Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý 7 kiþilik guruptan ayrýlan Julia Das ve Wilfrit Seebolt ile bir akþamý Hacýbektaþ'ýn Köþektaþ köyünde, Ýþ adamý Þakir Özsoy'un evinde, yarý Türkçe yarý Ýngilizce konuþup anlaþarak geçirdiler. Sponsorlarý olmadan bu turu gerçekleþtiren 28 yaþýndaki Julia DAS ve niþanlýsý 26 yaþýndaki Wilfrid SEEBOLDT gazetemize mini röportajda bulundular. Arabaya hiç binmeden 5 yýl sürecek olan bu serüvenin 7,5 ayýný geride býrakan Julia ve Wilfrid çevrenin kirlenmesini eleþtirirken, Türk insanlarýnýn konukseverliðinden çok memnun olduklarýný söylediler. Kamil ÖNTAÞ: Niçin geziyorsunuz ve gezinizin amacýný özetler misiniz? Wilerid SEEBOLDT: Dünya dað ve ormanlarýný keþfetmek, insanlarla tanýþmak görüþmek ve paylaþmak, yemekleri tatmak kültürleri ve manzaralarý öðrenmek, gezerken kesinlikle araba kullanmýyoruz. Turizm bölgesi olarak ilan edilen Toklumen beldesinde, önceki yýllarda üzüm üretiminin gerilemesi üzerine harekete geçen Toklumen Belediyesi, sulama sorununu çözünce üzüm 3 DE 1700 yýllýk kaya mezarý bulundu Toklumen'de üzüm baðlarý artýyor baðlarýnýn sayýsý artmaya baþladý. 6 DA Özdemir Asaf ýn ikinci kiþisi Özdemir Asaf Kýrýkkale nin Aþaðý Mahmutlar beldesindeki arkeolojik kazýlarda yaklaþýk bin 700 yýllýk kaya mezarý bulundu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeoloðu ve kazý sorumlusu Mustafa Metin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bölgenin 2007 yýlýnda sit alaný ilan edildiðini belirterek, belde halkýnýn Kültür ve Turizm Bakanlýðýna dilekçe vermesi üzerine kazý çalýþmalarýna baþladýklarýný söyledi. Yaklaþýk iki hafta süren çalýþmalarýn ardýndan 10 kiþilik ekiple kaya mezarýna ulaþtýklarýný kaydeden Metin, "Kaya mezarý volkanik bir kayaç olan tüf kayalýða oyularak yapýlmýþ. Kaya mezarýnýn ön ve ana oda olma üzere iki odadan oluþtuðu gördük. 6 DA Özdemir Asaf ýn toplu þiirleri Çiçek Senfonisi yle onu yeniden bütünüyle okuyup, deðerlendirebiliyoruz. Þiirlerindeki yoðun söyleyiþ hiçbir zaman onun çarpýcý sözcük seçimindeki titizliðini sezdirmez. Kendiliðindenmiþ gibi doðal... Ýnsan toplum iliþkilerini, düþünce temelinde iþleyip eleþtirirken yer yer alay ve taþlamanýn yer yer bilgece yorumlarýn aðýr bastýðý bir þiir evreni kurmuþtur Özdemir Asaf, þiir matinelerinde dinlemenin dýþýnda da tanýþtýðým, konuþtuðum ozanlardan biri. Yine de onu tanýdýðýmý söyleyemiyorum. Gizemli bir havasý mý vardý? Bu sorunun yanýtý hem evet, hem hayýr. Ömrünün son yýllarýnda geceleri giydiði kýrmýzý astarlý siyah pelerini örneðin. Bir gösteri adamýnýn tamamlayýcýsý, büyülü bir ortamý bekleten bir öðe gibiydi. 5 DE Selçuk Candansayar Ortadoðu'da her zaman maalesef radikaller belirleyici Köþe yazýsý Köþe yazýsý 6 DA ERBATUR ÇAVUÞOÐLU (*) 4 DE Erkan FERGER KANSER ÇAÐINDAYIZ Stop giriþimi: Kentsel toplumsal muhalefette farklý bir deneyim Köþe yazýsý ERSOY SOYDAN Taþlarýn sýrrý: Abrank Köþe yazýsý 7 DE 8 DE Açlýk sýnýrý 1072 lira Türkiye Kamu-Sen in yaptýðý araþtýrmada, açlýk sýnýrý Aralýk 2008 de 1072 TL olarak belirlendi. 2 DE

2 2 14 Ocak 2009 Çarþamba Çocuklarýmýz bir bir ölüyor Son 10 gün içinde 2 SSPE hastasý çocuðun hayatýný kaybettiði Batman da bir çocuk nöroloji servisi bile bulunmuyor. SSPE Derneði nden Abdurrahman Meþe, saðlýk yetkililerine defalarca baþvuruda bulunduklarý halde bu konuda hiçbir geliþme saðlanamadýðýný belirtiyor... Batman da son 10 gün içinde SSPE hastasý iki çocuk hayatýný kaybetti. Böylelikle kentte bu hastalýk yüzünden ölen çocuk sayýsý 28 e yükseldi. Türkiye genelinde ise 2 bine yakýn insan bu ölümcül hastalýðýn pençesinde bulunuyor. Çoðu aile, çocuklarýnýn aðýr tedavi masraflarýný karþýlamakta güçlük çekiyor. Açýlýmý Subakut Sklorezan Panansefalit (SSPE) olan hastalýða kýzamýk geçirildikten sonra beyne yerleþen virüs neden oluyor. Virus hastalýðýn bitiminden sonraki 10 yýl içinde tekrar aktif hale geçiyor ve beyinde büyük tahribata yol açýyor. Kesin tedavisi olmayan hastalýðýn seyri, virüsün yayýlmasýný geciktiren ilaçlarla yavaþlatýlabiliyor. Hastalýk özellikle çocuklarda, ender olarak da yetiþkinlerde görülüyor. Hastalýðýn en önemli belirtileri þunlar: Önceden normal geliþimi olan bir çocukta ya da genç eriþkinde birkaç hafta/ay içinde geliþen yürümede bozulma, unutkanlýk, konuþmada bozulma, davranýþ deðiþikliði, baþýn öne doðru düþmesi ya da vücutta gevþeme, silkinme þeklinde çok kýsa süreli nöbetler. Hastalýktan korunmanýn en önemli yolu ise kýzamýk aþýsý olmak; kýzamýk aþýsý olmamýþ çocuklarda hastalýðýn görülme riskinin aþý yapýlana göre kat daha fazla olduðu biliniyor. SSPE nin en erken 6 hafta içinde ölüme sebebiyet verdiðini belirten doktorlar, iyi bakýmla yýl daha yaþayan vakalara rastlandýðýný söylüyorlar. Ayrýca, bazý hastalarda (yaklaþýk 10 hastadan birinde) ilerlemenin olmamasý, hastalýkta duraklama, hatta kendiliðinden iyileþmenin de görülebileceðini ifade ediyorlar E YAKIN SSPE LÝ VAR SSPE Derneði nden Abdurrahman Meþe, tahminlerine göre Türkiye de 2 bine yakýn SSPE hastasý bulunduðunu, neredeyse her gün bir hastanýn hayatýný kaybettiðini açýkladý. Hastalýðýn Türkiye de en sýk görüldüðü yerlerden biri olan Batman da bir çocuk nöroloji servisinin bile Açlýk sýnýrý 1072 lira Türkiye Kamu-Sen in yaptýðý araþtýrmada, açlýk sýnýrý Aralýk 2008 de 1072 TL olarak belirlendi. ANKARA - Türkiye Kamu-Sen den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, araþtýrmada, 2007 Aralýk ayýnda 895 TL olan açlýk sýnýrýnýn 2008 Aralýk ayýnda 1072 TL ye yükseldiði belirlendi. Böylece, son 1 yýl içinde vatandaþlarýn zorunlu harcama kalemlerindeki artýþýn yüzde 20 seviyesine ulaþarak, TÜÝK tarafýndan açýklanan yüzde 10 enflasyon oranýný ikiye katladýðý savunuldu Araþtýrmaya göre, 2008 de yüzde 50 ile en fazla elektrik masraflarý arttý. Saðlýk harcamalarý yüzde 42, temizlik giderleri yüzde 32, ulaþým giderleri yüzde 27, ýsýnma harcamalarý da yüzde 26 yükseldi. Yýl içinde yapýlan zamlardan en fazla nasibini alan ürünler yüzde 104 fiyat artýþýyla mercimek ve yüzde 75 fiyat artýþýyla doðalgaz oldu. Bunun yaný sýra geçen yýl kömür yüzde 48, pirinç yüzde 45, kuru fasulye yüzde 30, ekmek yüzde 25, ayçiçek yaðý yüzde 24, tavuk eti yüzde 23, yumurta yüzde 19 ve dana eti yüzde 18 artýþla en çok zamlanan ürünler arasýnda yer aldý. bulunmadýðýný belirten Meþe, buradaki hasta çocuklarýn Diyarbakýr Çocuk Hastanesi"ne yönlendirildiðini söyledi. Biz daha önce defalarca saðlýk yetkililerine bu konuda bilgi aktardýk. Hem yüzyüze görüþerek hem de yazýlý olarak çeþitli baþvurularda bulunduk diyen Meþe, kendilerine aðustos ayýnda Batman a bir çocuk nöroloðu atanacaðý sözü verildiðini, ancak bu konuda henüz bir geliþme yaþanmadýðýný kaydetti. SSPE hastalarýnýn tedavisi için yalnýzca çocuk nöroloðunun da yeterli olmadýðýný vurgulayan Meþe, þunlarý söyledi: Hastanýn öncelikle elbette çocuk nöroloðu kontrolünde olmasý gerekiyor. Bunun dýþýnda çocukta sürekli kasýlma ve nöbetlerden dolayý omurilik kaymalarýnýn vs. yaþanmamasý için fizyoterapist kontrolü lazým. Bir beslenme uzmaný da þart. Çünkü çocuklarýmýz yeteri kadar beslenemediði için zayýflýyor. Baðýþýklýk sistemi zayýfladýðý için de çocuklar hayatýný kaybedebiliyor. Yatalak hastalarda cilt ve yara bakýmý yapan bir dermataloðun mutlaka olmasý gerek. Hayatýný kaybeden çocuklarýmýzýn yüzde 90 ý akciðer enfeksiyonundan, yani zatüreden ölüyor. Çünkü çocuk düzgün beslenemediði için solunum sistemi de bundan olumsuz etkileniyor. Bu nedenle bir solunum hastalýklarý uzmanýnýn denetimine de ihtiyaç var. KAMUOYUNUN ÝLGÝSÝNÝ ÇEKEMÝYORUZ Hastalýðýn Türkiye de en çok Urfa da görüldüðü bilgisini veren Meþe, yalnýzca derneklerine kayýtlý SSPE hastasý olduðunu bildirdi. Türkiye genelinde 2 bine yakýn SSPE hastasý olduðunu tahmin ediyoruz diyen Meþe, hemen her gün bir hastanýn hayatýný kaybetmesine karþýn bu hastalýðýn medyada yeterince yer bulmadýðýný söyledi. Meþe, Kuþ gribiyle, keneyle ilgili pek çok haber yapýldý. Ancak bu hastalýkla ilgili nedense bir kamuoyu oluþturamýyoruz diye konuþtu. Birgün Fiyat artýþlarýnýn ardýndan, 2008 de yoksulluk sýnýrý, bir önceki yýla göre yüzde 18 artýþla 1395 TL ye; dört kiþilik ailenin asgari geçim sýnýrý ise 2758 TL ye çýktý. AA YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 14 Ocak 2009 Çarþamba Engellilere araç ve gereç yardýmý Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasýna yönelik hazýrlanan "Engelsiz Hayat Projesi" kapsamýnda Ýncekaralar Holding iþbirliðinde saðlanan tekerlekli sandalye, baston ve yürüteç ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere Nevþehir Sakatlar Derneði'ne teslim edildi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü'nün toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasý amacýna yönelik olarak hazýrladýðý "Engelsiz Hayat Projesi" kapsamýnda Ýncekaralar Holding ile iþbirliði halinde, Nevþehir'deki ortopedik engelli kiþilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla 30 tekerlekli sandalye, 20 baston ve 10 adet yürüteç saðlandý. Ortopedik engelliler için saðlanan araç ve gereçlerin Nevþehir Sakatlar Derneði'ne teslim edilmesi nedeniyle Paþa Konaðý'nda bir tören düzenlendi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan baþta AB ve SRAP çerçevesinde bir dizi baþarýlý projeler hazýrlandýðýný belirterek, bu çalýþmalara ilave olarak toplumsal duyarlýlýðýn geliþtirilmesine yönelik olarak hazýrlanan "Engelsiz Hayat Projesi" ile de engellilerin yaþadýklarý sorunlarýn giderilmesine yönelik çabalarýn ortaya konduðunu belirtti. Ünver, bu kapsamda emeði geçen Ýncekaralar Holding yöneticilerine ve diðer belediye personeline teþekkür etti. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu'da, Türkiye'de özellikle son yýllarda sosyal hizmetler alanýnda reform sayýlabilecek nitelikte hizmetlerin ortaya konulduðunu belirterek, engellilerin ihtiyaçlarýnýn giderilmesine yönelik gerçekleþtirilen bu çalýþmalara katkýda bulunanlara teþekkür etti. Nevþehir Sakatlar Derneði Baþkaný Ekrem Altýntaþ'da, dernek olarak uzun bir süreden beri çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, üyelerin sorunlarýnýn giderilmesi için yapýlan giriþimlerin kendilerini ve üyelerini sevindirdiðini dile getirdi. Daha sonra sembolik olarak bir tekerlekli sandalye, yürüteç ve baston, Nevþehir Sakatlar Derneði Baþkaný Ekrem Altýntaþ'a Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver tarafýndan teslim edildi. Teslim edilen araç ve gereçler Nevþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan ihtiyaç sahibi ortopedik engellilerin evlerine gönderileceði belirtildi. kent haber Kýzýlay'dan yardým kampanyasý Türkiye Kýzýlay Derneði Nevþehir Þube Baþkanlýðý, Filistin için yardým kampanyasý baþlattý. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Ticaret Odasý'na ait Atatürk Bulvarý üzerindeki iþyerinde açýlan yardým kampanyasýnýn oldukça geniþ boyutlu tutulduðunu kaydeden Kýzýlay Nevþehir Þube Baþkaný Cengiz Gülen, 16 Ocak 2009 Cuma günü sona erecek olan kampanya ile Filistin halkýna ulaþtýrýlmak üzere kan baðýþý, bebek bezi, bebek mamasý ve kullanýlmamýþ ilaç yardýmlarýnýn toplanacaðýný söyledi. Kýzýlay'ýn Türkiye genelindeki nakit para yardýmý nedeniyle de Nevþehir'deki banka þubelerinde de hesap açýldýðýný ve nakit para yardýmýnda bulunmak isteyenlerin bu hesaplardan yardýmlarýný ulaþtýrabileceklerine dikkat çeken Kýzýlay Nevþehir Þube Baþkaný Cengiz Gülen, "Kan baðýþý kampanyasý nedeniyle geçtiðimiz günlerde Nevþehir Emniyet Müdürlüðü, Tarým Ýl Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi'nin yanýnda Acýgöl ilçesine baðlý Tatlarin kasabasýnda ve merkeze baðlý Nar kasabasýnda topladýðýmýz yaklaþýk 500 ünite kaný da bu kampanyaya dahil ettik. Buradan toplayacaðýmýz kan baðýþlarý ile birlikte daha önce topladýðýmýz baðýþlarý da birleþtirerek Kýzýlay Genel Merkezimize göndereceðiz. Oradan bu baðýþlarýn tamamý Filistin halkýna ulaþtýrýlacak. Nevþehir halkýmýzýn gerek kan baðýþý gerek diðer baðýþlarla ilgili son derece duyarlý olacaklarýndan eminiz" dedi. kent haber Kent Haber Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý 7 kiþilik guruptan ayrýlan Julia Das ve Wilfrit Seebolt ile bir akþamý Hacýbektaþ'ýn Köþektaþ köyünde, Ýþ adamý Þakir Özsoy'un evinde, yarý Türkçe yarý Ýngilizce konuþup anlaþarak geçirdiler. Sulucakarahöyük-HACIBEKTAÞ Sponsorlarý olmadan bu turu gerçekleþtiren 28 yaþýndaki Julia DAS ve niþanlýsý 26 yaþýndaki Wilfrid SEEBOLDT gazetemize mini röportajda bulundular. Arabaya hiç binmeden 5 yýl sürecek olan bu serüvenin 7,5 ayýný geride býrakan Julia ve Wilfrid çevrenin kirlenmesini eleþtirirken, Türk insanlarýnýn konukseverliðinden çok memnun olduklarýný söylediler. Kamil ÖNTAÞ: Niçin geziyorsunuz ve gezinizin amacýný özetler misiniz? Wilerid SEEBOLDT: Dünya dað ve ormanlarýný keþfetmek, insanlarla tanýþmak görüþmek ve paylaþmak, yemekleri tatmak kültürleri ve manzaralarý öðrenmek, gezerken kesinlikle araba kullanmýyoruz. Küçük yerleþim yerlerini gezmeyi tercih ediyoruz, bu yürüyüþümüze 7,5 ay önce Fransa dan baþladýk. Ýtalya, Slovenya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan ve þimdi de Türkiye. Buradan sonra Ýran, Türkmenistan, Özbekistan, Kýrgýzistan, Çin, Nepal, Hindistan, Endonezya, Avustralya, Amerika, Arjantin den sonra Fransa ya tekrar dönüþ yapacaðýz. Fransa ya dönüþümüzde evleneceðiz. Bu büyük gezi turumuza 7 arkadaþla baþladýk. Çektiðimiz fotoðraf ve video çekimlerini internet aracýlýðý ile tek bir yerde topluyoruz. Türk insaný çok konuksever, problemimiz köpekler ve soðuk olmasý. Bu arada çevrenin kirlenmesine de tanýk oluyoruz. Büyük fabrikalarýn pis sularýnýn atýlmasý, yol kenarlarýndaki pet þiþelerin atýlmasý geleceðe bu anlayýþla yola çýktýk. Kamil ÖNTAÞ: Baþarýlar dilerim. Wilerid SEEBOLOT ve Julia DAS : Teþekkür ediyoruz. Wilfrid SEEBOLDT GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA Ýsrail in son Gazze saldýrýlarýyla Ortadoðu, Filistin Ýsrail sorunu yeniden gündeme oturdu. Bebek ölülerinin görüntüleri, izleyicilerde dehþet, öfke, kin ve nefret duygularý uyandýran bir akýl tutulmasýna neden olacak düzeyde medyayý kaplamýþ durumda. Uzun yýllar Kudüs te yaþayan ve bugün Ortadoðu ve Filistin Ýsrail sorunu denildiðinde ilk akla gelen gazetecilerden biri olan Ayþe Karabat la son Gazze saldýrýsý sürecinde bölgenin sorunlarýna içerden bakabilmiþ birinin düþüncelerini öðrenmek üzere konuþtuk.»çok uzun yýllar boyunca Kudüs"te muhabir olarak çalýþtýðýnýzý biliyoruz. Bize önce hangi yýllar bölgede bulunduðunuzu anlatýr mýsýnýz? Gazeteciliðe baþladýðýmdan beri, 1995 yýlýydý, bölgeye gidip geldim. Uzun süreli kalmamsa iki ayrý dönemde oldu. Ýlkinde, 1997 de bir yýl kadar. O dönem barýþ umutlarýnýn kýsmen hâlâ ayakta olduðu ama ciddi sarsýntýlar da geçirdiði bir dönemdi. Ýkinci intifada çýkýnca, tasý taraðý toplayýp 2001 yýlýnda bu sefer dört yýllýðýna gittim. Çeþitli basýn kuruluþlarý için çalýþtým, radyolara, TV ye, gazetelere. Ama ne kadar yazarsam yazayým, ne kadar anlatýrsam anlatayým, hep bir þeyleri eksik anlattýðým hissiyle baþ etmeye çalýþtým. Analizler, tarih bilgisi aktarýmý, gündelik çatýþmalar bunlar aktarýlmasý gereken þeyler elbette ama insan unsurunun, duygu unsurunun bu kadar eksik olmasý beni hep rahatsýz etti. Biraz da bu sebeple, bu eksikliði kapatma adýna, âþýðý olduðum Kudüs ün o kendine özgü havasýný anlatma adýna, Kudüs ün gönüllü sürgünleri romanýný yazdým. Kudüs ve beraberinde getirdiði, o çok yoðun duygularý içimden atmak istemiþtim çünkü. Ama kitabý yazdýktan sonra anladým ki, bu boþuna bir çaba. Dolayýsýyla roman, bir kopuþ deðil tam tersine teslimiyet anlaþmasý oldu benim için. Çünkü her þeyden önce Kudüs, insanlar onun için ne kadar çatýþýrsa çatýþsýn, bütün insanlýðýn ortak deðeri ve sahip olunmaya çalýþýlmadýðý zaman herkese yetecek güzellikte.»ortadoðu ya yönelik analizlerin nerdeyse tümü bir satranç maçýný izleyen taraflý, tarafsýz gözlemcilerin, oyuncularýn hamlelerini ve olasý sonuçlarýný aktardýklarý soðuk ve ruhsuz çözümlemelerle, duygusal aðýt ve ilenme feryatlarý arasýna sýkýþmýþ gibi görünüyor. Sizce orada Yahudi, Müslüman, Arap gibi tektipleþtirici sýfatlarý olan oyuncular mý var sadece, yoksa bu sýfatlar oradaki her insaný, grubu, görüþü kapsamýyor mu? O coðrafyanýn, Kudüs ün sokaklarýnda en sakin günde bile bir çatýþma havasý vardýr. Ciðerlerinize, kanýnýza iþler. Oraya sahip olmak için mücadele etmeyen bir gruptan bile olsanýz, kutsal mekânlara hiçbir önem atfetmeyen biri bile olsanýz, mutlaka ki, belki de insan olmanýn gereði, bir tarafta bulursunuz kendinizi. Bazen, her tekil olay karþýsýnda bile, tuttuðunuz taraf deðiþebilir. Adalet duygunuzun her gün, her an yeniden ve yeniden sýnandýðý bir coðrafyadýr orasý. Bu þartlar altýnda da, hele ki oralarda yaþýyor ya da oralara bir biçimde baðlý bir grubun bir üyesiyseniz, ister istemez daha fazla taraf olursunuz. Ama yanlýþ anlaþýlan bir þey var. Genellikle tuttuðunuz tarafý, grup aidiyetiniz belirler ama, içinde doðduðunuz grupla her zaman hemfikir deðilsinizdir. Filistin-Ýsrail meselesinde özellikle Ýsrail barýþ kampý göz önüne alýndýðýnda doðduðu grup içinde yer almayan çok insan vardýr. Üstelik bedeli aðýr bir kopuþtur bu. Dýþlanýrsýnýz, hakarete uðrarsýnýz, hain ilan edilirsiniz ama namusunuzu korursunuz. Filistin içinde de, Ýsrail in var olma hakkýný teslim etmek kolay bir þey deðildir.»ýktidar odaklarýnýn paylaþamadýklarý þey dini/kutsal topraklar mý sadece? Her grubun ölü sayýsýnýn artmasýnýn aslýnda o grubun egemenliðini artýrdýðýný söylemek abartý olur mu? Hayýr deðil. Elbette o dini ve kutsal mekânlarýn oralarda olmasýndan kaynaklanan geniþ bir kültür birikimi var ve onun da kavgasý var. Ama bence iþler öyle bir noktaya gelmiþtir ki, kavga edenler bile, niçin kavga ettiklerini çoktan unutmuþ halde. Bu kavgayý yürütmek için kurulan örgütler, bunca yýllýk iþgal ve paylaþým kavgasýndan sonra belki de nihai çözümü bu kadar uzaklaþtýrdýklarý için daha günlük çýkarlarýn peþinde koþmaya baþlamýþ. Ýsrail iç siyasetindeki partilere, tartýþma konularýna bakmak bunu anlamak için yeter de artar. Filistin içinde ayný þeyi söylemek mümkün. Bir de bu kutsallýktan yola çýkarak, dünyanýn dönemsel egemen felsefesi de oralarda belirleniyor. 11 Eylül saldýrýlarýndan hemen sonra Usama Bin Laden in ortaya çýkan ilk kasetinde Filistin meselesine atýfta bulunduðunu hatýrlarsak, kutsal topraklarýn bir amaç deðil, araç olduðunu sanýrým daha iyi anlayabiliriz.» Bu kutsal yerler hiçbir þekilde paylaþýlamaz mý yoksa paylaþým iktidarlarýn tümünü iþlevsiz kýlacaðý için mi paylaþýlamýyor? Bu kutsal yerler elbette paylaþýlamaz çünkü bütün insanlýðýn ortak malý. Bakýn, Kudüs için konuþacak olursak, neredeyse her taþýnýn altýnda bir kutsallýk, baþka bir hikâye var ama, asýl kutsal yerler topu topu bir kilometrekarelik bir alan içinde. Þimdi bu alaný, açýk þehir haline getirmek, düzenini bütün insanlýk âlemine býrakmak, uzlaþmak çok mu zor? Ama evet haklýsýnýz, bu yapýldýðýnda iktidarlar ne için kavga edecekler ya da iktidarlarýný saðlamlaþtýrmak için ne yapacaklar?» Ýran"ýn bölgeye etkisi, Ýsrail"in düþündüðü denli tehlikeli mi? Bu korkunç saldýrý baþladýðýndan beri, Ýsrail i aðýr ve haklý bir biçimde eleþtirdik, saldýrýyý iç siyaset malzemesi yapmasýndan, Obama yönetimini etkilemeye çalýþmasýndan söz ettik. Ama ayný þeyleri Ýran için de söylemek mümkün. Öyleymiþ gibi gözükse de, Ýran ýn ölen Filistinlileri çok da umursadýðýný söyleyemeyiz. Elbette umursuyor ama vicdani sebeplerle deðil, tam da dökülen kandan çýkar saðladýðý için. Ýran da, pazarlýða oturacaðý Obama yönetiminin karþýsýnda Hamas ý bir kart olarak kullanmak istiyor. Olan biten karþýsýnda yükselen öfke, manevi bir güç olarak da dönüyor Ýran a. Ýsrail i protesto eylemlerinde atýlan sloganlara ya da Ýsrailli basketbol takýmýnýn hýrpalanmasýna bakýn. Vicdanlarýmýzla oynayarak, bizi bambaþka bir þeyin etrafýnda kendi çýkarlarý için birleþmeye zorluyorlar. Aslýnda burada iki farklý dünya algýsýnýn etkisini de unutmamak lazým. Bir tarafta yalnýzca ve yalnýzca ölümü kutsayan ve yaþamý önemsemeyen bir anlayýþ ve bu anlayýþtan politik çýkar saðlayan bir güç, öte tarafta da bu hissiyatý hiç anlamayan, anlamak istemeyen, hatta söylemeye dilim varmýyor ama bu hissi körükleyerek kendisine düþmanlar yaratan bunu da Batý dünyasýna yutturan bir anlayýþ var. Ýran ve Ýsrail birbirinin eline oynuyor böylece.» Hamas ile Filistin özerk yönetiminin paylaþamadýðý nedir? Tabii ki iktidar. Bir tarafta halkýndan kopmuþ, barýþ sürecini yüzüne gözüne bulaþtýrmýþ, kiþisel çýkarlar peþinde koþmuþ bir Filistin Özerk yönetimi, bir tarafta da yardýmlaþma örgütü olarak kurulmuþ, halkýnýn öfkesini temsil ve idare eden, tavizsiz gibi gözüken bir Hamas. Gazze de Hamas yönetimi ele geçirdiðinden beri, belki biraz daha düzen saðlandý ama yeni bir çýkar sýnýfý da doðdu. Ama Hamas tuttu, politik muhaliflerini diz kapaklarýnýn altýndan vurdu, her ne kadar yasalaþtýrmasalar da hýrsýzlýk yapanýn elinin kesilmesini ciddi ciddi tartýþtý. Bir de þunu unutmamakta fayda var, Gazze de yaþayan Hamas liderleriyle, yurtdýþýnda yaþayan Hamas arasýnda bir fark var, yurtdýþýndaki Hamas, kendi halkýný daha az önemseyen, baþka güçlerin oyuncaðý olmaya daha yatkýn bir kadro.»hamas"a karþý Filistin Özerk Yönetimi ve Ýsrail bir araya geldiler denilebilir mi? Aslýnda oluþan bloklaþmalardan söz etmek gerekir. Burada Hamas, Suriye, Ýran üçlüsüne karþýlýk, Mýsýr, Suudi Arabistan ve Filistin Özerk Yönetimi üçlüsü var. Asýl görüþ ayrýlýðý da bu ülkeler arasýnda yaþanýyor. Mesela Suudi Arabistan ile Ýran uzlaþabilirse, Hamas ve Filistin Özerk Yönetimi de daha kolay uzlaþabilir. Nasýl Ýsrail için Gazze Hamasistan ise, Mýsýr içinde Gazze en büyük iç muhalefeti Müslüman Kardeþler in iktidara geldiði yerdir. Ortadoðu da bir laf vardýr, ben kardeþimi döverim, kardeþim ve ben amcaoðlunu döveriz, üçümüz de komþuyu döveriz. Bunun üstüne düþmanýmýn düþmaný dostumdur yanlýþ kabulü eklenince tuhaf ama aslýnda birbirine de düþman ittifaklar çýkýyor bölgede.» Hamas ne istiyor? Hamas uluslararasý tanýnma istiyor. Bu tanýnma için de kendisine üç koþul dayatýlýyor, Ýsrail in varlýðýný taný, terörü kýna, daha önce yapýlan anlaþmalarý kabul et. Baktýðýnýzda Hamas uzun süreden beri intihar saldýrýsý düzenlemiyor, seçimlere katýlmasý bile dolaylý yoldan Oslo anlaþmalarýný tanýdýðýný gösteriyor ve Ýsrail e 14 Ocak 2009 Çarþamba Ortadoðu'da her zaman maalesef radikaller belirleyici Selçuk Candansayar Bir tarafta yalnýzca ve yalnýzca ölümü kutsayan ve yaþamý önemsemeyen bir anlayýþ ve bu anlayýþtan politik çýkar saðlayan bir güç, öte tarafta da bu hissiyatý hiç anlamayan, anlamak istemeyen, hatta söylemeye dilim varmýyor ama bu hissi körükleyerek kendisine düþmanlar yaratan bunu da Batý dünyasýna yutturan bir anlayýþ var... biz aramýzda anlaþalým ama asýl çözümü on yýl sonraya, bizden sonrakilere býrakalým diye özetlenebilecek Hunda önerisi, aslýnda yine dolaylý bir tanýmayý içinde barýndýrýyor. Bu saldýrýnýn sonuçlarýný tahmin etmek zor, ama eðer Hamas akýllýlýk eder de, intihar saldýrýlarý düzenlemezse, uluslar arasý tanýnmayý da beraberinde kazanacaktýr. Ne kadar hýrpalanýrsa hýrpalansýn, ilk intihar saldýrýsýný düzenlediðindeyse Ýsrail kazanmýþ olur.» Yahudilerin vaat edilmiþ topraklar ya da büyük Ýsrail mitine gönülden baðlý ve nihai amacý bunu gerçekleþtirmek olan Yahudilerin oraný nedir? Bütün propagandaya raðmen gittikçe azalýyor. Livni bile bunun güzel bir hayal olduðunu ama bu hayalden Ýsrail in Yahudi karakterini koruma ve demokrasi adýna vazgeçmeleri gerektiðini söyledi. Çünkü Ýsrail halký da býktý, doðru dürüst yaþamak istiyor ve bunun yolunun da barýþtan geçtiðini görüyor. Ama öte yandan þöyle bir algýlayýþ da var, Gazze den çekildik ona raðmen tepemize füze yaðdý demek ki gerçekten bizi yok etmek istiyorlar. Çünkü Ýsrail halký bir türlü aslýnda Gazze den çekilmediklerini, balýkçýlarýn bile bir kilometre öteye gitmesine izin verilmediðini görmek, bilmek istemiyor. Kolay mý insanýn kendi ülkesinin askerlerinin hiç yoktan katliam yaptýðýný kabullenmek, hele ki müthiþ bir propaganda altýndayken. Bu kadar zor olmasaydý bunu kabullenmek zaten daha az sorun olurdu bölgede.» Her grubun radikal dincileri arasýndaki savaþ, her grubun laiklerini nasýl etkiliyor ya da bu gruplar arasýnda laik olanlar var mý? Radikaller her zaman belirleyici oluyor ne yazýk ki. Yine ben kardeþim amcaoðlu ve komþu meselesine dönüyoruz. Bu radikalleþmenin bedelini de her zaman kadýnlar ve çocuklar ödüyor. Çünkü radikaller doðalarý gereði önce onlarý baský altýna alýyor ve güçlerini týrnak içinde düþmana deðil de, kendilerini gösterme adýna laik ötekilere yöneltiyorlar. Bir örnek vereyim, ikinci intifada baþladýðýnda, ilk Ýsrail bombalarý düþtüðünde Arafat hapisteki Hamaslýlarýn serbest býrakýlmasýný istedi, serbest býrakýlanlarýn yaptýðý ilk iþ de içki satan dükkânlarý yakmak oldu.»"batý tipi demokrasi" bölge de olabilir mi? Batý tipi demokrasi, çok uzun yýllar içinde oluþmuþ bir kültüre dayanýyor, deðerleri Ortadoðu coðrafyasýna biraz uzak deðerler. Gelip de o Batý tipi demokrasiyi seçimlere indirgerseniz, bir sivil toplumun da gerekli olduðunu unutursanýz, o iþ olmaz. Ama bu coðrafyanýn kendine özgü, evrensel deðerlere dayanan ama bu deðerleri kendi kavramlarýyla tanýmlayan bir demokrasi geliþtiremeyeceði anlamýna gelmez. Mesela ombudsmanlýk deðil de, yaþlý bilgelerin sözünün dinlenmesi, mesela ötekine merhamet kavramý her ne kadar içinde merhamet edileni eþiti olarak görmeme varsa da. Çünkü o coðrafyanýn deðerlerinden demokrasi üretmenin yolu biraz buradan geçiyormuþ gibi geliyor bana. Birgün

5 14 Ocak 2009 Çarþamba Özdemir Asaf ýn ikinci kiþisi SENNUR SEZER Özdemir Asaf ýn toplu þiirleri Çiçek Senfonisi yle onu yeniden bütünüyle okuyup, deðerlendirebiliyoruz. Þiirlerindeki yoðun söyleyiþ hiçbir zaman onun çarpýcý sözcük seçimindeki titizliðini sezdirmez. Kendiliðindenmiþ gibi doðal... Ýnsan toplum iliþkilerini, düþünce temelinde iþleyip eleþtirirken yer yer alay ve taþlamanýn yer yer bilgece yorumlarýn aðýr bastýðý bir þiir evreni kurmuþtur Özdemir Asaf, þiir matinelerinde dinlemenin dýþýnda da tanýþtýðým, konuþtuðum ozanlardan biri. Yine de onu tanýdýðýmý söyleyemiyorum. Gizemli bir havasý mý vardý? Bu sorunun yanýtý hem evet, hem hayýr. Ömrünün son yýllarýnda geceleri giydiði kýrmýzý astarlý siyah pelerini örneðin. Özdemir Asaf Bir gösteri adamýnýn tamamlayýcýsý, büyülü bir ortamý bekleten bir öðe gibiydi. Sanki sahnede gibi davranýyordu o da. Ama o kadar da doðaldý... Onu ilk kez bir matinede gördüm. Saatlerce þiir dinlemenin salonu yormaya baþladýðý bir anda çýktý sahneye. Ve onu etkili kýlan nedir hiç bilemedim. Erken daðýlmaya hazýr dinleyicileri, sahneye çýkar çýkmaz derleyip toplayan ses tonu, salondaki herkese yalnýzca onun için okuyor duygusu veriþi... Bu olgu kimi zaman fýkra gibi anlatýlýrdý, hani salondan biri çýkmak için kapýya yönelince ona sesleniyormuþ gibi okunan Lavinia nýn ilk dizesi: Sana gitme demeyeceðim. Belki de þaþýrma duygumuza sesleniyordu. Benzer bir þaþkýnlýðý 1980 sonrasý üniversitelilerinin Özdemir Asaf þiirlerine olan hayranlýk ve tutkusuna tanýk olanlar yaþadý. Özdemir Asaf ý, daha doðrusu þiirleri bu gençlikle buluþturan, onun adýna günler düzenlettiren hangi olguydu? Yaþamýyordu bile. Sessiz sedasýz ölmüþtü, bir kara milat gibi anýlan/anýmsanan 12 Eylül günlerinin baþlarýnda. Onu öldükten sonra ünlü eden acaba þiirlerinde yaþadýklarýný duru bir dille ve yoðun bir anlatýmla yansýtmasý mýydý: Yaþadýðýmý þiirlerimde en yoðun yönleriyle, en kesin sandýðým biçimlerde, en kýsa olduðuna inandýðým ölçülerle verdim, veriyorum, vereceðim. Yoksa þiirin bir görüþü yansýtmasý, bir iletisinin olmasý düþüncesinden yola çýkýþý mý, dönemin bungun havasýnýn alternatifi olmuþtu okurlara? Reklamý yapýlmayan, hakkýnda yazýlar yazýlmayan kitaplarýnýn hýzla satýlmaya baþlayýþýný ölümünden sonra derlenen kitaplarý ve üniversitelerdeki edebiyat kulüplerinin Özdemir Asaf günleri izledi. Gençlik, onun þiirlerindeki ikinci kiþiyi, kendi söylemek istediklerini dile getireni keþfetmiþti. Onun adýna yapýlan ilk toplantýlardan birine çaðrýlýydým. Onlara Özdemir Asaf ý neden sevdiklerini sordum. Aþaðý yukarý hep aynýydý söyledikleri: En az sözcükle en yoðun anlatabilen bir þair olduðu için, Ýnsan olgusunu kapsamlý bir biçimde kavrayýp analiz edebildiði için, Tam bir dürüstlükle aklýný yansýttýðý, toplumsal önyargýlara karþý cesur davrandýðý için, Takdir edilmek kaygýsý olmaksýzýn yazdýðý, kendisiyle bile dalga geçebilen muzip, içli bir adam olduðu için... Bu saptamalarýn en þaþýrtýcýsý bence en doðru olanýydý: Muzip ve içli. Bütün gençler, hatta ergenler gibi. Bir bellek tazeleme Özdemir Asaf ý 1958 de tanýdýðýmda Caðaloðlu nda bir matbaasý vardý: Sanat Basýmevi. Asýl soyadýnýn Arun olduðunu da o ara öðrendim. Yaþam öyküsünü ise daha sonralarý. Bir bellek tazeleyelim: 11 Haziran 1923 yýlýnda Ankara da doðdu. Babasý Mehmet Asaf, Þura-ý Devlet in kurucularýndandý da babasý öldü. Özdemir Asaf da, Galatasaray Lisesi nin ilk kýsmýna girdi yýlýnda 11. sýnýfta, bir ek sýnavla Kabataþ Erkek Lisesi ne geçip 1942 yýlýnda mezun oldu. Hukuk Fakültesi nde, Ýktisat Fakültesi nde ve Gazetecilik Fakültesi nde okudu ama bitirmedi. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalýþtý, çeviriler yaptý. Bir süre sigorta prodüktörü olarak çalýþtý yýlýnda Sanat Basýmevi ni, kurdu ve kitaplarýný Yuvarlak Masa Yayýnlarý adý altýnda yayýmladý yýlýnda Þimdi adlý bir biblio/bar/restoran açarak hem sanatçý dostlarýný hem her meslekten insaný aðýrladý. 28 Ocak 1981 de öldü. Ýlk þiirleri arasýnda Servet-i fünun/uyanýþ dergisinde yayýmlanan Özdemir Asaf ýn yapýtlarý þunlar: Þiir: Dünya Kaçtý Gözüme (1955), Sen Sen Sen (1956), Bir Kapý Önünde (1957), Yumuþaklýklar Deðil (1967), Nasýlsýn (1970), Çiçekleri Yemeyin (1975), Yalnýzlýk Paylaþýlmaz (1978), Benden Sonra Mutluluk (ölümünden sonra, 1984), Çiçek Senfonisi (Toplu Þiirler, ölümünden sonra, 2008) Etika: Yuvarlaðýn Köþeleri (1961), Yuvarlaðýn Köþeleri II (ölümünden sonra,1986) Öykü: Dün Yaðmur Yaðacak (ölümünden sonra, 1987), Otokopi, Deneme: ça (ölümünden sonra, 1988), Çeviri: Reading Zindaný Balladý-Oscar Wilde (1968). Özdemir Asaf ýn toplu þiirleri Çiçek Senfonisi yle onu yeniden bütünüyle okuyup, deðerlendirebiliyoruz. Þiirlerindeki yoðun söyleyiþ hiçbir zaman onun çarpýcý sözcük seçimindeki titizliðini sezdirmez. Kendiliðindenmiþ gibi doðal... Ýnsan toplum iliþkilerini, düþünce temelinde iþleyip eleþtirirken yer yer alay ve taþlamanýn yer yer bilgece yorumlarýn aðýr bastýðý bir þiir evreni kurmuþtur. Ýnsan iliþkilerinin toplumsal ve bireysel yanlarýný sen ben ikileminde vermiþtir. Behçet Necatigil bu durumu þöyle açýklar: Özdemir Asaf ýn þairdeki ikinci kiþi problemini, ikinci kiþi ile kendi arasýnda ki baðlantýlarý çeþitli yönlerden derinleþtirdiði, yaþayýþýný dolduran davranýþlarý soyutlaþtýrarak bir düþünme planýna yükselttiði, bunu yaparken de, 1950 þiirinin ortak biçim anlayýþýndan ayrý, özel bir dil kullandýðý görülür; çeliþmeli, oyunlu bir mantýk düzeninde mýsra sayýsýný çok kere en aza indirdiði de olmuþtur. (Edebiyatýmýzda Ýsimler Sözlüðü) Gerekli bir bilgelik Özdemir Asaf ý gençlere tanýdýk ve vazgeçilmez kýlan kuþkusuz toplumla hayatla çatýþkýlara alaysý bir bilgelikle verdiði yanýtlardý. Bu yanýtlarda hem þiirimizde, özellikle rubailerle, yüzyýllardýr alýþýlmýþ bir tavýr hem yepyeni bir aykýrýlýk yer alýyordu. Bu þiirlerin beni en çok etkileyeni Çelik tir: Suyun içinde bir ateþ var, Biliyorsunuz, Ateþin içinde bir su var Biliyor musunuz... Dildeki yanlýþlýklar Diller dolusu Bilmiyorsunuz. Bana sormadýlar, Biliyorsunuz, Sorsalar söylemezdim Söylerdim bilmiyorsunuz, Oncalarýna bunca sözü, Kucak dolusu. Bu þiirde beni etkileyen belki de Þükran Kurdakul un kendisiyle birlikte çaðýyla ve toplumuyla hesaplaþmalarýnda buruk öfkesini içinde saklayan yeni taþlama biçimleri getirdi diye tanýmladýðý buruk alaysýlýktýr. Özdemir Asaf, bir çýðlýk gibi yalnýzlýk paylaþýlmaz, der. Yanýtý bir fýsýltýdýr: Paylaþýlsa yalnýzlýk olmaz. Çünkü þiirinin olmazsa olmaz temalarýndan biri sevgi ve ayrýlýksa öteki de iletiþimsizliktir. Yalnýzlýk da iletiþimsizlikten doðmaktadýr. Son þiirlerinde alttan alta ölümle ilgili umutsuz bir tedirginlik görülür ama sanki ölüm de iletiþimsizliðin bir türü gibidir: Kendi öyküsünü Ne anlatabilen, Ne de dinleyebilen. Kendi türküsünü Ne yazabilen, Ne de söyleyebilen. Benim, yazarlarla, þairlerin aramýzdan temelli ayrýldýðýna inanmayan bir yaným vardýr. Ne zaman bir kahvede açýk bir tavla görsem Edip Cansever ile Orhan Kemal in az önce orada olduðunu sezerim. Ne zaman küçük bir matbaa görsem, köþede oturanýn Özdemir Asaf olduðunu bilirim ama bir türlü seslenemem adlarýný. Çünkü: Yalnýz ýn adý okunduðunda Okulda ya da yaþamda.. Kimse Burada deyemez.. Ama Yok da.. ÇÝÇEK SENFONÝSÝ Toplu Þiirler Özdemir Asaf Yapý Kredi Yayýnlarý sayfa 24 TL. Radikal Kitap Lazlar da TV istiyor TRT nin Kürtçe yayýna baþlamasýnýn ardýndan, Lazlar TRT ye iletilmek üzere internet üzerinden bir imza kampanyasý baþlattý. Kampanyada anadilde yayýnýn anayasal bir hak olduðu belirtildi TRT nin yeni kanalý TRT 6 nýn uydu üzerinden 24 saat Kürtçe yayýna baþlamasýnýn ardýndan, anadillerinde yayýn yapýlmasýný talep eden bir diðer etnik grup da Lazlar oldu. TRT Genel Müdürlüðü ne iletilmek üzere baþlatýlan imza kampanyasýnda, anadilde yayýnýn anayasal bir hak olduðu vurgulandý. Milliyet'in haberine göre Ýnternet üzerinden, faksla, telefonla ya da mektupla TRT Genel Müdürlüðü ne anadilde yayýn taleplerinin iletilmesini saðlamak amacýyla adresinde baþlatýlan kampanyada, Lazcanýn Anadolu da binlerce yýldýr konuþulduðuna dikkat çekildi. Eðer ortada her yurttaþýn eþit olarak faydalanabileceði bir hak varsa, anadili Lazca olan yurttaþlar da bu haktan faydalanmalýdýrlar denilen kampanyada, Anadiline sahip çýkan herkes, yasalardan doðan bu hakkýný kullanmak üzere devlet kurumu olan TRT ye talepte bulunmalýdýr ifadesi kullanýldý. TRT ye eleþtiri Kampanya çerçevesinde hazýrlanan internet sitesinde, Lazlarýn yalnýzca Doðu Karadeniz Bölgesi ndeki Pazar, Ardeþen, Arhavi ve Hopa da yaþamadýklarý, Marmara Bölgesi nde ve büyük kentlerde de çok sayýda Laz ýn yaþadýðý vurgulanarak, bu vatandaþlarýn anadillerinde yayýn yapýlmasýný talep ettikleri kaydedildi. TRT nin, Lazcayý haftada yarým saat yayýn yaptýðý diller arasýna da almadýðý anýmsatýlan sitede, buna Lazca ile Rumcanýn ayný dil ailesinden geldiðini gerekçe göstermesi iddialarý da eleþtirildi. Geçen hafta Çankaya Köþkü ne çýkarak Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþen Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu da, TRT nin Çerkezce yayýn yapmasý yönündeki taleplerini Gül e iletmiþti. Radikal

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı