BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI"

Transkript

1 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

2 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Þevket SEZER - Kerim AYTEKÝN Basýn-Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Hakký ÇÝÇEK Tasarým Pýnar SARISALTUN Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: MART 2007

3 Sevgili gençler; Meclislerimizin ve kulüplerimizin yapmakta olduklarý bu þûra toplantýlarýna çok önem veriyoruz. Biliyoruz ki; buralarda öðrendiklerinizle yarýn hayatta birebir karþýlaþacaksýnýz. Hepiniz deðiþik okullardan geldiniz. Gençlik ve Ýzcilik konusunda birçok konuyu tartýþtýnýz, kararlar aldýnýz. Daha sonra da 45 kiþiden oluþan Ýzci Kurulu Meclisi seçtiniz. Hayýrlý olmasýný dilerim. Sizlerden, çok okuyan, düþünen, hedefleri olan, planlý yaþayan ve düzenli çalýþan insanlar olmanýzý istiyorum. Hayatýnýz boyunca hiçbir þeye boþ vermeyin. Ben hayatýmda hiç boþver sözünü kullanmadým, siz de hiç kullanmayýn. Herkes öncelikle kendisi için çalýþmalýdýr. Kendi geleceðinizi kendiniz hazýrlayacaksýnýz. Çünkü herkes kendi hayatýný yaþar, bir baþkasýnýnkini deðil. Bugün ne hazýrlarsanýz, yarýn da onu bulur ve onu yaþarsýnýz. Rahat yaþayabilmeniz için çok iyi yetiþmeniz lazým. Topluluk içinde yaþamayý öðrenmek zorundayýz. Bu meclis toplantýlarýndan bunu kazanacaksýnýz.

4 Sivil toplum kuruluþlarýna ilgi gösterin. Oralarda iyi dostlar edinin. Ýyi arkadaþlar edinin. Þunu iyi bilin ki; En iyi, en saf ve en kalýcý dostluklar buralarda edinilen dostluklardýr. Belki de yarýn burada bulunanlarýn içinden birçok arkadaþýmýz büyük þirketlerin iþ ortaklarý olacaktýr. Belki bir kýsým arkadaþýmýz, yarýn üniversite rektörleri, ilim adamlarý veya siyaset adamlarý olacaktýr. Ben hepinize bakarken büyük adam gözüyle bakýyorum ve sizde kendinize öyle bakýn. Mutlaka bir hedefiniz olsun. Hedefi olmayan insanýn gideceði hiçbir yer yoktur. Ne yapmak istiyorsanuz, bir kere bunlarý net olarak belirleyin. Hedefi olan insanlar er yada geç hedefine ulaþýr. Ama çok sabýrlý olmak, gayretli olmak ve çok çalýþmak gerekir. Çok okuyun. Okuyan insan gerçeði gören insandýr. Okumayan insanda da hiçbir þey olmaz. Okuyun ama mutlaka okuyun. Deliler gibi okuyun. Babanýzý sevindirmek için okumayýn, çalýþmayýn da. Ama kendinizi sevindirmek için mutlaka okuyun ve çalýþýn. Siz bunu yaparsanýz ananýz da, babanýz da memnun olur, hoþnut olur. Oynayýn, gezin, dolaþýn ama her þeyi zamanýnda ve zemininde yapýn. Oynayacaðýnýz zaman okur, okuyacaðýnýz zaman da oynarsýnýz ileri de okuyacak ve oynayacak fýrsatý bulamazsýnýz. Þu anda sizin daðarcýðýnýzý doldurma zamanýnýzdýr. Ne olur birbirinize iyi davranýn. Birbirinizi kýrmayýn ve birbirinizi çok sevin. Sevgi kadar güzel bir þey yoktur. Biz sizin bütün çalýþmalarýnýzda yanýnýzda olmak istiyoruz. Niyetimiz de bu, bütün çalýþmalarýmýz, sizlerin daha güzel yetiþmesi içindir. Norveç te kiþi baþýna düþen milli gelir 34 bin dolar, Türkiye de ise bu rakam 4-5 bin dolar. Ben bir Ýsviçre li kadar zengin olmak istiyorum. Cebimde çok param olsun. Ama gönlüm, beynim, kafam bir Hz. Ömer kadar adil olsun. Bir Mevlana kadar imanlý ve sevgi dolu olsun. Yunus Emre kadar þeffaf, açýk, net ve bir de alçak gönüllü olsun istiyorum. Çok rahat yaþamak ve dimdik ayakta durmak istiyorum. Ama hiç kimseye yaslanmadan, hiç kimseye de muhtaç olmadan, muhtaç olanlara da ben yardým etmek istiyorum. Ne yaparsýnýz, yarýn onu bulursunuz. Hatta babanýza, ananýza da nasýl davranýyorsanýz, yarýn evlatlarýnýz da size öyle davranýrlar, bunu hiç unutmayýn. Hiç kimseyi küçümsemeyin, yoksa sizi küçümseyecek insanlar mutlaka olacaktýr. Ýzcilik alanýnda çalýþmalarýmýz kesintisiz sürüyor. Yaz izci kamplarýmýza bu yýlda devam edeceðiz. Lüzum hissederseniz Uluslar arasý kamplara ve kýþ kamplarýna da katýlabilirsiniz. Bu alanda plan ve programlarýnýzý yaparak bize getirmelisiniz. Biz izciliði ve siz izcileri seviyoruz. Hepinizi izci selamý ile selamlarken gözlerinizden öper, sevgiler sunarým. Feyzullah KIYIKLIK Baðcýlar Belediye Baþkaný

5 GÜNDEM 1- Tanýtým Filimi 2- Açýlýþ 3- Protokol Konuþmalarý 4- Tebliðlerin sunulmasý 5- Tebliðlerin müzakeresi 6- Yemek 7- Gençlik Meclisinin Seçimi 8- Dilek ve temenniler

6

7 SUNUM KONULARI 1- Misyonumuz, vizyonumuz ve hedeflerimiz ( Serkan Ekmen-Ýzci Kulübü Bþk.) 2- Türkiye'de Ýzcilik (Turan Kaplan-Ýzci Lideri) 3- Ýzciliðin, Ýzcilere saðladýðý kazanýmlar (Ýdeal bir izcinin portresi) (Sedat Alperen-Ýzci Lideri) 4- Baðcýlar Belediyesi ÝZCÝ PARKI nýn tanýtýlmasý (Taner Tamtürk Seyyah Ýzci Kulübü) 5-Kamp izlenimleri a) Özgür Kani-Ýzci b) Ýlkay Demir- Ýzci Lideri c) Ýlkay Bakan -Ýzci Lideri 6- Baðcýlar Belediyesi'nin izciliðe katkýlarý ve izcilerin Belediyeden beklentileri (Mehmet Alyat- Ýzci Lideri) NOT: 1- Sunum süreleri 7 dakikadýr. 2- Ýzci ünitesi olan ilköðretim okullarýndan ünite çalýþtýran liderler + 15 izci katýlacaktýr. 3- Ýzci ünitesi olan liselerden ünite çalýþtýran liderler + 25 izci katýlacaktýr. 4- Lider ve izciler Üniformalarý ile þuraya katýlacaktýr.

8 Abdullah Arýdoru Sunucu Kendisiyle, çevresiyle ve çevresindekilerle barýþýk yaþamayý bilen ve bu konuda örnek olmayý kendisine þiar edinmiþ olan gençlere verilmiþ bir isimdir. Ve 99. yýlýnda izcilik ifadesinin gündeme gelmesinin üzerinden tam 99 yýl geçti. Baðcýlar Belediyesi Ýzcilik Kulübü, izciliðe farklý bir rota çizdi ve izciliðin geldiði noktayý bugün sizlerle daha özel bir dairede paylaþmak için bir þûra tertipledi. Sevgili gençler, sevgili izciler, sizin kendi gününüze, þûranýza hepiniz hoþgeldiniz, þeref verdiniz. Bir sinevizyonumuz var. Biraz heyecanlandýracak olan bir sinevizyon. Ardýndan, pürdikkat takip edeceðinize gönülden inandýðým anlamlý programý baþlatacaðýz. Bu arada protokolda birbirinden kýymetli misafirlerimiz var. Her birine ayrý ayrý hoþgeldiniz diyoruz. Böylesine anlamlý günümüzde bizleri yalnýz býrakmadýklarý için. Dikkatimiz, gönlümüzle birlikte beyaz perdede. Buyurun arkadaþlar. 8

9 SÝNEVÝZYON GÖSTERÝMÝ Teþekkür ediyoruz. Ortamýmýzýn aydýnlanmasý için biraz bekleyeceðiz. Çünkü; Farklý bir süpriz var. Bayraðýmýz ayyýldýz, Biz Baðcýlar'ýn izci kurduyuz. Aç kalsak da, susuz kalsak da Yine de yine de çalýþýyoruz. Aç kalsak da susuz kalsak da Yine de yine de çalýþýyoruz Teftiþ, tekmil güzel bize, Yalancýlýk yasaktýr töreye göre Ýzci sadýktýr selam verir Selam vermeyen bizden deðildir Ýzci sadýktýr selam verir Selam vermeyen bizden deðildir. Liderimiz gelir bize Yol gösterir bütün herkese Nasýl sevmeyiz biz bu kampý Karada, derede, hak seferinde Nasýl sevmeyiz biz bu kampý Derede, karada, hak seferinde Baðcýlar'da toplandýk, geldik Düzce'ye Minnettarýz hepimiz Belediye'ye Feyzullah Kýyýklýk öncülüðünde Harika bir kamp yaptýk Güzeldere'de Feyzullah Kýyýklýk öncülüðünde Harika bir kamp yaptýk Güzeldere'de Harika bir kamp yaptýk Güzeldere'de 9

10 Abdullah Arýdoru Sunucu Teþekkürün bir baþka farklý yansýmasýydý bu. Biz de teþekkür ediyoruz hem arkadaþlarýmýza, hem de iz býrakan bir isme; Baðcýlar Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiye. Sevgili arkadaþlar, az önce izlediðimiz görüntülerde birbirinden farklý cümleler vardý, her birisi altý çizilesi cümleler. Ýzci, hem güneþin batýþýný izler, hem güneþin doðuþunu. Yüz yýldabir doðmuþ olsaydý güneþ, insanlar o gece sabaha kadar uyumazlardý, güneþin doðuþunu izlemek için diyor bir düþünür. Dolayýsýyla farklý olduðunu bir kez daha farkettiren izcilerle birlikteyiz. Baðcýlar Belediyesi Ýzcilik Kulübü Baþkaný Sayýn Serkan Ekmen Beyi davet ediyoruz mikrofonlarýmýza. Bizlere çok özel bilgiler verecek yaptýklarýyla ilgili. Alkýþlarýnýzla. 10

11 Serkan Erkmen (Baðcýlar Belediyesi Ýzcilik Kulübü Baþkaný) Saygýdeðer Ýzcilik Federasyonu Genel Sekreterim, Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Þûbe Müdürüm, Deðerli Baþkan Müþavirlerim, sevgili lider arkadaþlarým ve Ýzciler, hepiniz 3. Ýzcilik Þûramýza hoþgeldiniz. Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kulübü faaliyetlerine, 2003 yýlýnda, Karacaköy'de 47 kiþilik bir aday izci kampýyla baþlamýþtý. Ki, o tarihte Baðcýlar'daki izci sayýsý 350 civarýndaydý yýlýnda Düzce, Güzeldere'de 332, 2005 yýlýnda Ýzmit, Kefken'de 800 ve 2006 yýlýnda, yine Düzce, Güzeldere'de kiþilik bir kamp organize etti. Kamplarýmýzda okçuluktan peyntbola, ip iniþinden dere yürüyüþüne, gece yürüyüþlerinden hayklara, kitap okuma saatlerinden istasyon çalýþmalarýna kadar pek çok alanda eðitimler verdik izcilerimize. Ýzcilerimiz kendilerine olan güvenlerini artýrdý. Gece korkularýný yendi. Çevre koruma ve temizlik alýþkanlýklarýný kazandý. Vatanseverlik duygusu ve sorumluluk bilinci kazandý. Yaz kamplarý haricinde sene içerisinde, yurt içi ve yurt dýþýna yardým kampanyalarýndan, sorunlu okul çocuklarýnýn ýslahýna kadar pek çok projeye imza attý kulübümüz. 11

12 Faaliyetlerimizin tümünde bir anlamda dünya izciliðinin anayasasý olarak kabul edilen izci andý ve izci türesinden taviz vermeden uygulanmýþtýr tüm faaliyetlerimiz. Dilerseniz kamplarýmýza gelen tüm izcilerimize ezberletmeye çalýþtýðýmýz ve çoðunun ezberlediði andýmýz ve türemizi bu kadar güzel izciyi bir arada bulmuþken bu salonda bir defa daha tekrarlayalým. Bütün izcilerimiz lütfen izci andý ve izci türesi için ayaða kalksýn. Lütfen benden sonra tekrarlayýn. Rahat, hazýrol, dikkat!.. Tanrýya, vatanýma karþý vazifelerimi yerine getireceðime, izcilik türesine uyacaðýma, baþkalarýna her zaman yardýmda bulunacaðýma, kendimi bedence saðlam, fikirce uyanýk ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacaðýma þerefim üzerine and içerim. Ýzcilik Türesini okuyacaðýz tekrar sýrayla. Ýzci; sözünün eridir. Þeref ve haysiyetini her þeyin üzerinde tutar. Ýzci; yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadýktýr. Ýzci; Baþkalarýna her zaman yardýmcý ve yararlý olur. Ýzci; Herkesin arkadaþý ve bütün izcilerin kardeþidir. Ýzci; Herkese karþý naziktir. Ýzci; Bitki ve hayvanlarý sever ve korur. Ýzci; Büyüklerini sayar, sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur. Ýzci; Cesurdur, neþeli ve güleryüzlüdür. Ýzci; Tutumludur. Ýzci; Fikir, söz ve hareketlerinde açýk ve dürüsttür. Teþekkür ederim. Buyurun oturun. Konuþmama son verirken, büyük bir özveri, sabýr ve hoþgörüyle çalýþarak, Baðcýlar izciliðinin geliþmesine sonsuz katkýlarda bulunan Saygýdeðer liderimiz Þevket Sezer ve Yalçýn Limon liderlerimize, 12

13 izciliðe gönül vermiþ ve izci liderlerimizin en büyük destekçilerinden Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendiye, deðerli Kaymakamýmýz Ýrfan Balkanlýoðlu Beyefendiye ve tüm kamplarýmýzýn, tüm faaliyetlerimizin mimarý deðerli Belediye Baþkanýmýz Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiye sonsuz teþekkürler sunuyoruz. 13

14 14

15 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kulübü Baþkaný sevgili Serkan Erkmen'e biz de çok teþekkür ediyoruz. Bize sorumluluklarýmýzý bir kez daha hatýrlatmýþ oldular. Sevgili arkadaþlar, izci olmak önemlidir hiç þüphesiz. Ýz býrakmak önemlidir. Ýz býrakan bir Belediye Baðcýlar Belediyesi. Ve Baðcýlar Belediyesinde birbirinden farklý çalýþmalara, farklý farklý faaliyetlere imza atýldýðýný herhalde hepiniz takip ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ve þimdi, hem programýn bu manada açýlýþýný yapmak üzere içinizden biri, izcilerden biri, Baðcýlar Belediye Baþkan Müþaviri, Gençlikten ve Ýzcilikten sorumlu bir ismi, yani, Ýzci Liderini, Sayýn Þevket Sezer Beyi davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. 15

16 Þevket Sezer (Baðcýlar Belediye Baþkan Müþaviri) Sayýn Ýzcilik Federasyonu Genel Sekreterim, Sayýn Ýzcilik Ýl Gençlik ve Spor Þube Müdürüm, Ýzcilik Ýl Sekreterim, Ýl Temsilcim ve çok deðerli Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Þûbe Müdürü arkadaþlarým, okul müdürleri arkadaþlarým, izci liderlerim ve yarýnýmýzýn teminatý sevgili genç izciler, hepinizi saygýyla selamlýyorum. Sözlerime Sayýn Belediye Baþkaným Feyzullah Kýyýklýk Beyefendinin selamlarýný ileterek baþlamak istiyorum. Kendileri bu þuralara ne kadar önem verdiðini hepimiz çok iyi biliyoruz. O, gençliðe ve eðitime sevdalý bir Baþkan. Bu toplantýya da mutlaka katýlmak istiyordu, ama maalesef mümkün olmadý. Acil olarak bu sabah erkenden, il dýþýna çýkma durumunda kaldýlar. Yine Deðerli Kaymakamýmýzýn Ýzciliðe ne kadar önem verdiði hepimizce malum. O da çok daha önemli iþleri dolayýsýyla buraya teþrif edemediler. Her ikisinin de Böylesine önemli bir þuraya katýlamamaktan derin bir üzüntü ve burukluk duyduklarýný kanaatini taþýyorum. Bence, Böyle bir Kaymakam ile böyle bir Belediye Baþkanýna ayný anda sahip olmak, Baðcýlar için büyük bir þanstýr diyorum. Çünkü; izciliði bu kadar seven, izciliðe bu kadar gönül vermiþ, bu seviyede ki iki insaný bir ilçede, bir arada görmek, herhalde pek mümkün olmasa gerek. Bize bu imkaný saðlayan Rabbime ben, izcilik adýna þükrediyorum. 16

17 Bizi kýrmayarak davetimize teþrif ettikleri için Ýzci Federasyonu Genel Sekreterimiz Halil Yýldýz Beye. Yine, her türlü izcilik faaliyetimizde hep yanýmýzda olan, Gençlik Spor Ýl Müdürümüz Tamer Taþpýnar Beyefendiye gýyabýnda, þuramýza katýlýmlarýndan dolayý da, Gençlik Spor il müdür yardýmcýmýz sayýn Adnan Kuzu Beyefendiye, izcilik Ýl Sekreterim ve Ýl Temsilcime teþekkürü bir borç biliyorum. Arkadaþlar! Biz izciliðe gönül vermiþ bir belediyeyiz. Çünkü biliyoruz ki; Ýzcilik, gençlerimize özgüven kazandýrýyor. kimlik kazandýrýyor. Ekip ruhunu canlandýrýyor. Onlarý insanlara ve doðaya karþý daha duyarlý bir hale getiriyor. Az önce izci andý ve izci türesi okundu. Burada tekrarlanan her cümlenin hangisinin altýna, gençliði seven, ülkesini seven bir insan imzasýný atmaz. Ýþte biz, bu andýn, bu türenin altýna Baðcýlar Belediyesi olarak imzamýzý atýyoruz. Bu sebepten dolayý da, sonuna kadar izciliðin ve izcilerin yanýnda olacaðýmýzý ifade etmek istiyorum. Bu güne kadar olduðu gibi bundan sonrada izcilere, her türlü imkâný saðlamaya devam edeceðize, Baþkaným adýna ben söz veriyorum. Arkadaþlar, programýmýz yüklü, zamanýmýz dar. Bu sebeple ben sözü hiç uzatmayacaðým. Sevgili gençler! Sevgili izci kardeþlerim! Bugün sizlere öylesine büyük bir müjdemiz var ki, bu sevindirici haberi vermekten cidden büyük bir mutluluk duyuyorum. Az sonra hep birlikte izleyeceðiz, Ama daha çok merak edesiniz diye hemen açýlamak istemiyorum. Bu izcilik adýna öyle büyük bir kazaným olacak ki, Türkiye'de bir ilk, dünyada da eþi benzeri az bulunan bir eser. Ýþte böylesine büyük bir eserin altýna imza atmaya hazýrlanýyor belediyemiz. Bekleyelim ve sunum konularý arasýn da sýrasý gelince bu müjdenin ne olduðunu hep birlikte öðrenelim. Ben hepinize katýlýmýnýzdan dolayý tekrar teþekkür ediyor, Ýzcilik Þûramýzýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediye Baþkan Müþaviri, Gençlik'ten ve Ýzcilikten sorumlu ismi, Ýzci lideri Sayýn Þevket Sezer Beyefendiye teþekkürümüzü bu dakikalarda iletiyoruz deðerli misafirlerimiz. Ki; Ýzciler her fýrsatta zaten gerek vicahen, gerekse gýyaben teþekkürlerini iletiyorlar Sayýn Sezer'e. Deðerli misafirlerimiz, az önce ifade edildi. Hakikaten çok yüklü bir 17

18 programla karþý karþýyayýz. Bu sevindirici bir þey tabi. Arkadaþlarýmýz günler öncesinden hazýrlýklarýný yaptýlar. Az önce ifade etmiþtik ya; 99. yýlý diye, 1907 yýlýnda ilk kez dünya gündemine teori olarak gelmiþ olan bir isim izcilik. Daha öncesinde de mutlaka, az önce ant'ta da geçen birbirinden farklý özellikler elbetteki vardý. Adý konulmuþ oldu. O ad'tan sonra da, farklý sorumluluklar yüklendi. O sorumluluklarýn bugün gereði yerine getiriliyor. Birbirinden önemli misafirlerimiz bizlerle birlikteler. Onlarýn protokol konuþmalarýyla programýmýzý sürdüreceðimizi beyan ediyorum. Ve Ýzci Federasyonu Genel Sekreteri Sayýn Halil Yýldýz beyefendiyi konuþmalarýný yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. 18

19 Halil Yýldýz (Ýzci Federasyonu Genel Sekreteri) Deðerli misafirler, liderlerim ve burada bulunmamýzýn asýl sebebi olan izci kardeþlerim, bu toplantýya hepiniz hoþgeldiniz diyorum. Böyle bir toplantýyý düzenlediði için de, öncelikle Baðcýlar Belediyemize ve kulüplerimize Türkiye Ýzcilik Federasyonu adýna teþekkür ediyorum. Programý sunan arkadaþýmýzýn bahsettiði gibi, 2006 yýlý dünyada izciliðin 99. yýlý. Yani, 100. yýlýna dünya izciliðinin çok kýsa bir zaman kaldý. Ve tüm dünyada yaklaþýk 30 milyon insan, izci, lider 100. yýlýn heyecanýný þimdiden yaþamaya baþladý. Sanýyorum bilginiz vardýr yýlýnýn Temmuz ayý sonu, Aðustos ayýnýn baþýnda da 100. yýl Jamboree'si Ýngilterede izciliðin baþladýðý noktada yaklaþýk 60 bin kiþinin katýlýmýyla yapýlacak. Arkadaþlar, ben kýsaca izciliðin tarihsel seyri üzerinde duracaðým. Biraz da Türkiye'deki izciliðin kaçýncý yýlýndayýz? Ona da deðineceðim. Öncelikle Türkiye'deki izcilik, ilk baþlangýcýndan itibaren çok kýsa bir süre içinde baþlamýþtýr. Bazý kaynaklar bunun 1910, bazý kaynaklar 1912 olduðunu söyler. Ama sonuçta bir þekilde 1910 yýlýnda, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun hala hüküm sürdüðü bir dönemde izcilik çalýþmalarý baþlamýþtýr. Ve ilk Baþ Ýzci de Enver Paþa olmuþtur. Fakat, o zamanki izcilik, dünyada da ayný 19

20 þekilde, biraz paramiliter bir yapýya sahip. Ve Osmanlý döneminde de bu paramiliter yapý kendini net bir þekilde hissetmiþtir. Ne demek paramiliter? Yani, birazcýk bu disiplinden dolayý askeri hüviyetin ön plana çýkmasý gibidir. Ve Türk izcileri Balkan Savaþlarý, Çanakkale Savaþlarý ve Milli Mücadele döneminde aktif olarak, o dönemki Genel Kurmay'a genç arkadaþlarýn deðiþik þekillerde katký saðlamalarý için bir örgüt gibi çalýþmýþtýr. Arkadaþlar bunda hayýflanacak bir durum yok. Evet, izciler barýþçýdýr. Bir canlýya bile zarar vermez. Ama izciler ayný zamanda, vatanlarý, milletleri için kanýný, canýný ve her þeyini feda etmekten de kaçýnmaz. Nitekim, Türkiye'de ilk izciliðin baþladýðý okullardan Galatasaray Lisesi, Ýstanbul Lisesi ve bunun dýþýnda Edirne Lisesi. Bu okullardan yaklaþýk birer taburluk izci kardeþlerimizin Çanakkale Savaþlarýnda þehadeti bilinen tarihi gerçeklerdendir. Evet, tarihi seyre devam edelim; Türkiye izciliði bu yýllardan sonra, kulüp temelli olarak, ilk Bakýrköy de. Þu anki Bakýrköy Kulübünde yapýlmaya baþlamýþ. Fakat daha sonra, kamu sistemi içinde Gençlik Spor ve Milli Eðitim Bakanlýðý içinde çalýþmalar yürütmüþ, Zaman içinde, Milli Eðitim ve Gençlik Spor'un ayrýlmasýyla, iki farklý kurumda bu çalýþmalar yürütülmüþ ve günümüze gelmiþtir. Günümüzde ise, Türkiye Ýzcilik Federasyonu, okul dýþý izcilik çalýþmalarýný yürütmektedir ve 2006 yýlý Þubat ayý itibariyle de özerk bir kurum niteliðine haizdir. Bu yapý dýþýnda arkadaþlar, Türkiye'de izcilik, Batý ile kýyaslandýðý zaman, ve dünyadaki diðer ülkelerle kýyaslandýðý zaman, konsept, yani, bakýþ açýsý olarak çok farklý yatay bir seyir izlemiþtir. Arkadaþlar, Ýzcilik içinde, kampçýlýk diyelim biz, eðitim metotlarýndan yalnýzca birisidir. Etkin bir eðitim metodudur diyebiliriz. Ama bunun dýþýnda, izcilik deðildir, izciliðin kendisi deðildir kampçýlýk. Ýzcilik; Bir hayata bakýþ þeklidir. Ýzcilik; Bir hayat felsefesidir, yaþam biçimidir. Ýzcilik; Bir duyarlýlýktýr, hassasiyet sahibi olmaktýr. Ýzci topluma duyarlýdýr. Devletine, vatanýna duyarlýdýr. Yaþadýðý çevredeki insanlarýn sorunlarýna duyarlýdýr. Ýzci bu duyarlýlýðý, yaþadýðý ve yaþattýðý sürece izcilik vardýr. Yoksa izcilik yalnýzca kendini eðlendirmekten öteye gidemez. Hele, hele bir lider için kendini eðlendirmek hiçbir zaman söz konusu bile olamaz. Bir liderin görevi duyarlý, antta geçtiði gibi, Tanrýya ve vatanýna karþý vazifelerini yerine getiren gençler yetiþtirmektir. Fakat maalesef, 20

21 geçmiþ dönemlerde, bugüne gelene kadar Türkiye'de izcilik, yalnýzca belli kesimin yapmýþ olduðu bir hobi faaliyeti gibi görüldü yýlýnda göreve geldiðimizde, yeni yapý içinde bunun deðiþmesi gerektiðine inandýk. Avrupa, Amerika ve diðer ülkelerdeki yapýyla kýyasladýðýmýz zaman bu geriliði hissettik. Ve yeni stratejik yapý içinde, Yeni Ýdari ve Mali özerlik yapý içinde önceliklerimizi, bir kere izciliði alt yapý, eðitim ve planlama olarak, Avrupa ve diðer ülkelerin standartlarýna çekmeyi arzu ediyoruz. Arkadaþlar dünyadaki izcilikte, kýsaca yine ona da deðineyim; Evet, onlar da paramiliter bir izcilik olarak baþlamýþtýr. Hatta onlarda yine ingiliz izcilerinin Çanakkale Savaþlarýnda, ingiliz askerlere desteðini yine tarihi kaynaklardan görebiliyoruz. Fakat daha sonra, bilhassa Avrupa'da izcilik, sosyal sorumluluðu yerine getiren bir örgüt þeklinde yapýsýný oluþturmaya baþlamýþtýr. Ve her 4 yýlda bir yapýlan dünya konferanslarýnda sürekli yenilik, yeni adýmlar, yeni stratejiler belirlenmiþtir. Fakat Türkiye, maalesef, bu atýlan adýmlardan ve stratejilerden sürekli uzak kalmýþ, kapýlarýný sürekli kapatmýþtýr. Ve bugün, dünyada izcilik, yaklaþýk 45 tane temel global problemin çözümüne katký saðlamayý amaçlayan bir teþkilat olarak ortadadýr. Bunun 21

22 içinde çalýþan çocuklardan tutun, anneler, mülteciler, sürdürülebilir kalkýnma, barýþ ve bunlar gibi yaklaþýk 45 tane dünya probleminin çözümüne katký saðlayacak bir örgüttür. Bizler, Federasyon olarak Milli Eðitim de yapýlan izcilik olarak, izcilerimiz olarak, kulüplerimiz olarak, Türkiye deki sosyal problemleri gözönüne alarak, yapýmýzý, düþünce sistemimizi öyle bir izcilik oluþturmak için temellendirmeliyiz. Bunu yapmadýðýmýz sürece maalesef, izciliðimiz lokal bir faaliyet olarak kalacaktýr. Bakýn, þu an Türkiye'deki en azýndan Federasyon'un izci sayýsý yaklaþýk civarýndadýr. Her zaman övündüðümüz bir durum var. Avrupa'nýn en genç nüfusuna sahip ülkesi Türkiye, doðru mu? Ama Avrupa'nýn en az izcisine sahip ülkesi de Türkiye. O halde bu yapý, bu felsefe, bu anlayýþ ile Türkiye'deki izciliði olmasý gerektiði noktaya çekmek hepimizin, Federasyonumuzun, kamu kurumlarýnýn, belediyelerin, iþ adamlarýnýn, herkesin problemidir. Bu problemi çözebilecek herkese ben, Federasyonum adýna þimdiden þükranlarýmý sunuyorum. Ve beni buraya davet eden, bu organizasyonu düzenleyen tüm arkadaþlarýma, kardeþlerime, liderlerime de tekrar teþekkür ediyorum. Saygýlarýmla. Abdullah Arýdoru (Sunucu) Türkiye Ýzci Federasyonu Genel Sekreteri, Sayýn Halil Yýldýz beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Deðerli misafirlerimiz, Gençlik ve Spor Ýstanbul Ýl Müdürlüðü Ýzcilik Sekreteri Sayýn Haydar Terzioðlu Beyefendiyi davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Alkýþlarýnýzla lütfen. 22

23 Haydar Terzioðlu (Gençlik ve Spor Ýst. Ýl. Müd. Ýzcilik Sekreteri) Bu programý düzenleyen Baðcýlar Belediyesine teþekkür ediyoruz. Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü olarak, izciliðe il müdürümüz ve tüm çalýþanlar olarak çok önem veriyoruz. Bu da zaten yapýlan organizasyonlardan belli. Benim takip ettiðim kadarýyla da, ilimizde izciliði en çok Baðcýlar Belediyesi destekliyor. Bu da Sayýn Baþkanýmýzýn izciliðe verdiði önemi belirtiyor. Ben emeði geçen ve buraya katýlan herkese teþekkür ediyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü Ýzcilik Sekreteri, Sayýn Haydar Terzioðlu'na çok teþekkür ediyoruz. Baðcýlar Belediyesi biliyorsunuz bir çok noktada Ýlk e imza atmýþ olan bir belediye. Ýzcilikte de yine öyle. Az önce ifade edildiði gibi, dünya standartlarý, izcilik sayýsý itibariyle, zannediyorum Baðcýlar'ýn biraz daha çalýþmasýyla Türkiye kendisini biraz daha farkettirecek diye düþünüyoruz. Baðcýlar Belediyesi Meclis Baþkan Vekili, Sayýn Hayrettin Kaya Beyefendiyi davet ediyoruz efendim, alkýþlarýnýzla. Buyurunuz. 23

24 Hayrettin Kaya (Baðcýlar Belediyesi Meclis Baþkan Vekili) Saygýdeðer protokol, saygýdeðer izci gençler, saygýdeðer izci divaný, hepinize hayýrlý günler diliyorum. Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Saygýdeðer izciler, dolayýsýyla gençlik, geleceðimiz demektir. Sizleri ben böyle bir gençlik olarak gördüðümde cidden çok gururlandým. Deðerli Ýzci Þûrasý, hepinizin bildiði gibi bizler Baðcýlar Belediye Meclisi olarak, sizlerin þûralarýnýzda aldýðýnýz kararlarý Kent Konseyi'nde görüþülerek, Meclisimizin ilk gündeminde gündem maddesi olarak ele alarak karara geçirip, hayata baðlama kanunla yetki verilmiþtir. Bunu da burada arz etmek istiyorum. Alacaðýnýz tüm önemli kararlar Meclisimizde karara baðlanarak hayata geçirilecektir. Saygýdeðer gençler, tabi ki sizler fiziki geliþimini, ruhi geliþimini tamamlamayan insanlar, sosyal geliþimini tamamlamayan gençlerin ileride büyük faaliyetler yapmasý mümkün deðildir. Ben sizin bu çalýþmalarýnýzý, bu topluluðu gördüðümde geleceðimize olan çok önemli, Türkiye'nin izcilik sahasýnda yapacaðý çok büyük baþarýlara imza atacaðýna da inanýyorum. Ýþte bu duygu ve düþüncelerle hepinizi saygýyla selamlýyorum. 24

25 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Meclis Baþkan Vekili Sayýn Hayrettin Kaya Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Deðerli misafirlerimiz, o pasif bir gençlik deðil, aktif, faal bir gençlik oluþturmaktan yana ve bunun için de faal olarak çalýþan bir isim, bir baþka izci liderini ben huzurlarýnýza davet edeceðim. Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn, Kadir Kuþ Beyefendi. Buyurunuz efendim. 25

26 Kadir Kuþ (Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü) Çok deðerli protokol temsilcileri, deðerli yönetici arkadaþlar, öðretmen arkadaþlarým ve çok deðerli izci kardeþlerim hepinizi saygýyla, sevgiyle selamlýyorum. Ben vaktinizi fazla almayacaðým. Çünkü; Heycanla, yapýlacak programý, devam edecek programý bekliyorsunuz. O bakýmdan, zaten gerekli olan hususlar da dile getirildi. Bir iki hususu sadece ben arz edip, sözlerimi bitireceðim. Önce, Baðcýlar'da görev yaptýðým için çok mutluyum. Her þeye duyarlý, ama gençlik için, insanlar için her þeye duyarlý, her þeyin en güzelini, en mükemmelini, en iyisini yapmaya çalýþan, gayret eden, ekibiyle birlikte geceli gündüzlü çalýþan bir Belediye Baþkanýmýz ve ekibi var. Ýþte bu güzel faaliyetlerden birini de bugün yaþýyoruz. Hakikaten, bu güzel faaliyetlerde en büyük desteðini aldýðýmýz bir Kaymakamýmýz var. Ve sizin gibi böyle güzel izcilerimiz, gençlerimiz, çocuklarýmýz var. Tabi, sayý çok az. Okullarda 1700 civarýnda izcimiz var. Bunun dýþýnda, 800 civarýnda denildi kampa katýlan. Toplam: civarýnda olsa bile, resmi okullardaki öðrenci sayýmýz. Özel okullarý falan katarsak, civarýndaki öðrencinin bulunduðu bir yerde rakamý 26

27 çok az. Ýzcinin özelliklerinin biri de her gün iyilik yapmasý, deðil mi? Ýyilik ama, bir iyilik deðil sadece. Yapabildiðiniz kadar iyilik yapma meselesi. O halde, bu fýrsatlarý, zamaný çok iyi deðerlendirelim. Bakýn kýsa bir hususu arz edeyim; Adamýn biri sýfýr bir kamyon almýþ, çalýþacak, kazanacak, ailesini geçindirecek. Merakla, sabahýn erkeninde kalkmýþ, kamyona bakayým diye, bakmýþ ki, çocuk eline çekiç almýþ, kamyonu tahrip ediyor. Kendi çocuðu, kendi oðlu. Koþarak gelmiþ, çocuðun elinden çekici almýþ, parmaklarýna vurduðu gibi parmaklarýný ezmiþ, kýrmýþ, ondan sonra da ambulans çaðýrýp doktora götürmüþ. Doktor, çaresiz çocuðun parmaklarýný kesmiþ. Çocuk kendine gelip ayýktýðý zaman babasýna demiþ ki; Babacýðým, çok, ama çok özür diliyorum. Kamyonuna zarar verdim. Ama benim bu parmaklarýn ne zaman yeniden bitecek acaba? baba eyvah demiþ. Ama fayda vermemiþ, bir müddet sonra intihar etmiþ. Fýrsatlar çok önemli. Eyvah dememek için, bu güzel çaðlarýmýzý, bu güzel zamanýmýzý, güzel saatlerimizi çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Haydi, elele, gönül, gönüle Baðcýlar'da izci sayýsýný binlere çýkaralým. Çýkaralým ki; Ýnsanlarýmýz güzellikleri yaþasýnlar. Maddi bir sýkýntý yok. Görüldüðü gibi Belediye, maddi olarak en büyük destek. Öðretmen sýkýntýsý yok. Pýrýl, pýrýl genç arkadaþlarýmýz bu hizmet aþkýyla yanýyorlar. Bakýn Ýzci Kulübü baþkanýmýz taaa askerden izin almýþ gelmiþ. Öðretmenimiz kýymetli izci lideri. Aþka bakýn, þevke bakýn. Ya ben olmasam, katýlmasam ne olur? Burada askerim... dememiþ, komutanlarýndan izin almýþ ve bugün aranýzda. Tebrikler... teþekkürler... Þu izciliðin sözde deðil, özde oluþunu, hayatta uygulanýþýný gösteren en güzel örnek. Evet, sözümü fazla uzatmayacaðýmý söylemiþtim. Baðcýlar'da sizler gibi pýrýl pýrýl izciler varken, kötü alýþkanlýklara sahip insanlar artýk olmamalý. Onlarý kazanmaya çalýþmalýyýz. Okullarýmýzda, çevremizde, sokaðýmýzda, mahallemizde bulunan bir takým olumsuz davranýþ ve alýþkanlýklara sahip olan çocuklarý, kardeþleri, arkadaþlarý kazanmak için ne geliyorsa elimizden onu yapmalýyýz. Onun gayretinde olmalýyýz. Ýsterdim ki; Bu Þûra'nýn sonuna kadar burada kalayým, ama Ýl'de katýlma zorunda olduðum yapýlacak önemli bir toplantý var. Bunun için ben burada sözlerime son verirken hepinize tekrar saygýlar, sevgiler sunuyor, teþekkür ediyorum. 27

28 Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendiye biz de çok teþekkür ediyoruz. Sevgili arkadaþlar, izcilerin attýðý adýmlar farklý. Çünkü; Ýzcilerin sorumluluðu farklý. Ýzcilerin selamý farklý ve izcilerin takdiri, yani, alkýþlamasý farklý. Dolayýsýyla biz izci alkýþýyla þimdi hepinize teþekkür etmiþ olacaðýz. Bunun için, alkýþlarýnýzla tabi ki, Ýzci Lideri Engin Söðüt'ü ben sahneye davet ediyorum. Engin Söðüt (Ýzci Lideri) Ýzci alkýþý... Abdullah Arýdoru Sunucu Arzu edenler izci alkýþýyla da desteklerine devam edebilirler. Sevgili arkadaþlar, Hem sevgili Þemseddin e, hem de izci alkýþý için sahneye 28

29 gelen sevgili Engin Söðüt'e, Lidere teþekkür ediyoruz. Ve Baðcýlar Milli Eðitim Müdürümüz aramýzdan ayrýlýyorlar. Biz de çok teþekkür ediyoruz. Alkýþlarýmýzla uðurluyoruz. Sessizce programýmýzý takip etmenizi önemle rica ediyoruz. Biliyorsunuz, program bitiminde, sahnede bulunan izcilerimiz sunumlarýný yaptýktan sonra sizler de, Sahnede olsaydýk þu cümleleri biz de söylerdik diyenler mutlaka olacaktýr. Onlara mikrofonlarýmýzý uzatacaðýz. Dolayýsýyla notlarýnýzý alabilirsiniz, düþüncelerinizi notlara geçirebilirsiniz. Ýlerleyen dakikalarda sizlere de söz hakký vereceðiz. Ve program bitiminde de biliyorsunuz, Baðcýlar Belediyemiz tüm arkadaþlarýmýza, tüm izcilere yemek ikram edecek. Bunu da belirtiyoruz. Alkýþ mý geliyor? Alalým. Evet, þimdi tekrar, demiþtik ya, izci susmasýný bilir, gülmesini bilir, güldürmesini bilir ve tabii ki, dinlemesini bilir diyoruz. Hepinize teþekkür ediyoruz. Ýzci olmayan yok deðil mi aramýzda? Tamam, izcilerin özelliklerinden bahsettik. Sessizce takip ediyoruz arkadaþlar. Misyonumuz, vizyonumuz, hedeflerimiz ve ideal bir izcinin portresi nden bahsedilecek. Ve biz de hem sessizce, hem de sevgiyle takip edeceðiz. Baðcýlar Belediyesi Ýzci Kulübü Baþkaný sevgili Serkan Ekmen diyoruz. Alkýþlarýmýzla. Buyurun. 29

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN Subaþý, 246 delegeden 159 unun kayýt yaptýrdýðý Genel Kurulda tek aday olarak katýldýðý seçimde 157 geçerli oyun 144 ünü alarak (13 çeþitli nedenlerle geçersiz sayýlan

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü"

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet Doða Yürüyüþü AKSAN_BULTEN.tif Bir Fotoðrafla Kerim Bora Bir Kültürü Anlatmak Bu ayki röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali 2. AÐ VE BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ ULUSAL SEMPOZYUMU 16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali Panel Yöneticisi Musa Çeçen TMMOB EMO Baþkaný Panelistler Dinçer Ay Ýstanbul Emn.Asayiþ

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı