Vücudumuzda. fen ve teknolojiv. Konular. Ünite. Sistemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vücudumuzda. fen ve teknolojiv. Konular. Ünite. Sistemler"

Transkript

1 1. Ünite fen ve teknolojiv Vücudumuzda Sistemler Konular 1. Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sağlığımız 2. Boşaltım Sistemimiz Vücudumuzdan Atıkları Uzaklaştırır 3. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz 4. Duyu Organlarımız 5. Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı 16 16

2 Sabah erkenden uyandım. Elimi, yüzümü yıkadım ve dişlerimi fırçaladım. Mutfağa girdiğimde bizimkiler kahvaltı için beni bekliyorlardı. Mutfak mis gibi kızarmış ekmek kokuyordu. Sütümü içmek için bardağı elime aldığımda bardağın çok sıcak olduğunu fark ettim ve elimi hızla geri çektim. Kahvaltımı tamamlayarak tuvalete gittim. Okula gitmek için hazırlandım ve evden çıktım. Bugün de her gün oynadığım sessizlik oyununa başladım. Annemin, babamın, kuşların, arabaların sesini duymadım. Kapıda beni bekleyen arkadaşıma işaret dilimizi kullanarak Günaydın dedim. Evet, ben bir işitme engelliyim. Sa l k sorunumla yaşamayı öğrendim. şitme engelliler okulunda eğitimime devam ediyorum. Ben de eğitimimi tamamlayarak herkes gibi bir meslek sahibi olmak istiyorum. Yukarıda Özlem adlı bir arkadaşımızın güne başlarken yaşadıkları anlatılmaktadır. Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayalım. Cevaplarımızı arkadaşlarımızla tartışalım. Özlem, evden çıkıncaya kadar gerçekleştirdiği olaylarda hangi organ veya sistemlerini kullanmıştır? Özlem in sa l k sorunu onun hayata bakış açısını nasıl etkilemiştir? Bunu metindeki hangi ifadelerden anlayabiliriz? Toplumumuzda çe itli sa l k sorunlar ya ayan birçok insan vard r. Bu ki ilerin ya ad klar sa l k sorunlar ndan hangilerini biliyorsunuz? Örnekler verelim. Sa l k sorunlar yla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireylere nas l 1 davranmam z gerekir? Bu ünitede sindirim, bo alt m, denetleyici ve düzenleyici sistemlerimiz ile duyu 12. s organlar m z n vücudumuzdaki görevlerini nas l gerçekle tirdiklerini ö renece iz. Ayr ca vücudumuzdaki sistemlerin sa l n korumak için yapmam z gerekenleri ve 2 sa l k sorunlar m z n giderilmesi için kullan lan teknolojik geli melerin neler oldu unu 13. s da yine bu ünitede ara t r p ö renece iz. 17

3 Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sa l m z s Anahtar Kavramlar kimyasal sindirim mekanik sindirim enzim emilim P nar i tahla sandviçinden kocaman bir parça s rd. Öyle anla l yor ki P nar n en sevdi i yiyecek sandviç. Peki sizin en sevdi iniz yiyecek hangisi? Acaba niçin yemek yeriz? Sadece ac kt m z için mi? Bir yiyecek yenildikten sonra vücudumuzda ne gibi değişikliklere uğrar? Peki, vücudumuz yiyecekleri kullanabilecek hâle nas l getirir? Sindirim sistemimizi oluşturan organlar n neler oldu unu biliyor musunuz? Sindirim sistemi ile ilgili bildiğimiz sa l k sorunlar na örnekler verelim. Sindirim sistemimizin sağlığını korumam z için neler yapmam z gerekti ini söyleyebilir misiniz? te bu konuda sindirim sistemimizi oluşturan yapı ve organların n görevlerini ve sindirim sistemimizin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek etkenlerin neler olduğunu öğreneceğiz. Bunlar Biliyor muydunuz? Haftada iki kez hamburger yemenin bir yılda yaklaşık sekiz kilo almaya sebep olduğunu biliyor muydunuz? 18

4 Yedi imiz bir bisküvi ancak on iki saat içerisinde tam olarak sindirilir. Is rd m z bir parça bisküvi vücudumuzda nas l bir de i imden geçer? Gelin bu de i imlerin neler oldu unu a a daki etkinli i yaparak bulmaya çal al m. 1. Etkinlik Gözlemleyelim, nceleyelim Yediğimiz Besinlere Ne Olur? s Bunlar Yapal m Üçer ya da beşer kişilik gruplar oluşturalım. Etkinliğimizi, sıramızın kirlenmesini önlemek için plastik leğenin içinde yapalım. Aşağıda verilen her bir basamaktaki işlemleri gerçekleştirelim. Bu işlemleri gerçekleştirirken yaptığımız gözlemlere dayalı aç klamalar m z Çalışma Kitabı mızdaki 4. etkinlikteki çizelgelere kaydedelim. 1. Ellerimizin kirlenmesini önlemek için plastik eldiven giyelim. 2. Bisküvileri, plastik torbaya koyalım ve ellerimizle ezelim. 3. Aynı plastik torbaya su ekleyelim. 4. Torbanın içindeki havayı boşaltarak torbanın ağzını kapatalım. Torbayı, ellerimizle be dakika boyunca ovuşturalım. 5. Leğenin üzerinde, torbanın alt ucunu keselim. Kesilen kısmın ağzına ince çorabı yerleştirelim. Plastik torbayı sıkarak içindekileri çoraba aktaralım. 6. nce çorabı alt kısmından keselim. Kalın çorabı, ince çorabın kesilen kısmı ile birleştirelim. nce çorabın ve kalın çorabın etrafını kâğıt havlu ile saralım. nce çorabı sıkarak içindekileri kalın çoraba aktaralım. 7. Kalın çorabı da sıkalım ve içindekileri leğene boşaltalım. Sonuca Varal m Araç-Gereçler Araç ve Gereç üç-dört adet bisküvi bir bardak su plastik torba makas kâğıt havlu ince çorap kalın çorap plastik leğen plastik eldiven Çalışma Kitabı mızdaki 4. etkinlikte yer alan çizelgeden yararlanarak yediğimiz besinlerin vücudumuzda nas l bir de i im geçirdi ini açıklayalım. Bu etkinlikteki gözlemlerimize dayanarak yediğimiz besinlerin bu şekilde değişime uğramasının sebebini açıklayalım. Vücudumuz besin maddelerini yediğimiz şekilde kullanabilir mi? Besinlerin vücudumuza yararlı hâle gelebilmesi için değişime uğraması gerekir. Yapt m z etkinlikten yararlanarak yedi imiz besinleri vücudumuzda nas l bir de i im geçirdi ini söyleyebilir misiniz? Besin maddelerinin içeriklerine göre karbonhidrat, ya, protein, vitamin, su ve mineraller olarak grupland r ld n biliyoruz. Besin içerikleri büyük moleküllerdir. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabilece i kadar küçük moleküllere parçalanmas gerekir. Yedi imiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim i lemi sonucunda gelir. Sindirim büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Öyleyse vücudumuzda sindirim nas l gerçekle ir? Besinlerin hücrelerimiz tarafından kullanılabilecek kadar küçük parçalar bölerek kana geçişini sağlamak sindirim sisteminin görevidir. Sindirim çi nemeyle ba lar. Besinlerin çi neme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayr lmas mekanik sindirimdir. Besinlerin enzim ad verilen baz salg lar yard m yla parçalanmas na ise kimyasal sindirim denir. Peki, besinlerin sindirim sistemimizin hangi bölümlerinde mekanik, hangi bölümlerinde kimyasal sindirime u rad n söyleyebiliriz? 19

5 Sindirim Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar A a daki ekli inceleyerek sindirim sistemimizi oluşturan yapı ve organların neler olduğunu ve bunlar n görevlerini belirleyelim s Ağız: Besinlerin mekanik sindirimi çiğneme ile gerçekleşir. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ise tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde başlar. Yutak: Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. Yemek Borusu: Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir. Mide: Besinlerin mekanik sindirimi, midenin kasılıp gevşeme hareketi ile devam eder. Kimyasal sindirim ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekleştirilir. Böylece, besinler parçalanarak küçük moleküller hâline getirilmiş olur. Proteinlerin sindirimi midede başlar. Anüs: Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümü anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır. nce Bağırsak: Yağların kimyasal sindirimi burada başlar. nce bağırsağa gelen pankreas öz suyu ile yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır. Besinler ince bağırsakta en küçük moleküllerine kadar parçalanır. Bu moleküllerin ince bağırsaktan kan damarlarına geçmesi olayına emilim adı verilir. nce bağırsak, sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür. Kalın Bağırsak: Besinler içerisinde kalan su, kalın bağırsak tarafından emilir. Atık maddeler ise sindirim sisteminin son bölümü olan anüse gönderilir s Peki, besinlerin sindirimde görevli hangi organlarda mekanik, hangi organlarda kimyasal sindirime u rad n söyleyebilir misiniz? Sindirime Yardımcı Organlar Karaci er ve pankreas sindirime yard mc organlard r. Bu organlar ürettikleri safra salgısı ve pankreas öz suyunu besin içeriklerinin sindirimini tamamlamak üzere birer kanalla ince bağırsağa aktar r. Karaciğer: Safra adı verilen bir salgı üretir. Safra salgısı bir kanal yoluyla, yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirmek üzere ince bağırsağa gönderilir. Pankreas: Pankreas öz suyunu salgılar. Pankreas öz suyu proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler içerir. 20

6 Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sa l m z Vücudumuzda Sistemler s Sindirimde Enzimlerin Besin çeriklerine Etkisi A a daki emalar inceleyerek enzimlerin kimyasal sindirimdeki i levini aç klayabilir misiniz? tükürük bezi a z mide Enzimler, büyük moleküllü besin içeriklerini küçük moleküllere dönü türür. Yandaki emada sindirim sistemimizde besin içeriklerinin kimyasal sindirim s ras nda geçirdikleri de i im görülmektedir. emay inceleyerek a a daki sorular cevaplayal m. 1. Besin içeriklerinin her biri sindirim s ras nda nas l bir de i ime u rar? 2. Besin içerikleri hangi organlardan kana geçer? karaci er ince ba rsak kal n ba rsak pankreas Sindirime U rayan Besin çeriklerinin Ba rsaklardan Kana Geçi i A a daki emada sindirime u rayan besinlerin ba rsaklardan kana, kandan da vücut hücrelerine geçi i görülmektedir. Besin içeriklerinin hangilerinin ince ba rsak hangilerinin kal n ba rsaktan kana geçti ini söyleyebilir misiniz? s Peki, hücrelerimize kadar ta nan bu besin içeriklerinin vücudumuzda hangi olaylar için kullan ld n biliyor musunuz? Vücudumuz milyonlarca hücreden olu mu tur ve her bir hücrenin besine ihtiyac vard r. Sindirilen besin içerikleri hücrelerimiz tarafından vücudumuza gerekli olan enerjiyi üretmek için, yapım-onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır. 21

7 Sindirim Sistemimizin Sağlığını Korumak Sindirim sistemimizin sa l n korumak büyümemiz ve geli memiz için çok önemlidir. Peki, sindirim sistemimizin sa l n korumak için neler yapmam z gerekir? Ara t ral m, Haz rlanal m Dedektif Gastro nun stresli bir hayatı vardır. Kahvaltıda simit yemeyi tercih eden dedektifimiz, öğlenleri açlığını bastırmak için ayaküstü bir şeyler atıştırır. Akşamları ise sindirimi zor olan ağır ve yağlı yiyecekleri tercih ettiği için televizyonun karşısında uyuyakalır. ş arkadaşları, onu spor yapmaya çağırdıklarında, hemen bir mazeret uydurur. Elinden hiç düşürmediği bir fincan kahvesini de unutmamak gerekir. Dedektif Gastro son zamanlarda artan mide ağrıları ve hazımsızlık sebebiyle hastaneye gitmeye karar verir. Bu sorununu çözmek için sorgulayıcı ve ara t r c özelliğini kullanarak aşağıdaki sorulara cevap aramaya başlar. - Rahatsızlığım ne olabilir? - Rahatsızlığım için hastanenin hangi bölümüne gitmeliyim? - Rahatsızlanmama beslenme alışkanlıklarımdaki ve yaşam tarzımdaki hangi özellikler yol açmış olabilir? - Bu şekilde yaşamaya devam edersem ileride ne tür rahatsızlıklarla karşılaşabilirim? - Sağlığımı korumak için hayatımda neleri değiştirmeliyim? Dedektif Gastro ya, bu soruların cevaplarını bulabilmesi için yardım edelim. Dedektifimizin sizin için aşağıya bıraktığı ipucunda, sindirim sistemi hastalıklarının isimleri saklıdır. pucu içinde gizlenmiş hastalık isimlerini bulalım. Gruplar oluşturarak bu hastalıklardan iki tanesini seçelim. Seçtiğimiz hastalığın özellikleri hakkında araştırma yapalım. Araştırma sonuçlarımızı arkadaşlarımıza sunalım. Şifre: AECGASTR TCDGAZŞ ŞK NL Ğ FVLHIÇKIRIKKDR SHALÜYKABIZLIKGÜZD KARINAĞRISIZGRKUSMALFBKM DEYANMASIMSTÖFREFLÜKBRASAFRAK ESES Ş KÂYETLER NHLSNR 22 Doğru Beslenmeyi Öğrenmek: Dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekti ini uzmanlardan ve büyüklerimizden s kça duyar z. Dengeli ve yeterli beslenmek niçin bu kadar önemlidir? Vücudumuzun günlük enerji gereksinimini kar lamak, büyümemiz ve geli memizin sa l kl olabilmesi için dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Yemek yemek temel ihtiyaçlarımızdandır. Ancak vücudumuz besinlerin ihtiyacımızdan fazla olan kısmını harcayamaz ve bunları yağa dönüştürerek depolar. Depolanan yağlar ise zamanla şişmanlığa sebep olur. Dengeli ve yeterli beslenme besin içerikleri olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve suyun, ihtiyacımızı karşılayacak oranda ve birlikte alınmasıdır. Stres ile dengesiz ve yetersiz beslenme sindirim sistemi sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Lifli besinleri tüketmek ve dengeli ve yeterli beslenmek ise sindirim sisteminin sağlığını olumlu etkiler. Sindirim sistemimizin sağlığını korumak için: Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yiyip içmemeliyiz. Lokmaları iyice çiğnemeli ve yavaş yemeliyiz. Sofradan tam olarak doymadan kalkmalıyız. Yemek sırasında ve yemekten sonra fazla su içmemeliyiz. Yemekten sonra bir saat kadar istirahat etmeliyiz. Yemeğe çiğ salata veya taze meyve ile başlamalıyız. Kafeinli ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız.

8 Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sa l m z Vücudumuzda Sistemler s Alkolden ve Sigaradan Uzak Durmak: Alkol, midenin iç yüzeyini örten tabakayı tahriş ederek gastrite ve kusmaya yol açabilir. Midenin üst bölümüyle yemek borusunun alt bölümünde küçük yırtıklara sebep olabilir. Alkolün uzun süre kullanılması özellikle B vitaminlerinin ve diğer besinlerin emilimini engelleyebilir. Ayrıca yüksek miktarda tüketilen alkol, karaciğer için önemli bir tehdit oluşturur. Sigara içme alışkanlığı da benzer sorunlara yol açar. Sindirim sistemimiz yediğimiz besinlerin sindirilmesini ve bu besinlerin ince bağırsak tarafından emilerek kanımıza geçmesini sağlar. Sindirim sonucu oluşan küçük moleküller dolaşım sistemimiz aracılığıyla hücrelerimize kadar taşınır. Vücudumuz besin içeriklerini enerji üretmek, yapım ve onarımını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini düzenlemek için kullanır. Vücudumuz bu önemli görevlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu besin içeriklerini besin gruplarından sağlar. Aşağıdaki metni okuyarak besin gruplarının yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesinin vücudumuz ve sindirim sistemimizin sağlığı için önemini kavrayalım. DENGEL VE YETERL BESLENMEN N ÖNEM Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi, vatandaşlarımızın beslenme konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ye Özgü Beslenme Rehberi ni hazırlamıştır. Rehberde, her gün alınması gereken temel besinler, yandaki dört yapraklı yonca şekli üzerinde gösterilmiştir. Yoncanın her bir yaprağı bir besin grubunu göstermektedir. Her bir besin grubu ve bunların vücudumuz için önemi aşağıda belirtilmiştir. SÜT GRUBU Süt yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinlerdir. Bu besinler kalsiyum minerali ve yağ içerir. Yetişkinlerin günde iki, çocukların ve gençlerin ise üç-dört porsiyon süt ve süt ürünü tüketmeleri gerekir. (Bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt ile iki kibrit kutusu büyüklüğündeki peynir bir porsiyondur.) Vücudumuz çin Önemi Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, kemiklerimizin ve dişlerimizin sağlıklı gelişmesini sağlar. Hücrelerimizin çalışmasında önemli rol oynar. Yoğurt yemek ve tuzlu ayran içmek, ishal tedavisinde hayati önem taşır. ET, YUMURTA VE KURUBAKLAG L GRUBU Et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek, ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlu besinler bu grupta yer alır. Bu besinler protein, mineral, vitamin, yağ ve karbonhidrat içerir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubundan günde iki porsiyon alınmalıdır. Bu besinlerin her gün tüketilmesi gereken miktarları şöyledir: - Et, tavuk, balık vb g (iki ızgara köfte kadar) - Kurubaklagiller 90 g (bir çay bardağının alabileceği kadar) - Yumurta haftada üç-dört adet 23

9 Vücudumuz çin Önemi Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar. Kan yapımında görevli önemli besin içeriklerini sağlar. Sinir ve sindirim sistemlerimiz ile derimizin sağlığında görev alan besin içerikleri en çok bu grupta bulunur. Hastalıklara karşı direncimizi artıran besin içeriklerini sağlar. Özellikle protein ihtiyacının arttığı bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, bu gruptaki besin içeriklerinin alınması önemlidir. SEBZE VE MEYVE GRUBU Bitkilerin yenebilen her türlü kısmı, sebze ve meyve grubu altında toplanır. Sebze ve meyvelerin içeriklerinin önemli bir kısmın su olu turmaktad r. Bunun yanında mineral ve vitamin bakımından zengindir. Sebze ve meyve günde en az beş porsiyon (Bir orta boy elma, muz, portakal veya iki fincan pişmiş sebze bir porsiyondur.) sebze ve meyve tüketmemiz gerekir. Vücudumuz çin Önemi Hücrelerimizin yenilenmesini ve dokularımızın onarımını sağlar. Büyümemize ve gelişmemize yardım eder. Deri ve göz sağlığımız için önemlidir. Diş ve diş eti sağlığımızı korur. Hastalıklara karşı direncimizi artırır. Kalp-damar hastalıklarının ve bazı kanser türlerinin oluşma ihtimalini azaltır. Bağırsaklarımızın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Vücuda zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. EKMEK VE TAHIL GRUBU Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi tahıllar ve bunlardan yapılan ürünler bu grup içinde yer alır. Bu besinler vitamin, mineral, protein, yağ ve karbonhidrat içerir. Tahıl ürünleri günde altı porsiyon tüketilebilir. (Bir dilim ekmek veya dört yemek kaşığı pilav bir porsiyondur.) Vücudumuz çin Önemi Vücudumuzun enerji kaynağıdır. Çavdar ve yulaf gibi lif içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi, bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlar s Yeterli ve dengeli beslenebilmek için dört farklı besin grubundaki bu yiyeceklerden her gün yeteri kadar tüketmeliyiz. Besin gruplarında yer alan herhangi bir besin içeriğinin yetersiz alınması durumunda, vücutta o besin içeriğinin görevi yerine getirilemez. Bunun sonucunda da vücudun çalışması aksar ve bazı hastalıklar ortaya çıkar. Sağlığımızı korumanın ve hastalıkları önlemenin temel şartı yeterli ve dengeli beslenmektir. T.C. Sağlık Bakanlığı (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) - Hacettepe Üniversitesi (Beslenme ve Diyetetik Bölümü) Türkiye ye Özgü Beslenme Rehberi 24

10 Sindirim Sistemimiz ve Sindirim Sistemi Sa l m z Vücudumuzda Sistemler Kendimizi De erlendirelim Aşağıdaki soruları defterimize sıras yla cevaplayalım. b c a ç d e g f h 1. Şekilde, ok ile gösterilen yapı ve organların isimleri nelerdir? Defterimize yazal m. 2. Şekildeki organlardan hangilerinde mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşir? Bu organlardaki sindirimin farklı şekilde gerçekleşmesinin sebebi nedir? 3. Sindirim sistemimizin çalışması niçin gereklidir? Sindirim sistemimiz çalışmasaydı ne olurdu? 4. Mide ve pankreas öz suyu ile tükürük içinde yer alan sindirim enzimlerinin karbonhidrat, yağ ve proteinler üzerindeki etkisi nas ld r? Açıklayarak bir şema çizelim. 5. Sindirime yardımcı organlar hangileridir? Bu organların sindirimdeki görevleri nelerdir? 6. Sindirime uğrayan besin içeriklerinin kana geçişi hangi organlarda ve nasıl gerçekleşir? 7. Sindirim sisteminin sağlığını etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler nelerdir? 25

11 Bo alt m Sistemimiz Vücudumuzdan At klar Uzakla t r r Anahtar Kavramlar nefron diyaliz s Diyaliz hastaları günde dört saat, haftada en az üç kere yani ayda yaklaşık 48 saat diyaliz cihazına bağlı olarak ya ad n biliyor muydunuz? Türkiye de her yıl yaklaşık kişi kronik böbrek yetmezliği hastalığına yakalanıyor. Ülkemizdeki böbrek yetmezliği hastalarının toplam sayısının ise olduğu bilinmektedir. Bu hastalar genellikle yaşları arasındadır. Böbrek yetmezliği olan hastaların vücutlarında, böbrekler vasıtasıyla süzülmesi gereken idrarın bir kısmı kana karışır. Böbrekleri çalışmayan ya da yetersiz çalışan bu hastalar için diyaliz veya böbrek nakli tedavisi uygulanır. Bu hastalar, yeterli sayıda organ nakli yapılamadığından böbreklerin görevini yerine getiren diyaliz cihazlarına bağlanır. Ancak diyaliz cihazına bağlanmak geçici bir çözümdür. Bu tedavi ile hastalar tam olarak iyileşememekte, sadece kanlarının süzülerek temizlenmesi sağlanmaktadır. Böbrek yetmezliği hastalığının tam olarak tedavi edilebilmesi için böbrek nakli yapılması gerekmektedir. Ancak böbrek nakli olabilmek umuduyla hayatlarını sürdürmeye çalışan bu hastalardan yılda yakla k 600 ü bu imkâna kavuşuyor. Aşağıdaki soruları, yukarıdaki metni dikkate alarak tartışalım: Çevremizde böbrek yetmezliği hastası var mı? Böbrek yetmezliği bu hastaların günlük hayatlarını nasıl etkiliyor? Diyaliz cihazı, böbrek yetmezliği tedavisinde hangi amaçla kullanılıyor olabilir? Böbreklerimizin vücudumuzdaki görevi ve önemi hakkında ne söyleyebiliriz? Böbrek nakli, böbrek yetmezliği hastalarının hayatları açısından nasıl bir öneme sahiptir? Böbrek yetmezliği hastaları için, teknolojik gelişmelere de bağlı olarak başka hangi tedavi yöntemleri geliştirilebilir? 26

12 Sindirim sistemimizin büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabilece i kadar küçük moleküllere parçalad n ö rendik. Bu besin içeriklerinin hücrelerimize kadar kanımızla taşındığını biliyoruz. Vücudumuz için gerekli besin içerikleri, enerji üretimi için, yapım-onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır. Bu sırada vücudumuza zararlı olan ve vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken bazı atık maddeler de oluşur. Oluşan atık maddeler vücudumuzdan boşaltımda görevli yapı ve organlar tarafından uzaklaştırılır. Aşağıdaki etkinliği yaparak bu atık maddeleri ve bunların vücudumuzdan nasıl uzaklaştır ldığını keşfedelim. 2. Etkinlik Sorgulayal m, Ara t ral m At k Maddeler Vücudumuzdan Nas l Uzaklaşt r l r? Bir günde kaç kez tuvalete gidiyorsunuz? Yetişkin bir insan, günde bir buçuk litre idrar üretir. Peki, atık maddeler, vücudumuzdan sadece idrar yoluyla mı uzaklaştırılır? Araştırma Sorusu: Vücudumuzdan atık maddeler hangi organlarla ve nasıl uzaklaştırılır? Bunlar Yapal m Vücudumuzdan hangi atık maddeler uzaklaştırılır? Bu atık maddelerin hangi organlar tarafından uzaklaştırıldığını yazal m. Topladığımız bilgilerden faydalanarak defterimizde aşağıdaki çizelgeye benzer bir çizelge hazırlayalım. At k maddeleri vücudumuzdan uzakla t ran organların ve at k maddelerin adlarını bu çizelgeye yazalım. Organlar Atık maddeler drar Üre Karaci er + Bu organları uzaklaştırdıkları atık madde veya maddelerle eşleştirelim. Eşleştirdiğimiz organın hangi atık maddeyi veya maddeleri uzaklaştırdığını (+) işaretini kullanarak gösterelim. Sonuca Varal m At k maddeleri vücudumuzdan uzakla t ran organlar, hangi atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar? Bu atık maddeler, vücudumuzdan uzaklaştırılamazsa ne gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkar? Böbreklerimizin görevini yerine getiremedi inde vücudumuz bundan nasıl etkilenir? Arkadaşlarımızla tartışalım. 27

13 Bu etkinlikle at k maddeleri vücudumuzdan uzakla t ran organları ve bunların vücudumuzdan hangi atık maddeleri uzaklaştırdığını araştırdık. Atık Maddeleri Vücudumuzdan Uzaklaştıran Organlar Hangi organlar m z vücudumuzdaki at k maddeleri uzakla t r r? Vücudumuzdan uzakla t r lmas gereken at k maddeler nelerdir? Böbrekler, akciğerler, karaciğer, deri ve kalın bağırsak atık maddeleri vücudumuzdan uzakla t ran organlard r. Bu organlar at k maddeleri idrar, solunum, terleme ve d k yoluyla atar. A a daki emay inceleyelim ve bu organlar n uzakla t rd klar at k maddelerin neler oldu unu belirleyelim. Akciğerler Kan içindeki karbon dioksiti ve suyu soluk verme esnasında vücut dışına atar. Deri Vücudumuzdan suyun ve tuzun fazlasını terleme yoluyla d ar atar. ATIK MADDELER UZAKLA TIRAN ORGANLAR Böbrekler Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaştırır. Karaciğer Proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan zehirli bir maddeyi, daha az zararlı olan üreye dönüştürür. Kalın bağırsak Su, safra ve besin atıklarının dışkı şeklinde vücuttan atılmasını sağlar s Üre ve karbon dioksit ile suyun ve tuzun fazlas vücudumuzdan uzakla t r lmas gereken at k maddelerdir. E er bu at k maddeler vücudumuzdan uzakla t r lmad klar takdirde zehirleyici olabilir. Bunun sonucu olarak vücudumuz görevlerini yerine getiremez. 28

14 Bo alt m Sistemimiz Vücudumuzdan At klar Uzakla t r r Vücudumuzda Sistemler Boşaltım Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar Besin içeriklerinin hücrelerimiz taraf ndan kullan lmas sonucunda at k maddeler olu ur. Olu an bu at k maddeler hücrelerimizden kan m za geçer. At k maddelerle kirlenmi kan n vücudumuza zarar vermemesi için bir an önce temizlenmesi gerekir. Bu at k maddeler vücudumuzdan bo alt m yoluyla uzakla t r l r. T pk fabrikalar n zehirli at klar temizleyerek uzakla t ran ar tma tesisleri gibi vücudumuzdan at k maddeleri uzakla t ran ve bo alt m sistemi ad verilen bir sistem vard r. Boşaltım sistemimiz; böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretradan oluşur. Böbrekler boşaltım sistemimizin önemli organlarından biridir s s Böbreklerin Boşaltım Sistemi çin Önemi Böbrekler: Bel omurlarımızın iki yanında yer alan organlarımızdır. Böbreğin şekli fasulyeye benzer. Yaklaşık uzunluğu 10 cm dir. Böbreklerimizin görevi, vücudumuzun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan atık maddeleri kanımızdan süzerek uzaklaştırmaktır. Kanımızda at k maddelerin yanı sıra karbonhidratların, yağların ve proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan küçük moleküller ile vitamin ve su gibi yararlı maddeler de bulunur. Öyleyse, böbreklerimizin kanımızı süzerken kanımızın içindeki yararlı maddeleri koruyup atık maddeleri uzaklaştırması gerekir. Peki böbrekler kanımızı süzerek nasıl temizler? Kanımız, böbreğimizin temel birimi olan nefronlar tarafından süzülerek temizlenir. Her bir böbrekte, yaklaşık bir milyon nefron bulunur. Nefronlar boşaltım maddelerini kandan süzer ve idrar oluşumunu sağlar, böylece kanımızı temizler. Peki, böbreklerimiz idrar nas l olu turdu unu biliyor musunuz? 1. Kan, böbrek atardamarları yoluyla böbreklere gelir ve nefronlarda süzülür. 2. Kan içindeki yararlı maddeler, süzülme sırasında nefronlarda emilir ve tekrar kana geçer. 3. Süzülerek temizlenen bu kan, böbrek toplardamarı ile böbreklerden çıkar. 4. Süzülmeden sonra kalan tuzun ve suyun fazlası ile üre idrarı oluşturur. 5. Oluşan idrar, üreterde ve idrar kesesinde toplanır. 6. drar üretra ile vücuttan dışarı atılır. nefron üreter üretra böbrek idrar kesesi Bunlar Biliyor muydunuz? Böbreklerimiz her dakikada bir vücudumuzdaki kanı süzer. Bu işlem günde defa tekrar edilir. Bir günde yaklaşık 500 litre kan böbreklerimiz tarafından süzülerek 1,5 litre idrar üretilir. Bunun da hayatımız boyunca ortalama litre idrar ürettiğimiz anlamına geldiğini biliyor muydunuz? 29

15 Vücudumuz için bu kadar önemli olan boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapabiliriz? 3. Etkinlik Sorgulayal m, Ara t ral m Her in Ba Sağl k Belimin yan tarafından sırtıma doğru keskin bir ağrı saplandı. Ağrım giderek arttı ve dayanılmaz bir hâl aldı. Soğuk terler dökmeye başladım. Midem bulanıyordu ve sık sık az miktarda idrar yapıyordum. Bunalmıştım. Bütün bunlar yetmezmiş gibi idrarımı yaparken kasıklarımda dayanılmaz bir sancı hissediyordum. drarımda kan görünce korktum ve... Araştırma Sorusu Yukarıda anlatılan rahatsızlık ne olabilir? Bunlar Yapal m Bu araştırma sorusunu çözmek için araştırma grupları oluşturalım ve aşağıdaki adımları izleyelim: 1. Adım: Aşağıdaki soruları arkadaşlarımızla tartışalım. Hasta, bu durumdan sonra neler yapmış olabilir? Hasta, bu rahatsızlığa yakalanmamak için neler yapmalıydı? Çevrenizde, boşaltım sistemi ile ilgili bir rahatsızlık geçiren oldu mu? Bu kişinin, hastalığı esnasında neler yaşadığını gözlemlediniz mi? Boşaltım sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde, hangi yöntemlerin kullanıldığını biliyor musunuz? Boşaltım sistemi rahatsızlıklarından korunmak için neler yapıyorsunuz? 2. Adım: Boşaltım sistemi rahatsızlıkları ve bunlardan korunmak için alınabilecek önlemler hakkında bilgi toplayalım. Araştırmamızı yaparken bu rahatsızlıkların sebeplerini, belirtilerini, tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmeleri ve bu tür hastalıklara yakalanmamak için alınabilecek önlemleri göz önünde bulunduralım. 3. Adım: Araştırmamız sonucunda elde etiğimiz bilgileri bir tabloya kaydedelim. Tablomuzda boşaltım sistemi rahatsızlıklarını; bu rahatsızlıkların sebeplerini, belirtilerini, tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmeleri ve bu tür hastalıklardan korunma yollarını belirtelim. Sonuca Varalım Yukarıda anlatılan rahatsızlık nedir? Bu rahatsızlığın tedavisi için hangi teknolojik gelişmelerden faydalanılabilir? Boşaltım sistemi rahatsızlığı olanlar, hangi tedavi yöntemlerinden ve teknolojik gelişmelerden yararlanabilirler? Boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için alabileceğimiz önlemler nelerdir? Sağlıklı Günler dergisinden alınmış olan ve boşaltım sistemimizin sağlığı ile ilgili bilgiler içeren bir sonraki sayfada yer alan röportajı birlikte okuyalım. 30

16 Bo alt m Sistemimiz Vücudumuzdan At klar Uzakla t r r Vücudumuzda Sistemler Sağlığımız ve Boşaltım Sistemimiz Nefroloji uzmanı Dr. Aylin Aydın a boşaltım sistemi hastalıkları ile ilgili sizlerden gelen soruları sorduk. Kendisi ile gerçekleştirdiğimiz söyleşimizi sunuyoruz. Sağlıklı Günler: Boşaltım sistemi rahatsızlıkları nelerdir? Dr. Aydın: Böbrek iltihabı, böbrek taşı, şeker hastalığına ve yüksek tansiyona bağlı böbrek rahatsızlıkları, idrar torbası ve idrar yolları iltihabı ile böbrek yetmezliği şeklinde sıralanabilir. Sağlıklı Günler: Boşaltım sistemimizin sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Dr. Aydın: Sağlımızı korumanın temel şartı olan temizliğe özen göstermeliyiz. Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan korumalıyız. Sa l kl böbrekler için günde iki litre su için! Su çin Günde en az iki litre su içmeliyiz. Bu miktarı sıcak ve kuru havalarda arttırmalıyız. Böbrek iltihabı rahatsızlıklarında tedavi yarıda kesilmemeli, doktorun verdiği ilaçlar tam olarak kullanılmalı ve tedavi sonrasında kontrol için doktora gidilmelidir. Ağrılı işeme ve iltihaplı akıntı görülmesi durumunda hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Diş çürükleri en kısa sürede tedavi edilmeli, boğaz iltihaplanmasında doktorun verdiği tedavi yarıda kesilmemelidir. Bu hastalıkların tedavisinin ihmali, kalıcı böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilir. Sağlıklı Günler: Böbrek yetmezliği nedir? Nasıl tedavi edilir? Dr. Aydın: Böbrek fonksiyonlarındaki kalıcı bozukluk nedeniyle böbrekle atılması gereken zararlı maddelerin atılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Böbrek yetmezliği ilerler ve kalıcı hâle gelirse başka tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir: Bunlar, diyaliz tedavisi ve böbrek naklidir. Sağlıklı Günler: Diyaliz tedavisi nasıl gerçekleşir? Dr. Aydın: Böbrekler yeterince çalışmadığı zaman, idrarla atılması gereken üre gibi bazı zararlı maddeler atılamaz ve kanda birikir. Diyaliz cihazı kandaki bu zararlı maddeleri süzerek kanın temizlenmesini sağlar. Bu yöntemle kalıcı tedavi s a ğ l a n a m a d ı ğ ı n d a n hastalarımız cihaza bağımlı yaşamaktadır. Bu yüzden böbrek nakli daha da önem kazanmaktadır. Sağlıklı Günler: Böbrek taşının oluşmasının sebepleri nelerdir? Taş oluşumunu önlemek için neler yapabiliriz? Dr. Aydın: Oluşan taşların sebebi bazen tam olarak bilinemez. drar yolları Böbrek ta n n idrar kanal na geçi i iltihabı gibi bazı böbrek hastalıklarında böbrek taşı oluşması kolaylaşır. Besinlerle alınan fazla kalsiyum ve D vitamini taş oluşumuna sebep olabilir. Taş oluşumunu önlemek için; günde en az iki litre su içmek, süt ürünlerinin ve tuzun aşırı miktarda tüketilmesinden uzak durmak, günlük egzersizleri düzenli yapmak gerekir. Sağlıklı Günler: Böbrek taşı nasıl tedavi edilir? Dr. Aydın: Böbrek taşının tedavi yöntemlerinden biri de taş kırmadır. Bunun için yüksek enerjili ses dalgalar, cilde ve iç organlara zarar vermeden böbreklere gönderilerek böbrek ta lar k r l yor. Böylece taşların idrar yolundan kolaylıkla atılması sağlanıyor. Çok büyük taşlar ise ameliyatla alınmaktadır. Ta k rma cihaz 31

17 Kendimizi De erlendirelim 1. A a daki seçeneklerde verilen organlardan hangilerinin tamam at k maddeleri vücudumuzdan uzakla t ran organlard r? A Böbrekler Karaciğer Akciğer Deri Kalınbağırsak B Mide Böbrekler nce bağırsak Kalınbağırsak Akciğer C Akciğer Deri Kalınbağırsak Mide ncebağırsak D Deri nce bağırsak Böbrekler Kalınbağırsak Karaciğer 2. Aşağıdaki şekilde boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar gösterilmiştir Şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayal m. a) 1, 2, 3 ve 4 numaralı yapı ve organların isimleri ve görevleri nelerdir? b) 1 numaralı organın görevi ve önemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Üreyi oluşturarak uzakla t r r. B) Kan içindeki karbon dioksidi uzaklaştır r ve temizler. C) Taş oluşmasını önleyerek sa l m z korur. D) drar oluşumu ile kandaki atıkları uzakla t r r. 3. Boşaltım sistemi organların n sağlığını korumak için alınabilecek önlemler nelerdir? Defterimize yazalım. 4. Mert in sıra arkadaşı Ali okula gelmedi. Mert telefonla arkadaşını aradı. Ablasından Ali nin böbreklerinden rahatsızlandığını ve hastanede olduğunu öğrendi. Mert Ali nin ne tür bir böbrek rahatsızlığı olduğunu sordu. Ali nin ablası doktorların teşhis koyabilmek için araştırmalarına devam ettiklerini söyledi. a) Bu paragrafa göre Ali nin rahatsızlığın n neler olabileceğini listeleyelim. b) Listemizdeki her bir rahatsızlığın tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmelere örnek verelim. 32

18 Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Anahtar Kavramlar 15 sinir hücresi salgı bezi hormon refleks 24. s Nefes almayı, yutmayı, uyumayı ya da ağlamayı doğduğumuz andan itibaren kolaylıkla yapabiliyoruz.acıktığımızı, susadığımızı ve yorulduğumuzu hissediyor, gülüyor, üzülüyor, ağlıyor, heyecanlanıyoruz. Bunlar bizim sonradan öğrendiğimiz işler değildir. Yazma, okuma, hesap yapma gibi daha birçok şeyi ise sonradan öğreniyoruz. Arkadaşlarımızın isimlerini, çarpım tablosunu, eşyaların adını, yabancı dillerdeki kelimeleri, sevdiğimiz bir şarkının sözlerini hafızamıza kaydediyor ve gerektiğinde kullanıyoruz. Vücudumuzdaki birçok olay bizim çaba harcamamıza gerek kalmadan, kendiliğinden gerçekleşiyor. Bir dakikada kaç kere nefes alırız? Kalbimiz kaç kere atar? Gözlerimizi kaç kere kırparız? Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama girdiğimizde göz bebeklerimize ne olur? Büyümek için özel bir çaba harcamadığımız hâlde nas l büyüyoruz? 33

19 Sizce vücudumuzda gerçekle en olayların düzenli ve birbiriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan nedir? Bu sorunun cevab n Bir Dakika adl etkinli imizi yaparak ö renelim. 4. Etkinlik Gözlemleyelim, nceleyelim Bir Dakika Bir dakika içerisinde vücudumuzda ve çevremizde, fark edebileceğimiz kaç olay gerçekleşir? Bu sorunun cevabını bulmak için aşağıdaki işlemleri yapalım. Bunlar Yapal m Üç-dört kişilik gruplar oluşturalım. Grup üyelerimizden biri saat ile zamanı takip etsin. Diğer grup üyeleri de bir dakika içerisinde vücutlarında veya çevrelerinde kaç olay gerçekleştiğini belirlesinler. Belirledikleri olayları liste hâlinde defterine yazsınlar. Listelerimizi sırayla okuyalım. Ard ndan gruptaki bütün üyelerinin fikirlerini içeren yeni bir liste oluşturalım. Hazırladığımız listeden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım. Araç-Gereçler saat kâğıt Araç ve Gereç Sonuca Varal m Bir dakika içerisinde vücudumuzda ve çevremizde kaç olay meydana gelmektedir? Vücudumuzda ve çevremizde, bir dakikada gerçekleşebilecek olay sayısı sadece belirlediğimiz kadar mıdır? Tartışalım. Vücudumuzdaki bu olayların her biri, hangi sistem veya sistemler tarafından gerçekleştirilir? Bu olayları gerçekleştiren sistemler, birbirlerinden bağımsız olarak mı çalışır? Vücudumuzda bu kadar çok sayıda olay, birbirini engellemeden nasıl gerçekleşebiliyor? Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir. Bir saat veya bir gün içerisinde gerçekleşen olay sayısını ise tahmin etmek çok zordur. Duyuları algılamak, düşünmek, yürümek, konuşmak gibi birçok olay aynı anda gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını, denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sağlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemimiz, sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur. Şimdi gelin, bu sistemin bölümlerini ve görevlerini daha yakından inceleyelim. 34

20 Denetleyici ve Düzenleyici Sistemimiz Vücudumuzda Sistemler Sinir Sistemimiz s Kitab n z okumak çok kolay gerçekle tirdi iniz bir olay de il mi? Hiç zorlanmadan kelimeleri ve sat rlar birbiri ard nca okuyor, okuduklar m z dü ünüyor, hayal ediyor ve anl yoruz. Kitab m z okumak için vücudumuzdaki hangi sistemimizi kullan yoruz? Nas l oluyor da vücudumuz bu kadar düzenli ve uyumlu çal yor? Konu mak, ac kmak, yürümek, dengede durmak, yazmak, a lamak gibi birçok i i gün boyunca gerçekle tiririz. Vücudumuzda bu i lerin gerçekle tiren sinir sistemidir. Sinir sistemimizin bu i leri gerçekle tirebilmesi için vücudumuzun her yerine ula mas gerekir. Bu yüzden sistemlerimiz içinde en karmaşık yapıya sahip olan sinir sistemimizdir. Yandaki ekle bakarak sinir sistemimizin bölümlerini inceleyelim. nceledi imiz bu bölümlerin yerlerini kendi vücudumuz üzerinde göstererek her bir bölümün görevini aç klayal m. Sinir sistemimiz, vücudumuzu ağ gibi saran milyarlarca sinirden meydana gelir. Vücudumuzu saran bu sinirleri, yandaki resimde görülen binlerce sinir hücresi (nöron) oluşturur. Sinir sistemimiz merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölüme ayrılır. 1. Merkezî Sinir Sistemi Vücudumuzun yönetimini ve denetimini merkezî sinir sistemi sağlar. Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanından oluşur. Beyin, beyincik ve omurilik so an kafatas m z n; omurilik ise omurgam z n içinde yer al r. Sizce, bunun sebebi ne olabilir? Merkezî Sinir Sistemimizi Oluşturan Organlar ve Görevleri Beyin: Beynimizin vücudumuzdaki hangi olaylar n gerçekle mesini sa lad n biliyor musunuz? Merkezî sinir sistemimizin en gelişmiş organı olan beynimiz, milyarlarca sinir hücresinden meydana gelir. Vücudumuzun öğrenme, hafıza ve yönetim merkezi beynimizdir. Beyin; Duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir. Omurilik So an Omurilik Beyin Sinir sistemi Beyincik Konuşmalarımızın ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi yaşam olaylarımızı düzenler. Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı ayarlar. Merkezî sinir sistemimizdeki diğer organların yardımıyla organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını düzenler. Beyincik: Bisikletimizi sürebilmemiz için dengede durmam z gerekir. Peki vücudumuz dengesini nas l sa lar? Vücudumuzun hareket ve denge merkezi beyinciktir. Beynimizin arkasında ve alt tarafında yer alır. Vücudumuzun dengesi bozulduğunda duyu organlarımızdan veya vücudumuzun diğer kısımlarından gelen bilgileri alarak dengemizi sa lar. Beyincik vücudumuzun dengesini ayarlamak için; Kol ve bacaklarımızdaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmaları düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını sağlar. 35

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri

Fen ve Teknoloji. 7. Sınıf. Yasemin AYAN TAŞDEMİR. Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Konu Anlatımı Konu Testleri Konu Etkinlikleri Ünite Testleri Yasemin AYAN TAŞDEMİR PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 806 PALME

Detaylı

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ

Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kamil GÖRÜCÜ, Semih İNAN, Murat SUNAY, Ünzile ORHAN, Didem SARITAŞ, Aysel ÖZLEM, Sabiha YILMAZ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BESİN ÖĞELERİ - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur.

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Önemli uyarı Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Bu kitapta genel bilgiler yer almaktadır, doktora danışmadan tedavide değişiklik

Detaylı

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ 7. ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ Gök Cisimlerini Tanıyalım Güneş Sistemi Uzay Araştırmaları Bu ünitede öğrencilerin; Uzayda bulunan gök cisimlerini

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler

FEN VE TEKNOLOJ. A. Besinler ve Dengeli Beslenme. B. Besinlerin Sindirimi. C. Boflalt m. D. Sa l a Zararl Maddeler FEN VE TEKNOLOJ A. Besinler ve Dengeli Beslenme B. Besinlerin Sindirimi C. Boflalt m D. Sa l a Zararl Maddeler Temel Kaynak 5 Vücudumuz Bilmecesini Çözelim A. BES NLER VE DENGEL BESLENME Beslenme Neden

Detaylı

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ

1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ 1. KĠġĠSEL TEMĠZLĠK VE ÖNEMĠ Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan önlemlerin tümü temizlik olarak tanımlanır. Her insan kendi temizliğinden sorumludur. Çocuk

Detaylı

Gribe karşı nasıl beslenmeli?

Gribe karşı nasıl beslenmeli? Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 00-0 Eğitim Yılı Açılışı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ın katılımlarıyla hastanemizde gerçekleştirildi Bakan Akdağ: Ankara Numune Hastanesi nde artık

Detaylı

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Beslenme yanlışlarını çözün! Çağımızın hastalığı şişmanlık ve obezite, sağlığımızı olumsuz etkiliyor. 2014 / 1. SAYI Soğuk algınlığı sandığınız şey menenjit olabilir! Diyet ürün kilo aldırmaz fikri, kilo aldiriyor 8 12 20 22 48 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Tıp Bayram ını kutladı Dikkat! Bu belirtiler kansere

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMCİ KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMCİ KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMCİ KİTABI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLAR... 3 GEBE BİLGİLENDİRME KİTABI...

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II)

GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) GIDA, SU ve BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (II) HAZIRLAYANLAR Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı Çalışanları Ekim-2006 ANKARA Birinci Basım : Ekim-2006 Ankara 3000 Adet ISBN : 975 590 181-7 Baskı

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR?

İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR? İNSANLAR ORTALAMA KAÇ YIL YAŞIYOR? Avrupa ülkelerinde insanlar 70 yıldan fazla yaşıyor Türkiye de insanlar ortalama 70 yıl yaşıyor Kanada da insanlar 80 yıldan fazla yaşıyor Japonya da insanlar 80 yıldan

Detaylı

Diyabet ve sağlıklı beslenme TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve sağlıklı beslenme TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 01 Diyabet ve sağlıklı beslenme Diyabet

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir?

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? Yeterli ve Dengeli Beslenme Nedir? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME SAĞLIĞIN TEMELDİR. Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ VİTAMİNLER VE MİNERALLER ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

DAHA GÜZEL OLACAKSINIZ

DAHA GÜZEL OLACAKSINIZ Medicine Hospital da, 10 yıl sonra sağlığına kavuştu 15 HAMİLELER DİKKAT Her hamile kadının farkında olması gereken risk faktörleri 04 SAÇ EKİMİnin sağlığınıza etkileri 15 SORULARLA BY-PASS 100 bebekten

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

Türkiye nin İlk Yavaş Şehir Adayı SEFERİHİSAR. Evdeki Radyasyona Dikkat. Çalışanı Bekleyen Tehlike; Bel Ağrısı

Türkiye nin İlk Yavaş Şehir Adayı SEFERİHİSAR. Evdeki Radyasyona Dikkat. Çalışanı Bekleyen Tehlike; Bel Ağrısı SAYI: 6 TARİH: MART/2010 Türkiye nin İlk Yavaş Şehir Adayı SEFERİHİSAR Öğrenciler Çevre Dostu Dora-1 Jeotermal Enerji Santralini Gezdi Çalışanı Bekleyen Tehlike; Bel Ağrısı Evdeki Radyasyona Dikkat PARA

Detaylı

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİZLİ TEHLİKE KOAH PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİ SAYFA 9 da SAYFA 31 de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cilt 1, Sayı 2 YAZ SICAKLARI BÖBREKLERİMİZİ ETKİLER YAZ AYLARI, aşırı sıcak ve nem nedeni

Detaylı

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET KİLO VERMEDE 12 Sendromu Kalp Damar Cerrahi Merkezimizde başarılı bir operasyon 08 VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON 13 İDRAR KAÇIRMAK KADER DEĞİL HASTALIKTIR TEDAVİ EDİLEBİLİR

Detaylı

içindekiler 21x27 final1:bizimşifa DERGİSİ 10.02.2012 12:34 Page 1 BASINDA KADIKÖYŞİFA ŞİFA DOSTLARI

içindekiler 21x27 final1:bizimşifa DERGİSİ 10.02.2012 12:34 Page 1 BASINDA KADIKÖYŞİFA ŞİFA DOSTLARI 21x27 final1:bizimşifa DERGİSİ 10.02.2012 12:34 Page 1 içindekiler 04 06 8 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA ŞİFA DOSTLARI NÖROLOJİ Vertigo: Baş dönmesi ne zaman ciddiye alınmalı? TÜP BEBEK MERKEZİ 15. Yılını kutluyor...

Detaylı