Noel Baba Efsanesi. Daha sonra Aziz Nikola nýn epey tanýnmasý ve sevilmesi, reklamcýlarýn ilgisini çekti yýlýnda giysisi, günümüzde bütün

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Noel Baba Efsanesi. Daha sonra Aziz Nikola nýn epey tanýnmasý ve sevilmesi, reklamcýlarýn ilgisini çekti. 1930 yýlýnda giysisi, günümüzde bütün"

Transkript

1 16 ÇOCUKCA 31 ARALIK 2008 Noel Baba Efsanesi Bütün ülkeler, Aziz Nikola yý sevgiyle kendi örf ve adetleri birlikte bütünleþtirmeye çalýþtýlar. Doðal bir þekilde Aziz in adý da ülkeden ülkeye deðiþti. Vataný Türkiye de "Noel Baba", Avustralya da "Father Christmas", Amerika da "Santa Claus", Almanya da "Hl. Nikolaus", Fransa da "Pere Noel", Hollanda da "Sinter Klaas", Rusya da "Saint Andrew", Ýtalya da "Nicholas", Ýspanya da "Papa Noel" adlarýyla ünlendi. Klasik görünümünde Noel Baba, yerçekimine meydan okur, göksel geyiklerin çektiði kýzaðý birlikte sonik sesler çýkararak atmosferde koþturur. Milyonlarca çocuk Noel sabahýnda uyandýklarýnda onun getireceði hediyelerin umudunu paylaþýrlar. Çaðdaþ çizgide Noel Baba, Batman, Süpermen ya da Örümcek Adam gibi bir süper-kahramandýr. Göklerde uçmasý, Kutupda yaþamasý, oyuncak fabrikasý bir yana milyarlarca evi ziyaret etmesi, bacalardan içeri girip, çoraplara armaðanlar doldurmasý ya da Noel aðaçlarýnýn altýna paketler koymasý süper gücünün tanýmý anlamýna gelir. Spy Dergisi tarafýndan yayýnlanan bir araþtýrmada dünyada 18 yaþýn altýnda, 2 milyar çocuðun Noel Baba ya inandýðý belirtilmektedir. Noel Baba, Süpermen den hýzlýdýr Noel Baba Müslüman, Hindu, Musevi ve Budist geleneklerinde yoktur yani bu dinlerin çocuklarý ona inanmayarak büyürler. Buna karþýn ABD de 378 milyonluk nüfusun % 15 i olan çocuk nüfusu, yaklaþýk 91.8 milyon evde yaþamaktadýr. Geleneksel bi þekilde bütün bir evde bir adet iyi çocuk varsa (Çünkü Noel Baba iyi çocuklara armaðan getirir.), Noel Baba nýn 31 saatlik Noel süresi içinde iþinin ne kadar zor olduðu anlaþýlýr. Bu saat hesabý doðudan, batýya saat farklarý çýkarýlarak belirlenir. netice bi þekilde Noel Baba, saniyede evi ziyaret eder ve bunun için ortalama 128 milyon kilometrelik 1 yolculuk yapar ve saniyede km lik 1 hýzla ses hýzýný 3000 defa aþar. Ýnsanoðlunun ürettiði en süratli vasýta olan Ulysses uydusunun hýzý saniyede 50 km dir. Bu arada Noel Baba nýn kýzaðýnda taþýdýðý armaðanlar, ortalama 320 tonun üzerindedir, bilimsel araþtýrma dedik ya; uzay bilimcilere göre Noel Baba nýn kýzaðýnýn atmosferdeki hýzý sonucunda, 14.üç quintilyon jül biriminde güç yakmaktadýr (Bir quintilyon 18 sýfýrla yazýlýr). Böyle 1 güç bütün dünya atmosferini yakabilir ya da alevlerle doldurur, buna ilave olarak oluþacak olan sonik patlama sonucunda herkes saðýr olacaktýr. Bilim adamlarý Noel eðlencesine sürek ederek, Noel Baba nýn kýzaðýnýn oluþturduðu çekim alanýnýn, dünyamýzýn çekim gücünden 17 milyon defa daha çok olduðunu dahi hesaplamýþlar. Peki fakat kim bu Noel Baba? Fantastik yaklaþýmlar bir yana Noel Baba aslýnda gerçekten yaþamýþ birisi; Noel Baba veya gerçek adýyla Aziz Nikola, Antalya yakýnýndaki Demre de yaþadý. Anadolu lu Aziz Nikola Aziz Nikola üç. yüzyýlda Patara da doðdu ve orada dini eðitim alýp, rahip olduktan sonralarý MS 345 ya da 351 tarihinde bir Cuma gününde 6 Aralýk da Demre de öldüðü görüþü alakadar tarihçiler tarafýndan bundan sonra kabul edilmektedir. Yaþadýðý dönemde iyilik severliði, çocuk sevgisi, batý-doðu ayrýmýna karþý düþünceleri ve denizcilerin de kurtarýcýsý olmasýyla tanýnýyordu. Aziz Nikola nýn 325 yýlýnda yapýlan Ýznik Konsül üne Myra Baþpiskoposu bir þekilde katýlýp, Ariusçular la tartýþmasý ve tavýr almasý onun daha epey tanýnmasýna neden olmuþtu. Hýristiyanlýk asýrlar boyunca, Tanrý, oðul ve kutsal ruh (Teslis) tartýþmalarýný yaþadý. Bu konuda, ilk tartýþma Ýznik Konsülü nde yapýlmýþtý ve konsülde Ariusçular a, Aziz Nikola Tanrý, oðul ve kutsal ruhun ile olabileceðini iddia eder ve bunlar azize duyulan ilginin artmasýna neden olur. Ünü ölümünden sonralarý da sürekli arttý. Reklamlarýn dayanýlmaz gücü Aziz Nikola nýn Demre deki mezarý, MS asýrlar arasýnda Hac merkeziydi, ziyaretlerin çokluðu, Ýtalyan Bari li tüccarlarýn ilgisini çekti ve 9 Mayýs1087 de Ýtalyan korsanlar tarafýndan, mezarý talan edilerek kemikleri Bari ye kaçýrýldý. Böylelikle Avrupa bu olaydan sonralarý Aziz Nikola yý daha yakýndan tanýdý. Bu arada efsaneleþen Noel Baba nýn adý öncelikle Hollanda da, çocuklara yönelik söylentilerin de etkisiyle kuzey ülkelerine ve okyanus ötesine yayýldý. Piskoposluk harmaniyesi kürk mantoya, piskoposlarýn sivri külahý bir kapþona dönüþtü. Hollandalý çocuklarýn evlerine gitmek için bindiði ak at, ren geyiklerinin çektikleri bir kýzak halini aldý. Bütün ülkeler, Aziz Nikola yý sevgiyle kendi örf ve adetleri birlikte bütünleþtirmeye çalýþtýlar. Doðal bir þekilde Aziz in adý da ülkeden ülkeye deðiþti. Vataný Türkiye de "Noel Baba", Amerika da "Santa Claus", Almanya da "Hl. Nikolaus", Fransa da "Pere Noel", Hollanda da "Sinter Klaas", Rusya da "Saint Andrew", Ýtalya da "Nicholas", Ýspanya da "Papa Noel" adlarýyla ünlendi. Daha sonra Aziz Nikola nýn epey tanýnmasý ve sevilmesi, reklamcýlarýn ilgisini çekti yýlýnda giysisi, günümüzde bütün dünyaca bilinen tipi bir meþrubat reklamýnda yani Coca Cola da kullanýldý. 16. Yüzyýl a kadar, Avrupa da "Nikola" adýný taþýyan 60 kilise varken, 20. Yüzyýl da bu sayý 2000 e yaklaþmýþtý. Aziz Nikola nýn Demre de baþlayan hayat öyküsü, Bari ye kemiklerinin kaçýrýlmasý birlikte geliþip, reklamlarýn da etkisiyle bütün dünyaya yayýldý. Fakat en önemlisi çocuklarýn ilgisini çekmesiydi. Ýþte bu yüzden Noel Baba nýn evrenselleþmesi daha kolay oldu. Çünkü çocuk sevgisi her zaman öncelik taþýyordu... O, nerede, nasýl yaþýyor? Ortodoks kilisesi Aziz Nikola nýn mucizelerini tanýdýðý için büyük itibar kazandýrmýþtý. Onun onuruna, Rusya nýn en eski kilisesi kuruldu. Roma Katolik Kilisesi, Aziz Nikola yý çocuklarýn ve denizcilerin azizi diye duyurarak, 6 Aralýk gününü ona adadý. Kuzey Almanyalý Protestanlar, ona "Weinachtsmann" adýný verirken, Ýngilizler "Father Christmas" dediler. Efsanenin ABD ye Hollandalý göçmenler tarafýndan taþýndýðý ve adýnýn "Santa Claus"a dönüþtüðü biliniyor. Kuzey Amerika edebiyatýnda ve resimlerinde Santa Claus un ak sakal, al ceket ve ponponlu ak külahla tanýmlandýðý görülüyor. Daha sonralarda, Noel gecesinde sekiz geyiðin çektiði 1 kýzakla dolaþarak, bacalardan evlere girdiði ve þöminelerin önüne çocuklarýn astýðý çoraplarýn içine armaðanlar Hazýrlayan: Arzu Özkaya O bir Aziz mi? Yoksa bir farklý boyuttan gelen kuvvet mi? Noel Baba, yaþayan bir efsane olmasýnýn yanýsýra dünyada en epey tanýnan on isimden birisi. Onun düþ kiþiliðinin çevresinde oluþan hikayeler, ister istemez birtakým araþtýrmacýlarý harekete geçirdi ve üstelik bilimsel çözümlemeler yapýldý. birtakým araþtýrmacýlar Noel Baba nýn pedagojik açýdan bir dert olduðu görüþündeler. koyduðuna inanýldý. Çocuklar onun nereden geldiðini, nerede yaþadýðýný ve hediyelerini nasýl yaptýðýný merak ediyorlardý. Bu meraðýn sonunda, Santa Claus un Kuzey Kutbu nda yaþadýðý ve oradaki atölyesinde yardýmcýlarý olan cinlere oyuncaklarýný yaptýrdýðý inancý doðdu de basýn yepyeni bir söylence geliþtirdi; Santa Claus Kuzey Kutbu nda deðil, Finlandiya da Lapland da "Markus Amca" adýyla yaþýyordu yýlýnda bir Fin radyosunda "Çocuklarýn Saati" programýnda Santa nýn Lapland daki Korvatunturi de bulunan "Kulak Daðý"nda yaþadýðý anlatýldý. Bu dað, Finlandiya nýn doðu sýnýrýndaydý ve þekli bir kulaða benziyordu sebebi Santa bu biçimde bütün dünya çocuklarýnýn sesini duyabiliyordu. Yanýnda bir grup elf yani elemental doða cini çalýþýyordu. Bütün efsanenin kökeninde Ýskandinav Mitolojisi nin etkileri açýkça görülüyordu. Santa Claus yani Noel Baba zamansýz ve ölümsüz olduðu sebebiyle, çocuklara armaðan daðýtma iþini insanlýk varoldukça sürdürecek de Napapiiri adlý Fin kentinde bir Santa Claus Bürosu kuruldu, Santa burada dünyanýn bütün yerinden gelen çocuklarla konuþuyor ve onlarýn isteklerini dinliyor. buna ilave olarak burada bulunan Santa Claus köyünün postanesi onun posta merkezidir ve bütün yýlbaþý öncesinde buraya milyonlarca çocuðun mektuplarý gelir.

2 31 ARALIK 2008 MUTFAK VE BEN Yýlbaþý akþamý ne yenir? 17 Ýdeal yýlbaþý mönüsü: Tavuklu ya da hindili ana yemek, garnitür olarak pilav ve bol salata, ardýndan sütlü bir tatlý. Ziyafetten kuþ gibi kalkmak için, ne yerseniz yiyin, yarým porsiyon yiyin. Zeytinyaðlýlarý asla ihmal etmeyin. Ýçkinin rengi koyulaþtýkça toksik madde miktarý artar. Açýk renklileri seçin - Yýlbaþý denilince akla mükellef biçimde donatýlmýþ bir masa ve alkolün su gibi aktýðý kutlamalar geliyor. Arkasýndan da þiddetli baþaðrýsý, mide kramplarý, baðýrsak problemleri... Oysa ertesi sabah yýla 'berbat' biçimde baþlamamak için birkaç noktaya dikkat etmek yeterli. Amerikan Hastanesi diyetisyenlerine göre yýlbaþýnda zeytinyaðlýlarý tercih etmek en akýllýcasý. Yýlbaþý yemeði yavaþ yavaþ ve uzun bir zaman dilimine yayýlarak yenmeli. Ana yemek olarak tavuklu ya da hindili fýrýn yemeði veya sote, yanýnda garnitür olarak pilav, bol salata ve sütlü tatlý ideal bir yýlbaþý mönüsü. Akþamdan kalmamak için de alkolle birlikte bol bol su veya alkolsüz içeçecek tüketilmesi öneriliyor. Ýçkinin rengi koyulaþtýkça, içindeki toksik madde miktarý artýyor. Yýlýn ilk gününü yatakta geçirmek istemiyorsanýz açýk renkli içkileri tercih edin. Aç karnýna kesinlikle içki içmeyin. Ýçerken arada bir, bir þeyler atýþtýrýn. Ýdeal ölçü, kadýnlar için en fazla iki, erkekler için de en fazla üç kadeh içki. Yatmadan önce de ya klimayý açýn ya da yatak odanýzý iyice havalandýrýn. Bu, ertesi sabah zinde bir biçimde kalkmanýzý saðlar. Diyet bozmayan yýlbaþý sofrasý! Yýlbaþý sofrasý - menüsü Yeni yýla, bir gece önce alýnan fazla kalorilerin vicdan azabýyla girmek istemiyorsanýz bu yazýyý okuyun! Yýlbaþý gecesi, sofralar daha bir zenginleþir ki bu da alýnan kalori miktarýný artýrýr. Alkol fazla alýnýr, daha yaðlý ve zararlý besinler tüketilir. Ancak yeni yýla, lezzetli, zengin ve saðlýklý bir sofrayla girmek de mümkün. Ýþte sýrlarý: Yýlbaþý sofralarýnda þarküteri ürünlerini mümkün olduðunca az tüketin. Bu besinlerin içeriðindeki doymuþ yað asitleri özellikle kalp damar saðlýðýný olumsuz etkiler. Þarküteri ürünlerini illa tüketmek istiyorsanýz da miktarýný minimumda tutun ve beraberinde C vitamininden zengin yiyecekleri de bulundurun. Þarküteri ürünlerinin içeriðindeki nitrit ve nitratýn etkilerini minimuma indirmek için domates, limon, yeþil biber, maydanozdan oluþan bir salata, en uygun seçenek olacaktýr. Kýrmýzý et yerine balýk, tavuk ve Þýk bir yýlbaþý sofrasý 2008 in sonuna yaklaþtýðýmýz þu günde yýlbaþý hazýrlýklarý ve heyecaný baþlamýþ bulunmaktadýr. Yeni yýlý evde konuklarýyla þýk bir masada karþýlamak isteyenler için ufak tüyolar bulacaðý bu yazýyý dikkatle okumalarýný tavsiye ederiz. Davet masasý hazýrlamak yorucu olsa da biraz da zevk iþidir. Öncelikle masa örtüsüyle baþlanmalýdýr. Davetlerde özellikle açýk renkte örtü konulmalýdýr. Masada kullanacaðýmýz bütün malzemeler uyum içinde olmalýdýr. Ortaya koyacaðýmýz çiçekle uyumu pekiþtirebiliriz. En önemli ayrýntýlardan biri de çatal býçak düzenidir. Tabaðýn saðýna kaþýk býçak soluna ise çatal yerleþtirilir. Kullanýþ þekillerine göre dýþtan içe yerleþtirilmelidir. Yýlbaþý sofrasý denince ilk akla gelen mumlardýr. Sofraya farklý bir hava katar. Yemek takýmlarýnýza uygun renkte bir þamdandan faydalanabilirsiniz. Ayrýca küçük dekoratif sofra süsleride böyle önemli geceler için masanýza ayrý bir görsellik ve ýþýltý kazandýracaktýr. Gümüþ çatal býçak takýmý kullanacaksak gümüþ yaldýzlý yemek takýmý ve kadehler kullanýrsak masanýn uyumu görülmeye deðer olur. Konuklarýnýzdan övgü dolu sözler duyabilirsiniz. Bu sofraya uygun yemeklerde sizin marifet ve zevkinize kalmýþtýr. hindiyi tercih edin. Ancak yediðinizin miktarlarýna ve piþirme þekline dikkat edin. Yað tüketiminizi azaltýn. Katý yaðlar yerine sývý yaðlarý, özellikle zeytinyaðý kullanýn. Yavaþ yavaþ yiyin Azar azar ve yavaþ yiyin. Hýzlý yerken daha çok insülin salgýlanýr, bu da hem yaðýn vücutta depolanmasýna, hem de karaciðerde kolesterol yapýmýnýn artmasýna neden olur. Kuruyemiþler özellikle kalp hastalýklarýnýn önlenmesinde önemli etkilere sahip besin maddeleridir. Daha önceleri yaðlý olduklarý için kalbe zararlý sanýlan yerfýstýðý, ceviz, badem, fýndýk, fýstýk ve çekirdek gibi çerezlerin kalbi koruyucu maddeler içerdikleri son araþtýrmalarla kanýtlanmýþtýr. Kuru yemiþlerde bulunan doymamýþ yað asitleri ile bitkisel steroller kolesterolü düþürür. Ama aþýrý tüketilmemelidir. Antidoksan etkisi bulunan meyve ve sebzeye aðýrlýk verin. Bir iki kadeh þarap Alkol kullanýyorsanýz kýrmýzý þarabý tercih edin; bir iki kadeh tüketin. Çorbada, sebze yemeðinizde ya da cacýðýnýzda 2-3 diþ sarýmsak tüketin. Sarýmsak bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri ile 75 farklý kükürtlü madde içerir. Kan damarlarýný geniþletir, kanýn pýhtýlaþma oranýný azaltýp damar týkanmasýný önler. Ýki üç yemek kaþýðý kadar barbunya pilakisi, kuru fasulye veya nohut tüketin. Kuru fasulye, nohut, mercimek, börülce ve barbunya hem çok besleyicidir, hem de kalp hastalýklarý ve kanserden koruyucu maddeler içerir. Bu koruyucu maddelerden biri diyet lifidir. Diyet lifi, yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düþürür; kan þekerinin yükselmesini, kabýzlýðý ve kalýnbaðýrsak kanserini önler. Bu yiyeceklere dikkat! Türk Kalp Vakfý beslenme ve diyet uzmaný Dr. Sumru Özbay da ""Yýlbaþý gecesi ne kadar yenildiði kadar, ne yenildiði de önemli. Bu gecenin olmazsa olmazý azar azar ve sýk sýk yemek. Geceye hafif yiyeceklerle baþlamalý ve yarým porsiyon yiyerek devam etmeli. Bütün bir gece boyunca meyve, tatlý, kuruyemiþ gibi yiyeceklerle alkol ve meþrubat tüketileceðinden mideyi çok doldurmamak gerekir" diyor. Özbay þu noktalara dikkat çekiyor: Bünyeyi sarsmayýn: Kalpdamar hastalarý, hipertansiyonu olanlar mideyi birden doldurmamalý, kýzartma ve çok yaðlý yiyeceklerden kaçýnmalý. Yüksek tansiyon sorunu olanlar ise soda ve sodyum oraný yüksek içecekleri tercih etmemeli. Þeker hastalarý: Gecenin özelliði olan pilav, pasta ve kurabiyeler, meyveler karbondidrat içerdiði için mümkün olduðunca az yemek gerekir. Mide ve baðýrsak sorunu olanlar: Aþýrý asitli gýdalardan uzak durmalýsýnýz. Böbrek ve gut hastalýðý olanlar yaðlý hayvansal ürün ve mayonez gibi aþýrý yaðlý yiyeceklerden az miktarda tüketmeli. Gaz ve ödeme karþý: Dikkat edilmesi gereken nokta yiyecek çeþidi çok bol olduðu için azar azar yiyerek mide ve baðýrsak sistemini zorlamamak, vücutta aþýrý gaz ve ödeme sebep olmamaktýr. Midenin aþýrý dolmasý halinde mide yukarý yükselerek mide ve göðüs kafesi arasýndaki zarý sýkýþtýrýr. Bu, kalp krizini andýrýr þikâyetlere yol açar.

3 18 KÜLTÜR - SANAT - SÝNEMA - KÝTAP 31 ARALIK 'in bazý sanat olaylarý Guns Bitirmeye hazýrlandýðýmýz yýl, her alanda pek çok çalkantýya sahne olurken, kültür ve sanat dünyasý da iniþ çýkýþlarla, þaþýrtan olaylarla dolu bir 365 gün yaþadý. Bazý müzik gruplarý yýllar sonra bir araya geldi, kiminin bir daha asla bir araya gelemeyeceðini anladýk, kimi müzisyenler kendini kaybederken kimi de kendini toplamaya çalýþtý. Popstar yarýþmalarý Ýngiltere'nin müzik piyasasýný adeta ele geçirdi, bayan vokallerin hâkimiyeti altýnda bir yýl geçti, CD'lerin pabucu dama atýldý, mp3 satýþlarý tavan yaptý... Ýþte sanat dünyasýnýn çalkantýlarýndan en öne çýkanlar, en çok sevindiren, üzen ve þaþýrtanlar... N Roses yeni albüm yaptý, Spears olaylý bir yýl geçirdi, Mitch Mitchell ve Nick Wright hayatýný kaybetti ve daha birçok olay yaþandý sanat dünyasýnda. Yýla damgasýný vuran sanat olaylarýný sizin için derledik. 1. Amy Winehouse ve rehabilitasyonlarý Winehouse 2008'de yeni bir albüm ya da 45'lik yayýnlamadý, konser de vermedi denilebilir, tabii Nelson Mandela'nýn 90. doðum günü için Hyde Park'ta verdiði konseri saymazsak. Bir türlü kurtulamadýðý uyuþturucu problemleri, hastaneye bir girip bir çýkmasý ve hapisteki kocasý ile medyayý en çok meþgul eden sanatçý oldu. 2009'da Winehouse'u ve hayranlarýný nelerin beklediði ise merak konusu. 2. Plak þirketlerinin çöküþü Geride býrakmak üzere olduðumuz yýl, müzik hakkýnda bol bol konuþtuk. En çok da plak þirketlerinin baþýna gelenler hakkýnda. CD satýþlarýnda akýl almaz bir düþüþ yaþanýrken, mp3 satýþlarý yükseldi, ancak CD satýþlarýndaki düþüþü karþýlamadý. Herkes her zamankinden fazla müzik dinledi, ama kimse bundan nasýl para kazanacaðýný bilemedi. Her zamanki gibi illegal mp3 indirmek "in", mp3'e para vermek "out" idi. 3. Guns N Roses ile yeniden 14 yýl, 13 milyon dolar, iþe alýnan ve kovulan sayýsýz müzisyen ve prodüktöre mâl oldu ama Axl Rose sonunda tarihin en beklenen albümü sloganý ile birlikte, altýncý Guns N Roses albümü Chinese Democracy'yi yayýnladý. 4. Boþanmalarla gelen albümler Yeni albümler havada uçuþurken, bu durum ünlülerin özel hayatlarýna pek de uðurlu gelmemiþ olacak ki, müzik dünyasýnýn ayrýlýklarý da medyayý oldukça meþgul etti. Sir Paul McCartney, artýk iyi 2008 de Sir Paul McCartney, artýk iyi adamý oynamayacaðýný söyleyerek boþandý adamý oynamayacaðýný söyleyerek boþandý, duygularý ise Electric Arguments albümünde ortadaydý zaten. Popun kralliçesi Madonna, Sticky and Sweet turnesiyle meþgulken, yönetmen eþi Guy Ritchie'den çabucak boþanýverdi. Winehouse ve adýný göðsüne kazýdýðý eþi Blake'in bile boþanma avukatlarý tuttuðu söylendi. Winehouse'un þarkýsýnda da dediði gibi, ne de olsa aþk kaybedilen bir oyun Abba esintili Mamma Mia! Müzikal olmasa da sinemasal bir karaokeden farksýzdý Abba'dan esinlenen Mamma Mia! Ýngiltere'de en çok izlenen film olurken, DVD'leri en çok ve hýzlý satan film de oldu. Bazen adýndan söz ettirmesi için bir grubun birleþmesine gerek olmuyor bile. 6. Ýyiler hep sonuncu olmaz Mercury Prize, hem eleþtirmenler hem de müzikseverler tarafýndan bolca alkýþ ve popülarite kazanmak Elbow'un 18 yýlýna, deðiþen üç plak þirketine ve iki adaylýðýna mal oldu. Ama 2008 onlarýn yýlýydý Britney yine yaptý Hastanelik oldu, psikolojik tedavi gördü, çocuklarýnýn velayetini kaybetti, ancak Womanizer adlý 45'liðiyle tam anlamýyla geri döndü, son yedi yýldýr ismi internet üzerinde en çok aranan kiþi hala Britney Spears Ringo mu dingo mu? Eski Beatles üyesi, hayranlarýnýn artýk ondan imza isteyerek rahatsýz etmemelerini söyledi. Ama bunu "sevgi ve barýþ" içinde yaptýðý için olay fazla büyümedi. 9. George Michael umumi tuvalette... George Michael'ýn umumi tuvalette yakalanmasýnýn üzerinden, hit bir þarký çýkarmasýnýn üzerinden geçen zamandan daha kýsa bir süre geçmiþti ki, ünlü sanatçý bunu yine yaptý. Üzerinde uyuþturucuyla yakalanan ünlü yýldýzýn polisle bir sonraki "piþti"si ne zaman olacak merakla bekliyoruz. 10. Bir daha asla biraraya gelemeyecekler Jimi Hendrix Experience'ýn hayatta kal son üyesi Mitch Mitchell hayatýný kaybetti. Özleyeceðimiz diðer efsaneler ise, Pink Floyd'dan Nick Wright, Bo Diddley, Isaac Hayes, The Four Tops'tan Levi Stubbs, Miriam Makeba ve tabii ki Odetta.

4 Sýdýka ile Murat 18 Ekim 2008 de New Westella da yapýlan bir törenle evlendiler. Genç çifte mutluluklar dileriz PHOTO: OZPOSE PHOTOGRAPHY Bu sayfada yayýnlamamýzý istediðiniz fotoðraflarýnýzý, detaylarla birlikte: Turkish News Weekly PO Box 998, Auburn NSW 2144 adresine postalayýnýz. Sayfada yayýnlanan fotoðraflardan ücret alýnmaz.

5 20 31 ARALIK 2008

6 31 ARALIK KOÇ: Parlak bir dönem gelecek Koçlar iþ, hizmet ve saðlýk konularýnda sýnavlar verdi. Saðlýklarýna ne kadar dikkat ettilerse, kendilerine ne kadar baktýlarsa bunun ödülünü ya da karþýlýðýný aldýlar. Koçlar 2009 da ise tanýþtýklarý insanlarý unutmayacak. Çünkü hayatlarýnda etkili olacak insanlarla tanýþacaklar. Sosyal ortamlarý çok hareketlenecek, bu da yeni arkadaþlar ve sosyal ortamlarda hareketliliði getirecek... Sosyal çevreden yararlanma gibi etkiler ortaya çýkacak. Tanýþtýklarý insanlar onlara yeni iþ kapýsý ve para getirecek. Kendilerini organizasyonlar içerisinde arkadaþlarýyla birlikte partilerde bulabilirler. Koçlar için umut ettiklerini alabilecekleri bir yýl; çünkü geçtiðimiz sene zorlandýklarý bir dönemdi. Kariyer evlerinde de güçlenecekler. Kariyer konusuna biraz takýntýlý olabilirler, hýrslanacaklar. Bu hýrs onlara güç getirebilir. Bir beraberlikleri yoksa girdikleri sosyal ortamda yeni biriyle tanýþmalarý çok kolay. BOÐA: Sezgileri güçlenecek Boðalar için iyi bir yýldý. Aþk, çocuklar ve eðlence konularýnda sorumluluk aldýlar. Çocuklarýnýn eðitimini üstlenip bu konuyu öne çýkardýlar. Þimdiye kadar lay lay lom bir aþk hayatlarý olanlar, bu konularda test edildiler. Ayný zamanda eðlence hayatlarýný biraz kýsmýþ olabilirler, kendilerini biraz yalnýz, elini ayaðýný çekmiþ gibi hissediyorlar. Ama genel anlamda çok güzel bir yýl olacak. Kariyerlerinde önemli fýrsatlar yakalayacaklar; iþlerinde ve kariyerlerinde orijinal yaklaþýmlar sergileyecekler. Bu yüzden etraflarýnda daha fazla dikkat çekecek, açýk görüþlü olacaklar. Boðalarýn 2009 da inanç sistemleri de deðiþecek. Birçok alanda hayatlarýný, inançlarýný sorgulayacaklar. Yeni düþünce kalýplarý ortaya çýkaracaklar. Bir yýl boyunca çok dikkat etsinler, iç seslerini dinlesinler; iç sesleri kuvvetlenecek, ona kulak versinler. Çünkü sezgileri birçok konuda onlara doðu yolu gösterecek. ÝKÝZLER: Yeniden yapýlanacaklar Genel olarak zorlandýklarý bir yýldý. Ev ve aile konularýnda önemli sorumluluklar aldýlar. Hayatlarýnda hiç almak istemedikleri kadar, aile konularýyla uðraþmýþ ve bu konudan bezmiþ olabilirler. Yaþamlarýný yeniden yapýlandýracaklarý bir süreç, çok zorlandýklarý bir dönemden geçiyorlar, birtakým þeyler sonlanacak. Ama hiç üzülmesinler bunlar hep geleceðe yatýrým. Olan olaylarý güzel ve keyifli bir þekilde karþýlasýnlar. Yabancý kültürler, medya ve eðitim anlamýnda güzel dönemler yaþayacaklar. Bol bol gezecekler... Bu arada hayatlarýnda hiç olmadýklarý kadar gerçekçi ve ahlaklý olacaklar. Ýkizlerin deðiþken bir yapýsý vardýr. Ama bu sene gerçek anlamda kendilerini olduklarý gibi ortaya koyabilirler. Dünya üstü konularla ilgilenip, kendilerini dinlemeye baþlayabilirler. Beklenmedik olaylar karþýsýnda ve kriz anlarýnda soðukkanlý davranmayý öðrenecekler. YENGEÇ: Ýlkler gerçekleþecek Yengeçler geçtiðimiz dönemde akrabalarý ve kardeþleriyle hayatlarýnda hiç olmadýðý kadar ilgilendiler. Ayný zamanda iletiþimle ilgili her türlü iþte baþarýlý olduklarý, sorumluluklar ve testlerden geçtiler de aile ve iþle ilgili çok fazla sorumluluk almýþ olabilirler. Bu onlarý biraz sýkmýþ olabilir ama hiç üzülmesinler. Kredi, faiz gibi konularda (özellikle eþi varsa) eþinin kaynaklarýndan bolluk taþacak. Bu yýl parasal konularda baðýmsýz ve toleranslý davranacaklar. Bu sene bir de miras kalabilir. Para konusunda sürprizler olabilir. Yengeçler eþleriyle ya da yeni tanýþtýklarý kiþilerle güçlü iliþkilere girecekler. Daha önce hiç olmadýklarý kadar tutkulu davranacaklar, iliþkilerinde çok gözlemci ve tarafsýz davranacaklar. Birçok anlamda ilkleri yaþayan yengeçler, yine hayatlarýnda hiç olmadýklarý kadar tutkulu bir aþk yaþayacaklar. Yengeçler için ilklerin gerçekleþeceði bir yýl olacak. ASLAN: Yalnýzlar evleniyor Bu sene bekar aslanlara evlenecekleri müjdesini verebiliriz. Çok güzel bir dönemin etkisi altýndalar. Uzun süreli iliþkileri olanlar partnerleriyle, olmayanlar ise yeni tanýþacaklarý insanla, bir anda karar verip evliliðe adým atabilirler. Ayný zamanda bu sene ortaklaþa iþ yapmak istiyorlar. Çok verimli bir yýl, yeni iþ anlaþmalarý yapabilirler. Bu konularda þanslarý var. Koçlar gibi onlar da bu sene tanýþtýklarý insanlara dikkat etsin. Bu insanlar, hayatlarýnýn 13 yýllýk döneminde etkili olacak. Hayatlarýnýn açýlýmýný yapacak olan insanlar olabilir. Geçen seneden bu yana para konularýnda zorlandýlar. Para gelse de Tutayým mý harcayým mý? diye zorlandýlar. Bu sene parayý deðerlendirebilecekler. Ama çok çalýþacaklar, kendilerini iþlerine adayacaklarý bir dönem. Ýþlerini sonuna kadar götürecekler, kendilerini iþ hayatlarýnda güçlü bir þekilde ortaya koyacaklar. Aslanlarda hýrsý ve gücü göreceðiz. BAÞAK: Sevgiye sýðýnacak Baþaklarýn hayatlarý yeniden yapýlandý ve hayatlarýný gözden geçirdiler. Belki ameliyat ya da kazalar gibi konularla uðraþtýlar. Baþaklar uzun bir süredir Ne yapmalýyým? diye hayatlarýný sorguladý ve hayat onlara hakikaten aþk ve iþ konularýnda sorumluluklar verdi. Onlar bu konularda hâlâ testlerden, çeþitli sýnavlardan geçmeye devam ediyor. Bu durum 29 Ekim e kadar sürecek. Ama artýk aþk hayatlarýda biraz daha fazla tutku, sevgi ve sevilme ihtiyacý hissediyorlar. Çünkü o kadar zorlandýlar ki artýk hayatta onlara 2009 da sizi neler bekliyor? daha fazla sahip çýkacak, sevgisini daha tutkulu bir þekilde gösterecek insanlarla birlikte olmalýlar. Bu arada yaratýcýlýklarý çok yüksek. Kendilerini yükseltiyorlar, ayný zamanda iþ hizmet alanlarýnda inanýlmaz fýrsatlarý var. Çok iyi bir çalýþma performansý gösterecekler. Altýnda çalýþanlar varsa iyi ve unutulmayan bir patron, unutulmayan bir iþ arkadaþý olacaklar. TERAZÝ: Aþk ve çocuk yýlý olacak Olaylar biraz terazilerin kontrolünün dýþýnda. Geçtiðimiz seneler biraz zordu ama tabii ki hayat onlarý birtakým þeylere hazýrlýyor; bunlarý yaþayarak bir sonraki döneme hazýrlanabilsinler diye. Çok sevdikleri insanlarý hayatlarýndan çýkarmýþ, kaybetmiþ olabilirler. Gizli düþmanlarý ortaya çýkmýþ, bazý insanlar onlarýn ayaklarýný kaydýrmaya çalýþmýþ olabilir. En zor anlarý yaþadýlar. Ama bu yýl yýldýzlar onlardan yana. Çok eðlenceli ortamlarýn insaný olacaklar, iletiþim becerileri artacak. Yalnýz teraziler, hayatlarýnýn aþkýný bulacak, çok güzel bir aþk yaþayacaklar. Çocuk sahibi olmak isteyen teraziler varsa bu dönemde çocuk sahibi olacak. Bolluk ve bereketle gelecek güzel bir bebek haberi alabilirler. Aile konularýnda da dönüþüm ve deðiþim yaþayacaklarý bir seneye giriyor. Bekarlar ailelerinden ayrý yaþamaya baþlayabilirler. AKREP: Ev alacak yuva kuracaklar Akrepler bu sene sosyal çevreleri konusunda çeþitli testlere tabi oldular. Bu yüzden çevreleri daralmýþ olabilir, bazý arkadaþlarýný hayatlarýndan çýkarmýþ olabilirler. Tabii ki bu durum yaþadýklarý birtakým olaylar sonucunda gerçekleþti. Geçen dönemde gelecek adýna da önemli sorumluluklar alacaklarýný düþünmüþler. Bundan sonra ev, aile ve yuva konularýnda çok önemli þanslar yakalayacaklar. Ýsterlerse güzel bir aileleri olabilir, yuva kurabilirler. Bunun yaný sýra ev sahibi de olabilirler veya emlak alým satýmýndan para kazanabilirler. Bu konulara dikkat etsinler. Çünkü þans onlardan yana. Özellikle ailelerinden çok destek alacaklar. Bu onlarý çok mutlu edecek. Kendilerini güçlü bir þekilde ifade edecekler, iletiþim konularýnda ikna edici olacaklar. Yeni tanýþtýklarý insanlarý ikna etmeleri her zamankinden çok daha kolay olacak. Kardeþleri üzerinde de önemli bir etkiye sahip olacaklar. Aile baðlarý bu dönemde daha da güçlenecek. YAY: Dönüm noktasý olabilir Geçmiþte temeli atýlan iþlerin meyveleri toplanacak. Yaylar geçmiþte neler yaptý, ne kadar uðraþtý, ne kadar ahlaklý ve dürüst davrandý?.. Bütün bu sorularýn cevaplarý ortaya çýkacak. Eðer iyi birtakým temeller attýlarsa dönüþümü çok güzel olacak. Ama temeller iyi deðilse hayatlarýný alt üst olmuþ gibi hissedebilirler. Birçok anlamda hayatlarý deðiþiyor. Satýþ, reklam, pazarlama konularýnda çok fazla þanslý olacaklar. Eðer bu alanlarda çalýþýyorlarsa fýrsatlar yakalayacaklar. Bu þanslarý iyi bir þekilde deðerlendirecekler. Kardeþ ve akraba iliþkileri çok iyi olacak, onlardan yarar saðlamayý bilecekler. Yaylar aslýnda gezmeyi çok seven insanlardýr ama kariyerlerinin test edilmesinden kaynaklanan bazý bocalamalardan dolayý gezmeyi kesecekler. Ben ne yapýyorum. Benim birikimim ne? gibi sorularý parasal birtakým konularda soracaklar. Zenginlik arzularý artacak bu yüzden daha cesaretli olup risk alacaklar. OÐLAK: Para, þans dolu bir yýl bekliyor Geçen sene oðlaklarýn yýlýydý. Sorumluluk sahibi olduklarý konularda, attýklarý adýmlar sayesinde meyvelerini aldýlar. Oðlaklar için geliþmelerle dolu parlak bir yýl oldu. Bu sene geçen sene yakaladýklarý þansý para kazanma konusunda devam ettirecekler. Onlara gelecek olan çok güzel bir para var. Sahip olunan mallar konusunda þanslarý artacak. Eðitim amaçlý uzak yolculuklar yapacak, medya ve siyaset alanýnda verilecek birtakým sorumluluklar alacaklar. Bol bol seyahat edecekler. Ama bu seyahatler hep eðitim amaçlý olacak. Onlar keyif için bile gitseler, gittikleri yerde mutlaka onlarý deðiþtirecek ve geliþtirecek bilgiler öðrenecekler. Çeþitli hayat derslerinden geçecekler. Bu arada hayatlarýný tamamýyla kendi hakimiyetleri altýnda hissedecekler. Ayrýca kendilerini daha karizmatik, daha güçlü hissedecekler ve bu yüzden Ne oluyor bana? diyecekler. Deðiþikliklerden kaynaklanan bu bocalamayý, ileri görüþlü ve mücadeleci olduklarý için kazanacaklar. KOVA: Onlarýn yýlý Bu yýl kovalarýn yýlý olacak. Geçen seneler çok zor geçti, her þey üstlerine üstlerine geldi. Belki borçlandýlar. Vergi, kredi, borç faizi gibi sorumluluklarý oldu. Ama bundan sonra hayattan yana hiç kötü düþünmesinler. Þans, para, bolluk, onlarla birlikte. Giriþimleri var. Hayatýma yeni baþtan baþlýyorum diyorlarsa, yapsýnlar. Gezegenler onlardan yana. Bu sene her istediklerini gerçekleþtirme adýna, þans onlardan yana olacak. Saðlýklarý çok iyi durumda. Saðlýklarý iyi olacak ama kilo almaya biraz müsait olabilirler. Bu yýl ve önümüzdeki senelerde bilinç altlarý çok yoðun çalýþacak. Her þeyi kafalarýnda yerine oturtacaklar. Bir yandan inzivaya da çekilecekler. Meditasyona yönelecek, bilinmeyeni anlamaya çalýþacaklar. Hayatlarý deðiþirken onlarý rahatlatacak tek yol meditasyon. Yoksa korkabilirler, korkmasýnlar. BALIK: Sabretsinler Balýklar için zor bir dönem baþlýyor. Balýklar neye ellerini atsalar, ne iþ yapsalar çok enteresan olaylarla karþýlaþacaklar. Hayat onlarý bir sýnavdan geçirecek, deneyecek. Niye yaþýyorum ki? Hiçbir iþi beceremiyorum duygusu yaþayabilirler. Ýkili iliþkiler, evlilik, ortaklaþa iliþkiler gibi konularda hayat onlarý test ediyor ve önemli sorumluluklar veriyor. Ýliþkilerine özen gösteren, saygý gösteren kiþiler deðillerse bu iliþkiler sonlanacak. Eðer ki tam tersiyse evlilik kararý alabilirler ama þartlar onlarýn elinde deðil. 29 Ekim den sonra rahatlayacaklar. Bütün bunlar olurken de bir yandan çok güçlü dostluklar kuracaklar, sosyal yönleri geliþmeye baþlayacak, enteresan gruplar içinde bulanacaklar ve farklý insanlarýn arasýnda kendilerini iyi hissediyor olabilirler. Ne kadar zorluk yaþarlarsa yaþasýnlar Jüpiter in etkisi sayesine onlarý koruyucu bir melekleri var. Sabýrlý olsunlar bir süre sonra onlarýn zamaný baþlayacak.

7 22 31 ARALIK 2008 VOLUME ELECTRONICS PTY LTD CITY PEST CONTROL BÖCEK ÝLAÇLAMA SERVÝSÝ Evinize ve iþyerinize profesyonel hizmet Uygun fiyat Haftanýn 7 günü Mehmet Celepci (Ziraat Yüksek Mühendisi) TRT - UBI Uydu sistemleri ve TV antenleri takýlýr Uydu box larý ve TV ler tamir edilir `1 yýl garantili` Kemal

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor.

Ön yargılar, eski yanlış bilgiler yıkılıyor. Yeni bir anlayış geliyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz yeni yaratıcı alanlar geliyor. 2015'e çok az kaldı. Peki 2015'te başımıza neler gelecek? Astrolog Neşe Erden'in yeni kitabından sizin için kısa kısa her burç için 2015 yılının özetini çıkardık. Koç Burcu Ön yargılar, eski yanlış bilgiler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ Dünya da bir yanda obeziteyle mücadele yapılırken diğer tarafta açlıktan ölme noktasına gelen insanlara

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı

Besin Gidaların Yararı ve Zararı Besin Gidaların Yararı ve Zararı Yiyip içtiklerinizin sağlığınızı nasıl etkilediğini, ömrünüzü uzatıp uzatmadığını ya da sizi yavaş yavaş öldürüp öldürmediğini merak ediyormusunuz. Yiyeceklerin eksi ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

27 Subat 2015-04 Mart 2015

27 Subat 2015-04 Mart 2015 KUZEY IŞIKLARINA YOLCULUK VAR 27 Subat 2015-04 Mart 2015 1. GÜN :Lapland a HOSGELDİNİZ 27 SUBAT 2015 THY yolları ile sabah saat05:40 daankara dan Istanbul a gidiş. 08.40 da Helsinki ye uçuyoruz. Üç saatlik

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir.

1 gr yağ: 9 kilokalori, 1 gr protein ve karbonhidrat: 4 kilokalori, 1 gr alkol 7 kilokalori verir. Doğru beslenme için karbonhidrat, yağ ve proteinler belirli oranlarda belirli miktarlarda düzenli olarak alınmalıdır. Alınan kalori verilen kaloriden fazla olduğu zaman kilo alımı başlar. Her gün yenilen

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Salonumuza daha ilk adım attığınızda bir güzellik; insani bir sıcaklık ve mükemmel dekore edilmiş yeni mekanımız size Hoş Geldiniz der.

Salonumuza daha ilk adım attığınızda bir güzellik; insani bir sıcaklık ve mükemmel dekore edilmiş yeni mekanımız size Hoş Geldiniz der. 2003 yılından itibaren birçok düğün, davet ve organizasyon gerçekleştiren Sâdâbad Restaurant ın vizyonu, daima müşteri memnuniyeti ve sürekliliği olmuştur. Evliliğe giden mutlu yolda söz, nişan, düğün

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41 FR-HYE-04-719-41 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın tarihi: 01.05.2007

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

2015 Burç Yorumları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

2015 Burç Yorumları - Genç Gelişim Kişisel Gelişim 2015 yılında burçlar nasıl olacak? Hangi burçlar şanlı? 2015'de burçlar hayatınıza neler getirecek neler götürecek. Hepsi usta astrolog Neşe Erden'in bu yazısında. Koç 2015 yılının ilk yarısı Jüpiter in

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sağlıklı ve lezzetli balık tarifleri ile birlikte BALIĞIN FAYDASINI ARTIRACAK 6 ÖNEMLİ ÖNERİ

Sağlıklı ve lezzetli balık tarifleri ile birlikte BALIĞIN FAYDASINI ARTIRACAK 6 ÖNEMLİ ÖNERİ Sağlıklı ve lezzetli balık tarifleri ile birlikte BALIĞIN FAYDASINI ARTIRACAK 6 ÖNEMLİ ÖNERİ Uskumrudan lüfere, palamuttan hamsiye Balık tezgahlarında çeşit çeşit balıklar, iştah açan görüntüleriyle hem

Detaylı