T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU"

Transkript

1 SA YI : B... HBO.Oa..OO.OO KONU:. Mesleki Egitim Kurulu kararlannm uygulanmasl. T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenrne Genel MUdlirltigU... V ALiLiGiNE (il Milli Egitim MUdUrltigU) ilgi: Ocak tarihli ve saylh Resmi Gazete'de yaylmlanan. Mesleki Egitim Kurulu karar tutanagl ve eki. saylli Mesleki Egitim Kanunu'nun. maddesine gore; ~lrakhk, kalfahk ve ustahk egitimi ile okullarda ve i$letmelerde yapllacak mesleki egitimin pl.nlanrnasl, geli$tirilmesi ve degerlendirilmesi konulannda tavsiye kararlarl almak ve gorli$ bildirmek lizere kurulmu$ olan, Mesleki Egitim Kurulunun. toplantismda alman kararlar, ilgide kaylth Resmi Gazete'de yaylmlanarak yilrurltige girmi$tir. Bu kararlann;.. maddesinde; "Ta$lmah egitim kapsammda faaliyet gosteren bolgelerde, ~lrak ogrencilerin de $ehir merkezlerine ta$mmalarl" ifadesi yer almaktadlr. Bu ama~la; ilinizdeki mesleki egitim merkezlerinde kaylth ~lraklardan, ta$lmah egitimden yararlanacaklann tespit edilmesi ve imkanlar ol~ilsunde C;lraklann ta$lnrnasmm saglanrnasl ve Yll sonu smav doneminin so nunda, ta$man C;lrak saylslnm Genel MUdilrltiglimUze bildirilmesi,.. maddesinde; "TUm kurum ve kurulu$lann yaygm egitim kapsammda yapacaklan egitimlerin kaylt i$lemlerini e-yaygm otomasyon sistemi Uzerinden yapmasl, bu sistem Uzerinden belgelerin dilzenlenrnesi c;ah$malannm yaygmla$hnlmasl ve tamtilmasl amaclyla bir komisyon kurulmasl" bu konuda gerekli ~ah$malarm yapilmasl ve bu faaliyet ile ilgili olarak hazlrlanacak raporun YIll haziran ayl sonuna kadar, Genel MUdilrltigilmUze gonderilmesi,.. maddesinde; "Sigortaclhk mesleginin C;lrakhk egitimi uygulama kapsammdan kademeli olarak ylkarilmasl ve - egitim ve ogretim ytlmm, ocak aymdaki kaylt doneminden itibaren bu dala ylrak ogrenci almmamasl" bu ama~la mesleki egitim merkezleri mildurluklerince gerekli onlemlerin ahnmasl,.. maddesinde;"<;lrakhk egitimi l~m ba$vuru imkanlanmn arttmlmasl hususunun degerlendirilmesi" amaclyla ilinizde yapilacak olan ilk II Istihdam ve Mesleki Egitim Kurulu toplantlsmda bu konunun goru$tilmesi ve gerekli onlemlerin ahnrnasl iilkemiz mesleki ve teknik ogretimi ic;in yararh olacaktlr. Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. DAGITIM: Geregi: il Valiligine (i] Mili Egitim Mudurlugu).. "r:~ Do~. Dr. Mustafa Kemal Bi<;ERLi Bakan a. Genel Miidiir Emniyet Mah. Bogazii Sk. No: Teknikokullar/ANKARA E-posta: Aynntlll Bilgi iin irtibat: S.ALP-Sb.Md. Tel: () - Faks : () internet Adresi :

2 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : Aralık Toplantı Yeri : MEB BaĢkent Öğretmenevi Toplantı Saati :. Toplantı No : sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun. maddesi gereğince oluģturulan Meslekî Eğitim Kurulu, gündeminde bulunan konuları görüģmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı M. Emin ZARARSIZ baģkanlığında toplanmıģtır. TOPLANTIDA GÖRÜġÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR. Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi altı aylık faaliyet dönem raporlarını incelemek ve onaylamak üzere, Meslekî Eğitim Kurulunca sekiz kurul üyesinin (MEB, Maliye Bakanlığı, TĠSK, TOBB, ĠġKUR, TESK, MYK ve Kalkınma Bakanlığı) yetkilendirilmesine,. TaĢımalı eğitim kapsamında faaliyet gösteren bölgelerde, çırak öğrencilerin de Ģehir merkezlerine taģınmalarına,. Tüm kurum ve kuruluģların yaygın eğitim kapsamında yapacakları eğitimlerin kayıt iģlemlerini e-yaygın otomasyon sistemi üzerinden yapması, bu sistem üzerinden belgelerin düzenlenmesi, çalıģmalarının yaygınlaģtırılması ve tanıtılması amacıyla bir komisyon kurulmasına,. sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında, meslek alanı ve meslek dalında kalfalık ve ustalık eğitimi verilmektedir. sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun. maddesinde çıraklık eğitim süresi en az - yıl olarak belirlenmiģtir. Daha kısa bir sürede eğitimin verilmesi çalıģanlar ve iģ yeri açacaklar için yararlı olacaktır. Bu amaçla anılan yasada belirtilen sürenin en az - yıl olarak değiģlik yapılması için çalıģma yapılmasına,. Ġsmi değiģen veya mevcut alan içerisinden ayrılarak yeni bir alan haline dönüģtürülen ve ek listede belirtilen örgün meslekî orta öğretim alanlarının Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına (Ek- liste),. // tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik gereği Çevre ve ġehircilik Bakanlığı il müdürlükleri ile Yapı Ruhsat Düzenlemeye Yetkili Ġdarelerce Düzenlenen Yönetmelik eki Ek- Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip ustaların branģları ile ilgili olarak, Meslekî eğitim ve halk eğitim merkezlerinden alacakları - saatlik eğitim ve belgelendirilmeleri konusunda, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile Milli eğitim Bakanlığı nın iģ birliği çalıģmalarının sürdürülmesine,. Kurum ve kuruluģlar tarafından sağlık alanında meslek edindirme kurslarıyla sağlık meslek mensubu yetiģtirmek amacıyla açılması planlanan kursların müfredatları ile ilgili Sağlık Bakanlığı ndan görüģ alınmasına,. Hekim dıģı sağlık personelinin karģılanması amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu nun Sağlık Bakanlığı ile iģ birliği yapmasına ve ve sonrası kontenjanlarının bu çerçevede belirlenmesine,. Sağlık meslek liselerindeki mevcut programların ülke ihtiyaçları ve mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek yükseköğretim kurumlarınca verilen sağlık alanıyla ilgili ön lisans ve lisans programlarıyla birlikte değerlendirilmesine,. Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOĠKK) Ġstihdam Teknik Komitesi - Eylem Planı nda yer alan sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'na göre iģletmelerin eğitici bulundurma ve eğitim birimi oluģturma yükümlülüğü yerine bu faaliyetleri özendirici ve kolaylaģtırıcı mekanizmaların oluģturulması tedbirine yönelik çalıģmaların bu toplantıda oluģturulan komisyon marifetiyle değerlendirilmesine,. Ağır ve tehlikeli iģler,.. tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliğinde yer alan Ağır ve Tehlikeli ĠĢlere Ait Çizelge de belirtilmiģtir. Söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasında iģveren ve iģveren örgütlerinden gelen taleplerde ağır ve tehlikeli iģlere ait çizelgede belirlenen iģler için çalıģanlarına yönelik Meslekî eğitim verilecek yerlerin bulunmasında güçlük çekildiği, iģ yerlerinde yapılan pek çok iģlerin meslek tanımının yapılmadığı ayrıca meslekî eğitimlerin çıraklık eğitim merkezleri tarafından da karģılanamaması hususunun komisyon marifetiyle değerlendirilmesine,. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü nce (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) Eylül tarihi itibariyle / sayılı genelge kapsamında yapılacak eğitim ve e-yaygın otomasyon sistemi hakkında birinci maddede belirtilen komisyona Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü), temsilcisinin de katılımı ile çalıģma yapılmasına,. Sigortacılık mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamından kademeli olarak çıkarılmasına ve - eğitim ve öğretim yılının, ocak ayındaki kayıt döneminden itibaren bu dala çırak öğrenci alınmamasına,. Çıraklık eğitimi için baģvuru imkânlarının arttırılması hususunun değerlendirilmesine,. Turizm sektörü ile ilgili olarak devam eden tüm Meslekî eğitim faaliyetlerinin, Meslekî Yeterlilik Kurumu koordinatörlüğü ile baģlatılan belgelendirme faaliyetlerinin ve sorunların görüģüleceği, ilgili tüm kurum, kuruluģ ve sektör temsilcilerinin yer aldığı bir çalıģtayın Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenmesine, oy birliği ile karar verilmiģtir.

3 Halis Yunus ERSÖZ Millî Eğitim Bakanlığı Maliye Bakanlığı (Devlet Bütçe Uzmanı) Namık ATA ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüsteĢar V.. Yılmaz TUNA Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü V.F.Yasemin ERTEKĠN Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Sekreter V. Gökhan EROL Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Eğitim Uzman Yard. Ülkü SÖNMEZ Türkiye Serbest Muhasebeci Malî MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavir Odaları Birliği Genel BaĢkan Yardımcısı BAġKAN Dr. M. Emin Zararsız Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı Salih ÇELĠK Milli Eğitim Bakanlığı Ġrfan UZUN Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Aytekin YALÇIN Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gen.Müdür V. Ali KARAGÖZ MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür V. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaĢkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Türkiye Bankalar Birliği (Katılmadı) Bayram AKBAġ Mesleki Yeterlilik Kurumu BaĢkanı Murat KOCA ĠçiĢleri Bakanlığı Doç.Dr.Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı Nihat GÜL Kültür ve Turizm Bakanlığı Doç.Dr.Mustafa Kemal BĠÇERLĠ MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Deniz Zübeyde ÇELEBĠOĞLU Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Uzmanı Prof.Dr.DurmuĢ GÜNAY Yüksek Öğretim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi MESLEKĠ VE TEKNĠK ORTAÖĞRETĠM KURUMLARINDA UYGULANAN MEVCUT ÖĞRETĠM PROGRAMLARI ĠLE.. TARĠH VE SAYILI TALĠM VE TERBĠYE KURULU KARARI ĠLE UYGULAMAYA KONAN ÖĞRETĠM PROGRAMLARI KARġILAġTIRMALI ALAN VE DAL LĠSTESĠ (SAĞLIK MESLEK LĠSELERĠNDE UYGULANAN ALANLARINIDA ĠÇERMEKTEDĠR.) S. N MEVCUT ALAN ADI ADALET AHġAP AĠLE VE TÜKETĠCĠ AYAKKABI VE SARACĠYE MEVCUT DAL ADI REVĠZE SONRASI ALAN ADI REVĠZE SONRASI DAL ADI Zabit Katipliği Zabit Kâtipliği ADALET Ġnfaz ve Koruma Ġnfaz ve Koruma Mobilya Ġmalatı Ġç Mekan ve Mobilya Teknolojisi Mobilya DöĢeme Ġmalatı AhĢap Ġskelet Ġmalatı MOBĠLYA VE Mobilya Ġskeleti ve DöĢemesi AhĢap Süsleme ĠÇMEKAN TASA Mobilya Süsleme Sanatları AhĢap Doğrama Ġmalatı RIMI AhĢap Doğrama Teknolojisi Mobilya ve Ġç Mekân Ressamlığı AhĢap Üst Yüzey ĠĢlemleri Çevre Hizmetleri Çevre Hizmetleri AĠLE VE Tüketici Hizmetler Tüketici Hizmetler TÜKETĠCĠ Sosyal Hizmetler Sosyal Destek Hizmetleri Ev ve Aile Hizmetleri Ev ve Kurum Hizmetleri Ayakkabı Modelistliği Ayakkabı Modelistliği AYAKKABI VE Ayakkabı Üretimi Ayakkabı Üretimi SARACĠYE Saraciye Üretimi Saraciye Üretimi Saraciye Modelistliği Saraciye Modelistliği

4 BAHÇECĠLĠK BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLE RĠ BĠYOMEDĠKA L CĠHAZ TEKNOLOJĠLE RĠ BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DENĠZCĠLĠK EĞLENCE ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK ELSANATLARI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLE RĠ DıĢ Mekan Bitkileri DıĢ Mekan Bitkileri Ġç Mekan Bitkileri Ġç Mekan Bitkileri Kesme Çiçek Kesme Çiçek Çiçek Düzenleme BAHÇECĠLĠK Çiçek Düzenleme Sebze YetiĢtirme Sebze YetiĢtirme Meyve YetiĢtirme Meyve YetiĢtirme Peyzaj Peyzaj Ağ ĠĢletmenliği Ağ ĠĢletmenliği Web Programcılığı BĠLĠġĠM Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı TEKNOLOJĠLERĠ Veri Tabanı Programcılığı Bilgisayar Teknik Servisi Bilgisayar Teknik Servisi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Tıbbi Görüntüleme Sistemleri YaĢam Destek ve Tedavi YaĢam Destek ve Tedavi BĠYOMEDĠKAL Cihazları Cihazları CĠHAZ Fizyolojik Sinyal Ġzleme Fizyolojik Sinyal Ġzleme TeĢhis TEKNOLOJĠLERĠ TeĢhis ve Kayıt Cihazları ve Kayıt Cihazları Tıbbi Laboratuar ve Hasta Tıbbi Laboratuar ve Hasta DıĢı DıĢı Uygulama Cihazları Uygulama Cihazları Yönetici Sekreterliği Yönetici Sekreterliği BÜRO Ticaret Sekreterliği Ticaret Sekreterliği YÖNETĠMĠ VE Hukuk Sekreteriliği Hukuk Sekreterliği SEKRETERLĠK Tıp Sekreteriliği Erken Çocukluk Eğitimi ÇOCUK Erken Çocukluk Eğitimi Özel Eğitim GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ Özel Eğitim Makine Zabitliği Makine Zabitliği Gemi Elektroniği ve HaberleĢme Gemi Elektroniği ve HaberleĢme Gemi Otomasyonu Gemi Otomasyonu DENĠZCĠLĠK Gemi Yönetimi Gemi Yönetimi Yat Kaptanlığı Yat Kaptanlığı Balıkçı Gemisi Kaptanlığı Balıkçı Gemisi Kaptanlığı Su Ürünleri Üretimi Su Ürünleri Üretimi Animatörlük EĞLENCE Animatörlük Çocuk Animatörlüğü Çocuk Animatörlüğü Bobinaj Bobinaj Büro Makinaları Teknik Servisi Büro Makinaları Teknik Servisi Elektrik Tesisatları ve Elektrik Tesisatları ve PanoMontörlüğü Pano Montörlüğü Elektrikli Ev Aletleri Teknik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi ELEKTRĠK- Servisi Elektromekanik ELEKTRONĠK Elektromekanik TaĢıyıcılarBakım Onarım TaĢıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Görüntü ve Ses Sistemleri Görüntü ve Ses Sistemleri Güvenlik Sistemleri Güvenlik Sistemleri HaberleĢme Sistemleri HaberleĢme Sistemleri Otomasyon Sistemleri Yüksek Gerilim Sistemleri Yüksek Gerilim Sistemleri El Dokuma El Dokuma El ve Makine NakıĢı El ve Makine NakıĢı Sanayi NakıĢı EL SANATLARI Sanayi NakıĢı Halı Desinatörlüğü Halı Desinatörlüğü Dekoratif El Sanatları Dekoratif El Sanatları Dekoratif Ev Tekstili Dekoratif Ev Tekstili Endüstriyel Kontrol ENDÜSTRĠYEL Endüstriyel Kontrol Mekatronik OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ Mekatronik GAZETECĠLĠK Yazılı Basın Muhabirliği GAZETECĠLĠK Yazılı Basın Muhabirliği

5 GEMĠ YAPIMI S. N GIDA GĠYĠM ÜRETĠM GRAFĠK VE FOTOĞRAF GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASY ON HASTA VE YAġLI VE HARĠTA- TAPU- KADASTRO MEVCUT ALAN ADI HAYVAN SAĞLIĞI ĠNġAAT TV Muhabirliği TV Muhabirliği Foto Muhabirliği Foto Muhabirliği Sayfa Sekreterliği Sayfa Sekreterliği Gemi Ressamlığı Gemi Ressamlığı Çelik Gemi Yapımı Çelik Gemi Yapımı GEMĠ YAPIMI Gemi Boru Donatımı Gemi Tesisat Donatım Tekne ve Yat Yapımı Tekne ve Yat Yapımı Gıda Kontrol Gıda Kontrol Süt ĠĢleme Süt ĠĢleme Sebze ve Meyve ĠĢleme GIDA Sebze ve Meyve ĠĢleme Hububat ĠĢleme Hububat ĠĢleme Zeytin ĠĢleme Zeytin ĠĢleme Çay Üretimi ve ĠĢleme Çay Üretimi ve ĠĢleme Kadın Giyim Modelistliği Kadın Giyim Modelistliği Erkek Giyim Modelistliği Erkek Giyim Modelistliği Çocuk Giyim Modelistliği Çocuk Giyim Modelistliği Ġç Giyim Modelistliği Ġç Giyim Modelistliği Hazır Giyim Hazır Giyim Model Makineciliği ModelMakineciliği GĠYĠM ÜRETĠM Deri Giyim Deri Giyim Kadın Terziliği Kadın Terziliği Erkek Terziliği Erkek Terziliği Kesim Kesim Konfeksiyon Makineleri Konfeksiyon Makineleri Bakım Bakım Onarım Onarım Fotoğraf Çekim GRAFĠK VE Fotoğraf Fotoğraf Baskı FOTOĞRAF Grafik Grafik Saç Bakımı Saç Bakımı GÜZELLĠK VE Güzellik Hizmetleri Cilt Bakımı SAÇ BAKIM Vücut Bakımı ve Masaj Vücut Bakım Makyaj Makyaj Halkla ĠliĢkiler Halkla ĠliĢkiler MüĢteri Temsilciliği MüĢteri Temsilciliği HALKLA Kamuoyu AraĢtırmacılığı Kamuoyu AraĢtırmacılığı ĠLĠġKĠLER VE Fuar Organizasyonu ORGANĠZASYO Fuar Organizasyon Sorumlusu N Organizasyon Sorumlusu Organizasyon Sorumlusu Hasta Bakımı Hasta Bakımı HASTA VE YaĢlı Bakımı YAġLI YaĢlı Bakımı Engelli Bakımı Engelli Bakımı Haritacılık Haritacılık HARĠTA-TAPU- Tapuculuk Tapuculuk KADASTRO Kadastroculuk Kadastroculuk REVĠZE MEVCUT DAL ADI SONRASI ALAN REVĠZE SONRASI DAL ADI ADI HAYVAN Veteriner Sağlık Veteriner Sağlık SAĞLIĞI Mimari Yapı Teknik Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Ressamlığı Statik Yapı Teknik ĠNġAAT Statik Yapı Teknik Ressamlığı Ressamlığı AhĢap Doğrama AhĢap Yapı Sistemleri vekaplamacılığı PVC Doğrama Ġmalat ve Cephe Sistemleri ve PVC

6 ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ KĠMYA KONAKLAMA VE SEYAHAT KUYUMCULU K LABORATUVA R MAKĠNE MATBAA Montajcılığı Doğrama Betonarme Demir Kalıpçılık Betonarme Yapı Sistemleri ve Çatıcılık Yapı Yüzey Kaplamacılığı Yapı Yüzey Kaplama Yapı Dekorasyonculuğu Yapı Ġç Mekân Dekorasyonu Yapı Yalıtımcılığı Yapı Yalıtımı Yapı Duvarcılığı Çatı Sistemleri Restorasyon Restorasyon Ġç Mekan Teknik Ressamlığı Ġç Mekan Teknik Ressamlığı Yapı Zemin ve Beton-Çimento ve Zemin BetonLaboratuarcılığı Teknolojisi Çelik Yapı Teknik Çelik Yapı Teknik Ressamlığı Ressamlığı Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kimya Kimya Proses Petrol-Rafineri Petrol-Petrokimya Lastik Üretimi Deri ĠĢleme Boya Üretimi ve Uygulama Ön Büro Elemanı Kat Hizmetleri Elemanı Rezarvasyon Elemanı Operasyon Elemanı Takı Ġmalatı Tarım Laboratuvarı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Bilgisayarlı Makine Ġmalatı Endüstriyel Kalıp Mermer ĠĢleme Makine Bakım Onarım Baskı Öncesi ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ KĠMYA KONAKLAMA VE SEYAHAT KUYUMCULUK LABORATUVAR MAKĠNE MATBAA Ġtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kimya Laboratuvarı Proses Petrol-Rafineri Petrol-Petrokimya Lastik Üretimi Deri ĠĢleme Boya Üretimi ve Uygulama Ön Büro Kat Hizmetleri Rezervasyon Operasyon Takı Ġmalatı Tarım Laboratuvarı Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Bilgisayarlı Makine Ġmalatı Endüstriyel Kalıp Mermer ĠĢleme Makine Bakım Onarım Baskı Öncesi

7 METAL METALURJĠ METEOROLOJĠ MOTORLU ARAÇLAR MUHASEBE VE FĠNANSMAN MÜZĠK ALETLERĠ YAPIMI PAZARLAMA VE PERAKENDE PLASTĠK RADYO TELEVĠZYON Ofset Baskı Flekso Baskı Tifdruk Baskı Serigrafi ve Tampon Baskı Baskı Sonrası Kaynakçılık Isıl ĠĢlem Çelik Konstrüksiyon Metal Doğrama Ġzabe Döküm METAL METALURJĠ Ofset Baskı Flekso Baskı Tifdruk Baskı Serigrafi ve Tampon Baskı Baskı Sonrası Kaynakçılık Isıl ĠĢlem Çelik Konstrüksiyon Metal Doğrama Ġzabe Döküm Hava Gözlem ve Tahmini METEOROLOJĠ Hava Gözlem ve Tahmini Otomotiv Elektromekanik Otomotiv Gövde Otomotiv Boya ĠĢ Makineleri Tarım Makineleri Bilgisayarlı Muhasebe DıĢ Ticaret Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri Mızraplı Halk MüziğiEnstrumanları Yapım ı Mızraplı Sanat Müziği Enstrumanları Yapımı Mızraplı Batı MüziğiEnstrumanları Yapım ı Yaylı Enstrüman Yapımı SatıĢ Elemanlığı (Parekenteci) Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Plastik ĠĢleme Plastik Kalıp Kameramanlık MOTORLU ARAÇLAR MUHASEBE VE FĠNANSMAN MÜZĠK ALETLERĠ YAPIMI PAZARLAMA VE PERAKENDE PLASTĠK RADYO TELEVĠZYON Otomotiv Elektromekanik Otomotiv Gövde Otomotiv Boya ĠĢ Makineleri Bilgisayarlı Muhasebe DıĢ Ticaret Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri Mızraplı Halk Müziği EnstrumanlarıYapımı Mızraplı Sanat Müziği EnstrumanlarıYapı mı Mızraplı Batı Müziği Enstrumanları Yapımı Yaylı Enstrüman Yapımı SatıĢ Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Gıda SatıĢ Elemanlığı Plastik ĠĢleme Plastik Kalıp Kameramanlık

8 RAYLI SĠSTEMLER SANAT VE TASARIM SERAMĠK VE CAM TARIM TEKNOLOJĠLE RĠ TEKSTĠL Teknik Yapım-Yayın Grafik-Animasyon Radyo-Televizyon Programcılığı Raylı Sistemler Makine Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Raylı Sistemler ĠĢletme Raylı Sistemler ĠnĢaat Raylı Sistemler Mekatroniği Ġç Mekan Dekorasyon Plastik Sanatlar Dekoratif Sanatlar Çinicilik Sır Üstü Dekorlama Alçı Model Kalıp Tornada Form ġekillendirme Serbest Seramik ġekillendirme Cam ġekillendirme Tezyinat Ġndirme Vitray Endüstriyel Sebze ve Meyve YetiĢtiriciliği Tarla Bitkileri YetiĢtiriciliği Süs Bitkileri ve Peyzaj Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Ġplik Endüstriyel Dokuma Terbiye Teknolojileri Tekstil Laborantlığı Endüstriyel Örme RAYLI SĠSTEMLER SANAT VE TASARIM SERAMĠK VE CAM TARIM TEKNOLOJĠLERĠ TEKSTĠL Teknik Yapım-Yayın Grafik-Animasyon Radyo-Televizyon Programcılığı Raylı Sistemler Makine Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Raylı Sistemler ĠĢletme Raylı Sistemler ĠnĢaat Raylı Sistemler Mekatroniği Ġç Mekan Dekorasyon Plastik Sanatlar Dekoratif Sanatlar Çinicilik Sır Üstü Dekorlama Alçı Model Kalıp Tornada Form ġekillendirme Serbest Seramik ġekillendirme Dekoratif cam Endüstriyel cam Endüstriyel Sebze ve Meyve YetiĢtiriciliği Tarla Bitkileri YetiĢtiriciliği Süs Bitkileri ve Peyzaj Tarım Alet ve Makineleri Pamuk Ġplikçiliği Yün Ġplikçiliği Dokuma Desinatörlüğü Dokuma Operatörlüğü Tekstil Boyacılığı Tekstil Baskı ve Desenciliği Tekstil Apreciliği Tekstil Test Laborantlığı Endüstriyel Düz Örme Endüstriyel Yuvarlak Örme Endüstriyel Çorap Örme Dokusuz Yüzeyler Tekstil Mekatroniği Tekstil Mekatroniği

9 Soğutma Sistemleri Soğutma Sistemleri Klima Sistemleri TESĠSAT TESĠSAT Ġklimlendirme Sistemleri Merkezi Ġklimlendirme Sistemleri VE VE ĠKLĠMLENDĠR Isıtma ve Sıhhi Tesisat ĠKLĠMLENDĠRM ME E Isıtma ve Doğalgaz Ġç Yapı Tesisat Sistemleri Tesisatı Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis) UÇAK BAKIM Uçak Gövde-Motor Uçak Gövde-Motor UÇAK BAKIM Uçak Elektroniği Uçak Elektroniği ULAġTIRMA ULAġTIRMA Lojistik Lojistik Mutfak Mutfak Servis Servis YĠYECEK YĠYECEK ĠÇECEK Bar ĠÇECEK Bar Pastacılık Pastacılık Host/Hosteslik Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs) YENĠLENEBĠLĠR Rüzgâr Enerjisi Sistemleri YENĠ ALAN ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GüneĢ Enerjisi Sistemleri YENĠ ALAN BüyükbaĢ ve KüçükbaĢ Hayvan HAYVAN YetiĢtiriciliği YETĠġTĠRĠLĠĞĠ Kanatlı Hayvan YetiĢtiriciliği Acil Sağlık Hizmetleri Acil Tıp Alanı Teknisyenliği Anestezi Anestezi ve Reanimasyon Teknisyenliği Çevre Sağlığı Çevre Sağlığı Teknisyenliği DiĢ Protez DiĢ Protez Teknisyenliği Ortapedik Protez Ortopedik Protez ve Ortez veortez Teknisyenl iği Radyoloji Radyoloji Teknisyenliği Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Tıbbi Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği /-

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden: 24. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011 Toplantı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden: 24. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011 Toplantı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden:. MESLEKĠ EĞĠTĠM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : Aralık Toplantı Yeri : MEB BaĢkent Öğretmenevi Toplantı Saati :. Toplantı No : sayılı

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 1 Zabit Kâtipliği 380 1 ADALET 2 2 İnfaz ve Koruma 861 3 1 Çevre Hizmetleri 850 4 2 Tüketici Hizmetler 341

Detaylı

24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI. Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011. Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi. Toplantı Saati : 09.

24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI. Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011. Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi. Toplantı Saati : 09. 24. MESLEKİ EĞİTİM KURULU KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 22 Aralık 2011 Toplantı Yeri : MEB Başkent Öğretmenevi Toplantı Saati : 09.30 Toplantı No : 24 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesi

Detaylı

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları

Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları 6201 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 101 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 6001 ADALET - - 6001 ADALET 2 İNFAZ VE KORUMA 6001 ADALET 1 ZABIT KATİPLİĞİ 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - - 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Ortaokul 8 inci Sınıf Öğrencileri İçin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Tanıtımı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. Ortaokul 8 inci Sınıf Öğrencileri İçin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Tanıtımı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Ortaokul 8 inci Sınıf Öğrencileri İçin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Tanıtımı Nisan 2015 Geleceğinizle İlgili Yol Ayrımındasınız MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU

Detaylı

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 62 ALAN 226 DAL LİSTESİ DALLARIN FOET KODU 1 ACİL SAĞLIK 2 ADALET 3 4 5 AİLE VE TÜKETİCİ ANESTEZİ VE REANİMASYON AYAKKABI VE SARACİYE 6 BAHÇECİLİK

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra No 28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu na Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamından Çıkarılan ve

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 53 ALAN 205 DALA AİT LİSTE

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 53 ALAN 205 DALA AİT LİSTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN ADALET AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

BAġKAN Ercan DEMĠRCĠ Millî Eğitim Bakanlığı. MüsteĢar Yardımcısı

BAġKAN Ercan DEMĠRCĠ Millî Eğitim Bakanlığı. MüsteĢar Yardımcısı Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden: Meslekî Eğitim Kurulu 29. Toplantısı Kararları Toplantı No : 29 Yer : MEB Merkez Bina Tevfik Ġleri Salonu Tarih : 6 Haziran 2017 Saat

Detaylı

ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK LİSESİ

ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK LİSESİ ÇİĞLİ ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK Telefon 2323701042 Ticaret Meslek L. - Ticaret Meslek L. Veri Tabanı Programcılığı Ticaret Meslek L. Web Programcılığı Ticaret Meslek L. Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK)

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan, güncellen ve yeni kapsama alınacak Meslek Alan ve Dalları (TASLAK) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN VE DAL İSİMLERİ İLKÖĞRETİM

Detaylı

CAHİDE AHMET DALYANOĞLU LU ORTAOKULU 2012-2013

CAHİDE AHMET DALYANOĞLU LU ORTAOKULU 2012-2013 CAHİDE AHMET DALYANOĞLU LU ORTAOKULU REHBERLİK K SERVİSİ 2012-2013 YAKIN ÇEVREMİZDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM M VEREN LİSELERİ TANIYALIM! ÇİĞLİ İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ Okul bünyesinde Anadolu

Detaylı

MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ

MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ MESLEK DALLARI VE KAPSAM TARİHLERİ 22.mesleki Eğitim Kurulunda,3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan,Alan ve dal Adı değişen Meslek Alan ve dallarının

Detaylı

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA OLAN MESLEK DALLARI 1 Ağ İşletmenliği Bilişim Teknolojileri 3 1,5 2 12/09/2010 2 Ahşap Doğrama İmalatı Ahşap Teknolojisi 3 1,5 2 Ağaç İşleri Doğramacılık 30/07/1990

Detaylı

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ

ALAN VE DAL ESKİ İSİMLERİ Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MESLEK KODU 12 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARIYLA GİRESUN İLİNDE KAPSAMA ALINAN ALAN/DALLAR

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alan Sıra No Dal Sıra No Ġlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) En Az Orta Öğretim Kurumu Mezunlar Ġçin Çıraklık Süresi (Yıl) Ustalık Eğitim Süresi(Yıl) ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞĠTĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 22. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamına Alınan, Alan ve Dal Adı Değişen Meslek Alan ve Dallarının

Detaylı

12 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27697 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

12 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27697 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 12 Eylül 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27697 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Milli Eğitim Bakanlığından : 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu nun 4. maddesine göre oluģturulmuģ olan Meslekî Eğitim Kurulu nun 22. toplantısı

Detaylı

TABLO-2 ASTSUBAY MYO'LARA KAYNAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI ASTSUBAY MYO'LARA KAYNAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI (TABLO-2)

TABLO-2 ASTSUBAY MYO'LARA KAYNAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI ASTSUBAY MYO'LARA KAYNAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI (TABLO-2) TABLO- ASTSUBA 'LARA KANAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI ASTSUBA 'LARA KANAK TEŞKİL EDEN LİSE VE DENGİ OKUL ALANLARI (TABLO-) Adı u lar ava 00 ADALET 00 00 AŞAP AİLE VE TÜKETİCİ İZMETLERİ - DALI

Detaylı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Alan ve Dalları

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Alan ve Dalları Nisan 2015 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Alan ve Dalları (Bu Yayın Sorgun - Akdağmadeni ve Saraykent İlçeleri ile Yozgat İl Merkezindeki Okullarımızı Kapsamaktadır) SORGUN REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından 6001 mezun * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA İLİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN LİSELERİN OKUTACAKLAR ALANLAR VE DALLAR

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA İLİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN LİSELERİN OKUTACAKLAR ALANLAR VE DALLAR 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSA İLİ EĞİTİM VEREN LİSELERİN OKUTACAKLAR ALANLAR VE DALLAR Okulda Okutulması Planlanan Tercih Kodu İlçe Okul Adı Okulun Eski Adı Alanlar Dallar Okul Türü Öğretim Süresi

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK DALLARI

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK DALLARI MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ U KAPSAMINDA BULUNAN MESLEK LARI ALAN 1 2 3 4 5 AHŞAP TEKLOJİSİ AĞAÇ İŞLERİ 1 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI DOĞRAMACILIK 08.02.1987 3 1,5 2 2 AHŞAP İSKELET İMALATI

Detaylı

KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMÎ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ OKUL/PROGRAM/ALAN/DAL LİSTESİ

KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMÎ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ OKUL/PROGRAM/ALAN/DAL LİSTESİ KAYSERİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMÎ TEKNİK VE ENDÜSTRİ 1 2 263504 169739 HALİL İLİK TEKNİK VE ENDÜSTRİ HÜRRİYET TEKNİK VE ENDÜSTRİ AML ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Görsel Sanatlar 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 136. Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136

Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 136. Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 1 2 TERCİH KODU OKUL ADI 38376 36345 CELALEDDİN KARATAY MESLEKİ VE TEKNİK KARATAY AYKENT MESLEKİ VE TEKNİK 3 38582 KARATAY İMKB GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE TEKNİK 4 52359 KARATAY İMKB GAZİ MUSTAFA KEMAL

Detaylı

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT İNŞA 3681 AHŞAP YAT İNŞAA 1045 ALT YAPI 1045 ALT YAPI (İNŞAAT)

Detaylı

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ADALET ADALET A-GRUBU

Detaylı

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2

ALAN VE DAL İSİMLERİ 7 AHŞAP KAROSERCİLİĞİ 2 1 2 8 ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK 2 1 2 9 AVİZE İMALATÇILIĞI 2 1 2 ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çıraklık uygulaması kapsamında olan Meslek Alan ve Dalları (Modüler yapıda ve 20. Mesleki Eğitim Kurulu Kararına göre Güncellenen) ALAN NUMARASI DAL NUMARASI ALAN

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 4134 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7 ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok programlı

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

ANKARA, ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiii

ANKARA, ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiii ANKARA, ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiii ANKARA UN0N OF TRADESMEN : 4/895 Konu ~ Kanun Kapsamında Olan AND CRAFTSMEN CHAMBERS Ankara: 4 Mayıs 0 Sayı Meslek Alanı ve Dalları. ODALARIMIZA (45 ) SAYILI

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri

Detaylı

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 07.02.2017 06.02.2017 T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2017 YILI ġubat (KIġ) DÖNEMĠ KALFALIK USTALIK SINAV PROGRAMIDIR. Sayı: 48877600-125.01- Konu: Kalfalık Ustalık Sınavları

Detaylı

YENİ MODÜLER MESLEK DALI İSİMLERİ (ESKİ MODÜLER MESLEK DAL İSİMLERİ)

YENİ MODÜLER MESLEK DALI İSİMLERİ (ESKİ MODÜLER MESLEK DAL İSİMLERİ) İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİMİZDE 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINA GÖRE KANUN KAPSAMINA ALINAN MESLEK DALLARI EĞİTİM SÜRELERİ VE TARİHLERİ (2013) SIRA NO YENİ MODÜLER MESLEK ALANI

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

Turizm Animasyonu ( Yüksekokul)

Turizm Animasyonu ( Yüksekokul) ORTA ÖĞRETİM ALAN ADI Acil Tıp Teknisyenliği Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Animatörlük Ayakkabı Teknolojisi Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Ayakkabıcılık Bankacılık Besin Endüstrisi YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS

Detaylı

2013 2014 En Küçük Taban Puan

2013 2014 En Küçük Taban Puan DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Türü 2013 2014 En Küçük Taban Türü En Küçük Taban 2. Sınıf Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü 2012 2013 2. Sınıf DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL KONT Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 238,28 YGS-6 271,479 70 5 Bankacılık

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen Diplomalar (Alan/Dal/Bölüm-FOET Kodu) Sıra No

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarınca Verilen Diplomalar (Alan/Dal/Bölüm-FOET Kodu) Sıra No Eğitim Kurumlarınca Vern Diplomalar 1 11UY0011 3 Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) (ISCO 08:7114.20) İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları (581, 582, 215) (Tamamı) Yapı Ressamlığı (581), Teknik Resim (Yapı)(581),

Detaylı

ÖSYM OKUL ALANLARI LİSTESİ

ÖSYM OKUL ALANLARI LİSTESİ Kod Alan Adı 4951 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA AÇILACAK KURSLAR

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA AÇILACAK KURSLAR TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MOBİLYA İMALATÇISI - Meslek ve Teknik TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE AHŞAP İSKELET İMALATI (MARANGOZLUK) - Meslek ve Teknik TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TERMİK

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ Aksu Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki Ve Teknik MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ Süresi / Tarım 4 yıl Kız Yok İngilizce 986 145,7057 Mesleki Ve Teknik Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi,

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO BÖLÜM PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI

SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO BÖLÜM PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 0 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2 0 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

KPSS 2009/6 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2009/6 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK ÖĞRENİM KOŞULU KODU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok

Detaylı

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5.com 2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5 olarak YGS ile tercih edilebilen ön lisan bölümlerini ve bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini sizler için derledik.

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI 2014 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ AŞÇILIK MUTFAK UYGULAMALARI Y.M.K 09.06.2014 15:00 AŞÇILIK TÜRK MUTFAĞI Y.M.K 10.06.2014 14:00 AŞÇILIK TEMEL YİYECEK

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

2017 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERS SINAV TARİH SAAT

2017 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERS SINAV TARİH SAAT 2017 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERS SINAV TARİH SAAT AHŞAP DOĞRAMA İMALATI Pratik Uygulama KALFALIK 04.02.2017 10:00 AHŞAP DOĞRAMA İMALATI Ahşap Yapım Teknikleri 1 KALFALIK 10.02.2017

Detaylı

Mikroişlemciler Lojik 3. Bilgisayar ve Kontrol Veri Tabanı Öğretmenliği Bilgi Teknolojileri I - II

Mikroişlemciler Lojik 3. Bilgisayar ve Kontrol Veri Tabanı Öğretmenliği Bilgi Teknolojileri I - II MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KODU ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu

Detaylı

2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI 2014 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSİN ADI SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ AŞÇILIK ÇALIŞMA HUKUKU U 18.06.2014 09:00 AŞÇILIK EKONOMİ U 18.06.2014 10:00 AŞÇILIK İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

Nişancı Ş.E.E.B.İÖO Rehberlik Servisi - rehberlik34@gmail.com-

Nişancı Ş.E.E.B.İÖO Rehberlik Servisi - rehberlik34@gmail.com- Bayrampaşa Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi İsmetpaşa Mh.Kaplan Sok.No:15 Tel 0 212 567 52 09 Faks 0 212 674 26 20 E-Posta. WEB. KML Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Erken Çocukluk Eğitimi KML Çocuk Gelişimi ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 Adalet (İÖ) 2 Isparta

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ USTALIK ( 2012/ EYLÜL )SINAV PROGRAMI MESLEK KODU - MESLEK DAL ADI - (M) MODÜLER (Y) YENİ SİSTEM - USTALIK SINAVI TARİHLERİ 4001 KAYNAKÇILIK (M)

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEK LİSELERİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEK LİSELERİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEK LİSELERİ MESLEK NEDİR Meslek insanlara yararlı mal veya hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek için yapılan

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ

İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ İLKADIM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2014-2015 HAZİRAN DÖNEMİ KALFALIK SINAV TARİHLERİ MESLEK DALI DERSLER TARİH SAAT SALON NO ANAHTARCILIK VE ÇİLİNGİRLİK MESLEKİ GELİŞİM (ORTAK BECERİ) 10.06.2015 09:30 204-205-206

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2013-2014 ŞUBAT DÖNEMİ KALFALIK SINAV PROGRAMI NOTLAR 1 - Sınav Türü Bölümündeki; Y.M.K (Yeni Moduler Sistem) : 01.07.2010 tarihinden sonra merkezimize ilk defa kayıt olan kişilerin sınav tarihlerini ifade eder. 2 - Sınav Türü Bölümündeki; M.K (Moduler

Detaylı

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi 29602 GENEL MUHASEBE 18/06/2016 14 : 40 29605 BİLİŞİM SİSTEMLERİ 20/06/2016 10 : 40 29613 MOBİLYA İÇ MEKAN RESMİ 1 29620 MALİYET HESABI 29634 GİYİM AKSESUARLARI 29636 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 22/06/2016 10 :

Detaylı

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI

SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI SAMSUN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ USTALIK SINAV PROGRAMI MESLEK DALI DERSLER PROGRAM TARİH SAAT SALON NO AŞÇILIK ÖZEL SERVİS YİYECEKLERİ U 03.09.2015 10:00 204 AŞÇILIK ULUSLAR ARASI

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu 7 109252993 Adalet 2 4 Isparta Meslek Yüksekokulu 7 109252693 Aşçılık 2 1 7 109271875 Aşçılık (İÖ) 2 1 7 109252921 Bankacılık ve Sigortacılık

Detaylı

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN

2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN 2014 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI TABAN PUANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ TABAN PUAN Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet YGS-3 376,6 Adalet Meslek

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/12 KPSS 2008/4

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/12 KPSS 2008/4 2001 2003 2005 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok programlı liselerin,

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

HEMġĠRELĠK ALANI 4 yıl K/E ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI ACĠL TIP TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON ALANI-ANASTEZĠ TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI

HEMġĠRELĠK ALANI 4 yıl K/E ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI ACĠL TIP TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON ALANI-ANASTEZĠ TEKNĠSYENLĠĞĠ DALI Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Alan Adı Süre Öğre tim Şekli Durumu Kontenjanı K/E Konte njanı TABAN PUANI TAVAN PUANI % DİLİM İ 15743 YILDIRIM / Bursa HEMġĠRELĠK 60 425,666 446,298 11,34 15750 YILDIRIM

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKULTE PROGRAM 1. SINIF YURTİÇİ KONTENJAN 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN ADALET MESLEK

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS VE LARI BİRİM ADI Adalet Meslek Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Atabey Meslek Eğirdir Meslek Adalet YGS-3 375,644 396,247 153.149 89.998

Detaylı

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR a. Sınavlı MYO Kontenjanları Acil Bakım Teknikerliği 40 25 Adalet 150 160 Adalet Meslek Yüksek Okulu 350 350 Ağaç İşleri 30 30 Ağız Diş Sağlığı

Detaylı

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI BİRİM ADI PROGRAM ADI 1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN KONTENJAN ADALET MYO ADALET PR. 2 ADALET MYO ADALET PR. (İÖ) 2 AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 3 AKSU

Detaylı

1 Adalet. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı. Aile ve

1 Adalet. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı. Aile ve MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

PROG RAM TÜRÜ. ADANA CEYHAN 112243 Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AMP Metal Teknolojisi Isıl İşlem İngilizce Karma

PROG RAM TÜRÜ. ADANA CEYHAN 112243 Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AMP Metal Teknolojisi Isıl İşlem İngilizce Karma ADANA CEYHAN 112243 Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Metal Isıl İşlem ADIYAMAN KAHTA 905444 Kahta Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Teknik Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki

Detaylı

KPSS Ortaöğretim Alan/Dal Dönüşüm Tablosu

KPSS Ortaöğretim Alan/Dal Dönüşüm Tablosu 2014-KPSS'YE BAŞVURAN ADAYLARIN ORTAÖĞRETİM EĞİTİM BİLGİLERİ, MEB E-OKULDA MEVCUT ALAN/DALLARLA EŞLEŞTİRİLEREK BU TABLOYA GÖRE GÜNCELLENMİŞTİR. TERCİH EKRANINA GÜNCELLENMİŞ BİLGİ YANSITILACAKTIR. ADAYLAR

Detaylı

ÖNCELİK ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI TARİH

ÖNCELİK ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI TARİH ÖNCELİK ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI TARİH 1 Adalet 76,92152 28 156 19.9.2014 1 Adalet 78,31843 6 105 5.2.2015 2 Adalet 6 6.2.2015 1 Aile ve Tüketici Hizmetleri 66,24 23 52 19.9.2014

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Sayı : 74 Tarihi : 14.08.2014. Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Sayı : 74 Tarihi : 14.08.2014. Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede 1216 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Sayı : 74 Tarihi : 14.08.2014 Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

Detaylı

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ ( BAHAR DÖNEMİ İÇİN EK1 MADDE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KONTENJANLARININ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ / AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI 20 4 27 5 27 5 40 8 50 10 60 12 70 14

Detaylı