ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de"

Transkript

1 Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝLK TOKAT 2. sayfada Hayvan üreticilerinin araçlý eyleminden sonra bir araçlý eylem de inþaat müteahhitlerinden... Müteahhitler ihalelerin Lefkoþa'da deðil, Ankara'da açýlmasý konusunda sessiz kalan hükümeti baþbakanlýk önünde protesto edecekler... Bu kez Gönyeli'de Ýnþaat çöktü: 4 yaralý Gönyeli Yenikent'te Tuncay Baðýþkan'a ait villa inþaatý beton dökümü sýrasýnda çöktü... Kalýbý destekleyen demirin kaymasý sonucu meydana gelen kazada 4 iþçi yaralandý sayfada Müteahhitlere de TC darbesi Saat 10.00'da baþlayacak olan eyleme çok sayýda iþ aracýnýn katýlacaðýný söyleyen Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer Baþbakanlýk, Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn çýkýþlarýnda sýkýntý yaþanacaðý uyarýsý yaptý... Eyleme Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Taþeronlar Birliði ile Mimar ve Mühendis Odalarý Birliði de destek verecek... Ticaret Odasý, Vakýflar Ýdaresi'ne ait bazý taþýnmazlarýn restorasyon ihalelerinin Kýbrýs'ta açýlmasýný saðlamak için hükümetin giriþim yapmasýný istedi... 2 ve 7. sayfalarda Burslarýný düzenli alamayan öðrencilerden eylem Bakanlýða yumurta yaðmuru 'Paris' isimli köpeðini de eyleme getiren öðrenci "O da bize destek verdi" dedi sayfada KTÖS'ten Ocak mesajý 28 Ocak 2011 Türkiye'ye diklenme günü Þener Elcil, Ocak 1958'in Ýngiliz sömürgecilere karþý direniþ hareketi olduðu gibi, 28 Ocak 2011'in de Türkiye'ye karþý kitlesel olarak ilk kez diklenme tarihi olduðunu belirtti sayfada Akýncý'dan sonra... Adaylara bir çaðrý da Özersay'dan Mustafa Akýncý'dan sonra Kudret Özersay da tüm adaylarýn bir TV programýnda veya halka açýk bir panelde biraraya gelmesi için çaðrý yaptý sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... YETER ARTIK... Ali Osman KÝMÝN MALINI KÝME VERECEKSÝN? Dolgun Dalgýçoðlu SYRÝZA VE TSÝPRAS Mehmet Levent %1.6 ve Sigorta Emeklileri Özgün Kutalmýþ ERKEKLERDEN UZAK DURUN!.. Erdoðan Baybars Mustafa Akýncý Bazý anketler algý yaratmaya yönelik yanýltýcý anketlerdir.. 8. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... KAMUOYUNU KOMUTANLIK YANLIÞ BÝLGÝLENDÝRÝYOR Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn geçtiðimiz gün yaptýðý yazýlý açýklama tam da düþündüðümüz gibi dünkü gazetelerimizde "Kamuoyu yanlýþ bilgilendiriliyor" baþlýðý ile çýktý. Gazetecilik de bizde bu kadar iþte... Hiç zahmet edip olayý araþtýrmayanlar bu açýklamaya bu baþlýðý atmakta hiçbir sakýnca görmediler... Okuyanlar da kamuoyunun gerçekten yanlýþ bilgilendirildiðini sanýr... Asýl yanlýþ bilgilendiren komutanlýk... Ali Çaðman'ýn elinde devlet hastanesi saðlýk kurulunun verdiði kapý kadar üç rapor var... Ve üçünde de "askerliðe elveriþsiz" yazýyor... Komutanlýk bu raporlarý neden tanýmadýðýný açýklasýn önce... "Ben o doktorlara güvenmiyorum, ben onlarýn imzasýný tanýmýyorum" desin... Ayrýca o raporlarda evrak sahtelemesi yapýlmýþ ki, bu da ciddi bir suçtur... Dönemin Baþhekimi Rifat Siber'in imzasý silinerek, o sýrada görevde olmayan Dr. Ramadan Kamiloðlu'nun imzasý atýlmýþtýr... Þimdi de "hata oldu" diyorlar... Evrak sahteleme ne zamandan beri bir hata olarak izah ediliyor? Öyle olduktan sonra, evrak sahtelemekle suçlanan herkes ayný þeyi söyleyebilir... Hata oldu diyebilir... Ve sýyrýlabilir cezadan... * Komutanlýk, mahkeme kararý ile Ali hakkýnda tutuklama emri çýkarýldýðýný söylüyor... Ali ne yapmýþ ki tutuklama çýkarýlmýþ hakkýnda? "Ölümle tehdit" etmiþ bir yetkiliyi... Öyle diyor... Nasýl bir tehdit bu? Ýzah etsin bize... Hangi yargýç bu kadar ucuza tutuklama emri çýkarýyor? Sersinler bu kararý önümüze... Görelim... Düþünün... Birisi polise gidip, kendisini ölümle tehdit etmiþsiniz diye hakkýnýzda þikayette bulunacak... Ve mahkeme de bu þikayete dayanarak sizin için tutuklama emri çýkaracak hemen! Öyle hukuk mu olur? Buyursun, bunu da hukukçularýmýz izah etsin bize... Bir þikayet varsa soruþturma yapýlýr önce, ifadeler alýnýr ve eðer bir suç unsuru varsa dava açýlýr hakkýnda... Ama tutuklanmaz... Emekli Yargýç Hasan Sözmener, "Polis suçüstü yakalamadýkça kimseyi tutuklayamaz" diyor... Bu kadar basit hukuk kuralýný da mý bilmez komutanlýk? Ýnþaat Çöktü: 4 Yaralý Gönyeli Yenikent'te Tuncay Baðýþkan'a ait villa inþaatý beton dökümü sýrasýnda çöktü. Dört iþçi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý ndan alýnan bilgiye göre kaza, saat sýralarýnda Tuncay Baðýþkan a ait inþaatta meydana geldi. Omix isimli beton dökme þirketinin beton Müteahhitler bugünkü eyleme hazýr Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitler Birliði, bugün Lefkoþa'da Baþbakanlýk önünde araçlý eylem yapacak. Ýnþaat Müteahhitleri Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'in yaptýðý açýklamaya göre, dün akþam toplanan Birlik yönetim kurulu, eylemin baþlama saatini olarak belirledi. Gürcafer, çok sayýda iþ aracýnýn katýlacaðý eylemin Baþbakanlýk önünde gerçekleþtirileceðini ve eylem için polisten gerekli izinleri aldýklarýný belirtti. Halkýn maðduriyet yaþamamasý için eylemi saat 10.00'da gerçekleþtirme kararý aldýklarýný ifade eden Gürcafer, Baþbakanlýk, Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn çýkýþlarýnda sýkýntý yaþanacaðý uyarýsý yaptý. SÝLAHLI BANKA SOYGUNU Çetereisi 13 davadan itham edildi (Kamalý Haber)- Güzelyurt'ta 24 Temmuz 2014 tarihinde meydana gelen silahlý soygun ile ilgili olarak tutuklu bulunan Bilay Çetereisi hakkýnda dosyalanan yeni dava dosyasýndan dün Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde itham edildi. Lefkoþa Aðýr Ceza mahkemesi heyeti Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay huzurunda dün aleyhine getirilen "silah taþýma", "kullanma", "tasarruf" "kanunsuz patlayýcý madde taþýma", "kullanma", "tasarruf", "þiddet tehdidi" ve "meskûn mahalde ateþ açma", kasten ve kanunsuz olarak "çam fidanlarýný yakma", "fidanlarý ateþe verme" "kanunsuz ateþ yakma" toplam 13 davadan itham edildi. Sanýk Bilay Çetereisi itham olduðu hiçbir davayý kabul etmedi. Mahkeme itham edilen ve hiçbir davayý kabul etmeyen sanýðýn aleyhine dökümünü gerçekleþtirdiði sýrada kalýbý destekleyen demirin kaymasý sonucu inþaatýn kalýbýnda çökme oldu. Ýnþaatta çalýþan Mustafa Ay (40), Battal Kanlýca (42), Mehmet Bayraktar (47) ve Abdullah Beþli (45) yaralandý. Yaralýlar hastaneye kaldýrýldý. Cafer Gürcafer, hükümetle yapýlan görüþmelerde istenilen neticeye varýlmadýðýný ifade ederek, eyleme Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Taþeronlar Birliði ile KTMMOB'in de destek vereceðini kaydetti. getirilen davalarýn duruþmasýnýn baþlamasý için 28 Ocak Çarþamba yani bugünü duruþma günü olarak tayin etti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÝLK TOKAT Aðýrbaþlý, uslu, laf dinleyen, azar iþitince süklüm püklüm yerine oturan kravatlý liderlere alýþan Avrupa Alexis Tsipras karþýsýnda þaþkýnlýða düþtü... Uzun zamanlardan sonra baþkaldýran, eðilmeyen ve zenginlerin deðil, fukaralarýn yanýnda duran, kutsal kiliseyi de reddeden yakasý açýk bir adam buldu karþýsýnda... Ve bu genç adam baþaðrýsý siftahýný yaptý dün... Avrupa Birliði karar almýþ... Ukrayna'daki son olaylar nedeniyle Rusya'yý kýnama kararý... Tsipras, -Bu kararý hepimiz adýna aldýlar, ama bizim fikrimizi sormadýlar, dedi... Þýmarýk AB yetkililerine Yunanistan'dan ilk tokat... Para düzeninin egemen olduðu ve insan deðerinin sýfýrlandýðý bu dünyada Tsipras'ýn insanca düþüncelerinin ne kadar baþarýya ulaþýp ulaþamayacaðý sorgulanýyor... Bunu neredeyse imkansýz olarak görenler var... Ve de baþarýsýzlýðý için dua edenler... Ama ezilen dünya halklarýnýn gönlünün ondan yana olduðuna dair hiçbir þüphem yok... Doðru söyleyin... Biz de böyle bir lidere susamadýk mý? Þu çevrenizdekilere bir bakýn... Hangisini yanyana koyabilirsiniz onunla? Hiçbirini deðil mi? Cumhurbaþkaný adaylarýmýzdan CTP'nin adayý Sibel Siber'e bakýn mesela... Glafkos Klerides ölünce cenazesine katýlmak istemiþ... Ve katýlýp katýlamayacaðýný TC Büyüklelçisi Halil Ýbrahim Akça'ya sormuþ... O da katýlma deyince katýlmamýþ... Derviþ Eroðlu'na bakýn... 50'li yýllarýn lugatý ile konuþuyor hala... Seksenine dayanmýþ, ama yaþlýlýkta deðil mesele... Hücre tedavisi yaptýrmasa bile yenileyebilirdi kendisini... Ama o hala Ýsmail Dümbüllü havalarýný çalýyor... Genç kuþaklarýmýz Dümbüllü'yü bilmezler tabii... Kýrklý ve ellili yýllarda Türk sinemasýnýn ünlü bir komedi aktörüydü... Yunanistan'da 41 yaþýnda dinamik ve enerjik ve de pýrýl pýrýl zekasý ile bir lider seçilirken, biz burada hala ellili yýllarýn lugatý ile konuþan seksenlik bir lider mi seçeceðiz? Ya da bir cenazeye katýlýp katýlmamayý bile bir elçiye soran bir lider mi? Aklýmýzdan zorumuz mu var bizim? Merak edilen baþka bir mesele de þu: Syriza'nýn seçimi nasýl etkileyecek Kýbrýs sorununu? Bölgemizle ve dünyayla pek ilgili olmayan siyasilerimize bu soruyu sormak çok abes... Onlarýn konuþmalarýnda, dünyada bizden baþkasý yok, sanki yalnýzmýþýz gibi bir tek Kýbrýs var... Durmadan Kýbrýs sorunu hakkýnda fikirlerini açýklarlar, ama söyledikleri yeni bir þey de yok... Hep ayný tekerlemeler... Hiçbiri Ýsrail-Filistin meselesi, Suriye savaþý veya Irak, Mýsýr ve Libya olaylarý hakkýnda bir deðerlendirme yapmaz... Amerika ve Ýngiltere'ye hiç laf kondurmaz, ki sorunumuzun asýl anahtarý onlarda... Bunlarý yorumlamayanlar Syriza'yý mý yorumlayacaklar? Benim fikrimi merak ederseniz söyleyim... Alexis Tsipras'ýn aykýrý kiþiliði Kýbrýs için de yeni þeyler duyabileceðimize iþaret ediyor... Kendinden önce yapýlanlarýn tersini yapan Tsipras, Kýbrýs konusunda da farklý olamaz mý? Türk Dýþiþleri Bakaný Çavuþoðlu aceleyle, -Syriza ile ayný görüþteyiz, demiþ... Hiç sanmam... Syriza kim... Sen kim... Ýki zýt kutup nasýl bir olabilir ki?

3 x istence e Elvan Levent ÝNANAN ÝNANANA "Burs Haktýr Ýnisiyatifi"nden yumurtalý eylem n BURSLARIN DÜZENLÝ YATIRILMADIÐINI SAVUNAN ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝLERÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÖNÜNDE EYLEM YAPTI Üniversite öðrencileri, burslarýný düzenli alamadýklarý gerekçesiyle dün Milli Eðitim Bakanlýðý önünde eylem yaparak, bakanlýða yumurta attý. Yürürlükteki Burs Tüzüðü'ne göre burs alan ve "Burs Haktýr Ýnisiyatifi" altýnda toplanan üniversite öðrencileri, burslarýnýn düzenli yatýrýlmasýný talep ederek, mevcut durumu eleþtirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri öðrencilere 'gelin konuþalým' çaðrýsý yaptýysa da, bu çaðrý reddedildi. Öðrenciler eylemlerini yarýda kesmedi ve olaysýz þekilde sona erdirdi. Bu arada öðrencilerden biri "Paris" isimli köpeðini de eyleme getirdi. Eylem sonunda "Paris" havaya kaldýrýldý ve "O da bize destek veriyor" denildi. TRAMPET VE DÜDÜKLER EÞLÝÐÝNDE YÜRÜYÜÞ Üniversite öðrencileri, dün sabah sýralarýnda Lefkoþa'daki Kuðulu Park'ta toplanarak Milli Eðitim Bakanlýðý'na yürüdü. Trampet ve düdükler eþliðinde yürüyüþ yapan üniversite öðrencileri, "Etiþir Artýk" yazýlý büyük bir pankart açtý. Öðrenciler, "Sadaka Deðil Burs Hakkýmýzý Ýstiyoruz", "Gelecek Bizlerin Ellerindedir", "Müþteri Deðil Öðrenciyiz" gibi pankartlar da taþýdý. Yürüyüþ sýrasýnda "Öðrenci Birlik Olsa Dünya Yerinden Oynar", "Direne Direne Kazancaðýz" gibi sloganlar atýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn önüne varýldýðýnda Osman Karaman "Burs Haktýr Ýnisiyatifi" adýna bir basýn açýklamasý yaptý. "BURS TÜZÜÐÜ HER YIL DEÐÝÞTÝRÝLÝYOR... MAÐDURUZ" "Gendinize Gelin" baþlýklý açýklamada Karaman, gelmiþ geçmiþ Eðitim Bakanlarýný eleþtirerek bursun hak olduðunu ancak devlet yetkililerinin bunu "yine para istiyorlar" þeklinde yansýttýðýný savundu. Burs Tüzüðü'nün hemen hemen her yýl deðiþtirildiðini söyleyen Karaman, öðrencilerin maðdur edildiðini kaydetti. "BÝZ SÝZÝN ÜLKENÝZÝN GENÇLERÝYÝZ" Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn öðrencileri kendisiyle yarýþan ayrý bir oluþum olarak nitelendirdiðini de savunan Karaman, "Biz sizin ülkenizin gençleriyiz. O makamlara halk tarafýndan getirilenlerin gökten zembille inmiþ gibi davranýp halkýn ihtiyaçlarýndan ve taleplerinden baþka her þeyle ilgilenmeleri ve halký sürekli karþýlarýna almalarý kendi sonlarýný hazýrlayacak" dedi. "KENDÝNÝZE GELÝN" Osman Karaman yetkililere, "kendinize gelin" çaðrýsý da yaparak, burs gecikmesi nedeniyle bakanlýðý aradýklarýnda topun hep baþka bir bakanlýða atýldýðýný savundu. 'MÜZAKEREYE DEÐÝL, PROTESTOYA GELDÝK' Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Rauf Ataöv ile Yükseköðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler bakanlýðýn önündeki öðrencilerin yanýna gelerek, 'gelin konuþalým' çaðrýsý yaptý. Öðrenciler, "müzakereye deðil, protestoya geldik" diyerek bunu reddetti. Bakanlýk önünde slogan atýp, þiirler okuyan öðrenciler bir skeç de oynadý. Maliye ile Milli Eðitim Bakanlarýnýn da canlandýrýldýðý skeçte öðrencilerin "bugün-yarýn" þeklinde oyalandýðý anlatýldý. "Burstan kalan paramýzla anlamlý bir yatýrým yaptýk" diyen öðrenciler, eylemin bir bölümünde Milli Eðitim Bakanlýðý'na yumurta savurdu. Bu sýrada, "Yumurtanýn Sarýsý Gitti Burslarýn Yarýsý" þeklinde slogan da atýldý. Polis öðrencilere herhangi bir müdahalede bulunmadý. "PARÝS"ÝN DESTEÐÝ Bu arada öðrencilerden biri "Paris" isimli köpeðini de eyleme getirdi. Kuðulu Park'tan itibaren öðrencilere eþlik eden ve olup biteni izleyen Paris, eylem sonunda havaya kaldýrýldý. Öðrencilerden biri, "O da bize destek veriyor" dedi. Olaysýz sonuçlanan eylemde öðrenciler slogan atarak Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn önünde ayrýldý. Okuduðum zaman çok þaþýrdým; meðer 2013 yýlýnda, 'inançlýlarýn duygularýný incitme' diye bir yasa geçirmiþler Rusya'da. Buna göre, eðer vatandaþýn biri çýkýp, herhangi bir meseleden ötürü dini duygularýnýn incindiði konusunda þikayette bulunursa, sorumlu görülen kiþi veya kurum hakkýnda yasal iþlem baþlatýlabiliyor 2013 yýlýndan bu yana orada. Birkaç yýl önce izinsiz bir þekilde kilisede konser verip holiganlýk yaptýklarý gerekçesiyle üç üyesinin tutuklandýðý Rus rock-punk müzik grubu Pussy Riot da bu yasadan nasibini almýþtý. Rusya'da özellikle Putin ilk kez baþa geçtiðinden bu yana, kilisenin her konuda güç ve yetkisinin neredeyse gözle görülebilir derecede artmasýna raðmen, yine de durumun bu noktaya varmýþ olmasý hayrete düþürüyor beni. Bir ülke bu derece gerileyebilir, bir halkýn bilinci bu derece körelebilir miydi gerçekten? Ayný soruyu Moskova'daki bir arkadaþýma sorduðumda, 'online' bir tartýþmaya giriþiyoruz mevzuyla ilgili. Böyle bir yasanýn gerekliliðini savunmaya giriþiyor hemen: "Haberin yok", diyor, "Burada insanlar bildiðin gibi deðiller artýk, ipin ucu çoktan kaçmýþ durumda, hiçbir þeye saygý kalmadý, herkes kafasýna göre aklýna esen her þeyi yapabileceðini sanýyor " Ýçi çok dolu, yazdýkça yazýyor "Düzeni saðlamak için disiplin gerek, gerekirse bu türden yasalar çýkarýp haddini bilmeyeni hapse týkmalý, aklý baþýna gelsin" Bir zamanlar azýlý bir savunucusu olduðu demokrasi anlayýþýna ne oldu, diye soruyorum. "Býrak bunlarý", diyor, "Yaþadýk, gördük, anladýk, öyle bir þey yok" Evet, yok. Büyük hayal kýrýklýðý Peki, kilisenin bu kadar güçlenmesi, papazlarýn akla gelebilecek her konuyla ilgili hemen televizyona çýkýp halka vaaz okumaya baþlamalarý da mý gerekli, bu da mý toplumsal düzenin bir parçasý? Bu konuda gerçekten de hiçbir kuþkusu yok. "Ýnsanlarýn birþeylere inanmasý gerekli", diyor, "Bu kaçýnýlmaz. Rusya'da sistemin çöküþünün ardýndan insanlar büyük hayal kýrýklýklarý yaþadýlar, inandýklarý herþey bir anda baþlarýna yýkýldý, inanacak bir þey kalmadý. Ama insan inançsýz yaþayamaz. Kilise bu dengeyi saðlýyor"... Kimsenin el süremeyeceði kutsal deðerlerin kaçýnýlmaz olduðu konusunda çok kararlý yani. Ve bu kutsal deðerler dini inançlarý da kapsadýðýndan, bunlarýn yasayla koruma altýna alýnmalarý gerektiðini savunuyor. Peki ya kilisenin dayattýðý baskýlar? "Kötü", diyor. Ama buna karþýn yine de kilise olmasaydý herþeyin þimdikinden de daha kötü olacaðýna derinden inanmýþ durumda. Dostoyevski'nin söylediðine varýyor yani sonunda yine herþey. Ne diyordu? Tanrý olmasaydý onu yaratmak gerekirdi Fransa'daki son olaylar hakkýnda ne düþündüðünü soruyorum sonra. Ona göre, Paris'teki saldýrýnýn dinle, inançla bir ilgisi yok, tamamen politik bir mesele Önceki gece Ýspanya Ýç Savaþý'na paralel olarak Ernest Hemingway ve gazeteci Martha Gellhorn'un aþkýný anlatan bir film izlemiþtim. Filmin sonlarýnda Martha Gellhorn, Ýspanya Ýç Savaþý'nýn kendisini derinden etkilediðini ancak daha sonra Almanya'da Nazi toplama kamplarýnda gördükleri karþýsýnda insanlýða olan inancýný sonsuza dek kaybettiðini söylüyordu. Týpký milyonlarca diðer insan gibi. Onlarýn incinmekten öte yokolan inançlarýndan kimi sorumlu tutmak gerekirdi peki, diye düþünmeden edemedim doðrusu.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Seçimi kazanýrsa cumhurbaþkanlýðýnda Kadýn masalarý kuracakmýþ Sibel haným Yoksa iþ kalmadý mý erkek masalarýnda? Duydukça bunlarý sýzlýyor her bir yaným Kalay STALÝN YÜZÜNDEN BÝRARAYA GELEMEYENLER Kýbrýs tuhaf bir yer. Kýbrýs'ýn kuzeyi daha da tuhaf Baksanýza Yunanistan'daki sosyal demokratlarýn, sosyalistlerin ve komünistlerin ittifaký olan SYRÝZA'dan bizzat ders almasý gerekenler bile, baþkalarýna "ders al" çaðrýsý yapýyor son birkaç gündür. CTP'ye "ders al" diyenler arasýnda kendilerini "radikal sol" olarak tanýmlayanlar da var. CTP'yi "sol" olarak görmek zaten baþlýbaþýna bir arýza. Üstelik SYRÝZA sol ittifakýndan asýl ders almasý gerekenler CTP dýþýnda bulunan "sol"culardýr. Bazen Stalin yüzünden biraraya gelemediklerini bile görüyoruz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik YETER ARTIK... "Asrýn projesi", "Anavatan'dan yavruvatana su" hikayeleri hala devam edip gidiyor... Ankara'nýn yetkilileri bizimle dalga geçiyorlar... Dalga denizdedir ve bu dalga borularý alýp götürüyor dediðinizi duyar gibi oluyorum... Doðrudur da dalga demeyeyeim, bilmem ne maytabý geçiyorlar diyeyim... Ahmakýz, aptalýz ya... Bizimle oynuyorlar... Ýhaleler Ankara'da açýlýr ya... Açýlan ihalelere katýlan firmalar, þirketler ihaleyi aldýktan sonra bir yerlere de birþeyler býrakýrlar... Rüþvet artýk adetten oldu! Bir de dinin gereði sayýldý... Geçen gün Mehmet Levent köþe yazýsýnda belirtti... Bir AKP milletvekili akrabasýný müdür yapmýþ ve bunu yaparken de torpil kullanmýþ... Yani baþkasýnýn hakkýný yemiþ... Ona bunu soran gazeteciye, "Ayete göre" yaptýðýný söylemiþ... Kuran'ýn ilgili ayetinde akrabalara yardým ve destek yapmanýn gerekli ve hayýrlý bir iþ olduðu yazýyormuþ ve o da bu ayetin gereðini yerine getirmiþ! Rüþvete bakýþ da böyledir. Bunlara ayakkabý kutularýnda verildiði gibi, altýn takýlar falan olarak da sunulabilir... Hukukta uygun deðilse þeriat hükümlerine göre uygunluðu yaratýlýr ve ona göre iþler halledilir... Her neyse... Ankara'da açýlan ve açýldýðý yýlýn sonuna doðru KKTC'ye geleceði söylenen su gelmedi... Ertesi yýlýn baþýnda geleceði söylendi ve onda da saat belirtildi... Olmadý... Eroðlu'nun doðum gününde gelecek dendi, denizler durulmadý, olmadý. Eylül dediler... Sene sonu dediler... Akýntý borularý söküp söküp birkaç mil uzaða attýðý için iþe baþlamamýþlar bile... Bakan Veysel Eroðlu, "Suyunuz 20 Temmuz 2015 tarihinde saat 10.59'da akacak" dedi... Henüz KKTC'deki borular bile tam olarak yerleþtirilemedi... Döþenen borular yeniden sökülüp tekrar takýlmakta... Bu arada Türkiye'den KKTC'ye getirilecek olan suyun toplanacaðý baraja su depolama iþine baþlandýðý haberi verildi. Ancak 20 Temmuz'da saat 10.59'da KKTC'ye geleceði söylenen suyu, bekleyenlerin çok bekleyecekleri ortada... Akdeniz'deki akýntý en büyük akýntýlardan bir tanesi... KKTC'ye su getirilmesi için teklif alan baþta Japon firmalarýnýn yerinde yaptýklarý bir araþtýrmadan sonra bu ihaleye girmeyi kabul etmedikleri de söylenmekte. Bilindiði gibi pek çok teknik ve mimari iþlerin uzmaný sayýlan Japonlarýn bu iþi kabul etmemeleri asrýn projesi denilen su projesinin fiyasko ile biteceðini göstermektedir. Geçenlerde akýntý tarafýndan sökülüp bulunduklarý yerden millerce uzaða taþýnan borularýn toplanabilmesi için bile Ýsveç'ten yardým talep eden Türkiye yetkililerine söylenecek söz, "Siz borularý bile toplayamýyorsunuz, yok ki KKTC'ye su getirebileceksiniz. Bari yalan söylemeyin ve bizi aptal yerine koymaktan vazgeçin" olmalýdýr. Sky Venüs Otel Öðrenciler baþka odalara yerleþtirildi Gamze BAYKUR- Öðrenci yurdu olarak kullanýlan ve kiracý Hüseyin Disko'nun, mal sahibi Turgut Çavlan'a faizsiz olarak 700 bin TL olan borcunu ödememesinden dolayý mahkemelik olan Sky Venüs Otel'in mahkeme kararý ile önceki gün tahliyesine baþlanmýþtý. Sky Venüs Otel'de kalan öðrenciler ellerine mahkeme kaðýdý gelmesiyle birlikte ayaklanmýþ ve kaldýklarý odalarý boþaltmamak için direnmiþti. Öðrenciler, tahliyenin baþlamasýyla otel önünde pankart açarak eylem yaparak odalarýndan çýkmayacaklarýný söylemiþti. Odalarýndan çýkmamak için direnen öðrenciler ile mal sahibi Turgut Çavlan arasýnda önceki gece uzlaþýya varýldý. Öðrenciler baþka odalara yerleþtirildi Mal sahibi Turgut Çavlan, geçtiðimiz Cuma günü öðrencilere maðdur edilmeyecekleri yönünde söz vermesinin ardýndan yükselen tansiyon biraz olsun düþmüþ ancak öðrenciler ellerinde kontrat olmasýna raðmen odalarýndan çýkarýlmak istediklerini belirterek "Bizi baþka odalara yerleþtirmek istiyorlar ama hiçbir güvencemiz yok" diyerek kaldýklarý odalarý boþaltmayacaklarýný söylemiþlerdi. Odalarýndan çýkmamak için direnen öðrenciler ile mal sahibi Turgut Çavlan arasýnda önceki gece uzlaþýya varýldý ve öðrenciler kaldýklarý odalarý boþaltarak ayni otel içinde geçici süreliðine baþka odalara yerleþtirildi. Çavlan: "Ben iyi niyet gösterdim " Sky Venüs Otel sahibi Turgut Çavlan, öðrencilerin geçmiþteki kiracýyla aralarýnda olan sorunlar kendisini ilgilendirmediðini söyledi. "Ben iyi niyet gösterdim" þeklinde konuþan Çavlan, öðrencilerin kaldýklarý odalardaki eþyalarý boþalmak için öðrencilerin geçici olarak odalarýndan çýkartýlmasý gerektiðini belirtti. Öðrenciler ile anlaþtýklarýný ve geçici olarak öðrencileri odalarýndan çýkarttýklarýný belirten Çavlan, öðrencileri geçici olarak yukarýdaki odalara yerleþtirdiklerini ve gün sonra odalarýn yeniden düzenlenerek öðrencilerin eski odalarýna tekrar geçebileceklerini açýkladý. Servis sorunu da giderilecek Sky Venüs Otel'in sahibi Turgut Çavlan, öðrencilerin okula gidip gelme sorunu da yaþadýklarýný belirterek, Hüseyin Disko'nun ulaþýmý saðlamak için kullandýðý servis aracýný da haciz ettirdiðini söyledi. Çavlan, konu servis aracýnýn önümüzdeki hafta satýþa çýkacaðýný ve o servis aracýný satýn alarak tekrar çalýþtýracaðýný söyleyerek, þimdilik DAÜ ile anlaþtýðýný ve bugünden itibaren otelde kalan öðrencileri DAÜ servisinin taþýyacaðýný belirtti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent SYRÝZA VE TSÝPRAS Geçtiðimiz Pazar günü Yunanistan'da yapýlan genel seçimlerde, Syriza'nýn kazandýðý müthiþ zafer, hiç kuþku yok ki Yunan halkýnýn bir devrimidir. Ve elbette ki buna öncülük eden Syriza lideri Alexis Tsipras'ýn... Her sözü... Her davranýþý... Her taahhüdü... Kýsaca her haliyle sýradýþý bir lider. Bunu daha ilk günden kanýtladý. Hiçbir Avrupalý lidere benzemediðini, benzemek de istemediðini... Hiçbir Avrupalý liderde olmayan erdemlere, düþünsel ve eylemsel yapýya sahip olduðunu gösterdi. Seçimin üzerinden 24 saat geçmeden hükümeti yýldýrým hýzýyla kurdu. Yunanistan'ýn yeni baþbakaný olarak yemin etti. Bir ateist olduðu için yeminde dini töreni reddetti. Ýncile el basmadý... Kilisenin katýlmadýðý bir törende Yunan Cumhurbaþkaný huzurunda ve kravatsýz olarak siyasi bir yeminle baþbakanlýk görevine baþladý... Þimdi bütün dünya, Yunanistan'da bütün tabularýn üstünden silindir gibi geçen ve tarihinin en zor dönemlerinden birini yaþayan Yunan halkýnýn büyük umudu olan bu adamý konuþuyor... Nereden nasýl geldiðini... Ve Yunanistan'ý nereye, nasýl götürmek istediðini... Alexis Tsipras... Beyni yüreðine, yüreði beynine denk... Avrupalý liderler klâsmanýnýn çok üstünde... Gerçek bir lider... Bir insan... Elini nasýl bir taþýn altýna koyduðunun farkýnda... Ama bu onu korkutmuyor... Tam aksine, ülkesini ve halkýný esenliðe çýkarma yolunda kararlýlýðýný kamçýlýyor... Cesaretini de... Yemin töreninin hemen ardýndan kollarý sývarken bakýn ne demiþ... "Süreci hýzlandýrmamýz lâzým çünkü hükümetin yolu yokuþ." Bu da onun nasýl bir yokuþa týrmanacaðýnýn bilincinde olduðunu gösteriyor... Avrupa kaygýlýymýþ... Uykularý kaçmýþ... Daha çok kaygýlanacaklar... Daha çok uykularý kaçacak... Çünkü kurduklarý sömürü ve tahakküm düzeninin çarklarýna çomak sokulacaðýndan kaygýlanýyorlar da ondan! Bunu bekliyorlar mýydý bilmem. "Borcumuzu sileceksiniz" diyor Tsipras... "Bunu daha önce baþka ülkeler için yaptýnýz, bizim için de yapacaksýnýz" diyor. AB ise "Oyunun kuralýdýr, bozamazsýn" diyor ve yanaþmýyor buna. Ýþte tam bu noktada Tsipras çok haklý olarak þok bir öneri koyuyor Almanya'nýn önüne... "Öyleyse sen de bize Yunanistan'ý iþgal eden Nazilerin yakýp yýktýklarýnýn tazminatýný öde!" Yunan halkýnýn sevincini, heyecanýný, umudunu çok daha iyi anlýyorum þimdi. Avrupa'nýn telâþýný, kaygýlarýný da... Tsipras asla çiðnenip yutulacak bir lokma olmayacak onlar için... Bunu istisnasýz her haliyle ortaya koyuyor... Gelelim Türkiye'deki þeriatçý iktidarýn, ateist Yunan Baþbakaný Tsipras'tan beklentilerine... Eðer Türkiye, Kýbrýs'ta 40 yýldýr sürdürdüðü iþgali ve bu iþgalin yarattýðý tüm hukukdýþý oldubittileri yasallaþtýracak bir "çözümü" Tsipras'ýn kabul edeceðini ya da buradaki Rum yönetimine kabul ettireceðini sanýyorsa, ne kadar yanýldýðýný çok geçmez anlayacaktýr.

5 5 28 Ocak 2015 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars 1 Ocak'ta yeni sayfa açan arkadaþlar Nedir durumunuz?.. Tamam mý, devam mý? ERKEKLERDEN UZAK DURUN!.. MÝÞ-MIÞLAR * Eski bakanlardan Arabacýoðlu, sendikalarý statükocu olmakla suçlamýþ. - Yabana atýlamaz bu iddia Ýçinde yaþadý * Ýncile el basýp yemin etmeyen Çipras, ilk golü kiliseye atmýþ. - Dakka bir, gol bir ama bol gollü bir maç olacaðýný sanmýyorum. Kim isterse iddiaya varým 1-0 biter bu maç. * Rumlar Maðusa'yý da istiyormuþ. - Baþlarýna ne geldiyse bu açgözlülükleri yüzünden geldi, hala akýllanmýyorlar. * Uyuþturucu komasýna giren genç, "Annem beni tedavi için Güney'e götürecek" demiþ. - Bu bambaþka bir yara toplumun yüreðinde Gençler çaresiz, analar babalar çaresiz Hükümet ise aciz! * Çipras'ýn Kýbrýs'tan hiç bahsetmemesi, Kýbrýslýlarý telaþlandýrmýþ. - Sakin olun Rahat olun. Tedirgin olacak bir durum yok... Önce atacak tutacak, sonra hepimiz gibi "adil ve kalýcý bir çözüm" için çaba isteyecek bu da! * KKTC halkýnýn %68.3'ü hükümetten mennun deðilmiþ. - Çok doðal bir sonuç bu Hükümet de %31.7'nin hükümeti olduðunu inkar etmiyor zaten. Elektrikteki indirime de bakarsanýz, icraatý da öyle. * Kýbrýs'a sihirli bir deðnek deðdirmek gerekiyormuþ. - Oooop beyler!.. O sihirli deðneði nerenize deðdireceklerini aklýnýz kesse bir dakika durmaz kaçarsýnýz. *KKTC halkýnýn %78.8'i Güzelyurt'un verilmesine karþý çýkýyormuþ. - Yok da... %22.2 verilsin diyorsa, az bir rakam deðil yani, bunu da bilin. Kürekler ve yelken saðlam olabilir Ama sandal delikse, eninde sonunda gideceðimiz yer deniz dibidir. 109 yaþýnda Sevimli bir ninecik Dortsa. Hiç evlenmemiþ. Uzun yaþamasýný "erkeklerden uzak durmasýna" baðlýyor. Zaman zaman gazetelerde görürsünüz böyle yaþlýcýklarý. Sorarlar: -Böyle uzun yaþamanýzý neye borçlusunuz? Kimisi "yoðurt" der Kimisi "temiz hava"... Kimisi ise " stressiz bir yaþam"a baðlýyor! Dortsa nine de, uzun yaþamak isteyenlere "erkeklerden uzak durun" diye öneriyor. Ahh nenem ah Çoook þanssýz kadýnmýþsýn Yazýk etmiþsin kendine. Neler kaçýrdýðýný bir bilsen, yemin ederim "atýn ölümü arpadan olsun" derdin. BÝR SORU Su ile ilgili çalýþmalar sürüyor. Gecikiyor gecikmesine de, bu saatten sonra geri dönüþü yok. Bu su, ya gelecek, ya gelecek. Alaköprü'deki baraj kapaklarý su toplamasý için kapatýldý. Kolay olmadý ama Köylüler, verimli topraklarý su altýnda kalacak diye direniþ yaptý ama jandarma karþýsýnda güçleri yetmedi. Gazetelerde bu haberleri okuyunca üzülüyor insan. Köylüler niye baraja karþý çýkýyor, niye "yavruvatana" su gelsin istemiyorlar diye... Ve bizim Yedidalga'da baraj yapýlmasý sözkonusu. Ayný Alaköprülüler gibi bizim köylülerimiz de baraja karþý çýkýyor bereketli topraklarý sular altýnda kalacak diye. Ve haklýlar! Soru þu: Yedidalgalýlara hak verirken, Alaköprülülere neden boþ veriyoruz? MANTAR Bir arkadaþ aradý. - Nerdesin, diye sordu. - Mantardayým, dedim. - Payýmý ayýr, dedi. - Bir tane bile bulmadým, dedim. - Hade inþallah þimdi bulacan, dedi. - Ýnþallah, dedim. S at 15.55'ti. O anda, yakýndaki köyde ezan baþladý. Bir adým, iki adým, üç adým Dördüncü adýmda mantarý buldum. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KÝMÝN MALINI KÝME VERECEKSÝN? (Ýstanbul)-Gidelim mi? -Gidelim Böyledir iki Baflýnýn konuþmasý. Ne zaman bir araya gelseler, kendi evlerinden bahsederler. Orasý onlarýn evleri... Topraklarýndan konuþurlar Orasý onlarýn topraklarý Yürüdükleri Vikla onlar için baþka anlam taþýr. Kimisi uzun iþeme yarýþý yapardý orada. Kimisi bira içip limana bakardý. Bazen gün batýþý için doluþurlardý o tepelik yere. Bazen gün doðumunda yürüyüþe çýkarlardý Baþka eðlenceleri yoktu bir dönem. Ama ondan öncesi de vardýr bunun. Tüm Baf onlarýndý. Limaný, Yeroþibu'su, Çada'sý Hepsi onlarýndý fasariyalarý yaptý ne yaptýysa. Ve o daracýk Mutallo'ya kapandýlar. Orada bile baþarýlarý hep oluyordu. Yaþamdan kopmamýþlardý. Birliktiler, beraberdiler. Ve orasý onlarýndý. Þimdi uzaktalar. Ta kuzeydeler. Kimisi bir köyde, kimisi baþka bir kentte Ancak iki Baflý bir araya geldiklerinde konuþmaya þöyle baþlarlar. -Gidelim mi? -Gidelim Akýllarý hala orada Çünkü orasý hala onlarýn Ayný konuþmalar Leymosunlular için de geçerli. Larnakalýlar için de. Hatta tüm güneyden kuzeye geçenler Kuzeyden güneye geçenler için farklý mý derseniz, sanmam. Onlar pek gelip gitmiyor olabilirler. Onlar gelip o arzularýný göstermemiþ olabilirler. Ancak kuzeyde býraktýklarý mallar, elbette onlarýn. Gelip bakan, evinde oturan bir Karadenizli görmüþtür, belki bir Hataylý belki Maraþlý. Güneyden kuzeye geçenler evlerine uzaktan baktýklarýnda içeri girmeye cesaret edemeyebilirler. Ancak biliyorlar ki orasý onlarýn. Ve tapularý hala onlarda Ayný þekilde Baf'taki mallarýmýzýn tapularý bizde. Leymosun'daki mallarýn tapularý, Leymosunlularda. Ve Maraþ'taki mallarýn tapularý, Maraþlýlarda Þimdi ve epey zamandýr bir tartýþmadýr gidiyor. Maraþ'ý verelim mi? Talat baþlatmýþtý, "Bütünlüklü çözümün parçasý" diye Gerisini diðerleri getirdiler. "Bütünlüklü çözüm." Akýncý "Ne demek, yýlanlara çýyanlara býrakacaðýmýza yasal sahiplerine kullandýrtmalý " diyorsa gerçeði bildiðindendir. Sonuçta, gerçek ne, derseniz... Þöyle diyebilirim Kimse, kimsenin tapulu malýný, o kimseye, ben sana verdim deme hakkýna sahip deðildir. Laptalý Lapta'ya, Aynikolalý Aynikola'ya, Maraþlý Maraþ'a gidip malýný alabilmeli. Hatta Leymosunlu Leymosun'a, Trigomolu Trigomo'ya, Bafllý da Baf'a gidip malýna sahip çýkmalý. -Gidelim mi? -Gidelim Böyledir iki Baflýnýn konuþmasý. Ve bu bir ütopya deðildir KTÖS'TEN OCAK MESAJI 28 Ocak 2011 Türkiye ye direniþ günü Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Ocak direniþinin 57. yýl dönümü dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda, "Yüzyýllar boyu stratejik ve ekonomik deðeri nedeni ile Kýbrýs adasý iþgalciler ve sömürgecilerin hedefi olmuþ, fakat hiç bir iþgalci adamýzda sonsuza dek kalamamýþtýr" ifadesini kullandý. Elcil'in mesajý þöyle: "Yüzyýllar boyu stratejik ve ekonomik deðeri nedeni ile Kýbrýs adasý iþgalciler ve sömürgecilerin hedefi olmuþ, fakat hiçbir iþgalci adamýzda sonsuza dek kalamamýþtýr. 28 Ocak tarihi Kýbrýs tarihi için önemli bir yýldönümüdür. Ýngiliz sömürge yönetimi tarafýndan "taksim" tezi ile Rum toplumuna karþý kýþkýrtýlan Kýbrýslý Türklerin, Ýngiliz askerleri tarafýndan katlediliþlerinin yýldönümüdür. 28 Ocak ayný zamanda 1974 yýlýndan sonra Türkiye'nin dayattýðý sömürge düzenine ve Kýbrýslý Türkleri aþaðýlayan Türkiye yetkililerine baþkaldýrmanýn da yýldönümüdür. Aradan uzun yýllar geçmesine ve sömürünün yöntemleri deðiþmesine raðmen, sömürgecilerin hedefleri hep ayný olmuþtur yýlýndan sonra adamýzýn kuzeyinde oluþturulan Türkiye'nin sömürge yönetimi ekonomik, sosyal ve siyasi baskýlarý ile Kýbrýs Türk toplumunu yok edilmekle karþý karþýya býrakmaktadýr. Adamýzýn kuzeyinde üretime dayalý ekonomi çökertilmiþ, kumar, fuhuþ, kara para aklama AKINCI DAN SONRA Adaylara bir çaðrý da Özersay'dan ÖZERSAY, TÜM ADAYLARI BÝR TELEVÝZYON PROGRAMI YA DA HALKA AÇIK BÝR PANELDE BÝRARAYA GELMEYE DAVET ETTÝ Baðýmsýz cumhurbaþkaný adayý Kudret Özersay, Cumhurbaþkanlýðý seçimine katýlacaðýný açýklayan diðer adaylara birer mektup göndererek, adaylarý bir televizyon programý ya da halka açýk bir panelde biraraya gelmeye davet etti. Özersay'ýn basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, Kudret Özersay, her adayýn kendi projesini açýklayýp sorularý yanýtlayacaðý bu türden bir programýn ya da panelin vatandaþlarýn daha saðlýklý karar vermelerine yardýmcý olacaðýna inandýðýný belirtti. Havadaki toz yoðunluðu zararlý Havadaki toz yoðunluðunun, saðlýðý olumsuz etkilediði belirtilerek vatandaþlara önlem almalarý tavsiye edildi. Partiküler madde yoðunluðunun, KKTC'yi etkisi altýna alan tozlu hava nedeniyle, saðlýk açýsýndan güvenli deðer olan 50 mikrogram/metreküpün (µg/m ³) üzerine çýktýðý belirtildi. Çevre ve Koruma Dairesi'nden yapýlan açýklamada, daireye baðlý Hava Kalitesi Ölçüm Aðý'ndan elde ekonomik faaliyetler olarak topluma yutturulmaya çalýþýlmaktadýr. Topluma ait kurumlar bilinçli olarak batýrýlarak TC'li þirketlere peþkeþ çekilmektedir. Asimilasyon, entegrasyon, politikasýyla ve adaya sistematik nüfus taþýnarak Kýbrýslý Türkler kendi ülkelerinde azýnlýða düþürülürken, siyasi irade de ipotek altýna alýnmýþtýr. TC'li yetkililer tarafýndan talimatla idare edilen hükümetler iþbirlikçiliði ve yaðcýlýðý bir hizmet olarak görmektedirler. Üretime yönelik yatýrýmlar engellenip, ihracat imkanlarýnýn önü kapatýlýrken, "ambargo izolasyon yalaný" ile siyaset yapýlmaya çalýþýlmakta, Kýbrýslý Türklere "mandýra düzeni" layýk görülmektedir. Toplumun nitelikli ve parasýz almasý gereken saðlýk ve eðitim hakký ortadan kaldýrýlýrken Sünni Ýslamlaþtýrma politikalarý gereði cami yapýmý ve dini yatýrýmlara bol bol kaynak ayrýlmaktadýr. Kýsacasý sömürgecilik hýzla kalýcýlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Ancak unutulmamalýdýr ki, ABD askerleri de Vietnam'da son güne kadar istihkam duvarlarý örmüþ binalar inþa etmiþtir, yine de sonucu deðiþtirememiþtir. 28 Ocak 2011 Kýbrýs Türk toplumunun sömürgecisi Türkiye'ye karþý kitlesel olarak ilk kez diklendiði gündür. Özgürlüðü kendi kendini yönetmeyi, insanca yaþamayý, barýþý, kardeþliði evrensel deðerleri benimseyen tüm yurtseverlerin direniþini saygýyla selamlýyoruz." Özersay, ülkede halk iradesinin bu türden yöntemlerle sandýða daha iyi yansýyacaðýný düþündüðünü vurguladý. AKINCI Bilindiði gibi Mustafa Akýncý da daha önce, 14 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaþkanlýðý Rotasý gecesinde yaptýðý çaðrýda, tüm adaylarýn birlikte TV programlarýnda halkýn karþýsýna çýkmasýnýn seçim sürecinde yurttaþlarýn daha saðlýklý bir deðerlendirme yapmasýna katký koyacaðýný belirtmiþti. edilen verilere göre, son 24 saatte, çapý 10 mikrometreden küçük olan partiküler madde konsantrasyonunun saatlik ortalamasýnýn, Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi'nde 505 µg/m ³, Lefkoþa Küçük Kaymaklý'da 142 µg/m ³, Güzelyurt'da 138 µg/m ³, Girne'de 260 µg/m³, Gazimaðusa'da 91 µg/m³, Kalecik'te 90 µg/m³, Teknecik'te 218 µg/m³, Alevkayasý'nda ise 362 µg/m³ olduðu kaydedildi. ÝKLÝME UYUMLU FÝDAN SATIÞI- Türkmenköy Araþtýrma Ýstasyonu'nda üreticiye hastalýktan ari, ülke toprak ve iklim yapýsýna uyumlu fidan satýþýna bugün baþlandý. Fidanlar, Tarýmsal Araþtýrma Dairesi'nin Gýda Tarým ve Enerji Bakanlýðý ile T.C. Çukurova Üniversitesi arasýnda 1999 yýlýnda imzalanan Tarýmsal Araþtýrma ve Geliþtirme Protokolü kapsamýnda üretildi. Gýda Tarým ve Enerji Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, "Meyvecilik Konusunda Yürütülen Çalýþmalar Sonucunda Öne Çýkan Anaç ve Çeþitlerin Fidan Üretimi Projesi"nin ikinci ayaðý kapsamýnda Türkmenköy Araþtýrma Ýstasyonu'nda ülkenin toprak ve iklim yapýsýna uygun, adapte olmuþ, hastalýktan arýndýrýlmýþ, ticari deðeri olan, kaliteli meyve fidaný üretimine baþlandý. GÜNLÜK "ABD'YE GÜVENMÝYORUM" Küba'nýn efsanevi lideri Fidel Castro, ABD ile iliþkililerin normalleþtirilmesi sürecine iliþkin görüþlerini ilk kez kamuoyuyla paylaþtý. Pazartesi günü devlet televizyonunda okunan yazýsýnda Fidel Castro, ABD'ye güvenmediðini ancak mevcut görüþmeleri desteklediðini söyledi.küba Komünist Partisi'nin günlük gazetesi Granma'da da yayýnlanan mektubunda Castro, "ABD'nin politikalarýna güvenmiyorum ve onlarla konuþmadým ama bu sorunlarýn çözümünü reddettiðim anlamýna gelmez" dedi.89 yaþýndaki Castro'nun mektubu, ABD'li yetkililerin Havana ziyaretinin bir hafta sonrasýna denk geldi.barack Obama ile Raul Castro, 17 Aralýk'ta eþzamanlý olarak yaptýklarý açýklamalarda esir takasýný duyurmuþ ve iki ülke arasýndaki iliþkilerin normalleþtirilmesi amacýyla süreç baþlattýklarýný belirtmiþlerdi. Papa Francis'in arabuluculuk yaptýðý gizli görüþmelerin ardýndan 17 Aralýk'ta resmi açýklamalar yapýlmýþ, sonrasýnda ise ekonomik ve siyasi baþlýklarda iliþkilerin normalleþmesi için görüþmeler devam etmiþti. ARAÇLI EYLEM Hayvancýlarýn araçlý eyleminden sonra bugün bir araçlý eylem daha var Lefkoþa'da. Sýra inþaat müteahhitlerinde... Ýhalelerin Lefkoþa'da deðil, Ankara'da açýlmasýný protesto edecekler. Haksýz mýlar? ÇÖKÜÞ Gönyeli'de inþaatý devam eden bir villa çöktü ve 4 iþçi yaralandý. Bu kaçýncý çöküþ? Aslýnda KKTC toptan çöktü de farkýnda olmayýp villa yapanlar var hala? VAKIFLAR BANKASI Vakýflar Bankasý Turgut Çavlan ile ortaklarýnýn aldýklarý 10 milyon dolarlýk kredinin geri dönüþümü hakkýnda bir açýklama yapmadý daha... Havanda su dövüyoruz galiba! 28 OCAK 28 Ocak 1958 Kýbrýslý Türklerin Ýngiliz sömürgecilere karþý direniþi ise, 28 Ocak 2011 de Türkiye'ye karþý dikleniþi ve direniþi... Þener Elcil öyle diyor, ama asýl dikleniþ tarihi 18 Temmuz 2000! Týrnak... "Köylerde kentlerde toplumun en dar ve küçük grubu olan aileler evlerinde kararlarýný çoktan vermiþ durumda. Akýncý'yý destekleyen çok nitelikli ve toplumun fikirlerine önem verdiði kanaat önderleri her yerde Akýncý ile ilgili konuþuyor, bu da Akýncý ile ilgili her yerde çok ciddi bir avantaja dönüþmüþ durumda." Erkut YILMABAÞAR (Detay) "Yunan halký bütün 'batarsýnýz', 'yazýk ediyorsunuz', 'mahvolabilirsiniz' tehditlerine aldýrmadan kendi inançlarý üzerinde karar kýldý... Syriza ve genç lideri Aleksis Çipras'ý büyük bir oy oranýyla iktidara getirdi..." Metin ÇOLAK (Vatan) "Yunanistan'da radikal solcular (Syriza) müthiþ bir seçim zaferi kazanýnca ve hükümeti kurunca, bizdekiler heyecan yaptýlar. Aç tavuk rüyasýnda kendini buðday ambarýnda görürmüþ misali 'birlik olalým, iktidara yürüyelim' nutuklarý atýlmaya baþlandý." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) Günün Kahramaný ÖÐRENCÝLER Burslarýný düzenli alamayan üniversite öðrencileri dün Eðitim Bakanlýðý önünde eylem yaptýlar. Ve pankarta "Yetiþir" deðil Kýbrýslýca "Etiþir" yazdýlar... Bakanlýk binasýný yumurta yaðmuruna tuttular. "Sadaka deðil, burs hakkýmýzý istiyoruz" diye haykýrdýlar... Týpký yýllar önce babalarýnýn ve abilerinin haykýrdýðý gibi... Babalar ve oðullarýn hikayesi budur iþte burada...

7 28 Ocak 2015 Çarþamba YENÝERENKÖY'DE YANGIN Yenierenköy'de dün saat sýralarýnda bir þoför okuluna ait araç park halindeyken yanmaya baþladý, yangýn aracýn yakýnýnda bulunan marangoz atölyesinin elektrik trafosuna da sýçradý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucu marangoz atölyesinde 3 sigorta, bir 3 fazlý elektrik saati ile toplam on metre uzunluðunda elektrik kablosu ve araç tamamen yandý. FIRTINADAN ETKÝLENEN ÜRETÝCÝLERÝN 2 ÞUBAT'A KADAR ZARAR TESPÝTÝ ÝÇÝN BAÞVURMASI GEREKÝYOR Fýrtýnadan hayvan barýnaklarý zarar gören üreticilerin, zarar tespiti için 2 Þubat'a kadar Genel Tarým Sigortasý Fonu veya Hayvancýlýk Dairesi'ne baþvurmasý gerekiyor. Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Ocak 2015'te meydana gelen fýrtýnadan etkilenen Maðusa, Þehitler, Ýskele, Yeni Erenköy, Büyükkonuk ve Tuzluca, "Barýnaklarý Fýrtýna'dan Zarar Gören Bölge" olarak ilan edilmiþti. KAN BAÐIÞI KAMPANYASI Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðý ile Thalassaemia Derneði iþbirliðinde bugün kan baðýþý kampanyasý düzenlenecek. Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Bakanlýk binasýnda, saatleri arasýnda yer alacak kampanyaya bakanlýk personelinin yanýnda, bakanlýða baðlý tüm müdürlüklerin personeli de destek verecek. MADDE BAÐIMLILIÐI KONFERANSI DÜZENLENÝYOR KKTC Alevi Kültür Merkezi ve Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik "madde baðýmlýlýðý" konferansý düzenliyor. Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu Baþkaný Hasan Karaokçu, Milli Eðitim Bakanlýðý PDR ve Eðitim Denetmeni, Bireysel eþ ve aile psikoterapisti grup psikoterapisti ve akademisyen Asuman Bolkan ve Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Derneði Baþkaný Aysel Çeliktaþlýlar'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý konferans 30 Ocak Cuma günü saat 19.00'da Gönyeli Belediyesi'nde yapýlacak. KTAMS NAKLÝN ÝPTALÝ ÇAÐRISINI YÝNELEDÝ Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun Meclisi Tutanaklar Amiri'nin Maðusa Kaymakamlýðý Bucak Sorumlusu mevkisine nakil iþlemini iptal etmesi talebini yineledi. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan KTAMS Genel Baþkaný Kaptan, sözkonusu nakilin iptali için sendikanýn yaptýðý eylem ve sürecin geldiði son noktayla ilgili bilgi verdi. Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan söz konusu naklin iptali için Kamu Hizmeti Komisyonu'na 20 Kasým 2014'de yazý gönderilmesine raðmen, naklin iptali ile ilgili olumlu hiçbir adým atýlmadýðýný savunan Kaptan, baþlatýlan giriþimlerden dolayý sendikanýn 10 Kasým'da baþlattýðý eylemi askýya aldýðýna dikkat çekti. Okullarda saðlýklý tuvaletlere geçiþ 9 EYLÜL ÝLKOKULU ÝÇÝN YAPTIRILAN LAVABO VE TEZGAHLAR BAKANLIÐA TESLÝM EDÝLDÝ Milli Eðitim Bakanlýðý ile Decomar Mermer ve Granit Þirketi arasýnda, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn kontrol ve yönetimindeki okullarda lavabo, mutfak ve laboratuar kullanýmý için ihtiyaç duyulan bankolarýn yapýmý amacýyla 2014 yýlýnda imzalanan protokol gereðince ilk proje tamamlandý. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan verilen bilgiye göre, proje kapsamýnda yapýlan Lefkoþa 9 Eylül Ýlkokulu tuvaletlerinin lavabo ve tezgâhlarý, Decomar þirketi direktörü Kemal Uyumsal tarafýndan KTTO'DAN BAÞBAKANA: ÝHALELER KKTC'DE AÇILMALI Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nu, Kýbrýs Türk Vakýflar Ýdaresi'ne ait bazý taþýnmazlarýn restorasyon ihalelerinin, iþ insanlarýnýn da desteðiyle Kuzey Kýbrýs'ta açýlmasýný saðlamak için gerekli giriþimleri yapmaya çaðýrdý. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan KTTO, Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði'nin Kýbrýs Türk Vakýflar Ýdaresi'ne ait bazý taþýnmazlarýn restorasyon ihalelerinin Türkiye'de açýlmasýna karþý yaptýðý çalýþmalarý yakýndan izlediklerini ifade etti. Açýklamada, hükümet ile yapýlan görüþmelerin uzlaþmayla sonuçlanmamýþ olmasýnýn KTTO'yu ciddi þekilde endiþelendirdiði kaydedildi. Kýbrýs Türk ekonomisinin geliþmesi için, dýþ yardýmlarýn ekonomik KANSERLÝLERE EV HEDÝYESÝ HAYIRSEVER VATANDAÞIN HEDÝYE ETTÝÐÝ EV HASTA DÝNLENME EVÝ OLARAK HÝZMETE AÇILDI Hayýrsever vatandaþýn kullanýmýna verdiði ev KHYD tarafýndan dinlenme evi olarak hizmete açýldý. Çamlýbel'de merhum Fatma ve Hüseyin Tünelci çiftinin evi, Londra'da yaþayan kýzlarý Þadiye Balýkçýoðlu tarafýndan Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin (KHYD) kullanýmýna verildi. Lapta Belediyesi'nin bahçe düzenlemesi, iþ adamlarýnýn da mefruþat baðýþý sonrasýnda, hasta dinlenme evi olarak düzenlenen mekan, törenle hizmete girdi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail açýlýþta yaptýðý konuþmada; dernek üyelerinin talep ettikleri dinlenme evini bir vatandaþýn giriþimiyle baþarmanýn mutluluðunu duyduðunu söyledi. Milli Eðitim Bakanlýðý Donatým ve Ýnþaat Ýþleri Þube Amiri Fuat Çelebi'ye teslim edildi. Teslim sýrasýnda konuþan Decomar Direktörü Kemal Uyumsal, þirket olarak banko tezgahlarýnýn, okullarda kullanýlarak, öðrencilerin hijyen ortamda eðitim görmelerine katký saðlamayý amaçladýklarýný söyledi. Uyumsal, sýrada Kumyalý Ýlkokulu ve Gönyeli Ýlkokulu bulunduðunu, ardýndan da tüm okullarda bu projenin uygulanarak teslim edileceðini açýkladý. büyümeye katkýda bulunacak þekilde deðerlendirilmesinin esas olduðuna vurgu yapýlan açýklama, þöyle devam etti: "Buna göre, çeþitli þekillerde yardým aldýðýmýz Türkiye'nin, bu yardýmlar ile ilgili ihalelerin tamamen Türkiye'de açýlmasýný talep ettiðini düþünmüyoruz ve ilgili protokolün kolaylýkla düzeltilebileceði kanaatindeyiz. Bu giriþimler yapýlmadan, sorunun çözümsüz addedilmesi ve inþaat müteahhitleri camiasýnýn eyleme zorlanmasý kabul edilebilir deðildir. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý olarak, Sayýn Baþbakan'ý soruna eðilmeye ve iþ insanlarýmýzýn da desteði ile söz konusu ihalelerin Kuzey Kýbrýs'ta açýlmasýný saðlamak için gerekli giriþimleri yapmaya çaðýrýyoruz." Hastalarýn, Çamlýbel'in güzel manzarasýnda huzur bulacaðý bir ortam yaratýldýðýný kaydeden Kocaismail, merhum Hüseyin Tünelci'nin varislerine teþekkür etti. Kocaismail, ayrýca önümüzdeki süreçte Ýskele bölgesinde derneðe verilen 14 dönümlük araziyi, çocuklara ve yetiþkinlere yönelik tatil evi yapma þansý bulacaklarýna inanç belirtti. KHYD'den yapýlan açýklamaya göre, açýlýþta merhum Fatma ve Hüseyin Tünelci'nin torunlarý Hüseyin Tünelci, Ali Tünelci ve babalarý Seyfi Tünelci ile Londrada yaþayan, evin kullaným iznini KHYD'ye veren Þadiye ve Osman Balýkçýoðlu'na duyarlýlýklarýndan dolayý, dernek atölyelerinde, hastalarýn ürettiði plaketler takdim edildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI AÇIKLAMA Gazetenizin bugünkü sayýsýnda "Gör Duy Konuþ" isimli köþede okuyucu mektubu olarak yayýnlanan yazýda iddia edilen olay ile ilgili Bakanlýðýmýza baðlý Su Ýþleri Dairesi ve Jeoloji ve Maden Dairesi yetkilileri ile istiþareler yapmýþ ve ayný zamanda köy Muhtarý Durmuþ Aþandýr'dan da bilgiler almýþ bulunuyoruz. Köy muhtarýnýn da teyid ettiði bilgilere göre, okuyucu mektubunda sözü edilen su kuyusu yaklaþýk 3 ay önceden itibaren ihtiyaç fazlasý olmasý nedeniyle kullanýlmamaktadýr. Dolayýsýyla okuyucu mektubunda ortaya konan iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný bilgilerinize sunmak isteriz. Duyduðunuz hassasiyetten dolayý teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz. ÇEVRE VE DOÐAL KAYNAKLAR BAKANLIÐI TAYYÝP DÜZENÝ VAR OLDUKÇA... Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda mahfuz bir vatandaþýmýzýn þikayet ve düþünceleri þöyle: "Ben bir vatandaþ olarak düþüncelerimi söylemek isterim. 1974'te burada bir savaþ oldu. Yaratýlan ganimet düzeni nedeniyle ekmek elden su gölden bir yaþam sürdü birçoklarý. 1980'li yýllardan sonra buradaki liderliðin çaðrýsý ile Türkiye'den daha kalabalýk nüfuslar aktarýlmaya baþlandý. Gelen nüfusa yatacak yer, çalýþacak arazi ve de devlette iþ olanaklarý sunuldu. Kýbrýslýtürkler ikinci sýnýf vatandaþ pozisyonuna düþtüklerini anlamaya baþladýlar ancak ses çýkaramadýlar. Ýleriyi görenler toplumun yokuþ aþaðýya gitmekte olduðunu farkettiler ancak seslerini çýkaramadýlar. Çýkaranlar bir yolu bulunup tehdit edildiler. Bu tehdit kabaca ve direkt olabildiði gibi, eþ dost akraba iliþkileri üzerinden de oldu. Bana ne diyenler çoðaldý. Ve kötüye gidiþ son zamanlarda hýzlandý. Uçurumun dibi neredeyse görüldü görülecek... Bir memlekette gelen gideni aratýyorsa iþler kötüye gidiyor demektir ki burada görülen de budur. Ýrsen Küçük hükümeti gittiði zaman çok þey düzelecek sanýyordu herkes. O gitti, yerine gelen Yorgancýoðlu ve Serdar yönetimi Ýrsen Küçük yönetimini aratýr hale geldi. Küçük hükümetinde bu kadar lakaytlýk yoktu. Þimdi sokaða çýkýn, kahvelere, kulüplere gidin... Ne göreceksiniz bilir misiniz? Bir yönetim boþluðu, bir yalan deryasý... Vaadler, sözler, partizanlýklar ve umursamazlýklar... Bir vatandaþ olarak ben günlerdir siyasileri izlerim. Nisan ayýnda yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimi var ya, herkes oraya odaklanmýþ durumda. Söylenenlere bakýyorum, bu kadar basit bu kadar anlamsýz cümleyi bir araya toplayýp konuþtuklarýný gördüðümde gülsem mi, aðlasam mý diye düþünüyorum. Ben sandýða gitmeyeceðim. Çünkü Türkiye'de baþta bulunan Tayyip Erdoðan düzeni var olduðu müddetçe burada birþey olabileceðine inanmýyorum. Ne zamanýmý ne oyumu vererek huzursuz olmak niyetinde deðilim. Baþkalarýna da karýþmam..." BÝZÝM DUVAR DEÐÝÞÝMÝ ADAY DEÐÝL SEÇMEN YAP APAR AR Bizim Mandra Mandra halký, "Anneniz bile olsa, diz kapaðýnýn üstünden göbeðine kadar olan bölgeye bakmayýn, sonra tahrik olursunuz" diyen ve bu tahrik sonucunun nereye varacaðý da bellidir, anlamýnda ahlâksýzca sözler sarfeden Türkiye Furkan Vakfý lideri Alparslan Kuytul'a ateþ püskürmektedir. Mandradaki dinine baðlý TC vatandaþlarý bile bu yobazlýða isyan ederken, sokaktaki adam, "Kuranda böyle birþey yazarsa, ben böyle dinin içine tükürürüm" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 28 Ocak 2015 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ %1.6 ve Sigorta Emeklileri Beceriksiz Yorgancýoðlu Hükümeti, sahte hayat pahalýlýðý endeksini de yüzüne gözüne bulaþtýrarak eþit bir þekilde daðýtamadý. Bir tarafý düzelteceðim diyerek her tarafý bozdu. Bir defa daha kamuda çalýþanlarýn öz, özelde çalýþanlarýn da üvey evlât olduðunu tüm halkýn gözüne soktu. Sanki de KKTC Hükümeti sadece kamuda çalýþanlarýn hükümetiymiþ gibi. CTP Hükümeti, CTP zamanýnda hazýrlanan ve UBP tarafýndan yasalaþtýrýlan Göç Yasasý'ndan sonra kamuda iþe girenlerin maaþlarýnda meydana gelen eþitsizliði giderecek diye, daha büyük adaletsizliðe imza attý. Hayat Pahalýlýðý Endeksi, adý üzerinde bir ülkede her ay ve sonunda da yýl sonu oluþan fiyatlar genel seviyesindeki yükseliþi ve düþüþü gösterir. Bu endekse göre de çalýþanlarýn hayat pahalýlýðý altýnda ezilmemesi için, bazý ülkelerde oluþan hayat pahalýlýðý endeksi belli sürelerle çalýþanlarýn maaþlarýna oluþan yüzdelik oranýnda yansýtýlýr. Aslýnda HP herkes için ayni olduðuna göre çalýþan ve emeklilere eþit bir þekilde verilmesi gerekirken, yüzdelik olarak verildiði için maaþý az olana az, yüksek olana da yüksek olarak yansýtýlýyor. Bizde de önce 2 ayda bir maaþlara ilâve edilen HP endeksi daha sonra 6 ayda bire indirildi. Bugünkü CTP Hükümeti 6 ayda bir maaþlara yansýtýlacak olan HP Endeksini 2015 yýlý içerisinde dondurdu, yani maaþlara yansýtmayacak. Özel sektörde çalýþanlar örgütlü, yani sendikalý olmadýklarý için Patronun insafýna göre maaþ artýþý almakta veya alamamaktadýrlar. Özel sektör çalýþanlarý, hükümetlerin gönüllerine estiði zaman artýrýlan asgari, yani sefalet ücretine göre maaþlarýna zam almaktadýrlar yýlý Ocak ayýnda yeni asgari ücretin belirleneceðine dair Çalýþma Bakanýnýn sözüne raðmen, Ocak bitti ama asgari ücrette týk yok. Halbuki Rum tarafýnda sendikalý olmayan çalýþanlar bile, ayni iþ kolunda sendikalý olanlarýn sendikalarýyla yaptýklarý sözleþmelerde saðlanan haklardan patronlarý tarafýndan ayni þekilde yararlandýrýlýyorlar. Bilhassa inþaat sektöründe çalýþanlar. Emekten yana ve sosyalistim diye geçinen CTP Hükümeti, tüm çalýþanlara sendikalaþma zorunluluðu getireceðine, yeni asgari ücreti bile belirlemediði için özel sektör çalýþanlarýný kaderlerine terk etmiþtir. Bu arada sosyal sigortalardan emekli olanlar da, sigorta emekli maaþlarýnda çok fark olmadýðý için, kamuda çalýþanlar gibi deðil de, oluþacak olan HP endeksine göre hayat pahalýlýðý ödeneði alacaklar. Çünkü Yorgancýoðlu öyle buyurdu. Buna göre en yüksek emekli maaþý alan sigorta emeklilerin %1.6'lýk HP endeksi maaþlarýna ençok 50 lira artýþ olarak yansýyacak. Diðer yandan sigorta emeklilerinin büyük çoðunluðunun maaþýna 1.6'lýk HP Endeksi ayda 16 veya 30 lira olarak yansýtýlacak. Buna karþýn kamudan emekli olanlarla kamuda çalýþanlara %1.6'lýk HP Endeksi en düþük 50 lira olmak üzere 140 liraya kadar çýkacak. Sanki de kamuda çalýþan ve kamudan emekli olanlar, sigortadan emekli olanlardan hayat pahalýlýðýndan daha çok etkilenirmiþ gibi. Sosyalist geçinen CTP Hükümeti, saðda bulunan liberal politikacýlar gibi de olamadý. Geçmiþ UBP Hükümeti Maliye Bakaný olan Ersin Tatar bile 2013 yýlý Temmuz'unda seyyanen (herkese eþit) artýþ yaparken, 2013 Eylülünde hükümet olan CTP, Tatar'ýn Aralýk sonunda da Temmuz'daki ayni artýþý herkese eþit bir þekilde vereceði sözüne raðmen, Tatar'ýn yaptýðýnýn yasasý yokmuþ diye çalýþanlar ve emeklilere seyyanen artýþý vermediler. Ya ne yaptýlar? Sanki yasasý varmýþ gibi Digi Tech'ten almalarý gereken 10 milyon dolarlýk stopajý baðýþladýlar, pardon, almaktan vageçtiler. AKINCI'DAN ANKET UYARISI AKINCI: "BAZI ANKETLER, ALGI YARATMAYA YÖNELÝK, YANILTICI ANKETLERDÝR" Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, son zamanlarda yapýlan bazý anketlerin algý yaratmaya yönelik yanýltýcý anketler olduðuna iþaret ederek, halkýn artýk itibar etmediði söyledi. Akýncý, "Gerçek anket sokakta olandýr... Gerçek anket 19 Nisan'da belli olacak" dedi. Akýncý, 14 Ocak'ta düzenlediði Cumhurbaþkanlýðý Rotasý gecesinde yaptýðý "tüm adaylarýn birlikte TV programlarýnda halkýn karþýsýna çýkmasý" çaðrýsýný yineleyerek, böylesi bir programýn seçim sürecinde yurttaþlarýn daha saðlýklý bir deðerlendirme yapmasýna katký koyacaðýný kaydetti. Mustafa Akýncý seçim bürosundan yapýlan açýklamaya göre Akýncý, önceki gün akþam Kanal T'de konuk olduðu programda, bir soru üzerine, 1995 ve 2000'de de Cumhurbaþkanlýðýna adaylýðýný koyduðunu ancak bu adaylýklarýn, parti adýna üstlendiði bir görev olduðunu söyledi. Akýncý, Nisan 2015'teki seçimde ise halktan gelen mesaj ve talep doðrultusunda aday olduðunu ifade ederek, "Benim için en önemli fark þu; geçmiþte partim ve ben karar verirdik, bu sefer ise halkýn isteðine uyarak karar verdim. Þu anda sokaðýn ve toplumun nabzý çok olumlu. Kazanma þansým olduðunu halkla kurduðum baðda görüyor, o enerjiyi alýyorum" diye konuþtu. Anketlerle ilgili deðerlendirmesinin istenmesi üzerine Akýncý, son zamanlarda yapýlan bazý anketlerin algý yaratmaya yönelik yanýltýcý anketler olduðunu kaydederek, anketlerin Lefkoþa Belediye Baþkaný seçilen Mehmet Harmancý'yý seçime üç gün kala üçüncü sýrada gösterdiðini anýmsattý. Gerçek anketin sokakta olduðunun altýný çizen Akýncý, ortada dolaþan bazý anketlerin sonuçlarýnýn insanlarý gülümsettiðini, halkýn bunlara artýk itibar etmediðini ileri sürdü. Akýncý, "Gerçek anket 19 Nisan'da belli olacak" dedi. "'TIRTIL OPERASYONU' TUTMADI" Kapalý Maraþ'ýn BM gözetiminde her iki toplumun yararýna açýlmasý görüþünü yineleyen Akýncý, geçmiþte bunun olmasýna ramak kaldýðýný ancak yeterli iradenin olmamasýndan ötürü gerçekleþemediðini söyledi. Kapalý Maraþ'ýn Kýbrýs Türk yönetiminde açýlmasýnýn mümkün olmadýðýný da iddia eden Akýncý, 90'lý yýllarda 'týrtýl operasyonu' denilerek birkaç evin açýlmaya çalýþýldýðýný ancak BM'nin müdahalesiyle evlerin boþaltýldýðýný anýmsattý. Akýncý, Maraþ'ýn bütünlüklü çözümün parçasý olmaktan çýkarýlýp, Ercan Havaalaný'nýn doðrudan uçuþlara açýlmasý ve Maðusa Limaný'ndan direkt ticaretin baþlatýlmasýyla birlikte çözümü tetikleyici unsur haine getirilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Mustafa Akýncý, GSM sistemlerinin birbirine baðlanmasý ve gençlerin sportif etkinlikler veya çalýþmalarda buluþmasý gibi konularýn da gündeme gelmesi gerektiðini kaydetti. "GÜÇLÜ BÝR EKÝBÝM VAR" Bir soru üzerine, seçim sürecinde birlikte çalýþtýðý 30 civarýnda akademisyen ve farklý disiplinlerden oluþan güçlü bir ekibi olduðunu anlatan Akýncý, göreve gelmesi durumunda bu ekibin zenginleþerek devam edeceðini söyledi. Akýncý, hangi siyasi görüþ ya da partiden olursa olsun deðer katmak ve katký koymak isteyen herkese, halen Cumhurbaþkanlýðý'nda görevde bulunanlar da dahil, Cumhurbaþkanlýðý kapýsýnýn açýk olacaðýný sözlerine ekledi. BASIN YASASI DEÐÝÞÝYOR- Ýçiþleri Bakanlýðý, Fasýl 79 BasýnYasasý'nýn günün koþullarýna göre güncellenerek deðiþtirilmesi amacýyla çalýþmalarýn sürdüðünü bildirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, bu amaçla Bakanlýk Müsteþarý Hasan Alicik baþkanlýðýnda dün yapýlan toplantýya Plan Proje Müdürü Ece Billuroðlu, Gazeteciler Birliði Baþkaný Ýzzet Volkan vebaþkan Vekili Mustafa Kortun, Medya Etik Kurulu'ndan Öncel Polili, Yakýn Doðu Üniversitesi'nden Ýbrahim Özejder ile Basýn Konseyi'nden Taner Erginel katýlarak katký koydu. "Basýn Yasasý'nýn günümüz koþullarýna uymamasýndan dolayý daha çaðdaþ, demokratik ve Avrupa Birliði standartlarýna uygun bir yasanýn hazýrlanmasý amacýyladaha önce baþlatýlan çalýþmalar sürüyor" denilen açýklamada, birlik ve eðitim kurumlarý ile sivil toplum örgütlerinin görüþ ve önerileriyle günün koþullarýna uygun bir yasanýn hedeflendiði kaydedildi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ULUSAL YAS!.. Kadýnlarý bir "eþya" gibi gören... Çocuklarýný ev hapsinde tutan... Kaç kez evlendiðini ve kaç çocuða sahip olduðunu bilmeyen... Birçok ülke tarafýndan iþkence ve cinayetle suçlanan... Yine birçok ülkeye giriþ yasaðý bulunan Suudi Kral Abdullah bin Abdülaziz el- Suud'un Türkiye'de nasýl karþýlandýðýný ve nasýl aðýrlandýðýný eminim birçoðunuz hatýrlýyordur... Özellikle yanýnda getirdiði valizler dolusu hediyelerin ne olduðu ve kimlere geldiði basýn tarafýndan günlerce sorgulanmýþtý... Ancak bu hediyelerin akýbeti AKP hükümeti tarafýndan açýklanmamýþtý... Bildiðiniz gibi bir ülkenin demokrasisi, yasama, yürütme ve yargýdan geçer... Yasama ve yürütme ne kadar doðru, yargý ise ne kadar baðýmsýz hareket ederse, o ülkenin demokrasisi de ayný ölçüde varlýðýný hissettirir... Ne yazýk ki bu üç temel organ Türkiye'de tamamý ile AKP'nin kontrolünde... Daha doðrusu Recep Tayyip Erdoðan'ýn egemenliði altýnda... Ýþte Kral Abdullah'ýn ölümü nedeniyle Türkiye'de ilan edilen "yas" karþýlýðýný bu egemenlikten alýyor... Þu anda Türkiye demokrasi ile yönetilmiyor... Hatta þu anda Türkiye baskýcý bir hükümet tarafýndan da yönetilmiyor!.. Ne yazýk ki koskoca ülke bir kiþinin zevkine ve isteklerine göre yönetiliyor... Erdoðan Kral Abdullah'ýn ölümüne üzüldüðü için Türkiye Devleti ulusal yas ilan ediyor... Ancak sokaktaki vatandaþýn gözünden tek damla yaþ dahi dökülmüyor... Kral Abdullah Türkiye Halký'nýn umurunda bile deðil!.. Üstelik ilan edilen bu yas Türkiye'nin ne kadar geri kalmýþ veya geriye götürülmüþ bir ülke olduðunu gösteriyor... Dünya tarafýndan "sapýk" olarak ilan edilen ve "sapkýn" düþünceleri nedeniyle nefretlik duyulan bu adam için Türkiye yas ilan ediyor... Keþke Kral Abdullah için deðil de Mandela için yas ilan edilseydi... En azýndan bir anlamý olurdu... Ancak bu AKP'ye uymaz!.. Onlar devrimci ve ilerici insanlardan hoþlanmaz... Daha çok Kral Abdullah ve Mursi gibi evlenme yaþýnýn 8 olmasýnda direten kiþileri severler... Onlara "kardeþ" derler ve her anlamda onlarla birlikte hareket ederler... Ve bu amaç uðruna koskoca Türkiye Devleti'ni kullanmaktan da hiç çekinmezler... Hani Atatürk'ü neredeyse "faþist" ilan edip AKP'yi "ilerici" olarak lanse edenlerin bugün 180 derecelik dönüþlerini gördükçe sadece gülüyorum... Atatürk hakkýnda sadece duyduklarý ve okuduklarý ile fikir sahibi olanlarýn bugün yaþayarak öðrendikleri AKP ile onun "ideolojisi" olan þeriat için neler düþündüklerini doðrusu çok merak etmekteyim... IÞÝD ve El - Kaide gibi terör örgütlerini, terör listesine koymayan... Kral Abdullah gibi bir kiþinin arkasýndan yas ilan eden... Mursi gibi sapkýn bir kiþiye arka çýkan bu yönetim hakkýnda herhalde yazacak bir-iki kelimeleri vardýr diye düþünüyorum... Mesela bu ilginç iliþkileri yorumlamakla baþlayabilirler... Ya da aklanan bakanlar için ne düþünüyorlar? Berkin, Ali Ýsmail Korkmaz ve diðerlerini hatýrlýyorlarsa bu kiþileri öldürenleri kurtarma operasyonunu nasýl deðerlendiriyorlar? SOMA'daki maden iþçilerini katledenlerin hala elini kolunu sallayarak dolaþmasýnýn karþýlýðý "demokrasi" mi? Yoksa onlarý da mý Kemalistler katletti? Kendine "aydýn" ve "ilerici" diyen kiþilerin AKP'ye attýklarý destek tarihin en büyük fiyaskosudur... Bunu hem Türkiye'deki "yetmez ama evet" diye bir taraflarýný yýrtýnanlarýn hem de Kýbrýs'taki çözüme AKP'nin sözde ýlýmlý davrandýðý için Türkiye halkýna yapýlanlarý hiç düþünmeden hareket edip AKP'ye övgüler düzenlerin düþtükleri durumdan anlayabiliriz... Elbette her fiyasko gibi bu fiyasko da unutulacak ve iki radikal söz, üç realist yazý ile yine gönüllere tahtlar kurulacak... Ýstikrar ve dik duruþ mu? Herkesin nefes almaya korktuðu dönemlerde korkmadan yazmak ve konuþmak mý? Ne yazýk ki toplumun büyük bir kesimi için bu tür onurlu duruþlarýn hiçbir önemi yok!..

9 9 28 Ocak 2015 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden Manzaralar ARÞÝV YUNANÝSTAN'DAN ÝLHAM AB emperyalizmi tarafýndan sistematik olarak borçlandýrýlan ve Yunan kapitalistlerinin çýkarlarý için halký vahþice yoksullaþtýrýlan Yunanistan'da, seçim sonuçlarý kitlesel hoþnutsuzluðun devam ettiðini göstermektedir. Yunanistan halký, umudunu sola ve komünistlere yüklemiþtir. Syriza ve YKP'nin aldýðý oylarýn seçmenlerin yarýya yakýnýný kapsamasý, ülke emekçilerinin sola yöneliþinin göstergesidir. En baþta söylenmesi gereken, Syriza'nýn galibiyetinin tüm dünya emekçileri ve sol güçleri açýsýndan olumlu bir geliþme olduðudur. Yunanistan'da halkýn desteðini almayý baþarmýþ bir sol iktidarýn oluþmasý, baþta ülkemiz olmak üzere, dünya çapýnda sol güçlere moral ve siyasal etkilerde bulunacaktýr. Ancak dikkatle ele alýnmasý gereken konu, Yunanistan ile Türkiye arasýndaki siyasal ve toplumsal dinamikler ile mücadele birikimikonularýndaki farklýlýklardýr. Türkiye'de sermaye düzeni ve gerici karanlýk karþýsýnda yürütülecek mücadele, devrimci bir sol alternatifin laik, özgürlükçü, antiemperyalist bir çerçeve ile buluþmasýndan geçmektedir. Baþyazý (ilerihaber.org) TARÝH 2 OCAK 2013 Çok sýkýntýlý geçen 2013 yýlýndan sonra 2014'ün de pek kolay geçmeyeceði tahmin ediliyor. Yýlýn son günlerinde iktidarý iyice sallanan Tayyip Erdoðan için bu yýl en kritik yýl... Bu geliþmelerin ekonomimize olumsuz yansýmalarýnýn olacaðýndan endiþe ediliyor... Gözden kaçmayanlar... CAS ÇALIÞANLARI Ýþ baþvurusu yapmadan önce CAS çalýþanlarýna üç ay içerisinde maaþlarýnýn eski düzeye geleceði ve daha sonra da þartlarýn iyileþtirileceði sözü verilmiþti. Bunun üzerine baþvurularýný yaptýlar ve asgari ücretle, 1560 TL'ye çalýþmaya baþladýlar... Memur olanlar 850 TL, iþçi olanlar da 500 TL maaþ kaybýna uðradýlar... Hiçbir haklarý ödenmeden yeni iþe girmiþ muamelesi gördüler ve önceki tüm sosyal haklarýný kaybettiler... Ne adalet deðil mi? DÝPNOT Uluslararasý Cezaevi Çalýþmalarý Merkezi verilerine göre 2 milyon 228 bin 424 kiþiyle en fazla mahkum ABD'de.156 bin 543 kiþiyle 11'inci sýrada bulunan Türkiye ise Avrupa'da ilk sýrada. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesi elzemdir, muhakkak yapýlmasý, gerçekleþmesi gereken bir olaydýr " Hüseyin Aktýð Otelciler Birliði Baþkaný VÝRGÜL... ÞAKA BÝLE DEÐÝLSÝNÝZ KKTC meclisinde oturup en küçük bir inisiyatif sahibi olmayanlar ve en basit konularda bile muhtemelen TC Elçisi'ni de þaþýrtarak, TC Elçiliði'ne danýþanlardan mý bekliyorsunuz SYRÝZA'yý örnek almalarýný? Þaka bile deðil bu KKTC meclisindeki "sol"un artýk "sað" olduðunu görmüyor musunuz? KKTC Meclisi'nin dýþýndaki "sol" KKTC Meclisi'nin içinde artýk "sað"a dönüþen ve "ölü" olan "sol"dan medet umuyorsa, iþler sandýðýmýzdan da vahim demektir bu YÜRÜ BE NAMÝ, KÝM TUTAR SENÝ? "Rum tarafý, dostluk elimizi tutmak yerine saldýrgan tutumunu sürdürürse Barbaros Hayrettin Paþa, sismik araþtýrmalara baþlar " Özdil Nami "Þimdi Yunanistan'da olmak vardý anasýný satayým " Son genel seçim günlerinde (2011) 'küçük esnaf' komþum, ayaküstü neredeyse yarým saat borçluluðu ve yoksulluðu anlatýp AKP'yi eleþtirince 'kime oy vereceðini' sordum. Yanýtý 'AKP' oldu! Gülümsediðimi fark edince, devam etti: 'Abi, istikrar önemli.'akp'nin büyük baþarýlarýndan biri, 'tek parti hükümeti' ile 'istikrar'ý eþ anlamlý ifadelermiþ gibi algýlanmasýný saðlamak oldu. Oysa bu, çarpýk bir propagandanýn sonucu. ( ) Yazýnýn konusu, komþudaki seçimin gerek dünya gerekse yerli malý kapitalistler ve nizam bekçilerinde yarattýðýendiþe. SYRIZA, iki koltuk eksikle 'tek baþýna' hükümet kurma þansýný kaybetmiþ görünüyor. SYRIZA, solun renklerinden oluþan bir koalisyon. Son iki yýlda partileþti ve Aleksis Çipras'ý genel baþkan seçti. Öyle çok 'radikal' bir yaný yok KARÝKATÜR / SYRIZA'nýn. Koþullarý iyileþtirme, yurttaþa muhtelif sosyal avantajlar saðlama, doðal kaynaklarý koruma, daha insanca bir yaþam ve bazý uluslararasý kuruluþlarla iliþkileri 'gözdengeçirme' gibi vaatler, 'radikal' deðildir. SYRIZA, son 40 yýlýn vahþi neo-liberalizminde unutulmaya yüz tutmuþ deðerleri, güçlü biçimde hatýrlatan doðru düzgün bir 'sol parti' sayýlabilir.anlayabildiðim kadarýyla 'radikal' sýfatý, daha çok rahatsýzlýk duyanlarca layýk görülüyor. Örneðin, kapitalizmin propagandistleri meþhur Amerikan/Ýngiliz gazetelerince vs. Son aylarda bu gazetelerde SYRIZA'ya dair çýkan yazýlara hýzlýca bir göz atma dahi, kapitalizmin cenderesindeki dünya 'halklarýnýn' nasýl 'uyarýldýðýný' görmek için yeterli olur.oysa SYRIZA, ABD'yi, NATO'yu çok kýzdýrma niyetinde deðil gibi. AB Serhan Gazioðlu ve IMF karþýtlýðýna dair açýklamalarý daha belirgin. Konunun uzmaný deðil, SYRIZA'nýn 'amatör' bir takipçisiyim. Ýzleyebildiðimce SYRIZA'nýn uluslararasý sisteme, 'Solcuyuz ama büyük telaþa gerek yok' der gibi bir hali var.syriza'nýn hepimize çok tanýdýk gelen 'kemer sýkma' siyasetinden sýdký sýyrýlmýþ halka, daha insanca bir yaþam vaat ettiði gerçek. Bir sol parti olarak, baþka bir yaþamýn mümkün ve ileride 'radikal' nitelikleri daha belirgin siyasal hareketlere saðlam bir köprü olabileceðini müjdeliyor.ayrýca Türkiye muhalefetine de, ezilen insanlara nasýl hitap edilmesi gerektiðinin, 'gerçek' sorunun ne olduðunun ve benzer siyasal eðilimler arasýndaki ittifaklarýnýn can alýcýlýðýnýn ipuçlarýný veriyor SYRIZA.Þimdi kim bilir neler okuyacaðýz SYRIZA hakkýnda. Ne 'macera', ne 'popülizm'tespitleriyle karþýlaþacaðýz. Daha sonuçlar tam olarak açýklanmadan memleketimizin ilk 'istikrar ve itidal' yazýsý Tarhan Erdem'den geldi bile. Yazýsýnýn son cümlesi, Türkiye müesses nizamýnýn en sevdiði ifadelerle bezenmiþ olduðu için ibret olsun diye alýntýlýyorum: "Týkanan siyaset istikrarsýz siyaseti getirir çözüm, hayalle deðil baþýnýzý iki elinizin arasýna alýp ekonominin ve evrensel hukukun soðuk kurallarýyla düþünerek bulunur."hukuku bir ölçüde anladýk. Ama bir de ekonominin evrensel kurallarý var! Bu kurallarýn kimlerce konulduðunu bilmeyen yok. Dünya zenginliðinin çok büyük miktarýný, nüfusun yüzde 1'ine armaðan eden kurallar. Yüz milyonlarca insaný günde bir dolardan düþük gelirle yaþamaya hapseden kurallar. Nizam, 'soðukkanlýlýk' talep eder. Saðduyu, önerir. 'Kamu düzeni' ve 'güvenliði' saðlamaya çalýþýr. 'Alternatif olmadýðý' yalanýný belletir. Çünkü baþka türlü dönmeyecektir, parçasý olduðumuz rezil çark.syriza gibi partiler, siyasal hareketler; her þey bir yana, vahþikapitalizmin berbat kýskacýndan sýyrýlýp insan gibi yaþayabilmemiz için, bir umut.nizamýn bekçilerince, küçük görülecek bir umut, hiç kuþkusuz. Bir yerde umut varsa, düþmanlarý da vardýr. Aldýrýþ etmemek gerek.þimdi Yunanistan'da olmak vardý anasýný satayým (Bu yazý MURAT SEVÝNÇ'in diken.com.tr'de yayýmlanan "Ýstikrar fetiþistlerinin kâbusu: SYRIZA" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 28 Ocak 2015 Çarþamba Ayþen Daðlý Ey insanlar anlayamýyorum sizi gerçekten. Birine ilk defa seslenerek bir diyalog baþlatmayý umut ederken nasýl bu kadar tasarruf düþünüyor olabilirsiniz. Bir tek sözcük seçiyorsunuz ala güzel; 'selam' diyeceksiniz hitapsýz. Hade olur belki diyelim de niye içinden 'a' yý 'e' yi eksiltiyorsunuz? Umduðunuz cevap nedir 'slm'ýnýza karþýlýk? 'mrb' mý? Yok bende 'mrb'! Profiller Özdil Erdemirci Cengiz Tabak Sami Özkur Ýbrahim Tevfik Nejat Polili Ersin Taser / GÝRNE KALE ARKASI Tuluy Kalyoncu KIB-TEK ÖZELLEÞTÝRÝLEMEZ..!! Kýb-Tek'in düþen yakýt fiyatlarýna raðmen indirimi 6 ay geç ve yakýt fiyatlarý % 50 civarý düþmesine raðmen daha az bir oranda yaptýðýna iliþkin yaygýn bir kanaat oluþmuþ durumda. Peki, gerçekte durum böyle mi? Halen geçerli olup 31 Ocak 2015 tarihine kadar yürürlükte olan tarifeler, 18 Kasým 2013 tarihinde yürürlüðe girmiþti. Bu tarifelere kaynaklýk eden maliyet; 55 Kur/kWh idi. Bilindiði gibi ülkemizdeki elektrik tüketiminin yaklaþýk yarýsý, AKSA Enerji Üretim AÞ adlý bir þirketin Kalecik bölgesindeki santralleri tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bu þirketin Ocak 2014'de üretip Kýb-Tek'e sattýðý fiyat 38,4 Kur/kWh idi. Ýletim, daðýtým, tahsilat ve diðer giderler eklenince oluþan 55 Kur/kWh maliyet ile AKSA'nýn Kýb-Tek'e sattýðý fiyat arasýnda 16,6 Kur/ kwh fark vardý. 1 Þubat 2015 tarihinden itibaren tüketilmeye baþlanacak 1 kwh elektrik için geçerli olan maliyet 45 Kur/kWh. Aralýk ayýnda AKSA'dan alýnan 1 kwh için ödenen miktar ise; 27,66 Kuruþ (Kasým 2014 AKSA fiyatý ise 35,9 Kur/kWh). Aradaki farkýn ise 17,3 kuruþ olduðu görülmektedir. Yukarýdaki verilerden, Kýb-Tek'in indirimi zamanýnda ve mümkün olan oranda yaptýðý görülecektir. Kýb- Tek'in indirimden önceki halen geçerli olan tarifelerini 55 ve indirimli tarifelerini ise 45 kuruþluk maliyetlere göre ayarladýðý dikkate alýndýðýnda, indirimin uygulamaya girmesiyle birlikte, halen yürürlükte olan tarifelerle elde edeceði gelirden en az % 22 daha az bir gelir elde edeceði (sokak aydýnlatma tarifesinin de indirimli olmasý ve fatura bazýnda ödenecek KDV oranýnýn da otomatik düþecek olmasý nedeniyle bu oran tüketici açýsýndan % 22'nin de üzerinde olabilirdi), bir baþka ifade ile aslýnda Kýb-Tek'in % 22 indirim uyguladýðýný fakat bunun tüketici gruplarýna adil yansýtýlmadýðý sonucuna varýlacaktýr. Ýndirim, tüketici gruplarýna adil olarak yansýtýlmamýþtýr. Gerçek budur ve tamamen hükümet politikasý ile ilgilidir. Yunanistan'da iktidara gelen radikal sol Syriza'nýn yoksulluk sýnýrý altýnda yaþayanlara elektrik ve ýsýnma hizmetini ücretsiz vereceðini de açýklamýþ olduðunu not etmekte fayda vardýr. Plumer Osman GIBRIS TARÎH ve KÜLTÜR'Ü-" Cyprus history and Culture. Liveria Church (Sadrazamköy'deki kilise Osman Acaroðlu BÝR KIBRIS HÝKAYESÝ Gambillili halil dayý vardý. bir gün klüpte avcýlar hikaye anlatýyorlar, þöyle attým þöyle vurdum, þöyle oldu atan atana.. Anlattýklarýnýn yarýsý yalan, bir ara bir sessizlik oldu, Halil dayý oturduðu köþeden "be çocuklar ben da size bir hikayecik anlatayým" dedi. Herkes Halil dayýya baktý ve dinlemeye baþladý "Ben, dedi 2. cihan harbýnda Ýngiliz askeriydim. Ýngiliz bana tayarre sürmeyi öðretti, TAYARRE sürerdim. Bir gün bir emir gidip Alamaný bombalayacaksýnýz. Tayarreye bindim epeyi gittik bir de baktým bombalayacaðýmýz yer göründü. 2 tepe arasý geçemem sýðmaz. Baktým telefon tellerinin arasýndan geçebilirim. Tayarreyi tellerin arasýna çevirdim tam tellerin arasýndan geçerken telden bir ses duydum. Alamanlar konuþur "dikkat edin bu Gambillili Halildir saklanýn", demezler mi? Ordan bir arkadaþ "Olur mu be Halil dayý" demez mi? Halil dayý "be ibnecikler iki saattir yalan dinlerim, olur da, benimki olmaz mý" dedi ve kahveciye "bir sade kahve yap" diye seslendi. Ali Behiç Bazýlarý kendilerini çok yükseklerde sanýp baþkalarýna yukardan bakmaya çalýþýrlar ya Ýþte ben o bulutlarýn üzerinde resmen tur atarken kýtalararasý ve okyanuslar ötesi dünyamýzý gezerken sizin gibi zavallýlar daha Lefkoþa'nýn yolunu bulamazlardý. Þimdi hep çýktýnýz insan içine lanetler! Aþaðýlýklar Soner Karasalih Ýçiþleri bakaný Teberrüken Uluçay doðrusunu yapýyor. Vatandaþlýk artýk verilmemeli. Sadece Kýbrýslý biriyle evli olan kiþiler vatandaþ olmalý. Tabii yýllardýr bu ülkede çalýþan kiþilere de ülkede kalmalarý için kolaylýklar saðlanmalý ama kesinlikle bu vatandaþlýk olmamalý. Binlerce insan vatandaþlýk alýrsa zaten bizim irademiz (gerçek kýbrýslýlarýn) nerdeyse kalmayýyor, Kýbrýslýlarýn nüfusu 80 bin civarý, Geçmiþte golifa daðýtýr gibi oy uðruna binlerce vatandaþlýk verildi ve bu kiþiler (istisnalar hariç) aynen Türkiye'de olduðu gibi bir kaç kilo þeker, un, pirin vs. oylarýný Satýyorlar! Ben kendim Lefkoþa surlar içinde buna þahit oldum. Eee, benim ülkemi yönetecek olan kiþiyi seçmede bu insanlar mý söz sahibi olacak? Ben buna kesinlikle karþýyým. Sakýn Türkiye'den gelen emekçi insanlarý istemem manasý çýkarýlmasýn.onlar namuslarýyla çalýþtýklarý sürece ölene kadar kalsýnlar Kýbrýs'ta. Baþka bir formül bulunsun ve bu insanlar da maðdur olmasýn. Yusuf Yemenicioðlu SYRIZA Yunanistan'da zafer gazandý bizdekiler yeyiyor ortalýðý. Gören de zannedecek bizde hiç sol partiden birileri iktidar olmadý, vazgeçin bu iþlerden ve uykunuzdan uyanýn hayal kurmak güzel...

11 28 Ocak 2015 Çarþamba 11 Mahmut Anayasa Yunanistan'da Syriza kazandý ya, bizimkilerde bir umut, bir umut sorma gitsin... Bitti be arkadaþlar bu iþ, bittik, bitirildik... Biz ganimete tav, makama tutkulu ve celladýmýza aþýk olduk... Cenazemiz koktu, kadavra gurtlandý, kýçýmýzda pamuk gömülmeyi beklerken hala daha rüya görürük... Ýbrahim Jrsalem Beyazoðlu American Sniper! Maalesef bu eþek beyinli paralý-asker-vatansever-kafasý, savaþ ve katliam dýþýnda çalýþmýyor. Özellikle lafýn ucu coðrafya dokundu mu. Burada da en büyük iþ tabii ki kurduklarý bu Beyaz ýrkýn Yükü mitolojisini idame ettirecek o boktan sinemaya düþüyor. En güzel yolu da, gündem neyse bu apolitize mallarýn ilgisini o esnada olup bitenle canlý tutmayý baþarmak, yani bu hýrbolarýn "normal" zihnine ýrkçý milliyetçi imgeler kazýmaktýr: etkin ve prestijli... Sessiz ve derinden. Bu tarz Amerikalýlarýn çoðu, boktan içe-kapalý, dar, sýð, katý ve boþ insanlar. Silahla adam vurmak üzerine istedikleri kadar üst perdeden uygarlýk tiratlarý atsýnlar. Maalesef kurduklarý bu uygarlýk mitolojisinin kökeni cinayet oldu. Koruyucu bir yanýlsama Günsel Djemal Elüstün Yunanistan'da, büyük sözler verildi halka, ancak krizden bu yana borcu iki katýna çýktý! Maaþlarýn yükseltilmesini, elektriklerin kesilmemesini, borcunun yarýsýnýn silinmesini talep ederken AB'da kalmayý nasýl baþaracak?! Hasan Cezaroglu Baþkalarýnýn gözü ile kendini yargýladýðýn, tanýmladýðýn sürece hiçbir zaman sen, sen olamayacaksýn. Hiçbir zaman kendini tanýyamayacaksýn, dolayýsý ile de kendinle olan kavgan hep sürecek. Ayþe Bolayýr Koççat Güçlünün güçsüzü ezdiði emeðin sömürüldüðü HAKLI seslerin kesilmeye çalýþýldýðý kokuþmuþ bu DÜZEN içinde ganimet düzeninden beslenenler çözüm olmasýn diye yýllarca uðraþtýlar. Kapattýklarý bu kafesin içinde bir kesimi beslediler bir kesimi de yok etmek için ellerinden geleni yaptýlar ve yapmaya da devam ediyorlar. Sað partiler geldi gitti. Sol partilerden umutluydu bu halk onlar da düzenin adamý oldular. Seçim yakýn korkularý büyük, sakýn da kaybederler sonsuza kadar. KOLTUK için bütün uðraþlarý. Sanki bu dünyada ölüm yokmuþ gibi nedir bu doyumsuzluklarý? Ülkeyi yediler bitirdiler bataklýða çevirdiler, yaþanmaz hale getirdiler 40 yýl dile kolay neden bu DÜZENÝ deðiþtiremedi bu halk? Çünkü siyasiler gibi menfaati, çýkarlarý olan da çoðunlukta bu düzende. Haklý bir kesim var sesini duyurmaya çalýþan, baþ kaldýran ama düzen güçlüden yana güçsüzü eziyor. Haklý, haksýz oluyor esas sorun orada. Dürüstlüðün, insanlýðýn kalmadýðý bu ülkede battýkça batýyoruz. Kýbrýs toplumu boðuluyoruz son nefesimiz için deðiþim ve çözüm artýk Osman Balýkçýoðlu Yesterday gaçýrdým the end of the rope gene. Bildiðiniz gibi I am on diet da var bir iki ay osu dikkat ederim what I eat and what I drink. Onun için I gave away tam ten kilos. Asýl I became like needle and string. Ama yesterday glttik to an Ocakbaþý restoran with bazý family friends. Görünca tasty kebaplarý ne diet geldi aklýma ne da rejim. I ordered Couple of mezes. Üstünden da an Adana with yoðurt. Bastým the tooth patlayana gadar. Eh today geçirddim my day with salata. Yani I ate ot like a cow. For Couple of days idare edeceðim with lettuce and cucumber. Zere I am gararlý, I will become an ihdiyar deliganný like filinta. What did our atalar say? One dirhem of meat cover eder a thousand shame. Nuray Taskaya GÜZEL KIBRISIM Trodos'ta Kýbrýs'ta inþa edilen ilk otelden kalanlar Serdar Kiþmir 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýnýn tasarýmcýsý rahmetli Ýsmet Vehit Güney kimdir? Ýsmet Vehit Güney (1932, Limasol - 23 Haziran 2009, Lefkoþa), Kýbrýs Türkü ressam, karikatürist, halen Kýbrýs Cumhuriyeti tarafýndan ulusal bayrak olarak kullanýlan Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðýnýn tasarýmcýsý. II. Dünya Savaþý'nda Ýngiliz ordusunda görev yaptý. O yýllarda Ýngiltere yönetiminde bulunan Filistin'e baðlý Hayfa'daki Ýngiliz Askeri Akademisi'nde askeri konularýn yaný sýra resim eðitimi de aldý. Ýbrahim Çallý ile tanýþtý ve birlikte çalýþtý. Çallý gibi o da izlenimci resim akýmýndan etkilendi. 1947'de kiþisel sergisini açan ilk Kýbrýslý Türk ressam oldu. Eserleri pek çok karma ve kiþisel sergide yer aldý, ödüller kazandý. Karikatürleri Ýstiklâl ve Köylü gibi Kýbrýs gazetelerinde yayýmlandý yýlýnda kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bayraðýnýn, ambleminin ve Kýbrýs Lirasýnýn tasarýmlarýný yaptý. Bizzat Kýbrýs Cumhurbaþkaný III. Makarios, Ýsmet Güney'in tasarýmlarýný resmi bayrak ve amblem olarak seçti. 1977'ye kadar Lefkoþa Türk Erkek Lisesi'nde resim ve sanat tarihi öðretmenliði yaptý yýlýnda KKTC hükümeti kendisine Kültür Sanat Hizmet Ödülü verdi. 24 Haziran 2009 tarihinde vefat etti. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yapýlan törenden sonra Lefkoþa mezarlýðýnda topraða verildi. Ve sayýn Ýsmet Vehit Güney'in tasarýmý olan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bayraðýný savunmak, kabullenmek bir haktýr.. Ahmet Okan ÇÖREKÇÝ MÝNNOÞ VE MÝNNOÞ TÜRKÜSÜ Adý Mehmet Salih. Ama ona Minnoþ diyorlardý Surlariçi'nde Lozan Sokak'ta oturuyordu. Mehmet Salih kendisine neden Minnoþ dendiðini, hayattayken bir gazeteye anlatmýþ. Mehmet Salih'in sesi güzelmiþ. O dönemler de Kadifeden Kesesi ve Minnoþ türküsü aðýzdan aðza dolaþýyormuþ. Bu yüzden kendisini meyhaneye davet ederler, o da sýkça Minnoþ türküsünü söylermiþ. Söyleye söyleye adý Minnoþ diye anýlýr olmuþ. Minnoþ, Musevi kökenli bir isim. Ama, onun Musevilikle bir ilgisi yoktur. Öte yandan Minnoþ türküsü ne kadar Kýbrýs Türküsü olarak bilinse de kökleri Ýspanyol Müsevilerine dayanýyor. 1990'lý yýllarda Türkiye'de Janet-Jak Esim tarafýndan derlenen türküler arasýnda Minnoþ da var. Ýki sanatçý, 1492 yýlýnda Ýspanya'dan kaçan ve Anadolu'ya yerleþen Musevi toplumun þimdiki nesilleri. Büyüklerinden duyduklarý türküleri iki kaset çalýþmasýnda derlediler. Minnoþ da bu çalýþmalar içinde yer alýyor (Nakarat bölü).bizdeki Minnoþ türküsü, 1979'da Yýlmaz Taner ve Mahmut Ýslamoðlu tarafýndan derlenen "Kýbrýs Türküleri ve Oyun Havalarý" adlý kitapta yer alýyor. Ýspanyol Musevileri'nin Osmanlý topraklarýna ayak basýþý Yani Kýbrýs fethi, Ýspanya Musevileri'nin Osmanlý topraklarýna geliþinden 79 yýl sonra gerçekleþmiþ ile birlikte adaya Anadolu'dan nüfus aktarýldýðý biliniyor. Minnoþ türküsünün Kýbrýs'a yolculuðunun bu yolla olabileceði ileri sürülebilir. Ülker Fahri Alttaký yazýyý 9 0cak'ta yazmýþtým. bugün ayýn 29'u.. Geri gönderilen 100 ton patates ne oldu? Ýmha edildi mi? Yoksa... Halka yedirilmekte mi? Halkýn bilme hakký yok mu?... Ülker Fahri 9 Ocak 2015 Anlamakta zorlanýyorum. Maðusa limanýndan Türkiye'ye gönderilen 100 ton patates, içerisinde güve olduðu gerekçesiyle geri gönderilmiþ. Be arkadaþlar, Bu patatesler ihraç edilmeden önce paketlenirken kontroldan geçmiyor mu? Kontroldan geçen patateste nasýl olur da güve bulunur? Güve olan patates nasýl gönderilir? Gerçekten güve varsa, bu iþten sorumlular her kimler ise derhal iþten el çektirilmeleri ve haklarýnda soruþturma açýlmasý gerekmez mi? Yok, Bu, patateslerin Türkiye'ye sokulmamasý için Türkiyeli üreticilerin baskýsý sonucu uydurulan bir bahane ise, O zaman bu ülkeyi yönetenlerin, Türkiye hükümeti nezdinde gerekeni yapmasý gerekmez mi? GERÇEK HANGÝSÝ ÝSE BU HALKIN BÝLME HAKKI VAR, DEÐÝL MÝ? Mehmet Onur Bizdeki sola bakýnýz... Yani CTP-BG'ye... Yunanistan'da yer alan seçimlerde sosyalist parti kazandý ya... Ve fakir insanlara gerekli yardýmý, desteði... Banka borçlarýn silinmesini... Zenginlerin ise vergilerini çatýr çatýr ödeyeceðini... Yani kýsacasý bunca yýl kapitalist sistemin hesap vereceði bir sosyalist düzen! Evet... Yunanistan'da durum bu... Sosyal bir yapý ve anlayýþ yer alacaktýr. Bu durum karþýsýnda... Bizim CTP'liler... Seviniyorlar... Neye seviniyor bizim kuklalar... Kendilerini Yunanistandaki sosyalist partinin yerine koyuyorlar... Onlar da sosyalisttirler diyerek... Be efendiler... Sizin nereniz sosyalisttir... Geldiniz de görmedik mi sizi... Sermayeye kucak açtýnýz... Ne yaptýnýz fakir insanlar için? Daha da fakirlik dediniz... Ya peki iradeyi Ankara'nýn elinden aldýnýz mý? Ne yaptýnýz? Evet, siz... Siz sadece UBP'den aldýðýnýz bayraðý dalgalandýrýyorsunuz!

12 12 28 Ocak 2015 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK EMÝNE HÜR Havva Ana'dýr adýn Hep onunla anýldýn Kitaplar yanlýþ yazar Adem'den önce vardýn Devir Ece Temelkuran CAN YAYINLAR "Tarafsýz bile olsam, yine doðruyu söylerim." J. Goetze Ben sende bir bilinmezi bir açmazý bir çýkmazý bir çaresizliði yaþýyorum Uzatsam ellerimi dokunamam Hiç tanýmadým gözlerini gözlerine sevda dolu bakamam Bir çýlgýn kurþun olsam da namlulara sýðmayan yasaktýr yüreðin seni yüreðinden vuramam Latif Þimþek "Hüzünlü bir sevda masalý" adlý þiirinden Çocuk Halk Danslarý Topluluðu dayanýþmasý Milli Eðitim Bakaný Özedmir Berova, kardeþ okul uygulamasý kapsamýnda 23 Nisan Ýlkokulu ile Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nun konuðu olarak KKTC'de bulunan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Halk Danslarý Topluluðu öðretmen ve öðrencilerini kabul etti. Berova'nýn saat 14.00'te gerçekleþen kabulünde 23 Nisan Ýlkokul Müdürü Osman Fýrat, Þehit Ertuðrul Ýlkokul Müdürü Rasiha Erkal, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Halk Danslarý Topluluðu Sorumlusu Dr. Bahar Özkan ile öðretmen ve öðrenciler hazýr bulundu. Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova, kabulde yaptýðý konuþmada, bakanlýk olarak okullar arasý dayanýþmayý temsil eden 'kardeþ okul' uygulamasýný teþvik ettiklerini ifade ederek, bu tür uygulamalarýn çocuklar arasýnda kurulan dostluklarýn baþlangýcý olduðunu kaydetti. Okullarýn bu uygulamaya devam etmelerini isteyen Berova, bu kapsamda ülkeye gelen gelen Hacettepe Üniversitesi Çocuk Halk Danslarý Topluluðu öðretmen ve öðrencileri aðýrlamaktan memnuniyet duyduðunu belirtti. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Halk Danslarý Topluluðu Sorumlusu Dr. Bahar Özkan ise kardeþ okullar 23 Nisan Ýlkokulu ile Þehit Ertuðrul Ýlkokulu ile birlikte gerçekleþtirdikleri ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Özkan, 'kardeþ aile' olarak nitelediði uygulamanýn okul, öðretmen ve öðrenciler arasýnda dayanýþma yanýnda güzel dostluklarýn kurulmasýný saðladýðýný vurguladý. Özkan, konuþmasýnda, yaklaþýk 20 yýl önce kurulan topluluk hakkýnda Berova'ya bilgi de verdi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Halk Danslarý Topluluðu Sorumlusu Dr. Bahar Özkan, Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova'ya günün anýsýna gümüþ þekerlik hediye etti. Ýstanbul Film Festivali'nin Altýn Lale Ulusal Yarýþma jüri baþkaný belli oldu Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý tarafýndan 4-19 Nisan tarihleri arasýnda, on birinci kez Akbank sponsorluðunda düzenlenecek olan 34. Ýstanbul Film Festivali'nin Altýn Lale Ulusal Yarýþma jüri baþkanlýðýný ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz üstlenecek. Sinemaya 1986 yýlýnda Zeki Ökten'in asistanlýðýný yaparak baþlayan Zeki Demirkubuz, ilk uzun filmi C Blok'u (1994) çekene kadar birçok yönetmene asistanlýk yaptý. Venedik Film Festivali'nde gösterilen ikinci filmi Masumiyet (1997) ile uluslararasý alanda da tanýnan Demirkubuz'un üçüncü filmi Üçüncü Sayfa (1999), Türkiye'deki festivallerin yaný sýra Locarno ve Rotterdam dahil olmak üzere birçok film festivalinde gösterildi. Yazgý (2001) ve Ýtiraf (2001), 2002 yýlýnda Cannes Film Festivalinin "Belirli Bir Bakýþ" bölümünde gösterildi ve böylece ilk defa Türkiye'den bir yönetmenin iki filmi birden Cannes Film Festivali'nde programa alýnmýþ oldu. Baþrolünü de üstlendiði Bekleme Odasý'nýn (2003) ardýndan Masumiyet'in baþlangýç öyküsünü anlatan Kader'i (2006), sonrasýnda Kýskanmak (2009) ve Yeraltý (2012) filmlerini çekti. Demirkubuz, son filmi Yeraltý ile 31. Ýstanbul Film Festivali'nde En Ýyi Yönetmen, En Ýyi Erkek Oyuncu, En Ýyi Kurgu ve Radikal Halk Ödülleri'ni almýþtý. Ýstanbul Film Festivali, 30 Ocak tarihine kadar Türkiye'den film baþvurularýný bekliyor Ünlü ressam ve gazeteci-yazar Fikret Otyam yoðun bakýmda Antalya'da yaþayan ünlü ressam ve gazeteci-yazar Fikret Otyam, geçirdiði mide kanamasý sonrasýnda hastanede yoðun bakým servisine alýndý. Kýþ aylarýný Konyaaltý Caddesi'ndeki evinde, yaz aylarýný Geyikbayýrý Köyü'nde geçiren 89 yaþýndaki Fikret Otyam, yýllardan bu yana böbrek yetmezliði nedeniyle haftada 3 gün 4'er saat diyalize giriyor. Dün saat sýralarýnda özel bir merkezde girdiði diyalizde rahatsýzlanan Otyam, mide kanamasý geçirdiði anlaþýlýnca ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tansiyonu düþen ve solunum sýkýntýsý çeken sanatçý Otyam, solunum cihazýna baðlandý ve 4 ünite kan takviyesi yapýldý. Bilinci kapanan Otyam'a kalbin düzenli çalýþmasýný saðlayacak ilaçlar verildi. Saat sýralarýnda tedaviye cevap veren ve tansiyonu normal deðerlere gelen Fikret Otyam, kardiyoloji yoðun bakým servisine alýndý. DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR Bu sabah bilinci açýlan Fikret Otyam'ýn mide kanamasýnýn devam ettiðini belirten doktorlarý, kanamanýn azaldýðýný yine de durumun ciddiyetini koruduðunu söyledi. Dokuma sanatçýsý eþi Filiz Otyam'ýn yalnýz býrakmadýðý Fikret Otyam'ýn kýzý Elvan ve damadý Ali Baransel de hastaneye geldi. KAYIP OYUNU KEMAL SARAÇOÐLU LÖSEMÝLÝ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAÞ VAKFI YARARINA OYNANDI Lefkoþa Belediye Tiyatrosu (LBT) "Kayýp" oyununu Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý yararýna oynadý. LBT'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yönetmenliðini Aliye Ummanel'in yaptýðý "Kayýp" oyunu 24 Ocak Cumartesi akþamý Lefkoþa Türk Belediye Tiyatrosu'nda yer aldý. Birdman Oscar öncesi bir ödül daha kazandý Micheal Keaton, Emma Stone ve Edward Norton'ýn rol aldýðý Birdman (Atmaca), 21'incisi düzenlenen Screen Actors Guild Awards'da En Ýyi Oyuncu Kadrosu SAG Ödülü'ni kazandý. Geceye tam kadro katýlan film ekibi, Oscar öncesi moral buldu. Filmin 87'nci Oscar Ödüllerinde en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadýn oyuncu ve en iyi yardýmcý erkek oyuncu dallarýnda adaylýðý bulunuyor. Oscar ödülleri, 22 Þubat'ta yapýlacak törenle sahipleirni bulacak.

13 13 28 Ocak 2015 Çarþamba Her Telden GÜNEYDEN... Gülsade SOYKÖK AY. NAPA MARÝNASINA 220 MÝLYON EURO'LUK YATIRIM MÝLLÝYETÇÝ OLUP DA PAPAZIN ÝÇKÝSÝNÝ SATMAK! Televizyon kanallarýnda daldan dala gezinirken, Karga ekibinden Þüküfe Hansel in sunduðu programda karar kýldým. Kendi yaðýyla kavrulduðu her halinden belli olan iþletmeci Abdurrezak Aslan Bey, kendini efendice kontrol ettiði belli olan sistemlerini sýralýyordu. Sezonu 30 milyar borçla zararýna kapatan Abdurrezzak Bey in tek istediði, içki satýn aldýðý firmalardan bir insaflýsýnýn çýkýp da 12 güneþ þemsiyedi hediye etmesi! Anlaþýlan adamlar ummadýðý kadar piþkin çýkmýþ, hiçbirisi bu rakamdaki þemsiyeyi hediye edip de yol üstündeki iþletmenin kendi reklamlarýný yapmasýna yanaþmamýþtý. Acaba Apo nun Yerine Hoþgeldiniz yazan Ýngilizce tabeladan mý huylanmýþlardý? Yoksa açýk açýk yerli hiçbir ürünün satýlmadýðýný, Efes birasý yerine Keo birasýnýn satýldýðýný belirten tahta üzerine yazýlý ibretlik açýklamadan mý gocunmuþlardý? Elektriði bile olmayan iþletmenin hemen arkasýnda, yýpranmýþ Türkiye ve KKTC bayraklarý dalgalanýrken; iþletmecisi kolunda Atatürk dövmeli bir milliyetçi olmasýna karþýn, yanlýþ turizm politikalarý yüzünden papazýn içkisini sattýðýný trajik biçimde haykýrýyordu. Vatan borcu askerliðini burada yaparak ödemiþ. Adaya 16 yýl önce gelmiþ. Böyle giderse, borçlarýný kapatmak için, eþdeðerden edindiði tarlasýný satmak zorunda kalacakmýþ. Müþterilerinin hemen hepsi yabancýymýþ. Yabancý basýnda ve dergilerde çýkan turizme bireysel azýmsanmayacak yazýlarýn çýkmasý bile yetkililerin umurunda olmamýþ. Ve çok sýradan bir biçimde, otomatikman ötekileþtirilmiþ! Programý izledikten sonra uykumun kaçmasýný bir yana býrakýn, yüreðime takýlý kaldýðým geçmiþ, yine kalkmamak üzere oturuverdi. Abdurrezzak Aslan Bey le babamýn garip bir biçimde benzeþen birçok noktalarý vardý. Her ikisi de askerlik yüzünden bu adaya demir atmýþlardý. Yapacaklarý onca iþ varken, tutup lokanta iþletmeciliðine soyunmuþlardý. Oysa bar, gece kulübü ya da kumarhane iþletseler, daha itibarlý sayýlacaklarýna kalýbýmý basabilirdim! Ýktidardakilerin asla yalakasý olmadýklarý için, elektrik dahi olmadan ayrýcalýklý yerli rakipleriyle aþýk atmaya çalýþmýþlardý. Taze tutulan günlük balýklar tüketilmediði takdirde ertesi güne bozulacaðýndan, denize tekrar dökülüyordu. (Annemle temizlediðim kasa kasa balýklar yüzünden, týrnaklarýmýz hala ojelere küstür!) bu yüzden müþteriler taze balýðýn adresini elleriyle koymuþçasýna bilirlerdi. Donanýmlý deepfreezleri olan rakiplerimiz, yýllarca þehla gözlü balýklarý müþterilerine vücdansýzca kakaladýlar. Bizim de Türk müþterilerden ziyade, yabancý müþterilerimiz çoðunluktaydý. 20 dk mesafemizdeki Ýskeleliler bile baþka plajlara gitmeyi milliyetçilik saymakla yetinmeyip, ne yazýk ki Türkiye olduðumuzdan dolayý, esaslý bir ambargoya tabi tutuyorlardý. Tavýrlarýndan öyle hýrslandýk, öyle komplekslerimizle savaþmak zorunda kaldýk ki, kardeþlerim hem çalýþýp hem de çok iyi eðitim aldýlar. Bana da hangi ülkeden yabancý müþteri geldiyse garsonlarý olduðumdan- sýrasýyla ülkelerine gittim. Ve ben de onlardan rüya gibi hizmetler aldým. Yabancý turizm dergilerinde yer almamýza karþýn ve birinci harekatýn bizim plajdan yapýlma rivayetine raðmen, hala plajlarý gösteren haritada ne bizim plajýn, ne de Abdurrezzak Bey in Apo nun Yerinin- haritada yeri yoktur! Müþteriler kulaktan dolma ve memnuniyetleri ölçüsünde, adreslerine ancak ulaþabilir. Ama vermeden almayý bilen çift bayraklý þükransever devletimiz (!); tabelâ, çöp, Res-Bir aidatý ve iþyeri verginizi ödemeniz için, alýcý kuþlar gibi kapýnýza dayanýr! Ya vereceksiniz, ya vereceksiniz. Baþka yolunu bilen beri gelsin! Neme lazým, sonra adalet makamlarýna baþvururlar, dava üstüne dava da yersiniz. Ýþ bilmez turizmcilerle ve devletle uðraþmaktan, babam kanser hastasý olunca kurtulduk. Güzelim iþyerimizi, hava parasýna elden çýkartmaktan onun uðradýðý mafyavari hikâyeleri, baþka sefere anlat anlat ancak bitirebilirim. Sonuç olarak Abdurrezzak Bey, hala bir tanrýnýn varlýðýna inanýyorsanýz, yabancý ortaklar edinip kuyruðunuzu doðrultmaya bakýn. Bizimki gibi emzikten kesilmemiþler, Türk kaþýðýyla yabancý b.ku yemeye bayýlýrlar! "Çünkü Ben Önemliyim" projesi tanýtýldý Kadýndan Yaþama Destek Derneði (KAYAD)'ýn kadýnlarýn ekonomik ve sosyal açýdan geliþimine katký için hazýrladýðý "Çünkü Ben Önemliyim" projesi tanýtýldý. Tatlýsu Belediyesi'yle iþbirliði içinde uygulanacak, Avrupa Birliði Köy Giriþimleri ile Toplum Geliþimi Hibe Programýnca desteklenen "Çünkü Ben Önemliyim" projesinin tanýtýmý, bu sabah Lefkoþa'da Califorian Restoran'da yapýldý. Düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan KAYAD Baþkaný Meral Akýncý, projenin amacýnýn, kadýnlarýn aile içi þiddet ve insan haklarý konularýndaki farkýndalýklarýný artýrmak, yerel bölgelerde kadýn haklarý savunucularý yetiþtirmek ve yerel yönetimler ile kadýnlar arasýndaki iletiþimi güçlendirmek olduðunu açýkladý. Akýncý, "Proje kapsamýnda yapýlacak olan anket, bölge kadýnlarýnýn yaþam ve ihtiyaçlarýný tespit edecek, ihtiyaçlara hitap eden çalýþmalarýn geliþtirilmesine destek koyacaktýr" dedi. Projede pilot bölge seçilen Tatlýsu Belediye Baþkaný Hayri Orçan da, kendi bölgelerindeki kadýnlarýn sosyal ve ekonomik sorunlarýyla ilgili kendilerinin de bir süreden bu yana eðitim çalýþmasý yaptýðýný anlattý. "Yeni proje ve iþbirliði ile güzel bir çalýþma daha baþladý" diyen Orçan, Tatlýsu'nun kadýna yönelik þiddetin en az görüldüðü bölgelerden biri olduðunu, baþlatýlan iþbirliði ile kadýnlarýn eðitim ve saðlýk gibi alanlardaki taleplerinin daha çok karþýlanabileceðini vurguladý. Avrupa Birliði Görev Gücü Baþkaný Alessandra Viezzer ise, sivil toplumla yerel yönetimlerin iþbirliði yapacaðý projenin önemine vurgu yaparak, Avrupa Birliði olarak toplumda kadýnýn güçlendirilmesi ve toplumsal kalkýnmayý hedefleyen projeleri desteklediklerini hatýrlattý.viezzer, kadýna yönelik aile içi þiddetin önlenmesinin önemini de dile getirdi. Karpaz bölgesindeki Tatlýsu, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Ýskele, Mehmetçik ve Büyükkonuk Belediyeleri ile iþbirliði içinde uygulanmasý planlanan proje, 250 Bin Euro'ya mal olacak. Pilot bölge seçilen Tatlýsu'da, Temmuz ayýndan itibaren yapýlan anketlerle, 150 kadýna ulaþýldý. ONURER: DÝBE DOÐRU BÝR GÝDÝÞ VAR Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) cumhurbaþkaný adayý Mustafa Onurer, Kuzey Kýbrýs'ta dibe doðru bir gidiþ olduðunu ileri sürdü. KSP'den yapýlan açýklamaya göre, bir televizyon programýna katýlan KSP cumhurbaþkaný adayý Mustafa Onurer; ekonomik ve siyasal yaþamýn, bireylerin ve politik partilerin elinde olmayan bir olgu olduðunu savunarak, "Bütün mesele nasýl üreteceksiniz ve üretileni nasýl paylaþacaksýnýz? Aslýnda tümüyle tartýþtýðýmýz þeylerin altýnda bu vardýr. Benim bütün davam budur" dedi. "Kuzey Kýbrýs'ta sistemsizliðin, sisteme dönüþtüðünü" iddia eden Onurer, üretim þekline göre insan bilincinin deðiþmek zorunda olduðunu kaydetti. "Kuzey Kýbrýs'ta deðiþim sürecinin toplumda var olduðunu ve bunun diðer cumhurbaþkaný adaylarýnýn paniðinden anlaþýldýðýný" öne süren Onurer, bugünkü sistemi devam ettirmeye uðraþan adaylarýn ve partilerin paniðe kapýldýðýný söyledi. Kýbrýs konusuna deðinen Onurer, sürekli anket yapýlarak, cumhurbaþkanýnýn müzakere masasýnda ne konuþacaðýnýn anketle belirlenmesini önerdi. Onurer, müzakere masasýnda masaya konulanlarýn, gizli olduðunu, siyasi partilere dahi bilgi verilmediðini iddia ederek, þeffaflýða vurgu yaptý. Onurer, "Kýbrýs sorunu önemini yitirmiyor ve sorun masada önemini hiçbir zaman ortaya koymuþ deðildir. Masada Kýbrýs sorunu dediðimiz sorunun ne olduðu tartýþýlmýyor bile. Nasýl paylaþýlacaðý tartýþýlýyor adanýn " ifadelerini kullandý. Onurer, "Kýbrýs sorununun þu anda Kýbrýslýlar dýþýnda ABD ve Türkiye'nin haklarýný gözeten çözümü içeren bir þekle dönüþtüðünü" savundu. Mýsýrlý iþ insaný Naguib Sawiris'in, Ay.Napa Marinasýnýn inþasýna iliþkin konsorsiyuma müdahil olacaðý belirtildi. Alithia gazetesi ve diðer gazeteler, Mýsýrlý iþ insaný Naguib Sawiris'in dün konsorsiyum üyeleriyle birlikte, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis tarafýndan kabul edildiðini yazdý. Habere göre görüþmede Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Yorgos Lakkotripis de hazýr bulundu. Gazete 60 yaþýndaki Mýsýrlý iþ insaný Sawiris'in mal varlýðýnýn 3 milyar dolar olduðunu yazdý. LARNAKA'DA ESKÝ EÞÝNÝ YARALAYAN RUM ÝNTÝHAR ETME TEHDÝDÝNDE BULUNDU Rum Stelios Yeorgiu'nun Larnaka'da Oroklini'deki barýnda eski eþini silahla yaraladýktan sonra kendi kendini bara kapatarak polisleri kendisine yaklaþmalarý durumunda intihar etmekle tehdit ettiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi alkolü olan 43 yaþýndaki Yeorgiu'nun, sabah 9.30 civarlarýnda arkadaþlarýyla birlikte barýna gelen eski eþiyle (Moldovalý) konuþtuðu sýrada öfkelenerek eski eþine av tüfeðiyle ateþ açtýðýný yazdý. Polisin barýn çevresini boþalttýðýný, bölgeyi de trafiðe kapadýðýný aktaran gazete, gece yarýsý gazetenin basýma gireceði saate kadar Yeorgiu'nun henüz yakalanamadýðýný, polisin çalýþmalarýný sürdürdüðünü aktardý. KIBRIS TÜRK MALLARININ ÝDARESÝ Güney Kýbrýs'taki Kýbrýs Türk mallarýnýn, 41 yýldýr doðru bir þekilde idare edilmediði belirtildi. Fileleftheros gazetesi "Kýbrýs Türk Mallarý 41 Yýldýr Yaðma Hasan'ýn Böreði" baþlýklý haberinde, Rum Yönetimi'nin, 1974'ten sonra 41 yýldýr, Kýbrýs Türk mallarýný doðru bir þekilde idare edemediðini, bu mallarýný kullanan hak sahibi göçmenlerden hak sahibi olmayanlardan gerekli katkýyý almayý baþaramadýðýný yazdý. Konuya iliþkin örnek veren gazete Larnaka'nýn Makenzi bölgesinde EVKAF'a ait olan toprak üzerine inþa edilen eðlence merkezinin hak sahipleri tarafýndan, önemli bir kazanç elde ederek hak sahibi olmayanlara (kiralanmýþ olan) devredildiðini, devletin ise bu kazançtan mahrum býrakýldýðýný belirtti. Gazete, söz konusu EVKAF'a ait arazinin devlet giderleriyle, 17 parsele ayrýldýðýný, bunlardan 14'ünün ise Larnaka Belediyesi tarafýndan hak sahibi göçmenlere daðýtýldýðýný anýmsattý. "ANASTASÝADÝS TEMÝZ" Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Ryanair ya da bir baþka þirkete ayrýcalýk yaptýðýna dair en ufak bir iþaretin olmadýðý haber verildi. Politis gazetesi yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, Rum Sayýþtaylýðýn, Kýbrýs (Rum) Havayollarý kapatýlmadan önce stratejik yatýrýmcý bulunmasý süreciyle ilgili raporunda, Anastasiadis'in Ryanair lehinde herhangi bir müdahalesinin tespit edilmediðinin belirtildiðini aktardý. ÝFLAS EDEN ÞÝRKETLERÝN SAYISI ARTIYOR EÐÝTMEN ADAYLARI SINAVA TABÝ TUTULDU Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý bünyesinde oluþturulan Motosiklet Sürücü Eðitici Sýnav Komisyonu motosiklet sürücüsü eðitmenlerine yönelik sýnav düzenledi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, sýnav, Atatürk Spor Salonu park alanýnda 17 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Sýnava, geçmiþ dönemde temel teorik eðitim almýþ eðitmen adaylar katýldý. Sýnav için Türkiye'den Mehmet Girgin ve Bülent Uzun isimli eðitmenler geldi. Mart 2014'te geçen "Yol Trafik Deðiþiklik Tüzüðü"ne göre, motosiklet ehliyetleri artýk eðitmen sertifikasý olan kiþiler tarafýndan verilebilecek. Güney Kýbrýs'ta iflas eden þirketlerin sayýsýnýn 2 bin olduðu, 4-5 bin þirketin de iflas sürecine girmesinin beklendiði iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, haberinde, iflas eden þirketler veya borçlulara kefil giren kiþilerin durumunun Rum Meclisi Maliye ve Ýçiþleri Komitelerinin dün yaptýklarý ortak toplantýda ele alýndýðýný yazdý.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU! 2000 yýlýnda bizi 'Rum casusu' diye tutuklayan GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý intihar etmiþ, ama ölmemiþ. Biz yaþamaya deðer birþeyler bulduk bu dünyada... O bulamadý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Siyasiler yapmadan mal beyaný yapmayýn

Siyasiler yapmadan mal beyaný yapmayýn Dipkarpaz'da kimliði meçhul þahýslar tarafýndan öldürülen iki eþeðin cinsel organlarý da kesilmiþ! Eþekler kime cinsel tacizde bulundu ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI:

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı