NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0

2 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i

3 ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I. GENEL BĠLGĠLER... 2 A. Misyon... 2 B. Vizyon... 2 C. Yetki, Görev ve Sorumluluk... 2 D. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Kantin ve Kafeteryalar Misafirhaneler Yemekhaneler Spor Tesisleri Sinema Salonları Öğrenci Kulüpleri Toplantı-Konferans Salonları Hizmet Alanları Örgüt Yapısı Akademik Birimler Ġdari Birimler Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Bilgi Kaynaklarımız Ġnsan Kaynakları Akademik Personel Ġdari Personel ÖzelleĢtirme Kapsamında Geçici Personel Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Eğitim-Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sürekli Eğitim Merkezi Yaz Okulu Yüksek Lisans ve Doktora Programları Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimler Enstitüsü Uluslararası Öğrenci DeğiĢim Programları Ulusal (Farabi) Öğrenci DeğiĢim Programı Üniversite Tanıtım Günleri Ġdari Hizmetler Genel Sekreter ve Görevleri Hukuk MuĢavirliği Hizmetleri Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Kütüphane Dökümantasyon Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Personel Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Hizmetleri Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Yapılan ĠĢlemler ii

4 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Ġç Denetim TanımlanmıĢ Riskler Mevcut Kontrollerin Etkinliği ve Yeterliliği Diğer Faaliyetler Denetim Sonuçları II. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Yılı Bütçe Giderlerinin Uygulama Souçları Diğer Hususlar Bütçe Hedef ve GerçekleĢmeleri ile Meydana Gelen Sapmaların Nedenleri B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Hukuk MüĢavirliği Bilgileri Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Bilgileri Genel Sekreterlik Bilgileri Ġdari ve Mali ĠĢler Daire Baikanlığı Bilgileri Kütüphane Hizmetleri Bilgileri Üniversitemizde GerçekleĢtirilen Kültürel Etkinlikler Üniversitemizde 2013 Yılında GerçekleĢtirilen Bilimsel Etkinlikler Döner Sermaye Saymanlığı Gelir-Gider Tablosu III. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Fırsatlar D. Tehditler IV. ÖNERĠ ve TEDBĠRLER V. EKLER... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. iii

5 ġekġller ġekil 1. Akademik Personel Kadro Dağılımı.. 19 ġekil 2. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı.. 23 ġekil 3. Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı ġekil 4. Ġdari Personelin Kadro Ġtibariyle Dağılımı ġekil 5. Ġdari Personelin Eğitim Durumu 26 ġekil 6. Ġdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı ġekil 7. Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 27 ġekil 8. Akademik Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı 31 ġekil 9. Akademik Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı 33 ġekil 10. Cinsiyetlere Göre Öğrenci Dağılımı 33 ġekil 11. Performans Hedeflerine ĠliĢkin GerçekleĢmeler. 85 ġekil 12. Fonksiyonel Bazda Ödenek Dağılımı.. 90 ġekil 13. Bütçe Gelirleri Dağılımı.. 92 iv

6 ÇĠZELGELER NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Çizelge 1. Kapasitesine göre eğitim alanı sayısı 4 Çizelge 2. Kantin ve kafeterya sayıları.. 5 Çizelge 3. Misafirhane sayıları ve kapasiteleri Çizelge 4. Yemekhane sayıları ve kapasiteleri... 5 Çizelge 5. Spor tesisi sayıları ve kapasiteleri. 5 Çizelge 6. Sinema salonu sayıları ve kapasiteleri... 6 Çizelge 7. Öğrenci kulüpleri ve üye sayıları.. 6 Çizelge 8. Toplantı-konferans salonları ve kapasiteleri. 7 Çizelge 9. Akademik personel hizmet alanları... 7 Çizelge 10. Ġdari personel hizmet alanları.. 7 Çizelge 11. Ambar alanları. 7 Çizelge 12. ArĢiv alanları... 7 Çizelge 13. Atölye alanları. 7 Çizelge 14. Enstitüler. 8 Çizelge 15. Fakülteler. 8 Çizelge 16. Yüksekokullar. 8 Çizelge 17. Konservatuar... 8 Çizelge 18. Meslek Yüksekokulları Çizelge 19. Bölümler.. 8 Çizelge 20. Merkezler Çizelge 21. Genel Sekreterlik Çizelge 22. Daire BaĢkanlıkları.. 9 Çizelge 23. Bağlı Birimler. 9 Çizelge 24. Mevcut yazılımların listesi. 15 Çizelge 25. Sunucular Çizelge 26. Bilgisayar sayıları Çizelge 27. Kütüphane kaynakları Çizelge 28. Tesis, makine ve cihaz sayıları Çizelge 29. Akademik personel kadro dağılımı Çizelge 30. Yabancı uyruklu öğretim elemanları.. 20 Çizelge 31. Üniversiteler arasında yapılan ikili anlaģmalar Çizelge 32. BaĢka üniversitelerden üniversitemizde görevlendirilen akademik personel. 20 Çizelge 33. SözleĢmeli akademik personel Çizelge 34. Diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personel.. 21 Çizelge 35. Akademik personel atamaları Çizelge 36. Akademik personel unvan değiģikliği Çizelge 37. Üniversitemizden ayrılan akademik personel Çizelge 38. Akademik personelin hizmet sürelerine göre dağılımı Çizelge 39. Akademik personelin yaģ itibariyle dağılımı.. 23 Çizelge 40. Akademik personelin cinsiyet itibariyle dağılımı.. 24 Çizelge 41. Ġdari personelin kadro itibariyle dağılımı.. 24 Çizelge 42. Ġdari personel atamaları.. 25 Çizelge 43. Ġdari personel unvan değiģiklikleri Çizelge 44. Üniversitemizden ayrılan idari personel.. 25 Çizelge 45. Ġdari personelin eğitim durumu Çizelge 46. Ġdari personelin hizmet sürelerine göre dağılımı. 26 Çizelge 47. Ġdari personelin yaģ itibariyle dağılımı v

7 Çizelge 48. Ġdari personelin cinsiyet itibariyle dağılımı. 27 Çizelge 49. ÖzelleĢtirme kapsamında geçici personelin sayısı. 28 Çizelge 50. ÖzelleĢtirme kapsamında geçici personelin hizmet sürelerine göre dağılımı 28 Çizelge 51. ÖzelleĢtirme kapsamında geçici personelin yaģ itibariyle dağılımı Çizelge 52. ÖzelleĢtirme kapsamında geçici personelin eğitim durumu Çizelge Eğitim-Öğretim yılında mezun olan öğrenci sayıları Çizelge 54. Fakülte ve yüksekokul kontenjanlarının doluluk oranları Çizelge 55. Öğrenci sayıları (Aralık 2013) 33 Çizelge 56. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrenci sayıları.. 34 Çizelge 57. Yatay ve dikey geçiģ yaparak gelen öğrenci sayıları.. 34 Çizelge 58. Dikey geçiģ yaparak giden öğrenci sayısı Çizelge 59. Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayıları. 35 Çizelge Eğitim-Öğretim yılında verilen diploma ve diploma eki sayıları 36 Çizelge 61. Yatay ve dikey geçiģ yaparak gelen öğrenci sayısı. 36 Çizelge 62. Dikey geçiģ yaparak giden öğrenci sayısı Çizelge 63. Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısı. 37 Çizelge 64. Sürekli Eğitim Merkezi tarafından açılan sertifika programları. 38 Çizelge 65. Sürekli Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar Çizelge Eğitim-Öğretim Yılı yaz okulunda açılan dersler. 39 Çizelge Eğitim-Öğretim Yılı yaz okuluna devam eden öğrenci sayıları Çizelge Eğitim- öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı.. 40 Çizelge Eğitim-öğretim yılı toplam öğrenci sayısı 40 Çizelge 70. Anabilim dallarına göre öğrenci dağılımı Çizelge 71. Yabancı uyruklu öğrencilerin anabilim dallarına göre dağılımı. 41 Çizelge 72. DeğiĢim programları ile giden öğrenci sayısı. 41 Çizelge 73. BaĢka üniversitelerden Fen Bilimleri Enstitüsüne görevlendirilen araģtırma görevlileri Çizelge Eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı Çizelge Eğitim-öğretim yılı toplam öğrenci sayısı 42 Çizelge 76. Anabilim dallarına göre öğrenci dağılımı Çizelge 77. Yabancı uyruklu öğrencilerin anabilim dallarına göre dağılımı. 43 Çizelge 78. DeğiĢim programları ile giden öğrenci sayısı. 43 Çizelge Eğitim-öğretim yılı toplam öğrenci sayısı 43 Çizelge Eğitim-öğretim yılında yatay geçiģ ile gelen öğrenci sayısı. 43 Çizelge 81. Erasmus programı ve ikili anlaģmalar çerçevesinde gelen öğrenci sayısı.. 44 Çizelge 82. Erasmus programı ve ikili anlaģmalar çerçevesinde giden öğrenci sayısı.. 45 Çizelge 83. Farabi öğrenci değiģim programı ile giden öğrenci sayısı.. 46 Çizelge 84. Farabi öğrenci değiģim programı ile gelen öğrenci sayısı.. 47 Çizelge 85. Sportif faaliyet listesi.. 52 Çizelge 86. Spor faaliyetlerine katıldığımız branģlar. 53 Çizelge 87. Verilen yemek sayıları 55 Çizelge 88. Yemekhaneler ve kapasiteleri. 56 Çizelge 89. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca yapılan iģlem sayıları Çizelge 90. Kütüphane kaynaklarının kullanımına iliģkin bilgiler. 58 Çizelge 91. Abone olunan veri tabanları 59 Çizelge 92. Akademik personel hareketleri Çizelge 93. Ġdari personel hareketleri. 60 Çizelge Sayılı Kanunun, 22-d maddesi kapsamında yapılan doğrudan temin imalatları Çizelge 95. Merkezi laboratuvara alınan makine-teçhizat listesi Çizelge yılında bilgi edinme hakkının kullanımı ile ilgili yapılan iģlemler 73 vi

8 Çizelge Mali yılı fonksiyon kod bazında ödenek ve harcama miktarları (TL) Çizelge Mali yılı gelir gerçekleģmeleri (TL) Çizelge Mali yılı birim bazında ödenek ve harcama miktarları (TL).. 93 Çizelge 100. Giderler (TL). 94 Çizelge yılında üniversitemizde devam eden projeler.. 96 Çizelge yılı proje bilgileri.. 97 Çizelge yılı devam eden bilimsel araģtırma proje (BAP) bilgileri 97 Çizelge yılı devam eden TÜBĠTAK projelerine iliģkin bilgiler 106 Çizelge yılı devam eden AB-FP6 kapsamındaki NANACOFC projesi 108 Çizelge yılı devam eden Kalkınma Bakanlığı destekli projeler 108 Çizelge yılı devam eden BirleĢmiĢ Milletler Topluluğu UNIDO projesi. 108 Çizelge yılı devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı destekli proje Çizelge yılı devam eden TGEM projeleri. 108 Çizelge yılında sonuçlanan bilimsel araģtırma projeleri Çizelge yılında sonuçlanan TÜBĠTAK destekli projeler Çizelge yılında biten Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen SAN-TEZ projesi. 111 Çizelge yılı idari dava dağılımı. 111 Çizelge yılı adli dava dağılımı Çizelge yılında Genel Sekreterlik makamınca yapılan toplantı sayıları Çizelge tarihleri arasında Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan ihaleler 113 Çizelge 117. Üniversitemiz taģınmaz kiralamaları. 116 Çizelge 118. Üniversitemiz kütüphane hizmetleri. 118 Çizelge 119. Üniversitemizde gerçekleģen kültürel etkinlikler Çizelge 120. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen kültürel etkinlikler. 120 Çizelge 121. Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin faaliyetleri 123 Çizelge 122. Üniversitemizin bilimsel faaliyetleri. 125 Çizelge yılında bilimsel dergilerde yayınlanan yayınlar ve yayın türleri. 127 Çizelge 124. Erasmus Hareketlilik Programı çerçevesinde yapılan anlaģmalar 128 Çizelge 125. Farabi DeğiĢim Programı çerçevesinde yapılan anlaģmalar Çizelge 126. Bilimsel araģtırma projeleri sayısı. 130 Çizelge 127. Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 yılı gelirleri Çizelge 128. Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 yılı giderleri. 131 vii

9 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Yükseköğretim kurumları olarak bizlerin görevi yüksek düzeyde bilimsel çalıģma ve araģtırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda geliģme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dıģı kurumlarla iģbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaģ geliģmeye katkıda bulunmaktır. Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, akademik dalları ve amaçları gözetilerek akademide birlik ilkesi sağlanır. Akademik plan ve programlar, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliģtirilir. Yükseköğretim kurumlarının geliģtirilmesi, verimlerinin artırılması, geniģletilmesi ve bütün yurda yaygınlaģtırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dıģında yetiģtirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim-insan gücü ve eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ıģığında kullanılması üniversitemizce de önemsenmekte ve hizmetlerini bu esaslar çerçevesinde sunmaktadır. Üniversite olarak üzerimize düģen görev, Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaģ uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak için ilkeli bir gençlik yetiģtirmek ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has Ģekil ve özellikte, birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırarak mezun etmektir. Türk Kamu Mali Yönetim Sisteminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesinde kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli, hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleģtirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından ve yetkili kılınmıģ mercilere hesap verilmesinden sorumludurlar. Kanun hükümleri gereğince kamu idareleri Stratejik Planlarını hazırlar ve Performans Programları ile kamu kaynaklarını kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda öncelik sırasına göre kullanırlar. ÇağdaĢ bir eğitim kurumu olarak yüklendiği yüksek sorumluluğun bilinciyle, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, etkin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılması üniversitemizin 2013 yılında da, temel politikası olmaya devam etmiģtir. Kamu idarelerinin bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek Ģekilde gerçekleģtirdikleri faaliyet ve projeleri ölçmek ve performans değerlendirmesini yapmak üzere hazırladıkları faaliyet raporları, ilgili taraflar ile kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlayacak önemli bir kamu mali yönetimi aracıdır. Bu doğrultuda hazırlanan üniversitemiz 2013 yılı Ġdare Faaliyet Raporunun, kamuoyna gerekli bilgi ve katkıyı sağlayacağını ümit ediyor ve emeği geçenlere özverili çalıģmalarından dolayı teģekkür ediyorum. Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör 1

10 I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon Niğde Üniversitesi, bilim, sanat, spor alanlarında araģtıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan ve evrensel düģünebilen bireyler yetiģtirmeyi; bilim ve teknolojinin geliģmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiģtir. B. Vizyon Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmak. C. Yetki, Görev ve Sorumluluk Niğde Üniversitesi 2547 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlar ve 5 inci maddesinde sayılan ilkeler doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere; 11 Temmuz 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değiģiklik yapılması hakkındaki tarih ve 3837 sayılı Kanunun Ek 22 nci maddesine göre Türk Yükseköğretimindeki yerini almıģtır. Anayasanın 130 uncu maddesindeki ÇağdaĢ eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiģtirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeģitli birimlerden oluģan kamu tüzel kiģiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur ifadesi, yükseköğretimin kamu hizmeti olark kabul edildiğini göstermektedir sayılı Yükseköğretim Kanununun amacı; Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluģlarının teģkilatlanma, iģleyiģ, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araģtırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. Bu kanuna göre üniversite Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kiģiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluģ ve birimlerden oluģan bir yükseköğretim kurumudur. Ģeklinde tarif edilmektedir sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilen üniversitemizin görevleri: a) ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, c) Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 2

11 e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak ve yaygınlaģtırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. D. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Üniversitemizde eğitim gören öğrenciler ile personele en iyi hizmet verecek teknolojiyi, yapılaģmayı ve gerekli alt yapıyı sağlamakla sorumlu olan idaremiz, hizmetin kalitesini artırmak için hızla çalıģmalarına devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha güzel Ģartlarda hizmet vermek amacıyla altyapı çalıģmaları, yer ve mekân yapılaģmasıyla çevreye ve topluma örnek bir üniversite olmak aynı zamanda dayanıklı, nitelikli, hızlı, estetik ve çağdaģ yapım sistemlerini gerçekleģtirmek için çalıģmaktayız. Öğrencilerimizin eğitim, sosyal, kültürel etkinlikler yapabilecekleri sosyal mekânları sağlamak amacıyla 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yatırım Programında devam eden projelerimiz planlanan ve hedeflenen amaçlar doğrultusunda, bütçe uygulama talimatlarına paralel olarak temin edilen ödenekler oranında gerçekleģtirilmiģtir. 3

12 1.1. Eğitim Alanları Çizelge 1. Kapasitesine göre eğitim alanı sayısı. EĞĠTĠM ALANLARI Genel Toplam Anatomi Labaratuarı Anfi Atölyeler Bilgisayar Labaratuarı Bölüm Labaratuarı Cilt Atölyesi Çizim Sınıfı Diğer Labaratuar Doğum Labaratuarı Enformasyon Labaratuar Fizyoloji Labaratuar Seminer Salonu Sınıf Teknik Beceri Labaratuarı Teknoloji Sınıfı GENEL TOPLAM

13 1.2. Sosyal Alanlar Kantin ve Kafeteryalar Üniversitemiz, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığınca kiraya verilmek suretiyle iģletilen, üniversitemizin hemen her biriminde öğrenci ve personele hizmet vermek üzere 15 adet kantin mevcuttur. Merkez Kampüs alanında 1 adet restoran-cafe iģletmesi bulunmaktadır. Çizelge 2. Kantin ve kafeterya sayıları. KANTĠNLER ADET ALAN (m²) Kantin ,70 Kafeterya 1 500, Misafirhaneler Koyunlu mevkiinde, Merkez Kampüste ve eski Rektörlük binasında üniversitemize bağlı olarak faaliyette bulunan toplam 52 kiģi kapasiteli 3 adet misafirhane ile hizmet verilmektedir. Çizelge 3. Misafirhane sayıları ve kapasiteleri. MĠSAFĠRHANE ADET KAPALI ALAN KAPASĠTE (m 2 ) (KĠġĠ) Misafirhane (Ayhan ġahenk) Misafirhane (Koyunlu) Misafirhane (Merkez) Yemekhaneler Çizelge 4. Yemekhane sayıları ve kapasiteleri. YEMEKHANE ADET KAPALI ALANI KAPASĠTE (m 2 ) (KĠġĠ) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi TOPLAM Spor Tesisleri Çizelge 5. Spor tesisi sayıları ve kapasiteleri. SPOR TESĠSĠ ADET KAPALI/AÇIK ALAN (m 2 ) AÇIKLAMALAR Eski Rektörlük Antrenman Spor Salonu (kapalı) 300 Seyirci Kapasiteli Çok Amaçlı Spor Tesisleri Sentetik Zemin (26 m x 48 m) (kapalı) (açık) Basketbol - Voleybol- Tenis - Futbol Sahası Çok Amaçlı Spor Tesisleri Beton Zemin (açık) Basketbol - Voleybol- Tenis - Futbol Sahası Futbol Sahası Çim Zeminli (açık) Seyirci Kapasiteli Futbol Sahası Sentetik Çim Zeminli (32 m x 50 m) (açık) Halı Saha 5

14 Sinema Salonları Çizelge 6. Sinema salonu sayıları ve kapasiteleri. SALON ADET ALAN (m²) KAPASĠTE (KĠġĠ) Sinema Salonu 2 278, Öğrenci Kulüpleri Çizelge 7. Öğrenci kulüpleri ve üye sayıları. SIRA NO ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ ÜYE SAYISI 1 Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Halk Dansları Topluluğu Kulübü 20 3 Tiyatro Ve Sinema Kulübü 25 4 Doğa Bilimleri Ve Fotoğrafçılık Kulübü 50 5 Robotik Kulübü 40 6 Satranç Kulübü 37 7 Ekonomi Ve Sanat Kulübü 40 8 Yenilenebilir Enerji Kulübü 77 9 Kapadokya Yer Bilimleri Kulübü Türk Halk Bilimi Topluluğu ġiir Kulübü Kitap Kulübü Müzik Kulübü Sosyoloji Kulübü Çevre ve Nanoteknoloji Kulübü Yaratıcı Drama Kulübü Uluslararası ĠliĢkiler Kulübü I.E.E.E. Kulübü Etik Kulübü Genç Beyinler Kulübü Ç.E.Ġ.K. Kulübü Türk Dünyası AraĢtırmalar Kulübü Avrupa Gençlik Kulübü Gezginler Kulübü Havacılar Kulübü KaĢgarlı Mahmud DüĢünce Topluluğu Oku-DüĢün-TartıĢ-Üret Kulübü Atatürkçü DüĢünce Kulübü Yenilikçi ĠnĢaat Kulübü Kızılay Öğrenci Kulübü ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kulübü 52 6

15 Toplantı-Konferans Salonları Çizelge 8. Toplantı-konferans salonları ve kapasiteleri. SALONLAR ve GENEL ÜZERĠ TOPLAM Konferans Kültür Salonu Toplantı TOPLAM Hizmet Alanları Çizelge 9. Akademik personel hizmet alanları. HĠZMET ALANI ADET KULLANAN SAYISI ÇalıĢma Odası Çizelge 10. Ġdari personel hizmet alanları. HĠZMET ALANI ADET KULLANAN SAYISI ÇalıĢma Odası Sistem Odası 3 - Toplam Çizelge 11. Ambar alanları. AMBARLAR ADET ALANI (m²) Ambar Çizelge 12. ArĢiv alanları. ARġĠVLER ADET ALANI (m²) ArĢiv Çizelge 13. Atölye alanları. ATÖLYELER ADET ALANI (m²) Atölye

16 2. Örgüt Yapısı 2.1. Akademik Birimler Çizelge 14. Enstitüler. Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çizelge 15. Fakülteler. Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Çizelge 16. Yüksekokullar. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Çizelge 17. Konservatuar. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çizelge 18. Meslek Yüksekokulları. Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Çizelge 19. Bölümler. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Enformatik Bölüm BaĢkanlığı Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı 8

17 Çizelge 20. Merkezler. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi AraĢtırma Merkezi Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bilgisayar Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi KaĢgarlı Mahmut Uygur Çin Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Nanateknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 2.2. Ġdari Birimler Çizelge 21. Genel Sekreterlik. Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Özel Kalem Çizelge 22. Daire BaĢkanlıkları. Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Personel Daire BaĢkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Çizelge 23. Bağlı Birimler. Hukuk MüĢavirliği Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Proje GeliĢtirme ve Destek Birimi Bilgi Edinme Birimi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 9

18 NĠĞDE NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 TEġKĠLAT YILI ĠDARE ġemasi FAALĠYET RAPORU REKTÖR YÖNETĠM KURULU SENATO REKTÖR YARDIMCILARI (3) ĠÇ DENETÇĠLER (2) FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER YÜKSEKOKULLA R KONSERVATUARLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI BÖLÜM BAġKANLIKLARI MERKEZLER GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi AraĢtırma Merkezi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Enformatik Bölüm BaĢkanlığı Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı Bilgisayar Teknolojileri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi Ayhan ġahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bor Meslek Yüksekokulu Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı KaĢgarlı Mahmut Uygur Çin Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Nanateknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Türkçe Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Personel Daire BaĢkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Proje GeliĢtirme ve Destek Birimi Bilgi Edinme Birimi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 14 Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı

19 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Çizelge 24. Mevcut yazılımların listesi. Otomasyon Sistemleri Yazılımlarında; Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Sql Server 2012, Developer Express Component, Sql Complete, Oracle 11 G XE Kimlik, Kapılar, Yemekhane Otomasyon Sistemlerinde; Mati card, Yemekhane yazılımı, Realtime Access manage, Mercure 2 PDKS, Utarit Puantör Sistem Yönetiminde; VMWare SanallaĢtırma Yönetim Yazılımı, Linux, Solaris, Windows 2008 Server, G-Data Antivirüs Yazılımı, Zimbra, Microsoft Windows, Office Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde Abaqus, Dynaform, Fluent, Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünde Sonnet adlı lisanslı yazılımlar kullanılmaktadır Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığında Ogris Öğrenci Otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Öğrencilerin, kayıt ve takip iģlemleri bu yazılım üzerinden yapılmaktadır Öğrenci iģleri ile ilgili hizmetler, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığına bağlı olarak öğrenci otomasyon yazılımı üzerinden yürütülmektedir Kütüphane Dokümantasyon Daire BaĢkanlığında, Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. Kütüphanede bulunan materyallerin kayıtları otomasyon sistemine aktarılmıģ olup, internet üzerinden sorgulamaya açık bulunmaktadır Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığında; muhasebe hizmetlerinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün say2000i sistemi kullanılmaktadır Üniversitemizin tüm harcama birimlerinde, mali iģlemler Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe) kullanılmaktadır Tüm harcama birimlerimizde maaģ programı için Kamu Bilgi Sistemi ortak yazılım kullanılmaktadır Tüm harcama birimlerimizde TaĢınır Mal Yazılım Programı (TKYS) kullanılmaktadır TÜBĠTAK projeleri için Transfer Takip Sistemi (TTS) kullanılmaktadır Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı kullanılmaktadır Üniversitemiz kurum içi yazıģmalarda Doküman Yönetim Sistemi kullanılmaktadır Üniversitemiz hizmet araçlarında Araç Takip Sistemi kullanılmaktadır Personel Daire BaĢkanlığı tarafından Personel Bilgi Programı kullanılmaktadır Hukuk MüĢavirliğince Mevzuat ve Ġçtihat Programı, Ġcra Takip programı kullanılmaktadır Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığında YaklaĢık Maliyet ve HakediĢ Hesaplama Programı ile Proje Tasarım ve Çizim Programı kullanılmaktadır Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığında Web Tasarımı, Yönetim yazılımı kullanılmaktadır Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci ve personel eriģimli NEOS yazılımı kullanılmaktadır. 15

20 Çizelge 25. Sunucular. CĠNSĠ ADET DONANIM ÖZELLĠKLERĠ ĠġLEMCĠ BELLEK DĠSK SanallaĢtırma Yönetim Sunucusu 1 2 Adet 4x2,40 GHz 12 GB 146 GB SanallaĢtırma Sunucusu 2 2 Adet 6x2,66 GHz 144 GB 146 GB SanallaĢtırma Sunucusu 2 2 Adet 6x2,66 GHz 144 GB 146 GB Uygulama Sunucusu 2 2 Adet 6x2,66 GHz 144 GB 146 GB Veri Depolama Ünitesi TB Yazıcı Tarayıcı Teknoloji Sınıfı Bilgisayar Ġnternet Bağlantısı (Merkez YerleĢke) Mb/sn Ġnternet Bağlantısı (Diğer YerleĢkeler) 6 5 Mb/sn Ġnternet Bağlantısı (NSBMYO- NTBMYO) 2 10 Mb/sn Çizelge 26. Bilgisayar sayıları. BĠLGĠSAYAR ADET Masa Üstü Bilgisayar Sayısı TaĢınabilir Bilgisayar Sayısı 218 Çizelge 27. Kütüphane kaynakları. KAYNAK ADET Basılı Kitap CiltlenmiĢ Süreli Yayın Tezler Basılı Periyodik Yayın 885 e- Kitaplar e- Dergiler e- Tezler (veri tabanları içerisinde)

21 Çizelge 28. Tesis, makine ve cihaz sayıları. TESĠS, MAKĠNE ve CĠHAZLAR MĠKTARI (ADET) TAġINIRLARIN CĠNSĠ Makineler ve Aletler Grubu 988 Cihazlar ve Aletler Grubu ARAÇLAR Otomobiller 11 Yolcu TaĢıma Araçları 11 Yük TaĢıma Araçları 3 Özel Amaçlı TaĢıtlar 3 Mopet ve Motosikletler 3 Motorsuz Kara Araçları 1 DEMĠRBAġLAR DöĢeme ve MefruĢat Grubu Büro Makineleri Grubu Mobilyalar Grubu Beslenme /Gıda Mutfak DemirbaĢ Grubu 211 Tarihi veya Sanat Değeri olan DemirbaĢlar Grubu 2 Kütüphane DemirbaĢları Grubu Eğitim DemirbaĢ Grubu Spor Amaçlı Kullanılan DemirbaĢ Grubu Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı DemirbaĢ Grubu 817 DemirbaĢ Niteliğindeki Süs EĢyaları 184 Kullanımda Olan DemirbaĢ Niteliğindeki Değerli EĢyalar 8 Diğer DemirbaĢ Grubu 115 BĠLGĠSAYARLAR Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar 218 Laboratuvar Masaüstü Bilgisayar 604 Laboratuvar Ġnce Ġstemci

22 3.1. Bilgi Kaynaklarımız Üniversitemizde yerine getirilen faaliyetler aģağıda sayılan kanunlar, bunların ikincil mevzuatlarına; üniversitemiz yönetmelik ve yönergelerine göre yapılmaktadır Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Tarih ve SayılıSayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Niğde Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değiģikliklerle birlikte Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Çift Ana Dal Yönergesi, Yan Dal Yönergesi ve Bağıl Değerlendirme Yönergesi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanun, 2489 sayılı Kefalet Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Ġcra ve Ġflas Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Kanunu, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 237 sayılı TaĢıt Kanunu, 234 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Resmi Mühür Yönetmeliği, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 193 sayılı Gelir vergisi Kanunu, 486 sayılı Damga vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun. 18

23 4. Ġnsan Kaynakları Üniversitemiz için gerekli insan gücünün sağlanması, istihdamı ve geliģtirilmesi ile ilgili planlama, yönlendirme ve denetleme faaliyetleri bir disiplin içerisinde yürütülmektedir. Üniversitemiz personeli kendini geliģtiren, değiģime açık, bilgi üreten, bilgiyi paylaģan ve insan haklarına saygılı olarak hizmet vermektedir. Üniversitemizde akademik ve idari iģlemler kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda yapılmaktadır. Üniversitemiz birimlerinin akademik ve idari personelleri ihtiyaçlar doğrultusunda giderilmeye çalıģılmakta olup aģağıdaki tablolar ve grafiklerle personel bilgileri gösterilmiģtir Akademik Personel Çizelge 29. Akademik personel kadro dağılımı. UNVAN KADRO Profesör 35 Doçent 78 Yardımcı Doçent 218 Öğretim Görevlisi 158 Okutman 47 AraĢtırma Görevlisi 211 Uzman 10 TOPLAM 757 %28 %1 %5 %10 Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. %6 Okutman %29 %21 Arş.Gör. Şekil 1. Akademik Personel Kadro Dağılımı Uzman 19

24 Çizelge 30. Yabancı uyruklu öğretim elemanları. GELDĠĞĠ UNVAN ÜLKE ÇALIġTIĞI BÖLÜM Profesör Çin Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Profesör Doçent Yardımcı Doçent Kazakistan Kazakistan Pakistan Fen Edebiyat Fakültesi ÇağdaĢ Tük Lehçeleri ve Edebiyatları Fen Edebiyat Fakültesi ÇağdaĢ Tük Lehçeleri ve Edebiyatları Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Uzman Polonya Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi Uzman Çin Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi Çizelge 31. Üniversiteler arasında yapılan ikili anlaģmalar. ÜLKE ÜNĠVERSĠTE ANLAġMANIN ĠÇERĠĞĠ Türkiye Ankara Üniversitesi ÖYEP-BĠYEP Türkiye Hacettepe Üniversitesi ÖYEP-BĠYEP Türkiye Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖYEP-BĠYEP Türkiye Boğaziçi Üniversitesi ÖYEP-BĠYEP Türkiye Uludağ Üniversitesi ÖYEP-BĠYEP Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi ÖYEP-BĠYEP Çizelge 32. BaĢka üniversitelerden üniversitemizde görevlendirilen akademik personel. UNVAN ÇALIġTIĞI BÖLÜM GELDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTE Profesör Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi Çizelge 33. SözleĢmeli akademik personel. UNVAN KĠġĠ Profesör 2 Doçent 1 Yardımcı Doçent 1 Uzman 2 TOPLAM 6 20

25 Çizelge 34. Diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personel. UNVAN BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDĠRĠLDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTE Profesör Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği MelikĢah Üniversitesi Profesör Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ODTÜ Doçent Mühendislik Fakültesi Elektrik Ġngiltere Imperial College Elektronik Mühendisliği London Doçent Bor MYO Gıda Veterinerlik Bölümü Ġskoçya Scottish Agricultural College Doçent Ġ.Ġ.B.F. ĠĢletme Bölümü ABD Tennessee State University Doçent Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve GaziosmanpaĢa Üniversitesi Teknolojileri Bölümü Yardımcı Doçent Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve GaziosmanpaĢa Üniversitesi Teknolojileri Bölümü Yardımcı Doçent Bor MYO, Elektronik ve Otomasyon Bölümü ODTÜ Yardımcı Doçent Bor MYO, Gıda ĠĢleme Bölümü ABD Nebraska University Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi Makine TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Mühendisliği Merkezi Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Kırgızistan Türkiye-Manas Eğitimi Bölümü Üniversitesi Yardımcı Doçent Mühendislik Fakültesi Elektrik ABD University of Michigan- Elektronik Mühendisliği Dearborn Yardımcı Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü University of Eastern Finland Yardımcı Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Gazi Üniversitesi Yardımcı Doçent Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümü Almanya Universitat Bremen Yardımcı Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Japonya Tokyo Institute of Technology Yardımcı Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ABD University of Florida AraĢtırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Avusturalya The University of Mühendisliği Bölümü Quennsland AraĢtırma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Belçika Ghent University Uzman Rektörlük YÖK (Kütüphane ve Dok. Daire BaĢkanlığı) Uzman Rektörlük YÖK (Yurt DıĢı Diplomaları Denklik Birimi) 21

26 Çizelge 35. Akademik personel atamaları. Yardımcı Atama ġekli Profesör Doçent Doçent Öğretim Görevlisi AraĢtırma Görevlisi Toplam Açıktan Naklen TOPLAM Çizelge 36. Akademik personel unvan değiģikliği. ESKĠ UNVANI YENĠ UNVANI KĠġĠ Doçent Profesör 7 Yrd.Doç. Doçent 21 AraĢ.Gör. Yrd.Doç. 16 Öğr.Gör. Yrd.Doç. 2 Çizelge 37. Üniversitemizden ayrılan akademik personel. Ayrılma ġekli Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Toplam Nakil Ġstifa Emekli ĠliĢik Kesme Diğer TOPLAM Çizelge 38. Akademik personelin hizmet sürelerine göre dağılımı. 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 20,87 12,28 10,17 16,78 23,78 16,12 22

27 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri %16 %21 %24 %12 %10 %17 Şekil 2. Akademik Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Çizelge 39. Akademik personelin yaģ itibariyle dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 2,78 20,07 16,78 17,70 34,21 8, Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri %8 %3 %20 %34 %17 %18 Şekil 3. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23

28 Çizelge 40. Akademik personelin cinsiyet itibariyle dağılımı. UNVAN KADIN ERKEK TOPLAM Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman TOPLAM Ġdari Personel Çizelge 41. Ġdari personelin kadro itibariyle dağılımı. KADROLAR DOLU TOPLAM Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 7 7 Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Geçici Personel* TOPLAM * 657 Sayılı Kanun un 4/c maddesine göre istihdam edilenler. Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Geçici Personel %14 %2 %0,4 12% %1 %71 Şekil 4. İdari Personelin Kadro İtibariyle Dağılımı 24

29 Çizelge 42. Ġdari personel atamaları. Genel Sağlık Atama Ġdari Hizmetleri ġekli Hizmetler Sınıfı Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Geçici Personel Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM Açıktan Naklen TOPLAM Çizelge 43. Ġdari personel unvan değiģiklikleri. ESKĠ UNVANI YENĠ UNVANI KĠġĠ Bilgisayar ĠĢletmeni ġef 3 Memur ġef 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ġef 1 Ambar Memuru ġef 1 ġef Yüksekokul Sekreteri 2 Yüksekokul Sekreteri Fakülte Sekreteri 1 TOPLAM 13 Çizelge 44. Üniversitemizden ayrılan idari personel. Genel Ġdari Sağlık Teknik AyrılıĢ Hizmetler Hizmetleri Hizmetler ġekli Sınıfı Sınıfı Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Geçici Personel Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM Nakil Ġstifa Emekli ĠliĢik Kesme Vefat TOPLAM Çizelge 45. Ġdari personelin eğitim durumu. ĠLKÖĞRETĠM LĠSE ÖN LĠSANS LĠSANS YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde 8,32 20,30 35,59 33,47 2,

30 %20 %8 %2 %34 Yüksek Lisans Doktora Lisans Ön lisans Lise %36 İlköğretim Şekil 5. İdari Personelin Eğitim Durumu Çizelge 46. Ġdari personelin hizmet sürelerine göre dağılımı. 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde 34,04 7,54 4,83 12,00 26,30 15, %15 % Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl %26 %8 %12 %5 21- Üzeri Şekil 6. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı 26

31 Çizelge 47. Ġdari personelin yaģ itibariyle dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51-Üzeri TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde 4,64 20,11 16,24 14,50 33,27 11, %11 %5 % %33 %15 Şekil 7. İdari Personelin Yaş İtibarilye Dağılımı %16 51 Üzeri Çizelge 48. Ġdari personelin cinsiyet itibariyle dağılımı. HĠZMET SINIFLANDIRMASI KADIN ERKEK TOPLAM Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 7-7 Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2-2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM

32 4.3. ÖzelleĢtirme Kapsamında Geçici Personel Çizelge 49. ÖzelleĢtirme kapsamında geçici personelin sayısı. UNVAN ÇALIġTIĞI BĠRĠM KĠġĠ Büro Memuru Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 1 Büro Memuru Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı 1 Büro Memuru Öğrenci iģleri Daire BaĢkanlığı 1 Büro Memuru Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 2 Büro Memuru Eğitim Fakültesi 1 Büro Memuru Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 1 Büro Memuru Mühendislik Fakültesi 1 Büro Memuru Bor Meslek Yüksekokulu 1 Büro Memuru UlukıĢla Meslek Yüksekokulu 2 TOPLAM 11 Çizelge 50. ÖzelleĢtirme kapsamında geçici personelin hizmet sürelerine göre dağılımı. 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde 9,09 90, Çizelge 51. ÖzelleĢtirme kapsamında geçici personelin yaģ itibariyle dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde ,54-45,45 - Çizelge 52. ÖzelleĢtirme kapsamında geçici personelin eğitim durumu. Ġlkokul Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans TOPLAM KiĢi Sayısı Yüzde 9,09 9,09 63,63-18, Sunulan Hizmetler 5.1. Eğitim Hizmetleri Eğitim-öğretim sürecinin etkili ve verimli olabilmesi için öğrenmenin nasıl gerçekleģtiğinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Eğitim süreci hakkında yapılacak araģtırmalar ve geliģtirilecek her kuram, eğitim sürecinin etkinliğini artıracaktır. Ortaya konan kuramlara hakim olan öğrenci yetiģtirilmesinde bilginin üretildiği ana kaynak üniversitelerdir. Üniversitelerin görevi sadece eğitim-öğretim ve bilimsel araģtırma yapmak değil ayrıca disiplinlerarası bilimsel araģtırmalara bağlı olarak teknoloji üretmek ve bu teknolojinin kullanımına da öncülük etmektir. Bu gün Niğde Üniversitesi bünyesinde 28

33 Avrupa dan Ortadoğu ya Orta Asya dan Afrika ya kadar dünyanın birçok bölgesinden 160 tan fazla uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. Birkaç yıl öncesine kadar uluslararası faaliyeti bulunmayan üniversitemiz, bugün diğer ülkelerden 20 den fazla üniversite ile Akademik ĠĢbirliği anlaģması, Avrupa daki 76 üniversiteyle de ERASMUS anlaģması kapsamında öğrenci, öğretim elemanı ve personel değiģimi yapmaktadır. Uluslararası niteliklere sahip olma bakımından büyük önem taģıyan bir baģka geliģme de üniversitemizin diploma eki etiketi (DS LABEL) ile ödüllendirilmesidir. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, üniversitelerin yurtdıģında tanınmasını sağlayan ve mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda iģ bulma imkânlarını arttıran Diploma Eki Etiketi, Avrupa da benimsenen ortak bir çerçeveye aidiyeti sağlaması bakımından büyük önem taģımaktadır Eğitim-Öğretim yılında üniversitemiz akademik birimlerinin öğrenci kontenjan toplamı dir. ÖSYS sonucu yerleģen öğrenci sayısı olup, akademik birimlere göre öğrenci dağılımları tablo ve grafiklerle gösterilmiģtir. Tablo ve grafiklerden görüleceği üzere öğrencilerimizin % 50 si fakültelerde, % 8 i yüksekokullarda % 34 ü meslek yüksekokullarında ve % 8 i de entitülerde kayıtlıdırlar. Çizelge Eğitim-Öğretim yılında mezun olan öğrenci sayıları. BĠRĠMĠN ADI TOPLAM Eğitim Fakültesi 423 Fen Edebiyat Fakültesi 451 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 382 Mühendislik Fakültesi 310 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 142 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 110 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu 159 Niğde Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu 431 Niğde Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu 176 Bor Meslek Yüksekokulu 288 Bor Halil-Zöhre Ataman MeslekYüksekokulu 75 UlukıĢla Meslek Yüksekokulu 137 Sosyal Bilimler Enstitüsü 42 Fen Bilimleri Enstitüsü 44 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13 TOPLAM

34 Çizelge 54. Fakülte ve yüksekokul kontenjanlarının doluluk oranları. ÖSYS KAYIT BĠRĠMĠN ADI KONTENJANI OLAN BOġ KALAN DOLULUK ORANI (%) Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Mimarlık Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Niğde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu Niğde Sosyal Bilimler MYO Niğde Teknik Bilimler MYO UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu TOPLAM

35 Ulukışla Meslek Yüksekokulu %2 Niğde Zübeyde Hanım Sağ.Y.O. %3 Niğde Zübeyde Hanım S.H. M.Y.O. %3 Eğitim Bilimleri Enstitüsü %1 Sosyal Bilimler Enstitüsü %4 Fen Bilimleri Enstitüsü %3 Eğitim Fakültesi %11 Fen Edebiyat Fakültesi %11 Niğde Teknik Bilimler M.Y.O. %8 Niğde Sosyal Bilimler M.Y.O. %10 İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi %14 Bor Halil-zöhre Ataman M.Y.O. %2 Mühendislik Fakültesi %14 Bor Meslek Yüksekokulu %9 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. %5 İletişim Fakültesi %0,1 Mimarlık Fakültesi %0,2 Tarım Bil. ve Tekn. Fakültesi %0,3 Şekil 8. Akademik Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı Eğitim-Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Üniversitemizin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim alan toplam öğrenci sayıları ile ilgili bilgilere aģağıdaki tabloda yer verilmiģtir. Üniversitemiz öğrenci dağılımına baktığımızda en fazla öğrenci fakültelerde yer almaktadır. Fakülteleri, meslek yüksekokulları, yüksekokulları ise enstitüler takip etmektedir. 31

36 Çizelge 55. Öğrenci sayıları (Aralık 2013). Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Sayıları I. Öğretim Toplam Öğrenci Sayıları II. Öğretim Toplam Toplam Öğrenci Sayıları Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Toplam Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu Bor Halil-Zöhre Ataman M.Y.O. Niğde Sosyal Bilimler M.Y.O. Niğde Teknik Bilimler M.Y.O. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık H. M.Y.O. Niğde Zübeyde Hanım SağlıkYüksekokulu UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM

37 Enstitüler Fakülteler Meslek Y.O. Yüksekokullar %34 %8 %8 %50 Şekil 9. Akademik Birimlere Göre Öğrenci Dağılımı %56 Erkek %44 Kız Şekil 10. Cinsiyetlere Göre Öğrenci Dağılımı 33

38 Çizelge 56. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrenci sayıları.* Fakülte Mühendislik Fakültesi Bölüm Elektrik Elektronik Mühendisliği I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. Öğretim Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Toplamı Yüzde** (%) ,72 Makine Mühendisliği ,77 Tarım Bitkisel Üretim ve Bilimleri ve Teknolojileri ,14 Teknolojileri Tarımsal Genetik Fakültesi Mühendisliği ,15 TOPLAM ,78 * Eğitim Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu dersliklerinde verilmektedir. * * Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı. Çizelge 57. Yatay ve dikey geçiģ yaparak gelen öğrenci sayıları.* BĠRĠM ADI DĠKEY GEÇĠġ YATAY GEÇĠġ Fen Edebiyat Fakültesi 7 7 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi 0 28 Mühendislik Fakültesi 53 2 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 3 6 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 0 0 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 13 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 3 Bor Meslek Yüksekokulu 0 4 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu 0 0 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu 0 5 TOPLAM * Eğitim-Öğretim yılı sayıları esas alınarak düzenlenmiģtir. Çizelge 58. Dikey geçiģ yaparak giden öğrenci sayısı. BĠRĠM ADI 34 GĠDEN Fen Edebiyat Fakültesi 16 Eğitim Fakültesi 37 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 13 Mühendislik Fakültesi 40 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 12 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 3 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7 Bor Meslek Yüksekokulu 3 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu 0 UlukıĢla Meslek Yüksekokulu 5 TOPAM 144

39 Çizelge 59. Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayıları. BĠRĠM ADI BÖLÜMÜ KIZ ERKEK TOPLAM EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU NĠĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU NĠĞDE SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BOR HALĠL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Biyoloji Kimya Matematik Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Ġktisat ĠĢletme Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Maden Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ebelik HemĢirelik Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bankacılık ve Sigortacılık ĠĢletme Yönetimi Muhasebe ve vergi Uygulamaları Sosyal Güvenlik Otomotiv Teknolojisi ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Bilgisayar Programcılığı Harita ve Kadastro Giyim Üretim Teknolojisi ĠĢletme Ġktisat Türk Dili ve Edebiyatı Kamu Yönetimi Sosyoloji Üretim Yönetimi Pazarlama Biyoloji Kimya ĠnĢaat Mühendisliği Makina Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Bitkisel Üretim ve Teknolojileri TOPLAM

40 Çizelge Eğitim-Öğretim yılında verilen diploma ve diploma eki sayıları.* Bütünleme-Tek Güz Yarıyılı Bahar Ders Sınavları Birim Adı Mezun Yarıyılı Toplam ve Staj Sonrası Sayısı Mezun Sayısı Mezunları Diploma Ekleri Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TOPLAM * Enstitü mezunu öğrencilere ait diplomalar bu tabloya dahil edilmemiģtir. Çizelge 61. Yatay ve dikey geçiģ yaparak gelen öğrenci sayısı.* BĠRĠM ADI DĠKEY GEÇĠġ YATAY GEÇĠġ Fen Edebiyat Fakültesi 7 7 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi 0 28 Mühendislik Fakültesi 53 2 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 3 6 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 0 0 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 13 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 3 Bor Meslek Yüksekokulu 0 4 Bor Halil Zöhre Ataman Meslekyüksekokulu 0 0 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hiz. Mewslek Yüksekokulu 0 5 TOPLAM * Eğitim-Öğretim yılı sayıları esas alınarak düzenlenmiģtir. 36

41 Çizelge 62. Dikey geçiģ yaparak giden öğrenci sayısı. BĠRĠM ADI ÖĞRENCĠ SAYISI Fen Edebiyat Fakültesi 16 Eğitim Fakültesi 37 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 13 Mühendislik Fakültesi 40 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 12 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 3 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7 Bor Meslek Yüksekokulu 3 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu 0 UlukıĢla Meslek Yüksekokulu 5 TOPAM 144 Çizelge 63. Öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısı. UNVANI ÖĞRETĠM ELEMANI SAYISI ÖĞRENCĠ SAYISI ÖĞRENCĠ SAYISI/ÖĞRETĠM ELEMANI 627 Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman TOPLAM Sürekli Eğitim Merkezi Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) üniversitemiz öğretim üyelerinden oluģan kadrosuyla çeģitli alanlarda her yaģ ve meslek grubuna yönelik eğitim ve sertifika programları düzenlemektedir. NÜSEM olarak her alanda ve her yaģta bireylerin hayat boyu öğrenmelerine katkıda bulunmak amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda çalıģmalar sürdürülmektedir. Sürekli Eğitim Merkezi, üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aģağıdaki faaliyetlerde bulunmaktadır. a) Yükseköğretim kurumları dıģındaki kuruluģlar ile gerçek ve tüzel kiģilerce talep edilecek bilimsel görüģ, proje, araģtırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak ve pedagojik formasyon hizmetlerini yapmak. b) Her türlü laboratuar ve atölye çalıģmaları, plan, uygulama, organizasyon ve danıģmanlık hizmetleri sunmak, laboratuar ve atölyelerde her çeģit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak; raporlar düzenlemek ve belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak. 37

42 c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iģ ve hizmet üretmek ve elde edilen ürünlerin pazarlanması ve satılması için satıģ ve teģhir yerleri açmak. d) Sanayi kuruluģlarınca üretilen çeģitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak. e) Turizm ve otelcilik sektöründeki mevcut iģ gücü ve sektöre yeni girecek iģ gücünün, uygulama ve becerilerini geliģtirmeye yönelik kurulacak konaklama, yiyecek, içecek tesislerinde mal ve hizmet üretimi ile bunlara iliģkin iģleri yapmak. f) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaģamalarını daha iyi kontrol edebilmeleri için, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir Ģekilde katılımlarına imkân vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek ve bu yönde gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluģlarla iģbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 2013 yılı içerisinde sertifika vermek kaydıyla açılan kursların listesi aģağıda gösterilmiģtir. Çizelge 64. Sürekli Eğitim Merkezi tarafından açılan sertifika programları. S.N. PROGRAM ADI TARĠH KURSĠYER SAYISI 1. Aile DanıĢmanlığı Meslek Elemanı Aile DanıĢmanlığı Eğitimi ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı Genel Ġngilizce Aile DanıĢmanlığı (Sosyoloji) Doğum Öncesi Hazırlık Eğitici Eğitimi Genel Ġngilizce TOPLAM 173 Çizelge 65. Sürekli Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar. S.N. PROGRAM ADI TARĠH KURSĠYER SAYISI 1. Hobi Resim Kursu Bor Ticaret Odası Diksiyon Kursu Ney Eğitim Latin ve Arjantin Tango Dans Kurusu Erasmus Ġngilizce Hobi Resim Kursu Ney Eğitimi Hızlı Okuma Ġngilizce KonuĢma ve Anlama Ney Eğitimi Kursu Ney Eğitimi Kursu Ġlk ve Ortaöğretim Ġngilizce Kursu Ġngilizce Muafiyet Sınavına Hazırlık Hobi Resim Kursu (ÇağdaĢ YaĢam) Organik Niğde Çileği Ney Eğitimi TOPLAM

43 5.3. Yaz Okulu Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak, üniversitede eğitim ve öğretimin verimliliğini arttırmak, öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında baģarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir imkan sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarındaki derslerde yığılmaları önlemek, baģarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine ve ders geçme notlarını yükseltmelerine fırsat sağlamak için üniversitemizde eğitim-öğretim yılı yaz okulunda 119 ders açılmıģtır. Bu dersleri üniversitemiz öğrencilerinden 1.998, diğer üniversitelerden 80 öğrenci olmak üzere toplam öğrenci almıģtır. Öğrenci sayıları aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. Çizelge Eğitim-Öğretim Yılı yaz okulunda açılan dersler. BĠRĠM ADI DERS SAYISI Egitim Fakültesi 18 Fen Edebiyat Fakültesi 23 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 46 Mühendislik Fakültesi 14 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 13 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1 TOPLAM 119 Çizelge Eğitim-Öğretim Yılı yaz okulunda eğitim gören öğrenci sayıları. BĠRĠM ADI TOPLAM BAġKA ÜNV.ÖĞR. TOPLAM Egitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu UlukıĢla Meslek Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu TOPLAM

44 5.4. Yüksek Lisans ve Doktora Programları Üniversitelerde lisansüstü eğitim; aslında tüm eğitim süreçlerini, insan kalitesini ve bir üniversitenin önce ulusal sonra da uluslararası alandaki yerini belirleyen önemli bir ölçüt olmaktadır. Bu nedenle, enstitülerin yükseköğretimde yeri ve önemi çok büyüktür. Özellikle hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri, üniversitenin kalitesinin önemli bir göstergesi olmaktadır. Hazırlanan tezlerin öğrencilerin yaratıcılık ve farklılıklarını ortaya koyması, sadece teorik anlamda değil, uygulama anlamında da hem diğer üniversitelere, hem de iģ dünyasına yol gösterici olması bu süreçteki kaliteyi artıran en önemli unsurdur. Yükseklisans ve doktora, eğitim sistemi üzerinde düģünmeyi, araģtırma yapmayı, anlamayı, organizasyonunu daha etkin hale getirmeyi, eğitim sistemine daha iyi iģlerlik kazandırmayı sağlayacak bir kapıdır. Bu nedenle Yüksek lisans ve doktora yapmanın eğitim sürecine katkı vermedeki önemli rolü vardır. KiĢi, lisansüstü eğitimi yaparak kendini geliģtirmekte; ilgi ve yeteneklerini iģe koģarak, birçok insanın faydalanabileceği araģtırmalar yaparak bilime katkıda bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim ile bilinmeyenlerden ne kadar çok parçayı kopartıp bilinenlerin arasına katabilirsek, bilimsel bulguların eğitimde iģe koģulması sonucu hayatı anlamlandırmak daha da kolaylaģacaktır. Böylece, üniversitenin genel anlayıģları doğrultusunda bilimde ufuk açacak, yeni yollar çıkaracak, bilimsel kuramların yerine yenilerini katacak lisansüstü çalıģmaların nasıl olması gerektiği konularında tartıģma ortamları da oluģturulabilecektir. ÇağdaĢ yönetimin gereklerine uygun olarak Ģeffaf bir yönetim anlayıģıyla beraber yasa ve yönetmeliklere uygun olarak eğitim-öğretim hizmetlerine devam ederek, akılcı düģünen, çağın gereklerine yaraģır lisansüstü eğitim almıģ bireylerin yetiģmesi için gerekli olan çabayı göstermekteyiz. Akademik alanda ihtiyaç duyulan lisansüstü temel eğitim-öğretim ihtiyacını karģılamak, ülkemizin bilimsel gücünü arttırmak amacıyla eğitim-öğretim veren ensttitülerimizin bilgileri aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsünde Akademik kadro bulunmamaktadır. Ancak Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı (ÖYP) kapsamında ve 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanunla değiģik 35 inci maddesine göre dört araģtırma görevlisi enstitümüz makine mühendisliği anabilim dalında görev yapmaktadır. Çizelge Eğitim- öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı. BĠRĠM ADI YÜKSEK LĠSANS DOKTORA TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü Çizelge Eğitim-öğretim yılı toplam öğrenci sayısı. YÜKSEK LĠSANS DOKTORA TOPLAM BĠRĠM ADI Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek GENEL TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü

45 Çizelge 70. Anabilim dallarına göre öğrenci dağılımı. ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LISANS DOKTORA TOPLAM Jeoloji Mühendisliği Makine Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Maden Mühendisliği Gıda Mühendisliği Tarımsal Genetik Mühendisliği Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Matematik Fizik Biyoloji Kimya TOPLAM Çizelge 71. Yabancı uyruklu öğrencilerin anabilim dallarına göre dağılımı ANABĠLĠM DALI KIZ ERKEK TOPLAM Kimya Biyoloji Elektrik-Elektronik Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Bitkisel Üretim ve Teknolojileri TOPLAM Çizelge 72. DeğiĢim programları ile giden öğrenci sayısı. PROGRAM GĠTTĠĞĠ ÜLKE GĠDEN ÖĞRENCĠ SAYISI Yükseklisans 1 Belçika Doktora 1 Yükseklisans Polonya 1 Doktora Litvanya 1 Doktora Macaristan 1 TOPLAM 5 41

46 Çizelge 73. BaĢka üniversitelerden Fen Bilimleri Enstitüsüne görevlendirilen araģtırma görevlileri. ÇALIġTIĞI ANABĠLĠM DALI GELDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTE Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği GümüĢhane Üniversitesi Bayburt Üniversitesi Ahi Evran Üniversitesi Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çizelge Eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı. Birim Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Sosyal Bilimler Enstitüsü Çizelge Eğitim-öğretim yılı toplam öğrenci sayısı. I. Öğretim II. Öğretim Toplam Birim Adı Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek GENEL TOPLAM Sosyal Bilimler Enstitüsü Çizelge 76. Anabilim dallarına göre öğrenci dağılımı. ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DOKTORA TOPLAM Tezli Tezsiz ĠĢletme Kamu Yönetimi Sosyoloji Ġktisat Beden Eğitimi ve Spor Tarih Türk Dili E Edebiyatı TOPLAM

47 Çizelge 77. Yabancı uyruklu öğrencilerin anabilim dallarına göre dağılımı. ANABĠLĠM DALI PROGRAMI KIZ ERKEK TOPLAM ĠĢletme Yüksek lisans Doktora Kamu Yönetimi Yüksek lisans Sosyoloji Yüksek lisans 1-1 Ġktisat Yüksek lisans Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek lisans TOPLAM Çizelge 78. DeğiĢim programları ile giden öğrenci sayısı. ANABĠLĠM DALI GĠTTĠĞĠ ÜLKE GĠDEN ÖĞRENCĠ SAYISI Ġktisat Ġtalya 2 ĠĢletme Ġtalya 3 ĠĢletme Ġspanya 1 Ġktisat Polonya 1 Sosyoloji Letonya 1 Türk Dili ve Edebiyatı Kazakistan 1 TOPLAM Eğitim Bilimler Enstitüsü Çizelge Eğitim-öğretim yılı toplam öğrenci sayısı. BĠRĠM ADI PROGRAM YÜKSEK LĠSANS Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi 15 Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 41 Ġlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi 31 Fen Bilgisi Eğitimi 44 Türkçe Eğitimi - 19 Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi 14 Resim-ĠĢ Eğitimi 11 TOPLAM 175 Çizelge Eğitim-öğretim yılında yatay geçiģ ile gelen öğrenci sayısı. BĠRĠMLER I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM TOPLAM Eğitim Bilimleri Enstitüsü

48 5.5. Uluslararası Öğrenci DeğiĢim Programları Niğde Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi, eğitimi ve bilimsel baģarıyı, sosyal ve kültürel zenginliğin geliģtirilmesini teģvik ederek uluslararası iģbirliği faaliyetlerini destekler ve bu faaliyetleri koordine eder yılında Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi görev ve yetki alanına giren faaliyetler açısından yoğun bir dönem geçirmiģtir. Yurtiçi ve yurtdıģı öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel hareketliği konularındaki hedeflerine %73 oranında ulaģmıģtır. Ofisimize verilen hibeyi kullanmıģ, hedeflediği hareketlilik oranlarını yakalamıģtır. Gelen yabancı öğretim elemanları, heyetlerin ve öğrencilerin ağırlanmasına katkıda bulunulmuģtur. Farabi DeğiĢim Programı kapsamında öğrenci kabul etmiģ ve anlaģmalı olduğu üniversitelere öğrenci göndermiģtir. Ayrıca 2013 yılı itibari ile Mevlana DeğiĢim Programına baģlanmıģ olup, bu çerçevede anlaģmalar yapılmıģtır. YurtdıĢına gidecek öğrenci ve akademisyenlerin belirlenmesi iģlemleri tamamlanmıģtır yılı itibari ile Erasmus DeğiĢim Programı kapsamında yurtdıģından 11 öğrenci üniversitemizin farklı bölümlerine gelmiģ olup, bu sayı her geçen dönem hızla artmaktadır. Ancak bu sadece Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi nin çalıģmalarıyla değil, üniversitemizin imkânları ve imajı, yabancı dilde ders verilip verilememesi ve Niğde ġehrinin yabancı öğrenciye sunabileceği sosyokültürel ortam ve imkânlarla da yakından alakalıdır. Üniversitemizin iģbirliği anlaģmaları çerçevesinde; 2013 yılı içerisinde üniversitemiz yabancı uyruklu öğrencilere ev sahipliği yapmıģtır. Bu çerçevede yurtdıģında öğrenim görmek üzere toplam 6 öğrencimiz akademik iģbirliğimiz olan ülkelere gönderilmiģtir. Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi; Erasmus Programı, Mevlana Programı, Farabi Programı ve diğer bütün uluslararası anlaģmalar kapsamında hareketlilik sürecinin koordinasyonundan sorumludur. Birimimiz, gelen ve giden öğrenciler ile öğretim elemanları için gerekli desteği verir ve hazırlık sürecinde gerekli idari ve kayıt iģlemleri ile ilgilenir. Akademik programların baģlamasından önce oryantasyon programları sunmaktadır. Program kapsamındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Çizelge 81. Erasmus programı ve ikili anlaģmalar çerçevesinde gelen öğrenci sayısı. PROGRAMIN ADI ÜLKE ÖĞRENCĠ SAYISI Erasmus SLOVAKYA 1 Erasmus POLONYA 4 Erasmus ROMANYA 6 Protokol AnlaĢması GÜNEY KORE 2 Protokol AnlaĢması KAZAKĠSTAN 5 TOPLAM 18 44

49 Çizelge 82. Erasmus programı ve ikili anlaģmalar çerçevesinde giden öğrenci sayısı. PROGRAMIN ADI ÜLKE ÖĞRENCĠ SAYISI Erasmus PORTEKĠZ 5 Erasmus POLONYA 35 Erasmus ÇEK CUMHURĠYETĠ 15 Erasmus LĠTVANYA 3 Erasmus MACARĠSTAN 17 Erasmus ĠSPANYA 3 Erasmus ĠTALYA 9 Erasmus FRANSA 1 Erasmus SLOVAKYA 3 Erasmus ROMANYA 3 Erasmus LETONYA 7 Erasmus BELÇĠKA 2 Erasmus ĠSVEÇ 1 Protokol AnlaĢması GÜNEY KORE 5 Protokol AnlaĢması KAZAKĠSTAN 1 TOPLAM Ulusal (Farabi) Öğrenci DeğiĢim Programı Farabi DeğiĢim Programı, yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değiģim programıdır. Farabi DeğiĢim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dıģında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi DeğiĢim Programı kapsamında da pek çok öğrencimiz Akademik Yılı itibariyle yurtiçindeki üniversitelerde bir ya da iki dönem öğrenim görme Ģansı elde etmiģtir yılı içerisinde Farabi DeğiĢim Programı çerçevesinde 97 öğrencimiz anlaģmalı olan üniversitelere gitmiģ ve 84 öğrenci ise üniversitemize gelmiģtir. Program kapsamındaki değiģimler aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. 45

50 Çizelge 83. Farabi öğrenci değiģim programı ile giden öğrenci sayısı. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠ SAYISI Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 1 Adnan Menderes Üniversitesi 2 Aksaray Üniversitesi 5 Anadolu Üniversitesi 3 Atatürk Üniversitesi 1 Cumhuriyet Üniversitesi 2 Çukurova Üniversitesi 11 Dicle Üniversitesi 3 Erciyes Üniversitesi 6 EskiĢehir Osmangazi Ünversitesi 1 Gazi Üniversitesi 17 Hacettepe Üniversitesi 7 Ġnönü Üniversitesi 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 Kırıkkale Üniversitesi 1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2 Kocaeli Üniversitesi 1 Mersin Üniversitesi 1 Mersin Üniversitesi 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 6 Mustafa Kemal Üniversitesi 3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Pamukkale Üniversitesi 3 Sakarya Üniversitesi 1 Selçuk Üniversitesi 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 1 Trakya Üniversitesi 1 Yıldız Teknik Üniversitesi 6 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 TOPLAM 97 46

51 Çizelge 84. Farabi öğrenci değiģim programı ile gelen öğrenci sayısı. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠ SAYISI Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 2 Adnan Menderes Üniversitesi 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 Ahi Evran Üniversitesi 7 Akdeniz Üniversitesi 1 Aksaray Üniversitesi 4 Amasya Üniversitesi 3 Artvin Çoruh Üniversitesi 1 Balikesir Üniversitesi 4 Bülent Ecevit Üniversitesi 1 Celal Bayar Üniversitesi 1 Cumhuriyet Üniversitesi 6 Erciyes Üniversitesi 3 Erzincan Üniversitesi 4 Firat Üniversitesi 1 Gazi Üniversitesi 2 GaziosmanpaĢa Üniversitesi 3 Ġnönü Üniversitesi 3 Ġstanbul Üniversitesi 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 Kastamonu Üniversitesi 4 Kirikkale Üniversitesi 3 Kilis 7 Aralik Üniversitesi 8 Mersin Üniversitesi 1 Muğla Sitki Koçman Üniversitesi 5 Mustafa Kemal Üniversitesi 2 Pamukkale Üniversitesi 2 Selçuk Üniversitesi 4 Siirt Üniversitesi 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 1 TOPLAM 84 47

52 5.7. Üniversite Tanıtım Günleri a) Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi tara fından bu yıl 6 ncısı düzenlenen ve ortaöğretim öğrencilerine üniversitemizi tanıtmayı amaçlayan Tanıtım Günleri etkinliği, Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleģtirildi. Mühendislik Fakültesi nde düzenlenen ve 600 e yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte, geleceklerine yön verecek mesleği ve okulu seçme aģamasında olan öğrencilere bilgiler verildi. Niğde ve ilçelerindeki okulların lise son sınıf öğrencileri ile dershanelerin katıldıkları etkinlikte öğrenciler bölümler tarafından açılan stantları gezerek akademisyen ve öğrencilerden merak ettikleri konular hakkında bilgi aldılar. Etkinlikte bir konuģma yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet ġener hepinizin bildiği gibi Niğde Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Yenilikçilik ve GiriĢimcilik alanında Türkiye çapında 50 üniversite arasında 29 uncu sırada bulunmaktadır. Yenilikçilik ve giriģimcilik adına 2 yıldır bu sıralamayı koruyoruz. Bugün burada tanıtımı yapılan Mühendislik Fakültesi yenilikçilik ve giriģimcilik yönüyle eğitim bakımından çok iyi bir konumda bulunmaktadır. Üniversite adaylarımıza söyleyebilirimki Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi devlet Üniversiteleri mühendislik fakülteleri arasında ilk 10 un içerisinde yer almaktadır Ġfadelerini kullandı. b) Üniversitemiz 16 ġubat tarihinde Final Eğitim Kurumları tarafından GüneĢli Özel Final Anadolu Lisesi nde düzenlenen 3 üncü Üniversiteler Fuarına katıldı. 11 inci sınıf ve 12 inci sınıf öğrencilerinin üniversite tercihlerinde doğru kararlar verebilmeleri, üniversiteler hakkında doğrudan bilgi alabilmelerini sağlamak için düzenlenen ve Türkiye den 112 üniversitenin ve bazı yurtdıģı üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı fuarı, civarında 11 inci ve 12 inci sınıf öğrencileri ile velileri ziyaret etti. Niğde Üniversitesince kurulan stantı ziyaret eden öğrencilere ve davetlilere broģür ve katalog gibi tanıtım malzemeleri hediye edildi. c) Üniversitemiz, Toros Rotary Kulübü tarafından bu yıl 11 incisi düzenlenen Mersin Yüksek Öğretim Tanıtım günleri meyotag'a katıldı. Yeni Ģehir cnrexpo merkezinde açılan fuara 23 üniversite katıldı. Fuarda üniversitemiz tarafından açılan standı çok sayıda öğrenci ziyaret etti. BroĢür ve katalog gibi tanıtım malzemeleri dağıtıldı. d) Üniversitemiz Mart 2013 tarihleri arasında Yemen'in BaĢkenti Sana'da ve Aden kentinde düzenlenen Türk Eğitim Fuarlarına katıldı. Türkiye'den 36 üniversitenin katıldığı fuarda üniversitemiz adına, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Alp ile Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Taflıoğlu katıldı. 48

53 Yemenli öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği üniversitemiz standında Ġngilizce ve Arapça olarak hazırlanan tanıtım kitapçıklarının yanısıra çok sayıda tanıtım materyali dağıtıldı. Ayrıca üniversitemiz tanıtım filmi de standımız içerisine kurulan perdeye yansıtılarak ziyaretçilere gösterildi Ġdari Hizmetler Genel Sekreter ve Görevleri Genel Sekreter, üniversite idari teģkilatının baģıdır ve bu teģkilatın çalıģmasından rektöre karģı sorumludur. Üniversite idari teģkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu Ģekilde çalıģmasını sağlamak; Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu nda oyalamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak; Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu nun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, üniversite idari teģkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, Basın ve Halkla ĠliĢkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak; Rektörün yazıģmalarını yürütmek ve Rektörün protokol, ziyaret ve tören iģlerini düzenlemek Genel Sekreterin görevleridir Hukuk MuĢavirliği Hizmetleri Hukuk MüĢavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ıncı maddesine göre Daire BaĢkanlığı statüsünde olup; üniversite idari teģkilatını oluģturan birimlerden birisidir. Hukuk MüĢavirliği üniversitemizin Kamu Tüzel KiĢiliğinin hukuki sorunlarına; yasalar, tüzükler ve yönetmelikler çerçevesinde, çözüm hususunda mütalaa vermekle görevli ve yetkili bir birimdir. Ayrıca üniversite birimlerinin iģlem tesis ederken, mevcut mevzuatın yorumunda tereddüde düģtükleri konularda danıģma birimi olarak mütalaa vermektedir. MüĢavirliğimiz; idari ve akademik personel, öğrenciler, diğer kiģi ve kurumlarla olan anlaģmazlık ve uyuģmazlıklarında, adli ve idari mercilerde, üniversitenin haklarını savunmaktadır. Ġdari personel, akademik personel ve öğrenciler hakkında açılan disiplin soruģturmaları da müģavirliğimizce incelenmektedir. 49

54 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı; üniversitemize yerleģen ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerle ilgili tüm kayıt kabul iģlemlerinin yapılması, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde öğrenciye en iyi hizmeti vermek amacıyla gerekli tüm çalıģmaların yapılması; Yükseköğretim Kurumu tarafından üniversiteye gönderilen uygulama talimatlarının faaliyete geçirilmesi; eğitim-öğretim ile ilgili üniversite senatosu tarafından alınan tüm kararların, fakülte ve yüksekokullar tarafından öğrencilerle ilgili alınan tüm yönetim kurulu kararlarının uygulanması ve ayrıca eğitim öğretimle ilgili olarak üniversite paydaģları ile ilgili yazıģmaların yapılması Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığının öncelikli görevleri arasındadır. Üniversitemize yerleģen tüm aday öğrencilerin kayıtları çok kısa süre içerisinde yapılmaktadır. Kayıt olan her öğrenciye öğrenci belgesi ve kimliği verilmektedir. Mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme iģlemlerini web üzerinden gerçekleģtirmektedirler. Sınav sonuçlarına internet ortamında kendilerine verilen Ģifreler ile ulaģmaktadırlar Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığının amacı, öğrencilerin barınma, beslenme, çalıģma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boģ zamanlarını değerlendirme ve yeni ilgi alanları kazanmalarına yönelik hizmetler sağlayarak, onların sosyal durumlarının iyileģmesine, yeteneklerinin ve kiģiliklerinin sağlıklı bir Ģekilde geliģmesine ve ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiģmelerine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimizin yetenekleri ve becerileri dikkate alınarak, yıl içerisinde resim ve fotoğraf sergileri açılmakta, konser, konferans, tiyatro gibi kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmektedir. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluģan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları bulunmaktadır. Folklor ve tiyatro çalıģmaları yapan öğrencilerimiz desteklenmekte, üniversitemiz öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleģtirilen amatör ses yarıģması, defile, Ģiir Ģöleni ve değiģik geceler düzenlenmektedir. Faaliyet kapsamında gerçekleģtirilen mal ve hizmet alımları 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Mali konular ve ödemelere iliģkin tüm yasal yükümlülüklerde ise 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu esas alınmaktadır. Sunulan hizmetlerden baģta öğrencilerimiz olmak üzere tüm üniversite personeli yararlanmaktadır. A) Spor Hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından aģağıda belirtilen sosyal hizmetler yürütülmektedir. a) Öğrencilerin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karģılanması için gerekli hizmetler sağlanmakta, bu hizmetleri sunan kuruluģlarla iģbirliği yapılarak hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için çaba gösterilmektedir. b) ÇeĢitli konuları içeren kitap ve periyodik yayın bulunduran okuma salonları açılarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım edilmekte, boģ zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirme çalıģmaları yapılmaktadır. 50

55 Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı bünyesinde yürütülen spor faaliyetlerindeki amaçlar, öğrencilerin ve çalıģanların beden sağlıklarını korumak ve geliģtirmek, onlara düzenli çalıģma alıģkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, boģ zamanlarını ilgi duydukları spor dallarında değerlendirmelerine olanak vermektir. Bu amaçlar doğrultusunda aģağıdaki hizmetler sunulmaktadır. a) Grup çalıģmaları ve spor karģılaģmaları düzenlemek. b) Yurt dıģındaki ve yurt içindeki kuruluģlarla iģbirliği yaparak, bu alanlardaki çalıģmaları yaygınlaģtırmak, üniversitemizi temsilen öğrencilerin yarıģma ve karģılaģmalara katılmalarını sağlamak. Üniversitemizin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılması, elemanların planlı bir Ģekilde çalıģması ve merkezden yönetilmesi sağlanmaktadır. Niğde Üniversitesi spor tesisleri bir program dâhilinde tüm öğrenci ve personelin kullanımına açıktır. B) Spor Tesislerimiz AĢağı KayabaĢı YerleĢke alanında 1 adet 300 seyirci kapasiteli antrenman spor salonu, Merkez YerleĢke alanında 1 adet seyirci kapasiteli çim zeminli futbol sahası, Merkez YerleĢkede toplam m² alan üzerinde her biri m² den oluģan 4 adet basketbol, voleybol, tenis ve futbol oynanılabilen çok amaçlı spor tesisi, Merkez YerleĢke alanında her biri m² den oluģan 2 adet sentetik çim zeminli halı saha futbol sahası, sahaya ait her biri 40 m² den oluģan 8 adet soyunma odası bulunmaktadır. 51

56 C) Faaliyet Programları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Üniversite Sporları Federasyonu BaĢkanlığı nın Eğitim-Öğretim yılı faaliyet programı gereğince düzenlenen üniversitelerarası spor yarıģmalarından üniversitemizin katılım sağladıklarının listesi aģağıda gösterilmiģtir. Çizelge 85. Sportif faaliyet listesi. FAALĠYETĠN YAPILAN FAALIYET GERÇEKLEġTIĞI TARĠH Kuzey Disiplini Kayaklı KoĢu ġampiyonası (Bay-Bayan) Çankırı Mehtap BAġTUĞ: m Bayanlar Türkiye 3 üncüsü ġubat 2013 Mehtap BAġTUĞ: m Sprint Bayanlar Türkiye 2 ncisi Bayrak YarıĢı (Bayan) Gurubunda 3. olmuģtur Üniversitemiz takımı Grubunda 2. olmuģtur Üniversiteler Salon Futbolu Grup Birinciliği (Bay-Bayan) Üniversitemiz Bayan Takımı Grubunda 1. olmuģtur (Süper Final Mart 2013 Oynamaya Hak KazanmıĢtır.) Tenis 2. Lig (Bay) Antalya Mart 2013 Kros (Bay-Bayan) Isparta 26.Mar.13 Muzaffer BAYRAM: m Türkiye 3 üncüsü Badminton 2. Lig (Bay-Bayan) Antalya 28 Mart-01 Nisan 2013 GüreĢ Greko-Romen (A KLASMAN) (Bay) KahramanmaraĢ Refik AYVAZOĞLU: 74 Kg Türkiye 3 üncüsü 3-7 Nisan 2013 Ali Nail ARSLAN: 120 Kg Türkiye 1 cisi GüreĢ Serbest (A KLASMAN) (Bay) KahramanmaraĢ Nebi UZUN: 55 Kg Türkiye 1 incisi 3-7 Nisan 2013 Turgut KURT: 66 KgTürkiye 2 ncisi Fatih AL: 96 Kg Türkiye 3 üncüsü Salon Futbolu Süper Final Müsabakaları (Bayan) Adana 9-13 Nisan 2013 Basketbol 1. Lig Grup Birinciliği (Bayan) Kayseri Nisan 2013 Üniversitemiz takımı Grubunda 3 üncü olmuģtur. Atletizm (Bay-Bayan) Adana Mehtap BAġTUĞ: 800 m Bayanlar Türkiye 2 ncisi Mayıs 2013 Halk Oyunları (Halay) Ġzmir Mayıs 2013 Atatürk ü Anma KoĢusu (Bay-Bayan) Ankara Muzaffer BAYRAM: Büyük Erkekler Türkiye 1 incisi Hülya BAġTUĞ: Bayanlar Türkiye 2 ncisi 10.Kasım 2013 Takım Halinde Erkekler Türkiye 2 ncisi Takım Halinde Bayanlar Türkiye 3 üncüsü Üniversiteler 2. Lig Futbol Grup Birinciliği (Bay) Osmaniye Kasım 2013 Üniversitemiz takımı Grubunda 3 üncü olmuģtur Üniversiteler 2. Lig Hentbol Grup Birinciliği (Bay) Tokat Erkek Hentbol Takımı 1. Lige yükselmiģtir Aralık 2013 Üniversiteler 2. Lig Basketbol Grup Birinciliği (Bay) Yozgat Üniversitemiz takımı Grubunda 3 üncü olmuģtur Aralık 2013 Üniversiteler 2. Lig Voleybol Grup Birinciliği (Bay) Antalya Üniversitemiz erkek takımı 1. Lige yükselmiģtir Aralık 2013 Üniversiteler 2. Lig Voleybol Grup Birinciliği (Bayan) Antalya Aralık

57 Çizelge 86. Spor faaliyetlerine katıldığımız branģlar. S. N. BRANġLAR 1 Atletizm (Bayan-Erkek) 2 Basketbol (Bayan-Erkek) 3 Badminton (Bayan-Erkek) 4 GüreĢ (Erkek) 5 Hentbol (Erkek) 6 Kayak (Bayan-Erkek) 7 Salon Futbolu (Bayan-Erkek) 8 Halkoyunları 9 Kros (Bayan-Erkek) 10 Futbol (Erkek) 1) GüreĢ ġampiyonasında Dünya Üçüncüsü Öğrencimiz Macaristan'ın baģkenti BudapeĢte'de yapılan Dünya GüreĢ ġampiyonasında, grekoromen stil 74 kiloda dünya üçüncüsü olan Emrah KuĢ ülkemizi, Ģehrimizi ve üniversitemizi baģarıyla temsil etti. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Berkan Alpay Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Görür e geleceğe yönelik hedeflerinden bahsederek öğrencinin yaptığı çalıģmalar hakkında da bilgiler verdi. Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Görür, Emrah KuĢ u elde ettiği baģarıdan dolayı kutladı. Bizler yönetici ve öğretim elemanı olarak öğrencilerimize her konuda destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Öğrencilerimizin gerek bu tür spor müsabakalarında, gerek kültür-sanat faaliyetlerinde, gerekse bilimsel etkinliklerde ortaya koydukları her türlü çalıģma bizler için büyük önem taģımaktadır. Bu tür çalıģmalar üretkenliğin göstergesidir. Öğrencilerimizi bu doğrultuda elimizden geldiğince motive edip destekleyerek onları çalıģmaya, üretmeye ve baģarılı olmaya teģvik ediyoruz. Tabiki öğrencilerimizin elde ettiği bu tür baģarılar da bizi son derece mutlu edip gururlandırıyor ifadelerini kullandı. 53

58 2) Üniversitemizden Atatürk'ü Anma Kros YarıĢlarında Büyük BaĢarı Mustafa Kemal Atatürk ün 75 inci ölüm yıldönümü anısına Ankara da düzenlenen 10 Kasım Atatürk ü Anma KoĢusunda üniversitemiz bayan ve erkek takımları büyük baģarı elde ettiler. Ankara Eski Hipodrom da gerçekleģtirilen ve 190 takımdan 940 sporcunun katıldığı yarıģlarda üniversitemiz takım halinde erkeklerde 2 nci bayanlarda 3 üncü oldu. 3) Bayan Futsal Takımımız ġampıyon Oldu Üniversitemiz Bayan Futsal Takımı Hatay'da yapılan grup müsabakalarında karģılaģtığı tüm takımları yenerek Ģampiyon oldu. ġampiyon takımın sporcuları elde ettikleri baģarının ardından kazandıkları kupayla birlikte rektörümüzü ziyaret etti. D) Barınma Hizmetleri Öğrencilerimizin barınma problemlerine çözüm üretmek amacıyla lojman olarak kullanılan 16 adet daire ve 1 adet misafirhane Niğde Üniversitesi Öğrenci Yurduna dönüģtürülmüģtür. Koyunlu Öğrenci Evleri olarak anılan bu yurdumuz 112 öğrenci kapasitesine sahiptir. Merkezi ısıtma sistemili yurt dairelerimiz 140 m 2 olup, 3 oda ve 1 salondan oluģmaktadır. Odalarımız 2 kiģilik ve 3 kiģiliktir. Odalarımızda her öğrencimiz için çalıģma masası ve dolap bulunmaktadır. Dairelerimizde buzdolabı, çamaģır makinesi, televizyon, uydu sistemi ve wireless bulunmaktadır. Yurtta kalan öğrencilerimize sabah kahvaltısı verilmekte olup dileyen öğrencilerimiz ücret karģılığı akģam yemeklerini yemek salonunda yiyebilmektedir. Yurttan Merkez YerleĢkeye gidiģ-geliģ öğrenci servisleri hizmet vermektedir. 54

59 Ayrıca 2013 yılı içerisinde 200 kiģi kapasiteli Niğde Üniversitesi Ayhan ġahenk Öğrenci Yurdu hizmete girmiģtir. DoğuĢ Grubu tarafından yaptırılarak üniversitemize bağıģlanan bu öğrenci yurdunda bağıģ protokolü gereğince öncelikle Tarım Bilimleri Fakültesi öğrencileri barınmakta olup boģ kontenjan kalması durumunda üniversitemizin diğer öğrencileri de yurt hizmetinden faydalanmaktadır. Tüm imkanlara sahip olan bu yurtta sabah kahvaltısı ve akģam yemeği ücretsiz olarak verilmektedir. Yurdun Merkez YerleĢke içerisinde bulunması öğrencilerimizin okullarına ulaģımı açısından büyük bir rahatlık sağlamaktadır yılı sonu itbariyle yurdumuzda 103 kız 73 erkek olmak üzere 176 öğrencimiz barınmaktadır. E) Beslenme Hizmetleri Merkez YerleĢke alanında bulunan Merkezi Kafeterya mutfağında servise hazırlanan yemekler Niğde Merkez ve Bor Ġlçesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarımızı içeren 7 ayrı yemekhanede akademik-idari personelimize ve öğrencilerimize sunulmaktadır. Yemek hizmetleri, yapılan ihaleler sonucu yüklenici firmalarca yürütülmektedir. Yemek hizmetleri diyetisyen kontrolünde verilmekte olup, yemeğin piģirilmesinden servisine kadar geçen bütün aģamalarda her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Ayrıca her birimde Yemekhane Kontrol TeĢkilatı mevcut olup, yemek hizmetinin birim yemekhanelerinde düzenli ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Döret kaptan oluģan yemekler öğle ve akģam olmak üzere 2 öğün verilmektedir. Yemek Ücretleri: 2013 yılı içerisinde Öğrenci ve Persoenlimizden katkı payı olarak alınan yemek ücretleri: Öğrenci için 1,50 TL, Ek göstergesiz ve 3600 a kadar ek göstergeli görevlerde bulunanlar için 2,50 TL, 3600 den 4800 e kadar ek göstergeli görevlerde bulunanlar için 3,25 TL, 4800 den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlar için 3,60 TL, Misafir ve ikinci yemek için ise 5,00 TL olarak düzenlenmiģtir. 55

60 2013 yılında öğrenci ve personel olmak üzere toplam kiģi yemek hizmetinden yararlanmıģtır. Aylık yemek menüleri her ay üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurulmuģtur. Yemek hizmeti tüm yemekhanelerde para yükleme ve fiģ alma ünitelerinde (kiosk) öğrenci ve personel kimlik kartlarının akıllı kart olarak kullanılması suretiyle e-kampüs otomasyon sistemi üzerinden yürütülmekte olup, 2013 yılı içerisinde grup bazında yemek sayıları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Çizelge 87. Verilen yemek sayıları. YEMEK HĠZMETĠNDEN FAYDALANANLAR VERĠLEN YEMEK SAYISI (ADET) Burslu Öğrenci (Yemek Yardımı) Öğrenci Personel TOPLAM Çizelge 88. Yemekhaneler ve kapasiteleri. YEMEKHANE ADI KAPASĠTESĠ (KIġI) Merkez YerleĢke Personel Yemekhanesi 450 Merkez YerleĢke Öğrenci Yemekhanesi 700 AĢağı KayabaĢı YerleĢkesi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 150 Derbent YerleĢkesi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 250 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 50 Bor MYO Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 120 Bor Halil Zöhre Ataman MYO Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 50 UlukıĢla MYO Öğrenci ve Personel Yemekhanesi 200 TOPLAM 1970 F) Kısmi Zamanlı (Part-Time) Öğrenci ÇalıĢtırılması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesi gereğince ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca belirlenen Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci ÇalıĢtırma Usul ve Esasları çerçevesinde üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak öğrenci çalıģtırılmakta olup, 2013 yılında yaklaģık 120 öğrencimiz bu statüde çalıģtırılmıģtır. Bu öğrencilerimize Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda çalıģmalarının karģılığında ödeme yapılmıģtır Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Hizmetleri 56

61 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle tarihinde Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımız kurulmuģtur. BaĢkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ncı ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır. Bu görevler çerçevesinde 5018 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtilen mali saydamlık ilkesiyle paralel olarak, kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile 5018 sayılı yasanın 25 inci maddesi ve Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince üniversitemize ait; 2012 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu, 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu, 2012 Yılı Üniversite Kesin Hesabı, 2012 Yılı Yönetim Dönemi Hesabı, 2013 Yılı Performans Programı, 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 2014 Yılı Üniversite Bütçesi hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluģlara gönderilmiģtir. Çizelge 89. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca yapılan iģlem sayıları. ĠġLEM ADET Ödenek Gönderme Belgesi 283 Tenkis 53 Ödenek Ekleme 34 Ödenek Aktarma 5 UNIDO 94 TÜBĠTAK projeleri ile ilgili muhasebe iģlemleri 747 SAN-TEZ 55 ERASMUS 79 Muhasebe ĠĢlem Sayısı Avrupa Birliği 97 Leonardo da Vinci 40 Farabi 24 ÖYP 23 BAP Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, üniversitemize ait tüm birimlerin biliģim sistemleri ile bire bir ilgilidir. Teknolojiyi yakından izleyerek ve üniversitemizin bilgi iģlem kaynaklarını en iyi Ģekilde yöneterek, eğitim-öğretim ve araģtırmalara destek sağlamak amacıyla ihtiyaçların güvenli ve kaliteli olarak teminedilmesine yardımcı olmaktadır. Yazılım hizmetleri aģağıda sunulmuģtur. 57

62 Otomasyon Sistemleri Yazılımlarında; Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Sql Server 2012, Developer Express Component, Sql Complete, Oracle 11 G XE, Kimlik, Kapılar, Yemekhane Otomasyon Sistemlerinde; Mati card, Yemekhane yazılımı, Real-time Access manage, Mercure 2 PDKS, Utarit Puantör, Sistem Yönetiminde; VMWare SanallaĢtırma Yönetim Yazılımı, Linux, Solaris, Windows 2008 Server, G-Data Antivirüs Yazılımı, Zimbra, Microsoft Windows ve Office yazılımları kullanılmaktadır Kütüphane Dökümantasyon Daire BaĢkanlığı Hizmetleri Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Niğde Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği gereğince hizmetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personelimiz kütüphanemizin üyesidir. Ödünç kitap alabilmek için üyeliklerinin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Üyeliklerini aktif hale getirenler ünvanlarına göre belirlenen sayıda ve sürelerde kitap ödünç alabilirler. Kütüphanemizde DEWEY Onlu Sınıflandırma Sistemi kullanılmakta olup, kitaplar açık raf sistemine göre yerleģtirilmektedir. Kütüphanede bulunan materyaller YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemi kullanılarak elektronik ortama aktarılmıģ ve internet üzerinden sorgulamaya açılmıģtır. Ayrıca tüm kütüphanecilik hizmetleri otomasyon sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Kullanıcılarımıza okuma salonu içerisinde bulunan 58 bilgisayardan ücretsiz internet hizmeti verilmektedir. Kütüphanemize ait Web sayfası hazırlanarak hizmete açılmıģtır. Web sayfamız sürekli güncellenmekte ve aktif halde kullanılmaktadır. Abone olduğumuz, deneme eriģimine açılan ve ücretsiz sağlanan veri tabanlarına Web sayfamız üzerinden kısa sürede eriģmek mümkündür. Veri tabanları IP kontrollü olduğundan kütüphaneye gelmeden de üniversitemiz içerisindeki internet bağlantılı her bilgisayardan eriģim sağlanmaktadır. Kullanıcılar kütüphane sorgulama alanına girerek kütüphanede bulunan materyalleri sorgulayabilmekte, ödünç aldıkları kitapların gününü uzatabilmekte, kitap ayırtabilmekte ve yayın istek formunu doldurarak yayın talebinde bulunabilmektedirler. Kütüphanemizde bulunmayan materyaller diğer kütüphanelerden, kütüphaneler arası ödünç alma yolu ile temin edilebilmektedir. Çizelge 90. Kütüphane kaynaklarının kullanımına iliģkin bilgiler. KAYNAKLARIN KULLANIMI ADET Kayıtlı Kullanıcı Sayısı Ödünç Alınan Kitap Sayısı Kütüphaneyi Kullanan Okuyucu Sayısı 177,933 Çizelge 91. Abone olunan veri tabanları. S.N. VERĠ TABANI S.N. VERĠ TABANI 58

63 1 Knovel 30 Medline 2 Isi Web of Science 31 Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text 3 Math Sci Net 32 Eric 4 Springer business-economics ve humanities, social science, law (-1996) archive, serials solutions-summon, 33 Book Index Review serials directory 5 Proquest Central 34 Dynamed 6 Ebrary Academic Complete 35 Ithenticate 7 Science Direct 36 Scopus 8 Wiley-online library 37 Academic Search Complete 9 Taylor & Francis (informaworld) 38 Business Search Complete 10 Safari e-books, Safari IT Books, Safari Business Books 39 IEEE-Xplore 11 Sage Premier Complete 40 Emerald Management Xtra Econlit Full Text 41 Jstor 13 Educational Research Complete 42 Oxford Journals Online 14 Professional Development Collection 43 Proquest Digital Dissertations and Thesis Full Text 15 Newspaper source 44 Springerlink 16 Legal collection 45 Sport Discus with Full Text 17 History reference center Health source: nursing- acedemic ed. Online Computer and Applied Sciences Complete 47 Religion and Philosophy Collection 19 Master file premier 48 Regional Business News 20 Environment complete Springer e-books paketleri (earth & environmental science e-books, science mathematics & statistics e-books) Psychology & Behavioral Sciences Collection 50 Green file 22 Ieee/wiley e-books 51 Humanities international complete 23 Bio one American Chemical Society (ACS) 24 Astm digital library 53 Royal society of chemistry 25 Annual reviews 54 American Institution of physics (AIP) 26 Ebsco journals services (EJS) 55 Institution of Physics (IOP) 27 World e-book library 56 Siam 28 American physical society (aps) Asme digital library Hiperkitap online Personel Daire BaĢkanlığı Hizmetleri 59

64 Üniversitemizde insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalıģmaları yürüten dairemiz aynı zamanda personel sisteminin geliģtirilmesi yönünde çalıģmalarını sürdürmektedir. Akademik ve idari personel hareketlerinin takibini yaparak, buna dayalı yayımlanan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tüzük ve genelgeler gereğince, akademik ve idari personelin terfi, atama, emeklilik ve her türlü özlük haklarını yürüten daire baģkanlığımız tarafından 2013 yılı içerisinde gerçekleģtirilen faaliyetler aģağıda gösterilmiģtir. Çizelge 92. Akademik personel hareketleri. Unvanı Atanan Emekli Naklen Ġstifa Olan Ayrılan Eden Diğer Prof Doç Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi AraĢtırma Görevlisi Okutman TOPLAM Çizelge 93. Ġdari personel hareketleri. Unvanı Atanan Emekli Olan Naklen Ayrılan Ġstifa Eden Yüksekokul Sekreteri ġube Müdürü Memur Bilgisayar ĠĢletmeni Mali Hizmetler Uzman Yrd Ambar Memuru Sekreter Daktilograf Kor. ve Güvenlik Görevlisi Mühendis Mimar Teknisyen AraĢtırmacı (ÖzelleĢtirme) Kütüphaneci Programcı Kaloriferci Hizmetli TOPLAM Diğer Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Hizmetleri 60

65 2886 Devlet Ġhale Kanununa göre ihale edilerek üniversiteye ait taģınmaz malların kiralanması iģlemlerinin yürütülmesi, TaĢınırlarla ilgili iģlemlerin yürütülmesi, Destek hizmetleri kapsamında tüm birimlerin makine-teçhizat, laboratuar cihazları, bilgisayar ve yan donanım malzemelerinin temin edilmesi, Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet taleplerine göre alımların ve hizmetlerin yerine getirilmesi, Giyecek yardımı alımının yapılması, Üniversitemize ait mühür ile ilgili iģlemlerin, personel taģıma ve genel temizlik hizmetleri ve güvenlik hizmetlerinin yapılması, Birimlerimizin akaryakıt ihtiyaçlarının karģılaması, Lojman ve araç tahsisi, haberleģme, basım hizmetleri, evrakların dağıtımı ve arģivlenmesi, Doküman Yönetim Sisteminde birimlerin ve kiģilerin oluģturulması ve yetkilendirilmesi, Elektrik, telefon, su vb. giderlerin karģılanması, fotokopi ile ilgili iģlerin yapılması, Tüm birimlerimizin güvenliğinin sağlanması ve her türlü destek hizmetlerinin verilmesi iģlemleri baģkanlığımız tarafından yürütülmektedir Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Hizmetleri A) Büyük Onarım 2013 yılında büyük onarımlar için TL hazineden ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği TL olarak gerçekleģmiģtir. Ödeneğin TL si harcanmıģtır. Merkez YerleĢkedeki Isı Merkezinin Garaja DönüĢtürülmesi, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Yapımı, Eski Eğitim Fakültesi binasının tadilatı, RMS B Doğal Gaz Ġstasyonunun kapasitesinin artırılması, tadilat, onarım ve yapım iģleri gerçekleģtirilmiģtir. 61

66 1) Merkez Yerleşkedeki Isı Merkezinin Garaja Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım Yapım Ġşi: tarihinde ihalesi yapılarak tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleģmesi imzalanmıģ ve tarihinde iģyeri teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır tarihinde geçici kabulü yapılıp hizmete açılmıģtır. Bu iģ için TL harcama yapılmıģtır. 2) Merkez Yerleşkedeki Doğalgaz Rms- B Ġstasyonunun Kapasitesinin Artırılması Ġşi: tarihinde ihalesi yapılarak, tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleģmesi imzalanmıģtır tarihinde iģyeri teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır. Mevcut m 3 /saatlik doğalgaz RMS-B istasyonu sökülerek yerine m 3 /saat kapasiteli doğalgaz RMS-B istasyonu monte edilmiģ ve gerekli çevre düzenlemeleri yapılmıģtır. Bu iģ için TL harcama yapılmıģtır. 3) Derbent Yerleşkesindeki Eski Eğitim Fakültesi Binasının Tadilat ve Onarım Yapım Ġşi: tarihinde ihalesi yapılarak tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleģmesi imzalanmıģ; tarihinde iģyeri teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır yılı Ağustos ayında tamamlanıp hizmete açılmıģtır. Bu iģ için TL harcama yapılmıģtır. 4) Bor Yerleşkesindeki Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Binasının Tadilat ve Onarım Yapım Ġşi: tarihinde ihalesi yapılmıģ olup, tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleģmesi imzalanmıģ ve tarihinde iģyeri teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır. Mevcut bina betonarme mantolama metodu ile kolon ve perdeler güçlendirilmiģ, bazı döģemelerde kiriģler karbon fiber malzemesi ile sarılarak yük taģıma kapasitesi arttırılmıģtır. Mevcut binada son kat yıkılmıģ olup, bina içlerinde boya yapılıp döģeme kaplamaları silinmiģtir. Binaya dıģ cepheden mantolama yapılmıģtır. Çatısı tamamen elden geçirilip ahģap oturtma çatı yapılmıģtır. Atıl durumda olan atölye binasının betonarme karkası tamamlanıp, iç ve dıģ alanlarına duvar imal edilerek yeni mekânlar oluģturulmuģtur. Ağustos 2013 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıģtır. 62

67 Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Binası Tadilatı Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Atölye Binasının Tadilatı 63

68 B) Doğrudan Temin Çizelge Sayılı kanunun 22-d maddesi kapsamında yapılan doğrudan temin imalatları. TUTARI YAPILAN Ġġ (TL) Ġki adet bilgisayar salonu elektrik tesisat bakım-onarım iģi 1.222,60 Bor Meslek Yüksekokulu güvenlik kamerası yapım ve bakım-onarım iģi ,24 Bor Meslek Yüksekokulu Kampüsü kamera sistemi bakım-onarım iģi 8.144,36 Eski Rektörlük spor salonu elektrik arıza bakım-onarım iģi 3.315,50 Derbent YerleĢkesi güvenlik kamera sistemi iģi 4.481,64 Dericilik Atölye Yer altı Arızası-BE SYO jeneratör transfer panosu arızası yapım iģi 5.758,40 Rektörlük ve Bağlı Birimlerin mekanik tesisatı arızaları yapım iģi 8.861,80 Deney Hayvanları AraĢtırma Laboratuvarı yapım iģi ,00 Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Dekanlık Binalarında güvenlik kulübesi, oda bölme yapım iģi 4.330,60 Genel Pompa bakım ve onarım iģi 4.987,27 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık katında kullanılmak üzere aydınlatma armatürü alım iģi 2.950,00 Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi fotoselli ve hava perdeli otomatik kapı yapım iģi 6.431,00 Fen-Edebiyat Fakültesi kalorifer tesisatı tadilat yapım iģi 7.258,18 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının çöp konteyneri için kapalı çöp toplama yapım iģi 4.271,60 Çevre aydınlatma direği demontaj ve tamirat yapım iģi 554,60 Merkez YerleĢke yüksek gerilim ana bağlantısının yapım iģi 6.622,75 Merkez YerleĢkedeki mevcut yollara iģaret levhaları takılması ve hız düģürücü kasisler yapım iģi 5.442,16 Bor Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün mevcut otoparkın tadilat ve onarım yapım iģi 5.202,85 Tarihi Göncü Konağı dıģ kapı kasası ve pervaz tamiratı ile ferforjeden demir korkuluk yapım iģi 3.711,10 Rektörlük ve Bağlı Birimlerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alım iģi 1.967,83 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı önü peyzaj çalıģması yapım iģii 4.484,00 Rektörlük ve Bağlı Birimler pompa tamiratı iģi ,33 Isıtma Sistemleri bakım ve onarım iģleri 9.832,35 Bağlı Birimlerde ve Tarihi Göncü Konağının dıģ kapı, kasa, pervaz tamiratı ve ferforjeden korkuluk yapım iģi ,04 Merkez YerleĢke, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi elektrik bakım-onarım iģi 6.754,06 GENEL TOPLAM ,26 64

69 C) Projeler K Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhızat Alımı Projesi: 2013 yılında hazineden TL ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek yapılarak yıl sonu ödeneği TL olmuģtur. Ödeneğin tamamı harcanmıģtır. Proje yürütücü ve yardımcılarının yurtdıģı yolluk, yevmiye ve konaklama giderleri olarak ,17 TL, yapılan ihalelerin gümrük, ardiye, ordino, forklift çalıģma bedeli ve KKDF fonu ve bunun gibi giderler için ,08 TL harcanmıģ olup, aģağıda isimleri yazılı cihazların alımı gerçekleģmiģtir. Çizelge 95. Merkezi laboratuvara alınan makine-teçhizat listesi. ALIMI YAPILAN MALZEME TUTARI Mekanik Profilometre ,00 Spektroskopik Elipsometre ,00 Silikon AltaĢ Elektron Ömrü Ölçüm Test Cihazı ,00 Serigrafi Baskı Makinası ve Ġlave Ekipmanları ,24 Kimyasal Banyo Sistemi ,56 GüneĢ Pili Test Sistemi (Cell Tester) ,00 Yüksek Saflıktaki Azot Gazı Üretim ve Depolama Sistemi ,00 GüneĢ Pili Laboratuvar Cihaz Soğutma Sistemi ,60 Tam Otomatik Gaz Kabinleri ,50 Egzoz Gazı Yakma Ünitesi ,80 Ultra Saf Su Cihazı ,00 Helyum Kaçak Dedektörü ,80 4 Nokta Ölçüm Cihazı ,78 Fotovoltaik Panel Hücre ,40 Çekerocak ,00 SniffeProbe 8.601,02 Vakum Fırını ,00 Kurutma Fırını 5.015,00 Klimatik Kabin ,00 Kimyasal Atık Filtresi ve Filtre Yuvası ,00 GENEL TOPLAM , H03143 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 2013 yılında ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi için TL ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek sağlanmasıyla yıl sonu ödeneği TL olarak gerçekleģmiģtir. Ödeneğin TL si harcanmıģtır. Üniversitemiz yerleģkeleri içerisinde halihazır harita, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ihale ve revizyon imar planı, mimari projeler, statik betonarme projeler, makine tesisat projeleri, elektrik tesisat projeleri, zemin etüdü, teknik Ģartname, metrajlar, maliyet ve hesap raporları hazırlatılmıģtır. 65

70 H Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Kültür Merkezi ve Kongre Binası ĠnĢaatı ve Mimarlık Fakültesi 1 inci Etap ĠnĢaatı devam etmektedir. Mühendislik Fakültesi Ek Derslik ĠnĢaatı ise tamamlanmıģtır yılında TL ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ödenek eklemesiyle yılsonu toplam ödeneği TL olmuģtur. Kültür Merkezi ve Kongre Binası ĠnĢaatı Kültür Merkezi ve Kongre Binası inģaatı; Anahtar Teslimi Götürü Bedel SözleĢmesinin 25 inci maddesi, Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinin 47 inci maddesi ve 4735 Sayılı Kamu Ġhaleleri SözleĢmeleri Kanununun 20/a maddesi gereğince tarihinde fesih edilmiģtir. SözleĢmenin feshinden sonra tarihinde ihalesi yeniden yapılmıģtır. ĠĢ kapsamında, inģaatın betonarme karkas, çelik çatı makasları, çatı kaplamaları, sahne kısmındaki mekanik aksamlar tamamlanmıģtır. Cephe mantolama iģleri, mekanik aksamlı granit seramik cephe kaplama iģleri, alüminyum giydirme cephe imalatları % 75 seviyesine, camların takılması % 50 seviyesine getirilmiģtir yılı ödeneği TL olup, ödeneğin TL si harcanmıģtır. Fiziki gerçekleģmesi % 75 seviyesindedir. KÜLTÜR MERKEZĠ ve KONGRE BĠNASI ĠNġAATI 1- ĠLGĠLĠ DAĠRE Niğde Üniversitesi a)yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 2- SÖZLEġME TARAFLARI b) Müteahhit Ünal Mandacı&BEYAZIT Mühendislik 3- SÖZLEġMENĠN KONUSU Kültür Merkezi ve Kongre Binası 4- YAKLAġIK MALĠYET ,71 TL 5- ĠHALE BEDELĠ ,00 TL 6- ĠHALE TARĠHĠ SÖZLEġME TARĠHĠ YER TESLĠM TARĠHĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, Ġç Kontrol 9- ÖN MALĠ KONTROL TARĠHĠ ve Ön Mali Kontrol FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % 0, SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ SÖZLEġME ARTIġI TOPLAM SÖZLEġME BEDELĠ TOPLAM KAPALI ALANI m FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % ĠNġAATIN DURUMU Devam Ediyor 66

71 Kültür ve Kongre Binası Ġnşaatı 67

72 Mimarlık Fakültesi 1. Etap ĠnĢaatı 2013 yılı ödeneği TL olup, ödeneğin tamamı harcanmıģtır. ĠnĢaatın kaba iģleri (betonarme karkas, dıģ ve iç bölme duvarlar, sıvalar, oturtma çatı ve kaplamaları), elektrik ve makine tesisat imalatlarının altyapıları ve bina mantolama imalatları tamamlanmıģtır. Mekanik askılı andezit dıģ cephe kaplamaları % 75 seviyesine getirilmiģtir. Fiziki gerçekleģmesi % 75 seviyesindedir. Mühendislik Fakültesi Ek Derslik ĠnĢaatı 2013 yılı ödeneği TL iken 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ödenek eklemesiyle yılsonu ödenek toplamı TL olarak gerçekleģmiģtir. Ödeneğin TL harcanmıģ olup, TL harcanamamıģtır. SözleĢmesine göre bitim tarihi Nisan 2014 olmasına rağmen, 2013 Aralık ayında inģaat tamamlanarak geçici kabulü yapılmıģtır. MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 1. ETAP ve MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ EK DERSLĠK ĠNġAATI 1- ĠLGĠLĠ DAĠRE Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi 2- SÖZLEġME TARAFLARI a)mimarlık Fakültesi 1. Etap ĠnĢaatı b)müteahhit Uma Hafriyat Nakliyat Mühendislik a)mühendislik Fakültesi Ek Derslik ĠnĢaatı b)güner Mandacı ĠnĢaat 3- SÖZLEġMENĠN KONUSU Mimarlık Fakültesi 1.Etap ĠnĢaatı 4- YAKLAġIK MALĠYET ,00 TL ,00 TL 5- ĠHALE BEDELĠ ,00 TL ,00 TL 6- ĠHALE TARĠHĠ MUKAVELE TARĠHĠ YER TESLĠM TARĠHĠ ÖN MALĠ KONTROL TARĠHĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Mühendislik Fakültesi Ek Derslik ĠnĢaatı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TAR ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % 0.06 (4.103,40) %0,06 (1.926,00) 13- SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ SÖZLEġME ARTIġI ÖZLEġME BEDELĠ ,00 TL ,00 TL 16- TOPLAM KAPALI ALANI m m FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME %75 % ĠNġAATIN DURUMU Devam ediyor Tamamlandı 68

73 H Numaralı Kampus Alt Yapı Projesi: Kampüs Altyapı Tesisleri 3 üncü Kısım iģleri (kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu drenaj, sulama suyu Ģebekeleri, yollar, çevre aydınlatma, çevre düzenleme, yapay gölet, doğal arıtma, vb.) yapılması iģine, 2013 yılı için ayrılan ödenek TL olup, herhangi bir ödenek harcanmamıģtır. Altyapı 3 üncü Kısım ĠnĢaatının sözleģmesine göre iģ bitim tarihi olmasına rağmen 2012 yılı içerisinde inģaat kapsamındaki tesisler tamamlanarak hizmete açılmıģtır tarihinde Altyapı 4 üncü Kısım ĠnĢaatı Yapım ĠĢi ihalesi yapılmıģtır. KAMPUS ALTYAPI 3. KISIM ĠNġAATI 1- ĠLGĠLĠ DAĠRE Niğde Üniversitesi a) Niğde Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 2- SÖZLEġME TARAFLARI b) Müteahhit ER-YA ĠnĢaat Turizm ve Ticaret A.ġ.- Haluk Erdem ĠĢ Ortaklığı 3- SÖZLEġMENĠN KONUSU Niğde Kampus Altyapı 3. Kısım ĠnĢaatı 4- YAKLAġIK MALĠYET ,31TL 5- ĠHALE BEDELĠ ,00 TL 6- ĠHALE TARĠHĠ MUKAVELE TARĠHĠ YER TESLĠM TARĠHĠ FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % 0, SÖZLEġME ARTIġI % 9,9 ( ,07 TL) 13- TOPLAM SÖZLEġME BEDELĠ ,07 TL 14- TOPLAM KAMPÜS ALANI m FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % ĠNġAATIN DURUMU Tamamlandı H Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 2013 yılı ödeneği TL olup, ödeneğin TL si harcanmıģ, TL si ise harcanamamıģtır. Merkez yerleģkedeki iki adet futbol sahası ve sosyal tesis tamamlanarak hizmete açılmıģtır. Mevcut futbol sahasının türbin ve saha modernizasyonu tamamlanmıģtır. Bor yerleģkesinde futbol sahası ve sosyal tesis tamamlanarak hizmete açılmıģtır. BESYO yerleģkesinde ise halı saha, atletizm pisti ve sentetik çim kaplı futbol sahası tamamlanmıģtır. Sentetik çim için FĠFA Star 2 belgesi, atletizm pisti için Uluslararası Atletizm Federasyonundan CLASS 2 belgesi alınmıģ olup, geçici kabulü yapılmıģtır. 69

74 AÇIK SPOR TESĠSLERĠ ĠNġAATI 1- ĠLGĠLĠ DAĠRE Niğde Üniversitesi 2- SÖZLEġME TARAFLARI a) Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı b) Müteahhit Haluk ERDEM 3- SÖZLEġMENĠN KONUSU Niğde/ Merkez Bor ve BESYO YerleĢkeleri Açık Spor Tesisleri Yapımı 4- YAKLAġIK MALĠYET ,82TL 5- ĠHALE BEDELĠ ,00 TL 6- ĠHALE TARĠHĠ MUKAVELE TARĠHĠ YER TESLĠM TARĠHĠ FĠĠLEN ĠġE BAġLAMATARĠHĠ ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % 0, SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ SÖZLEġME ARTIġI %9,82 ( ,40 TL) 15- TOPLAM SÖZLEġME BEDELĠ ,40 TL 16- TOPLAM KAPALI ALANI FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME 100% 18- ĠNġAATIN DURUMU Tamamlandı Açık Spor Tesisleri Ġnşaatı 70

75 6. Bağış Olarak Yapılan Ġşler: Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, tarih ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģtur. Üniversitemiz kampüs alanı içinde bulunan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Eğitim-Öğretim yılına 60 öğrenci ile baģlamıģtır. Bünyesinde Tarımsal Genetik Mühendisliği, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Biyosistem Mühendisliği olmak özere dört bölüm bulundurmaktadır. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adını Türk Yükseköğretim hayatına altın harflerle yazdırmaya hazırlanan üniversitemiz, tarım bilimleri alanında Dünya nın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Hollanda nın Wageningen Üniversitesi ile iģbirliği protokolü imzalamıģtır. Fakültemizin, halen ülkemizde tarımsal eğitim-öğretim konusunda Ġngilizce hizmet sunabilen tek kurum olması sebebiyle çok önemli bir konumu bulunmaktadır. BaĢlama BitiĢ Yılı: Fiziki GerçekleĢme: %100 Projenin Bugünkü Durumu: BağıĢ olarak DoğuĢ Turizm Sağlık Yatırımları ve ĠĢletmeciliği Ticaret A.ġ. tarafından 5 blok Ģeklinde yaptırılan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin toplam kapalı alanı m 2 dir yılı itibariyle tamamlanarak hizmete alınmıģtır. 71

76 Yurt Binası BaĢlama BitiĢ Yılı: Fiziki GerçekleĢme: %100 Projenin Bugünkü Durumu: BağıĢ olarak DoğuĢ Turizm Sağlık Yatırımları ve ĠĢletmeciliği Ticaret A.ġ. tarafından 3 blok Ģeklinde yaptırılan Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesislerinin toplam kapalı alanı m 2 dir yılı itibariyle tamamlanarak hizmete alınmıģtır Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Hizmetleri Üniversitemizin Özel Kalem ödeneği altında yer alan Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü, öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen ve BAP Komisyonu tarafından desteklenen projelerin ödenek dağılımının yapılması; desteklenmeyen projelerin ise gerekçeli komisyon kararlarının öğretim üyelerine bildirilmesi; bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğünce kabul edilen projelerin GeliĢme/Sonuç raporlarının süresi içerisinde takip edilmesi ve değerlendirilmesi; kabul edilen ve BAP tarafından desteklenen projelerin bütçe planında önerilen malzemelerin satın alma iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi; Kalkınma Bakanlığınca desteklenen Merkezi AraĢtırma Laboratuarı projesinin ihale iģlemlerinin yürütülmesi; Türkiye Bilimsel ve 72

77 Teknolojik AraĢtırma Kurumunca desteklenen TÜBĠTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi AraĢtırma GeliĢtirme Genel Müdürlüğünce desteklenen SAN-TEZ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca desteklenen TAGEM, Avrupa Birliğince desteklenen AB ve BirleĢmiĢ Milletler Topluluğunca desteklenen UNIDO projeleri ile ilgili yazıģmaların yapılması; projelerin bütçe planında yer alan malzemelerin satın alma ve ihale iģlemlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi hizmetleri yerine getirilmiģtir yılı içinde devam eden 162 (yüzaltmıģiki) adet projeden 37 (otuzyedi) adet proje tamamlanmıģ 3 (üç) adet proje iptal edilmiģ olup, halen 122 (yüzyirmiiki) adet BAP projesi devam etmektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu tarafından 2013 yılı içinde 11 (onbir) adet TÜBĠTAK projesi kabul edilmiģ ve toplamda 20 (yirmi) adet TÜBĠTAK projesi halen devam etmektedir. Avrupa Birliği FP6 kapsamında desteklenen 1 (bir) adet Nanacof projesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi AraĢtırma GeliĢtirme Genel Müdürlüğünce desteklenen ve 2013 yılında biten 1 (bir) adet SAN-TEZ projesi, BirleĢmiĢ Milletler Topluluğunca desteklenen UNIDO projesi, Kalkınma Bakanlığınca desteklenen 1 (bir) adet Niğde Üniversitesi Merkezi AraĢtırma Labaratuar Kurulumu projesi, 1 (bir) adet Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Destekli Uluslararası proje ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca desteklenen 2 (iki) adet TAGEM projesi halen devam etmektedir Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Yapılan ĠĢlemler Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimi; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereğince 2006 yılında Rektör Yardımcılığı bünyesinde kurulmuģtur. Bu Birim; bilgi edinme hakkı yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla yapılan baģvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak üzere gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür yılı içerisinde bilgi edinme hakkının kullanımı ile ilgili yapılan iģlemler aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. Çizelge yılında bilgi edinme hakkının kullanımı ile ilgili yapılan iģlemler. YAPILAN ĠġLEM ADET Bilgi Edinme BaĢvurusu Toplamı Olumlu Cevaplanarak Bilgi veya Belgelere EriĢimi Sağlanan BaĢvurular 961 Kısmen Olumlu Cevaplanarak Kısmen de Reddedilerek Bilgi ve Belgelere EriĢim Sağlanan BaĢvurular 254 Reddedilen BaĢvurular 71 Gizli ya da Sır Niteliğindeki Bilgiler Çıkarılarak veya Ayrılarak Bilgi ve Belgelere EriĢimi Sağlanan BaĢvurular 2 73

78 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 6.1. Ġç Denetim TanımlanmıĢ Riskler Üniversitemiz iç denetçileri tarafından dönemi Ġç Denetim Planını hazırlanmasında risk değerleme çalıģmaları yapılmıģtır. ÇalıĢma sonucunda; denetim evreni tanımlanarak ve yapısal risk düzeyleri belirlenerek denetim alanları öncelik sırasına konulmuģtur. Üniversitemiz faaliyetlerine etki eden, bütçe büyüklüğü, iģlem hacmi ve personel sayısı, imaj ve itibar, faaliyetlerin karmaģıklığı ve mevzuatın yoğunluğu olarak beģ adet risk kriteri tanımlanmıģtır Mevcut Kontrollerin Etkinliği ve Yeterliliği Denetim alanlarına yönelik yapısal risk kriterleri tanımlandıktan sonra, denetim alanlarının bu risk kriterleri karģısındaki durumu değerlendirilmek suretiyle yapısal risk düzeyleri göreceli yönteme göre belirlenerek risk düzeyleri ölçülmüģtür dönemi ÇalıĢma Planımızda süreç denetimi esas alınmıģ olup, bu plan doğrultusunda hazırlanan 2013 yılı ÇalıĢma Programı Rektörlük Makamının tarihli onayıyla uygulamaya konulmuģtur Yılı Ġç Denetim Programına göre: Ġç Denetçi Yüksel BERBER tarafından aģağıdaki birimler denetlenmiģtir. Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Üniversite taģınmazlarının takip ve kayıt iģlemleri TaĢınır kayıt iģlemleri Doğrudan teminle yapılan mal ve hizmet alımları Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu: MaaĢ ve ek ders ödemeleri Mal ve hizmet alımı iģlemleri TaĢınır iģlemleri YazıĢmalar ve benzeri diğer iģlemleri Ġdari ve Mali Ġşler Daire Başkanlığı: Doğrudan teminle yapılan mal ve hizmet alımları TaĢınır kayıt iģlemleri UlaĢtırma araçlarının görevlendirilmesi, bakım ve kontrol iģlemleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Ödünç verme, uzatma ve iade iģlemleri ile güvenlik iģlemleri Kütüphane taģınır sitemi üzerinden yapılan kayıt ve kontrol iģlemleri Mal ve hizmet alımı iģlemleri 74

79 Ġç Denetçi Latif AKTAġ tarafından aģağıdaki birimler denetlenmiģtir: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Ön mali kontrol iģlemeleri Kurum alacaklarının kayıt, takip ve tahsil iģlemleri TaĢınır kayıt iģlemleri Özlük haklarının yalnız Kamu Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden yapılması iģlemleri Bilgi Ġşlem Daire Başkanlığı: Mal ve hizmet alımı iģlemleri TaĢınır iģlemeleri Diğer Faaliyetler Ġç Denetçiler Yüksel BERBER ve Latif AKTAġ tarafından, Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi Farabi DeğiĢim Programının açılıģından bu tarafa yaklaģık 3 yıllık gelir ve giderlerinin incelenmesi sonucunda tarih ve ĠR/2013/08 sayılı Ġnceleme Raporu düzenlenmiģtir. Ġç Denetçi Latif AKTAġ tarafından 2013 yılı içerisinde Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi Erasmus iģlemleri için açılan her döviz hesabı bir dönem kabul edilerek , , , , ve tarihli 6 adet inceleme raporu düzenlenmiģtir Denetim Sonuçları DıĢ denetim; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu na göre SayıĢtay tarafından yapılmaktadır Mali Yılda Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığında yer alan harcama birimlerimizin iģ ve iģlem evrakları yerinde incelenmiģ olup, henüz SayıĢtay Raporu dairemize ulaģmamıģtır. A) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi PERFORMANS HEDEFĠ PERFORMANS GÖSTERGESĠ PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ÖLÇÜ 2013 HEDEF 2013 GERÇEKLEġME HEDEFE ULAġILMA DURUMU Tüm akademik birimlerin Eğitim-Öğretim Planlarını çağın gereklerine uygun olarak sürekli güncel tutmak yılı sonuna kadar üniversitede oluģturulan komisyon sayısı. SAYI ULAġILAMADI Eğitimi Avrupa Yükseköğretim alanındaki üniversiteler ile uyumlu ve karģılaģtırılabilir biçimde sürekli geliģtirmek. 75

80 yılı sonunda Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) etiketlerinin alınmıģ olması yılı sonuna kadar her yıl Ulusal/Uluslararası üniversiteler ile geliģtirilen iģbirliği sayısı. SAYI 1 5 HEDEF AġILDI SAYI HEDEF AġILDI 2017 yılı sonuna kadar her yıl 3 Ulusal ve Uluslararası üniversiteler ile değiģim programlarına katılan öğrenci/öğretim elemanı sayısı. 3 Uygulamalı eğitimi yaygınlaģtırmak yılı sonunda staj yaptırılan bölüm sayısı yılı sonuna kadar her yıl iģ 2 dünyasından uzmanların yürüttüğü ders sayısı yılı sonuna kadar her yıl yurt 3 dıģı staj imkânı sağlanan öğrenci sayısındaki artıģ oranı yılı sonuna kadar her yıl 4 öğrenciler için düzenlenen teknik SAYI gezi sayısı 4 Yabancı dil hazırlık eğitimini yaygınlaģtırmak yılı sonunda yabancı dil 1 hazırlık eğitimine geçilen bölüm sayısı 5 Eğitim ortamlarını fiziksel olarak iyileģtirmek. 1 Bilgisayar baģına düģen öğrenci sayısı 6 DanıĢmanlık hizmetlerini etkin hale getirmek yılı sonuna kadar her yıl 1 verilen danıģmanlık eğitimi ve öğretim elemanı sayısı yılı sonuna kadar her yıl 2 öğrencilerin danıģmanlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyindeki artıģ oranı. 7 Öğrencilere yönelik resmi bir oryantasyon programı hazırlamak yılı sonunda her bölüm ve 1 program öğrencileri için resmi bir oryantasyon programının hazırlanmıģ olması. 8 Üniversite ile mezunlar arasındaki iliģkiyi etkin bir Ģekilde sürdürmek yılı sonunda Mezunlar Derneği nin kurulmuģ olması 9 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının sayısını artırmak yılı sonunda yeni açılan 1 yüksek lisans/ doktora programı sayısı. SAYI HEDEF AġILDI SAYI HEDEF AġILDI SAYI 6 24 HEDEF AġILDI % HEDEF AġILDI KISMEN ULAġILDI SAYI 5 6 HEDEF AġILDI SAYI 8 8 ULAġILDI SAYI ULAġILAMADI % ULAġILDI SAYI 1 1 ULAġILDI SAYI 1 0 ULAġILAMADI SAYI 4 9 HEDEF AġILDI 76

81 yılı sonunda açılan tezsiz yüksek lisans/ uzaktan eğitim tezsiz SAYI 1 0 ULAġILAMADI yüksek lisans programı sayısı. 10 Lisansüstü Programlardaki bilimsel çalıģmaların nicelik ve niteliklerini artırmak yılı sonuna kadar her yıl lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilerin ulusal/uluslararası SAYI ULAġILAMADI bilimsel toplantılara katılım ve yayın sayısı. 11 Lisansüstü programlardaki yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak yılı sonunda yapılan çalıģma sayısı. SAYI 1 0 ULAġILAMADI yılı sonunda lisansüstü programlara kabul edilen yabancı SAYI HEDEF AġILDI uyruklu öğrenci sayısı 12 Bilimsel araģtırma ortamlarını iyileģtirmek yılı sonunda Merkezi Laboratuvarın tamamlanma oranı 2014 yılı sonundan itibaren her yıl Merkezi Laboratuvardan yararlanan bölüm sayısı yılı sonunda SCI-SSCI-AHCI kapsamında yayımlanan makale sayısı 2017 yılı sonunda SCI-SSCI-AHCI kapsamı dıģındaki uluslararası indekslerde yer alan dergilerde ya da uluslararası indekslerin dıģındaki uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı 2017 yılı sonunda Web of Science veri tabanındaki atıf sayısı % KISMEN ULAġILDI SAYI 9 15 HEDEF AġILDI SAYI HEDEF AġILDI SAYI HEDEF AġILDI SAYI KISMEN ULAġILDI yılı sonunda Niğde Üniversitesinin yayın SAYI ULAġILDI sıralamasındaki yeri. 13 Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı artırmak yılı sonunda uluslararası SAYI HEDEF AġILDI 1 bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı 2017 yılı sonunda uluslararası SAYI HEDEF AġILDI 2 kongrelerde yayımlanan/sunulan bildiri sayısı. 14 Ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin sayısını artırmak yılı sonunda üniversitede uluslararası düzeyde yapılan SAYI 9 29 HEDEF AġILDI bilimsel etkinlik sayısı yılı sonunda fakültelerin düzenlediği ulusal kongre sayısı. SAYI 10 6 ULAġILAMADI

82 yılı sonuna kadar her yıl Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının düzenlediği bilimsel etkinlik sayısı. SAYI HEDEF AġILDI 15 Ulusal/uluslararası kurumlardan daha fazla proje desteği alınmasını sağlamak yılı sonuna kadar her yıl ulusal/uluslararası kurumlar SAYI HEDEF AġILDI tarafından desteklenen proje sayısı 16 Üniversitenin Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) birimince desteklenen proje sayısını artırmak yılı sonuna kadar her yıl Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) SAYI ULAġILAMADI birimince desteklenen proje sayısı 17 Kütüphane ve bilgi kaynaklarına eriģim ve kullanımı artırmak yılı sonunda elektronik kütüphane ve veri tabanlarına SAYI HEDEF AġILDI abonelik sayısı yılı sonuna kadar her yıl koleksiyona eklenen materyal SAYI HEDEF AġILDI sayısı yılı sonuna kadar her yıl materyallerden yararlanan kullanıcı sayısı SAYI HEDEF AġILDI 18 Değer yaratacak projeleri fikri mülkiyet haklarına (patent vb.) dönüģtürmek yılı sonunda alınan patent sayısı. SAYI 1 2 HEDEF AġILDI Yatırım Programında devam eden Eğitim-Öğretim ve Hizmet Binalarının inģaatlarını tamamlamak yılı sonunda Kültür ve Kongre Merkezi Binası inģaatının tamamlanma oranı. % HEDEF AġILDI Yatırım Programında devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesislerini (Merkez YerleĢke, Bor ve BESYO YerleĢkesi Açık Spor Tesisleri ĠnĢaatı) tamamlamak yılı sonunda Açık Spor Tesisler inģaatının tamamlanma oranı. % ULAġILDI Üniversitenin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileģtirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak yılı sonuna kadar her yıl büyük onarım için çıkarılan rapor SAYI 4 4 ULAġILDI sayısı yılı sonuna kadar her yıl büyük onarım için yapılan ihale, doğrudan temin vb. sayısı. SAYI 5 29 HEDEF AġILDI 78

83 yılı sonuna kadar her yıl bakım, onarım, tadilat yapılan alanların metrekare olarak miktarı. m² ULAġILDI 22 Üniversitede ihtiyaç duyulan yeni Eğitim-Öğretim ve Hizmet binalarını tamamlamak ve 2014 yılı sonunda Mimarlık Fakültesi Binasının 1.Etap Projesinin inģaat seviyesinin % ULAġILAMADI tamamlanma oranı yılı sonunda ĠletiĢim Fakültesi Projesinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik Ģartnamelerinin SAYI 1 0 ULAġILAMADI oluģturulması ve 2014 yılında Mühendislik Fakültesi Ek Blok inģaatının % ULAġILDI tamamlanma oranı yılı sonunda Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası % ULAġILDI inģaatının tamamlanma oranı. 23 Üniversitenin Altyapı Tesislerini tamamlamak yılı sonunda Merkez YerleĢke Altyapı Tesislerinin 3. Kısım % ULAġILDI inģaatının tamamlanma oranı. 2 Merkez YerleĢke (4.Kısım ĠnĢaatı) için hazırlatılan Altyapı % 20 0 ULAġILAMADI Tesislerinin tamamlanma oranı. 24 Bilgi servislerinin kalitesini ve çeģitliliğini artırmak yılı sonunda Öğrenci Otomasyon Programının % ULAġILDI tamamlanma oranı yılı sonunda Personel Otomasyon Programının tamamlanma oranı yılı sonunda ilk kayıtlarını web üzerinden yapan öğrenci sayısı yılı sonunda e-posta adresi verilen öğrenci sayısı yılı sonunda Eduroam alt yapısının donanım ve yazılımların projelendirme, ihale ve kurulum süreçlerinin tamamlanması yılı sonunda kablosuz internet hizmeti verilen yerleģke sayısı. % KISMEN ULAġILDI SAYI ULAġILAMADI SAYI ULAġILAMADI SAYI ULAġILDI SAYI 3 5 HEDEF AġILDI 7 Alınan yazılım sayısı SAYI 3 7 HEDEF AġILDI yılı sonuna kadar Merkez YerleĢkenin peyzaj çalıģmalarını tamamlamak yılı sonuna kadar her yıl Merkez YerleĢkenin peyzaj çalıģmalarının tamamlanma oranı. m² KISMEN ULAġILDI

84 26 Üniversitenin tüm birimlerinde iģ analizi çalıģmalarını tamamlamak yılı sonuna kadar tüm birimlerde iģ analizi çalıģmalarının tamamlanması ve Personel SAYI 4 5 HEDEF AġILDI Otomasyon Sistemine aktarılması. 27 Birimlerin gerçek personel ihtiyacını belirlemek yılı sonuna kadar her yıl birimlerin personel ihtiyacının giderilme oranı. % HEDEF AġILDI 28 Ġdari birimlerde görev yapan personelin kariyerini etkili bir Ģekilde yönetmek yılı sonuna kadar idari personel için atama ve yükseltme SAYI 1 0 ULAġILAMADI politikasının belirlenmesi yılı sonuna kadar her yıl idari personelin mesleki geliģimini desteklemek üzere yapılan faaliyet SAYI 2 2 ULAġILDI sayısı yılı sonuna kadar her yıl idari personelin mesleki geliģimini desteklemek üzere yapılan SAYI HEDEF AġILDI faaliyetlere katılan personel sayısı. 29 Akademik kadroların nitelik ve niceliğini artırmak. 1 Öğretim elemanı sayısınının SAYI HEDEF AġILDI artırılması yılı sonunda formasyon alan/eğiticilerin Eğitimi Programından yararlanan öğretim elemanı sayısı. SAYI 10 0 ULAġILAMADI yılı sonuna kadar her yıl ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı SAYI KISMEN ULAġILDI 30 ÇalıĢma hayatının kalitesini sürekli artırarak, çalıģan memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak yılı sonuna kadar her yıl resmi oryantasyon sürecine tabi tutulan akademik ve idari personel sayısı yılı sonuna kadar her yıl çalıģanların memnuniyet düzeyindeki artıģ oranı yılı sonuna kadar her yıl yapılan personel memnuniyet anketi sonuçları yılı sonuna kadar her yıl kurumsal bağlılığa katkıda bulunmak amacıyla yapılan faaliyet sayısı yılı sonuna kadar her yıl emekli olanların davet edildiği sosyal etkinlik sayısı. SAYI KISMEN ULAġILDI % HEDEF AġILDI % ULAġILDI SAYI 4 4 ULAġILDI SAYI 2 0 ULAġILAMADI

85 yılı sonuna kadar her yıl belge/plaket verilen emekli SAYI 3 9 HEDEF AġILDI personel sayısı. 31 Ġhtiyaca yönelik yeni birimler kurmak yılı sonunda Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin SAYI 1 0 ULAġILAMADI çalıģmalarına baģlaması yılı sonunda Kariyer Planlama Merkezi nin kurulması. SAYI 1 1 ULAġILDI 32 Engelsiz bir üniversite olmak yılı sonuna kadar her yıl engelliler için yapılan düzenleme SAYI 6 6 ULAġILDI sayısı. 33 Kurumsal iģleyiģe iliģkin mevzuatı güncellemek yılı sonuna kadar her yıl hazırlanan/güncellenen yönerge/yönetmelik sayısı. SAYI HEDEF AġILDI 34 Kurumsal iģleyiģe katkı sağlayacak paydaģ görüģlerinden düzenli olarak yararlanmak yılı sonuna kadar her yıl görüģü alınan kurumsal/bireysel iç SAYI ULAġILAMADI ve dıģ paydaģ sayısı yılı sonuna kadar her yıl paydaģların memnuniyetindeki artıģ % HEDEF AġILDI oranı. 35 Yönetimde karar süreçlerine iç paydaģların katılımını sağlamak yılı sonuna kadar her yıl iç paydaģların memnuniyet düzeyindeki artıģ oranı. % HEDEF AġILDI 36 Hizmetlerin yürütülmesi için makine ve teçhizatların yenilenmesi ve ortaya çıkan hurdaların değerlendirilmesi yılı sonuna kadar her yıl 1 mevcut ve yeni birimlerin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizat ihtiyacının karģılanma oranı yılı sonuna kadar her yıl 2 ekonomik ömrünü doldurup satılan SAYI 3 2 ve yeni alınan araç sayısı. 37 Endüstri ile iģbirliğini ve iletiģimi artırmak yılı sonunda Üniversite- 1 Endüstri ĠĢ Birliğini GeliĢtirme Komisyonun oluģturulması ve her yıl yapılan faaliyet sayısı sonunda oluģturulan Sektör DanıĢma Kurulu sayısı yılı sonuna kadar her yıl Sektör DanıĢma Kurulları tarafından hazırlanan rapor sayısı. % ULAġILDI KISMEN ULAġILDI SAYI 14 6 ULAġILAMADI SAYI 12 5 ULAġILAMADI SAYI 12 4 ULAġILAMADI 81

86 2017 yılı sonuna kadar her yıl üniversitede gerçekleģtirilen 4 bilimsel çalıģma/projelerden elde edilen sonuçların ilgili sektörlere duyurulmasının sağlanması yılı sonuna kadar her yıl 5 sektöre duyurulan bilimsel çalıģma/proje sayısı yılı sonuna kadar her yıl 6 Endüstri ile ortaklaģa düzenlenen eğitim, seminer, kurs vb. sayısı 2017 yılı sonuna kadar her yıl Enstitülerde Endüstrinin 7 problemlerinin çözümüne yönelik hazırlanan tez sayısı. 38 Öz kaynakları artırmak yılı sonunda sponsor desteği 1 ile gerçekleģtirilen bina, tesis vb. sayısı yılı sonunda sponsorlar 2 tarafından sağlanan destek miktarı yılı sonuna kadar her yıl 3 yapılan bilgilendirme toplantısı sayısı yılı sonuna kadar her yıl proje 4 baģvuru sayısı 2017 yılı sonuna kadar her yıl kiraya verilen yeni alanların miktarı ve mevcut kira gelirleri 2013 yılı sonunda fizibilite 6 çalıģması yapılan mekân sayısı yılı sonuna kadar her yıl döner sermaye gelirleri 2017 yılı sonuna kadar her yıl NÜSEM gelirleri 2017 yılı sonuna kadar her yıl açılan ikinci öğretim bölüm/program sayısı yılı sonuna kadar her yıl ikinci öğretim programından elde edilen gelir miktarı 2017 yılı sonunda açılan tezsiz yüksek lisans programı sayısı yılı sonuna kadar her yıl tezsiz yüksek lisans programlarındaki öğrenci sayısı yılı sonuna kadar her yıl tezsiz yüksek lisans programlarından elde edilen yıllık gelir miktarı. SAYI 11 0 ULAġILAMADI SAYI 10 5 ULAġILAMADI SAYI KISMEN ULAġILDI SAYI 6 7 HEDEF AġILDI SAYI 3 2 KISMEN ULAġILDI TL ULAġILDI SAYI 4 0 ULAġILAMADI SAYI 1 0 ULAġILAMADI TL KISMEN ULAġILDI SAYI 1 3 HEDEF AġILDI TL HEDEF AġILDI TL HEDEF AġILDI SAYI 16 9 ULAġILAMADI TL HEDEF AġILDI SAYI 1 0 ULAġILAMADI SAYI HEDEF AġILDI TL ULAġILAMADI

87 39 Eğitim faaliyetlerinin sayısını artırmak yılı sonuna kadar her yıl NÜSEM bünyesinde verilen eğitime katılan kiģi sayısı. SAYI HEDEF AġILDI 2 Eğitim sayısı. SAYI HEDEF AġILDI 40 Kamu kurumları, özel kuruluģlar ve topluma yönelik araģtırma, danıģmanlık hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak yılından itibaren her yıl hizmet verilen kurum, birey, proje, araģtırma, danıģmanlık ve sertifika programlarının sayısı. SAYI 30 1 ULAġILAMADI 41 Bölgesel/yerel güncel sorunların tartıģıldığı etkinlikler düzenlemek yılı sonuna kadar her yıl bölgesel/yerel güncel sorunların tartıģıldığı etkinlik sayısı ve çözüm üretilen sorun sayısı. SAYI 2 0 ULAġILAMADI yılı sonuna kadar her yıl yapılan iç ve dıģ paydaģ SAYI 1 1 ULAġILDI memnuniyet anketi sayısı yılı sonunda kurumsal yapının tanıtımında kullanılan SAYI HEDEF AġILDI tanıtıcı unsur sayısı. 42 Güçlü bir marka kimliğine sahip olmak yılı sonunda Marka ve Tanıtım Komisyonu nun oluģturulması yılı sonunda Marka ve Tanıtım Komisyonu nun markalaģma planını hazırlamıģ olması yılı sonuna kadar her yıl Marka ve Tanıtım Komisyonu nun markalaģma adına yaptıkları çalıģma/faaliyet sayısı. SAYI 1 0 ULAġILAMADI SAYI 1 0 ULAġILAMADI SAYI 1 0 ULAġILAMADI yılı sonunda logosu oluģturulan birim sayısı. SAYI 3 2 KISMEN ULAġILDI 43 Üniversitede tanınırlığının sağlanmasında sanatsal unsurlardan faydalanmak yılı sonunda Üniversitedeki sanatsal unsurları içeren özgün, anıtsal yapı ve alanların sayısı. SAYI 1 0 ULAġILAMADI 44 PaydaĢları Üniversitedeki geliģmeler hakkında bilgilendirmek yılı sonuna kadar her yıl Üniversiteye iliģkin bilgilendirme sayısı. SAYI 2 2 ULAġILDI 83

88 yılı sonuna kadar her yıl Üniversitede yapılan faaliyetlere iliģkin dağıtılan broģür sayısı yılı sonuna kadar her yıl Üniversitede gerçekleģtirilen projelerin topluma duyurulması için yapılan iģbirliği sayısı. 45 Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak. SAYI ULAġILDI SAYI 7 3 ULAġILAMADI yılı sonuna kadar her yıl basılan ve dağıtılan tanıtım aracı sayısı yılı sonuna kadar her yıl Üniversiteyi tanıtım amaçlı yapılan radyo ve televizyon programlarının sayısı. SAYI ULAġILAMADI SAYI 7 7 ULAġILDI yılı sonuna kadar her yıl üniversite tanıtım fuarlarına katılım sayısı. SAYI HEDEF AġILDI yılı sonuna kadar her yıl yapılan tanıtım faaliyeti sayısı. SAYI HEDEF AġILDI yılı sonuna kadar her yıl Üniversitenin tanıtımında görev alan isim yapmıģ mezun sayısı yılı sonunda fahri doktora unvanı verilen kiģi sayısı. SAYI 10 3 ULAġILAMADI SAYI 1 0 ULAġILAMADI Üniversitemizin 2013 yılı Performans Programında; stratejik planımızda yer alan 45 amaç ve 45 hedefe bağlı olarak 45 performans hedefi belirlenmiģ ve hedefi değerlendirmek üzere 118 performans göstergesi saptanmıģtır yılı performans programının değerlendirmesi yapılırken birimlerden hedeflere ulaģılıpulaģılmadığını ölçmek için üçer aylık dönemler halinde veriler alınmıģ olup, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca alınan veriler konsolide edilmiģtir. 118 performans göstergesinden 23 ünde hedefe ulaģılmıģ, 44 ünde hedef aģılmıģ, 13 hedefe kısmen ulaģılmıģ ve 38 hedefe ise ulaģılamamıģtır. 84

89 %33 %11 Kısmen Ulaşıldı Hedef Aşıldı Ulaşıldı %20 %36 Ulaşılamadı Şekil 11. Performans Hedeflerine İlişkin Gerçekleşmeler Grafikte de görüldüğü gibi 118 performans göstergesinden, % 36 sında hedef aģılmıģ, % 20 sinde hedef tam tutturulmuģ, % 11 inde ise kısmen ulaģılmıģtır. Genel olarak değerlendirildiğinde hedeflerin % 67 sinde baģarıya ulaģılmıģ olup, % 33 inde ise hedef tutturulamamıģtır. B) Temel Politikalar ve Öncelikler Hızla geliģen teknolojik ilerlemeler ve sektörler arasındaki entegrasyon ihtiyacı hissedilir bir Ģekilde artmaktadır. Bu artıģa hitap etmek için üniversitelerin görevi nitelikli, çağdaģ, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip genç nesiller yetiģtirmek olacaktır. YetiĢtirilen öğrencilerin demokratik değerleri benimsemiģ, milli kültürü özümsemiģ, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını oluģturmak eğitim-öğretim politikamızın temel amacıdır. Üniversitemiz sanayi, kamu ve özel sektörlerle iģbirliği yaparak araģtırma kapasitesini artırmayı ve bu sektörleri desteklemeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda bu sektörler üniversitemize araģtırma ortamı yaratarak uluslararası düzeyde projelerle araģtırma ve yayın yapma zemini hazırlamaktadır. Uluslararası projeler ve yayınlar ile Sanayi Bakanlığı destekli SANTEZ Projeleri de bu amaca hizmet etmesi nedeniyle desteklenmektedir. Ayrıca, Üniversitemizde yeni kurulan Teknokent bünyesinde çeģitli sektörlerdeki firmaların da bu doğrultuda üniversitemize hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Kültürel ve sosyal geliģimine katkı sağlayarak toplumsal alanda da hizmet etmeyi amaçlamaktayız. Üniversitemiz Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı ve Avrupa AraĢtırma Alanına uyumu sağlamak amacıyla Erasmus, Leonardo da Vinci (LdV) programlarına etkin bir Ģekilde katılacaktır. Eğitim-öğretimde kalite güvence sisteminin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması sağlanacaktır. Evrensel değerlere, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkısı olan projelere ve AR-GE çalıģmalarına ağırlık verilecektir. Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması ve geliģtirilmesi sağlanacaktır. 85

90 Teknopark geliģtirilecektir. Üniversitemiz amaç ve hedeflerinden; önem sırasına ve gereken tarihlerde amaç ve hedefimize ulaģılıp ulaģılmadığı yıl içinde yapılacak olanları performans programında belirtilmektedir. UlaĢılan hedeflerimiz hakkındaki bilgiler, henüz ulaģılamayan ve hangi aģamada oldukları veya ulaģılmamıģsa nedenleri faaliyet raporumuzun performans sonuçlarının değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıģtır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile belirtilen kamu kaynaklarının verimli etkin ve ekonomik bir Ģekilde kullanılması ilkesi doğrultusunda bütçemize ayrılan ödeneklerden ihtiyaçlar doğrultusunda alımı yapılan mal ve malzeme alımı gider evraklarının; iç kontrollerinin eksiksiz yapılarak, muhasebe kayıtlarının mali disiplin ile doğru ve tam olarak tutulması, stratejik amaçlarımız, misyon ve vizyonumuza sadık kalınarak, üniversitemizin hizmet kalitesi ön planda olmak üzere, mali sistemdeki değiģikliklere uyum sağlayarak insan kaynaklarını ve hizmet kalitesini güçlendirmek üniversitemizin öncelikleri arasında yer almaktadır. C) Belirlenen Değerlerimiz ve Yeteneklerimiz DEĞERLERĠMĠZ Sevgi ve Saygı Ġnsan Merkezli Akılcılık ve Bilimsellik Etkili ĠletiĢim ve ĠĢbirliği Ġçinde Olmak Adalet ve Tutarlık ġeffaflık ve Hesap Verebilirlik Yaratıcılık ve Yenilikçilik Çözüm Odaklılık Çevreye Duyarlılık DeğiĢime Açıklık YETENEKLERĠMĠZ Güçlü liderlik Stratejik karar almada ve bu kararları; hayata geçirmede kararlılık ve hızlılık Personeli güçlendirmek DeğiĢim ve yeniliklere hızlı uyum sağlamak 86

91 D) Diğer Hususlar 1. Bologna Süreci Niğde'ye gelen Bologna Uzmanları Ulusal Takım Projeleri kapsamında üniversitemizi ziyaret etti. Ziyarette üniversitemizin Bologna süreci uygulamaları değerlendirildi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleģtirilen programa Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet ġener, Prof. Dr. Murat Alp ve Prof. Dr. Mustafa Bayrak, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ethem Akyol, BEK ve ADEK üyeleri, dekanlar, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürleri, bölüm baģkanları ve öğretim elemanları katıldı. Programda uluslararası iliģkilerden sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Alp açılıģ konuģması yaptı; Niğde Üniversitesinin Bologna sürecine iliģkin üzerine düģen görevleri en ince ayrıntısına kadar baģarıyla yerine getirdiğini söyledi yılında baģlanan ve 6 Mayıs 2013 tarihinde Diploma Eki Etiketi alınarak doğru yolda ilerlendiğinin görüldüğü Bologna Süreci ile ilgili çalıģmalar hala devam etmektedir. Bologna Uzmanları ziyaretlerinin ardından Öğrenci Konseyi BaĢkanı ve üyeleri, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrenci temsilcileri ve diğer öğrencilerle biraraya gelerek Bologna sürecinin uygulanmasında karģılaģılan güçlükler ve çözüm önerileri, öğrenci merkezli eğitim, eğitime eriģimde eģitlik ve sosyal boyut ile istihdam edilebilirlik ve yaģam boyu öğrenme konularında görüģerek soruları cevapladılar. 2. Üniversitemize Mükemmellik Ödülü Üniversitemiz, Bologna Süreci ne uyumlu olarak oluģturduğu akademik programları ve bununla ilgili yaptığı çalıģmalarıyla Avrupa Komisyonu tarafından verilen ve mükemmellik ödülü olarak da adlandırılan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketi aldı. Üniversitelerin ders ve içerikleri, ders kredileri ile çağdaģ eğitim sistemlerinin öngördüğü öğrenci ve öğrenme merkezli eğitimin yapılandırılması ve AB düzeyinde tanınması anlamına gelen AKTS Etiketi Mükemmellik Ödülü, AB ERASMUS programı kapsamında AB yükseköğretim standartlarının öngördüğü uygulamaları en iyi Ģekilde yerine getiren üniversitelere verilen en büyük ve prestijli ödül olma özelliği taģıyor. Bologna Süreci nin uygulanmasında çok önemli bir aģama olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, üniversitemiz öğrencilerine olduğu kadar, Niğde Üniversitesi ile ilgili tüm öğrencilere ve öğretim üyelerine bilgi sunuyor. Üniversitemizin geçtiğimiz yılda diplomalarının Ģeffaflığı ve süreçlerindeki mükemmelliği ile Diploma Eki Etiketi Ödülü (DS Label) almıģtı. Avrupa Komisyonunda bağımsız uzmanlarca yapılan değerlendirmenin sonucunda Bologna süreci 87

92 çalıģmalarını baģarıyla tamamlayan ve uygulayan yükseköğretim kurumlarına verilen AKTS Etiketi, üniversitemizin uluslararası standartlarda kaliteli bir eğitim verdiğinin göstergesidir. Üniversitemizde verilen eğitimin kalitesini ve Ģeffaf bir Ģekilde tüm ilgililer ile paylaģıldığını tescilleyen bu ödül, Ģu anda Türkiye de sadece 31 üniversitede bulunuyor. Üniversitemizin öğrenci odaklı eğitim anlayıģı ile çıktığı bu yolda aldığı bu önemli baģarının çok daha büyük baģarıların önünü açacağı meydandadır. 4. Niğde Üniversitesi ve Teknopark Üniversitemiz Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi, Niğde Üniversitesi TEKNOPARK ın kuruluģu tamamlanarak Resmi Gazetede yayınlandı. Niğde Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Kurucu Heyetinin bir süre önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı müracaatla baģlayan Niğde Üniversitesi Teknopark kurma çalıģmaları kısa zamanda gerekli onayı alarak olumlu sonuçlandı yılında Niğde Üniversitesi, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, Niğde Ticaret Borsası ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi iģbirliğinde bir ön protokolle ilk çalıģmalarına baģlanan Niğde Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi oluģum süreci tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu onayıyla tamamlanmıģ oldu. Niğde Teknopark Yönetici ġirket Ana SözleĢmesinin hazırlanarak yönetici bir Ģirketin oluģturulacağı Teknopark ın planlanan Ġdari Bina ve Ġnkübatör ĠnĢasının en kısa sürede baģlatılması gerekiyor. Bu süreçte, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ndan destek talep edilecek. Ayrıca inģaat süresi tamamlandıktan sonra Niğde Teknopark bünyesinde AR-GE faaliyetlerini yürütecek Ģirketler için baģvuru ve değerlendirme süreci baģlayacak. Niğde Teknoparkı ile amaç; üniversite-sanayi iģbirliğinin artırılması, ileri teknolojiye yönelik giriģimciliğin teģvik edilmesi, teknolojik bilgi üretilmesi, bilimsel bilginin ticarileģtirilmesi, Ar-Ge ye dayalı ürün ve üretim yöntemlerinin geliģtirilmesi olacak. Bu oluģum aynı zamanda firmalar ve 88

93 giriģimcilere üniversitenin altyapı imkânlarından akademisyen ve öğrenci/mezun potansiyelinden yararlanma imkânı sağlayacak. Teknopark ın kurulma sürecinin onaylanmasıyla ilgili bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Görür Teknopark ın Niğde Üniversitesi ve bölge için önemli bir fırsattır iyi değerlendirilmesi sonucunda ciddi yarar sağlayacaktır. Kent-Sanayi-Üniversite iģbirliğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda birçok çalıģma yaparak üniversite de üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüģmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Niğde Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi bu anlamda atılmıģ en önemli adımlardan biridir. Bu doğrultuda üniversite olarak üzerimize düģen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. AraĢtırma olanaklarına ve nitelikli insan kaynaklarına olan yakınlık, eriģim kolaylığı ve buna ek olarak verimliliklerindeki artıģ ile düģük maliyetler firmalar açısından Teknoparklarda yer almayı oldukça cazip kılıyor. Üniversitenin oluģturduğu bilgi ve deneyimin ürüne dönüģmesi, akademik personelin sanayi finansmanını da kullanarak araģtırmalarını sürdürmeleri, öğrenci ve mezunlara istihdam olanağı sağlanması gibi nedenler, Teknoparkları üniversiteler açısından da cazip kılmaktadır. Bütün bunlara ek olarak teknoparklarda faaliyet gösteren iģletmelerin çalıģmalarını üniversitesindeki araģtırma odakları ile eģgüdümlü bir Ģekilde yürütebilmeleri, gerek iģletmelerin, gerekse teknoparkların baģarısını belirleyen etken olmaktadır ifadelerini kullandı. 89

94 II. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Bütçe Giderleri Yılı Bütçe Giderlerinin Uygulama Souçları Çizelge Mali yılı fonksiyon kod bazında ödenek ve harcama miktarları (TL). FONKSĠYONEL BÜTÇE TOPLAM FONKSĠYON ADI HARCAMA KALAN KOD ÖDENEĞĠ ÖDENEK Genel Kamu , , , ,68 Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri 1.000, ,00 270,00 730, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Dinlenme, Kültür, Din Hizmetleri , , , , , , , ,34 09 Eğitim Hizmetleri , , , ,24 GENEL TOPLAM , , , ,36 Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Savunma Hizmetleri Dinlenme, Kültür, Din Hizmetleri %8 %0,01 %3 %1 %88 Şekil 12. Fonksiyonel Bazda Ödenek Dağılımı 90

95 Çizelge Mali yılı gelir gerçekleģmeleri (TL). EKONOMĠK KOD AÇIKLAMA TAHMĠN GERÇEKLEġME G/T Oranı (%) ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri , , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , Sınav, Kayıt ve Bunlara ĠliĢkin Diğer Hizmet Gelirleri , Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , Yaz Okulu Gelirleri , , Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , Tezli Yüksek Lisans Gelirleri , Yurt Yatak ücreti Gelirleri , Diğer hizmet gelirleri , , Lojman Kira Gelirleri , , Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , , Hazine yardımı , , Hazine yardımı , , KiĢilerden Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar , Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar , KiĢilerden Alacaklar Faizleri 3.000, , Mevduat Faizleri , Diğer Faizler , AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı , , Diğer Ġdari Para Cezaları , Ġrat Kaydedilecek Teminat Mektupları , KiĢilerden Alacaklar , , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler , , GENEL TOPLAM ,7 91

96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler %85 %4 %11 Şekil 13. Bütçe Gelirleri Dağılımı 92

97 Çizelge Mali yılı birim bazında ödenek ve harcama miktarları (TL). KURUMSAL KOD BĠRĠMLER BÜTÇE ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN Zübeyde Hanım Sağlık Yüksek Okulu , , , , Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu , , ,26 353, Fen Bilimleri Enstitüsü , , , , Fen-Edebiyat Fakültesi , , , , Mühendislik Fakültesi , , , , Mimarlık Fakültesi , , , , Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi , , , , Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu , , ,77 267, Bor Meslek Yüksek Okulu , , , , Bor Halil- Zöhre Ataman Meslek Yüksek Okulu , , , , Sosyal Bilimler Enstitüsü , , , , Eğitim Bilimleri Enstitüsü , , , , Eğitim Fakültesi , , ,71 975, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi , , , , Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu , , , , ĠletiĢim Fakültesi , , , , Yabancı Diller Yüksekokulu , , , , UlukıĢla Meslek Yüksek Okulu , , , , Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu , , , , Rektörlük Özel Kalem , , , , Genel Sekreterlik Özel Kalem , , , , Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı , , , , Personel Dairesi BaĢkanlığı , , , , Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı , , , , Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı , , , , Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı , , , , Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı , , , , Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı , , , , Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı , , ,29 853, Hukuk MüĢavirliği , , , ,24 GENEL TOPLAM , , , ,36 93

98 Ekonomik Kod Çizelge 100. Giderler (TL). BaĢlangıç Ödeneği Gelir Fazlası Eklenen Likit KarĢılığı Ödenek Kaydı Kurum Ġçi Eklenen Kurum Ġçi DüĢülen Yedek Ödenekten eklenen ġartlı BağıĢ Toplam Ödenek Harcama Kalan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 6, , , , , , , , , , , , , ,68 147, , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Genel Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 94

99 2. Diğer Hususlar 1.1. Bütçe Hedef ve GerçekleĢmeleri ile Meydana Gelen Sapmaların Nedenleri 01- Personel Giderleri: 6363 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiģ olup, ,00 TL gelir fazlası karģılığı, ,00 TL kurum içi aktarmayla, ,00 TL yedek ödenekten olmak üzere toplam ,00-TL ödenek eklenmiģtir. Kurum içi aktarmayla ,00 TL ödenek düģülmesiyle yılsonu ödenek toplamı ,00 TL ye ulaģmıģtır. Toplam ödeneğin ,78 TL si harcanmıģ ,22 TL si ise iptal edilmiģtir. Harcama oranı % 98 iptal edilme oranı % 2 Ģeklinde gerçekleģmiģtir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri: 6363 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiģ olup, ,00 TL kurum içi aktarmayla, ,00-TL yedek ödenekten olmak üzere toplam ,00 TL ödenek eklenmiģtir. Kurum içi aktarmayla ,00 TL ödenek düģülmesiyle yılsonu ödenek toplamı ,00 TL ye ulaģmıģtır. Toplam ödeneğin ,91 TL si harcanmıģ, ,09 TL si ise iptal edilmiģtir. Harcama oranı % 99, iptal edilme oranı ise % 1 olarak gerçekleģmiģtir. 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 6363 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiģ olup, ,00 TL gelir fazlası karģılığı, ,00 TL net finansman karģılığı, 2.000,00 TL kurum içi aktarmayla, ,38 TL Ģartlı bağıģla, ,00 TL yedek ödenekten olmak üzere toplam ,38 TL ödenek eklenmiģtir. Kurum içi aktarmayla 2.00,00 TL ödenek düģülmesi sonucu yılsonu ödenek toplamı ,38 TL ye ulaģmıģtır. Toplam ödeneğin ,55 TL si harcanmıģ ,83 TL si ise iptal edilmiģtir. Harcama oranı % 89, iptal edilme oranı ise % 11 Ģeklinde gerçekleģmiģtir. 04- Cari Transferler: 6363 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiģ olup, Bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıģ ,00 TL si ise iptal edilmiģtir. Harcama oranı % 74, iptal edilme oranı ise % 26 olarak gerçekleģmiģtir. 05- Sermaye Giderleri: 6363 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiģ olup, ,00 TL yedek ödenekten, ,00 TL net finansman karģılığı olmak üzere toplam ,00 TL ödenek eklenmesi sonucu yılsonu ödenek toplamı ,00 TL'ye ulaģmıģtır. Toplam ödeneğin ,78 TL si harcanmıģ ,22 TL si ise iptal edilmiģtir. Harcama oranı % 83, iptal edilme oranı % 17 olarak gerçekleģmiģtir yılı bütçesine ekli (B) cetvelinde 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; ,00 TL gelir tahmin edilmiģ olup, ,42 TL Ģeklinde gerçekleģmiģtir. Bütçe tahmininden ,42 TL daha fazla gelir elde edilmesi sebebiyle tahsilatın tahmine oranı % 149 olarak gerçekleģmiģtir 95

100 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler için ,00 TL tahmin edilmiģ olup, ,61 TL gelir gerçekleģmiģtir ,00 TL hazine yardımı 2012 yılından devreden tahakkuk artığı olup, tahsilatın tahmine oranı % 95 olarak gerçekleģmiģtir. 05-Diğer Gelirler için ,00TL tahmin edilmiģ olup, ,32 TL gelir gerçekleģmiģtir. Bütçe tahmininden ,32 TL fazla gelir elde edilmesi sebebiyle tahsilatın tahmine oranı % 132 olarak gerçekleģmiģtir. Niğde Üniversitesinin bütçe kanununa ekli (B) cetvelinde toplam tahmin edilen geliri ,00 TL olup, tahsilat ise ,35 TL olarak gerçekleģmiģtir. Tahsilatın tahmine oranı ise % 100 olarak gerçekleģmiģtir. B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Bilimsel ve Teknolojik alanda yapılan araģtırmalardaki proje sayılarında her geçen yıl artıģ gözlenmektedir. Bu artıģ üniversitemizde bilimsel araģtırma ve çalıģma yapan akademik personelimiz için de geçerlidir yılında yeni eklenen projelerle sayılarımız her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde TÜBĠTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı gibi kuruluģların Bilimsel AraĢtırma alanında sağladığı finansman desteği ve bu alanda yapılan harcamalarda gösterilen esneklik bilim adamlarının çalıģmalarına hız vermiģ olup; aynı zamanda teģvik edici olmuģtur. Bilimsel projelerin çeģitliliği, üniversitemiz laboratuarlarında araç, gereç ve donanım yönüyle önemli ölçüde geliģme sağlamıģtır. Bu geliģmelere paralel olarak da üniversite öğrencilerimiz teknoloji yönüyle üstün nitelikli laboratuarlarda çalıģma imkanları bulmuģtur. Proje bilgilerimiz aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. Çizelge yılında üniversitemizde devam eden projeler. S.N. PROJELER 1 DPT 2 TÜBĠTAK 3 SAN-TEZ 4 AB 5 UNIDO 6 LEONARDA DA VĠNCĠ 7 TAGEM 96

101 Çizelge yılı proje bilgileri. Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Proje Yıl Ġçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek DPT ,00 TÜBĠTAK ,04 SAN-TEZ ,00 A.B Euro BAP ,25 UNIDO USD TAGEM ,24 TL TOPLAM Çizelge yılı devam eden bilimsel araģtırma proje (BAP) bilgileri. S.N. PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI 1 FEB 2009/10 Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman LERMĠ 2 FEB 2009/22 Yrd. Doç. Dr. Murat ÇĠFLĠKLĠ 3 FEB 2010/06 Prof. Dr. Ġbrahim ÇOPUROĞLU 4 FEB 2010/09 Yrd. Doç.Dr. Abdurrahman LERMĠ 5 FEB 2010/11 Yrd. Doç. Dr. Murat ÇĠFLĠKLĠ 6 FEB 2010/20 Yrd. Doç. Dr. Fuat KARAKAYA 7 FEB 2010/39 Yrd. Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN 8 FEB 2011/02 Yrd. Doç. Dr. Selma Y. UÇAN Tepeköy (Niğde-Orta Anadolu) Volkanitlerinde Gözlenen Hidrotermal Alterasyon'un Mineralojisi, Jeokimyası ve Ekonomik Potansiyelinin Ġncelenmesi Niğde-Kayseri (Altunhisar, DikilitaĢ, Araplı-YeĢilhisar) Yöresine Ait Kil Yataklarının Tespiti, Yayılımı ve Köken Olarak Kıyaslanması Narköy (Niğde) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyası ve Kaynak Alanının Alterasyon Özellikleri Tarihi Sızma-Lâdik (Konya) Hg Madeni ve Bölgedeki Atıkların Çevreye Etkisinin Ġncelenmesi Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Tüf ve Granit erin Isı ve AteĢ Etkisiyle Mineralojik- Petrografik DeğiĢimlerinin Ġncelenmesi Atmosferik Yüzey Plazması OluĢturmak Ġçin DüĢük Maliyetli Çok Fazlı Rf Güç Kaynağı Tasarımı Kuru Ġnce Öğütmede Separatör Rotor Hızı ve Fan Diferansiyel Basıncının Tane Boyut Dağılımına Etkisi Schiff Bazı Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Deneysel ve PROJE BÜTÇESĠ

102 9 FEB 2011/07 Doç. Dr. Ethem AKYOL 10 FEB 2011/08 Prof. Dr. Emin ÇADIRLI 11 FEB 2011/10 Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman LERMĠ 12 FEB 2011/13 Yrd.Doç. Dr. Ahmet SAVRAN 13 FEB 2011/14 Yrd. Doç. Dr. Metin Hakan SEVERCAN 14 FEB 2011/15 Yrd. Doç. Dr. Mustafa SÖNMEZ 15 FEB 2011/22 Prof. Dr. Sefa ERTÜRK 16 FEB 2011/23 Prof. Dr. Emin ÇADIRLI 17 FEB 2011/24 Doç. Dr. Zeliha SELAMOĞLU TALAS 18 FEB 2011/27 Yrd. Doç. Dr. Murat ÇĠFLĠKLĠ 19 FEB 2011/29 Doç. Dr. Ümit ATICI 20 FEB 2011/30 Yrd. Doç. Dr. Aydın KILIÇ 98 Teorik Olarak Ġncelenmesi Bal Arısı (A.Mellifera L)Kolonilerinde Hijyenik DavranıĢın Belirlenmesinde Yöntem GeliĢtirme Üzerine Bir ÇalıĢma Üçlü Metalik AlaĢımların Bilgisayar Kontrollü KatılaĢtırılması ve Fiziksel Özelliklerinin Karakterizasyonu Orta Toroslardaki Zn-Pb Yatakları Üzerinde GeliĢen Demir ġapkaların (Gossan) Mineralojisi, Jeokimyası Niğde Ġli Sınırları Ġçinde YayılıĢ Gösteren Lokal Endemik Bitkilerin Taksonomik, Ekolojik ve Bazılarının Antimikrobial Özelliklerinin Belirlenmesi Betonarme KiriĢ Elemanlarda Bulunan Farklı Donatı Oranlarının ve DeğiĢik Yükleme Tiplerinin Etkili Atalet Moment eri ve Deplasmanlar Üzerine Olan Etkisinin Ġrdelenmesi Niğde YerleĢim Alanı Yakın Çevresi Ġle Güney ve Doğu Kesiminin Tektonik Özellikleri 12C+160 Reaksiyonunu Tanımlamada Α+ Α Çift Katı Nükleer Potansiyelinin Rolü Üçlü Sn-Pb-Sb Ötektik AlaĢımının Kontrollü KatılaĢtırılması ve Fiziksel Özelliklerinin Ġncelenmesi Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Ürünlerinin Biyolojik Özelliklerininin Vitro Yöntemlerle Ġncelenmesi Kemerhisar (Niğde) Bölgesi Paleosen YaĢlı Yastık Lavların Mineraloji-Petrografi ve Alterasyon Minerallerinin Ġncelenmesi OHSAS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri: Bir Yer Altı Krom ĠĢletmesinde Uygulanması Bazı Bitkisel Ekstrakt arın Kombine Antimikrobiyal Aktivitileri FEB 2011/33 Yrd. Doç. Dr. ġeref KESKĠN Kızılırmak Deltası Plaj Sediment 2.500

103 22 FEB 2011/34 Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠġLEK 23 FEB 2011/36 Dr. Yavuz SÜRME 24 FEB 2011/37 Doç. Dr. Mustafa UÇAN 25 FEB 2011/38 Yrd. Doç. Dr. Selma Y. UÇAN 26 FEB 2012/02 Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN 27 FEB 2012/03 Doç. Dr. Orhan YALÇIN 28 FEB 2012/04 Prof. Dr. Ayten ÖZTÜRK 29 FEB 2012/07 30 FEB 2012/08 Yrd. Doç. Dr. vefa MURADOĞLU Yrd.Doç.Dr. Bengü T ÜRKYILMAZ 31 FEB 2012/09 Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim KARACA 32 FEB 2012/10 Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAVRAN 33 FEB 2012/12 Doç. Dr. Orhan YALÇIN 34 FEB 2012/14 Yrd. Doç. Dr. Ali TÜMÜKLÜ 35 FEB 2012/16 Prof. Dr. Ayten ÖZTÜRK 36 FEB 2012/17 Prof. Dr. Kenan KILIÇ erinin Tane Boyu Dağılımları ve Jeokimyasal Özellikleri Capsicum Annuun L. Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kapsaisin Üretimi Üzerine ÇeĢitli Uyarıcıların Etkisi Direkt Viyolet 51 Tekstil Boyasının Sulu Ortamdan Giderilmesi ve Online Olarak Ġzlenmesi Bazı GeçiĢ Metallerin Moleküler Ġmrrinting Metoduyla ZenginleĢtirilmesi Substitue Salen Kompleklerinin Sentezi KarıĢtırmalı Değirmende Nanometrik Kalsit Üretimi Nano Ölçekli Manyetik Tek ve Çok Katmanlı Filmlerin Sıcaklık ve Boyuta Bağlı Olarak Ġncelenmesi Escherichia Coli ve Bacillus Thuringiensis Türlerinin Bazı Mermer ÇeĢitleri Üzerindeki Canlı Kalım Sürelerinin Belirlenmesi Yeni Aminofosfin Ligandlarının Sentezi ve Sıvı- Ekstraksiyon Özelliklerinin Ġncelenmesi DıĢsal Salisilik Asit Uygulamalarının Elma (Malus Domestica L.) Bitkisinde Donmaya KarĢı Adaptasyon, verim ve Kalite Üzerine Etkileri Üstten Tohumlama Yönetimi Ġle YBCO Süperiletkeni Üretimi ve Fiziksel Özelliklerinin Ġncelenmesi Kızıldağ Yayla (Adana)ve Çevresinin Florası Elektrodepozisyon Yöntemi Ġle Farklı ph Değerlerinde Ni Nanotellerin Üretimi Hasangazi (UlukıĢla-Niğde) Bakır OluĢumlarının Jeokimyasal Ġncelenmesi Bacillus Thuringiensis'in YumuĢak Çelik Üzerindeki Aktivitesi Niğde Bölgesinde Yüksek Ağır Metal Ġçeriklerine Sahip Kayalar ve Çevre Ġle EtkileĢimleri

104 37 FEB 2012/18 Doç.Dr. AyĢegül KARATAġ 38 FEB 2012/19 Doç. Dr. Erdal ARAS 39 FEB 2012/20 Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN 40 FEB 2012/21 Doç.Dr. Erdal ARAS 41 FEB 2012/22 Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜMÜġ 42 FEB 2012/23 Doç.Dr. Mustafa UÇAN 43 FEB 2012/24 Yrd. Doç.Dr. Ece Ümmü DEVECĠ 44 FEB 2012/25 Doç.Dr. Ġbrahim KARACA 45 FEB 2012/26 Yrd. Doç. Dr. Rıfat BATTALOĞLU 46 FEB 2012/27 Yrd. Doç. Dr. Murat ÇĠFLĠKLĠ 47 FEB 2012/28 Yrd. Doç. Dr. Özlem SARIÖZ 48 FEB 2012/31 Yrd. Doç. Dr. Semiha AKÇAÖZOĞLU 100 Niğde Ġli Akrep (Scorpiones: Buthidae) Türlerinin Karyolojik Özelliklerinin Ġncelenmesi Gama IĢınlarının Katılarda OluĢturduğu Serbest Radikal Hasarlarının Elektron Paramanyetik Rezonans (Epr) Yöntemiyle Ġncelenmesi Kayseri Yahyalı DelialiuĢağı Bölgesi Kromit Cevherinin Karakteristik Özellikleri ve ZenginleĢtirme Tesis Tasarımı Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) ve Elektron Spin Rezonans (ESR) Spektroskopisi Kullanılarak Organik ve Ġnorganik Maddelerde OluĢturulan Serbest Radikallerin Ġncelenmesi Farklı Özdirençli Yarıiletkenlerde Yapılan Au/N- Si/Pt,Cr, Mn Schottky DiyoTL arın Karakterizasyonunun Ġncelenmesi ÇeĢiTL i Gıda Ürünlerinde Bazı Gıda Boyalarının ve Eser Elementlerin Ön Ayrılması ve Tayinleri Kesikli Sistemde Aktif Çamur Mikroorganizmalarıyla Fenollü BileĢiklerin Biyolojik Parçalanabilirliği RE-123 Süperiletkenlerinin Üretimi ve Fiziksel Özelliklerinin Ġncelenmesi Türkiye'de YetiĢen Maclura Pomifera (Yalancı Portakal) Meyvesinn Uçucu Yağ BileĢenlerinin Belirlenmesi Kavak ve Sofular Ġgnimbriti Arasındaki Gölsel Sedimanların Mineralojik-Petrografik Özellikleri ve Kökeninin AraĢtırılması Substitue Piridin Türevleri Ġçeren Aminofosfin Türü Ligand-Larin Sentezi, Karakterizxasyonu ve Bazı GeçiĢ Metal Komplekslerinin Hazırlanması Alkalilerde Aktive EdilmiĢ Yüksek Fırın Cüruflu Harçlarda Atık Pet Agrega Kullanımının AraĢtırılması

105 49 FEB 2012/32 Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim DEMĠR 50 FEB 2012/36 Prof. Dr. Mehmet ġener 51 FEB 2012/37 Prof. Dr. Mehmet ġener 52 FEB 2012/38 53 FEB 2013/01 54 FEB 2013/03 Doç. Dr. Zeliha SELAMOĞLU TALAS Yrd. Doç. Dr. Teoman KANKILIÇ Yrd. Doç. Dr. Teoman KANKILIÇ 55 FEB 2013/04 Doç.Dr. Ayhan CEYHAN 56 FEB 2013/05 Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÇINAR 57 FEB 2013/06 Yrd. Doç. Dr.Uğur SERBESTER 58 FEB 2013/07 Prof. Dr. Mehmet ġener 59 FEB 2013/08 Prof. Dr. Mustafa BAYRAK 101 Yeni Schiff Baz ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması. Niğde Yöresi Volkanitlerinin Ġzotop Jeokimyası Ġle Hidrotermal Alterayon ĠliĢkileri Altunhisar-Çömlekçi Yöresi Hidrotermal Alterasyon Zonlarının Jeolojisi Mineralojisi Jeokimyası NOS Ġnhibisyonu ve Tuz Ġle OluĢturulan Hipertansif Sıçanlarda Arı Ürünlerinin Oksidatif DeğiĢimler Ġle Paraoksanaz Aktivitesi ve Asimetrik Dimetilarginin Üzerine Etkileri Türkiye Körfarelerine Ait Kromozomal Soyların Evrimsel ĠliĢkileri ve Taksonomik Pozisyonlarının Mitokondriyal 12S Ribozomal RNA Sekans Analizi Ġle AraĢtırılması Anadolu Körfare Populasyonlarının (Rodentia: Spalacidae) Nükleer Gen Beta- Fibrinojen (BFIBR) ve Mitokondriyal DNA Gen Sitokram B Ġle Genetik Varyasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Rasyona Keten Tohumu ve Zeytinyağ Ġlavesinin Kıl Keçi Oğlaklarında Besi Performansı ve Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi Sütçü Ġnekleri Prepartum Dönemde Anyonik Tuz Katkılı Rasyonla Beslemenin Metabolik Profil, Peripartum Hastalıklar ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi Gebeliğin Son Dönemindeki Keçilerde Enerji ve Protein Tüketiminin Laktasyon Performansı ve Metabolik Profil Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi Kapadokya Jeotermal Provensinin Jeotermal Kaynak Potansiyeli NanoakıĢkanların, Mikrokanal Isı DeğiĢtiricilerinde ZorlanmıĢ TaĢınım Isı Transfer

106 60 FEB 2013/09 Prof. Dr. Refik KAYALI 61 FEB 2013/10 Prof. Dr. Ayten ÖZTÜRK 62 FEB 2013/11 Prof. Dr. Meysun ABDULLAH 63 FEB 2013/12 Doç. Dr. Yahya ERKAN AKANSU 64 FEB 2013/13 Doç. Dr. Ethem AKYOL 65 FEB 2013/14 Yrd. Doç. Dr. Mahmut Suat DELĠBALTA 66 FEB 2013/15 Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜMÜġ 67 FEB 2013/16 Doç. Dr. Mustafa UÇAN 68 FEB 2013/17 Yrd. Doç. Dr. Hasan TANGÜLER 69 FEB 2013/18 Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ġahġn 70 FEB 2013/19 71 FEB 2013/21 72 FEB 2013/22 Yrd. Doç.Dr. Faheem Shahzad BALOC Yrd. Doç. Dr. Selma YaĢar KORKANÇ Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKANÇ Performansının Sayısal ve Deneysel Ġncelenmesi Holmiyum Oksit ve Terbium Oksit Katkılı Bizmut Oksit Üçlü Sistemin Hazırlanması ve Karakterizasyonu Azo Boyar Maddelerin Biyolojik Olarak Dekolorizasyonunda Yardımcı Substrat Etkisi Hyperıcum Perforatum Bitkisinde Bulunan BileĢiklerin Ekstraksiyonu ve Analizleri Pasif AkıĢ Kontrol Yöntemleri Ġle Ağır Vasıtalara Etki Eden Aerodinamik Kuvvetl erin ĠyileĢtirilmesi Ultrasonik Muamele Yapılarak Balın Kristalize Olmasının Kontrol Edilebilirliği Üzerine Yapılan ÇalıĢma Asit Maden GöleTL erinde Su Kirlilik Problemlerinin Aktif Arıtma Yöntemleri Ġle Giderimi ve Modellenmesi Niğde Ġlinde Kurulabilecek Rüzgar Enerjisi Santralının Fiziksel ve Ekonomik Analizi Kristal Viyole Boyasının Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu Ġle ZenginleĢtirilmesi ve UV-Vis Görünür Bölge Spektrofotometresi Ġle Tayini Farklı Ticari Kültür Mayası ve Saccharomyces Spp. Olmayan Maya Ġlavesinin Elma ġarabı Kalitesi Üzerine Etkisi Ag Katkılı Sn-Ağ. %9 Zn Ötektik AlaĢımının Doğrusal KatılaĢtırılması ve Fiziksel Özelliklerinin Ġncelenmesi ĠPBS-Retrotranspozonlar Markör Kullanarak Türkiye Orjinli Yerel Bezelye ÇeĢitlerinin Moleküler Karakterizasyonu Akkaya Barajı Havzasında Arazi Kullanımının Yüzeysel AkıĢ ve Toprak Kaybı Üzerindeki Etkileri Kayaçların Farklı KoĢullardaki Su Emme Kapasitelerinin KarĢılaĢtırılması

107 73 FEB 2013/23 74 FEB 2013/24 Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SELAMET Yrd. Doç.Dr. Kubilay AKÇAÖZOĞLU 75 FEB 2013/25 Doç. Dr. Murat GÖKÇEK FEB 2013/26 BAGEP FEB 2013/27 YÜLTEP FEB 2013/28 BAGEP FEB 2013/29 BAGEP FEB 2013/30 BAGEP FEB 2013/31 YÜLTEP FEB 2013/32 YÜLTEP FEB 2013/33 BAGEP FEB 2013/34 BAGEP Prof. Dr. Sefa ERTÜRK Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜMÜġ Doç. Dr. Songül Budak DĠLER Yrd. Doç. Dr. Fulya SAYGILI Prof. Dr. Murat ALP Prof. Dr. Mustafa KARATEPE Prof. Dr. Bilge KARATEPE Doç. Dr. Tülay EZER Doç. Dr. Recep KARA Proton Geçirgen Membranlı (PEM)Elektolizörlerde SıkılaĢtırma Basıncı ve Kontak Direncinin Performansına Etkisinin Ġncelenmesi ve Optimizasyonu Yüksek Sıcaklığın Doğal Zeolit Katkılı Betonların Basınç Dayanımına Etkisi Buhar SıkılaĢtırma ve Termoelektrik Teknolojilerinin Kullanıldığı Hibrit Bir Buzdolabında Soğutma Performansının Ġncelenmesi Ġki Nal(TI) Dedektörünün Analog ve Digital Elektronik (NUMEXO2) Ġle EĢ Zamanlı Ölçüm Performansının AraĢtırılması Farklı Özdirençli Yarıiletkenlerle Yapılan Au/N-Si/Co Ti,Ni, Schottky Diyotların Karekterizasyonunun Ġncelenmesi Prostat ve Mesane Kanserlerinde Endotelial Nitrik Oksid Sentaz Geni Polimorfizmlerinin AraĢtırılması Üç Serçe Türünde (Passeriformes: Passer) Mitokondrial DNA Sitokrom B Bölgesi Varyasyonlarının AraĢtırılması K. Dereceden Fibonacci Dizisi Elemanlarının Asalların Kuvvetlerinin Toplamı Olarak Yazılması Antalya'nın Korkuteli Yöresi Keçilerinde Neospora Caninum Antikorlarının Prevalansı Ordu'nun Mesudiye Ġlçesi Keçilerinde Anti-Neospora Caninum Antikorlarının ELISA Testi Ġle AraĢtırılması Bazı Bryofitlerde Ağır Metallerin (Çinko, Bakır ve Kadmiyum) Fizyolojik ve Biyokim Yasal Parametreler Üzerine Etkisinin AraĢtırılması Bazı Tekstil Boyalarının (Chıloscyphus Polyanthos (L.) Corda ile Giderimi

108 FEB 2013/36- YÜLTEP FEB 2013/37 DOKTEP FEB 2013/38 BAGEP FEB 2013/39 YÜLTEP FEB 2013/40 YÜLTEP FEB2013/41 BAGEP FEB 2013/42 BAGEP FEB 2013/43 BAGEP FEB 2013/44 BAGEP Doç. Dr. Emel BAYOL Doç. Dr. Gazi GÖRÜR Doç. Dr. Osman SEYYAR Doç. Dr. Ertuğrul ġahmetl ĠOĞLU Doç. Dr. Ertuğrul ġahmetl ĠOĞLU Yrd. Doç. Dr. Demet OZKIR Yrd. Doç.Dr. Neslihan Doğan SAĞLAMTĠMUR Yrd. Doç. Dr. Nil BAĞRIAÇIK Yrd. Doç. Dr. Yeliz KONUKLU 94 SSB 2011/02 Doç. Dr. Mustafa TALAS 95 SSB 2012/01 Yrd. Doç.Dr. Semra KOCAÖZ SSB 2013/01 BAGEP SSB 2013/02 BAGEP Yrd. Doç. Dr. Gözde Gökçe ĠġBĠR Prof. Dr. Faruk ARAL 104 Platin Elektrot Üzerinde Schiff Bazı GeçiĢ Metal Komplekslerinin Elektropo limerizas yonu ve Elektrokatalitik Etkilerinin AraĢtırılması Ġç Batı Anadolu ve Niğde Ġlinde Yayılım Gösteren Cinara Ssp. Morfolojik ve Moleküler Varyosyonlarının Belirlenmesi Bazı Yer Örümceklerinin (Aracbnıda: Araneae) Karyotip Analizlerinin AraĢtırılması Ġletken Polimer Nanokompozit Yapılarında Elektrolit Türü ve Konsantrasyonunun PolimerleĢmeye Etkisi Ġletken Polimer-Nanopartikül Kompozit lerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Bazı Schiff Bazlarının Sentezi ve Asidik Ortamda YumuĢak Çelik Yüzeyine Etkilerinin Elektrokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi Baz Ġstasyonlarının Bulunduğu ve Cep Telefonlarının Yoğun Kullanıldığı Alanlardaki Elektromanyetik Kirliliğin Çevresel Etkileri: Niğde Örneği Çukurova Bölgesi'nin Scoliidae (Hymenopret: vespoidea) Faunasının Tespiti Faz DeğiĢtiren Madde /Ömrünü TamamlamıĢ Lastik Kompozit Materyallerinin Hazırlanması Ergenleri Suça Ġten Faktörlerin Ġncelenmesi Meme ve Serviks (Rahim Ağzı) Kanserinin Erken Tanımlan- Masına Yönelik Yapılan Eğitimin, Niğde Ġl Merkezine Bağlı Köy ve Kasabalarda YaĢayan Kadınların Tutum ve DavranıĢ Larına ve KETEM Tarama Programlarına Katılımlarının Etkisi Doğuma Hazırlık Sınıflarında Sunulan Antenatal Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Yaz Mevsiminde Ġklim ve Çevrenin, Erkek Arıların Sperma

109 98 99 SSB 2013/03 BAGEP EBT 2013/01- Dr. Fulden KARADAL Yrd. Doç. Dr. Nihal Baloğlu UĞURLU 105 Kalitesi Üzerine Etkisi Niğde Ġlinde SatıĢa Sunulan Koyun Sütü ve Peynirlerinden Brucella Melitensis ve Biyotiplerinin Ġzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafi Bilgi Teknolojisi Ġle Ġlgili Eğitimi EBT 2013/02 Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇALIġKAN Eğitim Teknolojisi Ofisi (Eto) SOB 2007/07 Yrd. Doç. Dr. Hasan BÜLBÜL Türk Sanayi Firmalarında BiliĢim Teknolojileri Kullanımı ve Performansa Etkisi 102 SOB 2008/01 Prof. Dr. Musa ġaġmaz Osmanlı Nafia Nezareti SOB 2009/01 Yrd. Doç. Dr. Faruk ÇOLAK Karamanlıca Halk Hikayeleri SOB 2009/02 Yrd. Doç. Dr. Nihat YAZILITAġ Fatimi Devleti Tarihi ( ) SOB 2010/03 Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim ÖZTÜRK Ġkinci TBMM'de Niğde Milletvekilleri SOB 2010/05 Yrd. Doç. Dr. Nedim BAKIRCI Kırım Tatar Masalları SOB 2010/06 Yrd. Doç. Dr. Genç Osman Muhammed Mihrî Bey'in GEÇER Sudan Seyahatnamesi SOB 2010/07 Doç. Dr. Efkan UZUN Osmanlı ġeyhülislamları Kurumsal Yönetim ve Sermaye Doç. Dr. Ömer 109 SOB 2011/01 Yapısı Kararları Arasındaki ĠSKENDEROĞLU ĠliĢki 110 SOB 2011/02 Doç. Dr. Mustafa OĞUZ 111 SOB 2011/05 Yrd. Doç. Dr. Harun UÇAK 112 SOB 2012/01 Prof. Dr. Selen DOĞAN 113 SOB 2012/02 Doç.Dr. Efkan UZUN 114 SOB 2012/03 Yrd. Doç. Dr. Abdullah KÖK 115 SOB 2012/04 Prof. Dr. Musa ġaġmaz 116 SOB 2013/01 Doç. Dr. Türkan Bayer Altın 117 SOB 2013/02 Yrd. Doç. Dr.Ahmet BÜYÜKAKKAġ 118 SOB 2013/03 Yrd. Doç. Dr. Burcu BERKE Ahmet Cevdet PaĢa'nın Layihalarında Devlet,Toplum ve Siyaset GörüĢleri Küresel Gıda Krizlerinin Ekonomik Boyutu ve Türkiye'ye Yansımaları YaĢam Doyumunun Belirleyicileri Olarak Kendi Kendine Liderlik Stratejileri: Görgül Bir ÇalıĢma Sicill-Ġ Ahval Defterlerine Göre Antalyalı Memurlar ( ) Vııı-Xııı.Yüzyıllar Arası Türkçe Eserlerde Hayvan Adları Türkiye'nin Ġdari Taksimatı YeĢilırmak Nehri Havzası Yukarı Mecra'sında Akarsu Ağının Morfolojik Evrimi Ġle Tektonizma Arasındaki ĠliĢki Türkiye Türkçesi ve BaĢkurt Türkçesinin KarĢılaĢtırmalı Söz Dizimi Sermaye Akımlarının Oynaklığının Makroekonomik

110 Etkileri AB'ye Üye ve Aday Ülkelerden Kanıt 119 SOB 2013/04 Doç. Dr. Ali DERAN Tersine Lojistik Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması ve Geri DönüĢüm ĠĢletmesinde Bir Uygulama 120 SOB 2013/05 Doç.Dr. Ömer ĠSKENDEROĞLU Finansal GeliĢmiĢlik ve Yenilebilir Enerji Tüketimi ĠliĢkisi GeliĢmiĢ ve GeliĢmekte Olan Piyasalar Ġçin Bir Ġnceleme 121 SOB 2013/06 Yrd. Doç. Dr. Ramiz Tasvir-Ġ Efkar Gazetesi Üzerine KARABULUT Bir Ġnceleme (1-451.Sayılar) SOB 2013/07 Doç.Dr. Nevzat TOPAL 15. Yüzyılda Niğde ġehri Çizelge yılı devam eden TÜBĠTAK projelerine iliģkin bilgiler. S.N. Proje No Proje Yürütücüsü Proje Adı Proje Bütçesi T 944 Prof. Dr. Aydın TOPÇU Ege Bölgesi Mağaraları Örümcek Faunasının Belirlenmesi , T 033 Doç. Dr. Recep KARA Erciyes Dağı nın (Kayseri) Biryofit Florasının AraĢtırılması , T 359 Doç. Dr. Tülay EZER Aladağlar Milli Parkının Biryofit Florası , T 043 Prof. Dr. Sefa ERTÜRK LaBr3(Ce) ve CsI(TI) Sintilatör Dedektörlerinin verimli Enerji ve Zaman YanıTL arı Fransa GANIL SPIRAL ,00 PARĠS T 048 Prof. Dr. Sefa ERTÜRK EXOGAM ve GeliĢtirilen Dijital Elektroniğiyle Egzotik Çekirdeklerin Gama Spektroskopisi T 866 Doç. Dr. Gazi GÖRÜR Ġç Batı Anadolu Bölümü Afit (Hemiptera: Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi ,00 IgnimbriTL erin kaynak bölgelerinin Tayininde sıkça kullanılan manyetik Y 287 metod:yüksek çözünürlükte x-ıģınları tomografisi (mikro-ct) Yrd. Doç. Dr. Orkun hassasiyet anizotropisi (AMS) yöntemine ERSOY daha avantajlı ve güvenilir bir alternatif , M T M 037 Yrd. Doç. Dr. Yeliz KONUKLU Yrd. Doç.Teoman KANKILIÇ Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN MikrokapsüllenmiĢ Faz Değitiren Madde Ġçeren Sıcaklık Kontrollü Ambalajların Gıdalarda Kullanımı Dna'da SSR (Mikrosaltellit)Analiz Yöntemiyle Körfare (Nannospalax nehringi) Populasyonlarının Genetik yapısının AraĢtırılması Ultrasonik Enerji ile Nano Boyutta Fonksiyonel Mineral Dolgu Üretilmesi ve Ürün Özelliklerinin GeliĢtirilmesi , , ,00 106

111 T O O O T T Z O O Y 304 Prof. Dr. Emin ÇADIRLI Yrd.Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIġKAN Yrd. Doç. Dr. Halil TOKTAY Prof. Dr. Aydın DEMĠRCAN Yrd.Doç.Dr.Mehmet KürĢat YALÇIN Yrd. Doç. Dr. Teoman KANKILIÇ Yrd. Doç. Dr. Cemil ĠġLEK Yrd. Doç. Dr. AyĢe ÖZBEY Yrd. Doç. Dr. Ece Ümmü DEVECĠ Al-Mn Ötektik AlaĢımına Si,Cu ve Fe Katkılanmasının DüĢük ve Yüksek KatılaĢtırma Hızlarında Yapısal ve Mekaniksel Özelliklere Etkisinin AraĢtırılması Soğanlarda(allium cepa L. Hibrit Tohum Üretimi için Gerekli Erkek Kısır ve Ġdameci HaTL arın Seçimi için Moleküler Markır Kullanarak SafhaTL ar ve Yerel Soğan Populasyonlarında Sitoplazmaların Belirlenmesi Bazı Macar ileri Patates Hatlarının Adaptasyon yetenekleri ile Yüksek Sıcaklığa Toleranslarının Belirlenmesi ve Yüksek Sıcaklığa Toleranslı Yeni Patates Islah Hatlarının GeliĢtirilmesi Doğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu ve Kök Yara Nematodu Türlerinin Belirlenmesi ve Tahıl Kist Nematodu popülasyonlarına Ait ırkların Tespiti ile Bazı Yerel ÇeĢitlerin Bu Nematodlara KarĢı Çoklu D.ArĢ. 1,2,4-Triazine Oksitlerin ve Heterosiklik Yapıların Furan Çekirdekli BileĢiklerden Ġlk Olarak Sentezi Çok Rotorlu Uçan Platformlar için Ġki BoyuTL u Lazer Mesafe Sensörüne Dayalı EĢ Zamanlı Konumlandırma ve Haritalama Algoritmaların Fpga Ġle GerçekleĢtirilmesi Türkiye Nannospalax Populasyonlarının Filogenisi ve Filocoğrafyası Triakontanol ve Yüksek Hidrostatik Basıncın Serbest ve TutuklanmıĢ Capsicum annuum L. Hücre Süspansiyon Kapsaisin Üretimi Üzerine Etkisi Farklı Tür Süt ve Kefir Tanelerinden Üretilen Kefirlerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesi Tekstil Atık Sularının Fotokatalitik batık fungal membran Hibrik biyoreaktörü ile arıtılması ve su geri kazanımı , , , , , , , , , ,00 107

112 Çizelge yılı devam eden AB-FP6 kapsamındaki NANACOFC projesi.. S.N. Proje No Proje Yürütücüsü Proje Adı Enhancement of Research Capabilities on 1 Avrupa Birliği Prof. Dr. Mahmut Multi-functional Nanoıcomposites for Projesi FP6 Dursun MAT Advanced Fuel Cell Technology through EU- Turkish-China Coopretation (NANACOFC) ProjeBütçesi (Euro) Çizelge yılı devam eden Kalkınma Bakanlığı destekli projeler. S.N. Proje No Proje Yürütücüsü Proje Adı 1 DPT 2010 K Yrd. Doç. Dr. Fuat KARAKAYA Niğde Üniversitesi Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Kurulumu Projesi Proje Bütçesi (TL) Çizelge yılı devam eden BirleĢmiĢ Milletler Topluluğu UNIDO projesi. S.N. Proje No Proje Yürütücüsü Proje Adı Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Development of a CHP Sisystems in Turkey Proje Bütçesi ($) Çizelge yılı devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı destekli proje. S.N. Proje No Proje Yürütücüsü Proje Adı 1 - Prof. Dr. Sefa ERTÜRK Mass Chain Evaluation for A-173 Mass Region: Updates The Adopted Levels. Gamma Decays and Heavy Ion Reaction Data ProjeBütçesi (Euro) Çizelge yılı devam eden TGEM projeleri. S.N. Proje No Proje Yürütücüsü Proje Adı 1 2 TAGEM -13/ ARGE /16 TAGEM - 13/ARGE /25 Yrd. Doç.Dr. Hatıra TAġKIN Prof. Dr. Sedat SERÇE Türkiye Florasında Bulunan Tricholoma Cinsi Mantarların Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Yüksek boylu MaviyemiĢin Akdeniz Bölgesi Adaptasyonu ProjeBütçesi (TL) , ,00 108

113 Çizelge yılında sonuçlanan bilimsel araģtırma projeleri. S.N. Proje No Proje Yürütücüsü Proje Adı 1 FEB 2001/27 2 FEB 2007/03 3 FEB 2007/10 4 FEB 2007/14 5 FEB 2008/11 6 FEB 2009/31 7 FEB 2010/03 8 FEB 2010/22 9 FEB 2010/25 10 FEB 2010/33 11 FEB 2010/34 12 FEB 2010/35 13 FEB 2010/36 14 FEB 2011/03 15 FEB 2011/06 16 FEB 2011/11 17 FEB 2011/12 18 FEB 2011/17 19 FEB 2011/18 20 FEB 2011/20 Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Prof. Dr. AyĢegül KARATAġ Prof. Dr. Ahmet KARATAġ Prof. Dr. Ayten ÖZTÜRK Prof. Dr. Meysun Ġ.ABDULLAH Doç. Dr. Mustafa FENER Yrd. Doç. Dr. Selva BÜYÜKAKKAġ Yrd. Doç. Dr. Niğmet UZAL Doç. Dr. Emel BAYOL Doç. Dr. Osman SĠVRĠKAYA Doç. Dr. Yüksel KAPLAN Doç. Dr. Tülay EZER Yrd. Doç. Dr. Ersen TURAÇ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Suat DELĠBALTA Prof. Dr. Hüseyin YÜRÜK Yrd.Doç.Dr. Tuğba Artan ONAT Doç. Dr. Osman SEYYAR Yrd. Doç. Dr. Mahmut Suat DELĠBALTA Yrd. Doç. Dr. Yeliz KONUKLU Yrd. Doç. Dr. Kubilay AKÇAÖZOĞLU Metal Matriks Kompozit Malzemelerde OluĢan BoĢlukların Azaltılması Mesobuthus caucasiscus (Scorpiones: Buthidae) Türünün Türkiye'deki Dağılımı, Zoocoğrafyası ve Sistematik Durumu Anadolu Spermophilus Bennet (1835) Mammalia: Doğu Anadolu ve Ġç RodentialarınınBakulum Özelliklerinin Analizi Rhodopseudomonas Palustris NU51 SuĢunun Benzoatı Kullanma Yeteneği Üzerine ÇeĢitli Ağır Metallerin Etkisi Ġndollerin [4+2] Siklokatılma Reaksiyonları Zayıf Kayalarda Su Muhtevasının Ġçsel Sürtünme Parametreleri Üzerine Etkisi XYZ (X=Fe, Co;Y=Ni,Mn;Z=Si,Ge) AlaĢımlarında Isıl ĠĢlem Sıcaklığı ve Süresinin Kristalografik, Manyetik ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi Ġle Ġçme Suyundan Arsenik Giderimi Nikel-Kalay AlaĢım Kaplamanın Elektrokimyasal Özelliklerinin Ġncelenmesi Doğal TaĢ Tesis Atıklarının Killi Zeminlerin Ġndeks ve Kompaksiyon Özelliklerine Etkisinin AraĢtırılması BeĢ Hücreli Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Pili Stak GeliĢtirilmesi Sarımsak Dağı ve Körkün Vadisi'nin (Pozantı-Adana) Biryofit Florası Yeni Donör-Akseptör Tipi Polimerlerin Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin Ġncelenmesi Hazır Beton Üretiminde Kaliteyi Etkileyen Parametrelerin SPSS Yöntemiyle Ġncelenmesi 4-((p-tolilimino)metil)Fenol ve 3-((o-tolilimino)metil) Fenol Yapılarının Enzimatik Polimerizasyon Yöntemiyle Sentez ve Karekterizasyonu Bazı Biryofitlerin Ekstrakt KarıĢımlarının Antimik robiyal Aktivitesinin Belirlenmesi Bazı Yer Örümceklerinde (Areneae: Gnaphosıdae) Rapd Varyasyonunun AraĢtırılması Kömür Açık ĠĢletme Asit Maden Göletlerinde Su Kirliliği ve Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Faz DeğiĢtiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi Yüksek Sıcaklığın GenleĢmiĢ Kil Agregalı Hafif Betonun Basınç Dayanımına Etkisi 109

114 21 FEB 2011/31 22 FEB 2011/35 23 FEB 2012/06 24 FEB 2012/11 25 FEB 2012/15 26 FEB 2012/29 27 FEB 2012/30 28 FEB 2012/33 29 FEB 2012/34 30 FEB 2012/35 31 FEB 2013/02 32 SSB 2011/01 33 EBT 2011/01 34 SOB 2009/03 35 SOB 2010/10 36 SOB 2011/03 37 SOB 2011/04 Yrd. Doç. Dr. Metin UÇURUM Yrd. Doç. Dr. Teoman KANKILIÇ Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOĞA Dr. Semra SOYDAM AYDIN Yrd. Doç. Dr. Ersen TÜRAÇ Doç.Dr. Emel BAYOL Yrd. Doç. Dr. Ersen TURAÇ Yrd. Doç. Dr.Tuba ARTAN ONAT Yrd. Doç. Dr.Tuba ARTAN ONAT Yrd.Doç.Dr. Tuba ARTAN ONAT Yrd. Doç. Dr.Teoman KANKILIÇ Doç. Dr. Mustafa KARATEPE Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAVUZ Yrd. Doç. Dr. Nevzat TOPAL Yrd. Doç. Dr. Akartürk KARAHAN Prof. Dr. Zeki DOĞAN Yrd. Doç. Dr. Hamdi DOĞAN Kalsitin YaĢ Bir Prosesle Sodyum Stearat ve Stearik Asit Ġle Yüzey Modifikasyonu ve Ürün Özellikleri Nannospalax Nehringi ve Nannospalax Ehrenbergi (Rodentia, Spalacidae)Türlerinde PCr ve rflp ile Mitokondriyal DNA D loop ve Sitokrom b Bölgelerinin Haplotip ÇeĢitliliği Çekirdeksiz ve Çekirdekli Zeytin Küspesi (Pirina)nın Farklı Yem Katkı Maddeleri ile Silajlarının Yapılması ve Ġn Vitro Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi Cu + ² ve Zn+ ² Gibi Ağır Metal Stresi Altındaki Patlıcan (Solanum Melongena L.)Bitkisinde Katalaz (CAT) Antioksidant Enzimi Kodlayan Genin Anlatım Seviyesinin Belirlenmesi. Yeni Azometin Fenol Türevi Monomerlerin Horseradish Peroksidaz Enzimi ile Oksidatif Polimerizasyonu Asidik Ortamda Bazı Schiff Bazlarının Karbon Çeliği Yüzeyinde OluĢturduğu Koruyucu Filmin Elektrokimyasal Karakterizasyonun AraĢtırılması Ġletken Polimer-Nanopartikül Kompozitlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Morfolojik Özelliklerinin Ġncelenmesi Bazı Karayosunu Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi Ülkemizde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Baharatların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi Niğde Yöresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Nannospalax Xanthodon (Rodentia: Spalacidae)'un Farklı Kromozom Soylarında Mitokondriyal DNA'nın 16S rrna Geni Kullanılarak Genetik Varyasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığın AraĢtırılması MepçiĢ1 (Mekanik Problem Çözümlerini ĠyileĢtirme Stratejileri 1):Kinematik Algılar ve Newton Dinamiği Problem Çözümleri Türkiye Selçukluları ve Beylikleri Devrinde Karaman ġehri Ferecbâd eģ-ģidde (BudapeĢte Nüshası) Dizin-Sözlük Balıkçılık ĠĢletmelerinde maliyetlerin Muhasebe Kuramı ile Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Hesaplanması ve Uygulamalar II. MeĢrutiyet Parlementolarında Niğde Milletvekilleri 110

115 Çizelge yılında sonuçlanan TÜBĠTAK destekli projeler. S.N. Proje No Proje Yürütücüsü Proje Adı E M 056 Yrd. Doç. Dr. Yasemin ALTUNCU Yrd. Doç. Dr. Yahya Erkan AKANSU Y 009 Yrd.Doç.Dr. Niğmet UZAL G 086 Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Ġki Boyutlu Düzgün Olmayan Yüzeyler Altına Gömülü Üç Boyutlu Cisimlere ĠliĢkin Düz Saçılma Problemlerinin Çözümü Elektrohidrodinamik Yöntemler Ġle Aerodinamik Yapılı Cisimler Etrafındaki AkıĢ Kontrolü Misel Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi ile Ġçme Suyundan Arsenik Giderimi Hastaneler için GüneĢ Enerji Sitemi Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör GeliĢtirilmesi T 067 Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMĠR Melendiz Dağları (Niğde) Örümcek Faunası 6 AGY Prof. Dr. Metin YILDIRIM Niğde Üniversitesi Proje Pazarı Çizelge yılında biten Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen SAN-TEZ projesi. S.N. Proje No Proje Yürütücüsü Proje Adı STZ 2011-I Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Elektrokimyasal Hidrojen Kompresörü GeliĢtirilmesi 1.2. Hukuk MüĢavirliği Bilgileri Hukuk MüĢavirliğimizin faaliyet alanına giren iģler, genel olarak adli ve idari yargı mercilerinde yürütülen iģler olup, bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluģları ile özel kuruluģlar nezdinde de iģlemler yürütülebilmektedir. Gerek adli iģlemler gerekse üniversitemizin genelini ilgilendiren idari iģlemler yürürlükteki mevzuatlar gereği 3, 5, 7, 15 ve 30 gün gibi kısa ve kesin sürelerle sınırlı olup, bu gibi süreli hizmetler aksatılmadan belirtilen süreler içinde etkin bir Ģekilde yürütülmektedir yılında takip edilen davaların ayrıntıları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Çizelge yılı idari dava dağılımı. AKADEMĠK ĠDARĠ YILLAR PERSONEL PERSONEL ÖĞRENCĠ KURUM TOPLAM

116 Çizelge yılı adli dava dağılımı. DAVA ADET Hukuk Davaları 35 Ceza Davaları 10 Suç Duyurusunda Bulunup SoruĢturma AĢamasında Olanlar Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Bilgileri Merkez YerleĢke internet bağlantı hızı 100 Mb/sn den 150Mb/sn ye, Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu internet bağlantı hızı 5 Mb/sn den 10 Mb/sn ye yükseltilmiģtir. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu bina tadilatları nedeniyle network cihazlarının kurulumu yapılmıģtır. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Ayhan ġahenk Öğrenci Yurdu ve Isı Merkezi network cihazlarının konfigürasyon iģlemleri tamamlanarak mevcut networke dahil edilmiģtir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarlarına yeni thin clientler eklenmiģtir. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarında ise sunucu ve thin clientlerin devreye girmesi sağlanmıģtır. Merkez YerleĢke Anıt binasında bulunan teknoloji sınıflarında kesintisiz internet hizmeti sağlanarak tüm bilgisayar laboratuvarlarında office yazılımları 2010 ve üzeri olacak Ģekilde güncellenmiģtir. Üniversitemiz kablosuz internet Ģebekesi ihale süreci tamamlanarak 48 adet bina içi 9 adet bina dıģı eriģim noktası devreye verilmiģ bunun haricinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Ayhan ġahenk Öğrenci Yurdunda 57 adet bina içi ve 2 adet bina dıģı eriģim noktasıda mevcut kablosuz networke dahil edilmesi sağlanmıģtır. Üniversitemiz, kablosuz network kurulumuyla eduroam uygulamasına dahil olmuģtur yılı içerisinde personel otomasyonu (PEOS) yazılım çalıģmasına devam edilmiģ ve yazılım % 80 oranında tamamlanmıģtır. Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından istenilen etkinlik takvimi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından istenilen salon yönetimi yazılımları hazırlanmıģ, öğrenci otomasyonu üzerinde transkript ve not durum belgeleri yeniden düzenlenerek diploma ve diploma eki basımı için gerekli olan yazılım çalıģmaları tamamlanmıģtır. Üniversitemiz öğrencilerinin ders kayıtları zamanında yaģanılan aģırı yoğunluk dikkate alınarak OGRĠS otomasyonu için sunucu sayısı artırılmıģtır. Yabancı uyruklu öğrenci baģvurusu ile özel yetenek baģvuru yazılımları güncellenerek öğrenci kimlik kartı değiģimlerinde otomasyon sistemi üzerinden kart basımı için bir ara yüz geliģtirilmiģtir. Öğrenci otomasyonunun kütüphane sistemiyle entegrasyonu sağlanarak üzerinde kitap kaydı olan öğrencilerin iģlemleri tamamlanmadan arģivlenmesi engellenmiģtir. Öğrencilerin kablosuz internet kullanım taleplerinin, otomasyon üzerinden yapabilmesi için gerekli ara yüzler hazırlanmıģtır. Mezun öğrenciler için mezun öğrenci sayfası çalıģmaları baģlatılmıģtır. Üniversitemiz Merkez YerleĢke giriģine 8 adet turnike kurulmuģtur. Yemekhane otomasyon sistemi ve kapı geçiģ sistemlerinin düzenli çalıģması için çalıģmalar yapılmıģ yeni kayıt olan öğrencilerin kimliklerinin yemekhane ve kapı geçiģ sistemlerine tanımlama iģlemleri yapılmıģtır. Üniversitemiz personeli için yaklaģık 700 adet personel tanıtım kartı basılmıģtır. Üniversitemiz öğrencileri mail sunucusu kurulum çalıģmaları baģlatılmıģ, sistem odası yerleģiminin düzenlenmesi ile ilgili çalıģmalar yapılmıģtır. Mevcut mail sunucusunun güvenliğini artırmak için çalıģmalar yapılarak sanal sistemlerinin performansını artırmak amacıyla ram ilavesi yapılmıģtır. Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü duyuru sistemi, Mühendislik Fakültesi akademik 112

117 bilgi sistemi, doküman yönetim sistemi ve öğrenci otomasyon sistemi için talep edilen sunucuların kurulumu gerçekleģtirilmiģtir yılında içerisinde kablosuz internet (wireless) microsoft lisans anlaģması, güvenlik duvarı ve loglama lisans alımı, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü duyuru sistemi yazılımı, turnike sistemi, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü için yazılım alımı, e- kampus otomasyonu servis bakım ve onarım iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. BaĢkanlığımız personelinin mesleki geliģimini destekleyici, stajyer memurlar için mesleğe hazırlanma, biliģim teknolojileri ve diğer ihtiyaç duyulan konularda kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlere katılımı sağlanmıģtır. Ayrıca yaz döneminde 2 önlisans, 2 lisans öğrencisinin baģkanlığımızda staj yapması sağlanmıģtır Genel Sekreterlik Bilgileri Çizelge yılında Genel Sekreterlik makamınca yapılan toplantı sayıları. FAALĠYET YÖNETĠM SENATO DĠSĠPLĠN KURULU Toplantı Sayısı Karar Sayısı TOPLAM Ġdari ve Mali ĠĢler Daire Baikanlığı Bilgileri Üniversitemiz Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı destek birimi olarak hizmet vermektedir. Rektörlük bünyesinde gerçekleģtirilen üniversitenin ayniyat iģleri ile her türlü ödeme ve tahsil iģlerini yürüten baģkanlık; araç, gereç ve malzeme temini ile ilgili hizmetleri yürütmekte; temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri iģleri yapmakta; sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü iģlerini yürütmekte; ihale, satın alma, tahakkuk, taģınır kayıt ve kontrol ve genel hizmetler yapmakta; genel evrak ve arģiv hizmetlerini yürütümekte; mevcut kaynakların (insan, para ve malzeme gibi) uygun ve verimli kullanılması suretiyle hizmet ve faaliyetlerini ekonomik, etkin bir Ģekilde kanun ve mevzuata uygun olarak yerine getirmektedir. Ġdari ve Mali ĠĢler Daire baģkanlığı tarafından yapılan ihalelerie iliģkin bilgiler ve ayrıca 2013 yılında 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre yapılan, üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarında bulunan taģınmazlara ait kira yerleri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Çizelge tarihleri arasında Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan ihaleler. Ġhale Adı Ġhale Tarihi Laboratuvar Tezgahları Alımı Kablosuz Ağ Sistemi Kurulumu (Mak.Teç.Alımları) Moda Tasarımı Programı Alımı (Bilgisayar Yazılımı Alımı) Ġhale Usulü Pazarlık (21/f) Açık - Pazarlık (21/f) Firma Adı SGS Mim.Dek. ĠnĢ. San. Tic.Ltd.ġti. Dataproses Bil.ĠltĢ.Tek. San.Tic.Ltd.ġti. Ġhale Ġlanından Önce Ġptal EdilmiĢtir. Tutarı (TL) ĠĢin BaĢlama Tarihi ĠĢin BitiĢ Tarihi , ,

118 Moda Tasarımı Programı Alımı (Bilgisayar Yazılımı Alımları) Moda Tasarımı Programı Alımı (Bilgisayar Yazılımı Alımları) Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı - Pazarlık (21/f) Pazarlık (21/f) Açık Açık Açık Ġhale Ġlanından Önce Ġptal EdilmiĢtir. Akfa BiliĢim ve Yazıl. Sis. San.Tic.A.ġ. Mega Dan.Tems.DıĢ Tic. Ltd.ġti. Entek Eğt.Tek.Dan. San. Tic. A.ġ. Liya Lab.Test Cih.Tic. Ltd.ġti , , , , Açık Art Laborteknik Ltd.ġti , Açık Festo San.Tic.A.ġ , Açık Açık Abp Gıda San. Tic. Ltd. ġti. Orbital Lab.Tıbbi Cih. Tic.Ltd.ġti , , Açık Barran Biogenetik , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Çokesen Elekt.San. Tic. Ltd.ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Protek Tic.Ltd.ġti , Açık Yüksel Kaya Mak , Açık Atomika Tek.Cih. Ltd. ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Utest Malz.Test Cih.A.ġ , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık P.C.S. End.Elekt. Tic. Ltd.ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Kontek Mühendislik Tic. Ltd. ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Polar Lab. Tic. Ltd. ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Ege Analitik Tic. Ltd. ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Yıldırım Elektronik Tic. Ltd. ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık BaĢak Tıp Tic. Ltd. ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Ġnfo Kimya Tic. Ltd. ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Teknik Destek Grup Ltd. ġti , Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Alımı Açık Teknik Ortapedi Tic. Ltd. ġti ,

119 Bilgisayar ve Yan Donanım Malzemeleri Alımı Açık Mega Bilgisayar Tic.Ltd. ġti , Elektrik Enerjisi Açık Aydem Elektrik Dağıtım A.ġ , Microsoft Yazılım Lisansları Pazarlık(21/f) Niğde Üniversitesi Binalarına ve Tesislerine doğalgaz piyasa sından 1 Ocak Aralık 2014 tarihleri arasında dogalgaz yakıtı alınması iģi Turnike Sistemleri Kurulumu ( Makine Teçhizat Alımları) Sentim BiliĢim Tek.San. Tic.A.ġ , Açık Ġhale iptal edilmiģtir Pazarlık(21/f) Utarit Bil.Hiz.San. Tic. Ltd.ġti , Makine ve Teçhizat Alımları Açık BaĢak Tıp Tic. Ltd. ġti , Makine ve Teçhizat Alımları Açık Ġnfo+tron Tic. Ltd. ġti ,00 11,11, Makine ve Teçhizat Alımları Açık Çokesen Tic. Ltd. ġti , Makine ve Teçhizat Alımları Açık Orbital Lab. Tic. Ltd. ġti , Makine ve Teçhizat Alımları Açık Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Pazarlık(21/f) Gemini Lab. Tic. Ltd. ġti. Atabek Petrol ĠnĢ.Nak. Paz. Tic.San.Ltd.ġti Açık Ġhale Ġptal EdilmiĢtir , Özel Güvenlik Hizmeti Açık Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Açık Personel TaĢıma Açık Akaryakıt Alımı Açık E-Kampüs Otomosyonu Yıllık Servis, Bakım ve Yedek Parça Dahil Onarımı (Bakım ve Onarım Giderleri) Pazarlık(21/f) Kale-1 Özel Güv.Kor.Eğt.A.ġ.- MST-TEM Med.ĠnĢ. Tem.Gıda TaĢ.Tur.Dan.Tic.Ltd.ġti. Acar Seyahat Tic. Ltd. ġti. Öztürk Petrolleri Tic. San.Ltd.ġti. Etisan Proje Bilg.Yaz. Tek.San.Tic.Ltd.ġti , , , , ,

120 Çizelge 117. Üniversitemiz taģınmaz kiralamaları. S.N. KĠRALANAN YERLER KĠRALAYANLAR Fen Edebiyat Fakültesi Pers. Çay Ocağı Eğitim Fakültesi Pers. Çay Ocağı Rektörlük Pers. Çay Ocağı Bor MYO. Pers. Çay Ocağı Merkezi Personel ve Öğrenci Kafeteryası 6 13 Adet Öğrenci Kantini Ayhan ġahenk Öğr.Yurdu Kantini Mühendislik Fak. Pers. ve Öğr. Kantini Mühendislik Fak. Fotokopi Odası KĠRA BAġLANGIÇ TARĠHĠ KĠRA BĠTĠġ TARĠHĠ SÜRE ĠLK KĠRA BEDELĠ (TL) Nazmi GÖKTAġ (yıl) 3.500,00 Emre VURAL (yıl) 1.700,00 Gönül YILMAZ (yıl) 3.500,00 Sevim KILIÇ (yıl) 3.000,00 MFCA Gıda Maddeleri Ogün Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.ġ. Ogün Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.ġ (yıl) , (yıl) , (yıl) 1.750,00 Nevzat AKSOY (yıl) 9.900,00 Ekrem BUDAKLI (yıl) 7.000,00 10 ĠĠBF. Fotokopi Odası Gökhan FELEK (yıl) 6.500, Fen Edebiyat Fakültesi Fotokopi Odası Eğitim Fakültesi Fotokopi Odası Bor MYO. Yer. Atıl Binalar (Film Çekimi) Anıt ÇarĢı 1 Nolu Bilet SatıĢ Ofisi Anıt ÇarĢı 2 Nolu Bilet SatıĢ Ofisi Anıt ÇarĢı 3 Nolu Bilet SatıĢ Ofisi Anıt ÇarĢı 4 Nolu Bilet SatıĢ Ofisi Anıt ÇarĢı 5 Nolu Bilet SatıĢ Ofisi Gökhan FELEK (yıl) 6.600,00 Hava AKIN (yıl) 5.500,00 CANKAN Yapım ve Prodüksiyon Yapım (ay) ,00 Mustafa BAYINDIR Yıl 1.200,00 Mustafa BAYINDIR Gün 1.200,00 CoĢkun ĠRKĠN Yıl 1.200,00 Aydoğanlar Nak. ĠnĢ. Tic. Ltd. ġti. Niğdeliler Tur. Oto. Gıda. Hay.ĠnĢ.San.ve Tic.Ltd.ġti Yıl 1.210, Gün 1.200,00 116

121 1.5. Kütüphane Hizmetleri Bilgileri 2013 yılı içerisinde de koleksiyon geliģtirme ve zenginleģtirme çalıģmalarımız devam etmiģtir. Yeni açılan veya kaynağı eksik olan bölümlerimize hitap eden basılı ve elektronik kaynaklar tespit edilerek alımlar yapılmıģtır. Kütüphane kaynaklarımızın envanter çalıģması çıkartılmıģ, konulara göre kaynak sayılarımız belirlenmiģtir. Birimlerimizden gelen elektronik yayın talepleri değerlendirilmiģ, bunun sonucunda abone olduğumuz veri tabanlarının ve e-kaynakların sayısı arttırılmıģtır. EriĢebildiğimiz e-dergi sayısı dir. Bu sayı her geçen yıl üniversitemizin araģtırma ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde arttırılacaktır. Bu yıl e-dergilerden adet tam metin makale indirilmiģ, e-kitaplardan ise tam metin sayfa görüntülenmiģtir. Akademik birimlerimizin talepleri doğrultusunda adet Türkçe, 164 adet yabancı kitap ile çeģitli kamu kurum ve kuruluģları tarafından bağıģ yoluyla gönderilen adet basılı kitap ve satın alma yoluyla da adet kitap, teknik iģlemleri bitirilerek kullanıma sunulmuģtur. Yayın sağlama ve kaynak paylaģımı konularında diğer üniversitelerle iģbirliği yapılarak ANKOS Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu tarafından geliģtirilen kütüphanelerarası ĠĢbirliği Takip Sistemi (KĠTS) projesine dahil olunmuģtur. Bu kapsamda yurtiçindeki kütüphanelere 11 adet yayın ödünç verilmiģ ve diğer üniversite kütüphanelerinden ise 21 adet ödünç kitap alınmıģtır. ULAKBĠM tarafından geliģtirilen (TÜBESS) Ulusal Kaynak PaylaĢım Projesine dahil olmuģ ve yıl içerisinde baģka kütüphanelerden gelen 16 adet makale/kitap isteği karģılanmıģtır. Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımını arttırmaya yönelik olarak kütüphanemizde Ebscohost, Proquest, Serial-Solutions-Summon, Hiper Kitap Online, Scopus/Science Direct veri tabanları için kullanıcı eğitim toplantıları düzenlenmiģtir. Kütüphanemizde verilmekte olan hizmetleri tanıtmak ve kütüphane kullanımını öğretmek amacıyla Eylül, Ekim ve Kasım aylarında üniversitemize yeni kayıt yaptıran çeģitli bölümlerden toplam 190 öğrencimize oryantasyon eğitimi verilmiģtir. Kütüphanemizde kullanılmakta olan Akademik Ġntihal Engelleme Programı (Ithenticate) çerçevesinde üniversitemizde yapılan yükseklisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesi ve Ġntihal Analizi programının kullanılmasına yönelik olarak tez danıģmanlığı yapan 82 akademik personelin programa üyelikleri yapılmıģ ve bu üyelere eğitim hizmeti verilmiģtir. Üniversitemizin akademik birimlerinden gelen elektronik veri tabanı talepleri değerlendirilerek ilk defa abone olunacaklar belirlenmiģ ve ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ile iģbirliğine gidilerek bu veri tabanlarının abonelikleri gerçekleģtirilmiģtir Hiperkitap Online, ASME American Society of Mechanical Engineering ve American Phsical Society (APS) veri tabanlarına abone olunarak; üniversitemizin bilimsel bilgiye eriģim kapasitesi arttırılmıģtır. Yıl içerisinde ANKOS ve ULAKBĠM tarafından düzenlenen üniversite kütüphaneleri yıllık olağan toplantılarına personelimizden de katılım sağlanarak, yeni bilgi teknolojilerinden ve yeni elektronik veri tabanlarından haberdar olunması sağlanmıģtır. Birimimiz tarafından verilen hizmetler tabloda gösterilmiģtir. 117

122 Çizelge 118. Üniversitemiz kütüphane hizmetleri. HĠZMETLER SAYISI 2013 yılında Koleksiyona eklenen kitap sayısı yılında kayıtlı kullanıcı sayısı yılında ödünç verilen kitap sayısı yılı genel kullanıcı sayısı Fotokopi hizmeti Veri tabanlarından indirilen tam metin makale sayısı E-Kitaplardan kopyalanan sayfa sayısı Kütüphanelerarası iģbirliği 38 EriĢilebilen E-Dergi sayısı EriĢilebilen E-Kitap sayısı EriĢilebilen E-TEZ sayısı Elektronik veri Tabanı sayısı Üniversitemizde GerçekleĢtirilen Kültürel Etkinlikler Üniversitemiz öğrencilerinin boģ zamanlarını olumlu yollarla değerlendirmeleri amacıyla yıl içerisinde çeģitli kültürel etkinlikler gerçekleģtirilmektedir. Bu etkinliklerimiz içerisinde; Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimizden oluģan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosu bulunmaktadır. Belirli periyotlarda üniversitemizin öğretim elemanları ve diğer üniversitelerden davet ettiğimiz konunun uzmanı kiģilerce belirli günlerde üniversitemiz öğrencilerine ve Niğde halkına açık, konferans ve paneller düzenlenip, tiyatro, sergi ve konserler tertip edilmiģtir yılında gerçekleģtirilen kültürel faaliyetler ve öğrenci kulüp faaliyetleri aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. Çizelge 119. Üniversitemizde gerçekleģen kültürel etkinlikler. FAALĠYET TÜRÜ FAALĠYET KONUSU FAALĠYET TARĠHĠ Sergi Hobi Resim Kursu Sergisi Konser Öğr. Gör. Mesut ASLAN ve öğrencileri (NeĢet ERTAġ) Tören Cübbe Töreni, TeĢvik Töreni, Emeklilik 20. Yıl Sertifikası Sergi 18 Mart ġehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin Yıldönümü Konser 18 Mart ġehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin Yıldönümü Konser Konser Sergi KiĢisel Resim Sergisi Kariyer Günleri IEEE Öğrenci Kulübü Gösteri Niğde Türküleri Belgesel Filmi Sergi Moda Esintileri

123 Konser Türk Musikisi AraĢtırma ve Tanıtma Grubu Sergi Matematik ve YaĢam (Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD 3. Sınıf Öğrencileri Sergi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Öğrencileri Konser Çok Sesli Koro Konseri Tören Ant Ġçme Töreni Sergi Nüsem Hobi Resim Kursu Workshop Workshop On Mixed Teaching Using Spss-Endnote Software-Writing ISI Manuscript Planning, Analysing And Writing Toplantı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Tören ÖĞRETĠM YILI MEZUNĠYET TÖRENĠ Kurultay 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Tören ÖĞRETĠM YILI AÇILIġ TÖRENĠ Proje Hazırlama TÜBĠTAK Proje Hazırlama Etkinliği Etkinliği Tanıtım Günleri Niğde Tanıtım Günleri Sergi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resim Sergisi Kısa Film Festivali Kısa Film Festivali Sergi Yağlı Boya Karma Resim Sergisi (3 gün açık kalacak) SöyleĢi Her Cumartesi Niğde Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi nde Düzenleyeceği Mesnevi Sohbetlerini (2.Yıl) Türkistan SöyleĢileri Tiyatro Dikkat Öğrenci Var adlı tiyatro oyunu Konser Eğitim Fakültesi Öğrenci Konserinin Hazırlanması SöyleĢi Türkistan SöyleĢileri SöyleĢi Türkistan SöyleĢileri SöyleĢi SöyleĢi ve Ġmza Günü SöyleĢi Türkistan SöyleĢileri

124 Çizelge 120. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen kültürel etkinlikler. FAALĠYET FAALĠYET FAALĠYET KONUSU TÜRÜ TARĠHĠ Gazi Üniversitesi Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra Konseri, Özel Altın Eğitim Okulları, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara. Gazi Üniversitesi Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra Konseri, Özel Altın Eğitim Okulları, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara. Ġlköğretim ve Ortaöğretim Gazi Üniversitesi Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra Konseri, Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Anafartalar Salonu, Kırıkkale. Gazi Üniversitesi Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra Konseri, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Kütahya. Konser Gazi Üniversitesi Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu Oda Müziği ve Orkestra Konseri, Amasya Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Amasya. Oda Müziği Öğrenci Konseri. Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Flüt Resitali, Flüt: Hazan Kurtaslan, Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Flüt Öğrencileri Konseri, Hazırlayan: Hazan Kurtaslan, Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Flüt Öğrencileri Yıl Sonu Konseri, Hazırlayan: Hazan Kurtaslan, - Mersin TPKD Koro ġenliği ġenlik Performansı,, Mersin Çoksesli Koro Konseri, Niğde Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Konser Salonu Fen Bilgisi Öğr: Niğde Atatürk Ortaokulunda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Sergisi, Sosyal Bilgiler Öğr: Niğde Gazi Ortaokulunda Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Sergisi, Sergi 15 Mayıs 2013 Eğitim Fakültesi Bahçesi (Öğrencilerin yapmıģ olduğu ders amaçlı materyal sergileri) Resim Bölümü Yağlı Boya Resim Sergisi Niğde Üniversitesi Gezi Resim Bölümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sergisi Ankara Niğde Tanıtım Günleri Resim Sergisi GümüĢler Manastırı GümüĢler Manastırı Topluma Hizmet Uygulamaları Kapsamında Bahar Döneminde Çamardı Ġlçesi Köy Okuluna Gezi Niğde Müzesi Gezisi Patates AraĢtırma Ġstasyonu Gezisi Evrim Teorisi AkĢemsettin Bilim ve Sanat Merkezi Gezisi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Kapsamında Çamardı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu, Burç/Çardak/Mahmatlı/Bekçili Köyleri DiĢ macunu, kitap, Küçük Çapta Kıyafet Yardımı için Gezi 120

125 Narköy Bayrak Dağıtımı Çiftlik Ġlçesi Ketençimen Avlak Alanı Yaban hayatını koruma için yem dağıtımı Değirmenlik Kasabası Menderes Ġlköğretim Okuluna Boyama Genel Fiziki Coğrafya Dersi Kapsamında Aladağlara Uygulamalı Gezi Dağ Coğrafyası Dersi Kapsamında Aladağlara Uygulamalı Gezi Türkiye Doğal Risk Alanları Kapsamında Melendiz Dağı ve Nargöl Çevresine Uygulamalı Gezi Kasım Aralık Tepeköy Ġlköğretim Okulu Hüyük Ġlköğretim Okulu Bor Altınova ilköğretim okulu Değirmenlik Kasabası Menderes Ġlköğretim Okuluna Bor Bağdüz Ġlköğretim Okulu Resim Sergisi Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri tarafından yapılan Yağlı Boya Karma Resimler; Niğde Kültür ve Sanat Evinde sergilendi. Üniversitemiz Kültür ve Sanat Evi nde açılan serginin açılıģını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Metin Yıldırım, Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nalân Okan Akın ve Öğr. Gör. Hasan Karal yaptı. Sergi 31 parçadan oluģmuģtur. 121

126 Müziğin Mucizesi Üniversitemizde Konser Verdi Ġlhamlarını Asya Türk kültüründen, ġamanizmin derin hissediģinden, doğa sevgisinden ve insan sevgisinden alan ve New York Times ın Müziğin mucizesi olarak tanımladığı dünyaca ünlü müzik topluluğu Huun Huur Tu üniversitemizde konser verdi. 4 kiģiden oluģan grup yaklaģık 90 dakika boyunca sahnede kalarak farklı müzik aletleri ve ses tonlarıyla izleyicilere keyifli bir akģam yaģattı ve ayakta alkıģlandı. 122

127 Üniversitemizde Çanakkale Ruhu YaĢatıldı Onsekiz Mart ġehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla üniversitemiz bünyesindeki tüm yemekhanelerde Çanakkale'de askerlere verilen yemek menüsü dağıtıldı. Kahraman ecdadımızın sergilediği azim ve fedakârlığın hafızalarda canlı tutulması adına yemek menüsü bir günlüğüne Çanakkale SavaĢı nda vatan savunması yapan ecdadımızın kumanyası olan Yağlı Buğday Çorbası, Üzüm HoĢafı ve Yarım Ekmek olarak değiģtirildi. Üniversitemiz tarafından daha önce web sayfasında ilan edilen programa, Çanakkale ruhunu yaģamak isteyen üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdi. Çizelge 121. Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin faaliyetleri. FAALĠYET TÜRÜ Tiyatro Tiyatro Tiyatro Tiyatro Konferans Konferans Ġmza Günü Teknik Gezi Teknik Gezi Konferans FAALĠYET KONUSU Samsun Üniversitesi tiyatro günleri katılım (Halk Dansları Kulübü) Samsun Üniversitesi tiyatro günleri katılım (Tiyatro ve Sinema Kulübü Niğde Açık Cezaevi tiyatro gösterisi (Tiyatro ve Sinema Kulübü) Ġl Kültür Müdürlüğü Tiyatro Gösterisi (Tiyatro ve Sinema Kulübü) DüĢünsel Metinler; Roman ve Sinema Ekseninde Bir Türkiye Fotoğrafı (Sosyoloji Kulübü) Ġstanbul Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Ekosistem Günleri 13(SEG 2013) (Çevre ve Nanoteknoloji Kulübü) Çevre Mühendisliği Mikrobiyolojisi Genel GiriĢ (Çevre ve Nanoteknoloji Kulübü) Niğde Belediyesinin atık su arıtma ve katı atık düzenleme depoları (Çevre ve Nanoteknoloji Kulübü) Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ.Genel Müdürlüğü Ankara /GölbaĢı Milli Yük Tevzi Merkezi (IEEE Öğrenci Kulübü) IEEE Türkiye Öğrenci Kolları ĠABT (Ġç Anadolu Bölge Toplantısı) (IEEE Öğrenci Kulübü) 123 FAALĠYET TARĠHĠ Konferans Kariyer Günleri (IEEE Öğrenci Kulübü) Konferans TırmanıĢ IEE Türkiye Öğrenci Kolları ĠABT (Ġç Anadolu Bölge Toplantısı) (IEEE Öğrenci Kulübü) Uludağ 8. Ata ya Bağlılık Zirve TırmanıĢı (Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü)

128 Konferans Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Tarihçiler Gecesi (ġiir Kulübü) Konferans Modern Türk Edebiyatında Vatani ġiirler (ġiir Kulübü) Konferans Dünden Bugüne Türk ġiiri (ġiir Kulübü) YarıĢma 10. Robot Günleri Robot YarıĢmaları (Robotik Kulübü) YarıĢma Konferans Konferans Turnuva Etkinlik 2013 ĠTÜRO 2013 Robot yarıģları Ġstanbul Teknik Üniversitesi (Robotik Kulübü) Üsküdar Gençlik Merkezi Kulüplerin Sınıflandırılması ve Akreditasyonu Projesi Uluslararası beden dili farklılıkları, Etkin iletiģim ve güç duruģu Uygulamalı takım çalıģması (Avrupa Gençlik Kulübü) Niğde Üniversitesi Spor Ģenlikleri satranç turnuvaları (Satranç Kulübü) YeĢilgölcük ġehit Osman Turgut Ortaokulu Müdürlük binasının boyanması (Ç.E.Ġ.K. Kulübü) Üniversitemizde 2013 Yılında GerçekleĢtirilen Bilimsel Etkinlikler GüneĢ Enerjili AracımızTübitak Kurul Özel Ödülü Kazandı Üniversitemiz öğrencilerinin yaptıkları güneģ enerjili araç, TÜBĠTAK Alternatif Enerjili Araç YarıĢlarında Kurul Özel Ödülü ne layık görüldü. TÜBĠTAK Bilim ve Toplum Daire BaĢkanlığı nın alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekilmesi ve üniversite öğrencilerinin bu alandaki fikirlerinin üretime geçirilebilmesi amacıyla düzenlediği Alternatif Enerjili Araç YarıĢlarının 9 uncusu Kocaeli Körfez YarıĢ Pistinde yapıldı. DanıĢmanlığını Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fuat Karakaya ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Ay'ın yaptığı ekibimiz final yarıģında da büyük baģarı elde ederek genel sıralamada 8 inci oldu. Ayrıca TÜBĠTAK Kurul Özel Ödülü ne layık görüldü. 124

129 Üniversitemizde 4 üncü Dünya Arı Günü Kutlandı Niğde Valiliği, Niğde Üniversitesi, Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü, Türkiye Arı YetiĢtiricileri Merkez Birliği ve Niğde Ġli Arı YetiĢtiricileri Birliğinin ortaklaģa düzenlediği 4 üncü Dünya Arı Günü üniversitemizde kutlandı. Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Görür açılıģ konuģmasında. Üniversitelerin temel fonksiyonlarından birinin ürettiği bilgiyi topluma dönüģtürebilmek olduğunu belirti ve 4 yıldır özellikle bu konuda üniversite olarak ciddi hassasiyet gösterildiğini söyledi. Üniversitemizden bilimsel yönde istifade etmek isteyen herkese imkânlarımız ölçüsünde destek sağlamaya çalıģtık ve bundan sonrada elimizden gelen her Ģeyi yapacağız. Yeter ki biz bilgiye ulaģmak isteyelim. Yeter ki üniversitedeki bilgiden, birikimden yararlanmak isteyelim. Eğer biz bunu istersek, her zaman için hangi Ģartta hangi ortam da olursa olsun bu destek üniversite tarafından sürecektir dedi. Çizelge 122. Üniversitemizin bilimsel faaliyetleri. FAALĠYET TÜRÜ FAALĠYET KONUSU FAALĠYET TARĠH Panel Türkiye de Tarımsal Öğretimin BaĢlangıcının 167. Yıldönümü/ Ġklim DeğiĢikliği ve Tarıma Etkileri Konferans Mikro Beden Dili ve Profesyonel ĠletiĢimin Sırları Konferans Karabağ SavaĢı ve Hocalı Soykırımı Konferans Niğde Üniversitesi, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. ĠĢbirliğiyle Konferans Modern Türk Edebiyatında Vatani ġiirler Konferans 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadın KarĢıtlığı Panel Konferans 12 Mart Ġstiklal MarĢı nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü Öğretmen Okullarının 165. KuruluĢ Yıldönümü Öğretmenlik Mesleğinin Saygınlığı ve Ġmajının GeliĢimi ÇalıĢtay 2.Akkaya Baraj Gölü ÇalıĢtayı Konferans Nevruz Bayramı Türk Dünyasında Nevruz Konferans Oryantalizm Konferans Diller KarĢı KarĢıya Gelince Neler Olur? Çocuk Dilinde Yaratıcı Yazarlık Konferans Moğolistan daki Türk Ġzleri

130 Konferans DüĢünsel Metinler, Roman ve Sinema Ekseninde Bir Türkiye Fotoğrafı Panel Irak Türkmenlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını Panel Türkiye de Tekstil Sektörünün Geleceği Konferans ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konferans Türk ġiiri Konferans Bilgi ve Teknoloji Çağında Doğum ve Ebe Konferans Sibirya dan Anadolu ya TaĢtaki Türkler Konferans Konferans Panel Panel HemĢirelik Haftası HemĢirelik, Eğitim ve Uygulamalarında Yenilikler Bilimde Etik, Dürüst ve Güvenilir Bir AraĢtırma Nasıl Yapılmalıdır? Niğde nin Toplumsal Yapısı ve Sorunları: Sosyolojik Çözüm ArayıĢları Süt Sektörünün Sorunları (Niğde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü ve Niğde Ġli Süt Üreticileri Birliği Katkılarıyla) Panel 4. Dünya Arı Günü ÇalıĢtay Niğde 1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık ÇalıĢtayı Kongre Uluslar arası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Sempozyum I. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu 6-8 Haziran 2013 Seminer Bilim DanıĢmanlığı Semineri: Bu Benim Eserim Ortaokul Öğrencilerine Sürdürülebilir Eğitim, Projesi Kapsamında Ekoloji Dersi verildi 30 Haziran-06 Temmuz Kasım 2013 Seminer KiĢisel Koruyucu Donanım Seçim Kriterleri Kongre Ġç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi Panel 10 Kasım Atatürk ü Anma Programı ÇalıĢtay Türkolojide AraĢtırma Proje Hazırlama Eğitimi, Niğde Üniversitesi Konferans Osmanlıdan Cumhuriyete Yükseköğretim (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) Panel Atatürk ü Anlamak Konferans Biz Bu Cumhuriyeti Nasıl Kurduk Seminer Enerji Kaynağı Olarak Katı Atıklar Konferans 21.Yüzyılda Öğretmen Konferans Canlılık Tarihi ve Paleontoloji Konferans Okuma ve Anlamlandırma Becerilerinin Kazandırılması Konferans Osmanlıdan Cumhuriyete Devlet ve Toplum Konferans Okuma ve Anlamlandırma Becerilerinin Kazandırılması

131 Konferans Avrupa da Ġnsan Hakları Rejimi ve Türkiye Konferans Kendi Hayatınızın Lideri Olun Konferans Ekmek Ġsrafının Önlenmesi Panel Türk Dünyasında Ġlk Aydınlanma Hareketi: Ceritçilik Konferans SarıkamıĢ Harekâtı ve ġehitlerimiz Konferans Kariyerim ve Ben Konferans Türklerde Arp Çalgısının Tarihi ve Bu Konudaki Uygulamaları GiriĢimci ve Yenilikçi Üniversiteler 2012 Sıralamasında 29. Sıradayız Üniversitemiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan, GiriĢimcilik ve Yenilikçilik Endeksi 2012 sıralamasına girebilen 50 üniversiteden devlet üniversiteleri arasındaki 29 uncu sırasını korudu. TÜBĠTAK öncülüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk kez 2012 yılında GiriĢimcilik ve Yenilikçilik Endeksi adıyla hazırlanan 2011 yılının en giriģimci ve yenilikçi 50 niversite sıralamasında, birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 29 uncu sırada yer alan üniversitemiz bu yılda üst sıralarda yer aldı. Üniversitelerdeki giriģimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini teģvik etmek amacıyla hazırlanan endeks, bilimsel ve teknolojik araģtırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iģbirliği ve etkileģim, yenilikçilik ve giriģimcilik kültürü, ekonomik katkı ve ticarileģme baģlıklarında 5 değerlendirme boyutundan oluģuyor. Çizelge yılında bilimsel dergilerde yayınlanan yayınlar ve yayın türleri. YAYININ TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale 293 Ulusal Makale 109 SCI/SSCI/AHCI 164 Uluslar arası Hakemli Dergiler 178 KĠTAP 169 Ulusal Bildiri 167 Uluslararası Bildiri 169 Üniversitemiz 2013 eğitim-öğretim çalıģmalarının yanı sıra araģtırma çalıģmaları ile de ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlamaya çalıģmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde, ülkemizin ve üniversitemizin geliģmesine katkı sağlayacak Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK), SANTEZ ve UNIDO-ICHET projeleri ile bilimsel araģtırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca, öğretim elemanlarımızın yapmıģ olduğu çalıģmalar, çok sayıda ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayınlanmaktadır. AraĢtırma çalıģmalarına öğrencilerinde katılımları teģvik edilmekte ve TÜBĠTAK ve BAP proje çalıģmalarına katkı sağlanmaktadır. Erasmus, Farabi, Mevlana ve ikili anlaģmalar kapsamında ulusal ve uluslararası üniversitelerle öğretim üyesi ve öğrenci değiģimleri yapılmaktadır. 127

132 Niğde Üniversitesi, Hayatboyu Öğrenim (LLP) Programının bir üyesidir. Uluslararası üniversite olabilmeyi misyonlarından biri kabul eden Niğde Üniversitesi, araģtırma, eğitim ve öğretimi geliģtirmek amacıyla pek çok yabancı eğitim kurumuyla ortaklık anlaģmaları içine girmiģtir. Bu tip anlaģmaların ulusal eğitime, küresel bir bakıģ açısının sağlanmasında büyük bir önemi olduğuna inanan üniversitemiz, pek çok Avrupa ülkesiyle yaklaģık 72 adet ortaklık anlaģması yaparak Erasmus Üniversite Charter (EUC) ıyla ödüllendirilen Türk üniversitelerinden biri olup, 2005 yılında ERASMUS /SOCRATES programında yerini almıģtır. Üniversitemiz ilk öğrenci ve akademik personel kabul ve gönderme iģlemlerini akademik yılları arasında yapmıģtır den beri Erasmus anlaģması çerçevesinde Avrupa üniversiteleriyle yüzden fazla ikili anlaģmaya imza atmıģtır. Niğde Üniversitesi Hayatboyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik Programlarına bağlılığını koruyarak yıllarına kadar bu programların içinde yer almıģtır. Bu sebeple, Uluslararası ve Avrupa Birliği ĠliĢkileri Ofisi Niğde Üniversitesi nin stratejik geliģmesinde önemli bir rol oynmaktadır. Niğde Üniversitesi nde yer alan uluslararası aktiviteler, merkezi koordinasyonlarını nitelikli olarak sürdürmektedir. Yapılan ikili anlaģmalar aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. Çizelge 124. Erasmus Hareketlilik Programı çerçevesinde yapılan anlaģmalar. ÜLKE ANLAġMANIN ĠÇERIĞI Almanya Erasmus DeğiĢim Programı Belçika Erasmus DeğiĢim Programı Bulgaristan Erasmus DeğiĢim Programı Çekcumhuriyeti Erasmus DeğiĢim Programı Estonya Erasmus DeğiĢim Programı Finlandiya Erasmus DeğiĢim Programı Fransa Erasmus DeğiĢim Programı Ġngiltere Erasmus DeğiĢim Programı Ġspanya Erasmus DeğiĢim Programı Ġsveç Erasmus DeğiĢim Programı Ġtalya Erasmus DeğiĢim Programı Letonya Erasmus DeğiĢim Programı Litvanya Erasmus DeğiĢim Programı Macaristan Erasmus DeğiĢim Programı Polonya Erasmus DeğiĢim Programı Portekiz Erasmus DeğiĢim Programı Romanya Erasmus DeğiĢim Programı Slovakya Erasmus DeğiĢim Programı Yunanistan Erasmus DeğiĢim Programı 128

133 Çizelge 125. Farabi DeğiĢim Programı çerçevesinde yapılan anlaģmalar. ÜNĠVERSĠTE ADI Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Ahi Evran Üniversitesi Karabük Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Amasya Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Ankara Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi Mersin Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi NevĢehir Hacı BektaĢ veli Üniversitesi Celal Bayar Ünversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Ordu Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dicle Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Siirt Üniversitesi Fırat Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi GaziosmanpaĢa Üniversitesi Trakya Üniversitesi Gazi Üniversitesi Tunceli Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi UĢak Üniversitesi Ġnönü Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı Bilimsel ve Teknolojik alanda yapılan araģtırmalardaki proje sayılarında son yıllarda artıģ gözlenmektedir. Buradan da anlaģılıyor ki, ülkemizde artık bilime verilen önem her geçen gün artmakta, bilimsel çalıģmalarda gözle görülür geliģmeler gerçekleģmektedir. Ülkemizde TÜBĠTAK ve DPT gibi kuruluģların bilimsel araģtırma alanında sağladığı finansman desteği ve bu alanda yapılan harcamalarda gösterilen esneklik bilim adamlarının çalıģmalarına hız vermiģ ve teģvik edici olmuģtur. Bilimsel projelerin çeģitliliği ve çokluğu sayesinde üniversitelerdeki laboratuarlar da araç, gereç ve donanımlar yönüyle önemli ölçüde geliģme göstermiģtir. Bu geliģmelere paralel olarak da üniversitemizdeki öğrenciler, teknoloji yönüyle üstün nitelikli laboratuvarlarda çalıģma imkanlarına kavuģmuģtur. 129

134 Çizelge 126. Bilimsel araģtırma projeleri sayısı. ÖNCEKĠ YILDAN PROJELER DEVREDEN PROJE YIL ĠÇĠNDE EKLENEN PROJE TOPLAM YIL ĠÇĠNDE TAMAMLANA N PROJE SAN-TEZ PROJESĠ TÜBĠTAK A.B BĠLĠMSEL RAġTIRMA PROJELERĠ DPT UNIDO TAGEM LEONARDO DA VINCI TOPLAM Döner Sermaye Saymanlığı Gelir-Gider Tablosu Üniversitemiz; birimleri döner sermaye gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Gelir ve gider dağılımları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Çizelge 127. Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 yılı gelirleri. BĠRĠMĠN ADI GELĠRĠ (TL) KATKI ORANI (%) Mühendislik Fakültesi ,13 40 Fen Edebiyat Fakültesi 4.771,19 1 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 423,73 1 Niğde Sosyal Bilimler MYO (Konukevi) ,25 13 Bor Meslek Yüksekokulu ,00 12 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu ,82 2 UlukıĢla MYO 5.804,62 1 Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) ,43 30 TOPLAM ,

135 Çizelge 128. Döner Sermaye ĠĢletmesi 2013 yılı giderleri. ÖDENEK KALEMLERĠ GĠDERLER GĠDERLERĠN ORANLARI (%) Personel Giderleri ,00 % 66 Yolluklar 8.653,00 % 2 Hizmet Alımları ,00 % 4 Tüketim Malzemeleri Alımları ,22 % 15 DemirbaĢ Alımları 7.716,54 % 1 Diğer Giderler ,00 % 12 TOPLAM ,76 %

136 III. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Niğde Üniversitesi nin zayıf ve güçlü yanları, fırsat ve tehditlerini içeren GZFT analizi sonuçları aģağıda özetlenmiģtir. A. Üstünlükler Üniversitenin kurumsallaģması yönünde atılan kararlı adımlar, Eğitimin küresel ve çağdaģ anlayıģlar doğrultusunda sürekli geliģtirilmesi, Katılımcı ve personelini güçlendirici bir yönetim anlayıģı, Özlük haklarını gözeten yönetim anlayıģı, Genç, dinamik ve yurt dıģı eğitimli akademik kadroların varlığı, Özverili idari personel, Üniversite birimleri arasında güçlü bir iģbirliğinin varlığı, Atama ve yükseltme kriterlerinin yürürlükte olması nedeni ile kaliteden ödün verilmemesi, Farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü bir kültüre sahip olma, ġehir içi ve Ģehirlerarası ulaģım kolaylığı ve büyük Ģehirlere yakın olmanın sağladığı avantajlar, Öğrencilerle iliģkilerin yakınlığı ve öğrencilerin sorunlarına duyarlı yönetim, Sportif faaliyetlerde gösterilen baģarılar, Bilgi ĠĢlem Merkezinin donanım bakımından güçlü bir altyapıya sahip olması, Üniversitenin yönetilebilir büyüklükte olması, Yeni binaların çağın teknolojisine uygun yapılabilmesinin sağladığı avantajlar, Valilik, Belediye, Meslek Odaları, Sivil Toplum Örgütleri gibi kurum ve kuruluģlarla iyi iliģkiler kurabilme, Bilimsel ÇalıĢmalara verilen maddi ve manevi destekler, YazıĢmalarda Evrak Doküman Yönetim Sisteminin kullanılmasının sağladığı avantajlar, Yabancı üniversiteler ile imzalanan akademik iģbirliği protokolleri, Ulusal/uluslararası toplantılara katılımı destekleyen bir yönetime sahip olma, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarındaki çeģitlilik, Bologna Sürecine hızlı geçiģ, Erasmus, Socrates, Farabi gibi değiģim programlarına verilen önem, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) nin olması, Çift anadal ve yandal programlarının olması, Zengin kütüphane olanakları ve veri tabanlarının varlığı, Proje GeliĢtirme ve Destekleme Birimi (PROGED) nin olması, Teknopark oluģturma yönündeki kararlı çabalar, Uluslararası ĠliĢkiler Biriminin varlığı. 132

137 B. Zayıflıklar Fiziksel altyapı eksiklikleri, Çevre düzenlemesindeki eksiklikler, Öz kaynakların yetersizliği ve kaynak yaratmadaki güçlükler, Döner sermaye gelirlerinin az olması, Üniversitenin tanıtımının yeterince yapılamaması ve kurumsal kimliğin yeterince Güçlü olmaması, Hazırlık sınıfı uygulamasının tüm bölümlere yaygınlaģtırılamamıģ olması. Kalifiye idari personel eksikliği, Bazı birimlerde öğretim üyesi baģına düģen öğrenci sayısının fazla olması, Bazı mesleki alanlarda laboratuvar çalıģmaları ve staj olanaklarının yetersizliği, Sosyal mekânların yetersizliği, Kampus ortamının insanları mutlu eden ve performanslarını yükselten özellikler TaĢımaması, Öğrenci Kulüplerinin sayıca azlığı ve faaliyetlerinin yetersizliği, Doktora programlarının sayıca az olması, Akreditasyon çalıģmalarının istenen düzeyde olmaması, Sosyal Bilimler alanında üretilen proje sayısının yetersizliği, Mezunlar Derneğinin olmaması ve mezunlar ile iliģkilerin yetersizliği, Kariyer GeliĢtirme Merkezinin olmaması, Üniversite eriģim sayfasının uluslararası ölçekte izlenebilirliğinin yetersizliği, Fikri haklara yönelik bilinç eksikliği ve bunların kurumsal olarak yönetilememesi ve ticarileģtirilememesi, Yapılan bilimsel çalıģma ve etkinliklerin toplumla paylaģımındaki eksiklik, Üniversite bünyesinde iletiģim araçlarının bulunmaması (TV, Radyo vb.), Üniversite Matbaasının olmaması, Yurtların sayıca yetersizliği. 133

138 C. Fırsatlar Yüksek öğrenime artan talep, KüreselleĢme ile birlikte bilginin uluslararası dolaģımının önem kazanması, Katılımcı ve iletiģime açık üniversite çevresi, Üniversitenin kent üniversitesi özelliği taģıması, Üniversite ile ilgili sektörler arasında giderek artan iģbirliği ihtiyacı, Üniversitenin Ģehrin ve bölgenin geliģimindeki rolüne iliģkin farkındalığın artması, Üniversitenin yakın Ģehirlerdeki üniversiteler ile iģbirliği olanaklarının varlığı, Özel sektör ve kamu sektöründe bilimsel proje ve çalıģmalara artan talep, Sosyal Bilimlerdeki araģtırmalara kamuoyunun ilgisinin artması, Toplumda sosyal araģtırma becerisine sahip elemanlara ihtiyacın artması, Ülkemizde AR-GE çalıģmalarına verilen önemin artması ve AB fonları ile uygulanabilirliği yüksek bilimsel projelere verilen desteğin yaygınlığı, SAN-TEZ projeleri, Uzaktan eğitimin ülke genelinde giderek yaygınlaģması, AB Kurumları ile iģbirliğinin Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında artması, Niğde nin tarihi ve turistik fırsatlarının varlığı ve Üniversite imkânları ile BütünleĢtirilebilmesi, KıĢ ve doğa sporları imkânları, Ġlde güvenlik probleminin ve büyük Ģehirlerde yaģanan problemlerin olmaması, Öğretim elemanı ve öğrenci değiģim programlarının varlığı, Türk Cumhuriyetlerinden gelen eğitim hizmeti talebi, Yabancı üniversitelerle akademik iģbirliği imkânlarının artması. 134

139 D. Tehditler Üniversitelere sağlanan bütçenin yetersiz olması, Teknolojideki hızlı değiģikliklerin mevcut yapı üzerinde yeni ihtiyaçları karģılama konusunda yarattığı baskı, Öğretim üyelerinin ücretlerinin yetersizliği ve ekonomik sıkıntıların neden olduğu motivasyon eksikliği, Özel üniversitelerin rekabeti artırması ve sunduğu imkânlar nedeniyle öğretim üyelerinin özel üniversitelere kayması tehlikesi, Üniversitemizin küçük üniversite imajının devam etmesi nedeni ile hak ettiği yerde algılanmaması, Yeni üniversitelerin kurulması nedeniyle yaģanan eleman kaybı, Akademisyenlik mesleğinin zaman içinde itibarını yitirmesi, Doktora sonrası eleman istihdamında yaģanan güçlükler, Döner Sermaye mevzuatının caydırıcı etkisi, Uzaktan eğitim imkânlarının henüz kullanılamıyor olması, ÖSYM tarafından merkezi sistemle yapılan sınavlarla gelen personelin farklı illerden olması nedeniyle naklen gitmeyi düģünmesi, Yasa ve yönetmeliklerin sürekli değiģmesi, Beyin göçünü özendiren politikaların varlığı, Af yasalarının eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemesi, Gelir dağılımındaki yetersizliğin fırsat eģitsizliği yaratması, Mezunların istihdam sorunu, Sanayi imkânlarının kısıtlı olması, Çevrede geliģmiģ illerin olması, Niğde nin sosyo-ekonomik imkânlarının yetersizliği, Niğde nin stratejik konumunu ve önemini değerlendirememesi, ġehirleģme oranının çevre illere göre düģük olması nedeniyle kent üzerinde kırsal baskı oluģması, Telif ve patent ile ilgili düzenlemelerin yetersizliği, Ġlde havaalanının olmaması. 135

140 IV. ÖNERĠ ve TEDBĠRLER Yukarıda sunulan bilgiler ıģığında; üniversitemizin 2013 yılı itibarı ile mevcut durum tespiti yapılmıģtır. Yapılan tespitler sonucunda öneri ve tedbirler aģağıda yer almıģtır; Üniversite sanayi iģbirliği çalıģmalarını artırarak mezun olacak öğrencilere iģ bulmaları konusunda yardımcı olacak iģletmelerle bağlantılar kurulmalıdır, öğrenci kontenjanlarının artması için bölüm sayımızın artması, bu bölümlere mali desteğin verilmesi, bilimsel çalıģmaların artırılması için, hem üniversite hem de üniversite dıģı teģviklerin artırılması, Kurum kültürüne etki eden biride iç denetimdir, üniversitelere tahsis edilen iç denetçiler tarafından yapılan denetimlerin etkinliği, saydamlığı, verimliliği, mevzuata uygunluğunun takibi yapılarak kurumsal geliģime katkı sağlamaktadır. Kurum çalıģanları ise kanunu, mevzuatı ve yönetmelikleri takip ederek yaptığı iģin bilincinde olması emeğin ve zamanın her geçen gün daha kıymetli hale geldiği çağımızda geliģen teknolojiye uyum sağlaması beklenmektedir. Kurumumuz mevcut personelinin istenilen nitelikte olması, mesleki eğitim açısından yetiģtirilmesi geliģen ve değiģen yönetim anlayıģına uygun olarak hizmet sunması için, ekonomik koģullar ve bütçe imkanları düģünülerek personeli hizmet içi eğitimlerle desteklemek bu eğitimleri belirli aralıklarla tekrarlamak, ekip çalıģmalarında performans göstergesini artıracaktır. Kuruma yeni alınacak personelin seçilmesinde mesleki yeterlilikler ve kiģisel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. ÇağdaĢ eğitim seviyesini yakalama gayreti içerisinde olan üniversitemiz; 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan gerek yapım iģi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde ihale sürecinin yönetmelikler ile sınırlandırılmasından dolayı, ihalelere yapılacak idari baģvurulara ait sürelerin uzun olmasından ihale süreci uzamakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaģılamamaktadır. Bunun yanı sıra özverili çalıģmalarımızla üniversitemiz yerleģkesini son yıllarda hızlı bir Ģekilde geliģtirmiģ durumdayız. Üniversitemiz öğrencilerinin yerleģkede kalmasını sağlayacak sağlıklı yaģama dönük spor tesisleri, çeģitli kültürel ve sosyal etkinliklerin oluģturulması, ayrıca mevcut anaokuluna ilave olarak bir ilköğretim okulunun yaptırılması gibi projeler hem üniversite personelinin hem de ilimiz yaģayanlarının üniversitemize bağlılıklarını arttırıcı aidiyet duygusunu geliģtireceği düģünülmektedir. 136

141 ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiģ kaynakların, planlanmıģ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iģlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliģkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (2014 Niğde) Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör 137

142 MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iģletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düģünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. Ġdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun III/A-Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (2014 Niğde) Ercan KÖK Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı 138

143 Niğde Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ĠletiĢim:www.nigde.edu.tr/sgdb Tel:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2014

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2014 T.C.NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şubat 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Cumhuriyete Vereceğimiz En Büyük Armağan Gençlerimizin Eğitilmesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ -2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

BaĢvurular ġahsen olarak yapılacaktır. Posta yoluyla baģvuru kabul edilmeyecektir.

BaĢvurular ġahsen olarak yapılacaktır. Posta yoluyla baģvuru kabul edilmeyecektir. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠRSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖN KAYIT BAġVURU ĠLANI BaĢvuru Adresi BaĢvuru Tarihleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

Niğde Üniversitesi. Şubat Strateji Geliştirme Daire. Başkanlığı

Niğde Üniversitesi. Şubat Strateji Geliştirme Daire. Başkanlığı Niğde Üniversitesi Şubat 2016 Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER... iii SUNUŞ... 1 1.GENEL

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler,

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI Başvuru Tarihleri 22-25 Eylül 2016

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görmek üzere alınacak

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Bugün Litvanya, Batı değerleri ile Baltık gelenekleri ve zihniyetini baģarılı bir Ģekilde harmanlayan her türden akademik kurumu ile modern ve çok geliģmiģ

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 2015 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU... 3 I - GENEL BĠLGĠLER.4 1- Fiziksel Yapı 5 2- TeĢkilat Yapısı.6 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ SUNUġ Gazi Üniversitesi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nün kurulmasından günümüze kadar eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermektedir. 1982 yılında 9 fakülte, 12 yüksekokul, 4 enstitü ile

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 216-217 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (1 lük Sistemde transkript veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2016

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2016 İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER... iii GRAFİKLER...v SUNUŞ... 1 1.GENEL BİLGİLER...2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1.1.Misyon... 2 1.1.1.Vizyon... 2 B.Yetki Görev...2 C. İdareye İlişkin Bilgiler...3 1.2.Fiziksel Yapı...

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM 1 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi ULUYAZI KAMPÜSÜ MİSYON Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2015

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLERĠMĠZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Personel Dairesi Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu

T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Personel Dairesi Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu T.C.HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu SUNUġ 31.12.2012 tarihi itibariyle Akademik Personel sayımız 440, İdari Personel sayımız 302 dir. Ayrıca 13 adet 4/C li

Detaylı

2011 YILI MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2011 YILI MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2011 YILI MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon (Stratejik plan hazırlama sürecinde, harcama birimleri tarafından

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN D U Y U R U

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN D U Y U R U 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN D U Y U R U 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde son sınıfta veya önceki

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

EĞİTİM BİR ULUSUN HAYAT KAYNAĞIDIR.

EĞİTİM BİR ULUSUN HAYAT KAYNAĞIDIR. i EĞİTİM BİR ULUSUN HAYAT KAYNAĞIDIR. ii ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TABLOLAR LĠSTESĠ... 2 GRAFĠK LĠSTESĠ... 2 SUNUġ... 3 1.GENEL BĠLGĠLER... 6 1.1. Tarihçe... 6 2.BĠRĠMĠN YAPISI VE GÖREVLERĠ... 7 2.1.Ġdari

Detaylı

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim faaliyetlerini, beģ fakülte, iki yüksekokul,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2013 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU GümüĢhane Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2008 yılında kurulan ĠletiĢim

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SOSYAL

Detaylı

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU - 1 - ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..4 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

Öğrenci ÇalıĢtırılacak Birimler ve ÇalıĢtırılacak ĠĢlerin Genel Nitelikleri ÇalıĢtırılacak Öğrencilerimizde Aranan ġartlar Açıklamalar

Öğrenci ÇalıĢtırılacak Birimler ve ÇalıĢtırılacak ĠĢlerin Genel Nitelikleri ÇalıĢtırılacak Öğrencilerimizde Aranan ġartlar Açıklamalar Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci ÇalıĢtırma Usul ve Esasları çerçevesinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46 ncı maddesi gereğince, Üniversitemizin ihtiyaç duyulan muhtelif birimlerinde

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ ARALIK 2015 ] Ġçindekiler BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript 3-Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge 4-Ders İçerikleri 5- OSYM Sonuç Belgesi İnternet

Detaylı

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü.

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 05.01- Eğitim Komisyonu Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/Ġdareye

Detaylı

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ ARALIK 2014 ] İçindekiler BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2016 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2016 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (2016) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012-

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2012- ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon, Vizyon ve Hedefler B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf 217-218 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS YOPKODU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Eğitim Fakültesi YOPADI 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf Yurt İçi Yurt

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı