BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N"

Transkript

1 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz.

2 Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn tamamen kesilmesi için fiþi ana prizden çekiniz. Priz, makinenin yanýnda olacak ve kolayca ulaþýlacaktýr. EMC düzenlemelerine uygunluk saðlamak için bu cihazda blendajlý arabirim kablolarý kullanýlmalýdýr. EMC (bu makine ve çevresel birimler) Uyarý: Bu bir A Sýnýfý üründür. Ev ortamýnda bu ürün, kullanýcýnýn yeterli tedbirleri almasýný gerektirebilen radyo giriþimlerine yol açabilir. Bu makine Independent JPEG Group tarafýndan geliþtirilen modüllere sahip yazýlým içerir. Bu ürün, Adobe Systems Incorporated Adobe Flash teknolojisini içerir. Copyright Adobe Macromedia Software LLC. Tüm haklarý saklýdýr.

3 YAZILIM LÝSANSI YAZILIM LÝSANSI, CD-ROM'dan yazýlým kurulumu yaptýðýmýzda belirecektir. CD-ROM'daki veya makinedeki yazýlýmýn tamamýný veya herhangi bir kýsmýný kullanýrken, YAZILIM LÝSANSININ þartlarýný kabul etmiþ olursunuz. ENERGY STAR özelliðine sahip ürünler daha üstün enerji verimi sayesinde çevreyi korumak üzere tasarlanmýþtýr. ENERGY STAR gereksinimlerini karþýlayan ürünler yukarda görülen logoyu taþýrlar. Bu logonun bulunmadýðý ürünler ENERGY STAR gereksinimlerini karþýlamayabilir. Garanti Bu belgeyi mümkün olduðunca doðru ve yararlý hale getirmek için her türlü çaba gösterilmiþ olmakla birlikte SHARP Corporation, bu kýlavuzun içeriði konusunda herhangi bir garantide bulunmaz. Burada yer alan bütün bilgiler önceden bildirilmeden deðiþtirilebilir. SHARP, bu kurulum kýlavuzunun kullanýmýyla ilgili olarak ortaya çýkan dolaylý veya doðrudan zararlardan veya hasarlardan sorumlu deðildir. Copyright SHARP Corporation Tüm haklarý saklýdýr. Telif hakký kanunlarý çerçevesinde müsaade edilmediði taktirde, önceden yazýlý izin alýnmadan çoðaltýlmasý, uyarlanmasý ve tercümesi yasaktýr. 1

4 Ýçindekiler UYARILAR Bu kýlavuzdaki semboller Güç notlarý Kurulum notlarý Tüketim maddeleri hakkýnda Taþýmaya iliþkin uyarýlar Lazer bilgisi ÝÞLETÝM KILAVUZLARI VE NASIL KULLANILACAÐI... 8 MAKÝNEDEKÝ WEB SUNUCUYA ERÝÞÝM Web sayfalarýný açma Kullaným Kýlavuzunu Yükleme IP ADRESÝNÝN KONTROLÜ PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI DIÞ ÝÇ OTOMATÝK BELGE BESLEME ÜNÝTESÝ VE BELGE CAMI ÖN VE ARKA ÝÞLETÝM PANELÝ GÜCÜ AÇMA VE KAPAMA ORÝJÝNALLERÝ YERLEÞTÝRME Otomatik belge besleme ünitesini kullanma Belge camýný kullanma KULLANILABÝLEN KAÐIT BÝR TABLAYA KAÐIT YÜKLENMESÝ Tablalarýn adlarý Bir tablaya kaðýt yükleme Tabla ayarlarýný deðiþtirme Diðer tablalara kaðýt yükleme YAZILIMI KURMADAN ÖNCE CD-ROM'LAR VE YAZILIM SÝSTEM GEREKSÝNÝMLERÝNÝ DOÐRULAMA MAKÝNENÝN BAÐLANMASI BÝR WINDOWS ORTAMINDA KURULUM YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR ÝÇÝN) YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU BAKIM DÜZENLÝ BAKIM TONER KARTUÞLARINI DEÐÝÞTÝRME TONER TOPLAMA KABINI DEÐÝÞTÝRME MÜHÜR KARTUÞUNU DEÐÝÞTÝRME SIKIÞAN KAÐIDI ÇIKARMA SARF MADDELERÝ SPESÝFÝKASYONLAR Makine spesifikasyonlarý / fotokopi spesifikasyonlarý Sürekli kopyalama hýzlarý Ortam çevresi Kimyasal emisyonu (RAL UZ-122 Ocak 2006 yayýmýna göre ölçülen): Akustik ses emisyonu (ISO7779'a uygun ölçüm) Ters çeviren tek geçiþli besleyici spesifikasyonlarý (MX-RP11) Çýkýþ tabla ünitesi (sað tabla) spesifikasyonlarý MAKÝNENÝN YÖNETÝCÝSÝNE Fabrika varsayýlan þifreleri Bütün iletilen ve alýnan verileri yöneticiye yönlendirme (belge yönetim fonksiyonu) Ticari marka teyitleri Not: Bu kýlavuzdaki açýklamalarda, MX-M502N'ye bir otomatik belge besleyicinin, bir sað tablanýn ve stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kasetinin takýlý olduðu varsayýlmýþtýr. Bu kýlavuzdaki açýklamalarda Windows veya Macintosh bilgisayarýnýzý kullanma bilgisine sahip olduðunuz varsayýlmýþtýr. Ýþletim sisteminize iliþkin bilgiler için, lütfen iþletim sisteminizin kýlavuzuna veya online Yardýma baþvurunuz. Ekran açýklamalarý ve bu kýlavuzdaki prosedürler öncelikle Windows ortamlarýnda Windows Vista içindir. Ekranlar, iþletim sisteminin sürümüne baðlý olarak deðiþebilir. Bu kýlavuz, faks fonksiyonuna atýflar içerir. Ancak, faks fonksiyonunun bazý ülkelerde ve bölgelerde bulunmadýðýna dikkat ediniz. Bu kýlavuz PC Faks sürücüsü ve PPD sürücüsüne yönelik açýklamalar içerir. Ancak, PC Faks sürücüsünün ve PPD sürücüsünün bazý ülkelerde ve bölgelerde mevcut olmadýðýný ve kurulum yazýlýmýnda görüntülenmediðini göz önüne alýnýz. Bu durumda, söz konusu sürücüleri kullanmak istiyorsanýz lütfen Ýngilizce sürümü kurunuz. Bu kýlavuz çok dikkatli bir þekilde hazýrlanmýþtýr. Kýlavuz hakkýnda herhangi bir yorumunuz veya kaygýnýz varsa, lütfen satýcýnýzla veya en yakýn yetkili servis temsilcisi ile temasa geçiniz. Bu ürün, sýký kalite kontrol ve muayene sürecinden geçmiþtir. Pek mümkün olmamakla birlikte bir kusur veya baþka bir sorun ortaya çýktýðýnda, lütfen satýcýnýzla veya en yakýn yetkili servis temsilcisi ile temasa geçiniz. Kanunda belirtilenler haricinde, SHARP ürünün veya opsiyonlarýnýn kullanýmý sýrasýnda meydana gelen arýzalardan veya ürünün ve opsiyonlarýnýn yanlýþ kullanýmýndan kaynaklanan arýzalardan veya diðer arýzalardan veya ürünün kullanýmýndan kaynaklanan hasarlardan sorumlu deðildir. 2

5 UYARILAR Bu kýlavuzdaki semboller Makineyi güvenli kullanmak için bu kılavuzda çeşitli güvenlik sembolleri kullanılmıştır. Bu güvenlik sembolleri, aşağıda açıklandığı gibi sınıflandırılmıştır. Kılavuzu okurken bu sembollerin anlamlarını bildiğinizden emin olunuz. Sembol UYARI DİKKAT Anlamı ölüm veya ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir. yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir. Sembollerin anlamı Sembol Anlamı Sembol Anlamı Sembol Anlamı DİKKAT! SICAK YASAKLANAN EYLEMLER ZORUNLU EYLEMLER SIKIŞMA NOKTASI AÇIK TUTUNUZ SÖKMEYİNİZ Güç notlarý UYARI Elektrik kordonunu sadece belirtilen voltaj ve akım değerlerine uygun olan bir prize takmaya dikkat ediniz. Ayrıca prizin uygun şekilde topraklı olması da gerekir. Makinenin kullandığı prize başka cihazları da bağlamak için uzatma kablosu veya üçlü priz vs kullanmayınız. Uygun olmayan güç kaynağı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir. *Güç besleme gereksinimleri için, makinenin sol tarafında alt köşede bulunan tanıtım plakasına bakınız. Elektrik kablosuna hasar vermeyin ve kabloda değişiklik yapmayın. Kablo üzerine ağır cisimler konması, kablonun çekilmesi veya zorlanarak bükülmesi kabloya hasar verecektir ve yangın veya elektrik çarpması söz konusu olabilir. Eliniz ıslakken makinenin fişini takmayınız ve çıkarmayınız. Bu durum elektrik çarpmasına yol açabilir. DİKKAT Fişi prizden çekerken, kordonundan tutup çekmeyiniz. Fişi kordondan tutup çekerseniz teli açığa çıkabilir ve kopabilir; bu da yangın veya elektrik çarpması söz konusu olabilir. Makineyi taşırken, taşımadan önce ana güç düğmesini kapatın ve fişi prizden çekin. Kablo hasar görmüş olabilir; bu da yangın veya elektrik çarpması meydana getirebilir. Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız, güvenlik açısından fişi prizden çıkarmaya dikkat ediniz. 3

6 UYARILAR Kurulum notlarý DİKKAT Makineyi eğik veya sağlam olmayan yüzeylere yerleştirmeyin. Makineyi, makinenin ağırlığını taşıyabilecek bir yüzeye yerleştirin. Makinenin düşmesi veya devrilmesi nedeniyle yaralanma riski. Çevresel cihazlar kurulacaksa bunları da eğik, meyilli olan ve sabit olmayan yerlere kurmayınız. Kayma, düşme ve devrilme tehlikesi. Makineyi, makinenin ağırlığını taşıyabilecek bir düzgün ve sağlam bir yüzeye yerleştirin. (Çeşitli çevresel cihazlar kurulu iken ağırlığı yaklaşık 95 kg (209,4 lbs.)) Makineyi nemli veya tozlu yerlere kurmayınız. Yangın ve elektrik çarpmasına yol açabilir. Makineye nem girerse çıktılarda leke oluşabilir ve makine arızalanabilir. Aþýrý sýcak veya soðuk, nemli veya kuru yerler (ýsýtýcýlarýn, nemlendiricilerin veya klimalarýn yaný). Makine kurulduğu zaman, (hareket etmesini engellemek için) makineyi tespit etmek üzere ayarlayıcı kollar (4) zemine indirilmelidir. Ayarlayıcıları zemine tam olarak temas edene kadar kilitlenme yönünde döndürün. Ofis içinde yer değiştirme nedeniyle veya başka nedenlerle makinenin yerini değiştirmek gerekirse ayar kollarını geri çekin, makineyi kapatın ve sonra makineyi taşıyın. Kilit Doğrudan güneş ışığı gören yerler Plastik kısımlar deforme olabilir ve çıktılarda leke oluşabilir. Ayarlayıcı Açma kolu (Makineyi yeni yerine taşıdıktan sonra makineyi tespit etmek için kolları tekrar indirin.) Amonyak gazı bulunan yerler Makineyi bir diazo kopya makinesinin yanına kurarsanız çıktılarda leke oluþabilir. Aksi takdirde kaðýt nemlenebilir ve makine içerisinde yoðuþma meydana gelir; bu durumda kaðýt sýkýþabilir ve çýktýlarda lekelenme görülebilir. Ortam çevresi (sayfa 47) Kurulum yerinde bir ultrason nemlendirici varsa nemlendiricideki nemlendiriciler için saf su kullanýn. Musluk suyu kullanýlýrsa, mineraller ve diðer safsýzlýklar açýða çýkarak makine içerisinde birikirler ve çýktýlarýn kirlenmesine yol açarlar. 4

7 UYARILAR Kurulum notlarý (devam) DİKKAT Makineyi yetersiz havalandırma olan yerlere kurmayınız. Makineyi, insanlar makineden çıkan dumana doğrudan maruz kalmayacak şekilde kurunuz. Makineyi yetersiz havalandırma olan yerlere kurmayınız. Makineyi, insanlar makineden çıkan dumana doğrudan maruz kalmayacak şekilde kurunuz. Çalışırken yazıcı içerisinde az miktarda ozon oluşur. Bu emisyon düzeyi, sağlık riski yaratacak kadar değildir. Günümüzde, ozon için tavsiye edilen uzun süreli maruz kalma limiti, 8 saatlik zaman ağırlıklı bir ortalama konsantrasyon olarak hesaplanan 0.1 ppm dir (0.2 mg/m 3 ). Ancak, makineden çıkan az miktarda ozonun nahoş bir kokusu olabileceğinden fotokopi makinesini havalandırılan bir yere koymanız tavsiye edilir. Bir duvarın yakını Servis ve yeterli havalandırma amacıyla makinenin etrafında yeterli boşluk bırakınız. (Makine duvara, aşağıda gösterilen mesafelerden daha yakın olmamalıdır. Gösterilen mesafeler sırttan ciltleyici ve büyük kapasiteli kağıt tablası kullanılmadığı durumlar için geçerlidir.) 30 cm (11-13/16") 30 cm (11-13/16") 45 cm (17-23/32") Titreşime maruz kalan yerler. Yazdırma sırasında makine içerisinde az miktarda ozon açığa çıkar. Bu ozon miktarı zararlı olacak kadar fazla olmamakla birlikte, büyük çaplı kopyalama işleri sırasında nahoş bir koku hissedilebilir ve bu nedenle makine, yeterli havalandırma sağlayan fanlı veya pencereli bir odaya yerleştirilmelidir. (Bu koku nadiren baş ağrısına yol açabilir.) * Makineyi, insanlar makineden çıkan dumana doğrudan maruz kalmayacak şekilde kurunuz. Pencere yanına kurulursa, makinenin doğrudan güneþ ışığına maruz kalmamasına dikkat ediniz. Titreşim arızaya yol açabilir. Makinede dahili bir sabit disk bulunmaktadýr. Makineyi sarsýntýlara veya titreþime maruz býrakmayýnýz. Özellikle de gücü açýkken makineyi kesinlikle hareket ettirmeyiniz. Makine kolayca takýp çýkarmak için eriþilebilir bir prize yakýn olarak yerleþtirilmelidir. Makineyi baþka cihazlarýn baðlý olmadýðý bir prize takýnýz. Ayný cihaza bir aydýnlatma armatürü de takýlý ise ýþýk titreme yapabilir. Tüketim maddeleri hakkýnda DİKKAT Toner kartuşu ateşe atmayınız. Toner fırlayarak yanıklara yol açabilir. Toner kartuşları çocuklardan uzak bir yerde muhafaza ediniz. 5

8 UYARILAR Taþýmaya iliþkin uyarýlar UYARI Makineye düşebilecek / dökülebilecek içinde su veya başka sıvılar bulunan kapları veya metal cisimleri makine üzerine koymayınız. Makineye sıvı dökülürse / cisim düşerse yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Duman görürseniz, farklı bir koku veya başka bir anormallik hissederseniz makineyi kullanmayınız. Bu durumda kullanmaya devam ederseniz yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Derhal ana güç düğmesini kapatın ve fişi prizden çekin. Satıcınıza veya en yakın yetkili servise başvurunuz. Makinenin mahfazasını çıkarmayınız. Makinenin yüksek voltajlı kısımları elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu makinede herhangi bir değişiklik yapmayınız. Aksi taktirde yaralanma olabilir veya makine zarar görebilir. Makineyi temizlemek için yanıcı sprey kullanmayınız. Spreyden çıkan gaz sıcak elektrikli bileşenlerle veya makinenin içindeki ısı ünitesiyle temas edecek olursa yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Yıldırımlı havalarda yıldırım düşmesinden kaynaklanabilecek elektrik çarpmasını ve yangını önlemek için makineyi kapatın ve fişini prizden çekin. Makineye bir metal cisim girerse veya su dökülürse, derhal ana güç düğmesini kapatın ve fişi prizden çekin. Satıcınıza veya en yakın yetkili servise başvurunuz. Makineyi bu durumda kullanmaya devam ederseniz yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Işık kaynağına doğrudan bakmayınız. Yoksa gözleriniz zarar görebilir. Makinedeki havalandırma deliklerinin önünü kapatmayınız. Makineyi bu havalandırma deliklerinin önünün kapanacağı yerlere kurmayınız. Havalandırma deliklerinin önünün kapatılması makine içerisinde ısı birikmesine ve sonuçta yangın riskine yol açabilir. DİKKAT Isı ünitesi ve kağıt çıkış alanı sıcaktır. Sıkışan kağıdı çıkarırken ısı ünitesine dokunmayınız. Elinizi yakmamaya dikkat ediniz. Kağıt yüklerken, sıkışan bir kağıdı çıkarırken, bakım yaparken, ön ve arka kapakları kapatırken ve tablaları takıp çıkarırken, parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat ediniz. Isı ünitesi Makinede, belge görüntülerinin makinenin sabit diskinde saklandığı bir belge dosyalama fonksiyonu bulunmaktadır. Kaydedilen belgeler gerektiğinde tekrar açılarak yazdırılabilir veya iletilebilir. Sabit diskte bir sorun olursa kayıtlı belge verilerini artık kullanmak mümkün olmayacaktır. Bir sabit disk arızası durumunda önemli verilerin kaybolmasını önlemek için önemli belgelerin orijinallerini başka yerde muhafaza edin veya orijinal verileri başka yerde kaydedin. Kanunda izin verilen istisnalar dışında Sharp Corporation, kayıtlı belge verilerinin hasar görmesinden veya kaybından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 6

9 UYARILAR Lazer bilgisi Dalga boyu Pals sayýsý (Kuzey Amerika ve Avrupa) Çýkýþ gücü 790 nm ± 10 nm MX-M282N/MX-M362N: 11,9 s ± 33,0 ns /7 mm MX-M452N/MX-M502N: 9,4 s ± 25,6 ns /7 mm Maks. 0,6 mw (LD1+ LD2) Dikkat Burada belirtilenler dýþýndaki kontrollerin kullanýmý veya ayarlar veya prosedürlerin uygulanmasý zararlý radyasyona maruz kalýnmasýna yol açabilir. Bu Dijital Cihaz SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜDÜR (IEC Sayý ) GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Bu Dijital Cihaz Sýnýf 1 ürünüdür, 21 CFR ve CDRH standartlarýyla uyumludur. Bu, cihazýn zararlý lazer radyasyonu üretmediði anlamýna gelir. Güvenliðiniz için aþaðýdaki önlemleri dikkatle okuyunuz. Dolabý, kontrol panelini veya herhangi bir kapaðý açmayýnýz. Makinenin dýþ kapaklarýnda güvenlik kilidi anahtarlarý bulunur. Herhangi bir güvenlik kilidini anahtar giriþlerine çivi veya baþka bir alet sokarak açmayýnýz. "PÝLÝN ÝMHASI" BU ÜRÜN, UYGUN ÞEKÝLDE ÝMHA EDÝLMESÝ GEREKEN BÝR LÝTYUM ANA BELLEK YEDEK PÝLÝ ÝÇERÝR. BU PÝLÝN ÝMHASI KONUSUNDA YARDIM ÝÇÝN LÜTFEN YEREL SHARP SATICISI VEYA YETKÝLÝ SERVÝS TEMSÝLCÝSÝ ÝLE TEMASA GEÇÝNÝZ. Her talimat bu ürünlerle kullanýlan opsiyonel birimleri de kapsar. 7

10 ÝÞLETÝM KILAVUZLARI VE NASIL KULLANILACAÐI Yazýlý kýlavuzlar ve bir adet de PDF formatýnda kýlavuz makineyle birlikte verilir. Yazýlý kýlavuzlar Bu bölümde güvenli kullaným için uyarýlar, parça isimleri ve fonksiyonlarý, temel yazýlým kurulumu, kaðýt sýkýþmalarýnýn nasýl giderileceði ve günlük bakým prosedürleri açýklanmaktadýr. Makinenin nasýl kullanýlacaðýna iliþkin talimatlar için PDF formatýndaki talimat kýlavuzuna bakýnýz. Baþlangýç Kýlavuzu (bu kýlavuz) PDF formatýndaki kýlavuzlar Makinede kullanýlabilen fonksiyonlarýn açýklamasý PDF formatýndaki Ýþletim Kýlavuzunda bulunmaktadýr. Ýþletim Kýlavuzu makinedeki Web sayfalarýndan indirilebilir. Ýþletim Kýlavuzu Ýþletim Kılavuzunu makinedeki wes sitesinden indiriniz. Ýndirme prosedür için, "Ýþletim Kılavuzunu Ýndirme" bölümüne (sayfa 9) bakınız. Ýþletim Kılavuzunu elveriþli kullanma yöntemleri Ýlk sayfada düzenli bir Ýçindekiler listesi ve "... mek istiyorum" içindekiler listesi bulunmaktadır. "... mek istiyorum" Ýçindekiler listesi, ne yapmak istediðine baðlı olarak sizi bir açıklamaya gönderir. Örneðin, fotokopi fonksiyonunu sık kullanıyorum; bu nedenle kaðıt tasarruf etmek istiyorum. Neyi bilmek istediðinize göre bu iki Ýçindekiler listesinden birini kullanınız. Ýþletim Kılavuzu şunları içermektedir: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE KOPYALAMA YAZDIRMA BELGE DOSYALAMA SİSTEM AYARLARI ARIZA GİDERME * 8 Ýþletim Kılavuzunu PDF formatında görüntülemek için Adobe Systems Incorporated ın Acrobat Reader veya Adobe Reader programı gereklidir. Adobe Reader, aşağıdaki URL den indirilebilir:

11 MAKÝNEDEKÝ WEB SUNUCUYA ERÝÞÝM Makine, bir aða baðlandýðý zaman, makinenin dahili Web sunucusuna bilgisayarýnýzdaki bir Web tarayýcýdan eriþebilirsiniz. Web sayfalarýný açma 1 Web sayfalarýný açmak için makinedeki Web sunucusuna eriþiniz. Makine ile ayný aða baðlý olan bir bilgisayardaki bir Web tarayýcýyý baþlatýnýz ve makinenin IP adresini giriniz. Önerilen Web tarayýcýlar Internet Explorer: 6.0 veya daha yeni (Windows ) Netscape Navigator: 9 (Windows ) Firefox: 2.0 veya daha yeni (Windows ) Safari: 1.5 veya daha yeni (Macintosh) Web sayfasý açýlacaktýr. Makine ayarlarý, Web sayfasýný açmak için kullanýcýnýn kimliðinin doðrulanmasýný gerektirebilir. Lütfen makinenin yöneticisinden kullanýcý doðrulama için gereken þifreyi isteyiniz. Kullaným Kýlavuzunu Yükleme Daha ayrýntýlý bir kýlavuz olan Kullaným Kýlavuzu makinenin Web sayfalarýndan yüklenebilir. 1 Kullaným Kýlavuzunu Yükleme. (1) (1) Web sayfasýnýn menüsünde [Ýþlem Elkitabýný Yükleme] öðesini seçiniz. (2) Dili seçiniz. (2) (3) [Uzaktan Yükleme(O)] düðmesini týklayýnýz. Kullaným Kýlavuzu indirilir. (3) 9

12 IP ADRESÝNÝN KONTROLÜ Makinenin IP adresini kontrol etmek için, sistem ayarlarýndaki tüm özel ayarlar listesini yazdýrýnýz. 1 SÝSTEM [SÝSTEM AYARLARI] tuþuna basýnýz. AYARLARI 2 Dokunmatik ekranda bütün özelleþtirilmiþ Sistem Ayarlarý Ýdareci Parolasý Çikiþ ayar listesini seçiniz. Toplam Sayi Kaðit Tablasi Ayarlari Varsayilan Ayarlar Adres Kontrolü Liste Baský (Kullanýcý) (1) Faks Verı Alma/ıletme (1) [Liste Baský (Kullanýcý)] tuþuna dokununuz. Yazici Durumu Belge Dosyalama Denetýmý USB-Aygýt Kontrolü Sistem Ayarlarý Liste Baský (Kullanýcý) Tüm Özel Ayar Lýstesý: Yazici Test Sayfasi: PCL Sembol Seti Listesi Yazdir (2) Yazdir Geri (2) "Tüm Özel Ayarlar Listesi"nin saðýndaki [Yazdýr] tuþuna basýnýz. IP adresi yazdýrýlan listede görülür. Gönderme Adres Lýstesý: Tek Lýste Yazdir Belge Dosyalama Klasörü Listesi: Yazdir 10

13 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI DIÞ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bir ciltleyici / sýrttan zýmbalý ciltleyici takýlý olmadýðý zaman (8) Ciltleyici takýlý olduðunda (1) Belge camý kapaðý* Orijinali belge camýna yerleþtiriniz ve kopyalayama baþlamadan önce belge camý kapaðýný kapatýnýz. (2) Otomatik belge besleme ünitesi* Bu ünite, çoklu orijinalleri besler ve tarar. 2 taraflý orijinallerin iki tarafý otomatik olarak taranabilir. (3) Ön kapak Güç anahtarýný "Açýk" veya "Kapalý" duruma getirmek veya bir toner kartuþunu yerleþtirmek için bu kapaðý açýnýz. (4) Kaðýt geçiþ ünitesi* Bu, çýktýyý son iþlemciye (büyük yýðýcý) veya zýmbalý ciltleyiciye aktarýr. (5) Kontrol paneli Bu, fonksiyonlarý seçmek ve kopya sayýsýný girmek için kullanýlýr. (6) Kaðýt çýkýþ tepisi (sað tabla) * Yerleþtirildiði zaman, çýktýlar bu tablaya gönderilir. (7) Çýktý tablasý (orta tabla) Çýktý bu tablaya gönderilir. (8) Sonlandýrýcý* Bu cihaz, çýktýlarý zýmbalamak için kullanýlabilir. Çýktýda delik açmak için bir delgeç modülü de takýlabilir. * Çevresel cihaz. 11

14 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI (9) (10) Sýrttan zýmbalý ciltleyici takýlý olduðunda (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (9) Delgeç modülü* Bu modül çýktýda delik açmak için kullanýlýr. Bir son iþlemci (büyük yýðýcý) gerektirir. (10) USB konnektörü (A tipi) USB 2.0'ý (Yüksek Hýzlý) destekler. Bu, USB belleði gibi bir USB cihazýný makineye baðlamak için kullanýlýr. USB kablosu olarak blendajlý bir kablo kullanýnýz. (11) Sýrttan zýmbalama birimi * Bu cihaz, çýktýlarý zýmbalamak için kullanýlabilir. Çýktýyý katlamak ve zýmbalamak için sýrttan zýmbalý ciltleyici ve çýktýyý ortadan katlamak için katlama fonksiyonu da mevcuttur. Çýktýda delik açmak için bir delgeç modülü de takýlabilir. (12) Son iþlemci (büyük yýðýcý)* Bu cihaz, çýktýlarý zýmbalamak için kullanýlabilir. (13) Tabla 1 Kaðýt kapasitesi. (14) Tabla 2 Kaðýt kapasitesi. (15) Tabla 3 (stand/1 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti veya stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti takýlý olduðu zaman)* Kaðýt kapasitesi. (16) Tabla 4 (stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti takýlý olduðu zaman)* Kaðýt kapasitesi. (17) Tabla 5 (büyük kapasiteli tabla takýlý olduðu zaman)* Kaðýt kapasitesi. * Çevresel cihaz. 12

15 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI ÝÇ (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (18) Toner kartuþlarý Burada yazdýrma için toner bulunur. Toner kartuþun dýþýna çýktýðýnda yeni bir kartuþla deðiþtiriniz. (19) Isýtma ünitesi Aktarýlan görüntüyü kaðýda çýkarmak için burada ýsý uygulanýr. (23) Güç anahtarý Makineyi açýp kapatmak için kullanýlýr. Faks veya Internet faks fonksiyonlarýný kullanýrken bu düðmeyi "açýk" konumda tutunuz. (24) Toner toplama kabý Yazdýrmadan sonra kalan fazla toner bu kapta toplanýr. Dikkat Isý ünitesi sýcaktýr. Kaðýt sýkýþmasýný giderirken yanmamak için dikkatli olunuz. (20) Sað yan kapak Sýkýþan kaðýdý çýkarmak için bu kapaðý açýnýz. (21) Kaðýt ters çevirme bölüm kapaðý Bu bölüm, 2 taraflý yazdýrma iþlemi gerçekleþtirildiðinde kullanýlýr. Sýkýþan kaðýdý çýkarmak için bu kapaðý açýnýz. (22) Baypas tablasý Kaðýt besleme iþlemini elle gerçekleþtirmek için bu tablayý kullanýnýz. A4R veya 8-1/2" x 11"R boyutlarýndan daha büyük kaðýt yüklerken, baypas tabla uzantýsýný dýþarý çektiðinizden emin olunuz. (25) Kol Toner toplama kabý servis teknisyeniniz tarafýndan alýnýr. Makineyi hareket ettirirken bu kolu dýþarý çekiniz ve buradan tutunuz. (26) Stand/1 x 500 yapraklýk kaðýt kasetinin sað kapaðý Stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kasetinin sað kapaðý (stand/1 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti veya stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti takýldýðýnda) Tabla 3 veya tabla 4'teki kaðýt sýkýþmasýný gidermek için bunu açýnýz. (27) Kaðýt tablasý sað yan kapaðý Tabla 1 veya tabla 2'deki kaðýt sýkýþmasýný gidermek için bunu açýnýz. (28) Sað yan kapak açma kolu Kaðýt sýkýþmasýný gidermek için sað yan kapaðý açmak üzere bu kolu çekiniz ve tutunuz. 13

16 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI OTOMATÝK BELGE BESLEME ÜNÝTESÝ VE BELGE CAMI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) Kaðýt besleme merdanesi Bu silindir otomatik olarak orijinal beslemek için döner. (2) Belge besleme alaný kapaðý Orijinal sýkýþmasýný gidermek veya kaðýt besleme silindirini temizlemek için bu kapaðý açýnýz. (3) Orijinal kýlavuzlarý Bunlar orijinalin doðru biçimde taranmasýný saðlamaya yardýmcý olur. Kýlavuzlarý orijinalin geniþliðine göre ayarlayýnýz. (4) Belge besleme tablasý Orijinalleri bu tablaya yerleþtiriniz. Tek taraflý orijinaller ön yüzü yukarýda olacak þekilde yerleþtirilmelidir. (6) Tarama alaný Belge besleme tablasýna yerleþtirilen orijinaller burada taranýr. (7) Orijinal boyut detektörü Bu, belge camýna yerleþtirilen bir orijinalin boyutunu algýlar. (8) Belge camý Otomatik belge besleme ünitesi aracýlýðýyla beslenemeyen kitap veya diðer kalýn orijinalleri taramak için bunu kullanýnýz. (5) Orijinal çýkýþ tablasý Orijinaller taramadan sonra bu tablaya aktarýlýr. 14

17 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI ÖN VE ARKA (1) (2) (3) (4) (5) (1) USB konnektörü (A tipi) USB 2.0'ý (Yüksek Hýzlý) destekler. Bu, USB belleði gibi bir USB cihazýný makineye baðlamak için kullanýlýr. Bu konnektör baþlangýçta kullanýma hazýr durumda deðildir. Konnektörü kullanmak isterseniz servis teknisyeninize baþvurunuz. (2) LAN konnektörü Makine bir að üzerinde kullanýldýðýnda bu konnektöre LAN kablosu baðlayýnýz. LAN kablosu olarak blendajlý bir kablo kullanýnýz. (3) USB konnektörü (B tipi) USB 2.0'ý (Yüksek Hýzlý) destekler. Makineyi yazýcý olarak kullanmak için bu konnektöre bilgisayar baðlanabilir. USB kablosu olarak blendajlý bir kablo kullanýnýz. (4) Sadece servis konnektörü (5) Fiþ Dikkat Bu konnektör yalnýzca servis teknisyenleri tarafýndan kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu konnektöre herhangi bir kablo baðlamak makinenin arýzalanmasýyla sonuçlanabilir. Servis teknisyenleri için önemli not: Servis konnektörüne baðlanan kablonun uzunluðu 3 m'den (118") az olmalýdýr. 15

18 ÝÞLETÝM PANELÝ Görüntü gönderme göstergeleri HAT göstergesi Bu ýþýk, faks modunda iletim veya alım sırasında yanar. Bu ýþýk, tarama modunda iletim sırasında da yanar. DATA göstergesi Alınan bir faks, kaðıt tükenmesi gibi bir sorun nedeniyle yazdırılamadıðı zaman bu ýþýk yanıp söner. İletilmeyi beklenen bir veri varsa bu ýþýk sürekli yanar. Dokunmatik panel Mesajlar ve tuşlar LCD ekranda görülür. İşlemler parmaklarınızla tuşlara dokunarak gerçekleştirilir. [ÝÞ DURUMU] tuþu İş durum ekranını görüntülemek için bu tuşa basınız. İş durumu ekranında işlerin durumunu kontrol edebilir ve işleri iptal edebilirsiniz. Yazdýrma modu göstergeleri HAZIR göstergesi Bu ışık yanarken yazdırma verileri alınabilir. DATA göstergesi Yazdırma verileri alınıyorken bu ışık yanıp söner ve yazdırma sırasında ise sürekli yanar. KOPYALA Renk Modu Tam Renk Poz Otomtk Kopya Orani 100% GÖRÜNTÜYÜ GÖNDER Kopya ıçın taramaya hazir. Orıjınal Otomtk A4 A4 2. A4R 3. B4 4. A3 BELGE DOSYALAMA Normal A4 Kaðit Seç Otomtk A4 0 Özel Modlar 2 Tarafl.Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya Önizle İş Durumu MFP Durumu 020/015 Kopyalama 005/000 Beklıyor 010/000 Beklıyor 010/000 Beklıyor ÝÞ DURUMU SİSTEM AYARLARI ANA EKRAN YAZDIRMA HAZIR DATA GÖRÜNTÜ GÖNDERME HAT DATA Tepsi 1 [SÝSTEM AYARLARI] tuþu Sistem ayarları ekranını görüntülemek için bu tuşa basınız. Sistem ayarları, kağıt tablası ayarları ve saklama ayarları gibi makineyi daha kolay kullanmaya yönelik ayarlardır. [ANA EKRAN] tuþu Ana ekrana dönmek için bu tuşa basınız. Sıkça kullanılan fonksiyonların tuşları hızlı erişim için bu ekranda kaydedilebilir ve böylece makine daha kolay kullanılabilir. 16

19 ÝÞLETÝM PANELÝ Rakam tuþlarý Bu rakamlar, kopya sayısını, faks numaralarını ve diğer rakamları girmek için kullanılır. [LOGOUT] tuþu ( ) Kullanıcı doğrulama yapıldığı zaman, makineyi kullandıktan sonra çıkmak için bu tuşa basınız. Faks fonksiyonunu kullanırken pulse aramalı hatta tone sinyalleri göndermek için bu tuşa basılabilir. [#/P] tuşu ( ) Kopyalama fonksiyonunu kullanırken bir iş programını kullanmak için bu tuşa basınız. Faks fonksiyonunu kullanırken bir programı kullanarak arama yapmak için bu tuşa basınız. [SÝL] tuþu Kopya sayısı gibi ayarları "0" a döndürmek için bu tuşa basınız. [BAŞLAT] tuþu Bir orijinali kopyalamak veya taramak için bu tuşu kullanın. Bu tuş faks modunda faks göndermek için de kullanılır. Ana güç göstergesi Ana güç açıldığı zaman bu gösterge ışıkları yanar. [GÜÇ] tuşu Makineyi açıp kapatmak için bu tuşu kullanın. LOGOUT [TÜMÜNÜ SÝL] tuþu Bir işlemi baştan yeniden yapmak için bu tuşa basınız. Bütün ayarlar silinecektir ve işlem ilk durumuna dönecektir. [GÜÇ TASARRUF] tuþu Güç tasarruf modunu etkinleştirmek için bu tuşu kullanın. Makine, enerji tasarruf modunda çalışırken [GÜÇ TASARRUF] tuşunun ışığı yanıp söner. Bu tuş güç tasarruf modunu kapatmak için de kullanılır. [DURDUR] tuşu Bir orijinalin kopyalama veya tarama işini durdurmak için bu tuşa basınız. 17

20 GÜCÜ AÇMA VE KAPAMA Makinede iki güç anahtarý bulunur. Ana güç anahtarý ön kapak açýldýktan sonra sol altta görülendir. Diðer güç anahtarý çalýþtýrma panelinin üst sað kýsmýnda bulunan [GÜÇ] ( ) tuþudur. Güç anahtarý Ana güç anahtarý açýk konumuna getirildiðinde, çalýþtýrma paneli üzerindeki güç göstergesinin ýþýðý yanar. [GÜÇ] tuþu Ana güç göstergesi "Açýk" konumu "Kapalý" konumu [GÜÇ] tuþu Gücü açma (1) Ana güç anahtarýný "açýk" konumuna getiriniz. (2) Gücü açmak için [GÜÇ] tuþuna ( ) basýnýz. Gücü kapama (1) Gücü kapamak için [GÜÇ] tuþuna ( ) basýnýz. (2) Ana güç anahtarýný "kapalý" konumuna getiriniz. Ana güç anahtarýný kapatmadan önce, çalýþtýrma panelindeki yazdýrma için VERÝ göstergesi ile görüntü gönderme için VERÝ ve SATIR göstergelerinin ýþýklarýnýn yanmadýðýndan veya yanýp sönmediðinden emin olunuz. Gösterge ýþýklarý yanarken veya yanýp sönerken ana güç anahtarýný kapatmak veya güç kablosunu prizden çýkarmak disk sürücüsünün zarar görmesine ve veri kaybýna neden olabilir. Arýzalý olduðundan þüphelendiðinizde, yakýnlarda kötü bir fýrtýna olduðu zaman veya hareket ettirirken makineyi hem [GÜÇ] tuþu ( ) hem de ana güç anahtarýndan kapayýnýz ve fiþten çekiniz. Faks veya Internet faks fonksiyonunu kullanýrken ana güç anahtarýný daima "açýk" konumda tutunuz. Makineyi yeniden baþlatma Bazý ayarlarýn devreye girmesi için makinenin yeniden baþlatýlmasý gerekir. Dokunmatik ekranda makineyi yeniden baþlatmanýz için sizi uyaran bir mesaj görüntülenirse gücü kapatmak için [GÜÇ] tuþuna ( ) ve ardýndan gücü yeniden açmak için yine ayný tuþa basýnýz. Makinenin bazý durumlarýna göre yeniden baþlatma için [GÜÇ] tuþuna ( ) basmak ayarlarýn devreye girmesini saðlamaz. Bu durumda gücü kapatýp tekrar açmak için ana güç anahtarýný kullanýnýz. 18

DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM

DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM Emniyet Kýlavuzu Bu ürünü kurmadan önce UYARILAR ve KURULUM GEREKSİNİMLERİ bölümlerini mutlaka okuyunuz. UYARILAR KURULUM GEREKSİNİMLERİ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-2301N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725561

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-2301N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725561 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU DİJİTAL TAM RENKLI ÇOK FONKSİYONLU SISTEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N FRANSA DA BASILMIŞTIR HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU

HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU DİJİTAL TAM RENKLI ÇOK FONKSİYONLU SISTEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N FRANSA DA BASILMIŞTIR HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU TINSZ4913GHZZ FRANSA DA BASILMIŞTIR HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N DİJİTAL TAM RENKLI ÇOK FONKSİYONLU SISTEM MX-2610N/MX-3110N/MX-3610N HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU Bu kılavuzu gerektiğinde

Detaylı

DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM

DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM MODEL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Quick Hızlı Başlama Start Guide Kılavuzu Makineyi kullanmadan önce Makinen fonksiyonları ve orijinalleri yerleştirme ve kağıt yükleme prosedürleri.

Detaylı

HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU

HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU DİJİTAL TAM RENKLI ÇOK FONKSİYONLU SISTEM MX-4140N/MX-4141N/MX-5140N/MX-5141N HIZLI BAŞLAMA KILAVUZU Bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak üzere kolay erişilebilir bir yerde bulundurun. 1 2 Dikkat! Elektr

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Yazılım Sürümü 1.0. Xerox Renkli C60/C70 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Sürümü 1.0. Xerox Renkli C60/C70 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Sürümü 1.0 2014 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox ve Xerox and Design figüratif işareti, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Detaylı

Sürüm 1.00 Mayιs 2013 702P01526. Xerox Renkli 550/560/570 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Sürüm 1.00 Mayιs 2013 702P01526. Xerox Renkli 550/560/570 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.00 Mayιs 2013 702P01526 2013 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox ve Xerox and figüratif işareti, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU TASKalfa 181/221 FS-1100 FS-1300D Giriş Taskalfa 181/221'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını

Detaylı

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan önce

Detaylı

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU

AR-5623D AR-5618D AR-5620D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D KULLANIM KILAVUZU İÇINDEKILER GİRİŞ... KILAVUZU KULLANMA... MODELLER ARASINDAKİ FARKLAR... 5 KURULUM YAZILIMI KURMADAN

Detaylı

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski Xerox WorkCentre 7120 Xerox Multifunction WorkCentre Printer 7120 Multifunction Printer Xerox Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR NPD4256-00 TR Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, fotokopi,

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

Pantum P3000 Serisi PCL

Pantum P3000 Serisi PCL Kullanım Kılavuzu Pantum P3000 Serisi PCL P3100D & P3100DL & P3100DN & P3105D & P3105DN & P3200D & P3200DN & P3205D&P3205DN & P3255DN Model Tek renkli yüksek hızlı lazer yazıcı Bu yazıcıyı kullanmadan

Detaylı

d-copia 1800MF d-copia 2200MF ÇALIŞTIRMA KILAVUZU 550505tr

d-copia 1800MF d-copia 2200MF ÇALIŞTIRMA KILAVUZU 550505tr d-copia 1800MF d-copia 2200MF ÇALIŞTIRMA KILAVUZU TR 550505tr YAYINLAYAN: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2009, Olivetti Bütün haklar

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Kullanım Kitapçığı 2553107569-A_TUR Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 4 Giriş... 4 Kanuni

Detaylı

HP LaserJet P1000 ve P1500 Serisi. Kullanım Kılavuzu

HP LaserJet P1000 ve P1500 Serisi. Kullanım Kılavuzu HP LaserJet P1000 ve P1500 Serisi Kullanım Kılavuzu HP LaserJet P1000 ve P1500 Serisi Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Phaser 3300MFP. Çok İşlevli Yazıcı. Phaser 3300MFP. Kullanıcı Kılavuzu

Phaser 3300MFP. Çok İşlevli Yazıcı. Phaser 3300MFP. Kullanıcı Kılavuzu Phaser 3300MFP Çok İşlevli Yazıcı Phaser 3300MFP Kullanıcı Kılavuzu 2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm

Detaylı

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31 Kullanıcı Kılavuzu Bu tarayıcıyı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. İçindekiler İçindekiler...2 Bölüm

Detaylı