Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu"

Transkript

1 PERSONEL SEÇĐMĐNĐN ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ YÖNTEMĐYLE GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ ÖZET Orhn ADIGÜZEL Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın ship olmy zorlmktdır. Bu ise nck yeterli potnsiyele ship personel seçimi ile sğlnilmektedir. Uygun personel seçimi prolemi, çok kriterli krr verme prolemi olrk sınıflndırılilir. Bu çlışmnın mcı; işletmelerde istihdmı düşünülen personelin seçimi esnsınd, krr verme tekniği olrk geliştirilen Anlitik Hiyerrşi Prosesi (AHP) Yönteminin kullnılileceğini göstermektir. Çlışm, oluşturuln model ir örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anhtr Kelimeler: Đnsn Kynklrı, Personel seçimi, Anlitik Hiyerrşi Prosesi, Mühendis Adylrı ABSTRACT The developments in informtion nd technology cused y gloliztion olige the enterprises to hve much more qulified humn resource. This cn only e provided vi personnel selection hving dequte potentil. The prolem of personnel selection cn e clssified s multi criteri decision mking prolem. The im of this study is to show tht Anlytic Hierrchy Process (AHP) Method, developed s decision mking method cn e used during personnel selection thought to e employed in enterprises. The study hs een pplied on smple model. Keywords: Humn Resources, Personnel Selection, Anlytic Hierrchy Process, Engineer Cndidtes GĐRĐŞ Personel seçimi, ireyin özellikleri ile işin özelliklerini krşılştırrk, işe en uygun dyın seçilmesi ve yerleştirilmesi sürecidir. Bireyin tnınmsı ve işin tnımlnmsı u sürecin vzgeçilmez iki unsurudur. Personel seçimi ve yerleştirilmesi tüm orgnizsyonlr için çlışm trihinin her döneminde çok önemli olduğu ilinmektedir. Anck snyi devriminden sonr ugüne kdr işe uygun ireyin yerleştirilmesinin önemi dh fzl rtmıştır. Çünkü işler dh krmşıklşrk derinlemesine uzmnlık gerektirir hle gelmiştir. Bununl irlikte insnlr çlışm hytınd pr kznmk ve zorunlu ihtiyçlrını giderme ihtiycındn öteye geçmiş ve iş ortmını, kendini gerçekleştirme ve göstereilme mcıyl kullnmy şlmıştır. Đşin krmşıklşmsı, ireylerin işten eklentilerin rtmsı ve insnlrın ihtiyçlrının frkın vrmsı ile frklılşmsı, işirey uygunluğunu sğlmyı zorlştırmıştır. Dh önceleri rz ve tlep doğrultusund işe şvurn dylrı hiçir seçme işlemine ti tutmdn istihdm edilirken, şimdi rz tlep dengesi ne olurs olsun işletmeler kendi işlerine en uygun dyı, dylr d kendilerine en uygun işi ulmk için hiç de koly olmyn ir süreç yşmktdırlr. Özellikle reket vntjını elde etmede yenilik ve yrtıcılığın ön pln çıktığı Yrd. Doç. Dr., Süleymn Demirel Üniversitesi, Ylvç Meslek Yüksek Okulu düşünüldüğünde, istihdmı söz konusu oln ireyin uygunluğundki önem ir kt dh rtmktdır. Yukrıdki değerlendirmeler göz önüne lındığınd, ir işletmede istihdmı düşünülen personelin yerleştirilmesinden dh çok seçimi öne çıkmktdır. Personel lımlrınd kullnıln rsyonel kriterlerin ynınd, irrsyonel kriterlerin insn yrgılrınd meydn getirdiği frklılıklr, dylr konusund frklı krr değerlerini de ererinde getireilmektedir. Bzen rsyonel kriterlerin iririne ykın olmsı htt kriterlerdeki önem düzeyleri, yöneticileri krr verirken mtemtiksel ir yöntemi kullnm ihtiycı hissettirmektedir. Bu yönüyle AHP, yöneticilerin krrlrınd etkinliğini ve isetliliğini rttırn ir özelliğinin ynınd nitel ve nicel değişkenleri ir rd değerlendiren ir yöntem olrk görülmektedir. Bu yöntem, personelin istihdm lnının gerektirdiği niteliklerdeki ve önceliklerdeki değişkenlere göre de yrlnildiğinden yöneticilere dh geniş ir lnd uygulm fırstı d vereilmektedir. PERSONEL SEÇĐMĐ Yenilik yrtmnın reket vntjı elde etmede ilk sırlrı ldığı düşünüldüğünde personelin iyi seçilerek istihdm edilmesinin önemi giderek rtmktdır. Bu yönüyle insn kynğını seçme süreci, işe şvurn dylr rsındn çık işin gerektirdiği niteliklere en uygun olnının elirlenmesi süreci denileilir. Personel rm, ulm süreci dylrın işe şvurm süreciyle noktlnırken, iş şvurusunun ypılmsıyl irlikte personel seçim süreci şlmktdır (Yüksel, 000: 08). Seçim süreci, zor ve çok dikktle gerçekleştirilmesi gereken kritik ir süreç olup gereken özeni göstermekte son derece duyrlı olmyı gerektirmektedir. Çünkü uygun dyın seçimi temelde ir krr verme sürecidir ki ud fikir, görüş uygulm vey kişi konusund uygun lterntifler rsındn en optiml olnının tercih edilmesidir (Fındıkçı, 00: 0). Burd iki yklşımın öne çıktığı görülmektedir (Çiftçi vd., 0). Bunlrdn irincisi, işin gerekleri çısındn yetersiz görülen y d mülktt şrısız oln dylrın elenmesi essın dynn elemeci yklşımdır. Diğeri ise, dylrın hepsinin personel seçimiyle ilgili tüm süreçlerden geçirilmesini öngören ütüncül yklşımdır. Çünkü u yklşımd testte şrılı olmyn dyın mülkt şrılı olileceği ve her şmd dyl ilgili frklı ilgilerin toplncğı düşüncesidir. Bütüncül yklşımınd dylr Psiko-Teknik Testler ğlmınd ir kısım testler uygulnır. Bunlr rsınd zek testleri, yetenek testleri, kişilik testleri, yrtıcılık testleri, ilgi testleri syılilir (Ünsln ve Şimşeker, 008: ). Gerek testler gerekse de mülkt sonucund personel seçim işlemleri, iki yöntem rcılığıyl sonuçlndırılır (Aldemir vd., 00: -). Bsit yönteme göre; sınv vey sınvlrdn yüksek pun lnlr sptnır. Đşe lm görüşmesinde dylrdn elde edilen ilgiler ve izlenim değerlendirilir, punlr dönüştürülerek sırlmsı ypılır. Adyın verdiği ilgilerin doğruluğu soruşturulur ve un göre seçim krrı verildikten sonr hizmet kdi imzlnır. Krşılştırmlı yöntemde ise, işe şvurnın iş isteme kâğıdındki özellikleri, ynı işi şrılı şekilde ypn personelle ve/vey sınv giren diğer dylrın özellikleri ve sınv sonuçlrıyl kıyslnrk gerçekleştirilir.

2 Hem sit yöntemdeki sırlmyı hem de krşılştırm yöntemindeki kıyslmyı ynı nd ypilen AHP, yöneticilerin krrlrınd rsyonel isetlilik sğlmyı ve optiml olnı tercih edeilmeyi öngörmektedir. Bu yöntem ynı zmnd personelin istihdmd ki konumun göre, kriterlerdeki önem düzeylerini değiştireilme imkânını d vermektedir. ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ : Đnsnoğlunun ir prolemin çözüm yollrı krşısınd tercihleri, çoğu zmn yrgılrın göre değişim göstereilmektedir. Özellikle insn it yrgının krr sürecinde dikkte lınmsı, krrın etkinliğini ve şeklini doğrudn etkileyeilmektedir. Çünkü frklı ireylerin ynı krr prolemine it kriterleri, unlr it önem düzeyleri ve seçenekleri ile değişim göstereilmektedir. Böyle durumlrd krrlrın etkinliğini rttırilmesi dın kullnıln frklı yöntemlerden iriside Anlitik Hiyerrşi Prosesidir. AHP krr lmd grup vey ireyin özelliklerini de dikkte ln, nitel ve nicel değişkenleri ir rd değerlendiren mtemtiksel ir yöntemdir (Dğdeviren vd., 00: ). Bu yönüyle de krr prolemlerinin çözümünde dh etkin krr verme imkânı sğlyilmektedir (Dündr ve Ecer, 008: 8). AHP, krr vericilerin krmşık prolemleri, prolemin n hedefi, kriterleri, lt kriterleri ve lterntifleri rsındki ilişkiyi gösteren hiyerrşik ypıd modellemelere imkân vermektedir (Kuruüzüm ve Atsn, 00: 8). Son dönemde u yöntem oldukç üyük ir ilgi görmüş ve gerçek hytt irçok krr verme proleminin çözümünde kullnılır hle gelmiştir. AHP dört dımdn oluşmktdır. Đlk şmd, krr vericinin mcı doğrultusund kriterler ve u kriterlere it lt kriterler elirlemekle hiyerrşik ypının ilk dımı tılmış olur (Toksrı, 00: ). Bu süreci gerçekleştirirken tüm kriterlerin elirlenmesi dın uzmn kişilerden fydlnılcğı gii ypılmış vey ypılck oln nicel ve nitel nliz sonuçlrındn d yrrlnılilir.. şmd ise kriter ve lt kriterlerin kendi rlrındki önem derecelerinin elirlenmesi için iki krşılştırm mtrisleri meydn getirilir (Oğuzlr, 00: ). Bu krşılştırm mtrisleri şğıd görüldüğü gii n n oyutlu kre mtristir.. A.. n n n n... nn Bu mtrisin köşegeni üzerindeki mtris ileşenleri ij olduğundn değerini lır. Çünkü u durumd ilgili fktör kendisi ile krşılştırılmktdır. Fktörlerin krşılştırılmsı, irirlerine göre ship olduklrı önem değerlerine göre Tlo Önem Sklsı Önem Değerleri Değer Tnımlrı Her iki fktörün eşit öneme ship olmsı durumu. Fktörün. fktörden dh önemli olmsı durumu. Fktörün. fktörden çok önemli olmsı durumu ireir ve krşılıklı ypılır (Yrlıoğlu, 00: ). Bu krşılştırmyı gerçekleştirirken Sty trfındn Tlo deki şekliyle önerilen önem sklsı kullnılır.. Fktörün. fktöre nzrn çok güçlü ir öneme ship olmsı durumu. Fktörün. fktöre nzrn mutlk üstün ir öneme ship olmsı durumu,, 6, 8 Ar değerler Krşılştırmlrd dikkte lınmsı gereken durum özetlenecek olurs, eğer krşılştırm mtrisinin. stır.sütun ileşeni ( i, j ) değer olrk ise. stır. sütun ileşeni ( i, j ) değeri / olmktdır. Krşılştırm mtrislerinin sğlıklı olmsı çısındn, ypıln çlışmlr esnsınd rştırmcılr it ortk ir yrgı hedefleneileceği gii zmn zmn kişisel yrgılrın geometrik ortlmsı lınrk d gerçekleştirileilir. Üçüncü şmd ise, ilişki mtrislerinin normlleştirme işlerinin gerçekleşmesidir. Bu işlemde ilkönce şğıd gösterildiği gii, her ir mtris sütunun toplmının ütün sütun elemnlrının değerlerine ölünmesiyle sğlnır.

3 B i... n ij n i ij ij Dh sonr her ir stır değerleri toplnır ve mtris oyutun ölünerek her ir kriter için yüzde önem ğırlıklrı (Wi) elirlenir. Ypılck işlemler şğıd görülmektedir. C... n n n n... nn w i n j n c ij Bu hesplmlrın rdındn krr kriterlerinin, kriter ğırlık punlrı ve her ir krr kriterlerine göre krr seçeneklerinin kriter punlrı mtrisi ile irlikte K krr mtrisi elde edilir. Si [ Sji ]m K [ Sij ]m n En sonund d krr mtrisi W sütun vektörü ile çrpılmsı sonucu krr noktlrındki yüzde dğılım elde edilir. [ Sij ]m n [ Wi ]n Artık genel punı üyük olndn şlmk üzere krr seçeneklerinin önem sırlmsı ypılilir. En son şmd ise tüm ikili krşılştırmlr süreci sırsınd krr verici trfındn formüle edilen yrgının tutrlığıdır. Tutrlı olmk rsyonel düşüncenin ir ön koşulu olrk kul edilir (Kuruüzüm ve Atsn, ). Bu nedenle elde edilen mtrislerin tutrlılığı irdelenmesi gerekmektedir. Tutrlılık, Sty trfındn geliştirilen Tutrlılık Ornının hesplnmsı ile tespit edilir (Toksrı, ). λmx [ Wi ]n [ ij ]n n ( λmx: Mtrisin nispi ğırlığı ) olmk üzere TĐ (Tutrlılık Đndeksi) ( λmx n ) / ( n- ) RTĐ (Rstsl Tutrlılık Đndeksi) ise Tlo de görüldüğü giidir. Tlo Rstsl Tutrlılık Đndeksi n RTĐ TO TĐ / RTĐ şeklinde gerçekleşir. Tutrlılık Ornının düşük olmsı, krr vericinin ikili krşılştırmlrdki krrlrının tutrlı olduğunu, yüksek olmsı ise tutrsız olduğunu gösterir. Bu nedenle yöntem, Tutrlılık Ornı düzeyinin 0,0 dn küçük olmsını öngörmektedir (Yüksel ve Akın, 006: ). Eğer u orn 0,0 dn üyük olm durumund Sty ve Vrgs, krr vericilere krlrını yeniden gözden geçirme tvsiyesinde ulunmktdırlr (Dündr ve Ecer, 00). UYGULAMA ÖRNEĞĐ Bir işletmenin AR-GE Bölümünde, istihdmı yeni mezunlrdn düşünülen mühendis kdrosu için kişinin mürctı olyınd, dylrd rnn kriterler; Yrtıcılık Düzeyi (Y.), Bilgide Donnımlılık (B), Yeteneklilik (Ye) ve Kişilik (K) olrk elirlenmiş

4 olsun. Bütüncül yklşım çerçevesinde ypıln kriterlere it Psiko-Teknik testler ynınd dylrın mülkt (M) performnslrı, 00 pun üzerinden değerlendirilip elde edilen sonuçlr şğıd Tlo de sunulmuştur. Tlo.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY YARATICILIK MÜLAKAT BĐLGĐ YETENEK 6 KĐŞĐLĐK Uygulmnın u şmsınd, öncelikli olrk, AHP yönteminin öngördüğü ve yukrıd d nltıln formüller ve Tlo kullnılrk değerlendirme kriterlerinin kıyslmsı ypılmıştır. Kriterlerin önem düzeylerinin elirlenmesinde ise mühendis dylrının AR-GE de çlışck olmlrının gereklilikleri göz önünde ulundurulmuştur. Ulşıln sonuçlr ise şğıd sırsıyl verilmiştir. YA M B YE K YA M / / / / B / / YE / K / / / A / / / / / / / / / / W A Mtrisinin Tutrlılık Ornı 0.0 Yukrıd hesplnn W sütun vektörü, değerlendirme kriterlerine it syısl önem değerlerini göstermektedir. Bu sonuçlr çerçevesinde, en önemli kriterin % 0 lik ir düzeyle yrtıcılık olduğu görülürken AR-GE de istihdmı düşünülen mühendis dylrı için en z öneme ship kriterin % le mülkt performnslrının olcğı hesplnmıştır. Tlo te ise kriterlerin ship olduklrı yüzde önem değerleri, sırlı olrk şğıd gösterilmiştir. Tlo Önem Sırsı Değerlendirme Kriteri Yklşık Yüzde Önem Değeri Yrtıcılık % 0 Yetenek % 6 Bilgi % Kişilik % Mülkt % W ulunurken kullnıln formüller, ynı zmnd tüm dylr it kriterlerin irirleriyle krşılştırmsı ypılırken de kullnılmktdır. Böylelikle her ir kriter için ypıln krşılştırmlr sonucund elde edilen S, S, S, S ve S sütun mtrislerinin oluşturduğu S mtrisinin ulunuş şmlrı, şğıdki gii gerçekleştirilmiştir. Adylrın Yrtıcılık Kriterine Göre Krşılştırılmsı.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY / /.ADAY

5 .ADAY / / 6 /.ADAY / / /6 /.ADAY / D / / / / / / / 6 6 / / / S D Mtrisinin Tutrlılık Ornı Yrtıcılık Kriteri çısındn değerlendirildiğinde, ikinci sırdki dyın dh vntjlı ir konumd olduğu söyleneilir. Dördüncü sırdki dy ise diğer kriterlerin değerlendirilmesi öncesinde ir hyli geride kldığı görülmektedir. Şu şmdki merk edilen konu ise eşinci sırdki dyın yrtıcılık kriteri performnsıyl ilk ikiye girip giremeyeceğidir. Adylrın Mülkt Kriterine Göre Krşılştırılmsı.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY / /8 / /.ADAY 6.ADAY 8 /.ADAY /6 / /.ADAY / / D 8 / / / 6 / / 8 / / / 6 / / S D Mtrisinin Tutrlılık Ornı 0.08 Mülktt gösterilen performnslr kıldığınd ise ikinci sırdki dyın u kritere göre de şrılı olduğu nlşılmktdır. Anck üçüncü sırdki dy ise ir önceki kriterle krşılştırıldığınd dh şrılı olduğu görülürken eşinci sırdki dy ise u sefer % de klmıştır. Mülkt kriterinin önem düzeyi fzl olmdığındn şu şmd eşinci sırdki dyın ilk iki için şnsını sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Adylrın Bilgi Kriterine Göre Krşılştırılmsı.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY / / /.ADAY /.ADAY.ADAY / / / /6.ADAY / / 6

6 D / / / / / / / / 6 / / 6 S D Mtrisinin Tutrlılık Ornı 0.0 Bilgi kriteri değerlendirmesinde elde edilen sonuçlr göre, üçüncü sırdki dyın diğerlerine göre dh iyi durumd olduğu söyleneilir. Đlk iki kriter sonuçlrın göre ilk sırd yer ln ikinci dy ise % lük ir ornl u sefer ikinci sırd yer lmktdır. Adylrın Yetenek Kriterine Göre Krşılştırılmsı.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY / / /.ADAY /.ADAY 6.ADAY / / /6 /.ADAY / D / / / / / / 6 / 6 / S D Mtrisinin Tutrlılık Ornı 0.00 % 6 lık önem ğırlığın ship yetenek kriterinin dylr zınd kıyslnmsıyl elde edilen sonuçlr göre, üçüncü sırdki dy u kriterde de % 8 lik ir ornl yine ilk sırd yer lırken ikinci ve eşinci sırdki dylr ise ynı ornl u dyı tkip etmektedirler. Adylrın Kişilik Kriterine Göre Krşılştırılmsı.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY.ADAY / / / /.ADAY / /.ADAY / /.ADAY.ADAY D / / / / / / / / S D Mtrisinin Tutrlılık Ornı 0.06 Son kritere it elde edilen sonuçlr ise yukrıdki S Mtrisinde görüldüğü gii gerçekleşmiştir.

7 Bu noktdn sonr rtık sırlmnın nsıl gerçekleşeceğinin, hesplnmsı işlemine geçileilir. Krşımız çıkck değerler ve değerler üzerinden lınck krrlr, yöneticiye en optiml olnını suncktır. Böylelikle yöneticiler ldıklrı krrlrd rsyonelliği orty koyilecekleri gii lınn krlr sonrsınd oluşilecek spekülsyonlr d seeiyet vermemiş olcklrdır. Uygulmnın en son şmsı oln u ölümde, görülmektedir. [ Sij ]m n [ Wi ]n formülü yrdımıyl elde edilen K Krr mtrisi K K krr mtrisinde orty çıkn değerler, Tlo üzerinden değerlendirildiğinde.adyın % ile seçilecek personel dylrı rsınd, ilk sırd yer ldığı görülmektedir..adyın ise.cü Adyın hemen önünde % lük z ir frkl işe gireilme şnsını yklmsının fkın vrılmsı, AHP yönteminin ir kznımıdır denileilir. Çünkü.Ady ve.adyın test ve mülkt değerleri, irinin diğerine tercih etmede zorluklr çıkrtilecek türdendir. Böylelikle AHP yöneticilere personel seçimi esnsınd en optiml oln seçim lterntifini orty koyrk, rzulnn çözümlere ktkıd ulunilmektedir. Tlo Önem Sırsı Adylr Yklşık Yüzde Önem Değeri.ADAY %.ADAY %.ADAY %.ADAY %.ADAY % 6 Sonuç ve Öneriler Bir işletme kişilik personel kdrosu seçimini, kişi rsındn kominsyon formülüyle değerlendirildiğinde 0 frklı şekilde gerçekleştireilmektedir. [ C(n,r) n! / (n-r)! r! ] Önemli olnın ise unun hngi ikilinin olcğın krr verilmesidir. Çünkü orgnizsyonlrd istihdm dın düşünülen personelin niteliği, istihdm edilecek konumlr göre frklılık göstereileceği gii yöneticilerin yrgılrı d yrışilmektedir. AHP ise tüm u durumlrı gerek nicel gerekse nitel olrk ir rd değerlendireilme özelliğine ship mtemtiksel ir yöntemdir. Yukrıdki örnek olyd ise AR-GE ölümü için düşünülen mühendis dyınd önem düzeyi sırsıyl yrtıcılık, yetenek, ilgi, kişilik ve mülkt performnsı elirlenmiş, testlerden elde edilen sonuçlr göre krşılştırılmış ve. ve. Adylrd krr verilmiştir. AHP yöntemiyle ulşıln u sonuç ir yöneticinin ulşmyı hedeflediği en rsyonel ve optiml ir sonuçtur deneilir. Sdece personel seçiminde değil, işletmelerin tüm yönetim ve orgnizsyon fliyetlerinde yer ln krr prolemlerin çözümünde AHP kullnılilir. Bu syede yönetici en uygun krr en kıs yoldn ulşm fırstı ulilir ve lınn krrlrın tutrlılığı syesinde de dh tutrlı ir kurumsllşmyı kendi kurumund sğlyilir. Kynkç ALDEMĐR, C. vd. (00), Đnsn Kynklrı Yönetimi, Đzmir: Fkülteler Kitevi Brış Yyınlrı. ÇĐFTÇĐ, B. vd. (00), Đnsn Kynklrı Yönetimi, Burs: Ekin Kitevi. DAĞDEVĐREN, M. vd. (00), Đş Değerlendirme Sürecinde Anlitik Hiyerrşi Prosesi ve Uygulmsı, Gzi Üniversitesi Müh. Mim. Fk. Dergisi, C., N.: -8. DÜNDAR, S. ve ECER, F. (008), Öğrencilerin GSM Opertörü Tercihinin Anlitik Hiyerrşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi, Cell Byr Üniversitesi Đ.Đ.B.F Yönetim Ekonomi Dergisi, C., S.: 0. FINDIKÇI, Đ. (00), Đnsn Kynklrı Yönetimi, Đstnul: Alf Yyınlrı. KURUÜZÜM, A. ve ATSAN, N. (00), Anlitik Hiyerrşi Yöntemi ve Đşletmecilik Alnındki Uygulmlrı Akdeniz Đ.Đ.B.F. Dergisi, S.: 8-0. OĞUZLAR, A. (00), Anlitik Hiyerrşi Süreci Đle Müşteri Şikâyetlerinin Anlizi, Akdeniz Đ.Đ.B.F. Dergisi, S.: -. TOKSARI, M. (00), Anlitik Hiyerrşi Prosesi Yklşımı Kullnılrk Moily Sektörü Đçin Ege Bölgesi nde Hedef Pzrın Belirlenmesi, Cell Byr Üniversitesi Đ.Đ.B.F Yönetim Ekonomi Dergisi, C., S.: 80.

8 ÜNSALAN, E. ve ŞĐMŞEKER, B. (008), Đnsn Kynklrı Yönetimi, Ankr: Dety Yyıncılık. YARALIOĞLU, K. (00), Performns Değerlendirmede Anlitik Hiyerrşi Proses, Dokuz Eylül Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Dergisi, C.6, S.: -. YÜKSEL, Đ. ve AKIN, A. (006), Anlitik Hiyerrşi Proses Yöntemiyle Đşletmelerde Strteji Belirleme, Doğuş Üniversitesi Dergisi, C., S.: -68. YÜKSEL, Ö. (000), Đnsn Kynklrı Yönetimi, Ankr: Gzi Kitevi.

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, 95-106, 2005 Vol 20, No 1, 95-106, 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Syı:2, 2014,57-69/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,57-69 TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ ÖZET Emine

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

FONKS YONLAR. Fonksiyon. Fonksiyon Olma Şartları. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

FONKS YONLAR. Fonksiyon. Fonksiyon Olma Şartları. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu FONKS YONLR Fonksion ve o olmn iki küme olsun. krtezen çrp m n n lt kümelerine nt denir. u nt lrdn dki rtlr s lnlr kümesinden kümesine tn mlnm onksion denir. Fonksionlr genelde, g, h gii küçük hrlerle

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Fen Liseleri Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Fen Liseleri Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Mtemtik ünys, 005 Güz o ufl Ünirsitesi Mtemtik Kulübü en Liseleri Yr flms 005 Soru Yn tlr 1. 005 006 sy s n n 11 e bölümünden kln kçt r? Çözüm: 005 3(mod 11) oldu undn 005 006 3 006 = (3 5 ) 401 3 3 (mod

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1 1 639 syılı Gı Trım ve Hyvnılık Bknlığının Teşkilt ve Görevleri Hkkın Knun Hükmüne Krrnmeye göre şğıkileren hngisi Hyvnılık Genel Müürlüğünün görevlerinen iri eğilir? ) Hyvnılığı geliştirmek, teşvik etmek

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derisi Suleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Science 19(1), 9-18, 215 Boru Çpının Soğutucu Akışkn Hızın ve Soğutm Yüküne Etkisi Murt

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Bir a C temel dizisini (tüm diziler -dizileridir) [a] gerçel

Bir a C temel dizisini (tüm diziler -dizileridir) [a] gerçel 14. Gerçel Sy lrd Dört fllem Bir temel dizisini (tüm diziler -dizileridir) [] gerçel sy s n götüren ƒ : fonksiyonunu ele ll m: ƒ() = []. Bu fonksiyon elette örtendir. flte resmi:......... ƒ ƒ() = [] =

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1 Konu Ģlıklrı ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1) Ölçme ilgisi İle İlgili çıklmlr 2) sit ölçme letleri 3) Doğrulrın elirtilmesi 4) Uzunluklrın Ölçülmesi 5) ln Hesplrı 6) Thomson Yolu İle ln Hesbı 7) Koordint Yrdımı

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikrstirmlr.com ISSN:- Mkine Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 () - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kıs Mkle Sehim Ornın Bğlı Olrk Bir Mil Üzerinde Oluşn Sıcklık Dğılımının Arştırılmsı Vedt SAVAŞ,

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip İçİndekİler Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumnd ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Bkım ve Temizleme...Tr- Türkçe Sorun Giderme...Tr-

Detaylı

Kluyveromyces lactis in EKMEK MAYASI OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ GÜLİZ AKYÜZ

Kluyveromyces lactis in EKMEK MAYASI OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ GÜLİZ AKYÜZ T.C. ORDU ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Kluyveromyces lctis in EKMEK MAYASI OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ GÜLİZ AKYÜZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORDU 2016 ÖZET Kluyveromyces lctis in EKMEK

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 004 CİLT SAYI 4 (7-40) ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI ABSTRACT Cihn Y.T.Ü. Mkin Fkültesi,

Detaylı

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU LKÖ R M MM K 8 Ö RMN KILVUZ K I Lokmn GÜNO U u kitp, Millî itim knl lim ve erbiye Kurulu flknl n n 8.06.00 trih ve 6 sy l krr yl 0-0 ö retim y l ndn itibren (befl) y l süreyle ders kitb olrk kbul edilmifltir.

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:2 Sy : Cll Byr Ünivrsitsi..B.F. MAN SA SHEWHART Kontrol Krtlr nd (Çizlgsind) Tsr m Prmtrlrinin Sçimi Üzrin Bir Uygulm Yrd. Doç. Dr. Ali R z F RUZAN Dokuz Eylül Ünivrsitsi,

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI ÇELİK YAILAR DERS NOTLARI Skry Üniversitesi Mühendislik Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü 1- Çeliğin Trihçesi Ülkemizle trihsel ilişkisi Demir : Düşük ornd krbon(c) içerir, yumuşk, ergime noktsı:1500 0

Detaylı

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ FINITE

Detaylı

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri Güç Kontktörleri Ç NDEK LER FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD Kompnzsyon Kontktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D FCDK Güç Kontktörleri Özellikler Kullnım Sınıflrın Göre

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler Mtemtik Düns, 2005 Yz Kpk Konusu: Konikler Geçen z d, ir koni in denkleminin, düzlemin eksenlerini döndürerek ve öteleerek, 0, c ve ƒ sitleri için, 2 + c 2 = 0, 2 = ƒ, 2 + c 2 = 1, d = 2 içiminde z lilece

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MONTAJ MODELLEMEDE PARÇA TEMAS İLİŞKİLERİNİ OTOMATİK BELİRLEYEN BİR YAKLAŞIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MONTAJ MODELLEMEDE PARÇA TEMAS İLİŞKİLERİNİ OTOMATİK BELİRLEYEN BİR YAKLAŞIM PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 22 : 8 : 3 : 35-327 BİLGİSAYAR

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ

YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Ant Ġzzet Bysl Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi Journl of Socil Sciences Cilt / Volume: 2008-2 Syı / Issue: 17 YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Ftm

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 4

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar DERS Syı Kümeleri ve Koordintlr. Kümeler. Mtemtiğin temel kvrmlrındn biri küme kvrmıdır. Okuyucunun küme kvrmın ybncı olmyıp kümelerle ilgili temel işlemleri bildiğini kbul ediyoruz. Bununl berber, kümelerle

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi DS7A ĐLERĐ / GERĐ SAYICI Dikkt, Yükk Grilim, Çift / Tkviyli Çöp CE Đşrti Tlik Riki, Elktrik Çrpmı Ylıtımlı Atmyın Uyrı Tliki TEKNĐK ÖZELLĐKLER Ebt : 7x7mm no Kiti : 68x68mm Götrg : x6hn 7 Sgmnt Sym Girişi

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

SORU. m(cdo ) = = 20 olur. OB = OD = OC = r den; m(bco ) = 30, m(dco ) = 20 ve. [AB ile [AD B ve D noktalar nda çembere te ettir.

SORU. m(cdo ) = = 20 olur. OB = OD = OC = r den; m(bco ) = 30, m(dco ) = 20 ve. [AB ile [AD B ve D noktalar nda çembere te ettir. GMR eginin bu sy s nd Çembede ç l, Kiiflle ötgeni, e et Kiifl Özelliklei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ptik yoll, soul m z n çözümü içinde

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

S ralama. Kapak Konusu: S ralamalar

S ralama. Kapak Konusu: S ralamalar Mtemtik Dünys, 00 K fl Kpk Konusu: S rlmlr S rlm x lk yz d her fleyin s rlnmyc n gördük. Am bu, hiçbir fley s rlnmz nlm n gelmez tbii ki. Bz fleyler bl gibi s rln r. Örne in ÖSS s nv sonuçlr n göre gençlerimiz

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Laparoskopik bipolar ve ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi

Laparoskopik bipolar ve ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi 250 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journl of Urology 2009;35(3):250-255 Endoüroloji / Deneysel Arştırm Endourology / Experimentl Investigtion Lproskopik ipolr ve ultrsonik enerji letlerinin kullnımındki

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

S_IN UZO_IDAL SIKLIK KEST_IR_IM_INDE ONS UZGE CLEMEN_IN CRAMER-RAO ALT SINIRLARINA ETK_IS_I

S_IN UZO_IDAL SIKLIK KEST_IR_IM_INDE ONS UZGE CLEMEN_IN CRAMER-RAO ALT SINIRLARINA ETK_IS_I S_I UZO_IDAL SIKLIK KEST_IR_IM_IDE OS UZGE CLEME_I CRAMER-RAO ALT SIIRLARIA ETK_IS_I Mustf A. Altnky, Bulent Snkur, Emin Anrm Elektrik-Elektronik Muhendisligi Bolumu, Bogzici Universitesi, 8085 Beek _

Detaylı

4.3. Tan t m 5. Sonuç

4.3. Tan t m 5. Sonuç Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms hkm 2004/90 z okunkl l ğ n yeterli olbilecegi çözünürlükte olml r. Böylece, progrm n h zl çl şbilmesi için gerekli oln, olbilecek en küçük osy boyutu

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

OKS DENEME SINAVI II

OKS DENEME SINAVI II OKS DENEME SINVI II TÜRKÇE TEST 1. Bu bölümde cevplyc n z soru sy s 25'tir. 2. Cevplr n z cevp kâ d n z n Türkçe için yr ln k sm n iflretleyiniz. 1. 1. S n ftki olylr hrfi hrfine bbs n nltt. 2. Sözlerimi

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Iilil"lğI,IğUj h EGE IP_Ij :bejtsempo&umu ivgnsirrsi su nnleri pn

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası Motor izyn ve oersyon rmetreleri Motor kullnıcısı çısınn önemli ktörler şunlrır: işletme shsın motor erormnsı işletme shsın motorun ykıt tüketimi ve gereken ykıtın iytı işletme shsın motorun gürültüsü

Detaylı

gençler bulacak Türkiye kazanacak

gençler bulacak Türkiye kazanacak SAYFA 1 ÖZEL HABER Ed EBrU nneci İzmir'de hyvn ktlimı! İzmir'in Krburun ilçesine bğlı Mordoğn beldesinde, rlrınd bhçede shipli yşynlrın d bulunduğu 118 kedi köpek zehirlenerek öldürüldü PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-38-985-5 Kitpt yer ln bölümlerin tüm sorumluluğu yzrlrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitbın bsım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt.

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEMATİKTİK. 8. Sınıf. Ders Kitabı. Yazar. Mehtap CANPEKEL

İLKÖĞRETİM TEMATİKTİK. 8. Sınıf. Ders Kitabı. Yazar. Mehtap CANPEKEL İLKÖĞRETİM MTEM TEMTİKTİK 8. Sınıf ers Kitı Yzr Mehtp NPEKEL u kitp, Millî Eğitim knlığı, Tlim ve Teriye Kurulu şknlığı nın 8..009 trih ve 8 syılı kurul krrıyl 00-0 öğretim yılındn itiren 5 (eş) yıl süreyle

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 12 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİESİ Müendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müendisliği Bölümü E-Post: ogu.met.topu@gmil.om We: ttp://mmf.ogu.edu.tr/topu Bilgisyr Destekli Nümerik nliz Ders notlrı met OPÇU n>m 8 8..

Detaylı

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER NHTRM C/C ÇEİRİCİER EN BSİT C/C ÇEİRİCİ (Bu konu erste tht zılrk nltılmıştır.) ÇTC (BUCK) (Bu konu erste tht zılrk nltılığı n bur lnız eres e formüller erlmştr.) Enüktns kımı süreklse:,, T ( ) 8C π ( )

Detaylı

Personel Seçiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi. Orhan ADIGÜZEL

Personel Seçiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi. Orhan ADIGÜZEL Personel Seçiminin Anlitik Hiyerrşi Prosesi Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi Orhn ADIGÜZEL Özet : Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı