BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N"

Transkript

1 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz.

2 Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn tamamen kesilmesi için fiþi ana prizden çekiniz. Priz, makinenin yanýnda olacak ve kolayca ulaþýlacaktýr. EMC düzenlemelerine uygunluk saðlamak için bu cihazda blendajlý arabirim kablolarý kullanýlmalýdýr. EMC (bu makine ve çevresel birimler) Uyarý: Bu bir A Sýnýfý üründür. Ev ortamýnda bu ürün, kullanýcýnýn yeterli tedbirleri almasýný gerektirebilen radyo giriþimlerine yol açabilir. Bu makine Independent JPEG Group tarafýndan geliþtirilen modüllere sahip yazýlým içerir. Bu ürün, Adobe Systems Incorporated Adobe Flash teknolojisini içerir. Copyright Adobe Macromedia Software LLC. Tüm haklarý saklýdýr.

3 YAZILIM LÝSANSI YAZILIM LÝSANSI, CD-ROM'dan yazýlým kurulumu yaptýðýmýzda belirecektir. CD-ROM'daki veya makinedeki yazýlýmýn tamamýný veya herhangi bir kýsmýný kullanýrken, YAZILIM LÝSANSININ þartlarýný kabul etmiþ olursunuz. ENERGY STAR özelliðine sahip ürünler daha üstün enerji verimi sayesinde çevreyi korumak üzere tasarlanmýþtýr. ENERGY STAR gereksinimlerini karþýlayan ürünler yukarda görülen logoyu taþýrlar. Bu logonun bulunmadýðý ürünler ENERGY STAR gereksinimlerini karþýlamayabilir. Garanti Bu belgeyi mümkün olduðunca doðru ve yararlý hale getirmek için her türlü çaba gösterilmiþ olmakla birlikte SHARP Corporation, bu kýlavuzun içeriði konusunda herhangi bir garantide bulunmaz. Burada yer alan bütün bilgiler önceden bildirilmeden deðiþtirilebilir. SHARP, bu kurulum kýlavuzunun kullanýmýyla ilgili olarak ortaya çýkan dolaylý veya doðrudan zararlardan veya hasarlardan sorumlu deðildir. Copyright SHARP Corporation Tüm haklarý saklýdýr. Telif hakký kanunlarý çerçevesinde müsaade edilmediði taktirde, önceden yazýlý izin alýnmadan çoðaltýlmasý, uyarlanmasý ve tercümesi yasaktýr. 1

4 Ýçindekiler UYARILAR Bu kýlavuzdaki semboller Güç notlarý Kurulum notlarý Tüketim maddeleri hakkýnda Taþýmaya iliþkin uyarýlar Lazer bilgisi ÝÞLETÝM KILAVUZLARI VE NASIL KULLANILACAÐI... 8 MAKÝNEDEKÝ WEB SUNUCUYA ERÝÞÝM Web sayfalarýný açma Kullaným Kýlavuzunu Yükleme IP ADRESÝNÝN KONTROLÜ PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI DIÞ ÝÇ OTOMATÝK BELGE BESLEME ÜNÝTESÝ VE BELGE CAMI ÖN VE ARKA ÝÞLETÝM PANELÝ GÜCÜ AÇMA VE KAPAMA ORÝJÝNALLERÝ YERLEÞTÝRME Otomatik belge besleme ünitesini kullanma Belge camýný kullanma KULLANILABÝLEN KAÐIT BÝR TABLAYA KAÐIT YÜKLENMESÝ Tablalarýn adlarý Bir tablaya kaðýt yükleme Tabla ayarlarýný deðiþtirme Diðer tablalara kaðýt yükleme YAZILIMI KURMADAN ÖNCE CD-ROM'LAR VE YAZILIM SÝSTEM GEREKSÝNÝMLERÝNÝ DOÐRULAMA MAKÝNENÝN BAÐLANMASI BÝR WINDOWS ORTAMINDA KURULUM YAZILIM SEÇME EKRANINI AÇMA (BÜTÜN YAZILIMLAR ÝÇÝN) YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN / PC FAKS SÜRÜCÜSÜNÜN KURULUMU BAKIM DÜZENLÝ BAKIM TONER KARTUÞLARINI DEÐÝÞTÝRME TONER TOPLAMA KABINI DEÐÝÞTÝRME MÜHÜR KARTUÞUNU DEÐÝÞTÝRME SIKIÞAN KAÐIDI ÇIKARMA SARF MADDELERÝ SPESÝFÝKASYONLAR Makine spesifikasyonlarý / fotokopi spesifikasyonlarý Sürekli kopyalama hýzlarý Ortam çevresi Kimyasal emisyonu (RAL UZ-122 Ocak 2006 yayýmýna göre ölçülen): Akustik ses emisyonu (ISO7779'a uygun ölçüm) Ters çeviren tek geçiþli besleyici spesifikasyonlarý (MX-RP11) Çýkýþ tabla ünitesi (sað tabla) spesifikasyonlarý MAKÝNENÝN YÖNETÝCÝSÝNE Fabrika varsayýlan þifreleri Bütün iletilen ve alýnan verileri yöneticiye yönlendirme (belge yönetim fonksiyonu) Ticari marka teyitleri Not: Bu kýlavuzdaki açýklamalarda, MX-M502N'ye bir otomatik belge besleyicinin, bir sað tablanýn ve stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kasetinin takýlý olduðu varsayýlmýþtýr. Bu kýlavuzdaki açýklamalarda Windows veya Macintosh bilgisayarýnýzý kullanma bilgisine sahip olduðunuz varsayýlmýþtýr. Ýþletim sisteminize iliþkin bilgiler için, lütfen iþletim sisteminizin kýlavuzuna veya online Yardýma baþvurunuz. Ekran açýklamalarý ve bu kýlavuzdaki prosedürler öncelikle Windows ortamlarýnda Windows Vista içindir. Ekranlar, iþletim sisteminin sürümüne baðlý olarak deðiþebilir. Bu kýlavuz, faks fonksiyonuna atýflar içerir. Ancak, faks fonksiyonunun bazý ülkelerde ve bölgelerde bulunmadýðýna dikkat ediniz. Bu kýlavuz PC Faks sürücüsü ve PPD sürücüsüne yönelik açýklamalar içerir. Ancak, PC Faks sürücüsünün ve PPD sürücüsünün bazý ülkelerde ve bölgelerde mevcut olmadýðýný ve kurulum yazýlýmýnda görüntülenmediðini göz önüne alýnýz. Bu durumda, söz konusu sürücüleri kullanmak istiyorsanýz lütfen Ýngilizce sürümü kurunuz. Bu kýlavuz çok dikkatli bir þekilde hazýrlanmýþtýr. Kýlavuz hakkýnda herhangi bir yorumunuz veya kaygýnýz varsa, lütfen satýcýnýzla veya en yakýn yetkili servis temsilcisi ile temasa geçiniz. Bu ürün, sýký kalite kontrol ve muayene sürecinden geçmiþtir. Pek mümkün olmamakla birlikte bir kusur veya baþka bir sorun ortaya çýktýðýnda, lütfen satýcýnýzla veya en yakýn yetkili servis temsilcisi ile temasa geçiniz. Kanunda belirtilenler haricinde, SHARP ürünün veya opsiyonlarýnýn kullanýmý sýrasýnda meydana gelen arýzalardan veya ürünün ve opsiyonlarýnýn yanlýþ kullanýmýndan kaynaklanan arýzalardan veya diðer arýzalardan veya ürünün kullanýmýndan kaynaklanan hasarlardan sorumlu deðildir. 2

5 UYARILAR Bu kýlavuzdaki semboller Makineyi güvenli kullanmak için bu kılavuzda çeşitli güvenlik sembolleri kullanılmıştır. Bu güvenlik sembolleri, aşağıda açıklandığı gibi sınıflandırılmıştır. Kılavuzu okurken bu sembollerin anlamlarını bildiğinizden emin olunuz. Sembol UYARI DİKKAT Anlamı ölüm veya ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir. yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir. Sembollerin anlamı Sembol Anlamı Sembol Anlamı Sembol Anlamı DİKKAT! SICAK YASAKLANAN EYLEMLER ZORUNLU EYLEMLER SIKIŞMA NOKTASI AÇIK TUTUNUZ SÖKMEYİNİZ Güç notlarý UYARI Elektrik kordonunu sadece belirtilen voltaj ve akım değerlerine uygun olan bir prize takmaya dikkat ediniz. Ayrıca prizin uygun şekilde topraklı olması da gerekir. Makinenin kullandığı prize başka cihazları da bağlamak için uzatma kablosu veya üçlü priz vs kullanmayınız. Uygun olmayan güç kaynağı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir. *Güç besleme gereksinimleri için, makinenin sol tarafında alt köşede bulunan tanıtım plakasına bakınız. Elektrik kablosuna hasar vermeyin ve kabloda değişiklik yapmayın. Kablo üzerine ağır cisimler konması, kablonun çekilmesi veya zorlanarak bükülmesi kabloya hasar verecektir ve yangın veya elektrik çarpması söz konusu olabilir. Eliniz ıslakken makinenin fişini takmayınız ve çıkarmayınız. Bu durum elektrik çarpmasına yol açabilir. DİKKAT Fişi prizden çekerken, kordonundan tutup çekmeyiniz. Fişi kordondan tutup çekerseniz teli açığa çıkabilir ve kopabilir; bu da yangın veya elektrik çarpması söz konusu olabilir. Makineyi taşırken, taşımadan önce ana güç düğmesini kapatın ve fişi prizden çekin. Kablo hasar görmüş olabilir; bu da yangın veya elektrik çarpması meydana getirebilir. Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız, güvenlik açısından fişi prizden çıkarmaya dikkat ediniz. 3

6 UYARILAR Kurulum notlarý DİKKAT Makineyi eğik veya sağlam olmayan yüzeylere yerleştirmeyin. Makineyi, makinenin ağırlığını taşıyabilecek bir yüzeye yerleştirin. Makinenin düşmesi veya devrilmesi nedeniyle yaralanma riski. Çevresel cihazlar kurulacaksa bunları da eğik, meyilli olan ve sabit olmayan yerlere kurmayınız. Kayma, düşme ve devrilme tehlikesi. Makineyi, makinenin ağırlığını taşıyabilecek bir düzgün ve sağlam bir yüzeye yerleştirin. (Çeşitli çevresel cihazlar kurulu iken ağırlığı yaklaşık 95 kg (209,4 lbs.)) Makineyi nemli veya tozlu yerlere kurmayınız. Yangın ve elektrik çarpmasına yol açabilir. Makineye nem girerse çıktılarda leke oluşabilir ve makine arızalanabilir. Aþýrý sýcak veya soðuk, nemli veya kuru yerler (ýsýtýcýlarýn, nemlendiricilerin veya klimalarýn yaný). Makine kurulduğu zaman, (hareket etmesini engellemek için) makineyi tespit etmek üzere ayarlayıcı kollar (4) zemine indirilmelidir. Ayarlayıcıları zemine tam olarak temas edene kadar kilitlenme yönünde döndürün. Ofis içinde yer değiştirme nedeniyle veya başka nedenlerle makinenin yerini değiştirmek gerekirse ayar kollarını geri çekin, makineyi kapatın ve sonra makineyi taşıyın. Kilit Doğrudan güneş ışığı gören yerler Plastik kısımlar deforme olabilir ve çıktılarda leke oluşabilir. Ayarlayıcı Açma kolu (Makineyi yeni yerine taşıdıktan sonra makineyi tespit etmek için kolları tekrar indirin.) Amonyak gazı bulunan yerler Makineyi bir diazo kopya makinesinin yanına kurarsanız çıktılarda leke oluþabilir. Aksi takdirde kaðýt nemlenebilir ve makine içerisinde yoðuþma meydana gelir; bu durumda kaðýt sýkýþabilir ve çýktýlarda lekelenme görülebilir. Ortam çevresi (sayfa 47) Kurulum yerinde bir ultrason nemlendirici varsa nemlendiricideki nemlendiriciler için saf su kullanýn. Musluk suyu kullanýlýrsa, mineraller ve diðer safsýzlýklar açýða çýkarak makine içerisinde birikirler ve çýktýlarýn kirlenmesine yol açarlar. 4

7 UYARILAR Kurulum notlarý (devam) DİKKAT Makineyi yetersiz havalandırma olan yerlere kurmayınız. Makineyi, insanlar makineden çıkan dumana doğrudan maruz kalmayacak şekilde kurunuz. Makineyi yetersiz havalandırma olan yerlere kurmayınız. Makineyi, insanlar makineden çıkan dumana doğrudan maruz kalmayacak şekilde kurunuz. Çalışırken yazıcı içerisinde az miktarda ozon oluşur. Bu emisyon düzeyi, sağlık riski yaratacak kadar değildir. Günümüzde, ozon için tavsiye edilen uzun süreli maruz kalma limiti, 8 saatlik zaman ağırlıklı bir ortalama konsantrasyon olarak hesaplanan 0.1 ppm dir (0.2 mg/m 3 ). Ancak, makineden çıkan az miktarda ozonun nahoş bir kokusu olabileceğinden fotokopi makinesini havalandırılan bir yere koymanız tavsiye edilir. Bir duvarın yakını Servis ve yeterli havalandırma amacıyla makinenin etrafında yeterli boşluk bırakınız. (Makine duvara, aşağıda gösterilen mesafelerden daha yakın olmamalıdır. Gösterilen mesafeler sırttan ciltleyici ve büyük kapasiteli kağıt tablası kullanılmadığı durumlar için geçerlidir.) 30 cm (11-13/16") 30 cm (11-13/16") 45 cm (17-23/32") Titreşime maruz kalan yerler. Yazdırma sırasında makine içerisinde az miktarda ozon açığa çıkar. Bu ozon miktarı zararlı olacak kadar fazla olmamakla birlikte, büyük çaplı kopyalama işleri sırasında nahoş bir koku hissedilebilir ve bu nedenle makine, yeterli havalandırma sağlayan fanlı veya pencereli bir odaya yerleştirilmelidir. (Bu koku nadiren baş ağrısına yol açabilir.) * Makineyi, insanlar makineden çıkan dumana doğrudan maruz kalmayacak şekilde kurunuz. Pencere yanına kurulursa, makinenin doğrudan güneþ ışığına maruz kalmamasına dikkat ediniz. Titreşim arızaya yol açabilir. Makinede dahili bir sabit disk bulunmaktadýr. Makineyi sarsýntýlara veya titreþime maruz býrakmayýnýz. Özellikle de gücü açýkken makineyi kesinlikle hareket ettirmeyiniz. Makine kolayca takýp çýkarmak için eriþilebilir bir prize yakýn olarak yerleþtirilmelidir. Makineyi baþka cihazlarýn baðlý olmadýðý bir prize takýnýz. Ayný cihaza bir aydýnlatma armatürü de takýlý ise ýþýk titreme yapabilir. Tüketim maddeleri hakkýnda DİKKAT Toner kartuşu ateşe atmayınız. Toner fırlayarak yanıklara yol açabilir. Toner kartuşları çocuklardan uzak bir yerde muhafaza ediniz. 5

8 UYARILAR Taþýmaya iliþkin uyarýlar UYARI Makineye düşebilecek / dökülebilecek içinde su veya başka sıvılar bulunan kapları veya metal cisimleri makine üzerine koymayınız. Makineye sıvı dökülürse / cisim düşerse yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Duman görürseniz, farklı bir koku veya başka bir anormallik hissederseniz makineyi kullanmayınız. Bu durumda kullanmaya devam ederseniz yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Derhal ana güç düğmesini kapatın ve fişi prizden çekin. Satıcınıza veya en yakın yetkili servise başvurunuz. Makinenin mahfazasını çıkarmayınız. Makinenin yüksek voltajlı kısımları elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu makinede herhangi bir değişiklik yapmayınız. Aksi taktirde yaralanma olabilir veya makine zarar görebilir. Makineyi temizlemek için yanıcı sprey kullanmayınız. Spreyden çıkan gaz sıcak elektrikli bileşenlerle veya makinenin içindeki ısı ünitesiyle temas edecek olursa yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Yıldırımlı havalarda yıldırım düşmesinden kaynaklanabilecek elektrik çarpmasını ve yangını önlemek için makineyi kapatın ve fişini prizden çekin. Makineye bir metal cisim girerse veya su dökülürse, derhal ana güç düğmesini kapatın ve fişi prizden çekin. Satıcınıza veya en yakın yetkili servise başvurunuz. Makineyi bu durumda kullanmaya devam ederseniz yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir. Işık kaynağına doğrudan bakmayınız. Yoksa gözleriniz zarar görebilir. Makinedeki havalandırma deliklerinin önünü kapatmayınız. Makineyi bu havalandırma deliklerinin önünün kapanacağı yerlere kurmayınız. Havalandırma deliklerinin önünün kapatılması makine içerisinde ısı birikmesine ve sonuçta yangın riskine yol açabilir. DİKKAT Isı ünitesi ve kağıt çıkış alanı sıcaktır. Sıkışan kağıdı çıkarırken ısı ünitesine dokunmayınız. Elinizi yakmamaya dikkat ediniz. Kağıt yüklerken, sıkışan bir kağıdı çıkarırken, bakım yaparken, ön ve arka kapakları kapatırken ve tablaları takıp çıkarırken, parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat ediniz. Isı ünitesi Makinede, belge görüntülerinin makinenin sabit diskinde saklandığı bir belge dosyalama fonksiyonu bulunmaktadır. Kaydedilen belgeler gerektiğinde tekrar açılarak yazdırılabilir veya iletilebilir. Sabit diskte bir sorun olursa kayıtlı belge verilerini artık kullanmak mümkün olmayacaktır. Bir sabit disk arızası durumunda önemli verilerin kaybolmasını önlemek için önemli belgelerin orijinallerini başka yerde muhafaza edin veya orijinal verileri başka yerde kaydedin. Kanunda izin verilen istisnalar dışında Sharp Corporation, kayıtlı belge verilerinin hasar görmesinden veya kaybından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 6

9 UYARILAR Lazer bilgisi Dalga boyu Pals sayýsý (Kuzey Amerika ve Avrupa) Çýkýþ gücü 790 nm ± 10 nm MX-M282N/MX-M362N: 11,9 s ± 33,0 ns /7 mm MX-M452N/MX-M502N: 9,4 s ± 25,6 ns /7 mm Maks. 0,6 mw (LD1+ LD2) Dikkat Burada belirtilenler dýþýndaki kontrollerin kullanýmý veya ayarlar veya prosedürlerin uygulanmasý zararlý radyasyona maruz kalýnmasýna yol açabilir. Bu Dijital Cihaz SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜDÜR (IEC Sayý ) GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Bu Dijital Cihaz Sýnýf 1 ürünüdür, 21 CFR ve CDRH standartlarýyla uyumludur. Bu, cihazýn zararlý lazer radyasyonu üretmediði anlamýna gelir. Güvenliðiniz için aþaðýdaki önlemleri dikkatle okuyunuz. Dolabý, kontrol panelini veya herhangi bir kapaðý açmayýnýz. Makinenin dýþ kapaklarýnda güvenlik kilidi anahtarlarý bulunur. Herhangi bir güvenlik kilidini anahtar giriþlerine çivi veya baþka bir alet sokarak açmayýnýz. "PÝLÝN ÝMHASI" BU ÜRÜN, UYGUN ÞEKÝLDE ÝMHA EDÝLMESÝ GEREKEN BÝR LÝTYUM ANA BELLEK YEDEK PÝLÝ ÝÇERÝR. BU PÝLÝN ÝMHASI KONUSUNDA YARDIM ÝÇÝN LÜTFEN YEREL SHARP SATICISI VEYA YETKÝLÝ SERVÝS TEMSÝLCÝSÝ ÝLE TEMASA GEÇÝNÝZ. Her talimat bu ürünlerle kullanýlan opsiyonel birimleri de kapsar. 7

10 ÝÞLETÝM KILAVUZLARI VE NASIL KULLANILACAÐI Yazýlý kýlavuzlar ve bir adet de PDF formatýnda kýlavuz makineyle birlikte verilir. Yazýlý kýlavuzlar Bu bölümde güvenli kullaným için uyarýlar, parça isimleri ve fonksiyonlarý, temel yazýlým kurulumu, kaðýt sýkýþmalarýnýn nasýl giderileceði ve günlük bakým prosedürleri açýklanmaktadýr. Makinenin nasýl kullanýlacaðýna iliþkin talimatlar için PDF formatýndaki talimat kýlavuzuna bakýnýz. Baþlangýç Kýlavuzu (bu kýlavuz) PDF formatýndaki kýlavuzlar Makinede kullanýlabilen fonksiyonlarýn açýklamasý PDF formatýndaki Ýþletim Kýlavuzunda bulunmaktadýr. Ýþletim Kýlavuzu makinedeki Web sayfalarýndan indirilebilir. Ýþletim Kýlavuzu Ýþletim Kılavuzunu makinedeki wes sitesinden indiriniz. Ýndirme prosedür için, "Ýþletim Kılavuzunu Ýndirme" bölümüne (sayfa 9) bakınız. Ýþletim Kılavuzunu elveriþli kullanma yöntemleri Ýlk sayfada düzenli bir Ýçindekiler listesi ve "... mek istiyorum" içindekiler listesi bulunmaktadır. "... mek istiyorum" Ýçindekiler listesi, ne yapmak istediðine baðlı olarak sizi bir açıklamaya gönderir. Örneðin, fotokopi fonksiyonunu sık kullanıyorum; bu nedenle kaðıt tasarruf etmek istiyorum. Neyi bilmek istediðinize göre bu iki Ýçindekiler listesinden birini kullanınız. Ýþletim Kılavuzu şunları içermektedir: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE KOPYALAMA YAZDIRMA BELGE DOSYALAMA SİSTEM AYARLARI ARIZA GİDERME * 8 Ýþletim Kılavuzunu PDF formatında görüntülemek için Adobe Systems Incorporated ın Acrobat Reader veya Adobe Reader programı gereklidir. Adobe Reader, aşağıdaki URL den indirilebilir:

11 MAKÝNEDEKÝ WEB SUNUCUYA ERÝÞÝM Makine, bir aða baðlandýðý zaman, makinenin dahili Web sunucusuna bilgisayarýnýzdaki bir Web tarayýcýdan eriþebilirsiniz. Web sayfalarýný açma 1 Web sayfalarýný açmak için makinedeki Web sunucusuna eriþiniz. Makine ile ayný aða baðlý olan bir bilgisayardaki bir Web tarayýcýyý baþlatýnýz ve makinenin IP adresini giriniz. Önerilen Web tarayýcýlar Internet Explorer: 6.0 veya daha yeni (Windows ) Netscape Navigator: 9 (Windows ) Firefox: 2.0 veya daha yeni (Windows ) Safari: 1.5 veya daha yeni (Macintosh) Web sayfasý açýlacaktýr. Makine ayarlarý, Web sayfasýný açmak için kullanýcýnýn kimliðinin doðrulanmasýný gerektirebilir. Lütfen makinenin yöneticisinden kullanýcý doðrulama için gereken þifreyi isteyiniz. Kullaným Kýlavuzunu Yükleme Daha ayrýntýlý bir kýlavuz olan Kullaným Kýlavuzu makinenin Web sayfalarýndan yüklenebilir. 1 Kullaným Kýlavuzunu Yükleme. (1) (1) Web sayfasýnýn menüsünde [Ýþlem Elkitabýný Yükleme] öðesini seçiniz. (2) Dili seçiniz. (2) (3) [Uzaktan Yükleme(O)] düðmesini týklayýnýz. Kullaným Kýlavuzu indirilir. (3) 9

12 IP ADRESÝNÝN KONTROLÜ Makinenin IP adresini kontrol etmek için, sistem ayarlarýndaki tüm özel ayarlar listesini yazdýrýnýz. 1 SÝSTEM [SÝSTEM AYARLARI] tuþuna basýnýz. AYARLARI 2 Dokunmatik ekranda bütün özelleþtirilmiþ Sistem Ayarlarý Ýdareci Parolasý Çikiþ ayar listesini seçiniz. Toplam Sayi Kaðit Tablasi Ayarlari Varsayilan Ayarlar Adres Kontrolü Liste Baský (Kullanýcý) (1) Faks Verı Alma/ıletme (1) [Liste Baský (Kullanýcý)] tuþuna dokununuz. Yazici Durumu Belge Dosyalama Denetýmý USB-Aygýt Kontrolü Sistem Ayarlarý Liste Baský (Kullanýcý) Tüm Özel Ayar Lýstesý: Yazici Test Sayfasi: PCL Sembol Seti Listesi Yazdir (2) Yazdir Geri (2) "Tüm Özel Ayarlar Listesi"nin saðýndaki [Yazdýr] tuþuna basýnýz. IP adresi yazdýrýlan listede görülür. Gönderme Adres Lýstesý: Tek Lýste Yazdir Belge Dosyalama Klasörü Listesi: Yazdir 10

13 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI DIÞ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bir ciltleyici / sýrttan zýmbalý ciltleyici takýlý olmadýðý zaman (8) Ciltleyici takýlý olduðunda (1) Belge camý kapaðý* Orijinali belge camýna yerleþtiriniz ve kopyalayama baþlamadan önce belge camý kapaðýný kapatýnýz. (2) Otomatik belge besleme ünitesi* Bu ünite, çoklu orijinalleri besler ve tarar. 2 taraflý orijinallerin iki tarafý otomatik olarak taranabilir. (3) Ön kapak Güç anahtarýný "Açýk" veya "Kapalý" duruma getirmek veya bir toner kartuþunu yerleþtirmek için bu kapaðý açýnýz. (4) Kaðýt geçiþ ünitesi* Bu, çýktýyý son iþlemciye (büyük yýðýcý) veya zýmbalý ciltleyiciye aktarýr. (5) Kontrol paneli Bu, fonksiyonlarý seçmek ve kopya sayýsýný girmek için kullanýlýr. (6) Kaðýt çýkýþ tepisi (sað tabla) * Yerleþtirildiði zaman, çýktýlar bu tablaya gönderilir. (7) Çýktý tablasý (orta tabla) Çýktý bu tablaya gönderilir. (8) Sonlandýrýcý* Bu cihaz, çýktýlarý zýmbalamak için kullanýlabilir. Çýktýda delik açmak için bir delgeç modülü de takýlabilir. * Çevresel cihaz. 11

14 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI (9) (10) Sýrttan zýmbalý ciltleyici takýlý olduðunda (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (9) Delgeç modülü* Bu modül çýktýda delik açmak için kullanýlýr. Bir son iþlemci (büyük yýðýcý) gerektirir. (10) USB konnektörü (A tipi) USB 2.0'ý (Yüksek Hýzlý) destekler. Bu, USB belleði gibi bir USB cihazýný makineye baðlamak için kullanýlýr. USB kablosu olarak blendajlý bir kablo kullanýnýz. (11) Sýrttan zýmbalama birimi * Bu cihaz, çýktýlarý zýmbalamak için kullanýlabilir. Çýktýyý katlamak ve zýmbalamak için sýrttan zýmbalý ciltleyici ve çýktýyý ortadan katlamak için katlama fonksiyonu da mevcuttur. Çýktýda delik açmak için bir delgeç modülü de takýlabilir. (12) Son iþlemci (büyük yýðýcý)* Bu cihaz, çýktýlarý zýmbalamak için kullanýlabilir. (13) Tabla 1 Kaðýt kapasitesi. (14) Tabla 2 Kaðýt kapasitesi. (15) Tabla 3 (stand/1 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti veya stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti takýlý olduðu zaman)* Kaðýt kapasitesi. (16) Tabla 4 (stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti takýlý olduðu zaman)* Kaðýt kapasitesi. (17) Tabla 5 (büyük kapasiteli tabla takýlý olduðu zaman)* Kaðýt kapasitesi. * Çevresel cihaz. 12

15 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI ÝÇ (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (18) Toner kartuþlarý Burada yazdýrma için toner bulunur. Toner kartuþun dýþýna çýktýðýnda yeni bir kartuþla deðiþtiriniz. (19) Isýtma ünitesi Aktarýlan görüntüyü kaðýda çýkarmak için burada ýsý uygulanýr. (23) Güç anahtarý Makineyi açýp kapatmak için kullanýlýr. Faks veya Internet faks fonksiyonlarýný kullanýrken bu düðmeyi "açýk" konumda tutunuz. (24) Toner toplama kabý Yazdýrmadan sonra kalan fazla toner bu kapta toplanýr. Dikkat Isý ünitesi sýcaktýr. Kaðýt sýkýþmasýný giderirken yanmamak için dikkatli olunuz. (20) Sað yan kapak Sýkýþan kaðýdý çýkarmak için bu kapaðý açýnýz. (21) Kaðýt ters çevirme bölüm kapaðý Bu bölüm, 2 taraflý yazdýrma iþlemi gerçekleþtirildiðinde kullanýlýr. Sýkýþan kaðýdý çýkarmak için bu kapaðý açýnýz. (22) Baypas tablasý Kaðýt besleme iþlemini elle gerçekleþtirmek için bu tablayý kullanýnýz. A4R veya 8-1/2" x 11"R boyutlarýndan daha büyük kaðýt yüklerken, baypas tabla uzantýsýný dýþarý çektiðinizden emin olunuz. (25) Kol Toner toplama kabý servis teknisyeniniz tarafýndan alýnýr. Makineyi hareket ettirirken bu kolu dýþarý çekiniz ve buradan tutunuz. (26) Stand/1 x 500 yapraklýk kaðýt kasetinin sað kapaðý Stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kasetinin sað kapaðý (stand/1 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti veya stand/2 x 500 yapraklýk kaðýt kaseti takýldýðýnda) Tabla 3 veya tabla 4'teki kaðýt sýkýþmasýný gidermek için bunu açýnýz. (27) Kaðýt tablasý sað yan kapaðý Tabla 1 veya tabla 2'deki kaðýt sýkýþmasýný gidermek için bunu açýnýz. (28) Sað yan kapak açma kolu Kaðýt sýkýþmasýný gidermek için sað yan kapaðý açmak üzere bu kolu çekiniz ve tutunuz. 13

16 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI OTOMATÝK BELGE BESLEME ÜNÝTESÝ VE BELGE CAMI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) Kaðýt besleme merdanesi Bu silindir otomatik olarak orijinal beslemek için döner. (2) Belge besleme alaný kapaðý Orijinal sýkýþmasýný gidermek veya kaðýt besleme silindirini temizlemek için bu kapaðý açýnýz. (3) Orijinal kýlavuzlarý Bunlar orijinalin doðru biçimde taranmasýný saðlamaya yardýmcý olur. Kýlavuzlarý orijinalin geniþliðine göre ayarlayýnýz. (4) Belge besleme tablasý Orijinalleri bu tablaya yerleþtiriniz. Tek taraflý orijinaller ön yüzü yukarýda olacak þekilde yerleþtirilmelidir. (6) Tarama alaný Belge besleme tablasýna yerleþtirilen orijinaller burada taranýr. (7) Orijinal boyut detektörü Bu, belge camýna yerleþtirilen bir orijinalin boyutunu algýlar. (8) Belge camý Otomatik belge besleme ünitesi aracýlýðýyla beslenemeyen kitap veya diðer kalýn orijinalleri taramak için bunu kullanýnýz. (5) Orijinal çýkýþ tablasý Orijinaller taramadan sonra bu tablaya aktarýlýr. 14

17 PARÇA ADLARI VE FONKSÝYONLARI ÖN VE ARKA (1) (2) (3) (4) (5) (1) USB konnektörü (A tipi) USB 2.0'ý (Yüksek Hýzlý) destekler. Bu, USB belleði gibi bir USB cihazýný makineye baðlamak için kullanýlýr. Bu konnektör baþlangýçta kullanýma hazýr durumda deðildir. Konnektörü kullanmak isterseniz servis teknisyeninize baþvurunuz. (2) LAN konnektörü Makine bir að üzerinde kullanýldýðýnda bu konnektöre LAN kablosu baðlayýnýz. LAN kablosu olarak blendajlý bir kablo kullanýnýz. (3) USB konnektörü (B tipi) USB 2.0'ý (Yüksek Hýzlý) destekler. Makineyi yazýcý olarak kullanmak için bu konnektöre bilgisayar baðlanabilir. USB kablosu olarak blendajlý bir kablo kullanýnýz. (4) Sadece servis konnektörü (5) Fiþ Dikkat Bu konnektör yalnýzca servis teknisyenleri tarafýndan kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu konnektöre herhangi bir kablo baðlamak makinenin arýzalanmasýyla sonuçlanabilir. Servis teknisyenleri için önemli not: Servis konnektörüne baðlanan kablonun uzunluðu 3 m'den (118") az olmalýdýr. 15

18 ÝÞLETÝM PANELÝ Görüntü gönderme göstergeleri HAT göstergesi Bu ýþýk, faks modunda iletim veya alım sırasında yanar. Bu ýþýk, tarama modunda iletim sırasında da yanar. DATA göstergesi Alınan bir faks, kaðıt tükenmesi gibi bir sorun nedeniyle yazdırılamadıðı zaman bu ýþýk yanıp söner. İletilmeyi beklenen bir veri varsa bu ýþýk sürekli yanar. Dokunmatik panel Mesajlar ve tuşlar LCD ekranda görülür. İşlemler parmaklarınızla tuşlara dokunarak gerçekleştirilir. [ÝÞ DURUMU] tuþu İş durum ekranını görüntülemek için bu tuşa basınız. İş durumu ekranında işlerin durumunu kontrol edebilir ve işleri iptal edebilirsiniz. Yazdýrma modu göstergeleri HAZIR göstergesi Bu ışık yanarken yazdırma verileri alınabilir. DATA göstergesi Yazdırma verileri alınıyorken bu ışık yanıp söner ve yazdırma sırasında ise sürekli yanar. KOPYALA Renk Modu Tam Renk Poz Otomtk Kopya Orani 100% GÖRÜNTÜYÜ GÖNDER Kopya ıçın taramaya hazir. Orıjınal Otomtk A4 A4 2. A4R 3. B4 4. A3 BELGE DOSYALAMA Normal A4 Kaðit Seç Otomtk A4 0 Özel Modlar 2 Tarafl.Kopya Çikti Dosya Hizli Dosya Önizle İş Durumu MFP Durumu 020/015 Kopyalama 005/000 Beklıyor 010/000 Beklıyor 010/000 Beklıyor ÝÞ DURUMU SİSTEM AYARLARI ANA EKRAN YAZDIRMA HAZIR DATA GÖRÜNTÜ GÖNDERME HAT DATA Tepsi 1 [SÝSTEM AYARLARI] tuþu Sistem ayarları ekranını görüntülemek için bu tuşa basınız. Sistem ayarları, kağıt tablası ayarları ve saklama ayarları gibi makineyi daha kolay kullanmaya yönelik ayarlardır. [ANA EKRAN] tuþu Ana ekrana dönmek için bu tuşa basınız. Sıkça kullanılan fonksiyonların tuşları hızlı erişim için bu ekranda kaydedilebilir ve böylece makine daha kolay kullanılabilir. 16

19 ÝÞLETÝM PANELÝ Rakam tuþlarý Bu rakamlar, kopya sayısını, faks numaralarını ve diğer rakamları girmek için kullanılır. [LOGOUT] tuþu ( ) Kullanıcı doğrulama yapıldığı zaman, makineyi kullandıktan sonra çıkmak için bu tuşa basınız. Faks fonksiyonunu kullanırken pulse aramalı hatta tone sinyalleri göndermek için bu tuşa basılabilir. [#/P] tuşu ( ) Kopyalama fonksiyonunu kullanırken bir iş programını kullanmak için bu tuşa basınız. Faks fonksiyonunu kullanırken bir programı kullanarak arama yapmak için bu tuşa basınız. [SÝL] tuþu Kopya sayısı gibi ayarları "0" a döndürmek için bu tuşa basınız. [BAŞLAT] tuþu Bir orijinali kopyalamak veya taramak için bu tuşu kullanın. Bu tuş faks modunda faks göndermek için de kullanılır. Ana güç göstergesi Ana güç açıldığı zaman bu gösterge ışıkları yanar. [GÜÇ] tuşu Makineyi açıp kapatmak için bu tuşu kullanın. LOGOUT [TÜMÜNÜ SÝL] tuþu Bir işlemi baştan yeniden yapmak için bu tuşa basınız. Bütün ayarlar silinecektir ve işlem ilk durumuna dönecektir. [GÜÇ TASARRUF] tuþu Güç tasarruf modunu etkinleştirmek için bu tuşu kullanın. Makine, enerji tasarruf modunda çalışırken [GÜÇ TASARRUF] tuşunun ışığı yanıp söner. Bu tuş güç tasarruf modunu kapatmak için de kullanılır. [DURDUR] tuşu Bir orijinalin kopyalama veya tarama işini durdurmak için bu tuşa basınız. 17

20 GÜCÜ AÇMA VE KAPAMA Makinede iki güç anahtarý bulunur. Ana güç anahtarý ön kapak açýldýktan sonra sol altta görülendir. Diðer güç anahtarý çalýþtýrma panelinin üst sað kýsmýnda bulunan [GÜÇ] ( ) tuþudur. Güç anahtarý Ana güç anahtarý açýk konumuna getirildiðinde, çalýþtýrma paneli üzerindeki güç göstergesinin ýþýðý yanar. [GÜÇ] tuþu Ana güç göstergesi "Açýk" konumu "Kapalý" konumu [GÜÇ] tuþu Gücü açma (1) Ana güç anahtarýný "açýk" konumuna getiriniz. (2) Gücü açmak için [GÜÇ] tuþuna ( ) basýnýz. Gücü kapama (1) Gücü kapamak için [GÜÇ] tuþuna ( ) basýnýz. (2) Ana güç anahtarýný "kapalý" konumuna getiriniz. Ana güç anahtarýný kapatmadan önce, çalýþtýrma panelindeki yazdýrma için VERÝ göstergesi ile görüntü gönderme için VERÝ ve SATIR göstergelerinin ýþýklarýnýn yanmadýðýndan veya yanýp sönmediðinden emin olunuz. Gösterge ýþýklarý yanarken veya yanýp sönerken ana güç anahtarýný kapatmak veya güç kablosunu prizden çýkarmak disk sürücüsünün zarar görmesine ve veri kaybýna neden olabilir. Arýzalý olduðundan þüphelendiðinizde, yakýnlarda kötü bir fýrtýna olduðu zaman veya hareket ettirirken makineyi hem [GÜÇ] tuþu ( ) hem de ana güç anahtarýndan kapayýnýz ve fiþten çekiniz. Faks veya Internet faks fonksiyonunu kullanýrken ana güç anahtarýný daima "açýk" konumda tutunuz. Makineyi yeniden baþlatma Bazý ayarlarýn devreye girmesi için makinenin yeniden baþlatýlmasý gerekir. Dokunmatik ekranda makineyi yeniden baþlatmanýz için sizi uyaran bir mesaj görüntülenirse gücü kapatmak için [GÜÇ] tuþuna ( ) ve ardýndan gücü yeniden açmak için yine ayný tuþa basýnýz. Makinenin bazý durumlarýna göre yeniden baþlatma için [GÜÇ] tuþuna ( ) basmak ayarlarýn devreye girmesini saðlamaz. Bu durumda gücü kapatýp tekrar açmak için ana güç anahtarýný kullanýnýz. 18

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Hızlı Başlama Kılavuzu

Hızlı Başlama Kılavuzu MODEL: MX-C3 MX-C38 DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Hızlı Başlama Kılavuzu Makineyi kullanmadan önce Makinen fonksiyonları ve orijinalleri yerleştirme ve kağıt yükleme prosedürleri. Kopyalama

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu.? Menüler GHI PRS 7 * ABC JKL TUV

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kullanılabilir uygulamalar yazıcı kurulumunuza göre değişebilir. Uygulamalar ve özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. Kullanım Kılavuzu. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Giriş Sayfası ana uygulama

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın. 2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde

3 Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın. 2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde Hızlı Başvuru Çok amaçlı besleyiciyi yükleme 1 Çok amaçlı besleyiciyi açın. Kağıt yükleme Tepsilere kağıt yükleme DİKKAT YANA YATMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-4100N/4101N/5000N/5001N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725555

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-4100N/4101N/5000N/5001N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725555 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopyalama Yapma Hizmetler Ana Sayfası İş Durumu Dokunmatik Ekran Başlat Tümünü Temizle Dur. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı bakacak şekilde

Detaylı

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu DS409slim Hızlı Yükleme Kılavuzu Güvenlik Talimatları Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM

DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM MODEL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Quick Hızlı Başlama Start Guide Kılavuzu Makineyi kullanmadan önce Makinen fonksiyonları ve orijinalleri yerleştirme ve kağıt yükleme prosedürleri.

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Makineye Genel Bakış Makineye Genel Bakış Özellikler Cihazınız, yapılandırmasına bağlı olarak şu özelliklere sahiptir: 8 Kopyalama E-posta Internet Faksı Sunucu Faksı Doküman

Detaylı

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U

MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U MX-FR26U MX-FR27U MX-FR28U VERÝ GÜVENLÝK KÝTÝ KULLANMA KILAVUZU Ýçindekiler Giriþ...2 Veri güvenlik kiti yüklendiðinde...4 Veri güvenlik kitinin sistem ayarlarý...4 Belge kontrol iþlevi...4 Belge Dosyalama...4

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hızlı Başvuru Kılavuzu Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma 1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın. 2. Ürünü seçin

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak

Detaylı

YAZILIM KURULUM KILAVUZU

YAZILIM KURULUM KILAVUZU YAZILIM KURULUM KILAVUZU DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM İÇİNDEKİLER YAZILIM HAKKINDA YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZILIMIN YÜKLENMESİ BİLGİSAYARA BAĞLAMA YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI SORUN GİDERME Sayfa 3 8

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE http://tr.yourpdfguides.com/dref/5390077

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE http://tr.yourpdfguides.com/dref/5390077 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin:

kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: kullanýcý kýlavuzu Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini seçin: bildirimler özel iþlevler baþlarken baðlanabilirlik yazdýrma bakým sorun giderme özellikler bildirimler bildirimler ve

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Tarayıcı camını kullanarak kopyalama. 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

Tarayıcı camını kullanarak kopyalama. 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin. MFP Lazer Hızlı Başvuru Kopyalama Hızlı kopya oluşturma 3 Yazıcı kontrol panelinde düğmesine basın. 4 Belgeyi tarayıcı camına yerleştirdiyseniz, ana ekrana geri dönmek için Finish the Job (İşi Bitir) öğesine

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın.

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 TELEKOM SAGEM MF 5461 Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik, sayfa 1dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar

Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar Aficio SP 3500SF/SP 3510SF Çok özellikli performans Aficio SP 3500SF/SP 3510SF siyah-beyaz A4 Çok İşlevli Yazıcılar (MFP'ler) size baskı, fotokopi, tarama ve faksta

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği 1. Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri Prestigio Data Racer I ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri

Detaylı

AV320E2+ Doküman Tarayıcı

AV320E2+ Doküman Tarayıcı Türkçe AV320E2+ Doküman Tarayıcı Avision Inc. 1. Giriş Aşağıdaki şekil, paketin içinde bulunan malzemeleri göstermektedir. Lütfen kontrol listenizdeki tüm parçaları kontrol ediniz. Tüm parçalar paketin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570

Kullanım kılavuzunuz HP DESKJET 3600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/898570 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP DESKJET 3600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe. DİKKAT: Bu ürünü şimşekli havalarda kurmayın ya da elektrik kablosu gibi bağlantılar yapmayın Bu kılavuzun içindekiler: Güvenlik bilgileri sayfa 53. Kurulum sorunlarını giderme sayfa 54. Daha geniş bilgi edinme sayfa 58. Güvenlik bilgileri Yalnızca bu ürünle birlikte verilen Lexmark güç kaynağını

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay

Detaylı

İçindekiler. Kağıt ve özel ortam yükleme...3. Sıkışmaları giderme...7. Kağıt tepsisi yükleme...3

İçindekiler. Kağıt ve özel ortam yükleme...3. Sıkışmaları giderme...7. Kağıt tepsisi yükleme...3 Hızlı Başvuru İçindekiler Kağıt ve özel ortam yükleme...3 Kağıt tepsisi yükleme...3...7 200-201 kağıt sıkışması...7 202 kağıt sıkışması...10 241 kağıt sıkışması...13 251 kağıt sıkışması...14 İçindekiler

Detaylı

Xerox WorkCentre C226 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Xerox WorkCentre C226 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Xerox WorkCentre C226 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Güç Anahtarı DADF Ön Kapak İşletme Paneli Standart Kaset Sol Yan Kapak Baypas Tepsisi Sol Tepsi x Çift Yüzlü Baypas/ Çevirici Ünitesi ve Çıkış Tepsisi Sol

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

BASLANGIÇ KILAVUZU DIJITAL ÇOK FONKSIYONLU SISTEM MODEL: MX-B382

BASLANGIÇ KILAVUZU DIJITAL ÇOK FONKSIYONLU SISTEM MODEL: MX-B382 MODEL: MX-B382 DIJITAL ÇOK FONKSIYONLU SISTEM BASLANGIÇ KILAVUZU Bu kilavuzu, ihtiyaç duydugunuzda basvurmak amaciyla kolayca ulasilan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baglantisinin tamamen kesilmesi

Detaylı

HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı olarak kullanımına imkan tanıyan yazılımın nasıl kurulacağı ve ayarların nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Bu

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Donanım Kurulum Kılavuzu

Donanım Kurulum Kılavuzu Paketi açma Tüm koruyucu malzemeleri çıkartın. Bu kılavuzdaki resimler benzer bir model içindir. Mevcut modelden farklılık göstermesine karşın, çalışma yöntemi aynıdır. Ürünü bir Telefon Hattına Bağlama

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. razor n type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2009

Detaylı

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

2 Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Hızlı Başvuru Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. 5 Kağıt yığınını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Kağıt

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI DİKKAT: Beklenmeyen arıza ve istenmeyen durumlarla karşılamamak için cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı