T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Nisan 1992 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 15 Nisan 1992 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerinin imzalanması ile ilgili Diplomatik Konferans'a katılmak üzere, 20 Nisan 1992 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı B. Doğancan AKYÜREK'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin CEVHERİ'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Süleyman DEM İR EL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 15 Nisan BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 15 Nisan 1992 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerinin imzalanması ile ilgili Diplomatik Konferans'a katılmak üzere, 20 Nisan 1992 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı B. Doğancan AKYÜREK'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin CEVHERİ'nin vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : içindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : Maliye ve Gümrük Bakanlığından : Yönetmelikler 1615 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmcliği'nin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE sayılı Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Muafiyetler: Madde 12- Gerçek ve tüzel kişiler için yurda ithal edilecek aşağıdaki" fıkralarda gösterilen eşya, şartlarına uyduğu takdirde gümrük vergisinden muaftır. Bu eşyadan gümrükçe tahsil edilen her türlü vergi ve resimler (tekel resmi dahil) de aranmaz. I- Genel, katma ve özel bütçeli daireler ile kamu yararına hizmet eden dernekler tarafından kurulan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile milletlerarası kuruluşlarla işbirliğıne izin verilen vakıfların müze, kitaplık, dokümantasyon merkezleri için teşhir edilmek ve okunmak üzere gelen her türlü eşya, kitap mecmua, risale ve eserlerle, bunlarla ilgili mikrofilmler, mikrofişler, video bandları ve ses bandları ayrıca okullar ile bahsi geçen daire ve kuruluşların hayvan ve bitki bahçeleri, numune ve üretme fidanlikları, göl ve havuzları için gelen her türlü bitki ve hayvanlar ile bunların tohumları ve yumurtaları (Bunların kap ve kılıfları, nakil sırasında kullanılan eşya, malzeme ve kumanyalar dahil), II- a) Sosyal, kültürel, hayri ve sıhhi maksatlarla yabancı memleketlerde kurulmuş dernek, vakıf ve teşekküller tarafından aynı maksatlarla Türkiye'de faaliyette bulunan kamu yararına çalışan derneklere ve vakıflara, b) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türkiye'deki kamu yararına çalışan derneklere ve kamunun faydasına parasız tahsis edilmiş Bakanlar Kurulunca tesbit edilen tesisler ile resmi teşekküllere, belediye ve köy tüzel kişiliklerine, Bağış yoluyla gönderilen veya yurt dışında temin edilen para ile alınıp getirilen, gerek miktar gerek özellikleri bakımından konularına uygun olduğu Bakanlıkça kabul edilecek eşya (Genel ve katma bütçeli daireler dışında binek otomobilleri hariç). Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Bu maddenin II nci fıkrası ve Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince yapılacak bağışlarda uyulacak esaslar aşağıda gösterilmiştir: 1 a) Bağış konusu eşyanın evsafını (cins, nevi, nitelik, marka, model, motor ve şasi numarası gibi) tam olarak belirleyen ve eşya mülkiyetinin bağışlayana ait olduğunu gösteren bir belgenin, b) Noter veya dış temsilciliklerimizde düzenlenen bağış senedinin veya uluslararası antlaşmalar, projeler uyarınca düzenlenen belgelerin Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğüne ibrazı zorunludur. c) Bağış yoluyla ithali talep edilen 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların (binek otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı, pikap, panel, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, ambulans ve cenaze arabası) benzinli olmaları halinde 5 (beş) yaşından, dizel olmaları halinde 10 (on) yaşından büyük olanlarının, mezkûr kanun kapsamına girmeyen taşıtların ise (itfaiye aracı, traktör, ziraat, inşaat, yol ve iş, makinaları) 10 (on) yaşından büyük olanlarının ithallerine izin verilmez. Bu taşıtların yaşların tesbitinde, model yılları ile halen içinde bulunulan yıl hesaba dahil edilir. d) 1615 sayılı Gümrük Kanununun 2817 sayılı Kanunla değişik 8/2-b maddesinde yer alan Belediye ve Köy Tüzel Kişilikleri ile kamu yararına çalışan Dernekler ve vergi muafiyeti tanınmış Vâkıflar adına bağış yoluyla muafen ithaline izin verilen her türlü taşıtın 5 yıl geçmedikçe satışı talep edilemez. 2- a) 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtlar her halükârda Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. b) 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe talepleri ilgili Bakan'ın imzasıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na, kapsam dışında kalan taşıtlar ile iş makinaları ve her türlü eşyaya ilişkin hibe talepleri bağlı ve ilgili bulundukları Bakanlıkları kanalıyla Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne 12 nci maddenin II nci fıkrasının 1 (a) ve (b) numaralı bendlerinde belirtilen belgelerle birlikte intikal ettirilir. Üniversite Rektörlükleri adı geçen Gümrük Müdürlüğü'ne doğrudan başvurabilirler. 3- a) Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilen 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların hibe talepleri Bakanlıkça yapılacak inceleme sonunda Başbakanlığa sevk edilecek ve alınacak Olur' a istinaden adı geçen GümrüK Müdürlüğü'nce muafen ithalleri gerçekleştirilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : b) Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne doğrudan intikal eden 237 sayılı Taşıt Kanununun kapsamı dışında kalan her türlü hibe eşya ithal talepleri Ankara Gümrükleri Başmüdürü, Başmüdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü ve Gümrük Müdür Yardımcısından oluşan dört kişilik heyet tarafından karara bağlanarak işlemleri yapılır. c) Diğer Gümrük idarelerine intikal etmiş olan hibe konusu eşyalara ilişkin hibe talepleri ise; yukarıda yer alan heyet tarafından değerlendirilip karara bağlandıktan sonra, eşyanın ithali için ilgili gümrüğüne Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nce bildirimde bulunulur. 4- ilgili Gümrükçe ithal işleminin yapılabilmesi için; a) Eşyanın ilgili gümrüğe teslim edilmiş olması, (Ankara'ya kara yolu ile gelen hibe konusu eşya ve taşıtların teslim Müdürlüğü, Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğüdür.) b) Eşyanın Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nce verilen talimatta belirtilen ayniyetine uygun bulunması, gerekmektedir. 5- İlgili Gümrük İdaresince, ithal işleminden sonra, ithale müteallik evrakın (tahakkuk kağıdı) tescil tarih ve sayısının, bordro gün ve sayısı ile birlikte bir yazı ile Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne bildirilir. Ayrıca bağış suretiyle ithal edilen 237 sayılı taşıt Kanunu kapsamına giren ve girmeyen taşıt ile iş makinaları için; ilgili idarelerce düzenlenecek trafik şahadetnamesi ve ruhsatnameleri ile trafik kayıtlarına "Bu taşıt/iş makinası Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nün tarihli sayılı yazısına dayanılarak Gümrük Müdürlüğü'nce gümrük vergilerinden muafen ithal olunmuştur. Bu iş makinesinin hibeyi alan kuruluş tarafından kullanılması zorunlu olup, bir başkasının kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Bu iş makinesinin satış ve devrinde Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nden izin alınmadan satış veya devri yapılamaz." şeklinde şerh konulur. 6- Yurt dışından hibe edilmek amacıyla Türkiye'ye getirilen ancak, hibe belgesi Noterlikçe düzenlenecek olan taşıtlar ve iş makinelerinin Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım vergilerinin tahsili için istenen kıymet hakkında doğabilecek ihtilaflarla ilgili olarak gerekli araştırma ve tesbit.-yapmaya Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 20 Nisan 1992 Sayı : RESMl GAZETE Sayfa : 5 III- Doğrudan doğruya veya gerçek, ve tüzel kişiler aracı edilerek, hazineye yardım maksadıyla ve bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve kıymetler. Bu hususta aşağıdaki şekilde işlem yapılır. a) Hazineye yardım maksadıyla ve bağış yoluyla gelen her türlü eşya ve kıymetler, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü veya onun adına eşyayı çekmeye yetkili kılınacak resmi daire tarafından ithal olunur. b) Eşyanın gümrükten çekilebilmesi için, Devlet Melzeme Ofisi Genel Müdürlüğü veya onun adına eşyayı çekmeye yetkili kılınacak resmi daire tarafından eşyanın giriş işlemini yapacak gümrük idaresine üç nüsha giriş beyannamesi verilir. Bu beyanname altına muhtevası eşyanın 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 inci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince muafen ithali beyan ve talep olunur. c) Gümrük İdarelerince de, Devlet Melzeme Ofisi veya onun adına eşyayı çekmeye yetkili kılınacak resmi daireler tarafından verilecek beyanname üzerine, eşyanın muayenesi yapılıp başkaca hiç bir belge ve izin aranılmadan ve vergiye tabi tutulmadan eşya ilgililere imza karşılığında teslim edilir.. IV- a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için gümrük giriş beyannamesi ve ithal izni bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından sağlanan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme (eğitim malzemesi dahil) ve harp ganimetleri ile memleket içinden sağlanamayan ve Sağlık Bakanlığınca kabul, tesbit ve belgelenecek her çeşit ilaç ve ilaç hammaddeleri, b) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi, c) Emniyet Genel Müdürlüğünce, emniyet hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden satın alınarak ithal olunacak (a) bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı, d) Milli savunma ve iç güvenlik konularında; Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının sağlanması için; Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket VP. müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü silah, araç, gereç, anamalzeme, mühimmat, makina elektronik, elektrikli cihaz alet ve teferruatları ile bunların üretimi, bakımı ve onarımında kullanılacak her türlü parça, yedek parça, mamul, yarı mamul maddeler, malzemeler, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı: V- Kara sınırlarımızdan beş kilometre kadar derinlikte bulunan köyler ve kasabalar halkının gümrük kapılarından geçirdiği kendisinin veya ailesinin kullanmasına özgü eşya, Bu eşyanın kıymetiyle yurda girişinde uygulanacak usuller Yönetmeliğin 1051 inci maddesinde gösterilmiştir. VI- Harp esirleri ve harp zamanlarında enterne edilen askeri ve sivil kişiler adına bağış yoluyla gönderilen yiyecek ve içecek (tütün ve sigara dahil) ve giyim eşyası (karşılıklı olmak şartıyla), VII- a) Milli Deniz ve hava gemilerinin yabancı limanlarda ve meydanlarda yalnız kendi ihtiyaçları için aldıkları donatım eşyası ve işletme malzemesi. b) Yabancı deniz ve hava gemilerinin kendilerine mahsus olarak içlerinde getirdikleri veya Türk limanlarında gümrüklenmemiş mallardan aldıkları yakıtlar ve yağlayıcı maddelerle gemi adamları ve yolcularına özgü yiyecek ve içecekler (tekel maddeleri dahil) ve donatım eşyası ve işletme malzemesi (gemilerden dışarı çıkarılmaması ve karşılıklı olması şartıyla). Yukarıdaki fıkralarda yazılı donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins ve çeşitleri ve bu hususta uygulanacak işlemler Yönetmeliğin 1380 ve sonraki maddelerinde gösterilmiştir. c) Yabancı ülkelere sefer yapan Türk gemileri ve uçakları hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ancak, bu taşıtlar kabotaj seferleri esnasında yabancı yakıt, yiyecek ve içecek maddelerini, vergileri ödenmek şartıyla kullanabilirler. Bu taşıtların düzenli 6eferli olanlarının yabancı ülkelere yaptıkları seferden son Türk limanına dönerek tekrar dış sefere çıkmaları halinde, bu limandaki bekleme süreleri yabancı ülkelere yapılan seferin devamı sayılır. d) Yemekli vagonların Türkiye sınırdan geçtikten sonra hazırlayacakları ilk kahvaltı ve yemek için kullanacakları yiyecek ve içeceklerle yakıtlar (tekel maddeleri bu hükmün dışındadır). VIII- İktisadi bir faaliyetin reklamı amacıyla getirilecek ve parasız dağıtılacak olan basılı ilan, katalog, broşür, takvimler ve benzeri matbualar. IX- Noel, yılbaşı, şeker ve kurban bayramları dolayısıyla dışardan gönderilecek, süre ve kıymetleri Bakanlar Kurulunca düzenlenecek hediyelik eşya. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı Bakanlıkça ayrıca duyurulur. X- Türkiye'de yapılacak uluslararası kongrelere veya spor temas ve gösterilene katılacak delege ve kişilerin isimleri bulunan plaketler, bunların milli bayrakları veya klüp flamaları ve bunları takmaya özgü ağaç ve madenden yapılmış ve bu toplantı ve temaslara ait rozet kupa ve broşürler ve bu kongre ve spor temas ve gösterilerine ait cihaz, alet ve malzeme. XI- Türkiye'de yapılan ve yapılacak olan ulusal ve uluslararası ve her türlü yarışmalarda ödül olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya. XII- Aile fotoğraf filmleri ve resimleri, basım ile ilgili aktüalite filmleri ve resimleri fono-post maddeleri (yalnız mektup ve muhabere vasıtası olarak kullanılanları dolu ve birer adet), plak, tel ve bantlarla mürettep sesli ve yazılı basılı yayın, kişisel tedavide kullanılacak miktar ve mahiyette ilaçlar (konulmuş kanun hükümleri saklıdır). Bu fıkrada sözü edilen ilaçların kişisel tedavide kullanılması hususu ile miktar ve niteliği lüzumu halinde, mahalli sağlık kuruluşlarına takdir ve tasdik ettirilir. XIII- Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergilerin yapım dekorasyonunda kullanılmak üzere getirilen eşya (Bu yerlerden dışarı çıkarılmamak şartıyla). XIV- a) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.02, 87.09, ve pozisyonlarında yer alan ve münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel _surette imal. edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motoriu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek otomobilleri. Bu fıkra gereğince yurda sokulan kara nakil vasıtalarının malul ve sakat olmayanlara herhangi bir şekilde devri halinde gümrük vergisi alınır. Ancak, bu fıkra gereğince yurda sokulan kara nakil vasıtalarının başka bir malul ve sakata devri veya bunların ölümü sonucu varislerine intikali halinde gümrük vergileri alınmaz. b) Protez uzuvlar (protez dişler hariç) ile organizmaya takılan sair uzuv ve parçalar, c) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 84 ve 85 inci fasıllarında yer alan ve sakatların sanatlarının icrası için bizzat kendilerinin ithal ederek kullanacakları alet ve makinalar (Sağlık Bakanlığının izniyle). Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı: d) Sakatların ve hastaların kendi adlarına ithal edilecek ve bunların bakım, tedavi ve yaşamlarını sürdürmeleri için zorunlu olan eşya ile organ nakli için kurulmuş vakıfların yurt dışından amaçlarına uygun olarak ve kamu hizmetine tahsis edilmek üzere getirtecekleri canlı doku, makina, teçhizat ve teşhis ve tedavide gerekli ilaçlar (Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak). Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen ithalatta uygulanacak uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda gösterilmiştir. işlemler, 1- İthal Şekli: Bu fıkraya uygun olarak getirilecek eşyanın gümrük vergisinden muaf olabilmesi için ithalatın mutlaka malûl kişi tarafından yapılması gerekir. Malûl kişi: a) Yurt dışında çalışan kişi ise yurda kesin dönüşünde, b) Türkiye'de mukim bir malul ise resmi kanalla herhangi bir şekilde döviz transferi suretiyle, c) Türkiye'de mukim malüllerce yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağış olarak gönderilmesi suretiyle, ithal edebilir. 2- Müracaat mercii ve müracaatta aranacak belgeler: a) Müracaat mercii: Malûl ve sakatların binek otomobilleriyle birlikte Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne şahsen müracaatları zorunludur. Bu araçların teslim, muayene, tespit, tahakkuk ve izin mercii adı geçen Gümrük Müdürlüğüdür. b) Müracaatta aranacak belgeler: Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne yazılı olarak yapılacak başvuruda ibrazı zorunlu belgeler şunlardır: aa) Fizik ve rehabilitasyon merkezince onaylı, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınmış heyet raporunun aslı. (Bu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 belirtilmesi gerekir. Şayet ilgili, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onaylattığı bir rapor ibraz ederse bu raporun Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesine,uygunluğunun da ayrıca belgelenmesi gerekir) bb) İlgili şahsın sakatlık durumu itibariyle, kendisine otomobil kullanma ehyiyeti verilip verilemeyeceğine dair trafik idaresinden verilmiş belge, cc) Türkiye'de mukim malûller ithal etmek istedikleri taşıtın cins, marka ve özellikleri ile fiyatını gösteren proforma fatura ve ithal sırasında da faturanın aslı, dd) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, ee) İthal olunacak taşıtın malûlün kendisi tarafından kullanacağını, başkasının kullanmasına veya istifadesine izin vermiyeceğini, Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nün izni olmadan başkasına devretmeyeceğini ve satmayacağını, ithal olunan taşıt Üzerinde özel tertibatı ile ilgili olarak hiç bir değişiklik yapmayacağını belirtir noterden onaylı bir taahhütname, ff) Malûl kişi yurt dışında ikamet ediyorsa, yurda kesin döndüğünü gösterir Konsolosluğumuz onayı, gg) Malûl kişi Türkiye'de itamet ediyorsa, malûl kişiye bağış yapan gerçek veya tüzel kişinin yurt dışında ikametini gösterir Konsolosluğumuzca onaylı belge, hh) Otomobilin yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişi tarafından bağışlanması halinde, noterde veya Konsolosluğumuzda düzenlenmiş bağış senedi, ii) Otomobil Türkiye'ye getirildiği takdirde, taşıtın, gümrük denetimi altındaki ambara alındığını gösterir belge (irsaliye, ambar makbuzu veya ordino), jj) Malûl kişi yurda kesin dönüşünden önce taşıtı almışsa, malule ait olduğunu gösterir belge, mülkiyetin kk) Otomobil ithali resmi kanalla herhangi bir şekilde döviz transferi suretiyle yapılıyorsa bunu gösterir belge. 3. Binek otomobilinde aranan şartlar: a) Otomobilin, münhasıran malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : b) Özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan ve sadece otomatik vitesli olan binek otomobillerinin muafiyetten yararlandırılması suretiyle ithali mümkün değildir. c) Standart aksesuar dışındaki aksesuarların muafen ithaline izin verilmez. d) Sakat ve malûl kişiler tarafından ithal edilecek otomobillerin yaşları 4 yıldan, silindir hacimleri de 1700 santimetreküp'ten fazla olamaz. Otomobillerin yaşları model yılına göre geçen süre olarak hesaplanır. Bu süreler takvim yılı itibariyle tespit edilir. Bu konudaki her türlü düzenlemeler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır. 4. Müdürlük izni: a) Yukarıda (2-b) fıkrasında belirtilen belgeler Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne biri asıl olmak üzere iki nüsha olarak verilir. b) İlgilinin müracaatı ve ekli belgeleri, Ankara Gümrükleri Başmüdürü Başkanlığında, Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürü, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan dört kişilik komiteye intikal ettirilir. Komite, çalışmalarını Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nde yürütür. c) Komite kararının olumlu çıkması halinde; Otomobil ithalinin döviz transferi suretiyle yapılması halinde; komitece alınan karar ithal izni verilmesi için, ithal iznini vermeye yetkili Kambiyo merciine gönderilir. d) Komitenin olumlu kararı üzerine Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nce düzenlenecek "İthal İzin Belgesi"nin geçerlilik süresi komite kararının alındığı tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Bu belgenin süresi hiçbir şekilde uzatılamaz e) Malûl ve sakat kişinin mülkiyetinde bu yolla muafen ithal edilmiş otomobil bulunduğu sürece ve her hal ve kârda malûl ve sakat otomobilinin ithal izninin verildiği tarhten itibaren 5 yıl geçmedikçe yeniden bu şekilde otomobil ithaline izin verilmez. 5. İthalat sırasında yapılacak diğer işlemler: a) İthal anında ithal konusu otomobil görülerek muayene ve tesbit işlemi yapılır. Tesbit sonucunun, ithal iznine ve ekli belgelere uygun olması halinde ithal işlemi tamamlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 b) İthal işlemi tamamlanan taşıt için Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nce düzenlenecek Trafik Şahadetnamesine "araç sahibi malul ve sakat kişiden başkası tarafından kullanılması, devri, satışı veya hibesi, intifamın mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde kayıt konularak ilgili Trafik İdaresine gönderilir. 6. Devir: a) Bu fıkra gereğince ithal edilen binek otomobillerinin malûl ve sakat olmayanlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi ve devri mümkün değildir. (Araç sahibi malûl veya sakat kişiden başkası tarafından kullanılması, devri, satışı veya hibesi, intifamın mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.) Noterler ve Trafik İdareleri bu konuda herhangi bir işlem yapmadan önce Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü' nün iznini almak zorundadırlar. b) Bu fıkra gereğince ithal edilen kara nakil vasıtalarının, aynı durumdaki başka bir malûl veya sakata devri veya bunların ölümü sonucu varislerine intikali halinde gümrük vergileri alınmaz. c) Otomobilin devri ve tescil işlemi Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nün iznine bağlıdır. d) Motosikletlerin devrinde de binek otomobilleri ile ilgili hükümler uygulanır." Yürürlük MADDE 2: Bu Yönetmelik ile değiştirilen 1615 Sayılı Gümrük Kanunun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin II nci fıkrasının 1 inci bendinin (d) altbendi yayımlandığı tarihten 6 ay sonra, diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3: Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Ve Gümrük Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : Çevre Bakanlığından : Amaç ve Kapsam Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Eğitim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanununun 3416 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesine göre "özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen ve edilecek alanların, sahip olduğu çevre değerlerinin korunması, iyileştirilmesi ve mevcut çevre sorunlarının bilimsel olarak belirlenmesi ve giderilmesi ile çevrenin doğal güzelliklerinin, tarihi kalıntılarının, toprak, su, doğal bitki örtüsü ve hayvanları gibi varlıklarının, sulak alanların, akarsuların ve gollerin ekolojik dengesinin korunması, tarihi ve kültürel varlıkların gelecek nesillere intikalinin sağlanması için toplumun çevre koruma anlayışının geliştirilmesini sağlamak, yönlendirmek ve desteklemek amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mılleüeı arası kuruluşlar ile dernek ve vakıf gibi gönüllü kuruluşlarca yapılacak veya uygulanacak çevre koruma ile ilgili yaygın eğitim ve bu yaygın eğitime ait koordinasyon ve işbirliğine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 23/c ve 24 üncu maddeleri gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; "Kurum Başkanlığı" Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını, "Kurum Başkanı" Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını, "Daire Başkanlığı" Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığını, "Bölge" Özel Çevre Koruma Bölgelerini, ifade eder. Çevre Koruma Yaygın Eğitimi İle ilgili Faaliyetler Madde 4 Kurumun çevre koruma yaygın eğitimi ile ilgili görevleri Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Çevre Koruma Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Çevre eğitimi ile ilgili görevler şunlardır: a) Ö/el Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini korumak, iyileştirmek amacıyla, mevcut ve oluşabilecek çevre sorunları ile ilgili incelemeler yapmak; bu bölgelerin çevre sorunlarını coğrafi, tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel, görsel ve estetik yönleriyle ortaya koymak; bu sorunların çözümü için toplumda çevre koruma anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak, b) Çevre korunmasına ilişkin kararların alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı sağlığının korunması için kalkınma planlan doğrultusunda kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler yapmak, c) Çevre ile ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırma projeleri ortaya koymak, bu projeleri teşvik etmek, desteklemek, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf gibi gönüllü kuruluşlar ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak; sempozyum, panel, açık oturum, kongre, konferans, seminerler gibi yaygın eğitim faaliyetleri düzenlemek, yayınlar yapmak suretiyle toplumda çevre koruma anlayışını geliştiren faaliyetlerde bulunmak, ç) Yun içi ve yurtdışında benzeri kamu kurum ve özel kuruluşlarla çevre koruma yaygın eğilimi konusunda işbirliği yapmak, YLrotme ve idare Biı'umıı Sayfa 12

13 20 Nisan 1992 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 13 d) Özel ve kamu kuruluşlarının talebi halinde, uygun görüldüğü durumlarda, ilgili kurum elemanları için yaygın eğitim faaliyetleri düzenlemek ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek, e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından teklif edilen çevre koruma eğitim faaliyetleri ile ilgili inceleme, araştırma ve benzeri konularda görüş bildirmek, 0 özel Çevre Koruma atanlarındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalarda bulunmak; bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek, g) Çevre koruma eğitimi konusunda kitap, film, video ve konuyla ilgili dokümanları temin etmek. Öğretim Elemanlarının Seçimi Madde 5 Her türlü çevre koruma yaygın eğitimi programlarının uygulanmasında öncelikle Kurum Başkanlığı bünyesindeki konu ile ilgili personelden yararlanılır. Ancak, konunun Kurum Başkanlığı dışındaki uzman personel tarafından yerine getirilmesine ihtiyaç duyulması halinde Daire Başkanlığının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile Kurum Başkanlığı dışından da eğitim ve öğretim elemanları görevlendirilebilir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin konu ile ilgili bölümleri ile müşterek yaygın eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Öğretim Elemanlarının Nitelikleri Madde 6 öğretim elemanlarında aranılan nitelikler şunlardır: a) Kurum Başkanlığı personeli için, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme kabiliyetine sahip, konusunda uzman veya yönelim kadrosunda çalışmakta olmak, b) Yüksek öğretim kurumlarında ilgili alanlarda öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmak, c) Diğer kurum ve kuruluşlar ile vakıf, dernek, milletlerarası ve gönüllü kuruluşlarda çalışan personel için bu kuruluşlarda uzman/idareci olarak çalışmakta olmak ve aynı zamanda eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmak. Çevre Koruma Yaygın Eğitimine İştirak Edeceklerin Seçimi Madde 7 Uygulanacak eğitim programlarının niteliğine göre, eğitilmek üzere; Kurum içinden katılacak personelin seçimi görev yaptığı Daire Başkanının teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile, diğer kurum ve kuruluşlardan katılacak personelin seçimi ise Kurumca belirlenen esaslar ve kontenjana göre Kurumlarınca tespit edilir. Çevre Koruma Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin Şekli Madde 8 Çevre koruma ile ilgili gerekli bilgilerin geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılarak bu kitlelerde de çevre koruma bilincinin yerleşmesini sağlamak ve bu suretle bu Yönetmelikte öngörülen hedefleri gerçekleştirebilmek için uygulanacak çevre eğitim faaliyetleri; a - Kurum ve kuruluşlardaki personelin eğitimi; 1) Kurum elemanlarının eğitimi, 2) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının elemanlarının eğitimi, 3) İlgili vakıf, dernek ve diğer gönüllü kuruluş elemanlarının eğitimi, b - Halkın çevre koruma eğitimi; 1) Yöre halkının çevre koruma eğitimi, 2) Muhtar ve belde yöneticilerinin bilgilendirilmesi,' 3) Yöredeki sanat, meslek ve ticari kuruluş üyelerinin bilgilendirilmesi, c - Turizm hizmetlerine ilişikin çevre koruma yaygın eğitimi; 1) Turizme hizmet veren tesis ve işletmelerin personelinin eğitimi, Yurutme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : ) Turist rehberlerinin, bölgenin çevre değerleri ve bunlara ait koruma tedbirleri konusunda bilgilendirilmesi, 3) Kısa ve uzun süreli konaklayan turistlerin çevre konularında bilgilendirilmesi, 4) Turizm yönetimi ile uğraşan resmi ve özel birim personelinin eğitimi, d - Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ilk ve orta dereceli özgün eğitim kurum larıyla eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunulması, şeklindeki eğitim türleridir. Çevre Koruma Yaygın Eğitiminde Uygulanacak Tanıtım Faaliyetleri Madde 9 Kurum Başkanlığı, çevre bilincinin yerleştirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen tanıtım araçlarından biri veya birkaçı ile faaliyette bulunabilir. a) Broşür, kitap ve benzeri yayınlar ve Basın-Yayın aracılığı ile bölgelerin tanıtımı, b) Sesli ve görüntülü yayınlarla yerel olarak tanıtım, c) Kitle iletişim araçlarıyla tanıtım, ç) Açıklamalı ve uygulamalı gezi programlarıyla tanıtım, d) Danışma ve eğitim merkezleriyle tanıtım, e) Gönüllü kişi ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde yapılan tanıtım, 0 Koruma bölgelerinde ekolojik önemi olan her cins canlı ve cansız varlıkların özelliklerinin ve bunlarla ilgili koruma kurallarının sabit işaretler ve yazılı levhalarla tanıtımı. Eğitimin Yapılacağı Yer Madde 10 Eğitimin yapılacağı yer, eğitimin türüne, süresine ve hedef kitleye göre ayrı ayrı belirlenir. Eğitimin Süreleri Madde 11 Eğitim programlarının süreleri, programın amacına uygun olarak ve programı oluşturacak hususların (programın yeri, tahsis olunacak para, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar ve diğer programlarla ilişkisi ve bu gibi) herbiri gözönüne alınarak tesbit edilir. Eğitime iştirak ve Yeterlilik Belgesi Madde 12 Eğitim faaliyetine katılanlara, eğitimin mahiyeti ve seçilecek özel konulara göre yapılan faaliyet sonunda Kurum Başkanlığınca "Çevre Koruma Yaygın Eğitimine iştirak veya Eğitim Başarı Belgesi" verilebilir. Mali Hükümler Madde 13 a) Eğitim Giderleri: Bu Yönetmelikte belirtilen konularla ilgili çalışmaların yürütülmesi için yapılacak giderler özel Çevre Koruma Fonundan karşılanır. b) Eğitime Katılanların Giderleri: Eğitime ve tanıtıma katılan kamu personelinin ve gerçek kişilerin her türlü (ulaşım, konaklama ve iaşe) giderleri, Özel Çevre Koruma Fonundan karşılanır. c) Yönetmelik kapsamına girmeyip çevre koruma yaygın eğitim kapsamında değerlendirilebilecek diğer etkinlikler de Kurumca düzenlenir. Yürürlük Madde 14 Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15 Bu Yönetmeliği özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 20 Nisan 1992 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Tebliğler Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tebliğ No: Mecburi Standart /4/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak mecburi uygulamaya giren TS 1620 "MAKARNA" standardı ilişik şekilde revize edilmiş olup Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren engeç bir ay içinde üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 2 Adı geçen standart kapsamına giren matı üreten ve satanların standart hükümlerine uymaları gerekmektedir. 3 Bu Standarda ait hükümler 441 sayılı KHK'ye göre Bakanlığımızca (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce) uygulanacaktır. TS 1620/Kasım 1989 "MAKARNA" Standardı Teknik Kurulumuzun 5 Kasım 1991 Tarihli Toplantısında Aşağıdaki Şekilde Tadil Edilmiştir. ESKİ METİN Duyu ile Muayene Makarnalar, bakılarak, tartılarak, ellenerek, koklanarak, başlanarak, tadılarak muayene edilir ve Madde 'deki özellikleri uyup uymadıklarına bakılır. YENİ METİN Duyu ile Muayene Makarnalar, bakılarak, tartılarak, ellenerek, koklanarak, tadılarak muayene edilir ve Madde 'deki özelliklere uyup uymadıklarına bakılır. ESKİ METİN 3. 1 AMBALAJLAMA Makarna, sağlığa zararsız ve makarnayı kalite açısından olumsuz etkilemeyen malzemeler ile ambalajlanır. Bu ambalajlar yeni, temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Ambalajlar net: 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg'lık büyük veya 250g, 350g, 500g'Iık ve 1 kg 1. 5 kg 2, 5 kg'lık küçük ambalajlar şeklinde olmalıdır. Küçük ambalajlar büyük ambalajlara konulabilir. Net ağırlık %13 rutubet esasına göre hesaplanmalıdır. Ambalajlı Makarnanın Net makarna ağırlığı = (ağırlık) x (100 - rutubeti) Net ağırlık için negatif toleransları 500g'a kadar % g %2 5000g'dan çok %1 Net ağırlık kontrolü için alınacak numune sayısı Çizelge-3'e göre tespit edilir. YENİ METİN 3. 1 AMBALAJLAMA Makarna, özel mevzuatında müsaade edilen ve makarnaya kalite açısından olumsuz tesir etmeyen malzemeler ile ambalajlanır. Bu ambalajlar yeni, temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Ambalajlar net: 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg'lık büyük veya 250 g, 350g, 500 g'lık ve 1 kg, 1, 5 kg, 2, 5 kg'lık küçük ambalajlar şeklinde olmalıdır. Küçük ambalajlar büyük ambalajlara konulabilir. Net kütle için negatif toleransları: 500g'a kadar % g %2 5000g'dan çok % 1 Net kütle kontrolü için alınacak numune sayısı Çizelge-3'e göre tespit edilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Tebliğ No : Mecburi Standart /8/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak mecburi uygulamaya giren TS 3633 "ELMA SUYU" standardı ilişik şekilde revize edilmiş olup Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren engeç 6 ay içinde üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 2 Adı geçen standart kapsamına giren malı üreten ve satanların standart hükümlerine uymaları gerekmektedir. 3 Bu Standarda ait hükümler 441 sayılı KHK'ye göre Bakanlığımızca (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce) uygulanacaktır. TS 3633/Temmuz 1981 "ELMA SUYU" Standardı Teknik Kurulumuzun 1 Ekim 1991 Tarihli Toplantısında Aşağıdaki Şekilde Tadil Edilmiştir. EŞKİ METİN Ağır Metal İyonları Arsenik (As) mg/1 en çok 0,2 Bakır (Cu) mg/1 en çok 5,0 Çinko (Zn) mg/1 en çok 5,0 Demir (Fe) Kalay (Sn) mg/1 en çok 150,0 Kurşun (Pb) mg/1 en çok 0,3 Çöktürülebilir mg/1 en çok 12,0 metal iyonları (Fe cinsinden) YENİ METİN Ağır Metal İyonları Arsenik (As) mg/1 en çok 0,2 Bakır (Cu) mg/1 en çok 5,0 Çinko (Zn) mg/1 en çok 5,0 Demir (Fe) mg/1 en çok 10,0 Kalay (Sn) mg/1 en çok 150,0 Kurşun (Pb) mg/1 en çok 0,3 Çöktürülebilir mg/1 en çok 12,0 metal iyonları (Fe cinsinden) ESKİ METİN Diğer Özellikler Kabın doldurma oranı en az %90 olmalıdır. YENİ METİN Diğer özellikler Kabın doldurma oranı en az %90 olmalıdır. Kap doldurma oranı tetrapak ambalajlarda aranmaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 20 Nisan 1992 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tebliğ No: Mecburi Standart /4/1978 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak mecburi uygulamaya giren T. S2623"ZENCEFİL" standardı ilişik şekilde revize edilmiş olup Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren engeç 3 ay içinde üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 2 Adı geçen standart kapsamına giren malı üreten ve satanların standart hükümlerine uymaları gerekmektedir. 3 Bu Standarda ait hükümler 441 sayılı KHK'ye göre Bakanlığımızca (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce) uygulanacaktır. HL-K TÜRK STANDARDLARI TS 2623/Ekim 1991 ZENCEFİL 0- KONU, TARİF, KAPSAM KONU Bu Standard; bütün, parça ve öğütülmüş zencefilin tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir TARİFLER Bütün Zencefil Bütün zencefil, Zingiber officinale Roscoe türüne giren bitkilerin 20 mm'den daha uzun şekilsiz parçalar halinde bulunan kabuğu soyulmuş veya soyulmamış, yıkanıp güneşte kurutulmuş rizomlarıdır Parça Zencefil Parça zencefil, bütün zencitlilerin 20 mm'den daha küçük kesilmiş parçalarıdır öğütülmüş Zencefil Öğütülmüş zencefil, kurutulmuş rizom ve parçalarının öğütülmüş halidir Yabancı Madde Yabancı madde, zencefiller içinde veya arasında bulunan toz, toprak, taş, yaprak, bitki parçaları vb. gibi zencefilden başka her türlü maddelerdir Hafif Parçalar Hafif parçalar, zencefilin baharat olarak kullanılamayan rizom kısımlarıdır KAPSAM Bu Standard; baharat olarak kullanılan bütün, parça ve öğütülmüş zencefilleri kapsar. 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER SINIFLANDIRMA Sınıflar Bütün ve parça zencefiller, kireçle ağartılmış veya ağartılmamış olduklarına göre: - Ağartılmamış - Ağartılmış olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı: Öğütülmüş zencefiller özelliklerine göre bir sınıftır Tipler Cencefiller, kesilmiş ve öğütülmüş olup olmadıklarına - Bütün - Parça - öğütülmüş olmak üzere uç tipe ayrılır ÖZELLİKLER göre, Genel Özellikler Zencefiller, - Kendine özgü renk tad ve Kokuda olmalı, kut kokulu, acı veya acılaşmış olmamalı ve yabancı tadı bulunmamalı, - İçerisinde canlı böcek bulunmamalı, çıplak (gerektiğinde tashih edilmiş) gözle bakıldığında ölü böcek, böcek kalıntıları, kemirici hayvan yenikleri görülmemeli, dir Tip ve Sınıf Özellikleri Bütün ve Parça Zencefiller - Kabukları kısmen veya tamamen soyulmuş veya hiç soyulmamış, - Açık deve tüyü renginden açık kahve rengine kadar değişik renklerde (ağartılmışlar üzerinde kireç izleri bulunur). - Sert ve lifli yapıda, - Yabancı madde en çok % 2. olmalıdır Öğütülmüş Zencefiller Öğütülmüş zencefiller delik açıklığı 0, 6 mm olan elekten (TS 1227) 1 ' tamamen iceçecek şekilde ince öğütülmüş olmalı ve içinde kaba parçalar bulunmamalıdır Kimyasal Özellikler Zencefillerin kimyasal özellikleri Çizelge-1'deki değerlere uygun olmalıdır öğütülmüş zencefillerin kimyasal özellikleri Çizeige-1'deki değerlere ek olarak Çizelge-2'deki değerlere de uygun olmalıdır. ÇİZELGE 1 - Zencefillerin Kimyasal Özellikleri Özellikler Değer Rutubet, kütlece. X en çok 12 Toplam kül, kuru maddede, kütlece, % en çok Ağartılmamış 8 Ağartılmış 12 Kalsiyum (Ca0 olarak) kurumaddede, kütlece, " en çok Ağartılmamış 1, 1 Ağartılmış 2, 5 Uçucu yağ ml, kurumaddede, her 100 g da en az 1, 5. ÇİZELGE 2 - Öğütülmüş Zencefiller için Ek Kimyasal Özellikler Özellikler Değer Suda çözünen kül, kuru maddede, kütlece. % en az Asitte çözünmeyen kül, kuru maddede, kütlece, '/. en çok. 9 2, 3 Alkolde çözünen ekstrakt, kuru maddede, kütlece. X en az 5, 1 Soğuk suda çözünen ekstrakt, kuru maddede, kütlece, % en az 11, 4 Ham. sellbloz. kütlece. % en çok 8 Uçucu olmayan eter ekstraktı, kuru maddede, kütlece. % en çok 3 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 18

19 20 Nisan 1992 Sayı: REŞMİ RESMİ GAZETE Sayfa i ÖZELLİK, MUAYENE VE DENEYLER Özellik, muayene ve deneylere ilişkin madde numaraları Çizelge-3'de verilmiştir. ÇİZELGE 3 - Özellik, Muayene ve Deney Madde Numaraları Sıra Özellik Özellik Madde No Muayene ve Deney No Madde No 1 Genel Özellikler Tip ve Sınıf Özellikleri Yabancı Madde İrilik Rutubet Çizelge Toplam Kül Çizelge Kalsiyum Çizelge Uçucu Yağ Çizelge Suda Çözünen Kül Çizelge Asitte Çözünmeyen Kül Çizelge Alkolde Çözünen Ekstrakt Çizelge Soğuk Suda çözünen Ekstrakt Çizelge Ambalaj İşaretleme NUMUNE ALMA, MUAYENE VE DENEYLER NUMUNE ALMA Tipi, sınıfı ve ambalajla aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan zencefiller bir parti sayılarak TS 2109'a göre numune alınır MUAYENELER Ambalajların Muayenesi Ambalajların ve ambalaj malzemesinin muayenesi gözle incelenerek, boyutları ölçülerek ve ağırlıkları tartılarak yapılır; bu Standard hükümlerine uygunluğu ile Madde 3. 2'deki işaretlerin bulunup bulunmadığına bakılır Ürünün Muayenesi Zencefillerin muayenesi; bakılarak, koklanarak, tadılarak, TS 3495'e göre elenerek ve ellenerek yapılır, bu Standard hükümlerine uygun olup olmadığına bakılır DENEYLER Deneyler, TS 2110'a göre hazırlanan iki paralel numune üzerinde yapılmalı, deneylerde damıtık su veya buna eşdeğer saflıkta su kullanılmalıdır. Kullanılan bütün reaktifler analitik saflıkta olmalı, deneylerde kullanılan ayarlı çözeltiler TS 545'e göre hazırlanmalıdır Yabancı Madde Tayini Yabancı madde miktarı TS 2130'a göre tayin edilir ve sonuçların Madde 'deki değere uygun olup olmadığına bakılır Rutubet Tayini Rutubet TS 2134'e göre tayin edilir ve sonuçların Çizelge-1'deki değere uygun olup olmadığına bakılır Toplam Kül Tayini Toplam kül TS 2131'e göre ancak yakma sıcaklığı 600 ± 2S C olarak tayin edilir ve sonuçların Çizelge-1'deki değere uygun olup olmadığına bakılır Hıdroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini Hidroklorik asitte çözünmeyen kül TS 2133'e göre tayin edilir ve sonuçların Çlzelge-2'deki değere uygun olup olmadığına bakılır Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini Alkolde çözünen ekstrakt TS 2135'e göre tayin edilir ve sonuçların Çizelge-2'deki değere uygun olup olmadığına bakılır Soğuk Suda Çözünen Ekstrakt Tayini Soğuk suda çözünen ekstrakt, TS 2136'ya göre tayin edilir ve sonuçların Çizelge-2'deki değere uygun olup olmadığına bakılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 19

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1992 Sayı r Suda Çözünen Kül Tayini Suda çözünen kül miktarı, toplam kül miktarından (TS 2131) suda çözünmeyen kül miktarının (TS 2132) çıkarılması ile bulunur. ve sonuçların Çizelge-2'deki değere uygun olup olmadığına bakılır Kalsiyum Tayini Cihazlar Genel Laboratuvar Aletleri ve - Kapsül, porselen - Süzgeç kağıdı, külsüz, - Beher, 250 ml - Buhar banyosu - Su banyosu - Analitik terazi Reaktifler - Asetik asit - Hidroklorik asit P20 =1, 16 /ml - Hidroklorik asit çözeltisi, 2 hacim hidroklorik asit, P20 1, 16 5 hacim damıtık su ile seyreltilerek hazırlanır. - Amonyum hidroksit çözeltisi P20 = 0, 90 g/ml - Amonyum oksalat çözeltisi, doymuş - Sülfürik asit çözeltisi hacimce % 20'lik 1 hacim sülfürik asit (p20 = 1, 84 g/ml), 4 hacim damıtık su ile dikkatlice seyreltilir. - Potasyum permanganat çözeltisi, 0, 1 N ayarlı, - Bromokrezol yeşili İndikator çözeltisi 0, 4 g/l 0, 1 g bromokresol yeşili tartılır, agat havanda 14, 3 ml 0, 01 N sodyum hidroksit çözeltisi ile ezilir. Havan içindekiler 250 ml'lik ölçülü balona tümü ile aktarılır ve su ile işarete kadar seyreltilir. Bu çözeltinin ph sınırı 3, 8-5, 4 arasındadır. Asit ortamda sarıya, alkali ortamda maviye dönüşür (TS 2104). İşlem 0, 001 g yaklaşımla 2-4 g deney numunesi tartılır ve TS 2133'e göre küllendirilir. Kül kapsül içerisinde hidroklorik asit çözeltisi ile çözülür. Kuruluğa kadar buhar banyosunda buharlaştırılıp Yeniden hidroklorik asit çözeltisi katılır, buhar banyosunda kuruluğa kadar buharlaştırılır. Kalıntı 5-10 ml hidroklorik asit ile işleme sokulur. 50 ml damıtık su katılır, su banyosunda birkaç dakika bırakılır ve 250 ml'lik behere süzgeç kağıdından süzülür. Süzgeç üzerindeki kalıntı sıcak su ile yıkanır, yıkama suları aynı beherde toplanır. Behere 8-10 damla bromokresol yeşil'i indikatör çözeltisi konulur ve çözeltinin rengi mavi (ph 4, 8-5, 0) olana kadar amonyum hidroksit çözeltisi katılır. Renk yeşile dönene kadar damla damla asetik asit katılır (ph 4, 4-4, 6). Çözeltinin tamamı süzülür, süzüntüler 250 ml'lik beherde toplanır. Çözelti kaynatılır ve üzerine doymuş amonyum oksalat çözeltisinden damla damla, yeni çökelti oluşmayıncaya kadar katılır ve amonyum oksalat çözeltisinin biraz fazlası eklenir. Kaynayıncaya kadar ısıtılır. 3 saat veya daha uzun süre kendi haline bırakılır. Berrak çözelti aktarılarak süzgeç kağıdından süzülür. Çökelti üzerine ml sıcak su katılır ve berrak çözelti tekrar aktarılarak süzülür. Beherden sıcak hidroklorik asit ile yıkama ve süzmeye kalıntının çözülebilen kısmı tamamen çözününceye kadar devam olunur. Süzgeç kağıdı ve üzerindekiler sıcak su ile yıkanır. Çökelti amonyum hidroksit çözeltisi ve bir parça doymuş amonyum oksalat çözeltisi katıldıktan soma, kaynayıncaya kadar ısıtılır. 3 saat veya daha uzun bir süre, kendi haline bırakılır, sonra aynı süzgeç kağıdından süzülür ve yıkama suyu klorür iyonu reaksiyonu vermeyinceye kadar sıcak su ile yıkamaya devam olunur. - Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa: 20

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi 39.maddede değişiklik 41. Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Çizelge 3 - Numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı. Parti Büyüklüğü. (n) 25 e kadar. 8 35001 ve yukarısı

Çizelge 3 - Numune alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı. Parti Büyüklüğü. (n) 25 e kadar. 8 35001 ve yukarısı Ek-1/A TURK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bakliyat No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 1 0713.31.00.00.19 0713.32.00.00.19 0713.33.90.00.00

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI YKK : 10/07/2014 XIX/60-272 Yürürlük Tarihi : 01/08/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tarifler Amaç MADDE

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

ICS 67.080.20 TÜRK STANDARDI TS 1130/Şubat 2008

ICS 67.080.20 TÜRK STANDARDI TS 1130/Şubat 2008 1 Ispanak 0 Giriş Bu standard; ıspanağın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 1 Kapsam Bu standard taze olarak piyasaya arz edilen ıspanakları

Detaylı

Enginar. 0 Giriş Bu standard; enginarın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

Enginar. 0 Giriş Bu standard; enginarın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. Enginar 0 Giriş Bu standard; enginarın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 1 Kapsam Bu standard, tüketiciye taze olarak arz edilen enginarları

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir. TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/11/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21412 BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Dünya Gazetesinde Çıkan ve Haber olarak yayınladığımız Muafiyet Sınırı 150 EURO Değil 75 EURO dur..

Dünya Gazetesinde Çıkan ve Haber olarak yayınladığımız Muafiyet Sınırı 150 EURO Değil 75 EURO dur.. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara, 2013/5371 sayılı Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırma TABLOSU. Dünya Gazetesinde Çıkan ve Haber olarak

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

Yabancı Basın Yayın Organları ile Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlanacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar

Yabancı Basın Yayın Organları ile Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlanacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar Yabancı Basın Yayın Organları ile Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Sağlanacak Gümrük Kolaylıkları Hakkında Esaslar BÖLÜM I Amaç ve Hukuki Dayanak Madde 1 Bu esaslar, 16/10/1987 tarih ve 87/12201 sayılı

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 67.080.20 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 1898/Revizyon TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1898 Şubat 2007 ICS 67.080.20 YAZLIK KABAK (Cucurbita pepo L.) Courgettes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) M.T.V.K. Madde: 10 (Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 45) A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/131 Ref : 6/131 Konu: KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi

Detaylı

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.Güm.0.06.00.33.964-856 30.10.2000 Konu: GENELGE 2000/55 İLGİ: 27.12.1962 tarih ve 18028/99-20158/456 sayılı Genelge. Bilindiği

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 22 Ocak 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28890 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443 SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VEHİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDENÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURTDIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VEEĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONELHAKKINDA KANUN

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK

RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK 2057 RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.1.1985, No : 85/8988 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11.11.1983, No : 2954 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

Baş lahana. 0 Giriş Bu standard; baş lahananın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

Baş lahana. 0 Giriş Bu standard; baş lahananın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. Baş lahana 0 Giriş Bu standard; baş lahananın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 1 Kapsam Bu standard, piyasaya taze olarak arz edilen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (18.02.2017 t. 29983 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9595 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28624 YÖNETMELİK Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

Sarmısak. 0 Giriş Bu standard; sarmısağın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

Sarmısak. 0 Giriş Bu standard; sarmısağın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. Sarmısak 0 Giriş Bu standard; sarmısağın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 1 Kapsam Bu standard, taze, yarı kuru ve kuru olarak piyasaya

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 )

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 ) Resmi gazete tarih sayı : 22 Nisan 2002-24734 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1059 SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/1981, No: 8/2620 Dayandığı Kanunun

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlemeye ve ithalat işlemleri yapmaya yetki verilen il müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlemeye ve ithalat işlemleri yapmaya yetki verilen il müdürlüğünü, GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMAS EDEN AMBALAJ MATERYALLERİNİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Tebliğ No: 2003/31 R.Gazete: 01.09.2003-25216

Detaylı

GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi

GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi Terimler ve Tarifler. A sınıfı yumurta,. Ekstra taze yumurta ve.4 B sınıfı yumurta tarifleri uygulanmaz. 4.. Fiziksel Özellikler A ve B sınıfı yumurtaların fiziksel özellikleri Çizelge de verilen değerlere

Detaylı