TO Heyeti Elaz da A rland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TO Heyeti Elaz da A rland"

Transkript

1 AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi Temmuz tarihleri aras nda da a rlanan TO Üyeleri çeflitli ziyaretlerin yan s ra limizin tarihi ve turistik mekanlar n gezerek daha yak ndan tan ma f rsat buldular. Haberi Sayfa 5 te ETSO Baflkan ÖZTÜRK: Odalar aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesinin yan s ra, bölgemizin yat - r mlar aç s ndan en önemli ili olan n, ülkemizin önde gelen ifladamlar n n yer ald TO Meclis Üyelerine iki gün boyunca tan t lmas önemli bir faaliyet olmufltur. Odam z n bu tür çal flmalar devam edecektir. TO Baflkan YALÇINTAfi: Biz biliyoruz ki Anadolu'suz stanbul, stanbul'suz da Anadolu olmaz. Anadolu'nun geliflmesi ve kalk nmas tüm stanbul'un ve Türkiye'nin kalk nmas geliflmesi anlam na gelmektedir. n son y llardaki kalk - ma ve geliflmesini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. nan yoruz ki Do u nun Paris i olacakt r. Yeni Asgari Ücret yürürlü e girdi... Y lsonuna kadar geçerli olacak yüzde befl zaml yeni asgari ücret 1 Temmuz 2008 itibari ile yürürlükte Haberi Sayfa 4 te ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu toplant s yap ld... ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu, 14 Temmuz 2008 tarihinde toplanarak, yap labilcek çal flmalar tart flt lar. Haberi Sayfa 3 te Suat ÖZTÜRK TSO Yön.Kur.Bflk. Bölgesel Kalk nma Programlar ve Kalk nma Ajanslar fl dünyas olarak her platformda dile getirmemize ra men maalesef ülkemizin birinci gündem maddesini ekonomi oluflturamamaktad r. Özellikle 2008 y l bu anlamda büyük s k nt lar ile tüketilmeye devam edilmektedir. Yaz s Sayfa 3 te OSB deki müteflebbisler yemekli toplant da bir araya geldi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile faaliyette bulunan iflletme yetkilileri 07 Temmuz 2008 tarihinde Yenihal Dinlenme Tesislerinde düzenlenen toplant da bir araya geldi. Toplant ya Valisi ve OSB Müteflebbis Heyeti Baflkan Muammer Muflmal, ETSO Baflkan ve OSB Müteflebbis Heyeti Baflkan Yrd. Suat Öztürk, OSM Müdürü Mehmet Kaymaz, OSB de faaliyet gösteren müteflebbisler, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri kat ld lar. Haberi Sayfa 4 te Bakan Çelik fiem de kurs aç l fl törenine kat ld Temmuz 2008 tarihinde a gelen Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, figem de gerçeklefltirilen ve fl-kur Müdürlü ü taraf da düzenlenen mesleki e itim kurslar n n aç l fl törenine kat ld. Haberi Sayfa 4 te Maliye Bakanl, flletmeleri POS Makinesi ve mprinter Cihaz Kullan m Konusunda Uyard Sayfa 2 de Enerji Deste i süresi uzat ld Aralar nda nda bulundu u 49 ilde enerji deste inin uzat ld na dair karar Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Haberi Sayfa 4 te BASEL - II Uygulamas Ertelendi 1 Ocak 2009 itibar ile uygulanmas na geçilece i daha önce aç klanan Basel ll uygulamas n n Bankac l k Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) taraf ndan yap lan aç klama ile ileri bir tarihe ertelendi i bildirildi. Haberi Sayfa 6 da

2 Temmuz 2008 Sayfa 2 Yüksel Hekimo lu zzetpafla Mh. fiehit lhanlar Cad. lhanlar fl Merkezi No:5/2 Yamansoy Yap nfl.orman.nak. Tem. G da Ür. Paz. San.Ve Tic. Ltd. fiti. Çarfl Mh. Hürriyet Cad. Site fl Han No:36 Kat:1/112 Fatih Akay-Akaylar Madencilik Yeni Küçük Sanayi Sitesi K Blok No:10 Ela Enerji Ür. Proje nflaat Ve Tic.Ltd. fiti. Nailbey Mh. Yeflildere Sok. Selin Apt. No:2/1 Kat:4 Azizo lu Kaday fç l k m.san.tic. Ltd. fiti. Malatya Yolu 8. Km. fl Gelifltirme Merkezi No:15-16 Selim Aksoy Nailbey Mh. Yenice Sok. Erzen Apt. No:2 Kat:2/3 z Mad. Mahruk. Pet. Ür. nfl. G da Nak. Paz. t. h.san. Ve Tic. Ltd. fiti. Akp nar Mh. Gen. A.Alpdo an Cd. Ayd nlar fl Merkezi No:1/1 Abdulselam Bulut-Hanedan Mühendislik Hürriyet Cad. Ticaret Merkezi Kat:2/5 Ya mur Turizm Tic. Ltd. fiti. - fiubesi R zaiye Mh. fiair Elmas Y ld r m Sok. No:13/C Karomad Mad nfl Elek Mlz. Mak. Nak.fiti. Nailbey Mh. Gazi Cad. Bulut Pasaj Kat:1 No:102 Türkmeno lu Kardefller Kuyum. nfl. Taah. Nak. G da Tek.Paz. t. h. Tic. Ve San. Ltd. fiti. Çarfl bafl Mh. Caddesi No:13 Kovanc lar / Ahmet Kaya zzetpafla Mh. Kubilay Sok. No:2/2 Hak-Er Hal c l k Oto. Mob. Kuyum. Ltd. fiti. Nailbey Mh. Gazi Cad. No:25/B Yaflar Özdemir Turizm nfl. G da Dan flmanl k San. Ve Tic.Ltd. fiti. Abdullahpafla Mh. Misland Tesisleri Mis Avm No:88/89 Mert Yap Malzemeleri nfl. Mad. Paz. San. Ve Tic. Ltd. fiti. Çarfl Mh. Atatürk lkokulu Sok. No:43/B Hüseyin Güler Mesleki Yeterlilik E itim Merkezi Çarfl Mh. fllek Sok. No:11 Kat:3-4 Meser Mad. Tur. nfl. G da San.Tic. Ltd. fiti. cadiye Mh. Hürriyet Cad.Kardefller fl Merkezi No:47 Kat:3/17 Hami Çetintafl-Hamio ullar nflaat Nailbey Mh. Gazi Cad. 50 Ler fl Han Kat:1/83 YEN ÜYELER M Z S.S. A aberk Konut Yap Kooperatifi cadiye Mh. Yakup fievki Cad. Karatafllar Apt. No:8 Kat:2/4 Baymir nfl. Müh. Taah. Nak. San.Tic.Ltd. fiti. zzetpafla Mh. fiehitilhanlar Cad. Canbay fl Merkezi No:7/7 Melisa Kuyumculuk Oto. G da nfl. Paz. Tic. Ve San. Ltd. fiti. fiubesi Hürriyet Cad. No:22/A Ahmet Tekbafl Sanayi Mh. Sanayi Sitesi 33. Sok. No:18 Ayten Erk l nç Aydo du Nailbey Mh. Gazi Cad. No:9/4 Kem-San nflaat Taah. hr. th. Ltd. fiti. cadiye Mh. 1. Harput Cad. No:6/1 Daire:3 Hasan Bak c Hazar Mesleki Yeterlilik E itim Merkezi zzetpafla Mh. Kaz m Bayer Cad.Yumak Apt. No:10 Kat:4/8 Erkal Is Taah. nfl. Pet. Ve Do algaz Kom. San.Tic. Ltd. fiti. 2.Organize Sanayi Bölgesi 9. Yol Bayram Altungök-F rat Nakliyat Çarfl Mh. Hazar Sok. No:1/E Site fl Han YSC Otomotiv Nak. nfl. Taah. Pet. Ür. Paz. t. h. San.Ve Tic.Ltd. fiti. K z lay Mh. Çeflme Sk. No:27 Ahmet U ur Öztürk Gözeli Yolu 8. Km. Sivrice / Osmanl Plan Proje nfl. Müh. Mim. Taah.Nak. E t.san. Tic.Ltd. fiti. cadiye Mh.Yakup fievki Cad. M.Arslan fl Merkezi No:5/A Elça Medikal T bbi Mlz. Biliflim G da nfl. Mad. Paz.Ve San.Tic. Ltd. fiti. R zaiye Mh. Kaz m Hoca Sk. No:23 Daire:1 Mehmet Ç nar Ç nar Biriket malat K z lay Mh. Diyarbak r Cd. Biriketçiler Sahas Utku Karatepe-Karatepe Komisyonevi Olgunlar Mh. Sultan Fatih Cd. Yeni Sebze Hali No:32 Erol Sondaj Tek.Müh. nfl.taah. Nak. t. h.san.tic. Ltd. fiti. Gazi Cad.Yeni Belediye Binas No:5/5 Vehakserp Sa l k Ve E itim Kuyum. nfl. Tem. G da San.Tic. Ltd. fiti. smetpafla Mh. Tunceli Yolu Üzeri Çimen Apt. No:1 Kovanc lar / Meka Bas n Yay n Dan flm. Reklam Matbaa Tekstil San. Ve Tic. Ltd. fiti. Nailbey Mh. Vali Fahribey Cad. 22 Ler fl Han No:9 TÜ K "Y ll k fl statistikleri Anketi" Düzenliyor da da gerçeklefltirilen anket çal flmalar nda flletmelerin anketörlere yard mc olmalar talep edildi... K sa ad TÜ K olan Türkiye statistik Kurumu 2007 y l is istatistiklerinin ç kart lmas için imalat sanayinde faaliyet gösteren iflletmelere yönelik bir anket çal flmas bafllatt. TÜ K Malatya Bölge Müdürü fiemsettin Özcan konuyla ilgili olarak Odam za gönderdi- i bir yaz da, Kurumlar n n sorumlulu unda bulunan Malatya,, Bingöl ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren iflletmelerde Anket uygulamas na devam edildi ini ve çal flman n y l sonu itibar ile tamamlanaca n belirterek, iflletme yetkililerinin anketörlere gerekli olan yard mlar yapmalar n talep etti. Özcan de erlendirmesinde, "Anketörlerimizin bir soru ka d ile iflletmelerden elde edece- i bilgiler, ülkemizin kalk nma planlar ve y ll k programlar n haz rlanmas, milli gelir tahminlerinin yap lmas, ülkemizin ekonomik ve sosyal yap s nda meydana gelen de iflikliklerin izlenmesi, uluslar aras bilgi sistemine ve karfl laflt rmalara olanak sa lamas ve çeflitli araflt rmalara kaynak teflkil etmesi aç s ndan önem tafl maktad r. flletmelerden elde edilen bilgilerin gizlili i 5429 say l kanun ile güvence alt - na al nm flt r."dedi. Maliye Bakanl ndan flletmelere POS Cihaz Uyar s Maliye Bakanl flletmeleri POS Makinesi ve mprinter Cihaz Kullan m Konusunda Uyard. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) nin tarihli yaz s ekinde Odam za ulaflan Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Baflkanl n n yaz s afla dad r. Söz konusu yaz da mükelleflerce, kredi kart ile sat fl (POS) cihazlar n n kullan m ile ilgili uyar lara yer verilmifltir. Üyelerimizin yap lacak denetimlerde ma dur duruma düflmemeleri için POS cihaz kullan m konusundaki uyar lar dikkate almalar önemle rica olunur. "Bilindi i üzere bankalar ve kredi kart okuma cihaz (Pos makinesi ve imprinter cihaz ) veren di er kurumlar, vergi kimlik numaras baz nda verdikleri cihazlar n üye iflyerlerini ve bu iflyerlerinin ayl k kredi kart ile yapt klar sat fllar (sanal pos, kredi kart, banka kart -debit ve imprinter cihaz ile yap lan) günlük sat fl tutarlar baz nda ayl k dönenler halinde ilgili dönemi takip eden ay baflkanl m za göndermektedirler. Bankalardan al nan bu bilgilere göre, bankalar n kredi kart ile sat fl cihaz verdi i üye iflyerlerinin, bu cihazlar kullanarak yapt klar sat fl tutarlar ile mükelleflerin beyanlar karfl laflt r larak bilgiler aras nda uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakk nda denetimler yap lmaktad r. Baflkanl m zca, söz konusu denetimlerin bundan böyle ayl k dönemler halinde daha s k yap lmas planlanmaktad r. Yap lan vergi incelemelerinde mükelleflerin kredi kart ile sat fl ifllemi oldu u halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaral kredi kart ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karfl l n teflkil eden bedel alan n n bofl b rak larak ihmal edildi i, ilgili has lat n sadece matraj bildirimi tablosunda yer alan teslim ve hizmet bedeli ne dahil edildi i görülmektedir. Di er taraftan mükelleflerin kredi kart ile yapt klar sat fllar ile bunlara iliflkin olarak düzenledikleri sat fl belgeleri aras nda dönem kaymalar ve tutar uyumsuzluklar n n oluflmas n engellemek için mutlaka POS cihazlar ndan gün sonlar nda aksatmadan gün sonu ifllem raporunu almalar gerekmektedir." BAfiSA LI I Odam z Meclis Üyesi Say n.halil KARABULUT un Babas Say n Yusuf KARABULUT Vefat etmifltir. Merhuma Yüce Allah (c.c) tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI

3 Temmuz 2008 Sayfa 3 OSB deki müteflebbisler yemekli toplant da bir araya geldi... Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile faaliyette bulunan iflletme yetkilileri 07 Temmuz 2008 tarihinde Yenihal Dinlenme Tesislerinde düzenlenen toplant da bir araya geldi. Toplant ya kat lan Valisi ve OSB Müteflebbis Heyeti Baflkan Muammer Muflmal, burada yapt konuflmada, 2,5 y ld r OSB`deki ifl adamlar ile çal flt n an msatarak, l sanayicilerin yaflad klar s k nt lar bildi ini kaydetti. Sanayinin, Türkiye`nin en önemli sektörü oldu unu ifade eden Muflmal, ``E er bir millet üretemezse ve üretti ini satamazsa geliflmifl ülkeleri yakalamas o zenginli i yaratmas mümkün de il. Onun için sanayicilerin yapt gerçekten çok kutsal önemli görev. E er bir insan akflam evine r zk n temin etmeden dönüyorsa onun halini bir düflünün. Onun için Türkiye`nin üreten, çal flan, çal flt ran insanlara ihtiyac var`` dedi. Muflmal, ``Orta S n f`` olarak bilinen s n - f n, ildeki sanayiciler oldu unu, bu kesimin zor durumda kalmamas gerekti ini belirterek, sanayicilerin s k nt lar n çözmek, rahat üretim yapmalar n sa lamak için imkanlar nispetinde çal flt klar n kaydetti. Kente Coca Cola firmas n n yat r m yapaca- n hat rlatan Muflmal, flunlar söyledi: ``Bunun gibi yat r mlar n bundan sonra gelecek yat r mlar için bir güven tesis edece ini düflünüyorum. Son olarak Avrupa`dan gelen ifladamlar ile uzun süredir at l olan enjektör fabrikas hakk nda görüflüyoruz. Yine milyon Avro`luk kamyon fabrikas yat r m var. Biz onlara 100 dönüm arsa verdik. Havaalan n bitmesi, do al gaz n gelmesi ve bir kaç tane daha bunun itici sektörün gelmesiyle sanayicimizin de yat r mlar n büyütüp gelifltirmeleri halinde kentteki iflsizli e çare oluruz.`` Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan ve OSB Müteflebbis Heyeti 2. Baflkan Suat Öztürk, OSB`nin son 10 y lda büyük hamleler yapt n, son 3 y lda ise bu hamlelerini h zland rarak devam etti ini söyledi. Bugün 3. OSB`de 170 hektarl k alan oluflturuldu unu ifade eden Öztürk, flöyle konufltu: ``fieker Fabrikas ndan 768 dönüm, ayr ca özel bir mülkten 260 dönüm arsay mahkemelik olmadan kamulaflt rarak OSB bünyesine katt k. 768 dönümlük arsan n parsel ifllemleri devam ediyor. Coca Cola`ya verdi imiz 230 bin metre kare alan için hem arsa bedeli ald k hem de altyap y kendilerinin yapmalar n sa lad k. OSB`nin bu y l 50 hektarl k alan n n alt yap ihalesi yap ld. Yaklafl k 1 milyon YTL ödenek gönderildi, ama biz bakanlarla yapt m z görüflmelerde bu oran n yükseltilmesini talep ettik. Amac m z en az ndan alt yap n n yüzde 80`ini bitirmektir. Bu vesile ile, büyük s k nt lar yaflamas na ra men ilimizde istihdam yaratan ve gelece imize umutla bakan nesillerin yetiflmesine vesile olan bütün ifladamlar m za flükranlar m sunuyorum."dedi. Bölgesel Kalk nma Programlar ve Kalk nma Ajanslar fl dünyas olarak her platformda dile getirmemize ra men maalesef ülkemizin birinci gündem maddesini ekonomi oluflturamamaktad r. Özellikle 2008 y l bu anlamda büyük s k nt lar ile tüketilmeye devam edilmektedir. Ekonomiye odaklanmas gereken ülkemiz bugün tamamen ekonominin d fl nda halk m z umutsuzlu u iten bir süreç içerisine girmifltir. flsizli i önleyecek, ihracat art racak, üretimi teflvik edecek ve kaynaklar en iyi flekilde de erlendirecek heyecan ve moral gücü rafa kald r lm flt r. Ülkemiz gündemi bu fulü foto rafa yans rken, di er taraftan pekte gündem oluflturmayan ancak özellikle Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nde bütün güç koflullara ra men üretimin yapan ifladamlar m z heyecanland ran gelifleler de yaflanmaktad r. Bas na da yans d gibi, Ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Baflbakan Yard mc s ve Devlet Bakan Say n Naz m Ekren ülkemizdeki geri kalm fl yörelerin kalk nd r lmas için haz rlanm fl olan k sa ad DAP, DOKAP ve KOP olan projeleri mercek alt na alm flt r. Bu kapsamda ülkemizde belirlenen 8 il Say n Ekren ile birlikte Baflbakanl k, DPT, Hazine ve Maliye müsteflarlar, SPK, BDDK ve MKB baflkanlar, Ziraat ve Halkbank genel müdürleri baflta olmak üzere birçok kurumdan çok say da bürokrat ile ziyaret edilmekte ve genifl kat l ml toplant lar ile ilin beklentileri ve yap labilecek çal flmalar yerinde tespit edilmektedir. Asl nda ülkemizin gündemini oluflturmas gereken ana konu bu olmal d r. Çünkü yaflanan bütün sorunlar n ve s k nt lar n bafl nda yoksulluk ve dolay s ile iflsizlik gelmektedir. Bu nedenle Say n Ekren n bafllatm fl oldu u bu çal flma bizleri heyecanland rm fl ve yar nlar ad na umutland rm flt r. Hükümetin GAP ile ilgili yapm fl oldu u çal flma ve aç klanan hedeflere paralel olarak di er kalk nma projelerinin de gündeme al nm fl olmas son derece do ru at lm fl bir ad md r. Zira lokal olarak yap lan çal flmalar sorunun çözümü noktas nda yetersiz kalacakt r. Ad geçen projeler baflta DPT, Üniversiteler, sivil toplum kurulufllar ve konunun uzmanlar taraf ndan uzun süre yap lan Suat ÖZTÜRK TSO Yön.Kur.Baflkan çal flmalar neticesinde belli bir noktaya getirilmifltir. Do u Anadolu Projesi (DAP) kapsam nda da Odam z etkin rol oynam fl ve haz rlanan raporlarda yer alm flt r. limizin bu anlamda SWOT analizi oluflturulmufl; güçlü, zay f, f rsatlar ve tehditlerimizin neler oldu u belirlenmifltir. jeopolitik konumu itibar ile Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinin merkezinde yer almakta ve ad geçen illere ulafl m olarak ayn mesafede bulunmaktad r. gerek ulafl m avantajlar, gerekse sahip oldu u bütün alt yap imkanlar bak m ndan baflta Tunceli ve Bingöl olmak üzere k smen de bölgedeki di er illere hizmet götüren bir il konumundad r. Türkiye ye özgü bir kalk nma modeli için, milli gelir hesaplar ndan çok, ayr nt l yerel ve bölgesel parametrelerin dikkate al nmas zorunludur. Aksi halde, sektörel kay plara ve d fla ba ml l klara yol açmakta ve bu olumsuz ekonomik tablo etik sorunlar da beraberinde getirmektedir. Dolay s ile illerin güçlü ve zay f yönlerinin iyi belirlenip, hem ulusal hem uluslararas kaynak kullan m n n rasyonel yap lmas ülkemiz kalk nmas aç s ndan önem tafl maktad r. Bu anlamda ilinin güçlü yönleri oldukça fazla, f rsatlar bölgemizdeki di er illerden daha çok, tehditlerinin büyük ço unlu unun ortadan kald r lma imkan bulunmaktad r. ilinin güçlü yönleri ve f rsatlar gelecekte, çevre illeri de kalk nd racak bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle Oda olarak büyük önem verdi imiz ve Bölgemizin kalk nmas nda önemli hizmetler verece ine inand m z Kalk nma Ajans kurulmas noktas nda n merkez olmas n beklemekteyiz. Say n Ekren in ziyaretinde de bu konu bütün ayr nt lar ile kendilerine takdim edilecektir. Sayg lar mla ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu ilk toplant s n yapt T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli taraf ndan, kad n giriflimcilerin say s n n art r lmas, kad nlar n ifl yaflam na özendirilmesi ve sivil toplum kurulufllar nda etkin rol almas için kurulun TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu nun ard ndan Odam z da kad n üyelerimizden oluflan ETSO Kad n Kurulu nu oluflturdu. Odam z bünyesinde kurulan ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu ilk toplant s n Odam z Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut baflkan - nda11- Temmuz 2008 tarihinde yapt. Toplant ya Odam z üyesi kad n giriflimciler kat larak, Kurul Baflkanl na Elka San. Tic.Ltd.fiti. firma yetkilisi Remziye Can seçildi. Toplant da bir de erlendirme yapan Prof.Dr.Yamesim Aç k kurula büyük önem verdiklerini belirterek, nflallah bu kurulun çal flmalar nedeniyle ilimizdeki giriflimci kad n say s artacak ve kad nlar m z at l iflgücü olmaktan kurtulacaklard r. dedi. Kurul Baflkan Remziye Can da, kad nlar n ifl yaflam na at lmalar n önemi kadar sivil toplum kurulufllar nda da görev almas n beklediklerini ifade ederek, Bu do rultuda özellikle Oda seçimlerimizde kad nlar n meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu seçimleri için bilinçlendirilmesi önem tafl maktad r. dedi.

4 Temmuz 2008 Sayfa 4 Enerji Deste i Süresi Uzat ld n da içinde bulundu u 49 ile 2012`ye kadar "Enerji Deste i" sa lanacak Hazine Müsteflarl `n n 2004 y l nda ç kar lan 5084 say l "Yat r mlar n ve stihdam n Teflviki ile Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun"la getirilen enerji deste inin uygulamas na iliflkin tebli i 08 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete`de yay mland. Söz konusu yasa ile belli bir sosyo ekonomik geliflmifllik düzeyinin alt ndaki 36 ilde yap lacak yat r mlara çeflitli teflvikler getirilirken, daha sonra ç kar lan 5350 say l yasa ile kapsamdaki il say s 49`a ç kar lm flt. Enerji deste i uygulamas ndan hayvanc l k, organik ve biyo teknolojik tar m, kültür mantar yetifltiricili i ve kompostu, serac l k, sertifikal tohumculuk ve so uk hava deposu ile imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, e itim veya sa l k alanlar nda faaliyet gösteren, fiilen ve sürekli olarak asgari 10 iflçi çal flt ran yeni iflletmeler yararlanabiliyor. Yasa kapsam ndaki sektörlerden; entegre tesisler dahil üretim tesisleri ile, bu tesislere ait idari ve teknik birimler enerji deste inden yararland r l yor y l May s ay ve sonras dönem için asgari 10 iflçi çal flt ran iflletmelere enerji deste i oran yüzde 20 olarak uygulan yor. Bu orana; yeni iflletmelerde, 10 iflçinin üzerinde istihdam edilen iflçiler ve di er baz koflullar için 0.5`er puanl k ekleme yap l yor. Yararlan labilecek enerji deste i oran, organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgelerinde kurulu iflletmeler için elektrik enerjisi giderlerinin yüzde 50`sini, di er alanlarda kurulu iflletmeler için yüzde 40` n geçemiyor. Enerji deste i uygulamas, 31 Aral k 2008 tarihine kadar yap lacak. Ancak, nda içinde oldu u 49 ilde yap lacak yat r mlardan 31 Aral k 2007 tarihine kadar tamamlanamayanlarda iflletmeye geçifl tarihinden itibaren 5 y l, 31 Aral k 2008`e kadar tamamlanmas durumunda iflletmeye geçifl tarihinden itibaren 4 y l, 31 Aral k 2009`a kadar tamamlanmas durumunda da iflletmeye geçifl tarihinden itibaren 3 y l süreyle enerji deste i uygulanacak. Bakan Çelik fiem de kurs aç l fl törenine kat ld 22 Temmuz 2008 tarihinde a gelen Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, figem de gerçeklefltirilen ve fl-kur Müdürlü ü taraf da düzenlenen mesleki e itim kurslar n n aç l fl törenine kat ld. figem de gerçeklefltirilen törene, Bakan Çelik in yan s ra Valisi Muammer Muflal, ETSO Baflkan Suat Öztürk, kurum ve kurulufllar n müdürleri, kursiyerler, figem de faaliyet gösteren firma yetkilileri ve ilgililer kat ld lar. Törende bir de erlendirme yapa Bakan Faruk Çelik, meslek edinmenin önemi üerinde durarak, fl-kur destekleri ile düzenlenen meslek edindirici bu tür faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, herhangi bir mesle i olmayan bireylerin bu kurslar ile ifl ve sanat sahibi oldu una dikkat çekti. SGK Prim aff konusunada de inen Bakan Çelik, ''Bu primler birikmeyecek, y llara sarkmayacak. Dolay s yla bir af söz konusu olmayacak. Devlet alaca n zaman nda tahsil edecek hizmetlerini de zaman nda en sa l kl flekilde yapacak'' dedi. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik kurumu prim aff konusunda geçen 2 ayl k sürenin maalesef çok iyi kullan lmad n söyledi. fl Yetifltirme Kurslar fikur un E itim- stihdam hizmetleri kapsam nda Temmuz ay nda bafllat lan meslek edindirmeye yönelik yönelik Kaynakç - l k mesle inde 15 ve görme özürlülere yönelik Bilgisayar Programc l mesle inde 10 kiflilik kurslar ile istihdam garantili olmak üzere flgem de faaliyet gösteren iflletmelerde çeflitli branfllarda kurslar bafllat ld. Plastik Ambalajlama Sistemleri mesle inde 12, Bilgisayar Destekli Tasar mc l k mesle inde 12, G da Paketleme Teknikleri mesle inde 12, Tekstil Mamulleri malat mesle inde 20, Ka t Peçete Üretimi ve Paketleme Teknikleri mesle inde 14, Tekstil Mamulleri Üretimi (Yatak-Yorgan yap m ) mesle inde 15 kifli olmak üzere toplam 110 kursiyer için kursar aç ld. Yeni Asgari Ücret 1 Temmuz da yürürlü e girdi... Y lsonuna kadar geçerli olacak yüzde befl zaml yeni asgari ücret 1 Temmuz 2008 itibari ile yürürlü e girdi Yeni zam sonras nda 16 yafl ndan büyük ve bekâr bir asgari ücretlinin eline geçim indirimi dâhil ayl k net ytl, geçecek. Ayn kiflinin 1 Ocak- 31 Haziran tarihleri aras nda net kazanc ise 481,55 yeni lirayd. Kap c lar için asgari ücret ise brüt 638,70, net ytl olacak. Yeni düzenleme, asgari ücret üzerinden yap lan kesintileri ve iflverene maliyeti artt racak. Asgari ücretten 16 yafl büyükler için yap lan kesinti ,16 yafl ndan küçükler için de ytl yi bulacak. Asgari ücretin iflverene toplam maliyeti 16 yafl ndan büyük iflçiler için 776,02, 16 yafl ndan küçük iflçiler için yeni türk liras olacak. "Tek Ad mda Yat r m Bürosu" Kuruldu... Baflbakanl n 2008/10 say l genelgesi gere ince; her l Valili i bünyesinde kurulmas öngörülen,"tek Ad mda Yat r m Bürosu" da Temmuz ay içerisinde kuruldu. Valili in görevlendirmesiyle, Sanayi ve Ticaret l Müdürlü ü taraf ndan kurulan"tek Ad mda Yat r m Bürosu"nun temel amac sanayi kurulufllar ile yat r m yapmak isteyen müteflebbislerin sorunlar n dinlemek ve çözmek, giriflimcilere yat r m öncesi, yat - r m aflamas nda ve yat r m sonras ihtiyaç duyacaklar bilgilendirme ve rehberlik gibi destek hizmetleri vermek; bölgede bulunan cazip ve uygun yat r m alanlar konusunda yat r mlar n tan t m faaliyetlerinde bulunmak. "Tek Ad mda Yat r m Bürosuna" e-posta adresinden numaral telefonlardan ulafl labilece i belirtilirken büronun yöneticili ini Sanayi ve Ticaret l Müdürü Muhammed Polat n yapaca aç kland. Tatar Baraj n n temeli törenle at ld Temmuz 2008 tarihinde Ankara da gerçeklefltirilen törenle ülkemizin de iflik bölgelerinde yap lacak olan 61 Hidroelektrik Santralin temeli efl zamanl olarak at ld. Ankara daki törene çok say da bakan ve milletvekili de kat ld. Tören s ras nda Karakoçan lçesi Tatar Baraj temel atma törenine telekonferans sistemi ile ba lant sa land. Vali Muammer Muflmal, Peri suyu üzerinde kurulacak baraj n yap m nda yaklafl k bin kiflinin çal flaca n, baraj n tamamlanmas yla birlikte y lda 364 milyon Kwh elektrik üretilece ini belirterek, "Tatar Baraj ve Hidroelektrik Santrali nin yap m n 2010 y l Eylül ay içerisinde bitirmeyi planl yoruz. Projenin bölgemize ve ülkemize hay rl olmas n diliyorum" diye konufltu.

5 Temmuz 2008 Sayfa 5 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi Temmuz tarihleri aras nda da a rlanan TO Üyeleri çeflitli ziyaretlerin yan s ra limizin tarihi ve turistik mekanlar n gezerek daha yak ndan tan ma f rsat buldular. TO Heyeti, program kapsam nda Valisi Muamer Muflmal, Belediye Baflkan M.Süleyman Selmano lu, ELG AD, MÜS AD, fiGEM ve OSB ziyaretlerinde bulundular. Tarihi Harput beldesi baflta olmak üzere, Keban Baraj, Hazar Gölü ve n çefltili mekanlar n iki gün boyunca gezen TO heyeti flehirin turuzim, tarih, musiki ve mutfak kültürünün etkileyici oldu unu vurgulad lar. Ticaret ve Sanayi Odas Konferans Salonunuda yap lan toplant da ilin ekonomi ve sanayi hakk nda TO heyetine bilgiler veren ETSO Baflkan Suat Öztürk yat r mc lar aç s ndan n önemli f rsatlar sundu unu ve bu f rsatlar n ifldamlar m z taraf ndan iyi de erlendirilmesi gerekti inin alt n çizdi. TO Baflkan Murat Yalç ntafl da de erlendirmesinde 'a çok önem verdiklerini belirterek, "' n ihracat n n önemli bir k sm üzerinden görünmüyor baflka iller üzerinden görünüyor. Dolay s yla baflka iller üzerinden görünen ihracatlar toplad m z zaman n ne kadar h zl bir büyüme içinde oldu unu görüyruz. hakikaten bu h zla büyüyecek olursa, Do unun Paris'i olacakt r" dedi. Belediye Baflkan M.Süleyman Selmano lu da konuflmas nda bütün yat r mc lar n önünde sayg ile e ildiklerini belirterek, nsan m za ifl ve afl sa layan bütün yat r mc lar n önünde biz sayg ile e iliyoruz. Ve limizde yat r m düflüncesinde olan bütün müteflebbislerimize Valilik, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odas olarak her türlü yard ma haz r z. dedi. Valisi Muammer Muflmal ise konuflmas nda Bulufluyor çal flmas kapsam nda ilin öne ç kan yat r mlar n n tespiti aç s nda önemli bir rapor ortaya ç kt n belirterek, Bu çal flman n sonuçlar n bütün ifl adamlar m za sunmaya haz r z. Çal flma sonras flunu gördük ki, hakikaten çok k sa bir süre içerisinde sahip oldu u avantajlar ile do unun bir çekim ve yat r m merkezi olacakt r. Bu vesile ile ilin gelece inin parlak oldu unu bütü samimiyetimle ifade etmek istiyorum. dedi.

6 Temmuz 2008 Sayfa 6 BASEL - II Uygulamas Ertelendi 1 Ocak 2009 itibar ile uygulanmas na geçilece i daha önce aç klanan Basel ll uygulamas n n Bankac l k Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) taraf ndan yap lan aç klama ile ileri bir tarihe ertelendi i bildirildi. BDDK n n konuyla ilgili olarak yapt açaklamada flu bilgiler verildi: "Konuyla ilgili olarak Bilindi i üzere, kamuoyunda Basel-II olarak an lan Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlar n n Uluslararas Düzeyde Uyumlaflt r lmas çal flmas, Haziran 2004 te yay mlanm fl, Haziran 2006 da ise geniflletilerek yürürlükteki di er sermaye düzenlemelerini de içerecek flekilde nihai halini alm flt r. Söz konusu çal flma Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 14 Haziran 2006 tarihli, 2006/48 ve 2006/49 say l Direktifleri ile de Avrupa Birli i (AB) müktesebat na dâhil edilmifltir. Basel- II hükümlerinin AB müktesebat na dâhil edilmesi sonucunda Kurumumuz uygulamalar n n da AB müktesebat esas al - narak yürütülmesi gere i hâs l olmufltur. Mevcut durumda, Türk Bankac l k Sisteminde sermaye yeterlili inin hesaplanmas 1 Kas m 2006 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan "Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmelik" esas al narak yap lmaktad r. Söz konusu Yönetmelik ile Basel-II nin getirdi i temel de iflikliklerden biri karfl lanm fl ve Haziran 2007 itibar yla operasyonel risk kalemi sermaye yeterlili i hesaplamalar na dâhil edilmifltir. Dolay s yla, Kurumumuzca Basel- II ye iliskin AB Direktiflerine k smen uyumlu sermaye yeterlili i hesaplamas na geçilmifltir. Hali haz rda, dünya çap ndaki birçok ülkede Basel II ye uyum çal flmalar devam etmektedir. Ülkemizde de, Basel-II nin Türkiye de faaliyet gösteren bankalarca uygulanmas na iliflkin çal flmalar bir program dâhilinde Kurumumuzca yürütülmektedir. Buna iliflkin bir yol haritas daha önce kamuoyuna aç klanm fl ve bu çerçevedeki çal flmalar halen sürdürülmektedir. Türk Bankac l k Sektörünün Basel- II ye tarihinde geçifline yönelik Kurumumuzca yürütülen çal flmalar sonucunda önemli mesafeler kaydedilmifl olmakla beraber, son dönemde uluslararas finansal piyasalarda yaflanan sebepleri ve etkileri derin ve belirsiz geliflmeler fl - nda özellikle seküritizasyon ve likidite riski aç lar ndan Basel- II uzlafl fl nda eksiklikler tespit edilmifltir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi amac yla ilgili dokümanlarda de ifliklik çal flmalar n n uluslararas düzeyde devam etti i bilinmektedir. Bahsi geçen de ifliklik çal flmalar yan nda, uygulama sonuçlar bu süreçte oldukça önemli olan Türk Ticaret Kanunu tasar s n n henüz yasalaflmamas, finans ve reel sektör temsilcilerinin Basel-II nin uygulanma zamanlamas na iliskin görüflleri de dikkate al - narak bankalar n sermaye yeterlili inin ölçümünde esas al nacak kredi riskinin derecelendirmeye dayal olarak hesaplanmas na iliflkin uygulaman n ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüfltür." Slovenya da 22 Yat r m Projesi Türk müteahhitlik firmalar n n ilgisi bekleniyor Slovenya n n y llar n kapsayan bir ulusal kalk nma plan kabul etti i ve buna göre 22 büyük yat r m projesi gerçeklefltirilece i ve bunlar aras nda serbest bölgeler kurulmas, spor ve turizm yat r mlar, demiryollar ve otoyol inflaat ile sa l k hizmetlerinin yenilenmesi gibi alanlar bulundu u Slovenya Kalk nma Bakanl nca aç klanm flt r. Söz konusu projeleri Türk müteahhitlik firmalar - n n ilgi göstermesi ve detayl bilgi al nmas hususunda stanbul da bir ofis aç ld da belirtilmektedir. rtibat bürosunun bafl nda Danile Vehovar n yer ald belirtilmekte olup, mail adresinden yada nolu irtibat telefonundan iletiflimin sa lanabilece i ifade edilmektedir.... Bosna Hersek vize kurallar nda AB ye uydu... B osna Hersek, Avrupa Birli i ile uyum çal flmalar kapsam nda yabanc lar n seyahat, ikamet ve s - nmalar na iliflkin kanunda de iflikli e gitti. Yeni düzenlemeye göre ülkeye seyahat edecek reflit olmayan yabanc lar n s n r polisine anne, baba veya yasal vasileri taraf ndan düzenlenmifl ve yetkili makamlarca onaylanm fl bir izin belgesi göstermeleri gerekiyor. Ayr ca anne ya da babas n n pasaportunun refakat hanesinde kay tl olan kifliler ise pasaport sahibiyle birlikte seyahat etmeleri gerekiyor. Yeni uygulamalar Bosna Hersek s n r polisi taraf ndan titizlikle yürütülüyor ve flartlara uymayan kifliler s n r kap s nda bekletiliyor. Suudi Arabistan n yeni vize uygulamas Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB)den al nan, D fliflleri Bakanl n n yaz s na atfen, Riyad Büyükelçili imizden al nan notaya göre, Suudi Arabistan n "ifl görüflmesi (business)" vizesi uygulamas çerçevesinde, konumlar n belgelemeleri halinde, flirket ve müessese sahiplerine, flirket yönetim kurulu baflkanlar na, flirket genel müdürlerine ve yat r m amac yla Suudi Arabistan a gitmek isteyen ifladamlar na, kendileri için Suudi Arabistan dan davet gelsin veya gelmesin, 12 ay müteaddit giriflli ziyaret vizesi verilmesi hususunda tüm ilgili Suudi d fl temsilciliklerine talimat verildi i belirtilmektedir. SRC Belgesi ile ilgili süre uzat ld Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rma Genel Müdürlü- ü taraf ndan 02/05/2008 tarihinde yay nlanan genelge ile, karayolu ile yük ve yolcu tafl mac l faaliyetlerinde kullan lan ticari araçlarda çal flan floförlerin, SÜRÜCÜ MESLEK YETERL L K BELGES almalar için son tarihin oldu u duyuruldu. Bu tarihten sonra Belgesi olmayan sürücülere önemli miktarlarda para cezas uygulanacak. Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rma Genel Müdürlü ü nün konuya iliflkin Genelgesi: Malumlar oldu u üzere, tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Karayolu Tafl mac l k Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik E itimi Yönetmeli i nin Geçici 2 inci maddesine göre do rudan veya Geçici 3 üncü maddesine göre e itimden muaf olarak s navla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler için belirlenen müracaat süresi tarihinde sona ermifltir. Ancak, daha önce sadece flehirleraras ve flehir içi eflya/yük tafl mac l nda çal flan sürücüler ile flehirleraras yolcu tafl mac l nda çal flan sürücülerin "Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" bulundurmalar zorunlu iken, 8 fiubat 2008 tarih ve tarihli resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 5728 say l Temel Ceza Kanunlar na Uyum Amac yla Çeflitli Kanunlarda ve Di er Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunla, 4925 say l Karayolu Tafl ma Kanunu nun 5 inci Maddesine; "Ayr ca, karayoluyla yük ve yolcu tafl mac l faaliyetlerinde kullan lan ticari araçlarda çal flan floförlerin, Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi almalar zorunludur" cümlesi eklenmek suretiyle, flehir içi yolcu tafl mac l nda çal flan sürücüler de bu kapsama dahil edilmifl ve böylelikle tüm ticari araç sürücülerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almalar zorunlu hale getirilerek kapsam geniflletilmifltir. Bu nedenle, kapsama yeni dahil olan ve do rudan (e itim ve s navdan muaf olarak) Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakk ndan faydalanmak için müracaat etmek isteyen sürücülerin bu haktan faydalanmalar n ve bu müracaatlar n incelenmesini, de erlendirilmesini ve Mesleki Yeterlilik Belgelerinin düzenlenerek zaman nda kendilerine teslim edilmesini teminen; 1) Karayolu Tafl ma Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik E itimi Yönetmeli i nin Geçici 2 nci maddesine göre do rudan (e itim ve s navdan muaf olarak) veya Geçici 3 üncü maddesine göre e itimden muaf, ancak s navla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler için belirlenen müracaat süresinin tarihine kadar uzat lmas, 2) fiehirleraras yük ve yolcu tafl mas yapan araç sürücüleri d fl nda kalan sürücülerden tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmamas, uygun görülmüfltür. Not: Sürücülerin belirtilen tarihe kadar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almamalar halinde çeflitli cazi ifllemler ile karfl laflaca Resmi Gazete de yay mlanm fl olup, ceza miktarlar 8 fiubat 2008 tarih ve say l Resmi Gazete de yer almaktad r.

7 Temmuz 2008 Sayfa 7 FUARLAR YURT Ç FUARLAR TAKV M Fuar n Ad Tarih Konusu Yer Avrasya Tar m 06-10/08/2008 Tar m, Hayvanc l k Tüyap stanbul Züccaciye /08/2008 Züccaciye Fuar stanbul Zuchex /08/2008 Hediyelik Eflya Tüyap stanbul E itim Günleri 26/08/2008 Yurtd fl E itim stanbul Anadolu Moda Show 27-30/08/ Haz r Giyim Far Konya 2. El Yat ve Ekip /08/ El Yat ve Ekipmanlar Bodrum E itim Günleri 28/08/2008 Yurtd fl E itim stanbul ISAF /08/2008 Güvenlik Sistemleri stanbul LED /08/2008 Elektrik ve Elektronik stanbul RFID /08/2008 Rf d Sistemleri stanbul Jewelry Show ll /08/2008 Mücevher, Tak,Saat stanbul Agrotec /08/2008 Tar m ve Hayvanc l k Ankara IIFF /08/2008 Moda Fuar stanbul YURT DIfiI FUARLAR TAKV M Fuar n Ad Tarih Konusu Yer Food Expo 15-21/08/2008 Ev Tekstil Fuar Las Vegas 14. Text le Fuar 20-23/08/2008 Ev Tek., Deri, Ayakkab Tahran Jewellery Show 21-24/08/ Mücevher, Aks. Fuar Singapur Sijs-Singapore Int /08/2008 De erli Tafllar Fuar Singapur Baby Fair 21-24/08/2008 Bebek Ürn. Oyuncak Seul Computer & Comm /08/2008 Bilgisayar Hong Kong Wedding Fashion Expo 22-24/08/2008 Moda Hong Kong Dessous-Messe 23-25/08/2008 Tekstil Ürünleri Sindelfingen Magic Show 23-25/08/2008 Bay,Bayan,Çocuk Giyim Las Vegas NEPCON 26-29/08/2008 Elektrik, Elektronik Shenzhen InterText le 26-28/08/2008 Ev Tekstili fiangay Malbex 26-29/08/2008 Yap nflaat Kuala Lumpur Jewellery Fair 27-29/08/2008 Kuyumculuk Tokyo Japan D y Osaka 28-31/08/2008 H rdavat Osaka 2.Intermoda 28-31/08/2008 Moda fiam CIGF 28-30/08/2008 Moda Dalian 12.CIFIT FUARI 8-11 Eylül 2008 tarihleri aras nda Çin Halk Cumhuriyetinin Xiamen flehrinde düzenlenecek olan 12. CIFIT Çin Uluslararas Yat r m ve Ticaret Fuar na Çin ktisadi Efllefltirme Merkezi firmas n n organizasyonlu unda kat l m sa lanaca bildirilmifltir. Fuar ile ilgili ayr nt l bilgiye; internet adresinden ve TUCEM Çin ktisadi Efllefltirme Merkezi Tel: numaral telefondan ulaflabilirsiniz. BIG 5 ENINEERING SHOW 2008 Ürdün Yap Müteahhitleri Derne i taraf ndan A ustos 2008 tarihleri aras nda Ürdün'de Sanayi Mühendisli i, Aletleri ve Baflar lar çin uluslararas Kapsaml Sergi düzenlenecektir. MODEX 2008 MOB LYA D VE TASARIMI FUARI AFT Fuarc l k Organizasyon ve Tan t m Ltd.fiti. taraf ndan Antalya Expo Center Fuar Merkezinde MODEX 2008 (Mobilya Dekorasyon Ürünleri ve Tasar m ) Fuar düzenlenecektir. Modex fuar KOSGEB destek kapsam nda bulunmaktad r. Ayr n t l bilgi için internet adresine ulaflabilirsiniz. 16.TRAKYA TARIM FUARI Orion Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri Ltd.fiti. taraf ndan 30 Temmuz - 03 A ustos 2008 tarihleri aras nda Çorlu Orion Al flverifl Merkezinde 16. Trakya Tar m Fuar düzenlenecektir. Fuarla ilgili ayr nt l bilgiye internet adresinden ulaflabilirsiniz. AGRITECHNICA - TARIM MAK NALARI FUARI Dünyan n en büyük tar m makinalar fuar AGRI- TECHNICA Kas m 2007 tarihleri aras nda Almanya'n n Hanover flehrinde düzenlenecektir. Daha fazla bilgi için Odam za baflvurabilirsiniz. ANADOLU MODA SHOW 2008 (KIfi) KONYA 6. HAZIR G Y M FUARI TÜYAP Konya Fuarc l k A.fi. taraf ndan A ustos 2008 tarihleri aras nda Tüyap Konya Uluslararas Fuar Merkezinde Konya 6. Haz r Giyim Fuar düzenlenecektir. Fuara girifl biletleri Odam zdan temin edilmektedir. Fuar ile ilgili ayr nt l bilgiye; internet adresinden ulaflabilirsiniz. MIDEST 2008 PAR S MIDEST YAN SANAY FUARI 4-7 Kas m 2008 tarihleri aras nda Paris'te düzenlenecek, Avrupa'n n en büyük yan sanayi fuarlar ndan Midest 2008'in Türkiye milli kat l m organizasyonu stanbul Ticaret Odas taraf ndan gerçeklefltirilecektir.fuar hakk nda ayr nt l bilgiye; / numaral telefonlardan ulaflabilirsiniz. TEXGATE 2008 ULUSLARARASI TEKST L VE AKSESUARLARI FUARI stanbul Fuarc l k A.fi. taraf ndan stanbul CNR Expo Fuar Merkezinde Texgate 2008 Uluslararas Tekstil ve Aksesuarlar Fuar düzenlenecektir. Denimden kotona, ketenden viskona, ipekli dokumadan polysetere kadar pek çok kumafl ve tekstil aksesuarlar n n sergilenece i fuarda kat l mc lar 2009 Sonbahar-K fl koleksiyonlar ile takipçilerin karfl s na ç kacakt r. Fuar hakk nda ayr nt l bilgiye; numaral telefondan ulaflabilirsiniz. PLOVD V 64. ULUSULARARASI TEKN K FUARI Orta Anadolu Makine ve Aksamlar hracatç Birli i önderli inde, Bulgaristan' n Plovdiv flehrinde 29 Eylül - 04 Ekim 2008 tarihleri aras nda düzenlenecek olan fuara bu y l 3. kez Makine Sektöründe Milli Kat - l m Organizasyonu gerçeklefltirilecektir. Detayl bilgi için: Orta Anadolu hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i (OA B) Tan t m ve Organizasyon ve Yay n fiubesi Tel: /161 EMBALLAGE 2008 AMBALAJ MALZEMELER VE AMBALAJ MAK NELER FUARI stanbul hracatç Birlikleri Genel Sekreterli i taraf ndan Kas m 2008 tarihleri aras nda Fransa'n n Paris flehrinde Ambalaj Malzemeleri ve Makineleri Fuar düzenlenecektir. Fuara kat l m ve ayr nt l bilgiye: lgili Kifli: Gülay M. Çece Tel: numaral telefondan ulaflabilirsiniz. SWEETS MIDDLE EAST 2008 ULUSLARARASI fiekerleme FUARI stanbul ihracatç Birlikleri Genel Sekreterli ince, Kas m 2008 tarihleri aras nda Dubai/Birleflik Arap Emirliklerinde Uluslararas fiekerleme Fuar düzenlenecektir. Kat l m ve ayr nt l bilgiye; lgili Kifli: Gülay M. Çece - Gülden Polat Tel: (Dahili: ) numaralardan ulaflabilirsiniz. 2.ANFAfi COMPUTECH FUARI Anfafl Antalya Fuarc l k ve Yat r m A.fi. taraf ndan 2.ANFAfi COMPUTECH - Biliflim, Bilgisayar, letiflim, Ev Elektroni i ve Yönetim Sistemleri Fuar Kas m 2008 tarihleri aras nda Antalya Expo Center fuar ve kongre merkezinde yap lacakt r. Ayr nt l bilgiye internet adresinden ve telefon numaras ndan ulaflabilirsiniz.

8 Y l:13 Say : 145 TEMMUZ 2008 ETSO Ad na mtiyaz Sahibi Yönetim Kurulu Baflkan Suat ÖZTÜRK YAYIN KURULU Yaflar GÜLER M.Mahir C HANG RO LU Zülküf ALTINTAfi Sorumlu Yaz flleri Müdürü M.Mehmet KARABULUT Genel Sekreter ETSO ADRES: Çarfl Mah.Mimar Sinan Cad. Oda-Borsa flhan Kat:4 ELAZI Tel: (0424) Faks: (0424) Web: Bilgisayar Haz rl k ve Mizanpaj ETSO Bas n ve Halkla liflkiler BASKI Ça Ofset Matbaac l k Tel: (0424) Faks: ELAZI LAN TAR FES Tam Sayfa 500,00 YTL Yar m Sayfa 250,00 YTL 1/4 Sayfa 150,00 YTL Ticaret Gazetemiz 13. Yay n Y l na Girdi Temmuz 1996 tarihinde yay n hayat na bafllayan Ticaret Gazetemiz, Üyelerimize ve a hizmette 13. yay n y l na girdi Temmuz 1996 tarihinde Odam z Meclisi ve Yönetim Kurulu Karar ile limizin tan t m ve Üyelerimizin bilgilendirilmesine katk sa lamak amac ile yay n hayat na bafllayan Ticaret Gazetemiz, yay n n bu tarihten itibaren kesintisiz sürdürerek hizmette 13. y l na girdi. Dört bin tiraj olan Gazetemiz, içine ve d fl na posta yolu ile ulaflt - r lmakta ve okuyucular n n yo un ilgisini görmektedir. Sayfa düzeni, mizanpaj ve bask kalitesi ile sürekli yenilenen Gazetemiz ifl dünyas n n aranan ve ilgi ile takip edilen bir yay n organ haline gelmifltir. Birinci hamur ka da 8 sayfa renkli olarak bas lan gazetemizin zaman zaman sayfa say s art r lmaktad r. Ücretsiz olarak Üyelerimize ve d fl na ulaflt r lan Gazetemizde, n her alanda çözüm bekleyen sorunlar dile getirilmekte, ayr ca; Üyelerimizi ilgilendiren çeflitli mevzuat ve de ifliklikler, yararl bilgiler ile ekonomik ve sektörel geliflmelerle birlikte Odam z n faaliyetleri yer almaktad r. Bilgi ve enformasyonun büyük önem tafl d günümüzde, kalk nma ve geliflmenin en etkili yolu, bütün Türkiye ve dünya ile ayn anda bu entegrasyonu sa lamak ve bütün geliflmeleri yak ndan takip etmektir. flte bu ba lamda Ticaret Gazetemiz ayl k bir yay n organ olmas na karfl n etkili hizmetler yerine getirmektedir. 13. yay n y l na giren Gazetemiz Üyelerimizin görüfl ve düflüncelerine aç kt r. Bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da Üyelerimizden gelen çeflitli yorum ve de erlendirmeler Gazetemiz Yay n Kurulu nun denetiminde yay nlanacak ve genifl kitlelere ulaflt r lacakt r. n ekonomi, sanayi, sosyal, kültürel ve turizm yönünden hedeflenen kalk nm fll k düzeyine ulaflmas için 12 y ldan beri hizmetlerini aksatmadan sürdüren Gazetemiz 13. yay n y l nda da ayn misyon ile Üyelerimizin beklentileri do rultusunda yay n politikas n sürdürecektir. F rat Havzas Gazeteciler Cemiyeti nden Kutlama... F rat Havzas Gazeteciller Cemiyeti Yönetim Kurulu taraf ndan Gazetemizin 13. yay n y l na girmesi vesilesi ile bir kutlama mesaj yay nland. FHG Cemiyeti nin Odam za gönderdi i mesaj: limizde, kurum yay n organ olarak 12 y ldan beri kesintisiz olarak yay nlanan Ticaret Gazetesi nin hizmette 13. y l na girmesini takdirle karfl lamaktay z. limizde baflta Oda Üyeleri olmak üzere, bütün kurum ve kurulufllara ve il d fl na ücretsiz olarak gönderilen Ticaret Gazetesi ilimizin tan t m na önemli katk lar sa lamas n n yan nda yerel bas n m z için de önemli bir haber kayna oluflturmaktad r. Bu vesile ile; limiz ifl dünyas taraf ndan yak ndan takip edilen Ticaret Gazetesini yay n hayat na kazand ran ETSO Yönetimini kutlar, gazetenin haz ranmas nda eme i geçenlere baflar lar dileriz. F rat Havzas Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ELAZI T CARET GAZETEM Z 1 Temmuz 1996 tarihinde Odam z n ayl k yay n organ olarak hizmete giren Ticaret Gazetemiz hizmette 13. y l na girmifl bulunuyor. Gazetemizin Yaz flleri Müdürü olarak, ilk ç kt tarihten bugüne kadarki yay n politikas ve misyonu hakk nda okurlar m za ve Üyelerimize k sa bir bilgi vermek istiyorum. Ticaret ve Sanayi Odam z, gerçeklefltirmifl oldu u faaliyetler ve hizmetlerinin yan s ra üzerinde durdu umuz bir di er önemli konu da, Üyelerimizin ihtiyaç duydu u bilgileri, kanun ve yönetmelik de iflikliklerini, Oda üyelerimizin mesleklerini ircas nda kolaylaflt r c bilgi ve hizmetleri zaman nda ve eksiksiz olarak vermektir. flte bu anlamda Ticaret Gazetemiz Üyelerimizle aram zda bir köprü görevi üstlenmifl bulunmaktad r. Yine, limizin ekonomik ve sosyal yönden kalk nmas, mevcut sorunlar m z n gündemde tutulmas, çeflitli taleplerimizin ilgili bütün mercilere ulaflt r lmas nda gazetemiz son derece önemli bir ifllevi yerine getirmektedir. Yaflad m z yüzy lda bilgi ve iletiflim en önemli sektörlerden biri haline gelmifl bulunmaktad r. Bu h zl de iflim ve geliflime ayak uydurmak M.Mehmet KARABULUT ETSO Genel Sekreteri flüphesiz kalk nma ve geliflmenin önemli dinamikleri aras ndad r. Bu nedenle Ticaret ve Sanayi Odas olarak bilgi paylafl m na büyük özen göstermekteyiz. Ticaret Gazetemiz ve Odam z nternet Sitesi bu anlamda büyük hizmetler vermektedir. Ticaret ve Sanayi Odas Meclisi ve Yönetimi olarak hizmet anlay fl - m zda baflta Üyelerimiz olmak üzere bütün halk m za en iyi hizmeti sunabilmek ve limizin kalk nm fll k düzeyinde hak etti i yeri alabilmesini sa lamakt r. Bu düflüncelerimizi gerçeklefltirmek ve hedefledi imiz noktaya ulaflabilmek için flüphesiz gerekli olan alt yap y oluflturmak zorunday z. Belirlenen bu hizmet politikalar do rultusunda Odam z gerek Internet ortam nda gerekse Ticaret Gazetesi vas tas yla önemli bir alt yap y oluflturmufltur. Üyelerimizin genel beklentileri, önerileri ve isteklerine her zama aç k bir flekilde bu hizmetlerimiz kalitesini yükselterek devam edecektir. Bu düflüncelerle hizmette 13. yay n y l na geren gazetemizin uzun y llar boyunca a hizmet vermesini diler, Gazetemizin haz rlanmas nda eme i geçenlere teflekkür ederim. Sayg lar mla. n Dünyaya Aç lan Penceresi:

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı