T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Nisan 1992 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 15 Nisan 1992 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerinin imzalanması ile ilgili Diplomatik Konferans'a katılmak üzere, 20 Nisan 1992 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı B. Doğancan AKYÜREK'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin CEVHERİ'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Süleyman DEM İR EL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 15 Nisan BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 15 Nisan 1992 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerinin imzalanması ile ilgili Diplomatik Konferans'a katılmak üzere, 20 Nisan 1992 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı B. Doğancan AKYÜREK'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin CEVHERİ'nin vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : içindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : Maliye ve Gümrük Bakanlığından : Yönetmelikler 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmcliği'nin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE sayılı Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Muafiyetler: Madde 12- Gerçek ve tüzel kişiler için yurda ithal edilecek aşağıdaki" fıkralarda gösterilen eşya, şartlarına uyduğu takdirde gümrük vergisinden muaftır. Bu eşyadan gümrükçe tahsil edilen her türlü vergi ve resimler (tekel resmi dahil) de aranmaz. I- Genel, katma ve özel bütçeli daireler ile kamu yararına hizmet eden dernekler tarafından kurulan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile milletlerarası kuruluşlarla işbirliğıne izin verilen vakıfların müze, kitaplık, dokümantasyon merkezleri için teşhir edilmek ve okunmak üzere gelen her türlü eşya, kitap mecmua, risale ve eserlerle, bunlarla ilgili mikrofilmler, mikrofişler, video bandları ve ses bandları ayrıca okullar ile bahsi geçen daire ve kuruluşların hayvan ve bitki bahçeleri, numune ve üretme fidanlikları, göl ve havuzları için gelen her türlü bitki ve hayvanlar ile bunların tohumları ve yumurtaları (Bunların kap ve kılıfları, nakil sırasında kullanılan eşya, malzeme ve kumanyalar dahil), II- a) Sosyal, kültürel, hayri ve sıhhi maksatlarla yabancı memleketlerde kurulmuş dernek, vakıf ve teşekküller tarafından aynı maksatlarla Türkiye'de faaliyette bulunan kamu yararına çalışan derneklere ve vakıflara, b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'deki kamu yararına çalışan derneklere ve kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş Bakanlar Kurulunca tesbit edilen tesisler ile resmi teşekküllere, belediye ve köy tüzel kişiliklerine, Bağış yoluyla gönderilen veya yurt dışında temin edilen para ile alınıp getirilen, gerek miktar gerek özellikleri bakımından konularına uygun olduğu Bakanlıkça kabul edilecek eşya (Genel ve katma bütçeli daireler dışında binek otomobilleri hariç). Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Bu maddenin II nci fıkrası ve Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince yapılacak bağışlarda uyulacak esaslar aşağıda gösterilmiştir: 1 a) Bağış konusu eşyanın evsafını (cins, nevi, nitelik, marka, model, motor ve şasi numarası gibi) tam olarak belirleyen ve eşya mülkiyetinin bağışlayana ait olduğunu gösteren bir belgenin, b) Noter veya dış temsilciliklerimizde düzenlenen bağış senedinin veya uluslararası antlaşmalar, projeler uyarınca düzenlenen belgelerin Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğüne ibrazı zorunludur. c) Bağış yoluyla ithali talep edilen 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların (binek otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı, pikap, panel, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, ambulans ve cenaze arabası) benzinli olmaları halinde 5 (beş) yaşından, dizel olmaları halinde 10 (on) yaşından büyük olanlarının, mezkûr kanun kapsamına girmeyen taşıtların ise (itfaiye aracı, traktör, ziraat, inşaat, yol ve iş, makinaları) 10 (on) yaşından büyük olanlarının ithallerine izin verilmez. Bu taşıtların yaşların tesbitinde, model yılları ile halen içinde bulunulan yıl hesaba dahil edilir. d) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 2817 sayılı Kanunla değişik 8/2-b maddesinde yer alan Belediye ve Köy Tüzel Kişilikleri ile kamu yararına çalışan Dernekler ve vergi muafiyeti tanınmış Vâkıflar adına bağış yoluyla muafen ithaline izin verilen her türlü taşıtın 5 yıl geçmedikçe satışı talep edilemez. 2- a) 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtlar her halükârda Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. b) 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe talepleri ilgili Bakan'ın imzasıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na, kapsam dışında kalan taşıtlar ile iş makinaları ve her türlü eşyaya ilişkin hibe talepleri bağlı ve ilgili bulundukları Bakanlıkları kanalıyla Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne 12 nci maddenin II nci fıkrasının 1 (a) ve (b) numaralı bendlerinde belirtilen belgelerle birlikte intikal ettirilir. Üniversite Rektörlükleri adı geçen Gümrük Müdürlüğü'ne doğrudan başvurabilirler. 3- a) Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilen 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe talepleri Bakanlıkça yapılacak inceleme sonunda Başbakanlığa sevk edilecek ve alınacak Olur' a istinaden adı geçen GümrüK Müdürlüğü'nce muafen ithalleri gerçekleştirilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : b) Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne doğrudan intikal eden 237 sayılı Taşıt Kanununun kapsamı dışında kalan her türlü hibe eşya ithal talepleri Ankara Gümrükleri Başmüdürü, Başmüdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü ve Gümrük Müdür Yardımcısından oluşan dört kişilik heyet tarafından karara bağlanarak işlemleri yapılır. c) Diğer Gümrük idarelerine intikal etmiş olan hibe konusu eşyalara ilişkin hibe talepleri ise; yukarıda yer alan heyet tarafından değerlendirilip karara bağlandıktan sonra, eşyanın ithali için ilgili gümrüğüne Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nce bildirimde bulunulur. 4- ilgili Gümrükçe ithal işleminin yapılabilmesi için; a) Eşyanın ilgili gümrüğe teslim edilmiş olması, (Ankara'ya kara yolu ile gelen hibe konusu eşya ve taşıtların teslim Müdürlüğü, Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğüdür.) b) Eşyanın Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nce verilen talimatta belirtilen ayniyetine uygun bulunması, gerekmektedir. 5- İlgili Gümrük İdaresince, ithal işleminden sonra, ithale müteallik evrakın (tahakkuk kağıdı) tescil tarih ve sayısının, bordro gün ve sayısı ile birlikte bir yazı ile Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne bildirilir. Ayrıca bağış suretiyle ithal edilen 237 sayılı taşıt Kanunu kapsamına giren ve girmeyen taşıt ile iş makinaları için; ilgili idarelerce düzenlenecek trafik şahadetnamesi ve ruhsatnameleri ile trafik kayıtlarına "Bu taşıt/iş makinası Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nün tarihli sayılı yazısına dayanılarak Gümrük Müdürlüğü'nce gümrük vergilerinden muafen ithal olunmuştur. Bu iş makinesinin hibeyi alan kuruluş tarafından kullanılması zorunlu olup, bir başkasının kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Bu iş makinesinin satış ve devrinde Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nden izin alınmadan satış veya devri yapılamaz." şeklinde şerh konulur. 6- Yurt dışından hibe edilmek amacıyla Türkiye'ye getirilen ancak, hibe belgesi Noterlikçe düzenlenecek olan taşıtlar ve iş makinelerinin Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım vergilerinin tahsili için istenen kıymet hakkında doğabilecek ihtilaflarla ilgili olarak gerekli araştırma ve tesbit.-yapmaya Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 20 Nisan 1992 Sayı : RESMl GAZETE Sayfa : 5 III- Doğrudan doğruya veya gerçek, ve tüzel kişiler aracı edilerek, hazineye yardım maksadıyla ve bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve kıymetler. Bu hususta aşağıdaki şekilde işlem yapılır. a) Hazineye yardım maksadıyla ve bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve kıymetler, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü veya onun adına eşyayı çekmeye yetkili kılınacak resmi daire tarafından ithal olunur. b) Eşyanın gümrükten çekilebilmesi için, Devlet Melzeme Ofisi Genel Müdürlüğü veya onun adına eşyayı çekmeye yetkili kılınacak resmi daire tarafından eşyanın giriş işlemini yapacak gümrük idaresine üç nüsha giriş beyannamesi verilir. Bu beyanname altına muhtevası eşyanın 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 inci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince muafen ithali beyan ve talep olunur. c) Gümrük İdarelerince de, Devlet Melzeme Ofisi veya onun adına eşyayı çekmeye yetkili kılınacak resmi daireler tarafından verilecek beyanname üzerine, eşyanın muayenesi yapılıp başkaca hiç bir belge ve izin aranılmadan ve vergiye tabi tutulmadan eşya ilgililere imza karşılığında teslim edilir.. IV- a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için gümrük giriş beyannamesi ve ithal izni bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından sağlanan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme (eğitim malzemesi dahil) ve harp ganimetleri ile memleket içinden sağlanamayan ve Sağlık Bakanlığınca kabul, tesbit ve belgelenecek her çeşit ilaç ve ilaç hammaddeleri, b) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi, c) Emniyet Genel Müdürlüğünce, emniyet hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden satın alınarak ithal olunacak (a) bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı, d) Milli savunma ve iç güvenlik konularında; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının sağlanması için; Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket VP. müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü silah, araç, gereç, anamalzeme, mühimmat, makina elektronik, elektrikli cihaz alet ve teferruatları ile bunların üretimi, bakımı ve onarımında kullanılacak her türlü parça, yedek parça, mamul, yarı mamul maddeler, malzemeler, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı: V- Kara sınırlarımızdan beş kilometre kadar derinlikte bulunan köyler ve kasabalar halkının gümrük kapılarından geçirdiği kendisinin veya ailesinin kullanmasına özgü eşya, Bu eşyanın kıymetiyle yurda girişinde uygulanacak usuller Yönetmeliğin 1051 inci maddesinde gösterilmiştir. VI- Harp esirleri ve harp zamanlarında enterne edilen askeri ve sivil kişiler adına bağış yoluyla gönderilen yiyecek ve içecek (tütün ve sigara dahil) ve giyim eşyası (karşılıklı olmak şartıyla), VII- a) Milli Deniz ve hava gemilerinin yabancı limanlarda ve meydanlarda yalnız kendi ihtiyaçları için aldıkları donatım eşyası ve işletme malzemesi. b) Yabancı deniz ve hava gemilerinin kendilerine mahsus olarak içlerinde getirdikleri veya Türk limanlarında gümrüklenmemiş mallardan aldıkları yakıtlar ve yağlayıcı maddelerle gemi adamları ve yolcularına özgü yiyecek ve içecekler (tekel maddeleri dahil) ve donatım eşyası ve işletme malzemesi (gemilerden dışarı çıkarılmaması ve karşılıklı olması şartıyla). Yukarıdaki fıkralarda yazılı donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins ve çeşitleri ve bu hususta uygulanacak işlemler Yönetmeliğin 1380 ve sonraki maddelerinde gösterilmiştir. c) Yabancı ülkelere sefer yapan Türk gemileri ve uçakları hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ancak, bu taşıtlar kabotaj seferleri esnasında yabancı yakıt, yiyecek ve içecek maddelerini, vergileri ödenmek şartıyla kullanabilirler. Bu taşıtların düzenli 6eferli olanlarının yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanına dönerek tekrar dış sefere çıkmaları halinde, bu limandaki bekleme süreleri yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır. d) Yemekli vagonların Türkiye sınırdan geçtikten sonra hazırlayacakları ilk kahvaltı ve yemek için kullanacakları yiyecek ve içeceklerle yakıtlar (tekel maddeleri bu hükmün dışındadır). VIII- İktisadi bir faaliyetin reklamı amacıyla getirilecek ve parasız dağıtılacak olan basılı ilan, katalog, broşür, takvimler ve benzeri matbualar. IX- Noel, yılbaşı, şeker ve kurban bayramları dolayısıyla dışardan gönderilecek, süre ve kıymetleri Bakanlar Kurulunca düzenlenecek hediyelik eşya. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı Bakanlıkça ayrıca duyurulur. X- Türkiye'de yapılacak uluslararası kongrelere veya spor temas ve gösterilene katılacak delege ve kişilerin isimleri bulunan plaketler, bunların milli bayrakları veya klüp flamaları ve bunları takmaya özgü ağaç ve madenden yapılmış ve bu toplantı ve temaslara ait rozet kupa ve broşürler ve bu kongre ve spor temas ve gösterilerine ait cihaz, alet ve malzeme. XI- Türkiye'de yapılan ve yapılacak olan ulusal ve uluslararası ve her türlü yarışmalarda ödül olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya. XII- Aile fotoğraf filmleri ve resimleri, basım ile ilgili aktüalite filmleri ve resimleri fono-post maddeleri (yalnız mektup ve muhabere vasıtası olarak kullanılanları dolu ve birer adet), plak, tel ve bantlarla mürettep sesli ve yazılı basılı yayın, kişisel tedavide kullanılacak miktar ve mahiyette ilaçlar (konulmuş kanun hükümleri saklıdır). Bu fıkrada sözü edilen ilaçların kişisel tedavide kullanılması hususu ile miktar ve niteliği lüzumu halinde, mahalli sağlık kuruluşlarına takdir ve tasdik ettirilir. XIII- Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergilerin yapım dekorasyonunda kullanılmak üzere getirilen eşya (Bu yerlerden dışarı çıkarılmamak şartıyla). XIV- a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.02, 87.09, ve pozisyonlarında yer alan ve münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel _surette imal. edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motoriu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek otomobilleri. Bu fıkra gereğince yurda sokulan kara nakil vasıtalarının malul ve sakat olmayanlara herhangi bir şekilde devri halinde gümrük vergisi alınır. Ancak, bu fıkra gereğince yurda sokulan kara nakil vasıtalarının başka bir malul ve sakata devri veya bunların ölümü sonucu varislerine intikali halinde gümrük vergileri alınmaz. b) Protez uzuvlar (protez dişler hariç) ile organizmaya takılan sair uzuv ve parçalar, c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 inci fasıllarında yer alan ve sakatların sanatlarının icrası için bizzat kendilerinin ithal ederek kullanacakları alet ve makinalar (Sağlık Bakanlığının izniyle). Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı: d) Sakatların ve hastaların kendi adlarına ithal edilecek ve bunların bakım, tedavi ve yaşamlarını sürdürmeleri için zorunlu olan eşya ile organ nakli için kurulmuş vakıfların yurt dışından amaçlarına uygun olarak ve kamu hizmetine tahsis edilmek üzere getirtecekleri canlı doku, makina, teçhizat ve teşhis ve tedavide gerekli ilaçlar (Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak). Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen ithalatta uygulanacak uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir. işlemler, 1- İthal Şekli: Bu fıkraya uygun olarak getirilecek eşyanın gümrük vergisinden muaf olabilmesi için ithalatın mutlaka malûl kişi tarafından yapılması gerekir. Malûl kişi: a) Yurt dışında çalışan kişi ise yurda kesin dönüşünde, b) Türkiye'de mukim bir malul ise resmi kanalla herhangi bir şekilde döviz transferi suretiyle, c) Türkiye'de mukim malüllerce yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağış olarak gönderilmesi suretiyle, ithal edebilir. 2- Müracaat mercii ve müracaatta aranacak belgeler: a) Müracaat mercii: Malûl ve sakatların binek otomobilleriyle birlikte Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne şahsen müracaatları zorunludur. Bu araçların teslim, muayene, tespit, tahakkuk ve izin mercii adı geçen Gümrük Müdürlüğüdür. b) Müracaatta aranacak belgeler: Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne yazılı olarak yapılacak başvuruda ibrazı zorunlu belgeler şunlardır: aa) Fizik ve rehabilitasyon merkezince onaylı, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınmış heyet raporunun aslı. (Bu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 belirtilmesi gerekir. Şayet ilgili, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onaylattığı bir rapor ibraz ederse bu raporun Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesine,uygunluğunun da ayrıca belgelenmesi gerekir) bb) İlgili şahsın sakatlık durumu itibariyle, kendisine otomobil kullanma ehyiyeti verilip verilemeyeceğine dair trafik idaresinden verilmiş belge, cc) Türkiye'de mukim malûller ithal etmek istedikleri taşıtın cins, marka ve özellikleri ile fiyatını gösteren proforma fatura ve ithal sırasında da faturanın aslı, dd) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, ee) İthal olunacak taşıtın malûlün kendisi tarafından kullanacağını, başkasının kullanmasına veya istifadesine izin vermiyeceğini, Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nün izni olmadan başkasına devretmeyeceğini ve satmayacağını, ithal olunan taşıt Üzerinde özel tertibatı ile ilgili olarak hiç bir değişiklik yapmayacağını belirtir noterden onaylı bir taahhütname, ff) Malûl kişi yurt dışında ikamet ediyorsa, yurda kesin döndüğünü gösterir Konsolosluğumuz onayı, gg) Malûl kişi Türkiye'de itamet ediyorsa, malûl kişiye bağış yapan gerçek veya tüzel kişinin yurt dışında ikametini gösterir Konsolosluğumuzca onaylı belge, hh) Otomobilin yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişi tarafından bağışlanması halinde, noterde veya Konsolosluğumuzda düzenlenmiş bağış senedi, ii) Otomobil Türkiye'ye getirildiği takdirde, taşıtın, gümrük denetimi altındaki ambara alındığını gösterir belge (irsaliye, ambar makbuzu veya ordino), jj) Malûl kişi yurda kesin dönüşünden önce taşıtı almışsa, malule ait olduğunu gösterir belge, mülkiyetin kk) Otomobil ithali resmi kanalla herhangi bir şekilde döviz transferi suretiyle yapılıyorsa bunu gösterir belge. 3. Binek otomobilinde aranan şartlar: a) Otomobilin, münhasıran malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : b) Özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan ve sadece otomatik vitesli olan binek otomobillerinin muafiyetten yararlandırılması suretiyle ithali mümkün değildir. c) Standart aksesuar dışındaki aksesuarların muafen ithaline izin verilmez. d) Sakat ve malûl kişiler tarafından ithal edilecek otomobillerin yaşları 4 yıldan, silindir hacimleri de 1700 santimetreküp'ten fazla olamaz. Otomobillerin yaşları model yılına göre geçen süre olarak hesaplanır. Bu süreler takvim yılı itibariyle tespit edilir. Bu konudaki her türlü düzenlemeler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır. 4. Müdürlük izni: a) Yukarıda (2-b) fıkrasında belirtilen belgeler Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne biri asıl olmak üzere iki nüsha olarak verilir. b) İlgilinin müracaatı ve ekli belgeleri, Ankara Gümrükleri Başmüdürü Başkanlığında, Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürü, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan dört kişilik komiteye intikal ettirilir. Komite, çalışmalarını Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nde yürütür. c) Komite kararının olumlu çıkması halinde; Otomobil ithalinin döviz transferi suretiyle yapılması halinde; komitece alınan karar ithal izni verilmesi için, ithal iznini vermeye yetkili Kambiyo merciine gönderilir. d) Komitenin olumlu kararı üzerine Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nce düzenlenecek "İthal İzin Belgesi"nin geçerlilik süresi komite kararının alındığı tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Bu belgenin süresi hiçbir şekilde uzatılamaz e) Malûl ve sakat kişinin mülkiyetinde bu yolla muafen ithal edilmiş otomobil bulunduğu sürece ve her hal ve kârda malûl ve sakat otomobilinin ithal izninin verildiği tarhten itibaren 5 yıl geçmedikçe yeniden bu şekilde otomobil ithaline izin verilmez. 5. İthalat sırasında yapılacak diğer işlemler: a) İthal anında ithal konusu otomobil görülerek muayene ve tesbit işlemi yapılır. Tesbit sonucunun, ithal iznine ve ekli belgelere uygun olması halinde ithal işlemi tamamlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 b) İthal işlemi tamamlanan taşıt için Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nce düzenlenecek Trafik Şahadetnamesine "araç sahibi malul ve sakat kişiden başkası tarafından kullanılması, devri, satışı veya hibesi, intifamın mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde kayıt konularak ilgili Trafik İdaresine gönderilir. 6. Devir: a) Bu fıkra gereğince ithal edilen binek otomobillerinin malûl ve sakat olmayanlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi ve devri mümkün değildir. (Araç sahibi malûl veya sakat kişiden başkası tarafından kullanılması, devri, satışı veya hibesi, intifamın mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.) Noterler ve Trafik İdareleri bu konuda herhangi bir işlem yapmadan önce Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü' nün iznini almak zorundadırlar. b) Bu fıkra gereğince ithal edilen kara nakil vasıtalarının, aynı durumdaki başka bir malûl veya sakata devri veya bunların ölümü sonucu varislerine intikali halinde gümrük vergileri alınmaz. c) Otomobilin devri ve tescil işlemi Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nün iznine bağlıdır. d) Motosikletlerin devrinde de binek otomobilleri ile ilgili hükümler uygulanır." Yürürlük MADDE 2: Bu Yönetmelik ile değiştirilen 1615 Sayılı Gümrük Kanunun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin II nci fıkrasının 1 inci bendinin (d) altbendi yayımlandığı tarihten 6 ay sonra, diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3: Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Ve Gümrük Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : Çevre Bakanlığından : Amaç ve Kapsam Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Eğitim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanununun 3416 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesine göre "özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen ve edilecek alanların, sahip olduğu çevre değerlerinin korunması, iyileştirilmesi ve mevcut çevre sorunlarının bilimsel olarak belirlenmesi ve giderilmesi ile çevrenin doğal güzelliklerinin, tarihi kalıntılarının, toprak, su, doğal bitki örtüsü ve hayvanları gibi varlıklarının, sulak alanların, akarsuların ve gollerin ekolojik dengesinin korunması, tarihi ve kültürel varlıkların gelecek nesillere intikalinin sağlanması için toplumun çevre koruma anlayışının geliştirilmesini sağlamak, yönlendirmek ve desteklemek amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mılleüeı arası kuruluşlar ile dernek ve vakıf gibi gönüllü kuruluşlarca yapılacak veya uygulanacak çevre koruma ile ilgili yaygın eğitim ve bu yaygın eğitime ait koordinasyon ve işbirliğine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 23/c ve 24 üncu maddeleri gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; "Kurum Başkanlığı" Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını, "Kurum Başkanı" Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını, "Daire Başkanlığı" Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığını, "Bölge" Özel Çevre Koruma Bölgelerini, ifade eder. Çevre Koruma Yaygın Eğitimi İle ilgili Faaliyetler Madde 4 Kurumun çevre koruma yaygın eğitimi ile ilgili görevleri Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Çevre eğitimi ile ilgili görevler şunlardır: a) Ö/el Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak, iyileştirmek amacıyla, mevcut ve oluşabilecek çevre sorunları ile ilgili incelemeler yapmak; bu bölgelerin çevre sorunlarını coğrafi, tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel, görsel ve estetik yönleriyle ortaya koymak; bu sorunların çözümü için toplumda çevre koruma anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak, b) Çevre korunmasına ilişkin kararların alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı sağlığının korunması için kalkınma planlan doğrultusunda kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler yapmak, c) Çevre ile ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırma projeleri ortaya koymak, bu projeleri teşvik etmek, desteklemek, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf gibi gönüllü kuruluşlar ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak; sempozyum, panel, açık oturum, kongre, konferans, seminerler gibi yaygın eğitim faaliyetleri düzenlemek, yayınlar yapmak suretiyle toplumda çevre koruma anlayışını geliştiren faaliyetlerde bulunmak, ç) Yun içi ve yurtdışında benzeri kamu kurum ve özel kuruluşlarla çevre koruma yaygın eğilimi konusunda işbirliği yapmak, YLrotme ve idare Biı'umıı Sayfa 12

13 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 13 d) Özel ve kamu kuruluşlarının talebi halinde, uygun görüldüğü durumlarda, ilgili kurum elemanları için yaygın eğitim faaliyetleri düzenlemek ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek, e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından teklif edilen çevre koruma eğitim faaliyetleri ile ilgili inceleme, araştırma ve benzeri konularda görüş bildirmek, 0 özel Çevre Koruma atanlarındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalarda bulunmak; bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek, g) Çevre koruma eğitimi konusunda kitap, film, video ve konuyla ilgili dokümanları temin etmek. Öğretim Elemanlarının Seçimi Madde 5 Her türlü çevre koruma yaygın eğitimi programlarının uygulanmasında öncelikle Kurum Başkanlığı bünyesindeki konu ile ilgili personelden yararlanılır. Ancak, konunun Kurum Başkanlığı dışındaki uzman personel tarafından yerine getirilmesine ihtiyaç duyulması halinde Daire Başkanlığının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile Kurum Başkanlığı dışından da eğitim ve öğretim elemanları görevlendirilebilir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin konu ile ilgili bölümleri ile müşterek yaygın eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Öğretim Elemanlarının Nitelikleri Madde 6 öğretim elemanlarında aranılan nitelikler şunlardır: a) Kurum Başkanlığı personeli için, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme kabiliyetine sahip, konusunda uzman veya yönelim kadrosunda çalışmakta olmak, b) Yüksek öğretim kurumlarında ilgili alanlarda öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmak, c) Diğer kurum ve kuruluşlar ile vakıf, dernek, milletlerarası ve gönüllü kuruluşlarda çalışan personel için bu kuruluşlarda uzman/idareci olarak çalışmakta olmak ve aynı zamanda eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmak. Çevre Koruma Yaygın Eğitimine İştirak Edeceklerin Seçimi Madde 7 Uygulanacak eğitim programlarının niteliğine göre, eğitilmek üzere; Kurum içinden katılacak personelin seçimi görev yaptığı Daire Başkanının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile, diğer kurum ve kuruluşlardan katılacak personelin seçimi ise Kurumca belirlenen esaslar ve kontenjana göre Kurumlarınca tespit edilir. Çevre Koruma Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin Şekli Madde 8 Çevre koruma ile ilgili gerekli bilgilerin geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılarak bu kitlelerde de çevre koruma bilincinin yerleşmesini sağlamak ve bu suretle bu Yönetmelikte öngörülen hedefleri gerçekleştirebilmek için uygulanacak çevre eğitim faaliyetleri; a - Kurum ve kuruluşlardaki personelin eğitimi; 1) Kurum elemanlarının eğitimi, 2) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının elemanlarının eğitimi, 3) İlgili vakıf, dernek ve diğer gönüllü kuruluş elemanlarının eğitimi, b - Halkın çevre koruma eğitimi; 1) Yöre halkının çevre koruma eğitimi, 2) Muhtar ve belde yöneticilerinin bilgilendirilmesi,' 3) Yöredeki sanat, meslek ve ticari kuruluş üyelerinin bilgilendirilmesi, c - Turizm hizmetlerine ilişikin çevre koruma yaygın eğitimi; 1) Turizme hizmet veren tesis ve işletmelerin personelinin eğitimi, Yurutme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : ) Turist rehberlerinin, bölgenin çevre değerleri ve bunlara ait koruma tedbirleri konusunda bilgilendirilmesi, 3) Kısa ve uzun süreli konaklayan turistlerin çevre konularında bilgilendirilmesi, 4) Turizm yönetimi ile uğraşan resmi ve özel birim personelinin eğitimi, d - Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilk ve orta dereceli özgün eğitim kurum larıyla eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunulması, şeklindeki eğitim türleridir. Çevre Koruma Yaygın Eğitiminde Uygulanacak Tanıtım Faaliyetleri Madde 9 Kurum Başkanlığı, çevre bilincinin yerleştirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen tanıtım araçlarından biri veya birkaçı ile faaliyette bulunabilir. a) Broşür, kitap ve benzeri yayınlar ve Basın-Yayın aracılığı ile bölgelerin tanıtımı, b) Sesli ve görüntülü yayınlarla yerel olarak tanıtım, c) Kitle iletişim araçlarıyla tanıtım, ç) Açıklamalı ve uygulamalı gezi programlarıyla tanıtım, d) Danışma ve eğitim merkezleriyle tanıtım, e) Gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde yapılan tanıtım, 0 Koruma bölgelerinde ekolojik önemi olan her cins canlı ve cansız varlıkların özelliklerinin ve bunlarla ilgili koruma kurallarının sabit işaretler ve yazılı levhalarla tanıtımı. Eğitimin Yapılacağı Yer Madde 10 Eğitimin yapılacağı yer, eğitimin türüne, süresine ve hedef kitleye göre ayrı ayrı belirlenir. Eğitimin Süreleri Madde 11 Eğitim programlarının süreleri, programın amacına uygun olarak ve programı oluşturacak hususların (programın yeri, tahsis olunacak para, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar ve diğer programlarla ilişkisi ve bu gibi) herbiri gözönüne alınarak tesbit edilir. Eğitime iştirak ve Yeterlilik Belgesi Madde 12 Eğitim faaliyetine katılanlara, eğitimin mahiyeti ve seçilecek özel konulara göre yapılan faaliyet sonunda Kurum Başkanlığınca "Çevre Koruma Yaygın Eğitimine iştirak veya Eğitim Başarı Belgesi" verilebilir. Mali Hükümler Madde 13 a) Eğitim Giderleri: Bu Yönetmelikte belirtilen konularla ilgili çalışmaların yürütülmesi için yapılacak giderler özel Çevre Koruma Fonundan karşılanır. b) Eğitime Katılanların Giderleri: Eğitime ve tanıtıma katılan kamu personelinin ve gerçek kişilerin her türlü (ulaşım, konaklama ve iaşe) giderleri, Özel Çevre Koruma Fonundan karşılanır. c) Yönetmelik kapsamına girmeyip çevre koruma yaygın eğitim kapsamında değerlendirilebilecek diğer etkinlikler de Kurumca düzenlenir. Yürürlük Madde 14 Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15 Bu Yönetmeliği özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: 06.07.2011-27986 Resmi Gazete GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

VERG REHBER. www.gib.gov.tr

VERG REHBER. www.gib.gov.tr Ücretsizdir ENGELL LER Ç N VERG REHBER www.gib.gov.tr 2 ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ Ücretsizdir Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için

Detaylı

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 Konu: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ĐLE YENĐ GÜMRÜK YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Şubat 1994 CUMARTESİ Sayı : 21847 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Kasım 1995 PAZAR T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Kasım 1995 PAZAR Sayı: 22454 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ ve SAKLAMA SÜRELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM 28/10/2013 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümünde yapılan değişiklikler yönergeye işlenmiştir. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAġRA TEġKĠLATI ARġĠV HĠZMETLERĠ

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı