ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET"

Transkript

1 ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i ÖZET Organ yetmezli!i insidans1 (toplumdaki hastal1k say1s1 oran1) tüm dünyada artmakta olup, organ nakli olmay1 bekleyen hastalar da uygun organ beklerken yaamlar1n1 yitirmektedirler. Baz1 hastalara (anslar1 varsa) di!erlerine göre daha k1sa zamanda organ nakledilmekte, baz1lar1 ise y1llarca beklemek zorunda kalmaktad1r. Organ naklinin amac1, organ yetmezli!i nedeniyle yaam1n1n sonuna gelmi bir hastan1n hayat1n1 kurtarmak, yaam süresini ve kalitesini artt1rmakt1r. Bu yaz1da, ilk bölümde organ naklinin (transplantasyon) ne oldu!u, amac1, nakledilen doku ve organlar1n kullan1lma yerlerini, ülkemizde nakledilen doku ve organlar1, ülkemizde doku ve organ naklinin yasal dayana!1 olan 1979 y1l1nda ç1kar1l1p 1982 y1l1nda de!iikli!e u!rayan 2238 say1l1 Organ ve Doku Al1nmas1, Saklanmas1, A1lanmas1 ve Nakli yasas1n1n maddeleri anlat1ld1. kinci bölümde ise organ ba!11n1n ne oldu!u, organ ba!11 yapmak isteyen kiilerin neler yapmas1 gerekti!i ve nerelere bavurmalar1 gerekti!i, Organ Ba!11 Kart1 ve Belgesi nin düzenlenme amac1, toplumun ve dinin organ ba!11na bak1 aç1s1 anlat1ld1. Toplumun sosyal, ahlaki, kültürel, dini yap1s1n1n, inan1lar1n1n k1sa sürede de!imesinin mümkün olmad1!1, ancak gelien t1p teknolojisindeki yeni uygulamalar ile modern t1bb1n insan yaam1nda yaratt1!1 mucizelerin topluma yans1t1labilece!i dile getirilmektedir. Bu deneyimleri geçirmi, bugün sa!l1klar1na, yaamlar1na, ailelerine, ikinci bir yaama kavuan kiilerin mutluluklar1n1n topluma gösterilmesi önerilmektedir. Organ ba!11 programlar1nda çal1anlar (t1psa!l1k personeli ve gönüllüler) toplumdaki bireylere bir gün kendileri veya çok sevdikleri kiilerin de organ nakline gereksinimleri olabilece!i gerçe!i duyumsat1ld1!1nda, toplumun organ ba!11 ve nakli konusundaki endie ve korkular1n1n giderilebilece!i, bak1 aç1lar1n1n de!itirilebilece!i görüünde birlemektedirler. Yaz1da ayr1ca doku ve organ nakli, ba!11 konusunda en s1k sorulan sorulara da yer verildi. Organ Nakli ile istatistikî veriler de de!erlendirildi y1l1 sonuna kadar Sa!l1k Bakanl1!1 verilerine göre ülkemizde yap1lan toplam organ nakli (transplantasyon) say1s1na bakt1!1m1zda en fazla yap1lan naklin böbrek nakli oldu!unu ve yap1lan böbrek naklinin de ço!unun canl1 donörlerden özellikle de yak1n akrabalardan al1nan böbreklerle gerçekletirildi!ini görüldü. Ülkemizde gerçekletirilen organ nakillerinde böbrek naklinden sonra karaci!er ve kalp naklinin en fazla yap1ld1!1 görüldü. Ayr1ca y1llara göre organ nakli bekleyen hasta say1s1n1n giderek artt1!1 görüldü y1l1nda oluturulan Ulusal Koordinasyon Sistemi (UKS) verilerine göre ülkemizdeki kadavra donörlerin

2 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 2 bölgesel da!1l1m1na bakt1!1m1zda en fazla donör bildiriminin zmir ilinde oldu!u görülmektedir. Organ ba!1lar1, bir milyon nüfusa düen kadavra donörlerle de!erlendirilmektedir. Gelimi ülkelerde bir milyonda olan kadavradan organ ba!11 spanya da 34.6, talya da 21.1, Fransa da 20.9, ABD de 20, Almanya da 13.8, ngiltere de 12.3, Yunanistan da 6.2, Romanya da 0.4, Türkiye genelinde 2.0 iken zmir ilinde 16.0 oldu!u görülmektedir. Organ ba!11 konusunda zmir ve Antalya n1n ilk s1rada yer ald1!1n1, di!er illerin ise organ nakli konusunda yetersiz oldu!u görülmektedir. stanbul ve di!er illerde de organ ba!11n1 artt1rmaya yönelik etkinlikleri gerçekletirilmektedir. Özetle Türkiye de ve Dünya da organ ba!11n1n yetersiz oldu!unu, toplumun bu konuda bilgilendirilmesi gerekti!ini ve organ ba!11na tevik edilmesi gerekti!i görülmektedir. Bu konuda sa!l1k çal1anlar1na büyük görevler dümektedir. Ülkemizde 3 9 Kas1m aras1nda kutlanan Organ Ba!11 Haftas1 ve Organ Ba!1 kampanyalar1 bu amac1 ta1maktad1r. Anahtar Kelimeler: Doku ve organ nakli (Transplantasyon), Ulusal Koordinasyon Sistemi (UKS), Donör, Doku ve Organ Ba!11, Organ Ba!1 Kart1, 2238 say1l1 Doku ve Organ Nakli Yasas1, Organ yetmezli!i, Dinin ve toplumun bak11, Organ Ba!11 Haftas1. GR Hasta insan1 iyiletirme, yaama süresini uzatabilme, nitelikli bir yaam sa!layabilme, insanl1!1n çok eski zamanlardan beri sürekli üstünde durdu!u, daha iyisini amaçlad1!1 bir konudur. Teknolojik gelimeler her alanda oldu!u gibi, t1pta da üretilen sa!l1k hizmetinin bir önceki aamadan daha nitelikli olmas1na imkân sa!lamaktad1r. (Arda 1994, Dalg1ç 1999). Doku ve organ nakli bu konuda bir örnek oluturmaktad1r. (Demirhan 1996, Elçio!lu 1996). Doku ve Organ Nakli, son elli y1lda t1bb1n en h1zl1 ilerleyen güncel dallar1ndan birisi olmutur. Birçok kronik organ hastal1klar1nda uygulanan rutin, geçerli ve ileri bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. 1.DOKU VE ORGAN NAKL (TRANSPLANTASYON) NEDR? Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organ1n yerine canl1 bir vericiden veya ölüden al1nan sa!lam bir doku veya organ1n nakledilmesidir. Bu ilem, günümüzde birçok kronik organ hastal1klar1nda uygulanan rutin, geçerli ve ileri bir tedavi yöntemi olarak kabul görmektedir. (Demirhan 1996, Elçio!lu 1996). Greft (A1)-(Transplant): Transplante (nakledilen) doku veya organd1r. Yerine göre allogref, otogref, senogref ve izogref olarak kullan1l1r. Kronik, Süreen,uzun süredir bir çözüm getirilememi.

3 Yeter, Demirta 3 Doku ve Organ Nakli (Transplantasyon) Yöntemleri: 1) Otogreft: Bir doku veya organ1n ayn1 canl1n1n bir yerinden al1n1p baka bir yerine tak1lmas1d1r. Örne!in; deri otogreftleri, bypass için toplardamar ç1kar1lmas1, kök hücre otogrefti ve kan al1p ameliyat için saklamak gibi. 2) zogreft: Genetik yap1lar1 birbirlerinin ayn1s1 olan tek yumurta ikizleri aras1ndaki transplantasyondur. 3) Allogreft: Ayn1 türden iki canl1 aras1ndaki doku ve organ naklidir. Örne!in; ölen bir hastadan al1nan böbre!in baka bir insana transplantasyonu gibi. Ço!u insan dokusu ve organ nakilleri allogrefttir. 4) Senogreft: ki ayr1 tür aras1nda yap1lan doku ve organ naklidir. Örne!in; gayet baar1l1 bir nakil olan, domuzdan insana kalp kapakç1!1 nakli gibi. 5) Bölerek Transplantasyonlar: Bazen kadavradan al1nan bir organ (özellikle karaci!er) iki al1c1ya paylat1r1l1r; bu da genellikle bir yetikin ve bir çocuktur. Tüm organ1n nakledilmesine göre al1c1lar için daha az faydal1 oldu!u için bu ekil pek tercih edilmez. 6) Domino Transplantasyonlar: Bu operasyon her iki akci!erin de de!imesi gereken (genellikle sistik fibroz durumunda) hallerde uygulan1r ve akci!erler ile kalbin blok halinde de!itirilmesinin teknik olarak daha kolay oldu!u için tercih edilir. Bu arada al1c1n1n kendi kalbi genellikle sa!lam oldu!u için bu da baka bir al1c1ya tak1l1r. (Prof.Dr. Mukadder Çay1rl1/Cerrahi sf ) Greft (a)- Transplant: Transplante (nakledilen) doku veya organdr. Sistik Fibroz Sistik fibroz (mukovisidoz) kal)t)msal bir hastal)kt)r. Bu hastal)kta salg) üreten bezler pankreas, bron/lar ve nefes borusundaki salg) bezleri gibi hatal) çal)/)r: Salg)lad)klar) s)v) olmas) gerekti1i gibi ince de1il, koyu, yap)/kan ve bezlerin salg) ç)k)/lar)n) t)kayan bir k)vamdad)r. 2. TRANSPLANTASYON ÇETLER A) KADAVRADAN YAPILAN NAKL: Trafik kazas1, kurunlanma, beyin kanamas1 gibi nedenlerle yo!un bak1mda tedavisi devam ederken beyin ölümü geçiren hastalar1n organlar1 ba!1land1!1 takdirde bu transfer ilemine kadavradan nakil bu hastalara da kadavra donör denmektedir. Beyin ölümü: Beyin ölümü kesin olarak tam bir ölümü ifade eder. Kesin tan1m1n1 kazanmadan önce ölümün tan1m1, kalbin durmas1 eklinde tan1mlanm1t1. Ama kalp durmas1n1n art1k ölüme delalet etmedi!ini sadece doktorlar de!il pek çok insan bugün biliyor. Bilinmesi gereken udur ki; nsan1n ölümü tamam1yla beyinde vuku bulan bir olayd1r. Koordinasyon, Belli bir amaca ulamak için çeitli iler arasnda balant, uyum, düzen 3

4 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 4 nsan1 tan1mlayan ve insan yapan her ey; akl1, zekâs1, duygular1, kiili!i hepsi beyninde sakl1d1r ve di!er tüm organlar bir bütün halinde onu var etmek için çal11rlar. te beyin ölümü s1ras1nda koordinasyon ortadan kalkt1!1ndan ortakl1k bozulur ve hepsi belli bir süre içinde biyolojik canl1l1!1n1 yitirir. Bu süre maksimum 72 saattir. Yani 72 saat içinde beyin ölümü tam anlam1yla ölümü ifade eder. Bu 72 saatlik süre içinde organlar1n canl1l1!1n1 koruyabilmesi için çok yo!un bir t1bbi bak1m1n yan1nda bedenin solunum cihaz1na da ba!l1 olmas1 gerekir. Hasta kaybedilmitir. Bu bak1mdan amaçlanan organ ba!11nda bulunulursa organlar1n bir süre daha yaat1lmas1d1r. (72 saat). Böylece kadavradan organ nakli ilemine balan1r, organ ba!11nda bulunulmad1!1nda ise beden solunum cihaz1ndan ayr1l1r. Dünyan1n her yerinde hukuki uygulama bu Solunum cihaz, solunum problemi ya/ayan hastalar)n solunumunu kolayla/t)rmak amac)yla kullan)lan cihaz. Bitkisel Hayatta; Beyin Ölümünde; - Hastan1n solunumu devam eder. - Solunum cihaz1na ba!l1d1r. - Bu hastalar aylarca, y1llarca - Ortalama saat içinde yaayabilirler. hayat1n1 kaybederler. - Baz1 durumlarda iyileme anslar1 - Hayata dönmesi mümkün vard1r. de!ildir. ekildedir.(op.dr smail Ça!atay Topçu/Doku ve Organ Nakli Haftas1/2008) BEYN ÖLÜMÜ BTKSEL HAYAT DEPLDR. Kimler Beyin Ölümüne Karar Verir? Beyin ölümü karar1n1 ancak dört kiiden oluan bir uzman doktor ekibi karar verir. Bir uzman ekip, kardiyolog, anestezi ve reanimasyon uzman1, nörolog ve nöroirurjiye den oluur. Bu ekip, fiziksel muayene ile ve o ülkede o merkezde t1bb1n en ileri olanaklar1 içerisinde laboratuar tetkikleri yaparak beyin ölümü oldu!una karar verir ve bunu bir resmi belge ile resmiletirir. Bu resmi belge haz1rlanmad1kça beyin ölümü kesinlik kazanmam1 say1l1r ve kiinin organlar1 asla al1namaz. Dört kiilik ekipten hiçbiri, hastay1 yat1ran, durumunu takip eden doktorlardan de!ildir. Organ naklini yapan ekibin içinden bir doktorda bu dört kiilik ekipte yer alamaz. Beyin Ölümü karar1n1 t1bb1n olanaklar1 ölçüsünde, yukar1da say1lan uzmanlar ba!1ms1z olarak verir.(tond Derne!i) Baz1 insanlar beyin ölümünün tespitine kuku ile bakmaktad1rlar. Bunlar organlar1n al1nmas1 u!runa, beyin ölümünün erken tespit edilmi olabilece!i endiesini ta1yorlar Mart ay1nda Amerika da 21 ya1ndaki bir genç, yapt1!1 bisiklet kazas1 sonucunda komaya girdi ve bir süre sonra beyin Beyin Ölümüne Karar Veren Uzman Kurul Ekibi Kardiyolog Anestezi -Reanimasyon uzman) Nörolog Nöro/irurjiye

5 Yeter, Demirta 5 ölümü tespiti yap1ld1. Ailesi organ ba!11 için izin verdi. Fakat organ al1m1 ileminden çok k1sa bir süre önce bir uyar1c1ya tepki gösterdi ve 2 ay sonra taburcu edildi. (Wikipedia ansiklopedisi) B) CANLIDAN YAPILAN NAKL Nakil bekleyen hastan1n ei veya yak1n akrabalar1 doku, kan grubu vb. uyum mevcut ise organ ba!11nda bulunabilmektedir. Böbrek ve karaci!er canl1dan nakil yap1lmas1 mümkün olan organlard1r. 3) NAKLEDLEN DOKU VE ORGANLAR Günümüzde ülkemizde kalp, akci!er, karaci!er, böbrek, pankreas, ince barsak, kemik ili!i, kan, deri, kornea gibi yaamsal önemi olan pek çok organ1n nakli gerçekletirilebilmektedir. Organ nakillerinde kaynak (verici, donör) canl1 veya ölü (kadavra) olabilir. (TOND Derne!i) Kornea, Gözün ön ksmndaki saydam t b k d 4) ORGAN NAKL KMLERE YAPILIR? 4 lerlemi karaci!er, böbrek, kalp ve akci!er hastal1klar1nda, T nce barsaklar1 önemli ölçüde al1nm1 veya ilev kayb1 gelimi hastalarda, TKornea hastal1klar1na ba!l1 olarak görme kayb1 gelimi hastalarda, TBöbrek yetmezli!i gelimi diyabet hastalar1nda, TBaz1 kan, kalp ve akci!er hastal1klar1nda, TCildinin önemli bir bölümünü kaybetmi hastalarda, TYüzünün ço!unu kozmetik ve fonksiyonel olarak kaybetmi hastalarda, TKemik dokuda ve tendonlar1nda önemli hasar gelimi hastalarda ilgili doku ve organ nakli uygulanabilir. Amerika Birleik Devletleri (ABD), Kanada, ngiltere, sveç gibi ülkelerde organ al1m1 ve da!1t1m1 Ulusal Organ Payla1m A!1 merkezi taraf1ndan, nakil kriterlerine göre ve listedeki en hasta kiiye öncelik verilerek gerçekletirilmektedir. ngiltere de organ nakli bekleyen hastalar ve vericilere ait klinik bilgilerin bulundu!u, organ da!1t1m1nda temel ilkenin; eskiden oldu!u gibi ilk bavurana öncelik verme yerine, hastan1n durumu, aciliyeti gibi t1bbi Tendon, kaslar), kemiklere ba1layan ba1lard)r. Kriter; Ölçüt, kstas 5

6 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 6 zorunluluklar1na, bakmakla yükümlü oldu!u kiiler veya bizzat bakas1n1n bak1m1ndan sorumlu olma gibi ölçütlere dayal1 olarak belirtilmektedir. (Monaca 1998, Odell ve ark.1998) Ulusal Doku ve Organ Nakli Koordinasyon Sistemi (UKS) Ülke genelinde bir hastanede organ ba!11 gerçekletirildi!inde, bu merkez vericinin organ ve dokular1n1n ülke genelinde nakil bekleyen hastalardan aciliyet ve organ uyumu kriterlerine göre en uygun hastan1n bulundu!u doku ve organ merkezine gönderilmesini sa!lamaktad1r.(t.c Sa!l1k Bakanl1!1/ tarih say1l1 karar1) Hasta kendine organ nakli yap1lmas1n1 talep edemez. Organ nakli ameliyatlar1 hasta iste!i ile de!il t1bbi gerekliliklere göre yap1l1r. Hasta kendini takip eden veya hastal1!1n1 tehis eden doktorlar taraf1ndan organ nakil kliniklerine sevk edilmelidir. Nakil gerekip gerekmedi!ine, nakil uygulaman1n mümkün olup olmad1!1na nakil ekipleri karar verir. Klinik, Hasta bak)lan yer. 5) ORGAN NAKL NEDEN ÖNEMLDR? Organ ba!11 ve nakli konusunda çal1an uzmanlar, organ nakli ameliyat1 olmak için uygun organ bulunmas1n1 bekleyen ve normal yaamlar1ndan, üretkenlikten uzak, yaamlar1n1 diyaliz makinelerine ba!l1 sürdürmek zorunda kalan hastalar1n sa!l1klar1na kavuturulmalar1n1n önemimi vurgulamaktad1rlar. Konunun uzmanlar1, diyaliz makinelerine ba!l1 olarak yaamlar1n1 sürdürmeye çal1an ya da organ nakli olmay1 bekleyen hastalar1n, ülke ekonomisine getirdi!i trilyonlar1 bulan sa!l1k giderlerinin de azalt1lmas1 için, yap1lacak en önemli çal1malar1n organ ba!11n1n artt1r1lmas1, kamuoyunun bu konu hakk1nda bilinçlendirilmesi oldu!unu dile getirmektedir.(dalg1ç 1999, Gabel ve ark.1994, Prottas 1994, Odell ve ark. 1998, Siminoff ve leonard 1999). Gençlerde ve çocuklarda diyalize ba!1ml1l1k, büyüme ve gelimeyi engelledi!inden organ nakli daha önemlidir.

7 Yeter, Demirta 7 6) DÜNYA DA VE TÜRKYE DE ORGAN NAKL NN GELD NOKTA DÜNYA DA ORGAN NAKL Doku ve organ nakli dünyam1zda beklenenin çok alt1nda seyretmektedir. Her geçen y1l bu aç1k gittikçe artmaktad1r. Rakamlara göre bugüne kadar dünya genelinde yakla1k böbrek, karaci!er ve kalp nakli yap1lm1t1r. Bekleyen ise 1 milyara yak1nd1r. Bugün Almanya da böbrek nakli için bekleme süresi 2005 y1l1 verilerine göre yakla1k 6 ila 8 y1ld1r. Kalp, karaci!er ve akci!er organ bekleme listelerindeki birçok hasta, zaman1nda bir organ bulunamad1!1 için ölmektedir. ( Wikipedia ansiklopedisi /Organ Ba!11) Neden art1 bu kadar h1zl1? T Ölümcül trafik kazalar1n1n azalmas1, fakat buna kar1l1k kazalar1n sadece organ nakli ile iyiletirilebilecek hastalar1 ise ço!altmas1d1r. T Teknolojinin gelimesi sonucu, t1bb1n giderek daha çok hastal1!a organ nakli yap1labilir gözüyle bakmas1 etkendir. T Baz1 devletlerdeki yasal düzenlemelerin ba!1lar1n yap1lmas1na engel olmalar1 insanlar için itici etki yapmaktad1r. T Baz1 ülkeler ise organ ba!11n1 tevik için vatandalar1na vergi indirimi, i kayb1n1 kar1lama vb yöntemlerle bu durumun önüne geçmek istemektedir. (Avrupa daki ortalama verilerdir/ Dr.Jürgen Groth taraf1ndan bilgilere göre çizilmitir.) 7

8 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 8 A) TÜRKYE DE ORGAN NAKL TÜRKYE ORGAN NAKL DERNE (TOND) VERLERNE GÖRE TÜRKYE DE ORGAN NAKL T Türkiye de organ nakli 1969 y1l1nda stanbul ve Ankara da gerçekletirilen iki kalp nakli ile balar. T Organ nakli ile ilgili deneysel çal1malar 1970 lerin ba1nda Hacettepe Üniversite sinde balar. T lk böbrek nakli 3 Kas1m 1975 de gerçekleir. (Prof. Dr. Mehmet Haberal anneden çocu!una bu nakli yapar.) T 10 Ekim 1978 de ilk kadavradan böbrek nakli gerçekletirilir. T Daha sonra geliimi için öncelikle baar1l1 örnekler parlamento üyelerine gösterilerek önce onlar1n deste!i daha sonra da Diyanet leri Bakanl1!1 ndan destek al1nm1t1r. T O dönemde tüm gazete bal1klar1nda doku ve organ nakline yer verilir. T Ve 3 Haziran 1979 da 2238 say1l1 yasa yürürlü!e girer. T 1980 de Türkiye Organ Nakli ve Yan1k Tedavi Vakf1 kurulur ve gün geçtikçe vak1f say1s1 artar. T lk baar1l1 karaci!er naklinin yap1ld1!1 1967(Starlz) den 21 y1l sonra Dr.Haberal ülkemizde ilk karaci!er naklini gerçekletirir. T Daha sonra 1990 da arkadalar1yla TOND u kuracakt1r. T 1990 larda dünyada ilk kez canl1 donörden k1smi karaci!er nakli yapan ekip de bu ekipti. T Türkiye de bugün 11 karaci!er, 21 böbrek ve 10 kalp nakil merkezi bulunmaktad1r. T Dr.Haberal in katk1s1yla bugün en önemli organ nakli merkezi Bakent Üniversitesi dir. T 2001 de Türkiye Böbrek Nakillerinde 25.Y1l adl1 uluslar aras1 kongresini de düzenlemitir.(türkiye de Transplantasyonun Geliimi/TOND Derne!i verileri/

9 Yeter, Demirta 9 7) ORGAN BAII NEDR? Organ ba!11, kiinin sa!l1!1nda, kendisi öldükten sonra organlar1n1n kronik organ hastas1 olan kiilere nakledilmesi için ba!1lamas1d1r. (TOND Derne!i) Organ Ba!11 Yöntemleri Organ ba!11 ile ilgili 4 yöntem vard1r. Bu yöntemler, ba!1 yapan kendi iste!i ile ba!1 yapmaya haz1r olmad1!1 zamanlar devreye girer. Bu yasal düzenlemeler imdilik her yerde ayn1 ekilde kullan1lm1yor. Her ülke kendi kararlar1n1 kendisi veriyor. 1)tiraz Yöntemi: En geni kapsaml1 yöntemdir. Bu yöntemde sa!l1!1nda kesin itiraz1 olmayan herkesin organ1 ba!1 olarak kabul edilir. 2)Geniletilmi tiraz Yöntemi: Ayr1ca öyle bir hakk1 da içerir. Ba!1ç1n1n ölümünden sonra, potansiyel ba!1ç1n1n akrabalar1 organ ba!11n1, ölen kiinin, yaarken yapt1!1 vasiyet olarak kabul ederler. 3)Gönüllülük Yöntemi: Ba!1ç1n1n yaarken organlar1n1 ba!1layaca!1n1 kabul etmesi zorunlulu!unu getirir. Kesin bir organ ba!11 yapmay1 kabul etme prosedürü gerektirir. Bu nedenle çok dar kapsaml1d1r. 4)Geniletilmi Gönüllük Yöntemi: Ba!1ç1n1n ölümünden sonra, ailesi de ba!1 için onay verebilir. Bu uygulama Gönüllülük Yöntemi ni geniletmektedir. Bu 4 yöntemin yan1 s1ra iki istisna yöntem daha vard1r: Bilgilendirme ve Acil Durum Yöntemi Bilgilendirme Yöntemi nde ba!1ç1n1n izni artt1r. E!er potansiyel ba!1ç1n1n yan1nda, organ ba!11 yapmak istemesi ile ilgili herhangi bir yaz1l1 belge yoksa ba!1ç1 olmak istemiyordur. Bu durumda ailesine bilgi verilmesi gerekir. Ailenin itiraz etme hakk1 vard1r. Acil Durum Yöntemi nde, ba!1ç1n1n kendisinden veya ailesinden itiraz olsa bile, her durumda organ al1n1r.(wikipedia ansiklopedisi) Prosedür; Bir amaca ulamak için tutulan yol ve yöntem. 9

10 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 10 Hangi ülke hangi organ ba=>?> yöntemini kullan>yor? 8) DNN ORGAN BAIINA BAKI AÇISI Organ ba!11na dini aç1dan bir sak1nca görülmemektedir. slam dininin yayg1n oldu!u ülkemizde dinin organ ba!11na bak11 Diyanet leri Bakanl1!1 n1n yapt1!1 aç1klamaya dayand1r1l1r. ( ) Karara göre; T Zaruret (nsan1n elinde olmayarak hâs1l olan sebep) halinin bulunmas1, T Hastal1!1n bu yolla tedavi edilece!inin doktor taraf1ndan onaylanmas1, T Doku ve organ veren kiinin bu ilem s1ras1nda ölmü olmas1, T Verilen doku ve organ kar1l1!1nda hiçbir ücret al1nmam1 olmas1, T Tedavi edilen hastan1n da yap1lacak nakle raz1 olmas1 durumunda caizdir, denmitir.(diyanet leri Bakanl1! karar1/

11 Yeter, Demirta 11 9) ORGAN NAKL NN YASAL DAYANAI Ülkemizde 1979 tarihine kadar organ nakli konusundaki kurallar, meslek örgütlerince belirlenerek uygulan1rken, günümüzde 1979 y1l1nda ç1kar1lan Organ ve Doku Al>nmas>, Saklanmas>, A?>lanmas> ve Nakli ne ilikin 2238 say>l> yasaya göre uygulamalar yap1lmaktad1r. Bu yasaya göre; oto-greftler, saç ve deri al1nmas1, a1lanmas1 ve nakli ile kan transfüzyonu bu kanun hükümlerine tabi olmay1p, yürürlükte bulanan sa!l1k yasalar1, tüzükleri, yönetmelikleri ve t1bbi deontoloji kurallar1 çerçevesini gerçekletirilir. Bir bedel veya bakaca ç1kar kar1l1!1 organ ve doku al1nmas1 ve sat1lmas1n1n, bilimsel, istatistikî ve haber niteli!indeki bilgi da!1t1m1 halleri ayr1k olmak üzere, organ ve doku al1nmas1 ve verilmesine ilikin her türlü reklam1n, vericinin yaam1n1 mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak organ ve dokular1n al1nmas1 yasakt1r. (Madde 3, 4, 8). Yaayan kiilerden organ ve doku al1nmas1 ile ölüden organ ve doku al1nmas1 ile ilgili hükümler yasan1n 5. ve 11. maddelerinde yer almaktad1r. Buna göre; On sekiz ya1n1 doldurmam1 ve mümeyyiz olmayan kiilerden organ ve doku al1nmas1 yasakt1r. Ölünden organ ve doku al1nabilmesi için ise t1bbi ölüm halinin (beyin ölümü tan1s1), kardiyolog, nörolog, nöroirürjiyen ve anestezi reanimasyon uzman1ndan oluan dört kiilik hekimler kurulunca oy birli!i ile saptanmas1 gerekmektedir. Yasan1n 12.maddesi ile; al1c1n1n müdavi hekimi ile organ ve doku al1nmas1, saklanmas1, a1lanmas1 ve naklini gerçekletirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak olan hekimler kurulunca yer almalar1 yasaklanm1t1r y>l>nda yasan>n 14. maddesinin içeri!i de!itirilmi, yeni bir f1kra eklenerek yeniden yap1land1r1lm1t1r tarihli 2594 say>l> yeni organ nakli yasas1ndaki de!iikli!e göre; Kaza, do!al afet sonucu vücudun u!rad1!1 a!1r harabiyet sonucu yaam1 sona eren kiinin ei, reit çocuklar1, anne-babas1, kardelerinden biri yoksa sa!lam doku ve organlar1n1n hekimler kurulu raporu ile belgelenmesi koulu ile ivedilik ve t1bbi zorunluluk bulunduran durumlarda vasiyet ve r1za aranmaks1z1n Vasiyet Bir kimsenin ölümünden sonra yaplmasn istedii ey. 11

12 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 12 organ ve doku nakli yap1labilir. (Organ Nakli Yasas1 1979,1982) 10) NASIL ORGAN BAILAYABLRM? 2238 say1l1 Organ ve Doku Al1nmas1, Saklanmas1 ve Nakli hakk1ndaki kanunda; 18 ya1ndan büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlar1n1n tamam1n1 veya bir bölümünü ba!1layabilir. denmektedir. Organ Ba=>?> Nas>l ve Nerelere Yap>l>r? 1) T.C. Sa!l1k Bakanl1!1 Organ Ba!11 Senedini doldurun. Y l Sa!l1k Müdürlü!ünde, Y Hastanelerde, Y Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet al1m1 s1ras1nda), Y Organ nakli yapan merkezlerde, Y Organ nakli ile ilgilenen Vak1f, Dernek vb. kurulularda bu yap1labilir. Organ ba!11nda bulunabilmek için; Organ Ba!1 Senedini iki tan1k huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. Senedinizde sizinle beraber 2 ahit kiinin de imzalar1 yer almaktad1r. Ayr1ca bu belgede naklini istedi!iniz organlar1n1z1 da seçebilmektesiniz. 2)Organ Ba!1 Kart1n1z1 al1n. Organ ba!1 senedini imzalad1ktan sonra organ ba!1 kart1 doldurulur ve ba!1 yapan kiiye verilir.

13 Yeter, Demirta 13 Doku ve Organ Ba=>?> Kart> ne amaçla düzenleniyor? Son evre organ hastalar1 için hayatta kalman1n tek yolu organ naklidir. Canl1dan organ nakli belirli organlar için uygulanabilen bir tekniktir ve her hastan1n uygun vericisi bulunmamaktad1r. Bu nedenle tüm dünyada oldu!u gibi ülkemizde de yeterli say1da organ yoktur. En büyük organ kayna!1 uygun koullarda hayat1n1 kaybetmi kiilerin organlar1d1r. Bu durumdaki kiilerin vücut fonksiyonlar1 tamamen t1bbi destekle devam etmektedir ve bu durumu uzun sürede dengede tutmak imkâns1zd1r. Dolay1s1yla kadavradan organ al1nabilmesi için zaman çok önemli bir faktördür. Di!er yandan hiç beklenmedik bir anda yak1n1n1 kaybetti!ini ö!renen bir kiinin organ ba!11 için karar vermesini beklemek çok zordur. Yak1nlar ancak hayatta iken organlar1n1 ba!1lad1!1n1 belirten yak1nlar1 için h1zl1 karar verebilmektedir. Ayr1ca bu konuyu kaybetti!i yak1n1 ile özel olarak konumam1, ancak kendisi organ ba!11 yapm1 kiiler, o zor ve ac1l1 anda kendisine organ ba!11nda bulunup bulunmayaca!1n1 soran hekimin neden böyle bir teklifte bulundu!unu idrak edebilir. Özetle Organ Ba!11 Kartlar1, Organ Ba!1 Kampanyalar1, Transplantasyon Haftas1 ve Transplantasyon Oyunlar1 gibi çeitli faaliyetlerin tek bir amac1 vard1r; Bir yak1n1m1z1 kaybetti!imiz anda onun organlar1 ile kurtulabilecek hayatlar1n var oldu!unu daha önceden ö!renmemizi ve gerekti!inde bu karar1 daha h1zl1 alabilmemizi sa!lamakt1r. Doku ve Organ Nakli ve Ba=>?>nda S>kça Sorulan Sorular 1) Sadece manevi yapt>r>m gücü olan, hiçbir hukuki fonksiyon ta?>mayan sembolik organ ba=>?> kart>m, organ ba=>?> için do=rudan yeterli bir kart m>d>r? Hay1r. Kiinin organlar1n1n al1nabilmesi için mutlaka ailesinin de onay1n1n al1nmas1 gerekmektedir kart1 olsa da yak1nlar1ndan habersiz organlar1 al1namaz. Bu yüzden yak1n1 yan1nda olmadan ölmü birinin cebinden organ ba!1 kart1 ç1ksa bile organlar1 al1nmamaktad1r. 13

14 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 14 2) Organ ba=>? kart>m> nas>l iptal edebilirim? Art1k organ ba!1lar1n1n kayd1n1n tutulma zorunlulu!u yoktur. Kii istedi!i zaman kart1n1 y1rtarak organ ba!11n1 geçersiz k1labilir. 3) Herkes organ ba=>?> için ba?vurabilir mi? Hepatit (A-B-C) A!1r iltihabi hastal1klar eker hastal1!1 Kanser hastalar1 bavuramaz. 4) Ba=>?lad>=>m organlar para ile ba?kas>na sat>labilir mi?ba?ka insanlar>n eline geçme tehlikesi ne boyutta mevcuttur? Hay1r, sat1lamaz. Bir insan öldükten sonra organlar1 ba!1land1!1nda, Organ Nakli Koordinasyon Sistemi devreye girer. Bu sistem gere!ince ba!1lanan organlar Sa!l1k Bakanl1!1 n1n Bölge Koordinasyon Merkezine(BKM) ve oradan da Ulusal Koordinasyon Merkezine(UKM) bildirilirler. Organlar1n merkezlere da!1t1m1 bu bildirimler sonucunda belirlenir. 5) Organ Nakli ameliyat>nda cenazemin bütünlü=ü bozulur mu?gereken sayg> vücuduma uygulan>r m>? Kadavradan organ ç1karma ilemi herhangi bir canl1 ameliyat1 kadar büyük bir özenle yap1l1r. Organlar ç1kar1ld1ktan sonra mümkün oldu!unca estetik dikilerle dikilerek, bedenin hiçbir ekilde zarar görmemesine büyük özen gösterilir. O bedenler organlar1n k1ymetini çok iyi bilen hekimler için kutsald1r ve çok büyük bir sayg1y1 hak etmektedirler. 6) Herhangi bir sa=l>k sorunum oldu=unda üzerimde organ nakli kart> bulunursa bir sorun ç>kar m> diye tedirgin oluyorum. Sizce bu endi?emde hakl> m>y>m? Hekimlik ilkelerine göre hiç kimsenin hayat1 hiç kimse için feda edilmez. Evrensel insan haklar1na göre bir kiinin hayat1 de!il bir insan için bütün insanl1k u!runa bile feda edilemez. O nedenle hiçbir endieye gerek yok. Suiistimal olabilir mi? diye düünenler var ise; organ nakli zaten kalabal1k bir ekip iidir. Ayr1ca organlar1n al1nabilmesi için kiinin hayattayken ba!1 yapt1!1 halde bunun yeterli olmad1!1 ve yine de ailenin izninin al1nmas1 gerekti!i unutulmamal1d1r.

15 Yeter, Demirta 15 7) Beni endi?elendiren organ ba=>?> bilgilerimin organ mafyas>n>n eline geçmesi,bu mümkün mü? Organ ba!11 s1ras1nda al1nan bilgiler hiçbir zaman bir nakil için yeterli bilgiler de!ildir. Kiinin sa!l1k durumunun de!il, niyetini belirten bir iki kimlik bilgisi d11nda bir özellik ta1mazlar.bu yüzden bu endie yersizdir. 8) Nakil i?lemlerinin ülkemizdeki ba?ar> oran> nedir? Ülkemizde organ nakilleri dünya standard1nda yap1lmakta ve bakt1!1m1zda dünya standard1n1n üzerine sonuçlanmaktad1r. Karaci!er ve böbrek gibi en çok nakli gerçekletirilen organlar1n nakillerinde baar1 oranlar1 ise yap1lan çal1malara göre %90 n1n üzerindedir. 9) Hayattayken organlar>n> ba=>?layan bir ki?i daha sonra bu iste=inden vazgeçebilir mi? Tabi ki evet. Yak1nlar1n1za söylemeniz yeterli. Çünkü günü geldi!inde buna son karar1 verecek olan, ba!11n1z1 de!erlendirecek olanlar yak1nlar1n1zd1r. Bu yüzden karta sahip olsan1z bile ailenize vazgeçti!inizi iletmeniz bu konudaki endieniz için tek ba1na yeterli olabilecektir. 10) Ben sadece karaci=erimi ba=>?lamak istiyorum. diyebilir miyim? Böyle bir seçim hakk>m var m>? Evet böyle bir seçim hakk1n1z var. Organ ba!1 kart1n1zda bunu belirtecek seçenekler zaten bulunmaktad1r. Yine yak1nlar1n1za da söylemeniz de yeterli olabilir. 11) TÜRKYE DE VE DÜNYA DA ORGAN BAII Organ ba!1lar1, bir milyon nüfusa düen kadavra donörle de!erlendirilmektedir. Gelimi ülkelerde bir milyonda olan kadavradan organ ba!11 spanya da 33,6, Belçika da 25,2, Kanada da 14,1, Fransa da 16,2, Yunanistan da 4,5, ülkemizde ise 0,9 dur.(arda 1994, Dalg1ç 1999, Gabel ve ark.1994). Ülkemizde nakillerin ço!u canl1 donörlerden özellikle de yak1n akrabalardan al1nan organlarda gerçekletirilmektedir. Yine ülkemizde nakil için gerekli olan böbre!in %85 inin insandan, %15 inin kadavradan al1nabildi!i, oysa gelimi bat1 ülkelerinde bu durumun tersine oldu!u bildirilmektedir.(türk Nefroloji Derne!i 1999) 15

16 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 16

17 Yeter, Demirta 17 (T.C Sa=l>k Bakanl>=> Verileri/2005 y>l> sonuna kadar.) 12) TÜRKYE ORGAN BAII HAFTASI VE UZMAN GÖRÜÜYLE TRANSPLANTASYON Organ ve doku ba!11n1 tevik etmek amac1yla her y1l kutlanan Organ ve Doku Ba!11 Haftas1 3 Kas1m da bal1yor. TC Sa!l1k Bakanl1!1 tüm illere dilekçe yollayarak doku ve organ nakli etkinliklerine bu süreçte yer vermelerini istiyor. OP.DR.ATA BOZOKLAR IN GÖRÜLER Organ ba!11 sorununun, kadavra organ1 konusunda çekilen s1k1nt1n1n sadece bir boyutu oldu!una iaret eden Bozoklar, konunun as1l önemli boyutunun ölümlerin zaman1nda tespit edilememesi ve gerekenlerin zaman1nda yap1lamas1 oldu!unu bildirdi. Zamanla yar1may1 gerektiren organ naklinde organizasyon sorunu yaand1!1n1 anlatan Bozoklar, burada en büyük rolün devlete, daha sonra da hekimlere dütü!ünü iaret etti. levsel kurumlara dikkate çeken Bozoklar bu manzaran1n Türkiye de de farkl1 olmad1!1n1; E!er bir bölgede koordinatörlük sistemine ilerlik kazand1rabilmiseniz, o bölgede baar1 kazan1ld1!1n1 görüyorsunuz. Ege ve Akdeniz bölgelerinin en önemli ayr1cal1!1 da burada yat1yor belirtti. Gönüllü!e vurgu yapan Bozoklar Organ ve Doku Ba!11 konusunda gelimi Bat1 ülkelerindeki kadavra donörden ba!1 17

18 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 18 oran1n1n her bir milyon nüfusta 20 oldu!una iaret ederken, bu oran1n Türkiye de ise bir milyon nüfusta 2,4 oldu!unu belirtti. Türkiye de 12 kalp, 18 karaci!er ve 30 böbrek nakli bulunmas1na ra!men. Op.Dr. Ata Bozoklar organ ba!11n1 en çok geliri 500 dolar1n alt1nda olan kiilerin yapt1!1n1, san1lan1n aksine entelektüellerin organ ba!1lamaya yanamad1!1n1 (sadece lafta kald1klar1n1) belirtti. Organ ba!11 konusunda insanlar1n yanl1 bilgilendirildiklerini ve güven eksikliklerinin bulundu!unu kaydeden Bozoklar, Kimileri, organlar1m1 ba!1l1yorum ama bu organlar1n ak1beti ne oluyor diye düünceye kap1l1yor. Oysa organlar bir ulusun mal1d1r. Her organ ba!11 Sa!l1k Bakanl1!1 na bildiriliyor. Dedi. Bozoklar, Türkiye de 40 bin diyaliz, 3bin karaci!er ve 1000 kalp hastas1n1n organ bekledi!ini belirtirken, insanlar1n en çok gözlerini ba!1lama konusunda tereddüt yaad1klar1n1 dile getirdi. Bozoklar, San1l1yor ki, göz tamamen al1nacak, bu görüntü tabiî ki insanlar1 korkutuyor. Oysa sadece kornea al1n1yor ve doktor olmayan biri gözlerdeki de!iikli!i kesinlikle anlayamaz. dedi. Organ Ba!11 konusunda zmir ve Antalya n1n ilk s1rada yer ald1!1n1, Akdeniz ve Ege nin lokomotif oldu!unu belirten Bozoklar di!er illerin ise organ ba!11 konusunda beklenileni vermedi!ini ifade ederken, stanbul ve di!er illerde sürekli gerçekleen etkinliklerin ba!11 artt1rma konusunda önemli art1lar getirece!ine dikkat çekti. Organ ve doku nakli için önümüzdeki y1llarda beklenen gönüllü say1s1na ulamada bu çal1malar1n önemini de vurgulad1. Özetle Ege Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü ve Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Kurulu Üyesi Op.Dr.Ata Bozoklar, Türkiye de son y1llarda organ ba!11 aç1s1ndan ciddi gelimeler oldu!unu belirterek, Organ nakli konusunda ileri gelen ülkelerden bir fark1 olmayan ülkemizin sorunu her zaman organ1 bulamamak oldu diyerek imkan1m1z1n oldu!unu ancak gönüllü say1s1n1n istenilen seviyede olmad1!1na dikkat çekiyor.(op. Dr. Ata Bozoklar/Organ Nakli Koordinatörleri Derne!i Yönetim Kurulu Sekreteri/Ege Üniversitesi T1p Fakültesi Doku ve Organ Nakli Merkez Bakan1/iletiim adresleri :

19 Yeter, Demirta 19 13) SONUÇ VE ÖNERLER Tüm dünyada oldu!u gibi ülkemizde de önemli bir sa!l1k sorunu olan organ nakli için gerekli, ancak yetersiz say1daki organ ba!11n1 artt1rmak için halk1n bilgilendirilmesi ve kat1l1mlar1n1n sa!lanmas1n1n gereklili!i ortadad1r. Bu konuda sa!l1k çal1anlar1na büyük görev dümektedir. Bunun için, toplumun bu konudaki düünceleri, bilgisi varsa organ ba!11n1 olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Ülkenin de!iik bölgelerindeki arat1rma birimleri ve/veya arat1rmac1lar1n1n ortak bir proje ile a)hastane acil servisleri, yo!un bak1m üniteleri ve organ nakil merkezlerinde hastalar ve hasta yak1nlar1n1n, b)sa!l1k ocaklar1 bölgelerinde de toplumun konuya ilikin görülerini belirlemek amac1yla kapsaml1 bir çal1ma yürütmelerinin yararl1 olabilece!i düünülmektedir. Organ ba!11n1 artt1rmaya yönelik her e!itim ve etkinli!in sürekli ve kesintisiz olmas1 halinde bir sonuç al1nabilece!ini, aksi takdirde baar1ya ulaman1n mümkün olamayaca!1 gerçe!i de göz ard1 edilmemelidir. Toplumun organ ba1)/) ve nakli konusunda ö1renmek istedi1i ve bu konuda çal)/an ara/t)rmac)lara en s)k sorduklar) sorular: Organ ba1)/) dinimizce uygun mu? Böbreklerimi satabilir miyim? Daha çabuk nakil imkân) var m)? Zengin ve etkili konumdaki ki/iler organ naklinden daha önce mi yararlan)yorlar? Vücuduna isteyerek zarar verenlere de organ nakli yap)lacak m)? Donör olmak için nereye ba/vurmal)y)m? Donör aileleri maddi bir kar/)l)k alabilir mi? Donör ailemle temasa geçebilir miyim? Organ nakli olursam AIDSe yakalan)r m)y)m? Bekleme listesindeki yerimi nas)l ö1renebilirim? Organlar )rklara göre mi da1)t)l)yor? Organlar)n çal)nd)1) do1ru mu? Organ Ba"#nn Arttrlmasna Yönelik Alnabilecek Önlemler 1) Yaan1lan bölgenin kültür, de!er, inanç ve geleneklerini dikkate alan, sorunun önemini ve kiilerin fark1ndal1klar1n1 artt1ran, konuya ilgi duymalar1n1 19

20 Organ Nakilleri ve Organ Bann Önemi 20 sa!layan sa!l1k e!itim programlar1n1n medya ile ibirli!i içinde haz1rlanmas1, 2) Bu amaçlarla do!rultusunda haz1rlanan e!itim programlar1n1n ilkokullardan balayarak tüm okullarda, hastanelerde, askeri kurumlarda düzenli ve sürekli olarak verilmesi ve yayg1nlat1r1lmas1, 3) Yap1lacak bu e!itimlerin, bilgilendirmenin belirli bir program çerçevesinde ve konunun uzman1 kiilerce yap1lmas1, 4) Özellikle TV de yerel-ulusal sanatç1 ve sevilen kiilerin, organ ba!11/nakline yönelik programlarda rol almas1 ve öncülük etmelerinin sa!lanmas1, 5) Halk1n istekleri do!rultusunda organ ba!11 ve nakli konusunda idari, hukuki, mali düzenlemelere gidilmesi (ödül, sertifika, vergide indirim, baz1 hizmetlerde öncelik verilmesi gibi), 6) Yapay organ çal1malar1na maddi imkan ve destek sa!lanmas1 önerilmektedir. (Osmangazi Üniversitesi, Yrd. Doç.Dr. Nurten Özda!)

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR Sevcan GÖK, Berrak Karahan, Pnar Kerbetan Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öretmenlii sevcancansel@hotmail.com, madam_mao@hotmail.com, aaa_d_aaa@hotmail.com

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

bağışlayın! YAŞATMAK İÇİN Her Yönüyle Organ Nakli ve Bağışı > 14 Deniz Uğur:

bağışlayın! YAŞATMAK İÇİN Her Yönüyle Organ Nakli ve Bağışı > 14 Deniz Uğur: Sayı : 4 / Nisan 2012 YAŞATMAK İÇİN bağışlayın! Her Yönüyle Organ Nakli ve Bağışı > 14 Deniz Uğur: > 46 İhtiyacınız Olan Gücün Kendi İçinizde Olduğunu Aklınızdan Hiç Çıkarmayın Günümüz ve Geleceğimizin

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r. Hamburg Program (*) Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Temel!lkeler Program 28 Ekim 2007 tarihinde SPD nin Hamburg Federal Kurultay nda kabul edilmi!tir. Yay mlayan: Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkez

Detaylı