AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE"

Transkript

1 Uslu 4 yýlda yaptýklarýný anlattý AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn * HABERÝ 3 DE ATV Avrupa Kanalýnda Vizyon Programý'nýn konuk kenti Çorum oldu. Özel röportajlarla kentin önemli yönetici ve iþadamlarýnýn yer aldýðý programýn yerel vizyon bölümünün konuðu ise, TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'ydu. * HABERÝ 2 DE Özel röportajlarla kentin önemli yönetici ve iþadamlarýnýn yer aldýðý programýn yerel vizyon bölümünün konuðu ise, TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim ÇORUM ÝSKENDER LAHMACUN 5 OCAK 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) n Sarýkamýþ Destaný nýn 100 üncü yýlýnda þehitlerimiz için yürüdüler Asým ýn nesli ceddinin izinde Erdem Çenesiz, Cnbc-e TV'de Melda Yücel'in sunduðu Finans Cafe programýna katýlarak, sektördeki geliþmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerini Tarihe altýn harflerle yazýlmýþ acý bir destan olan Sarýkamýþ Þehitleri'nin 100'üncü yýlýnda, gençler þehit atalarý için yollara düþtü. ECE ihracatýný artýrdý * HABERÝ 7 DE Dünyanýn lider yapý markasý Ýdeal Standard ve Ýtalyan ISVEA markalarýný bünyesinde bulunduran ECE Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Cnbc-e TV'de Melda Yücel'in sunduðu Finans Cafe programýna katýlarak, sektördeki geliþmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlattý. Ekmekçioðullarý Grubu, 2014 yýlýný deðerlendirerek ticari baþarýsýný kutladý. Ekmekçioðullarý baþarýsýný kutladý * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 12 DE Tarihe altýn harflerle yazýlmýþ acý bir destan olan Sarýkamýþ Þehitleri'nin 100'üncü yýlýnda, gençler þehit atalarý için yollara Doðu Türkistan a tam destek Doðu Türkistan da Ahmet ve Ömer Emniyet, yeni yerlerini tanýttýlar. yaþanan Safyün Halý Bölge Bayii hizmete girdi zulme tepkiler artarak * HABERÝ 12 DE Otomotiv sektörü yeni yýldan ümitli Çorum otomotiv sektörü temsilcileri, yeni yýla iliþkin beklentilerinin olumlu yönde olduðunu dile getirdiler. OTOPARK a açýklamalarda bulunan otomotivciler, otomotiv pazarýnda 2014 yýlýna göre daha bariz bir hareketlilik ümit ettiklerini kaydettiler. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA devam ediyor. Doðu Türkistan da yaþanan zulme tepkiler artarak devam ediyor. * HABERÝ 6 DA Bu kampüste bir dünya var Dünyanýn 22 farklý ülkesinden 95 yabancý uyruklu öðrencisi bulunan Hitit Üniversitesi, dünya üniversitesi olma yolunda emin adýmlarla ilerliyor. * HABERÝ 4 DE Çorum un Kargý ilçesinde heyelan meydana gelmesi sonucu ulaþýma kapanan yol, çalýþmalarýn ardýndan yeniden trafiðe açýldý. Heyelan yoluna kalýcý çözüm arayýþý Çorum un Kargý ilçesinde heyelan meydana gelmesi sonucu ulaþýma kapanan yol açýldý, ancak bölgede yaþanan soruna kalýcý bir çözüm aranýyor. * HABERÝ 5 DE 2014 YILININ UNUTULMAYANLARI Dünyanýn 22 farklý ülkesinden 95 yabancý uyruklu öðrencisi üniversitede eðitim görüyor. Gazeteniz Çorum HAKÝMÝYET, geride býraktýðýmýz 2014 yýlýnýn UNUTULMAYANLARI ný okurlarý için derledi yýlýnda Çorum un ekonomi, siyaset, kültür, turizm ve sosyal hayatýna damga vuran olaylar kronolojik olarak bugünden itibaren 8. sayfamýzda bulabilirsiniz.

2 2 PAZARTESÝ 5 OCAK 2015 Özel röportajlarla kentin önemli yönetici ve iþadamlarýnýn yer aldýðý programýn yerel vizyon bölümünün konuðu ise, TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'ydu. Vizyon'un özel konuðu Uslu oldu TV Avrupa Kanalýnda Vizyon Programý'nýn ko- kenti Çorum oldu. Özel röportajlarla kentin Anuk önemli yönetici ve iþadamlarýnýn yer aldýðý programýn yerel vizyon bölümünün konuðu ise, TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'ydu. Programda Çorum'a yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Uslu, þöyle dedi: "Çorum Orta Anadolu'nun yýldýz kentlerinden bir tanesidir. Kendine has kültürü olan çoðulcu kültürden gelen medeniyet kentidir. 12 yýllýk AK Parti iktidarýnda Çorum'a yaklaþýk 8 katrilyonluk yatýrým yapýlmýþtýr. Tarým kenti olmasýna raðmen kurak bir araziye sahiptir. Ancak topraklarýnýn yüzde 10'u sulanabilmektedir. Sulanabilir araziyi yüzde 25'e çýkartarak, sulu tarýma geçmek istiyoruz. Gýda, seramik, toprak ve makine sanayi Çorum'un gurur kaynaðý olmuþtur. Göreve gelir gelmez ilk iþim Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ni 216 hektar alan geniþletmek oldu. Organize Sanayi bölgesinde teknik eleman ihtiyacýný karþýlamak üzere iþadamlarý bir okul düþünüyorlardý. Onu da TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'ndan rica ettim ve geçmiþteki hukukumuza binaen TOBB Baþkanýnýn katkýsý, Çorum'daki odalarýmýzýn da talebiyle sanayi bölgemize Endüstri Meslek Lisesi yapýlýyor. Okul inþaatý hýzla devam ediyor. Çorum'a 2 tane çaðrý merkezi kurduk. Yaklaþýk 600 kiþi çalýþýyor. Feri tren projesini daha önce AK Parti Hükümetleri döneminde uygulamaya koymuþtuk. 62. Hükümet programýnda da hem yolcu hem de yük trenine geçirmek üzere Çorum ayaðýnýn programa alýnmýþ olmasý feri tren projesi için önemli bir kazaným ayrýca taþýma fiyatlarýnda önemli bir avantaj saðlayacaktýr. Yaklaþýk 600 Milyon TL'lik Devlet Su Ýþleri yatýrýmý yaptýk. Çorum km² bir alana kurulmuþtur. Yaklaþýk 800 köyü bulunmakta, mahalle ve mezralarla birlikte 1000'i geçmektedir. Her birinin temiz su, kilit taþý, kanalizasyon ve yol ihtiyacý vardýr. Bu ihtiyacý karþýlamak önemli ama bakým onarým gibi iþletme giderleri çok daha büyük maliyet ve önem arz ediyor. Bu ihtiyaçlarý Özel Ýdare imkanlarýyla gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz. En önemli yatýrýmlarýmýzdan bir tanesi de ünivesitedir yýlýnda seçildiðimde üniversitemizin kampüsü yoktu. Þimdi 2 tane kampüsümüz var. Yeni fakülteler açtýk. Çorum Belediyemizin çok ciddi yatýrýmlarý var. Hal binasýný ve terminali yeniledik. Yeni okullar, sanayi siteleri yapýyoruz. Çorum'da hemen hemen her yerde yeþili görmek mümkün, yeni parklar yapýyoruz. Türkiye'de aðaçlar kesilmesin diye eylemler yapýlýrken ucube bir binayý yýkarak yeni park alaný yaptýk. Ayný zamanda tüm ilçelerimizde ihtiyaçlarý ve öncelikleri dikkate alan önemli çalýþmalar yapýyoruz. Yapýlanlar var. Proje aþamasýnda olanlar var. Ýhale ya da uygulama aþamasýnda olanlar var. Çorum'da iþsizlik oranýnýn Almanya düzeyinde, yani yüzde 5'lerde olmasý giriþimcilerin çabalarý ve devletimizin saðladýðý katkýlar ve imkanlarla olmuþtur. Halkýmýzýn müteþebbis gücüyle devletin saðladýðý kolaylýklar bir araya gelince iþsizlik yüzde 5'lere kadar düþebiliyor. Bu oran Türkiye ortalamasýnýn yarýsý kadardýr ve inanýyorum ki yatýrýmlarýmýz, saðlanan diðer imkan ve kolaylýklarla, teþviklerle Çorum'da bu makûs talihi yeneceðiz. Birilerinin Çorum'u ve Türkiye'yi istikrarsýzlaþtýrmak istedikleri bir yerde, bir millet olarak istikrarýn ve sorunlarý yönetmenin keyfini yaþadýk yýlýnda Çorum'un ve Türkiye'nin istikrarýna, barýþýna, ekonomik kalkýnmýþlýðýna, sosyal geliþmesine önemli katkýlar saðlayacaðýmýza inanýyorum. Halkýmýz da bize güveniyor"(haber Merkezi) KUTLAMA Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevine baþlayan, deðerli dost, mümtaz insan Ömer Sobacý yý 'TÜSÝAD ýn muhatabý kalmadý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, halkýn iradesiyle seçilmiþ Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a 'TÜSÝAD'ýn muhatabý deðildir' diyen Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Baþkaný Haluk Dinçer'in sözlerini A Haber Televizyonu'nda Þeref Oðuz'un sunduðu 'Yarýn' programýnda deðerlendirdi. Salim Uslu Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði'nin (TÜ- SÝAD) muhatapsýz kaldýðýný belirten Uslu, "TÜSÝAD bundan sonra hükümetler tarafýndan dikkate alýnan deðil, Valilik Dernekler Masasý ile muhatap olacak bir örgüt konumuna indirgenmiþtir" dedi. TÜSÝAD'ýn tavrýnýn þaþýrtýcý olmadýðýný belirten Uslu, þöyle dedi: "Toplum dinamiklerini çok iyi anlayamamýþ ve toplumun, kendisinin çýkarlarý, geleceði için var olduðunu düþünen bir Örgüt. Sivil Toplum Örgütü demek bunlara çok da doðru deðil. Çünkü Sivil Toplum; öðretideki tanýmýyla, toplumun vicdanýný temsil eden, kamu vicdanýný temsil eden, dünya gerçeklerini referans alan ve ayný zamanda devletten baðýmsýz yapýlardýr. Oysa TÜSÝAD ve benzeri örgütlerin devletten ve egemen güçlerden baðýmsýz olduðunu söyleyebilmek söz konusu deðil. Adeta majestelerinin örgütü gibi hareket eden ve kendi çýkarlarýný toplumun çýkarlarýnýn önüne koyan bir örgüttür. Nitekim rahmetli Prof. Dr. Bülent Tanör'ün 'Toplumun Deðiþim Dinamikleri' raporundan sonra bir kýsým güç odaklarýndan korktuðu ya da çekindiði için "o rapor þahýslarý, yazanlarý baðlar" diye reddeden kendisidir. Bu raporun Önsözündeki maddelik görüþleri reddeden de TÜSÝAD'IN kendisi olmuþtur. Daha sonra Can Peker'i, Ýshak Alaton'u tasfiye eden yine TÜ- SAD'týr. Bunca yýldýr anayasa deðiþikliði, demokratikleþme konusunda ileri sözler sarf eden bir TÜSÝAD'ýn Bayat AK Parti teþekkür etti TV Avrupa Tele- Vizyon Avizyonu Programý Çorum özel yayýnýnda Ýskilip'i ekranlarýna taþýdý. Önceki gün saat Arasýnda ATV Avrupa Kanalýnda Vizyon'un konuk kenti Çorum oldu. Özel röportajlarla kentin önemli yönetici ve iþadamlarýnýn yer aldýðý programa Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma katýldý. Ýskilip'te devam eden kanalizasyon ve yaðmur suyu alt yapý ayat AK Parti Ýlçe BBaþkaný Fatih Balcýoðlu, yýlýn son günlerinde ile Ýl Özel Ýdaresi'ne gönderilen ödenekten dolayý AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý'ya teþekkür etti. Bayat Askerlik Þubesi'nin tadilatýve Adliye'ye Tahsisi için 200 bin TL, Bayat Toyhane Köyü köprü enileme iþi için 175 bin TL, Bayat Akseki Köyü Ýçme suyu Tesisi için ise 200 bin TL ödenek ayrýldýðýný belirten Balcýoðlu,"Bu ödeneðin temini sýrasýnda yapmýþ olduðu gayretli çalýþma- Bayat AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, ilçeye gönderilen ödeneðe teþekkür etti. larýndan ötürü, AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekilimiz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý'ya, Ýl Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Sami Ceylan'a ve Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya teþekkür ediyorum." dedi.(haber Merkezi) çalýþmalarýnýn bitirildiðine deðinen Baþkan bugün istikrarsýzlýktan nemalanýyor olmasý devlete borç para satarak kolay para kazanýyor olmasý ve özellikle toplumdaki deðiþim dinamiklerini anlamýyor olmasýný baþka nasýl izah edebiliriz. TÜSÝAD bugün toplumun rotasýný, yol haritasýný hem okuyamamakta hem de görememektedir. Toplumdaki demokratikleþme ve siyasal istikrar ortamýndan en çok memnun kalmasý gereken TÜSÝAD Þeref Oðuz olmasýna raðmen eski alýþkanlarla varlýðýný krizlere, kaoslara borçlu olan yine TÜSÝAD'týr. Kalitesiz, ucuz mal satarak dünya pazarlarýna çýkamayan, marka üretemeyen bir TÜSÝAD, içeride devletten saðlanan imkanlar ve imtiyazlarla adeta "topluma ne üretsem, kaça üretsem, hangi kalitesizlikte üretsem satarým" anlayýþýnda olan bir TÜSÝAD'la karþý karþýyayýz. Böyle bir TÜSÝAD'ýn Türkiye'nin geleceðini anlamasý, geleceðine katký vermesine imkaný kalmamýþtýr. Nitekim artýk TÜSÝAD bundan sonra hükümetler tarafýndan dikkate alýnan deðil, herhalde Valilik Dernekler Masasýyla muhatap olacak bir örgüt konumuna indirgenmiþtir. TÜSÝAD kendi içerisinde çok ciddi bir baþkanlýk krizi yaþamaktadýr. Dikkat edilirse TÜSÝAD'ta önemli isimler artýk baþkan adayý olmamaktadýr. TÜSÝAD'ýn önde gelen isimleri, kurucularý daha sonraki süreçte Türkiye'nin ekonomik yol haritasýna yön verenler TÜSÝAD'ta baþkan adayý olmamaktadýrlar. Mevcut baþkan çok yeni olmasýna raðmen oda yeni dönemde 22 Ocak'ta aday olmayacaðýný belirtmiþtir." 'Geçmiþte Salim Uslu'yu muhatap almayacaðýz diyen TÜSÝAD þuanda muhatapsýz kalmýþtýr' diyen Uslu, "Türkiye'nin geleceði yönünde daha çok söz sahibi olmasý gereken bir iþveren örgütünün böyle bir duruma düþürülmüþ olmasýný da sivil toplum ve Türkiye'nin geleceði açýsýndan çok büyük bir talihsizlik olduðunu düþünüyorum" diye konuþtu. ATV Avrupa Ýskilip te Baþkan Çatma, 2015 yýlýnýn Ýskilip için yatýrým yýlý olacaðýný söyledi. Çatma, 2015 yýlýnýn Ýskilip için yatýrým yýlý olacaðýný söyledi. (Haber Merkezi) Sayýn Op. Dr. candan kutlar, Çorum a saðlýk alanýnda çok deðerli hizmetler vereceðine olan inancýmýzla baþarý ve esenlik dileklerimizi sunarýz. (Ç.HAK:160) LEBLEBÝ-KURUYEMÝÞ (Ç.HAK:2502)

3 PAZARTESÝ 5 OCAK Hizmet görmek isteyen Çorum a baksýn AK Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca 3. Bölge' toplantýsý düzenlendi. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdülhamit Gül, yaptýðý konuþmada, Hizmet görmek isteyen gelsin Çorum a baksýn dedi.k Parti Genel Merkezi 'Yerel Yönetimler Baþkanlýðýnca AK3. Bölge' toplantýsý Kýrþehir'de Maakisssos Thermal Hotel ve Spa'da gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum dan Belediye Baþkaný Muzafer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan ile ilçe belediye baþkanlarý katýldý. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdülhamit Gül, yaptýðý konuþmada, Hizmet görmek isteyen gelsin Çorum a baksýn dedi. Baþkan Külcü, Gül ün bu sözlerini sosyal paylaþým hesabýndan takipçileri ile paylaþtý. Kýrþehir Belediyesinin tanýtým slaytýnýn ardýndan programýn açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Ýl Baþkaný Salih Çetinkaya, yerel kalkýnmanýn mimarlarýna teþekkür ederek 2015 yýlýnda yapýlacak milletvekili seçimlerinin önemsenmesi gerektiðini belirtti. Çetinkaya, "Sizlerin çalýþmalarý sayesinde baþýmýz dik geziyoruz. Biz teþkilatlanma anlamýnda Kýrþehir'de uyumlu bir teþkilatlanma sergiliyoruz. O uyumun katkýsýný ise her þeyde görüyoruz. Eminim bizler nasýl uyumlu ve birliktelik içerisindeysek inanýyorum ki diðer bölgelerimizde de durum aynýdýr. Kýrþehir tohum þehri olmasý özelliði ile çok önemli seçimler öncesi kongreye gitmek bir risk içerisinde görüyordu. Ama yaptýðýmýz kongreler gündemi belirledi seçimlerine de hazýrýz" dedi. KIRÞEHÝR MEDENÝYETÝMÝZÝN TOHUMLARININ ATILDIÐI ÞEHÝR 3. Bölge toplantýsýnda ev sahibi olarak konuþan Kýrþehir Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, "Türk-Ýslam sentezinin tohumlarýnýn atýldýðý bir bölge, Anadolu'ya gelen göçebelerin zanaatkar olmasýna Ahilik Teþkilatlanmasý Kýrþehir'de öncü olmuþtur. Cumhuriyet döneminde ise demokrasi gazisi olarak 3.5 yýl Nevþehir'in ilçesi olarak yaþamýþ, köklerimizde ki deðerleri yeniden ön plana çýkartarak deðerlerimizi yaþamaya çalýþýyoruz yýlýnda ki Kýrþehir'de ki þehir ile þuan ki þehir arasýnda azýmsanamayacak derecede fark var. Yerel kalkýnmayý saðlayacak aktörler olarak çaðýn modern imkanlarýný da sunabilmenin önemli olduðunu düþünüyorum. Hükümetin kalkýnma politikasýný þayet yerele yansýtamazsak zannederim bir kol kýrýk olur. Bizler burada kardeþlik hukuku içerisinde bizlerden beklenen hizmetlerden fazlasýný yapýyoruz. Büyük þehirlerin deðil belki ama Kýrþehir gibi þehirlerin tanýtým ataðýna ihtiyacý var" diye konuþtu. Toplantýya AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Abdülhamit Gül ile Toplantýya, Ýçiþleri Bakan Yardýmcýsý Osman Güneþ, Çevre ve Þehircilik Bakan Yardýmcýsý Muhammet Balta, Maliye Bakan Yardýmcýsý Abdullah Erdem Cantimur, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardýmcýsý Halil Etyemez, Orman ve Su Ýþleri Bakan Yardýmcýsý Nurettin Akman, AK Parti Kýrþehir Milletvekilleri Muzaffer Aslan ve Abdullah Çalýþkan da katýldý.amasya, Ankara, Bartýn, Çankýrý, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak'tan yerel yöneticiler ve idarecilerin de yer aldýðý toplantý, daha sonra basýna kapalý devam etti. Kýrþehir de düzenlenen toplantýya Çorum dan da temsilciler katýldý. Enerji kesintisi var orum da programlý elektrik kesintisi yapýlacak. Ye- Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlü- Çþilýrmak ðü nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle programlý enerji kesintisi uygulanacak. Elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve iþin içeriði ile ilgili yapýlan güncel bilgilendirme þöyle: tarihinde 09:00-13:00 saatleri arasýnda Çorum ili Ýskilip Ýlçesi yatýrým iþleri kapsamýnda yapýlacak olan çalýþmalardan dolayý Meydan Mahallesi ve Erenler Mahallesinde, Atýf Hoca Devlet Hastanesine enerji verilmeyecek tarihinde 08:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Kargý Ýlçesi yatýrým iþleri kapsamýnda Çaykapý fiderinden yapýlacak olan çalýþmalardan dolayý Çukuralýç, Akkise, Halýlar, Çakýrlar, Yeþilköy, Dereköy, Avþar, Kavakçayý, Çobanlar, Yaðcýlar, Alioðlu, Çal, Karaosmanlý, Çobankaya, Akcataþ, Bozarmut, Tepelic, Baþköy, Hacýveli, Saraçlar, Gökbudak, Gümüþoluðu köylerine, Kargý Belediyesi, Kýzýlýrmak Çeltik, Kütük mermer, Özgül mermer, Çiçek Petrole enerji verilmeyecek tarihinde 08:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Kargý Ýlçesi yatýrým iþleri kapsamýnda Çaykapý fiderinden yapýlacak olan çalýþmalardan dolayý Hacýhamza, Sekü, Güney köylerinde ve Osmancýk Ýlçesine baðlý Karaköy ve Baldýran köylerine ve Özeller Çeltik Farikasýna enerji verilmeyecek tarihinde 09:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Mecitözü Ýlçesinde bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Elvançelebi köyüne enerji verilmeyecek tarihinde 09:00-13:00 saatleri arasýnda Çorum ili Mecitözü Ýlçesinde bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Hisarkavak köyüne programlý olarak elektrik verilemeyecek.(haber Merkezi) TEÞEKKÜR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde Kontrol Atmosferli Soðuk Hava Depolarýmýzýn I. etabýný tamamlamýþ bulunuyoruz. Alanýnda bölgemizin en modern tesisi olarak þehrimize kazandýrdýðýmýz ve halkýmýzýn hizmetine sunduðumuz iþletmemizin yapým sürecinde bizleri yönlendiren ve desteklerini esirgemeyen; Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Hakan KÖRPINAR Sayýn ve tüm çalýþma arkadaþlarýna, Arsa tahsisi iþ ve iþlemlerinde yardýmcý olan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü Müteþebbis Heyeti, Yönetim Kurulu ve çalýþan tüm personeli adýna Yaþar Sayýn ÞAHÝN'e teþekkür eder, çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. (Ç.HAK:157) Saray Ýnþ. Mak. Mlz. Gýda Tarým San. Tic. Ltd. Þti Yönetim Kurulu Adýna Mustafa ILICA

4 4 PAZARTESÝ 5 OCAK 2015 Hayrettin Karaman Ýthamlar ve gerçekler (3) Bu kampüste bir dünya var ünyanýn 22 farklý ülkesinden 95 ya- uyruklu öðrencisi bulunan Hi- Hitit Üniversitesi ne geldiðini söyleyen için çok sayýda uluslararasý öðrencinin Dbancý tit Üniversitesi, dünya üniversitesi olma Merey, ayrýca þu ana kadar 74 akademik yolunda emin adýmlarla ilerliyor. personelin yurt dýþýnda uzun süreli araþtýrma faaliyetlerinde bulunduðunu anlat yýlýnda Meslek Yüksek Okulu temelleri atýlan 2006 yýlýnda ise kurulan Hitit Üniversitesi, her geçen yýl geliþ- Hedefleri hakkýnda da açýklamada tý. meye devam ediyor. Kuruluþunun üzerinden 8 yýl geçmesine raðmen uluslara- Hitit Üniversitesi nin uluslararasý are- bulunan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey, rasý çalýþmalara aðýrlýk veren Hitit Üniversitesi bugün dünyanýn farklý ülkele- yarýþan bir üniversite haline getirmek. nada tanýnan ve dünya üniversiteleri ile rinden 50 üniversiteyle ikili iþbirliði, 42 Uluslararasý iþ birliklerimizi güçlendirmek ve uluslararasý öðrenci sayýmýzý ar- üniversite ile Mevlana, 26 üniversiteyle de Erasmus anlaþmasý imzaladý. Bünyesinde 95 yabancý öðrenciyi barýndýran akademik faaliyetlerin sayýsýný artýrmak. týrmak. Ýkili iþbirlikleri kapsamýnda ortak üniversite, küçük bir dünyayý andýrýyor. Yapmýþ olduðumuz anlaþmalarý sadece Uluslararasý Ýliþkiler Birim Baþkaný ve Erasmus Koordinatörü Yar. Doç. lara dönüþtürmek istiyoruz dedi. Dünyanýn 22 farklý ülkesinden 95 yabancý uyruklu öðrencisi üniversitede eðitim görüyor. kaðýt üzerinde býrakmadan somut adým- Dr. Gökçe Merey, hedeflerinin Hitit Üniversitesi nin uluslararasý arenada tanýnan RAMI NIN TEMEL ÖNCELÝÐÝ TÜR- MEVLANA DEÐÝÞÝM PROGve dünya üniversiteleri ile yarýþan bir KÝYE YÝ YÜKSEK ÖÐRETÝM ALAüniversite haline getirmek ve uluslararasý iþbirliklerini güçlendirerek uluslararasý LÝNE GETÝRMEK NINDA BÝR CAZÝBE MERKEZÝ HAöðrenci sayýsýný artýrmak olduðunu söyledidinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan Mevlana Deðiþim Programý Koor- Dünya genelinde uluslararasý iliþkilerin güçlenmesinin, her ülkenin sahip yüksek öðretim kurumlarý ile yurt dýþýn- ise, programýn yurt içinde eðitim veren olduðu kültürel, toplumsal, siyasi, ekonomik ve demografik zenginlikleri paylarý arasýnda öðrenci ve öðretim elamaný da eðitim veren yüksek öðretim kurumlaþma olanaðý saðladýðýný belirten Yrd. deðiþimine olanak saðladýðýný söyledi. Doç. Dr. Gökçe Merey, bu nedenle dünyada her alanda uluslararasýlaþma eðiliðer deðiþim programlarýndan farklý ola- Mevlana deðiþim programýnýn dimi görüldüðünü belirtti. rak hiçbir coðrafi bölge ayrýmý olmaksýzýn deðiþim programý bünyesindeki hare- Artýk yükseköðretim alanýnda da uluslararasýlaþmanýn kaçýnýlmaz hale ketliliðin bütün dünyadaki yüksek öðretim kurumlarýný kapsadýðýný dile getiren geldiðini ve bu alanda yürütülen eðitimöðretim ve araþtýrma faaliyetlerinin de Doç. Dr. Asan, deðiþim programýna katýl- Öðrenciler çorum da olmaktan mutlu. artýk bölgesel düzeyde deðil, uluslararasý mak isteyen öðrencilerin bir yarýyýl burslu olmak üzere iki yarýyýl eðitim için, öð- boyutta da ele alýndýðýna dikkat çeken Merey, Bu þekilde yüksek öðretim kurumlarýnda da yürütülen faaliyetlerin kareyle dünyadaki yüksek öðretim kurumretim elemanlarýnýn ise en az bir hafta sü- Kaymakcan a ziyaret litesinin artmasý beklenmektedir. Bunun larýnda ders vermek üzere programdan itit Üniversitesi Rek- Prof. Dr. Reha yanýnda uluslararasýlaþmasýyla üniversitelerin tanýnmasýna katký, uluslararasý yanýn bütün bölgelerinden de öðrenci ve faydalanabileceðini, benzer þekilde dün- Htörü Metin Alkan, KYK Genel Müdürü Prof. Dr. Re- öðrencilerin bulunduklarý þehirde oluþturduklarý heyecan ve farkýndalýk, yabansek öðretim kurumlarýna gelebileceðini öðretim elemanlarýnýn Türkiye deki yükcep Kaymakcan ý makamýnda ziyaret etti. cý dil becerisinin geliþmesi, kültür ve sanata katký, farklý kültürlerin etkileþme- Mevlana deðiþim programýnýn dile getirdi. siyle kültürel alýþveriþ ve hoþgörünün Ziyarette il ve ilçelerde yapýlacak olan yurt- amacý hakkýnda bilgiler veren Asan, oluþturulmasý, ülkelerin tanýtýmý ve ekonomiye katký saðlanmaktadýr dedi. lar hakkýnda bilgi alýþve- Programýn temel amacý Türkiye yi yüksek öðretim alanýnda bir cazibe merkezi riþinde bulunuldu. Üniversitede 3 kýtadaki 22 farklý haline getirmek. Yükseköðretim kurumlarýmýzýn akademik kapasitelerini artýr- Alkan, KYK Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ülkeden 95 yabancý uyruklu öðrencinin Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, inþaatla- eðitim gördüðünü açýklayan Yrd. Doç. mak. Yükseköðretimin küreleþme sürecine katkýda bulunmak. Türkiye nin zen- Kaymakcan ý makamýnda ziyaret etti. Dr. Merey, bu öðrencilerin 28 inin Mevlana deðiþim programý, 3 ünün Erasmus versite öðrencisinin ihtimalar ve projeler yapma- Prof. Dr. Recep Kaymakrýn tamamlanmasýyla ünigin, tarihsel ve kültürel mirasýný küresel deðiþim programý, 64 ünün de yabancý yacýný karþýlayacaklarýný ya açýk olduklarýný ifade can, inþaat çalýþmalarýný düzeyde paylaþmak. Kültürler arasý etkileþimin artmasýyla farklýlýklara saygý ve Müdürü Prof. Dr. Recep uyruklu öðrenci kontenjanýndan gelen belirterek, KYK Genel etti. çok yakýndan takip ettiðini, bu projelerle bizzat il- öðrencilerden oluþtuðunu belirtti. Hitit Üniversitesi bugün dünyanýn farklý ülkelerinden 50 üniversiteyle ikili iþbirliði, lamak diye konuþtu. dar verdikleri katký ve eden hizmetlerin heyecan baþlanacak inþaatlarýn en anlayýþ kültürünün zenginleþmesini sað- Üniversitede yapýlan ve yapýmý devam gilendiðini ve yapýmýna Kaymakcan a bugüne ka- 42 üniversite ile Mevlana, 26 üniversiteyle de Erasmus anlaþmasý imzaladýðýný ðine iliþkin de açýklamada bulunan Asan, þekkür etti, bundan sonra meler olduðunu belirten baþlatýlmasý için de yo- Programdan kimlerin katýlabilece- desteklerden dolayý te- ve mutluluk verici geliþ- kýsa sürede yapýmýnýn anlatan Merey, bu anlaþmalar çerçevesinde karþý üniversitelerle öðrenci ve öðkolü imzalamýþ olan bütün yükseköðre- Türkiye deki Mevlana Deðiþim Proto- da her zaman ortak çalýþ- KYK Genel Müdürü ðun çaba sarf ettiklerini retim elemaný deðiþimi, staj faaliyeti, tim kurumlarýndaki örgün eðitim programlarýna kayýtlý olan ön lisans, lisans, uluslararasý etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak proje çalýþmalarý yapýldýðýný dile getirdi. yüksek lisans ve doktora öðrencileri katýlabilirler. Ayrýca Mevlana Deðiþim Prog- Rektör den Sarýkamýþ mesajý HEDEFÝMÝZ HÝTÝT Ý ULUSLA- ramý protokolü imzalayan yurt içi ve yurt itit Üniversitesi Rek- Prof. Dr. Reha 1915 tarihinde sona eren tipi altýnda þehit olurken hinde baþlayýp 5 Ocak Dondurucu soðuk ve RARASI ARENADA TANINAN VE dýþý yüksek öðretim kurumlarýnda görev Htörü DÜNYA ÜNÝVERSÝTELERÝ ÝLE YA- yapan tüm öðretim elemanlarý da programa katýlabilirler. Öðretim elemanlarýnýn Harekatý nýn 100. Yýldösýnda, Kars ýn Sarýkamýþ yürüyen Mehmetçiðimiz, Metin Alkan, Sarýkamýþ Osmanlý-Rus Savaþý sýra- bile ebediyete kol kola RIÞAN BÝR ÜNÝVERSÝTE HALÝNE GETÝRMEK hareketlilik kapsamýnda yer alan akademik faaliyetleri haftalýk olarak toplam 6 ri anma mesajý yayýnladý. ekber Daðlarý'nda 90 bin ayný zamanda bizlere birnümü nedeniylme þehitle- ilçesinde bulunan Allahu- Sarýkamýþ Harekâtý nda Deðiþim programlarýna katýlan öðrenci ve personel sayýlarý hakkýnda da saatten daha az olamaz. Öðretim elemaný Ýþte o mesaj: Harp vatan evladý Milli Mücadelemiz adýna, canlarýný vermektedir. lik ve kardeþlik dersi de bilgi veren Merey, þu ana kadar Erasmus tarafýndan gerçekleþtirilen faaliyetlerin tarihinde felaketli bir Deðiþim Programý kapsamýnda 203 öðrenci ve 107 personelin yurt dýþýna gider- saat olarak hesaplanmasýnda dersler esas meydan muhaberesi diye seve seve feda ettiler. Bu duygu ve düþüncelerle Sarýkamýþ Ha- alýnýr. Ders saatlerinin haftalýk olarak 6 geçen Sarýkamýþ Harekâtý, 90 bin askerimidýna saklanmadan, vatanýrekâtý nýn 100. yýldönümü Hiçbir mazeretin arken, 35 öðrenci ve 5 personelin geldiðini, henüz yeni baþlayan Mevlana Deði- saati doldurmamasý durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik zin düþmana, yokluða ve na ve istiklaline kastedenlere karþý kendini siper rýmýzý savunmak uðruna vesilesi ile vatan topraklaþim Programý kapsamýnda ise 30 öðrenci ve 3 personelin geldiðini, üniversiteden faaliyetlerde bu kapsamda deðerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öðre- vatan uðruna gözlerini eden Mehmetçiðimiz, bü- þehit olarak Türk Tari- dondurucu soðuða karþý ise 2 öðrenci ile 8 personelin yurt dýþýna gittiðini kaydetti. tim elamaný hareketliliði planlarý program kapsamýnda deðerlendirilmez ve de- kýrpmadan þehadete erdikleri bir yiðitlik destaný- bilse de vatan uðruna çýký- yerini alan kahraman þeyük kayýplar verileceðini hi nin altýn sayfalarýnda Bunlarýn dýþýnda ikili iþbirliði anlaþmalarý kapsamýnda bir dönem okudýrlan bu yoldan asla geri hitlerimizi saygý, minnet ðiþim için kabul edilemez diye konuþtu.(ýha) 22 Aralýk 1914 tari- dönmeyi düþünmediler. ve rahmetle anarým. (Hamak yada staj faaliyeti gerçekleþtirmek ber Merkezi) Ýtham: Kendini müctehid olarak görmektedir. Gazeteci Ahmet Hakan, fî tarihinde Kanal 7 de iken Günümüz meselelerine cevaplar baþlýklý bir program için Sayýn Hayrettin Karaman ý ekrana çýkarmýþtý. Programýn baþýnda Karaman a ilk cümlesi ve ilk sorusu þu oldu: Efendim þimdi soracaðýmýz sorulara bir müctehid olarak mý cevap vereceksiniz? Hayrettin Karaman: Evet diyor. Cevap: Bu suç mu, günah mý, ayýp mý? Benim için baþkalarý o müctehiddir diyorlar. Ben de dini meseleleri (daha ziyade yeni meseleleri) taklit metoduyla deðil, delillere bakarak çözmeye çalýþýyorum. Bu arada büyük müçtehitlere ve ilim adamlarýna saygým tam olup onlardan da istifade ediyorum. Günümüzde doktora yapan ilim adamlarýnýn tamamý ictihad yapmaktadýrlar; ictihadsýz doktora olmaz. Ýtham: Hayrettin Karaman Ýcma bir dönemdeki âlim ve müctehidlerin bir meselede ittifak etmesi anlamýnda imkânsýz bir durumdur. Ýbn-i Hanbel de bunun, sahabeden sonra hiç olmadýðý görüþündedir. Hem zaten icma vaki olsa bile baðlayýcý deðildir, sonraki bir ictihatla bozulur diyor. Hayrettin Karaman þunlarý da söylüyor: Taklid döneminde ictihadý adeta imkansýz kýlmak üzere, sun i olarak, olmayasýya ileri sürülmüþ bir takým þartlar vardýr. Ýctihadý kapalý tutmak, insanlarýn gözünü kapatmak için ileri sürülmüþtür. Bence ne lazým; Arapça bilmek, yeterince kitap, sünnet, siyer bilgisine ihtiyaç vardýr. Usul bilmemiz lazým o kadar. Müctehid olursunuz. (Hayrettin Karaman, Ýslam ýn Iþýðýnda Günümüz Meseleleri, Cilt 3, sh. 539). Cevap: Bu paragrafta bana ait olmayan cümle þudur: icma vaki olsa bile baðlayýcý deðildir, sonraki bir ictihatla bozulur. Bunun dýþýndaki ifadeler bana ait olabilir ve doðrudur. Bu konuda yeterli bilgi için bakýlmasý gereken kitabým Ýslam Hukukunda Ýctihad adýný taþýmaktadýr ve Ensar Yayýnlarý arasýnda çýkmýþtýr. Ý.I.Günün Meseleleleri inde, icma ile ilgili olarak þu ifadem yer almýþtýr: «Belli bir âyet veya hadîsin sübut ve mânâsýyla ilgili icma (özellikle sahabe icmaý) baðlayýcý bir delildir, hüküm kaynaðýdýr. Hadîsler, yaþayan sünnetin (örfün, geleneðin) sonradan birileri tarafýndan hadîs þeklinde formülleþtirilmiþ ifadeleri deðildir; aksine ümmetin ictihad ve icmaý baþtan beri mutlaka bir âyet veya hadîsin açýk ifadesine veya delâletine dayanmýþ, bu da (dayanýlan âyet ve hadîs de) çoðu kez zikredilmiþtir.» Ýbn Hanbel, iki noktaya dikkat çekmiþtir : 1. Ýslam dünyasý geniþleyip ictihad derecesinde alimler de Ýslam coðrafyasýnýn her yerinde daðýnýk olarak bulunduklarýnda belli bir konuda, belli bir ictihaddan haberdar olup onu kabul etmiþ olmalarý ihtimali düþüktür. 2. Bir dönemde yaþamýþ bulunan müctehidlerin bir konuda ihtilaf ettiklerini (farklý ictihadlarý bulunduðunu) bilmemek baþkadýr, "ittifak etmiþlerdir" demek baþkadýr ; ikincisini diyemeyiz, dersek gerçek dýþý açýklama olur. Ýtham: Hayrettin Karaman, sapýk mut a nikâhýný ictihat farklýlýðý gibi arzederek Þiilere de þirin gözükme çabasýna girmiþtir: Dört sünni mezhepten hiçbir müftü, hiçbir durumda mut a nikâhýna cevaz vermez. Ancak samimi olarak ictihad veya taklid yoluyla farklý görüþte olanlara da fasýk diyemeyiz demiþtir. (Hayrettin Karaman, Ýslam da Kadýn ve Aile, sh. 374, Ensar Yayýnlarý, Ýstanbul 1996) Cevap: Þiilere þirin gözükme çabasý çirkin bir yakýþtýrmadýr. Bunun dýþýnda kalan cümlelerin þimdi de arkasýndayým. Ben Sünni mezheplerde mut a nikahýnýn caiz ve sahih olmadýðýný açýk ve net olarak söylüyorum. Ama mesela Þîî müctehidler belli þekil ve þartlarda bunu caiz görüyorlarsa ve bir Þîî de onlardan fetva alarak bu içtihadý uyguluyorsa ona elbette fâsýk denemez. Ýtham: Hayrettin Karaman ýn çok tuhaf bir fetvasý vardýr. Bu fetva onu bazý meþhur sosyete din adamlarýyla farkýný sýfýra indirgemiþtir. Yeni Þafak Gazetesi'nde 8 Eylül 2000 de çýkan fetvasý þudur: Kurbanda mezhepler ittifak etmediði için parasý sadaka olarak verilebilir. Sayýn Karaman, Ehl-i Sünnet'in görüþlerini hiçe saymýþtýr. Misal; Hanefîlere göre kurban kesmek vaciptir. Yani parasý sadaka falan olarak verilmez. Sözde iþine geldiði yerde Hanefî olan yeni müctehidimiz, acaba niçin böyle bir genelleme yaparak ahalinin beynini veya akidesine sahip çýkanlarýn midesini bulandýrýyor? Anlamak doðrusu pek güç. Cevap: Bu itham, okuduðunu anlamaktan aciz, iftirayý mübah sayan bir fasýka ait olmalýdýr. Evet, bütün Ehl-i Sünnet müctehidlerine deðil, Hanefîlere göre Kurban Bayramý'nda kurban kesmek, durumu müsait olanlara vaciptir. Ancak Ehli Sünnet Hanefilerden ibaret deðildir. Þâfiî, Ýbn Hanbel, Mâlik e ve Ebû Yûsüf den nakledilen iki ictihaddan birine göre Kurban Bayramý'nda kurban kesmek müekked sünnettir. Bu müçtehitlerden bir kýsmýna göre kiþi baþýna kurban, bir kýsmýna göre ise aile adýna tek kurban sünnettir. Bir Müslüman, kurban sünnettir diyen diðer müçtehitlerden birine uyarak kurban sünneti yerine bedeli kadar yoksula yardým sünnetini yapabilir demiþ isem bunda bir hata yoktur tarihi itibariyle O nun (s.a.) Doðum Yýldönümü Sevgiler yaðmur olsa akýp deryaya dolsa Deryalar birleþerek koca okyanus olsa Okyanusta dalgalar yükselip göðe vursa Bunlar benim sevgime ölçü misal olamaz Uzayýp giden yollar dünyayý dönüp dursa Bu yollarýn yolcusu binlerce hayal kursa Hedefi þaþan sevgi gelip baþlara vursa Yol Ravza ya varmazsa Hakka da visal olmaz. Filozoflar toplansa düþünceler çatýþsa Saz þairleri gibi fýlozoflar atýþsa Kimi köpürüp coþsa kimi biraz yatýþsa Hidayet rehberine uymazsa makal olmaz. Sen ey rahmeti Hakk ýn örnek güzel ahlakýn Sevmek sevilmek için rehhberi Yüce Hakk ýn Yolunu yol bilmezse ümmetin, bunca halkýn Yollarý sarpa sarar haller, güzel hal olmaz Bir yýlýn bir gününde seni anmak ne demek Her an bilincimizde ol can verinceye dek Sensiz dünya hayatý benim neyime gerek Mutluluk senden olur, evlat ýyal mal olmaz H. Karaman

5 PAZARTESÝ 5 OCAK Heyelan yoluna kalýcý çözüm arayýþý Ýl Özel Ýdaresine ait bir kepçe ile bir grayder olay yerine sevk edildi. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, heyelan bölgesinde inceleme yaptý. Heyelan yoluna kalýcý çözüm arayýþý sürüyor. orum un Kargý Çilçesinde heyelan meydana gelmesi sonucu ulaþýma kapanan yol, çalýþmalarýn ardýndan yeniden trafiðe açýldý. Heyelanýn meydana gelmesinin ardýndan Ýl Özel Ýdaresine ait bir kepçe ile bir grayder olay yerine sevk edildi. Yapýlan çalýþmalarýn ardýndan yol yeniden trafiðe açýldý. Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Kargý Ýl Genel Meclisi Üyesi Mesut Turel, Ýl Özel Ýdaresi Yol Þube Müdürü Recep Çýplak ve AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundular. Bölgenin yol yapmak açýsýndan çok zor bir bölge olduðunu belirten Ýl Özel Ýdaresi Yol Þube Müdürü Recep Çýplak, eðimin fazla olmasý ve bölgenin fay hattý üzerinde bulunmasý nedeniyle zeminin gevþek ve kýrýk olmasýnýn heyelanlarý arttýrdýðýný belirtti. YOLUN SORUMLULUÐU BARAJ YAPAN ÝNÞAAT FÝRMASINDA Çorum un Kargý ilçesinde heyelan meydana gelmesi sonucu ulaþýma kapanan yol, çalýþmalarýn ardýndan yeniden trafiðe açýldý. Yolun halen devlet tarafýndan teslim alýnmadýðýnýda belirten Çýplak, "Yol þuanda baraj firmasýnýn sorumluluðunda ancak onlarýn buraya gelip çalýþmalara baþlamalarý zaman alacak olmasýndan dolayý, vatandaþýmýzýn maðdur olmamasý için çalýþmalara hemen baþladýk ve yolu yeniden ulaþýma açtýk dedi. CAN KAYBININ OLMAMASI TEK TESELLÝMÝZ Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ise doðal afetlerin heran her zaman meydana gelebileceðini belirterek, "Burada önemli olan herhangi bir vatandaþýmýza bir þey olmamasý ve bir can kaybý yaþanmamasýdýr. Yol 5-6 saat gibi kýsa bir sürede yeniden açýldý ifadelerinini kullandý. AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ise, olayý haber alýr almaz gerekli tüm giriþimlerde bulunduklarýný ve ekiplerin kýsa bir sürede bir kepçe ve bir grayder ile olay yerine gelerek çalýþmalara baþladýklarýný belirtti. Her hangi bir maðduriyetin söz konusu olmadýðýný da belirten Akpýnar, Yoldan geçemeyen dializ hastasý bir vatandaþýnda orman iþletmesine ait araçla, dað yolundan ilçe merkezine götürüldüðünü söyledi. GÜZERÐAH DEÐÝÞTÝRÝLEREK PROBLEM KÖKTEN ÇÖZÜLMELÝ Yol güzerðahýnýn baþka bir istikamete kaydýrýlmasýnýn daha saðlýklý olacaðýný belirterek Gökçedoðan Köyü Muhtarý Hasan Çalýþkan'da, "Vatandaþýn maðdur olmamasý için Göl Köyün den Gökçedoðan Köyüne bir yol yapýlabilir. Bu güzergahýn ilçe merkezine 5 kilometre daha kýsa ve heyelan tehlikeside bulunmuyor. Þu anda burada çalýþan iþ makinalarý o bölgede bir gün çalýþsa sorun kökten çözülmüþ olacak diye konuþtu.(ýha) TEÞEKKÜRLER YEDAÞ Ýskilip Yolu güzergahýnda çok sýk yaþadýðýmýz elektrik arýzasý ve kesintilerinin sona erdirilmesi için gerekli yatýrým ve özverili çalýþmalarý yaparak bizi bu dertten kurtaran, baþta deðerli YEDAÞ Ýl Koordinatörü Sayýn Ýlyas Akyol YEDAÞ Ýl Müdür Yardýmcýsý Sayýn Ertan Dursun Metin ile Sayýn LeblebiciBey e ve sahada çalýþan tüm kurum personeline teþekkür ederiz. (Ç.HAK:156) Onur Tavukçuluk Kip Tavukçuluk

6 6 PAZARTESÝ 5 OCAK 2015 ECE ihracatýný artýrdý D ünyanýn lider yapý markasý Ýdeal Standard ve Ýtalyan ISVEA markalarýný bünyesinde bulunduran ECE Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, Cnbc-e TV'de Melda Yücel'in sunduðu Finans Cafe programýna katýlarak, sektördeki geliþmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlattý. Çorum'daki yedi üretim tesisiyle birlikte yapý sektörünün öncüleri arasýnda yer alan ECE Holding, 2013 yýlýnda satýn aldýðý ISVEA markasýyla gerek Türkiye'de gerekse uluslararasý platformda büyümeye devam ediyor. 50 yýllýk bir Ýtalyan markasýný bünyesine katarak Ýtalya'daki pazar paylarýný artýrdýklarýný belirten Erdem Çenesiz, ISVEA ile birlikte AB ihracat payýný da büyüttüklerini belirtti. Ýhracat gücümüz son iki yýlda 4 kat artýþ gösterdi Avrupa odaklý bir büyüme stratejisiyle hareket ettiklerini vurgulayan Erdem Çenesiz, "Seramik sektörü, yurt dýþýnda yatýrým yapma ve marka satýn alma konusunda öncü sektörlerin baþýnda geliyor. Biz Ýtalya'nýn köklü markalarýndan biri olan ISVEA'yý satýn alarak ihracat gücümüzü son iki yýlda 4 kat artýrdýk. Üretim gü- cümüzle birlikte Avrupa'nýn üretim üssü haline geldiðimizi düþünüyorum. Markalaþma çabasýyla da bunu kalýcý hale getireceðiz" dedi. 2014'teki %10'luk iç pazar payýný daraltarak ihracat paylarýný yükselttiklerini vurgulayan Erdem Çenesiz, 2015 yýlýndaki hedeflerinin %60 Ýhracat %40 iç pazar olacaðýný söyledi. Katma deðer yaratacak üretim gücü artmalý Çorum'da tesislerinde yaklaþýk kiþiyi istihdam ettiklerini ve gerek iþverenlerin gerekse çalýþanlarýn, uluslararasý rekabet gücü kazanmak ve katma deðer yaratacak üretim gücünü artýrmak için politikalar geliþtirmeleri gerektiðinin altýný çizen Erdem Çenesiz, "Ülkemizin en büyük gücü genç insan kaynaðý. Bu kaynaðý saðlýklý bir þekilde üretimde tutmamýz gerekiyor. Özellikle Anadolu'nun sanayileþmesi ve ekonomik yönden daha da güçlenmesi adýna bu çok önemli bir adým. Üretim gücümüzü azaltacak her türlü tedbir kýsa vadede bir avantaj gibi görünse de birkaç yýl sonra misliyle kayýp olarak karþýmýza çýkýyor. Bu nedenle kýsa süreli iyileþtirmeler yerine kalýcý ve sürdürebilirliðe katký saðlayacak çözümler üretilmelidir" dedi.(haber Merkezi) Doðu Türkistan a tam destek D Çorum Türk Ocaðý yöneticileri, Yaðmur Damlasý Derneði nin mektup kampanyasýna destek verdi. oðu Türkistan da yaþanan zulme tepkiler artarak devam ediyor. Çorum Türk Ocaðý yöneticileri, Yaðmur Damlasý Derneði nin Doðu Türkistanlý soydaþ ve kardeþlerimiz için baþlattýðý mektup kampanyasýna destek oldu. (Haber Merrkezi) Erdem Çenesiz, Cnbc-e TV'de Melda Yücel'in sunduðu Finans Cafe programýna katýlarak, sektördeki geliþmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerini anlattý. Diyaliz hastalarýna yeni araç S aðlýk Bakanlýðý nca Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ne hizmet aracý gönderildi. Daha fazla sayýda diyaliz hastasýnýn daha konforlu bir þekilde hastaneye taþýnmasý amacýyla gönderilen yeni araç hizmete girdi. Geçmiþte bir minibüsle taþýnan dayiliz hastalarý, bundan böyle modern bir araçta daha hýzlý ve kaliteli ulaþým hizmeti alacak. (Ýbrahim Efe/Kargý) Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ne hizmet aracý gönderildi. 500 yýllýk çam aðacý K argý'da 500 yýllýk olduðu iddia edilen bir çam aðacý tespit edildi. Ýlçeye baðlý Gölköyü yaylasý mevkiinde bulunan ve koruma altýna alýnan asýrlýk çam aðacýnýn 500 yýllýk olduðu belirtiliyor. Sinop D 100 karayolu çalýþmalarý esnasýnda, özellikle yeni yolun aðacýn hemen altýndan geçirilerek korunmasý saðlandý. Asýrlýk çam aðacý, ormana gezmeye gidenlerin büyük ilgisini çekiyor. Bölgedeki en Doðu Türkistan da yaþanan zulme tepkiler artarak devam ediyor. En fazla ve en az dinlenen iller H SYK Teftiþ Kurulu müfettiþlerinin yaptýðý incelemede TMK kapsamýnda kurulan mahkemelerde en çok dinleme 576 bin 343 kiþi ile Ýstanbul'da yapýldý. Ýstanbul'un ardýndan ise Diyarbakýr geliyor. Diyarbakýr'da 204 bin 276, Ýzmir'de 192 bin 524, Adana'da ise 183 bin 355 kiþi dinlendi. Ankara'daki dinleme sayýsý ise 100 bin 122. Van'da 57 bin 273, Malatya'da 46 bin 563, Erzurum'da 32 bin 290, Antalya'da 29 bin 357, Bursa'da 24 bin 126 ve Samsun'da 6 bin 945 kiþi usulsüz olarak dinlendi.(haber7) HSYK Teftiþ Kurulu müfettiþlerinin yaptýðý incelemede TMK kapsamýnda kurulan mahkemelerde en çok dinleme 576 bin 343 kiþi ile Ýstanbul'da yapýldý. yaþlý aðaç olma ünvanýný taþýyan asýrlýk çam aðacý, görenleri etkiliyor. Ýbrahim Efe/Kargý Kargý'da 500 yýllýk olduðu iddia edilen bir çam aðacý tespit edildi. Meydan Camii Ramazan da açýlacak Ç orum'da hayýrseverlerin desteðiyle Edirne'de bulunan tarihi Selimiye Camii'nin benzeri inþa edildi. 6 yýl önce yapýmýna baþlanan 'Akþemseddin Camii' inþaatýnda sona gelindi. Farabi Caddesi nde 6 yýl önce cami yapýlmasý için Akþemseddin Camii Derneði tarafýndan çalýþma baþlatýldý. Hayýrseverlerin baðýþlarýyla Edirne'de bulunan Osmanlý padiþahý 2'nci Selim'in Mimar Sinan'a yaptýrdýðý Selimiye Camii'nin benzeri inþaa edilmeye baþlandý. 2 bin metrekare kapalý alana sahip 3 bin 500 kiþi alabilen caminin yapýmý için 10 milyon TL harcandý. Cami inþaatýnda sona gelindi. Ýç süsleme yapým çalýþmalarý devam ederken cami inþaatýnda engelliler için özel 6 yýl önce yapýmýna baþlanan 'Akþemseddin Camii' inþaatýnda sona gelindi. abdesthane, duþ kabinleri, yürüyen merdiven de yapýldý. Akþemseddin Camii Derneði Baþkaný Celal Alagöz, ibadet yerinin açýlýþýný bu yýl içinde yapacaklarýný belirterek, þöyle dedi: "Selimiye Camii'nin aynýsýný yapmaya çalýþtýk. Bu nedenle kentimizde caminin inþaatýna özel bir ilgi ve merak var. Caminin çeþitli bölümleri þuan çini iþlemelerle süsleniyor. Cami içersinde ayrýca kütüphane, Kuran kurslarý için eðitim odalarý, imam odasý gibi müþtemilatlar da yer alacak. (DHA)

7 PAZARTESÝ 5 OCAK Bu destaný sonsuza kadar yaþatacaðýz G ençlik ve Spor Müdürü Haþim Eðer, nýn bile takdirini kazanan Türk askeri, SarýkaSarýkamýþ'ta vatan için canlarýný femýþ Harekatý'nda harp tarihinde eþine az rastlada eden 90 bin þehidin sergilediði nýr bir mücadele örneði sergilemiþtir. kahramanlýk destanýnýn sonsuza kadar yazorlu iklim ve arazi koþullarýnýn düþmanþatýlacaðýný söyledi. dan daha çok kayýp verdiði bu amansýz mücapir Baba Çamlýðý'ndan baþlayýp, Þedelede; Mehmetçik hiçbir mazeretin ardýna sakhitlik'te devam eden anma töreninde konulanmaksýzýn, vatanýna ve istiklaline kastedenleþan Haþim Eðer, yaþanan kahramanlýðý re karþý çelikten sinesini siper etmiþtir. Büyük özetlediði konuþmasýnda, "Dondurucu sokayýplar verilse de vatan uðruna çýkýlan bu yolðuk ve tipi altýnda þehit olurken bile kol kodan asla geri dönmeyi düþünmemiþ, direniþ ve la giren ve ebediyete bu þekilde yürüyen mücadele azminin üstünlüðünü bir kez daha kamehmetçiðin bu acý destaný bir fedakarlýk nýtlamýþtýr. Þehitlik mertebesine ulaþan vatan ve kahramanlýk örneði olduðu kadar, birlik evlatlarý Türk Milletinin baðrýna defnedilmiþtir. ve kardeþlik dersidir." dedi. Yüce þehitlerimizi yüreðine kabir eden milletimizin hafýzasýna kazýnan Sarýkamýþ, analarýn Sarýkamýþ'ta yaþananlarýn, özellikle Haþim Eðer dilinde; genç kuþaklara aktarýlmasýnýn önemine de vurgu yapan Haþim Eðer, duygu yüklü ko'sarýkamýþ saza benzer, gün ýþýr ayaza nuþmasýnda þunlarý ifade etti; "22 Aralýk 1914 ile 15 Ocak benzer, Sarýkamýþ'ta yatanýn, kaný donmuþ buza benzer. Ya1915 tarihleri arasýndaki Osmanlý-Rus savaþý sýrasýnda Sazýk oldu Mehmedime, oðul öleydim yerine, Allahu Ekber rýkamýþ'ta bulunan Allahu Ekber Daðlarý'nda 90 bin asker daðýnda, Zemherinin tam çaðýnda, Sarýlýp donup kalmýþlar, Milli Mücadelemiz adýna, vatan uðruna canlarýný seve seve birbirinin kucaðýnda' diye destanlaþmýþtýr. feda ettiler. Dondurucu soðuk ve tipi altýnda þehit olurken Sarýkamýþ'ta yaþanýlanlar, özellikle genç kuþaklarýn ibbile kol kola giren ve ebediyete bu þekilde yürüyen Mehret alarak önemli dersler çýkarmasý gereken büyük kahrametçiðin bu acý destaný bir fedakarlýk ve kahramanlýk örnemanlýk tablolarýdýr. Sarýkamýþ'ta kar þehitlerimizin üstünü ði olduðu kadar, birlik ve kardeþlik dersidir. örtmüþtür ancak yüreklerde taþýnan vatan, millet ve bayrak "Sarýkamýþ Muharebelerinde kutsal vatan topraklarým sevgisi, eþsiz bir saðduyu ve yüksek disiplin anlayýþýyla birmüdafaa etmek uðruna caným seve seve feda ederek þehit leþerek kahraman Mehmetçiðin en zor þartlara bile göðüs düþen kahraman vatan evlatlarýný, ebediyete intikallerinin germesini saðladýðý gerçeðini asla örtememiþtir. Þehitleri100'ncü yýldönümünde, bir kez daha rahmet ve minnetle miz Sarýkamýþ'ta bulunan 22 þehitliðe cephe boyunca topluanýyoruz. ca defnedilmiþlerdir. Sarýkamýþ Harekatý, þanlý tarihimizin hüzünlü yapraksarýkamýþ'ta yaþanan bu acýyý, fedakarlýklarý, cesareti, larýndan biri olarak hafýzalarýmýzda yer almýþ bir yiðitlik ulvi davranýþlarý en iyi þekilde idrak edip gençlerimize, gedestanýdýr. Þartlarýn tüm olumsuzluðu karþýsýnda gösterdiði lecek nesillere aktarmalýyýz. Sarýkamýþ'ýn aslýnda bir yenilgi üstün cesaret, sabýr ve metanetle, muharebe ettiði düþmanýolmadýðýný, vatana kendini kurban etmenin destaný olduðunu anlatmalýyýz. Aziz þehitler, bizler bugün torunlarýnýz olarak burada huzurlarýndayýz. Sizler Allahu Ekber Daðlarý'nda bir destan yazdýnýz. Sizler fedakarlýðýn, tahammülün, inancýn ve sevdanýn olduðu kadar, kahramanlýðýn ve kardeþliðin de destanýný yazdýnýz. Sizin yazdýðýnýz bu destana sahip çýkacak, kutsal emanetinizi asla ve asla yere düþürmeyeceðiz. Canýnýzla, kanýnýzla yazdýðýnýz kahramanlýk anýtý olan vatanýmýza, sizin kadar sahip çýkacak, koruyacak ve onu büyütmeye devam edesarýkamýþ yürüyüþü Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edildi. ceðiz. Sizin hatýranýza helal getirmeyecek, aziz ruhlarýnýzý, þehit bedenlerinizi incitmeyeceðiz. Sizin bize en büyük vasiyetiniz olan bu vatana uzanan ellere karþý sizin gibi göðsümüzü siper etmeye devam edeceðiz. Açýlýþ konuþmasýnda sonra, þehitlerimizin kabirleri baþýnda okunan Kur'an-ý Kerim'in ardýndan Müftü Mehmet Aþýk tarafýndan dua okundu. Birinci Dünya Savaþý'nýn önemli safhalarýndan biri olan Sarýkamýþ Harekatý'nda vatan topraklarýný savunma uðruna þehit düþen kahraman Mehmetçikleri ve bu vesileyle bu kutsal vatanýn müdafaasýnda emeði geçmiþ tüm þehit ve gazilerimizi þükran, minnet ve rahmetle anýyorum." Baygýnlýk geçirdi S arýkamýþ Þehitleri için düzenlenen törende, pankart taþýyan gençlerden birisi baygýnlýk geçirdi. Görevlilerin ve saðlýk ekiplerinin hemen müdahale ettiði genç, ambulansla hastaneye kaldýrýlýrken, rahatsýzlýðýn nedeninin yorgunluk ve açlýða baðlý olduðu, gencin saðlýk durumunun iyi olduðu bildirildi. Sarýkamýþ Þehitleri için düzenlenen törende, pankart taþýyan gençlerden birisi baygýnlýk geçirdi. Tarihe altýn harflerle yazýlmýþ acý bir destan olan Sarýkamýþ Þehitleri'nin 100'üncü yýlýnda, gençler þehit atalarý için yollara düþtü. Sarýkamýþ Destaný nýn 100 üncü yýlýnda þehitlerimiz için yürüdüler Asým ýn Nesli Ceddi nin izinde T EROL TAÞKAN arihe altýn harflerle yazýlmýþ acý bir destan olan Sarýkamýþ Þehitleri'nin 100'üncü yýlýnda, gençler þehit atalarý için yollara düþtü. Piri Baba Çamlýðý önünde baþlayan Sarýkamýþ Yürüyüþü, Þehitlik'e kadar dua ve sloganlarla devam etti. Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen bu anlamlý yürüyüþe Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müftü Mehmet Aþýk, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, protokol üyeleri, çok sayýda genç ve vatandaþlar ka- Piri Baba Çamlýðý önünde baþlayan Sarýkamýþ týldý. Þehitlik'te düzenlenen tören saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlarken, gurur ve hüznün hakim olduðu törende, günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Gençlik ve Spor Müdürü Haþim Eðer yaptý. Açýlýþ konuþma- sýnda sonra, þehitlerimizin kabirleri baþýnda okunan Kur'an-ý Kerim'in ardýndan Müftü Mehmet Aþýk tarafýndan dua okundu. bakýn. Anlaþýlan bir kýsým yalan yanlýþ haberlerle vatandaþ tahrik ediliyor olabilir. Basýn mensuplarý burada, sadece buradakiler deðil, tüm Türkiye'den gelenler var 'a alýnmasýnýn sebebi de baþka yerlerden gelenler olmasý. Ben þimdi gördüm, Çorum'dan var, Ýstanbul'dan var, Iðdýr'dan var, Erciþ'ten var. Yanlýþ bir bilgiyle 'efendim biz geç kalýyoruz da ondan dolayý baþlýyor' gibi bugünün anlamýna yakýþmayan bir kýsým deðerlendirmeler olabiliyor. Saatlerinize bakarsanýz biz vaktinde geldik. Hayatým boyunca da hiçbir randevuma geç kalmadým." Açýklamanýn ardýndan Cemil Çiçek ve Bakan Kýlýç ýn katýlýmýyla yürüyüþ baþladý. Katýlýmcýlar, 8,5 kilometrelik yolu yürüyerek tören alanýna vardýlar.(ýha) Çorum Sarýkamýþ ta S arýkamýþ Harekatý'nýn 100. yýlý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Asýmýn Nesli Asrýn Yürüyüþünde adlý þehitleri anma yürüyüþü TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile Gençlik ve Spor Bakaný Kýlýç'ýn katýlýmýyla gerçekleþti. 100 yýl önce donarak þehit olan 90 bin Mehmetçiði anmak için Türkiye nin dört bir tarafýndan gelen binlerce kiþi sabah erken saatlerden itibaren Kýzýlçubuk mevkisinde toplandý. Programda ilk olarak Kur'an-ý Kerim okunarak dualar edildi. Daha sonra alana TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ve Gençlik, Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Kars Valisi Günay Özdemir, Kars Belediye Baþkaný Murtaza Kara- çanta ve AK Parti Kars Milletvekilleri geldi. Bu arada, yürüyüþe katýlan bir grubun programýn geç baþladýðýný iddia ederek, tepki göstermesi üzerine gazetecilere açýklamada bulunan TBMM Baþkaný Çiçek, þunlarý kaydetti: Burada, programýn 10.30'da baþlayacaðý bir ay evvelden yazýlan davetiyelerde var. Biz de saat 10.30'da geldik. Saatlerinize bir Asýmýn Nesli Asrýn Yürüyüþünde adlý þehitleri anma yürüyüþüne Çorum dan katýlým oldu. Tüm Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin 2015 yýlýný ve idrak ettiðimiz Mevlid Kandilini tebrik eder, esenlikler dilerim. ÝKRAM ÞÝRKETLER GRUBU (Ç.HAK:158) Adýna Yönetim Kurulu Baþkaný ÝKRAM HAZIR BETON A.Þ. MERKEZ SANTRAL Necip UYGUR ÝKRAM HAZIR BETON A.Þ. ÝSKÝLÝP SANTRAL ÝKRAM KIRMA ELEME TAÞ OCAKLARI ÇORUM VE OSMANCIK TESÝSLERÝ ÝKRAM AKARYAKIT OTO.A.Þ. POWERWAX - MÝLANGAZ

8 8 PAZARTESÝ 5 OCAK de ÇORUM (1) Hazýrlayan: Enise AÐBAL 4 Ocak * MHP Ýl Baþkaný Ercan Ercan Daþdan Daþdan parti merkezinde yaptýðý basýn toplantýsýnda, akademisyenlerle birlikte düzenlenen bir toplantýyý hatýrlatarak, bu toplantýya Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü'nün de katýldýðýný, söz konusu toplantýda, belediyenin reklamýnýn yapýldýðýný iddia etti. * MHPÝl Baþkaný Ercan Daþdan'ýn, Vali Sabri Baþköy'ün eþinin, siyasi bir toplantýya katýlýp, AK Parti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün propagandasýnýn yapýldýðýný iddia ettiði ortamda bulunduðu ifadelerine karþýn Valilik'ten yapýlan açýklamada, söz konusu toplantý zincirinin çok önceden planlandýðý, ayrýca toplantýda herhangi bir siyasi propaganda yapýlmadýðý vurgulandý. 7 Ocak * Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, seçim sonrasýnda yapacaðý projelerin ilkini, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bek taþ ve yönetiminin Muzaffer Külcü ziyaretinde açýkladý. Çorum'a yakýþýr modernlikte, hijyenik bir hayvan pazarý çalýþmasý içinde olduklarýný açýklayan Külcü, seçim öncesi ilk projesini de böylelikle duyurmuþ oldu. 17 Ocak * Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ile bazý sendika üyeleri, Kamu Sen'in Ergenekon'a ev sahipliði yaptýðýný iddia eden Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatcý hakkýnda suç duyurusunda bulundu. 20 Ocak * Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat'ý tanýttý. SÝYASET 27 Ocak * Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, partilerinin Çorum Belediye Baþkan Adayý nýn Adnan Cýdýk olduðunu açýkladý. 3 Þubat * Büyük Birlik Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Mustafa Ümit Kaleli oldu. * CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut sahaya indi. OSB kavþaðýnda törenle karþýlanan Nuhut, düzenlenen Kenan Nuhut araç konvoyu ile parti önünde gelerek, partililere hitabetti, vatandaþla tek tek selamlaþtý. 4 Þubat * Ýl Genel Meclisi nde iktidar ve muhalefet partilerinin üyeleri arasýnda tartýþma çýktý. Þubat ayýnýn ilk toplantýsýnda gündem dýþý söz alan CHP li ve MHP li Ýl Genel Meclisi Üyeleri, Çorum Belediyesi tarafýndan Kültür Sitesi yerinde hayata geçirilen projeyi eleþtirdiler. 5 Þubat * Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi nde yaptýðý konuþmada muhalefetin sorularýna yanýt vererek, Kültür Sitesi yerinin Çorum Belediyesi ne devrinde yapýlan sözleþmede yeraltý otoparký yapýmý gibi bir maddenin bulunmadýðýný açýkladý. 7 Þubat * Ýskilipli Atýf Hoca nýn torunu Mehmet Atýf Ýnal, Ýskilipli Atýf Hoca ya iade-i itibar verilmesi için TBMM Baþkanlýðý na dilekçe verdi. 10 Þubat * Çorum Alperen Ocaklarý, Genel Baþkan Avukat Serkan Tüzün'ün de katýldýðý törenle hizmete açýldý. 1 Ocak * Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü 2013 yýlýnda Çorum a yapýlan hibe desteði miktarýný 21 milyon lira olarak açýkladý. * Kültür ve Turizm Bakanlýðý, 2013 yýlýnda Çorum'a 2 milyon 620 bin lira karþýlýksýz destek verdi. 3 Ocak * Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Kent Park Projesi kapsamýnda, Çorum Belediyesi'ne devri gerçekleþtirilen arazinin karþýlýðýnda yapýlan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü hizmet binasýnýn teslimi yapýldý. 8 Ocak * Çorum Sosyal Hizmet Merkezi, Üçtutlar Caddesi eski Aþevi civarý numara 57 ye taþýndý. 13 Ocak * Hitit Üniversitesi ile Bakü-Slavyan Üniversitesi arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Hitit in anlaþtýðý üniversite sayýsý 41 e yükseldi. 14 Ocak * Türkiye'de çok az sayýda Belediye tarafýndan uygulanan Akýllý Kavþak Sistemi, Çorum'da uygulanmaya baþlandý. 21 Ocak * Yapýlan yasal düzenlemeler sonucunda kadro hakký kazanan Karayollarý Genel Müdürlüðü Çorum 73. Þube Þefliði nde çalýþan taþeron iþçiler, 2 yýlý aþkýn süredir bu haktan yararlanamadýklarý gerekçesiyle eylem yaptý. 23 Ocak * Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum itfaiyesi için satýn alanýn 42 metrelik itfaiye merdivenine sahip yeni aracý tanýttý. Ankara'dan Sarp sýnýr kapýsýna kadar uzanan bölgede, en büyük itfaiye aracýna Çorum sahip oldu. 25 Ocak EKONOMÝ ve ÇALIÞMA HAYATI * Çorum Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Samsun Milli Eðitim Müdürlüðü görevine atandý. Girgin den boþalan göreve ise Konya Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Seyit Aytekn Girgin Ali Büyük tayin oldu. 8 Þubat * Çorum Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren bir firma, yerli güneþ arabasý tasarladý. Güneþ enerjisiyle hareket eden golf arabasý tarzýndaki taþýt test aþamasýný baþarýyla geçti. 17 Þubat * Acil ve Afet Derneði (ACAT) Çorum Þubesi, düzenlenen programla açýldý. 22 Þubat * DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü tarafýndan 6 Ocak 2014 tarihinde ihalesi yapýlan Çorum-Bayat Kunduzlu Barajý inþaatý iþi, TLihale bedeli ile imzalandý. 25 Þubat * Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisansüstü Simülasyon Laboratuvarý hizmete açýldý. 3 boyutlu tasarým programlarýný içeren 10 adet yüksek özellikli bilgisayarýn yer aldýðý laboratuvar, lisansüstü öðrencileri ve akademik personelin kullanýmýna sunuldu. * Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü tarafýndan yapýlan ekmek üretiminin ardýndan Alaca MYO Gýda Ýþleme Bölümü nde de beyaz peynir üretimi gerçekleþtirildi. 26 Þubat * Kamu Sen, KESK, EðitimÝþ ve Türk-Ýþ, ortak bir eylem yaparak TBMM Genel Kurulu'na sevk edilme aþamasýna gelen Milli Eðitim Bakanlýðý yasa tasarýsýný protesto etti. 6 Mart * Çorum Osmancýk giriþ yolunda yapýmý tamamlanan 6 þeritli 3 kilometrelik bölünmüþ yol, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan hizmete açýldý. 7 Mart * Çorumlu mucit Bayram Uður, yerli güneþ arabasýnýn ardýndan þimdi de güneþ enerjisiyle çalýþan tekne tasarladý. Güneþ enerjili tekne, Obruk Barajý Gölü nde test edildi. * Çorum 800 Yataklý Þehir Hastanesi'nin temel atma töreni, Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'nun katýlýmýyla yapýldý. 800 Yataklý Þehir Hastanesi, tamamlandýðýnda mevcut hastanenin üç katý büyüklüðünde olacak. 8 Mart * Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a tahsis edilen 8 adet tam donanýmlý ambulansýn teslimi, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi nde düzenlenen törenle gerçekleþtirildi. Yeni ambulanslarla birlikte Çorum un ambulans sayýsý 58 e yükseldi. * Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Alaca ilçesine yaptýrýlan 100 yataklý devlet hastanesi törenle hizmete açýldý. 10 Mart * Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Kargý ilçesine yapýlacak olan Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi nin temel atma töreni gerçekleþtirildi. 12 Mart * Çorum Organize Sanayi Bölgesi nde Çaðrý Merkezi Binasý yapým ihalesi gerçekleþtirildi. K Ü L T Ü R - S A N A T v e Ç E V R E 2 Ocak * Hakimiyet, yerel basýnda bir ilke daha imza atarak Yýldýz Sarayý Koleksiyonu nda yer alan tarihi Çorum fotoðraflarýný gün ýþýðýna çýkardý. Ýslam Konferansý Teþkilatý na baðlý Ýslam Tarih, Sanat ve Kültürü Araþtýrma Merkezi (IRCICA), dünyaca ünlü Fotoðraf Arþivi ni Hakimiyet e açtý. 3 Ocak * Samanyolu TV'de yayýnlanan Maceracý programýnýn ekibi Osmancýk'a geldi. Maceracý ekibi Kýzýlýrmak sahil kenarýnda Asil Kafe iþletmecisi Asalettin Özdoðan'ýn tarifi ile kuzu ve balýk yemeðinin yapýlýþýný gösteren çekimler yaptý. 7 Ocak * Her yýl çýkardýðý takvimlerle dikkat çeken Atlas ýn Her Güne Bir Cennet baþlýðýyla çýkardýðý 2014 takviminde Çorum dan 3 cennet köþeye yer verildi. Takvimde; Hattuþa, Ýncesu Kanyonu ve Çorum merkezde bulunan Saat Kulesi nden bahsedildi. 9 Ocak * Þair-Yazar Halit Yýldýrým Halit Yýldýrým ýn ikinci þiir kitabý Gökçekimi Aþkýn E Hali yayýnlarý arasýnda çýktý. 10 Ocak * Bir Medya Reklam Ajansý'nýn sahibi olduðu BÝDERGÝ'nin ilk sayýsý okuyucusuyla buluþtu. 24 Ocak * Hitit Medeniyeti nin baþkenti Çorum, yerel dokusu ve kültürel mirasý ile 2013 Ýstanbul Doðu Akdeniz Turizm Fuarý EMÝTT te tanýtýldý. 25 Ocak * Türkiye VI. Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý na katýlan Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öðrencileri, Turizm Otelcilik Okullarý kategorilerinde Türkiye genelinde 2. oldu. * Çorumlu yazar Ertürk Akþun'un yeni kitabý 'Agafya' yayýmlandý. 1 Þubat * Atlas Dergisi Anadolu nun Topraðýnda Kültür Aðaçlarý Yetiþiyor/ Bir Usta Bin Usta baþlýklý küçük albümünde Kargý bezi dokumacýðýna yer verdi. Albümde Çorum la ilgili Kargý bezi dokumacýlýðýnýn yüzyýllýk bir geçmiþe sahip olduðunu vurgulandý. 3 Þubat * 81 Muhteþem Fotoðrafla Türkiye'nin 81 Þehri isimli illerin en güzel fotoðraflarýnýn yer aldýðý projede Çorum un gelecek vaad eden genç sanatçýlarýndan Can Eser in iki fotoðrafý yer aldý. 11 Þubat * Çorum un kültür turizm deðerlerinin tanýtýmý için Çorum Valiliði önerisi ve Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði nin mali desteðiyle Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu tanýtým çalýþmalarý çerçevesinde Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerine ve Yeþilýrmak Turizm Destinasyonuna yönelik yediþer dakikalýk tanýtým filmleri çekildi. Bu kapsamda Çorum, Sizi Kusursuz Bir Senfoniye Davet Ediyor temasýyla çekilen yedi dakikalýk filmin çekimleri tamamlanarak üç ayrý dilde (Türkçe, Ýngilizce ve Almanca) yayýnlandý. 19 Þubat * Ortaköy ilçesinde bulunan Þapinuva yolu, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan turistik yollar aðýna alýndý. 20 Þubat * Çorum un Ortaköy ilçesinde dünyanýn en eski uygarlýklarýndan olan Hitit Medeniyeti nin en önemli yer yerleþim birimlerinden biri olan Þapinuva da açýk hava müzesi kurulmasý için çalýþma baþlatýldý. 24 Þubat * Þair-Yazar Halit Yýldýrým, 1. Gökkuþaðý Güfte Yarýþmasý nda Gözlerim adlý güftesiyle derece aldý. * Çorumlu Ressam Nilgün Ayþecik Çevik, Gaziantep Sanko Sanat Galerisi nde kiþisel resim sergisi açtý. 28 Þubat * Tarihi Çorum Kalesi, definecilerin istilasýna uðradý. Kentsel Dönüþüm projesi kapsamýnda tahliye edilen Kale ye giren kimliði belirsiz kiþiler, tarihi mekanda büyük tahribat yaptý. Tahribat nedeniyle restorasyonu düþünülen Kale içindeki pek çok tarihi yapý çöktü. 3 Mart * Araþtýrmacý- Yazar Abdulkadir Ozulu tarafýndan hazýrlanan Çorum da Oyun Eðlence- Abdulkadir Ozulu Folklorumuzdan Örnekler adlý kitap yayýmlandý. * Çorum Valiliði himayesinde Hitit Üniversitesi Rektörlüðü desteðiyle, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce döneminde Çorum Hitit Söyleþi Günleri kapsamýnda düzenlenen panellerdeki bildirilerden oluþan Çorum ve Kültür adlý kitap yayýmlanarak okuyucularýn hizmetine sunuldu. 13 Mart * Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk, Dýþ Ýþleri Bakanlýðý Hasan Tuluk tarafýndan Belçika'da düzenlenen Uluslararasý Türkiye Tanýtým Sergisi'nde, eserleri, sanatçý kiþiliði ve üstün karakteri ile hem Çorumlular'ý hem de ülkemizi gururla temsil etti. TOPLUMSAL OLAYLAR 2 Ocak * Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü, Güreþ Eðitim Merkezi Müdürü Hüseyin Karabaduk (59) vefat etti. 4 Ocak * Çorum un Ýskilip ilçesinde 3.2 þiddetinde deprem meydana geldi. 7 Ocak * Çorum un Ýskilip ilçesinde ilk kentsel dönüþüm projesi onaylandý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý na ilk projeyi Zeynep Sinem Türkçü sundu. 16 Ocak * Çorum da sobanýn yanýna býrakýlan çamaþýrlarýn tutuþmasý sonucunda bir evde çýkan yangýnda 4 kiþilik aile yok oldu. Yangýna uykuda yakalanan Bilal Yýlancý (33) eþi Songül Yýlancý (28), çocuklarý Sýla (8) ve Özlem Yýlancý (3) hayatýný kaybetti. 18 Ocak * Çorum da Cuma namazý vaktinde tüm camilerde yaðmur duasý yapýldý. Yurt çapýnda yaþanan kuraklýða dikkat çekilen duada yaðmur ve kar yaðýþý için eller semaya açýldý. 25 Ocak * Kurak geçen kýþ mevsimi nedeniyle Ýskilip ilçesinde yaðmur duasýna çýkan vatandaþlar, iki deve kurban etti. 3 Þubat * Osmancýk ilçesine baðlý Kýzýltepe köyünde yaþayan M.K., Ýstanbul da yaþayan ve kendisini savcý olarak tanýtan Kadir D. isimli þahýs tarafýndan 8 bin TLdolandýrýldý. 5 Þubat * Çorum'da emekli polis memuru 60 yaþýndaki Muhittin Sömer'i 16 yerinden býçaklayarak öldüren 30 yaþýndaki K.A.T., 18 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. 11 Þubat * Çorum'un Ýskilip ilçesindeki bir dað köyünde atýl vaziyette bulunan 50 kiþi kapasiteli 80 yýllýk çatma cami, belediyenin giriþimleri sonucu yerinden sökülerek ilçe merkezine getirilirken, belediyenin restorasyon atölyesindeki desteklemelerle 100 kiþinin ibadet edebileceði þekilde yeniden tasarlandý. 13 Þubat * Çorum da beyin ölümü gerçekleþen üniversite öðrencisinin ölümünün þüpheli bulunmasý üzerine 6 kiþiye hayat verecek olan organ nakli iptal edildi. Hatice Þahin (24) adlý genç kýz, yemek yediði sýrada baygýnlýk geçirip hastaneye kaldýrýlmýþtý. 15 Þubat * Çorum un Kargý ilçesinde 3.7 þiddetinde deprem meydana geldi. 17 Þubat * Gazetemiz Hakimiyet in, çocuklarýn camiye özendirilmesi ve namazýn sevdirilmesi için 'Çocuklarýmýzla Ulu Camii'nde Buluþalým' çaðrýsý fazlasýyla karþýlýk buldu. Sabah namazýnda Ulu Camii'nin saflarýný çocuklarýyla tamamen dolduran cemaatle birlikte, Ulu Camii adeta bayram günlerini aratmayan bir gün yaþadý. 18 Þubat * Suriyeli mazlumlar için düzenlenen yardým kampanyasýnda OSB den iki kamyonluk gýda malzemesi ve Çorum Yumurta A.Þ. den de 50 bin yumurta baðýþý yapýldý. 26 Þubat * Çorum'un Bayat ilçesinde 2 yýl önce babasý 71 yaþýndaki Osman Alýcý'yý 5 yerinden býçaklayarak öldüren Ý.A.(31), ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýldý. 28 Þubat * Çorum da beyin kanamasý sonucu hayatýný kaybeden Tuncay Bolat (56), organlarýyla 8 kiþiye hayat verdi. * Alaca ilçesine baðlý Büyükhýrka, Çikhasan ve Akçiçek köylerinde köpekler ve bazý büyükbaþ hayvanlarda kuduz þüphesine rastlandý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, köylerinde kuduz vakalarýna rastlanmasý üzerine karantina önlemi uygulamasýna baþladý.

9 PAZARTESÝ 5 OCAK Otomotiv sektörü yeni yýldan ümitli Ç orum otomotiv sektörü temsilcileri, yeni yýla iliþkin beklentilerinin olumlu yönde olduðunu dile getirdiler. OTOPARK a açýklamalarda bulunan otomotivciler, otomotiv pazarýnda 2014 yýlýna göre daha bariz bir hareketlilik ümit ettiklerini kaydettiler. Yapýlan tahminlere göre 2015 te pazarýn bir miktar büyüyeceði görüþünü paylaþan sektör temsilcileri, satýþ rakamlarýnýn bu doðrultuda artmasýný beklediklerini ifade ettiler. Döviz kuru ve faiz oranlarýndaki dalgalanmalar ile Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) ndeki artýþ, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nun kredi iþlemlerine getirdiði sýnýrlamalarýn 2014 yýlýnda sektör açýsýndan kayba neden olduðuna dikkat çeken otomotivciler, bu nedenlerden dolayý geçen yýl pazarda daralma yaþandýðý bilgisini paylaþtýlar. Konuyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, yaptýklarý açýklamalarda özet olarak þu ifadelere yer verdiler: Türkiye otomotiv pazarýnda yaþanan daralmay- la birlikte 2014 yýlýndaki toplam satýþýn bin adet aralýðýnda gerçekleþmesi ön görülüyor. Pazardaki daralmadan ne yazýk ki Çorum otomotiv sektörü de nasibini aldý yýlýndan ise daha ümitliyiz. ABD ve Avrupa daki toparlanma süreci ile birlikte Türk ekonomisinde de olumlu geliþmeler yaþanacaðýný düþünüyoruz. Sektörü tedirgin eden temel faktörler arasýnda ise bu yýl yine bir seçimin yapýlacak olmasý. Seçimlerin gölgesinde geçen 2014 ün ardýndan bu yýl yapýlacak genel seçimin de sektörü olumsuz etkilemesinden endiþe duyuyoruz. Bu süreçte hükûmetin izleyeceði ekonomi politikasýný merakla takip edeceðiz. Zira bu alanda atýlacak her bir adým sektör açýsýndan hayati önem taþýyor. Otomotiv sektörünün bu yýl satýþ rakamlarýný artýrmada elini güçlü kýlan faktör ise markalarýn zengin donanýma sahip yenilenen ürün gamý. Bu yýl yapýlacak tanýtým lansmanlarý pazara ayrý bir ivme kazandýracak. Çevreci özellikleriyle ön plana çýkan yeni model araçlar, cazip kampanyalarla tüketiciye sunulacak. Çorum otomotiv sektörü temsilcileri, yeni yýla iliþkin beklentilerinin olumlu yönde olduðunu dile getirdiler. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen Nemo 1.4 HDI Cm 2012 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2006 Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2013 Fiat Uno S 1996 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2008 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013 Ford Focus 1.6 Comfort 2003 Ford Mondeo 2.0 TDCI Trn2009 Honda Civic 1.6 Elegance 2012 Hyundai Accent 1.3 LS 1997 Mercedes Nissan Pathfinder 3.3 V Opel Astra 1.6 GL 2000 Opel Corsa 1.3 CDTI Essen2005 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Peugeot HDi XR 2005 Peugeot Bipper 1.4 HDi 2011 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault 12 STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway RNÝ 1999 Renault Clio 1.5 DCI Alize 2005 Renault Fluence 1.5 DCIEx 2011 Renault Kangoo 1.4 RN 1998 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Fiyatý (TL) 31 bin 21 bin 34 bin 8 bin 25 bin 31 bin 23 bin bin 56 bin 13 bin 15 bin 21 bin 23 bin 23 bin bin 23 bin 18 bin 42 bin 7 bin 12 bin 10 bin 19 bin 42 bin 10 bin 16 bin Renault Kangoo 1.5 DCI M2008 Renault Megane 2.0 RXT 2000 Renault Toros STW Rover 420 Si 1998 Tofaþ Doðan Tofaþ Þahin S Toyota Avensis 1.6 Comfort2005 Toyota Corolla 1.6 GL 1993 Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.3 Eco 1999 Toyota Corolla 1.6 Terra 2000 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006 Volkswagen Passat bin 18 bin 7 bin bin 6 bin bin bin 13 bin 16 bin 17 bin 13 bin bin 29 bin 39 bin 50 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ AK Partili gençler Peygambermiz i andý 5 OCAK 2015 EROL TAÞKAN AK AK Parti Gençlik Kollarý Mevlid kanlidi programý düzenledi. Program Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Parti Gençlik Kollarý tarafýndan Peygamber Efendimiz'in kutlu doðumu için anma programý düzenlendi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen anma programýnda, Peygamber Efendimiz, Kur'an tilaveti, mevlit ve dualarla anýlýrken, Sevgililer sevgilisi için kaleme alýnmýþ þiirler de gençler tarafýndan seslendirildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, parti yöneticileri ve çok sayýda davetlinin katýldýðý gecenin açýlýþ konuþmasýný Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. Ceylan, hazýrlanan program nedeniyle gençleri tebrik ettiði konuþmasýnda, Peygamber Efendimiz'in hayatýnýn ve emirlerinin tüm dünyaya örnek olmasý gerektiðini, cahiliye döneminde insanlýðý aydýnlatan nurun, kýyamete kadar devam edeceðini söyledi. Halil Arslan'ýn okuduðu Kur'an tilavetinin ardýndan, okunan mevlidi þerif ve kasidelerden sonra, dua ile devam eden gecede, seslendirilen þiirlerle, Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi ve muhabbet davetlilerle paylaþýldý. Anma etkinliðine yoðun katýlým oldu. 25 bin kandil lokumu Çorum Belediyesi 'Mevlid Kandili' nedeniyle 25 bin adet lokumu daðýttý. orum BelediÇ yesi 'Mevlid Kandili' nedeniyle 25 bin adet lokumu daðýttý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Peygamber Efendimizin doðum günü olan Mevlid Kandili nedeniyle camilerde 25 bin kandil lokumu daðýtýldý. Mevlid Kandili'nin kalpleri aydýnlatmasý dileðinde bulunan Belediye Baþkan Muzaffer Külcü, "Bu mübarek günde bizler de Çorum Belediyesi olarak kentimizdeki cami ve mescitlerimize lokum daðýttýk. Bütün Müslümanlarýn ve hemþehrilerimizin Mevlid Kandilini kutluyorum." dedi. Mevlid Kandili nedeniyle camilerde ikramda bulunuldu. Mevlid Kandili'nin kalpleri aydýnlatmasý dileðinde bulunuldu. Sungurlu da kandil simidi Ç Programýn açýþ konuþmasýný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan yaptý. Ahmet Sami Ceylan Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi ve muhabbet davetlilerle paylaþýldý. Furkan'ýn karikatürü Hüküm'de G enç çizer Furkan Þimþek'in karikatürü Hüküm Dergisi'nin Ocak ayý sayýsýnda yayýnlandý. Hüküm Dergisi bu ayki sayýsýnda Osmanlýca dersine aðýrlýk verdi. Samsun'da öðrenci yurtlarý bulunan ve kuruculuðunu Ýlahiyatçý Ýhsan Þenocak'ýn üstlendiði Hüküm Dergisi Çorumlu genç çizerin karikatürüne yer verdi. orum'un Sungurlu ilçesinde, Mevlit Kandili sebebiyle 28 Camide kandil simidi daðýtýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in talimatý ile Sungurlu Merkezde Bulunan 28 camide yatsý namazýnýn bitiminde paketler halinde halka kandil simidi daðýtýldý. Camilerin haricinde Ýlçede gece nöbeti yapan Bölge Trafik, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeli, Devlet Hastanesi Acil servis çalýþanlarý, nöbetçi Zabýta, Ýtfaiye ve Temizlik personellerin de birer paket kandil simidi ikram edildi.(ýha) Sungurlu da Mevlid Kandili programý düzenlendi. Sungurlu ilçesinde, Mevlit Kandili sebebiyle 28 Camide kandil simidi daðýtýldý. Kurtoðlu Kýbrýs'ta sahne alacak Ç Genç çizer Furkan Þimþek'in karikatürü Hüküm Dergisi'nin Ocak ayý sayýsýnda yayýnlandý. orum'un ulusal alanda tanýnmýþ ses sanatçýsý hemþehrimiz Cemalettin Kurtoðlu, 14 Ocak 2015 Çarþamba günü akþamý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde Salamis Bay Conti Hotel'de özel bir gecede sahne alacak, 17 Ocak 2015 Cumartesi günü de merhum þair HALÝL So- yuer'i anma programý için Balýkesir'in Havran ilçesine gidecek olan Kurtoðlu, "Her ne kadar Çorum'da iþletmeler ve özel ya da resmi organizasyonlarda hemþehrilerimizin akýllarýna gelmesek te, çok þükür, gerek yurt içi, gerekse yurt dýþýnda þahsýmýza gösterilen teveccühler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi. (Haber Merkezi) Cemalettin Kurtoðlu

11 PAZARTESÝ 5 OCAK Hyundaý Assan rekor kýrdý S on 10 yýlda tüm dünyada önemli bir geliþim gösteren Hyundai, Türkiye'de de günden güne büyümeye devam ediyor yýlýnda tüm dünyada 8 milyon adetten fazla araç satan Hyundai'nin Avrupa ve tüm bölge için küçük otomobil üretim üssü olan Hyundai Assan, son yatýrýmla birlikte hem üretim hem de ihracat rakamlarýný ikiye katladý. Ýzmit Fabrikasý'nda 2014 yýlýnda üretilen 203 bin 157 adet i10 ve i20 modelleriyle geçtiðimiz yýlýn üreti- Son 10 yýlda tüm dünyada önemli bir geliþim gösteren Hyundai, Türkiye'de de günden güne büyümeye devam ediyor yýlýnda tüm dünyada 8 milyon adetten fazla araç satýldý. Hyundai Assan, son yatýrýmla birlikte hem üretim hem de ihracat rakamlarýný ikiye katladý. mini iki katýna çýkaran Hyundai Assan, aðýrlýðý Avrupa olmak üzere 30'dan fazla ülkeye tam 179 bin 793 adetlik ihracat gerçekleþtirerek 2013'e göre rakamýný yüzde 105 oranýnda artýrdý ve Türkiye ekonomisine yaklaþýk 1,5 milyar Euro seviyesinde ihracat katkýsý saðlamýþ oldu. Bu rakamlarý 2015'te daha da yukarý çekmeyi hedefleyen Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker; "Yeni yatýrýmýmýz sayesinde 2014'te hem üretim hem de ihracat rakamlarýmýzý ikiye katladýðýmýz için oldukça mutluyuz. Hem Türk hem de Avrupalý müþterilerimiz ürünlerimizin kalitesine ve saðlamlýðýna önem veriyor. Sektördeki gerilemeye raðmen ürünlerimize güvenerek müþteri memnuniyetini artýrmaya odaklandýk. Bu sayede müþterilerimizin taleplerine göre geliþtirdiðimiz çevre dostu otomobillerimiz, marka deðerimize de katkýda bulundu. Avrupa ve iç pazardaki artan talep karþýsýnda son aylarda üretim planlarýmýzý revize ettik. Önümüzdeki yýl özellikle Yeni i20 modelimize talebin hem iç pazarda hem de Avrupa'da artacaðýný öngörüyoruz. Kasým ayý baþýnda Yeni i20'yi tanýtýrken, Türkiye'de sadece iki ayda 4 bin adet araç satmayý hedefliyorduk. Ancak toplamda 5 bin 139 adetlik satýþa ulaþtýk. Bu da bizim 2015 yýlýna daha güvenle bakmamýzý saðladý ve Bsegmenti liderliðinde ne kadar iddialý olduðumuzu gösterdi" dedi.(haber Merkezi) Samsun da tarým çalýþtayý H elsinki Yurttaþlar Derneði (HYD) YerelBölgesel Demokratik Yönetiþim Projesi Samsun Çalýþtayý kapsamýnda Orta Karadeniz de Kýrsal Kalkýnmanýn Rolü, Tarým Topraklarýnýn Korunmasýnda Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Yollarý konulu seminer gerçekleþtirdi. Amisos Hotel de düzenlenen seminere Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir Güven, HYD Yönetim Kurulu üyeleri, öðretim üyeleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. Çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný yapan HYD Kurucu Üyesi ve Proje Danýþmaný Fikret Toksöz, Yerel Bölgesel Demokratik Yönetiþim Projesinin Meramý, Neden Bölgeler? Neden Sivil, Yerel Katýlým? konulu sunumunu gerçekleþtirdi. Toksöz, Türkiye nin önünde çok önemli sorun var. Bir yandan enerji dar boðazý var. Türkiye çok ciddi miktarda 70 milyar dolarýn üzerinde enerji ithal ediyor. Bunu azaltmaya çalýþýyoruz. Enerji ithalini azaltmak için bir takým yatýrýmlar yapýyoruz. Diðer sorun da tarým topraklarýnýn Türkiye de giderek azalmasýdýr. Bugün ortaya çýktý ki, gerek dünya bankasý gerekse Birleþmiþ Milletler raporlarýnda dünyanýn en önemli sorunu olarak gýda güvenliði gelmektedir. Tarým son derece önem kazanmýþtýr. Dolayýsýyla Türkiye nin avantajý da Türkiye topraklarý her þeye raðmen Avrupa topraklarý kadar kirlenmemiþtir. Bu bizim bir avantajýmýzdýr. Nitekim bunu Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Helsinki Yurttaþlar Derneði çalýþtay düzenledi. Orta Karadeniz de Kýrsal Kalkýnmanýn Rolü, Tarým Topraklarýnýn Korunmasýnda Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Yollarý konulu seminer gerçekleþtirdi. son zamanlardaki kamu spotlarýnda da görüyoruz. Bakanlýðýnýn çok çarpýcý spotlarý var dedi. Projenin amacýnýn kamu kuruluþlarý ile sivil vatandaþlarýn birbiri ile olan diyaloglarýný arttýrmak olduðunu ifade eden Proje Araþtýrma Sorumlusu Barýþ Alp Özden, TR83 Bölgesi'ne (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Genel Bir Bakýþ, Temel Problemler ve Yerel Gündemlerin Analizi konulu sunumunu gerçekleþtirdi. Özden, TR 83 Bölgesi'ndeki ekonomik yapýsýnda tarýmýn ekonomiye olan katkýsý hýzla azalýyor. TR 83 bölgesinde 2008 yýlýnda kiþi baþýna gayrisafi katma deðer 6 bin 914 dolar olarak gerçekleþmiþ. Bu deðer Türkiye deðeri olan 9 bin 384 dolarýn altýnda kalmýþ. Bölgenin son yýllarda kaydettiði büyüme hýzý Türki- ye ortalama ile birlikte ayný olmakla beraber nüfusun azalmakta olmasý nedeniyle kiþi baþýna düþen gelir oraný Türkiye geneline göre daha yüksek çýkýyor diye konuþtu. TR 83 Bölgelerinin rüzgar enerji potansiyelinden faydalanamadýðýnýn altýný çizen Özden, Enerji yönünden bakýldýðýnda termik ve hidroelektrik enerjiye baðýmlýlýðýn ekolojik tahribatý büyütme riski taþýdýðýný söyleyebiliriz. Bu bölge hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna sahip bir bölgedir. Bölgede aðýrlýklý olarak hidroelektrik santrallerle elektrik üretiliyor. Ancak bu bölge rüzgar enerjisi potansiyeline de sahip ama bundan yeterince faydalanmýyor. Bölgenin yine faydalanmadýðý potansiyellerden birisi de turizm- dir. Burasý zengin bir tarih ve kültürel mirasa sahiptir. Her ilde 3 er tane olmak üzere 12 tane müzeye sahipler. Ama yýldan yýla müzeleri ziyaret eden turist sayýsýndaki dalgalanma, bölgenin turizm potansiyelinden yeterince faydalanamadýðýný görüyoruz. Ancak bölge son yýllarda bu açýdan bir geliþme kaydetmiþ durumda yýllarý arasýnda turizm iþletmeli belgeli konaklama tesisi, yatak kapasitesi Samsun da neredeyse ikiye katlanmýþ durumdadýr þeklinde konuþtu yýlý Aðustos ayýnda baþlanan ve 24 ay sürecek olan proje bugüne kadar Trabzon, Rize, Ýstanbul ve Gaziantep illerinde gerçekleþtirildi. Samsun'un ardýndan da gelecek ay Diyarbakýr da yapýlacak.(ýha) Çorum Özel Hastanesi, obeziteyle mücadele kapsamýnda çalýþma yaptý. Öðretmenlerin vücut kitle indeksi ölçüldü Ç orum Özel Hastanesi, obeziteyle mücadele kapsamýnda okullarda görev yapan öðretmenlerin vücut kitle indeksini ölçtü. Özel Hastane Beslenme ve Diyet Uzmaný Büþra Kavukçu ve hastane yetkilileri tarafýndan, Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu, 75.Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi personelinin, antropometrik ölçümleri yapýldý, beden kitle indeksleri ve persentilleri hesaplanarak, fazla kilolu ve þiþman olarak tespit edilenler uyarýldý. Takibe alýnan öðretmenler bu ay içinde ikinci ölçümlerinie yaptýracak. Öðretmen ve personellerin yanýsýra risk grubu taþýyan öðrencilerin de ölçümleri yapýlarak saðlýklý beslenme ile ilgili bilgiler verildi. Özel Hastane Beslenme ve Diyet Uzmaný Büþra Kavukçu, Çorum Özel Hastanesi nin Milli Eðitim Müdürlüðü nün desteði ile öðretim yýlýnda kendilerine ulaþamayan öðretmenlere ulaþmayý hedeflediðini, yine risk grubu taþýyan öðrencilerin de Vücut Kitle Ýndekslerini ölçerek saðlýklý beslenme eðitimlerini verip obezite ile mücadelede karalý olduklarýný kaydetti.(haber Merkezi) Fazla kilolu ve þiþman olarak tespit edilenler uyarýldý. Okullarda görev yapan öðretmenlerin vücut kitle indeksi ölçüldü. Okullarda tespitler Özel Hastane Beslenme ve Diyet Uzmaný Büþra Kavukçu öncülüðünde gerçekleþtirildi. Söz verdim, konuþmayacaðým Þ iþli Belediye Baþkaný Hayri Ýnönü nün, eski belediye baþkaný Mustafa Sarýgül e imzalayýp verdiði 5 Ocak tarihli Belediye Baþkanlýðýndan istifa dilekçesini yakan isim olduðu iddia edilen CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, Söz verdim, konuþmam dedi. Özkes, Þiþli Belediyesi ndeki sorunun giderilmesinde Arabulucu olarak görev yaptýðý dönemde yaþananlar hakkýnda þu açýklamayý yaptý: Ben Þiþli konusunda bana verilen arabuluculuk görevinden ayrýldýðýmý, bu konuyla ilgili olarak bir daha konuþmayacaðýmý açýklamýþtým. Dolayýsýyla yorum yapmam, konuþmam, verdiðim sözün arkasýnda da dururum. Hatta içinde Þiþli geçen bir cümle dahi kullanmayacaðýmý söylemiþtim. Üstelik konu yargýya intikal etmiþ. Yargýya intikal etmiþ bir konuda konuþmak da doðru olmaz. (Haber7) Ýhsan Özkes

12 12 PAZARTESÝ 5 OCAK 2015 Ekmekçioðullarý baþarýsýný kutladý RECEP MEBET E Ekmekçioðullarý Grubu, 2014 yýlýný deðerlendirerek ticari baþarýsýný kutladý. Programa Ekmekçioðullarý Grubu yöneticileri ve çalýþanlarý aieleriyle birlikte katýldý. kmekçioðullarý Grubu tarafýndan düzenlenen 2014 yýlý deðerlendirme toplantýsý ve kutlama yemeði önceki gün gerçekleþti. Güleryüz Restoran da gerçekleþen programa Ekmekçioðullarý Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan, Rüstem ve Bekir Ekmekçi, Fabrika Müdürü Metin Güven, þirket yöneticileri ve çalýþanlarý ile aileleri katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Rüstem Ekmekçi, 2014 yýlýný baþarýyla geride býrakan þirket çalýþanlarýný kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi. Ekmekçi, 2015 in Ekmekçioðullarý Grubu çalýþanlarý, Çorum ve Türkiye için iyi bir yýl olmasý dileðinde bulundu. Yapýlan sunumlarla devam eden program, ikramlar ve müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. Ekmekçioðullarý Grubu tarafýndan 2014 yýlý deðerlendirme toplantýsý ve kutlama yemeði düzenlendi. Esrarengiz motosiklet RECEP MEBET U lukavak Mahallesi Mavral Sokak ta bir iþyerinin önüne býrakýlan motosiklet yaklaþýk 2 haftadýr sahibini bekliyor. Yol kenarýna býrakýlan 19 TD 359 plakalý scooter tarzý motosikletin sahibini arayan çevre sakinleri ve esnaf, durumu ilgili yerlere bildirmesine karþýn netice alamadý. Ýlk günlerde motosikletin sokakta unutulmuþ olabileceðini düþünen vatandaþlar, kýrmýzý ve siyah renklerin hakim olduðu Ramzey RMZ 125 T 22 motosikletin çalýntý olabileceði þüphesi üzerinde durmaya baþladý. Park halinde bekleyen motosikletin sahibine seslenen vatandaþlar, yetkililerden söz konusu motosikletin bir an önce bulunduðu yerden kaldýrýlmasýný istediler. Yol kenarýna býrakýlan motosiklet yaklaþýk 2 haftadýr sahibini bekliyor. Çevre sakinleri ve esnaf, sahipsiz motosikletin kaldýrýlmasýný istiyor. Safyün Halý Bölge Bayi Çevre Yolu Bulvarý PTT Baþmüdürlüðü karþýsýnda hizmete girdi. Emniyet Toptan yeni yerinde Safyün Halý Bölge Bayii hizmete girdi RECEP MEBET A hmet ve Ömer Baykan Emniyet in sahibi olduðu Emniyet Toptan Tekstil Pazarlama, Safyün Halý Karadeniz Bölge Bayii oldu. Safyün Halý nýn Türkiye çapýndaki 7 bölge bayisinden biri Emniyet Toptan Tekstil Pazarlama, Safyün Halý Karadeniz Bölge Bayii oldu. olan Emniyet Toptan, yaklaþýk 1500 metrekare kapalý alana sahip yeni maðazasýný Çevre Yolu Bulvarý PTT Baþmüdürlüðü karþýsý Tarakçý 8. Sokak numara 14 te hizmete sundu. Daha önce Azapahmet S o k a k t a faaliyet gösteren Ahmet ve Ömer Baykan Emniyet, yeni yerlerini tanýttýlar. Emniyet Toptan, Pazartesi Pazarý yanýndaki yeni yerinde müþterilerine hizmet v e r m e y e baþladý yýlýnda kurulan Emniyet Toptan ýn hizmette 22 yýlý geride býraktýðýný anlatan Ömer Emniyet, Safyün Halý Bölge Bayii olarak 13 il ve ilçelerine Fabrika satýþ maðazasý bölümünde ise ev tekstili ürünlerinin satýþa sunulduðu belirtildi. hizmet yanýnda zengin ürün çeþitleriyle dikkat verdiklerini söyledi. çekiyor. Karadeniz Bölgesi illerinde bayilik Faaliyete baþladýðý günden beri sürekli çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirten Emniyet, ve istikrarlý bir büyüme gösteren Safyün Çorum un yaný sýra Rize, Giresun, Ordu, Halý, modern teknoloji, yüksek kalite ve Sinop, Samsun, Trabzon, Amasya, Tokat, ürün çeþitliliði ile sektörde önemli bir pazar Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Bartýn ý payýna ulaþtý. içine alan geniþ bir pazara hitap ettiklerini 20 yýldýr toptan satýþýný yaptýðýmýz kaydetti. Safyün Halý nýn bölge bayi olarak Çorum Yaklaþýk 20 yýldýr toptan satýþýný dahil 13 il ve ilçelerine hizmet veriyoruz. yaptýklarý Safyün Halý nýn bölge bayiliðini Halýnýn yaný sýra ev tekstili ürünleri üstlenmenin mutluluðunu yaþadýklarýný dile satýþýmýz da devam ediyor. Fabrika satýþ maðazasý bölümümüzde yer alan tüm ev getiren Emniyet, açýklamalarýný þöyle tekstili ürünlerinde cazip avantajlar sürdürdü: sunuyoruz. Türkiye nin en büyük halý Zengin ürün yelpazemizi yakýndan üreticilerinden olan Safyün Halý, ayný görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý zamanda ülkemizin ihracat devleri arasýnda bilgi almak isteyen herkesi Çevre Yolu yer alýyor. Bulvarý PTT Baþmüdürlüðü karþýsýndaki 500 e yakýn renk ve desene sahip olan maðazamýza bekliyoruz. Safyün Halý, her ebatta halý üretiminin

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:14 REBÝ-UL-EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:23 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: OCAK Adana'nýn kurtuluþu (1922) - Veremle Savaþ Eðitim Haftasý - Süleymân Nazif vefâtý (1927) - Arif Nihat Asya'nýn vefâtý (1975) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Din kardeþinin yardýmýna koþanýn, yardýmcýsý Allahtýr. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL ECZANESÝ A.GÜLCE SANCAK GÜLABÝBEY MAH. 1. MÝLLET SK. 33/A - HASAN PAÞA POLÝKLÝNÝÐÝ YANI - GÖÐÜS HASTALIKLARI HASTANESÝ ARKASI TÜRKER ECZANESÝ HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKER ULUKAVAK MAH. BUHARAEVLER CAD. NO:35/A - BÝÞKEK KAVÞAÐI Aylarca onu bekledik.. Kar tanelerini Lapa lapa yaðan tanelerini.. Dünyamýz oldukça karamýþtý.. Beyazdan nefret edenler onu gördüklerinde suratlarýný ekþittiler.. Halbuki onun rengi beyazdý.. Tane tane dünyamýza þeref verdi. Gölümüzü aydýnlattý.. Kimisi ona "beyaz " demiþti.. Ýçlerinin kabusu dillerine sirayet etmiþti.. Halbuki bizler günler hatta aylarca onu belledik.. Çünkü o bereketti. Sadece bizler mi bekledik? Hayýr.. PAZARTESÝ 5 OCAK Saðlýðýnýzýn muhasebesini yapýyor musunuz? azýma baþlarken Kamu Hastaneleri Genel Sekreterli- atanan Onur Kurulu üyemiz Uzm. Dr. Ömer Yðine SOBACI'yý tebrik ediyor ve yeni görevinde baþarýlar diliyorum. Ayrýca görev yaptýðý süre zarfýnda Çorum'a büyük hizmetlerde bunan Dr. Turgay HAPPANÝ'ye çok teþekkür ediyor ve bundan sonraki hayatýnda baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Ýyisiyle, kötüsüyle geçen bir yýldan sonra 2015'in ilk günlerini yaþýyoruz. Herkesin yeni yýldan beklentileri mevcut. Ýþ, ev veya okul hayatýmýzla ilgili maddi ve manevi isteklerimiz var. Hastalýðý olanlar saðlýðýna kavuþma ümidini taþýyor. Saðlýklý olanlarýn birçoðu hayatýna aynen devam ediyor, daha az kesim ise saðlýðý ile ilgili kaygý duyuyor. Çünkü saðlýk genellikle kendiliðinden var olan ve hiç deðiþmeyecek bir durum olarak algýlanýyor. Burada saðlýðýna deðer vermeyen, ömrü boyunca hiç hastalanmayacakmýþ gibi günlerini geçirenlere uyarýda bulunmak istiyorum. Saðlýklý olma, uðrunda çaba gösterilmesi gereken bir durumdur. Saðlýðýnýzý kaybetmeden önce bedeninizin kýymetini bilin. Ýþ yeri sahipleri yýlsonunda kar ve zarar hesabý ve yeni yýlla ilgili planlar yapar. Evinin geçimini saðlayanlar, kazançlarýný ve harcamalarýný kontrol eder. Ayný muhasebeyi saðlýðý için yapan kaç kiþi vardýr? Ben insanlarýmýzýn saðlýðýný yeteri kadar düþünmediði kanaatindeyim. Birçok kiþi, zararlarý apaçýk ortada olmasýna raðmen sigara içmeye devam ediyor. Düzensiz hayat, saðlýksýz beslenme, stres ve hareketsiz yaþam gibi birçok olumsuz faktör hayatýmýzdan hiç eksik olmuyor. Hastalýklardan korunmaya önem vermeme, temizlik kurallarýna riayet etmeme ve uygunsuz ilaç kullanýmý halkýmýzýn arasýnda yaygýn bir þekilde mevcut. Yapýlan çeþitli eðitimler, televizyon programlarý ve gazete yazýlarý, insanlarýmýzýn çoðunda yeteri kadar etkili olmuyor. Ýnsanýn mutlu olmasý için, en baþta saðlýklý olmasý gerekir. Her þeyin baþý saðlýktýr. Kiþi saðlýksýz ise baþka hiçbir þeyin önemi yoktur. Zenginlik, mal, mülk ve makam, saðlýk olmadýðýnda hiçbir anlam ifade etmez. Her yýl saðlýksýz yaþamdan dolayý binlerce kiþi hastalanýyor ve hatta hayatýný kaybediyor. Saðlýðýmýz için gerekli önlemleri anne karnýnda baþlayýp, bir Bütün yaratýklar onu bekliyordu.. Çiçekler ve bitkiler Goncalar ve güller.. Her þey -her þey.. Kaynak sularýn menbaý idi.. O bize bir mesaj vermek istiyordu.. Gönlünüz rahat etsin. Beyaz temizliktir.. Sünneti seniyedir. Çocuk kalbi gibi masumdur.. Beyaz kaðýt gibi sadedir.. Kar taneleri 1 Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Bir Nefes Sihhat Dr. Mustafa AZAK Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi Kadir Yüktaþýr com Ak süt gibi helaldir.. Her bir tanesini ayrý bir melek indirir. Gökyüzümde birleþip, bizim dünyamýza bir anda kütle halinde inmezler.. Çünkü o kardýr.. Yumuþaktýr.. Hafiftir.. Ýndiði zaman hiçbir canlýyý rahatsýz etmezler.. Yeryüzünün kirini ve pasýný sildiði gibi,yer altýndaki nimetlere de rahatlýkla ulaþýr.. Yüce daðlarýn baþýnda bir sarýktýr.. En çok yükseklerde kalýr.. Çükü yüceleri çok sever.. Hatta bu yücelerde yýllarca kaldýðý olur.. Kimse oralara ayak basmazlar.. Gelmiþ olduðu gök yüzüne selam verirler.. Yaðarken her bir tanesi ayrý bir þekil ve özellikte yaðar.. Desenlerine hayran kalýrýz.. Motifleri harikadýr.. Soðukta don haline geldiði zaman ne kadar kuvvetli olduðu o zaman hatýrlanýr. BÝZ HEP O KARLARI SEVDÝK.. Çocukluðumuzda kar topu oynadýðýmýz.. (Sürecek) ömür boyu uygulamamýz gerekir. Anne ve babalar genetik özelliklerinin yaný sýra kendi saðlýklarýna gösterdikleri özenle bebeklerine saðlýk aktarabileceklerini bilmelidirler. Saðlýklý bir yasam için alýnmasý gereken önlemlerin pek çoðu günlük yaþamýmýzda uygulamamýz gereken küçük ve kolay çabalardan oluþur. Günlük yaþamda bu kurallarýn bilinerek uygulanmasý kendi saðlýðýmýz ve toplum saðlýðý açýsýndan çok önemlidir. Saðlýklý bir yaþam için uyulmasý gereken kurallar: 1. Spor yapmaya özen gösterilmeli. Gün içerisinde sürekli hareketsiz deðil aktif olunmalý. 2. Ergonomik þartlarda çalýþýlmalý. 3. Zaman iyi kullanýlmalý. 4. Saðlýklý beslenmeli (Aþýrý ve yaðlý yemekten kaçýnmalý). 5. Sabah kahvaltýsý mutlaka yapýlmalý. 6. Meyve tüketimine özen gösterilmeli. 7. Alkol ve sigara tüketilmemeli. Býrakmak için çaba göstermeli ve profesyonel yardým alýnmalý. 8. Kiþisel temizliðe önem verilmeli. 9. Çevre temizliðine önem verilmeli. 10. Stresten uzak durulmalý. 11. Cinsel yaþama dikkat edilmeli. 12. Düzenli yaþam ve uykuya önem verilmeli. 13. Stres atýlacak bað-bahçe iþleri gibi güzel uðraþýlar bulunmalý Saðlýk için verdiðimiz öneriler dinimizde de bize tavsiye ediliyor. Saðlýðýmýzý kaybetmeden kýymetini bilmek Peygamberimizin hadislerinde de mevcut. Bu önerileri dikkate alýp saðlýðýnýzýn bir muhasebesini yapmanýzý tavsiye ediyorum. Geçen zamanda saðlýðýnýz için zararlý ve faydalý neler yaptýk diye düþünüp, ömrünüzün kalan kýsmýnda daha saðlýklý yaþamaya çalýþmanýz diliyor ve yeni yýlýnýzý kutluyorum. Saðlýcakla kalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: OCAK 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 89,65 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 5 OCAK /C'liye kesintisiz istihdam yürürlükte Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, sendika olarak talep ettikleri 4/C7lilerin kesintisiz isdihdamýnýn yürürlükte olduðunu bildirdi. Eðitim Bir Sen olarak talep ettikleri özelleþtirme uygulamalarý sebebiyle iþ akitleri kamu veya özel sektör iþverenince feshedilen, 4046 sayýlý Kanun kapsamýnda diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna nakil hakký bulunmayan ve 657 sayýlý Kanun'un 4/C maddesine göre istihdam edilen personelin çalýþma usul ve esaslarýna iliþkin Bakanlar Kurulu kararýnýn yayýmlandýðýný belirten Çýnar, açýklamasýnda þöyle dedi: "2014/7140 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý yürürlüðe konulan Özelleþtirme Uygulamalarý Sonucunda Ýþ Sözleþmeleri Sona Eren Ýþçilerin Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Geçici Personel Statüsünde Ýstihdam Edilmelerine Ýliþkin Esaslarla 31/12/2014 tarihli ve Mükerrer sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanmasýyla bu talebimiz yerine getirilerek, 4/C'li personelin kesintisiz bir þekilde istihdam edilmesinin yolu açýlmýþ oldu. Söz konusu esaslara göre; sayýlý Özelleþtirme Uygulamalarý Hakkýnda Kanun çerçevesinde özelleþtirilen ya da özelleþtirme programýna alýnan kuruluþlarda görevli personel bahse konu Esaslar eki çizelgede yer alan kamu kurumlarýna ayrýlan pozisyonlarda 657 sayýlý Kanun'un 4/C maddesi kapsamýnda geçici olarak istihdam edilebilecektir sayýlý Kanun'un 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel þartlarý taþýyanlar iþ akitlerinin fesih tarihini müteakip 60 gün içerisinde Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýna baþvurabilecektir. - Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý bu kapsamda yapýlan baþvurularý deðerlendirerek hak sahibi olanlarý Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarýnda Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirecektir. - Devlet Personel Baþkanlýðýnca atama teklifi yapýlan personelin atama iþlemleri ilgili kurumlar tarafýn- Tekin Çýnar dan 30 gün içinde tamamlanarak personele teblið edilecektir. - Geçici personele öðenim düzeylerine göre; Yükseköðrenim mezunlarýna gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsý ile çarpýmý, Lise ve dengi okul mezunlarýna gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsý ile çarpýmý, Ýlköðretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarýna gösterge rakamýnýn memur maaþ katsayýsý ile çarpýmý sonucu elde edilen rakam brüt aylýk ücret olarak ödenecektir. - Geçici personel, yiyecek yardýmý ile eþ için 2533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamý üzerinden aile yardýmý ödeneðinden yararlanabilecek, fazla çalýþmalarý karþýlýðýnda ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalýþma ücreti alabilecektir. - Geçici personel ilgili yýla iliþkin toplu sözleþmelerde yapýlmasý öngörülen ayni ve nakdi ödemelerden yararlanabilecek ve iþ sonu tazminatý alabilecektir. - Geçici personelin çalýþma saat ve sürelerinin belirlenmesinde çalýþtýklarý kurumdaki Devlet memurlarý için tespit edilen çalýþma saat ve süreleri uygulanacaktýr. - Engelli geçici personele de isteði dýþýnda gece nöbeti ve gece vardiyasý verilemeyecektir. - Geçici personel istihdamý sýrasýnda dýþarýda kazanç getirici baþka bir iþ yapamayacaklardýr. - Devlet memurlarý için suç sayýlan her fiil ve hareket ile yaptýrýmlar geçici personel için de uygulanacaktýr. - Geçici personel ile imzalanan hizmet sözleþmeleri, tip sözleþme örneði vizesinde deðiþiklik oluncaya kadar her mali yýl yenilenmiþ sayýlacak ve geçici personelin hizmet sözleþmesi yaþlýlýk veya malullük aylýðýna hak kazandýklarý tarihte sona erecek olup, böylece her yýl sözleþme yenilenmesine gerek olmayacaktýr."(haber Merkezi) Çorum dan Bursa ya gelen 39 yaþýndaki ev hanýmý Funda Demirer, manipülasyon tedavisiyle kýsa sürede eski saðlýðýna kavuþtu. Bel fýtýðýndan ameliyatsýz kurtuldu el fýtýðý sebebiyle Çorum dan Bursa ya gelen 39 Byaþýndaki ev hanýmý Funda Demirer, manipülasyon tedavisiyle kýsa sürede eski saðlýðýna kavuþtu. Þikayetlerinin bel aðrýsýyla baþladýðýný ve önceleri pek önemsemediði ifade eden 39 yaþýndaki ev hanýmý Funda Demirer, "Doktora gitmedim. Sonra sað bacaðýmda aðrý hissetmeye baþladým. Eþimin ýsrarý üzerine Çorum da özel bir hastaneye gidip muayene oldum. Orada bana bel fýtýðý ve felç teþhisi kondu. Hemen acil ameliyat olman gerekiyor dediler. Yüzde bir kurtulma þansým olduðunu söylendi. Doktor Ali Bey i daha önceden arkadaþlarýmdan duymuþtum ve internete girip hakkýnda bilgi edindim. Kendisine ulaþýp Bursa ya geldim. 9 seans manipülasyon tedavisi oldum. Bir buçuk ay içerisinde þu an çok þükür kendi ayaklarýmýn üzerinde durabiliyorum. Þu an çok huzurluyum ve çok mutluyum" diye konuþtu. Ameliyatsýz ve ilaçsýz olduðu için bu tedaviyi herkese tavsiye eden Demirer'in eski saðlýðýna kavuþmasýnda etkili olan manipülasyon hakkýnda bilgi veren Uzman Dr. Ali Þahabettinoðlu, "Manipülasyon tedavisi sayesinde bel ve boyun fýtýðý olan hastalarýn yüzde 98 i ameliyatsýz iyileþebilir. Funda haným ilk geldiðinde belinde ve bacaðýnda þiddetli aðrýlarý vardý. Þikayetleri oldukça ilerlemiþ durumdaydý. Kendisine bazý doktorlar ameliyatý tavsiye etmiþ. Ama ameliyatsýz düzelebileceðini söyledik. Haftada 2 seans olarak toplam 9 seans tedavi uyguladýk. Þimdi daha rahat yürüyebiliyor ve gezebiliyor. Eski aðrýlarýndan eser kalmadý. Gün geçtikçe daha da iyi olacak" dedi. BAÞARI ORANI YÜZDE 98 Manipülasyonun oldukça etkili bir tedavi yöntemi olduðunu kaydeden Þahabettinoðlu, belden bacaða yayýlan aðrýnýn bel fýtýðýna, boyundan kola, ele vuran aðrýnýn ise boyun fýtýðýna yol açabileceðini söyledi. Ýyi bir muayene ve MR tetkikleri neticesinde uygun tedavinin yapýlabildiðini belirten Þahabettinoðlu, "Ýlaç ve istirahat tedavisinin yetersiz kaldýðý durumlarda fizik tedavisi gereklidir. Bu yöntemle tedavi, ellerle rahatsýzlýðýn olduðu bölgeye bir takým germe ve bastýrma tedavisi uygulanarak yapýlýyor. Türkiye'de az sayýda uzman doktor bu tedaviyi uyguluyor. Bunlar hastanýn ve hastalýðýn durumuna göre seanslara bölünüyor. Bel ve boyun fýtýðýnda tedavinin baþarý oraný yüzde 98'dir" diye konuþtu.(ýha) arihsel süreç içinde toplum kültürü; kültür ise top- yapý taþý bireyi, bireyin kimliðini ve kiþiliði- Tlumun ni oluþturur, geliþtirir. Pekala; birey, bir yandan yaþadýðý toplumun deðerlerinden tarihi köklerinden beslenirken, diðer taraftan bireyi besleyen kendi kültürü yerine baþka bir kültürü yeðler mi? Yani benim ekinim, senin ekininle yarýþamaz der mi? Buna "hayýr" demek isterdik, ama özellikle yabancý kültürlerin etkisinde kalýndýðýnda yazýk ki yeðlenebiliyor ve en azýndan bu düþüncenin varlýðý bireyin tavýr ve söylemlerinden okunabiliyor. Öyle ki bu, kendi kültürüne yabancýlaþma; kendi ekinini hor ve eksik görme, yabancý kültürü sürekli övme þeklinde ortaya çýkabiliyor. Bir toplum için en tehlikelisi ise; kuþkusuz toplumun önünü ve ufkunu açmasý gereken aydýn ve önder þahsiyetlerin bu pandemik hastalýðýn pençesine düþmesidir. Bunun da bir sonucu olarak, kayda deðer sayýda kimsenin yakasýna aydýn unvanýný iliþtirerek bu deðerli nitelendirmeyi kendi öz mülkü gibi kullanmasý söz konusu olabiliyor. Buna karþýn; Türkiye'de kültür ve yabancýlaþma konusunda toplumsal duyarlýlýklarý erozyona uðramamýþ, kendi ekinine yabancý ot karýþtýrmamýþ ve bilimi öne alan yine önemli sayýda "aydýn" bulunuyor. Bu aydýnlarýn kültür erozyonu ve yabancýlaþma konusundaki saptamalarý önemli mesajlar içeriyor ve bunlar görüþlerini açýk yüreklilikle ifade ediyorlar. Toplumun ne kadarýnýn hangi grupta yer alan aydýn(lar)dan etkilendiði ise tam anlamýyla bilinmiyor. Ama esas olan hakemin yani Milletin "Aydýn unvanýný" taþýma yetkinliðini hangi tavýr ve düþünce sahibine veya sahiplerine verdiðidir. Kendine Yabancý olmak! Bu bölümde kendi gözlem ve deðerlendirmelerimizle saptadýðýmýz toplumun ufkunu geliþtirmeye dönük araþtýrma ve eserleri olan deðerli aydýnlarýmýzdan bazýlarýnýn konuyla ilgili düþüncelerini ele almak ve paylaþmak istiyorum. Prof.Dr. Doðan Cüceloðlu'nu takip ettiðim konferanslarýnda ve okuduðum kitaplarýnda da "Kendin gibi olmanýn ve kendin gibi davranmanýn deðerine çok güçlü vurgular yaptýðýný ve "mýþ gibi" yaþamanýn sýðlýðýný öne çýkardýðýný takip ettim. Yine Sayýn Cüceloðlu: "Yabancý kültürlerden faydalanmak tabi ki çok önemli, ama sadece yabancý diye hepsi de iyi deðil, bu da özgüven eksikliðinden kaynaklanmaktadýr. Aslýnda sorun devlet ve toplumdadýr. Çünkü biz kendimizi Avrupa, Amerika ve Japonya'nýn gerisinde olduðuna inandýrýyoruz ve onlardan gelen düþünceleri ise kendi düþünce ve bireysel geliþimciliðimize göre daha geliþmiþ kabul ediyoruz. Biz toplum olarak ta hayatýn hemen her yönüyle bazý toplumlardan geri kaldýðýmýza maalesef þartlanmýþýz. Bizim devlet, toplum ve birey olarak bu þartlanmayý kýrmamýz lazým, kendi özümüze dönmemiz lazým ve bunu geliþtirmek ve topluma devlete ve en önemlisi bireye bunlarý anlatarak özgüven yüklememiz lazým." diyerek; yine Türkiye'de donanýmlý, "nitelikli aydýn sýkýntýsý" olduðunu da kesinlikle düþündüðünü ifade ediyor. Ayný þekilde birkaç yýl önce Prof.Dr. Oktay Sinanoðlu'nu Akdeniz Üniversitesi'ndeki konferansýnda dinlemiþtim. Kendi kültürüne yabancýlaþma ve özgüvensizlik konusu üzerinde durarak eðitimde "yabancý dil aþýklýðýnýn" da bir bakýma bunun ürünü olduðunu belirtmiþti. Paris'te yaþayan ve her haliyle ve fiziksel görünümüyle Faslý olduðu anlaþýlan bir Faslý'nýn; "- Je suis Parisienne! (Ben Parisliyim)" derken ki tavrýnýn Kendine Yabancý! tam anlamýyla kendi kültürünü ve kimliðini geri plana atmaktan, kendini yok saymaktan baþka bir þey olmadýðýný anlatmýþtý. Sayýn Sinanoðlu : "Hem Asya'nýn, hem Batý'nýn ne olduðunu iyi öðrenir, idrak edersek, Asya kültürlerinin yüceliði karþýsýnda, Batý'nýn yüzeysel yaldýzý bize artýk parýltýlý gelmez, Batý'nýn bize musallat ettiði "aþaðýlýk duygusundan" da kurtuluruz; yüzümüzü Doðu'ya, Doðu önderliðindeki bir Avrasya'ya dönmek gelir, demektedir. Ayný kapsamda ebeveynlere de önemli göndermeler yaparak; "Velinin derdi: "Oðlum falanca evrenkentte okuyor", diyebilmek. Toplumuna yabancýlaþmýþ üst tabaka ise, "Oðlum, Amerika'da mastýr yapýyor" diyebilmeli; arada bir ana baba [Noel tatilinde] oðulcuklarýný ziyaret etmeli. Oðul, ne için, nasýl bir yerde okuyor fark etmez. Öðrencinin derdi de, dostlar alýþveriþte görsün kabilinden bir diploma alabilmek. Zâten sonra, ömür boyu tek bir kitabýn kapaðýný bile açmayacak. Ýþte ulusal hedefleri olmayan bir ülkenin bireyleri de böyle olur.", diyerek; özgüven eksikliðinin ailede, anne ve babada baþladýðýna dikkat çekerek, sonrasýnda çocuðun da ayný edilgenlik ve özgüven yetersizliðine teslim olduðunu belirtiyor. Sayýn Cemil Meriç ise; kültürden çok irfaný öne alarak Avrupa kaynaklý olan kültür; irfanýn yanýnda, katý, fakir ve tek boyutludur, diyerek; irfaný insaný insan yapan vasýflarýn bütünü olarak görmektedir. Yine kültüre karþýlýk irfaný anlam bakýmýndan daha sýcak ve kuvvetli bulmaktadýr. Yine aydýn olabilmek için mutlaka kendi dilini çok iyi bilmek gerektiðini söyleyerek, "Aydýn olmak herkesin hakkýdýr, ancak bu da bir çok þartlara baðlýdýr. Önce kendi dilini, tarihini bilmek, sonra bu çerçeve içinde "kendi dilini ve tarihini" öðrendikten sonra, bütün tarihi, bütün düþünceleri öðrenmek, bunun dýþýnda birkaç yabancý dili mükemmel bir þekilde öðrenmiþ olmak gereklidir, düþüncesini ifade eder. Oysaki aydýn olmanýn vazgeçilmezi olarak gördüðü dil yine aydýnlar tarafýndan müdahalelere maruz kalmýþ, dilin tabii seyri deðiþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu nedenle Sayýn Meriç dil inkýlâbýna "Dil'de inkýlâp olmaz," diyerek þiddetle karþý çýkmýþtýr. Dünyanýn ihtiyar tarihinde, dünyanýn hiçbir ülkesinde böyle bir çýlgýnlýða þahit olmamýþtýr. Dünyanýn iki büyük inkýlâbý, yani 1789 ve 1917 bütün kurumlarý yerle bir etmiþ olmasýna raðmen, dile dokunmamýþtýr." diyerek dil ve kültürün önemine ve rolüne dikkat çekmektedir. Sayýn Alev Alatlý ise; "Bizler Batý dünyasýný kýskanýyor hatta haset ediyoruz, bunun nedeni de bilgisizliðimiz. Oysa ki, "Dünyayý bilmeyen dünyanýn maskarasý" olur! Ne isek o olmamýz gerektiðini artýk idrak etmemiz lâzým. Kendimizi ifade etmeyi öðrenmek zorundayýz. Aslýmýzý reddetmenin "kurtuluþu olmayan bir kaçýþ" olduðunu görmek durumundayýz. Kendimize güvenmekten baþka çaremiz yoktur.", demektedir. Yine 2014 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Büyük Ödülü ile onurlandýrýlan Sayýn Alatlý; "Bir kalem darbesiyle atar ergenleri sokaða döken yazar, alevler afaký sardýðýnda suç mahallinde deðilse, olaylarý evinden izliyorsa, suçsuz sayýlacaktýr." derken bu tavýrdakilerin "yaptýklarýnýn yasal olsa da helal olmadýðýný" belirtmektedir. Buna göre kaosa yol açacak þekilde insanlarý sokaða dökenlerin çoðunlukla "aydýn etiketini" taþýdýklarýný iddia etseler de; bunlarýn "aydýn tavrý" sergilemedikleri kesinlikle söylenebilir... Orhan ÖZÇATALBAÞ Ezik Bünyenin Tezahürü! Görülüyor ki; ortaya çýkma gerekçesi her ne olursa olsun; kendine yabancýlaþma, kendi dil ve kültür deðerlerine önem vermemek; esasen Türkiye'nin önemli bir gündem maddesidir ve en önemli maddelerden biri olmaya devam edecek görünmektedir. Aslýnda bu yabancýlaþmanýn; bilgisizlikten, öðrenmemekten, yanlý(þ) bilgiler yüklenmekten kaynaklandýðý kesin! Hele hele kültürel derinlik ve zenginlikte, medeniyet anlayýþýnda fersah fersah önde olan bir medeniyetin sahibiyseniz, bu yabancýlaþma gerçekten trajikomik bir durumdur. Ve bu "yabancý kültüre aþýklýk" belki de bilgisizlik ve bilinçsizlikten çok, "ekinini toprak altýnda unutan görevini yerine getirmeyen ezik bir bünyenin tezahüründen" baþka bir þey deðildir! Dikkat edildiðinde güncel yaþamýmýza giren çok sayýda yabancý kültür deðerinin, neredeyse kendi deðerlerimizi gölgede býrakacak kadar hayatýmýza girmiþ olduðunu görmek, bu alanda ciddi bir þeyler yapmak gerektiðini gösteriyor. Bunlardan bir tanesi miladi takvime göre her girdiðimiz yeni yýl öncesinde tazeleniyor ve bu bir bakýma bir kendine yabancýlaþma klasiði gibi tekrarlanýyor Bir Kendine Yabancýlaþma Klasiði! "Noeliniz kutlu olsun!" ifadesi bu seneki moda deyim olmalý. Açýk söylemek gerekirse Türk-Ýslam kültürü çerçevesinde bugüne kadar duyduðum ve gördüðüm, en abuk ifadelerden biri! Sanki bu ifade kendi "ekinini ayak altýna alan,kendi kültürüne yabancýlaþan," en azýndan baþ tacý yapmayan, "yabancý bir kültürün kötü kopyacýlarýnýn hezeyanýnýn ürünü" bir mesaj gibi Tabii birde Hýristiyan geleneðinde yer alan Noel yortusuyla iliþkili olan baþka bir konu bulunuyor. Öyle ki; batý kültürünün ve küresel ekonominin tüketim kalýbý içinde yer alan en önemli aktörlerden biri olan Saint Nicholas yani Aziz Nikolas'a Baba gibi çok deðerli bir unvaný vererek; onu neredeyse ekinimizin, evimizin baþ köþesine oturtmuþuz, yada belki de yýllardan beri yapýlan çalýþmalarla kültürümüzün içine oturtulmasý için çalýþýlýyor ve bunun için olaðanüstü bir çaba gösteriliyor. Hýristiyan dünyasýnýn ve kapitalizmin sembolü olan Saint Nicholas, nasýl olur da bu kadar güçlü bir irade ve ifadeyle "Noel Baba" olarak kültürümüze yapýþtýrýlýr veya yapýþtýrýlmak istenir, anlamak zor... Nasrettin Hocaya, Mevlana'ya, Pir Sultan'a, Hacý Bektaþi Veli'ye bile Nasrettin Baba, Mevlana Baba, Pir Sultan Baba, Hacý Bektaþi Veli Baba demezken; Aziz Nikolas'a baba demek, ne demek! Hakikaten kavramak zor! Ve bu olsa olsa en masumane ifadeyle; "içselleþtirilememiþ öz kültürün tezahürü" olmalý! Nasrettin Baba! Ne büyük mutluluk ki; kültürümüzde ve düþün dünyamýzda zeka, derinlik ve nüktedanlýk ile tüm dünyaya güleryüz, dostluk, sevgi, insanlýk erdemi ve insani deðerleri sunan önemli sayýda deðerlerimiz var. Bunlardan ilk akla gelen önemli ve deðerli figürlerden bazýlarý; Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Mevlana, Hacý Bektaþi Veli, Yunus Emre, Pir Sultan, Keloðlan olarak sýralanabilir. Bu topraklara bize ait özel, deðerli ve evrensel ölçekte deðerimizin olmasý, kesinlikle çok ama çok önemli bir zenginlik Bu alanda çok zengin olduðumuz için olmalý ki özgüvenimiz yüksek. Ve ne kadar ön yargýsýsýz ki; batý kültürünün bir din adamý olmasýnýn ötesinde küresel sermaye ve ekonominin en önemli ve sempatik figürlerinden biri olan ve neredeyse en azýndan son bir asýrdan beridir, bir pazarlama aracý olarak kullandýðý Saint Nicholas'ý her yeni yýlýn baþýnda baþ köþeye oturtuyoruz yada medyanýn da etkisiyle baþköþeye oturtmamýz isteniyor. Hatta ve hatta yukarýda da belirttiðimiz gibi; kendi deðer ve kahramanlarýmýza bile vermediðimiz çok deðerli ve samimi bir ünvaný, yani "baba" ünvanýný yabancý bir figure vererek, Noel Baba diye seslendirmek yönünde trajikomik çabalar devam ediyor. Diðer taraftan Saint Nikolaus ile ayný kültürü paylaþan Almanlar, Ýngilizler, Fransýzlar, Amerikalýlar gibi pek çok ulus ise "Nikolas Baba" diye isimlendirmiyorlar... Söz konusu toplumlar oldukça resmi ifadeler kullanýyorlar, Weihnachtsmann ve Santa Claus veya Saint Nicholas(Nikolaus) olarak isimlendiriyorlar. Böyle olunca da bir bakýma bizde oluþturulan ve oluþturulmaya çalýþýlan tutum "kendi kültürüne fransýz kalmak" anlamýna geliyor Ve duruma bu açýdan bakýnca; bu ne yaman çeliþki demek, gerekiyor! Sözün özü! Nasrettin Hoca gibi dünyanýn merkezini göstermiþ bir bilgeye; Mevlana gibi bir hoþgörü, erdem, gönül ehli ve sevgi abidesine; Hacý Bektaþi Veli gibi bir gönül dostuna bile "Baba" isimlendirmesi yapýlmamýþken; Aziz Nikolas'a Noel Baba demek, aslýnda kolaycýlýk ve biraz da ayarý kaçýrmak oluyor Belirtildiði gibi hatta ayný kültür dünyasýnýn, inanç ve ekonominin paydaþlarý olan batýlýlar bile, Saint Nikolas'a bu kadar samimi ve yakýn ifadelerle isimlendirme yapmazlarken yani baba, büyükbaba veya dede demezlerken; bizim çocuklarýmýz ve gençlerimiz çok deðer verdikleri babalarý için kullandýklarý bir kavramý(baba kavramýný) neden farklý bir kültürün ve küresel sermayenin bir figürüne taký olarak kullanýyorlar. Doðrusu kendi kültürüne yabancýlaþma konusuna yönelik bir örnek olarak kaleme aldýðýmýz bu yazýnýn sonunda; Saint Nicolaus'a bizim ülkemizde de Noel Baba yerine Bay Noel, Noel Adamý, Noel Efendi veya Aziz Nikolas veya en azýndan orijinal adý olan "Sen Nikolas" isimlendirmesi rahatlýkla kullanýlabilir. Baþka bir ifadeyle en azýndan Nasrettin Hoca'ya "HOCA" ve Hz.Mevlana'ya "MEVLANA" derken; bizlerin, çocuklarýmýzýn ve görüþlerimize deðer verenlerin Saint Nicholas'a "Baba" demesini" uygun görmediðimizi samimi olarak belirtmemiz gerekiyor ve bu alandas farkýndalýk oluþturmak üzere çalýþmamýz gerekiyor. Ve yine bu tür konular her gündeme geldiðinde; kuþkusuz yabancý kültür öðelerini kabul etmek ve benimsemek "hoþgörü ve zafiyet" çerçevesinde hep tartýþýlacaktýr ve yine yeni duyarlýlýklar oluþacaktýr... Sahi bu arada; Saint Nicholas'a ilk kez kim, ne zaman ve nerede? Noel Baba diyerek kültürümüze yapýþtýrmaya çalýþmýþ ve ilk kez kim baba ünvanýný yakýþtýrmýþ bilen var mý? Son olarak; 2015 yýlýnda ülkemizde ve tüm dünyada barýþýn hakim olmasýný ve ortaya çýkacak refahýn adil paylaþýmýný, iyilerin ve insanlýk erdeminin hep zirvede olmasýný diliyor, yeni yýlýnýzý kutluyor, saygý ve sevgiler sunuyorum.

15 Firmalara önemli uyarý! Þahiner e teþekkür ziyareti ungurlu Belediyesi çevre Sdüzenleme çalýþmalarýnýn yanýsýra ilçedeki camilerin de eksikliklerini tamamlýyor. Belediye, mahalle muhtarlarý baþta olmak üzere mahalle halký ve cami derneklerinden gelen talepler doðrultusunda ihtiyaç duyulan camilerin, þadýrvan, duvar, tuvalet ve çevre düzenleme gibi birçok ihtiyacýný karþýlayarak ibadete daha da uygun hale getiriyor. Bu kapsamda Emek Cami'nin Bayan cemaati camilerinde bayanlar için abdest alma yeri ve tuvaletin olmadýðýný, cami içerisindeki kuran kursunun da bakýma ihtiyacý olduðu dile getirek bu eksiklerin giderilmesi için Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner den istekte bulundu. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðüne talimat veren Baþkan Þahiner, kýsa zamanda Emek caminin kuran kursu bölümünün bakýmý yapýlmasý ve Cami bahçesinde bayanlarýn kullanmasý için abdest alma yeri ve 3 adet yeni tuvalet yaptýrdý. Emek cami cemaati ve mahalle sakinlerden oluþan bir grup bayan Belediye Baþkanýný Abdulkadir Þahineri makamýnda ziyaret ederek isteklerini kýsa sürede yerine getiren belediye çalýþanlarýna teþekkür ettiler. (ÝHA) rada bir gündemi deðiþtirmek lâzým. Dünya çok fazla gerilmeye, daral- darýlmaya gelmiyor. Ben yoruldum mu, usandým mý eski Ýstanbul Amaya, yazýlarý okurum. Ecdat, Dersaadet'te nasýl yaþarmýþ, ne yer ne içermiþ, nasýl eðlenirmiþ, nasýl ibadet edermiþ, hatta nasýl hovardalýk yaparmýþ. Bu konuda üstatlarým da bellidir Reþat Ekrem Koçu'nun Ýstanbul Ansiklopedisi'ni açar, biraz dolaþýrým Ýstanbul'un eski sokaklarýnda.. O olmadý, Sermet Muhtar'ýn, Ahmet Rasim'in, Refii Cevat Ulunay'ýn yazýlarýna takýlýrým. Bu gece de caným sýkýldý, usandým Siyaset de baktým Çorum'u germiþ.. Yok kim mebus adayý olacak, kim il baþkaný olacak, cak cek cak? Bir koltuk uðruna býçaklar çekilmiþ! Vuran vurana, satan satana Eski gazeteleri açtým önüme, 1945 tarihli Son Posta gazetesinde Sermet Muhtar'ýn bir yazýsýna dalýp gitmiþim Vardýr bende böyle eski gazetelerden bir seri dosya.. Ýstanbul'u, konaklarý, yalýlarý, eski kabadayýlarý, gazete müvezzilerini, sakalarý, taþ plaklarý, kantocularý, balýkçýlarý, dalyanlarý özlerim bazen Yine böyle oldu, aldým elime bir gazete yazýsýný, daldým bir eskiii Ýstanbul'a Üstat Sermet Muhtar, eski þarkýlara dair yazmýþ. Biz de onu nakledelim, eski þarkýlarýn, eski güzellerin, eski aþklarýn izini sürelim bu yazýda Bir eski þarkýlara bakýn, bir þimdikilere, bir eski zaman zerafetine, bir de þimdikilerin kabalýklarýna "Asým Molla" türküsünü bilir misiniz? Sanmam þimdikilerin çoðu bilmez. Hem nereden bilecekler, kanto dinlemediler ki bunlar! Meþrutiyet yýllarýnda Rana Dilberyan, yani Bakýrköylü Virjin, baþýnda yemeni sýrtýnda entarisi, gûya hanýmnine kýyafetinde sahneye çýkar, yanýk yanýk; "Asým Molla, Asým Molla Küçük kýzý bize yolla" diye baþlarmýþ þarkýya. Belli ki, küçük kýz mahallenin âfeti. Bir de "Ayvaz " türküsü var. Ayvaz, saltanat devrinde, büyük konaklarda, baþýnda tabla ile yemek taþýyan, hamam külhanýný yakan, gaz lâmbalarýný hazýrlayan, kömürlükten sobalara odun, kömür çýkaran, Ermeni hizmetkârlara denirmiþ. Âdeta umacý kýlýklý kart kart herifler iþte! Ayvazlara bile türkü yakýlmýþ. Ýþte türkü: "Kýr ata bindim bahis ile Seni sevdim heves ile Altýn yazýlý tas ile Ayvaz mey doldur mey doldur Çocuk sen doldur sen doldur." Belli ki, konaðýn beyi firâk-ý aþk ile yanmýþ, Ayvaz'a dert anlatmada Bir de bundan 120 yýl önce Saba makamýnda okunan ve pek de moda olan þu þarký var: "Bir mehveþe baðlandý gönül hayli zamandýr Müjgâný acîb, tîri cefa, kaþý kemandýr Ceylâna mý benzer nigehi, fitne-i cândýr Tarif edemem hasýlý bir nüsha-i ândýr Hiç görmedi mislin bu cihân tâ ki cihandýr." Eþref Burçin Özsaçmacý amu Danýþmanlýk & Eðitim Proje ve KEðitim Sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý, Çorum ve çevre illerde üretici, toptancý- perakendeci, ihracat ve ithalat yapan, geri dönüþüm tesisleri ve bütün diðer faaliyetleri gerçekleþtiren firmalarý büyüklüðü ne olursa olsun dolandýrýlmamalarý hususunda uyardý. Özsaçmacý, yaptýðý açýklamada, Ankara ve Ýstanbul merkezli danýþman firmasý olduklarýný belirterek, yeni yýlda desteklerin verileceði söylentileri ile kargo ücreti, evraka mukabil ödeme, dosya masrafý, byol masrafý, harç, pul vb. gerekçelendirilmiþ masraf adý altýnda esnaftan para talep edildiðini belirterek, " Bu dolandýrýcýlarýn özellikle kullandýklarý kurum isimleri KOSGEB, Kalkýnma Ajansý AB gibi kurumlar oluyor. Firmalarýmýzýn, esnafýmýzýn bu dolandýrýcýlara inanmalarýnýn temelinde birçok etken var. Esnafýmýzýn sohbet ortamlarýnda hibelerden, desteklerden bahsedilerek bilinç altýna iþlenmesidir. Bir diðer neden ise, bizim firmalarýmýzýn büyükþehir hayranlýklarý ve taþrayý küçümsemeleridir. Ankara ve Ýstanbul danýþmanlýk firmalarýnýn geçerliliklerinin daha fazla olduðu düþünülmektedir. Çorum ve çevre illerde faaliyet gösteren firmalarýmýzý uyarýyoruz. Sizi arayanlarýn sabit telefon numara olabilir, sekreterleri olabilir, belge geçer kullanabilirler, internet siteleri olabilir, vergi kayýtlarý olabilir, sizin verdiðiniz en fazla asgari ücretin 1/4'ü olduðundan peþine düþmeyeceksiniz ve ihbar etmeyeceksiniz. Yapýlan aramalar 'hibeler, destekler, krediler daðýtýlýyor devlet hibe veriyor vb.' üzerine yapýlmaktadýr. Yeni yýlla birlikte bunlarda artýþ görülmektedir. Kamu Danýþmanlýk Firmasý olarak faaliyet gösterdiðimiz kentin firmalarýnýn dolandýrýlmalarýna sessiz kalmamýz mümkün deðildir. Kamuoyunun özellikle memleketimizdeki firmalarýmýzýn bilgisine sunarýz"(haber Merkezi) Sungurlu Belediyesi ilçedeki camilerin de eksikliklerini tamamlýyor. Emek Cami'nin bayan cemaati için abdest alma yeri düzenlendi. Ah bu þarkýlarýn gözü kör olsun! Var mý böyle aþk, var mý böyle aþk þarkýsý zamanýmýzda??? Nerdeeee? Þimdiki gençler Hadise'den "Bu gece geliyosun mazeretin yok/ Nerdesin aþkým? Burdayým aþkým!" þarkýsýný dinleyip nâra atýyorlar Kara kara gecelere perde çekmekle meþgûller Ne ise hayat böyle, aþklar da deðiþmiþ, þarkýlar da, insanlar da Biz yine eskilere devam edelim. Yukarýdaki þarkýdaki Mehveþler, aslýnda eski Ýstanbul'da iki yakýþýklý biradermiþ. Bunlara halk yakýþýklýlýðýndan dolayý Mehveþler adýný takmýþlar. Ramazanlarda Aksaray piyasasýnda, yazýn Baðlarbaþý'nda kadýnlarý yakýp kavururlarmýþ. Ýþte bu þarký da o yakýþýklý eski filintalar için söylenmiþ. Bir de eski curcunalarda, eðlenceli þenliklerde söylenen þu þarký var: Ç "Vanlýyý aldý Hanýmlar kaldý Düðünde bile Çengi Mahbup çaldý Aman þeker oðlan Caným þeker oðlan Akþama tez gel Sana yatak, yorgan." Bu türküde Vanlý zenginin kýzýný alan, hanýmlarý boynu bükük býrakan damat bey, o zamanlar Ýstanbul'un zengin bir tüccarý imiþ. Eeee zengin fakir bir gün uçup gidiyor, nasip iþte Artýk kimin þansýna ne düþerse. Þans o zaman Vanlýya gülmüþ! Bir de hüzzam makamýndaki þu þarký var Devrin meþhur þarkýlarýndan: "Hele ol dilber-i Rana, arada bir çakýyor O zaman mest-i nigahý ne kadar can yakýyor Süzülüp çeþm-i siyahý ne de baygýn bakýyor." Prof. Dr. Alâattin Karaca Muðla Sýtký Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Muðla. Bu þarkýdaki Rana da, bir devir Ýstanbul'da nice canlar yakmýþ, atkýlý kaþlý, süzgün bakýþlý bir dilber imiþ. Ama ömrünün son yýllarýnda mangal devrilip ayaklarý yanmýþ, çileli günler geçirmiþ zavallý kadýn. O devirde, bir de Melek isminde bir baþka yosmaya söylenmiþ bir Ýsfehan þarký da þöyle: "Sana hüsnün yetiþir takma çiçek Külfet etme seni sevdim a Melek Seni sevdim mi diyorsun, ne demek?" PAZARTESÝ 5 OCAK Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi(TSM) tarafýndan okullarda öðrencilere diþ taramasý yapýldý. Okullarda diþ taramasý orum un Kargý ilçesinde Toplum Saðlýðý Merkezi(TSM) tarafýndan okullarda öðrencilere diþ taramasý yapýldý. Aðýz ve diþ saðlýðý konusunda erken yaþlardan itibaren toplumsal bilincin artýrýlmasýna katký saðlamak ve aðýz diþ saðlýðý açýsýndan tedaviye ihtiyacý olan çocuklarý tespit edip saðlýk kuruluþlarýna yönlendirmek amacýyla Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði iþbirliði ile proto- Çocuklarýn aðýz diþ saðlýðý taramalarý Diþ Hekimi Dilek Bal tarafýndan yapýldý. da aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemli olduðunu cuklar ve eriþkinler anbilmekte, oluþan diþeti Ülkemizde çolemlerine neden olakol imzalandý. Ýmzalanan Okul Saðlýðý Hizmetleri Ýþbirliði Proto- belirten Diþ Hekimi cak aðrý ve þikayetleri iltihaplarý ve diþ çürükleri nedeniyle vü- Dilek Bal, "Dünya çapýnda önemli bir saðlýk kolü doðrultusunda olduðu durumlarda diþ Eðitim Öðretim dönemini kapsalarýný belirten Bal, te ve çocuklarýn büyü- hekimine baþvurdukcudun direnci düþmek- sorunu olan diþ saðlýðý ve diþ çürükleri daha yacak þekilde ilçe genelindeki okullarda rum diþin kurtarýlmasý- olumsuz etkilemekte- "Çoðu zaman bu dume ve geliþmesini çok çocukluk çaðýnda görülmektedir. Çocukluk çaðýnda düzenli diþ öðrenim gören 6-14 ný veya oluþan hastalýðýn tedavisini zorlaþdir þeklinde konuþtu. yaþ arasýndaki okul çaðý çocuklarýnýn aðýz týrmaktadýr. Ayrýca kü- hekimi kontrolünün Tarama ve kontrollerin sonunda öð- yapýlmasý gelecek nesillerin diþ saðlýðý açý- diþ saðlýðý taramalarý çük çocuklarda diþ temizliði ve bakýmýnýn konusunda eðitim verencilere diþ saðlýðý Diþ Hekimi Dilek Bal sýndan son derece tarafýndan yapýldý. önemlidir dedi. yeterli olmamasý rilerek, macunu ve diþ Çocukluk çaðýn- önemli saðlýk prob- fýrçasý daðýtýldý.(ýha) Geçelim Rana'dan, Melek'ten, gelelim Kumru'ya.. Üstat Ahmet Rasim Fuhþ-ý Atik adlý kitabýnda bu Kumru'dan ve þarkýsýndan bahseder. Þarkýsý þöyle imiþ: "Yüzünü görmeyeli hayli zamandýr Acep ol Kumru civan kande nihandýr? Kara gözlüm nigehin âfet-i cândýr." Belli ki, âþýk, Kumru'sunun hasretiyle yanmakta, kara gözlerini ah ile anmakta Onu âh ü vahýyla baþ baþa býrakýp, biz devrin ünlü kantocusu Peruz'un yanýna varalým bir. Peruz, uðruna canlar alýnan, kabadayýlarýn kavgaya tutuþtuðu ünlü kadýn. Eeee böyle bir kadýna türküler yakýlmaz mý? Yakýlmýþ elbet. Mesela bir þarký, Mýsýrlý Zeynep Haným'ýn hanendesi tarik-i nazeninden Ali Bey'e ait. Bir de Astikzade Bogos'un Peruz için söylediði baþka þarký var. "Ol kaþý kemân cevr ü cefâ yayýný kurdu Tîr-i nigehi mürg-i dil-i zârýmý vurdu Peykân-ý gamý geçti, ciðergâhýma durdu Âþýklýðým, nalelerim halka duyurdu." Vah vah, Osmanlý'da âþýklarýn sevgiliden çektiði cevr ü cefa ne imiþ be birader! Civanlar yanmýþ kül olmuþ ol zalimler elinden. Ali Bey dedik de, onun için söylenmiþ þu þarkýyý da ekleyiverelim: "Alim Alim gül Alim Gül dibine gel Alim Gül dibine gelmezsen Bir þeftali ver Alim." Yazýyý uzattýk. Son bir bilgiyi de nakledip, sözü keselim, yoksa gazete müdürümüz bizi kýsa yoldan gönderecek. Devr-i saltanatýn son demlerinde, Yusuf gibi yakýþýklýlýðýyla meþhur bir doktor varmýþ, hanýmlar bu doktora dahi þarký yazmýþlar. Bu þarkýdan mýsralarla yazýmýzý noktalayalým: "Doktor ne içün nabzýmý ele aldýn söyle Teþhis olunur mu bu gönül yâresi böyle Sevdâzedeyim, dinle benim kalbimi þöyle Allah diye feryâd ediyor her darbede böyle.." Yaaa, eskiden milletin kalbi her darbede aþký için feryad ederken, günümüzdekilerin çoðunun kalbi de her darbede koltuk için, mal ü mülk için feryâd ediyor. Hayat böyle iþte! Gönlünüz hoþ olsun dostlarým!

16 16 PAZARTESÝ 5 OCAK 2015 Y Osmancýk ta seçim yemeði orum'un Osmancýk ÇÝlçesi'nde Ziraat Odasý baþkanlýðýna aday olan Osmancýklý iþadamý Ali Osman Þahiner, Yeni Anadolu Dinlenme Tesislerinde delegelere akþam aklaþýk 55 yýl önce merhum Mustafa Acar tarafýndan hizmete açýlan ve daha sonra merhum iþ adamý Hacý Hakký Acar tarafýndan çalýþtýrýlan iþadamý Hacý Mahmut Acar'ýn da bir dönem çýraklýk yaptýðý Tarihi Acar Fýrýný yeniden açýldý. Genç giriþimci Selami Sümbül tarafýndan iþletmeye açýlan Acar Fýrýný týpký yarým asýr öncesinde olduðu gibi Osmancýklýlar a geleneksel lezzetler sunmaya hazýr. Ýþletmeci Selami Sümbül, Tarihi fýrýný yeniden iþletmeye açmanýn sorumluluðu büyüktür. Bu fýrýndan nice çýraklar ve ustalar yetiþmiþ biz bu hikayelerle büyüdük. Osmancýk pidesinin geleneksel lezzeti Acar Fýrýný nda hayat bulmuþ. Bizler bu tadý yaþatabilirsek ne mutlu bize. Sabah saat den den gece saat 2100 e kadar pide piþireceðiz. dedi.(haber Merkezi) yemeði düzenledi. Ziraat Odasý Baþkan Adayý Ali Osman Þahiner, yaptýðý konuþmada, "Davetimi kýrmayýp katýldýðýnýz için delege ve Muhtar arkadaþlarýma Ziraat Odasý Baþkan Adayý Ali Osman Þahiner, delegelerle buluþtu. Yemek Yeni Anadolu Dinlenme Tesislerinde delegelere akþam yemeði düzenledi. Acar Fýrýný yeniden hizmette Tarihi Acar Fýrýný yeniden açýldý. Teþekkür ediyorum. Yapýlacak olan Ziraat Odasý Baþkanlýk seçimine aday olarak çýkmýþ bulunmaktayým. Aday olarak çýkmamýn tek sebebi ilçemiz çiftçilerine daha iyi hizmet etmek olduðudur, çiftçimizin þuana kadar konusuna dahi deðinilmeyen hizmetleri yapýp sahipsiz olmadýklarýný göstermenin hizmetinde olacaðým. Bu akþamki verdiðim yemeðe geldiðinizden dolayý hepinize teþekkür ediyorum. Sevgili delege arkadaþlarým bu meclisi oluþtururken Osmancýk Çiftçisinin yararýna ve faydasýna olabilecek ve bizzat çiftçilik yapan kiþilerden tercih ettik. Osmancýk tarýmýnýn iyi tanýtýlamadýðý ve ifade edilemediðini gördüm ve çiftçiye daha çok yararlý olabilmek için aday oldum. Çeltikte ve tarýmda gerek kuraklýk gerekse hastalýk yüzünden bir çok sorunlar yaþadýk. Bazý bölgelerimizde tarlalardan daha ürün almadan aþýrý yaðýþ nedeniyle sel baskýnlarý oldu. Ürünleri tarlada telef olan çiftçilerimiz oldu. Böyle sorunlar çýð gibi büyüdü. Böyle sorunlarý çözebilmek için kýrsal kesimde bulunan çiftçilerimizle çalýþmalar yaparak, Ýlçe Tarým Müdürlüðü ile iyi diyalog içinde olacaðýz. Çiftçimizin bütün sorunlarýný çözerek daha çok verim almasýný saðlamak için ekibimle birlikte aday olduk. Herþey Osmancýk için. Osmancýk çiftçisi için dedi.(haber Merkezi) Genç giriþimci Selami Sümbül, Osmancýklýlar ý fýrýna davet etti. Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer, ilçe ziyaretlerine devam etti. HÜMOD'dan Kargý ve Osmancýk ziyareti itit Üniversitesi HMezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet Ölçer, yeni yýl tatilini memleketi Kargý ve Osmancýk ziyaretleri ile deðerlendirdi. Tatili Mevlid Kandili nedeniyle sýla ziyareti yaparak deðerlendirdiðini belirten Ölçer, Kargý ve Osmancýk ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak Kargý ilçesinde baba ocaðýný ziyaret eden Ölçer, daha sonra Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'i ziyaret etti. Ýlçedeki vatandaþlarla bir araya gelerek sohbetlere katýlan Ölçer, ziyaretlerine ilçeye baðlý köylerde devam etti. Sýla ziyaretinin çok verimli geçtiðini dile getiren Ölçer, þunlarý söyledi: "Bu hafta yaðmur, çamur demedik; kardan, buzdan korkmadýk sýla-i rahim yapacaðýz dedik ve Kargý yollarýna düþtük. Kargý Belediye Baþkanýmýz Zeki Þen'i makamýnda ziyaret edip birlikte kargý sokaklarýnda hemþehrilerimizle hasret giderdik. Sýrasýyla önce Yeþilköy'e gittik. Orada Muhtarýmýz Eyüp Aksoy ile birlikte köylülerimizle sohbet ettik. Daha sonra hemen yolun altýna Ahmet Ölçer, Kargý ve Osmancýk ta istiþarelerde bulundu. olmak üzere çeþitli ziyaretlerde bulunan Ölçer, Osmancýk ziyaretini ise þu sözlerle özetledi: "Kargý dönüþünde Yasin Çýplak kardeþimizi ziyaret için Atahan tesislerine uðradýk. Ben tesadüflere inanmam; burada kamuoyunda Mahmut Efendi Cemaati olarak bilinen cemaatin önde gelen deðerli isimlerinden birisi olan Ömer Mahmutoðlu hocamýzla bir araya gelip kendisinden dua istedik. Güzel ilçemizde kalmaya karar verdik ve Ulusoy Asya Tesisleri'nde konakladýk. Yine tesadüf olduðuna inanmýyorum, çok sevdiðim aðabeyim Samsun Tekkeköy Kaymakamýmýz Ýbrahim Küçük aðabeyimizle bir araya gelme fýrsatýný yakaladýk. Geceyi burada geçirdikten sonra ikinci gün Osmancýk'taki eski dostlarýmýzý, esnafý ziyaret ettik. indik Dereköyü muhtarý Abdullah Palaz ve azalarýyla görüþtük. Esnaf Odasý Baþkanýmýz Bekir Kýzýlkaya'yý dükkanýnda ziyaret edip kargý esnafýný konuþtuk. Buradan çýktýktan sonra dede dostlarýnýn çocuklarýnýn ve torunlarýnýn köyü olan Çukuralýç köyüne geçtik. Muhtarýmýz Durmuþ yapýcý ile köy kahvesinde eski topraklarla bir araya geldik. Çocukluðumuzun anýlarýný paylaþtýðýmýz Akkise köyünden Köy Muhtarýmýz Zekeriya Dinç baþta olmak üzere dostlarýmýz abilerimiz tüm süreç boyunca bizi hiç yalnýz býrakmadý. kendilerine ne kadar teþekkür etsem azdýr." Kargý ziyaretinin ardýndan Osmancýk'a geçen Ölçer, ziyaretlerine burada devam etti. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar baþta Osmancýk'ýn sevilen yüzlerinden Eczacý aðabeyimiz Mustafa Boyvat ile Cuma namazý öncesi tatlý bir sohbet ettik. Cuma namazýndan sonra Osmancýk Belediye Baþkanýmýz Hamza Karataþ ile makamýnda bir araya geldik. Kandil gecesinde ibadetlerimizi ve dualarýmýz Osmancýk Ulu Camiinde yaptýk. Son durak olarak Ýhsan Yasin Derindere kardeþimize uðradýk. Bir türlü fýrsat bulup bir araya gelemediðimiz deðerli insan Necmettin Tatar aðabeyimiz ile de Kandil gecesi burada bir araya gelme fýrsatýna ulaþtýk. Çok yoðun ve yorucu 2 gün geçirdik. Ancak sýla ziyareti, hoþ sohbetler, sýcak insanýmýzýn sevgi dolu ilgisi her þeye deðerdi. Çok verimli bir tatil geçirdik. Bütün dostlara teþekkür ediyorum"(haber Merkezi) Ýþverenler neden ücret pusulasý düzenlemek zorundadýr? ýzla geliþen ve deðiþen çalýþma hayatýnýn te- oluþturan konu iþverenlerin iþçilerine Hmelini ücret ödemesi iþçilerin de aldýðý görevi yerine getirmesidir. Ýþçi ve iþveren arasýnda günlük yaþamda karþýlaþýlan en büyük problem, ödenen ücretin ispatý noktasýndadýr. Ücretin ödendiðinin ispatý iþverene aittir. Bu konuda iþçinin imzasýný taþýyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, ücretin ödendiðinin tanýkla ispatý mümkün deðildir. Ücret iþçi açýsýndan bir gelir unsuru, iþveren açýsýndan ise önemli bir maliyet unsurudur. Bu sebeple ücretin miktarý ile ücretten yapýlan kesintilerin doðru ve eksiksiz olarak belirlenerek açýk bir þekilde gösterilmesi, taraflar (iþçi-iþveren) açýsýndan önemlidir. Ücretin ve ücretten yapýlan kesintilerin gösterilmesi ise 4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 37. maddesinde açýklanan ücret hesap pusulasý ile mümkündür. Ücret bordrosu ve ücret hesap pusulasý çalýþma yaþamýnda hemen herkesin bildiði tanýdýðý bir belgedir. Ücret bordrosu ve ücret hesap pusulasý ispat edici bir vesikadýr. Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatlarýnda ücret bordrosuna, Ýþ Kanununda ise ücret hesap pusulasýna yer verilmiþtir. S.M. MALÝ MÜÞAVÝR Ahmet ÖZBEZGÝN Ücret Hesap Pusulasý, iþ sözleþmesinin taraflarýnýn ispat yükümüne yardýmcý nitelikte olduðu gibi, çalýþma yaþamýndaki kayýt dýþýlýðýn önlenmesi amacýna da hizmet etmektedir. Bu yönde belgenin verilmiþ olmasý ispat açýsýndan iþveren lehine olmaktadýr. Ýþverenler ücret hesap pusulasý düzenleyerek, iþçilere düzenli olarak bu belgeyi vermek zorundadýr. Ücret hesap pusulasýnýn verildiðinin ispatý iþverene ait olduðundan ispat açýsýndan yapýlmasý gereken ücret hesap pusulasýnýn çift suret düzenlenmesi, iþverende kalacak nüshaya "bir suretini elden aldým þeklinde ibare konmasý" ve iþçinin imzasýný taþýmasýdýr. Ücret hesap pusulasýnýn düzenlenmemesi ve iþçiye verilmemesi halinde iþverenler hakkýnda, Ýþ Kanunu'nun 102/b maddesi gereði idari para cezasý uygulanacaktýr. Ücret bordrosunun düzenlenmesi veya ücretlerin banka kanalýyla ödenmesi ücret hesap pusulasý düzenleme ve iþçiye verme zorunluluðunu ortadan kaldýrmaz sayýlý Ýþ Kanununda her iki yükümlülük ayrý maddelerde düzenlenmiþ, muhalefet hallerinde de ayrý idari para cezalarý öngörülmüþtür. Ýþçiye ücretinin elden ya da banka kanalýyla ödenmesi durumunda, ücret hesabýný gösteren imzalý ve iþyerinin özel iþaretini taþýyan "ücret hesap pusulasý" verilmesi zorunludur. Ayrýca, ücret bordrosu veya bankadan yapýlan ödemelere iliþkin belgeler, ücretin ödendiðine dair ispat edici belgeler olmasýna raðmen iþçi banka hesabýnda sadece net ücretini görebilmektedir. Oysaki ücret hesap pusulasýnda iþçinin brüt ücreti, brüt ücretten yapýlan yasal kesintiler ile varsa fazla mesai ve diðer ek ödemeler açýkça gösterilmektedir sayýlý Ýþ Kanununun ücret hesap pusulasýný düzenleyen 37. Maddesinde, iþçiye imzalatýlmak zorunluluðunu getirmemekle birlikte, vermek zorunluluðunu getirmiþtir. Ýþçiye ücret hesap pusulasýnýn verildiðini ispatlamak iþverene düþmektedir. Bu yükümlülüðünü yerine getirdiðini ispatlamak için de ücret hesap pusulasýna iþçinin imzasýný almalýdýr. Kanunda iþçi imzasý olmalýdýr diye doðrudan bir zorunluluk olmamakla birlikte, ispat hukukunun genel esaslarý içinde bir yönlendirme bulunmaktadýr. Ýþçiye ücret ve eklerinin verildiðinin ispatý ve ispat belgesi olarak da mahkemelerde ve Yargýtay'da en önemli belge kabul edilme özelliðini korumasý sebebi ile imza altýna alýnmýþ ücret hesap pusulasý iþçi ve iþveren açýsýndan çok önemlidir. Ýþçi, çalýþtýðý dönemde haklarý için dava açma hakkýna sahip olduðu gibi, iþten ayrýldýktan sonra ücret ve benzeri alacaklarý için 5 yýl, kýdem ve ihbar tazminatlarý için 10 yýllýk zaman aþýmý süresi içerisinde dava açma hakkýna sahiptir. Zaman aþýmý süreleri boyunca imzalý ücret hesap pusulalarýný ispat edici belge olarak muhafaza etmek doðru olacaktýr. Ýþverence iþçiye imzalatýlan bu belge; iþyeri kayýtlarýna geçmekte, herhangi bir anlaþmazlýkta ve yargý sürecinde delil olmaktadýr. Ýþçinin imzasýný taþýyan ücret hesap pusulasý sahteliði ispat edilinceye kadar kesin delil niteliðindedir.

17 PAZARTESÝ 5 OCAK 2015 U 14 de beþinci maçlar oynandý 17 Ýl Özel Ýdarespor: 6 - Çimentospor: 0 HAKEM : M. Zeki Se- vim. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Abdurrahim, Hüse- Gençler Güreþ de en iyiler belli oldu Gençler serbest ve grekoromen güreþ il birinciliði hafta sonunda yapýldý. Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi nde yapýlan il birinciliðinde Adil Candemir Güreþ Eðitim ve Belediyespor sporcularý madalyalara ambargo koydular. G ençler Serbest Güreþ Ýl birinciliði hafta sonu Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi Spor Salonu nda yapýldý. Cumartesi günü serbest pazar günü ise grekoromen müsabakala- rýn yapýldýðý il birinciliðinde sýkletlerinde dereceye giren sporcular Türkiye Þampiyonasýnda ili- Sýkletlerinde dereceye girenlere düzenlenen törenle madalyalarý verildi Kulüplü Yýldýz Kýzlar basketbol baþladý HE Kültürspor: 38 - Görkemspor : 41 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Dursun Hakan Kaya. GENÇLÝK GÖRKEMSPOR : Uðral, HE KÜLTÜRSPOR : Damla, Ayça, Gamze, Þeyda, Buse, Þeyma, Tuðba. Dilara, Elif, Irmak, Elif, Emine, Ezgi, Ayþe, Edanur, Zehra, Ýrem. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 4-9, 2. Periyot: 9-7 mizi temsil etmeye hak kazandýlar. Cumartesi günü yapýlan serbest stil müsabakalarýnda 32 güreþci mücadele etti. Çorum Güreþ Eðitim Merkezi ve Çorum Belediyespor lu güreþçilerin aðýrlýkta mücadele ettiði il birinciliðinde müsabakalar sonunda dereceye giren güreþçiler þöyle: Kg F, Fazlý Kartal. 55 Kg. Musa Þahin, 2. Zekeriye Sinan Ýpek, 3. Barýþ Gasýr, 3. Enes Tanrýkulu. 60 Kg 1. Bayram Doðan, 2. Bünyamin Çeker, 3. Arif Eryücel, 3. Emre Genç. 66 Kg 1. SelimKozan, 2. Volkan Sever, 3. Kenan Yazýcý, 3. Ömer Akbýyýk. 74 Kg 1. Bünyamin Coþgun, 2. Murat Kalender, 3. Burak Akman, 3. Sefa Öztürk, 84 Kg 1. Mimar Sinan Ýþler, 2. Sefa Þakar, 3. Çaðrý Kýrbýyýk, 3. Hüseyin Kütlemez. 96 Kg 1. Abdulkadir Atey, 2. Yasin Ayal, 3. Burak Ünal. 120 Kg 1. Bekir Eryücel, 2. Mücahit Alkaç. Dün yapýlan gençler grekoromen güreþ il birinciliðine ise toplam 25 güreþçi katýldý. Ýki sýklette tek sporcu olduðu için direk birincilik kazanýlýrken bir sýklette ise tek maçla sýralama belli oldu. Grekoromen stilde yapýlan müsabakalar sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporcular þöyle: Kg 1. Hakan Yalçýn, 55 Kg 1. Enes Tanrýkulu, 2. Zekeriya Sinan Ýpek. 60 Kg 1. Sefa Oypan, 2. Arif Eryücel, 3. Emre Genç, 4. Bünyamin Kaynarca. 66 Kg 1. Serkan Kurtaran, 2. Mehmet Can Demirel, 3. Kenan Yazýcý. 74 Kg 1. Sefa Öztürk, 2. Çaðrý Kýrbýyýk, 3. Ýsa Aslan, 4. Murat Kalender. 84 Kg 1. Sefa Þakar, 2. Burak Akman, 3. Sinan Erol, 96 Kg 1. Beytullah Dokuz, 120 Kg 1. Bekir Eryücel, 2. Emirhan Güvenoðlu, 3. Ali Manici. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyalarý verildi. Liseli genç kýzlar voleybolda üç maç var L iseli Genç Kýzlar voleybol il birinciliðine bugün oynanacak üç maçla devam edilecek. Atatürk Spor Salonu nda bugün oynanacak maçlarý programý þöyle: Saat Hasanpaþa Mesleki Teknik AnadoluEti Anadolu Lisesi. Saat Mukadder Akaydýn Anadolu - Fen Lisesi. Saat Merkez Anadolu Lisesi - yin, Ahmet, Nafican, Nurican, Tuðrul, Ömer, Alperen, Semih, Emre, Fazlý, Bedirhan, Ebrar, Burak, Bilal, Nurullah, Batuhan. ÇÝMENTOSPOR : Ahmet, Adem, Mahmut, Muhammet Elvan, Muhammet Demir, Asutay, Elvan, Arda, Ali, Kenan, Melih, Berat, Umur, Burak, Mustafa. GOLLER : 5. dak. Semih, 45. ve 48. dakikalarda Fazlý, 50. dak. Ömer, 65. dak. Nurican, 68. dak. Batuhan (Ýl Özel Ýdarespor). Osmancýkgücü: 2 - Alaca Belediye:0 HAKEM : Iðnak. Arslan OSMANCIKGÜCÜSPOR : Tolga, Tu- nahan, Bayram, A. Onat, Hasan, Ali Mert, Oðuzhan, Berat, Samet, Onur, Kenan, Mustafa, Burak. ALACA BELEDÝYESPOR : Fýrat, Okan- can, Üzeyir, Hüseyin, Mikail, Muhammed, Gökhan, Doðan, Erkut, Arif, Yusuf, Cankar, Yahya, Abdülkerim. GOLLER : 8. dak. Hasan, 44. dak. A. Onat (Osmancýkgücüspor). Gençlerbirliði:1 - Mimar Sinan 6 HAKEM : Alagöz. Furkan GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ : Yasin, Alper, Doðu- da Furkan Þanlý, 28. dak. Emircan, 61. dak. Engin (Mimar Sinan Gençlik), 25. dak. Fatih (Gençlerbirliði). kan, Gürkan, Soner, Sinan, Avni, Batuhan Türkmen, Fatih, Batuhan Yýldýrým, Emre, Okan, Melih, Mert, Oðuzhan, Tunahan, Tuðrulhan. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Abdurrahman, Mahmut, Furkan Aykaç, Hüseyin, Can, Abdulsamet, Enes Eser, Furkan Þanlý, Engin, Emre, Emircan, Alperen, Enes Çakýcý, Muhammed, Seyit, Mevlüt.. GOLLER : 5. ve 24. dakikalarda Abdulsamet, 10. ve 13. dakikalar- Yavuz Sultan Selim den örnek davranýþ Yavuz Sultan Selim Ýzci ve Oryantiringcileri Çeþmeören Köyü okulunu ziyaret ettiler hem yarýþtýlar hem birlikte yemeklerini paylaþtýlar. Yemek sonunda da kuþ evlerini arkadaþlarýna hediye eden Yavuz Sultan Selim öðrencileri okul bahçesindeki ayaðý yarýlý köpeðin tedavisi içinde duyarlý veterinerleri göreve çaðýrdý. Y Görkemspor ilk maçýnda zorlu mücadeleyi kazanmayý baþardý Basketbol Akademi A: 38 - Gençlikspor: 40 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Dursun Furkan Alagöz. Uðral, BASKETBOL AKADEMÝ A : Melike, Fatma, Kübra, Dilay, Þevval, Hilal, Zeynep, Ýrem. GENÇLÝKSPOR : Dilan, Tuðba, Sümeyra, Özlem, Merve, Duygu, Tuba, Nisanur, Elmas, Ayçan, Rabia, Beyza. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 12-10, 2. Periyot: Periyot: 12-13, 4. Periyot: 9-7 Gençlikspor ilk maçýnda Basketbol Akademi önünde galibiyete ulaþtý avuz Sultan Selim öðrencileri Çeþmeören Köyü nü ziyaret ederek hem oryantiring yarýþmasý yaptýlar hemde kuþ evlerini arkadaþlarýný hediye ettiler. Ýzci lideri ve Oryantiring antrenörü Ýbrahim Yýldýrým ile Ýzcilik ve Oryantiring Federasyon Temsilcisi Duran Torbacýoðlu gözeiminde Yavuz Sultan Selim öðrencileri Çeþmeören Köyü Okul Müdür Yardýmcýsý Saadettin Þahin tarafýndan karþýlanan kafile arkadaþlarýyla tanýþtýlar ve ardýndan hazýrladýklarý yemekleri birlikte yiyerek hem yarýþtýlar hemde eðlendiler. Yavuz Sultan Selim Okulu öðrencileri hazýrladýklarý kuþ evlerini Çeþmeören li arkadaþlarýna hediye ettiler ve onlarý köy etrafýndaki aðaçlara asarak kýþýn kuþlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmasýna katkýda bulunmalarýný istediler. Günü yarýþarak ardýndan da yemeklerini paylaþarak birlikte yiyen izciler ve oryantiringciler güzel bir günün sonunda yeniden bir araya gelmeyi dileyerek ayrýldýlar. Bu arada Yavuz Sultan Selim in ziyareti sýrasýnda Çeþmeören Köyü Okulunda bulunan siyah köpeðin ayaðýnýn yara olduðunu gören izciler yardým sever veterinerlere seslenerek tedavilerine yardýmcý olmalarýný istediler. Ýkinci istekleri ise Çorum esnafýndan izcilik kýyafetinde Yavuz Sultan Selim e sponsor olmalarýný istediler ve bu organizasyonda emeði geçen Çeþmeören Ortaokulu Müdürü Meryem Erel e teþekkür ettiler ve yeni yýlda doða ve canlý sevgisi bir yýl olmasý dileðinde bulundular. Öðrenciler yarýþma sonunda hazýrladýklarý yemeði birlikte yiyerek eðlendiler Yavuz Sultan Selim öðrencileri Çeþmeören li arkadaþlarýna kuþ evi hediye etti ve yaralý köpeðe destek istedi

18 18 PAZARTESÝ 5 OCAK Bu sahadan gol çýkmadý Ýskilip de oynanan Ýskilipgücüspor- Eti Lisesi maçýnda iki takým rakibinden çok zeminle mücadele edince aðýr sahadan takýmlar gol çýkaramadý ve 0-0 beraberlikle ayrýldýlar. SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Ömür Soytemiz, Mehmet Tuðluk. ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Emrah, Cem, Galip, Salih, Fatih, Utku, Mücahit (Hasan Karakuþ),Yunus Emre (Sezai), Engin, Eray, Remzi (Ukase). ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝK : Uður, Rýza, Umut, Seydi, Ercan, Sadýk (Abdullah), Ersin, Barýþ, Ýsmail, Recai, Raif (Okan). 1. Küme de zirve mücadelesi veren Eti Lisesi Gençlikspor ligde kalma mücadelesi veren Ýskilipgücüspor deplas- manýndan 0-0 lýk beraberlikle ve iki puan kayýpla döndü. Ýskilil ilçe sahasýnda oynanan ve oldukça aðýr þartlarda oynanan maçta iki takýmda rakipten çok kötü zeminle mücadele etmek zorunda kaldý. Eti Lisesi nin daha üstün bir görüntü ortaya koyduðu maçta Ýskilipgücüspor savunmada rakibine fazla þans vermedi ve karþýlaþma baþladýðý gibi golsüz sona erdi. Bu sonuçla Eti Lisesi 19 puana yükselirken Ýskilipgücüspor 12 puana yükseldi. U 19 da iki maç oynandý SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Erdoðan Yandým, Yunus Dursun. OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Alper, Sezer, Rýdvan, Ersin, Melih, Taner, Timur, Serdar, Kemal (Emre), Selim, Talha. ÇORUMSPOR : Cesur, Recep, Bektaþ, Mehmet, Ali (Onur), Mustafa, Erdi, Emre, Abdullah (Yunus), Ö. Gökhan (Mustafa), Oktay. GOLLER : 1. dak. Talha, 66. (penaltýdan) dakikada Melih (Osmancýk Belediyespor), 80. ve 88. dakikalarda Yunus (Çorumspor). 1. Amatör Küme de alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Osmancýk Belediyespor ve Çorumspor arasýndaki maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Osmancýk ilçe sahasýnda oynanan maça ev sahibi takým golle baþladý. Henüz 1. dakikada Talha ile öne geçen Osmancýk Belediyespor ilk yarýyý bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýda Çorumspor un beraberlik için baský kurduðu anlarda Osmancýkspor 66. dakikada kazandýðý penaltý atýþýndan Melih le skoru 2-0 yapan golü U 17 Sebat a son dakikada teslim HAKEMLER : Yüksel Basar, Berkant Arman, Ba- rýþ Karakuþ. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 17 : Ertuðrul, Mustafa Çalýþýr, Mustafa aþar, Özkan, Nebi, Hasan Alperen, Mert Cesur, Batuhan, Yavuz Burak, Abdulkadir, Muhammet, Mustafa Çakýr, Ýbrahim, Emre, Ramazan Can, Mustafa Atakan, Oðuzhan, Okan. SEBAT PROJE TRABZON AKÇABAAAT SPOR KULÜBÜ U 17 : Ömercan, Recep T, Barýþcan, Berkay, Osman, Muhammet, Tolgahan, Hasan E, Ahmet, Osman M, Alperen,, Enescan, Osman Yýlmaz, Arman, Kaan, Musa. GOL :80+3. dak. Alperen (Sebatspor). NOT: 80. dakikada Çorum Belediyespor Bauhan ýn ayaðýndan penaltý atýþýndan yararlanamadý. 0-1 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Burak Þahinkara, Berkant Arman, Barýþ Karakuþ. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 16 : Özel Ýdare, Ýskilip önünde rahat galip Ç orum Belediyespor dün konuk ettiði Sebat U 17 takýmý önünde uzatmanýn son dakikasýnda yediði golle rakibine 1-0 yenildi. Oldukça çekiþmeli geçen maçýn 80. dakikasýnda penaltý atýþý kazanan Çorum Belediyespor öne geçme fýrsatýndan Batuhan ile yararlanamadý. Uzatma dakikalarýnda galibiyet için yüklenen kýrmýzý siyahlýlar ani atakta Alperen le öne geçen konuk takým maçý bu golle 1-0 kazanarak üç puanýn sahibi oldu. Þahin (Oktay), Arif, Özkan, Remzi, Sadýk (Ali Ercan), Özcan, Ümit, Mehmet, Kemal, Faruk. KIRMIZI KART: 80. dak. Kemal (Ýskilipspor). GOLLER : 23. dak. Sadýk. 40. dak. Burak, 72. ve 73. dakikalarda Ýbrahim Enes, 85. ve 87. dakikalarda Fahri (Ýl Özel Ýdarespor). Elvan, Mücahit, Dursun, Umut Serkan, Berkay, Onur, Zafer, Barýþ, Fatih Ceylan, Muhammed, Fuat Furkan, Rýfat Kürþat, Fatih Tokgöz, Oðuzhan, Hakan, Özgür. M imar Sinan sahasýnda dün oynanan maçta Çorum Belediyespor U 16 takýmý Sebat önünde aldýðý 2-0 lýk galibiyetle grupta üst sýralardaki yerini korudu. Ýlk yarýyý Muhammed in attýðý golle 1-0 önde SEBAT PROJE TRABZON AKÇABAAAT SPOR KULÜBÜ U 16 : Hakan, Tolgahan, Murat, Ýlkcan, Kemal, Yusuf, Gökhan, Berkay, Esat, Seyit Cem, Muhammet, Adem, Tunahan, Görkem, Sezer, Gürkan. GOLLER : 22. dak. Muhammed, 79. dak. Fatih (Çorum Belediyespor). tamamlayan Çorum Belediyespor ikinci yarýda rakibi önünde zaman zaman zorlansada gol izni vermedi ve son dakikada Fatih in golüyle skoru 2-0 yaparak maçtan üç puanla ayrýlmayý baþardý. U 15 ler Sebat a yenildi rövanþý vermedi: 2-1 SAHA: Akçaabat Söðütlü Ýlçe. HAKEMLER:Furkan Aksuoðlu, Aslý Gümrükçü, Gökmen Cumur. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 15 : Akýn, Y. Emir- han, Hüsnü, Alican, Batuhan, Elvan, Eren, Deniz, Metehan, Fatih, Alaaddin, Muharrem, Yunus, Abdullah, Aslan, Kamil. SEBAT PROJE TRABZON AKÇABAAAT SPOR KULÜBÜ U 15 : Mercan, Rahman, Rahim, Ce- lil, Gaffar, Abdullah, Ali, Deniz, Kaan, Oðuzhan, Özgür, Emrah, Mustafa, Deniz, Fatih, Güven, Hüseyin, Koray. GOLLER: 45. dak. Oðuzhan, 70. dak. Deniz (Sebatspor), 65. dak. Berkay (Çorum Belediyespor). G Çimentospor, Alaca yý 8-2 yendi SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Yunus Dursun, Fatih Derviþoðlu, Harun Tecimer. ÇÝMENTOSPOR : Osman, Furkan (Hüseyin), Halil, Erdem, Serhat (Osmancan), Emre, Mert, Nurullah, Arda, Serkan (Alperen), Onur. ALACA BELEDÝYESPOR: Fýrat, attý. Son bölümde Çorumspor tüm hatlarý ile rakip kaleye yüklendi. Oyuna sonradan giren Yunus 80. dakikada attýðý golle takýmýný umutlandýrdý. Maçýn 88. dakikasýnda Yunus kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü atarak maçýn skorunu belirledi: 2-2 Bu skorla Çorumspor ve Osmancýk Belediyespor puanlarýný 11 e çýkardýlar ve sýralamadaki yerlerini korudular. U 16 lar Sebat ý 2-0 la geçti 6-0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Mehmet Ali Cýrýl, Abdullah Akkoyun, Kadir Berkay Damar. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur, Emre (Hüseyin), Furkan, Sefa, Oðuzhan, Fahri, Semih (Hamza), Enes (Ýbrahim Enes), Burak, Sadýk, Tunahan. ÝSKÝLÝPSPOR : A. Selçuk, Cumali, Çorumspor, Osmancýk ta Yunus la puaný kaptý: 2-2 Abdurrahman, Yusuf (Eren), Talha, Mehmet (Recep), Yunus, Süleyman, Atakan, Muhammet, Hakan, Tarýk. GOLLER: 20. ve 50. dakikalarda Nurullah, 35. dak. Furkan, 48. ve 60. dakikalarda Mert, 55. dak. Halil, 63. dak. Osman, 65. dak. Arda. (Çimentospor), 62. dak. Muhammet, 85. dak. Recep (Alaca Belediye) eliþim Liginde cumartesi günü Trabzon Söðütlü ilçe sahasýnda oynanan maçta Çorum Belediyespor U 15 takýmý Sebat Proöe ye 2-1 yenilerek haftayý puansýz kapattý ancak ikili averaj üstünlüðünü kaptýrmadý Rakibi önünde ilk yarýyý golsüz berabere kapatan Çorum Belediyespor ikinci yarýnýn baþýnda Oðuzhan ýn golüyle maðlup duruma düþtü. Berkay la eþitliði saðlayan Çorum Belediyespor galibiyet için yüklendi ancak Deniz in golüyle rakibine 2-1 maðlup oldu. Ýlk maçta rakibini 3-0 yenen Belediyespor haftayý puansýz kapattý ancak üçüncü maçý kendi sahasýnda oynama avantajýný kazandý. U 14 ler Sebat ta ikinci yarýda güldü: 1-2 SAHA: Akçaabat Söðütlü Ýlçe. HAKEMLER: Ömer Tok, Barýþ Demirci. Uzma, Ertan ÇORUM BELEDÝYESPOR U 14 : Caner, Batuhan, Haþim Can, Eren, Memduh, Murat, Doðukan, Mertcan, M. Emin, Eray, Bedirhan, Rýdvan, Kenan Can, M. Sekkan. SEBAT PROJE TRABZON AKÇABAAAT SPOR KULÜBÜ U 14 : Burak, Metehan, Doðukan, Yunus Emre, Murat Can, Recep, Mert Miraç, Adnan, Aygün, Kaan, Furkan, Tana, Gürkan, Kadircan, Volkan, Muhammet, Güngör. Birkan. GOLLER:35. (kendi kalesine) Caner (Sebatspor), 46. dak. Murat, 68. dak. M. Emin (Çorum Belediyespor). ebat ta cumartesi gübelediyespor U 14 tanü oynanan ilk maçta kýmlarý arasýndaki maçýn Sebat Proje ile Çorum ilk yarýsýný ev sahibi ta- S kým 1-0 önde tamamladý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda ceza sahasýna yapýlan ortada direðe çarpan top kaleci Caner e çarptý ve ev sahibi takýmý bu golle 1-0 öne geçti. Ýkinci yarýda yüklenen Çorum Belediyespor 46. dakikada golcüsü Murat la beraberliði saðladý. Maçýn son dakikalarda yüklenen Belediyespor 68. dakikada M. Emin in attýðý golle rakibini 2-1 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Yýldýz erkekler Basketbol baþlýyor K ulüplü Yýldýz erkekler basketbol il birinciliðinde mücadele bugün oynanacvak iki maçla baþlýyor. Atatürk Spor Salonu nda oynanacak bugünki maçlarýn programý þöyle: Saat Genç Ülkerspor Basketsporspor - Basketbol Ýhtisas A takýmý. Saat Basketbol Akademi B - Yazýçarþa Gençlikspor. Çorum Belediyespor U 14 takýmý Sebat tan 2-1 galip dönerek haftayý üç puanla kapattý

19 PAZARTESÝ 5 OCAK OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü Özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çoum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: OCAK T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum ili Ýskilip ilçesi 100 yataklý hastane ile altyapý ve çevre düzenlemesi inþaatý ikmal iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý- Küçükçekmece / Ýstanbul Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Bina inþaatý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 97 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FY4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 20 ÞUBAT T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: Maddeye baðlý ölümlerde artýþ Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Sevil Atasoy, uyuþturucu madde kullanýmýna baðlý ölümlerin son 1 yýlda 4 kat arttýðýný dile getirdi. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Sevil Atasoy, uyuþturucu madde kullanýmýna baðlý ölümlerin son 1 yýlda 4 kat arttýðýný belirterek, toplumun bilinçlenmesi ve ölümlerin önüne geçilmesi için aile ve öðretmenlere önemli görevler düþtüðünü bildirdi. Üniversiteden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi, Ataþehir Belediyesi ve Ataþehir Kaymakamlýðýnca düzenlenen "Baðýmlýlýkta Vaka Tartýþmalarý Semineri", Ataþehir Zübeyde Haným Öðretmenevi'nde yapýldý. Açýklamada görüþlerine yer verilen Atasoy, neredeyse her mahallede bir baðýmlý kiþinin bulunduðuna vurgu yaparak, maddenin bir halk sorunu haline geldiðini ifade etti. Jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye üzerinden geçen uyuþturucu yüzünden ülkenin tüketici bir ülke haline geldiðini aktaran Atasoy, "Maddeye baðlý ölümler son yýlda 4 kat arttý. Toplumun bilinçlenmesi ve ölümlerin önüne geçilmesi için aileye ve öðretmenlere önemli görevler düþüyor" deðerlendirmesine bulundu. Bonzai kullanýmý son 3 yýlda 17 kat arttý Baðýmlýlýk üzerine çalýþmalarý bulunan Dr. Serdar Nurmedov ise son yýllarda ölümlere neden olan bonzai maddesine dikkati çekerek, kullanýmýnýn son 3 yýlda 17 kat arttýðýný vurguladý. Nurmedov, 2013'te 162 kiþinin uyuþturucu nedeniyle hayatýný kaybettiðine, bu rakamýn 2014'te ise 648'e yükseldiðine iþaret ederek, baðýmlýlýkla mücadeleye dikkati çekmeyi amaçladýklarýný kaydetti. Ataþehir'de ikamet eden eðitimciler, öðrenciler, aileleri ile mahalle muhtarlarýný bilgilendirmek amacýyla düzenlenen seminer, konuyla ilgili farkýndalýðý artýrmayý amaçlýyor.(aa) LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:1740) (Ç.HAK:3504) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: (Ç.HAK:3503) satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Arsa Yaydiðin Kýrý mevkii Küçük San. Sitesi Þenöz Metal ve Dura makina ortasý 1434 Ada No, 7 parsel inþaat ruhsatý alýnmýþ (Ç.HAK:3585) KÝRALIK ve SATILIK DÜKKAN * Küçük Sanayi Sitesinde 250 m2 dükkan satýlýktýr. (Damak Lokantasý Arkasý) * Küçük Sanayi Sitesinde 460 m2 iki adet (Ç.HAK:3584) imarlý arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: dükkan kiralýktýr. (Yapý Kredi karþýsý) Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Mühendislik firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Büro elemaný (bayan) yaþlarý arasýnda * Mimari tecrübeli, çizim yapabilen Tekniker (Bay-Bayan) Adres: Yeniyol Mah. Gazi 12. Sok. No: 9/9 (Bilge Ýþ Merkezi) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Ali KIZIL Mahmut oðlu 1998 Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:159) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih BOLAT Mustafa oðlu 1994 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:159) (Ç.HAK:155) (Ç.HAK:2702) (Ç.HAK:3507) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRMAK ÜZERE ASKERÝLÝÐÝNÝ YAPMIÞ TECRÜBELÝ KAYNAKÇI VE TORNACI ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR ERA ÖZEL CÝVATA VE MAKÝNE ELEMANLAR ALINACAKTIR yaþ arasý elektrikçi ustasý, kalfasý ve güvenlik sistemlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON (Ç.HAK:3458) Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNA MÜHENDÝSÝ ve MAKÝNE RESSAMI CNC OPERATÖRLERÝ KAYNAKCI BOYACI TORNACI DÝKSOYUNU DÜZGÜN SEKRETER Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN. ve TÝC A.Þ ORG. SAN. BÖL. 16. CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) FAX CEP TEL : SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. KSS 67. SOK NO:4 ÇORUM (0364) Satýlýk Arsa Bayat Gediðinde 406 m2, 3 kat, 6 daire olmaya müsait arsa satýlýktýr. Mür. Tel: KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:99)

20 Kampta tempo yükseliyor Çorum Belediyespor Side de baþladýðý ikinci yarý hazýrlýk kampýnda ilk gün tek dünden itibaren sabah akþam yaptýðý çalýþmalarla hazýrlýklarýný sürdürüyor. Belediyespor un dün akþamki çalýþmasýndan bir görüntü orum Belediyespor ikinci yarý ha- ikinci etabýný Antal- Çzýrlýklarýnýn ya da sürdürüyor. Cumartesi günü saat de Side Sensimar Otel de toplanan kýrmýzý siyahlý takým ayný gün akþam hafif bir yenileme antrenmaný yaparak çalýþmalara baþyadý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki çalýþmalar dün sabahtan itibaren sabah ve akþam günde çift olarak devam edecek. Otelin sahasýnda sabah saat de baþlayan günün ilk antrenmanýnda dayanýklýlýk ve kuvvet çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý takým yaklaþýk 1.5 saat süren bu çalýþmada ikinci yarý fiziksel olarak istenilen düzeye gelmeyi amaçlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým günün ikinci çalýþmasý ise saat ile Üç maçtan biri belirlendi Kesinleþen ilk hazýrlýk maçý 11 Ocak ta Van Belediyespor la orum Belediyespor un Antalya kampýnda oynaya- üç hazýrlýk maçýndan birisi kesinleþti diðer iki- Çcaðý si için görüþmeler sürüyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, 11 Ocak pazar gün Van Belediyespor ile oynayacaklarýný kampta 9 ve 13 Ocak ta oynayacaklarý diðer iki hazýrlýk maçý için ise görüþmelerin sürdüðünü söyledi. Hazýrlýk maçlarýný otellerin ayarladýðýný bu günleri boþ olan takýmlarla ilgili arayýþýn sürdüðünü belirten Ýncedal, 14 Ocak çarþamba günü kampý tamamlayarak izin vereceklerini 17 Ocak cumartesi günü Çorum da toplanarak son etap çalýþmalarýna baþlayacaklarýný söyledi. Erzurum da buzda maç: 2-1 orum Belediyespor Geliþim Ligi U 19 kategorisinde Çdün Erzurum de buz üzerinde ve karanlýkta oynadýðý maçta Erzurum Büþükþehir Belediyespor a 2-1 maðlup oldu. Normalde saat de baþlamasý gereken maç ayný sahada baþka bir karþýlaþma olmasý nedeniyle saat 14 e alýndý. Maçtada sarkma olmasý üzerine saat da baþlayan maç havanýn kararmasýyla zemin buza döndü. Oldukça aðýr bir sahada oynanan maçýn ilk yarýsýný ev sahibi takým 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Belediyespor beraberlik için baský kurdu ve 1-1 beraberliði saðladý. Ev sahibi takýmýn 2-1 öne geçtiði maçta temsilcimiz bir penaltý atýþýndan yararlanamadý ve buz üzerindeki maçtan ev sahibi takým 2-1 galip ayrýldý. Belediyespor un yeni trensferi Muhammet Fatih Kanat orum Belediyespor yüksek bonservis sorunu Çforvet mevkiine ilk nedeniyle alamadýklarýný transferi yaptý. Ligin ilk ve onun yerine Emir yarýsýnda Ankara Demirspor formasý giyen lirterek bu sezon içinde Gökçe yi aldýklarýný be- Muhammet Fatih Kanat Teknik Direktör Yavuz ile 1,5 yýllýk sözleþme Ýncedal ýn isteði doðrultusunda tecrübeli futbol- imzalandý. Genel Kaptan Hamit Iþýk, geçen sezon larýný söyledi. cu ile anlaþmaya vardýk- Batman Petrolspor dan Çorum Belediyespor un anlaþtýðý Mu- almak istedikleri Muhammet Fatih Kanat ý hammet Fatih Kanat Amatör Küme lideri 1. Çimentospor grubun þampiyonluk adaylarýndan Ýl Özel Ýdarespor önünde aldýðý 3-0 lýk galibiyetle liderliðini devam ettirdi. Dün oynanan maçta Ýl Özel Ýdarespor rakibi önünde maça oldukça hýzlý baþladý ve 6. dakikada Hasan Erdal ýn attýðý golle 1-0 öne geçti ve moral buldu. Bu golden sonrada oyunun kontrolünü elinde bulunduran Çimentospor 12. dakikada Serdar ýn golüyle skoru 2-0 yaptý ve rahatladý. Ýlk yarýnýn kalan bölümünde Çimentospor hücumda rakip savunma arkasýnda oldukça etkili olan ve net pozisyonlar bulmasýna karþýn son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca ilk yarýyý yeþil beyazlýlar 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Özel Ýdarespor maça ortak olmak istedi ancak hücumda beklenen performansý gösteremeyince Çimentospor fizik olarak daha diri kaldý. 75, dakikada Serdar kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü atarkan son bölümde iki arasýnda yine otel sahasýnda yapýyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bu çalýþmada da taktik ve teknik geliþtirmeye yönelik bir programla ligin ikinci yarýsýndaki oyun formatý üzerinde duruyor. Teknik Direktör Ýncedal, çalýþmalarýnýn günde çift antrenmanla süreceklerini belirterek ikinci yarýya fiziksel ve taktiksel olarak istedikleri düzeye gelmeyi amaçladýklarýný söyledi. Belediyespor bugünüde sabah ve akþam yapacaðý çift antrenmanla geçirecek Mersin doðumlu. Futbola Mezitlispor da baþlayan ardýndan Osmanlýspor da amatör olarak oynayan ardýndan Gaziantepspor alt yapýsýnda forma giyen Muhammed Fatih Kanat ilk profesyonel imzayý Batman Petrolspor da yaptý. U 21 liginde 48 maçta 14 gol, Türkiye Kupasý nda üç maç bir gol; 3. ligde 54 maç 11 gol atan Muhammet Fatih Kanat en golcü sezonunu sezonunda Batmanda 10 golle geçirdi. Bu sezonun ilk yarýsýnda Ankara Demirspor da fazla forma Çimentospor zirveyi 3-0 la korudu SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Özcan Genel, Ahmet Ecevit, Yalçýn Kara. ÇÝMENTOSPOR : Samet, Hasan Manici (Yusuf), Alpaslan, M. Caner, Yunus Emre, Metin, Doðancan (Metehan), Serdar, Hasan Erdal, Bünyamin (Hakan) Umut ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur, Yücel (Oðuzhan), Alpaslan, Emre, Mustafa, Selahattin (Burak), Sadýk, Murat (Fehmi), Latif, Yaþarcan, Vasfi. GOLLER : 6. dak. Hasan Erdal, 12. ve 75. dakikalarda Serdar (Çimentospor). Ýkinci takviye Muhammet Fatih Kanat Çorum Belediyespor iki sezon Batman formasý giyen bu sezon baþýnda Ankara Demirspor a transfer olan forvet Muhammet Fatih Kanat ile 1.5 yýllýðýna anlaþtý. Kanat ýn bugün kampa katýlacaðýný belirten Genel Kaptan Hamit Iþýk, bu takýmda skora razý bir oyun ortaya koyunca maç 3-0 Çimentospor un üstünlüðü ile sona erdi. Bu sonuçla Çimentospor 22 puanla liderliðini sürdürürken Ýl Özel Ýdarespor 16 puanda kaldý. mevkideki ihtiyaçlarý için arayýþlarýn sürdüðünü söyledi, þansý bulamayan Kanat on maçta bir gol attý. Kanak bugün Çorum Belediyespor kampýna katýlarak takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacak. Ýmam ve Çaðlar a doping piyangosu A Kýrmýzý Siyahlý takým kampta ikinci yarýya sýký hazýrlanýyor (FOTO: Hamit Iþýk) ntalya kampýnda çalýþmalara baþlayan Çorum Belediyespor kampýna doping baskýný, Futbol Federasyonu maçlar dýþýnda da takýmlarý sýký takip ederek dopingin önüne geçmek istiyor. Bu amaçla Antalya da kampa giden takýmlarý aniden gidilerek tesbit edilen iki futbolcuda doping testi alýnýyor. Çorum Belediyespor kampýna gelen Futbol Federasyonu yetkilileri kadro içinden çekilen kura sonucunda Ýmam Almas ve Çaðlar Yýldýzer den doping testi için numune aldýlar. Bu kontrolde alýnan numuneler Federasyon tarafýndan incelenerek sonuçlarý daha sonra açýklanacak. Futbol Federasyonu Nefes kesen maçta galip yok SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Özkan Kaya, Emre Alagöz, Tarýk Bozkurt. HE KÜLTÜRSPOR : Abdullah, Emre, Emrah, Bünyamin, Mustafa, Yasin, Eyüp, Vedat (Numan), Ali Can, Ramazan (Ensar), Bilal (Eren). ÝSKÝLÝPSPOR : Selçuk, Sercan (Þahin), Paþa, Furkan, Halim, Metehan, Osman, Yunus, Hasan, Emre, Fatih. KIRMIZI KART : 35. dak. Abdullah (HE Kültürspor), GOLLER : 10. ve 27. dakikalarda Metehan, 50. dak. Osman (Ýskilipspor), 19. dak. Mustafa, 70. dak. Numan ve 83. dakikada Alican (HE Kültürspor). Küme de ligde kalma mücadelesi ve- 1. ren iki takým HE Kültürspor ile Ýskilipspor arasýndaki maç 3-3 berabere bitti. Ligde kalmak için kazanmak isteyen iki takýmýn maçýnda ilk yarýda konuk Ýskilipspor iki kez öne geçti. Metehan ýn iki golüne Kültürspor Mustafa ile cevap verdi ve ilk yarýyý Ýskilipspor 2-1 önde tamamladý. Kültürspor kalecisi Abdullah ceza sahaþý dýþýnda rakibini düþürdüðü için kýrmýzý kart görerek takýmýný 10 kiþi býraktý. Ýkinci yarýnýn baþýnda Osman la farký ikiye çýkaran Ýskilipspor 3-1 öne geçti kazanmak adýna büyük avantaj yakaladý. On kiþi kalan Kültürspor maçý býrakmadý ve rakibi önünde 70. dakikada Numan la farký bire indirdi 83. dakikada Alican la skoru eþitledi. Son dakikalarý nefes kesen maçta iki takýmda mutlak pozisyonlardan yararlanamadý ve takýmlar üçer PAZARTESÝ 5 OCAK 2015 Ýmam Almas dopingle mücadelede kararlý bir tutum göstererek sporun en çirkin yüzün- Çaðlar Yýldýzer den birisi olan bu sorunu çözmeye kararlý görünüyor. gol ve birer puanla haftayý kapattýlar.

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı