T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MÎ ĞTM BKIĞI TBĞ G YYIM BŞKIĞIC Y B ÇIKII lk Çıkış Tarihi: CT: 69 TMMUZ 2006 YI: 2586 TM V TBY KUUU BŞKIĞI Karar ayısı : 301 Karar Tarihi : Konu : Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları ve ğitim raçları Yönetmeliğinde eğişiklik Yapılmasına air Yönetmelik Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları ve ğitim raçları Yönetmeliğinde eğişiklik Yapılmasına air Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. oç.r.hüseyin ÇK Millî ğitim Bakanı Merdan TUF Kurul Başkan V. azım rfan TIKUU Füsun KÖK ecati CBK Hüseyin lp BOYK Merdan TUF r. Veli KIIÇ hmet ÖMZ Zübeyir YIMZ r. Muammer YIIZ Prof. r. li lker GÜMÜŞ Ömer ÖZC hmet rgun BÜK brahim BÜK Halil ŞICI

2 538 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz MÎ ĞTM BKIĞI KTPI V ĞTM ÇI YÖTMĞ ĞŞKK YPIMI YÖTMK M tarihli ve sayılı esmî Gazete de yayımlanan Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları ve ğitim raçları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) nolu alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1) Baskıya hazır nüshanın 2 (iki) adedi, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitapları ile birlikte takım halinde incelenmek üzere her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında Başkanlığa teslim edilir. ncak hangi ders kitaplarının öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı ile birlikte takım halinde verileceği Yönergede belirtilir. ers kitabının yeniden yazımını gerektiren program değişikliklerinde; baskıya hazır nüshaların incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurusu, incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlardan ders kitabı olarak kabul edilenlere ait listenin Tebliğler ergisinde duyurulması ile ilgili takvim, Kurul kararı ile bu Yönetmelikte belirtilen sürelere uyulmaksızın belirlenebilir. 2) ralık ayının 15 inci iş gününe kadar Kurulca kabul edilen, okutulma süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının listesi, Tebliğler ergisinde yayımlanmak üzere ralık ayının son iş gününe kadar aire Başkanlığına gönderilir. M 2 ynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 22- Yazar ve Yayınevi Yetkilileri; a) çinde bulunan yılın ralık ayından önce Kurulca kabul edilen veya okutulma süresi devam eden ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, ralık ayının ilk haftasının son iş gününe kadar, b) ralık ayının 15 inci iş gününe kadar Kurulca kabul edilen ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, ralık ayının son iş gününe kadar, aire Başkanlığına başvuruda bulunurlar. Kabul edilen ders kitaplarının adları, yazarıyazarları, varsa yayınevi adları ve fiyatları ile birlikte en geç takip eden yılın Ocak ayının ilk on günü içinde Tebliğler ergisinde yayımlanır. M 3- ynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir. GÇC M 9- Bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin, a) 1 inci maddesinde yer alan Ocak, Şubat ve Mart aylarında ibaresi, ğustos ve ylül aylarında olarak; ralık ayının 15 inci iş gününe kadar ibaresi 2007 yılının Şubat ayının 15 inci iş gününe kadar olarak; ralık ayının son iş gününe kadar ibaresi 2007 yılı Şubat ayının son iş gününe kadar olarak, b) 2 inci maddesinin (a) bendinde geçen ralık ayından önce ibaresi 2007 yılının Şubat ayından önce olarak; aynı bentte yer alan ralık ayının ilk haftasının son iş gününe kadar ibaresi 2007 yılı Şubat ayının ilk haftasının son iş gününe kadar olarak, c) 2 inci maddenin (b) bendinde yer alan ralık ayının 15 inci gününe kadar ibaresi 2007 yılı Şubat ayının 15 inci gününe kadar olarak; aynı bentte yer alan ralık ayının son iş gününe kadar ibaresi 2007 yılı Şubat ayının son iş gününe kadar olarak, ç) 2 nci maddenin son fıkrasında geçen Ocak ayının ilk on günü içinde ibaresi 2007 yılı Mart ayının ilk on günü içinde olarak uygulanır. Yürürlük M 4 Bu Yönetmelik, tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme M 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî ğitim Bakanı yürütür.

3 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 539 MÎ ĞTM BKIĞI OU ÖĞTM ÇM V TMI ŞK YÖTMĞ GÇC M KM YÖTMK M 1 (1) Bakanlık Makamının tarihli ve sayılı Onayı ile Yürürlüğe konulan Millî ğitim Bakanlığı nadolu iseleri Öğretmenlerinin eçimi ve tamalarına lişkin Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GÇC M 1- Her türdeki resmî nadolu liselerinin eğitimöğretim yılı öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, bu Yönetmelik kapsamında bulunan alanlardan Bilgisayar ve meslek dersleri öğretmenleri seçme sınavına alınmadan, öğretmenlerin hizmet puanları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre, diğer alan öğretmenliklerine ise seçme sınavı sonucuna göre atamalar yapılır. ncak, nadolu Güzel anatlar iselerinin Müzik ve esim şesimgörsel anatlar öğretmenliğine atanacaklar ayrıca uygulama sınavına alınırlar. Yürürlük M 11- (1) Bu Yönetmelik onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme M 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî ğitim Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Tebliğler ergisi Tarihiayısı : ralık 2507 KOKU ÖĞTM ĞIK V OY YIM IĞI OY YIM YÖTMĞÎ 20 C M ĞŞTM YÖTMK M 1- (1) tarih ve 2195 sayılı Tebliğler ergisi nde yayımlanan lkokul Öğretmenleri ağlık ve osyal Yardım andığı osyal Yardımlar Yönetmeliği nin anıştay 10. airenin tarih ve sas, Karar sayılı Kararı ile iptal edilen 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. M 20- (1) tarihli ve 4357 sayılı Kanun un 11 inci maddesinde belirtilen üyelikler kapsamındaki görevlerinden her ne şekilde olursa olsun ayrılmaları nedeniyle üyeliği sona erenlerin ödedikleri aidatların toplamı, en az beş yıl aidat ödemiş olmaları hâlinde yüzde elli fazlasıyla birlikte kendilerine iade edilmek suretiyle tasfiye edilir. M 2- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. M 3- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî ğitim Bakanı yürütür.

4 540 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz ÇIKIK V YYGI ĞTM G MÜÜÜĞÜ BĞI HK ĞTM MKZK YÖTC IŞI GÖV Ğ PO GÖV, YTK V OUMUUKI BG V ĞM ŞK YÖG BC BÖÜM maç, Kapsam, ayanak ve Tanımlar maç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî ğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın ğitim Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerindeki yöneticiler dışında görevli diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile belge ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, halk eğitimi merkezlerindeki yöneticiler dışında görevli diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile belge ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları kapsar. ayanak Madde 3- Bu Yönerge tarih ve sayılı esmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 1739 sayılı Millî ğitim Temel Kanunu ile tarih ve sayılı esmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî ğitim Bakanlığı Yaygın ğitim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen ; Bakanlık : Millî ğitim Bakanlığını, Genel Müdürlük : Çıraklık ve Yaygın ğitim Genel Müdürlüğünü, Yaygın ğitim : Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü, Millî ğitim Müdürlüğü : llçe millî eğitim müdürlüklerini, Yaygın ğitimden orumlu Müdür YardımcısıŞube Müdürü : Yaygın eğitim hizmetlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünü, Merkez : Yaygın eğitim etkinliklerini yürüten halk eğitimi merkezlerini, iğer Kurum ve Kuruluşlar : Halk eğitimi merkezlerinin gözetiminde veya iş birliğinde kurs açan diğer resmî ve özel kurumkuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve gönüllü kuruluşları, ğitim Odası : Merkezlere bağlı olarak belde, köy ve mahallelerde açılan sabit eğitim yerlerini, Kurs Merkezi : Merkezlere bağlı olarak sabit veya geçici binalarda ve bünyesinde birden fazla kursun açıldığı kurs merkezlerini, Kurs Yeri : Merkezlere bağlı olarak mahalle, köy, belde, ilçeil merkezlerinde herhangi bir alandalda kurs faaliyeti yapılan sabit veya geçici bina, salon ve benzeri yerleri, Kurs : Halk eğitimi merkezleri ve eğitim odaları ile halk eğitimi merkezlerinin denetim ve gözetiminde diğer kurum ve kuruluşlar tarafından halka açık ücretsiz olarak açılan okumayazma, meslekî ve teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kursları, Meslek Kursları : 3308 sayılı Meslekî ğitim Kanununa dayalı olarak açılan ve kurs süresince kursiyerlerin, çırak öğrencilerin haklarından yararlandırıldığı meslek kurslarını, Meslekî ve teknik kurslar : Meslekî ve teknik eğitim görme imkânı bulamayan kişileri; hayata ve mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, aktif bir üretici duruma getirmek, bir iş yerinde çalışacak veya kendi iş yerini kuracak bilgi, beceri sahibi yapmak, bir meslek dalında çalışanları ise yeniliklere hazırlamak için meslek kursları statüsü dışında düzenlenen kursları,

5 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 541 Kurs ışı ğitsel tkinlik : Merkez, eğitim odası, kurs merkezi ve kurs yerlerinde kurslara kayıtlı ve kayıtsız tüm kişilerin katılımına açık olarak düzenlenen toplantı, yarışma, sergi, panel, gezi, sempozyum, festival, fuar ve benzeri kurs dışı eğitsel etkinlikleri, Müdür : Halk eğitimi merkezi müdürünü, l ProjeProgram ehberi : Ulusal düzeyde veveya ikili anlaşmalar doğrultusunda yürütülecek projeprojelerin il genelinde uygulaması, alanda çalışan öğretmenlerin eş güdüm ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu olan rehber öğretmen ve kadrolu usta öğreticiyi, Müdür Başyardımcısı : Merkezde görevli müdür başyardımcısını, Teknik Müdür Yardımcısı : Bünyesindeki döner sermaye işletmesinden dolayı halk eğitimi merkezi ve akşam sanat okulu niteliği kazanan merkezlerdeki döner sermaye iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısını, Müdür Yardımcısı : Merkezde görevli müdür yardımcısını, ehber Öğretmen : Merkezde görevli rehber öğretmeni, tölye Şefi : Merkezde görevli atölye şefini, osyal Hizmet Uzmanı : Merkezde görevli sosyal hizmet uzmanını, Öğretmen : Merkezde görevli öğretmeni, Uzman ve Usta Öğretici : Merkezde kadrolu öğretmen ve kadrolu usta öğretici sayısının yetersiz olduğu durumlarda ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen resmi görevi olan olmayan kişiler arasından ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğreticilik niteliğine sahip kişiyi, Gönüllü Öğretici : Uzman ve usta öğretici niteliklerini taşımak şartıyla merkezlerce düzenlenecek kurslarda bir karşılık beklemeden gönüllü olarak görev yapacak kişileri, iğer Personel : Görevleri bu Yönergede belirtilmemiş personeli, Kulüp : Merkez hizmetlerinin verimini artırmak için hizmetin önemine inanmış, bilgi ve becerisinden yararlanılabilecek, kurslara kayıtlı olan ve olmayan gönüllü kişilerden oluşturulmuş çalışma gruplarını, Okul-ile Birliği : Merkez ile aile arasındaki bütünleşmeyi ve iş birliğini sağlamak amacıyla yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğretici ile 18 yaşından küçük kursiyerlerin velileri ile halk eğitimi konusunda deneyimli ve gönüllü kişilerden oluşan birliği, Yönetmelik : 14 Şubat 2006 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî ğitim Bakanlığı Yaygın ğitim Kurumları Yönetmeliğini, ertifika : Kursları başarı ile tamamlayanlara verilen belgeyi Belge : eminerlere katılanlara verilen katılım belgesini ifade eder. KC BÖÜM ğitim-öğretim ve osyal Hizmet Görevlileri ehber öğretmen Madde 5- Merkezde görevli aday öğretmenöğretmenler, ücretli uzman ve usta öğreticiler ile gönüllü öğreticilere, eğitim programları ile ilgili pedagojik rehberlik yapmak üzere en az 20 kurs için bir rehber öğretmen görevlendirilebilir. Kurs sayısının o öğretim yılı içerisinde en az 10 a düşmesi durumunda millî eğitim müdürünün teklifi, mülki amirin onayı ile görevine devam edebilir. ehber öğretmen; merkezde görevli; bedence sağlıklı ve yolculuk yapmasına engeli olmamak şartıyla öncelikle yüksek öğretim kurumlarının halk eğitimi ile ilgili alanlarından mezun olup en az üç yıl süreyle öğretmenlik yapmış ya da bu alanda yüksek lisansını tamamlamış öğretmenler arasından seçilir. Bu nitelikte öğretmen bulunmadığı takdirde, merkezin kadrolu öğretmeni olup, meslekî ve teknik öğrenim veren ya da görevlendirileceği alanda bir yüksek öğrenim kurumundan mezun ve en az beş yıl öğretmenlik yapanlar arasından belirlenir ve görevlendirilmesi mülkî amirlikçe yapılır. Kurs sayısının azalması durumunda görevlendirme onayı iptal edilen rehber öğretmenler asıl alanında öğretmenlik görevini sürdürür. ehberlik çalışmaları ise müdür yardımcısıyardımcıları tarafından yürütülmeye devam edilir.

6 542 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz ehber öğretmenler; a) Program geliştirme çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı ile sürekli iş birliği yapar, hizmetin özelliğine göre aynı iş birliğini diğer müdür yardımcıları ile de sağlar. b) Hazırlanan programların uygulanışında, uygulayıcılara rehberlik eder. c) Programın il düzeyinde uygulanışında belirli bir süre uygulayıcısının yanında bulunur ve etkinliği birlikte yürütür. d) Programların uygulanışında karşılaşılan güçlükleri belirler ve çözüm yollarını araştırır, günlük plân ve ünitelendirilmiş yıllık plânlarının hazırlanmasında yardımcı olur. e) lgili müdür yardımcısı ile birlikte uygulanmakta olan programları yerinde takip eder, sınavlarla ilgili soru hazırlama, sınav yapma, ölçme ve değerlendirme konularında rehberlik yapar. f) Program uygulamasına geçilmeden önce, seçilen yerin uygulanacak olan programa uygun olup olmadığını belirler. Gerekirse öğretmen, uzman ve usta öğreticilerle birlikte yeni kurs yerlerinin bulunmasına çalışır. g) Uygulanmakta olan programla ilgili yöre halkına zaman zaman aydınlatıcı bilgiler verir, eğitime katılmada engelli olanların engellerinin kaldırılması yönünde ilgililerle iş birliği yapar. h) ğitimde kullanılacak araç-gereç, makine ve benzeri eşyayı öğreticiye tanıtır ve bunların kullanımındaki teknik özellikler hakkında bilgi verir. ı) Uygulanan eğitim programının sonucu hakkında çevre araştırması yapar ve alınacak sonuçlara göre destekleme programları hazırlamak için müdürlüğe öneride bulunur. j) ğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarında bulunur ve ilgili müdür yardımcısı ile sürekli iş birliği yapar. k) ğitim odaları yönetim komisyonu çalışmalarında rehberlikte bulunur. l) l halk eğitimi plânlama komisyonu üyeliğine seçildiğinde toplantılara ve çalışmalara katılır, verilen görevleri yapar. m) Görevlendirme onayı doğrultusunda rehberlik çalışmaları ile ilgili olarak her ayın başında k-1 deki örneğe uygun aylık çalışma planını hazırlar ve müdürün onayına sunar, günlük olarak yaptığı rehberlik çalışmalarını k-2 deki örneğe uygun günlük rapor defterine yazar. Bir ay boyunca yapmış olduğu çalışmalarını ay sonunda k-3 deki örneğe uygun aylık çalışma raporu hâline getirerek müdürün görüşlerine sunar. n) ehber öğretmenler asıl görevlerini aksatmamak şartı ile merkezde bulundukları sürece, ilgili mevzuatın belirlediği ölçüde ücretli ek ders görevi alabilirler. o) Merkezin bulunduğuhizmet sunduğu toplum kesimini bilgilendirme, yöneltme ve motivasyon çalışmalarını düzenler. Halk eğitimi etkinliklerine katılanlara test uygulama, verilen eğitim ve kurum başarısı hakkında değerlendirme çalışmaları yapar. tölye şefi Madde 6- Merkezlerin, bölüm, atölye ve tesislerinin yönetimi, atölye şeflerince yürütülür. tölye şefliklerine, lisans eğitimi almış atölye ve meslek dersi öğretmenleri arasından merkez müdürünün önerdiği adaylardan valilikçe atama yapılır. Kurumda görevli lisans eğitimi almış atölye ve meslek dersi öğretmeni bulunamadığı takdirde; yüksek öğrenim görmüş atölye ve meslek dersi öğretmenleri arasından atama yapılabilir. Merkezlerde açılacak bölüm, atölye ve tesis türleri, halk eğitimi merkezi plânlama komisyonunun kararı doğrultusunda belirlenir ve valilik onayı ile gerçekleştirilir. tölye şeflerinin görevleri şunlardır; a) Biriminde bulunan bina, eşya, makine, alet, avadanlık ve malzemelerin bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanmaya hazır hâlde bulundurulmasında birinci derecede sorumluluk taşır. b) orumluluğundaki atölyenin, mevzuat hükümlerine göre tutulması gereken defterlerini tutar, gerekli evrakı hazırlar ve kayıtlarını yapar. c) Birimin ihtiyacı olan araç-gerecin zamanında temin edilmesi için ilgililerle iş birliği yapar.

7 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 543 d) ş kazalarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını ve bunların ilgililerce uygulanmasını sağlar, e) Uygulamalı eğitimde kursiyerlere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını ve bu çalışmaların, programların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yürütülmesini sağlar. f) orumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri emirlere göre yürütür. l projeprogram rehberi Madde 7- Merkezlerce, ulusal ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek programprojelerin il genelinde uygulanması, alanda çalışan öğretmenlerin eşgüdüm ve rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere her ilde ihtiyaca göre il projeprogram rehberi görevlendirilebilir. l projeprogram rehberleri, merkezlerde görevli rehber öğretmenlerin tüm özlük haklarına sahiptir. l projeprogram rehberleri için ilgili proje kapsamında Genel Müdürlükçe düzenlenen yetiştirme eğitiminden geçmiş olma şartı aranır. l ProjeProgram rehberinin görevleri şunlardır; a) Projelerle ilgili programların düzenlenmesi için alan araştırması çalışmalarını yapar ve bu konudaki diğer çalışmalara katılır. b) Programa katılımı sağlamak için tanıtıcı çalışmalar yapar. c) Programda görevli öğretmenkadrolu usta öğreticilerle eş güdümü sağlar. d) Çalışmaları izler, değerlendirir ve problemlerin çözümünde ilgililere yardımcı olur. e) Programla ilgili gerekli bilgi, belge, rapor ve benzeri evrakı düzenleyip program il sorumlusuna sunar. f) Program ililçe sorumlusunun görüşlerini de almak kaydıyla çalışma planını hazırlar. g) Yıllık çalışma programını hazırlar ve programı ililçe sorumlusuna sunar. h) Programla ilgili diğer görevleri yapar. Öğretmen Madde 8- Merkezlerce açılan kurslarda görev yapmak üzere yeterli sayıda öğretmen görevlendirilir. Öğretmenler alanlarına göre diğer örgün ve yaygın eğitim kurum ve kuruluşlarındaki görevli öğretmenlerin hak ve sorumluluklarına sahiptir. Öğretmenin görevleri şunlardır; a) Kurumdaki eğitim-öğretim ve üretim etkinliklerini daha etkili kılmak için kurum ve çevre arasında verimli ilişkiler kurulmasına yardımcı olur. b) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planlarını hazırlar, derslere hazırlıklı girerler, konuların işlenmesinde kursiyerlerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini, eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü imkânlardan yararlanmalarını sağlar. c) ğitim-öğretimde kursiyerlerin kişisel çalışmaları yanında, grup içinde uyumlu biçimde çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir, yerine göre kurum ve çevredeki atölye, fabrika, iş yerleri, ticarî, ekonomik, turistik ve malî kurumlar ile işletmelerden, eski eserler, kitaplıklar, müzeler ve laboratuvarlardan bir plan ve program çerçevesinde yararlanmalarını sağlar, bunun alışkanlık hâline getirilmesine özen gösterir. ç) Yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, uygulama ve benzeri çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere yazarak imza eder. d) Her türlü eğitim-öğretim ve üretim çalışmaları ile uygulamalarda kursiyerlerin etkinliklerini devamlı ve yakından takip eder, gerekli rehberliği yapar. e) Yönetimce düzenlenecek nöbet çizelgesine göre nöbet tutar. f) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eder, bunları kurumun amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğretime aktarır, kursiyerlerin meslekî konuda çevre ile ilişki kurmalarını sağlar. g) Kursiyerlerin yaptıkları deney, temrin, iş ve uygulamalarda tüketilen gerecin bir listesini yaparak ilgililere verir.

8 544 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz ğ) Merkezde yapılan iş ve hizmet çalışmalarının beklenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar. h) Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakımını, onarımını ve uygun biçimde kullanılmasını sağlar, bu konuda kursiyerlere rehberlik yapar. ı) Tebliğler ergisini okur ve imzalar. i) ğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarına katılır, sorumlu müdür yardımcısına yardımcı olur. j) Müdürün görevlendirmesi durumunda, çevrede yaygın eğitim hizmeti yapan diğer kamu görevlileri ile iş birliği içinde hazırlanacak programlar için yöre halkının istek ve ihtiyaçlarını belirler ve ilgili müdür yardımcısına sunar. k) Görevleri ile ilgili tüm belge ve istatistikleri tutar ve program bitiminde ilgili müdür yardımcısına teslim ederler. l) erslerin başlamasından en az on beş dakika önce görev yerinde bulunur, dersliği öğretime hazırlar ve sınıfın yoklamasını yaparlar. m) evlet memurları kılık-kıyafet mevzuatı hükümlerine uyar. n) Özel eğitim gerektiren kursiyerlerin yetiştirilmesi için önlem alır. o) Kulüp danışman öğretmenliği görevlerini yürütür. ö) öner sermaye işlerinde görevlendirildiğinde atölye ve meslek dersleri programları ile diğer öğretim programlarına uygun olarak bu işleri planlar ve yaptırır. p) Müdürün hazırlayacağı bir program doğrultusunda, mevzuatına uygun olarak aday öğretmenleri yetiştirir. r) ınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine getirir. s) nceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Kursiyerlerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlar ve sonucunu bir raporla kurum yönetimine bildirir. ş) Görevlendirildikleri komisyon ve kulüp çalışmalarına, millî bayram ile mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Yıllık çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar. öbet çizelgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı ile yürütür. t) lanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bunları eğitim ve öğretime yansıtır. Bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak halk eğitimi merkezi plânlama komisyonunda tartışılmasını sağlar. u) Kursiyerlerce yapılan deney, temrin, proje, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verir. öner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar. ü) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için atölye ve laboratuvar şefleri ile birlikte plan hazırlar. osyal hizmet uzmanı Madde 9- Merkezlerde; demokratik toplumda temel hak ve özgürlükler doğrultusunda insanın gelişmesine, yaşam kalitesinin yükseltilmesine, toplumsal etkileşim ve iş birliği mekanizmalarını harekete geçirerek bilimsel yaklaşımlarla yardımcı olan, insanın üretkenliğini ve yaratıcılığını harekete geçirerek yaşama ve gelişme şartlarını iyileştirmesine katkı sağlayan, lisans eğitimi görerek yetişen, meslekî etik, ilke ve sorumluluklara göre uygulamalar gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanları görevlendirilir. stek ve ihtiyaçlar doğrultusunda her merkez bünyesinde bir sosyal hizmet uzmanı görev yapar. ncak, nüfus yoğunluğu fazla olan ililçelerde mülkî amirin onayı ile iki sosyal hizmet uzmanı çalıştırılabilir. osyal hizmet uzmanının görevleri şunlardır; a) Halk eğitimi merkezlerince düzenlenen programlara, merkezin çevresindeki yetişkinlerin katılım seviyelerini artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapar. b) urum değerlendirme araştırmalarıyla halkın ilgi, istek ve beklentilerini belirleyerek düzenlenecek yeni programlara bilimsel dayanak ve veri tabanı oluşturur.

9 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 545 c) Programlardan yararlanan yetişkinlerle görüşmeler yaparak eğitim süreci içinde kişisel, ruhsal, sosyal ve eğitsel özelliklerini geliştirici sosyal destek programları yapar. d) Merkezin çevresindeki aileleri ziyaret ederek, hizmetlerin hedef kitlesini değerlendirir, aile profilini çıkarır, aile görüşmeleri yoluyla bilgilendirme çalışmaları yapar. e) ilelerin, sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden hayat standartlarını yükseltici programlara katılımlarını sağlar. f) ile bireylerini gelir getirici meslekî kurslara yönlendirerek ailelerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi amacına yönelik çalışmalar yapar. g) ile-çocuk eğitimi programlarının alan çalışmalarında görev alarak sosyo-ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan ailelerin programa katılımlarını sağlar. h) Merkezin içinde bulunduğu sosyal çevrede, halkla merkezin iletişimini geliştirme ve güçlendirme çalışmaları yapar. ÜÇÜCÜ BÖÜM Kadrolu Usta Öğretici, Uzman ve Usta Öğretici ile Gönüllü Öğretici Kadrolu usta öğretici Madde 10- Merkezlerde görevlendirilen kadrolu usta öğreticiler; ilgili mevzuat doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar. Kadrolu usta öğreticilerin başlıca görevleri şunlardır; a) Kadrolu usta öğreticilere, merkezdeki aynı alanda görevli öğretmenlerin aylık ve ek ders karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders görevi verilir. Kadrolu usta öğretici, mücavir alan içerisinde gerektiğinde birden çok kurs merkezinde görevlendirilebilir. b) Kadrolu usta öğreticilere kurs görevi verilemediği takdirde, görevli bulunduğu çevrede, merkez müdürlüğünün uygun göreceği plânlama, kursa hazırlık, program geliştirme, alan araştırmaları ve çevre inceleme görevi verilir. c) sıl alanlarında kurs açılamayan kadrolu usta öğreticilere, alanlarına yakın kurs dallarında görev verilir. lanında veya yan alanda da kurs açılamaması durumunda kurumun uygun hizmetlerinde görevlendirilir. Başka bir il emrine atanmaları durumunda, aynı esaslar doğrultusunda çalıştırılır. Uzman ve usta öğretici Madde 11- Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. k ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karşılanır. Kendi okulundakurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerdeki kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okulkurumların resmi çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirme, öğretmenin isteğine bağlıdır. Yukarıda nitelikleri belirtilenlerle ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir. Uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde genel şartlar; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

10 546 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile evletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, evlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. ngelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir. f) Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğunu belgelendirmek. Özel Şartlar: Merkezlerde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branşalan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre; a) ğitim fakültesi mezunu olmak. b) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından ve Yüksek Öğretim Komisyonunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak, c) lanında en az meslek lisesi mezunu olmak, d) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak, e) n az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak, f) n az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup alanındabranşında en az 800 saatlik belgeye sahip olmak. g) Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve kültürel değerlerin yaşatılması için yukarıdaki şartları taşıyan eleman bulunamaması hâlinde öğrenim durumu ve meslekî yeterlilik belgesi aranmaksızın çevresinde ustalığı kabul görmüş olması şartları aranır. Bunların dışındakiler için Genel Müdürlük görüşü alınır. Program geliştirme çalışmalarında görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerde yüksek öğrenim kurumlarının program geliştirme bölümlerinden mezun olma şartı aranır. lanında eğitim fakültesi mezunları ile daha önceki dönemyıllarda başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanların sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda diploma düzeyi, diploma başarı notu, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğim kurumlarında başarılı şekilde yapılan öğreticilik çalışmaları ve benzeri değerlendirmeler yapılır. n yüksek puandan başlamak üzere sıra ile görevlendirme yapılır. htiyaçtan fazla durumda olanlar yedek sırada bekletilir ve ihtiyaç olduğunda o öğretim yılı içerisinde görevlendirilir. Tüm bunlara rağmen uzman ve usta öğretici ihtiyacının karşılanamaması durumunda özel şartların (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler arasından öncelik sırasına göre seçme yapılır. Başvuru sayısı fazla olduğunda seçme işlemi sınavla yapılır. Uygulanacak programın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip ücretli uzman ve usta öğreticilerin sınavla tespitinde; a) Merkez müdürlerinin başkanlığında, yeterli sayıda branş öğretmeni ve diğer görevlilerden oluşan bir sınav komisyonu mülkî amirin onayı ile kurulur. Uygulamalı sınavlarda her branş için ayrı komisyon oluşturulur. b) ınavlarda yeterli sayıda öğretmen bulunamaması hâlinde en yakın örgün ve yaygın eğitim kurumlarından yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesi yapılır. c) ınavlar alanınbranşın özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm hâlinde yapılır ve her bölüm 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. d) Yazılı sınav; genel kültür, meslek bilgisi, formasyon ve mevzuat bilgisinden hazırlanacak sorularla çoktan seçmeli test tekniği veya kısa cevaplı klasik sınav şeklinde yapılır. e) Uygulamalı sınav; adaya, öğreticiliği alanında uzman ve usta öğreticilik için sahip olması gereken beceri seviyesini ölçmeye uygun olan ve komisyonca tespit edilen pratik çalışma yaptırılır.

11 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 547 f) Her iki sınavda sonuçlar tespit edildikten sonra, genel başarı değerlendirmesi yapılır. dayın yazılı sınav başarı puanının % 40 ı, uygulama sınavı puanının % 60 ı toplanır, bu değerlendirmede 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. g) Başarılı oldukları hâlde sıralamada ihtiyaç dışında kalanlar yedek listeye alınır, bunlar gerektiğinde öğretim yılı içerisinde açılacak kurslarda görevlendirilir. şit puan durumunda beceri puanına göre sıralama yapılır. h) ınav komisyonunca belirlenen temrinlik malzemeler ile taşınabilir araç-gereç, sınava girecek adaylar tarafından temin edilir. ınav evrakı merkezde bir yıl süreyle saklanır. Yaptırılan işler değerlendirme yapıldıktan sonra adaylara hemen iade edilir. ı) Görevlendirilmeleri kararlaştırılan ücretli usta öğreticilerin dilekçesi ile belgelerini, görev yeri ve zamanını, uygulayacağı programın türünü, günlük, haftalık ve toplam çalışma süresini, başarı puanını ve diğer bilgileri kapsayan teklifin, mülkî amirce onaylanmasından sonra görevlendirme gerçekleşir. Uzman ve usta öğretici adayının dosyası merkez müdürlüğünde muhafaza edilir. Zorunlu olmadıkça k-6 daki onay çizelgesinin ekinde sunulmaz. j) Görev yerleri ilgililere yazılı olarak bildirilir, görevi kabul etmeyenlere aynı öğretim yılı içinde bir daha görev verilmez. Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları Madde 12- Merkezlerde görevlendirilen uzman ve usta öğreticiler, eğitim-öğretim hizmetlerindeki öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları içinde müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yaparlar. ncak uzman ve usta öğreticiler görevlerini aksatmamak şartı ile başka kurumlarda veya serbest olarak da çalışabilirler. Uzman ve usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir. Başka bir resmî kuruluşta görevli olanlara ücret karşılığında verilecek ders görevi haftada on saati geçemez. ncak ücretsiz olarak gönüllü çalışmak ve görev yaptığı kurumun uygun görmesi kaydıyla on saatten daha fazla ders görevi verilebilir. ers görevi ile görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz saattir. Müdür, cumartesi-pazar günleri de dahil olmak üzere uzman ve usta öğreticilere günün ile saatleri arasında görev verebilir. Uzman ve usta öğreticilerden resmi görevi olanlara haftada 10 saate kadar, herhangi bir özel kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik kapsamında olanlar ile Bağ-Kur sigortalıları gibi resmi görevi olmayanlar haftada 40 saate kadar merkezlerde uzman ve usta öğretici olarak görevlendirilebilir. Uzman ve usta öğreticilerin yukarıda belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde başarısız oldukları, bu yönerge hükümlerine uymadıkları merkez müdürlüğünce belirlenmesi ya da kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapanma zorunluluğunun doğması durumunda, uzman ve usta öğreticilerin görevine, görevlendirilmesindeki yöntem ile son verilir ve durum kendisine gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Bu durumda öğreticiye, yalnız görev yaptığı süre kadar ücret ödenir. Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları ile öğretmenlerin eylem ve davranışları için öngörülen suç ve cezalar, uzman ve usta öğreticiler için de uygulanır. Gönüllü öğreticilik Madde 13- Uzman ve usta öğretici olma şartlarını taşımak kaydıyla merkezlerde açılacak kurslarda gönüllü öğreticiler de görevlendirilebilir. Gönüllü öğreticilik, kişilerin herhangi bir karşılık beklemeden gönüllü çalışma ilkesine dayanır. Gönüllü öğreticiler görevli oldukları süre içerisinde öğretmen, kadrolu uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek ve müdürün belirlediği esaslar çerçevesinde çalışmakla yükümlüdürler. Türk Millî ğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine, ilgili programlara ve mevzuata, merkezlerin disiplinine uymayan gönüllü öğreticilerin görevlerine merkez müdürünün önerisi ile mülkî amirliklerce son verilir ve kendilerine tekrar görev verilmez. ınıf öğretmenleri ile emekli sınıf öğretmenleri, ilköğretim müfettişleri ve emekli ilköğretim müfettişlerinin dışında okuma yazma kurslarında görev almak isteyen gönüllü öğreticiler için

12 548 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz en az lise ve dengi okul mezunu olmak şartıyla kurs düzenlenir. Bu kursu başarı ile bitirip belge alanlar, gönüllü okuma-yazma öğreticisi sıfatı kazanırlar. ÖÜCÜ BÖÜM Teknik ve Genel dare Hizmetleri ınıfındaki Personel Teknisyen Madde 14- Yaygın eğitim etkinliklerinde araç-gereç ve makinelerin kullanımı ile bunların bakım ve onarımını sağlamak, uygulamalı öğretimde öğretmene yardımcı olmak, öğretmenin eğitim yükünü azaltarak daha fazla kursiyer eğitmek, ayrıca çeşitli nitelikteki hizmetleri yürütmek için yeterli sayıda teknisyen görevlendirilir. Teknisyenin görevleri şunlardır; a) Tezgâh, makine, tesis ve benzeri araç-gereci korur; bakım, onarım ve ayarlarını yaparak, bunları kullanmaya hazır durumda bulundurur. b) Öğretmen tarafından yapılacak deney ve uygulamalar için gerekli araç-gereci önceden hazırlar. c) Merkezde yapılacak derslere ilişkin araç-gereç, levha ve modelleri hazırlar. d) Merkezde mesleği ile ilgili çeşitli hizmetleri yürütür. e) Müdürün ve ilgili müdür yardımcılarının verdiği görev alanına giren konularda diğer iş ve hizmetleri yapar. Merkez bünyesinde çeşitli hizmetler için görevlendirilen teknisyenlerin görev, sorumluluk ve ilgililerle olan ilişkileri bir planla belirlenir, müdür tarafından onaylanarak kendilerine yazı ile bildirilir. Bu planda teknisyenin yıllık izni dışındaki sürede yapacağı işler de belirtilir. Memur ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri Madde 15- Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri şunlardır; a) Verilen yazıları kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar, dosyalayıp saklar, disket, compact disk gibi ortamlarda saklanan verileri yedekler, arşivler, bilgileri güncelleştirir, gerekli olanlara cevap hazırlar ve işleri süresi içinde sonuçlandırır. b) Kendisine teslim edilen gizli ya da kişilerle ilgili yazıların saklanmasından ve gizli kalmasından sorumlu olur. c) Memur, öğretmen ve hizmetlilerin dosyalarını ve bunlarla ilgili değişmeleri günü gününe defter ve belgelere işler. d) atın alınacak eşya ve gerecin şartlarını belirlemede yardımcı olur ve satın alma ile ilgili belgeleri düzenler. e) Kendisine teslim edilen bilgisayar ve benzeri makine ve aygıtları iyi kullanır, korur, bakım ve onarımının yapılmasını sağlar. f) Ödenek, aylık, avans defterlerini usulüne göre işler. g) Her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgeleri ile gönderilecek istatistik çizelgelerini hazırlar. h) Merkezin mutemetliğini yapar, öğretmen, memur ve hizmetlilerin aylık, ücret, yolluk ile personele tahakkuk edecek olan diğer alacakların bordrolarını zamanında hazırlar ve buna ilişkin işlemleri usulünce yürütür. ı) Görev verildiği takdirde merkezin muayene, teslim alma ve sayım komisyonuna katılır. j) Harcama kâğıtlarını mevzuata uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili belgeleri, fatura örneklerini ve satın alma ya da satış kararlarını dosyasında saklar. k) yniyat mutemedi yoksa bu görevi yapar, gereken defter ve dosyaları tutar. l) Müdür, bu görevlerden hangilerinin kimler tarafından yapılacağını yazılı olarak bildirir. m) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.

13 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 549 Kütüphane memuru ve görevleri Madde 16- Kütüphane memuru; a) Kütüphaneyi, Millî ğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenler. b) Teslim edilen ders kitapları ile araç-gereci korur, kullanıma hazır bulundurur, bunların temizlik ve düzenini sağlar. c) ers araç gereci ile kütüphane demirbaş eşya esas ve yardımcı defterlerini tutar. d) ers araç-gereci ile kitaplıktan personel, kursiyer, öğrenci ve halkın yararlanmasına yardımcı olur. mbar memuru ve görevleri Madde 17- mbar memuru, ambar ve depo ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yürütür. Bu hizmetlerden ilgili yöneticiye karşı sorumludur. yniyat mutemedi ve görevleri Madde 18- Yönetimce gerekli görüldüğünde, bir memur ayniyat hesaplarını sorumlu saymanına vermek üzere ayniyat mutemedi olarak görevlendirilir. yniyat mutemedi görevlerini ilgili mevzuata göre yürütür. Şoför ve görevleri Madde 19- Şoför; a) Teslim edilen aracı, görevin gereğine uygun olarak kullanır b) racın günlük, haftalık, aylık bakımlarını yapar ve trafik kontrolünü aksatmadan yaptırır. c) racı izinsiz olarak başkalarına kullandırmaz. d) Taşıt görev emri defterini usulüne uygun olarak doldurur ve yetkililere imzalatır. e) racın parça değişimlerinde değiştirilen parçayı ambar veya depo memuruna teslim eder. f) Görev dönüşünde aracı yerine park eder, gerekli güvenlik önlemlerini alır. g) Yükleme ve boşaltma işlemlerine yardımcı olur. h) racı, özel işlerde kullanmaz. ı) Müdürün vereceği diğer görevleri yapar. BŞC BÖÜM Yardımcı Hizmetler Personeli Hizmetli ve görevleri Madde 20- Hizmetliler; a) Bina, tesis ve atölye eşyasının temizliğini yapar. Isıtma, sıhhî ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir. b) Kuruma gelen çeşitli malzeme, araç gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir. c) Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar. d) Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür. e) Mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur. f) Çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde verilecek nöbet görevini yerine getirir. g) Kurumun çevresinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar. h) Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda, bahçıvanın yapacağı işleri yürütür. ı) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar. Bahçıvan ve görevleri Madde 21- Bahçıvan; a) Bahçe plânlamasına göre dikim, budama, biçme, belleme, çim, fide yetiştirme, tohum toplama ve bakım işlerini yapar. b) Bahçe bitkilerini korur, hastalıklara karşı gerekli önlemleri alır. c) Yangına engel olmak ve temizliği sağlamak üzere gerekli önlemleri alır.

14 550 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz d) Kullanılan araç-gereci korur, bakım ve temizliğini sağlar. e) üs bitkisi ve çiçek yetiştirir, bakımını yapar. f) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar. şçı ve görevleri Madde 22- şçı; a) Varsa diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında, beslenme rehberini esas alarak günlük tüketim maddeleri tabelâsına göre yemek yapar, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlar. b) Teslim aldığı gıda maddelerinin bozulmadan saklanmasını, hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar. c) Mutfaktaki araç-gerecin bakım ve temizliğine dikkat eder. d) Çalışma disiplini içinde mutfağın temizlik, bakım ve düzenini sağlar. e) Günlük çıkan yemeklerin örneğini 48 saat süre ile saklar. f) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar. Kaloriferci ve görevleri Madde 23- Kaloriferciler ve kaloriferci olarak görevlendirilenler, görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütürler. Yönetimin vereceği diğer görevleri yapar. Bekçi ve görevleri Madde 24- Bekçi veya nöbetle bekçi görevi yapan hizmetli, nöbeti süresince bina ve tesisler ile araç-gerecin güvenliğini sağlar. Yönetimce hazırlanacak nöbet çizelgesine göre görevini yürütür. Bu görevlerinde yöneticilere ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludur. Hizmetli sayısı iki veya daha az olan kurumlarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Bu durum, yönetimce en yakın emniyet birimine yazılı olarak bildirilir. Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapar. iğer personel Madde 25- Görevleri bu Yönergede belirtilmemiş personel, ilgili mevzuata göre verilen görevi yerine getirir. Ücretleri genel bütçe dışı kaynaklarca karşılanarak çalıştırılanların görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmeyle belirlenir. TICI BÖÜM ğitim ve Öğretim ile eğerlendirme Belge ve ertifikalar Madde 26- Merkezlerce düzenlenen kursları başarıyla tamamlayanlara k-4 deki örneğe uygun kurs sertifikası, seminerlere katılanlara ise k-5 deki örneğe uygun katılım belgesi verilir. Kurs sertifikası merkez müdürü ve müdür başyardımcısıyardımcısı katılım belgesi ise merkez müdürü tarafından imzalanır. Kurs sertifikası millî eğitim müdürlüklerince soğuk damgadan geçirilir. Katılım belgeleri kurum mühürü ile mühürlenir. ers esasına dayalı programlara devam edip başarısızlığından dolayı kurs sertifikası alamayanlara başarılı ve başarısız olduğu dersleri içeren bir belge düzenlenir. Belge defterleri de Müdür başyardımcısıyardımcısı ile müdür tarafından onaylanır. Belge defterinin bir sureti, belgelerin soğuk mühür işlemi tamamlandıktan sonra millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Kurs çma ve ÖğretmenUzman ve Usta Öğretici Görevlendirme Onayı Madde 27- çılacak kurslar ve bu kurslarda görevlendirilecek öğretmen, kadrolu usta öğretici, uzman ve usta öğretici ile gönüllü öğreticilerin görevlendirme onayları k-6 daki örneğe uygun olarak gerçekleştirilir. Onaylar kurs açma ve öğretmen, kadrolu usta öğretici, uzman ve usta öğretici ile gönüllü öğretici görevlendirme şeklinde birlikte alınır. çılacak kurs sayısının fazla olması durumunda k-6 daki form son sayfa olarak kullanılır, onay kısmı hariç şekil-

15 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 551 de ek form düzenlenebilir. Bu form esas alınmak kaydıyla Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, ernekler ve Meslek Odaları Tarafından Millî ğitim Bakanlığının enetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak çılacak Yaygın ğitim maçlı Kurslar Yönergesi kapsamında açılacak kurslar için merkezlerce form geliştirilip uygulanabilir. Yönetici enetim Onayı formu Madde 28- Merkezlerin denetimini yapacak millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısışube müdürü, Merkez müdürü ve müdür yardımcısı k-7 deki örneğe uygun aylık veya haftalık denetim programını bir üst amir onayından sonra uygular. Programa uygun olarak gerçekleştirilen denetime dair rapor çizelgesini k-8 deki örneğe uygun şekilde düzenler ve bir üst amirin bilgi ve görüşüne sunar. stedikleri takdirde Bakan,Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel müdürlük yetkilileri ve millî eğitim müdürleri de denetim çalışmaları için bu formları kullanabilir. Merkezlerde Performans eğerlendirmesi Madde 29- Merkezlerde düzenlenen tüm kurslardaki performans değerlendirmesinin denetim elemanlarınca yapılması esastır.enetim elemanlarınca performans değerlendirmesi yapılmayan kurslardaki performans değerlendirmesi, k-9 ve k-10 daki formlara uygun olarak yapılır. Formlar, en az okur-yazar olan kursiyerlere doldurtulur. form doldurulması yönünde merkezlerce teşvik edici önlem alınır. Kursiyerler form doldurmaya zorlanamazlar. oldurulan formlar, merkez müdürünün başkanlığında yönetici ve öğretmenlerden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede kurumun performans düzeyi belirlenir. Görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır. enetim ve eğerlendirme Formları Madde 30- Mücavir alan içinde ve dışında açılan kurslar ve kurs dışı eğitsel etkinlikler ile kurum denetim ve değerlendirmeleri Yönetmeliğin 82 inci maddesinde belirtilen yetkililer tarafından yapılır.enetim elemanları dışındaki denetim ve değerlendirme yapacak yetkililer, kurum denetimi için k-11, merkez müdürü için k-12, müdür başyardımcısı için k-13, müdür yardımcıları için k-14, öğretmen, kadrolu usta öğretici, uzman ve usta öğretici denetimi için k-15 formlarını düzenler. enetim ve değerlendirmelerle ilgili düzenlenen formlar bir üst amir tarafından değerlendirilir. eğerlendirme sonucuna göre gerekli önlem ilgili yetkililerce alınır. enetim ve değerlendirme formları, gelişen ihtiyaçlar ve değişimler doğrultusunda Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenebilir, uygulamadan kaldırılabilir ve değişiklikler yapılabilir. Kurum denetimleri yılda bir defa, kurs ve öğretmenkadrolu öğreticiuzman ve usta öğretici denetim ve değerlendirmesi ise kurs dönemi içerisinde bir defa yapılır. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, ernekler ve Meslek Odaları Tarafından Millî ğitim Bakanlığının enetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak çılacak Yaygın ğitim maçlı Kurslar Yönergesi kapsamında açılan kurslar ile bu kurslarda görevli öğretmen, usta öğreticiler için de k-15 formu kullanılır. Formların bir sureti kurumkuruluşların üst yönetimine yazı ekinde gönderilir. enetim ve eğerlendirme aporlarının Üst mirlere unulması Madde 31- enetim ve değerlendirme raporları bir üst amire sunulur. Üst amîr, raporun bir örneğini denetlenen kişiye yazı ile bildirir. iğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kursların denetim ve değerlendirmesinde ilgili kurum ve kuruluş yönetimine önceden bildirimde bulunulur. enetim ve değerlendirmede ilgili kurum ve kuruluşun eğitim faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi de hazır bulunur. Bu denetim ve değerlendirmede k-14 formu kullanılır. enetim sonunda bu formun bir örneği ilgili kurum ve kuruluş yönetimine yazı ekinde gönderilir. enetim ve değerlendirme sonuçlarına itiraz millî eğitim müdürlüklerine yapılır. tirazı değerlendiren millî eğitim müdürlüklerince denetlemeye yetkili iki görevliye denetim ve değerlendirme yaptırılır. Bu yetkililerin değerlendirmeleri esas ve kesin değerlendirme olarak kabul edilir.

16 552 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz letişim Kuruluşlarına Bilgi Verilmesi Madde 32- Bilişim teknolojisi başta olmak üzere çevredeki iletişim araçlarından olabildiğince yararlanılır. millî eğitim müdürleri, yaygın eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısışube müdürleri ve merkez müdürleri yorum ve demeç içermeyen ve sadece merkez, bağlı birimler ile faaliyetleri tanıtımla sınırlı olmak kaydıyla kitle iletişim kuruluşlarına ayrıca bir izne bağlı olmaksızın bilgi verebilirler. Bilgi verme işlemi sonrasında bir üst amir sözlü veya yazılı olarak mutlaka bilgilendirilir. Tabela ve evhalar Madde 33- Merkez, eğitim odası, kurs merkezi, kurs yeri, atölye ve derslikler, sınıflar ile diğer yerlere asılacak tabela ve levhalar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda düzenlenir. Çocuk Bakım ve ğitim Odaları Oluşturulması Madde 34- Şartları uygun olan merkezlerde kursiyerlerin kursa devam ettikleri süre içerisinde çocuklarının yararlanabileceği çocuk bakım ve eğitim odaları oluşturulur. Çocuk bakım ve eğitim odalarında çocuk gelişimi alanında en az lise düzeyinde eğitim almış uzman ve usta öğreticiler ile eğitim almış yardımcı elemanlar görevlendirilir. Bu düzenlemede sağlık, hijyen ve benzeri konularda gerekli önlem alınır. Çocuk bakım ve eğitim odası en az 5 en fazla 20 çocuk ile oluşturulur. Çocukların beslenme ve bakım işlemleri dersleri aksatmadan anneler tarafından yapılır. Beslenme ihtiyaçları kendilerince karşılanır. Müdür Yardımcılarının Görev bölümleri Madde 35- Merkezlerde görevli Müdür Başyardımcısı ile müdür yardımcıları yönetmelikte belirlenen görev ve yükümlülükleri yerine getirir. Müdür başyardımcısı atanmamış merkezlerde müdür başyardımcısının görevleri müdür tarafından, iki müdür yardımcısının görev yaptığı merkezlerde eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ile program geliştirme çalışmaları bir müdür yardımcısı, yönetim ve bütçe işleri diğer müdür yardımcısı tarafından yürütülür. Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan merkezlerde görevli teknik müdür yardımcısı müdür tarafından uygun görülecek diğer bir yönetim görevini de yürütür. Merkezdeki tüm müdür yardımcısı norm kadrolarına atama yapılmış ise teknik müdür yardımcısı dışındaki dördüncü müdür yardımcısına okuma- yazma kursları, kurs dışı eğitsel faaliyetler ya da proje ve -G çalışmalarından uygun görülenleri yürütme görevi verilir. Mazeret ınavları Madde 36- Kursa düzenli olarak devam edip başarısız olanlar ile geçerli mazeretinden dolayı kurs dönemi sonunda yapılan sınava katılamayanlara, kursa tekrar devam etmeksizin üç defa sınava girme hakkı tanınır. Merkezler imkan ve şartlara göre bu durumda olanlara 30 gün içerisinde sınav düzenleyebileceği gibi aynı alandaki bir başka kursun sonunda yapılacak sınava katılmalarını sağlayabilir. yrıca kişiler, kursa devam ettiği merkezlerde sınava girebileceği gibi bir başka merkezde düzenlenen aynı alandaki kursun sonundaki sınava da girebilir. Kulüp Çalışmaları Madde 37- Merkezler kendi hedef kitle, katılımcı şartları, faaliyet türleri, uygulama farklılıkları ve benzeri konumlarını dikkate almak kaydıyla yönetmelikte belirtilen hükümler doğrultusunda kulüpler kurar. Kulüplerin ilk oluşumu merkez müdürlüğünce görevlendirme ile gerçekleştirilir. Kulüplerin kuruluşu, yönetim kurulu, yönetim kurulunun seçimi ve yönetim kurulunun görevleri, yönetim kurulunun toplanması, yürütülecek faaliyetler, üyelik şartları ve üye olma esasları, tutulacak defter ve dosyalar, kararlar, bütçe, gelir ve giderlere ile benzeri işlemler Okul por Kulüpleri Yönetmeliği ile Millî ğitim Bakanlığı lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları osyal tkinlikler Yönetmeliği hükümleri paralelinde Genel Müdürlükçe düzenlenir. Kulüp yönetim kurulu başkanı 18 yaşından küçük olamaz. Kulüpler ile ilgili aidat, bağış ve diğer nakdi gelirleri okul aile birliğinin açılacak ayrı hesabına yatırılır. Harcamalar usulüne göre yapılır. Kulübün bankadaki okul aile birliği özel hesabından para çekme işlemi ilgili müdür

17 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 553 yardımcısı ve kulüp başkanı tarafından iki imza karşılığında yapılır. Merkez müdürlüğüne okul aile birliği yoluyla yapılan gönüllü nakdi bağış ve katkıların %10 u kulüp çalışmalarında kullanılır. Çok maçlı alonların Tahsisi Madde 38- Merkezlere ait çok amaçlı salonlar, Millî ğitim Bakanlığına Bağlı Halk ğitimi Merkezlerine it Çok maçlı alon ve Müştemilâtını Kullanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda tahsis edilir. Bina, tesis ve diğer eklentilerin tahsisinde de aynı yönerge hükümleri uygulanır. iğer esmi, Özel ve Gönüllü Kuruluşlarca Ücretsiz çılacak Kurslar Madde 39- iğer resmi, özel ve gönüllü kuruluşlarca ücretsiz olarak açılacak kurslarda Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Vakıflar, ernekler ve Meslek Odaları Tarafından Millî ğitim Bakanlığının enetim ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak çılacak Yaygın ğitim maçlı Kurslar Yönergesi hükümlerine göre hareket edilir. Bu yönerge kapsamında açılacak kurslarla ilgili olarak ayrıca işbirliği protokolleri imzalanmaz. Halk ğitimi Plânlama Komisyon Toplantıları Madde 40- Halk ğitimi Plânlama Komisyonu toplantıları yönetmelikte yer alan usul esaslara göre belirtilen dönemlerde gerçekleştirilir. Toplantı sonunda alınan kararlar k- 16 daki örneğe uygun şekilde özet haline getirilir. lgili makamın onayına sunulur. Büyükşehir Belediye Başkanları ile diğer il, ilçe ve belde belediye başkanları ililçe halk eğitimi plânlama ve iş birliği komisyonlarının tabiî üyesidirler. lçe halk eğitimi plânlama ve iş birliği komisyonunun sekreterya görevini merkez müdürü yapar. Toplantı karar tutanağında katılımcıların konuşma, görüş, öneri ve temennilerine yer verilmez. adece uygulamaya dönük kararlar yazılır ve özelliğine göre mülki amirin onayına sunulur. l Halk ğitimi Plânlama Komisyonu ile l Halk ğitimi Plânlama ve iş birliği komisyonu toplantı kararlarının valilik onayından sonraki birer suretleri 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe sunulur. ş Birliği Protokollerinde Yapılan düzenleme Madde 41- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle; iş birliği protokollerinin dayanak maddesindeki Yaygın ğitim Kurumları Yönetmeliğine yapılan atıflar Millî ğitim Bakanlığı Yaygın ğitim Kurumları Yönetmeliğine yapılmış sayılır. Bakanlık ve yerel düzeyinde imzalanan iş birliği protokollerindeki Halk ğitimi Başkanlığı ve Başkanlık ifadelerine yapılan atıflar yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısışube müdürüne yapılmış sayılır. ynı şekilde yönetmelik ve bu yönergede geçen yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısışube müdürü ifadesi 222 sayılı lköğretim ve ğitim Kanununun 78 inci maddesindeki Halk ğitimi Başkanlığının karşılığı olarak kabul edilir. YC BÖÜM on Hükümler Yürürlük Madde 42- Bu yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 43- Bu yönerge hükümlerini Millî ğitim Bakanı yürütür.

18 554 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz K-1 :.. Ç :.. MKZ I :. HB ÖĞTM YIKÖM ÇIŞM PI Çalışmanın yapılacağı dönem ıra o Çalışma Yapılacak Yer Tarih Öğretmenuzman ve usta öğreticigönüllü öğreticinin adı ve soyadı Branşı çıklamalar (varsa) ayı :... Konu : HK ĞTM MKZ MÜÜÜĞÜ ehber öğretmen. Tarafından ayında gerçekleştirilecek rehberlik çalışması ile ilgili planlama çizelge hâlinde sunulmuştur. Olurlarınıza arz ederim. Müdür BaşyardımcısıYardımcısı.... O U Müdür

19 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 555 K-2 HB ÖĞTM GÜÜK ÇIŞM POU ÖĞTMUT ÖĞTC I OYI BŞI HBK ÇIŞMII YPIIĞI Y TH KIM HFTIK ÇIŞM Ü KYITI KUY YII H ÖC HBK ÇIŞMI YPIIP YPIMIĞI K T KUU TOPM Ü KU BII FZK UUMU Yapılan ehberlik Çalışması : üşünceler :.... ehber Öğretmen mza OT: ki suret tanzim edilecek, bir sureti öğretmenusta öğreticinin plan defterine yapıştırılacaktır.

20 556 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz T OUĞU ÖM :. K-3 HB ÖĞTM YIK ÇIŞM POU (özet) ıra o Çalışma Tarihi Öğretmenuzman ve usta öğreticigönüllü öğreticinin adı ve soyadı Branşı Kurs Yeri Yapılan Çalışma (özet) Plana alındığı hâlde gerçekleştirilemeyen çalışma ve gerekçesi ncelendi Tanzim den Müdür BaşyardımcısıYard. ehber Öğretmen Uygundur Müdür ot: Müdür Baş yardımcısı öğretmenuzman ve usta öğreticigönüllü öğreticinin aylık çalışma çizelgesini dikkate alarak rehber öğretmen günlük çalışma raporunu karşılaştıracaktır.

MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (ARANAN ŞARTLAR) BAŞVURU KLAVUZU

YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (ARANAN ŞARTLAR) BAŞVURU KLAVUZU YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (ARANAN ŞARTLAR) BAŞVURU KLAVUZU 2015-2016 1 HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN UYGULANMASINA

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Yöneticiler Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 76 (1) Müdür, Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı

Yöneticiler Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 76 (1) Müdür, Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı Yöneticiler Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 76 (1) Müdür, Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı kalarak millî eğitimin genel amaçları ile okul veya kurumun

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DĠġ PROTEZCĠLĠĞĠ DALINDA KALFALIK BELGESĠ SAHĠPLERĠNE DĠġ PROTEZ TEKNĠSYENLĠĞĠ MESLEK BELGESĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK DiĢ Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine DiĢ Protez Teknisyenliği

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenler

İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenler İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenler Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları MADDE 86- (1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon eğitimi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SML Uygulama Yönergesi

SML Uygulama Yönergesi SML Uygulama Yönergesi SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : KASIM 2009/2626 (12/10/2009 tarihli ve 174 sayılı TTK Kararı ) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci T.C. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS - 2016 http://dortyol.meb.gov.tr/

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi Yönergeyle; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ESENLER BELEDĠYESĠ SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ANNE ÇOCUK OYUN MERKEZĠ ÇALIġMA USÜL VE ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞINDAN DUYURULUR ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 24 Kasım 2015 tarihli, Sayı; 12229819-000-E.6169 sayılı ve Geçici

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU Başvuru formunu doldurmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci Başvuruların Yapılacağı

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KLAVUZU AĞUSTOS-EYLÜL-2015 İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Web Sayfası Başvuru Süresi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS 2015 http://suluova.meb.gov.tr Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/22 14/02/2013 KARAR NO: 2013/22 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJE DERSLERİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJE DERSLERİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJE DERSLERİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mimarlık Fakültesi Proje Dersleri Uygulama ve

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL DERSHANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL DERSHANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL DERSHANELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.10.2009/27383 Tebliğler Dergisi : KASIM 2009/2626 Resmi Gazete: 14.04.2011/27905 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİM YÖNERGESİ

SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİM YÖNERGESİ SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 SPOR KONDİSYONERLİĞİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı sporcuların performans

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde ve yurt dışında yerli

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 25 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29397 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Bilim ve Toplum Faaliyetlerine ilişkin olarak, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-kilavuzu

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-kilavuzu T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-kilavuzu 2015 2016 Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün

Detaylı