ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI"

Transkript

1 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

2 İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme Tasarısı, 4. İdari Şartname, 5. İdari Şartname Denetleme Formu, 9. Teknik Şartname - (Menü Gurupları), 10. Menü İçerik ve Ölçüleri. 1

3 DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü, Adresi: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C Telefon numarası : (0 392) Faks numarası : (0 392) Elektronik Posta : Resmi İnternet Sitesi : Madde 2- İşletme Devri Yapılacak Mekana İlişkin Bilgiler Adı: 3.Yurt Kantini İşletmesi, Miktarı (fiziki) ve Türü: Toplam İç Mekân Alanı: 446 m2. (Salon+Mutfak+Depo+Tuvalet) Toplam Açık Teras Alanı: 280 m2. Toplam kapalı+açık alan: 726 m2. Adresi: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C, II- TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR Madde 3- Teklife İlişkin Bilgiler 3.1. Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: İdari İşler Müdürlüğü, Rektörlük Binası 1.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. Madde 4- Teklif Verilmesine İlişkin Şartnamenin Görülmesi ve Temini 4.1- Teklif verilmesine ilişkin şartname ön görüşme ve değerlendirme sonrasında İdare tarafından yeterli ve uygun bulunan isteklilere imza karşılığı teslim edilecektir. Madde 5- Teklif verilmesine ilişkin diğer hususlar; 5.1-Teklifler İdarenin konuya ilişkin davet yazılarında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.2-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14. maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz Saat ayarlarında, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünün ulusal saat ayarı esas alınır. İhale Şartnamesi 1 2

4 Madde 6- Teklif Verilmesine İlişkin Dosyanın Kapsamı 6.1- Teklif Verilmesine İlişkin Dosya aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) Teklif verilemesine ilişkin şartname, b) Başvuru mektubu örneği; (Standart form-1) c) Teklif Mektubu,(Standart form-2) d) Teklif Veremeyecekler Arasında Bulunulmadığına İlişkin Beyan ve Taahhütname, (Standart Form-3) d) Sözleşme tasarısı ve Ekleri, e) Diğer Evrak (CD olarak) (Mahallin mimari planı,(mevcut hali) Mahalde bulunan mutfak ekipmanı ve mobilya listesi,(mevcut hali)) 6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, teklif verilmesine ilişkin dosyanın bağlayıcı bir parçasını teşkil eder. 6.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 7- Belgelerin sunuluş şekli Sunulacak belgeler orijinal veya kopyası olacaktır. Kopya olarak teslim edilen belge orijinallerinin Teklif Değerlendirme Komisyonunun talebi halinde ibraz edilmesi zorunludur. Madde 8- Teklif Veremeyecek Olanlar 8.1- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde teklif veremezler, ihalelere katılamazlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile Terör suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) İdarenin işletme yetki devri konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) İhale konusu yapımın danışmanlık yapımlarını yapan yükleniciler bu iş için teklif veremezler. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. İhale Şartnamesi 2 3

5 8.3- Ayrıca; İdarenin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu işletme yetki devri için teklif veremezler Bu yasaklara rağmen teklif veren isteklilerin teklifleri ret edilerek geçici teminatları gelir kaydedilir. Madde 9- Tekliflerin Ret Edilmesi, Aşağıda belirtilen durumlardaki adayların teklifleri bu durumlarının tespit edilmesi ret edilecektir. a. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c. Son teklif verme tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. d. Bu Şartname ile İdare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve veya sahte belge verdiği tespit edilen. e. Bu Şartnamenin 8. maddesinde teklif vermeyeceği belirtildiği halde teklif verenler, f. Bu Şartnamenin 10. maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. Madde 10- Yasak Fiil veya Davranışlar Teklif verme süresince aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, adaylar a anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya işletme yetki devri kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) Kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yâda vekâleten birden fazla teklif vermek. e) Bu Şartnamenin 10. maddesine göre teklif veremeyeceği belirtildiği halde teklif vermek, Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil ve davranışlarının özelliğine göre, İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, teklif veremeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de 3 yıl süresince iştirak ettirilmezler. İhale Şartnamesi 3 4

6 Madde 11- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, teklif verme sürecinin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 12- İşletme Devrine Konu Mekanın görülmesi, İstekli İdarenin mesai saatleri içerisinde İdare temsilcisinin de katılımı ile mekanı görebilecek, ölçü alabilecek, teklif hazırlamak amacı ile 3. Şahıslara gösterebilecektir Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 13- Teklif Verilmesine İlişkin Şartname ve Dosyada Açıklama Yapılması İstekliler, teklif verilmesine ilişkin şartname ve dosyada açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, davet mektubunda belirtilen son teklif verme gününden üç (3) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar Teklif Verilmesine İlişkin Dosyayı alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, en geç son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce tüm adayların bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan adayın kimliği belirtilmez İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, bu tarihten sonra alan adaylara Teklif Verilmesine İlişkin Dosyasında içinde verilir. Madde 14- Teklif Verilmesine İlişkin Dosyada Değişiklik Yapılması Teklif verilmesine ilişkin dosyada değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak son teklif verme tarihinden en az üç (3) gün önce bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle teklif verilmesine ilişkin dokümanda değişiklik yapılabilir Zeyilname teklif verilmesine ilişkin dosyayı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla onbeş (15) gün İhale Şartnamesi 4 5

7 süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, teklif verilmesine ilişkin dosyanın satılmasına ve tekliflerin alınmasına devam edilecektir Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce yapmış olan adaylara, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır. Madde 15- Teklif Verme Saatinden Önce İşletme Yetki Devri İşleminin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği İdarenin gerekli gördüğü veya teklif verilmesine ilişkin dosyada yer alan belgelerde teklifin alınmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, her iki aşamada da son teklif verme saatinden önce iptal edilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle işletme yetki devri işleminin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara işletme yetki devri işleminin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir İşletme devrinin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir İşletme devrinin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR Madde 16- Teklif ve Sözleşmenin Türü İstekliler, Sözleşme tasarısı ve eklerine uygun olarak Sözleşme kapsamında yetki devri öngörülen 3.Yurt Kantini için aşağıda belirtilen 2 ayrı grup ay için aylık İşletme Yetki Devri Bedeli teklif edeceklerdir; alınan teklifler sonucu toplamda yıllık en yüksek İşletme Yetki Devri Bedeli ni teklif etmiş istekli ile sözleşme düzenlenecektir. 1. Grup Aylar,(8 ay Ekim, Kasım, Aralık, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) 2. Grup Aylar, (4 ay-ocak, Temmuz, Ağustos, Eylül) Sözleşme 1 yıl süreli olarak düzenlenecek olup tarafların karşılık mutabakatı ile bu süre yıllık olarak uzatılabilecektir. Bu durumda yıllık işletme yetki devri bedelleri, her yıl en geç Eylül ayı başına kadar imzalanacak bir protokol ile, geçerli sözleşme veya bir önceki protokol bedelinin KKTC Devlet Planlama Örgütünün belirlediği yıllık TÜFE oranında arttırılması sureti ile belirlenecektir. Madde 17- Teklifin Dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Madde 18- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası (TL) ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin istekli tarafından yapılan ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. İhale Şartnamesi 5 6

8 Madde 19- Tekliflerin Sunulmasına İlişkin Genel Hususlar; 19.1-Teklifler, İdarenin Davet Mektubunda belirttiği son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin İdarenin Davet Mektubunda belirttiği son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Madde 20- Tekliflerin Sunulma Şekli Teklif Dosyasında aşağıda belirtilen belge ve projelerin bulunması gerekmektedir; 1. Başvuru Mektubu, 2. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu, 3. Teklif Veremeyecek Durumda Olunmadığına İlişkin Beyan ve Taahhütname, 4. İdare tarafından İstekliye gönderilmiş davet mektubunun sureti, 5. İstekli tarafından imza ve kaşe edilmiş Teklif Verilmesine İlişkin Şartname (işbu şartname) ve Ekleri Teklif Dosyası şu şekilde hazırlanacaktır: a) İç zarf Teklif mektubu bir zarfa konulur. İç zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve işletme yetki devrini yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. b) Dış zarf Dış zarf; İç zarf ve bu Şartname ile istenilen diğer belgeler bir zarfa konulur. Dış zarfın kapatılması: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve işletme yetki devrini yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. Madde 21- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği Teklif mektupları, ekteki örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. İhale Şartnamesi 6 7

9 21.2- Teklif mektubunda; a) Teklif verilmesine ilişkin dosyanın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. Madde 22- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 23- Teklif Fiyata Dâhil Olan Masraflar 23.1-İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri İstekli tarafından karşılanacaktır (23.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz İşletme süresince teslim edilen taşınmazların, demirbaşların bakım, tutum ve kısmi yenileme işleri İstekliye aittir. İstekli sözleşme süresi içerisinde işletilen İdarenin onayı ile mekânda yapacak olduğu küçük çaplı veya büyük çaplı restorasyon/dekorasyon nedeniyle İdareden herhangi bir alacak ve tazminat talep edemez. İstekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür bakım, tutum ve kısmi yenileme işleri işletilen mekânda küçük çaplı veya esaslı olarak yapmış olduğu restorasyon/dekorasyon vb.gider kalemlerini karşılayacağından hareketle verildiği kabul edilir; İşletme süresince, işletmeye konu hizmetler için gerekli ekipman, ulaşım ve personel tedariki, istihdamı ve sorumluluğu İstekliye aittir İşletmeye konu hizmetler için gerekli periyodik ilaçlama sorumluluğu İstekliye aittir İşletmeye konu hizmetler için, yangın, her türlü hasara ve 3. Şahıslara karşı olmak üzere sigorta mevzuatına göre sigorta yaptırılacaktır, bu sigortaya ait prim ve masraflar istekliye aittir İşletilen mahaller için ilgili makamlardan (Bakanlık, Kaymakamlık, Belediye, Emniyet vb.) alınması gereken tüm izinler ve masrafları istekliye aittir İstekli, işletilen mahallin işletme sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde kendisi tarafından ilave edilen bütün unsurları ile birlikte her türlü harç, taahhüt ve mükellefiyetlerden arî bakımlı ve kullanılabilir şekilde bedelsiz olarak İdareye devredeceğini kabul ve taahhüt eder. Mekâna sabitlenmiş yer, duvar ve tavan İhale Şartnamesi 7 8

10 kaplamaları, elektrik armatürü, perde ve İdareye ait demirbaş dışında kalan tüm demirbaşlar İstekliye ait olacaktır Elektrik, su, yakıt, aydınlatma, onarım, kullanımından doğan her türlü giderler, hasar ve ziyanlar istekliye aittir. Sayaçlar İdare tarafından takılacak ve birlikte okunacaktır. Madde 25- Tekliflerin Alınması ve Açılması Teklifler, İdarenin Davet Mektubunda belirttiği son teklif verme saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir Teklif veren istekli sayısının üçten (3) az olması halinde işletme yetki devri iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle teklif vermiş olanlara işletme yetki devri işleminin iptal edildiği bildirilir. İşletme devri işleminin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İşletme devri işlemlerinin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz Komisyon, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygular; Komisyon son teklif verilme tarihini takip eden 7 gün içerisinde bir araya gelerek kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit edilerek ve teklifler açılmaya başlanır Komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, teklifi alan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır Komisyon, teklif fiyatları ile piyasa fiyatları mukayesesini yaparak Uygun Bedel Teklif Etmiş İstekli yi nihai teklifini almak üzere davet eder veya pazarlık usulü ile isteklinin nihai teklifini alır. Madde 26- Tekliflerin Değerlendirilmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde, iç zarf içerisindeki belgelerinin eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerden, eksiklerini 3 gün içerisinde tamamlamaları istenilir. Eksiklerin bu süre içinde tamamlanmaması halinde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir Bu Şartnameye göre iç teklif zarfı içinde sunulması gereken belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir Bu aşamada, isteklilerin tekliflerin işletme yetki devri dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. İhale Şartnamesi 8 9

11 Madde 27- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya işletme yetki devri dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. Madde 28- Bütün Mali Tekliflerin Reddedilmesi ve İşletme Devri İşlemlerinin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği Komisyonun kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün mali teklifleri reddederek işlemeleri iptal etmekte serbesttir İşlemlerin edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İdare isteklilerin talepte bulunması ve İdarenin bunu uygun bulması halinde, işletme yetki devri işleminin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. Madde 29- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen İşletme Devri Fiyatlarının en yüksek olanıdır Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, bu durumdaki tüm isteklilerden denge bozuluncaya kadar teklif alınmaya devam edilecektir. Madde 30- İşletme Devri İşleminin Karara Bağlanması 30.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu işletme yetki devri ekonomik açıdan en yüksek teklifi veren isteklinin üzerine yapılacaktır Komisyon, gerekçeli kararını hazırlayarak ita amirinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, son teklif verme tarihi ve işletme yetki devrinin hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, işletme yetki devri yapılmamış ise nedenleri belirtilir. Madde 31- İşletme Devri İşlemi Kararının Onaylanması İta amiri karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde işletme yetki devri kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale Şartnamesi 9 10

12 Madde 32- İdarenin Yetkisi İşletme devir yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamı ile İdare serbesttir. İşletme devri işleminin iptali halinde, İstekliler Teklif Verilemesine İlişkin Dosyanın masrafları ile ilgili herhangi bir maddi talepte bulunamazlar. Madde 33- Kesinleşen İşletme Devri İşlemi Kararının Bildirilmesi Verilen karar sonucu, kararlarının ita amiri tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, tüm teklif veren isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır Teklif veren isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirip bildirmemekte serbesttir İşletme devrinin iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. IV- SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 34- Sözleşmeye Davet Kesinleşen işletme yetki devri kararının bildirilmesi ile ilgili belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde işletme yetki devri yapılmasına karar verilen istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Madde 35- Kesin Teminat Kira, elektrik, su vb. giderlere karşılık teminat olarak kabul edilen değerlerden TL.(otuzbintürklirası) tutarında kesin teminat alınarak Sözleşme imzalanacaktır. Madde 36- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 36.1-Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Lirası, b) T.C. Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz tahviller, c) K.K.T.C. Merkez Bankası garantisi altında olan K.K.T.C. bankaları veya T.C. kökenli K.K.T.C. de bulunan bankalardan alınmış teminat mektupları, 36.2-Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İhale Şartnamesi 10 11

13 36.3-Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 37- Muafiyetler, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa İşletme Devri Dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Madde 38- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu İşletme devri yapılmasına karar verilen istekli, tebliğ tarihini müteakip kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Madde 39- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim İşletme yetki devrinin yapılmasına karar verilen isteklinin kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci yüksek teklif fiyatının ita amirince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin ilgili maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, işlemler iptal edilir. Madde 40- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu İdare sözleşme yapılması konusunda serbesttir. İdare sözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, durumu İşletme devri yapılmasına karar verilen istekliye yazılı olarak bildirecektir. Madde 41- İşin Sözleşmeye Bağlanması İdare tarafından işletme yetki devri yapılmasına ilişkin dokümanda yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ita amiri ve istekli tarafından imzalanır Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR İşletme devrine ilişkin Sözleşme Tasarısı teklif verilmesine ilişkin doküman kapsamı ekinde yer almaktadır. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde K.K.T.C. yasaları hükümlerince işlem yapılır. İhale Şartnamesi 11 12

14 Standart Form-1 [BAŞVURANIN TAM POSTA ADRESİNİ, TELEFON, FAKS, E-MAİL NUMARALARINI İÇEREN BAŞLIKLI KAĞIT] [İdare Adresi] [İşin Adı] BAŞVURU MEKTUBU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA / / (bundan böyle İstekli olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve İşletme Devri İşlemlerinde Teklif Verilmesine İlişkin Şartname Kapsamında verilen tüm şartname şartları ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Mali Teklif aşaması için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız. İdareniz ve yetkili temsilcileriniz, bu başvuru ile birlikte sunulan bildiri, doküman ve bilgileri doğrulamak için yapılan tüm sorgulama ve araştırmaları yapmaya yetkili olup, her türlü mali ve teknik konu ile ilgili olarak çalıştığımız müşterilerimizden açıklama isteyebilirler. İdarenizin talebi halinde mali durumumuzla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi tarafınıza sunacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz. Bu başvurunun değerlendirmesinde İdarenin ve atayacağı komisyonun tamamı ile serbest olduğunu ve bu konuda değerlendirme sonrası herhangi bir hak kaybı talebinde bulunmayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz. Başvuru tarihi itibariyle, ilgili şartnamede belirtilen teklif veremeyecekler arasında bulunmadığımızı beyan ediyoruz. Şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde ve her tür yazışmada aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili İdarenizi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ediyoruz. Beyan edilen hususlarda veya işbu başvuru mektubu ekinde verilen belge ve bilgilerde değişiklik olması halinde, değişen durumu derhal İdareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. BAŞVURU SAHİBİ: ADI, SOYADI İMZA - KAŞE TARİH ADRES 13

15 Standart Form-2 TEKLİF MEKTUBU./ / ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA 3.Yurt Kantini İşletme Yetki Devri için ait hazırlanan, Şartname ve Sözleşmeyi okudum inceledim ve kabul ettim. İşletmenin yapılacağı mahalde incelemeleri yaptım, yerini gezerek bilgi sahibi oldum. Teklif Verilmesine ilişkin tüm evrakı inceledim ve bütün hükümleri, şartları ve mükellefiyetleri tamamen kabul ettim. Ayrıca nun, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetleri, yasayı inceleyerek bilgi aldım ve teklif fiyatımda bu durumu göz önünde bulundurdum. İş bu Yasanın Şartname ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettim. Bu çerçevede söz konusu mahallin işletme yetki devri bedeli olarak; 1. Grup Aylar İçin aylık (rakam ile/yazı ile), 2. Grup Aylar İçin aylık (rakam ile/yazı ile), ve toplamda yıllık..(rakam ile/yazı ile) ödemeyi, mahalli Teklif Verilmesine İlişkin Şartname ve Sözleşme çerçevesinde işletmeyi ve karşılıklı olarak mutabakatımız halinde ilk yılı takip eden yıllar içerisinde aylık İşletme Devri Bedelinin, bu teklif bedelimin KKTC Devlet Planlama Örgütünün belirlediği yıllık TÜFE oranında arttırılması sureti ile belirleneceğini beyan, kabul ve taahhüt ederim. Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü geçerlidir. Adresi: FİRMA KAŞE - İMZA 14

16 Standart Form-3 TEKLİF VEREMEYECEK Durumda OLUNMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN VE TAAHHÜTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA 1). işine istekli olarak katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, Teklif Verilmesine İlişkin Şartnamenin 8. maddesinde sayılan Teklif Veremeyecek Olanlar arasında bulunmadığımızı beyan ediyoruz. Beyan edilen bu durumlarda değişiklik olması halinde, değişen durumu derhal idareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. 2) Bu bilgilere aykırı bir durumun Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte ortaya çıkması durumunda, Sözleşmenin İşveren tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini ve kesin teminatımın gelir kaydedileceğini beyan, kabul ve taahhüt ediyoruz. İSİM-İMZA-KAŞE Not: Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. 15

17 Sözleşme Tasarısı ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU III. YURT KANTİN MEKANI İŞLETME YETKİ DEVRİ SÖZLEŞME TASARISI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra İşletmeci olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin; a) Adı : b) Adresi :, Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC c) Telefon numarası : ( 0392) ç) Faks numarası : ( 0392) d) Elektronik Posta Adresi : 2.2. İşletmecinin; a) Adı ve soyadı / ticaret ünvanı:... b) Adresi:.... c) Telefon numarası:... ç) Bildirime esas faks numarası:.... d) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3- Sözleşmenin dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; Bu sözleşme ve eklerinde aksi belirtilmediği sürece kullanılan kelimeler sırası ile 60/2003 sayılı Kuruluş Yasasına, TC 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa, Satınalma ve İhale Yönetmeliğine, Kıbrıs Yasaları Fasıl 1 Tefsir yasasına göre okunur ve yorumlanır. Sözleşme Tasarısı 16

18 Sözleşme Tasarısı Kantin Menüsü: Sözleşmenin 2. Eki, Teknik Şartname (Menü Gurupları) madde 3.1. de tanımlanmıştır. Diğer Menüler: Sözleşmenin 2. Eki, Teknik Şartname (Menü Gurupları) madde 4.1. de tanımlanmıştır. İşyeri: III. Yurt Binasında (bundan sonra 3. Yurt Kantini olarak anılacaktır) yer alan Kantin mekanına ait mutfak, depolar, servis alanları ve terasları dahil tüm alanları ve bunların altyapı ve müştemilatının tümüdür. Madde 5- Sözleşmenin Konusu 5.1. Sözleşmenin konusu, 3. Yurt Kantini ekte kapsamı ve uygulama şekli belirlenen temel kantin menüsü, ürün, yiyecek ve içeceklerin hazırlığı, temini, pişirilmesi, sunumu, satışı ve satış sonrası hizmetlerinin sağlanması amacına yönelik olarak İdare tarafından İşletmeciye devredilmesidir. Madde 6- Sözleşmenin ekleri 6.1. Madde 6.2. de yer alan dökümanlar işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve İşletmeciyi bağlar Sözleşmenin ekleri, - Ek-1: İdari Şartname, - Ek-1.1: Denetleme Formu, - Ek-2: Teknik Şartname, (Menü Gurupları) - Ek-2.1 Menü içerik ve ölçüleri Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir Teklif Mektubu, K.K.T.C. ile ilgili yasa ve şartnameleri Sözleşmenin tabii ekleridir. Madde 7 - Sözleşmenin süresi 7.1. Sözleşme süresi yer teslimi tarihinden itibaren 1 yıldır Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır Sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı halinde yenilenebilecektir. Sözleşme 01/07/2013 tarihine kadar taraflarca yenilenmemiş ise bitiş tarihinde otomatik olarak sona erer. Bu durumda İdare Sözleşme süresinin sona ermesini beklemeden işletmeyi başka bir İşletmeciye verilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunabilir. İdare ve İşletmecinin 01/07/2013 tarihine kadar karşılıklı anlaşmaya varmaları halinde yeni Sözleşme imza altına alınır İşletmecinin İdare tarafından onaylanan herhangi bir mücbir sebep olmaksızın sözleşme süresi içinde taahhüdünden vazgeçmesi halinde İdare, İşletmecinin kesin teminatını gelir kaydederek, sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir. Böyle bir durumda İşletmeci, İdarenin bu işle ilgili olarak açacağı ilk ihaleye katılamayacak ve herhangi bir nam ile ihalede teklif sunamayacaktır. Sözleşme Tasarısı 17

19 Sözleşme Tasarısı Madde 8- İş Yerinin İşletmeciye Teslimi ve İdare Tarafından Geri Teslim Alınması, 8.1. İdare, iş yerini tarihinde tutanak ile İşletmeciye teslim edecektir. İşletmeci bu tarihe kadar personel ve makine ekipman için vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu taahhüdün İşletmeci tarafından yerine getirilmemesi veya işyeri teslim tutanağının İşletmeci tarafından imza edilmemesi durumunda İdare, İşletmecinin kesin teminatını gelir kaydederek, sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir İşletmeci İdarenin vereceği talimatlar çerçevesinde işleri programlamak ile yükümlüdür Sözleşme yenilenmemesi halinde 2013 Temmuz ayı sonuna kadar, - İşletmeci kendisine teslim edilen ekipman ve demirbaşı ve İşyerini İdareye karşılıklı düzenlenecek bir tutanakla geri teslim edecek, - Tüm elektrik, su, gaz ve telefon sayaçları karşılıklı olarak okunarak ödeme bedeli tespit edilecek, - Sözleşmenin geri teslime ilişkin diğer sözleşmesel yükümlülükler taraflarca yerine getirilecek, - İşletmeciden Sözleşme süresi içinde alınan diğer mal ve hizmetlerde göz önünde bulundurularak karşılıklı alacak-borç mutabakatı sağlanacak, - Taraflar, alacak-borç mutabakatı sonucuna göre gerekli ödemeleri yaparak karşılıklı olarak birbirlerini ibra ettiklerine dair İbranameyi imza altına alacaklardır. Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben İşyeri düzenlecek bir tutanakla İdare tarafından teslim alınacaktır. Ancak İşletmeci işyerini teslim etmiş bile olsa İdarenin kontrolünde Sözleşme süresinin sonuna kadar İdarenin talep edeceği hizmetleri vermekle yükümlüdür Sözleşmenin herhangi bir sebeple taraflarca fesh edilmek istenmesi halinde geri teslim işlemleri sözleşmenin 8.3. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Madde 9- İşletme Yetki Devri Bedeli, Sunulacak Hizmetler ve Fiyatları; 9.1. İdare, Ocak, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları ve beher ay için, ayda..._ TL/ay (... Türk Lirası) ve Ekim, Kasım, Aralık, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ve beher ay için ayda..._ TL/ay (... Türk Lirası) İşletme Yetki Devri Bedeli karşılığında; işyerinin İşletme Yetkisini bu Sözleşme ve eklerinde yer alan şartlar dahilinde İşletmeciye devretmektedir. İşletmeci bu alanları İdarenin yazılı onayı olmadan başka bir amaçla kullanmayacağını beyan ve kabul etmektedir İşletmeci, kendisine İşletme Yetki Devri yapılan işyerinde Sözleşme eki Teknik Şartnamelere uygun olarak hazırlanmış Kantin Menü ve Ürünlerini yine ayni şartnamelerde yer alan fiyatlar karşılığında ve işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen çalışma usul ve esaslarına uygun olarak sağlamak ile yükümlüdür. İşletmeci bunlar dışında kalan satışa konu tüm mal ve hizmetleri İdarenin onayı ve fiyat mutabakatı olmaksızın satışa sunmamayı beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Yukarıda anılan fiyatlara KDV dahildir. İşletmecinin İdareye yapacağı satışlar karşılığı hazırlayacağı faturalar KDV den muaf olarak hazırlanacaktır İşletmeci Sözleşme süresi boyunca mücbir sebepler dışında taahhüdünden vazgeçemez. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde kesin teminatı gelir kaydedilerek Sözleşmesi fesih edilir. Sözleşme Tasarısı 18

20 Sözleşme Tasarısı 9.4. Sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı ile yenilenebilecektir. Yenilecek sözleşmedeki Kantin Menü ve Ürün fiyatları KKTC Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) değişim oranını aşmayacak şekilde yapılacak pazarlık sonucu tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenecektir. Yenilecek Sözleşmedeki İşletme Devri Bedeli ise KKTC Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) değişim oranını aşmayacak tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenecektir. Sözleşmenin yenilenmesi durumunda ücretler o yılın Eylül ayı başından itibaren geçerli olacaktır. Madde 10- İşletmecinin Temel Yükümlülükleri; İşletmeci, işbu sözleşme kapsamındaki taahhütleri kapsamında aşağıda yer alan giderleri karşılamakla yükümlüdür. - İşletmeci sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, haberleşme, kırtasiye nakliye ve her türlü sigorta giderleri, - Tüm personel ücretleri, her türlü prim, vergi, yol, iaşe, giyecek ve konaklama giderleri, - Her türlü gıda maddesi giderleri, - Elektrik, su ve gaz giderleri, - Yemeklerin sunumunda ve gıdaların korunmasında kullanılacak hertürlü sarf malzemesi giderleri, - Tabak, kaşık, çatal, servis tepsi, peçetelik, su sürahisi vb. masaüstü donanımı. - Kantin binalarının ilaçlama hizmetleri, - Kantin binalarında yer alan İdareye ait mutfak ekipman ve demirbaşlarının kullanıcı hata dışında kalan bakım-onarım hizmetleri ve sarf malzemeleri. Bu gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, Sözleşmede yer alan yemek birim fiyatlarını bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; İşletmeci, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz İşletmeci en az beş yıl deneyimli bir aşçı başını tam zamanlı olarak görevlendireceğini taahhüt etmektedir İşbu Sözleşmede kararlaştırılan hizmet ile ilgili olarak İşletmeci; gerek kendisi adına gerekse kendi personeli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi, Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı, Belediye ve diğer mercilere yapılması gerekli beyanlar ile her türlü vergi, rüsum, harç, mükellefiyet ve İş Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri çerçevesinde kendisine ait olan yükümlülüklerden sorumludur. İşletmecinin bu mükellefiyetlerini yerine getirmemesi nedeniyle resmi merciler İdare yi muhatap aldıkları takdirde, İşletmeci, İdare nin bu hususta resmi mercilere yasal hükümler çerçevesinde ödemek zorunda kaldığı her türlü vergi, rüsum, harç, mükellefiyet, gecikme zammı ve cezaları faizleriyle birlikte İdare ye ödemekle yükümlüdür. İşletmeci, kendi personeli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi, Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı, Belediye ve diğer mercilere yapılması gerekli beyanları ve/veya yatırumları her ayın ilk 5 (beş) işgünü içerisinde İdareye sunmak zorundadır. Sözleşme Tasarısı 19

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU II. YURT KANTİN MEKANI İŞLETME YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU II. YURT KANTİN MEKANI İŞLETME YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU II. YURT KANTİN MEKANI İŞLETME YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GÜNEY KAFE MEKANI İŞLETME YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GÜNEY KAFE MEKANI İŞLETME YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GÜNEY KAFE MEKANI İŞLETME YETKİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü, Adresi: Kalkanlı

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa ĠliĢkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi İdarenin; a) Adı: Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

ARAÇ SATIŞ TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞ TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I - ARAÇ SATIŞ TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Bu Şartname ile aşağıda cins ve özelliği belirtilen aracın açık teklif usulü ile satışın yapılması işidir. Madde 1 Birlik e ilişkin

Detaylı

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması

İHALE DOSYASI. Ofis malzemelerinin Satın Alınması İHALE DOSYASI Ofis malzemelerinin Satın Alınması İhale Referans Numarası: PT-2016-002 İhale Dosyası / PT-2016-002 1 / 5 İHALE ŞARTNAMESİ Hayata Destek Derneği (STL) Suriye ve Irak dan gelen sığınmacılara

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME 1. Bölüm: Madde 1- Bu şartnamenin amacı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No 009 DİL LABORATUVARI-TÖMER SINIFI-DÖKÜMANTASYON ODASI VE TEFRİŞATI

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

5. Aşağıdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

5. Aşağıdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz. Standart Form-1 [BAŞVURANIN TAM POSTA ADRESİNİ, TELEFON, FAKS, E-MAİL NUMARALARINI İÇEREN BAŞLIKLI KAĞIT] [İdare Adresi] [İşin Adı] BAŞVURU MEKTUBU / / ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA 1.

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ AKARYAKIT ALIM DOSYASI Akaryakıt Alımı Alım Şartnamesi 2 İhale Şartnamesi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TEKLİF

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

YURTDIŞINDA TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAYIN HİZMETLERİ ALIMINA DAİR İDARİ ŞARTNAME

YURTDIŞINDA TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAYIN HİZMETLERİ ALIMINA DAİR İDARİ ŞARTNAME YURTDIŞINDA TANITIM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAYIN HİZMETLERİ ALIMINA DAİR İDARİ ŞARTNAME 1. İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 1.1. İşbu şartnamede, aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

ODTU KÜZEY KIBRIS KAMPUSU BERBER İŞLETMESİ YETKİ DEVİR SÖZLEŞMESİ

ODTU KÜZEY KIBRIS KAMPUSU BERBER İŞLETMESİ YETKİ DEVİR SÖZLEŞMESİ ODTU KÜZEY KIBRIS KAMPUSU BERBER İŞLETMESİ YETKİ DEVİR SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bundan sonra aşağıda İdare olarak anılacak olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ile diğer taraftan kayıtlı

Detaylı

BASILI MATERYAL ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

BASILI MATERYAL ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ BASILI MATERYAL ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Matbaasının kapatılması sonucu hizmet dışı kalan 45 kalem

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi Birime/İl Müdürlüğüne ilişkin bilgiler

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No YEMEKHANE MASA VE SANDALYELERİ TEFRİŞATI ALIMI İŞİ Madde 1- İş Sahibi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler PERDE ALIM İHALESİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu kaydı bilgileri bulunan gayrimenkul üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU ACCESS POİNT ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 60 MT YÜKSEKLİKTE KAFES TİP ÇELİK RÜZGÂR ÖLÇÜM DİREĞİ YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No 009 Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler AMFİ SIRALARI ve

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ YAPTIRILMASINA DAİR HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ YAPTIRILMASINA DAİR HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ WEB SİTESİ YAPTIRILMASINA DAİR HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ I) SATIN ALMANIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Tanımlar Bu şartnamede geçen Teklif

Detaylı