ANA BÜLTEN. Nisan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANA BÜLTEN. Nisan 2011-20"

Transkript

1 ANA BÜLTEN Nisan

2 Ba kan n Seyir Defteri De erli Dostlar m ve Sevgili E lerimiz, Nisan ay n n 2 sinde Türkan Merdol dostumuzun ev sahipli inde mükemmel biçimde ba lad m z Nisan ay faaliyetlerimiz, önceki bültenimizde de sizlerle payla t m z 5 Nisan daki 26. Kurulu Balomuz ve yeni üye giri törenimiz, 12 Nisan da Ba kent Üniversitesi nde Do umunun 200. Y l nda Chopin Ulusal Piyano Yar mam z n birincisi Cemil Yener Gökbudak n Ödül Piyano Resitali, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki Bölgeden gelen Dostluk De i im Ekibinin a rlanmas, 23 ve 24 Nisan tarihlerindeki Rotary Kültür Elçileri projemizin Gordiyon ve Ankara Kültür Gezileri, yine 23 Nisan daki dönemimizin 5. Ocakba toplant lar ile devam etti. Bu projelerimizin gerçekle mesinde eme i olan, proje etkinliklerimize kat labilen ve ocakba toplant lar m z ile e ler toplant s nda ev sahipli i yapan tüm dostlar m za içtenlikle te ekkür ederim. Burada Necil Büyükpamukçu ve sevgili e i Feride ye Bölgeden gelen Dostluk De i im Ekibinden bir aileyi evlerinde a rlad klar ve proje boyunca sürekli olarak bizlerle birlikte olduklar için ayr ca te ekkür etmek istiyorum. Dostlar m dönem ba ndan bugüne kadar, tüm geçmi dönem ba kanlar m za oldu u gibi bana da mükemmel bir destek veren ve tüm projelerimizin gerçekle mesi yönünde bizlere inanan de erli dostlar m n onay yla, Ankara Bahçelievler Rotary Kulübümüzün Interact Kulübünün kurulmas na, Nisan ay n n 21 inde yapt m z Genel Kurulumuzda karar verildi. Bu konuda gelecek iki dönem ba kan m z n da destekleriyle sa lam temeller üzerinde ve sürekli geli en bir Interact Kulübümüzün Rotary ve Rotaract kulüplerimiz gibi bölgemizde ayr cal kl olmas yönünde, ben ahsen sürekli olarak elimden gelenin fazlas n yapacak ve sizlerin bu güvenine lay k olmaya çal aca m. Dostlar m, Nisan ay n n son ve en önemli projelerinden bir tanesi de Kadri Güne ba kan m n komite ba kanl nda yürüttü ümüz UR Bölge Dönem Konferans ndaki Kar lama Komitesi Görevimizdi. Bu ba lamda Kadri ba kan m çok yo un bir Nisan ay geçirerek, bölgemize ve kulübümüze yak an kalitede bir Kar lama Görevi ile ilgili tüm haz rl klar eksiksiz biçimde tamamlad. çerisinde a aç tohumu bulunan çevre dostu kalemler, alt gen kutulardaki lokumlar vb an materyalleri ve Lider Bayrak firmas ndan Betül han m n iyi niyetli yakla m ve sponsorlu u sayesinde bedelsiz yapt rd m z heybeler bu çal malar n Ankara aya n olu turdu. Bu arada Kadri ba kan m, Nisan ay Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinli ini de Konferansa kat l m biçiminde gerçekle tirmeye karar verdi. Yap lan tüm bu ön haz rl klar n anlaml hale gelebilmesi, 28 Nisan sabah ndan itibaren ülkemizin birçok kö esinden Konferansa kat lacak dostlar m z n güleryüzle, eksiksiz ve h zl biçimde kar lanabilmesi ile mümkün olacakt. te bu nedenle Kadri ba kan m z n organizasyonunda Ahmet Akyol, Ya ar Kaynak dostlar m z ile Selçuk Mente ve Gülten, Nam k Kodaman ve Suna ve tabii ki bizler bir gün önce 27 Nisan ö len otele gittik ve orada Bölge Guvernör Yard mc l görevini de yürüten Serdar Ünlü ve Nilüfer dostlar m z ile bulu tuk. Hafif bir ö le yeme i ve 30 dakikada yenilen bir ak am yeme i haricinde, bizlere ayr lan organizasyon odas ndan hiç ç kmadan sabaha kadar sürdürdü ümüz yo un çal ma ile isimlikler, listeler, çantalar, hediyeler

3 vb tüm haz rl klar m z tamamlad k. Bunlar yaparken tüm dostlar m z ve en önemlisi de e lerimiz adeta kendi i lerini yaparcas na bir ciddiyet ve özveri içerisindeydi. Hatta bir ara Nam k ba kan m bana, son 20 y lda sabaha kadar hiç oturmad n, oturmu olsa dahi kesinlikle kendi i i dahil hiçbir i te bu ekilde çal mayaca n, bu fedakarl kulübümüz ve bizler için yapt n ifade etti. Ben tüm dostlar m z n da benzer duygular içerisinde oldu una eminim. Sabahleyin bellerinin a r s n ve uykusuzluklar n unutarak göreve devam eden dostlar m z görünce ve Nam k ba kan mdan bu sözleri duyunca, nas l ayr cal kl bir kulübün üyesi oldu umuzu bir kez daha anl yordum. Tüm bu haz rl klar m z yaparken 28 Nisan sabah 02:30 civar nda Ankara dan gelen bir ac haber bizleri son derece üzüyordu. Kurucu üyelerimizden GDB Vural Akman dostumuzu kaybetmi tik ve bu haber üzerine bir anda tüm dostlar m z n enerjisi tükenmi ti. Ancak hayat devam ediyordu ve ertesi gün gelecek misafirlerin en güzel biçimde kar lanmas gerekiyordu. te bu nedenle tüm dostlar m z, adeta sahneye ç kmak zorunda olan bir tiyatro oyuncusunun ac s n içinde hissederek görevini yapmas gerekti i gibi sabaha kadar çal malar n sürdürdü. Ben bu vesileyle Vural ba kan m z rahmetle an yor, sevgili e i Sevim ablam za ve tüm sevenlerine ba sa l diliyorum. Vural ba kan m, sizin bize ö retti iniz dostluk kavram na sonuna kadar sahip ç karak, sizlerin kurdu u kulübümüzü, sizlere lay k biçimde daha da yukar lara ç karmak için gereken her eyi yapaca m za, kulübümüz ad na söz veriyorum. Evet dostlar m, konferansa kat lan tüm konuklar n son derece övgü dolu sözlerini alan, hatta konferans n tamam n n kulübümüzce düzenlendi inin bile san lmas na sebep olan bu mükemmel kar lama görevi için, komite ba kan m z Kadri Güne dostum ba ta olmak üzere, bir gün önce gelerek sabaha kadar çal an Ahmet, Ya ar, Nam k, Suna, Selçuk, Gülten, Serdar ve Nilüfer ile konferans n ilk günü aram za kat larak 3 gün boyunca kar lama masas nda görev yapan, Abdullah, Birgül, Erkan, Serhan, Eran, Fisun, Sinan ve rem dostlar m za Meriç ile birlikte sonsuz te ekkür ediyoruz. Dostlar m, sizlere biraz da konferans m zdan ve ilerleyen sayfalarda foto raflar n da görebilece iniz ödüllerimizden bahsetmek istiyorum. Dostlar m sizlerin büyük deste i ve katk lar yla gerçekle tirdi imiz ve gerçekle tirmeye de devam etti imiz projelerimiz için sevgili Meriç ve ben tam 20 kez sahneye ç karak, birbirinden de erli 19 ödül ve üzerinde Z RVEDEY Z yazan ve sadece 14 kulübe verilen YILDIZIMIZI ald k. Guvernörümüz taraf ndan yap lan üç a amal puanlama sistemi sonras nda Bölgede ilk be e giren kulüplerin puanlar aç klanmas na kar n isimleri verilmedi. Birincinin 99, ikincinin 89 puan toplad belirtilen de erlendirmede, Toplum Birlikleri Projesi hariç tüm alanlardaki projeleri, hizmetleri ve Küresel Ba ta bölgemizin USD ile en büyük projesini gerçekle tiren Ankara Bahçelievler Rotary Kulübümüzün 99 puanla birinci s rada yer ald n ö renmi bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu ba ar m zdan dolay konferansa kat lan tüm dönem ve geçmi dönem guvernörlerinin övgü dolu sözcüklerini duymam za sebep oldu unuz için Ankara Bahçelievler Rotary Ailemizin tüm fertlerine sonsuz te ekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi, daha büyük ve daha cesur kararlar alarak üretece imiz hizmetlerimizle, Toplumlar Geli tirelim K talar Birle tirelim Rotaryen sevgi ve sayg lar mla, Rtn. Levent ÇOLAK Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Dönem Ba kan

4 1276. Toplant Notlar 18 Nisan 2011 lk Gelen Rotaryen: Necil Büyükpamukçu Konuklar m z: Amerika Bölge Dostluk De i im Ekibi MUTLU GÜNLER Do um Günleri rem Küre ibüyük Haluk Yüceel Ay egül Özdemir Gökçe Özdemir 22 Nisan 23 Nisan 23 Nisan 24 Nisan An ttepe ve K z lay Rotary Kulüpleri ile e li ve ortak olarak yap lan toplant m za Amerika Bölgeden gelen Dostluk De i im Ekibi de kat ld. Toplant n n oldu u 18 Nisan günü ve bir önceki gün Ankara Bahçelievler Rotary Kulübümüz ile An ttepe ve K z lay Rotary Kulüpleri, Bölgeden ülkemize gelen 3 çift, 3 tek olmak üzere toplam 9 ki ilik Dostluk De i im Ekibini Ankara'da evlerinde a rlam ve 2 gün boyunca Ankara'y tan tan gezilerde kendileriyle birlikte olmu tu. Bu aktiviteler kapsam nda; ilk gün, An tkabir ve Müzesi, Tarihi Bo aziçi Lokantas, Atakule, Do ramac zade Ali Sami Pa a Camii, Bilkent Üniversitesi ve Çayyolu Uluda Restoran, ikinci gün ise, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi, Boyac zade Kona Restoran, Çengelhan Koç Müzesi, Ç kr kç lar Yoku u gezileri yap lm t. Yap lan e li ortak toplant da ise Ankara An ttepe Rotary Kulübünün ev sahipli inde Ankara Bahçelievler ve Ankara K z lay Rotary Kulüpleri olarak Bölgeden misafirlerimizle birlikte bir Rotary toplant s gerçekle tirildi. Kulübümüzün 15 ki iyle kat ld toplant da Dostluk De i im Misafirlerimize An tkabir Ziyaret Sertifikalar, An tkabir i tan tan ngilizce DVD'ler hediye olarak takdim edildi. Daha sonra yap lan Bayrak De i imi Merasimi ile kulüp ba kanlar bayrak de i imi yapt. Toplant n n son k sm nda Bölgeden gelen misafirlerimiz geldikleri Colorado ehri ile ilgili haz rlad klar bir sunum e li inde kendilerini ve ya ad klar yerleri dostlar m za tan tt lar. Haftan n sözü Levent ÇOLAK ba kan m zdan; Güler yüz, tatl dil ve s r saklamak, ba ar n n temel prensiplerindendir.

5 1277. Toplant Notlar 21 Nisan 2011 lk Gelen Rotaryen: Mehmet Ersan Mazeret Bildiren Dostlar m z: Vural Akman, Erdinç Demirba, Kerim Sefer, Haluk Yüceel, Ça lar Uçar ve Serhan Özdemir MUTLU GÜNLER Do um Günleri Haluk Yüceel Mehmet Ersan Evlilik Y ldönümleri Erdinç-Sevgi Demirba 23 Nisan 26 Nisan 25 Nisan Ba kan m z n toplant m z açmas ndan sonra Kulüp Sekreterimiz mutlu günleri anons etti. Ard ndan Ba kan m z Nisan ay n n kalan günlerinde Kültür Elçileri projemiz kapsam nda Nisan da Gordiyon a ve Roma Hamam na gezi yap laca n, 23 Nisan da Ocakba toplant lar m z n olaca n ve 28 Nisan da Bölge Konferans na 25 ki i ile kat l p konferans kar lama görevini yerine getirece imizi duyurdu. Ba kan m z daha sonra, Nisan daki Dostluk De i im Program çerçevesinde kulübümüz ile birlikte An ttepe ve K z lay Rotary Kulüplerinin, Amerika Bölgeden gelen misafirlerimizin a rlanmas görevini üstlendi ini, kendisinin ve Necil Büyükpamukçu dostumuzun evlerinde misafirleri konuk ettiklerini de bildirdi. Dostluk De i im Ekibi ile iki gün boyunca, Ankara Tren Gar nda ba layan program n An tkabir ziyareti, Bo aziçi Lokantas nda ö le yeme i, Atakule den Ankara manzaras n n seyri, Uluda Restoran da ak am yeme i, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi ve Kale de Boyac zade Kona nda ö le yeme i etkinliklerinin yap ld ndan bahseden Ba kan m z, 18 Nisan da An ttepe ve K z lay Rotary Kulüpleri ile Neva Palas Otel deki e li ortak toplant da, Dostluk De i im ekibiyle yap lan bayrak de i iminden ve ekip üyelerine An tkabir Ziyaret Sertifikalar verildi inden bahsetti. Ankara Bahçelievler Interact Kulübünün kurulmas na ili kin yap lan çal malardan bahseden Ba kan m z, Genel Kurulumuzun Interact kulübü kurulmas na yönelik görü lerini sordu ve yap lan oylama sonucunda Ankara Bahçelievler Interact Kulübünün kurulmas oy çoklu u ile kabul edildi. Genel Sekreterimizin sundu u Tarihte Bu Ay kö esinin ard ndan, Ba kan m z Kadri Güne dostumuza söz verdi. Kadri Güne dostumuz, May s ay Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinli imiz kapsam nda Bölge Konferans na gidece imizden ve oradaki Kar lama Görevimizden bahsetti. Toplant m z n sonunda, Selçuk Mente dostumuz Çanakkale Destan konulu k sa sunum gerçekle tirdi. Selçuk Mente dostumuzun ilgi çekici sunumunun ard ndan Ba kan m z toplant m z en iyi dilekleriyle kapatt. Haftan n sözü Selçuk Mente dostumuzdan; Bir ülkede kitaplar yak lmaya ba land nda, yak nda insanlar n da yak labilece ini bekleyiniz.

6 Rotary Bilgileri De i ikliklere Kar Ho görüyle Bakabilmek Kendi ülkemizdeki anlay lar m za, al kanl klar m za ve geleneklerimize ayk r olan yasalar, örf ve adetleri genellikle ho kar lamaz ve bunlar ele tiririz. Baz durumlarda ise bir ülkede yasal olmayan baz uygulamalar veya adetler bir di er ülkede yasal ve normal davran lar olarak kabul edilirler. Dünya anlay ve bar n amaçlayan bir uluslararas kurulu üyeleri olan bizlere dü en görev, di er ülke vatanda lar veya Rotaryen dostlar n n davran lar bize ters geldi i zaman bunu olumsuz olarak yarg lamaktan kaç nmam zd r. Yakla k yar m yüzy ldan beri uluslararas ndaki bu ikilemin çözümü için bir Rotary prensibi olu mu tur. Uluslararas anlay ve bar la ilgili bu kural, 1933 y l nda benimsenmi tir. Baz ülkelerde yasal ve usulden olan baz davran ve faaliyetlerin di er bir ülkede yasal olmamas nedeniyle, Rotaryenlerin u hususu dikkate almal ve bu konularda ho görü sahibi olmal d r: Tüm ülkelerdeki Rotaryenler bu gerçekleri bilmeli, hiç bir Rotaryen bir di er Ülkenin yasa ve adetlerini ele tirmemeli ve yarg lamaktan dikkatle kaç nmal d rlar. Yine, ayn uyar Her türlü durumda Rotaryenlerin bir ba ka ülke yasalar na veya adetlerine uyum göstermeleri konusunda yap lm t r. Bizler, insanlar aras ndaki anlay, iyi niyet ve dostluk ba lar n güçlendirmeye çal an ki iler olarak Rotaryenlere yap lan bu tavsiyelere dikkat etmeli ve bunlar n gösterdi i yolda gitmeye çal arak di er ülkelerin yasalar na ve kurallar na kar sayg l ve ho görülü olmal y z. Ola an D Telafi Toplant lar Hangi Rotaryenler telafi toplant lar için en uza a seyahat ederler? E er Tahiti'deki Papeete Rotary Kulübü diye cevaplam san z, do ru cevapt r. Büyük Okyanus'un ortas nda bulunan Tahiti'deki bu kulüp, bir ba ka kulüpten en uzak olan d r. En Güneyindeki Rotary toplant s, Güney Amerikan' n ucunda, ili'nin Punta Arenas Rotary kulübüdür. En Kuzeydeki Rotary kulübünü ziyaret için, Arktik Çemberin yukar s na, Norveç teki Nordkap Rotary Kulübüne gitmelisiniz. E er Arjantin'deki El Aguilar kulübü toplant s na kat l yorsan z, dünyan n en yüksekteki kulübü ile toplan yorsunuz demektir. Bu toplant n n yap ld yerin deniz seviyesinden yüksekli i metredir. Rak m olarak en alçak yerde toplanan Rotary Kulübü ise, deniz seviyesinden 130 metre a a da toplanan El Centro (California) kulübüdür. Y l n her gününün her saatinde, dünyan n bir yerinde bir Rotary Toplant s yap lmakta oldu u söylenir. Her gün bir toplant ya kat lm olsayd n z, dünyan n her yerinde mevcut 'den fazla Rotary kulübünün hepsini ziyaret için 75 y l gerekirdi ve hiç üphesiz, bu süre içinde ba ka yeni kulüpler de aç lm olurdu.

7 An larla Atatürk Birçok kimsenin dü ündüklerinin aksine Atatürk e ve istediklerine muhalif fikir söylemek kabildi. Hatta samimi olmak art yla makbuldü. Onun her dedi ine kavuk sallayan ekseriya kendi samimiyetlerinden üphe edenlerdir. u hikâye buna ne güzel bir misaldir. Atatürk bir Bal kesir seyahatinde, kendisine Milli Mücadelede yak n hizmetler etmi bir kimsenin müracaat ile kar la t. Bir mevzuda haks z olarak mahkûm oldu unu söyleyerek ikâyet etti. Atatürk: - Hakl s n, meseleyi ben de biliyorum, dedikten sonra refakatinde bulunan genç bir adliye müfetti ini ça rd. Konuyu anlatt ve karar n düzeltilmesini istedi. Müfetti hikâyeyi dinledikten sonra: - Efendimiz, karar bütün adli s ralardan geçtikten sonra tekemmül etmi (yetkinle mi ). Hükmün infaz ndan ba ka yap lacak kanuni çare yoktur. Atatürk: - Ama ben söylüyorum; bu i haks zd r. Çünkü ben i in usulünü biliyorum, dedi. Genç adliye müfetti i srar etti: - Efendimizin bu beyan kanun nazar nda bir de i iklik yapamaz. Adliye Vekâletinin de bir ey yapmas na imkân yoktur. Ortada so uk bir hava esti. imdi bir f rt na kopaca na hüküm veriliyordu. Fakat, Atatürk ayan hayret bir sükûnla sordu: - Peki, bir adli hata olursa kanun bunun tashihini öngörmez mi? Müfetti : - Yeni delille mahkemenin tekrar istenebilir. O vakit, Atatürk, müracaat eden zata döndü: - Beni ahit olarak göster. Onda yeni deliller oldu unu haber ald m diye iddia et. Ben mahkemeye gider ve ahitlik ederim. Sonra adliye müfetti ine döndü: - Size te ekkür ederim dedi ve müracaatç ya da. - Neden bana vaktiyle müracaat etmedin? Zaman nda gelir ahitlik ederdim. Beyhude mahkemeleri de kanunu da i gal etmezdin. Her vatanda, hatta reisicumhur dahi olsa adalete hürmetle mükelleftir.

8 UR Bölge Konferans m zda Ald m z Ödüller Guvernör Özel Ödülü Guvernör Ba kanlar Özel Ödülü Zirvedeyiz (14 adet) En Büyük Küresel Ba Projesi RYLA Özel Ödülü 66. RYLA - Patalya Üstün Ba ar Ödülü (5 adet) Enerjini Verimli Kullan Enerjisiz Kalma TLG Özel Ödülü Gazi Üniversitesi Ba ar Ödülü (9 adet) Rotary Lösev Elele Faz l Say Piyano Resitali Ba ar Ödülü (9 adet) Do umunun 200. Y l nda Chopin Ulusal Piyano Yar mas % 100 PHD Özel Ödülü Dostluk De i im Ödülü % 100 Benefactor Özel Ödülü

9 UR Bölge Konferans m zda Ald m z Ödüller Konferans Kat l m Ödülü (2. Kulüp) Konferans Kar lama Hizmet Ödülü Uluslararas Ba ar l Hizmet Proje Ödülü Vak f Komitesi Özel Ödülü RYLA Komitesi Özel Ödülü En Ba ar l RYLA Meslek Hizmetleri Komitesi Özel Ödülü Polio Challange Ba Özel Ödülü Pakistan Sel Felaketi Yard m Kampanyas Özel Ödülü UR Dostluk De i im A rlama Özel Ödülü

10 UR Bölge Konferans m zdan 27 Nisan da, konferanstan bir gün önce bir grup dostumuzla birlikte otele giderek Kar lama Komitemizin ön haz rl klar n sabaha kadar çal arak tamamlad k Dönemimizde ve gelecek dönemde Guvernör Yard mc s olan dostlar m z da aram zda 28 Nisan sabah n n ilk klar ile i lerimizi bitirdik ve Ho geldiniz afi imizi ast k Güler yüzlü Bahçelievler Rotary Ailesi tüm konuklar mükemmel biçimde kar larken

11 UR Bölge Konferans m zdan Baz dostlar m z sabaha kadar oturman n yorgunlu unu ufak ekerlemelerle ç kart rken, ba kan m z ve e i de dönem faaliyetlerini içeren 5 adet posterimizi ast Ekibimiz konferans boyunca görev de i imi yaparken, Duru y ld zlar gösteriyordu Ve i te mükemmel ba lang ç Bayrak Törenimiz Ba kan m z ve Meriç kulübümüzün ödüllerini toplamaya ba lad lar

12 UR Bölge Konferans m zdan Ya ar Kaynak ba kan m z Okulla an Cezaevleri Projemiz ve Sinan Onat dostumuz da bölgedeki komite görevleri nedeniyle ödüllendirildiler USD bütçeli Bölge birincisi küresel ba projemiz ödüllendirildi Bölge birincisi kulübümüzün, sadece 14 kulübe verilen Zirvedeyiz temal y ld z n alan ba kan m z ve Meriç, 6. Grup Kulüp Ba kanlar ve Guvernör Yard mc m zla Bölge Guvernör Yard mc m z Serdar ve Nilüfer de ödüllerini al rken, ba kan m z ve Meriç dönem boyu birlikte çal t klar sekreterimizi ve sevgili Gülce yi kutlad lar

13 UR Bölge Konferans m zdan Art k Gala Gecesi zaman gelmi ti ve 25 dostumuz birbiri ile kl k yar ndayd Ankara Bahçelivler Rotary Kulübü Ailemiz Hep Birlikte Nice Konferanslara Gala Gecesi sonras nda teras keyfimiz ve otele veda öncesi yap lan son kahvalt Bir konferans daha Bahçelievler Rotary Kulübümüze lay k biçimde bitirebilmenin gururuyla ba kan m z ve e i dümene geçti ve ödülleri yol boyu dans ederek kutlad

14 E lerimizden Sevgili Dostlar m z, 5 Nisan 2011 de Rotary ailesine kat lmam z n hemen sonras nda, Antalya Belek teki Spice Otel de gerçekle en UR Bölge Konferans nda bulunmak bizler için ayr bir heyecan ve gurur kayna oldu. Özenle haz rlan lm bir konferans oldu u kald m z otele giri ten itibaren hissediliyordu. Kar lama komitesinde görevli Bahçelievler Rotary Kulübü nden dostlar m z bir gün önceden gelmi bütün gece uyumadan haz rl klar tamamlam ve eksiksiz ekilde kay t masas n haz rlam lard. Gelen konuklar güler yüzle ve s cak kar lamalar n izlerken Rotary ailesine ba l l klar n da bir kez daha hissettik. Her bir yanda haz rl klar devam ederken kendimizi de konferans n ko turmacas n n içinde bulmu tuk. Bütün bir y l toplum ad na güzel i ler yaparak geçirmi çal kan ve cesur Rotaryenlerin yüzlerinde birazdan bunlar payla acak olman n sevinci ve heyecan vard. Aç l ve görkemli bayrak töreni san r m bizim gibi ilk kez kat lanlar için sürprizlerle ve co ku doluydu. Konferans n tüm oturumlar nda dönem ba kan m z Levent Çolak ve e i Meriç in ald kucak dolusu ödülleri ta mak bile bizi gururland r rken, bazen ailelerinden bazen i lerinden zaman çalarak özveri ile çal t klar örnek projelerin ödüllerle taçland r lmas kim bilir onlar ne kadar mutlu etmi tir diye dü ünmeden de edemedik. Say s n hat rlayamad m z ödülleri al rken Meriç ve Levent in yüzlerindeki içten tebessüm tüm y l n yorgunlu unu unutturmu gibiydi. Bahçelievler Rotary Kulübümüzün, gö sümüzü kabartan ödüllerle ayr ld konferansa kat lman n bizim en güzel ans m z oldu unu dile getirerek, sizlere te ekkür ediyorum. Dr. Fisun SÖZEN Biraz da gülelim Bir t marhanede deliler ayaklan r ve binan n yemekhanesini i gal ederler. Hiçbiri de da lmaz. Bunun üzerine doktorlar toplanarak yönetmeli i açarlar ve ayn s n uygulamaya karar verirler. Yönetmeli e göre bir doktoru ç r lç plak soyar delilerin içine atarlar. Doktor içeri girince BOMBAAA diye ba r r. Bunu gören deliler doktoru tuttuklar gibi camdan d ar atarlar. Bunun üzerine doktorlar tekrar toplan r ve konu urlar. Bu i te bir yanl l k vard r. Delilerin hepsinin da lmas gerekmektedir. Yeniden denerler. Bir doktoru daha soyup içeri atarlar ve o da BOMBAAA diye ba r r. Deliler onu da tuttuklar gibi camdan d ar atarlar. Ba hekim en sonunda bir de ben deneyeyim der ve soyunup delilerin aras na girer ve BOMBAAA diye ba r r. Bunun üzerine bütün deliler kaç r ve yemekhaneyi hatta binay da terk ederler. Doktorlar merak eder ve biraz ak ll olanlar ndan toplayarak bu durumu sorarlar. Niçin siz ilk iki doktor girdi inde yemekhaneyi bo altmad n z da son ba hekim girdi inde bo alt n z? Deliler, çeri giren ilk iki bomban n fitili uzundu, ama son giren bomban n fitili k sayd, d ar atacak zaman m z da yoktu, içerde patlar diye kaçt k derler.

15 Rotaractlar m zdan De erli Rotaryen Büyüklerim, Rotaract ile tan al sadece iki ay oldu ve bu iki ay içersinde ufkum gerçekten çok geni ledi. Art k hayata farkl bir bak aç s ndan bakmaya ba lad m. Rotaract bana, hayat m sadece kendim için de il toplum için de ya amam gerekti ini ö retti. Ben her zaman toplum için çal may severdim, fakat tek ba ma hiç bir ey yapam yordum, Rotaract toplant lar na kat ld mda benimle ayn dü ünceye sahip arkada larla tan t m ve bunun sayesinde de çevrem geni ledi. Art k tek üniversiteden de il, birçok üniversiteden arkada lar m oldu. Ayr ca hep birlikte hizmet için projeler yapmaya çal t m z Rotaract Kulübümüzde, kendimi büyük bir ailenin ferdi olarak hissediyorum. Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübüne, Nisan ay n n sonlar nda üye oldum ve u anda inan lmaz bir mutluluk içerisindeyim. Çünkü dünyan n en büyük sivil toplum kurulu u olan Rotary nin çat s alt nda bulunmak, topluma hizmet etmek yolunda benim için çok önemli bir f rsat oldu. Rotaract olmam n bana kazand rd ve kazand raca tecrübeleri, fikirleri ve faydalar, her zaman milletimize ve ülkeme hizmet etmek için kullanaca m. Beni aran za kabul etti iniz için sizlere çok te ekkür ederim. Rtc. Ömer YAVUZOGLU Bahçelievler Rotaract Kulübü Mart Ay Ana Bültenimizdeki Bulmacan n Yan t 1 8 S A C A M A 2 C Ü 3 R Ü M 4 R A 5 M E O E M E 6 B A F 7 B R T 10 S L V E S T E R E U E F N 16 M 18 9 Ü S U N E C L N N E A 12 G G R E 13 O M E T 14 R O 15 H Ö N R T T U A N D A Ç B A K A Ü T E 17 R R U L A L A K A 19 C A K 20 A L 21 C E M Y E T B K 22 Ü Ç R L D 23 C 11 H A R T E R

16 Tarihte Bu Ay - Nisan Ay ndan Seçmeler Haz rlayan : Rtn. Emre ÖZTÜRK 01 Nisan 1969: Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdi i konser 525 televizyon taraf ndan naklen yay nlad. 03 Nisan 2007: H zl tren TGV Fransa da 574,8 km/h e ç karak sürat rekoru k rd. 05 Nisan 1326: Orhan Bey Bursa y Bizansl lardan alarak ba kent yapt. 06 Nisan 1896: lk modern olimpiyatlar Atina da ba lad. 07 Nisan 30: H ristiyan inanc na göre Hz. sa çarm ha gerilerek öldürüldü. 08 Nisan 1538: Kanuni, II. Selim ve III. Murat dönemlerinin ba mimar Koca Mimar Sinan A a 98 ya nda öldü. 09 Nisan 1949: Kuzey Atlantik Pakt 1949 da kuruldu. Türkiye ve Yunanistan 1952 de e zamanl olarak örgüte kabul edildi. 12 Nisan 1204: IV. Haçl seferi sonunda Konstantinopolis Haçl lar n eline geçti. Yap lan ya man n ard ndan kent nüfusu den e indi. 14 Nisan 1865: ABD Ba kan Abraham Lincoln Washington da Ford Tiyatrosu nda John Wilkes Booth taraf ndan ba ndan vuruldu. 15 Nisan 1912: Batmaz denilen Titanik 2340 yolcusuyla ç kt ilk seferinde bir buzda na çarparak batt. 16 Nisan 1999: Harvard Üniversitesi, Tansu Çiller in 4 farkl televizyon kanal nda Harvard Üniversitesi nin kendisine Fahri Doktora verdi ini aç klamas üzerine Harvard Üniversitesi Çiller'e fahri doktorluk verilmedi ini, verilen belgenin ziyaretleri için bir te ekkür belgesi oldu unu aç klad. 18 Nisan 1936: San Francisco kent 7,8 iddetindeki depremle 50 saniye boyunca salland. Devam nda ç kan yang nlarla birlikte 3000 ki i öldü. 19 Nisan 1987: Televizyonun en uzun süreli çizgi dizisi Simpson lar ilk defa ekranda göründü. 20 Nisan 1962: Doland r c l ile ünlü Sülün Osman cezaevinde Al nteri ile Ya amak konulu konferans verdi. 21 Nisan MÖ753: Romulus ve Remüs, Roma y kurdular. Efsaneye göre Truva l Hektor un Truva Sava sonras kaçan kuzeni Aeneas n torunu olan Romulus ve Remüs di i bir kurt taraf ndan emzirilmi tir. 22 Nisan 1453: II. Mehmet in emriyle Osmanl donanmas n n hafif tekneleri karadan yürütüldü 23 Nisan 1920: TBMM ilk kez topland. 24 Nisan 1512: I.Selim tahta ç kt. Tahtta kald 8 y l içinde imparatorluk topraklar n 2,5 kat büyüttü. 26 Nisan 1867: 20. yüzy l n en büyük nükleer kazas Kiev deki Çernobil reaktöründe meydana geldi. 27 Nisan 1997: Türkiye ye gelen Mihail Gorbaçov ODTÜ de ö renciler taraf ndan üzerine yumurta at larak protesto edildi. 28 Nisan 1945: talyan diktatör Benito Mussolini kur una dizildi. 30 Nisan 1945: Adolf Hitler iki gün önce evlendi i Eva Braun ile birlikte intihar etti.

17 ROTARY BULMACASI Haz rlayan: Rtn. Ömer Naci Yukaruç Soldan sa a: 1: Paul Harris dostu, 4: Rotary anlay n Rotary d nda yayg nla t rmak amac ile Rotaryen olmayan ki ilerden olu an birlik, 6: Bir dostumuzun ad, 8: Asamblenin amac, 10: Bölge Rotaract temsilcisi, 12: UR ba kan ad, 13: Yasama konseyi kaç y lda bir toplan r? 14: Eklem kaynamas, 15: Bir dostumuzun soyad, 17: Gözde hissetmemizi sa layan, görüntüleri beyne ileten sinir tabakas, 19: Ahlak kurallar na uygun davranan, 23: Çok anlay l, 24: dönem Guvernörü ad, 25: Ankara n n bir ilçesi, 27: Uluslararas Rotary nin resmi yay n organ, 28: Bir devletin bir ba ka devletçe yönetimi. Yukar dan a a ya: 2: Toplant larda konu ulmamas na özen gösterilen konu, 3: Göz lensinin effafl n n kaybolmas, 5: Dünya üzerindeki Rotary Bölgesi say s, 7: Dönem guvernörümüzün soyad, 9: En tiz erkek sesi, 11: dönemi Guvernörü soyad, 16: Rotaryen kat ld ola an kulüp toplant s n n en az yüzde kaç nda toplant da kalmas gerekir, 18: Bir Rotaryenin ola an toplant lara devam n n en az yüzdesi, 20: Kurucu ba kan m z n soyad, 21: Osmanl da ileri gelenlerin çocuklar n yeti tiren ki i, 22: Rotary amblemi i reklam nda kullan labilir mi? 26: 2011 Konvansiyonu nun yap laca ülke. Not: Bulmacay çözerek kulüp sekreterimize ilk gönderen dostumuz, ödüllendirilecek olup, bulmaca yan tlar May s ay ana bültenimizde verilecektir.

18 Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun Nisan Ay Etkinli imiz : UR Bölge Konferans na Gidiyoruz Tarih : 28 Nisan May s 2011 Yer : Spice Hotel Belek Antalya Düzenleyen : Rtn. Kadri Güne ve sevgili e i Hülya Dönemiz boyunca her ay yap lan Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun Nisan ay etkinli imizi, Belek te bulunan Spice Oteldeki Bölge Konferans na kat larak gerçekle tirdik. 25 ki inin kat ld bu mükemmel organizasyonda, tüm dostlar m z ve e lerimiz, hem konferans kar lama görevini mükemmel gerçekle tirdiler, hem de hep birlikte ne eli saatler geçirdiler. Dönemimizin 9. Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinli ine kat larak Kadri ba kan m z bu mükemmel organizasyonunda yaln z b rakmayan tüm dostlar m za ve bizlere bu etkinli i düzenleyen Güne ailesine çok te ekkür ederiz. May s Ay Etkinli imiz May s ay etkinli imiz Erkan Ulukan dostumuz taraf ndan organize edilecektir. 25 May s 2011 Çar amba ak amüstü saat 17:00 ile 19:30 aras nda Ba kent Üniversitesi Ba l ca Kampüsünde, A aç Dikme enli i ile ba layarak Volkan Konak konseriyle tamamlanacak etkinli imize tüm dostlar m z aileleriyle birlikte bekliyoruz.

19 En Etkin Rotary Ailesi eref Kürsüsü Üyelik Komitemiz taraf ndan yap lan de erlendirmede, En Etkin Rotary Ailesi yar mam z n Nisan ay sonundaki genel s ralamas, a a daki biçimde olu mu tur. Nisan ay birincisi ise toplad klar 98 puanla KÜRE BÜYÜK ailesi olmu tur. Tüm ailelerimizi kutluyor ba ar lar n n sürekli olmas n diliyoruz. 1. KÜRE BÜYÜK ailesi 472 puan 2. ULUKAN ailesi 437 puan 3. MÖREL ailesi 380 puan 4. KAYNAK ailesi 376 puan 5. GÜNE ailesi 362 puan Nisan Ay nda % 100 Devam Eden Dostlar m z Nisan ay na ait devam oran m z % 76 olarak gerçekle mi olup, Kadri Güne, Ömer Naci Yukaruç, Veli Mörel ve Murat Yak n dostlar m z, Nisan ay ndaki toplant lar m z n tamam na kat lm lard r, kendilerini kutlar, devamlar n n dönemimiz sonuna kadar sürekli olmas n dileriz. May s Ay Program 05 May s Nisan 2011 tarihinde yitirdi imiz kurucu üyemiz GDB Vural Akman dostumuzun 7 duas nedeniyle bu haftaki toplant m z Vural ba kan m z n evinde gerçekle tirece iz. 07 May s E ler Toplant s Dönemimizin 8. E ler Toplant s Vuslat Kartal dostumuzun ev sahipli inde gerçekle tirilecektir. 12 May s Toplant m z Nisan ay n n son günlerinde yitirdi imiz kurucu üyemiz GDB Vural Akman dostumuz için Anma Gecesi düzenleyece iz. 19 May s Toplant m z UR Bölge Konferans m z e lerimizle birlikte de erlendirece imiz toplant m zda Rotary Kültür Elçileri Projemizi ba ar yla tamamlayan gençlerimizin sertifikalar n da kendilerine takdim edece iz. 20 May s 2011 Geçen Ay Ertelenen Ocakba Toplant lar m z Daha önce sa l k nedenleri ile ertelenen Serhan Özdemir ve Murat çi dostlar m z n Ocakba toplant lar ortak olarak Murat çi dostumuzun evinde gerçekle tirilecektir. 25 May s 2011 A aç Dikme enli imiz Ba kent Üniversitesi Ba l ca Kampüsünde 17:00 19:30 saatleri aras nda, A aç Dikme enli imize ailelerimizle kat ld ktan sonra hep birlikte Volkan Konak dinleyece iz. 26 May s Toplant m z Gelecek Dönem Ba kan m z Necil Büyükpamukçu dostumuz, Dönemi Haz rl k Asamblesini sunacakt r. 28 May s Ocakba Toplant lar m z 6. Ocakba toplant lar, 28 May s 2011 Cumartesi gecesi, Ahmet Akyol, Serdar Ünlü, Ça lar Uçar, Ender Kartal ve Ça r Artuner dostlar m z n ev sahipli inde yap lacakt r.

20

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı