i ri o kur: Ca hi lin ken di si ni kü çük dü þür me si ne hay ret et tim. A ma an la dým ki o nun sus ma sý en a kýl lý ca iþ tir. Sus mak, an la yý þý kýt i çin bir sý ðý nak týr Zi râ ki þi nin a kýl say fa sý, di liy le ko nuþ tu ðu dur. Ya Rab ba na cism ü cân ge rek mez Câ nân sýz ci hân ge rek mez Fu zu lî CÂNÂNSIZ CÝHAN... Do la ný do la ný ge lir ö lüm ya vaþ ça ya vaþ ça Ka lem a lýp yaz der di ni, gü - lüm ya vaþ ça ya vaþ ça Mes le kî ÖLÜM KINAMAYIN BÝZÝ Ký na ma yýn bi zi Hakk ý se - ven ler Yað mur düþ me yin ce sel u - ya nýr mý? Gö nül hoþ de ðil dir aþ ka dü - þe li Rüz gâr es me yin ce dal u ya - nýr mý? Süm ma ni MEVLÂNÂ NIN ÝKAZI Kim ki ben den duy du ðun dan fark lý söz ler nak le der se, Söy le yen den, söy le nen den dâ vâ cý - yým Rah man a ben Mev lâ nâ YUNUS TAN... Sü ley man zem bil ör dü Ken di e me ðin yer di A nýn la bul du lar an lar Ber hu dar lý ðý Yu nus Em re Bunu bana öðretmediniz Ey ye þil sa rýk lý u lu ho ca lar, bu nu ba na öð ret me di niz Bu ke sik dan sa kar þý ba na bir þey öð ret - me di niz Ka dý nýn üs tün ol du ðu a ma mut lu ol ma - dý ðý Gün le re gel dim bu nu ba na öð ret me di - niz Hü küm da rýn hü küm dar lý ðý i çin hal ka yal var dý ðý A ma yi ne de eþ siz zu lüm ler iþ le di ði va - kit le re er dim Bu nu ba na söy le me di niz Ýn san lar ha va da uç tu a ma yer de öl dü ler Bu nu ba na öð ret me di niz Kar de þim Ýb ra him ba na mer mer put la rý Na sýl de vi re ce ði mi öð ret miþ ti Ben de gün geç mez ki bi ri ni pat lat ma - ya yým A ma siz kâ ðýt ta ki le ri ve ke li me ler de ki ni ve söz ler de ki ni Na sýl si le ce ði mi öð ret me di niz Se zai Ka ra koç, Hý zýr la Kýrk Sa at Mezarlar mânen konuþuyor: Siz ler a mel e di yor, a ma bil mi yor su nuz. Biz ler i se bi li yor, a ma a mel e de mi yo ruz. A no nim DOÐRULAR VE YALNIZLIK Ka ran lýk, ay dýn lýk tan; ya lan, doð ru dan ka çar Gü neþ, yal nýz da ol sa, et ra fý na ý þýk sa çar Ü zül me, doð ru la rýn ka de ri dir yal nýz lýk, Kar ga lar sü rü i le, kar tal lar yal nýz u çar Ö mer Hay yam ÂYET-Ý KERÝME Ken di sin den kaç tý ðý nýz ö lüm, mu hak kak si zi bu la cak týr. Cu ma Su re si: 8 HADÝS-Ý ÞERÝF Bü yük gü nah lar dan ka çý nýl dý ðý sü re ce, beþ va kit na maz i le i ki Cu ma ve i ki Ra - ma zan, a ra la rýn da ge çen gü nah la ra ke - fa ret o lur. Ha dis-i Þe rif, Müs lim, Ta ha ret bah si, 16 DUÂ Sa yý sýz ve son suz fay da la rý mu hak kak o lan du â ni me tin den Rab bim hiç kim se - yi mah rum bý rak ma sýn. Ger çek fa kir lik ve yok sul luk, bu ka dar çok ih ti ya cý o lan in sa nýn, bun la rýn hep si ni kar þý la ya bi le - cek bir Ya ra tý cý ya i nan mak tan u zak kal - ma sý dýr. Al lah ým, bi zi i man ni me tiy le þe ref len dir di ðin gi bi, kal bi mi zi de sev - gin le güç len dir. Â min S.G. HÝKMET Di ni bil mek, o na uy mak ve on da de rin - leþ mek hik met tir. Ý mam Mâ lik DAÐINIKLIK Es ki den dün ya da, gö rü nüþ te da ðý nýk a - ma iç dün ya la rý der li top lu in san lar var dý. Oy sa þim di ki le rin dýþ gö rü nüþ le ri der li top - lu a ma iç dün ya la rý da ðý nýk. A no nim NÝSBET As lan i çin cey lan gü zel bir sof ra. Cey la na gö re as lan kor kunç bir mah lûk. Bu i ki fark lý de ðer len dir me de in san, ken di ak lýn ca cey - la na hak ve rir gi bi o lur. A ma ne var ki, bu hük mü nü ve rir ken, az ön ce ke sip pi þir di ði bir ta vu ðu ye mek le bel ki de meþ gul dür. A la ad din Ba þar YARIÞMA Bir so ru i çin 64 bin do lar mý? U ma rým sa na ha ya týn an la mý ný so ru yor lar dýr. Mark Van Do ren (Qu iz Show) TEK BÝR YILDIZA YÖNELMEK! Hiç bir en gel be ni e ze mez. Her prob lem, i çin de çö zü mü nü de ba rýn dý rýr. Yö nü nü tek bir yýl dý za gö re bu lan ki þi, fik ri ni de de - ðiþ tir mez. Le o nar do da Vin ci HARAM AYLAR HANGÝLERÝDÝR? Ca hi li ye dö ne min de de bu ay lar muh te - rem ka bul e dil miþ ve bu ay lar da sa vaþ mak ha ram ký lýn mýþ týr. (Bkz. Tev be Su re si: 36) Ha ram ay la rý mâ nâ sý na ge len ter kib (Eþ - hu ru l-hu rûm), ka me ri ay lar dan Zil ka de, Zil hic ce, Mu har rem ve Re cep ay la rý ný i fa de et mek i çin kul la nýl mak ta dýr.

11 4 E LÝF / 30 OCAK 2011 PAZAR EDEBÝYAT E LÝF / 30 OCAK 2011 PAZAR EDEBÝYAT 5 Ve fa tý nýn 54. yýl dö nü mün de Ö lü mü se ven þa ir: Zi ya Os man Sa ba MÜTALÂA MEHMET ETÝN HAYATI Cum hu ri yet dev ri þa ir le rin den o lan Zi ya Os man, Mart 1910 yý lýn da Ýs tan bul da doð du. Mü ta re ke yýl la rýn da gi rip, hep ya tý lý o ku du ðu ve Ca hit Sýt ký Ta ran cý i le dost lu ðu nun baþ la dý ðý Ga la ta sa ray Li se si ni (Mek teb-i Sul ta nî) bi ti rir (1931). Da ha son ra Cum hu ri yet ga ze te si mu ha se be ser vi sin de ça lý þýr ken ay ný za man da Ýs tan bul Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si ni bi tir di (1936). Em lak ve Ey tam Ban ka la rýn da ça lý þýr ken i kin ci e þi Re zan Ha ným la ta ný þýp ev len di (1940). Bu ban ka lar dan ay rýl dýk tan son ra Mil lî E ði tim Ba sý me vi Tas hih Bü ro su Þef li ði ne ge ti ril di ( ). Ge çir di ði kalp has ta lý ðý ü ze ri ne Ka dý köy de ki e vin de Var lýk Ya yý ne vi iþ le riy le uð raþ tý. Ca hit Sýt ký Ta ran cý i le sýk sýk mek tup la þan þa ir, 29 0cak 1957 gü nü Ýs tan bul da e vin de öl dü. E yüp Sul tan Kab ris ta ný na def ne dil di O cak 1957 de top ra ða gö mü lüp, þi ir le rin de de vam lý ar zu la dý ðý ö bür â le me göç e der ken, þa ir ler den bi ri, ar ka sýn dan þu cüm le le ri ya zý yor du: ÖBÜR ÂLEME GÖERKEN Ýlk þi ir le rin den son þi i ri ne ka dar on da ya çok bel li, ya bi raz giz li ve de rin de Yu nus un de li si yim hep bu üç te ma gö rü lür. (A hi ret, ö lüm, Al lah) Â hi re ti, ö lü mü san at ha ya tý nýn, bel ki de ço cuk lu ðu nun ilk yýl la rýn dan be ri bu de re ce iç ten be nim se me si, o na ö lü mü çok ön ce den sev dir miþ, on da ö lüm kor ku su di ye bir teh li ke bý rak ma mýþ tý. Ö lü me es ki soy dan ta sav vuf çu la rýn þev kiy le mem nun, ha zýr lýk lý, ü mit li git ti. Son yir mi beþ yýl lýk þi i ri miz de ö lü mü, i çin de kü çük lük ten i ti ba ren bes le di ði i çin, hiç deh þe te düþ me den, ir kil me den tam bir i man ve tes li mi yet le, öz ler ce si ne bek le miþ tek þa i ri miz di o. Al lah a bu þe kil de bað lý lý ðý, o nu be ya zýn hay ra ný yap tý. Þi ir le rin de kir yok tur. Ka týk sýz, a rý, du ru, dün ya kir le rin den u zak, te miz þi ir ler dir bun lar; ha tý ra la rý, ve fa sý, sev gi le ri gi bi te miz. ÖLÜMÜ KARÞILAMASI Zi ya Os man ýn mes lek ta þý de vam e di yor. O nun ö lü mü na sýl kar þý la dý ðý ný duy gu lu bir þe kil de i zah et me ye ça ba lý yor: Es ki bir ev de ol mak, or da, E yüp Sul tan da di yor du. (ha yat la ö lü mü i çi ce ya þa mýþ, be yaz þi ir ler þa i ri) öz le di ði yer de, öz le di ði ev de göç tü. Kar ya ðý yor du, te miz, be yaz. Ve ser vi ler, ka ra nu ra nî lik le ri i çin de bir kan dil ge ce si ne ha zýr la ný yor lar dý. Ha yat be yaz, ü mit le ri be yaz, i ma ný be yaz a ziz þa ir i çin, böy le di nî bir gün de, bir kan dil gü nün de ö te dün ya çi çek le ri kar la rýn al týn da an ne ci ði nin ya nýn da gö mül mek, öm rü bo yu öz le di ði en Ý lâ hî sa a det ti her hal de. Al lah tan bu nu is te miþ ti, is te di ði ol du. 2 En çok Fran sýz lar ýn te si rin de kal dý ðý ný i fa de e der þa ir, mut la ka bir te - sir a ra mak ge re ki yor sa bu nun da Fran sýz te si ri nin ol du ðu söy le ne bi le ce - ði ni, a ma bu nun ya nýn da bir i sim zik re de me ye ce ði ni söy ler. Ken di si ne e ser le rin de ruh ve muh te va yö nün den tek te sir li o la nýn Yu nus Em re ol - du ðu nu i se þöy le i fa de e der: Þe kil ve de yiþ ba ký mýn dan e pey yek ne sak bul mak la be ra ber, ruh ba ký - mýn dan halk e de bi ya tý mý zýn hay ra ný, Yu nus Em re nin i se de li si yim. Ba na öy le ge li yor ki, Yu nus ka dar de rin þa ir dün ya ya gel me di. He le, bu þi ir le ri biz den kaç a sýr ev vel söy le di ði ni dü þü nün ce, in sa nýn ak lý na dur gun luk ge - li yor. Türk nes rin de i se gü nü mü zün bir san at kâ rý na hay ran lýk: Ab dül hak Þi na sî Hi sar a, Ya þar Na bi Na yýr, nes rin de, yer yer Ab dul hak Þi na sî te si ri ol du ðu nu söy ler: Ben ce, o nun gi bi yaz mak müm kün mü? 7 SAN ATI Ga la ta sa ray Li se si nin ge ce bö lü mü ne de vam e der ken ilk sý nýf la rýn da an ne si nin ve fa tý ü ze rin de ilk ya zý sý ný ya zan þa ir, i kin ci ya zý sý ný ba ba sý i le an ne si nin kab ri ni zi ya re te git ti ðin de ya zar. He nüz 17 sin de i ken þi ir ler yaz ma ya baþ la yan þa ir ilk ya zý la rý ný, his si yât la rý ný o gün ler de o ku du ðu ro man la ra ö ze ne rek ya zar. Fa kat so nun da piþ man lýk du yar. Ýlk þi i ri Ser vet-i Fü nun der gi sin de (O cak-1927) çý kan Sa ba, bu der gi de ta nýþ tý ðý ar ka daþ la rýy la Ye di Me þa le top lu lu ðun da bir leþ ti. (1928) Me þa le der gi si ka pa nýn ca bir sü re Mil li yet Ga ze te si nin e de bi yat say fa sý na, Ýç ti had der gi si ne yaz dý. Ya zý ve þi ir le ri Var lýk ta çýk ma ya baþ la yýn ca, ilk sa yý sýn dan (1933) i ti ba ren ço ðun luk la Var lýk ta ya yým la dý. Ye di Me þa le ci ler in þi i re en sa dýk þa i ri Zi ya Os man, te miz, e fen di ki þi li ði ni þi ir le ri ne de yan sýt mýþ bir þa ir dir. Ýd di a sýz, du ru, iç li bir Türk çe i le kü çük in san la rýn ha yat la rý ný, dert le ri ni, ü mit le ri ni ve ço cuk luk has re ti, ha tý ra la ra düþ kün lük, ev-a i le sev gi si, Al lah a kul luk, ka de re tes li mi yet, kü çük mut lu luk lar la ye ti me, ö lüm ya kýn lý ðý, a hi re te has ret 3 gi bi ko nu la rý iþ le di dan son ra ser best þe kil ler le de yaz dý. Hi kâ ye le rin de ge nel lik le bir ha tý ra ka rak te ri gö rü lür. Ha þa rý ve kav ga cý ol ma yan bu ruk bir kö tüm se me, mut lu luk i çin çýr pý nan fa kat o na u la þa ma yan bir e zik lik þi ir le rin de ki ge nel ha va yý teþ kil e der. 4 Hi kâ ye le ri ni be ðen me yen ya zar Þa ir hi kâ ye le ri ni ve hi kâ ye ci li ði ni be ðen mi yor ve Hi kâ yem si di yor hi kâ ye le ri ne. Ay rý ca hi kâ ye yaz - ma da þu nok ta la ra dik kat çe ki yor: Bu ve si le i le bir þey da ha söy le ye yim: Bil mem dik kat et ti niz mi? Yu - ka rý da Ne sir ve ya hi kâ yem si ya zý lar de dim. Zi ra, hi - kâ ye yaz ma nýn zor lu ðu nu, he le be nim gi bi mem le - ket, in san ta ný ma mýþ lar i çin im kân sýz lý ðý ný bil di ðim - den, yaz dýk la rý ma hi kâ ye de me ye bir tür lü di lim var - mý yor; yal nýz, Me sut Ýn san lar Fo toð raf ha ne si ni o ku - mak zah me ti ne kat la na cak lar dan ri cam, ya dýr ga ya - cak la rý par ça la rý da bir öm rün hi kâ ye ol ma mýþ, a ma yi ne de bi rer hi kâ yem si say ma la rý dýr. 8 Kap lan ýn di lin den Zi ya Os man Z. Os man Sa ba, ar ka daþ la rý nýn þe ha de ti ne gö re, ha ya týn da ol du ðu gi bi, e ser le rin de de, se si ni faz la çý kar ma yan, son de re ce mü te va zi bir in san. Ha yat ve e ser le ri i le u çak ve ya fab ri - ka gü rül tü sü çý ka ran Na zým Hik met ti pin de mey dan ve ya sah ne þa i ri nin tam zýd dý. Ca hid Sýt ký da hat ta Or han Ve li de, Zi ya Os - man Sa ba nýn ki ne ben ze yen bir ken di ken di ne ye tiþ, ha ya týn mâ nâ sý ný ve sa a de ti, ya þa ný lan ha ya týn te fer ru a týn da a ra yýþ ve bu luþ var dýr. Ca hit Sýt ký i le Or han Ve li nin dün ya ya ba kýþ tarz la rý Sa ba nýn ba ký þýn dan bi raz da ha ge niþ ve de rin dir. Zi ya Os man Sa ba, bel ki mi za cý do - la yý sýy la on lar dan da ha az ce sur ve si lik tir. Sa - ba yý en i yi an la yan lar dan Beh çet Ne ca ti gil, o - nun la Yu nus a ra sýn da bir ya kýn lýk bu lur. Ger çek ten de, ken di si ni da i ma ö lüm ve Al - lah kar þý sýn da his set ti ði i çin ben li ðin de gu ru ru ve gös te ri yi ye nen, te va zu u en yük sek rüt be sa yan Sa ba, kü çük in san lar la Yu nus a ra sýn da bir mü na se bet bu lur. Sa kin, i çe dö nük ha ya tý be nim se yiþ ba ký mýn dan bu doð ru dur. Yal nýz Yu nus i çe dö nü þün de, mis tik fel se fe nin, Al - lah ý ken din de bu lu þun bü yük ro lü var dýr. Dýþ - tan i çe dö nen Yu nus, ken din de Al lah ý bul duk - tan son ra, dý þa dö ner, bü tün kâ i na tý ve in san - la rý ku cak lar. Zi ya Os man da ba zý þi ir le rin de var lý ðý ve Al lah ý yü cel tir. Fa kat o, bir mis tik de ðil, Dü þüm de i sim li þi i rin de gö rül dü ðü ü ze - re, ken di ha lin de bir bü ro a da mý dýr. Fa kat bu bü ro a da mý nýn i çin de se ven bir ruh var dýr. Sa - ba, bel ki de bu de rin ve in sa nî sev gi si i le Yu - nus a yak la þýr. On da a i le ve dost çev re sin de bü tün in san lýk ve kâ i na ta ya yý lan sev gi ye a it ba zý ör nek le ri gör mek te yiz. 5 Ö lüm ko nu sun da i ki þa ir Zi ya Os man, ar ka da þý Ca hit Sýt ký nýn ak si - ne ö lü mü sev miþ, ö lü mü ar zu la mýþ týr. Ca hit ö lüm den ka çar ken, Zi ya ö lü me koþ muþ ve o - na ku cak aç mýþ týr. Cum hu ri yet Dev ri Türk Þi - i rin de ö lüm ü ze rin de du ran la rýn ba þýn da bu i - ki þa ir ge lir. Ca hit Sýt ký da vah þet, deh þet, ü - mit siz lik, kor ku a lâ met le ri gö rü lür ken, Zi ya Os man da em ni yet, hu zur, sa a det, te vek kül e ma re le ri ni mü þa ha de e di yo ruz. 6 ESERLERÝ Ne sir ve man zum e ser ler ve ren þa i ri mi zin e - ser le ri ni u mu mî o la rak i ki ye a yý ra bi li riz. A. Þi ir ki tap la rý 1. Se bil ve Gü ver cin ler (1943) 2. Ge çen Za man (1947) 3. Ne fes Al mak (1957) Ay rý ay rý bir kaç kez ba sýl mýþ bu üç ki ta býn da ki bü tün þi ir le ri son ra dan Ge çen Za man - Ne fes Al - mak (1974) i sim li 129 þi i ri tek ki tap da top lan dý. B. Hi kâ ye ki tap la rý 1. Me sut Ýn san lar Fo toð raf ha ne si ( ) 2. De ði þen Ýs tan bul (1959) Yu ka rý da da de di ði miz gi bi hi kâ ye le ri bi rer ha - tý ra vas fý ta þý mak ta o lup Me sut Ýn san lar Fo toð - raf ha ne si ki ta býn da do kuz hi kâ ye si, De ði þen Ýs - tan bul da i se al tý hi kâ ye si var dýr. Yu ka rý da ki i ki ki ta býn da ki on beþ hi kâ ye, þa i rin, ken di ha ya tý nýn ay rýn tý la rý na in me de ki in ce dik - ka ti ni, a ný la rý na iç ten bað lý lý ðý ný gös te ren þi ir li bel ge ler dir. 13 Son söz Ha üç gün ön ce, ha beþ gün son ra. Gel di ðin gi bi gi di þin. Ne re ye git tiy se a nan, ba ban, Pe þin den kar de þin. Bir Yap rak dö kü mü dür dört yan dan. Bir dos tun, se nin le að la mýþ gül müþ, Bir sa bah ga ze te yi a çar sýn ki: Öl müþ! 14 di ye rek ö lü mü iþ le yen, o kul lar da ki ders ki tap - la rýn da Bir yer dü þü nü yo rum, yem ye þil, Bi le mem ne re sin de yur dun. Bir ev gün lük gü neþ lik i çek ler i çin de mem nun 15 mýs ra la rýy la ta ný dý ðý mýz Zi ya Os man Sa ba yý ve fa tý nýn el li dör dün cü yýl dö nü mün de þu þi i ri i le rah met le a na rýz: Rab bim, ni ha yet sa na i ta at e de ce ðiz. Ar týk ne kin, ne ha set, ne de ya þa mak hýr sý, Bel ki bir sa bah vak ti, bel ki ge ce ya rý sý, Ar týk ne fes al ma yý bý ra kýp gi de ce ðiz, Ben, ar týk kork mu yo rum: Her þey de bir hik met var. Ge ce nin so nu se her, ký þýn so nun da ba har, Bel ki de bir bah çe yi müj de li yor þu du var. Bi rer a ðaç al týn da sev di ði miz an ne miz, Ge ce deð me miþ se ma, dal ga bil me yen de niz En gü zel bah ti yar, en ay dýn lýk, en te miz. Ü mit ler i çin de yim, çok þü kür ö le ce ðiz E de bi ya tý mýz da Ý sim ler Söz lü ðü, Beh çet Ne ca ti gil, sh Beh çet Ne ca ti gil, Var lýk, sh. 448, Ye ni Ne sil Ga ze te si, , Meh met Nu ri Yar dým, Ö lü mü Se ven Þa ir. 3- E de bi ya tý mýz da Ý sim ler Söz lü ðü, Beh cet Ne ca ti gil, Sh Ah met Ka bak lý, Türk E de bi ya tý c. 3, sh Cum hu ri yet Dev ri Türk Þi i ri, Meh met Kap lan, sh Ye ni Ne sil Ga ze te si, , Meh met Nu ri Yar dým, Ö lü mü Se ven Þa ir. 7- E de bi yat çý la rý mýz Ko nu þu yor, Ya þar Na bi Na yýr, Sh A ge, sh Ye ni Ne sil Ga ze te si, , Meh met Nu ri Yar dým, Ö lü mü He ce vez ni ve ser best ve zin li þi ir ler yaz mýþ týr 1940 lar da a ruz ve he ce öl çü le ri yý ký la rak öl çü süz ve mu va ze ne siz bir Türk þi i ri vü cu da ge ti ril mek is te ni yor du. Bu dað da ða lý de vir de he cey le, ter te miz duy gu lar la þi ir ler ya zan þa - ir le ri miz yok de ðil di. Bun lar dan bi ri o lan Zi ya Os man þu þi i rin de Al lah a þöy le ses le ni yor du: 9 Ýlk de fa ba ký yo rum, Rab bim, her þe ye. Yer yü zü nü ye ni den gö rü yor gi bi yim. Ba ký yo rum renk ler var ma vi, ye þil, mor Gök yü zün de bu lut lar u çup gi di yor. Yol lar da in san la rý, ku - þu, kö pe ði, Öð re ni yo rum ye ni baþ tan sev me yi. Þu â lem, â yân et ti ðin bi - ze, A ðaç, dal, yap rak, me ðer her þey mu ci ze! An lý yo rum her iþ te me ra mý mý, Sev me yi, öl me yi, öm rün de va mý ný. An lý yo rum, su kuþ ne den yu va ya pý yor? An lý yo rum, Al lah ým kal bim ni çin çar pý - yor? 10 Ýn san dü þün mek le var lý ðý ný böy le si ne id rak et me li. Dü þü nü yo rum, o hal de va rým i le de - ðil. Cüm le yi ya hut ve ci ze yi dü zelt mek ge re ki - Ay rý ca: DÝPNOTLAR: Ö lü ler! Öz le mez o lur mu yum dün ya ný zý, A ra ný za ka rýþ mýþ an nem var, ba bam var. 11 Ne ka dar is ti yo rum, ak þam la yýn, e zan da, Es ki bir ev de ol mak, or da E yüp sul tan da; Bir yan da öl müþ le rim, bir yan da ka lan la rým. A hi ret dol sun i çi me kum ru la rýn Hu... sun dan Di ye yim, ca mi in ge çer ken av lu sun dan. Þu mu sal la ta þýn da bir na maz ya ta ca ðým. Bir ta bu tun i çin de sýr ver me den gi den ler, Or da, be yaz taþ lar la yýl lar dýr be ni bek ler, Be nim de göz le ri me ya kýn ol sun top ra ðým. 12 gi bi be - yit ve mýs ra la rýy la sýk sýk a hi ret has re ti te ma sý ný iþ ler þi ir le rin de, Zi ya Os man Sa ba. Se ven Þa ir. 10- Ge çen Za man, Ne fes Al mak, Zi ya Os man Sa ba, Var lýk Ya yýn - la rý, sh A ge. Sh Ge çen Za man, Ne fes Al mak, Zi ya Os man Sa ba, Var lýk Ya yýn - la rý, sh E de bi ya tý mýz da E ser ler Söz lü ðü, Beh cet Ne ca ti gil, sh Ge çen Za man, Ne fes Al mak, Zi ya Os man Sa ba, Var lýk Ya yýn - la rý, sh A ge. sh A ge, sh. 29.

12 GAY RÝ MEN KUL SA TIÞ Ý LA NI 1 A þa ðý da ö zel lik le ri be lir til miþ o lan KIRK LA RE LÝ i li, Mer kez Ýl çe si, Ka ra kaþ Mah. Ba yýn dýr 1 sok. No: 4 D: 7 Gü neþ si te si C blok ad re sin de ki vak fý mý za a it ta þýn ma zýn, tah mi ni be del ü ze rin den 29 O cak 2011 gü nü sa at 11.00'da a çýk ar týr ma u su lüy le sa tý þý ya pý la cak týr. 2 Söz ko nu su ta þýn ma za a it sa týþ þart na me si Va kýf mer ke zin de gö rü le bi lir. Te le fon : Fax: Ýs tek li le rin ge çi ci te mi nat i le is te nen di ðer bel ge le ri tek lif mek tup la rý ný i ha le sa a tý na ka dar Hiz met Vak fý Ý ha le Ko mis yo nu na ver me le ri ge rek mek te dir. 4 Ý ha le; Ýs tan bul Fa tih em ber li taþ Pi yer lo ti cad. Dost luk yur du sok. Ha cý bey A part ma - ný No: 10/2 ad re sin de ki Hiz met Vak fý mer ke zin de ya pý la cak týr. Vak fý mýz 2886 sa yý lý Dev let Ý ha le Ka nu nu na ta bi de ðil dir. NE VÝ MEV KÝ Ý T.BE DE LÝ G.TE MÝ NAT Ý HA LE TA RÝH VE SA A TÝ Da i re Kýrk la re li mer kez TL TL 31 O cak 2011 Sa at: 11:00 HÝZ MET VAK FI MÜ TE VEL LÝ HE YE TÝ BAÞ KAN LI ÐIN DAN E SAS NO: 2011/17 KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : BU LA NIK ÝL E SÝ, OK U LAR KÖ YÜ PAR SEL NO : KÖY BOÞ LU ÐU VAS FI : BA RAJ KA MU LAÞ TIR MA KO NU SU : 86 no lu ya pý ZÝL YE DÝN A DI VE SO YA DI : YIL MAZ KA RA DAÐ KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : DSÝ GE NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA MU LAÞ TIR MA BE DE LÝ NÝN YA TI RI LA CA ÐI BAN KA: ZÝ RA AT BAN KA SI BU LA NIK ÞU BE SÝ Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn maz ü ze rin de ki muh de sat be de li nin 2942 Sa yý lý ya sa nýn 19. mad de si ne gö re tes pi ti i çin da va - cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin yu ka rý da ya zý lý e sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti - ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði; Var sa hak sa hip le ri nin i lan dan i ti ba ren 1 ay i çin de i ti raz et me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr - ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: 5516 T. C. BU LA NIK AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN 2010/2738 T. Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI Dos ya mýz dan re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý a raç sa tý þa çý - ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 23/02/2011 sa at 11:10-11:15 a ra sýn da KA ÐIT HA NE/ÝS TAN BUL HAS - BAH E O TO PAR KI HAS BAH E CAD. NO: 29 ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti - nin % 60 i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 28/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a - it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak - dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) a det 34 TK 0853 PLA KA LI 2009 MO DEL CHERY TÝG GO A RA. ÞA SE NO: LVVDB11B98D B: 6620 T.C. ÞÝÞ LÝ 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ 2010/3839 Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 11/02/2011 sa at a ra sýn da AK SOY O TO PAR KI DE NÝ ZER CAD,NO. 25 KAR TAL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60 i ne is tek li bu lun - ma dý ðý tak dir de 16/02/201 i gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ - ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rým geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV dam ga res mi ve tel la li ye nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan tah min e di len kýy me tin %20 si ka dar te mi nat a lý na cak týr 20/01/2011 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) , EM 2114 Pla ka lý Hyun da i H100 2,5 TCÝ a çýk ka sa kam yo net be yaz renk li muh te lif çi zik ler mev cut a nah tar ruh sat yok. B: 6485 T.C. KAR TAL 5.ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ 2010 / 6744 TAL Men ku lün A çýk Ar týr ma Ý LA NI Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýz met le ri ya zýk mal lar sa tý - þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da Ö ZÜM O TO PAR KI SA BÝ HA GÖK EN HA VA A LA NI PEN DÝK/ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60 ý na is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý - la ca ðý, þu ka dar ki, ar tý ný na be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak % 18 KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na - me si nin Ýc ra das yast ndan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir Ör - ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri , APB92 VW. CADDY2,0PA NEL VAN KAM YO NET SAÐ ÖN A MUR LUK HA SAR LI MUH TE LÝF Ý ZÝK LÝ A NAH TAR RUH SAT YOK B: 6486 T.C. PEN DÝK 1.ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Sa yý : 2010/615 E sas 28/01/2011 Ko nu : ME HET E TEM HK KAD RÝ YE E TEM i le HA SIM SIZ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ga ip li ðe Ka rar Ve ril me si da va sý ne de niy le; ta ri hin de ev den ay rýl dý ðý, fa kat bir da ha da e ve dön me di ði ve ken di sin den ha ber a lý na ma dý ðý, a ra dan on dört yý lý aþ kýn bir za man geç me si ne rað men ne ken di sin - den bir ha ber a lý nan bil di ði ne de ken di si ne a it bir iz bu la na ma dý ðý bil di ri len a þa ðý da a çýk kim lik ve ad re si ya zý li Ga ip MEH MET E TEM IN HA YAT VE ME MAT LA RIN DAN BÝL GÝ LE RÝ O LAN LA RIN ÝÞ BU Ý LAN TA RÝ HÝN DEN Ý TÝ BA REN BÝR SE NE Ý E RÝ SÝN DE mah ke me mi zin sa yý lý da va dos ya sý na bil dir me le ri M.K. nun 32 mad de si ge re ðin ce Ý LAN O LU - NUR. 28,01,2011 TC KÝM LÝK NO : A DI SO YA DI : MEH MET E TEM BA BA A DI : ÝB RA HÝM A NA A DI : E MÝ NE DO ÐUM TA RÝ HÝ : 01/06/1932 DO ÐUM YE RÝ : RAZ GRAD Ý KA MET GAH AD RE SÝ : Gu mus pa la Mah. Kut lu Sk. No:5 Ýç Ka pý No:3 Av cý lar/ ÝS TAN BUL ES KÝ ÞE HÝR, MER KEZ, YE ÞÝL TE PE KÖ YÜ VE YA MA HAL LE SÝ, CÝLT NO 59 HA NE NO 1002, BSN 1 DE NÜ FU SA KA YIT LI B: 6457 T.C. KÜ ÜK EK ME CE 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN E SAS NO :.2007/871 E sas KA RAR NO : 2010/956 DA VA LI : NAZ GE MÝ CÝ LÝK ÝNÞ.NAK. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Da va cý SOS YAL GÜ VEN LÝK KU RU MU BAÞ KAN LI ÐI a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Taz - mi nat (Rü cu en Taz mi nat) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM: DA VA NIN KA BU LÜ NE 37175,85 TL ilk pe þin de ðer li ge lir ve ge çi ci iþ gö re mez lik ö de ne ði nin,ge li rin o nay,ge ci ci iþ gö re mez lik ö de ne ði nin te di ye ta ri hin den he sap la na cak ya sal fa i zi i le bir lik te da va lý - dan tah si li i le da va cý ya ve ril me si ne A lýn ma sý ge re ken 2.208,24 TL ha rem da va lý dan al ma rak,ha zi ne ye ge lir kay dý na A vu kat lýk üc ret ta ri fe si ge re ðin ce 4.289,34 TL üc re ti ve ka le tin da va lý dan al ma rak,da va cý ta ra fa ve ril me si ne Da va cý ta raf ça ya pý lan mas raf lar 200,00 TL bi lir ki þi üc re ti, 35,00 TL teb li gat ve mü zek - ke re mas ra fý ol mak ü ze re 235,00 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý dan a lý na rak,da va cý ta ra - fa ve ril me si ne, Da ir tef him ve teb lið ta ri hin den i ti ba ren 8 gün i çin de ka nu ni yol lar a çýk ol mak ü ze re ve - ri len ka rar da va cý ve ki li nin yü zü ne kar þý da va lý nýn yok lu ðun da a çýk ça o kun du u su len an - la týl dý..07/10/2010 Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 07/01/ B: 6541 Ý LAN KAR TAL 4. ÝÞ MAH KE ME SÝN DEN 2010/3584 TA LÝ MAT KA RAR: Borç lu SEV KOM Ma ki ne BÝL. SÝS. SAN. VE TÝC. LTD ÞTÝ nin hac ze di len men kul mal la rý - nýn a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ril me si ne, Bi rin ci sa tý þýn 25/02/2011 ta ri - hin de, MER KEZ MAH. BOS TAN SK. NO:8 ER DE O TO PAR KI KA ÐIT HA NE ÝST da, sa at da, mu ham men kýy me ti nin % 60 ý; Ý kin ci. Sa tý þýn 02/03/2011 ta ri hin de ay ný yer ve sa at de men ku lün mu ham men kýy me ti nin %40 ý ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri - ni aþ ma sý kay dýy la en yük sek pey sü re ne i ha le e dil me si ne, 4Men kul a çýk ar týr ma þart na me si dü zen len me si ne, 5Men kul a çýk ar týr ma i la ný dü zen le ne rek il gi li le re teb li ði ne, 6Men kul a çýk ar týr ma i la nýn da be lir ti len yer ve sa at te bir ki þi nin tel lal o la rak ha zýr bu lun - du rul ma sý i çin KA ÐIT HA NE Be le di ye Baþ kan lý ðý Me zat Mü dür lü ðü ne ya zý ya zýl ma sý na, 7Men kul a çýk ar týr ma i la ný nýn Þiþ li ad li ye si i lan pa no su na a sý la rak,a sýl dý ðý na i liþ kin as ký tu ta na ðý dü zen len me si ne,. 8Ý la nýn Tür ki ye ge ne lin de ki her han gi bir ma hal li ga ze te de ya yýn lan mý sý na ka rar ve ril di. B: 6493 T.C. ÞÝÞ LÝ 6.ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ E SAS NO: 2011/4 KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : BU LA NIK ÝL E SÝ, OK U LAR KÖ YÜ PAR SEL NO : 527 VAS FI : BA RAJ KA MU LAÞ TIR MA KO NU SU : 553/1 no lu ya pý ZÝL YE DÝN A DI VE SO YA DI : SÜP HAN VU RAL KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : DSÝ GE NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA MU LAÞ TIR MA BE DE LÝ NÝN YA TI RI LA CA ÐI BAN KA : ZÝ RA AT BAN KA SI BU LA NIK ÞU BE SÝ Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn maz ü ze rin de ki muh de sat be de li nin 2942 Sa yý lý ya sa nýn 19. mad de si ne gö re tes pi ti i çin da va - cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin yu ka rý da ya zý lý e sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti - ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði; Var sa hak sa hip le ri nin i lan dan i ti ba ren 1 ay i çin de i ti raz et me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr - ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: 5580 T. C. BU LA NIK AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN 2010/400 TLMT. Ör nek No: 25* TA ÞI NI RIN A IK AR TIR MA Ý LA NI Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka - rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 10/02/2011 gü nü sa at de Þeh mus Göl Em ni yet Ye di e min O - to par ký, Mar din Yo lu, 5.Km, Mu a ye ne Ýs tas yo nu kar þý sý Vi ran þe hir'de ya pý la ca ðý ve o gün kýy - met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 15/02/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top lamm dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV.'nin, bin de 4,95 TL dam ga, tes lim mas raf la rý nýn a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce - ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; i ha le ye iþ ti - rak e de cek ler den yüz de yir mi te mi nat a lý na ca ðý faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 12/01/2011 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si (Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det 21 E E 015 Pla ka lý, 2008 Mo del, DA CI A Mar ka, MCV AMB 1,5 DC Tip li, K9KK7D Mo tor No'lu, U U1KSD Þa si No'lu ka pa lý ka sa kam yo net, (ar ka cam lar a çýk) MA vi (el mas) ren gin de, di zel km de, teyb ka fa sý yok, cant ka pak lan yok, sol þo för ka pý çi zik, ön pan jur çat lak, ar ka sil gi yok, muh te lif çi zil di, a kü bi tik, ön te ker i nik. B: 5285 (Ý ÝK m.114/1, 114/3) * : Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu lam da kul la ný lan Ör nek 63'e kar þý lýk gel mek te dir. T. C. VÝ RAN ÞE HÝR / ÞAN LI UR FA ÝC RA DA Ý RE SÝ Ö DE ME EM RÝ VE YE NÝ LE ME DÝ LÝK E SÝ NÝN Ý LA NEN TEB LÝ GAT DOS YA NO : 2010/3959 E. A LA CAK LI : Tas fi ye Ha lin de Türk Ti ca ret Ban ka sý A.Þ. VE KÝ LÝ AV : Ay lin Berk soy (Ýst.Ba ro Sic.N0: 31019) AD RES : Ya lý köþ kü Cad.No: 36 Kat: BAH E KA PI/ÝS TAN BUL BOR LU : GÜ VER ER GÜ VEN AD RES : Ö ren Genç lik Si te si A Blok Da i re 4 E DÝR NE BOR MÝK TA RI : TL Mas raf Fa iz Ha riç TA KÝP MÜS TE NÝ DÝ : Kam bi yo Se net le ri ne Müs te nit Ha ciz Yo luy la YE NÝ LE ME DÝ LEK E SÝ A la cak lý ban ka ve ki li ta ra fýn dan Mü dür lü ðü mü zün 2002/1784 E. sa yý lý dos ya sý i le ya pý - lan ic ra ta ki bi ye ni len miþ bu lun mak la, Mü dür lü ðü mü zün 2010/3959 E. sa yý lý nu ma ra sý ný al mýþ týr. Bun dan böy le dos ya mýz bu nu ma ra ü ze rin den yü rü tü le cek tir. Yu ka rý da ya zý lý borç mik ta rý ný Mas raf ve Fa iz le riy le bir lik te ö de me niz ge rek mek te dir. Ak si tak dir de ceb - ri ic ra ya de vam o lu na ca ðý i la nen teb lið o lu nur. Ö DE ME EM RÝ Yu ka rý da ya zý lý a la ca ðýn tah si li i çin a ley hi ni ze ya pý lan ic ra ta ki bin de, ad re si ni ze gön de ri - len Ör nek 163 no lu ö de me em ri teb lið e di le me miþ ve za bý ta tah ki ka tý ne ti ce sin de de ye - ni ad re si niz tes pit e di le me di ðin den ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Yu ka rý da ya zý lý borç ve mas raf la rý iþ bu ö de me em ri nin teb li ði ta ri hin den i ti ba ren 20 gün i çer sin de ö de me niz, ta ki bin da ya na ðý se net kam bi yo se ne di ni te li ði ni ha iz de ðil se 25 gün i çer sin de mer ci ye þi ka yet et me niz ta kip da ya na ðý se net al týn da ki im za si ze a it de ðil i se bu nu 20 gün i çin de a çýk ça bir di lek çe i le Tet kik Mer ci i ne bil dir me niz, ak si tak dir de ic - ra ta ki bin de ki kam bi yo se ne di al týn da ki im za nýn siz den sa dýr sa yý la ca ðý ve im za ný zý hak - sýz ye re in kar e der i se niz sö zü e di len se ne din da ya na ðý ta kip ko nu su a la ca ðýn % 10 o ra - nýn da pa ra ce za sý na mah kum e di le ce ði niz borç lu ol ma dý ðý nýz ve ya bor cun it fa ve ya im - hal e dil di ði ve ya a la ca ðýn za man a þý mý na uð ra dý ðý hak kýn da i ti ra zý nýz var i se bu nu se - bep le ri i le bir lik te 20 gün i çer sin de Ýc ra Tet kik Mer ci i ne bir di lek çe i le bil di ri le rek Mer ci i - den i ti ra zýn ka bu lü ne da ir bir ka rar ge tir me di ði niz tak dir de ceb ri ic ra ya de vam o lu na ca ðý i ti raz e dil me di ði ve borç ö den me di ði tak dir de on gün i çin de 74'ün cü mad de ye, i ti raz e - di lip de red de dil di ði tak dir de i se üç gün için de 75'in ci mad de ye gö re mal be ya nýn da bu - lun ma sý ve bu lun maz sa ha pis le taz yik e di le ce ði, mal be ya nýn da bu lun maz ve ya ha ki ka - te ay ký rý be yan da bu lu nur sa ay rý ca ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý ih ta rý (ÝC.ÝF.K. 168) B: 6419 T.C. E DÝR NE 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ NDEN 2010/2310 TAL. Dos ya mýz dan re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý a raç sa tý þa çý - ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 16/02/2011 sa at10:00-10:10 a ra sýn da KO PUZ 2 O TO PAR KI GÜ MÜÞ YO LU CAD. N0.42 KAZ DAL CA MÝ YA NI BAÐ LAR BA ÞI ÜS KÜ DAR ad re sin de ya pý - la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60 i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 21/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la - rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res - mi, tel la li ye a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la - rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) 21 O cak 2011 LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) ,00 TL 1 a det 34 YP 5519 PLA KA LI 2010 MO DEL, DA CI A SAN DE RO LA U RE A TE 1,5 DCI BAZ MAR KA, GRÝ RENK LÝ A RA CIN SAÐ ÖN FA RI KI RIK, SOL ÖN TAM PO NU KI RIK, AR KA SOL A MUR LU ÐU VE KA PI SI E ZÝK. B: 6618 T.C. ÜS KÜ DAR 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI) E SAS NO :2007/231 KA RAR NO :2008/21 Mah ke me mi zin 21/02/2008 ta rih ve 2007/231 e sas ve 2008/21 ka rar sa yý lý i la mý i le; Kýr - þe hir i li, Ka man il çe si, Ö mer ha cý lý Ye ni Ma hal le, Cilt no:83, Ha ne no:30, BSN: 6, T.C. No: de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Ze ke ri ya ve Ha ni fe den ol ma Ka man 09/01/1977 do ðum lu Öz lem Bay tok un is mi nin OS MAN o la rak dü zel til me si ne ka rar ve ril miþ o lup, i lan o lu nur. 28/01/ B: 6455 T.C. FA TÝH 1.AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ (Ka pa nan 3.As li ye Hu kuk Mah ke me si) 2010/2212 T. Dos ya mýz dan re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý a raç sa tý þa çý - ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 09/02/2011 sa at 11:40-11:50 a ra sýn da KAR TAL/ÝS TAN BUL CAN YED DÝ E MÝN O TO PAR KI ES KÝ YA KA CIK CAD. YU KA RI MAH. NO: 101 ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60 i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de.14/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý la ca ðý, Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas - ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) a det 34 EG 6066 PLA KA LI 2007 MO DEL DA CI A LO GAN AM BÝ AN CE PACK MAR KA O TO MO BÝL, A RA CIN MUH TE- LÝF YER LE RÝN DE Ý ZÝK LER VE ÖN TAM PON DA VU RUK VAR. A NAH TAR VE RUH SAT YOK. B: 6629 T.C. KAR TAL 4. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI) E SAS NO: 2011/39 KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : BU LA NIK ÝL E SÝ, E REN TE PE KÖ YÜ PAR SEL NO : KÖY BOÞ LU ÐU VAS FI : BA RAJ KA MU LAÞ TIR MA KO NU SU : 247 no lu ya pý ZÝL YE DÝN A DI VE SO YA DI : Ö MER KE SÝK KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : DSÝ GE NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA MU LAÞ TIR MA BE DE LÝ NÝN YA TI RI LA CA ÐI BAN KA: ZÝ RA AT BAN KA SI BU LA NIK ÞU BE SÝ Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, zil ye di i le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - maz ü ze rin de ki muh de sat be de li nin 2942 Sa yý lý ya sa nýn 19. mad de si ne gö re tes pi ti i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin yu ka rý da ya zý lý e sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. Da va ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði; Var sa hak sa hip le ri nin i lan dan i ti ba ren 1 ay i çin de i ti raz et me dik le ri tak dir de ka mu - laþ týr ma be de li nin zil ye de ö de ne ce ði i lan o lu nur. B: 5582 T. C. BU LA NIK AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN 2010/6364 TAL. Dos ya mýz dan re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý a raç sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 04/02/2011 sa at 10:00-10:05 a ra sýn da ÝS TAN BUL BU RAK BEY O TO PAR KI E SEN ÞE HÝR MAH. BA RAJ YO LU CAD. NO: 33/1 ÜM RA NÝ YE ad re sin de ya pý la cak ve o gü - nü kýy me ti nin % 60 i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 09/02/2011 gü nü ay ný yer ve sa at - ler a ra sýn da 2.ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas - ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan malýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) ,00 TL 1 a det 34 FN 1293 PLA KA LI, 2008 MO DEL, SKO DA FA BÝ A SE DAN CLAS SIC 1,4 TDI PLUS MAR KA, SÝ YAH RENK LÝ A RA CIN ÖN SÝS VE SOL AR KA STOP KI RIK, MUH TE LÝF YER LE RÝN DE Ý ZÝK LER MEV CUT VE A RA CIN RUH SA TI VE A NAH TA RI YOK. B: 6630 T.C. ÜM RA NÝ YE 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (Ta þý ný rýn A çýk Ar týr ma Ý LA NI) Dos ya No: 2010/3102 TAL Ör nek No:25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü Sa at 10:00 10:05 A DEM YA VUZ MAH SK. NO: 1 I ÞIK LAR O TO PAR KI A YI RO VA ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý - na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la - rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul - ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý - nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me - si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da yaz lý dos ya nu ma ra - sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Be de li(ytl) A de di Cin si ,00 YTL 1 A det 33 NA 819 PLA KA LI 2006 MO DEL HYUN DA I STA REX 2.5 CRDI MAR KA GRÝ RENK LÝ KA PA LI KA SA KAM YO NET KOL TUK SUZ Top lam : ,00 YTL B: 6495 T. C. GEB ZE 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ (TA ÞI NI RIN A IK AR TIR MA Ý LA NI) Ý LAN 12 YE NÝ AS YA / 30 O CAK 2011 PAZAR

13 YE NÝ AS YA / 30 OCAK 2011 PAZAR PAZAR OLA 13 PAZARLIK ÞÝRÝN ÞEMDÝNOÐLU ma il.com E mir, buy ruk sul tan la rýn dýr KU LAK LA RI çýn la sýn bir a ða be yi miz var. ok nük te dan bi ri dir. Bu ö zel li ðin den do la yý e mek li o lun ca Mer sin e yer leþ ti. O nun la ba zen ba lýk tut ma ya gi der dik. Ne yi ye lim, ne a la lým? de yin ce: E mir buy ruk sul tan la rýn dýr der di. Bu na hem sý ký lýr, hem de se vi nir dik. Sý kýl dý ðý mýz, biz den bü yük ol ma sý na rað men, fi kir be yan et me me si i di. Se vin di ði miz i se u yum lu ol ma sý i di. Ab dul lah Ö ca lan ýn Ba zý as ker ler ba na sa va þý týr man dýr de di if þa a tý ný o ku yun ca, Meh met A - ða bey ak lý ma gel di. Ger çi A po as ker le rin rüt be le ri ni söy le me miþ, a ma ö nem li de ðil, ün kü e mir, buy ruk sul tan la rýn dýr. O yüz den A po da ta þe ron, di ðer le ri de Sa yýþ tay ýn de net le ye me di ði har ca ma lar AS KE RÝ har ca ma la rýn çok yük sek ol du ðu bi li nir. Bu bü yük lü ðü ne rað men de ne tim dý þý ka la cak mýþ. On dan son ra es naf ve sa na yi ci ye yük le ni yo ruz: Ka yýt dý þý iþ yap ma di ye. Ne den de ne tim dý þý? Yok sa göl ler de, dað lar da, koy lar da, tar la lar da gö mü lü si lâh ve mü him mat la rýn he sa bý ve ri le me - ye ce ði i çin mi? Yok sa biz mil let o la rak ka yýt dý þý iþ yap ma yý sev di ði miz i çin mi? Ka yýt dý þý si lâh, Ka yýt dý þý mü him mat, Ka yýt dý þý per so nel, Ka yýt dý þý ör güt, ku - ru luþ ve ya o lu þum, Ka yýt dý þý kim lik, Ka yýt dý þý o lay, Ka yýt dý þý har ca ma, Ka yýt dý þý ha yat! Ha san keyf i yýk mak is te yen ban ka lar Ha san keyf i su lar al týn da bý ra ka cak I lý su Ba ra jý i çin i ki ban ka kre di ve re cek miþ. Ban ka la rýn bi ri Ga ran ti, di ðe ri Ak... ok zah met et miþ ler. Gü ney do - ðu ya ve re ce ði niz kre di ler ta ri hi yok e de cek iþ le re de ðil, is tih da mý art tý ran ya tý rým la ra ol sun. Þoförlük öðüdü REZZAN YENGEDEN ÖÐÜTLER BETÜL YÝÐÝT Be YE ÐEN çok kork tum ye ðen... A ra ba nýn ha li ni gö rün - ce ye ðen se nin bu ka dar ký rýk lar la kur tul ma na da se - vin dim ye ðen Ý nan ko can da se vin di ye ðen. A ra - ba yý kul lan ma yý bir tür lü öð re ne me din ye ðen. Þim di ye ðen, düz gi der ken ö nü ne bak mak ge rek ye ðen. Ö - nün de ki a ra ba la rý gör men i çin ye ðen. Yal nýz a ra ba yok ki ö nün de ye ðen.. Yol da her þey var ye ðen. Bi sik let li, mo tor lu, ya ya, di rek. her þey kar þý na çý - ka bi lir ye ðen. A ra ba yý sü rer ken ye ðen, a ra ba nýn ar ka - sý ný da kon trol et me li sin ye ðen. Þim di i ki ön ka pý nýn or da ye ðen ay na var ye ðen Bir de ye ðen, tam ba þý - nýn sað ta ra fýn da di kiz ay na sý de dik le ri bir ay na var ye ðen.. Üç ay na i le ar ka yý kon trol e de cek sin ye ðen.. Ar ka yý ka fa ný çe vi re rek, hat ta vü cu dun la bir lik te çe vi re rek kon trol e der sen ye ðen, gi der du va ra çar - par sýn ye ðen... Ger çi se ni e vin bal ko nun dan top la - mýþ lar ye ðen.. Bi rin ci ka ta bal kon dan na sýl çýk mýþ - sýn, hiç kim se an la ma dý ye ðen Sen bir da ha ye ðen, a ra ba sür mek i çin yo la çý kar san ye ðen ba na ha ber ver ye ðen ben o gün ev den dý þa rý ya a dý mý mý at ma - ya yým ye ðen.. Bi zim ev 4. kat ta ye ðen, o ra ya ka dar da za ten çý ka maz sýn ye ðen ci ðim... Dar yer! GÖL CÜK TE çý kan bel ge le rin ne den bu ra - da sak lan dý ðý ný sak la ya na sor muþ lar. O da: Bel ge le ri uy gun yer ol ma dý ðý i çin ký sým a mi ri nin o da sý na göm dük de miþ. (Ta raf, ) Ü zül dük, bel ge le re me kân bu lu na ma - dý ðý i çin. Hem ký sým a mi ri bun la rý ken di is te ði i le mi göm müþ? Yok sa a mir le ri var mý i miþ? Ney se bun la rý sor mak bi zim i þi miz de ðil, A ma ma dem ye ri niz dar dý, de niz de mi yok tu? Ha ni mü him mat ve si lâh lar a týl dý ðý gi bi de mi ya pa maz dý nýz! Ý yi ki yer dar mýþ. Böy le ce bel ge ler kay - bol ma mýþ, bu lun muþ!.. Ký lýç da roð lu ve kar KE MAL Bey il ginç li der. CHP ye baþ - kan ol duk tan son ra, ken di ni ye - ni keþ fet miþ gi bi. Sa yýp du ru yor: Biz ik ti - da ra ge lir sek kar ya ða cak! Al lah mu ha fa za, CHP ik ti - da ra gel se; yer ler kar lan maz, gö nül - ler ka ra rýr.. YURDUM ÝNSANI Türkiye nin her yerinden... Ü NI VER SÝTEYÝ o ku du ðum yýl lar, Kýr þe hir de yim. Meþ hur i ki o to büs fir ma sý var Kýr þe hir i mi zin. Ý - ki si nin de ser vis a raç la rý nýn ve o to büs le ri nin ü ze - rin de TÜR KÝ YE NÝN HER YE RÝN DEN di ye baþ la yan nu ma ra lar var. Hiz met i çin bir ü çün cü fir ma da ha a çýl dý. Ye - ni, genç bir ku ru luþ. Di ðer fir ma lar gi bi da ha yýl - lan ma mýþ sek tör de. Bel li ki im kân lar da ký sýt lý. Or ta hal li o to büs ler bu lun muþ fir ma ya. Ser vis a - ra cý o la rak da ken di si ni bi le ta þý mak ta zor la nan bir Ma gi rus a yar lan mýþ. Tek ek sik Tür ki ye nin her ye rin de a ra nan te le - fon nu ma ra sý na gel miþ. Yur dum in sa ný ça re siz kal maz. Yaz dýr mýþ ser vis a ra cý nýn ar ka sý na gu rur - la te le fo nu nu E e e e di ðer le rin den ne yi ek sik? A - ma her ha týr la dý ðým da te bes süm et ti ðim nu ma ra: TÜR KÝ YE NÝN HER YE RÝN DEN Barkotlarý ters basmýþlar... ÞEREF MERT es ref mert [ma il to:es ref mer ma il.com] A RA DAN yýl lar geç ti. Öð ren ci lik bit ti, ha yat ta ye - ni ka pý lar a çýl dý. Kýr þe hir den ay rýl dým. Da yý mem le ke ti ne hic ret et tim. Yer leþ ti ðim ye ni þe hir de ec za cý bir ta ný dý ðým var. Gö nül dos tum, ci van mert a ða be yim, tak dir e di ci yol da þým. vs. vs. vs. Sýk sýk ya ný na uð ra - rým. Bir gün bak tým ma sa sýn da ro man bo yu e - bat la rýn da bir ay na. Her ne ka dar gös ter me se de es ki le rin a da mý, bak ay na sý ya nýn da sýk sýk ken di - ne ba ký yor, köy de ki ha cý em mi mim de li kan lý lýk ta çeþ me ba þý na gi der ken ta ra dý ðý gi bi ka kü lü nü ta rý yor di ye dü þün düm. U zun sür me di böy le dü þü nür ken, i çe ri bi ri si gir di. Re çe te yi u zat tý. A bi miz kalk tý raf tan i lâç la rý al dý. Ma sa nýn ü ze ri ne bý rak tý. Bir e li ne i lâç ku tu - su nu, di ðer e li ne de bar kot o ku yu cu yu al dý. Ý lâç ku tu su nu ay na ya, bar kot o ku yu cu su nu da i lâç ku tu su nun ay na da yan sý yan gö rün tü sü ne tut tu. Dý ý ýt se si ni i þi tin ce di ðer le ri ne geç ti. Be nim bön bön bak tý ðý mý gö rün ce de, Ho cam ka re bar kot - la rý ters bas mýþ lar, böy le ay na da dü zel te rek o ku - ta bi li yo ruz de me sin mi? yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) E LE MAN ÝZ MÝR'in TÝ RE il çe sin de Me sul Mü dür lük ya pa cak, ça lý þa cak Op tis yen a ra ný yor. (0 505) Göz de Op tik Mus ta fa Ku ru n AN TAL YA A LAN YA'da a çý la cak o lan Kre þi miz i çin so rum lu Mü dür a ran mak - ta dýr. Ýr ti bat Te le fo nu: (0555) n GEB ZE'de BU LU NAN fir ma mý za do ðal gaz te si - sa tý, pro je ve ta ki bin de de ne yim li, a u - to cad bil gi si ye ter li, sü rü - cü eh li ye ti o lan, Tek ni ker a lý na cak týr. Be þi roð lu Mü hen dis lik GEB ZE/KO CA E LÝ (0262) (0532) n ÝH RA CAT I FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. a lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 510 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 510 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka - lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VE LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 510 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) n Sa hi bin den De niz li Can - kur ta ran'da Ar sa 435m 2 B+2 Kat Ý mar lý (0533) VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) E ÞÝT LÝ notogaz Satýmý Ateþ oto Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4- Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli merkez:(212) Topkapý Þube:(212) (0532) ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN DÝN ER NAK LÝ YAT Ga ran ti li, Ma ran goz lu (0212 ) (0216 ) (0532) nýs KÂN LI KAT mül ki yet li sa tý lýk iþ ye ri 150 m 2, ta kas lý, TL. (0543) ZA YÝ n Nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. (T.C. Kimlik No: ) Fazlý Erdoðan n Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail Durmaz

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 YE NÝ AS YA / 30 OCAK 2011 PAZAR SPOR SER CAN VE VOL KAN YE DEK SPOR To to Sü per Lig de Bur sas por, zor lu Ga la ta sa ray ma çý na de ði þik bir kad roy la çýk tý. Bur sas por Tek nik Di rek tö rü Er tuð rul Sað lam, zor lu maç ta ye ni trans fer Ýs koç Kenny Mil ler e ilk 11 de yer ve rir ken, yýl dýz o yun cu lar Ser can Yýl dý rým ve Vol kan Þen i ye dek so yun dur du. Sa kat lýk tan ye ni kur tu lan Fe de ri co In su a da ye dek ku lü be sin de yer al dý. Ga la ta sa ray da da sa rý kart ce za sý se be biy le kad ro da yer al ma yan Ca na nýn ye ri ne Ha kan Bal ta ilk 11 de yer bul du. TU GAY, MIL LER'LA HAS RET GÝ DER DÝ BUR SAS POR UN ye ni trans fe ri Kenny Mil ler, Ýs koç ya ve Ýn gil te re de de for ma gi yen Ga la ta sa ray ýn yar dým cý an tre nö rü Tu gay Ke ri moð lu i le has ret gi der di. Tu gay, ý sý nan Mil ler in ya ný na gi de rek sa ha or ta sýn da bir sü re soh bet et ti. O CUK LAR DAN AN LAM LI PAN KART GA LA TA SA RAY ma çý ön ce si kü çük ço cuk la rýn ta þý dý ðý Biz ço cuk lar da bu ra da yýz, lüt fen kü für et me yin ya zý lý pan kart, tri bün ler ce al kýþ lan dý. Ö te yan dan, ma çýn baþ la ma sýy la bir lik te Bur sas por tri bün le rin den gü ver cin ler u çu rul du Ivankov ««, Ali ««, Ömer «««, Stepanov «««, Vederson «««, Turgay ««(Dk.65 Volkan ««), Svensson ««, Bekir Ozan ««, Batalla «««(Dk. 86 Hüseyin?), Ozan Ýpek ««, Miller «««(Dk.79 Sercan «) BURSA ATATÜRK Bülent Yýldýrým Gökhan Memiþoðlu M. Cem Hanoðlu Sarý Kartlar: Dk.44 Stepanov, Dk.75 Ömer, Dk.37 Sabri, Dk.62 Servet, Dk.63 Culio, Dk.85 Kazým. Ufuk «, Sabri ««, Barýþ? (Dk.11 Mustafa ««), Servet ««, Hakan ««, Ayhan «, Insua ««, Yekta ««(Dk. 73 Aydýn «), Culio ««, Emre «(Dk.46 Stancu «), Kazým «Kýrmýzý Kart: Dk.64 Ayhan Gol: Dk. 36 Miller, dk Vederson (Bursaspor) Yeþil-beyazlýlar taraftarýnýn da müthiþ desteði ile G. Saray karþýsýnda önemli bir galibiyet elde etti. F. Bahçe-Trabzonspor maçýnýn oynanacaðý haftada 3 puaný almayý bildi. FO TOÐ RAFLAR: A A Ufuk ta Timsah göründü BURSASPOR, G. SARAY'I KALECÝ UFUK'UN HATALARI SONUCU MILLER VE VEDERSON'UN GOLLERÝ ÝLE YENDÝ, ZÝRVE ÝDDÝASINI SÜRDÜRDÜ. CÝMBOM'DA AYHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ. MA TAN DA KÝ KA LAR 9. da ki ka da Ga la ta sa ray a ta ðýn da sað ka nat tan ha re ket le nen Sab ri, ce za sa ha sý dý þýn dan çap raz dan to pa sert vur du. I van kov, son an da to kat la ya rak kor ne re çel di. 23. da ki ka da Yek ta nýn ce za ya yý ü ze rin den sert þu tun da de fan sa çar pan top yan dan az fark la a u ta çýk tý. 36. da ki ka da sol ka nat tan ha re ket le nen Ba tal la to pu ön di re ðe doð ru or ta la dý. Po zis yo nu ta kip e den Mil ler, ka le ci U fuk un yum ruk la ma ya ça lýþ tý ðý to pu ö nü ne a lýp pla se bir vu ruþ la fi le le re gön der di: ar tý 1 de Bur sas por, Ve der son i le mü kem mel bir gol ka zan dý. Bre zil ya a sýl lý fut bol cu yak la þýk 35 met re den to pa sert vur du. Ka le ci U fuk un göð sü ne çar pan top fi le le re git ti: da ki ka da Bur sas por ce za sa ha sý i çin de o lu þan ka ram bol de top Ka zým ýn ö nün de kal dý. Bur sas por un kap ta ný Ö mer Er do ðan, son an da ya ta rak to pu kor ne re çel di. 64. da ki ka da Ga la ta sa ray dan Ay han, Tur gay a yap tý ðý ha re ke tin ar dýn dan i kin ci sa rý kar tý ný gö rüp kýr mý zý kart la o yun dý þý kal dý. 76. da ki ka da Ga la ta sa ray ýn ce za ya yý i çin de ka zan dý ðý ser best a tý þý Cu li o kul lan dý. Bu o yun cu nun sert þu tun da top üst ten a u ta çýk tý. 77. da ki ka da Be kir O zan ýn pa sýy la sað ka nat tan ce za sa ha sý na gi ren Vol kan to pu bek let me den ar ka di re ðe or ta la dý. Po zis yo nu i yi ta kip e den Mil ler to pa sert vur du. Ka le ye gi den to pa U fuk son an da mü da ha le et ti. 87. da ki ka da sað ka nat tan ha re ket le nen O zan Ý pek to pu pe nal tý nok ta sý na doð ru or ta la dý. Be kir O zan ýn ge li þi ne vu ru þun da top yan di rek ten ge ri dön dü. 90 ar tý 1. da ki ka da ge li þen a ni a tak ta Ser can or ta a lan dan al dý ðý pas la hýz la sol çap raz dan ce za sa ha sý na gir di. Bu o yun cu nun vu ru þun da ka le ye gi den to pu U fuk son an da to kat la ya rak kor ne re çel di. MA A BÜ YÜK ÝL GÝ BUR SAS POR LU ta raf tar lar, zor lu Ga la ta sa ray ma çý - na bü yük il gi gös ter di. Stat ka pý la rý de a çý lýr ken tri bün ler maç baþ lan gý cý na dek ta ma men dol du. Ta - raf tar lar her maç ta ol du ðu gi bi tüm fut bol cu la rý tek tek tri bün le re ça ðý ra rak yum ruk þov yap týr dý. Ta raf - tar lar, ilk 11 in dý þýn da ye dek o yun cu la rý da tri bün le re ça - ðýr dý. Ta raf tar lar, a dý Ga la ta sa ray i le a ný lan Vol kan Þen e bü yük il gi gös ter di. Vol kan ý tri bün le re ça ðý ra rak al kýþ la - yan ye þil-be yaz lý ta raf tar lar, Ga la ta sa ray a git me þek lin - de te za hü rat yap tý. Kar þý laþ ma yý a çýk ka le ar ka sýn da ken di - le ri ne ay rý lan bö lüm de iz le yen Ga la ta sa ray ta raf tar la rý da ken di fut bol cu la rý ný tri bün le re ça ðý ra rak al kýþ la dý. BA RIÞ SA KAT LAN DI MA IN 9. da ki ka sýn da O zan Ý pek i le gir di ði i ki li mü ca de le so nu cu o mu zun dan sa kat la nan Ba rýþ Öz bek, o yu na de - vam e de me di ve ye ri ni 11. da ki ka da Mus ta fa Sarp a bý rak tý. 12 Dev A dam ýn kur a gü nü LÝT VAN YA NIN ev sa hip li ðin de, bu yýl 31 A ðus tos-18 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri le cek 2011 Av ru pa Bas ket bol Þam pi yo na sý nýn ku ra çe ki mi bu gün ya pý la cak. Baþ kent Vil ni us ta ki Lit van ya U lus la ra ra sý Dra ma Ti yat ro su nda ger çek leþ ti ri le cek ku ra çe ki mi TSÝ da baþ la ya cak. (A) Mil li Er kek Bas ket bol Ta ký mý, ku ra çe ki min de Fran sa, Hýr va tis tan ve TÜR KÝYE Ka dýn lar Bas ket bol Li gi nde ki der bi maç ta Ga la ta sa ray Me di cal Park, ra ki bi Be þik taþ Co la Tur ka yý 18 sa yý fark la yen di: Ga la ta sa ray Me di cal Park ta Fow les 15 sa yý, 12 ri ba unt, A u gus tos 13 sa yý, 5 ri ba unt ve Ba har da 10 sa yý, 4 Rus ya i le bir lik te 2. tor ba da yer a la cak. Ku ra çe ki min de ilk tor ba da Ýs pan ya, Sýr bis tan, Yu na nis tan ve Slo ven ya, 3. tor ba da Al man ya, Lit van ya, Ka ra dað ve Bel çi ka, 4. tor ba da Bü yük Bri tan ya, Ma ke don ya, Ýs ra il ve Gür cis tan, 5. tor ba da Ý tal ya, Bul ga ris tan, Po lon ya ve Bos na-her sek, 6. tor ba da i se Uk ray na, Le ton ya ve son ra dan be lir le ne cek son i ki ta kým bu lu na cak. Pota derbisi Cimbom un Ev sahipleri kazandý BE KO Bas ket bol Li gi ne dün ya pý lan 17. haf ta maç la rýn da ev sa hi bi e kip le rin üs tün lü ðü gö ze çarp tý. G. Sa ray Ca fe Crown i ki maç a ra dan son ra ga lip ge lir ken, To faþ - MP Trab zon: G. Sa ray CC - P. Kar þý ya ka: ÝLK GOLÜNÜ CÝMBOM A ATTI Ýskoç futbolcu Kenny Miller, Bursaspor formasý altýnda ligdeki ilk golünü taraftarý önünde Galatasaray'a karþý kaydetti. Ertuðrul Saðlam, maçýn son bölümünde Miller-Sercan deðiþikliðine giderek, Ýskoç golcüyü taraftara alkýþlattý. ri ba unt i le ga li bi ye te kat ký sað la dý. Be þik taþ Co la Tur ka da i se Sa les 15 sa yý, 6 ri ba unt, Mar qu es 12 sa yý, 4 ri ba unt i le oy na dý. Se zo nun ilk ya rý sýn da ya pý lan ma çý da Ga la ta sa ray Me di cal Park, dep las man da lik so nuç la ka zan mýþ tý. Ban vit, Be þik taþ Co la Tur ka yý ye ne rek zir ve ta ki bi ni sür dür dü. E fes Pil sen i se Er de mir ö nün de son an lar da bul du ðu sa yý lar la ga li bi ye te u zan dý. E. Pil sen - Er de mir: Ban vit - Be þik taþ CT: Kayserispor, deplasmanda iki puan býraktý. Ka ra bük te gol yok SPOR To to Sü per Lig de Kar de mir Ka ra büks por, sa ha sýn da Kay se ris por i le 0-0 be ra be re kal dý. Mü sa ba ka nýn ilk da ki ka la rýn da ev sa hi bi e kip ra kip ka le de ö zel lik le sol ka nat tan yap tý ðý a tak lar la teh li ke li o lur ken, kar þý laþ ma nýn i kin ci dev re sin de de Kar de mir Ka ra büks por hü cum da da ha is tek li ve bas ký lýy dý. Ev sa hi bin de Ýl han, Mu ham met Yol daþ, Se ric ve An ge lov i le Kay se ris por dan Zi a ni, Am ba rat i le Ön der maç ta sa rý kart gö ren i sim ler ol du. Bu so nuç la Ka ra büks por pu a ný ný 25 e, Kay se ris por i se 36 ya yük selt ti. Maç esnasýnda zaman zaman zemindeki karlar temizlendi. Kar kar deþ li ði 1-1 SPOR To to Sü per Lig in 19. haf ta mü ca de le sin de Si vass por i le MP An tal yas por kar la kap lý ze min de oy na nan maç ta 1-1 be ra be re kal dý. An tal yas por dep las man da 16. da ki ka da Ti ta nýn go lüy le ö ne ge çer ken, ev sa hi bi nin be ra ber lik sa yý sý 35. da ki ka da Er man dan gel di. Or ta a lan mü ca de le si þek lin de ge çen maç ta, her i ki e kip de çok faz la net gol po zis yo nu ü re te me di. O yun a la ný ný be lir le yen çiz gi le rin ü ze ri ni ör ten kar, za man za man stat gö rev li le rin ce te miz len di. Be ra ber lik son ra sý Si vass por 16, An tal yas por 24 pu a na çýk tý. 4-0 Ligin son iki sýrasýndaki takýmlarýn karþýlaþmasýnda ev sahibi güldü. Buca dan farklý tarife SPOR To to Sü per Lig in son i ki sý ra sý ný pay la þan ta kým la rýn mü ca de le sin de Bu cas por, Ka sým pa þa yý 4-0 gi bi fark lý bir skor la mað lup et ti. Ev sa hi bi nin gol le ri ni 3 ve 14. da ki ka lar da Mu sa, 38. da ki ka da Go mes ve 74. da ki ka da Er kan kay det ti. Lig de 4 haf ta a ra dan son ra ga li bi yet le ta ný þan Ýz mir e ki bi pu a ný ný 15 e çý kar týr ken, Ka sým pa þa 8 pu an da kal dý. Asya nýn kralý Japonya AS YA Ku pa sý nýn fi na lin de A vus tral ya i le kar þý la þan Ja pon lar, 90 da ki ka sý 0-0 so na e ren mü ca de le nin 109. da ki ka sýn da bul du ðu gol le ku pa yý mü ze si ne gö tür dü. Ga la ta sa ray lý Ke well i le Ne ill da A vus tral ya da ilk 11 de for ma giy di. Ja pon ya ta ri hin de 4. kez As ya Ku pa sý ný ka zan dý ve böy le ce As ya Ku pa sý ný en çok ka za nan ül ke ün va ný ný da e le ge çir di. As ya Ku pa sý nda A vus tral ya 2., Gü ney Ko re i se 3. ol du. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý 15 YENÝASYA / 30 OCAK 2011 PAZAR Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ Bilgisayar oyunlarý çocuklarda depresyon sebebi nher ge çen gün yay gýn la þan bil gi sa yar o yun la rý, ço cuk la rýn vaz ge çe me di ði eð len ce a raç la rýn dan bi ri ha li ne gel di. Uz man lar i se bil gi sa yar o yun la rý nýn ço cuk la rý ger çek dün ya dan ko par týp, so rum lu lu ðun ol ma dý ðý sa nal dün ya ya bað la dý ðý, dep res yo na se bep ol du ðu u ya rý sý ya pý yor. Me di cal Park Ö zel Bur sa Has ta ne si Kli nik Psi ko log Ca nan Sa yý oð lu, bil gi sa yar o yun la rý i le da ha faz la va kit ge çi ren ço cuk la rýn bir kaç yýl son ra sýn da dep re sif be lir ti ler gös ter di ði ni kay det ti. A raþ týr ma la rýn bu ve ri yi sun du ðu nu di le ge ti ren Sa yý oð lu, o yun son ra sýn da bi ri ken iþ ler fark e dil di ðin de, o yun es na sýn da ki ra hat lý ðý öz le yip, za man sýz ca tek rar o yun oy na ma ya baþ lan dý ðý ný ve ki þi le rin za man i çin de ger çek dün ya ya ya ban cý la þýp sos yal kay gý, dep res yon ge liþ tir dik le ri ni vur gu lu yor. Bil gi sa yar o yun la rýn da ki sa nal bo yu tun ger çek dün ya da ki so rum lu luk la rýn ü ze ri ni ört me si ne i zin ver me mek i çin an ne-ba ba la ra u ya rý lar da bu lu nan Sa yý oð lu, Ö zel lik le yaþ ço cuk la rýn da o yun sa at le ri nin i yi dü zen le me si ge re kir. o cuk la rýn ge nel lik le ö dev so rum lu luk la rý bi tir dik ten son ra o yun oy na ma la rý na i zin ve ril me li dir. Ya sak la ma lar da ço cuk la rýn ü ze rin de o lum suz et ki ya par. An cak bil gi sa ya rýn a þý rý kul la nýl ma sý da çok za rar lý dýr de di. Bursa / cihan AÝLE - SAÐLIK Karne, ailenin de karnesi KARNE YALNIZCA OCUÐUN KARNESÝ DEÐÝLDÝR, BU KARNE AÝLENÝN, OKULUN VE OCUÐUN KARNESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLMELÝDÝR. YAKLAÞIK 16 mil yon öð ren ci ge çen Cu ma gü nü ya rý yýl ta ti li ne gir di. An cak kar ne dö ne mi, ay ný za man da a i le le rin ço cuk la rý na kar þý has sas ol ma la rý ge re ken de bir dö nem. DBE Dav ra nýþ Bi lim le ri Ens ti tü sü o cuk ve Genç Psi ko lo jik Da nýþ man lýk Mer ke zi nden Uz man Psi ko log Mer ve Soy sal Ba þa, Kar ne dö ne min de an ne ve ba ba lar ço cuk la rý ný za yýf not lar dan do la yý e leþ tir me me li, a þa ðý la ma ma lý - Sigara kadýnlarý daha çok etkiliyor nercýyes Ü ni ver si te si (E RÜ) Týp Fa kül te si Kar di yo lo ji A na Bi lim Da lý ta ra fýn dan ya pý lan i ki ay rý a raþ týr ma da, si ga ra du ma ný na ma ruz ka lan ka dýn la rýn kalp le ri nin gev þe me fonk si yo nu nun er kek le re gö re da ha be lir gin þe kil de bo zul du ðu, kalp ba sýnç la rý nýn ve kalp a týþ la rý nýn da art tý ðý be lir len di. Kar di yo lo ji A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ab dur rah man O ðuz han, si ga ra nýn baþ ta ak ci ðer kan se ri ol mak ü ze re bir çok kan ser tü rün den, kalp kri zin den ve kalp da mar has ta lýk la rýn dan so rum lu ol du ðu nu söy le di. O ðuz han, si ga ra du ma ný na ma ruz kal ma nýn ko ro ner ar ter has ta lý ðý ö lüm ris ki ni yüz de o ra nýn da ar týr dý ðý ný be lir te rek, An ne si ba ba sý ya nýn da si ga ra i çi len be bek le rin bü yü dük le rin de bron þi te ya ka lan ma ih ti ma li de di ðer ço cuk la ra o ran la da ha faz la dýr de di. Kayseri / aa AÝLE ORTAMI, KARNEDEKÝ NOTLARA ETKÝ EDER MÝ? KARNEYÝ deðerlendirirken dikkat edilmesi gereken bir konunu da, çocuðun yer aldýðý aile ortamý olduðuna dikkat eken Baþa þunlarý kaydetti: ocuðun bireysel özelliklerinin yanýnda, içinde yetiþtiði aile ortamýnýn da çocuðun çalýþma alýþkanlýklarý, okulu önemsemesi, sorumluluklarýný bilmesi ve yerine getirmesi üzerinde büyük etkisi vardýr. Bütün aile bireyleri, boþ zamanlarýný televizyon karþýsýnda geçirirken, çocuðun odasýnda ders çalýþmasýný ya da kitap okumasýný beklemek çok da gerçekçi olmaz. Okumak, öðrenmek, yeni bilgiler edinmek, aile içinde eðlenceli, keyifli bir iþ olarak ele alýndýðýnda, çocuk da bu faaliyetleri bir mecburiyet olarak görmemeye baþlar, bu da onun öðrenme isteðini ve dolayýsýyla da okul baþarýsýný arttýrýr. Genellikle yapýlan, çocuk okula baþlayana kadar ondan hiçbir þey talep etmemek, birinci sýnýftan itibaren de, çocuðun zamanýný, eþyalarýný organize etmesini, sorumluluklarýnýn bilincinde olmasýný beklemektir. Bunlar yerine getirilmediði zaman aile ve çocuk arasýnda çok ciddi çatýþmalar yaþanýr. lar. Ö zel lik le baþ ka la rý nýn ya nýn da ço cu ðu kü çük dü þü rü cü i fa de ler ke sin lik le kul lan ma ma lý lar. Bu yak la þým lar fay da ye ri ne za rar ge ti rir. An ne ve ba ba lar, ba þa rý sýz lý ðýn kay na ðý ný bul ma ya ça lýþ ma lý lar, ba þa rý yý ar tý rý cý ön lem le ri hep bir lik te al ma lý lar a çýk la ma sýn da bu lun du. HEYECAN VE HÜZÜN BÝRARADA Bir ya rý yýl ta ti li da ha baþ la dý. Her öð ren ci ken di kar ne sin de na sýl not lar gö re ce ði ni he sap la ma ya baþ la dý bi le; ki mi nin i çi ra hat, ki mi çok in ce he sap lar i çin de. Kar ne al ma za ma ný a i le ler de en az ço cuk la rý ka dar he ye can ya þý yor ya da ü zü lü yor. DBE Dav ra nýþ Bi lim le ri Ens ti tü sü o cuk ve Genç Psi k o l o j ik Da n ýþ m an l ýk Mer ke zi nden Uz man Psi ko log Mer ve Soy sal Ba þa, kar ne nin bü tün bir dö nem ça lýþ ma la rý so nuç de ðer len dir me si ol du ðu nu be lir te rek, bu so nu ca ge le ne ka dar ço cu ðun so rum lu luk la rý ko nu sun da a i le nin o nu na sýl e ðit ti ði ne dik kat çe ki yor. Soy sal Ba þa, An ne ve ba ba la rýn kar ne son ra sýn da ço cuk la rý ný ten kit et me me le ri son de re ce ö nem li dir. Kar ne ler de ki not lar ne o lur sa ol sun, ço cuk a i le si nin o nu des tek le di ði ni, ya nýn da ol du ðu nu da ha i yi so nuç lar i çin ge re ken ya pa ca ðý ný bil me li dir, ço cuk la rýn de ðer li ve ö nem li ol duk la rý on la ra his set ti ril me li dir. Ba þa rý sýz lýk lar bir þe kil de te la fi e di lir. An cak bo zu lan a i le-ço cuk i liþ ki si ve ör se le nen sev gi da ha zor te la fi e di lir. Bu kar ne yal nýz ca ço cu ðun kar ne si de ðil dir bu kar ne a i le nin, o ku lun ve ço cu ðun kar ne si dir a çýk la ma sýn da bu lun du. DBE Dav ra nýþ Bi lim le ri Ens ti tü sü o cuk ve Genç Psi ko lo jik Da nýþ man lýk Mer ke zi nden Uz man Psi ko log Mer ve Soy sal Ba þa kar ne dö ne min de ço cuk la rýn his set tik le ri kay gý ve a i le le rin na sýl dav ran ma la rý ge rek ti ði i le il gi li bil gi ler ver di. Psi ko log Ba þa þun la rý söy le di: AÝLELER NE YAPMALI? o cu ðun o kul ba þa rý sý nýn o nun ka pa si te si i çer sin de ol du ðu na dik kat et me de ö zel lik le a i le le re bü yük bir gö rev düþ mek te dir. Bir yan dan ço cuk la rý ný çok i yi göz lem le me li ve ta ný ma lý, di ðer yan dan da ço cuk la rý na öð ren me nin zev ki ni a þý la ya bil me li dir ler. Bun la rýn dý þýn da, ço cu ðun da ha o ku la baþ la ma sý ný bek le me den, on la ra çe þit li so rum lu luk lar ver me li, za man la rý ný plan la ma yý, iþ le ri ni sý ra ya koy ma yý öð ret me li ler. Ö te yan dan a i le le rin, top lum la ço cuk a ra sýn da bir süz geç gö re vi de gör me le ri ge re kir. a lýþ ma nýn, har ca nan bir e mek so nu cu ka za ný lan ba þa rý nýn zev ki, kut sal lý ðý ço cu ða yi ne kü çük yaþ tan i ti ba ren an la týl ma lý dýr. o cuk, kar ne si ni bir dö ne min so nun da e li ne al dý ðýn da, bü yük bir iç ra hat lý ðýy la E vet, e lim den ge le ni yap tým, ya pa bi le ce ði min en i yi si buy du di ye bi li yor sa o kar ne nin i yi bir kar ne ol du ðu dü þü nü le bi lir. An cak, ço cuk as lýn da çok da ha faz la sý ný ya pa bi le ce ði ni dü þü nü yor sa, o kar ne nin, o an ki du ru mun bir ke si ti o la rak de ðer len di ril me si ve bun dan son ra sýn da ne ler ya pý la bi le ce ði nin ço cuk la tar tý þýl ma sý ye rin de o lur. A i le le rin kar ne kar þý sýn da he ye can la rý ný çok da dý þa vur ma ma la rý ö nem li dir. O lum lu ya da o lum suz duy gu la rý faz la sýy la ço cu ða yan sýt mak, o nun ken di ni de ðer len dir me sin de sü rek li baþ ka la rý na ba ðým lý ha le gel me si ne ne den o lur. An cak, ö nem li o lan ço cu ðun ken di ken di ni doð ru o la rak de ðer len dir me yi öð ren me si, ken di ken di ni e leþ tir me si ve git me si ge re ken yö nü ken di ken di ne bul ma sý dýr. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ BI Ý ÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y 30 OCAK 2011 PAZAR KÝFAYE HAREKETÝ KIPTÝ asýllý George Ýshak tarafýndan kurulan hareket, çok farklý siyasî görüþten insanlarý içinde barýndýrýyor. Kurucularý arasýnda geçtiðimiz yýl vefat eden Abdulvahhab el Mesiri, Emin Ýskender, Ebul Ala Madi, Ahmed Behaiddin Þaban ve Kemal Halil gibi akil adamlar da yer aldý. Deðiþim için Mýsýr Hareketi adýný da kullanan Kifaye özellikle Mübarek yönetimin deðiþtirilmesini hedefliyor. Hareket, ortaya çýktýðý 2000 li yýllarýn ortasýndan itibaren Mübarek in yeniden cumhurbaþkaný olmasýný önlemeyi amaçlýyor. VEFD PARTÝSÝ Mýsýr da isyan büyürken, kim ne istiyor? VEFD Partisi 1919 da kurulan, Mýsýr ýn en önemli muhalif partilerinden biri te dönemin devlet baþkaný Cemal Abdülnasýr tarafýndan kapatýlan parti, mevcut þekli ile 1983 te nihai olarak yeniden kuruldu ve þu anda Mýsýr Parlamanetosu nda 6 sandalye ile temsil ediliyor. Vefd, Ýngilizlere karþý kurulmuþ olmasý dolayýsýyla fikirleri içinde önemli oranda Mýsýr milliyetçiliðini barýndýrýyor. MISIR'DAKÝ SOKAK HAREKETLERÝ ÝSYANA DÖNÜÞTÜ. MÜBAREK ÝKTÝDARININ GÝTMESÝ ÝÝN ORTAK HAREKET EDEN SÝYASÎ GRUPLARIN FARKLI TALEP VE HEDEFLERÝ VAR. MISIR DA son 10 yýlda deðiþim isteyen çok sayýda kuruluþ ortaya çýktý. Bu kuruluþlar özellikle de eðitimli gençler üzerine siyasî partilerin yapamadýðýný yaparak onlarý organize etmeyi yönlendirmeyi baþarmýþ durumda. Dünkü gösterilerde Kifaye (Yeter Haraketi), 6 Nisan ve Millî Deðiþim hareketi gibi kuruluþlarýn etkili olduðu görüldü. BU HAREKETLER KÝMLERDEN OLUÞUYOR, GAYELERÝ NE? MÝLLÎ DEÐÝÞÝM CEMÝYETÝ ULUSLARARASI Atom Enerjisi eski Baþkaný Muhammed el Baradey tarafýndan kuruldu. Ülkede siyasî deðiþim hedefliyor. Cemiyet gazeteciler, edebiyatçýlar, siyasiler, sanatçýlar gibi ülkenin entelektüel kesiminden oluþuyor. Cemiyet bünyesinde Demokratik Cephe Partisi, Ðad Partisi, Kifaye ve 6 Nisan Hareketleri gibi birçok sosyal toplum kuruluþunu gevþek iliþkiyle barýndýrýyor. Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý nýn (UAEA) 2009 a kadar baþkanlýðýný yürüten Muhammed el Baradey, 2005 yýlýnda Nükleer Enerjinin askerî amaçlar için kullanýmýný engellemeye yönelik çabalarýndan dolayý Nobel Barýþ Ödülü ne lâyýk görüldü. Hukuk eðitimini Kahire de alan, New York Üniversitesi nde uluslar arasý hukuk alanýnda doktora yapan El Baradey, yýllarý arasýnda Mýsýr Dýþiþleri Bakanýnýn özel yardýmcýsý olarak çalýþtý de diplomatlýk görevini býrakarak Birleþmiþ Milletler Eðitim ve Araþtýrma Enstitüsünde Uluslararasý Hukuk Programýný yönetti, UAEA nýn Baþkanlýðýný 1997 de Ýsveçli Hans Blix ten devraldý. Son baþkanlýk seçimlerine girmek isteyen ama rejimin oyunlarýyla önü kesilen Baradey in sloganý anayasa deðiþikliði þart tý. El Ðad Partisi El Ðad Partisi 27 Ekim 2004 te Mýsýr yönetimi tarafýndan resmî olarak tanýndý. Eymen Nur liderliðindeki parti, anayasal deðiþiklikler için bir platform vazifesi olmaya çalýþýyor ve yönetime karþý baský uygulamayý hedefliyor. Mýsýr yönetimine karþý yaptýðý sert eleþtirileri karþýsýnda 29 Ocak 2005 tarihinde milletvekili dokunulmazlýðý kaldýrýlarak tutuklanan Eymen Nur, ABD nin dolaylý baskýlarýyla bir süre sonra serbest býrakýldý. Eymen Nur Kifaye Haraketi lideri George Ýshak ile birlikte ilk günkü eylemlere bizzat meydanlara inerek destek verdi. Müslüman Kardeþler Müslüman Kardeþler (Ýhvan-ý Müslimin) 1928 yýlýnda Mýsýr da kuruldu. Hür Subaylar Darbesi nde Cemal Ab- dulnasýr la birlikte hareket eden hareket, hemen ardýndan Nasýr tarafýndan çok büyük bir darbe yedi. Bütün faali yetleri yasaklanan Ýhvan, 1966 yýlýnda baþta Seyyid Kutub olmak üzere çok sayýda mensubunu idamlarla kaybetti. Müslüman Kardeþler, bugün hâlâ Mýsýr da yasaklý; ancak siyasî anlamda mecliste en güçlü muhalif kanat. Ýç siyasette önemli bir yere sahip olan bu hareketin üyeleri, her seçim arefesinde Hüsnü Mübarek tarafýndan baþlatýlan kampanyalarla tutuklanarak askerî mahkemelere gönderiliyor. Olaðanüstü halin 1980 den beri devam ettiði Mýsýr da kanunlara göre, sivillerin askerî mahkemelerde yargýlanmasýnýn önü anayasa ile kesilmiþ durumda. Ancak, Cumhurbaþ ka ný ör güt ü ye le ri hak kýn da ve ri le bi le cek temyiz kararlarýný engelle mek i çin Müs lü man Kardeþler üyelerinin kendi izni ile askerî mahkemelerde yargýlanmasýnýn önünü açýyor. Bu yargýlama ve tutuklamalar genelde seçimlerden sonra sona eriyor ve tutuklananlar çoðunlukla serbest býrakýlýyor. Asýl amaç halkýn desteklediði adaylarýn kontrol altýna alýnarak bastýrýlmasý ve seçimlerden uzaklaþtýrýlmasý. Müslüman Kardeþler gösteriler öncesi üyelerini katýlýp katýlmama konusunda serbest býraktý. LÝBERAL MISIR PARTÝSÝ LÝBERAL Mýsýr Partisi, ülkedeki önemli laik siyasî partilerden biri. Parti, Mýsýr millî kimliðinin savunuculuðunu yapýyor. Liberal Mýsýr Partisi, Abdulnasýr ýn Arap Milliyetçiliði politikasýný terk edip, Mýsýr millî bilincini yerleþtirmek için çabalamakta. 6 NÝSAN HAREKETÝ MISIRLI gençler tarafýndan 6 Nisan 2008 tarihinde Mýsýrlý siyasilere çaðrýsý üzerine ortaya çýkan bir deðiþim hareketi. Katýlýmcýlarýnýn tamamýna yakýný siyasî bir akým veya partiye üye olmayan gençlerden oluþuyor. Yöneticileri, katýlýmcýlarýnýn her hangi bir ideolojiyi hareket içerisinde ifade etmeme yönünde tutum sergiliyor. ünkü hareketin içinde bütün gruplardan gençler var. EL TECEMMU BU parti ile El Nasisi Partisi, sosyalist sol bir çizgide yer alýyor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı