T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ"

Transkript

1 T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri yatan hasta, refakatçi ve çalışan personele gece kahvaltısı, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği ile diyet hastalarına verilecek kahvaltı, ara kahvaltı ve yemek pişirilmesi, dağıtılması ve bulaşığının yıkanması hizmetleridir. Yemek yapımında kullanılacak tüm gıda maddeleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Pişirilen yemeğin özelliklerini kaybetmeden, usulüne uygun olarak (Hastane idareleri tarafından belirlenecek) yemek saatlerinde dağıtımı ve bulaşıkların yıkanması da işin devamı niteliğindedir. *Öğün Miktarları: Kahvaltı: 1200 öğün Öğle yemeği: 2400 öğün, Akşam yemeği 1200 öğün, Diyet ve Ara Kahvaltı: Yatan hasta sayı ile korale değişmekle. Madde 2. İşin yapılma yeri ve süresi 2.1. İşin yapılma yeri: Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleridir. Yüklenici, bu hastanelerin mutfağını kullanacaktır İşin yapılma süresi on iki (12) aydır. Sözleşme imzalanmasına müteakip üç (3) gün içinde işe başlanacaktır Yüklenici Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerine sağlığa uygun ve hijyenik koşullarda yemeğin götürülüp dağıtılmasından sorumludur. 2.4 Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri mutfağı kullanılmak ve yemek hizmetinde gıda maddelerinin sağlanması firmaya ait olmak üzere en az yirmi (20) kişi ile yürütülecektir Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri mutfağında tüm gıda maddeleri yükleniciye ait olmak üzere hazırlanan ve pişirilen yemeklerin özelliklerini kaybetmeden, sağlık koşullarına ve usulüne uygun Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerinde dağıtılması ve servisi yapılacaktır Yüklenici firma sözleşme giderleri dâhil ne ad altında olursa olsun her türlü vergi, taşıma ve masraflardan da sorumludur Yüklenici firma yemek pişirilmesi, bağlı birimlere taşınması, dağıtılması ve servis yapılmasının yanı sıra bulaşıkların yıkanmasından, yemek işleri için kullanılan alanların ( erzak deposu, soğuk hava depoları, mutfak, yemekhane, servis ofisleri ve yemek bölümleri vb.) temizliğinden sorumludur. Bulaşık ve temizlik hizmetlerinde kullanılacak olan tüm temizlik malzemeleri yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

2 2.8. Yüklenici, bildirdiği adresini her türlü tebligat için ikametgâh ittihaz ettiğini, buraya yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını, adres değişmesi halinde yeni adresini yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde eski adresine yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul eder Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 gün içinde eksiksiz personel ve malzeme ile çalışmaya başlamak zorundadır Firma hizmetin ifası için gereken tüm ekipmanları temin etmekle yükümlüdür. İhaleye teklif veren firmaların/kişilerin mutfağı gezmiş görmüş ve teklifini buna göre verdiği kabul edilmiştir Yüklenici firma, EK 3 de belirlenen malzeme ve cihazların dışında işini kolaylaştırmak veya hastanelerin yönetiminin ve diyetisyeninin talebi doğrultusunda belirtilen sayı ve nitelikte araçgereç getirmekle yükümlüdür. Madde 3. İşyerinin Yükleniciye Teslimi ve Yüklenicinin Sorumluluğu 3.1. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip hastane idaresine ve hastane idaresinin belirlediği hizmetin kontrolden sorumlu kişilere karşı yükleniciyi temsil etmek üzere Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Hizmetleri Sorumlusunu üç gün içinde hastane idaresine yazılı olarak bildirmek zorundadır.yüklenici firma sorumlusu en az dört yıllık yüksekokul veya üniversite mezunu olmalıdır. 3.2.Sözleşmenin imzalanmasının ardından 3 gün içerisinde yemek pişirme, dağıtım ve bulaşık ile ilgili hastaneye ait demirbaş malzeme, alet ve cihazların bir tutanakla yükleniciye teslimi yapılır Yüklenici, hastane yönetimi tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, ihale süresi sonunda aynen teslim edecektir. Yüklenici kendisine teslim edilen hastaneye ait her türlü demirbaş malzemeyi işin sonuna kadar korumak ve işin bitiminde aynen teslim etmek zorundadır. Aksi halde rayiç bedel üzerinden tazminle mükelleftir Yemek hizmeti esnasında yüklenici çalışanlarının hastanenin fiziki yapısına ve diğer sistemlere verdiği zararların özelliğine göre en kısa sürede (en çok üç gün) giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın yüklenici elemanın vermiş olduğu zarar yüklenici adına kurum tarafından herhangi bir şekle tabi olmadan yaptırılarak bedeli istihkakından düşürülecek ve ayrıca üç günlük süre için her güne karşılık idari ve teknik şartnamelerde belirtilen cezalar tahakkuk ettirilecektir Ayrıca işin bitiminde mutfak mahalli ile mutfakta bulunan her türlü pişirme ve bulaşık yıkama isteminin bakım ve temizliğini yaptırarak işi bırakmak zorundadır. Aksi halde hastane idaresi, bakım ve temizlik işlerini dilediği usulle piyasaya yaptırarak bedelini herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın ilgilinin son istihkakından ya da kesin teminatından kesmeye yetkili olacaktır Hastane idaresi ya da görevlendirdiği Kontrol Komisyonu mutfağın çalışma düzenini, ortamın ve çalışanların temizliğini, yemek yapımını, erzakları, çalışanların mesailerini vb. konuları her zaman denetlemeye yetkilidir Firma idari ve teknik şartnamede belirtilen eleman sayısını devamlı olarak korumak, ayrılan elemanın yerine derhal yenisini bulmak zorundadır. Hafta sonu ve özel tatil günlerinde de hastane yönetiminin belirlediği sayıda eleman çalıştırarak hizmeti aksatmamakla yükümlüdür.

3 3.8. Yüklenici tarafından istihdam edilen kişilerin isimlerini gösterir liste ve hastane yönetimi yetkililerince birlikte imzalanacak ve imzalanan listenin bir örneği hastane yönetimi yetkilisine verilecektir Yüklenici, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerine vermiş olduğu her türlü zarar ve ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplardan sorumludur Yüklenici, hizmet sunumu sırasında firma elemanının, hasta, refakatçi, hasta yakını, ziyaretçi, personel, demirbaş, bina, araç-gereç vb. unsurlara karşı maddi ve manevi tazminat gerektirecek zarar vermesi halinde tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Açılacak davalarda hastane idaresinin hukuki sorumluluğu yoktur Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile ilgili her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuattan dolayı personel alınması, işçi haklarının ödenmesi vs. konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, hastane yönetimi bu konularda sorumlu olmayacaktır. Yüklenici, hastane yönetiminin haberi olmaksızın personel değiştiremeyecektir Yüklenici, hizmet satın alma sözleşmesi ile yüklendiği işi, tahakkuk etmiş veya edecek alacaklarını, hastane yönetiminin yazılı tasvibini almaksızın kısmen veya tamamen tebliğ edemez Yüklenici; hizmet sunulan binaların tahliyesi veya yeni bir binaya nakledilmesi halinde, hastane yönetiminin isteği ve talebi doğrultusunda aynı hizmeti yeni binada da aynı şekil ve şartlarla yürütmek zorundadır Yüklenici tarafından sağlanan yüklenici ekipmanı ve malzemelerin tamamı işyerine getirildiğinde, yalnızca hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Yüklenici, bunların tamamını veya bir kısmını, işyeri içinde taşınması hariç, kontrol teşkilatı olurunu almadan nakledemez Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerinde sunulan hizmet yasa, yönetmelik Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri ve genelgeleri çerçevesinde yürütülür. Hastane yönetimi ve çalışanlarının uymak zorunda olduğu yasa, yönetmelik ve genelgelere, yüklenici, yüklenici çalışanlarının da uyması zorunludur Yüklenici, işçilerinin görevlerinin bilincinde olmasından, görevleri yerine getirirken kabul edilmez bir sorun çıkartmalarından veya kurum yönetmelik ve prosedürlerinin ihlal edilmesinden sorumludur İhale konusu hizmetlerde görev yapan yüklenici personeli birim sorumlusunun haberi olmaksızın başka bir yerde görevlendirilemeyecektir. Habersiz görevlendirmenin iki kez olması halinde (hastanenin tutacağı tutanak esas alınacaktır.) her gün için o ayki hak edişinin % 0.1 i oranında ceza tahakkuk ettirilecek, ikinci defada ise ceza oranı iki katına yükseltilecektir İşçilerin sigorta primlerinin çalıştırdıkları gün kadar yatırılması zorunludur, ancak sürekli çalışan işçilerin aylık sigorta primleri tam olarak otuz (30 gün) yatırılacaktır Hastane idaresi, hizmetin gerektirdiği koşullara bağlı olarak yüklenici firma çalışanlarına yeni görevler verebilir, çalışma saatlerini değiştirebilir. Yüklenici ve çalışanları idare tarafından verilen talimatları yerine getirir Firma, ödeme yapılacak aya ait faturadan önce; bir önceki dönemin imzalanmış işçi

4 ücretleri bordrosunu,bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığını gösteren belgelerin onaylanmış fotokopilerini ve işçi ücretlerinin, hak edişin ödenmesine müteakip en geç 2 gün içinde çalışan personelin hesaplarına yatırıldığına dair dekontu ve de o ayki imzasız tahakkuk edecek bordroyu iki gün önce Muayene Komisyon Başkanlığı na teslim etmek zorundadır Çalışan işçiler çalışma saatlerine isabet eden öğünde hastanede çıkan yemekten bedelsiz Olarak faydalanacak yüklenici bu konuda kuruma ayrı bir geri ödemede bulunmayacaktır Hastanemizde, İmza föyü,kimlik kartı yerine barkot sistemi kullanılacak olursa yüklenici Çalışanlarına ait kartları hastanenin anlaştığı firmadan temin edecektir. Madde 4. Çalıştırılacak Personelin Taşıması Gereken Özellikler Ve Çalışma Şartları: 4.1. Çalıştırılacak personel, Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü nün onayı üzerine göreve başlayabilecektir. İdare yeni işe alınacakları mülakata tabi tutacak ve hizmetin gerektirdiği belgeleri isteyecektir Yüklenici hastaneden emekli olan veya ayrılan personeli istihdam edemeyecektir. Yemekhanelerde, servis ofislerinde ve meydan hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin yaşı 4857 sayılı İş Kanunu na uygun olacaktır Yüklenici haklı ve yasal gerekçe göstermeksizin ve hastane idaresinin haberi olmaksızın işçi çıkartamayacaktır. Hastane genel kurallarına yâda şartnamede belirtilen kurallara uygun hareket etmeyen işçiler hastane idaresinin yazılı bildirimini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. Yüklenici haftalık izin ve resmi tatiller dışında 10 günden fazla izinli ve raporlu olan çalışanlarla ilgili işin aksamaması için önlem almak zorundadır Yüklenici çalışanlarına (işe ilk başladıklarında, sözleşme süresince düzenli aralıklarla) yüklenici ve hastane idaresi yetkililerince hizmet içi eğitim verilecektir. Yüklenici, personeline görevi ile ilgili yeterli derecede eğitim sağlamakla yükümlü olup, hastanede uygulanan ve yürürlükte bulunan prosedür, yönetmelik, kural ve kaideleri ile şartname hükümlerini hastane yönetimi ile birlikte öğretmekle yükümlüdür Çalışanların göreve geliş ve gidişleri hastane idaresi tarafından kontrol edilecek ve bu amaçla imza föyleri düzenlenecek, hastane idaresince görevlendirilecek bir yetkili veya mutfaktan sorumlu diyetisyen tarafından denetlenecektir Eksik eleman çalıştırılması veya vardiya saatlerine uyulmaması halinde her gün için o ayki hak edişinin % 0.1 i oranında ceza tahakkuk ettirilerek ilk istihkakından kesilecektir Yüklenici işe başlamadan önce, sürekli çalıştıracağı tüm elemanların (yöneticiler ve sorumlular dahil) portör olmadıklarını, her türlü bulaşıcı hastalık, cilt hastalığı bulunmadığını ilgili kuruluşlardan alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek ve hastane idaresine vermek zorundadır Yüklenici çalışan elemanların tümü için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun 126 ve 127.maddeleri ve Sağlık Bakanlığı nın 2005/9 Nolu Genelgesi Gereği her üç ayda bir portör taramasını yaptırmak, 6 ayda bir akciğer grafisi çektirmek, her 3 ayda bir cilt hastalığının

5 olmadığını belgelemek zorundadır. Giderleri yüklenici tarafından karşılanmak suretiyle hastanemiz röntgen servisinden ve uzmanlarından yararlanılabilecektir. İlgili döneme ait raporlar ilk ödeme evrakına eklenmek zorundadır Mutfak çalışanları ve garsonlar iş başında ve görev yerlerinde kesinlikle sigara içmeyeceklerdir Mutfağın yüklenici çalışanları tarafından her zaman temiz ve hijyenik olması sağlanacaktır. Mutfak çalışanları mutfağa girerken, ayaklarına galoş, başlarına kep ve elle hazırlanacak yiyeceklerde aşçılar ve yardımcıları mutlaka eldiven giymek zorundadır. Bu tür malzemeler yüklenici tarafından sağlanacaktır Hastanede görev yaptıkları sürede yüklenici çalışanlarının yiyecekleri yemekleri firmanın kendisi tarafından sağlanacaktır Bulaşık yıkamada kullanılan her türlü deterjan, çamaşır suyu, sıvı el sabunu, büyük boy çöp poşeti, fırça, destekli bulaşık süngeri, çelik bulaşık ovma teli, çizme, sudan koruyucu önlük, bulaşık eldiveni ile yemekhanede her masaya yetecek, kürdan, peçete, peçetelik,tuz,yağ,ekşi vs. ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE li olacaktır Hastane mutfağında, yemekhane ve ofislerde kullanılan malzemeler, kazan, kepçe, tencere, çatal, kaşık, meyve bıçağı, bardak, sürahi, self servis tepsileri, satır, bıçak vs. araç gereçler yüklenici tarafından karşılanacaktır Yüklenici, hastane ve bağlı tesislerinde çalışan sayısı, isim listesi, malzeme, cihaz listesi ve özellikleri, kullanılan sarf malzemesi miktarı ve özelikleri vb. bilgileri hastane idaresinin istediği zaman gecikmeden vermekle yükümlüdür Yüklenici hastane mutfağında çalıştıracağı personele yol bedeli verilecektir. Nakdi olarak ödeneceği ve Yüklenici tarafından bordroda gösterilecektir. Ayda 22 (Yirmi iki) gün üzerinden, her işçiye gidiş-geliş olmak üzere 2,50 TL (İki Türk Lirası Elli Kuruş) yol bedeli ödenecektir. Madde 5. Çalıştırılacak Personelin Sayısı YEMEK PİŞİRME TAŞIMA, DAĞITMA VE BULAŞIK HİZMETLERİ (HER ENTEGRE HASTANE İÇİN AYRI AYRI) Diyetisyen veya Gıda Mühendisi 1 Aşçıbaşı(diplomalı veya usta öğretici belgeli MEB onaylı) 1 Aşçıbaşı Yrd. (MEB onaylı usta belgeli) 1 Meydan Hizmetleri ve garson 1 Bulaşıkçı 1 TOPLAM : 20 Kişi Çalışacak toplam en az 20 kişi görev yapacaktır.

6 5.3. Personelin çalışma saatleri ve yerleri Hastane İdaresince belirlenecektir. Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerin çalışma sistemine uygun olarak her zaman değiştirilebilecektir Yemekhanelerde yemek dağıtımı ve meydan hizmetlerinde çalışacaklar bay yâda bayanlar en az ilkokul mezunu olacaklardır Pişirilen yemeklerin hizmeti sırasında temiz, sağlıklı vb. özelliklerinin bozulmadan taşınmasına özen gösterilecek. Bu konuda hastane idaresinin isteklerine harfiyen uyulacaktır. Hastanelerin yemekhane, klinik, ofislerinde ve bağlı birimlerinde dağıtılacak yemekler de dâhil olmak üzere yemek taşımaları thermoboxlarla gerçekleştirilecektir. Yemek taşımak için yüklenici tarafından tahsis edilen araçların temizliği hastane idaresi ya da görevlendirdiği kişiler tarafından sürekli denetlenecektir. Yemeklerin taşınması, dağıtılması ve servis yapılması sırasında sağlık ve temizlik şartlarına uyulmadığı tespit edildiğinde idari şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde öngörülen cezalar uygulanır Hastane yönetimi, yeni işe alınacakları mülakata tabi tutacak ve hizmetin gerektirdiği belgeleri isteyecektir. Yüklenici hastaneden emekli olan veya ayrılan personeli istihdam edemeyecektir Yükleniciye bağlı olarak hizmet veren gerçek kişilere ait a) Nüfus cüzdanı örneği, b) Son bir ay içerisinde alınmış olan iyi hal kâğıdı, c) İkametgâh ilmühaberi, d) İki adet vesikalık fotoğraf işe başlamadan önce hastane yönetimine verilecektir Yüklenici, çalıştırdığı sigortalının her biri için ihale yapan ünitenin hesabını bulunduğu bankada hesap açtıracak ve çalışanların ücretleri çalışanların hesaplarına istihkakın yükleniciye ödenmesini müteakip en geç 2 gün içerisinde yüklenici tarafından yatırılacaktır İşçi ücretlerinin ödenmemesi halinde (kısmi ödeme yapılsa bile) yükleniciye bir sonraki dönemde kesinlikle herhangi bir ödeme yapılmayacak ve işçilerin ücretleri brüt miktarı üzerinden hak edişlerden kesilerek doğrudan doğruya yüklenici adına hastane yönetimi tarafından işçilere ve resmi kuruluşların (vergi ve primler bakımından) hesaplarına yatırılacak ve kalan yükleniciye ödenecektir. Madde 6 -Tarafların Yükümlülükleri 6.1. Yemekler kalite nefaset ve gramaj yönünden 13 Ocak 1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve 05 Mayıs 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen iaşe oranları esas alınarak gramajlar ilişik listeye uygun olacaktır Günlük gıda tüketim miktarları görevlendirilecek bir memur (İaşe ve ambar memuru) tarafından servislerden ve idari ünitelerden gelen rasyonlara göre hesaplandıktan sonra ihtiyaç duyulan gıda maddeleri bir gün önceden müteahhide sipariş edilecektir.

7 6.3. Hastane idaresi tarafından hasta, refakatçi ve personel sayısına göre hazırlanan günlük cetvelde belirtilen erzaklar (kuru gıda, sebze, meyve, süt, yoğurt, kahvaltılık vs.) Her an depodan Hastane Müdürü (veya yardımcısı), diyetisyen (bulunmayan ünitelerde Başhemşire veya yardımcısı), ambar memuru, aşçıbaşı, firma temsilcisi diyetisyen-gıda mühendisi katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından kontrol edilebilecek. Yemekte sunulan öğün miktarları Hastane Muayene Komisyonu tarafından kontrol edilecek Teslim edilen gıda maddeleri, hastane mutfağında ahçı ve yardımcıları tarafından sağlık ve temizlik şartlarına, iaşe kurallarına ve sözleşme hükümlerine göre pişirilerek hazırlanır Aylık yemek listeleri (normal ve diyet dâhil) hastane sorumlu diyetisyenleri tarafından hazırlanacak, hastane idaresince onaylanmasını müteakip yürürlüğe girecektir. Yemek listeleri bir hafta önceden yükleniciye teslim edilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde hastane idaresi günlük yemek listesinde değişiklikler yapabilir. Hastane idaresi kendi aşçılarını (vardiyalara uygun olarak ) yemeklerin pişirilmesi sırasında koordinatörlük yapmak üzere görevlendirecektir. Ramazan ve Muharrem ayında da personele sahur yemekleri hazırlanması ve dağıtım hizmeti verilecektir. Sahur yemeklerinde çeşitlilik yapılabilir Yemeklerde ve salatalarda kullanılacak sebze ve meyveler taze olacak ve çok iyi şekilde yıkanacaktır Ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla hastane idaresi tarafından uygun görülmek kaydıyla dondurulmuş ürün talebinde bulunabilir ya da bu talep istediği zaman iptal edilebilir Yemeklerde kullanılan yağlar ve etler (dana, kuzu, tavuk) HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği Yönetimi Belgesine sahip olan firmalardan alınmalıdır. Yağlar piyasada mevcut tanınmış olmalıdır. Belediye mezbaha damgalı sakatatsız dana ve kuzu eti olacaktır. Gramajlarda belirtilen et miktarları kemiksizdir. Günlük rasyonla birlikte, yemek türüne göre kullanılacak etin özelliği firmaya yazılı olarak bildirilerek depodan o özellikte et çıkartılması sağlanacaktır. Tavuklar ise (but ve göğüs eti olarak), tanınmış ve kalitesine güvenilir üreticiden ambalajlanmış olarak sağlanacaktır Yemekler, kliniklerde hastalara self servis tepsisine konarak sırayla odalardaki hastaların yataklarına servis yapılacaktır. Hastalara yemek dağıtımı servis hemşiresi gözetiminde yapılacaktır Yemek dağıtan garsonlar hijyenik kurallara mutlaka uyacak ve yüklenici tarafından karşılanan disposable eldivenli, kepli, üzeri önlüklü ve maskeli olacaktır Personel yemekhanelerinde yemek dağıtımı self servis olarak porselen tabaklarda ve tabakların içine konulacağı tepsilerde yapılacaktır. Personel yemekhanesinde masa örtüsü, peçete, tuzluk, biberlik, cam sürahi su bardağı, sıhhi ekmek sepeti,yağlık, limonluk hazır bulundurulacaktır. Masa üstü cam kapak olacaktır Masa örtüsü, perde, tuzluk, biberlik, sürahi, bardak, kaşık,çatal,tabak,kase ve kâğıt peçeteler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yemekhane düzenleri hastane idaresinin belirlediği şekle uygun olacaktır Eskiyen ve kirlenen masa örtüleri hastane idaresinin yazılı bildirimini müteakip yenilenecektir. 24 saat içerisinde eksiklikler giderilmediği takdirde her geçen gün için idari şartnamede belirlenen ceza tahakkuk ettirilecektir.

8 6.14. Misafirlere yemek verilmeyecektir. Hak edişlerde Personel için personel biriminden gelen liste eğer barkot varsa barkot sonucu baz alınacak Refakatçilerden yemek ücreti ayrı olarak tahsil edilecektir. Hasta ve refakatçiler için rasyonlar esas alınacak eğer bir serviste o gün için belirlenen hasta sayısından %10 dan fazla hasta ve refakatçi var ise Muayene Komisyonu ile yapılan tutanak hak edişe eklenecektir Yüklenici, Hastane ve bağlı birimlerinde ameliyathane, acil servis ya da yoğun bakım gibi özellikli ünitelerde görev yapan personele zamana bağlı olmaksızın yemek verilebilmesi için (pişirilmesi, bağlı birime taşınması ve servis yapılması) gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu amaçla sürekli mutfak açık bulundurulacak ve hastane idaresinin belirleyeceği sayıda kişi görevlendirilecektir İşveren yüklenici, çalışanlarının zarar görmelerini önleyici tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Yeterli güvenlik önleminin alınmamasından doğan her türlü hasar, ziyan ve cezalar yükleniciye ait olacaktır Ara öğün dağıtım saatlerini Hastane diyetisyenleri ile yüklenicinin tam gün istihdam edeceği diyetisyen müştereken belirleyecektir Yemek hizmeti için kullanılan her türlü elektrik, su,tüp vb. giderler yüklenici tarafından Karşılanacaktır. Elektrik için takılan ara sayaçtaki miktarlar, buhar için makine mühendisleri odasının Belirlediği miktarlar esas alınacaktır Servis ofislerinde kullanılan doğalgaz veya mutfak tüpü ile mutfak, yemekhane ve ofislerde, hem demirbaş malzemelerde hem de tesisatta onarımda kullanılacak her türlü sarf malzemesi (ampul, musluk, conta, sifon, hortum vb. malzemeler) yüklenici tarafından sağlanacaktır Mutfak ve ofislerin kullanımı sırasında ihtiyaç duyulan onarımlar (boya, fayans tamiri vb.) yüklenici tarafından yaptırılacak ve Kurum bu amaçla herhangi bir ücret ödemeyecektir Mutfak ve ofis rögar ve süzgeçlerinde veya lavabolarında meydana gelen tıkanıklıkların giderilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır Mutfakta görev yapan personel kesinlikle ziyaretçi kabul etmeyecektir Ekmekler 50 gramlık tuzlu, tuzsuz ve kepekli tipinde olacaktır. Dökme (eritme) Peynir 30 gr. Reçel ve bal 25 gr. Tereyağı 15 gr.lık poşetlerde ve 40 gr.lık tuzlu, tuzsuz beyaz ve kaşar peyniri streçlenmiş olarak dağıtılacaktır. Diyet yiyecek hastalara verilecek peynirler 40 gramlık streçlenmiş olarak dağıtılacaktır. Yumurtalar diğer gıda maddeleri ile temas etmeden dağıtılacaktır. Zeytin poşetlenmiş (25 gr) lık olarak dağıtılacaktır Sabah kahvaltıları tek kullanımlık tabaklarda steril bıçak ve çatalı ile birlikte streçlenmiş olarak dağıtılacaktır. Gerek bulaşıcı hastalıkların tedavi edildiği kliniklerde, gerekse sorumlu diyetisyenin gerekli gördüğü diğer kliniklerde tek kullanımlık (sıvı yiyecekler için alüminyum folyodan yapılmış tabaklar kullanılacaktır.) servis malzemeleri kullanılacaktır. Bunlar yüklenici tarafından karşılanacaktır Hastalara meyve suları ve sütler tetrapak kutularda verilecektir. Mutfakta tatlı ve çorba pişirmede kullanılacak sütler ise büyük ambalajlarda (UHT) getirilecektir. Tatlılar tek kullanımlık kaselerde dağıtılacaktır. (komposto, muhallebi, sup, sütlaç pelte vb.)

9 6.26. Mutfak ve yemekhanelerde bulundurulması gereken yangın tüpleri (dolum ve kontrolü dahil) (Sivil Savunma uzmanınca belirlenecektir.) yüklenici tarafından sağlanacaktır Mutfakta ve yemekhanede mevcut bulaşık makinelerinin tepsiye ayarlı rafları yüklenici tarafından değiştirilerek tabağa ayarlı hale getirilecektir. Kliniklerde dağıtılan yemeklere ait bulaşıklar klinik ofislerinde yıkanacaktır. Kliniklerde yürütülen hizmetlerin denetlenmesi diyetisyenler ve servis sorumlu hemşireleri tarafından yürütülecektir. Ofislerin, mutfağın, bulaşık hanenin temizlik hizmetleri de temizlik malzemeleri yüklenici tarafından sağlanarak yüklenici elemanları tarafından yapılacaktır Yüklenici elemanlarının giyeceği giysiler yazlık ve kışlık hastane idaresi tarafından belirlenecektir. Kıyafetlerin sağlanması yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici firma, çalışanlarına yazlık ve kışlık olmak üzere yılda iki kez kıyafet verecektir.(kışlık eylül ayında,yazlık nisan ayında) Yüklenici elemanları hiçbir şekilde kirli, yırtık ve eski kıyafet giymeyeceklerdir. İş kıyafetlerin temizliği ve yıkanması yükleniciye ait olacaktır Çalışacak personel, yüklenici tarafından sağlanacak hastane yönetimi tarafından onaylanacak fotoğraflı yaka kartlarını takmak zorundadır. Kart üstünde görevlinin ismi 5 metre mesafeden rahatça okunacak büyüklükte yazılacaktır. Kirli kıyafetle işçi çalıştırılması ya da çalışanların yaka kartlarını takmaması halinde günlük ceza uygulanacak olup idari şartnamelerin ilgili maddelerinde tanımlanmıştır Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği vb. yasa ve yönetmelikler uyarınca çalışan sağlığı ve güvenliğini korumak üzere her türlü önlemi almak zorundadır. Çalışanların yasal hakları (Tazminat, izin hakları vb.) yerine getirilmesinden yüklenici sorumludur Ahçıların yeterliliklerinin öğrenim ve iş deneyim süreleri göz önüne alınarak idare tarafından onaylanması gerekir, aşçıların en az iki yıllık iş deneyimi olması gereklidir. Ayrıca aşçıların belirtilen branşlarda da (Hamur - diyet - et ve döner soğuk yemek - sıcak yemek ) Ustalık belgeleri veya bonservisleri olmalı ve yeterlilikleri idare tarafından onaylanmalıdır Yüklenici mutfak ve yemekhanede oluşabilecek hamamböceği, fare, karınca, sinek gibi haşerelerin olmaması için insan sağlığına ve gıda maddelerine zararı olmayan ilaçlarla en az on beş (15) günde bir defa ilaçlatılacaktır. İlaçlamadan doğabilecek zehirlenmelerden yüklenici sorumludur Doğal afetler ve olağanüstü hallerde yüklenici yemeği hastane idaresinin gösterdiği yerde pişirmek ve oradan hastaneye naklini sağlamak ve servisini yapmak zorundadır Yüklenici, viziteye çıkacak elemanları için ihtiyaç olan vizite kâğıdını çalışılan mahalde bulundurmak ve bu ihtiyaçları burada karşılamak zorunda olup, viziteye çıkan personel hastane dönüşü, vizite kâğıdına dönüş saatini işletecek ve bunu hastane yönetimine ibraz edecektir Yüklenici tarafından istihdam edilen gerçek kişiler, hastane yönetiminin güvenlik, genel ahlak, iyi niyet kurallarına uymak zorundadır. Aksi hallerde söz konusu kişilerden hizmet alınması mümkün değildir Yüklenici çalışanları, görev süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacaktır. Görev yaptığı sürece hiçbir idareci, hasta ve yakınlarıyla ve görevi ile ilgili konular dışında görüşme yapmayacaktır.

10 6.37. Firma personeli hasta ve hastane mahremiyetine azami dikkat gösterecek, hasta takibi yapmayacak ve hasta yakınları ile hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır. Hasta ve hastane ile ilgili hiçbir bilgiyi hastane dışına aktarmayacaktır Hastane personeline, hasta ve hasta sahiplerine karşı daima saygılı güler yüzlü olacak, özellikle hasta ve hasta yakınlarına karşı, ikaz ve engellemelerinde nazik davranacaktır Yüklenici çalışanları iş başında ve görev yerlerinde kesinlikle sigara içmeyeceklerdir. Yüklenici yine işçilerinin kurum sınırları dâhilinde alkollü içki almamalarını sağlamakla sorumludur Kıyafetiyle bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye, rozet vb. gibi şeyler takmayacaktır. Bina içerisinde postal ve kaban giymeyecektir Yüklenici ve çalışanları hastane, bağlı tesisleri ve görevleri hakkında, basına haber ajanslarına veya Radyo ve Televizyon Kurumlarına bilgi veya demeç veremezler Çiğ sebze ve meyveler dezenfektanlı su ile yıkanacaktır. Dezenfektan TSE ve ISO 9001 Belgelerine sahip olmalıdır. Kullanılan meyve sebze dezenfektanı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Madde 7. Kahvaltı, Diyet Yemekleri ve Kumanya 7.1-Bir Haftalık Kahvaltı Örneği Pazartesi : Çay, yumurta, zeytin, ekmek Salı : Çay, beyaz peynir,, ekmek, tahin-pekmez Çarşamba : Çay, kaşar peyniri, zeytin, ekmek Perşembe : Çay, beyaz peynir, ekmek,fındık ezmesi Cuma : Çay, yumurta, zeytin, ekmek Cumartesi : Süt, bal, yağ, ekmek,beyaz peynir (personel için süt yerine çay verilecektir.) Pazar : Çay, eritme peynir, ekmek, tahin helvası *Kahvaltı listesinde tahin-pekmez, tahin helvası ve fındık kreması; reçel-yağ ikilisinin yerine dönüşümlü olarak kullanılacaktır Kahvaltıda Verilecek Yiyecek Ve İçeceklerin Gramajları a) Çay poşet olursa 1.5gr. b) Çay açık olursa 5 gr. c) Bitki Çayları Bir poşet d) Süt (UHT) 200 gr. e) Meyve suyu 200 gr. f) Poşet beyaz peynir; 20 gr.

11 g)beyaz peynir (tuzlu, Tuzsuz) 40 gr. h) Kaşar peyniri; 40 gr. I) Gravyer peynir ; 25 gr. (12,.5 gr lık.2 karper) J) Poşet reçel, marmelat 30 gr. k)poşet tereyağı ; 15 gr. l)poşet pekmez-tahin karışımı (40 gr) m)poşet fındık ezmesi (40 gr) n) Poşet tahin helvası (80 gr) o)poşet bal; 20 gr. Ö)Yumurta ; gr. p)siyah zeytin ;25 gr. r)yeşil zeytin ; 25 gr. s) Domates-salatalık(mevsimine göre) 200 gr. 7.3.Ara Kahvaltıda Verilebilecek Yiyecekler a)bisküvi (tatlı- Tuzlu) 15 gr. b)yoğurt (pastörize) c)light yoğurt (pastörize) d)süt (UHT/tetra pak kutuda) e)light süt (UHT/Tetra pak kutuda) f)sütlü tatlı (şekerli veya tatlandırıcılı) g)ayran (pastörize) h)hoşaf veya komposto (şekerli veya tatlandırıcılı) ı)elma Tatlısı, Ayva Tatlısı (Şekerli veya tatlandırıcılı) i) Poşet bal, poşet reçel, poşet tereyağ j)nişasta pelte (şekerli veya tatlandırıcılı; meyveli veya cevizli olabilir.) k)beyaz peynir (tuzlu veya tuzsuz) l)meyve m)meyve suyu (taze,tetrepak kutuda) n) Bisküvi (tuzlu veya tatlı)

12 o)grisini ö)haşlanmış patates p)proteinsiz çörek-kurabiye r)glutensiz ekmek çeşitleri s)limonata ş)üzüm pekmezi ve tahin (40 gr. Pekmez, 50 gr. Tahin) t)kuruyemiş (fındık, kuru üzüm, kurutulmuş meyve b..) 50 gr.lık poşetlerde u)dondurma (tonsilit ameliyatı sonrası için) sunuma hazır paketler halinde ü)çocukların yaşına uygun diyetisyenin önerdiği çeşitte kaşık maması (kavanoz sebze meyve püreleri) v)çikolata (gramajı ihtiyaç duyulan hastanın özelliğine göre diyetisyen tarafından belirlenecektir.) *Tıbbi tedaviye destek amacıyla gerek görüldüğü takdirde, normal yemekle birlikte ek gıdalarla beslenmesi gereken hastalara, normal yemek zamanında ara kahvaltılardan takviye gıda verilebilecektir. Ara kahvaltı Örneği: Bisküvi,(tuzlu-tatlı,süt (uht) Grisini+ayran (pastorize) Bisküvi tatlı-tuzlu,meyve suyu (tetrapat kutu) Nişastalı pelte 7.4. Diyet Yemekleri Firma tarafından hazırlanacak diyet yemeklerinin hastane diyetisyenlerinin vereceği genel diyet talimatına uygun olarak hazırlanması zorunludur. Üç (3) kap yemeğe ilave olarak yoğurt, salata, meyve veya hastane diyetisyenlerinin uygun gördüğü yiyecekler verilebilir. Diyet yemekleri tuzlu ve tuzsuz olarak pişirilecektir. Diyet tedavisi uygulanan hastalara tedavilerine uygun çeşide kadar kahvaltı ve özel diyet yemekleri sunulacaktır. Diyetli hastaların kahvaltı ve diyet yemeği listeleri her gün hastane genel mutfak diyetisyenliğince hazırlanıp hastane idaresi tarafından firmaya bildirilecektir. Diyet yemeği yemesi zorunlu çalışan personelin gereksinimleri, diyetisyenlerce verilmiş listeler doğrultusunda firmaca karşılanmak zorundadır. Gerekli görülen hallerde, hastane idaresinin (diyetisyenler) diyet kahvaltı ve yemek çeşitlerine her zaman ilave etme yetkisi bulunmaktadır Örnek Kumanya Listesi Yüklenici firma, mutfakta meydana gelebilecek muhtemel arıza halinde ilk üç gün aşağıda belirtilen kumanya listesine göre yemek ihtiyacını karşılayacaktır. Diyet yemek yiyeceklerin ihtiyacı ise, kesinlikle karşılanacaktır. Arızanın giderilmesi üç günü geçtiği takdirde, yemek listesinde belirtilen yemekler dışarıdan sağlanarak hastanenin ihtiyacı giderilecektir. Kumanya, olağanüstü hale göre hastane diyetisyenlerince her zaman değiştirilebilecektir.

13 1. gün : Kuru köfte, (söğüş domates, salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan birisi), mevsimlik meyve ve ayran 2. gün : Beyaz peynir, yumurta, söğüş domates, salatalık ve mevsimlik meyve 3. gün : Tavuk şinitzel, (söğüş domates, salatalık, patates kızartması veya mevsimlik salatadan birisi), mevsimlik meyve ve ayran Madde 8- Yemeklerin Kontrolü 8.1. Yüklenici yemek ve kahvaltı malzemelerinden kesinti yapamaz. Hasta ve refakatçilere verilecek yemek miktarı idarenin tespit ettiği gramajdan eksik yâda fazla olamaz Başhekim, Hastane Müdürü, Başhemşire, Diyetisyen ve Hastane aşçıbaşı tarafından ya da bunların yerine Baştabiplikçe görevlendirilecek kişilerden oluşturulacak komisyon marifetiyle her gün öğleyin yemek dağıtımından önce hazırlanan yemekler; temizlik, lezzet, kalori, sağlık ve yenile bilirlik açısından kontrol edilecektir. Kontrol komisyonunun olurundan sonra yemek dağıtımı yapılacaktır. Kontrol komisyonu tarafından beğenilmeyen yemekler dağıtılmayacaktır. Bu nedenle doğan zararlar yükleniciden tahsil edilecektir. (Yüklenici o gün için ihtiyaç duyulan üç çeşit yemeği dışarıdan temin etmek zorundadır.) Kontrol komisyonu tarafından onaylanması yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilme dönemleri Ek:1 de, yemek türleri ve kullanılacak yiyecek gramajları Ek:2 de verilmiştir. Ek:2 de verilen yemeklerin dışında yöresel yemeklerde listelerde bulunabilecektir Yemekler dağıtılırken ısı dereceleri kabul edilebilir sınırlarda olmalıdır. Özellikle de bağlı birimlere taşınan ve dağıtılan yemeklerde ısı derecelerinin kabul edilebilir sınırlarda olmasına özen gösterilmelidir Yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilme dönemleri Ek:1 de, yemek türleri ve kullanılacak yiyecek gramajları Ek:2 de verilmiştir. Kullanılacak gıda maddelerinin teknik şartnameleri Ek- 4 de verilmiştir Yüklenici gıda zehirlenmelerine karşı, önlem almak ve uygulamak zorundadır. Hastane va da bağlı birimlerinde hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alan kişiler olduğu taktirde bu kişilerin sağlık masrafları ve işgücü kayıplarının maddi tazminatı yüklenici tarafından karşılanır. Ayrıca hastane yönetimi tarafından idari şartname tarafından belirlenen cezalar uygulanır. Benzer olayın sözleşme süresi içinde ikinci kez yaşanması durumunda hastane idaresi sözleşmeyi fes etme yetkisine sahiptir. Madde 9. Temizlik Hizmetleri Yemek sonrası ve yemek pişirme sırasında oluşan bulaşıklar kliniklerde ofislerde, mutfak ve yemekhanelerde ise bu iş için ayrılmış bölümlerde gerçekleştirilecektir. Yıkama ve kurulama aşamasında kullanılacak her türlü malzeme yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bulaşık ve temizlikte kullanılan malzemeler TSE belgeli olacaktır. Getirilecek her türlü temizlik malzemeleri hastane muayene komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde kabul edilecektir. Temizlik malzemeleri hastane idaresi tarafından üçer aylık ihtiyaçları karşılayacak miktarlarda teslim alınıp depolanarak yüklenici çalışanlarına günlük veya haftalık ihtiyaç miktarlarına göre teslim edilecektir. Hastane idaresi temizlik malzemelerinin depolanmasını ve tüketimini her zaman denetleme yetkisine sahip olacaktır.yemekhanelerde yemek yiyen kişilerin kullandığı temizlik malzemeleri yüklenici

14 tarafından karşılanacaktır. Haftalık ve aylık temizlik hizmetleri Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak ve temizlik planı önceden sorumlu çalışanımıza verilecektir Mutfak Temizliği Yer, Duvar ve Koridor Temizliği Günlük Temizlik: Günlük kullanılan her türlü alet ve teçhizat sıcak, deterjanlı su ile yıkanıp yerlerine kaldırılacak, kullanılan et kütüğü, tezgâh vb. yerler iş bittikten hemen sonra temizlenecektir Et kütüğü temizlendikten sonra dezenfektan maddelerle korunacak, yer ve koridorlar günde üç kez sıcak deterjanlı sularla temizlenecektir Çok kirli ve yağlı bölgeler ağır kir ve yağ çözücü maddelerle temizlenecektir. Sebzelerin ayıklanması ve temizliği çöp kovalarına yapılacak, temizlenmiş sebzeler pişirme aşamasına kadar çelik kaplarda tutulacaklardır Sebze yıkama evyelerinin, el yıkanan lavaboların, tuvalet, banyo ve soyunma odalarının dezenfektan maddelerle temizliği yapılacaktır. Mutfağa girişlerde galoş kullanılacaktır Haftalık Temizlik: Rögar, cam ve duvarların temizliği yapılacaktır Ayık Temizlik: Davlumbazların ağır kir ve yağ çözücü maddelerle temizliği, havalandırma sistemlerinin temizliği, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama Mutfakta, 15(onbeş) günde bir kez usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu süre daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde kısaltılabilecek olup, bu konuda hastane idaresi yetkili olacaktır Gıda Ve Soğuk Hava Deposu Günlük Temizlik: Askı, tezgâh ve yerlerin temizliği, depoların ısı ayarlarının kontrolü Haftalık Temizlik: Duvarlar, kapılar ve diğer yerlerin temizliği Aylık Temizlik: Kuru gıda depolarının ilaçlanması ve sonunda raf, dolap ve yerlerin temizliği Gıda deposunda ayda bir usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu süre daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde kısaltılabilecek olup, bu konuda hastane idaresi yetkili olacaktır. Madde 10. Pişirme Sistemi Temizliği Günlük Temizlik: Kuzine, islimler, devirme tavalarının işi bittikten sonra temizliği,et kıyma makinesi, sebze doğrama makineleri, tulumba makinesi ve diğer makineler işi bittikten sonra temizlenip muhafazalarıyla kapatılması. Fırınların kullanıldıktan sonra ağır kir ve yağ çözücülerle temizliği Haftalık Temizlik: Söz konusu alet ve makinelerin derinliğine temizliği Aylık Temizlik: Havalandırma sisteminin ve davlumbazların temizliği 11. Yemekhane Ve Koridorların Temizliği

15 11.1. Günlük Temizlik: Bankoların, bulaşıkhanelerin, lavaboların ve yerlerin temizliği. Kirlenen masa örtülerinin değiştirilmesi Haftalık Temizlik: Masa ve sandalyelerin deterjanlı sularla silinmesi, su soğutucuların içlerinin ve dışının temizliği, camların silinmesi, perdelerin temizliği, cam sürahi, bardak, çatal, kaşık, yemek tabaklarının dezenfektan maddelerle temizlenip durulanması, masa üstündeki tuzluk, peçetelik vb. malzemelerin temizliği, kirli veya temiz ayırt etmeden tüm masa örtülerinin yıkanması Aylık Temizlik: Duvarların ve yerlerin temizlenmesi ve gereken hallerde ilaçlama yapılması, Yemekhane ve koridorlarda ayda bir usulüne uygun olarak ilaçlama yapılacaktır. Bu süre daha erken ilaçlama ihtiyacı doğması halinde kısaltılabilecek olup, bu konuda hastane idaresi yetkili olacaktır. Madde 12. Servis Ofislerinin Temizliği Günlük Temizlik: Bulaşıkların yıkanıp kaldırıldıktan sonra tezgâhların, evyelerin, lavaboların ve yerlerin temizliğinin yapılması Haftalık Temizlik: Yemek dağıtımı ile ilgili araç ve gereçlerin temizliğinin yapılması, dezenfektan maddelere yatırılması, ısıtıcılı yemek arabalarının ve thermo boxların temizliği, duvar ve fayansların silinmesi, cam ve kapıların temizlenmesi, giderlerin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa temizlenmesi Aylık Temizlik: Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama ve ilaçlama sonrası genel temizlik.ayrıca yemek dağıtımı aşamasında meydana gelen bütün kirlenmeler yüklenici tarafından temizlenecektir. Çöplerin ve yemek artıklarının yüklenici tarafından sağlanacak uygun çöp poşetlerine konularak, çöp toplama mahalline taşınması da yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Bu hizmetin eksik yürütülmesi nedeniyle belediye ve diğer kamu kurumları tarafından kesilecek cezalar yüklenici tarafından ödenecektir. Madde 13- Masraflar Yemek pişirme ve dağıtım ve bulaşıkları yıkama işini üstlenecek Yüklenici, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerine yemeğin ilgili birimlere götürülüp dağıtılmasından sorumlu olacağı gibi, sözleşme giderleri dâhil ne ad altında olursa olsun her türlü vergi, taşıma ve masraflardan da sorumlu olacaktır. Madde 14. Taahhüdün Yapılmaması Yüklenici yemek pişirme ve dağıtımında kullanılacak araç ve gereçleri (tamamının yeni ve kullanılmamış olması gerekmektedir) Şartnamede belirtilen süre içerisinde hastaneye getirmediği veya getirilen araç ve gereçlerden bozulan eskiyen veya yıprananları 5 (beş) iş günü içinde değiştirmediği takdirde, Yüklenici şartname ve eklerinde belirtilen sayıda personeli tatil günleri de dahil olmak üzere bulundurmadığı takdirde,

16 14.3. Yemek pişirmede kullanılacak gıda maddelerinin muayene komisyonunca yapılan incelemesinde gereken özellikleri taşımaması halinde aynı gün içerisinde değiştirilmediği takdirde, Mutfak yemekhane ve klinik ofislerinde yapılması gereken temizlik (kullanımdan kaynaklanan kirlenmelerde gerekli boya ve onarım işlerinin yapılması dahil) ve ilaçlama işlerinin usulüne uygun yapılamadığının hastane idaresince yazılı olarak bildirimini müteakip üç iş günü içinde gereken şekilde yapılmadığı takdirde, Yüklenici çalışanlarının tutum ve davranışlarından kaynaklanan zarar ve ziyanın yüklenici tarafından 3(üç) gün içerisinde giderilmemesi halinde, Maddede belirtilen belgelerin gıda maddesi ile birlikte verilmemesi, Ek:1 deki yemeklerde kullanılacak sebzelerin ve meyvelerin istenilme dönemlerine uyma, Ek:2 deki yemek türü ve gramajlarına uygun yemek pişirme, zorunluluğuna uygun hareket edilmemesi halinde ve bunun yanında bu teknik sözleşmenin diğer maddelerinden birine uyulmaması halinde her madde için ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle her gün o ayki hak edişinin % 0.1 i kadar ceza uygulanır. 15. Gıda Maddeleriyle Teslimi Gereken Belgeler Yüklenici, yemek pişirmek üzere ya da yemekle birlikte verilecek gıda maddelerini 5996 Sayılı Gıda Kanununa, HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği Yönetimi belgelerini uygun olarak getirecek ve özellikle tavuklar ve etler kamu kurumlarından sağlayamadığı takdirde teslim edilecek her parti et ve tavuk için veteriner kontrolünde kesim yapıldığı belgelenecektir Muayene ve Tesellüm Bir gün önceden sipariş edilecek taahhüt konusu gıda maddeleri, Yüklenici firma tarafından 5996 Sayılı Gıda Kanununa uygun olarak taşınacak, muayenesini müteakip hastane idaresinin belirlediği saatlerde ve yetkili kılınan kişilerce (ambar memuru vb.) teslim alınarak, depolara konulacaktır. Taahhüt konusu günlük tüm gıda maddelerinin tamamı teslim edilmedikçe, malzemenin muayenesi yapılmayarak firma hakkında malı süresinde teslim etmemiş gibi işlem yapılıp o ayki hak edişinin % 0,1 i oranında ceza uygulanacaktır Depolanacak gıda maddeleri dayanıklılık süreleri göz önüne alınarak en az üç gün ile en fazla yedi günlük miktarlarda olacaktır. Gıda maddelerinin saklanması ve denetimi hastane idaresi ile müştereken yapılacaktır. Hastane idaresi getirilen gıda maddelerini her zaman denetleme yetkisine sahip olacaktır. Muayene sonucunda düzenlenecek iki nüsha geçici muayene komisyon raporunun bir nüshası hastane idaresinde, bir nüshası ise Yüklenicide kalacak, ay sonlarında mutabakat sağlandıktan sonra muayene komisyon raporu düzenlenecektir. Gıda maddeleri normalde saat ile saatleri arasında değiştirilmesi gerekenler ise saatleri arasında teslim edilecektir.

17 16.3. Kurum gerekli gördüğü takdirde gıda maddelerinin istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını belirlemek için giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tahlil yaptırabilir. Bu amaçla firma her gün pişirilen yemekten steril şartlarda hastanemiz sorumlu diyetisyeni ile birlikte örnek alarak 48 saat süreyle soğuk ortamda saklamak zorundadır. Yüklenici firma, tahlil yaptırılacak yer hakkında hiçbir talepte bulunamayacaktır. Numune alınacak kaplar firma tarafından sağlanacaktır Muayene Komisyonu raporuna firmalarca itiraz edilemez. Raporu kabul etmeyen firma umumi hükümlere göre harekette serbesttir. Madde 17. Çalışanların Eğitimi: Yüklenici Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri ihale konusu hizmetlerde görevli çalışanların yetiştirilmelerini sağlamak, hizmetin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, çalışanların bilgi düzeyini ve becerilerini artırmak için düzenli aralıklarla işe başlangıç eğitimi, oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitim vermekle yükümlüdür Yüklenici, personeline görevi ile ilgili yeterli derecede eğitim sağlamakla yükümlü olup, hastanede uygulanan ve yürürlükte bulunan prosedür, yönetmelik, kural ve kaideleri ile şartname hükümlerini hastane yönetimi ile birlikte öğretmekle yükümlüdür Uygulanacak eğitimin yöntemi, ilkeleri, konuları ve değerlendirilme usullerini hastane idaresi ile birlikte tespit edilir. Eğitim konuları belirlenirken, a) Hastane ve yüklenici çalışanlarının öneri, eleştiri ve talepleri, b) Hasta ve çalışan memnuniyet anket sonuçları, c) İç tetkik sonuçları, d) Yüklenici firma önerileri dikkate alınır Yüklenici, tüm çalışanlarına, işe başlamadan önce intibak için en az altı (6) saat teorik eğitim ve en az üç (3) saat iş başı eğitimi vermek zorundadır. Eğitim sürekli ve düzenli aralıklarla yapılır.eğitimin konuları işin niteliğine göre idare tarafından belirlenir, yada yüklenici tarafından belirlenir, idarenin onayına sunulur. İdarenin onayından sonra uygulanır Yüklenici işe başlama ve intibak eğitimine ek olarak çalışanlarına her ay en az iki saat teorik ve pratik hizmet içi eğitim vermek zorundadır Her düzeydeki Hizmet içi Eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastaneleri Hastanesi ve bağlı tesislerinde görevli personel görevlendirilir. İlgili program konusunda, hastane bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun hastane dışında yetkili kimseler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde idarenin onayı ile çağrılabilirler. Bu nedenle hastane yönetiminden ek bir ödenek talep edilemez Çalışan her personel için eğitim kayıtları tutulur. Planlı eğitimler, uyum ve işbaşı eğitimleri personel eğitim kartlarına işlenir. Personel eğitim kartları dijital ortamda da saklanabilir.

18 17.8. Eğitime ilişkin kayıtlar (plan, uygulamalar, gerekirse eğitim notları, eğitime katılanların listesi, eğitim değerlendirme sonuçları vb...) yüklenici tarafından dosyada ve manyetik ortamda saklanır. İstendiğinde hastane idaresine verilir Eğitim planları üç aylık hazırlanır. Eğitime katılacakların, eğitimi verecek kişilerin, eğitim tarihlerinin, eğitim yerinin yer aldığı eğitim planında belirtilir. Yüklenici tarafından hazırlanan üç aylık eğitim plan taslağı hastane idaresinin onayından sonra yürürlüğe girer Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, anket, mülakat ve sınav vb. benzeri değerlendirme yöntemleri uygulanır. Madde 18. Yüklenici Çalışanlarının SSK Primleri: Yüklenici, istihdam edeceği personel ile alakalı olarak, 4857 sayılı İş Kanunu Hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK Bölge Müdürlüğü nden iş yeri Sigorta Sicil numarası alacaktır Yüklenici tarafından Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık Entegre Hastanelerinde sigortasız ve karnesiz personel çalıştırılmayacaktır Firma, her ay çalışanların isim listesiyle beraber, isim listesinde yer alanların SSK primlerinin ödendiğine dair belgeleri, gerekli kontroller için, kontrol komisyonuna teslim edecektir. Aksi halde idari ve teknik şartnamenin ilgili maddesi tatbik edilir. Madde 19. Olağanüstü Haller: Olağanüstü hallerde; deprem, yangın, su baskınları, çığ, kasırga, tayfun, salgınlar gibi doğal afetler ile büyük kazalarda, toplu olaylarda ve savaş durumunda yüklenici hastane yönetiminin taleplerini ve düzenlemelerini geciktirmeden uygulayacaktır Olağanüstü hallerde alınacak tedbirler önceden planlanacak ve hastane yönetiminin onayına sunulacaktır Olağanüstü hallerde fazla mesai yapılması vb. nedenlerle yüklenici hak ediş artışı talep edemez Doğal afetler ve olağanüstü hallerde yüklenici hizmeti, hastane idaresinin gösterdiği yerde yapmak zorundadır. EK -2:UYGULANACAK YEMEKLERİN İÇERİKLERİ VE GRAMAJLARI: YEMEĞİN CİNSİ MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI Tas Kebabı 1-Dana Eti (Kemiksiz) Patates 200gr 3-Soğan(kuru) 20gr 4-Salça 10gr 5-Tuz 1.5gr

19 6-Yağ 30gr 7-Havuç 10 Gr 8-Bezelye 10 Gr Püreli Rosto ET 1-Dana Eti (Kemiksiz) Patates 200gr 3-Salça 10gr 4-Un 10gr 5-Süt 20gr 6-Yağ 20gr 7-Tuz 1.5gr Terbiyeli haşlama et 1-Dana Eti (Kemiksiz) Patates 150gr 3-Havuç 20gr 4-Yoğurt 50gr 5-Un 10gr 6-Tuz 1.5gr 7-Yağ 10gr 8-Yumurta ¼ Adet 9-Limon ¼ Adet Fırın Tavuk 1-Tavuk Eti (But-Göğüs) 150gr 2-Patates 150gr 3-Salça 10gr 4-Domates(mevsiminde) 5-Yeşil biber(mevsiminde) 25gr 20gr 6-Yağ 20gr 7-Tuz 1.5gr

20 8-Havuç 9-Bezelye 10gr (Mevsimine Göre) 10 gr (Mevsimine Göre) Fırın Köfte 1-Dana Kıyma 100 gr 2-Patates 150gr 3-Kimyon 0,5gr 4-Karabiber 0,5gr 5-Kuru Soğan 10gr 6-Salça 10gr 7-Maydanoz 1/10Demet 8-Yağ 30gr 9-Tuz 1.5gr 10-Yumurta 1/8Adet İzmir Köfte 1-Dana Kıyma 100 gr 2-Patates 150gr 3-Domates 50gr 4-Yumurta 1/4Adet 5-Maydanoz 1/10demet 6-Biber 20gr 7-K.Soğan 20gr 8-Salça 15gr 9-Karabiber 0,5gr 10-Yenibahar 0,5gr 11-Kimyon 0,5gr 12-Yağ 15gr 13-Tuz 1.5gr Terbiyeli Köfte

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR: YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ile Yemek Üretimi yapıp, hizmet verecek firma

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ

PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMACI Bu talimatın amacı; Bilintur Catering Centre Merkez ve Proje personellerinin hak ve yükümlülüklerini ve şirketin çalışma prensiplerini düzenlemektir. MADDE 2: KAPSAM

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı