Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay"

Transkript

1 YIL:4 SAYI: YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý 7 kiþilik guruptan ayrýlan Julia Das ve Wilfrit Seebolt ile bir akþamý Hacýbektaþ'ýn Köþektaþ köyünde, Ýþ adamý Þakir Özsoy'un evinde, yarý Türkçe yarý Ýngilizce konuþup anlaþarak geçirdiler. Sponsorlarý olmadan bu turu gerçekleþtiren 28 yaþýndaki Julia DAS ve niþanlýsý 26 yaþýndaki Wilfrid SEEBOLDT gazetemize mini röportajda bulundular. Arabaya hiç binmeden 5 yýl sürecek olan bu serüvenin 7,5 ayýný geride býrakan Julia ve Wilfrid çevrenin kirlenmesini eleþtirirken, Türk insanlarýnýn konukseverliðinden çok memnun olduklarýný söylediler. Kamil ÖNTAÞ: Niçin geziyorsunuz ve gezinizin amacýný özetler misiniz? Wilerid SEEBOLDT: Dünya dað ve ormanlarýný keþfetmek, insanlarla tanýþmak görüþmek ve paylaþmak, yemekleri tatmak kültürleri ve manzaralarý öðrenmek, gezerken kesinlikle araba kullanmýyoruz. Turizm bölgesi olarak ilan edilen Toklumen beldesinde, önceki yýllarda üzüm üretiminin gerilemesi üzerine harekete geçen Toklumen Belediyesi, sulama sorununu çözünce üzüm 3 DE 1700 yýllýk kaya mezarý bulundu Toklumen'de üzüm baðlarý artýyor baðlarýnýn sayýsý artmaya baþladý. 6 DA Özdemir Asaf ýn ikinci kiþisi Özdemir Asaf Kýrýkkale nin Aþaðý Mahmutlar beldesindeki arkeolojik kazýlarda yaklaþýk bin 700 yýllýk kaya mezarý bulundu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeoloðu ve kazý sorumlusu Mustafa Metin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bölgenin 2007 yýlýnda sit alaný ilan edildiðini belirterek, belde halkýnýn Kültür ve Turizm Bakanlýðýna dilekçe vermesi üzerine kazý çalýþmalarýna baþladýklarýný söyledi. Yaklaþýk iki hafta süren çalýþmalarýn ardýndan 10 kiþilik ekiple kaya mezarýna ulaþtýklarýný kaydeden Metin, "Kaya mezarý volkanik bir kayaç olan tüf kayalýða oyularak yapýlmýþ. Kaya mezarýnýn ön ve ana oda olma üzere iki odadan oluþtuðu gördük. 6 DA Özdemir Asaf ýn toplu þiirleri Çiçek Senfonisi yle onu yeniden bütünüyle okuyup, deðerlendirebiliyoruz. Þiirlerindeki yoðun söyleyiþ hiçbir zaman onun çarpýcý sözcük seçimindeki titizliðini sezdirmez. Kendiliðindenmiþ gibi doðal... Ýnsan toplum iliþkilerini, düþünce temelinde iþleyip eleþtirirken yer yer alay ve taþlamanýn yer yer bilgece yorumlarýn aðýr bastýðý bir þiir evreni kurmuþtur Özdemir Asaf, þiir matinelerinde dinlemenin dýþýnda da tanýþtýðým, konuþtuðum ozanlardan biri. Yine de onu tanýdýðýmý söyleyemiyorum. Gizemli bir havasý mý vardý? Bu sorunun yanýtý hem evet, hem hayýr. Ömrünün son yýllarýnda geceleri giydiði kýrmýzý astarlý siyah pelerini örneðin. Bir gösteri adamýnýn tamamlayýcýsý, büyülü bir ortamý bekleten bir öðe gibiydi. 5 DE Selçuk Candansayar Ortadoðu'da her zaman maalesef radikaller belirleyici Köþe yazýsý Köþe yazýsý 6 DA ERBATUR ÇAVUÞOÐLU (*) 4 DE Erkan FERGER KANSER ÇAÐINDAYIZ Stop giriþimi: Kentsel toplumsal muhalefette farklý bir deneyim Köþe yazýsý ERSOY SOYDAN Taþlarýn sýrrý: Abrank Köþe yazýsý 7 DE 8 DE Açlýk sýnýrý 1072 lira Türkiye Kamu-Sen in yaptýðý araþtýrmada, açlýk sýnýrý Aralýk 2008 de 1072 TL olarak belirlendi. 2 DE

2 2 14 Ocak 2009 Çarþamba Çocuklarýmýz bir bir ölüyor Son 10 gün içinde 2 SSPE hastasý çocuðun hayatýný kaybettiði Batman da bir çocuk nöroloji servisi bile bulunmuyor. SSPE Derneði nden Abdurrahman Meþe, saðlýk yetkililerine defalarca baþvuruda bulunduklarý halde bu konuda hiçbir geliþme saðlanamadýðýný belirtiyor... Batman da son 10 gün içinde SSPE hastasý iki çocuk hayatýný kaybetti. Böylelikle kentte bu hastalýk yüzünden ölen çocuk sayýsý 28 e yükseldi. Türkiye genelinde ise 2 bine yakýn insan bu ölümcül hastalýðýn pençesinde bulunuyor. Çoðu aile, çocuklarýnýn aðýr tedavi masraflarýný karþýlamakta güçlük çekiyor. Açýlýmý Subakut Sklorezan Panansefalit (SSPE) olan hastalýða kýzamýk geçirildikten sonra beyne yerleþen virüs neden oluyor. Virus hastalýðýn bitiminden sonraki 10 yýl içinde tekrar aktif hale geçiyor ve beyinde büyük tahribata yol açýyor. Kesin tedavisi olmayan hastalýðýn seyri, virüsün yayýlmasýný geciktiren ilaçlarla yavaþlatýlabiliyor. Hastalýk özellikle çocuklarda, ender olarak da yetiþkinlerde görülüyor. Hastalýðýn en önemli belirtileri þunlar: Önceden normal geliþimi olan bir çocukta ya da genç eriþkinde birkaç hafta/ay içinde geliþen yürümede bozulma, unutkanlýk, konuþmada bozulma, davranýþ deðiþikliði, baþýn öne doðru düþmesi ya da vücutta gevþeme, silkinme þeklinde çok kýsa süreli nöbetler. Hastalýktan korunmanýn en önemli yolu ise kýzamýk aþýsý olmak; kýzamýk aþýsý olmamýþ çocuklarda hastalýðýn görülme riskinin aþý yapýlana göre kat daha fazla olduðu biliniyor. SSPE nin en erken 6 hafta içinde ölüme sebebiyet verdiðini belirten doktorlar, iyi bakýmla yýl daha yaþayan vakalara rastlandýðýný söylüyorlar. Ayrýca, bazý hastalarda (yaklaþýk 10 hastadan birinde) ilerlemenin olmamasý, hastalýkta duraklama, hatta kendiliðinden iyileþmenin de görülebileceðini ifade ediyorlar E YAKIN SSPE LÝ VAR SSPE Derneði nden Abdurrahman Meþe, tahminlerine göre Türkiye de 2 bine yakýn SSPE hastasý bulunduðunu, neredeyse her gün bir hastanýn hayatýný kaybettiðini açýkladý. Hastalýðýn Türkiye de en sýk görüldüðü yerlerden biri olan Batman da bir çocuk nöroloji servisinin bile Açlýk sýnýrý 1072 lira Türkiye Kamu-Sen in yaptýðý araþtýrmada, açlýk sýnýrý Aralýk 2008 de 1072 TL olarak belirlendi. ANKARA - Türkiye Kamu-Sen den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, araþtýrmada, 2007 Aralýk ayýnda 895 TL olan açlýk sýnýrýnýn 2008 Aralýk ayýnda 1072 TL ye yükseldiði belirlendi. Böylece, son 1 yýl içinde vatandaþlarýn zorunlu harcama kalemlerindeki artýþýn yüzde 20 seviyesine ulaþarak, TÜÝK tarafýndan açýklanan yüzde 10 enflasyon oranýný ikiye katladýðý savunuldu Araþtýrmaya göre, 2008 de yüzde 50 ile en fazla elektrik masraflarý arttý. Saðlýk harcamalarý yüzde 42, temizlik giderleri yüzde 32, ulaþým giderleri yüzde 27, ýsýnma harcamalarý da yüzde 26 yükseldi. Yýl içinde yapýlan zamlardan en fazla nasibini alan ürünler yüzde 104 fiyat artýþýyla mercimek ve yüzde 75 fiyat artýþýyla doðalgaz oldu. Bunun yaný sýra geçen yýl kömür yüzde 48, pirinç yüzde 45, kuru fasulye yüzde 30, ekmek yüzde 25, ayçiçek yaðý yüzde 24, tavuk eti yüzde 23, yumurta yüzde 19 ve dana eti yüzde 18 artýþla en çok zamlanan ürünler arasýnda yer aldý. bulunmadýðýný belirten Meþe, buradaki hasta çocuklarýn Diyarbakýr Çocuk Hastanesi"ne yönlendirildiðini söyledi. Biz daha önce defalarca saðlýk yetkililerine bu konuda bilgi aktardýk. Hem yüzyüze görüþerek hem de yazýlý olarak çeþitli baþvurularda bulunduk diyen Meþe, kendilerine aðustos ayýnda Batman a bir çocuk nöroloðu atanacaðý sözü verildiðini, ancak bu konuda henüz bir geliþme yaþanmadýðýný kaydetti. SSPE hastalarýnýn tedavisi için yalnýzca çocuk nöroloðunun da yeterli olmadýðýný vurgulayan Meþe, þunlarý söyledi: Hastanýn öncelikle elbette çocuk nöroloðu kontrolünde olmasý gerekiyor. Bunun dýþýnda çocukta sürekli kasýlma ve nöbetlerden dolayý omurilik kaymalarýnýn vs. yaþanmamasý için fizyoterapist kontrolü lazým. Bir beslenme uzmaný da þart. Çünkü çocuklarýmýz yeteri kadar beslenemediði için zayýflýyor. Baðýþýklýk sistemi zayýfladýðý için de çocuklar hayatýný kaybedebiliyor. Yatalak hastalarda cilt ve yara bakýmý yapan bir dermataloðun mutlaka olmasý gerek. Hayatýný kaybeden çocuklarýmýzýn yüzde 90 ý akciðer enfeksiyonundan, yani zatüreden ölüyor. Çünkü çocuk düzgün beslenemediði için solunum sistemi de bundan olumsuz etkileniyor. Bu nedenle bir solunum hastalýklarý uzmanýnýn denetimine de ihtiyaç var. KAMUOYUNUN ÝLGÝSÝNÝ ÇEKEMÝYORUZ Hastalýðýn Türkiye de en çok Urfa da görüldüðü bilgisini veren Meþe, yalnýzca derneklerine kayýtlý SSPE hastasý olduðunu bildirdi. Türkiye genelinde 2 bine yakýn SSPE hastasý olduðunu tahmin ediyoruz diyen Meþe, hemen her gün bir hastanýn hayatýný kaybetmesine karþýn bu hastalýðýn medyada yeterince yer bulmadýðýný söyledi. Meþe, Kuþ gribiyle, keneyle ilgili pek çok haber yapýldý. Ancak bu hastalýkla ilgili nedense bir kamuoyu oluþturamýyoruz diye konuþtu. Birgün Fiyat artýþlarýnýn ardýndan, 2008 de yoksulluk sýnýrý, bir önceki yýla göre yüzde 18 artýþla 1395 TL ye; dört kiþilik ailenin asgari geçim sýnýrý ise 2758 TL ye çýktý. AA YEREL YÖNETÝMLERE SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Gönderdiðiniz yazýlarý bu sayfada yayýnlamaya baþladýk. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektronik postasýna gönderebilirsiniz. HACIBEKTAÞ BELEDÝYE BAÞKANI NASIL OLMALIDIR? Katýlýmcý,çoðulcu,þeffaf,denetlenebilir, halkýn belediyede söz, karar ve yetki sahibi olacaðý bir yönetim anlayýþýný temel alan, Belediye hizmetlerinde gelir düzeyi düþük kesimleri koruyan, Tarafsýzlýk, dürüstlük ve kararlýlýk içinde olan, Çalýþmalarda plan ve programa dayalý bir anlayýþ sergileyecek, kaynak israf etmeyecek Belediye bütçesini, gelir ve giderleri detaylý olarak belirli dönemlerde halka duyuracak, Çalýþmalardan herkesi haberdar etmeye çalýþacak, þeffaf bir yönetim sergileyecek, Yetkiyi halkýn doðrudan yönetime ve kararlara katýlýmýný temin edecek þekilde toplumsallaþtýrýlacak, Meclis toplantýlarýný ve gündemi önceden halka duyurularak halkýn toplantýlara katýlýmýný saðlayacak ve toplantýlarda görüþ bildirmelerini temin edecek, Ýhaleleri halka açýk yapacak ve anýnda hoparlörlerden halka dinlettirecek, Ýhalelerde tercih mekanizmasýný kesinlikle iþletmeyecek, sadece Hacýbektaþ ýn çýkarlarýný gözeecek, Ýhalelerin sonuçlarýný çeþitli yollarla halka duyuracak, Her yýl sivil toplum kuruluþlarý, partiler vb. örgütlerin katýlýmýyla bir Hacýbektaþ kurultayý toplayacak, Belirli dönemlerde kahve toplantýlarý düzenlenerek genel gidiþat hakkýnda bilgi ve görüþ alýþ-veriþinde bulunacak, Belediye çalýþmalarýyla ilgili olarak Hacýbektaþ halkýnýn gözlem ve deðerlendirmesini almak amacýyla kamuoyu araþtýrmasý yapacak, Hacýbektaþ ýn belirlenen merkezi noktalarýnda duvar panolarý kurarak ve bu panolarda ihaleler, bütçe, harcamalar vb konularda halka bilgi sunacak, halkýn deðerlendirmelerinin yazýlmasýný temin edecek, Belediyeye seçimle iþ baþýna gelen belediye baþkaný ve meclis üyelerinin göreve baþladýðý andan itibaren mal beyannamesi vereceði, Kaynak tüketen deðil, kaynak yaratan bir anlayýþ sergilenyecek, Belediyede yetkinin tekelleþmesi yani beni halk seçti, ben ne dersem o olur felsefesi yerine, yönetimi belediye çalýþanlarýyla paylaþarak karar noktalarýnda yönetime katkýlarýný saðlayacak, Belediye hizmetlerinin halka ulaþtýrýlmasýnda hizmetin en iyi þekilde ve adil olarak sunulmasýna azami titizlik gösterecek, Turizmdeki gerilemenin ekonomik hayata dair olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik turizmi teþvik amaçlý nitelikli yatýrýmlarýn desteklenmesi, tanýtým ve reklam sayesinde daha fazla turistin ilçemize çekilmesini hedefleyen, Hacýbektaþ ta yaþayan herkesin yerli yabancý ayrýmý olmadan kardeþçe bir arada yaþadýðý bir kent olmasýný temel ilkesi edinecek, Bu ilkeler doðrultusunda, tüm kurumlar (dernek,sendika, birlik,kanaat önderleri, odalar ve düþünce yakýnlýðý olan siyasi partilerle yerel yönetim seçimlerinde birlikte eþit koþullarda hareket etmek isteyen belediye baþkaný ile meclis üyelerinin secilmesi HACIBEKTAÞ KAMUOYU NUN ÖZLEMÝDÝR...

3 14 Ocak 2009 Çarþamba Engellilere araç ve gereç yardýmý Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasýna yönelik hazýrlanan "Engelsiz Hayat Projesi" kapsamýnda Ýncekaralar Holding iþbirliðinde saðlanan tekerlekli sandalye, baston ve yürüteç ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere Nevþehir Sakatlar Derneði'ne teslim edildi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü'nün toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasý amacýna yönelik olarak hazýrladýðý "Engelsiz Hayat Projesi" kapsamýnda Ýncekaralar Holding ile iþbirliði halinde, Nevþehir'deki ortopedik engelli kiþilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla 30 tekerlekli sandalye, 20 baston ve 10 adet yürüteç saðlandý. Ortopedik engelliler için saðlanan araç ve gereçlerin Nevþehir Sakatlar Derneði'ne teslim edilmesi nedeniyle Paþa Konaðý'nda bir tören düzenlendi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan baþta AB ve SRAP çerçevesinde bir dizi baþarýlý projeler hazýrlandýðýný belirterek, bu çalýþmalara ilave olarak toplumsal duyarlýlýðýn geliþtirilmesine yönelik olarak hazýrlanan "Engelsiz Hayat Projesi" ile de engellilerin yaþadýklarý sorunlarýn giderilmesine yönelik çabalarýn ortaya konduðunu belirtti. Ünver, bu kapsamda emeði geçen Ýncekaralar Holding yöneticilerine ve diðer belediye personeline teþekkür etti. Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu'da, Türkiye'de özellikle son yýllarda sosyal hizmetler alanýnda reform sayýlabilecek nitelikte hizmetlerin ortaya konulduðunu belirterek, engellilerin ihtiyaçlarýnýn giderilmesine yönelik gerçekleþtirilen bu çalýþmalara katkýda bulunanlara teþekkür etti. Nevþehir Sakatlar Derneði Baþkaný Ekrem Altýntaþ'da, dernek olarak uzun bir süreden beri çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, üyelerin sorunlarýnýn giderilmesi için yapýlan giriþimlerin kendilerini ve üyelerini sevindirdiðini dile getirdi. Daha sonra sembolik olarak bir tekerlekli sandalye, yürüteç ve baston, Nevþehir Sakatlar Derneði Baþkaný Ekrem Altýntaþ'a Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver tarafýndan teslim edildi. Teslim edilen araç ve gereçler Nevþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan ihtiyaç sahibi ortopedik engellilerin evlerine gönderileceði belirtildi. kent haber Kýzýlay'dan yardým kampanyasý Türkiye Kýzýlay Derneði Nevþehir Þube Baþkanlýðý, Filistin için yardým kampanyasý baþlattý. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir Ticaret Odasý'na ait Atatürk Bulvarý üzerindeki iþyerinde açýlan yardým kampanyasýnýn oldukça geniþ boyutlu tutulduðunu kaydeden Kýzýlay Nevþehir Þube Baþkaný Cengiz Gülen, 16 Ocak 2009 Cuma günü sona erecek olan kampanya ile Filistin halkýna ulaþtýrýlmak üzere kan baðýþý, bebek bezi, bebek mamasý ve kullanýlmamýþ ilaç yardýmlarýnýn toplanacaðýný söyledi. Kýzýlay'ýn Türkiye genelindeki nakit para yardýmý nedeniyle de Nevþehir'deki banka þubelerinde de hesap açýldýðýný ve nakit para yardýmýnda bulunmak isteyenlerin bu hesaplardan yardýmlarýný ulaþtýrabileceklerine dikkat çeken Kýzýlay Nevþehir Þube Baþkaný Cengiz Gülen, "Kan baðýþý kampanyasý nedeniyle geçtiðimiz günlerde Nevþehir Emniyet Müdürlüðü, Tarým Ýl Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi'nin yanýnda Acýgöl ilçesine baðlý Tatlarin kasabasýnda ve merkeze baðlý Nar kasabasýnda topladýðýmýz yaklaþýk 500 ünite kaný da bu kampanyaya dahil ettik. Buradan toplayacaðýmýz kan baðýþlarý ile birlikte daha önce topladýðýmýz baðýþlarý da birleþtirerek Kýzýlay Genel Merkezimize göndereceðiz. Oradan bu baðýþlarýn tamamý Filistin halkýna ulaþtýrýlacak. Nevþehir halkýmýzýn gerek kan baðýþý gerek diðer baðýþlarla ilgili son derece duyarlý olacaklarýndan eminiz" dedi. kent haber Kent Haber Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý 7 kiþilik guruptan ayrýlan Julia Das ve Wilfrit Seebolt ile bir akþamý Hacýbektaþ'ýn Köþektaþ köyünde, Ýþ adamý Þakir Özsoy'un evinde, yarý Türkçe yarý Ýngilizce konuþup anlaþarak geçirdiler. Sulucakarahöyük-HACIBEKTAÞ Sponsorlarý olmadan bu turu gerçekleþtiren 28 yaþýndaki Julia DAS ve niþanlýsý 26 yaþýndaki Wilfrid SEEBOLDT gazetemize mini röportajda bulundular. Arabaya hiç binmeden 5 yýl sürecek olan bu serüvenin 7,5 ayýný geride býrakan Julia ve Wilfrid çevrenin kirlenmesini eleþtirirken, Türk insanlarýnýn konukseverliðinden çok memnun olduklarýný söylediler. Kamil ÖNTAÞ: Niçin geziyorsunuz ve gezinizin amacýný özetler misiniz? Wilerid SEEBOLDT: Dünya dað ve ormanlarýný keþfetmek, insanlarla tanýþmak görüþmek ve paylaþmak, yemekleri tatmak kültürleri ve manzaralarý öðrenmek, gezerken kesinlikle araba kullanmýyoruz. Küçük yerleþim yerlerini gezmeyi tercih ediyoruz, bu yürüyüþümüze 7,5 ay önce Fransa dan baþladýk. Ýtalya, Slovenya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan ve þimdi de Türkiye. Buradan sonra Ýran, Türkmenistan, Özbekistan, Kýrgýzistan, Çin, Nepal, Hindistan, Endonezya, Avustralya, Amerika, Arjantin den sonra Fransa ya tekrar dönüþ yapacaðýz. Fransa ya dönüþümüzde evleneceðiz. Bu büyük gezi turumuza 7 arkadaþla baþladýk. Çektiðimiz fotoðraf ve video çekimlerini internet aracýlýðý ile tek bir yerde topluyoruz. Türk insaný çok konuksever, problemimiz köpekler ve soðuk olmasý. Bu arada çevrenin kirlenmesine de tanýk oluyoruz. Büyük fabrikalarýn pis sularýnýn atýlmasý, yol kenarlarýndaki pet þiþelerin atýlmasý geleceðe bu anlayýþla yola çýktýk. Kamil ÖNTAÞ: Baþarýlar dilerim. Wilerid SEEBOLOT ve Julia DAS : Teþekkür ediyoruz. Wilfrid SEEBOLDT GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA Ýsrail in son Gazze saldýrýlarýyla Ortadoðu, Filistin Ýsrail sorunu yeniden gündeme oturdu. Bebek ölülerinin görüntüleri, izleyicilerde dehþet, öfke, kin ve nefret duygularý uyandýran bir akýl tutulmasýna neden olacak düzeyde medyayý kaplamýþ durumda. Uzun yýllar Kudüs te yaþayan ve bugün Ortadoðu ve Filistin Ýsrail sorunu denildiðinde ilk akla gelen gazetecilerden biri olan Ayþe Karabat la son Gazze saldýrýsý sürecinde bölgenin sorunlarýna içerden bakabilmiþ birinin düþüncelerini öðrenmek üzere konuþtuk.»çok uzun yýllar boyunca Kudüs"te muhabir olarak çalýþtýðýnýzý biliyoruz. Bize önce hangi yýllar bölgede bulunduðunuzu anlatýr mýsýnýz? Gazeteciliðe baþladýðýmdan beri, 1995 yýlýydý, bölgeye gidip geldim. Uzun süreli kalmamsa iki ayrý dönemde oldu. Ýlkinde, 1997 de bir yýl kadar. O dönem barýþ umutlarýnýn kýsmen hâlâ ayakta olduðu ama ciddi sarsýntýlar da geçirdiði bir dönemdi. Ýkinci intifada çýkýnca, tasý taraðý toplayýp 2001 yýlýnda bu sefer dört yýllýðýna gittim. Çeþitli basýn kuruluþlarý için çalýþtým, radyolara, TV ye, gazetelere. Ama ne kadar yazarsam yazayým, ne kadar anlatýrsam anlatayým, hep bir þeyleri eksik anlattýðým hissiyle baþ etmeye çalýþtým. Analizler, tarih bilgisi aktarýmý, gündelik çatýþmalar bunlar aktarýlmasý gereken þeyler elbette ama insan unsurunun, duygu unsurunun bu kadar eksik olmasý beni hep rahatsýz etti. Biraz da bu sebeple, bu eksikliði kapatma adýna, âþýðý olduðum Kudüs ün o kendine özgü havasýný anlatma adýna, Kudüs ün gönüllü sürgünleri romanýný yazdým. Kudüs ve beraberinde getirdiði, o çok yoðun duygularý içimden atmak istemiþtim çünkü. Ama kitabý yazdýktan sonra anladým ki, bu boþuna bir çaba. Dolayýsýyla roman, bir kopuþ deðil tam tersine teslimiyet anlaþmasý oldu benim için. Çünkü her þeyden önce Kudüs, insanlar onun için ne kadar çatýþýrsa çatýþsýn, bütün insanlýðýn ortak deðeri ve sahip olunmaya çalýþýlmadýðý zaman herkese yetecek güzellikte.»ortadoðu ya yönelik analizlerin nerdeyse tümü bir satranç maçýný izleyen taraflý, tarafsýz gözlemcilerin, oyuncularýn hamlelerini ve olasý sonuçlarýný aktardýklarý soðuk ve ruhsuz çözümlemelerle, duygusal aðýt ve ilenme feryatlarý arasýna sýkýþmýþ gibi görünüyor. Sizce orada Yahudi, Müslüman, Arap gibi tektipleþtirici sýfatlarý olan oyuncular mý var sadece, yoksa bu sýfatlar oradaki her insaný, grubu, görüþü kapsamýyor mu? O coðrafyanýn, Kudüs ün sokaklarýnda en sakin günde bile bir çatýþma havasý vardýr. Ciðerlerinize, kanýnýza iþler. Oraya sahip olmak için mücadele etmeyen bir gruptan bile olsanýz, kutsal mekânlara hiçbir önem atfetmeyen biri bile olsanýz, mutlaka ki, belki de insan olmanýn gereði, bir tarafta bulursunuz kendinizi. Bazen, her tekil olay karþýsýnda bile, tuttuðunuz taraf deðiþebilir. Adalet duygunuzun her gün, her an yeniden ve yeniden sýnandýðý bir coðrafyadýr orasý. Bu þartlar altýnda da, hele ki oralarda yaþýyor ya da oralara bir biçimde baðlý bir grubun bir üyesiyseniz, ister istemez daha fazla taraf olursunuz. Ama yanlýþ anlaþýlan bir þey var. Genellikle tuttuðunuz tarafý, grup aidiyetiniz belirler ama, içinde doðduðunuz grupla her zaman hemfikir deðilsinizdir. Filistin-Ýsrail meselesinde özellikle Ýsrail barýþ kampý göz önüne alýndýðýnda doðduðu grup içinde yer almayan çok insan vardýr. Üstelik bedeli aðýr bir kopuþtur bu. Dýþlanýrsýnýz, hakarete uðrarsýnýz, hain ilan edilirsiniz ama namusunuzu korursunuz. Filistin içinde de, Ýsrail in var olma hakkýný teslim etmek kolay bir þey deðildir.»ýktidar odaklarýnýn paylaþamadýklarý þey dini/kutsal topraklar mý sadece? Her grubun ölü sayýsýnýn artmasýnýn aslýnda o grubun egemenliðini artýrdýðýný söylemek abartý olur mu? Hayýr deðil. Elbette o dini ve kutsal mekânlarýn oralarda olmasýndan kaynaklanan geniþ bir kültür birikimi var ve onun da kavgasý var. Ama bence iþler öyle bir noktaya gelmiþtir ki, kavga edenler bile, niçin kavga ettiklerini çoktan unutmuþ halde. Bu kavgayý yürütmek için kurulan örgütler, bunca yýllýk iþgal ve paylaþým kavgasýndan sonra belki de nihai çözümü bu kadar uzaklaþtýrdýklarý için daha günlük çýkarlarýn peþinde koþmaya baþlamýþ. Ýsrail iç siyasetindeki partilere, tartýþma konularýna bakmak bunu anlamak için yeter de artar. Filistin içinde ayný þeyi söylemek mümkün. Bir de bu kutsallýktan yola çýkarak, dünyanýn dönemsel egemen felsefesi de oralarda belirleniyor. 11 Eylül saldýrýlarýndan hemen sonra Usama Bin Laden in ortaya çýkan ilk kasetinde Filistin meselesine atýfta bulunduðunu hatýrlarsak, kutsal topraklarýn bir amaç deðil, araç olduðunu sanýrým daha iyi anlayabiliriz.» Bu kutsal yerler hiçbir þekilde paylaþýlamaz mý yoksa paylaþým iktidarlarýn tümünü iþlevsiz kýlacaðý için mi paylaþýlamýyor? Bu kutsal yerler elbette paylaþýlamaz çünkü bütün insanlýðýn ortak malý. Bakýn, Kudüs için konuþacak olursak, neredeyse her taþýnýn altýnda bir kutsallýk, baþka bir hikâye var ama, asýl kutsal yerler topu topu bir kilometrekarelik bir alan içinde. Þimdi bu alaný, açýk þehir haline getirmek, düzenini bütün insanlýk âlemine býrakmak, uzlaþmak çok mu zor? Ama evet haklýsýnýz, bu yapýldýðýnda iktidarlar ne için kavga edecekler ya da iktidarlarýný saðlamlaþtýrmak için ne yapacaklar?» Ýran"ýn bölgeye etkisi, Ýsrail"in düþündüðü denli tehlikeli mi? Bu korkunç saldýrý baþladýðýndan beri, Ýsrail i aðýr ve haklý bir biçimde eleþtirdik, saldýrýyý iç siyaset malzemesi yapmasýndan, Obama yönetimini etkilemeye çalýþmasýndan söz ettik. Ama ayný þeyleri Ýran için de söylemek mümkün. Öyleymiþ gibi gözükse de, Ýran ýn ölen Filistinlileri çok da umursadýðýný söyleyemeyiz. Elbette umursuyor ama vicdani sebeplerle deðil, tam da dökülen kandan çýkar saðladýðý için. Ýran da, pazarlýða oturacaðý Obama yönetiminin karþýsýnda Hamas ý bir kart olarak kullanmak istiyor. Olan biten karþýsýnda yükselen öfke, manevi bir güç olarak da dönüyor Ýran a. Ýsrail i protesto eylemlerinde atýlan sloganlara ya da Ýsrailli basketbol takýmýnýn hýrpalanmasýna bakýn. Vicdanlarýmýzla oynayarak, bizi bambaþka bir þeyin etrafýnda kendi çýkarlarý için birleþmeye zorluyorlar. Aslýnda burada iki farklý dünya algýsýnýn etkisini de unutmamak lazým. Bir tarafta yalnýzca ve yalnýzca ölümü kutsayan ve yaþamý önemsemeyen bir anlayýþ ve bu anlayýþtan politik çýkar saðlayan bir güç, öte tarafta da bu hissiyatý hiç anlamayan, anlamak istemeyen, hatta söylemeye dilim varmýyor ama bu hissi körükleyerek kendisine düþmanlar yaratan bunu da Batý dünyasýna yutturan bir anlayýþ var. Ýran ve Ýsrail birbirinin eline oynuyor böylece.» Hamas ile Filistin özerk yönetiminin paylaþamadýðý nedir? Tabii ki iktidar. Bir tarafta halkýndan kopmuþ, barýþ sürecini yüzüne gözüne bulaþtýrmýþ, kiþisel çýkarlar peþinde koþmuþ bir Filistin Özerk yönetimi, bir tarafta da yardýmlaþma örgütü olarak kurulmuþ, halkýnýn öfkesini temsil ve idare eden, tavizsiz gibi gözüken bir Hamas. Gazze de Hamas yönetimi ele geçirdiðinden beri, belki biraz daha düzen saðlandý ama yeni bir çýkar sýnýfý da doðdu. Ama Hamas tuttu, politik muhaliflerini diz kapaklarýnýn altýndan vurdu, her ne kadar yasalaþtýrmasalar da hýrsýzlýk yapanýn elinin kesilmesini ciddi ciddi tartýþtý. Bir de þunu unutmamakta fayda var, Gazze de yaþayan Hamas liderleriyle, yurtdýþýnda yaþayan Hamas arasýnda bir fark var, yurtdýþýndaki Hamas, kendi halkýný daha az önemseyen, baþka güçlerin oyuncaðý olmaya daha yatkýn bir kadro.»hamas"a karþý Filistin Özerk Yönetimi ve Ýsrail bir araya geldiler denilebilir mi? Aslýnda oluþan bloklaþmalardan söz etmek gerekir. Burada Hamas, Suriye, Ýran üçlüsüne karþýlýk, Mýsýr, Suudi Arabistan ve Filistin Özerk Yönetimi üçlüsü var. Asýl görüþ ayrýlýðý da bu ülkeler arasýnda yaþanýyor. Mesela Suudi Arabistan ile Ýran uzlaþabilirse, Hamas ve Filistin Özerk Yönetimi de daha kolay uzlaþabilir. Nasýl Ýsrail için Gazze Hamasistan ise, Mýsýr içinde Gazze en büyük iç muhalefeti Müslüman Kardeþler in iktidara geldiði yerdir. Ortadoðu da bir laf vardýr, ben kardeþimi döverim, kardeþim ve ben amcaoðlunu döveriz, üçümüz de komþuyu döveriz. Bunun üstüne düþmanýmýn düþmaný dostumdur yanlýþ kabulü eklenince tuhaf ama aslýnda birbirine de düþman ittifaklar çýkýyor bölgede.» Hamas ne istiyor? Hamas uluslararasý tanýnma istiyor. Bu tanýnma için de kendisine üç koþul dayatýlýyor, Ýsrail in varlýðýný taný, terörü kýna, daha önce yapýlan anlaþmalarý kabul et. Baktýðýnýzda Hamas uzun süreden beri intihar saldýrýsý düzenlemiyor, seçimlere katýlmasý bile dolaylý yoldan Oslo anlaþmalarýný tanýdýðýný gösteriyor ve Ýsrail e 14 Ocak 2009 Çarþamba Ortadoðu'da her zaman maalesef radikaller belirleyici Selçuk Candansayar Bir tarafta yalnýzca ve yalnýzca ölümü kutsayan ve yaþamý önemsemeyen bir anlayýþ ve bu anlayýþtan politik çýkar saðlayan bir güç, öte tarafta da bu hissiyatý hiç anlamayan, anlamak istemeyen, hatta söylemeye dilim varmýyor ama bu hissi körükleyerek kendisine düþmanlar yaratan bunu da Batý dünyasýna yutturan bir anlayýþ var... biz aramýzda anlaþalým ama asýl çözümü on yýl sonraya, bizden sonrakilere býrakalým diye özetlenebilecek Hunda önerisi, aslýnda yine dolaylý bir tanýmayý içinde barýndýrýyor. Bu saldýrýnýn sonuçlarýný tahmin etmek zor, ama eðer Hamas akýllýlýk eder de, intihar saldýrýlarý düzenlemezse, uluslar arasý tanýnmayý da beraberinde kazanacaktýr. Ne kadar hýrpalanýrsa hýrpalansýn, ilk intihar saldýrýsýný düzenlediðindeyse Ýsrail kazanmýþ olur.» Yahudilerin vaat edilmiþ topraklar ya da büyük Ýsrail mitine gönülden baðlý ve nihai amacý bunu gerçekleþtirmek olan Yahudilerin oraný nedir? Bütün propagandaya raðmen gittikçe azalýyor. Livni bile bunun güzel bir hayal olduðunu ama bu hayalden Ýsrail in Yahudi karakterini koruma ve demokrasi adýna vazgeçmeleri gerektiðini söyledi. Çünkü Ýsrail halký da býktý, doðru dürüst yaþamak istiyor ve bunun yolunun da barýþtan geçtiðini görüyor. Ama öte yandan þöyle bir algýlayýþ da var, Gazze den çekildik ona raðmen tepemize füze yaðdý demek ki gerçekten bizi yok etmek istiyorlar. Çünkü Ýsrail halký bir türlü aslýnda Gazze den çekilmediklerini, balýkçýlarýn bile bir kilometre öteye gitmesine izin verilmediðini görmek, bilmek istemiyor. Kolay mý insanýn kendi ülkesinin askerlerinin hiç yoktan katliam yaptýðýný kabullenmek, hele ki müthiþ bir propaganda altýndayken. Bu kadar zor olmasaydý bunu kabullenmek zaten daha az sorun olurdu bölgede.» Her grubun radikal dincileri arasýndaki savaþ, her grubun laiklerini nasýl etkiliyor ya da bu gruplar arasýnda laik olanlar var mý? Radikaller her zaman belirleyici oluyor ne yazýk ki. Yine ben kardeþim amcaoðlu ve komþu meselesine dönüyoruz. Bu radikalleþmenin bedelini de her zaman kadýnlar ve çocuklar ödüyor. Çünkü radikaller doðalarý gereði önce onlarý baský altýna alýyor ve güçlerini týrnak içinde düþmana deðil de, kendilerini gösterme adýna laik ötekilere yöneltiyorlar. Bir örnek vereyim, ikinci intifada baþladýðýnda, ilk Ýsrail bombalarý düþtüðünde Arafat hapisteki Hamaslýlarýn serbest býrakýlmasýný istedi, serbest býrakýlanlarýn yaptýðý ilk iþ de içki satan dükkânlarý yakmak oldu.»"batý tipi demokrasi" bölge de olabilir mi? Batý tipi demokrasi, çok uzun yýllar içinde oluþmuþ bir kültüre dayanýyor, deðerleri Ortadoðu coðrafyasýna biraz uzak deðerler. Gelip de o Batý tipi demokrasiyi seçimlere indirgerseniz, bir sivil toplumun da gerekli olduðunu unutursanýz, o iþ olmaz. Ama bu coðrafyanýn kendine özgü, evrensel deðerlere dayanan ama bu deðerleri kendi kavramlarýyla tanýmlayan bir demokrasi geliþtiremeyeceði anlamýna gelmez. Mesela ombudsmanlýk deðil de, yaþlý bilgelerin sözünün dinlenmesi, mesela ötekine merhamet kavramý her ne kadar içinde merhamet edileni eþiti olarak görmeme varsa da. Çünkü o coðrafyanýn deðerlerinden demokrasi üretmenin yolu biraz buradan geçiyormuþ gibi geliyor bana. Birgün

5 14 Ocak 2009 Çarþamba Özdemir Asaf ýn ikinci kiþisi SENNUR SEZER Özdemir Asaf ýn toplu þiirleri Çiçek Senfonisi yle onu yeniden bütünüyle okuyup, deðerlendirebiliyoruz. Þiirlerindeki yoðun söyleyiþ hiçbir zaman onun çarpýcý sözcük seçimindeki titizliðini sezdirmez. Kendiliðindenmiþ gibi doðal... Ýnsan toplum iliþkilerini, düþünce temelinde iþleyip eleþtirirken yer yer alay ve taþlamanýn yer yer bilgece yorumlarýn aðýr bastýðý bir þiir evreni kurmuþtur Özdemir Asaf, þiir matinelerinde dinlemenin dýþýnda da tanýþtýðým, konuþtuðum ozanlardan biri. Yine de onu tanýdýðýmý söyleyemiyorum. Gizemli bir havasý mý vardý? Bu sorunun yanýtý hem evet, hem hayýr. Ömrünün son yýllarýnda geceleri giydiði kýrmýzý astarlý siyah pelerini örneðin. Özdemir Asaf Bir gösteri adamýnýn tamamlayýcýsý, büyülü bir ortamý bekleten bir öðe gibiydi. Sanki sahnede gibi davranýyordu o da. Ama o kadar da doðaldý... Onu ilk kez bir matinede gördüm. Saatlerce þiir dinlemenin salonu yormaya baþladýðý bir anda çýktý sahneye. Ve onu etkili kýlan nedir hiç bilemedim. Erken daðýlmaya hazýr dinleyicileri, sahneye çýkar çýkmaz derleyip toplayan ses tonu, salondaki herkese yalnýzca onun için okuyor duygusu veriþi... Bu olgu kimi zaman fýkra gibi anlatýlýrdý, hani salondan biri çýkmak için kapýya yönelince ona sesleniyormuþ gibi okunan Lavinia nýn ilk dizesi: Sana gitme demeyeceðim. Belki de þaþýrma duygumuza sesleniyordu. Benzer bir þaþkýnlýðý 1980 sonrasý üniversitelilerinin Özdemir Asaf þiirlerine olan hayranlýk ve tutkusuna tanýk olanlar yaþadý. Özdemir Asaf ý, daha doðrusu þiirleri bu gençlikle buluþturan, onun adýna günler düzenlettiren hangi olguydu? Yaþamýyordu bile. Sessiz sedasýz ölmüþtü, bir kara milat gibi anýlan/anýmsanan 12 Eylül günlerinin baþlarýnda. Onu öldükten sonra ünlü eden acaba þiirlerinde yaþadýklarýný duru bir dille ve yoðun bir anlatýmla yansýtmasý mýydý: Yaþadýðýmý þiirlerimde en yoðun yönleriyle, en kesin sandýðým biçimlerde, en kýsa olduðuna inandýðým ölçülerle verdim, veriyorum, vereceðim. Yoksa þiirin bir görüþü yansýtmasý, bir iletisinin olmasý düþüncesinden yola çýkýþý mý, dönemin bungun havasýnýn alternatifi olmuþtu okurlara? Reklamý yapýlmayan, hakkýnda yazýlar yazýlmayan kitaplarýnýn hýzla satýlmaya baþlayýþýný ölümünden sonra derlenen kitaplarý ve üniversitelerdeki edebiyat kulüplerinin Özdemir Asaf günleri izledi. Gençlik, onun þiirlerindeki ikinci kiþiyi, kendi söylemek istediklerini dile getireni keþfetmiþti. Onun adýna yapýlan ilk toplantýlardan birine çaðrýlýydým. Onlara Özdemir Asaf ý neden sevdiklerini sordum. Aþaðý yukarý hep aynýydý söyledikleri: En az sözcükle en yoðun anlatabilen bir þair olduðu için, Ýnsan olgusunu kapsamlý bir biçimde kavrayýp analiz edebildiði için, Tam bir dürüstlükle aklýný yansýttýðý, toplumsal önyargýlara karþý cesur davrandýðý için, Takdir edilmek kaygýsý olmaksýzýn yazdýðý, kendisiyle bile dalga geçebilen muzip, içli bir adam olduðu için... Bu saptamalarýn en þaþýrtýcýsý bence en doðru olanýydý: Muzip ve içli. Bütün gençler, hatta ergenler gibi. Bir bellek tazeleme Özdemir Asaf ý 1958 de tanýdýðýmda Caðaloðlu nda bir matbaasý vardý: Sanat Basýmevi. Asýl soyadýnýn Arun olduðunu da o ara öðrendim. Yaþam öyküsünü ise daha sonralarý. Bir bellek tazeleyelim: 11 Haziran 1923 yýlýnda Ankara da doðdu. Babasý Mehmet Asaf, Þura-ý Devlet in kurucularýndandý da babasý öldü. Özdemir Asaf da, Galatasaray Lisesi nin ilk kýsmýna girdi yýlýnda 11. sýnýfta, bir ek sýnavla Kabataþ Erkek Lisesi ne geçip 1942 yýlýnda mezun oldu. Hukuk Fakültesi nde, Ýktisat Fakültesi nde ve Gazetecilik Fakültesi nde okudu ama bitirmedi. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalýþtý, çeviriler yaptý. Bir süre sigorta prodüktörü olarak çalýþtý yýlýnda Sanat Basýmevi ni, kurdu ve kitaplarýný Yuvarlak Masa Yayýnlarý adý altýnda yayýmladý yýlýnda Þimdi adlý bir biblio/bar/restoran açarak hem sanatçý dostlarýný hem her meslekten insaný aðýrladý. 28 Ocak 1981 de öldü. Ýlk þiirleri arasýnda Servet-i fünun/uyanýþ dergisinde yayýmlanan Özdemir Asaf ýn yapýtlarý þunlar: Þiir: Dünya Kaçtý Gözüme (1955), Sen Sen Sen (1956), Bir Kapý Önünde (1957), Yumuþaklýklar Deðil (1967), Nasýlsýn (1970), Çiçekleri Yemeyin (1975), Yalnýzlýk Paylaþýlmaz (1978), Benden Sonra Mutluluk (ölümünden sonra, 1984), Çiçek Senfonisi (Toplu Þiirler, ölümünden sonra, 2008) Etika: Yuvarlaðýn Köþeleri (1961), Yuvarlaðýn Köþeleri II (ölümünden sonra,1986) Öykü: Dün Yaðmur Yaðacak (ölümünden sonra, 1987), Otokopi, Deneme: ça (ölümünden sonra, 1988), Çeviri: Reading Zindaný Balladý-Oscar Wilde (1968). Özdemir Asaf ýn toplu þiirleri Çiçek Senfonisi yle onu yeniden bütünüyle okuyup, deðerlendirebiliyoruz. Þiirlerindeki yoðun söyleyiþ hiçbir zaman onun çarpýcý sözcük seçimindeki titizliðini sezdirmez. Kendiliðindenmiþ gibi doðal... Ýnsan toplum iliþkilerini, düþünce temelinde iþleyip eleþtirirken yer yer alay ve taþlamanýn yer yer bilgece yorumlarýn aðýr bastýðý bir þiir evreni kurmuþtur. Ýnsan iliþkilerinin toplumsal ve bireysel yanlarýný sen ben ikileminde vermiþtir. Behçet Necatigil bu durumu þöyle açýklar: Özdemir Asaf ýn þairdeki ikinci kiþi problemini, ikinci kiþi ile kendi arasýnda ki baðlantýlarý çeþitli yönlerden derinleþtirdiði, yaþayýþýný dolduran davranýþlarý soyutlaþtýrarak bir düþünme planýna yükselttiði, bunu yaparken de, 1950 þiirinin ortak biçim anlayýþýndan ayrý, özel bir dil kullandýðý görülür; çeliþmeli, oyunlu bir mantýk düzeninde mýsra sayýsýný çok kere en aza indirdiði de olmuþtur. (Edebiyatýmýzda Ýsimler Sözlüðü) Gerekli bir bilgelik Özdemir Asaf ý gençlere tanýdýk ve vazgeçilmez kýlan kuþkusuz toplumla hayatla çatýþkýlara alaysý bir bilgelikle verdiði yanýtlardý. Bu yanýtlarda hem þiirimizde, özellikle rubailerle, yüzyýllardýr alýþýlmýþ bir tavýr hem yepyeni bir aykýrýlýk yer alýyordu. Bu þiirlerin beni en çok etkileyeni Çelik tir: Suyun içinde bir ateþ var, Biliyorsunuz, Ateþin içinde bir su var Biliyor musunuz... Dildeki yanlýþlýklar Diller dolusu Bilmiyorsunuz. Bana sormadýlar, Biliyorsunuz, Sorsalar söylemezdim Söylerdim bilmiyorsunuz, Oncalarýna bunca sözü, Kucak dolusu. Bu þiirde beni etkileyen belki de Þükran Kurdakul un kendisiyle birlikte çaðýyla ve toplumuyla hesaplaþmalarýnda buruk öfkesini içinde saklayan yeni taþlama biçimleri getirdi diye tanýmladýðý buruk alaysýlýktýr. Özdemir Asaf, bir çýðlýk gibi yalnýzlýk paylaþýlmaz, der. Yanýtý bir fýsýltýdýr: Paylaþýlsa yalnýzlýk olmaz. Çünkü þiirinin olmazsa olmaz temalarýndan biri sevgi ve ayrýlýksa öteki de iletiþimsizliktir. Yalnýzlýk da iletiþimsizlikten doðmaktadýr. Son þiirlerinde alttan alta ölümle ilgili umutsuz bir tedirginlik görülür ama sanki ölüm de iletiþimsizliðin bir türü gibidir: Kendi öyküsünü Ne anlatabilen, Ne de dinleyebilen. Kendi türküsünü Ne yazabilen, Ne de söyleyebilen. Benim, yazarlarla, þairlerin aramýzdan temelli ayrýldýðýna inanmayan bir yaným vardýr. Ne zaman bir kahvede açýk bir tavla görsem Edip Cansever ile Orhan Kemal in az önce orada olduðunu sezerim. Ne zaman küçük bir matbaa görsem, köþede oturanýn Özdemir Asaf olduðunu bilirim ama bir türlü seslenemem adlarýný. Çünkü: Yalnýz ýn adý okunduðunda Okulda ya da yaþamda.. Kimse Burada deyemez.. Ama Yok da.. ÇÝÇEK SENFONÝSÝ Toplu Þiirler Özdemir Asaf Yapý Kredi Yayýnlarý sayfa 24 TL. Radikal Kitap Lazlar da TV istiyor TRT nin Kürtçe yayýna baþlamasýnýn ardýndan, Lazlar TRT ye iletilmek üzere internet üzerinden bir imza kampanyasý baþlattý. Kampanyada anadilde yayýnýn anayasal bir hak olduðu belirtildi TRT nin yeni kanalý TRT 6 nýn uydu üzerinden 24 saat Kürtçe yayýna baþlamasýnýn ardýndan, anadillerinde yayýn yapýlmasýný talep eden bir diðer etnik grup da Lazlar oldu. TRT Genel Müdürlüðü ne iletilmek üzere baþlatýlan imza kampanyasýnda, anadilde yayýnýn anayasal bir hak olduðu vurgulandý. Milliyet'in haberine göre Ýnternet üzerinden, faksla, telefonla ya da mektupla TRT Genel Müdürlüðü ne anadilde yayýn taleplerinin iletilmesini saðlamak amacýyla adresinde baþlatýlan kampanyada, Lazcanýn Anadolu da binlerce yýldýr konuþulduðuna dikkat çekildi. Eðer ortada her yurttaþýn eþit olarak faydalanabileceði bir hak varsa, anadili Lazca olan yurttaþlar da bu haktan faydalanmalýdýrlar denilen kampanyada, Anadiline sahip çýkan herkes, yasalardan doðan bu hakkýný kullanmak üzere devlet kurumu olan TRT ye talepte bulunmalýdýr ifadesi kullanýldý. TRT ye eleþtiri Kampanya çerçevesinde hazýrlanan internet sitesinde, Lazlarýn yalnýzca Doðu Karadeniz Bölgesi ndeki Pazar, Ardeþen, Arhavi ve Hopa da yaþamadýklarý, Marmara Bölgesi nde ve büyük kentlerde de çok sayýda Laz ýn yaþadýðý vurgulanarak, bu vatandaþlarýn anadillerinde yayýn yapýlmasýný talep ettikleri kaydedildi. TRT nin, Lazcayý haftada yarým saat yayýn yaptýðý diller arasýna da almadýðý anýmsatýlan sitede, buna Lazca ile Rumcanýn ayný dil ailesinden geldiðini gerekçe göstermesi iddialarý da eleþtirildi. Geçen hafta Çankaya Köþkü ne çýkarak Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþen Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu da, TRT nin Çerkezce yayýn yapmasý yönündeki taleplerini Gül e iletmiþti. Radikal

6 14 Ocak 2009 Çarþamba 1700 yýllýk kaya mezarý bulundu Erkan FERGER KANSER ÇAÐINDAYIZ Maðara devrinde yaþayan ilk insanlar, doða koþullarýndan ve vahþi hayvanlardan korunmak, orta çaðda yaþayanlar da ilkel yaþamdan kurtulmak, karanlýklardan aydýnlýða çýkmak, çaðdaþ bir yaþama kavuþmak için çabalamýþlardýr. Yakýn çað, yeniçað, uzay çaðý, bilgi iletiþimi çaðý derken günümüze kadar gelmiþlerdir. Ne yazýk ki kiþilerin iktidar hýrslarý, para gücüyle birleþtirilmiþ ve içinde bulunduðumuz çað insanlýða zarar vermeye baþlamýþtýr. Yok, edilen doða, kirletilen çevre ve katledilen hayvanlardan sonra sýra insanlýða gelmiþtir. Üstelik kanserojen maddelerle dolu yiyecekler "Doðaldýr, Katkýsýzdýr."gibi yalanlarla ve inanýlmaz reklâmlarla bizlere sunulmaktadýr. Sadece kendi çýkarlarý için iktidar ve maddi zenginlik hýrslarýný tatmin edemeyen ve dünyayý yönetmeyi arzulayan bir avuç gözü dönmüþ, vahþi insan topluluðu, silah satabilmek için savaþlarý, sadece para için sigara ve uyuþturucuyu, ilaçtan kar edebilmek için de kanser yapan maddelerin kullanýmýný körüklüyorlar. Maalesef ki maðara devriyle baþlayan sürecin bugünkü adý kanser çaðýdýr. Son dönemde nükleer santrallerle, kimyasal gazlarla, radyo aktif bombalarla, zehirli gazlarla bozulan çevremiz ile, yediðimiz içtiðimiz her þeyin içinde yer alan kimyasal katký maddeleri kanser hastalýklarýna davetiye çýkarmaktadýr.canavarlaþmýþ firmalar,kontrolsüz ve denetimsiz piyasalar, çaresiz devletler,bilinçsiz tüketiciler,masum çocuklar bu çaðýn baþ aktörleridir.. Buna karþý mücadele eden Dünya Saðlýk Örgütü, Uluslar Arasý Kanser Örgütü ve LÖSEV gibi kuruluþlarýn, herkes tarafýndan desteklenmesi zorunludur. Çünkü kanserle savaþ ne siyah ýrkýn, ne sadece Müslümanlarýn, nede yalnýzca Türkiye nin savaþýdýr. Bu mücadele çocuklarýmýz için tüm insanlýðýndýr. Dünya Saðlýk Örgütü'nün baþlattýðý"küresel Eylem Planý"na herkes katýlmalýdýr. Biz LÖSEV olarak, öncelikle anne karnýndaki bebeklerden baþlayarak, bütün çocuklarýmýzý kanserden korumaya kararlýyýz. Bu köþeden öncelikle kanser hastalýðýna yakalanmýþ, halen yaþam mücadelesi veren veya iyileþmiþ ya da yakýnlarýný kanserden kaybetmiþ herkesi bu plana destek vermeye çaðýrýyoruz. Ýnanýyoruz ki sizlerin katýlýmý kanser çaðýnýn sonu, yeni bir çaðýn baþlangýcý olacaktýr. Kýrýkkale nin Aþaðý Mahmutlar beldesindeki arkeolojik kazýlarda yaklaþýk bin 700 yýllýk kaya mezarý bulundu. Sulucakarahöyük/ Kýrýkkale Anadolu Medeniyetleri Müzesi Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Turizm bölgesi olarak ilan edilen Toklumen beldesinde, önceki yýllarda üzüm üretiminin gerilemesi üzerine harekete geçen Toklumen Belediyesi, sulama sorununu çözünce üzüm baðlarýnýn sayýsý artmaya baþladý. Açýklamalarda bulunan Toklumen Belediye Baþkaný Ýsmail Kalaycý, 2008 yýlý içerisinde 5 bin ton üzüm satýþýnýn gerçekleþtiðini belirtti. Kalaycý, Toklumen'de su sorunu hat safhaya ulaþmýþtý. Ancak, su problemine neþter vurduk ve sýkýntý çözülmeye baþlandý. Su arkeoloðu ve kazý sorumlusu Mustafa Metin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, bölgenin 2007 yýlýnda sit alaný ilan edildiðini belirterek, belde halkýnýn Kültür ve Turizm Bakanlýðýna dilekçe vermesi üzerine kazý çalýþmalarýna baþladýklarýný söyledi. Yaklaþýk iki hafta süren çalýþmalarýn ardýndan 10 kiþilik ekiple kaya mezarýna ulaþtýklarýný kaydeden Metin, "Kaya mezarý volkanik bir kayaç olan tüf kayalýða sorunu nedeniyle üzüm baðlarý kurumuþ ve kasaba halký sýkýntý çekiyordu. Su sorunun çözülmesi ile birlikte üzüm baðlarýnýn sayýsý da arttý yýlý içerisinde sadece Toklumen beldesinde 5 bin ton üzüm satýþý gerçekleþtirdi ve bu durum halkýmýzýn gelir kaynaðý haline dönüþtü. Üzüm baðlarý sayýsýnýn artmasý bizleri çok memnun etti ve halkta üzüm yetiþtirmekten dolayý oldukça mutlu. Çünkü, Toklumen'in topraðý üzüm yetiþtirmek için çok uygun ve deðerlendirilemiyordu. Bu durum ortadan kalktý ve halkýmýz üretim yapabiliyor" dedi. Üzüm üretimi artarken balýkçýlýðýn oyularak yapýlmýþ. Kaya mezarýnýn ön ve ana oda olma üzere iki odadan oluþtuðu gördük. Roma Ýmparatorluðu dönemine ait olduðunu tahmin ettiðimiz mezarýn o dönemdeki önemli bir kiþiye ait olduðunu düþünüyoruz" dedi. Mezarýn yapým tarihinin yaklaþýk MS 3. yüzyýl olduðunu bildiren Metin, "Mezarý açtýðýmýzda sadece birkaç parça eþya bulduk. Çünkü mezar daha önceki yýllarda defineciler tarafýndan tahrip edilerek soyulmuþ. Mezarý, yaðýþ ve hava þartlarýndan etkilenmemesi için, geçici olarak özel bir kaplamayla yeniden kapattýk" diye konuþtu. Kent haber Toklumen'de üzüm baðlarý artýyor Kýrþehir'in Toklumen Belde Belediye Baþkaný Ýsmail Kalaycý, 2008 yýlý içerisinde 5 bin ton üzüm satýþýnýn yapýldýðýný, buna baðlý olarak balýkçýlýðýn gerilediðini ve kayýklarýn çürümeye terk edildiðini söyledi. Sulucakarahöyük/ KIRKLARELÝ Lider Vizespor Süper Ligin 12.haftasýnda 11 Ocak 2009 Pazar günü Vize Belediye Stadý'nda oynanan maçta Lüleburgaz ekibi Evrenspor'u aðýrladý. Kendi saha ve seyircisi önünde rakibi Evrenspor 2-0'la geçen Vizespor puanýný 25'e çýkararak liderliðini sürdürdü. Vizespor'un ligdeki en yakýn takipçisi Babaeskispor da Pýnarhisar'da oynanan mücadelede rakibi Pýnarhisarspor'u gol yaðmurunu tuttu. Babaeskispor Takýmý Pýnarhisarspor'u deplasmanda 7 2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Bir baþka gol saðanaðý da Ýnece Stadý'nda yaþandý. Zirveden kopmak istemeyen Kýrklarelispor Takýmý rakibi Karþýyaka Gençlikspor'u 9 1 maðlup ederek aldýðý 3 puanla haftayý maç yapmadan geçen Kýrklareli Sanayispor'un önünde 3.sýraya yerleþti. Ligde zor günler geçiren Ahmetbey Güvenspor 12.haftada kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Yýldýrýmspor'u 2 0 maðlup ederek rahat bir nefes aldý. Süper Lig'de puan durumu ve Lider Vizespor'un maç yapmadan(bay) geçeceði 13. haftanýn maçlarý þu þekilde karþýmýza çýkýyor; gerilediðini kaydeden Baþkan Kalaycý, balýkçý kayýklarýnýn sahilde çürümeye terk edildiðini söyledi. Kent haber Vizespor emin adýmlarla ilerliyor Kýrklareli Süper Amatör Futbol Ligi lideri Vizespor 12.haftayý da emin adýmlarla kayýpsýz geçti. Takýmlar O G B M AG YG Av Pu 1 VÝZESPOR BABAESKÝSPOR KIRKLARELÝSPOR K.ELÝ SANAYÝSPOR YILDIRIMSPOR EVRENSPOR PINARHÝSARSPOR AHMETBEY GÜVENSPOR KARÞIYAKA GENÇLÝKSPOR Hafta / AHMETBEY GÜVENSPOR-BABAESKÝSPOR, EVRENSPOR-KIRKLARELÝSPOR, YILDIRIMSPOR-KIRKLARELÝ SANAYÝSPOR, PINARHÝSARSPOR- KARÞIYAKA GENÇLÝKSPOR, VÝZESPOR(BAY) Kent haber

7 14 Ocak 2009 Çarþamba 7 Stop giriþimi: Kentsel toplumsal muhalefette farklý bir deneyim ERBATUR ÇAVUÞOÐLU (*) Sulukule Kentsel Yenileme Projesi nin yarattýðý maðduriyetler, Türkiye nin toplumsal muhalefet geleneðine yeni bir deneyimi eklemledi. Sýnýr Tanýmayan Otonom Plancýlar (STOP), hem ulusal hem de uluslararasý düzeyde özgün bir deneyim sayýlabilecek olan; gönüllü emekle daha insani bir alternatif plan üretme sürecini gerçekleþtirdi. Bu yaratýcý direniþ deneyiminin hikâyesi kýsaca þöyle ARKA PLAN Ýstanbul 2000 li yýllarda, birçok mahalle için yerinden edilmeyle sonuçlanan kentsel dönüþüm projeleriyle tanýþtý. Bu projelerin temel argümaný suç, yoksulluk ve köhneleþmeyi ortadan kaldýrarak Ýstanbul u olasý bir depreme hazýrlamak, küresel kent ve Avrupa Kültür Baþkenti vizyonuna yakýþan mekânlara kavuþturmaktý. Sulukule de bu tarz bir dönüþüm projesine konu olmuþ, diðer dönüþüm projeleri için emsal teþkil edecek bir uygulama olarak görülmeye baþlanmýþtý. Dünyanýn en sosyal ve romantik dönüþüm projesi olarak tanýtýlan Sulukule Yenileme Projesi, kentsel mekâna yaklaþým biçimi ve yarattýðý maðduriyetlerle kamuoyunun dikkatini çekmeye baþlamýþtý. Proje müellifleri ve yerel yönetim büyüyen ve uluslararasý boyutlara varan eleþtiriler karþýsýnda ciddi bir reklam ve halkla iliþkiler kampanyasý yürüterek projeyi kamuoyunda aklama çabasýna giriþti, projeye muhalefet edenleri kötü niyetli olmakla, alternatif üretmemekle ve giderek Türkiye yi uluslararasý kamuoyunda eleþtirdikleri için de vatan hainliðiyle suçladý. Yýkýmlar ve maðduriyet hikâyeleri artarak devam ederken Sulukule Platformu, kamuoyuna bir çaðrý yaparak, çok geç olmadan Sulukule için bir þeyler yapma çaðrýsýnda bulunduðu bir toplantý düzenledi. STOP"UN OLUÞUMU 2008 yaz aylarýndaki bu toplantýda öncelikle yerel yönetimin uygulamasýný eleþtiren bir deklarasyon hazýrlanmasý ve imzaya açýlmasý, ayrýca Sulukule için geliþtirilecek projenin bir yarýþma aracýlýðýyla üretilmesi için yerel yönetim ve meslek odalarýnýn göreve çaðýrýlmasý düþünüldü. Ancak bir yandan yýkýmlarýn hýzla sürmesi ve yarýþma sürecinin uzun zaman gerektirmesi, diðer taraftan bu tarz deklarasyonlarýn olumlu sonuç vermemesi ve yerel yönetimin böyle bir yarýþma fikrine sýcak bakmayacaðý düþüncesi; akut hale dönüþmüþ bu soruna daha hýzlý ve somut bir çözüm üretme fikrini doðurdu. Bu noktada yerel yönetimin Sulukule ye yaklaþýmýndaki yanlýþlarý ortaya koyan ve daha insani bir çözümün mümkün olduðunu gösteren bir alternatif plan üretmek, bu alternatifle mevcut planýn eksiklerini/yanlýþlarýný görünür kýlýp, yerel yönetimi, süreci þeffaf, katýlýmcý ve bilimsel bir yöntemle yeniden baþlatmaya ikna etmek fikri aðýrlýk kazandý. Kimi tam zamanlý, kimi yarý zamanlý olmak üzere, çeþitli disiplinlerden öðretim üyeleri, uzmanlar, aktivistler, öðrencilerden oluþan ve Sulukule de baþka bir çözümün mümkün olduðuna inanan ve büyük bölümü bu sorun vesilesiyle tanýþýp bir arada çalýþma deneyimi yaþayan yaklaþýk 40 kiþilik bir grup 3 hafta süren bir çalýþmanýn ardýndan Kentsel dönüþüm ün yarattýðý tahribatlara karþý, Sýnýr Tanýmayan Otonom Plancýlar (STOP), ulusal ve uluslararasý düzeyde özgün bir deneyim sayýlabilecek olan; gönüllü emekle daha insani bir alternatif plan üretme sürecini gerçekleþtirdi... bir alternatif plan üretti. ALTERNATÝF PLAN Alternatif plan mevcut projeye rakip bir baþka tasarým ürünü deðildi, tam aksine yeni ve farklý bir yerel yönetim ve planlama yaklaþýmý inþa ediyordu. Bu yeni yaklaþýmýn en temel farký, Sulukule de yaþayan ve yaþamayý sürdürmek isteyenleri yerinden etmeyen, mekânsal iyileþtirmenin yaný sýra, istihdamý ve yaþam kalitesini geliþtiren bir yerel ekonomik kalkýnma boyutu barýndýrmasýydý. Kentsel yenileme uygulamalarýnda mekânsal kaliteyi iyileþtiren her müdahalenin o mekândaki yaþama maliyetlerini artýrdýðý ve mekânýn özgün kullanýcýlarýný göçe zorladýðýný bilerek ve Sulukule de sürdürülemez bir mekânsal yapý olduðunu göz ardý etmeyerek, ekonomik çözümler üreten, dayanýþma ve ortaklaþma pratikleriyle yaþama maliyetlerini azaltan fikirler geliþtirilmiþti. Faytonculuk, çiçekçilik, müzisyenlik gibi mevcut, alýþýlageldik iþ alanlarýnýn yeniden organizasyonu, basit onarým ve yeniden inþa süreçlerine yerel emeðin katýlýmý, ortak ýsýnma, yemekhane gibi yaþam maliyetini azaltan projeler, yerel örgütlülüðü ve dayanýþmayý artýrýcý toplumsal destekleme projeleri planýn asýl dayanaklarýydý. Alternatif planýn üretildiði dönemde Sulukule deki mülk sahiplerinin büyük bölümü mülklerini elden çýkarmýþ, kiracýlarýn büyük bölümü de mahalleyi terk etmek durumunda kalmýþtý. Mahalle yerel yönetim tarafýndan yýkýlan ancak enkazlarý kaldýrýlmayan bir yapý mezarlýðýna dönmüþtü, bu savaþ alaný görüntüsü kazanmýþ alanda hak sahibi olmadýklarý için yaþamlarýný sürdürmeye çalýþan haneler de yeni güçlüklerle karþýlaþmaktaydý. Enkaz yýðýnlarý arasýnda oynarken yaralanan, sokaklardaki kanalizasyon sularýndan hastalýk kapan çocuklar ve bu yýkýntýlar arasýnda en azýndan psikolojik olarak ayakta kalmaya çalýþan ve yarýnlara iliþkin bir umut yeþertmeye çalýþan kiþiler yaþamaktaydý. Sulukule, Sulukule olmaktan çýkmýþ, Roman kültürü ve izleri mahalleden silinmeye baþlamýþtý. Alternatif plan bu anlamda bir geri dönüþ planý sunmalýydý. Bu baðlamda mevcut kullanýcýlarýn, hak sahipliðinin belirlenmesi ve bu nüfusun bir takip sistemiyle izlenmesiydi. Alternatif plan yeni yatýrýmcýlarýn yaný sýra mahallede yaþamayý murat eden mevcut nüfusa da barýnma olanaðý verecek iskan politikalarý öngörüyordu. Üstelik alternatif plan tarihi yarýmadada Sulukule gibi tarihi bir dokuda çalýþtýðýný göz önüne alarak mevcut projeye göre daha az yýkým, daha az inþaat, daha az yapý yoðunluðu, daha az maliyet, daha çok yeþil ve kamusal alan öngörüyor, mekânsal çözümleri ekonomik ve sosyal projelerle destekliyordu. MÜZAKERE SÜREÇLERÝ Ulusal ve uluslararasý tepkilerin artmasý ve Türkiye de ilk kez böyle bir alternatifin üretilmiþ olmasý yerel yönetimin bu giriþimi görmezlikten gelmesini engelledi. Alternatif planýn kamuoyuna sunulmasýnda yerel yönetim yetkilileri de hazýr bulundu. Sunumun ardýndan yerel yöneticiler alternatif planý deðerlendireceklerini ve bu deðerlendirmenin ardýndan STOP ile bir araya gelerek sürece dair müzakerelerde bulunacaklarýný belirtti. Bir ay sonra Fatih Belediyesi"nde gerçekleþen görüþmede, yerel yönetim yetkilileri alternatif plandaki sosyal projeleri ve fikirleri olabildiðince mevcut projeye ekleyebileceklerini ancak mevcut uygulamayla ilgili bir sorun görmediklerini, yýkým uygulamalarýný da sürdüreceklerini belirttikleri için herhangi bir müzakere süreci yaþanamadý. STOP temsilcileri, yerel yönetimin samimiyetsiz tavrý üzerine müzakere masasýndan kalktý ve mücadelesini diðer kamu ve sivil aktörlerle diyaloða girerek sürdürme kararý aldý. STOP, TOPLUMSAL MUHALEFET VE KAMUOYU STOP planý, Türkiye deki toplumsal muhalefet baðlamýnda önemli tartýþmalarý baþlattý, kamuoyunda olumlu ve olumsuz eleþtiriler aldý. Bir grup eleþtiri sahibi, STOP un amacýný, motivasyonunu anlamakta güçlük çektiklerini belirtti. Meslek etiði, sosyal sorumluluk, dayanýþma ruhu gibi duyarlýlýklara aþina olmayan bu kesim, bu gönüllü emeðin ardýnda sürekli kötü niyet aradý. Kýsmi taraftar bulan bir eleþtiri bu tarz alternatif üretmenin tehlikeli bir süreci doðuracaðý, planlama piyasasýnda karmaþaya yol açacaðý yönündeydi. STOP u alternatif bir büro gibi çalýþmakla, ekonomik, akademik bir rant avcýlýðýyla suçlayan bu piyasacý bakýþ açýsý fazla itibar görmedi. Bir diðer eleþtiri demeti ortodoks Marksist camiadan yükseldi: Ýlk eleþtiri alternatif planýn yeterince katýlýmcý bir süreçte ve yerel katýlýmla gerçekleþmediði yönündeydi. Oysa STOP yaptýðý alternatifte arkasýnda bir kamu otoritesi bulunmadýðý için yerel topluluða boþ yere ümit vaat etmekten çekinmiþ ve ideal bir katýlým süreci tasarlamaktansa, mevcut çalýþmalarý, katýlýmcý pratikleri deðerlendirerek, yereldeki örgütlü kesimlerle birlikte bir plan geliþtirmeyi seçmiþti. Sulukule deki özgün koþullar nedeniyle yok yere ümit vermek yerine bir farkýndalýk yaratmayý hedeflemiþti. Süreçte mahalle yarý yarýya boþalmýþ olduðu halde çalýþmayla ilgili basýn açýklamalarýný mahallede yapmayý tercih etmiþti. Bir baþka eleþtiri, bir gönüllü grubun kamunun iþini üstlenerek kamuyu tembelliðe sürüklemesine dairdi. Bu eleþtirinin devamý, alternatif planlarýn sistemi tadil eden revizyonist giriþimler olduðu yönündeydi. STOP un yapmaya çalýþtýðý kamunun görevini üstlenmek deðil, yýkýmlar nedeniyle akut hale gelmiþ bir sorun alanýnda baþka bir çözümün mümkün olduðunu somut bir biçimde ortaya koymak, yerel yönetimin vizyonunu açmak, samimiyetini test etmek ve toplumsal muhalefeti salt eleþtiren ama alternatif üretemeyen müzmin bir yaftadan kurtarabilmekti. Gerçekten de bu sekter eleþtiriler bir yana, ciddi bir teveccühle karþýlaþtý STOP un emeði. Birçok dönüþüm maðduru yerel topluluk, alternatif üretmeyi bir direniþ stratejisi olarak tartýþmaya baþladý. Türkiye deki kent planlama camiasýnda büyük ölçüde takdir gören bu çaba uluslararasý kamuoyunda da örnek bir deneyim olarak adlandýrýldý. Birleþmiþ Milletler Zorla Yerinden Edilmeler Komisyonu baþta olmak üzere, akademisyenler ve aktivistlerden oluþan geniþ bir kesim bu tarz bir muhalefet biçimini övgüyle karþýladý. Sulukule hem zorla yerinden edilmeler hem de yaratýcý direniþler baðlamýnda dünyanýn en popüler yerel gündemi haline geldi. SULUKULE"NÝN BUGÜNÜ VE YARINI Sulukule de yýkýmlar ve bu yýkým projesine karþý verilen mücadele halen sürüyor. Sulukule Platformu bir yandan akut sorunlarýn çözülmesi, gündelik hayatýn sürdürülmesi için çabalarýný sürdürürken, STOP kamuoyunu bilgilendirme ve baþka bir çözümün olanaklý olabildiðini göstermek için demokratik mücadelesine devam ediyor. Sulukule için hâlâ geç deðil. NOT: Alternatif planý incelemek ve destek vermek için adresini ziyaret edebilirsiniz. Birgün

8 Taþlarýn sýrrý: Abrank ERSOY SOYDAN Bu hafta Tercan yakýnlarýndaki Surp Davit Manastýrý"na gidiyoruz. Burasý Anadolu nun en saðlam Ermeni manastýrlarýndan biri, ancak pek bilinmiyor. Günümüze deðin gelen bu hazineyi gidip, görmek de kolay deðil. Surp Davit (Abrank) Ermeni Manastýrý, Tercan ýn Üçpýnar köyü yakýnlarýnda, Vank Daðý nda. Daðýn eteklerindeki Üçpýnar da (Abrank) eski bir Ermeni köyü; 1915 yýlýnda bu köyde 362 Ermeni ve 92 Türkiyeli yaþýyormuþ. Ermeniler gittikten sonra köye Dersim den sürülen Aleviler yerleþmiþ. Þimdi Üçpýnar da Alevilerle Sünniler bir arada yaþýyor. Surp Davit Manastýrý nýn ana kilisesi ve diðer binalarý yüksek duvarlarla çevrilmiþ bir avlunun içinde bulunuyor. Manastýrýn üstündeki tepede etrafý duvarlarla çevrili bir þapel ve onun biraz uzaðýnda da ikisi ayakta duran biri de yere devrilmiþ, üç haçkar var. Kilisesi, þapeli ve haçkarlarýyla ayakta duran manastýr kaderine terk edilmiþ durumda, yok olup gitmemesi için bir an önce korumaya alýnmasý gerekiyor. Uzaktan kaleyi andýran manastýrýn duvarlarýnýn önündeki düzlükte de bir pýnar akýyor. Manastýrýn duvarlarýnýn dýþýnda kemerli bir yapý var. Bu yapý büyük olasýlýkla bir çeþmeydi. Az önce sözünü ettiðim pýnar belki de eskiden buradan akýyordu. ESKÝ PAGAN TAPINAKLARI 19. yy da Tercan yöresinin piskoposluk merkezi olduðu bilinen Surp Davit Manastýrý nýn bu dönemde onarýldýðý ya da yeniden inþa edildiði kilisenin duvarlarýna kazýnmýþ Ermenice yazýtlardan anlaþýlýyor. Ancak geçmiþinin en azýndan 12. yy a uzandýðý sanýlýyor; zira manastýrýn üzerindeki tepede bulunan haçkarlar 12.yy a tarihleniyor. Surp Davit Manastýrý Abrank olarak da biliniyor. Ab(a)rank Ermenice de mal, mülk anlamýna geliyor, Ermenice ve Kürtçe de saray ve mâlikane anlamýnda da kullanýlýyor. Abra Luwi dilinde bol ve gür su anlamýna geliyor. Yani manastýr bu adý önündeki pýnar nedeniyle de almýþ ve burasý çok eski dönemlerden beri Abrank olarak adlandýrýlmýþ olabilir diye düþünüyorum. Kimbilir belki de burada daha önceleri bir pagan tapýnaðý vardý ve bu manastýr da onun yerinde kurulmuþtu. Bunu bilemiyoruz ama Erzincan civarýndaki manastýrlarýn çoðunun eski pagan tapýnaðý olduðunu; Ermenilerin Hýristiyanlýða geçmesinde baþrolü oynayan Krikor Lusavoriç in bu pagan tapýnaklarýný manastýra çevirdiði biliyoruz. DAHA BÜYÜÐÜ YOK Surp Hovhannes Kilisesi nin giriþ kapýsýnýn saðýnda, duvara kazýnmýþ 1854 tarihi görülüyor. Bu kilisenin inþa tarihi olmalý. Kilise ve çevresindeki yapýlarýn bu tarihte yeniden inþa edilmiþ olmasý bana mantýklý geliyor; çünkü yöre tarih boyunca yýkýcý depremler görmüþ. Kilisenin etrafýndaki yýkýntýlarýn yemekhane, yatakhane gibi manastýr birimlerine ait olduðu sanýlýyor, ancak çoðu temeline kadar yýkýlmýþ ne olduðu anlaþýlamayacak duruma gelmiþ. Manastýrýn ana kilisesi olan yapý, düzgün kesme taþtan inþa edilmiþ. Kilisenin kubbesi, dört fil ayaðýnýn üzerinde yükseliyor. Kilisenin içinde herhangi bir süsleme görülmüyor, ancak duvarlarý yakýn zamanda karalanmýþ yazýlarla dolu. Kilisenin bitiþiðinde, dýþarýdan giriþi olmayan baþka bir yapý var, buraya kilisenin içinden geçiliyor. Manastýrýn üstündeki tepede haçkar (Ermenice de haçtaþý anlamýna geliyor) adý verilen ve çok uzaklardan bile görülebilen üç büyük taþ bulunuyor. Bunlarýn Anadolu nun en büyük haçkarlarý olduðu söyleniyor. Haçkarlarýn üzerinde bir çok figür ve Ermenice yazýlar görülüyor. Ayakta duran 4 metre boyunda ve 1 metre enindeki iki haçkarýn üzerlerine 1191 ve 1194 tarihleri kazýnmýþ tarihli haçkarýn dar yüzünde 12. yy Selçuklu Beyi Nasrettin dönemine tarihlenen Arapça bir yazýt var. Yani bu taþlar en azýndan 800 yýllýk bir sýrrý taþýyorlar üzerlerinde. Yerde devrilmiþ halde duran daha küçük bir haçkar daha var. Haçkarlarýn 100 metre kadar uzaðýnda ise Surp Davit Þapeli bulunuyor. Þapel saðlam durumda, duvarlarýnda eski yapýlardan alýndýðý anlaþýlan devþirme malzemeler ve Ermenice yazýlar bulunan taþlar görülüyor. Giriþ kapýsýnýn üzerindeki Ermenice yazýtta da þapelde manastýra adýný veren Davit in burada gömülü olduðu anlatýlýyor. Þapelin doðusundaki alan büyük ölçüde yýkýlmýþ bir duvarla çevrili. Duvarýn köþesinde Ermenice yazýtlý ve alt bölümünde kuþ figürleri bulunan büyük bir haçkar var. Baþka haçkar parçalarýnýn da varlýðý burasýnýn bir mezarlýk olduðunu gösteriyor. MACERA DOLU ANADOLU Ýþin doðrusu bu manastýrý görmek için bir hayli macera yaþamýþtým. Çünkü Erzincan da kimse bu manastýrýn varlýðýndan haberdar deðildi. Arayýp, sorarak manastýrý bilen birini buldum, bu arkadaþ bana Mercan üzerinden manastýra gitmeye kalkarsam askerlerin asla izin vermeyeceðini, bu nedenle ara yollardan gitmem gerektiðini anlattý. Onun aklýna uydum, bir taksi kiraladým, ana yoldan Büklümdere köyü civarýnda ayrýldýk. Burada manastýrý sordum, köyde yaþayan gençlerden biri rehberlik yapmak için aracýmýza bindi, Üçpýnar köyüne ulaþtýðýmýzda tekrar yolu sorup Vank Daðýna doðru çýkmaya baþladýk. Yolu yarýladýðýmýzda taksici silah sesleri duyduðunu söyleyerek arabayý durdurdu. Aþaðýya indik, bir baktýk ki bir manga asker havaya ateþ açarak üzerimize doðru koþuyor. Olduðumuz yerde durup askerleri beklemeye baþladýk. Askerler yanýmýza geldiðinde üçümüzü de yere yatýrýp, ense kökümüze G3 leri dayadýlar. Salavat getirmeye niyetlenirken komutanlarýný sordum, birazdan gelecek dediler. Toz, topraðýn içinde bir saat kadar bekledik, derken bir astsubay geldi. Astsubaya tarihi yerleri gezdiðimi ve fotoðraf çektiðimi söyledim. Astsubay bana iki seçeneðim olduðunu söyledi: Ya define aradýðýmý söyleyecektim, ya da teröristim diyecektim, tercihi bana býraktýðýný belirtti. Can havliyle Bizim memleketten terörist çýkmaz abi diyebildim, arabayý, üstümüzü baþýmýzý aradýlar, taradýlar ama bir þey bulamayýnca kerhen de olsa söylediklerime inanmýþ gibi yaptýlar. Astsubay bana üç yýldýr burada görev yaptýðýný, ilk kez birinin bu manastýrý turistik amaçla ziyaret ettiðini söylediðini ve her ay birkaç kiþiyi burada kazý yaparken yakaladýklarýný anlattý. ERMENÝLERDEN KALMA ÝZLER Çevredeki köylerde de Ermenilerden kalma izler görülüyor. Bunlardan biri de Yuvalý (Aðatýr) köyünde öncesinde 194 Ermeni ve 11 Türk ün yaþadýðý köyün içinde Surp Pýrgiç Ermeni Kilisesi nin kalýntýsý var. Þimdi ahýr olarak kullanýlan kilisenin çatýsý çökmüþ, içine de kerpiçten küçük bir bina inþa edilmiþ. Yuvalý köyü yakýnlarýndaki eski bir Ermeni mezarlýðý definecilerce köstebek yuvasýna çevrilmiþ, yakýnlardaki bir çeþme de havaya uçurulmuþtu. Buralara kadar gelmiþken Tercan ý da görüp, gezmek gerek. Bizans döneminde Derzene olarak adlandýrýlan ilçe, Türkler Anadolu ya geldikten sonra önem kazanmýþ. Saltukoðullarý Beyliði nin kadýn hükümdarý Mama Hatun ömrünün son yýllarýný Tercan da geçirmiþ. Tercan da Mama Hatun adýna kervansaray, hamam, mescit ve türbeden oluþan büyük bir külliye inþa edilmiþ. 13. yy baþýna tarihlenen türbe de, kervansaray da döneminin en önemli ve güzel yapýlarýndan. Bingöl, Tunceli ve Erzurum la komþu olan Tercan, Erzincan a baðlý bir ilçe. Osmanlý döneminde Tercan ýn nüfusunun büyük bölümünü Ermeniler oluþturuyormuþ öncesinde Tercan a baðlý 41 yerleþim biriminde Ermeni yaþýyor ve toplam 36 kilise bulunuyormuþ. Þimdi Tercan ýn köylerinin çoðunda Aleviler yaþýyor. Üçpýnar, Edebük ve Büklümdere gibi bazý köylerde de Alevilerle Sünniler bir arada yaþýyor. Üçpýnar ýn çevresindeki Yuvalý, Çayýrdüzü, Çukuryurt, Baðpýnar, Yenibucak, Aðören, Armutlu, Kavaklýk, Kemerçam ve Yastýk gibi köylerin tamamý Alevi. Dersim sýnýrýnda bulunan 3000 metreyi geçen daðlarýn eteðindeki bu köylerde ana dil Zazaca, ancak gençlerin çoðu artýk Türkçe konuþuyor. Daha kuzeydeki köylerde ise ana dil Kýrdasça (Kürtçe nin Kýrmanç lehçesi). Birgün

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı