ANA BÜLTEN. Nisan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANA BÜLTEN. Nisan 2011-20"

Transkript

1 ANA BÜLTEN Nisan

2 Ba kan n Seyir Defteri De erli Dostlar m ve Sevgili E lerimiz, Nisan ay n n 2 sinde Türkan Merdol dostumuzun ev sahipli inde mükemmel biçimde ba lad m z Nisan ay faaliyetlerimiz, önceki bültenimizde de sizlerle payla t m z 5 Nisan daki 26. Kurulu Balomuz ve yeni üye giri törenimiz, 12 Nisan da Ba kent Üniversitesi nde Do umunun 200. Y l nda Chopin Ulusal Piyano Yar mam z n birincisi Cemil Yener Gökbudak n Ödül Piyano Resitali, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki Bölgeden gelen Dostluk De i im Ekibinin a rlanmas, 23 ve 24 Nisan tarihlerindeki Rotary Kültür Elçileri projemizin Gordiyon ve Ankara Kültür Gezileri, yine 23 Nisan daki dönemimizin 5. Ocakba toplant lar ile devam etti. Bu projelerimizin gerçekle mesinde eme i olan, proje etkinliklerimize kat labilen ve ocakba toplant lar m z ile e ler toplant s nda ev sahipli i yapan tüm dostlar m za içtenlikle te ekkür ederim. Burada Necil Büyükpamukçu ve sevgili e i Feride ye Bölgeden gelen Dostluk De i im Ekibinden bir aileyi evlerinde a rlad klar ve proje boyunca sürekli olarak bizlerle birlikte olduklar için ayr ca te ekkür etmek istiyorum. Dostlar m dönem ba ndan bugüne kadar, tüm geçmi dönem ba kanlar m za oldu u gibi bana da mükemmel bir destek veren ve tüm projelerimizin gerçekle mesi yönünde bizlere inanan de erli dostlar m n onay yla, Ankara Bahçelievler Rotary Kulübümüzün Interact Kulübünün kurulmas na, Nisan ay n n 21 inde yapt m z Genel Kurulumuzda karar verildi. Bu konuda gelecek iki dönem ba kan m z n da destekleriyle sa lam temeller üzerinde ve sürekli geli en bir Interact Kulübümüzün Rotary ve Rotaract kulüplerimiz gibi bölgemizde ayr cal kl olmas yönünde, ben ahsen sürekli olarak elimden gelenin fazlas n yapacak ve sizlerin bu güvenine lay k olmaya çal aca m. Dostlar m, Nisan ay n n son ve en önemli projelerinden bir tanesi de Kadri Güne ba kan m n komite ba kanl nda yürüttü ümüz UR Bölge Dönem Konferans ndaki Kar lama Komitesi Görevimizdi. Bu ba lamda Kadri ba kan m çok yo un bir Nisan ay geçirerek, bölgemize ve kulübümüze yak an kalitede bir Kar lama Görevi ile ilgili tüm haz rl klar eksiksiz biçimde tamamlad. çerisinde a aç tohumu bulunan çevre dostu kalemler, alt gen kutulardaki lokumlar vb an materyalleri ve Lider Bayrak firmas ndan Betül han m n iyi niyetli yakla m ve sponsorlu u sayesinde bedelsiz yapt rd m z heybeler bu çal malar n Ankara aya n olu turdu. Bu arada Kadri ba kan m, Nisan ay Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinli ini de Konferansa kat l m biçiminde gerçekle tirmeye karar verdi. Yap lan tüm bu ön haz rl klar n anlaml hale gelebilmesi, 28 Nisan sabah ndan itibaren ülkemizin birçok kö esinden Konferansa kat lacak dostlar m z n güleryüzle, eksiksiz ve h zl biçimde kar lanabilmesi ile mümkün olacakt. te bu nedenle Kadri ba kan m z n organizasyonunda Ahmet Akyol, Ya ar Kaynak dostlar m z ile Selçuk Mente ve Gülten, Nam k Kodaman ve Suna ve tabii ki bizler bir gün önce 27 Nisan ö len otele gittik ve orada Bölge Guvernör Yard mc l görevini de yürüten Serdar Ünlü ve Nilüfer dostlar m z ile bulu tuk. Hafif bir ö le yeme i ve 30 dakikada yenilen bir ak am yeme i haricinde, bizlere ayr lan organizasyon odas ndan hiç ç kmadan sabaha kadar sürdürdü ümüz yo un çal ma ile isimlikler, listeler, çantalar, hediyeler

3 vb tüm haz rl klar m z tamamlad k. Bunlar yaparken tüm dostlar m z ve en önemlisi de e lerimiz adeta kendi i lerini yaparcas na bir ciddiyet ve özveri içerisindeydi. Hatta bir ara Nam k ba kan m bana, son 20 y lda sabaha kadar hiç oturmad n, oturmu olsa dahi kesinlikle kendi i i dahil hiçbir i te bu ekilde çal mayaca n, bu fedakarl kulübümüz ve bizler için yapt n ifade etti. Ben tüm dostlar m z n da benzer duygular içerisinde oldu una eminim. Sabahleyin bellerinin a r s n ve uykusuzluklar n unutarak göreve devam eden dostlar m z görünce ve Nam k ba kan mdan bu sözleri duyunca, nas l ayr cal kl bir kulübün üyesi oldu umuzu bir kez daha anl yordum. Tüm bu haz rl klar m z yaparken 28 Nisan sabah 02:30 civar nda Ankara dan gelen bir ac haber bizleri son derece üzüyordu. Kurucu üyelerimizden GDB Vural Akman dostumuzu kaybetmi tik ve bu haber üzerine bir anda tüm dostlar m z n enerjisi tükenmi ti. Ancak hayat devam ediyordu ve ertesi gün gelecek misafirlerin en güzel biçimde kar lanmas gerekiyordu. te bu nedenle tüm dostlar m z, adeta sahneye ç kmak zorunda olan bir tiyatro oyuncusunun ac s n içinde hissederek görevini yapmas gerekti i gibi sabaha kadar çal malar n sürdürdü. Ben bu vesileyle Vural ba kan m z rahmetle an yor, sevgili e i Sevim ablam za ve tüm sevenlerine ba sa l diliyorum. Vural ba kan m, sizin bize ö retti iniz dostluk kavram na sonuna kadar sahip ç karak, sizlerin kurdu u kulübümüzü, sizlere lay k biçimde daha da yukar lara ç karmak için gereken her eyi yapaca m za, kulübümüz ad na söz veriyorum. Evet dostlar m, konferansa kat lan tüm konuklar n son derece övgü dolu sözlerini alan, hatta konferans n tamam n n kulübümüzce düzenlendi inin bile san lmas na sebep olan bu mükemmel kar lama görevi için, komite ba kan m z Kadri Güne dostum ba ta olmak üzere, bir gün önce gelerek sabaha kadar çal an Ahmet, Ya ar, Nam k, Suna, Selçuk, Gülten, Serdar ve Nilüfer ile konferans n ilk günü aram za kat larak 3 gün boyunca kar lama masas nda görev yapan, Abdullah, Birgül, Erkan, Serhan, Eran, Fisun, Sinan ve rem dostlar m za Meriç ile birlikte sonsuz te ekkür ediyoruz. Dostlar m, sizlere biraz da konferans m zdan ve ilerleyen sayfalarda foto raflar n da görebilece iniz ödüllerimizden bahsetmek istiyorum. Dostlar m sizlerin büyük deste i ve katk lar yla gerçekle tirdi imiz ve gerçekle tirmeye de devam etti imiz projelerimiz için sevgili Meriç ve ben tam 20 kez sahneye ç karak, birbirinden de erli 19 ödül ve üzerinde Z RVEDEY Z yazan ve sadece 14 kulübe verilen YILDIZIMIZI ald k. Guvernörümüz taraf ndan yap lan üç a amal puanlama sistemi sonras nda Bölgede ilk be e giren kulüplerin puanlar aç klanmas na kar n isimleri verilmedi. Birincinin 99, ikincinin 89 puan toplad belirtilen de erlendirmede, Toplum Birlikleri Projesi hariç tüm alanlardaki projeleri, hizmetleri ve Küresel Ba ta bölgemizin USD ile en büyük projesini gerçekle tiren Ankara Bahçelievler Rotary Kulübümüzün 99 puanla birinci s rada yer ald n ö renmi bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu ba ar m zdan dolay konferansa kat lan tüm dönem ve geçmi dönem guvernörlerinin övgü dolu sözcüklerini duymam za sebep oldu unuz için Ankara Bahçelievler Rotary Ailemizin tüm fertlerine sonsuz te ekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi, daha büyük ve daha cesur kararlar alarak üretece imiz hizmetlerimizle, Toplumlar Geli tirelim K talar Birle tirelim Rotaryen sevgi ve sayg lar mla, Rtn. Levent ÇOLAK Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Dönem Ba kan

4 1276. Toplant Notlar 18 Nisan 2011 lk Gelen Rotaryen: Necil Büyükpamukçu Konuklar m z: Amerika Bölge Dostluk De i im Ekibi MUTLU GÜNLER Do um Günleri rem Küre ibüyük Haluk Yüceel Ay egül Özdemir Gökçe Özdemir 22 Nisan 23 Nisan 23 Nisan 24 Nisan An ttepe ve K z lay Rotary Kulüpleri ile e li ve ortak olarak yap lan toplant m za Amerika Bölgeden gelen Dostluk De i im Ekibi de kat ld. Toplant n n oldu u 18 Nisan günü ve bir önceki gün Ankara Bahçelievler Rotary Kulübümüz ile An ttepe ve K z lay Rotary Kulüpleri, Bölgeden ülkemize gelen 3 çift, 3 tek olmak üzere toplam 9 ki ilik Dostluk De i im Ekibini Ankara'da evlerinde a rlam ve 2 gün boyunca Ankara'y tan tan gezilerde kendileriyle birlikte olmu tu. Bu aktiviteler kapsam nda; ilk gün, An tkabir ve Müzesi, Tarihi Bo aziçi Lokantas, Atakule, Do ramac zade Ali Sami Pa a Camii, Bilkent Üniversitesi ve Çayyolu Uluda Restoran, ikinci gün ise, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi, Boyac zade Kona Restoran, Çengelhan Koç Müzesi, Ç kr kç lar Yoku u gezileri yap lm t. Yap lan e li ortak toplant da ise Ankara An ttepe Rotary Kulübünün ev sahipli inde Ankara Bahçelievler ve Ankara K z lay Rotary Kulüpleri olarak Bölgeden misafirlerimizle birlikte bir Rotary toplant s gerçekle tirildi. Kulübümüzün 15 ki iyle kat ld toplant da Dostluk De i im Misafirlerimize An tkabir Ziyaret Sertifikalar, An tkabir i tan tan ngilizce DVD'ler hediye olarak takdim edildi. Daha sonra yap lan Bayrak De i imi Merasimi ile kulüp ba kanlar bayrak de i imi yapt. Toplant n n son k sm nda Bölgeden gelen misafirlerimiz geldikleri Colorado ehri ile ilgili haz rlad klar bir sunum e li inde kendilerini ve ya ad klar yerleri dostlar m za tan tt lar. Haftan n sözü Levent ÇOLAK ba kan m zdan; Güler yüz, tatl dil ve s r saklamak, ba ar n n temel prensiplerindendir.

5 1277. Toplant Notlar 21 Nisan 2011 lk Gelen Rotaryen: Mehmet Ersan Mazeret Bildiren Dostlar m z: Vural Akman, Erdinç Demirba, Kerim Sefer, Haluk Yüceel, Ça lar Uçar ve Serhan Özdemir MUTLU GÜNLER Do um Günleri Haluk Yüceel Mehmet Ersan Evlilik Y ldönümleri Erdinç-Sevgi Demirba 23 Nisan 26 Nisan 25 Nisan Ba kan m z n toplant m z açmas ndan sonra Kulüp Sekreterimiz mutlu günleri anons etti. Ard ndan Ba kan m z Nisan ay n n kalan günlerinde Kültür Elçileri projemiz kapsam nda Nisan da Gordiyon a ve Roma Hamam na gezi yap laca n, 23 Nisan da Ocakba toplant lar m z n olaca n ve 28 Nisan da Bölge Konferans na 25 ki i ile kat l p konferans kar lama görevini yerine getirece imizi duyurdu. Ba kan m z daha sonra, Nisan daki Dostluk De i im Program çerçevesinde kulübümüz ile birlikte An ttepe ve K z lay Rotary Kulüplerinin, Amerika Bölgeden gelen misafirlerimizin a rlanmas görevini üstlendi ini, kendisinin ve Necil Büyükpamukçu dostumuzun evlerinde misafirleri konuk ettiklerini de bildirdi. Dostluk De i im Ekibi ile iki gün boyunca, Ankara Tren Gar nda ba layan program n An tkabir ziyareti, Bo aziçi Lokantas nda ö le yeme i, Atakule den Ankara manzaras n n seyri, Uluda Restoran da ak am yeme i, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi ve Kale de Boyac zade Kona nda ö le yeme i etkinliklerinin yap ld ndan bahseden Ba kan m z, 18 Nisan da An ttepe ve K z lay Rotary Kulüpleri ile Neva Palas Otel deki e li ortak toplant da, Dostluk De i im ekibiyle yap lan bayrak de i iminden ve ekip üyelerine An tkabir Ziyaret Sertifikalar verildi inden bahsetti. Ankara Bahçelievler Interact Kulübünün kurulmas na ili kin yap lan çal malardan bahseden Ba kan m z, Genel Kurulumuzun Interact kulübü kurulmas na yönelik görü lerini sordu ve yap lan oylama sonucunda Ankara Bahçelievler Interact Kulübünün kurulmas oy çoklu u ile kabul edildi. Genel Sekreterimizin sundu u Tarihte Bu Ay kö esinin ard ndan, Ba kan m z Kadri Güne dostumuza söz verdi. Kadri Güne dostumuz, May s ay Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinli imiz kapsam nda Bölge Konferans na gidece imizden ve oradaki Kar lama Görevimizden bahsetti. Toplant m z n sonunda, Selçuk Mente dostumuz Çanakkale Destan konulu k sa sunum gerçekle tirdi. Selçuk Mente dostumuzun ilgi çekici sunumunun ard ndan Ba kan m z toplant m z en iyi dilekleriyle kapatt. Haftan n sözü Selçuk Mente dostumuzdan; Bir ülkede kitaplar yak lmaya ba land nda, yak nda insanlar n da yak labilece ini bekleyiniz.

6 Rotary Bilgileri De i ikliklere Kar Ho görüyle Bakabilmek Kendi ülkemizdeki anlay lar m za, al kanl klar m za ve geleneklerimize ayk r olan yasalar, örf ve adetleri genellikle ho kar lamaz ve bunlar ele tiririz. Baz durumlarda ise bir ülkede yasal olmayan baz uygulamalar veya adetler bir di er ülkede yasal ve normal davran lar olarak kabul edilirler. Dünya anlay ve bar n amaçlayan bir uluslararas kurulu üyeleri olan bizlere dü en görev, di er ülke vatanda lar veya Rotaryen dostlar n n davran lar bize ters geldi i zaman bunu olumsuz olarak yarg lamaktan kaç nmam zd r. Yakla k yar m yüzy ldan beri uluslararas ndaki bu ikilemin çözümü için bir Rotary prensibi olu mu tur. Uluslararas anlay ve bar la ilgili bu kural, 1933 y l nda benimsenmi tir. Baz ülkelerde yasal ve usulden olan baz davran ve faaliyetlerin di er bir ülkede yasal olmamas nedeniyle, Rotaryenlerin u hususu dikkate almal ve bu konularda ho görü sahibi olmal d r: Tüm ülkelerdeki Rotaryenler bu gerçekleri bilmeli, hiç bir Rotaryen bir di er Ülkenin yasa ve adetlerini ele tirmemeli ve yarg lamaktan dikkatle kaç nmal d rlar. Yine, ayn uyar Her türlü durumda Rotaryenlerin bir ba ka ülke yasalar na veya adetlerine uyum göstermeleri konusunda yap lm t r. Bizler, insanlar aras ndaki anlay, iyi niyet ve dostluk ba lar n güçlendirmeye çal an ki iler olarak Rotaryenlere yap lan bu tavsiyelere dikkat etmeli ve bunlar n gösterdi i yolda gitmeye çal arak di er ülkelerin yasalar na ve kurallar na kar sayg l ve ho görülü olmal y z. Ola an D Telafi Toplant lar Hangi Rotaryenler telafi toplant lar için en uza a seyahat ederler? E er Tahiti'deki Papeete Rotary Kulübü diye cevaplam san z, do ru cevapt r. Büyük Okyanus'un ortas nda bulunan Tahiti'deki bu kulüp, bir ba ka kulüpten en uzak olan d r. En Güneyindeki Rotary toplant s, Güney Amerikan' n ucunda, ili'nin Punta Arenas Rotary kulübüdür. En Kuzeydeki Rotary kulübünü ziyaret için, Arktik Çemberin yukar s na, Norveç teki Nordkap Rotary Kulübüne gitmelisiniz. E er Arjantin'deki El Aguilar kulübü toplant s na kat l yorsan z, dünyan n en yüksekteki kulübü ile toplan yorsunuz demektir. Bu toplant n n yap ld yerin deniz seviyesinden yüksekli i metredir. Rak m olarak en alçak yerde toplanan Rotary Kulübü ise, deniz seviyesinden 130 metre a a da toplanan El Centro (California) kulübüdür. Y l n her gününün her saatinde, dünyan n bir yerinde bir Rotary Toplant s yap lmakta oldu u söylenir. Her gün bir toplant ya kat lm olsayd n z, dünyan n her yerinde mevcut 'den fazla Rotary kulübünün hepsini ziyaret için 75 y l gerekirdi ve hiç üphesiz, bu süre içinde ba ka yeni kulüpler de aç lm olurdu.

7 An larla Atatürk Birçok kimsenin dü ündüklerinin aksine Atatürk e ve istediklerine muhalif fikir söylemek kabildi. Hatta samimi olmak art yla makbuldü. Onun her dedi ine kavuk sallayan ekseriya kendi samimiyetlerinden üphe edenlerdir. u hikâye buna ne güzel bir misaldir. Atatürk bir Bal kesir seyahatinde, kendisine Milli Mücadelede yak n hizmetler etmi bir kimsenin müracaat ile kar la t. Bir mevzuda haks z olarak mahkûm oldu unu söyleyerek ikâyet etti. Atatürk: - Hakl s n, meseleyi ben de biliyorum, dedikten sonra refakatinde bulunan genç bir adliye müfetti ini ça rd. Konuyu anlatt ve karar n düzeltilmesini istedi. Müfetti hikâyeyi dinledikten sonra: - Efendimiz, karar bütün adli s ralardan geçtikten sonra tekemmül etmi (yetkinle mi ). Hükmün infaz ndan ba ka yap lacak kanuni çare yoktur. Atatürk: - Ama ben söylüyorum; bu i haks zd r. Çünkü ben i in usulünü biliyorum, dedi. Genç adliye müfetti i srar etti: - Efendimizin bu beyan kanun nazar nda bir de i iklik yapamaz. Adliye Vekâletinin de bir ey yapmas na imkân yoktur. Ortada so uk bir hava esti. imdi bir f rt na kopaca na hüküm veriliyordu. Fakat, Atatürk ayan hayret bir sükûnla sordu: - Peki, bir adli hata olursa kanun bunun tashihini öngörmez mi? Müfetti : - Yeni delille mahkemenin tekrar istenebilir. O vakit, Atatürk, müracaat eden zata döndü: - Beni ahit olarak göster. Onda yeni deliller oldu unu haber ald m diye iddia et. Ben mahkemeye gider ve ahitlik ederim. Sonra adliye müfetti ine döndü: - Size te ekkür ederim dedi ve müracaatç ya da. - Neden bana vaktiyle müracaat etmedin? Zaman nda gelir ahitlik ederdim. Beyhude mahkemeleri de kanunu da i gal etmezdin. Her vatanda, hatta reisicumhur dahi olsa adalete hürmetle mükelleftir.

8 UR Bölge Konferans m zda Ald m z Ödüller Guvernör Özel Ödülü Guvernör Ba kanlar Özel Ödülü Zirvedeyiz (14 adet) En Büyük Küresel Ba Projesi RYLA Özel Ödülü 66. RYLA - Patalya Üstün Ba ar Ödülü (5 adet) Enerjini Verimli Kullan Enerjisiz Kalma TLG Özel Ödülü Gazi Üniversitesi Ba ar Ödülü (9 adet) Rotary Lösev Elele Faz l Say Piyano Resitali Ba ar Ödülü (9 adet) Do umunun 200. Y l nda Chopin Ulusal Piyano Yar mas % 100 PHD Özel Ödülü Dostluk De i im Ödülü % 100 Benefactor Özel Ödülü

9 UR Bölge Konferans m zda Ald m z Ödüller Konferans Kat l m Ödülü (2. Kulüp) Konferans Kar lama Hizmet Ödülü Uluslararas Ba ar l Hizmet Proje Ödülü Vak f Komitesi Özel Ödülü RYLA Komitesi Özel Ödülü En Ba ar l RYLA Meslek Hizmetleri Komitesi Özel Ödülü Polio Challange Ba Özel Ödülü Pakistan Sel Felaketi Yard m Kampanyas Özel Ödülü UR Dostluk De i im A rlama Özel Ödülü

10 UR Bölge Konferans m zdan 27 Nisan da, konferanstan bir gün önce bir grup dostumuzla birlikte otele giderek Kar lama Komitemizin ön haz rl klar n sabaha kadar çal arak tamamlad k Dönemimizde ve gelecek dönemde Guvernör Yard mc s olan dostlar m z da aram zda 28 Nisan sabah n n ilk klar ile i lerimizi bitirdik ve Ho geldiniz afi imizi ast k Güler yüzlü Bahçelievler Rotary Ailesi tüm konuklar mükemmel biçimde kar larken

11 UR Bölge Konferans m zdan Baz dostlar m z sabaha kadar oturman n yorgunlu unu ufak ekerlemelerle ç kart rken, ba kan m z ve e i de dönem faaliyetlerini içeren 5 adet posterimizi ast Ekibimiz konferans boyunca görev de i imi yaparken, Duru y ld zlar gösteriyordu Ve i te mükemmel ba lang ç Bayrak Törenimiz Ba kan m z ve Meriç kulübümüzün ödüllerini toplamaya ba lad lar

12 UR Bölge Konferans m zdan Ya ar Kaynak ba kan m z Okulla an Cezaevleri Projemiz ve Sinan Onat dostumuz da bölgedeki komite görevleri nedeniyle ödüllendirildiler USD bütçeli Bölge birincisi küresel ba projemiz ödüllendirildi Bölge birincisi kulübümüzün, sadece 14 kulübe verilen Zirvedeyiz temal y ld z n alan ba kan m z ve Meriç, 6. Grup Kulüp Ba kanlar ve Guvernör Yard mc m zla Bölge Guvernör Yard mc m z Serdar ve Nilüfer de ödüllerini al rken, ba kan m z ve Meriç dönem boyu birlikte çal t klar sekreterimizi ve sevgili Gülce yi kutlad lar

13 UR Bölge Konferans m zdan Art k Gala Gecesi zaman gelmi ti ve 25 dostumuz birbiri ile kl k yar ndayd Ankara Bahçelivler Rotary Kulübü Ailemiz Hep Birlikte Nice Konferanslara Gala Gecesi sonras nda teras keyfimiz ve otele veda öncesi yap lan son kahvalt Bir konferans daha Bahçelievler Rotary Kulübümüze lay k biçimde bitirebilmenin gururuyla ba kan m z ve e i dümene geçti ve ödülleri yol boyu dans ederek kutlad

14 E lerimizden Sevgili Dostlar m z, 5 Nisan 2011 de Rotary ailesine kat lmam z n hemen sonras nda, Antalya Belek teki Spice Otel de gerçekle en UR Bölge Konferans nda bulunmak bizler için ayr bir heyecan ve gurur kayna oldu. Özenle haz rlan lm bir konferans oldu u kald m z otele giri ten itibaren hissediliyordu. Kar lama komitesinde görevli Bahçelievler Rotary Kulübü nden dostlar m z bir gün önceden gelmi bütün gece uyumadan haz rl klar tamamlam ve eksiksiz ekilde kay t masas n haz rlam lard. Gelen konuklar güler yüzle ve s cak kar lamalar n izlerken Rotary ailesine ba l l klar n da bir kez daha hissettik. Her bir yanda haz rl klar devam ederken kendimizi de konferans n ko turmacas n n içinde bulmu tuk. Bütün bir y l toplum ad na güzel i ler yaparak geçirmi çal kan ve cesur Rotaryenlerin yüzlerinde birazdan bunlar payla acak olman n sevinci ve heyecan vard. Aç l ve görkemli bayrak töreni san r m bizim gibi ilk kez kat lanlar için sürprizlerle ve co ku doluydu. Konferans n tüm oturumlar nda dönem ba kan m z Levent Çolak ve e i Meriç in ald kucak dolusu ödülleri ta mak bile bizi gururland r rken, bazen ailelerinden bazen i lerinden zaman çalarak özveri ile çal t klar örnek projelerin ödüllerle taçland r lmas kim bilir onlar ne kadar mutlu etmi tir diye dü ünmeden de edemedik. Say s n hat rlayamad m z ödülleri al rken Meriç ve Levent in yüzlerindeki içten tebessüm tüm y l n yorgunlu unu unutturmu gibiydi. Bahçelievler Rotary Kulübümüzün, gö sümüzü kabartan ödüllerle ayr ld konferansa kat lman n bizim en güzel ans m z oldu unu dile getirerek, sizlere te ekkür ediyorum. Dr. Fisun SÖZEN Biraz da gülelim Bir t marhanede deliler ayaklan r ve binan n yemekhanesini i gal ederler. Hiçbiri de da lmaz. Bunun üzerine doktorlar toplanarak yönetmeli i açarlar ve ayn s n uygulamaya karar verirler. Yönetmeli e göre bir doktoru ç r lç plak soyar delilerin içine atarlar. Doktor içeri girince BOMBAAA diye ba r r. Bunu gören deliler doktoru tuttuklar gibi camdan d ar atarlar. Bunun üzerine doktorlar tekrar toplan r ve konu urlar. Bu i te bir yanl l k vard r. Delilerin hepsinin da lmas gerekmektedir. Yeniden denerler. Bir doktoru daha soyup içeri atarlar ve o da BOMBAAA diye ba r r. Deliler onu da tuttuklar gibi camdan d ar atarlar. Ba hekim en sonunda bir de ben deneyeyim der ve soyunup delilerin aras na girer ve BOMBAAA diye ba r r. Bunun üzerine bütün deliler kaç r ve yemekhaneyi hatta binay da terk ederler. Doktorlar merak eder ve biraz ak ll olanlar ndan toplayarak bu durumu sorarlar. Niçin siz ilk iki doktor girdi inde yemekhaneyi bo altmad n z da son ba hekim girdi inde bo alt n z? Deliler, çeri giren ilk iki bomban n fitili uzundu, ama son giren bomban n fitili k sayd, d ar atacak zaman m z da yoktu, içerde patlar diye kaçt k derler.

15 Rotaractlar m zdan De erli Rotaryen Büyüklerim, Rotaract ile tan al sadece iki ay oldu ve bu iki ay içersinde ufkum gerçekten çok geni ledi. Art k hayata farkl bir bak aç s ndan bakmaya ba lad m. Rotaract bana, hayat m sadece kendim için de il toplum için de ya amam gerekti ini ö retti. Ben her zaman toplum için çal may severdim, fakat tek ba ma hiç bir ey yapam yordum, Rotaract toplant lar na kat ld mda benimle ayn dü ünceye sahip arkada larla tan t m ve bunun sayesinde de çevrem geni ledi. Art k tek üniversiteden de il, birçok üniversiteden arkada lar m oldu. Ayr ca hep birlikte hizmet için projeler yapmaya çal t m z Rotaract Kulübümüzde, kendimi büyük bir ailenin ferdi olarak hissediyorum. Ankara Bahçelievler Rotaract Kulübüne, Nisan ay n n sonlar nda üye oldum ve u anda inan lmaz bir mutluluk içerisindeyim. Çünkü dünyan n en büyük sivil toplum kurulu u olan Rotary nin çat s alt nda bulunmak, topluma hizmet etmek yolunda benim için çok önemli bir f rsat oldu. Rotaract olmam n bana kazand rd ve kazand raca tecrübeleri, fikirleri ve faydalar, her zaman milletimize ve ülkeme hizmet etmek için kullanaca m. Beni aran za kabul etti iniz için sizlere çok te ekkür ederim. Rtc. Ömer YAVUZOGLU Bahçelievler Rotaract Kulübü Mart Ay Ana Bültenimizdeki Bulmacan n Yan t 1 8 S A C A M A 2 C Ü 3 R Ü M 4 R A 5 M E O E M E 6 B A F 7 B R T 10 S L V E S T E R E U E F N 16 M 18 9 Ü S U N E C L N N E A 12 G G R E 13 O M E T 14 R O 15 H Ö N R T T U A N D A Ç B A K A Ü T E 17 R R U L A L A K A 19 C A K 20 A L 21 C E M Y E T B K 22 Ü Ç R L D 23 C 11 H A R T E R

16 Tarihte Bu Ay - Nisan Ay ndan Seçmeler Haz rlayan : Rtn. Emre ÖZTÜRK 01 Nisan 1969: Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdi i konser 525 televizyon taraf ndan naklen yay nlad. 03 Nisan 2007: H zl tren TGV Fransa da 574,8 km/h e ç karak sürat rekoru k rd. 05 Nisan 1326: Orhan Bey Bursa y Bizansl lardan alarak ba kent yapt. 06 Nisan 1896: lk modern olimpiyatlar Atina da ba lad. 07 Nisan 30: H ristiyan inanc na göre Hz. sa çarm ha gerilerek öldürüldü. 08 Nisan 1538: Kanuni, II. Selim ve III. Murat dönemlerinin ba mimar Koca Mimar Sinan A a 98 ya nda öldü. 09 Nisan 1949: Kuzey Atlantik Pakt 1949 da kuruldu. Türkiye ve Yunanistan 1952 de e zamanl olarak örgüte kabul edildi. 12 Nisan 1204: IV. Haçl seferi sonunda Konstantinopolis Haçl lar n eline geçti. Yap lan ya man n ard ndan kent nüfusu den e indi. 14 Nisan 1865: ABD Ba kan Abraham Lincoln Washington da Ford Tiyatrosu nda John Wilkes Booth taraf ndan ba ndan vuruldu. 15 Nisan 1912: Batmaz denilen Titanik 2340 yolcusuyla ç kt ilk seferinde bir buzda na çarparak batt. 16 Nisan 1999: Harvard Üniversitesi, Tansu Çiller in 4 farkl televizyon kanal nda Harvard Üniversitesi nin kendisine Fahri Doktora verdi ini aç klamas üzerine Harvard Üniversitesi Çiller'e fahri doktorluk verilmedi ini, verilen belgenin ziyaretleri için bir te ekkür belgesi oldu unu aç klad. 18 Nisan 1936: San Francisco kent 7,8 iddetindeki depremle 50 saniye boyunca salland. Devam nda ç kan yang nlarla birlikte 3000 ki i öldü. 19 Nisan 1987: Televizyonun en uzun süreli çizgi dizisi Simpson lar ilk defa ekranda göründü. 20 Nisan 1962: Doland r c l ile ünlü Sülün Osman cezaevinde Al nteri ile Ya amak konulu konferans verdi. 21 Nisan MÖ753: Romulus ve Remüs, Roma y kurdular. Efsaneye göre Truva l Hektor un Truva Sava sonras kaçan kuzeni Aeneas n torunu olan Romulus ve Remüs di i bir kurt taraf ndan emzirilmi tir. 22 Nisan 1453: II. Mehmet in emriyle Osmanl donanmas n n hafif tekneleri karadan yürütüldü 23 Nisan 1920: TBMM ilk kez topland. 24 Nisan 1512: I.Selim tahta ç kt. Tahtta kald 8 y l içinde imparatorluk topraklar n 2,5 kat büyüttü. 26 Nisan 1867: 20. yüzy l n en büyük nükleer kazas Kiev deki Çernobil reaktöründe meydana geldi. 27 Nisan 1997: Türkiye ye gelen Mihail Gorbaçov ODTÜ de ö renciler taraf ndan üzerine yumurta at larak protesto edildi. 28 Nisan 1945: talyan diktatör Benito Mussolini kur una dizildi. 30 Nisan 1945: Adolf Hitler iki gün önce evlendi i Eva Braun ile birlikte intihar etti.

17 ROTARY BULMACASI Haz rlayan: Rtn. Ömer Naci Yukaruç Soldan sa a: 1: Paul Harris dostu, 4: Rotary anlay n Rotary d nda yayg nla t rmak amac ile Rotaryen olmayan ki ilerden olu an birlik, 6: Bir dostumuzun ad, 8: Asamblenin amac, 10: Bölge Rotaract temsilcisi, 12: UR ba kan ad, 13: Yasama konseyi kaç y lda bir toplan r? 14: Eklem kaynamas, 15: Bir dostumuzun soyad, 17: Gözde hissetmemizi sa layan, görüntüleri beyne ileten sinir tabakas, 19: Ahlak kurallar na uygun davranan, 23: Çok anlay l, 24: dönem Guvernörü ad, 25: Ankara n n bir ilçesi, 27: Uluslararas Rotary nin resmi yay n organ, 28: Bir devletin bir ba ka devletçe yönetimi. Yukar dan a a ya: 2: Toplant larda konu ulmamas na özen gösterilen konu, 3: Göz lensinin effafl n n kaybolmas, 5: Dünya üzerindeki Rotary Bölgesi say s, 7: Dönem guvernörümüzün soyad, 9: En tiz erkek sesi, 11: dönemi Guvernörü soyad, 16: Rotaryen kat ld ola an kulüp toplant s n n en az yüzde kaç nda toplant da kalmas gerekir, 18: Bir Rotaryenin ola an toplant lara devam n n en az yüzdesi, 20: Kurucu ba kan m z n soyad, 21: Osmanl da ileri gelenlerin çocuklar n yeti tiren ki i, 22: Rotary amblemi i reklam nda kullan labilir mi? 26: 2011 Konvansiyonu nun yap laca ülke. Not: Bulmacay çözerek kulüp sekreterimize ilk gönderen dostumuz, ödüllendirilecek olup, bulmaca yan tlar May s ay ana bültenimizde verilecektir.

18 Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun Nisan Ay Etkinli imiz : UR Bölge Konferans na Gidiyoruz Tarih : 28 Nisan May s 2011 Yer : Spice Hotel Belek Antalya Düzenleyen : Rtn. Kadri Güne ve sevgili e i Hülya Dönemiz boyunca her ay yap lan Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun Nisan ay etkinli imizi, Belek te bulunan Spice Oteldeki Bölge Konferans na kat larak gerçekle tirdik. 25 ki inin kat ld bu mükemmel organizasyonda, tüm dostlar m z ve e lerimiz, hem konferans kar lama görevini mükemmel gerçekle tirdiler, hem de hep birlikte ne eli saatler geçirdiler. Dönemimizin 9. Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinli ine kat larak Kadri ba kan m z bu mükemmel organizasyonunda yaln z b rakmayan tüm dostlar m za ve bizlere bu etkinli i düzenleyen Güne ailesine çok te ekkür ederiz. May s Ay Etkinli imiz May s ay etkinli imiz Erkan Ulukan dostumuz taraf ndan organize edilecektir. 25 May s 2011 Çar amba ak amüstü saat 17:00 ile 19:30 aras nda Ba kent Üniversitesi Ba l ca Kampüsünde, A aç Dikme enli i ile ba layarak Volkan Konak konseriyle tamamlanacak etkinli imize tüm dostlar m z aileleriyle birlikte bekliyoruz.

19 En Etkin Rotary Ailesi eref Kürsüsü Üyelik Komitemiz taraf ndan yap lan de erlendirmede, En Etkin Rotary Ailesi yar mam z n Nisan ay sonundaki genel s ralamas, a a daki biçimde olu mu tur. Nisan ay birincisi ise toplad klar 98 puanla KÜRE BÜYÜK ailesi olmu tur. Tüm ailelerimizi kutluyor ba ar lar n n sürekli olmas n diliyoruz. 1. KÜRE BÜYÜK ailesi 472 puan 2. ULUKAN ailesi 437 puan 3. MÖREL ailesi 380 puan 4. KAYNAK ailesi 376 puan 5. GÜNE ailesi 362 puan Nisan Ay nda % 100 Devam Eden Dostlar m z Nisan ay na ait devam oran m z % 76 olarak gerçekle mi olup, Kadri Güne, Ömer Naci Yukaruç, Veli Mörel ve Murat Yak n dostlar m z, Nisan ay ndaki toplant lar m z n tamam na kat lm lard r, kendilerini kutlar, devamlar n n dönemimiz sonuna kadar sürekli olmas n dileriz. May s Ay Program 05 May s Nisan 2011 tarihinde yitirdi imiz kurucu üyemiz GDB Vural Akman dostumuzun 7 duas nedeniyle bu haftaki toplant m z Vural ba kan m z n evinde gerçekle tirece iz. 07 May s E ler Toplant s Dönemimizin 8. E ler Toplant s Vuslat Kartal dostumuzun ev sahipli inde gerçekle tirilecektir. 12 May s Toplant m z Nisan ay n n son günlerinde yitirdi imiz kurucu üyemiz GDB Vural Akman dostumuz için Anma Gecesi düzenleyece iz. 19 May s Toplant m z UR Bölge Konferans m z e lerimizle birlikte de erlendirece imiz toplant m zda Rotary Kültür Elçileri Projemizi ba ar yla tamamlayan gençlerimizin sertifikalar n da kendilerine takdim edece iz. 20 May s 2011 Geçen Ay Ertelenen Ocakba Toplant lar m z Daha önce sa l k nedenleri ile ertelenen Serhan Özdemir ve Murat çi dostlar m z n Ocakba toplant lar ortak olarak Murat çi dostumuzun evinde gerçekle tirilecektir. 25 May s 2011 A aç Dikme enli imiz Ba kent Üniversitesi Ba l ca Kampüsünde 17:00 19:30 saatleri aras nda, A aç Dikme enli imize ailelerimizle kat ld ktan sonra hep birlikte Volkan Konak dinleyece iz. 26 May s Toplant m z Gelecek Dönem Ba kan m z Necil Büyükpamukçu dostumuz, Dönemi Haz rl k Asamblesini sunacakt r. 28 May s Ocakba Toplant lar m z 6. Ocakba toplant lar, 28 May s 2011 Cumartesi gecesi, Ahmet Akyol, Serdar Ünlü, Ça lar Uçar, Ender Kartal ve Ça r Artuner dostlar m z n ev sahipli inde yap lacakt r.

20

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 03/03/2011 Kulübümüzün 1270. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

06/01/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

06/01/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 06/01/2011 Kulübümüzün 1262. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

24/02/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

24/02/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 24/02/2011 Kulübümüzün 1269. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ 1470. TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 12 Kasım 2015 Wyndham Otel, Ankara KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle süslü Daha mutlu bir ülke yaratmaya

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

04/11/2010. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

04/11/2010. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 04/11/2010 Kulübümüzün 1253. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Genel Müdürü Hatice Türkel bir açıklama yaparak kış etkinliklerini şöyle sıraladı: Bu hafta sonu ( 4 Mart) TED Koleji ve yerli grup olarak

Detaylı

ANA BÜLTEN. Mart 2011-18

ANA BÜLTEN. Mart 2011-18 ANA BÜLTEN Mart 2011-18 Ba kan n Seyir Defteri De erli Dostlar m ve Sevgili E lerimiz, Mart ay n da bitirdi imiz bu günlerde, dönemimizin hasat n toplayaca m z 2430. Bölge Konferans m za bir aydan daha

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

Veli-Öğretmen Görüşmeleri

Veli-Öğretmen Görüşmeleri Veli-Öğretmen Görüşmeleri Sayın Velilerimiz, 2015-2016 öğretim yılı Veli-Öğretmen Görüşmeleri (ilkokulortaokul-lise), 1.dönem sonu çalışmaları nedeniyle 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılamayacaktır.

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

16/06/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

16/06/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 16/06/2011 Kulübümüzün 1282. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı