TO Heyeti Elaz da A rland

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TO Heyeti Elaz da A rland"

Transkript

1 AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi Temmuz tarihleri aras nda da a rlanan TO Üyeleri çeflitli ziyaretlerin yan s ra limizin tarihi ve turistik mekanlar n gezerek daha yak ndan tan ma f rsat buldular. Haberi Sayfa 5 te ETSO Baflkan ÖZTÜRK: Odalar aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesinin yan s ra, bölgemizin yat - r mlar aç s ndan en önemli ili olan n, ülkemizin önde gelen ifladamlar n n yer ald TO Meclis Üyelerine iki gün boyunca tan t lmas önemli bir faaliyet olmufltur. Odam z n bu tür çal flmalar devam edecektir. TO Baflkan YALÇINTAfi: Biz biliyoruz ki Anadolu'suz stanbul, stanbul'suz da Anadolu olmaz. Anadolu'nun geliflmesi ve kalk nmas tüm stanbul'un ve Türkiye'nin kalk nmas geliflmesi anlam na gelmektedir. n son y llardaki kalk - ma ve geliflmesini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. nan yoruz ki Do u nun Paris i olacakt r. Yeni Asgari Ücret yürürlü e girdi... Y lsonuna kadar geçerli olacak yüzde befl zaml yeni asgari ücret 1 Temmuz 2008 itibari ile yürürlükte Haberi Sayfa 4 te ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu toplant s yap ld... ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu, 14 Temmuz 2008 tarihinde toplanarak, yap labilcek çal flmalar tart flt lar. Haberi Sayfa 3 te Suat ÖZTÜRK TSO Yön.Kur.Bflk. Bölgesel Kalk nma Programlar ve Kalk nma Ajanslar fl dünyas olarak her platformda dile getirmemize ra men maalesef ülkemizin birinci gündem maddesini ekonomi oluflturamamaktad r. Özellikle 2008 y l bu anlamda büyük s k nt lar ile tüketilmeye devam edilmektedir. Yaz s Sayfa 3 te OSB deki müteflebbisler yemekli toplant da bir araya geldi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile faaliyette bulunan iflletme yetkilileri 07 Temmuz 2008 tarihinde Yenihal Dinlenme Tesislerinde düzenlenen toplant da bir araya geldi. Toplant ya Valisi ve OSB Müteflebbis Heyeti Baflkan Muammer Muflmal, ETSO Baflkan ve OSB Müteflebbis Heyeti Baflkan Yrd. Suat Öztürk, OSM Müdürü Mehmet Kaymaz, OSB de faaliyet gösteren müteflebbisler, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri kat ld lar. Haberi Sayfa 4 te Bakan Çelik fiem de kurs aç l fl törenine kat ld Temmuz 2008 tarihinde a gelen Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, figem de gerçeklefltirilen ve fl-kur Müdürlü ü taraf da düzenlenen mesleki e itim kurslar n n aç l fl törenine kat ld. Haberi Sayfa 4 te Maliye Bakanl, flletmeleri POS Makinesi ve mprinter Cihaz Kullan m Konusunda Uyard Sayfa 2 de Enerji Deste i süresi uzat ld Aralar nda nda bulundu u 49 ilde enerji deste inin uzat ld na dair karar Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Haberi Sayfa 4 te BASEL - II Uygulamas Ertelendi 1 Ocak 2009 itibar ile uygulanmas na geçilece i daha önce aç klanan Basel ll uygulamas n n Bankac l k Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) taraf ndan yap lan aç klama ile ileri bir tarihe ertelendi i bildirildi. Haberi Sayfa 6 da

2 Temmuz 2008 Sayfa 2 Yüksel Hekimo lu zzetpafla Mh. fiehit lhanlar Cad. lhanlar fl Merkezi No:5/2 Yamansoy Yap nfl.orman.nak. Tem. G da Ür. Paz. San.Ve Tic. Ltd. fiti. Çarfl Mh. Hürriyet Cad. Site fl Han No:36 Kat:1/112 Fatih Akay-Akaylar Madencilik Yeni Küçük Sanayi Sitesi K Blok No:10 Ela Enerji Ür. Proje nflaat Ve Tic.Ltd. fiti. Nailbey Mh. Yeflildere Sok. Selin Apt. No:2/1 Kat:4 Azizo lu Kaday fç l k m.san.tic. Ltd. fiti. Malatya Yolu 8. Km. fl Gelifltirme Merkezi No:15-16 Selim Aksoy Nailbey Mh. Yenice Sok. Erzen Apt. No:2 Kat:2/3 z Mad. Mahruk. Pet. Ür. nfl. G da Nak. Paz. t. h.san. Ve Tic. Ltd. fiti. Akp nar Mh. Gen. A.Alpdo an Cd. Ayd nlar fl Merkezi No:1/1 Abdulselam Bulut-Hanedan Mühendislik Hürriyet Cad. Ticaret Merkezi Kat:2/5 Ya mur Turizm Tic. Ltd. fiti. - fiubesi R zaiye Mh. fiair Elmas Y ld r m Sok. No:13/C Karomad Mad nfl Elek Mlz. Mak. Nak.fiti. Nailbey Mh. Gazi Cad. Bulut Pasaj Kat:1 No:102 Türkmeno lu Kardefller Kuyum. nfl. Taah. Nak. G da Tek.Paz. t. h. Tic. Ve San. Ltd. fiti. Çarfl bafl Mh. Caddesi No:13 Kovanc lar / Ahmet Kaya zzetpafla Mh. Kubilay Sok. No:2/2 Hak-Er Hal c l k Oto. Mob. Kuyum. Ltd. fiti. Nailbey Mh. Gazi Cad. No:25/B Yaflar Özdemir Turizm nfl. G da Dan flmanl k San. Ve Tic.Ltd. fiti. Abdullahpafla Mh. Misland Tesisleri Mis Avm No:88/89 Mert Yap Malzemeleri nfl. Mad. Paz. San. Ve Tic. Ltd. fiti. Çarfl Mh. Atatürk lkokulu Sok. No:43/B Hüseyin Güler Mesleki Yeterlilik E itim Merkezi Çarfl Mh. fllek Sok. No:11 Kat:3-4 Meser Mad. Tur. nfl. G da San.Tic. Ltd. fiti. cadiye Mh. Hürriyet Cad.Kardefller fl Merkezi No:47 Kat:3/17 Hami Çetintafl-Hamio ullar nflaat Nailbey Mh. Gazi Cad. 50 Ler fl Han Kat:1/83 YEN ÜYELER M Z S.S. A aberk Konut Yap Kooperatifi cadiye Mh. Yakup fievki Cad. Karatafllar Apt. No:8 Kat:2/4 Baymir nfl. Müh. Taah. Nak. San.Tic.Ltd. fiti. zzetpafla Mh. fiehitilhanlar Cad. Canbay fl Merkezi No:7/7 Melisa Kuyumculuk Oto. G da nfl. Paz. Tic. Ve San. Ltd. fiti. fiubesi Hürriyet Cad. No:22/A Ahmet Tekbafl Sanayi Mh. Sanayi Sitesi 33. Sok. No:18 Ayten Erk l nç Aydo du Nailbey Mh. Gazi Cad. No:9/4 Kem-San nflaat Taah. hr. th. Ltd. fiti. cadiye Mh. 1. Harput Cad. No:6/1 Daire:3 Hasan Bak c Hazar Mesleki Yeterlilik E itim Merkezi zzetpafla Mh. Kaz m Bayer Cad.Yumak Apt. No:10 Kat:4/8 Erkal Is Taah. nfl. Pet. Ve Do algaz Kom. San.Tic. Ltd. fiti. 2.Organize Sanayi Bölgesi 9. Yol Bayram Altungök-F rat Nakliyat Çarfl Mh. Hazar Sok. No:1/E Site fl Han YSC Otomotiv Nak. nfl. Taah. Pet. Ür. Paz. t. h. San.Ve Tic.Ltd. fiti. K z lay Mh. Çeflme Sk. No:27 Ahmet U ur Öztürk Gözeli Yolu 8. Km. Sivrice / Osmanl Plan Proje nfl. Müh. Mim. Taah.Nak. E t.san. Tic.Ltd. fiti. cadiye Mh.Yakup fievki Cad. M.Arslan fl Merkezi No:5/A Elça Medikal T bbi Mlz. Biliflim G da nfl. Mad. Paz.Ve San.Tic. Ltd. fiti. R zaiye Mh. Kaz m Hoca Sk. No:23 Daire:1 Mehmet Ç nar Ç nar Biriket malat K z lay Mh. Diyarbak r Cd. Biriketçiler Sahas Utku Karatepe-Karatepe Komisyonevi Olgunlar Mh. Sultan Fatih Cd. Yeni Sebze Hali No:32 Erol Sondaj Tek.Müh. nfl.taah. Nak. t. h.san.tic. Ltd. fiti. Gazi Cad.Yeni Belediye Binas No:5/5 Vehakserp Sa l k Ve E itim Kuyum. nfl. Tem. G da San.Tic. Ltd. fiti. smetpafla Mh. Tunceli Yolu Üzeri Çimen Apt. No:1 Kovanc lar / Meka Bas n Yay n Dan flm. Reklam Matbaa Tekstil San. Ve Tic. Ltd. fiti. Nailbey Mh. Vali Fahribey Cad. 22 Ler fl Han No:9 TÜ K "Y ll k fl statistikleri Anketi" Düzenliyor da da gerçeklefltirilen anket çal flmalar nda flletmelerin anketörlere yard mc olmalar talep edildi... K sa ad TÜ K olan Türkiye statistik Kurumu 2007 y l is istatistiklerinin ç kart lmas için imalat sanayinde faaliyet gösteren iflletmelere yönelik bir anket çal flmas bafllatt. TÜ K Malatya Bölge Müdürü fiemsettin Özcan konuyla ilgili olarak Odam za gönderdi- i bir yaz da, Kurumlar n n sorumlulu unda bulunan Malatya,, Bingöl ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren iflletmelerde Anket uygulamas na devam edildi ini ve çal flman n y l sonu itibar ile tamamlanaca n belirterek, iflletme yetkililerinin anketörlere gerekli olan yard mlar yapmalar n talep etti. Özcan de erlendirmesinde, "Anketörlerimizin bir soru ka d ile iflletmelerden elde edece- i bilgiler, ülkemizin kalk nma planlar ve y ll k programlar n haz rlanmas, milli gelir tahminlerinin yap lmas, ülkemizin ekonomik ve sosyal yap s nda meydana gelen de iflikliklerin izlenmesi, uluslar aras bilgi sistemine ve karfl laflt rmalara olanak sa lamas ve çeflitli araflt rmalara kaynak teflkil etmesi aç s ndan önem tafl maktad r. flletmelerden elde edilen bilgilerin gizlili i 5429 say l kanun ile güvence alt - na al nm flt r."dedi. Maliye Bakanl ndan flletmelere POS Cihaz Uyar s Maliye Bakanl flletmeleri POS Makinesi ve mprinter Cihaz Kullan m Konusunda Uyard. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) nin tarihli yaz s ekinde Odam za ulaflan Maliye Bakanl Gelir daresi Baflkanl Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Baflkanl n n yaz s afla dad r. Söz konusu yaz da mükelleflerce, kredi kart ile sat fl (POS) cihazlar n n kullan m ile ilgili uyar lara yer verilmifltir. Üyelerimizin yap lacak denetimlerde ma dur duruma düflmemeleri için POS cihaz kullan m konusundaki uyar lar dikkate almalar önemle rica olunur. "Bilindi i üzere bankalar ve kredi kart okuma cihaz (Pos makinesi ve imprinter cihaz ) veren di er kurumlar, vergi kimlik numaras baz nda verdikleri cihazlar n üye iflyerlerini ve bu iflyerlerinin ayl k kredi kart ile yapt klar sat fllar (sanal pos, kredi kart, banka kart -debit ve imprinter cihaz ile yap lan) günlük sat fl tutarlar baz nda ayl k dönenler halinde ilgili dönemi takip eden ay baflkanl m za göndermektedirler. Bankalardan al nan bu bilgilere göre, bankalar n kredi kart ile sat fl cihaz verdi i üye iflyerlerinin, bu cihazlar kullanarak yapt klar sat fl tutarlar ile mükelleflerin beyanlar karfl laflt r larak bilgiler aras nda uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakk nda denetimler yap lmaktad r. Baflkanl m zca, söz konusu denetimlerin bundan böyle ayl k dönemler halinde daha s k yap lmas planlanmaktad r. Yap lan vergi incelemelerinde mükelleflerin kredi kart ile sat fl ifllemi oldu u halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaral kredi kart ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karfl l n teflkil eden bedel alan n n bofl b rak larak ihmal edildi i, ilgili has lat n sadece matraj bildirimi tablosunda yer alan teslim ve hizmet bedeli ne dahil edildi i görülmektedir. Di er taraftan mükelleflerin kredi kart ile yapt klar sat fllar ile bunlara iliflkin olarak düzenledikleri sat fl belgeleri aras nda dönem kaymalar ve tutar uyumsuzluklar n n oluflmas n engellemek için mutlaka POS cihazlar ndan gün sonlar nda aksatmadan gün sonu ifllem raporunu almalar gerekmektedir." BAfiSA LI I Odam z Meclis Üyesi Say n.halil KARABULUT un Babas Say n Yusuf KARABULUT Vefat etmifltir. Merhuma Yüce Allah (c.c) tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileriz. ELAZI T CARET VE SANAY ODASI

3 Temmuz 2008 Sayfa 3 OSB deki müteflebbisler yemekli toplant da bir araya geldi... Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile faaliyette bulunan iflletme yetkilileri 07 Temmuz 2008 tarihinde Yenihal Dinlenme Tesislerinde düzenlenen toplant da bir araya geldi. Toplant ya kat lan Valisi ve OSB Müteflebbis Heyeti Baflkan Muammer Muflmal, burada yapt konuflmada, 2,5 y ld r OSB`deki ifl adamlar ile çal flt n an msatarak, l sanayicilerin yaflad klar s k nt lar bildi ini kaydetti. Sanayinin, Türkiye`nin en önemli sektörü oldu unu ifade eden Muflmal, ``E er bir millet üretemezse ve üretti ini satamazsa geliflmifl ülkeleri yakalamas o zenginli i yaratmas mümkün de il. Onun için sanayicilerin yapt gerçekten çok kutsal önemli görev. E er bir insan akflam evine r zk n temin etmeden dönüyorsa onun halini bir düflünün. Onun için Türkiye`nin üreten, çal flan, çal flt ran insanlara ihtiyac var`` dedi. Muflmal, ``Orta S n f`` olarak bilinen s n - f n, ildeki sanayiciler oldu unu, bu kesimin zor durumda kalmamas gerekti ini belirterek, sanayicilerin s k nt lar n çözmek, rahat üretim yapmalar n sa lamak için imkanlar nispetinde çal flt klar n kaydetti. Kente Coca Cola firmas n n yat r m yapaca- n hat rlatan Muflmal, flunlar söyledi: ``Bunun gibi yat r mlar n bundan sonra gelecek yat r mlar için bir güven tesis edece ini düflünüyorum. Son olarak Avrupa`dan gelen ifladamlar ile uzun süredir at l olan enjektör fabrikas hakk nda görüflüyoruz. Yine milyon Avro`luk kamyon fabrikas yat r m var. Biz onlara 100 dönüm arsa verdik. Havaalan n bitmesi, do al gaz n gelmesi ve bir kaç tane daha bunun itici sektörün gelmesiyle sanayicimizin de yat r mlar n büyütüp gelifltirmeleri halinde kentteki iflsizli e çare oluruz.`` Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan ve OSB Müteflebbis Heyeti 2. Baflkan Suat Öztürk, OSB`nin son 10 y lda büyük hamleler yapt n, son 3 y lda ise bu hamlelerini h zland rarak devam etti ini söyledi. Bugün 3. OSB`de 170 hektarl k alan oluflturuldu unu ifade eden Öztürk, flöyle konufltu: ``fieker Fabrikas ndan 768 dönüm, ayr ca özel bir mülkten 260 dönüm arsay mahkemelik olmadan kamulaflt rarak OSB bünyesine katt k. 768 dönümlük arsan n parsel ifllemleri devam ediyor. Coca Cola`ya verdi imiz 230 bin metre kare alan için hem arsa bedeli ald k hem de altyap y kendilerinin yapmalar n sa lad k. OSB`nin bu y l 50 hektarl k alan n n alt yap ihalesi yap ld. Yaklafl k 1 milyon YTL ödenek gönderildi, ama biz bakanlarla yapt m z görüflmelerde bu oran n yükseltilmesini talep ettik. Amac m z en az ndan alt yap n n yüzde 80`ini bitirmektir. Bu vesile ile, büyük s k nt lar yaflamas na ra men ilimizde istihdam yaratan ve gelece imize umutla bakan nesillerin yetiflmesine vesile olan bütün ifladamlar m za flükranlar m sunuyorum."dedi. Bölgesel Kalk nma Programlar ve Kalk nma Ajanslar fl dünyas olarak her platformda dile getirmemize ra men maalesef ülkemizin birinci gündem maddesini ekonomi oluflturamamaktad r. Özellikle 2008 y l bu anlamda büyük s k nt lar ile tüketilmeye devam edilmektedir. Ekonomiye odaklanmas gereken ülkemiz bugün tamamen ekonominin d fl nda halk m z umutsuzlu u iten bir süreç içerisine girmifltir. flsizli i önleyecek, ihracat art racak, üretimi teflvik edecek ve kaynaklar en iyi flekilde de erlendirecek heyecan ve moral gücü rafa kald r lm flt r. Ülkemiz gündemi bu fulü foto rafa yans rken, di er taraftan pekte gündem oluflturmayan ancak özellikle Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi nde bütün güç koflullara ra men üretimin yapan ifladamlar m z heyecanland ran gelifleler de yaflanmaktad r. Bas na da yans d gibi, Ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Baflbakan Yard mc s ve Devlet Bakan Say n Naz m Ekren ülkemizdeki geri kalm fl yörelerin kalk nd r lmas için haz rlanm fl olan k sa ad DAP, DOKAP ve KOP olan projeleri mercek alt na alm flt r. Bu kapsamda ülkemizde belirlenen 8 il Say n Ekren ile birlikte Baflbakanl k, DPT, Hazine ve Maliye müsteflarlar, SPK, BDDK ve MKB baflkanlar, Ziraat ve Halkbank genel müdürleri baflta olmak üzere birçok kurumdan çok say da bürokrat ile ziyaret edilmekte ve genifl kat l ml toplant lar ile ilin beklentileri ve yap labilecek çal flmalar yerinde tespit edilmektedir. Asl nda ülkemizin gündemini oluflturmas gereken ana konu bu olmal d r. Çünkü yaflanan bütün sorunlar n ve s k nt lar n bafl nda yoksulluk ve dolay s ile iflsizlik gelmektedir. Bu nedenle Say n Ekren n bafllatm fl oldu u bu çal flma bizleri heyecanland rm fl ve yar nlar ad na umutland rm flt r. Hükümetin GAP ile ilgili yapm fl oldu u çal flma ve aç klanan hedeflere paralel olarak di er kalk nma projelerinin de gündeme al nm fl olmas son derece do ru at lm fl bir ad md r. Zira lokal olarak yap lan çal flmalar sorunun çözümü noktas nda yetersiz kalacakt r. Ad geçen projeler baflta DPT, Üniversiteler, sivil toplum kurulufllar ve konunun uzmanlar taraf ndan uzun süre yap lan Suat ÖZTÜRK TSO Yön.Kur.Baflkan çal flmalar neticesinde belli bir noktaya getirilmifltir. Do u Anadolu Projesi (DAP) kapsam nda da Odam z etkin rol oynam fl ve haz rlanan raporlarda yer alm flt r. limizin bu anlamda SWOT analizi oluflturulmufl; güçlü, zay f, f rsatlar ve tehditlerimizin neler oldu u belirlenmifltir. jeopolitik konumu itibar ile Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinin merkezinde yer almakta ve ad geçen illere ulafl m olarak ayn mesafede bulunmaktad r. gerek ulafl m avantajlar, gerekse sahip oldu u bütün alt yap imkanlar bak m ndan baflta Tunceli ve Bingöl olmak üzere k smen de bölgedeki di er illere hizmet götüren bir il konumundad r. Türkiye ye özgü bir kalk nma modeli için, milli gelir hesaplar ndan çok, ayr nt l yerel ve bölgesel parametrelerin dikkate al nmas zorunludur. Aksi halde, sektörel kay plara ve d fla ba ml l klara yol açmakta ve bu olumsuz ekonomik tablo etik sorunlar da beraberinde getirmektedir. Dolay s ile illerin güçlü ve zay f yönlerinin iyi belirlenip, hem ulusal hem uluslararas kaynak kullan m n n rasyonel yap lmas ülkemiz kalk nmas aç s ndan önem tafl maktad r. Bu anlamda ilinin güçlü yönleri oldukça fazla, f rsatlar bölgemizdeki di er illerden daha çok, tehditlerinin büyük ço unlu unun ortadan kald r lma imkan bulunmaktad r. ilinin güçlü yönleri ve f rsatlar gelecekte, çevre illeri de kalk nd racak bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle Oda olarak büyük önem verdi imiz ve Bölgemizin kalk nmas nda önemli hizmetler verece ine inand m z Kalk nma Ajans kurulmas noktas nda n merkez olmas n beklemekteyiz. Say n Ekren in ziyaretinde de bu konu bütün ayr nt lar ile kendilerine takdim edilecektir. Sayg lar mla ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu ilk toplant s n yapt T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli taraf ndan, kad n giriflimcilerin say s n n art r lmas, kad nlar n ifl yaflam na özendirilmesi ve sivil toplum kurulufllar nda etkin rol almas için kurulun TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu nun ard ndan Odam z da kad n üyelerimizden oluflan ETSO Kad n Kurulu nu oluflturdu. Odam z bünyesinde kurulan ETSO Kad n Giriflimciler Kurulu ilk toplant s n Odam z Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut baflkan - nda11- Temmuz 2008 tarihinde yapt. Toplant ya Odam z üyesi kad n giriflimciler kat larak, Kurul Baflkanl na Elka San. Tic.Ltd.fiti. firma yetkilisi Remziye Can seçildi. Toplant da bir de erlendirme yapan Prof.Dr.Yamesim Aç k kurula büyük önem verdiklerini belirterek, nflallah bu kurulun çal flmalar nedeniyle ilimizdeki giriflimci kad n say s artacak ve kad nlar m z at l iflgücü olmaktan kurtulacaklard r. dedi. Kurul Baflkan Remziye Can da, kad nlar n ifl yaflam na at lmalar n önemi kadar sivil toplum kurulufllar nda da görev almas n beklediklerini ifade ederek, Bu do rultuda özellikle Oda seçimlerimizde kad nlar n meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu seçimleri için bilinçlendirilmesi önem tafl maktad r. dedi.

4 Temmuz 2008 Sayfa 4 Enerji Deste i Süresi Uzat ld n da içinde bulundu u 49 ile 2012`ye kadar "Enerji Deste i" sa lanacak Hazine Müsteflarl `n n 2004 y l nda ç kar lan 5084 say l "Yat r mlar n ve stihdam n Teflviki ile Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun"la getirilen enerji deste inin uygulamas na iliflkin tebli i 08 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete`de yay mland. Söz konusu yasa ile belli bir sosyo ekonomik geliflmifllik düzeyinin alt ndaki 36 ilde yap lacak yat r mlara çeflitli teflvikler getirilirken, daha sonra ç kar lan 5350 say l yasa ile kapsamdaki il say s 49`a ç kar lm flt. Enerji deste i uygulamas ndan hayvanc l k, organik ve biyo teknolojik tar m, kültür mantar yetifltiricili i ve kompostu, serac l k, sertifikal tohumculuk ve so uk hava deposu ile imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, e itim veya sa l k alanlar nda faaliyet gösteren, fiilen ve sürekli olarak asgari 10 iflçi çal flt ran yeni iflletmeler yararlanabiliyor. Yasa kapsam ndaki sektörlerden; entegre tesisler dahil üretim tesisleri ile, bu tesislere ait idari ve teknik birimler enerji deste inden yararland r l yor y l May s ay ve sonras dönem için asgari 10 iflçi çal flt ran iflletmelere enerji deste i oran yüzde 20 olarak uygulan yor. Bu orana; yeni iflletmelerde, 10 iflçinin üzerinde istihdam edilen iflçiler ve di er baz koflullar için 0.5`er puanl k ekleme yap l yor. Yararlan labilecek enerji deste i oran, organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgelerinde kurulu iflletmeler için elektrik enerjisi giderlerinin yüzde 50`sini, di er alanlarda kurulu iflletmeler için yüzde 40` n geçemiyor. Enerji deste i uygulamas, 31 Aral k 2008 tarihine kadar yap lacak. Ancak, nda içinde oldu u 49 ilde yap lacak yat r mlardan 31 Aral k 2007 tarihine kadar tamamlanamayanlarda iflletmeye geçifl tarihinden itibaren 5 y l, 31 Aral k 2008`e kadar tamamlanmas durumunda iflletmeye geçifl tarihinden itibaren 4 y l, 31 Aral k 2009`a kadar tamamlanmas durumunda da iflletmeye geçifl tarihinden itibaren 3 y l süreyle enerji deste i uygulanacak. Bakan Çelik fiem de kurs aç l fl törenine kat ld 22 Temmuz 2008 tarihinde a gelen Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, figem de gerçeklefltirilen ve fl-kur Müdürlü ü taraf da düzenlenen mesleki e itim kurslar n n aç l fl törenine kat ld. figem de gerçeklefltirilen törene, Bakan Çelik in yan s ra Valisi Muammer Muflal, ETSO Baflkan Suat Öztürk, kurum ve kurulufllar n müdürleri, kursiyerler, figem de faaliyet gösteren firma yetkilileri ve ilgililer kat ld lar. Törende bir de erlendirme yapa Bakan Faruk Çelik, meslek edinmenin önemi üerinde durarak, fl-kur destekleri ile düzenlenen meslek edindirici bu tür faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, herhangi bir mesle i olmayan bireylerin bu kurslar ile ifl ve sanat sahibi oldu una dikkat çekti. SGK Prim aff konusunada de inen Bakan Çelik, ''Bu primler birikmeyecek, y llara sarkmayacak. Dolay s yla bir af söz konusu olmayacak. Devlet alaca n zaman nda tahsil edecek hizmetlerini de zaman nda en sa l kl flekilde yapacak'' dedi. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik kurumu prim aff konusunda geçen 2 ayl k sürenin maalesef çok iyi kullan lmad n söyledi. fl Yetifltirme Kurslar fikur un E itim- stihdam hizmetleri kapsam nda Temmuz ay nda bafllat lan meslek edindirmeye yönelik yönelik Kaynakç - l k mesle inde 15 ve görme özürlülere yönelik Bilgisayar Programc l mesle inde 10 kiflilik kurslar ile istihdam garantili olmak üzere flgem de faaliyet gösteren iflletmelerde çeflitli branfllarda kurslar bafllat ld. Plastik Ambalajlama Sistemleri mesle inde 12, Bilgisayar Destekli Tasar mc l k mesle inde 12, G da Paketleme Teknikleri mesle inde 12, Tekstil Mamulleri malat mesle inde 20, Ka t Peçete Üretimi ve Paketleme Teknikleri mesle inde 14, Tekstil Mamulleri Üretimi (Yatak-Yorgan yap m ) mesle inde 15 kifli olmak üzere toplam 110 kursiyer için kursar aç ld. Yeni Asgari Ücret 1 Temmuz da yürürlü e girdi... Y lsonuna kadar geçerli olacak yüzde befl zaml yeni asgari ücret 1 Temmuz 2008 itibari ile yürürlü e girdi Yeni zam sonras nda 16 yafl ndan büyük ve bekâr bir asgari ücretlinin eline geçim indirimi dâhil ayl k net ytl, geçecek. Ayn kiflinin 1 Ocak- 31 Haziran tarihleri aras nda net kazanc ise 481,55 yeni lirayd. Kap c lar için asgari ücret ise brüt 638,70, net ytl olacak. Yeni düzenleme, asgari ücret üzerinden yap lan kesintileri ve iflverene maliyeti artt racak. Asgari ücretten 16 yafl büyükler için yap lan kesinti ,16 yafl ndan küçükler için de ytl yi bulacak. Asgari ücretin iflverene toplam maliyeti 16 yafl ndan büyük iflçiler için 776,02, 16 yafl ndan küçük iflçiler için yeni türk liras olacak. "Tek Ad mda Yat r m Bürosu" Kuruldu... Baflbakanl n 2008/10 say l genelgesi gere ince; her l Valili i bünyesinde kurulmas öngörülen,"tek Ad mda Yat r m Bürosu" da Temmuz ay içerisinde kuruldu. Valili in görevlendirmesiyle, Sanayi ve Ticaret l Müdürlü ü taraf ndan kurulan"tek Ad mda Yat r m Bürosu"nun temel amac sanayi kurulufllar ile yat r m yapmak isteyen müteflebbislerin sorunlar n dinlemek ve çözmek, giriflimcilere yat r m öncesi, yat - r m aflamas nda ve yat r m sonras ihtiyaç duyacaklar bilgilendirme ve rehberlik gibi destek hizmetleri vermek; bölgede bulunan cazip ve uygun yat r m alanlar konusunda yat r mlar n tan t m faaliyetlerinde bulunmak. "Tek Ad mda Yat r m Bürosuna" e-posta adresinden numaral telefonlardan ulafl labilece i belirtilirken büronun yöneticili ini Sanayi ve Ticaret l Müdürü Muhammed Polat n yapaca aç kland. Tatar Baraj n n temeli törenle at ld Temmuz 2008 tarihinde Ankara da gerçeklefltirilen törenle ülkemizin de iflik bölgelerinde yap lacak olan 61 Hidroelektrik Santralin temeli efl zamanl olarak at ld. Ankara daki törene çok say da bakan ve milletvekili de kat ld. Tören s ras nda Karakoçan lçesi Tatar Baraj temel atma törenine telekonferans sistemi ile ba lant sa land. Vali Muammer Muflmal, Peri suyu üzerinde kurulacak baraj n yap m nda yaklafl k bin kiflinin çal flaca n, baraj n tamamlanmas yla birlikte y lda 364 milyon Kwh elektrik üretilece ini belirterek, "Tatar Baraj ve Hidroelektrik Santrali nin yap m n 2010 y l Eylül ay içerisinde bitirmeyi planl yoruz. Projenin bölgemize ve ülkemize hay rl olmas n diliyorum" diye konufltu.

5 Temmuz 2008 Sayfa 5 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi Temmuz tarihleri aras nda da a rlanan TO Üyeleri çeflitli ziyaretlerin yan s ra limizin tarihi ve turistik mekanlar n gezerek daha yak ndan tan ma f rsat buldular. TO Heyeti, program kapsam nda Valisi Muamer Muflmal, Belediye Baflkan M.Süleyman Selmano lu, ELG AD, MÜS AD, fiGEM ve OSB ziyaretlerinde bulundular. Tarihi Harput beldesi baflta olmak üzere, Keban Baraj, Hazar Gölü ve n çefltili mekanlar n iki gün boyunca gezen TO heyeti flehirin turuzim, tarih, musiki ve mutfak kültürünün etkileyici oldu unu vurgulad lar. Ticaret ve Sanayi Odas Konferans Salonunuda yap lan toplant da ilin ekonomi ve sanayi hakk nda TO heyetine bilgiler veren ETSO Baflkan Suat Öztürk yat r mc lar aç s ndan n önemli f rsatlar sundu unu ve bu f rsatlar n ifldamlar m z taraf ndan iyi de erlendirilmesi gerekti inin alt n çizdi. TO Baflkan Murat Yalç ntafl da de erlendirmesinde 'a çok önem verdiklerini belirterek, "' n ihracat n n önemli bir k sm üzerinden görünmüyor baflka iller üzerinden görünüyor. Dolay s yla baflka iller üzerinden görünen ihracatlar toplad m z zaman n ne kadar h zl bir büyüme içinde oldu unu görüyruz. hakikaten bu h zla büyüyecek olursa, Do unun Paris'i olacakt r" dedi. Belediye Baflkan M.Süleyman Selmano lu da konuflmas nda bütün yat r mc lar n önünde sayg ile e ildiklerini belirterek, nsan m za ifl ve afl sa layan bütün yat r mc lar n önünde biz sayg ile e iliyoruz. Ve limizde yat r m düflüncesinde olan bütün müteflebbislerimize Valilik, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odas olarak her türlü yard ma haz r z. dedi. Valisi Muammer Muflmal ise konuflmas nda Bulufluyor çal flmas kapsam nda ilin öne ç kan yat r mlar n n tespiti aç s nda önemli bir rapor ortaya ç kt n belirterek, Bu çal flman n sonuçlar n bütün ifl adamlar m za sunmaya haz r z. Çal flma sonras flunu gördük ki, hakikaten çok k sa bir süre içerisinde sahip oldu u avantajlar ile do unun bir çekim ve yat r m merkezi olacakt r. Bu vesile ile ilin gelece inin parlak oldu unu bütü samimiyetimle ifade etmek istiyorum. dedi.

6 Temmuz 2008 Sayfa 6 BASEL - II Uygulamas Ertelendi 1 Ocak 2009 itibar ile uygulanmas na geçilece i daha önce aç klanan Basel ll uygulamas n n Bankac l k Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) taraf ndan yap lan aç klama ile ileri bir tarihe ertelendi i bildirildi. BDDK n n konuyla ilgili olarak yapt açaklamada flu bilgiler verildi: "Konuyla ilgili olarak Bilindi i üzere, kamuoyunda Basel-II olarak an lan Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlar n n Uluslararas Düzeyde Uyumlaflt r lmas çal flmas, Haziran 2004 te yay mlanm fl, Haziran 2006 da ise geniflletilerek yürürlükteki di er sermaye düzenlemelerini de içerecek flekilde nihai halini alm flt r. Söz konusu çal flma Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 14 Haziran 2006 tarihli, 2006/48 ve 2006/49 say l Direktifleri ile de Avrupa Birli i (AB) müktesebat na dâhil edilmifltir. Basel- II hükümlerinin AB müktesebat na dâhil edilmesi sonucunda Kurumumuz uygulamalar n n da AB müktesebat esas al - narak yürütülmesi gere i hâs l olmufltur. Mevcut durumda, Türk Bankac l k Sisteminde sermaye yeterlili inin hesaplanmas 1 Kas m 2006 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan "Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmelik" esas al narak yap lmaktad r. Söz konusu Yönetmelik ile Basel-II nin getirdi i temel de iflikliklerden biri karfl lanm fl ve Haziran 2007 itibar yla operasyonel risk kalemi sermaye yeterlili i hesaplamalar na dâhil edilmifltir. Dolay s yla, Kurumumuzca Basel- II ye iliskin AB Direktiflerine k smen uyumlu sermaye yeterlili i hesaplamas na geçilmifltir. Hali haz rda, dünya çap ndaki birçok ülkede Basel II ye uyum çal flmalar devam etmektedir. Ülkemizde de, Basel-II nin Türkiye de faaliyet gösteren bankalarca uygulanmas na iliflkin çal flmalar bir program dâhilinde Kurumumuzca yürütülmektedir. Buna iliflkin bir yol haritas daha önce kamuoyuna aç klanm fl ve bu çerçevedeki çal flmalar halen sürdürülmektedir. Türk Bankac l k Sektörünün Basel- II ye tarihinde geçifline yönelik Kurumumuzca yürütülen çal flmalar sonucunda önemli mesafeler kaydedilmifl olmakla beraber, son dönemde uluslararas finansal piyasalarda yaflanan sebepleri ve etkileri derin ve belirsiz geliflmeler fl - nda özellikle seküritizasyon ve likidite riski aç lar ndan Basel- II uzlafl fl nda eksiklikler tespit edilmifltir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi amac yla ilgili dokümanlarda de ifliklik çal flmalar n n uluslararas düzeyde devam etti i bilinmektedir. Bahsi geçen de ifliklik çal flmalar yan nda, uygulama sonuçlar bu süreçte oldukça önemli olan Türk Ticaret Kanunu tasar s n n henüz yasalaflmamas, finans ve reel sektör temsilcilerinin Basel-II nin uygulanma zamanlamas na iliskin görüflleri de dikkate al - narak bankalar n sermaye yeterlili inin ölçümünde esas al nacak kredi riskinin derecelendirmeye dayal olarak hesaplanmas na iliflkin uygulaman n ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüfltür." Slovenya da 22 Yat r m Projesi Türk müteahhitlik firmalar n n ilgisi bekleniyor Slovenya n n y llar n kapsayan bir ulusal kalk nma plan kabul etti i ve buna göre 22 büyük yat r m projesi gerçeklefltirilece i ve bunlar aras nda serbest bölgeler kurulmas, spor ve turizm yat r mlar, demiryollar ve otoyol inflaat ile sa l k hizmetlerinin yenilenmesi gibi alanlar bulundu u Slovenya Kalk nma Bakanl nca aç klanm flt r. Söz konusu projeleri Türk müteahhitlik firmalar - n n ilgi göstermesi ve detayl bilgi al nmas hususunda stanbul da bir ofis aç ld da belirtilmektedir. rtibat bürosunun bafl nda Danile Vehovar n yer ald belirtilmekte olup, mail adresinden yada nolu irtibat telefonundan iletiflimin sa lanabilece i ifade edilmektedir.... Bosna Hersek vize kurallar nda AB ye uydu... B osna Hersek, Avrupa Birli i ile uyum çal flmalar kapsam nda yabanc lar n seyahat, ikamet ve s - nmalar na iliflkin kanunda de iflikli e gitti. Yeni düzenlemeye göre ülkeye seyahat edecek reflit olmayan yabanc lar n s n r polisine anne, baba veya yasal vasileri taraf ndan düzenlenmifl ve yetkili makamlarca onaylanm fl bir izin belgesi göstermeleri gerekiyor. Ayr ca anne ya da babas n n pasaportunun refakat hanesinde kay tl olan kifliler ise pasaport sahibiyle birlikte seyahat etmeleri gerekiyor. Yeni uygulamalar Bosna Hersek s n r polisi taraf ndan titizlikle yürütülüyor ve flartlara uymayan kifliler s n r kap s nda bekletiliyor. Suudi Arabistan n yeni vize uygulamas Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB)den al nan, D fliflleri Bakanl n n yaz s na atfen, Riyad Büyükelçili imizden al nan notaya göre, Suudi Arabistan n "ifl görüflmesi (business)" vizesi uygulamas çerçevesinde, konumlar n belgelemeleri halinde, flirket ve müessese sahiplerine, flirket yönetim kurulu baflkanlar na, flirket genel müdürlerine ve yat r m amac yla Suudi Arabistan a gitmek isteyen ifladamlar na, kendileri için Suudi Arabistan dan davet gelsin veya gelmesin, 12 ay müteaddit giriflli ziyaret vizesi verilmesi hususunda tüm ilgili Suudi d fl temsilciliklerine talimat verildi i belirtilmektedir. SRC Belgesi ile ilgili süre uzat ld Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rma Genel Müdürlü- ü taraf ndan 02/05/2008 tarihinde yay nlanan genelge ile, karayolu ile yük ve yolcu tafl mac l faaliyetlerinde kullan lan ticari araçlarda çal flan floförlerin, SÜRÜCÜ MESLEK YETERL L K BELGES almalar için son tarihin oldu u duyuruldu. Bu tarihten sonra Belgesi olmayan sürücülere önemli miktarlarda para cezas uygulanacak. Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rma Genel Müdürlü ü nün konuya iliflkin Genelgesi: Malumlar oldu u üzere, tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Karayolu Tafl mac l k Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik E itimi Yönetmeli i nin Geçici 2 inci maddesine göre do rudan veya Geçici 3 üncü maddesine göre e itimden muaf olarak s navla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler için belirlenen müracaat süresi tarihinde sona ermifltir. Ancak, daha önce sadece flehirleraras ve flehir içi eflya/yük tafl mac l nda çal flan sürücüler ile flehirleraras yolcu tafl mac l nda çal flan sürücülerin "Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" bulundurmalar zorunlu iken, 8 fiubat 2008 tarih ve tarihli resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 5728 say l Temel Ceza Kanunlar na Uyum Amac yla Çeflitli Kanunlarda ve Di er Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanunla, 4925 say l Karayolu Tafl ma Kanunu nun 5 inci Maddesine; "Ayr ca, karayoluyla yük ve yolcu tafl mac l faaliyetlerinde kullan lan ticari araçlarda çal flan floförlerin, Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi almalar zorunludur" cümlesi eklenmek suretiyle, flehir içi yolcu tafl mac l nda çal flan sürücüler de bu kapsama dahil edilmifl ve böylelikle tüm ticari araç sürücülerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almalar zorunlu hale getirilerek kapsam geniflletilmifltir. Bu nedenle, kapsama yeni dahil olan ve do rudan (e itim ve s navdan muaf olarak) Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakk ndan faydalanmak için müracaat etmek isteyen sürücülerin bu haktan faydalanmalar n ve bu müracaatlar n incelenmesini, de erlendirilmesini ve Mesleki Yeterlilik Belgelerinin düzenlenerek zaman nda kendilerine teslim edilmesini teminen; 1) Karayolu Tafl ma Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik E itimi Yönetmeli i nin Geçici 2 nci maddesine göre do rudan (e itim ve s navdan muaf olarak) veya Geçici 3 üncü maddesine göre e itimden muaf, ancak s navla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler için belirlenen müracaat süresinin tarihine kadar uzat lmas, 2) fiehirleraras yük ve yolcu tafl mas yapan araç sürücüleri d fl nda kalan sürücülerden tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmamas, uygun görülmüfltür. Not: Sürücülerin belirtilen tarihe kadar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almamalar halinde çeflitli cazi ifllemler ile karfl laflaca Resmi Gazete de yay mlanm fl olup, ceza miktarlar 8 fiubat 2008 tarih ve say l Resmi Gazete de yer almaktad r.

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı