Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13 Sayý:6 BOSCH GENEL MÜDÜRÜ HERMAN BUTZ KUTSO NUN KONUÐU OLDU KUTSO, ÜYELERÝNÝN SOSYO-EKONOMÝK O-EKONOMÝK ONOMÝK VE DEMOGRAFÝK PROFÝLÝNÝ TESPÝT ETME ÇALIÞMALARINA BAÞLADI

2

3 BAÞYAZI Kýymetli hemþerilerim, Deðerli dostlar; Günümüzün deðiþen ekonomik þartlarýna uyum, hem kendimiz ve hem de sorumluluðunu üstlendiðimiz insanlarýn mutluluðu ve geçimi demek olan iþimizin saðlýklý bir þekilde devamýný ve büyümesini saðlamak ve bunun gibi daha sayamadýðýmýz bir sürü baskýlar altýnda kalarak, stres ve gerginlikler içinde iþ hayatýmýzý sürdürmeye çalýþýyoruz. Bu yazýmda da benim çok beðendiðim, beni rahatlatan ve adeta yol haritam olarak kabul ettiðim aþaðýdaki yazýyý sizinle paylaþmak istedim. Umarým beðeneceksiniz, Sevgilerimle. ESKÝ BÝR KÝTABEDEN Gürültü ve patýrtýnýn ortasýnda sükunetle dolaþ; Sessizliðin içinde huzur bulunduðunu sakýn unutma Baþka türlü davranmak, açýkça gerekmedikçe; Herkesle dost olmaya çalýþ, Ama kimseye teslim olma... NÝHAT DELEN KUTSO Telaþsýz, açýk ve seçik konuþ, Meclis Baþkaný Baþkalarýna da kulak ver, Aptal ve cahil olduklarý zaman bile dinle onlarý: Çünkü dünyada herkesin bir hikayesi vardýr. Yalnýz planlarýnýn deðil, baþarýlarýnýn da tadýný çýkarmaya çalýþ, Ne kadar küçük olursa olsun, iþinle ilgilen. Çünkü, hayattaki dayanaðýn odur. Olduðun gibi görün, Sevmediðin zaman asla, sever gibi yapma!!! Aþka burun kývýrma sakýn; O çöl ortasýnda çimenli bir yerdir. Yýllarýn geçmesine öfkelenme, Gençliðe yakýþan þeyleri, gülümseyerek teslim et geçmiþe Ara sýra isyana yönelecek gibi olsan bile hatýrla ki, Kainatý yargýlamak imkansýzdýr, Onun için, kavgalarýný sürdürürken bile, kendi kendinle barýþ içinde ol; Görmeye çalýþ ki, bütün pisliðine ve kalleþliðine raðmen dünya yine de güzeldir. 1

4 BOSCH GENEL MÜDÜRÜ HERMAN BUTZ KUTSO NUN KONUÐU OLDU Odamýz tarafýndan ilimize davet edilen Bosch Sanayi ve Ticaret A.Þ. Genel Müdürü Hermann BUTZ, Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan Kütahya da misafir edildi. Hilton Garden Inn Kütahya Otel de 27 Mayýs 2010 Perþembe günü onuruna verilen akþam yemeðinde, odamýz yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Yemekli toplantýya, Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, I.ve II. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteþebbis Heyeti yetkilileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, daire müdürleri de katýldý. Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen ve Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet Özotraç ýn ev sahipliðinde yapýlan toplantýda, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, yemek öncesinde, ilimizle ilgili kýsa bilgilendirmenin ardýndan, ilimizin maden ve enerji kaynaklarý, tarým, hayvancýlýk, arazi varlýðý gibi varlýklarý hakkýnda bilgi verdi. Ýlimizdeki yatýrým avantajlarýndan bahisle, önemli merkezlere ve limanlara olan ulaþým imkânlarý hakkýnda bilgi vererek, yatýrýmcýlar için ilimizin cazibe merkezi olduðunu belirtti. Bu kapsamda, birinci organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunan sektörler ve firmalar hakkýnda bilgiler vererek, yaþanan ekonomik krize raðmen geliþme gösteren önemli firmalarýn bulunduðunu ifade etti. Ayrýca altyapý çalýþmalarý devam eden, merkez ikinci organize sanayi bölgemizde tahsisi devam eden yatýrým alanlarýna iliþkin parselasyon bilgilerini verdi. Ýlimizde üçüncü organize sanayi bölgesi özelliðini taþýyan ve uluslar arasý zafer havaalanýna yakýn bölgedeki organize sanayi bölgesi, haziran ayý içerisinde ihalesi yapýlacak olan Uluslar arasý Zafer havaalaný hakkýnda ve ilçelerimizde bulunan organize sanayi bölgeleri hakkýnda bilgiler vererek sözlerini tamamladý. Birlikte yenilen akþam yemeðinin ardýndan konuðumuz, Hermann Butz, Bosch firmasýnýn 100. Kuruluþ yýlýný kutladýklarýný belirtti. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Þ. nin kuruluþundan bugüne kadar geçen sürece iliþkin kýsa tanýtým filmi, toplantýya katýlanlar tarafýndan izlendi. 2

5 Misafirimiz BUTZ un, Kütahya daki ikinci gününde ise Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen ve Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet Özotraç ýn eþliðinde, Kütahya Merkez 1.Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Erefe Dokuma ve Kumaþçýlýk Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi ve Orcia Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi yetkilileri ziyaret edildi. Firmalara yapýlan ziyaretlerde, Erefe Dokuma ve Kumaþçýlýk Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi yetkilisi Vedat Sun, firma hakkýnda genel bilgiler vererek, Kütahya nýn sanayi þehri olma yolundaki istekli olduðundan bahisle, sanayinin sektörel anlamdaki geliþim yönünü belirleme konusundaki görüþlerini aktardý. Bu konuda Herman BUTZ un yönlendirici önerilerinin olup olamayacaðýný sordu. Sayýn BUTZ ise, öncelikle geliþmeyi düþündükleri öncelikli sektörün belirlenmesi gerektiðini ifade ederek, geliþmenin otomotiv sektörü yönünde olmasý durumunda, çok geniþ bir yan sanayinin de varlýk göstermesi gerektiðini belirtti. Erefe Dokuma ve Kumaþçýlýk Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi yetkilisi Vedat Sun, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Orcia Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi ne yapýlan ziyarette ise heyetimizi Orcia Otomotiv A.Þ. Koordinatörü Oktay Uzun karþýladý. Kendisi ile yapýlan sohbette Orcia Otomotiv fabrikasýnda yapýlan üretim, istihdam durumu hakkýnda bilgiler verdi. Ayrýca Orcia grubunun diðer yatýrýmlarý hakkýnda genel bilgiler veren Uzun, Kütahya daki yatýrým sürecine iliþkin fikirlerini paylaþtý. Ýlimizde gümrük müdürlüðü bulunmamasý nedeniyle yaþanan zorluklarý ifade ederek, Bursa iline de demiryolu baðlantýsýnýn olmasý gerektiðini ve bu konuda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý ndan destek beklediklerini belirtti. Firma ziyaretlerinin ardýndan, Sayýn Butz a Kütahya Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi yatýrým alanlarý gezdirilerek, buradaki imkânlar hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkan Vekilimiz Ýsmet Özotraç ve Meclis Baþkanýmýz Nihat Delen tarafýndan kendisine bilgiler verildi. Butz, ilimizden ayrýlýrken yaptýðý deðerlendirmelerde, ilimizde bulunmaktan duyduðu memnuniyeti ifade etti. Kütahya ya gelerek, Kütahya yý tanýma fýrsatý bulduðunu, burada edindiði bilgilerin ve yatýrým imkânlarýnýn kendileri tarafýndan deðerlendirileceðini belirterek, yapýlan ev sahipliði için teþekkürlerini ifade etti. 3

6 ODAMIZ MAYIS AYI MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI 4

7 diðer üniversiteler, özel sektörde faaliyet gösteren bazý iþletmeler ile de iþbirliði yaparak, faaliyetler gerçekleþtirdikleri hakkýnda bilgi verdi. Üniversitesanayi iþbirliðinin güçlendirilmesi çerçevesinde, ticaret ve sanayi odalarýnýn öneminin altýný çizerek, iþ dünyasý temsilcilerinden, üniversite - sanayi arasýnda köprü iþlevi gören bir yapýnýn oluþturulmasýný talep ettiklerini ifade etti. Misafirlerin Meclise hitaplarýndan sonra, Mayýs ayý Meclis toplantýmýz, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ile devam etti. Nisan ayý toplantý tutanaðý, gelir-gider raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Gündemin son maddeleri olan kurum ve kuruluþlardaki temsilcilerimizden bilgi sunumu ve dilek ve temenniler bölümü ile toplantý sona erdi. 1.ÝNÞAAT MALZEMESÝ SATICILARI ZÝRVESÝ ANKARA'DA GERÇEKLEÞTÝ TOBB BAÞKANI M.RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU NUN DA KATILDIÐI ZÝRVEYE, ODAMIZI VE ÝNÞAAT SEKTÖRÜNÜ TEMSÝLEN MEHMET BACACI VE MUSTAFA KIZIKLIOÐLU KATILDI. Ýnþaat malzemesi satýcýlarý, TÝMFED (Tesisat Ýnþaat Malzemecileri Federasyonu) ve TOBB (Türkiye Odalar Borsalar Birliði) organizasyonunda, ATO'nun katkýlarýyla 08 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da bir araya geldi. 1. Ýnþaat Malzemesi Satýcýlarý Zirvesine yurdun dört bir yanýndan gelen ve TÝMKODER tarafýndan karþýlanan katýlýmcýlar, ATO ya getirilerek kayýt yaptýrmasýnýn ardýndan Anýtkabir e ziyarette bulundu. Ata nýn huzurunda saygý duruþunun ardýndan Anýtkabir i gezen katýlýmcýlar öðle yemeðinin ardýndan TOBB Baþkaný ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalarý Birliði (Eurochambres) Baþkan Yardýmcýsý M. Rifat Hisarcýklýoðlu nun Türkiye Ekonomisi konferansýný dinlemek için ATO konferas salonunda bir araya geldi. Konferansýn ardýndan oluþum sürecinden bugüne kadar desteklerinden dolayý TOBB M. Rifat Hisarcýklýoðlu'na TÝMFED Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Dönmez tarafýndan, ATO Baþkaný Sinan Aygün'e ise TÝMFED Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Emin Ayar tarafýndan teþekkür plaketi takdim edildi. Plaket töreninin ardýndan baþlayan 1. Ýnþaat Malzemesi Satýcýlarý Zirvesinde geniþ kapsamlý bir sektör deðerlendirmesi yapýldý. Zirveye, odamýzý ve inþaat sektörünü temsilen Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi ve Ýnþaat Malzemeleri ve Tesisatý Sektörü olan 4.Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Mehmet Bacacý ile, Ýnþaat Malzemeleri ve Tesisatý Sektörü olan Odamýz 4.Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa Kýzýklýoðlu katýldý. Panelin ilk konuþmasýný gerçekleþtiren TÝMKODER Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Ayar, TOKÝ nedeniyle sektörde oluþan sorunlar ve çözüm önerilerine deðinirken, TÝMDER Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ali Yalçýn Tung, sektörümüzde karþýlaþan yasal mevzuatlardaki olumsuzluklara dikkat çekti. Konuþmasýný yapmak üzere sözü devralan ANTÝMDER Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Üstem ise; yapý marketlerin maðazacýlýk sektörüne etkileri hakkýnda bilgi aktardý. BURTÝMDER Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Duman; standart ve standardizasyon hakkýnda konuþmasýný gerçekleþtirirken, FÝMSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Durmuþ Arýcan; sektörde uygulama sýrasýndaki eksiklikler ve eðitim sorunu üzerine sunum yaptý. DÝMSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Çetinkaya ise üretici ve bayi iliþkilerine deðinirken, SÝMSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Abdullah Þahin; bildiriminde satýþ kanallarý sorunlarý ve çözüm önerileri hakkýnda görüþlerini ifade etti. Panelin son konuþmasýný gerçekleþtiren TÝMDER Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Dönmez ise; TÝMFED in kuruluþ nedenleri, oluþum süreci ve yol haritasý hakkýnda bilgi verdi. Sektörel sorunlar için TÝMFED üyesi derneklerin üyesi olsun olmasýn tüm sektör paydaþlarýnýn sorun, çözüm önerileri ve fikirlerine kapýlarýnýn açýk olduðunu belirten Dönmez'in konuþmasýnýn ardýndan gerçekleþen soru cevap bölümü ile zirve sona erdi. 5

8 ÇEVRE ODA VE BORSALAR BÖLGE TOPLANTISI BÝLECÝK TE YAPILDI Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý, 09 Haziran 2010 Çarþamba günü dördüncüsü düzenlenen Çevre Oda ve Borsalar Bölge Toplantýsý na ev sahipliði yaptý. Çevre illerin Oda Baþkanlarý ve Meclis Baþkanlarýnýn yaný sýra Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin de katýldýðý bölge toplantýsýnda sanayi ve ekonomi ele alýndý. Oda üyelerinin birbirleri ile tanýþmalarýnýn yanýnda sektörler arasý iletiþimin kurulmasý, projeler hazýrlanmasý ve illerin kalkýnmasýna iliþkin görüþ alýþveriþinde bulunulmasý amaçlandý. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý'nda buluþan Oda Baþkanlarý, Meclis Baþkanlarý, Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda Genel Sekreterleri önce SÝLKAR Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Þ. i, ardýndan GRANÝTAÞ Granit Sanayi ve Pazarlama A.Þ. i ziyaret ettiler. Fabrikalar ve yapýlan üretimler hakkýnda bilgi alan heyet, ardýndan Þeyh Edebalý Türbesi'ni ziyaret ederek burada hatýra fotoðrafý çektirdi. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Özünlü: Bölge Oda Baþkanlarý istiþare toplantýsýnýn 4.sünü Bilecik'te yapýyoruz. Bundan önce Eskiþehir Ticaret Odasý nda, Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý nda ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý nda yaptýk. Biz Eskiþehir Ticaret Odasý, Eskiþehir Sanayi Odasý, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý, Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasý ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlarý, Meclis Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu üyeleri ile periyodik olarak bu toplantýlarý yapýyoruz. Hemen hemen her ay bir toplantýmýz oluyor. Bundan sonraki toplantýlarýmýz, Eskiþehir, Bozüyük ve Kütahya da devam edecektir. Üyelerimizin birbirleriyle tanýþmasý, sektörler arasý iletiþim kurulmasý, birlikte projeler üretilmesi ve ilimizin kalkýnmasý için birbirimize örnek olmak amacýyla bu toplantýlara baþladýk. Ýlk önce ev sahibi olarak gelen misafirlerimizi Odamýzda aðýrladýk, ardýndan SÝLKAR ve GRANÝTAÞ firmalarýný gezdik. Bilecik ilinin tanýtýmý açýsýndan tarihi bir öneme sahip olduðunu düþündüðümüz Þeyh Edebalý Türbesi'ni ziyaret ettik ve son olarak ACAR Restoranda düzenlenen Ýstiþare Toplantýsý ný yaptýk dedi. 6

9 Ayrýca Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Serteser de bundan sonraki yapýlacak olan toplantýlar için gündem maddeleri belirleyebileceklerini, böylece toplantýlarýn daha verimli geçebileceðini dile getirdi. Bilecik te düzenlenen istiþare toplantýsýna, Eskiþehir Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Savaþ M. ÖZAYDEMÝR ve Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Meclis Baþkaný Nihat DELEN ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet ÖZÜNLÜ, Meclis Baþkaný Erdal ERÞAN, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Osman TEKELÝ ve Yönetim Kurulu üyeleri, Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail KARAMAN ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskiþehir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Harun KARACAN, Meclis Baþkaný Metin GÜLER ve Yönetim Kurulu üyeleri, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü SERTESER, Meclis Baþkaný Mustafa HANCIOÐLU ve Yönetim Kurulu üyeleri katýldý. KUTSO Yönetim Kurulundan hemþehrimize ziyaret. Çevre Odalar Bölge toplantýsý için Bilecik te bulunan KUTSO Yönetim Kurulu, Bilecik Belediye Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Osman GEZGÝN i makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, Meclis Baþkaný Nihat DELEN, Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Kamil SARPAÞAR ile Mehmet Uður ATAKAN katýldý. Bilecik Belediye Baþkan Yardýmcýsý Osman GEZGÝN, kendisine yapýlan bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Belediye Baþkanlýðý olarak Bilecik ilinde baþlatýlan 11 büyük proje hakkýnda bilgi verdi. GEZGÝN, Kütahya yý çok sevdiðini, halen Kütahya da bulunan akraba ve dostlarýný ziyaret için sýk sýk gelmeye çalýþtýðýný belirtti. Bilecik için çok önemli deðiþim projelerinin yürütüldüðünü gören Yönetim Kurulumuz, Kütahyalý bir hemþehrimizi böyle önemli görevlerde görmekten duyulan memnuniyeti belirterek, kendisine Kütahyalý Ressam Ahmet YAKUPOÐLU nun eserlerinden oluþan Rengarenk Kütahya kitabý hediye edildi. 7

10 KÖÞEYAZISI KEKA 2010 YILI 4.YÖNETÝM KURULU TOPLANTISI UÞAK TA YAPILDI TOPLANTIYA ODAMIZ YÖNETÝM KURULU BAÞKANI NAFÝ GÜRAL KATILDI Merkezi Kütahya da olan ve Afyonkarahisar, Manisa, Kütahya ile Uþak illerini kapsayan Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý 2010 yýlý 4. Yönetim Kurulu toplantýsý Uþak ta gerçekleþtirildi. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi Güral ýn da katýldýðý toplantýya, Kuzey Ege Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe, Afyonkarahisar ve Uþak Valileri, Uþak Belediye Baþkaný ve bu illerin Ýl Genel Meclisi Baþkanlarý ile Ticaret ve Sanayi Odasý temsilcileri katýldý. Vali Þükrü Kocatepe toplantý öncesi gazetecilere yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; 4. Yönetim Kurulu toplantýmýzý Uþak ta yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dönem içerisinde gerçekleþtirilen faaliyetleri deðerlendireceðiz. Ýzmir Kalkýnma Ajansý tarafýndan logomuza yönelik yapýlan itirazý deðerlendirip yeni logo seçilmesini tartýþacaðýz. Ajans personelinin performans deðerlendirme raporu onaylanacak. Yatýrým Destek Ofisleri'nin faaliyete baþlama tarihini belirleyeceðiz. Yeni personel istihdamýna yönelik karar, Mart-Nisan 2010 gelir-gider cetveli, web sitesine yönelik hizmet alýmý, reklam ve tanýtým faaliyetleri, kurumsal hat alýmý gibi konularý da görüþeceðiz. Uzman personelin eðitimine yönelik Genel Sekreter'e yetki verilmesi ve yýllýk eðitim bütçesinin belirlenmesi hususlarý da karara baðlanarak, Coðrafi Bilgi Sistemleri'nin temini hususunu da kararlaþtýracaðýz. Toplantýnýn ajansýmýzýn baðlý olduðu illerimize hayýrlar getirmesini temenni ediyorum HUKUK MÜÞAVÝRLÝÐÝNDEN ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ DUYURU ÝSTÝRAHATLI OLAN ÝÞÇÝLERÝN ÝÞYERÝNDE ÇALIÞMADIKLARINI BÝLDÝRMEYEN ÝÞVERENLERE ÝDARÝ PARA CEZASI GETÝRÝLDÝ 12 Mayýs 2010 tarihli Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren Ýstirahatli Olan Sigortalýlarýn Ýþyerinde Çalýþmadýklarýna Dair Bildirimin Ýþverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu na Gönderilmesine Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Teblið ile getirilen yeni bir hükme göre, bundan böyle hasta olup doktora giden ve istirahat (rapor) alacak olan iþçilerin istirahatlý olduklarý sürelerde iþyerinde çalýþmadýklarý, iþverenleri tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumu na elektronik ortamda (internet kanalýyla) gönderilecektir. Söz konusu tebliðe göre iþverenlerce; - 10 günden kýsa süreli istirahatlarda istirahatýn bittiði günü takip eden 5 iþ günü içinde, - 10 gün ve daha uzun süreli istirahatlarda ise 10 ar günlük sürelerin bittiði günü takip eden 5 iþ günü içinde, - Son 10 günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiði günü takip eden 5 iþ günü içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu nun internet adresindeki ÝÞVEREN menüsünden, Çalýþýlmadýðýna Dair Bildirim Ýþlemleri GÝRÝÞ bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalýlarca hak edilen istirahat süresinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi zorunludur. TEBLÝÐE UYMAYANLARA PARA CEZASI VAR tarihinden itibaren yürürlüðe giren tebliðe göre, sigortalýlarýn istirahat süresini takip eden 5 iþ günü içinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyen iþverenlere, asgari ücretin iki katý tutarýnda, bu bildirimin yapýlmamasý halinde ise asgari ücretin beþ katý tutarýnda idari para cezasý uygulanacaktýr. Ayrýntýlý bilgi almak isteyenler Resmi Gazetenin 12 Mayýs 2010 tarih ve sayýsýný inceleyebilirler. Av.MUSTAFA DÖNMEZ KUTSO Hukuk Müþaviri 8

11 KÖÞE YAZISI MESLEK LÝSELERÝNÝN ÜLKE KALKINMASINDAKÝ YERÝ Kalkýnmýþ ve refah düzeyini yakalamýþ bir Türkiye nin geleceði, eðitilmiþ ve bilgiyle donanmýþ genç nesillerin yetiþtirilmesinden geçer. Bunda da mesleki eðitimin payý oldukça büyüktür. Meslek seçimi kiþinin hayatýnda verdiði önemli kararlardandýr. Ýlk mesleki planlama ilköðretim okulunda okurken gerçekleþmektedir. Ýlköðretim okulunun son sýnýfýnda öðrenci eðitimini ortaöðretim veya mesleki ortaöðretimde mi sürdüreceðini yoksa çýraklýk eðitimi kapsamýnda mesleki eðitime yöneleceðine karar vermek zorundadýr. Meslek seçimi aþamasýnda bireyin hem kendini tanýmasý, hem de meslekleri tanýmasý saðlýklý bir karar vermesinde en önemli etkendir. Bireyin kendini tanýmasý yetenek, beceri, ilgi, fiziksel ve kiþisel özelliklerini bilmesi geleceðe yönelik beklentilerini belirleyebilmesi demektir. Hemen akabinde kiþi artýk kendi özellikleriyle, mesleklerin özelliklerini karþýlaþtýrarak meslek seçimi konusunda saðlýklý bir karar vermiþ olacaktýr. Ýlimizde de meslek seçimi konusunda da komisyonlar oluþturulmakta, meslek liselerinin alan ve dallarýný tanýtýcý tanýtým ve yönlendirme çalýþmalarýna aðýrlýk verilmektedir. Buna göre; bireyin mutluluðu, toplumun geliþmesi, refahý, ülkenin ileri gitmesi için mesleki ve teknik eðitim alanýnda iþ dünyasýnýn da isteklerine beklentilerine uygun nitelikli, kaliteli insan gücünün okullarýmýzda yetiþtirmenin gayreti içerisindeyiz. Ülkemizin her yöresinin kalkýnmýþlýðýnda, farklýlýklar gözlenmektedir. Üretim ve hizmet sektörlerinin yoðun olduðu yerleþim birimleriyle geliþmekte olan yörelerde, mevcut okul ve kurumlarýn fiziki durumlarýnýn artýrýlmasý yeni mesleki ve teknik okullarýn açýlmasý okullarýmýzýn iyileþtirilmesi, çaða uygun araç ve gereçlerle donatýlmasý; buna paralel olarak tüm ülkemizde yaþayan insanlarýmýzýn bu ortamlardan yararlanmasý için imkânlarýn sunulmasýný düþünüyor ve uyguluyoruz. Okullarýmýzdaki fiziki altyapý, atölye ve laboratuarlarýn donatýmýnýn geliþen teknolojiye uyumlu olmasý önem arz etmekte, iþ dünyasý ile yakýn iþbirliði ve gereken destek olmadan Türkiye nin nitelikli eleman sorununu çözmek mümkün görülmemektedir. Sektör ve meslek örgütlerinin mesleki ve teknik eðitime daha fazla destek olmalarý gerekmektedir. Ýlimizde mesleki ve teknik eðitim okul yapýmý, ayrýca 2.Ticaret Meslek Lisesi, Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ve 3.Endüstri Meslek Lisesi önümüzdeki yakýn günlerde yapýmýnýn bitirilmesi öncelikli hedeflerimizdendir. Kýsa zaman içerisinde ülkemizde mesleki ve teknik ortaöðretimin, ortaöðretim içindeki payý % 28 iken, eðitim ve öðretim yýlýnda % 45,6 ya çýkmýþtýr. Bakanlýðýmýzca Avrupa Birliði uyum sürecinde ulaþýlmasý istenen hedef %65 tir. Ýlimizde þu an itibarýyla öðrenim gören öðrencilerin % si meslek liselerinde, % si genel liselerde öðrenim görmektedir. Muhammet ÞAHÝNKAYA Ýl Milli Eðitim Müdürü Demek ki yukarýda bahsettiðimiz okullarýmýzýn faaliyete geçmesiyle Ýlimiz asýl ulaþýlmasý gereken hedefi yakalamýþ olacaktýr. Bu da bizi mutlu etmektedir yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýþ dünyasý iþbirliði ile hayata geçirilen Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamýnda yoðun çalýþmalar sürmekte, hedefler belirlenmektedir. Belirlenen hedefe iþ dünyasý ve Bakanlýðýmýzýn yürütmüþ olduðu ortak çalýþmalar sürdürülmektedir. Endüstri Meslek ve Teknik Liselerinin ülke çapýnda ve Ýlimizde iþ dünyasýnýn yatýrýmlarý olmaktadýr. Hem ilçelerimizde ve hem de Ýlimizde okul yatýrýmlarý yapýldýðýný bilmekteyiz Sayýlý Mesleki Eðitim Kanununda Sanayi ve okul iþbirliði saðlanmýþ öðrencilerimiz iþletmelerde mesleki açýdan geliþmeleri, sosyal iliþkiler, disiplin, düzen, iþ ahlaký, birlik beraberlik gibi çeþitli kazanýmlar elde etmekte ve staj çalýþmalarýný sürdürmektedirler eðitim öðretim yýlý itibarýyla mesleki ve teknik eðitim okul ve kurumlarýmýz ile sanayi iþbirliðinde 1156 öðrencimiz mesleki eðitim ve staj yapmaktadýr. Ýlimizde Erkek Teknik, Kýz Teknik, Ticaret Turizm, Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðüne baðlý 48 adet okul/kurum bulunmakta, Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanlýðýna baðlý ise 5 okul bulunmaktadýr. Ayrýca diðer resmi ve özel kurumlar ile iþbirliði içerisinde mesleki ve teknik kurslar, sosyal kültürel kurslar, okumayazma kurslarý düzenlenmektedir. Çaðdaþ ülkelerin seviyesinde eðitimlerin düzenlendiði atölye laboratuarlarýn çaða uygun olduðu ortamda iþ dünyasýnýn istediði nitelikli, azimli, kaliteli insanlarýn yetiþtirilmesi dileðiyle. 9

12 10 ETKÝNLÝK KUTSO AFYONKARAHÝSAR ABÝGEM E ORTAK OLDU Türkiye Odalar ve Borsalar birliði bünyesinde Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) adý altýndaki Türkiye'nin en büyük katýlýmlý; Afyonkarahisar/ABÝGEM þirketine KUTSO ve Tavþanlý Ticaret ve Sanayi Odasý üye oldu. Afyonkarahisar Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), Avrupa Birliði ve yerel Odalarýn iþbirliði ile baþlatýlan Avrupa Birliði Türkiye Ýþ Geliþtirme Merkezlerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý Projesi kapsamýnda, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý nýn giriþimleri ile bölgesel bir Ýþ Geliþtirme Merkezi olarak faaliyetlerine baþladý. Afyonkarahisar ABÝGEM in temel kuruluþ amacý, bölgesindeki Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler (KOBÝ) baþta olmak üzere tüm Türkiye deki KOBÝ'lerin rekabet seviyelerinin ve uluslararasý piyasalarda aktivitelerinin arttýrýlmasý olarak tanýmlanmýþtýr. Bu amaç çevresinde Afyonkarahisar ABÝGEM, asýl olarak KOBÝ leri desteklemeye yönelik bir kurum olmakla birlikte, yasal statü, sektör ve büyüklük ayrýmý yapmadan tüm kurumlara ve iþletmelere de hizmet vermektedir. ABÝGEM bünyesinde çalýþan Ýþ Merkezi Direktörü ve Ýþ Geliþtirme Uzmanlarý, özellikle KOBÝ ve giriþimcilere gerekli danýþmanlýklarý verebilecek teknik yeterliliðe sahip, iþ sorunlarýna gerçekçi ve uygun öneriler sunabilen, KOBÝ lerin dilinden konuþabilen kiþilerdir. Ýþ Geliþtirme Uzmanlarý, süregelen bir profesyonel geliþim programý uygulayarak, iþ dünyasý deðiþimlerini takip ederek, inovasyon ve pazar eðilimlerini izleyerek bilgilerini sürekli güncel tutarlar. Ayrýca Avrupa Birliði desteði ile konularýnýn hakimi ulusal ve uluslar arasý uzmanlar da proje kapsamýnda görevlendirilmekte, verilen hizmetlerin kalitesinin en üst seviyede olmasý saðlanmaktadýr. Örnek bir bölgesel iþbirliði olarak, TOBB, Antalya, Burdur, Isparta, Kütahya ve bu illerin baþlýca ilçelerinin Ticaret ve Sanayi Odalarý ile Ticaret Borsalarý, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odasý, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü ile Sanayiciler ve Ýþadamlarý Derneði (AFSÝAD), ana yürütücüsünün Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý olduðu bu yapýda ortaktýrlar. Afyonkarahisar ABÝGEM, hedeflerini gerçekleþtirmek için iyi ve net tanýmlanmýþ bir yönetim politikasý uygulamak hedefi ile, KOBÝ ler ve giriþimciler için, danýþmanlýk, eðitim, bilgilendirme, grafik tasarým gibi hizmetler sunmaktadýr. ABÝGEM BÝLGÝLENDÝRME HÝZMETLERÝ; Rekabetin yoðun olduðu iþ dünyasýnda, gerek sektörel, gerek ürün bazýnda, gerekse pazar hakkýnda bilgi sahibi olmak, ilgili mevzuatý bilmek, geleceðini düþünen tüm iþletmeler için bir gereklilik haline gelmiþtir. Sektör, ürün ya da pazar hakkýnda yatýrým yapmadan ya da yatýrýmlarýný geniþletmeden önce araþtýrma yapan ve bilgi sahibi olan iþletmelerin alacaðý risk her zaman çok daha düþüktür ve baþarý garantisi yüksektir. Afyonkarahisar ABÝGEM, iþletmelerin bilgilendirme ihtiyaçlarýný karþýlamak için iþletmeler veya mesleki birlikler adýna faaliyet gösterdikleri ya da göstermeyi düþündükleri pazarlarýn bilgilerini, konularý hakkýndaki ulusal ve uluslar arasý mevzuatý araþtýrmakta ve iþletmeleri yorumsuz ve tarafsýz olarak bilgilendirmektedir. Firmalarýn bilgiyi almalarý kadar kendileri hakkýnda bilgilendirme çalýþmalarýnda bulunmalarý da önemlidir. Bu nedenle, yurt içi ve yurtdýþýnda organize edilen fuarlar ve ticari aktivitelerde iþletmelerin tekil halde ya da grup halinde en iyi þekilde kendilerini, hizmetlerini ve ürünlerini tanýtabilmeleri için gerekli tüm araþtýrma, altyapý çalýþmalarý ve organizasyonlar da ABÝGEM in verdiði hizmetler kapsamýndadýr. Ayrýca üyelik esaslý çalýþan ve tüm dünya ticareti ile ilgili bilgiler içeren çeþitli veri tabaný ve ticaret rehberleri sorgulamalarý da Afyonkarahisar ABÝGEM tarafýndan iþletmeler veya birlikleri adýna yapýlmaktadýr. ABÝGEM DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ; Hýzla geliþen ve ticaret kurallarý günden güne deðiþen bir dünya içerisinde iþletmelerin ulusal ve uluslararasý pazarlarda rekabet gücü kazanmalarý ve sürdürülebilirliklerini devam ettirmeleri artýk geçmiþ yýllarda olduðu gibi kolay deðildir. Boyutuna bakýlmaksýzýn tüm iþletmelerin varlýklarýný sürdürebilmek, rekabet konusunda daha iyi olabilmek ve büyüyebilmek için danýþmanlýk hizmetleri almalarý artýk kaçýnýlmaz bir ihtiyaçtýr. Ýþletmeler özellikle KOBÝ ler için hem öncelikle mevcut yapýlarýný korumak, hem de geliþen sanayileþme ve teknolojik yapýlaþmaya baðlý olarak ekonominin, üretim metotlarýnýn ve ticaretin þeklinin süratli deðiþimini takip ederek ilerleme saðlamak kolay bir iþ deðildir. Bu noktada Afyonkarahisar ABÝGEM, iþletmelere, iþletmenin ihtiyaç duyduðu konuda kendi bünyesindeki bir bölümü gibi danýþmanlýk hizmeti verecek yapýdadýr. ABÝGEM in iþletmelere danýþmanlýk verdiði konular; Ýþ Geliþtirme Programý, Uluslararasýlaþtýrma Programý, Yeni Giriþimcilere Destek Programý altýnda toplanmýþtýr. ABÝGEM GRAFÝK TASARIM MERKEZÝ; Görsellik bir ürünü, hizmeti ya da bir iþletmeyi tanýtmak için kullanýlan en etkili yöntemdir. Televizyonlarda izlediðimiz veya gazetelerde, dergilerde gördüðümüz reklamlar, güzel hazýrlanmýþ ürün ambalajlarý, vitrin tasarýmlarý, ticari logolar, tanýtým kataloglarý, yazýþmalarda kullanýlan antetli kaðýtlar sürekli olarak görsellik yoluyla hedef müþteri kitlesine hitap etmekte ve onlarý etkilemektedir. Afyonkarahisar ABÝGEM in de bünyesinde oluþtuðu proje olan Avrupa Birliði Türkiye Ýþ Geliþtirme Merkezlerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý Projesi dahilinde uygulamaya geçirilen Afyonkarahisar ABÝGEM Pencere Projesi Grafik Tasarým Merkezi de iþletmelere görsel rekabet edebilirliklerini arttýrmak ve iþletmelerin kalitesini tasarýmlarýyla yüksek tutmak amacýyla kurulmuþtur. Kurumsal kimlik þemsiyesi kapsamýnda logo, kartvizit, antetli kaðýt, tanýtým kataloðu tasarýmlarý yapmakta olan merkez, bunun yanýnda iþletmelere ambalaj tasarýmýndan ürün ya da hizmetlerin profesyonel fotoðraflarýnýn çekilmesine kadar geniþ bir yelpazede hizmet vermektedir. Ayrýca artýk iþ hayatýnýn bir parçasý haline gelen internetin daha verimli kullanýlmasý amacýyla iþletmeler, birlikler, odalar, dernekler ve tüm teþebbüsler için, en yalýn ve sade halinden online satýþ yapýlabilecek haline kadar kurumsal web sitesi hazýrlanmasý hizmeti de Afyonkarahisar ABÝGEM tarafýndan verilmektedir ABÝGEM EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ; Afyonkarahisar ABÝGEM, faaliyetine baþladýðý günden itibaren bölgesinde detaylý eðitim ihtiyacý analizleri ve saha araþtýrmalarý yapmýþ, bu analiz ve araþtýrmalar doðrultusunda eðitim programlarýný oluþturmuþtur. Planlanan ve düzenlenen tüm eðitimler hem danýþmanlýk hizmetleri ile eþgüdüm halindedir, hem de doðrudan iþletme personelini geliþtirerek iþletmelerin sistemli geliþimlerini hedef almaktadýr. Bölgenin önceliklerine göre programlanmýþ olan; pazarlama, yöneticilik, insan kaynaklarý, finans, iþ geliþtirme, dýþ ticaret, ihracat ve giriþimcilik alanlarýndaki eðitimler, katýlýmcýlarýn çalýþmakta olduklarý iþletmelerde geliþime yönelik deðiþimi uyandýrmakta ve kýsa dönemde fayda saðlamaya baþlamaktadýr. Ayrýca, iþletme ve kurumlara istenen konuda sadece kendi çalýþanlarýna özel eðitim ihtiyaç analizleri ve dýþarýdan katýlýma kapalý eðitimler de Afyonkarahisar ABÝGEM tarafýndan düzenlenebilmektedir. Tüm eðitimlerde, eðitmenlerin eðitim verecekleri alanla ilgili Avrupa Birliði yeterliliðine ve uygun akademik altyapýya haiz, konularýna hakim ve özel sektör deneyimleri doðrultusunda en üstün vasýflara sahip bulunmalarýna özen gösterilmektedir. Afyonkarahisar ABÝGEM, eðitimler sonunda katýlýmcýlarýna eðitim aldýklarýný yazýlý olarak gösteren katýlým belgelerini de vermektedir. Planlý olarak düzenlenen baþlýca eðitim konularý Pazarlama, Finansman, Ýþ Geliþtirme, Kiþisel Geliþim, Dýþ Ticaret ve Ýhracat, Giriþimcilik baþlýklarýndan oluþmaktadýr.

13 METEF FUARI NDA KUTSO STANDI Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý örgün ve yaygýn Mesleki ve Teknik Eðitim Kurumlarý her yýl olduðu gibi bu yýlda Mesleki ve Teknik Eðitim alanýndaki geliþmeleri, ulaþtýðý düzeyi gösteren ürünlerin sergilenmesi, geniþ halk kitlelerine tanýtýlmasý ve öðrencilerin mesleðe yönelmelerinde rehberlik edilmesi için düzenlenen METEF Fuarý yapýldý. Mesleki ve Teknik Eðitim Fuarýna Vali V.M. Haluk Saygý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Erdal Yýldýrým, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Kenan Þenol, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri, öðretmen ve öðrencilerin katýlýmýyla Kütahya Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüðünde açýldý. Açýlýþa, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sezai Ar ve Enver Özer ile Genel Sekreter Yardýmcýmýz Salih Nafi Alýç katýldý. Açýlýþta konuþan Vali V. M. Haluk Saygý, Mesleki Eðitimin öneminden bahsederek bu fuarlarýn eðitim ve öðretim açýsýndan önemini vurguladý. Katýlýmcýlar tarafýndan gezilen fuarda, okul, kurum ve kuruluþlar, stantlarý baþýnda protokol mensuplarýna yapmýþ olduklarý iþleri tanýttý. Okullarýn dýþýnda Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü, DPÜ Meslek Yüksek Okulu, Nafi Güral Eðitim Vakfýnýn da stant açarak bünyelerindeki hizmetleri tanýttýklarý Mesleki ve Teknik Eðitim Fuarýnda fuarda, odamýz da stant açarak yer aldý. Mesleki ve Teknik Eðitim Fuarýnda bir açýklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Kenan Þenol, kurum olarak fuara katýlmalarýndaki amacýn sosyal güvenliði öðrencilere anlatmak ve duyurmak olduðunu söyledi. Þenol açtýklarý stantta yer alan; Haydi öðrenciler Sosyal Güvenliðe isimli broþürlerinde, Sosyal Güvenliðin hayat garantisi olduðunu, sosyal güvenliðin amacýnýn öðrenci ve ailelerini hayatýn risklerine karþý korumak ve herkese insanlýk onuruna yaraþýr bir yaþam düzeyi saðlamak olduðunu anlattýklarýný bildirdi. Þenol, bilgi broþürlerinde sosyal güvenlikle ilgili herhangi bir sorusu ve sorunu olanlarýn Alo 170 nolu telefon hattýndan bilgi alabilecekleri bir numaralarýnýn yer aldýðýný, ayrýca öðrencilere ve vatandaþlara yönelik; Sigortalý çalýþma ve çalýþtýrma sloganýnýn bulunduðunu, bu slogan ile kayýt dýþý istihdamýn önüne geçmeye çalýþtýklarýnýn altýný çizdi. Törenle açýlýþý yapýlan Mesleki ve Teknik Eðitim Fuarý Mayýs günleri ziyaret edildi. 11

14 KÜTAHYA GAZÝ KEMAL BÝLÝM VE SANAT MERKEZÝ NDEN ODAMIZA ZÝYARET Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Genel Müdürlüðüne baðlý olarak ilimizde açýlan Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi yetkilileri, Odamýz Yönetim Kurulunu ziyaret ederek, merkez ile ilgili bilgileri ve çalýþmalarýný anlattý. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hasan Öncel, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Harun Yurdagül, Ahmet Baðýrgan, Enver Özer, Aysel Yükselener in ev sahipliðini yaptýðý ziyarete, Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazýl Akkoç, Müdür Yardýmcýsý Mustafa Çolak, Resim Öðretmeni Ayþe Ýþlek Ateþli katýldý. TEMEL AMAÇ; YENÝ ÜRÜN, YENÝ BULUÞ, YENÝ ÝCAT, YENÝ ÞAÝR, YENÝ YAZAR, YENÝ BÝLÝM ADAMI YETÝÞTÝRMEK Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazýl Akkoç, yönetim kurulumuza yaptýðý açýklamada; ülkemizde þu an 44 tanesi faal; 12 tanesi hazýrlýk aþamasýnda olan toplam 56 tane Bilim ve Sanat Merkezi bulunmakta olduðunu, Antalya, Balýkesir, Kocaeli, Gaziantep, Erzurum, Erzincan ve Sivas gibi ülkemizin gözde ve büyük þehir özelliðine sahip illerin de Bilim ve Sanat Merkezlerinin hazýrlýk aþamasý devam ettiðini, önümüzdeki yýllarda faaliyete geçeceðini belirtti. Kütahya ili olarak bu illerden önce, þehrimizde Bilim ve Sanat Merkezinin açýlmýþ olmasýnýn, ilimizin eðitimi ve geleceði açýsýndan büyük bir ilerleme aþamasý olarak görüldüðünü ifade etti. Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi nin; okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim çaðýndaki Üstün Zekâlý/Yetenekli öðrencilere eðitim verdiði, her yýl Ýlköðretim okullarýnýn deðiþik sýnýflarýndan, çeþitli IQ testlerinde (Zekâ testlerinde) baþarýlý olan öðrencilerin merkeze kayýt yaptýrdýðýný, halen ilköðretim dördüncü ve beþinci sýnýflarýndan 30 öðrencinin kayýtlý bulunduðunu, söyledi. Öðrencilerin, normal eðitimlerine kendi okullarýnda devam etmekle beraber; okullarýnýn olmadýðý zamanlarda, belli saatlerde, öðrenci merkezli oluþturulan programlar dâhilinde, Bilim Sanat Merkezi ne gelerek buradaki Bilimsel ve Sanatsal eðitimlerine de devam ettiklerini açýkladý. Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Fazýl Akkoç, geliþmiþ ülkelerin ileri teknolojilerini, genç yaþtaki koþullandýrýlmamýþ beyin gücü ile geliþtirmekte olduklarýný, NASA programlarýnda 9-10 yaþlarýndaki dahi çocuklarýn yaratýcýlýklarýnýn deðerlendirilmekte olduðunu, BÝLSEM lerin bu konuda ülkemizde atýlan ciddi bir adým olacaðýnýn altýný çizdi. Merkezde öðrencilerin bir araya geliþini belirleyen ana ölçütün yaþ gruplarý deðil, yetenek ve ilgi gruplarý olduðunu, Merkez de sýnýf kavramýnýn deðil; grup kavramýnýn ön planda olduðunu söyledi. Merkezde kullanýlan yöntem olarak, öðretmenlerin öðrencilere öðretmesinden ziyade gençlerin kendi seçecekleri projeler etrafýnda kendilerinin geliþtirdikleri çözümü uygulamalarý ve bu süreç içerisinde öðrenmelerinin esas alýndýðýný ifade etti. Böylece gençlerin, bir uzmanýn liderliðinde, planlama, uygulama ve deðerlendirme aþamalarýný yaþayarak; üretken, sorun çözen, yaratýcý düþünebilen ve iþ yapan bireylere dönüþeceklerini belirterek, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan, üretime dönük, endüstri, tarým ve hizmet sektörleri ile bilim ve sanatý bir araya getiren böylesine dinamik bir sürecin baþlatýlmýþ olduðunu söyledi. Kütahya Bilim ve Sanat Merkezinde öðrencilerin; derslerinin dýþýndaki zamanlarda, Cumartesi günü de dahil olmak üzere, Matematik, Türkçe, Fen Teknoloji, Bilgisayar, Resim, Müzik, Sosyal Bilimler, ve Proje dallarýnda eðitim almakta olduðunu belirten Akkoç; BÝLSEMLER in temel amacýnýn; yeni ürün-yeni buluþ-yeni icat-yeni þair-yeni yazaryeni bilim adamý yetiþtirme konularýnda aktif çalýþmalar yapmak olduðunu, Kütahya Bilsem in de, bir laboratuar gibi, bir araþtýrma merkezi gibi faaliyet sürdürmekte olduðunu açýkladý. Merkezin projeleri arasýnda; öðrencilerle TÜBÝTAK, AB (Avrupa Birliði) 7. Çerçeve Hibe Projeleri, Sabancý Vakfý ve Bakanlýðýn uygun gördüðü diðer kurumlarla proje çalýþmalarý yapmanýn da bulunduðunu ifade eden Merkez Müdürü Murat Fazýl Akkoç; Kütahya Gazi Kemal Bilim Sanat Merkezi adýna Yoncalýda tahsis edilen m2 lik alanda, Fizik Müzesi-Gözlemevi-Planetaryum-Laboratuarlar- Hizmet Binasý-Konferans Salonlarýnýn bulunduðu bir kompleks þeklinde BÝLÝM VADÝSÝ oluþturulmasýna yönelik çalýþmalarýn devam etmekte olduðunu paylaþtý. 12

15 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEMSÝLCÝLERÝ ÝLE STK YETKÝLÝLERÝNE AB HÝBE PROGRAMLARI ANLATILDI Kütahya'da bulunan kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluþlarý temsilcilerine, Avrupa Birliði (AB) hibe programlarý kapsamýnda sivil toplum kuruluþlarýna saðlanan destekler anlatýldý. Seminere Vali Yardýmcýsý Metin Selçuk, Odamýz Yönetim Kurulu Üyeleri, ilimizde bulunan çeþitli vakýf ve derneklerin temsilcileri katýldý. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði Ekonomik ve Mali Ýþler Dairesi AB Koordinatörü Bülent Özcan tarafýndan kamu kurum ve kuruluþlarýna, Sivil toplum kuruluþlarýna Avrupa Birliði hibe programlarý kapsamýnda saðlanan destekler anlatýldý. AB mali yardýmlarýnda öncelikle amaçlanan ülke ekonomilerinde görülen geliþmiþlik farklarýnýn minimuma indirilmesi ve kültürel yakýnlaþmanýn saðlanmasýdýr. Gerçekleþtirilecek projeler ile AB nin tanýtýlmasý ve aday ülkelerin uyum ve entegrasyonu için zemin hazýrlanmasý amaçlanmaktadýr. 13

16 14 Adaylýk sürecinde AB mali yardýmlarýnýn 3 baþlýk altýnda toplanmaktadýr. Bunlar; 1- Katýlým öncesi mali yardým, 2- Topluluk programlarý, 3- Avrupa yatýrým bankasý kredileridir. Bunlarýn dýþýnda yurtiçinden saðlanacak AB mali yardýmlarýna alternatif destek programlarý da bulunmaktadýr. Katýlým öncesi mali yardýmlar 2002 yýlýnda hayata geçirildi. Makro ve mikro yardýmlar olmak üzere iki kýsýmda deðerlendirilebilir. Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn projelerinin desteklenmesine yönelik yardýmlar makro, sivil toplum kuruluþlarý ve odalarýn projelerine yönelik çalýþmalar ise mikro olarak nitelendirilmektedir. Katýlým öncesi mali yardýmlara iliþkin çaðrýlar aktüel politik, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlar göz önüne alýnarak yapýlmaktadýr. Yine konular, yardým tutarlarý ve süreler bu ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenmektedir. Çevre, saðlýk, kadýn haklarý, azýnlýk haklarý, kültürel deðerlerin tanýtýmý, STK larýn yapýlandýrýlmalarý ve bunlarýn aracýlýðý ile aday ülke ve birlik ülkeleri arasýnda üyelerin birbirlerini tanýmalarý ve iþbirliðinin saðlanmasý AB mali yardýmlarýnýn baþlýca konularýný oluþturmaktadýr. AB mali yardým çaðrýsý sonrasýnda, çaðrý da konu, baþvuru süreleri, muhatap kurum ve kuruluþlar ve destek tutarý belirtilmektedir. Belli bir rapor formatýnda hazýrlanan baþvurular Merkezi Finans ve Ýhale Birimi ne yapýlmaktadýr. Ayrýca aktüel çaðrýlar dýþýnda, topluluk programlarý kapsamýnda destek verilebilmektedir. Hayat boyu eðitim ve Gençlik, 7.çerçeve, Kültür 2007 programý, Rekabetçilik ve yenilikçilik programý gibi 4 ayrý program kapsamýnda destek verilebilmektedir. Türkiye de sanayi yatýrýmlarýnýn ve cari aktiflerin finansmanýna yönelik orta ve uzun vadeli yatýrým ve iþletme kredileri Avrupa Yatýrým Bankasý tarafýndan saðlanabilmektedir. Yurtiçi kamu ve özel bankalar bu kredilerin kullanýmýnda hem aracýlýk yapmakta hem de garantör olmaktadýrlar. AB mali yardýmlarý dýþýnda yurtiçinde de sosyal ve kültürel geliþimin saðlanmasý, teknolojik yeniliklerin desteklenmesi amaçlý yardým programlarý bulunmaktadýr. Sabancý Vakfý Toplumsal geliþim Hibe Programý bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bölgesel kalkýnmaya ivme kazandýrýlmasý, bölgelerin ekonomik potansiyellerin harekete geçirilmesi, bölgelerarasýndaki geliþmiþlik farklarýnýn asgari düzeye indirilmesi gibi amaçlarla Kalkýnma Ajanslarý kurulmuþtur. Kalkýnma Ajanslarýnýn 4 ayrý programda kapsamýnda destek saðlamaktadýr. 1- Sosyal konularda saðlanacak hibe programlarý, 2- Giriþimci ve Kobiler için destek programlarý, 3-Küçük çaplý alt ve üst yapý hibe programlarý, 4-Tarým ve kýrsal kalkýnmayý destekleyecek hibe programlarý. Bölgemizdeki kýsa adý ile KEKA henüz kurumsallaþma aþamasýnda olup, kýsa bir süre sonra asýl faaliyetini gerçekleþtirmeye baþlayacaktýr. Yukarýda belirtilen konulara iliþkin genel bilgilerin yaný sýra, baþvurusu devam eden Avrupa Birliði Hibe Programlarý, 2010 yýlý içersinde duyurulmasý planlanan hibe programlarý hakkýnda geniþ bilgiler veren Özcan, hibe programlarýna nasýl baþvurulacaðý ve buralarla ilgili web sayfalarý, sivil toplum diyalogu, az geliþmiþ bölgelerde kadýnlarýn ve kadýn STK larýn güçlendirilmesi hibe programlarý, programýn amacý, baþvuru kriterleri, hibe program bütçesi ve ortak kuruluþlar ile birlikte sunulacak projeler konusunda geniþ bilgiler verdi. Mesleki Yeterlilik Merkezleri kurulmasý, AB- Türkiye Kültürlerarasý Diyalog, Kültür ve Sanat, Müzecilik, yerel düzeyde sivil katýlýmýn güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluþlarý arasýndaki diyalog, kültürel iþbirliði konularýna da deðinen Özcan, diðer illerde yapýlan örnek çalýþmalar hakkýnda da mukayeselerde bulundu.

17 KÖÞE YAZISI ÝÞGÜCÜ EÐÝTÝMLERÝ Ülkemizde yatýrýmlarýn mevcut iþgücü arzýný karþýlamadaki yetersizliði, yatýrýmlarýn bölgesel daðýlýmýndaki eþitsizliði, mevcut mesleki eðitimin iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu iþgücünü karþýlamadaki eksikliði, sermaye yoðun yatýrýmlarýn önem kazanmasýyla üretim biçiminin yapýsal deðiþikliði, yeni teknolojilerin giderek daha yoðun bir þekilde kullanýlmasý, iþgücünün mevcut mesleki bilgi ve becerisinin geçersiz hale gelmesine neden olmakta, bu unsurlar iþgücünün yeni beceriler kazanmasýný gerektirmektedir. Bu nedenle, yaþam boyu eðitim anlayýþý çerçevesinde ÝÞKUR un sunduðu iþgücü uyum hizmetleri daha da önem arz etmektedir. ÝÞGÜCÜ YETÝÞTÝRME KURSLARI Herhangi bir mesleði olmayan, mesleðinde yetersiz olan veya mesleði iþ piyasasýnda geçerli olmayan iþsizlerin; iþgücü piyasasýnda ihtiyaç duyulan mesleklerde yetiþtirilip, becerileri geliþtirilerek veya meslekleri deðiþtirilerek istihdam edilebilirliklerini arttýrmak amacýyla düzenlenen mesleki eðitim faaliyetleridir. KURSÝYERLERDE ARANAN ÞARTLAR 1- Ýþgücü Yetiþtirme Kurslarýna katýlacak kursiyer adaylarýnda; a- Kuruma kayýtlý iþsiz olmak, b-15 yaþýný tamamlamýþ olmak, c- Yüklenici tarafýndan belirlenen özel þartlara sahip olmak, Mahmut YILMAZ ÝÞKUR Ýl Müdürü d- Kurumca düzenlenen kurslara ayný meslekte daha önce veya farklý meslekte ise son 24 ay içinde katýlmamýþ olmak, þartlarý aranýr. 2- Kursiyerlerin en az ilköðretim okulunu bitirmiþ olmalarý esastýr. Ancak eðitim-öðretim yýlý ile daha önceki dönemlerde ilkokulu bitirmiþ olanlar, okuma yazmayý gerektirmeyen, el becerilerine dayalý mesleklerde açýlacak kurslarda ise yeterli sayýda kursiyer bulunamadýðý takdirde, okuryazar olanlar da kursiyer ile okuryazar olmayan özürlülerden, eðitilebilir durumdaki özürlüler de katýlabilir. 3- Kursiyerlerin, açýk öðretim ve yüksek öðrenimdeki ikinci öðretim hariç öðrenci olmamasý gerekir. Beklemeli öðrenciler, kayýtlarýný dondurmuþ olanlar ve ikinci öðretime devam eden öðrencilerin eðitimlere katýlmalarýna, kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel teþkil etmediði hususunda, Ýl/Þube Müdürlüklerinin uygun deðerlendirmeleriyle kursiyer olabilirler. AKTÝF ÝÞGÜCÜ PROGRAMLARI Giriþimcilik Programý: Kendi iþini kurmak isteyen kiþilerin kurmak istedikleri iþin iþ planlarýný geliþtirmelerini saðlamak amacýyla yapýlan kuramsal ve uygulamalý eðitim programlarýný içermektedir. Staj programý: Ýþsizlerin mesleki deneyim kazanmalarýný teminen, Kurumca belirlenen asgari þartlarý taþýyan iþyerlerinde iþbaþýnda eðitilmesine yönelik programlardýr. Toplum Yararýna Çalýþma Programlarý (TYÇP): Ýþsizliðin yoðun olduðu dönemlerde iþsizlerin kýsa süreli istihdam ve eðitimini amaçlayan, doðrudan veya yüklenici eli ile toplum yararýna bir iþ ya da hizmetin gerçekleþtirilmesini saðlayan programlardýr. ÝÞGÜCÜ EÐÝTÝMÝ VE PROGRAMLARINDAKÝ ANA KRÝTERLER a-kurslara katýlan iþsizler; ayný meslekte hiçbir zaman, farklý meslekte ise 24 ay geçmeden hiçbir þekilde kurslardan yararlanamazlar. b-kurslardan 6 aydan az yararlanan iþsizler 24 ay geçmeden kalan süre (6 aya) kadar Staj ve TYÇP ler den yararlanabilirler. c-giriþimcilik programlarýndan ve Staj Programlarýndan Kuruma kayýtlý iþsizler hayatlarý boyunca bir kez yararlanabilirler. d-tycp den 6 aydan az yararlanan bir iþsiz 24 ay sýnýrýna bakýlmaksýzýn kalan süre kadar TYCP ye katýlabilir. e-kurslardan yararlanan iþsizler 24 aylýk süreyi beklemeksizin giriþimcilik programlarýndan yaralanabilirler. Ancak kursa katýlmaksýzýn doðrudan giriþimcilik eðitim programlarýndan yararlanan iþsizler mezuniyet ya da ayrýlýþlarýndan itibaren 24 aylýk süre geçmeden Kurslardan yararlanamazlar. f- 24 ay içerisinde Kurs,Staj ve TYÇP lerden toplam yararlanma süresi 6 ayý geçemez. 6 aylýk süre hesaplanýrken takvim günü esas alýnýr. Ancak Kurstan yararlandýktan sonra bir iþsiz Giriþimcilik eðitim programlarýndan toplam 6 aylýk yararlanma sýnýrýna bakýlmaksýzýn yararlanabilir. 15

18 KAGÝK BAÞKANI SEVÝM GÜRAL OLGUN; KADINLAR ÝÇÝN VARIZ Odamýz bünyesinde bulunan TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu, faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Kütahya KAGÝK tarafýndan açýlan kurslara katýlan kursiyerlere sertifikalarýnýn verildiði törende konuþan Kütahya KAGÝK Baþkaný Sevim Güral Olgun, kadýnlar için var olduklarýný ve onlardan gelecek taleplere göre çözüm yollarý ürettiklerini söyledi. Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu nun Kadýnlar biliþimle buluþuyor sloganýyla düzenlemiþ olduðu bilgisayar ve Ýngilizce kurslarýnda baþarýya ulaþanlara sertifikalarý Odamýz toplantý salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Törene Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Baþkaný Sevim Güral Olgun ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sertifika almaya hak kazananlar ve basýn mensuplarý katýldý. Kütahya Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Sevim Güral Olgun, kadýnlarý biliþimle buluþturmak adýna düzenledikleri bilgisayar ve Ýngilizce kurslarýna katýlan ve sertifika alanlarýn sayýsýnýn toplamda 112 yi bulduðunu belirtti. KADINLAR ÝÇÝN ANKET YAPILDI KAGÝK in Kütahya da kadýnlarla ilgili bir anket yaptýðý ve sonuçlarýn Türkiye Ýstatistik Kurumuna gönderildiði belirtildi. Sertifika almaya hak kazanan kadýnlara yönelik bir seminer de düzenleyen Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu seminerde kadýnlarýn sorunlarýný da dinleyerek çözüm üretmeye çaba gösterdi. Seminere baþkanlýk yapan Sevim Güral Olgun: Bizler kadýnlarýmýzýn önünü açmak için varýz. Ama bu noktada önemli olan onlarýn bizlerden talepte bulunmasý ve bizimle beraber çalýþmaya çaba göstermeleridir. Birlik olursak aþamayacaðýmýz engel yoktur. dedi. KAGÝK BAÞKANI SEVÝM GÜRAL OLGUN BU SEVÝYEYE KOLAY GELMEDÝK Kütahya KAGÝK in bu noktalara basit bir þekilde gelmediðini ve büyük çabalar sarf ettiðini belirten Sevim Güral; Biz, kadýnlarýmýzdan bizlerle beraber olmalarýný ve onlarýn sorunlarýna çare bulmak istiyoruz. Burada 100 ün üzerinde kadýnýmýz var. Katýlýmýn yüksek olmasý bizleri mutlu ediyor ve biz sizlerden hep bunu istiyoruz. Kadýnlarýmýzýn dertlerinde, iþ hayatýndaki sýkýntýlarý noktasýnda ve yapacaðýnýz giriþimlerde onlarýn önünü açmayý hedefliyoruz. Ama yaptýðýmýz çalýþmalardaki öncelikli hedefimiz kadýnlarýmýzýn bilgisayar kullanabilmesi ve okuryazar olmasýdýr. dedi. SEVÝM GÜRAL OLGUN; BÝRLÝKTE HERÞEY BAÞARILIR Kütahya da kadýnlarýn çeþitli platformlarda eskiye nazaran daha iyi temsil edildiðini de söyleyen Sevim Güral Olgun; KUTSO kadýnlarýmýzýn giremeyeceði bir yer gibi görünüyordu, ama þimdi 5 kadýnýmýz Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu ve meclisinde, 3 kadýnýmýz meslek komitesinde görev yapýyor. Bizler kadýnlar olarak her yerde olmalýyýz. Bir araya geldiðimizde ekip olarak baþaramayacaðýmýz iþ yok. dedi. Seminere katýlan kadýnlarýn sorularýný da yanýtlayan KAGÝK heyeti daha sonra sorular ve sorunlar hakkýnda bir istiþare yaparak çözüm yolu bulmaya çalýþtýlar. Ekip olarak profesyonel bir görüntü çizen KAGÝK Heyeti, seminere katýlan kadýnlara hedefleri noktasýnda bilgiler verdi. Kütahya KAGÝK Baþkaný Sevim Güral Olgun ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra kurslara katýlan kadýnlara sertifikalarýný verdi ve baþarýlarýndan dolayý tebrik ettiler. BAÞKAN OLGUN; KADIN ÝSTÝHDAMI % 27 OLURSA ÝÞSÝZLÝK AZALIR Seminer ve sertifika töreni sonrasý basýn mensuplarýnýn sorularýný da yanýtlayan Kütahya KAGÝK Yönetim Kurulu üyeleri, amaçlarýný, hedeflerini ve planladýklarý organizasyonlardan bahsettiler. Ýlk olarak söz alan Baþkan Sevim Güral Olgun, kadýnlarýn karar mekanizmalarýný görmek istediklerini belirtti. Olgun yaptýðý deðerlendirmede; Ülkemizde kadýnlara 1934 de seçme ve seçilme hakký verilmiþtir. Bizler Atatürk ün kadýnlara açtýðý bu yolda ilerlemeliyiz. Çoðu ülke bu tarihlerde bu hakka sahip deðildi. Kadýnlara çok kadar önem verilmiyordu. Fransa bizden 10 sene sonra bu hakka sahip oldu. Kadýnlarýmýz 70 milyon olan Türkiye nüfusunun % 51 in üzerinde önemli bir kýsmýný temsil ediyorlar. Kadýnlar olarak % 22 lere istihdam ediyoruz. Bu rakamý % 27 lere getirdiðimizde Türkiye de iþsizlik 16

19 azalmýþ olacaktýr. Kadýnlarýmýzýn güçlü olmalarý gerekmektedir. Bütün projelerin peþinde olacaðýz ama kadýnlarýmýzýn da bu çalýþmalarý takibi çok önemlidir. dedi. KAGÝK BAÞKAN YARDIMCISI NAÝME GÖKER EKÝM; BAÞARABÝLECEKLERÝNÝ GÖSTERDÝK Kütahya da faaliyetlere 2007 yýlýnda baþladýklarýný söyleyen Ekim; 2007 yýlýndan bu yana geçen süre zarfýnda kadýnlarýmýzýn eðitimine katkýlar saðladýk. Kadýnlarýmýzýn çok þeyleri baþarabildiðini onlara gösterdik ve onlarý topluma kazandýrdýk. Birçok aktivitelerde onlarý da yanýmýza aldýk, toplumda önemli bir yerleri olduðunu gösterdik. Baþkanýmýzýn da dediði gibi, 70 milyonun % 51 in üzeride kapsayan kadýný önemini onlara gösterdik. Onlarý yapabildikleri en iyi iþ üzerinde yoðunlaþtýrarak giriþimci kadýnlar çýkardýk ve yakýnda daha birçok projelerimiz var. Bunlarý kadýnlarýmýza sunacaðýz. dedi. KAGÝK YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ AYLÝN GÝRGÝN OÐUZ; HEDEFÝMÝZ ÝÞ POTANSÝYELÝ OLUÞTURMAK Hedeflerinin, kadýn giriþimcilerin önünü açarak onlara iþ potansiyeli oluþturmak olduðunu söyleyen Oðuz; Bizler kadýn giriþimciler için elimizden geleni yapacaðýz. Ama onlarýn da bizlere destek çýkmalarý gerekiyor. Bir ekip iþi yapmalýyýz. Ekip iþlerinde daha çok baþarý olduðunu görüyoruz. Bizler de ekip halinde çalýþýrsak kadýnlarýmýza daha da faydalý olacaðýz. dedi. KAGÝK YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ GÜLNUR SARAÇ BEÞE; KADINLARA KOLAYLIK SAÐLAMAK ÝSTÝYORUZ Ýnsanlara iþe giriþte kolaylýk saðlayan en önemli unsurun eðitim düzeyi ve kalifiye olduðunu söyleyen Beþe; Bizler kadýnlarýmýzýn eðitim seviyesini yükselterek, onlarýn iþlere giriþte kalifiyeli olarak eðitmek ve onlara kolaylýk saðlamak istiyoruz. Nitelikli kadýnlar çýkarmak ve onlarý en iyi bildiði iþte yetiþtirerek kadýnlarýmýzý istihdama katmak istiyoruz. dedi. KÜTAHYA KAGÝK YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ AZÝME NUR AKALIN; ORTAK ÇÖZÜMLER BULALIM Ortak çözümler bulmak istediklerini söyleyen Akalýn; Genç giriþimci kadýnlar olarak iþ hayatýmýzdaki zorluklarý hep beraber istiþare ederek ortaklaþa çözüm noktalarý bulmak ve sorunlarý masaya yatýrarak bunlara çözüme kavuþturmak istiyoruz. dedi. KAGÝK YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ ÞENGÜL EREZ; KADINLARIMIZ ÇOK ÞANSLI Erez yaptýðý deðerlendirmede: Bizim amacýmýz çok güzel bir amaç. Kadýnlara faydalý olmak güzel bir olay ve þu anda güzel bir ekibimiz var. Kütahyalý kadýnlarýmýz bu noktada çok þanslý. Kadýnlarýmýzýn ufkunu açarak onlarýn ufkunu geniþletmek için çalýþýyoruz. dedi. KAGÝK YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ HAMÝDE ÖZYURT; KADINLARA FIRSAT SUNUYORUZ Kadýnlara fýrsat sunduklarýný belirten Özyurt; Kadýnlarýmýza her dalda baþarýlý olmasý, kendini kanýtlayabilmesi için iyi seçenekler sunulmasý gerekiyor. Bizler de onun için buradayýz ve kadýnlarýmýzýn kendilerini kanýtlamasý gerekiyor. Bizlerin de onlara iþ potansiyeli saðlamamýz gerekiyor. Bizler üstümüze düþen görevi yapacaðýz ve kadýnlarýmýzýn sýkýntýlarýna yardýmcý olacaðýz. dedi. KAGÝK YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ DERYA ERDEN ÇERKEÞ; KADINLAR ÖN PLANA ÇIKMALI Kadýnlarýn ticarette ve ekonomiye katkýsýnda arka plana atýldýðýný söyleyen Çerkeþ yaptýðý deðerlendirmede: Kadýn giriþimcilerimizin ticarete ve ekonomiye katkýsýna bakýldýðýnda hep arka plana atýlmýþ. Bizler de bu arka plandaki kadýnlarýmýzý insanlarýn önüne çýkararak baþarýlar saðlamak istiyoruz. Bu kadýnlarýmýzýn içinden giriþimci kadýnlar çýkararak onlara giriþimci olmanýn yollarýný göstermek istiyoruz. dedi. KÜTAHYA KADIN GÝRÝÞÝMCÝLER ÝL KURULUNDA KÝMLER VAR? Sevim Güral Olgun un baþkanlýðýný yaptýðý Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulunda Baþkan Yardýmcýlýklarýný Cemile Gül ve Naime Göker Ekim yapýyor. Kütahya KAGÝK kurul üyeleri ise þöyle: Banu Akalýnoðlu, Gülnur Saraç Beþe, Aylin Girgin Oðuz, Ayþenur Sayýnbatur, Derya Erden Çerkeþ, Azime Nur Akalýn, Hülya Özekmekçi, Þengül Erez, Tuba Atakan, Elif Beyhan Berber, Yeþim Taþkýn, Þefike Türk, Asuman Þahmaran, Vildan Erdoðdu, Þule Arslan, Hülya Ertan ve Hamide Özyurt. 17

20 KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANI ERTUÐRUL GÜNAY, GÜRAL AFYON TERMAL OTEL VE KONGRE MERKEZÝ TEMEL ATMA TÖRENÝNE KATILDI BAKAN ERTUÐRUL GÜNAY; " DÜNYANIN ÝLK 10 TURÝZM ÜLKESÝ 2009 YILINI EKSÝ ÝLE KAPATIRKEN, TÜRKÝYE ARTIÞ GÖSTERDÝ" Ekonomik krizin bütün dünyada turizmin gerilemesine yol açmasýna raðmen, dünyada 2009 yýlýnda turist sayýsý artan tek ülkenin Türkiye olduðunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, "Bizleri sevindiren geliþmelerden birisi de turizm alanýndaki yaþananlardýr" dedi. Baþkanýmýz ve TOBB TSO Konsey Baþkaný Nafi Güral tarafýndan Afyonkarahisar'da yapýlacak Güral Afyon Termal Otel ve Kongre Merkezi'nin temel atma töreninde konuþan Bakan Günay; Turizmi deniz kýyýlarýndan içeriye Antalya, Ege, Ýzmir-Antalya arasýndaki sahillerden içeriye çekmeye, çeþitlendirmeye ve turizmin getirdiði bereketi Anadolu içine yaymaya çalýþtýklarýný belirtti. Türkiye'nin turizm alanýnda elbette çeþitli geliþme alternatifleri olduðunu anlatan Bakan Günay, kongre turizmi, kýþ turizmi, golf turizmi gibi sayabilecek çeþitli alanlarýn olduðunu kaydetti. Ama 2 alanda çok büyük ve yeterince kullanýlmayan potansiyel bulunduðundan bahseden Ertuðrul Günay, bunlardan bir tanesinin termal turizme baðlý saðlýk turizminin, diðerinin de kültür turizmi olduðunu ifade etti. Türkiye'nin son yýllarda dünyada ekonomide, toplumsal yapýda ciddi geliþmeler kaydettiðini dile getiren Bakan Ertuðrul Günay, geçen içerisinde özellikle kendilerini sevindiren geliþmelerden birisini turizm alanýnda yaþadýklarýný söyledi yýlý ortalarýndan itibaren dünyada ekonomik bir kriz olduðunu hatýrlatan Günay, "Bu ekonomik kriz bütün dünyada turizmin gerilemesine yol açtý. Geçen yýl dünyada turizm eksi 3 ile kapandý. Dünyanýn önde gelen 10 turizm ülkesi, bunlarýn arasýnda ABD, Fransa, Çin ve Ýtalya var. 2009'da hepsi gelen ziyaretçi sayýsý itibariyle bir önceki yýla göre eksi ile kapattýlar. Bir tek Türkiye geçen yýlý artý ile kapattý. Gelen turist sayýsý 26 milyondan 27 milyonun üzerine çýktý. Dünyada kriz olmasa 28 milyonun üzerine çýkacaktýk. Þimdi bu kriz yýlýndaki baþarýdan aldýðýmýz cesaretle söylüyorum ki; yakýn bir gelecekte Türkiye turizmde çok daha büyük rakamlarý ve çok daha büyük gelir rakamlarýný görecek" diye konuþtu. "ÜLKEMÝZ TARÝHSEL VE ARKEOLOJÝK BÝR ZENGÝNLÝÐE SAHÝP" Türkiye inanýlmaz bir tarihsel ve arkeolojik zenginliðe sahip olduðunu ve Türkiye'nin bunu henüz yeteri kadar dünyaya duyuramadýðýný ileri süren Bakan Günay, "Türkiye Avrupa'nýn en kaliteli termal suyuna sahip ama nitelikli termal yatak sayýsýný da artýrmalýyýz. Þimdi yapýlan yatýrýmlar termal alanda turizmin geliþmesine ve Denizli, Afyonkarahisar, Uþak güzergâhýndan Anadolu içlerine taþýmasýna vesile olacak. O yüzden ben termal alanda yapýlacak olan yatýrýmlarý çok önemsiyorum. Ama sizden özel bir ricam var. Þimdiye kadar ne yapýlmýþsa yapýlmýþ ama bundan sonra bir tek imarsýz yapý yapýlmasýna bir tek rant aç gözlüðüyle yeni bir alanýn talan edilmesine katiyen izin vermeyin. Sizler doðanýn iyi kullanýlmasýna, kaynaklarýn iyi kullanýlmasýna özel bir gayret gösterirseniz biz de elimizden geldiði kadar yardýmcý olacaðýz. Ne yazýk ki Türkiye'de tarih turizminin de kültür turizmini de saðlýk turizminin de baþka alanlardaki her türlü geliþmenin de önünde inanýlmaz bir çarpýk þehirleþme yatýyor ve biz bu çarpýk geliþmenin þimdi büyük bedeller ödeyerek üstesinden gelmeye çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Bakan Ertuðrul Günay, Afyonkarahisar Valisi Haluk Ýmga, Belediye Baþkaný Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Sait Açba, Ahmet Koca, Halil Aydoðan ve Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral birlikte butona basarak otelin temelini attýlar. Bakan Günay'a Erkmen Belediye Baþkaný Memduh Kuþ tarafýndan, yöresel giysileri simgeleyen çeþitli hediyeler verdi. GÜRAL'DAN 5 YILDIZLI 425 ODA KAPASÝTELÝ OTEL Porselen ve seramik üretiminde dünya markasý haline gelen Kütahya Porselen Sanayi A.Þ. 1980'lerden bu yana turizm sektöründe yaptýðý çalýþmalara; tamamlandýðýnda 50 milyon dolarlýk bütçesiyle bölgenin en büyük yatýrýmý olacak Güral Afyon Termal Otel&Kongre Merkezi ile devam ediyor. 5 yýldýzlý ve 425 oda kapasiteli Güral Afyon Otel&Kongre Merkezi bin kiþilik konferans salonu, 10 adet work shop salonunun yaný sýra SPA, termal kür merkezi, aquapark ve açýk yüzme havuzu ile konuklarýna kusursuz bir hizmet sunmayý hedefliyor. 18

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Faaliyetleri Tüm Hýzýyla Devam Ediyor Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

YÖNETÝMDEN TEÞVÝKLER KAMU TAÞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSÝSÝ VE 4706 SAYILI TEÞVÝK KANUNU UYGULAMALARI Yatýrým Teþvik Kanunu kapsamýnda Kütahya mýz 3. bölgede yer almaktadýr. 4706 sayýlý Kanunun Ek- 3

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

M. Kemal ATATÜRK. (1923, Kütahya) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araþtýrma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 167-168)

M. Kemal ATATÜRK. (1923, Kütahya) (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araþtýrma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 167-168) Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadýkça savaþ meydanlarýnda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan, birinci

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru HERKESÝ YATIRIMA VE HÝBE FONLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDÝYORUZ Ýhsan KAYMAK Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kütahya Ýl Koordinatörü Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) kýsa

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı