Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE"

Transkript

1 Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda toplandý. Erdoðan'ýn salona girmesinin ardýndan bina önünde toplanan öðrenciler Baþbakan aleyhinde sloganlar attý. Öðrenciler "Kendi okulumuza alýnmýyoruz" diyerek tepki gösterdi. Ardýndan okula Çevik Kuvvet Ekipleri geldi. Þiddetle müdahale eden kolluk kuvvetleri Gençlik Muhalefeti ve TKP'li Öðrenciler olduðu öðrenilen 21 öðrenciyi gözaltýna aldý. Öðrencilerin gözaltýna alýnýþlarý sýrasýnda yaþananlar, 4 Aralýk'ta Dolmabahçe Buluþmasý'ný protesto etmek için Ýstanbul'a gelmek isteyen öðrencilere yapýlan sert müdahaleyi hatýrlattý. Bu arada master öðrencisi Uður Yýldýrým, polisin Ýstanbul ve Ankara'da öðrencilere müdahalesini protesto ettiklerini ve ODTÜ'de polis istemediklerini söyledi. Saat civarýnda ise okul içerisinde bulunan öðrenciler, arkadaþlarýnýn göz altýna alýnmasýný protesto etmek için bir araya geldi. Okul içerisinde yýðýnak yapan Çevik Kuvvet, öðrencilere kampüs içerisinde gaz ve copla müdaha etti. Saat civarýnda ise polis tarafýndan gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasý için Fizik Bölümü önünde bir araya gelen öðrenciler, yemekhane, Matematik Bölümü, Mimarlýk Fakültesi, Ýktasat Fakültesi ve Hazýrlýk binalarýný dolaþarak tüm ODTÜ'lüleri eyleme çaðýrdý. Yüzlerce ODTÜ'lü okul içinde yürüyüþ gerçekleþtirdi. 2 DE 6 DA 3 DE Kapadokya bölgesinde yumuþak tüf kayalara oyularak önceleri sýðýnma amaçlý, daha sonra da normal yaþam alaný olarak kullanýlan Gümüþkent yeraltý kentinin bölgenin en önemli þarap üretim merkezlerinden biri olarak da biliniyor. Günlük yaþamýn vazgeçilmezi konumuna gelen yeraltý kent yerleþimleri hakkýnda önemli bilgiler veren Gümüþkent yeraltý kenti, Kapadokya bölgesinde yumuþak tüf kayalara oyularak önceleri sýðýnma amaçlý, daha sonra da normal yaþam alaný olarak kullanýlýyordu. 6 DA Hitler den sonraya doðru biraz ilerlediðimizde insanlýðýn Nazizme rahmet okutacak katliamlara tanýk olduðunu görürüz. Çok deðil, bundan on sekiz yýl önce yaþanan Sýrp katliamý, daha yakýn zamanda yaþanan Irak iþgali gibi daha niceleri, Nazizmin güçlü bir þekilde varlýðýný koruduðunu gösterir. Cevat Karahasan, Gece Meclisi nde, tam da bu noktaya, ýrkçýlýðýn, faþizmin yaþamda filizlenen yüzüne bakmýþ yýlý boyunca Bosna-Hersek de yaþanan ve Sýrplarýn binlerce insaný katletmesiyle sonuçlanan bir kesitin arka planýný aydýnlatmamýþ sadece Karahasan, daha da gerilere giderek, insaný insaný kýrdýran zihniyetin ve ruhun oluþum süreçlerini irdelemiþ. Dolayýsýyla, felsefi ve düþünsel yaný güçlü bir roman olan Gece Meclisi, tarihsel dönemeçleri ve nedenleri farklý olsa da, özünde ayný anlayýþtan ve güdülerden beslenen... 5 DE Geçen Perþembe GDO lu ürünler nerede? baþlýklý yazýda Türkiye ye bugüne kadar 32 çeþit GDO lu ürünün giriþine izin verildiðini, ancak ithal edilen bu ürünlerin nerede kullanýldýðýnýn tam olarak bilinemediðini yazdýk. Çünkü, 26 Eylül 2010 da yürürlüðe giren Biyogüvenlik Yasasý ve GDO Yönetmeliði ne göre, içerisinde binde 9 un üzerinde GDO içeren gýda ürünlerinin etiketinde genetik yapýsý deðiþtirilmiþtir veya genetik yapýsý deðiþtirilmiþ üründen üretilmiþtir ibaresinin yazýlmasý gerekiyor. Etiketlere yansýmayan GDO lu ürünlerin nerede olduðunu sorduk. Yazý deðiþik kesimlerde yanký buldu. 8 DE

2 Dostum Sait Çetinoðlu, bana bir çaðrý iletti Nevin Berktaþ ile ilgili olarak. Yine bir 12 Eylül direniþçisi Ýnfazý yakýlarak 5 yýl içerde kalmasý saðlanmýþ, Adalet Bakanlýðý Cezaevleri Yönetiminin intikamcý, zalimane uygulamalarý ile. 19 Aralýk kýyýmýnýn mimarý olan kiþi, daha sonra HSYK üyeliði ile taltif edilecekti. Ve bu kiþi HSYK nýn, halen Reforma uðramýþ yeni kurulun bir parçasý hâlâ. Kurulda kalmasýnýn gerekçesi ise, Yeni HSYK ya deneyim aktarma misyonu! Söz konusu kiþi bugün kendini savunmak için, imha operasyonunun Bakanlar Kurulu kararý ile yapýldýðýný söylüyor. Haklý olduðu tek noktanýn bu olduðu söylenebilir, ancak bu onun doðrudan sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz. Kýyýmýn siyasal sorumluluðu ise, doðrudan Ecevit-Bahçeli Koalisyon Hükümetinin üstündedir. Þu anda hasta tutsaklarýn zamana yayýlmýþ acýmasýz kýyýmý inatla sürdürülüyor. Eski cumhurbaþkaný, resmi ideolojiye angaje oluþuna karþýn, birçok siyasal tutsaðýn saðlýk nedeniyle serbest kalmasýný saðlamýþken, Bay Gül bu konuda çok duyarsýz. Ama kamuoyunun sessizliði de onu bu kayýtsýzlýða itmiyor mu? Bir yandan hukukun temel ilkelerinden, temel haklardan çok ideolojik seçimine göre davranmayý tercih eden sözde hukukçular, öte yandan Hipokrat yeminini çiðneyen sözde doktorlar. Hukuk ve týp ettiðine baðlý kalan kimi hukukçular ya da doktorlar ise, diz boyu sýkýntý yaþýyor. Ya da mesleklerinden olabiliyorlar. Ýnsan Haklarý Vakfý baþkaný olan Prof. Þebnem Korur Fincancý, Adli Týp Kurumunun angaje tutumunu eleþtirdiði için, kendi meslektaþlarý tarafýndan Hakaret gerekçesi ile mahkemeye verilebiliyor. Ama ayný Adli Týp Kurumu mevzisini Japon askeri gibi inatla koruyarak, ölüme yakýn hasta siyasal tutsaklar için içerde tedavi edilebilir raporu verip, tahliyelerini engellerken, Ergenekon sanýklarýna Hastanede yatma raporlarý bahþedebiliyor. Ýstiklal Caddesi nde hasta tutsaklar için az sayýda insanýn katýlýmý ile yapýlan yürüyüþler, insanýn yüreðini biraz daha isyana sürüklüyor. Bir insan nehri caddeden akarken, toplumun sergilediði duyarsýzlýk Almanya daki yazar ve aydýn çevrelerin Doðan Akhanlý davasýna gösterdiði tepki, medyanýn bu davayý ele almasý, en azýndan hakimleri dava dosyasýný dikkatli okumaya sevk etti ve ilk duruþmada savunma dürüstlük abidesi olan þahitlerin dinlenmesini saðladý. Ve Akhanlý serbest kaldý. Ama Babasýný, týpký Annesi ve Kardeþi gibi, bir daha asla göremeyecek olmasý, ona verilmiþ en aðýr haksýz ceza deðil mi? Ve bu cezanýn temyizi de yok! Akhanlý davasýnda sonuç alýndý ama, Çevirmen ve Ýnsan Haklarý Savunucusu, Sosyalist Basýn Mensubu Suzan Zengin, hâlâ zindanda, Bakýrköy Kadýn ve Çocuk Cezaevinde. Uluslararasý ve ulusal yazar ve çevirmen kuruluþlarýný Suzan Zengin ile dayanýþmaya çaðýrýyorum Ve yine bir yazar, üstelik siyasal tutsaklarýn kimliðini imha etmek için Adalet Bakanlýðý ve JÝTEM iþbirliði ile inþa olunan tecrit cezaevlerini inceleyen bir kitabýndan dolayý hapse kondu. Mahkeme kararý ve Yargýtay onayý ile! Ankara Düþünce Özgürlüðü platformunun hapisteki Yazar Nevin Berktaþ a destek için imzaya açtýðý metin þöyle: Nevin Berktaþ, 1980 den itibaren yaklaþýk 22 yýlýný cezaevlerinde geçiren, ülkemizde en uzun süre hapis yatmýþ kadýn siyasi tutukludur. Cezaevlerinde kaldýðý süre boyunca faþist yaptýrýmlara boyun eðmediði için, hücre cezasý da dahil, birçok cezaya maruz kalmýþ ve infazý yakýlarak yýllarca içeride tutulmuþtur. Bu hukuk dýþý uygulamalar yetmezmiþ gibi, 5 yýl 8 ay gibi uzun bir süre de fazladan yatýrýlmýþtýr yýlýnda tahliye olduktan üç yýl sonra, 3 Kasým 2010 tarihinde, bu kez içeride yazdýðý bir kitaptan dolayý yeniden tutuklanmýþtýr. Berktaþ, devletin F Tipi cezaevleri ne geçiþe hazýrlandýðý bir dönemde, 12 Eylül cezaevlerindeki hücreleri ve o hücrelerde geçirdiði iþkenceleri anlatan Ýnancýn Sýnandýðý Zor Mekanlar: HÜCRELER adlý bir kitap yazdý. Kitap, Nisan 2000 tarihinde Yediveren Yayýnlarý tarafýndan yayýnlandý. Yayýnlandýðý günden 7 gün sonra toplatýldý, hakkýnda davalar açýldý, para ve hapis cezalarý verildi. Yasa deðiþiklikleri ile bu cezalar düþtüðü halde, yeniden dava açýldý. Geçtiðimiz yýl yayýnevi sahibine para cezasý; kitabýn yazarý olarak Nevin Berktaþ a ise, 10 ay hapis, 461 milyon para cezasý verildi ve bu karar Yargýtay tarafýndan da onaylandý. Avukatlarý, Nevin Berktaþ ýn daha önceden haksýz yere yattýðý yýllarý göstererek, bu cezaya mahsup etmelerini talep ettiler. Buna raðmen Nevin Berktaþ tutuklanarak Bakýrköy Kadýn Hapishanesine götürüldü. Bir kez daha kendi yasalarýný çiðnediler, hukuk-dýþý bir uygulamayý yaþama geçirdiler. Bütün bunlar, sözde 12 Eylül anayasasýnýn deðiþtiði bir dönemde gerçekleþti. Güya 12 Eylülcüler artýk yargýlanacaktý! Oysa yargýlanan yine 12 Eylülü anlatan kitaplar ve ona karþý direnen devrimci ve komünistlerdi. Nevin Berktaþ ýn son tutuklanýþý, 12 Eylül zihniyetinin ayný þekilde devam ettiðinin bir göstergesi oldu. Biz aþaðýda imzasý olanlar, kitaba ve yazarlarýna cezalar yaðdýran bu zihniyeti kýnýyor, Nevin Berktaþ ýn serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Bu çaðrýya katýlmamak mümkün mü? Destek olmak isteyenler þu adrese yönelebilir: Evrensel Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda toplandý. Erdoðan'ýn salona girmesinin ardýndan bina önünde toplanan öðrenciler Baþbakan aleyhinde sloganlar attý. Öðrenciler "Kendi okulumuza alýnmýyoruz" diyerek tepki gösterdi. Ardýndan okula Çevik Kuvvet Ekipleri geldi. Þiddetle müdahale eden kolluk kuvvetleri Gençlik Muhalefeti ve TKP'li Öðrenciler olduðu öðrenilen 21 öðrenciyi gözaltýna aldý. Öðrencilerin gözaltýna alýnýþlarý sýrasýnda yaþananlar, 4 Aralýk'ta Dolmabahçe Buluþmasý'ný protesto etmek için Ýstanbul'a gelmek isteyen öðrencilere yapýlan sert müdahaleyi hatýrlattý. Bu arada master öðrencisi Uður Yýldýrým, polisin Ýstanbul ve Ankara'da öðrencilere müdahalesini protesto ettiklerini ve ODTÜ'de polis istemediklerini söyledi. Saat civarýnda ise okul içerisinde bulunan öðrenciler, arkadaþlarýnýn göz altýna alýnmasýný protesto etmek için bir araya geldi. Okul içerisinde yýðýnak yapan Çevik Kuvvet, öðrencilere kampüs içerisinde gaz ve copla müdaha etti. Saat civarýnda ise polis tarafýndan gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasý için Fizik Bölümü önünde bir araya gelen öðrenciler, yemekhane, Matematik Bölümü, Mimarlýk Fakültesi, Ýktasat Fakültesi ve Hazýrlýk binalarýný dolaþarak tüm ODTÜ'lüleri eyleme çaðýrdý. Yüzlerce ODTÜ'lü okul içinde yürüyüþ gerçekleþtirdi. Öðrenciler, gözaltýna alýnan arkadaþlarý serbest býrakýlana kadar eylemlerin süreceðini açýkladý. Rektörlük Binasý'na yürüyen öðrenciler "Tayyip Dýþarý", "AKP Dýþarý" sloganlarý attý. Saat sýralarýnda Rektörlük Binasý'na ulaþan öðrenciler adýna þu açýklama yapýldý: "Burasý, Vietnam kasabý Komer'in arabasýnýn yakýldýðý yer, buraya gericiler, iþbirlikçiler kolay kolay giremez. Gözaltýna alýnan arkadaþlarýmýz derhal serbest býrakýlsýn. Baþbakan Erdoðan'ýn Dolmabahçe'de düzenlediði toplantýya katýlan ve öðrencilere yapýlan polis saldýrýsýnýn ardýndan bir açýklama dahi yapmayan, öðrencilerine sahip çýkmayan ODTÜ Rektörü de hesap vermeli. Arkadaþlarýmýz serbest býrakýlana kadar, AKP'liler ODTÜ'den çýkana kadar buradayýz." Bu arada öðrenciler AKP hükümetinin temsilcilerinin ODTÜ'ye alýnmasýna da tepki gösterdi. Rektörü de protesto eden öðrenciler mektup yazdý. Mektupta "Eðer AKP'yi protesto etmek suç ise sadece 20 öðrenci deðil bütün gençlik suçludur", "ODTÜ devrimcidir, özgürlükçüdür, gericilere geçit vermez", "Arkadaþlarýmýz gözaltýna alýnýrken rektörümüz neredeydi?" ifadelerine yer verildi. Öðretim üyelerinden öðrencilere destek Polisle yaþanan gerginlikler sýrasýnda ODTÜ'lü öðretim üyelerinin, polis ve öðrenciler arasýnda kordon oluþturduðu gözlemlendi. ODTÜ Öðretim Elemanlarý Derneði adýna Prof. Dr. Ali Gökmen ve ODTÜ Mezunlar Derneði Baþkaný Himmet Þahin de bir basýn açýklamasý yaparak, üniversitelerde bir süredir öðrencilere yönelen baskýlarý kýnayarak, gözaltýna alýnan öðrencilerin bir an önce serbest býrakýlmasýný istediler. Yerleþkedeki polis mevcudiyetini de onaylamadýklarýný söyleyen Gökmen ve Þahin hükümeti öðrenci sorunlarýna duyarlý olmaya çaðýrdýlar. BirGün

3 Aileler þimdi dinlerinin gereklerini, geleneklerini, örflerini istedikleri gibi yaþatsýnlar bakalým. Sevgiyi bilmeyen, anlamayan inanca din, aileye ana- baba denilebilir mi? Evlerindeki çiçekleri yaþatmak, evlerindeki hayvanlarýna sevgi gösterip canlý olduðunu unutmamak, sokakta aç bir çocuðun açlýðýný hissetmek, yaþadýðý evi yanarken karþýdan seyretmek yerine içinde yaþayanlarýn yaþamýnýn orada bir kez daha yok olduðunu için de duymak, araba buzda hýzla kayýp bir baþka arabaya çarparken iyi ki içinde deðilim yerine bunun olacaðýný hissetmiþtim, keþke uyarsaydým demek yani insan olmak her halde ayrý bir duygu. Bu duygu elbette doðuþtan geliyor, genlerde var oluyor ama toplumun genel duruþu, bencillik, her þey benim olsun bakýþý, en iyi benim, benim iþçim iþini bilirle ya yok oluyor ya da bize yaþamýn en güzel yaný olan, kulaðýmýzýn týnýsý olan paylaþým, acýma, aðlama, gülmek gibi insani duygularý hatýrlatýp geliþtiriyor. Bu gün bütün gazetelere manþet olan aþkýn geldiði noktadýr. Bana bunlarý yazdýran da bu manþetlerdir. Cevap versin isterim din önderleri, inanç önderleri ( bu önderlikte hiç anlamadýðým bir mevzu hem insanýn kendisiyle Allah arasýn da denilen duygudur hem de önder sözcü aranýr) hangi din Allahýn verdiði cana kýyar. ( Onlara inandýklarý konuþtuklarý biçimde inançsal ifadelerle soruyorum) Bunun örnekleri olan binlerce olay tarih boyunca sýralanýr. Toprak için, zengin olmak için, iktidara gelmek için sýra sýra dizebiliriz bu savaþlarý katliamlarý asla mazur göstermek istemiyorum onlarý ama hangi hýrs hangi din, hangi dil, hangi farktýr SEVGÝYE KIYAN. Ki bu sevgide en fazla bedel ödeyen iki kiþidir.bu bedeli ödeyeceðini bilmelerine raðmen yola çýkýlan sevgi buna nasýl kýyýlýr. Kimse toplumsal baskýdan, etrafýn sözünden, ilerde doðacak çocuklarýn dininden bahsederek beni ikna edemez bunun tek karþýlýðý var vahþet ve ne yazýk ki bu vahþet bütün dinlerde var. Elbette en fazla da az geliþmiþ, geliþmesine engel olunmuþ, eðitim yerine din pompalanan, bilimden uzaklaþtýrýlmýþ toplumlarda çok daha fazla var. Geçen hafta okuduðum bir sosyologun deðerlendirmelerin de kýsa bir süre için dünyanýn dinin etkisi altýnda kalacaðýný söylüyor ve devam ediyor sonuçta kazanacak olan gençlik ve sendikal mücadelenin birleþmesi diyor. Umarým bu vahþet tablolarý daha da fazlalaþmadan bu deðerlendirme gerçekleþir. Bu sevgiye kýyanlarý, televizyonda spikerin sorduðu soruya onlarda gereðimizi yerine getirmediler diyerek yanýt verenlere de, bu noktaya gelineceði bilinerek seyirci kalanlara da sadece LANET OLSUN diyorum. Öldürülenlere de belki çok uzun yaþanmayan bu sevgi artýk hep yaþayacak sevgiye dönüþtü diye düþünüyorum.ve sonuçta ne zaman olursa olsun bir gün gelecek ve SEVGÝ KAZANACAK. Bu yazýya duygularýmý dökmeye çalýþýrken televizyon da verilen bir haber kulaðýmda inliyor. Brezilya da gagasýný pervaneye kaptýran penguene protez gaga yapýldý birileri böyle insani duygular yaþarken, birileri de dinlerinin gereði yerine getirilmediði için bu sevgiye birlikteliðe izin vermeyiz diyerek insan öldürüyor. Zülfü Livaneli nin dizeleri dudaklarýmdan dökülüyor DÜNYAYI GÜZELLÝK KURTARACAK, BÝR ÝNSANI SEVMEKLE BAÞLAYACAK HERÞEY ANKARA Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Yemek Piþirim, Temizlik, Ýlaçlama, Kaloriferci, Gece Bekçiliði hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý:2010/ Ýdarenin a) Adresi : HÜKÜMET KONAÐI KARÞISI HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ KTML Müdür Yardýmcýlarý Odasý c) Ýþin süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 300(Üçyüz) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hükümet Konaðý Karþýsý Hacýbektaþ Nevþehir b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Her Türlü Özel ve Resmi Kurum Yemek ve Temizlik Ýþleri Birlikte 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hacýbektaþ KTML Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacýbektaþ KTML Müdür Yardýmcýlarý Odasý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Nurdane ESEN (B 309 ) Okul Müdürü

4 standartlarý ve müktesebatý F tipleri ve Hayata Dönüþ operasyonunda söz konusu dahi olmamýþtý. AB, F tiplerinin hayata geçmesini istedi ve destek verdi Aralýk 2000 tarihleri arasýnda, ayný anda ülke çapýnda 20 ayrý hapishanede siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldýðý bloklara operasyon düzenlendi. Adýna Hayata Dönüþ denilen kanlý operasyonda 28 tutuklu ve 2 asker yaþamýný yitirdi, onlarcasý da yaralandý. Aradan geçen 10 yýla raðmen sorumlular cezasýz býrakýldý. Avukat Güçlü Sevimli, kanlý operasyonu belgeleriyle tarihe not düþüyor. Güçlü nün Hayata Dönüþ Operasyonu-Koðuþtan Hücrelere baþlýklý kitabý Çaðdaþ Hukukçular Derneði Yayýnlarý ndan çýktý. Kitabýn önsözünü, F tiplerine karþý ölüm orucu eylemi yaparak, Türkiye hukuk sistemin adaletine gözleri çeviren Avukat Behiç Aþçý yazmýþ. Ortaya çýkartýlan her gerçeðin ayný zamanda bir soru olduðunu belirten Aþçý, kitap için þunu dillendiriyor: Güçlü nün kitabý da soruyor: Katliamý kim yaptý? Niye yaptý? Nasýl yaptý? Tutsaklarý kim yaktý? Formülünü bilemediðimiz kimyasal bombalarý kim kullandý? Ailelere bu acýlarý kim, niye yaþattý? Ve kim adaletin gerçekleþmesini engelliyor? Siyasi tutuklulardan ve cezaevleri politikalarýndan, 19 Aralýk a gelen sürecin büyük bir titizlikle anlatýldýðý kitap, katliamdan sonra açýlan soruþturma ve davalar hakkýnda da geniþ bilgi veriyor. Güçlü Sevimli ile Hayata Dönüþ ü ve kitabýný konuþtuk.»kitabýnýzda sadece Hayata Dönüþ katliamýný görmüyoruz. 80 Darbesi nin ardýndan yaþanan Diyarbakýr, Ulucanlar, Metris katliamlarý da var. Dört duvar arasýndaki tutuklunun devlet üzerinde bu kadar korku yaratmasýnýn nedeni neydi? Devlet, mevcut kurulu düzene yönelik en büyük tehlike olarak devrimcileri görüyor. 12 Eylül ile birlikte de binlercesi cezaevlerine kondu. Burada da onlarýn düþüncelerinden arýndýrýlmasýna çalýþýldý. Ancak devlet gördü ki; cezaevlerindeki siyasi tutuklular her þeye raðmen düþünceleri ile var oluyor ve karþý koyuyor. Bu açýdan da ülkemizde her daim muhalefetin en ileri unsuru olan siyasi tutuklular cezaevlerinde yok edilmek istenmiþ, bu yapýlamýyorsa kabul edilebilir bir noktaya çekilmek istenmiþtir. Bugün F tiplerinin inþa edilme nedeni de zaten budur.»cezaevi idarelerinin, savcýlarýnýn, mülki amirlerin somut ve hukuki hiçbir iþlevi olmadýðýný, operasyonlarýn tamamen TSK tarafýndan planlanýp uygulandýðýný söylüyorsunuz kitabýn bir bölümünde. Cezaevleri müdürü, savcýlar ve valiler masum muydu yani? Burada bahsettiðim þey, operasyonun operasyon olarak yani harekât olarak yapýlýþý ile ilgilidir. Yoksa elbette ki tüm cezaevlerinin müdür ve savcýlarý da bu operasyonun bir parçasýdýr. Dönemin Cezaevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun u zaten söylemeye gerek yok. Kitapta zaten Ertosun un bu operasyonun baþ aktörlerinden olduðunu ve operasyonun en üst düzey bürokratý olduðunu belirtiyorum. Benim burada kast ettiðim; operasyonlarýn fiilen ve tamamen Genelkurmaylýkça askeri anlamda planlanýp uygulanmasýdýr. Operasyon askeri bir harekât þeklinde kurgulandý ve uygulandý.»medyanýn katliam karþýsýndaki tutumuna da dikkat çekmiþsiniz. Medya bugün süren davalarla ilgili de taraflý mý, neden? Hayata Dönüþ operasyonlarý, medyanýn takýndýðý tavýr açýsýndan da ilginç sonuçlar ortaya koydu. Medyanýn genel tavrý, açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý baþladýðý süreçte olabildiðince objektif konumdayken; operasyonlardan kýsa bir süre önceki süreç ile operasyon anýnda ve sonrasýndaki süreçte ise tamamen tersine döndü. Hayata Dönüþ operasyonlarý devlet tarafýndan medyanýn dezonformasyon faaliyeti için kullanýldýðý bir operasyon oldu. Medya bu operasyonlarda devlet tarafýndan kullanýldý. Medya, devletin tek yanlý enformasyon bürosu gibi çalýþtý. Bugün bunu zaten birçok yazar ve köþe yazarý söylüyor. Geçtiðimiz günlerde Oral Çalýþlar, Umur Talu da bunun böyle olduðunu belirtti. Ama bugün açýsýndan bakýldýðýnda, elbette durum farklýdýr. Bugün medyanýn büyük bir kýsmý operasyonlara tarafsýz ve objektif yaklaþabiliyor. Operasyondan sonra ortaya çýkan gerçekler ve belgeler bu tavrýn olumluya dönmesinde etkili oldu. Ayrýca kitapta da belirttiðim üzere, bu genelde böyle olmakta. Yapýlan bir operasyonun sýcaklýðýnda medya genelde, öncelikle devlet kaynaklý enformasyonlara aðýrlýk veriyor ve tarafsýz kalamýyor. Daha sonra bizatihi o operasyonun sýcaklýðý geçtikten ve ortalýk sakinleþtikten sonra olaylara eleþtirel bir gözle bakýlabiliyor. Ancak bu noktada medya açýsýndan bence asýl önemli olan, olayýn kendisi sýcakken tarafsýz ve objektif kalabilmek.»katliamýnýn üzerinden 10 yýl geçti. Ama bugüne kadar operasyondan sorumlu hiçbir yetkili yargý önüne çýkarýlmadý. Sadece sýradan erler yargýlanýyor. Dava tümden ortadan mý kaldýrýlmak isteniyor? Bu hep böyledir. Hayata Dönüþ operasyonu bir devlet operasyonu. Operasyonda karar ve icrada görevli olan kiþiler hiçbir zaman açýk edilmek istenmez. Onlar yargý süreçlerinin dýþýnda tutulur. Göstermelik davalar açýlýr. Burada da ayný þeyler yapýlýyor. Ne dönemin bakanlarý, ne üst rütbeli askerler ve ne de üst düzeydeki bürokratlar yargýlanmaz. Bu anlamýyla ben hiç þaþýrmýyorum. Bu kiþilerin yargý önüne çýkarýlacaðýna da asla inanmýyorum. Hali hazýrdaki yargý süreçlerinden de hiçbir beklentim yok. Bütün amaç tarihe bir not düþebilmek» Kontrgerilla Hukuku tanýmlamasýný yapýp, bu sürecin 1950 li yýllarla birlikte yürürlüðe girdiðini söylüyorsunuz. Nedir bu kontrgerilla hukuku? Kitabýn ilk bölümünde siyasi tutuklular açýsýndan devletin cezaevleri politikasýný anlatmaya çalýþtým. Bu anlamýyla da belli anlamda tarihsel bilgiye de girmek gerekti. 12 Eylül ile tam olarak kurumsallaþan düzenin ilk nüvelerinin 1950 li yýllarda atýldýðý biliniyor. Bunun ilk çýkýþ noktalarýndan biri de Özel Harp Dairesi ve kontrgerilla. Konumuz açýsýnda da kontrgerilla hukukunun daha o dönemlerden cezaevlerine ve siyasi tutuklulara yönelik çalýþma ve uygulamalarýný ortaya koymaya çalýþtým.» Böyle bir çalýþmaya neden ihtiyaç duydunuz? Amacým bugünden yarýna konu ile ilgili olarak bir þeyler býrakabilmek. Tarihe bir not düþebilmek. Bizden sonrakiler de bu konuyu merak ettiklerinde; nelerin, ne þekilde olduðunu görebilsinler. Konuyu mümkün olduðunca derli toplu belgeleriyle ve çeþitli çýkarýmlarýyla ortaya koymaktý amacým. Bugüne kadar konu hakkýnda pek çok yazý yazýldý ve hatta kitaplar da kaleme alýndý. Ben bu kitap ile aslýnda ne olduðunu ve nasýl olduðunu anlatmaya çalýþtým. Sanýrým bu yönüyle konu hakkýndaki diðer kitaplardan farký budur. Bunun da gerekli olduðuna inandým. BirGün» Devlet, F tipleri için Avrupa standartlarýnda çaðdaþ dedi. Avrupa nýn çaðdaþlýk anlayýþý ný F tiplerinde yaþanan ölümlerle gördük, görmeye de devam ediyoruz. F tipleri ve F tipine geçiþ operasyonu Hayata Dönüþ, zaten Avrupa Birliði nin (AB) onayý ve hatta sponsorluðunda oldu. AB, nisan 1999 da F tiplerinin inþasý için dönemin hükümetine sponsor olmuþ ve mali yardým yapmýþtý. Bu anlamýyla Avrupa

5 Hitler den sonraya doðru biraz ilerlediðimizde insanlýðýn Nazizme rahmet okutacak katliamlara tanýk olduðunu görürüz. Çok deðil, bundan on sekiz yýl önce yaþanan Sýrp katliamý, daha yakýn zamanda yaþanan Irak iþgali gibi daha niceleri, Nazizmin güçlü bir þekilde varlýðýný koruduðunu gösterir. Cevat Karahasan, Gece Meclisi nde, tam da bu noktaya, ýrkçýlýðýn, faþizmin yaþamda filizlenen yüzüne bakmýþ yýlý boyunca Bosna-Hersek de yaþanan ve Sýrplarýn binlerce insaný katletmesiyle sonuçlanan bir kesitin arka planýný aydýnlatmamýþ sadece Karahasan, daha da gerilere giderek, insaný insaný kýrdýran zihniyetin ve ruhun oluþum süreçlerini irdelemiþ. Dolayýsýyla, felsefi ve düþünsel yaný güçlü bir roman olan Gece Meclisi, tarihsel dönemeçleri ve nedenleri farklý olsa da, özünde ayný anlayýþtan ve güdülerden beslenen saldýrganlýða, ýrkçýlýða, faþizme yönelik derinlikli bir bakýþ sunmuþ. Duvno-Yugoslavya (1953) doðumlu Bosna edebiyatýnýn yapýtaþlarýndan Cevat Karahasan, diðer kitaplarýndan olduðu gibi Gece Meclisi nde de, 1993 yýlýnda terk etmek zorunda kaldýðý Saraybosna gerçeðini irdeliyor. Kinlerin, eþitsizliklerin neden olduðu patlamalarýn bir anda oluþmayýp, onlarca, hatta yüzlerce yýl yaþamda, insan iliþkilerinde birekerek nasýl bir vahþete dönüþtüðünün anlatýmý olan kitap, her ne kadar Bosna-Hersek de yaþananlara odaklansa da, tarihsel bir perspektifle baþka toplumlarla da ortaklýk kuruyor. Katliama giden yollar... Bundan on sekiz yýl önceye dönersek, Doðu blokunda baþlayan baðýmsýzlýk hereketinin etkisiyle daðýlan Yugoslavya federasyonunun altý cumhuriyetinden biri olan Bosna-Hersek te, 1 Mart 1992 tarihinde yapýlan referandumla baþlar tüyler ürpertici süreç. Halkýn baðýmsýzlýk isteyip istemediðini ortaya çýkaracak oylarýn yüzde ü referanduma katýlanlarýn evet oyuyla baðýmsýzlýk isteði yönünde sonuçlanýr. Bunun sonucu olarak Bosna- Hersek yönetimi baðýmsýzlýk kararý alýr. Ancak, Sýrp milislerin lideri Radovan Karaciç, baðýmsýzlýðý kabul etmeyeceklerini açýklar. Katliam süreci de böyle baþlar. Binlerce insan (Müslüman) öldürülür. Tarih böyle yazýlýp, süreç böyle baþlasa da, tüm bunlarý besleyen bir arka plan vardýr. Sýrp topulumunun ruhsal, zihinsel yapýlanmasýnda, iliþkilerinde, yaþam tarzlarýnda kendini önceden ele veren iþaretleri takip eder kitap. Katlima giden yollar sonrasýnda olacaklarý haber veren belirtilerle doludur. Ülkesi Bosna dan yirmi beþ yýl önce ayrýlarak, Berlin e yerleþen Doktor Simon la bu yollarda karþýlaþýrýz. Simon, eðitimini yapmak için gittiði Berlin de aþýk olduðu kadýnla evlenip, yaþamýný da orada kurmuþtur. Bir gün eskisi gibi mutlu olmadýðýný hisseder. Bu his onu kendini deðerlendirmek için karýsýndan uzaklaþma fikrine götürecektir. Gideceði en iyi yer, çocukluðu ve ilkgençliðini yaþadýðý ülkesi Bosna dýr. Zira Simon un atalarýnýn izleri de oradadýr. Berlin de yaþadýðý sürece anne ve babasýyla iliþkisi devam etmiþtir. Her ikisi de öldüðünde çocukluðunun geçtiði evi onun için en yakýn komþularý koruma altýna alýr. Simon geçmiþte býraktýðý anýlarý ve biriktirdiði tüm özlemi de yanýna alarak büyük bir heyecanla baba evine geldiðinde tarýh 1991 i gösterir. Ýflas etmiþ insanlar... Simon un þehirle ilgili duygularý yirmi beþ yýl öncesinde kalmýþtýr. Tüm iliþkilerini, arkadaþlarýný býrakýp gittiði zamana göre algýlar. Ancak, daha sonra tanýk olduklarý ve yaþadýklarýyla da þoka girecektir. Bir zamanlar yaþadýðý yer hiç de öyle düþündüðü gibi deðildir. Üstelik sonradan kötü þeyler olacaðýna dair belirtiler vermektedir. Bu belirtiler nereye doðru evrilmektedir? Kitabýn asýl temasý da buralarda, Simon un þaþkýnlýðýnda, yaþadýðý þoklarda mayalanacaktýr. Zira yaþananlara dýþarýdan bakarak olan biteni tüm çýplaklýðýyla izleyen bir göz vardýr. Bu bakýþý Simon þekillendirecektir. Simon un yaþadýklarý ve tanýk olduklarýný ikinci bir kiþi anlatýr bize. Ayný anlatýcý, yine Simon un peþine düþtüðü eski iliþkilerini takip eder ve sonradan olacaklarýn belirgin ip uçlarýný veren olay ve davranýþlarýn ayrýntýlarýný sergiler. Anlatýlan Sýrp insanlarýdýr. Yaþadýklarý ortamýn sorunlarýndan bunalmýþ, iflas etmiþ kiþilerle tanýþýrýz. Simon un ilkgençlik yýllarýnda tanýdýðý insanlarýn hemen hemen hepsi enkaz haline gelmiþtir neredeyse. Daha orada oluþunun ilk günü gençlik aþký Zuhra ya tecavüz edilmiþ ve öldürülmüþtür. Ardýndan, bir zaman arkadaþ olduðu, yine bir zamanlar Zuhra nýn sevgilisi olan Fesli de öldürülecektir. Ardýndan iki kiþi daha. Simon un þehre geliþiyle eþ zamanlý gerçekleþen cinayetler, onu da þüpheli kiþiler arasýna katar. Giderek olaylar polisiye bir çerçeveye dönüþür gibi olsa da, tüm bunlar bir zamanlar yaþanmýþ (Hitler faþizmi) ve sonradan yaþanacak felaketin ipuçlarýdýr. Simon u serbest gözetim altýnda tutan polis þefi emekli olmuþ eski öðretmeni Landeka dýr. Gerek Landeka, gerekse Simon dan birkaç kuþak önde olan diðer kiþilerin aðzýndan geçmiþin, dinin, yaþanan çaðýn çýkmazlarýný ve çeliþkilerini sergileyen uzun anlatýmlara tanýk oluruz. Yazarýn iþaret ettiklerine dikkat ettiðmizde ise, yaþadýðýmýz çaðla ilgili de sonradan olacaklarý haber veren bir özü olduðunu söyleyebiliriz kitap için. GECE MECLÝSÝ Cevat Karahasan Çeviri: Ayalp Talun Ýnce Apollon Yayýncýlýk sayfa 12 TL. Radikal Kitap Tuncel Kurtiz, Nejat Ýþler, Fikret Kuþkan, Tarýk Akan, Þerf Sezer gibi usta oyuncularýn rol alacaðý söylenen film için Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti nde önceki gün Yapýmcý Ebru Arslan ve Senarist Yönetmen Abdul Baki Arslan ýn katýldýðý basýn toplantýsý düzenlendi. Bir daha olmasýn a iliþkin açýklama yapan Yapýmcý Ebru Arslan, Diyarbakýr E Tipi Cezaevi nin dünyanýn en kötü 10 cezaevi arasýnda yer aldýðýna dikkat çekti askeri darbesi ile suçlu suçsuz bir çok insana yönelik uygulanan vahþetin günümüzde halen konuþulduðunu belirten Arslan, Bu vahþet konuþuluyor ve yargýya taþýnýp cezalandýrýlmýyorsa ve hala Diyarbakýr ötekileþtiriliyorsa biz sinemanýn diline yaþananlarý taþýmayý görev sayýyoruz dedi. BÝR DAHA YAÞANMAMASI ÝÇÝN Vahþet ve kabusun bir örneðinin Diyarbakýr cezaevinde 1980 yýlýnda yaþandýðýný hatýrlatan Arslan açýklamasýna þöyle devam etti: Kahramanlýklarýn cesaretle efsaneleþtirilerek yeniden doðuþunun sinemasal dilidir bu gerçek. 5 Nolu nun komutaný Esat ve komutasýndaki asker ve gardiyanlar ile diþlilerin parçalarý olan yargý ve komutanlarýn sürece katkýlarý þaþýrtmamalýdýr. Bu görev insaným diyen her bireyin dünya insanlýðýna anlatýsý olmalýdýr. Bir daha yaþanmamasý adýna tarihe not düþecek bu filme yaptýðýmýz bu basýn toplantýsýnda sonra motor diyerek baþlayacaðýz. BÝR ÇOK ÜNLÜ SÝNEMA OYUNCU ROL ALACAK. Filmin çekimlerine önümüzdeki hafta baþlanacaðýný ve bir ay süreceðini belirten Senarist Yönetmen Abdulbaki Arslan ýn, daha çok canlý tanýklarla yapmýþ olduklarý görüþmeler ile Ýrfan Babaoðlu na ait yeni çýkan kitaptan yararlanacaklarýný ifade etti. Diyarbakýr Cezaevi nde çekilecek olan film için Kültür Bakanlýðý ndan izin alýndýðýný aktaran Arslan, filmde rol alacaklar arasýnda Tuncel Kurtiz, Nejat Ýþler, Fikret Kuþkan, Tarýk Akan, Erkan Petekkaya, Þerif Sezer, Bülent Ýnal, Mehmet Emin Eren, Ýsmail Hacýoðlu ve Diyarbakýr Tiyatro Bölümü oyuncularýnýn bulunduðunu belirtti. Film Uluslararasý Film Festivalleri ne katýldýktan sonra Türkiye dahil 27 ülkede ayný ayna vizyona girecek. (KÜLTÜR SERVÝSÝ) Evrensel

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı