ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. Ġnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D.Diğer Hususlar II. AMAÇ ve HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler C.Diğer Hususlar III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

3 SUNUġ Müdürlüğümüz, Görev Yetki ve ÇalıĢma Yönetmeliğinde sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye BaĢkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat ile Belediye BaĢkanı ve/veya diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı bütçesine uygun olarak BaĢkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda gerçekleģtirmektedir. Genel anlamda ĠĢletme Müdürlüğü, makine ve teçhizatların temini ve bakım onarımlarının yapılması, ulaģtırma (Araç havuzunun yönetimi) iģlemlerinin yürütülmesi, belediye hizmet binası ve dıģ hizmet ünitelerinin bina içi temizliğinin yapılması ve Ulusal ve Resmî Bayram, Anma günleri ile sosyal kültürel etkinlikler ve açılıģ törenlerinde tören yerlerinin bayrak ve flamalarla donatılmasını ve etkinliğin özelliğine uygun olarak çeģitli sahne, platform ve protokol tribünlerinin kurulmasını sağlamakla görevlidir. Atakan YÜCE ĠĢletme Müdürü V.

4 I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon Misyon Kentin geliģimini ve kent halkının yerel nitelikli ihtiyaçlarını karģılamak, karar alma, uygulama ve eylemlerde Ģeffaflık ve açıklık. Vizyon Yerel Yönetim anlayıģında Öncü ve Örnek Belediye Kamu hizmetlerinde Ģeffaf, hesap verebilir adil bir Belediye Yönetimi. MADDE-1: KURUMSAL VĠZYON VatandaĢ odaklı hizmetlerin kalitesini artırabilmek amacıyla, idare personelinin çalıģma ortamlarının azami düzeyde kullanılabilir olmasını sağlamak. Hizmet ünitelerimizde kullanılan araç ve gereçlerin en etkin ve verimli bir Ģekilde kullanımını sağlamak amacıyla, teknolojinin getirmiģ olduğu yeniliklere ayak uydurarak teknik ekip tarafından belirlenen ihtiyaca göre gerekli altyapıyı geliģtirip güçlendirmek. Tüm hizmet birimlerinin hizmetlerinin yürütülmesinde, hizmet kalitesinden ödün verilmeden ulaģım ve temizlik ihtiyacının azami düzeyde daha hızlı, güvenilir, kaliteli ve verimli olmasını sağlamak. MADDE-2: KENTSEL VĠZYON Bakım Onarım, UlaĢım ve Ġç Temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde zamanın, Ģartların ve teknolojik geliģmelerin getirmiģ olduğu yenilikleri göz önünde bulundurarak kentsel geliģim sürecine katkı sağlamak. MADDE-3: TOPLUMSAL VĠZYON VatandaĢa yönelik ulaģım hizmetlerinin gerçekleģtirilmesi hususunda daha hızlı, güvenilir, kaliteli ve verimli hizmetlerin devamını sağlayarak bu konuda öncü belediye olmak.

5 B.Görev, Yetki ve Sorumluklar 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etmek ve yıkmak sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaģımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve

6 tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, sporu teģvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teģvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,

7 c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek, f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağıģ kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ

8 petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek, r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karģılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiģ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükģehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde Ġl Özel Ġdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim,

9 sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluģturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inģa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karģı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüģüm ve geliģim projeleri uygulayabilir. Yurt dıģı iliģkileri Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teģekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teģekkül organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirebilir veya kardeģ kent iliģkisi kurabilir. Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaģmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait yapım, bakım, onarım ve taģıma iģlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluģlar ile ortak hizmet projeleri

10 gerçekleģtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iģ, iģin yapımını üstlenen kuruluģun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karģılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kamu yararına çalıģan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıģ vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleģtirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. d) Kendilerine ait taģınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına devredebilir veya süresi yirmi beģ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taģınmazlar aynı kuruluģlara kiraya da verilebilir. Bu taģınmazların, tahsis amacı dıģında kullanılması hâlinde, tahsis iģlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluģlarına belediyeler, bağlı kuruluģları ve belediye Ģirketlerince devir veya tahsis edilen taģınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluģları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları SayıĢtay denetimine tabi Ģirketler için uygulanmaz. Kent Konseyi Madde 76- Kent konseyi, kent yaģamında; kent vizyonunun ve hemģehrilik bilincinin geliģtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaģma ve dayanıģma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalıģır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluģlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluģan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluģturulan görüģler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım

11 Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaģlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düģkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanıģma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kiģilerin katılımına yönelik programlar uygular. C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziki Yapı Toplam Kapalı Alan (m 2 ) Ġdari Bina Alanları Sosyal Eğitim Alanları Alanlar Sirkülâsyon Spor Alanları Alanı A B C D E Açık Kapalı Toplam Alan 1840 m m 2 Hizmet Alanı Toplam Alan (m 2 ) Toplam Alan (m 2 ) Toplam Alan (m 2 ) Bakım Onarım Birimi Atatürk Kültür Merkezi 120 m m 2 Ġç Temizlik Birimi Belediye Ana Hizmet Binası 1. Kat 20 m 2-20 m 2 Yol Yapım Atölyesi Malzeme Deposu 1500 m m 2 UlaĢtırma Birimi Mostar Viyadüğü Altı 200 m m 2 Toplam 1840 m m 2

12 2.Örgüt Yapısı ORGANİZASYON ŞEMASI MÜDÜR Atakan YÜCE Bakım Onarım Birimi Fuat ÖNDER UlaĢtırma Birimi Ali Ġhsan KOCAMAN Ġç Temizlik Birimi Rahim RAMADANOĞLU Destek Hizmetleri Birimi Yusuf KAYA Personel 9 ġirket 17 Personel 24 ġirket 50 ġirket 102 ġirket Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar SampaĢ Programı Kent Bilgi Sistemi Seminerler ve Eğitimler Tüm Yasal Mevzuat ve eriģim Siteleri Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüzün yapmıģ olduğu danıģmanlık hizmeti Ġçtihat Kararları SayıĢtay Kararları Web sitemiz, Ġ.B.B. web sitesi, vb. Telefon, Data ve internet Güvenlik kameraları, Ġhale canlı yayın ve kayıt Meclis canlı yayın ve kayıt Personel devam kontrol sistemi Telsiz iletiģim sistemimiz GPS uydu araç takip sistemi

13 Cinsi SAYI Masaüstü bilgisayar 23 Taşınabilir bilgisayar 1 Fotokopi Makinesi 6 Fotoğraf Makinesi 3 Televizyonlarlcd ekran 4 Tarayıcılar 1 4.Ġnsan Kaynakları Kadro Unvanı Sayı ĠĢçi 31 Memur 4 SözleĢmeli 3 Toplam 38 Eğitim Derecesi Birimi Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Sunulan Hizmetler Belediyemizin hizmet binalarının elektrik, su, doğalgaz abonelik sözleģmelerinin yapılması ve bağlantılarının tamamlanması. Belediyemiz hizmet ünitelerinin masa, sandalye, koltuk, dolap gibi demirbaģlarının temini ve onarımı. Belediyemiz hizmet ünitelerinin makine ve teçhizat ihtiyaçlarının karģılanması. Belediyemizdeki fotokopi, teksir ve ozalit çekimlerinin yapılması.

14 Belediyemiz bünyesinde bulunan kombi, fotokopi, ozalit, teksir, telsiz, PKDS, sıralandırma sistemleri, elekt. kompanzasyon sistemleri, soğutma grupları, klima, UPS (Kesintisiz Güç Kaynakları) cihazlarının, telefon santrallerinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılması Belediye hizmet binalarının yangın söndürücü tüp ihtiyaçlarının karģılanması ve dolumlarının yapılması. Belediyemiz hizmet ünitelerine telefon santrallerinin kurulması ve data ve bilgisayar hatlarının çekilmesi. Belediyemiz hizmet ünitelerine güvenlik kamera sistemlerinin kurulması. Belediyemiz etkinliklerine ses düzeni, sinevizyon, platform, sahne kurulması ve etkinliğin özelliğine göre etkinlik alanının bayrak ve flama ihtiyaçlarının karģılanması. Seçim dönemlerinde depomuzda bulunan seçim sandıklarının okullara dağıtılması ve toplanması. Belediyemiz hizmet ünitelerine ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturalarının takibi. Telekomünikasyon Kurumu ile yapılan yazıģmalar ve bildirimler. Belediyemiz hizmet ünitelerinde çalıģan personelin içme suyu ihtiyaçlarının karģılanması. Birimlerin taģınma iģlerinin yapılması. Belediye hizmet binası ve dıģ hizmet ünitelerinin bina içi temizliğini yapılması, Ġlçe geneli Ġlk ve Ortaöğretim Okullarının iç temizliklerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak, Ġlçemizde bulunandini tesislerin iç temizliklerinin yapılması, Müdürlük kadrosuna bağlı iģçi/sözleģmeli personelin aylık puantajlarını yapmak Pendik ilçesi genelinde bulunan kamu kurum kuruluģları ile dernek ve birliklere belediye bütçe olanakları içerisinde dayanıklı/tüketim taģınır ihtiyaçlarının karģılamak ve nakdi yardımda bulunmak UlaĢım ihtiyacı ile ilgili tüm planlamaların yapılması Kurum içi ve kurum dıģı servis ve hizmet araçlarının sevk ve idaresinin takibinin, görevlendirmelerinin ve bunların kontrollerinin gerçekleģtirilmesi, Ġlgili birimlere Ģoför tahsisi,

15 Belediyemiz birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarının talepleri doğrultusunda hizmet aracı ihtiyacının karģılanabilmesi için araç taleplerinin değerlendirilmesi ve planlaması, Araç havuzundaki araçların bakımlarının takibi ve yaptırılması, Belediye BaĢkanlığı nın malı olan binek araçların tamir ve periyodik bakımları ile sigorta iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, 6.Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Müdürlüğümüzün aylık faaliyet raporlarının oluģturulması ile yıllık faaliyetlerin gerçekleģme oranlarının Müdürlük yöneticisi tarafından değerlendirilerek takibinin yapılması. Ödenek kontrolünün yapılması. Satın alınan mal ve hizmetlerin teknik Ģartnamelere uygunluğunun kontrolü ve muayene kabul iģlemlerinin yapılması.

16 II. AMAÇ VE HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Pendik Belediyesi amaç ve hedefleri stratejik plana uygun olarak 3 ana baģlık altında toplanmaktadır. Kurumsal GeliĢimin Sağlanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalıģan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıģı sağlayacak çalıģmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi Halkla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi ÇalıĢma Ortamlarının ĠyileĢtirilmesi Denetim Sağlanması Mali Yapının GeliĢtirilmesi BiliĢim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının GeliĢtirilmesi Kentsel GeliĢimin Sürdürülmesi Pendik halkını çağın gerektirdiği kent yapısı içerisinde yaģatmak amacıyla kentin geliģimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalıģmaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Altyapı-UlaĢım Ağının Planlı-Ġmarlı YapılaĢmanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının GeliĢtirilmesi Toplumsal GeliĢimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaģarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karģılamak ve toplumsal geliģimi destekleyen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir.

17 Toplumsal DayanıĢmanın Arttırılması Toplum Sağlığının Korunması Kültürel Hayatın ZenginleĢtirilmesi Ġlçe Ekonomi ve Ticaretinin geliģtirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliğinin Sağlanması Ġlçe Eğitimine Katkı Doğal Afetlere KarĢı Hazırlık B.Temel Politikalar ve Öncelikler Yerel Kaynakların etkin temini. Kaynakların etkin / verimli kullanımı. Birimler arası ve birim içi koordinasyon. Ġntranet in geliģtirilmesi. ĠletiĢim kanallarından etkin yararlanma. ĠletiĢim stratejisinin planlanması ĠletiĢim yönetiminde çok baģlılığın giderilmesi. Halkımızın sosyal etkinlik ihtiyacı olan sosyal amaçlı tesis ihtiyacını karģılamak Kurumlar arası iletiģimin geliģtirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması. Öncelikli hedefimiz kaynakların etkin, verimli, kaliteli ve Ģeffaf bir Ģekilde kullanımını sağlayarak maksimum hizmeti sunmaktır.

18 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Tahsis Edilen Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı 1 TL TL % 01 Personel Giderleri , ,17 %107,01 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,13 %90,11 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,37 %116,7 05 Cari Transferler , ,00 %32,4 06 Sermaye Giderleri , ,62 %45,6 07 Sermaye Transferleri 0, ,80 %0 TOPLAM , ,09 % Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 2012 Bütçe Yılı neticesinde müdürlüğümüz bütçesi % 102 oranında gerçekleşmiştir. 3. Mali Denetim Sonuçları Öngörülemeyen durumlar nedeniyle, yapılma zarureti doğan mal temini ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi dolayısıyla bütçe hedef ve gerçekleştirmelerinde % 2 lik artış meydana gelmiştir.

19 B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2012 YILI TELEFON SANTRAL FAALĠYETĠ BELEDĠYEMĠZĠN TÜM BĠRĠMLERĠNDE; ARIZA, TAġINMA, YERLEġĠM DÜZENĠ DEĞĠġĠMĠ, YENĠ BĠNA, TADĠLAT VE TESĠSATIN YENĠLENMESĠ GĠBĠ NEDENLERDEN DOLAYI TOPLAM: 760 ad. 5226m. Telefon Kablosu Çekildi ad m. Data Kablosu Çekildi. 21 ad. 290m. Anten Kablosu Çekildi Adet Telefon Hattı Arızası & Bağlantısı Yapıldı Adet Data Hattı Arızası & Bağlantısı Yapıldı. 24 Adet Anten Hattı Arızası & Bağlantısı Yapıldı Adet Data - Telefon Soketi Ve Prizi Takıldı. 137 Adet Ġlave Telefon Makinesi Takıldı, Eskisi Yenisi Ġle DeğiĢtirildi. 136 Adet Telefon Makinesi Tamiri Yapıldı. 39 Adet Telefon Santralı Program & Tamir Ve Montajı Yapıldı. 16 Adet Fax Cihazı Tamiri & Kurulumu Yapıldı. 37 Adet Data Switch Tamiri & Sistem Kabineti - P.Panel Montajı Yapıldı. 65 Adet Telefon Panosu Ve Reglet Montajı Yapıldı. 13 Adet Tel.-Adsl Hattı, Yeni - Nakil - Ġptal, Müracaat Ve SözleĢme Yapıldı. 5 Adet Ġlave Adsl Ve G.Shdsl Hattı Bağlantısı Yapıldı. 9 Adet Ġlave Harici Analog-Dijital Telefon Hattı Bağlantısı Yapıldı. 18 Adet Ġlave Dahili Dijital Telefon Hattı Bağlantısı Yapıldı. 65 Adet Ġlave Dahili Analog Telefon Hattı Bağlantısı Yapıldı. 11 Adet Ġlave Dahili Ip Telefon Hattı Bağlantısı Yapıldı. 5 Adet VGA kablosu bağlantısı yapıldı. 3 Adet HDMI kablosu bağlantısı yapıldı.

20 BELEDĠYEMĠZ MERKEZ BĠNA SANTRALĠ Belediyemiz Merkez bina santraline; 2012 yılı içinde tespit edilebilen yaklaģık olarak adet, saat harici telefon çağrısı gelmiģtir. Belediyemiz santralinden; 2012 yılı içinde yaklaģık adet, saat harici telefon araması yapılmıģtır. Bu aramaların, adet, saat i cep görüģmesi olarak gerçekleģmiģtir Faaliyet Adı: ĠÇ TEMĠZLĠK FAALĠYETLERĠ -Bütün hizmet ünitelerimizin günlük düzenli olarak iç temizlikleri yapılmıģtır. -Ġlçemiz genelinde bulunan 42 adet okulun iç temizliği yapılmıģtır. -Ġlçemiz genelinde bulunan 115 adet dini tesisin temizliği yapılmıģtır.

21 1.2.Faaliyet Adı: BAKIM ONARIM FAALĠYETLERĠ İŞİN ADI ADET Q-matik Müşteri Sıralandırma Sistemi Bakım Onarımı 3 Elektrik Kompanzasyon Sistemlerinin Bakım Onarımı ve Yedek Parça Değişimi 25 Sayısal Santral İle Bu Santrallere Bağlı Olarak Çalışan Setlerin Yıllık Bakım Onarımı Hizmet Alım işi 4 Klimaların Bakım Onarımı ve Yedek Parça Değişimi 211 Telsizlerin Bakım Onarımı ve Yedek Parça Değişimi 65 Çiller Soğutma Grubundaki Cihazlarının Bakım Onarımı ve Yedek Parça Değişimi 116 Kesintisiz Güç Kaynakları UPS Cihazlarının Bakım ve Onarımı 7 Fotokopi Makineleri Bakım Onarımı ve Yedek Parça Değişimi 56 Kamera kayıt Cihazlarının Yıllık Bakım Onarımı 246 GENEL TOPLAM 733

22 1.3.Faaliyet Adı: ABONELĠK FAALĠYETLERĠ SÖZLEġMELERĠ İŞİN ADI ADET (ELEKTRİK) ADET (SU) ADET (DOĞALGAZ) Doğu Mah. Muhtarlık Binası Ramazanoğlu Mah. Beton Santrali Esenyalıİsmek Binası Bahçelievler Semt Konağı Zabıta Binası Çiller Grubu Yeni Mah. Minibüs Duraları Çevre Aydınlatması ve Zabıta Kulübesi Fevzi Çakmak Kılıç Reis Parkı Esenler Gençlik Parkı Güzelyalı Zabıta Kulübesi Esenler Buhara Anaokulu 1-1 Velibaba Anaokulu Şevket Sabancı Lisesi Kapalı Spor Salonu Fuat Köprülü İ.Ö.O. Kapalı Spor Salonu Güllübağlar Meslek Lisesi Futbol Sahası Fevzi Çakmak Halk Kütüphanesi B.Evler Süs Havuzu Esenler Mah. Gülenyüz Evleri Velibaba Mah. Prefabrike Bina Şeyhli Yeni Ay Sokak Parkı Kişgem Binası Sapanbağları Bosna Parkı Binası 1 1 1

23 Bahçelievler Mah. Çok Amaçlı Çadır Çamçeşme Merkez Camii Yanı Park Çınardere Mehtap Sok. No:17 Kafeterya Çınardere Mah. Spor Tesisleri Güllübağlar Mah. Kurban Kesim ve Sayış Alanı Sanayi Mah. Orhanlı Cad. Kurban Satış Alanı GENEL TOPLAM Faaliyet Adı: ĠHALELĠ ĠġLER No İşin Adı İhale/Alım Türü Sözleşme Tarihi 1 Fotokopi Cihazları Bakım Onarımı Hizmet Alımı Sayısal Santraller Bakım Onarımı Hizmet Alımı Kamera ve Güvenlik Sistemleri Bakım Onarımı Hizmet Alımı Telsiz Hizmet Alımı Elektrik Kompanzasyon Panoları Bakım Onarımı MüĢteri Sıralandırma Sistemi Bakım Onarımı Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım Onarımı Hizmet Alımı Hizmet Alımı Hizmet Alımı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Sayın Meclis Üyeleri,

Sayın Meclis Üyeleri, ĠSO 9001:2000 Sayın Meclis Üyeleri, Ġstanbul un en güzide Ġlçeleri arasında yer alan Beykoz umuzun doğal güzelliklerini, kültür ve tarih mirasını koruyarak geleceğe taģımak üzere baģlattığımız hizmet

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı :

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı : PEND K BELED YES 2007 YILI FAAL YET RAPORU Pendik Belediyesi 2007 Faaliyet Raporu Yayına Hazırlık ve Baskı : Pendik Belediyesi www.pendik.bel.tr Tel: 0 216 585 11 00, Fax: 0 216 585 14 14 23 Nisan Cad.

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T.

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T. 2013 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web : www.kartepe.bel.tr Şubat 2013 I II III IV BAġKANIN SUNUġU

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı