BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI"

Transkript

1 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

2 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Þevket SEZER - Kerim AYTEKÝN Basýn-Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Hakký ÇÝÇEK Tasarým Pýnar SARISALTUN Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: MART 2007

3 Sevgili gençler; Meclislerimizin ve kulüplerimizin yapmakta olduklarý bu þûra toplantýlarýna çok önem veriyoruz. Biliyoruz ki; buralarda öðrendiklerinizle yarýn hayatta birebir karþýlaþacaksýnýz. Hepiniz deðiþik okullardan geldiniz. Gençlik ve Ýzcilik konusunda birçok konuyu tartýþtýnýz, kararlar aldýnýz. Daha sonra da 45 kiþiden oluþan Ýzci Kurulu Meclisi seçtiniz. Hayýrlý olmasýný dilerim. Sizlerden, çok okuyan, düþünen, hedefleri olan, planlý yaþayan ve düzenli çalýþan insanlar olmanýzý istiyorum. Hayatýnýz boyunca hiçbir þeye boþ vermeyin. Ben hayatýmda hiç boþver sözünü kullanmadým, siz de hiç kullanmayýn. Herkes öncelikle kendisi için çalýþmalýdýr. Kendi geleceðinizi kendiniz hazýrlayacaksýnýz. Çünkü herkes kendi hayatýný yaþar, bir baþkasýnýnkini deðil. Bugün ne hazýrlarsanýz, yarýn da onu bulur ve onu yaþarsýnýz. Rahat yaþayabilmeniz için çok iyi yetiþmeniz lazým. Topluluk içinde yaþamayý öðrenmek zorundayýz. Bu meclis toplantýlarýndan bunu kazanacaksýnýz.

4 Sivil toplum kuruluþlarýna ilgi gösterin. Oralarda iyi dostlar edinin. Ýyi arkadaþlar edinin. Þunu iyi bilin ki; En iyi, en saf ve en kalýcý dostluklar buralarda edinilen dostluklardýr. Belki de yarýn burada bulunanlarýn içinden birçok arkadaþýmýz büyük þirketlerin iþ ortaklarý olacaktýr. Belki bir kýsým arkadaþýmýz, yarýn üniversite rektörleri, ilim adamlarý veya siyaset adamlarý olacaktýr. Ben hepinize bakarken büyük adam gözüyle bakýyorum ve sizde kendinize öyle bakýn. Mutlaka bir hedefiniz olsun. Hedefi olmayan insanýn gideceði hiçbir yer yoktur. Ne yapmak istiyorsanuz, bir kere bunlarý net olarak belirleyin. Hedefi olan insanlar er yada geç hedefine ulaþýr. Ama çok sabýrlý olmak, gayretli olmak ve çok çalýþmak gerekir. Çok okuyun. Okuyan insan gerçeði gören insandýr. Okumayan insanda da hiçbir þey olmaz. Okuyun ama mutlaka okuyun. Deliler gibi okuyun. Babanýzý sevindirmek için okumayýn, çalýþmayýn da. Ama kendinizi sevindirmek için mutlaka okuyun ve çalýþýn. Siz bunu yaparsanýz ananýz da, babanýz da memnun olur, hoþnut olur. Oynayýn, gezin, dolaþýn ama her þeyi zamanýnda ve zemininde yapýn. Oynayacaðýnýz zaman okur, okuyacaðýnýz zaman da oynarsýnýz ileri de okuyacak ve oynayacak fýrsatý bulamazsýnýz. Þu anda sizin daðarcýðýnýzý doldurma zamanýnýzdýr. Ne olur birbirinize iyi davranýn. Birbirinizi kýrmayýn ve birbirinizi çok sevin. Sevgi kadar güzel bir þey yoktur. Biz sizin bütün çalýþmalarýnýzda yanýnýzda olmak istiyoruz. Niyetimiz de bu, bütün çalýþmalarýmýz, sizlerin daha güzel yetiþmesi içindir. Norveç te kiþi baþýna düþen milli gelir 34 bin dolar, Türkiye de ise bu rakam 4-5 bin dolar. Ben bir Ýsviçre li kadar zengin olmak istiyorum. Cebimde çok param olsun. Ama gönlüm, beynim, kafam bir Hz. Ömer kadar adil olsun. Bir Mevlana kadar imanlý ve sevgi dolu olsun. Yunus Emre kadar þeffaf, açýk, net ve bir de alçak gönüllü olsun istiyorum. Çok rahat yaþamak ve dimdik ayakta durmak istiyorum. Ama hiç kimseye yaslanmadan, hiç kimseye de muhtaç olmadan, muhtaç olanlara da ben yardým etmek istiyorum. Ne yaparsýnýz, yarýn onu bulursunuz. Hatta babanýza, ananýza da nasýl davranýyorsanýz, yarýn evlatlarýnýz da size öyle davranýrlar, bunu hiç unutmayýn. Hiç kimseyi küçümsemeyin, yoksa sizi küçümseyecek insanlar mutlaka olacaktýr. Ýzcilik alanýnda çalýþmalarýmýz kesintisiz sürüyor. Yaz izci kamplarýmýza bu yýlda devam edeceðiz. Lüzum hissederseniz Uluslar arasý kamplara ve kýþ kamplarýna da katýlabilirsiniz. Bu alanda plan ve programlarýnýzý yaparak bize getirmelisiniz. Biz izciliði ve siz izcileri seviyoruz. Hepinizi izci selamý ile selamlarken gözlerinizden öper, sevgiler sunarým. Feyzullah KIYIKLIK Baðcýlar Belediye Baþkaný

5 GÜNDEM 1- Tanýtým Filimi 2- Açýlýþ 3- Protokol Konuþmalarý 4- Tebliðlerin sunulmasý 5- Tebliðlerin müzakeresi 6- Yemek 7- Gençlik Meclisinin Seçimi 8- Dilek ve temenniler

6

7 SUNUM KONULARI 1- Misyonumuz, vizyonumuz ve hedeflerimiz ( Serkan Ekmen-Ýzci Kulübü Bþk.) 2- Türkiye'de Ýzcilik (Turan Kaplan-Ýzci Lideri) 3- Ýzciliðin, Ýzcilere saðladýðý kazanýmlar (Ýdeal bir izcinin portresi) (Sedat Alperen-Ýzci Lideri) 4- Baðcýlar Belediyesi ÝZCÝ PARKI nýn tanýtýlmasý (Taner Tamtürk Seyyah Ýzci Kulübü) 5-Kamp izlenimleri a) Özgür Kani-Ýzci b) Ýlkay Demir- Ýzci Lideri c) Ýlkay Bakan -Ýzci Lideri 6- Baðcýlar Belediyesi'nin izciliðe katkýlarý ve izcilerin Belediyeden beklentileri (Mehmet Alyat- Ýzci Lideri) NOT: 1- Sunum süreleri 7 dakikadýr. 2- Ýzci ünitesi olan ilköðretim okullarýndan ünite çalýþtýran liderler + 15 izci katýlacaktýr. 3- Ýzci ünitesi olan liselerden ünite çalýþtýran liderler + 25 izci katýlacaktýr. 4- Lider ve izciler Üniformalarý ile þuraya katýlacaktýr.

8 Abdullah Arýdoru Sunucu Kendisiyle, çevresiyle ve çevresindekilerle barýþýk yaþamayý bilen ve bu konuda örnek olmayý kendisine þiar edinmiþ olan gençlere verilmiþ bir isimdir. Ve 99. yýlýnda izcilik ifadesinin gündeme gelmesinin üzerinden tam 99 yýl geçti. Baðcýlar Belediyesi Ýzcilik Kulübü, izciliðe farklý bir rota çizdi ve izciliðin geldiði noktayý bugün sizlerle daha özel bir dairede paylaþmak için bir þûra tertipledi. Sevgili gençler, sevgili izciler, sizin kendi gününüze, þûranýza hepiniz hoþgeldiniz, þeref verdiniz. Bir sinevizyonumuz var. Biraz heyecanlandýracak olan bir sinevizyon. Ardýndan, pürdikkat takip edeceðinize gönülden inandýðým anlamlý programý baþlatacaðýz. Bu arada protokolda birbirinden kýymetli misafirlerimiz var. Her birine ayrý ayrý hoþgeldiniz diyoruz. Böylesine anlamlý günümüzde bizleri yalnýz býrakmadýklarý için. Dikkatimiz, gönlümüzle birlikte beyaz perdede. Buyurun arkadaþlar. 8

9 SÝNEVÝZYON GÖSTERÝMÝ Teþekkür ediyoruz. Ortamýmýzýn aydýnlanmasý için biraz bekleyeceðiz. Çünkü; Farklý bir süpriz var. Bayraðýmýz ayyýldýz, Biz Baðcýlar'ýn izci kurduyuz. Aç kalsak da, susuz kalsak da Yine de yine de çalýþýyoruz. Aç kalsak da susuz kalsak da Yine de yine de çalýþýyoruz Teftiþ, tekmil güzel bize, Yalancýlýk yasaktýr töreye göre Ýzci sadýktýr selam verir Selam vermeyen bizden deðildir Ýzci sadýktýr selam verir Selam vermeyen bizden deðildir. Liderimiz gelir bize Yol gösterir bütün herkese Nasýl sevmeyiz biz bu kampý Karada, derede, hak seferinde Nasýl sevmeyiz biz bu kampý Derede, karada, hak seferinde Baðcýlar'da toplandýk, geldik Düzce'ye Minnettarýz hepimiz Belediye'ye Feyzullah Kýyýklýk öncülüðünde Harika bir kamp yaptýk Güzeldere'de Feyzullah Kýyýklýk öncülüðünde Harika bir kamp yaptýk Güzeldere'de Harika bir kamp yaptýk Güzeldere'de 9

10 Abdullah Arýdoru Sunucu Teþekkürün bir baþka farklý yansýmasýydý bu. Biz de teþekkür ediyoruz hem arkadaþlarýmýza, hem de iz býrakan bir isme; Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiye. Sevgili arkadaþlar, az önce izlediðimiz görüntülerde birbirinden farklý cümleler vardý, her birisi altý çizilesi cümleler. Ýzci, hem güneþin batýþýný izler, hem güneþin doðuþunu. Yüz yýldabir doðmuþ olsaydý güneþ, insanlar o gece sabaha kadar uyumazlardý, güneþin doðuþunu izlemek için diyor bir düþünür. Dolayýsýyla farklý olduðunu bir kez daha farkettiren izcilerle birlikteyiz. Baðcýlar Belediyesi Ýzcilik Kulübü Baþkaný Sayýn Serkan Ekmen Beyi davet ediyoruz mikrofonlarýmýza. Bizlere çok özel bilgiler verecek yaptýklarýyla ilgili. Alkýþlarýnýzla. 10

11 Serkan Erkmen (Baðcýlar Belediyesi Ýzcilik Kulübü Baþkaný) Saygýdeðer Ýzcilik Federasyonu Genel Sekreterim, Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Þûbe Müdürüm, Deðerli Baþkan Müþavirlerim, sevgili lider arkadaþlarým ve Ýzciler, hepiniz 3. Ýzcilik Þûramýza hoþgeldiniz. Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kulübü faaliyetlerine, 2003 yýlýnda, Karacaköy'de 47 kiþilik bir aday izci kampýyla baþlamýþtý. Ki, o tarihte Baðcýlar'daki izci sayýsý 350 civarýndaydý yýlýnda Düzce, Güzeldere'de 332, 2005 yýlýnda Ýzmit, Kefken'de 800 ve 2006 yýlýnda, yine Düzce, Güzeldere'de kiþilik bir kamp organize etti. Kamplarýmýzda okçuluktan peyntbola, ip iniþinden dere yürüyüþüne, gece yürüyüþlerinden hayklara, kitap okuma saatlerinden istasyon çalýþmalarýna kadar pek çok alanda eðitimler verdik izcilerimize. Ýzcilerimiz kendilerine olan güvenlerini artýrdý. Gece korkularýný yendi. Çevre koruma ve temizlik alýþkanlýklarýný kazandý. Vatanseverlik duygusu ve sorumluluk bilinci kazandý. Yaz kamplarý haricinde sene içerisinde, yurt içi ve yurt dýþýna yardým kampanyalarýndan, sorunlu okul çocuklarýnýn ýslahýna kadar pek çok projeye imza attý kulübümüz. 11

12 Faaliyetlerimizin tümünde bir anlamda dünya izciliðinin anayasasý olarak kabul edilen izci andý ve izci türesinden taviz vermeden uygulanmýþtýr tüm faaliyetlerimiz. Dilerseniz kamplarýmýza gelen tüm izcilerimize ezberletmeye çalýþtýðýmýz ve çoðunun ezberlediði andýmýz ve türemizi bu kadar güzel izciyi bir arada bulmuþken bu salonda bir defa daha tekrarlayalým. Bütün izcilerimiz lütfen izci andý ve izci türesi için ayaða kalksýn. Lütfen benden sonra tekrarlayýn. Rahat, hazýrol, dikkat!.. Tanrýya, vatanýma karþý vazifelerimi yerine getireceðime, izcilik türesine uyacaðýma, baþkalarýna her zaman yardýmda bulunacaðýma, kendimi bedence saðlam, fikirce uyanýk ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacaðýma þerefim üzerine and içerim. Ýzcilik Türesini okuyacaðýz tekrar sýrayla. Ýzci; sözünün eridir. Þeref ve haysiyetini her þeyin üzerinde tutar. Ýzci; yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadýktýr. Ýzci; Baþkalarýna her zaman yardýmcý ve yararlý olur. Ýzci; Herkesin arkadaþý ve bütün izcilerin kardeþidir. Ýzci; Herkese karþý naziktir. Ýzci; Bitki ve hayvanlarý sever ve korur. Ýzci; Büyüklerini sayar, sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur. Ýzci; Cesurdur, neþeli ve güleryüzlüdür. Ýzci; Tutumludur. Ýzci; Fikir, söz ve hareketlerinde açýk ve dürüsttür. Teþekkür ederim. Buyurun oturun. Konuþmama son verirken, büyük bir özveri, sabýr ve hoþgörüyle çalýþarak, Baðcýlar izciliðinin geliþmesine sonsuz katkýlarda bulunan Saygýdeðer liderimiz Þevket Sezer ve Yalçýn Limon liderlerimize, 12

13 izciliðe gönül vermiþ ve izci liderlerimizin en büyük destekçilerinden Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendiye, deðerli Kaymakamýmýz Ýrfan Balkanlýoðlu Beyefendiye ve tüm kamplarýmýzýn, tüm faaliyetlerimizin mimarý deðerli Belediye Baþkanýmýz Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiye sonsuz teþekkürler sunuyoruz. 13

14 14

15 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kulübü Baþkaný sevgili Serkan Erkmen'e biz de çok teþekkür ediyoruz. Bize sorumluluklarýmýzý bir kez daha hatýrlatmýþ oldular. Sevgili arkadaþlar, izci olmak önemlidir hiç þüphesiz. Ýz býrakmak önemlidir. Ýz býrakan bir Belediye Baðcýlar Belediyesi. Ve Baðcýlar Belediyesinde birbirinden farklý çalýþmalara, farklý farklý faaliyetlere imza atýldýðýný herhalde hepiniz takip ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ve þimdi, hem programýn bu manada açýlýþýný yapmak üzere içinizden biri, izcilerden biri, Baðcýlar Belediye Baþkan Müþaviri, Gençlikten ve Ýzcilikten sorumlu bir ismi, yani, Ýzci Liderini, Sayýn Þevket Sezer Beyi davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. 15

16 Þevket Sezer (Baðcýlar Belediye Baþkan Müþaviri) Sayýn Ýzcilik Federasyonu Genel Sekreterim, Sayýn Ýzcilik Ýl Gençlik ve Spor Þube Müdürüm, Ýzcilik Ýl Sekreterim, Ýl Temsilcim ve çok deðerli Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Þûbe Müdürü arkadaþlarým, okul müdürleri arkadaþlarým, izci liderlerim ve yarýnýmýzýn teminatý sevgili genç izciler, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Sözlerime Sayýn Belediye Baþkaným Feyzullah Kýyýklýk Beyefendinin selamlarýný ileterek baþlamak istiyorum. Kendileri bu þuralara ne kadar önem verdiðini hepimiz çok iyi biliyoruz. O, gençliðe ve eðitime sevdalý bir Baþkan. Bu toplantýya da mutlaka katýlmak istiyordu, ama maalesef mümkün olmadý. Acil olarak bu sabah erkenden, il dýþýna çýkma durumunda kaldýlar. Yine Deðerli Kaymakamýmýzýn Ýzciliðe ne kadar önem verdiði hepimizce malum. O da çok daha önemli iþleri dolayýsýyla buraya teþrif edemediler. Her ikisinin de Böylesine önemli bir þuraya katýlamamaktan derin bir üzüntü ve burukluk duyduklarýný kanaatini taþýyorum. Bence, Böyle bir Kaymakam ile böyle bir Belediye Baþkanýna ayný anda sahip olmak, Baðcýlar için büyük bir þanstýr diyorum. Çünkü; izciliði bu kadar seven, izciliðe bu kadar gönül vermiþ, bu seviyede ki iki insaný bir ilçede, bir arada görmek, herhalde pek mümkün olmasa gerek. Bize bu imkaný saðlayan Rabbime ben, izcilik adýna þükrediyorum. 16

17 Bizi kýrmayarak davetimize teþrif ettikleri için Ýzci Federasyonu Genel Sekreterimiz Halil Yýldýz Beye. Yine, her türlü izcilik faaliyetimizde hep yanýmýzda olan, Gençlik Spor Ýl Müdürümüz Tamer Taþpýnar Beyefendiye gýyabýnda, þuramýza katýlýmlarýndan dolayý da, Gençlik Spor il müdür yardýmcýmýz sayýn Adnan Kuzu Beyefendiye, izcilik Ýl Sekreterim ve Ýl Temsilcime teþekkürü bir borç biliyorum. Arkadaþlar! Biz izciliðe gönül vermiþ bir belediyeyiz. Çünkü biliyoruz ki; Ýzcilik, gençlerimize özgüven kazandýrýyor. kimlik kazandýrýyor. Ekip ruhunu canlandýrýyor. Onlarý insanlara ve doðaya karþý daha duyarlý bir hale getiriyor. Az önce izci andý ve izci türesi okundu. Burada tekrarlanan her cümlenin hangisinin altýna, gençliði seven, ülkesini seven bir insan imzasýný atmaz. Ýþte biz, bu andýn, bu türenin altýna Baðcýlar Belediyesi olarak imzamýzý atýyoruz. Bu sebepten dolayý da, sonuna kadar izciliðin ve izcilerin yanýnda olacaðýmýzý ifade etmek istiyorum. Bu güne kadar olduðu gibi bundan sonrada izcilere, her türlü imkâný saðlamaya devam edeceðize, Baþkaným adýna ben söz veriyorum. Arkadaþlar, programýmýz yüklü, zamanýmýz dar. Bu sebeple ben sözü hiç uzatmayacaðým. Sevgili gençler! Sevgili izci kardeþlerim! Bugün sizlere öylesine büyük bir müjdemiz var ki, bu sevindirici haberi vermekten cidden büyük bir mutluluk duyuyorum. Az sonra hep birlikte izleyeceðiz, Ama daha çok merak edesiniz diye hemen açýlamak istemiyorum. Bu izcilik adýna öyle büyük bir kazaným olacak ki, Türkiye'de bir ilk, dünyada da eþi benzeri az bulunan bir eser. Ýþte böylesine büyük bir eserin altýna imza atmaya hazýrlanýyor belediyemiz. Bekleyelim ve sunum konularý arasýn da sýrasý gelince bu müjdenin ne olduðunu hep birlikte öðrenelim. Ben hepinize katýlýmýnýzdan dolayý tekrar teþekkür ediyor, Ýzcilik Þûramýzýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediye Baþkan Müþaviri, Gençlik'ten ve Ýzcilikten sorumlu ismi, Ýzci lideri Sayýn Þevket Sezer Beyefendiye teþekkürümüzü bu dakikalarda iletiyoruz deðerli misafirlerimiz. Ki; Ýzciler her fýrsatta zaten gerek vicahen, gerekse gýyaben teþekkürlerini iletiyorlar Sayýn Sezer'e. Deðerli misafirlerimiz, az önce ifade edildi. Hakikaten çok yüklü bir 17

18 programla karþý karþýyayýz. Bu sevindirici bir þey tabi. Arkadaþlarýmýz günler öncesinden hazýrlýklarýný yaptýlar. Az önce ifade etmiþtik ya; 99. yýlý diye, 1907 yýlýnda ilk kez dünya gündemine teori olarak gelmiþ olan bir isim izcilik. Daha öncesinde de mutlaka, az önce ant'ta da geçen birbirinden farklý özellikler elbetteki vardý. Adý konulmuþ oldu. O ad'tan sonra da, farklý sorumluluklar yüklendi. O sorumluluklarýn bugün gereði yerine getiriliyor. Birbirinden önemli misafirlerimiz bizlerle birlikteler. Onlarýn protokol konuþmalarýyla programýmýzý sürdüreceðimizi beyan ediyorum. Ve Ýzci Federasyonu Genel Sekreteri Sayýn Halil Yýldýz beyefendiyi konuþmalarýný yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. 18

19 Halil Yýldýz (Ýzci Federasyonu Genel Sekreteri) Deðerli misafirler, liderlerim ve burada bulunmamýzýn asýl sebebi olan izci kardeþlerim, bu toplantýya hepiniz hoþgeldiniz diyorum. Böyle bir toplantýyý düzenlediði için de, öncelikle Baðcýlar Belediyemize ve kulüplerimize Türkiye Ýzcilik Federasyonu adýna teþekkür ediyorum. Programý sunan arkadaþýmýzýn bahsettiði gibi, 2006 yýlý dünyada izciliðin 99. yýlý. Yani, 100. yýlýna dünya izciliðinin çok kýsa bir zaman kaldý. Ve tüm dünyada yaklaþýk 30 milyon insan, izci, lider 100. yýlýn heyecanýný þimdiden yaþamaya baþladý. Sanýyorum bilginiz vardýr yýlýnýn Temmuz ayý sonu, Aðustos ayýnýn baþýnda da 100. yýl Jamboree'si Ýngilterede izciliðin baþladýðý noktada yaklaþýk 60 bin kiþinin katýlýmýyla yapýlacak. Arkadaþlar, ben kýsaca izciliðin tarihsel seyri üzerinde duracaðým. Biraz da Türkiye'deki izciliðin kaçýncý yýlýndayýz? Ona da deðineceðim. Öncelikle Türkiye'deki izcilik, ilk baþlangýcýndan itibaren çok kýsa bir süre içinde baþlamýþtýr. Bazý kaynaklar bunun 1910, bazý kaynaklar 1912 olduðunu söyler. Ama sonuçta bir þekilde 1910 yýlýnda, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun hala hüküm sürdüðü bir dönemde izcilik çalýþmalarý baþlamýþtýr. Ve ilk Baþ Ýzci de Enver Paþa olmuþtur. Fakat, o zamanki izcilik, dünyada da ayný 19

20 þekilde, biraz paramiliter bir yapýya sahip. Ve Osmanlý döneminde de bu paramiliter yapý kendini net bir þekilde hissetmiþtir. Ne demek paramiliter? Yani, birazcýk bu disiplinden dolayý askeri hüviyetin ön plana çýkmasý gibidir. Ve Türk izcileri Balkan Savaþlarý, Çanakkale Savaþlarý ve Milli Mücadele döneminde aktif olarak, o dönemki Genel Kurmay'a genç arkadaþlarýn deðiþik þekillerde katký saðlamalarý için bir örgüt gibi çalýþmýþtýr. Arkadaþlar bunda hayýflanacak bir durum yok. Evet, izciler barýþçýdýr. Bir canlýya bile zarar vermez. Ama izciler ayný zamanda, vatanlarý, milletleri için kanýný, canýný ve her þeyini feda etmekten de kaçýnmaz. Nitekim, Türkiye'de ilk izciliðin baþladýðý okullardan Galatasaray Lisesi, Ýstanbul Lisesi ve bunun dýþýnda Edirne Lisesi. Bu okullardan yaklaþýk birer taburluk izci kardeþlerimizin Çanakkale Savaþlarýnda þehadeti bilinen tarihi gerçeklerdendir. Evet, tarihi seyre devam edelim; Türkiye izciliði bu yýllardan sonra, kulüp temelli olarak, ilk Bakýrköy de. Þu anki Bakýrköy Kulübünde yapýlmaya baþlamýþ. Fakat daha sonra, kamu sistemi içinde Gençlik Spor ve Milli Eðitim Bakanlýðý içinde çalýþmalar yürütmüþ, Zaman içinde, Milli Eðitim ve Gençlik Spor'un ayrýlmasýyla, iki farklý kurumda bu çalýþmalar yürütülmüþ ve günümüze gelmiþtir. Günümüzde ise, Türkiye Ýzcilik Federasyonu, okul dýþý izcilik çalýþmalarýný yürütmektedir ve 2006 yýlý Þubat ayý itibariyle de özerk bir kurum niteliðine haizdir. Bu yapý dýþýnda arkadaþlar, Türkiye'de izcilik, Batý ile kýyaslandýðý zaman, ve dünyadaki diðer ülkelerle kýyaslandýðý zaman, konsept, yani, bakýþ açýsý olarak çok farklý yatay bir seyir izlemiþtir. Arkadaþlar, Ýzcilik içinde, kampçýlýk diyelim biz, eðitim metotlarýndan yalnýzca birisidir. Etkin bir eðitim metodudur diyebiliriz. Ama bunun dýþýnda, izcilik deðildir, izciliðin kendisi deðildir kampçýlýk. Ýzcilik; Bir hayata bakýþ þeklidir. Ýzcilik; Bir hayat felsefesidir, yaþam biçimidir. Ýzcilik; Bir duyarlýlýktýr, hassasiyet sahibi olmaktýr. Ýzci topluma duyarlýdýr. Devletine, vatanýna duyarlýdýr. Yaþadýðý çevredeki insanlarýn sorunlarýna duyarlýdýr. Ýzci bu duyarlýlýðý, yaþadýðý ve yaþattýðý sürece izcilik vardýr. Yoksa izcilik yalnýzca kendini eðlendirmekten öteye gidemez. Hele, hele bir lider için kendini eðlendirmek hiçbir zaman söz konusu bile olamaz. Bir liderin görevi duyarlý, antta geçtiði gibi, Tanrýya ve vatanýna karþý vazifelerini yerine getiren gençler yetiþtirmektir. Fakat maalesef, 20

21 geçmiþ dönemlerde, bugüne gelene kadar Türkiye'de izcilik, yalnýzca belli kesimin yapmýþ olduðu bir hobi faaliyeti gibi görüldü yýlýnda göreve geldiðimizde, yeni yapý içinde bunun deðiþmesi gerektiðine inandýk. Avrupa, Amerika ve diðer ülkelerdeki yapýyla kýyasladýðýmýz zaman bu geriliði hissettik. Ve yeni stratejik yapý içinde, Yeni Ýdari ve Mali özerlik yapý içinde önceliklerimizi, bir kere izciliði alt yapý, eðitim ve planlama olarak, Avrupa ve diðer ülkelerin standartlarýna çekmeyi arzu ediyoruz. Arkadaþlar dünyadaki izcilikte, kýsaca yine ona da deðineyim; Evet, onlar da paramiliter bir izcilik olarak baþlamýþtýr. Hatta onlarda yine ingiliz izcilerinin Çanakkale Savaþlarýnda, ingiliz askerlere desteðini yine tarihi kaynaklardan görebiliyoruz. Fakat daha sonra, bilhassa Avrupa'da izcilik, sosyal sorumluluðu yerine getiren bir örgüt þeklinde yapýsýný oluþturmaya baþlamýþtýr. Ve her 4 yýlda bir yapýlan dünya konferanslarýnda sürekli yenilik, yeni adýmlar, yeni stratejiler belirlenmiþtir. Fakat Türkiye, maalesef, bu atýlan adýmlardan ve stratejilerden sürekli uzak kalmýþ, kapýlarýný sürekli kapatmýþtýr. Ve bugün, dünyada izcilik, yaklaþýk 45 tane temel global problemin çözümüne katký saðlamayý amaçlayan bir teþkilat olarak ortadadýr. Bunun 21

22 içinde çalýþan çocuklardan tutun, anneler, mülteciler, sürdürülebilir kalkýnma, barýþ ve bunlar gibi yaklaþýk 45 tane dünya probleminin çözümüne katký saðlayacak bir örgüttür. Bizler, Federasyon olarak Milli Eðitim de yapýlan izcilik olarak, izcilerimiz olarak, kulüplerimiz olarak, Türkiye deki sosyal problemleri gözönüne alarak, yapýmýzý, düþünce sistemimizi öyle bir izcilik oluþturmak için temellendirmeliyiz. Bunu yapmadýðýmýz sürece maalesef, izciliðimiz lokal bir faaliyet olarak kalacaktýr. Bakýn, þu an Türkiye'deki en azýndan Federasyon'un izci sayýsý yaklaþýk civarýndadýr. Her zaman övündüðümüz bir durum var. Avrupa'nýn en genç nüfusuna sahip ülkesi Türkiye, doðru mu? Ama Avrupa'nýn en az izcisine sahip ülkesi de Türkiye. O halde bu yapý, bu felsefe, bu anlayýþ ile Türkiye'deki izciliði olmasý gerektiði noktaya çekmek hepimizin, Federasyonumuzun, kamu kurumlarýnýn, belediyelerin, iþ adamlarýnýn, herkesin problemidir. Bu problemi çözebilecek herkese ben, Federasyonum adýna þimdiden þükranlarýmý sunuyorum. Ve beni buraya davet eden, bu organizasyonu düzenleyen tüm arkadaþlarýma, kardeþlerime, liderlerime de tekrar teþekkür ediyorum. Saygýlarýmla. Abdullah Arýdoru (Sunucu) Türkiye Ýzci Federasyonu Genel Sekreteri, Sayýn Halil Yýldýz beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Deðerli misafirlerimiz, Gençlik ve Spor Ýstanbul Ýl Müdürlüðü Ýzcilik Sekreteri Sayýn Haydar Terzioðlu Beyefendiyi davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Alkýþlarýnýzla lütfen. 22

23 Haydar Terzioðlu (Gençlik ve Spor Ýst. Ýl. Müd. Ýzcilik Sekreteri) Bu programý düzenleyen Baðcýlar Belediyesine teþekkür ediyoruz. Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü olarak, izciliðe il müdürümüz ve tüm çalýþanlar olarak çok önem veriyoruz. Bu da zaten yapýlan organizasyonlardan belli. Benim takip ettiðim kadarýyla da, ilimizde izciliði en çok Baðcýlar Belediyesi destekliyor. Bu da Sayýn Baþkanýmýzýn izciliðe verdiði önemi belirtiyor. Ben emeði geçen ve buraya katýlan herkese teþekkür ediyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü Ýzcilik Sekreteri, Sayýn Haydar Terzioðlu'na çok teþekkür ediyoruz. Baðcýlar Belediyesi biliyorsunuz bir çok noktada Ýlk e imza atmýþ olan bir belediye. Ýzcilikte de yine öyle. Az önce ifade edildiði gibi, dünya standartlarý, izcilik sayýsý itibariyle, zannediyorum Baðcýlar'ýn biraz daha çalýþmasýyla Türkiye kendisini biraz daha farkettirecek diye düþünüyoruz. Baðcýlar Belediyesi Meclis Baþkan Vekili, Sayýn Hayrettin Kaya Beyefendiyi davet ediyoruz efendim, alkýþlarýnýzla. Buyurunuz. 23

24 Hayrettin Kaya (Baðcýlar Belediyesi Meclis Baþkan Vekili) Saygýdeðer protokol, saygýdeðer izci gençler, saygýdeðer izci divaný, hepinize hayýrlý günler diliyorum. Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Saygýdeðer izciler, dolayýsýyla gençlik, geleceðimiz demektir. Sizleri ben böyle bir gençlik olarak gördüðümde cidden çok gururlandým. Deðerli Ýzci Þûrasý, hepinizin bildiði gibi bizler Baðcýlar Belediye Meclisi olarak, sizlerin þûralarýnýzda aldýðýnýz kararlarý Kent Konseyi'nde görüþülerek, Meclisimizin ilk gündeminde gündem maddesi olarak ele alarak karara geçirip, hayata baðlama kanunla yetki verilmiþtir. Bunu da burada arz etmek istiyorum. Alacaðýnýz tüm önemli kararlar Meclisimizde karara baðlanarak hayata geçirilecektir. Saygýdeðer gençler, tabi ki sizler fiziki geliþimini, ruhi geliþimini tamamlamayan insanlar, sosyal geliþimini tamamlamayan gençlerin ileride büyük faaliyetler yapmasý mümkün deðildir. Ben sizin bu çalýþmalarýnýzý, bu topluluðu gördüðümde geleceðimize olan çok önemli, Türkiye'nin izcilik sahasýnda yapacaðý çok büyük baþarýlara imza atacaðýna da inanýyorum. Ýþte bu duygu ve düþüncelerle hepinizi saygýyla selamlýyorum. 24

25 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Meclis Baþkan Vekili Sayýn Hayrettin Kaya Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Deðerli misafirlerimiz, o pasif bir gençlik deðil, aktif, faal bir gençlik oluþturmaktan yana ve bunun için de faal olarak çalýþan bir isim, bir baþka izci liderini ben huzurlarýnýza davet edeceðim. Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn, Kadir Kuþ Beyefendi. Buyurunuz efendim. 25

26 Kadir Kuþ (Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü) Çok deðerli protokol temsilcileri, deðerli yönetici arkadaþlar, öðretmen arkadaþlarým ve çok deðerli izci kardeþlerim hepinizi saygýyla, sevgiyle selamlýyorum. Ben vaktinizi fazla almayacaðým. Çünkü; Heycanla, yapýlacak programý, devam edecek programý bekliyorsunuz. O bakýmdan, zaten gerekli olan hususlar da dile getirildi. Bir iki hususu sadece ben arz edip, sözlerimi bitireceðim. Önce, Baðcýlar'da görev yaptýðým için çok mutluyum. Her þeye duyarlý, ama gençlik için, insanlar için her þeye duyarlý, her þeyin en güzelini, en mükemmelini, en iyisini yapmaya çalýþan, gayret eden, ekibiyle birlikte geceli gündüzlü çalýþan bir Belediye Baþkanýmýz ve ekibi var. Ýþte bu güzel faaliyetlerden birini de bugün yaþýyoruz. Hakikaten, bu güzel faaliyetlerde en büyük desteðini aldýðýmýz bir Kaymakamýmýz var. Ve sizin gibi böyle güzel izcilerimiz, gençlerimiz, çocuklarýmýz var. Tabi, sayý çok az. Okullarda 1700 civarýnda izcimiz var. Bunun dýþýnda, 800 civarýnda denildi kampa katýlan. Toplam: civarýnda olsa bile, resmi okullardaki öðrenci sayýmýz. Özel okullarý falan katarsak, civarýndaki öðrencinin bulunduðu bir yerde rakamý 26

27 çok az. Ýzcinin özelliklerinin biri de her gün iyilik yapmasý, deðil mi? Ýyilik ama, bir iyilik deðil sadece. Yapabildiðiniz kadar iyilik yapma meselesi. O halde, bu fýrsatlarý, zamaný çok iyi deðerlendirelim. Bakýn kýsa bir hususu arz edeyim; Adamýn biri sýfýr bir kamyon almýþ, çalýþacak, kazanacak, ailesini geçindirecek. Merakla, sabahýn erkeninde kalkmýþ, kamyona bakayým diye, bakmýþ ki, çocuk eline çekiç almýþ, kamyonu tahrip ediyor. Kendi çocuðu, kendi oðlu. Koþarak gelmiþ, çocuðun elinden çekici almýþ, parmaklarýna vurduðu gibi parmaklarýný ezmiþ, kýrmýþ, ondan sonra da ambulans çaðýrýp doktora götürmüþ. Doktor, çaresiz çocuðun parmaklarýný kesmiþ. Çocuk kendine gelip ayýktýðý zaman babasýna demiþ ki; Babacýðým, çok, ama çok özür diliyorum. Kamyonuna zarar verdim. Ama benim bu parmaklarýn ne zaman yeniden bitecek acaba? baba eyvah demiþ. Ama fayda vermemiþ, bir müddet sonra intihar etmiþ. Fýrsatlar çok önemli. Eyvah dememek için, bu güzel çaðlarýmýzý, bu güzel zamanýmýzý, güzel saatlerimizi çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Haydi, elele, gönül, gönüle Baðcýlar'da izci sayýsýný binlere çýkaralým. Çýkaralým ki; Ýnsanlarýmýz güzellikleri yaþasýnlar. Maddi bir sýkýntý yok. Görüldüðü gibi Belediye, maddi olarak en büyük destek. Öðretmen sýkýntýsý yok. Pýrýl, pýrýl genç arkadaþlarýmýz bu hizmet aþkýyla yanýyorlar. Bakýn Ýzci Kulübü baþkanýmýz taaa askerden izin almýþ gelmiþ. Öðretmenimiz kýymetli izci lideri. Aþka bakýn, þevke bakýn. Ya ben olmasam, katýlmasam ne olur? Burada askerim... dememiþ, komutanlarýndan izin almýþ ve bugün aranýzda. Tebrikler... teþekkürler... Þu izciliðin sözde deðil, özde oluþunu, hayatta uygulanýþýný gösteren en güzel örnek. Evet, sözümü fazla uzatmayacaðýmý söylemiþtim. Baðcýlar'da sizler gibi pýrýl pýrýl izciler varken, kötü alýþkanlýklara sahip insanlar artýk olmamalý. Onlarý kazanmaya çalýþmalýyýz. Okullarýmýzda, çevremizde, sokaðýmýzda, mahallemizde bulunan bir takým olumsuz davranýþ ve alýþkanlýklara sahip olan çocuklarý, kardeþleri, arkadaþlarý kazanmak için ne geliyorsa elimizden onu yapmalýyýz. Onun gayretinde olmalýyýz. Ýsterdim ki; Bu Þûra'nýn sonuna kadar burada kalayým, ama Ýl'de katýlma zorunda olduðum yapýlacak önemli bir toplantý var. Bunun için ben burada sözlerime son verirken hepinize tekrar saygýlar, sevgiler sunuyor, teþekkür ediyorum. 27

28 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendiye biz de çok teþekkür ediyoruz. Sevgili arkadaþlar, izcilerin attýðý adýmlar farklý. Çünkü; Ýzcilerin sorumluluðu farklý. Ýzcilerin selamý farklý ve izcilerin takdiri, yani, alkýþlamasý farklý. Dolayýsýyla biz izci alkýþýyla þimdi hepinize teþekkür etmiþ olacaðýz. Bunun için, alkýþlarýnýzla tabi ki, Ýzci Lideri Engin Söðüt'ü ben sahneye davet ediyorum. Engin Söðüt (Ýzci Lideri) Ýzci alkýþý... Abdullah Arýdoru Sunucu Arzu edenler izci alkýþýyla da desteklerine devam edebilirler. Sevgili arkadaþlar, Hem sevgili Þemseddin e, hem de izci alkýþý için sahneye 28

29 gelen sevgili Engin Söðüt'e, Lidere teþekkür ediyoruz. Ve Baðcýlar Milli Eðitim Müdürümüz aramýzdan ayrýlýyorlar. Biz de çok teþekkür ediyoruz. Alkýþlarýmýzla uðurluyoruz. Sessizce programýmýzý takip etmenizi önemle rica ediyoruz. Biliyorsunuz, program bitiminde, sahnede bulunan izcilerimiz sunumlarýný yaptýktan sonra sizler de, Sahnede olsaydýk þu cümleleri biz de söylerdik diyenler mutlaka olacaktýr. Onlara mikrofonlarýmýzý uzatacaðýz. Dolayýsýyla notlarýnýzý alabilirsiniz, düþüncelerinizi notlara geçirebilirsiniz. Ýlerleyen dakikalarda sizlere de söz hakký vereceðiz. Ve program bitiminde de biliyorsunuz, Baðcýlar Belediyemiz tüm arkadaþlarýmýza, tüm izcilere yemek ikram edecek. Bunu da belirtiyoruz. Alkýþ mý geliyor? Alalým. Evet, þimdi tekrar, demiþtik ya, izci susmasýný bilir, gülmesini bilir, güldürmesini bilir ve tabii ki, dinlemesini bilir diyoruz. Hepinize teþekkür ediyoruz. Ýzci olmayan yok deðil mi aramýzda? Tamam, izcilerin özelliklerinden bahsettik. Sessizce takip ediyoruz arkadaþlar. Misyonumuz, vizyonumuz, hedeflerimiz ve ideal bir izcinin portresi nden bahsedilecek. Ve biz de hem sessizce, hem de sevgiyle takip edeceðiz. Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kulübü Baþkaný sevgili Serkan Ekmen diyoruz. Alkýþlarýmýzla. Buyurun. 29

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN Subaþý, 246 delegeden 159 unun kayýt yaptýrdýðý Genel Kurulda tek aday olarak katýldýðý seçimde 157 geçerli oyun 144 ünü alarak (13 çeþitli nedenlerle geçersiz sayýlan

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kenan GÜLTÜRK Tashih

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI ÛRASI

BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI ÛRASI BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI D Z S NO:123 6. ZC L K ÛRASI izcilik suras.indd 1 10.08.2010 17:03:06 BA CILAR BELED YES KÜLTÜR YAYINLARI D Z S NO:123 Yayın Kurulu Ba kanı Lokman ÇA IRICI Yayın Kurulu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:97 ULUSLARARASI. "İzciliğin 100. Yılı ve Barış"

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:97 ULUSLARARASI. İzciliğin 100. Yılı ve Barış BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:97 ULUSLARARASI "İzciliğin 100. Yılı ve Barış" BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:97 ULUSLARARASI "İzciliğin 100. Yılı ve Barış" Yayýn Sorumlusu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 Mehmet & Gülin TERZÝOÐLU 2014-2015 Dönem Baþkaný BAÞLIKLAR : 197. TOPLANTIMIZ ROTARCT KULÜBÜ BAÞKAN MESAJLARI BADEMLÝ ROTARACT

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı