ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR"

Transkript

1 ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA 700 KÜÇÜK SÖZLER nha BE RÝ SAY FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ÇOCUKLARI BÝRÝNCÝ ÖÐRETÝM ÜCRETSÝZ OKULDAN SOÐUTACAKLAR O KUL LA RIN A ÇIL MA SI NA AZ BÝR ZA MAN KA LA E ÐÝ TÝM DÜN YA SI VE VE LÝ LER TE DÝR GÝN. YE NÝ E ÐÝ TÝM SÝS TE MÝ NÝN ÇO CUK LA RI O KUL DAN DA HA ÇOK SO ÐU TA CA ÐI BE LÝR TÝ LÝ YOR. BEL KÝ KÝM SE HAS TA OL MA YA CAK, ÖL ME YE CEK, A MA... uye ni sis te mi de ðer len di ren Ço cuk ve Genç Psi ki yat ri si Uz - ma ný Prof. Dr. Yan ký Yaz gan Ço cuk la rýn ha zýr ol ma dýk la rý bir sis tem i çe ri sin de ol ma la rý - nýn bir be de li o la cak. Kim se bel ki a ðýr has ta ol ma ya cak, ya da kim se öl me ye cek, a ma öð ren mek ten ve e - ði tim den so ðu tul muþ çocuklarýn sayýsýný art tý - ra ca ðýz. Dav ra nýþ prob lem le ri o lan, dik kat ek - sik li ði gi bi prob lem ler ser gi le yen ço cuk la rýn o - ra ný ar ta cak di ye ko nuþ tu. ARINÇ TAN ÇÝÇEK E GÖNDERME Muhtýra metni gibi uhü kü met Söz cü sü Bü lent Ar nýç, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in 11 mad de lik met ni i le il gi li il ginç bir çý kýþ yap tý. A rýnç, Çi çek e yap tý ðý gön der me de, O bil di ri nin mu ha ta bý hü kü met de ðil dir, TBMM i çin mi dir o nu Sa yýn Baþ kan ýn a çýk la ma sý lâ zým i fa de si ni kul lan dý.n8 de ÝÞTE ÝSRAÝL ADALETÝ! Rac hel Cor ri e ka za da öl dü uýs ra il mah ke me si, 2003 te Ýs ra il e a it bir bul do zer ta ra fýn dan e - zi len A me ri ka lý ba rýþ ey lem ci si Rac hel Cor ri e nin a i le si nin or du - ya aç tý ðý dâ vâ yý red de de rek, bul do ze ri kul la nan Ýs ra il as ke ri nin ih ma li ol ma dý ðý so nu cu na var dý. nha be ri say fa 7 de BM den Gazze için 2020 uyarýsý yapýldý ubirleþmiþ Milletler, su, elektrik ve saðlýk gibi temel hizmet standartlarýnýn iyileþtirilmemesi halinde Gazze nin 2020 yýlýna kadar yaþanabilir bir yer olmaktan çýkacaðýný bildirdi. nha be ri say fa 7 de Kur ân ya kan ABD li as ker le re ko mik ce za uabd or du su, Af ga nis tan da Kur ân yak ma ve Ta li ban mi li tan la rý nýn ce set le ri ne id rar yap ma o lay la rý na ka rý þan as ker le re i da rî o la rak ko - mik o la rak ni te len di ri le cek ce zalar ver mek le ye tin di. nha be ri say fa 7 de E ÐÝ TÝM PO LÝ TÝ KA LA RI ÇO CUK YA ÞI NA UY GUN OL MA LI ub. Ü. E ði tim Bi lim le ri Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Fat ma Gök de, MEB in il ko ku la baþ la ma ya þý nýn be lir len me si ne yö ne lik ha zýr la dý ðý ra por da yer a lan kri ter le ri nin ço - ðu nun o kul da ve ri len e ði ti min bir par ça sý ol du ðu nu be lir te rek, E ði - ti min ço cuk la ra uy gun im kân lar ge liþ tir me si ge - re kir ken, hü kü me tin ha zýr la dý ðý bir po li ti ka ya ço - cuk la rý uy dur ma ya ça lý þý yor lar dedi. Gök, çocuklarýn geliþimlerinin kimler tarafýndan deðerlendirileceðinin de belirsiz olduðunu söyledi. BALYOZ TUTUKLUSU TEHDÝT ETTÝ: Ö NEM LÝ KA RAR LAR KA PA LI KA PI LAR AR DIN DA A LIN MA SIN uý la hi yat çý ya zar Hi da yet Þef - kat li Tuk sal i se bu gi bi ö nem li ka rar la rýn ka pa lý ka pý lar ar dýn - da a lýn ma sýn dan þi kâ yet et ti. Tuk sal Þu nu e leþ ti ri yo rum; bu sis tem na sýl o luþ tu rul du, kim le - rin kat ký sý var, han gi e ði tim te o - ri le ri baz a lýn dý, ço cuk la rý mýz ne i le kar þý la þa cak? Bun la rýn hiç bi ri si ni ne ben ve li o la rak bi li yo rum, ne es ki bir öð ret men o la rak bi li yo rum, hiç bir þey o la rak bil mi yo rum. Ben bu ka pa lý ka pý lar ar dýn da pi þi ri len þey ler den hoþ lan mý yo rum de di. n8 de Gün ge lir si zi de yar gý lar lar u Bal yoz Pla ný dâ vâ sýn da tu tuk lu yar gý la nan Al bay A li Türk þen in Erk de - ði þir, ye ni ya pý lan du ruþ ma sa lon la rýn da siz yar gý la nýr sý nýz. Si zin kar þý ný za da si zin gi bi a dil yar gý la yan ha kim ler çý kar söz le ri ne Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Ö mer Di ken, tep ki gös te re rek, Bu þe kil de teh dit e de rek ken di ni zi di ðer ör - güt ler le ay ný ye re ko yu yor su nuz di ye ce vap ver di. nha be ri say fa 9 da FO TOÐ RAF: A A Harç lar kalk tý, ce za lar du ru yor u Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, öð - ren ci harç la rý i le a lâ ka lý, Sa yýn baþ ba ka - ný mý zýn, ba kan la rý mý zýn im za la dý ðý ka rar - na mey le bun dan böy le bi rin ci öð re tim den kat ký pa yý a lýn ma sý, ya ni harç lar ta ma men kal dý rýl mýþ týr müj de yi ver di. An cak harç - lar kal dý rýl sýn di ye gös te ri ya pan öð ren ci - le rin al dý ðý ce za lar la il gi li bir söz et me me si dik kat ler den kaç ma dý. nha be ri say fa 3 te Suriye deki iç karýþýklardan kaçarak Türkiye, Ürdün ve Lübnan a sýðýnan Suriyelilerin sayýsý resmî verilere göre 200 bini geçti. 43 BÝN SURÝYELÝ BARINDIRILACAK Mülteciler yeni kamplara u A FAD ta ra fýn dan ku ru lan 4 ye ni kamp ta, öð ren ci yurt la rý ve spor sa lon la - rýn da ka lan lar i le Su ri ye sý ný rýn da bek le - yen ler ol mak ü ze re top lam 43 bin Su ri ye - li da ha ba rýn dý rý la cak. Ga zi an tep Kar ka - mýþ ta ki ye ni kam pa dün i ti ba rýy la 375 Su ri ye li a lý nýr ken, Kah ra man ma raþ ve Os ma ni ye de ki kamp lar bu haf ta, A dý ya - man da ki ça dýr kent i se Ey lül a yý nýn ilk haf ta sý hiz me te a çý la cak. nha be ri say fa 8 de YÜZDE 70 E VARAN ÝNDÝRÝM VAR Mahmutpaþa da indirim günleri umah mut pa þa Es naf la rý Der ne ði nce dü - zen le nen Ýn di rim Gün le ri fes ti va li, bu - gün baþ lý yor. Fes ti val de, çar þý da ki bütün dük kân lar 1 ay bo yun ca yüz de 70 e va ran in di rim ler su na cak. nha be ri say fa 9 da Neil Armstrong un büyük adýmý! nýsmaýl TEZER ÝN YAZISI SAYFA 2 DE ISSN AÐUSTOS RESEPSÝYONU ÝPTAL EDÝLDÝ u9 EYLÜL DE 40 BÝN ÖÐRETMEN ATANACAK u8

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Müþrikler, Eðer Allah dileseydi ne biz, ne de atalarýmýz O'na ortak koþmazdýk; hiçbir þeyi de haram saymazdýk derler. Onlardan önce gelenler de, azabýmýzý tadýncaya kadar böyle demiþlerdi. En'âm Sû re si: 148 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Sa bah na ma zý ný kýl dý ðýn da hiç kim sey le ko nuþ ma dan ön ce ye di de fa Al lâ hüm me e cir nâ mi ne'n-nâr (Al lah'ým, be ni Ce hen nem a te þin den ko ru) de. E ðer o gün ö lür sen Al lah se nin i çin Ce hen nem a te þin den ko ru yu cu bir be rat ya zar. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 395 / Ha di s-i Þe rif Me â li Dün ya ser gi si a çýl ma ya baþ lý yor! Þu hur-u mü ba re ke git tik ten son ra, â de ta o a hi ret ti ca re ti nin meþ he ri ve pa za rý de ðiþ ti ði gi bi, dün ya ser gi si a çýl ma ya baþ lý yor. Ek ser him met ler, bir de re ce va zi ye ti de ði þi yor. Ha va yý tes mim e den bu ha rat-ý mü zah re fe o ma ne vî ha va yý bo zar. Her kes de re ce si ne gö re on dan ze de le nir. Ýn san lýk i çin kü çük, be nim i çin büyük bir a dým! B en hem ken dim de, hem bu ya kýn da ki Ri sâ le-i Nur Ta le be le rin de þu hur-u mu har re me den son ra bir yor gun luk ve þevk te bir fü tur gö rü yor dum. Se be bi ni vâ zý han bil mi yor dum. Þim di, es ki de söy le di ðim tah mi nî se bep, ha ki kat ol du ðu nu gör düm. Þöy le ki: Na sýl mad dî ha va fe na i se, fe na te sir e di yor; ma ne vî ha va da bo zul sa, her ke sin is ti da dý na gö re bir sar sýn tý ve rir. Þu hur-u se lâ se ve mu har re me de â lem-i Ýs lâ mýn ma ne vî ha va sý, u mum ehl-i i ma nýn a hi ret ka zan cý na ve ti ca re ti ne cid dî te vec cüh le ri ve him met le ri ve ten vir le ri o ha va yý sâ fi leþ ti ri yor, gü zel leþ ti ri yor, müt hiþ â rý za la ra ve fýr tý na la ra mu ka be le e di yor. Her kes o sa ye de ve sa ye sin de de re ce si ne gö re is ti fa de e der. Fa kat o þu hur-u mü ba re ke git tik ten son ra, â de ta o a hi ret ti ca re ti nin meþ he ri ve pa za rý de ðiþ ti ði gi bi, dün ya ser gi si a çýl ma ya baþ lý yor. Ek ser him met ler, bir de re ce va zi ye ti de ði þi yor. Ha va yý tes mim e den bu ha rat-ý mü zah re fe o ma ne vî ha va yý bo zar. Her kes de re ce si ne gö re on dan ze de le nir. Bu ha va nýn za ra rýn dan kur tul mak ça re si, Ri sâ le-i Nur un gö züy le bak mak ve ne ka dar müþ ki lât zi ya de leþ se, kud sî va zi fe i ti ba rýy la da ha zi ya de cid di yet ve þevk le ha re ket et mek tir. Çün kü baþ ka la rýn fü tu ru ve çe kil me si, ehl-i him me tin þev ki ni, gay re ti ni zi ya de leþ tir me ye se bep tir. Zi ra, gi den le rin va zi fe le ri ni de bir de re ce yap ma ya ken di ni mec bur bi lir ve bil me li dir ler. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 77 *** Bi zim le a lâ ka dar bir zat, pek çok la rýn þek vâ et tik le ri gi bi, es ki den þid det li bir ta ri kat ta o ku du ðu ev ra dýn da ki zevk ve þev ki ni kay bet ti ði ni ve sý kýn tý ve uy ku ga le be et ti ði ni mü te es si fâ ne þek va et ti. O na de dik: Mad dî ha va bo zul du ðu va kit na sýl ki sý kýn tý ve ri yor; a sa bî si ne ler de in ký baz ha li baþ lý yor. Öy le de, ba zan ma ne vî ha va bo zu lu yor. Hu su san ma ne vi yat tan ya ba nî leþ miþ bu a sýr da ve bil has sa he ve sat ve müþ te hi yat-ý nef sa ni ye yi ta am müm et miþ mem le ket ler de ve hu su san þu hur-u mu har re me ve þu hur-u mü ba re ke de ma ne vî ha va yý tas fi ye e den â lem-i Ýs lâ mýn in ti bah ve te vec cüh-ü u mu mî si, o mü ba rek þu hu run git me siy le te vak kuf et me sin den fýr sat bu lup, ha va yý bo zan da lâ let le rin te sir le ri za ma nýn da ve bil has sa kýþ taz yi ka tý al týn da, bir de re ce ha yat-ý dün ye vî ye ve he ve sat-ý nef sa nî ye nin ta sal lut la rý nýn nok sa ni ye tin den, ehl-i Ýs lâm ve ehl-i i man da, ha yat-ý uh re vî ye ye ça lýþ mak iþ ti ya ký, ba ha rýn gel me siy le ha yat-ý dün ye vî ye nin ve he ve sat-ý nef sa nî ye nin in ki þa fýy la o iþ ti yak-ý uh re vî ye yi giz le me si â nýn da el bet te böy le kud sî ev rad lar la zevk, þevk ye rin de, es ne mek ve fü tur ge lir. Fa kat, ma dem Ýþ le rin en ha yýr lý sý zah met li o la ný dýr (el-ac lû nî, Keþ fü l-ha fâ, 1:55.) sýr rýy la, me þak kat li, kül fet li, zevk siz, sý kýn tý lý â mâl-i sâ li ha ve u muru hay ri ye da ha kýy met li, da ha se vap lý dýr. O sý kýn tý da, o me þak kat te ki zi ya de se va bý ve mak bu li ye ti dü þü nüp, sa býr i çin de mes ru râ ne þük ret mek ge rek tir. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 183 *** Bu gün ler de her kes sý kýn tý dan þek vâ e di yor. Â de ta ma ne vî ha va nýn bo zuk lu ðun dan, mad dî ve u mu mî bir sý kýn tý has ta lý ðý ný ver miþ. Hat ta ba na da bir gün si ra yet et ti. Bi zim her der di mi ze i lâç o lan Ri sâ le-i Nur la meþ gul o lan lar da, o sý kýn tý has ta lý ðý ya yok ve ya pek az dýr. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 193 LÛ GAT ÇE: þu hur-u mu har re me: Sa vaþ ma nýn ha ram ol du - ðu mü ba rek ay lar; Zil kâ - de, Zil hic ce, Mu har rem ve Re cep. fü tur: Ü mit siz lik. U - sanç. Gev þek lik. vâ zý han: A çýk o la rak. þu hur-u se lâ se: Üç Ay - lar, Re ceb, Þa ban, Ra ma - zan. te vec cüh: Yö nel me. him met: Gay ret. ten vir: Nur lan dýr ma. þu hur-u mü ba re ke: Mü ba rek ay lar. meþ her: Ser gi, fu ar. tes mim: Ze hir le me. bu ha rat-ý mü zah re fe: Pis ve za rar lý gaz lar. te ni as ya.com.tr a lû mu nuz, Ay a ilk a yak M ba san ki þi o la rak bi li nen Ne il Arms trong bir kaç gün ön ce, 82 ya þýn da dün ya ha ya tý na ve da et ti. Ha be ri ilk duy du ðum da ak lý ma ge len, o nun o meþ hur sö zü nü ter sin den dü þün mek ol du: Ýn san lýk i çin kü çük, be nim i çin bü yük bir a dým! Arms trong, ka bir â le mi ne gi rer ken ger çek ten bu sö zü söy le miþ mi dir o nu bi le mi yo ruz a ma; bi zim o nun a dý na bu te fek kür ve ta hay yü lü yap mýþ ol ma mýz da, ib ret der si çý kar mak a dý na bir sa kýn ca ol ma sa ge rek. E vet, ger çek ten de ö lüm, her in san i çin bü yük bir a dým! Zi ra fa nî ha yat tan, e be dî ha ya ta ge çiþ tir mevt. Ge çi ci o la nýn, son suz luk ya nýn da bir kýy met-i har bi ye si o lur mu ki? Ha ni Pey gam ber E fen di mi zin (asm) bu yur du ðu gi bi: Dün ya nýn â hi re te nis be ti, bi ri ni zin de ni ze gi dip par ma ðý ný ba týr dý ðýn da, par ma ðý na bu la þan ýs lak lý ðýn de ni ze nis be ti gi bi dir. (C.Saðir, 3344.) sa mi_ce be ma il.com Kâ i na týn fe za ok ya nu sun da, gü ne þe bað lý o la rak o nun et ra fýn da baþ dön dü rü cü bir hýz la yüz dü rü len dün ya ge mi si ü ze rin de â hi ret â lem le ri ne doð ru yol a lýr ken, ö mür gün le ri miz de son sü r'at le tü ken me ye doð ru gi di yor. Her se ne kar þý laþ tý ðý mýz ve üç ay lar de ni len Re cep, Þa ban ve Ra ma zan ay la rý, â hi ret yo lu ü ze rin de ku rul muþ pa na yýr lar gi bi, e be dî â le me bol se vap lar gön der me ye ve si le o lan ti ca ret a lan la rý hü vi ye ti ni ta þý yor. Her bi ri el li se ne lik bir öm re be del o lan Re ga ib, Mi rac ve Be rat ge ce le ri gi bi, sek sen dört se ne lik bir ö mür ne ti ce si ni ka zan dý ra bi len Ka dir Ge ce si de bu ay la rýn i çin de bu lu nu yor. Par mak ta ki ýs lak lýk de niz i le ký yas e dil mez el bet te. Dün ya ha ya tý da, a hi re tin ya nýn da böy le iþ te. O hal de en bü yük me se le miz dün ya mý ol ma lý, a hi ret mi? En bü yük ya tý rým la rý mýz han gi ha ya ta ol ma lý? En bü yük a dým la rý mýzý ne re ye doð ru atmalýyýz? Hz. A li nin (ra) sö zü nü ha týr lý yo rum bu ra da: Dün ya ar ka sý ný dön müþ gi di yor, â hi ret i se yö nel miþ ge li yor. Bun lar dan her i ki si nin de ken di ne has ev lât la rý var. Siz â hi re tin ev lât la rý o lun. Sa kýn dün ya nýn ev lât la rý ol ma yýn. Zi ra bu gün a mel var he sap yok, ya rýn i se he sap var a mel yok. E vet dün ya ya de ðil, a hi re te koþ ma lý! Â hi ret bi ze doð ru yö nel miþ ge lir ken, en bü yük a dým la rý mýz o na doð ru ol ma lý þüp he siz. Arms trong 1969 da Ay a o bü yük a dý mý ný at tý ðýn da, bir gün kab re de a dým a ta ca ðý ný dü þün müþ müy dü bi le mi yo ruz a ma; bu nun o ka çý nýl maz so nu cu de ðiþ tir me di ði ni el bet te he pi miz a çý sýn dan gö re bi li yo ruz. Ýn sa noð lu bu ka dar a ciz bir var lýk iþ te. Ken di si ni u za ya ta þý ya bi li yor, Ay a a yak ba sa bi li yor, a ma kab re a yak bas mak tan, o ka çý nýl maz son dan ken di ni kur ta ra mý yor. Bu nun la be ra ber i çe ri sin de ki o E bed, e bed! fer ya dý ný da sus tu ra mý yor. Ö lü mün her þe yin bir so nu ol ma sý ný dü þün mek da hi is te mi yor. Ýþ te bu yüz den de, ki mi le ri a hi re te i nan ma sa bi le, Üç ay lar gel di ðin de bü tün Ýs lâm dün ya sý a de ta te yak ku za ge çi yor ve da ha faz la Kur ân o ku ma lar, ev rad, ez kâr ve i ba det le riy le ha yat la rý na ha yat ka tý yor lar. Ra ma zan ge lin ce if tar la rý, sa hur la rý, ha yýr ve ha se nat la rýy la her fert, üç ay lar çýk ma dan â hi ret â lem le ri ne ya tý rým ya pý yor. Ra ma zan Bay ra mýy la bir lik te, ok si jen ça dý rý ný an dý ran ve â hi ret â lem le rin den bir ne vî ne fes al dý ran üç ay lar ör tü sü kal kýp gi din ce, her ke sin yü zü ve yö nü tek rar dün ya ya dön me ye baþ lý yor. Ba har ve yaz ay la rý nýn ver di ði re ha vet ve ta til mev si mi ol ma sýy la in san lar mâ ne vî ik lim den ne ya zýk ki u zak laþ ma ya baþ lý yor lar. Mu az zez Üs ta dý mýz Be di üz za man Haz ret le ri nin sað lý ðýn da bu du rum ay nen o lu yor ki, bir ký sým ta le be le ri ta ra fýn dan bu hal den þi kâ yet e dip na sýl kur tu la bi le cek le ri ni so ru yor lar. A þa ðý da ki u zun ca ik ti bas bu ha li ve ça re si ni na za ra ve ri yor: Mad dî ha va bo zul du ðu va kit Ne il Arms trong na sýl ki sý kýn tý ve ri yor, a sa bî si ne ler de in ký baz ha li baþ lý yor; öy le de, ba zen ma ne vî ha va bo zu lu yor. Hu su san ma ne vi yat tan ya ba ni leþ miþ bu a sýr da ve bil has sa he ve sat ve müþ te hi yat-ý nef sa nî ye ta am müm et miþ mem le ket ler de ve hu su san þu hur-u mu har re me ve þu hur-u mü ba re ke de [mü ba rek ay lar da] ma ne vî ha va yý tas fi ye e den â lem-i Ýs lâm ýn in ti bah ve te vec cüh-ü u mu mi si, o mü ba rek þu hu run [ay la rýn] git me siy le te vak kuf et me sin den fýr sat bu lup, ha va yý bo zan da lâ let le rin te sir le ri za ma nýn da ve bil has sa kýþ taz yi ka tý Ay a ilk ayak basan kiþi olarak bilinen Neil Armstrong'un ölüm haberini ilk duyduðumda aklýma gelen, onun o meþhur sözünü tersinden düþünmek oldu: Ýnsanlýk için küçük, benim için büyük bir adým! ru hun dan ge len o fer yat la bir ha yat-ý ba ki ye yi þid det le ar zu lu yor. Yýl lar ön ce Ne il Arms trong la Ay a a yak ba san A me ri ka(!), bu gün iþ te bu nun i çin a hi re ti a raþ tý rý yor as lýn da. Týp ký geç miþ te Be di üz za man ýn A me ri ka da e mâ re le ri gö rün dü ðü ne bi nâ en, nev-i be þe rin mâ þuk-u me câ zî si o lan ha yat-ý dün ye vi ye böy le çir kin ve ge çi ci ol ma sýn dan, fýt rat-ý be þe rin ha ki kî sev di ði, a ra dý ðý ha yat-ý bâ ki ye yi bü tün kuv ve tiy le a ra ya cak sö züy le Üç ay lar ve son ra sý al týn da, bir de re ce ha yat-ý dün ye vi ye ve he ve sat-ý nef sa ni ye nin ta sal lut la rý nýn nok sa ni ye tin den, ehl-i Ýs lâm ve ehl-i i man da, ha yat-ý uh re vi ye ça lýþ mak iþ ti ya ký, ba ha rýn gel me siy le ha yat-ý dün ye vi ye nin ve he ve sât-ý nef sa ni ye nin in ki þa fýy la, o iþ ti yak-ý uh re vi ye giz len me si a nýn da, el bet te böy le kud sî ev rad lar da zevk, þevk ye rin de es ne mek ve fü tur [gev þek lik] ge lir. Fa kat ma dem Ýþ le rin en ha yýr lý sý zah met li o la ný dýr sýr rýy la, me þak kat li, kül fet li, zevk siz, sý kýn tý lý a mal-i sa li ha [se vap lý a mel ler] ve u mur-u hay ri ye i þa ret et ti ði gi bi. E vet, ABD nin ön de ge len ü ni ver si te le rin den Ca li for ni a Ü ni ver si te si nin (UCR), a hi ret ha ya tý ný a raþ týr mak i çin 5 mil yon do lar fon al ma sý ve a raþ týr ma so nuç la rý ný Ox ford U ni ver sity Press ten çý ka cak Ö lüm süz lük ve Ö lü mün An la mý i sim li ki tap ta top lan ma yý plan lan ma sý, bu nun ya kýn za man da ki gös ter ge le rin den ol sa ge rek. Ve il ginç tir ki, ha be re gö re, bu fon, UCR da ki sos yal bi lim ler a la nýn da bu gü ne ka dar ve ril miþ en bü yük meb lâð. (Va tan ga ze te si, ). E vet, öy le an la þý lý yor ki, in san lýk u za ya çýk sa, Ay a ve sâ ir ge ze gen le re uy du fýr lat sa ve ya a dým at sa da; bir gün kab re de a dým a ta ca ðý ný öy le ve ya böy le u nut mu yor, fýt ra týn dan ge len þid det li bir ta lep le u nu ta mý yor. Son suz luk, ö lüm süz lük a ra yýþ la rý hep bu nun gös ter ge si. Ne var ki, in sa noð lu, ö lüm süz lü ðü yan lýþ ad res ler de a ra ya bi li yor. Ve Kur'ân'ý me sa jý na ku lak ver me dik çe de bu yan lýþ a ra yýþ lar de vam e de cek gi bi. Son söz Be di üz za man'ýn ol sun: "El bet te nev-i be þer bü tün bü tün ak lý ný kay bet mez se, mad dî ve ya mâ ne vî bir ký yâ met baþ la rý na kop maz sa, Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya ve Ýn gil te re'nin Kur'ân'ý ka bul et me ye ça lý þan meþ hur ha tip le ri ve A me ri ka'nýn Din-i Hak ký a ra yan e hem mi yet li ce mi ye ti gi bi, rûy-i ze mi nin ge niþ ký t'a la rý ve bü yük hü kü met le ri, Kur'ân-ý Mu'ci zü'l- Be yâ ný a ra ya cak lar ve ha ki kat le ri ni an la dýk tan son ra bü tün ruh u can la rýy la sa rý la cak lar." (13. Sö zün 2. Ma ka mý nýn Zey li) [ha yýr lý iþ ler] da ha kýy met li, da ha se vap lý dýr. O sý kýn tý da, o me þak kat te ki zi ya de se va bý ve mak bu li ye ti dü þü nüp, sa býr i çin de mes ru râ ne þük ret mek ge rek tir. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý. 183) E vet, yü zü â hi re te dö nük ve dün ya yý â hi re tin tar la sý o la rak bi lip ça lýþ ma sý ge re ken in san la rý, dün ya nýn gaf let ve ren bin tür lü hal le rin den kur tar ma nýn ça re si, sü rek li Kur ân, Cev þen ve Ri sa le o ku ma la rýy la â hi ret bað lan tý la rý ný de vam et tir mek tir. A na do lu nun bü tün hiz met ma hal le rin de ol du ðu gi bi, bu lun du ðu muz il çe de yüz sek sen ki þi ye pay laþ týr dý ðý mýz ve ge le cek Ra ma zan a yý na ka dar de vam e de cek haf ta lýk al tý hat min cüz le ri, ay lýk o ku na cak Ri sâ le ki tap la rý nýn tes bi ti ve Bü yük Cev þen tak sim le riy le bu ker va na biz ler de ka týl dýk. Kü çük bir a dým ve or ga ni ze nin bü yük ne ti ce ler ver di ði ni gör dük. Al lah ýn faz lýn dan do la yý da bin ler þük ret tik.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 Þevval 1433 Ru mî: 16 Aðustos 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÝHL ler dün ya ya a çýl dý HABERLER DEPREM VE SAVAÞIN VURDUÐU ENDONEZYA VE PAKÝSTAN BAÞTA OLMAK ÜZERE DÜNYANIN ÇEÞÝTLÝ BÖLGELERÝNDEKÝ MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN 541 ÖÐRENCÝ TÜRKÝYE DE BURSLU OLARAK ÝMAM HATÝPLER DE EÐÝTÝM GÖRÜYOR. Hak kâ ri, sý nav lar da da ha ba þa rý lý o la cak HAK KÂ RÝ Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü, Tür ki ye ge ne li sý nav lar da ken tin son sý ra lar dan kur tar mak i çin pro je ler ü re ti yor. Hak kâ ri Ü ni ver si te si i le Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü nün geç ti ði miz e ði tim yý lýn da dü zen le di ði, viz yon ça lýþ ta yý so nuç ver me ye baþ la dý. E ði tim de ki ba þa rý sýz lý ðý or ta dan kal dýr mak a ma cýy la Mil lî E ði tim bün ye sin de dü zen le nen O ku lum da ki Ders ha nem pro je siy le 5 bin de za van taj lý öð ren ci ye ders ha ne hiz me ti su nul du. Bu pro je, Li sans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) nda Hak kâ ri nin 2 ba sa mak yük sel me si ni sað la dý. Hak kâ ri, LYS de so nun cu ol mak tan kur tul du. Ye ni e ði tim yý lýn da ye ni pro je ler le öð ren ci le rin ba þa rý sý yük sel ti le cek. Bu nun i çin ba zý ma hal le ler de e tüt mer kez le ri a çýl dý. Bu ra da ev le rin de ders ça lýþ ma im kâ ný ol ma yan öð ren ci le re ders ça lýþ ma ve ki tap o ku ma im kâ ný su na cak. E ði tim de de ði þim i çin ge li þim pro je siy le, sý nav la ra ha zýr la nan öð ren ci ler i çin bel li a ra lýk lar la de ne me ler ya pý la rak, bi re yin ka de me li ge li þi mi göz ö nü ne a lý na cak. Öð ren ci le rin ders le re kon san tras yo nu sað la na cak ve e ði tim koç lo ðu u sû lü i le öð ren ci ler de ki ek sik lik le rin gi de ri le cek. Ris ki a zalt, ba þa rý yý ar týr (RA BA) pro je si i le risk gru bun da ki öð ren ci le rin reh ber lik fa a li yet le riy le des tek le me si, o ku ma be ce ri si nin güç len di ril me si ni he de fiy le ha ya ta ge çi ri le cek. TO - KÝ nin bu yýl Ha kkâ ri ye ye ni bir öð ret me ne vi yap ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Bu a dým la, Hak kâ ri de e ði ti min ka li te si ni yük selt mek ve öð ret men le rin ba rýn ma so run la rý ný or ta dan kal dýr mak he def le ni yor. Hak kâ ri / ci han O ku ma sa lon la rý nýn SBS ba þa rý sý KARS TA fa a li yet yü rü ten 9 o ku ma sa lo nun da e ði tim gö ren öð ren ci ler den 118 i Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) de ba þa rý lý ol du. Kars mer kez de 2, Ak ya ka, Ar pa çay, Di gor, Ka ðýz man, Sa rý ka mýþ, Se lim ve Su suz il çe le rin de i se bi rer þu be i le fa a li yet gös te ren o ku ma sa lon la rý na de vam e den öð ren ci ler den; 2 si fen li se si, 15 i A na do lu öð ret men li se si, 53 ü A na do lu li se si, 19 u A na do lu i mam ha tip li se si, 5 i A na do lu sað lýk mes lek li se si ve 24 ü i se A na do lu mes lek li se sin de o ku ma ya hak ka zan dý. 118 öð ren ci si ni yer leþ ti ren Kars ta ki 9 o ku ma sa lo nu nun SBS ba þa rý sý yüz de 80 o la rak ger çek leþ ti. Kars O ku ma Sa lon la rý so rum lu su Yu suf Ba kar i se he def le ri nin e ði tim li ne sil ler ol du ðu nu vur gu la ya rak, Böl ge de o ku ma sa lon la rý na o lan ih ti yaç had saf ha da. E ði tim aþ kýy la ya nýp tu tu þan ço cuk la rýn da ha faz la ders li ðe ih ti ya cý var. Bu çer çe ve de e ði ti me kat ký sun mak is te yen le ri ya ný mýz da gör mek is ti yo ruz. de di. Kars / ci han Si e mens ten Ge diz e 5 mil yon e u ro luk hi be SÝ E MENS, Ge diz Ü ni ver si te si ne 5 mil yon e u ro luk ba ðýþ ta bu lun du. 11 mil yon li ra nýn ü ze rin de ki des tek, mü hen dis lik ve mi mar lýk öð ren ci le ri nin e ði ti min de kul la ný la cak. Dün ya e lek tro nik de vi Si e mens, PLM Sof wa re Fir ma sý ve Tür ki ye Tem sil ci si Di ji ta lis Ya zý lým ve Da nýþ man lýk Þir ke ti a ra cý lý ðýy la 5 mil yon e u ro de ðe rin de ki si mü las yon, mo del le me ta ban lý bil gi sa yar ya zý lým la rý ný Ge diz Ü ni ver si te si ne hi be et ti. Bu des tek sa ye sin de Si mü las yon ve Er go no mi La bo ra tu va rý da ha do na ným lý ha le ge le cek, mü hen dis lik öð ren ci le ri bir sa na yi te si si ni bil gi sa yar or ta mýn da ku rup, ü re tim sü reç le ri ni ek ran ba þýn da uy gu la ma im kâ ný bu la cak. Ýn te rak tif e ði tim gö re cek genç ler, da ha öð ren ci sý ra la rýn da ö nem li de ne yim ka za na cak, iþ ha ya tý na bir a dým ön de a tý la cak. Rek tör Yar dým cý sý ve Mü hen dis lik- Mi mar lýk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Mus ta fa Gü neþ, e ði ti me ve bi li me ver dik le ri des tek ten do la yý Si e mens e te þek kür et ti. Prof. Gü neþ, 11 mil yon li ra nýn ü ze rin de ki ba ðýþ i çin Ge diz Ü ni ver si te si nin se çil me sin den duy duk la rý mut lu lu ðu di le ge tir di. Ýz mir / ci han DÜNYANIN çe þit li böl ge le rin de ki Müs lü man ül ke ler den 541 öð ren ci, Tür ki ye de i mam ha tip ler de e ði tim gö rü yor. Dep rem ve sa va þýn vur du ðu En do nez ya ve Pa kis tan baþ ta ol mak ü ze re Da ðýs tan dan Bal kar ya ya, Se ne gal den Sýr bis tan a, Kon go dan Ma da gas kar a ka dar bir çok müs lü man ül ke i mam ha tip ler de e ði tim al ma sý i çin or ta öð re tim öð ren ci le ri ni Tür ki ye ye gön de ri yor. Tür ki Cum hu ri yet ler, Türk ve ak ra ba top lu luk la rý, Bal kan lar, Ký rým, KKTC de ki soy daþ lar i le Af ri ka da ki Müs lü man ül ke ler ve Müs lü man la rýn ya þa dý ðý di ðer ül ke le rin baþ ta din gö rev li si ih ti yaç la rý nýn ma hal lin den kar þý lan ma sý ol mak ü ze re e ði tim ve kül tür iþ bir li ði nin ge liþ ti ril me si a ma cýy la Din Öð re ti mi Ge nel Mü dür lü ðü i le Tür ki ye Di ya net Vak fý a ra sýn da 3 Ey lül 2007 de im za la nan pro to kol le bir pro je uy gu la ma ya so kul du. Tür ki ye i le Müs lü man ül ke ler a ra sýn da sað lam, ka lý cý bir di ya log ve dost luk köp rü sü o luþ tu ra cak pro je çer çe ve sin de dün ya nýn çe þit li böl ge le rin de ki Müs lü man ül ke ler den öð re nim gör mek ü ze re Tür ki ye ye ge len 541 öð ren ci den 413 ü Kay se ri de ki Mus ta fa Ger mir li A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nde, 128 i Ýs tan bul Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nde e ði tim gör me ye baþ la dý. Tür ki ye de 186 sý 9. sý nýf, 156 sý 10. sý nýf, 123 ü 11. sý nýf ve 76 sý 12. sý nýf ol mak ü ze re top lam 541 ya ban cý Müs lü man öð ren ci i mam ha tip ler de e ði - BÝRÝNCÝ öð re tim ve a çýk öð re tim de, öð ren ci kat ký pa yý o la rak a dý ge çen harç lar kal dý rýl dý. Ý kin ci öð re tim de i se üc ret a lýn ma ya de vam e di le cek. Ký sa sü re ön ce AKP MYK sýn da Baþ ba kan Er do ðan ýn gün de me ge tir di ði ü ni ver si te harç la rý nýn kal dý rý ma sý ko nu su, Ba kan lar Ku ru lu ndan geç ti. A çýk la ma, yak la þýk 5.5 sa at sü ren top lan tý son ra sý ba sý nýn kar þý sý na çý kan Baþ ba kan Yar dým cý sý ve Hü kü met Söz cü sü Bü lent A rýnç tan gel di. A rýnç, Bun dan böy le bi rin ci öð re tim de ve a çýk öð re tim de harç lar kal dý rýl mýþ týr. Ý kin ci öð re tim de i se üc ret a lýn ma ya de vam e di le cek de di. Ba kan lar tim gö rü yor. Bu öð ren ci ler i çin Baþ ba kan lýk tan a lý nan o nay la bin 100 ki þi lik Dev let Pa ra sýz Ya tý lý lýk kon ten ja ný ay rýl dý. En do nez ya ve Pa kis tan ba þý çe ki yor Dep rem ve sa va þýn vur du ðu En do nez ya ve Pa kis tan Tür ki ye de burs lu þe kil de i mam ha tip ler de e ði tim gör me si i çin öð ren ci gön de ren ül ke ler a ra sýn da ba þý çe ki yor. En do nez ya dan 42, Pa kis tan dan 36, Af ga nis tan, Ken ya, Ni jer ya ve Tay land dan 19 ar, Ka za kis tan dan 17, Ta ci kis tan dan 16, So ma li den 15, Tan zan ya dan 14, Kon go, Ga na ve A zer bay can dan 13 er, Kýr gý zis tan dan 12, Sýr bis tan dan 11 ve KKTC den 10 öð ren ci din öð re ti mi i çin Tür ki ye yi seç ti. Gür cis tan 9, Ar na vut luk 8, Hin dis tan, Ko so va ve Ye men 7 þer, Ma da gas kar, U gan da, Bang la deþ, Bur ki na Fa so ve Fi li pin ler 6 þar, Çad, Ýn gu þet ya, Mo ðo lis tan ve Mo zam bik 5 er, Or ta Af ri ka Cum hu ri ye ti, Si ri len ka ve Ka me run 4 er, To go, Ka ra dað ve Ma ke don ya 3 er, Ma la vi, Se ne gal, Si er re Lo ne, Be nin, Bos na- Her sek ve E ti yop ya da 2 þer, Bul ga ris tan, Da ðýs tan, Gü ney Af ri ka ve I rak tan i se bi rer öð ren ci e ði tim gö rü yor. Mus ta fa Ger mir li A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nden þim di ye ka dar 242 ya ban cý uy ruk lu öð ren ci me zun ol du e ði tim ve öð re tim yý lýn da i se bu o ku la 413 ya ban cý öð ren ci ko nuk ol du. Ku ru lu top lan tý sý son ra sýn da müj de o la rak a çýk la mak is te di ði ni be lir ten A rýnç, Baþ ba kan Er do ðan ýn ü ni ver si te öð ren ci le ri i çin harç la rýn kal dý rý la ca ðý müj de si nin, bu gün bir ka rar na mey le ger çek leþ ti ril di ði ni be lirt ti. A rýnç ýn ko nu ya i liþ kin a çýk la ma sý þöy le: Sa yýn baþ ba ka ný mý zýn, ba kan la rý mý zýn im za la dý ðý ka rar na mey le bun dan böy le bi rin ci öð re tim den ve a çýk öð re tim den kat ký pa yý a lýn ma sý, ya ni harç lar ta ma men kal dý rýl mýþ týr. Ý kin ci öð re tim den a lý nan i se ka nun da öð re nim üc re ti o la rak ge çer ve bu na de vam e di le cek. Bu nun la il gi li Da rüþ þa fa ka bi na la rý na ya ban cý uy ruk lu öð ren ci ler MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý Din Öð re ti mi Ge nel Mü dür lü ðü i le Tür ki ye Di ya net Vak fý a ra sýn da ki pro to kol 9 A ðus tos 2011 de gün cel le ne rek Ba kan lý ða dev re di len es ki Da rüþ þa fa ka bi na la rý ta ma men Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Ý mam Ha tip Li se - si ne tah sis e dil di. Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Ý mam Ha - tip Li se si e ði tim öð re tim yý lýn da çe þit li ül ke ve mil - let ler den ilk o la rak sa de ce 9. sý ný fa ol mak ü ze re 128 öð ren ci ka bul et ti. Pro to ko le gö re, ya ban cý uy ruk lu öð ren ci le rin Türk - çe yi da ha ça buk öð ren me le ri ve Tür ki ye ye a dap tas yon la rý nýn sað lan ma sý ba ký mýn dan her yýl ge ti ri le cek öð ren ci sa yý sý nýn yüz de 20 si ka dar da Türk va tan da þý öð ren ci a lý na cak. Ýs tan - bul Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Li se si nde ki öð ren ci le rin da ðý lý mý i se þöy le: Se ne gal 8, So ma li 7, KKTC, Ka za kis tan, Ný jer ve Sýr bis tan 6 þar, Ka me run, Kýr gý siz tan, Ka ra dað, Fil di þi Sa hil le ri, Be nin, Bur ki ne Fa so ve Ma li den 5 er, Ar na vut luk, Gi ne Ko nak ri, Ür dün ve Li ber ya 4 er, Mo zam bik, Ko so va, Su - dan, To go, Zam bi ya ve Bal kar ya dan 3 er, Ce za yir, Da ðýs tan, De mok ra tik Kon go, Fas, Gi ne, Ýn gu þet ya, Ma da gas kar, Ma la - vi, Ma ke don ya ve Si er ra Le o ne 2 þer. Kon ya ya da u lus lar a ra sý Ý mam Ha tip Li se si KONYA DA da bir o ku lun a çýl ma sý i çin ça lýþ ma la ra baþ lan dý. Ýs tan bul Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Ý mam Ha tip Li se si ve Kon ya ya yüz de 20 yer li öð ren ci a lýn ma sý plan la ný yor. Kay se - ri de i se sa de ce ya ban cý öð ren ci ler öð re nim gö rü yor. Kay se ri ve Ýs tan bul da öð re nim gö ren 541 öð ren ci dý þýn da Þu bat a yýn - da So ma li den ge len ve Türk çe e ði tim le ri ni ta mam la yan 180 öð ren ci de Tür ki ye ge ne lin de de ði þik i mam ha tip li se le rin de öð re nim gö re cek. Öð ren ci le rin yol gi der le ri Tür ki ye Di ya net Vak fý, di ðer gi der le ri i se Baþ ba kan lýk o na yý i le ya tý lý öð ren ci kap sa mýn da Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ta ra fýn dan kar þý la ný yor. O - kul la rýn ka pa si te si ve ül ke le rin ih ti ya cý dik ka te a lý na rak Tür ki - ye Di ya net Vak fý i le iþ bir li ði ya pý la rak be lir le ni yor. An ka ra / a a En do nez ya dan 42, Pa kis tan dan 36, Af ga nis tan, Ken ya, Ni jer ya ve Tay land dan 19 ar, Ka za kis tan dan 17, Ta ci kis tan dan 16, So ma li den 15, Tan zan ya dan 14, Kon go, Ga - na ve A zer bay can dan 13 er, Kýr gý zis tan dan 12, Sýr bis tan dan 11 ve KKTC den 10 öð ren ci din öð re ti mi i çin Tür ki ye yi seç ti. Harç kalktý, cezasý duruyor! ay rý ka nun ge rek mek te dir ve þu an gün dem de sa de ce öð ren ci kat ký pa yý nýn kal dý rýl ma sý var dýr. Uy gu la ma, bi rin ci öð re tim ve a çýk öð re tim de ki yak la þýk 3.5 mil yon öð ren ci yi il gi len di ri yor... Ü ni ver si te öð re nim harç la rý nýn kal dý rýl ma sý, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ka týl dý ðý bir top lan tý da, pa ra sýz e ði tim ta le biy le pan kart aç tý ðý i çin tu tuk la nan ve ha pis ce za sý na çarp tý rý lan öð ren ci le ri ha tý ra ge tir di. Þim di bu öð ren ci le rin du ru mu nun ne o la ca ðý me rak e di li yor. An ka ra / a a- Yeni Asya Mid yat ý Ba rýþ sof ra sý he ye ca ný sar dý MARDÝN ÝN Mid yat il çe sin de be le di ye nin ev sa hip li ði ni ya pa ca ðý Sos yal Ge li þim Ens ti tü sü (SOS GED) ta ra fýn dan sür dü rü len Ba rýþ ve hoþ gö rü sof ra sý ha zýr lýk la rý de vam e di yor. Yo ðun bir ka tý lým la 31 A ðus tos ta ger çek leþ me si bek le nen sem poz yum ça lýþ ma la rý ný sür dü ðü di le ge ti ren Mid yat Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý Me tin Kut lu, Ev sa hi bi o la rak ka tý lým cý la rýn ko nak la ma ve u la þý mý ko nu sun da ge re ke ni ya pa ca ðýz. Hoþ gö rü ve kar deþ lik sof ra sý nýn il çe miz de ku rul ma sý bi zim i çin çok an lam lý. di ye ko nuþ tu. Ýl çe nin bütün gi riþ çý kýþ la rý na sem poz yum hak kýn da a fiþ ler a sý lýr ken, bil bord lar da a fiþ ler le do na týl mýþ du rum da. Sem poz yum da; Ba rýþ, sev gi, i lim ve hoþ gö rü un sur la rý dik ka te a lý na rak beþ a raþ týr ma cý ya Be di üz za man Sa id Nur sî Ay dýn lýk Ge le cek Ö dü lü, Me le Mus ta fa Bar za ni Ba rýþ ve Kar deþ lik Ö dü lü, E li za Do nat Sev gi ve Yar dým laþ ma Ö dü lü, Hay dar A li yev O nur lu Mü ca de le Ö dü lü ve Ra uf Denk taþ Kalb-i Va tan Ö dü lü ve ri le ce ði be lir ti li yor. Mar din / ci han Anne ve babasýyla parkta oyun oynamaya giden 6 yaþýndaki Umut Ceylan, ki min a teþ le di ði he nüz be lir le ne me yen bir si lâh tan çý kan kur þu nun sýr tý na i sa bet et me siy le öldü. FO TOÐ RAF: CÝHAN Park ta oy na yan ço cuk ma gan da kur ba ný nýzmýr ÝN Ka ra bað lar il çe sin de, a i le siy le bir lik te git ti ði park ta kay dý rak tan kay dý ðý sý ra da ne re den gel di ði bel li ol ma yan kur þu nun he de fi o lan U mut Cey lan (6), kal dý rýl dý ðý has ta ne de öl dü. Bu yýl il ko kul bi rin ci sý ný fa git me ye ha zýr la nan 6 ya þýn da ki Cey lan, ön ce ki ak þam sa at le rin de ba ba sý U fuk Cey lan (37) ve an ne si Gül han Cey lan i le bir lik te ev le ri ne ya kýn yer de bu lu nan Ge ne ral A sým Gün düz Par ký na git ti. An ne ve ba ba sý park ta soh bet e der ken U mut da ar ka daþ la rýy la bir lik te park ta bu lu nan kay dý rak tan ka ya rak eð len me ye baþ la dý. U mut Cey lan, kay dý ra ðýn ü ze ri ne çýk tý ðý sý ra da ki min a teþ le di ði he nüz be lir le ne me yen bir si lâh tan çý kan kur þu nun sýr tý na i sa bet et me siy le a ðýr ya ra lan dý. U mut un bir an da ye re yý ðýl dý ðý ný gö ren a i le si ço cu ðu he men Boz ya ka E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dýr dý. Kü çük U mut, bu ra da dok tor la rýn yap tý ðý bütün mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. A cý ha be ri a lan U mut un an ne, ba ba ve ya kýn la rý has ta ne de si nir kri zi ge çir di. Po lis, U mut un ö lü mü ne se bep o lan ma gan da yý bul mak i çin o pe ras yon baþ lat tý. Ýz mir / ci han Bulduðu cüzdaný sahibine teslim etti nantalya DA bir ilçe belediyesinde temizlik iþçisi olarak çalýþan Muhammet Kaya, sokakta bulduðu içi para dolu cüzdaný sahibine teslim etti. Muratpaþa Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý çalýþan Kaya, Fener Mahallesi nde sokak temizliði yaparken içi para dolu cüzdan buldu. Kaya, cüzdaný Muratpaþa Belediyesi ne giderek görevlilere teslim etti. Belediye yetkilileri, içinde TL ve döviz cinsinden para bulunan cüzdaný sahibi Hakan Hamzaoðlu na teslim etti. Cüzdanýný kaybettiðinin farkýnda olmadýðýný belirten bilgisayar mühendisi Hamzaoðlu, Sabah saatlerinde Muratpaþa Belediyesi nden aradýlar. Cüzdanýnýzý bulduk, gelip alabilirsiniz dediler. O an cüzdanýmý kaybettiðimi anladým. Ýçinde de yüklü miktarda Türk lirasý ile euro vardý. Belediyeye geldiðimde cüzdanýmý bulan Muhammet Kaya da vardý. Cüzdanýmý içindeki para, kredi kartlarý, nüfus cüzdaný ve diðer belgelerimle birlikte eksiksiz olarak teslim aldým. Bu duyarlý davranýþý dolayýsýyla Muhammet Kaya ya, beni arayýp ulaþan belediye yetkililerine çok teþekkür ediyorum. diye konuþtu. Antalya / aa TOBB ve EBSO dan 1001 aileye gýda yardýmý ntürkýye Odalar ve Borsalar Birliði ile Ege Bölgesi Sanayi Odasý, her yýl olduðu gibi bu yýl da Ýzmir merkez ve ilçelerinde yaþayan ihtiyaç sahibi 1001 aileye yardýmda bulundu. Ege Bölgesi Sanayi Odasý Vakfý nýn koordinasyonunda gerçekleþtirilen yardýmlar, Kiraz ýn Cevizli, Doðancý, Bahçearasý, Ören, Bergama nýn Dereköy, Karalar, Sarýcaoðlu, Çeltikçi, Gültepe, Katranç, Ürkütler, Eðiller, Oruçlar, Akcenger, Ýkizler, Hacýlar, Yukarýada, Kurcalar, Ýneþil, Yeniler, Torbalý nýn Tulum, Karakýzlar, Karaot, Kemalpaþa nýn Cumalý ve Yeþilköy, Menderes in Efemçukuru, Karabaðlar ýn Kavacýk köyleri, Buca nýn Ýnönü Mahallesi, Kýzýlay Urla Þubesi ile Ýzmir Romanlar Derneði ne ulaþtýrýldý. Ýzmir / cihan 5 kazýn bedeli 300 lira nardahan IN Çýldýr ilçesine baðlý Kenarbel Köyünde yoldan geçen kazlara ot yüklü kamyon çarptý. Kazada 5 kaz telef oldu. Olayýn ardýndan kamyon þoförü aracý durdurup kazlarý kontrol ederken, kazayý öðrenen kaz sahibi ile þoför arasýnda tartýþma yaþandý. Þoför, köpeðin havlamasý sonucu kazlarýn ürküp kendilerini kamyon altýna aldýðýný belirtirken, kaz sahibi zararýnýn tanzim edilmesini talep etti. Ancak þoför para vermek istemedi. Bunun üzerine yoldan geçen bir minibüs þoförü iki tarafý uslaþtýrmak için uzun süre uðraþ verdi. Sonunda kaz sahibi, þoförden 300 lira alarak anlaþmaya varýrken, telef olan kazlarý da evine götürdü. Ardahan / cihan

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Yaprak yaprak hüzün yaðan mevsim Gel di mi bir ha zan mev si mi da ha? Göç men kuþ la rý düþ tü mü yol la ra? Cüm le mah lû kat bü rün dü mü son ba ha ra? Ba týp gi den sev gi li ler; bu gü zel gü neþ li ha va lar, ru ha e sen lik ve ren in þi rah do lu rüz gâr lar, dal lar da mey ve ler, yol lar da çi çek ler, e lim bir ve da nýn mah zun ha ber ci si mi dir ler? Bu na sýl ke der den bir el bi se dir sap sa rý! Hiç yük sün me den ren giy le, ko ku suy la, var lý ðýy la na zar la rý ko yu bir hüz ne dâ vet et mek te, ru ha a cýy la ha ki ka ti bil dir mek te dir ler. Þim di ba zý var lýk lar bel li bir vak te ka dar uy ku ya yat mak ta, ba zý sý da ö lü mün koy nu na u zan mak ta dýr. Bu nun en be lir gin ve za rif ör ne ði yap rak lar... U sul ca cýk tan dü þer ken top ra ða, te lâþ sýz ve sü kû net i çin de dir ler. Ay ný ke lâ mý söy ler ler hep bir a ðýz dan a hes te bes te: So nun da bi ze ö lüm gel di çat tý. 1 Bu söz as lýn da ses siz ce at týk la rý bir çýð lýk týr bi ze ýz tý rap ve ren, yü re ði mi zi bur kan, hic ra na sü rük le yen. Yap rak me ta fo ru ba sit miþ gi bi gö rün se de ar dýn da ko ca man ve ya lýn bir ger çe ði sak lar. Ý sa bet de ðil mi dir þa ir le rin en çok yap rak lar ü ze rin den son ba ha rý an lat ma sý? Me se lâ bir At ti la Ýl han þi i ri der ki: Oy sa ben ak þam ol mu þum/yap rak la rým dö kü lü yor/u sul u sul/a dým son ba har. Ya Gül ten A kýn þi i rin den bir mýs ra ya ne de me li? So lu dum, üf le dim, yap rak pýr pýr lan dý, A ðus tos din di. Bir de Tan pý nar ýn Son ba har i sim li þi i rin den dö kü len ler: Dur gun ha vuz la rý iþ le sin bý rak/yap rak la rýn gü neþ ve ö lüm ren gi/sen kal bi ni din le, uf ku na bak. Bütün bu o lup bi ten ler i le kâ i nat ki ta bý a pa çýk bir dil le de ði þi mi, ge çip gi den ha ya tý an la tý yor: Bak ba na. Bir de ay na la ra. Fa ni yiz he pi miz, bu ra lar dan gi de ce ðiz. A ka bin de su su yor kâ i nat, Be di üz za man ko nu þu yor tem si len: Güz mev si min de yaz, ba har â le mi nin gü zel mah lû ka tý nýn tah ri ba tý i dam de ðil. Bel ki, va zi fe le ri nin ta ma mýy la ter hi sa tý dýr. Hem, ye ni ba har da ge le cek mah lû ka ta yer bo þalt mak i çin tef rî gat týr ve ye ni va zi fe dar lar ge lip ko na cak ve va zi fe dar mev cu dâ týn gel me si ne yer ha zýr la mak týr ve ih zâ rât týr. Hem zî þu u ra va zi fe si ni u nut tu ran gaf let ten ve þük rü nü u nut tu ran sar hoþ luk tan i ka zât-ý Süb hâ ni ye dir. 2 Vak tin i kin di si ne i þa ret e den bu ba har i le du â ya a çý lý yor di lim, yü re ðim. A teþ ten der top ol muþ yap rak la ra ba sa rak ge çi yo rum yol lar dan. Ko ku lar sa lý ný yor bah çe ler den, be ni ben den a lan. Güz gül le ri bun lar; renk renk, fevç fevç. Að dý a ða cak bir gü ne u ya ný yo rum öm rü mün. Ve l asr ni da sý du yu lu yor her bir ta raf tan. Yaþ la ný yo rum. Ye ni den do ða cak ol mak ne gü zel dir Rab bim! Dipnotlar: 1. Müd de sir Sû re si, O nun cu Söz. O ku ma sa lon la rý hiz met ve ri yor MUÞ Va li li ði Pro je Ko or di nas yon Mer ke zi Sos yal Des tek le me Prog ra mý (SO DES) Sa nal Ders ha ne Mer kez le ri, ta til ler de de hiz met ve ri yor. Her yýl 1 mil yo nun ü ze rin de öð ren ci il köð re tim den or ta öð re ti me ge çiþ ya pý yor. Re ka bet ve e le me nin bu ka dar faz la ol du ðu bir sý nav sis te min de ge ri kal mak is te me yen öð ren ci ler, ak ran la rý nýn ta til yap tý ðý bir dö nem de o ku ma sa lon la rý na de vam e de rek ya rýþ tan kop mak is te mi yor. Öð ret men ler Der ne ði Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ce mil A si, ta ma men dar ge lir li ve ders ha ne ye git me im kâ ný ol ma yan öð ren ci le re yö ne lik gö nül lü e ði tim ver dik le ri ni söy le di. A si, Öð ren ci le ri mi zin yaz ta til le ri ni hem eð le ne rek hem de e ði tim öð re tim or ta mýn dan u zak laþ ma ma la rý ve ye ni e ði tim öð re tim yý lý na da ha ha zýr lýk lý bir þe kil de gir me le ri i çin 5 o ku ma sa lo nun da yaz prog ra mý uy gu la ma sý ný de vam et ti ri yo ruz. Bu ra da öð ren ci le ri miz hem ders le ri ni ça lý þý yor lar hem sos yal fa a li yet ler de ken di le ri ni i fa de et me im kâ ný na sa hip o lu yor de di. Muþ / ci han B U L M A C A Tokyo Camii Ýslâmiyetin yayýlmasýna katký saðlýyor JA PON Müs lü man lar Der ne ði Baþ ka ný E min To ku ma su, Tür ki ye ta ra fýn dan ya pý lan Tok yo Ca mi si nin, Ýs lam ýn Ja pon ya da ya yýl ma sý na bü yük kat ký sý nýn ol du ðu nu söy le di. To ku ma su ve be ra be rin de ki he yet, Kon ya Müf tü sü Þük rü Öz buð day ý ma ka mýn da zi ya ret et ti. Öz buð day, zi ya ret te yap tý ðý ko nuþ ma da, Ja pon hal kýy la Türk hal ký a ra sýn da ki sý cak i liþ ki nin u zun yýl lar ön ce si ne da yan dý ðý ný i fa de et ti. Öz buð day, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ön cü lü ðün de Türk hal ký nýn yar dý mýy la Tok yo da ca mi in þa e dil di ði ni, bu ca mi nin, i ki ül ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin art ma sý na da ve si le ol du ðu nu be lirt ti. Ja pon Müs lü man lar Der ne ði Baþ ka ný E min To ku ma su i se ilk kez gel di ði Kon ya da ki sý cak kar þý la ma dan do la yý son de re ce mem nun ol du ðu nu söy le di. To ku ma su, Ja pon Müs lü man lar Der ne ði nin 60 yýl lýk geç mi þe sa hip ol du ðu nu ve ku ru lu þun dan bu ya na Ýs lam ýn ya yýl ma sý i çin ça lýþ ma lar yap tý ðý ný an lat tý. Þu an da Ja pon a sýl lý Müs lü man sa yý sý nýn 10 bin ci va rýn da ol du ðu nu vur gu la yan To ku ma su, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ja pon ya nýn þu an ki nü fu su na na za ran Müs lü man sa yý sý çok az, an cak bu sa yý nýn art ma sý i çin gay ret le ri mi zi ar tý ra ca ðýz. Son yýl lar da Ja pon ya da Ýs lam a o lan il gi ar tý yor. Ýs lam ýn Ja pon ya da ya yýl ma sýn da, Tok yo Ca mi si nin bü yük kat ký sý ný he pi miz ka bul e di yo ruz. Kon ya / a a TÜRK KÜLTÜRÜNÜ WASHÝNGTON DA TANITACAKLAR ABD NÝN BAÞ ÞEHRÝ, SON BA HAR DA BÝR BÝ RÝN DEN RENK LÝ FAALÝYET - LER LE TÜRK SA NAT VE KÜL TÜ RÜ NÜN TA DI NA VA RA CAK. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nin Þehitler Ýçin 1 Milyon Kitap kampanyasýnýn baþlatmasýndan sonra Türkiye nin çeþitli illerinden çok sayýda kitap baðýþý geldi. Sadece geçen hafta içinde ÇOMÜ Kütüphanesi ne 20 bin civarýnda kitap baðýþlandýðý öðrenildi. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN WASHÝNGTON Türk A me ri kan Der ne ði (A - TA-DC), ge le nek sel Was hing ton Türk Fes ti va li nin 10. yýl kut la ma la rý çer çe ve sin de Ey lül a yýn da ABD de ilk de fa Türk Kül tü rü Mi ras A yý dü zen li yor. Was hing ton ve çev re e ya let ler de bir ay bo yun ca de vam e de cek o lan kül tü rel, sos yal ve e ði ti ci fa a li yet ler a ra cý lý ðýy la Türk sa nat la rý, mut fa ðý, kah ve si, ge le nek ve gö re nek le ri nin vur gu la na ca ðý Türk Kül tü rü Mi ra sý A yý, zen gin Türk kül tü rü nü A me ri ka lý la ra bi re bir ak tar ma yý ve sev dir me yi a maç lý yor. Was hing ton Be le di ye Baþ ka ný Vin cent Gray da ya yýn la dý ðý bil dir gey le, Ey lül a yý ný Türk Kül tü rü Mi ras A yý i lân et ti ve bütün þehir hal ký ný, kül tü rel çe þit li li ðin kut la na ca ðý, bir ay bo yun ca dü zen le ne cek fa a li yet le re ka týl ma ya ça ðýr dý. Gray, bil dir ge sin de, Tür ki ye nin ABD hal ký na çok ö nem li kat ký lar da bu lun du ðu nu ve ba rýþ, re fah ve is tik ra ra yö ne lik u lus la r a ra sý ça ba lar da kri tik bir rol oy na dý ðý ný be lirt ti. Gray, Was hing ton daki Türk A me ri ka lý la rýn da zen gin kül tü rel mi ras la rý ný pay la þa rak ve i yi bi rer va tan daþ ol ma ya ken di le ri ni a da ya rak, þehir hal ký nýn e ði tim, kül tür, e ko no mi ve me de nî a lan lar da ki ge li þi min de ö nem li rol oy na dý ðý ný, ay rý ca Was hing ton ve An ka ra nýn kar deþ þe hir ler ol ma sýn dan gu rur duy duk la rý ný kay det ti. OS MAN LI SA NA TI DA SER GÝ LE NE CEK ABD Kon gre bi na sýn da dü zen le ne cek a çý lýþ re - sep si yo nuy la ta ný tý la cak Türk Kül tü rü Mi ras A yý kap sa mýn da ki fa a li yet ler a ra sýn da Was hing ton Türk Mut fa ðý ve Ye mek le ri Haf ta sý, Teks til Mü - ze si Os man lý Sa na tý Ser gi si, Smith so ni an Vak - fý nda Ta sav vuf ko nu lu sem poz yum, Ge zi ci Türk Kah ve si E vi ve her yýl bin ler ce ki þi yi Türk kül tü rü i - le bu luþ tu ran ge le nek sel Was hing ton Türk Fes ti - va li bu lu nu yor. Ay rý ca, bir ay bo yun ca Türk mar - ket le ri ve ma ða za la rý da uy gu la ya cak la rý in di rim - ler le bu kül tü rel ta ný tým pro je si ne des tek ve re - cek ler. A TA-DC Baþ ka ný De met Cab bar, Bu gün ABD de 500 bi ne ya kýn Türk kö ken li göç men bu - lun mak ta ve sa nat tan bi li me, spor dan a ka de mik a la na ka dar bir çok ö nem li i sim A me ri kan top lum ha ya tý na kat ký da bu lun mak ta dýr. Türk Kül tü rü Mi ra sý A yý sa ye sin de A me ri kan top lu mu nu ül ke - miz, ta ri hi miz, kül tü rü müz ve ge le nek le ri miz hak kýn da bil gi len dir me nin ya ný sý ra, A me ri ka lý lar - la ta rih sel bað la rý mý zý vur gu la ma yý ve her i ki top - lum a ra sýn da kar þý lýk lý bir et ki le þim o luþ tur ma yý a maç lý yo ruz di ye ko nuþ tu. Was hing ton / a a Bir haf ta da 20 bin ki tap ba ðýþ lan dý TÜRKÝYE NÝN en bü yük kü tüp ha ne si ne sa hip ol mak i çin ça lýþ ma baþ la tan Ça nak ka le On se kiz Mart Ü ni ver si te si (ÇO MÜ) Kü tüp ha ne si hýz la bü yü yor. Kü tüp ha ne ye ge çen haf ta 20 bin ki tap ba ðýþ lan dý. ÇO MÜ Kü tüp ha ne si sa de ce ki tap a lý mýy la de ðil, ba ðýþ lar la da hýz la bü yü yor. Kü tüp ha ne ye, Þe hit ler Ý çin 1 Mil yon Ki tap kam pan ya sý nýn baþ la týl ma sý nýn ar dýn dan Tür ki ye nin çe þit li il le rin den çok sa yý da ki tap ba ðý þý gel di. Sa de ce ge çen haf ta i çin de ÇO MÜ Kü tüp ha ne si ne 20 bin ci va rýn da ki tap ba ðýþ lan dý ðý öð re nil di. Di ðer ta raf tan ÇO MÜ Kü tüp ha ne si ka ta log la ma e ki bi nin ça lýþ ma la rý i le her ay ka ta log la ra en az 10 bin ki tap gi ri yor. Bu da yýl lýk 120 bin ki tap e di yor. Bu ra kam la rýn Tür ki ye de ki en yük sek ka ta log la ma ra kam la rý ol du ðu i fa de e dil di. Yo ðun ki tap gi riþ le ri dolayýsýyla bütün raf sis te mi de ðiþ ti ri len ÇO MÜ Kü tüp ha ne si nde ye ni ka yýt dö ne mi ön ce sin de hum ma lý bir ça lýþ ma sü rü yor. Ye ni ki tap lar ve sis tem, ye ni e ði tim-öð re tim dö ne mi ne ye tiþ ti ril me ye ça lý þý lý yor. ÇO MÜ Rek tör lü ðü nün 2012 he de fi i se 500 bin ba sý lý ki tap, 500 bin de e-ki tap ol mak ü ze re top lam 1 mil yon ra ka mý na u laþ mak. Bu yý lýn so nun da ki tap sa yý sý nýn 300 bi ne yak la þa ca ðý tah min e di li yor. Ça nak ka le / ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da De ni zin ru hu ser gi de BAYRAMPAÞA DA bu lu nan, il ginç su al tý can lý la rý i le zi ya ret çi le ri ne u nu tul maz bir de ne yim ya þa tan Tur ku a zo o Ak var yum, Tah sin Cey lan ýn De ni zin Ru hu ad lý ser gi si ni zi ya ret çi le riy le bu luþ tu ru yor. Da lýþ e ðit me ni ve ö dül lü fo toð raf sa nat çý sý o lan Tah sin Cey lan ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri len De ni zin Ru hu ser gi sin de, su al tý dün ya sý ný yan sý tan bir bi rin den il ginç fo toð raf lar bu lu nu yor. Ay ný tabiat ve çev re yi pay laþ tý ðý mýz di ðer can lý la rý ta ný mak a ma cýy la dü zen le nen De ni zin Ru hu ad lý ser gi, 2 ay bo yun ca Tur ku a zo o Ak var yum fu a ye a la nýn da zi ya ret e di le bi le cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Os man lý Ým pa ra tor lu ðu za man tü ne li nde DÝJÝTAL a jans Krom be ra, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun yüz yýl la ra ya yý lan ta ri hi ni Os man lý Za man Tü ne li i le Fa ce bo ok a ta þý dý. Kul la ný cý la rýn da kat ký da bu lu na bil di ði say fa da, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun ta ri hin de ki bütün ö nem li o lay lar gör sel a çý dan zen gin bir muhtevayla su nu lu yor. fa ce bo ok.com/os man li za man tu ne li ad re sin den u la þa bi len Os man lý Za man Tü ne li, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun 1299 da baþ la yan ve 1923 yý lýn da Cum hu ri yet in i lâ ný na ka dar sü ren öy kü sü nü kro no lo jik bir þe kil de ak ta rý yor. Na ge han Bay ram / Ýstanbul A da na dan A na do lu ya Türk Si ne ma sý Yol lar da ADANA Bü yük þe hir Be le di ye si dü zen le nen ve A da na dan A na do lu ya Türk Si ne ma sý Yol lar da slo ga nýy la, 17 Tem muz da A da na dan yo la çý kan Ge zi ci Si ne ma nýn yol cu lu ðu de vam e di yor. Git ti ði her nok ta da a çýk ha va si ne ma sý nos tal ji si ni ya þa tan faaliyet te ay rý ca ha ci vat-ka ra göz gös te ri le ri ve kon ser ler le hal ka mo ral ve ri li yor. Bu gü ne ka dar A da na, Ha tay, Mer sin, Os ma ni ye, Af yon ka ra hi sar, Bo lu, Sa kar ya, Bi le cik, Düz ce, Ka ra bük, Çan ký rý, An ka ra, Ço rum, A mas ya, To kat ve Yoz gat gi bi il ler de ki 40 nok ta ya uð ra yan ve bü yük il gi gö ren Ge zi ci Si ne ma, 19. Al týn Ko za Film Fes ti va li nin ilk gü nü o lan 17 Ey lül de A da na ya dö ne rek son bu la cak. Bir sos yal so rum lu luk pro je si o la rak or ta ya çý kan ve git ti ði her yer de bü yük il gi gö ren Ge zi ci Si ne ma, du rak la dý ðý nok ta lar da yaz lýk si ne ma nos tal ji si ya þa ta rak Türk Si ne ma sý nýn son dö nem de ki e ser le ri ni iz le yi ci ler le bu luþ tu ru yor. Fa a li ye tin so na e re ce ði 17 Ey lül ta ri hi ne ka dar 38 il de ki 61 nok ta ya uð ra ya rak km. yol ka te de cek o lan ge zi ci si ne ma kap sa mýn da ay rý ca, kon ser ler, Ha ci vat Ka ra göz gös te ri le ri ger çek leþ ti ri li yor. Kül tür Sa nat Ser vi si SOL DAN SA ÐA 1. Ýþ le nen bir suç kar þý lý ðý o la rak, suç lu nun ma lý nýn bü tü nü ya da bir bö lü mü üs tün de ki mül ki ye ti ne son ve ril me si ve bu mül ki ye tin bir baþ ka ku ru lu þa dev re dil me si, zo ra lým. - Hz. Hav va an ne mi ze Ba tý lý lar ca ve ri len i sim. 2. Ya za ný, ya pa ný, söy le ye ni bi lin me yen (e ser). - De ði þik lik,o na rým. 3. Bi raz bo zuk, i yi ol ma yan (in san i liþ ki le ri) - Arapçada Aslan. 4. Es ki Türk ler de kul la ný lan bir er kek is mi. - Ay ný a ma cý gü den kim se ler a ra sýn da ki çe kiþ me, ya rýþ ma, ya rýþ. 5. Þe ker ü re ti min de, bil lur la þan þe ker a lýn dýk tan son ra ka lan þe ker li po sa. - Mec bu ri e ði ti min son ka de me si. 6. Bir yer de o tur ma, eð leþ me. 7. Tan tal e le men ti nin sim ge si. - Hz. Ý sa'ya (as) yar dým e den ilk köy lü ler. 8. Ha yat sür mek, ha ya tý ný de vam et tir mek. - Ek sik siz, ke sin ti siz. 9. Öð ren ci. - Ý þa ret, a lâ met. 10. Halk að zýn da o nur lan dýr mak an la mýn da ký sa ca söy le nen ke li me. - Vü cut dýþ yü ze yi ni, or gan la rýn iç yü ze yi ni ör ten hay van sal do ku YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. E ði tim, öð re tim, a raþ týr ma, göz lem ve de ne yim ler va sý ta sýy la e di ni len ger çek ler, kav ram lar ve ye te nek ler, bil gi. - Ja pon ta hýl öl çe ði. 2. Bir kü me nin her e le ma ný ve ya bir çok lu ðu o luþ tu ran var lýk la rýn her bi ri, bi rim. - Sak lý ol ma yan, a çýk. 3. Af ri ka ký t'a sýn da bir ül ke. - Te le fon ko nuþ ma sý na baþ lar ken kul la ný lan bir ses len me sö zü. 4. Baþ lýk lý, su ge çir me yen spor ce ket. - Kö tü, çir kin. 5. Al lah ve baþ ka tabiat üs tü güç le re, çe þit li kut sal var lýk la ra i nan ma yý ve ta pýn ma yý sis tem leþ ti ren top lum sal bir ku rum. - Hz. Mu ham med'i (asm) gör müþ ve o nun soh be tin de bu lun muþ Müs lü man lar, as hap. 6. Or ta A na do lu'da ü re ti len, or ta ka lýn ka buk - lu, be yaz renk li, ký sa ve ka rý þýk bu da nan bir tür ü züm. - Ku zu se si. 7. Ba tý top lum la rýn da bir ba yan a dý. 8. Ça dýr, ka ne pe ör tü sü gi bi ku maþ tan o lan þey le rin ye re sar kan bö lü mü. - Ye tiþ mek, ya ka la mak ve ya bul mak a ma cýy la bi ri nin ar ka sýn dan git me, iz le me. 9. Re el, ger çek. - Bir so ru e ki. 10. E de bî e ser le rin tamamýna ve ri len i sim. 11. O to mo bil le rin çe kiþ ve hý zý ný a yar la ma ya ya ra yan diþ li ler dü ze ni. - Ar jan tin'in plâ ka i þa re ti. 12. Yad, ya ban cý. - Ol gun luk, ol gun laþ ma DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI T E V A F UK A B A D A F O R O Z O B A M A L O K A L Ý B A R E T A R A L L A Ý L A B L A M B A S E A S Ý M A A H M E D R N A S A R A A E K O Ý T S I N A M A K D F Ý R A H Ý B E K O M A B A S Ý R E T Al tan De li or man a ný la cak ESKADER Ba bý a li Soh bet le ri çer çe ve sin de Per þem be gü nü e be dî â le me u ður la dý ðý mýz ga ze te ci-ya zar Al tan De li or man ý a na cak. Ga ze te ci lik ve kül tür ha ya tý mýz da ö nem li bir ye ri ha iz o lan Al tan De li or man i çin dü zen le ne cek prog ram Per þem be gü nü sa at de Ca ða loð lu nda ki Ti maþ Ki tap kah ve de ya pý la cak. Dr. Me tin E riþ, Bel kýs Ýb ra him hak ký oð lu, Gür büz A zak, Cez mi Bay ram ve Ah met Ý yi ol du nun ka tý la ca ðý prog ra mý ga ze te ci-ya zar Hü se yin Sa rý koç yö ne te cek. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr (Aile yazýlarý) Kýs kanç lýk da di ðer duy gu la rý mýz gi bi, e ðer den ge li ve ve ri liþ is ti ka me tin de kul la nýl maz sa ze de le yi ci, tah rip e di ci mu zýr bir hâl a lýr. Kýs kanç lýk, dü þün ce ve duy gu la rý mý zý yö ne ten hat ta alt üst e den bir ya pý ya sa hip tir. Eþ ler a ra sýn da kýs kanç lýk duy gu su nun a ta ða geç me sin de en et ki li un sur dü þün ce siz ce ya pý lan fi il ler dir. Bu duy gu nun al týn da sa hip ol ma, ken di si ne ön - Ger çek za fer ler Za fer ler ön ce gö nül ler de baþ la dý. Son ra ha ya ta yan sý dý. Al lah em ret ti: Ci had e din! A sýr lar ca Ý lâ-yý Ke li me tul lah uð ru na mü ca he de e dil di. Ve za fer ler ka za nýl dý. Ma i de Sû re si 56. â yet te: Al lah tan ya na o lan lar, mut la ka ga lip ge le cek ler dir bu yu rul muþ tur. Ta rih ler þa hit ki; bu na i na nan mü min ler hep ga lip gel miþ ler dir. Mað lû bi yet, di ren cin ve i ma nýn za yýf za man la rýn da ya ka la mýþ týr in san la rý. Fa ruk Na fiz Çam lý bel þöy le tas vir et miþ za fer i: Ya þa maz ö lü mü gö ze al ma yan, Za fer, göz yum ma dan ko þa na gi der On dan son ra baþ la dý þan lý za fer ler. Þan lý Ya vuz Sul tan Se lim þöy le ses len di: Za fer gü zel dü ðün dür, lâ kin yo lu me zar lýk tan ge çen bir çi men li ðe ben zer. Yah ya Ke mal Be yat lý i se za fer le ri tas vir et ti: Bin at lý a kýn lar da ço cuk lar gi bi þen dik, Bin at lý o gün dev gi bi bir or du yu yen dik. La Fon ta i ne i se: Hiç bir za fe re çi çek li yol lar dan gi dil mez. der. Ku bi lay i se za fe re þu nu ek le miþ: Ül ke ler at üs tün de ka za ný lýr, fa kat at üs tün de i da re e di le mez. Bü yük za fer, kal bin mu zaf fe ri ye ti i le ka za ný lýr. Ta rih te düþ ma nýn i na dý ný kýr mak i çin ký lýç i le mu ka be le e dil miþ. Gü nü müz de de ci had farz dýr. Fa kat si lâ hý de ðiþ miþ tir. Ký lýç ye ri ne hak ve ha ki ka tin an la týl ma sý ve nef se gem vu rul ma sý i le za fer ler ka za nýl mýþ týr. Sa vaþ ta bir an da þe hit ol mak tan, bir ö mür bo yu hak ve ha ki kat i çin çýr pý nan lar da ha de ðer li hâ le gel miþ tir. Üm me tin fe sa da git ti ði, he lâl ve ha ra mýn bir bi ri ne ka rýþ tý rýl dý ðý za ma ný mýz da, za fe rin ö nem li bir un su ru Sün net-i Se niy ye dir. Bu nu tat bik e den ler, ha di sin i fa de si i le yüz þe hi din ec ri ni ve se va bý ný ka za na bi lir hâ le gel miþ tir. Duc los i se za fe ri za fer ký lan þe yi: Za fe re i lâ ve e di le cek ye gâ ne süs te va zu dur di ye rek i fa de et miþ. Mý sýr se fe rin den dö nen Ya vuz Sul tan Se lim in, ken di si i çin Üs kü dar da bü yük bir ka la ba lýk ve þö len ya pýl dý ðý ný duy du ðu an, ge ce sa kin bir va kit te Top ka pý Sa ra yý na u laþ ma yý ter cih et ti ði ni he pi miz bi li riz. Bu a çý dan te va zu bü yük lü ðün, te keb bür kü çük lü ðün a lâ me ti sa yýl mýþ týr. Kah ra man or du nun ka zan dý ðý ve hak et ti ði bir za fe rin bü tün þe re fi ni, sa de ce ko mu ta nýn þah sý na ve rip o nu a þý rý yü celt mek, or du yu þe ref siz bý rak mak týr. Ý ki Ci han Ser ve ri Pey gam be ri miz (asm) i se: Af fet mek za fe rin ze kâ tý dýr de miþ. Ön ce kalp ler fet he dil me li, za fer ler ar ka sýn dan ge lir. As lýn da sa vaþ lar hiç ke sil me di de vam e di yor, fa kat þart la rý ve þe kil le ri de ðiþ ti. Ý man hiz me ti i se, za fer le rin ta ken di si dir, ge ri si an gar ya Yersiz kýskançlýklardan kaçýnýn ce lik ve ril me is te ði ya tar. E þi nin e ve geç gel me si ni, te le fo na geç ce vap ver me si ni, çar þý ya pa za ra çýk ma sý ný, pen ce re den bak ma sý ný ya sak la yan eþ ler var dýr. Bun la rýn so mut bir se be bi yok tur. Sa de ce ken di si nin zi hin dün ya sýn da kur du ðu ve him ler o la bi lir. Kýs kanç lý ðýn al týn da ya tan sebepler den bi ri sev gi siz lik ve il gi siz lik o la bi lir. Bir kaç gü zel söz, u fak te fek gö nül a lan he di ye ler, sev gi do lu bir ba kýþ, il giy le ya pý lan bir soh bet bu kýs kanç lý ðý n do zu nun nor mal se vi ye ye gel me si ni sað la ya cak týr. Ýf rat ve tef rit gi bi a þý rý ya va ran kýs kanç lýk lar za rar lý ol du ðu gi bi, kýs kanç lýk la ra se be bi yet ve re cek ha re ket ler den de ka çýn mak ge re kir. Ö te yan dan suç la yý cý ve yar gý la yý cý ol ma yan do zun da bir kýs kanç lýk, sev gi nin ve il gi nin art ma sý na, ço ðal ma sý na ze min ha zýr lar. E þi ni kýs ka nan genç o nu in cit mez, an cak yü cel tir, de ðer ver di ði ni gös te rir. Se vil di ði ni an la yan eþ, mut lu o lur. E þi ne o lan bað lý lý ðý kuv vet ka za nýr. U ZUN AY RI LIK LA RA DÝK KAT! Kü çük bir ay rý lýk de yip ha fi fe al ma yýn sa kýn. Zi ra, ay rý lýk lar eþ le rin bir bi ri ne o lan öz lem, sev gi ve has re ti ni dep reþ ti rir. Sý ra dan, nor mal sey re den bir ha ya tý ya þa ma ya a lýþ kýn eþ ler, bir bir le ri nin yok lu ðun da var lýk la rý ný keþ fe der ler ay ný za man da. An cak, be ra ber yap ma ya a lý þýk ol duk la rý ha yat tar zý bir an da sek te ye uð rar. Böy le ce e þi nin ne ka dar kýy met li ve de ðer li ol du ðu nu, boþ lu ðu nun dol du ru la ma ya ca ðý ný fark e der. U zun ay rý lýk lar da du rum da ha fark lý so nuç lar do ðu rur. Göz den ý rak o lan, gö nül den de ý rak o lur mi sâ li eþ ler bir bir le ri nin yok lu ðu na a lý þýr hâ le ge lir. Ýh ti yaç la rý ný, prob lem le - GDO'ya karþý þuurlu mücadele Ge ne ti ði De ðiþ ti ril miþ Or ga niz ma lar an la mý na ge len GDO'lu ü rün ler, yer li ve ya ban cý pi ya sa la rý ne ya zýk ki is ti lâ et miþ du rum da. Ba ðým sýz ku ru luþ lar, in saf lý he kim ler, vic dan lý uz man lar, ve ha me ti gö rüp fe ryâd û fi gân e di yor. An cak, ses le ri ni ye te rin ce du yu ra bil dik le ri söy le ne mez. Men fa at hýr sý ve re ka be tin ký zýþ ma sýy la, GDO'lu mâ mül le rin ü re ti ci le ri, it ha lat çý la rý ve tüc car la rý, kà nu nî li mit le ri a la bil di ði ne zor la ya rak, hat ta in sa nî sý nýr la rý a þa rak mey dan da at koþ tur ma ya, ci rit at ma ya de vam e di yor lar. Bu yap týk la rý, in san sað lý ðý na kar þý el bet te ki bir ne vî sû i kast ma hi ye ti ni ta þý yor. An cak, se be bi yet ver dik le ri cid dî has ta lýk la ra, hat ta in san ö lüm le ri ne hiç al dý rýþ et tik le ri yok. Ci na yet iþ le me ye, ar tan bir iþ tah la de vam e di yor lar. * * * GDO gan gs ter le ri, mý sýr, buð day, so ya, pey nir, et, yað gi bi te mel gý da ve be sin mad de le ri baþ ta ol mak ü ze re, ne re dey se ge ne ti ðiy le oy na ma dýk seb ze, mey ve, ta hýl çe þi di bý rak ma dý lar. Ke zâ, ne ba tî ve hay va nî he men bü tün gý da la rýn fýt rî (do ðal, kat ký sýz) ya ra tý lýþ ha li ni bo za rak a sâ le ti ni de ðiþ tir di ler. Bü tün bun la rý ha sis men fa at le ri i çin, da ha faz la pa ra ka zan mak i çin, bir kýs mý da hiç þüp he siz "in san lýk tan in ti kam al mak" i çin ya pý yor. Ü rün le ri nin ma hi ye ti ni, muh te vi ya tý ný a çýk la yýn ca, ya hut mel'a net le ri ni de þif re e din ce de, a de ta ku dur muþ ca sý na sal dý rý ya ge çi yor lar. Doð ru dan, ya da do lay lý þe kil de teh dit e di yor lar. Bi zim a çý mýz dan výz ge lir, tý rýs gi der. Teh dit ve sal dý rý la r bi zi zer re ce et ki le mez. Ý lân la rýn dan, rek lâm la rýn dan ge le cek ha ram pa ra da, var sýn ka sa mýz dan ek sik ol sun. Ne de miþ a ta la rý mýz: " Ek sik ol sun min net le, kor kuy la bo yun e ðe rek ka zan dý ðýn ek mek!" Hü cûm lar dan bî zâr o lan lar var Di ðer ba zý ba sýn ya yýn ku ru luþ la rý ve mes lek taþ la rý mý zýn du ru mu na ge lin ce... Bir ço ðu nu zun bil di ði gi bi, GDO'lu ü rün ler den pa ra ka za nan fir ma la rýn bir kýs mý a la bil di ði ne bü yü müþ, hat ta a ra la rýn da "dev leþ miþ þir ket ler zin ci ri"ne da hil o lan lar da var. Bir kýs mý da sýr tý ný "hü kü met te ki a dam lar"ý na da ya mýþ, ku ral kà nun, sý nýr li mit ta ný ma dan kâ rý ný kat la ya rak gi di yor. Gö zü nü pa ra hýr sý bü rü müþ bu men fa at ze bun la rý, her han gi bir ba sýn ya yýn mev ku te sin de hoþ la rý na git me yen bir neþ ri yat gör dü ler mi, na sýr la rý na ba sýl mýþ gi bi der hal ha re ke te ge çi yor lar ve ba tar ya la rý bir bir a teþ le me ye baþ lý yor lar. Ne ya pý yor lar, me se lâ? Bir ta raf tan, GDO'lu ü rün ler de ki kà nun dý þý ve be lir len miþ li mit le ri zor la yan a þý rý lýk la rý e leþ ti ren ve ya in san sað lý ðý a çý sýn dan muh te mel risk le re dik kat çe ken ga ze te ci ya zar mes lek taþ la rý mý zý a de ta bom bar dý ma na tu tu yor lar. On la rý ca hil lik le suç lar lar. Kà nun dan, ni zam dan an la ma mak la it ham e der ler. Yý ðýn yý ðýn kir li (en a zýn dan þüp he li) bil gi le ri ser vis e de rek a da mý bu nalt ma ya, a na sýn dan em di ði sü tü bur nun dan ge tir me ye ça lý þýr lar. (Hor mon lo, GDO'lu, kat ký mad de li süt ve süt ü rün le ri var ken "a na sü tü" bi le ge rek mez, on la ra gö re...) Di ðer ta raf tan, ga ze te pat ron la rý nýn ku la ðý na üf le ye rek de ol sa "Böy le gi der sen, i lân la rý kes mek du ru mun da ka lý rýz" teh di din de bu lu nur lar... Pat ron da ehl i dün ya ve ya men fa at düþ kü nü i se, GDO'cu lar, o ka le yi ku þat ma al tý na al mýþ, hat ta bir ci het te e le ge çir miþ de mek tir. Mes lek taþ la rý mý zýn bu ko nu da ki ya kýn ma la rý ný o ku du ðu muz da, bir neb ze ta ri fi ne ça lýþ tý ðý mýz tab lo nun va ha me ti ni da ha i yi an la ya bi li yo ruz. Ýþ te si ze bir ör nek: Ge çen haf ta, bir mes lek ta þý mýz ön ce "Söz de bi lim le po pü lizm bir le - þin ce da ha çok GDO za fe ri el de e di lir" baþ lý ðýy la en fes bir ya zý yaz dý. Ýb ret le o ku du muz bir son ra ki ya zý sý nýn baþ lý ðý i se, ay nen þu ol du: "A rý ko va ný na ço mak sok mu þum, far kýn da de ði lim..." Ý lim ve in san lýk ka za na cak Her þe ye rað men, bu vâ di de il min, ir fa nýn ve in san lý ðý e sas a lan gö rüþ ve dü þün ce nin hâkim ola ca ðý na i na ný yo ruz. Ak si hal de, ký yâ me te ha zýr lan ma lý yýz. Þa yet, bir er ken ký yâ met kop maz sa, in san lý ðýn ve in san la rý mý zýn ka zan mýþ ol du ðu a þa ðý da ki za fer ler sil si le si ne, sað lý ða sû i kast rad de si ne ge lip da ya nan GDO'lu ü rün le re kar þý ka za nýl mýþ ye ni bir za fer hal ka sý da ha ek len miþ o la cak. Ýþ te ba ký nýz... O dun la pi þen ek me ði ter cih 1900'lü yýl la rýn son la rý na ka dar da þe hir - ri ni ken di ba þý na hal le den eþ, di ðe ri nin var lý ðý na ih ti yaç duy maz. Ken di ba þý na kur du ðu ha yat da ha çe ki ci ve ca zi be li o la bi lir. Bu a ra da, sev gi bað la rýn da za yýf la ma lar ve kop ma lar gö rü lür. Es ki den kuv vet li sev gi a te þi ya vaþ ya vaþ sön me ye yüz tu tar. Çün kü u zak kal ma il gi siz li ði, o da ba kým sýz lý ðý be ra be rin de ge ti rir. Ev li lik art çý þok lar la sal lan ma ya baþ lar! Her an bü yük bir fay hat tý nýn pat la ma sý teh li ke si i le kar þý kar þý ya ka lý nýr. El bet te mec bu rî ay rý lýk lar ya þa na bi lir. As ker lik, yurt dý þý, mec bu rî gö rev gi bi. An cak bu un sur la rýn ev li lik ha ya tý ný et ki le me si ne i zin ver me me li dir. Böy le si mec bu rî du rum lar da gü nü müz i le ti þim tek no lo ji le ri nin im kân ver di ði öl çü de u zak lar ya kýn e dil me li dir. Te le fon, in ter net, gö rün tü lü soh bet gi bi ni met ler den ya rar la ný la bi lir. Za man za man ký sa zi ya ret ler i le öz lem, has ret gi de ri le bi lir. le ra ra sý yol cu o to büs le rin de fo sur fo sur si ga ra i çi li yor du. Þöy le bir dü þü nelim: Do ðu dan ba tý ya ve ya ba tý dan do ðu ya 5 10 sa at, ya hut sa at müd det le ki þi lik o to büs ler le yol cu luk ya pý lý yor. Yol cu la rýn a ra sýn da yaþ lý sý var, be bek var, ci ðer ve ya as tým has ta sý var, ve sâ i re... Top lu ca i çi len yo ðun si ga ra du ma ný ný ve ya dö þe me ye a la bil di ði ne sin miþ ni ko tin ko ku sunu so lu mak zo run da ka lan yol cu la rýn ya rý sý (iç me yen le rin o ra ný), tam bir iþ ken ce al týn da ve pe ri þa ni yet i çin de va ra ca ðý ye re a yak ba sý yor. Bu ið renç uy gu la ma ya kar þý yýl lar yý lý mü ca de le ve ril di, si ga ra sýz se ya hat i çin yo ðun ça ba sarf e dil di. Ger çi, ya pý lan mü ca de le çok zor lu geç ti ve za fe re çok geç u la þýl dý. Se be bi, in san la rý mý zýn en az ya rý sý nýn si ga ra tir ya ki si (ya da ba ðým lý sý) ol ma sýy dý. A ma, ö nün de so nun da çok ha yýr lý bir ne ti ce ye vâ sýl o lun du ve top lu yol cu ta þý ma a raç la rý nýn ta ma mýn da si ga ra i çil me si ya sak lan dý... Ar dýn dan, sý ra ka pa lý me kân la ra gel di. Bun da da ö nem li öl çü de ba þa rý sað lan dý de ni le bi lir. De mek ki, Ce nâb ý Hak, hak lý o lan la rýn ça ba sý ný bo þa çý kart maz, mü ca de le si ni ne ti ce siz bý rak maz. 'Tam buð day'dan or ga nik ek me ðe Ke sin za fe re yak la þan bir baþ ka mü ca de le, e lek trik le ça lý þan ek mek fý rýn la rý na kar þý ya pýl dý. A de ta þok la na rak pi þi ril miþ sü sü ve ri len bu ek mek le rin dý þý nar gi bi ký za rýr ken, i çi ha mur gi bi ka lý yor du. Sað lý ðý na ö nem ve ren va tan daþ "bi linç li tü ke ti ci" tav rý ný ta ký na rak ter cih de ðiþ tir di ve "o dun la pi þen ek mek"le re yö nel di. Þim di ler de e lek trik le ça lý þan fý rýn la rýn sa yý sý bir hay li a zal dý. On lar da, ya de ðiþ mek, ya da ka pan mak zo run da ka la cak. Bu me yan da ge li nen son mer ha le þu: "Tam buð day"dan ya pý lan "or ga nik ek mek" ta le bi ve a ra yý þý. Ýn þa al lah, bun da da ba þa rý sað la nýr. Ka bak a þý lý kar puz boy ko tu Sý ra la nacak mi sâl ler çok. An cak, ko nu yu da ha faz la u zat ma mak i çin son bir mi sâl le nok ta ko ya lým. Bun dan 4 5 se ne ka dar ev vel, pi ya sa yý "ka bak a þý lý kar puz lar" is ti lâ et miþ ti. Bun lar, ta dý kaç mýþ, ren gi bo zul muþ, sert ve ka lýn ka buk lu kar puz lar dý. Raf öm rü u za sýn, gra ma jý art sýn di ye, tü ke ti ci e na yi ye ri ne ko nu la rak kar pu zun gen le riy le oy na na rak ü re tim ya pýl dý. An cak, va tan daþ bu hi le yi yut ma dý ve a sâ le ti bo zul muþ bu kar puz la rý al ma dý, a de ta boy kot uy gu la dý. Ka bak a þý lý kar puz lar, so nun da GDO'cu la rýn e lin de pat la dý; on lar da ü re ti mi ni terk et mek zo run da kal dý lar. Bu me yan da ki ka rar lý ta výr, bi linç li ter cih, þu ur lu mü ca de le ke sin ti siz þe kil de de vam et me li. Al lah yar dým et sin ve yo lu mu zu a çýk tut sun. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Doksan dokuz ismi bilmek Ley la Ha ným: Yü ce Rab bi mi zin 99 is mi ni bil me nin ve ez be re o ku ma nýn fay da la rý ne dir? AL LAH I Ý SÝM LE RÝY LE KAV RA YA BÝ LÝ RÝZ Al lah ýn za tý ný ak lý mýz la kav ra ma mýz, gö zü müz le gör me miz, beþ du yu muz la al gý la ma mýz müm kün de ðil dir. Çün kü biz müm kün var lýk la rýz. Al lah i se va cip var lýk týr. Ya ni bi zim var lý ðý mýz bü tü nüy le Al lah ýn i ra de si ne ve kud re ti ne bað lý dýr. Al lah ýn var lý ðý i se ken din den ve zo run lu dur. Çev re miz de gör dü ðü müz var lýk la rýn ta ma mý müm kün var lýk lar dýr; var lý ðý O na bað lý dýr. Var lý ðý zo run lu bu lu nan Al lah Te â lâ nýn dý þýn da zo run lu var lýk yok tur. Bu ha ki ka ti bir öl çü de Lâ i lâ he il lal lah sö züy le i fa de et miþ o lu yo ruz. Zo run lu Var lýk o lan Al lah ýn za tý ný i se, müm kün var lýk la rýn kav ra ma la rý na im kân yok tur. O nu an cak yük sek ni te lik le ri i le, gü zel i sim le ri i le, ke mâl sý fat la rý i le ve kâ mil fi il le ri i le bir neb ze kav ra ya bi li riz. O nu sa hip bu lun du ðu yük sek ni te lik le ri ve sý fat la rý i le kav ra mak i çin i se, gü zel i sim le ri ni öð ren me miz, bil me miz ve kav ra ma mýz ge re kir. AL LAH IN Ý SÝM LE RÝ NÝ ÖÐ RE TEN KUR ÂN DIR Kur ân, Al lah ýn i sim le ri ni bi ze Es ma-i Hüs na ta bi ri i le ta ný týr. 1 Es ma-i Hüs na, en gü zel i sim ler de mek o lup; Al lah ýn sa hip bu lun du ðu sý fat la rýn ism-i fâ il cin sin den, ya ni öz ne cin sin den ad la rý dýr. Her i sim bir Ý lâ hî sý fa tý, vas fý ve ni te li ði ad lan dý rýr. Yü ce Al lah, ken di si ni Kur ân da ve Sev gi li Pey gam be ri miz (A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn) di lin de bi ne ya kýn i sim ler le an mýþ týr. O Ken di si ni na sýl ad lan dýr dý i se, han gi i sim ler le i sim len dir di i se O nu bu ad lar la ve i sim ler le ta ný rýz. O nu sa hip bu lun ma dý ðý bir ad la an ma yýz. Ken di si ne ver me di ði bir ad la ken di si ni zik ret me yiz. Çün kü þa ný na ve yü ce li ði ne ya ký þan en gü zel ad la rý O Ken di si i çin zik ret miþ tir; biz O na u ya rak O nu Ken di si i çin zik ret ti ði ad lar la ta ný rýz ve a na rýz. Me se lâ, Al lah a tan rý de me yiz. Çün kü Al lah ken di si ne tan rý de me miþ tir. AL LAH I Ý SÝM LE RÝY LE BÝL ME YE MUH TA CIZ Ba ba sý ný hiç gör me miþ ve va sýf la rý ný hiç bil me yen bir ço cu ðun me ra ký ný tak dir e der si niz. Ba ba sý na ka vuþ ma yý ne ka dar ar zu e der. O na bir gün ka vuþ tu ðun da að zýn dan dü þür me di ði tek i sim le, ba ba cý ðým is miy le ça ðý rý þý gö rül me ye de ðer. Bu is mi de bil me di ði ni dü þü nür se niz, ba ba sý ný na sýl ça ðý ra cak ve ba ba sý nýn o en gin þef ka ti ni ken di si ne na sýl celb e de cek tir? Ýn sa noð lu Al lah ý i sim le ri i le bil me ye ne ka dar muh taç týr? Çün kü kul o la rak ne ka dar a ciz, ne ka dar fa kir, ne ka dar güç süz, ne ka dar ça re siz dir! Ba þý her der de gir di ðin de ça ðý ra cak, gön lü her sý kýn tý ya uð ra dý ðýn da du â e de cek, kal bi her dar lý ða düþ tü ðün de ni yaz da bu lu na cak, ru hu her mu sî be te gir di ðin de ka pý sý ný ça la cak bü yük ve mer ha met li bir Sâ hib e ne ka dar muh taç! AL LAH IN Ý SÝM LE RÝ NÝ BÝ LEN CEN NET LE MÜJ DE LEN MÝÞ TÝR Pey gam ber E fen di miz (asm) hiç ol maz sa Al lah ýn dok san do kuz is mi nin bi lin me si ni, bu i sim le rin zik re dil me si ni, te fek kür i le her an his se dil me si ni is te miþ ve Al lah ýn i sim le ri ni an la ya rak bi len le ri Cen net le müj de le miþ tir. 2 Du â ve ni yaz la rýn da Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm) hep Es mâ ü l-hüs na i le Al lah a sý ðýn mýþ týr. Ken di si ne (asm) Cib ril-i E min va sý ta sýy la vahy o lu nan Cev þe nü l-ke bir, Es mâ ü l-hüs na i le ya pýl mýþ bir du â ve ni yaz ha zi ne si dir. Be dî üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri nin al tý bin say fa yý aþ kýn Ri sa le-i Nur E ser le ri de, i man e sas la rý ný ve Ýs lâ mi yet in hak din o lu þu nu Al lah ýn i sim le ri i le i zah ve is pat et miþ tir. AL LAH IN Ý SÝM LE RÝ NÝ BÝ LEN, BU NU KUL LU ÐU NA YAN SIT MA LI Biz ler Al lah ýn kul la rý yýz. Se vin ci miz de, ü zün tü müz de, der di miz de, sýh ha ti miz de, i yi gü nü müz de, kö tü gü nü müz de hep O na ya kýn ol mak is te riz ve bu na muh ta cýz. Ý yi gü nü müz de þük ret mek i çin O nun a dý na muh ta cýz. Kö tü gü nü müz de sab ret mek i çin O nun a dý na muh ta cýz. O nun mer ha me ti ni is te di ði miz de Rah man ve Ra hîm i sim le ri i le O na yak la þý rýz. Gü nah la rý mýz dan piþ man ol du ðu muz da O nun Ðaf fâr (Çok Ba ðýþ la yan), Ða fûr (Çok mað fi ret e den), Tev vâb (Töv be le ri çok ka bul e den), Kâ bil (Di lek ve ri ca la rý çok ka bul e den), Mü cîb (Her du â ya ce vap ve ren), Set târ (Ha ta la rý çok ör ten), A füvv (Kul la rý ný çok af fe den) i sim le ri i le O na sý ðý ný rýz. Has ta lan dý ðý mýz da Þâ fî (Çok þi fa ve ren) ve Mu â fî (A fi yet ve sýh hat ve ren) i sim le ri i le ni yaz da bu lu nur, Al lah tan þi fa ve â fi yet ta lep e de riz. Düþ man la rý mý za güç ye ti re me di ði miz de Al lah ýn Kah har (Kah re den, mah ve den), Ceb bar (Di le di ði ni yap tý ran), Ce lil (Ce lâl sa hi bi o lan) i sim le ri ne ha va le e de riz. Mal-mülk sa hi bi ol du ðu muz da Al lah ýn Ma lik (Ger çek mülk sa hi bi o lan), Vâ ris (Her þey ger çek ten ken di si nin o lan), Ða nî (Son suz zen gin o lan), Muð nî (Kul la rý na zen gin lik ve ren) ol du ðu nu dü þü nür, e li miz de ki ma lýn e ma net bu lun du ðu nu id rak e der ve had di mi zi aþ ma yýz. Sö zün ký sa sý, her hâ li miz de ve her i þi miz de kul o la rak Al lah ýn i sim le ri ni bil me ye ve O na sý ðýn ma ya mec bur ve muh ta cýz. Al lah ýn i sim le riy le Al lah a böy le si ne ya kýn ol ma yý Kur ân da is te mek te, O na O nun i sim le riy le sý ðýn ma yý em ret mek te ve Al lah ýn i sim le ri ko nu sun da yan lýþ lý ða düþ mek ten bi zi sa kýn dýr mak ta dýr. 3 Þu â yet ler, Kur ân ýn bu hu sus ta ki has sa si ye ti ni an la týr: * De ki: Ýs ter Al lah di ye du â e din, is ter Rah man di ye du â e din, han gi siy le du â e der se niz e din; Çün kü Es mâ ü l- Hüs na (en gü zel i sim ler) O na mah sus tur. 4 * Al lah, ken di sin den baþ ka i lâh ol ma yan dýr; Es mâ ü l- Hüs na (en gü zel i sim ler) O na mah sus tur. 5 Dip not lar: 1- A râf Sû re si, 7/180 ; Ha þir Sû re si, 59/ Bu hâ rî, 8/1165; Tir mi zî, Da a vât, A râf Sû re si, 7/ Ýs râ Sû re si, 17/ Tâ hâ Sû re si, 20/8.

6 6 YURT HABER Y sya ho o.com Hak lý/hak sýz küs me ler Evet, Küs me nin hak lý sý hak sý zý mý o lur? de di ði ni zi du yar gi bi yim. Hak lý küs mek ler de hak sýz küs mek ler de so nu cu de ðiþ tir mi yor. Ne ti ce de küs mek, küs mek tir. Þu du rum lar da kü se bi lir si niz, þu du rum lar da kü se mez si - niz di ye bir þey yok. Küs me nin kü çü ðü bü yü ðü ol maz. Di nin ko nu i le il gi li koy du ðu hü küm e sas týr. Üç gün den faz la mü min mü mi ne küs ka la maz. Bü tün me se le bu. Böy le bir hü küm var sa, as lo lan o dur. O nun dý þýn da ki ler, lâf-ü gü zaf týr. E vet, küs se niz bi le, üç gü nü ge çir me yin. Ta biî küs me mek de mek de, sa mi mi yet dü ze yi ni art týr - mak an la mý na gel mi yor. Me sa fe koy ma mýz ge re ken du rum - la rý, sa mi mi yet dü ze yi ni göz den ge çir me miz ge re ken va zi yet - le ri el bet te dik ka te a la ca ðýz. Gö rüþ me le ri miz i yi ne ti ce ver mi yor sa, gi dip gel me le ri miz dost lu ðu pe kiþ tir mi yor sa, hat ta gün lük ha yat ta kar þý laþ ma la rý - mýz gü ne i yi gel mi yor sa, se lâ mý sa ba hý kes me den sey rek gö rüþ me yo lu de ne ne bi le cek tir. A ma bu küs mek an la mý na gel me ye cek tir. Çün kü küs mek, ön ce kü se ni ra hat sýz e der. Küs mek bir duy gu kir len me si dir, iç bo zul ma dýr. ** Ka bul et me li yiz ki, pek çok küs me le ri miz hak sýz ye re dir. Bi ri sin den bir þey du yu yo ruz; doð ru lu ðu nu, yan lýþ lý ðý ný a - raþ týr ma dan he men ta raf o lu yo ruz. Oy sa a raþ týr ma dan, in ce - le me den, so rup so ruþ tur ma dan o lu þan ön yar gý lar la ve ri len ka rar lar ve o lu þan ka na at ler in sa ný in san la kar þý kar þý ya ge ti ri - yor. El bet te böy le bir du rum, in sa nýn in sa na zul mü o lu yor. Du rum ku rum sal o la rak da ya þa ný yor. Þe hir ler de din le miþ ol du ðu muz o ka dar çok ve bir o ka dar da an lam sýz küs me hi kâ ye le ri var ki, þaþ kýn lýk ve ri ci. Bu ka dar o la maz de di ði miz pek çok ör nek le kar þý la þý yo ruz. A ma ha ki - ka ten de o lu yor. Hat ta ço ðu za man küs mek i çin ba ha ne a ra ný yor. Ken - di dün ya sýn da ki o lum suz luk la rý kar þý sýn da ki in sa na yük - lü yor ve kü sü yor. Oy sa in sa na dü þen, kar þý sýn da ki in san ya da ku ru ma ken di - sin den kay nak la nan bir ek sik lik, bir ak sak lýk o lup ol ma dý ðý na bak mak týr. A ma ka bul e de lim ki, in san he men ka rar ve ri ve ri - yor ve nef si ne ta raf o la rak a dým a tý yor. Kö tü o lan i se, in sa nýn ken di ni ku sur suz ka bul et me si dir. Ýn san hat ta ken di ba þý na ge len hak sýz mu a me le ler kar þý sýn - da, ne ku sur et tim ki ba þý ma bun lar gel di di ye rek, nef sin de ku sur a ra ma sý mak bul o lan dýr. E vet, in san, duy gu ta þý yor. Et ki le ni yor, et ki li yor. Duy gu ha ya ta ren gi ni ve ri yor. A ma o ren gi de duy gu ya, i man ve ri yor. Þöy le bir so ru sor sa nýz: Küs ol du ðu nuz, ko nuþ ma dý ðý nýz bir kim se var mý? Ne den? di ye. Ý na nýn o ka dar çok küs me, o ka dar çok kýr ma, ký rýl ma öy - kü le ri var dýr ki. As lýn da ka bul e de lim ki, on la rýn bü yük ço ðun lu ðu da an - lam sýz, yer siz, hak sýz küs mek ler, ký rýl mak lar dýr. Ge lin gö rün ki kim se cik ler ken di si ni hak sýz gör mez. Bi ri si i le küs lü ðü ol muþ bi ri si ne so run ba ka lým, Kim hak - sýz? di ye. Gö re cek si niz, mut la ka ken di si ni hak lý çý ka ra cak týr. Hâ liy le ken di ni hak lý gö re ne, ne an la ta bi lir si niz. Ken di nef si ni a vu kat gi bi sa vu na na ne i le te bi lir si niz. En gü zel þey, nef si ni ku sur lu gö re bil mek tir. Bi li ni yor ki, ku su ru nu gö re me mek, o ku sur dan da ha bü yük bir ku sur dur. Küs mek le ri mi zin ço ðun da ken di ih mal le ri miz var dýr. Za ten ken di miz at ma mýz ge re ken a dým la rý at mýþ sak, ken - di mi zin vic da nen ku sur suz ol du ðu nu dü þü nü yor sak, a da - let siz dav ran ma dý ðý mý zý dü þü nü yor sak, o za man za ten da ha ko lay a dým a ta rýz. Hak lý o lan in saf lý o lur ge re ði, ken di sin den bir ku sur ol ma - dý ðý ný dü þü nen ki þi, bu nun bir im ti han ol du ðu nu id rak et - mek du ru mun da dýr. Bu ra da ö nem li o lan ki þi nin ken di im - ti ha nýn da ba þa rý lý ol ma sý dýr. Siz de bir prob lem yok sa, za ten küs ol ma ný zýn da an la mý yok tur. DÝYANET TEN KURBAN TEBLÝÐÝ KUR BAN LIK HAY VAN SA TIÞ YER LE RÝ BAY RAM DAN 15 GÜN ÖN CE HA ZIR HA LE GE TÝ RÝ LE CEK. HAY VAN LA RA KA SIT LI O LA RAK KÖ TÜ DAV RA NAN LA RA Ý DA RÎ PA RA CE ZA SI UY GU LA NA CAK. DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn, 2012 yý lý kur ban hiz met le ri uy gu lan ma sý na i liþ kin teb li ði res mî ga ze te de ya yým lan dý. Teb lið de, Kur ban Bay ra - mý nda di nî a maç la ve i ba det mak sa dýy la kur - ban kes mek is te yen va tan daþ la rýn, kur ban la rý ný di ni hü küm le re, sað lýk þart la rý na ve çev re te - miz li ði ne uy gun o la rak, hay va na en az a cý ve re - cek þe kil de biz zat kes me le ri ne ve ya ve kâ let yo - luy la kes tir me le ri ne yar dým cý o lun ma sý, kur ban sa tý la cak ve ya ke si le cek yer le rin be lir len me si, ke sim ya pa cak ki þi le rin e ði til me siy le il gi li ted - bir le rin a lýn ma sý na i liþ kin hu sus lar be lir len di. Bü yük þe hir ler de kur ban hiz met le ri nin da ha ko lay laþ tý rý la bil me si i çin, kur ban lýk hay van sa týþ ve ke sim me kân la rý bir bi ri ne ya kýn yer ler de o - la cak þe kil de plan la na rak çev re sel risk le ri en a za in di re cek þe kil de ye rel yö ne tim ler ce ted bir a lý - na cak. Kur ban ke sim yer le ri, de zen fek te e di le - bi lir, ze mi nin de su bi rik tir me yen, ý þýk lan dýr ma ve ha va lan dýr ma sý bu lu nan, sað lýk ve te miz lik þart la rý na uy gun me kan lar dan se çi le cek. Ay rý ca ye tiþ ti ri ci, sa tý cý, a lý cý, gö rev li per so nel, ka sap, ka sap yar dým cý sý ve di ðer va tan daþ la rýn su, tu - va let, ka pa lý o tur ma yer le ri ve ben ze ri sos yal ih - ti yaç la rý ný kar þý la ya cak þe kil de dü zen le ne cek. Ýl ve il çe ler de ki, kur ban lýk hay van sa týþ ve ke sim yer le ri nin a çýk ad res le ri, 28 Ey lül 2012 Cu ma gü nü me sai bi ti mi ne ka dar kur ban hiz met le - ya net.gov.tr ad re si ne gön de ri le cek. Kur - ban ke sim iþ lem le ri nin sað lýk lý bir þe kil de ve uy - ORDU Va li si Or han Düz gün, Os man lý dö - ne min de 1880 yý lýn da gün de me ge ti ri len yak la þýk 600 ki lo met re lik Ka ra de niz-ak de - niz Yo lu Pro je si nin Or du sý nýr la rý i çe ri sin de yer a lan 94 ki lo met re si nin 2014 yý lý i çe ri sin - de ta mam lan ma sý he def le ni yor de di. Pro je - nin en zor a ya ðý nýn Or du sý nýr la rý i çe ri sin - den geç ti ði ni i fa de e den Düz gün, Ka ra de - niz Ak de niz Yo lu Pro je si, Or du yu Si vas ve Kay se ri ü ze rin den Ha tay ve Ýs ken de run a ka dar bað la ya cak u zun bir yol di ye ko nuþ - tu. Söz ko nu su pro je nin a sýr lar ön ce plan - gun bir or tam da ya pý la bil me si i çin mahalli yö - ne tim ler le bir lik te si vil top lum ku ru luþ la rý nýn da fa a li yet gös ter me si teþ vik e di le cek. KE SÝM E LE MA NI YE TÝÞ TÝ RÝ LE CEK Kur ban ke si mi ko nu sun da Halk E ði tim Mer kez le rin de Ke sim E le ma ný Ye tiþ tir me ve Ge liþ tir me Kurs la rý dü zen len me si ne de vam e - di le cek. Kur ban ke sim e le ma ný o la rak gö rev al - mak is te yen le rin bu kurs la ra ka tý la rak ge rek li e - ði ti mi al dýk tan son ra Kurs Bi tir me Bel ge si al - ma la rý sað la na cak. Ay rý ca, bu kurs la ra kur ban - la rý ný ken di le ri ke se cek o lan la rýn da ka týl ma la rý teþ vik e di le cek. Kur ban lýk hay van sa týþ yer le ri bay ram dan 15 gün ön ce ha zýr ha le ge ti ri le cek ve bu ta rih ten ön ce kur ban lýk hay van sa týþ yer - le ri ne hay van ha re ke ti baþ la týl ma ya cak. Kur ban ke sim yer le rin de din gö rev li si, res mî ve ya ö zel ça lý þan ve te ri ner he kim, sað lýk per so ne li, çev re tek nis ye ni, em ni yet gü cü ve ben ze ri per so nel gö rev len di ri le cek ve bun la ra ko mis yon ca be - lir le ne cek üc ret ler, Kur ban Ko mis yo nu He sa - bý ndan ö de ne cek. Teb lið de, ke sim ye ri o la rak de ðer len di ri le bi le cek al ter na tif a lan lar o la rak, üs tü ka pa lý semt pa zar la rý, a raç yý ka ma yer le - ri ve ka pa lý o to park lar, kur ban lýk sa týþ yer le ri ya ný na ku ru la cak ke sim yer le ri, im kân la rý ve yer le ri mü sa it o lan be le di ye ler ce þe hir le rin be lir li yer le ri ne ya pý la cak o lan kur ban lýk hay - van ke sim yer le ri be lir til di. lan dý ðý ný, an cak ya þa nan o lum suz þart lar dolayýsýyla bir tür lü ha ya ta ge çi ri le me di ði ni an la tan Düz gün, þun la rý kay det ti: Bu yo lun top lam u zun lu ðu 600 km nin ü ze rin de. Or - du sý nýr la rý i çe ri sin de bu yo lun 94 km si ol - mak la be ra ber bu böl ge de ki coð ra fi þart la rýn sert li ði dolayýsýyla bir çok tü nel ve vi ya dük ya pýl ma sý ge re ki yor. Bi zim 94 km lik yol sý - ný rý i çe ri sin de yak la þýk 22 ta ne tü nel ça lýþ - ma sý var. Bun la rýn bü yük bir kýs mý a çýl dý. 94 km lik yo lun ilk 13 km si bö lün müþ yol o la - rak geç ti ði miz yýl ta mam lan dý ve hiz me te AY KI RI HA RE KET E DEN LE RE CE ZA BAYRAM ön ce si ve bay ram sü re sin ce ö zel lik le kur ban ke sim le ri nin yo ðun ol - du ðu ilk 2 gün il ve il çe be le di ye le riy le, Bü yük þe hir be le di ye le ri nin za bý ta bi - rim le ri a ra lýk sýz de ne tim ya pa cak. Hay van la rýn ke sil me si, di ni ku ral la rýn ge rek tir di ði ö zel þart lar dik ka te a lý na - rak hay va ný kor kut ma dan, ür küt me - den, en az a cý ve re cek þe kil de, hij ye nik ku ral la ra u yu la rak ya pý la cak. Bun la ra ay ký rý ha re ket e den le re hay van ba þý na 813 li ra i da rî pa ra ce za sý uy gu la na cak. Kur ban Hiz met le ri nin Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn ca Yü rü tül me si ne Da ir Yö - net me lik hü küm le ri ne ay ký rý ha re ket e den le re, hay van ba þý na 2 bin 37 li ra i - da ri pa ra ce za sý uy gu la na cak. Hay van - la ra ka sýt lý o la rak kö tü dav ra nan, a cý - ma sýz ve za lim ce iþ lem ya pan, dö ven, aç ve su suz bý ra kan, a þý rý so ðu ða ve sý - ca ða ma ruz bý ra kan, ba kým la rý ný ih mal e den, fi zik sel ve psi ko lo jik a cý çek ti ren - le re 406 li ra i da rî pa ra ce za sý uy gu la - na cak. Ke sin o la rak öl dü ðü an la þýl ma - dan hay van la rýn vü cut la rý na mü da ha - le de bu lu nan la ra i se 406 li ra pa ra ce - za sý uy gu la na cak. An ka ra / a a Bü yük þe hir ler de kur ban hiz met le ri nin da ha ko lay laþ tý rý la bil me si i çin, kur ban lýk hay van sa týþ ve ke sim me kân la rý bir bi ri ne ya kýn yer ler de o la cak þe kil de plan la - na rak çev re sel risk le ri en a za in di re cek þe kil de mahalli yö ne tim ler ce ted bir a lý na cak. Kur ban ke sim yer le ri, de zen fek te e di le bi lir, ze mi nin de su bi rik tir me yen, ý þýk - lan dýr ma ve ha va lan dýr ma sý bu lu nan, sað lýk ve te miz lik þart la rý na uy gun me kân lar dan se çi le cek. FO TOÐ RAF: A Ka ra de niz-ak de niz Yo lu i çin ça lýþ ma lar sü rü yor gir di. Yi ne ay ný þe kil de ön ce ki yýl lar da yo lun ba zý bö lüm le ri ta mam lan dý. Ka ra yol la rý ta - ra fýn dan yo lun ta mam lan ma ça lýþ ma la rý hýz la de vam e di yor. Os man lý dö ne min de 1880 yý lýn da gün de me ge ti ri len yak la þýk 600 ki lo met re lik Ka ra de niz-ak de niz Yo lu Pro - je si nin Or du sý nýr la rý i çe ri sin de yer a lan 94 ki lo met re si nin 2014 yý lý i çe ri sin de ta mam - lan ma sý he def le ni yor Va li Düz gün, pro je nin ta ma mý nýn ta - mam lan ma sý ný i se he ye can la bek le dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Or du / a a E ge be þik gi bi EGE De ni zi ve Si sam A da sý a çýk la rýn da ar ka ar ka ya 3 ay rý dep rem mey da na gel di. Dep - rem ler, Ýz mir ve çev re sin de de his se dil di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nün ve ri le - ri ne gö re, E ge De ni zi nde ki ilk dep rem sa at de Si sam A da sý a çýk la rýn da ger çek leþ ti. 3.2 bü yük lü ðün de ki dep rem, ye rin 8.6 ki lo - met re de rin li ðin de mey da na gel di. Bu dep - rem den yak la þýk 40 sa ni ye son ra bu kez mer kez üs sü E ge De ni zi o lan 3.1 bü yük lü - ðün de i kin ci bir dep rem da ha o luþ tu. Ye rin 20.9 ki lo met re de rin li ðin de ya þa nan dep - rem den 26 da ki ka son ra i se mer kez üs sü yi - ne Si sam A da sý a çýk la rý o lan 3.2 bü yük lü - ðün de ü çün cü bir dep rem da ha ger çek leþ ti. Son dep rem ye rin 4.5 ki lo met re de rin li ðin de mey da na gel di. Sar sýn tý lar Ýz mir ve çev re sin - de de his se dil di. Ýz mir / ci han Ka zay la or ma ný ya kan çift çi ye 10 bin li ra lýk ce za SAKARYA NIN Gey ve il çe sin de bir çift çi, fýn dýk bah çe sin de ki ot la rý te miz le mek i çin yak tý ðý a te þin or ma ný yak ma sý so nu cu 10 bin li ra lýk taz mi nat ce za sý na çarp tý rýl dý. Er sin A. i sim li çift çi, 28 Mart 2010 da Ce lall ler Ma - hal le si Sa rý ka ya mev ki in de bu lu nan fýn dýk bah çe sin de ki ot la rý bah çe ke na rýn da top la - ya rak yak tý. Te miz lik i çin ya ký lan a teþ, rüz - gâ rýn da et ki siy le or man lýk a la na sýç ra dý. Yan gýn sön dür me iþ çi le ri nin a ra zöz ler le sön dür dü ðü yan gýn da 1.3 hek tar lýk or man - lýk a lan za rar gör dü. Yan gý nýn ar dýn dan, Er - sin A. hak kýn da ted bir siz lik ve dik kat siz lik so nu cu or man yan gý ný na se be bi yet ver di ði ge rek çe siy le Gey ve As li ye Ce za Mah ke me - si nde dâ vâ a çýl dý. Yar gý la ma so nu cun da Er - sin A., 10 ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Sa ný - ðýn ce za sý ný er te le yen mah ke me, Er sin A. nýn 1 yýl sü rey le de ne ti me ta bi tu tul ma sý - na ka rar ver di. Er sin A. nýn, ce za dâ vâ sýn da suç lu bu lun ma sý ü ze ri ne Or man Ge nel Mü - dür lü ðü, yan gýn sön dür me ve a ðaç lan dýr ma mas raf la rý nýn tah si li i çin Gey ve As li ye Hu - kuk Mah ke me si nde taz mi nat dâ vâ sý aç tý. Yar gý la ma so nun da mah ke me, i da re nin uð - ra dý ðý za ra rýn ka lem le ri o lan 8 bin 41 li ra a - ðaç lan dýr ma, 680 li ra a ra zöz ve ma ki ne, 242 li ra i a þe ve 47 li ra lýk a kar ya kýt gi de ri ol mak ü ze re top lam 9 bin 10 li ra lýk har ca ma nýn Er - sin A. ta ra fýn dan suç ta ri hin den iþ le ye cek ya sal fa i ziy le bir lik te i da re ye ö de me si ne ka - rar ver di. Ý da re a vu ka tý nýn üc re ti o lan bin 100 li ra nýn da sa nýk ta ra fýn dan ö den me si ka - rar laþ tý rýl dý. Sa kar ya / ci han Bur sa yað mur la se rin le di BURSA DA sa bah sa at le rin de ký sa sü re li sa - ða nak ya ðýþ gö rül dü. Gü ne yað mur la u ya - nan va tan daþ lar, ýs lan mak tan kur tu la ma dý. A þý rý sý cak lar dan bu na lan va tan daþ lar, yað - mur sa ye sin de se rin ler ken, a ni den bas tý ran yað mur, i þe git mek te o lan va tan daþ la ra zor an lar ya þat tý. Yað mur dan ka çan va tan daþ lar, o to büs du rak la rý na sý ðýn dý. Þeh rin ba zý böl - ge le rin de ký sa sü re li et ki li o lan ya ðýþ, þe hir - de ki ha va sý cak lý ðý ný da ol duk ça dü þür dü. Me te o ro lo ji yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö - re, A ðus tos a yý ný mev sim nor mal le ri nin ü - ze rin de sý cak lýk lar la ge çi ren Bur sa da ha va sý cak lý ðý 15 de re ce ye ka dar düþ tü. Sý cak lý ðýn haf ta so nu na ka dar 13 de re ce ci va rýn da sey - re de rek, haf ta so nu tek rar yük se le ce ði tah - min e di li yor. Bur sa / ci han Bo lu da TIR yan gý ný BOLU Da ðý Tü ne li nde se yir ha lin de ki TIR da çý kan yan gýn, ký sa sü re de sön dü rül dü. TEM O to yo lu nda An ka ra yö nü ne gi den Ya sin Ça lýþ yö ne ti min de ki 19 SE 290 plâ ka lý sý vý yað yük lü TIR, Bo lu Da ðý Tü ne li nde mo tor bö lü mün den a lev al dý. A lev le ri fark e den sü - rü cü Ça lýþ, a ra cý em ni yet þe ri di ne çe ke rek yan gý na mü da ha le et ti. Dor se ye sýç ra ma dan ký sa sü re de sön dü rü len yan gýn dolayýsýyla a - raç ta ha sar o luþ tu. Bo lu / a a TEBRÝK Kocaeli Üniversitesi ve Ýzmit merkezde Anadolu Liselerini kazanan kardeþlerimizi tebrik ederiz. Erkek ve Kýz öðrenciler için kalacak yer temin edilir. Üniversite öðrencileri için: Erkan Türk : (0 505) Lise Öðrencileri için: Mahmut Avcý : (0 537) Kýz Öðrenciler için: Kübra Özer : (0 505) Vildan Vardal : (0 535) Ýzmit Yeni Asya Temsilciliði DUYURU Alaplý Meslek Yüksek Okulunu kazanan öðrenci kardeþlerimizi tebrik eder. Erkek öðrencilere kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonu: (0 538) Alaplý Yeni Asya Temsilciliði TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ýlyas Arpakuþ'un babasý Mehmet Arpakuþ'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Samsun Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK ve DUYURU Bilecik Þeyh Edebalý Üniversitesini kazanan erkek ve haným kardeþlerimizi tebrik ederiz. Üniversitemizi kazanan erkek ve haným öðrencilerimize kalacak yer temin edilir. Ýrtibat: Erkekler için : (0 505) Hanýmlar için : (0 541) Bilecik Yeni Asya Temsilciliði ZAYÝ nnüfus Cüzdanýmýzý Kaybettik. Hükümsüzdür. Þükran Yýldýz, Merve Nur Yýldýz nnüfus Cüzdanýmý, DPÜ Personel Kimliðimi ve Sakarya Üniversitesi Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Doðanay /KÜTAHYA nerzurum Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesinden aldýðým Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed Hakuk Nitelik nýett Pasomu ve Öðrenci Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Elif Namoðlu TEBRÝK ve DUYURU Burdur Mehmet Akif Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Erkek ve kýz öðrencilerimize kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Burdur: (0 543) Bucak: (0 505) Burdur Yeni Asya Temsilciliði TAZÝYE Kýymetli kardeþimiz Levent Ertekin'in Hanýmý Refika Ertekin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mehmet ve Suzan Gökdoðan BÝRECÝK SAHÝBÝNDEN SATILIK KANGO 2005 model, 1.5, camlý, çok temiz ve bakýmlý km de beyaz renkli Kango sahibinden satýlýk. Tel: (0 536)

7 Y DÜNYA 7 ÝÞGALCÝ NETANYAHU DAN YENÝ KUDÜS ÇIKIÞI ÝS RA ÝL Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, 1967 yý lýn da iþ gal e di len Ku - düs ün ya kýn la rýn da ku ru lan Guþ Et zi on yer le þim bi ri mi nin, Bü yük Ýs - ra il dev le ti nin bir par ça sý ol du ðu nu id di a et ti. Ef rat yer le þim bi ri min - de ye ni e ði tim yý lý nýn a çý lýþ tö re nin de ko nu þan Ne tan ya hu, Ef rat ve Guþ Et zi on yer le þim bi rim le ri Ku düs ün gü ney ka pý sý ný o luþ tur mak ta - dýr ve bu ha liy le de son su za ka dar bü yük Ýs ra il dev le ti nin bir par ça sý o - la rak kal ma ya de vam e de cek de di. Ne tan ya hu nun a çýk la ma sý ný de - ðer len di ren si ya sî a na list Dr. Meh di Ab dul ha di, Ýs ra il Baþ ba ka ný nýn a - þý rý sað cý hü kü me tin að zýy la ko nuþ tu ðu nu i fa de e de rek, Bu tarz a - çýk la ma lar la bu top rak lar da ha kim o la nýn Ýs ra il ol du ðu me sa jý ný ver me ye ça lýþ tý ðý ný söy le di. Guþ Et zi on yer le þim bi ri mi Ýs ra il i le Fi lis tin yö ne ti mi a ra sýn da ki gö rüþ me ler de te mel nok ta yý o - luþ tu ru yor. Tel A viv, bü tün yer le þim bi rim le ri ni Ýs ra il dev le ti ne kat mak is ter ken Fi lis tin li ler bu - na ya naþ mý yor ve bu a dý mý Fi lis tin dev le ti nin par ça lan ma sý o la rak gö rü yor. Kudüs / a a Gazze Þeridi'nde 2020 yýlýna kadar 440 okul, hastanelerde ilâve 800 yatak ve bin doktora ihtiyaç var. Þehirdeki sorunlarýn baþýnda temiz içme suyu sýkýntýsý geliyor. Gazze için 2020 uyarýsý BM, SU, E LEK TRÝK VE SAÐ LIK GÝ BÝ TE MEL HÝZ MET STAN DART LA RI NIN Ý YÝ LEÞ TÝ RÝL ME ME SÝ HA - LÝN DE GAZ ZE NÝN 2020 YI LI NA KA DAR YA ÞA NI LA BÝ LÝR BÝR YER OL MAK TAN ÇI KA CA ÐI NI BÝL DÝR DÝ. BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler Ýn sa nî Ýþ ler Ko or di na tö rü Max well Gay lard, BM ta ra fýn dan Gaz ze i le il gi li ha zýr la nan ra po ru an lat mak i çin dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Gaz ze nin 2020 yý lýn da ya þa ný la bi lir bir yer o la bil me si i çin he men ha re ke te ge çil me si ge re ki yor. Kal dý ki þu an ha re ke te ge çil se bi le bu he de fe u laþ mak son de re ce zor di ye ko nuþ tu. Ra por da, Gaz ze de 1,6 mil yon o lan nü fu sun ö nü müz de ki 8 yýl i çin de 500 bin ki þi da ha ar ta ca ðý nýn tah min e dil di ði be lir ti le rek, nü fu sun yüz de 51 i nin 18 ya þýn dan kü çük ol du ðu Gaz ze nin dün ya nýn en genç nü fu su na sa hip ol du ðu na dik kat çe kil di. BM ra po run da, Gaz ze nin 2020 yý lýn da ya þa ný la bi lir bir þe hir o la - ABD li as ker le rin çir kin ha re ket le ri ce za sýz kal dý n ABD or du su, Af ga nis tan da bu yý lýn baþ la rýn da bir ABD üs sün de Kur an ya kýl ma sý ve Ta li ban mi li tan la rý nýn ce set le ri ne id rar ya pýl ma sý o lay la rý na ka rý þan A me ri ka lý as ker le rin her han gi bir ce zaî iþ le me ta bi tu tul ma dý ðý ný, sa de ce i da rî ce za la ra çarp tý rýl dýk la rý ný bil dir di. ABD Sa vun ma Ba kan lý ðý, Kur ân ya kýl ma sý o la yýy la il gi li o la rak 6, Ta li ban ce set le ri nin ü ze ri ne id rar ya pýl ma sý o la yýy la il gi li o la rak da 3 as ke re i da rî ce za ver di. As ker le re uy gu la nan i da rî ce za la rýn tam o la rak ne ol du ðu a çýk lan maz ken, bu tür ce za lar a ra sýn da, rüt be in dir me, eks tra ça lýþ týr ma, ma aþ ke sin ti si ya da si ci le iþ le me gi bi ce za la rýn ol du ðu be lir ti li yor. Her i ki o lay da, Baþ kan O ba ma nýn Af ga nis tan Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i den ö zür di le me si de da hil, A me ri ka lý yet ki li le rin bü tün ö zür ve ký na ma a çýk la ma la rý na rað men, ABD nin Af ga nis tan la i liþ ki le ri ni ze de le miþ, Af ga nis tan da yo ðun pro tes to lar ve mi sil le me sal dý rý la rý na se bep ol muþ tu. Was hing ton / a a BM, New York ta Su ri ye yi gö rü þe cek n BM Gü ven lik Kon se yi dý þiþ le ri ba kan la rý Fran sa nýn baþ kan lý ðýn da Su ri ye de ki son ge liþ me le ri gö rüþ mek ü ze re yarýn New York ta top la na cak. Fran sa nýn ö zel dâ ve ti ü ze ri ne Su ri ye nin kom þu la rý, Tür ki ye, I rak, Lüb nan ve Ür dün ün dý þiþ le ri ba kan la rý da top lan tý ya ka tý la cak. Tür ki ye nin sý nýr da ku rul ma sý ný ö ner di ði tam pon böl ge ko nu su da ma sa ya ya tý rý la cak. Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu, göç men le rin du ru mu ve muh te mel bir tam pon böl ge ye i liþ kin gö rüþ le ri ni an la ta cak. Paris / a a bil me si i çin ö zel lik le te miz su, e lek trik, e ði tim ve sað lýk a lan la rýn da a cil ted bir ler a lýn ma sý ge rek ti ði vur gu lan dý. Ha va a la ný ve ya li ma nýn bu lun ma dý ðý Gaz ze ye yö ne lik Ýs ra il ab lu ka sý 2010 un or ta la rýn da kýs men yu mu þa týl mýþ ve bu sa ye de iþ siz lik o ra ný 2011 in ilk ya rý sýn da yüz de 37 den yüz de 28 e düþ müþ tü. Gaz ze Þe ri di nde ya þa yan halk BM yar dým la rý ve Mý sýr dan tü nel den sað la nan gý da, in þa at mal ze me le ri, e lek tro nik ve a raç lar sa ye sin de a yak ta tu tun ma ya ça lý þýr ken, ra por da, bu tür ka çak çý lý ðýn çö züm ol ma dý ðý kay de dil di. Ra por da, Gaz ze Þe ri di nde 2020 yý lý na ka dar 440 o kul, has ta ne ler de i lâ ve 800 ya tak ve bin dok to ra da ha ih ti yaç ol du ðu vur gu lan dý. Gazze / a a KU ZEY Ren Vest fal ya E ya le ti O kul Ba ka ný Sylvi a Löhr mann, e ya let te ki ba zý il ko kul lar da sü rek li ders o la rak müf re dat prog ra mý na a lý nan Ýs lâm der si ne il gi nin çok bü yük ol du ðu nu söy le di. Löhr mann, Ýs lâm der si nin Al man ya da ya þa yan Müs lü man la rýn ka bul gör me si nin ve u yu mu nun ö nem li bir i þa re ti ol du ðu nu be lir te rek, Ye ni der se il gi mem nu ni yet ve ri ci de re ce de faz la de di. Bu der si plan la dý ðý mýz gi bi a dým a dým ge liþ ti re ce ðiz di yen Löhr mann, an cak uy gu la - ÝÞTE ÝSRAÝL ADALETÝ: RACHEL KAZARA ÖLDÜ! ÝS RA ÝL mah ke me si, 2003 te bir gös te ri sý ra - sýn da Ýs ra il e a it bir bul do zer ta ra fýn dan e zi len A me ri ka lý ba rýþ ey lem ci si Rac hel Cor ri e nin a i - le si nin or du ya aç tý ðý dâ vâ yý red det ti. Ýs ra il in ku ze yin de ki Hay fa böl ge sin de ki mah ke me nin ha ki mi O ded Ger þon, or du nun ve bul do ze ri kul la nan Ýs ra il as ke ri nin ih ma li nin söz ko nu su ol ma dý ðý so nu cu na var dý ðý ný be lirt ti. Ger þon Cor ri e nin ö lü mü nün ar dýn dan Ýs ra il or du su ta - ra fýn dan a çý lan so ruþ tur ma nýn ge rek ti ði gi bi yü rü tül dü ðü nü söy le di. Rac hel Cor ri e, Gaz ze de Fi lis tin li le re a it ev le ri yý kan bir bul do ze rin ö nü ne ge çe rek yý ký ma en gel ol ma ya ça lýþ mýþ ve a - ra cýn pa let le ri al týn da ölmüþtü. Hayfa / a a YAR DIM LAR YE TER SÝZ GARY LARD, u lus lar a ra sý do nör ler den yar dým la rý ný ar ttýr - ma sý ný is te ye rek, Yo ðun ça ba la ra rað men Gaz ze nin hâ lâ yar dý ma ih ti ya cý var. Þu an ku þat ma al týn da lar. Ýþ gal al týn - da lar. Bi zim hem si ya sî hem de pra tik des te ði mi ze ih ti yaç - la rý var de di. Gaz ze de en ö nem li so run lar dan bi ri ni de te - miz iç me su yu nun o luþ tur du ðu be lir ti len ra por da, mev cut su kay nak la rý nýn ko run ma sý i çin te miz su ka pa si te si nin en az yüz de 60 o ra nýn da ar ttý rýl ma sý ge rek ti ði i fa de e dil di. Ra - por da, Gaz ze de ki ye ral tý su hav za sý nýn 2020 ye ka dar kul - la ný la ma ya cak ha le ge le bi le ce ði ne dik kat çe ki len ra por da, Gaz ze de ki a týk su yun sa de ce yüz de 25 nin iþ lem den ge çi - ril di ði kay de dil di. Gary lard, Gaz ze de ki in san la rýn ha yat stan dart la rý nýn ge liþ ti ril me si i çin ba rýþ ve gü ven li ðe ih ti yaç ol du ðu nu be lir te rek, Bu nun i çin ab lu ka ya, i zo las yo na ve ça týþ ma la ra son ve ril me si ge re ki yor di ye ko nuþ tu. Almanya'nýn Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde sürekli ders olarak müfredata alýnan Ýslâm dersine ilgi oldukça fazla. Ýs lâm der si mem nu n etti NÝSANUR YALÇIN ÝSTANBUL ma da baþ lan gýç ta ba zý zor luk lar da ya þa dýk la rý ný, öð ret men le rin az lý ðý dolayýsýyla Ýs lam der si ne, da ha ön ce ön gö rül dü ðü gi bi 44 il ko ku lun bü tü nün de ay ný za man da baþ la na ma ya ca ðý ný kay det ti. Löhr mann, ek sik li ðin ne za man gi de ri le bi le ce ði ko nu sun da bir a çýk la ma yap ma dý. E ya le tin O kul Ba kan lý ðý ta ra fýn dan da ha ön ce ya pý lan a çýk la ma da, bu gü ne ka dar seç me li ders o la rak ve ri len Ýs lâm der si nin sü rek li ders o la rak ilk a þa ma da 44 il ko kul da müf re dat prog ra mý na da hil e dil di ði ve bu nun i çin Müns ter ve Os nab rück Ü ni ver si te le rin de e ði tim gö ren 40 öð ret me nin gö rev ya pa ca ðý be lir til miþ ti. KU ZEY REN VEST FAL YA, GÜ ZEL BÝR ÖR NEK O LA CAK AL MAN YA NIN Ku zey Ren Vest fal ya e ya - le tin de 22 A ðus tos ta baþ la yan ye ni o kul dö ne mi i çin res mî o la rak Ýs lâm din der si baþ la dý. Baþ lan gýç i çin top lam 2 bin 500 öð ren ci ye Ýs lâm din der si su nu la cak. Ýs lâm din der si nin ge le cek te da ha ge niþ kap sam - lý arz e di le ce ði vur gu la ný yor. Þim di ye ka dar sa de ce bil gi len dir me a maç lý ya pý lan Ýs lâ mi - yet der si, bun dan son ra Müs lü man lar i çin i man nok ta sýn da ge li þe bi le cek le ri bir ders o la cak. Di ðer e ya let ler i çin bü yük bir ör nek fonk si yo nu nu a lan Ku zey Ren Vest fal ya ay ný za man da Müns ter Ü ni ver si te sin de 2012/2013 yýl dö ne mi nin öð ren ci le ri i çin Ýs - lâm Din Der si bö lü mü nü su na cak. Müns ter Ü ni ver si te si nin Ýs lâm din der si bö lü mü nün so rum lu su o lan Mo u ha nad Khorc hi de baþ - lan gýç ta zor luk lar ya þa na bi le ce ði ni an cak ka li te nin za man la yük sel ti le ce ði ni bil dir di. Uluslar arasý sistem baðlamlý güç mücadelesinin yeni adresi: Doðu ve Güneydoðu Asya Böl ge sel li der lik he de fi ve ar týk ka dim bir pro je ha li ne gel miþ ol du ðu nu söy le ye bi le ce ði miz AB ü ye li ði rü ya sý dolayýsýyla Or ta do ðu ve Av ras ya o dak lý o la rak þe kil le nen dýþ po li ti ka al gý mýz, kü re sel sis tem bað la mýn da de ði þen den ge le ri fark et me mi zi ve dýþ po li ti ka pa ra dig ma mý zý bu na uy gun o la rak ye ni den kur gu la ma mý zý en gel le mek te dir. Hâl bu ki dün ya ar týk So ðuk Sa vaþ dö ne mi ne öz gü güç den ge le ri çer çe ve sin de þe kil len me mek te ve u lus la r a ra sý sis tem çok ku tup lu luk yö nün de hýz lý bir de ði þim gös ter mek te dir. Bu bað lam da Türk dýþ po li ti ka sý ný yön len di ren le rin gör me si ge re ken en ö nem li ger çek lik, o lu þan çok ku tup lu sis te mik ya pý çer çe ve sin de Do ðu ve Gü ney do ðu As ya nýn ar tan ö ne mi nin far ký na va rýl ma sý ve bu na uy gun o la rak ye ni stra te ji ler kur gu la na bil me si dir. Zi ra Tür ki ye nin böl ge sel li der lik he de fi ne o lum lu/o lum suz yön le riy le et ki de bu lu nan Su ri ye Kri zi de gös ter mek te dir ki, As ya mer kez li kü re sel güç le rin faaliyeti gi de rek art mak ta ve bu güç ler ken di coð raf ya la rýn dan ol duk ça u zak bir ko num da yer a lan böl ge sel prob lem ler le da hi il gi li ha le gel mek te dir ler. Bu bað lam da Tür ki ye nin de hem böl ge sel li der lik he de fi ne kat ký sað la ya bil mek hem de çok ku tup lu bir ha le gel miþ o lan u lus la r a ra sý sis te min ya pý sý na u yum sað la dý ðý ný is pat e de bil mek i çin, ö zel lik le Çin, Hin dis tan, En do nez ya ve Ma lez ya gi bi Do ðu ve Gü ney do ðu As ya ül ke le ri i le i liþ ki le ri ni her an lam da ge liþ tir me si ve Do ðu/gü ney do ðu As ya yý da ha ya kýn dan iz le me si ge rek mek te dir. Do ðu ve Gü ney do ðu As ya da yer a lan ül ke ler den Çin, ge rek e ko no mik ve tek no lo jik ge li þim hý zý ge rek se de as ke rî gü cü i le ö nü müz de ki dö ne me dam ga sý ný vu ra cak en ö nem li kü re sel güç o la cak týr. Bu gün i ti ba rýy la da ha çok e ko no mik ko nu lar la gün de me gel se de, ö zel lik le böl ge sel ma na da si ya sal ve as ke rî gü cü nü de gös ter mek ten çe kin me yen Çin, ya kýn ge le cek te e ko no mik bü yük lük ba ký mýn dan ABD yi da hi ge ri de bý ra ka cak týr. BM Gü ven lik Kon se yi nin 5 da i mî ü ye sin den bi ri o la rak, ö zel lik le ABD nin kü re sel çý kar la rý na kat ký sað la ma sý bek le nen ka rar la rýn a lýn ma sý na kar þý çý kan ve böy le ce u lus la r a ra sý meþ rû i yet fak tö rü nü ABD ve müt te fik le ri ne kar þý si ya sal bir si lâh o la rak kul la nan Çin in bu stra te ji si, mev cut Su ri ye Kri zi ek se nin de bir kez da ha gün yü zü ne çýk mýþ týr. Çin, ka sa sýn da bu lun dur du ðu do lar re zerv le ri i le ABD E ko no mi si nin if lâs et me si ni ve dün ya fi nan sal sis te mi nin bü yük çap lý bir çö küþ ya þa ma sý ný sað la ya bi le cek bir ak tör dür. Ne var ki, ay ný Çin in ar tan sis te mik gü cü nün ar ka sýn da ki en ö nem li un sur o lan ih ra cat o dak lý e ko no mik bü yü me yi sür dü re bil me si i çin, ABD pa za rý nýn sað lam dur ma sý na ve hat ta bü yü me si ne ih ti ya cý var dýr. Bu sebep le Çin i le ABD, kü re sel leþ me nin ru hu na da uy gun bir þe kil de e ko no mik ma na da bir bir le ri ne ba ðým lý ha le gel miþ ler dir. Kar þý lýk lý ba ðým lý lýk te o ri si nin en gü zel ör nek le rin den bi ri, bu i ki kü re sel dev a ra sýn da sah ne len mek te dir. Zi ra kar þý lýk lý ba ðým lý lýk te o ri si nin ön gör dü ðü en i le ri ba ðým lý lý ðý i fa de e den ko run ma sýz lýk du ru mu Çin-ABD Ý liþ ki le ri ni be tim le mek te dir. Ne var ki, kü re sel he ge mon ya sý nýn sor gu lan ma sýn dan haz zet me yen ve Çin in ar tan si ya sal gü cün den ür ken ABD nin, bu ül ke ye kar þý hiç de ya ban cý ol ma yan bir stra te ji yi uy gu la ma ya koy du ðu nu gö rü yo ruz. So ðuk Sa vaþ dö ne min de SSCB ye kar þý uy gu la nan ve ba þa rý lý da o lan çev re le me stra te ji si bu gün i ti ba rýy la Çin ek se nin de iþ le me kon muþ du rum da dýr. ABD nin Do ðu ve Gü ney do ðu As ya da ki ge le nek sel müt te fik le ri o lan Ja pon ya ve Gü ney Ko re ta ra fýn dan Çin in do ðu sun da baþ la tý lan bu ham le, i ki ül ke a ra sýn da son dö nem de ya þa nan e ko no mi ve top rak ta ban lý kriz le re (Dok do/ta kes hi ma Kri zi) kar þýn ba þa rý i le sür dü rül mek te dir. E sa sen, Ja pon ya ve Gü ney Ko re nin bu gün i ti ba rýy la i çe ri sin de ya þa mak ta ol duk la rý re fah top lu mu nun o lu þu mu nun en ö nem li sebep le rin den bi ri, ABD nin Çin i çev re le mek ve kon trol al týn da tu ta bil mek i çin bu ül ke le re ih ti yaç duy ma sý dýr. Ne var ki, Gü ney Ko re nin, Çin ta ra fýn dan des tek le nen Ku zey Ko re ta ra fýn dan bas ký al týn da tu tul ma sý ve böl gey le i liþ ki li bir di ðer kü re sel ak tör o lan Rus ya nýn, ABD ve Çin a ra sýn da den ge yi gö ze te rek ken di böl ge sel çý kar la rý ný ko ru ma yý a maç la yan yak la þý mý dolayýsýyla, hem ABD hem de Çin ta ra fýn dan gü ve nil mez bu lun ma sý, Do ðu As ya bað la mýn da uy gu la ma ya ko nan çev re le me stra te ji si ni ve bu stra te ji ye kar þý Çin ta ra fýn dan gi ri þi len böl ge sel bir blok oluþtur ma gi ri þi mi ni et ki siz kýl mak ta dýr. Hin dis tan, ar tan nü fu sun ve ça týþ ma ha lin de o lan et nik/din sel grup la rýn oluþturduðu si ya sal ve top lum sal risk le re kar þýn, e ko no mik, bil gi tek no lo ji le ri ne da ya lý ve as ke rî ge li þim hý zýy la Çin in ar dýn dan ge len en ö nem li As ya gü cü dür. Son dö nem de Hin dis tan i le ABD a ra sýn da ya þa nan ya kýn laþ ma i se, Hin dis tan ýn, böl ge sel re ka bet i çe ri si ne gir di ði Çin e kar þý üs tün lük sað la ma gi ri þi mi i le ABD nin Çin i çev re le me stra - DR. GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi te ji si ne bir müt te fik da ha ka ta bil me ça ba sý ný i fa de et mek te dir. ABD, çev re le me stra te ji si ni ha ya ta ge çir me nin ya ný sý ra, gi de rek bü yü yen ve çok ku tup lu lu ða ek lem le nen i ki de vi bir bi riy le çar pýþ tý ra rak ken di he ge mon ya sý ný da güç len di re bil me nin pe þin de dir. Do ðu ve Gü ney do ðu As ya Böl ge si nde yer a lan ve ya þa dýk la rý sü rek li lik i çe ren e ko no mik bü yü me dolayýsýyla As ya Kap lan la rý o la rak ad lan dý rý lan Sin ga pur, Tay land, Ma lez ya ve En do nez ya gi bi ül ke ler i se, ge nel i ti ba rýy la hem Çin i le hem de ABD i le de rin e ko no mik i liþ ki ler i çe ri si ne gir miþ ül ke ler dir. Ne var ki, ABD nin, Çin sý ný rýn da yer a lan ya da coð ra fi an lam da Çin i çev re le yen bu ül ke le ri ken di çev re le me stra te ji si ne ek lem le ye rek, Çin e kar þý kul lan mak is te di ði ni bi li yo ruz. Kü re sel leþ me nin be ra be rin de ge tir di ði ser best pi ya sa e ko no mi si ne tam ma na sýy la ek lem len miþ ol duk la rý i çin, ABD i le i liþ ki le ri ga yet i yi dü zey de sey re den bu ül ke ler, sa hip ol duk la rý top lum sal ya pý lan ma ve de ðer ler/kül tür ik li mi i le de As ya ya ve Çin e da ha ya kýn bir gö rü nüm arz et mek te dir ler. Bu sebeple, bah se di len ül ke le rin ABD ve Çin a ra sýn da ki sý kýþ mýþ bir gö rü nüm ser gi le yen si ya sal sta tü le ri nin bir sü rek li lik ta þý ya ca ðý söy le ne bi lir. Ge rek Çin, ge rek se de ABD nin Do ðu/gü ney do ðu As ya da ki en ö nem li müt te fik le ri o lan Ja pon ya ve Gü ney Ko re nin e ko no mik ge li þi mi nin sað la na bil me si nok ta sýn da stra te jik bir de ðer ta þý yan Ma lac ca Bo ða zý nýn kon tro lü hu su su böl ge sel ve hat ta kü re sel den ge le ri et ki le ye bi le cek en ö nem li fak tör ler den bi ri dir. Hint Ok ya nu su i le Bü yük Ok ya nu su bir bi ri ne ek lem le yen ve dün ya nýn en ka la ba lýk ül ke le rin den Çin, Hin dis tan ve En do nez ya yý de niz yo luy la bir bi ri ne bað la yan bu bo ðaz, sta tü i ti ba rýy la Sü veyþ ve Pa na ma ka nal la rý na ben ze mek te dir. An cak Ma lac ca Bo ða zý nýn Çin, Hin dis tan, Ja pon ya, Gü ney Ko re, Ma lez ya ve En do nez ya gi bi kü re sel ak tör sta tü sü ne e riþ miþ ya da e riþ mek ü ze re o lan ak tör le rin e ko no mik gi di þa tý ný et ki le ye bi le cek en ö nem li un sur ol ma sý, bu bo ða zýn stra te jik ve kü re sel de ðe ri nin da ha böl ge sel bir gö rü nüm arz e den Sü veyþ ve Pa na ma dan faz la ol ma sý ný sað la mak ta dýr. ABD, bu bo ða za ký yý sý o lan ya da bo ða zý kont rol e den ak tör ler i le i liþ ki le ri ni müt te fik lik se vi ye si ne yük sel te rek Çin in e ko no mik gi di þa tý ný doð ru dan et ki le ye bil me yi a maç la mak ta dýr. ABD nin kat ký la rýy la ku rul muþ o lan ve ge nel i ti ba rýy la Av ro-at lan tik Ýt ti fa ký ve müt te fik le ri nin çý kar la rý ný ve sis te mik he ge mon ya sý ný As ya bað la mýn da ku rum sal laþ týr ma yý a maç la yan A PEC (As ya Pa si fik E ko no mik Ýþ bir li ði Ör gü tü), Çin i de i çe ri yor ol ma sý na kar þýn, Do ðu ve Gü ney do ðu As ya ek se nin de Av ro-at lan tik Ýt ti fa ký nýn sis te mik he ge mon ya sý ný ku rum sal laþ týr ma ya ça lý þan en ö nem li ör güt ko nu mun da dýr. Çin, bu ör gü tün iþ le yi þi ni ya kýn dan iz le ye bil mek i çin A PEC e ü ye ol muþ tur. Yi ne Gü ney do ðu As ya U lus lar Bir li ði (A SE AN) de, ö zel lik le Ma lac ca Bo ða zý ve çev re sin de ki ül ke le ri kap sa yan ör güt sel ya pý sý i le ge rek ABD, ge rek se de Çin ta ra fýn dan kul la ný la bi le cek bir ku rum sal ya pý ön gör mek te dir. ABD nin son dö nem de A ra kan Müs lü man la rý na ya pý lan zu lüm ler i le gün de me ge len Myan mar baþ ta ol mak ü ze re Çin Hin di nde yer a lan ül ke ler i le Ma lez ya ve En do nez ya i le ge li þen i liþ ki le ri, Çin i gü ney den çev re le me ve Ma lac ca Bo ða zý ný tu ta bil me gi ri þim le ri nin ö nem li bir par ça sý dýr. Ma lac ca Bo ða zý nýn ABD ve müt te fik le rin ce tu tul ma sý gi ri þi mi, Çin in hayat a la ný na bir mü da ha le o la ca ðý i çin, bu ül ke nin yýl lar dan bu ya na sür dür dü ðü e ko no mik ge li þim o dak lý dýþ po li ti ka stra te ji sin den u zak laþ ma sý na ve ça týþ ma yý, ba rýþ i çin de bir a ra da ya þa ma jar go nu na üs tün kýl ma sý na sebep o la bi le cek ö nem li bir ký rýl ma nok ta sý dýr. ABD nin NA TO müt te fik le ri i le bir lik te Af ga nis tan a dü zen le di ði o pe ras yon ve bu böl ge yi kon trol al tý na al ma gi ri þi mi, Pa kis tan ve Or ta As ya Cum hu ri yet le ri nez din de gi ri þi len si ya sal ya kýn lýk kur ma ve as ke rî üs el de e de bil me ham le le ri ve As ya bað la mýn da gi ri þi len renk li dev rim gi ri þim le ri ta ma mýy la Çin i ve hat ta çok ku tup lu luk yan lý sý tu tu mu i le bi li nen Rus ya yý, As ya bað la mýn da kon trol al tý na a la bil me yi ve Av ro-at lan tik Ýt ti fa ký nýn sis tem sel he ge mon ya sý ný güç len dir me yi a maç la yan gi ri þim le ri o la rak gö rül me li dir. AB ü ye li ði ve Or ta do ðu mer kez li böl ge sel li der lik he de fi ne ki lit le nen ve ö zel lik le A rap Ba ha rý ek se nin de Su ri ye de ya þa nan sis te mik ký rýl ma ya sap la nýp kal mýþ bir gö rü nüm ser gi le yen Tür ki ye nin, bü yük res me bak ma yý öð ren me si ve Do ðu/gü ney do ðu As ya ya kay mýþ o lan u lus la r a ra sý sis tem ek sen li he ge mon yaçok ku tup lu luk mü ca de le si ni gö re bil me si ge rek mek te dir. Zi ra bu gün Or ta do ðu ve Ge niþ Ka ra de niz Hav za sý (Kaf kas lar, Bal kan lar ve Ku zey Ka ra de niz) o dak lý o la rak ya þa nan ça týþ ma lar, As ya o dak lý sis te mik ça týþ ma nýn bi rer yan sý ma sý o la rak or ta ya çýk mak ta dýr.

8 8 29 AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA HA BER Y Güç lü e ko no mi i çin ka li te li de mok ra si ye ih ti yaç var TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Yö ne tim Ku ru lu Say man Ü ye si ve Bur sa Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (BTSO) Mec lis Baþ ka ný Ýl han Par se ker, güç lü e ko no mi i çin ka li te li de mok ra si ye ih ti yaç ol du ðu nu vur gu la dý. Ýl han Par se ker Ý ne göl Ti ca ret ve Sa na yi O da sý nýn o la ðan top lan tý sý na ko nuk o la ra ka tý lan BTSO Mec lis Baþ ka ný Ýl han Par se ker, ÝT SO ü ye le ri ne hi tap et ti. Par se ker, Tür ki ye nin 2. bü yük e ko no mi si o lan Bur sa nýn AB Kay nak lý kriz den ol duk ça o lum suz et ki len di ði ni de söy le di. Bur sa dan ya pý lan ih ra ca týn yüz de 78 i nin AB ül ke le ri ne ger çek leþ ti ril di ði ni vur gu la yan Par se ker, Tür ki ye nin kri zin et ki si ni a zalt mak i çin ye ni pa zar a ra yýþ la rý nýn sür dür dü ðü nü kay det ti. Par se ker þun la rý kay det ti: U zak do ðu, Or ta do ðu ve Af ri ka pa zar la rý na a çýl ma ya baþ la dýk. Bu a ra da Ý ne göl lü mo bil ya cý la rýn ye ni pa zar bul ma da çok ba þa rý lý ol duk la rý ný da be lirt mek is ti yo rum. Bu ne den le he pi mi zin de mok ra si ye, sý ký sý ký ya bað lan ma sý ge re ki yor. Hep bir lik te de mok ra si mi zi da ha da ge liþ tir me li yiz. Bi zim he de fi miz var. 11 yýl son ra dün ya nýn en bü yük ilk 10 e ko no mi si ne gir mek is ti yo ruz. A ma güç lü e ko no mi ol mak is ti yor sak de mok ra si mi zin de ka li te li ol ma sý ge re kir. Bursa / cihan CHP, 3 ka nu nu A YM ye gö tür dü CHP An ka ra Mil let ve ki li Le vent Gök, Ha zi ran a yýn da ya sa la þan 3 ka nu nun yü rüt me si nin dur du rul ma sý ve ip ta li ta le biy le A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur duk la rý ný söy le di. Gök, TBMM de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Levent Gök A na ya sa Mah ke me si ne gö tür dük le ri ka nun la rýn, Ka mu De net çi li ði Ku ru mu Ka nu nu, Ýþ çi Sað lý ðý ve Ýþ Gü ven li ði Ka nu nu ve Tür ki ye Ýn san Hak la rý Ku ru mu Ka nu nu ol du ðu nu be lirt ti. Ka mu De net çi li ði Ku ru mu Ka nu nu nun, AB mük te se ba týn dan do la yý çý ka rýl týl dý ðý ný, an cak AB nin is te di ði norm la rý ta þý ma dý ðý ný ö ne sü ren Gök, Ýk ti da rýn ço ðun lu ðu i le se çil miþ bir baþ de net çi ve ü ye ler o la ca ðý i çin, týp ký Tür ki ye Ýn san Hak la rý Ku ru mu Ka nu nu nda ol du ðu gi bi, AB nin is te di ði norm lar kar þý lan ma ya cak, ku rum ba ðým sýz o la ma ya cak týr. Bun lar, ik ti da rýn AB yi ar ka dan do la na rak, al da ta rak çý kar dý ðý ya sa lar ol muþ tur di ye ko nuþ tu. Gök, Ýþ çi Sað lý ðý ve Ýþ Gü ven li ði Ka nu nu i le dev let de ne ti mi nin kal dý rýl dý ðý ný ve i ni si ya ti fin pi ya sa ya ve ril di ði ni id di a e de rek, böy le si te mel bir ya sa çý kar tý lýr ken sen di ka ve si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ö ne ri ve u ya rý la rý nýn dik ka te a lýn ma sý ge re kir ken a lýn ma dý ðý ný, ya sa hü küm le ri nin, e þit lik il ke si da hil pek çok A na ya sa hük mü ne de ay ký rý ol du ðu nu i le ri sür dü. Tür ki ye Ýn san Hak la rý Ku ru mu Ka nu nu nun da AB ye þi rin gö zük mek i çin çý kar týl dý ðý ný i fa de sa vun du. Ankara / a a Ba ðýþ: Sün ne t ya sa ðý hak ih lâ li AV RU PA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, bir Al man mah ke me si nin sün ne ti ya ra la ma su çu o la rak ka bul e dip ya sak la ma sý nýn, Al man ya da ki Müs lü man lar ve Mu se vi le rin te mel hak ve öz gür lük a - Egemen Baðýþ lan la rýn dan bi ri ne a çýk te ca vüz ol du ðu nu söy le di. Ba kan Ba ðýþ, Süd de uts che Ze i tung ga ze te sin de yer a lan Ý nanç Ý çin Öz gür lük baþ lýk lý ma ka le sin de, Tür ki ye nin Al man ya da, di nin þart la rý nýn kim se yi ra hat sýz e dil me den ye ri ne ge ti ril me si nin ar týk ka yýt sýz, þart sýz ger çek le þe me di ði ni hay ret le göz lem le di ði ni vur gu la yarak, Ha zi ran a yýn da Köln E ya let Mah ke me si nin sün ne ti ce za lýk bir ya ra la ma su çu say ma sýn dan be ri, din öz gür lü ðü nün uy gu lan ma sa mi mi ye ti nin þüp he u yan dýr dý ðý ný kay det ti. Mah ke me nin bu ka ra rý nýn yar gýç la rýn yo rum ha ta sý o la rak ka bul e di le me ye ce ði nin a çýk ol du ðu nu i fa de e den Ba ðýþ, bu ka ra rýn, Fe de ral Al man ya Cum hu ri ye ti nin te mel hak ve öz gür lük le re o lan bað lý lý ðý nýn sor gu lan ma sý na sebep ol du ðu nu bil dir di. Ba ðýþ, þun la rý kay det ti: Bir Al man mah ke me si nin sün ne ti ya ra la ma su çu o la rak ka bul e dip ya sak la ma sý, Al man ya da ki Müs lü man lar ve Mu se vi le rin te mel hak ve öz gür lük a lan la rýn dan bi ri ne a çýk te ca vüz dür. Bu bir vic dan öz gür lü ðü me se le si dir. Ý nan cýn sý nýr la rý ný mah ke me ler çiz me me li dir. Bu ka rar, ya say la ko ru nan di ni uy gu la ma öz gür lü ðü ne kar þý tam bir çe liþ ki teþ kil et mek te dir. Sün ne ti ya ra la ma o la rak ni te len dir mek, bü yük bir kül tü rel ve ta ri hi bil gi siz lik gös ter ge si dir. Zi ra sün net, Ýs lâ mi ye tin ol du ðu gi bi Mu se vi li ðin de ay rýl maz bir par ça sý dýr. Müs lü man lar ve Mu se vi ler i çin sün net mü za ke re e di le bi lir bir ri tü el de ðil dir. Av ru pa da ha ham lar bu ka rar i çin bo þu na soy ký rým son ra sý Mu se vi ya þa mý na en cid dî mü da ha le de mi yor lar. Ankara / a a Bil di ri nin mu ha ta bý hü kü met de ðil dir BAÞ BA KAN Yar dým cý sý ve Hü kü met Söz cü sü Bü lent A rýnç, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in 11 mad de lik mu ta ba kat met ni nin mu ha ta bý non hü kü met ol ma dý ðý ný i fa de e de rek, TBMM i çi mi dir o nu Sa yýnbaþ kan ýn a çýk la ma sý lâ zým de di. Ba kan lar Ku ru lu top lan tý sý nýn ar dýn dan so ru la rý ný ce vap la yan A rýnç, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in med ya da yer a lan 11 mad de lik uz laþ ma met ni ne i liþ kin bir so ru ü ze ri ne, met ni Tür ki ye de ya þa yan her ke sin E vet ne ka dar doð ru di ye bi le ce ði bir me tin ol du ðu nu an cak mu ha ta bý nýn kim ol du ðu nun da Çi çek e so rul ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. A rýnç, þöy le kay det ti: Biz de þöy le dü þün dük; Bu bil di ri nin mu ha ta bý kim ler dir? Kim ler böy le bir mu ta ba ka ta ka tý la cak týr? Sa yýn Baþ ka nýn bu çað rý sý ki me kar þý ya pýl mýþ týr? Ben doð ru su bu ra da mu ha tap bu la ma dým. Þah - Uzmanlarýn bu yýl ilk kez uygulamaya konulacak yeni eðitim sisteminin çocuklarý okuldan daha çok soðutacaðýný belirtmesi, velileri ve eðitimcileri endiþelendiriyor. Çocuklarý okuldan SOÐUTACAKLAR OKULLARIN AÇILMASINA AZ BÝR ZAMAN KALA EÐÝTÝM DÜNYASI VE VELÝLER TEDÝRGÝN. YENÝ EÐÝTÝM SÝSTEMÝNÝN ÇOCUKLARI OKULDAN DAHA ÇOK SOÐUTACAÐI BELÝRTÝLÝYOR. CNN TÜRK te En ver Ay se ver in Ay ký rý So ru lar prog ra mýn da ye ni e ði tim sis te mi de ðer len di ren Ço cuk ve Genç Psi ki yat ri si Uz ma ný Prof. Dr. Yan ký Yaz gan, þun la rý sö ye di: 60 ay lýk ço cuk la rýn il ko kul bi rin ci sý nýf öð ren ci si o la rak ni te len di ril me le ri, e ði ti min i çe ri ði nin ne þe kil de o la ca ðý nýn bel li ol ma ma sý, bu ço cuk la rýn be yin ge li þim le ri a çý sýn dan ne re dey se yüz de in den da ha faz la sý nýn ha zýr ol ma dý ðý bir e ði tim sis te mi nin i çe ri si ne gir me le ri ben ce uy gun de ðil. O kul ön ce si e ði tim ço cuk la rýn bir ih ti ya cý. Do la yý sýy la 60 ay lýk ço cuk la rýn o kul ön ce si e ði tim sis te mi i çe ri sin de dev let ta ra fýn dan sað la nan pa ra sýz, üc ret siz, her ke se e þit bir þe kil de u la þým hak ký ve ri len o kul ön ce si e ði tim i çe ri sin de ol ma sý ge re ki yor. Bi rin ci sý nýf ta de ðil. Ço cuk la rýn ha zýr ol ma dýk la rý bir sis tem i çe ri sin de ol ma la rý nýn bir be de li sen o ku du ðum da ve ya bu ko nu ü ze rin de ça lýþ tý ðým da, Sa yýn Baþ kan bel ki mak sa dý ný a çýk la ya cak týr; bu gün, ya rýn, ö nü müz de ki gün ler de. Ya ni bu nu TBMM i çin de ki par ti le rin im za la ma sý ge re ken bir bil di ri o la rak mý dü þün dü yok sa sa de ce ka mu o yu na i lân e di len bir dü þün ce a çýk la ma sý o la rak mý gör dü bi le mi yo rum. O bil di ri nin mu ha ta bý hü kü met de ðil dir, TBMM i çi mi dir o nu Sa yýn Baþ kan ýn a çýk la ma sý la zým. Grup Baþ kan ve kil le ri mi dir, si vil top lum ku ru luþ la rý mý dýr yok sa Hal ký mý zýn his si ya tý bu yön de dir, ben de hal kýn tem sil ci le ri o lan TBMM nin baþ ka ný yým, hal kýn ar zu et ti ði bu 11 mad de lik muh tý ra yý a çýk la mak is ti yo rum ve bu na sa hip çý kan lar da sa hip çýk týk la rý ný i fa de et sin ler mi de mek is te miþ tir. Sa yýn Baþ ka ný mý zýn ga ye si ni a ma cý ný biz ken di si ni bul du ðu muz za man so ra rýz. Ankara / a a o la cak. Kim se bel ki a ðýr has ta ol ma ya cak, ya da kim se öl me ye cek a ma öð ren mek ten ve e ði tim den za ten in san la rýn so ðu tul muþ ol du ðu bir e ðit sel ve kül tü rel or tam da bu nu da ha çok art tý ra ca ðýz. Dav ra nýþ prob lem le ri o lan, öð ren mek te zor lan dý ðý, ya da i çin de ol du ðu top lum sal or ta mýn ge rek le ri ye ri ne ge ti re me di ði i çin dik kat ek sik li ði, hi pe rak ti vi te gi bi prob lem ler ser gi le yen ço cuk la rýn o ra ný ka çý nýl maz o la rak ar ta cak. Prof. Dr. Yan ký Yaz gan, prog ram da a i le le rin ra por al ma te lâ þý ný da de ðer len dir di. Prof. Dr. Yaz gan, Bu ra da e ðer bir ra por ve ri le cek se yüz bin ler ce ço cu ðun hiç bi ri nin za ten ha zýr ol ma dý ðý ný dü þü nü yo ruz. Yok sa a ra dan yo lu nu bu lup da dok to ra u laþ mýþ üç beþ ki þi nin ra por al ma sýy la çö zü le cek me se le de ðil bu. Bü tün ço cuk la ra ve re lim ol sun bit sin di ye ko nuþ tu. Ö NEM LÝ KA RAR LAR KA PA LI KA PI LAR AR DIN DA A LIN MA SIN AYNI prog ra ma ko nuk o lan Ý la hi yat çý ya zar Hi da yet Þef kat li Tuk sal i se þun la rý kay det ti: Ka pa lý ka pý lar ar dýn da pi þi ri len þey ler den hoþ lan mý yo rum. Þu nu e leþ ti ri yo rum; bu sis tem na sýl o luþ tu rul du, kim le rin kat ký sý var, han gi e ði tim te o ri le ri baz a lýn dý, ço cuk la rý mýz ne i le kar þý la þa cak? Bun la rýn hiç bi ri si ni ne ben ve li o la rak bi li yo rum, ne es ki bir öð ret men o la rak bi li yo rum, hiç bir þey o la rak bil mi yo rum. Ben bu ka pa lý ka pý lar ar dýn da pi þi ri len þey ler den hoþ lan mý yo rum, bir va tan daþ o la rak hoþ lan mý yo rum. Çok i yi bir sis tem de o la bi lir a ma ben bil mi yo rum. Ya ni kim, han gi te o ri ler, han gi e ði tim ci le rin te o ri le ri ne gö re bun lar be lir len di? Bun la rýn hiç bi ri ni bil mi yo ruz, bu ko nu da bir a çýk la ma yok. Do la yý sýy la öy le bir ka pa lý lýk ol du ðu i çin ra hat sý zým. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in ka mu o yu na a çýk la dý ðý Te rö re Kar þý U lu sal Mu ta ba kat Met ni ne MHP den e leþ ti ri gel di. MHP Ge nel Sek re te ri Ýs met Bü yü ka ta man, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in, Te rö re Kar þý U lu sal Mu ta ba kat Met ni i le za man za man bir ta kým çev re ler ce ya pý lan Te rö rün sa de ce gü ven lik ted bir le riy le çö zü le me ye ce ði yö nün - DÝN DAR DE ÐÝL, DÝ NE HÜR MET KÂR BÝR YÖ NE TÝM ÝS TÝ YO RUM Ý LA HÝYAT ÇI ya zar Dr. Tuk sal, Baþ ba ka nýn Din dar ne sil ye tiþ ti re ce ðiz sö zü ne i liþ kin de þun la rý söy le di: Bu ben ce bir Baþ ba kan a ya ký þa cak bir söz de ðil. Ya ni ki min din da rý ný ye tiþ ti re cek si niz, han gi ke si min din da rý ný ye tiþ ti re cek si niz? Tür ki ye de dev le tin din le re o lum lu an lam da e þit me sa fe de dur ma sý lâ zým. Ya ni geç miþ dö nem de bü tün di nî an la yýþ la rý, di nî grup la rý in kâr e den bir tu tum var dý la ik lik a dý na, bu doð ru de ðil di. A ma bu gün ba - zý la rý ný gö rüp yi ne ba zý la rý ný gör me yen, ba zý la rý nýn ta lep le ri ni gör me yen bir tu tum var, bu da yan lýþ bir þey. Do la yý sýy la ben yö ne ti mi din dar o lan bir Tür ki ye ar zu et mi yo rum. Ben bü tün din dar la rýn ken di si ni gü ven ce de his set ti ði, ken di si ne say gý du yul du ðu nu dü þün dü ðü bir Tür ki ye is ti yo rum. BEL KÝ KÝM SE HAS TA OL MA YA CAK, ÖL ME YE CEK, A MA... MHP den eleþtiri E ÐÝ TÝM PO LÝ TÝ KA LA RI ÇO CUK YA ÞI NA UY GUN OL MA LI MLLî E ði tim Ba kan lý ðý nýn il ko ku la uy gun luk kri - ter le ri ni yo rum la yan Bo ða zi çi Ü ni ver si te si E ði tim Bi lim le ri Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Fat ma Gök de E ði ti min ço cuk la ra uy gun o la nak lar ge liþ tir me si ge re kir ken, hü kü me tin ha zýr la dý ðý bir po li ti ka ya ço cuk la rý uy dur ma ya ça lý þý yor lar de di. Ço cuk la rýn o yun oy nar ken Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn il ko ku la baþ la ma ya þý nýn be lir len me si ne yö ne lik ha zýr la dý ðý ra por da yer a lan kri ter le ri ye ri ne ge tir di ði ni, a ma bu nun far kýn da ol ma dý ðý ný söy le yen Gök, bu kri - ter le ri ki min, ni ye ve ne þe kil de öl çüp tes bit e de ce - ði nin sor gu lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Gök, sý ra - la nan kri ter le rin ye ri ne ge ti ril me si nin her kes i çin müm kün ol ma dý ðý ný söy ler ken, kri ter le rin ye ri ne ge ti ri le me me si ha lin de a lý na cak ra po run ço cuk lar a çý sýn dan o lum suz so nuç la ra yol a ça ca ðý ný be lirt ti. Prof. Dr. Fat ma Gök, þun la rý kay det ti: Ev de ki o la - nak la rý sý nýr lý o lan ço cuk lar ne ya pa cak? Her a i le bu kri ter le ri sað la ya ma ya bi lir. Za ten o ku lun gö re vi de bu dur. Ço cu ðun o ku la baþ la ma ya uy gun ol ma dý ðý - ný söy le yen bu ra por, ço cu ðun i le ri ki e ði tim ha ya - týn da dos ya sý na ba kan la ra o nun hak kýn da o lum - suz fi kir ler ve re cek tir. Fark lý yaþ lar dan ço cuk la rýn bir lik te o ku ma sý da ay rým cý lýk la ra sebep o la cak týr. Duy gu sal o la rak ya ra la na bi lir ler, bir kýs mý bi liþ sel o la rak ge liþ me miþ o la cak, sos yal o la rak ha zýr ol - ma ya bi lir ler. Ay rý ca o kul la rýn 5 ya þa uy gun ha zýr - la nýp ha zýr lan ma dý ðý ný bil mi yo ruz. Bu se ne o kul - la ra ka yýt lar ta mam lan dý. Ge çen se ne yer leþ ti ri - len ler den bir mil yon da ha faz la ço cuk var. Bu ka - dar ký sa bir sü re de bu ka pa si te na sýl sað la na cak? Ko nu yu ne re sin den tut sak e li miz de ka lý yor. de ki yan lý þa düþ tü ðü nü i le ri sü re rek, bu id di a nýn 30 yý lý aþ kýn bir sü re dir kah ra man ca mü ca de le e den gü ven lik güç le ri nin mo ra li ni boz mak tan baþ ka bir i þe ya ra ma ya ca ðý ný be lirt ti. Bü yü ka ta man, Za man ted bir den söz et me za ma ný de ðil, ko nuþ ma za ma ný de ðil, ic ra at za ma ný dýr, dev le tin gü cü nü gös ter me za ma ný dýr. di ye ko nuþ tu. Ankara / a a BDP: Kul la ný la cak dil ö nem li BDP Grup Baþ kan ve ki li Per vin Bul dan i se or tak bir mu ta ba kat i çin kul la ný la cak di lin ö nem li ol du ðu nu söy le di. Bul dan, So ru nun a dý ný doð ru koy mak ge re kir. So ru na e ðer bir te rör so ru nu o la rak yak la þý lý yor sa çö züm bu lun maz. So run Kürt so ru nu dur. E ðer Mec lis te ki 4 si ya sî par ti nin bir a ra ya ge lip bir or tak dil o luþ tur ma sýn dan bah se di li yor sa, bu ra da so ru nun te rör so ru nu o la rak de ðil, Kürt so ru nu o la rak ko nul ma sý ge re kir. Çün kü biz bu so ru na Kürt so ru nu o la rak ba ký yo ruz. An cak Sa yýn Çi çek me se le ye çok fark lý yer den ba ký yor. Bu ko nu da di li i yi o turt mak lâ zým di ye ko nuþ tu. 40 bin öð ret men 10 Ey lül de a ta na cak MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý (MEB), 40 bin kad ro lu öð ret men a ta ma sý ný 10 Ey lül 2012 ta ri hin de ya pa cak. Baþ vu ru lar 3-9 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da a lý na cak. MEB den ya pý lan a çýk la ma da, ba kan lý ðý bað lý res mî e ði tim ku rum la rý nýn öð ret men ih ti ya cý ný kar þý la mak ü ze re ilk a ta ma yo luy la 40 bin kad ro lu öð ret men a ta ma sý ya pý la ca ðý ha týr la týl dý. Bu na i liþ kin Öð ret men li ðe Baþ vu ru ve A ta ma Ký la vu zu nun ad re sin den ka mu o yu na du yu ru la ca ðý be lir ti le rek, baþ vu ru la rýn 3-9 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da e lek tro nik or tam da ya pý la ca ðý bil di ril di. A ta ma la rýn 10 Ey lül ta ri hin de bil gi sa yar or ta mýn da ger çek leþ ti ri le ce ði, a ta nan öð ret men le rin 11 Ey lül ta ri hin den i ti ba ren gö re ve baþ la ya cak la rý du yu rul du. A çýk la ma ya gö re, a day lar, teb li ga tý ta ki ben Öð ret men Ye tiþ tir me ve Ge liþ tir me Ge nel Mü dür lü ðün ce Ey lül 2012 ta rih le ri a ra sýn da u yum e ði ti mi ne a lý na cak. A çýk la ma da ay rý ca, me zu ni yet le ri i ti ba rýy la, sý nýf öð ret men li ði a la nýn dan baþ ka a lan la ra geç mek is te yen ler baþ ta ol mak ü ze re il ge ne lin de ih ti yaç du yu lan a lan la ra a lan de ði þik li ði ya pý la ca ðý be lir til di. Bu na i liþ kin 2012 Yý lý A lan De ði þik li ði Ký la vu zu nun i se ad re sin de ka mu o yu na du yu ru la ca ðý bil di ril di. Bu baþ vu ru lar, Ey lül ta rih le ri a ra sýn da a lý na cak, a ta ma lar i se 14 Ey lül ta ri hin de ya pý la cak. A ta nan lar, ye ni gö rev le ri ne 17 Ey lül ta ri hin den i ti ba ren baþ la ya cak. Ankara / a a AB ü ye li ði, o lay lar dan et ki len me me li GENÇ Yö ne ti ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (GYÝ AD) Baþ ka ný Bur cu Ak da rý Top rak, Av ru pa Bir li ði ü ye li ði, kom þu lar la sý fýr so run, ü re tim ve ih ra ca ta da ya lý e ko no mik kal kýn ma gi bi a na baþ lýk la rýn Su ri ye ve ar tan te rör o lay la rýn dan o lum suz et ki len me me si ge rek ti ði ni bil dir di. Top rak, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, son dö nem de ar tan te rör o lay la rý ve her ge çen gün þid det le nen Su ri ye de ki iç sa va þýn Tür ki ye nin yýl lar dýr ba þa rýy la iz le di ði ro ta yý boz ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Bu gün gel di ði miz nok ta da Av ru pa Bir li ði ü ye li ði, kom þu la rý mýz la sý fýr so run, ü re tim ve ih ra ca ta da ya lý e ko no mik kal kýn ma gi bi a na baþ lýk la rýn gün dem dý þý kal dý ðý ný gö rü yo ruz. Tür ki ye hýz la ken di gün de mi ne dön me li de ðer len dir me sin de bu lun du. Kü re sel kri zin ya þan dý ðý bir dö nem de Tür ki ye nin e ko no mik ve si ya sal du ru þuy la tüm dün ya ya ör nek ol du ðu nu i fa de e den Top rak, top lu mun bü yük ke si mi nin tak di ri ni top la yan ras yo nel po li ti ka lar dan ta viz ve ril me me si ni is te di. Top rak, Kom þu la rý mýz la sý fýr so run po li ti ka sýn da sap ma lar söz ko nu su. Av ru pa Bir li ði ü ye li ði ve bu çer çe ve de baþ la tý lan mü za ke re le re u zak ka lýn dý. E ko no mi yi so ðut ma ça ba la rý sý ra sýn da or ta ya çý kan so run la rýn çö zü mün de gay ret gös te ril me si ge re kir. Ö zet le Tür ki ye rüz gâ rýn sey ri ne gö re de ðil, ken di re a li te le ri ne gö re ha re ket et me li, ger çek gün de mi ne dön me li de di. Ýstanbul / a a

9 Y HA BER 9 30 A ðus tos re sep si yo nu ip tal MGK TOP LAN TI SI NA KA TIL DI - Cum hur baþ ka ný Gül, MGK top lan tý sý na ka týl mak ü ze re te da vi gör dü ðü Ha cet te pe Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si has ta ne sin den ay rýl dý. Sa at te has ta ne - den çý kýþ ya pan Gül, bu ra da ken di si ni gör mek i çin bek le yen ka la ba lý ðýn geç miþ ol sun te men ni le ri ne, Ý yi yim, sa ðo lun di ye kar þý lýk ver di. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, da ha son ra Çan ka ya Köþ kü ne geç ti. Cum hur baþ ka ný Gül, te rör i le di ðer iç ve dýþ ge liþ me le rin e le a lýn dý ðý MGK top lan tý sý son ra sý te da vi si nin sür dü ðü Ha cet te pe Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si has ta ne si ne dön dü. HA CET TE PE Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu rat Tun cer, ku la ðýn da ki ra hat sýz lýk se be biy le te da vi si sü ren ve fark lý has ta ne ler den a ka de mis yen ler ta ra fýn dan sað lýk du ru mu de ðer len di ri len Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e, gün lük ak ti vi te le ri ne sý nýr lý o la rak de vam et me si ve i ki gün son ra ya pý la cak 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý tö ren ve kut la ma la rý na ka týl ma ma sý nýn tav si ye e dil di ði ni bil dir di. Çan ka ya da ki 30 A ðus tos re sep si yo nu ip tal e dil di. Za fer Bay ra mý tö ren le ri ne Gül ün ye ri ne TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek ve kâ let e de cek. 30 A ÐUS TOS A KA TIL MAMA TAV SÝ YE SÝ Cum hur baþ ka ný Gül ün te da vi siy le il gi li ya zý lý a çýk la ma ya pan Ha cet te pe Ü ni ver si te si Ya rýn bu yol lar ka pa lý nýs TAN BUL DA 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý ve Türk Si lâh lý Kuv vet ler Gü nü do la yý sýy la Va tan Cad de si nde ya pý la cak kut la ma lar dolayýsýyla ya rýn ba zý yol lar tra fi ðe ka pa tý la cak. Ýs tan bul Va li li ði nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, kut la ma lar kap sa mýn da tra fi ðe ka pa tý la cak yol lar ve al ter na tif gü zer gâh lar be lir len di. Bu na gö re, ya rýn sa at le ri a ra sýn da, Top ku le-mah mut bey Köp rü sü-va tan Cad de si (Ak sa ray met ro is tas yo nu na ka dar) ve bu yol la ra çý kan bü tün yol lar, Top ku le-mah mut bey Köp rü sü-va tan Cad de si-top ka pý-e dir ne ka pý kav þa ðý- Va tan Cad de si ke si þim nok ta sý, Mah mut bey yo lu-top ku le a ra sýn da ka lan yol, Mah mut bey Köp rü sü-sul tan çift li ði kav þa ðý a ra sýn da ka lan yol, Mah mut bey Köp rü sü-ha bip ler yo lu (Sul tan çift li ði yo lu) tra fi ðe ka pa lý o la cak. Ýs tan bul / a a 5 zan lý ha kim ö nün de nga ZÝ AN TEP TE dü zen le nen te rör sal dý rý sý nýn ar dýn dan, Di yar ba kýr da gö zal tý na a lý nan 5 ki þi, Ga zi an tep Ad li ye si ne sevk e dil di. Em ni yet te ki gö zal tý sü re le ri do lan R. F., H. F., Y. A., Y. O. ve D. P. dün sa bah er ken sa at ler de po lis ler ta ra fýn dan Ga zi an tep Ad li ye si ne ge ti ril di. Ya ka la nan zan lý la rýn, bom ba nýn Di yar ba kýr kýr sa lýn da ha zýr lan ma sý na yar dým cý o lup ol ma dýk la rý a raþ tý rý lý yor. Sal dý rýy la il gi li da ha ön ce gö zal tý na a lý nan öð ret men M. H. ve M. Ç nö bet çi mah ke me ce tu tuk lan mýþ tý. Ga zi an tep / ci han Mah mut pa þa da Ýn di rim Gün le ri baþ lý yor nmah MUT PA ÞA Es naf la rý Der ne ði nce dü zen le nen Ýn di rim Gün le ri fes ti va li, bu gün baþ la ya cak. Der nek ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, fes ti val, Fa tih Sul tan Meh met in sad ra zam la rýn dan Mah mut Pa þa ta ra fýn dan 1462 yý lýn da yap tý rý lan Ta ri hî Mah mut pa þa Çar þý sý ný, es ki nes lin ya nýn da ye ni nes lin de ta ný ma sý ný sað la mak, ba ba dan-o ðu la, o ðul dan-to ru na a i le le rin gi yim mer ke zi ol gu su nu yay gýn laþ týr mak a ma cýy la ger çek leþ ti ri le cek. Mah mut pa þa Es naf la rý Der ne ði Baþ ka ný Yu suf Ye tiþ gin i le Yö ne tim Ku ru lu ön der li ðin de ya pý lan fes ti val de, çar þý da ki tüm dük kan lar 1 ay bo yun ca yüz de 70 e va ran in di rim ler su na cak. A çý lý þý ya rýn der nek ö nün de ki de fi ley le ya pý la cak fes ti val de, meh ter ta ký mý, ban do gös te ri si, ya rýþ ma lar, mü zik gös te ri le ri, yi ye cek ve i çe cek ik ram la rý da yer a la cak. Ýs tan bul / a a Ba ba can, U rum çi ye gi de cek nbaþ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, U rum çi ye gi de cek. E di ni len bil gi ye gö re, Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, 31 A ðus tos Cu ma gü nü U rum çi ye gi de cek. Ba ba can, bu ra da 2. Çin-Av ras ya EX PO fu a rý a çý lýþ prog ra mý na ka tý la cak ve bir ko nuþ ma ya pa cak. Çin Baþ ba ka ný Wen Ji a ba o i le de gö rü þe cek o lan Ba ba can, 2 Ey lül de Tür ki ye ye dö ne cek. An ka ra / a a Rek tö rü Prof. Dr. Mu rat Tun cer, ön ce ki gün ak þam sa at le rin de fark lý has ta ne ler den a ka de mis yen le rin ka tý lý mýy la dü zen le nen he yet top lan tý sýn da sað lýk du ru mu de ðer len di ri len Cum hur baþ ka ný Gül ün, kli nik o la rak ö nem li öl çü de i yi leþ ti ði ka na a ti ne va rýl dý ðý ný be lirt ti. Bu sü re cin de va mý i çin uy gu la nan yo ðun i laç te da vi si nin 5 gün da ha has ta ne de sür me si nin ka rar laþ tý rýl dý ðý ný i fa de e den Tun cer, Sa yýn Cum hur baþ ka ný mý zýn gün lük ak ti vi te le ri ne sý nýr lý o la rak de vam et me si, bu nun la bir lik te i ki gün son ra ya pý la cak 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý tö ren ve kut la ma la rý na ka týl ma ma sý tav si ye e dil miþ tir i fa de si ni kul lan dý. A çýk la ma da, Cum hur baþ ka ný Gül ün te da vi si ve iz le mi nin sü re ce ði bil di ril di. ÜL KE LE RÝN DE KÝ iç ka rý þýk lýk tan ka ça rak Tür ki ye ye ge len Su ri ye li le rin ko nuk e dil di ði Ha tay Yay la da ðý nda ki ça dýr ken tin ses siz li ði ni, sý ný rýn ö te ya ný na dü þen bom ba la rýn gü rül tü sü bo zu yor. Ge çen yýl ni san a yýn da Su ri ye de baþ la yan o lay la rýn gi de rek þid det len me si se be biy le ça re yi Tür ki ye ye kaç mak ta bu lan yak la þýk 80 bin Su ri ye va tan da þý nýn ku la ðý Su ri ye den ge le cek ha ber ler de. Mi sa fir o la rak a ðýr lan dýk la rý Tür ki ye de, ge ri de bý rak týk la rý ya kýn la rý nýn ve ev le ri nin a ký be ti ni me rak e den Su ri ye li ler in ra hat et me si i çin her ay rýn tý yý dü þü nen Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi (A FAD) Baþ kan lý ðý, yar dým hiz met le ri ni he nüz Tür ki ye ye gi riþ yap ma mýþ, sý ný rýn sý fýr nok ta sýn da bek le yen Su ri ye li le re te mel in sa ni yar dým da ðý ta rak baþ la tý yor. Su ri ye de ki iç ka rý þýk lý ðýn geç me si ni ken di top rak la rýn da sý ný rýn ya ný ba þýn da bek le yen le re gün lük gý da, te miz lik ve gi yim yar dý mý a ra lýk sýz ya pý lý yor. Tür ki ye de bir sü re kal dýk tan son ra te da vi si ni yap tý rýp ge ri dön mek is te yen Su ri ye va tan daþ la rý nýn bat ta ni ye, ya tak yor gan gi bi yar dým mal ze me le ri ni de yan la rýn da gö tür me le ri ne i zin ve ri li yor. Sý ný ra ya kýn a lan lar da ku ru lan ça dýr kent ler de ki Su ri ye li ler in, baþ ta gü ven lik ol mak ü ze re, ba rýn ma ve gý da ih ti yaç la rý ný kar þý la mak gö rev li ler 24 sa at ça lý þý yor. Yay la da ðý 2 no lu Ça dýr Kent te ba rý nan yak la þýk 2 bin 400 Su ri ye li Türk men i le ter cü man sýz an la þan A FAD gö rev li le ri, on la ra mi sa fir ö ze ni gös te ri yor. Ça dýr kent sa kin le ri, bü yük bir a i le gi bi bir lik te ha re ket e di yor. Ça dýr lar da ki ses siz li ði, sý ný ra ya kýn köy le re dü þen bom ba la rýn gü rül tü sü bo zu yor. Sa býr la ül ke le ri ne dö ne cek le ri gü nü bek le yen Su ri ye li ler, her fýr sat ta Tür ki ye ye te þek kür e di yor. YÖ RE HAL KI AY RI BÝR Ö NEM VE RÝ YOR Ül ke le rin de iç sa vaþ tan ka ça rak Tür ki ye ye ge len, ça dýr ve kon tey ner kent le rin ya ný sý ra pan si yon lar da ve ya ki ra la dýk la rý ev ler de ba rý nan Su ri ye li ler e yö re hal ký ay rý bir ö nem ve ri yor. Ý ki ül ke a ra sýn da ki coð ra fi ya kýn lýk ve kom þu luk i liþ ki le ri nin ya nýn da halk lar a ra sýn da ak ra ba lýk bað la rý da bu lu yor. Su ri ye li ler, 1,5 yýl dan bu ya na de vam e den ka rý þýk lýk ne de niy le ya þa dýk la rý zor gün le ri Tür ki ye nin des te ðiy le aþ ma ya ça lý þý yor. Ba rýn dýk la rý me kan lar da ül ke le rin de ki ça týþ ma nýn son bu lup öz gür lü ðe ka vu þa cak la rý gün le rin ha ya li ni ku ran Su ri ye li ler, ay ný za man da çe þit li kurs lar la ken di le ri ni ge liþ tir me im ka ný da bu lu yor. Ço cuk lar i se te sis ler de A rap ça e ði tim ve ren o kul lar da öð re nim le ri ni sür dür me ye ça lý þý yor. Ki mi Su ri ye li ler, Türk Dev le ti nin im kan la rýy la hayatýný sür dü rür ken ki mi le ri de Tür ki ye de ya þa yan ya kýn la rý nýn des te ðiy le ha ya ta tu tu nu yor. Ba zý la rý i se bað ve bah çe iþ le rin de ça lý þýp, ki ra la dýk la rý ev ler de ka lan a i le fert le ri nin ge çi mi ni sað lý yor. Tür ki ye nin ken di le ri ne sun du ðu im kan la rý bi len Su ri ye li ler, her fýr sat ta min net tar lýk la rý ný di le ge ti ri yor. TÖ REN LE RE ÇÝ ÇEK VE KÂ LET E DE CEK Çan ka ya Köþ kü nde ya pýl ma sý plan la nan 30 A ðus tos Teb ri kat Tö re ni ve Re sep si yo nu ip tal e dil di. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e ra hat sýz lý ðý se be bi yle ka tý la ma ya ca ðý 30 A ðus tos ta ki tö ren ler de Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Baþ ka ný Ce mil Çi çek ve kâ let e de cek. RE SEPSÝ YON DA BÝR ÝLK YA ÞA NA CAK TI Re sep si yon ger çek leþ ti ril sey di bir ilk ya þa na cak tý. Ýlk kez 30 A ðus tos un ev sa hip li ði A na ya sa u ya rýn ca Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin baþ ko mu ta ný sý fa tý ný da ta þý yan Cum hur baþ ka ný ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri le cek ti. Dâ ve ti ye ler de de dâ vet sa hi bi o la rak Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ve Ba yan Gül i ba re si yer a lý yor du. 30 A ðus tos re sep si yo nu nun geç ti ði miz yýl da Cum hur baþ ka ný ta ra fýn dan ve ril me si ka ra rý a lýn mýþ, an cak te rör o lay la rý dolayýsýyla re sep si yon ip tal e dil miþ ti. ÖN CE KÝ GÜN AK ÞAM DA HAS TA NE DEN 2 SA AT LÝ ÐÝ NE ÇIK MIÞ TI Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, ön ce ki gün ak þam da has ta ya ta ðýn dan kal ka rak Çan ka ya Köþ kü nde dü zen le nen Te rör Zir ve si ne ka týl mýþ tý. Gül ün, Baþ ba kan Tay yip Er do ðan ve Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel i le ger çek leþ tir di ði gö rüþ me yak la þýk 2 sa at sür müþ tü. An ka ra / a a A kýl la rý Su ri ye de kal dý Ye ni ça dýr kent ler ku ru lu yor ÜL KE LE RÝN DE KÝ iç ka rý - þýk lýk dolayýsýyla Tür ki - ye ye sý ðý nan Su ri ye li ler in ba rýn ma la rý i çin da ha ön - ce ki yer le rin dol ma sý dolayýsýyla, Kah ra man ma - raþ ve Ga zi an tep te ye ni ça - dýr kent kur ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Tür ki ye ye gi - riþ yap týk tan son ra Kah ra - man ma raþ ta ki o kul, pan si yon ve be le di ye ye a it fu ar mer ke zi - ne yer leþ ti ri len ve sa yý la rý 7 bin 520 ye u la þan Su ri ye li ler, ça lýþ - ma la rýn so na er me siy le bir lik te Do ðu kent Ma hal le si nde o luþ tu - ru lan 10 bin ki þi ka pa si te li ça dýr ken te sevk e di le cek. Kü çük Sa na yi Si te si Ya pý Ko o pe ra ti fi ne a it 450 dö nüm a ra zi ü ze ri ne ku ru lan ça dýr kent te ça lýþ ma lar yo ðun þe kil de de - vam e di yor. Þu a na ka dar böl ge de yak la þýk bin ça dý rýn ku rul du ðu be lir til - di. Ga zi an tep in Ni zip ve Kar ka mýþ il çe - le rin de de ye ni ça dýr kent ler ku ru lu yor. Ni zip te ki Bi re cik Ba ra jý ya ký nýn da ki 250 dö nüm lük a ra zi de o luþ tu ru lan a lan da, e - lek trik, su ve ka na li zas yon ça lýþ ma la rý nýn so na er me siy le bir lik te Türk Ký zý lay ý ça dýr kur ma iþ le mi baþ la ta cak. Ni zip te þu an da 4 o kul da ba rý nan 803 Su ri ye li i le bun dan son ra ge le bi le cek Su ri ye li ler, ký sa bir sü re son ra bu ça dýr ken te sevk e di le cek. Kar ka mýþ il çe sin de - ki bir sü re dir ça lýþ ma la rý de vam e den 8 bin ki þi ka pa si te li ça dýr kent bü yük öl çü de ta mam lan - dý. Gaziantep - Kahramanmaraþ / aa 200 BÝN DEN FAZ LA SU RÝYE LÝ SIÐIN MA CI VAR Yak la þýk 18 ay ön ce baþ la yan Su ri ye de ki o lay lar, her ge çen gün þid de ti ni arttý ra rak sü rü yor. E sed re ji mi ne bað lý or du ta ra fýn dan ya pý lan u çak, he li kop ter ve tank sal dý rý la rý so nu cu ev le ri yý ký lan bin ler ce Su ri ye li, ha ya ta tu tun mak i çin ül ke le rin den ka ça rak kom þu ül ke le re sý ðýn dý. Su ri ye den þim di ye ka dar ka ça ma yan ve can gü ven li ði teh li ke al týn da o lan Su ri ye li ler de ka çý þýn yol la rý ný a rý yor. Res mî ra kam la ra gö re, Tür ki ye de 78 bin 409, Ür dün de 76 bin 886, Lüb nan da 52 bin 91 ol mak ü ze re top lam 207 bin 386 sý ðýn ma cý bu lu nu yor. Ka yýt al tý na a lýn ma yýn sðýn ma cý lar la bu sa yý nýn çok da ha bü yük ol du ðu be lir ti li yor. Ýstanbul - Hatay - Þanlýurfa - Kilis / aa FO TOÐ RAFLAR: A A FO TOÐ RAFLAR: A A HA BER LER Bal yoz tu tuk lu su teh dit et ti n BAL YOZ PLA NI dâ vâ sýn da tu tuk lu yar gý la nan Al bay A li Türk þen in Erk de ði þir, ye ni ya pý lan du ruþ ma sa lon la rýn da siz yar gý la nýr sý nýz. Si zin kar þý ný za da si zin gi bi a dil yar gý la yan ha kim ler çý kar söz le ri ne Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Ö mer Di ken, tep ki gös ter di. Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki du ruþ ma da ko nu þan tu tuk lu sa nýk lar dan Al bay A li Türk þen, e sa sa i liþ kin sa vun ma yap ma ya ca ðý ný, son sö zü nü de söy le me ye ce ði ni be lir te rek, ba zý be yan lar da bu lu na ca ðý ný söy le di. Türk þen, yar gý la ma sü re ci ni tah te re val li ye ben ze te rek Tah te re val li nin bir ta ra fý na bu ra da, kin, nef ret, göz ya þý ko yar sa nýz, di ðer ta ra fýn da Gü ney do ðu da þe hit ce na ze le ri ne denk ge lir. Bir ke fe si ne, ha pis ha ne le re En gin A lan ý, Meh met Ha be ral ý, Mus ta fa Bal bay ý ko yar sý nýz, di ðer ta ra fýn da ba zý mil let ve kil le ri o muz la rýn da tü fek le bi ri le riy le ku cak la þýr. Bir ke fe si ne ne ko yar sa nýz, di ðe ri ne de o nu ko yar sý nýz de di. Mah ke me den ken di si ni be ra at et tir me me si ni is te yen Türk þen, A dil yar gý lan ma ya ne ya ký þa cak sa en uy gun ce za yý ve rin. Si ze bu ya ký þýr. Siz den be ra at ta lep et mi yo rum. Erk de ði þir, ye ni ya pý lan du ruþ ma sa lon la rýn da siz yar gý la nýr sý nýz. Ýn þal lah ne yap tý ðý ný zý bil mi yor su nuz dur. Ken di ni zi biz ne yap tý ðý mý zý bil mi yor duk di ye sa vu nur su nuz. Si zin kar þý ný za da si zin gi bi a dil yar gý la yan ha kim ler çý kar. Bi zi ma sum o la rak ha týr la ya cak lar, in þal lah si zi de öy le ha týr lar lar di ye ko nuþ tu. Türk þen in bu söz le ri ü ze ri ne sa lon da iz le yi ci ler ve sa nýk lar a ra sýn dan, a min ses le ri du yul du. Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Ö mer Di ken de, Bi zi teh dit e di yor su nuz. Kork sak kür sü ye çýk ma yýz. Mah ke me yi suç iþ le mek le it ham e di yor su nuz. He sa bý ný ve re me ye ce ði miz ka ra ra im za at ma yýz. A na ya sa ya, ya sa la ra ve vic da ný ma gö re ha re ket e di yo rum. Bu þe kil de teh dit e de rek ken di ni zi di ðer ör güt ler le ay ný ye re ko yu yor su nuz. Biz kork sak bu i þi yap ma yýz. HSYK gö rev den a la na ka dar bu ra da yýz. Yet ki biz de, gö rev biz de. Di ken in bu söz le ri sa lon da tep kiy le kar þý la nýr ken, sa nýk la rýn bir kýs mý da sa lon dan ay rýl dý. Ýs tan bul / a a Pet rol a ký þý ye ni den baþ la dý ne NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, pat la ma dolayýsýyla a kar ya kýt sev ký ya tý dur du ru lan Ker kük-yu mur ta lýk Pet rol Bo ru Hat tý ndan sev ký ya týn dün sa at da ye ni den baþ la dý ðý ný bil dir di. Yýl dýz, yap tý ðý a çýk la ma da, Þýr nak ýn Si lo pi Ýl çe si ya kýn la rýn dan ge çen Ker kük-yu mur ta lýk Pet rol Bo ru Hat tý ný o luþ tu ran i ki hat tan bi rin de pat la ma mey da na gel di ði ni ve gü ven lik se be biy le di ðer hat týn da ka pa týl dý ðý ný ha týr lat tý. Dün sa at i ti ba riy le bu hat tan pet rol a ký þý nýn tek rar baþ la dý ðý ný be lir ten Yýl dýz, pat la tý lan hat ta ki yan gý nýn ön ce ki gün ak þam sön dü rül dü ðü nü kay det ti. BO TAÞ e kip le ri ta ra fýn dan ha sar tes bit ve ta mi rat ça lýþ ma la rý na baþ lan dý ðý ný bil di ren Yýl dýz, Bir haf ta i çe ri sin de bu pa ra lel hat týn da dev re ye gir me si ni bek li yo ruz. Ker kük-yu mur ta lýk, Tür ki ye ve böl ge i çin stra te jik, dün ya pet rol pi ya sa la rý i çin de ö nem li bir bo ru hat tý dýr. Te rö rün za man za man bu bo ru hat tý na yap tý ðý sal dý rý lar, ül ke nin kal kýn ma ve ge li þi mi ne sek te vu ra ma ya cak týr. Bu nun la bir lik te bu sal dý rý lar, böl ge nin e ner ji kay nak la rý ný ül ke ye ka zan dýr ma az mi miz den bi zi ge ri çe vi re me ye cek tir di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Ba kan E roð lu ndan ya ðýþ lý ve se rin ha va u ya rý sý nor MAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Tür ki ye nin ya ðýþ lý ve se rin ha va nýn et ki si ne gir di ði ni be lir te rek, Kuv vet li ya ðýþ lar, fýr tý na þek lin de es me si bek le nen rüz gâr ve a ni sý cak lýk dü þü þü nün o luþ tu ra bi le ce ði o lum suz þart la ra kar þý va tan daþ la rý mýz dik kat li ve ted bir li ol ma lý u ya rý sýn da bu lun du. Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ði nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ba kan E roð lu, Tür ki ye nin ön ce ki gün ak þam sa at le rin den i ti ba ren Bal kan lar dan ge len se rin ve ya ðýþ lý ha va nýn et ki si al tý na gir di ði ni bil dir di. Bir sü re dir mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de sey re den ha va sý cak lý ðý nýn, dün dan i ti ba ren ku zey ba tý ke sim ler de de re ce düþ tü ðü nü kay de den E roð lu, ku zey, iç ve ba tý böl ge ler de de gö rü le cek sý cak lýk dü þü þü nün bu gün dan i ti ba ren iç ve do ðu ke sim ler de et ki si ni gös te re ce ði ni i fa de et ti. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü tah min le ri doð rul tu sun da ön ce ki gün ak þam sa at le rin den i ti ba ren ül ke nin ku zey ba tý ke sim le rin de sa ða nak ve ye rel gök gü rül tü lü sa ða nak ya ðýþ la rýn gö rül me ye baþ lan dý ðý na i þa ret e den E roð lu, Mar ma ra nýn do ðu su, Ba tý Ka ra de niz, Or ta ve Do ðu Ka ra de niz in ký yý ke sim le ri i le Kü tah ya, Af yon, Es ki þe hir, An ka ra, Çan ký rý, A mas ya ve To kat çev re le rin de gö rü le cek ya ðýþ la rýn; Zon gul dak, Bar týn, Düz ce ve Sa kar ya çev re le rin de þid det li, Ýs tan bul, Ya lo va, Ko ca e li, Bi le cik, Kas ta mo nu, Bo lu, Ka ra bük, Si nop, Sam sun çev re le rin de kuv vet li ol ma sý nýn bek len di ði ni kay det ti. Ha va sý cak lý ðý nýn ku zey ba tý ke sim ler de de re ce ol mak ü ze re iç ve ba tý ke sim ler de de a zal ma sý nýn bek len di ði ni kay de den E roð lu, þun la rý i fa de et ti: Rüz ga rýn, ku zey ve ku zey ba tý dan, Mar ma ra, Ba tý Ka ra de niz, E ge ve Ýç A na do lu nun ku zey ba tý sýn da sa at te ki lo met re ol mak ü ze re kuv vet li, Ba tý Ka ra de niz ký yý la rýn da ki lo met re ol mak ü ze re fýr tý na, za man za man da ki lo met re hýz la tam fýr tý na þek lin de es me si bek le ni yor 30 A ðus tos gü nü ya ðýþ lý ve se rin ha va nýn et ki si ni kay bet me si nin bek len di ði ni be lir ten E roð lu, kuv vet li ya ðýþ la rýn, fýr tý na þek lin de es me si bek le nen rüz gâ rýn ve a ni sý cak lýk dü þü þü nün o luþ tu ra bi le ce ði o lum suz þart la ra kar þý va tan daþ la ra ted bir li ol ma la rý u ya rý sýn da bu lun du. An ka ra / a a

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER A fet ze de ü re ti ci le rin kre di borç la rý 1 yýl er te len di nçe ÞÝT LÝ a fet ler dolayýsýyla za rar gö ren ü re ti ci le rin, Zi ra at Ban ka sý ve Ta rým Kre di Ko o pe ra tif le ri ne o lan borç la rý nýn 1 yýl sü rey le er te len me si ne i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý, dün kü res mî ga ze te de ya yým lan dý. Ka ra ra gö re, ü re ti ci le rin e ki liþ le ri, ü rün le ri, hay van var lýk la rý, te sis le ri ve ya se ra la rý en az yüz de 30 o ra nýn da za rar gö ren ve bun la rýn il ve ya il çe ha sar tes bit ko mis yon la rýn ca be lir le nen ü re ti ci le rin borç la rý, 1 yýl sü rey le er te le ne cek. Ka ra rýn ya yým ta ri hi i ti ba riy le borç la rý va de sin den i ti ba ren 90 gün lük sü re i çe ri sin de bu lu nan ü re ti ci ler, ka ra rýn ya yý mý ta ri hin den i ti ba ren 1 ay i çe ri sin de mü ra ca at e de cek. Ay rý ca ka rar na me de, bu ka ra rýn ya yý mý ta ri hin den i ti ba ren 1 yýl lýk sü re i çe ri sin de do la cak o lan ü re ti ci le rin i se 1 ay i çe ri sin de ban ka ve ya Ta rým Kre di Ko o pe ra tif le ri ne (TKK) ya zý lý mü ra ca at et me le ri ge re ki yor. Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, çe þit li a fet ler dolayýsýyla za rar gö ren ü re ti ci le rin, Zi ra at Ban ka sý ve Ta rým Kre di Ko o pe ra tif le ri ne o lan borç la rý nýn 1 yýl sü rey le er te len me si ne i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý nýn, çift çi le rin ra hat ne fes al ma la rý ný sað la ya ca ðý ný be lirt ti. An ka ra / a a Su la ma ma ki ne-e kip man des te ði i çin son 2 gün ntzob Ge nel Baþ ka ný Bay rak tar, ü re ti ci le rin, bi rey sel su la ma ma ki ne ve e kip man a lý mý nýn yüz de 50 si nin hi be þek lin de kar þý lan ma sý na i liþ kin des tek ten ya rar lan ma la rý i çin son baþ vu ru ta ri hi nin 31 A ðus tos ol du ðu nu be lir te rek, çift çi le rin her han gi bir o lum suz luk ya þa ma ma la rý i çin mü ra ca at la rýn ek sik siz ve za ma nýn da ya pýl ma sý ný is te di. Bay rak tar, yap tý ðý a çýk la ma da, ko nuy la il gi li teb li ðin yü rür lü ðe gir di ði ta rih ten i ti ba ren baþ la yan baþ vu ru sü re si nin 30 gün ol du ðu nu kay de de rek, Baþ vu ru lar 30 A ðus tos un ta til gü nü ne denk gel me si do la yý sýy la 31 A ðus tos me sai bi ti mi ne ka dar ya pý la bi le cek i fa de si ni kul lan dý. Bit ki sel ü re ti min hem ve rim hem de ka li te a çý sýn dan yük sel til me si ne çok bü yük ö nem ver dik le ri ni vur gu la yan Bay rak tar, Tar la i çi dam la, tar la i çi yað mur la ma gi bi çok ö nem se di ði miz ko nu la rý da i çe ren ya tý rým lar i çin geç ka lýn ma ma lý u ya rý sýn da bu lun du. Ýs tan bul / Ye ni As ya KO BÝ DER: Her sek tör ken di i þi ni yap sýn nkü ÇÜK ve Or ta Bü yük lük te ki Ýþ let me ler Der ne ði (KO BÝ DER) Baþ ka ný Nu ret tin Öz genç, Ban ka ban ka cý lý ðý ný, ku yum cu da ku yum cu lu ðu nu yap ma lý de di. Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu nun (BDDK) ban ka la rýn, Cum hu ri yet Al tý ný ve ziy net al týn la rý nýn a lým ve sa tý mý i le tas la ða i liþ kin de ðer len dir me de bu lu nan Öz genç, ko nu ya i liþ kin, ban ka la rýn al týn sa tý mý na kar þý ol du ðu nu, her ke sin ken di i þi ni yap ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Ban ka lar kül çe ba zýn da al týn a lý mý sa tý mý ya pa bi lir ler, a ma pe ra ken de sek tö rün de ki gi bi Cum hu ri yet ve ziy net al tý ný a lýp sat ma la rý ný doð ru bul mu yo rum. Her mes lek her sek tör ken di i þi ni yap ma lý. Ban ka la rýn al týn top la ma la rý da yan lýþ. So nuç ta bun lar ku yum cu luk sek tö rü nü o lum suz et ki le mek te dir. So nuç ta ku yum cu luk sek tö rü al týn sa tý yor. Do la yý sýy la ban ka la rýn bu i þe gir me si ni yan lýþ bu lu yo rum. Bu gün za ten kim se al týn al mý yor, fi yat lar çok yük sek ol du ðu i çin. Ziy net ve Cum hu ri yet al tý ný ný da ban ka lar sat tý ðý za man biz ku yum cu lar o la rak ne sa ta ca ðýz? Ku yum cu lar na sýl ki al týn dan baþ ka bir þey sa ta mý yor sa ban ka lar da al týn sat ma ma lý. Bu ka rar ku yum cu luk sek tö rü nü bi tir mek gi bi bir an la ma ge li yor Öz genç, bu gün ban ka lar da sa tý lan al tý nýn ya rýn ATM ler de sa tý la bi lir ha le ge le ce ði ni vur gu la ya rak, Do la yý sýy la bun lar sek tö re za rar ve ri yor. Dö viz bü ro la rý, pos ta ne ler, ban ka lar al týn sa tý yor. Bu e tik de de ðil. Her kes ken di i þi ni yap sýn. Ban ka ban ka cý lý ðý ný, ku yum cu da ku yum cu lu ðu nu yap ma lý de di. Ýs tan bul / a a TEBRÝK Gazi Nur Dede (Ahmet Eðilli) Aðabeyimizin tanýnmasýna vesile olan yazarýmýz Mustafa Gengeç'in bu konudaki yeni eserlerini bekleriz. H. Muharrem Okur, Emre Erciyes, Nurullah Yavuz (0 532) DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 27 AÐUSTOS 2012 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Yük sek fa i ze is yan Ö ZEL SEK TÖ RÜN YÜK SEK FA ÝZ LE BO ÐUÞ TU ÐU NU BE LÝR TEN A TO BAÞ - KA NI BEZ CÝ, Ö ZEL SEK TÖ RE UY GU LA NAN YÜZ DE 11 LÝK FA Ý ZÝN ÜL KE NÝN GE LE CE ÐÝ NE YÖ NE LÝK BÜ YÜK BÝR TEH LÝ KE OL DU ÐU NU SÖY LE DÝ. AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Sa lih Bez ci, ban ka la rýn dev let ku rum la rýy la ö zel sek tö re uy gu la dý ðý fa iz o ran la rý a ra sýn da u çu rum ol du ðu nu be lir te rek, bu du ru mun ö zel sek tör pen ce re sin den ba kýl dý ðýn da hak sýz lýk la ra yol aç tý ðý ný sa vun du. A TO Baþ ka ný Bez ci, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da ban ka la rýn dev let ku rum la rý na yüz de 5, ö zel sek tö re yüz de 11 fa iz o ra nýy la kre di ver me si nin bir çok o lum suz lu ðu da be ra be rin de ge tir di ði ni di le ge tir di. Bez ci, Bu ö zel sek tör a dý na bü yük hak sýz lýk. Ül ke kal kýn ma sý a dý na so rum lu luk ve risk a la cak ta raf ö zel sek tör dür. Ban ka lar fa iz o ran la rý ný e þit le me li dir. Ya ni ka mu ya ay rý, ö zel sek tö re ay rý bir an la yý þý ka bul et me miz müm kün de ðil. Ö zel sek tö re uy gu la nan yüz de 11 lik fa iz o ra ný nýn ka muy la e þit le ne rek yüz de 5 se vi ye le ri ne gel me si ni is ti yo ruz de di. TÜR KÝ YE Cum hu ri ye ti Dev let De mir yol la rý (TCDD) ta ra fýn dan yap-iþ let-dev ret (YÝD) mo de li nin ilk kez uy gu la na ca ðý An ka ra Yük sek Hýz lý Tren Ga rý Ý ha le si ne tek tek li fi Li mak Ýn þa at-ko lin Ýn þa at-cen giz Ýn þa at kon sor si yu mu ver di. TCDD Ge nel Mü dür lü ðü kon fe rans sa lo nun da dü zen le nen i ha le nin ko mis yon baþ kan lý ðý ný TCDD Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Ýs met Du man yap tý. Du man, i ha le nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, bu gü ne ka dar ha va a lan la rý nýn ya pý mýn da ba þa rýy la uy gu la nan YÝD mo de li nin ilk kez bir de mir yo lu pro je sin de uy gu la na ca ðý ný i fa de et ti. Pro je nin ba þa rýy la ger çek leþ ti ril me si du ru mun da YÝD mo de li ni bun dan son ra ki pro je ler de de uy gu la ya cak la rý ný bil di ren Du man, pro jey le il gi li bil gi ver di. Ý ha le i çin 10 fir ma nýn þart na me al dý ðý ný be lir ten Du man, tek tek li fin Li mak Ýn þa at-ko lin Ýn þa at-cen giz Ýn þa at A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci GE RÝ LE ME NÝN SE BE BÝ YÜK SEK FA ÝZ Pi ya sa la rý ö zel sek tö rün di na miz mi nin a yak ta tut tu ðu nu i fa de e den Bez ci, Geç ti ði miz yýl Tür ki ye, dün ya nýn en bü yük 15 in ci ül ke siy ken bu gün 16 n cý sý ra ya ge ri le di ði ni gö rü yo ruz. Bu ge ri le me nin en ö nem li sebep le rin den bi ri ö zel sek tö rün TEBRÝK ve DUYURU Yüzüncü Yýl Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik eder. Erkek ve kýz öðrencilerimize kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: (0 505) Van Yeni Asya Temsilciliði yük sek fa iz ler le bo ðu þu yor ol ma sý dýr. Ö zel sek tö re yüz de 11 fa iz o ra ný ül ke ge le ce ði ne yö ne lik bü yük bir teh li ke dir de ðer len dir me sin de bu lun du. Baþ kan Bez ci a çýk la ma sý nýn de va mýn da hü kü me tin 2023 yý lý he def le ri ni de ha týr la ta rak, Pi ya sa la rýn üs tün den si lin dir gi bi ge çen 2001 e ko no mik kri zin den bu gün le re gel me miz de Tür ki ye nin ce sur gi ri þim ci le ri ne çok þey borç lu yuz. Doð ru po li ti ka lar la bes le nen gi ri þim ci le rin i nan cý ve az mi ol ma say dý Tür ki ye 2001 kri zin den bu gün le re gel mez di. Hü kü me ti mi zin 2023 pro je le ri ne bak tý ðý mýz da Tür ki ye yi 10 bü yük ül ke a ra sýn da gör mek is ti yor lar. Tür ki ye nin bu po tan si ye le sa hip ol du ðu nu dü þü nü yor ve hü kü me ti mi zin bu he de fi ni so nu na ka dar des tek li yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. An ka ra / a a An ka ra Yük sek Hýz lý Tren Ga rý i ha le si ne tek tek lif TO KÝ 23 il de 284 ar sa sa ta cak BAÞ BA KAN LIK Top lu Ko nut Ý da re si Baþ kan lý ðý (TO KÝ), Ýs tan bul, An ka ra, Ýz mir, Bur sa ve Ga zi an tep gi bi met ro pol il le rin de a ra la rýn da bu lun du ðu 23 il de a çýk ar ttýr may la 284 ar sa yý sa tý þa çý ka rý yor. TO KÝ den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ý da re, 4 Ey lül de, dü zen le ne cek a çýk art týr may la 284 ar sa sa tý þa çý ka rý la cak. Mü za ye de, Es kid ji fir ma sý nýn Ýs tan bul da ki mer ke zin de sa at te ger çek leþ ti ri le cek. TO KÝ nin An ka ra Bil kent te ki mer kez bi na sý i le A da na Sey han da ki Ma vi Sür me li O tel den mü za ye de ye can lý bað lan tý yo luy la tek lif ler a lý na bi le cek. Sa tý þa çý kan ar sa lar dan al mak is te yen ler ay rý ca kid ji.com in ter net ad re sin den de tek lif ve re bi le cek. Yüz de 15 pe þin 60 ay va dey le sa tý la cak ar sa la rýn ö nem li bö lü mü An ka ra da bu lu nu yor. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Musa Çakmak'ýn babasý, muhterem aðabeyimiz Ýbrahim Çakmak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý kon sor si yu mun dan gel di ði ni bil dir di. Þart na me ge re ði in þa at sü re si nin 2 yý lý ge çe me ye ce ði ni i fa de e den Du man, ge rek li in ce le me ler ve de ðer len dir me ler ya pýl dýk tan son ra iþ le tim sü re si tek li fi nin yer al dý ðý zar fýn ba sýn hu zu run da a çý la ca ðý ný kay det ti. An ka ra / a a U zay üs sü gö rü nüm lü gar bi na sý Ce lal Ba yar Bul va rý i le mev cut gar bi na sý - nýn a ra sýn da ki a ra zi ye ya pýl ma sý plan la nan An ka ra Hýz lý Tren Ga rý, 21 bin 600 met re ka re - lik a lan ü ze ri ne in þa e di le cek. Gün de 50 bin, yýl da 15 mil yon yol cu ka pa si te si ne sa hip ga rýn ze min ka týn da yol cu din len me sa lon la rý ve bü fe ler bu lu na cak. Ga rýn i ki ka tý na 5 yýl dýz lý o - tel ya pý la cak, ça tý ka týn da i se res to ran ve ka - fe ler o la cak. Te si sin ze min ka tý nýn al týn da pe - ron lar ve bi let sa týþ gi þe le ri, bir alt kat ta i se 3 bin a raç lýk ka pa lý o to park yer a la cak. Tür ki ye ye gi ren a raç tan ya kýt ver gi si a lý na cak GÜM RÜK ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, Tür ki ye ye gi riþ-çý kýþ ya pan a ra cýn de po sun da ki ya kýt i çin ver gi ö de ye ce ði ni a çýk la dý. A kar ya kýt Ka çak çý lý ðý i le Mü ca de le Ku ru lu Baþ ka ný Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ya zý cý, a kar ya kýt ka çak çý lý ðý i le mü ca de le de ge li nen son nok ta yý ku ru lun stra te ji si ve ey lem pla ný ný dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da de ðer len dir di. A kar ya kýt ka çak çý lý ðý ný ön le mek i çin il gi li bütün ku rum ve ku ru luþ lar la mü ca de le le ri ni sür dür dük le ri ni i fa de e den Ya zý cý, ya pý lan et kin ça lýþ ma lar çer çe ve sin de ge çen yýl 37 bin 200 ton ka çak a kar ya ký týn e le ge çi ril me siy le, 90 mil yon li ra lýk ver gi kay bý nýn ön len di ði ni be lirt ti. Ya zý cý, 2012 yý lý nýn ilk 6 ay lýk dö ne min de, e le ge çi ri len ka çak a kar ya kýt mik ta rý nýn 30 bin 800 ton ol du ðu nu kay det ti. So ru la rý da ce vap la yan Ya zý cý, bir so ru ü ze ri ne ka çak a kar ya kýt kul la nan la rýn ce za la rý nýn a ðýr laþ tý rýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, A ðýr pa ra ce za sý cay dý rý cý ol mu yor sa ha pis ce za sý da ol ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum de di. De ne tim Ku ru lu, a kar ya kýt ka çak çý lý ðý i çin Ey lül de top la na cak. An ka ra / a a - ntvmsnbc Yay gan dan her büt çe ye uy gun ü rün ler YE NÝ o kul se zo nu nun baþ la mak ü ze re ol du ðu bu dö nem de, Yay gan ýn her ya þa ve her ke se ye uy gun ü rün ler su nu yor. O kul ko lek si yo nu nu 20 fark lý mar ka dan o luþ tu ran Yay gan yak la þýk 105 ko lek si yo na sa hip. Hem kýz hem de er kek öð ren ci le rin zev ki ne gö re ta sar la nan çan ta lar; ka lem ku tu lar, bes len me çan ta la rý, ma ta ra lar, kýr ta si ye ü rün le ri ve þem si ye ler i le de bir set o luþ tu ru yor. Yay gan ýn o kul ko lek si yo nun da, il ko kul dan ü ni ver si te ye ka dar her yaþ gru bu öð ren ci nin zevk le ri ne gö re se çe nek ler bu lu nu yor. Yay gan, sað lýk ra por la rý na ve gü ven lik stan dart la rý na uy gun luk bel ge le ri ne de sa hip. Ýs tan bul / Ye ni As ya DO LAR DÜN 1,8050 ÖN CE KÝ GÜN 1,8020 u S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2560 ÖN CE KÝ GÜN 2,2600 u DÜN ÖN CE KÝ GÜN u DÜN 648 ÖN CE KÝ GÜN 649 u Fil yos ta 100 yýl lýk ha yal ger çek o lu yor nzon GUL DAK IN Çay cu ma il çe si ne bað lý Fil yos bel de sin de, Os man lý Pa di þa hý 2. Ab dül ha mid dö ne min den ( ) i ti ba ren ha ya ta geç me si bek le nen Fil yos Pro je si nin bin ler ce dö nüm lük a la ný En düs tri Böl ge si i lan e di le rek ya tý rým la rýn 2013 te baþ la ma sý he def le ni yor. Kal kýn ma Ba kan Yar dým cý sý Meh met Cey lan, En düs tri Böl ge le ri Ko or di nas yon Ku ru lun ca Fil yos un En düs tri Böl ge si i lân e dil me si yö nün de ka rar a lýn dý ðý an lat tý. Fil yos ta Tür ki ye nin en bü yük li ma ný in þa e di le ce ði ni vur gu la yan Cey lan, þun la rý kay det ti: Li man i ha le si i çin tek nik a çý dan so run lar or ta dan kalk tý. Ýl gi li ba kan lýk pro je nin fi nans ma ný ko nu sun da AB fon la rýn dan ya rar lan ma yý plan lý yor. Ý ha le ha zýr lýk la rý sür dü rü lü yor. Be nim bil di ðim ka da rýy la pro je 4 e tap o la cak. Bi rin ci e tap ta 360 mil yar li ra yý bu lan bir pro je be de li var. Bu nun yak la þýk yüz de 80 nin AB fon la rýn dan ya rar la na rak i ha le e dil me si plan la ný yor. Top lam da da 640 mil yar li ra ya u la þa cak bir pro je bü yük lü ðü mev cut. Ýl gi li ba ka ný mýz ye ni yý lýn ilk ay la rýn da li ma nýn i ha le si nin ya pýl ma sý na yö ne lik ta li mat ver miþ. Fil yos ta ki ya tý rým lar i çin li ma nýn lo ko mo tif gö re vi üst le ne ce ði ne dik ka ti çe ken Cey lan, þöy le ko nuþ tu: Böl ge de ya tý rým i çin Baþ ba kan lýk Ya tý rým Des tek ve Ta ný tým A jan sý i le Zon gul dak Va li li ði ne mü ra ca at lar var. A jans, sa ný rým fir ma ya ön i zin ver miþ du rum da. Ýç le rin de bü yük de mir-çe lik sa na yi, ge mi ci lik ve e ner ji te sis le ri i le çi men to fab ri ka la rý var. Böy le si bü yük pro je ler böl ge mi ze gel di ði za man ül ke miz a çý sýn dan da ger çek ten bü yük bir a tý lým o la cak týr. Tür ki ye, 2023 te ki 500 mil yar do lar lýk ih ra cat, 2 tril yon do lar lýk Gay ri Sa fi Yurt Ý çi Ha sý la he def le ri ne bu tür pro je ler le u la þa cak te ya tý rým la rýn baþ la ma sýy la bu ra da ki te sis ler de10-15 bin ki þi nin is tih da mý sað la na bi le cek. Zon gul dak / a a ÝMKB, 8 ay da 28 mil yar li ra kay nak sað la dý nýs TAN BUL Men kul Kýy met ler Bor sa sý(ýmkb) Baþ ka ný Ýb ra him Tur han, hal ka arz lar la yýl ba þýn dan bu za ma na ka dar top lam 28,2 mil yar li ra kay nak sað lan dý ðý ný bil dir di. Jant sa Jant Sa na yi ve Ti ca ret AÞ nin hal ka ar zý do la yý sýy la ÝMKB de dü zen le nen tö ren de ko nu þan Tur han, 2012 yý lýn da, pay pi ya sa sýn da 14, Ge li þen Ýþ let me ler Pi ya sa sý nda 8 þir ket ol mak ü ze re top lam 22 þir ke tin hal ka ar zý ný ger çek leþ tir dik le ri ni be lir te rek, bu hal ka arz lar dan yýl ba þýn dan bu za ma na ka dar top lam 28,2 mil yar li ra kay nak sað lan dý ðý ný ak tar dý. Ay rý ca, 2012 yý lýn da SPK kay dýn da o lup, Ý kin ci U lu sal Pa zar da iþ lem gör me ye baþ la yan Jant sa da hil 3 þir ke tin ve Ser best Ýþ lem Plat for mu nda iþ lem gör me ye baþ la yan 12 þir ke tin bu lun du ðu nu kay de den Tur han, Hep siy le bir lik te bak tý ðý mýz za man çok cid dî bir ha sý lat el de e dil di ði ni gö rü yo ruz. Ay ný za man da ö zel sek tör borç lan ma a raç la rý nýn iþ lem gör me si söz ko nu su. 125 a det borç lan ma a ra cý ih ra cý ger çek leþ ti ril di di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a 2013 in þa at ma li yet be del le ri be lir len di nma LÝ YE Ba kan lý ðý i le Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ta ra fýn dan, em lâk ver gi si ne e sas 2013 yý lýn da uy gu la na cak bi na met re ka re nor mal in þa at ma li yet be del le ri be lir len di. Ko nu ya i liþ kin teb lið, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, ge le cek yýl uy gu la na cak em lak ver gi si ne e sas or ta la ma bi na met re ka re nor mal in þa at ma li yet be del le ri, be to nar me mes ken ler de in þa a týn sý ný fý na gö re, 180,33 li ra i le 1090,67 li ra, fab ri ka lar da 145,98 i le 545,19 li ra, o tel bi na la rýn da 450,45 i le 1.365,22 li ra, di ðer ti ca ret ha ne ve iþ yer le rin de 134,58 i le 1.175,63 li ra a ra sýn da de ði þi yor. Be del ler, bi na nýn ya pý mýn da kul la ný lan mal ze me ye gö re (Çe lik kar kas bi na, ah þap bi na, yýð ma ka gir bi na gi bi) de ði þik lik gös te ri yor. Bi na da ka lo ri fer, kli ma ve a san sör te si sa tý var sa bu be del le re ka lo ri fer ve ya kli ma i çin yüz de 8, a san sör i çin yüz de 6 o ra nýn da i lâ ve ya pý la cak. An ka ra / a a MB nin re zer vi 100 mil yar do la rý aþ tý nmer KEZ Ban ka sý nýn res mi re zerv var lýk la rý, Tem muz a yýn da bir ön ce ki a ya ký yas la, 4 mil yar 612 mil yon do lar ar ta rak, 100 mil yar 112 mil yon do lar ol du. Söz ko nu su tu tar ha zi ran a yýn da 95 mil yar 500 mil yon do lar dü ze yin dey di. Mer kez Ban ka sý 2012 Tem muz dö ne mi ne i liþ kin U lus la ra ra sý Re zerv ler ve Dö viz Li ki di te si ve ri le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, Tem muz a yýn da Mer kez Ban ka sý nýn res mî re zerv var lýk la rý tu ta rý 100 mil yar 112 mil yon do lar ol du. Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan a lým sa tým ko nu su ya pý lan dö viz le rin tu ta rý i se bir ön ce ki a ya gö re 1 mil yar 980 mil yon do lar art tý ve 81 mil yar 424 mil yon do lar dan 83 mil yar 404 mil yon do la ra yük sel di. Söz ko nu su dö nem de al týn re zerv le ri de 15 mil yar 68 mil yon do lar o la rak he sap lan dý. Al týn re zerv le ri Ha zi ran a yýn da 12 mil yar 438 mil yon do lar dü ze yin dey di. Tem muz a yý i ti ba riy le, dö viz kre di le ri, men kul kýy met ler ve mev du at lar da 9 mil yar 874 mil yon do la rý a na pa ra, 4 mil yar 46 mil yon do la rý da fa iz ol mak ü ze re top lam 13 mil yar 920 mil yon do lar lýk net çý kýþ kay de dil di. Ýs tan bul / a a

11 ÝS LÂ MÝ YET GER ÇEK BÝR HA ZÝ NE Ýs lâ mi yet le bu luþ mam bi raz hýz lý ve il ginç ol du. A rap ça öð ren mek is ti yor dum. Na sýl öð re ne ce ði mi a raþ týr ma ya baþ la mýþ tým. O gün ler de A rap ça öð ren mek i çin bir ca mi ye git tim. A rap ça öð re nir ken Ýs lâ mi yet hak kýn da bil gi e din me fýr sa tý bul dum. Za ten dil e ði ti mi de mek, o di lin kül tü rü nü de az çok öð ren mek de mek. A rap ça e ði ti mi sý ra sýn da öð ren di ðim Ýs lâ mi ye te ha zi ne bul muþ gi bi sa rýl dým, el ham dü lil lah. E vet, ger çek ten de Ýs lâ mi yet bir ha zi ne, hem de çok ya ký ný mýz da... Ye ter ki o na u laþ mak is te ye lim. Al lah bu nu ba na genç ken na sip et ti. O dö nem ler de he nüz 16 ya þýn day dým. Ý lâ hî Me sa jý an la mam bi raz za man al dý, a ma þu nu i ti raf et me li yim ki, Ýs lâ mi yet be ni he men et ki si al tý na al mýþ tý. Müs lü man ol duk tan son ra da Ýs lâ mî e ði tim sü re ci ni hiç bir þe kil de ak sat ma dým. Sü rek li o ku yo rum. Ba zen ar ka daþ la rý mýz la be ra ber top lu ca e ði tim ler a lý yor, soh bet ler e di yo ruz. Bu ar ka daþ la rý mýz la be ra ber her se ne ye ni bir þey ler öð re ni yo ruz. Ýs lâ mî i lim ler a de ta bir bal pý na rý On dan iç tik çe, ya ni Ýs lâ mî i lim le ri öð ren dik çe, öð ren me ve öð ren dik le ri mi zi ya þa ma is te ði miz ar tý yor. Na maz bi zim her þe yi miz. Ra ma za ný þe rif te tut tu ðu muz o ruç lar... Hac, Kut sal top rak la ra yol cu - luk... Ýþ te bütün bu i ba det ler, Müs lü man la rýn en i yi þe kil de i lim sa hi bi ol ma sý ný ge rek ti ren za ru rî e sas lar. Ben Ýs lâm ý öð ren me ye çok ö nem ve ri yo rum. Çün kü bu i lim ler, a i le mi ze ve çev re ye na sýl dav ran ma mýz ge rek ti ði gi bi ko nu la rý da hi öð re ti yor. Ýs lâm ha ya týn bü tü nü nü ku þa tan bir din dir. Ýs lâm sa de ce i ba det ler den o luþ mu yor, i ba det ler Ýs lâm ýn sa de ce bir bo yu tu dur. Ýs lâ mi yet as lýn da te mel de bir ha yat ni za mý dýr. Ha ya týn her a la ný na da ir sað lam pren sip ler i çe ren bir ha yat di ni dir. Ýs lâ mi yet te il me de çok ö nem ve ril mek te dir. Ýs lâ mî dav ra nýþ bi çi mi ni ha ya tý mý za tat bik et me nin yo lu, di ni mi zi öð ren mek ten, i lim sa hi bi ol mak tan ge çer. Meselâ biz ler, di ni miz de ev li li ðe ve a i le ha ya tý na ve ri len ö ne mi öð ren me miþ sek, i yi bir ev li lik ya pa rak di ni mi zi da ha ko lay ya þa ma im kâ ný ný na sýl sað la ya bi li riz? CEN NE TÝN A NAH TA RI Lâ i lâ he il lal lah Mu ham me den Ra su lul lah ne de mek ol du ðu nu çok i yi an la mak ve bil mek ge re kir. Yü ce Al lah bi ze Cen ne tin a nah ta rý ný ver di. Biz le re dü þen i se, bu a nah ta rý en i yi þe kil de kul lan mak týr. Ö mür çok ký sa, bu a nah ta rý kul lan ma yý er te le ye cek bir sa ni ye miz bi le yok. ÝS LÂM, BÝR NÝ MET TÝR Ýs lâm ý genç yaþ ta ta ný mam be nim i çin bü yük bir a van taj ol du. A rap ça der si al mak is te di ðim o gü ne þim di þük re di yo rum. Çün kü o ve si le i le Ýs lâm ý ta ný dým ve Ýs lâm ýn ne yü ce bir din ol du ðu nu öð ren dim. Te mel Ýs lâ mî bil gi le ri öð ren mem za man al dý, fa kat bu ka dar fe da kâr lý ðý da her Müs lü man mu hak kak gös ter me li. Fran sa da di ni mi mut lu luk i çin de ya þý yo rum. Ta biî ki zor luk lar var, a ma bun la rý aþ mak mec bu ri ye tin de yiz. Me se lâ, Fran sa da na ma zý vak tin de kýl mak çok zor, a ma bütün en gel le re rað men kýl ma ya ça lý þý yo ruz. Bu ra da di ni mi zi ya þa ma ya ça lýþ mak bi zim i çin mü ca de le do lu bir ya rýþ gi bi... Her za man i nan mak, Al lah tan yar dým is te mek ve sük ret mek lâ zým. Ýn þal lah bu söy le dik le rim ba zý in san la ra di ni ya þa ma ya da ir mi sal o lur. Ýs lâm bir ni met tir, kýy me ti ni bil mek ve bun dan ya rar lan mak ge re kir. HAC, ÝH MAL E DÝL ME ME LÝ Ben ce ih mal e dil me me si ge re ken i ba det ler - DÝZÝ MUHAMMED YASÝN den bi ri si de mü ba rek Hac i ba de ti dir. El ham dü lil lah, hic rî 1427 ya ni mi lâ dî 2007 yý lýn da Hac ca git tim. Mü ba rek Hac, bam baþ ka bir þey... Bý ra ký nýz gün le ri her sa ni ye si ay rý bir mü kem mel lik, ay rý bir gü zel lik. ÝS LÂ MÝ YET, GER ÇEK VE AL TER NA TÝF SÝZ BÝR DÝN DÝR Av ru pa da, A me ri ka da ve ya Ýs lâm kül tü rüy le bir ba ðý ol ma yan ül ke ler de bin ler ce in sa nýn Müs lü man ol ma sý na bir ba ký nýz. As lýn da bu i na nýl ma sý güç bir o lay dýr. Bu, Ýs lâ mi ye tin ger çek li ði ne ve al ter na tif siz li ði ne çok gü zel bir de lil dir. Ba ký nýz; biz Fran sa da, Fran sýz ta ri hi, Fran sýz ge le ne ði, Fran sýz kül tü rü i le ye tiþ tik. Bu na ben zer yüz ler ce sos yo lo jik, ta rih sel ve kül tü rel bað la bað lan dý ðý mýz bir top lum da bir an da a de ta bir dev ri mi, a ma ger çek bir dev ri mi ya þar ca sý na fark lý bir kül tü re, Ýs lâm kül tü rü ne ge çiþ yap týk. Geç miþ ten gü nü mü ze ka dar hiç bir din ve ya i de o lo ji bu nu bu þe kil de ba þa ra ma mýþ týr. Ve ba þa ra ma ya cak týr da. Biz ler bel ki bu nun far ký na va ra mý yo ruz, a ma ger çek ten bu dev rim le rin dev ri mi o la rak ta rif e de bi le ce ði miz çok bü yük bir o lay dýr. Bu öy le bir dev rim ki, me se lâ, nef sin ho þu na gi den ha ram þey le rin so nu na ka dar ser best ol du ðu, ra hat ça iþ len di ði bir or tam da, ken di ni zi so yut la yýp on la ra bu laþ ma ya bi li yor su nuz. Pe ki, in san la rýn ha ya tý ný baþ tan so na de ðiþ ti re bi len Ýs lâ mi yet gü cü nü po pu list bir ya pý dan ve ya dün ya dev let le ri ne ve kül tür le ri ne ha kim bir o to ri te den mi a lý yor?.. Bu so ru nun ce va bý el bet te ki, Ha yýr dýr. Ya ni, bu gün in san la rýn Ýs lâm a koþ ma la rý, Müs lü man la rýn dün ya ya hâ kim bir güç ve ya o to ri te ol ma la rýn dan kay nak lan mý yor. Çün kü bu gün Müs lü man lar dün ya da ha þa- za lim ve ya se fil in san lar o la rak gös te ri li yor. Ýs lâm ül ke le ri nin söz de yö ne ti ci le ri i se, Ýs lâm düþ ma ný çev re ler ta ra fýn dan ki ra lan mýþ ka fa lar. Pe ki, bu kon jonk tür de in san la rýn Ýs lâm a koþ ma sý nýn al týn da ya tan ger çek ne dir?.. Ýþ te bu so ru nun ce va bý: kâ i na týn Tek Ya ra tý cý sý nýn gön der di ði; Son Pey gam be rin teb lið et ti ði son din ol gu sun da yat mak ta dýr. Bu gün sos yo lo jik, kül tü rel, si ya sî ya da i de o lo jik, han gi a çý dan ba kar sa nýz ba kýn bu gün hiç bir Ba tý lý nýn Ýs lâm a yö nel me me si ge re ki yor du. A ma ger çe ðe u laþ ma a ra yý þý kar þý sýn da tek bir ce vap in san lý ðýn kar þý sýn da bir gü neþ gi bi pa rýl dý yor: ÝS LÂM. ÝS LÂM I, KUR ÂN VE SÜN NE TE BA KA RAK DE ÐER LEN DÝR ME LÝ Ýn sa noð lu ya þa dý ðý ha ya tý de ðer len di rir ken ilk ön ce i çin de ya þa dý ðý top lu mu göz lem ler. Bu o to ma tik bir ref leks tir. Fa kat Ba tý da ki Müs lü man la rýn bu dav ra nýþ bi çi mi ni di sip li ne e de rek de ðiþ tir me le ri ge re ki yor. Çün kü i çin de bu lun du ðu muz bu top lum Ýs lâ mî de ðer le re ay ký rý bir ha yat tar zý - Onurun ve gücün Ýslâmda olduðunu hissetmeliyiz HA YA TI MI ZIN AN LA MI NI VE HE DE FÝ NÝ KUR ÂN VE SÜN NE TE GÖ RE BE LÝR LER SEK SO RUN LAR OR TA DAN KAL KA CAK TIR. O NU RUN VE GÜ CÜN ÝS LÂM DA OL DU ÐU NU BÜTÜN KAL BÝ MÝZ LE HÝS SE DE MEZ SEK KÂ FÝR LER DE O NUR A RA RIZ VE BU DU RUM BÝ ZÝ ON LA RA BEN ZE TÝR. ON LA RA BEN ZE MEK Ý SE, DÜN YA LIK MEN FA AT EL DE ET ME KO NU SUN DA A ZÝM LÝ, AL LAH IN DÝ NÝ NÝ YA ÞA MA KO NU SUN DA ÝL GÝ SÝZ YA PAR. H A Z I R L A Y A N MUSTAFA ABLAK Senarist - Yönetmen 17 Adým Mu ham med Ya sin. Fran - sa da doð dum. 30 ya þýn da yým. Her mil let ten in sa nýn ba rýn dý ðý Pa ris te bü yü düm. O ku lum da hil, ha - ya tý mýn ö nem li dö nem le ri ni yi ne bu þe hir de ge çir dim. An ne ta ra fým Bo liv - ya a sýl lý, ba ba ta ra fým i se Ar jan tin li. A i lem po li ti ka i le uð ra þý yor du. Ba bam par ti yö ne ti min dey di ve yo ðun bir tem po da ça lý þý yor du, o nun i çin faz la be ra ber o la ma - dýk. Ben da ha çok an nem le bir lik te ya þa - dým. An nem de Bo liv ya da po li ti ka i le uð ra - þý yor du. Da ha çok al týn ma de ni a ra ma ko o - pe ra ti fin de, Ti pu a ni böl ge sin de ça lý þý yor - du. Ben de an nem le bir lik te o ra da kal dým. Ü ni ver si te de sa yý sal bö lüm den me zun ol dum. De va mýn da a ka de mik ça lýþ ma la rý mý de vam et tir dim. Te le ko mü ni kas yon bö lü - mün de mas ter yap tým. Ýn þal lah ya kýn da dok to ra prog ra mý ný ta mam la ya ca ðým. A i le min tek ço cu ðuy dum. Ta biî ki, tek ço cuk ol ma nýn a van taj la rý ný gör düm. Fa - kat ba zen tek ço cuk ol ma nýn ra hat lý ðý in - sa nýn ha ya ta a dap tas yo nu nu zor laþ tý rý - yor. A ma at lat týk Al lah a þü kür. Üç yýl ön - ce ev len dim. E þim de son ra dan Müs lü - man ol muþ bir Fran sýz. El ham dü lil lah i ki ta ne ço cu ðum var. Ço cuk la rý mýn i sim le ri; Ab dur rah man ve Zu key na. BANA ÝSLÂMI SEVDÝREN NAMAZDIR Ta biî ki, na ma za çok ö nem ve ri yo rum, çün kü ba na Ýs lâm ý sev di ren na maz dýr. Ken di mi ger çek ten Müs lü man his set ti ðim za man lar na maz da ol du ðum za man lar dýr. Bu ve si le i le tüm Müs lü man - la ra na maz kýl ma nýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nu ha týr lat mak is te rim. Na maz kýl ma ko nu sun da tem bel lik gös te ren Müs lü man la ra hay ret et ti ðim ka dar hiç bir þe ye hay ret et mem. Bu dün ya da ki tek ve en yü ce a maç Al lah sev gi si ol ma lý dýr. Bu nu ö zel lik le vur gu la mak is ti yo rum. Bu na gö re in san, sev di ði Yü ce Var lý ðýn hu zu run da ol ma yý, ya ni na ma zý çok sev me li CA MÝ LER CAN SÝ MÝ DÝ MÝZ Arap ça e ði ti mi a lýr ken Ýs lâm kül tü rü - ne da ir bir çok þe yi öð ren miþ, a þi na hâ le gel miþ tim. Bu na rað men ilk za - man lar da, i çin de ya þa dý ðým kül tür den çok fark lý o lan Ýs lâm kül tü rü ne ge çer ken ba zý ko nu lar da a dap tas yon so ru nu ya þa mýþ tým. Bu du rum da Ba tý da im da dý mý za ye ti þen can si mit le ri ca mi ler dir. Ca mi ler ve mes cit - ler kü für le kir len miþ so kak lar da ra hat ne fes a la bil di ði miz ye gâ ne me kân lar dýr. Ma a le sef Fran sa da her yer de ko lay ca ca mi bu la bil mek pek müm kün de ðil. Hal - bu ki, ca mi ve mes cit ler, Müs lü man lar i çin Ba tý da bi rer oks jen ça dý rý gi bi dir. Ýs lâm ýn ter te miz ma ne vî ha va sý ný so lu ya bi le ce ði - miz or tam lar dýr. Müs lü man la rýn sýk sýk bu ma ne vî or tam la ra gi rip va kit ge çir me si ge re ki yor. Bu ra lar da Kur ân-ý Ke rim le, ha - dis-i þe rif ler le bað lan tý kur ma mýz, il mî ve a me lî yö nü mü zü kuv vet len dir me miz lâ - zým. Zor luk la ra rað men bu nu ba þar mak zo run da yýz. Yü ce Al la hýn rý za sý ný ka zan - mak her þey den ö nem li ol ma lý dýr. ÝSLÂMI DOÐRU KAYNAKLARDAN ÖÐRENMELÝ Biz ler, Ýs lâm ý öð ren mek i çin ki tap la rýn ya nýn da in ter ne ti de bir kay nak o la rak kul la na bi li yo ruz. Fa kat in ter net te ki bil gi le re çok dik kat et mek ge re ki yor. Pek çok yan lýþ bil gi doð ru lar la yan ya na bu lu nu yor. Bu yüz den tah kik et me den bil gi le ri ay nen al mak yan lýþ bil gi len me ye se bep o lu yor. Doð ru bil gi ler le ak lý mý zý bes ler ken kal bi mi zi de do yur ma mýz ge re ki yor. Ýs lâ mi ye tin, ak lý - mýz da ve kal bi miz de kök leþ me si ni sað la - mak en ö nem li ga ye miz ol ma lý. Ýs lâ mî or - tam la ra ne ka dar çok gi rer sek, o o ran da da ak lî ve kal bî ter bi ye mi zi sað la ya bi li riz. El de et ti ði miz her bil gi ya da fe yiz, kar ný mý zý do - yu ran lok ma lar gi bi, ak lý mý zý ve kal bi mi zi do - yu ra cak týr. Me se lâ, in ter net te ya da te le viz - yon da gör dü ðü müz bir Hac gö rün tü sü bi - le bi ze bir fe yiz ve re cek tir. ÝNSANLARIN ÝSLÂMA YÖNELMESÝ BENÝ ÇOK SEVÝNDÝRÝYOR Ýn san la ra Ýs lâ mi ye ti an lat ma yý çok se vi yo - rum. On lar da ki Ýs lâ mî ge liþ me le ri gör dük - çe san ki bu ge liþ me ler ben de o lu yor muþ gi bi se vi ni yo rum. Me se lâ, Bo liv ya da bir çok ki þi nin Ýs lâm a yö nel di ði ni öð ren dim. Kö ke - nim Bo liv ya dan ol du ðu i çin bu be ni çok mem nun et ti. Son ra dan Müs lü man o lan Bo liv ya lý la rýn ken di le ri ne Müs lü man köy ler kur duk la rý ný ve ca mi i le ri ni in þa et tik le ri ni öð - ren dim, el ham dü lil lah. Bu du rum be ni çok duy gu lan dýr dý. Ta biî ki, ben ýrk çý bir in san de - ði lim. Za ten ak lý ba þýn da hiç bir Müs lü man ýrk çý lýk yap maz. Fa kat dü þü nün: Bir e li niz kan gren ol muþ ve çü rü yor. Ve siz da ha son ra o nun i yi leþ ti ði ni gö rü yor su nuz. Bu - na se vin mez mi si niz? Bo liv ya lý bir ar ka da - þým Me di ne ye o ku ma ya git ti. Bu da be - nim i çin çok gü zel bir o lay dý. El ham dü lil - lah, ben de e lim den gel di ði ka dar in san la - rý Ýs lâm a ý sýn dýr ma ya ça lý þý yo rum. 11 na sa hip. Do la yý sýy la Ýs lâ mi ye tin, ya ni va hiy ve ha dis kül tü rü nün te mel le ri ne in me miz ge re ki yor. Ýs lâm ý de ðer len di rir ken, i çin de ya þa dý ðý mýz bo zuk Ba tý top lu mu nu öl çü o la rak a la ma yýz. Ha ya tý mýz, Ýs lâm ý da ha az ya þa yan gü nü müz Müs lü man la rý na gö re de ðil, Kur ân ve sün net te ge çen ha yat tar zý na gö re dü zen le me miz ge re ki yor. Sa ný yo rum, Ýs lâm ý ya þa ma hu su sun da za af gös te ren Müs lü man kar deþ le ri miz, Ba tý top lu mu na a dap te ol muþ bir Ýs lâm an la yý þý ný be nim se dik le ri i çin ken di le ri ne çe ki dü zen ve re mi yor lar. Ýs lâm ýn, ya ni va hiy kül tü rü nün saf ve te miz kay nak la rý na gö re ya þa ma yý bý ra kýn, te mel bil gi le ri öð ren me ye da hi va kit a yýr mý yor lar. Bil me di ði niz bir þe yi ya þa ya maz sý nýz. Ka fa lar da doð ru o la rak yer leþ me yen bir Ýs lâm gö nül ler de ha yat bu la maz. Bu nun ya ný sý ra, Müs lü man kar deþ le ri me A rap ça yý öð ren me le ri ni tav si ye e di yo rum. Ben ce Ýs lâ mî i lim le rin ka pý la rý ný en ko lay a çan a nah tar A rap ça dýr. MÜS LÜ MAN LAR KAR DEÞ LÝ ÐÝ VE BÝR LÝ ÐÝ KO RU MA LI Pa ris gi bi bü yük þe hir ler de di ni mi zi ya þa mak ko lay ol ma ya bi lir. A ma bu zor or tam lar da da hi kar deþ li ði mi zi ve bir li ði mi zi ko ru ma mýz ge re ki yor. Bu ra da Pa ris te ba zý Türk ar ka daþ lar la bu luþ ma fýr sa tým ol du. Çok mi sa fir per ver ve di ni ni se ven in san lar... On lar dan ben ma ne vî yön den fay da lan dým, i na ný yo rum ki Al lah ýn iz niy le on lar da ben den fay da lan dý lar. Bu po zi tif bir et ki le þim dir. Müs lü man la rýn bu luþ ma la rý, bir bir le riy le se lâm laþ ma la rý bi le kal bî ha ya tý mý za o lum lu et ki ya pý yor. Ý yi lik se ver lik bu dün ya da in san la rýn sev gi si ni ka zan ma nýn en gü zel yo lu. Bir ha di si þe rif te Pey gam ber E fen di miz (asm) þöy le bu yu ru yor: Ýlk ön ce Al la ha i na ný yo rum de, son ra i yi lik yap. Ýþ te üm me tin ba þa rý sý nýn a nah ta rý. Ý nan mak ve i yi lik yap mak her kes i çin çok de ðer li un sur lar dýr. Biz le ri bir leþ ti re cek ve a yak ta tu ta cak o lan bun lar dýr. ÝS LÂM AH LÂ KI KALP LE RE YER LEÞ ME LÝ An cak; Ýs lâ mi ye tin kalp le ri fe rah la tan sis te mi i le ha yat bu la bi le cek bir Fran sa da ya þý yo ruz. Fa kat, ma a le sef ba zý Müs lü man kar deþ le ri mi zin kö tü dav ra nýþ la rý iþ le ri mi zi zor laþ tý rý yor. Ýs lâm ah lâ ký ný kalp le ri ne hâ lâ yer leþ ti re me miþ bu Müs lü man kar deþ le ri miz, ma a le sef yap týk la rý iþ ler le Fran sýz top lu mun da Ýs lâm a dý na çok kö tü bir i maj bý ra ký yor lar. On la rýn, ha ta la rý ný dü zelt me le ri i çin yü ce Al lah a du â e di yo rum. Bu na rað men pek çok Fran sýz gen ci Ýs lâm ý ka bul e di yor ve þu ur lu bir þe kil de Ýs lâm ý ya þa ma ya ça lý þý yor lar. Sa de ce Fran sýz lar de ðil, Fran sa nýn es ki sö mür ge le rin de ki pek çok in san da Ýs lâm a ko þu yor, el ham dü lil lah. Ben i na ný yo rum ki, biz ler Ýs lâm ah lâ ký ný tam ya þar sak Müs lü man o lan la rýn sa yý sý þa þýr tý cý ra kam la ra u la þa cak týr. De mek ki, Al lah ý se ve rek di ni mi zi ya þar sak bu en gü zel ve an lam lý bir ha yat tar zý o la cak týr. Bu, in san la rý Ýs lâm a teþ vik e de cek en ö nem li un sur lar dan bir ta ne si dir. Ýs lâm ýn ger çek yü zü nü bütün dün ya ya gös ter me miz ge re ki yor. Bu da an cak doð ru Ýs lâm ý öð re nip ya þa mak la müm kün dür. El ham dü lil lah, Fran sa de ði þi yor ve genç ler da ha gü zel bir þe kil de Ýs lâm ý ya þý yor lar. Ýn þal lah böy le de vam e der. Ta biî ki, mev cut hü kü met le rin bi ze yar dým cý ol ma sý ný bek le me miz saf lýk o lur. A ma her tür lü ne ga tif li ðe rað men mü ca de le ye de vam et me miz ge re ki yor. Bu sý na vý Fran sa da ve di ðer ül ke ler de ba þa rýy la geç mek zo run da yýz. Her can lý gi bi he pi miz bi rer bi rer ö le ce ðiz, fa kat so nu mu zu ha zin ve ya mut lu hâ le ge tir mek bi zim e li miz de. Ha ya tý mý zýn an la mý ný ve he de fi ni Kur ân ve sün ne te gö re be lir ler sek so run lar or ta dan kal ka cak týr. O nu run ve gü cün Ýs lâm da ol du ðu nu bütün kal bi miz le his se de mez sek kâ fir ler de o nur a ra rýz. Ve bu du rum bi zi on la ra ben ze tir. On la ra ben ze mek i se, dün ya lýk me nfa at el de et me ko nu sun da a zim li, Al lah ýn di ni ni ya þa ma ko nu sun da il gi siz ya par. Al lah ko ru sun. On la ra ben ze mek ne bü yük bir kö tü lük, on la ra ben ze mek ne bü yük bir zu lüm

12 12 Y Ý LAN TEBRÝK Kýrþehir Ahi Üniversitesini kazanan Erkek ve Kýz öðrenci kardeþlerimizi tebrik ederiz. Kalacak yer ve danýþmanlýk konusunda yardýmcý olunur. Erkek öðrenciler için: Bayan öðrenciler için: Gürbüz Kaya : (0 533) Hikmet Altan : 0 (386) Ayhan Sarý : (0 505) Gürbüz Kaya : (0 533) Genel Temsilcilik: Necati Ceylan : (0 543) Þahin Tokmak : (0 533) Kýrþehir Yeni Asya Temsilciliði T. C. KASTAMONU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2012/413 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : KASTAMONU MERKEZ BAÞÖREN KÖYÜ MEVKÝÝ : PAFTA NO : ADA NO : 133 PARSEL NO : 8 VASFI : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ : 141,40 m 2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : RAÞÝT, HASAN, RAMAZAN, MEHMET, ÞABAN VE HALÝME MUZIR-ÞÜKRÝYE YILDIZ, NURÝYE AÞLAKCI- MUZAFFER HASANUSTA-SATÝYE HASANHUSTA- FATMA BIDAK KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ENERJÝ PÝYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta - þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke - me mi zin 2012/413 E sas E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 09/08/2012 B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. T. C. ÝVRÝNDÝ (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2008/6 Satýþ. 1- Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : BALIKESÝR ili, BALYA ilçesi, GÖKMUSA köyü, pafta, 117 ada, 2 parsel, m 2, Tarla Özellikleri : Killi-kireçli-týnlý toprak yapýsýnda, cm toprak derinliðinde, ortalama % 8-10 meyilli olup, marjinal tarým arazisi özelliðindedir. Ýmar Durumu : Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr. 1. Satýþ Günü : 12/10/ Satýþ Günü : 22/10/2012 Satýþ Saati : 10:00-10:05 -Arasý Satýþ Yeri : Ývrindi Adliyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü Muhammen Bedel : 7.423,99 TL 2- Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : BALIKESÝR ili, BALYA ilçesi, GÖKMUSA köyü, pafta, 104 ada, 2 parsel, m 2, Bahçeli, altýnda ahýr bulunan Kargir Ev Özellikleri : Bodrum kat+zemin kat olmak üzere 2 katlýdýr. Yýðma tarzýnda inþa edilmiþtir. Çatýsý ahþap üzeri alaturka kiremit kaplýdýr. Dýþ cephesi kýsmen sývalýdýr. Ýmar Durumu : Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr. 1. Satýþ Günü : 12/10/ Satýþ Günü : 22/10/2012 Satýþ Saati : 10:05-10:10 - Arasý Satýþ Yeri : Ývrindi Adliyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü Muhammen Bedel : 9.335,73 TL 3- Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : BALIKESÝR ili, BALYA ilçesi, GÖKMUSA köyü, pafta, 112 Ada, 68 parsel, m 2, Bahçeli kerpiç ev. Özellikleri : Yýðma tarzýnda (çamur harçlý) inþa edilmiþtir. Çatýsý ahþap üzeri Marsilya tipi kiremit kaplýdýr. Bina kýsmen yýkýlmýþtýr. Yýkýlmayan kýsmý samanlýk olarak kullanýlmaktadýr, içi ve dýþý sývasýzdýr. Ýmar Durumu : Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr. 1. Satýþ Günü : 12/10/ Satýþ Günü : 22/10/2012 Satýþ Saati : 10:10-10:15 Arasý Satýþ Yeri : Ývrindi Adliyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü Muhammen Bedel : 3.796,29 TL 4- Taþýnmazýn; Tapu Kaydý : BALIKESÝR ili, BALYA ilçesi, GÖKMUSA köyü, pafta, 106 ada, 6 parsel, 3820 m 2, Bahçeli natamam bina Özellikleri : Yýðma tarzýnda inþa edilmiþtir. Natamam durumdadýr. Tavan döþemesi beton olup üzerinde çatý ve çatý kaplamasý yoktur. Duvarlarý örülmüþtür. Sývasý ve badanasý yapýlmamýþtýr. Elektrik tesisatý döþenmiþtir. Giriþ kapýsý demir doðrama, pencereleri plastik doðramadýr. Ýmar Durumu : Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalmaktadýr. 1. Satýþ Günü : 12/10/ Satýþ Günü : 22/10/2012 Satýþ Saati : 10:15-10:20 Arasý Satýþ Yeri : Ývrindi Adliyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü Muhammen Bedel : ,54 TL Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ, yukarýda belirti len bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a ra sýn da sa týþ ye rin - de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü sak lý kal mak þar týy la yu ka rý da be lir ti len i kin ci sa týþ gü nün de ay ný yer ve sa at ler a ra - sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le - ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di lecektir. 5- Þartname, ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur. 10/08/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir tifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m. 126) B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. DUYURU Pamukkale Üniversitesini kazanan Bay ve Bayan öðrenciler için uygun barýnma imkânlarýmýz vardýr. Bayanlar için: (0 507) Erkekler için: (0 533) (258) Denizli Yeni Asya Temsilciliði DUYURU Sivas Cumhuriyet Üniversitesini kazanan Bay ve Bayan öðrenciler için kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonlarý: Ziya Sabýr : (0 507) Hamdi Aktaþ : (0 534) Sivas Yeni Asya Temsilciliði DUYURU Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini kazanan öðrencilerimizi tebrik ederiz. Erkek ve kýz öðrencilerimize Osmaniye'de kalacak yer ve çalýþma ortamý temin edilecektir. Ýrtibat: (0 505) (0 544) Osmaniye Yeni Asya Temsilciliði T. C. NÝÐDE (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/3 Satýþ. Taþýnmazýn Tapu Kaydý : NÝÐDE ili, merkez ilçesi, Gümüþler köyü, Belen baðlarý mevkiinde, 1817 parsel, 2880 m 2, Elmalýk Özellikleri : Taþýnmaz ü ze rin de, da va cý ta ra fýn dan yap tý rý lan bi na ve muk te sat lar mev cut o lup Dub leks bi na çi men to harç lý tuð la du var lý be ton tab ye li yýð ma bi na dýr ah - þap o tur ma ça tý ü ze ri ne ki re mit le kap lý dýr dýþ cep he ler sý va lý ve ü ze ri bo ya lý dýr. Ze min ka tý 2+1 mut fak sa lon la bir lik te kul la ný lan WC la va bo lu dur. Mut fak tez gâ hý mer mer o - lup alt ve üst do lap lar ah þap bi na 3. Sý nýf A gu ru bu ya pý dýr. Bi na gi ri þi Çi men to harç lý tuð la du var lý sý va lý bo ya lý ta ma mý PVC ve ah þap ca me kân lý ze mi ni renk li mo za ik ka ro dö - þe me li Ah þap ça tý ü ze ri ne Þýn gýl ça tý i le ör tü lü dür. Ze min kat top lam a la ný 126,20 m 2 dir. Birinci kata çýkýþ salondan olup merdivenler mermer teras odaya dönüþtürülmüþtür. 4 oda ve bir antre zeminleri laminat döþemeli ebeveyn odasý ve banyo zemini seramik, duvarlar saten boyalý bütün binanýn ahþap doðramalarý vernikli bina 6-10 yaþ gurubunda davacý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Depo binaya bitiþik olarak yapýlmýþ çimento harçlý tuðla duvarlý sývalý badanalý zemini beton ahþap satýüzeri saçla örtülü 2 sýnýf A gurubu yapýdýr. Bahçe içinde çimento harçlý tuðla duvarlý WC ve Derinliði 1,20 M., Alaný 20,00 m 2 olan duvarlar ve zemini seramik kaplý havuz ile alaný 13,15 m 2 alanlý zemini mozaik kaplý 6 adet ahþap direkli üzeri tahta kaplý þýngýl çatýlý kamelya mevcuttur. Bahçenin etrafý beton direkli bahçe çiti ile çevrilidir. Bahçe killi týnlý toprak yapýsýna sahip 1'nci sýnýf tarým arazisidir. Taþýnmaz Davacý tarafýndan ½'si hisse sahibi davacý tarafýndan çit direkleri ile ortadan bölünmüþtür. Çevrili alan elma bahçesi olarak diðer taraf kayýsý bahçesidir. Davacýnýn kullandýðý alan toplam deðeri TL ,00 TL. Diðer kýsým ait kýsým ,00 TL. dir. 1. Satýþ Günü : 01/10/ SatýþGünü : 11/10/2012 Satýþ Saati : 10:30-10:45 -Arasý Satýþ Yeri : Belediye mezat salonu Muhammen Bedel : ,00 TL Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ, yuka rý da be lir ti len bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a ra sýn - da sa týþ ye rin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týrma da tah min e di len de ðe - rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yu ka rý da be lir ti len i kin ci sa týþ gü nün de ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la - rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le - ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bedeli hemen ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra if las Ka nu nu nun 133'ün cü mad desi ge re ðin ce i ha le fes he di lir, i ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak eden le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur lu - ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur. 17/08/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m.126) B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. SATILIK OTO Opel Insignia Cosmo Turbo, Abs-Ebd-Hba-Bas-Esp-Dsc-Esc-Asr-Afl Orijinal deri koltuk, 180 beygir, boya ve deðiþeni yoktur km'de TL Op. Dr. Aytekin COÞKUN Tel: (0532) SATILIK DEVREMÜLK Ýhlas Armurtlu'da 5 Ocak -19 Ocak arasý devremülk satýlýktýr. Tel: (0 535) TEBRÝK ve DUYURU Muðla Üniversitesini kazanan öðrencilere kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat: Mehdi Tekin (0 506) Muðla Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUYURU Ankara' da Üniversite kazanan kardeþlerimizi tebrik eder. Erkek ve kýz öðrencilerimize yer hususunda yardým edilecektir. Ýrtibat: Yeni Asya Cebeci Fidan Dersanesi/ ANKARA Tel: (0 507) / (0 507) Ankara Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK Kardeþimiz Ýdris Erdoðan ile Suzan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Zeki Tulumlu, Ali Tulumlu BATMAN SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0 532) TEBRÝK ve DUYURU Akdeniz Üniversitesi Alanya Ýþletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu'nu kazanan öðrencileri tebrik ederiz. Kalacak yer konusunda yardýmcý olunacaktýr. Ýrtibat Tel : (0 535) Alanya Yeni Asya Temsilciliði TEBRÝK ve DUYURU Yozgat Bozok Üniversitesini kazanan öðrenci kardeþlerimizi tebrik ederiz. Erkek ve kýz öðrenciler için kalacak yer temin edilir. Ýrtibat: Erkekler için: (0532) (0530) Bayanlar için: (0505) Yozgat Yeni Asya Temsilciliði DUYURU Karabük Üniversitesini kazanan Erkek ve Kýz öðrencileri tebrik ederiz. Öðrenciler için merkez ve ilçelerde kalacak yer temin edilir. Ýrtibat Telefonlarý: (0 505) (0 533) (370) Karabük Yeni Asya Temsilciliði T. C. KASTAMONU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2012/410 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : KASTAMONU MERKEZ BAÞÖREN KÖYÜ MEVKÝÝ : PAFTA NO : ADA NO : 133 PARSEL NO : 11 VASFI : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ : 179,79 m 2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : HALÝL VE HALÝME TÝMZAN-HALÝME SOY-ÞERÝFE TÝMZAN MÝRASÇILARI HALÝME, FATMA, RECEP TÝMZAN- FATMA ÜNALHACER TAVÝLOÐLU-AYÞE YALÇIN-SEBAHET NAR-SEYFETTÝN VE YAÞAR HORUZ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ENERJÝ PÝYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Kamulaþtýrma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me mi zin 2012/410 E sas E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 09/08/2012 B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de. T. C. SAKARYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Sayý: 2010/16 Satýþ. 22/08/2012 Konu : Taþýnmazýn : Tapu Kaydý : SAKARYA ili, MERKEZ ilçesi, Papuçcular mahallesi/köyü, pafta, 411 ada, 2 parsel, 350 m 2, Arazi Özellikleri : Ýmar Durumu : 1. Satýþ Günü : 01/10/ Satýþ Günü : 11/10/2012 Satýþ Saati : 15:40-15:50 Arasý Satýþ Yeri : SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ DURUÞMA SALONU Muhammen Bedel : ,00 TL Satýþ Þartlarý ; 1- Satýþ, yukarýda be lir ti len bi rin ci sa týþ gü nün de, sa týþ sa at le ri a ra sýn da sa týþ ye - rin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der - le ri ni geç mek par ti i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yu ka rý da be lir ti len i kin ci sa týþ gü nün de ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü - ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol - ma dýk ça pay laþ týrmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra if las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le - rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur - lu ðu mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur. 22/08/2012 B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de.

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Ya vuz Sul tan Se lim Ca mi i nden not lar Ýs tan bul da ca mi av lu la rý, ö zel lik le de se la tin ca mi le rin bah çe ve av lu la rý ol ma sa þu sý cak lar da þe hir den ka ça ma yan in san lar ne ya par dý a ca ba? Ec da dýn Ýs tan bul un ye di te pe si ne a de ta muh te þem bi rer yü zük ta þý gi bi yer leþ tir di ði se la tin ca mi ler bi rer te nef füs a la ný. Sa de ce biz in san lar i çin de ðil, kuþ lar, ke di ler i çin de tam bir sa kin li man bu a lan lar. Baþ ka semt le ri bi le mi yo rum, a ma en a zýn dan sur i çin de ka lan ta ri hî ya rý ma da sa kin le ri i çin du rum ke sin lik le böy le Söz ge li mi Ya vuz Sul tan Se lim Ca mi i HA ZÝ RE NÝN DE ÐER LÝ MÝ SA FÝR LE RÝ Ya vuz Se lim in in þâ et tir di ði ve Ka nu nî nin i lâ ve ler yap týr dý ðý bu muh te þem ca mi, Fa tih te bu lun du ðu sem te de a dý ný ver miþ. Sul tan Se lim Ca mi i nin bu lun du ðu böl ge, il çe de Ya vuz Se lim a dýy la a nýl mak ta. Ca mi, ha zi re sin de Ya vuz Sul tan ý, e þi Haf sa Sul tan ý, Sul tan Ab dul me cid i mi sa fir e di yor. Ne den se, bel ki de bu lun du ðu sarp ya maç ko nu mun dan do la yý Fa tih, Ba ye zýd, Sul ta nah met ca mi le ri gi bi pek faz la tu rist a ðýr la mý yor. Mar ma ra Dep re mi son ra sýn da ha sar gö ren ve res to re e di len ca mi de þim di ler de sý ra, Ha ným Sul tan ýn mü te va zý tür be sin de. O da res to ras yon da. (Ýs tan bul Ma ni sa nýn da ya kýn dan ta ný dý ðý me sir ma cu nu nun i ca dý na ve si le o lan Haf sa Sul tan ý Fa tih te, ma cu nu ya pan Mer kez E fen di yi de Zey tin bur nu nda a sýr lar dýr mi sa fir et mek te.) Bir de in san la rý mýz e me ðe say gý gös ter me yi, kul ec dad hak ký ný bil se! Çev re ye za rar ve ri ci, ye þil a lan la rý tah rip e di ci, ki mi za man gü ven lik gö rev li le ri ne bi le ka fa tu ta cak ka ba da yý lýk ha re ket le rin de bu lun ma sa her þey da ha gü zel o la cak! FA TÝ HA LAR, GÜ VER CÝN LER E vi mi ze çok ya kýn ol du ðu i çin sýk lýk la av lu sun dan geç ti ði miz, her de fa sýn da ha zi re sin de ki le re mut la ka Fa ti ha lar gön der di ði miz bu ca mi nin av lu sun da vak ti miz var sa ký zým la o tu ru ruz. Ke di le rin, mar tý la rýn ve kar ga la rýn bi tip tü ken mek bil mez a týþ ma la rý ný te bes süm le iz le riz. Ýs tan bul un Ha liç ten Bo ðaz a u za nan muh te þem man za ra sý ný sey re de riz. Gü ver cin ve kum ru la rýn ha va da ki do yum suz ma nev ra la rý ný ta kip e de riz. Ya da ta ri hin ib ret lev ha la rý ný ha týr la rýz: Ya vuz Se lim in a ta la rý gi bi Ba tý ya de ðil de ne den Do ðu ya se fer ler yap tý ðý ný, it ti had-ý Ýs lâm i çin gay ret le ri ni, ha li fe li ðin o nun la bir lik te Os man lý ya ge çip Ha di mü l-ha ra meyn-i Þe ri feyn (Mek ke ve Me di ne nin Hiz met kâ rý ol ma) öy kü sü nü, ba sit bir ha ya tý ter cih e den ken di si gi bi ol ma yan, gör kem ve þa ta fa ta da ha me rak lý oð lu Ka nu nî ye ö ðüt le ri ni, Ya vuz lâ ka bý ný al ma sý na se bep o lan hal le ri, il me ver di ði ö ne mi, Ýbn-i Ke mal i BÝR A Ý LE HÝ KÂ YE CÝ ÐÝ Ta rih çi de ði lim, a ma ta ri hi çok se ven ve a i le si nin kök le ri Do ðu ya da ya nan bi ri o la rak bu pa di þa ha di ðer le rin den zi ya de mu hab be ti min ö zel se bep le ri de yok de ðil. Ya vuz un o dö nem de þim di ler de ol du ðu gi bi fo kur fo kur ay rý lýk çý fi kir ler le kay na yan Do ðu ya yap tý ðý se fer ler de uð rak nok ta sý o lan, hat ta o nun ver di ði fer ma na da sa hip bir köy de i ka met e den a ta la rý mýz, Ya vuz Sul tan Se lim i çok se ver ler miþ. Bu se bep le So ya dý Ka nu nu çýk tý ðýn da hiç dü þün me den o na o lan mu hab bet le ri ni ka lý cý hâ le ge tir tir miþ ler ve Ya vuz türk so ya dý ný al mýþ lar. Rah met li ba bam bu a i le hi kâ ye si ni ye ri gel di ðin de mut la ka an la týr ve Do ðu da ki ka rý þýk lýk la rýn ta ri hî sey ri ni de ö zet ler di: Ýd ris-i Bit li sî, Þi î ler, Ký zýl baþ lar, Türk men ler, Ýbn-i Ke mal SUL TAN SE LÝM E BÝ AT VE BE DÝ ÜZ ZA MAN Be di üz za man Haz ret le ri de Ya vuz Sul tan Se lim i Ri sa le-i Nur Kül li ya tý nda it ti had-ý Ýs lâm ça lýþ ma la rýn dan do la yý tak dir le yad e der: Sul tan Se lim e bi at et mi þim, o nun it ti hadý Ýs lâm da ki fik ri ni ka bul et tim. Zi ra o, þark vi la yet le ri ni i kaz et ti, on lar da bi at et ti ler. Þim di ki þark lý lar, o za man da ki þark lý lar dýr. E ser le rin de Ya vuz Sul tan Se lim in yaz dý ðý bir di ze ye de yer ve rir: Ýh ti lâf u tef ri ka en di þe si, Ku þe-i kab rim de da hi bî ka rar ey ler be ni; Ýt ti had ken sav let-i a da ya def a ça re miz, Ýt ti had et mez se mil let, da ði dar ey ler be ni. MÝ RAS YE DÝ TO RUN LAR! Ca mi nin he men al týn da yer a lan, as lýn da Bi zans ýn meþ hur su sar nýç la rýn dan bi ri o lan Çu kur bos tan þim di ler de ye ni len di ve çok ne zih bir ye þil a lan hâ li ne ge ti ril di. Ço cuk la rýn o yun a lan la rý nýn da yer al dý ðý park el bet te an ne le rin ra hat la ma sý na da ve si le o lu yor. Ge çen ler de kýz la rý mýz ken di a ra la rýn da oy nar ken, ta ný þýp ko nuþ ma ya dal dý ðý mýz an ne öy le þey ler an lat tý ki, ay rý bir ya zý ko nu su çý kar! Þu ka da rý ný söy le ye bi li rim ki, o nun ya þa dýk la rý ný din le yin ce Ýs tan bul da ki ço ðu þir ke tin, bün ye sin de ça lý þan iþ çi le ri ne yap tý ðý hak sýz lýk la rý düþ man düþ ma ný na yap maz her hal de! di ye dü þü nüp ir kil me mek müm kün de ðil! BU GÜN YA ZIL MIÞ CA SI NA Ri sa le-i Nur da yer a lan þu tes bit le rin san ki Ya vuz Se lim Ca mi i nin av lu sun da bu gün ya zýl mýþ ca sý na ha ya týn i çin den ol du ðu nu bir kez da ha tas dik et tim: A ca ba þim di bir mi ting yap sam; si zin bin se ne ev vel ki ec da dý ný zý ve i ki a sýr son ra da ki ev lâd la rý ný zý þu gü rül tü ha ne o lan asr-ý hâ zýr mec li si ne dâ vet et sem. A ca ba sað ta raf ta saf tu tan es ki ec da dý nýz de mi ye cek ler mi: Hey mi ras ye di ya ra maz ço cuk lar! Ne ti ce-i ha ya tý mýz siz mi si niz? Hey hat! Bi zi a kim bir ký yas et ti niz, bi zi ký sýr bý rak tý nýz! Hem de sol sa fýn da du ran ve þeh ris tan-ý is tik bal den ge len ev lâd la rý nýz, sað da ki ec dad la rý ný zý tas dik e de rek de mi ye cek ler mi ki: Ey ten bel pe der ler! Siz mi si niz ha ya tý mý zýn suð ra ve küb râ sý? Siz mi si niz þu þan lý ec da dý mýz la bi zi rab te den ra bý ta mý zýn hadd-i ev sa tý? Hey hat Ne ka dar ha ki kat sýz ve ka rýþ tý rý cý ve mü þâ ða be li bir ký yas ol du nuz. HÜ LÂ SA Ken di ha li ne terk e dil miþ ta ri hî e ser le rin ye ni den ha yat bul ma sý, res to re e dil me si gi bi çok gü zel ge liþ me ler o lu yor. Ka ram sar de ði liz el bet te! Bu nun la bir lik te þan lý ec da dýn hoy rat ve ben cil to run la rý o la rak Ýs tan bul un, do ðu nun al tý ný üs tü ne ge ti rir ken, on la rýn mi ra sý ný her ma na da har vu rup har man sa vu rur ken, ken di to run la rý mý zýn da bi zi na sýl ha týr la ya ca ðý ný dü þün me miz ge rek! Kansýzlýða karþý Dr. Daðlý, meyve ve sebze'nin astým ataðýný önlediðini söyledi. Mey ve ve seb ze as tý mý ön lü yor ÇO CUK Gö ðüs Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. E lif Dað lý, mey ve ve seb ze a çý sýn dan zen gin di ye tin as tým a ta ðý ný ön le di ði ni vur gu la ya rak þun la rý söy le di: A vus tral ya da ya pý lan bir a raþ týr ma, i ki haf ta bo yun ca yük sek an ti ok si dan i çe ren seb ze ve mey ve i le bes le nen as tým lý has ta la rýn nö bet ge çir me o la sý lý ðý nýn a zal dý ðý ný, so lu num test le ri nin da ha i yi ol du ðu nu gös ter di. An ti ok si dan mad de ler be sin le ri miz de yer a lýr. Vü cut ok si jen kul lan dý ðýn da o lu þan yan ü rün ler do ku ha sa rý na, il ti ha ba ve ya yaþ lan ma ya ne den o la bi lir. Kalp has ta lýk la rý, di ya bet, kan ser, ok si da tif ha sa rýn kat ký yap tý ðý has ta lýk lar dýr. An ti ok si dan lar o lu þan yan ü rün le ri te miz le yen ta mi rat sý ra sýn da o lu þan ze de len me yi en gel le yen mad de ler dir. A vi ta mi ni, ka ro te no id ler, ha vuç, ka bak, bro ko li, do ma tes, þef ta li, ka yý sý, C vi ta mi ni i çe ren na ren ci ye, ye þil sa la ta, bi ber, Vi ta min E i çe ren fýn dýk, ce viz, bit ki sel yað lar an ti ok si dan dýr. Prof. Dað lý, yýl la rý a ra sýn da kü re sel as tým ve a ler jik has ta lýk ar tý þýn dan kýs men di yet de ði þik li ði nin so rum lu tu tul du ðu nu be lir te rek þu bil gi le ri ver di: Mey ve ve seb ze le rin da ha az tü ke ti lir ol ma sý an ti ok si dan dü zey le rin de düþ me ye ne den ol du. Ha mi le le rin bu tip gý da la rý kul lan ma sý nýn be be ðin ilk yýl da hý rýl tý lý so lu num has ta lý ðý ve as tým ih ti ma li ni a zalt tý ðý sap tan dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Türk di zi si ni iz le yen ço cuk ken di ni as tý ÜR DÜN DE iz le di ði Türk di zi sin den et ki len di ði id di a e di len 12 ya þýn da ki bir ço cu ðun i pe a sý lý hal de ö lü bu lun du ðu be lir til di. Mahalli ba sý nýn ha be ri ne gö re, baþþehir Am man ýn 180 ki lo met re gü ney ba tý sýn da ki Ka di si ye Kö yün de ki o lay la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. Ür dün po li si, ilk be lir le me le re gö re, ço cu ðun iz le di ði Türk di zin de ki bir sah ne yi can lan dýr ma ya ça lýþ tý ðý ný be lirt ti. Amman / cihan pekmez, kuru BESLENME NORMAL ÝSE PROBLEM YOK Dr. Yalçýn Ünlü, kansýzlýða neden olan temel mekanizmayý þöyle sýraladý; Alyuvarlarýn yetersiz üretimi. Kanamaya baðlý alyuvar kaybý. Alyuvarlarýn dolaþýmda aþýrý yýkýmýna neden olur. En sýk görülen kansýzlýk çeþitleri; demir eksikliði anemisi (Kansýzlýklarýn yüzde 90 ýný oluþturur.) Kanamaya baðlý olanlar. Vitamin B12 eksikliði. Folik asit eksikliði ve diðerleri þeklinde sýralanýr. Hb yapýmýnda yer alan demirin eksikliði ile kansýzlýk oluþur diyen Dr. Ünlü, gýda ile günde 50 mgm demir alýndýðýný, günlük ihtiyacýn ise 1 mgm olduðunu ifade etti. Ünlü, Beslenme yeterli ve dengeli ise, emilim normalse, aþýrý demir kaybý yoksa, demir eksikliði anemisi oluþmaz. Gastrit, cerrahi giriþimle midenin alýnmasý veya küçültülmesi mide asidini azalttýðý için demir emilimi azalýr. Kronik ishal, kolit, hemoroid, mide-baðýrsak ülserleri, tümörleri, aþýrý adet, rahim tümör kanamalarý, gebelik, emzirme anemiye sebep olur dedi. DEMÝRDEN ZENGÝN GIDALAR Acýbadem Kayseri Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Yalçýn Ünlü, Tedavide, demirden zengin gýdalarla beslenmek önemli. Demirden zengin gýdalar ise, kýrmýzý sakatatlar (dalak, karaciðer), kýrmýzý et, balýk, kümes hayvanlarý, yumurta sarýsý, kabuðundan ayrýlmamýþ tahýllar, pekmez, kuru siyah üzüm, ýspanak, maydanozdur dedi. siyah üzüm ÝÇ HASTALIKLARI UZMANI DR.YALÇIN ÜNLÜ, KANSIZLIÐA KARÞI KABUÐUNDAN AYRILMAMIÞ TAHILLAR, PEKMEZ, KURU SÝYAH ÜZÜM, ISPANAK, MAYDANOZ TÜKETÝLMELÝ DEDÝ. ÝÇ Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Yal çýn Ün lü, a ne mi o la rak i sim len di ri len kan sýz lý ðýn; iþ tah sýz lýk, so luk luk, dil de yan ma, ký zar ma, að rý, çar pýn tý, e for la ne fes da ral ma sý, baþ dön me si, ku lak çýn la ma sý, hal siz lik, ça buk yo rul ma, týr nak lar da ko lay ký rýl ma ve ka þýk týr nak, saç lar da in cel me, ko lay dö kül me, si nir li lik ve tem bel lik gi bi be lir ti ler le or ta ya çýk tý ðý ný söy le di. Ün lü, bu has ta lar da top rak, kül, kil, kah ve tel ve si ye me is te ði ol du ðu na dik ka ti çe ke rek. Te da vi de, de mir den zen gin gý da lar la bes len mek ö nem li. De mir den zen gin gý da lar i se, kýr mý zý sa ka tat lar (da lak, ka ra ci ðer), kýr mý zý et, ba lýk, kü mes hay van la rý, yu mur ta sa rý sý, ka bu ðun dan ay rýl ma mýþ ta hýl lar, pek mez, ku ru si yah ü züm, ýs pa nak, may da noz dur de di. KAN SIZ LIK, HAS TA LIK DE ÐÝL DÝR A cý ba dem Kay se ri Has ta ne si Ýç Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Yal çýn Ün lü, he mog lo bin (Hb) de ðe ri nin er kek te 13g/lt, ka dýn da 12g/lt, ço cuk lar da ya þa gö re g/lt nin al týn da ol ma sý nýn a ne mi o la rak ka bul e dil di ði ni i fa de et ti. Tür ki ye de ka dýn la rýn yüz de 35 i, ge be le rin yüz de 50 si, er kek le rin yüz de 20 si, ço cuk la rýn yüz de 40 ý nýn a ne mik ol du ðu nu be lir ten Uz man Dr. Yal çýn Ün lü, þu bil gi le ri ver di: Kan sýz lýk bir has ta lýk de ðil, has ta lýk la rýn yol aç tý ðý bir be lir ti dir. Al yu var la rýn (kýr mý zý ka nýn) gö re vi ya pý sýn da ki he mog lo bin sa ye sin de ak ci ðer den al dý ðý ok si je ni do ku la ra ta þý mak, me ta bo liz ma so nu cu do ku lar da o lu þan kar bon di ok si di ak ci ðe re ta þý ya rak so lu num la dý þa rý a týl ma sý ný sað la mak týr. Kýr mý zý kan ke mik i li ðin den ya pý lýr. He mog lo bin ya pý mýn da de mir, B12 vi ta mi ni, fo lik a sit, ba kýr, kal si yum, çin ko, ko balt, C vi ta mi ni gi bi mad de le re ih ti yaç var dýr. Da mar lar da do la þan kýr mý zý ka nýn öm rü 120 gün dür. Bu sü re so nun da da lak, ka ra ci ðer, ke mik i li ði hüc re le ri ta ra fýn dan do la þým dan te miz le nir. Kan da ki ya pým-yý kým a ra sýn da ki den ge nin ya pým a ley hi ne a zal ma sý a ne mi ye ne den o lur. Kayseri / ci han Tab let bilgisayarda rad yas yon da ha az SAÐ LIK Ba kan lý ðý a çýk la dý Tab let bil gi sa yar lar da kul la ný lan kab lo suz in ter net sað lý ðý teh dit e di yor mu? TRT ha ber si te si nde ya yým la nan ha ber de, Sað lýk Ba kan lý ðý Kan ser Da i re si, kab lo suz in ter net ten ma ruz ka lý nan rad yas yo nun, cep te le fo nun dan az ol du ðu nu bil dir di. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn her öð ren ci ye tab let slo ga nýy la ha ya ta ge çir di ði FA TÝH Pro je si nde kul la ný la cak kab lo suz in ter net bað lan tý sý nýn kan se re sebep o la bi le ce ði ko nu sun da ki id di a la ra ce vap Sað lýk Ba kan lý ðýn dan gel di. Sað lýk Ba kan lý ðý Kan ser Da i re si Baþ ka ný Mu rat Gül te kin, ko nuy la il gi li yurt i çi ve yurt dý þý tüm a raþ týr ma la rýn yer al dý ðý bir li te ra tür ta ra ma sý yap týk la rý ný, Dün ya Sað lýk Ör gü tü bað lý ku ru lu þu U lus la ra ra sý Kan ser A raþ týr ma la rý A jan sý ve A me ri ka Bir le þik Dev let le ri Kan ser Ens ti tü sü i le bir çok bi lim in sa nýn dan gö rüþ a lý na rak de tay lý bir bi lim sel ra por ha zýr la dýk la rý ný söy le di. Bu na gö re, kab lo suz in ter net tek no lo ji si nin kan ser yap tý ðý na da ir her han gi bir bi lim sel delil ol ma dý ðý ný kay de den Gül te kin, kab lo suz að la rýn cep te le fon la rýn dan da ha dü þük se vi ye de e lektro man ye tik a lan o luþ tur du ðu nu be lirt ti. Er kek le rin bey ni di renç li A RAÞ TIR MA LAR, er kek bey ni nin Alz he i mer a kar þý da ha di renç li ol du ðu nu gös ter di. Alz he mi er has ta lý ðýn da denk saf ha da o lan has ta lar ü ze rin de söz lü ye te nek test le ri gi bi de tay lý test ler de, sað lýk lý fert ler de ka dýn lar bu ko nu da da ha a van taj lý ol ma sý na rað men er kek ler da ha yük sek skor lar el de et ti. Er kek has ta lar ha fý za test le rin de de ka dýn la rý ge ri de bý rak tý. Hert ford shi re Ü ni ver si te si nde 828 er kek ve ka dýn ü ze rin de ya pý lan a raþ týr ma da, Alz he i mer lý er kek le rin þu ur la a lâ ka lý 5 test te de ka dýn la rý geç ti ði be lir len di. Psi ko lo ji pro fe sö rü Laws, Alz he i mer ko nu sun da ka dýn la rýn de za van taj lý ol ma la rý nýn hor mon lar dan kay nak la ný yor o la bi le ce ði ni i fa de et ti. Ka dýn lar da ös tro jen hor mo nu kay bý nýn be yin de ö nem li bir rol oy na dý ðý kay de dil di.

14 14 29AÐUSTOS 2012 ÇARÞAMBA SPOR Y BU FIRSATI KAÇIRMA F.BAH ÇE, U E FA ÞAM PÝ YON LAR LÝ GÝ PLAY-OFF RÖ VAN ÞIN DA BU AK ÞAM RUS YA'NIN SPAR TAK MOS KO VA TA KI MIY LA KAR ÞI LA ÞA CAK. ÞÜK RÜ SA RA COÐ LU STA DIN DA SA AT 21.45'TE BAÞ LA YA CAK MA ÇI AL MAN HA KEM BRYCH YÖ NE TE CEK. KAR ÞI LAÞ MA SMART SPOR'DAN NAK LEN YA YIN LA NA CAK. TEM SÝL CÝ MÝ ZE TUR Ý ÇÝN 1-0'LIK GA LÝ BÝ YET YE TÝ YOR. FE NER BAH ÇE, U E FA Av ru pa Li gi play-off tu ru ma çýn da bu gün Rus ya'nýn Spar tak Mos ko va ta ký mýy la kar þý la þa cak. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa at 21.45'te baþ la ya cak kar þý laþ ma yý Al man ha kem Fe lix Brych yö ne te cek. Brych'in yar dým cý lýk la rý ný Mark Borsch ve Ste fan Lupp ya pa cak. Mar kus Hac ker'in dör dün cü ha kem o la rak gö rev a la ca ðý kar þý laþ ma nýn i la ve yar dým cý ha kem le ri i se Fe lix Zwa yer ve Gu i do Wink mann o la cak. Mos ko va'da oy na nan ilk maç ta ra ki bi ne 2-1 mað lup o lan sa rý-la ci vert li ler, Ka dý köy'de tu ru ge ti re cek sko ru ya ka la ya rak, ''Dev ler Li gi''nde grup la ra kal ma yý he def li yor. Kar þý laþ ma Smart Spor'dan nak len ya yýn la na cak.fe ner bah çe'ye tur i çin 1-0'lýk ga li bi yet ye ter li o la cak. Sa rý-la ci vert li le rin 2-1'lik ga li bi ye ti ha lin de maç u zat ma ya gi de cek. Be ra ber lik, ko nuk e ki bin ka zan ma sý ve ya 2-1'in üs tün de ki tek fark lý ga li bi yet ler de (3-2 ve ya 4-3 gi bi) i se ''Sa rý ka nar ya lar'' Þam pi yon lar Li gi'nden e le ne cek. Fe ner bah çe'nin, Spar tak Mos ko va ma çý na, son oy na dý ðý Ga zi an teps por kar þý laþ ma sý nýn kad ro suy la çýk ma sý bek le ni yor. Sa rý-la ci vert li le rin muh te mel kad ro su þöy le: Mert Gü nok, Gök han Gö nül, E ge men Kork maz, Yo bo, Ha san A li Kal dý rým, Meh met To puz, Meh met To pal, Sel çuk Þa hin, Kra sic, Kuyt ve Sow. SON 4 MAÇ TA AV RU PA'DA GA LÝ BÝ YET YOK Fe ner bah çe, Spar tak Mos ko va ö nün de iç sa ha da 85. Av ru pa Ku pa sý mü ca de le si ne çý ka cak. Sa rý-la ci vert li ler bu gü ne ka dar sa ha sýn da yap tý ðý 84 kar þý laþ ma nýn 40'ý ný ka za nýr ken, 16 be ra ber lik ve 28 ye nil gi al dý. Ka dý köy'de ra kip fi le le ri 125 kez ha va lan dý ran sa rý-la ci vert li e kip, ka le sin de i se 99 gol gör dü. Fe ner bah çe, Av ru pa ku pa la rýn da sa ha sýn da yap tý ðý son maç ta bu se zon U E FA Þam pi yon lar Li gi 3. e le me tu run da Ro man ya'nýn Vas lui ta ký mýy la 1-1 be ra be re kal mýþ tý. Fe ner bah çe Ka dý köy'de yap tý ðý son 4 Av ru pa Ku pa sý mü ca de le si ni ka za na ma dý. Son ga li bi ye ti ni se zo nun da U E FA Av ru pa Li gi'nde grup mü ca de le sin de Mol do va'nýn She riff ta ký mý na kar þý 1-0'lýk skor la a lan sa rý-la ci vert li ler, ar dýn dan ay ný se zon Fran sa'nýn Lil le (1-1), se zo nun da Ýs viç re'nin Yo ung Boys (0-1), Yu na nis tan'ýn PA OK (1-1) ve bu se zon Ro man ya'nýn Vas lui (1-1) ta kým la rý kar þý sýn da ga li bi ye te u la þa ma dý. Fe ner bah çe, son 5 se zon da sa ha sýn da çýk tý ðý 26 maç ta 14 kez ga lip ge lir ken, 7 be ra ber lik ve 5 de mað lu bi yet al dý. Sahasýnda bugün 85. Avrupa kupasý mücadelesine çýkacak Fenerbahçe, daha önce oynadýðý 84 maçýn 40'ýný kazanýrken, 16 beraberlik ve 28 yenilgi aldý. FOTOÐRAF: A.A F.BAHÇE'YÝ 25 MÝLYON TL BEKLÝYOR FENERBAHÇE, Spar tak Mos ko va'yý e le yip grup la ra kal ma sý du ru mun da ö nem li bir ge li rin sa hi bi o la cak. Play-off tu ru nun ilk ma çýn da dep las man da ra ki bi ne 2_1 ye ni le rek u mu du nu Ka dý köy'de ki mü ca de le ye bý ra kan sa rý-la ci vert li ler, 'Dev ler Li gi'ne ka tý la bil mek i çin son 90 da ki ka yý se yir ci si ö nün de oy na ya cak. U E FA, bu se zon Þam pi yon lar Li gi or ga ni zas yo nun da da ðý tý lan ik ra mi ye le rin be del le ri ni yük sel tir ken, ku lüp ler per for mans la rý na bað lý o la rak ka zanç la rý ný ar tý ra - Emenike mahkemeye çýktý bi le cek. 'Dev ler Li gi'nde grup la ra kal dý ðý tak tir de 8,6 mil yon e u ro yu ka sa sý na ko ya cak o lan Fe ner bah çe, se zon so nun da ya yýn ha vu zun dan ge le cek be del ler le bir lik te ilk e tap ta yak la þýk 25 mil yon li ra lýk bir ge li ri ga ran ti le miþ o la cak. Sa rý-la ci vert li e kip grup ta ya pa ca ðý maç lar da her ga li bi yet i çin 1 mil yon, her be ra ber lik i çin de 500 bin e u ro ka za na bi le cek. Fe ner bah çe'nin bu bü yük or ga ni zas yo na ka týl ma sý du ru mun da, ge rek bi let sa týþ la rý ge rek se li sans lý ü rün le ri nin sa tý þý ný ya pan Fe ne ri um ge lir le rin den, ka zan cý bü yük öl çü de ar ta cak. Sa rý_la ci vert li e kip Þam pi yon lar Li gi'ne ka tý la bil mek i çin playoff tu run da yer a la rak 2,1 mil yon e u ro ka zan mýþ tý. Grup tan çý ka cak her ta ký mýn 3,5 mil yon e u ro ka za na ca ðý or ga ni zas yon da, çey rek fi na le ka lan lar 3,9 mil yon e u ro ya rý fi na le ka lan lar da 4,9 mil yon e u ro da ha ka za na cak. Fi nal de ka za nan ta ký ma 10,5 mil yon e u ro þam pi yon luk pri mi, i kin ci o la cak e ki be i se 6,5 mil yon e u ro prim ve ri le cek. Kadýköy'de provokasyona dikkat! Rus ta raf tar larýn bugün tri bün de Er me nis - tan bay ra ðý ný ve Tür ki ye soy ký rý mý ka bul et ya zý lý pan kart lar a ça caðý ileri sürüldü. U E FA Þam pi yon lar Li gi play-off tu ru Spar tak Mos ko va Fe ner bah çe ma çýn da ya ký lan ca mii pos te ri, Türk bay ra ðý tar týþ ma la rý de vam e di yor. Er me ni si te le rin id di a sý na gö re, Ýs tan bul a ge len Spar tak ta raf tar la rý tri bün de Er me nis tan bay rak la rý ný a ça cak. Rus ça ya yýn la nan Er me ni ga ze te si Er kra mas ýn ha be ri ne gö re, bu gün oy na na cak Fe ner bah çe Spar tak Mos ko va ma çýn da Rus ta raf tar lar tri bün de Er me nis tan bay ra ðý ný ve Tür ki ye soy ký rý mý ka bul et ya zý lý pan kart lar a ça cak. Ge çen haf ta Mos ko va da oy na nan maç ta Spar tak ta raf tar la rý ca mii pos te ri ve Türk bay ra ðý nýn ya kýl ma sý nýn ar dýn dan Mos ko va e ki bi nin res mi si te si hac ker le rin sal dý rý sý na uð ra mýþ tý. Ýd di a ya gö re, si te ye yer leþ ti ri len Ö zür di le yin ya zý sý na Spar tak ta raf ta rý tri bün de Er me nis tan bay ra ðý a ça rak kar þý lýk ve re cek. Bu a ra da Rus ça ya yýn ya pan A zer bay can ha ber si te le ri çý kan ha ber le rin pro vo ke a maç lý ya pýl dý ðý na dik kat çe ki yor. Ba zý yo rum cu la ra gö re Er me ni ga ze te le ri ken di çý kar la rý doð rul tu sun da or ta mý ger me ye ça lý þý yor. Ö te yan dan Mos ko va da ki maç ta ya þa nan o lay la rýn ar dýn dan Rus ta raf tar lar bu gün Ka dý köy de ki ma ça gel mek ten çe ki ni yor. U E FA ve Fe ner bah çe nin ye te ri ka dar gü ven lik ön lem le ri a lýn dý ðý yö nün de ki a çýk la ma la rý da Rus ta raf tar la rý ra hat lat mý yor. Ýngiltere-Ukrayna maçýna Cüneyt Çakýr ELÝT Ka te go ri'de yer a lan FI - FA ko kart lý ha kem Cü neyt Ça kýr, 2014 Dün ya Ku pa sý E le me le ri H Gru bu'nda oy na na cak Ýn gil te re-uk ray na ma çý ný yö ne te cek. Wemb ley Sta dý'nda 11 Ey lül Sa lý gü nü oy na na cak ve sa at 22.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma da Cü neyt Ça kýr'ýn yar dým cý lýk la rý ný Ba hat tin Du ran ve Ta rýk On gun ya pa cak. Mü sa ba ka da 4. ha kem lik gö re vi ni i se Tol ga Öz kal fa yü rü te cek. E u ro 2012'de bi ri ya rý fi nal ol mak ü ze re 3 kar þý laþ ma da dü dük ça lan Cü neyt Ça kýr, Ýs pan ya i le Ý tal ya a ra sýn da oy na nan Av ru pa Þam pi yo na sý fi nal ma çýn da dör dün cü ha kem o la rak gö rev yap tý. Ça kýr, Ýn gil te re-uk ray na kar þý laþ ma sý i le 67. u lus la ra ra sý ma çý na çý ka cak. TV'DE BUGÜN 21:45 Fenerbahçe - Spartak Moskova Smart Spor 21:45 Dinamo Kiev - M'gladbach Smart Spor 2 23:30 Real Madrid - Barcelona Star TV Trabzon Porto'dan Janko'yu alýyor Emenike dün Çaðlayan Adliyesi'ne çýktý. FENERBAHÇE'NÝN Þam pi yon lar Li gi play-off tu run da ki ra ki bi Spar tak Mos ko va ta ký mý, dün öð len sa at le rin de Ýs tan bul a gel di. Fe ner bah çe'den hiç bir yet ki li nin kar þý la ma dý ðý Mos ko va e ki bi da ha son ra ko nak la ya ca ðý o te le git mek ü ze re ha va a la nýn dan ay rýl dý. Sa bi ha Gök çen Ha va a la ný'na yak la þýk 45 da ki ka lýk ro tar i le ge len ka fi le de, Spar tak Mos ko va lý fut bol cu E me ni ke, yer al ma dý. Ta kým dan ay rý o la rak sa bah er ken Ýs tan bul'a ge len E me ni ke nin Þi ke da va sý dos ya sýn da a dý geç me sin den do la yý i fa de si ne baþ vu rul mak ü ze re er ken gel di ði öð re nil di. Spar tak Mos ko va ta ký mý ak þam sa at da, ma çýn oy na na ca ðý Þük rü Sa ra çoð lu Stad yu mu'nda son ha zýr lýk ça lýþ ma sý ný yap tý. Bu a ra da þi ke sü re ci kap sa mýn da is mi þi ke ye ka rýþ tý ðý i çin gö zal tý na a lý nan ve ar dýn dan da ser best bý ra ký lan E ma nu el E me ni ke'nin Ýs tan bul'a er ken gel me si ni ku lüp yö ne ti mi nin is te di ði öð re nil di. Kar de mir Ka ra büks por'dan þa i be li bir þe kil de trans fer ol du ðu i çin Fe ner bah çe for ma sý giy me den Spar tak Mos ko va'ya trans fer o lan E me ni ke, Mos ko va'da ki ilk maç ta oy na mýþ ve Ay kut Ko ca man'ýn da e li ni öp müþ tü. Ýlk maç ta bir de gol a tan E me ni ke'nin rö vanþ i çin Ýs tan bul'a ge li þi nin ta kým ka fi le siy le ol ma sý du ru mun da po li sin E me ni ke'yi ta kým ka fi le si i çin den ad li ye ye gö tür mek ü ze re al ma ih ti ma li nin bu lun ma sý ve bu du ru mun ta ký mýn mo ra li ni bo za ca ðý he sap e di le rek er ken gön de ril di ði i le ri sü rül dü. 40. Dünya Satranç Olimpiyatý'nýn açýlýþ töreni Ýstanbul WOW Kongre Merkezi'nde yapýldý. Dünya Satranç Þampiyonasý ÝSTANBUL'DA BAÞLADI Ýki takýmla mücadele edecek olan Türk ekibi iddialý. 40. Dün ya Sat ranç O lim pi yat la rý a çý lýþ tö re ni i le dün Ýs tan bul'da baþ la dý. 28 A ðus tos - 9 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul'un ilk kez ev sa hip li ði ya pa ca ðý 40. Dün ya Sat ranç O lim pi ya tý 161 ül ke den 1800 spor cu ya rý þa cak. A çý lý þý ný Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç ýn yap tý ðý tö ren de FI DE Baþ ka ný Kir san Il yumz hi nov ve Tür ki ye Sat ranç Fe de ras yo nu Baþ ka ný A li Ni hat Ya zý cý ka tý lým cý la rý se lam la dý. Genç lik ve Spor Ba ka ný. Ký lýç, 40. Sat ranç O lim pi ya tý'nýn Ýs tan bul'da dü zen le ni yor ol ma sýn dan duy du ðu mut lu lu ðu be lir te rek ge le cek te de sat ran cý tüm ül ke ye yay mak a dý na Tür ki ye Sat ranç Fe de ras yo nu'na o lan des tek le ri nin de vam e de ce ði nin te mi na tý ný ver di. Tür ki ye Sat ranç Fe de ras yo nu bu yýl ta kým la rýy la ol duk ça id di a lý. Sat ranç Fe de ras yo nu Baþ ka ný A li Ni hat Ya zý cý, A ta kým la rý i le be ra ber bu tur nu va da mü ca de le e de cek ta kým la rý B ve C o la rak ad lan dýr mak ye ri ne 2016 ve 2023 i sim le riy le ge le cek ö nem li se ne le ri dü þü nüp, genç ye te nek ler den o lu þan i ki þer ta kým kur duk la rý ný söy le di. A çý lýþ tö re ni o yun cu, ha kem, gö rev li ve an tre nör le rin ye min tö ren le ri i le so na er di. 40. Dün ya Sat ranç O lim pi ya tý 10 Ey lül e ka dar Ýs tan bul da de vam e de cek, dün ya ca ün lü spor cu la ra ve iz le yi ci le re ev sa hip li ði ya pa cak. TRAB ZONS POR Ku lü bü, Por te kiz'in FC Por to ta ký mýn da for ma gi yen Marc Jan co ve ku lü bü i le trans fer gö rüþ me le ri ne baþ la dý ðý ný Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý'na (IMBK) bil dir di. Trab zons por Spor tif Ya tý rým ve Fut bol Ýþ let me ci li ði Ti ca ret AÞ ta ra fýn dan ya pý lan ve Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu'nda da yer a lan a çýk la ma da, ''Pro fes yo nel fut bol cu Marc Jan ko'nun ku lü bü mü ze trans fe ri ko nu sun da, fut bol cu ve ku lü bü FC Por to i le gö rüþ me le re baþ lan mýþ týr'' i fa de si ne yer ve ril di. A vus tur ya lý 29 ya þýn da ki o yun cu, for vet mev kin de gö rev ya pý yor. Pegasus Airlines Alaçatý'da start aldý RÜZGAR sörfünde, Ýzmir'in Çeþme ilçesine baðlý Alaçatý beldesinde dün yeterli seviyede rüzgar olmamasý nedeniyle yapýlamayan Pegasus Airlines Windsurf Dünya Kupasý Slalom Dünya Kupasý 5. ayak yarýþlarý baþladý. Profesyonel Windsurf Birliði (PWA) Slalom Dünya Kupasý 5. ayak yarýþlarýna, 64 erkek ve 26 kadýn olmak üzer 90 sporcu katýlýyor. ABD Açýk'ta favori isimler 2. turda ABD A çýk Te nis Tur nu va sý'nda, tek er kek ler ve tek ba yan la rýn fa vo ri i sim le ri i kin ci tu ra yük sel di. ABD'nin New York ken tin de ki US TA Te nis Mer ke zi Kort la rý'nda ya pý lan top lam mil yon do lar (43,12 mil yon li ra) ö dül lü tur nu va da ilk tur maç la rý ta mam lan dý. Tek er kek ler de 1 nu ma ra lý se ri ba þý Ro ger Fe de rer ve 3 nu ma ra lý se ri ba þý Andy Mur ray, tek ba yan lar da da 1 nu ma ra lý se ri ba þý Vic to ri a A za ren ka ve 3 nu ma ra lý se ri ba þý Ma ri a Sha ra po va i kin ci tu ra çýk tý.

15 Y SPOR 15 RUSYA'DA STADLARDA ÞÝDDET DURMUYOR RUSYA Pe mi er Li gi baþ lar baþ la maz fut bol ta kým la rý na ta raf tar lar yü zün den ce za ya ðý yor. Maç ön ce si ve son - ra sý ta raf tar lar a ra sýn da çý kan kav ga lar ço ðu za man ön - le ne mi yor. Rus ya Pre mi er Li gi nde he nüz 6. haf ta oy - nan ma sý na rað men ta raf tar lar a ra sýn da þim di den þid - det li tar týþ ma ve kav ga lar baþ la mýþ du rum da. Ta raf tar - la rý kon trol et mek gün geç tik çe zor la þýr ken, sa ha dý þýn - da yum ruk yum ru ða kav ga e den fa na tik ta raf tar lar tri - bün ler de me þa le ya ký yor ve sa ha ya ya ban cý mad de ler a tý yor. O yun cu la ra ýrk çý söy lem ler de bu lu nan ta raf tar - lar tri bün ler den sa ha ya muz, id rar do lu pet ve me þa le a tý yor. Tüm u ya rý ve kon trol le re rað men, ta raf tar lar sa ha ya me þa le ve ben ze ri mad de le ri sok ma yý ba þa rý - yor. Ö te yan dan sa ha dý þýn da ve i çin de ya þa nan o lay - lar dan do la yý ku lüp le re ve ri len pa ra ce za la rý ta raf tar la rý cay dýr mý yor. Bu ko nu da, Rus ya Fut bol Bir li ði ve U E - FA nýn a ðýr ce za la rý Rus ta kým la rý zor du ru ma so kar - ken, ta raf tar lar o lay çý kar ma ya de vam e di yor. KÝMLÝÐÝ OLMAYAN STADA GÝREMEYECEK Ken di a ra la rýn da kav ga lý o lan Rus ta raf tar lar Av ru - pa maç la rýn da ya ban cý ta kým la rý des tek li yor. Bu nun son ör ne ði i se Mos ko va da oy na nan An ji AZ Alk ma - ar ma çýn da ya þan dý. Ze nit ve Lo ko mo tiv ta raf tar la rý stad yu ma ge le rek An ji nin ra ki bi AZ Alk ma ar ý des - tek le di. Di ðer ta kým ta raf tar la rý nýn sa ha ya ya ban cý mad de ler at ma sý ve tri bün de me þa le yak ma sý nýn se be - bi nin An ji nin U E FA dan a ðýr ce za lar al ma sý ný sað la - mak o la rak id di a e dil di. Da ðýs tan da gü ven lik ne de niy - le Av ru pa maç la rý na çý ka ma yan An ji, kar þý laþ ma la rý ný Mos ko va da oy na mak zo run da ka lý yor. Ta raf ta lar a ra - sýn da ki þid de ti ön le mek a ma cýy la kim li ði ya nýn da ol - ma yan ta raf tar lar tri bü ne a lýn ma ya cak. Em ni yet Mü - dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, bu uy gu la ma lig de oy na na cak o lan ba zý maç lar da de ne ne cek. 3-0'lýk Antalya yenilgisi Þota'yý çileden çýkardý KAYSERÝSPOR Teknik Direktörü Shota Arveladze, Antalyaspor önünde aldýklarý 3-0'lýk yenilgiye tepki gösterek, Suda, buzda, hatta havuzda oynamýþ olsaydýk bile böyle kötü bir ikinci devre olmamalýydý dedi. Þota, iki deðiþik 45 dakika yaþadýklarýný söyledi. Ýkinci yarýda kötü bir oyun ortaya koyduklarýný anlatan Arveladze, bunun sonucunda da maðlubiyet aldýklarýný ifade etti. Arveladze, kendi takýmýný þöyle eleþtirdi: Kötü oynadýk. Bu oyundan dolayý kimseyi suçlamanýn anlamý yok. Sahanýn bozuk zeminiyle ilgili konuþmaya gerek yok. Suda, buzda hatta havuzda oynamýþ olsaydýk bile böyle kötü bir ikinci devre olmamalýydý diye konuþtu. Trabzonspor'un Elazýðspor'u 2-0 yendiði maçta Brezilyalý futbolcu Alanzihno oynadýðý hýrslý futboluyla alkýþlandý. FOTOÐRAF: A.A Güneþ risk aldý, kazandý Trabzonspor'da revizyon iþe yaradý. Þenol Güneþ, UEFA maçýný düþünerek 7 as futbolcusunu Elazýðspor karþýsýnda oynatmadý. Sahadan 2-0 galip ayrýlmasý herkesin yüzünü güldürdü. TRABZONSPOR, Sü per Li gi'nin 2. haf ta - sýn da ö nem li ek sik le ri ne rað men sa ha - sýn da Sa ni ca Bo ru E la zýðs por kar þý sýn da al dý ðý 2-0 lýk ga li bi yet le, per þem be gü ne dep las man da Ma ca ris tan ýn Vi de o ton ta ký mýy la oy na ya ca ðý U E FA Av ru pa Li gi play-off tu ru rö vanþ ma çý ön ce si mo ral bul du. Bor do - ma vi li e kip te se zo nun ilk ga li bi ye ti nin ya ný sý ra ha zýr lýk mü sa ba ka - la rý ve li gin ilk haf ta sýn da ki Kar de mir Ka ra bük ma çýn da ki form suz luk la rý i le dik kat çe ken for vet ler Vit tek ve Hen ri - qu e nin gol le ta nýþ ma sý da bir baþ ka se - vinç kay na ðý ol du. Se zo na bir tür lü ya pý - la ma yan gol cü trans fe ri çýk ma zý i le gi ren Trab zons por, li gin ilk haf ta sýn da ki Kar - de mir Ka ra bük ve U E FA Av ru pa Li gi play-off tu ru ilk ma çýn da ki Vi de o ton be - ra ber lik le mo ral le ri boz muþ tu. A lý nan so nuç la rýn ya ný sý ra i ki mü sa ba ka da da gö rev ya pan ba zý fut bol cu la rýn form suz - lu ðu ve ta ký mýn gol yol la rýn da ya þa dý ðý sý kýn tý en di þe le ri ar týr mýþ tý. ELAZIÐ ÖNÜNDE 7 YENÝ ÝSÝM Vi de o ton ma çý ný ar dýn dan ta raf tar tep ki si ni yük sek ses le dil len di rir ken, tek - nik pat ron Þe nol Gü neþ de E la zýð ma - çýn da kad ro da re viz yon yap tý. Gü neþ, geç ti ði miz haf ta ki Vi de o ton ma çý nýn ilk 11 in den 7 is mi de ðiþ tir di. Gi ray, Vol kan ve Sa pa ra nýn sa kat lýk la rý ne de niy le for - ma gi ye me di ði E la zýð ma çýn da tek nik di - rek tör Gü neþ, Vi de o ton ma çýn da kö tü bir per for mans ser gi le yen ve ta kým dan a yýl mak is te di ði id di a e di len Gus ta vo Col man ý da kad ro ya al ma dý. SUSKUN FORVETLER MORAL BULDU Yi ne o maç ta ilk 11 de sa ha ya çý kan ka - le ci O nur, Ha lil Al týn top ve Ol can A dýn da E la zýð ma çýn da ye dek so yun du. Gü - neþ, bu i sim le rin ye ri ne Tol ga, Mus ta fa, So ner, A lan zin ho, Ya sin, Hen ri qu e ve Vit tek i Sa ni ca Bo ru E la zýðs por ma çýn da ilk 11 de sa ha ya sür dü. Ka ra bük ve Vi de - o ton ma çýn da tek for vet le ta ký mý ný sa ha - ya sü ren de ne yim li ho ca, E la zýð kar þý sýn - da i se sus kun gol cü le ri Hen ri qu e ve Vit - tek e i le ri uç ta bir lik te gö rev ver di. Sa kat fut bol cu la rýn çok lu ðu ne de niy le bi raz da zo run lu o la rak ya pý lan bu re viz yon o yun ÝSPANYA 1. Fut bol Li gi'nin 2. haf ta - sýn da At le ti co Mad rid sa ha sýn da oy - na dý ðý maç ta Ath le tic Bil ba o'yu 4-0 yen di. Vi cen te Cal de ron Sta dý'nda oy - na nan maç ta At le ti co Mad rid'de ki Türk fut bol cu lar dan Ar da Tu ran ilk 11'de sa ha ya çý kar ken, Em re Be lö zoð - lu ye dek ler a ra sýn da kal dý. 63 da ki ka sa ha da ka lan ve ta raf ta rýn al kýþ la rýy la ye ri ni Ad ri an'a bý ra kan Ar da, Tek nik Di rek tör Di e go Si me o ne ta ra fýn dan gö rev len di ril di ði sað ka nat ta et ki li bir per for mans ser gi le di. Ar da, çal dý ðý top lar la, ra ki bi ne uy gu la dý ðý bas kýy la ve ta ký mý nýn hü cu mu na ver di ði des - tek le dik ka ti çek ti. 4-0'lýk ra hat sko ra ve Tek nik Di rek tör Si me o ne'nin yap - tý ðý üç o yun cu de ði þik li ði ne rað men oy na týl ma yan Em re Be lö zoð lu i se, La o la rak ol ma sa da skor o la rak bek le nen ne ti ce yi ver di. Dep las man da ki zor lu Vi - de o ton ma çý ön ce si a lý nan bu ga li bi yet i le sus kun for vet ler Hen ri qu e ve Vit tek in gol le ta nýþ ma sý da mo ral le ri dü zelt ti. VÝTTEK GOLLE TANIÞTI E la zýðs por ma çýn da ta ký mý nýn ve ken - di si ni bor do-ma vi li for ma al týn da ki ilk go - lü ne a tan Ro bert Vit tek, u zun bir a ra dan son ra gol at ma sý nýn ken di si a dý na se vin di - ri ci ol du ðu nu söy le di se zo - nun da Trab zons por'a trans fer o lan an cak li gin 2. haf ta sýn da ki Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çýn da sa kat la na rak se zo - nu ka pa tan Vit tek, E la zýð ga li bi ye tiy le il gi - li þu de ðer len dir me yi yap tý: Bu ga li bi yet bi zim i çin son de re ce i yi ol du. Çün kü 3 pu a na ih ti ya cý mýz var dý. U zun bir sü re son ra gol at mýþ ol mam da be nim a dý ma son de re ce ö nem liy di. Ta raf tar la rý na ga - li bi yet se vin di ya þat týk la rý i çin mut lu ol - duk la rý ný i fa de e den Vit tek, per þem be gü - nü dep las man da oy na ya cak la rý Vi de o ton ma çý ný da ka za nýp, grup mü sa ba ka la rý na kal mak is te dik le ri ni söy le di. At le ti co Mad rid Arda Turan'ýn da forma giydiði maç ta Ath le tic Bil ba o'yu 4-0 yen di. FOTOÐRAF:A.A Emre Atletico Madrid'de KADROYA GÝREMÝYOR Emre Ýspanya'da henüz resmîmaç oynayamadý. Li ga'da he nüz sa ha ya çýk ma fýrsatý bu - la ma dý. At le ti co Mad rid'e 3 pu a ný ge - ti ren gol le ri Fal ca o (Dk.20,42,58) ve Ti a go (Dk. 84) at tý. La Li ga'nýn 2. haf - ta sý son ra sýn da At le ti co pu a ný ný 4'e yük sel te rek, 4. sý ra ya çýk tý. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ F.Bahçe 2. haftayý averajla lider tamamladý Sü per Lig'in 2. haf ta sý nýn son ma çýn da Me di cal Park An tal yas por-kay se ris por'u sa ha sýn da 3-0 yen di. Me di cal Park An tal yas por'un gol le ri ni 49 ve 86. da - ki ka da Ti ta, 75. da ki ka da Em rah kay det ti. Me di cal Park An tal yas por bu ga li bi yet le 3 pu a na u la þýr ken, Fe ner bah çe 2. haf ta yý 4 pu an ve a ve raj la li der ta mam la dý. Pazar günü oy na nan der bi de Be þik taþ ve Ga la ta sa ray, sa ha dan 3-3 be ra ber lik le ay rýl dý. Kar þý laþ ma da Be þik taþ'ýn gol le ri ni Fe li - pe Me lo (ken di ka le si ne) ve Ho los ko (2) kay det ti. Sa rý-kýr - mý zý lý la rýn gol le ri i se El man der, U mut ve pe nal tý dan Sel - çuk'tan gel di. Maç ta Be þik taþ ilk 2 go lü at týk tan he men son ra ka le sin de gol gör dü. Bu sebep le si yah-be yaz lý lar bir tür lü maç ta is tik ra rý ya ka la ya ma dý. Mü sa ba ka 3-3 e þit lik le so na e rer ken, ta kým lar bi rer pu an la ye tin di. Fe ner bah çe, li gin 2. haf ta sýn da Ga zi an teps por'u 3-0 ye - ne rek, ilk ga li bi ye ti ni el de et ti. Sa rý-la ci vert li ku lü bün ce za sý sebebiy le FB Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda, sa de ce ka dýn ve ço cuk la ra a çýk o lan maç ta Fe ner bah çe ra ki bi ö nün de ilk ya - rý yý Meh met To pal'ýn go lüy le 1-0 ön de ta mam la dý. Ý kin ci ya - rý da Sow ve Kuyt i le 2 gol da ha bu lan sa rý-la ci vert li ler, maç - tan 3-0 ga lip ay rý la rak, bu se zon ki ilk ga li bi ye ti ne u laþ tý. Trab zons por, li gin 2. haf ta sýn da sa ha sýn da Sa ni ca Bo ru E la zýðs por'u ko nuk et ti. Bor do-ma vi li e ki bin ce za sý sebebiy le ka dýn ve ço cuk la rýn iz le di ði maç ta Trab zons por, ra ki bi ni 2-0 yen di ve ilk ga li bi ye ti ne im za at tý. Trab zons - por'un gol le ri ni Vit tek ve Hen ri qu e kay det ti. Bur sas por, sa - ha sýn da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'a 1-0 ye nil mek - ten kur tu la ma dý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'un tek go lü We bo'dan gel di. Ka sým pa þa, Kar de mir Ka ra büks por'u 2-1 yen di. Re cep Tay yip Er do ðan Sta dý'nda ki mü sa ba ka da, ev sa hi bi Ka sým pa þa'nýn gol le ri Ha kan Öz mert ve Hü se yin Ka la'dan ge lir ken, Kar de mir Ka ra büks por'un tek go lü nü i se Cer nat kay det ti. Si vass por i le Mer sin Ýd man yur du, Si vas'ta oy na nan kar þý laþ ma da 3-3 be ra be re kal dý. Si vas 4 Ey lül Sta dý'nda ki maç ta Si vass por'un gol le ri ni E ne ra mo (2) ve Cha hec ho u he kay de der ken, ko nuk e kip Mer sin Ýd man yur - du i se Cu li o, Ste pa nov ve Ben Ya hi a i le gol le re u laþ tý. Li gin 2. haf ta sýn da Or dus por, sa ha sýn da Es ki þe hirs por'u 2-0 mað lup et ti. Ýs tan bul A ta türk O lim pi yat Sta dý'nda oy na - nan maç ta Or dus por'un gol le ri ni Tor res ve Ha san Kab ze at tý. Bu kar þý laþ ma da Es ki þe hirs por'dan Hür ri ye 22. da ki ka da kýr - mý zý kart gö re rek, o yun dý þýn da kal dý.lig de Cu mar te si gü nü ay rý ca Ak hi sar Be le di yes por i le Genç ler bir li ði kar þý kar þý ya gel - di. Gol süz e þit lik le so na e ren maç ta ko nuk e kip Genç ler bir li - ði'nde Ay kut, 76. da ki ka da ma çýn ha ke mi Ab dul lah Yýl maz ta ra fýn dan kýr mý zý kart la o yun dý þý na gön de ril di. TOPLU SONUÇLAR Me di cal Park An tal yas por-kay se ris por : 3-0 Ka sým pa þa-kar de mir Ka ra büks por : 2-1 Si vass por-mer sin Ýd man yur du : 3-3 Or dus por-es ki þe hirs por : 2-0 Fe ner bah çe-ga zi an teps por : 3-0 Ak hi sar Be le di yes por-genç ler bir li ði : 0-0 Bur sas por-ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por : 0-1 Trab zons por-sa ni ca Bo ru E la zýðs por : 2-0 Be þik taþ-ga la ta sa ray : 3-3 GOL KRALLIÐI GOL kral lý ðýn da Ga la ta sa ray'dan U mut Bu lut Be þik taþ'a at tý ðý gol le gol sa yý sý ný 3'e çý kar dý ve zir ve de yer al dý. Fe - ner bah çe li Dirk Kuyt, Genç ler bir li ði'nden Er min Zec, Si - vass por'dan Mic ha el E ne ra mo ve Me di cal Park An tal - yas por'dan Ti ta i se 2'þer gol le U mut'u iz le di. HAFTANIN KARMASI Mert Günok (Fenerbahçe), Kulusic (Gençlerbirliði), Barrael (Orduspor), Alanzinho (Trabzonspor), Hakan Özmert (Kasýmpaþa), Emrah (Antalyaspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Holosko (Beþiktaþ), Webo (Ýstanbul BÞB), Culio (Mersin Ýdmanyurdu), Tita (Antalyaspor), HAFTANIN FUTBOLCUSU Mert Günok (F.Bahçe) HAFTANIN HAKEMÝ Cüneyt Çakýr (ANTALYASPOR - KAYSERÝSPOR) HAFTANIN TAKIMI Ýstanbul BÞB 3. HAFTANIN PROGRAMI 31 A ðus tos Cu ma: Genç ler bir li ði-or dus por, Mer - sin Ýd man yur du-es ki þe hirs por. 1 Ey lül Cu mar te si: Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por-me di cal Park An tal yas por, Kay se ris por-ak hi sar Be le di yes por, Kar de mir Ka ra büks por-be þik taþ, Sa ni ca Bo ru E la zýðs por-ka sým - pa þa. 2 Ey lül Pa zar: Si vass por-fe ner bah çe, Ga - la ta sa ray-bur sas por, Ga zi an teps por-trab zons por. PUAN DURUMU TA KIM LAR O G B M A Y Av P 1. FE NER BAH ÇE GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ TRAB ZONS POR OR DUS POR GA LA TA SA RAY SÝ VASS POR ÝST. B.ÞE HÝR BLD AK HÝ SAR BLD MP AN TAL YA KA SIM PA ÞA BUR SAS POR BE ÞÝK TAÞ M.Ý. YUR DU K.KA RA BÜK E LA ZIÐS POR ES KÝ ÞE HÝR GA ZÝ AN TEP KAY SE RÝ

16 Maria ezandan etkilendi, Nur oldu FOTOÐRAF: AA Ýki yýl ön ce baþ la nan pro je i le Mes cid-i Ha ram ve di ðer kut sal me kân la rýn ka pa si te si 2.5 mil yon dan 2.8 mil yo na çý ka rýl dý. FOTOÐRAF: AA Ye ni ya tý rým lar la 4 mil yon ki þi ha cý o la cak SU U DÝ A ra bis tan ýn Mek ke þeh ri ne u zun va de li kal kýn ma pla ný çer çe ve sin de 27 mil yar do lar lýk ya tý rým ya pý la ca ðý ve 2040 yý lý i ti ba riy le bir de fa da 4 mil yo na ya kýn zi ya ret çi ka pa si te si ne sa hip o la ca ðý bil di ril di. Su u di med ya sýn da çý kan ha ber le re gö re i ki yýl ön ce baþ la nan pro je i le Mes cid-i Ha ram ve di ðer kut sal me kân la rýn ka pa si te si 2.5 mil yon dan 2.8 mil yo na çý ka rýl dý. Pro je i le Kâ be ve çev re si nin ya ný sý ra ça dýr la rýn ku rul du ðu A ra fat Da ðý na gi den yol la rýn da ge niþ le til me si ön gö rü lü yor. Üç yýl ön ce o pe ras yo na baþ la yan ilk yol cu tre ni ne ek o la rak da ha faz la yol cu dol muþ ve o to büs le ri de mi sa fir le rin hiz me ti ne su nu la cak. Dubai / cihan RUSYA uyruklu Maria Labodinskaya, Konya da Müslüman olduktan sonra Nur ismini aldý. Konya Ýl Müftüsü Þükrü Özbuðday, müftülükte düzenlenen törende, Müslüman olmak için kendilerine baþvuran Maria ya, Ýslâm dini ile ilgili bilgiler verdiklerini söyledi. Özbuðday, þahitlerin huzurunda Kelime-i Þehadet getirdikten sonra Müslüman olan genç kadýnýn, Nur ismini aldýðýný ifade etti. Nur Labodinskaya (25) ise gazetecilere, turistik gezi için geldiði Ýstanbul da duyduðu ezan sesinden çok etkilendiðini belirtti. Duyduðu ezan sesi üzerine farklý duygular yaþadýðýný ve bunu kelimelerle anlatamayacaðýný dile getiren Labodinskaya, Daha önceleri de Ýslâm dini hakkýnda araþtýrmalar yaptým. Ýslâm dinini önceden biliyordum ve okuyordum. Ama bilmek, okumak farklý þey, kendi gözünle görmek ve yaþamak farklý þey. Asýl þimdi anlamaya baþladým diye konuþtu. Konya / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y ELBÝSTAN YENÝ ASYA EÐÝTÝM GÖNÜLLÜLERÝ DERNEÐÝ NDEN ÖRNEK KAMPANYA 700 mahkûma 700 Küçük Sözler ELBÝSTAN YENÝ ASYA EÐÝTÝM GÖNÜLLÜLERÝ DERNEÐÝ, ELBÝSTAN F TÝPÝ CEZAEVÝNDE BULU- NAN 700 MAHKÛMA RÝSALE-Ý NUR KÜLLÝYATI'NDAN KÜÇÜK SÖZLER ADLI ESERÝ HEDÝYE ETTÝ. A. KADÝR ÞAHÝN ELBÝSTAN EL BÝS TAN Ye ni As ya Eð tim Gö nül lü le ri Der ne ði, El bis tan F ti pi Ce za e vin de bu lu nan 700 mah kû ma Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ndan Kü çük Söz ler ad lý e se ri he di ye et ti. Bak la va cý Ha cý o ðul la rý nýn des tek le di ði ve El bis tan Ye ni As ya E ði tim Gö nül lü le ri ta ra fýn dan or ga ni ze e di len kül tür ha re ke ti nin yurt ça pýn da ma kes bu la ca ðý ve ör nek a lý na ca ðý ü mit e di li yor. Ye ni As ya Ga ze te si El bis tan tem sil ci si ve der nek ba sýn söz cü sü Ru hi Pak ta ra fýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, bu gi bi e ser ler mah kûm la rýn ha pis mu sî be ti nin sý kýn tý la rýn dan ve dün ye vî çok za rar la rýn dan, bo þu bo þu na gam ve hü zün le gi den ha yat la rý ný fay da sýz lýk tan kur ta rýp ken di si ne ve top lu ma fay da lý bir fert ol ma la rý yö nün de ya pý lan bir ça lýþ ma ol du ðu nu kay det ti. Pak, Be di üz za man Sa id Nur sî nin Söz ler ad lý e se ri nin On Ü çün cü Söz de yer a lan mah pus la ra yö ne lik çok ö nem li na si hat la rýn dan bir bö lü mü nü ay nen ak tar dý. Ak ta rý lan bu bö lüm ay ný za man da her ki ta býn i çi ne he di ye o la rak ko nul du. Pak, ga ye le ri nin in san ve kâ i na tý o ku mak i çin va tan sat hý ný bir mek tep yap mak ol du ðu nu bil di re rek, her za man ve ze min de bu gi bi kül tü rel fa a li yet le re de vam e de cek le ri ni kay det ti. ÝÞTE O BÖLÜM! Bismihi Subhanehu Risale-i Nur daki hakikî teselliye mahpuslar çok muhtaçtýrlar. Hususan gençlik darbesini yiyip, taze ve þirin ömrünü hapiste geçirenlerin, Nurlara ekmek kadar ihtiyaçlarý var. Evet gençlik damarý, akýldan ziyade hissiyatý dinler... His ve heves ise kördür, akibeti görmez. Bir dirhem hazýr lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker. Ve bir saat sefahet keyfiyle bir namus mes elesinde; binler gün hem hapsin, hem düþmanýn endiþesinden sýkýntýlarla ömrünün saadeti mahvolur. (...) Ýþte bu asýrda Ýslâm ve Türk gençleri kahramanane davranýp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karþý, Risale-i Nur un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kýlýnçlarýyla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa o bîçare genç, hem dünya istikbalini, hem mes ud hayatýný, hem âhiretteki saadetini ve hayat-ý bâkiyesini azablara, elemlere çevirip mahveder ve sû -i istimal ve sefahetle hastahanelere ve hissiyatýn taþkýnlýklarýyla hapishanelere düþer. Eyvahlar, esefler ile ihtiyarlýðýnda çok aðlayacak. Eðer terbiye-i Kur âniye ve Nur un hakikatlarýyla kendini muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mes ud bir Müslüman ve sair zîhayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur." Da mat lýk a lý mý sadece 20 da ki ka sü rü yor EV LÝ LÝK ve dü ðün por ta lý du gun.com, ge lin lik ve da mat lýk a lýr ken ya þa nan la ra da ir il ginç bir so nuç or ta ya çý kar dý. El de e di len bil gi ye gö re, ge lin lik se çi mi i çin or ta la ma 20 ma ða za do la þý lý yor ve bu iþ lem gün ler ce sü rü yor. Da mat lar i se ka rar lý du ruþ la rý ný a lýþ ve riþ te de sür dü rü yor ve yak la þýk i ki sa at i çin de, ge nel lik le ilk gir dik le ri ma ða za dan da mat lýk la rý ný sa týn a lý yor lar. So nu cun il ginç bir bil gi ol du ðu nu söy le yen Du gun.com Ge nel Mü dü rü E mek Kýr bý yýk i se dü ðün sü re ci nin stres li bir dö nem ol du ðu nu be lir te rek bu za man di li min de, er kek le rin ka rar lý bir tu tum ser gi le di ði ni söy le di. Ýstanbul / Yeni Asya Kendisi de engelli, ama... OS MA NÝ YE NÝN Ka dir li il çe sin de a yak ka bý bo ya cý lý ðý ya pan en gel li genç, en gel li ar ka daþ la rý i çin ma vi ka pak top lu yor. Tu fan pa þa Ma hal le si Çam lý kah ve mey da nýn da a yak ka bý bo ya cý lý ðý ya pan do ðuþ tan spas tik en gel li Kür þat Ay (23) ken di si gi bi en gel li ar ka daþ la rý na te ker li san dal ye a lý na bil me si i çin ma vi ka pak top lu yor. Bu gü ne ka dar 10 bin a det ma vi ka pak top la dý ðý ný söy le yen Kür þat Ay, ma vi ka pak top la ma nýn ken di si i çin nor mal bir iþ ha li ne gel di ði ni be lir te rek þun la rý söy le di: En gel li le rin ha lin den ben da ha i yi an la rým. Çün kü ben de en gel li yim. Her gün mut la ka ka pak top la rým. Top la maz sam ra hat sýz o lu yo rum. Osmaniye / cihan En bü yük u çak Eylül de Ýstanbul da OR TA LA MA 850 yol cu ka pa si te siy le dün ya nýn en bü yük u ça ðý o lan A ir bus 380, Ýs tan bul da ki U lus la ra ra sý Si vil Ha va cý lýk ve Ha va li man la rý Fu a rý nda (A i rex) ye ni den boy gös te re cek. A ta türk Ha va li ma ný Ge nel Ha va cý lýk Ter mi na li nde 6-9 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da 9. kez or ga ni ze e di len faaliyete, ha va cý lýk la il gi li 105 fir ma nýn ka týl ma sý ke sin leþ ti. Fu ar da, si vil u çak lar, he li kop ter ler, u çak mo to ru, sey rü se fer, u çuþ kon trol, ba kým, o na rým e kip man la rý, ha va a la ný ve ter mi nal sis tem le ri ne a it ü rün ler ser gi le ne cek. Çe þit li sos yal faaliyet ler ve u çuþ gös te ri le ri de renk ka ta cak. A i rex 2012 Ha va cý lýk Fu a rý nýn en a ðýr ko nu ðu i ki yýl a ra dan son ra yi ne A380 u ça ðý o la cak. Fu ar gü nü sa at sý ra la rýn da A ta türk Ha va li ma ný pis ti ne te ker koy ma sý plan la nan dev u çak, ge nel ha va cý lýk ter mi na lin de ken di si ne ay rý lan 6 nor mal u çak lýk bö lü me park e de cek. Ýstanbul / cihan E-koridor projesi ile öðrencilerin sadece laboratuvarda veya kütüphanede araþtýrma yapma sýnýrý ortadan kaldýrýlmýþ oluyor. O kul ko ri dor la rý kü tüp ha ne o lu yor! O KUL ko ri dor la rý tek no lo ji i le can la ný yor. Öð ren ci le rin sa de ce la bo ra tu var da ve ya kü tüp ha ne de a raþ týr ma yap ma sý ný rý ný or ta dan kal dýr ma yý he def le yen ve tek no lo ji i le bil gi ye e riþ me le ri nin da ha da ko lay laþ ma sý a dý na E-ko ri dor pro je si o luþ tu ran o kul lar ar týk bir a dým da ha ön de gi de cek. E ði tim de tek no lo ji nin sun muþ ol du ðu im kân la rý so nu na ka dar öð ren ci le ri ni fay da lan dýr mak is te yen o kul lar Ncom pu ting e ri - þim ci haz la rý i le ko ri dor la rý ný a raþ týr ma mer ke zi ne çe vi ri yor ve öð ren ci le rin ö dev le rin de ih ti yaç duy duk la rý bil gi ye in ter net ü ze rin den ko lay ca e riþ me le ri ni sað lý yor. Bil gi Ýþ lem Mer ke zin de tek bir PC ye net work ü ze rin den e ri þen ve sa de ce klav ye mo u se bað lý du va ra mon te e dil miþ plat form lar i çin de bu lu nan ci haz lar sa ye sin de öð ret men le rin ar týk ki lit al týn da tut ma la rý ge re ken bir la bo ra tu var ya pý sý da or ta dan kal ký yor. Recep Bozdað / Yeni Asya Üs küp te yaþayan 250 Müs lü man ço cuk sünnet oldu. Bur sa dan Üs küp e sün net köp rü sü BUR SA Bü yük þe hir Be le di ye si nin Üs küp te, bu yýl 6. sý ný dü zen le di ði top lu sün net þö le nin de, 250 ço cuk, er kek li ðe ilk a dý mý ný at tý. Üs küp Ka le si e tek le rin de dü zen le nen sün net þö le nin de, Türk çe þar ký lar söy len di. Ma ke don ya nýn baþþehri Üs küp te ya þa yan Türk, Ar na vut ve Ma ke don uy ruk lu 250 Müs lü man ço cuk, Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si, Üs küp Ça yýr Be le di ye si ve El Hi lal Yar dým laþ ma Teþ ki lâ tý ta ra fýn dan dü zen le nen tö ren le er kek li ðe a dým at tý. Ta ri hî ve kül tü rel mi ra sý a ya ða kal dýr ma ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Os man lý coð raf ya sýn da yer a lan ül ke ler de ki ec dat ya di gâ rý e ser le ri bir bir a ya ða kal dý ran Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si, Ma ke don ya nýn baþ þehri Üs küp te dü zen le di ði sün net þö le ni i le Bal kan lar da ki hiz met hal ka sý na bir ye ni si ni da ha ek le di. Üs küp Bü yü kel çi li ði Din Hiz met le ri Mü þa vi ri Sey fet tin Er soy un yap týr dý ðý sün net du â sý nýn ar dýn dan Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe ve pro to kol ü ye le ri sün net ço cuk la rý na çe þit li he di ye ler ver di. Bursa / Yeni Asya

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı