FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ"

Transkript

1 FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 5. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Örnek cümlede A, B ve C seçeneklerinde koþmak sözcüðü; adým atýþlarýný artýrarak ileri doðru hýzla gitmek anlamýnda kullanýlmýþtýr. D seçeneðinde ise kovalamak, üstüne düþmek anlamýnda kullanýlarak mecazlaþmýþtýr. 5. Öncüldeki altý çizili sözcükler arasýnda sesteþlik iliþkisi vardýr. Düþ, arý, kýz sözcüklerinin de sesteþi varken zirve sözcüðünün sesteþi yoktur. 2. Deyimler; kalýplaþmýþ sözler olduðundan A, B ve D seçeneklerindeki deyimler, kalýbýna uygun kullanýlmýþtýr. C seçeneðinde ise bir taþla iki kuþ vurmak deyiminin kalýbý bozularak iki taþla bir kuþ vurmak diye kullanýlmýþtýr. 6. 1, 3 ve 4 no lu cümlelerde kiþisel bir duygu yokken 2 nolu cümlede çok þirin sözüyle kiþisel bir duygu dile getirilmiþtir. 7. Ýnsan dýþýndaki bir varlýða, insana ait özellikleri yüklemeye kiþileþtirme denir. Nalân, Aylin ve Ali kiþileþtirme yapmazken Fikret yemeði kiþileþtirmiþtir. 3. Göz nuru dökmek, çok emek harcamak ; gözden düþmek, bir þeyin deðerini yitirmesi anlamýna gelmektedir. Ýþin içinden çýkamamak ve kara kara düþünmek deyimleri ise açýklamayý yapan kiþinin durumunu anlatmaktadýr. 8. Karýþýk verilen sözcüklerle Ýnsan yaptýklarýndan deðil, yapamadýklarýndan sorumludur. cümlesi oluþturmaktadýr. 4. 1, 3 ve 4. kutucuklarda verilen sözcükler eþ anlamlý; 2. kutucukta verilen sözcükler ise zýt anlamlýdýr. 9. Konuþmalardan, Ayþegül ve Atakan ýn çok sýk konuþtuklarý anlaþýlmamaktadýr. 1

2 10. Parçadan çýkarýlabilecek en kapsamlý yargý B seçeneðindedir: Dil, insanlarýn alýþkanlýklarýný yönlendirebilir. 15. Basýn, akýn, sayýn sözcükleri; yapým eki almýþtýr. Sözün sözcüðü ise söz ad köküne -ün iyelik ekinin ulanmasýyla oluþmuþ basit yapýlý bir sözcüktür. 11. Numaralanmýþ cümlelerle anlamlý bir paragraf oluþturulduðunda sýralama biçiminde olmaktadýr. 16. Sezen, Barýþ ve Gizem; ünsüz yumuþamasýna uðramýþ olan dördümüz, gözlüðünü, saðlýðýmýzýn sözcüklerini kullanmýþtýr. Mert in cümlesinde yumuþamaya uðramýþ bir sözcük yoktur. 12. Resimleri ve anlam akýþýný incelediðimizde dördüncü resmin altýna Etrafý dumanlar kaplamýþtý. cümlesi gelmelidir. 17. Ýlanda Roma hamamý yanlýþ yazýlmýþtýr; doðru yazýmý Roma Hamamý biçimindedir. 13. Anahtar, kalem, ayakkabý sözcükleri; -lýk / -lik ekini aldýðýnda somut anlam kazanýrken, insan sözcüðü bu eki aldýðýnda (insanlýk) soyut anlam kazanýr. 18. Ünlem; duygu bildiren cümlelerin sonlarýnda kullanýlan bir noktalama iþareti olduðundan yanlýþ açýklama yapýlmýþtýr. 14. Bademcik, Mehmetçik, gelincik sözcükleri; kalýcý adlardýr. Kedi sözcüðüne ulanan -cik eki ise acýma anlamýný katan küçültme ekidir. 19. Fýkra yorumlandýðýnda Nasrettin Hoca nýn hazýrcevaplýðýna ulaþýlabilir. 2

3 MATEMATÝK TESTÝ 1. A) 4 6 = x 0,1 = 5 mg (1 günde) B) x 10 = 50 mg (10 günde) C) 2 3 D) = Denk olmayan kesir 3 olduðundan yanýt B seçeneðidir Yandaki þeklin çevresi 10 kenardan oluþmuþtur. 80 : 10 = 8 cm (Karenin bir kenar uzunluðu) Bir karenin alaný, 8 x 8 = 64 cm 2 dir. 2. = Δ 3 =? Δ = 9 = 2 ( 8) ( 1) = 1 = = 4 3. A 6. Genel terimi 2 n 1 olan sayý örüntüsünün adýmlarý incelendiðinde, 1. adým = 1 2. adým = 3 3. adým = 7 4. adým = adým = Yukarýda görüldüðü gibi, soruda verilen sayý örüntüsü saðlanmýþtýr. B D C AB = AD olduðundan, m(aédb) = 70 dir. B, D, C noktalarý doðrusal olduðundan, m(aédc) = 110 dir. ADC üçgeninde, m(béca) = 180 dir. m(béca) = 20 dir. 7. D penceresinin bulunduðu duvar ile A çatýsý kesiþtiðinden A çatýsý ile D penceresi paralel olamaz. 3

4 yýlýndaki tüketim 20 milyon ton, 13. d yýlýndaki tüketim 10 milyon tondur. F A d 2 E 62 O 70 B d 3 D C 9. (1,5) 1 3 = 0,5 litre (1 þiþedeki suyun hacmi) 60 (0,5) = 30 litre (Toplam suyun hacmi) F, O ve C noktalarý doðrusal olduðundan, 62 + m(eéod) + 70 = 180 m(eéod) = 48 dir. m(eéod) = m(aéob) = 48 (Ters açý) ten önce Toplamda, saat saat ten sonra 6.45 saat : 3 = 144 m (Düzgün altýgenin çevresi) 144 : 6 = 24 m (Düzgün altýgenin bir kenar uzunluðu) 24 m = 2400 cm 11. Dikdörtgenler prizmasýnýn karþýlýklý yüzleri birbirine eþit olmak zorundadýr. Buna göre, dikdörtgenler prizmasýnýn alt ve üst tabanlarýndaki dikdörtgenler birbirine eþittir. 15. T(2 3) 10R ( 20) =? = T( 1) 10R + 20 = T 11R + 20 = un toplama iþlemine göre tersi 9 dur. 12. Hacim=(Taban Alaný) (Yükseklik) = (3 3) 12 = 9 12 h = 12 cm = 108 cm cm 3 = 0,108 dm 3 3 cm : 3 = 24 roman 72 : 6 = 12 hikâye = = 36 deneme = 24 4

5 FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ 1. Ýlkel yapýlý hücrelerde tabloda verilen hücre zarýnýn dýþýnda, kloroplast, çekirdek ve sentrozom gibi yapý ve organeller bulunmaz. Bu bilgiye göre en ilkel yapýlý hücre X tir. 5. Soruda verilen þemada yapýlan 1., 2. ve 3. eþleþtirmeler doðrudur. 4. yargýda verilen olay kaburgalar arasý kaslar gevþer, soluk verme sýrasýnda gerçekleþir. 5. yargýda verilen olay akciðerin iç basýncý azalýr, soluk alma sýrasýnda gerçekleþir. Buna göre 4. ve 5. eþleþtirmeler yer deðiþtirmelidir. 2. Tabloda ortalama gebelik süresi ve üreme sýklýðý bilgisi verilmiþtir. Ancak üreme mevsimlerine ait bir bilgi yoktur. Bu nedenle bilgilere bakýlarak keçi ile atlarýn üreme mevsimleri hakkýnda herhangi bir yorum yapýlamaz. 6. Y maddesi 30 C de erimeye baþlar. 20 C sýcaklýkta X gaz, Y ve Z sývý haldedir. 3. Eþeysel olgunluða eriþen bir diþinin üreme ve geliþme evreleri; yumurta hücresinin oluþumu (II), yumurtanýn döllenmesi (IV), zigotun bölünmeye baþlamasý (I), embriyonun oluþumu (III) þeklindedir. Z maddesi ( 120 C) aralýðýnda sývý halde bulunmasýna raðmen X maddesi bu aralýkta gaz haldedir. 120 C sýcaklýkta X ve Y gaz, Z ise sývý halde bulunur. 4. Yapýsýnda hemoglobin taþýyan kan hücresi alyuvardýr. (I) Beyaz renkli ve mikroplarla savaþan kan hücresi, akyuvardýr.(ii) Kanýn pýhtýlaþmasýný saðlayan kan hücresi, kan pulcuklarýdýr.(iii) 7. Sýkýþtýrýlabilme sadece gazlara ait olan özellikti(i). Akýþkan olma sývý ve gazlarýn ortak özelliðidir.(ii) Belirli bir hacme sahip olma katý ve sývýlarýn ortak özelliðidir(iii). 5

6 Devre direnci arttýkça lamba parlaklýðý azalýr. Bu bilgiye uygun çizilen grafik A seçeneðinde verilmiþtir. Element molekülü Bileþik molekülü Burcu element molekülü tanýmladýðý için ve Can bileþikleri tanýmladýðý için maddelerin modelleri B þýkkýndaki gibi olabilir. 9. Tabloda verilen deðiþimlerden suyun kaynamasý fiziksel bir deðiþimdir. Fiziksel deðiþimlerde maddenin kimyasal yapýsý deðiþmez. 14. A, B ve C seçenekleri ýþýðýn soðurulup, yansýtýlmasý ilkesiyle açýklanýrken D seçeneði ýsý yalýtýmýna örnek bir olaydýr. 10. X maddesi hal deðiþtirmiþtir. Hal deðiþim olaylarý fiziksel deðiþim olduðu için maddenin kimyasal yapýsýnda deðiþim gözlenmez. 15. Cismin düzlem aynadaki görüntüsü simetrik olarak çizilir. 11. Cisimler dengelenmiþ kuvvetlerin etkisinde ya durur ya da sabit süratle hareket eder. Buna göre C seçeneðinde sokakta duran çöp kutularý dengelenmiþ kuvvetlerin etkisindedir. Buna göre, akrep ve yelkovanýn gerçek konumlarý A seçeneðinde verilmiþtir. 12. L noktasýnda ilk kez karþýlaþtýklarýna göre, Murat ýn sürati Aydýn ýn süratinin 2 katýdýr. Buna göre ikinci kez karþýlaþmalarý N noktasýnda gerçekleþir. 16. I. ve II. düzeneklerde ses dalgalarýnýn ortam tarafýndan soðurulabildiði sorusuna, I. ve III. düzeneklerde de ses þiddetinin kaynaktan uzaklýða baðlý deðiþimi sorusuna cevap verilebilir. 6

7 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ 1. Mustafa Kemal Atatürk verilen sözünde, bilimin öncülüðünde yeniliklere açýk olmanýn önemini vurgulamýþtýr. 6. Verilen þekilde bölgenin koordinatlarýna bakýlýrsa 10 Kuzey Paralelleri ile 5 Güney Paralelleri arasýnda 10 Batý ile 5 Doðu Meridyenleri arasýnda bulunur. 5 Batý dan bahsedemeyiz. 2. Verilen bilgilerden Kök Türklerin yerleþik yaþamý benimsediklerine ulaþamayýz. 7. Payda küçüldükçe ayrýntý gösterme gücüde artar. Bu nedenle verilen seçeneklerde paydasý en küçük olanýn gösterme gücüde fazladýr. 3. Hz. Ömer, devletin gelirlerinin artmasýyla bir hazine kurmuþ ve bu konuda da birini hazinedar unvanýyla görevlendirmiþtir. 4. Verilen resimler arasýnda meþrutiyetle ilgili bir resim yoktur. Meþrutiyet halkýn seçtiði kiþilerle hükümdarýn ortak yönetiminin olduðu yönetim þeklidir. 8. Cansýn ýn Esma ya gönderdiði fotoðrafta, tropikal bitkiler ve hayvanlar görülmektedir. Ekvator a en yakýn olan yerlerde bu þekilde canlýlar yaþamaktadýr. Seçenekler arasýnda Ekvator a en yakýn olan Brezilya dýr. 5. Ýngiltere Kralý nýn kabul ettiði Magna Carta Libertatum ile hukukun üstünlüðünü benimsediklerini gözlemiþtir. ona uygun kararlar almýþlardýr. 9. Haritada verilen alanda karasal iklim hakimdir. Karasal iklimde yazlar sýcak ve kurak kýþlar ise soðuk ve kar yaðýþlýdýr. Karasal iklimin bitki örtüsü bozkýrdýr, küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði yaygýndýr. Yaðýþ yetersiz olduðu için orman yoktur. Kaðýt fabrikalarýnýn açýlmasý içinde uygun deðildir. Ancak tarým alanlarýnda, her bölgede olduðu gibi burada da ihtiyaç vardýr. 7

8 10. Verilen illerle ürünlerin yerleþtirilmesine bakýlýrsa pamuklu dokuma fabrikasý için Marmara Bölgesi uygun deðildir. Çünkü pamuk büyüme mevsimi boyunca çok fazla sýcaklýk ister hammaddeye yakýnlýk açýsýndan bakýldýðýnda yakýnlýk dikkate alýnmamýþtýr. SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMÜ 14. Ýslam dininin sakýnýlmasý istediði davranýþlar arasýnda dürüst olmamak ve büyüklere saygý göstermemek yer almaktadýr. 11. Grafiðe bakýlarak çýkarýlabilecek seçenek A seçeneðidir. Grafiðe baktýðýmýzda ihracat gelirinin en fazla olduðu yýl ithalat gideride en fazladýr. 15. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. cümlesinde savurganlýk yapmamak gerektiðine vurgu yapýlmýþtýr. 12. Berk ve arkadaþlarý bulunduklarý bölgeden kuzeye doðru çýktýkça görmeyeceði yer Antalya-Alanya dýr. Çünkü Berk ve arkadaþlarý kuzeye doðru çýkmaktadýrlar Antalya-Alanya bölümü Akdeniz Bölgesi ndedir. 13. Üretilen korsan ürünler emeðe yapýlan saygýsýzlýktýr. Sanatçýya da büyük zararlar vermektedir. Fakat bu üretilen korsan ürünler sanatçýnýn ve ürettiði ürünün tanýtýmýný saðlamaz. 16. Yardýmsever olmak, dürüst ve güvenilir olmak Ýslam dinine göre ahlaki deðerlerdendir. Kibirli olmak ise olumsuz bir davranýþtýr. Kibirli olmak insaný ve çevresindekileri olumsuz yönde etkiler. 8

9 SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMÜ 14. Uygurlara kadar göçebe bir yaþam benimsemiþ olan Türkler daha sonra yerleþik yaþama geçerek tapýnaklar ve saraylar yapmýþlardýr. Bu bilgilerle Türklerin yaþam þekillerinin, sanat anlayýþlarýnýn deðiþtiðini söyleyebiliriz. Bununla birlikte artýk topraða baðlý olduklarý için geçim kaynaklarýda deðiþmiþtir. Sadece verilen bilgiden egemenlik anlayýþlarýnýn deðiþtiðine ulaþamayýz. 15. Organ baðýþýyla sadece organ baðýþý yaparak deðilde doku yardýmýylada tedaviye muhtaç kiþilere yardýmcý olabiliyoruz. Bu nedenle organ baðýþýnýn artmasýyla dayanýþma ve yardýmlaþmayý artýrdýðý, bir kiþinin sonunun baþka bir kiþi için baþlangýç olduðunu ve hastalarýn tedavisinde kullanýldýðý ortaya çýkmaktadýr. 16. Sorudaki öncüllerde nanoteknolojinin özellikleri verilmiþtir. 9

10 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ 1. Kadýn hastadýr ve seçeneklerde en mantýklý olaný kadýnýn yatýp dinlenmesidir. 8. Soruda adamýn çiçekleri ve otlarý sulayýp sulamadýðý soruluyor. Adamýn cevabý hayýr olmalýdýr. 2. Verilen soyaðacýna göre Eylem, Erol un kýz kardeþidir. 9. O bir bahçevandýr. 3. Verilen resme göre, doðru cevap B seçeneðinde ifade edilmiþtir. 10. Geniþ zamanda he / she / it öznelerinden sonra fiil s takýsý alýr. 4. Verilen resme göre doðru cevap C seçeneðinde ifade edilmiþtir. 11. Öneri cümlesinde let s ten sonra fiilin ilk hali kullanýlýr. 5. Resme göre çocuk top oynamaktadýr. 12. Cevapta ev telefonu verildiðine göre, telefon numarasý sorulmaktadýr. 6. Resimdeki adamýn sakallý ve kýsa saçlarý olduðu A seçeneðinde ifade edilmiþtir. 7. Adam bahçededir. 13. Pizza yiyelim mi? sorusuna iyi fikir diye cevap vermek uygundur. 10

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ

5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ 5. SINIF YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERİ MATEMATİK TEST - 01 Ondalýk Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Ýþlemi 8. + 4,1 3,25 1,4 0,16 0,04 2,8 5,5 4,26 4,14 6,9 4,65 3,41 3,29 6,05 1. 0,16 1,03 1,56 0,32 0,20 2,96

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik 191 Yaþamýmýzdaki Elektrik Yaþamýmýzdaki elektriði daha iyi anlayabilmek için önce temel terimlerin tanýmlarýný öðrenelim. Elektrik Santrali: Az donanýmlý elektrik fabrikasýdýr. Hidroelektrik Santrali:

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİSİ ISSN 1300-056X

GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİSİ ISSN 1300-056X 2006, Cilt 17, Sayı 3-2006, Volume 17, Issue 3 GAZİ MEDICAL JOURNAL - GAZİ TIP DERGİSİ ISSN 1300-056X GAZİ TIP DERGİSİ GAZİ MEDICAL JOURNAL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin resmi yayınıdır Yılda dört

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu 1 Birinci Baský: 1975 TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI NO : 13 Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir. Þubat 2006

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 DERSHANELERÝ FELSEFEYLE TANIÞMA - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. FELSEFEYLE TANIÞMA

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI VII SANAT KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı