MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN"

Transkript

1 K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. AKINDA ENÝ ASA DA ORTOPEDÝ VE TRAVMATOLOJÝ DOKTORU OP. DR. Ý. HÝLMÝ ELMACIOÐLU, SAÐLIKLI OMURGA ÝÇÝN DOÐRU OKUL ÇANTASI SEÇÝN UARISINDA BULUNDU HABERÝ SAFA 15 TE GERÇEKTEN HABER VERiR ENSTÝTÜ 13 te ASA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR IL: 43 SAI: LÝBA DAKÝ OLALARDAN SONRA ABD savaþ gemisi gönderdi ubingazi deki ABD Konsolosluðuna düzenlenen ve ABD büyükelçisi dahil 4 Amerikalý diplomatýn hayatýný kaybetmesine yol açan saldýrýnýn ardýndan, ABD Savunma Bakanlýðýnýn Libya açýklarýna iki savaþ gemisi gönderdiði bildirildi. nhaberi sayfa 7 de TÜRKÝE DEKÝ KAMPLARI GEZDÝ Angelina Jolie mültecilerle u Birleþmiþ Milletler Mülteciler üksek Komiserliði Özel Temsilcisi Angelina Jolie, Kilis te Suriyeli sýðýnmacýlarýn bulunduðu konteyner kenti ziyaret etti. Bu arada, AFAD, dün itibarýyla Türkiye de 80 bin 177 Suriye vatandaþýnýn bulunduðunu bildirdi. n9 da 14 ELÜL 2012 CUMA / 75 Kr FÝLMLÝ PROVOKASONA BÜÜK TEPKÝ MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN PEGAMBER EFENDÝMÝZE (A.S.M.) VE ÝSLÂMA HAKARET ÝÇEREN MÜSLÜMANLARIN MASUMÝETÝ FÝLMÝNE TÜM DÜNADA TEPKÝLER DEVAM EDÝOR. PROVOKATÝF FÝLM DERHAL ASAKLANSIN u ABD'de çekilen ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaretler içeren "Müslümanlarýn Masumiyeti" adlý filme yönelik tepkiler giderek büyüyor. Türkiye, Afganistan, Sudan, Bahreyn, Cezayir, Tunus ve Mýsýr'dan gelen resmî açýklamalarda, açýk bir provokasyon olduðuna dikkat çekilen filmin yasaklanmasý istendi. TDP ÖNETÝCÝSÝ BARIÞ MAMALI: DÜÞÜNCE HÜRRÝETÝ HAKARETE ÝZÝN VERMEZ 12 Eylül, Kýbrýs ta çözümü engelledi u Film "nefret uyandýrýcý" olarak nitelendirilirken, filmin Müslümanlarý kýþkýrtmayý hedeflediði ve Müslümanlarýn bu tuzaða düþmemeleri gerektiði belirtildi. Dünyadaki Müslümanlarýn filme þiddete baþvurmadan tepki gösterdiðine dikkat çekilirken, düþünce hürriyetinin dinî kutsallara hakarete izin vermeyeceði de hatýrlatýldý. ukktc Toplumcu Demokrasi Partisi Hukuk Komitesi Baþkaný Barýþ Mamalý, 12 Eylül darbecilerinin Kýbrýs ta federal bir devletin kurulmasýna karþý çýkarak barýþý engellediðini söyledi. Mamalý, 12 Eylül dâvâsýna müdahillik talebinde bulunmuþtu.n8 de 6. DURUÞMA BUGÜN APILACAK Darbe dâvâsýna saðlýk engeli u12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasýna Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi nde bugün kaldýðý yerden devam edilecek. Darbenin hayattaki sorumlularý Kenan Evren ile Tahsin Þahinkaya nýn yargýlandýðý mahkemenin 6. duruþmasýnda, sanýklara iliþkin saðlýk raporlarý konusundaki bilinmezlik devam ediyor. Mahkeme, saðlýk engeliyle karþý karþýya. nhaberi sayfa 8 de FÝLMLE MÜSLÜMANLARI KIÞKIRTMAK ÝSTEDÝM Peygamber Efendimize hakaret eden filme Müslümanlar büyük tepki gösterirken, zaman zaman istenmeyen olaylar yaþandý. ÝNGÝLÝZ BASINI: FÝLMÝN HEDEFÝ, MÜSLÜMANLARI KIÞKIRTMAK u7 MURSÎ : APIMCILAR HAKKINDA KANUNÎ ÝÞLEM BAÞLATILSIN u7 KIPTÝ KÝLÝSESÝNDEN AÇIKLAMA: FÝLMÝN BÝZÝMLE ÝLGÝSÝ OK u7 DÝANET SENDÝKASI GENEL BAÞKANI BARAKTUTAR: Hakarete de, tepki adýna þiddete de hayýr utürkiye Diyanet Ve Vakýf Görevlileri Sendikasý Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, Ýslâma hakaret içeren Müslümanlarýn Masumiyeti adlý filmin fragmanýnýn yayýnlanmasý üzerine Libya da meydana gelen protesto gösterilerinde ABD Büyükelçisi Christopher Stevens hayatýný kaybettiðini belirterek, Olayý þiddetle kýnýyor, sevgi, rahmet ve kardeþlik dini olan Ýslamýn bu tür þiddet olaylarý ile anýlmasýný üzüntü ile karþýlýyoruz dedi. CHP LÝ ÝNCE SORDU Son 3 yýlda teröre kaç þehit verdik? n FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 3 TE uchp Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, Baþbakan ardýmcýsý Arýnç a, son 3 yýlda terörle mücadelede yitirilen asker, polis, korucu ve sivil vatandaþlarýn sayýsýný sordu. n9 da ARALI UZMAN ÇAVUÞ, ÞEHÝT OLDUu09 ubu arada, filmde oynayan 80 oyuncu üstlendikleri rollerle ilgili aldatýldýklarýný açýkladý. Oyuncular, "film karakterlerinin dublajla orijinalinden farklý bir hale dönüþtürüldüðünü" ileri sürdü. Filmin yapýmcýsý Sam Bacile, filmi, ' provokatif bir siyasî tutum'' için çektiðini ve 100 Ýsrailli iþadamýndan topladýðý 5 milyon dolarla filmi çektiðini açýklamýþtý. nhaberi sayfa 7 de Lübnan Müftüsü Kabbani: Müslümanlar ve Hýristiyanlar arasýndaki olaylar siyasî n HABERÝ SAFA 7 DE ISSN ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ ÝÇÝN ALTERNATÝF OLu09

2 2 14 ELÜL 2012 CUMA LÂ HÝ KA Â E T De ki: O herþeyin Rabbi olduðu halde, ben Allah'tan baþka bir rab mi arayacaðým? Günah iþleyen ancak kendi aleyhine iþler. H AD Ý S Kul namaza durduðunda rükûa gidinceye kadar hayýr onun baþý üzerine saçýlýr. Rükûda iken secdeye varýncaya kadar Allah'ýn rahmeti onu kaplar. Secde ettiðinde ise Allah'a manen yaklaþýr ve O'nun rahmet nazarýný kendine çevirir. En'âm Sû re si: 164 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 437 / Ha di s-i Þe rif Me â li Onlar yeryüzünde hep bozgunculuða koþarlar Zir ve ler ve zir ve de ki ler Onlar yeryüzünde hep bozgunculuða koþarlar. Allah ise bozguncularý sevmez. (Mâide Sûresi: 64.) Sen a hu dî le ri, ha ya ta kar þý in san la rýn en hýrs lý sý o la rak bu lur sun. (Ba ka ra Sû re si: 96.) On la rýn ço ðu nun gü na ha, zul me ve ha ram ye me ye ko þuþ tuk la rý ný gö rür sün. Ne kö tü bir þey dir o yap týk la rý! (Mâ i de Sû re si: 62.) On lar yer yü zün de hep boz gun cu lu ða ko þar lar. Al lah i se boz gun cu la rý sev mez. (Mâ i de Sû re si: 64.) Ýs râ i lo ðul la rý na Tev rat ta þöy le bil dir dik: Siz yer yü zün de i ki ke re fe sad çý ka ra cak sý nýz. (Ýs râ Sû re si: 4.) Boz gun cu luk ya pa rak yer yü zü nü fe sa da ver me yin. (Ba ka ra Sû re si: 60; A râf Sû re si: 7.) a hu dî le re mü te vec cih þu i ki hükm-ü Kur â nî, o mil le tin ha yât-ý iç ti mâ i ye-i in sâ ni ye de do lap hi le siy le çe vir dik le ri þu i ki müt hiþ düs tûr-u u mû mî yi ta zam mun e der ki: Ha yât-ý iç ti mâ i ye-i be þe ri ye yi sar san ve sa y ü a me li, ser mâ ye i le mü bâ re ze et ti rip, fu ka râ yý zen gin ler le çar pýþ tý ran mu za af ri bâ ya pýp ban ka la rý te si se se be bi yet ve ren ve hi le ve hud a i le cem-i mâl e den o mil let ol du ðu gi bi, mah rum kal dýk la rý ve dâ i mâ zul mü nü gör dük le ri hü kû met ler den ve gâ lip ler den in ti kam la rý ný al mak i çin her çe þit fe sad ko mi te le ri ne ka rý þan ve her ne vi ih ti lâ le par mak ka rýþ tý ran yi ne o mil let ol du ðu nu i fa de e di yor. Me se lâ, E ðer doð ru i se niz, mev ti is te yi niz. Hiç is te me ye cek si niz. Ýþ te mec lis-i Ne be vî de kü çük bir ce ma a tin cüz î bir hâ di se ün vâ nýy la, mi lel-i in sa ni ye i çin de hýrs-ý ha yat ve havf-ý me mât la en meþ hur o lan mil let-i e hû dun tâ ký yâ me te ka dar li sân-ý hal le ri, mev ti is te me ye ce ði ni ve ha yat hýr sý ný bý rak ma ya ca ðý ný i fa de e der. Me se lâ, On la rýn ü ze ri ne bir zil let ve yok sul luk dam ga sý vu rul du. (Ba ka ra Sû re si: 61.) Þu ün van la o mil le tin mu kad de rât-ý is tik bâ li ye si ni u mû mî bir sû ret te i fa de e der. Ýþ te þu mil le tin se ci ye le rin de ve mu kad de râ týn da mün de rîc o lan þöy le müt hiþ de sâ tir i çin dir ki, Kur ân, on la ra kar þý pek þid det li dav ra ný yor. Deh þet li sil le-i te dib vu ru yor. Ýþ te þu mi sâl ler den kýs sa-i Mû sâ A ley his se lâm ve be nî is râ il in sâ ir cüz le ri ni ve sâ ir kýs sa la rý ný bu kýs sa ya ký yas et. Þim di, þu Dör dün cü I þýk ta ki i câ zî lem a-i î câz gi bi Kur ân ýn ba sit ke li mât la rý nýn ve cüz î meb has la rý nýn ar ka la rýn da pek çok le me ât-ý i câ zi ye var dýr; â ri fe i þâ ret ye ter. Söz ler, s *** Bis mi hî süb hâ ne hû [ On la ra zil let ve mes ke net dam ga sý vu rul du (Ba ka ra/61) â yet-i ce lî le si nin bir nük te si.] A ziz Nur ku man da ný ve Kur ân ýn hâ di mi kar de þim Re fet Bey, a hu dî mil le ti hubb-u ha yat ve dün yâ pe rest lik te if rat et tik le ri i çin, her a sýr da zil let ve mes ke net to ka dý ný ye me ye müs te hak ol muþ lar. Fa kat bu Fi lis tin me se le sin de; hubb-u ha yat ve dün ya pe rest lik his si de ðil, bel ki en bi yâ-yý Be nî is ra i li ye nin me za ris ta ný o lan Fi lis tin, o es ki pey gam ber le rin ken di mil li yet le rin den bu lun ma sý ci he tiy le, bir ci het te bir e hem mi yet li hiss-i mil lî ve di nî ol ma sýn dan, ça buk to kat ye mi yor lar. ok sa, ko ca A ra bis tan da az bir züm re hiç da ya na ma ya cak tý, ça buk mes ke ne te gi re cek ti. Þu â lar, s. 435 *** Hýrs, se beb-i hay bet tir ve il let ve zil let tir; ve mah ru mi yet ve se fa le ti ge ti rir. E vet, her mil let ten zi ya de hýrs la dün ya ya sal dý ran a hu di mil le ti nin zil let ve se fa le ti, bu hük me bir þa hid-i kà tý dýr.... Hem da i re-i in sa ni ye i çin de her mil let ten zi ya de hýrs la dün ya ya ya pý þan ve aþk i le ha yat-ý dün ye vi ye ye bað la nan a hu di mil le ti, pek çok zah met le ka zan dý ðý, ken di ne fay da sý az, yal nýz ha zi ne dar lýk et ti ði gayr-ý meþ rû bir ser vet-i ri bâ i le bü tün mil let ler den ye dik le ri sil le-i zil let ve se fa let, katl ve i ha net gös te ri yor ki, hýrs ma den-i zil let ve ha sâ ret tir. Mek tû bat, s. 262 LÛ GAT ÇE: sa y ü a mel: Ça lý þýp gay ret et mek, ça lýþ mak ve iþ le mek. mu za af: Ý ki kat, i ki mis li, kat mer li. ri ba: Fa iz. hud a: Hi le, o yun; al - dat ma, dü zen. cem-i mâl: Mal top - la mak, mal bi rik tir mek. havf-ý me mât: Ö lüm kor ku su. mes ke net: Mis kin lik, a ciz lik, be ce rik siz lik. en bi yâ-yý Be nî is ra i - li ye: Ýs ra i lo ðul la rýn dan o lan pey gam ber ler. se beb-i hay bet: Ka - yýp ve mah ru mi yet se - be bi. ne ja il.com ir ve ler, di ðer bir ta - "Z bir le do ruk lar var dýr. As lý, ha ki ki si, o ri ji na li, e sa sý, de vam lý sý, fýt rî o la ný ve en pa di þa hý da ma ne vî zir ve ler var dýr. Bir de sun î si, tak li di, ba ya ðý sý, ya lan cý sý, zo râ kî si, ge çi ci si, ba si ti ve sah te si var dýr zir ve le rin! Her nev e, sý ný fa, ka rak te re, can lý ya, ya pý ya, za man ve ze mi ne gö re çe þit li lik arz e der bu ma kam ve un van. Gö rü nü þe al dan ma ma lý dýr. A ma her var lýk ta, her o lay da bir ve ya da ha faz la hak nok ta sý ol du ðu nu da u nut ma ma lý. Hak lý nýn hak ký ný da tes lim et me li. Top tan cý bir gö rü þe sap la nýl ma ma lý dýr. Zir ve ya pan lar ve ya zir ve yap tý ran lar da çok tur ve çe þit li dir. Di li miz de ve kül tü rü müz de bun la rýn hep si ni an la tan meþ hur de yim ler ve bey lik i fa de ler var dýr. Ger çek ki þi lik ve þah si yet sa hi bi o lan de ðer ler i çin; Ýh lâs ta zir ve var dýr. Ý lim de zir ve var dýr. Ah lâk ta zir ve var dýr. Ý nanç ta zir ve var dýr. Fa zi let te zir ve var dýr. Fe da kâr lýk ta zir ve var dýr. Ça lýþ mak ta zir ve var dýr. Ka zan mak ta zir ve var dýr. Bir de dün ye vî nok ta da o lan lar i çin; Si ya set te zir ve var dýr. Spor da zir ve var dýr. Þöh ret te zir ve var dýr. Bor sa da zir ve var dýr. Ser vet te zir ve var dýr. Meþ hur luk ta zir ve var dýr. Men fa at te zir ve var dýr. Sa yý yý ve çe þit li li ði da ha da bü yü te bi li riz. Ma ne vî ve müs bet yö nüy le zir ve yap mak, zir ve de ka la bil me ; sab rýn, ta ham mü lün, gay re tin, fe da kâr lý ðýn, hak ve is ti ka met ü ze rin de ol ma nýn ve dur ma nýn, ak lýn, man tý ðýn, ta ham mü lün, ça lýþ ma nýn, i ra de nin, i nan cýn, doð ru lu ðun, a lýn te ri nin ve çi le nin ne ti ce sin de hu sû le ge lip or ta ya çý kar. Men fî yön de ki zir ve yap mak i se za ten ka lý cý de ðil dir. O nok ta ya u laþ mak; hýr sýn, sah te li ðin, ri ya nýn, sar hoþ lu ðun, hak sýz lý ðýn, ka ba gü cün, hi le nin, o yu nun, ve fa sýz lý ðýn, hýr sýz lý ðýn, ka yýr ma cý lý ðýn, ya lan cý lý ðýn, sah te ci li ðin, i ra de siz li ðin, baþ ka la þým ve dö nü þü mün ne ti ce si ve so nu cu dur. Ne ti ce o la rak sa hi bi ol du ðu þah sýn al nýn da bir ka ra le ke dir, kö tü bir ün dür. Mey ve siz bir þöh ret, a cý bir ne da met ve piþ man lý ðýn son ker te si dir. Bü tün bun la rýn ya nýn da zir ve an la mý nýn, kap sa mý nýn, bo yu tu nun, çe þit li li ði nin, hak ve a da let te ra zi siy le a sýl ko nu mu nun da or ta ya ko nul ma sý ge re kir. Müs be ti var dýr, men fî si var dýr. Fay da lý sý var dýr, za rar lý sý var dýr. Þim di bun la rý ký sa ca bi raz aç ma ya ça lý þa lým. Can lý, can sýz her eþ ya i çin ge çer li dir bu e sas ve tesbit ler. Boþ te ne ke nin se si gür çý kar. U zak tan da vu lun se si ku la ða hoþ ge lir! de yim ve ta bir le ri men fî zir ve de ki le ri an la týp ha týr la týr. Söz de zir ve ler, öz de zir ve ler! Hak ve a - da let te ra zi si ve na za rýy la zir ve de o la bil mek ve o ra da ka la bil mek çok baþ ka bir sýr ve ma ha ret tir. Çok ka li te li bir key fi yet ve fa zi let tir. Ba þak la rýn en boþ o la ný dýr ki ba þý ný da i ma dik ve yük sek te tu tar! de miþ a ta la rý mýz. Bo yu, po su, se si var dýr da i çi ve muh te va sý hiç tir, boþ tur. Ka bak gi bi mey ve li de ðil de Ka vak a ða cý gi bi mey ve siz dir. Bit ki ler i çin zir ve ler var dýr. Gül faz la hey bet li de ðil dir. Gö rü nü þü sa de ve öz dür. Haþ me ti, â lâ yi þi yok tur. A ma dün ya nýn en gü zel ko ku su nu ü re ten, in san lýk ve ha yat i çin bir bü yük ni met tir Sa hib-i Ha ki ki si nin ik ra mýy la. Her yer de her za man de ðer li dir ve kýy met li dir. Ay ný za man da hay van la rýn ki bar sul ta ný bül bü lün de ha ne si ve sa ra yý dýr. Bit ki ler â le min de bir zir ve dir. Hem küt le si, hem de mis ki am ber gi bi bir mey ve si ve çi çek le rin þa hý, ne ti ce si var dýr. Çý nar a ðaç la rý mey ve siz dir. Bu yö nüy le ba kýl maz on la ra. A ma a sil li ði var dýr on la rýn. Ta ri hi tem sil e der ler. Pa di þah lý ðý, sul tan lý ðý tem sil e de rek zir ve ye çý kar ve o ra da du rur lar. Týp ký ec dad Os man lý yý tem sil et tik le ri gi bi. Ne re de bir çý nar var sa 600 yýl lýk Os man lý sal ta na tý ný ha týr la týr, bu ül ke yi ve top rak la rý bi len ve se ven le re. Hay van lar i çin zir ve ler var dýr. Bül bül kü çü cük tür, faz la cir mi yok tur. Cür mü de yok tur. Hep zir ve ler de dir. Hem gül le rin zir ve sin de, hem de gö nül le rin zir ve sin de dir. Aþ ký, mu hab be ti, sev gi yi ve gü zel li ði tem sil e der, o nun i çin zir ve de dir. Men fi li ði as la ak la gel mez. Or man la rýn kra lý as lan hey bet li dir, haþ met li dir, cüs se li dir. A ma men fa a ti i çin bu gü cü nü or man lar da hak sýz ca kul la nýr. Ka fes ler de hay va nat bah çe le rin de ki ba ký cý la rý na bi le sal dý ra rak gü cü nü is pat la ma ya ça lý þýr. Bu yö nüy le, gü cüy le ya lan cý bir zir ve de gö rü nür. Kor ku nun, deh þe tin ve so ðuk lu ðun tim sa li dir. Kö tü bir zir ve dir bu! A ma te miz lik te, a - sa let te zir ve ya par. Bu yö nüy le hak ký yen me me li dir. As lan ya ta ðýn dan bel li o lur!, As lan gi bi ba ba yi ðit ler, As lan ým!... de yiþ le ri ni ha týr la ma lý. i ði din hak ký ný yi ði de ve rir! Böy le çift yön lü zir ve ler de var dýr. ük sek ey van lar da u çan kar tal la rýn yu va la rý me kân o la rak zir ve de dir. Uç ma la rý da yük sek tir ve zir ve de dir. A ma yi ye cek le ri hep ba ya ðý dýr. Zi ra leþ ler le bes le nir ler. a ni leþ yi yi ci dir ler. En mü hi mi o lan in san lýk â le min de ki zir ve le re bir ba ka lým. Ýn sa ný mest e den ve ger çek kim li ði ne bü rün dü ren zir ve ler var dýr. Ýn sa ný sar hoþ e den, ben li ðin den e den ve ö te ki leþ ti ren zir ve ler var dýr. Fi ra vun lar, Nem rut lar, Dec cal lar, Ne ron lar, Na pol yon lar, Kle o pet ra lar, Na zi ler, Hit ler, Mus so li ni ler var dýr. Ta rih te a ný lýr lar. Ta ri he geç miþ ler dir. A ma ta rih te li der ve ön der de ðil lâ net ve kah rýn tem sil ci le ri dir ler. E sas o la rak in san lý ðýn gü ne þi, yýl dý zý, ön de ri, reh be ri, li de ri, me dar-ý if ti ha rý zir ve þa hýs lar ve ki þi lik ler var dýr. Bu a lan da ki en gü zel öl çü, kýs tas ve de ðer len dir me in san lýk i çin; â lâ-yý il liy yîn ve es fel-i sâ fi lin i fa de le ri dir. Bu sa ha da e ðer mi henk ve öl çü tut tu rul maz sa ve ya ka çý rý lýr sa çok bü yük ya nýl gý ya dü þü lür. Ta rih say fa la rý na ya zýl may la ; ta ri he mal ol ma! ay ný þe yi i fa de et mez. Zir ve le rin en sah te li ði ma a le sef in san lar kýs mýn da ce re yan et miþ tir ve et mek te dir. Bu ra da ki e sas kýs tas ve öl çü; a da let, ah lâk, fa zi let, hak, sýdk, sa mi mi yet, say dam lýk, ber rak lýk, i yi lik, gü zel lik ve vah yî lik ol ma lý dýr. Ak si i se; ah lâk sýz lýk, kin, nef ret, ya lan, kizb, hýrs, in ti kam, kü für, is yan, tuð yan, if ti ra, ha ka ret, sa vaþ, te rör vb. ve hep si ni kap sa yan me de nî lik a dý al týn da; ma ter ya lizm ve ar zî lik tir. Hak, a da let, ger çek in san lýk a çý sýn dan bak tý ðý mýz za man bü tün za man la ra ve bü tün in san la ra hük me den ve fay da lý o lan kim dir, kim ler dir? O müm taz ki þi lik le rin i yi ce a yýrt e dil me si ge re kir. Ýn san lýk ta ri hi nin ba þýn dan so nu na ka dar o lan her dev re sin de bu zir ve ler de yer a lan lar ol muþ tur. Ký ya me te ka dar da bu böy le de vam e de cek tir. Ýn san lýk i çin en zir ve þah si yet hiç þüp he siz ki Hz. Mu ham med dir (asm). Bü tün bül bül le rin en ef da li ve en eþ re fi ve en mü nev ve ri ve en bâ hi ri ve en a zî mi ve en ke rî mi ve ses çe en yük sek ve va sýf ça en par lak ve zi kir ce en e temm ve þü kür ce en e amm ve ma hi yet çe en ek mel ve sû ret çe en ec mel, kâ i nat bos ta nýn da, arz ve se mâ vâ týn bü tün mev cû dâ tý ný lâ tif se ca a týy la, le ziz na ða ma týy la, ul vî tes bi ha týy la vec de ve cez be ye ge ti ren, nev-i be þe rin an de lib-i zî þa ný ve be nî-â de min bül bül-ü zül-kur â ný: Mu ham med-i A ra bî dir [asm]. (Söz ler, 24. Söz. 4. Dal, s. 320) Son ra bü tün pey gam ber ler, sa ha be ler; Hz. E bû be kir, Ö mer, Os man, A li, As hab-ý Suf fa, Ta bi în, Te be-i Ta bi în... Son ra as fi ya lar, ev li ya lar, müç te hid ler, u le ma lar... A na do lu top rak la rý nýn gö nül ve dün ya sul tan la rý E de ba li, Os man Bey, Ak þem sed din, Mev lâ nâ ve Be di üz za man... Ve da ha ni ce ma ne vi yat bü yü ðü gö nül er le ri... Þim di ler de, ma a le sef, ö zel lik le genç le ri mi zin i do lü o lan, on la rýn his, kalp ve ruh dün ya sý na gi ren bir sü rü a kýl ve man týk ha ri ci his sî, sah te, ya lan cý zir ve þa hýs ve o lay lar var. A sýl la rý nýn ye ri ne ko nan bu sah te zir ve le rin ma hi ye ti ve ne ti ce si i yi an la tý la maz sa çok bü yük boþ luk ve teh li key le kar þý kar þý ya yýz dýr. Mer ke ze ken di nef si mi zi ko ya rak, is tik ba lin ü mit fi dan la rý o lan genç ler le ve akl-ý se lim sa hi bi her kes le pay la þa ca ðý mýz þu dur. Ge çi ci, fa ni, be ka sýz, ruh suz, do nuk, se me re siz, a sýk su rat lý, i ra de si za yýf, ki þi lik siz, men fa at pe rest, ben cil, boþ, fay da sýz, tem bel, hýrs lý, ya lan cý, sah te, sun î, ka ran lýk þa hýs ve o lay lar dan u zak; sa mi mî, has bî, sa dýk, is ti ka met li, doð ru, i ra de li, ki þi lik li, te vek kül sa hi bi, i nanç lý, mü te va zý, i lim, ah lâk ve ir fan la do lu, ça lýþ kan, gay ret li, mü te bes sim, can lý, çev re si ne ve in san lý ða fay da lý, hak ta raf ta rý in san lar la be ra ber ol ma yý ter cih e de lim. Ger çek zir ve ve zin de lik bu dur. NOT: Af yon un fe da kâr, yýl la rýn is ti ka met li ehl-i hiz met a ða be yi Hü se yin a sul A ða be yin ve fat e den ab la sý, Hik met ýl maz a; de ðer li a ða be yim Ýs tan bul dan Ha san al çýn ýn ve fat e den a ða be yi E min al çýn a; Van Er ciþ e ni As ya Tem sil ci si fe da kâr ve ve fa kâr in san A li Si noð lu nun ve fat e den ba ba sý Sey yid Meh met Si noð lu na Ce nâb-ý Hak tan rah met, ya kýn la rý na ve dost la rý na sabr-ý ce mil ni yaz e de rim. N. E.

3 HA BER 14 E LÜL 2012 CUMA 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO U RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel ö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: e ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 27 Þev val 1433 Ru mî: 1 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý DÝANET-SEN GENEL BAÞKANI MEHMET BARAKTUTAR: Peygamberimize (asm) hakareti de, yapýlan þiddeti de kýnýyoruz FA TÝH KA RA GÖZ AN KA RA TÜRKÝE Di ya net ve Va kýf Gö rev li le ri Sen - di ka sý (Di ya net-sen) Ge nel Baþ ka ný Meh - met Bay rak tu tar, ABD ve Ýs ra il va tan da þý Sam Ba ci le ta ra fýn dan çe ki len ve Ýs lâm a ha ka ret i çe ren Müs lü man la rýn Ma su mi - ye ti ad lý fil min frag ma ný nýn in ter net te ya - yýn lan ma sý ü ze ri ne Lib ya da mey da na ge - len pro tes to gös te ri le rin de ABD Bü yü kel - çi si Chris top her Ste vens ha ya tý ný kay bet - miþ tir. O la yý þid det le ký ný yor, sev gi, rah met ve kar deþ lik di ni o lan Ýs lâm ýn bu tür þid det o lay la rý i le a ným san ma sý ný ü zün tü i le kar þý - lý yo ruz di ye ko nuþ tu. a pým cý sý ta ra fýn dan Müs lü man la rý tah - rik ve pro vo ke et mek, kýþ kýrt mak a ma cýy la ya pýl dý ðý i ti raf e di len böy le bir film dolayýsýyla Müs lü man la rýn ga le ya na gel - me si ni ve bu tür þid det o lay la rý na yel ten - me le ri ni kay gý ve en di þe i le iz le dik le ri ni ve bu tür þid det o lay la rý ný ke sin lik le tas vip et - me dik le ri ni söy le yen Bay rak tu rar, Han gi ül ke de ve kim ta ra fýn dan ya pý lýr sa ya pýl sýn dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü ba ha ne e di le - rek ge rek Müs lü man la rýn mu kad de sa tý na ge rek se di ðer din ve pey gam ber le re sal dý rý ke sin lik le ka bul e di le mez. Ö zel lik le ba rýþ ve kar deþ li ði ön ce le yen sev gi, þef kat ve rah - met Pey gam be ri Hz. Mu ham med (asm) ve Ýs lâ mi yet i þid det yan lý sý gös ter me ye ça - lýþ mak hem di ni ni ze hem de tüm Müs lü - man la ra ha ka ret tir de di. ABD, BÜ TÜN MÜS LÜ MAN LAR DAN Ö ZÜR DÝ LE ME LÝ Fil min ke sin lik le gös te ri me gir me me si ge rek ti ði ni, böy le bir say gý sýz lý ðýn dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü bað la mýn da de ðer len di - ril me si nin ka bul e dil me ye ce ði ni de söy le - yen Bay rak tu tar þu de ðer len dir me ler de bu lun du: Fil mi ya pan la rý ve ya pýl ma sý na i - zin ve ren ABD yi tüm Müs lü man lar dan ö - zür di le me ye ve fil min gös te ri me gir me si ni en gel le me ye dâ vet e di yo rum. Ge rek Lib - ya da ki o lay lar da Bü yü kel çi Ste vens ve üç Meh met Bay rak tu tar ko ru ma sý nýn ö lü mü ne sebep o lan ki þi ve ki þi ler ge rek se, söz ko nu su fil mi Müs lü - man la rý tah rik a ma cýy la yap tý ðý ný i ti raf e - den Sam Ba ci le hak kýn da da hu ku kî sü re - cin baþ la týl ma sý ný ve ge rek li ce za la ra çarp tý - rýl ma la rý ný bek li yo ruz. Ki mi za man tah rik, ki mi za man si ya sî den ge ler dolayýsýyla ger çek leþ ti ri len bu tür pro vo ka tif gi ri þim ler kar þý sýn da Müs lü - man la rý sað du yu lu dav ran ma ya, tep ki le ri ni hu kuk ve Ýs lâm ge le ne ði nin biz le re öð ret ti - ði say gý ve na if lik öl çü le rin de gös ter me ye dâ vet e den Meh met Bay rak tu tar, Ýs lâm i le te rör ke sin lik le yan ya na ge ti ri le mez i ki kav ram dýr. Müs lü man lar o la rak bu nun ge - re ði ni ye ri ne ge tir me miz ge re kir. Bu ve si le i le tüm Müs lü man la rý, a ma cý tah rik ve pro vo ke o lan bu tür gi ri þim le rin ve ki þi le rin o yu nu na gel me me ye, den ge li ve sað du yu - lu ha re ket et me ye dâ vet e di yo rum de di. GÖRMEZ: BU FÝLM, ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEMEZ BU arada, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Libya da Amerikan büyükelçisi ve 3 büyükelçilik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili, Bu tür þiddet olaylarýný insanî ve Ýslamî referanslarla izah etmek mümkün deðildir. Ayný þekilde tabii ki buna sebep olarak gösterilen bayaðý, pespaye ve provokatif yapýlarý, operasyonlarý da ifade özgürlüðü içinde deðerlendirmek mümkün deðil dedi. Boþ kon ten jan la ra öð ret men a tan dý Aðrý Ýl Millî Eðitim Müdürü Fatih Baþak bir ilke imza atarak, yeni atanan öðretmenleri havaalanýnda çiçeklerle karþýladý. FO TOÐ RAF: CÝ HAN Öðretmenlere protokol karþýlamasý DEVLET protokolünün, siyasîlerin ve sporcularýn çiçekli karþýlanmasýndan sonra Aðrý Ýl Millî Eðitim Müdürü Fatih Baþak bir ilke imza atarak, yeni atanan öðretmenleri havaalanýnda çiçeklerle karþýladý. Uçaktan inen öðretmenlere karanfil takdim eden Millî Eðitim Müdürü Fatih Baþak, çiçekli karþýlamanýn amacýnýn bazý öðretmenlerin Aðrý ya ön yargýlý bakýþ açýsýný kýrmak olduðunu söyledi. Bu arada havaalanýndaki organizasyonun benzerini otogarda da yapan Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü, öðretmenleri servislerle okullara kadar götürüyor. Havaalanýnda gazetecilere açýklama yapan Aðrý Millî Eðitim Müdürü Fatih Baþak, yeni atama döneminde il emrine 655 öðretmenin verildiðini ifade ederek, Bazý öðretmenlerimizin buraya gelirken bazý ön yargýlarý ve sýkýntýlarý olabiliyor. Biz buraya atanan öðretmenlerimizin sýkýntýlarýný en aza indirgemek için böyle bir proje baþlattýk. Bu projemiz Þubat ayýndaki atamada da vardý. O zaman da çok iyi sonuçlar aldýk, o yüzden devamýný getirdik diye konuþtu. Aðrý ya yeni atanan öðretmenler ise, Böyle bir uygulamayý baþlatanlara çok teþekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Bizim için de sürpriz oldu. Ýnþallah hepimiz için hayýrlý ve uðurlu olur. Aðrý güzel bir memlekete benziyor. Zamanla alýþacaðýz buralara diye konuþtular. Aðrý / cihan MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý (MEB), 40 bin öð ret men a ta ma sý nýn ar dýn dan boþ ka lan kon ten jan la ra ek a - ta ma yap tý. Ba kan lýk, 10 Ey lül Pa zar te si gü nü 40 bin kad ro i çin öð ret men a ta ma sý ger çek leþ tir miþ ti. A ta ma iþ lem le ri nin ar dýn - dan 36 bin 552 kad ro ya a - ta ma ya pý lýr ken, 3 bin 448 kad ro boþ kal mýþ tý. Bu - nun ü ze ri ne Ba kan lýk, Be - den E ði ti mi, Coð raf ya, Fen ve Tek no lo ji, Gör sel Sa nat lar/re sim, Ýl köð re - tim Ma te ma tik Öð ret - men li ði, Ýn gi liz ce, Ma te - ma tik, Mü zik, O kul Ön - ce si Öð ret men li ði, Sos yal Bil gi ler, Türk Di li ve E de - bi ya tý i le Türk çe a lan la - rýn da öð ret men ih ti ya cý bu lun du ðu nu be lir le di. 40 bin öð ret men kad ro su i - çin a ta ma baþ vu ru sun da bu lu nan lar dan ter cih dý - þý na e vet di yen ler a ra sýn - dan en çok ih ti yaç du yu - lan 12 a la na a ta ma ya pýl dý. A day lar so nuç la rý MEB in ad re - sin de ki Ýn san Kay nak la rý Ge nel Mü dür lü ðü say fa - sýn dan öð re ne bi le cek. An ka ra / a a

4 4 14 ELÜL 2012 CUMA KÜLTÜR SANAT ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN ÇÝVÝSÝZ CAMÝ ELDEN GEÇECEK Her gün do lup bo þa lan bir dün ya da ya þa mak Kýy met li o ku yu cu la rý mýz, Se vinç ler le, de ði þim ve dö nü þüm ler le, bir o ka dar da hü zün ler le do lu en te re san bir dün ya da ya þý yo ruz. Her ye ni gün bin ler ce do ðum lar ve ö lüm ler ger çek le - þi yor þu dün ya mi sa fir ha ne sin de Üs tad Be di üz za man, Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nda çok fark lý yer ler de dün ya nýn ne ka dar ha re ket li ve sü rek li de ði þen bir me kân ol du ðu na vur gu ya par, dün ya nýn ka rak te ris tik ö zel li ði nin sü rek li de ðiþ me si ol du ðu nu i - fa de e der. Ýþ te ba zý ör nek cüm le ler: Sâ ni-i Ke rîm, Fâ týr-ý Ra hîm, her bir tâ i fe nin res mi ge çit nö be ti bit tik ten ve o res mi ge çit ten mak sud o lan ne ti ce ler a - lýn dýk tan son ra, ek se ri yet i ti bâ riy le dün ya dan, mer ha met kâ - râ ne bir tarz i le ten fîr e dip u san dý rý yor, is ti ra ha te bir me yil ve baþ ka bir â le me göç me ye bir þevk ih san e di yor ve va zi fe-i ha yat tan ter his e dil dik le ri za man, va tan-ý as lî le ri ne bir me ye - lân-ý þev ken gîz, ruh la rýn da u yan dý rý yor. dün ya ha ya tý nýn bü tün bü tün fa ni ve mu vak kat ol ma sý ve me de ni yet fan ta zi ye le ri nin al da tý cý ve u yu - tu cu ol ma sý u mu ma gö rün me siy le Ýh ti yar lýk mev si miy le dün ye vî, gü zel ve ca zi be dar þey ler üs tün de fe na ve ze va lin dam ga sý ný ve a cý ma na - sý ný gös te re rek, o in sa ný dün ya dan ür kü tüp, o fa ni ye be del, bir ba ki mat lu bu a rat tý rý yor. Bir ta raf ta in sa ný hü zün len di ren has ta lýk lar, ö lüm ler, teb - dil-i me kân lar, ter his ler, hic ret ler, a hi re te ya pý lan yol cu luk - lar Di ðer ta raf ta a ra mý za ye ni ka tý lan mi ni mi ni be bek ler, ne þe ve ü mit kay na ðý þi rin yav ru lar Ýn san bu i ki tab lo yu bir a ra da sey re din ce, Al lah a þöy le hi tap et mek is ti yor: Al la hým! Se nin bü yük hik met ler le, eþ siz ni met ler le süs le - di ðin dün ya mýz, bi ze her an ö te ler den ha ber ve ri yor. Bu res - mi ge çit, bu ka dar gü zel mah lû kat, bir an lam i fa de e di yor, kalp ku la ðý mý za bir þey ler söy lü yor. E be dî bir â lem var, bü - tün mah lû kat o ra ya ha zýr la ný yor. Bu ra da ki göl ge ler ve nu - mu ne ler, bir baþ ka â lem de ki a sýl la rý na i þa ret e di yor Ne mut lu bi ze ki, baþ ta Kur ân ol mak ü ze re, e li miz - de ki mu kad des kay nak lar sa ye sin de dün ya nýn ka lý cý bir di yar ol ma dý ðý ný bir öl çü de gö re bi li yo ruz. er kü re - miz de sü rek li bir sev ký ya týn ol du ðu nu, ge len le rin git ti - ði ni, hiç bir þe yin ka ra rýn da kal ma dý ðý ný fark e di yo ruz. i ne ne mut lu bi ze ki, be þer ta ri hi nin en he ye can ve ri ci za man di lim le rin den bi ri sin de ya þý yo ruz. Ý çi mi zi ay dýn la - tan, kal bi mi zi ü mit le dol du ran se ma vî bil gi le re sa hi biz: Ýn san lýk, ken di si ne ve ri len eþ siz ka bi li yet ler le, bil gi ve do - na ným la, a kýl ve duy gu dün ya sýy la ger çe ðin pe þin de On da ki me yil ler, öð ren me az mi ve a raþ týr ma sev da sý, bu dün ya nýn çok ö te le ri ni, ma ne vî â lem le ri, se ma la rý, cen - net le ri keþ fet me ye ye te cek çap ta ve ge niþ lik te E vet! Sa - me di ye te ay na ol mak ba sit bir þey de ðil Eþ ref-i mah lû - kat ol mak, ha fi fe a lý na cak bir ko nu de ðil Ah sen-i tak - vim su re tin de ya ra týl mak, her mah lû ka na sip de ðil A ziz o ku yu cu la rý mýz, e ni As ya Neþ ri yat o la rak biz, hep e be di ye tin pe þin de ki in sa na hi tap e de cek e ser ler ha zýr la ya - bil me nin gay re tin de ol duk. Baþ ta Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ol - mak ü ze re, ya yýn yel pa ze miz de ki bü tün e ser ler, in sa nýn ken di ni i yi ta ný ma sý ný he def le yen e ser ler. Bi zim e ser le ri miz, Ben ki mim? Bü tün bu de ði þim ve dö nü þüm le rin an la mý ne? Bu yol cu luk lar ne re ye? so ru la rý nýn ce vap la rý ný ve ren, in sa na ye ni u fuk lar a çan, o na ye ni so ru lar sor dur ma yý ba þa - ra bi len e ser ler Bi zim ki tap la rý mýz, bil gi ça ðý nýn far kýn da o - lan, bil gi, i le ti þim, uy du, ha ber leþ me, en for ma tik ve di ji tal dö nü þüm le rin dün ya yý han gi pers pek tif le re yö nelt ti ði ne i þa - ret e den ki tap lar Öy le ya, bü tün bu sü reç le rin, ta ri hin coþ - kun a kan se li nin git ti ði bir yön ol ma lý ve ya yý ne vi o la rak bi - zim gö re vi miz, bu na dik kat çe ke bil mek tir. a þa dý ðý ça ðýn far kýn da ol ma yan lar, in san lý ða hiç - bir þey söy le ye mez ler. Bü yük i de al ler le in san lý ða me saj sun ma der din de ol ma - yan lar, gü nün bi rin de sol ma ya mah kûm o lur lar. Bir yan da dün ya da bü yük de ði þim ve dö nü þüm ler ya þa - nýr ken, dün ya i de al ler le þe kil le nir ken; di ðer yan da in san lý ðý yük sek i de al ler den u zak laþ tý ran fak tör le rin sa yý sý her ge çen gün ar tý yor: Gün de lik koþ tur ma ca lar, zevk ve iþ tah me de ni - ye ti, sü r'at le nen ha yat tem po su, so nu gel me yen mad dî hýrs - lar, a lýþ ve riþ çýl gýn lý ðý, gü nü kur tar ma an la yý þý, eð len ce ye o - dak lý hayat fel se fe si, ya ni ký sa ca vur pat la sýn çal oy na sýn! 40 yý lý aþ kýn ya yýn se rü ve ni miz le, e li miz de ki kay - nak la rýn du ru lu ðuy la ve Kur ân ýn ver di ði ü mit le, her þe ye rað men ma ne vî hiz met le re de vam et mek ge rek - ti ði ka na a tin de yiz. Bu hiz met ler sa ye sin de, çöl le þen id rak le rin bir gün fi liz le ne ce ði ni, dün ya nýn da ha ya þa - na bi lir bir cen ne te dö nü þe ce ði ni dü þü nü yo ruz. Na sýl ki Pey gam be ri miz (asm) býk ma dan, u san ma dan A rap a rý ma da sý ndan dün ya ya ma ne vî bir pý nar sun - duy sa, in san lýk o pý nar dan ka na ka na iç tiy se; bu gün e - ni As ya Neþ ri yat, o nun (asm) ha ya týn dan ve Kur ân ha - ki kat le ri ni müs bet i lim an la yý þý na uy gun bir tarz da i zah ve is pat e den Ri sa le-i Nur dan al dý ðý öl çü ler le in san lý ða di ril ti ci me saj lar ve re bil me gay re tin de dir Kýy met li o ku yu cu la rý mýz, bu sa týr lar la bu haf ta ki soh be ti mi zin so nu na gel dik. Bir son ra ki haf ta ya gö - rüþ mek ü ze re hoþ ça ka lýn. ÝZNÝK ÝN ELMALI KÖÜNDE ÇÝVÝ KULLANILMADAN AHÞAPTAN APILAN CAMÝ RESTORE EDÝLECEK yý lýn da ya pý lan ca mide kullanýlan ahþap malzemenin 150 yýldýr çürümediði tesbit edildi. FO TOÐ RAFLAR: AA ÝZNÝK il çe si nin El ma lý Kö yün de çi vi kul la nýl - ma dan ta ma mý bir bi ri ne geç me a ðaç lar la 1884 yý lýn da in þa e di len ca mi, Bur sa Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan res to re kap sa mý na a lýn dý. Ýl Ö zel Ý - da re si Ge nel Sek re te ri Bi lal Çe lik ve Ýz nik Kay - ma ka mý Nu ret tin Ka kil li oð lu, El ma lý Kö yün de - ki ca mi de in ce le me de bu lun du. a pý lan in ce le - me de ca mi de kul la ný lan ah þap mal ze me nin yak la þýk 150 yýl dýr hiç bir þe kil de çü rü me miþ ol - du ðu tesbit e dil di. Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re - te ri Bi lal Çe lik, Ýz nik El ma lý Kö yün de 1884 yý - lýn da ya pý lan ca mi nin çok ö nem li bir e ser ol - du ðu nu be lir te rek, Ne v'î þah sý na mün ha sýr ca - mi ler den bi ri si bu ra da bu lu nu yor. A ðaç tan ya - pýl mýþ ve tek bir çi vi da hi kul la nýl ma dan bir bi - B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Kýv rýk bir so pa ya ben ze yen ve fýr la týl dý ðýn da ge ri dö nen, a ðaç tan ya pýl ma bir av a ra cý. - De ri de, ye rel o la rak me la no sit le - rin ar tý þý ve me la nin bi ri ki mi dolayýsýyla kah ve - ren gim si renk te pig ment i çe ren be nek ve ya le - ke, len ti go. 2. Ba zý has ta lýk la ra eþ lik e den bir kas za yýf lý ðý. - Ka vis li, ký sa, uç bö lü mü ge niþ, kab za sý na doð ru da ra lan bir tür ký lýç. 3. Hu ra - fe, ba týl i nanç. - Üst üs te ko nul muþ þey ler den her bi ri, ta ba ka. 4. Bir þe yin ö nem sen me di ði an la týl mak is ten di ðin de kul la ný lan söz. - Bir ba - yan a dý. 5. Ki lim do ku ma cý lý ðýn da tah ta þe kil li çiz gi. - O muz i le bi lek a ra sýn da yer a lan or ga - ný mýz. - ad, ya ban cý. 6. A rif ler mec li si. - Tat - lan dý rý cý ko ku. 7. Sý nýr a þan bir a kar su yu muz. - Tah min. 8. Ta ký mýn ký sa ya zý lý þý. - Hý ris ti yan - lýk ta ba yan din gö rev li si. 9. A na do lu A jan sý nýn ký sa ya zý lý þý. - Ý mar e dil miþ yer, ma mur ha le ge - ti ril miþ o lan. - Tan ta lý sim ge le yen harf ler. 10. Bir i li miz. - Ke ten to hu mu. ri ne geç me u sû lüy le ya pýl mýþ. Ger çek ten hem ta ri hî ba kým dan ö nem ta þý yor, hem sa nat ba - kým dan çok ö nem li bir ca mi de di. NA DÝ DE BÝR E SER Ö zel Ý da re o la rak ca mi nin res to ras yo nu nu ya pa cak la rý ný be lir ten Bi lal Çe lik, Ta bi za man i çin de ma a le sef za ma nýn et ki le ri ne da ya na ma - yýp ba zý yer ler de es ne me ler, ba zý yer ler de a çýl - ma lar var. Ca mi ya vaþ ya vaþ ö zel lik le ri ni kay - bet me ye baþ la mýþ. E ðer bir kaç yýl i çe ri sin de bu ra ya sa hip çý kýl maz, ta mir e dil mez, ba kýl - maz sa ma a le sef tah ri bat çok da ha bü yü müþ o - la cak. Bu ba kým dan Ö zel Ý da re o la rak bir an ön ce bu ra nýn o na rý mý nýn ya pýl ma sý i çin ön ce lik le res to ras yon pro je si ha zýr lan ma sý ný is ti yo - ruz þek lin de ko nuþ tu. Ca mi nin çok na di de bir e ser ol du ðu nun al tý ný çi zen Bi lal Çe lik, söz - le ri ni þöy le sür dür dü: Mü cev her gi bi her par - ça sý nýn ay rý bir kýy met le de ðer len di ri lip, öl çül - me si ge re ken ve o de re ce i þin us ta sý eh li ta ra - fýn dan o na rýl ma sý ge re ken par ça lar. O nun i çin biz ön ce lik le res to ras yon pro je si ne bü yük ö - nem ve ri yo ruz. Res to ras yon pro je si ni ta mam - la dýk tan son ra da in þal lah o na rý mý i çin i ha le ya pýp bu ra yý bir an ön ce ilk gün ya pýl dý ðý þek - liy le o ri ji nal ha li ne ge tir mek is ti yo ruz. Bu ra yý te miz ve gü zel bir i ba det ha ne o la rak son su za ka dar ya þa ya bi le ce ði þe kil de ü ze ri mi ze dü þe ni yap ma ya ça lý þa ca ðýz. Bur sa / ci han ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür AÞ, ye ni e ði tim ve öð re tim dö ne min de þehrin ta ri hî ve ta biî gü zel lik le ri ni ma - sal ta dýn da an la tan 4 ço cuk ki ta bý ya yým la dý. Sa lih Zen gin in yaz dý ðý ve Cem Ký zýl tuð un re sim le di ði 4 ki tap ta Ýs tan bul, ma sal sý ve eð len ce li bir dil le ta ný tý lý yor. Kül tür AÞ a - yýn la rý ndan çý kan 4 ki tap lýk se ri nin il ki, Ýs tan bul un Süs lü Çeþ me le ri a dý ný ta þý - yor. Ne re dey se her semt te bir sa nat e se ri gi bi in þa e dil - miþ çeþ me le ri 2 gü ver ci nin gö zün den ta ný ya cak ço - cuk lar, ma ce ra lý bir ma sa la da la rak, Ýs tan bul un ö nem li çeþ - me le ri ni öð re ne cek. Ýs tan bul un Na rin Sa ray la rý ad lý ki tap Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Mo tor lu a raç lar da fren yap ma yý sað la yan, te ker lek mi li ü ze ri ne yer leþ ti ril miþ ya rým ay bi çi min de ki a let. - Kök nar ve la din da lý. 2. Klâ sik Türk Mü zi ði a raç la rýn dan, i ri ka rýn lý, ki riþ li, mýz rap la ça lý nan bir çal - gý. - De ri den ya pýl mýþ kal kan. 3. Es ki týp di lin de gö zün say dam ta ba ka sýn da her han gi bir DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI se bep le o lu þan be yaz le ke. 4. Ý çin de ký sa sû re ve duâ la rýn bu lun du ðu kü çük ki tap. - Top la nan süp rün tü le ri a lýp at mak i çin kul la ný lan te ne ke ve ya plâs tik ten ya pýl mýþ ký sa sap lý bir 1 Ý M A M I U S U F B tür kü rek. 5. Kalp katýlýðý, Na zým Hik me t'in so ya dý. - Þe hir den kü çük, köy den bü yük, 2 L A H A N A A L Ý Z E he nüz kýr sal ö zel lik le ri ni yi tir me miþ o lan yer le þim mer ke zi, bel de. 6. A me ri ka ký t'a sýn - 3 da bir ne hir. - Ço ban ü re ti. 7. A tom nu ma ra sý 28, a tom a ðýr lý ðý 58,71, yo ðun lu ðu 8,9 o - A N Ý M A T O A L A lan, gü müþ par lak lý ðýn da, de mir sert li ðin de, ko lay iþ le ne bi len ve ko lay ca tel du ru mu na 4 H Ý R A A M A K A ge ti ri le bi len bir e le ment. - Ýl kel ben lik. 8. Bir a yýn her han gi bir gü nün den er te si a yýn ay - 5 Ý F E E L M K E N ný gü nü ne ka dar ge çen ve ya yak la þýk o tuz gün o la rak ka bul e di len sü re. - Ki mi yö re le ri - 6 N A T U R A L Ý S T miz de el bi se, gi yim eþ ya sý. 9. Gra nül süz en dop laz mik re ti ku lum. - E go, ben lik Ý T L K E R B E L A Mer mi o la rak ça kýl ta þý a tan bir tür top. 11. A çýk ça bil dir me, a çýk ça du yur ma. - A rap - 8 Z U H A L T A A ça da su. - Bo ru se si. 12. Ca hi li ye dö ne mi A rap la rý nýn en bü yük pu tu. - Es nek ve su dan 9 A R A M A K N A D A S ha fif ol du ðun dan þi þe ta pa sý, can kur ta ran si mi di, can kur ta ran ye le ði, a yak ka bý ta ba ný ve 1 0 M A L A B E L E N E da ha bir çok þe yin ya pý mýn da kul la ný lan, su ge çir me yen, me þe a ða cý ta ba ka sý. O dun pa za rý nýn Pi nok yo la rý ço cuk la rý bek li yor ESKÝÞEHÝR ÝN O dun pa za rý il çe sin de ki ta ri hî At lý han El Sa nat la rý Çar þý sý nda ü re ti len ah - þap Pi nok yo kuk la lar, ço cuk la rý bek li yor. U - NES CO Dün ya Mi ra sý Lis te si ne gi ren ve Tür ki ye nin göz de ta rih ve tu rizm mer kez - le rin den bi ri o lan ta ri hî O dun pa za rý nda ü - re ti len kuk la lar, böl ge yi zi ya re te ge len yer li ve ya ban cý tu rist le rin de il gi si ni çe ki yor. Lü - le ta þýn dan sor kun çöm le ði ne, cam dan se ra - mi ðe, ki li min den kuk la ya pý mý na ka dar bir - çok el sa na tý nýn ye ni den can lan dý rýl dý ðý ta ri - hî O dun pa za rý nýn en çok dik kat çe ken de - ðer le rin den bi ri nin de ah þap Pi nok yo kuk la - lar ol du ðu be lir til di. Es ki þe hir / ci han Ka tý ge le cek ne sil le re ak ta rý la cak 15. ve 18. yüz yýl lar a ra sýn da Os man lý top - rak la rýn da al týn dev ri ni ya þa ya rak son ra sýn - da u nu tul ma ya yüz tut muþ o lan ka tý sa na tý; mo der ni ze e di le rek ge le cek ne sil le re ak ta rý lý - yor. Dür da ne Ün ver ön cü lü ðün de ha zýr la - na rak Ey lül ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul Sapp hi re, Se yir Te ra sý nda sa nat se ver le rin iz le ni mi ne su nu la cak o lan 15 ta sa rým cý nýn ü rün le ri, ka tý lým cý la rý geç miþ ten gü nü mü ze u za nan bir yol cu lu ða dâ vet e di yor. 2 se ne lik bir a raþ týr ma sü re ci ne da ya nan ve 14. yüz - yýl dan i ti ba ren ya pýl mýþ o lan yaz ma e ser cilt - le ri ne ý þýk tu tan ser gi de 50 ye ya kýn çað daþ e ser sa nat se ver le rin be ðe ni si ne su nu lu yor. Ýs tan bul Sapp hi re, Se yir Te ra sý nýn ev sa hip - li ðin de or ga ni ze e di le rek gü nü mü ze u za nan bu de ðer li ha zi ne le ri genç ne sil ler i le bu luþ - tu ran fa a li yet 17 Ey lül e ka dar iz le ni me a çýk o la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Ço cuk la ra ma sal ta dýn da Ýs tan bul ki tap la rý da þehri süs le yen ta ri hî gü zel lik le rin ba þýn da ge len ö nem li sa ray lar an la tý lý yor. Bir ke di i le fa re nin dost lu ðun da ge zi len sa ray lar ve yer al týn da ki tü nel ler de de vam e den ma ce ray la renk le nen ki tap, bir çok ta ri hî bil gi yi kü çük o kur la ra ak ta - rý yor. Ýs tan bul un park ve bah çe le rin de bu lu nan a ðaç lar i - se Ýs tan bul un Ma sal A ðaç la rý ki ta býn da bir a ra ya ge li - yor. Kü çük bir sin ca býn top ra ða bir ce viz göm me ma ce ra - sýy la a çý lan ki tap, ma sal sý di liy le ço cuk la ra bil me dik le ri bir çok a ða cýn ya nýn da park ve ko ru la rýn i sim le ri ni de öð re - te cek. Se ri nin son ki ta bý o lan Ýs tan bul un Prens A da la rý ki - ta bý da A da lar a 2 mar tý i le a çý lý yor. Ta biî gü zel lik le ri nin ya - nýn da ta ri hî kim lik le riy le de Ýs tan bul lu larý ken di ne çe ken ve es ki den be ri Prens A da la rý di ye i sim len di ri len A da lar ý 2 mar tý eþ li ðin de do la þan ço cuk lar, Ýs tan bul u çev re le yen gü - zel lik le ri de keþ fe de cek. Na ge han Bay ram / Ýs tan bul Birincilik kazanan fotoðraf: Gökhan Sevim. En ha va lý ka re le rin ser gi si ÝG DAÞ IN bu yýl i kin ci si ni dü zen le di ði En Ha va lý Ka re ler Fo toð raf a rýþ ma sý nda ö dü le ve ser gi len me ye de ðer bu lu - nan e ser ler, 23 Ey lül e ka dar Met ro city A lýþ ve riþ Mer ke - zi nde ser gi le ne cek. Tür ki ye Fo toð raf Sa na tý Fe de ras yo nu (TFSF) da nýþ man lý ðýn da 20 Mart-22 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn - da dü zen le nen ya rýþ ma bu yýl Ýs tan BUL te ma sý i le ger çek - leþ ti. a rýþ ma da Ýs tan bul a da ir bu gü ne ka dar or ta ya çýk ma - mýþ ka re ler gün yü zü ne çýk tý. Top lam 920 ki þi nin 4131 fo - toð raf la ya rýþ tý ðý En Ha va lý Ka re ler 2012 de bi rin ci Gök - han Se vim, i kin ci Ýb ra him Us - ta, ü çün cü Ke mal Ka ya ol du. Ber na Dur sun ÝG DAÞ ö zel ö - dü lü nü a lýr ken, Ay dýn Sert baþ, Nev zat ýl dý rým, Em re Soy türk man si yon ö dü lü ne lâ yýk gö rül - dü. Re cep Boz dað / Ýs tan bul Özel ödül: Berna Dursun Üçüncülük kazanan fotoðraf: Kemal Kaya

5 14 ELÜL 2012 CUMA MAKALE 5 Eþ ve ço cuk la rý ný zý baþ ka la rý na þi kâ yet ten ka çý nýn fer sa dog ni as ya.com.tr Ne ya þar sak ya þa ya lým ba þý mý za ne ge lir se gel sin, gör mek is te dik le ri mi zi gö rü rüz. Bir tab lo ya bak tý ðý mýz da a ða cý ya da e vi fark e di yor sak biz, sa hil de ba lýk tu tan a da mý fark e der di ðe ri. Ha ya tý na sýl al gý la dý ðý mýz ta ma mýy la bi zim e li miz de dir. Der di, ta sa yý bü yüt mek, i þin i çin den çý ký la ma ya cak ha le ge tir mek ken di ça ba la rý mýz la o lu þur. Kim se böy le gör me miz i çin zor la maz bi zi. Be di üz za man ýn ba ký þý mý zý gü zel leþ tir - Hay van la rýn da ka nun-u fýt rî si var A ziz va ta ný mýz da gö nül ler ü ze rin de yap tý ðý mýz i man ve Kur ân hiz met le rin den do la yý 12 Ey lül 1980 ih ti lâ li nin 5. gü nün de, taf si la tý ve a çýk la ma sý u zun sü ren ha di sat tan son ra ge ce sa at ci va rýn da 2. Or du as ke rî tu tuk la ma ka rar gâ hý na e vi miz den gö tür dü ler. Ký sa za man da, bü yük bir ko ðuþ ta 400 ki þi yi bul duk. So ba ve WC yok, 400 ki þi ye 80 bat ta ni ye ve 80 as ke rî ya tak var. Sol cu, sað cý, a kýn cý, ül kü cü, ko mü nist var. Ka til ler den ma sum la ra, bü rok rat lar dan iþ çi le re ka dar her ke sim ve sý nýf var. Ýç ler a cý sý man za ra ve iþ ken ce var. Böy le bir me kân da her ke sin o yu i le bi zi ko ðuþ a ða sý seç ti ler. Tâ ki dert le ri mi zi dý þa rý ya an la ta lým ve ge len su bay la ra mu ha tap o la lým ve 400 ki þi ye i çe ri de den ge un su ru o la lým. Her ke si yer de din li yo rum ve dert le ri ne ça re ol ma ya ça lý þý yo rum. Ken di le ri ni din le dik ten son ra, bul du ðu muz kâ ðýt par ça la rý i le 2. Or du As ke rî Sav cý lý ðý na, on la rýn a dý na, Al lah rý za sý i çin i ti raz ve tah li ye di lek çe le ri ya zý yo rum. Bun la rýn ne ti ce sin de de, tah li ye ler ol mak tay dý. Bir gün Kon ya-me ram il çe si nin bir muh ta rý ge ti ril miþ ti, ba na ge tir di ler, Der di ni bu na an lat de di ler. Ben o nu ta ný yor dum, o da be ni ta ný dý. Ca mi le rin de hem Kur ân o ku mu þum, hem de ders, va az ve soh bet ler yap mý þým. Her tu tuk lu ya sor du ðum su al le ri o na da sor dum: e tim hak ký ye din mi? Fa iz i le mü na se bet le rin ne dir? Hýr sýz lýk yap týn mý? A dam öl dür dün mü? Hz. Al lah a þirk koþ tun mu? Va ta na i ha net et tin mi? Ý ba det ler le a ran na sýl? vs, vs. Bu zât hep sin den sý ný fý geç ti. Bu se fer o nu hay van lar â le mi ne gö tür düm ve sor dum: Ha ya týn da kaç hay van öl dür dün ve na sýl ve ni çin öl dür dün? Ce va ben de di ki: Ha ya tým da bir ka ra ta vuk vur dum ve þöy le ol du: Bir çif te tü fek al mýþ tým, de ne mek i çin me ram da ki e vi mi zin ar ka a ðaç lý bah çe si ne geç tim ve bir a ðaç ta ka ra ta vuk ta bir e di len ku þu gör düm ve si lâ hý a teþ le dim, hay va nýn tüy le ri da ðýl dý, hay van a þa ðý düþ tü. Ba na müt hiþ ba ký yor du, bir da ha sýk tým yi ne vur dum, öl mü yor ve hay van ba na deh þet li ba ka rak o ra dan uç tu git ti. O an da tit re me ye baþ la dým. Kork tum ve bir haf ta di lim tu tul du ve on gün son ra a ya ða kalk tým O na ve et ra fým da ki din le yen tu tuk lu ar ka daþ la ra hi ta ben de dim ki: Na sýl ki þe ri at ka nun la rý, a na ya sa ka nun la rý var i se, Ce nâb-ý Al lah ýn hay van lar i çin ih das et ti ði þe ri at-ý fýt rî ye ka nun la rý da var. Bu ka nun la ra gö re, bir ka ra ta vuk ce za sý ne ka dar i se, o nu bu ra da yat mak la çe ke cek ve te miz le nip çý ka cak. O nun kaç gün ol du ðu nu bil mi yo rum, bek le ye lim ve yi ne de di lek çe yi ya za yým, bu ci het le de ka der te cel li e de cek tir. Ne ti ce de 13 gün son ra ça ðýr dý lar ve o nu bý rak tý lar. A ka bin de Bir ka ra ta vuk öl dü re ne 13 gün, ar týk a dam öl dü ren ler dü þün sün ler de dim. Ken di le ri ne ve ha zi rû na Hz. Be di üz za man dan na kil ler yap tým. Ýþ te on lar dan bir ta ne si; Hz. Be di üz za man Mes ne vî sin de bu hu su su ga yet muk nî ve i ki mi sâl i le be yan ve is pat et mek te dir. Ba kýn ne söy ler ve ha di sat-ý â le me ba ka lým. Ar ka daþ! Mâ sum bir in sa na ve ya hay van la ra ge len fe lâ ket ler de, mu sî bet ler de, be þer feh mi nin an la ya ma dý ðý ba zý es bab ve hik met ler var dýr. al nýz, me þi et-i Ý lâ hi ye nin düs tur la rý ný hâ vi þe ri at-ý fýt ri ye ah kâ mý, ak lýn vü cu du na tâ bi de ðil dir ki, ak lý ol ma yan bir þe ye tat bik e dil me sin. O þe ri a týn hik met le ri kalb, his, is ti da da ba kar. Bun lar dan hu sû le ge len fi il le re, o þe ri a týn hü küm le ri tat bik le tec zi ye e di lir. Me se lâ, bir ço cuk, e li ne al dý ðý bir kuþ ve ya bir si ne ði öl dür se, þe ri at-ý fýt rî ye nin ah kâ mýn dan o lan hiss-i þef ka te mu ha le fet et miþ o lur. Ýþ te bu mu ha le fet ten do la yý dü þüp ba þý ký rý lýr sa müs ta hak o lur. Çün kü, bu mu sî bet o mu ha le fe te ce za dýr. Ve ya di þi bir kap lan, öz ev lât la rý na o lan þid det-i þef kat ve hi mâ ye yi na za ra al ma ya rak, za val lý cey lâ nýn yav ru cu ðu nu par ça la ya rak yav ru la rý na rý zýk ya par. Son ra, bir av cý ta ra fýn dan öl dü rü lür. Ýþ te, hiss-i þef kat ve hi mâ ye ye mu ha le fet et ti ðin den, cey lâ na yap tý ðý ay ný mu sî be te mâ ruz ka lýr. (Mes ne vî-i Nu ri ye Kat re-ha ti me, B. Sa id Nur sî) mek le il gi li ve ciz bir sö zü var dýr: Gü zel gö ren gü zel dü þü nür, gü zel dü þü nen ha ya týn dan lez zet a lýr. O lum lu bir ba kýþ a çý sý de ðil mi? Bu nu bir kâ ðý da ya zýp me se lâ buz do la bý mý zýn ka pa ðý na yer leþ tir sek, ya hut çer çe ve le tip sa lo nu mu za koy sak, her gi riþ çý kýþ ta o ku duk ça ken di mi zi gü zel gör me ye teþ vik ve di sip li ne e de bi li riz. E vet, ço ðu za man gü zel gör me yi be ce re me di ði miz i çin hep bir ku sur, hep bir ha ta bu lu yo ruz et ra fý mýz da ki ler de. Sö zü mü zü din le me yen ev lâ dý mýz, çok pa ra har ca mak la it ham et ti ði miz e þi miz, sü rek li dert ya nan an ne-ba ba mýz On la rýn hâl ve ha re ket le ri ni be ðen mi yor, ar ka da þý mý za, dos tu mu za an la tý yo ruz. Þi kâ yet üs tü ne þi kâ yet e di yo ruz. Af yon'da ki mü him mat de po sun da mey da na ge len zel ze le va rî pat la ma nýn se be bi hak kýn da i ki ih ti mal ü ze rin de du ru lu yor. Bi rin ci si: 170 bin bom ba nýn pat la ma sýy la 25 ca na mal o lan ve bü yük mad dî za ra ra yol a çan bu fâ ci a bir ka za e se ri dir. Ý kin ci si: Ha yýr yüz de 99.5 ih ti mal le bu fâ ci a, i çin de tür lü he sap la rý ba rýn dý ran bir sa bo taj dýr. Se bep ne o lur sa ol sun, or ta da bir va hâ - Saltanatýn Sonu Ana do lu mer kez li Mil let Mec li si, 1 Ka - sým 1922 ta rih li ka ra rýy la, Hi lâ fet i le Sal ta nat bir bi rin den ay rý la rak, Os man lý Sal ta na tý na ve sal ta nat sis te mi ne son ve - ril di ði ni ka bul ve i lân et ti. Bu na rað men, Ýs tan bul'da ki son Os man - lý hü kû me ti ça lýþ ma la rý na de vam e di yor du. An cak, bu i ki baþ lý lýk ha lin de vam et - me ye ce ði ve bir an ev vel bit me si ge rek - ti ði ka na a ti ne va rý la rak, der hal ça re a ra - yý þý na gi ril di. Bü tün dik kat ler, Sad râ zam Tev fik Pa þa - nýn ü ze rin de top lan mýþ tý. Dör dün cü kez Sa dâ ret ma ka mý na ge ti - ril miþ bu lu nan Tev fik Pa þa i se, 4 Ka sým gü nü ka bi ne yi top la dý ve bu nun son top - lan tý ol du ðu nu be lir te rek, Sul tan Vah ded - din'e ve ril mek ü ze re is ti fa mek tu bu nu ha - zýr la dý ðý ný söy le di. Tev fik Pa þa, böy le lik le 623 yýl ö mür sü - ren Os man lý Sal ta na tý nýn "Son Sad râ zam"ý un va ný ný al mýþ ol du. Re fet (Be le) Pa þa, Ýs tan bul'da ki iþ gal kuv vet le ri ko mu tan la rýy la bir gö rüþ me ya - pa rak, 4 Ka sým gü nü i ti ba riy le Ýs tan bul'da Bü yük Mil let Mec li si ne bað lý hü kü met i da - re si nin baþ la mýþ ol du ðu nu söy le di. Sal ta na týn Res mî Ga ze te si o lan Tak - vim i Ve ka yi'nin de, ay ný gün i ti ba riy le ya - yý ný na son ve ril di. Bu ta rih ler de ýl dýz Sa ra yýn da i ka met et mek te o lan Sul tan Vah ded din i se, 17 Ka - sým gü nü yur du terk e de rek, Os man lý Sal - ta na tý nýn fi i lî ni ha ye ti ni i lân et miþ ol du. Ar týk Sal ta nat bit miþ, Hi lâ fet i se de vam e di yor du. 3 Mart 1924'te, ta ma men key fî bir sû ret te Hi lâ fet'e son ve ril di ði a çýk lan dý. Son Sad râ za mýn son yol cu lu ðu Os man lý Dev le ti nin 215'in ci, ay ný za man - da son Sad râ za mý o lan 1845 do ðum lu Ah - met Tev fik Pa þa, 7 E kim 1936'da Ýs tan - As lýn da biz on la rý baþ ka la rý na an la týn ca hiç bir þey de ðiþ mi yor. Þi kâ yet et ti ði miz du rum lar ay nen ya þan ma ya de vam e di yor. Hat ta biz gýy bet yap tý ðý mýz, e leþ ti ri len kim se nin ar ka sýn dan ko nuþ tu ðu muz i çin za rar da yýz. Bu du rum ba zen da ha da i le ri bo yut la ra gi de rek eþ ler a ra sýn da gü ve nin a zal ma sý na da se bep o lur. Ka dý nýn bi ri e þi nin kö tü huy la rý ný, gez me ler de ar ka daþ la rý na an la ta an la ta bi ti re mez miþ. Ak þa ma e vi ne da ðý lan ka dýn lar da eþ le ri ne þi kâ yet çi ka dý ný ve ko ca sý ný an la týr mýþ. Bir gün er kek ler bir a ra ya gel di ðin de iç le rin den bi ri dal ga ge çe rek a da mýn hu yu nu an lat mýþ. A dam hem bo zul muþ, hem ký rýl mýþ. Her ke sin or ta sýn da a lay ko nu su ol mak bir ya na e þi ta ra fýn dan bý çak lan mýþ gi bi his set miþ ken di ni. Böy le si ha zin du rum lar ma a le sef ya þa ný yor. Ý çi ne a ta ma yan in sa noð lu, baþ ka la rý na an la ta rak ra hat la dý ðý ný, i çi ni dök tü ðü nü zan ne di yor. Fa kat so nuç ta ta mi ri müm kün ol ma yan so nuç lar or ta ya çý ký yor. Gü ven siz lik me se le si bir kör dü ðüm gi bi. Ne çöz mek ko lay, ne ke sip at mak. Prob lem le ri mi çöz mek i çin an la tý yo rum di ye bi lir si niz bel ki. Pe ki her an lat tý ðý nýz kim se so ru nu nu zu hal le de bi le cek ye ter lik te mi dir a ca ba? Ý liþ ki uz ma ný ya da psi ko log mu? Kal dý ki her ke sin uz man yar dý mý al ma sý müm kün ol ma ya bi li yor. O va kit a i le bü yük le rin den, bil ge kim se ler den, ken di si ne ke sin kes gü ve ni len ki þi ler den yar dým is te ne bi lir. e ter ki sý kýn tý la rý ger çek ten yok et mek, prob lem le ri or ta dan kal dýr mak is te ye lim. Sabotaj endiþesinin sebebi met var dýr. Mü him mat de po sun da ki deh þet li pat la ma nýn "sa bo taj e se ri" ol du ðu nu i le ri sü ren le rin en di þe si þu nok ta dan kay nak la ný yor: "Ba zý ka ran lýk o dak lar ve mih rak lar, te rör ör güt le ri ne si lâh lar ve mü him mat te min e di yor. Son ra da, bu yap týk la rý nýn an la þýl ma ma sý i çin de po la rý in fi lâk et ti ri yor lar." Ben zer id di a lar, Ký rýk ka le MKE'de 2008 ve ö zel lik le "Er ge ne kon id di a nâ me si"ne gi ren 1997'de ki kor kunç pat la ma lar hak kýn da da di le ge ti ril miþ ti. An cak, el de ke sin de lil ol ma dan bu tür ko nu lar da ke sin bir dil le ko nuþ mak yi ne de doð ru ol maz. Soy lu "fark" edildi Dün sa bah sa at le rin de S. Soy lu'yu TRT Ha ber'in "Ö zel gün dem" prog ra mýn da ko nu þur ken gör düm. Prog ra mýn ya yý ný u zun sür dü. O an ha tý rý ma þun lar gel di: TRT, bir si ya sî par ti nin a þa ðý dan zir ve si ne ka dar he men her ka de me sin de va zi fe ya pan Soy lu'yu yýl lar dýr hiç gör me di. A de ta üç may mu nu oy na dý. An cak, ne za man ki si ya set te kul var de ðiþ tir di, ik ti dar par ti si ne trans fer ol du, a ra dan da ha bir haf ta bile geç me den, o nu he men keþ fet ti ler ve ci lâ la yýp par lat ma ya baþ la dý lar. Ken di mi Soy lu'nun ye ri ne koy dum, öy le bak tým; doðrusu yakýþtýramadým. Rö por ta jýn yan ký la rý DP Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal i le yap mýþ ol du ðu muz rö por ta jýn yan ký la rý ný ö nü müz de ki haf ta siz ler le in þal lah pay laþ ma ya ça lý þý rýz. Son Sadrâzamýn son hükûmeti Son Sadrâzam A. Tevfik Paþa bul'da ve fat et ti. Me za rý, Be þik taþ'ta ki ah ya E fen di Kab - ris ta nýn da dýr. Ah met Tev fik Pa þa, Sul tan I I. Ab dül ha - mid i le Sul tan V. Meh met Re þad dev rin de (13 Ni san Ma yýs 1909 ta rih le ri a - ra sýn da), VI. Meh met Vah ded din sal ta na - týn da ve Ýs tan bul'un iþ gal al týn da ol du ðu dö nem de (11 Ka sým Mart 1919 ve 21 E kim Ka sým 1922 ta rih le ri a ra - sýn da), top lam i ki yýl dört ay yir mi do kuz gün sad ra zam lýk yap mýþ bir Os man lý dev - let a da mý dýr. * * * Bü lent E ce vit'in bir a ra "U zak tan ak ra - ba yýz" de di ði Tev fik Pa þa nýn son de re ce ö - nem li bir kaç ö zel li ði var. Bun la rý þu þe kil de lis te le mek müm kün: * 622 se ne ö mür sür müþ Os man lý Sal ta - na tý nýn son Sad râ za mý. * Son Pa di þah Sul tan Vah ded din gi bi, Sul tan Ab dül ha mid ve Sul tan Re þad dö - nem le rin de de mü him dev let hiz met le rin - de bu lun du: Bü yü kel çi lik, Ha ri ci ye Nâ zýr lý ðý ve Sad râ zam lýk. * Top lam dert kez Sad râ zam lýk ma ka mý - na ge ti ril di. Son is ti fa sý ný, Sal ta na týn kal dý - rýl dý ðý 1 Ka sým 1922'den üç gün son ra ver di. * Ýþ gal dö ne min de Ýs tan bul'da ve Pa di - þa hýn sa fýn da gö rün mek le be ra ber, A na - do lu'da ki Mil lî Ha re kâ ta mu ha lif de ðil di. * Son de re ce ha lim, se lim, i ti dal li, tec rü - be li, vu kû fi yet li bir dev let a da mýy dý. Bu me zi yet le ri se be biy le dir ki, Sal ta nat mer - ke zi nin ba þý her sý kýþ tý ðýn da, mü ra ca at e - di len ilk þah si yet ol muþ ve Sad râ zam lýk ma ka mý na ge ti ril miþ. Dar be ci ler le uz laþ ma dý Tev fik Pa þa, Sa dâ ret ma ka mý na ilk o la - rak, 31 Mart Vak'a sý se be biy le dev let mer - ke zi nin þid det li san cý lar i çin de kýv ran dý ðý gün ler de (13/14 Ni san 1909) ta yin e dil di. Ha re ket (Se la nik) Or du su nun Ýs tan bul'a gir me siy le bir lik te, Mec lis ve bil has sa Sa - dâ ret Ma ka mý a de ta dev re dý þý bý ra kýl dý. Dar be ci le rin iþ çe vir me ve dev le te hük met me mer ke zi ar týk Har bi ye Ne za - re ti ol muþ tu. Bu du rum, Sad râ zam Tev fik Pa þa yý zi ya - de siy le ra hat sýz e di yor du. Za ten, dar be ci - ler de on dan hiç hoþ lan mý yor lar dý. 27 Ni san'da Sul tan Ab dül ha mid'in taht - tan in di ril me si, Tev fik Pa þa nýn da is ti fa sý ný gün de me ge tir miþ ol du. Ni te kim, o da bir haf ta ka dar son ra (5 Ma yýs) ye ni Pa di þah Sul tan Re þad'a is ti - fa sý ný su na rak Bâb ý Hü kû met ten çe kil - miþ ol du. Ýt ti hat çý la rýn Lon dra Se fa re ti ne ta yin le Ýs tan bul'dan u zak laþ týr dý ðý Tev fik Pa þa nýn bi lâ ha re tek rar la nan i kin ci, ü çün cü ve dör - dün cü Sad râ zam lýk gö re vi, son Pa di þah Sul tan Vah ded din za ma nýn da ger çek leþ ti. Ri va yet le re gö re, Tev fik Pa þa, "Sal ta na - týn so nu" an la mý na da ge len bu son is ti fa di lek çe si ni ver dik ten son ra, te es sür i çin de ge lip e vi ne ka pan mýþ ve haf ta lar ca e vin - den dý þa rý hiç çýk ma mýþ. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Her va kit ka za, her þe kil de du â! U þak tan o ku yu cu muz: 1- Sa bah na ma zý nýn ve i kin di na ma zý nýn ar - dýn dan ka za na ma zý ký lý nýr mý? 2- Sa bah ve i kin di na maz la rýn da na - maz tes bi ha týn da o ku nan Ýsm-i A - zam duâ sý nýn son kýs mý i le Cev - þen de bu lu nan Ýsm-i A zam du â sý - nýn son kýs mý bir bi ri ne gö re fark lý - lýk arz e di yor. Bu ne den kay nak la - ný yor? Bu bö lüm le rin ay rý ay rý me - âl le ri ni ve re bi lir mi si niz? KA ZA NA MA ZI Ý ÇÝN ZA MAN SI NIR LA MA SI OK TUR 1- Ka za na ma zý ki þi ü ze rin de an cak bir an ön ce ký lýn mak la dü þen farz bir zim met ol du ðu i çin ka za na ma zý ný kýl mak hu su sun da hiç bir ön þart yok tur. Hiç bir za man ký sýt la ma sý yok tur. Her za man da, her yer de, her þe kil de ký lý nýr lar. Hiç þüp he siz i kin di ve sa bah na maz la rý nýn ar dýn dan da, ö nün den de ka za na ma zý ký lý na bi lir. BA ZI VA KÝT LER NA FÝ LE NA MAZ KIL MAK MEK RUH TUR Bu na maz la rýn ar dýn dan, ya ni sa bah na ma zý i le i kin di na ma zý nýn ar dýn dan ký lýn ma sý mek ruh o lan na maz lar na fi le na maz lar dýr. Çün kü na fi le na maz lar ki þi nin zim me tin de ol ma yan, ki þi nin na maz kýl ma i ra de si çer çe ve sin de þe kil le nen i ba det ler dir. Na fi le na maz la rýn mek ruh ol du ðu di ðer va kit ler de ke ra het va kit le ri dir. ÝSM-Ý A ZAM DUÂ SI NIN SON KIS MI 2- Sa bah ve i kin di na maz la rýn da o ku nan na maz tes bi ha týn da ki Ýsm-i A zam Du â sý nýn son kýs mý i le Cev þen de zik re di len Ýsm-i A zam Du â sý nýn son kýs mý a ra sýn da çok bü yük fark yok tur. Cev þen de ki du â, gün lük na maz tes bi ha týn da da ha ge niþ le til miþ þe kil de dir. Me se lâ, Cev þe nin du â sýn da me a len, Üs ta dý mý zý, an ne ve ba ba mý zý, ar ka daþ la rý mý zý, ak ra ba la rý mý zý ve sa mi mî sev dik le ri mi zi Ce hen nem den ve bü tün a teþ ler den kur tar. mâ nâ sýy la ge len me tin, na maz tes bi ha týn da da ha da ge niþ le ti le rek, er kek ve kýz kar deþ le ri mi zi, Ri sâ le-i Nûr Ta le be le ri ni ke li me le ri i lâ ve e dil miþ tir. Bu na ben zer, ay ný mâ nâ nýn de va mý ni te li ðin de i lâ ve ler söz ko nu su ol muþ tur. Du â da ma na yý zen gin leþ ti ren i lâ ve le rin hiç za ra rý ol ma dý ðý gi bi, ma na yý da güç len di rir. Na maz tes bi ha týn da ge çen Ýsm-i A zam Du â sý nýn son kýs mý þöy le dir: Süb hâ ne ke â hiy yen þe râ hiy yen te â ley te lâ i lâ he il lâ en te e cir nâ ve e cir Üs tâ de nâ Sa î de n-nur sî ra di yal la hü anh. Ve vâ li dey nâ ve ih vâ ne nâ ve e ha vâ te nâ ve ta le be te Re sâ i li n-nûr. Ve rü fe kâ e nâ ve ak ri bâ e nâ ve ah bâ be ne l-mü mi nî ne l-muh li sî ne mi ne n-nâr. Ve min kül li nâr. Vah fez nâ min þer ri n-nef si ve þ-þey tân ve min þer ri l-cin ni ve l-in sân ve min þer ri lbid a ti ve d-da lâ lâ ti ve l-il hâ di ve t-tuð yân. Bi af vi ke yâ Mü cîr, bi fad li ke yâ Ðaf fâr. Bi rah me ti ke yâ er ha me r-râ hi mîn. Al lâ hümm ed hýl ne l-cen ne te me â l-eb râr, bi þe fa a ti ne biy yi ke l-muh târ. Â mîn. Ve lham dü lil lâ hi Rab bi l-â le mîn. BU DU Â NIN MÂ NÂ SI ÞÖ LE DÝR: Se ni bü tün ku sur lar dan ve nok san sý fat lar dan ten zih e di yo rum, ey çok mer ha met e den ve nî me ti bol o lan! Sen den baþ ka i lâh yok! Bi zi, Üs tâ dý mýz Sa îd Nur sî yi (ra), an ne ve ba ba mý zý, er kek ve kýz kar deþ le ri mi zi, Ri sâ le-i Nûr Ta le be le ri ni, ar ka daþ la rý mý zý, ak ra ba la rý mý zý, hâ lis dost la rý mý zý Ce hen nem den ve bü tün a teþ ler den kur tar. Biz le ri nef sin ve þey ta nýn þer rin den, cin ve in sa nýn þer rin den, bid a la rýn, da lâ let le rin, din siz li ðin ve az gýn lý ðýn þer rin den mu ha fa za ey le. Af fýn la mu â me le ey le ey Kur ta ran Mü cîr! Faz lýn la mu â me le ey le ey bü tün gü nah la rý ba ðýþ la yan Ðaf fâr! Rah me tin le mu â me le ey le ey mer ha met e den le rin en mer ha met li si! Al lah ým, biz le ri Seç kin Pey gam ber i nin (asm) þe fa a tiy le i yi ler le be râ ber Cen net e gir dir. Du â la rý mý zý ka bul bu yur. Â lem le rin Rab bi o lan Al lah a hamd ol sun. Â min.

6 6 14 ELÜL 2012 CUMA URT HABER HA BER LER Tehlikeli atýklara uydudan takip nçevre ve Þehircilik Bakanlýðý atýk taþýyýcýlarý sýký takibe aldý. eni geliþtirilen sistemle atýk taþýyanlar uydudan takip edilecek. Atýklarýn oluþumundan bertaraf edilmesine kadar olan sürecin etkin bir þekilde izlenmesi ve yasal olmayan uygulamalarýn önüne geçilebilmesi amacýyla atýðýn üretim miktarý, taþýnmasý, geri kazaným/bertaraf aþamalarýnýn kontrol altýna alýnmasýný saðlayacak sistem Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nca hayata geçirildi. Ýlk olarak, atýk taþýma iþlemi yapan firma ve araçlarýn kayýt altýna alýnabilmesi amacýyla lisanslandýrma iþlemlerinde Mobil Atýk Taþýma Sistemi kullanýlmaya baþlandý ve ülke genelinde lisanslandýrma iþlemleri ortak bir alanda birleþtirildi. Sistem çalýþmalarýný düzenleyen Atýklarýn Karayolunda Taþýnmasýna Ýliþkin Teblið çalýþmalarý baþladý. Teblið çalýþmasýnda son aþamaya gelindi. Taslak tebliðde ilgili taraflarýn görüþlerine de yer verildi. eni sistem ile ülke genelinde farklý uygulamalarýn ve yasa dýþý taþýmanýn önüne geçilecek ve lisans alan atýk taþýma firmalarý kayýt altýna alýnmýþ olacak. üklü araçlar seyir hâlindeyken izlenebilecek. Ankara / cihan Ýmece usûlü kýþlýk hazýrlýðý nbolu DA ev hanýmlarý kýþlýk ihtiyaçlarýný imece usûlü ile hazýrlayarak, komþuluk iliþkilerini canlý tutuyor. Bolu nun Hattat Emin Barýn Caddesi Gökçe Sitesi nde ikamet eden ev hanýmlarý kýþýn en özel yiyeceklerinden biri olan tarhanayý imece usûlü ile üreterek hem iþi kolaylaþtýrýyorlar hemde komþular arasýndaki iliþkilerin geliþmesine katkýda bulunuyorlar. Bolu yöresine özgü kýzýlcýk tarhanasý nýn ormanda yetiþen tabiî bir meyveden imal edildiðini belirten emekli öðretmen Safinur Kýbrýs, Biz 8 ev hanýmý yaklaþýk 20 yýldýr komþuyuz. Çocuklarýmýz dahi yan yana büyüdü. Her sene Eylül ayýnda bütün ailelere sýrayla bir kýþ döneminde yetecek kadar tarhana yapýyoruz. Bu sayede hem kaynaþmýþ oluyoruz hem de iþi kolaylamýþ. 8 aileyiz, ama sanki tek bir aile gibiyiz. Her günümüz beraber geçiyor. Komþuluk iliþkilerinin zayýfladýðýnýn anlatýldýðý bir dönemde komþularla böyle kaynaþmýþ olmak büyük keyif verici þeklinde konuþtu. Bolu / cihan Ankara ya yeni bölge parklarý nankara Büyükþehir Belediyesi nin yetki alanýnda bulunan 30 bin metrekarenin üzerindeki bölge parklarýnýn sayýsý, yeni belirlenen 24 alanla 50 ye çýkacak. Büyükþehir Belediye Meclisi Eylül ayý olaðan toplantýlarýnýn üçüncüsü, Baþkan Vekili Ali Ýhsan Ölmez baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýda, Mamak ta; Ege, Þahap Gürler, Altýaðaç, Ekin, Kýbrýs, Mutlu, Altýndað da; Aktaþ, Solfasol, Beþikkaya, Ulubey, Doðu, Keçiören de; Kuzey Ankara, Hacýkadýn, ükseltepe, Sincan da; Tandoðan, Malazgirt, Temelli, Çubuk ta; azýr, ýldýrým Beyazýt, Çankaya da; Çukurambar mahalleleri ile Pursaklar da; 3 ayrý bölgede yer alan bölge parklarýna iliþkin baþkanlýk yazýlarý, Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu na havale edildi. Baþkanlýk yazýlarýnýn komisyonda yapýlacak görüþmelerin ardýndan onaylanmasý ve Büyükþehir Belediye Meclisi tarafýndan da kabul edilmesi durumunda, daha önce Etimesgut, enimahalle, Çankaya, Gölbaþý ilçelerinde kabul edilen 26 bölge parkýna, 24 bölge parkýnýn eklenmesiyle metrekaresi 30 binin üzerinde olan bölge parklarýnýn sayýsý 50 ye yükselecek. Ankara / cihan TEBRÝK HASTA VE AKINLARINA SEMPATÝK KARÞILAMA SAÐLIK BAKANLIÐI, HASTANE GÝRÝÞLERÝ, ACÝL SERVÝS, POLÝKLÝNÝK VE KLÝNÝK GÝRÝÞLERÝNE, SEMPATÝK BAKIÞ AÇISI KAZANDIRACAK ÝFADELER ÝÇEREN LEVHALAR ASILMASINI ÝSTEDÝ. SAÐLIK Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Baþkan ardýmcýsý Ahmet Çakýr, karþýlama yönlendirme levhalarý ve hizmet alýmý yöntemi ile çalýþan personelin kýlýk kýyafetleri ile ilgili bir duyuru yazýsý yayýnladý. azýda, saðlýk tesislerinde sunulan hizmet kalitesinin iyileþtirilmesi, olumsuz duygular ve psikolojik gerginliðin azaltýlarak saðlýklý iliþkiler kurulabilmesi, ayný zamanda aidiyet duygusunun geliþtirilebilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu amaçla, acil servis, hastane giriþi, poliklinik ve klinik giriþleri, kayýt-kabul, karþýlama yönlendirme gibi birimlere (birimlere uygunluðu da göz önüne alýnmak kaydý ile) sempatik bakýþ açýsý kazandýracak ifadeler muhtevalý bilgilendirici levhalarýn asýlmasý istendi. CER RAH PA ÞA Týp Fa kül te si Kar di yo lo ji A na bi - lim Da lý öð re tim ü ye si Prof. Dr. Ýb ra him Ke leþ, 22. Dö nem rek tör a da yý o la rak þu a na ka dar a - day lý ðý ný a çýk la yan tek i sim ol du. De mok ra si a - dý na ye ni a day la rýn çýk ma sý lâ zým, bek li yo ruz. e ni a day lar ve ye ni fi kir le rin çýk ma sý ný, biz le - re kat ký da bu lun ma la rý ný is ti yo rum, ne ka dar çok söy lem var sa o ka dar ü ret ken lik o lur di - yen Ýb ra him Ke leþ, a bi zim le bir lik te o lup, fi kir dü þün ce ve pro je le ri ni ü ni ver si te mi zin ge li þi mi ne kat sýn lar ya da ken di e kip ve do na - ným la rýy la bir lik te yo la çýk sýn lar. Bu nun ol ma - sý lâ zým i fa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul Ü ni ver si te si ni ye ni den geç mi þi ne lâ - yýk bir ko nu ma ge ti re ce ði ni i fa de e den Prof. Dr. Ýb ra him Ke leþ, þöy le ko nuþ tu: 2023 Tür ki ye si GEÇMÝÞ OLSUN, ÞÝFA DÝLEKLERÝMÝZLE Ayrýca, Hoþ geldiniz misafirimizsiniz (hastane giriþi, karþýlama-yönlendirme, kayýtkabul), Geçmiþ olsun þifa dileklerimizle (özellikle hastane çýkýþlarý, hastane giriþi, karþýlamayönlendirme, kayýt-kabul), Bizim için deðerlisiniz (hastane giriþi, karþýlama-yönlendirme, kayýt-kabul), Hayat kurtarmak için buradayýz (Acil), Hizmete ulaþmanýzý kolaylaþtýralým, Sizin için buradayýz (giriþ, karþýlama-yönlendirme, hasta kayýt-kabul), Sizin için varýz, Saðlýðýnýz için doðru yerdesiniz (saðlýðýnýza kavuþmak için doðru yerdesiniz), alnýz deðilsiniz (giriþ, karþýlama-yönlendirme, hasta kayýt-kabul, hasta haklarý, sosyal hizmet birimi), Emin ellerdesiniz (poliklinikler, koridorlar), Güveniniz bize güç verir (giriþ, karþýlama-yönlendirme, hasta kayýt-kabul, hasta haklarý, sosyal hizmet birimi), Saðlýk çalýþanlarý sizin dostunuzdur (giriþ, koridorlar vs.), Size nasýl yardýmcý olabiliriz (giriþ, koridorlar) gibi örnek ifadelere yer verildi. Öte yandan karþýlama yönlendirme, bilgi iþlem, kayýt-kabul, temizlik, yemekhane, kat sekreteri gibi personelin gömlek ve formalarýnda Sizin için buradayýz, Size nasýl yardýmcý olabilirim, Sizi dinliyoruz, alnýz deðilsiniz gibi ifadelerin yer almasý istendi. Uygulama ile hasta ve yakýnlarýnýn personelle daha kolay iletiþime geçmesi, personelde de aidiyet ve sorumluluk duygusu oluþmasý amaçlanýyor. Ankara / cihan ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖR ADAI PROF DR. ÝBRAHÝM KELEÞ: Þeffaf bir yönetim oluþturmak ilk hedef Prof. Dr. Ýb ra him Ke leþ Muhterem kardeþlerimiz Ferit Kýrýkcý ile Rabia Kýrýkcý'nýn Elmira adýný verdikleri kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Tebrik eder, yavruya saðlýklý, hayýrlý bir ömür ve iki cihan saadeti dileriz. Gaziosmanpaþa eni Asya okuyucularý TEÞEKKÜR Önce can oðlumuz M. Zekeriya ile deðerli gelinimiz Afife'nin ve ardýndan biricik kýzýmýz Hanife Nuriye ile kýymetli damadýmýz Rasim'in Niþan, kýna ve düðün merasimlerinde bizlere eþlik ederek sevincimizi paylaþan hýsýmlarýmýz KASAR ve TÖSTEN aile bireylerine, akrabalarýna, komþu ve dostlarý ile beraber, aðabeyim Þemsettin, kardeþim Ahmet ve yengelerime, ablalarýma, kayýnlarýma, baldýzlarýma, yeðenlerime, çocuklarýma, damadým Recep ve aile büyüklerine, akrabalarým Aksöz, Iþýk, Aksoy, ýldýz, Turan ve diðer ailelere, muhterem hocalarýmýz Cüneyt Gökçe, Murat Ergin, Levent, Kemal, aþar, Hikmet ve diðerlerine, ney ustasý Mehmet Çoksevim ve ekibine, komþularým Mustafa, Hüseyin, Serdar, Münip, Bekir, Ýsmail, Hasan, Ahmet, Ramazan, Gazi, Ali, Selim, Nazým, Kenan, Mühsin, Aslan ve Celil Beylere, gelen tüm misafirlerimizi en iyi þekilde karþýlayýp, iaþe ve konaklamalarýný eksiksiz planlayarak hepimizi fazlasý ile memnun eden, fedakâr aðabeyim Faruk Ateþ ve ailesine, misafirlere mihmandarlýk yaparak onlarý yalnýz býrakmayan Bahri Göçmen ve ailesine, sevincimizi paylaþan yakýndan ve uzaktan gelen; telefon, , telgraf ve çelenk gönderen, duâ eden, gazetemize ilan veren bütün can dostlarýmýza, hürmetlerimi iletir, teþekkürlerimizi sunuyoruz... Mehmet Þerif GÜNDÜZ ve ailesi SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (az) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0 532) SATILIK DEVREMÜLK Ýhlas Armurtlu'da 5 Ocak -19 Ocak arasý devremülk satýlýktýr. Tel: (0 535) SATILIK KANGO 2005 model, 1.5, camlý, çok temiz ve bakýmlý km de beyaz renkli Kango sahibinden satýlýk. Tel: (0 536) TAZÝE viz yo nuy la u yum i çin de, o na uy gun bir ü ni ver si - te o luþ tur mak, bu yön de kü re sel e ði lim le re uy - gun bir e ði tim, ka tý lým cý, pay la þým cý, þef faf bir yö - ne tim o luþ tur mak ilk he de fi miz. Çün kü an cak böy le bir yö ne tim ya pý sý i le en gel siz, öz gür, a ka - de mik, i da rî ve ma lî ö zerk li ði o lan bir ü ni ver si te ya pý sý na sa hip ol mak la he def le di ði miz kü re sel dü zey de yük sek ka li te li bir e ði tim ve bi lim mer - ke zi ol ma ül kü mü ze yö ne le bi li riz. Ben bu he de - fin, bu ül kü nün her ke sim den des tek gö re ce ði ne gü ve ni yo rum. Çün kü kü re sel dü zey de üst sý ra - lar da ye ri o lan bir Ýs tan bul Ü ni ver si te si nin in þa sý i çin bu gü ven le Ýs tan bul Ü ni ver si te si he pi mi zin slo ga nýy la rek tör lü ðe a day ol dum. Ýs tan bul Ü ni - ver si te si nin ge le ce ði ne gü ve ni yo rum; Tür ki - ye nin ge le ce ði ne gü ve ni yo rum, ken di me gü ve - Deðerli kardeþimiz Ali Sinoðlu ile Osman Gazi, Ömer Faruk, Ýrfan ve Burhan kardeþlerimizin babasý, Seyyid Mehmet Sinoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Diyarbakýr eni Asya okuyucularý HATA ASLÝE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2012/419 ESAS. Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan Hatay ili, Antakya Ilýca köyü 389 parsel sayýlý taþýnmazýn (davalý Feride Arýtman'a ait) 8.814,47 m 2 'lik kýsmýnda KAMULAÞTIRMA yapýlmýþ olup, Kamulaþtýrma Kanununun 10. Maddesi gereðince kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlan taþýnmazýn davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü adýna tapuya tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiþtir. Bu taþýnmazdaki hak sahiplerinin ve 3. Kiþilerin tebliðden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaþtýrmanýn iptali için Ýdari argýda ya da maddi hatalarýn düzeltilmesi için Adli argýda dava açabilecekleri, açýlacak davada husumetin kamulaþtýrmayý yapan Karayollarý Genel Müdürlüðü'ne yöneltileceði, bu süre içerisinde, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, Mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin yargýlama sýrasýnda hak sahipleri adýna VAKIFBANK Antakya þubesine yatýrýlacaðý, ilgililerin davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin bütün savunma ve delillerini de tebliðden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazýlý olarak ibraz etmeleri gerektiði 2942 s. Kamulaþtýrma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereðince ilanen teblið olunur. B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. Saray bahçeleri topluma açýldý MÝL LÎ Sa ray lar ýn Ýs tan bul da ki bah çe - le ri, sos yal ve kül tü rel fa a li yet le re tah - sis e dil me ye baþ lan dý. TBMM Ge nel Sek re ter li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, TBMM ta ra fýn dan, Mil lî Sa - ray lar a bað lý ta ri hî me kân la rýn bah çe - le ri nin, bu me kân la rý top lum la da ha faz la bu luþ tur ma a ma cýy la ge le nek sel, kül tü rel ve sos yal fa a li yet le re tah sis e - dil me si ne de vam e dil di ði be lir til di. A - çýk la ma da, Ýs tan bul un kül tü rel ha ya - týn da ö nem li bir ye re sa hip o lan Bey - ler be yi Sa ray bah çe le ri, Ih la mur ve Kü çük su Ka sýr la rý, Ay na lý ka vak, Mas lak ve ýl dýz Þa le Ka sýr la rý, bah - çe le rin de dü zen le nen sos yal ve kül - tü rel faaliyet ler i çin TBMM Mil lî Sa - ray lar tah sis yö net me li ðin de be lir le - nen ku ral lar ve üc ret ler çer çe ve sin de hal ký mý za hiz met ve ri yor. Mil lî Sa ray - lar ýn ge niþ top lum sal ke sim ler de ta - nýn ma sý ný ve ta ri hî mi ra sý mý zý top - lum la da ha faz la bu luþ tur ma yý a maç - la yan bu dü zen le me çer çe ve sin de, Mil lî Sa ray lar a a it ta ri hî me kân la rýn bah çe le ri u lus lar a ra sý top lan tý lar, kül tü rel faaliyet ler, ser gi ler, kon fe - rans lar, ye mek ler ve dü ðün ler gi bi faaliyet le re tah sis e di li yor de nil di. A çýk la ma da, Ha liç hav za sýn da ta ri hî bah çe siy le zi ya ret çi le ri ni a ðýr la yan Ay na lý ka vak Kas rý, þeh rin en ha re - ket li nok ta la rýn dan bi rin de 170 dö - nüm lük or man a ra zi si nin or ta sýn da yer a lan Mas lak Kas rý ve Bo ða zi - çi nin en na di de nok ta la rýn dan de niz ke na rýn da yer a lan Kü çük su Kas rý bah çe le ri nin, bu fa a li yet ler i çin en faz la ta lep a lan me kân lar a ra sýn da bu lun du ðu kay de dil di. Ýs tan bul / a a ni yo rum. Hiz met ya rý þý ve gö rev bi lin ci i çin de o - lan, i yi, doð ru ve dü rüst in san la rý mý zýn bir a ra ya ge le rek güç bir li ði ya pa cak la rý na gü ve ni yo rum. Prof. Dr. Ke leþ, öð ren ci ler i çin Lon dra Hyde Park ýn Spe a kers Cor ner kö þe si gi bi mer kez kam püs te bir or tam o luþ tu ra ca ðý ný be lir te - rek söz le ri ne þöy le de vam et ti: a sa lar çer - çe ve sin de öð ren ci ler bu ra da ko nu þa cak, pro - tes to su nu ya pa cak, pan kar tý ný a ça cak. Ge re - kir se öð ren ci ler le ben de yü rü rüm, pro tes to - la rý na ka tý lý rým. Ay rý ca, ar dým cý do çent le ri - mi ze her ko nu da des tek o lu na cak týr. Dev let des te ði Ýs tan bul ü ni ver si te si i çin ye ter li de ðil, o nun i çin kay nak o luþ tu ra cak ka lem ler bu lun - ma sý lâ zým. Bu nun i çin de yi ne ik ti sat çý la rý mý - zýn ka fa yor ma sý ge rek. Ýs tan bul / e ni As ya GENEL KURUL ÝLANI POSTA DAÐITICILARI SOSAL ARDIMLAÞMA ve KANUNÎ HAKLARINI KORUMA DERNEÐÝ GENEL MERKEZÝ Derneðimizin ýlý Olaðan Genel Kurulu aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere günü Derneðimiz Genel Merkezinde saat 16.00'da yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde tarihinde saat ile saatleri arasýnda unus Emre Mah. Kübra Sok. No: 1 ÇASKEM Sosyal Tesisleri Pursaklar-Ankara adresinde çoðunluk aranmaksýzýn yapýlacaktýr. Tüm delege ve üyelere duyurulur. GÜNDEM 1- Açýlýþ 2- Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþýnýn okunmasý 3- Divan ve Teþekkülü 4- Faaliyet Raporunun okunmasý 5- Malî Bilançonun Okunmasý 6- Denetim Kurulu Raporu okunmasý 7- önetim-denetim ve Malî Bilançonun ibrasý 8- Tüzük Tadilatýnýn görüþülüp karara baðlanmasý 9- Þube açmak ve kapatmaya yönetime yetki verilmesi 10- Taþýnmaz mal alýp satmaya yetki verilmesi, büro araç, Lokal gibi alýmlarda dernek adýna borçlanmaya yönetim kuruluna tam yetki verilmesi ve 2015 yýlý üye aidatlarýnýn görüþülüp karara baðlanmasý 12- Sosyal ardým önetmeliðinin görüþülüp karara baðlanmasý ve 2015 yýlýna ait Tahmini Bütçenin görüþülüp karara baðlanmasý 14- Misafirlerin Þube Baþkanlarýnýn ve Ýl Temsilcilerinin konuþmasý 15- Dilek ve temenniler 16- Seçimler 17- Kapanýþ. ENÝ ASA GAZETESÝ ANKARA BÜROSU TEBRÝK Deðerli üyemiz Orhan Ali ýlmaz ile Sare Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Demokrat Eðitimciler Derneði

7 DÜNA 14 ELÜL 2012 CUMA 7 LÜBNAN MÜFTÜSÜ: A ÞA NAN LAR SÝ A SÎ LÜB NAN Müf tü sü Mu ham med Re þid Kab ba ni Böl ge de ya þa nan o lay lar Müs lü man lar ve Hý ris ti yan lar a ra sýn da ve ya Müs lü man la rýn ken di a ra sýn da de ðil, si ya sî dir de di. Lüb nan Müf tü sü Kab ba ni, böl ge de da ha ön ce ör ne ði hiç gö rül me miþ ça týþ ma la rýn ya þan dý ðý ný, an cak bu o lay la rýn Müs lü man lar ve Hý ris ti yan lar a ra sýn da ve ya Müs lü man la - rýn ken di a ra sýn da ol ma dý ðý ný, prob le min si ya sî ol du ðu - nu i fa de et ti. Pa pa 16. Be ne dik tus un Lüb nan a ger çek - leþ ti re ce ði zi ya re ti Müs lü man ve Hý ris ti yan lar i çin gü ven me sa jý o la rak de ðer len di ren Kab ba ni, zi ya re tin bü tün mez hep li der le ri ne fark lý lýk la rý teh li ke ye dö nüþ tür me - me, Lüb nan lý lar a ra sýn da ki har mo ni yi sað la ma ko nu sun - da çað rý ol ma sý ný te men ni et ti ði ni be lirt ti. Beyrut / a a Filmli fitneye öfke ve tepki DAHA ÖNCE KUR ÂN AKMA ELEMÝLE GÜNDEME GELEN RAHÝP TERR JONES UN DESTEK VERDÝÐÝ, APIMCISI SAM BACILE ÝN PROVOKASON ÝÇÝN APTIÐINI ÝTÝRAF ETTÝÐÝ ÝSLÂMÝET VE PEGAMBERÝMÝZE (ASM) HAKARET ÝÇEREN FÝLM, BÜTÜN DÜNADA ÖFKELE KARÞILANDI, BÜÜK TEPKÝLER ÇEKTÝ. ABD DE çe ki len ve Pey gam ber E fen di miz Hz. Mu ham med e (asm) ha ka ret ler i çe ren Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti ad lý fil me yö ne lik tep ki ler gi de rek bü yü yor. Af ga nis tan, Su dan, Bah reyn, Ce za yir, Tu nus ve Mý sýr dan ge len res mî a çýk la ma lar da fil min a çýk bir pro vo kas yon ol du ðu na dik kat çe ki le rek ya sak lan ma sý is ten di. Af ga nis tan Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i, fil min þey tan ca bir a mel ol du ðu nu be lir te rek, Ýs lâm â le mi nin bu þe kil de a þa ðý lan ma sý ka bul e di le mez. Þid det le ký ný yo rum i fa de si ni kul lan dý. Fil min ya sak lan ma sý ný is te yen Kar za i, böy le bir fil min ya yým lan ma sý nýn dün ya da ki bü tün din le re say gý sýz lýk ol du ðu ve in san lar a ra sýn da düþ man lýk la ra se bep o la bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu na rak, Hz. Mu ham med e ha ka re tin bü tün Müs lü man lar a ha ka ret ol du ðu nu vur gu la dý. Su dan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, ký na ma me sa jýn da, Ba tý ül ke le ri nin fil me kar þý ses siz kal ma sý ve bu nu i fa de öz gür lü ðü ne bað la ma sý hak sýz bir tu tum dur. ABD de ki bu Ýs lâm kar þý tý ha re ket bin ler ce Müs lü ma ný so ka ða dök müþ tür. Bu da gös te ri yor ki, Ýs lâm a ve Hz. Mu ham med e (asm) yö nel ti len hiçbir ha ka ret ce vap sýz kal ma ya cak týr. Ba tý lý ül ke ler bu fil me des tek ol ma ma lý çün kü bun lar din le rin bir a ra da ya þa dý ðý or tam la rýn yok e dil me si ma na sý na ge lir i fa de le ri ne yer ve ril di. Bah reyn Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý i se, Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý ve Ýs lâm ül ke le ri, fit ne ye yol a çan bu fil me kar þý bir lik te ha re ket et me li. Fil min gös te ri mi der hal dur du ru la rak, bu fil mi ya pan lar dan he sap so rul ma lý a çýk la ma sýn da bu lun du. Ce za yir Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý da, fil mi bir pro vo kas yon o la rak de ðer len di rir ken, Tu nus ta ki ik ti dar par ti si Nah da Ha re ke ti Fit ne, kin ve ay rý lýk tan bes le nen le re prim ve ril me me li tep ki si ni gös ter di. Gün bo yu ca mi ler ö nün de dü zen le di ði gös te ri ler le fil mi pro tes to et me yi sür dü ren Mý sýr da ki Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki lâ tý hal ka çað rý da bu lu na rak, bu gün Cu ma na ma zý son ra sýn da bü yük ca mi ler de top la nýl ma sý ný ve o lay la il gi li tep ki gös te ril me si ni is te di. Kabil / a a KIP TÝ KÝ LÝ SE SÝ: BÝ ZÝM LE ÝL GÝ SÝ OK MISIR DA KÝ Kýp ti Or to doks Ki li se si, film le il gi le ri nin bu lun ma dý - ðý ný, söz ko nu su fil min Müs lü man lar ve Hý ris ti yan la rýn a ra sý na fit ne sok mak a ma cýy la çe kil di ði ni bil dir di. Kýp ti Or to doks Ki li se si Pat rik ar dým cý sý An ba Ba hu mi yus, Kýp ti ki li se si, Müs lü man la - rýn kut sall la rý na as la dil u zat maz, ak si ne say gý du yar. Hiç bir din - de di ðer di ni kö tü le me söz ko nu su o la maz. Bu du rum dan ü zün - tü du yu yo ruz de di. Ba hu mi yus, Kýp ti le rin (Mý sýr lý Hý ris ti yan lar), fil min ken di le ri ne at fe dil me sin den duy duk la rý ü zün tü yü di le ge - ti re rek, Fil mi çek ti ði söy le nen ki þi da ha ön ce de Pa pa Þe nu - da ya ha ka ret et miþ ti. On dan ne bek le ye bi li riz ki? Bu, a çýk ça Müs lü man ve Hý ris ti yan la rý bir bi ri ne dü þür mek i çin ya pýl mýþ bir film, Kýp ti le ri as la tem sil et mi yor. Fil min bir an ön ce gös te rim - den kal dý rýl ma sý ge rek mek te dir di ye ko nuþ tu. Kahire / a a Bütün dünyadan tepki çeken filmin protesto edildiði yerlerden biri de emen'in Sana þehriydi. ABD SA VAÞ GE MÝ LE RÝ LÝB A A ÇIK LA RIN DA ABD Sa vun ma Ba kan lý ðý nýn (Pen ta gon), Bin ga zi de ki ABD Kon so los lu ðu na dü zen le nen ve ABD bü yü kel çi si da hil 4 A me ri ka lý dip lo ma týn öl me si ne yol a çan sal dý rý - nýn ar dýn dan, Lib ya a çýk la rý na i ki sa vaþ ge mi si gön der di - ði bil di ril di. A me ri kan AP a jan sý nýn is mi a çýk lan ma yan A me ri ka lý yet ki li le re da yan dýr dý ðý ha be rin de, USS La bo - on ad lý ge mi nin Lib ya a çýk la rýn da ko nuþ lan dý ðý, USS McFa ul ad lý ge mi nin de yo la çýk tý ðý ve bir kaç gün i çin de ko nuþ lan ma sý nýn bek len di ði be lir til di. et ki li ler, To ma - hawk fü ze le ri ta þý yan ge mi le rin spe si fik bir mis yo nu nun bu lun ma dý ðý ný, an cak Baþ kan ta ra fýn dan ta li ma tý ve ri le - cek muh te mel bir mis yo nu ye ri ne ge tir me de kul la ný la - ca ðý ný kay det ti. Washington / a a APIMCILARI HAKKINDA HUKUKÎ ÝÞLEM BAÞLATILSIN Mýsýr Cumhurbaþkaný Muhammed Mursî, Mýsýr ýn Washington Büyükelçiliði ne film yapýmcýlarý hakkýnda hukukî iþlem baþlatýlmasý yönünde talimat verdi. Mýsýr Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü asir Ali, Mýsýr Cumhurbaþkanlýðý, Peygamberimiz O UN CU LAR AL DA TIL MIÞ! BÜ TÜN dün ya da tep ki le re yol a çan Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti fil mi nin 80 o yun - cu su, Üst len dik le ri rol ler le il gi li al da týl dýk la rý ný a çýk la dý lar. O yun cu lar, ABD de ki ga - ze te le re ver dik le ri i lan da ve u lus lar a ra sý med ya ku ru luþ la rý na gön der dik le ri a çýk la - ma da Tüm o yun cu lar çok üz gün ve ya pým cý nýn bi zi kul lan dý ðý ný dü þü nü yo ruz i fa - de le ri ni kul lan dý lar. Ý lân da, üz de yüz fil min ar ka sýn da de ði liz. Fil min a maç la rý hu - su sun da yan lýþ yön len di ril dik de nil di. O yun cu lar, kan dý rýl dýk la rý ný ve film ka rak ter - le ri nin dub laj la o ri ji na lin den fark lý bir ha le dö nüþ tü rül dü ðü nü i le ri sür dü. Ge çen yýl Back sta ge der gi sin de fil min muhtevasý, ta ri hi A rap çö lün de ma ce ra ko nu lu o la rak ta ný týl mýþ, film Çö lün Sa vaþ çý la rý is miy le ve ril miþ ti. Ýstanbul / a a FÝL MÝN HE DE FÝ A ÇIK: MÜS LÜ MAN LA RI KIÞ KIRT MAK ÝN GÝL TE RE DE KÝ Müs lü man lar i çin ba sý lan en yük sek ti raj lý ga ze te Mus lim News un e di tö rü Ah med Ver si, ha ka ret i çe ren fil mi iz le di ði ni ve fil mi nef ret u yan - dý rý cý ve mi de bu lan dý rý cý bul du ðu nu i fa de et ti. Fil min Müs lü man la rý kýþ kýrt ma yý he - def le di ði nin a çýk ol du ðu nu be lir ten Ver si, dün ya da ki bir çok Müs lü ma nýn fil me þid - de te baþ vu ra rak tep ki gös ter me di ði ne dik ka ti çek ti. Þid de te baþ vu ra rak tep ki gös - te ren le rin a zýn lý ðý o luþ tur du ðu nu vur gu la yan Ver si, bu a zýn lý ðýn öf ke si ni kon trol et - me nin zor ol du ðu nu kay det ti. Ver si, ABD baþ ta ol mak ü ze re ba zý ül ke ler de ki Müs lü - man li der le rin ve ku ru luþ la rýn ABD Bü yü kel çi si nin öl dü rül me si ni ve þid det o lay la rý ný ký na dý ðý ný söy le di. ABD nin o lay la ra sebep o lan fil mi ký na dý ðý na an cak ya sak la ma dý - ðý na dik ka ti çe ken Ver si, ABD Lib ya da ken di per so ne li ni öl dü ren ler den in ti ka mý ný a la cak týr. Ay ný þe yi Mý sýr da da yap ma sý muh te mel di ye ko nuþ tu. Londra / a a Hz. Muhammed e (asm) yapýlan bu çirkin saldýrýyý ve yapýmcýlarýný þiddetle kýnýyor" dedi. Ali, Cumhurbaþkaný Mursî nin Washington Büyükelçiliði ne söz konusu filmin yapýmcýlarý hakkýnda hukukî iþlem baþlatýlmasý yönünde talimat verdiðini belirtti. Kahire / a a ABD LÝ MÜS LÜ MAN LÝ DER LER LÝB A DA KÝ SAL DI RI I KI NA DI A ME RÝ KA LI Müs lü man lar, Lib ya da A me ri - kan Bü yü kel çi si da hil 4 A me ri ka lý yet ki li nin öl dü rül me si þid det le ký na dý. Was hing - ton da or tak ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Müs lü man top lu mun li der le ri, tep ki le ri ni di le ge ti re rek, sal dý rý nýn Ýs lâm di ni i le bað - daþ tý rý la ma ya ca ðý ný kay det ti ler. ABD de ki en bü yük Müs lü man in san hak la rý ku ru lu þu o lan A me ri kan Ýs lâm Ý liþ ki le ri Kon se yi nin (CA IR) Ýc ra Di rek tö rü Ni had A wad, Lib ya ve Mý sýr da ki ABD dip lo ma tik mis yon la rý na dü - zen le nen sal dý rý la rý ve Bin ga zi Kon so los lu - ðu nda A me ri ka lý dip lo mat la rýn öl dü rül me - si ni þid det le ký na ya rak, sal dý rý la rý dü zen le - yen le rin ey lem le ri nin hiç bir þe kil de af fe di - le me ye ce ði ni söy le di. a þa nan la rýn Ýs lâm di niy le bað daþ ma dý ðý ný vur gu la yan A wad, Bu tür bir þid de te baþ vur mak bir di ni ya da i nan cý o nur lan dýr ma nýn yo lu de ðil dir di yen ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton a ka tý lý - yo ruz de di. Was hing ton / a a ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ KÖTÜE KULLANILAMAZ AB Ko mis yo nu Baþ ka ný Jo se Ma nu el Bar ro so, ha ka ret i çe ren fil mi ký na ya rak i fa de öz gür lü - ðü nün kö tü ye kul la nýl ma ma sý u ya rý sýn da bu - lun du. Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî yle gö rü þen Bar ro so, Av ru pa Bir li ði da i ma a þý rý lýk i çin di ni kul la nan la rý ký na mýþ týr. Ýs lâm ve di ðer bü tün di nî i nanç la ra en de rin - den say gý du yu yo rum. Ýs lâm ya da di ðer din - le re kar þý gör dü ðü müz bu tür ey lem ler ka bul e di le mez. Ý fa de öz gür lü ðü nef ret, hoþ gö rü - süz lük ya da ön yar gý pro pa gan da sýy la ça týþ tý - rýl ma ma lý dýr. Ba zen kar þý laþ tý ðý mýz, din le re ve in san la ra kar þý nef ret ya yan o lu þum la rý þid - det le ký ný yo rum de di. Brüksel / a a Fit ne nin kay na ðý ERHAN AKKAA Gün geç mi yor ki, Ýs lâm ve Müs lü man lar hak kýn da ye ni bir fit ne tez gâh lan ma sýn ve dev re ye so kul ma sýn. Bu se fer ki fit ne A me ri ka dan gel di. Ýs ra il a sýl lý Sam Ba ci le, Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti a dýn da Pey gam be ri mi ze (asm) ha ka ret i çe ren bir film yap mýþ. Fil min kam pan ya sý ný Ka li for ni ya da ya þa yan Ýs lâm kar þý tý tu tu muy la bi li nen Kýp ti Mo ris Sa dek ya pý yor muþ. Fil me en sert tep ki Lib ya da gös te ril di. ABD nin Lib ya nýn Bin ga zi þeh rin de bu lu nan kon so los lu ðu na dü zen le nen sal dý rý da, ABD Bü yü kel çi si ve üç bü yü kel çi lik ça lý þa ný öldürüldü. Di ðer Müs lü man ül ke ler de de tep ki ler yük sel me ye baþ la dý. Mý sýr, fil min ya pý mýn da gö rev ya pan 9 ki þi nin ül ke ye gi riþ yap týk la rý an da tu tuk la na ca ðý ný be lirt ti. Mý sýr da da ABD bü yü kel çi li ði çev re sin de gös te ri ler ya pýl dý ðý ge len ha ber ler a ra sýn da Bu fit ne nin di ðer le rin den far ký, kay na ðý nýn çok ça buk de þif re e dil me si ol du. Hem de biz zat fit ne yi tez gâh la yan ki þi ta ra fýn dan Kýp ti li ði kýp ti ler den dev ra lan bay fit ne ci, Þe ca at ar z e der ken sir ka ti ni söy le yen merd-i kýp ti mi sa li A me ri kan Wall Stre et Jo ur nal ga ze te si ne ver di ði de meç te ba kýn ne ler söy le miþ: Ýs lâm kan ser dir, Müs lü man lar da yok e dil me si ge re ken bö cek ler dir. Bu film i le Ýs lâm ýn nef ret i çe rik li bir din ol du ðu nu gös te re ce ðim, Bu film i çin 100 Ýs ra il li ba ðýþ çý dan 5 mil yon do lar al dým ve fil mi Ýs ra il i çin yap tým. Fit ne ci ay rý ca, ABD nin Flo ri da e ya le tin de Kur ân-ý Ke rîm ya kan ra hip Terry Jo nes dan des tek al dý ðý ný söy le ye rek, bun dan ön ce Ýs lâm ve Müs lü man lar a ley hin de da ha ön ce çý ka rý lan di ðer fit ne le rin han gi o dak lar ta ra fýn dan tez gâh lan dý ðý hak kýn da i pu cu de ðil a de ta bir ha la tu cu ver miþ. Ger çi, er yü zün de i ki kez kar ga þa çý ka ra cak sý nýz, (Ýs ra, 4) Ne za man sa vaþ i çin bir a teþ yak sa lar, Al lah o nu sön dü rür de on lar yer yü zün de yi ne boz gun cu lu ða ko þar lar. (Ma i de, 64) gi bi â yet le rin ih ba rýy la yer yü zün de ki fit ne-fe sa dý tez gâh la yan o dak la rý bi li yor duk; fa kat bu se fer biz zat ken di a ðýz la rýy la i ti raf et ti ler. Çok i yi ol du Çün kü þim di ye ka dar per de ler ar ka sýn da sak la na rak ve pa ra van lar va sý ta sýy la iþ gö rü yor lar dý. Þim di i se, biz zat ken di le ri per de yi yýrt tý lar, ken di le ri ni e le ver di ler. Çý kar dýk la rý fit ne le ri if þa e den le ri komp lo cu o la rak dam ga la ma la rý o ka dar ko lay ol ma ya cak ar týk. Þu da çok ö nem li bir ge liþ me ki, Mý sýr da ki Kýp ti Or to doks Ki li se si sað du yu lu dav ra na rak, Pey gam be ri mi ze (asm) ha ka ret i çe ren film le il gi le ri nin bu lun ma dý ðý ný, söz ko nu su fil min Müs lü man lar ve Hý ris ti yan la rýn a ra sý na fit ne sok mak a ma cýy la çe kil di ði ni bil dir miþ. Kýp ti Or to doks Ki li se si Pat rik ar dým cý sý An ba Ba hu mi yus i se, Kýp ti ki li se si, Müs lü man la rýn kut sal la rý na as la dil u zat maz, ak si ne say gý du yar. Hiç bir din de di ðer di ni kö tü le me söz ko nu su o la maz. Bu du rum dan ü zün tü du yu yo ruz de miþ. Kýp ti Ki li se si nin bu a çýk la ma la rý, bu se fer kýp ti ler in â let ve per de e dil me ye ça lý þýl dý ðý nýn Kýp ti ler ta ra fýn dan an la þýl ma sý o la rak de ðer len di ri le bi lir. Da rý sý di ðer mil let le rin ve din men sup la rý nýn ba þý na Pe ki na sýl ol du bu, ya ni ken di le ri ni ni ye böy le iz har et ti ler? Ka za i le mi, yok sa bi le rek mi? Her i ki si de o la bi lir. A sýl ö nem li o lan, bu tarz fit ne le rin mak sa dý dýr. Mak sat i se, Müs lü man la rý kýþ kýr ta rak ra di kal leþ tir mek tir; em ni yet ve a sa yi þi bo za cak ha di se le re sev k et mek tir. Bu sa ye de Müs lü man la ra ra di kal, te rö rist, Ýs lâm a da te rör ve vah þet di ni dam ga sý ný vur ma la rý ko lay la þa cak; çe þit li ül ke ler de Müs lü man lar a ley hin de ka nun lar çýk ma sý sað la na cak týr. Bu tip ha di se ler de Müs lü man la ra dü þen son de re ce so ðuk kan lý ol ma la rý, müs bet ha re ket et me le ri, pro vo kas yon la ra â let ol ma ma la rý, ga le ya na gel me me le ri dir. Kut sal de ðer le ri ne ya pý lan ha ka ret le re kar þý tep ki gös ter mek el bet te ki Müs lü man la rýn hak ký. Fa kat tep ki ler Ýs lâm ýn ve Müs lü man la rýn iz zet ve hay si ye ti ne ya ký þýr þe kil de ol ma lý. a kýp yýk mak, öl dür mek sû re tiy le de ðil, meþ rû þe kil ler de or ta ya ko nul ma lý; ma sum lar ke sin lik le za rar gör me me li. Ýþ te o za man kýþ kýrt ma lar ve pro vo kas yon lar et ki siz ka la cak; a sýl kan ser in ve nef ret sa hip le ri nin kim ler ol du ðu, bu ha di se de ki gi bi or ta ya çý ka cak týr. Müs lü man lar i çin ok e dil me si ge re ken bö cek ler dir i fa de si ni kul la nan fit ne ci nin tep ki ler kar þý sýn da bir bö cek gi bi sak lan dý ðý ge len ha ber ler a ra sýn da. Ne ka dar ib ret lik bir du rum de ðil mi?

8 8 14 ELÜL 2012 CUMA ca ni as ya.com.tr HA BER Tuzaða düþmemek daha önemli Ge çen yýl lar da ol du ðu gi bi bu yýl da 11 Ey lül 2001 sal dý rý sý son ra sý ya yý lan Ýs lâm kor ku su nu ta ze - le mek i çin fit ne a teþ le ri ya kýl dý. A me ri ka da ha - zýr la nan bir film, bir an da dün ya nýn gün de mi ne yer leþ ti. Fil min, da ha ön ce ki ör nek ler de ol du ðu gi bi Pey gam be - ri miz Hz. Mu ham med e (asm) ve do la yý sý i le Ýs lâ ma a ðýr ha ka ret ler i çer di ði an la þý lý yor. As lýn da film, çok ye ni de ðil. Tep ki top la ma sý, fil min ba zý bö lüm le ri nin A rap ça ya çev ri le rek sa nal â lem e ko - nul ma sýy la baþ la mýþ. Fil min ha zýr lan ma sý na des tek o - lan lar da ya ban cý de ðil. Her za man ol du ðu gi bi Ýs lâ mýn ka ra lan ma sý na mad dî des tek sað la yan if sat ko mi te le ri, bu fil min gün yü zü ne çýk ma sý na da yar dým et miþ ler. Þu var ki bu film, te mel de Ýs lâ ma ha ka ret et mek ve doð ru Ýs lâm ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðun dün ya in - san la rýn ca bi lin me si ni en gel le mek i çin ha zýr lan mýþ. Her ke sin bil di ði gi bi Ýs lâm, u mul ma dýk þe kil de kalp le ri fet he di yor ve hýz la ya yý lý yor. Ge rek A me ri ka da ve ge - rek se Av ru pa da en hýz lý ya yý lan din Ýs lâm. Ýþ te bu ge liþ - me den ra hat sýz o lan þe be ke ler, her fýr sat ta film üs tü ne film çe vi re rek Ýs lâm gü ne þi ni bu film ka re le riy le ka pat - ma ya ça lý þý yor lar. Film çe vi ren le rin he de fi ve mak sa dý, Müs lü man la rý tep ki tu za ðý na dü þü rüp, Ýs lâ mýn te rör ve ci na yet i le bir lik te a nýl ma sý na ze min ha zýr la mak týr. El - bet te böy le çir kin film le re tep ki gös te ril me li, a ma bu tep ki ma kul sý nýr lar i çin de ve ne ti ce a lý cý þe kil de ol ma lý - dýr. Me se lâ böy le çir kin bir film çev ril di ði ne gö re, Ýs lâm ül ke le ri nin tem sil ci li ði ma ka mýn da o lan Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) ve ben ze ri ku ru luþ lar bir an bi le dur ma - dan bu fil min yan lýþ lý ðý ný, çev ril di ði ya da viz yo na gir di ði ül ke yö ne ti ci le ri ne an lat ma lýy dý. Bu ça lýþ ma lar et ki li bir þe kil de ya pýl mýþ ol sa, film ve si le siy le ku ru lan tu za ða dü - þen ler da ha az o lur du. Bi ri si nin ha ta sýy la baþ ka sý suç la - na ma ya ca ðý na gö re, film çe vi ren ler le il gi si ol ma yan ü - çün cü þa hýs la rýn kat le dil me si na sýl dü þü nü lür? Bel ki de film çe vi re rek Ýs lâm kor ku su nu ye ni den dün ya gün de - mi ne yay mak is te yen le rin mak sa dý da buy du. Bü tün Ýs - lâm ül ke le ri, bu tu zak la ra düþ me mek i çin a kýl lý ve ted - bir li a dým lar at mak du ru mun da. Böy le çir kin film le re Müs lü man ol ma yan in saf eh li in - san lar da i ti raz e der ve e di yor. Çün kü ha ka ret i le bir ye re var mak müm kün de ðil. Ön ce den ol du ðu gi bi bu film de ne ti ce i ti ba rýy la in þal lah Ýs lâ mýn da ha doð ru ve hak et ti ði gi bi ta nýn ma sý na ve si le o lur. Ha týr la na ca ðý ü ze re 11 Ey - lül 2001 Ý kiz Ku le sal dý rý sý ný ter tip le yen le rin mak sa dý, Ýs - lâm kor ku su nu bü tün dün ya ya yay mak i di. Ýlk gün ler de bu he def le ri ne kýs men u laþ mýþ ol sa lar da, u zun dö nem de ya lan lar si lin di ve Ýs lâ mý me rak e den ler ço ðal dý. Ne ti ce de bu sal dý rý yý plan la yan ve dü zen le yen le rin mak sat la rý nýn tam ter si ger çek leþ ti ve bin ler ce ki þi Ýs lâ ma tes lim ol du. Þu an tar tý þý lan Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti ad lý çir kin film de ne ti ce de fil mi ya pan la rýn mak sat la rý nýn tam ak si - ne, Ýs lâ mýn ta nýn ma sý na hiz met e der in þal lah. Bu çir kin fil min ha zýr lan dý ðý ül ke le rin yö ne ti ci le ri ger - çek ten kav ga is te mi yor lar sa böy le film le rin ya yýl ma sý na des tek ol ma ma lý dýr lar. Böy le çir kin film ler den ne ti ce de sa de ce Ýs lâm dün ya sý za rar gör mü yor ki! Bu an la yýþ ve yak la þým, bir bü tün o la rak dün ya ba rý þý na i ha net an la mý da ta þýr. Ýn san lýk sulh ve sü kûn is ti yor sa böy le pro vo kas - yon la ra im kân ve ril me me li. Çir kin lik le re tep ki gös te rir ken þid de te baþ vur mak da ay rý bir han di kap. Þid de te baþ vur mak, tam da tu zak ku - ran la rýn is te di ði bir þey. Ced di miz Os man lý, Ýs lâm a ley - hin de ki bir ti yat ro o yu nu i çin, o yu nu sah ne ye ko yan Av ru pa dev le ti ni en üst se vi ye de i kâz et miþ ve o çir kin o yu nun sah ne len me si ne en gel ol muþ tur. Dün ya nýn en bü yük e ko no mi le ri a ra sýn na gir me id di a sý or ta ya ko yan ül ke miz, böy le çir kin lik le rin en gel len me si i çin de vak - tin de ve za ma nýn da ü ze ri ne dü þen gö re vi yap ma lý dýr. Bu ha di se, Ýt ti had-ý Ýs lâm ýn ne ka dar lü zum lu ol du ðu - nu da gös te ri yor. Ýs lâm ül ke le ri bir bü tün o la rak ses ve - re bil se ve þid det o lay la rýy la de ðil, dip lo ma siy le a ðýr lý ðý ný or ta ya ko ya bil se böy le tu zak lar ku ru la bi lir miy di? Du â mýz ve te men ni miz, bu ve ben ze ri çir kin tu zak la - rý ku ran la rýn, kur duk la rý tu zak la ra düþ me si dir. Ve yi ne te men ni miz, Ýs lâ mýn ter-ü ta ze e sas la rý ný göl ge le mek ni - ye tiy le viz yo na ko nan bu fil min, Ýs lâ mýn an la þýl ma sý ve ya yýl ma sý na ve si le ol ma sý dýr. 11 Ey lül 2001 Ý kiz Ku le sal dý rý sýn dan son ra ol du ðu gi bi... Ce za e vi nde tat ma dý ðý iþ ken ce tü rü kal ma dý n12 E LÜL 1980 de ki dar be de 90 gün lük sor gu nun ar dýn dan 3 yýl Di yar ba kýr Ce za e vi nde ya tan Ýz zet tin Ka lay cý, 32 yýl ön ce ma ruz kal dý ðý iþ ken ce le ri ha la u nu - ta ma dý ðý ný söy le di. Dar be dö ne min de E ge Ü ni ver si te - si nde öð ren ci si i ken mem le ke ti Þan lý ur fa ya gel di ði sý - ra da gö zal tý na a lýn dý ðý ný söy le yen Ka lay cý, dar be ci le ri te rö rün kay na ðý ol mak la suç la dý. 30 yýl dýr sü ren te rö rü 12 Ey lül de ki ay rým cý lýk la ra bað la yan Ka lay cý, Bu ül ke he pi mi zin ül ke si, bu ül ke ye he pi miz e mek ver dik. He - pi mi zin a ta la rý e mek ver di. Bu ül ke yi ay rýþ týr mak, bö - lüp par ça la mak ve par ça lan ma sý na sü rek li so rum lu a - ra mak ta doð ru bir an la yýþ de ðil dir. dedi. 12 Ey lül ün on bin ler ce mað du run dan bi ri ol du ðu nu be lir ten Ka - lay cý hal pa za rýn da ko mis yon cu luk ya pa rak ge çi mi ni sað la dý ðý ný ak tar dý. 12 Ey lül ün a cý sý nýn i lik le ri ne ka dar iþ le di ði ni di le ge ti ren Ka lay cý, Üç yýl Di yar ba kýr Ce za e - vi nde tu tul du ðu nu ve tat ma dý ðý iþ ken ce nin kal ma dý ðý - ný söyledi. Ka lay cý, en bü yük mut lu lu ðu nun dar be ci le - rin yar gý lan ma sý ol du ðu nu kay det ti. Þanlýurfa / ci han Darbe kurum ve kurallarý hayatýmýzýn her alanýnda 31 ILDIR HAPÝS ATAN TAHÝR CANAN I ZÝARET EDEN CHP HEETÝ, 12 ELÜL DARBESÝNÝN ÜZERÝNDEN 32 IL GEÇMESÝNE RAÐMEN 32 ILDIR DARBE KURUMLARI VE KURALLARININ HAATIMIZIN HER ALANINDA VARLIÐINI SÜRDÜRDÜÐÜNE DÝKKAT ÇEKTÝ. GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemizin ayýn Koordinatörü, muhterem kardeþimiz; Abdullah Eraçýkbaþ kalp rahatsýzlýðý dolayýsýyla anjio operasyonu geçirmiþtir. Geçmiþ olsun der, Allah tan (cc) acil þifalar dileriz. Dar be, Kýb rýs ta çö zü mü en gel le di KKTC Top lum cu De mok ra si Par ti si (TDP) Hu kuk Ko mi te si Baþ ka ný Ba rýþ Ma ma lý, 12 Ey lül dar be ci le ri nin Kýb rýs ta fe de ral bir dev le tin ku rul ma sý na kar þý çý ka rak ba rý þý en gel le di ði ni ö ne sür dü. Ma ma lý, Ý le ri de Tür ki ye nin ba þý na dert o la ca ðý bi lin me si ne rað men 1980 dar be si nin ar dýn dan, Kýb rýs Türk Fe de re Dev le ti ye ri ne fe de ras yo - nu dýþ la yý cý bir dev let ku rul muþ tur de di. Ba rýþ Ma ma lý, BM ken - di si ne ü ye o lan ül ke le re bu ya pý nýn ta nýn ma ma sý i çin gi ri þim ler de bu lun muþ tur. Kýb rýs ta a ni den ku ru lan bu ya pý nýn (KKTC) Av ru pa Bir li ði (AB) dâ hil ol mak ü ze re Tür ki ye nin i le ri bir a dým at ma sý ný her za man en gel le miþ tir þek lin de ko nuþ tu. Dö ne min ge nel kur may baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Ke nan Ev ren i le Ha va Kuv vet le ri Ko mu - ta ný e mek li Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya nýn yar gý lan dý ðý 12 Ey lül dâ vâ sý na mü da hil lik ta le bin de bu lu nan Ba rýþ Ma ma lý, dar be nin ar - dýn dan Kýb rýs Fe de re Dev le ti nin a na ya sal hak la rý nýn ber ta raf e dil - di ði ni söy le di. Ma ma lý, 1983 yý lý na ka dar a da nýn ku ze yin de a na ya - sa sýy la bir lik te yü rür lük te o lan bir dev let var dý. Bu dev let Kýb rýs Türk Fe de re Dev le ti ydi de di. Ma ma lý, 12 Ey lül dâ vâsýn da Tür ki - ye nin ku ru lu dü ze ni ni yýk mak la it ham e di len ki þi le rin ay ný þe kil de, Ku zey Kýb rýs ta ki ku ru lu dü ze ni yýk tý ðý ný kay det ti. Lefkoþa / cihan 12 Ey lül zih ni ye ti hâ lâ de vam e di yor AN KA RA DA ba zý si vil top lum ku ru lu þu ü ye le ri, 12 Ey lül as ke rî dar be si nin yýl dö nü mün de yü rü yü þün ar dýn dan ba sýn a çýk la ma sý yap tý. ük sel Cad de si nde top la nan yak la þýk ki þi lik grup, slo gan lar a ta rak Sa kar ya Cad de si ne ka dar yü rü dü. Em ni yet güç le ri nin ge niþ gü - ven lik tedbiri al dý ðý yü rü yüþ sý ra sýn da, Mit hat pa þa Cad - de si ký sa sü re li tra fi ðe ka pa týl dý. Sa kar ya Cad de si nde top la nan grup a dý na ba sýn a çýk la ma sý ný o ku yan Meh met A li To sun, 12 Ey lül ün ü ze rin den 32 yýl geç ti ði ni ha týr la ta - rak, dar be ci le rin ta ma mý nýn yar gý lan ma sý ge rek ti ði ni be - lirt ti. Tür ki ye de top lum sal mu ha le fe tin bir güç ol ma dý - ðý ný sa vu nan To sun, Bu gün 12 Ey lül zih ni ye ti hâ lâ de - vam e di yor. Çün kü me se le bir ba þý na Ke nan Ev ren ve Tah sin Þa hin ka ya me se le si de ðil dir. Bir ta rih le, bir dö - nem le he sap laþ mak so ru nu dur. A ra dan 32 yýl geç me si bir þe yi de ðiþ tir me di ði gi bi dar be ci le rin yaþ lan ma sý, yar - gý lan ma sý ve he sap so rul ma sý na en gel de ðil dir de di. A - çýk la ma nýn ar dýn dan grup ta ki i ki ki þi a ra sýn da bi lin me - yen bir sebeple ký sa sü re li ar be de ya þan dý. Ankara / a a 78 li ler Gi ri þi mi n den 12 Ey lül e pro tes to 78 LÝ LER Gi ri þi mi ü ye si bir grup, 12 Ey lül as ke ri dar be si nin yýl dö nü mün de Be yoð lu nda pro tes to gös te ri si dü zen le di. Tak - sim tram vay du ra ðýn da top la nan ve el le rin de, as ke rî mü da ha - le son ra sý i dam e di len Er dal E ren ve Nec det A da lý nýn da a ra la - rýn da bu lun du ðu ki þi le rin fo toð raf la rý nýn da yer al dý ðý dö viz ler ta þý yan grup ta ki ler, 12 Ey lül sü rü yor, mah kûm e de ne ka dar peþ le rin de yiz ya zý lý pan kart aç tý. Dar be kar þý tý slo gan lar ve ýs - lýk lar eþ li ðin de Ga la ta sa ray Mey da ný na ka dar yü rü yen grup a - dý na a çýk la ma ya pan Ni met Tan rý ku lu, dar be nin ü ze rin den 32 yýl geç me si ne rað men dar be ci le rin hâ lâ yar gý lan ma dý ðý ný söy - le di. Dar be ci le rin bir an ön ce yar gý lan ma sý ný ve ce za al ma sý ný is te dik le ri ni be lir ten Tan rý ku lu, bu yar gý la ma nýn sa de ce üst dü zey ko mu tan la rý de ðil, as ke ri mü da ha le ye ka rý þan ve ya des - tek ve ren dö ne min as ke ri mah ke me sav cý la rý ný, ce za e vi mü - dür le ri ni, em ni yet mü dür le ri ni, su bay ve ast su bay la rý da kap - sa ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Tan rý ku lu, Þi li ve u na nis tan da dar be fa il le ri nin ger çek an lam da yar gý lan dý ðý ný i fa de e de rek, Biz de Tür ki ye de dar be ci ler ger çek an lam da yar gý la na na ka - dar mü ca de le mi zi sür dü re ce ðiz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a CHP Heyeti, Bandýrma Cezaevinde hapis yatan 12 Eylül maðduru Tahir Canan'ý ziyaret etti. 12 E LÜL 1980 as ke rî dar be si ni ger çek leþ ti ren dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný ve 7. Cum hur - baþ ka ný Ke nan Ev ren i le Ha va Kuv vet le ri Ko mu - ta ný e mek li Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya nýn yar - gý lan ma sý na, An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me - si nde bu gün kal dý ðý yer den de vam e di le cek. 6. du ruþ ma sý ya pý la cak o lan mah ke me de, sa nýk la ra i liþ kin sað lýk ra por la rý ko nu sun da ki bi lin mez lik i - se de vam e di yor. 5 ay ön ce baþ la yan mah ke me, sað lýk en ge liy le kar þý kar þý ya. a pý lan 5 du ruþ ma ya sað lýk ge rek çe si ni gös te - re rek ka týl ma yan sa nýk lar hak kýn da mah ke me, sa nýk la rýn ü ni ver si te has ta ne le ri ne sevk e di le rek ge rek ti ðin de dok tor ve sað lýk e kip ma nýy la mah - ke me de i fa de ver me le ri nin ha ya ti teh li ke ye yol a - çýp aç ma ya ca ðý na i liþ kin ra por a lýn ma sý ný ka rar - laþ týr mýþ tý. An ka ra Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si, sa - nýk lar dan Ke nan Ev ren hak kýn da Du ruþ ma ya ka týl ma sý nýn týb bî a çý dan uy gun ol ma dý ðý yö - nün de ka rar ve rir ken; Mar ma ra Ü ni ver si te si Pen dik E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si i se Tah sin Þa hin ka ya hak kýn da Ý fa de ver me si nin sað lý ðý a çý - sýn dan teh li ke o luþ tu rup o luþ tur ma ya ca ðý nýn ön - gö rü le me di ði ne ka rar ver di. Cum hu ri yet Sav cý sý Ke mal Çe tin de ra por doð - rul tu sun da sa nýk la rýn i fa de le ri nin ses li ve gö rün tü - lü i le ti þim tek no lo ji siy le a lýn ma sý ný is te di. Mü da hil a vu kat la rý i se ba ðým sýz sað lýk ku ru luþ la rýn dan ra - por a lýn ma sý ný is ti yor. a rýn ki du ruþ ma ya yi ne sa - nýk la rýn ka týl ma sý bek len mez ken, 5 ay dýr de vam e - den du ruþ ma lar da, 12 Ey lül as ke rî dar be si ne i liþ kin ha zýr la nan id di a na me sa nýk la rýn yü zü ne o ku na ma - dý. Ev ren ve Þa hin ka ya i çin a ðýr laþ tý rýl mýþ mü eb bet ha pis ce za sý ta lep e di li yor. Ankara / ci han ÝÞKENCE REÇETESÝ ORTAA ÇIKTI 12 E LÜL 1980 as ke rî dar be si nin ü ze rin den tam 32 yýl geç ti. O dö nem ce za ev le rin de ya - pý lan iþ ken ce yön tem le ri ne i liþ kin il ginç ay - rýn tý lar çý ký yor. Ce za e vin de ka lan la ra, dok - tor la rýn has ta la rý na re çe te yaz dý ðý gi bi iþ - ken ce re çe te si ya zýl dý ðý or ta ya çýk tý. Kâ ðýt - la ra ya zý lan iþ ken ce re çe te sin de i se ce za e - vin de ka lan la ra gün lük uy gu la na cak iþ ken - ce ler an la tý lý yor. Ýþ ken ce re çe te sin de Göz le - ri bað lý ka la cak. A yak ta du ra cak. U yu ma ya - cak, ye mek ye me ye cek. Kim sey le gö rüþ - me ye cek. Tu va le te git me ye cek gi bi iþ ken - ce yön tem le ri ya zý lý yor. Ýþ ken ce re çe te si uy - gu la nan lar dan bi ri de 12 Ey lül de 11 yýl ha pis ya tan Ha san Ýl ter. Ýl ter, ken di si ne ya zý lan iþ ken ce re çe te le ri baþ ta ol mak ü ze re ce za - e vi ne a it kim lik le ri ni hâ lâ sak lý yor. Ce za de - ðiþ ti ði za man iþ ken ce re çe te le ri nin de de - ðiþ ti ði ni an la tan Ýl ter, sor gu ya al dýk la rýn da suç la rý ka bul et me dik le rin de e lek trik ver - me, çar mý ha ger me, ü ze ri ýs la týp pen ce re le ri aç ma, jop la ma gi bi iþ ken ce ya pýl dý ðý ný söy - le di. 12 Ey lül dâ vâ sý nýn i se hiç yü rü me di ði ni be lir ten Ýl ter, þöy le de vam et ti: Baþ la dý ðý - mýz nok ta da bek li yo ruz. A ra dan 6 ay geç ti, bir ar pa bo yu kat e de me dik. Ü mit le ri miz ký - rýl ma ya baþ la dý. Ýlk baþ ta bu yar gý la ma ya kar þý çý kan lar, Sem bo lik bir yar gý la ma o la - cak, ce za al ma ya cak lar di yor lar dý. Biz de Ha yýr, sem bo lik ol maz. Dev le tin sav cý sý sem bo lik so ruþ tur ma aç maz, mah ke me sem bo lik da va aç maz di yor duk. A ma gel di - ði miz nok ta da ü mit le ri miz ký rýl ma ya baþ la - dý. Ke nan Ev ren ve Tah sin Þa hin ka ya nýn öl - me le ri ni bek li yor lar. Ýs tan bul / ci han 12 Eylül dâvâsý, kaldýðý yerden devam edecek AKP, HE SAP LAÞ MA I BI RAK TI, HE LÂ LLE ÞÝ OR TA HÝR Ca nan ýn 3. ar gý pa ke ti çer çe ve sin de bu lun du ðu tah li ye ta le bi nin red de dil di ði ni ha týr la tan CHP he ye ti, Ay ný ce za e vin de ka lan Ü nal Os ma noð lu 2 ay ön ce kal dý ðý Ban dýr - ma Ce za e vin den e li nin ko lu nu sal la ya rak çýk tý. Bu da a da let siz li ði gös ter mek te dir. Ta hir Ca nan ken di si nin uð ra dý ðý hak sýz ve hu kuk suz uy gu la ma la rý an la ta rak ko nuy la il gi li ta - ra fý mý za bir dos ya sun muþ tur. 12 Ey lül mah ke me le rin ce ve ril miþ ce za la rý çe ken Ha san Gül ba har, Ha lil Gün doð du, Mu zaf fer Öz türk, Os man Ev can, Tun cay Kurt baþ, Ha san Er - dem li, Ce mil Er dem ve Ta hir Ca nan ýn du ru mu 12 Ey lül hu ku ku nu AKP ta ra fýn dan sür dü - rül dü ðü nü gös ter mek te dir. Ta hir Ca nan lar ha pis ha ne de kal dý ðý sü re ce dar bey le he sap - laþ ma de ðil, he lal leþ me o lur. Biz ler i se, AKP nin he sap laþ ma yý u nu tup, he lal leþ me ye baþ la dý ðý 12 Ey lül dar be ci le ri ne ve zih ni ye ti me kar þý mü ca de le mi zi sür dü re ce ðiz. 12 E LÜL dar be mah ke me le ri ta ra fýn dan ve ri len ka rar lar yü zün den 31 yýl dýr ha pis ya tan Ta hir Ca - nan ý zi ya ret e den CHP he ye ti, zi ya ret son ra sý yap tý ðý a çýk la ma da, Bu gün, 12 Ey lül dar be si nin ü ze rin den 32 yýl geç ti. 32 yýl dýr dar be ku rum la rý ve ku ral la rý ha ya tý mý zýn her a la nýn var lý ðý ný sür - dür mek te dir CHP Par ti Mec li si Ü ye le ri U mut Ak do ðan ve Gül Çift çi, CHP Ma lat ya Mil let ve ki li Ve li Að ba ba ve Genç lik Kol la rý Ge nel Baþ ka ný Em re Do ðan, 12 Ey lül dar be mah ke me le ri ta ra - fýn dan ve ri len ka rar lar yü zün den 31 yýl dýr ha pis ya tan Ta hir Ca nan ý Ban dýr ma Ce za e vi nde zi ya - ret et ti. CHP he ye ti, Ce za e vi çý ký þý yap tý ðý a çýk la - ma da þu gö rüþ le ri di le ge tir di: Bu gün, 12 Ey lül dar be si nin ü ze rin den 32 yýl geç ti. 32 yýl dýr dar be ku rum la rý ve ku ral la rý ha ya tý mý zýn her a la nýn var - lý ðý ný sür dür mek te dir. Em per ya liz min bi zim ço - cuk lar de di ði cun ta cý lar, ken di ço cuk la rý ný ye tiþ - tir di. De mok ra si pa ket le ri, ya sal de ði þik lik ler mak - ya jýn ö te si ne ge çe me di. He sap laþ ma pa ro la sýy la çý ký lan yol da bi le he lal leþ me nok ta sý na ge lin di. Çün kü 12 Ey lül bir zih ni yet ti ve o zih ni yet ak tör ve fi gü ran la rý ný de ðiþ ti re rek yo lu na de vam et ti. Dar be ci zih ni yet, ha pis ha ne ler de kris tal leþ ti. 12 Ey lül ün sem bo lü ha li ne ge len ha pis ha ne ler iþ le vi - ni hiç yi tir me di. Met ris, Ma mak ve Di yar ba kýr zin dan la rý bu kris tal leþ me nin en a cý hi kâ ye le ri ni, ya þa dý. Cun ta cý ba þý Ev ren bi le ken di hu ku ku - nun 32 yýl sü re ce ði ni, cun ta mah ke me le ri nin ka - ra rýy la bi ri nin 31 yýl bo yun ca ha pis ha ne de ka la ca - ðý ný tah min e de mez di de ni len a çýk la ma þöy le sür dü: Ta hir Ca nan, dar be mah ke me le ri ta ra fýn - dan ve ri len ka rar lar yü zün den 31 yýl dýr ha pis ha - ne de kal mak ta dýr. 4 ço cu ðu ba ba sýz bü yü yen Ca - nan ýn hak sýz ve hu kuk suz bir þe kil de ce za e vin de kal ma sý ka bul e di le mez. Ta hir Ca nan ýn ha pis ha - ne de kal ma sý de mek, 70 mil yon nü fu suy la Tür ki - ye nin dar be hu ku ku na i ta at et me si de mek tir. Biz ler dar be hu ku ku na i ta at et mi yo ruz. O nun i - çin bu gün, bu ra da, Ban dýr ma ce za e vin de yiz. Ta - hir Ca nan ý zi ya ret et tik. Ýs tan bul / e ni As ya

9 HA BER LER HA BER 9 14 ELÜL 2012 CUMA Ders ha ne ler o ku la al ter na tif de ðil ntüm Ö zel Öð re tim Ku rum la rý Der ne ði (TÖ DER) ö - ne tim Ku ru lu, ders ha ne le rin o ku la al ter na tif gi bi al gý lan - ma sý ný o nay la ma dýk la rý ný bil dir di. e ni e ði tim-öð re tim yý lý nýn baþ la ma sý do la yý sýy la top la nan TÖ DER ö ne tim Ku ru lu, e ði tim le il gi li ge liþ me le ri ve son za man lar da or - ta ya çý kan tar týþ ma la rý de ðer len dir di. Ko nu ya i liþ kin ya zý lý a çýk la ma da, TÖ DER ö ne tim Ku ru lu Top lan tý sý nda, sis te mi nin uy gu lan ma sýy la or ta ya çý ka bi le cek so - run la ra ve bu so run la rýn çö züm le ri ne de ði ni le rek, zo run - lu e ði ti min 12 yý la çý ka rýl ma sý nýn o lum lu bir ge liþ me ol - du ðu kay de dil di. A çýk la ma da, sis te min uy gu lan ma sýn da or ta ya çý ka bi le cek ba zý ek sik lik le rin de za man la gi de ri le - bi le ce ði be lir til di. A çýk la ma da, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ders ha ne sa hip le ri nin ö zel o kul aç ma ya teþ - vik e dil me si ko nu sun da ki söy lem le ri ni de o lum lu kar þý - la yan TÖ DER in, bu a lan da a tý la bi le cek a dým la rýn ay rýn - tý la rý ný bek le di ði i fa de e dil di. Ders ha ne sa hip le ri nin bü - yük bir kýs mý nýn ö zel o kul sa hi bi ol du ðu nun bi lin di ði vur gu la nan a çýk la ma da, ö zel o kul sa yý sý nýn da ha da art - ma sý ko nu sun da ki gi ri þim le rin mem nu ni yet le kar þý lan dý - ðý kay de dil di. A çýk la ma da, þöy le de nil di: Bi zim i çin ül ke - mi zin e ði tim-öð re tim dü ze yi nin yük sel me si her tür lü mad di çý ka rýn ü ze rin de dir. An cak hür te þeb büs ler i çin ya pý la cak dü zen le me ler de kul la ný la cak yön tem ler de bel - li dir. TÖ DER o la rak, bu sü re cin çok dik kat li bir þe kil de yö ne til me si ge rek ti ði ne i na ný yo ruz. Ýs tan bul / a a Top lu Ta þý ma o lu nu ser vis ler de kul la na cak nýs TAN BUL tra fi ði ne çö züm i çin ge ti ri len Top lu Ta þý ma o lu nu öð ren ci ve per so nel ser vis le ri de be - lir le nen sa at ler de kul la na bi le cek. Ýs tan bul Bü yük þe - hir Be le di ye si nden (ÝBB) ya pý lan a çýk la ma da, Top lu Ta þý ma o lu nda he de fe u la þýl dý ðý be lir ti le rek, Pi lot o la rak uy gu la nan Top lu Ta þý ma o lu nda da ha faz la yol cu ta þý nýr ken u la þým sü re si ký sal dý. ol cu ta þý ma sa yý sýn da i se yüz de 11 ar týþ ol du. Uy gu la ma dan ön ce beþ gün de yol cu ta ný þýr ken Top lu Ta þý ma o lu hiz me te a lýn dýk tan son ra yol cu sa yý sý a u laþ tý de nil di. Top lu ta þý ma yol la rý ný ilk o la rak Ý - ETT ve Ö zel Halk O to büs le ri nin kul lan dý ðý be lir ti lir - ken Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ ýn ta li ma týy la öð - ren ci ve per so nel ser vis le rin de be lir ti len sa at ler de bu yol la rý kul la na bi le ce ði kay de dil di. Top lu ta þý ma yo lun da da ha ön ce a çýk la nan hat la ra ye ni hat lar ek - le ne cek. Haf ta i çi sa bah , ak þam sa at le ri a ra sýn da uy gu la ný yor. Top lu u la þým a - raç la rý ha ri cin de yo la gi ren ve park lan ma ya pan a - raç lar, EDS ka me ra la rý ve Em ni yet Tra fik De net le me Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri ta ra fýn dan de net le ni yor. Söz ko nu su þe rit ler de tak si ler sa de ce du rak lar da yol - cu in di rip bin di re bi le cek ler. A raç sa hip le ri nin top lu ta þý ma yý seç me sin den do la yý yýl lýk lit re ya kýt ta sar ru fu i le kar bon di ok sit sa lý ný mýn da 1500 ton a - zal ma o la ca ðý he sap la ný yor. Ýs tan bul / e ni As ya A na ya sa Mah ke me si ne bi rey sel baþ vur ular baþ lý yor n23 Ey lül 2012 ta ri hin den i ti ba ren A na ya sa Mah ke me - si, bi rey sel baþ vu ru la rý ka bul et me ye baþ la ya cak. Bu uy - gu la ma i le A na ya sa Mah ke me si, te mel hak ve öz gür lük - le rin ko run ma sý a çý sýn dan bi rey le rin baþ vu ra bi le ce ði ye - ni bir iç hu kuk yo lu ha li ne ge le cek. Ha kim ler ve Sav cý lar ük sek Ku ru lu (HSK), A na ya sa Mah ke me si ne bi rey - sel baþ vu ru an ke ti ya pý yor. An ke tin a ma cý i se ký sa sü re i - çin de baþ la ya cak o lan bi rey sel baþ vu ru sis tem den en çok et ki le ne ce ði dü þü nü len ha kim, sav cý ve a vu kat la rýn ye ni uy gu la ma i le il gi li far kýn da lýk dü ze yi ni ve bek len ti le ri ni be lir le mek. HSK da ha kim, sav cý ve a vu kat lar la A na ya - sa Mah ke me si ne Bi rey sel Baþ vu ru An ke ti ya pý yor. Ýn - ter net ü ze rin den ya pý lan an ket yak la þýk 10 da ki ka sü rü - yor. Bu a raþ týr ma, ký sa sü re i çin de baþ la ya cak o lan bi rey - sel baþ vu ru sis tem den en çok et ki le ne ce ði dü þü nü len ha kim, sav cý ve a vu kat la rýn ye ni uy gu la ma i le il gi li far - kýn da lýk dü ze yi ni ve bek len ti le ri ni be lir le me yi a maç lý yor. A raþ týr ma so nu cun da el de e di len ve ri ler doð rul tu sun da bil gi len dir me ça lýþ ma la rý (se mi ner ler, ya yýn lar vb) plan - la na cak. HSK, so ru la ra tam ve doð ru ce vap lar ve ril me - si nin, ça lýþ ma la rýn plan lan ma sýn da ö nem li rol oy na ya ca - ðý ný be lir ti yor. A raþ týr ma Av ru pa Bir li ði, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti ve Av ru pa Kon se yi ta ra fýn dan bir lik te fi nan se e - di len ve Av ru pa Bir li ði i le Av ru pa Kon se yi nin Or tak Prog ra mý o lan ük sek ar gý Ku rum la rý nýn Av ru pa Stan dart la rý Ba ký mýn dan Rol le ri nin Güç len di ril me si Pro je si kap sa mýn da ya pý lý yor. An ka ra / ci han Ý ki ki þi den, Can lý bom ba id di a sý na suç du yu ru su nba SIN DA can lý bom ba ol duk la rý ve gü ven lik güç le - rin ce a ran dýk la rý id di a sýy la fo toð raf la rý ya yým la nan i ki ki þi, ha ber le re i liþ kin suç du yu ru sun da bu lun du. Sul - tan ga zi de ki po lis mer ke zi ne dü zen le nen sal dý rý nýn ar - dýn dan ba sýn da can lý bom ba ol duk la rý yö nün de ha - ber ler ve fo toð raf la rý ya yým la nan E lif Sul tan Kal sen ve Har ran Ay dýn, a vu kat la rýy la Çað la yan da ki Ýs tan bul A - da let Sa ra yý na gel di. Ad li ye ö nün de ga ze te ci le re a çýk la - ma ya pan Kal sen ve Ay dýn ýn a vu ka tý Gü nay Dað, i ki mü vek ki li nin a dý nýn bu lun du ðu can lý bom ba ha ber le - ri ne i liþ kin suç du yu ru sun da bu lun mak i çin ad li ye ye gel dik le ri ni söy le di. Mü vek kil le ri nin hak kýn da her han gi bir so ruþ tur ma ol ma dý ðý ný sa vu nan Dað, Dün Cum hu - ri yet Sav cý sý Ýs ma il Gök türk i le gö rüþ tüm. Mü vek kil le - rim le il gi li bir ya ka la ma ka ra rý bu lun ma dý ðý ný ve ya bir so ruþ tur ma ol ma dý ðý ný söy le di de di. A vu kat Dað, mü - vek kil le ri nin can lý bom ba ol du ðu na da ir po li sin ke sin ka rar ver di ði ni ö ne sü re rek, Ý ki mü vek ki li mi zin kat le - di le ce ði ne i liþ kin en di þe duy du ðu muz i çin bu ra da yýz. Cum hu ri yet sav cý lý ðý na hem po lis ler hem de bu nu ha - ber ya pan ba sýn ya yýn or gan la rý hak kýn da suç du yu ru - sun da bu lu na ca ðýz di ye ko nuþ tu. A çýk la ma nýn ar dýn - dan Kal sen ve Ay dýn a vu kat la rýy la Cum hu ri yet sav cý lý - ðý na suç du yu ru su di lek çe si sun du. Ýs tan bul / a a BÝL GE A dam lar Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi nce (BÝL GE SAM) ha zýr la nan Te rör le Mü ca de le de Top lum sal Al gý lar Ra po ru na gö re, Türk le rin yüz de 70 i, Kürt ler in de yüz de 90 ý, Türk ler i le Kürt - ler in Tür ki ye top rak la rý ü ze rin de or tak bir ge le ce ði ol du ðu na i na ný yor. Ra po ra gö re, Türk bay ra ðý i le Ýs tik lâl Mar þý nýn or tak de ðer ol du ðu na i na nan Türk ler i le Kürt ler in o ra ný yüz de 90 ýn ü ze rin de. BÝL GE SAM ýn in ter net yo luy la ger çek - leþ ti ri len an ket uy gu la ma sý ne ti ce sin de el - de e di len 2 bin 922 ki þi lik ör nek le me a it ve ri ler le ha zýr la dý ðý Te rör le Mü ca de le de Top lum sal Al gý lar Ra po ru dü zen le nen ba sýn top lan tý sýy la a çýk lan dý. Top lan tý da ko nu þan BÝL GE SAM Baþ - ka ný Doç. Dr. A til la San dýk lý, ra po run te - rör le mü ca de le ko nu sun da Kürt ve Türk va tan daþ la rýn yak la þým la rý ný or ta ya çý kar - ma ya yö ne lik bir ça ba ol du ðu nu söy le di. San dýk lý, A raþ týr ma ve ri le ri, Kürt me se le - si, BDP ve PKK te rör ör gü tü ko nu la rýn da ya zan ba zý ya zar la rýn Kürt ler de ay rýþ ma duy gu su nun yük sek ol du ðu yö nün de ki yo rum la rý nýn bi lim sel bir ça lýþ ma ya da - yan ma dý ðý ný ve ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný gös ter mek te dir di ye ko nuþ tu. Doç. Dr. San dýk lý, bu gü ne ka dar ger çek leþ tir dik le ri a raþ týr ma la ra da ya nan Te rör le Mü ca de le i çin U lu sal Bil di ri Met ni ni im za ya a ça - cak la rý ný kay det ti. Or tak ge le ce ðe i nanç yük sek Ra po ra gö re, an ke te ka tý lan Türk ler in yüz de 70 i, Kürt ler in de yüz de 90 ý, Türk - ler i le Kürt ler in Tür ki ye top rak la rý ü ze - rin de or tak bir ge le ce ði ol du ðu na i na ný - yor. Be ra ber ya þa ma ko nu sun da (ak ra ba ve kom þu ol mak is te yen) is tek li lik or ta ya ko yan Türk ler in o ra ný yüz de 24 i ken, bu o ran Kürt ler de yüz de 78 o la rak ger çek - leþ ti. Türk ler i le Kürt ler in or tak ge le ce ði - ne en o lum lu ba ký þýn ve en dü þük sos yal me sa fe nin her i ki ke sim de de AKP seç - me nin de gö rül dü ðü, en o lum suz ba kýþ ve en yük sek sos yal me sa fe nin i se MHP ve BDP seç me nin de ol du ðu tes pit e di len ra - por da, her i ki ke sim de de li se me zun la rýn - da di ðer ke si me kar þý his se di len sos yal me sa fe ve ku tup laþ ma nýn da ha yük sek ol - du ðu be lir len di. Te rör kal kýn ma ya en gel Te rör ey lem le ri nin böl ge nin kal kýn ma sý ný en gel le di ði gö rü þü, Türk ler a ra sýn da yüz de 95, Kürt ler a ra sýn da i se yüz de 88 o ra nýn da ka bul gör dü. Ey lem le rin, Kürt le rin öz gür lük a lan la rý ný sý nýr la dý ðý gö rü þü de Türk ler de yüz de 85, Kürt ler de yüz de 83 o ra nýn da des - tek bul du. Türk ler in, Kürt ler e gö re te rör ör gü tü nün dýþ des tek al dý ðý na da ha faz la i - nan dý ðý nýn tesbit e dil di ði ra por da, her i ki ke - si min, te rör ör gü tü ne en çok des tek ve ren ül ke ler sý ra la ma sý nýn i se bü yük o ran da ör - tüþ tü ðü gö rül dü. Bu na gö re Kürt ler bu ül ke - le ri Ýs ra il, ABD ve I rak ýn ku ze yin de ki böl ge - sel Kürt yö ne ti mi o la rak sý ra lar ken, Türk ler bu sý ra la ma yý, I rak ýn ku ze yin de ki böl ge sel Kürt yö ne ti mi, Ýs ra il ve ABD þek lin de yap tý. E sed yö ne ti mi nin PKK te rör ör gü tü nü des - tek le di ði gö rü þü, her i ki ke sim a ra sýn da yüz - de o ra nýn da des tek bul du. Dýþ des - tek ler lis te sin de Av ru pa lý dev let ler, Rus ya ve Ý ran da yer al dý. Ra por da, hem Türk ler, hem de Kürt ler ta ra fýn dan, te rör le mü ca de - le de dýþ po li ti ka ted bir le ri nin ye ter siz, te rör - le mü ca de le de ge nel po li ti ka nýn da ba þa rý sýz ol du ðu tesbi ti ne yer ve ril di. Ýs tan bul / a a Bayrak ve marþ kardeþliði BÝLGESAM'IN HAZIRLADIÐI ''TERÖRLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL ALGILAR RAPORU''NA GÖRE, TÜRK BARAÐI ÝLE ÝSTÝKLÂL MARÞI'NIN ''ORTAK DEÐER'' OLDUÐUNA ÝNANAN TÜRKLER ÝLE KÜRTLER'ÝN ORANI ÜZDE 90'IN ÜZERÝNDE. BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du - rum ö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD), Tür ki ye de bu gün i ti ba rýy la Tür ki - ye de 80 bin 177 Su ri ye va tan da þý bu lun du ðu nu bil dir di. A FAD tan ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, Ha tay da 5, Þan lý ur fa da 2, Ga zi an tep te 2, Kah ra man ma raþ ta ve Os ma ni ye de 1 er ol mak ü ze re top lam 11 ça dýr kent le Ki lis te 12 bin ki þi lik 1 kon tey ner kent ku rul - du ðu ha týr la týl dý. Ül ke le rin de ki iç ka rý þýk lýk ne de niy le nü fus ha re ket le - ri ne yö ne lik bu gü ne ka dar Tür ki - ye ye ge len yak la þýk 120 bin Su ri ye va tan da þý nýn bir yý lý aþ kýn sü re dir her tür lü in sa nî yar dým ih ti ya cý nýn kar þý lan dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, Ga zi an tep Ni zip ve A dý ya man mer - kez ça dýr kent le ri nin ku ru lum ça lýþ - ma la rý nýn da de vam et ti ði be lir til di. Ça dýr ve kon tey ner kent ler de ba rýn - ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal ak ti vi te, e ði tim, i ba det, ter cü man lýk, ha ber leþ me, ban ka cý lýk ve di ðer hiz - met le rin ve ril di ði kay de di len a çýk la - ma da, kamp lar da; o kul, ca mi, ti ca - ret, po lis ve sað lýk mer ke zi, ba sýn bri fing bi ri mi, ço cuk o yun a lan la rý, te le viz yon iz le me ü ni te le ri, su de po - su, a rýt ma mer ke zi, tra fo ve je ne ra - tör gi bi do na tý la rýn da yer al dý ðý na i - þa ret e dil di. A çýk la ma da, kon tey ner ve ça dýr kent ler de; Tür ki ye ye gi riþ ya pan Su ri ye va tan daþ la rý na gün lük 3 ö ðün sý cak ye mek ve ril me ye de - vam e dil di ði be lir til di. A çýk la ma da, Bin 843 Su ri ye va tan da þý, Ey lül ta rih le rin de, ül ke mi ze gi riþ yap mýþ, 189 Su ri ye va tan da þý da ken di is tek le riy le ül ke le ri ne dön - müþ tür. Bu gü ne ka dar ül ke mi ze top lam 118 bin 839 Su ri ye va tan da - þý gi riþ yap mýþ, 38 bin 662 Su ri ye va tan da þý da ül ke si ne dön müþ tür de nil di. An ka ra / a a Su ri ye li sý ðýn ma cý sa yý sý 80 bi ni aþ tý TAZÝE önetim Kurulu üyemiz Said Çamkerten'in bacanaðý Müesser Bellikli'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Te rö re kaç þe hit ver dik? nchp Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce, Baþ ba kan ar dým cý sý A rýnç a, son 3 yýl da te rör le mü ca de le de yi ti - ri len as ker, po lis, ko ru cu ve si vil va - tan daþ la rýn sa yý sý ný sor du. Ýn ce, Baþ - ba kan ar dým cý sý A rýnç ýn ya nýt la - ma sý is te miy le TBMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu so ru ö ner ge sin de, A rýnç ýn, Te rör le son 3 yýl da ya pý lan mü ca - de le nin, son 30 yýl dýr ya pý lan mü ca - de le nin 50 mis li ba þa rý lý so nuç lar ver di ði yö nün de ki a çýk la ma sý nýn da ya na ðý ný a çýk la ma sý ný is te di. Ýn ce, A rýnç a ö zet le þu so ru la rý yö nelt ti: Son 3 yýl da te rör le mü ca de le de yi - tir di ði miz as ker, po lis ve ko ru cu sa - yý sý kaç týr? Son 3 yýl ön ce sin de ki 27 yýl da yi tir di ði miz as ker, po lis, ko ru - cu ve si vil va tan daþ la rý mý zýn sa yý sý ne dir? Son 3 yýl da te rör ör gü tü ta ra - fýn dan ka çý rý lan va tan daþ la rý mý zýn sa yý sý kaç týr? Son 3 yýl ön ce sin de ki 27 yýl da te rör ör gü tü ta ra fýn dan ka - çý rý lan va tan daþ la rý mý zýn sa yý sý kaç - týr? 50 mis li ba þa rý lý so nuç lar al dý ðý - nýz te rör le mü ca de le po li ti ka ný zý, par ti ni zin ik ti da rý nýn ilk 7 yý lýn da ne den uy gu la ma dý nýz? An ka ra / a a Uz man ça vuþ has ta ne de þe hit ol du nhak KÂ RÝ NÝN Þem din li il çe sin - de te rör ör gü tü ü ye le riy le gi ri len ça týþ ma da ya ra la na rak has ta ne ye kal dý rý lan Pi ya de Uz man Ça vuþ Ser hat Kap lan gi ray, te da vi gör dü - ðü has ta ne de þe hit ol du. Þem din - li de ki 3. Dað ve Ko man do Ta bur Ko mu tan lý ðý nda va ta ni gö re vi ni ya pan Ser hat Kap lan gi ray, ön ce ki ge ce Ge niþ te pe böl ge sin de bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rý i le gi ri len si lah lý ça týþ ma da a ðýr ya ra lan dý. Kap lan gi ray, kal dý rýl dý ðý Van ü - zün cü ýl Ü ni ver si te si E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si nde dün ge ce sa at le rin de þe hit ol du. Kay se ri nin ah ya lý il çe si ne Bur ha ni ye Kö yü nü fu su na ka yýt lý o lan Kap lan gi - ray ýn li se me zu nu ve be kâr ol du ðu öð re nil di. Kay se ri / ci han E sad güç le ri Türk men Kö yü nü bom ba la dý ne SAD güç le ri ne bað lý u ça ðýn Tür - ki ye sý ný rý ya ký nýn da ki Þi ve rin Kö - yü nü he def a lan bom ba lý sal dý rý sýn - da 3 ki þi öl dü, bir çok ki þi ya ra lan dý. Türk men köy le ri ne dün ya pý lan sal - dý rý nýn ar dýn dan E sad a bað lý sa vaþ u ça ðý, Tür ki ye sý ný rý ya ký nýn da Türk men le rin de bu lun du ðu Þi ve - rin Kö yü nü bom ba la dý. Bom ba nýn ar dýn dan a ðýr si lah lar la da a teþ a çý - lan köy de 3 ki þi öl dü, çok sa yý da ki þi ya ra lan dý. Ki lis / a a BM Ö zel Tem sil ci si Jo li e, Ki lis e gel di BM Ö zel Tem sil ci si An ge li na Jo li e ve BM Mül te ci ler ük sek Ko mi se ri An - to ni o Gu ter res, Ki lis Ön cü pý nar da Su - ri ye li sý ðýn ma cý la rýn ya þa dý ðý kon tey ner ken ti zi ya ret et ti. Jo li e, Tür ki ye nin bü - yük bir cö mert lik gös te re rek böy le bir kamp kur du ðu nu be lir te rek, ken di si - nin ve Su ri ye li le rin min net tar lý ðý ný di le ge tir di. ak la þýk 12 bin 500 ki þi nin kal - dý ðý Ön cü pý nar da ki kon tey ner ken te ge li þin de Ki lis Va li si Sü ley man Tap sýz ve Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý yet ki li le rin ce kar - þý la nan Jo li e ve Gu ter res, kamp la il gi li yet ki li ler den bil gi al dý. Su ri ye li a i le le ri kon tey ner ev le rin de zi ya ret e den Jo li e, kreþ, a na o ku lu ve has ta ne yi de gez di. Ba sý na ka pa lý ger çek le þen zi ya ret le rin so nun da ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan BM Mül te ci ler ük sek Ko mi se ri An - to ni o Gu ter res, A FAD Ki lis Ko nak la - ma Te sis le ri nde ba rýn ma, sað lýk ve e - ði tim gi bi a lan lar da ve ri len hiz met le rin in san o nu ru na ya ký þýr ka li te de ol du ðu - nu be lirt ti. Dün ya nýn bir çok ye rin de te mel ih ti yaç la rýn kar þý lan ma sý ko nu - sun da bu ka li te yi sað la ma nýn müm - kün ol ma dý ðý na dik ka ti çe ken Gu ter - res, BM Mül te ci ler ük sek Ko mi se ri o la rak Ki lis te ki bu kamp ta gör dük le - rim den çok mem nu num de di. Gu - ter res, u lus la ra ra sý top lu mun, Tür ki - ye, Ür dün, I rak ve Lüb nan gi bi çok sa - yý da Su ri ye li nin bu lun du ðu yer ler de, bu nu tek ba þý na yap ma nýn müm kün ol ma dý ðý ný gör me si ge rek ti ði ni kay - det ti. BM Ö zel Tem sil ci si ün lü ak tris An ge li na Jo li e de Tür ki ye ye ve Türk hal ký na, bü yük a cý çe ken bu a i le le re sý - nýr la rý ný aç tý ðý i çin te þek kür e de rek söz le ri ne baþ la dý. Jo li e, Hiç bir yer de bu nun gi bi bir kamp gör me dim di ye ko nuþ tu. BM ye a it cip ler le kon voy ha lin de kon tey ner ken te ge len he yet, 4 sa at lik zi ya re tin ar dýn dan Is la hi - ye de ki ça dýr ken te geç ti. Ki lis / a a

10 10 14 ELÜL 2012 CUMA EKONOMÝ HABERLER Her þe yi dev let ten bek le mek doð ru de ðil nfor TU NE Tür ki ye der gi si nin dü zen le di ði For tu ne 500 Tür ki ye ö dül tö re ni ön ce si ya pý - lan Kü re sel ve Böl ge sel Ge liþ me ler I þý ðýn da Tür ki ye Sür dü rü le bi lir Bü yü me yi Na sýl a ka - lar? pa ne li ne Ec za cý ba þý Hol ding ö ne tim Ku - ru lu Baþ ka ný Bü lent Ec za cý ba þý, Fi ba Gru bu ö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Hüs nü Öz ye ðin, TÜ SÝ - AD ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner ve Turk cell CE O su Sü rey ya Ci liv ka týl dý. Pa ne lin mo de ra tör lü ðü nü a zar A li A ða oð lu yap tý. Turk cell CE O su Sü rey ya Ci liv, her þe yi dev let - ten bek le me nin doð ru ol ma dý ðý ný kay de de rek, Ben ce bi zim iþ dün ya sý nýn li der le ri o la rak bi - raz ken di mi ze biz ne ya pa bi li riz? di ye sor ma - mýz lâ zým. Her þe yi dev let ten bek le mek ye rin de de ðil di ye dü þü nü yo rum de di. Pa nel de Tür ki - ye nin ge çir di ði son 10 yýl lýk sü re ci e le a lan TÜ - SÝ AD Baþ ka ný Ü mit Boy ner de, ö nü müz de ki dö nem de mak ro is tik rar dan vaz ge çil me me si ge rek ti ði ni di le ge ti re rek, Cid dî re form lar el de et tik. Fi nans si te mi miz sað lam. Þu an da en ö - nem li ön ce lik sa na yi de dö nü þü mü ger çek leþ tir - mek, re form la rý hal le de rek ya pý sal dö nü þü mü ta mam la ma lý yýz. Re ka be tin ö nün de ki en gel le - rin kalk tý ðý ya tý rým cý dos tu, þef faf bir or ta mýn ku rul ma sý ge re ki yor. üz de 4,5-5 o ra nýn da bü - yü me yi sað la ma mýz ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Fi ba Gru bu ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Hüs nü Öz ye ðin i se Tür ki ye de Ar-Ge fon la rý nýn ha la gay ri sa fi mil lî ha sý la nýn bin de 8 i o ra nýn da ol - du ðu nu hatýrla ta rak bu ra ka mýn en az yüz de 2 ye çýk ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Öz ye ðin, tek - no lo ji trans fe rin de hü kü met le rin po li ti ka la rý - nýn çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / a a E ko no mi Ba kan lý ðý, 45 dýþ ti ca ret uz man yar dým cý sý a la cak ne KO NO MÝ Ba kan lý ðý, 45 dýþ ti ca ret uz man yar - dým cý sý a la cak. Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn - da ya yým la nan i lâ na gö re, Ba kan lýk, 10 u ik ti sat, 6 sý iþ let me, 8 i u lus la r a ra sý i liþ ki ler, 6 sý hu kuk, 7 si en düs tri mü hen dis li ði, 4 ü kim ya mü hen dis - li ði, 2 si bil gi sa yar mü hen dis li ði, 2 si e ko no met ri a lan la rýn dan ol mak ü ze re top lam 45 dýþ ti ca ret uz man yar dým cý sý a la cak. Baþ vu ru lar, 24 Ey lül de baþ la ya cak. A day lar sý nav üc re ti o la rak, Va kýf lar Ban ka sý nýn E ko no mi Ba kan lý ðý Bü ro su he sa bý na 75 li ra ya tý ra cak. Baþ vu ru lar, 5 E kim Cu ma gü nü me sai sa a ti bi ti mi ne (sa at 18.00) ka dar, E ko no mi Ba kan lý ðý Per so nel Da i re si Baþ kan lý ðý na þah sen ve ya pos ta yo luy la ya pý la cak. Sý na va ka týl ma ya hak ka za nan a day la rýn i sim le ri ve sý nav yer le ri 11 E kim ta ri hin den i ti ba ren ba kan lý ðýn in ter net si te sin de i lan e di le cek. a zý lý sý nav 14 E kim Pa - zar gü nü sa at i le a ra sýn da An ka ra da ya pý la cak. Söz lü sý nav ta ri hi i se ba kan lý ðýn in ter - net ad re sin de i lan e di le cek. An ka ra / a a Af ri ka i le te lâ fi et tik ntür KÝE Genç Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ GÝ AD) Ge nel Baþ ka ný A li ü ce len, Türk ih ra cat çý sý nýn Av ru pa pa zar la rýn da ki da ral ma yý, Af ri ka i le te lâ fi e - de rek, ye ni pa zar la ra ya yýl ma sý, bü yü me mi zin yö - nü nü de be lir le ye cek de di. ü ce len, TÜ GÝ AD Bur sa Þu be si nin ay lýk o la ðan top lan tý sý ön ce si ba sýn men sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, dün ya e ko no mi - sin de bü yü me de da ral ma göz len me siy le Tür ki - ye de de bu da ral ma nýn göz len di ði ni söy le di. Mer - kez Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý nýn yap tý ðý ba sýn a çýk la ma la rýn dan bu da ral ma nýn 2013 te de sü re ce - ði nin an la þýl dý ðý ný be lir ten ü ce len, Za ten son dö - nem de ki bü yü me de ar týþ, ta ma men ih ra cat kay - nak lýy dý. Türk ih ra cat çý sý nýn Av ru pa pa zar la rýn da ki da ral ma yý, Af ri ka i le te lâ fi e de rek, ye ni pa zar la ra ya - yýl ma sý ö nü müz de ki gün ler de bü yü me mi zin yö nü - nü de be lir le ye cek di ye ko nuþ tu. Bur sa / a a SEMÝNERE DÂVET Konu : Arap Baharýnda Suriye'deki Geliþmeler ve Perde Arkasý Konuþmacý : Mustafa Özcan (Araþtýrmacý - azar) Tarih : 15 Eylül Cumartesi, Saat: 15:00 er : eni Asya Vakfý Seminer Salonu Adres : Vefa, Cemal ener Tosyalý Cad. No: 61 Süleymaniye Fatih / ÝSTANBUL. Organizasyon : Demokrat Eðitimciler Derneði Ýrtibat : (0 505) Not : Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. ÝÞ ÝLANI ngülnur Sucuklarý Fabrikasýna yetiþtirilmek üzere vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Ýrtibat: (0 533) / Ýstanbul ÖÐRETMEN ARANIOR nsýnýf Öðretmeni, Beden Eðitimi, Müzik, Resim, Sosyal Bilgiler branþlarýnda öðretmen aranýyor.. Tel: (0 505) / Ermenek DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 12 ELÜL 2012 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ TÜR KÝ E O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Dün ya da ba rý þý, hu zu ru ve is tik ra rý sað - la mak i çin ye ni bir baþ lan gýç yap mak ve yer kü re nin or tak la rý o la rak ya kýn laþ mak zo run da ol duk la rý ný be lir ten Hi sar cýk lý - oð lu, a hep be ra ber ka za na ca ðýz, ya da hep be ra ber kay be de ce ðiz de di. Hi sar cýk lý oð lu, 2001 kri zi ni a ným sa ta - rak, bu gün Av ru pa ül ke le ri baþ ta ol mak ü ze re bir çok ül ke nin bo ðuþ tu ðu fi nan sal bu na lý ma ben zer bir kri zi 2001 yý lýn da bi zim ya þa dý ðý nýn al tý ný çi ze rek, Ben de tam 2001 kri zi nin pat lak ver di ði gün ler - de TOBB baþ ka ný ol dum. O dö nem de her kes te müt hiþ bir mo ral bo zuk lu ðu var dý. An cak iþ çi sen di ka la rý, me mur sen di ka la rý, es naf, ça lýþ ma ha ya týn da ki tüm ke sim le ri ül ke mi zin ge le ce ði i çin bir a ra ya ge tir dik. Ýs ti þa re me ka niz ma la - rý kur duk, or tak ak lý ha kim kýl dý de di. U LUS LA R A RA SI TÝ CA RE TÝN Ö NÜN DE KÝ EN GEL LE RÝ KAL DIR MAK O dö nem de her ke sin ül ke çý kar la rý ný ken di çý kar la rý nýn üs tün de tut tu ðu nu i - fa de e den Hi sar cýk lý oð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Si ya set çi le ri miz bu or tak ak la da ya - na rak Tür ki ye yi bu gü ne ge ti ren re - 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ form la rý ya pa bil di. Bu iþ bir li ði nin so - nun da ka za nan or tak a kýl ol du, ka za nan Tür ki ye ol du. Bu gün yap ma mýz ge re - ken de kü re sel e ko no mi nin so run la rý ný çöz mek i çin hep bir lik te kü re sel or tak ak lý ha kim kýl mak týr. Ön ce lik li o la rak u - lus la ra ra sý ti ca re tin ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý ný bek li yo ruz. Ýþ yap ma bi - çim le ri mi zi ku ral lar þe kil len dir sin, key - fi yet ol ma sýn, ku ral ha ki mi ye ti ol sun is - ti yo ruz. A ra mýz da u yuþ maz lýk o luþ tu - ðun da hak lý o la nýn hak ký ný a la ca ðý hýz lý A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ve et kin bir yar gý sis te mi ta lep e di yo ruz. Da ha faz la de mok ra si is ti yo ruz. Hi sar cýk lý oð lu, bu yüz yýl da iþ bir li ði yap ma yýp, i çi ne ka pa nan, ken di et ra fý - na du var lar ö ren le rin kay be de ce ði ni be lir te rek, Bu yüz yýl en ba sit i fa de siy - le iþ bir li ði yüz yý lý dýr. Sa na yi ci le rin du â ye ni Henry Ford un söy le di ði gi bi Bir a ra ya gel mek baþ lan gýç týr. Bir a ra - da kal mak i ler le me dir. Be ra ber ça lýþ - mak ba þa rý dýr de di. Ýstanbul / aa DO LAR DÜN 1,8100 ÖN CE KÝ GÜN 1,8050 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3370 ÖN CE KÝ GÜN 2,3270 p DÜN ÖN CE KÝ GÜN p DÜN ÖN CE KÝ GÜN Hep be ra ber ka za na ca ðýz ya da kay be de ce ðiz TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU, BU DEVÝRDE, ERKÜRENÝN ORTAKLARI OLARAK AKINLAÞMAK ZORUNDA OLDUKLARINI BELÝRTEREK, ''A HEP BERABER KAZANACAÐIZ, A DA HEP BERABER KABEDECEÐÝZ'' DEDÝ. Pý nar 39. ya þý ný kut lu yor PI NAR, 39. ya þý ný ça lý þan la rý ve yö ne ti mi bu luþ tu ran bir or ga ni - zas yon la kut la dý. Tö ren de ko - nu þan a þar Hol ding ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ý dil i ðit ba þý, Pý nar ýn Tür ki ye de ka li te ve gü ven i le bir lik te a ný lan mar ka ol du ðu na dik kat çe ke rek; her fa a li yet le ri ni hayatý da ha i yi ye gö tür me i de a li i le ha ya ta ge çir - dik le ri ni be lirt ti. a þar Hol ding Ýc ra Baþ ka ný Dr. Meh met Ak taþ da fa a li yet gös ter dik le ri sek tör - ler de sa na yi nin ön cü sü ol duk - la rý ný söy le ye rek, Pý nar Süt i le Ýz mir de baþ la yan ve Es ki þe hir i le de vam e den mo de li Þan lý ur - fa da da uy gu la ya cak la rý ný vur - gu la dý. E ko no mi Ser vi si TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu Kent sel dö nü þüm i çin ö zel he sap TÜR KÝ E ça pýn da 6.5 mil yon bi na nýn el den ge çi ri le ce ði kent sel dö nü þüm i çin ö zel he sap a çýl dý. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ha zýr la nan Dö nü þüm Pro je le ri Ö zel He sa bý Ge lir, Har ca ma, Kre di ve Kay nak Ak tar ma ö net me li ði i le a çý la cak ö zel he sap ve bu ra da top la na cak pa ra nýn na sýl kul la ný la ca ðý be lir len di. Çev re kat ký pay la rý, dö ner ser ma ye ge lir le ri, þe hir i - çin de ki hiç bir ö zel li ði kal ma yan me ra a lan la rý e ko no mi ye ka - zan dý rýl ma sý ve Ýl ler Ban ka sý nýn ba zý ge lir le ri nin bu he sa ba ak - ta rýl ma sý i le kent sel dö nü þüm i çin ö nem li bir kay nak o luþ tu ru - la cak. Ba kan lýk bu he sap ta top la na cak pa ra yý kent sel dö nü þüm i le il gi li bütün iþ lem ler de kul la na bi le cek. Kent sel dö nü þüm i çin ha zýr la na cak pro je le re, va tan daþ la ra ya pý la cak ki ra yar dým la rý i le bi na la rý ný yý ký mý ol mak ü ze re kent sel dö nü þüm de ya pý la cak ça lýþ ma lar da har ca na cak pa ra lar bu kay nak tan kar þý la na cak. ö net me li ðin hü küm le ri ni Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar yü rü te cek. Ankara / cihan TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ahmet Furkan Özdemir ile Aytaç Beki Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. KAREKS A.Þ. Mehmet usuf Sipahi TO KÝ, An ka ra nýn ye ni ca zi be mer ke zi Çu ku ram bar da ar sa sa tý þý kar þý lý ðý ge lir pay la þý mý yön te miy le dev bir pro je yi ha ya ta ge çir me ye ha zýr la ný - yor. Pro je nin in þa e di - le ce ði ar sa, kam püs ve e ði tim bi na la rý nýn ya pý mý kar þý lý ðýn da Ga zi Ü ni ver si te si nce, TO KÝ ye dev re dil miþ - ti. Kul la ným öm rü nü ta mam la mýþ ka mu bi - na la rý ný ye ni le yen TO KÝ, bir çok ka mu ku rum ve ku ru lu þu i - çin ö zel lik li bi na lar in - þa e di yor. Ý da re, ü ni - ver si te le rin de i da ri ve e ði tim bi na la rý ný ye ni - li yor. TO KÝ, Ga zi Ü ni ver si te si nin e - ði tim bi na la rý ný da ye ni den in þa e de - p E KO NO MÝ NÝN TE MEL 10 SO RU NU HÝ SAR CIK LIOÐ LU, e ko no mi nin kü re sel ve böl - ge sel so run la rý ný þöy le an lat tý: Av ru pa da bir borç kri zi ol du ðu nu her kes gö rü yor, a ma çö züm nok ta sýn da si ya sî bir li der lik or ta ya ko nul mu - yor. Ti ca re tin ö nün de ki en gel ler ar tý yor, ko ru - ma cý lýk ye ni den kö rük le ni yor. Ýþ siz lik so run a ma genç iþ siz lik da ha bü yük so run o la rak gö rü nü - yor. Ýþ siz li ðin çö zü mün de mes le ki e ði tim bir re - çe te o la rak tar tý þý lý yor. Nü fus ve tü ke tim ar tý - þýy la bir lik te em ti a fi yat la rýn da ya þa nan yük se - liþ, ü re tim ma li yet le ri ni hýz la yük sel ti yor. Gý da ve e ner ji kriz le ri tüm e ko no mi le ri teh dit e di ci bo yut la ra ge li yor. ok sul luk ve aç lýk ar tý yor, ge - lir da ðý lý mýn da ki u çu rum her ge çen gün bü yü - yor. Or ta Do ðu da ya þa nan si ya sî ge liþ me ler kü - re sel e ko no mi yi et ki li yor. Hýz lý nü fus ar tý þý ve þe hir leþ me ye pa ra lel o la rak kü re sel or ta sý ný fýn yük se li þi; kü re sel si ya set, e ko no mi ve iþ ya pýþ bi çim le ri ni ta ma men de ðiþ ti ri yor. Gi ri þim ci lik her ge çen gün de mok ra tik le þi yor, her ke sin iþ kur ma im ka ný na sa hip ol du ðu bir e ko no mik ya - pý ge li þi yor. Göz le mim kü re sel e ko no mi nin e - ner ji si dü þer ken, bu sü reç ye ni çö züm le ri gün - de me al ma yý zo run lu ký lý yor. Bu te mel 10 ko nu da kü re sel e ko no mi yi hýz la dö nüþ tü rü yor. TO KÝ den Çu ku ram bar a dev pro je urt i çin de ve yurt dý þýn da u çuþ a ðý - ný ge niþ let me ye de vam e den Pe ga sus Ha va ol la rý nýn en ye ni u çuþ nok ta sý o lan Er zin can a u çuþ lar 39.99TL den baþ la yan fi yat lar la ger çek le þe cek. 5 Ka - sým 2012 ta ri hin den i ti ba ren ger çek le - þe cek Er zin can u çuþ la rý nýn bi let le ri 39.99TL den baþ la yan fi - yat lar la se ya hat se ver - le rin be ðe ni si ne su - cek. E ði tim bi na la rý ný ye ni le me si kar - þý lý ðýn da Ga zi Ü ni ver si te si, An ka - ra nýn Çan ka ya Ýl çe si Çu ku ram bar Ma hal le si nde ki ar sa sý ný TO KÝ ye dev ret ti. ÝLK TEKLÝFLER 18 ELÜL'DE ALINACAK REZÝDANS, ÖZEL HASTANE VE EÐÝTÝM TESÝSLERÝ APILABÝLECEK TO KÝ nin, ar sa sa tý þý kar þý lý ðý ge lir pay la þý mý mo de li i le i ha le ye çý ka ra ca ðý ar sa ü ze ri ne Re zi - dans, AVM ya pý la - bi le ce ði gi bi, il gi li ku rum ve ku ru luþ - la rýn gö rüþ le ri a lý na - rak ö zel has ta ne ve ö zel e ði tim te sis le ri de in þa e di le bi le cek. Ekonomi Servisi TO KÝ, ko nut ve ti ca ret a la ný o - la rak plan la nan, a da 18 par sel ve a da 5 par sel de ki top lam 57 bin 788 met - re ka re a la ný, ar sa sa tý þý kar þý - lý ðý ge lir pay la þý mý yön te mi i le i ha le ye çý ka ra cak. Ý ha le de ilk tek lif ler, TO KÝ nin Bil kent Pla - za da bu lu nan mer ke zin de, 18 Ey lül de sa at da a lý na cak. Pe ga sus un 59. u çuþ nok ta sý Er zin can nu lu yor. Er zin can a her haf ta Pa zar te si, Çar þam ba, Per þem be ve Pa zar gün le ri kar þý lýk lý o la rak Sa bi ha Gök çen Ha va li ma - ný ndan ger çek le þe - cek u çuþ la rýn sa at le ri, Ýs tan bul dan sa at ve Er zin can dan sa at E ko no no mi Ser vi si

11 MEDA POLÝTÝK ELÜL 2012 CUMA AV. TURGUT ÝNAL s.bu id nur si.de ABD Baþ kan lýk se çi mi ne az bir sü re kal mýþ - ken... Bu se çim ler de ýrk çý sa vaþ þa hin le ri nin halk tan pek il gi gör me ye ce ði az çok bel li ol - muþ ken.. Se çim or tam la rýn da O ba ma Müs lü - man dýr, oy ver me yin di ye pro pa gan da ya - pan Rom ney e rað men O ba ma nýn an ket - ler de ki oy o ra ný 4 pu an yu ka rý çýk mýþ ken... Ve ü ze rin den 11 yýl geç tik ten son ra 11 Ey lül ün dün ya ya ne ge ti rip ne gö tür dü ðü tar tý þý lýr ken... Dün ya 12 Ey lül e Lib ya da ABD Bü yü kel - çi si nin öl dü rül me si ha be riy le gir di. Bu nu ya pan lar... Ey lem le ri nin dün ya da ki bü tün Müs lü - man la rýn ba þý na ö re ce ði ço rap la rý ve si ya si ik li min na sýl bir an da de ði þe ce ði ni bi li yor lar mý dýr? ok sa u mur la rýn da de ðil mi dir? a da... Kim dir bun lar? Ne yin ne si dir? Sa kýn ne o-con la rýn giz li ma þa la rý ol ma - sýn lar! a ni a sýl is te dik le ri bel ki de ye ni bir Ýs la - mo fo bi dal ga sý ný a teþ le mek tir. *** Bu çer çe ve de... Komp lo cu te o ri ler den hep u zak dur ma - ya ça lýþ mýþ ol ma mýn... O lay la rý pa ra no yak kri ter ler le de ðer len - dir mek ye ri ne sos yo lo jik di na mik le re bak - ma yý ter cih et me min... Hiç an la mý yok! Dü þü nün... ABD de ya þa yan bir grup Kýp ti bir a ra ya gel miþ ve Pey gam be ri mi ze ha ka ret e den bir film çek miþ miþ... Za ten bu ra sý bi le ye te rin ce ka ran lýk! Bel li ki, Ýs lam dün ya sý na ye ni bir tu zak ku ru lu yor. Ve ba zý Müs lü man lar ya bu tu za ða dü - þü yor ya da ka ran lýk güç ler ce bu tu za ða i ti - li yor lar. Ý ki a çýk he def var... Bi rin ci si ni yu ka rý da an lat tým; ABD Baþ - kan lýk se çim le ri nin den ge si bo zul ma ya ça lý - þý lý yor... Ý kin ci he def i se nü fu su nun yüz de 7 si ni Hý ris ti yan Kýp ti le rin o luþ tur du ðu Mý sýr ýn ye ni ve güç lü si ya sal çý ký þý ný dur dur mak... Hem Su ri ye yi, hem de Ýs ra il i hi za ya çe - ken Mu ham med Mur si nin Mý sýr ý tab lo yu bir an da de ðiþ ti ri ver di. Þim di ne i dü ðü be - lir siz bir film sa de ce Lib ya da vah þi bir sal dý - rý ya ne den ol mak la kal mý yor, Mý sýr so kak - la rý ný da ka rýþ tý rý yor. *** Top lum la rýn gi di þa tý ný sos yal-e ko no miksi ya sal di na mik ler be lir li yor, o ke sin! A ma tu zak la rýn ve fe sat dü zen le ri nin gü - cü nü de as la ha fi fe al ma ma lý! Bu ger çek ten ar týk ka ça ma yýz. Dün ya yý ve ö zel lik le Or ta do ðu yu zor gün ler bek li yor! Haþ met Ba ba oð lu/ Sa bah, 13 Ey lül 2012 PKK NIN Dev rim ci Halk Sa va þý nýn mer kez üs sü Hak kâ ri. Her gün on lar ca ö lüm ha be - ri ge li yor. Bir sa vaþ cep he sin den fark sýz. A - ma dað la rýn da ça týþ ma lar sü rer ken Hak kâ ri de ha yat de vam e di yor. Ve Hak kâ ri li ler Tür ki ye yi ve si ya se ti An - ka ra da ya þa yan sý ra dan bir va tan daþ tan da ha ya kýn dan iz li yor. Çün kü öy le si ne ir ti ca len söy len miþ her söz on la rýn gün - lük ha ya tý ný doð ru dan et ki li yor. E-ma i li gön de ren ar ka da þým Van da ya þý yor, Hak kâ ri ye gi dip ge li yor. Ýs mi ni ver mek is te me me si böl ge nin bit me yen o la ða nüs tü hâ li nin a çýk gös ter ge si. Çok can lý, çok i çe ri den bir iz le nim ol du ðu i - çin her ke sin o ku ma sý ný is te dim. En çok da bu sa va þýn e sas o la rak mo ral üs tün - lü ðü el de tut ma sa va þý ol du ðu nun bir tür lü far ký na va ra ma yan An ka ra da ki dev let li le rin. E vet, dev let, bu gün ýl maz Er do ðan ýn Viz yon te le sin de Hak kâ - ri de ki o ka sa ba ya te le viz yon ge ti ren züp pe TRT me mur la rý de ðil bel ki a ma bu halk kim güç lüy se o ta ra fa mey le - der, so pa yý el den bý rak ma mak la zým po li ti ka la rý na ye ni den göz kýr pýl dý ðý na ba ký lýr sa De li E min hik me tin den bi le hâ lâ Ar tos Da ðý ka dar u zak ta. *** Her þe yin bit ti ði yer de baþ la yan þe hir. Hak kâ ri, hem böy le, hem de dört bir ta ra fý dað lar ve si lah lar la çev ri li, e pey ce hu zur suz ve býk kýn bir þe hir. Hak kâ ri de sü rek li ya þa yan in san lar da E yüp Pey gam ber sab rý ol du ðu nu an la - mak i çin o ra da i ki gün ge çir mek ye ti - yor. Be le di ye ve üç mil let ve ki li nin ü çü de BDP li. Doð ru dü rüst tem sil e di lip, hiz met gör mek i çin da ha ne yap ma la rý ge rek bil mi yo rum a ma in san la ra düz - gün bir be le di ye hiz me ti bi le ve ril mi - yor. Þe hir i çi yol lar ve su so ru nu hâ lâ çö zül müþ de ðil. Bu e zi ci si ya si des te ðe rað men, he men her gün ci var da ça týþ ma lar ya ra týp, in san lar ev le ri ne hap se di li yor. Sa de ce si ya si des tek de ðil, Hak kâ ri PKK i çin mu az zam bir ge ril la kay na ðý. Her haf ta bi ri le ri ka tý lý yor ör gü te. Ço ðun luk la 20 yaþ ci va rý ve al tý genç ler. Top la dýk la rý ver gi - nin mik ta rý ný da bi len yok. Van da da bü - yük iþ ler ya pan bir mü te ah hit ten 10 mil - yon dan faz la a lýn mýþ, ve bu nu her kes sý ra - dan bir o lay mýþ gi bi bi li yor, ko nu þu yor. Hak kâ ri li bi ri nin de yi miy le dev let on la - ra düþ man, Türk ler on la ra düþ man, gü ya dost o lan PKK nin yap týk la rý da düþ man lýk - tan ö te bir þey de ðil. Dün a bi min ka yýn pe de ri nin e vin dey ken mi sa fir le ri gel di. Son ra mi sa fir ler den bi ri, bir te le fon al dýk tan son ra a ce ley le çý kýp git - ti. Ön ce ki ak þam, PKK ye ka týl mak ü ze re i - ki mi ni büs do lu su genç þe hir den çý kýþ yap - mýþ. Bi ri de bu ka dý nýn 17 ya þýn da ki ye ðe ni. Ýd ris Na im Þa hin in tar tak lan ma sý o la yýn - dan son ra 16 ya ya kýn ki þi yi gö zal tý na al - mýþ lar. Bir kýs mý ný bý ra kýp di ðer le ri ni tu - tuk la mýþ lar. Gi den e kip te, bu o lay dan son - ra ser best ka lan ço cuk lar dan da dört ki þi ol du ðu nu söy le di ler. Bir de fa gö zal tý na a lý - nan ar týk ko lay ko lay þe hir de dur mu yor. Çün kü þe hir de yap rak ký mýl da sa ilk o in - san la rýn ev le ri ba sý lý yor. Ha pis te bir ya ký ný ol ma yan hiç kim se yok ne re dey se. Ço cuk la rý nýn pe þin den kamp la ra ka dar gi den ler ol muþ, 30 bin TL kar þý lý ðýn da ser - best bý ra ký lan bir kaç is tis na dý þýn da, a i le ler ço cuk lar la gö rüþ tü rül mü yor. Her þey o ka dar a çýk, o ka dar göz ö nün de ki, bu per va sýz lýk in sa ný de li e di yor. Me se la o ço cuk la rýn ör gü te ka týl mak i çin iz le dik le - ri bir yol var, ve bu nu baþ ta dev let ol mak ü ze re her kes bi li yor. Ci var da bir kaç köy var. Mi ni büs le ya da tak si ki ra la ya rak o - ra la ra gi di yor lar, o ra da ki de rin va di ler - den beþ al tý km. i çe ri gir dik le rin de de her bi ri Ge ril la Tv de, MMC Tv de iz le yip, þar ký la rý ný din le dik le ri bi rer ge ril la ya dö - nü þü yor. Ba har da ge lip öl mek ve öl dür - mek ü ze re kamp la ra yol la ný yor lar. Halk ta in sa nýn i çi ne o tu ran bir a raf ta kal ma hâ li var. Po li tik bi rer hay va na dö - nüþ müþ, Twit ter da fi lan boy gös te ren, sa vaþ çý, þa hin a zýn lýk dý þýn da bu ruh hâ li - ni ga yet net gö re bi li yor in san. Dev let Kürt le rin za ten ya ra lý ha fý za sý ný di ri tu ta - cak þey ler yap týk ça PKK nin yap tý ðý bir sü rü þey e vin i çin de ka lý yor. Kür dis tan ýn, top lum o la rak en hür met - kâr, i yi lik se ver in san la rý a çýk a ra Hak kâ ri li - ler. Bu ka dar e zi ye ti ger çek ten hak et mi - yor lar. Tür ki ye nin dört bir ta ra fý na ce na ze yol la yan bir yer ol mak, sýrf ö lüm le a nýl ma - nýn kor kunç sý kýn tý sý ný ya þý yor lar. Ha di öl - dür dük le ri, ö lü me yol la dýk la rý u mur la rýn da de ðil, bir ör güt sýrf bu in san lar az da ol sa ra hat yü zü gör sün ler di ye si lah bý ra ka bi lir. Bu a ra da gör dü ðüm ka da rýy la, e vin i - çin de o la nýn e vin i çin de kal ma hâ li de a þý lý yor gi bi. Dev let da ha tem kin li ve ak lý ba þýn da dav - ra nýr sa, ye ni bir i çe ka pan ma nýn yo lu nu aç - maz sa, re fe ran dum za ma nýn da ki bir iç çal - ka lan ma ya þa na bi lir. Bu a ra da, a ðýr lýk lý o la rak PKK ve halk a ra sýn da ki i liþ ki den bah set tim. Çün kü Hak kâ ri de si ya sal o la rak ne dev let ne de baþ ka bir par ti var. Dev let, ak rep, kir - pi, gö zal tý, bi ber ga zý, si korsky ve sa vaþ u çak la rýn dan i ba ret. Þim di ye ka dar ya pý lan en i yi þey de o ri ji na li Co le - mêrg o lan þeh rin is mi ni Çö le me rik di - ye a buk su buk laþ tý rýp, þe hir de ye ni a çý lan ü ni ver si te nin yük se ko ku lu na ver mek. ýl dý ray O ður/ Ta raf, 13 Ey lül 2012 Sa yýn Baþ ba ka ný mýz, 4Ey lül 2012 ta rih li Hür ri yet Ga ze te si nde ya - yýn la nan ýl maz Öz dil in Bey tüþ þe bap Kay - ma ka mý Bey tüþ þe bap ý An la tý yor baþ lýk lý ma ka le si ne dik ka ti ni zi çek mek is te rim. ýl maz Öz dil bu ma ka le sin de biz le re bü yük a cý lar ya þa tan te rö rün þim di ye ka dar su yü zü ne çý ka rýl ma - yan bo yut la rý ný, A teþ hat týn da Bey tüþ þe bap Kay ma - ka mý nýn PKK i le Mü ca de le Gün lü ðü i sim li ki tap tan yap tý ðý a lýn tý lar la çar pý cý bir þe kil de di le ge tir miþ. Ki ta býn sa hi bi, yýl la rý a ra sýn da te rö rün en þid det li ya þan dý ðý yer ler den o lan Bey tüþ þe - bap ta kay ma kam lýk ya pan Me sut Ta ner Genç tir. Genç, gö rev de bu lun du ðu sü re bo yun ca tut tu ðu gün lük ler de böl ge ye, böl ge in sa ný na ve te rör be lâ - sý na da ir çok ö nem li tes bit ler de bu lun muþ. Genç, Gö rev dey ken su san, e mek li o lun ca ko - nu þan lar dan de ðil; þu an da Sam sun da va li yar - dým cý lý ðý gö re vin de Ki ta bý ný da e mek li ol duk tan son ra de ðil, 2008 de gö rev dey ken neþ ret miþ. Kol - tu ðu nu, ter fi si ni de ðil, mem le ke tin â lî men fa at le - ri ni dü þü nen sa mi mî in san lar dan ya ni ýl maz Öz dil, Bey tüþ þe bap Kay ma ka mý Bey tüþ þe - bap ý An la tý yor ad lý ya zý sýn dan son ra Ka çý lým baþ lý ðý i le bir ma ka le da ha yaz mýþ ve Genç in tec rü be le rin den ya rar la nýl ma ma sý ný e leþ ti re rek ko nu ya de vam et miþ. Kay ma kam Genç, ki ta bý nýn bir ye rin de, dev le tin ve or du nun te rör le mü ca de le tar zý na da ir þu cüm - le le ri kul lan mýþ: Di lim var mý yor, a ma gaf let de ðil bu Mil let kan dý rý - lý yor, te rör le mü ca de le e dil mi yor. Te rör le mü ca de le e - den ler den in ti kam a lý ný yor. Mil let bil sin di ye ki tap çý - kar dým, bil dik le ri min yüz de o nu nu yaz say dým, o an da ha pis ha ne de ki ler gi bi tu tuk lan mýþ o lur dum! Genç, ha tý ra la rýn da te rör le na sýl da ha et ki li mü ca de le e dil me si ge rek ti ði ne da ir son de re ce ö nem li ve so mut nok ta la ra de ðin miþ. a pý lan yan lýþ la ra ve ih mal le re dik - kat çek miþ. Ta kip e di len te rör le mü ca de le tar zý nýn han di kap la rý ný göz ler ö nü ne ser miþ. Ve üs te lik bah set - tik le ri, bil dik le ri nin yüz de 10 uy muþ. A ma ma a le sef, yet ki li ler þim di ye ka dar bir çok ki þi nin i fa de si ne ve ta nýk lý ðý na baþ vur duk la rý hâl de a teþ hat týn - da te rör le bu run bu ru na ge len, e lin de si lâ hýy la ça týþ ma - ya gi ren kay ma kam Genç e Gel ba ka lým, þu gör dük le ri - nin ge ri ka lan kýs mý ný bir an lat! de me miþ ler. E vet, ki tap pi ya sa ya çý ka lý tam dört yýl ol muþ Ne bir ba kan, ne bir mil let ve ki li, ne bir as ke rî yet - ki li, ne de bir is tih ba rat çý ken di si ni a ra ya rak bil - dik le ri nin yüz de 90 ý ný is te miþ. TBMM de ko mis yon ku ran lar te rör mað dur la rý - ný, ko ru cu la rý, hat ta te rö rist a i le le ri ni din le miþ ler; fa kat en ya kýn ta nýk lar dan o lan kay ma kam Genç in ka pý sý ný ça lýp bil gi ta le bin de bu lun ma mýþ lar. Ga ze te ci Say gý Öz türk, An ka ra ve Sam sun da gö rev ya pan kay ma kam Genç i le gö rüþ mek ve o - nu te le viz yon da can lý ya yý na çý kar mak is te miþ; fa - kat Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý i le An ka ra ve Sam sun va li lik - le ri i zin ver me di ði i çin bu ger çek leþ me miþ. Sa yýn Baþ ba kan, siz ce za e vin den tah li ye e dil dik ten son ra se çim siz, dý þa rý dan baþ ba kan ta yin e di le bi le ce ði - ni ze da ir Cum hu ri yet ga ze te sin de bir ma ka lem ya yýn - lan mýþ tý. Ba zý hu kuk çu lar par la men ter de mok ra si ler de, mec lis dý þýn da bu lu nan la rýn baþ ba kan ta yin e di le me ye - ce ði ne da ir gö rüþ bil di rir ken; ben Ba kan ta yin e dil me ye ce vaz ve ren sis te min, baþ ba kan ta yin e dil me si ne han gi hu kuk sal en gel le ma ni o lun du ðu nu an la ya ma mak ta yýz; is te ni lir se Re cep Tay yip Er do ðan, par ti ge nel baþ ka ný o - la rak baþ ba kan ta yin o lu na bi lir de miþ; a da let ve hu ku - ku si ya sî ta raf gir lik ma ra zý na fe da et me den sa vun - muþ tum. Bu, i nan dý ðý doð ru la rý çe kin me den ve fark lý mü lâ ha za la ra gir me den söy le yen bir mi za ca sa hip ol du - ðu mu is pat et me ye ye ter sa ný rým. Siz den, Tür ki ye Cum hu ri ye ti Baþ ba ka ný Re cep Tay yip Er do ðan dan bütün sa mi mi ye tim le þu nu is tir ham e di yo rum ki: Te rör hak kýn da son de re ce ö nem li tes bit ler i çe ren, fa kat ge re ken il gi yi gör me yen bu ki ta ba ve o nun bil gitec rü be sa hi bi ya za rý kay ma kam Me sut Ta ner Genç e (ve o nun gi bi kim se le re) ar týk ku lak ve ril sin. Sa de ce as ke rî ve is tih ba rî ted bir al mak la ka lýn - ma sýn, te rö rü bes le yen sos yo-e ko no mik ve psi ko - lo jik un sur la rý i za le e de cek kap sam lý ve et kin bir mü ca de le plâ ný ha zýr lan sýn ve uy gu lan sýn. Tür ki ye nin, te rör be lâ sýn dan kur tul ma sý, ba rýþ ve hu - zur i çin de yo lu na de vam e de bil me si bu na bað lý dýr. Zincirbozan ve AKP... Si ya se tin üs lû bu ya lan la kir le nin ce doð ru i le yan lý þýn yer de ði þi mi ko lay o lu yor muþ. Ý da re nin te pe nok ta sýn dan baþ la yan bu üs lû bun ký sa bir za man da ka sa ba da ki me mu ra u laþ tý ðý ný hü zün le sey re di yo ruz. Ýs lâm ke li me si nin muh te va sýn dan çý kan bin ler ce mâ nâ dan i ki si hem çok ça dik ka ti mi çe ker ve hem de be ni he ye can lan dý rýr: Doð ru luk ve ba rýþ. Med - ya nýn bü yük gay ret le riy le her ta ra fa si ra yet e den ya lan üs lûp, din a dý na si ya se te gir miþ le ri her a lan - da bü yük sý kýn tý la ra so ka cak rad de ye yük sel di. Ka ra Ey lül'ün se ne-i dev ri ye sin den zi ya de bi zi þu ya zý ya sevk e den sa ik Zin cir bo zan i sim li 2007 yý lýn da ya pýl mýþ bir si ne ma fil miy di. Kor ku la rýn göl ge sin de, im kân sýz lýk lar i çin de, zi hin le rin de - mok ra si ve ba rýþ kar þýt la rýn ca mü þev veþ e dil di ði bir or tam da or ta ya çý ka rýl mýþ fil min ek sik le ri ni say ma ya ca ðýz. Av ni Öz gü rel'in ne so lu, ne mil li - yet çi le ri ve ne de de mok rat la rý mem nun e de me - yen al tý dol du rul ma mýþ se nar yo su na da de ðin me - ye ce ðiz. Bi lâ kis bir ilk ol ma sýn dan ö tü rü ken di le ri - ne de mok rat sol di yen le ri teb rik et mek ge re kir. Mü da ha le ve dev ri min fay hat tý ný u zay dan tes bit et me ye ça lý þan la rýn biz ce en bü yük na ki se le ri, A - ta türk çü lük a dý na iþ le nen bu ci na ye tin fil min de Ke ma liz me hiç do ku nul muþ ol ma ma sýy dý. O tuz üç se ne ge ri de kal mýþ. Ca ni le rin ba zý la rý maz lûm la rýy la bir lik te bü yük mah ke me ye in ti kal et miþ ler. Kor ku nun ka ran lýk du man la rý ný za man biz den u zak laþ týr dýk ça, bu ci na ye tin ten ki di ya pý lýr ol du. Hat ta mev cut hü kü met, hâ lâ 12 Ey lül cü le rin al dýr dý ðý ab dest le na maz kýl dý ðý hal de, re fe ran dum - la bu ra dan da bir post çý ka ra bil di. De mok ra si sev - da sýn da, Men de res in mi ra sý pe þin de ve de mok ra tik a çý lým lar tür kü süy le yü rü yen AKP'nin on se ne dir, ký yý da kö þe de kal mýþ ba zý is tis na lar dý þýn da 12 Ey lül ih ti lâ li hak kýn da kay da de ðer bir bel ge sel, film, ya zý, çiz gi, ki tap ve kon fe rans... or ta ya koy ma ma sý ha ki kî de mok rat la rýn gö zün den kaç mý yor. Hal bu ki 12 Ey lül den si ne ma, ti yat ro, man zum ti - yat ro, ro man, hi kâ ye ve ha tý ra gi bi sa n'at ve e de bi yat tür le rin de yüz ler ce he ye can do lu mev zu çý kar. Av - ru pa ve A me ri ka'da ol say dý bu ci na ye tin hi kâ ye si ni genç ne sil le re sa n'at yo luy la ak ta ra cak e ser ler sa hip - le ri ni fev ka lâ de zen gin e der di. He ye can, kor ku, ma - ce ra, dram, ko me di ve ha ma se tin kol ko la yü rü ye ce - ði bir e se rin ya pa ca ðý te si ri el bet te bi lir si niz. Ka na a ti miz ce dar be le ri yar gý la ma sü re ci Zin cir bo zan'la baþ la týl say dý, Er ge ne kon he sap - laþ ma yý sü rün ce me ye gir mez di. Sö nen bel ki de mil le tin hak a ra ma duy gu suy du, a da le te ve din dar si ya set çi ye i ti mat duy gu suy du. Di ye bi lir si niz ki, el bi se sin de hâ lâ 12 Ey lül'den kal - ma ku maþ la rýn bu lun du ðu AKP hü kü me tin den, ih - ti lâl le rin ma hi ye ti ni de þif re et me si bek le ne bi lir mi? Tam ter si ne 12 Mart'ta, 12 Ey lül'de, An ka ra'da, Ham za koy'da ve Zin cir bo zan'da de mok ra si mü ca - de le si ver miþ le ri i ti bar sýz laþ týr mak i çin her yo la baþ vu ran lar dan ne de mok rat çý kar, ne a da let per ver, ne va tan per ver ve ne de ha ki kî din dar Zin cir bo zan fil mi, ya pý la bi le cek muh te þem bir ça - lýþ ma ya el bet te ý þýk tu ta bi lir. Kor ku suz, de mok rat, do na ným lý ve ta rih þu u ru na sa hip kad ro la rýn ga yet mü na fý ka ne, de rin, kan lý, mil let ve va ta na i ha net le çer çe ve len miþ 12 Ey lül ci na ye ti nin ha zýr lýk dö ne mi - ni, ca ni le rin kah ra man i lân e di liþ yön te mi ni ve 33 se - ne son ra hâ lâ Hi ro þi ma'ya a týl mýþ a tom bom ba sý gi bi yý ký cý te sir le ri nin de va mý ný bir bü tün ha lin de iþ le ye - bi le cek le ri ne i na ný yo ruz. Pe ki, el le rin de ki bü tün im kân la ra rað men bu nu yap ma ya ya naþ ma yýp, Zin cir bo zan'ý, Ham za koy'u, Ma mak'ý... sor gu la mak tan da ka çý nan la rýn fil mi ne za ma na ka dar sü re cek? Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a a çýk mek tup MÜSLÜMANLAR VE ENÝ TUZAKLAR! Top lum la rýn gi di þa tý ný sos yal-e ko no mik-si ya sal di na mik ler be lir li yor, o ke sin! A ma tu zak la rýn ve fe sat dü zen le ri nin gü cü nü de as la ha fi fe al ma ma lý! Bu a ra da, a ðýr lýk lý o la rak PKK ve halk a ra sýn da ki i liþ ki den bah set tim. Çün kü Hak kâ ri de si ya sal o la rak ne dev let ne de baþ ka bir par ti var. Dev let, ak rep, kir pi, gö zal tý, bi ber ga zý, si korsky ve sa vaþ u çak la rýn dan i ba ret. Hak kâ ri den bir e-ma i li niz var Ýstanbul nasýl düzelir? ÝSTANBUL trafiðini düzeltmek için yapýlanlar sadra þifa olmayacaktýr. Artýk Ýstanbul yaþanmaz bir þehir haline gelmiþtir. Beþ milyonu geçmemesi gereken nüfus, rantçýlar yüzünden þu anda yirmi milyonu geçmiþtir. On binlerce inþaat tamamlanýp iskana açýlýnca nüfus daha da patlayacak, belki de otuz milyonu bulacaktýr. Vaktiyle üstad mimar Turgut Cansever e sormuþtum: Ýstanbul nasýl düzelir, ýslah olur? Acý bir tebessümle þu cevabý vermiþti: Büyük bir zelzeleden sonra... Korkarým böyle bir zelzeleden sonra da düzelmez. Çünkü sað kalan rantçýlar çýlgýnlar gibi yeniden imara baþlayacaktýr. Mehmed Þevket Eygi/ Millî Gazete, 13 Eylül 2012 Salih Memecan/ Sabah 13 Ey lül 2012 BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET eni Asya Gazetesi Kuzeydoðu Anadolu (Aðrý-Ardahan-Erzincan-Erzurum-Iðdýr-Kars- Tunceli) Bölge Toplantýsý Pazar günü saat 12:00'da eni Asya Kültür Merkezi Kaðýzman Cad. Aðrý adresinde yapýlacaktýr. Tel: (0 546) TEBRÝK Kardeþlerimiz Serkan Kýlýnç ve Semiha Hanýmefendinin Nilsu adýný verdikleri bir kýz çocuðu olduðunu öðrendik. Anne, babayý tebrik eder, yavruya saðlýklý, uzun ömürler dileriz. Isparta eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþimiz Hasan alçýn'ýn aðabeyi Emin alçýn'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kocasinan eni Asya Okuyucularý

12 12 14 ELÜL 2012 CUMA RÖPORTAJ DR. HALÝL ÝÞGÜDER KÝMDÝR? 1951 Balýkesir Ertuðrul Nahiyesi Emendere Köyü doðumluyum te babam Kore den dönünce çocuklar okusun diye Balýkesir e göç etti larda ilkokulu bitirdiðimde 1 yýl Balýkesir de Kurân kurslarýnda okudum. Gayri resmî yollardan 1967 de mayýn tarlalarýndan geçerek 14 yaþýnda Suriye ye gittim. Ben Suriye ye gittikten 5 ay sonra Arap Ýsrail savaþý çýktý. Biz Halep te kalmaya devam ettik. Herkese ilim nasip olmuyor. Ýlmin baþý sabýr, ortasý sabýr, sonu sabýr Halep ve Humus ta üçer sene hafýzlýk ve üniversite altý Ezher de muadil sayýlan imam hatip ayarý diploma aldým sonunda Suriye nin saðlamýþ olduðu Lesi Pas, Pasavan sistemiyle Arapça Teskiretül Mürür diyorlar bu belgeyle Mýsýr a geçtik. Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki, Ýnsanlara teþekkür etmeyen Allah a þükretmiþ sayýlmaz. Bunu unutmayalým. Bu sebeple bana bütün talebelik hayatým boyunca elimden tutmuþ, yol göstermiþ ve destek olan hayýrseverlere, hocalarýma teþekkür ediyorum. Sað olanlara Allah hayýrlý ömürler versin, hepsinin duâcýsýyým. Mýsýr dan Türkiye ye dönmemde yardýmcý olanlara, benden her türlü desteðini esirgemeyen Ümraniye Belediye Baþkaný Sayýn Hasan Can a özellikle teþekkür ediyorum. Bana faydasý dokunan herkese duâ ederken, hepsinden Allah razý olsun. Mýsýr da artýk eskiye dönüþ olmaz Bu lu nan çö züm ler de o ka dar ge niþ o lur. El-Ez her de branþ lar bu ka dar ge niþ tir. Bu yüz den or ta ya ko nu lan il mî ça lýþ ma lar da ay ný öl çü de ge niþ tir. (...) A rap Ba ha rý de ni len ha di se yi na sýl yo rum lar sý nýz? Mý sýr da bun dan son ra ne o lur? Ön gö rü nüz ne dir? A ra býn zih ni ye ti ni öð ren mek i çin i ki ki tap o ku mak la çö ze mez si niz. Ý çin de ya þa mak ge rek. Ben o yüz den ken di mi bu ko nu da id di a lý gö rü yo rum. A rap Ba ha rý ko nu sun da te le viz yon da bir kaç ki þiy le o tu rup ko nuþ ma yý red de de rim. A rap dün ya sýn da bir kaç se ya hat e dip son ra ek ran la ra çý kýp Or ta do ðu Uz ma ný o la rak ken di ni i lân e den le ri gör dük çe bu id di a mýn güç lü ol du ðu nu dü þü nü yo rum. On la rýn yap tý ðý boþ lâf. O ra da ö mür ge çi re rek, son ra diþ le ri ni dö ke cek son ra bu iþ le rin uz ma ný o la cak A dam te le viz yon da dü el lo ya pý yor ya ni Ýl mi o la rak ko nu þul ma sý lâ zým. ( ) Maz lû mun a hý yer de kal maz. Ben Mý sýr da 37 se ne kal dým. Bir gün de ðil i ki gün de ðil. O ra da ni ce le ri ço cuk gel di. Ev len di git ti. Son ra yi ne gel di, son ra ço cuk la rý o ku ma ya gel di. Ben yi ne o ra da yým. Ken di mi öv me ma hi ye tin de de ðil ger çek ten bun la rý gör düm. Top ra ðý nýn ko ku su na va rýn ca ya ka dar o ra ya a lýþ tým. Mý sýr ý öz lü yo rum hat ta. Bu mev zu lar bir çýr pý da ko nu þu la cak þey ler de ðil. (...) Ben Mý sýr a ilk git ti ðim dö nem de Ce mal Ab dül Na sýr dö ne min den son ra ki En ver Se dat dö ne miy di. 25 ku ru þa 5 met re bir ku maþ a lan Mý sýr lý bir va tan daþ bir göm lek dik ti rip 5 se ne o nun la ya þý yor du. Ce mi yet de dik le ri ko o pe ra tif sa týþ ma ða za la rý var dý, hü kü me tin e lin de. Va tan daþ kuy ru ða gi rip de 1-2 ki lo pi rinç a la bil diy se ken di ni þans lý sa yý yor du. Þim di Mý sýr bir çok þe yi gör dü. Bun dan son ra ar týk es ki ye dö nüþ ol maz. ( ) Bu bir tec rü be. Mý sýr da ha ye ri ne o tur ma dý. O tur maz da. Hüs nü Mü ba rek git se de o e kip o ra da du ru yor. Biz de ki ler de bir öl çü de öy le Sis tem du ru yor. Ah met git miþ, Ha san gel miþ. De ði þen bir þey ol maz. DR. HALÝL ÝÞGÜDER, MISIR BÝR ÇOK ÞEÝ GÖRDÜ. BUNDAN SONRA ARTIK ESKÝE DÖNÜÞ OLMAZ. BU BÝR TECRÜBE. MISIR DAHA ERÝNE OTURMADI. MÜBAREK GÝTSE DE O EKÝP ORADA DURUOR DEDÝ. MUSTAFA GÖKMEN Dr. Ha lil Ýþ gü der, öm rü nü i lim yo lun da har ca mýþ bir i - sim. Ken di siy le Üm ra ni ye Be le di ye si Ca hit Za ri foð lu Kü tüp ha ne si nde ko nuþ tuk. 6 yý lý Su ri ye de 37 yý lý Mý - sýr da ol mak ü ze re öm rü nün 43 yý lý ný i lim yo lun da har - ca yan Ýþ gü der in i lim yol cu lu ðu 1967 yý lýn da ka çak bin - di ði kö mür tre ni üs tün de baþ lý yor ve sý nýr da ki ma yýn tar la la rýn dan yi ne gay ri res mî yol lar dan gir di ði Su ri - ye de de vam e di yor yý lýn da va tan daþ lýk tan çý ka rý - lan Ýþ gü der, ba zý ha yýr se ver le rin gi ri þi miy le 1,5 yýl ön ce, tek rar Tür ki ye va tan daþ lý ðý ný el de e de rek Ýs tan bul a gel miþ. As ker lik hiz me ti nin be de li ni de yi ne ha yýr se ver - ler kar þý la mýþ. El Ez her de 6-7 mas ter ve üs tü ne bir de dok to ra ça lýþ ma sý ya pa rak il mî ça lýþ ma la rý ný de vam et - ti ren Ýþ gü der, þim di gün le ri ni kü tüp ha ne de Türk çe e - de bî e ser le ri A rap ça ya ter cü me e de rek ge çi ri yor. Be ðe - ne ce ði ni zi um du ðu muz bu il ginç ha yat hi kâ ye siy le siz - le ri baþ ba þa bý ra ký yo ruz. Su ri ye de ki e ði tim ha ya tý nýz na sýl baþ la dý, na sýl geç ti? Ha lep ve Hu mus ta ü çer se ne ha fýz lýk ve ü ni ver si te al tý e ði tim al dým. Ho ca la rý mýz a ra cý ol du lar. Ta Þam a va rýn ca ya ka dar. 6 se ne Su ri ye de kal dým. Ha lep te, Hu mus ta ho ca la rým var dý. Ki mi le ri Os man lý kül li ye sin den ye tiþ miþ ti. Ha lep te ki Ka le nin ya ký nýn da ki Hus re vi ye Med re se si nden ye tiþ miþ ler di. Türk le ri çok se ver ler di. Bir gün ço cuk lar la þa ka la þýr ken þa ka bi raz sert li ðe dön dü. Ö te ki ço cuk be ni þi kâ yet et ti. Ho ca on la ra kar þý be ni ko ru du. E dep i le say gý ko nu sun da bir ho ca mýz; Siz ler Os man lý to run la rýy sý nýz, Os man lý e dep i le say gý sýn da ün sal mýþ týr di ye rek si tem e der di. Mý sýr da e ði tim ha ya tý nýz na sýl baþ la dý, na sýl de vam et ti? Mý sýr da da 1972/73 ders yý lýn da Ca mi ül El Ez her de baþ la dý ðým e ði ti mi mi el ham dü lil lah i yi de re ce ler le ta kýn tý sýz 4 yýl da ta mam la dým. az la rý fýr sat bu lup öð ren ci iþ çi o la rak Av ru pa ya gi dip o ra da ki Müs lü man top lu mu na fay da lý ol ma ya ça lýþ týk. Hem biz is ti fa de et tik hem de öð ren dik le ri miz le on la ra ya rar lý ol ma ya ça lýþ týk. Av ru pa se ya hat le ri bi zim i çin çok fay da lý ol du. Çok is ti fa de et tik. Hem ya zýn Mý sýr ýn sý ca ðýn dan kur tu lup ha va de ði þi mi yap týk. Dö nüþ te pi lin dol du rul ma sý gi bi þarj o la rak da ha iþ tah lý bir þe kil de ders le ri mi ze sa rý lý yor duk. (...) Ýl min ger çek de ðe ri ni bi len bi lir. Ýl min ta dý ný ta dýn ca ya ka dar in san zor luk çe ki yor, a ma in san o ta dý al dýk tan son ra da gö zü baþ ka bir þe yi gör mü yor. Mý sýr da bun ca yýl kal dý nýz, a i le ni ze hiç öz lem duy ma dý nýz mý? Her þe yin en ge li var dýr, a ma il min en ge li çok tur. El bet te gur bet te öz lem çek tik. urt dý þý na ka çak yol lar la çýk tý ðým ge rek çe siy le be ni 1985 yý lýn da va tan daþ - lýk tan dü þür dü ler. Ma lûm bu yýl lar da 12 Ey lül re ji mi nin et ki si var dý Tür ki ye de. Ge le me ye ce ðim i çin ben Tür ki ye de ki ya kýn la ra yaz dý ðým mek tup lar da kö tü ha ber le ri ba na yaz ma ma la rý ný tem bih li yor dum. Bu a ra da ba bam mem le ket te ve fat et ti. Da ha son ra mem le ket te an nem öl dü ðün de sa de ce te le fon da can çe ki þi ni din let miþ ler di. Rab bim dün ya da yü zü mü zü gül dür me se bi le ah iret te yü zü mü zü gül dü rür. An ne mi zin, ba ba mý zýn yü zü nü gül dü rür. O kur ken ö len þe hit tir. Onun ak ra ba sý da gö re mez se o da mem le ke tin de þe hit sa yý lý yor. Ne den gur bet te ki nin ya ký ný ol du ðu ve gur bet a cý sý çek ti ði i çin. Ýs lâm da ü ni ver si te le rin ilk kay na ðý ne re si dir? Ý lim, Ýs lâ mî bi lim o la rak ilk kay na ðý Mek ke, Me di ne, Mý sýr, En dü lüs, Bað dat, Bas ra, Þam, Bu ha ra, Se mer kant, Kaf kas lar der ken Os man lý da o dak lan dý. En dü lüs çök tük ten son ra Tür ki ye top rak la rýn da ge liþ ti. Cen giz in or du la rýn dan ve ya Haç lý or du la rýn dan is ti lâ ve yað ma la ma lar dan ka çan u le ma ki tap la rýn hep si ta þýn mý yor hiç ol maz sa ö zet le ye lim di yor lar ve ilim de ki ö zet le me ge le ne ði or ta ya çý ký yor. Biz de ki flash bel lek ler gi bi Baþ ka ne den le ri de o la bi lir. Os man lý da i lim ge liþ ti. An cak Ez her bir o cak o la rak var lý ðý ný da i ma ge liþ tir di. (...) Bi ze Ýs lâm dün ya sý nýn bu kök lü ü ni ver si te si El Ez her i an la týr mý sý nýz? Ez her, kör le rin fi li ta nýt ma me se le si gi bi her kes ken di tut tu ðu ye ri ta nýt mýþ. Ez her e bi ri si gel miþ ti. Tür ki ye de ÖK ta ra fýn dan ta nýn ma sý nýn dur du ru la ca ðý yýl lar dý. Ez her ays berg di ye ya zý yaz mýþ tý. Dýþ gö rü nüþ te u fak gi bi, a ma di bi ne in di ðin za man ays berg. Ger çek ten ay sberg ma þal lah. Ez her es ki den Ca mi ül Ez her di de ben git ti ðim de bir ca mi nin et ra fýn da þe kil len miþ ti. Þu an da ge niþ let me ça lýþ ma la rý ya pýl dý. Ge niþ bir a ra zi de ye ni bi na lar da ge niþ le til di. Hu kuk Fa kül te si, A rap Di li Fa kül te si, biz de ki Ý lâ hi yat Fa kül te si ben ze ri U su lüd din Fa kül te si var dýr. A ra da ki fark i se biz de ki Ý lâ hi yat Fa kül te le ri bü tün di nî ko nu la rý o ku tur. O ra da ki fa kül te ler de i se Ýs lâm Hu kuk (Þer i Hu kuk) Fa kül te si, E de bi yat, Ta rih, Týp, Mü hen dis lik, Zi ra at, Ba sýn a yýn ve sa ir bi lim ler o ku tu lur. Li se se vi ye sin de, te me li al dýk la rý i çin fa kül te ler de bi lim le ri bir leþ ti rir ler. a ni Ez her de o ku yan lar baþ ta Ýs lâ mî bi lim ler ol mak ü ze re bir çok a lan da ken di le ri ni ye tiþ ti rir. Ho ca o lun ca bir çok a lan da söz sa hi bi o lur lar. a ni es ki biz de ki hal ka sis te mi. En so nun da bel li bir a lan da uz man laþ ma o lur. A ma ge nel o la rak bir çok a lan da ken di ni ye tiþ ti rir. Ez her li le rin her dal dan her tel den uz man lý ðý var dýr. Ýs lâm Hu kuk me zu nu bi ri si A vu kat, Sav cý, ar gýç, o la bi li yor. Ez her de 4-5 Ýs lâ mî bi lim ler fa kül te si var. Bu nun ya nýn da mü hen dis lik ve týp, zi ra at gi bi di ðer çað daþ bi lim dal la rý da var. Be nim o ku du ðum hu kuk fa kül te sin de Ýs lâm Hu kuk Bö lü mü, Kar þý laþ týr ma lý Hu kuk Bö lü mü, Si ya set bö lü mü ki be nim da lým Ýs lâm Si ya set bö lü mü dür- Li sans e ði ti mi nin ü ze ri ne 2 yýl o ku yor sun. Dip lo ma a lý yor sun. (...) Ez her bü yük bir e ði tim yu va sý. Ez her in a na o kul la rý da var. Bir de on la rýn de ne yim lik de dik le ri o kul lar aç tý lar. Ez her e a it a na o ku lun dan ilk o kul lar la, or ta o kul lar dan li se ye ka dar biz de ki Ý mam Ha tip Li se le ri (ÝHL) a ya rý o kul lar var. Ü ni ver si te ve mas ter ve dok to ra ya ka dar e ði tim ve ri li yor. Son dö nem de ge nel li se den fark ders le ri ni ver - 6 yý lý Su ri ye de 37 yý lý Mý sýr da ol mak ü ze re öm rü nün 43 yý lý ný i lim yo lun da har ca yan Dr. Ha lil Ýþ gü der in i - lim yol cu lu ðu 1967 yý lýn da ka çak bin di ði kö mür tre ni üs tün de baþ lý yor ve sý nýr da ki ma yýn tar la la rýn dan yi - ne gay ri res mî yol lar dan gir di ði Su ri ye de de vam e di yor. FOTOÐRAF: ERHAN AKKAA ÝLÝM HAATI PEGAMBERLERÝN OLU Ý lim tah sil et mek is te yen le re tav si ye niz ne o lur? Bu ha ri de mez kûr bir Ha dis-i Þe rif te Eþi ya pey gam ber den sa va þa gi der ken söy le di ði söz ler nak le di lir. Sý - ra la ma da u fak fark lar o la bi lir, a ma ma na o la rak þun lar ge çer: Ev ya pýp da ta va ný ný yap ma yan be nim le sa - va þa gel me sin. Ni þan lan mýþ ve gü ve yi gir me miþ o lan lar da be nim le sa va þa gel me sin. E kin ek miþ, a ma e ki ni - ni bi çip kal dý ra ma yan lar da be nim le gel me sin. Bu ha dis ten þu an la þý la bi lir. Ki þi yap tý ðý e vin ta va ný ný ka pat - ma dýy sa sü rek li sa vaþ a la nýn da ka fa sý ný meþ gul e de cek tir. Ni þan la nýp da ev len me yen ki þi i se sa vaþ mey da - nýn da sü rek li ni þan lý sý ný dü þü ne cek tir. A ca ba ne ol du. Ka çýr dý lar mý, vaz mý geç ti. Ar týk u zar da u zar Gö zü ar ka da o lur, ka fa sý cep he de ol maz. Tar la da mah sü lü o lan ki þi nin du ru mu da ay ný dýr. Mah su lü nü tar la dan kal dýr ma dý ðý i çin sü rek li ka fa sý ný meþ gul e der. að mur mu yað dý. Ü rü nü kurt kuþ mu ye di. Sü rek li ka fa sý tar la da o lur. Ý lim de böy le. Ý lim tah sil e den a da mýn ba þýn da ak lý ný meþ gul e de cek baþ ka ca bir þey ol ma ma lý. Sa de ce il mi ça lýþ ma la ra yo ðun laþ ma lý. Ka fa sý ný meþ gul e de cek þey ler den müm kün ol du ðun ca kur tul ma lý ( ) Ý lim ha ya tý pey gam ber le rin yo lu. Bu yüz den U le ma en bi ya la rýn va ri si dir de nil miþ tir. E li miz den gel di ði ka dar bu yol da ol ma nýn gay re ti i çin de yiz. üz de yüz böy le ol ma mýz müm kün de ðil. Ýn sa nýz. Et, kan ve ke - mik te niz. Nef si miz var. Çe þit li duy gu la rý mýz var. Sa ha be ler bi le her a ný ay ný ma ne vi yat la ya þa ya ma dýk la rýn - dan þi kâ yet çi ol muþ lar dýr ( ) O yüz den sü rek li ma ne vi ya tý mý zý þarj et mek la zým dýr. Bir i lim a da mý o la rak ta sav vu fa ba ký þý nýz na sýl dýr? O ra ya sað lam te mel a lýp da git me yen ler Veh ha bi lik, Se le fi lik, mez hep siz lik gi bi bir ta kým yol la ra gir di ler. El ham dü lil lah ben git ti ðim gi bi gel dim. As lýn da ba kýn ben bu ya þa gel dim. a þým 61. Sa de ce mas týr se vi ye sin de 6-7 dal da mas týr yap mýþ sa yý lý rým. Ta sav vuf, tev hit, ta rih, si yer, si ya set, fý kýh, ha - dis, Ham dü se na lar ol sun ba na bu nun bü yük fay da sý ol du. Ben pa ra ka zan mak i çin ça lýþ ma dým. Ter - cü man lýk gi bi iþ ler ya pa bi lir dim. Sa de ce il mî ça lýþ ma lar yap tým. Ge çi mi mi de u fak te fek çev re le rim var dý. On la rýn des te ðiy le sür dür düm. Ben bi raz der viþ va ri ya þa dým. Bir ta ri ka ta bað lý de ði lim, a ma ta - sav vu fu ki ta bî o la rak in ce le dim. Bel li öl çü de ya þa ma ya ça lýþ tým. Ta sav vuf in san la ra fýt ra tý na gö re ve - ril me li. Ö nü ne ge le ne ve ri lir se fay da ye ri ne za ra rý o la bi lir ( ) me si þar týy la El Ez her e ka týl ma im kâ ný da ta nýn dý. Mý sýr da El Ez her de il mî ça lýþ ma lar yap mýþ o lan bir ki þi si niz. Be di üz za man Haz ret le ri nin Ez her e ben zer Do ðu da ku rul ma sý ný ön gör dü ðü Med re se tüz zeh ra di ye bir pro je si var bu pro je yi duy du nuz? Mý sýr da El Ez her de nil di ði za man as lýn da Be di üz za man Haz ret le ri nin pro je si ne bu ra da ki e ði tim ben zer li ði gö rü lür. El Ez her de as lýn da Zeh ra ke li me si nin cem i si. a ni ay ný i sim ay ný pro je. Be di üz za man Haz ret le ri nin pro je si e ni As ya nýn ha zýr la dý ðý bir ki tap çýk ta e li me geç ti o ku dum. Bu pro je bu gün ha ya ta geç miþ tir. Al lah bir pro je ye bir fik re ay ný an da mey ve si ni ver dir me se bi le baþ ka bir yer de mey ve si ni ver di rir. Zeh ra pro je si de böy le dir. Zeh ra pro je si ni ben da ha da Türk çe leþ ti re yim as lýn da her tel den, her dal dan, her fen den, Ýs lâm dün ya sý i çin ge rek li her tür lü bi lim da lýn da uz man ye tiþ tir mek de mek tir. (...) Â lim ler i lim le re fark lý göz le bak ma mýþ týr. Ý lim Müs lü man ýn yi tik ma lý dýr. Ne re de bu lur sa nýz a lýn ha di si þe ri fin den ha re ket le i lim le rin fay da lý yön le ri ni al mýþ lar dýr. Ý lim bi lim söz cü ðün den â yet i le ha dis bi lim le ri dý þýn da i lim bi lim ta ný ma yan zih ni yet ler le çok kez kar þý laþ tý ðý mýz ol muþ tur. Böy le zih ni yet ler Ýs lâ mý ka yý rýr gö rün se ler de Ýs lâm dün ya sýn da po zi tif bi li min ge liþ me si ne en gel ol muþ lar dýr. Bu zih ni yet, çað daþ bi lim ler ker va nýn da ki yol cu luk ta güç lük çe ken Ýs lâm dün ya sý ný taþ dev ri ne gö tür mek ten baþ ka bir iþ yap ma mýþ týr. Ba zý Ýs lâm bil gin le ri Ýs lâ mi yet e ya rar ve re ce ðim der ken ya bi le rek ya da bil me ye rek za rar ve ri yor. Ýs lâm dün - ya sý, di nî i lim le rin ya ný sý ra mo dern po tif bi lim ler de de i ler le mek du ru mun da dýr. Dün ya nýn ba zý yer le rin de Ýs lâm ü ni ver si te le ri var. Bun lar la Ez her in i liþ ki si ne dir? Bir ben zer lik var mý? Bir kaç Ýs lâm Ün ver si te si var. Lib ya, Ni jer ya, Pa kis tan, En do nez ya i le Me di ne de var. Bi zim de Hey be li a da da a ça lým de miþ ler, a ma o za man ki yö ne tim ka bul et me miþ. Mý sýr da Su u di A ra bis tan ýn ön cü lü ðün de çý ka rý lan bir der gi de bir ma ka le o ku muþ tum bu ko nu da. Ne de mek bu Ýs lâm Ü ni ver si te si? Ben o ma ka le yi ö zet li yo rum. Di yor ki Ýs lâm dün ya sý sö mü rü nün al tý na düþ tük ten son ra hu ku kun dan, il min den, mu a me la týn dan ne yi var sa bü tün Ba tý et ki sin de ge liþ ti. e ni den Ýs lâm dün ya sý ný Ýs lâm av lu sun da top la mak i çin alt ya pý lâ zým. Bu alt ya pý ya ha zýr lýk lâ zým. Uz man lâ zým, e le man lâ zým. Bun lar kim o la bi lir. Uz man ye tiþ tir mek lâ zým. Ýþ te bu Ýs lâm ü ni ver si te le ri bun la rýn alt ya pý la rý dýr. Her kes ken di ne mal et mek is ter. Ýs lâm dün ya sýn da ki bu ü ni ver si te ler çað daþ bi lim ler le ka rýþ tý rý lýp yo ðu rul du ðu za man id di a e dil di ði gi bi ge ri ka fa lý yo baz in san lar ol maz. As lýn da Ýs lâm da yo baz yok tur. o baz de mek A rap ça da kü für dür. Ne Ý li min ne de Ýs lâm ýn hiç yo ba zý yok tur. Ol sa ol sa yal nýz ca ki mi yön len dir me ler de gö rüþ a çý sý de ði þik li ðin den so run lar o la bi lir. Her kes Ýs lâm ya ra rý na iç ti hat ta se fer ber dir. e ter ki iç ti ha dý ný Ýs lâm a kar þý kul lan ma sýn. o baz o lan þey tan dýr. Al lah ý bil di ði hal de ta ný ma dý ðý i çin. Ýn san bil sin. Ba le sa na týn dan bi le bil gi si ol sun. Bu yo baz lýk de ðil dir. a ni bi lim, kül tür, za rar ver mez. Ne ka dar her tel den o lur sa o ka dar ya rar lý dýr. Tür ki ye ye bu nun yan sý ma la rý na sýl o lur siz ce? Psi ko log lar dan bi ri, Halk la rýn psi kol ji le ri di ye yaz dý ðý ki tapta: Her mil le tin ken di ne ö zel hoþ la nýp, hoþ lan ma dý ðý ve ya düþ kün ol du ðu þey ler var dýr der. Ben de þu nu ek le ye bi li rim ki, Ýþ te on la rýn Law rens le ri on lar ca yýl gez gin vs a dýy la A ra býn psi ko lo ji si ni A sýn dan Z si ne a na li z e der ler ken biz yal nýz ca çö zü mün deð nek i le Pan Ýs lâ mizm den geç ti ði ni san mak la kay be den ta raf ol mu þuz. Ba tý lý la rýn A rap dün ya sýn da ki psi ko lo jik sa va þý na a dým uy du ra ma mý þýz. Ki A rap i le Ýn gi liz a ra sýn da hiç bir bað yok i ken on la rýn ço ðu nu o gün bugün ya ný na al ma yý ba þar dý. Ba þa rý yor da. Çün kü, o ku yor. Ýn ce li yor ve uy gu la ma ya ko yu yor. Bu sebep le de Ýn gi liz si ya se ti di ye bir te rim mey da na gel miþ. Bu ta bir bo þu na de nil me miþ tir. Ý l min ol du ðu yer de me de ni yet ge li þir. Es ki ta rih ler de pa di þah lar sul tan lar, et ra fý na u le ma yý top la yýp on la ra her tür lü im kâ ný sun muþ tur. Os man lý nýn il mi ni ge liþ tir sek ay ný þey ler yi ne o lur. Þim di biz A rap la ra de sek, Ge lin biz si zi kur ta ra lým. Ýh ya e de lim de sek. Kim se bi ze i nan maz. Bun lar boþ me se le dir. a ni Os man lý kalp ler de. Ö nem li o lan ruh la rýn bir leþ ti ril me si dir. Mý sýr lý lar bi ze bi raz ký zar lar. a vuz ne var sa si lip sü pür dü gö tür dü di ye. Os man lý, git ti ði ül ke ler de her þe yi si lip sü pür me di. O ra la rý sö mür me di. O ra lar da ki e ser le ri i mar et ti. e ni le ri ni yap tý. O dö nem de a det öy ley di. ( ) Ta biî A rap larda bir dik baþ lý lýk me se le si var. Bu gü ne ka dar ge len tu ris tin den o ra ya gi den iþ çi si ne ka dar bu böy le dir. Gö zü müz le gö rü rüz A rap ta bir dik baþ lý lýk var dýr. Baþ ka sý nýn em ri nin al tý na gir me mek. a ra tý lýþ la rý öy le. En son iþ te Þe rif Hü se yin bu se bep le bi ze kar þý Ýn gi liz ler le bir ol du. Si ya set bi li mi uz ma ný o la rak ko nu þu yo rum. A rap la rýn dik baþ lý ol ma me se le si ni bi raz a çar mý sý nýz? Haz re ti Ö mer za ma nýn da Ben i Tað lip O ðul la rý var. Biz ze kât ve ri riz, a ma ze kât is miy le ver me yiz. Ha raç ve ri riz, ya da i ki ka tý Dü bül ha raç ve ri riz. Ze kât bi zim i çin zil let tir di yor lar. a ni Hý ris ti yan la rýn o dö nem de ö de dik le ri ver gi yi ka bul e di yor lar. Haz re ti Ö mer in da nýþ ma ný da ken di ne da ný þýl dý ðýn da: Mü' min le rin E mi ri bi le sin ki biz Rum lar la sa vaþ du ru mun da yýz on lar da Rum sý ný rýn da ol duk la rýn dan i ki li iþ bir lik le ri ni en gel le mek i çin bu na e vet de mek zo run da yýz der. Ba kýn A rap zih ni ye ti ne Öy le A rap var bi ze ca ný ný fe da e de cek. e dir di ler, i çir di ler, o kut tu lar. Hep sin den Al lah ra zý ol sun. A rap var, ay ný biz de ki a þý rý ýrk çý lar gi bi. On la rýn da ýrk çý la rý var. On lar dan hiç bir þey bek le me.. Biz de ki ler den de bek le me. Biz de ki di yor ki, ba na lâ zým o lan Çin Sed di nden Ad ri ya tik De ni zi ne ka dar o lan yer ler. A ma ba na A na do lu nun alt ta ra fý lâ zým de ðil di yor. a ni o ra da Kâ be var. En bi ya nýn ek se ri ye ti bu top rak lar da gel miþ. De lil le ko nu þu yo rum ya ni. a ni bu branþ lar ö nem li. Ýs lâm dün ya sýn da çö züm ü re te cek in san lar tek tel li, tek ka nat lý de ðil, bil miþ gör müþ in san lar ol ma lý. Þu ö nem li bir kaç mün fe rit ha re ket ve fi kir ler bü tün bir mil le te mal e di le mez. O ku yu cu la rý mý za son me sa jý nýz ne dir? Bir ho ca me zu ni yet son ra sý ta le be le ri ni e vi ne ça ðýr mýþ. On la ra çay ik ram et miþ. Fa kat or ta da þe ker yok. Ta le be ler ho ca ya say gý la rýn dan ça yý a cý a cý iç miþ ler. Son ra þe ker or ta ya çýk mýþ. Ta le be le ri, ho cam þe ker var dý da baþ tan ni ye ver me di niz de miþ ler. Ho ca, Ýlim de böy le ba þý a cý, a ma so nu tat lý o lur ce va bý ný ver miþ. Ah ne tat lý dýr o i lim yok sa sev gi li Pey gam be ri miz (asm) Ý lim Çin de de ol sa a ra yýn der miy di?! O ku em riy le u ya rý lan þu üm me tin ma hal le lak lak ha ne le ri ne (kah ve ha ne le ri ne) Meþ rû i yet ka zan dý rmak i çin kal kýp bir de ký ra at ha ne yaz mak O ku em riy le san ki a lay et me an la mý na ge li yor. Oy sa ki u ya nýk Müs lü manýn Vak ti ni ne re ye har ca dý ðýn dan so ru la ca ðý gü ne a zýk ha zýr la ma sý i çin kay be de ce ði sa ni ye si bi le yok tur. O ku yu cu la rý ný za se lâm la rý mý su nar, ga ze te ni ze te þek kür e de rim. Siz le re ve o ku yu cu la rý ný za sað lýk, sýh hat ve ha yat ta be re ket i le mu vaf fa ki yet di le rim. (Genç orum Dergisi Eylül sayýsýndan özetlenerek alýnmýþtýr.)

13 ENSTÝTÜ 14 ELÜL 2012 CUMA 13 Hazýrlayan: e-posta: Kürt GEÇEN HAFTADAN DEVAM sorununa DEMOKRATÝK açýlým VI. Sos yal ya pý da ki so run la ra çö züm ler: Bu gün Tür ki ye, a ta er kil top lum ya pý sý nýn ka lýn tý la rý i çin de bo ca la yan bir ö zel lik gös ter mek te dir. A i le de, ak ra ba lar ve a þi ret men sup la rý a ra sýn da em re di ci ku ral lar top lu mu þe kil len dir mek te dir. A ta er kil top lum ya pý sý Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge sin de da ha be lir gin o la rak gö rül mek te dir. Bu ra da be lir le yi ci et ken ge le nek ler ve tö re ol mak ta dýr. Ço ðu kez hu ku kun ve i nan cýn et ki si bi le ge le nek le rin ge ri sin de ka la bil mek te dir. 1. A þi ret a sa bi ye ti: Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge sin de Kürt ler, a þi ret ler ha lin de ya þa mak ta dýr lar. A þi ret ya pý la rý ha len var lý ðý ný sür dür mek te dir. Böl ge nin Os man lý e ge men li ði ne gir di ði 16. yüz yýl da a vuz Sul tan Se lim, a þi ret le ri mu ha tap a la rak on la ra gö re bir dü zen le me yap mýþ tý. I I. Ab dül ha mid de a þi ret le ri ken di ya ný na çe ke bil mek i çin Ha mi di ye A lay la rý ný kur muþ tu. Þim di de a þi ret ler hâ lâ var lý ðý ný sür dür mek te dir. Fert le rin mo dern de mok ra tik hayat bi çim le ri nin bir ü ye si o la bil me si i çin a þi ret a sa bi ye tin den ken di le ri ni kur tar ma la rý ge rek mek te dir. A þi ret ya pý la rý ko run du ðu sü re ce, ce ha let ve a sa bi yet de vam e de ce ðin den, sos yal ve e ko no mik sý kýn tý lar da var lý ðý ný sür dü re cek tir. A þi ret a sa bi ye ti ni za yýf lat mak i çin, bu yön de e ði tim fa a li yet le ri ne a ðýr lýk ve ril me si ve dev le tin a da let li var lý ðý nýn ken di ni his set tir me si ge rek mek te dir. A þi ret le rin faaliyeti dev le tin hu kuk ve a da let sis te mi nin faaliyeti i le ters o ran tý lý o la rak ar tar ve ya a za lýr. E ðer dev let (hu kuk ve a da let sis te mi i le) güç lü ve muk te dir i se a þi re tin gü cü a za lýr; a da let ve hu kuk sis te mi za yýf i se a þi ret ler güç le nir. Bu sebeple hu kuk sis te mi ni güç len dir mek ge rek mek te dir. Bu gün Tür ki ye Av ru pa Bir li ði norm la rý ný ya ka la mak i çin bir ta kým re form lar yap mak ta dýr. Hu kuk a la nýn da ya pý lan re form lar ka tý a þi ret a sa bi ye ti nin de za yýf la ma sý na ze min o luþ tu ra cak týr. Ay rý ca yö ne ti ci ler, a þi ret le rin var lý ðýn dan ya rar la na rak dev le tin ge çi ci men fa at le ri ni sað la ma ya ça lýþ ma ma lý dýr lar. I I. Ab dül ha mid in a þi ret ler den ya rar la na rak dev le ti ko ru ma ya ça lýþ ma sý, son ra ki yýl lar da pek çok sý kýn tý la ra sebep ol muþ tu. Bu nun gi bi gü nü müz de de ay ný sý kýn tý la rý ya þa ma mak i çin, a þi ret le rin men fi ge liþ me si ne yar dým cý o la cak faaliyet ler den u zak du rul ma lý dýr. Bu ra da fe o dal ya pý nýn fark lý bir bo yu tu i le de kar þý la þý yo ruz. O da a þi ret a sa bi yet le ri nin za yýf la ma sý na pa ra lel o la rak ye ri ne e ði tim le bir þey i ka me e di le me di ðin den ba þý boþ genç le rin or ta ya çýk tý ðý göz len mek te dir. En kö tü o to ri te bi le o to ri te siz lik ten i yi ol du ðu ger çe ði çer çe ve sin den ba ký lýr sa, a þi ret le rin za yýf la ma sý e sa sen i yi ol mak la be ra ber fert le rin ba þý boþ lu ða i til me si do la yý sýy la da ha bü yük teh li ke le re ka pý a ça bil mek te dir. Be di üz za man ýn de di ði gi bi, a ða sý nýn ce bin de ki a kýl la dü þü nen fert ler ye ri ne öz gür genç le rin ye tiþ ti ril me si ve bu ki þi le rin e ði tim le ge liþ ti ril me si ge rek mek te dir. 2. Ge le nek sel med re se ler ve þeyh ler: Kürt ler a ra sýn da et ki si yad sý na ma ya cak ki þi le rin ba þýn da þeyh ler ve ho ca lar gel mek te dir. Ka na at ön der le ri ko nu mun da o lan bu ki þi ler, top lu mun þe kil len me sin de hâ lâ faaliyetle ri ni -2 sür dür mek te dir ler. ö ne ti ci ler bu ka na at ön der le ri nin et ki le rin den ya rar lan mak yo lu na git me li dir ler. 3. Kan dâ vâ la rý, tö re ci na yet le ri, ber del ve ka dý nýn e zil me si: Kürt ler a ra sýn da cid dî top lum sal ra hat sýz lýk lar ya þan mak ta dýr. Top lu kat li âm lar, tö re ci na yet le ri, ber del gi bi uy gu la ma lar bun la rýn bir ka çý dýr. Bu gün böl ge de a i le de kan dâ vâ sý ol du ðu gö rül mek te dir. Ev li lik le rin % 4,5 i ber del yo luy la ger çek leþ mek te dir. Ba sý na yan sý yan tö re ci na yet le ri dö ne min de top lam 54 ki þi ye u laþ mýþ týr. üz yýl lar dan be ri de vam e den, fe o dal ya pý nýn ü ret ti ði bu top lum sal pra tik ler, e ði ti min ye te rin ce et ki li o la ma ma sýn dan do la yý yay gýn lýk ka zan mak ta dýr. Kan dâ vâ la rý dolayýsýyla a i le ler ken di ya þa dýk la rý böl ge le ri terk e de rek, baþ ka böl ge le re göç et mek zo run da kal mak ta dýr lar. i ne mer ke zin de ge nel de ka dý nýn bu lun du ðu top lum sal ra hat sýz lýk lar ya þan mak ta dýr. Hiç bir hu kuk sis te mi ve in sa nî de ðer i le a çýk la na ma ya cak tö re ci na yet le ri, hâ lâ böl ge yi ya ra la ma ya de vam et mek te dir. Ka dýn la rýn ma ruz kal dýk la rý ber del, be þik kert me si, baþ lýk pa ra lý ev li lik, kan be de li ev li li ði, ku ma ev li li ði, ka - yýn ev li li ði, kü çük yaþ ev li li ði ve ak ra ba ev li li ði gi bi uy gu la ma lar hâ lâ Do ðu ve Gü ney do ðu da var lý ðý ný de vam et tir mek te dir. Bu yan lýþ lýk la rýn gi de ril me si i çin ça ba gös te ril me li dir. VI I. E ði tim: Be di üz za man, so run la rýn çö zü mün de e ði ti mi, te mel bir kri ter o la rak e le al mýþ; ge liþ me nin o la bil me si i çin, ma ri fet ten ya ni e ði tim den yol lar ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le miþ tir. Bu gün kü Tür ki ye nin ya þa dý ðý so run la rýn te me lin de de e ði tim ek sik li ði var dýr. Ge nel de var o lan bu e ði tim ek sik li ði Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge si ne gi din ce da ha da art mak ta dýr. TU ÝK in 2000 yý lý ve ri le ri ne gö re, o ku ma yaz ma bi len ler Ýs tan bul da; Er kek ler de % 97.18, ka dýn lar da i se % 89,49 dur. Bu na kar þý lýk 11 Do ðu ve Gü ney do ðu þehrin de bu o ran çok da ha dü þük tür. Bin göl, Bit lis, Di yar ba kýr, Hak kâ ri, Mar din, Muþ, Si irt, Þan lý ur fa, Van, Bat man ve Þýr nak ta; o ku ma yaz ma bi len ler, er kek ler de % 84.09, ka dýn lar da % dir. Bu gün bu o ran lar bi raz da ha ge liþ miþ ol sa da hâ lâ is te ni len dü ze ye u laþ ma mýþ týr. So run la rýn çö zül me sin de ö nem li et ken ler den bi ri de o ku ma yaz ma o ra ný nýn yük sel til me si dir. 1. De mok ra tik e ði tim: Tür ki ye de Cum hu ri yet dö ne min de e ði ti min te mel a ma cý, u lus dev le tin i de o lo ji si ni in þa et mek ol muþ tur. O kul ki tap la rý bu i de o lo ji nin me tin le rin den o lu þur ken, o kul da ki pra tik ler de bu a ma ca dö nük ku ral lar dan o luþ muþ tur. Bu du rum da hal kýn ge ne li ni mut lu e de me miþ; in san la rýn o kul dan ve e ði tim den u zak laþ ma sý na yol aç mýþ týr. Bu gün ya pýl ma sý ge re ken, de mok ra tik bir e ði ti me ge çil me si dir. E ði tim de de mok ra si, hem muhtevada hem de e ði ti me u laþ ma yol la rýn da ol ma lý dýr. Muhteva o la rak, res mî i de o lo ji den a rýn mýþ, ön yar gý lar dan u zak bir müf re dat sað lan ma lý dýr. Böy le ce fert le rin, bü tün in san la rýn ka bul e de bi le ce ði ev ren sel doð ru lar la ye tiþ ti ril me si söz ko nu su o la cak týr. E ði ti min muhteva o la rak de mok ra tik leþ ti ril me si i çin ki þi le re bir i de o lo ji em po ze e dil me me li dir. Bir an lam da an la tý lan þey ler ak la ka pý aç ma lý, fa kat i ra de yi el den al ma ma lý dýr. Ý kin ci si i se, e ði ti me u la þýl ma yol la rýn da ki de mok ra si dir. Bu nok ta da, Tür ki ye nin ö nem li ek sik lik le ri var dýr. Bu gün o ku la gi den ço cuk la rýn bir kýs mý, sa de ce i nanç la rýn dan do la yý o kul ka pý la rýn dan ge ri dön mek zo run da kal mak ta dýr. Genç kýz lar ya ba þör tü sü ya da o kul gi bi i ki te mel hak tan bi ri ni seç mek zo run da bý ra kýl mak ta dýr. Bu du rum da top lu mun e ði ti me kar þý ba zý ön yar gý la ra sa hip ol ma sý na yol aç mak ta dýr. De mok ra tik bir e ði tim i çin e ði ti min ö nün de ki bu en gel le rin kal dý rýl ma sý ge rek mek te dir. 2. E ði tim de din fak tö rü: Cum hu ri yet dö ne min de ki di ni dýþ la yan la ik lik an la yý þý, e ði ti mi din den mah rum bir ha le ge tir miþ tir. Fran sa ti pi la ik lik pra tik le rin den do la yý, her þey din den ba ðým sýz dü þü nül müþ tür. Hâl bu ki Tür ki ye nin þart la rý Fran sa gi bi de ðil dir. Fran sa da Ka to lik dog ma cý lý ðý na tep ki o la rak la ik e ði tim çýk mýþ tý. Bu la ik e ði tim de din den ta ma men ba ðým sýz dü þü nül müþ tü. Tür ki ye de Ýs lâm, ak lý ka bul e den ve ak lî e sas - lar ge ti ren bir i nanç sis te mi dir. Bu sebep le, Fran sa da ki pra tik le rin Tür ki ye ye ta þýn ma sý yan lýþ bir a dap tas yon dur. Tür ki ye de ki bu yan lýþ po li ti ka lar hal kýn sý kýn tý lar çek me si ne sebep ol muþ ve za man i çe ri sin de bu du ru mu te lâ fi a ma cýy la din ders le ri, i mam ha tip li se le ri ve Kur ân kurs la rý a çýl mýþ týr. Bu ra hat la ma or ta mý 28 Þu bat sü re cin de ki o to ri ter uy gu la ma lar la ye ni den ze de len miþ tir. Bu, Do ðu ve Gü ney do ðu da ya þa yan in san la rý mýz ö ze lin de da ha da ö nem li bir ko nu dur. Çün kü böl ge in sa ný din dar ol du ðun dan o kul da i nanç la rý na ay ký rý þey ler öð re til me si ni is te me mek te dir. Bu is te ði nin ter si ni gör dü ðü za man da ço cu ðu nu o ku la gön de re me mek te dir. Do ðu da ço cuk la rýn o kul la ra gön de ril me si ve e ði tim dü ze yi nin art tý rýl ma sý i çin e ði ti min din siz ol du ðu i ma jý yý ký la rak o kul lar la halk ba rýþ tý rýl ma lý dýr. 3. E ði tim yay gýn laþ tý rýl ma sý: u ka rý da say dý ðý mýz pek çok has ta lý ðýn te da vi si hiç kuþ ku suz e ði tim dir. a ni in san la ra e ði tim yo luy la u la þýl ma sý dýr. Bu a maç la in san lar la e ði tim ku rum la rý a ra sýn da ki u zak lý ðý gi der me nin bir de mad dî yö nü var dýr. a ni e ði tim alt ya pý la rýn da ki i yi leþ tir me ler a ci len ya pýl ma lý dýr. Do ðu ve Gü ney do ðu da e ði tim den mah rum ka lan kim se le rin il le gal ör güt le rin el le ri ne düþ tü ðü bir va ký a dýr. Bun dan do la yý çok sa yý da o kul ya pa rak bu o kul lar da ço cuk la rýn e ði tim gör me si sað lan ma lý dýr. Ö zel lik le il köð re tim ço cuk la rý na e ði ti min mut la ka u laþ ma sý sað lan ma lý dýr. Sý nýf lar da ki öð ren ci sa yý sý nýn ma kul dü zey de ol ma sý sað la na rak e ði ti min ka li te si yük sel til me si dir. Bu a ra da böl ge de öð ret men siz o kul bý ra kýl ma ma lý dýr. Bu a maç la böl ge de is tih dam e di le cek öð ret men ler le il gi li ö zel ça lýþ ma lar ya pýl ma lý dýr. Böl ge de o kul laþ ma o ra ný nýn art tý rýl ma sý i çin, ö zel te þeb büs ler des tek len me li dir. 4. E ði tim di li: E ði tim de dil ta bu su yý kýl ma lý dýr. Na sýl ki Ýn gi liz ce, Al man ca ve Fran sýz ca e ði tim ve ri lin ce prob lem ol mu yor sa, Kürt çe, A rap ça, Fars ça ve Sür ya ni ce e ði tim ve ril me sin den de kor kul ma ma lý dýr. O kul la rýn dil se çi mi de mok ra tik ter cih le re bý ra kýl ma lý dýr. An cak dik kat e dil me si ge re ken nok ta, ül ke de bir lik ve i le ti þi min sað lan ma sý i çin, yu ka rý da da i fa de et ti ði miz gi bi, her ke sin bil me si ge re ken or tak di lin Türk çe ol du ðu dur. Bu nun dý þýn da i kin ci bir dil o la rak han gi di lin kul la ný la ca ðý ter cih le re bý ra kýl ma lý dýr. a ni Türk çe dý þýn da e ði tim ve ren o kul lar da bü tün öð ren ci le rin Türk çe yi en baþ ta öð ren me si ge rek mek te dir. Be di üz za man, a na dil i le ya pý lan e ði ti min taþ ü ze ri ne ya zý yaz mak gi bi ka lý cý o la ca ðý ný vur gu la mak ta dýr. Ö zel lik le il köð re tim ço cuk la rý nýn e ði ti min de a na dil kul la nýl ma sý nýn zo run lu bir du rum ol du ðu gö rül mek te dir. Ko nu nun bir baþ ka bo yu tu i se e ði tim de fýr sat e þit siz li ði nin or ta ya çýk ma sý dýr. Þöy le ki, a na di li Kürt çe o lan ço cuk il ko ku la baþ la dý ðýn da hem di li, hem o ku ma yý ve a rit me ti ði öð ren me ye ça lý þýr ken; a na di li Türk çe o lan sa de ce o ku ma yý öð re ni yor. Do la yý sýy la e ði tim ya rý þý e þit þart lar da baþ la mý yor. Bu a ra da ö nem li nok ta lar dan bi ri si de, bu o kul lar da gö rev ya pa cak öð ret men le rin ma hal lî li san la ra a þi na ol ma la rý dýr. Böy le ce ço cuk lar la öð ret men a ra sý na bir du var ö rül me ye cek, i le ti þim im kân la rý da ha ko lay sað la na bi le cek tir. 5. ük se köð re tim de Med re se tüz zeh ra mo de li: Be di üz za man ýn bir ü ni ver si te pro je si o la rak sun du ðu Med re se tüz zeh ra, Do ðu da Türk, Kürt, A rap ve Fars la rýn kay naþ ma sý i çin ö nem li bir pro je dir. Bu pro je, böl ge de ku ru lan ü ni ver si te le rin sos yal fonk si yon la rý a çý sýn dan da ö nem li dir. Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu da ku ru lan mo dern ü ni ver si te ler, et nik ay rým cý lý ðý bes le yen bir ni te lik ta þý ma ma lý dýr. Ak si ne, Türk, Kürt ve A ra býn kar deþ li ði ni te sis e den bir fonk si yon ic ra et me li dir. Be di üz za man a gö re bu fonk si yon, ge le nek sel e ði tim ku rum la rý o lan med re se ve tek ke i le mo dern e ði tim ku rum la rý nýn sen te zin den or ta ya çý ka cak týr. Sa id Nur sî nin tev hid-i me da ris de di ði bu uy gu la ma i le ta rih ten ge len bi ri kim bu gü nün ka za ným la rýy la bir leþ ti ri le rek bir si ner ji o luþ tu ru la cak týr. Böy le ce böl ge de ki et nik var lýk lar a ra sýn da ça týþ ma de ðil, kay naþ ma sað lan mýþ o la cak týr. Med re se tüz zeh ra nýn te mel e ði tim an la yý þý, din i lim le ri i le po zi tif i lim le rin bir a ra da o ku tul ma sý dýr. Za ten ön yar gý lar dan a rýn mýþ, 19. yüz yýl po zi ti viz min den et ki len me miþ de mok ra tik bir e ði ti min, di ni, muh te va sý na kat ma ma sý dü þü nü le mez. Ýþ te Be di üz za man da Vic da nýn zi ya sý, u lûm-u dî ni ye dir. Ak lýn nu ru, fü nun-u me de ni ye dir. Ý ki si nin im ti za cýy la ha ki kat te cel lî e der. O i ki ce nah i le ta le be nin him me ti per vaz e der. Ýf ti rak et tik le ri va kit, bi rin ci sin de ta as sup, i kin ci sin de hi le, þüp he te vel lüd e der. sö züy le, din-bi lim bü tün lü ðü nü sa vu nan bir pro je or ta ya koy mak ta dýr. Bu pro je nin ha ya ta ge çi ril me si ha lin de, böl ge de ça tý þan genç ler ye ri ne, ça lý þan ve fi kir ü re ten, ken di si ne ve top lu mu na fay da lý bir ne sil ye ti þe cek tir. SO NUÇ: Be di üz za man Sa id Nur sî Ýs tan bul a ilk ge li þin den (1907) ve fa tý na ka dar ha ya tý nýn her saf ha sýn da Do ðu nun ya þa dý ðý prob lem le ri na za ra ver miþ tir. Bu prob lem le rin, bü tün in san lý ðý hu zu ra ka - vuþ tu ra cak fi kir ler çer çe ve sin de na sýl çö zü - le ce ði ne da ir çö züm teklif le ri sun muþ tur. As lýn da Be di üz za man, Do ðu da ya þa - nan prob lem le rin çö züm le ri ni ba þýn dan bu ya na i da re ci le re i let mek ten de çe kin - me miþ tir. An cak, Cum hu ri yet yö ne ti ci - le ri ye ni u lus dev let in þa sü re cin de Be di - üz za man la ters düþ tük le ri i çin o nun gö - rüþ le ri ne ta ma men ka pa lý kal mýþ lar dýr. Bu nu fark e den le rin i kaz la rý da Be di üz - za man ýn gö rüþ le ri ne ye ni den dö nül me - si ne im kân ver me di ðin den so run lar çýð gi bi bü yü ye rek bu gün kü ha le gel miþ tir. Bü tün bun la rýn ya nýn da ih mal e dil - me me si ge re ken bir ko nu da ha var dýr: ö ne ti ci ler Be di üz za man a sýrt çe vi rir - ken, Be di üz za man ýn ta le be le ri, so run - la rý gör mez lik ten gel me miþ ler dir. Irk çý - lý ðý red de den ve kar deþ li ði ön ce le yen bu ki þi ler, Tür ki ye nin do ðu su ve ba tý sý a ra - sýn da kay naþ tý rý cý bir fonk si yon ic ra et - miþ ler dir. Dün ol du ðu gi bi bu gün de bu in san lar hâ lâ Do ðu ve Ba tý a ra sýn da a çý - lan me sa fe le ri ka pat mak i çin gö nül lü o - la rak can la baþ la ça lýþ mak ta dýr lar. Be di üz za man ýn gö rüþ le ri te mel de de mok ra si ze mi nin de þe kil len miþ tir. a ni Do ðu da ki prob lem le ri bir de mok - ra si prob le mi o la rak e le al mýþ týr. Bu prob lem le rin meþ ve ret ve þû râ pren sip - le ri ne, ya ni de mok ra si ye bað lý lýk öl çü - sün de or ta dan kal ka ca ðý ný be lirt miþ tir. Ü ze rin de dur du ðu ö nem li bir nok ta da Cum hu ri ye tin ih mal et ti ði din ko nu - su ol muþ tur. Do ðu in san la rý nýn din nok - ta sýn da has sas ol du ðu nu de fa lar ca be - lir te rek Do ðu yla il gi li po li ti ka lar da bu - nun dik ka te a lýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu - la mýþ týr. Cum hu ri yet hü kü met le ri Do - ðu da ya þa yan Kürt le ri Türk di ye ta ným - la ma ya ça lý þýr ken, Be di üz za man et nik ta ným la ma lar dan u zak ka la rak, din kar - deþ li ði ü ze ri ne ku ru lu bir bir lik te li ðin þif re le ri ni ver miþ tir. Bu gün de Do ðu da so run la rýn çö zü mün de en ö nem li yak la - þým, i nanç la rýn ver di ði im kân lar dan ya - rar la na rak or ta ya ko nan gö rüþ ler dir. Çün kü din kar deþ li ði es ki den bu ya na var o lan bir lik ve be ra ber li ðin de va mý i - çin en ö nem li un sur ol muþ tur. Be di üz za man sa de ce yö ne ti ci le re tav si ye ler de bu lun ma mýþ týr. Ay ný za - man da top lu ma da tav si ye ler de bu lu - na rak, e ði tim ve de mok ra si ko nu sun da ya pý la cak gay ret ler de top lu ma dü þen so rum lu luk la rý ha týr lat mýþ týr. So run la rý aþ mak i çin hem yö ne ti ci le rin ü ze ri ne dü þen va zi fe le ri ye ri ne ge tir me le ri, hem de top lu mun gay ret gös ter me si ge rek - ti ði ni be lirt miþ tir. Be di üz za man ha ya tý bo yun ca a sa yi þi sað la ma yý ö nem li bir he def e din miþ tir. A sa yi þi boz ma ma yý, hat ta a sa yi þi te min et me yi e ser le ri nin pek çok ye rin de tav si - ye et miþ tir. Cum hu ri yet hü kü met le ri o - nun tav si ye le ri ne ku lak ver me dik le rin - den gün geç tik çe a sa yiþ prob lem le ri de art mýþ týr. Bu gün, a sa yi þi sað la ma ça ba - la rýn da suç lu i le suç su zun ay rýl ma sý na ve in san la rýn te mel hak ve hür ri yet le ri nin ko run ma sý na ö zel lik le dik kat e dil me li dir. Böl ge nin sos yal ya pý sýn da ki prob lem - ler de bir an ön ce çö zül me li dir. Tö re ci - na yet le ri, ber del ve kan dâ vâ la rý hâ lâ var lý ðý ný sür dür mek te dir. Bu pra tik ler de is ter is te mez kav ga yý bes le yen bir un sur o la rak kar þý mý za çýk mak ta dýr. Böl ge de ki bu tür pra tik le ri ön le mek i çin ö zel ça lýþ ma lar ya pa rak hal kýn e ði ti mi yo lu na gi dil me li dir. E ko no mi nin Do ðu ve Gü ney do ðu da ki so run la rýn ü ze rin de ki et ki si gör mez den ge li ne mez. Ki þi ba þý na dü þen mil lî ge li - rin do la yý sýy la hal kýn hayat stan dar dý nýn çok dü þük ol ma sý gün lük ha ya tý zor lu ve so run lu ha le ge tir mek te dir. Bu zor luk - lar dan in san la rý kur tar mak i çin böl ge de is tih dam im kân la rý ge liþ ti ril me li ve iþ - siz lik o ra ný hýz la dü þü rül me li dir. Bü tün bu so run la rýn çö zü mün de e ði - ti min a nah tar bir yol oy na dý ðý mu hak - kak týr. Ge rek Tür ki ye de ge rek böl ge de pek çok so ru nun üs te sin den ge le bil mek i çin e ði ti me ge re ken ö nem ve ril me li dir. E ði ti min ö nün de ki dil, ký ya fet gi bi en - gel ler kal dý rý la rak res mî e ði tim halk la ba rýþ tý rýl ma lý dýr. Ço cuk la rý ný di nî kay gý - lar dan do la yý o ku la gön der me yen in - san lar, dev let le ba rýþ ma lý ve ço cuk la rý ný ra hat lýk la o kul la ra gön de re bil me li dir.

14 14 14 ELÜL 2012 CUMA SPOR FIFA'NIN GÖZÜ TÜRKÝE'DE 2013 yýlýnda Türkiye'de düzenlenecek FIFA 20 aþ Altý Dünya Kupasý zirvesinde konuþan FIFA Baþkaný Sepp Blatter,''Bu kupa, Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Þampiyonasý adaylýðý için iyi bir prova olacak'' dedi. FIFA Baþkaný Sepp Blatter adaylýðmýza destek verdi. Elmander: G.Saray Devler Ligi'nde grubu 2. bitirecek GALAATASARA'IN Ýs veç li fut bol cu su Jo han El man der, ön le rin de i ki ö nem li kar þý laþ - ma nýn bu lun du ðu nu, an cak ilk ön ce Me di cal Park An tal - yas por ma çý ný geç mek is te dik - le ri ni söy le di. El man der, sa rýkýr mý zý lý ta ký mýn bu gün kü an - tren ma ný son ra sý ba sýn men - sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, ilk ön ce Spor To to Sü per Lig'de Me di cal Park An tal yas - por i le oy na ya cak la rý kar þý laþ - ma yý dü þün dük le ri ni be lir te - Elmander: Ýyi bir kadromuz var. rek, ''Ra ki bi miz ge çen se zon bi ze zor luk lar ya þat mýþ tý. O ra - da ki maç ta be ra be re kal mýþ týk. Bu se zo na da i yi baþ la dý lar. An cak ay ný ka rar lýk la ra ki bi - mi zi ye nip, 3 pu a ný al mak is ti - yo ruz'' de di. U E FA Þam pi yon - lar Li gi'nde Ýn gil te re'nin Manc hes ter U ni ted ta ký mýy la ge le cek haf ta ya pa cak la rý kar - þý laþ ma ya de ði nen El man der, ''Bi zim i çin zor bir maç o la cak. Manc hes ter U ni ted kök lü bir ku lüp. Güç lü bir ra kip. Sa kat o yun cu la rý var, a ma i yi bir kad ro ya sa hip. Biz de Ga la ta - sa ray gi bi oy na ya rak is te di ði - miz so nu cu al mak is ti yo ruz'' di ye ko nuþ tu. Grup ta Ga la ta sa ray'ýn þan - sý nýn ne ol du ðu so ru su nu i se sa rý-kýr mý zý lý fut bol cu, þu þe - kil de ce vap la dý: ''Þam pi yon lar Li gi, Av ru pa'nýn ö nem li bir or ga ni zas yo nu. Bu grup ta e li - miz den ge le ni yap mak is ti yo - ruz. Manc hes ter U ni ted gru - bun fa vo ri si. Ar dýn dan 3 ta - kým ge li yor. Zor maç lar o la - cak. Ka lan 3 ta kým a ra sýn da i - kin ci li ðe en ya kýn ta kým bi ziz. Ben Ýn gil te re'den ay rýl dýk tan son ra ta kým da de ði þik lik ler ol - du. A ma man ta li te si ay ný. Ön - de ba san ve eks tra da ki ka lar da hil, 90 da ki ka bo yun ca mü - ca de le e den bir e kip. Ga li bi yet i çin oy na ya cak lar. Biz de en i - yi si ni yap ma yý a maç lý yo ruz.'' For vet hat týn da ki o yun cu ter cih le riy le il gi li bir so ru yu ce - vap la yan Jo han El man der, be - ra ber oy na dýk la rý U mut Bu lut i le i yi bir i ki li ol duk la rý ný di le ge tir di. Ge çen se zon Ne ca ti A - teþ ve Mi lan Ba ros i le de ö - nem li iþ le re im za at týk la rý ný vur gu la yan Ýs veç li for vet, ''Ta - kým da ger çek ten ka li te li for - vet ler var. Ý yi per for mans ser - gi li yor lar. For vet te ki min oy - na ya ca ðý ho ca nýn ter ci hi. Kim oy nar sa oy na sýn her kes en i yi - si ni ya pa cak týr. U mut i le de i yi bir i ki li ol duk'' de di. e ni trans - fer Cris i le il gi li so ru yu i se El - man der, ''Ön ce lik le Uj fa lu si ge çen se zon ve bu se zo nun ba - þýn da bü yük kat ký yap tý. Sa kat - lý ðý na çok ü zül düm. Bi zim i çin ö nem li bir fut bol cu. Cris i se ta ký ma ge le bi le cek en i yi fut - bol cu. Bü yük bir tec rü be si var. Ka ri ye ri çok i yi. Mut la ka kat ký - sý o la cak týr'' þek lin de ko nuþ tu. ULUSLARARASI Futbol Federasyonlarý Birliði (FIFA) Baþkaný Sepp Blatter, Türkiye'nin ev sahipliðinde gelecek yýl düzenlenecek 20 aþ Altý Dünya Kupasý'yla ilgili, ''Bu kupa, Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Þampiyonasý adaylýðý için iyi bir prova olacak'' dedi. FIFA 20 aþ Altý Dünya Kupasý'nýn hazýrlýklarýnýn görüþüldüðü zirve, FIFA'nýn Ýsviçre'nin Zürih kentindeki genel merkezinde gerçekleþtirildi. Blatter burada yaptýðý konuþmada, Türk futbolundan büyük övgüyle bahsederek, ''Zaman zaman sorunlar yaþýyor olabiliriz, ama biz dünyada 300 milyon kiþilik bir ailenin üyesiyiz. Bunlarýn hepsinin bir melek olmasý mümkün deðil, fakat iyi bir çalýþma yapýyoruz'' diye konuþtu. Blatter, FIFA'ya 200'den fazla ülkenin GENÇLÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, ''2013'te ya pý la cak Ak de niz O yun la - rý'nýn a çý lýþ se re mo ni si ne te sis le rin ye ti - þe ce ði yö nün de ki ka na a tim de vam e di - yor'' de di. Be ra be rin de ki ga ze te ci ler le mer kez e ni þe hir il çe sin de in þa a tý sü - ren stad yum a la nýn da in ce le me ler de bu lu nan ve yet ki li ler den bil gi a lan Ký lýç, yap tý ðý a çýk la ma da, Ak de niz O yun la rý çer çe ve sin de kent te ya pý mý sü ren te sis - le rin, ge rek alt ya pý ge rek üst ya pý an la - mýn da ki ça lýþ ma la rý nýn a ra lýk sýz sür dü - ðü nü söy le di. Ký lýç, in þa at lar la il gi li þu an i çin her han gi bir sý kýn tý nýn bu lun - ma dý ðý ný be lir te rek, ''2013'te ya pý la cak Ak de niz O yun la rý'nýn a çý lýþ se re mo ni si - ne te sis le rin ye ti þe ce ði yö nün de ki ka na - a tim de vam e di yor'' de di. Stad yu mun ya pý la ca ðý a lan da U laþ týr ma Ba kan lý ðý i - le or tak ça lýþ ma yü rüt tük le ri ni di le ge ti - ren Ba kan Ký lýç, þun la rý kay det ti: ''Mer sin Stad yu mu o to ban bað lan tý sý ol ma yan bir yer de in þa e di li yor. Eþ za - man lý o la rak Mer sin Stad yu mu'nun o - to ban bað lan tý la rý ný ger çek leþ tir mek ü - ze re U laþ týr ma Ba kan lý ðý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü müz hum ma lý bir ça - lýþ ma yü rü tü yor. Bu an lam da ken di ba - kan lýk ça lý þan la rý mýn ya ný sý ra, U laþ týr - ma Ba kan lý ðý per so ne li ve sa yýn Ba kan Bi na li ýl dý rým'a te þek kür e de rim. Ba na gö re ça lýþ ma la ra so run suz þe kil de de - vam e di li yor. Fa kat bu gün ge li þi miz le bir lik te ha ber dar ol du ðu muz, iþ çi le rin üye olduðunu hatýrlatarak, Türk spor ve futbol yöneticileri ile kupaya ev sahipliði yapacak yerel yönetim temsilcilerine ''Hoþ geldiniz'' dedi. ÜNLÜ ILDIZLAR BU KUPADAN ÇIKTI Futbolun, sporun yaný sýra bir yaþam okulu olduðuna dikkati çeken Sepp Blatter, ''20 aþ Altý Dünya Kupasý, en eski kupalardan biridir ve oyun kalitesi olarak dünya kupasýnýn hemen ardýndan gelmektedir. Bu kupa, Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Þampiyonasý adaylýðý için iyi bir prova olacak'' diye konuþtu. FIFA Baþkaný Blatter, kupanýn pek çok genç oyuncunun vitrine çýkmasý açýsýndan çok önemli bir organizasyon olduðunu vurgulayarak, daha önceki yýllarda yapýlan organizasyonlara atýfta bulundu. Bugün dünya liglerinde isim yapmýþ birçok futbolcunun bu kupalarda kendini gösterme imkaný bulduðunu dile getiren Blatter, bu futbolcular arasýnda Trezeguet, Messi, Kaka, Van Basten, Robben, Luis Figo, Casillas, Iniesta, Piquet, Raul'un yaný sýra Türk futbolcu Emre Aþýk'ý da saydý. Blatter, Türkiye'nin bu organizasyonu en iyi þekilde düzenleyeceðinden emin olduðunu dile getirerek, ''Burada birlikte güven içinde çalýþacaðýz ve bu güven, baþarýyý getirecek. Bu baþarý, dünyanýn baþarýsý olacak. Dünyanýn zorlu bir bölgesindesiniz ve futbolun sosyal ve kültürel yönü, futbolun barýþçýl yönüyle daha iyi yerlere getirecektir. Bizler siyaset konuþamayýz ancak futbol sayesinde insanlarý bir araya getiririz. Ýnsanlar statlarda bir araya gelirler ve kaynaþýrlar'' dedi. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, 2013 te yapýlacak Akdeniz Oyunlarýnýn tesislerini incelemek için Mersin e geldi. eniþehir ilçesinde inþaatý süren stadyum alanýnda incelemelerde bulunan Kýlýç, yetkililerden inþaat ile ilgili bilgi aldý. Kýlýç, inþaatlarla ilgili bir sýkýntýnýn bulunmadýðýný söyledi. Kýlýç: Tesisler Akdeniz Oyunlarý'na yetiþecek ba zý so run la rý var. Hü kü met tem sil ci si ol ma has sa si ye tiy le, bi raz dan iþ çi le rin ya ný na ge çe ce ðiz. On la rýn da sý kýn tý la rý - ný din le ye ce ðiz. Var sa bir prob lem, çö - zü mü ne kat ký ver me ye ça lý þa ca ðýz. Çün kü i nan cý mýz ge re ði, iþ çi hak la rý nýn za ma nýn da ö den me si ka tý ta li ma tý mýz - dýr. Pa ra prob le mi ol ma yan bu i þin ça lý - þan la rý na vak tin de ve da ki ka sýn da hak e diþ le ri nin ö den me si ge re ki yor. Do la yý - sýy la bü yü tül me si ge re ken bir ko nu ol - du ðu ka na a tin de de ði lim. Bu ra da da za - ten iþ çi le ri miz le gö rü þüp ko nu þa ca ðýz.'' Ký lýç, son bir kaç ay i çe ri sin de te sis in þa - at la rýn da bü yük de ði þik lik le rin ol du ðu - nu be lir te rek, ''Ö zel lik le son 2-3 ay i çe - ri sin de bu in þa at la rý gör me ye ge len ler, ne de ði þik lik le rin ol du ðu na bu gün þa hit o la bi lir ler. As lýn da bu nun en i yi ör ne ði bir ön ce ki zi ya re tim de de stad yu ma be - ra ber gel di ði miz ba sýn men su bu ar ka - daþ lar dýr'' di ye ko nuþ tu. Fatih Doyuran Abdullah Avcý, Selçuk Ýnan'ý kazanmalý AMil li Ta ký mý, Hol lan da'ya 2-0 ye nil me si - ne rað men o yun o la rak u mut ver miþ ti. Es ton ya kar þý sýn da i se ga lip gel dik an cak ka li te o la rak Hol lan da ma çý nýn u za ðýn day dýk. Ma çýn ilk çey re ðin de de fans böl ge miz de ra ki be ol duk ça cö mert ik ram lar da bu lun duk. Ney se ki kar þý mýz da 5. tor ba ta ký mý var dý da ya ka la dýk la rý po zis yon la rý so nuç suz kal dý. Bu tür ha ta la rý da - ha güç lü ra kip ler kar þý sýn da yap tý ðý mýz da fa tu - ra sý a ðýr o la bi lir. Ö nü müz de ki Ro man ya ve Ma - ca ris tan maç la rý ön ce sin de Ab dul lah Av cý bu so run la rý çöz me ye ça lýþ ma lý dýr. Sa ha da ki o yun cu la rý mý zýn ka zan ma ar zu la rý yük sek ti a ma ma çý ge ti ren ký rýl ma a ný Bu rak'ýn in di ri lip, ra kip o yun cu nun kýr mý zýy la o yun dan a týl ma sýy la baþ la dý. Bu nok ta dan son ra maç ta in si ya tif ta ma men Mil li Ta ký mý mý zýn e li ne geç - ti. Bir ki þi ek sik ta ký ma kar þý er ya da geç gol ler bu la cak týk ve öy le de ol du. An cak A M-il li Ta ký mý bu ma çý baz a la rak form da ol du ðu nu söy le mek müm kün ol ma sa ge rek. Em re ve Ar da'nýn üst dü zey o yu nu, U - mut-bu rak i ki li si nin yýp ra tý cý lý ðý, Ser can-to pal ça lýþ kan lý ðý, Gök han Gö nül'ün maç bo yun ca Ha - san A li'nin i se za man za man ver di ði hü cum des - tek Es ton ya'nýn di ren me si ne fýr sat ta ný ma dý. A - ma bun la ra bü tün maç lar da ih ti ya cý mýz o la cak. Ab dul lah ho ca nýn de ði þi me say gý is te ði ni des - tek li yo rum. La kin bu de ði þi min bir par ça sý ol - ma sý ge re ken Sel çuk Ý nan'dan bu ka dar az ya rar - lan ma sý e leþ ti ri ye a çýk bir hu sus. Ma çýn bir bö lü - mün de se yir ci nin Sel çuk le hi ne a çýk te za hü ra tý gös te ri yor ki e li niz de Sel çuk gi bi bir o yun cu var - sa ku lü be de o turt ma lük sü ne sa hip o la maz sý nýz. Sel çuk Ý nan ö zel lik le son i ki se zon da gös ter di ði per for mans la bu nu hiç ha ket mi yor. Ab dul lah Av cý geç miþ te ya þa ný lan ho ca-o - yun cu zýt laþ ma sýn da ders ler al ma lý ve böy le yo - rum la na bi le cek dav ra nýþ lar dan u zak dur ma lý - dýr. Za ten du man çýk ma yan yer den bi le yan gýn çý ka ra bi len bir med ya mýz var. Bu i þin so nu cun - da kim se ya rar lý çý ka ma ya ca ðý gi bi be de li ni bir tur nu va da ha ka çý ra rak ö de ye bi li riz. Mirsad Türkcan 16 Eylül'de jübile maçýyla veda edecek. Mirsad Türkcan VEDA EDÝOR BAS KET BOL ka ri ye ri bo yun ca he def'le di ði bir çok ba þa rý ya im za a tan Fe ner bah çe Ül ker'in ün lü bas - ket bol cu su Mir sad Türk can, spon sor la rý a ra sýn da He def Fi lo'nun da yer al dý ðý Fe ner bah çe Ül ker- CSKA Mos ko va jü bi le ma çýy la po ta la ra ve da e di - yor. El de et ti ði ba þa rý lar la Türk bas ket bol ta ri hi ne a dý ný al týn harf ler le yaz dý ran Mir sad Türk can, jü - bi le ma çý na çýk ma ya ha zýr la ný yor. Türk can,16 Ey - lül 2012 Pa zar gü nü sa at 19:00'da Ýs tan bul A ta þe - hir'de ki Ül ker Sports A re na'da Fe ner bah çe Ül ker- CSKA Mos ko va jü bi le ma çýn da son kez for ma gi - ye cek. Türk can, ma çýn ge li ri ni ço ðun lu ðu Boþ nak - lar dan o lu þan No vi Pa zar þeh rin de ki zi hin sel ve be den sel en gel li ço cuk la ra yö ne lik hiz met ve re cek has ta ne nin ta mam lan ma sý i çin ba ðýþ la ya cak. Ýþçilere maaþ müjdesi GENÇLÝK ve Spor Ba kani Suat Ký lýç, Mersin'deki tesislerin in ce le me le rinin ar dýn dan il gi li þir ket ler den a la cak la rý ný tah sil e de me - dik le ri ni id di a e den iþ çi ler le gö rüþ tü. Ký lýç, bu ra da iþ çi le - re hi ta ben yap tý ðý ko nuþ - ma da þun la rý söy le di: ''Ben ya þa dý ðý nýz sý kýn tý la rý dün ge ce duy dum. Dos ya ný zý ö - nü me a lýp, in ce le me ye baþ - la dým. Çö zü mü i çin ge re - ke ni ya pa ca ðým dan en u fak bir en di þe niz ol ma sýn. Bu - gü ne ka dar bi rik miþ o lan a - la cak la rý nýz, ya ni 1 Ey lül ta - ri hi ne ka dar bü tün a la cak - lar, ö nü müz de ki haf ta i çe - ri sin de ta ma mý siz le re ö - den miþ o la cak. Mer sin Va - li miz de ya ným da. O, ko nu - nun ta kip çi si o la cak. Ben de ge rek li bil gi yi ken di sin - den a la ca ðým. Bun dan hiç - bir te red dü tü nüz ol ma sýn. En u fak bir te red düt is te - mi yo rum. Da ha ön ce de bu þan ti ye yi zi ya ret et tim, siz ler le gö rüþ tüm. Bu gün de gel dim, siz ler le gö rüþ - tüm. Al lah ka za be la ver - me sin, siz le rin ya nýn da yým. Ö de me le ri ni zin en ký sa sü - re de ger çek le þe ce ði ni siz le - re be yan e di yo rum"

15 14 ELÜL 2012 CUMA AÝLE - SAÐLIK 15 TE KER LEK LÝ ÇAN TA KUL LA NI LA BÝ LÝR ÇO CUK LAR DA ya þa nan bu du ru mu fark e dil me si nin ö ne mi ne de ði nen El ma cý oð lu, E ðer ço cu ðu nuz a yak ta dik dur du ðun da bir o mu zu a þa ðý da, bir o mu zu da yu ka rý da a si met rik bir du rum da i se skol yoz söz ko nu su de mek tir. A cil o la rak pro fes yo nel yar dým a lýn ma sý ge re - kir. Pek çok a i le ta ra fýn dan tek o mu za a sý la rak kul la ný lan o kul çan ta la rý na al ter na tif o la rak dü þü nü len sýrt çan ta la rý da sa ný la nýn ak si ne ço cu ðun or to pe dik ge li þi mi a çý sýn dan tam bir çö züm de ðil. An cak a ðýr lý ðýn faz la ol ma ma sý ve de i çi ne ko nu lan mal ze me le rin a ðýr lýk mer - ke zi nin e þit da ðý týl ma sý þartýy la sýrt çan ta la rý nýn o lum suz et ki le ri mi ni mu ma in di ri le bi lir. O - mur ga ge li þi mi nin sað lýk lý ol ma sý i çin, han tal çan ta lar ye ri ne te ker lek li çan ta la rýn kul la ný mý gi bi çö züm ler ge liþ ti ril me li. O kul lar da öð ren ci le re ö zel do lap tah sis e di le rek her gün çan ta ta þý ma zo run lu lu ðu nun or ta dan kal dý rýl ma sý gi bi ça re ler de ü re ti le bi lir di ye ko nuþ tu. Uzmanlar, yeni eðitim ve öðretim yýlýnda ailelerin çocuklarý için alacaðý çanta seçiminin önemine vurgu yaparak, oluþmasý muhtemel saðlýk problemlerine dikkati çekiyor. FO TOÐ RAF: AA Kök hüc re te da vi siy le i þit me en ge li or ta dan kalk tý ÝN GÝ LÝZ bi lim a dam la rý, hay van lar ü ze rin de yap týk la rý de ney ler de kök hüc re kul la na rak ilk kez i þit me en ge li ni or ta dan kal dýr dýk la rý ný a çýk la dý. Na tu re der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma ya gö re, ke mir gen ler ü ze rin de ya pý lan de ney ler de hay van la rýn bey ni ne ses le ri i le ten i þit me si nir le ri kök hüc re ler le o na rý la rak i þit me kay bý or ta dan kal dý rýl dý. Dýþ dün ya dan ge len tit re þim le rin iç ku lak ta ki mi nik tüy le ri ha re ket et tir me siy le ses dal ga la rý nýn bey nin an la ya bi le ce ði e lek trik sin yal le ri ne dö nüþ tü ðü nü be lir ten bi lim a dam la rý, i þit me kay bý o lan her 10 ki þi den bi rin de bu sin yal le ri a lan si nir hüc re le ri nin ha sar lý ol du ðu na dik ka ti çek ti. Shef fi eld Ü ni ver si te si nden bi lim a dam la rý, spi ral gang li on nö ron la rý a dý ve ri len bu hüc re le rin ha sar lý o lan la rý nýn ye ri ne ye ni le ri nin kon ma sý a ma cýy la ke mir gen ler ü ze rin de bir di zi de ney yap tý. Si nir den de ri ye, kas tan böb re ðe her tür hüc re ye dö nü þe bi len in san em bri yo nun dan a lý nan kök hüc re le ri kul la nan bi lim a dam la rý, spi ral gang li on nö ron la rý na ben zer hüc re le re dö nüþ me si i çin kök hüc re le re kim ya sal bir mad de ek len di ði ni be lirt ti. Da ha son ra bu kök hüc re le ri 18 sa ðýr ke mir ge nin iç ku lak la rý na en jek te e den a raþ týr ma cý lar, da ha son ra be yin dal ga la rý ný öl çe rek i þit me kay bý nýn ne ka dar dü zel di ði ni kon trol et ti. 10 haf ta i çin de ke mir gen le rin i þit me ye ti le ri nin or ta la ma yüz de 45 o ra nýn da dü zel di ði ni göz lem le yen bi lim a dam la rý, bu o ra nýn ba zý ke mir gen ler de yüz de 90 a u laþ tý ðý ný be lir le di. An ka ra / a a anlýþ çanta seçimi omurga eðriliði sebebi! ORTOPEDÝ VE TRAVMATOLOJÝ DOKTORU OP. DR. Ý. HÝLMÝ ELMACIOÐLU, SAÐLIKLI OMURGA ÝÇÝN DOÐRU OKUL ÇANTASI SEÇÝN UARISINDA BULUNDU. SAM SUN Bü yük A na do lu Çift lik Has ta ne si Or to pe di ve Trav ma to lo ji Dok to ru Op. Dr. Ý. Hil mi El ma cý oð lu, Sað lýk lý o mur ga i çin doð ru o kul çan ta sý se çin u ya rý sýn da bu lun du. e ni e ði tim ve öð re tim yý lýn da a i le le rin ço cuk la rý i çin a la ca ðý çan ta se çi mi nin ö ne mi ne de ði nen Hil mi El ma cý oð lu, Sað lýk lý o mur ga i çin doð ru o kul çan ta sý se çin. Al be ni si o lan çan ta la ra kan ma yýn. Ço cu ðu nuz i çin i ler de ö nü ne ge çi le me yen sað lýk prob lem le - Op. Dr. Ý. Hil mi El ma cý oð lu El ma cý oð lu, Ö zel lik le ço cuk lar da ya þa nan skol yoz so ru nu ge nel lik le sað ya da sol o mu za a sý la rak kul la ný lan çan ta lar, as týk la rý yö ne bað lý o la rak sa ða ve ya so la doð ru, skol yoz a dý ve ri len o mur ga eð ri li ði nin o luþ ma sý na se bep o lu yor. Ge nel lik le S ya da C harf le ri þek lin de gö rü len bu eð ri lik, ço cu ðun ge ne tik yat kýn lý ðý nýn ol ma sý du ru mun da da ha da hýz lý ge li þe bi li yor. An ne ve ba ba la rýn bu eð ri li ði za ma nýn da fark e dip he ki me baþ ri o luþ tu ra bi lir de di. O kul ça ðý ço cuk la rýn da gö rü le bi len o mur ga so run la rý hak kýn da bil gi ve ren vur ma sý ha lin de er ken teþ his ve te da vi müm kün ol mak ta dýr þek lin de ko nuþ tu. Samsun / ci han RAHAT DUAMAAN ÇOCUÐUN OKUL BAÞARISI DÜÞER 66 A LIK ço cuk lar da ö zel lik le a ler ji si o lan la rýn has ta lan ma ya yat kýn ol du ðu nu, a ler jik ço cuk la rýn bir ço ðu nun sýk so lu num yo lu prob lem le ri ya þa dý ðý ný ha týr la tan A ler ji Uz ma ný Prof. Dr. on ca Ta bak, Ö zel lik le vi rüs le rin sebep ol du ðu so ðuk al gýn lý ðý nýn, o ku la ye ni baþ la yan ço cuk lar da çok sýk rast lan ma sý nýn a i le le ri te dir gin et ti ði ni söy le di. Ta bak, Ra hat du ya ma yan, sað lýk lý ne fes a la - ma yan bur nu tý ka lý o lan ço cu ðun o kul ba þa rý sý dü þer de di. Ken - din den bü yük ço cuk lar la bir a ra da o ku mak zo run da ka lan ço cuk - la rýn stre se gi re ce ði ve bu nun cid dî so run la ra se bep o la ca ðý ný i fa - de e den Ta bak söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Stres mi de a sit sal gý sý - ný art tý ran bir du rum o luþ tu ru yor, a ler jik as tý mý o lan ço cuk lar da mi de ref lü sü stre se bað lý ar tar bu da as tý mý a lev len di rir. As tým ref lü yü, ref lü i se as tý mý kö tü leþ ti rir ve bu ký sýr dön gü psi ko lo jik so run or ta dan kal dý rýl ma dan geç mez. Ýs tan bul / e ni As ya Katýlýmýn ücretsiz olduðu sanal okuldaki derslere ücretsiz katýlabilmek için adresli internet sitesine kayýt olmak gerekiyor. Sa nal bes len me o ku lu, o be zi te ye sa vaþ aç tý SAÐ LIK Ba kan lý ðý nýn O be zi te i le Mü ca de le Prog ra mý kap sa mýn da Uz man Di ye tis yen Gök men Gök ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri len sa nal bes len me o ku lu, di ye tis yen, dok tor ve fi zik sel ak ti vi te uz man la rý ve psi ko log la rý in ter net ü ze rin den va tan daþ lar la bu luþ tu ra cak. Sa nal ders zi li nin 25 Ey lül de ça la ca ðý bes len me o ku lun da ki o be zi te, sað lýk lý bes len me, be sin se çi mi, spor ve has ta lýk lar la il gi li ders le ri ay ný an da 60 bin ki þi iz le ye bi le cek. Ka tý lý mýn üc ret siz ol du ðu sa nal o kul da ki ders le re üc ret siz ka tý la bil mek i çin len me o ku lu.org ad res li in ter net si te si ne ka yýt ol mak ge re ki yor. Ka tý lým cý la rýn me sai sü re cin de ders le ri ka çýr ma ma la rý i çin bes len me o ku lun da ki e ði tim prog ram la rý sa at le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri li yor. An ka ra / ci han Ço cuk, öm rü ü za tý yor ÇO CUK sa hi bi ol mak sað lý ða kat ký ya pý yor ve öm rü u za tý yor. E be veyn le rin dav ra nýþ la rý nýn ço cuk lar ü ze rin de ki et ki si ne da ir ya pý lan sa yý sýz a raþ týr ma nýn ya ný sý ra ço cuk la rýn an ne ba ba la rý ü ze rin de o luþ tur du ðu et ki ye da ir ya pý lan son a raþ týr ma lar, ço cuk sa hi bi ol ma nýn sað lýk ü ze rin de ö nem li o lum lu yan sý ma la rý ol du ðu nu gös te ri yor. So nuç la rý Psycho so ma tic Me di ci ne der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da, Car ne gi e Mel lon ü ni ver si te si bi lim a dam la rý Rod les ci a Sne ed baþ kan lý ðýn da, ço cuk sa hi bi ol mak i le so ðuk al gýn lý ðý a ra sýn da ki bað lan tý yý in ce le di. ak la þýk 800 de ne ðe, bu run dam la sý yar dý mýy la so ðuk al gýn lý ðý vi rü sü ve ril di. Hem ço cuk lu hem ço cuk suz de nek ler en fek te o lur ken, ço cuk suz lar da en fek si yo nun ar dýn dan nez le be lir ti le ri gö rü len le rin sa yý sý, bir ya da i ki ço cuk lu la rýn ki nin i ki ka tý na u laþ tý. Üç ya da dört ço cu ðu o lan la rýn nez le ol ma sý ih ti ma li i se çok da ha dü þük çýk tý. Ço cuk la rý çok tan ev den ay rýl mýþ an ne ve ba ba lar da da ay ný so nuç gö rül dü. An ka ra / a a

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Nur kahramanlarýnýn kabirlerinde duâlar edildi. Cennet 14 ELÜL 2012 CUMA Bahçesi'nin ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Hatýralarý tazeleyen Barla ziyareti ÝSTANBUL UN ÇEÞÝTLÝ ÝLÇELERÝNDEN BÝR ARAA GELEN 27 KÝÞÝLÝK GRUP, KISA DA OLSA DOLU DOLU BÝR BARLA ZÝARETÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝ. Risale-i Nurlarýn yazýldýðý mekânlardan biri: Sav Köyü. Grup, Üstadýn Barla'daki evinde Risale dersi yaptý. Üstad ýn Isparta Merkez deki evi. HASAN MURAT AK ÝSTANBUL ÝS TAN BUL UN E sen ler, Fa tih, Be yoð lu ve Þi ri nev ler il çe le rin den ka tý lým cý la rýn ol du ðu bir grup, Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha tý ra la rý nýn ol du ðu Nur men zil le ri ni zi ya ret et mek i çin Bar la ya ha re ket et ti. Ýl çe ye sa bah sa at le rin de va ra rak e ni As ya Sos yal Te sis le ri ne yer le þen 27 ki þi lik grup, ar dýn dan Be di üz za man ýn u zun yýl lar kal dý ðý ve Ri sa le-i Nur la rý il ham-ý Ý lâ hî i le ka le me al dý ðý e vi ne mi sa fir ol du. Bu ra da ya pý lan Ri sa le der sin den son ra, Cen net bah si nin ke râ met li bir þe kil de bir bu çuk sa at te yaz dý rýl dý ðý ye re gi dil di. Tür ki ye nin her ta ra fýn dan ge len Nur Ta le be le ri nin dol dur du ðu bah çe ol duk ça ka la ba lýk tý. An la þý lan o ki, de fa lar ca ze hir le til di ði, on ca bas ký ve zul me ma ruz bý ra kýl dý ðý hal de Üs tad ve o nun sa dýk ta le be le ri nin ek ti ði to hum lar neþv-ü ne ma bul muþ tu ar týk. O ra da ki ler þöy le du â e di yor du: Mer ha met li le rin en mer ha met li si o lan Rab bi miz. Biz le ri bu çöl ler de mah vet tir me. Ri sa le-i Nur la i ma ný mý zý kuv vet len dir. A ziz Üs ta dý mýz ve o nun sa dýk ta le be le riy le biz le ri Ra su lul lah ýn (asm) san ca ðý al týn da haþ rey le, þe fa at le ri ne na il ey le. A min. Bediüzzaman Said Nursî, Çam Daðý'nda günlerce kalarak tefekkürlere dalýyor, Allah'ý tesbih ve tazim ediyordu. eni Asya Vakfý Barla Sosyal Tesisleri. Said Nursi Mescidi MÜ BA REK ME KÂN LAR DA KUR ÂN VE RÝ SÂ LE O KUN DU BAR LA I zi ya re te ge len Ýs tan bul lu grup, ar dýn dan Be di üz za man ýn tamir ettirdiði ve bir ara orada namaz kýldýrmasýnýn da yasaklandýðý Muþ Mescidi ne git ti. Bu ra da ký lý nan her na - ma zýn ar dýn dan Üs ta dýn yap tý ðý gi bi tes bi hat lara ve na maz ders le ri ne de - vam e di li yor. Ge zi çer çe ve sin de Ri sa lei Nur un mü ba rek kah ra man la rý nýn med fun bu lun du ðu kab ris tan da zi ya - ret e dil di. Grup ta ki ler, hiç gör me dik le ri an cak Ri sa le ler de i sim le ri zik re di len a - ða bey le rin me zar la rý ba þýn da Kur ân-ý Ke rim o ku du. Gru bun bir son ra ki du ra - ðý i se, Üs ta dýn gün ler ce kal dý ðý, te fek - kür le re dal dý ðý, a ðaç la rýn ü ze rin de ne - ba tat ve hay va nat la bir lik te Al la h ý tes - bih ve tazim et ti ði yer o lan Çam Da ðý i - di. Bu ra da da Ri sa le-i Nur o ku yan grup, ta biî o la rak te fek kü re dal dý ve du â lar et ti. Er te si gün Bar la dan ay rý lýk vak tiy di. Üs ta dýn e vi nin ya nýn da ki ca - mi de ký lý nan sa bah na ma zý nýn ar dýn - dan, gö nül ler bu ruk ol sa da tek rar gel - me ni ye ti ve du â la rýy la Bar la ya ve da e - dil di. Grup, ar dýn dan git ti ði Sav Kö yün - de Ri sa le-i Nur la rýn ya zýl dý ðý me kân la rý zi ya ret et ti. Bu ra da med fun bu lu nan ta le be le rin ka bir le ri ni zi ya ret et ti. Nurlu hatýralarýn yaþandýðý ve þevke medâr olan bu ký sa Bar la zi ya re ti, du â - lar ve gü zel ha tý ra lar la son bul du.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı