T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Ģef, 2 büro personeli ile Belediye binasının temizliği, tüm birimlere evrak dağıtımı ile aynı zamanda Gelir ve Tahsil Dairesine bağlı olarak icralık iģlemlerde tellallık görevi yapan 1 adet hizmetli görev yapmaktadır. Belediyemizce 2011 Yılı içerisinde 12 adet Meclis toplantısı ve 49 adet Encümen toplantısı yapılmıģ olup, 436 adet meclis kararı, 1281 adet Encümen kararı alınmıģtır. Bir yıllık dönem içerisinde Belediyemize 7002 adet dilekçe ile müracaatta bulunulmuģ, dilekçeler kayda alınarak ilgili birimlerce sonuçlandırılmıģtır. Gelen dilekçelerin dıģında sadece resmi kurum ve kuruluģlarla 9026 adet yazıģma yapılmıģtır. Evlenme ile ilgili 478 adet gelen ve giden evrak kaydedilmiģtir. Bilgi Edinme Kanununa göre 5 adet baģvuru yapılmıģ olup, dilekçe ve resmi yazıģmalarla birlikte toplam adet kayıt ve yazıģma yapılmıģtır. Bunlardan 2185 adet evrak posta ile gönderilmiģtir. Ayrıca yine 1 yıllık dönem içerisinde 331 adet evlenme akdi gerçekleģtirilmiģtir. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GĠDERLER Tamer MĠDĠLLĠ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi Müdürü Harcama Yetkilisi * ĠĢçi ücretleri, ikramiye ve sosyal yardımlar giderleri ,27.-TL * Memur maaģ giderleri ,95.-TL * SözleĢmeli personel maaģ ve sosyal yardım giderleri ,93.-TL * Stajer öğrenci ücretleri ,65.-TL. * BaĢkan BaĢkan Vekili, Meclis, Encümen ve Komisyon Ödenekleri TL. * Emekli olan iģçi personelin kıdem tazminatı giderleri ,69.-TL Ramazan ÖZER ,65.-TL Ġbrahim KARAGÜLLE ,17.-TL M.Emin DUMAN ,58.-TL Necip KÜÇÜKKÖKER ,22.-TL Hüseyin ĠMĠR ,58.-TL Hikmet YILDIRIM ,48.-TL 1

2 Sebahattin ÇAKMAK ,43.-TL Mehmet BĠLĠR ,85.-TL Ali GERGĠN ,27.-TL Ġsmail SEVĠNÇ ,02.-TL Metin BAYSAL ,91.-TL Enver SEYREK ,61.-TL A.Osman KÜÇÜK ,10.-TL Leyla KUZU ,82.-TL * Akaryakıt Giderleri ,85.-TL * Elektrik harcamaları giderleri ,14.-TL * Muhtaç aile yardımı (50,00.-TL * 322 kiģi) ,45.-TL * Muhtaç asker aile yardımı (60,00.-TL*46 kiģi) ,00.- TL * Burhaniye Belediyespor Kulübü giderleri ,00.- TL * Araçların bakım onarım tamirat yedek parça giderleri ,64.- TL * Telefon ve posta giderleri ,77.- TL * Yapı tesis büyük onarım giderleri ,47.- TL * KamulaĢtırma bedelleri ,20.- TL * Kırtasiye alımları ,10.- TL * Ġlan yayın giderleri ,69.- TL * Araç sigorta giderleri ,10.- TL * Bilgisayar yazılım ve hizmet alımları ,85.-TL * Memur personeli öğle yemeği yardımı giderleri ,00.-TL * Mahkeme harç ve giderleri ve yasal giderleri ,03.-TL * Diğer Ödemeler ( temizlik malz.alımları-yolluklar-iģyeri mal ve ,88.-TL Malzeme alım.-giyecek alımları-tanıtma ve ağır- Lama giderleri-tarifeye bağlı ödemeler-özel malz. Alımları-spor mal.alımları-tıbbi malz.alımları.) TOPLAM ,79.-TL 2011 MALĠ YILI GĠDERLERĠN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ,72.-TL Ġnsan Kaynakları Birimi ,29.-TL Bilgi ĠĢlem Birimi ,36.-TL Makine Ġkmal Birimi ,84.-TL Hukuk Birimi ,68.-TL Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ,18.-TL Zabıta Müdürlüğü ,39.-TL Ġtfaiye Müdürlüğü ,07.-TL Özel Kalem ,91.-TL Mali Hizmetler Müdürlüğü ,56.-TL Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ,31.-TL Sağlık Hizmetleri Birimi ,38.-TL Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ,47.-TL Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ,77.-TL Fen ĠĢleri Müdürlüğü ,13.-TL Otobüs ĠĢletmesi Birimi ,69.-TL Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ,86.-TL Park ve Bahçe Müdürlüğü ,76.-TL Veterinerlik Birimi ,35.-TL Hal Birimi ,18.-TL Kuva-yi Milliye Müzesi Birimi. 300,00.-TL Spor ĠĢleri Birimi ,89.-TL Mezarlık ve Defin ĠĢleri Birimi ,00.-TL TOPLAM ,79.-TL 2

3 ĠCMAL Personel Giderleri. Yatırım Harcamaları Giderleri... Diğer Cari Harcama Giderleri ,62.-TL ,47.-TL ,70.-TL 2011 MALĠ YILI GĠDERLERĠ TOPLAMA ,79.-TL 2011 MALĠ YILI GELĠRLERĠ Ġller Bankası Payı.. Emlak Geliri.. Su Geliri. Çevre Temizlik Geliri Atık Su Bedeli Kira Geliri. Yola Katılım Geliri... Kanalizasyon Katılım payı Geliri Su Hizmetleri katılım Payları Geliri HaberleĢme Vergisi Geliri Arsa SatıĢ Geliri Ġlan Reklam Geliri Hal Resmi.. Otopark ĠĢletmesi Gelirleri.. UlaĢtırma Hizmetleri Gelirleri. Diğer Gelirler TOPLAM ,07.-TL ,10.-TL ,29.-TL ,26.-TL ,75.-TL ,73.-TL ,85.-TL ,74.-TL ,94.-TL ,80.-TL ,26.-TL ,31.-TL ,54.-TL ,93.-TL ,80.-TL ,78.-TL ,15.-TL ĠCMAL Vergi Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar.. Diğer Gelirler. Sermaye Gelirleri ,84.-TL ,58.-TL ,18.-TL ,29.-TL ,26.-TL TOPLAM ,15.-TL ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 ġakir AKOVA Mali Hizmetler Müdürü Muhasebe Yetkilisi 3

4 HUKUK BĠRĠMĠ 2011 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine açılan ve belediyemizin açtığı idari, hukuk ve ceza davaları toplam 30 adettir. Bu davaların 8 adedi sonuçlanmıģtır yılında Mülkiyeti Burhaniye Belediye BaĢkanlığı na ait olan taģınmazlardaki kiracılarımız ile ilgili olarak Hukuk Büromuz tarafından 26 kiracı hakkında icra iģlemleri yapılmıģtır sayılı Yasa kapsamında kira borçlarını yapılandıran kiracılarımızın ödemeleri Hukuk Büromuz tarafından takip edilmiģ, kira borçlarını yapılandırma kapsamında ödemeyen veya aksatan kiracılarımız ile görüģülerek ödeme planı gerçekleģtirilmiģ, buna rağmen ödemeyen kiracılarımız hakkında icra takibi sonucu, tahliye davaları açılmıģtır sayılı yasadan faydalanmayan, ödemelerini aksatan kiracılarımıza Hukuk Büromuz tarafından borç durumlarını belirten ödeme ihtar yazıları gönderilmiģ bu kiracılarımız ile yüz yüze görüģmeler yapılarak ve ödeme planları düzenlenerek tahsilât hızlandırılmıģtır. Kira sözleģmeleri borçların ödenmesi göz önüne alınarak 6 ay veya bir yıl süreli olarak uzatılmıģtır yılında alacaklarımızın yaklaģık %80 nin tahsili sağlanmıģtır. Ġdari ve teknik birimlerle uyum içerisinde çalıģmalarını sürdüren birimimiz istenilen hukuki görüģ ve talepleri yerine getirmekte, sorun yaģanmaması için özen göstermektedir. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Hukuk bürosu yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, Hukuk Bürosu yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 Firuze DOĞAN YAġAR Av. Ertan ġenay Harcama Yetkilisi Belediye Vekili ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı 46 Memur,153 iģçi, 6 Geçici iģçi,10 SözleĢmeli personel; a) Memura Brüt : ,95TL. b) ĠĢçi Brüt : ,27TL. c) SözleĢmeli Personel : ,93TL. d) Stajyer Öğrenci : ,65TL. Genel Toplam : ,80TL. MaaĢ tahakkuk ettirilerek ödeme yapılmıģtır Aralık ayı itibari ile Belediyemizin 46 memuru olup dağılımı Ģöyledir. Genel Ġdare Hizmetleri : 20 Ġtfaiye Hizmetleri : 8 Zabıta Hizmetleri : 9 Teknik Hizmetler : 6 Sağlık Hizmetleri : 3 GENEL TOPLAM : 46 kiģi 1- Memurların On-Line sistemi ile her ay emekli kesenekleri iģlemlerini Ankara Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. 2- Memurların aylık maaģ bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiģtir. 4

5 3- Memurların derecelerine göre terfi iģlemleri takip edilerek hareket onayları hazırlanmıģtır. 4- Teknik memur personellerinin 3 er ay ara ile ek özel hizmetlerinin takip edilerek iģleme konulmuģtur. 5- Memur personellerimiz ile belediyemiz arasında toplu iģ sözleģmesi yapılarak yürürlüğe konulmuģtur Memurun 2011 yılı için eģ ve tedavi beyannameleri alınarak dosyalarına konulmuģtur. 7- ĠĢçilerin ve sözleģmeli personellerin maaģ bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiģtir. 8- ĠĢçilerin sigorta aylık bildirgeleri SSK On-Line sistemi ile gönderilmesi, gelir ve damga vergileri çıkarılarak Vergi Dairesine yatırılması sağlanmıģtır Yılı içersinde 2 Memur, 13 iģçinin emeklilik iģlemleri hazırlanarak, toplam ,69 TL kıdem tazminatı ödenerek emeklilik iģlemleri yapılmıģtır. 10- Emekli olan personellere törenle plaket verilmiģtir yılında okul ve yaz döneminde 35 öğrenciye staj yapma imkânı sağlanmıģtır. 12- Belediyemizde çalıģan tüm personellerin yer değiģtirme, yıllık izin mazeret izni, sağlık izinleri kartlarına iģlenerek sicil dosyalarına kaldırılmıģtır. 13- ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumundan istenen iģyeri durum çizelgesi her ay düzenlenerek kuruma gönderilmiģtir. 14- Personellerimizin bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmiģ ve katılmaları sağlanmıģtır. 15- Standart dosya planına geçilerek dosyalama sistemi değiģtirilmiģtir. 16- Kurum içi ve kurumlar arası tüm yazıģmalar yasal süreleri içerisinde cevaplandırılmıģtır. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 Seda TAġKENT Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Müdürü Harcama Yetkilisi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Adet imar durumu düzenlenmiģtir. 2- Yeni yapı, tadilat ve yenileme olmak üzere 313 adet inģaat ruhsatı düzenlenmiģtir Adet Yapı Kullanma ruhsatı izni verilmiģtir. 4- ÇeĢitli konularda 6350 dilekçeye cevap verilmiģtir adet encümene havaleli dosya ve dilekçe görüģülerek karara bağlanmıģtır Adet Meclise havaleli dosya belediye meclisinde görüģülerek karara bağlanmıģtır. 7- Kaçak ve ruhsatsız 21 adet inģaata zabıt ve rapor düzenlenmiģtir. Bunlardan 4 adet kaçak inģaatın yıkımı yapılmıģtır. Diğer zabıt ve raporlar dava konusu olup devam etmektedir. 8- Belediyemiz Mücavir Alan Sınırları içerisinde kalan Çoruk Köyü, Taylieli köyü ve ġarköy Bademalanı mevkiinde 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılması için çalıģmalar devam etmektedir. 9- Hurdacılar ile ilgili yer seçimi çalıģması yapılmıģ olup, ġarköy Tapulama Sınırları içinde bulunan m2 lik bu alanın Çevre Düzenine dahil edilmesi ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. 5

6 10- Belediye ġehirler Arası Otobüs Terminalinin yetersiz kalmasından dolayı daha uygun bir alana taģımak amacıyla belediyemize ait Toptancı Hali karģısındaki parselde imar planı tadilatı yapılarak, ġehirler Arası Otobüs Terminali lejantı verilmiģtir. 11- Ġlçemiz Ġskele Mahallesi Liman Ağzı ve Karınca Deresi Ağzı arasında yapılan kum tarama çalıģması DLH ya yaptırılmıģtır. 12- Ġmar Planlarının dijital ortama alınması ve sayısal olarak yeniden çizilmesi için 2011 yılı baģında baģlatılan çalıģmanın yaklaģık %20 lik kısmı bitirilmiģ olup devam etmektedir. Ayrıca tescilli yapı envanteri ve tüm sit alanlarının sayısallaģtırma çalıģmaları da devam etmektedir. 13-Ġlçemiz Hürriyet Mahallesi 309 ada nolu parseller üzerinde bulunan yaklaģık 40,000 m2 lik olan Sağlık Tesis Alanı büyütülerek m2 ye çıkartılması ve imar planına dahil edilmesi amacıyla 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği için Ġl Özel Ġdare kanalıyla tüm kurum görüģleri toplanmıģ olup, onay aģamasına gelinmiģtir. 14-Ġlçemiz Ġskele Mahallesi Yat Limanı dolgu alanı revizyon imar planı çalıģması hazırlanarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanması için gönderilmiģ olup, çalıģma devam etmektedir. 15-Yeni Hal Yasası kapsamında mevcut Toptancı Halinin uygun bir alana taģınması için yer seçimi yapılmıģ olup, Ġlçemiz Çoruk Köyü tapulamasında kayıtlı nolu parseller üzerinde yaklaģık m2 lik bir alanda Toptan Ticaret Alanı - Belediye ToptancI Hali amaçlı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği için gerekli çalıģmalar yapılmıģ, Ġl Özel Ġdaresi nezdinde kurum görüģleri tamamlanmıģ olup onay aģamasına gelinmiģtir. 16-Mevcut fırın için yaklaģık 100 m2 büyütülmesi ile ilgili meclis kararı alınmıģ olup proje çalıģmaları devam etmektedir. 17-Ġlçemiz Ören Mahallesi Ören Tepe mevkiinde 411 ada nolu parseller üzerinde Belediye Sosyal Kültürel Tesis Alanı (Anfi Tiyatro) yapılması amacıyla kurum görüģleri için baģvurulmuģ olup, planlama çalıģması devam etmektedir. Ayrıca bu alanada bulunan asker mezarı için Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünden yapı yaklaģma mesafeleri talep edilmiģ ve imar planına iģlenmiģtir. 18-Ören Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünden ödenek talep edilmiģ olup, 2012 yılı içinde ilgili kurum tarafından arazi gezisinin yapılacağı ve çalıģmaların baģlatılacağı bildirilmiģtir. 19-Ġlçemiz Bahçelievler Mahallesi TOKĠ yanında bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 769 ada 63 nolu taģınmazın toplu konut alanı amacıyla 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Kapsamına alınması için gerekli çalıģmalar tamamlanmıģ olup, Ġl Özel Ġdaresi nezdinde iģlemler devam etmektedir. 20-1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Ġmarlı sahada kalan ancak 1/5000 Ölçekli Ġmar Planı olmayan alanlarda imar planı yapılması için Belediye Meclisince karar alınmıģ olup imar planına esas kurum görüģlerinin alınması çalıģmaları baģlatılmıģtır. 21-Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Binası için yer belirlenmiģtir. 22-Mülkiyeti Belediyemize ait Jandarma yanında bulunan parselin kat karģılığı verilmesi ile ilgili ihale çalıģması devam etmektedir. 23- Belediyemiz sınırları içerisinde imar planında yol ve yeģil alanda kalan 4.376,01 m2 alanın kamulaģtırma iģlemleri yapılmıģtır. S.N MAHALLE ADA PARSEL M2 1 ġarköy - BADEMALANI ,44 M2 2 ġarköy - BADEMALANI ,60 M2 3 GERĠġ ,00 M2 4 ÖREN ,22 M2 5 ġarköy - MIRMIR ,00 M2 6 MAHKEME ,00 M2 7 ġarköy-karaayit ,76 M2 8 ġarköy MIRMIR ,04 M2 9 ġarköy -BADEMALANI ,06 M2 10 GERĠġ ,00 M2 11 GERĠġ ,00 M2 6

7 12 ĠSKELE ,89 M2 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 Hülya BODUR Ġmar ve ġehircilik Dairesi Müdürü Harcama Yetkilisi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Beton Parke TaĢ Yapımı: 1- Kocacami Mah. Lefke Sokak, Sekiz Eylül Caddesi, Erdem Caddeleri: ,00m2 beton parke taģ, bordür ve beton yağmur oluğu yapımı. 2- Hacı Ahmet Mah. Girne Caddesi C. Sıtkı Tarancı Caddelerine 8.499,00m2 beton parke taģ, bordür ve beton yağmur oluğu yapımı. 3- Mahkeme Mah. Nezir Sert Caddesi Granit parke taģ, tretuvarların yapımı. 4- Kocacami Mah. Pabuçcuoğlu Caddesi Granit parke taģ döģenmesi iģi. 5- Öğretmenler Mah. N. Sandıkçıoğlu Cad. tretuvarlarrın düzenlenmesi. 6- Cumhuriyet Mah. Melih Pabuçcuoğlu Cad. tretuvarların ve orta refüjün düzenlenmesi 7- Ören Mah. Belediye Konuk evi arsası 850,00m2 beton parke taģ yapımı. 8- Ören Mah. Yüksek okul avlusunun tretuvarların düzenlenmesi. 9- GeriĢ Mah. GeriĢ Camiin avlusuna parke taģ döģenmesi. 10- Mahkeme Mah. Müderris ġükrü Sok. Granit parke taģ döģenmesi. 11- Bahçelievler Mah. Enver Güreli Bulv ,00m2 beton parke taģ, 4.775,00m bordür, 702,00m Yağmur oluğu yapılması. 12- Hacı Ahmet Mah. Adliye Loj. Önü 3.050m2 beton parke taģ, bordür ve beton yağmur oluğu yapımı. 13- Öğretmenler Mah. Kadın Platformu önüne kaldırım yapımı. 14- Öğretmenler Mah. Kadın Platformu önüne Yağmur suyu Drenajı. 15- Suzan Yaz parkı önünde otopark beton parke taģ döģenmesi yapıldı. 16- Eğitimciler sitesi etrafı beton parke taģ döģenmesi yapıldı. 17- Kuvayı Milliye bulvarında yağmur suyu drenajı yapıldı. 18- Pabuçcuoğlu Caddesine parke taģ, bordür ve yağmur suyu ve tretuvarları döģenmesi yapıldı. 19- HaĢimağa Caddesine beton parke taģ, bordür ve yağmur suyu döģenmesi 20- Kocacami Mahallesi Hafız Mustafa Derince Caddesi kozak taģı ve kaldırımların yapılması 21- Cumhuriyet Mahallesi 18, 19, 20, 22, 23, 30. sokak ve caddelerine beton parke taģ bordür ve yağmur oluğu döģenmesi iģi ihale edildi ve yapımına devam ediliyor. 22- Kavakdibi Caddesine beton parke taģ ve Kozak taģı döģenmesi iģi ihale edildi ve yapımı tamamlandı. 23- Kocacami Mah. Nezir Sert Caddesi Granit bazalt taģı ve tretuvarları yapıldı. 24- Kocacami Mah. Eski Han Sokak beton parke taģ döģenmesi yapıldı. 25- Öğretmenler Mah. Muhtarlık Binası çevre düzenlemesi yapıldı. 26- GeriĢ Mah. Emek Sokak beton parke taģ, bordür ve oluk döģenmesi yapıldı. 27- Ören yolu kaldırımları yapıldı. 28- Öğretmenler Mah. Sunar Sitesi önü sahil yolu tretuvarları uzatılarak sedde ye bağlandı. ĠnĢaat ĠĢleri: 1- Öğretmenler Mah. Muhtarlık binası ve Zabıta bürosu yapımı. 7

8 2- Mahkeme Mah. Turan Bayraktar Parkına kafeterya yapımı. 3- Cumhuriyet Mah. Zeytinkent arkası kafeterya inģaatı. 4- GeriĢ mezarlığı bekçi odası ve tuvaletlerin yapımı. 5- Cumhuriyet Mah. 2 Adet basketbol sahası. 6- Sebze pazarı üzeri örtülmesi. 7- Belediye Ahmet Akın Kültür Merkezi tesisatının yapımı. 8- Öğretmenler Mah. ile Ġskele Mah. arasına 1 Adet köprü yapılması. 9- Ġskele Mah. Yat limanı Kıyı Yapıları Uygulama Projeleri ve bu projelere iliģkin keģif özetleri ile teknik Ģartnamelerin hazırlattırılması Ton Temel Malzeme Eski Edremit yoluna döküldü. 11- Gardiyan Ali Evi restorasyonu tamamlandı. 12- Belediye Hizmet Binası Ġnce iģleri ihale edildi. 13- Hürriyet Mahallesindeki yol stabilize dolguları yapıldı. 14- Yunus Mahallesindeki yol stabilize dolguları yapıldı. 15- Bahçelievler Mahallesi, Kemer koop. Ġle Orient arası stabilize dolgusu yapıldı. 16- Bahçelievler Mahallesi, Toki Ġle Meco arası stabilize dolgusu yapıldı. 17- Ören ayaklı kavģağına sinyalizasyon döģenmesi tamamlandı. 18- Ġskele Öğretmenler Mahallesi arası Kutu Menfez ve yan bağlantı dolguları yapıldı 19-4 adet TOTEM yapıldı. 20- Asfalt Ģantiyesine artezyen açılması 21- Ġki adet kavģağa aydınlatma direği 22- Çukurbahçe nin aydınlatılması 23- Cumhuriyet Mahallesi okulun karģısında Basketbol sahası yapılması 24- Hayvan Pazarını küçülterek kamyon garajı haline döndürüldü. 25- GeriĢ Mezarlığına WC yapıldı. 26- Ġskele Mahallesine çapaların montajı 27- TM 8 13,50 (-11,50)kotunda kuruda çalıģan dalgıç tip pompaların önünde bulunan 710 mm. Çaplı 10 mm. Kalınlık 4 adet 300 mm. Çaplı ağız bağlantılı kolektör yapımı montajı, 4 adet 300mm. Sürgülü vana ve montaj parçaları ile 70 mm lik montaj parçasının yenilenmesi. 28- Citroen NEMO Kapalı kasa kamyonet alındı, 29- BMC TM 30 kamyonet alındı, 30- Ġskele Yağcı fabrikası karģısına Balıkçı Heykeli konması 31- Boğa Heykelinin Montajı 32- Cumhuriyet Mahallesi Ġlköğretim okul KarĢısı ( ġerife Çoban) ve Sanayi sitesi içi (Sanayi spor) basket sahalarına kaleli tip pota alınması 33- ġehit Turan Bayraktar parkı kapalı alan düzenlenmesi 34- Liman sahasına içerisinde WC bulunan idari prefabrik bina yapıldı, 35- Türk Hava Kurumu tarafından gönderilen Burhaniye Uçağı nın yerine konulması 36- Belediye park düğün salonu giriģindeki çatı tamiri yapıldı. ġıngıl döģendi. 37- GeriĢ Mezarlığında yeni satın alınan zeytinliğin arasına beton yollar yapıldı. 38- Kalaycılar Mahallesine Basket sahası önü yeģil alan düzenlemesi yapıldı, 39- Konak Lale arkası parke taģ yapıldı. 40- Limana tel çit yapıldı. 41- Cumhuriyet ilköğretim okuluna Basket sahası yapıldı. 42- Nadir Tolun Okulu Basket Sahası geniģletildi. 43- Bahçelievler Mah. Toki sitesi ile Ören Mah. Meço sitesi arasındaki yol geniģletilerek dolgu yapıldı. Asfalt ĠĢleri: 1- Öğretmenler Mah. Eski Anadolu Lisesi yanındaki Ġmar yollarının sıcak asfalt yapılması 2- Ġskele Mah. Dr. Yılmaz GüreĢ Cad. Sıcak Asfalt yapımı. 3- Mahkeme Mah. Ören Yolu Eğitimciler Sitesi çevresine Sıcak Asfalt yapımı. 4- Cumhuriyet Mah. Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı Zeytinkent Önü Sıcak Asfalt yapımı. 5- Ören Mah Sokak Sıcak Asfalt yapımı. 6- Burhaniye Orjan sitesi arası Akçay yolu sıcak asfalt kaplaması. 8

9 Sathi Kaplama: ,00m2 Kızıklı ile Bahadınlı yolları ile Bahçelievler Mah, Öğretmenler Mah. Hal Arkası Asfalt sathi kaplaması yapılması ,00m2 Eski Edremit yolunun Asfalt Sathi Kaplama Yapılması. Malzeme Alımları: m3 Hazır beton alımı ve 450.-m3 beton pompalama Torba Çimento Alımı Ton Baypas Malzeme- Temel Malzemesi ile KırmataĢ Tozu Alınması. 4- Harita Ölçümlerinde Kullanılmak üzere 1 Adet GNSS Ölçüm cihazı satın alınması. 5- Yeni Belediye Hizmet Binası Ofis Malzemeleri ve TefriĢat Alımı Elektrik ĠĢleri 1- Öğretmenler Mah. Ġle Ġskele Mahallesi arasında yeni yaptığımız köprüye 4 adet aydınlatma direği yapıldı. 2- Mahkeme Mah. Çukur bahçede 17 adet aydınlatma direği dikildi, aydınlatma yapıldı. 3- UEDAġ ile beraber çalıģarak Ģehrin çeģitli yerlerindeki cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar onarıldı. 4- Belediye hizmet binasının karģısında su ve diğer borçlar için tahsilât bürosu olarak kiralanan büroyu elektrik tesisatı, telefon tesisatı ve internet bağlantısı için tesisatlar döģendi. 5- Çukur bahçe Gardiyan Ali nin evinin elektrik tesisatı yapıldı.(mahkeme Mahallesi Muhtarlığı) 6- Muhtarlık binası olarak kullanılacak olan binanın UEDAġ a aboneliği yapıldı. Telefon ve internet bağlantısı yapıldı. 7- ġehrimizde Mobese güvenlik kamera sisteminin devreye girmesi için bütün çalıģmalara destek verildi, sistem için 5 adet 6 metrelik galvanizli direk alınarak, çeģitli mekânlara kamera direkleri dikildi. 8- ġehrimizin çeģitli yerlerinde yapılan yol açma ve yol geniģletme çalıģmalarında yollarda kalan elektrik direkleri olması gereken yerlere alındı. 9- E 87 çevre yolu üzerinde bulunan Adyar kavģağı, Ġskele kavģağı, Öğretmenler kavģağı ve Kipa kavģaklarına galvanizli aydınlatma direkleri dikildi. KavĢaklar aydınlatıldı. 10- Ġlçemiz GeriĢ Mahallesi 8 Eylül çamlığında 4 adet aydınlatma direği dikilerek aydınlatma yapıldı. 11- Ören de Belediyemize ait iģyerlerinin sayaçlarının bulunduğu 2 adet Galvanizli pano yenilendi. 12- Öğretmenler Mahallesinde Nurettin Sandıkçı oğlu Caddesinde kaldırımlara aydınlatma için 40 adet aydınlatma direği dikildi. 13- UEDAġ ın elektriklerini kesmiģ olduğu cadde ve sokak aydınlatmaları için sayaç ve sayaç panoları alındı, abonelikleri yapıldı, cadde ve sokaklarımızın park ve bahçelerimizin aydınlatmalarının yeniden devreye alınması sağlandı. 14- Cumhuriyet Mahallesinde tenekeli mahalle denilen bölgede 5 adet beton direk dikildi. Ġskele Mahallesi Gece pazarındaki esnaflara, sergilere elektrik sağlandı. 15- Ġskele de Ali Çetin kaya parkı içerisindeki Balıkçılar heykeline spotlarla aydınlatma yapıldı. 16- Asfalt ġantiyemizin kumanda panosu komple yenilendi. 17- Ören de gezinti yolundaki bütün sergi yerlerine ve stantlarına elektrik tesisatı yapıldı. 18- Cumhuriyet Mahallesinde okulun yanında ve GeriĢ Mahallesi Kalaycılar Mevkiinde Belediyemizce yapılan spor sahalarına 4 adet spotla aydınlatmaları yapıldı. 19- ġehrimizin çeģitli yerlerinde Belediyemizce yapılan inģaatlar için Ģantiye elektriği panoları konuldu ve Ģantiye elektriği temin edildi. 20- Ramazan ayı boyunca halkımıza iftar yemeği verilen çadırda elektrik tesisatı ve aydınlatma tesisatı yapıldı. 21- ġehrimizin çeģitli semtlerindeki, meydanlarda, cadde ve sokaklarda kaldırımlarda, park ve bahçelerde ve gezinti yollarındaki aydınlatmalar onarıldı, yanmaları sağlandı. 22- Ġskele Mahallesi Yat Limanını giriģine konulan Yat Limanı Müdürlüğü odasına elektrik bağlandı. 23- Kuva-i Milliye kavģağında refüj içerisine konulan Burhaniye maket uçağına spotlarla aydınlatma yapıldı. 24- Ören de öğrencilerimiz için düzenlenen konuk evinde aydınlatmaların eksiklikleri giderildi, telefon ve internet hattı bağlandı. 25- ġehrimizin Kuva yi Milliye anıtı ile UEDAġ binası arasındaki yol düzenleme çalıģmaları nedeniyle yeni Ģekliyle oluģan refüj içlerine aydınlatma direkleri kabloları için boģ borular döģendi. 9

10 26- ġehrimizin Mahkeme Mahallesinde Su Sokağında eski askerlik Ģubesi arasında yeni yapılan çocuk bahçesine 3 adet aydınlatma direği dikilerek aydınlatma yapıldı Eylül Stadında tuvaletlere aydınlatma tesisatı yapıldı. 28- GeriĢ Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi arasında, yayaların E87 Karayoluna emniyetli olarak geçmesini sağlayacak olan asansörlü üst geçide 2 ayrı yerden yer altı kabloları ile elektrik sağlandı. Buralara sayaç ve sayaç panoları konularak projeleri çizildi abone yapıldı. 29- Kurban Bayramı öncesinde Belediyemize ait hayvan pazarına aydınlatmalar yapıldı. 30- Sebze pazarının giriģinde Belediyemize ait binada Belediye Tabipliği biriminin yanındaki Burhaniye Belediye Spor futbol takımı oyuncuları için düzenlenen bölüme elektrik tesisatı yapıldı. 31- Yeni düzenleme yapılarak üstü kapatılan Merkez Sebze pazarında sergilerin aralarındaki bölümlere aydınlatma yapıldı. 32- ĠnĢaatına devam edilmekte olan Belediye yeni hizmet binasında oraya taģındığımızda kullanılmak üzere binanın çatısında 2 ayrı yere 2 adet telsiz anten direği ve anten monte edildi kabloları döģendi. 33- Öğretmenler Mahallesinde Belediyemizce yapılmakta olan yeni Muhtarlık Hizmet Binasında elektrik tesisatı yapıldı ve abone olunarak binaya elektrik sağlandı. 34- Sekiz Eylül Stadyumunda sporcuların gece antrenman yapmaları sağlamak için duvarlara spot lambalar ilave edildi. 35- Personelin mesaiye giriģ çıkıģ saatlerini kaydetmek için yüz tarama cihazı alındı ve insan kaynakları birimi odasına monte edildi. 36- Duran su kuyusunda ve Ağacık su kuyusunda arızalanmıģ olan elektrik sayaçları yenisi ile değiģtirildi. 37- Cumhuriyet Mahallesinde okulun yanına ilave olarak yapılan bölümün elektrik tesisatı yapıldı. Genel ĠĢler 1- Yapılan bu iģlerin yanında Elektrik iģleri ekibimizin her yıl her zaman mutat olarak yapmıģ olduğu iģler de Ģöyledir; 2- Bütün kavģaklardaki trafik sinyalizasyon sistemleri sürekli kontrol edildi. Arızalara müdahale edildi. 3- Kapalı spor salonundaki basketbol ve voleybol maçlarında ses düzenlemeleri yapıldı. 4- Düğün salonumuzda ve Hüsnü PazarbaĢı Kültür Merkezindeki bütün etkinliklerde ses düzeni ve perdeprojeksiyon sistemleri kuruldu. 5- Belediyemizden yapılan anonsların Ģehrimizden duyulabilmesi için ses yayın sistemine bağlı hoparlörlerin çalıģması sağlandı. 6- Belediyemiz hizmet birimlerinin Ģantiyelerinin, su kuyularının, yat limanının ve arıtma tesisinin arızalarına bakıldı, çalıģmaları sağlandı, buraların sayaçları sürekli kontrol edildi. 7- Belediyemizce her yıl düzenlenen Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamındaki bütün etkinliklerde ses düzenleri ve perde-projeksiyon sistemleri kuruldu. 8- Belediyemizce her yıl düzenlenen Uluslararası Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde bütün etkinliklerde ses düzenleri ve perde-projeksiyon sistemleri kuruldu. 9- Seklik tepedeki su deposunda bulunan depo dolu-boģ elektronik gösterge cihazının sürekli çalıģması sağlandı. 10- ġarköy Seklik tepedeki TV vericilerinin sürekli bakımları yapıldı, yayınların Ģehrimize ulaģması sağlandı. 11- Ġlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Ġlçemizde çeģitli semtlerinde ve köylerde yaptığı sergi etkinliklerinde ses düzenleri kuruldu. 12- ġehrimizin çeģitli sivil toplum örgütlerinin, derneklerin etkinliklerinin, koopretiflerin, kurum ve kuruluģların düzenlemiģ olduğu toplantı panel ve seminerler gibi etkinliklerde ses ve perdeprojeksiyon sistemleri kuruldu. 13- Belediyemizin Kent Tiyatrosunun Ģehrimizde, köylerimizde ve komģu ilçelerinde yapmıģ olduğu gösterimlerde ses düzeni kuruldu. 14- Börülce köyü mezarlığının yanı Kızıklı yolu aydınlatıldı. 15- Turan Bayraktar Parkı daha çok aydınlatıldı. 16- Öretmenler Mahallesi Arıtma yanı aydınlatılması. 17- ġehrimizde her yıl yapılmakta olan 18 Mart Çanakkale ġehitleri Anma günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ve Mavi Bayrak Törenleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 8 Eylül Burhaniye nin 10

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

Sayın Meclis Üyeleri,

Sayın Meclis Üyeleri, ĠSO 9001:2000 Sayın Meclis Üyeleri, Ġstanbul un en güzide Ġlçeleri arasında yer alan Beykoz umuzun doğal güzelliklerini, kültür ve tarih mirasını koruyarak geleceğe taģımak üzere baģlattığımız hizmet

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli arkadaģlar bilindiği üzere belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ

Detaylı

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T.

[Kartepe Belediyesi] 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ. Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871. Web : www.kartepe.bel.tr T. 2013 T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks: 0262 3166871 Web : www.kartepe.bel.tr Şubat 2013 I II III IV BAġKANIN SUNUġU

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 56. MADDESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 41. MADDESİNİN 4. FIKRASINDA BELİRTİLEN BİÇİMDE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Sayın Üyeler; 24.05.2009 tarihinde genel kurulumuzca seçilen yönetim kurulu üyelerimiz çalıģma dönemi boyunca yaptıkları uygulamalarda ana sözleģmemize, kooperatifler

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK. 2014 Faaliyet Raporu 1 Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2014 Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı