Noel Baba Efsanesi. Daha sonra Aziz Nikola nýn epey tanýnmasý ve sevilmesi, reklamcýlarýn ilgisini çekti yýlýnda giysisi, günümüzde bütün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Noel Baba Efsanesi. Daha sonra Aziz Nikola nýn epey tanýnmasý ve sevilmesi, reklamcýlarýn ilgisini çekti. 1930 yýlýnda giysisi, günümüzde bütün"

Transkript

1 16 ÇOCUKCA 31 ARALIK 2008 Noel Baba Efsanesi Bütün ülkeler, Aziz Nikola yý sevgiyle kendi örf ve adetleri birlikte bütünleþtirmeye çalýþtýlar. Doðal bir þekilde Aziz in adý da ülkeden ülkeye deðiþti. Vataný Türkiye de "Noel Baba", Avustralya da "Father Christmas", Amerika da "Santa Claus", Almanya da "Hl. Nikolaus", Fransa da "Pere Noel", Hollanda da "Sinter Klaas", Rusya da "Saint Andrew", Ýtalya da "Nicholas", Ýspanya da "Papa Noel" adlarýyla ünlendi. Klasik görünümünde Noel Baba, yerçekimine meydan okur, göksel geyiklerin çektiði kýzaðý birlikte sonik sesler çýkararak atmosferde koþturur. Milyonlarca çocuk Noel sabahýnda uyandýklarýnda onun getireceði hediyelerin umudunu paylaþýrlar. Çaðdaþ çizgide Noel Baba, Batman, Süpermen ya da Örümcek Adam gibi bir süper-kahramandýr. Göklerde uçmasý, Kutupda yaþamasý, oyuncak fabrikasý bir yana milyarlarca evi ziyaret etmesi, bacalardan içeri girip, çoraplara armaðanlar doldurmasý ya da Noel aðaçlarýnýn altýna paketler koymasý süper gücünün tanýmý anlamýna gelir. Spy Dergisi tarafýndan yayýnlanan bir araþtýrmada dünyada 18 yaþýn altýnda, 2 milyar çocuðun Noel Baba ya inandýðý belirtilmektedir. Noel Baba, Süpermen den hýzlýdýr Noel Baba Müslüman, Hindu, Musevi ve Budist geleneklerinde yoktur yani bu dinlerin çocuklarý ona inanmayarak büyürler. Buna karþýn ABD de 378 milyonluk nüfusun % 15 i olan çocuk nüfusu, yaklaþýk 91.8 milyon evde yaþamaktadýr. Geleneksel bi þekilde bütün bir evde bir adet iyi çocuk varsa (Çünkü Noel Baba iyi çocuklara armaðan getirir.), Noel Baba nýn 31 saatlik Noel süresi içinde iþinin ne kadar zor olduðu anlaþýlýr. Bu saat hesabý doðudan, batýya saat farklarý çýkarýlarak belirlenir. netice bi þekilde Noel Baba, saniyede evi ziyaret eder ve bunun için ortalama 128 milyon kilometrelik 1 yolculuk yapar ve saniyede km lik 1 hýzla ses hýzýný 3000 defa aþar. Ýnsanoðlunun ürettiði en süratli vasýta olan Ulysses uydusunun hýzý saniyede 50 km dir. Bu arada Noel Baba nýn kýzaðýnda taþýdýðý armaðanlar, ortalama 320 tonun üzerindedir, bilimsel araþtýrma dedik ya; uzay bilimcilere göre Noel Baba nýn kýzaðýnýn atmosferdeki hýzý sonucunda, 14.üç quintilyon jül biriminde güç yakmaktadýr (Bir quintilyon 18 sýfýrla yazýlýr). Böyle 1 güç bütün dünya atmosferini yakabilir ya da alevlerle doldurur, buna ilave olarak oluþacak olan sonik patlama sonucunda herkes saðýr olacaktýr. Bilim adamlarý Noel eðlencesine sürek ederek, Noel Baba nýn kýzaðýnýn oluþturduðu çekim alanýnýn, dünyamýzýn çekim gücünden 17 milyon defa daha çok olduðunu dahi hesaplamýþlar. Peki fakat kim bu Noel Baba? Fantastik yaklaþýmlar bir yana Noel Baba aslýnda gerçekten yaþamýþ birisi; Noel Baba veya gerçek adýyla Aziz Nikola, Antalya yakýnýndaki Demre de yaþadý. Anadolu lu Aziz Nikola Aziz Nikola üç. yüzyýlda Patara da doðdu ve orada dini eðitim alýp, rahip olduktan sonralarý MS 345 ya da 351 tarihinde bir Cuma gününde 6 Aralýk da Demre de öldüðü görüþü alakadar tarihçiler tarafýndan bundan sonra kabul edilmektedir. Yaþadýðý dönemde iyilik severliði, çocuk sevgisi, batý-doðu ayrýmýna karþý düþünceleri ve denizcilerin de kurtarýcýsý olmasýyla tanýnýyordu. Aziz Nikola nýn 325 yýlýnda yapýlan Ýznik Konsül üne Myra Baþpiskoposu bir þekilde katýlýp, Ariusçular la tartýþmasý ve tavýr almasý onun daha epey tanýnmasýna neden olmuþtu. Hýristiyanlýk asýrlar boyunca, Tanrý, oðul ve kutsal ruh (Teslis) tartýþmalarýný yaþadý. Bu konuda, ilk tartýþma Ýznik Konsülü nde yapýlmýþtý ve konsülde Ariusçular a, Aziz Nikola Tanrý, oðul ve kutsal ruhun ile olabileceðini iddia eder ve bunlar azize duyulan ilginin artmasýna neden olur. Ünü ölümünden sonralarý da sürekli arttý. Reklamlarýn dayanýlmaz gücü Aziz Nikola nýn Demre deki mezarý, MS asýrlar arasýnda Hac merkeziydi, ziyaretlerin çokluðu, Ýtalyan Bari li tüccarlarýn ilgisini çekti ve 9 Mayýs1087 de Ýtalyan korsanlar tarafýndan, mezarý talan edilerek kemikleri Bari ye kaçýrýldý. Böylelikle Avrupa bu olaydan sonralarý Aziz Nikola yý daha yakýndan tanýdý. Bu arada efsaneleþen Noel Baba nýn adý öncelikle Hollanda da, çocuklara yönelik söylentilerin de etkisiyle kuzey ülkelerine ve okyanus ötesine yayýldý. Piskoposluk harmaniyesi kürk mantoya, piskoposlarýn sivri külahý bir kapþona dönüþtü. Hollandalý çocuklarýn evlerine gitmek için bindiði ak at, ren geyiklerinin çektikleri bir kýzak halini aldý. Bütün ülkeler, Aziz Nikola yý sevgiyle kendi örf ve adetleri birlikte bütünleþtirmeye çalýþtýlar. Doðal bir þekilde Aziz in adý da ülkeden ülkeye deðiþti. Vataný Türkiye de "Noel Baba", Amerika da "Santa Claus", Almanya da "Hl. Nikolaus", Fransa da "Pere Noel", Hollanda da "Sinter Klaas", Rusya da "Saint Andrew", Ýtalya da "Nicholas", Ýspanya da "Papa Noel" adlarýyla ünlendi. Daha sonra Aziz Nikola nýn epey tanýnmasý ve sevilmesi, reklamcýlarýn ilgisini çekti yýlýnda giysisi, günümüzde bütün dünyaca bilinen tipi bir meþrubat reklamýnda yani Coca Cola da kullanýldý. 16. Yüzyýl a kadar, Avrupa da "Nikola" adýný taþýyan 60 kilise varken, 20. Yüzyýl da bu sayý 2000 e yaklaþmýþtý. Aziz Nikola nýn Demre de baþlayan hayat öyküsü, Bari ye kemiklerinin kaçýrýlmasý birlikte geliþip, reklamlarýn da etkisiyle bütün dünyaya yayýldý. Fakat en önemlisi çocuklarýn ilgisini çekmesiydi. Ýþte bu yüzden Noel Baba nýn evrenselleþmesi daha kolay oldu. Çünkü çocuk sevgisi her zaman öncelik taþýyordu... O, nerede, nasýl yaþýyor? Ortodoks kilisesi Aziz Nikola nýn mucizelerini tanýdýðý için büyük itibar kazandýrmýþtý. Onun onuruna, Rusya nýn en eski kilisesi kuruldu. Roma Katolik Kilisesi, Aziz Nikola yý çocuklarýn ve denizcilerin azizi diye duyurarak, 6 Aralýk gününü ona adadý. Kuzey Almanyalý Protestanlar, ona "Weinachtsmann" adýný verirken, Ýngilizler "Father Christmas" dediler. Efsanenin ABD ye Hollandalý göçmenler tarafýndan taþýndýðý ve adýnýn "Santa Claus"a dönüþtüðü biliniyor. Kuzey Amerika edebiyatýnda ve resimlerinde Santa Claus un ak sakal, al ceket ve ponponlu ak külahla tanýmlandýðý görülüyor. Daha sonralarda, Noel gecesinde sekiz geyiðin çektiði 1 kýzakla dolaþarak, bacalardan evlere girdiði ve þöminelerin önüne çocuklarýn astýðý çoraplarýn içine armaðanlar Hazýrlayan: Arzu Özkaya O bir Aziz mi? Yoksa bir farklý boyuttan gelen kuvvet mi? Noel Baba, yaþayan bir efsane olmasýnýn yanýsýra dünyada en epey tanýnan on isimden birisi. Onun düþ kiþiliðinin çevresinde oluþan hikayeler, ister istemez birtakým araþtýrmacýlarý harekete geçirdi ve üstelik bilimsel çözümlemeler yapýldý. birtakým araþtýrmacýlar Noel Baba nýn pedagojik açýdan bir dert olduðu görüþündeler. koyduðuna inanýldý. Çocuklar onun nereden geldiðini, nerede yaþadýðýný ve hediyelerini nasýl yaptýðýný merak ediyorlardý. Bu meraðýn sonunda, Santa Claus un Kuzey Kutbu nda yaþadýðý ve oradaki atölyesinde yardýmcýlarý olan cinlere oyuncaklarýný yaptýrdýðý inancý doðdu de basýn yepyeni bir söylence geliþtirdi; Santa Claus Kuzey Kutbu nda deðil, Finlandiya da Lapland da "Markus Amca" adýyla yaþýyordu yýlýnda bir Fin radyosunda "Çocuklarýn Saati" programýnda Santa nýn Lapland daki Korvatunturi de bulunan "Kulak Daðý"nda yaþadýðý anlatýldý. Bu dað, Finlandiya nýn doðu sýnýrýndaydý ve þekli bir kulaða benziyordu sebebi Santa bu biçimde bütün dünya çocuklarýnýn sesini duyabiliyordu. Yanýnda bir grup elf yani elemental doða cini çalýþýyordu. Bütün efsanenin kökeninde Ýskandinav Mitolojisi nin etkileri açýkça görülüyordu. Santa Claus yani Noel Baba zamansýz ve ölümsüz olduðu sebebiyle, çocuklara armaðan daðýtma iþini insanlýk varoldukça sürdürecek de Napapiiri adlý Fin kentinde bir Santa Claus Bürosu kuruldu, Santa burada dünyanýn bütün yerinden gelen çocuklarla konuþuyor ve onlarýn isteklerini dinliyor. buna ilave olarak burada bulunan Santa Claus köyünün postanesi onun posta merkezidir ve bütün yýlbaþý öncesinde buraya milyonlarca çocuðun mektuplarý gelir.

2 31 ARALIK 2008 MUTFAK VE BEN Yýlbaþý akþamý ne yenir? 17 Ýdeal yýlbaþý mönüsü: Tavuklu ya da hindili ana yemek, garnitür olarak pilav ve bol salata, ardýndan sütlü bir tatlý. Ziyafetten kuþ gibi kalkmak için, ne yerseniz yiyin, yarým porsiyon yiyin. Zeytinyaðlýlarý asla ihmal etmeyin. Ýçkinin rengi koyulaþtýkça toksik madde miktarý artar. Açýk renklileri seçin - Yýlbaþý denilince akla mükellef biçimde donatýlmýþ bir masa ve alkolün su gibi aktýðý kutlamalar geliyor. Arkasýndan da þiddetli baþaðrýsý, mide kramplarý, baðýrsak problemleri... Oysa ertesi sabah yýla 'berbat' biçimde baþlamamak için birkaç noktaya dikkat etmek yeterli. Amerikan Hastanesi diyetisyenlerine göre yýlbaþýnda zeytinyaðlýlarý tercih etmek en akýllýcasý. Yýlbaþý yemeði yavaþ yavaþ ve uzun bir zaman dilimine yayýlarak yenmeli. Ana yemek olarak tavuklu ya da hindili fýrýn yemeði veya sote, yanýnda garnitür olarak pilav, bol salata ve sütlü tatlý ideal bir yýlbaþý mönüsü. Akþamdan kalmamak için de alkolle birlikte bol bol su veya alkolsüz içeçecek tüketilmesi öneriliyor. Ýçkinin rengi koyulaþtýkça, içindeki toksik madde miktarý artýyor. Yýlýn ilk gününü yatakta geçirmek istemiyorsanýz açýk renkli içkileri tercih edin. Aç karnýna kesinlikle içki içmeyin. Ýçerken arada bir, bir þeyler atýþtýrýn. Ýdeal ölçü, kadýnlar için en fazla iki, erkekler için de en fazla üç kadeh içki. Yatmadan önce de ya klimayý açýn ya da yatak odanýzý iyice havalandýrýn. Bu, ertesi sabah zinde bir biçimde kalkmanýzý saðlar. Diyet bozmayan yýlbaþý sofrasý! Yýlbaþý sofrasý - menüsü Yeni yýla, bir gece önce alýnan fazla kalorilerin vicdan azabýyla girmek istemiyorsanýz bu yazýyý okuyun! Yýlbaþý gecesi, sofralar daha bir zenginleþir ki bu da alýnan kalori miktarýný artýrýr. Alkol fazla alýnýr, daha yaðlý ve zararlý besinler tüketilir. Ancak yeni yýla, lezzetli, zengin ve saðlýklý bir sofrayla girmek de mümkün. Ýþte sýrlarý: Yýlbaþý sofralarýnda þarküteri ürünlerini mümkün olduðunca az tüketin. Bu besinlerin içeriðindeki doymuþ yað asitleri özellikle kalp damar saðlýðýný olumsuz etkiler. Þarküteri ürünlerini illa tüketmek istiyorsanýz da miktarýný minimumda tutun ve beraberinde C vitamininden zengin yiyecekleri de bulundurun. Þarküteri ürünlerinin içeriðindeki nitrit ve nitratýn etkilerini minimuma indirmek için domates, limon, yeþil biber, maydanozdan oluþan bir salata, en uygun seçenek olacaktýr. Kýrmýzý et yerine balýk, tavuk ve Þýk bir yýlbaþý sofrasý 2008 in sonuna yaklaþtýðýmýz þu günde yýlbaþý hazýrlýklarý ve heyecaný baþlamýþ bulunmaktadýr. Yeni yýlý evde konuklarýyla þýk bir masada karþýlamak isteyenler için ufak tüyolar bulacaðý bu yazýyý dikkatle okumalarýný tavsiye ederiz. Davet masasý hazýrlamak yorucu olsa da biraz da zevk iþidir. Öncelikle masa örtüsüyle baþlanmalýdýr. Davetlerde özellikle açýk renkte örtü konulmalýdýr. Masada kullanacaðýmýz bütün malzemeler uyum içinde olmalýdýr. Ortaya koyacaðýmýz çiçekle uyumu pekiþtirebiliriz. En önemli ayrýntýlardan biri de çatal býçak düzenidir. Tabaðýn saðýna kaþýk býçak soluna ise çatal yerleþtirilir. Kullanýþ þekillerine göre dýþtan içe yerleþtirilmelidir. Yýlbaþý sofrasý denince ilk akla gelen mumlardýr. Sofraya farklý bir hava katar. Yemek takýmlarýnýza uygun renkte bir þamdandan faydalanabilirsiniz. Ayrýca küçük dekoratif sofra süsleride böyle önemli geceler için masanýza ayrý bir görsellik ve ýþýltý kazandýracaktýr. Gümüþ çatal býçak takýmý kullanacaksak gümüþ yaldýzlý yemek takýmý ve kadehler kullanýrsak masanýn uyumu görülmeye deðer olur. Konuklarýnýzdan övgü dolu sözler duyabilirsiniz. Bu sofraya uygun yemeklerde sizin marifet ve zevkinize kalmýþtýr. hindiyi tercih edin. Ancak yediðinizin miktarlarýna ve piþirme þekline dikkat edin. Yað tüketiminizi azaltýn. Katý yaðlar yerine sývý yaðlarý, özellikle zeytinyaðý kullanýn. Yavaþ yavaþ yiyin Azar azar ve yavaþ yiyin. Hýzlý yerken daha çok insülin salgýlanýr, bu da hem yaðýn vücutta depolanmasýna, hem de karaciðerde kolesterol yapýmýnýn artmasýna neden olur. Kuruyemiþler özellikle kalp hastalýklarýnýn önlenmesinde önemli etkilere sahip besin maddeleridir. Daha önceleri yaðlý olduklarý için kalbe zararlý sanýlan yerfýstýðý, ceviz, badem, fýndýk, fýstýk ve çekirdek gibi çerezlerin kalbi koruyucu maddeler içerdikleri son araþtýrmalarla kanýtlanmýþtýr. Kuru yemiþlerde bulunan doymamýþ yað asitleri ile bitkisel steroller kolesterolü düþürür. Ama aþýrý tüketilmemelidir. Antidoksan etkisi bulunan meyve ve sebzeye aðýrlýk verin. Bir iki kadeh þarap Alkol kullanýyorsanýz kýrmýzý þarabý tercih edin; bir iki kadeh tüketin. Çorbada, sebze yemeðinizde ya da cacýðýnýzda 2-3 diþ sarýmsak tüketin. Sarýmsak bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri ile 75 farklý kükürtlü madde içerir. Kan damarlarýný geniþletir, kanýn pýhtýlaþma oranýný azaltýp damar týkanmasýný önler. Ýki üç yemek kaþýðý kadar barbunya pilakisi, kuru fasulye veya nohut tüketin. Kuru fasulye, nohut, mercimek, börülce ve barbunya hem çok besleyicidir, hem de kalp hastalýklarý ve kanserden koruyucu maddeler içerir. Bu koruyucu maddelerden biri diyet lifidir. Diyet lifi, yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düþürür; kan þekerinin yükselmesini, kabýzlýðý ve kalýnbaðýrsak kanserini önler. Bu yiyeceklere dikkat! Türk Kalp Vakfý beslenme ve diyet uzmaný Dr. Sumru Özbay da ""Yýlbaþý gecesi ne kadar yenildiði kadar, ne yenildiði de önemli. Bu gecenin olmazsa olmazý azar azar ve sýk sýk yemek. Geceye hafif yiyeceklerle baþlamalý ve yarým porsiyon yiyerek devam etmeli. Bütün bir gece boyunca meyve, tatlý, kuruyemiþ gibi yiyeceklerle alkol ve meþrubat tüketileceðinden mideyi çok doldurmamak gerekir" diyor. Özbay þu noktalara dikkat çekiyor: Bünyeyi sarsmayýn: Kalpdamar hastalarý, hipertansiyonu olanlar mideyi birden doldurmamalý, kýzartma ve çok yaðlý yiyeceklerden kaçýnmalý. Yüksek tansiyon sorunu olanlar ise soda ve sodyum oraný yüksek içecekleri tercih etmemeli. Þeker hastalarý: Gecenin özelliði olan pilav, pasta ve kurabiyeler, meyveler karbondidrat içerdiði için mümkün olduðunca az yemek gerekir. Mide ve baðýrsak sorunu olanlar: Aþýrý asitli gýdalardan uzak durmalýsýnýz. Böbrek ve gut hastalýðý olanlar yaðlý hayvansal ürün ve mayonez gibi aþýrý yaðlý yiyeceklerden az miktarda tüketmeli. Gaz ve ödeme karþý: Dikkat edilmesi gereken nokta yiyecek çeþidi çok bol olduðu için azar azar yiyerek mide ve baðýrsak sistemini zorlamamak, vücutta aþýrý gaz ve ödeme sebep olmamaktýr. Midenin aþýrý dolmasý halinde mide yukarý yükselerek mide ve göðüs kafesi arasýndaki zarý sýkýþtýrýr. Bu, kalp krizini andýrýr þikâyetlere yol açar.

3 18 KÜLTÜR - SANAT - SÝNEMA - KÝTAP 31 ARALIK 'in bazý sanat olaylarý Guns Bitirmeye hazýrlandýðýmýz yýl, her alanda pek çok çalkantýya sahne olurken, kültür ve sanat dünyasý da iniþ çýkýþlarla, þaþýrtan olaylarla dolu bir 365 gün yaþadý. Bazý müzik gruplarý yýllar sonra bir araya geldi, kiminin bir daha asla bir araya gelemeyeceðini anladýk, kimi müzisyenler kendini kaybederken kimi de kendini toplamaya çalýþtý. Popstar yarýþmalarý Ýngiltere'nin müzik piyasasýný adeta ele geçirdi, bayan vokallerin hâkimiyeti altýnda bir yýl geçti, CD'lerin pabucu dama atýldý, mp3 satýþlarý tavan yaptý... Ýþte sanat dünyasýnýn çalkantýlarýndan en öne çýkanlar, en çok sevindiren, üzen ve þaþýrtanlar... N Roses yeni albüm yaptý, Spears olaylý bir yýl geçirdi, Mitch Mitchell ve Nick Wright hayatýný kaybetti ve daha birçok olay yaþandý sanat dünyasýnda. Yýla damgasýný vuran sanat olaylarýný sizin için derledik. 1. Amy Winehouse ve rehabilitasyonlarý Winehouse 2008'de yeni bir albüm ya da 45'lik yayýnlamadý, konser de vermedi denilebilir, tabii Nelson Mandela'nýn 90. doðum günü için Hyde Park'ta verdiði konseri saymazsak. Bir türlü kurtulamadýðý uyuþturucu problemleri, hastaneye bir girip bir çýkmasý ve hapisteki kocasý ile medyayý en çok meþgul eden sanatçý oldu. 2009'da Winehouse'u ve hayranlarýný nelerin beklediði ise merak konusu. 2. Plak þirketlerinin çöküþü Geride býrakmak üzere olduðumuz yýl, müzik hakkýnda bol bol konuþtuk. En çok da plak þirketlerinin baþýna gelenler hakkýnda. CD satýþlarýnda akýl almaz bir düþüþ yaþanýrken, mp3 satýþlarý yükseldi, ancak CD satýþlarýndaki düþüþü karþýlamadý. Herkes her zamankinden fazla müzik dinledi, ama kimse bundan nasýl para kazanacaðýný bilemedi. Her zamanki gibi illegal mp3 indirmek "in", mp3'e para vermek "out" idi. 3. Guns N Roses ile yeniden 14 yýl, 13 milyon dolar, iþe alýnan ve kovulan sayýsýz müzisyen ve prodüktöre mâl oldu ama Axl Rose sonunda tarihin en beklenen albümü sloganý ile birlikte, altýncý Guns N Roses albümü Chinese Democracy'yi yayýnladý. 4. Boþanmalarla gelen albümler Yeni albümler havada uçuþurken, bu durum ünlülerin özel hayatlarýna pek de uðurlu gelmemiþ olacak ki, müzik dünyasýnýn ayrýlýklarý da medyayý oldukça meþgul etti. Sir Paul McCartney, artýk iyi 2008 de Sir Paul McCartney, artýk iyi adamý oynamayacaðýný söyleyerek boþandý adamý oynamayacaðýný söyleyerek boþandý, duygularý ise Electric Arguments albümünde ortadaydý zaten. Popun kralliçesi Madonna, Sticky and Sweet turnesiyle meþgulken, yönetmen eþi Guy Ritchie'den çabucak boþanýverdi. Winehouse ve adýný göðsüne kazýdýðý eþi Blake'in bile boþanma avukatlarý tuttuðu söylendi. Winehouse'un þarkýsýnda da dediði gibi, ne de olsa aþk kaybedilen bir oyun Abba esintili Mamma Mia! Müzikal olmasa da sinemasal bir karaokeden farksýzdý Abba'dan esinlenen Mamma Mia! Ýngiltere'de en çok izlenen film olurken, DVD'leri en çok ve hýzlý satan film de oldu. Bazen adýndan söz ettirmesi için bir grubun birleþmesine gerek olmuyor bile. 6. Ýyiler hep sonuncu olmaz Mercury Prize, hem eleþtirmenler hem de müzikseverler tarafýndan bolca alkýþ ve popülarite kazanmak Elbow'un 18 yýlýna, deðiþen üç plak þirketine ve iki adaylýðýna mal oldu. Ama 2008 onlarýn yýlýydý Britney yine yaptý Hastanelik oldu, psikolojik tedavi gördü, çocuklarýnýn velayetini kaybetti, ancak Womanizer adlý 45'liðiyle tam anlamýyla geri döndü, son yedi yýldýr ismi internet üzerinde en çok aranan kiþi hala Britney Spears Ringo mu dingo mu? Eski Beatles üyesi, hayranlarýnýn artýk ondan imza isteyerek rahatsýz etmemelerini söyledi. Ama bunu "sevgi ve barýþ" içinde yaptýðý için olay fazla büyümedi. 9. George Michael umumi tuvalette... George Michael'ýn umumi tuvalette yakalanmasýnýn üzerinden, hit bir þarký çýkarmasýnýn üzerinden geçen zamandan daha kýsa bir süre geçmiþti ki, ünlü sanatçý bunu yine yaptý. Üzerinde uyuþturucuyla yakalanan ünlü yýldýzýn polisle bir sonraki "piþti"si ne zaman olacak merakla bekliyoruz. 10. Bir daha asla biraraya gelemeyecekler Jimi Hendrix Experience'ýn hayatta kal son üyesi Mitch Mitchell hayatýný kaybetti. Özleyeceðimiz diðer efsaneler ise, Pink Floyd'dan Nick Wright, Bo Diddley, Isaac Hayes, The Four Tops'tan Levi Stubbs, Miriam Makeba ve tabii ki Odetta.

4 Sýdýka ile Murat 18 Ekim 2008 de New Westella da yapýlan bir törenle evlendiler. Genç çifte mutluluklar dileriz PHOTO: OZPOSE PHOTOGRAPHY Bu sayfada yayýnlamamýzý istediðiniz fotoðraflarýnýzý, detaylarla birlikte: Turkish News Weekly PO Box 998, Auburn NSW 2144 adresine postalayýnýz. Sayfada yayýnlanan fotoðraflardan ücret alýnmaz.

5 20 31 ARALIK 2008

6 31 ARALIK KOÇ: Parlak bir dönem gelecek Koçlar iþ, hizmet ve saðlýk konularýnda sýnavlar verdi. Saðlýklarýna ne kadar dikkat ettilerse, kendilerine ne kadar baktýlarsa bunun ödülünü ya da karþýlýðýný aldýlar. Koçlar 2009 da ise tanýþtýklarý insanlarý unutmayacak. Çünkü hayatlarýnda etkili olacak insanlarla tanýþacaklar. Sosyal ortamlarý çok hareketlenecek, bu da yeni arkadaþlar ve sosyal ortamlarda hareketliliði getirecek... Sosyal çevreden yararlanma gibi etkiler ortaya çýkacak. Tanýþtýklarý insanlar onlara yeni iþ kapýsý ve para getirecek. Kendilerini organizasyonlar içerisinde arkadaþlarýyla birlikte partilerde bulabilirler. Koçlar için umut ettiklerini alabilecekleri bir yýl; çünkü geçtiðimiz sene zorlandýklarý bir dönemdi. Kariyer evlerinde de güçlenecekler. Kariyer konusuna biraz takýntýlý olabilirler, hýrslanacaklar. Bu hýrs onlara güç getirebilir. Bir beraberlikleri yoksa girdikleri sosyal ortamda yeni biriyle tanýþmalarý çok kolay. BOÐA: Sezgileri güçlenecek Boðalar için iyi bir yýldý. Aþk, çocuklar ve eðlence konularýnda sorumluluk aldýlar. Çocuklarýnýn eðitimini üstlenip bu konuyu öne çýkardýlar. Þimdiye kadar lay lay lom bir aþk hayatlarý olanlar, bu konularda test edildiler. Ayný zamanda eðlence hayatlarýný biraz kýsmýþ olabilirler, kendilerini biraz yalnýz, elini ayaðýný çekmiþ gibi hissediyorlar. Ama genel anlamda çok güzel bir yýl olacak. Kariyerlerinde önemli fýrsatlar yakalayacaklar; iþlerinde ve kariyerlerinde orijinal yaklaþýmlar sergileyecekler. Bu yüzden etraflarýnda daha fazla dikkat çekecek, açýk görüþlü olacaklar. Boðalarýn 2009 da inanç sistemleri de deðiþecek. Birçok alanda hayatlarýný, inançlarýný sorgulayacaklar. Yeni düþünce kalýplarý ortaya çýkaracaklar. Bir yýl boyunca çok dikkat etsinler, iç seslerini dinlesinler; iç sesleri kuvvetlenecek, ona kulak versinler. Çünkü sezgileri birçok konuda onlara doðu yolu gösterecek. ÝKÝZLER: Yeniden yapýlanacaklar Genel olarak zorlandýklarý bir yýldý. Ev ve aile konularýnda önemli sorumluluklar aldýlar. Hayatlarýnda hiç almak istemedikleri kadar, aile konularýyla uðraþmýþ ve bu konudan bezmiþ olabilirler. Yaþamlarýný yeniden yapýlandýracaklarý bir süreç, çok zorlandýklarý bir dönemden geçiyorlar, birtakým þeyler sonlanacak. Ama hiç üzülmesinler bunlar hep geleceðe yatýrým. Olan olaylarý güzel ve keyifli bir þekilde karþýlasýnlar. Yabancý kültürler, medya ve eðitim anlamýnda güzel dönemler yaþayacaklar. Bol bol gezecekler... Bu arada hayatlarýnda hiç olmadýklarý kadar gerçekçi ve ahlaklý olacaklar. Ýkizlerin deðiþken bir yapýsý vardýr. Ama bu sene gerçek anlamda kendilerini olduklarý gibi ortaya koyabilirler. Dünya üstü konularla ilgilenip, kendilerini dinlemeye baþlayabilirler. Beklenmedik olaylar karþýsýnda ve kriz anlarýnda soðukkanlý davranmayý öðrenecekler. YENGEÇ: Ýlkler gerçekleþecek Yengeçler geçtiðimiz dönemde akrabalarý ve kardeþleriyle hayatlarýnda hiç olmadýðý kadar ilgilendiler. Ayný zamanda iletiþimle ilgili her türlü iþte baþarýlý olduklarý, sorumluluklar ve testlerden geçtiler de aile ve iþle ilgili çok fazla sorumluluk almýþ olabilirler. Bu onlarý biraz sýkmýþ olabilir ama hiç üzülmesinler. Kredi, faiz gibi konularda (özellikle eþi varsa) eþinin kaynaklarýndan bolluk taþacak. Bu yýl parasal konularda baðýmsýz ve toleranslý davranacaklar. Bu sene bir de miras kalabilir. Para konusunda sürprizler olabilir. Yengeçler eþleriyle ya da yeni tanýþtýklarý kiþilerle güçlü iliþkilere girecekler. Daha önce hiç olmadýklarý kadar tutkulu davranacaklar, iliþkilerinde çok gözlemci ve tarafsýz davranacaklar. Birçok anlamda ilkleri yaþayan yengeçler, yine hayatlarýnda hiç olmadýklarý kadar tutkulu bir aþk yaþayacaklar. Yengeçler için ilklerin gerçekleþeceði bir yýl olacak. ASLAN: Yalnýzlar evleniyor Bu sene bekar aslanlara evlenecekleri müjdesini verebiliriz. Çok güzel bir dönemin etkisi altýndalar. Uzun süreli iliþkileri olanlar partnerleriyle, olmayanlar ise yeni tanýþacaklarý insanla, bir anda karar verip evliliðe adým atabilirler. Ayný zamanda bu sene ortaklaþa iþ yapmak istiyorlar. Çok verimli bir yýl, yeni iþ anlaþmalarý yapabilirler. Bu konularda þanslarý var. Koçlar gibi onlar da bu sene tanýþtýklarý insanlara dikkat etsin. Bu insanlar, hayatlarýnýn 13 yýllýk döneminde etkili olacak. Hayatlarýnýn açýlýmýný yapacak olan insanlar olabilir. Geçen seneden bu yana para konularýnda zorlandýlar. Para gelse de Tutayým mý harcayým mý? diye zorlandýlar. Bu sene parayý deðerlendirebilecekler. Ama çok çalýþacaklar, kendilerini iþlerine adayacaklarý bir dönem. Ýþlerini sonuna kadar götürecekler, kendilerini iþ hayatlarýnda güçlü bir þekilde ortaya koyacaklar. Aslanlarda hýrsý ve gücü göreceðiz. BAÞAK: Sevgiye sýðýnacak Baþaklarýn hayatlarý yeniden yapýlandý ve hayatlarýný gözden geçirdiler. Belki ameliyat ya da kazalar gibi konularla uðraþtýlar. Baþaklar uzun bir süredir Ne yapmalýyým? diye hayatlarýný sorguladý ve hayat onlara hakikaten aþk ve iþ konularýnda sorumluluklar verdi. Onlar bu konularda hâlâ testlerden, çeþitli sýnavlardan geçmeye devam ediyor. Bu durum 29 Ekim e kadar sürecek. Ama artýk aþk hayatlarýda biraz daha fazla tutku, sevgi ve sevilme ihtiyacý hissediyorlar. Çünkü o kadar zorlandýlar ki artýk hayatta onlara 2009 da sizi neler bekliyor? daha fazla sahip çýkacak, sevgisini daha tutkulu bir þekilde gösterecek insanlarla birlikte olmalýlar. Bu arada yaratýcýlýklarý çok yüksek. Kendilerini yükseltiyorlar, ayný zamanda iþ hizmet alanlarýnda inanýlmaz fýrsatlarý var. Çok iyi bir çalýþma performansý gösterecekler. Altýnda çalýþanlar varsa iyi ve unutulmayan bir patron, unutulmayan bir iþ arkadaþý olacaklar. TERAZÝ: Aþk ve çocuk yýlý olacak Olaylar biraz terazilerin kontrolünün dýþýnda. Geçtiðimiz seneler biraz zordu ama tabii ki hayat onlarý birtakým þeylere hazýrlýyor; bunlarý yaþayarak bir sonraki döneme hazýrlanabilsinler diye. Çok sevdikleri insanlarý hayatlarýndan çýkarmýþ, kaybetmiþ olabilirler. Gizli düþmanlarý ortaya çýkmýþ, bazý insanlar onlarýn ayaklarýný kaydýrmaya çalýþmýþ olabilir. En zor anlarý yaþadýlar. Ama bu yýl yýldýzlar onlardan yana. Çok eðlenceli ortamlarýn insaný olacaklar, iletiþim becerileri artacak. Yalnýz teraziler, hayatlarýnýn aþkýný bulacak, çok güzel bir aþk yaþayacaklar. Çocuk sahibi olmak isteyen teraziler varsa bu dönemde çocuk sahibi olacak. Bolluk ve bereketle gelecek güzel bir bebek haberi alabilirler. Aile konularýnda da dönüþüm ve deðiþim yaþayacaklarý bir seneye giriyor. Bekarlar ailelerinden ayrý yaþamaya baþlayabilirler. AKREP: Ev alacak yuva kuracaklar Akrepler bu sene sosyal çevreleri konusunda çeþitli testlere tabi oldular. Bu yüzden çevreleri daralmýþ olabilir, bazý arkadaþlarýný hayatlarýndan çýkarmýþ olabilirler. Tabii ki bu durum yaþadýklarý birtakým olaylar sonucunda gerçekleþti. Geçen dönemde gelecek adýna da önemli sorumluluklar alacaklarýný düþünmüþler. Bundan sonra ev, aile ve yuva konularýnda çok önemli þanslar yakalayacaklar. Ýsterlerse güzel bir aileleri olabilir, yuva kurabilirler. Bunun yaný sýra ev sahibi de olabilirler veya emlak alým satýmýndan para kazanabilirler. Bu konulara dikkat etsinler. Çünkü þans onlardan yana. Özellikle ailelerinden çok destek alacaklar. Bu onlarý çok mutlu edecek. Kendilerini güçlü bir þekilde ifade edecekler, iletiþim konularýnda ikna edici olacaklar. Yeni tanýþtýklarý insanlarý ikna etmeleri her zamankinden çok daha kolay olacak. Kardeþleri üzerinde de önemli bir etkiye sahip olacaklar. Aile baðlarý bu dönemde daha da güçlenecek. YAY: Dönüm noktasý olabilir Geçmiþte temeli atýlan iþlerin meyveleri toplanacak. Yaylar geçmiþte neler yaptý, ne kadar uðraþtý, ne kadar ahlaklý ve dürüst davrandý?.. Bütün bu sorularýn cevaplarý ortaya çýkacak. Eðer iyi birtakým temeller attýlarsa dönüþümü çok güzel olacak. Ama temeller iyi deðilse hayatlarýný alt üst olmuþ gibi hissedebilirler. Birçok anlamda hayatlarý deðiþiyor. Satýþ, reklam, pazarlama konularýnda çok fazla þanslý olacaklar. Eðer bu alanlarda çalýþýyorlarsa fýrsatlar yakalayacaklar. Bu þanslarý iyi bir þekilde deðerlendirecekler. Kardeþ ve akraba iliþkileri çok iyi olacak, onlardan yarar saðlamayý bilecekler. Yaylar aslýnda gezmeyi çok seven insanlardýr ama kariyerlerinin test edilmesinden kaynaklanan bazý bocalamalardan dolayý gezmeyi kesecekler. Ben ne yapýyorum. Benim birikimim ne? gibi sorularý parasal birtakým konularda soracaklar. Zenginlik arzularý artacak bu yüzden daha cesaretli olup risk alacaklar. OÐLAK: Para, þans dolu bir yýl bekliyor Geçen sene oðlaklarýn yýlýydý. Sorumluluk sahibi olduklarý konularda, attýklarý adýmlar sayesinde meyvelerini aldýlar. Oðlaklar için geliþmelerle dolu parlak bir yýl oldu. Bu sene geçen sene yakaladýklarý þansý para kazanma konusunda devam ettirecekler. Onlara gelecek olan çok güzel bir para var. Sahip olunan mallar konusunda þanslarý artacak. Eðitim amaçlý uzak yolculuklar yapacak, medya ve siyaset alanýnda verilecek birtakým sorumluluklar alacaklar. Bol bol seyahat edecekler. Ama bu seyahatler hep eðitim amaçlý olacak. Onlar keyif için bile gitseler, gittikleri yerde mutlaka onlarý deðiþtirecek ve geliþtirecek bilgiler öðrenecekler. Çeþitli hayat derslerinden geçecekler. Bu arada hayatlarýný tamamýyla kendi hakimiyetleri altýnda hissedecekler. Ayrýca kendilerini daha karizmatik, daha güçlü hissedecekler ve bu yüzden Ne oluyor bana? diyecekler. Deðiþikliklerden kaynaklanan bu bocalamayý, ileri görüþlü ve mücadeleci olduklarý için kazanacaklar. KOVA: Onlarýn yýlý Bu yýl kovalarýn yýlý olacak. Geçen seneler çok zor geçti, her þey üstlerine üstlerine geldi. Belki borçlandýlar. Vergi, kredi, borç faizi gibi sorumluluklarý oldu. Ama bundan sonra hayattan yana hiç kötü düþünmesinler. Þans, para, bolluk, onlarla birlikte. Giriþimleri var. Hayatýma yeni baþtan baþlýyorum diyorlarsa, yapsýnlar. Gezegenler onlardan yana. Bu sene her istediklerini gerçekleþtirme adýna, þans onlardan yana olacak. Saðlýklarý çok iyi durumda. Saðlýklarý iyi olacak ama kilo almaya biraz müsait olabilirler. Bu yýl ve önümüzdeki senelerde bilinç altlarý çok yoðun çalýþacak. Her þeyi kafalarýnda yerine oturtacaklar. Bir yandan inzivaya da çekilecekler. Meditasyona yönelecek, bilinmeyeni anlamaya çalýþacaklar. Hayatlarý deðiþirken onlarý rahatlatacak tek yol meditasyon. Yoksa korkabilirler, korkmasýnlar. BALIK: Sabretsinler Balýklar için zor bir dönem baþlýyor. Balýklar neye ellerini atsalar, ne iþ yapsalar çok enteresan olaylarla karþýlaþacaklar. Hayat onlarý bir sýnavdan geçirecek, deneyecek. Niye yaþýyorum ki? Hiçbir iþi beceremiyorum duygusu yaþayabilirler. Ýkili iliþkiler, evlilik, ortaklaþa iliþkiler gibi konularda hayat onlarý test ediyor ve önemli sorumluluklar veriyor. Ýliþkilerine özen gösteren, saygý gösteren kiþiler deðillerse bu iliþkiler sonlanacak. Eðer ki tam tersiyse evlilik kararý alabilirler ama þartlar onlarýn elinde deðil. 29 Ekim den sonra rahatlayacaklar. Bütün bunlar olurken de bir yandan çok güçlü dostluklar kuracaklar, sosyal yönleri geliþmeye baþlayacak, enteresan gruplar içinde bulanacaklar ve farklý insanlarýn arasýnda kendilerini iyi hissediyor olabilirler. Ne kadar zorluk yaþarlarsa yaþasýnlar Jüpiter in etkisi sayesine onlarý koruyucu bir melekleri var. Sabýrlý olsunlar bir süre sonra onlarýn zamaný baþlayacak.

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Tüm Paylaþýmcýlara Merhaba... Dergimiz Paylaþým'ýn yeni yýlýn ilk günlerine denk gelen ikinci sayýsýyla sizleri yeniden selamlýyoruz. Bildiðiniz gibi, 2006 sizlere Türkiye Finans çatýsý altýnda hizmet

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak-

Sanatçılar içlerindeki ineği çıkardı. vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý. Ýstanbul sokak- 15 06 Okudu, pastacı oldu... Dikkat, her an bir inekle karþýlaþabilirsiniz! Çünkü Ýnek Festi- Hatýrla Sevgili deki 'pastacý Yeþim Erol un hayat hikayesi, vali baþladý, sanatçýlar içlerindeki ineði çýkardý.

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU HAZÝRAN 2013 Sayý: 534 Fiyat: 7 TL SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU ÝNSAN SEVGÝSÝ ve MUTLULUÐUN YOLLARI ÝÇGÜDÜ MUCÝZESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 45 Sayý: 534 Haziran 2013 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye?

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? Türklerin artýk sopalarla dövüldüðü Avusturya da Irkçýlýk artýyor n Haberin devamý Sayfa 4-6 Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? office@yenivatan.at Aralýk / Dez. 2006 / 73 / Kostenlos Verlagspostamt 1010

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007

www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 www.uyanis.com.tr 32. SAYI EYLÜL 2007 Gezi Deneme Roman Babil den Tac Mahal e roman tadýnda bir gezi kitabý yahut benzersiz bir seyahatname Edebiyat, dil, kültür ve sanat üzerine yazýlmýþ sohbetlerle gündemi

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı