Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları"

Transkript

1 I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

2 II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : Bas Kas m STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : K a h r a m a n O f s e t B a c l a r / s t a n b u l ( ) K a p a k : G ü l g o n c a Ç a r p k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V I - GİRİŞ...1 II - ÖRNEK OLAYA YAKLAŞIM BİÇİMLERİ...5 ÖRNEK OLAY KAVRAMI...7 İŞLETMECİLİKTE ÖĞRETİM VE EĞİTİM YÖNTEMİ OLARAK ÖRNEK OLAY...8 ÖRNEK OLAY İNCELEME YÖNTEMLERİ...14 ÇÖZÜM ODAKLI ÖRNEK OLAY İNCELEME YÖNTEMİ...17 ÇÖZÜM BİÇİMİ...18 BİREYSEL SORUN ÇÖZÜMÜ TEMELİNE GÖRE ÖRNEK OLAY İNCELEME VE SUNUŞ BİÇİMİ...18 SORUN ÇÖZME TEMELİNE GÖRE SUNULMUŞ ÖRNEK OLAYIN TARTIŞILMA BİÇİMİ...19 ÖRGÜTLÜ ÖRNEK OLAY İNCELEME YÖNTEMİ...19 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN AMAÇ VE KAZANIMLARI...20 III - İŞLETME YÖNETİMİ ÖRNEK OLAYLARININ ÖZELLİKLERİ...23 IV - ÖRNEK OLAYLAR V - ÖRNEK OLAYLARDA YAZINSAL KURGU ÖRNEK OLAYI YENİDEN KURGULAMA BİÇİMLERİ ÖRNEK OLAYLARDA ÇAPRAZ KURGULAMA ÖRNEK OLAY BOŞLUKLARINI TAMAMLAMA KURGULAMASI VI - YAZINSAL KURGU ÖRNEKLERİ VII - ÖRNEK OLAYIN YENİDEN YAZILMASI SINIFTA YAZINSAL KURGULU ÖRNEK OLAY İNCELEME YÖNTEMİ İŞLETMELERDE ÖRGÜTLÜ YAZINSAL KURGULU ÖRNEK OLAY İNCELEME YÖNTEMİ GÖRÜNTÜLÜ ÖRNEK OLAYDA YAZINSAL KURGU KAYNAKLAR...187

4 V ÖNSÖZ flletmecilik ö retim ve e itiminde flletme Yönetimi ile ona ba l flletme Örgütü (organizasyonu); hem iflletmecilik okullar nda, hem de iflletmelerde, ö renime kat lanlara kuramsal bilgi yan nda bunun uygulamadaki boyutlar n n da durumu hakk nda, bilginin de ötesinde bir bilinç kazand r lmas gerektiren e itim, inceleme, araflt rma alan olarak ortaya ç km flt r. Ö retim, bireye bilgi kazand r c, e itim de düflünsel, fiziksel beceri kazand rma eylemi biçiminde k saca tan mlanacak olursa; flletme Yönetimi disiplininin gerek okullarda, gerek iflletmelerde ö renim (ö retim ve e itim) konusu yap ld nda, ö renci ya da kat l mc lar na hangi katk lar sa layaca sorusuna verilecek yan tlarda Örnek Olay incelemeleri ve yaz mlar büyük önem tafl maktad r. Ö renme süreci içinde ö reticinin en önemli ifllevi; bu sürece kat - lanlara, baflka deyiflle ö rencilere, ö renmeyi ö retmek ve sevdirmek tir. Yoksa çok yanl fl anlafl ld gibi; ö rencilere sadece bilgi aktarmak, s navlarda da bunlar geri istemek de ildir, olmamal d r. Bir çok konuda oldu u gibi; ö retim ve e itimde de; Ne, Neden, Nas l, Nerede, Ne Zaman, Kim taraf ndan sorular na yan t bulunmas ; bu alanda sa l kl bir iletiflim yap s n n kurulmas n n temel kofluludur. Toplumsal yaflamda iflletme, yaflayan bir varl kt r. Do an n de il, insan n kurdu u ve yönetti i bir yap d r. flletme Yönetimi ö retim ve e itimi, do rudan do ruya bu yap ya ba l bir bilim dal d r. Bu bilim dal n n ö retim ve e itiminde; kat l mc lara konulara iliflkin bilgiler, düflünceler, sorunlar aktar l p, yorumlar yap l rken; bunlar n uygulamadaki konumlar, yans malar nda da bilgi, beceri, deneyim kazand rmaya çal flmak ve böylece onlar n söz konusu alan nas l ö reneceklerine yard mc olmak ve kendilerinde bir ö renme sevgisi yaratmada; bu çal flmam za konu olarak seçti imiz örnek olaylar ve incelemeleri ile yaz nsal kurgular büyük önem tafl maktad r. flletme yönetiminin ö retim ve e itiminde, örnek olay incelemelerinin yap lmas ; ister okullar n s n flar nda, isterse iflletmelerin seminer odalar nda olsun; kat l mc lar n her fleyden önce bir yönetim bilinci kazanmalar nda çok etkili olacakt r.

5 VI Bir kifliye araba kullanma; kuramsal olarak ne kadar ö retilirse ö retilsin; o kifli direksiyon bafl na geçip, arabay sürme çabas na giriflmeden, bunun bilincine varamaz. Araba bir araçt r. Oysa iflletmede bafl öge insand r, baflka deyiflle; konumu ne olursa olsun iflgören dir. Araçlar n benzerli i her zaman söz konusu olabilirken; insanlar n ve çal flt klar iflletme denilen örgütlerin gerek bireysel, gerek kurumsal yaflay fl benzersizli i, baflta gelen temel özellikleridir. Böylesine karmafl k (kompleks) bir yap n n bilgileri ö renim konusu yap l rken; bu yap larda meydana gelen olaylar göz ard etmek; ö retim ve e itim iletifliminin en az di er yar s n yok saymak anlam na gelecektir ki; bu ö renmenin amaçlar n daha bafllang çta s k nt ya sokar. flletme yönetimi örnek olaylar n n ö renim ortamlar nda; kat l mc - lara haz r olarak verilmesi ve baz yöntemlerle incelemelerinin yapt r lmas ; günümüzdeki uygulamalar n en yayg n biçimidir. Oysa kat l mc - larda iflletme yönetimi bilincinin örnek olaylar yard m yla gelifltirilmesinde di er bir yol ya da yöntem; bunlar n onlara yaz nsal kurgu lar - n n yapt r l p, yap lar n n de ifltirilerek; yeni inceleme, yorum ve sorun çözüm yollar n bulmalar na yard mc olmakt r. Bu çal flmam z n ilk bölümünde, öncelikle Örnek Olay kavram tan t lm fl ve bugüne kadar yerli ve yabanc yaz nda örnek olay yöntemi üzerine yap lan tan mlardan sözedilmifl ve iflletme yönetimi ö retim ve e itiminde örnek olay yönteminin bilinen bütün boyutlar özetlenmeye çal fl lm flt r. Dördüncü bölümde; günümüz iflletmelerinde 2006 ve 2008 tarihleri aras nda yaflanan ve çal flmam z için seçilen 60 farkl örnek olay bulunmaktad r. Bu olaylarda yer alan iflletme ve kiflilerin adlar ; olay yaflayan kiflilerin ve iflletmelerin zarar görmelerini engellemek amac yla de ifltirilmifltir. Olay, taraf m zdan öncelikle okunarak derlenmifl ve özgün olarak kaleme al nm flt r. 5 ve 6. bölüm; Yaz nsal Kurgu kavram tan t m ve aç klamalar n kapsamaktad r. Çal flmam zdaki örnek olaylardan birkaç seçilip, bu olaylar n yeniden kurgulanarak, yaz l fl yöntemine yer verilmifltir. Son olarak çal flman n sonunda, bu alanda inceleme yapacaklara yararl olacak bir Kaynaklar Listesi haz rlanm flt r. Çal flmam z umar z tüm ilgilenenlere yararl olur. A ustos 2008, Ataköy Olcay Bige AfiKUN

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 13-18 T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m Prof. Dr. Mustafa fienocak G R fi Bilimsel

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin

K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin K z Çocuklar na E itimde Daha Fazla Olanak Sa lamak çin Geçti imiz Ony lda Ö rendiklerimiz Uluslararas Araflt rma Konsorsiyumu Enstitüsü K z Çocuklar n E itimi Milli E itim Bakanl Her Çocuk çin Sa l k,

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL

Yay n No : 1572 Hukuk Dizisi : 701. 1. Bas - Nisan 2005 - STANBUL M LLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANLAfiMALARI C LT II K TARAFLI ANLAfiMALAR Konsolosluk Anlaflmalar Adlî Yard m, Tan ma-tenfiz ve Teminat Anlaflmalar Prof. Dr. Aysel ÇEL KEL Doç. Dr. Günseli ÖZTEK N Arafl. Gör.

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı