T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU"

Transkript

1 SA YI : B... HBO.Oa..OO.OO KONU:. Mesleki Egitim Kurulu kararlannm uygulanmasl. T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU... V ALiLiGiNE (il Milli Egitim MUdUrltigU) ilgi: Ocak tarihli ve saylh Resmi Gazete'de yaylmlanan. Mesleki Egitim Kurulu karar tutanagl ve eki. saylli Mesleki Egitim Kanunu'nun. maddesine gore; ~lrakhk, kalfahk ve ustahk egitimi ile okullarda ve i$letmelerde yapllacak mesleki egitimin pl.nlanrnasl, geli$tirilmesi ve degerlendirilmesi konulannda tavsiye kararlarl almak ve gorli$ bildirmek lizere kurulmu$ olan, Mesleki Egitim Kurulunun. toplantismda alman kararlar, ilgide kaylth Resmi Gazete'de yaylmlanarak yilrurltige girmi$tir. Bu kararlann;.. maddesinde; "Ta$lmah egitim kapsammda faaliyet gosteren bolgelerde, ~lrak ogrencilerin de $ehir merkezlerine ta$mmalarl" ifadesi yer almaktadlr. Bu ama~la; ilinizdeki mesleki egitim merkezlerinde kaylth ~lraklardan, ta$lmah egitimden yararlanacaklann tespit edilmesi ve imkanlar ol~ilsunde C;lraklann ta$lnrnasmm saglanrnasl ve Yll sonu smav doneminin so nunda, ta$man C;lrak saylslnm Genel MUdilrltiglimUze bildirilmesi,.. maddesinde; "TUm kurum ve kurulu$lann yaygm egitim kapsammda yapacaklan egitimlerin kaylt i$lemlerini e-yaygm otomasyon sistemi Uzerinden yapmasl, bu sistem Uzerinden belgelerin dilzenlenrnesi c;ah$malannm yaygmla$hnlmasl ve tamtilmasl amaclyla bir komisyon kurulmasl" bu konuda gerekli ~ah$malarm yapilmasl ve bu faaliyet ile ilgili olarak hazlrlanacak raporun YIll haziran ayl sonuna kadar, Genel MUdilrltigilmUze gonderilmesi,.. maddesinde; "Sigortaclhk mesleginin C;lrakhk egitimi uygulama kapsammdan kademeli olarak ylkarilmasl ve - egitim ve ogretim ytlmm, ocak aymdaki kaylt doneminden itibaren bu dala ylrak ogrenci almmamasl" bu ama~la mesleki egitim merkezleri mildurluklerince gerekli onlemlerin ahnmasl,.. maddesinde;"<;lrakhk egitimi l~m ba$vuru imkanlanmn arttmlmasl hususunun degerlendirilmesi" amaclyla ilinizde yapilacak olan ilk II Istihdam ve Mesleki Egitim Kurulu toplantlsmda bu konunun goru$tilmesi ve gerekli onlemlerin ahnrnasl iilkemiz mesleki ve teknik ogretimi ic;in yararh olacaktlr. Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. DAGITIM: Geregi: il Valiligine (i] Mili Egitim Mudurlugu).. "r:~ Do~. Dr. Mustafa Kemal Bi<;ERLi Bakan a. Genel Miidiir Emniyet Mah. Bogazii Sk. No: Teknikokullar/ANKARA E-posta: Aynntlll Bilgi iin irtibat: S.ALP-Sb.Md. Tel: () - Faks : () internet Adresi :

2 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : Aralık Toplantı Yeri : MEB BaĢkent Öğretmenevi Toplantı Saati :. Toplantı No : sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun. maddesi gereğince oluģturulan Meslekî Eğitim Kurulu, gündeminde bulunan konuları görüģmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı M. Emin ZARARSIZ baģkanlığında toplanmıģtır. TOPLANTIDA GÖRÜġÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR. Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi altı aylık faaliyet dönem raporlarını incelemek ve onaylamak üzere, Meslekî Eğitim Kurulunca sekiz kurul üyesinin (MEB, Maliye Bakanlığı, TĠSK, TOBB, ĠġKUR, TESK, MYK ve Kalkınma Bakanlığı) yetkilendirilmesine,. TaĢımalı eğitim kapsamında faaliyet gösteren bölgelerde, çırak öğrencilerin de Ģehir merkezlerine taģınmalarına,. Tüm kurum ve kuruluģların yaygın eğitim kapsamında yapacakları eğitimlerin kayıt iģlemlerini e-yaygın otomasyon sistemi üzerinden yapması, bu sistem üzerinden belgelerin düzenlenmesi, çalıģmalarının yaygınlaģtırılması ve tanıtılması amacıyla bir komisyon kurulmasına,. sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında, meslek alanı ve meslek dalında kalfalık ve ustalık eğitimi verilmektedir. sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun. maddesinde çıraklık eğitim süresi en az - yıl olarak belirlenmiģtir. Daha kısa bir sürede eğitimin verilmesi çalıģanlar ve iģ yeri açacaklar için yararlı olacaktır. Bu amaçla anılan yasada belirtilen sürenin en az - yıl olarak değiģlik yapılması için çalıģma yapılmasına,. Ġsmi değiģen veya mevcut alan içerisinden ayrılarak yeni bir alan haline dönüģtürülen ve ek listede belirtilen örgün meslekî orta öğretim alanlarının Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına (Ek- liste),. // tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik gereği Çevre ve ġehircilik Bakanlığı il müdürlükleri ile Yapı Ruhsat Düzenlemeye Yetkili Ġdarelerce Düzenlenen Yönetmelik eki Ek- Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip ustaların branģları ile ilgili olarak, Meslekî eğitim ve halk eğitim merkezlerinden alacakları - saatlik eğitim ve belgelendirilmeleri konusunda, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile Milli eğitim Bakanlığı nın iģ birliği çalıģmalarının sürdürülmesine,. Kurum ve kuruluģlar tarafından sağlık alanında meslek edindirme kurslarıyla sağlık meslek mensubu yetiģtirmek amacıyla açılması planlanan kursların müfredatları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ndan görüģ alınmasına,. Hekim dıģı sağlık personelinin karģılanması amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu nun Sağlık Bakanlığı ile iģ birliği yapmasına ve ve sonrası kontenjanlarının bu çerçevede belirlenmesine,. Sağlık meslek liselerindeki mevcut programların ülke ihtiyaçları ve mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek yükseköğretim kurumlarınca verilen sağlık alanıyla ilgili ön lisans ve lisans programlarıyla birlikte değerlendirilmesine,. Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOĠKK) Ġstihdam Teknik Komitesi - Eylem Planı nda yer alan sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'na göre iģletmelerin eğitici bulundurma ve eğitim birimi oluģturma yükümlülüğü yerine bu faaliyetleri özendirici ve kolaylaģtırıcı mekanizmaların oluģturulması tedbirine yönelik çalıģmaların bu toplantıda oluģturulan komisyon marifetiyle değerlendirilmesine,. Ağır ve tehlikeli iģler,.. tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliğinde yer alan Ağır ve Tehlikeli ĠĢlere Ait Çizelge de belirtilmiģtir. Söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasında iģveren ve iģveren örgütlerinden gelen taleplerde ağır ve tehlikeli iģlere ait çizelgede belirlenen iģler için çalıģanlarına yönelik Meslekî eğitim verilecek yerlerin bulunmasında güçlük çekildiği, iģ yerlerinde yapılan pek çok iģlerin meslek tanımının yapılmadığı ayrıca meslekî eğitimlerin çıraklık eğitim merkezleri tarafından da karģılanamaması hususunun komisyon marifetiyle değerlendirilmesine,. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü nce (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) Eylül tarihi itibariyle / sayılı genelge kapsamında yapılacak eğitim ve e-yaygın otomasyon sistemi hakkında birinci maddede belirtilen komisyona Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü), temsilcisinin de katılımı ile çalıģma yapılmasına,. Sigortacılık mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamından kademeli olarak çıkarılmasına ve - eğitim ve öğretim yılının, ocak ayındaki kayıt döneminden itibaren bu dala çırak öğrenci alınmamasına,. Çıraklık eğitimi için baģvuru imkânlarının arttırılması hususunun değerlendirilmesine,. Turizm sektörü ile ilgili olarak devam eden tüm Meslekî eğitim faaliyetlerinin, Meslekî Yeterlilik Kurumu koordinatörlüğü ile baģlatılan belgelendirme faaliyetlerinin ve sorunların görüģüleceği, ilgili tüm kurum, kuruluģ ve sektör temsilcilerinin yer aldığı bir çalıģtayın Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenmesine, oy birliği ile karar verilmiģtir.

3 Halis Yunus ERSÖZ Millî Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı (Devlet Bütçe Uzmanı) Namık ATA ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüsteĢar V.. Yılmaz TUNA Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü V.F.Yasemin ERTEKĠN Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Sekreter V. Gökhan EROL Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Eğitim Uzman Yard. Ülkü SÖNMEZ Türkiye Serbest Muhasebeci Malî MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavir Odaları Birliği Genel BaĢkan Yardımcısı BAġKAN Dr. M. Emin Zararsız Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı Salih ÇELĠK Milli Eğitim Bakanlığı Ġrfan UZUN Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Aytekin YALÇIN Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gen.Müdür V. Ali KARAGÖZ MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür V. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye Bankalar Birliği (Katılmadı) Bayram AKBAġ Mesleki Yeterlilik Kurumu BaĢkanı Murat KOCA ĠçiĢleri Bakanlığı Doç.Dr.Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı Nihat GÜL Kültür ve Turizm Bakanlığı Doç.Dr.Mustafa Kemal BĠÇERLĠ MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Deniz Zübeyde ÇELEBĠOĞLU Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Uzmanı Prof.Dr.DurmuĢ GÜNAY Yüksek Öğretim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi MESLEKĠ VE TEKNĠK ORTAÖĞRETĠM KURUMLARINDA UYGULANAN MEVCUT ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ĠLE.. TARĠH VE SAYILI TALĠM VE TERBĠYE KURULU KARARI ĠLE UYGULAMAYA KONAN ÖĞRETĠM PROGRAMLARI KARġILAġTIRMALI ALAN VE DAL LĠSTESĠ (SAĞLIK MESLEK LĠSELERĠNDE UYGULANAN ALANLARINIDA ĠÇERMEKTEDĠR.) S. N MEVCUT ALAN ADI ADALET AHġAP AĠLE VE TÜKETĠCĠ AYAKKABI VE SARACĠYE MEVCUT DAL ADI REVĠZE SONRASI ALAN ADI REVĠZE SONRASI DAL ADI Zabit Katipliği Zabit Kâtipliği ADALET Ġnfaz ve Koruma Ġnfaz ve Koruma Mobilya Ġmalatı Ġç Mekan ve Mobilya Teknolojisi Mobilya DöĢeme Ġmalatı AhĢap Ġskelet Ġmalatı MOBĠLYA VE Mobilya Ġskeleti ve DöĢemesi AhĢap Süsleme ĠÇMEKAN TASA Mobilya Süsleme Sanatları AhĢap Doğrama Ġmalatı RIMI AhĢap Doğrama Teknolojisi Mobilya ve Ġç Mekân Ressamlığı AhĢap Üst Yüzey ĠĢlemleri Çevre Hizmetleri Çevre Hizmetleri AĠLE VE Tüketici Hizmetler Tüketici Hizmetler TÜKETĠCĠ Sosyal Hizmetler Sosyal Destek Hizmetleri Ev ve Aile Hizmetleri Ev ve Kurum Hizmetleri Ayakkabı Modelistliği Ayakkabı Modelistliği AYAKKABI VE Ayakkabı Üretimi Ayakkabı Üretimi SARACĠYE Saraciye Üretimi Saraciye Üretimi Saraciye Modelistliği Saraciye Modelistliği

4 BAHÇECĠLĠK BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLE RĠ BĠYOMEDĠKA L CĠHAZ TEKNOLOJĠLE RĠ BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DENĠZCĠLĠK EĞLENCE ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK ELSANATLARI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLE RĠ DıĢ Mekan Bitkileri DıĢ Mekan Bitkileri Ġç Mekan Bitkileri Ġç Mekan Bitkileri Kesme Çiçek Kesme Çiçek Çiçek Düzenleme BAHÇECĠLĠK Çiçek Düzenleme Sebze YetiĢtirme Sebze YetiĢtirme Meyve YetiĢtirme Meyve YetiĢtirme Peyzaj Peyzaj Ağ ĠĢletmenliği Ağ ĠĢletmenliği Web Programcılığı BĠLĠġĠM Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı TEKNOLOJĠLERĠ Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servisi Bilgisayar Teknik Servisi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Tıbbi Görüntüleme Sistemleri YaĢam Destek ve Tedavi YaĢam Destek ve Tedavi BĠYOMEDĠKAL Cihazları Cihazları CĠHAZ Fizyolojik Sinyal Ġzleme Fizyolojik Sinyal Ġzleme TeĢhis TEKNOLOJĠLERĠ TeĢhis ve Kayıt Cihazları ve Kayıt Cihazları Tıbbi Laboratuar ve Hasta Tıbbi Laboratuar ve Hasta DıĢı DıĢı Uygulama Cihazları Uygulama Cihazları Yönetici Sekreterliği Yönetici Sekreterliği BÜRO Ticaret Sekreterliği Ticaret Sekreterliği YÖNETĠMĠ VE Hukuk Sekreteriliği Hukuk Sekreterliği SEKRETERLĠK Tıp Sekreteriliği Erken Çocukluk Eğitimi ÇOCUK Erken Çocukluk Eğitimi Özel Eğitim GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ Özel Eğitim Makine Zabitliği Makine Zabitliği Gemi Elektroniği ve HaberleĢme Gemi Elektroniği ve HaberleĢme Gemi Otomasyonu Gemi Otomasyonu DENĠZCĠLĠK Gemi Yönetimi Gemi Yönetimi Yat Kaptanlığı Yat Kaptanlığı Balıkçı Gemisi Kaptanlığı Balıkçı Gemisi Kaptanlığı Su Ürünleri Üretimi Su Ürünleri Üretimi Animatörlük EĞLENCE Animatörlük Çocuk Animatörlüğü Çocuk Animatörlüğü Bobinaj Bobinaj Büro Makinaları Teknik Servisi Büro Makinaları Teknik Servisi Elektrik Tesisatları ve Elektrik Tesisatları ve PanoMontörlüğü Pano Montörlüğü Elektrikli Ev Aletleri Teknik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi ELEKTRĠK- Servisi Elektromekanik ELEKTRONĠK Elektromekanik TaĢıyıcılarBakım Onarım TaĢıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri Görüntü ve Ses Sistemleri Güvenlik Sistemleri Güvenlik Sistemleri HaberleĢme Sistemleri HaberleĢme Sistemleri Otomasyon Sistemleri Yüksek Gerilim Sistemleri Yüksek Gerilim Sistemleri El Dokuma El Dokuma El ve Makine NakıĢı El ve Makine NakıĢı Sanayi NakıĢı EL SANATLARI Sanayi NakıĢı Halı Desinatörlüğü Halı Desinatörlüğü Dekoratif El Sanatları Dekoratif El Sanatları Dekoratif Ev Tekstili Dekoratif Ev Tekstili Endüstriyel Kontrol ENDÜSTRĠYEL Endüstriyel Kontrol Mekatronik OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ Mekatronik GAZETECĠLĠK Yazılı Basın Muhabirliği GAZETECĠLĠK Yazılı Basın Muhabirliği

5 GEMĠ YAPIMI S. N GIDA GĠYĠM ÜRETĠM GRAFĠK VE FOTOĞRAF GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASY ON HASTA VE YAġLI VE HARĠTA- TAPU- KADASTRO MEVCUT ALAN ADI HAYVAN SAĞLIĞI ĠNġAAT TV Muhabirliği TV Muhabirliği Foto Muhabirliği Foto Muhabirliği Sayfa Sekreterliği Sayfa Sekreterliği Gemi Ressamlığı Gemi Ressamlığı Çelik Gemi Yapımı Çelik Gemi Yapımı GEMĠ YAPIMI Gemi Boru Donatımı Gemi Tesisat Donatım Tekne ve Yat Yapımı Tekne ve Yat Yapımı Gıda Kontrol Gıda Kontrol Süt ĠĢleme Süt ĠĢleme Sebze ve Meyve ĠĢleme GIDA Sebze ve Meyve ĠĢleme Hububat ĠĢleme Hububat ĠĢleme Zeytin ĠĢleme Zeytin ĠĢleme Çay Üretimi ve ĠĢleme Çay Üretimi ve ĠĢleme Kadın Giyim Modelistliği Kadın Giyim Modelistliği Erkek Giyim Modelistliği Erkek Giyim Modelistliği Çocuk Giyim Modelistliği Çocuk Giyim Modelistliği Ġç Giyim Modelistliği Ġç Giyim Modelistliği Hazır Giyim Hazır Giyim Model Makineciliği ModelMakineciliği GĠYĠM ÜRETĠM Deri Giyim Deri Giyim Kadın Terziliği Kadın Terziliği Erkek Terziliği Erkek Terziliği Kesim Kesim Konfeksiyon Makineleri Konfeksiyon Makineleri Bakım Bakım Onarım Onarım Fotoğraf Çekim GRAFĠK VE Fotoğraf Fotoğraf Baskı FOTOĞRAF Grafik Grafik Saç Bakımı Saç Bakımı GÜZELLĠK VE Güzellik Hizmetleri Cilt Bakımı SAÇ BAKIM Vücut Bakımı ve Masaj Vücut Bakım Makyaj Makyaj Halkla ĠliĢkiler Halkla ĠliĢkiler MüĢteri Temsilciliği MüĢteri Temsilciliği HALKLA Kamuoyu AraĢtırmacılığı Kamuoyu AraĢtırmacılığı ĠLĠġKĠLER VE Fuar Organizasyonu ORGANĠZASYO Fuar Organizasyon Sorumlusu N Organizasyon Sorumlusu Organizasyon Sorumlusu Hasta Bakımı Hasta Bakımı HASTA VE YaĢlı Bakımı YAġLI YaĢlı Bakımı Engelli Bakımı Engelli Bakımı Haritacılık Haritacılık HARĠTA-TAPU- Tapuculuk Tapuculuk KADASTRO Kadastroculuk Kadastroculuk REVĠZE MEVCUT DAL ADI SONRASI ALAN REVĠZE SONRASI DAL ADI ADI HAYVAN Veteriner Sağlık Veteriner Sağlık SAĞLIĞI Mimari Yapı Teknik Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Ressamlığı Statik Yapı Teknik ĠNġAAT Statik Yapı Teknik Ressamlığı Ressamlığı AhĢap Doğrama AhĢap Yapı Sistemleri vekaplamacılığı PVC Doğrama Ġmalat ve Cephe Sistemleri ve PVC

6 ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ KĠMYA KONAKLAMA VE SEYAHAT KUYUMCULU K LABORATUVA R MAKĠNE MATBAA Montajcılığı Doğrama Betonarme Demir Kalıpçılık Betonarme Yapı Sistemleri ve Çatıcılık Yapı Yüzey Kaplamacılığı Yapı Yüzey Kaplama Yapı Dekorasyonculuğu Yapı Ġç Mekân Dekorasyonu Yapı Yalıtımcılığı Yapı Yalıtımı Yapı Duvarcılığı Çatı Sistemleri Restorasyon Restorasyon Ġç Mekan Teknik Ressamlığı Ġç Mekan Teknik Ressamlığı Yapı Zemin ve Beton-Çimento ve Zemin BetonLaboratuarcılığı Teknolojisi Çelik Yapı Teknik Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Ressamlığı Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kimya Kimya Proses Petrol-Rafineri Petrol-Petrokimya Lastik Üretimi Deri ĠĢleme Boya Üretimi ve Uygulama Ön Büro Elemanı Kat Hizmetleri Elemanı Rezarvasyon Elemanı Operasyon Elemanı Takı Ġmalatı Tarım Laboratuvarı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Bilgisayarlı Makine Ġmalatı Endüstriyel Kalıp Mermer ĠĢleme Makine Bakım Onarım Baskı Öncesi ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ KĠMYA KONAKLAMA VE SEYAHAT KUYUMCULUK LABORATUVAR MAKĠNE MATBAA Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kimya Laboratuvarı Proses Petrol-Rafineri Petrol-Petrokimya Lastik Üretimi Deri ĠĢleme Boya Üretimi ve Uygulama Ön Büro Kat Hizmetleri Rezervasyon Operasyon Takı Ġmalatı Tarım Laboratuvarı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Bilgisayarlı Makine Ġmalatı Endüstriyel Kalıp Mermer ĠĢleme Makine Bakım Onarım Baskı Öncesi

7 METAL METALURJĠ METEOROLOJĠ MOTORLU ARAÇLAR MUHASEBE VE FĠNANSMAN MÜZĠK ALETLERĠ YAPIMI PAZARLAMA VE PERAKENDE PLASTĠK RADYO TELEVĠZYON Ofset Baskı Flekso Baskı Tifdruk Baskı Serigrafi ve Tampon Baskı Baskı Sonrası Kaynakçılık Isıl ĠĢlem Çelik Konstrüksiyon Metal Doğrama Ġzabe Döküm METAL METALURJĠ Ofset Baskı Flekso Baskı Tifdruk Baskı Serigrafi ve Tampon Baskı Baskı Sonrası Kaynakçılık Isıl ĠĢlem Çelik Konstrüksiyon Metal Doğrama Ġzabe Döküm Hava Gözlem ve Tahmini METEOROLOJĠ Hava Gözlem ve Tahmini Otomotiv Elektromekanik Otomotiv Gövde Otomotiv Boya ĠĢ Makineleri Tarım Makineleri Bilgisayarlı Muhasebe DıĢ Ticaret Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri Mızraplı Halk MüziğiEnstrumanları Yapım ı Mızraplı Sanat Müziği Enstrumanları Yapımı Mızraplı Batı MüziğiEnstrumanları Yapım ı Yaylı Enstrüman Yapımı SatıĢ Elemanlığı (Parekenteci) Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Plastik ĠĢleme Plastik Kalıp Kameramanlık MOTORLU ARAÇLAR MUHASEBE VE FĠNANSMAN MÜZĠK ALETLERĠ YAPIMI PAZARLAMA VE PERAKENDE PLASTĠK RADYO TELEVĠZYON Otomotiv Elektromekanik Otomotiv Gövde Otomotiv Boya ĠĢ Makineleri Bilgisayarlı Muhasebe DıĢ Ticaret Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri Mızraplı Halk Müziği EnstrumanlarıYapımı Mızraplı Sanat Müziği EnstrumanlarıYapı mı Mızraplı Batı Müziği Enstrumanları Yapımı Yaylı Enstrüman Yapımı SatıĢ Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Gıda SatıĢ Elemanlığı Plastik ĠĢleme Plastik Kalıp Kameramanlık

8 RAYLI SĠSTEMLER SANAT VE TASARIM SERAMĠK VE CAM TARIM TEKNOLOJĠLE RĠ TEKSTĠL Teknik Yapım-Yayın Grafik-Animasyon Radyo-Televizyon Programcılığı Raylı Sistemler Makine Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Raylı Sistemler ĠĢletme Raylı Sistemler ĠnĢaat Raylı Sistemler Mekatroniği Ġç Mekan Dekorasyon Plastik Sanatlar Dekoratif Sanatlar Çinicilik Sır Üstü Dekorlama Alçı Model Kalıp Tornada Form ġekillendirme Serbest Seramik ġekillendirme Cam ġekillendirme Tezyinat Ġndirme Vitray Endüstriyel Sebze ve Meyve YetiĢtiriciliği Tarla Bitkileri YetiĢtiriciliği Süs Bitkileri ve Peyzaj Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Ġplik Endüstriyel Dokuma Terbiye Teknolojileri Tekstil Laborantlığı Endüstriyel Örme RAYLI SĠSTEMLER SANAT VE TASARIM SERAMĠK VE CAM TARIM TEKNOLOJĠLERĠ TEKSTĠL Teknik Yapım-Yayın Grafik-Animasyon Radyo-Televizyon Programcılığı Raylı Sistemler Makine Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Raylı Sistemler ĠĢletme Raylı Sistemler ĠnĢaat Raylı Sistemler Mekatroniği Ġç Mekan Dekorasyon Plastik Sanatlar Dekoratif Sanatlar Çinicilik Sır Üstü Dekorlama Alçı Model Kalıp Tornada Form ġekillendirme Serbest Seramik ġekillendirme Dekoratif cam Endüstriyel cam Endüstriyel Sebze ve Meyve YetiĢtiriciliği Tarla Bitkileri YetiĢtiriciliği Süs Bitkileri ve Peyzaj Tarım Alet ve Makineleri Pamuk Ġplikçiliği Yün Ġplikçiliği Dokuma Desinatörlüğü Dokuma Operatörlüğü Tekstil Boyacılığı Tekstil Baskı ve Desenciliği Tekstil Apreciliği Tekstil Test Laborantlığı Endüstriyel Düz Örme Endüstriyel Yuvarlak Örme Endüstriyel Çorap Örme Dokusuz Yüzeyler Tekstil Mekatroniği Tekstil Mekatroniği

9 Soğutma Sistemleri Soğutma Sistemleri Klima Sistemleri TESĠSAT TESĠSAT Ġklimlendirme Sistemleri Merkezi Ġklimlendirme Sistemleri VE VE ĠKLĠMLENDĠR Isıtma ve Sıhhi Tesisat ĠKLĠMLENDĠRM ME E Isıtma ve Doğalgaz Ġç Yapı Tesisat Sistemleri Tesisatı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis) UÇAK BAKIM Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor UÇAK BAKIM Uçak Elektroniği Uçak Elektroniği ULAġTIRMA ULAġTIRMA Lojistik Lojistik Mutfak Mutfak Servis Servis YĠYECEK YĠYECEK ĠÇECEK Bar ĠÇECEK Bar Pastacılık Pastacılık Host/Hosteslik Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) YENĠLENEBĠLĠR Rüzgâr Enerjisi Sistemleri YENĠ ALAN ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GüneĢ Enerjisi Sistemleri YENĠ ALAN BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ Hayvan HAYVAN YetiĢtiriciliği YETĠġTĠRĠLĠĞĠ Kanatlı Hayvan YetiĢtiriciliği Acil Sağlık Hizmetleri Acil Tıp Alanı Teknisyenliği Anestezi Anestezi ve Reanimasyon Teknisyenliği Çevre Sağlığı Çevre Sağlığı Teknisyenliği DiĢ Protez DiĢ Protez Teknisyenliği Ortapedik Protez Ortopedik Protez ve Ortez veortez Teknisyenl iği Radyoloji Radyoloji Teknisyenliği Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Tıbbi Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği /-

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları 6201 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 101 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 6001 ADALET - - 6001 ADALET 2 İNFAZ VE KORUMA 6001 ADALET 1 ZABIT KATİPLİĞİ 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - - 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 29 Haziran 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26213 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Millî Eğitim Bakanlığından: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluşturulmuş olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 19. toplantısı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 MART 2014 SAYI: 2678 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU

KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU KARA KUVVETLERİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU VE GATA SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihi : 25 Mart 15 Mayıs 2015 (Saat 17.00) İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : Kara arp

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ELEMANLIĞI DENKLİK DEĞERLENDİRMELERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER 1. TIBBİ ARAÇLAR VE MALZEME SATIŞ ELEMANLIĞI 2. GİYİM VE GİYİM AKSESUARLARI

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1) ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER (KPSS-2014/1) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 2001 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve 5403 1024 3758 1752 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Dallarının

Detaylı

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak. KODU ÖĞRENİM KOŞULU TABAN PUAN 21 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 84,58829 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk 23 Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT İNŞA 3681 AHŞAP YAT İNŞAA 1045 ALT YAPI 1045 ALT YAPI (İNŞAAT)

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 -

ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI - 1 - ESKİŞEHİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARIN ALAN VE DALLARINI TANITAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM EL KİTABI 2007-1 - KOMİSYON ÜYELERİ KENAN TUĞAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI KENAN

Detaylı

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2073 Bölümlerinin birinden mezun olmak. 999 İlkokul 1000 Ortaokul 1001 İlköğretim 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2003 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk

Detaylı

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ 1 YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 DERLEYEN : ALPER DOLAMAÇ ( SINIF ÖĞRETMENİ ) 1984 YILI SAYI TARİH

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2010-DGS BAŞVURU KILAVUZU 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 8585 Acil Yardım Teknikerliği 4202 Adli Tıp Teknikerliği 1105 Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği 9178

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR

ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR ÖNLİSANS BÖLÜMLER VE TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir önlisans programından 91,95434 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 9,49734 Sosyal Güvenlik önlisans programından 78,6224

Detaylı

ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI

ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI ISCO-08 KODU 0110.00 Subaylar MESLEK ADI 0210.00 Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları 0310.00 Silahlı kuvvetlerde diğer rütbelerdeki meslekler 1111.01 Cumhurbaşkanı 1111.02 TBMM başkanı 1111.03

Detaylı