Dr. Önder Arslan 1 Dr. Rainer Moog 2 PERİFERİK KAN KÖK HÜCRELERİNİN MOBİLİZASYONU VE GENİŞ HACİM LÖKOFEREZ İLE TOPLANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Önder Arslan 1 Dr. Rainer Moog 2 PERİFERİK KAN KÖK HÜCRELERİNİN MOBİLİZASYONU VE GENİŞ HACİM LÖKOFEREZ İLE TOPLANMASI"

Transkript

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Önder Arslan 1 Dr. Rainer Moog 2 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara 2 Essen Transfüzyon Tıbbı Enstitüsü, Almaya Tel: Anahtar Sözcükler Periferik kan kök hücreleri, mobilizasyon, geniş hacimli aferez, yan etkiler PERİFERİK KAN KÖK HÜCRELERİNİN MOBİLİZASYONU VE GENİŞ HACİM LÖKOFEREZ İLE TOPLANMASI ÖZET Hematopoietik kök hücre kaynağı olarak periferik kan kök hücrelerinin (PKKH) kullanımı son birkaç dekatta giderek artmış ve neredeyse kemik iliği naklinin yerini almıştır. Bu makale, PKKH mobilizasyonunu ve yan etkilerini özetlemektedir. Periferik kan kök hücrelerinin %0,05 inden daha azı, kararlı durum şartları altında CD34+ hücrelerdir. Kemoterapi, PKKH lerinde 5-15 katlık bir artışa yol açar. Kemoterapinin ve büyüme faktörlerinin birlikte kullanılması, CD34+ hücrelerini perifer lökositlerin %6 sına kadar arttırır. Allojeneik nakillerde PKKH mobilizasyonu için tek başına granülosit-koloni uyarıcı faktör (G-CSF) kullanılır. PKKH mobilizasyon başarısını etkileyen faktörler: yaş, cinsiyet, büyüme faktörünün tipi, büyüme faktörünün dozu ve otolog ortamda, hastanın tanısı, kemoterapi rejimi ve daha önceki radyoterapi kullanımıdır. Allojeneik kök hücre mobilizasyonunda, kas ve kemik ağrısı, en sık rastlanılan yan etkilerdir fakat analjeziklerin kullanımıyla genellikle tolere edilir. Dalak büyümesi ve rüptürü allojeneik donörlerde görülen ciddi bir komplikasyondur. Hasta total kan hacminin 4 katından fazlasının işlenmesi ile yapılan geniş hacimli aferez (GHA); mobilizasyon sonrası düşük CD34+ sayımlarına sahip hastalarda CD34+ hücre toplama verimini arttırmak için kullanılabilir ve bu durum, transplantasyon için daha yüksek CD34+ hücresi kullanımına olanak verir. 33

2 34 GİRİŞ VE TARİHÇE 1940 ve 1950 lerde hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, insanlarda progenitör hücre transplantasyonunun temellerini atmıştır. Bu çalışmalarda, hematopoietik hücrelerin kaynağı, kemik iliğiydi (Kİ) yılında insanlarda denenen ilk Kİ nakli başarısız oldu. Aynı yumurta ikizlerinden Kİ ile yapılan başarılı ilk transplant, 1959 yılında bildirildi (1). Malign olan ve olmayan birçok hastalıkta Kİ nakli kullanımı giderek arttı (2). Hematopoietik hücre transplantasyonunun ilkesi, yüksek dozda kemoterapi ve/ya da radyoterapi ile malign hücreleri yok etmek ve daha sonra otolog veya allojeneik kök hücrelerle Kİ nin yeniden rejenerasyonunu sağlamaktır yılında farelerin ve 1971 yılında insanların periferik kanında kök hücreler tespit edildi. (3,4) Aferez araçlarının geliştirilmesi, büyük sayıda PKKH toplamayı olanaklı hale getirdi (5-7) yılında, Goldman ve arkadaşlarının sitotoksik ilaçlarla veya sitotoksik ilaçlar ile birlikte tüm vücut radyoterapisi ve arkasından otolog PKKH infüzyonuyla tedavi edilen kronik myelositer lösemi blastik transformasyon gösteren altı hastanın sonuçlarını yayınladılar. Dört vakada, kan ve Kİ görünümleri, tipik kronik faz hastalığındakilere doğru hızla geriye döndürüldü ve böylece yazarlar, otograft görevi gören PKKH nin ömrü uzatmaya yardımcı olduğu yönünde sonuca vardılar (8). İki yıl sonra, Körbling ve arkadaşları, PKKH nin yoğun indüksiyon kemoterapisi sonrası ve arkasından ablatif transplantasyon sonrası kronik miyelositer lösemili hastalarda Philadelphia kromozomu negatif hematopoezi yeniden oluşturmanın mümkün olduğunu gösterdiler (9) lerin ortalarına kadar, akut nonlenfoblastik lösemili hastalarda başarılı PKKH transplantasyonu raporlarını, Burkitt lenfoma ve meme kanseri hastaları izledi (10-13). Ülkemizdeki ve kliniğimizdeki ilk otolog periferik kök hücre toplanması ve otolog kök hücre nakli 1991 tarihinde lenfomalı bir olguda yapılmıştır (14). PKKH ile yapılan ilk allojeneik transplant, 1989 yılında rapor edildi (15). Bu transplant, üçüncü remisyonda akut lenfoblastik lösemili 18 yaşında bir çocuğun HLA aynı yumurta ikizi donörünün Kİ toplamak için kendisinde genel anestezi uygulanmasını istemediği fakat PKKH bağışında bulunmayı istemesi nedeniyle yapıldı. PKKH, on aferez prosedürü yoluyla uyarılmamış donörden alındı ve infüzyondan sonra kapsamlı bir şekilde T hücresi azaltıldı. 27. günde alıcıda yapılan kemik iliği biyopsisi he üç seride de kimerizm gösterdi ancak hasta başka komplikasyonlar sebebiyle 32. günde öldü. Aynı donörden Kİ ile kimerizm başarısızlığı yaşayan bir hastada G-CSF ile mobilizasyondan sonra toplanan allojeneik PKKH kullanılarak yapılan başarılı bir nakil 1993 yılında rapor edildi (16). PKKH kullanımı ile yapılan başarılı allojeneik transplant uygulamaları 1995 yılından sonra daha yaygın hale geldi (17-19). Ülkemizdeki allogeneik periferik kök hücre kaynağı kullanılarak aplastik anemili bir olguda yapılan ilk uygulama ise kliniğimizde gerçekleştirilmiştir (20). Halen otolog nakillerin neredeyse tümü ve allojeneik transplantların birçoğu PKKH kullanılarak yapılmaktadır. Kİ ne kıyasla PKKH nin avantajı, genel

3 PERİFERİK KAN KÖK HÜCRELERİNİN MOBİLİZASYONU VE GENİŞ HACİM LÖKOFEREZ İLE TOPLANMASI 35 anesteziye ihtiyaç duymaksızın toplanabilmesidir. Kİ metastazlı hastalarda da otolog PKKH ile transplantasyon yapılabilir çünkü periferik kan kök hücre aferezi ile tümör hücreleri içermeyen toplama yapılabilmesi mümkündür (21). Ayrıca, PKKH hematopoietik ve immün fonksiyonlarını Kİ den daha hızlı bir şekilde eski haline getirir (10, 17, 18, 22-26). Bazı yazarlar, daha düşük enfeksiyon sıklığı, daha az ateşli gün sayısı, daha az sayıda kan ve trombosit transfüzyonu gereksinimi, daha az antibiyotik kullanımı ve yoğun bakım gerekliliğini ve dolayısıyla Kİ ne kıyasla azalan PKKH transplant maliyetlerini rapor etmişlerdir (27-29). PKKH Mobilizasyonu Periferik kan lökositlerinin %0,05 inden daha azının kararlı durum şartları altında CD34+ hücrelerdir ve takipte önemli bir parametredir. Transplantasyon için yeterli CD34+ hücre toplamak için CD34+ hücrelerinin kemik iliğinden periferik kana mobilize edilmesi gerekir. Büyüme faktörleri döneminden önce, 5-15 katlık bir PKKH artışına yol açan çoklu kemoterapi kullanılmaktaydı (30). Kemoterapinin ve büyüme faktörlerinin birleştirilmesi, CD34+ hücrelerini periferik kan lökositlerinin %6 sına kadar arttırmıştır (31,32). Allojeneik ortamda, sadece granülosit-koloni uyarıcı faktörün (G-CSF) kullanılması, yeterli hücre sayısının elde edilmesine olanak tanır (17-19). PKKH mobilizasyonunu etkileyen faktörler yaş, cinsiyet, büyüme faktörünün tipi, büyüme faktörünün dozu (bölünmüş doza karşı tek doz) ve otolog mobilizasyon için hastanın tanısı, kemoterapi rejimi ve önceki kemoterapilerin sayısı ve uygulanmış radyoterapilerdir (22,32-36). Allojeneik donörlerde, genç erkek hastalar ile daha yüksek CD34+ hücre verimi elde edilmiştir (35,37). PKKH mobilizasyonunda, glikozile olan ve glikozile olmayan G-CSF arasında karşılaştırma yapan çapraz tedavi çalışmalarında farlılıklar gözlemlendi (37,38). Tek dozluk bir G-CSF den ziyade bölünmüş dozda uygulamalar, sağlıklı donörlerde ve ayrıca hastalarda daha yüksek PKKH toplanmasını sağlamıştır (39,40). Dreger ve arkadaşları, hastanın carmustine (BCNU) ve melfalan gibi PKKH için toksik kurtarma rejimlerine maruz kalmasının PKKH verimini ve fonksiyonunu zıt şekilde etkileyen kritik bir faktör olduğunu belirledi (22). Bu nedenle, PKKH toplanması Kİ hasarı meydana gelmeden önce, hastalığın erken bir safhasında yapıldığında çok daha verimli olmaktadır. Büyüme faktörü uygulama bölgelerine göre yapılan bir karşılaştırmada (karın vs ekstremiteler) otolog kök hücre etkinliğinde bir farklılık saptanmamıştır. (41). Farklı kök hücresi mobilizasyon stratejileri vardır. Bunlar, myeloablatif olmayan fakat myelosupresif kemoterapileri, hematopoietik büyüme faktörleri (G-CSF) kullanımnı, granülosit-makrofaj-koloni uyarıcı faktörü (GM-CSF), interlökin (IL)-7, IL-12, kök hücre faktörü (SCF) ve Flt3 ligandı veya bunların kombinasyonunu, kemoterapi ve hematopoietik büyüme faktörlerinin birlikte kullanımını ve AMD3100 gibi yeni ajanların kullanımı ve kök hücre nişi manipülasyonlarını içerir. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

4 36 Geniş Hacimli Lökoferez (GHL) ile Toplama Geniş hacimde kanı hızlı kan akım oranlarında işleyebilme kapasitesindeki lökoferez ekipmanlarının gelişmesiyle, daha fazla hacimde kanın bir seferde işlenmesi olanaklı hale getirilmiştir. GHL, tek bir aferez sırasında ( ortalama 5 saatten fazla süre boyunca ) en az 3 misli kan hacminin (genellikle 15-35L) işlenmesini gerektirir. Bazı yazarlar, PKKH verimini arttırmak için GHL yi destekler (41-48). Hatta bazı yazarlar 35L ye varan kan hacmi işlemiştir (7,41). PKKH toplanmasının arttırılması aferez sırasında Kİ den kök hücrelerin mobilize edilmesiyle, açıklanmıştır (41). Bir çalışmada, GHL nin 1. gününde hastalar incenmiş. GHL sırasında önceden belirlenmiş eşit aralıklarda dört ardışık numune alınmıştır. 1. günde 1. numuneden 4. numuneye doğru %179 luk bir nispi artışla PKKH mobilizasyonu meydana geldiği gözlenlenmiştir. (7). Murea ve arkadaşları, GHL sırasında periferik CD34+ hücre sayımlarını incelemişlerdir.(48). Lökoferez öncesi ortalama (± SEM) 109,2 ± 29,5 CD34+/ μl değerinden başlayarak, 16L işlendikten sonra, 20,9 ± 6,0 CD34+/μL düzeyinde en düşük seviyeye ulaşıldı. Sürekli işlemeye rağmen, CD34+ hücre sayımları ;daha sonra meydana gelen 2 saatlik hafif bir artış gösterdi. Cassens ve arkadaşları, hastaların kan hacmini dört kat daha fazla işleyen, altı adet ardışık doldurulmuş alım torbalarında zamana ve hacme bağımlı CD34+ hücre verimini araştırdılar (49). CD34+ hücrelerinin yüzdesi, ilk üç torba için sabit kalırken, GHL nin başında ilk olarak %1,71 CD34+ hücresinden son olarak %1,34 CD34+ hücresine düştü (p = 0,02). Buradan; periferik kanda düşük miktarda CD34+ hücre bulunan hastaların, transplantasyon için yeterli sayıda PKKH elde etmesi için GHL nin tüm safhaları sırasında arttırılmış işleme hacimlerinden faydalanabilecekleri yönünde sonuca vardılar. Bojko ve arkadaşları, hastaların işlenmiş kan hacmini dört katından beş katına yükseltti ve CD34+ hücrelerinin verimine ilişkin ortalama %10 luk bir artış tespit etti (46). Kan akım hızı arttırılarak geniş kan hacimlerinin işlenmesi sağlandı. Bununla beraber, bu durum daha fazla antikoagülan tüketimi sonucu %33 e kadar artan sitrat reaksiyonlarını meydana getirdi (50). Öte yandan, Bolan ve arkadaşları, tek bir 25L aferezde; ardışık iki günlük 15L lik prosedürden daha az donör trombositopenisi ve yan etkisi olduğunu bildirdiler (51). 15L x 2 uygulamasındaki 10 donörden beşine karşı 25L uygulamasında 10 donörlerden birisinde işlem sonunda trombosit sayımları / μl altındaydı (trombosit sayımlarında düşüş oranı %53 vs %41, p = 0.02). Bojko ve arkadaşları, geniş hacimli lökoferezdeki trombosit sayımında, ortalama %50 düzeyinde bir düşüş gözlemlediler. Antikoagülan uygulaması ve birçok hastanın kalıcı kateter kullandığı göz önüne alındığında, bu duruma dikkat edilmelidir (46). Ayrıca, GHL de, serum elektrolitleri ve koagülasyon ölçümleri üzerindeki etkiler hesaba katılmalıdır. Humpe ve arkadaşları, GHL de, artmış potasyum düşüşü ve daha uzun aktive parsiyel tromboplastin zamanı olduğunu bildirdi (52). Bu parametreler izlenmelidir ve elektrolit eksiklikleri gözlendiğinde,destek tedavi verilmelidir.

5 PERİFERİK KAN KÖK HÜCRELERİNİN MOBİLİZASYONU VE GENİŞ HACİM LÖKOFEREZ İLE TOPLANMASI 37 GHL, çocuklarda da uygulanmış ve güvenli olduğu belirlenmiştir (53,54). Alerge ve arkadaşları, transplantasyon için gereken minimum hücre sayısına ulaşmada çocukların %92,5 inin sadece tek bir afereze ihtiyaç duyduklarını bildirdiler (53). Gorlin ve arkadaşları tarafından 20 GHL de zamana bağımlı kinetikler üzerine yapılan çalışmada, daha ileri yaş pediatrik hasta grubunda PKKH artması olduğunu gösterilmiştir. (54). Bununla beraber, aferez sırasında yeterli artışın yer aldığına ve daha düşük hacimler işlediğine ilişkin ipuçları da vardır. Zingsem ve arkadaşları, işlenmiş kan hacmini 5L den daha az düzeyden 10L den daha fazlasına arttırdığında, PKKH artışı olduğunu belirledi (55). Knudsen ve meslektaşları, 10L kanı işlemenin kanda CD34+ hücre artışı sağladığını gösterdi (56). Özetle, artışın ve dolayısıyla zamana bağımlı PKKH artışının GHL tarafından indüklenip indüklenmediği hala tartışmalıdır. PKKH artışı hakkındaki tartışmalı veriler, GHL sırasındaki farklı tedavi ve çalışma rejimleriyle açıklanabilir. Aferez işleme hacimleri, genellikle hastaların kan hacimlerine uyarlanmamıştır ve bu nedenle, farklı yetişkin ve pediatrik hastalardan edinilen sonuçlar, karşılaştırılabilir nitelikte olmayabilir. Ayrıca, büyüme faktörleri veya kemoterapi ve miyeloid büyüme faktörleri kombinasyonları ile birlikte PKKH mobilizasyon kinetikleri, bu tedavilerin her birisi için bireysel faktörler içermektedir. (10,54,55). Mobilizasyon sonrası düşük CD34+ hücresine sahip hastalar, GHL dendaha fazla faydalanabilirler (58-60). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Yan Etkiler Allojenik kök hüce mobilizasyonu sırasında sıklıkla görülen yan etkiler; miyalji, artralji, baş ağrısı, bitkinlik, mide bulantısı, baş dönmesi gibi grip benzeri semptomlardır. Bu semptomlar sıklıkla parasetamol olmak üzere ağrı kesiciler ile tolere edilebilir. Splenomegali periferik kan kök hücre donörlerinin neredeyse tümünde görülen istenmeyen bir yan etkidir. G-CSF ile periferik kan kök hücre mobilzasyonu sırasında splenomegali verileri Tablo 1 de gösterilmektedir (64,65). Bugüne kadar dört adet dalak rüptürü vakası belirtilmiştir (66,67). Bu ciddi komplikasyonu önlemek için ultrason ile splenomegalinin kontrol ve takibi tavsiye edilir. Yeni Ajanlar Uzun ömürlü G-CSF türevleri (pegfilgrastim, Amgen) ile eritropoietin (darbopoietin, Amgen) halen rutin olarak klinik kullanımdadır ve mobilize eden ajanlar olarak klinik kullanımda yer almaktadır. Yarılanma ömürlerinin çok uzun olması ve hastaların kullanım kolaylığı en önemli avantajlarıdır. AMD3100, CD34+ hücreleri periferik kana mobilize eden reversibl bir CXCR4/SDF1a bağlama inhibitörüdür. SDF-1 ile CXCR4 arasındaki etkileşimler, kök hücrelerin kemik iliğine göçünü veya periferik kana mobilizasyonunu önemli bir şekilde düzenler (68). CXCR4, CD34+ hematopoietik progenitör hücrelerde, CD34+ oval hücrelerde (karaciğer kök hücreleri), CD34+ solid organ dokusuna dönüşen progenitör hücreler ve T hücreler üzerinde

6 38 Tablo 1 G-CSF Mobilizasyonu Uyarınca Aferez Gününde Dalak Büyümesi (Uzunluk) G-CSF öncesi (cm) Aferez günü (cm) Artış (%) p Platzbecker et al [62] 10,8 11,9 10,2 < Stroncek et al [63] 10,9 ± 2,0 12,3 ± 2,1 13,8 ± 9,1 <0.001 Veriler, ortalama (Platzbecker ve diğerleri) ± standart sapma (Stroncek ve diğerleri) olarak verilmiştir (62,63). eksprese olur. AMD3100 (5. gün) G-CSF uyarımlı CD34+ hücre mobilizasyonunu ve CD34+ hücre aferezini önemli derece arttırır. Aferez ile CD34+ hücre toplanması etkiniliği tek doz AMD3100 (240 μg/kg) veya 5 günlük G-CSF kullanımı ile benzerdir AMD3100 e ilişkin önemli bir toksisiteyle karşılaşılmamış ve transplant sonrası graft yetmezlikleri gözlemlenmemiştir. Otolog hematopoietik progenitör hücre mobilizasyonu için AMD3100 ile birlikte G-CSF kullanımı, tek başına G-CSF den daha üstündür (69). AMD3100 in mobilize ettiği otolog ve allojeneik kan mononükleer hücrelerinin engaftman yetmezliğine neden olmadığı daha önce köpek transplantasyon modelinde gösterilmiştir (70). Yeni bir G-CSF türevi niteliğindeki pegile filgrastim (Neulasta ), filgastrim ile monometoksipolietilen glikole eşdeğer bir konjugattır. Peg-filgrastime karşı filgrastimin plazma yarılanma ömrü, ~33 saate karşı 3-4 saattir (71). Kök hücre mobilizasyonu için pegfilgrastim kullanımının sınırlı yanı ise, iyi mobilize olmayan hastalarda/donörlerde dozun iyi bir şekilde ayarlanamaması ve ilaca ilişkin majör toksisite halinde müdahale edilememesidir. Ayrıca, kök hücre mobilizasyonu için FDA tarafından da henüz onaylanmamıştır. Yeni CXCR4 agonist molekülleri halen incelenmektedir. Bunlardan birisi, polimorfonükleer nötrofilleri ve hematopoietik progenitör hücreleri periferik kana doğru hızla mobilize eden ve granülosit-koloni uyarıcı faktörle sinerji oluşturan CTCE-0021 dir (72). SONUÇ Geçen on yıl boyunca, PKKH ler, majör kök hücre kaynağı olarak kemik iliğinin yerini almıştır. G-CSF, hematopoietik kök hücre mobilizasyonu için güncel altın standarttır. Örneğin, SDF1 ve CXCR4 ile manipüle edilen kök hücre nişi konusunda son zamanlarda kaydedilen ilerlemeler, özellikle zayıf mobilize olanhastalarda umut vaat etmektedir. Yeni kök hücre mobilizasyon stratejileri, kök hücre nişinin iyi anlaşılır bir şekilde manipüle edilmesine odaklanmıştır. GHL ile, kötü mobilize olan hastalarda, CD34+ hücre toplama verimini arttırma amaçlı bir araçtır. Etkili ve güvenli PKKH toplanmasına imkan verir. Bu tür gelişmeler, kansere ve malign olmayan hastalıklara yönelik hematopoietik PKKH kullanımının faydasını daha çok arttıracak ve yeni stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıyacaktır. Bigi: Bu metin makale olarak Transfus Apher Sci.37(2):179-85, 2007 de yayınlanmıştır.

7 PERİFERİK KAN KÖK HÜCRELERİNİN MOBİLİZASYONU VE GENİŞ HACİM LÖKOFEREZ İLE TOPLANMASI 39 Kaynaklar 1. Thomas ED, Lochte jr HL, Cannon JH, Sahler OD,Ferrebee JW. Supralethal whole body irradiation and isologous marrow in man. J Clin Invest 1959;38: Armitage JO. Bone marrow transplantation. New Engl J Med 1994;330: Goodman GE, Hodgson GS. Evidence for stem cells in the peripheral blood of mice. Blood 1962;19: McCredie K, Hersh E, Fredereich E. Cells capable of colony information in the peripheral blood of man. Science 1971;171: Weiner RS, Richman CM, Yankee RA. Semicontinuous flow centrifugation for the pheresis of immunocompetent cells and stem cells. Blood 1977;49: Gillespie TW, Hillyer CD. Peripheral blood progenitor cells for marrow reconstitution: mobilization and collection strategies. Transfusion 1996;36: Hillyer CD, Tiegerman KO, Berkman WM. Increase in circulating colony-forming units granulocyte-macrophage during large-volume leukapheresis: Evaluation of a new cell separator. Transfusion 1991;31: Goldman JM, Catovsky D, Hows J, Spiets ASD, Galton DAG. Cryopreserved peripheral blood cells functioning as autografts in patients with chronic granulocytic leukemia in transformation. Br Med J 1979;1: Ko rbling M, Borke P, Braine H, Elfenbein 0, Santos GW, Kaizer H. Successful engraftment of blood derived normal hemopoietic stem cells in chronic myelogenous leukemina. Exp Hematol 1981;9: Ko rbling M, Do rken B, Ho AD, Pezzutto A, Hunstein W, Fliedner TM. Autologous transplantation of blood-derived hemopoietic stem cells after myeloablative therapy in a patient with Burkitt s lymphoma. Blood 1986;67: Juttner CA, To LB, Haylock DN, Branford A, Kimber RG. Circulating autologous stem cells collected in very early remission from acute non-lymphoblastic leukaemia produce prompt but incomplete reconstitution after high dose melphalan or supralethal radiotherapy. Br J Haematol 1985;61: Kessinger A, Armitage JO, Landmark JD. Reconstitution of human hematopoietic function with autologous cryopreserved circulating stem cells. Exp Hematol 1986;14: Reiffer J, Bernard I, David B. Successful autologous transplantation with peripheral blood hematopoietic cells in patients with acute leukemia. Exp Hematol 1986;14: H. Akan, M. Beksaç, H. Koç, O. İlhan, G. Gürman, Ö. Arslan, N.Konuk, A.Uysal, O.S.Şardaş. Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation: An Alternative. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 2(3):l59-l6l, l Kessinger A, Smith DM, Strandford SW, et al. Allogeneic transplantation of bloodderived, T-cell-depleted hemopoietic stem cells after myeloablative treatment in a patient with acute lymphoblastic leukemia. Bone Marrow Transpl 1989;4: Dreger P, Suttorp M, Haferlach T, Loffler H, Schmitz N. Allogeneic granulocyte colony-stimulating factor-mobilized peripheral blood progenitor cells for treatment of engraftment failure after bone marrow transplantation. Blood 1993;81: Bensinger WI, Weaver CH, Appelbaum FR, et al. Transplantation of allogeneic peripheral blood stem cells mobilized by recombinant human granulocyte colony stimulated factor. Blood 1995;85: Ko rbling M, Przepiorka D, Yo H, et al. Allogeneic blood cell transplantation for leukemia and lymphoma: potential advantage of blood over marrow allografts. Blood 1995;85: Schmitz N, Dreger P, Suttorp M. Primary transplantation of allogeneic peripheral blood progenitor cells mobilized by filgrastim (granulocyte colony-stimulating factor). Blood 1995;85: Gürman G, Kahveci G, Akan H I, Ilhan O, Koç H, Beksaç M, Konuk N, Uysal A. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation as a second transplant for severe aplastic anemia. Bone Marrow Transplant Mar;15(3): TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

8 Kessinger A, Armitage JO, Landmark JD, Weisenberger D. Reconstitution of human hematopoietic function with autologous cryopreserved circulating stem cells. Exp Hematol 1986;14: Dreger P, Klo ss M, Petersen B, Haferlach T, Lo ffler H, Loeffler M, et al. Autologous progenitor cell transplantation: prior exposure to stem cell-toxic drugs determines yield and engraftment of peripheral blood progenitor cell but not bone marrow grafts. Blood 1995;86: Lasky LC, Hurd DD, Smith JA, Haake R. Peripheral blood stem cell collection and use in Hodgkin s disease. Comparison with marrow in autologous transplantation. Transfusion 1989;29: Ottinger D, Beelen DW, Scheulen B, Schaefer UW, Grosse-Wilde H. Improved immune reconstitution after allotransplantation of peripheral blood stem cells instead of bone marrow. Blood 1996;88: Russel NH, Pacey S. Economic evaluation of peripheral blood stem transplantation for lymphorna. Lancet 1992;340: Bensinger WI, Martin PJ, Storer B, et al. Transplantation of bone marrow as with peripheral blood cells from HLAidentical realtives in patients with hematologic malignancies. N Engl J Med 2001;344: Sheridan WP, Begley CG, Juttner CA, et al. Effect of peripheral blood progenitor cell mobilised by filgrastim (GCSF) on platelet recovery after high dose chemotherapy. Lancet 1992;339: Henon P. New developments in peripheral blood stem cell transplants. Leukemia 1992;6(Suppl. 4): Beyer J, Schwella N, Zingsem J, et al. Hematopoietic rescue after high-dose chemotherapy using autologous peripheralblood progenitor cells or bone marrow: a randomized comparison. J Clin Oncol 1995;13: Richman CM, Weiner RS, Yankee RS. Increase in circulating stem cells following chemotherapy in man. Blood 1976;47: Gianni AM, Siena S, Bregni M, et al. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor to harvest circulating hematopoietic stem cells for autotransplanatation. Lancet 1989;2: Weaver CH, Schwartzberg LS, Birch R, et al. Collection of peripheral blood progenitor cells after the administration of cyclophosphamide, etoposide, and granulocyte-colony-stimulating factor: an analysis of 497 patients. Transfusion 1997;37: Haas R, Mo hle R, Fru hauf S, et al. Patient characteristics associated with successful mobilizing and autografting of peripheral progenitor cells in malignant lymphoma. Blood 1994;83: Kasparu H, Krieger O, Girschikofsky M, Kolb A, Bettelheim P, Lutz D. Factors influencing the timing of peripheral blood stem cell collection (PBSC). Transfus Apheresis Sci 1996;17: Anderlini F, Przepiorka D, Seong C, et al. Factors affecting mobilization of CD34+ cells in normal donors treated with filgrastim. Transfusion 1997;37: de la Rubia J, Arbona C, de Arriba F, et al. Analysis of factors associated with low peripheral blood progenitor cell collection in normal donors. Transfusion 2002;42: Ho glund M, Smedmyr B, Bengtsson M, et al. Mobilization of CD34+ cells by glycosylated and nonglycosylated G-CSF in healthy donors comparative study. Eur J Haematol 1997;59: Watts MJ, Addison I, Long SG, et al. Crossover study of the haematological effects and pharmacokinetics of glycosylated and non-glycosylated G-CSF in healthy volunteers. Br J Haematol 1997;98: Kro ger N, Renges H, Kru ger W, et al. A randomized comparison of once versus twice daily recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (filgrastim)

9 PERİFERİK KAN KÖK HÜCRELERİNİN MOBİLİZASYONU VE GENİŞ HACİM LÖKOFEREZ İLE TOPLANMASI 41 for stem cell mobilization in healthy donors for allogeneic transplantation. Br J Haematol 2000;111: Kro ger N, Zeller W, Hasan HT, et al. Stem cell mobilization with G-CSF alone in breast cancer patients: higher progenitor cell yield by delivering doses (2 5 lg/kg) compared to a single dose (1 10 lg/kg). Bone Marrow Transplant 1999;23: Renfroe H, Arnold M, Vaughn L, Harvey RD, Hamilton E, Lonial S, Khoury HJ, Kaufman JL, Lechowicz MJ, Flowers CR, Waller EK.A randomized clinical trial comparing granulocyte-colony-stimulating factor administration sites for mobilization of peripheral blood stem cells for patients with hematologic malignancies undergoing autologous stem cell transplantation. Transfusion (Epub ahead of print) 42. Malachowski ME, Comenzo RL, Hillyer CD, Tiegerman KO, Berkman EM. Largevolume leukapheresis for peripheral blood stem cell collection in patients with hematologic malignancies. Transfusion 1992;32: Smolowicz AG, Villman K, Tidefelt U. Large-volume apheresis for the harvest of peripheral blood progenitor cells for autologous transplantation. Transfusion 1997;37: Humpe A, Riggert J, Munzel U, et al. A prospective, randomized, sequential, crossover trial of large-volume versus normal-volume leukapheresis procedures: effect on progenitor cells and engraftment. Transfusion 1999;39: Menichella G, Lai M, Serafini R, et al. Large volume leukapheresis for collecting hemopoietic progenitors: role of CD34+ precount in predicting successful collection. Int J Art Organs 1999;22: Torrabadella M, Olive T, Ortega JJ, Massuet L. Enhanced HPC recruitment in children using LVL and a new automated apheresis system. Transfusion 2000;40: Bojko P, Scharifi M, Sto ssel K, Seeber S. Comparison of processing four and five times the patients blood volume during peripheral blood stem cell collection and analysis of CD and CD34CD49d+ subsets during apheresis. J Cancer Res Oncol 2002;128: Accorsi P, Dell Isola M, Bonfini T, et al. Large volume leukapheresis with AMICUS cell separator in peripheral blood stem cell autologous transplant. Transfus Apheresis Sci 2001;24: Murea S, Goldschmidt H, Hahn U, Pfo rsich M, Moos M, Haas R. Successful collection and transplantation of peripheral blood stem cells in cancer patients using large-volume leukaphereses. J Clin Apheresis 1996;11: Cassens U, Ostkamp-Ostermann P, van der Werf N, Garritsen H, Ostermann H, Sibrowski W. Volume-dependant collection of peripheral blood progenitor cells during large-volume leukapheresis for patients with solid tumours and haematological malignancies. Transfusion Med 1999;9: Lin JS, Burgstaler EA, Pineda AA, Gertz MA. Effects of whole blood flow rate on monononuclear cell yields during peripheral blood stem collection using Fenwal CS 3000 Plus. J Clin Apheresis 1995;10: Bolan CD, Carter CS, Wesley RA, et al. Prospective evaluation of cell kinetics, yields and donor experiences during a single large-volume apheresis versus two smaller volume consecutive day collections of allogeneic peripheral blood stem cells. Br J Hematol 2003;120: Humpe A, Riggert J, Munzel U, Ko hler M. A prospective, randomized, sequential crossover trial of large-volume versus normal-volume leukapheresis procedures: effects on serum electrolytes, platelet counts, and other coagulation measures. Transfusion 2000;40: Alegre A, Diaz MA, Madero L, et al. Large-volume leukapheresis for peripheral blood stem cell collection in children: a simplified single-apheresis approach. Bone Marrow Transpl 1996;17: Gorlin JB, Vamvakas EC, Cooke E, Galacki D, Geha R, Humphreys D, et al. Largevolume leukapheresis in pediatric patients: processing more blood diminishes the apparent magnitude of intra-apheresis recruitment. Transfusion 1996;36: TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

10 Zingsem J, Zeiler T, Zimmermann R, et al. Selective enrichment of hematopoietic progenitor cells from peripheral blood. Transfus Sci 1993;14: Knudsen LM, Nikolaisen K, Gaarsdal E, Johnsen HE. Kinetic studies during peripheral blood stem cell collection show CD34+ cell recruitment intra-apheresis. J Clin Apheresis 2001;16: Dreger P, Marquardt P, Haferlach T, et al. Effective mobilisation of peripheral blood progenitor cells with Dexa-BEAM and G-CSF: timing of harvesting and composition of leukapheresis product. Br J Cancer 1993;68: Cassens U, Barth IM, Baumann C, et al. Factors affecting the efficacy of peripheral blood progenitor cell collection by large-volume leukapheresis with standardized processing volumes. Transfusion 2004;44: Abrahamsen JF, Stamnesfet S, Liseth K, Hervig T, Bruserud O. Large-volume leukapheresis yields more viable CD34+ cells and colony-forming units than normalvolume leukapheresis, especially in patients who mobilize low numbers of CD34+ cells. Transfusion 2005;45: Gasova Z, Marinov I, Vodvarkova S, Bo hmava M, Bhuyian-Ludvikova Z. PBSC collection techniques: Standard versus large volume leukapheresis (LVL) in donors and in patients. Transfusion Apheresis Sci 2005;32: Anderlini P, Przepiorka D, Seong D, et al. Clinical toxicity and laboratory effects of granulocyte-colony-stimulating factor (filgrastim) mobilization and blood stem cell apheresis from normal donors and analysis of charges for the procedures. Transfusion 1996;36: Stroncek DF, Clay ME, Petzold ML, et al. Treatment of normal individuals with granulocyte-colony stimulating factor: donor experiences and the effects on peripheral blood CD34+ cell counts and on the collection of peripheral blood stem cells. Transfusion 1996;36: Anderlini P, Ko rbling M, Dale D, et al. Allogeneic blood stem cell transplantation: considerations for donors. Blood 1997;90: Platzbecker U, Prange-Krex G, Bornha user M, et al. Spleen enlargement in healthy donors during G-CSF mobilization of PBSCs. Transfusion 2001;41: Stroncek D, Shawker T, Follmann D, Leitman SF. G-CSFinduced spleen size changes in peripheral blood progenitor cell donors. Transfusion 2003;43: Becker PS, Wagle M, Matous S, et al. Spontaneous splenic rupture following administration of granulocyte colonystimulating factor (G-CSF): Occurrence in an allogeneic donor of peripheral blood stem cells. Biol Blood Marrow Transplant 1997;3: Falzetti F, Aversa F, Minelli O, Tabilio A. Spontaneous rupture of spleen during peripheral blood stem-cell mobilisation in a healthy donor. Lancet 1999;353: Broxmeyer HE, Orschell CM, Clapp DW, Hangoc G, Cooper S, Plett PA, et al. Rapid mobilization of murine and human hematopoietic stem and progenitor cells with AMD3100, a CXCR4 antagonist. J Exp Med 2005;201(8): Flomenberg N, Devine SM, Dipersio JF, Liesveld JL, McCarty JM, Rowley SD, et al. The use of AMD3100 plus G-CSF for autologous hematopoietic progenitor cell mobilization is superior to G-CSF alone. Blood 2005;106: Burroughs L, Mielcarek M, Little MT, Bridger G, Macfarland R, Fricker S, et al. Durable engraftment of AMD3100- mobilized autologous and allogeneic peripheral-blood mononuclear cells in a canine transplantation model. Blood 2005;106: Molineux G. The design and development of pegfilgrastim (PEG-rmetHuG-CSF, Neulasta). Curr Pharm Des 2004;10: Pelus LM, Bian H, Fukuda S, Wong D, Merzouk A, Salari H. The CXCR4 agonist peptide, CTCE-0021, rapidly mobilizes polymorphonuclear neutrophils and hematopoietic progenitor cells into peripheral blood and synergizes with granulocyte colony-stimulating factor. Exp Hematol 2005;33:

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Van Tıp Dergisi: 5 (3): 183-187, 1998 Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu İmdat Dilek*, Önder Arslan**, Günhan Gürman** Özet: Kemik iliği transplantasyonu

Detaylı

Periferik Kök Hücre Mobilizasyon Teknikleri ve Mobilizasyona Etkili Faktörler

Periferik Kök Hücre Mobilizasyon Teknikleri ve Mobilizasyona Etkili Faktörler Periferik Kök Hücre Mobilizasyon Teknikleri ve Mobilizasyona Etkili Faktörler Taner DEM RER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal Son dekat içerisinde gerek allojeneik

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

Mobilizasyon başar. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş. Ankara Onkoloji Eğitim E Hematoloji Kliniği i ve Aferez Ünitesi

Mobilizasyon başar. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş. Ankara Onkoloji Eğitim E Hematoloji Kliniği i ve Aferez Ünitesi Periferik Kök K k Hücre H Aferezi: Mobilizasyon başar arısızlığı Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Ankara Onkoloji Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Hematoloji Kliniği i ve Aferez Ünitesi Hemaferez Derneği IV.

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ (AKİT,OKİT,HAPLOİDENTİK, T CELL DEPLESYONU) FİLİZ KIZILKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNUR DEDEMAN KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ HASTANESİ KÖK HÜCRE NAKLİ İlk kök hücre nakli

Detaylı

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE KÖK HÜCRE AFEREZİ HEMATOPOİESİS Kandaki sellüler bileşenleri üretim süreci Erişkinlerde, kemik iliği içeren pelvis, sternum, vertebral ve kafatasında kemik iliği mikroçevresinde üretilir HEMATOPOIETIK

Detaylı

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI Ali Ünal* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı GİRİŞ İlk önce farelerde ve daha sonra insanda kemik iliği (Kİ) kaynaklı

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN Otolog kök hücre ile yüksek doz kemoterapi malign hastalıkların büyük bir bölümüne karşı etkilidir. İlk başarılı otolog hematopoetik

Detaylı

Kök Hücre Kayna ve Seçimi

Kök Hücre Kayna ve Seçimi Ali ÜNAL, smail SARI Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal G R fi Kemik li i (K ) kaynakl hematopoetik kök hücreler, Hem allojenik hem de otolog transplantasyonda en önemli

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU DÖNEM DERS NOTLARI Dönem Adı : 4.dönem 2014-2015 Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Kemik İliği Transplantasyonu Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ (KÖK HÜCRE) NAKLİ MERKEZİ Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır

Detaylı

Hematopoe(k Kök Hücre

Hematopoe(k Kök Hücre Hematopoe(k Kök Hücre Hematopoez Hemato...= Kan...poisesis/poie(c= üre+m Sitemi oluşturan çok sayıda (10 dan fazla) olgun kan hücresinin özgün fonksiyonu; 1- Dokulara oksijen taşınması 2- İmmün sistemin

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Konunun Başlıkları 1. Hematopoetik sistem 2. Hematopoez 3. Hematopoetik kök hücre Karekteristiği Klinik kullanımı Hematopoetik Sistem Hemato

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Kemik İliği ve Periferik Stem Cell Ürünlerinin İnterleukin-2 ye Cevaplarının Karşılaştırılması

Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Kemik İliği ve Periferik Stem Cell Ürünlerinin İnterleukin-2 ye Cevaplarının Karşılaştırılması Non-Hodgkin Lenfomalı Hastalarda Kemik İliği ve Periferik Stem Cell Ürünlerinin İnterleukin-2 ye Cevaplarının Karşılaştırılması İbrahim Halil Özerol, MD 1, Mustafa Şenol, MD 2, Ana Ageitos, MD 1, James

Detaylı

Kök Hücre Kaynakları, Seçimi, Toplama, Saklama ve İşleme

Kök Hücre Kaynakları, Seçimi, Toplama, Saklama ve İşleme Kök Hücre Kaynakları, Seçimi, Toplama, Saklama ve İşleme Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Ankara Onkoloji Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Kök k Hücre H Nakli ve Aferez Ünitesi THD, Hematoloji Okulu, Kök Hücre

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD

OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD Aralık 2007 de 10 yaşında sol diz ağrısı yakınması Sol diz MRI da sol femur distalinde kitle Trucut biyopsi

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması 155 Araştırma Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması A COMPARISON OF ESHAP WITH R-ESHAP CHEMOTHERAPY REGIMEN

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Solid Tümörlerde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Serhan Küpeli 1 1 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE UYGULAMALARI Doç. Dr. Mustafa ÇETİN

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE UYGULAMALARI Doç. Dr. Mustafa ÇETİN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE UYGULAMALARI Doç. Dr. Mustafa ÇETİN Standart Endikasyonlar 50 yıldan daha uzun süredir, Hematopoetik Kök Hücre (HKH) olarak isimlendirilen ve kan dokusunu yeniden yapılandırabilen

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Tarihçesi Hematopoietic Stem Cell Transplantation and its History Atila Tanyeli 1, Gülcan Aykut 1, Ahmet Onur

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI Prof. Dr. S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, İSTANBUL Giriş Son

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Prof.Dr.M.Akif PrfDrMAkif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya Fanconi Anemisinde HKHT * 1927

Detaylı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı Plazma Hücreli Lösemi Prof.Dr.Ercüment Ovalı Wladyslaw Antoni Gluzinski 1906 da 47 yaşında kemik ağrısı, kosta kırığı, idarda porteinöz birikim ve lokositoz ile başvuran bir hastada mevcut lokositozda

Detaylı

Yeniden Başlamak İçin

Yeniden Başlamak İçin Yeniden Başlamak İçin Periferik Kandan Kök Hücre Toplama İşlemi Bu kitapçık, Periferik kandan kök hücre toplama işleminden geçmek üzere olan siz hastalarımıza özel olarak hazırlanmıştır. Bu kitapçığın

Detaylı

Aplastik Anemide Güncel Tedavi

Aplastik Anemide Güncel Tedavi Derleme Aplastik Anemide Güncel Tedavi Harika ÇELEBİ, Osman İLHAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ANKARA GİRİŞ Aplastik anemi (AA) kemik iliği kök hücre ve/veya mikro-çevrenin

Detaylı

LENFOMA VE MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI VE BAŞARISIZLIK ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

LENFOMA VE MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI VE BAŞARISIZLIK ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI LENFOMA VE MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI VE BAŞARISIZLIK ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER UZMANLIK TEZİ DR.

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLİD TÜMÖRLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN YERİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLİD TÜMÖRLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN YERİ ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLİD TÜMÖRLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN YERİ Serap Aksoylar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İzmir 1950 li yıllardan günümüze çocukluk çağı

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Kemik İliği Transplantasyonunda Kimerizm Analizi Chimerism Analysis in Bone Marrow Transplantation Ebru Dündar Yenilmez 1, Abdullah Tuli 1 1

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği

Detaylı

resim resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meltem Aylı 2. Doğum Tarihi: 19.03.1960 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

resim resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meltem Aylı 2. Doğum Tarihi: 19.03.1960 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: resim ÖZGEÇMİŞ resim 1. Adı Soyadı: Meltem Aylı 2. Doğum Tarihi: 19.03.1960 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Ün. Tıp Fakültesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Ağır aplastik anemili hastalarda allojeneik periferik kök hücre nakli sonuçları: Tek merkez deneyimi Allogeneic

Detaylı

Donör Trombosit Aferezi

Donör Trombosit Aferezi Donör Trombosit Aferezi Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Kemik iliği nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi, 14-18

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Meme Kanseri ve Ateş Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı VAKA-1 52 yaş, kadın hasta Meme kanseri nedeni ile 1 hafta önce aldığı adjuvan kemoterapi sonrası ateş

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Yeniden Başlamak İçin TOPLAMA ÜNİTESİ HASTA BİLGİLENDİME KİTAPÇIĞI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Yeniden Başlamak İçin TOPLAMA ÜNİTESİ HASTA BİLGİLENDİME KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ Yeniden Başlamak İçin TOPLAMA ÜNİTESİ HASTA BİLGİLENDİME KİTAPÇIĞI Periferik Kandan Kök Hücre Toplama İşlemi Bu kitapçık, Periferik kandan kök

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013

2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013 2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013 KURS DÜZENLEME KURULU Sevinç Kutlutürkan Başkanı Şerife Koçubaba Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Koordinatörü Nevin Çetin Hematopoetik

Detaylı

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 2014 «BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu Sıhhıye, Ankara KONUŞMACILAR Sergio A. Giralt, MD Memorial Sloan-Kettering

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM C.Ü. Hemşirelik Dergisi 2008, 12(3) KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM Sevgi SUN KAPUCU *, Yasemin KARACA** ÖZ Hematopoietik kök hücre nakli ve bununla ilişkili olarak kullanılan yüksek

Detaylı

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut Avrupa Orta Doğu Facilities accredited: 153 Reaccrediations in progress: 46 Countries: 21 Kalite Yönetim Supervizörü

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akut Myeloblastik Lösemili Çocuklarda Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children with Acute Myeloblastic Leukemia İbrahim

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGULARINDA DESTEK TEDAVİSİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGULARINDA DESTEK TEDAVİSİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Teoman Soysal İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi, İstanbul e-mail: teomansoysal1@superonline.com

Detaylı

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004 ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE/ ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Detaylı

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ ÖZET BELGE TARİHİ: 7 KASIM 2014 ORAL MUKOZİT (listelenmiş tedavi uygulamalarının etkinliğini destekleyen

Detaylı

^ f lp K U t t lp h a ııe s ı IBMM ONUR ODULU. Prof. Dr. Taner DEMİRER EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

^ f lp K U t t lp h a ııe s ı IBMM ONUR ODULU. Prof. Dr. Taner DEMİRER EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR ^ f lp K U t t lp h a ııe s ı 2014 IBMM ONUR ODULU Prof. Dr. Taner DEMİRER EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR ^ ^ C ^ K ü tü p h a n e s i Kopya: Ü.No: 201402786 2014 TBMM i fur ÖDÜLÜ KCKMF.Nl.İK KA'»11SI'/

Detaylı

Kemik li i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin?

Kemik li i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin? Kemik li i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin? Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Kemik ili i nakli (K T), bir çok hematolojik hastal n etkili tedavisi

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemili Hastaların Pekiștirme Tedavisinde Hematopoetik Büyüme Faktörü Kullanımının Maliyet Etkinliği

Akut Miyeloid Lösemili Hastaların Pekiștirme Tedavisinde Hematopoetik Büyüme Faktörü Kullanımının Maliyet Etkinliği DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ MEDICAL SCIENCES Araștırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2013, 66 (2) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000843 Akut Miyeloid Lösemili Hastaların Pekiștirme

Detaylı

UYGUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

UYGUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Ahmet H. Elmaağaçlı Batı Almanya Kanser Merkezi, Kemik İliği Transplantasyonu Bölümü, Essen, Almanya e-mail: Ahmet.Elmaagacli@uk-essen.de Anahtar Sözcükler

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Kemik İliği Yetmezliği Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak

Detaylı

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 2014 «BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu Sıhhiye, Ankara TÜRKİYE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VAKFI DAVET

Detaylı

KEMIK ILIĞI PERIFERIK KÖK HÜCRE VE DLI KALITE STANDARTLARı. Dr. İlknur Kozanoğlu Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi

KEMIK ILIĞI PERIFERIK KÖK HÜCRE VE DLI KALITE STANDARTLARı. Dr. İlknur Kozanoğlu Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi KEMIK ILIĞI PERIFERIK KÖK HÜCRE VE DLI KALITE STANDARTLARı Dr. İlknur Kozanoğlu Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi Acaba kalite nedir? Kalite; belirlenen şartlar altında ve belirlenen

Detaylı

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu Prof Dr Melek Köksal Erkişi Amaçlar KT ile kemosensitif tümör kitlesi ufaltılmış hastalara immünoterapi

Detaylı

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI KÖK HÜCRE VE KORDON KANI Doç Dr. Mehmet Ertem Yakın zamana kadar doğumdan sonra kullanılmayıp atılan kordon kanını son zamanlarda ilgi çekici kılan temel faktör hematopoetik kök hücre kaynağı olarak transplantasyon

Detaylı

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Görgün Akpek University of Maryland School of Medicine, Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center Blood and Marrow Transplant Program Baltimore e-mail: gakpek@umm.edu ALLOJENİK

Detaylı