BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014"

Transkript

1 BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI Belediyenin Adı Balıkesir Belediyesi

2 Belediyenin Adı KuruluĢ Yılı 1864 Nüfusu (2000) Nüfusu (2007) Nüfusu (2008) Belediye Sınır Alanı Belediye Mücavir Alanı Rakım 139 Mahalleler Telefon Numarası Balıkesir Belediyesi 6610 Ha Ha. BaĢkanlık (0266) Fax (0266) E-posta Üyelikler KardeĢ ġehirler Adnan Menderes, Akıncılar, Ali Hikmet PaĢa, Altıeylül, Atatürk, Aygören, Bahçelievler, Çay, Dinkçiler, Dumlupınar, Ege, Eskikuyumcular, GaziosmanpaĢa, GümüĢçeĢme, 1.Gündoğan, 2.Gündoğan, Hacı Ġlbey, Hacı Ġsmail, Hasan Basri Çantay, Hisariçi, Karaoğlan, Karesi, Kasaplar, Kayabey, Kızpınar, Kuvayi Milliye, Maltepe, Mirzabey, 1.Oruçgazi, 2.Oruçgazi, PaĢaalanı, Plevne, 1.Sakarya, 2.Sakarya, Sütlüce, Toygar, Vicdaniye, Yıldırım, Yıldız, Yenimahalle (0266) Hat (Santral) Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Schwaebisch Hall ve Siirt

3 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... GĠRĠġ... YASAL DAYANAK... I.BÖLÜM: MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ 1.TARĠHÇE Belediye tarihçesi Kent tarihi ve turizm DIġ ÇEVRE Demografik durum Coğrafi durum UlaĢım Sanayi Kültür ve sosyal hayat Çevre durumu ĠÇ ÇEVRE Örgüt yapısı Ġnsan kaynakları BiliĢim sistemleri ve donanım Fiziksel yapı Mali yapı... II. BÖLÜM: MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER 1. Misyonumuz Vizyonumuz Kalite politikamız Yönetim ilkelerimiz... III. BÖLÜM: GZFT ANALĠZĠ IV. BÖLÜM: STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER 1.KURUMSAL YAPI SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER VE ĠLETĠġĠM ÇEVRE, SAĞLIK, DÜZENLEME ĠMAR VE YAPI KONTROL KAMU DÜZENĠ MALĠ YÖNETĠM ALT YAPI...

4 Çok değerli Balıkesirliler, Ġsmail OK Balıkesir Belediye BaĢkanı Öncelikle, 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleģtirilen mahalli Ġdareler Seçimleri nde, tarafıma gösterdiğiniz teveccühle, Belediye BaĢkanlığı görevini bendenize tevdi ettiğiniz için sizlere Ģükranlarımı sunarım. Görev süremiz içinde yapacağımız çalıģmalarla, sizlerin bu güvenine layık olacağımızdan Ģüpheniz olmasın. 24 Aralık 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tüm kamu idareleri için, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler tespit etmek, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla getirilen Stratejik Plan hazırlama zorunluluğu kapsamında, yaptığımız ilk ekip çalıģmamızdır. Burada, Belediyemizin tüm birimlerine ait, 5 yıllık iģ programları ve hedefler yer alıyor. Her yıl revize edilebilen bu planda yer alan konular, bizim, Balıkesir için öncelikli olarak değerlendirdiğimiz proje ve hizmetlerdir. Zaman içerisinde ortaya çıkacak yeni Ģartlara ve sizlerden gelecek talep ve önerilere göre daha da zenginleģeceğini umduğumuz stratejik planımız, insan merkezli ve hizmet öncelikli olarak hazırlanmıģtır. Balıkesir in, kentsel hayat bakımından evrensel standartlara yükseltilmesi, insanlarımızın sosyal hayat seviyelerinin çok daha yükseğe çıkarılması amacı ile hazırladığımız bu plan, tamamı ile Balıkesir in öz kaynakları ile gerçekleģtirilebilecek iģleri ve projeleri kapsıyor. Bizler, Balıkesir deki tüm hizmetleri ve projeleri, Balıkesir in kaynakları ile ve Balıkesirli personelle hayata geçireceğiz. Belediyemizin yerel paydaģları, Balıkesir deki kurum ve kuruluģlar baģta olmak üzere, esnafı, sanayicisi, tüccarı ve sanatkarları ile bu Ģehirde yaģayan insanlardır. Balıkesir, kendi imkanları ve çalıģmaları ile çok kısa bir zaman içinde, Türkiye nin en iyi Ģehirlerinden biri olabileceğini gösterecektir yıllarını kapsayan Stratejik Planımız, iģte bu anlayıģ ve bu çerçevede hazırlanmıģ ve Belediye Meclisimizin onayı ile yürürlüğe konulmuģtur. Ortak akıl ve çalıģmalarla, hayat standartları bakımından çok daha iyi bir Balıkesir yaratma temennisi ile saygılarımı sunarım.

5 GĠRĠġ Toplumların ortak ihtiyaçlarının karģılanması, ortak kurallarının korunması amacıyla oluģan organizasyon olan devletin iģlevsel ve yapısal özelliklerinin bütününe, kamu yönetimi denmektedir. Bir baģka ifade ile kamu yönetimi; Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak iģlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karģılamaya yönelik mal ve hizmetlerinin üretilip halka sunulmasına iliģkin bir sistemdir. Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan kamu yönetimi merkezi ve yerel olmak üzere iki ayrı yapılanmadan oluģmaktadır. Merkezden yönetim; kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı olması ve merkez tarafından belirlenmesi, mali kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), her türlü personel iģlemlerinin ve kamu hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler veya onlara bağlı birimler tarafından yapılmasını ifade eder. Yerinden yönetim ise; merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kiģiliğe sahip bulunan idari kuruluģların yönetimle ilgili kararlar alıp uygulayabildiği sistemdir. Yerel yönetimler, yöre halkının ihtiyaçlarını etkin bir Ģekilde karģılamak üzere, yerel topluluğa kamu hizmeti sağlayan ve yerel halkın kendi seçtiği organlarca yönetilen, yönetsel, siyasal ve toplumsal bir kurumdur. Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak iģlemesi ve kamunun ortak ihtiyaçlarını karģılamaya yönelik mal ve hizmetlerin etkin, verimli ve kaliteli olarak üretilip halka sunulabilmesi amacıyla, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılması, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalıģmaları önceki yıllarda da söz konusu olmuģ ise de özelikle 1980 li yıllardan sonra dünya gündeminde önemli yer edinmeye baģlamıģtır. Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalıģmaları iki alanda yürütülmektedir. Makro düzeyde merkezi ve yerel yönetimlerin yetki ve kaynak açısından yeniden konuģlandırılması için reformlar yapılırken, diğer yandan kamu yönetimlerinin iģleyiģ ve hizmet süreçlerine yönelik etkinlik ve verimlilik artırıcı çalıģmalar sürdürülmektedir. Kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik artırmaya yönelik çabaları, beraberinde bir çok yönetim tekniğinin kamu kurumlarında da uygulanmasını beraberinde getirmektedir. Stratejik Planlama ya da daha geniģ ifade ile stratejik yönetim modelinin kamu yönetimlerinde uygulanması da bu arayıģların bir sonucudur. Stratejik Plan, bir kurumun bulunduğu iç ve dıģ çevre Ģartlarını değerlendirerek, gelecekle ilgili ulaģmak istediği amaçları, bu amaçlara ulaģmak için takip edeceği politikaları (stratejik Hedef) ve bu politikalara uygun proje ve faaliyetlerini belirlemesidir. Stratejik Plan 4 aģamadan oluģan bir çalıģmadır: 1.AĢama: Durum analizi (Chek-Up): Kurumun içinde bulunduğu dıģ Ģartların (dünya trendi, ulusal geliģmeler, mevzuat, kent geliģim seviyesi, vb) belirlenmesinin yanı sıra iç Ģartların yani kurumun mali, örgütsel, beģeri kaynak, süreç yönetimi, projeleri ve benzeri unsurlarının analiz edilmesidir. Bir baģka ifade ile Neredeyiz? sorusuna cevap arama aģamasıdır.

6 2.AĢama: Kurumun gelecek öngörüsünün, yani vizyon, misyon, ilkeler ile orta ve uzun vadede hangi alanlara odaklanılacağı (stratejik Alan), bu alanlarda neyin amaçlandığının (Stratejik Amaçlar) belirlenmesi çalıģmasıdır. Bir baģka ifade ile Nereye UlaĢmak Ġstiyoruz? sorusunun cevaplandırılması çalıģmasıdır. 3.AĢama: Kurumun ön gördüğü geleceğe nasıl ulaģacağını belirlediği çalıģmadır. Ġkinci aģamada belirlenen amaçlara ulaģmak için hangi politikaların izleneceği (Stratejik hedefler) ve bu politikalara uygun, uygulama proje ve faaliyetlerin belirlendiği çalıģmadır. Bir baģka ifade ile Nasıl ulaģabiliriz? sorunun cevaplandırılma çalıģmasıdır. 4.AĢama: Yapılan faaliyet ve gerçekleģtirilen projelerin amaçlara uygunluğunun nasıl ölçüleceğinin, ölçüm kriter ve metodunun belirlenmesidir. Bir baģka ifade ile Nasıl ölçer ve değerlendiririz? sorusunun cevaplandırılmasıdır. Stratejik planlar, paydaģların görüģleri de alınmak sureti ile kurumca hazırlanır ve en az beģ yıllık bir dönemi kapsar. Performans planı, stratejik planın 3. aģamasının bir bölümü ile 4. aģamasından oluģmaktadır. Yani, yıllık faaliyet ve projelerin belirlenmesi ile bunların nasıl ölçülüp değerlendirileceğinin tespit edilmesidir. Stratejik Plan ve bu plan kapsamında hazırlanan performans planı değiģen ve geliģen Ģartlara göre revize edilecek olan dokümanlardır. Ülkemizde kamu yönetimi reformu kapsamında düzenlenen mevzuat ile stratejik plan ve performans planlarının yapılması yasal bir zorunluluk haline gelmiģtir. Belediyemizin yıllık Performans Programı, Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanarak Belediyemizin yetkili organlarınca görüģüldükten sonra yürürlüğe konmaktadır. Yıl içerisinde ve sonunda ise idari bağlamda takip edilerek yılsonunda Yıllık Faaliyet Raporu nda hedeflerin gerçekleģme düzeyleri belirtilmektedir. Stratejik Plan, kurumun fiziki kaynaklarının, insan kaynağının ve çalıģmalarının hangi tarafa yönelmesi gerektiğini (amaçlar) ve bunu nasıl yapa bileceğini (hedefler) ve gidiģatı nasıl ölçüp değerlendireceğini (performans programı) ifade etmektedir. Bu örgüde sonuçlar doğru kriterlerle analiz edilerek değerlendirilmeli ve yeni politikaların üretilmesine olanak sağlanmalıdır. Dolayısıyla değiģim ve geliģimin kontrollü bir Ģekilde sağlanması yolunda sistematik bir yol haritası oluģturulmalıdır. Bu iliģkilerin doğru kurulabilmesi ve Stratejik Planın iģlevsellik kazanabilmesi için Performans Programı ile Stratejik Plan güçlü bir etkileģim içerisinde yürütülmelidir. Balıkesir Belediye yönetimi, yasal zorunlulukların yerine getirilmesinden de öte, Ġlimize ve Balıkesir halkına daha kaliteli ve daha fazla hizmet üretebilmek, belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlama çalıģmasını baģlatmıģtır. Bu plan, Balıkesir Belediyesi nin kente ve kent halkına hizmet amacıyla yapacağı çalıģmaların genel konseptini oluģturmaktadır. Belediyemiz faaliyetlerinin yoğunlaģacağı alanlar, bu alanlarda takip edilecek hizmet-yönetim ilke ve politikaları planda belirlenmiģtir. Belirlenen odak alanlarda yapılacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için gereken kriterler tespit edilmiģtir. YASAL DAYANAK; Stratejik Plan ve Performans Programlarının Yasal Dayanakları

7 . Kanunlar 5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu. Bakanlar Kurulu Kararları Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Yönelik 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. Yüksek Planlama Kurulu Kararları 2003/14 sayılı Karar 2004/37 sayılı Karar. Yönetmelikler Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. Tebliğler Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği Kanunlar, Kararlar, Yönetmelikler ve Tebliğlerden de anlaģılacağı üzere merkezi hükümet, kamu kurumları için uzun ve orta vadeli planlamalar ile yıllık performans programı hazırlanmasını ve sonuçların izlenmesini, bütün bu süreçlerin Ģeffaflık ilkesine uygun hesap verilebilirlik ölçütleri içerisinde yapılmasını talep etmektedir. Bu anlamda kamu idareleri; merkezi kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Yine kamu idareleri; kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri hazırladıkları plan ve uygulamaların usul ve takvimi konusunda Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına karģı sorumludurlar.

8 Kamu idareleri; bütçelerini stratejik planda yer alan misyon ve vizyonları temelinde stratejik amaç ve hedefleriyle uyumlu performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Bütçelerinin stratejik planda belirlenen temel politika, amaç ve hedeflere bağlı olarak belirlenen performans hedefleri ve buna iliģkin faaliyetlerine uygunluğunu ve performans esaslı bütçelemeye iliģkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı amacına yönelik kamu kurumlarında Performans Esaslı Bütçelemeyi öngörerek performans programları üzerinden mali disiplini sağlamaya çalıģırken, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı etkin bir kamu yönetimi amacına yönelik, belirlenen misyon ve vizyon üzerinden Stratejik Planlar hazırlamayı öngörmekte ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Stratejik Planlar ve Stratejik Planda yer alan uzun vadeli amaç ve hedeflere bağlı olarak hazırlanan yıllık performans programları kurumun öz yapısıyla uyumlu bir Ģekilde kuruma adapte edildiğinde hem mali disiplini sağlama hem de kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalite sunumu konusunda kuruma sistemli bir yol oluģturacaktır. Kamu yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformanların yasal çerçevesini oluģturan 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu hizmetlerinin verimliliği, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ilkeleri ön plana çıkmıģtır. Aynı zamanda mali saydamlı ve hesap verilebilirlik ilkeleri önemli olmuģtur sayılı Belediye Kanunu Belediye baģkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl baģından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu nun 9. maddesine göre kamu idareleri Stratejik Plan hazırlamak ve bütçelerini de Stratejik Planlarına ve performans göstergelerine dayandırmak zorundadır. Stratejik Planlar;. BeĢ yıllık dönemi kapsar,. Stratejik plan ve performans programları bütçenin hazırlanmasına esas teģkil eder,. Belediye meclisinde bütçeden önce görüģülerek kabul edilir,. Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluģturur,. Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırladıktan sonra ĠçiĢleri Bakanlığına ve DPT ye gönderirler,. Hazırlanan plan kamuoyuna duyurulur ve internet sitesinden yayınlanır,. En az iki yıl uyguladıktan sonra Stratejik Planın kalan süresi için güncelleme yapılabilir,. Hükümet veya Bakanın değiģmesi halinde Stratejik Plan yenilenebilir,. Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb. durumlarda Stratejik Plan yenilenebilir. Dünyanın bir çok geliģmiģ ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de performans esaslı bütçeleme ve orta/uzun vadeli amaçlara bağlı olarak geliģen etkin kamu yönetimi yaklaģımı benimsenmektedir.

9 I.BÖLÜM mevcut durum değerlendirmesi 1.TARĠHÇE 1.1. Belediye tarihçesi 1.2. Kent tarihi ve turizm. 2. DIġ ÇEVRE 2.1. Demografik durum Coğrafi durum 2.3. UlaĢım 2.4. Sanayi 2.5. Kültür ve sosyal hayat Çevre durumu 3. ĠÇ ÇEVRE 3.1.Örgüt yapısı 3.2. Ġnsan kaynakları BiliĢim sistemleri ve donanım 3.4. Fiziksel yapı 3.5. Mali yapı

10 MEVCUT DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ 1. TARĠHÇE: 1.1 BELEDĠYE TARĠHÇESĠ Osmanlı Devleti döneminde bu gün belediyecilik hizmeti olarak nitelendirdiğimiz temizlik, su, imar, gibi iģlerin büyük kısmı Vakıflar ve Kadı, Ġhtisap Ağası, SubaĢı gibi yerel yöneticilerce yerine getirilmekteydi. TaĢra Belediyecilik alanındaki düzenlemelerin öncüsü, 1864 Vilayetler Nizamnamesi olup; gerek belediye arģivi, gerekse özel belgelerden Balıkesir Belediyesi nin de ilk kuruluģunun bu tarihe dayandığı görülmektedir. Balıkesir Belediyesi nin ilk reisi Giridioğlu Ali Bey zamanında dar bir kadro ve sınırlı bir bütçe ile baģlayan hizmetler II. Abdülhamit döneminde büyük bir geliģme katetmiģtir. Bu dönemde Belediye tarafından köprü, yol gibi çalıģmalara ek olarak Ģehrin aydınlatılması, ilk eczane ilk hastane gibi çalıģmalar göze çarpmaktadır. Balıkesir Belediyesi kuruluģunun ardından, 1898 depremi, KurtuluĢ SavaĢı gibi olumsuzluklara rağmen teģkilat ve faaliyet alanını sürekli geniģleterek gün be gün geliģimini tamamlayarak bugünkü insan temeli modern Ģekline kavuģmuģtu 1.2 KENT TARĠHĠ VE TURĠZM Balıkesir çevresinde bulunan pek çok höyük, iskan edilmiģ mağara ve düz yerleģim yerinde yapılan araģtırmalarda ele geçen bulgular, buralarda bilinmeyen çok eski zamanlardan MÖ yılları arasında yerleģilmiģ olduğunu ortaya koymaktadır. Bu arada, Yortan Mezarlığı nda yapılan çalıģmalar, burada bir mezar kültürü olduğunu ortaya çıkarmıģtır. Hitit metinlerinde ASSUVA diye anılan Batı Anadolu nun bu bölgesi Antik çağda MYSIA diye anılmakta idi. MÖ 2000'li yıllarda, Balkanlar üzerinden gelen Pelasg ve Leleg lerin koloniler kurdukları görülür. Balıkesir Frig, Lidya, Pers, Makedonya, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerini yaģamıģtır. Eski Mysia bölgesinde, Adremyteion (Edremit), Pendoramus (Bandırma), Ertekta (Erdek) ve Kyzikos (Kapıdağ) gibi Ģehir devletleri hüküm sürmüģlerdir. Ġlk çağlarda bütün bölge Perslerin istilasına uğramıģsa da, akıllı politika ve yerinde tedbirlerle Kyzikos, Roma çağına kadar bağımsız ve imtiyazlı olarak önemini korumuģtur. Bölge VII.yy'dan itibaren Müslümanlar tarafından tanınmaya baģlandı.ġstanbul'u iki defa kuģatan Ġslam Orduları Mysia'dan geçtiler Malazgirt zaferinden sonra, Anadolu ya Selçuklu Türkleri hakim olmaya baģladılar.

11 Batı Anadolu'da Bizans karģısında olan Selçuklu uç beylerinden birçoğu bağımsız beylikler kurdular. Bunlardan KalemĢah Beyin oğlu Karesi Bey de, 1280 lerin sonlarında, Mysia ve dolaylarında, Anadolu Selçuklu Devleti ne bağlı (Tarihçiler, Karesi Bey in bağımsızlık ilan tarihi olarak, 1297 yılını vermektedirler), Karesi Beyliği ni kurarak, Balıkesir'i kendisine merkez yaptı. Kyzikos ve Biga dıģında, Çanakkale Boğazına kadar bütün bölgeyi kısa zamanda ele geçiren Karesioğulları, kurdukları donanma ile, zaman zaman komģu beyliklerle de birleģerek, Trakya ve adalara defalarca akınlar yapmıģlardır. Daha sonra Osmanlıların egemenliğine giren Karesi, merkezi Kütahya olan Anadolu beylerbeyliğine bağlı bir sancak merkezi olacaktır. Osmanlı Devleti nin, I. Dünya SavaĢı nı fiilen durduran Mondros mütarekesini imzalamasından sonra, Ġtilaf devletlerinin Batı Anadolu da baģlattıkları iģgal giriģimlerine ilk ve en önemli baģkaldırı Balıkesir de olmuģtur. Yunanlıların 15 Mayıs 1919 da Ġzmir e çıktıklarının haber alınması üzerine 16 Mayıs ta Okuma Yurdu nda yapılan ilk toplantıyı, daha sonra Alaca Mescid Toplantıları ve Balıkesir ile Akhisar Kongreleri takip etmiģtir. Balıkesir ve çevresinde baģlatılan, tamamen kendine mahsus yapısı ve özellikleri ile dikkat çeken Balıkesir Kuva-yı Milliyesi, hem kendi yerel savunmasını yapmıģ, hem de TBMM nin yürütmekte olduğu KurtuluĢ SavaĢı na destek vermiģtir. Tamamen yerel imkanlarla kurulan ve finanse edilen Karasi Alayları adını taģıyan birlikler, Ġnönü, Sakarya ve Dumlupınar savaģlarında büyük yararlılıklar göstermiģlerdir. Balıkesir, KurtuluĢ SavaĢı ndan sonra, 1923 yılında vilayet oldu; ilin, Karesi olan ismi ise, 1926 yılında Balıkesir olarak değiģtirilmiģtir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilki 6 ġubat 1923, sonuncusu ise 24 Haziran 1934 de olmak üzere (İran Şehinşahı Rıza Pehlevi ile birlikte), Balıkesir'i 7 kez ziyaret etmiģtir. Fatih Sultan Mehmed Han ın veziri ve komutanlarından Zağnos PaĢa tarafından 1464 yılında yaptırılmıģ olan ZAĞNOSPAġA CAMĠĠ ile 1900 lü yılların baģlarında yaptırılan SAAT KULESĠ nin dıģında, kent merkezinde turistik ilgi konusu olabilecek tarihi eserler bulunmamaktadır. Ancak; 1388'de, Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan YILDIRIM CAMĠĠ (Eski Cami), Balıkesir'de, Osmanlılar döneminden kalma en eski eser olup, avlusunda 12 odadan ibaret bir medrese ve bir de Ģadırvan bulunmaktadır. Ayrıca, ilk kez 1429'da inģa edilen ve 1907'de yeniden yaptırılan ġeyh LÜTFULLAH CAMĠĠ, gibi, 14. ve 15. yüzyıllardan kalma pek çok irili ufaklı camiler bulunmaktadır. ANTĠK KENTLER DASKYLEĠON (Bandırma): Aksakal Beldesi, Ergili Köyü sınırları içerisinde Manyas Gölü kıyısında yer alan bu antik yerleģimin, arkeolojik bulgulardan MÖ. 7 yy'da iskan gördüğü anlaģılmaktadır. PROKONNESSOS ANTĠK KENTĠ (Marmara Adası): Adanın kuzeyinde, Saraylar Köyü çevresinde bulunan antik mermer ocakları ile ünlü bu Ģehirde, antik çağdan günümüze kadar mermerin hammadde olarak çıkarıldığı görülür. M.Ö. 844 yıllarında Prokonnessos Miletos un bir kolonisi olarak kurulmuģ yüzyıllar boyunca mermeri ile ün kazanmıģtır.

12 AGĠOS GEORGĠS MERYEM ANA MANASTIRI (AvĢa): AvĢa Köyü'nün 1.5 km güneybatısında, Manastır Mevkii'ndedir. AGĠOS YORGĠS MANASTIRI (Ayvalık): Güvercin Adası nda Pateriça koyunda deniz kıyısında bulunan manastır, Ortaçağ Yunan mimarisinin tipik bir örneğidir. KĠRAZLI MANASTIRI (Erdek): Antik dönemde Didimus Dağı olarak bilinen dağın eteğinde kurulmuģtur. Duvar tekniğine bakıldığında, 19. yüzyılda Rumlar tarafından kullanılan iki katlı bir yapı olduğu anlaģılmaktadır. Bugün, kilisenin sadece güney duvarı ile apsis duvarı ayaktadır. ADRAMYTTEĠON (Burhaniye): Bilinen kaynaklara göre, Pelasglar tarafından, (Burhaniye ilçe merkezinin 2 km güneyinde, Ören mahallesinde tepeyi de içine alan bölgede) kurulmuģtur. Kent, Lidya Kralı Alyattes'in oğlu Adramys (M.Ö. 6. yy) tarafından Mysialılar'a karģı bir kale olarak kullanılmıģ ve Atina dan kovulan Delos Adası sakinleri yerleģtirilmiģtir. Adramytteion, antik kaynaklarda sadece bir Ģehir değil, aynı zamanda bir bölge adı olarak da anılmaktadır. Bu duruma göre Adramytteion bölgesi, Gargara'dan (Küçükkuyu) baģlayarak Pyrrha (Gömeç sınırları içinde kalan Karaburun)'a kadar bir coğrafi bölgedir. Roma Ġdaresinde Asya Eyaletine bağlı önemli Yargı Merkezlerinden biri olmuģtur. ANTANDROS ANTĠK KENTĠ (Edremit): Kaz Dağları'nın güneyinde Altınoluk'a yakın bir tepede kurulmuģtur. Kent, tepenin üzerinde bir kale ve batı yamaçlarında bir mezarlık ile çevrilmiģtir. TAKSĠYARHĠS KĠLĠSESĠ (Ayvalık): Ġlçe merkezinde yer alan bu kilise mimari tarzı, mermer oymacılığı, tavanındaki dini freskleri, ikonaları ve 130 yıllık tarihe sahiptir ve balık derisi üzerine yapılmıģ aziz resimleri ile ünlüdür. AYA NĠKOLA KĠLĠSESĠ (Ayvalık): Alibey adasındaki bu kilise, Ġncil'den alınmıģ temaları yansıtan süslemeleri ile ünlüdür. ACHYROS KALESĠ (Bigadiç): ÇeribaĢı ve Kayırlar köyleri arasında bulunan oyma mağara (Deliktepe adıyla bilinmektedir) tarihi ören yerleridir. HADRIANEIA ANTĠK KENTĠ (Dursunbey): Ġlçe merkezinin kuzeybatısında yer alan Roma dönemi yerleģim yerlerinden biridir. Kent, Neo Caeseria ve Blaudus gibi isimlerle de anılmaktadır. MĠLLĠ PARKLAR KAZDAĞI MĠLLĠ PARKI (Edremit): Edremit Ġlçesi sınırlarında, Edremit Körfezi nin kuzeyinde yer alan Milli Park, Balıkesir'e 92 km, Çanakkale'ye 123 km mesafededir. Kazdağı nın Bilinen tarihi M.Ö yıllarında baģlar. Bu tarihlerde Thebe, Lyrnessos, Khrysa, Killa, Anderia, Antandros, Adramytteion, Astrya ve Gargara gibi Ģehirler kurulmuģ, bunlardan bir çoğu da Truva savaģları sırasında yok edilmiģlerdir.

13 Homeros, Ġlyada sında Ġda Dağı (Kazdağı) için, Bol pınarlı vahģi hayvanlar anası diye bahsetmektedir. Bu bölgeye ait üç efsaneden biri eski Yunanlılara (İlyada), diğer ikisi ise (Sarıkız ve Hasan ile Emine nin aşk öyküleri) Türklere aittir. Eski Yunan mitolojisinde, Paris'in Altın Elmayı Afrodit'e vermesi olayı, Dünyada ilk güzellik yarıģmasının burada yapıldığı Ģeklinde yorumlanmaktadır. Bilindiği gibi, bu güzellik yarıģması, tarihte meģhur Truva SavaĢlarını çıkarmıģ ve getirdiği sonuçları itibarıyla, hem bölge hem de dünya tarihine büyük etkileri olmuģtur. KUġ CENNETĠ MĠLLĠ PARKI (Bandırma): Bandırma Ġlçesi sınırları içinde, Manyas Gölü nün kuzeydoğusunda yer alan Milli Parka, Bandırma-Balıkesir karayolunun 15 km sinde güneye sapan 3 km lik bir yolla ulaģılır. Uluslararası düzeyde önem taģıyan Milli Parktaki kuģ zenginliği ve Milli Park tanımı içindeki baģarılı koruma uygulaması nedeniyle, 1976 yılında Avrupa Konseyince, A Sınıfı Avrupa Diploması verilmiģtir ve 1996 yıllarında bu diploma yenilenmiģtir. MÜZELER KUVA-YI MĠLLĠYE MÜZESĠ (Balıkesir): Balıkesir il merkezinde bulunan müze, 1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Giridizade Mehmet PaĢa'nın konağı olarak yaptırılmıģ olan eski Belediye Binası nda, 06 Eylül 1996 tarihinde açılmıģtır. Ġki seksiyondan oluģan Kuva-yı Milliye Müzesi'nin 120 m²'lik zemin katında; Balıkesir'de Kuva-yı Milliye'nin kurulmasına öncülük etmiģ 41 kiģinin aldıkları yazılı kararlar, Kongre kararları, bu kahramanların zatî eģyaları, fotoğrafları ile Atatürk'ün Balıkesir'e geliģlerinde çekilmiģ fotoğrafları sergilenmektedir. Yine 120 m²'lik ikinci katında ise, il merkezi ve çevresinde ortaya çıkan arkeolojik ve etnografik eserler sergilenmektedir. BANDIRMA ARKEOLOJĠ MÜZESĠ: Kyzikos antik kenti ve Daskleion ören yeri buluntularının sergilenmesi amacı ile Bandırma Müze Yaptırma ve YaĢatma Derneği nce kurularak, Kültür ve Turizm Bakanlığı na devredilen müzede, Daskleion a özgü Anadolu Pers sanatının özelliklerini taģıyan antemionlu ve Frig yazılı mezar stelleri Pers etkili piģmiģ toprak kaplar ve Kyzikos antik kentinden ve civardan elde edilen mezar stelleri sergilenmektedir. GÖNEN MOZAĠK MÜZESĠ: Müze, ilçe merkezindeki Termal Tesisleri nin hemen yanındadır. Üstü örtülü alandaki müzede, taban mozaiği ile çevresinde derlenmiģ olan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taģ eserleri bulunmaktadır. DEVRĠM ERBĠL ÇAĞDAġ SANAT MÜZESĠ (Balıkesir): Balıkesir Belediyesi tarafından, eski Su ve Otobüs ĠĢletmesi binası restore edilerek 2004 yılında MÜZE OLARAK AÇILMIġTIR. Müzede, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi ressam Prof.Dr. Devrim Erbil ile bazı çağdaģ Türk ressamlarının eserleri sergilenmektedir. TERZĠZADE SAADETTĠN BEY KONAĞI (Havran): Konak, Cumhuriyet caddesinde ve Ebubekir Camii karģısındadır. Atatürk'ün Havran'a geldiği sırada misafir edildiği konak, ahģap iģçiliği ile dikkat çekmektedir ve 39 odalıdır. SUÇIKTI MESĠRE YERĠ (Dursunbey): GeçmiĢi ile ilgili yeterince bilgi olmamakla birlikte, suyun akıģ yönüne bıraktığı kireç çözeltilerinin kalınlık ve Ģekillerine göre, mesire yerinin en az 10 asırlık bir geçmiģinin olabileceği anlaģılmaktadır. Buradaki çınar ağaçlarının yaģları da bu görüģü desteklemektedir.

14 ġeytan SOFRASI (Ayvalık): Yuvarlak bir sofra biçiminde olan tepe, sarp kayaların üzerinde yükselmektedir. Buradan, Ege denizinde batan güneģi seyretmek, bölgeye turistik amaçlarla gelenler için oldukça cazip bir etkinlik olmaktadır. KAPLICALAR GÖNEN KAPLICALARI: Oldukça eski bir tarihi bulunan Gönen Kaplıcaları, Mısırlılar, Romalılar ve Bizanslılar zamanında iģletilmiģ ve o tarihlerde büyük bir Ģöhrete sahip olmuģtur. Kaplıca yöresindeki kazılarda termalizm ile ilgili tarihi eserler çıkarılmıģtır. Bu tarihi eserler, günümüzde, Kaplıca Müzesi nde saklanmaktadır. 275 metre derinlikten çıkan kaplıca suyunun sıcaklığı 73 0 C dir. Gönen kaplıca sularından, hem banyo yapılarak, hem içilerek ve hem de buharını solumak sureti ile (müzmin üst ve alt solunum yolları iltihaplarına karģı) yararlanılmaktadır. PAMUKÇU KAPLICASI: Balıkesir'de 18 km uzaklıktadır. Suyun sıcaklığı 67 0 C'dir. Sodyum sülfat klorürlü, hipertermal bir maden suyudur. Romatizmal hastalıklara, üst solunum yolları rahatsızlıklarına, metabolik hastalıklara iyi gelmektedir. ASYA (BALPAġ) TERMAL TESĠSLERĠ: Balıkesir'e 10 km uzaklıkta, Balıkesir-Ġzmir karayoluna 500 m mesafede bulunmaktadır. Modern Termal Kompleks, beģ yıldızlı ve 193 yatak kapasiteli olup, 6 katlıdır. DAĞ ILICASI (Balya): Balıkesir-Bandırma yolunun 13. kilometresinden ġamlı'ya ayrılan yola 22 km uzaklıktadır. Suyunda sodyum, kalsiyum, klor, sülfat vardır. Suyun sıcaklığı 61,5 0 C'dir. Romatizma, siyatik, kireçlenme, bazı cilt ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir. HĠSARKÖY (ASARKÖY) KAPLICASI (Bigadiç): Kaplıca, Bigadiç ilçe merkezine 23 km uzaklıktadır. Sodyum bikarbonatlı, sülfatlı, karbondioksitli, sülfürlü, magnezyum ve arseniklidir. Suyun sıcaklığı, kaynağına göre 75 0 C, 59 0 C ve 31 0 C arasında değiģmektedir. Romatizma, nevralji, kadın hastalıkları, nevritlilerde ve cilt hastalıklarında faydalıdır. DERMAN KAPLICASI (Edremit): Edremit-Ayvalık ve Havran-Edremit yollarının kesiģtiği yerdedir. Edremit'e 10 km uzaklıktadır. Suyun sıcaklığı 56 0 C'dir. Romatizma, artrit, kadın hastalıklarına iyi gelir. Konaklama imkanı vardır. GÜRE KAPLICASI (Edremit): Güre Kasabası sınırları içindedir. Kaplıca mahallinin denizden yüksekliği 3 metre olup, denizden uzaklığı 300 metre kadardır. Ege Bölgesinde, Truva'dan Bergama'ya kadar uzanan turistik bölgenin merkezinde, Edremit'in 12 km batısında, Kazdağı'nın yamaçlarında, zeytinlikler arası Akçay'a 3 km kadar uzaklıktaki Güre Kaplıcaları, Roma döneminden bu yana bir sağlık ve dinlenme yeridir. EKġĠDERE GENÇLĠK ĠÇMESĠ (Gönen): Gönen ilçe merkezine 13 km uzaklıktaki dağ ılıcasının 100 m ilerisindedir. Gençlik suyu sülfat klorürlü sodyum, kalsiyum ve oligometaliktir. Suyun içinde en fazla radyoaktif olması gençlik suyu denilmesine neden olmuģtur.

15 HĠSARALAN KAPLICASI (Sındırgı): Sındırgı ilçe merkezine 20 km Sındırgı-Simav asfaltına 500 m uzaklıktaki Hisaralan köyündedir. Suyun ısısı C'dir. Radyoaktivite miktarı 2,6-4 emadır. Çok sıcak olan sular sodyum bikarbonatlı maden suyudur. BaĢta hareket sisteminin ağrılı hastalıkları olmak üzere romatizma, nevralji, nefrit ve kadın hastalıklarına iyi gelir. EMENDERE KAPLICASI (Sındırgı): Sındırgı ilçe merkezine 8 km uzaklıkta Ilıcalı köyündedir. Suyun ısısı 36 0 C'dir. 91,6 ema radyoaktivite tespit edilmiģtir. Gutlu hastalara, böbrek taģlarına, cilt ve mide hastalıkları ile sedefe iyi gelmektedir. KEPEKLER KAPLICASI (Susurluk): Susurluk-Bandırma asfaltı üzerinde, Susurluk ilçesine 20 km uzaklıkta Kepekler köyündedir. Kaplıcanın, ilk kez Cenevizliler tarafından iģletildiği tespit edilmiģtir. Kaplıcadan su ve çamur banyosu olarak faydalanılmaktadır C sıcaklığında, hafif kükürt kokulu tabii lezzetli mutedil bir sudur. EL SANATLARI YAĞCIBEDĠR HALILARI (Sındırgı): Yörük kültürünün en önemli ürünlerinden olan Yağcıbedir Halılarının önemli iki özelliği, tamamen doğal yaprak ve kök boyalarla boyanmıģ olan yün ipliği ile özel motifleridir. Bu halılar, iģtar tipi tezgahlarda Yörük Düğümü ya da Türk Düğümü denilen halı düğümü tarzında dokunmaktadır. ĠĞNE OYACILIĞI (Gönen): Gönen ve çevresinde özel bir yeri olan iğne oyacılığı, ilçede Salı günleri kurulan Oya Pazarı ve her yıl 6 Eylül KurtuluĢ Kutlamaları kapsamında gerçekleģtirilen Oya Festivali ile geliģmiģ ve ülke genelinde tanınmıģtır. TURĠZM Güneyden kuzeye doğru Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerinin sıralandığı Edremit Körfezi bölgesi, sahip olduğu tarihi ören yerleri ve tatil imkanları ile, daha çok yerli turistlerin ilgisini çekmektedir. Körfez bölgesi, daha çok, yazlıkların bulunduğu bir tatil bölgesi konumundadır. Gerek deniz mevsiminin, güney bölgelerine kıyasla kısa olması ve gerekse ulaģım ve konaklama tesisleri yetersizlikleri nedeni ile yabancı turistler bu bölgeye arzu edilen derecede ilgi göstermemektedirler. Ancak, son yıllarda, Ayvalık ve Akçay dan, Yunanistan ın Midilli adasına deniz seferlerinin baģlaması ile Yunanlı turistler günübirlik (ya da hafta sonu) olarak gelmektedirler. Aynı Ģekilde, Bandırma ve Erdek bölgesi ile Marmara ve AvĢa adaları da, daha çok yerli turistlerin ilgi gösterdikleri tatil yerleri olarak dikkat çekmektedir. Nisbeten Ġstanbul dan ulaģımın daha kolay olduğu bu bölgede, Ġstanbul da oturan pek çok kiģinin yazlık evleri bulunmaktadır.

16 2. DIġ ÇEVRE: 2.1 DEMOGRAFĠK DURUM: NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ VE NÜFUS ARTIġ HIZI Balıkesir ilinin 2000 yılındaki nüfusu kiĢi adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 31 Aralık 2008 tarihi itibari ile kiģidir. Nüfusun yıllık artıģ hızı: Toplam ġehir Köy Toplam ġehir Köy Toplam ġehir Köy Merkez: BALIKESĠR NÜFUSUNUN % 19.6 sı 0-14 yaģ grubunda % 69.2 si yaģ grubunda % ve daha yukarı yaģ grubunda Cinsiyete göre nüfus dağılımı: 31/12/2008 tarih itibari ile Toplam Erkek Kadın Merkez

17 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BALIKESĠR ĠLĠ MERKEZ MAHALLELERĠ NÜFUSLARI MAHALLE ADI Tarihi itibariyle Nüfus Tarihi itibariyle Nüfus ADNAN MENDERES ,14% AKINCILAR ,44% ALĠ HĠKMET PAġA ,45% ALTI EYLÜL ,45% ATATÜRK ,77% AYGÖREN ,12% BAHÇELĠEVLER ,21% ÇAY ,96% DĠNKÇĠLER ,77% DUMLUPINAR ,09% EGE ,50% ESKĠ KUYUMCULAR ,33% GAZĠOSMANPAġA ,18% GÜMÜġÇEġME ,72% 1.GÜNDOĞAN ,50% 2.GÜNDOĞAN ,48% HACI ĠLBEY ,43% HACI ĠSMAĠL ,58% HASAN BASRĠ ÇANTAY ,01% HĠSARĠÇĠ ,58% KARAOĞLAN ,14% KARESĠ ,10% KASAPLAR ,59% KAYABEY ,73% KIZPINAR ,47% KUVA-Ġ MĠLLĠYE ,38% MALTEPE ,57% MĠRZABEY ,12% 1.ORUÇGAZĠ ,86% 2.ORUÇGAZĠ ,46% PAġAALANI ,24% PLEVNE ,46% 1.SAKARYA ,31% 2.SAKARYA ,20% SÜTLÜCE ,23% TOYGAR ,27% VĠCDANĠYE ,20% YILDIRIM ,95% YILDIZ ,72% YENĠ ,89% TOPLAM Nüfus ArtıĢı

18 2.2 COĞRAFĠ DURUM Balıkesir Ġlinin büyük bir kısmı Güney Marmara da yer almakla birlikte, hem Marmara hem de Ege Bölgesi nde toprakları bulunmaktadır. Doğuda Bursa, Kütahya; güneyde Ġzmir, Manisa; batıda Ege Denizi, Çanakkale ve kuzeyde Marmara Denizi ile çevrilidir. Balıkesir Ġli, Anadolu Yarımadası nın kuzeybatısında ve önemli bir bölümü Marmara coğrafi bölgesinin, Güney Marmara bölümünün, Karesi yöresinde; diğer küçük bir bölümü ise, Ege coğrafi bölgesindeki Asıl Ege bölümünün Kuzey Ege kesiminde yer alır. Ege Denizi ndeki kıyıların uzunluğu km (Ayvalık: 54 km, Gömeç: 17.5 km, Burhaniye: 12 km, Edremit: 32 km);marmara Denizi ndeki kıyı uzunluğu ise km (Gönen: 8 km, Erdek: km, Marmara:72.5 km, Bandırma: 60 km) dir. Ġlin izdüģüm yüzölçümü km2, olup ve kuzey enlemleri ile, ve doğu boylamları arasında yer almaktadır. Balıkesir Ġli 19 ilçe ve merkeze bağlı 3 beldeden oluģmuģtur. Bu ilçeler; Merkez ilçesi (1466 km2), SavaĢtepe (425 km2), Sındırgı (1.433 km2), Bigadiç (1.007 km2), Dursunbey (1.906 km2), Kepsut (894 km2), Susurluk (601 km2), Bandırma (599 km2), Erdek (260 km2), Manyas (589 km2), Balya (952 km2), Ġvrindi (751 km2), Havran (559 km2), Edremit (708 km2), Burhaniye (426 km2), Gömeç (181 km2), ile Ayvalık (266 km2), Marmara (117 km2) dir. Ayrıca Merkez ilçeye bağlı KocaavĢar, Pamukçu ve ġamlı beldeleri bulunmaktadır. Marmara Ġlçesi sınırları içinde; Marmara, Türkeli (AvĢa), Etkinlik ve PaĢalimanı adaları; Ayvalık Ġlçesi sınırları içinde de Alibey (Cunda), Hasır, Küçük ve Büyük Maden adaları yer alır. Ayrıca Ayvalık taki ġeytan Sofrası ve Erdek ilçesi sınırlarındaki Kapıdağ Adası çiftli tombolo ile karaya bağlanarak birer yarımadaya dönüģürken, Alibey ve Patrik adaları da tombolo ile birleģerek bugün Alibey adası olarak anılan önemli bir doğa güzelliğidir. Balıkesir Ġli genellikle tepelerin hakim olduğu bir alan niteliği taģımakla birlikte yer yer 1800 metreyi bulan dağların yer aldığı görülür. Örneğin ilin güneydoğusundaki Alaçam 1652 m, Ulus 1769 m, batısındaki Kaz dağlarının il sınırları içinde kalan bölümündeki KarataĢ tepesi 1774 metredir. Ovaların baģlıcaları ise Sındırgı, Bigadiç, Balıkesir, Manyas, Gönen ve Edremit ovalarıdır. Bu ovaların denizden yükseklikleri m. arasında olup, hepsi birer Çukurova niteliğindedir. 2.3 ULAġIM Balıkesir il merkezi, karayolu ve demiryolu ulaģım imkanlarına sahip, orta ölçekte bir Anadolu Ģehri konumundadır. Bandırma dan Ġstanbul a düzenli, Ayvalık ve Akçay dan da Yunanistan ın Midilli adasına, tatil mevsiminde belirli aralıklarla gemi seferleri yapılmaktadır. Burhaniye yakınlarındaki Körfez havaalanı ise, daha çok tatil mevsiminde olmak üzere, özel uçaklar tarafından münferit uçuģlarda kullanılmaktadır. Bandırma dan; ĠDO tarafından Yenikapı ya feribot ve deniz otobüsü seferleri ile Sarayburnu na Denizcilik ĠĢletmeleri tarafından vapur seferleri yapılmaktadır. Balıkesir e ulaģan karayollarından hiçbiri uluslar arası karayolu standartlarında değildir.

19 Yapımı devam eden Bandırma-Susurluk, Susurluk-Balıkesir ve Balıkesir-Akhisar duble yol çalıģmaları tamamlanma aģamasındadır. Henüz proje aģamasında bulunan Balıkesir-Edremit duble yolu yapıldığında ve Burhaniye yakınlarındaki Körfez Havaalanı iģletmeye açıldığında, Ġstanbul ve Ankara dan Balıkesir e geliģ-gidiģte belirgin bir kolaylık sağlanabilecektir. Körfez Havaalanı nın yeniden düzenli uçak seferlerine açılması ve Balıkesir-Edremit karayolunun duble yol haline getirilmesi ile hem Balıkesir den Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Havran a ulaģım kolaylaģacak, hem de baģta Ankara ve Ġstanbul olmak üzere, daha uzaklardan Balıkesir e geliģ-gidiģlerde havayolu da kullanılabilecektir. Merkezin haricinde 19 ilçesi ve bini aģkın köyü bulunan Balıkesir, kendi yakın çevresi ile büyük ölçüde karayolu ile ulaģımını sağlamaktadır. SavaĢtepe ve Dursunbey ilçeleri ile, ayrıca demiryolu bağlantısı da mevcuttur. 2.4 SANAYĠ Balıkesir Türkiye nin en büyük ve yoğun ulaģım güzergahı Ġstanbul Bursa Ġzmir üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle ilimizin sanayi yapısı da Türkiye mizin batı kısmının genel karakterlerini taģımaktadır. Ġlin ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. Arazi ve iklim yapısının elveriģli olması nedeni ile Balıkesir de her türlü tarım ürünü yetiģtirilmektedir. Balıkesir de sanayi tesisleri merkez ilçede toplanmamıģ olup, ilçelere sektörel ve homojen olarak dağıtılmıģtır. Örneğin tarım makinaları, çimento, sentetik çuval, trafo, mermer, jeneratör, un yem Merkez ilçede; zeytinyağı ve sabun Ayvalık-Edremit te, beyaz et ve gübre Bandırma da; deri, süt ve süt ürünleri Manyas, Gönen, Susurluk ve Merkez Ġlçede ; ormasn ürünleri Dursunbey de; madencilik Bigadiç-Sındırgı da yoğunlaģmıģtır. Balkanların en büyük gübre fabrika kompleksi ilimizde faaliyet göstermektedir. Balıkesir de un, yem, salça, zeytin, zeytinyağı, konserve, nebati yağ ve Ģeker üretimi önemlidir. Zeytin ve zeytinyağı, kırmızı et, tavukçuluk, yumurta üretimi yanında süt ve süt mamulleri üreten iģletmeler de büyük ölçüde geliģmiģtir. Mevcut yatırım konularıyla birlikte Balıkesir için, mukayeseli üstünlüğe sahjp olacağını düģündüğümüz yatırım konuları Ģunlardır: Bor tuzlarının iģlenmesi ve sanayide girdi olarak kullanılması konusunda çok önemli geliģme sağlanamamıģtır. Balıkesir de yapılacak yatırımlarla bor gibi önemli bir maddenin katma değeri yüksek ürünlere dönüģmesi yurtdıģında iģlenerek satılması Balıkesir ve ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Borun üretim, iģletme ve satıģ aģamasında özel kesimde yer almalıdır. Böylece Bor u girdi olarak kullanan sanayiler geliģip ve ana sanayi yan sanayi iliģkisi ortaya çıkabilecektir.bursa, Manisa ve Ġzmir e yakın olması nedeniyle Balıkesir de tekstil sektörü geliģmeye müsaittir.

20 Tohumculuk konusu Türkiye için çok önemli bir konudur. Balıkesir in bazı yörelerinde sertifikalı tohum üretimi yapılmaktadır. Tohumculuk sektörü dahada geliģtirilebilir. Balıkesir in büyük ölçüde ormanlarla kaplı olması nedeniyle orman ürünü iģleyen sanayiler geliģebilir. YaĢ ve sebze ihracatı ile dondurulmuģ gıda, kurutulmuģ gıda üretimi ayrıca meyve suyu üretimi de yapılabilir. Ġki cephemiz denizle çevrildiği halde Balıkesir de deniz balıkçılığı ve kültür balıkçılığı çalıģmaları son derece yetersizdir, bu konu dikkate alınabilir. Balıkesir, kolonyası ile meģhur bir ilimizdir. Bu sektör kozmetik ve parfümeri ürünleri olarak geliģebilir. Deniz, dağ, kaplıca baģta olmak üzere diğer turizm çeģitleri geliģtirilebilir. Balıkesir, Bandırma ve Gönen Organize Sanayi Bölgeleri yerli ve yabancı yatırımcıları beklemektedir. Balıkesir in coğrafi konumu yatırımcılar için uygun kuruluģ yeri avantajı sağlamaktadır. Ġstanbul, Bursa ve Ġzmir gibi tüketim ve üretim merkezlerine; Bandırma ve Ġzmir limanlarına yakınlığı, elveriģli iklimi, huzurlu ortamı sayılabilir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi; merkez ilçede 450 hektar alanda 189 parsel üzerine kurulmuģtur. Üretimde 53 firma, inģaat safhasında 22 firma vardır. Sanayicimize tahsis edilecek 19 adet parselde m2 arsa bulunmaktadır. ġu an için satıģ ücreti 10 $ /m2 dir. Bölgenin yol-su-kanalizasyon-haberleģme ve doğalgaz imkanları tamamlanmıģtır. Balıkesir II. Organize Sanayi Bölgesi; Balıkesir merkez Gökköy hudutları içerisinde Balıkesir-SavaĢtepe karayolu 10. km sinde Balıkesir merkez Organize Sanayi Bölgesi bitiģiğinde 135 ha. alan üzerinde kurulmuģtur. Gönen Deri Organize Sanayi Bölgesi 1994 tarihinde Ġlçemizin TaĢtepe Pasaçiftlik Köyleri arasındaki Gönen Bandırma karayolunda 200 metre cepheli ve 200 hektar büyüklüğündeki alan belirlenmiģ ve hazineye ait 2 parselden oluģan bu yer 1997 tarihinde satın alınmıģtır. Alan içerisinde yapılan kadastro çalıģmaları sonucunda 96 adet sanayi parseli oluģturulmuģtur. Daha sonra sanayi parsellerinin sayısı tevhitler nedeniyle 54 olarak değiģmiģtir. Bandırma Organize Sanayi Bölgesi TaĢtepe mevkiinde kurulu olup, sanayiciye tahsis edilecek 59 adet parsele bölünmüģ m2 arsa bulunmaktadır. Bandırma OSB de Ģu an sanayi parsellerinin tamamı satılmıģtır. Bölgenin altyapısı ve haberleģme imkanları tamamlanmıģtır. Burhaniye zeytincilik Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi; Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi ile ġarköy arasındaki Kabaağaç mevkiinde, toplam 50 hektar arazi üzerinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi için gerekli giriģimlerde bulunuldu. 40 firmanın faaliyette bulunması hedefleniyor.

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ALTIEYLÜL PLEVNE MAH. 5244-5245-5246-5247 ADALAR ARASINDAKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANIN İSMİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI Balıkesir

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU T. C. Ġ S T A N B U L V A L Ġ L Ġ Ğ Ġ Ġ s t a n b u l M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU AYLIK FAALĠYET RAPORU ( HA ZĠR AN -E K ĠM AY LARI ARASI) KOMİSYON

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Balıkesir ve İlçelerinde Düzenlenen Etkinlik Günleri Toplu Listesi

Balıkesir ve İlçelerinde Düzenlenen Etkinlik Günleri Toplu Listesi BALIKESİR VE İLÇELERİNDEKİ ÖNEMLİ ETKİNLİKLER HAKKINDA Balıkesir in merkezinde ve genelde tüm ilçelerinde yıl boyunca düzenlenen çeşitli festival ve şenlikler düzenlenmektedir. Düşman işgalinden kurtuluş

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA

Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA Çanakkale İlindeki Kaynaklar HIRDIRLAR KAPLICASI KUCUKCETMI KAPLICASI KIRKGECIT ILICASI KIZILCA TUZLASI KAPLICASI OZANCIK ILICASI KARAILICA AKCEKECILI ILICASI KESTANBOLU KAPLICASI KOCABASLAR ILICASI PALAMUTOBA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.02- /03/2004 KONU: KardeĢ Ġl Projesi BAKANLIK MAKAMI NA Malumlarınız olduğu

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 ÇATAKLI PLANLAMA 2014 Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER..2 HARĠTALAR DĠZĠNĠ 2 FOTOĞRAFLAR

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

ON DÖRT ĠLDE BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ VE YĠRMĠ YEDĠ ĠLÇE KURULMASI ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN (1)

ON DÖRT ĠLDE BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ VE YĠRMĠ YEDĠ ĠLÇE KURULMASI ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN (1) 11741 ON DÖRT ĠLDE BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ VE YĠRMĠ YEDĠ ĠLÇE KURULMASI ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama MART 2011 ANTALYA GÜRÜLTÜ HARĠTALAMASI NEDĠR? Stratejik Gürültü haritalaması, bir bölgede

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ

FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU 1. GĠRĠġ FETHĠYE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EVSEL KATI ATIK TARĠFE RAPORU. GĠRĠġ Bu rapor, 27/0/200 tarih 2772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147 sayılı yazısı. 2012 / 101 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 101 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 101 : Ġlgi : Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün 01/ 06/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.10.00.301..01/46147

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI YENĠ ÇEVRE MEVZUATLARI VE OSB LER GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI KALDER -18.05.2011 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ NEDĠR? 1 2 3 4 Sanayinin, uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, KentleĢmeyi

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 TR22/13/SKMDP/0055 Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim Balıkesir İMKB Teknik ve

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KASIM AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KASIM AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KASIM AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 13.11.2014 241 2 13.11.2014 242 3 13.11.2014 243 4 13.11.2014 244 5 13.11.2014 245

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) 1. Yoklama. G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı