ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI"

Transkript

1 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

2 İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme Tasarısı, 4. İdari Şartname, 5. İdari Şartname Denetleme Formu, 9. Teknik Şartname - (Menü Gurupları), 10. Menü İçerik ve Ölçüleri. 1

3 DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü, Adresi: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C Telefon numarası : (0 392) Faks numarası : (0 392) Elektronik Posta : Resmi İnternet Sitesi : Madde 2- İşletme Devri Yapılacak Mekana İlişkin Bilgiler Adı: 3.Yurt Kantini İşletmesi, Miktarı (fiziki) ve Türü: Toplam İç Mekân Alanı: 446 m2. (Salon+Mutfak+Depo+Tuvalet) Toplam Açık Teras Alanı: 280 m2. Toplam kapalı+açık alan: 726 m2. Adresi: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C, II- TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR Madde 3- Teklife İlişkin Bilgiler 3.1. Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: İdari İşler Müdürlüğü, Rektörlük Binası 1.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. Madde 4- Teklif Verilmesine İlişkin Şartnamenin Görülmesi ve Temini 4.1- Teklif verilmesine ilişkin şartname ön görüşme ve değerlendirme sonrasında İdare tarafından yeterli ve uygun bulunan isteklilere imza karşılığı teslim edilecektir. Madde 5- Teklif verilmesine ilişkin diğer hususlar; 5.1-Teklifler İdarenin konuya ilişkin davet yazılarında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.2-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14. maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz Saat ayarlarında, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünün ulusal saat ayarı esas alınır. İhale Şartnamesi 1 2

4 Madde 6- Teklif Verilmesine İlişkin Dosyanın Kapsamı 6.1- Teklif Verilmesine İlişkin Dosya aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) Teklif verilemesine ilişkin şartname, b) Başvuru mektubu örneği; (Standart form-1) c) Teklif Mektubu,(Standart form-2) d) Teklif Veremeyecekler Arasında Bulunulmadığına İlişkin Beyan ve Taahhütname, (Standart Form-3) d) Sözleşme tasarısı ve Ekleri, e) Diğer Evrak (CD olarak) (Mahallin mimari planı,(mevcut hali) Mahalde bulunan mutfak ekipmanı ve mobilya listesi,(mevcut hali)) 6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, teklif verilmesine ilişkin dosyanın bağlayıcı bir parçasını teşkil eder. 6.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 7- Belgelerin sunuluş şekli Sunulacak belgeler orijinal veya kopyası olacaktır. Kopya olarak teslim edilen belge orijinallerinin Teklif Değerlendirme Komisyonunun talebi halinde ibraz edilmesi zorunludur. Madde 8- Teklif Veremeyecek Olanlar 8.1- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde teklif veremezler, ihalelere katılamazlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terör suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) İdarenin işletme yetki devri konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) İhale konusu yapımın danışmanlık yapımlarını yapan yükleniciler bu iş için teklif veremezler. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. İhale Şartnamesi 2 3

5 8.3- Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu işletme yetki devri için teklif veremezler Bu yasaklara rağmen teklif veren isteklilerin teklifleri ret edilerek geçici teminatları gelir kaydedilir. Madde 9- Tekliflerin Ret Edilmesi, Aşağıda belirtilen durumlardaki adayların teklifleri bu durumlarının tespit edilmesi ret edilecektir. a. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c. Son teklif verme tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. d. Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve veya sahte belge verdiği tespit edilen. e. Bu Şartnamenin 8. maddesinde teklif vermeyeceği belirtildiği halde teklif verenler, f. Bu Şartnamenin 10. maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. Madde 10- Yasak Fiil veya Davranışlar Teklif verme süresince aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, adaylar a anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya işletme yetki devri kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) Kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yâda vekâleten birden fazla teklif vermek. e) Bu Şartnamenin 10. maddesine göre teklif veremeyeceği belirtildiği halde teklif vermek, Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil ve davranışlarının özelliğine göre, İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, teklif veremeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de 3 yıl süresince iştirak ettirilmezler. İhale Şartnamesi 3 4

6 Madde 11- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, teklif verme sürecinin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 12- İşletme Devrine Konu Mekanın görülmesi, İstekli İdarenin mesai saatleri içerisinde İdare temsilcisinin de katılımı ile mekanı görebilecek, ölçü alabilecek, teklif hazırlamak amacı ile 3. Şahıslara gösterebilecektir Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 13- Teklif Verilmesine İlişkin Şartname ve Dosyada Açıklama Yapılması İstekliler, teklif verilmesine ilişkin şartname ve dosyada açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, davet mektubunda belirtilen son teklif verme gününden üç (3) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar Teklif Verilmesine İlişkin Dosyayı alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, en geç son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce tüm adayların bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan adayın kimliği belirtilmez İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, bu tarihten sonra alan adaylara Teklif Verilmesine İlişkin Dosyasında içinde verilir. Madde 14- Teklif Verilmesine İlişkin Dosyada Değişiklik Yapılması Teklif verilmesine ilişkin dosyada değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak son teklif verme tarihinden en az üç (3) gün önce bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle teklif verilmesine ilişkin dokümanda değişiklik yapılabilir Zeyilname teklif verilmesine ilişkin dosyayı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla onbeş (15) gün İhale Şartnamesi 4 5

7 süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, teklif verilmesine ilişkin dosyanın satılmasına ve tekliflerin alınmasına devam edilecektir Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce yapmış olan adaylara, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır. Madde 15- Teklif Verme Saatinden Önce İşletme Yetki Devri İşleminin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği İdarenin gerekli gördüğü veya teklif verilmesine ilişkin dosyada yer alan belgelerde teklifin alınmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, her iki aşamada da son teklif verme saatinden önce iptal edilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle işletme yetki devri işleminin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara işletme yetki devri işleminin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir İşletme devrinin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir İşletme devrinin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR Madde 16- Teklif ve Sözleşmenin Türü İstekliler, Sözleşme tasarısı ve eklerine uygun olarak Sözleşme kapsamında yetki devri öngörülen 3.Yurt Kantini için aşağıda belirtilen 2 ayrı grup ay için aylık İşletme Yetki Devri Bedeli teklif edeceklerdir; alınan teklifler sonucu toplamda yıllık en yüksek İşletme Yetki Devri Bedeli ni teklif etmiş istekli ile sözleşme düzenlenecektir. 1. Grup Aylar,(8 ay Ekim, Kasım, Aralık, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) 2. Grup Aylar, (4 ay-ocak, Temmuz, Ağustos, Eylül) Sözleşme 1 yıl süreli olarak düzenlenecek olup tarafların karşılık mutabakatı ile bu süre yıllık olarak uzatılabilecektir. Bu durumda yıllık işletme yetki devri bedelleri, her yıl en geç Eylül ayı başına kadar imzalanacak bir protokol ile, geçerli sözleşme veya bir önceki protokol bedelinin KKTC Devlet Planlama Örgütünün belirlediği yıllık TÜFE oranında arttırılması sureti ile belirlenecektir. Madde 17- Teklifin Dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Madde 18- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin istekli tarafından yapılan ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. İhale Şartnamesi 5 6

8 Madde 19- Tekliflerin Sunulmasına İlişkin Genel Hususlar; 19.1-Teklifler, İdarenin Davet Mektubunda belirttiği son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin İdarenin Davet Mektubunda belirttiği son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Madde 20- Tekliflerin Sunulma Şekli Teklif Dosyasında aşağıda belirtilen belge ve projelerin bulunması gerekmektedir; 1. Başvuru Mektubu, 2. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu, 3. Teklif Veremeyecek Durumda Olunmadığına İlişkin Beyan ve Taahhütname, 4. İdare tarafından İstekliye gönderilmiş davet mektubunun sureti, 5. İstekli tarafından imza ve kaşe edilmiş Teklif Verilmesine İlişkin Şartname (işbu şartname) ve Ekleri Teklif Dosyası şu şekilde hazırlanacaktır: a) İç zarf Teklif mektubu bir zarfa konulur. İç zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve işletme yetki devrini yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. b) Dış zarf Dış zarf; İç zarf ve bu Şartname ile istenilen diğer belgeler bir zarfa konulur. Dış zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve işletme yetki devrini yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. Madde 21- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği Teklif mektupları, ekteki örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. İhale Şartnamesi 6 7

9 21.2- Teklif mektubunda; a) Teklif verilmesine ilişkin dosyanın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. Madde 22- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 23- Teklif Fiyata Dâhil Olan Masraflar 23.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri İstekli tarafından karşılanacaktır (23.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz İşletme süresince teslim edilen taşınmazların, demirbaşların bakım, tutum ve kısmi yenileme işleri İstekliye aittir. İstekli sözleşme süresi içerisinde işletilen İdarenin onayı ile mekânda yapacak olduğu küçük çaplı veya büyük çaplı restorasyon/dekorasyon nedeniyle İdareden herhangi bir alacak ve tazminat talep edemez. İstekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür bakım, tutum ve kısmi yenileme işleri işletilen mekânda küçük çaplı veya esaslı olarak yapmış olduğu restorasyon/dekorasyon vb.gider kalemlerini karşılayacağından hareketle verildiği kabul edilir; İşletme süresince, işletmeye konu hizmetler için gerekli ekipman, ulaşım ve personel tedariki, istihdamı ve sorumluluğu İstekliye aittir İşletmeye konu hizmetler için gerekli periyodik ilaçlama sorumluluğu İstekliye aittir İşletmeye konu hizmetler için, yangın, her türlü hasara ve 3. Şahıslara karşı olmak üzere sigorta mevzuatına göre sigorta yaptırılacaktır, bu sigortaya ait prim ve masraflar istekliye aittir İşletilen mahaller için ilgili makamlardan (Bakanlık, Kaymakamlık, Belediye, Emniyet vb.) alınması gereken tüm izinler ve masrafları istekliye aittir İstekli, işletilen mahallin işletme sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde kendisi tarafından ilave edilen bütün unsurları ile birlikte her türlü harç, taahhüt ve mükellefiyetlerden arî bakımlı ve kullanılabilir şekilde bedelsiz olarak İdareye devredeceğini kabul ve taahhüt eder. Mekâna sabitlenmiş yer, duvar ve tavan İhale Şartnamesi 7 8

10 kaplamaları, elektrik armatürü, perde ve İdareye ait demirbaş dışında kalan tüm demirbaşlar İstekliye ait olacaktır Elektrik, su, yakıt, aydınlatma, onarım, kullanımından doğan her türlü giderler, hasar ve ziyanlar istekliye aittir. Sayaçlar İdare tarafından takılacak ve birlikte okunacaktır. Madde 25- Tekliflerin Alınması ve Açılması Teklifler, İdarenin Davet Mektubunda belirttiği son teklif verme saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir Teklif veren istekli sayısının üçten (3) az olması halinde işletme yetki devri iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle teklif vermiş olanlara işletme yetki devri işleminin iptal edildiği bildirilir. İşletme devri işleminin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İşletme devri işlemlerinin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz Komisyon, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygular; Komisyon son teklif verilme tarihini takip eden 7 gün içerisinde bir araya gelerek kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit edilerek ve teklifler açılmaya başlanır Komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklifi alan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır Komisyon, teklif fiyatları ile piyasa fiyatları mukayesesini yaparak Uygun Bedel Teklif Etmiş İstekli yi nihai teklifini almak üzere davet eder veya pazarlık usulü ile isteklinin nihai teklifini alır. Madde 26- Tekliflerin Değerlendirilmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde, iç zarf içerisindeki belgelerinin eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerden, eksiklerini 3 gün içerisinde tamamlamaları istenilir. Eksiklerin bu süre içinde tamamlanmaması halinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir Bu Şartnameye göre iç teklif zarfı içinde sunulması gereken belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir Bu aşamada, isteklilerin tekliflerin işletme yetki devri dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İhale Şartnamesi 8 9

11 Madde 27- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya işletme yetki devri dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. Madde 28- Bütün Mali Tekliflerin Reddedilmesi ve İşletme Devri İşlemlerinin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği Komisyonun kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün mali teklifleri reddederek işlemeleri iptal etmekte serbesttir İşlemlerin edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İdare isteklilerin talepte bulunması ve İdarenin bunu uygun bulması halinde, işletme yetki devri işleminin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. Madde 29- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen İşletme Devri Fiyatlarının en yüksek olanıdır Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, bu durumdaki tüm isteklilerden denge bozuluncaya kadar teklif alınmaya devam edilecektir. Madde 30- İşletme Devri İşleminin Karara Bağlanması 30.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu işletme yetki devri ekonomik açıdan en yüksek teklifi veren isteklinin üzerine yapılacaktır Komisyon, gerekçeli kararını hazırlayarak ita amirinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, son teklif verme tarihi ve işletme yetki devrinin hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, işletme yetki devri yapılmamış ise nedenleri belirtilir. Madde 31- İşletme Devri İşlemi Kararının Onaylanması İta amiri karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde işletme yetki devri kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale Şartnamesi 9 10

12 Madde 32- İdarenin Yetkisi İşletme devir yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamı ile İdare serbesttir. İşletme devri işleminin iptali halinde, İstekliler Teklif Verilemesine İlişkin Dosyanın masrafları ile ilgili herhangi bir maddi talepte bulunamazlar. Madde 33- Kesinleşen İşletme Devri İşlemi Kararının Bildirilmesi Verilen karar sonucu, kararlarının ita amiri tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, tüm teklif veren isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır Teklif veren isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirip bildirmemekte serbesttir İşletme devrinin iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. IV- SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 34- Sözleşmeye Davet Kesinleşen işletme yetki devri kararının bildirilmesi ile ilgili belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde işletme yetki devri yapılmasına karar verilen istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Madde 35- Kesin Teminat Kira, elektrik, su vb. giderlere karşılık teminat olarak kabul edilen değerlerden TL.(otuzbintürklirası) tutarında kesin teminat alınarak Sözleşme imzalanacaktır. Madde 36- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 36.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Lirası, b) T.C. Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz tahviller, c) K.K.T.C. Merkez Bankası garantisi altında olan K.K.T.C. bankaları veya T.C. kökenli K.K.T.C. de bulunan bankalardan alınmış teminat mektupları, 36.2-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İhale Şartnamesi 10 11

13 36.3-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 37- Muafiyetler, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa İşletme Devri Dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Madde 38- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu İşletme devri yapılmasına karar verilen istekli, tebliğ tarihini müteakip kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Madde 39- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim İşletme yetki devrinin yapılmasına karar verilen isteklinin kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci yüksek teklif fiyatının ita amirince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin ilgili maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, işlemler iptal edilir. Madde 40- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu İdare sözleşme yapılması konusunda serbesttir. İdare sözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, durumu İşletme devri yapılmasına karar verilen istekliye yazılı olarak bildirecektir. Madde 41- İşin Sözleşmeye Bağlanması İdare tarafından işletme yetki devri yapılmasına ilişkin dokümanda yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ita amiri ve istekli tarafından imzalanır Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR İşletme devrine ilişkin Sözleşme Tasarısı teklif verilmesine ilişkin doküman kapsamı ekinde yer almaktadır. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde K.K.T.C. yasaları hükümlerince işlem yapılır. İhale Şartnamesi 11 12

14 Standart Form-1 [BAŞVURANIN TAM POSTA ADRESİNİ, TELEFON, FAKS, E-MAİL NUMARALARINI İÇEREN BAŞLIKLI KAĞIT] [İdare Adresi] [İşin Adı] BAŞVURU MEKTUBU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA / / (bundan böyle İstekli olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve İşletme Devri İşlemlerinde Teklif Verilmesine İlişkin Şartname Kapsamında verilen tüm şartname şartları ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Mali Teklif aşaması için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız. İdareniz ve yetkili temsilcileriniz, bu başvuru ile birlikte sunulan bildiri, doküman ve bilgileri doğrulamak için yapılan tüm sorgulama ve araştırmaları yapmaya yetkili olup, her türlü mali ve teknik konu ile ilgili olarak çalıştığımız müşterilerimizden açıklama isteyebilirler. İdarenizin talebi halinde mali durumumuzla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi tarafınıza sunacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz. Bu başvurunun değerlendirmesinde İdarenin ve atayacağı komisyonun tamamı ile serbest olduğunu ve bu konuda değerlendirme sonrası herhangi bir hak kaybı talebinde bulunmayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz. Başvuru tarihi itibariyle, ilgili şartnamede belirtilen teklif veremeyecekler arasında bulunmadığımızı beyan ediyoruz. Şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde ve her tür yazışmada aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili İdarenizi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ediyoruz. Beyan edilen hususlarda veya işbu başvuru mektubu ekinde verilen belge ve bilgilerde değişiklik olması halinde, değişen durumu derhal İdareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. BAŞVURU SAHİBİ: ADI, SOYADI İMZA - KAŞE TARİH ADRES 13

15 Standart Form-2 TEKLİF MEKTUBU./ / ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA 3.Yurt Kantini İşletme Yetki Devri için ait hazırlanan, Şartname ve Sözleşmeyi okudum inceledim ve kabul ettim. İşletmenin yapılacağı mahalde incelemeleri yaptım, yerini gezerek bilgi sahibi oldum. Teklif Verilmesine ilişkin tüm evrakı inceledim ve bütün hükümleri, şartları ve mükellefiyetleri tamamen kabul ettim. Ayrıca nun, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetleri, yasayı inceleyerek bilgi aldım ve teklif fiyatımda bu durumu göz önünde bulundurdum. İş bu Yasanın Şartname ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettim. Bu çerçevede söz konusu mahallin işletme yetki devri bedeli olarak; 1. Grup Aylar İçin aylık (rakam ile/yazı ile), 2. Grup Aylar İçin aylık (rakam ile/yazı ile), ve toplamda yıllık..(rakam ile/yazı ile) ödemeyi, mahalli Teklif Verilmesine İlişkin Şartname ve Sözleşme çerçevesinde işletmeyi ve karşılıklı olarak mutabakatımız halinde ilk yılı takip eden yıllar içerisinde aylık İşletme Devri Bedelinin, bu teklif bedelimin KKTC Devlet Planlama Örgütünün belirlediği yıllık TÜFE oranında arttırılması sureti ile belirleneceğini beyan, kabul ve taahhüt ederim. Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü geçerlidir. Adresi: FİRMA KAŞE - İMZA 14

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Borpanel Mobilya Ürünleri İnşaat Malzeme Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş Orta Karadeniz

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİĞİ (İHKİB) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Martest Analiz Laboratuvarları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sağlanan

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu. Hizmet Alımı için ihale ilanı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu. Hizmet Alımı için ihale ilanı SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Hizmet Alımı için ihale ilanı Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU İLERİ TEKNOLOJİ POWER LED ELEMANLARI İLE UZUN ÖMÜRLÜ, DÜŞÜK MALİYETLİ

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sayın Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 : :ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜÇ SANTRALİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 3: Teklif Dosyası. Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 3: Teklif Dosyası. Bölüm A: İsteklilere Talimatlar EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı