Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý"

Transkript

1 Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Doç.Dr. Ali ERDOÐAN-Prof.Dr. Mehmet ÖZ Araþ.Gör. Hakan SERT-Uzman Biyolog.M. Rizvan TUNÇ Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kampüs-ANTALYA ÖZET Bu çalýþma 28 Ocak Mayýs 2000 tarihleri arasýnda, Antalya'nýn doðusunda þehir merkezine 14 km uzaklýkta yer alan Yamansaz Gölü ve çevresinde gerçekleþmiþtir. Çalýþma süresince 51 familyaya ait 161 kuþ türü tespit edilmiþ olup her bir türün gözlendiði aylar, statüleri (yerli, göçmen v.b.), kuluçka durumlarý, populasyon büyüklükleri ve Red Data Book kriterlerine göre tehlike dereceleri belirtilmiþtir. Bununla birlikte, araþtýrma bölgesinde 4 amfibi ve 19 reptil türü de belirlenmiþtir. Amfibi, sürüngen ve kuþlarý etkileyen çevresel faktörlerin baþýnda yapýlaþma, saz yakýmý ve avcýlýk gelmektedir. Anahtar Kelimeler: Antalya, avifauna, herpetofauna, populasyon, Yamansaz Gölü. The Avifauna and Herpetofauna of Around Yamansaz Lake in Antalya ABSTRACT This investigation includes the birds observed between 28 January May 2000 in Yamansaz Lake. During two years, 161 bird species belonging to 51 families were recorded. Finally, recordence date, status (resident, migrant, etc.), population size of species and their endangering categories according to Red Data Book are given. On the other hand, as a result of our survey, 4 amphibian and 19 reptilian species are determined. The most important enviromental factors adversely effecting amphibians, reptiles and birds in this region are reed burning, illegal hunting and building activities. Keywords: Antalya, avifauna, herpetofauna, population, Yamansaz Lake. GÝRÝÞ Küçük Asya da denen Anadolu, kýta özelliði gösteren biyocoðrafik yapýsý, önemli kuþ yollarýnýn geçtiði bir bölge oluþu, deðiþik ve çeþitli iklim koþularý göstermesi nedeniyle, zengin bir kuþ faunasýna sahiptir. Bu yüzden, Anadolu kuþ faunasý yerli ve yabancý araþtýrmacýlar tarafýndan araþtýrýlmýþtýr (Sýký, 1988; Bradshaw and Kirwan, 1994; Erdoðan ve Kiziroðlu, 1995). Buna baðlý olarak son araþtýrmalara göre Türkiye'de saptanan kuþ türü sayýsý 427'yi bulmaktadýr (Kiziroðlu, 1989; Martins, 1989; Erdoðan ve Tunç, 1998). Bu kuþ türlerinin 182'si yerli, 152'si yaz göçmeni, 68'i kýþ göçmeni ve 25'i de transit göçer statüsündedir. Yurdumuzun sanayileþme sürecine geçtiði ellili yýllarla birlikte, çevre ve doðamýzda yapýlan olumsuz baský ve bozucu faaliyetler hayvan ve bitki türlerini ve özellikle omurgalý hayvanlarý etkilemiþtir. Günümüzde bu bozulmadan en çok etkilenen grup kuþlar olmuþtur. Örneðin 60'lý yýllarda Amik Gölü ve çevresinde kuluçkaya yattýðý belirtilen yýlanboyun (Anhinga rufa) ve Urfa Birecik'te 50'li yýllarda sayýlarý binleri bulan kelaynak (Geronticus eremita)'ýn yurdumuzda doðal populasyonlarý ortadan kalkmýþtýr (Kiziroðlu, 1993). Araþtýrma alaný olarak seçilen Yamansaz Gölü, Antalya'nýn doðusunda kent merkezine 14 km ve denize 2 km uzaklýkta olup, kýsmen göl ve bataklýk karakterinde yaklaþýk 15 km 2 'lik büyüklükte tatlý su karakterinde sulak bir alandýr (Yalým ve Çýplak, 1998). Kamuoyunda "Antalya Kuþ Cenneti" olarak tanýnan ve yapýlaþma nedeniyle büyük bir baský altýnda kalan alanýn, güneyinde kumul karakterli alanlar ve belirli yerlerdeki Pinus pinea aðaç topluluklarý, kuzeyden ise m ye kadar yükselen falezler ile çevrilidir. Oldukça sýð bir sulak alan olan Yamansaz, ilkbahardan baþlamak üzere yaz dönemi boyunca su üstü bitkileri ile kaplýdýr. Bu sulak alanýn kuzey ve güneyinin bazý bölgeleri tarým alaný olarak kullanýlýrken büyük bir kýsmý ise yapýlaþmaya açýlmýþtýr. Alan "Birinci Derecede Doðal Sit" Alaný ilan edilmesine karþýn, sazlýðý tehdit eden müdahaleler gün geçtikçe artmaktadýr. Bu çalýþmada Türkiye'nin dýþa açýlan önemli bir penceresi konumunda olan Antalya'da yapýlaþma nedeniyle büyük bir baský altýnda olan Yamansaz Gölü ve yakýn çevresinde tespit edilen kuþ türlerinin statüleri, populasyon büyüklükleri, tehlike dereceleri, kuluçka durumlarý ile burada yaþayan kurbaða, kaplumbaða, kertenkele ve yýlan türleri verilmiþtir. Sonuçlarýn bölgeler için hazýrlanacak ornitolojik ve herpetolojik haritalarda önemli bir boþluðu da dolduracaðý umulmaktadýr. MATERYAL VE METOT Bu çalýþma 28 Ocak Mayýs 2000 tarihleri arasýnda, Antalya þehir merkezinin 14 km doðusunda yer alan Yamansaz Gölü ve yakýn çevresinde gerçekleþtirilmiþtir (Þekil 1). Yaklaþýk üç yýl süren çalýþma süresince kuþ gözlem metotlarýndan birisi olan " Hat Boyunca Gözlem Metodu" kullanýlmýþtýr. Biri güneyde diðeri kuzeyde olmak üzere iki gözlem hattý üzerinde 8 gözlem istasyonu belirlenmiþtir. Her gözlem noktasýnda dakika durularak ve bazen yürüyerek gözlemler sürdürülmüþtür. Kuþ gözlemlerinde 300 mm ve 600 mm telekamera, optolyth marka 12x63 büyütmeli dürbün ve teleskop kuþ populasyonlarýnýn yoðun olduðu noktalarda 33

2 Ekoloji da counter (sayma aleti) kullanýlmýþtýr. Araþtýrma süresi içinde araþtýrma bölgesinden toplanan amfibi ve sürüngen örneklerinin tür seviyesindeki teþhisleri, daha önce Batý Toroslar'dan toplanan (Öz ve ark., 1998) ve halen Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde saklanan teþhis edilmiþ örneklerle karþýlaþtýrýlarak yapýlmýþtýr. Ayrýca bu husustaki mevcut literatürlerden (Baþoðlu ve ark., 1994; Baþoðlu ve Baran, 1978; Baþoðlu ve Baran, 1980) de yararlanýlmýþtýr. Yamansaz Gölü ve yakýn çevresinde gözlemlerin yapýldýðý tarihler aþaðýdaki gibidir: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Þekil 1. Antalya-Yamansaz Gölü ve çevresinde yapýlan gözlem alanlarý. BULGULAR Yamansaz ve çevresinde tespit edilen Nonpasseres ve Passeres kuþ grubuna ait olan kuþ türlerinin statüleri, hangi tehlike grubunda (Red Data Book kriterlerine göre Kiziroðlu, 1993) olduklarý, kuluçka statüleri, maksimum birey sayýlarý ve hangi ayda rastlandýklarýna ait bilgiler Tablo 1'de görülmektedir. Tablo'da verilen kuþ türlerinin sistematik sýralamasý Kiziroðlu (1989)'e göre yapýlmýþtýr. Tablo'nun izlenmesinden de görüleceði gibi bölgede 51 familyaya ait 161 kuþ türü tespit edilmiþtir. Bunlardan 31 familyaya ait 80 kuþ türü Nonpasseres grubuna, 21 familyaya ait 81 kuþ türü de Passeres grubuna aittir. Kaydý yapýlan 161 kuþ türünün 54'ü yerli, 52'si yaz göçmeni, 40'ý kýþ göçmeni ve 13'ü transit göçer statüsündedir. Ýki türün (Chettusia leucura ve Sylvia conspicillata) statüsü ise belirlenememiþtir. Diðer taraftan araþtýrma bölgesinde 14 familyaya ait toplam 23 amfibi ve sürüngen türü saptanmýþtýr. Söz A. ERDOÐAN-M. ÖZ-H. SERT-M. R. TUNÇ konusu türlerin 4'ü kurbaða, 2'si kaplumbaða, 11'i kertenkele ve 6'sý yýlan türlerinden oluþmaktadýr. Bu türlerin dahil olduðu familyalar ve gözlemlendiði habitatlar aþaðýdaki gibidir. AMFÝBÝLER Familya: Bufonidae Bufo bufo (LINNAEUS, 1758) -Siðilli kurbaða: Tek olan bu örnek, suya yakýn nemli taþlýk bölgelerdeki taþýn altýnda bulunmuþtur. Bufo viridis (LAURENTI, 1768) -Gece kurbaðasý: Gececi olan bu türe ait örneklere, suya yakýn nemli kýsýmlardaki taþlarýn altlarýnda ve yol üzerinde araçlar tarafýndan ezilmiþ olarak Familya: Hylidae Hyla arborea (LINNAEUS, 1758) -Aðaç kurbaðasý: Türe ait örneklere yol kenarýndaki aðaç, çalý ve sazlarýn üzerinde Familya: Ranidae Rana ridibunda (PALLAS, 1771) -Ova kurbaðasý: Türe ait örnekler su içindeki bitkilerin üzerinde ve suyun kenarlarýnda görülmüþtür. SÜRÜNGENLER Familya: Bataguridae Mauremys caspica (GMELIN,1774) -Çizgili kaplumbaða: Türe ait örnekler ördek çiftliðinin çevresi baþta olmak üzere, seralarýn bulunduðu bölge ve göl çevresi boyunca su kenarlarýnda görülmüþtür. Familya: Testudinidae Testuda graeca (LINNAEUS, 1758 ) -Tosbaða: Örneklere araþtýrma alanýn batýsýndaki, kayalýk kýsýmlar ile doðusundaki makilik ve açýk alanlarda Familya: Geckonidae Hemidactylus turcicus (LINNAEUS, 1758) -Yarým parmaklý keler: Örnekler doðal sit alanýnda falezlerin alt kýsýmlarýndaki taþ altlarýnda ve çiftliðin çevresindeki ahþap barakalarda bulunmuþtur. Familya: Agamidae Laudakia stellio (LINNAEUS, 1758) -Dikenli keler: Bu türe ait örneklere doðal sit alanýn içerisinde kalan kayalýklarýn üzerinde ve makilik alanlarda çok sayýda Familya : Chamaeleonidae Chamaeleo chamaeleon (LINNAEUS, 1758) - Bukalemun: Tek olan bu örnek ördek çiftliðinin yanýnda yolun üzerinden karþýdan karþýya geçerken görülmüþtür. 34

3 Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Ekoloji Tablo 1. Yamansaz ve yakýn çevresinde yýllarý arasýnda gözlenen kuþ türleri. Familya Tür Ýsmi Dönem (ay) Statü Sayýsý Tarih Kuluçka R. D. B NONPASSERES GRUBU Podicipedidae 1.Podiceps ruficollis 1-12 Y (+) A.3 Procellaridae 2.Puffinus yelkouan 1,2 KG A.2 Sulidae 3.Sula bassana 2,12 KG B.3 Phalacrocoracidae 4.Phalacrocorax pygmeus 1,2,12 KG A.3 5.Phalacrocorax aristotales 1,2 KG A.2 6.Ardea cinerea 1,3,4-8,11 Y MK A.3 7.Ardea purpurea 6,7,8 YG (+) A.2 8.Egretta alba 1-3,12 KG A.2 Ardeidae 9.Egretta garzetta 1,3-7,12 Y MK A.2 10.Bubulcus ibis 5-7 YG (+) A.2 11.Nycticorax nycticorax 6-8 YG (+) A.3 12.Ixobrychus minitus 4,6,7 YG (+) A.3 Ciconiidae 13.Ciconia ciconia 5-8 YG MK A.3 Threskiornithidae 14.Plegadis falcinellus 3-5 YG A.3 Phoenicopteridae 15.Phoenicopterus ruber 1,12 KG A.2 16.Anas plathyrhynchos 1-3,12 KG A.4 17.Anas crecca 1-12 Y (+) A.4 18.Anas strepera 2,1,11,12 KG A.3 19.Anas acuta 1,2,11,12 KG A.4 Anatidae 20.Anas querquedula 2,4,11,12 KG A.3 21.Anas clypeata 12,1,3 KG A.4 22.Netta rufina 1,2,11 KG A.4 23.Aythya fuligula 2,3 KG A.4 24.Mergus serrator 1,3 KG B.2 25.Milvus migrans 4 T A.4 26.Circaetus gallicus 7,8 YG A Accipiter nisus 3,7,8,11 Y A.4 28.Accipiter gentilis 2,1,3 KG A.3 29.Circus aeruginosus 2,3,6,7,11,9 Y MK A.3 Accipitridae 30.Buteo buteo 1,3,5,6,10,12 Y A.3 31.Buteo rufinus 2-6,7,8,11 Y A.2 32.Elanus caeruleus 4 T B.2 33.Hieraaetus fasciatus 1,3,4,7,9,12 Y A Aquila clanga 1,2 KG B.2 35.Aquila pomarina 4 T A.2 36.Falco tinnunculus 2-4,6-8,11,12 Y MK A.4 37.Falco peregrinus 1,2,4,8,11,12 KG A.2 38.Falco biarmicus 4,5,7,11,12 Y A.2 Falconidae 39.Falco cherrug 1,2 KG A Falco eleonorea 5-8 YG MK A Falco subbuteo 4,7,8,10 YG A.3 42.Falco vespertinus 4,9 T A.2 Phasianidae 43.Coturnix coturnix 1,3,4,6,7,9,12 Y MK A.4 44.Porzana parva 4 T A.2 Rallidae 45.Gallinula chloropus 1-12 Y (+) A.4 46.Fulica atra 1-12 Y (+) Porphyrio porphyrio 1,3,7,12 Y MK A.1.2 Gruidae 48.Grus grus 3,4,11 T A.1.2 Recurvirostridae 49.Himantopus himantopus 3,4,7,8 YG A.3 50.Charadrius dubius 6,7,8 YG (+) A.4 Charadridae 51.Vanellus vanellus 1-3,12 KG A.4 52.Chettusia leucura 5? A.2 53.Tringa totanus 1-5,7,10,11 Y MK A.3 Scolopacidae 54.Gallinago gallinago 4 T B.2 55.Phylomachus pugnax 3 T B.2 35

4 Ekoloji A. ERDOÐAN-M. ÖZ-H. SERT-M. R. TUNÇ Glareolidae 56.Glareola pratincola 4,5 YG MK A.3 57.Larus melanocephalus 2,4,7,12 Y A.4 Laridae 58.Larus ridibundus 1,2,3,5,12 KG B.3 59.Larus genei 1,2,12 KG B.3 60.Larus argentatus 1,2,4,5,7,12 Y Sternidae 61.Sterna hirundo 5,6,8 YG A.4 62.Columba livia 1-12 Y MK -- Columbidae 63.Columba palumbus 1-12 Y A.4 64.Sterptopelia decaocto 1,3-5,7,9,10 Y (+) Sterptopelia turtur 8,9 YG A.2 66.Asio otus 2,6,7,12 Y MK A.2 Strigidae 67.Athene noctua 1,3,4,5,7,12 Y MK A.3 68.Otus scops 2,5,6,10,11 Y (+) A.3 Tytonidae 69.Tyto alba 1-6,10,11 Y MK A.2 Caprimulgidae 70.Caprimulgus europeaus 4,7,8 YG MK A.2 Apodidae 71.Apus apus 2,5,7,8 YG MK A.4 72.Apus melba 3,4,5,7,8 YG MK A.4 Alcedinidae 73.Alcedo atthis 1-12 Y (+) A Ceryle rudis 3,5,7,10,11 Y MK A.1.2 Meropidae 75.Merops apiaster 4,7,8 YG A.4 Coraciidae 76.Coracias garrulus 4-8 YG (+) A.2 Upupidae 77.Upupo epops 3-6,9. YG MK A.2 Jyngidae 78.Jynx torguilla 3,11 T A.3 Picidae 79.Dendrocopus major 1,3,4,7,10,11 Y A.3 80.Dendrocopus syriacus 1,3,7,11,12 Y A.3 PASSERES GRUBU Alaudidae 1.Galerida cristata 1-12 Y (+) -- 2.Alauda arvensis 1,3,10,12 KG Hirundo rustica 3-10 YG (+) -- Hirundinidae 4.Riparia riparia 4,6 YG MK -- 5.Ptyonoprogne rupestris 1,7,8,10,12 Y MK -- 6.Delichon urbica 4,6,7 YG (+) A.4 7.Anthus campestris 4,5,8,9 YG MK A.3 8.Anthus pratensis 1,2,11,12 KG Anthus spinoletta 11,12 KG A.4 Motacillidae 10.Motacilla flava 4,5,7,8 YG MK Motacilla cinerea 1-3,10-12 KG A.4 12.Motacilla alba 1-12 Y (+) A.4 Pycnonotidae 13.Pycnonotus xanthopygos 1-12 Y (+) A.4 Troglodytidae 14.Troglodytes troglodytes 2,3,6,11 Y MK A.3 15.Cercotrichas galactotes 5-8 YG (+) Erithacus rubecula 1-3,10-12 KG Luscinia megarhynchos 5-7 YG MK A.3 18.Irinia guttatilis 4,6 YG MK Phoenicurus phoenicurus 5,7 YG MK Phoenicurus ochruros 1-3,11,12 KG Saxicola rubetra 4,9 T Turdidae 22.Saxicola torquata 1-3,11,12 KG Oenanthe oenanthe 4-6,8 YG (+) A.3 24.Oenanthe hispanica 4-7 YG (+) Oenanthe isabellina 6,7 YG MK Turdus merula 1,4,8,11 Y MK Turdus pilaris 1,2,3,12 KG Turdus philomelos 1,2,12 KG Turdus iliacus 1,12 KG

5 Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Ekoloji 30.Cettia cetti 2,3,5,7,10,11 Y (+) A.4 31.Cisticola juncidis 5,6,7,8 YG MK Locustella luscinoides 7,8 YG (+) Acrocephalus palustris 5,8 YG (+) Acrocephalus arundinaceus 5-7 YG (+) Hippolais olivetorum 5-8 YG MK Sylvia melanocephala 1,3,10,12 KG Sylvia conspicillata 3? Sylvia cantillans 4,7 YG MK -- Sylvidae 39.Sylvia hortensis 3,6,8 YG (+) Sylvia curruca 4-7 YG MK Sylvia communis 5-7 YG (+) Sylvia atricapilla 5-8 YG MK Phylloscopus collybita 1,3,4,7,8,9,10,12 Y MK 44.Phylloscopus trochilus 4,10 T Prinia gracilis 4-8 YG (+) Regulus regulus 1,2,11 KG Regulus ignicapillus 6,7,12 Y Muscicapidae 48.Muscicapa striata 4,5,7 YG MK Ficedula albicollis 3,4,6 YG MK -- Timalidae 50.Panurus biarmicus 1-3,5,8,11,12 Y MK A.2 Aegithalidae 51.Aegithalos caudatus 4,7,8,10,11 Y A.2 52.Parus ater 1,2,5,7,10,12 Y MK Parus caeruleus 1,7,9,10,12 Y MK -- Paridae 54.Parus major 1-12 Y (+) Parus lugubris 2,3,6,11 Y MK A.4 Sittidae 56.Sitta neumayer 2,3,6,7,11 Y (+) -- Remizidae 57.Remiz pendulinus 1,4,5,9,12 Y MK A.2 Oriolidae 58.Oriolus oriolus 8,9 YG Lanius collurio 5-9 YG MK -- Laniidae 60.Lanius minor 6-8 YG MK Lanius senator 4-6 YG MK Lanius nubicus 5,6,7,8,9 YG (+) -- Corvidae 63.Corvus monedula 1,2 KG Corvus corone cornix 1-12 Y Sturnidae 65.Sturnus vulgaris 1 KG Sturnus roseus 4,5 T Passeridae 67.Passer domesticus 1-12 Y (+) Passer hispanilensis 2,4-6,11 Y (+) Petronia petronia 2,4,5,7,9 Y Fringilla coelebs 1,2,3,12 KG Serinus serinus 1,3,7,12 Y Fringillidae 72.Carduelis chloris 1-12 Y (+) A.4 73.Carduelis carduelis 1-12 Y (+) A.4 74.Carduelis cannabina 1,2,12 KG A.4 75.Coccothraustes coccothraustes 1,11,12 KG Emberiza citrinella 2,11 KG Emberiza hortulana 4,9 T A.3 Emberizidae 78.Emberiza caesia 7,8 YG Emberiza schoeniculus 1,11,12 KG A.4 80.Emberiza melanocephala 5-7 YG (+) A.3 81.Emberiza calandra 1-12 Y (+) -- *Türün Statüsünde yazýlan harflerde Y: Yerli, YG: Yaz Göçmeni, KG: Kýþ Göçmeni, T:Transit Göçer,?: Statüsü belirlenemeyen türleri belirtmektedir. Kuluçka: (+): Kesin Kuluçka, MK: Muhtemel Kuluçka, -- : Kuluçka yapmayan türleri göstermektedir. Türlerin gözlendiði aylar sýra numaralarýna göre rakamlar ile gösterilmiþtir. Sayýsý: Maksimum birey sayýlarý: Bir günde gözlenen maksimum birey sayýlarýný, Tarih: Maksimum birey sayýsýnýn gözlendiði tarihi belirtmektedir. 37

6 Ekoloji Familya: Anguidae Ophisaurus apodus (PALLAS, 1775) -Oluklu kertenkele: Tek olan bu örnek araþtýrma bölgesinin kuzeybatýsýndaki yolun üzerinde ölü olarak görülmüþtür. Familya: Lacertidae Lacerta danfordi (GUNTHER, 1876) -Toros kertenkelesi: Türe ait örnekler Kuzeybatýdaki falezlerin bulunduðu kaya ve duvarlarýn üzerinde görülmüþtür. Ophisops elegans (MENETRIES, 1832) -Tarla kertenkelesi: Örneklere Yamansaz Gölü'nün çevresindeki tarým alanlarý ve doðusundaki açýk arazilerde rastlanýlmýþtýr. Lacerta pamphilica (SCHMIDTLER, 1986) -Örneklere Yamansaz Gölü'nün giriþi ile ördek çiftliði arasýndaki yol boyunca devam eden çalýlýklar arasýnda Familya : Scincidae Ablepharus kitaibeli (BIBRON-BORY, 1833) -Ýnce kertenkele: Örnekler doðal sit alanýndaki falezlerin alt taraflarýnda makiliklerde görülmüþtür. Chalcides ocellatus (FORSKAL, 1775) -Benekli kertenkele: Ýki adet olan örnek ördek çiftliðinin doðusundaki ekili alanda görülmüþtür. Mabuya vittata (OLIVIER, 1804) -Þeritli kertenkele: Örneklere doðal sit alaný içerisindeki makilik kýsýmdaki taþlarýn arasýnda Familya: Amphisbaenidae Blanus strauchi (BEDRIAGA, 1884) -Kör kertenkele: Örneklere falezlerin bulunduðu arkeolojik sit alaný bölgesindeki taþlarýn altlarýnda Familya: Typhlopidae Typhlops vermicularis (MERREM, 1820) -Kör yýlan: Örneklere doðal sit alaný bölgesindeki taþlarýn altlarýnda Familya: Colubridae Coluber jugularis (LINNAEUS, 1758) -Kara yýlan: Örneðe Yamansaz'ýn giriþindeki çalýlýklarýn arasýnda Coluber najadum (EICHVALD, 1831) -Ýnce yýlan: Tek ve ölü olan bu örnek Yamansaz Gölü'ne giriþte yolun üzerinde bulunmuþtur. Eirenis modestus (MARTIN, 1838) -Uysal yýlan: Örneklere falezlerin alt taraflarýnda ve araþtýrma bölgesinin doðusundaki açýk alanlarda taþlarýn altlarýnda Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) -Yarý sucul yýlan: Türe ait örneklere gölün kenarýndaki taþlarýn altlarýnda A. ERDOÐAN-M. ÖZ-H. SERT-M. R. TUNÇ Telescopus fallax (FLEISCHMANN, 1831) -Kedi gözlü yýlan: Türe ait tek örneðe sit alanýndaki kayalýklarda TARTIÞMA ve SONUÇ Türkiye'de saptanan kuþ türü sayýsý 427'dir. Yamansaz Gölü ve çevresinde ise yaklaþýk üç yýllýk sürede tespit edilen kuþ türü sayýsý 161'dir. Bu hiç de azýmsanacak bir durum deðildir. Ayrýca 1998 yýlýnda baþlatýlan bir çalýþma ile bölgede 4 Amfibi ve 18 Reptil türünün yaþadýðý da tespit edilmiþtir. Yamansaz Gölü ve çevresinde bu kadar zengin bir avifauna ve herpetofaunanýn ortaya çýkarýlmasý, orada çeþitli yaþama alanlarýnýn (Makilik, kayalýk, tarým alanlarý, sulak alan ve sazlýklarýn) iç içe bulunmasýnýn bir sonucudur. Araþtýrma alanýnda belirlenen 51 familyaya ait 161 kuþ türünün, 37'sinin yuvasý gözlenmiþ olduðundan kesin kuluçka yaptýðý belirlenmiþtir. 45 tür ise muhtemelen kuluçka yapmaktadýr. Bunlarýn yuvalarý gözlenmemiþ olduðu halde bölgede düzenli bir þekilde gözlenmiþ ve kuluçka faaliyetleri gösterebilecek davranýþlarda bulunmuþlardýr. 79 kuþ türü ise bölgede kuluçka yapmamaktadýr. Bunlar bölgeyi beslenme amacýyla kullanan ya kýþ mevsimini bölgede geçiren veya transit göç esnasýnda kullanan türlerdir. Araþtýrma alanýnda kuluçka yaptýðý saptanan yalýçapkýný (Alcedo atthis), erguvani balýkçýl (Ardea purpurea), öküz balýkçýlý (Bubulcus ibis), gece balýkçýlý (Nycticorax nycticorax), cüce balaban (Ixobrychus minitus) ve küçük bataðan (Podiceps ruficollis)'ýn varlýðý, bölgenin temiz bir sulak alan ekosistemini barýndýrdýðýnýn bir kanýtýdýr. Yalým ve Çýplak (1998) tarafýndan yapýlan çalýþma da bu görüþü desteklemektedir. Yamansaz Gölü ve yakýn çevresinde tespit edilen kuþ türlerinin hangi tehlike grubunda olduklarý belirlenerek Tablo 1'de verilmiþtir. Buna göre 161 kuþ türünün 95'inin geleceðinin tehlike altýnda olduðu görülmüþtür. Bu türlerin Red Data Book kriterlerine göre daðýlýmý þöyledir A.1.2 kategorisinde (Nesli çok büyük tehlike altýnda olanlar) 8 tür bulunmakta olup, bunlar münferit, izole ve küçük populasyonlar halinde yaþama savaþý vermektedir. Bu türlerden Alcedo atthis kesin, Falco eleonorae, Porphyrio porphyrio, Ceryle rudis ise muhtemelen sazlýkta kuluçka yapmaktadýr. A.2 kategorisinde (nesilleri büyük tehlike altýnda olanlar) 23 tür bulunmaktadýr. Bunlarýn da populasyon yoðunluklarý sýnýrlý ve sayýlarý gün geçtikçe azalan veya þu anda bölgesel dahi olsa bazý bölgelerde artýk rastlanmayan türler bu gruba girmektedir. A.3 kategorisinde (nesli tehlike altýnda olan) 27 tür bulunmaktadýr ve bunlar yurdumuzun büyük bir böl- 38

7 Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Ekoloji gesinde populasyon düzeyleri çok düþmüþ olduðundan tehlikeye maruzdur. A.4 kategorisinde (nesli gizli tehlike altýnda) 30 tür bulunmaktadýr. Bunlar da bazý bölgelerde çevre deðiþtirici müdahaleler sonucunda gizli olan tükenme tehlikesi altýndan çýkarak belirgin bir tehlike altýna girilmesine neden olmaktadýr. B.2 ve B.3 kategorilerine ait 8 kuþ türü tespit edilmiþ olup bunlar yurdumuzda kuluçka faaliyeti göstermeyen ve çalýþma alanýmýzda kýþý geçiren ya da transit göç esnasýnda kullanan türlerdir. Çalýþma alaný olarak seçilen ve son yýllarda Antalya'da rantý çok yüksek yerlerden biri haline gelen Yamansaz sulak alanýný önemli kýlan bir husus da; yýl boyu debisi ayný olan tatlýsu varlýðý, bitki ve besin maddesi zenginliði ve iklim koþullarý yönünden amfibi, sürüngen ve su kuþlarýna barýnma beslenme ve korunma imkaný saðlamasýdýr. Özellikle soðuk kýþ þartlarýnda Anadolu'daki göllerin donmasý sonucunda, buralarda kýþlayan kuþ populasyonlarý Yamansaz Gölü gibi güney kýyýlarýmýzda bulunan az sayýdaki sulak alanlarda barýnmaktadýr. Bu ve benzeri önemli fonksiyonlarý olan alanlarýn korunmasý ve geliþtirilmesi gerekmektedir. Alan "Birinci Derece Doðal Sit Alaný" olmasýna karþýn, sazlýðý tehdit eden müdahaleler (yapýlaþma, tarým alanlarýnýn kazanýmý, yangýn ve avcýlýk v.b.) gün geçtikçe artmaktadýr. Böylesine flora ve fauna açýsýndan zengin doðal müze ya da laboratuvar niteliði taþýyan Yamansaz sulak alaný ilk ve ortaöðretim kurumlarý ile üniversitelerin doða bilim dallarý açýsýndan da önemli uygulama merkezi konumundadýr. Alanýn çevresinde bulunan falezlere kurulacak kuþ gözlem istasyonlarý, insanlarýn doðayý tanýyýp sevmelerini ve onlarýn korumaya yönelik sorumluluklarýný güdümleyeceðinden, çevre eðitimine de önemli katký saðlayacaktýr. Bölgenin iyi bir þekilde korunmasý ve geliþtirilmesi ile ornitoturizm açýsýndan da deðerlendirilebilecektir. KAYNAKLAR Baþoðlu M, Baran Ý (1977) Türkiye Sürüngenleri. Kýsým I. Kaplumbaða ve Kertenkeleler. Ege Üniv. Fen-Fak. Kitaplar Serisi, Bornova- Ýzmir. Baþoðlu M, Özeti N, Yýlmaz Ý (1994) Türkiye Amfibileri. Ege Üniv. Fen-Fak. Kitaplar Serisi, Bornova-Ýzmir. Baþoðlu M, Baran Ý (1980) Türkiye Sürüngenleri, Kýsým II Yýlanlar. Ege Üniv. Fen-Fak. Kitaplar Serisi, Bornova-Ýzmir. Bradshaw CG, Kirwan GM (1994) The ornithological importance of the Akþehir Gölü wetlands, Central Plateu Turkey. Sangrouse, 16, Erdoðan A, Kiziroðlu Ý (1995) Brutbiologische Untersuchungen am Feld-Passer montanus und Haussperling P. domesticus in Beytepe/Ankara. Ornithologische Verhandlungen, 25, 4, Erdoðan A, Tunç M R (1998) Manavgat Irmaðý ve Karpuz Çayý Çevresinin Kuþ Türleri Üzerine Araþtýrmalar. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi Tebliðleri, 7-10 Eylül 1998, Samsun, III, Kiziroðlu Ý (1989) Türkiye Kuþlarý. OGM Basýmevi, Ankara. Kiziroðlu Ý (1993) The Birds of Turkey (Species List in Red Data Book). TTKD Publication, Ankara. Martins R P (1989) Turkey Bird Report Sandgrouse, 11, Öz M, Kumlutaþ Y, Durmuþ H, Türkozan O, Düþen S, Tunç MR (1998) Batý Toroslarýn Herpetofaunasý. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi Tebliðler Kitabý, 7-10 Eylül Samsun, III, Sýký M (1988) Çamaltý Tuzlasý-Homa Dalyaný Kuþ Türleri. Turkish Journal of Zoology, 12, 3, Yalým FB, Çýplak B (1998) Yamansazlýðý'nda (Antalya) Yaþayan Cladocera (Crustacea) Türlerinin Mevsimsel Populasyon Yoðunluk Deðiþimleri. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi Tebliðler Kitabý, 7-10 Eylül 1998, Samsun, III,

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI Doç. Dr. Raşit URHAN, Öğr. Gör. Derya KAHRAMAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, rurhan@pau.edu.tr ÖZET 2003-2006 tarihleri arasında Buldan

Detaylı

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ A.UZUN SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Ali UZUN Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140 Esentepe Kampüsü, Serdivan/SAKARYA e-mail: aliuzun@sakarya.edu.tr

Detaylı

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Araştırma Makalesi İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Orhan GÜL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE orhan_gul@yahoo.com

Detaylı

Birds of Lake Gölcük (Isparta)

Birds of Lake Gölcük (Isparta) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),16-20 Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları M. A. TABUR, Y. AYVAZ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ömer DÖNDÜREN Biyoloji Bölümü Anabilim

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması 2010 Yılı Turna Araştırması Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212) 2496987 +90 (533) 3775191 Mayıs

Detaylı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Fotoğraf: Kiraz ERCİYAS YAVUZ kiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2015 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların

Detaylı

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Elif Necmiye IRMAK TÜRKMEN 1, Ali UZUN 2 1 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA e-mail: elifdemik@gmail.com

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2013 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya)

POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya) POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya) ORNITHOFAUNA OF LAKE POYRAZLAR ( Sakarya) Ali UZUN*, Mehmet Ali TABUR**, Yusuf AYVAZ** *Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140, Sakarya

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Ercan YAMAN Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 401.04.00. Sunuş

Detaylı

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 13-19 Araştırma makalesi/research article Kütahya Kent Ormanı ve mlıca Mesire Alanı nın kuş faunası Ayşe Gül Sarıkaya a, Ebubekir Gündoğdu

Detaylı

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 2012-YL-031 BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ AyĢegül ATALAY Tez DanıĢmanları

Detaylı

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. Rektörlüğü Bahçesinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmadan önce kuş gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere göre bahçede

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2012 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi Mutlu Yıllar... 2006 Saksağan Pica pica Fotoğraf: Çağan Hakkı Şekercioğlu Ocak-January 2006 Benekli bülbül - Luscinia luscinia bbenekli sinekkapan - Muscicapa

Detaylı

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Alcedo atthis (Yalıçapkını) Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Fotoğraflar: Ali ERDOĞAN ÖZET Bir ülkenin veya bölgenin biyolojik zenginliği, doğal olarak barınan türlerin

Detaylı

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ Türkiye çok geniş flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz bu zenginliğin kıymetini bilmemekle beraber istilacı türlere bilerek veya bilmeyerek kapı açmaktadır. 12.01.2011 tarihinde Kuş

Detaylı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008)

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008) ARTVİN KUŞ FAUNASI Temel GÖKTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin Taner ARTVİNLİ Hatay Tarım Ġl Müdürlüğü, Hatay Faruk BUCAK Artvin Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah AK KUYRUKLU KARTAL Haliaeetus albicilla 01 YIRTICILAR 75-108 cm Kanat Açıklığı 180-240 cm 4-6.5 kg Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah Özellikleri: Çok iri, hantal, büyük kafalı, uzun ve geniş kanatlı, çok

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:6 Sayı/No: 1 : 87-96 (2005) ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE BAFA GÖLÜ ÇEVRESİ HERPETOFAUNASININ

Detaylı

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Kodu Adı Latince adı 00020 Kızılgerdanlı dalgıç Gavia stellata SPEC 3 W 3950 50 * 00030 Karagerdanlı dalgıç Gavia arctica SPEC 3 W 8900 3750 * 00070 Küçük batağan Tachybaptus

Detaylı

Zonguldak Bölgesi Kuşları

Zonguldak Bölgesi Kuşları Zonguldak Bölgesi Kuşları Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Şekil 1. Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak yüz ölçümü bakımından Türkiye deki

Detaylı

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (5): 755-760, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2013.8740 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE 1 2 3 Bazı Ötücü

Detaylı

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları 162 Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları Mehmet Ali TABUR Süleymen Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- Isparta ÖZET Anahtar Kelimeler: Ihlara Vadisi, Kuşlar, Avifuana, Aksaray Ihlara

Detaylı

Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar

Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2012, 13: 28-34 Araştırma makalesi/research article Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar Vedat

Detaylı

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI ve ÇAYAĞZI SULAKALANI KUŞ GÖZLEM ETKİNLİĞİ Cem O.Kıraç 25 Mayıs 2017, Perşembe Yer: Kaş Kültür Merkezi Seminer programına katılan Kaşlı doğa severler

Detaylı

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(1), 98-102, 2015 Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Detaylı

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU 2009 AMAÇ: Yumurtalık lagünlerinde 2009 Nisan 2010 Şubat dönemi içerisinde üreyen, kışlayan ve göçmen kuşların tespitidir. Yukarıda

Detaylı

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu 2016 01.01.2017 Çevre Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR 3 GİRİŞ 4 BÖLGEMİZDEKİ EKOSİSTEMLER 4 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN İZLENMESİ ve KORUNMASI 8 DENİZEL EKOSİSTEM ÇALIŞMALARI 8 ORNİTOLOJİK

Detaylı

Kavak Deltası (Saroz Körfezi) nın Herpetofaunal Zenginliği

Kavak Deltası (Saroz Körfezi) nın Herpetofaunal Zenginliği Araştırma Makalesi. Kavak Deltası (Saroz Körfezi) nın Herpetofaunal Zenginliği (Bu çalışma Kavak Deltası (Saroz Körfezi, Çanakkale-Türkiye) nin Herpetofaunası ve Mevcut Türlerin Habitat seçimleri Başlıklı

Detaylı

Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait. Zelanda da bulunan befl tür kivikuflundan

Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait. Zelanda da bulunan befl tür kivikuflundan araştırma - inceleme Doç. Dr. Ahmet KARATAfi Foto raf: Dr. Akif Aykurt ve Doç. Dr. Ahmet Karatafl Türkiye kufllar Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ

HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ SARAY MANDIRA SÜT ET TARIM ŞTİ İstanbul İli,Silivri İlçesi,Büyük Sinekli Köyü, İnci Çatağı Mevkii (2 Pafta, 1120 Parsel) HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KAPASİTE ARTIŞI

Detaylı

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ 2016 YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI Eylül, 2016 Ankara ĠÇĠNDEKĠLER ÇalıĢmanın Amacı... 3 ÇalıĢma Ekibi... 3 ÇalıĢma Yöntemi... 4 1) KuĢlara Yönelik Gözlemler... 4 2) Karkas

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör)

Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör) Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör) Katkılarından dolayı Müh. Murat TOMAR a teşekkür ederiz. T.C. Dicle Üniversitesi T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlügü SUR / DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT

Detaylı

YAMANLAR DAÐI VE KARAGÖL CÝVARINDAKÝ KURBAÐA VE SÜRÜNGENLERÝN TAKSONOMÝSÝ VE EKOLOJÝSÝ

YAMANLAR DAÐI VE KARAGÖL CÝVARINDAKÝ KURBAÐA VE SÜRÜNGENLERÝN TAKSONOMÝSÝ VE EKOLOJÝSÝ YAMANLAR DAÐI VE KARAGÖL CÝVARINDAKÝ KURBAÐA VE SÜRÜNGENLERÝN TAKSONOMÝSÝ VE EKOLOJÝSÝ Cilt: 10 Sayý: 37 (2000) 12-16 Yusuf KUMLUTAÞ - S. Hakan DURMUÞ - Çetin ILGAZ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

A Study On Ornithofauna of Muş Plain

A Study On Ornithofauna of Muş Plain A Study On Ornithofauna of Muş Plain Feridun AVCI 1, Özdemir ADIZEL 1,*, Erkan AZİZOĞLU 1 1 Yüzüncü Yıl University. Science Faculty, Department of Biology, VAN Geliş (Received): 09.03.2017 Kabul (Accepted):

Detaylı

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi Amatör Ku bilimcinin Elkitab Bu elkitab n n sahibi Haz rlayan: Tu ba Can Çizimler: Robin Reckitt Grafk Tasar m: Ay egül Do an Bircan Eylül 2009 Bu elkitab n n haz rlanmas na katk lar ndan dolay Eray Ça

Detaylı

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NOTÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 1 3110 ada doğanı Eleonora's Falcon Falco eleonorae A y, g 2 5880 ada martısı Audouin's Gull Larus audouinii

Detaylı

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 Ali Atahan Orhan Gül Mehmet Atahan 2008, Antakya Hatay Kuş Gözlem Raporu: 1997-2007 ISBN: 978-9944-62-343-8 2008, Antakya Editörler: Ali Atahan, Orhan Gül, Mehmet Atahan

Detaylı

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Derya KAHRAMAN Danışman: Doç. Dr. Raşit

Detaylı

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:83-100 ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 ÖZET Ebubekir

Detaylı

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu 2013 Çevre Müdürlüğü İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu Bu raporda, 2013 Yılında İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. tarafından biyoçeşitliliğin izlenmesi ve korunması amacıyla yapılan çalışmalara

Detaylı

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 01.07.2014 İÇİNDEKİLER GEDİZ DELTASI 2014 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI...

Detaylı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı Kızılırmak Deltası YHGS YHGS Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Terme Gölardı Simenlik Gölü YHGS Hoynat Adası Teknik Gezi ve Arazi Uygulaması Ordu; Perşembe Hoynat (Akkuş) Adası

Detaylı

434 Hasankeyf Ali Ýhsan Gökçen Güneydoðu Anadolu Bölgesi Yeþilce GDA001 Ýzlenmesi Gerekli Ayný (0) Glaucopsyche alexis Ahmet Baytaþ Yüzölçümü : 44458 ha Yükseklik : 560 m - 1496 m Boylam : 37,11ºD Ýl(ler)

Detaylı

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik 13 MART 2015

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) YALOVA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 ÖNSÖZ Yalova ili üç büyük metropolün ortasında yapraklı ve ibreli ormanları,şelaleleri,gölleri,yaylası

Detaylı

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi nin Herpetofaunası

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi nin Herpetofaunası Araştırma Makalesi Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi nin Herpetofaunası Yusuf KUMLUTA޹, Salih Hakan DURMU޹*, Çetin ILGAZ² 1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35160

Detaylı

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Abdullah UGIŞ 1*, Erol AKKUZU 1, Özkan EVCİN 1 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu Sorumlu Yazar:

Detaylı

İ.T.Ü. Doğa Parkı Gezi Rehberinin hazırlanmasında katkılarından dolayı İ.T.Ü. Rektörlüğüne teşekkür ederiz. 2

İ.T.Ü. Doğa Parkı Gezi Rehberinin hazırlanmasında katkılarından dolayı İ.T.Ü. Rektörlüğüne teşekkür ederiz. 2 İ.T.Ü. Doğa Parkı Gezi Rehberinin hazırlanmasında katkılarından dolayı İ.T.Ü. Rektörlüğüne teşekkür ederiz. 2 4 İTÜ, DOĞA ve ÇEVRE PARKI İstanbul un yakın tarihinde vadiler ve tepeler boşken, maki toplulukları

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALE İLÇESİ VE ÇEVRESİNİN HERPETOFAUNASI YÜKSEK LİSANS NAZLI ÜNAL

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALE İLÇESİ VE ÇEVRESİNİN HERPETOFAUNASI YÜKSEK LİSANS NAZLI ÜNAL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALE İLÇESİ VE ÇEVRESİNİN HERPETOFAUNASI YÜKSEK LİSANS NAZLI ÜNAL Anabilim Dalı: Biyoloji Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Yusuf KATILMIŞ MAYIS 2012 Bu tezin

Detaylı

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I journal.phaselis.org Volume I (2015) Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I The Fauna of Phaselis

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler

BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler BÖLÜM 7.3.2.7. Sürüngenler İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iii 7.3.2.7 Sürüngenler...7.3.2.7-1 7.3.2.7.1. Metodoloji...7.3.2.7-1 7.3.2.7.2. Saha Çalışması

Detaylı

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç Black-throated Diver Prachttaucher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: 26.01.1971 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ziraat Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ın Kurbağa ve Sürüngenleri Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus

Kuzey Kıbrıs ın Kurbağa ve Sürüngenleri Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No. 170 Kuzey Kıbrıs ın Kurbağa ve Sürüngenleri Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus (I. Baskı, Ist Edition) Prof. Dr. Mehmet K. ATATÜR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:8, Sayı:1

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:8, Sayı:1 Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:8, Sayı:1 Fakülte Adına Sahibi Editör Yardımcı Editörler Dizgi Sorumluları Kapak Tasarım : Prof.Dr. Süleyman AKBULUT : Doç.Dr. Oktay YILDIZ : Doç.Dr. Derya EŞEN

Detaylı

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR KARS-IĞDIR Aras ın Kuflları Türkiye deki sulak alanlarda en yaygın görülen yırtıcı kuş saz delicesi (Circus aeruginosus). Aras kıyılarının keskin bakışlı sakininin ağırlığı yarım kiloyu geçebiliyor. Saz

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AFYON ĠLĠ DĠNAR ĠLÇESĠNDE KURULMASI PLANLANAN RÜZGÂR ENERJĠ SANTRALĠNĠN KUġ GÖÇ HAREKETLERĠ VE YABAN HAYATINA

Detaylı

1 12 Nisan - Ekim / April - October

1 12 Nisan - Ekim / April - October Familya / Family Latince Adı / Latine Name Türkçe Adi / Turkish Name İngilizce Adı / English Name T K /C S Sylviidae Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını Sedge Warbler LC 1 12 Nisan - Ekim / April

Detaylı

ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008

ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008 ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008 Editör: Tür sorumlular : Uzmanlar: KapakTasar m : Metin Tasar m : Haritalar: Ay egül Dursun, Birgül Çak r, Emre Öztürk, Güliz Karaarslan, Kas m K rlang ç, Özgül Yahyao lu, Soner

Detaylı

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi Kuş Envanter Listesi taslak2 Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 Dolap Düzeni: 6 7 8 5 4 3 2 1 raflar yukarıdan aşağıya

Detaylı

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARININ YABAN HAYATI

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARININ YABAN HAYATI BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARININ YABAN HAYATI YARD. DOÇ. DR. AKİF KETEN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AĞUSTOS-2013 GİRİŞ

Detaylı

Projenin adı: EGE RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI

Projenin adı: EGE RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adres: Büyükdere Caddesi No:87/9 Mecidiyeköy - İSTANBUL Tel:0.212.2136635 Faks:0.212.2136639 Projenin adı: EGE RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI Proje yeri:izmir İli Kemalpaşa

Detaylı

EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı)

EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı) EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı KİRPİLER ERINACEIDAE Erinaceus concolor Kirpi Oryctalagus auritus Uzun

Detaylı

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS-EKİM 2011 Hazırlayanlar: İlker ÖZBAHAR, Uzman Biyolog Riyat GÜL, Kuş araştırmacısı İçindekiler GİRİŞ:... 5 RÜZGÂR

Detaylı

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Hazırlayan: Soner Bekir* Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlem Rehberi soner.bekir@birdingturkey.com

Detaylı

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. DİLEK (27,5 MW) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ, KAPAKTEPE KIRANTEPE ALANLI KÖYÜ MEVKİİ) Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından EKOSİSTEM

Detaylı

Proje Koordinatörleri Özge Özden ve Hasan Sarpten

Proje Koordinatörleri Özge Özden ve Hasan Sarpten KARPAZ YARIMADASINDAKİ HABİTATLARIN NATURA 2000 AĞINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Altın Kumsal, Karpaz PROJE RAPORU ARALIK 2007 Bu çalışma; Karpaz bölgesindeki Milli Parkın içerisinde bulunan doğal yaşam alanlarının

Detaylı

Kuş gribi, kuşlar üzerindeki patojenik (hastalığa

Kuş gribi, kuşlar üzerindeki patojenik (hastalığa Göçmen Kuşlar ve Kuş Gribi Zafer AYAŞ* * Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA Migratory Birds and Bird Influenza Key Words: Migratory waterbirds, Bird influenza, Bird migration

Detaylı

YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ

YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. YALOVA RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik

Detaylı

ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SUBAġI KUġ GÖZLEM TOPLULUĞU. Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL

ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SUBAġI KUġ GÖZLEM TOPLULUĞU. Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL ANTAKYA DOĞA SANAT ve TURĠZM DERNEĞĠ & SUBAġI KUġ GÖZLEM TOPLULUĞU Milleyha Sulak Alanının BiyoçeĢitliliği ve Güncel Durumu Raporu Dr. Samim KAYIKÇI Dr. Ali ATAHAN Orhan GÜL Mehmet ATAHAN Mehmet GÜL Temmuz-2014

Detaylı

A RESEARCH ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND POLLUTION AT THE ECOSYSTEM OF YEDIGOLLER ( KÜTAHYA )

A RESEARCH ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND POLLUTION AT THE ECOSYSTEM OF YEDIGOLLER ( KÜTAHYA ) A RESEARCH ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND POLLUTION AT THE ECOSYSTEM OF YEDIGOLLER ( KÜTAHYA ) A.S. ÖZEN* & Ö. KORKMAZ* * Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye

Detaylı

ŞANLIURFA NIN KUŞLARI ENVANTERİ Projesi 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali

ŞANLIURFA NIN KUŞLARI ENVANTERİ Projesi 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali ŞANLIURFA NIN I ENVANTERİ Projesi 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali destek ile yürütülmektedir. Sözleşme No: TRC2 \ 16 \DFD\0008

Detaylı

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013 GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU 2013 İ z m i r K u ş C e n n e t i n i K o r u m a v e G e l i ş t i r m e B i r l i ğ i İÇİNDEKİLER

Detaylı

Nallıhan ın Kuşları Kataloğu. The Catalogue of Birds of Nallıhan

Nallıhan ın Kuşları Kataloğu. The Catalogue of Birds of Nallıhan Herkes için Erişilebilir Kuş Cenneti Projesi The Project of A Bird Paradise Accesible To Everybody Hazırlayan / Prepared by : Dr. Ayşe İdil Çakıroğlu Grafik tasarım / Graphic design: Güngör Genç Baskı

Detaylı

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI Soner BEKĠR 1 Egemen ÇAKIR 2 Musa HAN 3 Yavuz GÜLTEKĠN 4 Tuba ORHAN 5 Faris KARAHAN 6 1 Soner BEKİR, Kuş Gözlem Uzmanı, Tel: 535-217

Detaylı

BİRECİK BOZKIRLARI - 17 -

BİRECİK BOZKIRLARI - 17 - BİRECİK BOZKIRLARI Bozkır, bitki coğrafyasında kullanıldığı anlamıyla ağaçsı, tek veya çok yıllık otsu bitki türleri ile ve yarı çalılarla kaplı alanlar olarak tanımlanır. Gündüz gece ve mevsimsel sıcaklık

Detaylı

Durum, De erlendirme ve Öneriler

Durum, De erlendirme ve Öneriler KARPAZ M LL PARKI Durum, De erlendirme ve Öneriler Mart 2005 Haz rlayan: Ertan Öztek Bu rapor, Birle mi Milletler Kalk nma Program (UNDP) n n Avrupa Birli i taraf ndan desteklenen Partnership for the Future

Detaylı

Nallıhan ın Kuşları Kataloğu. The Catalogue of Birds of Nallıhan

Nallıhan ın Kuşları Kataloğu. The Catalogue of Birds of Nallıhan Herkes için Erişilebilir Kuş Cenneti Projesi The Project of A Bird Paradise Accesible to Everybody Hazırlayan / Prepared by : Dr. Ayşe İdil Çakıroğlu Katkı verenler / Contributers: Doç. Dr. C. Can Bilgin,

Detaylı

DOGA KORUMANIN ÖNEMİ

DOGA KORUMANIN ÖNEMİ DOGA KORUMANIN ÖNEMİ Günümüzde sanayileşme sürecine paralel olarak dünyayı tehdit eden hızlı nüfus artışı, değişik kirlilik türleri, orman yangınları, tarla açmalar, aşırı otlatmalar, sulak alanların kurutulması,

Detaylı

Ermen ş men Ümüt Çınar 2010 EÇİ ÖRE N / A e ı sy. om

Ermen ş men Ümüt Çınar 2010 EÇİ ÖRE N / A  e ı sy. om Ermenice Kuş Adları Armenian Bird Names Ümüt Çınar 2010 KEÇİÖREN / ANKARA Թուրքիա Kmoksy deneme baskı www.kmoksy.com w w w. k m o k s y. c o m Sayfa 1 singular plural nominative/accusative թռչուն թռչուններ

Detaylı

Yaşam Alanı / Habitat

Yaşam Alanı / Habitat Anatidae Somateria mollissima Pufla Common Eider LC 1 Eylül - Mayıs / September - May Kayalık ve Kumlu Deniz Kıyılan Rocky and sandy coasts k /w Familya / Family Latinee Adı / Latine Name Türkçe Adı /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat AFSAR Doğum Tarihi: 09.06.1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/Zooloji Ege Üniversitesi

Detaylı

Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri

Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri Araştırma Makalesi Çanakkale nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri Cemal Varol TOK 1, Beytullah ÖZKAN 2, Mert GÜRKAN 1*, Batuhan Yaman YAKIN 1 1. Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ÇAMLIDERE ÇAMKORU TABİAT PARKI YÜRÜYÜŞ ROTALARI ANALİZİ Ankara

ÇAMLIDERE ÇAMKORU TABİAT PARKI YÜRÜYÜŞ ROTALARI ANALİZİ Ankara ÇAMLIDERE ÇAMKORU TABİAT PARKI YÜRÜYÜŞ ROTALARI ANALİZİ 2012 Ankara Hazırlayanlar Bünyamin KUZU Ali ELGÜN Barış KOÇAK Oğuzhan DURMAZ Hakan YILMAZ İç Mimar Oryantiring Federasyonu Eğitimen/Antrenör ve Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kiraz ERCİYAS YAVUZ Doğum Yeri: Yerköy (Yozgat) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lise Gertrud Bäumer Gymnasium 1993 Lise Fen Bölümü Çankaya

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212)

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ OMURGALI FAUNASI (Babaeski, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pehlivanköy, Pınarhisar) (Tatlısu

Detaylı

Projenin adı: SEYİTALİ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI

Projenin adı: SEYİTALİ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI DORUK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adres:Büyükdere Caddesi Polat İşhanı No:87 Mecidiyeköy-İSTANBUL Tel:0.212.2136635 Faks:0.212.2136639 Projenin adı: SEYİTALİ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALI Proje yeri: Aliağa

Detaylı

ÖLÜ HAYVANLARIN ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLMESİ

ÖLÜ HAYVANLARIN ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLMESİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLMESİ GRUP PROJE EKİBİ TAXIDERMIST Ayşegül KARAPINAR MANTU

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERKAN GÜL

Yrd.Doç.Dr. SERKAN GÜL Yrd.Doç.Dr. SERKAN GÜL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1978 Rize T: 464 2236126 1837 F: serkan.gul@erdogan.edu.tr

Detaylı

ERALP MAD. NAKL. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ÇED BAŞVURU DOSYASI

ERALP MAD. NAKL. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ÇED BAŞVURU DOSYASI ERALP MAD. NAKL. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 200901239 RUHSAT NOLU KÖMÜR OCAĞI VE ELEME-PAKETLEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI AMASYA İLİ, TAŞOVA İLÇESİ, KARSAVUL KÖYÜ MEVKİİ AMASYA EKİM-2013 TOPÇUOĞLU MAD. SAN. VE

Detaylı

Ornithological Report for Aksu Wind Farm Project, 72 MW, Yahyalı, Kayseri, Turkey. Spring and Autumn November 2012

Ornithological Report for Aksu Wind Farm Project, 72 MW, Yahyalı, Kayseri, Turkey. Spring and Autumn November 2012 Ornithological Report for Aksu Wind Farm Project, 72 MW, Yahyalı, Kayseri, Turkey. Spring and Autumn 2012 November 2012 Prepared by: Kerem Ali Boyla, MSc Ecologist, Ornithologist kerem.boyla@gmail.com

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR

RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR 1 RAMSAR SÖZLEŞMESİ VE SULAK ALANLAR İran ın Ramsar kentinde 1971 yılında imzalanan ve sulak alanların korunmasını ve akılcı kullanımını hedefleyen kısaca RAMSAR SÖZLEŞMESİ

Detaylı

1I I I I I I I I I I I I I Mart - Ekim / March - October

1I I I I I I I I I I I I I Mart - Ekim / March - October Familya / Family Latince Adı / Latine Name Türkçe Adı / Turkish Name İngilizce Adı / English Name T K /C S Strigidae Otus scops İshakkuşu Common Scops-Owl LC 1I I I I I I I I I I I I I Mart - Ekim / March

Detaylı

SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ

SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II) Ç. ÇELİK, A. UZUN SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ Çetin ÇELİK 1, Ali UZUN 2 1 Karasu Yalı Ortaokulu, 54500, Karasu/Sakarya 2 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı