T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ"

Transkript

1 T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri yatan hasta, refakatçi ve çalışan personele gece kahvaltısı, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği ile diyet hastalarına verilecek kahvaltı, ara kahvaltı ve yemek pişirilmesi, dağıtılması ve bulaşığının yıkanması hizmetleridir. Yemek yapımında kullanılacak tüm gıda maddeleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Pişirilen yemeğin özelliklerini kaybetmeden, usulüne uygun olarak (Hastane idareleri tarafından belirlenecek) yemek saatlerinde dağıtımı ve bulaşıkların yıkanması da işin devamı niteliğindedir. *Öğün Miktarları: Kahvaltı: 1200 öğün Öğle yemeği: 2400 öğün, Akşam yemeği 1200 öğün, Diyet ve Ara Kahvaltı: Yatan hasta sayı ile korale değişmekle. Madde 2. İşin yapılma yeri ve süresi 2.1. İşin yapılma yeri: Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleridir. Yüklenici, bu hastanelerin mutfağını kullanacaktır İşin yapılma süresi on iki (12) aydır. Sözleşme imzalanmasına müteakip üç (3) gün içinde işe başlanacaktır Yüklenici Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerine sağlığa uygun ve hijyenik koşullarda yemeğin götürülüp dağıtılmasından sorumludur. 2.4 Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri mutfağı kullanılmak ve yemek hizmetinde gıda maddelerinin sağlanması firmaya ait olmak üzere en az yirmi (20) kişi ile yürütülecektir Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri mutfağında tüm gıda maddeleri yükleniciye ait olmak üzere hazırlanan ve pişirilen yemeklerin özelliklerini kaybetmeden, sağlık koşullarına ve usulüne uygun Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerinde dağıtılması ve servisi yapılacaktır Yüklenici firma sözleşme giderleri dâhil ne ad altında olursa olsun her türlü vergi, taşıma ve masraflardan da sorumludur Yüklenici firma yemek pişirilmesi, bağlı birimlere taşınması, dağıtılması ve servis yapılmasının yanı sıra bulaşıkların yıkanmasından, yemek işleri için kullanılan alanların ( erzak deposu, soğuk hava depoları, mutfak, yemekhane, servis ofisleri ve yemek bölümleri vb.) temizliğinden sorumludur. Bulaşık ve temizlik hizmetlerinde kullanılacak olan tüm temizlik malzemeleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

2 2.8. Yüklenici, bildirdiği adresini her türlü tebligat için ikametgâh ittihaz ettiğini, buraya yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını, adres değişmesi halinde yeni adresini yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde eski adresine yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul eder Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 gün içinde eksiksiz personel ve malzeme ile çalışmaya başlamak zorundadır Firma hizmetin ifası için gereken tüm ekipmanları temin etmekle yükümlüdür. İhaleye teklif veren firmaların/kişilerin mutfağı gezmiş görmüş ve teklifini buna göre verdiği kabul edilmiştir Yüklenici firma, EK 3 de belirlenen malzeme ve cihazların dışında işini kolaylaştırmak veya hastanelerin yönetiminin ve diyetisyeninin talebi doğrultusunda belirtilen sayı ve nitelikte araçgereç getirmekle yükümlüdür. Madde 3. İşyerinin Yükleniciye Teslimi ve Yüklenicinin Sorumluluğu 3.1. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip hastane idaresine ve hastane idaresinin belirlediği hizmetin kontrolden sorumlu kişilere karşı yükleniciyi temsil etmek üzere Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Hizmetleri Sorumlusunu üç gün içinde hastane idaresine yazılı olarak bildirmek zorundadır.yüklenici firma sorumlusu en az dört yıllık yüksekokul veya üniversite mezunu olmalıdır. 3.2.Sözleşmenin imzalanmasının ardından 3 gün içerisinde yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık ile ilgili hastaneye ait demirbaş malzeme, alet ve cihazların bir tutanakla yükleniciye teslimi yapılır Yüklenici, hastane yönetimi tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, ihale süresi sonunda aynen teslim edecektir. Yüklenici kendisine teslim edilen hastaneye ait her türlü demirbaş malzemeyi işin sonuna kadar korumak ve işin bitiminde aynen teslim etmek zorundadır. Aksi halde rayiç bedel üzerinden tazminle mükelleftir Yemek hizmeti esnasında yüklenici çalışanlarının hastanenin fiziki yapısına ve diğer sistemlere verdiği zararların özelliğine göre en kısa sürede (en çok üç gün) giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın yüklenici elemanın vermiş olduğu zarar yüklenici adına kurum tarafından herhangi bir şekle tabi olmadan yaptırılarak bedeli istihkakından düşürülecek ve ayrıca üç günlük süre için her güne karşılık idari ve teknik şartnamelerde belirtilen cezalar tahakkuk ettirilecektir Ayrıca işin bitiminde mutfak mahalli ile mutfakta bulunan her türlü pişirme ve bulaşık yıkama isteminin bakım ve temizliğini yaptırarak işi bırakmak zorundadır. Aksi halde hastane idaresi, bakım ve temizlik işlerini dilediği usulle piyasaya yaptırarak bedelini herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın ilgilinin son istihkakından ya da kesin teminatından kesmeye yetkili olacaktır Hastane idaresi ya da görevlendirdiği Kontrol Komisyonu mutfağın çalışma düzenini, ortamın ve çalışanların temizliğini, yemek yapımını, erzakları, çalışanların mesailerini vb. konuları her zaman denetlemeye yetkilidir Firma idari ve teknik şartnamede belirtilen eleman sayısını devamlı olarak korumak, ayrılan elemanın yerine derhal yenisini bulmak zorundadır. Hafta sonu ve özel tatil günlerinde de hastane yönetiminin belirlediği sayıda eleman çalıştırarak hizmeti aksatmamakla yükümlüdür.

3 3.8. Yüklenici tarafından istihdam edilen kişilerin isimlerini gösterir liste ve hastane yönetimi yetkililerince birlikte imzalanacak ve imzalanan listenin bir örneği hastane yönetimi yetkilisine verilecektir Yüklenici, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerine vermiş olduğu her türlü zarar ve ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplardan sorumludur Yüklenici, hizmet sunumu sırasında firma elemanının, hasta, refakatçi, hasta yakını, ziyaretçi, personel, demirbaş, bina, araç-gereç vb. unsurlara karşı maddi ve manevi tazminat gerektirecek zarar vermesi halinde tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Açılacak davalarda hastane idaresinin hukuki sorumluluğu yoktur Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile ilgili her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuattan dolayı personel alınması, işçi haklarının ödenmesi vs. konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, hastane yönetimi bu konularda sorumlu olmayacaktır. Yüklenici, hastane yönetiminin haberi olmaksızın personel değiştiremeyecektir Yüklenici, hizmet satın alma sözleşmesi ile yüklendiği işi, tahakkuk etmiş veya edecek alacaklarını, hastane yönetiminin yazılı tasvibini almaksızın kısmen veya tamamen tebliğ edemez Yüklenici; hizmet sunulan binaların tahliyesi veya yeni bir binaya nakledilmesi halinde, hastane yönetiminin isteği ve talebi doğrultusunda aynı hizmeti yeni binada da aynı şekil ve şartlarla yürütmek zorundadır Yüklenici tarafından sağlanan yüklenici ekipmanı ve malzemelerin tamamı işyerine getirildiğinde, yalnızca hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Yüklenici, bunların tamamını veya bir kısmını, işyeri içinde taşınması hariç, kontrol teşkilatı olurunu almadan nakledemez Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerinde sunulan hizmet yasa, yönetmelik Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri ve genelgeleri çerçevesinde yürütülür. Hastane yönetimi ve çalışanlarının uymak zorunda olduğu yasa, yönetmelik ve genelgelere, yüklenici, yüklenici çalışanlarının da uyması zorunludur Yüklenici, işçilerinin görevlerinin bilincinde olmasından, görevleri yerine getirirken kabul edilmez bir sorun çıkartmalarından veya kurum yönetmelik ve prosedürlerinin ihlal edilmesinden sorumludur İhale konusu hizmetlerde görev yapan yüklenici personeli birim sorumlusunun haberi olmaksızın başka bir yerde görevlendirilemeyecektir. Habersiz görevlendirmenin iki kez olması halinde (hastanenin tutacağı tutanak esas alınacaktır.) her gün için o ayki hak edişinin % 0.1 i oranında ceza tahakkuk ettirilecek, ikinci defada ise ceza oranı iki katına yükseltilecektir İşçilerin sigorta primlerinin çalıştırdıkları gün kadar yatırılması zorunludur, ancak sürekli çalışan işçilerin aylık sigorta primleri tam olarak otuz (30 gün) yatırılacaktır Hastane idaresi, hizmetin gerektirdiği koşullara bağlı olarak yüklenici firma çalışanlarına yeni görevler verebilir, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yüklenici ve çalışanları idare tarafından verilen talimatları yerine getirir Firma, ödeme yapılacak aya ait faturadan önce; bir önceki dönemin imzalanmış işçi

4 ücretleri bordrosunu,bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığını gösteren belgelerin onaylanmış fotokopilerini ve işçi ücretlerinin, hak edişin ödenmesine müteakip en geç 2 gün içinde çalışan personelin hesaplarına yatırıldığına dair dekontu ve de o ayki imzasız tahakkuk edecek bordroyu iki gün önce Muayene Komisyon Başkanlığı na teslim etmek zorundadır Çalışan işçiler çalışma saatlerine isabet eden öğünde hastanede çıkan yemekten bedelsiz Olarak faydalanacak yüklenici bu konuda kuruma ayrı bir geri ödemede bulunmayacaktır Hastanemizde, İmza föyü,kimlik kartı yerine barkot sistemi kullanılacak olursa yüklenici Çalışanlarına ait kartları hastanenin anlaştığı firmadan temin edecektir. Madde 4. Çalıştırılacak Personelin Taşıması Gereken Özellikler Ve Çalışma Şartları: 4.1. Çalıştırılacak personel, Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü nün onayı üzerine göreve başlayabilecektir. İdare yeni işe alınacakları mülakata tabi tutacak ve hizmetin gerektirdiği belgeleri isteyecektir Yüklenici hastaneden emekli olan veya ayrılan personeli istihdam edemeyecektir. Yemekhanelerde, servis ofislerinde ve meydan hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin yaşı 4857 sayılı İş Kanunu na uygun olacaktır Yüklenici haklı ve yasal gerekçe göstermeksizin ve hastane idaresinin haberi olmaksızın işçi çıkartamayacaktır. Hastane genel kurallarına yâda şartnamede belirtilen kurallara uygun hareket etmeyen işçiler hastane idaresinin yazılı bildirimini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. Yüklenici haftalık izin ve resmi tatiller dışında 10 günden fazla izinli ve raporlu olan çalışanlarla ilgili işin aksamaması için önlem almak zorundadır Yüklenici çalışanlarına (işe ilk başladıklarında, sözleşme süresince düzenli aralıklarla) yüklenici ve hastane idaresi yetkililerince hizmet içi eğitim verilecektir. Yüklenici, personeline görevi ile ilgili yeterli derecede eğitim sağlamakla yükümlü olup, hastanede uygulanan ve yürürlükte bulunan prosedür, yönetmelik, kural ve kaideleri ile şartname hükümlerini hastane yönetimi ile birlikte öğretmekle yükümlüdür Çalışanların göreve geliş ve gidişleri hastane idaresi tarafından kontrol edilecek ve bu amaçla imza föyleri düzenlenecek, hastane idaresince görevlendirilecek bir yetkili veya mutfaktan sorumlu diyetisyen tarafından denetlenecektir Eksik eleman çalıştırılması veya vardiya saatlerine uyulmaması halinde her gün için o ayki hak edişinin % 0.1 i oranında ceza tahakkuk ettirilerek ilk istihkakından kesilecektir Yüklenici işe başlamadan önce, sürekli çalıştıracağı tüm elemanların (yöneticiler ve sorumlular dahil) portör olmadıklarını, her türlü bulaşıcı hastalık, cilt hastalığı bulunmadığını ilgili kuruluşlardan alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek ve hastane idaresine vermek zorundadır Yüklenici çalışan elemanların tümü için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun 126 ve 127.maddeleri ve Sağlık Bakanlığı nın 2005/9 Nolu Genelgesi Gereği her üç ayda bir portör taramasını yaptırmak, 6 ayda bir akciğer grafisi çektirmek, her 3 ayda bir cilt hastalığının

5 olmadığını belgelemek zorundadır. Giderleri yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle hastanemiz röntgen servisinden ve uzmanlarından yararlanılabilecektir. İlgili döneme ait raporlar ilk ödeme evrakına eklenmek zorundadır Mutfak çalışanları ve garsonlar iş başında ve görev yerlerinde kesinlikle sigara içmeyeceklerdir Mutfağın yüklenici çalışanları tarafından her zaman temiz ve hijyenik olması sağlanacaktır. Mutfak çalışanları mutfağa girerken, ayaklarına galoş, başlarına kep ve elle hazırlanacak yiyeceklerde aşçılar ve yardımcıları mutlaka eldiven giymek zorundadır. Bu tür malzemeler yüklenici tarafından sağlanacaktır Hastanede görev yaptıkları sürede yüklenici çalışanlarının yiyecekleri yemekleri firmanın kendisi tarafından sağlanacaktır Bulaşık yıkamada kullanılan her türlü deterjan, çamaşır suyu, sıvı el sabunu, büyük boy çöp poşeti, fırça, destekli bulaşık süngeri, çelik bulaşık ovma teli, çizme, sudan koruyucu önlük, bulaşık eldiveni ile yemekhanede her masaya yetecek, kürdan, peçete, peçetelik,tuz,yağ,ekşi vs. ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE li olacaktır Hastane mutfağında, yemekhane ve ofislerde kullanılan malzemeler, kazan, kepçe, tencere, çatal, kaşık, meyve bıçağı, bardak, sürahi, self servis tepsileri, satır, bıçak vs. araç gereçler yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenici, hastane ve bağlı tesislerinde çalışan sayısı, isim listesi, malzeme, cihaz listesi ve özellikleri, kullanılan sarf malzemesi miktarı ve özelikleri vb. bilgileri hastane idaresinin istediği zaman gecikmeden vermekle yükümlüdür Yüklenici hastane mutfağında çalıştıracağı personele yol bedeli verilecektir. Nakdi olarak ödeneceği ve Yüklenici tarafından bordroda gösterilecektir. Ayda 22 (Yirmi iki) gün üzerinden, her işçiye gidiş-geliş olmak üzere 2,50 TL (İki Türk Lirası Elli Kuruş) yol bedeli ödenecektir. Madde 5. Çalıştırılacak Personelin Sayısı YEMEK PİŞİRME TAŞIMA, DAĞITMA VE BULAŞIK HİZMETLERİ (HER ENTEGRE HASTANE İÇİN AYRI AYRI) Diyetisyen veya Gıda Mühendisi 1 Aşçıbaşı(diplomalı veya usta öğretici belgeli MEB onaylı) 1 Aşçıbaşı Yrd. (MEB onaylı usta belgeli) 1 Meydan Hizmetleri ve garson 1 Bulaşıkçı 1 TOPLAM : 20 Kişi Çalışacak toplam en az 20 kişi görev yapacaktır.

6 5.3. Personelin çalışma saatleri ve yerleri Hastane İdaresince belirlenecektir. Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerin çalışma sistemine uygun olarak her zaman değiştirilebilecektir Yemekhanelerde yemek dağıtımı ve meydan hizmetlerinde çalışacaklar bay yâda bayanlar en az ilkokul mezunu olacaklardır Pişirilen yemeklerin hizmeti sırasında temiz, sağlıklı vb. özelliklerinin bozulmadan taşınmasına özen gösterilecek. Bu konuda hastane idaresinin isteklerine harfiyen uyulacaktır. Hastanelerin yemekhane, klinik, ofislerinde ve bağlı birimlerinde dağıtılacak yemekler de dâhil olmak üzere yemek taşımaları thermoboxlarla gerçekleştirilecektir. Yemek taşımak için yüklenici tarafından tahsis edilen araçların temizliği hastane idaresi ya da görevlendirdiği kişiler tarafından sürekli denetlenecektir. Yemeklerin taşınması, dağıtılması ve servis yapılması sırasında sağlık ve temizlik şartlarına uyulmadığı tespit edildiğinde idari şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde öngörülen cezalar uygulanır Hastane yönetimi, yeni işe alınacakları mülakata tabi tutacak ve hizmetin gerektirdiği belgeleri isteyecektir. Yüklenici hastaneden emekli olan veya ayrılan personeli istihdam edemeyecektir Yükleniciye bağlı olarak hizmet veren gerçek kişilere ait a) Nüfus cüzdanı örneği, b) Son bir ay içerisinde alınmış olan iyi hal kâğıdı, c) İkametgâh ilmühaberi, d) İki adet vesikalık fotoğraf işe başlamadan önce hastane yönetimine verilecektir Yüklenici, çalıştırdığı sigortalının her biri için ihale yapan ünitenin hesabını bulunduğu bankada hesap açtıracak ve çalışanların ücretleri çalışanların hesaplarına istihkakın yükleniciye ödenmesini müteakip en geç 2 gün içerisinde yüklenici tarafından yatırılacaktır İşçi ücretlerinin ödenmemesi halinde (kısmi ödeme yapılsa bile) yükleniciye bir sonraki dönemde kesinlikle herhangi bir ödeme yapılmayacak ve işçilerin ücretleri brüt miktarı üzerinden hak edişlerden kesilerek doğrudan doğruya yüklenici adına hastane yönetimi tarafından işçilere ve resmi kuruluşların (vergi ve primler bakımından) hesaplarına yatırılacak ve kalan yükleniciye ödenecektir. Madde 6 -Tarafların Yükümlülükleri 6.1. Yemekler kalite nefaset ve gramaj yönünden 13 Ocak 1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve 05 Mayıs 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen iaşe oranları esas alınarak gramajlar ilişik listeye uygun olacaktır Günlük gıda tüketim miktarları görevlendirilecek bir memur (İaşe ve ambar memuru) tarafından servislerden ve idari ünitelerden gelen rasyonlara göre hesaplandıktan sonra ihtiyaç duyulan gıda maddeleri bir gün önceden müteahhide sipariş edilecektir.

7 6.3. Hastane idaresi tarafından hasta, refakatçi ve personel sayısına göre hazırlanan günlük cetvelde belirtilen erzaklar (kuru gıda, sebze, meyve, süt, yoğurt, kahvaltılık vs.) Her an depodan Hastane Müdürü (veya yardımcısı), diyetisyen (bulunmayan ünitelerde Başhemşire veya yardımcısı), ambar memuru, aşçıbaşı, firma temsilcisi diyetisyen-gıda mühendisi katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından kontrol edilebilecek. Yemekte sunulan öğün miktarları Hastane Muayene Komisyonu tarafından kontrol edilecek Teslim edilen gıda maddeleri, hastane mutfağında ahçı ve yardımcıları tarafından sağlık ve temizlik şartlarına, iaşe kurallarına ve sözleşme hükümlerine göre pişirilerek hazırlanır Aylık yemek listeleri (normal ve diyet dâhil) hastane sorumlu diyetisyenleri tarafından hazırlanacak, hastane idaresince onaylanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. Yemek listeleri bir hafta önceden yükleniciye teslim edilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde hastane idaresi günlük yemek listesinde değişiklikler yapabilir. Hastane idaresi kendi aşçılarını (vardiyalara uygun olarak ) yemeklerin pişirilmesi sırasında koordinatörlük yapmak üzere görevlendirecektir. Ramazan ve Muharrem ayında da personele sahur yemekleri hazırlanması ve dağıtım hizmeti verilecektir. Sahur yemeklerinde çeşitlilik yapılabilir Yemeklerde ve salatalarda kullanılacak sebze ve meyveler taze olacak ve çok iyi şekilde yıkanacaktır Ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla hastane idaresi tarafından uygun görülmek kaydıyla dondurulmuş ürün talebinde bulunabilir ya da bu talep istediği zaman iptal edilebilir Yemeklerde kullanılan yağlar ve etler (dana, kuzu, tavuk) HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği Yönetimi Belgesine sahip olan firmalardan alınmalıdır. Yağlar piyasada mevcut tanınmış olmalıdır. Belediye mezbaha damgalı sakatatsız dana ve kuzu eti olacaktır. Gramajlarda belirtilen et miktarları kemiksizdir. Günlük rasyonla birlikte, yemek türüne göre kullanılacak etin özelliği firmaya yazılı olarak bildirilerek depodan o özellikte et çıkartılması sağlanacaktır. Tavuklar ise (but ve göğüs eti olarak), tanınmış ve kalitesine güvenilir üreticiden ambalajlanmış olarak sağlanacaktır Yemekler, kliniklerde hastalara self servis tepsisine konarak sırayla odalardaki hastaların yataklarına servis yapılacaktır. Hastalara yemek dağıtımı servis hemşiresi gözetiminde yapılacaktır Yemek dağıtan garsonlar hijyenik kurallara mutlaka uyacak ve yüklenici tarafından karşılanan disposable eldivenli, kepli, üzeri önlüklü ve maskeli olacaktır Personel yemekhanelerinde yemek dağıtımı self servis olarak porselen tabaklarda ve tabakların içine konulacağı tepsilerde yapılacaktır. Personel yemekhanesinde masa örtüsü, peçete, tuzluk, biberlik, cam sürahi su bardağı, sıhhi ekmek sepeti,yağlık, limonluk hazır bulundurulacaktır. Masa üstü cam kapak olacaktır Masa örtüsü, perde, tuzluk, biberlik, sürahi, bardak, kaşık,çatal,tabak,kase ve kâğıt peçeteler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yemekhane düzenleri hastane idaresinin belirlediği şekle uygun olacaktır Eskiyen ve kirlenen masa örtüleri hastane idaresinin yazılı bildirimini müteakip yenilenecektir. 24 saat içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde her geçen gün için idari şartnamede belirlenen ceza tahakkuk ettirilecektir.

8 6.14. Misafirlere yemek verilmeyecektir. Hak edişlerde Personel için personel biriminden gelen liste eğer barkot varsa barkot sonucu baz alınacak Refakatçilerden yemek ücreti ayrı olarak tahsil edilecektir. Hasta ve refakatçiler için rasyonlar esas alınacak eğer bir serviste o gün için belirlenen hasta sayısından %10 dan fazla hasta ve refakatçi var ise Muayene Komisyonu ile yapılan tutanak hak edişe eklenecektir Yüklenici, Hastane ve bağlı birimlerinde ameliyathane, acil servis ya da yoğun bakım gibi özellikli ünitelerde görev yapan personele zamana bağlı olmaksızın yemek verilebilmesi için (pişirilmesi, bağlı birime taşınması ve servis yapılması) gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu amaçla sürekli mutfak açık bulundurulacak ve hastane idaresinin belirleyeceği sayıda kişi görevlendirilecektir İşveren yüklenici, çalışanlarının zarar görmelerini önleyici tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Yeterli güvenlik önleminin alınmamasından doğan her türlü hasar, ziyan ve cezalar yükleniciye ait olacaktır Ara öğün dağıtım saatlerini Hastane diyetisyenleri ile yüklenicinin tam gün istihdam edeceği diyetisyen müştereken belirleyecektir Yemek hizmeti için kullanılan her türlü elektrik, su,tüp vb. giderler yüklenici tarafından Karşılanacaktır. Elektrik için takılan ara sayaçtaki miktarlar, buhar için makine mühendisleri odasının Belirlediği miktarlar esas alınacaktır Servis ofislerinde kullanılan doğalgaz veya mutfak tüpü ile mutfak, yemekhane ve ofislerde, hem demirbaş malzemelerde hem de tesisatta onarımda kullanılacak her türlü sarf malzemesi (ampul, musluk, conta, sifon, hortum vb. malzemeler) yüklenici tarafından sağlanacaktır Mutfak ve ofislerin kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan onarımlar (boya, fayans tamiri vb.) yüklenici tarafından yaptırılacak ve Kurum bu amaçla herhangi bir ücret ödemeyecektir Mutfak ve ofis rögar ve süzgeçlerinde veya lavabolarında meydana gelen tıkanıklıkların giderilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır Mutfakta görev yapan personel kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyecektir Ekmekler 50 gramlık tuzlu, tuzsuz ve kepekli tipinde olacaktır. Dökme (eritme) Peynir 30 gr. Reçel ve bal 25 gr. Tereyağı 15 gr.lık poşetlerde ve 40 gr.lık tuzlu, tuzsuz beyaz ve kaşar peyniri streçlenmiş olarak dağıtılacaktır. Diyet yiyecek hastalara verilecek peynirler 40 gramlık streçlenmiş olarak dağıtılacaktır. Yumurtalar diğer gıda maddeleri ile temas etmeden dağıtılacaktır. Zeytin poşetlenmiş (25 gr) lık olarak dağıtılacaktır Sabah kahvaltıları tek kullanımlık tabaklarda steril bıçak ve çatalı ile birlikte streçlenmiş olarak dağıtılacaktır. Gerek bulaşıcı hastalıkların tedavi edildiği kliniklerde, gerekse sorumlu diyetisyenin gerekli gördüğü diğer kliniklerde tek kullanımlık (sıvı yiyecekler için alüminyum folyodan yapılmış tabaklar kullanılacaktır.) servis malzemeleri kullanılacaktır. Bunlar yüklenici tarafından karşılanacaktır Hastalara meyve suları ve sütler tetrapak kutularda verilecektir. Mutfakta tatlı ve çorba pişirmede kullanılacak sütler ise büyük ambalajlarda (UHT) getirilecektir. Tatlılar tek kullanımlık kaselerde dağıtılacaktır. (komposto, muhallebi, sup, sütlaç pelte vb.)

9 6.26. Mutfak ve yemekhanelerde bulundurulması gereken yangın tüpleri (dolum ve kontrolü dahil) (Sivil Savunma uzmanınca belirlenecektir.) yüklenici tarafından sağlanacaktır Mutfakta ve yemekhanede mevcut bulaşık makinelerinin tepsiye ayarlı rafları yüklenici tarafından değiştirilerek tabağa ayarlı hale getirilecektir. Kliniklerde dağıtılan yemeklere ait bulaşıklar klinik ofislerinde yıkanacaktır. Kliniklerde yürütülen hizmetlerin denetlenmesi diyetisyenler ve servis sorumlu hemşireleri tarafından yürütülecektir. Ofislerin, mutfağın, bulaşık hanenin temizlik hizmetleri de temizlik malzemeleri yüklenici tarafından sağlanarak yüklenici elemanları tarafından yapılacaktır Yüklenici elemanlarının giyeceği giysiler yazlık ve kışlık hastane idaresi tarafından belirlenecektir. Kıyafetlerin sağlanması yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici firma, çalışanlarına yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki kez kıyafet verecektir.(kışlık eylül ayında,yazlık nisan ayında) Yüklenici elemanları hiçbir şekilde kirli, yırtık ve eski kıyafet giymeyeceklerdir. İş kıyafetlerin temizliği ve yıkanması yükleniciye ait olacaktır Çalışacak personel, yüklenici tarafından sağlanacak hastane yönetimi tarafından onaylanacak fotoğraflı yaka kartlarını takmak zorundadır. Kart üstünde görevlinin ismi 5 metre mesafeden rahatça okunacak büyüklükte yazılacaktır. Kirli kıyafetle işçi çalıştırılması ya da çalışanların yaka kartlarını takmaması halinde günlük ceza uygulanacak olup idari şartnamelerin ilgili maddelerinde tanımlanmıştır Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği vb. yasa ve yönetmelikler uyarınca çalışan sağlığı ve güvenliğini korumak üzere her türlü önlemi almak zorundadır. Çalışanların yasal hakları (Tazminat, izin hakları vb.) yerine getirilmesinden yüklenici sorumludur Ahçıların yeterliliklerinin öğrenim ve iş deneyim süreleri göz önüne alınarak idare tarafından onaylanması gerekir, aşçıların en az iki yıllık iş deneyimi olması gereklidir. Ayrıca aşçıların belirtilen branşlarda da (Hamur - diyet - et ve döner soğuk yemek - sıcak yemek ) Ustalık belgeleri veya bonservisleri olmalı ve yeterlilikleri idare tarafından onaylanmalıdır Yüklenici mutfak ve yemekhanede oluşabilecek hamamböceği, fare, karınca, sinek gibi haşerelerin olmaması için insan sağlığına ve gıda maddelerine zararı olmayan ilaçlarla en az on beş (15) günde bir defa ilaçlatılacaktır. İlaçlamadan doğabilecek zehirlenmelerden yüklenici sorumludur Doğal afetler ve olağanüstü hallerde yüklenici yemeği hastane idaresinin gösterdiği yerde pişirmek ve oradan hastaneye naklini sağlamak ve servisini yapmak zorundadır Yüklenici, viziteye çıkacak elemanları için ihtiyaç olan vizite kâğıdını çalışılan mahalde bulundurmak ve bu ihtiyaçları burada karşılamak zorunda olup, viziteye çıkan personel hastane dönüşü, vizite kâğıdına dönüş saatini işletecek ve bunu hastane yönetimine ibraz edecektir Yüklenici tarafından istihdam edilen gerçek kişiler, hastane yönetiminin güvenlik, genel ahlak, iyi niyet kurallarına uymak zorundadır. Aksi hallerde söz konusu kişilerden hizmet alınması mümkün değildir Yüklenici çalışanları, görev süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacaktır. Görev yaptığı sürece hiçbir idareci, hasta ve yakınlarıyla ve görevi ile ilgili konular dışında görüşme yapmayacaktır.

10 6.37. Firma personeli hasta ve hastane mahremiyetine azami dikkat gösterecek, hasta takibi yapmayacak ve hasta yakınları ile hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır. Hasta ve hastane ile ilgili hiçbir bilgiyi hastane dışına aktarmayacaktır Hastane personeline, hasta ve hasta sahiplerine karşı daima saygılı güler yüzlü olacak, özellikle hasta ve hasta yakınlarına karşı, ikaz ve engellemelerinde nazik davranacaktır Yüklenici çalışanları iş başında ve görev yerlerinde kesinlikle sigara içmeyeceklerdir. Yüklenici yine işçilerinin kurum sınırları dâhilinde alkollü içki almamalarını sağlamakla sorumludur Kıyafetiyle bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye, rozet vb. gibi şeyler takmayacaktır. Bina içerisinde postal ve kaban giymeyecektir Yüklenici ve çalışanları hastane, bağlı tesisleri ve görevleri hakkında, basına haber ajanslarına veya Radyo ve Televizyon Kurumlarına bilgi veya demeç veremezler Çiğ sebze ve meyveler dezenfektanlı su ile yıkanacaktır. Dezenfektan TSE ve ISO 9001 Belgelerine sahip olmalıdır. Kullanılan meyve sebze dezenfektanı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Madde 7. Kahvaltı, Diyet Yemekleri ve Kumanya 7.1-Bir Haftalık Kahvaltı Örneği Pazartesi : Çay, yumurta, zeytin, ekmek Salı : Çay, beyaz peynir,, ekmek, tahin-pekmez Çarşamba : Çay, kaşar peyniri, zeytin, ekmek Perşembe : Çay, beyaz peynir, ekmek,fındık ezmesi Cuma : Çay, yumurta, zeytin, ekmek Cumartesi : Süt, bal, yağ, ekmek,beyaz peynir (personel için süt yerine çay verilecektir.) Pazar : Çay, eritme peynir, ekmek, tahin helvası *Kahvaltı listesinde tahin-pekmez, tahin helvası ve fındık kreması; reçel-yağ ikilisinin yerine dönüşümlü olarak kullanılacaktır Kahvaltıda Verilecek Yiyecek Ve İçeceklerin Gramajları a) Çay poşet olursa 1.5gr. b) Çay açık olursa 5 gr. c) Bitki Çayları Bir poşet d) Süt (UHT) 200 gr. e) Meyve suyu 200 gr. f) Poşet beyaz peynir; 20 gr.

11 g)beyaz peynir (tuzlu, Tuzsuz) 40 gr. h) Kaşar peyniri; 40 gr. I) Gravyer peynir ; 25 gr. (12,.5 gr lık.2 karper) J) Poşet reçel, marmelat 30 gr. k)poşet tereyağı ; 15 gr. l)poşet pekmez-tahin karışımı (40 gr) m)poşet fındık ezmesi (40 gr) n) Poşet tahin helvası (80 gr) o)poşet bal; 20 gr. Ö)Yumurta ; gr. p)siyah zeytin ;25 gr. r)yeşil zeytin ; 25 gr. s) Domates-salatalık(mevsimine göre) 200 gr. 7.3.Ara Kahvaltıda Verilebilecek Yiyecekler a)bisküvi (tatlı- Tuzlu) 15 gr. b)yoğurt (pastörize) c)light yoğurt (pastörize) d)süt (UHT/tetra pak kutuda) e)light süt (UHT/Tetra pak kutuda) f)sütlü tatlı (şekerli veya tatlandırıcılı) g)ayran (pastörize) h)hoşaf veya komposto (şekerli veya tatlandırıcılı) ı)elma Tatlısı, Ayva Tatlısı (Şekerli veya tatlandırıcılı) i) Poşet bal, poşet reçel, poşet tereyağ j)nişasta pelte (şekerli veya tatlandırıcılı; meyveli veya cevizli olabilir.) k)beyaz peynir (tuzlu veya tuzsuz) l)meyve m)meyve suyu (taze,tetrepak kutuda) n) Bisküvi (tuzlu veya tatlı)

12 o)grisini ö)haşlanmış patates p)proteinsiz çörek-kurabiye r)glutensiz ekmek çeşitleri s)limonata ş)üzüm pekmezi ve tahin (40 gr. Pekmez, 50 gr. Tahin) t)kuruyemiş (fındık, kuru üzüm, kurutulmuş meyve b..) 50 gr.lık poşetlerde u)dondurma (tonsilit ameliyatı sonrası için) sunuma hazır paketler halinde ü)çocukların yaşına uygun diyetisyenin önerdiği çeşitte kaşık maması (kavanoz sebze meyve püreleri) v)çikolata (gramajı ihtiyaç duyulan hastanın özelliğine göre diyetisyen tarafından belirlenecektir.) *Tıbbi tedaviye destek amacıyla gerek görüldüğü takdirde, normal yemekle birlikte ek gıdalarla beslenmesi gereken hastalara, normal yemek zamanında ara kahvaltılardan takviye gıda verilebilecektir. Ara kahvaltı Örneği: Bisküvi,(tuzlu-tatlı,süt (uht) Grisini+ayran (pastorize) Bisküvi tatlı-tuzlu,meyve suyu (tetrapat kutu) Nişastalı pelte 7.4. Diyet Yemekleri Firma tarafından hazırlanacak diyet yemeklerinin hastane diyetisyenlerinin vereceği genel diyet talimatına uygun olarak hazırlanması zorunludur. Üç (3) kap yemeğe ilave olarak yoğurt, salata, meyve veya hastane diyetisyenlerinin uygun gördüğü yiyecekler verilebilir. Diyet yemekleri tuzlu ve tuzsuz olarak pişirilecektir. Diyet tedavisi uygulanan hastalara tedavilerine uygun çeşide kadar kahvaltı ve özel diyet yemekleri sunulacaktır. Diyetli hastaların kahvaltı ve diyet yemeği listeleri her gün hastane genel mutfak diyetisyenliğince hazırlanıp hastane idaresi tarafından firmaya bildirilecektir. Diyet yemeği yemesi zorunlu çalışan personelin gereksinimleri, diyetisyenlerce verilmiş listeler doğrultusunda firmaca karşılanmak zorundadır. Gerekli görülen hallerde, hastane idaresinin (diyetisyenler) diyet kahvaltı ve yemek çeşitlerine her zaman ilave etme yetkisi bulunmaktadır Örnek Kumanya Listesi Yüklenici firma, mutfakta meydana gelebilecek muhtemel arıza halinde ilk üç gün aşağıda belirtilen kumanya listesine göre yemek ihtiyacını karşılayacaktır. Diyet yemek yiyeceklerin ihtiyacı ise, kesinlikle karşılanacaktır. Arızanın giderilmesi üç günü geçtiği takdirde, yemek listesinde belirtilen yemekler dışarıdan sağlanarak hastanenin ihtiyacı giderilecektir. Kumanya, olağanüstü hale göre hastane diyetisyenlerince her zaman değiştirilebilecektir.

13 1. gün : Kuru köfte, (söğüş domates, salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan birisi), mevsimlik meyve ve ayran 2. gün : Beyaz peynir, yumurta, söğüş domates, salatalık ve mevsimlik meyve 3. gün : Tavuk şinitzel, (söğüş domates, salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan birisi), mevsimlik meyve ve ayran Madde 8- Yemeklerin Kontrolü 8.1. Yüklenici yemek ve kahvaltı malzemelerinden kesinti yapamaz. Hasta ve refakatçilere verilecek yemek miktarı idarenin tespit ettiği gramajdan eksik yâda fazla olamaz Başhekim, Hastane Müdürü, Başhemşire, Diyetisyen ve Hastane aşçıbaşı tarafından ya da bunların yerine Baştabiplikçe görevlendirilecek kişilerden oluşturulacak komisyon marifetiyle her gün öğleyin yemek dağıtımından önce hazırlanan yemekler; temizlik, lezzet, kalori, sağlık ve yenile bilirlik açısından kontrol edilecektir. Kontrol komisyonunun olurundan sonra yemek dağıtımı yapılacaktır. Kontrol komisyonu tarafından beğenilmeyen yemekler dağıtılmayacaktır. Bu nedenle doğan zararlar yükleniciden tahsil edilecektir. (Yüklenici o gün için ihtiyaç duyulan üç çeşit yemeği dışarıdan temin etmek zorundadır.) Kontrol komisyonu tarafından onaylanması yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilme dönemleri Ek:1 de, yemek türleri ve kullanılacak yiyecek gramajları Ek:2 de verilmiştir. Ek:2 de verilen yemeklerin dışında yöresel yemeklerde listelerde bulunabilecektir Yemekler dağıtılırken ısı dereceleri kabul edilebilir sınırlarda olmalıdır. Özellikle de bağlı birimlere taşınan ve dağıtılan yemeklerde ısı derecelerinin kabul edilebilir sınırlarda olmasına özen gösterilmelidir Yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilme dönemleri Ek:1 de, yemek türleri ve kullanılacak yiyecek gramajları Ek:2 de verilmiştir. Kullanılacak gıda maddelerinin teknik şartnameleri Ek- 4 de verilmiştir Yüklenici gıda zehirlenmelerine karşı, önlem almak ve uygulamak zorundadır. Hastane va da bağlı birimlerinde hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alan kişiler olduğu taktirde bu kişilerin sağlık masrafları ve işgücü kayıplarının maddi tazminatı yüklenici tarafından karşılanır. Ayrıca hastane yönetimi tarafından idari şartname tarafından belirlenen cezalar uygulanır. Benzer olayın sözleşme süresi içinde ikinci kez yaşanması durumunda hastane idaresi sözleşmeyi fes etme yetkisine sahiptir. Madde 9. Temizlik Hizmetleri Yemek sonrası ve yemek pişirme sırasında oluşan bulaşıklar kliniklerde ofislerde, mutfak ve yemekhanelerde ise bu iş için ayrılmış bölümlerde gerçekleştirilecektir. Yıkama ve kurulama aşamasında kullanılacak her türlü malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bulaşık ve temizlikte kullanılan malzemeler TSE belgeli olacaktır. Getirilecek her türlü temizlik malzemeleri hastane muayene komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde kabul edilecektir. Temizlik malzemeleri hastane idaresi tarafından üçer aylık ihtiyaçları karşılayacak miktarlarda teslim alınıp depolanarak yüklenici çalışanlarına günlük veya haftalık ihtiyaç miktarlarına göre teslim edilecektir. Hastane idaresi temizlik malzemelerinin depolanmasını ve tüketimini her zaman denetleme yetkisine sahip olacaktır.yemekhanelerde yemek yiyen kişilerin kullandığı temizlik malzemeleri yüklenici

14 tarafından karşılanacaktır. Haftalık ve aylık temizlik hizmetleri Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak ve temizlik planı önceden sorumlu çalışanımıza verilecektir Mutfak Temizliği Yer, Duvar ve Koridor Temizliği Günlük Temizlik: Günlük kullanılan her türlü alet ve teçhizat sıcak, deterjanlı su ile yıkanıp yerlerine kaldırılacak, kullanılan et kütüğü, tezgâh vb. yerler iş bittikten hemen sonra temizlenecektir Et kütüğü temizlendikten sonra dezenfektan maddelerle korunacak, yer ve koridorlar günde üç kez sıcak deterjanlı sularla temizlenecektir Çok kirli ve yağlı bölgeler ağır kir ve yağ çözücü maddelerle temizlenecektir. Sebzelerin ayıklanması ve temizliği çöp kovalarına yapılacak, temizlenmiş sebzeler pişirme aşamasına kadar çelik kaplarda tutulacaklardır Sebze yıkama evyelerinin, el yıkanan lavaboların, tuvalet, banyo ve soyunma odalarının dezenfektan maddelerle temizliği yapılacaktır. Mutfağa girişlerde galoş kullanılacaktır Haftalık Temizlik: Rögar, cam ve duvarların temizliği yapılacaktır Ayık Temizlik: Davlumbazların ağır kir ve yağ çözücü maddelerle temizliği, havalandırma sistemlerinin temizliği, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama Mutfakta, 15(onbeş) günde bir kez usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu süre daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde kısaltılabilecek olup, bu konuda hastane idaresi yetkili olacaktır Gıda Ve Soğuk Hava Deposu Günlük Temizlik: Askı, tezgâh ve yerlerin temizliği, depoların ısı ayarlarının kontrolü Haftalık Temizlik: Duvarlar, kapılar ve diğer yerlerin temizliği Aylık Temizlik: Kuru gıda depolarının ilaçlanması ve sonunda raf, dolap ve yerlerin temizliği Gıda deposunda ayda bir usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu süre daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde kısaltılabilecek olup, bu konuda hastane idaresi yetkili olacaktır. Madde 10. Pişirme Sistemi Temizliği Günlük Temizlik: Kuzine, islimler, devirme tavalarının işi bittikten sonra temizliği,et kıyma makinesi, sebze doğrama makineleri, tulumba makinesi ve diğer makineler işi bittikten sonra temizlenip muhafazalarıyla kapatılması. Fırınların kullanıldıktan sonra ağır kir ve yağ çözücülerle temizliği Haftalık Temizlik: Söz konusu alet ve makinelerin derinliğine temizliği Aylık Temizlik: Havalandırma sisteminin ve davlumbazların temizliği 11. Yemekhane Ve Koridorların Temizliği

15 11.1. Günlük Temizlik: Bankoların, bulaşıkhanelerin, lavaboların ve yerlerin temizliği. Kirlenen masa örtülerinin değiştirilmesi Haftalık Temizlik: Masa ve sandalyelerin deterjanlı sularla silinmesi, su soğutucuların içlerinin ve dışının temizliği, camların silinmesi, perdelerin temizliği, cam sürahi, bardak, çatal, kaşık, yemek tabaklarının dezenfektan maddelerle temizlenip durulanması, masa üstündeki tuzluk, peçetelik vb. malzemelerin temizliği, kirli veya temiz ayırt etmeden tüm masa örtülerinin yıkanması Aylık Temizlik: Duvarların ve yerlerin temizlenmesi ve gereken hallerde ilaçlama yapılması, Yemekhane ve koridorlarda ayda bir usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu süre daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde kısaltılabilecek olup, bu konuda hastane idaresi yetkili olacaktır. Madde 12. Servis Ofislerinin Temizliği Günlük Temizlik: Bulaşıkların yıkanıp kaldırıldıktan sonra tezgâhların, evyelerin, lavaboların ve yerlerin temizliğinin yapılması Haftalık Temizlik: Yemek dağıtımı ile ilgili araç ve gereçlerin temizliğinin yapılması, dezenfektan maddelere yatırılması, ısıtıcılı yemek arabalarının ve thermo boxların temizliği, duvar ve fayansların silinmesi, cam ve kapıların temizlenmesi, giderlerin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa temizlenmesi Aylık Temizlik: Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama ve ilaçlama sonrası genel temizlik.ayrıca yemek dağıtımı aşamasında meydana gelen bütün kirlenmeler yüklenici tarafından temizlenecektir. Çöplerin ve yemek artıklarının yüklenici tarafından sağlanacak uygun çöp poşetlerine konularak, çöp toplama mahalline taşınması da yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Bu hizmetin eksik yürütülmesi nedeniyle belediye ve diğer kamu kurumları tarafından kesilecek cezalar yüklenici tarafından ödenecektir. Madde 13- Masraflar Yemek pişirme ve dağıtım ve bulaşıkları yıkama işini üstlenecek Yüklenici, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerine yemeğin ilgili birimlere götürülüp dağıtılmasından sorumlu olacağı gibi, sözleşme giderleri dâhil ne ad altında olursa olsun her türlü vergi, taşıma ve masraflardan da sorumlu olacaktır. Madde 14. Taahhüdün Yapılmaması Yüklenici yemek pişirme ve dağıtımında kullanılacak araç ve gereçleri (tamamının yeni ve kullanılmamış olması gerekmektedir) Şartnamede belirtilen süre içerisinde hastaneye getirmediği veya getirilen araç ve gereçlerden bozulan eskiyen veya yıprananları 5 (beş) iş günü içinde değiştirmediği takdirde, Yüklenici şartname ve eklerinde belirtilen sayıda personeli tatil günleri de dahil olmak üzere bulundurmadığı takdirde,

16 14.3. Yemek pişirmede kullanılacak gıda maddelerinin muayene komisyonunca yapılan incelemesinde gereken özellikleri taşımaması halinde aynı gün içerisinde değiştirilmediği takdirde, Mutfak yemekhane ve klinik ofislerinde yapılması gereken temizlik (kullanımdan kaynaklanan kirlenmelerde gerekli boya ve onarım işlerinin yapılması dahil) ve ilaçlama işlerinin usulüne uygun yapılamadığının hastane idaresince yazılı olarak bildirimini müteakip üç iş günü içinde gereken şekilde yapılmadığı takdirde, Yüklenici çalışanlarının tutum ve davranışlarından kaynaklanan zarar ve ziyanın yüklenici tarafından 3(üç) gün içerisinde giderilmemesi halinde, Maddede belirtilen belgelerin gıda maddesi ile birlikte verilmemesi, Ek:1 deki yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilme dönemlerine uyma, Ek:2 deki yemek türü ve gramajlarına uygun yemek pişirme, zorunluluğuna uygun hareket edilmemesi halinde ve bunun yanında bu teknik sözleşmenin diğer maddelerinden birine uyulmaması halinde her madde için ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle her gün o ayki hak edişinin % 0.1 i kadar ceza uygulanır. 15. Gıda Maddeleriyle Teslimi Gereken Belgeler Yüklenici, yemek pişirmek üzere ya da yemekle birlikte verilecek gıda maddelerini 5996 Sayılı Gıda Kanununa, HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği Yönetimi belgelerini uygun olarak getirecek ve özellikle tavuklar ve etler kamu kurumlarından sağlayamadığı takdirde teslim edilecek her parti et ve tavuk için veteriner kontrolünde kesim yapıldığı belgelenecektir Muayene ve Tesellüm Bir gün önceden sipariş edilecek taahhüt konusu gıda maddeleri, Yüklenici firma tarafından 5996 Sayılı Gıda Kanununa uygun olarak taşınacak, muayenesini müteakip hastane idaresinin belirlediği saatlerde ve yetkili kılınan kişilerce (ambar memuru vb.) teslim alınarak, depolara konulacaktır. Taahhüt konusu günlük tüm gıda maddelerinin tamamı teslim edilmedikçe, malzemenin muayenesi yapılmayarak firma hakkında malı süresinde teslim etmemiş gibi işlem yapılıp o ayki hak edişinin % 0,1 i oranında ceza uygulanacaktır Depolanacak gıda maddeleri dayanıklılık süreleri göz önüne alınarak en az üç gün ile en fazla yedi günlük miktarlarda olacaktır. Gıda maddelerinin saklanması ve denetimi hastane idaresi ile müştereken yapılacaktır. Hastane idaresi getirilen gıda maddelerini her zaman denetleme yetkisine sahip olacaktır. Muayene sonucunda düzenlenecek iki nüsha geçici muayene komisyon raporunun bir nüshası hastane idaresinde, bir nüshası ise Yüklenicide kalacak, ay sonlarında mutabakat sağlandıktan sonra muayene komisyon raporu düzenlenecektir. Gıda maddeleri normalde saat ile saatleri arasında değiştirilmesi gerekenler ise saatleri arasında teslim edilecektir.

17 16.3. Kurum gerekli gördüğü takdirde gıda maddelerinin istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını belirlemek için giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tahlil yaptırabilir. Bu amaçla firma her gün pişirilen yemekten steril şartlarda hastanemiz sorumlu diyetisyeni ile birlikte örnek alarak 48 saat süreyle soğuk ortamda saklamak zorundadır. Yüklenici firma, tahlil yaptırılacak yer hakkında hiçbir talepte bulunamayacaktır. Numune alınacak kaplar firma tarafından sağlanacaktır Muayene Komisyonu raporuna firmalarca itiraz edilemez. Raporu kabul etmeyen firma umumi hükümlere göre harekette serbesttir. Madde 17. Çalışanların Eğitimi: Yüklenici Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri ihale konusu hizmetlerde görevli çalışanların yetiştirilmelerini sağlamak, hizmetin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, çalışanların bilgi düzeyini ve becerilerini artırmak için düzenli aralıklarla işe başlangıç eğitimi, oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitim vermekle yükümlüdür Yüklenici, personeline görevi ile ilgili yeterli derecede eğitim sağlamakla yükümlü olup, hastanede uygulanan ve yürürlükte bulunan prosedür, yönetmelik, kural ve kaideleri ile şartname hükümlerini hastane yönetimi ile birlikte öğretmekle yükümlüdür Uygulanacak eğitimin yöntemi, ilkeleri, konuları ve değerlendirilme usullerini hastane idaresi ile birlikte tespit edilir. Eğitim konuları belirlenirken, a) Hastane ve yüklenici çalışanlarının öneri, eleştiri ve talepleri, b) Hasta ve çalışan memnuniyet anket sonuçları, c) İç tetkik sonuçları, d) Yüklenici firma önerileri dikkate alınır Yüklenici, tüm çalışanlarına, işe başlamadan önce intibak için en az altı (6) saat teorik eğitim ve en az üç (3) saat iş başı eğitimi vermek zorundadır. Eğitim sürekli ve düzenli aralıklarla yapılır.eğitimin konuları işin niteliğine göre idare tarafından belirlenir, yada yüklenici tarafından belirlenir, idarenin onayına sunulur. İdarenin onayından sonra uygulanır Yüklenici işe başlama ve intibak eğitimine ek olarak çalışanlarına her ay en az iki saat teorik ve pratik hizmet içi eğitim vermek zorundadır Her düzeydeki Hizmet içi Eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri Hastanesi ve bağlı tesislerinde görevli personel görevlendirilir. İlgili program konusunda, hastane bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun hastane dışında yetkili kimseler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde idarenin onayı ile çağrılabilirler. Bu nedenle hastane yönetiminden ek bir ödenek talep edilemez Çalışan her personel için eğitim kayıtları tutulur. Planlı eğitimler, uyum ve işbaşı eğitimleri personel eğitim kartlarına işlenir. Personel eğitim kartları dijital ortamda da saklanabilir.

18 17.8. Eğitime ilişkin kayıtlar (plan, uygulamalar, gerekirse eğitim notları, eğitime katılanların listesi, eğitim değerlendirme sonuçları vb...) yüklenici tarafından dosyada ve manyetik ortamda saklanır. İstendiğinde hastane idaresine verilir Eğitim planları üç aylık hazırlanır. Eğitime katılacakların, eğitimi verecek kişilerin, eğitim tarihlerinin, eğitim yerinin yer aldığı eğitim planında belirtilir. Yüklenici tarafından hazırlanan üç aylık eğitim plan taslağı hastane idaresinin onayından sonra yürürlüğe girer Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, anket, mülakat ve sınav vb. benzeri değerlendirme yöntemleri uygulanır. Madde 18. Yüklenici Çalışanlarının SSK Primleri: Yüklenici, istihdam edeceği personel ile alakalı olarak, 4857 sayılı İş Kanunu Hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK Bölge Müdürlüğü nden iş yeri Sigorta Sicil numarası alacaktır Yüklenici tarafından Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerinde sigortasız ve karnesiz personel çalıştırılmayacaktır Firma, her ay çalışanların isim listesiyle beraber, isim listesinde yer alanların SSK primlerinin ödendiğine dair belgeleri, gerekli kontroller için, kontrol komisyonuna teslim edecektir. Aksi halde idari ve teknik şartnamenin ilgili maddesi tatbik edilir. Madde 19. Olağanüstü Haller: Olağanüstü hallerde; deprem, yangın, su baskınları, çığ, kasırga, tayfun, salgınlar gibi doğal afetler ile büyük kazalarda, toplu olaylarda ve savaş durumunda yüklenici hastane yönetiminin taleplerini ve düzenlemelerini geciktirmeden uygulayacaktır Olağanüstü hallerde alınacak tedbirler önceden planlanacak ve hastane yönetiminin onayına sunulacaktır Olağanüstü hallerde fazla mesai yapılması vb. nedenlerle yüklenici hak ediş artışı talep edemez Doğal afetler ve olağanüstü hallerde yüklenici hizmeti, hastane idaresinin gösterdiği yerde yapmak zorundadır. EK -2:UYGULANACAK YEMEKLERİN İÇERİKLERİ VE GRAMAJLARI: YEMEĞİN CİNSİ MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI Tas Kebabı 1-Dana Eti (Kemiksiz) Patates 200gr 3-Soğan(kuru) 20gr 4-Salça 10gr 5-Tuz 1.5gr

19 6-Yağ 30gr 7-Havuç 10 Gr 8-Bezelye 10 Gr Püreli Rosto ET 1-Dana Eti (Kemiksiz) Patates 200gr 3-Salça 10gr 4-Un 10gr 5-Süt 20gr 6-Yağ 20gr 7-Tuz 1.5gr Terbiyeli haşlama et 1-Dana Eti (Kemiksiz) Patates 150gr 3-Havuç 20gr 4-Yoğurt 50gr 5-Un 10gr 6-Tuz 1.5gr 7-Yağ 10gr 8-Yumurta ¼ Adet 9-Limon ¼ Adet Fırın Tavuk 1-Tavuk Eti (But-Göğüs) 150gr 2-Patates 150gr 3-Salça 10gr 4-Domates(mevsiminde) 5-Yeşil biber(mevsiminde) 25gr 20gr 6-Yağ 20gr 7-Tuz 1.5gr

20 8-Havuç 9-Bezelye 10gr (Mevsimine Göre) 10 gr (Mevsimine Göre) Fırın Köfte 1-Dana Kıyma 100 gr 2-Patates 150gr 3-Kimyon 0,5gr 4-Karabiber 0,5gr 5-Kuru Soğan 10gr 6-Salça 10gr 7-Maydanoz 1/10Demet 8-Yağ 30gr 9-Tuz 1.5gr 10-Yumurta 1/8Adet İzmir Köfte 1-Dana Kıyma 100 gr 2-Patates 150gr 3-Domates 50gr 4-Yumurta 1/4Adet 5-Maydanoz 1/10demet 6-Biber 20gr 7-K.Soğan 20gr 8-Salça 15gr 9-Karabiber 0,5gr 10-Yenibahar 0,5gr 11-Kimyon 0,5gr 12-Yağ 15gr 13-Tuz 1.5gr Terbiyeli Köfte

T.C. TUNCELİ İLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK

T.C. TUNCELİ İLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK T.C. TUNCELİ İLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. Madde 1. İşin Tanımı Tunceli

Detaylı

T.C. TUNCELİ İLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TUNCELİ İLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TUNCELİ İLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK PERTEK MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR Madde 1. İşin Tanımı Tunceli

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM

SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM SIRA NO AÇIKLAMA BİRİM TEREYAĞI KG 5 TL 5 TL 8 TL 3 TL MISIR UNU 5 GR 5 TL 5.5 TL 5,75 TL 3 GALATA UN KG 6 TL 6 TL 6,5 TL MARGARİN KG TL TL,5 TL,75 TL 5 SÜT (hazır) KG TL TL,75 TL,5 TL 6 YOĞURT KG,3 TL,

Detaylı

MUTFAK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MUTFAK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/5 1.POZİSYON ADI: Mutfak Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Baş Diyetisyen, Mutfak Sorumlu Diyetisyeni, Destek Hizmetleri Müdürü 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: İaşe Memuru, Aşçı, Garson,

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DARE BAŞKANLIĞI BESLENME HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DARE BAŞKANLIĞI BESLENME HİZMETLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Sürecin Tanımı : Menü Planlama ve Malzemeleri Tedarik etme İş Akış Şeması Sürecin Amacı : Uşak Üniversitesi nde yemek hizmeti sunulması için gerekli olan menü içeriğinin oluşturulması, üretim ve hizmetler

Detaylı

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM HASTA VE ÖĞLE Beyaz Peynir Şehriye Çorbası Kremalı Mantar Çorbası Şehriye Çorba Etli Taze Fasulye Hasanpaşa Köfte Çay 1 Siyah Zeytin Tavuk Izgara Etli Taze Fasulye Yoğurt Şehriyeli Pirinç Pilavı Bulgur

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCEL DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCEL DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCEL DOKÜMAN TAKİP LİSTESİ DOKÜMAN NO İLK YAYIN TARİHİ REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO SAYFA NO SON REVİZYON TARİHİ REVİZYON NO TOTM-LST-025 01.04.2013 DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI

Detaylı

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ÖĞLE YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ DİYET TOYGA ÇORBASI TARHANA ÇORBA TOYGA ÇORBASI 1.11.2015 HAŞLAMA ET KIYMALI ISPANAK-YOĞURTLU HAŞLAMA ET PAZAR BULGUR PİLAVI

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ YILLIK MALZEMELİ YEMEK NAKİL, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ YILLIK MALZEMELİ YEMEK NAKİL, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ YILLIK MALZEMELİ YEMEK NAKİL, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 Bu şartnamenin uygulanmasında bahsi geçen terimlerin neyi kastettiği aşağıda

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41 FR-HYE-04-719-41 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın tarihi: 01.05.2007

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ GÜZ DÖNEMİ MENÜ MODELİ-1 PAZARTESİ / * / / / / / / / ÇARŞAMBA / / / / PERŞEMBE / / Etli dolma/ Hoşaf / / CUMA / / / GÜZ DÖNEMİ MENÜ ÖRNEĞİ - 1 PAZARTESİ Yayla çorba

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Kantin ve Kafeteryalar Şube Md. 01.02.2016 02.02.2016 Salı 03.02.2016 Çarşamba 04.02.2016 Perşembe 05.02.2016

Detaylı

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir 01/12/16-Perşembe Üçgen Peynir Zeytin Yeşil Haşlanmış Yumurta Domates Ihlamur Çayı Poğaça Peynirli 02/12/16-Cuma Beyaz Peynir Zeytin Siyah Bal Tereyağı Süt Peynirli Tepsi Böreği 05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 02 / 05 / 2016 03 / 05 / 2016 04 / 05 / 2016 05 / 05 / 2016 06 / 05 / 2016 Peynirli Poğaça Rol Ekmek Peynirli Fırın Ekmek Rol Ekmek Rol Ekmek Siyah Zeytin Beyaz Peynir Tahinli Pekmez Beyaz Peynir Kaşar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2014 YILI KASIM AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ (01.30/11/2014) GÜNLER KAHVALTI ÖĞLE AKŞAM 01/11/2014 ETLİ KURU FASULYE SADE PİRİNÇ PİLAVI TAVUK SOTE CEVİZLİ ERİŞTE KEMALPAŞA 02/11/2014 KIYMALI LU MANTI ZEYTİNYAĞLI

Detaylı

11 EYLÜL 2017-PAZARTESİ 12 EYLÜL 2017-SALI

11 EYLÜL 2017-PAZARTESİ 12 EYLÜL 2017-SALI PAZARTESİ 05 EYLÜL 2017-SALI SABAH BESLENMESİ SABAH BESLENMESİ Tam buğday mini açma (Zeytinli/peynirli/patatesli/kıy245 kkal ÖĞLE YEMEĞİ ÖĞLE YEMEĞİ Domates çorbası Parmak köfte/patates püresi 300 kkal

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 02 MART 2015 03 MART 2015 04 MART 2015 05 MART 2015 06 MART 2014 EZOGELİN ÇORBA 125 TARHANA ÇORBA 125 YOĞURT ÇORBA 125 MERCİMEK ÇORBA 125 DOMATES ÇORBA 125 IZGARA KÖFTE 250

Detaylı

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet!

Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! On5yirmi5.com Sağlıklı Kilo Verdiren Diyet! Ender Saraç'tan sağlıklı kilo verdiren diyet... Yayın Tarihi : 15 Mayıs 2011 Pazar (oluşturma : 11/19/2015) Sağlıklı Kilo Verdirici Diyet 1. Gün Diyet Listesi

Detaylı

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ ÇORBALAR Beyaz Tel Şehriye Çorba 122 Mercimek Çorba 197 Domatesli Arpa Şehriye Çorbası 147 Romen Çorba 160

Detaylı

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ 2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ HAZİRAN AYI 01.Haz Çay Etli Biber Dolma Tas Kebabı 17.Haz Çay Et Bezelya Zeytinyağlı Fasulye Peynir Mercimek Çorba Bulgur Pilavı Peynir-Domates Börek Makarna

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

Lütfen aşağıdaki soruları DEÜ Yemekhane koşullarını düşünerek yanıtlayınız.

Lütfen aşağıdaki soruları DEÜ Yemekhane koşullarını düşünerek yanıtlayınız. Bu anket çalışması DEÜ Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf öğrencileri tarafından DEÜ Kantin ve Kafeteryalar Beslenme Birimi nde Menü Planlama Karar Destek Sistemi konulu projede kullanılmak üzere yapılmaktadır.

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay SENTEZ KOLEJİ ARALIK 2015 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Detaylı

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma 02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri K Üçgen Peynir K Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Siyah K Zeytin

Detaylı

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ 1- SEBZE VE MEYVE KONSERVE FABRİKALARI Sebze ve meyve işleyen fabrikalara, Marmara mıntıkasında 140 gün ve diğer mıntıkalarda 120 gün kampanya süresi kabul edilir.

Detaylı

Reçel-salatalık Piyaz Süt. Omlet Yoğurt çorbası Köy çorbası. Patates oturtması. Bolonez soslu papyon makarna. Süt/çay Meyve Cacık.

Reçel-salatalık Piyaz Süt. Omlet Yoğurt çorbası Köy çorbası. Patates oturtması. Bolonez soslu papyon makarna. Süt/çay Meyve Cacık. TARİH SABAH KAHVALTISI KALORİ ÖĞLE YEMEĞİ KALORİ ARA ÖĞÜN Şefin AKŞAM YEMEĞİ KALORİ 1 Ekim 2016 Cumartesi İnegöl Köfte Kruvasan Karışık Dolma yoğurt ile Reçel-salatalık Piyaz Kemal paşa Omlet Köy 2 Ekim

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6 şçindekiler Sunuş... 15 Önsöz... 17 Teşekkür... 20 Önemli Not... 21 SALATALAR VE MEZELER Domates Salatası... 25 Kış Salatası... 25 Marul Salatası... 26 Peynirli Salata... 26 Cevizli - Üzümlü Salata...

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR 1.1. İDARE: Türk Kızılayı Kartal Hastanesi İdaresi. 1.2. YÜKLENİCİ: İhale sonucu işi alan ve sözleşme

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ MUHALLEBİ İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ Pirinç 20 16 Süt 250 12.5 Şeker 30 30 TOPLAM: 59 g. SÜTLÜ İRMİKLİ PUDİNG İrmik 10

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ihalesi yapılacak olan Çevre ilçelerde mevcut okullarda öğrenci ve

Detaylı

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT 01.12.2017 CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT ÖĞLE YEMEĞİ DOMATES ÇORBA MANTI SEBZE BUKETİ MEVSİM MEYVESİ MERCİMEK KÖFTE KARIŞIK SALATA HAVUÇ SALATA İKİNDİ KAHVALTISI MANDALİNA/KURUYEMİŞ

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU 22.06.2015 PAZARTESİ 23.06.2015 SALI 24.06.2015 ÇARŞAMBA DOMATES 8 J DOMATES ÇORBA 139 J BATON SELE 225 J SALATALIK 5 J ABANT USULÜ ROSTO KÖFTE 480 J J LİMONATA 109 J BEYAZ PEYNİR 55 J PİLAV 324 J DOMATES

Detaylı

2017 İZMİR KONAK BELEDİYESİ YEKMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2017 İZMİR KONAK BELEDİYESİ YEKMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 İZMİR KONAK BELEDİYESİ YEKMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 212. Maddesi ile 11.12.1986 tarih ve 19308 Sayılı Devlet Memurları Yiyecek

Detaylı

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir 01.03.2016 02.03.2016 03.03.2016 04.03.2016 05.03.2016 06.03.2016 07.03.2016 08.03.2016 NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MART 2016 YEMEK MENÜSÜ Çay-simit çay- simit çay -söğüģ çoban

Detaylı

ARALIK 2016 YEMEK LİSTESİ

ARALIK 2016 YEMEK LİSTESİ 28 KASIM PAZARTESİ OCTOBER MONDAY 29 KASIM SALI NOVEMBER TUESDAY 30 KASIM ÇARŞAMBA NOVEMBER WEDNESDAY 01 02 Naneli yoğurt çorbası 173 kcal Kıymalı bezelye 226 kcal Su böreği 450 kcal Domates çorbası 163

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

Tavuklu Sebze. Ezogelin Çorbası Kr. Şehriye Çorba Tarhana Çorbası

Tavuklu Sebze. Ezogelin Çorbası Kr. Şehriye Çorba Tarhana Çorbası 02/05/17-Salı 03/05/17-Çarşamba 04/05/2017 Perşembe 05/05/2017 Cuma Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Tulum Peyniri Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Siyah Zeytin Siyah Zeytin Siyah Haşlanmış Yumurta Tahin - Pekmez

Detaylı

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015

TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 TED ALİAĞA KOLEJİ EKİM 2015 YEMEK MENÜSÜ 01 EKİM 2015 PERŞEMBE 02 EKİM 2015 CUMA SİMİT ÜÇGEN PEYNİR DOMATES-SALATALIK ZEYTİN FINDIK KREMASI 1175 CAL DOMATES - SALATALIK ZEYTİN HAŞLANMIŞ YUMURTA BEYAZ PEYNİR

Detaylı

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir)

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir) RAMAZAN BÜFESİ 1 120 TL (%18 KDV eklenecektir) İftariyelik (Serpme) Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar, pastırma, sucuk, kuru kayısı, kuru incir, kuru erik, hurma, ceviz, gül reçeli, portakal reçeli, tereyağı,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK PLANI Doküman No: DD.52 Yürürlük Tarihi: 24.11.2011 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Sayfa No: 1/5 SÜREÇLER YAPILAN TEMİZLİK SIKLIK/GÜN

Detaylı

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler

1- Süt ve Sütten Yapılan Besinler Besin Grupları Doğada çok çeşitli besinler bulunmakta ve her besinin besin öğesi bileşimi farklılık göstermektedir. Besin öğelerini tek bir besinle vücudumuza almamız imkansızdır. Besin öğelerinin dengeli

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ

RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ ÖĞLE YEMEĞİ 11.30-13.30 AKŞAM YEMEĞİ 19.00-21.30 GECE KAHVALTISI 24.30-01.30 SAHUR YEMEĞİ 02.30-03.30 NOT: RAMAZAN DOLAYISIYLA ÖĞLE YEMEĞİ 13.30 DA BİTECEĞİNDEN BU

Detaylı

Madde-2 Genel Şartlar:

Madde-2 Genel Şartlar: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OR-AN SİTESİ KAMPÜSÜNDE BULUNAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİNE DİYETİSYEN, EĞİTİM GÖREVLİSİ VE BAKICI ANNE HİZMETLERİ SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 28 / 03 / 2016 29 / 03 / 2016 30 / 03 / 2016 31 /03 / 2016 01 / 04 / 2016 Peynirli Fırın Ekmek Siyah Zeytin Reçel Kuşburnu Mercimek Çorbası Etli Kuru Fasulye Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Tel Kadayıf Mevsim

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 Ocak 2 Ocak Mercimek Çorba (134 kcal) Kaşarlı Fırın Tavuk

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü Turgut Özal Eğitim Kurumları 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü BESLENME VE MENÜ PLANLAMA, Yemek üretimini şeffaf, dürüst ve güvenilir olarak, müşteri beklentilerine cevap vererek, kaliteli

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI YEMEK HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 : (1) Bu Yönergenin amacı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

BAŞLANGIÇLAR SÜZME MERCİMEK ÇORBA GÜNÜN SPESİYAL ÇORBASI

BAŞLANGIÇLAR SÜZME MERCİMEK ÇORBA GÜNÜN SPESİYAL ÇORBASI MÖNÜ KAHVALTILAR (BREAKFAST) KAHVALTI TABAĞI Beyaz peynir, kaşar peyniri, siyah ve yeşil zeytin, domates, salatalık, dana jambon, salam, tereyağı, reçel, haşlanmış yumurta OMLET ÇEŞİTLERİ Sade, karışık,

Detaylı

Mercimek çorba Karışık musakka(patlıcan yemeği) Bulgur pilavı Cacık

Mercimek çorba Karışık musakka(patlıcan yemeği) Bulgur pilavı Cacık 01.08.2017 Karışık musakka(patlıcan Fındık köfte Havuç tarator 02.08.2017 Çay Yumurta, zeytin, domates- salatalık, Tavuklu sultan kebabı (tavuk sote) Rus (mercimekli bulgur Karpuz(yoğurt ) Kıymalı dolma

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 3 Temmuz Kaşarlı Omlet, Salatalık, B. Peynir, Zeytin, K. Kayısı, Süt Şinitzel, Bulgur

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YEMEK HİZMETİ ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YEMEK HİZMETİ ŞARTNAMESİ 1- İhaleye katılacak olan firmanın, tercihen Adana Ticaret Odası na kayıtlı olması ve ihale tarihine kadar gecikmiş aidat borcu bulunmaması gerekmektedir. 2- İhaleye katılacak olan firma sözleşme imzalandıktan

Detaylı

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7...

Index. Besin Grubu kalori Cetveli. 1... Süt ve Süt Ürünleri. 5... Meyveler. 4... Sebzeler. 6... Yağlar. 3...Tahıllar. 7... Sayfa Besin Grubu kalori Cetveli 1... Süt ve Süt Ürünleri Index 1... Tatlılar 2... Et Gurubu 3...Tahıllar 3...Sebzeler 4... Sebzeler 5... Meyveler 6... Yağlar 7... Kahvaltılıklar 8... Erişteli Ayran Aşı

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME TUNCELİ DEFTERDARLIĞI YEMEK PİŞİRME DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME İKN (İhale Kayıt Numarası):2012/183820 MADDE 1- Yüklenicinin Hizmetin Görülmesi ve personelle

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ LOKANTALAR FİYAT TARİFESİ

ESKİŞEHİR İLİ LOKANTALAR FİYAT TARİFESİ ŞEHİR İLİ LOKANTALAR TARİFESİ 24.09.2013 ŞEHİR İLİ LOKANTALAR TARİFESİ ÇORBALAR % % % % İşkembe 200 4,25 TL 5,10 TL 20 4,00 TL 4,80 TL 20 3,75 TL 4,50 TL 20 3,50 TL 4,20 TL 20 Tuzlama-Paça 200 6,25 TL

Detaylı

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi İFTAR MENÜ 1 Serpme İftarlıklar İftar Tabağı yeşil zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kısır ve hurma Ezogelin çorba Saray usulü piliç sarma Tereyağlı pilav, baharatlı domates ve sote sebze ile Cevizli

Detaylı

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI S.T.İ. Yönetim Kurulunun 04.09.2012 tarihli kararı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2012 KONAKLAMA FİYATLARI ODA 1 KİŞİ ODA 2 KİŞİ SUİT ODA GEÇİCİ GÖREVLİ KAMU PERSONELİ (1 Kişi) DENETİM ELEMANI (1 kişi) 35,00

Detaylı

İELEV CAĞALOĞLU ANAOKULU EKİM AYI MENÜSÜ SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*CACIK SALATABAR*YOĞURT

İELEV CAĞALOĞLU ANAOKULU EKİM AYI MENÜSÜ SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*YOĞURT SALATABAR*CACIK SALATABAR*YOĞURT 01.10.2013 SALI 02.10.2013 ÇARŞAMBA 03.10.2013 PERŞEMBE 04.10.2013 CUMA KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAHVALTI KAŞAR PEYNİRİ YUMURTA AÇMA\KREM PEYNİR BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ\BAL BEYAZ PEYNİR DOMATES\SALATALIK

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli

KLASİK MENÜ. Karşılama Kokteyli KLASİK MENÜ Ezine beyaz peynir, taze kaşar, tavuk jambon, dana jambon, patlıcan salatası, acılı ezme, amerikan salatası, yoğurtlu semizotu tepsi böreği, mini köfte Tavuk ve et soteli hünkar beğendi Mantar

Detaylı

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR: YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ile Yemek Üretimi yapıp, hizmet verecek firma

Detaylı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Günlük Yemek Menüsü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yemekhane ve Kantinler Öğrencilerin doğru ve örnek davranışlarını, sınıf dışındaki yerlerde de sürdürmeleri gerekmektedir. Bu yerlerin başında Yemekhane

Detaylı

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR 01.10.2012 PAZARTESİ 02.10.2012 SALI 03.10.2012 ÇARŞAMBA DOMATES ÇORBA 139 KURU KÖFTE/PATATES TAVA 530 CARBONARA SOSLU SPAGHETTI 261 AÇMA 242 SEBZE BUKETİ 95 SUYU 100 KABAK BİBER KIZARTMA 298 SÜT 63 PİYAZ

Detaylı

1 MART SALI 2 MART ÇARŞAMBA 3 MART PERŞEMBE 4 MART CUMA. 150 kcal EV TİPİ POĞAÇA DOMATES ÇORBA 1,5,6 1,3,5 SERPME TÜRK KAHVALTISI/ YUMURTA 1,2

1 MART SALI 2 MART ÇARŞAMBA 3 MART PERŞEMBE 4 MART CUMA. 150 kcal EV TİPİ POĞAÇA DOMATES ÇORBA 1,5,6 1,3,5 SERPME TÜRK KAHVALTISI/ YUMURTA 1,2 Tarih / 206 Sabah Kahvaltısı Alerjen Öğle Yemeği,,6 DOMATES ÇORBA 0 kcal EV TİPİ POĞAÇA,, MART BALIK PANE RÖŞTİ HELVA,2 6 20 kcal 280 kcal.6 EZOGELİN ÇORBA 20 kcal PEKMEZLİ KEK,, 2 MART KURU FASULYE 20

Detaylı

KONAKLAMA FİYATLARI TESİS KULLANIM KURALLARI VE AÇIKLAMALAR

KONAKLAMA FİYATLARI TESİS KULLANIM KURALLARI VE AÇIKLAMALAR S.T.İ. Yönetim Kurulunun 25.12.2014 tarihli kararı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2014 KONAKLAMA FİYATLARI O.M.Ü. DİĞER PERSONEL KAMU 1 KİŞİ 35 45 2 KİŞİ 70 90 2 KİŞİ (tek kişi kalmak isteyen) 50 60 SUİT

Detaylı

DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI

DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI Pirinç 2 su bardağı 360 gram Domates 3 küçük boy 300 gram Yağ 1/2 su bardağı 100 gram Tuz 2 tatlı kaşığı 12 gram Su(sıcak) 3 su bardağı 600 gram Pirinci yıkayın, süzün. Domatesi

Detaylı

Ç.Ü.KOZAN MYO HAZİRAN AYI 2015 YEMEK LİSTESİ Tarih Menü

Ç.Ü.KOZAN MYO HAZİRAN AYI 2015 YEMEK LİSTESİ Tarih Menü Ç.Ü.KOZAN MYO HAZİRAN AYI 2015 YEMEK LİSTESİ 01.06.2015 SAÇ KAVURMA PİRİNÇ PİLAVI SALATA+AYRAN 02.06.2015 KURU FASULYE PİRİNÇ PİLAVI YOĞURT+TURŞU 03.06.2015 BALIK MERCİMEK ÇORBA HALKA TATLI+ SALATA 04.06.2015

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN İŞLETİM ESASLARI VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN İŞLETİM ESASLARI VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE, KANTİN VE KAFETERYALARIN İŞLETİM ESASLARI VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yüksek İhtisas

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ HURMA, PASTIRMA, KAŞAR PEYNİR, BEYAZ PEYNİR,, SİYAH ZEYTİN, YEŞİL ÇİZİK ZEYTİN, BAL, KAYMAK, TAHİN, PEKMEZ, GÜNÜN ZEYTİNYAĞLISI VE GÜNÜN MEZESİ İÇECEKLER GÜNÜN

Detaylı

YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI:

YEMEK ADI : PORSİYON ET GRAMAJI : PORSİYON GRAMAJI: TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Adı: TRT Kurumu İstanbul Müdürlüğü ve İstanbul Televizyon Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele mevcut şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde İdare yemekhanelerinde

Detaylı

KURUMSAL. Misyonumuz. Vizyonumuz

KURUMSAL. Misyonumuz. Vizyonumuz 1 2 3 HAKKIMIZDA 4 KURUMSAL Misyonumuz Sağlıklı çalışma koşullarında, kalitesine güvenilen malzemeleri, bilinçli ve kusursuz işçilik ile işleyerek, sağlıklı ve lezzetli beslenme ilkesi ile sürekli müşteri

Detaylı

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ

ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ ANTALYA SINAV KOLEJİ EYLÜL AYI YEMEK LİSTESİ TARİH 01.09.2015 SABAH KAHVALTISI SİGARA BÖREĞİ ÖĞLE YEMEĞİ YAYLA ÇORBA PİLİÇ ROTİ BULGUR PİLAVI KARPUZ İKİNDİ KAHVALTISI ISPANAKLI BÖREK 02.09.2015 03.09.2015

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Tarihçemiz

BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Tarihçemiz BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Bir Merhaba ile başlar tanışmamız, Hizmetimiz ve lezzetimiz baki kalır damaklarda Dostluğumuzda Öyle... Siz Elveda derken bile bir dahaki görüşmemizin umuduyla, sizleri bekleriz mekanımızda.

Detaylı

Kimyonlu Kraker Sosu 1 su bardağı yoğurt ile 2 tatlı kaşığı kimyon karıştırılır. KURUTULMUŞ DOMATES

Kimyonlu Kraker Sosu 1 su bardağı yoğurt ile 2 tatlı kaşığı kimyon karıştırılır. KURUTULMUŞ DOMATES Kimyonlu Kraker Sosu 1 su bardağı yoğurt ile 2 tatlı kaşığı kimyon karıştırılır. KURUTULMUŞ DOMATES Kuru domatesleri nohut, kuru fasulye ve bamya gibi yemeklerde kullanabilirsiniz. Domatesleri yemeğiniz

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ MUTFAĞI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ MUTFAĞI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ MUTFAĞI İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde A-1: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenci ve personellerinin beslenme ihtiyaçlarını

Detaylı

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek TARİH 1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek 15.09.2014 Kuru fasulye Pirinç Pilavı Meyve 16.09.2014 Kıymalı patates Çorba Tulumba tatlısı 17.09.2014 Türlü Makarna Mevsim Meyve 18.09.2014 Etli nohut B.pilavı

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 1 Haziran Kaşarlı Tost, Domates, Ceviz, Süt. Kıymalı Patates Yemeği, Şehriyeli Pilavı,Yoğurt

Detaylı