ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR"

Transkript

1 ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA 700 KÜÇÜK SÖZLER nha BE RÝ SAY FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ÇOCUKLARI BÝRÝNCÝ ÖÐRETÝM ÜCRETSÝZ OKULDAN SOÐUTACAKLAR O KUL LA RIN A ÇIL MA SI NA AZ BÝR ZA MAN KA LA E ÐÝ TÝM DÜN YA SI VE VE LÝ LER TE DÝR GÝN. YE NÝ E ÐÝ TÝM SÝS TE MÝ NÝN ÇO CUK LA RI O KUL DAN DA HA ÇOK SO ÐU TA CA ÐI BE LÝR TÝ LÝ YOR. BEL KÝ KÝM SE HAS TA OL MA YA CAK, ÖL ME YE CEK, A MA... uye ni sis te mi de ðer len di ren Ço cuk ve Genç Psi ki yat ri si Uz - ma ný Prof. Dr. Yan ký Yaz gan Ço cuk la rýn ha zýr ol ma dýk la rý bir sis tem i çe ri sin de ol ma la rý - nýn bir be de li o la cak. Kim se bel ki a ðýr has ta ol ma ya cak, ya da kim se öl me ye cek, a ma öð ren mek ten ve e - ði tim den so ðu tul muþ çocuklarýn sayýsýný art tý - ra ca ðýz. Dav ra nýþ prob lem le ri o lan, dik kat ek - sik li ði gi bi prob lem ler ser gi le yen ço cuk la rýn o - ra ný ar ta cak di ye ko nuþ tu. ARINÇ TAN ÇÝÇEK E GÖNDERME Muhtýra metni gibi uhü kü met Söz cü sü Bü lent Ar nýç, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in 11 mad de lik met ni i le il gi li il ginç bir çý kýþ yap tý. A rýnç, Çi çek e yap tý ðý gön der me de, O bil di ri nin mu ha ta bý hü kü met de ðil dir, TBMM i çin mi dir o nu Sa yýn Baþ kan ýn a çýk la ma sý lâ zým i fa de si ni kul lan dý.n8 de ÝÞTE ÝSRAÝL ADALETÝ! Rac hel Cor ri e ka za da öl dü uýs ra il mah ke me si, 2003 te Ýs ra il e a it bir bul do zer ta ra fýn dan e - zi len A me ri ka lý ba rýþ ey lem ci si Rac hel Cor ri e nin a i le si nin or du - ya aç tý ðý dâ vâ yý red de de rek, bul do ze ri kul la nan Ýs ra il as ke ri nin ih ma li ol ma dý ðý so nu cu na var dý. nha be ri say fa 7 de BM den Gazze için 2020 uyarýsý yapýldý ubirleþmiþ Milletler, su, elektrik ve saðlýk gibi temel hizmet standartlarýnýn iyileþtirilmemesi halinde Gazze nin 2020 yýlýna kadar yaþanabilir bir yer olmaktan çýkacaðýný bildirdi. nha be ri say fa 7 de Kur ân ya kan ABD li as ker le re ko mik ce za uabd or du su, Af ga nis tan da Kur ân yak ma ve Ta li ban mi li tan la rý nýn ce set le ri ne id rar yap ma o lay la rý na ka rý þan as ker le re i da rî o la rak ko - mik o la rak ni te len di ri le cek ce zalar ver mek le ye tin di. nha be ri say fa 7 de E ÐÝ TÝM PO LÝ TÝ KA LA RI ÇO CUK YA ÞI NA UY GUN OL MA LI ub. Ü. E ði tim Bi lim le ri Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Fat ma Gök de, MEB in il ko ku la baþ la ma ya þý nýn be lir len me si ne yö ne lik ha zýr la dý ðý ra por da yer a lan kri ter le ri nin ço - ðu nun o kul da ve ri len e ði ti min bir par ça sý ol du ðu nu be lir te rek, E ði - ti min ço cuk la ra uy gun im kân lar ge liþ tir me si ge - re kir ken, hü kü me tin ha zýr la dý ðý bir po li ti ka ya ço - cuk la rý uy dur ma ya ça lý þý yor lar dedi. Gök, çocuklarýn geliþimlerinin kimler tarafýndan deðerlendirileceðinin de belirsiz olduðunu söyledi. BALYOZ TUTUKLUSU TEHDÝT ETTÝ: Ö NEM LÝ KA RAR LAR KA PA LI KA PI LAR AR DIN DA A LIN MA SIN uý la hi yat çý ya zar Hi da yet Þef - kat li Tuk sal i se bu gi bi ö nem li ka rar la rýn ka pa lý ka pý lar ar dýn - da a lýn ma sýn dan þi kâ yet et ti. Tuk sal Þu nu e leþ ti ri yo rum; bu sis tem na sýl o luþ tu rul du, kim le - rin kat ký sý var, han gi e ði tim te o - ri le ri baz a lýn dý, ço cuk la rý mýz ne i le kar þý la þa cak? Bun la rýn hiç bi ri si ni ne ben ve li o la rak bi li yo rum, ne es ki bir öð ret men o la rak bi li yo rum, hiç bir þey o la rak bil mi yo rum. Ben bu ka pa lý ka pý lar ar dýn da pi þi ri len þey ler den hoþ lan mý yo rum de di. n8 de Gün ge lir si zi de yar gý lar lar u Bal yoz Pla ný dâ vâ sýn da tu tuk lu yar gý la nan Al bay A li Türk þen in Erk de - ði þir, ye ni ya pý lan du ruþ ma sa lon la rýn da siz yar gý la nýr sý nýz. Si zin kar þý ný za da si zin gi bi a dil yar gý la yan ha kim ler çý kar söz le ri ne Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Ö mer Di ken, tep ki gös te re rek, Bu þe kil de teh dit e de rek ken di ni zi di ðer ör - güt ler le ay ný ye re ko yu yor su nuz di ye ce vap ver di. nha be ri say fa 9 da FO TOÐ RAF: A A Harç lar kalk tý, ce za lar du ru yor u Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, öð - ren ci harç la rý i le a lâ ka lý, Sa yýn baþ ba ka - ný mý zýn, ba kan la rý mý zýn im za la dý ðý ka rar - na mey le bun dan böy le bi rin ci öð re tim den kat ký pa yý a lýn ma sý, ya ni harç lar ta ma men kal dý rýl mýþ týr müj de yi ver di. An cak harç - lar kal dý rýl sýn di ye gös te ri ya pan öð ren ci - le rin al dý ðý ce za lar la il gi li bir söz et me me si dik kat ler den kaç ma dý. nha be ri say fa 3 te Suriye deki iç karýþýklardan kaçarak Türkiye, Ürdün ve Lübnan a sýðýnan Suriyelilerin sayýsý resmî verilere göre 200 bini geçti. 43 BÝN SURÝYELÝ BARINDIRILACAK Mülteciler yeni kamplara u A FAD ta ra fýn dan ku ru lan 4 ye ni kamp ta, öð ren ci yurt la rý ve spor sa lon la - rýn da ka lan lar i le Su ri ye sý ný rýn da bek le - yen ler ol mak ü ze re top lam 43 bin Su ri ye - li da ha ba rýn dý rý la cak. Ga zi an tep Kar ka - mýþ ta ki ye ni kam pa dün i ti ba rýy la 375 Su ri ye li a lý nýr ken, Kah ra man ma raþ ve Os ma ni ye de ki kamp lar bu haf ta, A dý ya - man da ki ça dýr kent i se Ey lül a yý nýn ilk haf ta sý hiz me te a çý la cak. nha be ri say fa 8 de YÜZDE 70 E VARAN ÝNDÝRÝM VAR Mahmutpaþa da indirim günleri umah mut pa þa Es naf la rý Der ne ði nce dü - zen le nen Ýn di rim Gün le ri fes ti va li, bu - gün baþ lý yor. Fes ti val de, çar þý da ki bütün dük kân lar 1 ay bo yun ca yüz de 70 e va ran in di rim ler su na cak. nha be ri say fa 9 da Neil Armstrong un büyük adýmý! nýsmaýl TEZER ÝN YAZISI SAYFA 2 DE ISSN AÐUSTOS RESEPSÝYONU ÝPTAL EDÝLDÝ u9 EYLÜL DE 40 BÝN ÖÐRETMEN ATANACAK u8

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Müþrikler, Eðer Allah dileseydi ne biz, ne de atalarýmýz O'na ortak koþmazdýk; hiçbir þeyi de haram saymazdýk derler. Onlardan önce gelenler de, azabýmýzý tadýncaya kadar böyle demiþlerdi. En'âm Sû re si: 148 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Sa bah na ma zý ný kýl dý ðýn da hiç kim sey le ko nuþ ma dan ön ce ye di de fa Al lâ hüm me e cir nâ mi ne'n-nâr (Al lah'ým, be ni Ce hen nem a te þin den ko ru) de. E ðer o gün ö lür sen Al lah se nin i çin Ce hen nem a te þin den ko ru yu cu bir be rat ya zar. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 395 / Ha di s-i Þe rif Me â li Dün ya ser gi si a çýl ma ya baþ lý yor! Þu hur-u mü ba re ke git tik ten son ra, â de ta o a hi ret ti ca re ti nin meþ he ri ve pa za rý de ðiþ ti ði gi bi, dün ya ser gi si a çýl ma ya baþ lý yor. Ek ser him met ler, bir de re ce va zi ye ti de ði þi yor. Ha va yý tes mim e den bu ha rat-ý mü zah re fe o ma ne vî ha va yý bo zar. Her kes de re ce si ne gö re on dan ze de le nir. Ýn san lýk i çin kü çük, be nim i çin büyük bir a dým! B en hem ken dim de, hem bu ya kýn da ki Ri sâ le-i Nur Ta le be le rin de þu hur-u mu har re me den son ra bir yor gun luk ve þevk te bir fü tur gö rü yor dum. Se be bi ni vâ zý han bil mi yor dum. Þim di, es ki de söy le di ðim tah mi nî se bep, ha ki kat ol du ðu nu gör düm. Þöy le ki: Na sýl mad dî ha va fe na i se, fe na te sir e di yor; ma ne vî ha va da bo zul sa, her ke sin is ti da dý na gö re bir sar sýn tý ve rir. Þu hur-u se lâ se ve mu har re me de â lem-i Ýs lâ mýn ma ne vî ha va sý, u mum ehl-i i ma nýn a hi ret ka zan cý na ve ti ca re ti ne cid dî te vec cüh le ri ve him met le ri ve ten vir le ri o ha va yý sâ fi leþ ti ri yor, gü zel leþ ti ri yor, müt hiþ â rý za la ra ve fýr tý na la ra mu ka be le e di yor. Her kes o sa ye de ve sa ye sin de de re ce si ne gö re is ti fa de e der. Fa kat o þu hur-u mü ba re ke git tik ten son ra, â de ta o a hi ret ti ca re ti nin meþ he ri ve pa za rý de ðiþ ti ði gi bi, dün ya ser gi si a çýl ma ya baþ lý yor. Ek ser him met ler, bir de re ce va zi ye ti de ði þi yor. Ha va yý tes mim e den bu ha rat-ý mü zah re fe o ma ne vî ha va yý bo zar. Her kes de re ce si ne gö re on dan ze de le nir. Bu ha va nýn za ra rýn dan kur tul mak ça re si, Ri sâ le-i Nur un gö züy le bak mak ve ne ka dar müþ ki lât zi ya de leþ se, kud sî va zi fe i ti ba rýy la da ha zi ya de cid di yet ve þevk le ha re ket et mek tir. Çün kü baþ ka la rýn fü tu ru ve çe kil me si, ehl-i him me tin þev ki ni, gay re ti ni zi ya de leþ tir me ye se bep tir. Zi ra, gi den le rin va zi fe le ri ni de bir de re ce yap ma ya ken di ni mec bur bi lir ve bil me li dir ler. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 77 *** Bi zim le a lâ ka dar bir zat, pek çok la rýn þek vâ et tik le ri gi bi, es ki den þid det li bir ta ri kat ta o ku du ðu ev ra dýn da ki zevk ve þev ki ni kay bet ti ði ni ve sý kýn tý ve uy ku ga le be et ti ði ni mü te es si fâ ne þek va et ti. O na de dik: Mad dî ha va bo zul du ðu va kit na sýl ki sý kýn tý ve ri yor; a sa bî si ne ler de in ký baz ha li baþ lý yor. Öy le de, ba zan ma ne vî ha va bo zu lu yor. Hu su san ma ne vi yat tan ya ba nî leþ miþ bu a sýr da ve bil has sa he ve sat ve müþ te hi yat-ý nef sa ni ye yi ta am müm et miþ mem le ket ler de ve hu su san þu hur-u mu har re me ve þu hur-u mü ba re ke de ma ne vî ha va yý tas fi ye e den â lem-i Ýs lâ mýn in ti bah ve te vec cüh-ü u mu mî si, o mü ba rek þu hu run git me siy le te vak kuf et me sin den fýr sat bu lup, ha va yý bo zan da lâ let le rin te sir le ri za ma nýn da ve bil has sa kýþ taz yi ka tý al týn da, bir de re ce ha yat-ý dün ye vî ye ve he ve sat-ý nef sa nî ye nin ta sal lut la rý nýn nok sa ni ye tin den, ehl-i Ýs lâm ve ehl-i i man da, ha yat-ý uh re vî ye ye ça lýþ mak iþ ti ya ký, ba ha rýn gel me siy le ha yat-ý dün ye vî ye nin ve he ve sat-ý nef sa nî ye nin in ki þa fýy la o iþ ti yak-ý uh re vî ye yi giz le me si â nýn da el bet te böy le kud sî ev rad lar la zevk, þevk ye rin de, es ne mek ve fü tur ge lir. Fa kat, ma dem Ýþ le rin en ha yýr lý sý zah met li o la ný dýr (el-ac lû nî, Keþ fü l-ha fâ, 1:55.) sýr rýy la, me þak kat li, kül fet li, zevk siz, sý kýn tý lý â mâl-i sâ li ha ve u muru hay ri ye da ha kýy met li, da ha se vap lý dýr. O sý kýn tý da, o me þak kat te ki zi ya de se va bý ve mak bu li ye ti dü þü nüp, sa býr i çin de mes ru râ ne þük ret mek ge rek tir. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 183 *** Bu gün ler de her kes sý kýn tý dan þek vâ e di yor. Â de ta ma ne vî ha va nýn bo zuk lu ðun dan, mad dî ve u mu mî bir sý kýn tý has ta lý ðý ný ver miþ. Hat ta ba na da bir gün si ra yet et ti. Bi zim her der di mi ze i lâç o lan Ri sâ le-i Nur la meþ gul o lan lar da, o sý kýn tý has ta lý ðý ya yok ve ya pek az dýr. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 193 LÛ GAT ÇE: þu hur-u mu har re me: Sa vaþ ma nýn ha ram ol du - ðu mü ba rek ay lar; Zil kâ - de, Zil hic ce, Mu har rem ve Re cep. fü tur: Ü mit siz lik. U - sanç. Gev þek lik. vâ zý han: A çýk o la rak. þu hur-u se lâ se: Üç Ay - lar, Re ceb, Þa ban, Ra ma - zan. te vec cüh: Yö nel me. him met: Gay ret. ten vir: Nur lan dýr ma. þu hur-u mü ba re ke: Mü ba rek ay lar. meþ her: Ser gi, fu ar. tes mim: Ze hir le me. bu ha rat-ý mü zah re fe: Pis ve za rar lý gaz lar. te ni as ya.com.tr a lû mu nuz, Ay a ilk a yak M ba san ki þi o la rak bi li nen Ne il Arms trong bir kaç gün ön ce, 82 ya þýn da dün ya ha ya tý na ve da et ti. Ha be ri ilk duy du ðum da ak lý ma ge len, o nun o meþ hur sö zü nü ter sin den dü þün mek ol du: Ýn san lýk i çin kü çük, be nim i çin bü yük bir a dým! Arms trong, ka bir â le mi ne gi rer ken ger çek ten bu sö zü söy le miþ mi dir o nu bi le mi yo ruz a ma; bi zim o nun a dý na bu te fek kür ve ta hay yü lü yap mýþ ol ma mýz da, ib ret der si çý kar mak a dý na bir sa kýn ca ol ma sa ge rek. E vet, ger çek ten de ö lüm, her in san i çin bü yük bir a dým! Zi ra fa nî ha yat tan, e be dî ha ya ta ge çiþ tir mevt. Ge çi ci o la nýn, son suz luk ya nýn da bir kýy met-i har bi ye si o lur mu ki? Ha ni Pey gam ber E fen di mi zin (asm) bu yur du ðu gi bi: Dün ya nýn â hi re te nis be ti, bi ri ni zin de ni ze gi dip par ma ðý ný ba týr dý ðýn da, par ma ðý na bu la þan ýs lak lý ðýn de ni ze nis be ti gi bi dir. (C.Saðir, 3344.) sa mi_ce be ma il.com Kâ i na týn fe za ok ya nu sun da, gü ne þe bað lý o la rak o nun et ra fýn da baþ dön dü rü cü bir hýz la yüz dü rü len dün ya ge mi si ü ze rin de â hi ret â lem le ri ne doð ru yol a lýr ken, ö mür gün le ri miz de son sü r'at le tü ken me ye doð ru gi di yor. Her se ne kar þý laþ tý ðý mýz ve üç ay lar de ni len Re cep, Þa ban ve Ra ma zan ay la rý, â hi ret yo lu ü ze rin de ku rul muþ pa na yýr lar gi bi, e be dî â le me bol se vap lar gön der me ye ve si le o lan ti ca ret a lan la rý hü vi ye ti ni ta þý yor. Her bi ri el li se ne lik bir öm re be del o lan Re ga ib, Mi rac ve Be rat ge ce le ri gi bi, sek sen dört se ne lik bir ö mür ne ti ce si ni ka zan dý ra bi len Ka dir Ge ce si de bu ay la rýn i çin de bu lu nu yor. Par mak ta ki ýs lak lýk de niz i le ký yas e dil mez el bet te. Dün ya ha ya tý da, a hi re tin ya nýn da böy le iþ te. O hal de en bü yük me se le miz dün ya mý ol ma lý, a hi ret mi? En bü yük ya tý rým la rý mýz han gi ha ya ta ol ma lý? En bü yük a dým la rý mýzý ne re ye doð ru atmalýyýz? Hz. A li nin (ra) sö zü nü ha týr lý yo rum bu ra da: Dün ya ar ka sý ný dön müþ gi di yor, â hi ret i se yö nel miþ ge li yor. Bun lar dan her i ki si nin de ken di ne has ev lât la rý var. Siz â hi re tin ev lât la rý o lun. Sa kýn dün ya nýn ev lât la rý ol ma yýn. Zi ra bu gün a mel var he sap yok, ya rýn i se he sap var a mel yok. E vet dün ya ya de ðil, a hi re te koþ ma lý! Â hi ret bi ze doð ru yö nel miþ ge lir ken, en bü yük a dým la rý mýz o na doð ru ol ma lý þüp he siz. Arms trong 1969 da Ay a o bü yük a dý mý ný at tý ðýn da, bir gün kab re de a dým a ta ca ðý ný dü þün müþ müy dü bi le mi yo ruz a ma; bu nun o ka çý nýl maz so nu cu de ðiþ tir me di ði ni el bet te he pi miz a çý sýn dan gö re bi li yo ruz. Ýn sa noð lu bu ka dar a ciz bir var lýk iþ te. Ken di si ni u za ya ta þý ya bi li yor, Ay a a yak ba sa bi li yor, a ma kab re a yak bas mak tan, o ka çý nýl maz son dan ken di ni kur ta ra mý yor. Bu nun la be ra ber i çe ri sin de ki o E bed, e bed! fer ya dý ný da sus tu ra mý yor. Ö lü mün her þe yin bir so nu ol ma sý ný dü þün mek da hi is te mi yor. Ýþ te bu yüz den de, ki mi le ri a hi re te i nan ma sa bi le, Üç ay lar gel di ðin de bü tün Ýs lâm dün ya sý a de ta te yak ku za ge çi yor ve da ha faz la Kur ân o ku ma lar, ev rad, ez kâr ve i ba det le riy le ha yat la rý na ha yat ka tý yor lar. Ra ma zan ge lin ce if tar la rý, sa hur la rý, ha yýr ve ha se nat la rýy la her fert, üç ay lar çýk ma dan â hi ret â lem le ri ne ya tý rým ya pý yor. Ra ma zan Bay ra mýy la bir lik te, ok si jen ça dý rý ný an dý ran ve â hi ret â lem le rin den bir ne vî ne fes al dý ran üç ay lar ör tü sü kal kýp gi din ce, her ke sin yü zü ve yö nü tek rar dün ya ya dön me ye baþ lý yor. Ba har ve yaz ay la rý nýn ver di ði re ha vet ve ta til mev si mi ol ma sýy la in san lar mâ ne vî ik lim den ne ya zýk ki u zak laþ ma ya baþ lý yor lar. Mu az zez Üs ta dý mýz Be di üz za man Haz ret le ri nin sað lý ðýn da bu du rum ay nen o lu yor ki, bir ký sým ta le be le ri ta ra fýn dan bu hal den þi kâ yet e dip na sýl kur tu la bi le cek le ri ni so ru yor lar. A þa ðý da ki u zun ca ik ti bas bu ha li ve ça re si ni na za ra ve ri yor: Mad dî ha va bo zul du ðu va kit Ne il Arms trong na sýl ki sý kýn tý ve ri yor, a sa bî si ne ler de in ký baz ha li baþ lý yor; öy le de, ba zen ma ne vî ha va bo zu lu yor. Hu su san ma ne vi yat tan ya ba ni leþ miþ bu a sýr da ve bil has sa he ve sat ve müþ te hi yat-ý nef sa nî ye ta am müm et miþ mem le ket ler de ve hu su san þu hur-u mu har re me ve þu hur-u mü ba re ke de [mü ba rek ay lar da] ma ne vî ha va yý tas fi ye e den â lem-i Ýs lâm ýn in ti bah ve te vec cüh-ü u mu mi si, o mü ba rek þu hu run [ay la rýn] git me siy le te vak kuf et me sin den fýr sat bu lup, ha va yý bo zan da lâ let le rin te sir le ri za ma nýn da ve bil has sa kýþ taz yi ka tý Ay a ilk ayak basan kiþi olarak bilinen Neil Armstrong'un ölüm haberini ilk duyduðumda aklýma gelen, onun o meþhur sözünü tersinden düþünmek oldu: Ýnsanlýk için küçük, benim için büyük bir adým! ru hun dan ge len o fer yat la bir ha yat-ý ba ki ye yi þid det le ar zu lu yor. Yýl lar ön ce Ne il Arms trong la Ay a a yak ba san A me ri ka(!), bu gün iþ te bu nun i çin a hi re ti a raþ tý rý yor as lýn da. Týp ký geç miþ te Be di üz za man ýn A me ri ka da e mâ re le ri gö rün dü ðü ne bi nâ en, nev-i be þe rin mâ þuk-u me câ zî si o lan ha yat-ý dün ye vi ye böy le çir kin ve ge çi ci ol ma sýn dan, fýt rat-ý be þe rin ha ki kî sev di ði, a ra dý ðý ha yat-ý bâ ki ye yi bü tün kuv ve tiy le a ra ya cak sö züy le Üç ay lar ve son ra sý al týn da, bir de re ce ha yat-ý dün ye vi ye ve he ve sat-ý nef sa ni ye nin ta sal lut la rý nýn nok sa ni ye tin den, ehl-i Ýs lâm ve ehl-i i man da, ha yat-ý uh re vi ye ça lýþ mak iþ ti ya ký, ba ha rýn gel me siy le ha yat-ý dün ye vi ye nin ve he ve sât-ý nef sa ni ye nin in ki þa fýy la, o iþ ti yak-ý uh re vi ye giz len me si a nýn da, el bet te böy le kud sî ev rad lar da zevk, þevk ye rin de es ne mek ve fü tur [gev þek lik] ge lir. Fa kat ma dem Ýþ le rin en ha yýr lý sý zah met li o la ný dýr sýr rýy la, me þak kat li, kül fet li, zevk siz, sý kýn tý lý a mal-i sa li ha [se vap lý a mel ler] ve u mur-u hay ri ye i þa ret et ti ði gi bi. E vet, ABD nin ön de ge len ü ni ver si te le rin den Ca li for ni a Ü ni ver si te si nin (UCR), a hi ret ha ya tý ný a raþ týr mak i çin 5 mil yon do lar fon al ma sý ve a raþ týr ma so nuç la rý ný Ox ford U ni ver sity Press ten çý ka cak Ö lüm süz lük ve Ö lü mün An la mý i sim li ki tap ta top lan ma yý plan lan ma sý, bu nun ya kýn za man da ki gös ter ge le rin den ol sa ge rek. Ve il ginç tir ki, ha be re gö re, bu fon, UCR da ki sos yal bi lim ler a la nýn da bu gü ne ka dar ve ril miþ en bü yük meb lâð. (Va tan ga ze te si, ). E vet, öy le an la þý lý yor ki, in san lýk u za ya çýk sa, Ay a ve sâ ir ge ze gen le re uy du fýr lat sa ve ya a dým at sa da; bir gün kab re de a dým a ta ca ðý ný öy le ve ya böy le u nut mu yor, fýt ra týn dan ge len þid det li bir ta lep le u nu ta mý yor. Son suz luk, ö lüm süz lük a ra yýþ la rý hep bu nun gös ter ge si. Ne var ki, in sa noð lu, ö lüm süz lü ðü yan lýþ ad res ler de a ra ya bi li yor. Ve Kur'ân'ý me sa jý na ku lak ver me dik çe de bu yan lýþ a ra yýþ lar de vam e de cek gi bi. Son söz Be di üz za man'ýn ol sun: "El bet te nev-i be þer bü tün bü tün ak lý ný kay bet mez se, mad dî ve ya mâ ne vî bir ký yâ met baþ la rý na kop maz sa, Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya ve Ýn gil te re'nin Kur'ân'ý ka bul et me ye ça lý þan meþ hur ha tip le ri ve A me ri ka'nýn Din-i Hak ký a ra yan e hem mi yet li ce mi ye ti gi bi, rûy-i ze mi nin ge niþ ký t'a la rý ve bü yük hü kü met le ri, Kur'ân-ý Mu'ci zü'l- Be yâ ný a ra ya cak lar ve ha ki kat le ri ni an la dýk tan son ra bü tün ruh u can la rýy la sa rý la cak lar." (13. Sö zün 2. Ma ka mý nýn Zey li) [ha yýr lý iþ ler] da ha kýy met li, da ha se vap lý dýr. O sý kýn tý da, o me þak kat te ki zi ya de se va bý ve mak bu li ye ti dü þü nüp, sa býr i çin de mes ru râ ne þük ret mek ge rek tir. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý. 183) E vet, yü zü â hi re te dö nük ve dün ya yý â hi re tin tar la sý o la rak bi lip ça lýþ ma sý ge re ken in san la rý, dün ya nýn gaf let ve ren bin tür lü hal le rin den kur tar ma nýn ça re si, sü rek li Kur ân, Cev þen ve Ri sa le o ku ma la rýy la â hi ret bað lan tý la rý ný de vam et tir mek tir. A na do lu nun bü tün hiz met ma hal le rin de ol du ðu gi bi, bu lun du ðu muz il çe de yüz sek sen ki þi ye pay laþ týr dý ðý mýz ve ge le cek Ra ma zan a yý na ka dar de vam e de cek haf ta lýk al tý hat min cüz le ri, ay lýk o ku na cak Ri sâ le ki tap la rý nýn tes bi ti ve Bü yük Cev þen tak sim le riy le bu ker va na biz ler de ka týl dýk. Kü çük bir a dým ve or ga ni ze nin bü yük ne ti ce ler ver di ði ni gör dük. Al lah ýn faz lýn dan do la yý da bin ler þük ret tik.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 Þevval 1433 Ru mî: 16 Aðustos 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÝHL ler dün ya ya a çýl dý HABERLER DEPREM VE SAVAÞIN VURDUÐU ENDONEZYA VE PAKÝSTAN BAÞTA OLMAK ÜZERE DÜNYANIN ÇEÞÝTLÝ BÖLGELERÝNDEKÝ MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN 541 ÖÐRENCÝ TÜRKÝYE DE BURSLU OLARAK ÝMAM HATÝPLER DE EÐÝTÝM GÖRÜYOR. Hak kâ ri, sý nav lar da da ha ba þa rý lý o la cak HAK KÂ RÝ Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü, Tür ki ye ge ne li sý nav lar da ken tin son sý ra lar dan kur tar mak i çin pro je ler ü re ti yor. Hak kâ ri Ü ni ver si te si i le Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü nün geç ti ði miz e ði tim yý lýn da dü zen le di ði, viz yon ça lýþ ta yý so nuç ver me ye baþ la dý. E ði tim de ki ba þa rý sýz lý ðý or ta dan kal dýr mak a ma cýy la Mil lî E ði tim bün ye sin de dü zen le nen O ku lum da ki Ders ha nem pro je siy le 5 bin de za van taj lý öð ren ci ye ders ha ne hiz me ti su nul du. Bu pro je, Li sans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) nda Hak kâ ri nin 2 ba sa mak yük sel me si ni sað la dý. Hak kâ ri, LYS de so nun cu ol mak tan kur tul du. Ye ni e ði tim yý lýn da ye ni pro je ler le öð ren ci le rin ba þa rý sý yük sel ti le cek. Bu nun i çin ba zý ma hal le ler de e tüt mer kez le ri a çýl dý. Bu ra da ev le rin de ders ça lýþ ma im kâ ný ol ma yan öð ren ci le re ders ça lýþ ma ve ki tap o ku ma im kâ ný su na cak. E ði tim de de ði þim i çin ge li þim pro je siy le, sý nav la ra ha zýr la nan öð ren ci ler i çin bel li a ra lýk lar la de ne me ler ya pý la rak, bi re yin ka de me li ge li þi mi göz ö nü ne a lý na cak. Öð ren ci le rin ders le re kon san tras yo nu sað la na cak ve e ði tim koç lo ðu u sû lü i le öð ren ci ler de ki ek sik lik le rin gi de ri le cek. Ris ki a zalt, ba þa rý yý ar týr (RA BA) pro je si i le risk gru bun da ki öð ren ci le rin reh ber lik fa a li yet le riy le des tek le me si, o ku ma be ce ri si nin güç len di ril me si ni he de fiy le ha ya ta ge çi ri le cek. TO - KÝ nin bu yýl Ha kkâ ri ye ye ni bir öð ret me ne vi yap ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Bu a dým la, Hak kâ ri de e ði ti min ka li te si ni yük selt mek ve öð ret men le rin ba rýn ma so run la rý ný or ta dan kal dýr mak he def le ni yor. Hak kâ ri / ci han O ku ma sa lon la rý nýn SBS ba þa rý sý KARS TA fa a li yet yü rü ten 9 o ku ma sa lo nun da e ði tim gö ren öð ren ci ler den 118 i Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) de ba þa rý lý ol du. Kars mer kez de 2, Ak ya ka, Ar pa çay, Di gor, Ka ðýz man, Sa rý ka mýþ, Se lim ve Su suz il çe le rin de i se bi rer þu be i le fa a li yet gös te ren o ku ma sa lon la rý na de vam e den öð ren ci ler den; 2 si fen li se si, 15 i A na do lu öð ret men li se si, 53 ü A na do lu li se si, 19 u A na do lu i mam ha tip li se si, 5 i A na do lu sað lýk mes lek li se si ve 24 ü i se A na do lu mes lek li se sin de o ku ma ya hak ka zan dý. 118 öð ren ci si ni yer leþ ti ren Kars ta ki 9 o ku ma sa lo nu nun SBS ba þa rý sý yüz de 80 o la rak ger çek leþ ti. Kars O ku ma Sa lon la rý so rum lu su Yu suf Ba kar i se he def le ri nin e ði tim li ne sil ler ol du ðu nu vur gu la ya rak, Böl ge de o ku ma sa lon la rý na o lan ih ti yaç had saf ha da. E ði tim aþ kýy la ya nýp tu tu þan ço cuk la rýn da ha faz la ders li ðe ih ti ya cý var. Bu çer çe ve de e ði ti me kat ký sun mak is te yen le ri ya ný mýz da gör mek is ti yo ruz. de di. Kars / ci han Si e mens ten Ge diz e 5 mil yon e u ro luk hi be SÝ E MENS, Ge diz Ü ni ver si te si ne 5 mil yon e u ro luk ba ðýþ ta bu lun du. 11 mil yon li ra nýn ü ze rin de ki des tek, mü hen dis lik ve mi mar lýk öð ren ci le ri nin e ði ti min de kul la ný la cak. Dün ya e lek tro nik de vi Si e mens, PLM Sof wa re Fir ma sý ve Tür ki ye Tem sil ci si Di ji ta lis Ya zý lým ve Da nýþ man lýk Þir ke ti a ra cý lý ðýy la 5 mil yon e u ro de ðe rin de ki si mü las yon, mo del le me ta ban lý bil gi sa yar ya zý lým la rý ný Ge diz Ü ni ver si te si ne hi be et ti. Bu des tek sa ye sin de Si mü las yon ve Er go no mi La bo ra tu va rý da ha do na ným lý ha le ge le cek, mü hen dis lik öð ren ci le ri bir sa na yi te si si ni bil gi sa yar or ta mýn da ku rup, ü re tim sü reç le ri ni ek ran ba þýn da uy gu la ma im kâ ný bu la cak. Ýn te rak tif e ði tim gö re cek genç ler, da ha öð ren ci sý ra la rýn da ö nem li de ne yim ka za na cak, iþ ha ya tý na bir a dým ön de a tý la cak. Rek tör Yar dým cý sý ve Mü hen dis lik- Mi mar lýk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Mus ta fa Gü neþ, e ði ti me ve bi li me ver dik le ri des tek ten do la yý Si e mens e te þek kür et ti. Prof. Gü neþ, 11 mil yon li ra nýn ü ze rin de ki ba ðýþ i çin Ge diz Ü ni ver si te si nin se çil me sin den duy duk la rý mut lu lu ðu di le ge tir di. Ýz mir / ci han DÜNYANIN çe þit li böl ge le rin de ki Müs lü man ül ke ler den 541 öð ren ci, Tür ki ye de i mam ha tip ler de e ði tim gö rü yor. Dep rem ve sa va þýn vur du ðu En do nez ya ve Pa kis tan baþ ta ol mak ü ze re Da ðýs tan dan Bal kar ya ya, Se ne gal den Sýr bis tan a, Kon go dan Ma da gas kar a ka dar bir çok müs lü man ül ke i mam ha tip ler de e ði tim al ma sý i çin or ta öð re tim öð ren ci le ri ni Tür ki ye ye gön de ri yor. Tür ki Cum hu ri yet ler, Türk ve ak ra ba top lu luk la rý, Bal kan lar, Ký rým, KKTC de ki soy daþ lar i le Af ri ka da ki Müs lü man ül ke ler ve Müs lü man la rýn ya þa dý ðý di ðer ül ke le rin baþ ta din gö rev li si ih ti yaç la rý nýn ma hal lin den kar þý lan ma sý ol mak ü ze re e ði tim ve kül tür iþ bir li ði nin ge liþ ti ril me si a ma cýy la Din Öð re ti mi Ge nel Mü dür lü ðü i le Tür ki ye Di ya net Vak fý a ra sýn da 3 Ey lül 2007 de im za la nan pro to kol le bir pro je uy gu la ma ya so kul du. Tür ki ye i le Müs lü man ül ke ler a ra sýn da sað lam, ka lý cý bir di ya log ve dost luk köp rü sü o luþ tu ra cak pro je çer çe ve sin de dün ya nýn çe þit li böl ge le rin de ki Müs lü man ül ke ler den öð re nim gör mek ü ze re Tür ki ye ye ge len 541 öð ren ci den 413 ü Kay se ri de ki Mus ta fa Ger mir li A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nde, 128 i Ýs tan bul Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nde e ði tim gör me ye baþ la dý. Tür ki ye de 186 sý 9. sý nýf, 156 sý 10. sý nýf, 123 ü 11. sý nýf ve 76 sý 12. sý nýf ol mak ü ze re top lam 541 ya ban cý Müs lü man öð ren ci i mam ha tip ler de e ði - BÝRÝNCÝ öð re tim ve a çýk öð re tim de, öð ren ci kat ký pa yý o la rak a dý ge çen harç lar kal dý rýl dý. Ý kin ci öð re tim de i se üc ret a lýn ma ya de vam e di le cek. Ký sa sü re ön ce AKP MYK sýn da Baþ ba kan Er do ðan ýn gün de me ge tir di ði ü ni ver si te harç la rý nýn kal dý rý ma sý ko nu su, Ba kan lar Ku ru lu ndan geç ti. A çýk la ma, yak la þýk 5.5 sa at sü ren top lan tý son ra sý ba sý nýn kar þý sý na çý kan Baþ ba kan Yar dým cý sý ve Hü kü met Söz cü sü Bü lent A rýnç tan gel di. A rýnç, Bun dan böy le bi rin ci öð re tim de ve a çýk öð re tim de harç lar kal dý rýl mýþ týr. Ý kin ci öð re tim de i se üc ret a lýn ma ya de vam e di le cek de di. Ba kan lar tim gö rü yor. Bu öð ren ci ler i çin Baþ ba kan lýk tan a lý nan o nay la bin 100 ki þi lik Dev let Pa ra sýz Ya tý lý lýk kon ten ja ný ay rýl dý. En do nez ya ve Pa kis tan ba þý çe ki yor Dep rem ve sa va þýn vur du ðu En do nez ya ve Pa kis tan Tür ki ye de burs lu þe kil de i mam ha tip ler de e ði tim gör me si i çin öð ren ci gön de ren ül ke ler a ra sýn da ba þý çe ki yor. En do nez ya dan 42, Pa kis tan dan 36, Af ga nis tan, Ken ya, Ni jer ya ve Tay land dan 19 ar, Ka za kis tan dan 17, Ta ci kis tan dan 16, So ma li den 15, Tan zan ya dan 14, Kon go, Ga na ve A zer bay can dan 13 er, Kýr gý zis tan dan 12, Sýr bis tan dan 11 ve KKTC den 10 öð ren ci din öð re ti mi i çin Tür ki ye yi seç ti. Gür cis tan 9, Ar na vut luk 8, Hin dis tan, Ko so va ve Ye men 7 þer, Ma da gas kar, U gan da, Bang la deþ, Bur ki na Fa so ve Fi li pin ler 6 þar, Çad, Ýn gu þet ya, Mo ðo lis tan ve Mo zam bik 5 er, Or ta Af ri ka Cum hu ri ye ti, Si ri len ka ve Ka me run 4 er, To go, Ka ra dað ve Ma ke don ya 3 er, Ma la vi, Se ne gal, Si er re Lo ne, Be nin, Bos na- Her sek ve E ti yop ya da 2 þer, Bul ga ris tan, Da ðýs tan, Gü ney Af ri ka ve I rak tan i se bi rer öð ren ci e ði tim gö rü yor. Mus ta fa Ger mir li A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nden þim di ye ka dar 242 ya ban cý uy ruk lu öð ren ci me zun ol du e ði tim ve öð re tim yý lýn da i se bu o ku la 413 ya ban cý öð ren ci ko nuk ol du. Ku ru lu top lan tý sý son ra sýn da müj de o la rak a çýk la mak is te di ði ni be lir ten A rýnç, Baþ ba kan Er do ðan ýn ü ni ver si te öð ren ci le ri i çin harç la rýn kal dý rý la ca ðý müj de si nin, bu gün bir ka rar na mey le ger çek leþ ti ril di ði ni be lirt ti. A rýnç ýn ko nu ya i liþ kin a çýk la ma sý þöy le: Sa yýn baþ ba ka ný mý zýn, ba kan la rý mý zýn im za la dý ðý ka rar na mey le bun dan böy le bi rin ci öð re tim den ve a çýk öð re tim den kat ký pa yý a lýn ma sý, ya ni harç lar ta ma men kal dý rýl mýþ týr. Ý kin ci öð re tim den a lý nan i se ka nun da öð re nim üc re ti o la rak ge çer ve bu na de vam e di le cek. Bu nun la il gi li Da rüþ þa fa ka bi na la rý na ya ban cý uy ruk lu öð ren ci ler MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý Din Öð re ti mi Ge nel Mü dür lü ðü i le Tür ki ye Di ya net Vak fý a ra sýn da ki pro to kol 9 A ðus tos 2011 de gün cel le ne rek Ba kan lý ða dev re di len es ki Da rüþ þa fa ka bi na la rý ta ma men Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Ý mam Ha tip Li se - si ne tah sis e dil di. Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Ý mam Ha - tip Li se si e ði tim öð re tim yý lýn da çe þit li ül ke ve mil - let ler den ilk o la rak sa de ce 9. sý ný fa ol mak ü ze re 128 öð ren ci ka bul et ti. Pro to ko le gö re, ya ban cý uy ruk lu öð ren ci le rin Türk - çe yi da ha ça buk öð ren me le ri ve Tür ki ye ye a dap tas yon la rý nýn sað lan ma sý ba ký mýn dan her yýl ge ti ri le cek öð ren ci sa yý sý nýn yüz de 20 si ka dar da Türk va tan da þý öð ren ci a lý na cak. Ýs tan - bul Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Li se si nde ki öð ren ci le rin da ðý lý mý i se þöy le: Se ne gal 8, So ma li 7, KKTC, Ka za kis tan, Ný jer ve Sýr bis tan 6 þar, Ka me run, Kýr gý siz tan, Ka ra dað, Fil di þi Sa hil le ri, Be nin, Bur ki ne Fa so ve Ma li den 5 er, Ar na vut luk, Gi ne Ko nak ri, Ür dün ve Li ber ya 4 er, Mo zam bik, Ko so va, Su - dan, To go, Zam bi ya ve Bal kar ya dan 3 er, Ce za yir, Da ðýs tan, De mok ra tik Kon go, Fas, Gi ne, Ýn gu þet ya, Ma da gas kar, Ma la - vi, Ma ke don ya ve Si er ra Le o ne 2 þer. Kon ya ya da u lus lar a ra sý Ý mam Ha tip Li se si KONYA DA da bir o ku lun a çýl ma sý i çin ça lýþ ma la ra baþ lan dý. Ýs tan bul Fa tih Sul tan Meh met A na do lu Ý mam Ha tip Li se si ve Kon ya ya yüz de 20 yer li öð ren ci a lýn ma sý plan la ný yor. Kay se - ri de i se sa de ce ya ban cý öð ren ci ler öð re nim gö rü yor. Kay se ri ve Ýs tan bul da öð re nim gö ren 541 öð ren ci dý þýn da Þu bat a yýn - da So ma li den ge len ve Türk çe e ði tim le ri ni ta mam la yan 180 öð ren ci de Tür ki ye ge ne lin de de ði þik i mam ha tip li se le rin de öð re nim gö re cek. Öð ren ci le rin yol gi der le ri Tür ki ye Di ya net Vak fý, di ðer gi der le ri i se Baþ ba kan lýk o na yý i le ya tý lý öð ren ci kap sa mýn da Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ta ra fýn dan kar þý la ný yor. O - kul la rýn ka pa si te si ve ül ke le rin ih ti ya cý dik ka te a lý na rak Tür ki - ye Di ya net Vak fý i le iþ bir li ði ya pý la rak be lir le ni yor. An ka ra / a a En do nez ya dan 42, Pa kis tan dan 36, Af ga nis tan, Ken ya, Ni jer ya ve Tay land dan 19 ar, Ka za kis tan dan 17, Ta ci kis tan dan 16, So ma li den 15, Tan zan ya dan 14, Kon go, Ga - na ve A zer bay can dan 13 er, Kýr gý zis tan dan 12, Sýr bis tan dan 11 ve KKTC den 10 öð ren ci din öð re ti mi i çin Tür ki ye yi seç ti. Harç kalktý, cezasý duruyor! ay rý ka nun ge rek mek te dir ve þu an gün dem de sa de ce öð ren ci kat ký pa yý nýn kal dý rýl ma sý var dýr. Uy gu la ma, bi rin ci öð re tim ve a çýk öð re tim de ki yak la þýk 3.5 mil yon öð ren ci yi il gi len di ri yor... Ü ni ver si te öð re nim harç la rý nýn kal dý rýl ma sý, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ka týl dý ðý bir top lan tý da, pa ra sýz e ði tim ta le biy le pan kart aç tý ðý i çin tu tuk la nan ve ha pis ce za sý na çarp tý rý lan öð ren ci le ri ha tý ra ge tir di. Þim di bu öð ren ci le rin du ru mu nun ne o la ca ðý me rak e di li yor. An ka ra / a a- Yeni Asya Mid yat ý Ba rýþ sof ra sý he ye ca ný sar dý MARDÝN ÝN Mid yat il çe sin de be le di ye nin ev sa hip li ði ni ya pa ca ðý Sos yal Ge li þim Ens ti tü sü (SOS GED) ta ra fýn dan sür dü rü len Ba rýþ ve hoþ gö rü sof ra sý ha zýr lýk la rý de vam e di yor. Yo ðun bir ka tý lým la 31 A ðus tos ta ger çek leþ me si bek le nen sem poz yum ça lýþ ma la rý ný sür dü ðü di le ge ti ren Mid yat Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý Me tin Kut lu, Ev sa hi bi o la rak ka tý lým cý la rýn ko nak la ma ve u la þý mý ko nu sun da ge re ke ni ya pa ca ðýz. Hoþ gö rü ve kar deþ lik sof ra sý nýn il çe miz de ku rul ma sý bi zim i çin çok an lam lý. di ye ko nuþ tu. Ýl çe nin bütün gi riþ çý kýþ la rý na sem poz yum hak kýn da a fiþ ler a sý lýr ken, bil bord lar da a fiþ ler le do na týl mýþ du rum da. Sem poz yum da; Ba rýþ, sev gi, i lim ve hoþ gö rü un sur la rý dik ka te a lý na rak beþ a raþ týr ma cý ya Be di üz za man Sa id Nur sî Ay dýn lýk Ge le cek Ö dü lü, Me le Mus ta fa Bar za ni Ba rýþ ve Kar deþ lik Ö dü lü, E li za Do nat Sev gi ve Yar dým laþ ma Ö dü lü, Hay dar A li yev O nur lu Mü ca de le Ö dü lü ve Ra uf Denk taþ Kalb-i Va tan Ö dü lü ve ri le ce ði be lir ti li yor. Mar din / ci han Anne ve babasýyla parkta oyun oynamaya giden 6 yaþýndaki Umut Ceylan, ki min a teþ le di ði he nüz be lir le ne me yen bir si lâh tan çý kan kur þu nun sýr tý na i sa bet et me siy le öldü. FO TOÐ RAF: CÝHAN Park ta oy na yan ço cuk ma gan da kur ba ný nýzmýr ÝN Ka ra bað lar il çe sin de, a i le siy le bir lik te git ti ði park ta kay dý rak tan kay dý ðý sý ra da ne re den gel di ði bel li ol ma yan kur þu nun he de fi o lan U mut Cey lan (6), kal dý rýl dý ðý has ta ne de öl dü. Bu yýl il ko kul bi rin ci sý ný fa git me ye ha zýr la nan 6 ya þýn da ki Cey lan, ön ce ki ak þam sa at le rin de ba ba sý U fuk Cey lan (37) ve an ne si Gül han Cey lan i le bir lik te ev le ri ne ya kýn yer de bu lu nan Ge ne ral A sým Gün düz Par ký na git ti. An ne ve ba ba sý park ta soh bet e der ken U mut da ar ka daþ la rýy la bir lik te park ta bu lu nan kay dý rak tan ka ya rak eð len me ye baþ la dý. U mut Cey lan, kay dý ra ðýn ü ze ri ne çýk tý ðý sý ra da ki min a teþ le di ði he nüz be lir le ne me yen bir si lâh tan çý kan kur þu nun sýr tý na i sa bet et me siy le a ðýr ya ra lan dý. U mut un bir an da ye re yý ðýl dý ðý ný gö ren a i le si ço cu ðu he men Boz ya ka E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dýr dý. Kü çük U mut, bu ra da dok tor la rýn yap tý ðý bütün mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. A cý ha be ri a lan U mut un an ne, ba ba ve ya kýn la rý has ta ne de si nir kri zi ge çir di. Po lis, U mut un ö lü mü ne se bep o lan ma gan da yý bul mak i çin o pe ras yon baþ lat tý. Ýz mir / ci han Bulduðu cüzdaný sahibine teslim etti nantalya DA bir ilçe belediyesinde temizlik iþçisi olarak çalýþan Muhammet Kaya, sokakta bulduðu içi para dolu cüzdaný sahibine teslim etti. Muratpaþa Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý çalýþan Kaya, Fener Mahallesi nde sokak temizliði yaparken içi para dolu cüzdan buldu. Kaya, cüzdaný Muratpaþa Belediyesi ne giderek görevlilere teslim etti. Belediye yetkilileri, içinde TL ve döviz cinsinden para bulunan cüzdaný sahibi Hakan Hamzaoðlu na teslim etti. Cüzdanýný kaybettiðinin farkýnda olmadýðýný belirten bilgisayar mühendisi Hamzaoðlu, Sabah saatlerinde Muratpaþa Belediyesi nden aradýlar. Cüzdanýnýzý bulduk, gelip alabilirsiniz dediler. O an cüzdanýmý kaybettiðimi anladým. Ýçinde de yüklü miktarda Türk lirasý ile euro vardý. Belediyeye geldiðimde cüzdanýmý bulan Muhammet Kaya da vardý. Cüzdanýmý içindeki para, kredi kartlarý, nüfus cüzdaný ve diðer belgelerimle birlikte eksiksiz olarak teslim aldým. Bu duyarlý davranýþý dolayýsýyla Muhammet Kaya ya, beni arayýp ulaþan belediye yetkililerine çok teþekkür ediyorum. diye konuþtu. Antalya / aa TOBB ve EBSO dan 1001 aileye gýda yardýmý ntürkýye Odalar ve Borsalar Birliði ile Ege Bölgesi Sanayi Odasý, her yýl olduðu gibi bu yýl da Ýzmir merkez ve ilçelerinde yaþayan ihtiyaç sahibi 1001 aileye yardýmda bulundu. Ege Bölgesi Sanayi Odasý Vakfý nýn koordinasyonunda gerçekleþtirilen yardýmlar, Kiraz ýn Cevizli, Doðancý, Bahçearasý, Ören, Bergama nýn Dereköy, Karalar, Sarýcaoðlu, Çeltikçi, Gültepe, Katranç, Ürkütler, Eðiller, Oruçlar, Akcenger, Ýkizler, Hacýlar, Yukarýada, Kurcalar, Ýneþil, Yeniler, Torbalý nýn Tulum, Karakýzlar, Karaot, Kemalpaþa nýn Cumalý ve Yeþilköy, Menderes in Efemçukuru, Karabaðlar ýn Kavacýk köyleri, Buca nýn Ýnönü Mahallesi, Kýzýlay Urla Þubesi ile Ýzmir Romanlar Derneði ne ulaþtýrýldý. Ýzmir / cihan 5 kazýn bedeli 300 lira nardahan IN Çýldýr ilçesine baðlý Kenarbel Köyünde yoldan geçen kazlara ot yüklü kamyon çarptý. Kazada 5 kaz telef oldu. Olayýn ardýndan kamyon þoförü aracý durdurup kazlarý kontrol ederken, kazayý öðrenen kaz sahibi ile þoför arasýnda tartýþma yaþandý. Þoför, köpeðin havlamasý sonucu kazlarýn ürküp kendilerini kamyon altýna aldýðýný belirtirken, kaz sahibi zararýnýn tanzim edilmesini talep etti. Ancak þoför para vermek istemedi. Bunun üzerine yoldan geçen bir minibüs þoförü iki tarafý uslaþtýrmak için uzun süre uðraþ verdi. Sonunda kaz sahibi, þoförden 300 lira alarak anlaþmaya varýrken, telef olan kazlarý da evine götürdü. Ardahan / cihan

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı