T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2011 YILI FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Ģef, 2 büro personeli ile Belediye binasının temizliği, tüm birimlere evrak dağıtımı ile aynı zamanda Gelir ve Tahsil Dairesine bağlı olarak icralık iģlemlerde tellallık görevi yapan 1 adet hizmetli görev yapmaktadır. Belediyemizce 2011 Yılı içerisinde 12 adet Meclis toplantısı ve 49 adet Encümen toplantısı yapılmıģ olup, 436 adet meclis kararı, 1281 adet Encümen kararı alınmıģtır. Bir yıllık dönem içerisinde Belediyemize 7002 adet dilekçe ile müracaatta bulunulmuģ, dilekçeler kayda alınarak ilgili birimlerce sonuçlandırılmıģtır. Gelen dilekçelerin dıģında sadece resmi kurum ve kuruluģlarla 9026 adet yazıģma yapılmıģtır. Evlenme ile ilgili 478 adet gelen ve giden evrak kaydedilmiģtir. Bilgi Edinme Kanununa göre 5 adet baģvuru yapılmıģ olup, dilekçe ve resmi yazıģmalarla birlikte toplam adet kayıt ve yazıģma yapılmıģtır. Bunlardan 2185 adet evrak posta ile gönderilmiģtir. Ayrıca yine 1 yıllık dönem içerisinde 331 adet evlenme akdi gerçekleģtirilmiģtir. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GĠDERLER Tamer MĠDĠLLĠ Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi Müdürü Harcama Yetkilisi * ĠĢçi ücretleri, ikramiye ve sosyal yardımlar giderleri ,27.-TL * Memur maaģ giderleri ,95.-TL * SözleĢmeli personel maaģ ve sosyal yardım giderleri ,93.-TL * Stajer öğrenci ücretleri ,65.-TL. * BaĢkan BaĢkan Vekili, Meclis, Encümen ve Komisyon Ödenekleri TL. * Emekli olan iģçi personelin kıdem tazminatı giderleri ,69.-TL Ramazan ÖZER ,65.-TL Ġbrahim KARAGÜLLE ,17.-TL M.Emin DUMAN ,58.-TL Necip KÜÇÜKKÖKER ,22.-TL Hüseyin ĠMĠR ,58.-TL Hikmet YILDIRIM ,48.-TL 1

2 Sebahattin ÇAKMAK ,43.-TL Mehmet BĠLĠR ,85.-TL Ali GERGĠN ,27.-TL Ġsmail SEVĠNÇ ,02.-TL Metin BAYSAL ,91.-TL Enver SEYREK ,61.-TL A.Osman KÜÇÜK ,10.-TL Leyla KUZU ,82.-TL * Akaryakıt Giderleri ,85.-TL * Elektrik harcamaları giderleri ,14.-TL * Muhtaç aile yardımı (50,00.-TL * 322 kiģi) ,45.-TL * Muhtaç asker aile yardımı (60,00.-TL*46 kiģi) ,00.- TL * Burhaniye Belediyespor Kulübü giderleri ,00.- TL * Araçların bakım onarım tamirat yedek parça giderleri ,64.- TL * Telefon ve posta giderleri ,77.- TL * Yapı tesis büyük onarım giderleri ,47.- TL * KamulaĢtırma bedelleri ,20.- TL * Kırtasiye alımları ,10.- TL * Ġlan yayın giderleri ,69.- TL * Araç sigorta giderleri ,10.- TL * Bilgisayar yazılım ve hizmet alımları ,85.-TL * Memur personeli öğle yemeği yardımı giderleri ,00.-TL * Mahkeme harç ve giderleri ve yasal giderleri ,03.-TL * Diğer Ödemeler ( temizlik malz.alımları-yolluklar-iģyeri mal ve ,88.-TL Malzeme alım.-giyecek alımları-tanıtma ve ağır- Lama giderleri-tarifeye bağlı ödemeler-özel malz. Alımları-spor mal.alımları-tıbbi malz.alımları.) TOPLAM ,79.-TL 2011 MALĠ YILI GĠDERLERĠN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ,72.-TL Ġnsan Kaynakları Birimi ,29.-TL Bilgi ĠĢlem Birimi ,36.-TL Makine Ġkmal Birimi ,84.-TL Hukuk Birimi ,68.-TL Yazı ĠĢleri Müdürlüğü ,18.-TL Zabıta Müdürlüğü ,39.-TL Ġtfaiye Müdürlüğü ,07.-TL Özel Kalem ,91.-TL Mali Hizmetler Müdürlüğü ,56.-TL Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ,31.-TL Sağlık Hizmetleri Birimi ,38.-TL Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü ,47.-TL Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ,77.-TL Fen ĠĢleri Müdürlüğü ,13.-TL Otobüs ĠĢletmesi Birimi ,69.-TL Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ,86.-TL Park ve Bahçe Müdürlüğü ,76.-TL Veterinerlik Birimi ,35.-TL Hal Birimi ,18.-TL Kuva-yi Milliye Müzesi Birimi. 300,00.-TL Spor ĠĢleri Birimi ,89.-TL Mezarlık ve Defin ĠĢleri Birimi ,00.-TL TOPLAM ,79.-TL 2

3 ĠCMAL Personel Giderleri. Yatırım Harcamaları Giderleri... Diğer Cari Harcama Giderleri ,62.-TL ,47.-TL ,70.-TL 2011 MALĠ YILI GĠDERLERĠ TOPLAMA ,79.-TL 2011 MALĠ YILI GELĠRLERĠ Ġller Bankası Payı.. Emlak Geliri.. Su Geliri. Çevre Temizlik Geliri Atık Su Bedeli Kira Geliri. Yola Katılım Geliri... Kanalizasyon Katılım payı Geliri Su Hizmetleri katılım Payları Geliri HaberleĢme Vergisi Geliri Arsa SatıĢ Geliri Ġlan Reklam Geliri Hal Resmi.. Otopark ĠĢletmesi Gelirleri.. UlaĢtırma Hizmetleri Gelirleri. Diğer Gelirler TOPLAM ,07.-TL ,10.-TL ,29.-TL ,26.-TL ,75.-TL ,73.-TL ,85.-TL ,74.-TL ,94.-TL ,80.-TL ,26.-TL ,31.-TL ,54.-TL ,93.-TL ,80.-TL ,78.-TL ,15.-TL ĠCMAL Vergi Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar.. Diğer Gelirler. Sermaye Gelirleri ,84.-TL ,58.-TL ,18.-TL ,29.-TL ,26.-TL TOPLAM ,15.-TL ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 ġakir AKOVA Mali Hizmetler Müdürü Muhasebe Yetkilisi 3

4 HUKUK BĠRĠMĠ 2011 yılı içerisinde Belediyemiz aleyhine açılan ve belediyemizin açtığı idari, hukuk ve ceza davaları toplam 30 adettir. Bu davaların 8 adedi sonuçlanmıģtır yılında Mülkiyeti Burhaniye Belediye BaĢkanlığı na ait olan taģınmazlardaki kiracılarımız ile ilgili olarak Hukuk Büromuz tarafından 26 kiracı hakkında icra iģlemleri yapılmıģtır sayılı Yasa kapsamında kira borçlarını yapılandıran kiracılarımızın ödemeleri Hukuk Büromuz tarafından takip edilmiģ, kira borçlarını yapılandırma kapsamında ödemeyen veya aksatan kiracılarımız ile görüģülerek ödeme planı gerçekleģtirilmiģ, buna rağmen ödemeyen kiracılarımız hakkında icra takibi sonucu, tahliye davaları açılmıģtır sayılı yasadan faydalanmayan, ödemelerini aksatan kiracılarımıza Hukuk Büromuz tarafından borç durumlarını belirten ödeme ihtar yazıları gönderilmiģ bu kiracılarımız ile yüz yüze görüģmeler yapılarak ve ödeme planları düzenlenerek tahsilât hızlandırılmıģtır. Kira sözleģmeleri borçların ödenmesi göz önüne alınarak 6 ay veya bir yıl süreli olarak uzatılmıģtır yılında alacaklarımızın yaklaģık %80 nin tahsili sağlanmıģtır. Ġdari ve teknik birimlerle uyum içerisinde çalıģmalarını sürdüren birimimiz istenilen hukuki görüģ ve talepleri yerine getirmekte, sorun yaģanmaması için özen göstermektedir. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Hukuk bürosu yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, Hukuk Bürosu yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 Firuze DOĞAN YAġAR Av. Ertan ġenay Harcama Yetkilisi Belediye Vekili ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı 46 Memur,153 iģçi, 6 Geçici iģçi,10 SözleĢmeli personel; a) Memura Brüt : ,95TL. b) ĠĢçi Brüt : ,27TL. c) SözleĢmeli Personel : ,93TL. d) Stajyer Öğrenci : ,65TL. Genel Toplam : ,80TL. MaaĢ tahakkuk ettirilerek ödeme yapılmıģtır Aralık ayı itibari ile Belediyemizin 46 memuru olup dağılımı Ģöyledir. Genel Ġdare Hizmetleri : 20 Ġtfaiye Hizmetleri : 8 Zabıta Hizmetleri : 9 Teknik Hizmetler : 6 Sağlık Hizmetleri : 3 GENEL TOPLAM : 46 kiģi 1- Memurların On-Line sistemi ile her ay emekli kesenekleri iģlemlerini Ankara Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. 2- Memurların aylık maaģ bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiģtir. 4

5 3- Memurların derecelerine göre terfi iģlemleri takip edilerek hareket onayları hazırlanmıģtır. 4- Teknik memur personellerinin 3 er ay ara ile ek özel hizmetlerinin takip edilerek iģleme konulmuģtur. 5- Memur personellerimiz ile belediyemiz arasında toplu iģ sözleģmesi yapılarak yürürlüğe konulmuģtur Memurun 2011 yılı için eģ ve tedavi beyannameleri alınarak dosyalarına konulmuģtur. 7- ĠĢçilerin ve sözleģmeli personellerin maaģ bordrolarının hazırlanarak ücretleri ödenmiģtir. 8- ĠĢçilerin sigorta aylık bildirgeleri SSK On-Line sistemi ile gönderilmesi, gelir ve damga vergileri çıkarılarak Vergi Dairesine yatırılması sağlanmıģtır Yılı içersinde 2 Memur, 13 iģçinin emeklilik iģlemleri hazırlanarak, toplam ,69 TL kıdem tazminatı ödenerek emeklilik iģlemleri yapılmıģtır. 10- Emekli olan personellere törenle plaket verilmiģtir yılında okul ve yaz döneminde 35 öğrenciye staj yapma imkânı sağlanmıģtır. 12- Belediyemizde çalıģan tüm personellerin yer değiģtirme, yıllık izin mazeret izni, sağlık izinleri kartlarına iģlenerek sicil dosyalarına kaldırılmıģtır. 13- ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumundan istenen iģyeri durum çizelgesi her ay düzenlenerek kuruma gönderilmiģtir. 14- Personellerimizin bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmiģ ve katılmaları sağlanmıģtır. 15- Standart dosya planına geçilerek dosyalama sistemi değiģtirilmiģtir. 16- Kurum içi ve kurumlar arası tüm yazıģmalar yasal süreleri içerisinde cevaplandırılmıģtır. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 Seda TAġKENT Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Müdürü Harcama Yetkilisi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Adet imar durumu düzenlenmiģtir. 2- Yeni yapı, tadilat ve yenileme olmak üzere 313 adet inģaat ruhsatı düzenlenmiģtir Adet Yapı Kullanma ruhsatı izni verilmiģtir. 4- ÇeĢitli konularda 6350 dilekçeye cevap verilmiģtir adet encümene havaleli dosya ve dilekçe görüģülerek karara bağlanmıģtır Adet Meclise havaleli dosya belediye meclisinde görüģülerek karara bağlanmıģtır. 7- Kaçak ve ruhsatsız 21 adet inģaata zabıt ve rapor düzenlenmiģtir. Bunlardan 4 adet kaçak inģaatın yıkımı yapılmıģtır. Diğer zabıt ve raporlar dava konusu olup devam etmektedir. 8- Belediyemiz Mücavir Alan Sınırları içerisinde kalan Çoruk Köyü, Taylieli köyü ve ġarköy Bademalanı mevkiinde 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılması için çalıģmalar devam etmektedir. 9- Hurdacılar ile ilgili yer seçimi çalıģması yapılmıģ olup, ġarköy Tapulama Sınırları içinde bulunan m2 lik bu alanın Çevre Düzenine dahil edilmesi ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. 5

6 10- Belediye ġehirler Arası Otobüs Terminalinin yetersiz kalmasından dolayı daha uygun bir alana taģımak amacıyla belediyemize ait Toptancı Hali karģısındaki parselde imar planı tadilatı yapılarak, ġehirler Arası Otobüs Terminali lejantı verilmiģtir. 11- Ġlçemiz Ġskele Mahallesi Liman Ağzı ve Karınca Deresi Ağzı arasında yapılan kum tarama çalıģması DLH ya yaptırılmıģtır. 12- Ġmar Planlarının dijital ortama alınması ve sayısal olarak yeniden çizilmesi için 2011 yılı baģında baģlatılan çalıģmanın yaklaģık %20 lik kısmı bitirilmiģ olup devam etmektedir. Ayrıca tescilli yapı envanteri ve tüm sit alanlarının sayısallaģtırma çalıģmaları da devam etmektedir. 13-Ġlçemiz Hürriyet Mahallesi 309 ada nolu parseller üzerinde bulunan yaklaģık 40,000 m2 lik olan Sağlık Tesis Alanı büyütülerek m2 ye çıkartılması ve imar planına dahil edilmesi amacıyla 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği için Ġl Özel Ġdare kanalıyla tüm kurum görüģleri toplanmıģ olup, onay aģamasına gelinmiģtir. 14-Ġlçemiz Ġskele Mahallesi Yat Limanı dolgu alanı revizyon imar planı çalıģması hazırlanarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanması için gönderilmiģ olup, çalıģma devam etmektedir. 15-Yeni Hal Yasası kapsamında mevcut Toptancı Halinin uygun bir alana taģınması için yer seçimi yapılmıģ olup, Ġlçemiz Çoruk Köyü tapulamasında kayıtlı nolu parseller üzerinde yaklaģık m2 lik bir alanda Toptan Ticaret Alanı - Belediye ToptancI Hali amaçlı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliği için gerekli çalıģmalar yapılmıģ, Ġl Özel Ġdaresi nezdinde kurum görüģleri tamamlanmıģ olup onay aģamasına gelinmiģtir. 16-Mevcut fırın için yaklaģık 100 m2 büyütülmesi ile ilgili meclis kararı alınmıģ olup proje çalıģmaları devam etmektedir. 17-Ġlçemiz Ören Mahallesi Ören Tepe mevkiinde 411 ada nolu parseller üzerinde Belediye Sosyal Kültürel Tesis Alanı (Anfi Tiyatro) yapılması amacıyla kurum görüģleri için baģvurulmuģ olup, planlama çalıģması devam etmektedir. Ayrıca bu alanada bulunan asker mezarı için Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünden yapı yaklaģma mesafeleri talep edilmiģ ve imar planına iģlenmiģtir. 18-Ören Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünden ödenek talep edilmiģ olup, 2012 yılı içinde ilgili kurum tarafından arazi gezisinin yapılacağı ve çalıģmaların baģlatılacağı bildirilmiģtir. 19-Ġlçemiz Bahçelievler Mahallesi TOKĠ yanında bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait 769 ada 63 nolu taģınmazın toplu konut alanı amacıyla 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Kapsamına alınması için gerekli çalıģmalar tamamlanmıģ olup, Ġl Özel Ġdaresi nezdinde iģlemler devam etmektedir. 20-1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Ġmarlı sahada kalan ancak 1/5000 Ölçekli Ġmar Planı olmayan alanlarda imar planı yapılması için Belediye Meclisince karar alınmıģ olup imar planına esas kurum görüģlerinin alınması çalıģmaları baģlatılmıģtır. 21-Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Binası için yer belirlenmiģtir. 22-Mülkiyeti Belediyemize ait Jandarma yanında bulunan parselin kat karģılığı verilmesi ile ilgili ihale çalıģması devam etmektedir. 23- Belediyemiz sınırları içerisinde imar planında yol ve yeģil alanda kalan 4.376,01 m2 alanın kamulaģtırma iģlemleri yapılmıģtır. S.N MAHALLE ADA PARSEL M2 1 ġarköy - BADEMALANI ,44 M2 2 ġarköy - BADEMALANI ,60 M2 3 GERĠġ ,00 M2 4 ÖREN ,22 M2 5 ġarköy - MIRMIR ,00 M2 6 MAHKEME ,00 M2 7 ġarköy-karaayit ,76 M2 8 ġarköy MIRMIR ,04 M2 9 ġarköy -BADEMALANI ,06 M2 10 GERĠġ ,00 M2 11 GERĠġ ,00 M2 6

7 12 ĠSKELE ,89 M2 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 Hülya BODUR Ġmar ve ġehircilik Dairesi Müdürü Harcama Yetkilisi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Beton Parke TaĢ Yapımı: 1- Kocacami Mah. Lefke Sokak, Sekiz Eylül Caddesi, Erdem Caddeleri: ,00m2 beton parke taģ, bordür ve beton yağmur oluğu yapımı. 2- Hacı Ahmet Mah. Girne Caddesi C. Sıtkı Tarancı Caddelerine 8.499,00m2 beton parke taģ, bordür ve beton yağmur oluğu yapımı. 3- Mahkeme Mah. Nezir Sert Caddesi Granit parke taģ, tretuvarların yapımı. 4- Kocacami Mah. Pabuçcuoğlu Caddesi Granit parke taģ döģenmesi iģi. 5- Öğretmenler Mah. N. Sandıkçıoğlu Cad. tretuvarlarrın düzenlenmesi. 6- Cumhuriyet Mah. Melih Pabuçcuoğlu Cad. tretuvarların ve orta refüjün düzenlenmesi 7- Ören Mah. Belediye Konuk evi arsası 850,00m2 beton parke taģ yapımı. 8- Ören Mah. Yüksek okul avlusunun tretuvarların düzenlenmesi. 9- GeriĢ Mah. GeriĢ Camiin avlusuna parke taģ döģenmesi. 10- Mahkeme Mah. Müderris ġükrü Sok. Granit parke taģ döģenmesi. 11- Bahçelievler Mah. Enver Güreli Bulv ,00m2 beton parke taģ, 4.775,00m bordür, 702,00m Yağmur oluğu yapılması. 12- Hacı Ahmet Mah. Adliye Loj. Önü 3.050m2 beton parke taģ, bordür ve beton yağmur oluğu yapımı. 13- Öğretmenler Mah. Kadın Platformu önüne kaldırım yapımı. 14- Öğretmenler Mah. Kadın Platformu önüne Yağmur suyu Drenajı. 15- Suzan Yaz parkı önünde otopark beton parke taģ döģenmesi yapıldı. 16- Eğitimciler sitesi etrafı beton parke taģ döģenmesi yapıldı. 17- Kuvayı Milliye bulvarında yağmur suyu drenajı yapıldı. 18- Pabuçcuoğlu Caddesine parke taģ, bordür ve yağmur suyu ve tretuvarları döģenmesi yapıldı. 19- HaĢimağa Caddesine beton parke taģ, bordür ve yağmur suyu döģenmesi 20- Kocacami Mahallesi Hafız Mustafa Derince Caddesi kozak taģı ve kaldırımların yapılması 21- Cumhuriyet Mahallesi 18, 19, 20, 22, 23, 30. sokak ve caddelerine beton parke taģ bordür ve yağmur oluğu döģenmesi iģi ihale edildi ve yapımına devam ediliyor. 22- Kavakdibi Caddesine beton parke taģ ve Kozak taģı döģenmesi iģi ihale edildi ve yapımı tamamlandı. 23- Kocacami Mah. Nezir Sert Caddesi Granit bazalt taģı ve tretuvarları yapıldı. 24- Kocacami Mah. Eski Han Sokak beton parke taģ döģenmesi yapıldı. 25- Öğretmenler Mah. Muhtarlık Binası çevre düzenlemesi yapıldı. 26- GeriĢ Mah. Emek Sokak beton parke taģ, bordür ve oluk döģenmesi yapıldı. 27- Ören yolu kaldırımları yapıldı. 28- Öğretmenler Mah. Sunar Sitesi önü sahil yolu tretuvarları uzatılarak sedde ye bağlandı. ĠnĢaat ĠĢleri: 1- Öğretmenler Mah. Muhtarlık binası ve Zabıta bürosu yapımı. 7

8 2- Mahkeme Mah. Turan Bayraktar Parkına kafeterya yapımı. 3- Cumhuriyet Mah. Zeytinkent arkası kafeterya inģaatı. 4- GeriĢ mezarlığı bekçi odası ve tuvaletlerin yapımı. 5- Cumhuriyet Mah. 2 Adet basketbol sahası. 6- Sebze pazarı üzeri örtülmesi. 7- Belediye Ahmet Akın Kültür Merkezi tesisatının yapımı. 8- Öğretmenler Mah. ile Ġskele Mah. arasına 1 Adet köprü yapılması. 9- Ġskele Mah. Yat limanı Kıyı Yapıları Uygulama Projeleri ve bu projelere iliģkin keģif özetleri ile teknik Ģartnamelerin hazırlattırılması Ton Temel Malzeme Eski Edremit yoluna döküldü. 11- Gardiyan Ali Evi restorasyonu tamamlandı. 12- Belediye Hizmet Binası Ġnce iģleri ihale edildi. 13- Hürriyet Mahallesindeki yol stabilize dolguları yapıldı. 14- Yunus Mahallesindeki yol stabilize dolguları yapıldı. 15- Bahçelievler Mahallesi, Kemer koop. Ġle Orient arası stabilize dolgusu yapıldı. 16- Bahçelievler Mahallesi, Toki Ġle Meco arası stabilize dolgusu yapıldı. 17- Ören ayaklı kavģağına sinyalizasyon döģenmesi tamamlandı. 18- Ġskele Öğretmenler Mahallesi arası Kutu Menfez ve yan bağlantı dolguları yapıldı 19-4 adet TOTEM yapıldı. 20- Asfalt Ģantiyesine artezyen açılması 21- Ġki adet kavģağa aydınlatma direği 22- Çukurbahçe nin aydınlatılması 23- Cumhuriyet Mahallesi okulun karģısında Basketbol sahası yapılması 24- Hayvan Pazarını küçülterek kamyon garajı haline döndürüldü. 25- GeriĢ Mezarlığına WC yapıldı. 26- Ġskele Mahallesine çapaların montajı 27- TM 8 13,50 (-11,50)kotunda kuruda çalıģan dalgıç tip pompaların önünde bulunan 710 mm. Çaplı 10 mm. Kalınlık 4 adet 300 mm. Çaplı ağız bağlantılı kolektör yapımı montajı, 4 adet 300mm. Sürgülü vana ve montaj parçaları ile 70 mm lik montaj parçasının yenilenmesi. 28- Citroen NEMO Kapalı kasa kamyonet alındı, 29- BMC TM 30 kamyonet alındı, 30- Ġskele Yağcı fabrikası karģısına Balıkçı Heykeli konması 31- Boğa Heykelinin Montajı 32- Cumhuriyet Mahallesi Ġlköğretim okul KarĢısı ( ġerife Çoban) ve Sanayi sitesi içi (Sanayi spor) basket sahalarına kaleli tip pota alınması 33- ġehit Turan Bayraktar parkı kapalı alan düzenlenmesi 34- Liman sahasına içerisinde WC bulunan idari prefabrik bina yapıldı, 35- Türk Hava Kurumu tarafından gönderilen Burhaniye Uçağı nın yerine konulması 36- Belediye park düğün salonu giriģindeki çatı tamiri yapıldı. ġıngıl döģendi. 37- GeriĢ Mezarlığında yeni satın alınan zeytinliğin arasına beton yollar yapıldı. 38- Kalaycılar Mahallesine Basket sahası önü yeģil alan düzenlemesi yapıldı, 39- Konak Lale arkası parke taģ yapıldı. 40- Limana tel çit yapıldı. 41- Cumhuriyet ilköğretim okuluna Basket sahası yapıldı. 42- Nadir Tolun Okulu Basket Sahası geniģletildi. 43- Bahçelievler Mah. Toki sitesi ile Ören Mah. Meço sitesi arasındaki yol geniģletilerek dolgu yapıldı. Asfalt ĠĢleri: 1- Öğretmenler Mah. Eski Anadolu Lisesi yanındaki Ġmar yollarının sıcak asfalt yapılması 2- Ġskele Mah. Dr. Yılmaz GüreĢ Cad. Sıcak Asfalt yapımı. 3- Mahkeme Mah. Ören Yolu Eğitimciler Sitesi çevresine Sıcak Asfalt yapımı. 4- Cumhuriyet Mah. Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı Zeytinkent Önü Sıcak Asfalt yapımı. 5- Ören Mah Sokak Sıcak Asfalt yapımı. 6- Burhaniye Orjan sitesi arası Akçay yolu sıcak asfalt kaplaması. 8

9 Sathi Kaplama: ,00m2 Kızıklı ile Bahadınlı yolları ile Bahçelievler Mah, Öğretmenler Mah. Hal Arkası Asfalt sathi kaplaması yapılması ,00m2 Eski Edremit yolunun Asfalt Sathi Kaplama Yapılması. Malzeme Alımları: m3 Hazır beton alımı ve 450.-m3 beton pompalama Torba Çimento Alımı Ton Baypas Malzeme- Temel Malzemesi ile KırmataĢ Tozu Alınması. 4- Harita Ölçümlerinde Kullanılmak üzere 1 Adet GNSS Ölçüm cihazı satın alınması. 5- Yeni Belediye Hizmet Binası Ofis Malzemeleri ve TefriĢat Alımı Elektrik ĠĢleri 1- Öğretmenler Mah. Ġle Ġskele Mahallesi arasında yeni yaptığımız köprüye 4 adet aydınlatma direği yapıldı. 2- Mahkeme Mah. Çukur bahçede 17 adet aydınlatma direği dikildi, aydınlatma yapıldı. 3- UEDAġ ile beraber çalıģarak Ģehrin çeģitli yerlerindeki cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar onarıldı. 4- Belediye hizmet binasının karģısında su ve diğer borçlar için tahsilât bürosu olarak kiralanan büroyu elektrik tesisatı, telefon tesisatı ve internet bağlantısı için tesisatlar döģendi. 5- Çukur bahçe Gardiyan Ali nin evinin elektrik tesisatı yapıldı.(mahkeme Mahallesi Muhtarlığı) 6- Muhtarlık binası olarak kullanılacak olan binanın UEDAġ a aboneliği yapıldı. Telefon ve internet bağlantısı yapıldı. 7- ġehrimizde Mobese güvenlik kamera sisteminin devreye girmesi için bütün çalıģmalara destek verildi, sistem için 5 adet 6 metrelik galvanizli direk alınarak, çeģitli mekânlara kamera direkleri dikildi. 8- ġehrimizin çeģitli yerlerinde yapılan yol açma ve yol geniģletme çalıģmalarında yollarda kalan elektrik direkleri olması gereken yerlere alındı. 9- E 87 çevre yolu üzerinde bulunan Adyar kavģağı, Ġskele kavģağı, Öğretmenler kavģağı ve Kipa kavģaklarına galvanizli aydınlatma direkleri dikildi. KavĢaklar aydınlatıldı. 10- Ġlçemiz GeriĢ Mahallesi 8 Eylül çamlığında 4 adet aydınlatma direği dikilerek aydınlatma yapıldı. 11- Ören de Belediyemize ait iģyerlerinin sayaçlarının bulunduğu 2 adet Galvanizli pano yenilendi. 12- Öğretmenler Mahallesinde Nurettin Sandıkçı oğlu Caddesinde kaldırımlara aydınlatma için 40 adet aydınlatma direği dikildi. 13- UEDAġ ın elektriklerini kesmiģ olduğu cadde ve sokak aydınlatmaları için sayaç ve sayaç panoları alındı, abonelikleri yapıldı, cadde ve sokaklarımızın park ve bahçelerimizin aydınlatmalarının yeniden devreye alınması sağlandı. 14- Cumhuriyet Mahallesinde tenekeli mahalle denilen bölgede 5 adet beton direk dikildi. Ġskele Mahallesi Gece pazarındaki esnaflara, sergilere elektrik sağlandı. 15- Ġskele de Ali Çetin kaya parkı içerisindeki Balıkçılar heykeline spotlarla aydınlatma yapıldı. 16- Asfalt ġantiyemizin kumanda panosu komple yenilendi. 17- Ören de gezinti yolundaki bütün sergi yerlerine ve stantlarına elektrik tesisatı yapıldı. 18- Cumhuriyet Mahallesinde okulun yanında ve GeriĢ Mahallesi Kalaycılar Mevkiinde Belediyemizce yapılan spor sahalarına 4 adet spotla aydınlatmaları yapıldı. 19- ġehrimizin çeģitli yerlerinde Belediyemizce yapılan inģaatlar için Ģantiye elektriği panoları konuldu ve Ģantiye elektriği temin edildi. 20- Ramazan ayı boyunca halkımıza iftar yemeği verilen çadırda elektrik tesisatı ve aydınlatma tesisatı yapıldı. 21- ġehrimizin çeģitli semtlerindeki, meydanlarda, cadde ve sokaklarda kaldırımlarda, park ve bahçelerde ve gezinti yollarındaki aydınlatmalar onarıldı, yanmaları sağlandı. 22- Ġskele Mahallesi Yat Limanını giriģine konulan Yat Limanı Müdürlüğü odasına elektrik bağlandı. 23- Kuva-i Milliye kavģağında refüj içerisine konulan Burhaniye maket uçağına spotlarla aydınlatma yapıldı. 24- Ören de öğrencilerimiz için düzenlenen konuk evinde aydınlatmaların eksiklikleri giderildi, telefon ve internet hattı bağlandı. 25- ġehrimizin Kuva yi Milliye anıtı ile UEDAġ binası arasındaki yol düzenleme çalıģmaları nedeniyle yeni Ģekliyle oluģan refüj içlerine aydınlatma direkleri kabloları için boģ borular döģendi. 9

10 26- ġehrimizin Mahkeme Mahallesinde Su Sokağında eski askerlik Ģubesi arasında yeni yapılan çocuk bahçesine 3 adet aydınlatma direği dikilerek aydınlatma yapıldı Eylül Stadında tuvaletlere aydınlatma tesisatı yapıldı. 28- GeriĢ Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi arasında, yayaların E87 Karayoluna emniyetli olarak geçmesini sağlayacak olan asansörlü üst geçide 2 ayrı yerden yer altı kabloları ile elektrik sağlandı. Buralara sayaç ve sayaç panoları konularak projeleri çizildi abone yapıldı. 29- Kurban Bayramı öncesinde Belediyemize ait hayvan pazarına aydınlatmalar yapıldı. 30- Sebze pazarının giriģinde Belediyemize ait binada Belediye Tabipliği biriminin yanındaki Burhaniye Belediye Spor futbol takımı oyuncuları için düzenlenen bölüme elektrik tesisatı yapıldı. 31- Yeni düzenleme yapılarak üstü kapatılan Merkez Sebze pazarında sergilerin aralarındaki bölümlere aydınlatma yapıldı. 32- ĠnĢaatına devam edilmekte olan Belediye yeni hizmet binasında oraya taģındığımızda kullanılmak üzere binanın çatısında 2 ayrı yere 2 adet telsiz anten direği ve anten monte edildi kabloları döģendi. 33- Öğretmenler Mahallesinde Belediyemizce yapılmakta olan yeni Muhtarlık Hizmet Binasında elektrik tesisatı yapıldı ve abone olunarak binaya elektrik sağlandı. 34- Sekiz Eylül Stadyumunda sporcuların gece antrenman yapmaları sağlamak için duvarlara spot lambalar ilave edildi. 35- Personelin mesaiye giriģ çıkıģ saatlerini kaydetmek için yüz tarama cihazı alındı ve insan kaynakları birimi odasına monte edildi. 36- Duran su kuyusunda ve Ağacık su kuyusunda arızalanmıģ olan elektrik sayaçları yenisi ile değiģtirildi. 37- Cumhuriyet Mahallesinde okulun yanına ilave olarak yapılan bölümün elektrik tesisatı yapıldı. Genel ĠĢler 1- Yapılan bu iģlerin yanında Elektrik iģleri ekibimizin her yıl her zaman mutat olarak yapmıģ olduğu iģler de Ģöyledir; 2- Bütün kavģaklardaki trafik sinyalizasyon sistemleri sürekli kontrol edildi. Arızalara müdahale edildi. 3- Kapalı spor salonundaki basketbol ve voleybol maçlarında ses düzenlemeleri yapıldı. 4- Düğün salonumuzda ve Hüsnü PazarbaĢı Kültür Merkezindeki bütün etkinliklerde ses düzeni ve perdeprojeksiyon sistemleri kuruldu. 5- Belediyemizden yapılan anonsların Ģehrimizden duyulabilmesi için ses yayın sistemine bağlı hoparlörlerin çalıģması sağlandı. 6- Belediyemiz hizmet birimlerinin Ģantiyelerinin, su kuyularının, yat limanının ve arıtma tesisinin arızalarına bakıldı, çalıģmaları sağlandı, buraların sayaçları sürekli kontrol edildi. 7- Belediyemizce her yıl düzenlenen Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamındaki bütün etkinliklerde ses düzenleri ve perde-projeksiyon sistemleri kuruldu. 8- Belediyemizce her yıl düzenlenen Uluslararası Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde bütün etkinliklerde ses düzenleri ve perde-projeksiyon sistemleri kuruldu. 9- Seklik tepedeki su deposunda bulunan depo dolu-boģ elektronik gösterge cihazının sürekli çalıģması sağlandı. 10- ġarköy Seklik tepedeki TV vericilerinin sürekli bakımları yapıldı, yayınların Ģehrimize ulaģması sağlandı. 11- Ġlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Ġlçemizde çeģitli semtlerinde ve köylerde yaptığı sergi etkinliklerinde ses düzenleri kuruldu. 12- ġehrimizin çeģitli sivil toplum örgütlerinin, derneklerin etkinliklerinin, koopretiflerin, kurum ve kuruluģların düzenlemiģ olduğu toplantı panel ve seminerler gibi etkinliklerde ses ve perdeprojeksiyon sistemleri kuruldu. 13- Belediyemizin Kent Tiyatrosunun Ģehrimizde, köylerimizde ve komģu ilçelerinde yapmıģ olduğu gösterimlerde ses düzeni kuruldu. 14- Börülce köyü mezarlığının yanı Kızıklı yolu aydınlatıldı. 15- Turan Bayraktar Parkı daha çok aydınlatıldı. 16- Öretmenler Mahallesi Arıtma yanı aydınlatılması. 17- ġehrimizde her yıl yapılmakta olan 18 Mart Çanakkale ġehitleri Anma günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ve Mavi Bayrak Törenleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 8 Eylül Burhaniye nin 10

11 KurtuluĢ Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk ü Anma günü gibi etkinliklerde ve yine her yıl kutladığımız dini Bayramlarda Mezarlıklarda ses düzenleri kuruldu. Harita ĠĢleri m2 alanda Ġmar Yasasının 18. Madde uygulaması yapıldı Adet parselde kamulaģtırma projesi hazırlanması. 3- Encümene girecek 85 Adet Ġmar uygulaması dosyasının kontrolü yapılması Adet binanın yerinde subasman ölçümlerinin kontrolü yapıldı Adet HUS dosyanın kontrolünün yapılarak su basman kotlarının belirlenmesi sağlandı. 6- Yeni açılacak imar yollarının aplikasyonlarının yapılması 7- Yapılacak projelere altlık teģkil etmek üzere plan kote ölçümlerinin yapılması ve projelerin zemine aplikasyonları yapıldı. Makina Ġkmal Birimi Makina Ġkmal Birimi olarak belediyemiz hizmetleri için tüm birimlere görevlendirilen araçların sağlıklı, etkin, ekonomik, süratli ve hizmetin gerektirdiği Ģekilde görev yapması maksadıyla araçlarımızın periyodik olarak bakımları yapılmıģ, yedek parça ihtiyaçları karģılanmıģ, arızalarının asgari sürede giderilerek faal durumda bulunmaları sağlanmıģtır Yılında Belediye Bünyesine Yeni Katılan Araçlar 1- Citroen Nemo Çift Sıra Camlı Kamyonet (10 RZ 244) 2- BMC Levend Çift Sıra Açık Kasa Kamyonet (10 RZ 245) Fen ĠĢleri Araçları Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıģ ayrıca yedek parça talepleri karģılanmıģtır. 10 RF MERCEDES KAMYON 10 KK FATĠH KAMYON 10 RP FATĠH KAMYON 10 RE FATĠH KAMYON 10 RA MASSEY TRAKTÖR 10 RL MASSEY TRAKTÖR 10 RH RENAULT TOROS 10 RK URVAN PANELVAN 10 RE MASSEY TRAKTÖR Ġġ MAKĠNASI 1989 CAT EKSKAVATÖR Ġġ MAKĠNASI 2010 HITACHI EKSKAVATÖR Ġġ MAKĠNASI 1996 CAT GREYDER 140 G Ġġ MAKĠNASI 1998 KOMATSU YÜKLEYĠCĠ Ġġ MAKĠNASI 1991 ASFALT SĠLĠNDĠRĠ Ġġ MAKĠNASI 2010 JCB TOPRAK SĠLĠNDĠRĠ 10 RS BMC KAMYONET 10 RY CITROEN NEMO 10 RZ CITROEN NEMO 11

12 Temizlik ĠĢleri Araçları Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıģ ayrıca yedek parça talepleri karģılanmıģtır. 10 FD FIAT TRAKTOR KEPÇE 10 RA STAYER TRAKTÖR 10 RF FATĠH KAMYON 10 RL FATĠH KAMYON 10 RF FATĠH KAMYON 10 RF FATĠH KAMYON MASSEY ÇĠFT ÇEKER 10 RF TRAKTÖR 10 RN FORD CARGO KAMYON 10 RF IVECO KAMYON Su Ve Kanal Hizmetleri Araçları Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıģ ayrıca yedek parça talepleri karģılanmıģtır. 10 KF FORD KANAL AÇMA 10 KH FORD VĠDANJÖR 10 RC BMC TM 30 KAMYONET 10 FR FORD TRAKTÖR KEPÇE 10 RE MASSEY TRAKTÖR 10 RT FORD RANGER Ġġ HIDROMEK 102S BEKO MAKĠNASI 2006 LODER Otobüs ĠĢletmesi Araçları Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıģ ayrıca yedek parça talepleri karģılanmıģtır. 10 RD VOLKSWAGEN PASSAT 10 RN MERCEDES 302 OTOBÜS 10 RN MERCEDES 302 OTOBÜS 10 RN MERCEDES 302 OTOBÜS 10 RN RENAULT LAGUNA 10 RC ISUZU OTOBÜS 10 RR BMC PROBÜS OTOBÜS 10 RY BMC PROBÜS OTOBÜS 10 RS BMC BELDE OTOBÜS 10 RV BMC LEVEND BOMLU ARAÇ FIAT 50 NC TIBBĠ ATIK 10 RS ARACI 12

13 Ġtfaiye Müdürlüğü Araçları Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıģ ayrıca yedek parça talepleri karģılanmıģtır. 10 RA FATĠH KAMYON 10 AY FORD ARAZÖZ KAMYON 10 RR MITSUBISHI CANTER AKS 10 AY BEDFORD ARAZÖZ Diğer Birimlerimiz Mevcut araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımları yapılmıģ ayrıca yedek parça talepleri karģılanmıģtır. Park Ve Bahçeler Hizmetleri Araçları 10 RL BMC TM 30 KAMYONET 10 RZ MASSEY TRAKTÖR 10 RY CITROEN NEMO Zabıta Müdürlüğü ile Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Araçları 10 RL BMC TM30 KAMYONET 10 RU RENAULT KANGO 10 RU RENAULT KANGO Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Araçları (Veteriner Hekimliği dahil) 10 RN BMC TM30 KAMYONET 10 RD FORD AMBULANS 10 RF FORD CENAZE NAKĠL 10 RN FORD CENAZE NAKĠL FIAT 50NC CENAZE 10 RA YIKAMA Sosyal Hizmetler Birimi Araçları 10 RK HYUNDAI PANELVAN 10 RZ BMC KAMYONET Otobüs ĠĢletmesi ÇalıĢmaları 1- Ġlçemiz okullarının ihtiyaç ve etkinliklerine araç görevlendirilmesi yapılmıģtır. Bu okullar Ģöyledir; Ġlköğretim okulları a) Mustafa Keskin Ġlköğretim Okulu b) ġehit Yılmaz Kobak Ġlköğretim Okulu c) Faruk Kızıklı Ġlköğretim Okulu d) Hacı Mustafa Müdür oğlu Ġlköğretim Okulu 13

14 e) Nadir Tolun Ġlköğretim Okulu f) Avni Özpolat Ġlköğretim Okulu g) Gazi Ġlköğretim Okulu h) Hürriyet Ġlköğretim Okulu Liseler; a) Burhaniye Lisesi b) Ġmam Hatip Lisesi c) AyĢe Akpınar Kız Meslek Lisesi d) Endüstri Meslek ve Anadolu Meslek Lisesi 2- Ġlçemiz sivil toplum örgütlerine ihtiyaç halinde araç görevlendirilmesi yapılmıģtır. Bu sivil toplum örgütleri Ģöyledir. a) A.D.D (Atatürkçü DüĢünce Derneği Burhaniye ġubesi) b) Ç.Y.D.D ( ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği Burhaniye ġubesi) c) T.S.D ( Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye ġubesi) d) T.ġ.O ( Türkiye ġoförler Odası) e) E.S.O ( Esnaf Sanatkârlar Odası Burhaniye ġubesi 3- Ġlçemizde yaģayan vatandaģlarımızın özel günlerine araç görevlendirilmesi yapılmıģtır. Bu özel günler Ģöyledir a) Düğün eğlencesi b) Kına Eğlencesi c) Sünnet Eğlencesi 4- Ġlçemiz spor kulüplerine tüm organizasyonlarına araç görevlendirilmesi yapılmıģtır. Burhaniye Belediye spor Kulübünün Bayan Basketbol, futbol, erkek voleybol, güreģ ve diğer branģlarının yaptıkları tüm antreman ve maçlara ulaģımları sağlanmıģtır. 5- Ġlçemizde yaģayan vatandaģların cenaze iģlemleri için yılın 365 günü araç görevlendirilmesi yapılmıģtır. Ġhtiyaca Göre Görevlendirilen Araçlar a) Cenaze nakil aracı b) Cenaze yıkama aracı c) 1 veya 2 adet otobüs (ihtiyaca göre) 6- Belediyemiz otobüs iģlerinin Ģehir içi güzergâhları; Adyar-Haberkent Arası Seferleri Yaz Tarifesi a) Sabah 08:00 ile gece 24:00 arasında saat baģı olmak üzere ulaģım sağlanmıģtır. KıĢ Tarifesi a) Sabah 08:00 ile akģam 20:40 arasında ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 Nadir KARAYAZ Hüseyin KARAKAYA Gökhan GÜLTEPE Bülent ERKOL Metin YILDIZ Park Bahçeler Sor. Makine Ġkmal Bir. Sor. Harita Sorumlusu Elektrik ĠĢl. Sor. Fen ĠĢleri Müdürü Harcama Yetkilisi 14

15 SU KANAL VE OTOBÜS HĠZMETLERĠ KANALĠZASYON; Bahçelievler Mahallesi: 1- Bahçelievler Mahallesi, Nenehatun Cad. 21 metre Ø150 lik Korige boru döģendi ve 3 adet parsel bacası yapıldı. 2- Bahçelievler Mahallesi, cad. 6 mt Ø150 lik korige boru döģendi 1 adet parsel bacası yapıldı. 3- Bahçelievler Mahallesi, cad. 5 mt Ø150 lik korige boru döģendi 1 adet parsel bacası yapıldı. 4- Bahçelievler Mahallesi, Cengiz Topel cad. No:57 5 mt Ø150 lik korige boru döģendi 1 adet parsel bacası yapıldı. 5- Bahçelievler Mahallesi, Enver Güreli cad. yağmur suyu drenajı Q 300 lük 15 mt korige döģendi. 6- Bahçelievler Mahallesi, Q200 lük korige boru 35 metre 2 adet parsel bacası yapılmıģtır. 7- Bahçelievler Mahallesi Hüseyin Benderli cad. Q200 lük korige boru 95 metre 6 adet parsel, 3 adet muayene bacası yapılmıģtır. 8- Bahçelievler Mah. Ali Kemal Deveciler Bulvarı 21 mt. Q300 korige boru döģeme ĠĢçiliği 9- Bahçelievler Mah. Enver Güreli Bulvarı üzerine yapılan Ahmet Akın Kültür ve Sanat Merkezinin Q300 lük yağmur suyu 200 metre 6 adet yağmur bacası, kanalisazyon hattı 65 metre Q200 lük korige boru döģenmiģ 4 adet baca ve 1 adet foseptik çukuru yapılmıģtır. 10- Bahçelievler Mah. H.Benderli Cad. 252 mt.q 200 korige boru döģeme iģçiliği 35 mt Q150 korige boru döģeme iģçiliği 5 ad parsel bacası konulması,5 ad. Ana baca Konulması. 11- Bahçelievler Mah. Keskin otel yanı Sok. 189 mt. Q200 korige boru döģeme ĠĢçiliği. 3 ad. Parsel 4 ad. Ana baca konulması. 12- Bahçelievler mah cad. 115 mt. Q 200 korige boru döģeme iģçiliği 3 adet muayene bacası konulması.57 mt Q150 lik korige boru döģeme iģçiliği 6 adet parsel bacası konulması. Ören Mahallesi 1- Ören Mahallesi, Eczacı Rasim cad.35 mt. Q200 lük korige döģendi 2 adat parsel bacası yapıldı. 2- Ören Mahallesi, ġehit Hakan Ünsal cad.yağmur suyu hattı 105 mt. Q 300 lük korige döģendi 7 ad. Yağmur bacası yapıldı. 3- Ören Mahallesi, Mustafa Küçük Çamlı cad. 56 mt. Q200 lük korige 7 mt Q150 lik korige döģendi. 2 Ad. Parsel bacası konuldu. 4- Ören Mahallesi, Vildan ebe cad. No: mt Q150 korige boru döģendi 1 adet parsel bacası yapıldı. 5- Ören Mahallesi, Necdet Tosun cad. 3 mt Q150 lik korige boru döģendi. 1 adet parsel bacası yapıldı. 6- Ören Mahallesi, Arif Lim cad. 4 mt Q150 lik korige boru döģendi. 1 adet parsel bacası yapıldı. 7- Ören Mahallesi, Halk plajı içinde WC yerini değiģtirilmesi 14 mt Q150 lik korige boru döģendi. 8- Ören Mahallesi 2011 sok. 9 mt Q150 lik korige boru döģendi. 1 adet parsel bacası yapıldı. Öğretmenler Mahallesi: 1- Öğretmenler Mahallesi, Halk plajına portatif tuvalete 45 mt. Q200 lük korige boru döģendi, 1 adet parsel bacası yapıldı. 2- Öğretmenler Mahallesi, dikili taģ mevkii yağmur suyu dranajı Q 500 lük 30 mt. korige boru döģendi. 3- Öğretmenler Mahallesi, Hacı Mustafa müdüroğlu cad. 5 mt Q150 lik korige boru döģendi 1 adet parsel bacası yapıldı. 4- Öğretmenler Mahallesi, sahi1 meydanı sok. 7 mt Q150 lik korige boru döģendi 1 adet parsel bacası yapıldı. 5- Öğretmenler mah. aydınlar cad. 17 mt Q 200 lik korige boru döģendi 2 adet parsel bacası yapıldı. 6- Öğretmenler Mahallesi, Sultan Selim Caddesi, Sokak ta 1 Adet Parsel bacası tamiratı yapılmıģtır. 7- Öğretmenler Mahallesi, Hakkı Armutçu Cad. caddesi, 9 metre Q150 lik korige 2 Adet Parsel bacası yapılmıģtır. 15

16 8- Öğretmenler Mahallesi, Hakkı Armutcu Caddesi, 6 metre Q150 lik korige 1 Adet Parsel bacası yapılmıģtır. 9- Öğretmenler mah. Sultan Selim cad.24 mt.q 150 korige boru döģeme iģçiliği yapılmıģtır. 10- Öğretmenler mah.1056 sk. 30 mt.q 150 Korige boru döģeme iģçiliği 2 adet parsel bacası konulması. Ġskele Mahallesi 1- Ġskele Mahallesi, Eski Ayvalık cad.. 5 mt Q150 lik korige boru döģendi 1 adet parsel bacası yapıldı. 2- Ġskele Mahallesi, Tayleli Köyü giriģinden itibaren yağmur suyu hattı 175 mt. Q 500 lük korige 6 adet yağmur bacası yapılmıģtır. 3- Ġskele Mahallesi, Mustafa Çakıroğlu cad. Q200 lük 52 mt. 5 mt Q150 lik korige boru döģendi.3 ad parsel bacası yapıldı. 4- Ġskele Ozan Sağdıç cad. Q200 lük 151 mt. korige, Q150 lik 28 mt 4 ad. parsel 2 ad muayene bacası yapıldı. 5- Ġskele-Adyar mevkii Murat çeģme bulvarı yağmur suyu hattı Q300 lük 24 mt 1 adet yağmur bacası konuldu. 6- Ġskele Mah.Turan SavaĢ cad. 7 mt Q150 lik korige boru döģendi 1 adet parsel bacası yapıldı. 7- Ġskele mah sok. Q200 lük 85 metre, 16 metre Q150 lik korige boru 3 ad parsel, 2 adet muayene bacası yapıldı. 8- Ġskele Mah. Adyar mevkii Muhasebeciler Sitesi yolu kanalisazyon hattı 126 metre Q200 lük korige boru 2 ad parsel bacası yapılmıģtır. 9- Ġskele Mah. Adyar mevkii Aydemir cad.85 metre Q200 lük korige boru 4 ad parsel 2 adet muayene bacası yapılmıģtır. 10- Ġskele Mah.48 mt Q200 korige boru döģeme iģçiliği.1 ad ana baca konulması. 1 ad parsel bacası konulması. Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallesi 1- Cumhuriyet Mahallesi, Q200 lük 38 metre, korige boru 1 ad parsel bacası yapıldı. 2- Cumhuriyet Mahallesi, kızıl cad. açık yağmursuyu menfezi için 14m Ø 600 lük, korige boru döģeme iģçiliği yapılmıģtır. 3- Cumhuriyet Mahallesi, 61. Cadde 41. Sokak a 4m Ø150 lik Korige boru döģenerek, 1 adet parsel bacası yapılmıģtır. 4- Cumhuriyet Mahallesi, Uysal Bulvarı, 115. Sokak a 7m Ø150 lik Korige boru döģenerek, 1 adet parsel bacası yapılmıģtır. 5- Cumhuriyet Mahallesi, 30. Sokak Q200 lük 35 mt korige boru 2 ad parsel bacası yapıldı. 6- Cumhuriyet Mahallesi, sokaklara yağmur suyu hattı yapıldı. Q300 lük korige boru 170 mt.4 ad. Yağmur bacası yapıldı. 7- Cumhuriyet Mahallesi, 19. sok. 38 metre Q150 lik korige boru 2 ad parsel bacası yapıldı. 8- Hürriyet Mahallesi, 70 m Ø200 lük Korige boru döģenerek, 2 adet parsel bacası yapılmıģtır. 9- Hürriyet Mahallesi, Kipa arkası Q500 lük 35 metre yağmur suyu drenajı yapılmıģtır. 10- Hürriyet Mahallesi, Özen Caddesi nde 1 adet parsel bacası tamiratı ve temizliği yapılarak kapak takıldı. 11- Hürriyet Mahallesi yağmur suyu kanallarındaki yol geçiģlerinde 28 metre Q300 lük korige boru döģenmiģtir. 12- Cumhuriyet Mah.Kızık Cad.21 mt.q 200 korige boru döģeme iģçiliği 1 ad parsel bacası konulması, 13- Hürriyet Mah.286. sok. 83 mt. Q200 korige boru döģeme iģçiliği 2 ad parsel bacası konulması. Ġlçemiz ġehir Merkezi Ġçi Mahalleleri 1- Mahkeme Mahallesi, Stad sok. 10 metre. Q150 lik korige döģenmesi 1 ad parsel bacası yapılmıģtır. 2- Edremit yolu yağmur suyu kanallarındaki tarla geçiģlerinde 63 mt. Q300 lük korige boru döģenmiģtir. 3- Otagar cad. 112 metre Q200 lük korige boru 1 adet parsel bacası 2 adet muyane bacası yapılmıģtır. 4- AĢağı ÇarĢı cad. 56 metre Q300 korige boru 2 adet parsel bacası yapılmıģtır. 5- Hacıahmet mah. Çay cad. 6 metre Q200 lük korige boru 1 adet parsel bağlantısı yapılmıģtır. 16

17 6- Hacıahmet mah. garaj önündeki mazgallara ilave 14 metre Q500 lük ilave yağmur suyu drenajı yapılmıģtır. 7- PazarbaĢı cad. 2 evin parsel bağlantıları yapılmıģtır.q150 korige 14 metre 2 adet parsel bacası yapılmıģtır. 8- Hacıahmet mah. Kavakdibi mevkii Q200 lük 105 metre korige 5 adet parsel, 2 ad.muayene bacası yapılmıģtır. 9- Hacıahmet mah. Irmak cad. 1 adet parsel bağlantısı yapılmıģtır. 10- Hacıahmet mah. Ali Çetinkaya cad. 1 adet parsel bağlantısı yapılmıģtır. 11- Hacıahmet mah. Girne cad. Lefke cad. 8 eylül cad. erdem cad. Papuccuoğlu cad. 800 metre Q 300 lük yağmur suyu 16 adet yağmur bacası yapılmıģtır. 12- Hacıahmet mah. Hacı KuĢçu cad.7 metre Q150 lik korige 1 adet parsel bacası yapılmıģtır. 13- Hacıahmet mah. PazarbaĢı cad. 20 metre Q150 lik korige 2 adet parsel bacası yapılmıģtır. 14- Melih Papuccuoğlu bulvarı 5 metre Q150 lik korige 1 adet parsel bacası yapılmıģtır. 15- Mahkeme mah. Hürriyer cad. verem savaģ dispanseri 6 metre Q150 korige döģenmesi 1 ad. Parsel bacası yapılmıģtır. 16- Ġlçemiz muhtelif yerlerinde 125 çift parsel kapağı, 74 adet parsel bacası ve 60 adet muayene bacası tamiratı yapılmıģtır. 17- Ġlçemiz Tüm mahalle ve m kanalizasyon hat temizliği yapılmıģtır. 18- Kavakdibi Caddesi, HacıBekir Sıtkı Sokak içinde 1 parsel bacası yapılmıģtır. 19- Kocacami Mahallesi Kadir Efe Caddesi nde parsel bacası tamiratı ve kapak tamiratı, temizliği yapılmıģtır. 20- Kocacami, Mah. ġükrü Derin cad. 106 mt.q 300 korige boru döģeme iģçiliği 2 adet parsel bacası konulması. Q150 lilik korige boru döģeme iģçiliği 28 mt. 21- Hacıahmet Mah. Kavakdibi cad. Yağmur Suyu hattı 258 mt.q 400 korige boru döģeme iģçiliği 3 adet parsel 7 ad. Yağmur bacası konulması.q300 lük yağmur bacaları bağlantısı 21 mt. 22- GeriĢ Mah. Kuvayi Milliye Bulvarı yağmur suyu hattı 96 mt Q400 korige boru döģeme iģçiliği.1 ad yağmur suyu bacası konulması. 23- Edremit yolu 167 mt Q 150 korige boru döģeme iģçiliği.geriģ Mah. Kuvayi Milliye bulvarı yağmur suyu hattı 28 mt Q300 korige boru döģeme iģçiliği. 24- Eski Edremit yolu üzeri yağmur suyu Hattı 38 mt Q300 korige boru döģeme iģçiliği. Hacıahmet Mah. 52 mt.q 200 korige boru döģeme iģçiliği 2 adet parsel bacası konulması. Ġlçemizde 2011 yılı içerisinde toplam 660 metre Q 150 lik korige boru, 1475 metre Q 200 lük korige ile kanalizasyon metre Q 300 korige,, 854 metre Q 400 lük korige boru, 254 metre Q 500 lük korige 14 mt Q600 lük korige ie yağmur suyu hattı döģenmiģtir. ĠÇME SUYU; 1- Bahçelievler Mah Esenevler mevkiinde yol kanalisazyon çalıģmasında zarar gören aspesbest borunu değiģimi 38 mt PVC boru ile değiģimi yapıldı. 2- Bahçelievler Mahallesi, Ağar su kuyusu, Civan su kuyusundaki dalgıç motorlarda oluģan arızalar giderildi. 3- Bahçelievler Mahallesi, Ağacık Su Kuyusu nda kolektörlerin ve jeneratörlerin bakımları, Duran su kuyusundaki jeneratörlerin bakım çalıģması yapıldı. 4- Bahçelievler Mahallesi, Ören Yolu Enver Güreli bulvarından geçen 90 lık PVC boruda oluģan arıza giderildi. 5- Cumhuriyet Mahallesi, Seklik depoyu besleyen asbest Q 300 lük boruda oluģan patlak Tamir kelepçeleri kullanılarak arıza giderildi. 6- Ġlçemize bağlı karadere köyündeki karadere deresindeki DSĠ tarafından yapımı devam eden su tutma havzaları inģasında yapılan çalıģmalar sırasında Ģehrimize gelen düdüklü su boruları zarar görmüģtür 6 metre Q90 lık çelik boru ve tamir kelepçeleri ile arıza giderilmiģtir. 7- Mahkeme Mah. Yunak caddesinde Pik boruda oluģan arızadan dolayı 2 adet tamir kelepçesi 5 metre 150 lik PVC boru ile arıza giderilmiģtir. 8- Kocacami Mahallesi, Otagar cad. Q90 lık PVC boru 105 mt boru döģenmesi 1 adet abone borusu döģenmiģtir. 9- Eski Edremit yolu Börülce Mezarlığı ve Edremit yolu bağlantı yolları PVC 90 lık 2050 mt 35 adet abone bağlantısı yapılmıģtır. 17

18 10- Ġskele Mah. Ozan Sağdıç cad. 90 lık PVC 200 metre 4 adet abone bağlantısı yapılmıģtır. 11- Hacıahmet mah. Bayaktar sok. 90 lık PVC 30 metre 2 adet abone bağlantısı yapılmıģtır. 12- Hacıahmet mah. Erdem cad.lefke cad. Pabuccuoğlu cad. 8 eylül cad. 90 lık PVC 1022 metre 42 adet abone bağlantısı yapılmıģtır. 13- Bahçelievler Mah. yeni açılan mezarlığa 250 metre 90 lık PVC boru 100 metre 1 kangal boru döģenmiģtir. 14- Mahkeme Mahallesi Eski han sok. 85 metre Q63 lük PVC boru 9 adet abone bağlantısı yapılmıģtır. 15- Hacıahmet mah. Girne Cad. 700 mt 125 lik PVC boru döģenmesi 45 adet abone bağlantısı. 16- Ġskele Mah. Horata Cad. 85 metre Q90 lık Pvc boru döģenmesi 2 adet abone bağlantısı. 17- Ġskele Mah sok. da oluģan arıza sebebiyle hattın yönü çevrildi 150 metre Q90 lık PVC boru döģenmesi. 18- Vakıf armutlu mevkii 430 metre 90 lık PVC boru döģemesi yapılmıģtır. 19- Cumhuriyet mahallesi düdüklü suyu hattının yenilenmesinde 300 metre 1 kangal boru döģenmiģtir. 20- Cumhuriyet Mah. 18, 19,20,22,23. caddeledeki bütün abonelerin abone boruları değiģtirilmiģtir. 21- Hacıahmet Mah. Müderris ġükrü sok. 17 adet abone de yenileme çalıģması yapılmıģtır. 22- Hacıahmet mah. Girne Cad. 400 mt 63 lük düdüklü suyu PVC boru döģenmesi. 23- Hacıahmet Mahallesi Kavak dibi cad 700 metre.q160 lık PVC temiz su borusu döģenmiģ ve tüm aboneler de yenilenmiģtir. Ġlçemizde 2011 yılı içerisinde toplam Q 63 lük 485 metre, Q 90 lık 4328 metre,q125 lik 400 metre, 160 lık 700 mt. Q200 lük 60 metre, PVC boru döģenmiģtir. Ġlçemizde mevcut 4000 adet muayene bacasından 1800 tanesi temizlenmiģ temizleme çalıģmaları haftanın üç günü kanal açma aracı ile koordineli çalıģarak devam etmektedir. DERE ISHAHI ve DĠĞER ÇALIġMALAR 1- Tayleli köyü ile Ġskele Hocazade dersine bağlanan yağmur suyu kanalının ıslah edilmesi 2500 mt. 2- Ġskele Hocazade deresi ile Hürriyet mahallesi arasında kalan E-87 karayolu yanındaki kanalın ıslah edilmesi 1600 mt. 3- Denetko-Orjan yolu üzerinde kalan kanalın ıslah çalıģması 6500 mt. 4- Bahçelievler Mah. ile havran çayı arasında kalan yağmur suyu kanalının ıslah edilme çalıģmaları 2500 mt. 5- Ġskele Mah.Adyar mevkii Murat ÇeĢme Bulvarı ile denize bağlanan yağmur suyu kanallarının ve menfezlerin ıslah edilmesi. 6- Haberkent Zeytinli arası kanalların ıslah çalıģması yapıldı. 7- Günlük ortalama adet su ve kanalizasyonda parsel, yağmur mazgalları tamirat ve yenileme çalıģması yapılmaktadır. 8- Ören Mah sok çöken kanalizasyon hattının tamiratı yapıldı. 9- Ören Mah.2021.sok çöken kanalizasyon hattının tamiratı yapıldı. 10- Öğretmenler Mah. Hakkı Armutcu cad. çöken kanalizasyon hattının tamiratı yapıldı. 11- Dalyan mevkii haberkent yanı dere ıslahı 150 mt Adet Betonarme Yağmur suyu menfezi : 16 metre 13- ġarköy çıkıģı ile Karınca deresi arasında kalan açık kanalın ıslah edilmesi. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 Sinan GÖZEN Arzu KARADAĞ ĠĢletme Sorumlusu Harcama Yetkilisi 18

19 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ vatandaģımıza muayene, enjeksiyon, pansuman vs. hizmetleri verilmiģtir. Birimlere göre hizmet verilen hasta sayısı aģağıdadır. a- BELEDĠYE TABĠBLĠĞĠ : 3080 b- GERĠġ MAHALLESĠ : 2103 c- KAVAKDĠBĠ MAHALLESĠ : 2036 d- CUMHURĠYET MAHALLESĠ : 2423 e- MEMĠġ MAHALLESĠ : 1764 f- BAHÇELĠ EVLER MAHALLESĠ : Evde yaģlı bakım programı (EYBAP) uyarınca toplam tüm mahallelerde 1500 haneye ziyaret yapılmıģ. Evde muayene ve tedavileri periyodik olarak yapılmıģtır. 3- Tüm mahallelerde, yaklaģık 1600 kiģiye diabet ve hipertansiyon taraması yapılmıģ, mahalle sağlık ocaklarında tabipliğimizce muayene ve tedavileri üstlenilmiģtir. 4- Yaz döneminde mavi bayrak kapsamında Ören ve Öğretmenevleri sahilinde hizmet verilmiģtir. 5- Zabıta ve ilçe tarımla birlikte esnaf denetimleri periyodik olarak yapılmıģtır yılında da ilaç toplama ve dağıtım kampanyası sürdürülmüģtür. 7- Belediyemizce hizmete sokulan hasta nakil ambulansı ile 50 vatandaģımıza hizmet sunulmuģtur. 8- Sokak Sağlığı çalıģması adı altında Yunus Mahallesinde Bayraktar Sokak, MemiĢ Mahallesi Barka ve Güzel Sokakta toplam 80 haneye evlerinde ziyaret etmek suretiyle muayene ve tedavileri gerçekleģtirilmiģtir. TEMĠZLĠK ĠġLERĠ 1- Temizlik iģleri haftanın 7 günü çalıģmaktadır. Sabah ile a kadar 6 sıkıģtırmalı çöp kamyonu,2 adet traktör ve 1 adet traktör kepçe ile çalıģmaktadır. 2- Pazartesi günü ilçemiz semt Pazaryeri, PerĢembe günü Ören, Cuma günü Bahçelievler, Cumartesi günü Öğretmenler mah. Pazaryerleri süpürülüp temizlenmektedir. 3- Fiat marka traktör kepçe ve iki adet kiralık traktör ile kül ve bahçe pislikleri daha seri ve kolay temizlenmektedir yılı itibariyle Çoruk Köyü, Taylıeli ve ġarköy Köyünün Burhaniye Belediyesi mücavir alanına katılmasıyla bu köylerimizin temizlik iģlerini de Burhaniye Belediyesi temizlik iģleri tarafından karģılanmaktadır adet 800 Lt lik galvaniz saçtan çöp konteynırı alınarak ilçemizin ihtiyaç olan yerlerine dağıtılarak çöp toplama iģi daha kolay hale gelmiģtir tarihinde saat ile arası 3 adet sıkıģtırmalı çöp kamyonu ile çöp toplama iģi yaz boyunca devam etmiģ olup de son bulmuģtur. 7- Yol süpürme makinesi traktöre takılıp yaz bitimine kadar tüm mahallelerimizin yolları süpürülüp temizlenmektedir. 8- Ören mah. Öğretmenler mah ve MüĢerref Hekimoğlu plajı ot ilacı ile ilaçlanmıģtır. 9- Plaj kumu eleme makinesi ile tüm plajlar temizlenmiģtir. 10- Plajlara konulmak üzere 38 adet geri dönüģüm konteynırı yapılmıģtır. 11- Ören ve Öğretmenevleri plajlarında yapılan temizlik ve kum elenmesiyle 2 adet mavi bayrak alınmıģtır. 12- Burhaniye çöplüğüne 15 adet baca dikilerek üzeri toprak dolgu ile kapatılıp ıslah edilmiģtir. 13- ÇeĢitli tarihlerde arıza yapan araçların arızaları en kısa zamanda giderilerek iģlerin aksamaması sağlanmıģtır. 14- Tüm sağlık kuruluģları özel klinikler ile tıbbı atık sözleģmesi yapılıp tıbbı atıkların toplanıp bertaraf edilmesi Bursa BüyükĢehir Belediyesi tarafından yaptırılmaktadır. 15- Çöplüğe 2 adet sızdırma havuz yapılarak pillerin depolanması yapılmaktadır adet kül kovası yapılıp, çöp konteynırlarının yanına konulmuģtur. Tüm bu hizmetler; 1 Temizlik iģleri yetkilisi 8 Kamyon Ģoförü 19

20 2 Traktör Ģoförü 26 Temizlik iģleri iģçisi ile yapılmaktadır. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiģ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliģkin iģlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/12/2011 Nadir KARAYAZ Temizlik ĠĢleri Birimi Sorumlusu Dr. Cengiz KAYPAK Sağlık ĠĢleri Müdürü Harcama Yetkilisi VETERĠNERLĠK HĠZMETLERĠ Sivrisinek Mücadelesi: 1- Ocak-Mart ayları arasında Ģehrimizin kanalizasyon sistemi sivrisineğe karģı kıģlık mücadelesi yapılmıģtır. 2- Mart ayından Temmuz ayına kadar ilçemiz ve çevresindeki sulak alanlarda sivrisinek larvalarına karģı ilaçlama yapılmıģtır. 3- Ġlçemizdeki çöp konteynırları karasineğe karģı Mayıs-Ekim ayları arasında haftada 1 gün ilaçlanmıģtır. 4- Ġlçemizin çöplüğü ve pazaryeri haftada 1 karasineğe karģı ilaçlanmıģtır. 5- Mayıs-Ekim ayları arasında sivrisinek uçkun mücadelesi yapılmıģtır. 6- ġehrimizin kanalizasyon sisteminde fare mücadelesi uygulanmıģtır. 7- Ġlçemizdeki okullar ve resmi dairelerde kene, pire gibi parazitlere karģı ilaçlanmıģtır. 8- Nisan ve Eylül ayları arasında ilçemizdeki park ve hayvan barınaklarında kene mücadelesi yapılmıģtır. Sokak Hayvanları ile Ġlgili ÇalıĢmalar: 1- Ġlçemiz sokaklarından toplanan 167 adet köpek(137diģi-30erkek)kısırlaģtırılarak aģılanıp, kulaklarına küpe takıldıktan sonra yasa gereği doğal ortamı olan sokaklara bırakılmıģlardır. 2- Sokaklardan toplanan hayvanların bakım ve aģıları yapıldıktan sonra 73 tanesi sahiplendirilmiģtir. ġuan da barınakta 87 adet köpek mevcuttur. Diğer ÇalıĢmalar 1- Kurban Bayramında Hayvan Pazarına gelen hayvanların kontrolleri yapılmıģtır: 2- Pazaryerine gelen tavuk ve balıkların kontrolleri yapılmıģtır. 3- Kurban Bayramında halkımızın kestiği kurbanların düzenli olarak muayene ve kontrolleri yapılmıģtır. 4- Ġlçemiz kasap esnafının belirli periyodik aralıklarla kontrolleri yapılmıģtır. 5- Belediyemiz mezbahasında 523 adet büyükbaģ, 1020 adet küçükbaģ hayvan kesimi yapılmıģ, bunlardan toplam kg et elde edilmiģtir ve bunların kesim öncesi kesim sonrası kontrolleri yapılmıģtır TARĠHLERĠ ARASINDA MAHALLELERDEN TOPLANAN KÖPEKLER ÖĞRETMENLER MAH.:36 GERĠġ:6 KOCACAMĠ MAH:34 ORJAN:6 20

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Ģef, 2 büro personeli ile

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI T.C. BALIKESĠR ĠLĠ BURHANĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğünde 1 Müdür, 1 Ģef, 2 büro personeli ile

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL YAPIM ŞEFLİĞİ: 2010 yılı programında bulunan yollarımızdan; Mevlana Mahallesi: a-mevlana mahallesi 25 m lik Papatya caddesi alt yapı çalışmaları imar planına uygun şekilde tamamlandı.

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI FALİYET RAPORU GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER: nce yılında gerçekleştirilen ihalelere ait liste aşağıda verilmiştir. 2/419 110 luk Sabit Aksamlı Kırma Eleme Tesisi Mal Alımı 2/66262

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 ŞUBAT 2017 28 ŞUBAT 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt Tapu Müdürlüğünde

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 NİSAN 2017 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi KARAR 108 : Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi 2013 / 108 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 108 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/05/2017 KARAR NO:

2017 YILI MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/05/2017 KARAR NO: 2017 YILI MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/05/2017 KARAR NO: 2017-99 Meclis Üyelerimiz Merih Hacer Turgut, Özer Koyuncu ve Süleyman Suavi Söyler in talepleri doğrultusunda mazeretli olarak

Detaylı

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI

ALTINOLUK BELEDĠYESĠ 01/01/2014-30/03/2014 MALĠ YILI BÜTÇE KESĠN HESABI GĠDER KESĠN HESABI EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 11 TOPLANTI TARĠHĠ : 30/06/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Sarnıç Mahallesi meydanında bulunan kapalı

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Kararın Özü 02/ 03/ 2011 2011 / 44. Belediye Meclisini TeĢkil Eden Zevat 02/ 03/ 2011 2011 / 44 meclis toplantısında alınan 44 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 44 : Ġlgi : a) ĠĢkar Gıda ĠnĢ. San. ve Tic.Ltd.ġti. Vekili Süleyman YORULMAZ ın 24.01.2011 tarih ve 1561-199 sayılı

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Belediye Meclisi; Recep ÖZKAN ın 31/01/2012 tarihli yazılı daveti nın BaĢkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi gereğince 06/02/2012

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

1.GENEL BİLGİLER T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON MİSYON Misyonumuz, tüm çalışanları ile birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :384 KARAR 384 : Belediye meclisimizde 20.04.1998 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Merkez Revizyon Ġmar Planlarında mahalle oyun alanı olarak iģaretli olan Hacı Ġsa Mahallesi

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 05/ 02/ 2010 2010 / 34 meclis toplantısında alınan 34 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 34: Ġlgi : Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/ 01 / 2010 tarih ve 71/45 sayılı yazısı. 5393 Sayılı Kanununun

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25 SAYFA : 1/25 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK EVLERİ SİTESİ 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 3303 Ada, 10 No lu parsel numaralarında tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2016-2017 OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI AYLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ -----------------------------------------

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2012 yılı Kadro olarak; 1 Müdür, 3 Teknik Eleman, 2 Büro Elemanı, 3 Kaldırım Ustası, 5 Kepçe Operatörü, 7

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı