Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý"

Transkript

1 Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ SAYFA 2 DE TEK GAZETESÝ Kandiliniz Kutlu olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. ÞATO Hayri&Onur ÞAMLI Merkez: Eðridere Çarþýsý No:13 Tel: (5 Hat) Çorum Þube : Nuri Osmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Gerçek ihtiyaç sahibi arýyorsanýz buradayýz demiþlerdi: Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Önder Þahan Hindistan'dan þifa aramak için Çorum'a geldi Çorum Özel Hastanesi'nde 140 kilograma ulaþan bir hastanýn midesine, 10 dakika süren müdahaleyle balon yerleþtirildi. Hindistan'da öðretmenlik yapan 31 yaþýndaki Önder Þahan simli hastanýn, bu yöntemle 6 ayda 35 kilo vermesi hedefleniyor. SAYFA 10 DA Yaðlý tohum üreticilerine prim müjdesi -Nadir Yücel Ölmeden önce eþi için Elektrikli sakat arabasý müracaatý için valiliðe gittiðini ve vali ile görüþtürülmediðini söyleyen Aysel Üzüm,'Kanser hastasý eþim için normal araba verelim demiþlerdi. Eþimin günleri sayýlý ölürse geri veririz dediðim elektrikli arabayý dahi bize çok gördüler' dedi. SAYFA 3 TE MHP 1.sýra adayý Vahit Kayrýcý: Ülke sürekli kan kaybediyor 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Dodurga'da yapýlan miting ve ziyaretlerin ardýndan Sungurlu Ýlçesi'nde çalýþmalarýna devam eden MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka, Seçim Komitesi Baþkaný Mehmet Fatih Arslan'dan... SAYFA 4 TE AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, önümüzdeki hafta 4 bin 256 çiftçiye 6 milyon 12 bin TL yaðlý tohumlar destekleme primi ödeneceðini açýkladý. SAYFA 8 DE MHP Ýlçe Baþbakaný: Adnan Barak Ýktidar Sungurlu yu köye çevirdi Glutensiz ekmek üretimi projesinde sona gelindi MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, Ankara- Samsun otobanýn Sungurlu geçiþi hakkýnda yaptýðý açýklamada "Sözde siyasiler yolunuz yol deðil, kendinize gelin!" dedi. SAYFA 7 DE 7 "Beklentilerimizin üstünde bir terminale kavuþtuk" Çorum Belediyesi Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali geçtiðimiz hafta sonu düzenlenen tören ile açýldý. Açýlýþ törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý... SAYFA 2 DE Eski Bakan Güldal Akþit Çorumlu kadýnlarla buluþacak "Hitit Üniversitesi'nin katettiði mesafe YÖK adýna memnuniyet verici" Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111. yýlý dolayýsýyla düzenlenen etkinlik kapsamýnda söyleþi yapmak üzere Çorum'a gelen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. 3 3 Berat Kandili özel programý TRT'de canlý yayýnlanacak DE TE TE SAYFA 6 DA Kamil Furtun "Hekimlere yönelik þiddetin önüne geçilmesi için gerekli önlemler alýnmalý" Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Dr. Kamil Furtun'un Samsun' da görev yaptýðý hastanede silahlý saldýrýya uðrayýp hayatýný kaybetmesine tepki gösterdi. Mustafa Azak yaptýðý yazýlý açýklamada bu olayýn camiayý derin bir üzüntüye boðduðunu kaydetti. SAYFA 6 DA Berât Gecesi ve Önemi SAYFA 11 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:12 05:06 12:45 16:40 20:11 21: Hava Kuvvetleri Günü Hava kuvvetleri'nin kuruluþu (1911) Evinizi kiliseye benzetmeyin! Namaz ile ziynetlendirin. Hadis-i Þerif Günün Þiiri GEL DOSTA GÝDELÝM GÖNÜL Yoldaþ olalým ikimiz Haldaþ olalým ikimiz Gel gidelim can durmadan Suret terkini urmadan Araya düþman girmeden Gel gidelim kalma ýrak Dost için kalalým yarag Þeyh'in katýndadýr durak Terk edelim ili þarý Dost için kýlalým zarý Ele getirelim yâri Bu dünyaya kanmayalým Fanidir aldanmayalým Bir iken ayrýlmayalým Biz bu cihandan geçelim O dost iline uçalým Arzu hevadan geçelim YUNUS EMRE Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif,ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. Ýstanbulda baþlayan düðün, Cuma akþamý ikinci Bahar Lokantasýnda Recep Camcý, Hasan Kestek, Fikret Çýplak, Mustafa Gökmen, Gazi Hoþ ve Hamit Çýplak hocalar tarafýndan okunan mevlidi Þerif ve dualar ile devam etti. Düðünün ikinci gününde ise da gelin alma töreni gerçekleþtirildi. Düðün ayný gün Anitta otelde düzenlenen yemek ve eðlence ile son buldu. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6624 2,6640 EUR 2,9259 2,9283 STERLiN 4,0700 4,0768 2,1450 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Recep Camcý, Hasan Kestek, Fikret Çýplak, Mustafa Gökmen, Gazi Hoþ ve Hamit Çýplak hoca Mevlidi Þerif okudu "Beklentilerimizin üstünde bir terminale kavuþtuk" Satýlýk Faal Lokanta Sektör deðiþikliði nedeni ile - Aile salonu dahil olmak üzere 70 kiþilik kapasiteli - Parasý alýnmamýþ 30 Kadar Düðün yemeði rezervasyonlu - Paket ve daimi müþteri potansiyeli iyi olan - Kira bedeli oldukça uygun olan Lokantamýz Sektör deðiþikliði nedeni ile satýlacaktýr. Ýlgilenenlerin; no lu telefonu aramalarý rica olunur. Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Çorum Belediyesi Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminali geçtiðimiz hafta sonu düzenlenen tören ile açýldý. Açýlýþ törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir, Turhan Candan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Müftü Mehmet Aþýk, Ulaþým ve Acenteler Derneði Baþkaný Seyit Þahin, ilçe belediye baþkanlarý, muhtarlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkanlarý, partililer ve çok sayýda davetli katýldý. Program mehteran gösterisiyle baþladý. Mehteran gösterisinin ardýndan programýn açýlýþ konuþmasýný Ulaþým ve Acenteler Derneði Baþkaný Seyit Þahin yaptý. Yýlmaz MERT ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Tüm Çorum Halkýnýn ve Ýslam Aleminin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Gerçek ihtiyaç sahibi arýyorsanýz buradayýz demiþlerdi: Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý -Nadir Yücel Gazetemizin 2 Mart 2015 Tarihli nüshasýnýn manþetinde yer alan ' Gerçek Ýhtiyaç sahibi arýyorsanýz Biz buradayýz' baþlýklý haber içerisinde yer alan ve 6 ay önce amansýz kanser hastalýðýna yakalanan 38 yaþýndaki Abdullah Üzüm vefat etti. En küçüðü 3 en büyüðü 17 olmak üzere 5 kýz evladý ile birlikte ev kredi borcunu da geride ailesine býrakan merhum Abdullah Üzüm'ün eþi Aysel Üzüm ise çaresizliðine çare arýyor. 1 yýl önce kira ödemek yerine Bodrum katý da olsa kendi evimizin kredisini ödeyelim düþüncesi ile ev aldýklarýný belirten Aysel Üzüm, merhum eþi Abdullah Üzümün kýsýtlý imkanlarýndan dolayý saðlýk ve yaþam sigortasý yaptýramadýðýný ve eþi vefat edince Evin kredi borcunun kendilerine devir kaldýðýný ifade etti. Çaresiz ailenin ya evi ellerinden gidecek, ya da Devlet veya hayýrseverler tarafýndan 45 bin TL. Borcun ödenmesi adýna yardýmcý olunacak. Çocuklarýný ne bahasýna olursa olsun yurda vermeyi düþünmediðini vurgulayan Aysel Üzüm, " Eþim Kanser olunca Fadime þahin dahil olmak üzere Dönemin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a kadar mektup yazmýþtým hala cevap alamadým. Vali beye gittim vali beyle dahi görüþdürmediler. Özel kalemden beni uzaklaþtýrdýlar.5 çocuk ve kredi borcu ile ortada kaldýk. Hiç olmasa kredi ya da kira derdim olmasa iyi kötü geçiniriz. Aþ evinden yemek alýyoruz. Belediye ve Kimse Yok mu derneðinden yardýmlar yapýlmýþtý. Bunlar yaþam mücadelesi içindi. Çocuklarýmý yurda vermeyi düþünmüyorum. Kendim bakarým devlet yurtta yapacaðý masrafý bize versin biz o miktara çok daha iyi geçiniriz. En azýndan kardeþ ve anne sevgisi ile büyürler" þeklinde konuþtu. Eski Bakan Güldal Akþit Çorumlu kadýnlarla buluþacak Devlet eski Bakaný Güldal Akþit, 1 Haziran Pazartesi 12.30'da Alyans Düðün Salonu'nda Çorumlu bayanlarla bulaþmaya geliyor. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Çorum mitinginin ardýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Baþbakan Yardýmcýsý ve Adalet eski Bakaný Bekir Bozdað, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Bayýndýrlýk ve Ýskan eski Bakaný Mustafa Demir'in daha önce Çorum' a geldiðini ifade ederek, "Þimdide Devlet eski Bakaný Saygýdeðer Gülþat Akþit Haným Çorum'a gelerek bizleri onurlandýrýyor. Güldal Akþit 1 Haziran Pazartesi 12.30'da Alyans Düðün Salonu'nda Çorumlu bayanlarla bulaþacak. Tüm bayanlarýmýz davetlidir" dedi. TEGV'den Vali Kara'ya teþekkür Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi sorumlusu Serpil Çetin Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ederek, Mayýs tarihleri arasýnda Çorum'da gerçekleþtirilen 'TEGV Gönüllü Kampý Çorum 2015' programýna yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý adýna teþekkür etti. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn çalýþmalarýný önemsediðini ifade eden Vali Ahmet Kara, Valilik olarak Sivil Toplum Kuruluþlarýna destek vermeye devam edeceklerini belirterek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Berat Kandili özel programý TRT'de canlý yayýnlanacak Bugün idrak edilecek olan Berat Kandili Çorum'dan TRT tarafýndan canlý yayýnlanacak ve Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'de programa katýlacak. Berat gecesinde yatsý namazýndan önce Ulu Camiinde düzenlenecek olan Berat Kandili özel programý TRT tarafýndan canlý yayýnlanacak ve programa Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof.Dr. Mehmet Görmez, Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. H. Kamil Yýlmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yaþar Yiðit, Cami Hizmetleri Daire Baþkaný Selahattin Çelebi'de katýlacak. Haber Servisi

4 HABER 4 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN BERAT KANDÝLÝNÝ EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ Tüm Çorum Halkýnýn ve Esnaflarýmýzýn Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim. Çesob Baþkaný Yalçýn Kýlýç Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan MHP Çorum adaylarý: Ýktidar Ülkeyi Uçuruma götürüyor MHP 1.sýra adayý Vahit Kayrýcý: Ülke sürekli kan kaybediyor 7 Haziran Genel Seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Dodurga'da yapýlan miting ve ziyaretlerin ardýndan Sungurlu Ýlçesi'nde çalýþmalarýna devam eden MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Saka, Seçim Komitesi Baþkaný Mehmet Fatih Arslan'dan oluþan heyet kurum ve kuruluþlarýn yaný sýra köylere ziyaretlerde bulundu. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ilk olarak, S.S 28 No'lu Sungurlu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi, Sungurlu Ticaret Borsasý, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ardýndan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý annesinin köyü olan Tatlý Köyü'nü ziyaret etti. Köy ziyaretleri daha sonra Kemallý, Fýndýklý, Kara Hocalý ve Kertme Köyleri'ni içine alan programla devam etti. Gittiði her yerde halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, " 7 Haziran seçimleri Sungurlumuz için çok önemlidir. Ben sizin içinizden bir insaným. Sungurlu'ya hizmet benim için bir þereftir. Ýnþallah hizmet noktasýnda geç kalmayýz. Ýnanýyorum ki Sungurlu beni destekleyecek ve Sungurlu'da birinci parti olarak çýkacaðýz. Sungurlu öz evladýný baðrýna basacak. Eðer birlik olursak çok þey yaparýz" dedi.kayrýcý, " Ülke sürekli kan kaybediyor. Bu kan kaybýný önleyebilmemiz için milliyetçi dik duruþlu insanlara ihtiyacýmýz var. Bu olay parti meselesinden ziyade memleket meselesidir. Sungurlu'nun organize sanayisini harekete geçirip, sulu tarýma geçebilmenin yollarýný arayacaðýz. Sungurlu'da geliþen bir otoban konusu var. Bu proje üç sene önce yapýlmýþ bir projedir. Bu proje Sungurlu'nun bitiþi demektir. Onun için iyi düþünün seçildikten sonra bir daha uðramayanlardan ve Sungurlu'ya yatýrým yapmayanlardan hesap sorun " açýklamalarýnda bulundu. Vahit Kayrýcý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 7 Haziran Genel Seçimleri'ne sayýlý günler kala çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde devam ediyor. MHP Alaca Ýlçe Teþkilatý tarafýndan Su Deposu Battal Dede Parký'nda, Alaca mahalle ve köy muhtarlarý, sivil toplum kuruluþ temsilcileri ve sandýk görevlilerine yönelik bir program düzenlendi. Programa, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici, MHP Alaca Ýlçe Baþkaný Alim Okur, Alaca Ülkü Ocaklarý Baþkaný Gökhan Arslan, il ve ilçe teþkilatlarý yönetim kurulu üyeleri katýldý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre burada bir konuþma yapan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Alacamýzda bizi temsil eden Alim Baþkan'a ve yönetimine 13 yýldýr tek baþýna iktidar olan bir partinin birinci sýra milletvekili adaylarýnýn Alacalý olmasýna karþý, her türlü zulmü yapmalarýna karþý Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilalli bayraðýný ayakta tuttuklarý için, onlara karþý dimdik ayakta kaldýklarý için çok teþekkür ederim. Allah kendilerinden razý olsun. Bu 13 yýllýk zulüm iktidarýnda ilçede birinci sýra milletvekillerine karþý durabilmek kolay deðildir. Eskiden partilerin hükümetleri vardý. Þimdi parti devleti haline getirdikleri için bütün güçleriyle saldýrýyorlar. Siyaseti artýk çileden çýkarttýlar insanlarý öteleyerek siyaset yapmaya baþladýlar" dedi. Ülkenin zor durumda olduðuiyi yönetselerdi biz þu an burada olamazdýk. Þu anda beþ buçuk kilo buðday sattýðýnýz zaman bir litre mazot alamýyorsunuz. Þu anda iç dýþ borcumuz 486 milyar dolara gelmiþ. Bir kilo ekmek 2002 yýlýnda bir liraydý þu anda iki lira. Pancarýn polarý alýndýktan sonraki fiyatý 100 kuruþtu, þu anda polarý alýnmadan 170 kuruþa pancar alýyorlar. Mazot 100 kuruþtu þuanda 4 liraya çýkmýþ. Dab gübresinin torbasý 2002 yýlýnda 15 TL idi þimdi þu anda 70 TL. 2002'de çiftçiye dönüm baþýna verilen destekle 18 liraydý 2015 yýlýnda 10 liraya düþmüþ. Bu da tek baþýna bir iktidarýn biz yaptýk biz ettik diyerek ülkeyi getirdikleri durumu gösteriyor. Türkiye'nin senelik et ihtiyacý 800 bin tondur. Seçimlerden önce beþ firmaya 1750 bin ton et ithalat izni verdiler. Türkiye'nin iki senelik et ihtiyacýný ithalatla karþýlayarak Türkiye'de hayvancýlýðý tamamen bitirecekler" açýklamalarýnda bulundu. Kayrýcý, Baþkanlýk Sistemi'nin ülkenin bölünmesine yönelik bir proje olduðunu ve devletin Güneydoðuda gücünü yitirdiðini belirterek,"önümüzde seçim var. Bu haksýzlýða, yolsuzluða, haksýz rekabete dur deyin. Ülkeyi uçuruma götürüyorlar. Çorumlulara ekmeden biçtiniz diyorlar. Ayný sözleri kendinize güveniyorsanýz doðuda söyleyin bakýn bakalým ne yapýyorlar. Çorumumuz'a bir þey yapýlsaydý, yatýrým yapýlsaydý nüfusumuz göç etmezdi. Vatanýný seven insanlarý destekleyin" açýklamalarýnda bulundu. Programdan sonra Alaca'da Sanayi Esnafý ziyaret edilerek MHP'nin esnafa yönelik politikalarý anlatýldý.

5 HABER 5 BERAT KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: Çevre Bakanlýðýndan 4 ilçeye hibe araç AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Boðazkale, Ortaköy, Uðurludað ve Ýskilip ilçelerine Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan hibe araç desteðinde bulunulacaðýný bildirdi. Uslu konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel yönetimlere sunduðu "Çevre Destekleri" kapsamýnda Boðazkale, Ortaköy ve Uðurludað ilçelerine Arazöz, Ýskilip ilçesine de Vidanjör Aracý verileceðini belirtti.ýhtiyaç ve taleplere göre araç yardýmlarýnýn devam ettiðini vurgulayan Uslu, desteklemelerle ilgili þunlarý kaydetti: "Boðazkale, Ortaköy ve Uðurludað ilçelerimize Arazöz, Ýskilip ilçemize de Vidanjör Aracý onayýmýzý aldýk. Araçlar önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Ýdris Güllüce'ye katký ve desteklerinden dolayý Çorum adýna teþekkür ediyorum" dedi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn 2010 yýlýndan bugüne kadarki süre içerisinde Çorum geneline 6,2 milyon TL'nin lira tutarýnda 39 araç temin edildiðinin altýný çizen Uslu, çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý ve iyileþtirilmesi amacýyla da 16,8 milyon liralýk yardýmda bulunulduðunu sözlerine ekledi. Rektör Alkan'dan "Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri" teþekkürü Hitit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenen 4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'ne katkýda bulunan öðrencilere teþekkür belgeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan verildi Üniversiteden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öðrenci odaklý yönetim anlayýþýyla hareket ettiklerini ve öðrencilerin kendilerini geliþtirmeleri adýna bu ve benzeri etkinliklerin büyük önem arz ettiðini belirterek bu yýl 4.'sü gerçekleþtirilen Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'nin önümüzdeki yýllarda daha kapsamlý bir þekilde yapýlacaðýna inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerin sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ve Hitit Üniversitesi olarak bu tür faaliyetlere verilen desteklerin artarak devam edeceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, 4. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri'nin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen herkese teþekkür etti. Yard. Doç. Dr. Metin Uçar'ýn koordinasyonunda sivil toplum kuruluþlarý ve kamu kurumlarý iþbirliðinde öðrenci kongresi, kýsa film yarýþmasý, kariyer zirvesi, kariyer söyleþileri, mezunlarla buluþma, sergiler, kitap fuarý, münazara, proje, fotoðraf ve resim yarýþmalarýnýn yoðun bir katýlýmla düzenlendiði etkinlikte ayrýca lise öðrencilerine yönelik kariyer koçluðu programý da uygulandý.

6 HABER 6 ÝZMÝR LOKANTASI EVLERDE VE ÝÞYERÝMÝZDE DÜÐÜN - MEVLÝD TOPLANTI YEMEKLERÝ VERÝLÝR Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz MRK.: 9. HÜRRÝYET SOK. NO: 1 TEL: RÝFAT BARAN, ORTAKLARI VE ÇALIÞANLARI ALO PAKET ÞUBE: CAMÝÝ KEBÝR SOK. NO:3 ÇORUM TEL: (ULU CAMÝÝ KARÞISI) Tüm Çorum Halkýnýn ve Kooperatif Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim S.S. Çorum Hitit 19 Yapý Kooperatifi Adýna Baþkan Nurullah Müstet Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim ÇORUM ÞOFÖRLER VE NAKLÝYECÝLER ODASI BAÞKANI TAHSÝN ÞAHÝN "Hekimlere yönelik þiddetin önüne geçilmesi için gerekli önlemler alýnmalý" Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Dr. Kamil Furtun'un Samsun' da görev yaptýðý hastanede silahlý saldýrýya uðrayýp hayatýný kaybetmesine tepki gösterdi. Mustafa Azak yaptýðý yazýlý açýklamada bu olayýn camiayý derin bir üzüntüye boðduðunu kaydetti. "Her ne sebeple olursa olsun bir hekimin canýna kýyýlmasý kabul edilemez. Hekimlere yönelik tüm þiddet olaylarýný Kamil Furtun kýnýyor ve yapanlarý lanetliyoruz" diyen Azak, "Kendi saðlýðýný hiçe sayarak insanlarýn saðlýðý için çok zor þartlarda çalýþmalarýna devam eden tüm hekimlere uzanan ellerin en üst seviyeden cezalandýrýlmasýný ve hekime yönelik þiddetin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alýnmasýný bekliyoruz. Baþta Dr. Kamil Furtun'un kederli ailesi olmak üzere tüm camiamýzýn baþý saðolsun" diyerek açýklamasýný tamamladý. Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111. yýlý dolayýsýyla düzenlenen etkinlik kapsamýnda söyleþi yapmak üzere Çorum'a gelen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Tekrar rektör olarak atanan Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý kutlamak ve üniversitedeki geliþmeleri yerinde görmek için ziyareti gerçekleþtirdiðini ifade eden YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, 2 yýl önce ziyaret ettiði üniversitenin çok büyük mesafeler kat ettiðini belirterek baþarý ivmesinin YÖK "Hitit Üniversitesi'nin katettiði mesafe YÖK adýna memnuniyet verici" adýna memnuniyet verici olduðunu açýkladý. Üniversiteden ziyaret hakkýndan yapýlan açýklamaya göre üniversitenin büyük ölçüde fiziki yapýlanmasýný ve insani kaynak altyapýsýný tamamlamýþ olduðunu gördüðünü ifade eden Prof. Dr. Günay, "Anadolu'nun bozkýrýnda, insanlýðýn bilgi daðarcýðýna etki yapan ürünleri ortaya koyan üniversitelerimiz, hepimiz için çok önemli. Sayýn Rektörü ve Hitit Üniversitesi'nin tüm mensuplarýný yürekten kutluyor ve baþarýlar diliyorum" diye konuþtu. Büyük bir azimle çalýþmalarýný yürüten üniversitenin tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve kurduðu sinerji ile nitel ve nicel olarak geliþtiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretlerinden ve saðladýðý desteklerden dolayý Prof. Dr. Günay'a teþekkür etti. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay'ýn ziyaretine, Tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Prof. Dr. Sami Güçlü, Erciyes Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammet Þevki Aydýn ve Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de yer aldý. Karþýyaka Anaokulu'ndan "Okul Öncesi Eðitim Þenliði" Merkez Karþýyaka Anaokulu "Okul Öncesi Eðitim Þenliði" düzenledi. Hünkar Hacý Bektaþý Veli Parký'nda düzenlenen þenlik, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Milli Eðitim Þube Müdürleri Ahmet Ýnan, Arslan Arslan, çok sayýda Okul Müdürü, öðretmenler, anaokulu velileri ve semt halkýnýn katýlýmlarý ile gerçekleþtirildi. Anaokulu öðretmeni Sümeyya Kurt'un sunumunu yaptýðý þenlik, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.karþýyaka Anaokulu miniklerinin Öðretmenleri Pýnar Akbaþ ve Zehra Bulut önderliðinde hazýrlamýþ olduklarý Çorum yöresine ait halk oyunlarý ve Ege yöresine ait Harmandalý gösterisi büyük beðeni topladý.okul öncesi öðrencilerinin yoðun ilgi gösterdiði þenlikte çocuklar, kostüm oluþturma, baþlýk (taç) oluþturma, fen etkinlikleri, yüz boyama, el baskýsý standý gibi çeþitli stantlarda oluþturulan etkinliklere büyük ilgi gösterdiler. Çöp poþetlerinden palyaço kostümü oluþturup, palyaço baþlýklarý yapan çocuklar yüz boyama etkinlikleriyle neþelerine neþe kattýlar. Minik öðrencilerin dönem boyunca yaptýklarý etkinliklerden oluþturulan "Sanat Sokaðý" oldukça beðeni topladý.güzel Sanatlar Lisesi pop müzik grubu, öðretmenleri Devrim Þehitoðlu ekþiliðinde izleyicilere müzik ziyafeti verdi.

7 HABER 7 Tüm Çorum Halkýnýn ve Ýslam Aleminin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim MHP Çorum 2. Sýra Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý TÜM ÇORUM HALKININ VE ÝSLAM ALEMÝNÝN KANDÝLÝNÝ KUTLAR MEMLEKETÝMÝZE HAYIRLAR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝZ. Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu Adres: Azapahmet Sk. NO:19/A Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Kýymetli Müþterilerimizin Mübarek Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz DEMER DERSHANESÝ Kavukçu Sk. NO:50 Çorum TEL: & Dalgýçlar Otel Bahçelievler Mh., Bahabey Cd 15, Çorum TEL: Faks: Protokolden esnaf ziyareti Vali Ahmet Kara, bir açýlýþ için gittiði Çöplü Mahallesinde uzun yýllardýr hizmet veren, Tomaklar Fýrýný ve Kýraathanesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaþlarla çay içen Vali Ahmet Kara, iþyeri sahibi Yusuf Çatal ve vatandaþlarla sohbet etti. Vali Kara'ya diðer protokol üyeleri de eþlik etti. MHP Ýlçe Baþbakaný: Adnan Barak Ýktidar Sungurlu yu köye çevirdi MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, Ankara-Samsun otobanýn Sungurlu geçiþi hakkýnda yaptýðý açýklamada "Sözde siyasiler yolunuz yol deðil, kendinize gelin!" dedi. Barak, yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: "Ýktidar partisi vekillerinin Sungurlu'muza attýðý otoyol golünü 90. dakika da takýmýnýn gol atmasýna sevinen bir taraftar mantýðý ile sevinçle karþýlayan ve Sungurlu halkýnýn zekasý ile dalga geçmekten çekinmeyen bir zihniyet vekillerine bunun hesabýný sormak yerine otoyolun aslýnda kaç þeritli olduðunu anlatmasý bizleri derinden yaralamýþtýr. Her defasýnda 'Sungurlu bizim sevdamýz' diyen iktidar partisi vekillerinin bu anlamsýz ve Adnan Barak ihanet projesindeki amaçlarýný da anlamak pek mümkün deðildir. Hadi vekiller bir yerde ilçemizden deðiller Sungurlu'nun köye dönüþmesi onlarý vicdanen rahatsýz etmez. Her seçimde gelirler yalan vaat ve sözlerle ilçemizi kandýrýrlar. Ýktidar partisi Sunguru ilçe baþkanýn bu ihanet sürecinde Sungurlu'nun yanýnda deðil de vekillerin yalanlarýnda ve peþinde olmasý da çok manidardýr. Ýlçemizde faaliyet gösteren yol boyunda bulunun Ulusoy, Mavi Ocak ve Ocaklý tesislerimizde kaç tane insan çalýþýyor? Bu insanlar ne iþ yapacak? Yýllardýr ilçemize bir tek iþ sahasý yatýrým tesisi kazandýrmayan bir zihniyet göçün sebebinin ekonomik kaynaklý oluðunu bilmiyor mu? Bu insanlar da ilçemizi terk mi etsin? Sanayi esnafýmýz yetkili servislerin verdiði hizmetler yüzünden zaten zor zamanlar geçirirken.. Benzinlik, leblebici ve diðer esnaflarýmýz her gün daha çok küçülen ekonomi ve nüfus yüzünden zaten sýkýntý yaþarken en azýndan AKP ilçe baþkanýnýn Sungurlu'nun yanýn da olmasý gerekmez mi? Kemallý - Beþevler tarafýndan baðlantý noktasý olacakmýþ bununla mý avunalým. Çorum'dan gelen otoyolu Alaçahöyük'ten sonra Sungurlu'ya uðratmadan kocaman bir U çizdirip Alaca-Boðazkale-Salman köy kavþaðýna almanýz nasýl bir Sungurlu sevdanýz olduðunu anlatmakta çaresiz kalýyor. Ama nasýl bir Sungurlu düþmanlýðýnýz olduðunu net bir þekilde açýklýyor. Sungurlu'nun en çok birlik beraberliðe ihtiyacý olduðu þu günlerde kendi siyasi çýkarlarý için sýrtýný Sungurlu'ya dayamak yerine iktidar hýrsýna kapýlan sözde siyasiler yolunuz yol deðil. Bu otoyolda Sungurlu'muzun yolu olamaz kendinize gelin. Eðer bu otoyol projesi bu þekilde sonuçlanýrsa bu ilçemizin iflasý, yoksullaþmasý ve nüfusun azalmasý demektir. Tüm saðduyulu hemþehrilerimizi bu konuda birlik beraberlik içinde olmaya davet ediyorum." Glutensiz ekmek üretimi projesinde sona gelindi AK Parti Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Poyraz ve Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Öztekin, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, üniversitelerin ülkelerin geliþimindeki en önemli itici güçlerden birisi olduðunu, bu anlamda Hitit Üniversitesi'nin de Çorum'un ve bölgenin geliþiminde büyük katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti. Oldukça genç olmasýna raðmen, kýsa sürede Hitit Üniversitesi'nde hýzlý geliþmeler kat edildiðini ifade eden Kurt, üniversiteye ellerinden geldiðince destek vermekten büyük bir mutluluk duyacaklarýný sözlerine ekledi. Ziyaretlerinden dolayý AK Parti Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt'a teþekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi'nde kýsa sürede yaþanan geliþmelerin Çorum'un tüm paydaþlarý ile hep birlikte yapýlan çalýþmalar sonucunda ortaya çýktýðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin ile Kurt'un birlikte yaptýðý ve kentte önemli bir eksiklik olan çölyak hastalarý için glutensiz ekmek üretimi projesinde sona gelindiðini belirterek böylesi önemli bir projedeki iþbirliðinden dolayý da teþekkür etti.

8 YAÞAM 8 YENÝ CÝÐERCÝ OSMAN ÝZGÝ Et ve Sakatat Ürünleri Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Mrk. Hamit Cami Yaný No: 45 Tel: Çorum Entegre K.S.S. 23 Cad. No: 115 Çorum Tel: Fax: Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür Tüm Çorum Halkýnýn ve Oda Üyelerimizin Mübarek kutlar Memleketimize Hayýrlar Getirmesini Dilerim Çorum Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Necmettin Uzun AK Parti'den Gülabibey'e çýkarma AK Parti Gülabibey Mahalle teþkilatý tarafýndan düzenlenen toplantýda milletvekili adaylarý mahalle sakinleri ile bir araya gelerek 7 Haziran genel seçimlerinde AK Parti'ye oy istedi. Gülüm Düðün Salonu'nda yapýlan toplantýya AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez ilçe Baþkaný Yaþar Anaç ve partililer katýldý. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaptýðý konuþmada bir kýsým çevrelerin ülkeyi eski günlere götürmeye çalýþtýðýný belirterek, milletin buna izin vermeyerek 7 Haziran'da en güzel cevabý sandýkta vereceðini söyledi. Hazýrladýðý gazete kupürleri ile yakýn dönemde siyaset tarihinde yaþanan olaylarla ilgili açýklamalarda bulunan Uslu, bugün "mazot fiyatlarýnda indirim yapacaðýz" diyenlerin, dün mazot karneleri daðýttýðýný hatýrlattý. "Ülkeye demokrasi getireceðiz" diyenlerin geçmiþte faþizme selam gönderdiklerini anlatan Uslu, "Devleti soydunuz diyenler geçmiþte Milli Piyango büyük ikramiyesini alýyorlardý. O zaman milyon nüfusumuz var. Büyük ikramiye kime çýkýyor, Ýsmet Paþaya çýkýyordu. Salim Uslu Geçmiþteki Kemalistler þeflik döneminde faþist Ýtalya'ya selam gönderiyorlardý. Bugün ki kavganýn sebebini anlýyor musunuz? Faþist Ýtalya'ya selam gönderenler bugün demokrat geçiniyorlar" dedi. 7 Haziran sonunda ana muhalefetin seçimlerin isteyebileceðine dikkat çeken Uslu, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "En son seçimleri 1946 yýlýnda kazandýlar. Açýk oy gizli tasnif ile. Beðenmedikleri sonuç olursa seçimlerin iptalini istiyorlardý. Bugünde aynýsýný yapacaklar. Seçimlerin iptalini isteyecekler. Bunlar alýþtýlar kaybetmeye 1950'den beri 65 yýldýr bu millet onlara bir daha iktidar vermiyor. Ya faþist uygulamalar yapýyorlar ya da milletin ekmeðini ile oynuyorlar. Bu milletin aklý 7 Haziran'da bunlarý iktidar yapmayacak. Yakýn tarihe baktýðýmýzda emeklilere zam vereceðiz diyen SGK'nýn o zaman ki genel müdürü 'zammý veren kaynaðý da bulsun' diyor. 'Ben size zam veremem' diyor. Aradan zaman geçti bu millet balýk hafýzalý diye þimdi zam vereceðim diyor. Günaydýn. Buna seçim rüþveti derler. Ne diyorlardý son seçimleri hatýrlayýn. Erdoðan kaçacak diyorlardý. Bu cehaleti kim yapýyordu Kemal Kýlýçdaroðlu. Recep Tayyip Erdoðan þimdi Cumhurbaþkaný. En dirayetli cumhurbaþkaný. Kemal Kýlýçdaroðlu kaçaçacak diyor Pakistan cumhurbaþkanýmýzý 5 yýl istiyor. Bu ülkede baþarýlý olanlardan utananlar kaçacak diyorlar. Ülkedeki geliþimden gözleri kamaþanlar Tayyip beyi bize verin diyorlar. Baþbakanýmýzýn resmini bir öpen bir teyzemiz vardý. Geçmiþte baþbakanlarýn burnu kýrýlýyordu. Þimdi baþbakanýmýza dua ediliyor. Geçmiþte Tayyip Erdoðan'a siyasi hayatý bitti diyorlardý. Ayný insanlar hükümeti biz kurar biz yýkarýz diyorlardý. Bunlar koro halinde AK Partiye saldýrýyorlar. Kandil, MHP, CHP, HDP, PKK'sý hepsi AK Partiye saldýrýyor" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, muhalefeti ser bir dille eleþtirerek, "Bunlar hükümet olmak için deðil, hükümeti yýkmak için çalýþýyor. Bunlarýn vatan millet diye derdi yok. Bunlar kýrmak için bozmak için dökmek için uðraþýyor. Biz kýrmaya dökmeye deðil gönüller yapmaya, Yeni Türkiye'ye inþa etmeye, eserler yapmaya geldik" dedi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu ise, AK Parti iktidarý ile birlikte vites büyüten Türkiye'nin büyük bir deðiþim ve dönüþüm yaþadýðýný söyledi. Seçimlere sayýlý günler kaldýðýný anlatan Ceritoðlu, "2 aydýr hep birlikte yol yürüyoruz. Teþkilatlarýmýzýn, mahalle teþkilatlarýmýzýn tarama ekiplerimize bu süreçte gösterdikleri özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Çorumu marka kent yapan belediye baþkanýmýza ve Çorum'a hizmet getirmek için çalýþan milletvekillerimize teþekkür ediyorum. Tarama ekiplerimizi gece gündüz demeden çalýþýyor. Genel merkez teveccüh etti, Allah'ýn takdiri ile aday gösterildik. Amacým Çorum'a hizmet etmek. Çorum'da 4, Türkiye'de 400 milletvekili çýkarmak için yeni anayasa, yeni Türkiye ve baþkanlýk sistemine geçmek için gece gündüz demeden son bir hafta kala çalýþmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Yaðlý tohum üreticilerine prim müjdesi AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, önümüzdeki hafta 4 bin 256 çiftçiye 6 milyon 12 bin TL yaðlý tohumlar destekleme primi ödeneceðini açýkladý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve bir grup partilinin de hazýr bulunduðu ziyarette AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'la görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Salim Uslu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorumlu üreticilere saðlanan destekler ve primler hakkýnda da bilgi veren milletvekili Uslu, ayrýca hububat prim desteklerinin de önümüzdeki günlerde ödeneceðini söyledi. Zaman zaman yük treni ile ilgili kamuoyunda çeþitli spekülasyonlarýn ortaya atýldýðýný dile getiren Uslu, "Çorum'un çift hatlý demiryoluna kavuþacak. Bunlardan birisi hýzlý tren diðeri yük treni. Kim yük treni yok diyorsa yalan söylüyor, iþkembeden atýyor. Þimdi bas bas baðýrýyorlar, bilbordlarý donatýyorlar otoban Sungurlu'dan geçmiyor. Bir baþka iþadamý da çýkýyor ben demiþtim zaten otoyol Sungurlu'nun içinden geçmeyecek diye açýklama yapýyor. Þehir içinden geçen otoyol gördünüz mü? Þehir içinden otoyol geçmez. Delice'den gelen otoyol Sungurlu'nun içerisinden geçmeyecek. Sungurlu'dan geçecek otoyol dýþarýdan geçecek. Ama 35 kilometre uzaklýktan da geçmeyecek. Sungurlu'ya 3,2 kilometre baðlantýsý olacak. 3 kilometre dediðiniz nedir. Dolaþtýðý yerler var. Ormanlýk alandan, tarým alanýndan otoyol geçiremezsiniz. Göletten geçiremezsiniz. Bazý arkadaþlarýn açýkladýklarý haritada Sungurlu'nun yeri fotoshopla deðiþtirilmiþ. Sungurlu otoyol baðlantýsý OSB'nin yakýnýnda, Kemallý köyünün de giriþinde. Bu kadar yakýn geçmesine raðmen yalan konuþuyorlar. Ayný adamlar TC.Çevre Bakanlýðý diye bir þey yayýnlamýþlar. Yolu Çeavre Bakanlýðý deðil, Ulaþtýrma Bakanlýðý yapar" dedi. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ da, çeltikte KDV oranýnýn yüzde 8'den yüzde 1'e düþürülmesinden dolayý milletvekili Salim Uslu'ya teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti de dile getiren Bektaþ, Uslu'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Bölgenin en iyi terminali

Bölgenin en iyi terminali Bölgenin en iyi terminali BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün seçim vaatleri arasýnda yer alan Yeni Çorum Terminali'nin açýlýþý dualarla gerçekleþtirildi.

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı