T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 61 NUMBER: 2012/02 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar n bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar s ras nda bilgi ve belgeye kolayca eriflilmesinde önemli bir yeri oldu u kuflkusuzdur. Türkiye Makaleler s, Milli Kütüphane'nin kurulufl kanunundaki amaçlar ve araflt rmac lar n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan itibaren haz rlanmakta ve periyodik olarak kullan c lara sunulmaktad r y l na kadar sadece bas l olarak sunulan bibliyografik künyeler sonraki y llarda elektronik ortamda yay nlanmaya bafllanm flt r. Türkiye Makaleler s, halen Baflkanl m zca CD ortam nda ve internette (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) yay nlanmakta olup, tarama arayüzü ile kullan c n n hizmetine PDF format nda sunulmaktad r. Milli Kütüphane Baflkanl olarak bugün Türkiye Makaleler s 'n n yeni bir say s n yay nlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Büyük bir özveri, dikkat ve itina ile haz rlanan bu çal flman n araflt rmac lar ve bilim çevreleri için gerekli ve güvenilir bir bilgi kayna olup olmad n n takdirlerini kullan c lara b rak rken bu konuda elefltiri ve önerilere de aç k oldu umuzu vurgulamak isterim. 60 y l aflk n bir süredir bibliyografya haz rlanmas ve sunulmas çal flmalar nda bugüne kadar eme i geçenlere ayr ayr teflekkür etmenin bir vefa borcunu ödemek oldu unu düflünüyor, Türkiye Makaleler s 'n n bu yeni say s n n da yararl olmas dile iyle sayg lar sunuyorum. Zülfi TOMAN Milli Kütüphane Baflkan V. iii

4 PRESENTATION There is no doubt that bibliographies have played an important role for access to information and documents when conducting scholarly studies and researches. The Turkish Bibliography of Articles has been published and put to the service of users periodically since 1952, according to requirements of researchers and to the aims of establishment of the National Library of Turkey. Bibliographies which were available only in print form until 1995 have been published electronically in the following years. The Turkish Bibliography of Articles is now available in digital form and online (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) accessible in PDF form through search interface to user. As the National Library of Turkey, we are pleased to publish the new volume of the Turkish Bibliography of Articles. I would like to emphasize that we are open to all criticism and suggestions in this field while we are giving the right to users to determine whether this volume, which is prepared with dedicated efforts, consideration and precession will be a useful and reliable source of information to researchers and scholarship. We owe a debt of gratitude to every person who has contributed their time and effort to prepare and present these bibliographies during the past 60 years. And I also hope today that this new volume of the Turkish Bibliography of Articles becomes helpful to all. Zülfi TOMAN Acting Director iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...70 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI...131

8 720 M MARLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...153

9 000 GENEL KONULAR K l ç, Nilgün Sofuo lu. Toplumsal liflkiler Alan Olarak Sanal Âlem Altunbaflak, Yücel. [TÜB TAK Üzerine Söylefli] Standard 51(597) , ss SB , 000 Bademci, Vahit. Türk E itim ve Biliminde Bilimsel Devrim: Testler ya da Ölçme Araçlar Güvenilir ve Geçerli De ildir. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (16) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 2 370, 000 Being Online Peer Supporter-ed: Experiences from a Work-Based Learning Programme. E itim Araflt rmalar 12(46) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 000 Çetinkaya, Murat - Erol Tafl. Canl lar n S n fland r lmas Konusu için Web Destekli Kavram Haritalar ve Anlam Çözümleme Tablolar n n Ö renme Üzerindeki Etkisinin Araflt r lmas. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi (16) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 2 570, (1) Darnton, Robert. Google ve Kitaplar n Gelece i. Varl k 79(1253) , ss SB , (2) Ege, Börteçin. UNIX 40 Yafl nda. Bilim ve Teknik 45(531) , ss SA Üzerine Schutzcu Bir Çözümleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Britt, Ryan. Bilimkurguda Tasvir Edildi i Gibi, Kitaplar n Gelece i. Varl k 79(1253) , ss SB , (2) fievki, Abdullah. Kitap Delili i ve Okuma Ç lg nl. Hürriyet Gösteri (306) , ss SB HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Akafl, Cem. E-Kitap ve Fonksiyonlar. Varl k 79(1253) , 3-6. ss SB (2) Bombalar Ya d Çocuklar Öldü. Haz rlayan: Ayflen Güven, Evrensel Kültür (242) , ss SB , 300 Britt, Ryan. Bilimkurguda Tasvir Edildi i Gibi, Kitaplar n Gelece i. Varl k 79(1253) , ss SB , 070

10 070 (3) Coflkun, Cantürk. Hadimlerden- Müdavimlere "Ankara Sahaflar na Dair" Türk Yurdu 32(294) , ss SB Darnton, Robert. Google ve Kitaplar n Gelece i. Varl k 79(1253) , ss SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Hüseyinov, Haydar. Nâz m' n " rticaya Karfl Silah" Militan Materyalist Ahundov'un Felsefî Görüflleri. Çeviri: Arif Berbero lu, Bilim ve Ütopya 18(212) , ss SC , (4) Gümüfl, Semih. E-Kitap's z 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Olmayacak. Varl k 79(1253) , 7-8. ss. Ayd n, Mehmet. Varoluflçuluk ya da 1964 SB (5) 1999 SB 86 Kahraman, lbay. Ayr nt Yay nlar 140, Yafl nda! [Kitaba Dair Söylefli] Konuflan: Serap Çak r, Varl k 79(1253) , ss SB SB (6) 110, 297 Korkmaz, Alaaddin. Türk Yurdu 101 Yafl nda. Türk Yurdu 32(294) , ss SB (7) Terko lu, Bar fl. Türk Bas n n n Dönüflümü. ktisat Dergisi (520) , ss SA Gnostizm: Bir Tart flmaya Davet. Do u Bat 15(60) , ss. 110 (1) Özcan, Hanifi. Mâtüridî Metafizi ine Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (109) 2012, ss. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Ayd n, Mehmet. Varoluflçuluk ya da Gnostizm: Bir Tart flmaya Davet. Do u Bat 15(60) , ss SB , (8) Uçkan, Özgür. E-Kitap ve E- Yay nc l k. Varl k 79(1253) , 150 PS KOLOJ ss SB (1) 070 Do an, Türkan - brahim Y ld r m - Jane E. Myers. Adaptation of the Wellness Evaluation of Lifestyle Scale 2

11 to Turkish. E itim Araflt rmalar 12(46) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA Ersar, Göknur - At lhan Naktiyok. fl Görenin çsel ve D flsal Motivasyonunda Stresle Mücadele Tekniklerinin Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Göka, Erol. Psikolojik Bilimler nsan Haklar Konusunda Ne Söyler? Türkiye Günlü ü (109) 2012, ss SB , 150 kiz, Ebru - Tar k Totan. Üniversite Ö rencilerinde Öz-Duyarl k ve Duygusal Zekân n ncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) fiekercio lu, Güçlü - Cem Oktay Güzeller. Ergenler için Benlik Alg s Profili'nin Faktör Yap s n n Yeniden De erlendirilmesi. Bilig (60) 2012, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB (3) fienel, Ferda. Stres ve Endifle. Bilim ve Teknik 45(531) , ss SA (4) Totan, Tar k - Tayfun Do an - Fatma Sapmaz. The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of Psychometric Properties Among Turkish University Students. E itim Araflt rmalar 12(46) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (5) Yüksel, Asuman - Nagihan O uz Duran. Turkish Adaptation of the Gratitude Questionnaire. E itim Araflt rmalar 12(46) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA MANTIK 160 (1) Tiryaki, Mehmet Zahit. Sa'deddin Taftazânî'nin Tehzîbü'l-mant k simli Eseri: Sunufl, Tahkik, Tercüme. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 17(32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Göcen, Gülüflan. Empati ve Din -Türkiye'de Yard mlaflma ve Dindarl k Üzerine Psiko-Sosyal bir Araflt rma- [Ali Ayten'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss SA , 297 3

12 Seçkin, Levent. Kant Ne Denli dealist (Düflüncesi), Deontoloji (Görsel Ahlak ) Ne Denli dealist Ahlak Anlay fl d r? Bilim ve Ütopya 18(212) , 4-5. ss SC , (4) Suzuki, Daisetsu Teitarö. Zen Nedir? Do u Bat 15(60) , ss SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Adsoy, fierafettin. Porphyrios ve bn Sina Mant nda Tümeller [ brahim Çapak' n Ayn Adl Eseri Üzerine] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss SA (2) Aydo an, Hüseyin. bn Sina Metafizi i: Kaynaklar ve Geliflimi [Robert Wisnovsky'in "Avicenna's Metaphysics in Context" Adl Eseri Üzerine] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss SA Rescher, Nicholas. bn Sînâ Mant nda "fiartl " Önermeler. Çeviren: Harun Kufllu, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss SA , (3) Suzuki, Daisetsu Teitarö. Zen Nedir? Do u Bat 15(60) , ss SB Yam, Vedat fiafak. Çin'de Zen- Budizm. Do u Bat 15(60) , ss SB , (5) Y ld r mer, fieniz. bn Rüfld Felsefesinin Latin Dünyas nda Tan nmas ve Latin bn Rüfldçülü ü. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA MODERN BATI FELSEFES Kula, Onur Bilge. Yaz nsallaflt r c Fantezi ve Gösterge. Hürriyet Gösteri (306) , ss SB , (1) Seçkin, Levent. Kant Ne Denli dealist (Düflüncesi), Deontoloji (Görsel Ahlak ) Ne Denli dealist Ahlak Anlay fl d r? Bilim ve Ütopya 18(212) , 4-5. ss SC , (2) Tan, Turan. nsanc l k/humanizma. Türk Dili Dergisi 25(148) , ss SA

13 190 (3) 290 HIR ST YANLIK Y lmaz, Erdal. Kant' n Teorik ve DIfiINDAK D NLER Pratik Felsefesinde Hüküm ve Nesnellik. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 17(32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA D N Ad belli, Ramazan. Mircea Eliade' Yakmak m Gerek- Eliade'a Fransa'da Yönetilen Elefltirilerin deolojik Boyutu. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Ayd n, Ravza. Yahudi man Esaslar. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Yam, Vedat fiafak. Çin'de Zen- Budizm. Do u Bat 15(60) , ss SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 200 (1) Küçükalp, Kas m. Postmodern 297 (1) Nihilistik Ça da Ortak Yaflama Alt ntafl, Emre. Yitirilmifl Hikmeti Yönelik Mümkün Bir Zemin Olarak Ararken [ lhan Kutluer'in Ayn Adl Din. Türkiye Günlü ü (109) 2012, Eseri Üzerine] Sakarya Üniversitesi ss. lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 1989 SB , ss SA (2) Plantinga, Alvin. Dünyadaki 297 (2) Tanr sal Faaliyet. Atatürk Ard ç, Nurullah. Islam and the Üniversitesi lahiyat Fakültesi Politics of Secularism: The Calip-hate Dergisi (37) 2012, ss. and Middle Eastern Modernization in Türkçe ve ng. özet. the Early 20 th Century. Tan tan: 1983 SA 18 Harun Küçükalada l, Dîvân 200, 530 Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 17(32) , ss. 200 (3) 2000 SA 31 Williams, Roman R. Tanr 'ya Yer 297 Verme: flte, Evde ve E lencede Yaflayan Din. Çeviren: Mesut nan, 297 (3) Sakarya Üniversitesi lahiyat Arpa, Abdulmuttalip. Zâhirîlik ve Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, Mecâz - bn Hazm Örne i- Sakarya ss. Türkçe özet. Üniversitesi lahiyat Fakültesi 2003 SA 61 Dergisi 14(25) 2012, ss. 200, 300 Türkçe ve ng. özet SA

14 297 (8) 297 (4) B y ko lu, Yakup. Güzel Söz Arslan, M. Lütfi. sti far: Yönelifl ve Söylemek. Diyanet (254) , Yenilenme. Diyanet (254) , ss ss SC SC (9) 297 (5) Bilen, Mehmet. Ohinli fieyh Alauddin Aslan, Recep. Rahmet Peygamberi ve Hadis Usulüne Dair Manzumesi. Hz. Muhammed'in Kad na Yönelik Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (37) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. fiiddeti Ortadan Kald rma Konusunda Örnek Al nabilecek Söz ve Uygulamalar. Diyanet lmi Dergi 48(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Ayd n, Muhammet fievki. Ahlaki fieffafl k. Diyanet (254) , ss SC Ayd n, Ravza. Yahudi man Esaslar. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA SC 6 290, Aygün, Ali. Dünya Savafl Riski ve Sünni-fiii Tehlikesi. Türk Yurdu 32(294) , ss SB , SB (7) 297, Batar, Yusuf. Empatik Düflündürme Yoluyla Merhamet E itimi -Kur'an ve Hz. Peygamber'in Uygulamalar Ifl nda- Diyanet lmi Dergi 48(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (10) Candan, Abdurrahman. lletin Formelli inden Benzerli in Sadeli ine: Hükümlerin Tespitinde fiebeh Yöntemi. Diyanet lmi Dergi 48(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Candan, Abdurrahman. Konu: Din Hizmetinde Etkili ve Anlaml letiflim. Diyanet (254) , ss. 297 (12) Çetinkaya, Bayram Ali. slâm T p Felsefesi/Teorisi -Do u'nun Özgün Sanat slâm T bb - Do u Bat 15(60) , ss. 297 (13) Demircan, Adnan. Tebli de Hz. Peygamber'in Örnekli i. Diyanet lmi Dergi 48(1) , ss. Türkçe ve ng. özet.

15 297 (14) 297 (19) Desûkî, brahim - Muhammed Gündo du, brahim. Allah' n Güzel simlerini htiva Eden Ayet Fas lalar. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (37) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet.. Metin Arapçad r 1983 SA SA Cengiz. Hac Bektâfl- Velî ve Bektaflîli i Tan mlamaya Dair Baz Parametreler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (15) 297 (20) Ecer, Vehbi. hvân'ül-müslimîn Hatip, Abdulaziz. Prof. Dr. Gary (Müslüman Kardefller) Örgütünün Din Miller'in slam'la Tan flma Hikâyesi. Anlay fl. Türkiye Günlü ü (109) Diyanet (254) , ss. 2012, ss SC SB Hocao lu, Durmufl. Türk Ayd n nda 297 (16) Felsefî Zaafiyetin Temelleri. Türkiye Efendio lu, Süleyman. Cinânü'l- Cenân' n Yeni Nüshalar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA Göcen, Gülüflan. Empati ve Din -Türkiye'de Yard mlaflma ve Dindarl k Üzerine Psiko-Sosyal bir Araflt rma- [Ali Ayten'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss SA , 297 Günlü ü (109) 2012, ss SB , (21) nan r, Ahmet. bn Kemal'in Tabakâtü'l Fukahâs ve De erlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (37) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (22) skendero lu, Muammer. ran'da Resmî Dinî Yorumun Elefltirisi: Muhammed Müçtehid fiebisterî Örne i. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (17) Görgülü, Ülfet. Kur'an- Kerim'de Söz. Diyanet (254) , ss SA SC (23) 297 (18) Jankowski, Henryk. Jakub Görgün, Tahsin. Dil ve Göz: Söz ve maj Üzerine. Diyanet (254) , ss SC 6 297, Szynkiewicz. Türkoloji Dergisi 18(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA

16 297 (24) Kara, Osman. Kur'ân'a Göre nsan fiahsiyetine Etki Eden Faktörler. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC (25) Karagöz, smail. Arac nsan. Diyanet (254) , ss SC (26) Karsl, brahim Hilmi. Çevre Sorunu ve Kur'an' n Do al Çevre Ö retisi. Diyanet lmi Dergi 48(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, SA (27) 297 Kartalo lu, Habib. Zeyyide-Mu'Tezile Etkileflimi (Zeyd b. Ali'den Kâs m er- Ressî'nin Ölümüne Kadar) [Mehmet Ümit'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss ss. Türkçe ve ng. özet SA (30) Köktafl, Yavuz. Hz. Peygamber'in Sünnetinde "Söz"ün Güzellik Boyutu. Diyanet (254) , ss. Köso lu, Nevzat. Gökalp Fetvâ ve Anayasa. Türkiye Günlü ü (109) 2012, ss SB , (31) Norris, Harry Thirwall. Balt k Bölgesinde slam ve Kur'ân'la lgili Çal flmalar. Çeviren: Hayati Sakall o lu, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss. Özcan, Hanifi. Mâtüridî Metafizi ine Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (109) 2012, ss SB , SA (32) 297 Özçelik, Mustafa. Kur'an ve Sanat. Diyanet (254) , ss. 297 (28) 1969 SC 6 Koç, Esra. Hz. Peygamber'in Anne ve Babas n n Dini Konumu [Mustafa Akçay' n Ayn Adl Eseri Üzerine] Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss. 297, SA SC , (33) Özdamar, Mustafa. Mahmud Celâleddin Ökten ( ) Diyanet (254) , ss. 297 (29) 297 (34) Koçyi it, Hikmet. Kur'ân'a Göre Özkan, Halit. Tedvin Tarihinde Hakikati Alg lamada Ömrün Yeterlili i Emevî Saray ve Zührî'nin Miras na ve Bunun Önündeki Engeller. Bir Örnek: fiuayb b. Ebû Hamza Sakarya Üniversitesi lahiyat Nüshas. Dîvân Disiplinleraras Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, 8

17 Çal flmalar Dergisi 17(32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (35) Özmen, Ferihan. Abdüssamed El- Gaznevî ve Tefsiri. Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (37) Y lmaz, Hüseyin Raflit. [Sosyal Etki Potansiyeli Bak m ndan Türkiye'de Tarikat ve Cemaat] 2023 (130) , ss SB , (38) Yüksel, Mukadder Arif. Bir fiahsiyet Tezahürü Olarak Konuflma. Diyanet (254) , ss SC 6 297, (36) Rescher, Nicholas. bn Sînâ Mant nda "fiartl " Önermeler. Çeviren: Harun Kufllu, Sakarya Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(25) 2012, ss SA , 180 Tiryaki, Mehmet Zahit. Sa'deddin Taftazânî'nin Tehzîbü'l-mant k simli Eseri: Sunufl, Tahkik, Tercüme. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 17(32) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , TOPLUM B L MLER 300 (1) Abdullatif, Iyd Fethi. Türkler ve Araplar Aras nda Kültürel De iflim. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (37) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet.. Metin Arapçad r 1983 SA , (2) Aky ld z, Kaya. Türklük Halleri: Yaln z ve Güzel Ülkenin Ruhu. Birikim (274) , ss SB , 900 Ulusal, fiemsettin. Din E itiminde Ebeveyn ve Çocu un Hak ve Akyüz, Mahbup. Aile çi Beklentiler. Özgürlü ü: Hukuki Bir Tahlil. Diyanet (254) , ss. Diyanet lmi Dergi 48(1) , 1969 SC ss. Türkçe ve ng. özet. 640, SA (3) 370, 297 Alia ao lu, Alpaslan - Mehmet Narl. Edebî Miras Turizmi ve Türkiye'de Edebî Mekânlar. Bilig Y lmaz, H. Kâmil. Öz'ün Tercüman Söz. Diyanet (254) , 5-8. ss SC 6 (60) 2012, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , , 810 9

18 300 (4) Alptekin, Duygu. B rakmak stedi iniz Liderlik zi için... [Liderlik Üzerine Söylefli] HR Dergi 16(4) , ss SB , 650 Birsel, Haktan. Avrupa Birli i'nin Çok Kültürlü Az nl k Alg lamas. 21. Yüzy l (38) , ss SA , (5) Arslan, brahim. K br s'la Kültürel liflkilerimizin lk Ad mlar : 'K br s'ta Türkiye Kültür Adamlar ve Eserleri' Hürriyet Gösteri (306) , ss SB Artu er, Savafl - Fatih Türkmen. fl Yaflam Kalitesi (QWL-QUAL TY of Work Life) Kavram ve Geliflimi. Standard 51(597) , ss SB , (6) Atik, Kubilay. Japonya, Kapal Ülke, deoloji ve Din. Do u Bat 15(60) , ss SB , (7) Aydo du, Cengiz. Aîdîyetten Mensûbîyete, Mensûbîyetten Kimli e "Modern" Geçifller... Türkiye Günlü ü (109) 2012, ss SB Babifl, A. Gencehan. Afl r Uçtaki Irkç l k ve "Derin" Ba lar : Almanya'daki Türk Cinayetleri. 21. Yüzy l (38) , ss SA SA , , 300 Bombalar Ya d Çocuklar Öldü. Haz rlayan: Ayflen Güven, Evrensel Kültür (242) , ss SB , (8) Bora, Tan l. Türkler ve Hisler. Birikim (274) , ss SB (9) Buenos, Tal. Social Darwinism and the Eastern Question. Review of Armenian Studies (25) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (10) Bulut, hsan - Serdar Ceylan. Yurtd fl Gurbetçili inin Yo un Oldu u Köylere Bir Örnek: Akçaören Köyü (Altunhisar-Ni de) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA Çal, Hasan Hüseyin. Türkiye'de Kentsel Mekânda Ma dursuz Suç Örne i Olarak "Uyuflturucu ve Uyar c Madde Kullanma" Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 10

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı