T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MÎ ĞTM BKIĞI TBĞ G YYIM BŞKIĞIC Y B ÇIKII lk Çıkış Tarihi: CT: 69 TMMUZ 2006 YI: 2586 TM V TBY KUUU BŞKIĞI Karar ayısı : 301 Karar Tarihi : Konu : Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları ve ğitim raçları Yönetmeliğinde eğişiklik Yapılmasına air Yönetmelik Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları ve ğitim raçları Yönetmeliğinde eğişiklik Yapılmasına air Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. oç.r.hüseyin ÇK Millî ğitim Bakanı Merdan TUF Kurul Başkan V. azım rfan TIKUU Füsun KÖK ecati CBK Hüseyin lp BOYK Merdan TUF r. Veli KIIÇ hmet ÖMZ Zübeyir YIMZ r. Muammer YIIZ Prof. r. li lker GÜMÜŞ Ömer ÖZC hmet rgun BÜK brahim BÜK Halil ŞICI

2 538 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz MÎ ĞTM BKIĞI KTPI V ĞTM ÇI YÖTMĞ ĞŞKK YPIMI YÖTMK M tarihli ve sayılı esmî Gazete de yayımlanan Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları ve ğitim raçları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) nolu alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1) Baskıya hazır nüshanın 2 (iki) adedi, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitapları ile birlikte takım halinde incelenmek üzere her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında Başkanlığa teslim edilir. ncak hangi ders kitaplarının öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabı ile birlikte takım halinde verileceği Yönergede belirtilir. ers kitabının yeniden yazımını gerektiren program değişikliklerinde; baskıya hazır nüshaların incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurusu, incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlardan ders kitabı olarak kabul edilenlere ait listenin Tebliğler ergisinde duyurulması ile ilgili takvim, Kurul kararı ile bu Yönetmelikte belirtilen sürelere uyulmaksızın belirlenebilir. 2) ralık ayının 15 inci iş gününe kadar Kurulca kabul edilen, okutulma süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının listesi, Tebliğler ergisinde yayımlanmak üzere ralık ayının son iş gününe kadar aire Başkanlığına gönderilir. M 2 ynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 22- Yazar ve Yayınevi Yetkilileri; a) çinde bulunan yılın ralık ayından önce Kurulca kabul edilen veya okutulma süresi devam eden ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, ralık ayının ilk haftasının son iş gününe kadar, b) ralık ayının 15 inci iş gününe kadar Kurulca kabul edilen ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi için, ralık ayının son iş gününe kadar, aire Başkanlığına başvuruda bulunurlar. Kabul edilen ders kitaplarının adları, yazarıyazarları, varsa yayınevi adları ve fiyatları ile birlikte en geç takip eden yılın Ocak ayının ilk on günü içinde Tebliğler ergisinde yayımlanır. M 3- ynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir. GÇC M 9- Bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin, a) 1 inci maddesinde yer alan Ocak, Şubat ve Mart aylarında ibaresi, ğustos ve ylül aylarında olarak; ralık ayının 15 inci iş gününe kadar ibaresi 2007 yılının Şubat ayının 15 inci iş gününe kadar olarak; ralık ayının son iş gününe kadar ibaresi 2007 yılı Şubat ayının son iş gününe kadar olarak, b) 2 inci maddesinin (a) bendinde geçen ralık ayından önce ibaresi 2007 yılının Şubat ayından önce olarak; aynı bentte yer alan ralık ayının ilk haftasının son iş gününe kadar ibaresi 2007 yılı Şubat ayının ilk haftasının son iş gününe kadar olarak, c) 2 inci maddenin (b) bendinde yer alan ralık ayının 15 inci gününe kadar ibaresi 2007 yılı Şubat ayının 15 inci gününe kadar olarak; aynı bentte yer alan ralık ayının son iş gününe kadar ibaresi 2007 yılı Şubat ayının son iş gününe kadar olarak, ç) 2 nci maddenin son fıkrasında geçen Ocak ayının ilk on günü içinde ibaresi 2007 yılı Mart ayının ilk on günü içinde olarak uygulanır. Yürürlük M 4 Bu Yönetmelik, tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme M 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî ğitim Bakanı yürütür.

3 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 539 MÎ ĞTM BKIĞI OU ÖĞTM ÇM V TMI ŞK YÖTMĞ GÇC M KM YÖTMK M 1 (1) Bakanlık Makamının tarihli ve sayılı Onayı ile Yürürlüğe konulan Millî ğitim Bakanlığı nadolu iseleri Öğretmenlerinin eçimi ve tamalarına lişkin Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GÇC M 1- Her türdeki resmî nadolu liselerinin eğitimöğretim yılı öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, bu Yönetmelik kapsamında bulunan alanlardan Bilgisayar ve meslek dersleri öğretmenleri seçme sınavına alınmadan, öğretmenlerin hizmet puanları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre, diğer alan öğretmenliklerine ise seçme sınavı sonucuna göre atamalar yapılır. ncak, nadolu Güzel anatlar iselerinin Müzik ve esim şesimgörsel anatlar öğretmenliğine atanacaklar ayrıca uygulama sınavına alınırlar. Yürürlük M 11- (1) Bu Yönetmelik onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme M 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî ğitim Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Tebliğler ergisi Tarihiayısı : ralık 2507 KOKU ÖĞTM ĞIK V OY YIM IĞI OY YIM YÖTMĞÎ 20 C M ĞŞTM YÖTMK M 1- (1) tarih ve 2195 sayılı Tebliğler ergisi nde yayımlanan lkokul Öğretmenleri ağlık ve osyal Yardım andığı osyal Yardımlar Yönetmeliği nin anıştay 10. airenin tarih ve sas, Karar sayılı Kararı ile iptal edilen 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. M 20- (1) tarihli ve 4357 sayılı Kanun un 11 inci maddesinde belirtilen üyelikler kapsamındaki görevlerinden her ne şekilde olursa olsun ayrılmaları nedeniyle üyeliği sona erenlerin ödedikleri aidatların toplamı, en az beş yıl aidat ödemiş olmaları hâlinde yüzde elli fazlasıyla birlikte kendilerine iade edilmek suretiyle tasfiye edilir. M 2- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. M 3- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî ğitim Bakanı yürütür.

4 540 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz ÇIKIK V YYGI ĞTM G MÜÜÜĞÜ BĞI HK ĞTM MKZK YÖTC IŞI GÖV Ğ PO GÖV, YTK V OUMUUKI BG V ĞM ŞK YÖG BC BÖÜM maç, Kapsam, ayanak ve Tanımlar maç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî ğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın ğitim Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerindeki yöneticiler dışında görevli diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile belge ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönerge, halk eğitimi merkezlerindeki yöneticiler dışında görevli diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile belge ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları kapsar. ayanak Madde 3- Bu Yönerge tarih ve sayılı esmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 1739 sayılı Millî ğitim Temel Kanunu ile tarih ve sayılı esmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî ğitim Bakanlığı Yaygın ğitim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen ; Bakanlık : Millî ğitim Bakanlığını, Genel Müdürlük : Çıraklık ve Yaygın ğitim Genel Müdürlüğünü, Yaygın ğitim : Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümünü, Millî ğitim Müdürlüğü : llçe millî eğitim müdürlüklerini, Yaygın ğitimden orumlu Müdür YardımcısıŞube Müdürü : Yaygın eğitim hizmetlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünü, Merkez : Yaygın eğitim etkinliklerini yürüten halk eğitimi merkezlerini, iğer Kurum ve Kuruluşlar : Halk eğitimi merkezlerinin gözetiminde veya iş birliğinde kurs açan diğer resmî ve özel kurumkuruluşlar, belediyeler, meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve gönüllü kuruluşları, ğitim Odası : Merkezlere bağlı olarak belde, köy ve mahallelerde açılan sabit eğitim yerlerini, Kurs Merkezi : Merkezlere bağlı olarak sabit veya geçici binalarda ve bünyesinde birden fazla kursun açıldığı kurs merkezlerini, Kurs Yeri : Merkezlere bağlı olarak mahalle, köy, belde, ilçeil merkezlerinde herhangi bir alandalda kurs faaliyeti yapılan sabit veya geçici bina, salon ve benzeri yerleri, Kurs : Halk eğitimi merkezleri ve eğitim odaları ile halk eğitimi merkezlerinin denetim ve gözetiminde diğer kurum ve kuruluşlar tarafından halka açık ücretsiz olarak açılan okumayazma, meslekî ve teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kursları, Meslek Kursları : 3308 sayılı Meslekî ğitim Kanununa dayalı olarak açılan ve kurs süresince kursiyerlerin, çırak öğrencilerin haklarından yararlandırıldığı meslek kurslarını, Meslekî ve teknik kurslar : Meslekî ve teknik eğitim görme imkânı bulamayan kişileri; hayata ve mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, aktif bir üretici duruma getirmek, bir iş yerinde çalışacak veya kendi iş yerini kuracak bilgi, beceri sahibi yapmak, bir meslek dalında çalışanları ise yeniliklere hazırlamak için meslek kursları statüsü dışında düzenlenen kursları,

5 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 541 Kurs ışı ğitsel tkinlik : Merkez, eğitim odası, kurs merkezi ve kurs yerlerinde kurslara kayıtlı ve kayıtsız tüm kişilerin katılımına açık olarak düzenlenen toplantı, yarışma, sergi, panel, gezi, sempozyum, festival, fuar ve benzeri kurs dışı eğitsel etkinlikleri, Müdür : Halk eğitimi merkezi müdürünü, l ProjeProgram ehberi : Ulusal düzeyde veveya ikili anlaşmalar doğrultusunda yürütülecek projeprojelerin il genelinde uygulaması, alanda çalışan öğretmenlerin eş güdüm ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu olan rehber öğretmen ve kadrolu usta öğreticiyi, Müdür Başyardımcısı : Merkezde görevli müdür başyardımcısını, Teknik Müdür Yardımcısı : Bünyesindeki döner sermaye işletmesinden dolayı halk eğitimi merkezi ve akşam sanat okulu niteliği kazanan merkezlerdeki döner sermaye iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısını, Müdür Yardımcısı : Merkezde görevli müdür yardımcısını, ehber Öğretmen : Merkezde görevli rehber öğretmeni, tölye Şefi : Merkezde görevli atölye şefini, osyal Hizmet Uzmanı : Merkezde görevli sosyal hizmet uzmanını, Öğretmen : Merkezde görevli öğretmeni, Uzman ve Usta Öğretici : Merkezde kadrolu öğretmen ve kadrolu usta öğretici sayısının yetersiz olduğu durumlarda ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen resmi görevi olan olmayan kişiler arasından ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğreticilik niteliğine sahip kişiyi, Gönüllü Öğretici : Uzman ve usta öğretici niteliklerini taşımak şartıyla merkezlerce düzenlenecek kurslarda bir karşılık beklemeden gönüllü olarak görev yapacak kişileri, iğer Personel : Görevleri bu Yönergede belirtilmemiş personeli, Kulüp : Merkez hizmetlerinin verimini artırmak için hizmetin önemine inanmış, bilgi ve becerisinden yararlanılabilecek, kurslara kayıtlı olan ve olmayan gönüllü kişilerden oluşturulmuş çalışma gruplarını, Okul-ile Birliği : Merkez ile aile arasındaki bütünleşmeyi ve iş birliğini sağlamak amacıyla yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğretici ile 18 yaşından küçük kursiyerlerin velileri ile halk eğitimi konusunda deneyimli ve gönüllü kişilerden oluşan birliği, Yönetmelik : 14 Şubat 2006 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî ğitim Bakanlığı Yaygın ğitim Kurumları Yönetmeliğini, ertifika : Kursları başarı ile tamamlayanlara verilen belgeyi Belge : eminerlere katılanlara verilen katılım belgesini ifade eder. KC BÖÜM ğitim-öğretim ve osyal Hizmet Görevlileri ehber öğretmen Madde 5- Merkezde görevli aday öğretmenöğretmenler, ücretli uzman ve usta öğreticiler ile gönüllü öğreticilere, eğitim programları ile ilgili pedagojik rehberlik yapmak üzere en az 20 kurs için bir rehber öğretmen görevlendirilebilir. Kurs sayısının o öğretim yılı içerisinde en az 10 a düşmesi durumunda millî eğitim müdürünün teklifi, mülki amirin onayı ile görevine devam edebilir. ehber öğretmen; merkezde görevli; bedence sağlıklı ve yolculuk yapmasına engeli olmamak şartıyla öncelikle yüksek öğretim kurumlarının halk eğitimi ile ilgili alanlarından mezun olup en az üç yıl süreyle öğretmenlik yapmış ya da bu alanda yüksek lisansını tamamlamış öğretmenler arasından seçilir. Bu nitelikte öğretmen bulunmadığı takdirde, merkezin kadrolu öğretmeni olup, meslekî ve teknik öğrenim veren ya da görevlendirileceği alanda bir yüksek öğrenim kurumundan mezun ve en az beş yıl öğretmenlik yapanlar arasından belirlenir ve görevlendirilmesi mülkî amirlikçe yapılır. Kurs sayısının azalması durumunda görevlendirme onayı iptal edilen rehber öğretmenler asıl alanında öğretmenlik görevini sürdürür. ehberlik çalışmaları ise müdür yardımcısıyardımcıları tarafından yürütülmeye devam edilir.

6 542 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz ehber öğretmenler; a) Program geliştirme çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı ile sürekli iş birliği yapar, hizmetin özelliğine göre aynı iş birliğini diğer müdür yardımcıları ile de sağlar. b) Hazırlanan programların uygulanışında, uygulayıcılara rehberlik eder. c) Programın il düzeyinde uygulanışında belirli bir süre uygulayıcısının yanında bulunur ve etkinliği birlikte yürütür. d) Programların uygulanışında karşılaşılan güçlükleri belirler ve çözüm yollarını araştırır, günlük plân ve ünitelendirilmiş yıllık plânlarının hazırlanmasında yardımcı olur. e) lgili müdür yardımcısı ile birlikte uygulanmakta olan programları yerinde takip eder, sınavlarla ilgili soru hazırlama, sınav yapma, ölçme ve değerlendirme konularında rehberlik yapar. f) Program uygulamasına geçilmeden önce, seçilen yerin uygulanacak olan programa uygun olup olmadığını belirler. Gerekirse öğretmen, uzman ve usta öğreticilerle birlikte yeni kurs yerlerinin bulunmasına çalışır. g) Uygulanmakta olan programla ilgili yöre halkına zaman zaman aydınlatıcı bilgiler verir, eğitime katılmada engelli olanların engellerinin kaldırılması yönünde ilgililerle iş birliği yapar. h) ğitimde kullanılacak araç-gereç, makine ve benzeri eşyayı öğreticiye tanıtır ve bunların kullanımındaki teknik özellikler hakkında bilgi verir. ı) Uygulanan eğitim programının sonucu hakkında çevre araştırması yapar ve alınacak sonuçlara göre destekleme programları hazırlamak için müdürlüğe öneride bulunur. j) ğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarında bulunur ve ilgili müdür yardımcısı ile sürekli iş birliği yapar. k) ğitim odaları yönetim komisyonu çalışmalarında rehberlikte bulunur. l) l halk eğitimi plânlama komisyonu üyeliğine seçildiğinde toplantılara ve çalışmalara katılır, verilen görevleri yapar. m) Görevlendirme onayı doğrultusunda rehberlik çalışmaları ile ilgili olarak her ayın başında k-1 deki örneğe uygun aylık çalışma planını hazırlar ve müdürün onayına sunar, günlük olarak yaptığı rehberlik çalışmalarını k-2 deki örneğe uygun günlük rapor defterine yazar. Bir ay boyunca yapmış olduğu çalışmalarını ay sonunda k-3 deki örneğe uygun aylık çalışma raporu hâline getirerek müdürün görüşlerine sunar. n) ehber öğretmenler asıl görevlerini aksatmamak şartı ile merkezde bulundukları sürece, ilgili mevzuatın belirlediği ölçüde ücretli ek ders görevi alabilirler. o) Merkezin bulunduğuhizmet sunduğu toplum kesimini bilgilendirme, yöneltme ve motivasyon çalışmalarını düzenler. Halk eğitimi etkinliklerine katılanlara test uygulama, verilen eğitim ve kurum başarısı hakkında değerlendirme çalışmaları yapar. tölye şefi Madde 6- Merkezlerin, bölüm, atölye ve tesislerinin yönetimi, atölye şeflerince yürütülür. tölye şefliklerine, lisans eğitimi almış atölye ve meslek dersi öğretmenleri arasından merkez müdürünün önerdiği adaylardan valilikçe atama yapılır. Kurumda görevli lisans eğitimi almış atölye ve meslek dersi öğretmeni bulunamadığı takdirde; yüksek öğrenim görmüş atölye ve meslek dersi öğretmenleri arasından atama yapılabilir. Merkezlerde açılacak bölüm, atölye ve tesis türleri, halk eğitimi merkezi plânlama komisyonunun kararı doğrultusunda belirlenir ve valilik onayı ile gerçekleştirilir. tölye şeflerinin görevleri şunlardır; a) Biriminde bulunan bina, eşya, makine, alet, avadanlık ve malzemelerin bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanmaya hazır hâlde bulundurulmasında birinci derecede sorumluluk taşır. b) orumluluğundaki atölyenin, mevzuat hükümlerine göre tutulması gereken defterlerini tutar, gerekli evrakı hazırlar ve kayıtlarını yapar. c) Birimin ihtiyacı olan araç-gerecin zamanında temin edilmesi için ilgililerle iş birliği yapar.

7 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 543 d) ş kazalarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını ve bunların ilgililerce uygulanmasını sağlar, e) Uygulamalı eğitimde kursiyerlere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını ve bu çalışmaların, programların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yürütülmesini sağlar. f) orumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri emirlere göre yürütür. l projeprogram rehberi Madde 7- Merkezlerce, ulusal ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek programprojelerin il genelinde uygulanması, alanda çalışan öğretmenlerin eşgüdüm ve rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere her ilde ihtiyaca göre il projeprogram rehberi görevlendirilebilir. l projeprogram rehberleri, merkezlerde görevli rehber öğretmenlerin tüm özlük haklarına sahiptir. l projeprogram rehberleri için ilgili proje kapsamında Genel Müdürlükçe düzenlenen yetiştirme eğitiminden geçmiş olma şartı aranır. l ProjeProgram rehberinin görevleri şunlardır; a) Projelerle ilgili programların düzenlenmesi için alan araştırması çalışmalarını yapar ve bu konudaki diğer çalışmalara katılır. b) Programa katılımı sağlamak için tanıtıcı çalışmalar yapar. c) Programda görevli öğretmenkadrolu usta öğreticilerle eş güdümü sağlar. d) Çalışmaları izler, değerlendirir ve problemlerin çözümünde ilgililere yardımcı olur. e) Programla ilgili gerekli bilgi, belge, rapor ve benzeri evrakı düzenleyip program il sorumlusuna sunar. f) Program ililçe sorumlusunun görüşlerini de almak kaydıyla çalışma planını hazırlar. g) Yıllık çalışma programını hazırlar ve programı ililçe sorumlusuna sunar. h) Programla ilgili diğer görevleri yapar. Öğretmen Madde 8- Merkezlerce açılan kurslarda görev yapmak üzere yeterli sayıda öğretmen görevlendirilir. Öğretmenler alanlarına göre diğer örgün ve yaygın eğitim kurum ve kuruluşlarındaki görevli öğretmenlerin hak ve sorumluluklarına sahiptir. Öğretmenin görevleri şunlardır; a) Kurumdaki eğitim-öğretim ve üretim etkinliklerini daha etkili kılmak için kurum ve çevre arasında verimli ilişkiler kurulmasına yardımcı olur. b) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planlarını hazırlar, derslere hazırlıklı girerler, konuların işlenmesinde kursiyerlerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini, eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü imkânlardan yararlanmalarını sağlar. c) ğitim-öğretimde kursiyerlerin kişisel çalışmaları yanında, grup içinde uyumlu biçimde çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir, yerine göre kurum ve çevredeki atölye, fabrika, iş yerleri, ticarî, ekonomik, turistik ve malî kurumlar ile işletmelerden, eski eserler, kitaplıklar, müzeler ve laboratuvarlardan bir plan ve program çerçevesinde yararlanmalarını sağlar, bunun alışkanlık hâline getirilmesine özen gösterir. ç) Yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, uygulama ve benzeri çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere yazarak imza eder. d) Her türlü eğitim-öğretim ve üretim çalışmaları ile uygulamalarda kursiyerlerin etkinliklerini devamlı ve yakından takip eder, gerekli rehberliği yapar. e) Yönetimce düzenlenecek nöbet çizelgesine göre nöbet tutar. f) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eder, bunları kurumun amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğretime aktarır, kursiyerlerin meslekî konuda çevre ile ilişki kurmalarını sağlar. g) Kursiyerlerin yaptıkları deney, temrin, iş ve uygulamalarda tüketilen gerecin bir listesini yaparak ilgililere verir.

8 544 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz ğ) Merkezde yapılan iş ve hizmet çalışmalarının beklenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar. h) Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakımını, onarımını ve uygun biçimde kullanılmasını sağlar, bu konuda kursiyerlere rehberlik yapar. ı) Tebliğler ergisini okur ve imzalar. i) ğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarına katılır, sorumlu müdür yardımcısına yardımcı olur. j) Müdürün görevlendirmesi durumunda, çevrede yaygın eğitim hizmeti yapan diğer kamu görevlileri ile iş birliği içinde hazırlanacak programlar için yöre halkının istek ve ihtiyaçlarını belirler ve ilgili müdür yardımcısına sunar. k) Görevleri ile ilgili tüm belge ve istatistikleri tutar ve program bitiminde ilgili müdür yardımcısına teslim ederler. l) erslerin başlamasından en az on beş dakika önce görev yerinde bulunur, dersliği öğretime hazırlar ve sınıfın yoklamasını yaparlar. m) evlet memurları kılık-kıyafet mevzuatı hükümlerine uyar. n) Özel eğitim gerektiren kursiyerlerin yetiştirilmesi için önlem alır. o) Kulüp danışman öğretmenliği görevlerini yürütür. ö) öner sermaye işlerinde görevlendirildiğinde atölye ve meslek dersleri programları ile diğer öğretim programlarına uygun olarak bu işleri planlar ve yaptırır. p) Müdürün hazırlayacağı bir program doğrultusunda, mevzuatına uygun olarak aday öğretmenleri yetiştirir. r) ınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine getirir. s) nceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Kursiyerlerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlar ve sonucunu bir raporla kurum yönetimine bildirir. ş) Görevlendirildikleri komisyon ve kulüp çalışmalarına, millî bayram ile mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Yıllık çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar. öbet çizelgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı ile yürütür. t) lanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bunları eğitim ve öğretime yansıtır. Bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak halk eğitimi merkezi plânlama komisyonunda tartışılmasını sağlar. u) Kursiyerlerce yapılan deney, temrin, proje, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verir. öner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar. ü) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için atölye ve laboratuvar şefleri ile birlikte plan hazırlar. osyal hizmet uzmanı Madde 9- Merkezlerde; demokratik toplumda temel hak ve özgürlükler doğrultusunda insanın gelişmesine, yaşam kalitesinin yükseltilmesine, toplumsal etkileşim ve iş birliği mekanizmalarını harekete geçirerek bilimsel yaklaşımlarla yardımcı olan, insanın üretkenliğini ve yaratıcılığını harekete geçirerek yaşama ve gelişme şartlarını iyileştirmesine katkı sağlayan, lisans eğitimi görerek yetişen, meslekî etik, ilke ve sorumluluklara göre uygulamalar gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanları görevlendirilir. stek ve ihtiyaçlar doğrultusunda her merkez bünyesinde bir sosyal hizmet uzmanı görev yapar. ncak, nüfus yoğunluğu fazla olan ililçelerde mülkî amirin onayı ile iki sosyal hizmet uzmanı çalıştırılabilir. osyal hizmet uzmanının görevleri şunlardır; a) Halk eğitimi merkezlerince düzenlenen programlara, merkezin çevresindeki yetişkinlerin katılım seviyelerini artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapar. b) urum değerlendirme araştırmalarıyla halkın ilgi, istek ve beklentilerini belirleyerek düzenlenecek yeni programlara bilimsel dayanak ve veri tabanı oluşturur.

9 Temmuz Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi 545 c) Programlardan yararlanan yetişkinlerle görüşmeler yaparak eğitim süreci içinde kişisel, ruhsal, sosyal ve eğitsel özelliklerini geliştirici sosyal destek programları yapar. d) Merkezin çevresindeki aileleri ziyaret ederek, hizmetlerin hedef kitlesini değerlendirir, aile profilini çıkarır, aile görüşmeleri yoluyla bilgilendirme çalışmaları yapar. e) ilelerin, sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden hayat standartlarını yükseltici programlara katılımlarını sağlar. f) ile bireylerini gelir getirici meslekî kurslara yönlendirerek ailelerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi amacına yönelik çalışmalar yapar. g) ile-çocuk eğitimi programlarının alan çalışmalarında görev alarak sosyo-ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan ailelerin programa katılımlarını sağlar. h) Merkezin içinde bulunduğu sosyal çevrede, halkla merkezin iletişimini geliştirme ve güçlendirme çalışmaları yapar. ÜÇÜCÜ BÖÜM Kadrolu Usta Öğretici, Uzman ve Usta Öğretici ile Gönüllü Öğretici Kadrolu usta öğretici Madde 10- Merkezlerde görevlendirilen kadrolu usta öğreticiler; ilgili mevzuat doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar. Kadrolu usta öğreticilerin başlıca görevleri şunlardır; a) Kadrolu usta öğreticilere, merkezdeki aynı alanda görevli öğretmenlerin aylık ve ek ders karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders görevi verilir. Kadrolu usta öğretici, mücavir alan içerisinde gerektiğinde birden çok kurs merkezinde görevlendirilebilir. b) Kadrolu usta öğreticilere kurs görevi verilemediği takdirde, görevli bulunduğu çevrede, merkez müdürlüğünün uygun göreceği plânlama, kursa hazırlık, program geliştirme, alan araştırmaları ve çevre inceleme görevi verilir. c) sıl alanlarında kurs açılamayan kadrolu usta öğreticilere, alanlarına yakın kurs dallarında görev verilir. lanında veya yan alanda da kurs açılamaması durumunda kurumun uygun hizmetlerinde görevlendirilir. Başka bir il emrine atanmaları durumunda, aynı esaslar doğrultusunda çalıştırılır. Uzman ve usta öğretici Madde 11- Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. k ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karşılanır. Kendi okulundakurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerdeki kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okulkurumların resmi çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirme, öğretmenin isteğine bağlıdır. Yukarıda nitelikleri belirtilenlerle ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir. Uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde genel şartlar; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

10 546 Millî ğitim Bakanlığı Tebliğler ergisi Temmuz c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile evletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, evlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. ngelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir. f) Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğunu belgelendirmek. Özel Şartlar: Merkezlerde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branşalan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre; a) ğitim fakültesi mezunu olmak. b) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından ve Yüksek Öğretim Komisyonunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak, c) lanında en az meslek lisesi mezunu olmak, d) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak, e) n az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak, f) n az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup alanındabranşında en az 800 saatlik belgeye sahip olmak. g) Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve kültürel değerlerin yaşatılması için yukarıdaki şartları taşıyan eleman bulunamaması hâlinde öğrenim durumu ve meslekî yeterlilik belgesi aranmaksızın çevresinde ustalığı kabul görmüş olması şartları aranır. Bunların dışındakiler için Genel Müdürlük görüşü alınır. Program geliştirme çalışmalarında görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerde yüksek öğrenim kurumlarının program geliştirme bölümlerinden mezun olma şartı aranır. lanında eğitim fakültesi mezunları ile daha önceki dönemyıllarda başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanların sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda diploma düzeyi, diploma başarı notu, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğim kurumlarında başarılı şekilde yapılan öğreticilik çalışmaları ve benzeri değerlendirmeler yapılır. n yüksek puandan başlamak üzere sıra ile görevlendirme yapılır. htiyaçtan fazla durumda olanlar yedek sırada bekletilir ve ihtiyaç olduğunda o öğretim yılı içerisinde görevlendirilir. Tüm bunlara rağmen uzman ve usta öğretici ihtiyacının karşılanamaması durumunda özel şartların (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler arasından öncelik sırasına göre seçme yapılır. Başvuru sayısı fazla olduğunda seçme işlemi sınavla yapılır. Uygulanacak programın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip ücretli uzman ve usta öğreticilerin sınavla tespitinde; a) Merkez müdürlerinin başkanlığında, yeterli sayıda branş öğretmeni ve diğer görevlilerden oluşan bir sınav komisyonu mülkî amirin onayı ile kurulur. Uygulamalı sınavlarda her branş için ayrı komisyon oluşturulur. b) ınavlarda yeterli sayıda öğretmen bulunamaması hâlinde en yakın örgün ve yaygın eğitim kurumlarından yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesi yapılır. c) ınavlar alanınbranşın özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 bölüm hâlinde yapılır ve her bölüm 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. d) Yazılı sınav; genel kültür, meslek bilgisi, formasyon ve mevzuat bilgisinden hazırlanacak sorularla çoktan seçmeli test tekniği veya kısa cevaplı klasik sınav şeklinde yapılır. e) Uygulamalı sınav; adaya, öğreticiliği alanında uzman ve usta öğreticilik için sahip olması gereken beceri seviyesini ölçmeye uygun olan ve komisyonca tespit edilen pratik çalışma yaptırılır.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı