Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE"

Transkript

1 Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda toplandý. Erdoðan'ýn salona girmesinin ardýndan bina önünde toplanan öðrenciler Baþbakan aleyhinde sloganlar attý. Öðrenciler "Kendi okulumuza alýnmýyoruz" diyerek tepki gösterdi. Ardýndan okula Çevik Kuvvet Ekipleri geldi. Þiddetle müdahale eden kolluk kuvvetleri Gençlik Muhalefeti ve TKP'li Öðrenciler olduðu öðrenilen 21 öðrenciyi gözaltýna aldý. Öðrencilerin gözaltýna alýnýþlarý sýrasýnda yaþananlar, 4 Aralýk'ta Dolmabahçe Buluþmasý'ný protesto etmek için Ýstanbul'a gelmek isteyen öðrencilere yapýlan sert müdahaleyi hatýrlattý. Bu arada master öðrencisi Uður Yýldýrým, polisin Ýstanbul ve Ankara'da öðrencilere müdahalesini protesto ettiklerini ve ODTÜ'de polis istemediklerini söyledi. Saat civarýnda ise okul içerisinde bulunan öðrenciler, arkadaþlarýnýn göz altýna alýnmasýný protesto etmek için bir araya geldi. Okul içerisinde yýðýnak yapan Çevik Kuvvet, öðrencilere kampüs içerisinde gaz ve copla müdaha etti. Saat civarýnda ise polis tarafýndan gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasý için Fizik Bölümü önünde bir araya gelen öðrenciler, yemekhane, Matematik Bölümü, Mimarlýk Fakültesi, Ýktasat Fakültesi ve Hazýrlýk binalarýný dolaþarak tüm ODTÜ'lüleri eyleme çaðýrdý. Yüzlerce ODTÜ'lü okul içinde yürüyüþ gerçekleþtirdi. 2 DE 6 DA 3 DE Kapadokya bölgesinde yumuþak tüf kayalara oyularak önceleri sýðýnma amaçlý, daha sonra da normal yaþam alaný olarak kullanýlan Gümüþkent yeraltý kentinin bölgenin en önemli þarap üretim merkezlerinden biri olarak da biliniyor. Günlük yaþamýn vazgeçilmezi konumuna gelen yeraltý kent yerleþimleri hakkýnda önemli bilgiler veren Gümüþkent yeraltý kenti, Kapadokya bölgesinde yumuþak tüf kayalara oyularak önceleri sýðýnma amaçlý, daha sonra da normal yaþam alaný olarak kullanýlýyordu. 6 DA Hitler den sonraya doðru biraz ilerlediðimizde insanlýðýn Nazizme rahmet okutacak katliamlara tanýk olduðunu görürüz. Çok deðil, bundan on sekiz yýl önce yaþanan Sýrp katliamý, daha yakýn zamanda yaþanan Irak iþgali gibi daha niceleri, Nazizmin güçlü bir þekilde varlýðýný koruduðunu gösterir. Cevat Karahasan, Gece Meclisi nde, tam da bu noktaya, ýrkçýlýðýn, faþizmin yaþamda filizlenen yüzüne bakmýþ yýlý boyunca Bosna-Hersek de yaþanan ve Sýrplarýn binlerce insaný katletmesiyle sonuçlanan bir kesitin arka planýný aydýnlatmamýþ sadece Karahasan, daha da gerilere giderek, insaný insaný kýrdýran zihniyetin ve ruhun oluþum süreçlerini irdelemiþ. Dolayýsýyla, felsefi ve düþünsel yaný güçlü bir roman olan Gece Meclisi, tarihsel dönemeçleri ve nedenleri farklý olsa da, özünde ayný anlayýþtan ve güdülerden beslenen... 5 DE Geçen Perþembe GDO lu ürünler nerede? baþlýklý yazýda Türkiye ye bugüne kadar 32 çeþit GDO lu ürünün giriþine izin verildiðini, ancak ithal edilen bu ürünlerin nerede kullanýldýðýnýn tam olarak bilinemediðini yazdýk. Çünkü, 26 Eylül 2010 da yürürlüðe giren Biyogüvenlik Yasasý ve GDO Yönetmeliði ne göre, içerisinde binde 9 un üzerinde GDO içeren gýda ürünlerinin etiketinde genetik yapýsý deðiþtirilmiþtir veya genetik yapýsý deðiþtirilmiþ üründen üretilmiþtir ibaresinin yazýlmasý gerekiyor. Etiketlere yansýmayan GDO lu ürünlerin nerede olduðunu sorduk. Yazý deðiþik kesimlerde yanký buldu. 8 DE

2 Dostum Sait Çetinoðlu, bana bir çaðrý iletti Nevin Berktaþ ile ilgili olarak. Yine bir 12 Eylül direniþçisi Ýnfazý yakýlarak 5 yýl içerde kalmasý saðlanmýþ, Adalet Bakanlýðý Cezaevleri Yönetiminin intikamcý, zalimane uygulamalarý ile. 19 Aralýk kýyýmýnýn mimarý olan kiþi, daha sonra HSYK üyeliði ile taltif edilecekti. Ve bu kiþi HSYK nýn, halen Reforma uðramýþ yeni kurulun bir parçasý hâlâ. Kurulda kalmasýnýn gerekçesi ise, Yeni HSYK ya deneyim aktarma misyonu! Söz konusu kiþi bugün kendini savunmak için, imha operasyonunun Bakanlar Kurulu kararý ile yapýldýðýný söylüyor. Haklý olduðu tek noktanýn bu olduðu söylenebilir, ancak bu onun doðrudan sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz. Kýyýmýn siyasal sorumluluðu ise, doðrudan Ecevit-Bahçeli Koalisyon Hükümetinin üstündedir. Þu anda hasta tutsaklarýn zamana yayýlmýþ acýmasýz kýyýmý inatla sürdürülüyor. Eski cumhurbaþkaný, resmi ideolojiye angaje oluþuna karþýn, birçok siyasal tutsaðýn saðlýk nedeniyle serbest kalmasýný saðlamýþken, Bay Gül bu konuda çok duyarsýz. Ama kamuoyunun sessizliði de onu bu kayýtsýzlýða itmiyor mu? Bir yandan hukukun temel ilkelerinden, temel haklardan çok ideolojik seçimine göre davranmayý tercih eden sözde hukukçular, öte yandan Hipokrat yeminini çiðneyen sözde doktorlar. Hukuk ve týp ettiðine baðlý kalan kimi hukukçular ya da doktorlar ise, diz boyu sýkýntý yaþýyor. Ya da mesleklerinden olabiliyorlar. Ýnsan Haklarý Vakfý baþkaný olan Prof. Þebnem Korur Fincancý, Adli Týp Kurumunun angaje tutumunu eleþtirdiði için, kendi meslektaþlarý tarafýndan Hakaret gerekçesi ile mahkemeye verilebiliyor. Ama ayný Adli Týp Kurumu mevzisini Japon askeri gibi inatla koruyarak, ölüme yakýn hasta siyasal tutsaklar için içerde tedavi edilebilir raporu verip, tahliyelerini engellerken, Ergenekon sanýklarýna Hastanede yatma raporlarý bahþedebiliyor. Ýstiklal Caddesi nde hasta tutsaklar için az sayýda insanýn katýlýmý ile yapýlan yürüyüþler, insanýn yüreðini biraz daha isyana sürüklüyor. Bir insan nehri caddeden akarken, toplumun sergilediði duyarsýzlýk Almanya daki yazar ve aydýn çevrelerin Doðan Akhanlý davasýna gösterdiði tepki, medyanýn bu davayý ele almasý, en azýndan hakimleri dava dosyasýný dikkatli okumaya sevk etti ve ilk duruþmada savunma dürüstlük abidesi olan þahitlerin dinlenmesini saðladý. Ve Akhanlý serbest kaldý. Ama Babasýný, týpký Annesi ve Kardeþi gibi, bir daha asla göremeyecek olmasý, ona verilmiþ en aðýr haksýz ceza deðil mi? Ve bu cezanýn temyizi de yok! Akhanlý davasýnda sonuç alýndý ama, Çevirmen ve Ýnsan Haklarý Savunucusu, Sosyalist Basýn Mensubu Suzan Zengin, hâlâ zindanda, Bakýrköy Kadýn ve Çocuk Cezaevinde. Uluslararasý ve ulusal yazar ve çevirmen kuruluþlarýný Suzan Zengin ile dayanýþmaya çaðýrýyorum Ve yine bir yazar, üstelik siyasal tutsaklarýn kimliðini imha etmek için Adalet Bakanlýðý ve JÝTEM iþbirliði ile inþa olunan tecrit cezaevlerini inceleyen bir kitabýndan dolayý hapse kondu. Mahkeme kararý ve Yargýtay onayý ile! Ankara Düþünce Özgürlüðü platformunun hapisteki Yazar Nevin Berktaþ a destek için imzaya açtýðý metin þöyle: Nevin Berktaþ, 1980 den itibaren yaklaþýk 22 yýlýný cezaevlerinde geçiren, ülkemizde en uzun süre hapis yatmýþ kadýn siyasi tutukludur. Cezaevlerinde kaldýðý süre boyunca faþist yaptýrýmlara boyun eðmediði için, hücre cezasý da dahil, birçok cezaya maruz kalmýþ ve infazý yakýlarak yýllarca içeride tutulmuþtur. Bu hukuk dýþý uygulamalar yetmezmiþ gibi, 5 yýl 8 ay gibi uzun bir süre de fazladan yatýrýlmýþtýr yýlýnda tahliye olduktan üç yýl sonra, 3 Kasým 2010 tarihinde, bu kez içeride yazdýðý bir kitaptan dolayý yeniden tutuklanmýþtýr. Berktaþ, devletin F Tipi cezaevleri ne geçiþe hazýrlandýðý bir dönemde, 12 Eylül cezaevlerindeki hücreleri ve o hücrelerde geçirdiði iþkenceleri anlatan Ýnancýn Sýnandýðý Zor Mekanlar: HÜCRELER adlý bir kitap yazdý. Kitap, Nisan 2000 tarihinde Yediveren Yayýnlarý tarafýndan yayýnlandý. Yayýnlandýðý günden 7 gün sonra toplatýldý, hakkýnda davalar açýldý, para ve hapis cezalarý verildi. Yasa deðiþiklikleri ile bu cezalar düþtüðü halde, yeniden dava açýldý. Geçtiðimiz yýl yayýnevi sahibine para cezasý; kitabýn yazarý olarak Nevin Berktaþ a ise, 10 ay hapis, 461 milyon para cezasý verildi ve bu karar Yargýtay tarafýndan da onaylandý. Avukatlarý, Nevin Berktaþ ýn daha önceden haksýz yere yattýðý yýllarý göstererek, bu cezaya mahsup etmelerini talep ettiler. Buna raðmen Nevin Berktaþ tutuklanarak Bakýrköy Kadýn Hapishanesine götürüldü. Bir kez daha kendi yasalarýný çiðnediler, hukuk-dýþý bir uygulamayý yaþama geçirdiler. Bütün bunlar, sözde 12 Eylül anayasasýnýn deðiþtiði bir dönemde gerçekleþti. Güya 12 Eylülcüler artýk yargýlanacaktý! Oysa yargýlanan yine 12 Eylülü anlatan kitaplar ve ona karþý direnen devrimci ve komünistlerdi. Nevin Berktaþ ýn son tutuklanýþý, 12 Eylül zihniyetinin ayný þekilde devam ettiðinin bir göstergesi oldu. Biz aþaðýda imzasý olanlar, kitaba ve yazarlarýna cezalar yaðdýran bu zihniyeti kýnýyor, Nevin Berktaþ ýn serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Bu çaðrýya katýlmamak mümkün mü? Destek olmak isteyenler þu adrese yönelebilir: Evrensel Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn baþkanlýðýnda toplandý. Erdoðan'ýn salona girmesinin ardýndan bina önünde toplanan öðrenciler Baþbakan aleyhinde sloganlar attý. Öðrenciler "Kendi okulumuza alýnmýyoruz" diyerek tepki gösterdi. Ardýndan okula Çevik Kuvvet Ekipleri geldi. Þiddetle müdahale eden kolluk kuvvetleri Gençlik Muhalefeti ve TKP'li Öðrenciler olduðu öðrenilen 21 öðrenciyi gözaltýna aldý. Öðrencilerin gözaltýna alýnýþlarý sýrasýnda yaþananlar, 4 Aralýk'ta Dolmabahçe Buluþmasý'ný protesto etmek için Ýstanbul'a gelmek isteyen öðrencilere yapýlan sert müdahaleyi hatýrlattý. Bu arada master öðrencisi Uður Yýldýrým, polisin Ýstanbul ve Ankara'da öðrencilere müdahalesini protesto ettiklerini ve ODTÜ'de polis istemediklerini söyledi. Saat civarýnda ise okul içerisinde bulunan öðrenciler, arkadaþlarýnýn göz altýna alýnmasýný protesto etmek için bir araya geldi. Okul içerisinde yýðýnak yapan Çevik Kuvvet, öðrencilere kampüs içerisinde gaz ve copla müdaha etti. Saat civarýnda ise polis tarafýndan gözaltýna alýnan arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasý için Fizik Bölümü önünde bir araya gelen öðrenciler, yemekhane, Matematik Bölümü, Mimarlýk Fakültesi, Ýktasat Fakültesi ve Hazýrlýk binalarýný dolaþarak tüm ODTÜ'lüleri eyleme çaðýrdý. Yüzlerce ODTÜ'lü okul içinde yürüyüþ gerçekleþtirdi. Öðrenciler, gözaltýna alýnan arkadaþlarý serbest býrakýlana kadar eylemlerin süreceðini açýkladý. Rektörlük Binasý'na yürüyen öðrenciler "Tayyip Dýþarý", "AKP Dýþarý" sloganlarý attý. Saat sýralarýnda Rektörlük Binasý'na ulaþan öðrenciler adýna þu açýklama yapýldý: "Burasý, Vietnam kasabý Komer'in arabasýnýn yakýldýðý yer, buraya gericiler, iþbirlikçiler kolay kolay giremez. Gözaltýna alýnan arkadaþlarýmýz derhal serbest býrakýlsýn. Baþbakan Erdoðan'ýn Dolmabahçe'de düzenlediði toplantýya katýlan ve öðrencilere yapýlan polis saldýrýsýnýn ardýndan bir açýklama dahi yapmayan, öðrencilerine sahip çýkmayan ODTÜ Rektörü de hesap vermeli. Arkadaþlarýmýz serbest býrakýlana kadar, AKP'liler ODTÜ'den çýkana kadar buradayýz." Bu arada öðrenciler AKP hükümetinin temsilcilerinin ODTÜ'ye alýnmasýna da tepki gösterdi. Rektörü de protesto eden öðrenciler mektup yazdý. Mektupta "Eðer AKP'yi protesto etmek suç ise sadece 20 öðrenci deðil bütün gençlik suçludur", "ODTÜ devrimcidir, özgürlükçüdür, gericilere geçit vermez", "Arkadaþlarýmýz gözaltýna alýnýrken rektörümüz neredeydi?" ifadelerine yer verildi. Öðretim üyelerinden öðrencilere destek Polisle yaþanan gerginlikler sýrasýnda ODTÜ'lü öðretim üyelerinin, polis ve öðrenciler arasýnda kordon oluþturduðu gözlemlendi. ODTÜ Öðretim Elemanlarý Derneði adýna Prof. Dr. Ali Gökmen ve ODTÜ Mezunlar Derneði Baþkaný Himmet Þahin de bir basýn açýklamasý yaparak, üniversitelerde bir süredir öðrencilere yönelen baskýlarý kýnayarak, gözaltýna alýnan öðrencilerin bir an önce serbest býrakýlmasýný istediler. Yerleþkedeki polis mevcudiyetini de onaylamadýklarýný söyleyen Gökmen ve Þahin hükümeti öðrenci sorunlarýna duyarlý olmaya çaðýrdýlar. BirGün

3 Aileler þimdi dinlerinin gereklerini, geleneklerini, örflerini istedikleri gibi yaþatsýnlar bakalým. Sevgiyi bilmeyen, anlamayan inanca din, aileye ana- baba denilebilir mi? Evlerindeki çiçekleri yaþatmak, evlerindeki hayvanlarýna sevgi gösterip canlý olduðunu unutmamak, sokakta aç bir çocuðun açlýðýný hissetmek, yaþadýðý evi yanarken karþýdan seyretmek yerine içinde yaþayanlarýn yaþamýnýn orada bir kez daha yok olduðunu için de duymak, araba buzda hýzla kayýp bir baþka arabaya çarparken iyi ki içinde deðilim yerine bunun olacaðýný hissetmiþtim, keþke uyarsaydým demek yani insan olmak her halde ayrý bir duygu. Bu duygu elbette doðuþtan geliyor, genlerde var oluyor ama toplumun genel duruþu, bencillik, her þey benim olsun bakýþý, en iyi benim, benim iþçim iþini bilirle ya yok oluyor ya da bize yaþamýn en güzel yaný olan, kulaðýmýzýn týnýsý olan paylaþým, acýma, aðlama, gülmek gibi insani duygularý hatýrlatýp geliþtiriyor. Bu gün bütün gazetelere manþet olan aþkýn geldiði noktadýr. Bana bunlarý yazdýran da bu manþetlerdir. Cevap versin isterim din önderleri, inanç önderleri ( bu önderlikte hiç anlamadýðým bir mevzu hem insanýn kendisiyle Allah arasýn da denilen duygudur hem de önder sözcü aranýr) hangi din Allahýn verdiði cana kýyar. ( Onlara inandýklarý konuþtuklarý biçimde inançsal ifadelerle soruyorum) Bunun örnekleri olan binlerce olay tarih boyunca sýralanýr. Toprak için, zengin olmak için, iktidara gelmek için sýra sýra dizebiliriz bu savaþlarý katliamlarý asla mazur göstermek istemiyorum onlarý ama hangi hýrs hangi din, hangi dil, hangi farktýr SEVGÝYE KIYAN. Ki bu sevgide en fazla bedel ödeyen iki kiþidir.bu bedeli ödeyeceðini bilmelerine raðmen yola çýkýlan sevgi buna nasýl kýyýlýr. Kimse toplumsal baskýdan, etrafýn sözünden, ilerde doðacak çocuklarýn dininden bahsederek beni ikna edemez bunun tek karþýlýðý var vahþet ve ne yazýk ki bu vahþet bütün dinlerde var. Elbette en fazla da az geliþmiþ, geliþmesine engel olunmuþ, eðitim yerine din pompalanan, bilimden uzaklaþtýrýlmýþ toplumlarda çok daha fazla var. Geçen hafta okuduðum bir sosyologun deðerlendirmelerin de kýsa bir süre için dünyanýn dinin etkisi altýnda kalacaðýný söylüyor ve devam ediyor sonuçta kazanacak olan gençlik ve sendikal mücadelenin birleþmesi diyor. Umarým bu vahþet tablolarý daha da fazlalaþmadan bu deðerlendirme gerçekleþir. Bu sevgiye kýyanlarý, televizyonda spikerin sorduðu soruya onlarda gereðimizi yerine getirmediler diyerek yanýt verenlere de, bu noktaya gelineceði bilinerek seyirci kalanlara da sadece LANET OLSUN diyorum. Öldürülenlere de belki çok uzun yaþanmayan bu sevgi artýk hep yaþayacak sevgiye dönüþtü diye düþünüyorum.ve sonuçta ne zaman olursa olsun bir gün gelecek ve SEVGÝ KAZANACAK. Bu yazýya duygularýmý dökmeye çalýþýrken televizyon da verilen bir haber kulaðýmda inliyor. Brezilya da gagasýný pervaneye kaptýran penguene protez gaga yapýldý birileri böyle insani duygular yaþarken, birileri de dinlerinin gereði yerine getirilmediði için bu sevgiye birlikteliðe izin vermeyiz diyerek insan öldürüyor. Zülfü Livaneli nin dizeleri dudaklarýmdan dökülüyor DÜNYAYI GÜZELLÝK KURTARACAK, BÝR ÝNSANI SEVMEKLE BAÞLAYACAK HERÞEY ANKARA Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Yemek Piþirim, Temizlik, Ýlaçlama, Kaloriferci, Gece Bekçiliði hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý:2010/ Ýdarenin a) Adresi : HÜKÜMET KONAÐI KARÞISI HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Hacýbektaþ KTML Müdür Yardýmcýlarý Odasý c) Ýþin süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 300(Üçyüz) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hükümet Konaðý Karþýsý Hacýbektaþ Nevþehir b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Her Türlü Özel ve Resmi Kurum Yemek ve Temizlik Ýþleri Birlikte 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hacýbektaþ KTML Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacýbektaþ KTML Müdür Yardýmcýlarý Odasý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Nurdane ESEN (B 309 ) Okul Müdürü

4 standartlarý ve müktesebatý F tipleri ve Hayata Dönüþ operasyonunda söz konusu dahi olmamýþtý. AB, F tiplerinin hayata geçmesini istedi ve destek verdi Aralýk 2000 tarihleri arasýnda, ayný anda ülke çapýnda 20 ayrý hapishanede siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldýðý bloklara operasyon düzenlendi. Adýna Hayata Dönüþ denilen kanlý operasyonda 28 tutuklu ve 2 asker yaþamýný yitirdi, onlarcasý da yaralandý. Aradan geçen 10 yýla raðmen sorumlular cezasýz býrakýldý. Avukat Güçlü Sevimli, kanlý operasyonu belgeleriyle tarihe not düþüyor. Güçlü nün Hayata Dönüþ Operasyonu-Koðuþtan Hücrelere baþlýklý kitabý Çaðdaþ Hukukçular Derneði Yayýnlarý ndan çýktý. Kitabýn önsözünü, F tiplerine karþý ölüm orucu eylemi yaparak, Türkiye hukuk sistemin adaletine gözleri çeviren Avukat Behiç Aþçý yazmýþ. Ortaya çýkartýlan her gerçeðin ayný zamanda bir soru olduðunu belirten Aþçý, kitap için þunu dillendiriyor: Güçlü nün kitabý da soruyor: Katliamý kim yaptý? Niye yaptý? Nasýl yaptý? Tutsaklarý kim yaktý? Formülünü bilemediðimiz kimyasal bombalarý kim kullandý? Ailelere bu acýlarý kim, niye yaþattý? Ve kim adaletin gerçekleþmesini engelliyor? Siyasi tutuklulardan ve cezaevleri politikalarýndan, 19 Aralýk a gelen sürecin büyük bir titizlikle anlatýldýðý kitap, katliamdan sonra açýlan soruþturma ve davalar hakkýnda da geniþ bilgi veriyor. Güçlü Sevimli ile Hayata Dönüþ ü ve kitabýný konuþtuk.»kitabýnýzda sadece Hayata Dönüþ katliamýný görmüyoruz. 80 Darbesi nin ardýndan yaþanan Diyarbakýr, Ulucanlar, Metris katliamlarý da var. Dört duvar arasýndaki tutuklunun devlet üzerinde bu kadar korku yaratmasýnýn nedeni neydi? Devlet, mevcut kurulu düzene yönelik en büyük tehlike olarak devrimcileri görüyor. 12 Eylül ile birlikte de binlercesi cezaevlerine kondu. Burada da onlarýn düþüncelerinden arýndýrýlmasýna çalýþýldý. Ancak devlet gördü ki; cezaevlerindeki siyasi tutuklular her þeye raðmen düþünceleri ile var oluyor ve karþý koyuyor. Bu açýdan da ülkemizde her daim muhalefetin en ileri unsuru olan siyasi tutuklular cezaevlerinde yok edilmek istenmiþ, bu yapýlamýyorsa kabul edilebilir bir noktaya çekilmek istenmiþtir. Bugün F tiplerinin inþa edilme nedeni de zaten budur.»cezaevi idarelerinin, savcýlarýnýn, mülki amirlerin somut ve hukuki hiçbir iþlevi olmadýðýný, operasyonlarýn tamamen TSK tarafýndan planlanýp uygulandýðýný söylüyorsunuz kitabýn bir bölümünde. Cezaevleri müdürü, savcýlar ve valiler masum muydu yani? Burada bahsettiðim þey, operasyonun operasyon olarak yani harekât olarak yapýlýþý ile ilgilidir. Yoksa elbette ki tüm cezaevlerinin müdür ve savcýlarý da bu operasyonun bir parçasýdýr. Dönemin Cezaevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun u zaten söylemeye gerek yok. Kitapta zaten Ertosun un bu operasyonun baþ aktörlerinden olduðunu ve operasyonun en üst düzey bürokratý olduðunu belirtiyorum. Benim burada kast ettiðim; operasyonlarýn fiilen ve tamamen Genelkurmaylýkça askeri anlamda planlanýp uygulanmasýdýr. Operasyon askeri bir harekât þeklinde kurgulandý ve uygulandý.»medyanýn katliam karþýsýndaki tutumuna da dikkat çekmiþsiniz. Medya bugün süren davalarla ilgili de taraflý mý, neden? Hayata Dönüþ operasyonlarý, medyanýn takýndýðý tavýr açýsýndan da ilginç sonuçlar ortaya koydu. Medyanýn genel tavrý, açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý baþladýðý süreçte olabildiðince objektif konumdayken; operasyonlardan kýsa bir süre önceki süreç ile operasyon anýnda ve sonrasýndaki süreçte ise tamamen tersine döndü. Hayata Dönüþ operasyonlarý devlet tarafýndan medyanýn dezonformasyon faaliyeti için kullanýldýðý bir operasyon oldu. Medya bu operasyonlarda devlet tarafýndan kullanýldý. Medya, devletin tek yanlý enformasyon bürosu gibi çalýþtý. Bugün bunu zaten birçok yazar ve köþe yazarý söylüyor. Geçtiðimiz günlerde Oral Çalýþlar, Umur Talu da bunun böyle olduðunu belirtti. Ama bugün açýsýndan bakýldýðýnda, elbette durum farklýdýr. Bugün medyanýn büyük bir kýsmý operasyonlara tarafsýz ve objektif yaklaþabiliyor. Operasyondan sonra ortaya çýkan gerçekler ve belgeler bu tavrýn olumluya dönmesinde etkili oldu. Ayrýca kitapta da belirttiðim üzere, bu genelde böyle olmakta. Yapýlan bir operasyonun sýcaklýðýnda medya genelde, öncelikle devlet kaynaklý enformasyonlara aðýrlýk veriyor ve tarafsýz kalamýyor. Daha sonra bizatihi o operasyonun sýcaklýðý geçtikten ve ortalýk sakinleþtikten sonra olaylara eleþtirel bir gözle bakýlabiliyor. Ancak bu noktada medya açýsýndan bence asýl önemli olan, olayýn kendisi sýcakken tarafsýz ve objektif kalabilmek.»katliamýnýn üzerinden 10 yýl geçti. Ama bugüne kadar operasyondan sorumlu hiçbir yetkili yargý önüne çýkarýlmadý. Sadece sýradan erler yargýlanýyor. Dava tümden ortadan mý kaldýrýlmak isteniyor? Bu hep böyledir. Hayata Dönüþ operasyonu bir devlet operasyonu. Operasyonda karar ve icrada görevli olan kiþiler hiçbir zaman açýk edilmek istenmez. Onlar yargý süreçlerinin dýþýnda tutulur. Göstermelik davalar açýlýr. Burada da ayný þeyler yapýlýyor. Ne dönemin bakanlarý, ne üst rütbeli askerler ve ne de üst düzeydeki bürokratlar yargýlanmaz. Bu anlamýyla ben hiç þaþýrmýyorum. Bu kiþilerin yargý önüne çýkarýlacaðýna da asla inanmýyorum. Hali hazýrdaki yargý süreçlerinden de hiçbir beklentim yok. Bütün amaç tarihe bir not düþebilmek» Kontrgerilla Hukuku tanýmlamasýný yapýp, bu sürecin 1950 li yýllarla birlikte yürürlüðe girdiðini söylüyorsunuz. Nedir bu kontrgerilla hukuku? Kitabýn ilk bölümünde siyasi tutuklular açýsýndan devletin cezaevleri politikasýný anlatmaya çalýþtým. Bu anlamýyla da belli anlamda tarihsel bilgiye de girmek gerekti. 12 Eylül ile tam olarak kurumsallaþan düzenin ilk nüvelerinin 1950 li yýllarda atýldýðý biliniyor. Bunun ilk çýkýþ noktalarýndan biri de Özel Harp Dairesi ve kontrgerilla. Konumuz açýsýnda da kontrgerilla hukukunun daha o dönemlerden cezaevlerine ve siyasi tutuklulara yönelik çalýþma ve uygulamalarýný ortaya koymaya çalýþtým.» Böyle bir çalýþmaya neden ihtiyaç duydunuz? Amacým bugünden yarýna konu ile ilgili olarak bir þeyler býrakabilmek. Tarihe bir not düþebilmek. Bizden sonrakiler de bu konuyu merak ettiklerinde; nelerin, ne þekilde olduðunu görebilsinler. Konuyu mümkün olduðunca derli toplu belgeleriyle ve çeþitli çýkarýmlarýyla ortaya koymaktý amacým. Bugüne kadar konu hakkýnda pek çok yazý yazýldý ve hatta kitaplar da kaleme alýndý. Ben bu kitap ile aslýnda ne olduðunu ve nasýl olduðunu anlatmaya çalýþtým. Sanýrým bu yönüyle konu hakkýndaki diðer kitaplardan farký budur. Bunun da gerekli olduðuna inandým. BirGün» Devlet, F tipleri için Avrupa standartlarýnda çaðdaþ dedi. Avrupa nýn çaðdaþlýk anlayýþý ný F tiplerinde yaþanan ölümlerle gördük, görmeye de devam ediyoruz. F tipleri ve F tipine geçiþ operasyonu Hayata Dönüþ, zaten Avrupa Birliði nin (AB) onayý ve hatta sponsorluðunda oldu. AB, nisan 1999 da F tiplerinin inþasý için dönemin hükümetine sponsor olmuþ ve mali yardým yapmýþtý. Bu anlamýyla Avrupa

5 Hitler den sonraya doðru biraz ilerlediðimizde insanlýðýn Nazizme rahmet okutacak katliamlara tanýk olduðunu görürüz. Çok deðil, bundan on sekiz yýl önce yaþanan Sýrp katliamý, daha yakýn zamanda yaþanan Irak iþgali gibi daha niceleri, Nazizmin güçlü bir þekilde varlýðýný koruduðunu gösterir. Cevat Karahasan, Gece Meclisi nde, tam da bu noktaya, ýrkçýlýðýn, faþizmin yaþamda filizlenen yüzüne bakmýþ yýlý boyunca Bosna-Hersek de yaþanan ve Sýrplarýn binlerce insaný katletmesiyle sonuçlanan bir kesitin arka planýný aydýnlatmamýþ sadece Karahasan, daha da gerilere giderek, insaný insaný kýrdýran zihniyetin ve ruhun oluþum süreçlerini irdelemiþ. Dolayýsýyla, felsefi ve düþünsel yaný güçlü bir roman olan Gece Meclisi, tarihsel dönemeçleri ve nedenleri farklý olsa da, özünde ayný anlayýþtan ve güdülerden beslenen saldýrganlýða, ýrkçýlýða, faþizme yönelik derinlikli bir bakýþ sunmuþ. Duvno-Yugoslavya (1953) doðumlu Bosna edebiyatýnýn yapýtaþlarýndan Cevat Karahasan, diðer kitaplarýndan olduðu gibi Gece Meclisi nde de, 1993 yýlýnda terk etmek zorunda kaldýðý Saraybosna gerçeðini irdeliyor. Kinlerin, eþitsizliklerin neden olduðu patlamalarýn bir anda oluþmayýp, onlarca, hatta yüzlerce yýl yaþamda, insan iliþkilerinde birekerek nasýl bir vahþete dönüþtüðünün anlatýmý olan kitap, her ne kadar Bosna-Hersek de yaþananlara odaklansa da, tarihsel bir perspektifle baþka toplumlarla da ortaklýk kuruyor. Katliama giden yollar... Bundan on sekiz yýl önceye dönersek, Doðu blokunda baþlayan baðýmsýzlýk hereketinin etkisiyle daðýlan Yugoslavya federasyonunun altý cumhuriyetinden biri olan Bosna-Hersek te, 1 Mart 1992 tarihinde yapýlan referandumla baþlar tüyler ürpertici süreç. Halkýn baðýmsýzlýk isteyip istemediðini ortaya çýkaracak oylarýn yüzde ü referanduma katýlanlarýn evet oyuyla baðýmsýzlýk isteði yönünde sonuçlanýr. Bunun sonucu olarak Bosna- Hersek yönetimi baðýmsýzlýk kararý alýr. Ancak, Sýrp milislerin lideri Radovan Karaciç, baðýmsýzlýðý kabul etmeyeceklerini açýklar. Katliam süreci de böyle baþlar. Binlerce insan (Müslüman) öldürülür. Tarih böyle yazýlýp, süreç böyle baþlasa da, tüm bunlarý besleyen bir arka plan vardýr. Sýrp topulumunun ruhsal, zihinsel yapýlanmasýnda, iliþkilerinde, yaþam tarzlarýnda kendini önceden ele veren iþaretleri takip eder kitap. Katlima giden yollar sonrasýnda olacaklarý haber veren belirtilerle doludur. Ülkesi Bosna dan yirmi beþ yýl önce ayrýlarak, Berlin e yerleþen Doktor Simon la bu yollarda karþýlaþýrýz. Simon, eðitimini yapmak için gittiði Berlin de aþýk olduðu kadýnla evlenip, yaþamýný da orada kurmuþtur. Bir gün eskisi gibi mutlu olmadýðýný hisseder. Bu his onu kendini deðerlendirmek için karýsýndan uzaklaþma fikrine götürecektir. Gideceði en iyi yer, çocukluðu ve ilkgençliðini yaþadýðý ülkesi Bosna dýr. Zira Simon un atalarýnýn izleri de oradadýr. Berlin de yaþadýðý sürece anne ve babasýyla iliþkisi devam etmiþtir. Her ikisi de öldüðünde çocukluðunun geçtiði evi onun için en yakýn komþularý koruma altýna alýr. Simon geçmiþte býraktýðý anýlarý ve biriktirdiði tüm özlemi de yanýna alarak büyük bir heyecanla baba evine geldiðinde tarýh 1991 i gösterir. Ýflas etmiþ insanlar... Simon un þehirle ilgili duygularý yirmi beþ yýl öncesinde kalmýþtýr. Tüm iliþkilerini, arkadaþlarýný býrakýp gittiði zamana göre algýlar. Ancak, daha sonra tanýk olduklarý ve yaþadýklarýyla da þoka girecektir. Bir zamanlar yaþadýðý yer hiç de öyle düþündüðü gibi deðildir. Üstelik sonradan kötü þeyler olacaðýna dair belirtiler vermektedir. Bu belirtiler nereye doðru evrilmektedir? Kitabýn asýl temasý da buralarda, Simon un þaþkýnlýðýnda, yaþadýðý þoklarda mayalanacaktýr. Zira yaþananlara dýþarýdan bakarak olan biteni tüm çýplaklýðýyla izleyen bir göz vardýr. Bu bakýþý Simon þekillendirecektir. Simon un yaþadýklarý ve tanýk olduklarýný ikinci bir kiþi anlatýr bize. Ayný anlatýcý, yine Simon un peþine düþtüðü eski iliþkilerini takip eder ve sonradan olacaklarýn belirgin ip uçlarýný veren olay ve davranýþlarýn ayrýntýlarýný sergiler. Anlatýlan Sýrp insanlarýdýr. Yaþadýklarý ortamýn sorunlarýndan bunalmýþ, iflas etmiþ kiþilerle tanýþýrýz. Simon un ilkgençlik yýllarýnda tanýdýðý insanlarýn hemen hemen hepsi enkaz haline gelmiþtir neredeyse. Daha orada oluþunun ilk günü gençlik aþký Zuhra ya tecavüz edilmiþ ve öldürülmüþtür. Ardýndan, bir zaman arkadaþ olduðu, yine bir zamanlar Zuhra nýn sevgilisi olan Fesli de öldürülecektir. Ardýndan iki kiþi daha. Simon un þehre geliþiyle eþ zamanlý gerçekleþen cinayetler, onu da þüpheli kiþiler arasýna katar. Giderek olaylar polisiye bir çerçeveye dönüþür gibi olsa da, tüm bunlar bir zamanlar yaþanmýþ (Hitler faþizmi) ve sonradan yaþanacak felaketin ipuçlarýdýr. Simon u serbest gözetim altýnda tutan polis þefi emekli olmuþ eski öðretmeni Landeka dýr. Gerek Landeka, gerekse Simon dan birkaç kuþak önde olan diðer kiþilerin aðzýndan geçmiþin, dinin, yaþanan çaðýn çýkmazlarýný ve çeliþkilerini sergileyen uzun anlatýmlara tanýk oluruz. Yazarýn iþaret ettiklerine dikkat ettiðmizde ise, yaþadýðýmýz çaðla ilgili de sonradan olacaklarý haber veren bir özü olduðunu söyleyebiliriz kitap için. GECE MECLÝSÝ Cevat Karahasan Çeviri: Ayalp Talun Ýnce Apollon Yayýncýlýk sayfa 12 TL. Radikal Kitap Tuncel Kurtiz, Nejat Ýþler, Fikret Kuþkan, Tarýk Akan, Þerf Sezer gibi usta oyuncularýn rol alacaðý söylenen film için Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti nde önceki gün Yapýmcý Ebru Arslan ve Senarist Yönetmen Abdul Baki Arslan ýn katýldýðý basýn toplantýsý düzenlendi. Bir daha olmasýn a iliþkin açýklama yapan Yapýmcý Ebru Arslan, Diyarbakýr E Tipi Cezaevi nin dünyanýn en kötü 10 cezaevi arasýnda yer aldýðýna dikkat çekti askeri darbesi ile suçlu suçsuz bir çok insana yönelik uygulanan vahþetin günümüzde halen konuþulduðunu belirten Arslan, Bu vahþet konuþuluyor ve yargýya taþýnýp cezalandýrýlmýyorsa ve hala Diyarbakýr ötekileþtiriliyorsa biz sinemanýn diline yaþananlarý taþýmayý görev sayýyoruz dedi. BÝR DAHA YAÞANMAMASI ÝÇÝN Vahþet ve kabusun bir örneðinin Diyarbakýr cezaevinde 1980 yýlýnda yaþandýðýný hatýrlatan Arslan açýklamasýna þöyle devam etti: Kahramanlýklarýn cesaretle efsaneleþtirilerek yeniden doðuþunun sinemasal dilidir bu gerçek. 5 Nolu nun komutaný Esat ve komutasýndaki asker ve gardiyanlar ile diþlilerin parçalarý olan yargý ve komutanlarýn sürece katkýlarý þaþýrtmamalýdýr. Bu görev insaným diyen her bireyin dünya insanlýðýna anlatýsý olmalýdýr. Bir daha yaþanmamasý adýna tarihe not düþecek bu filme yaptýðýmýz bu basýn toplantýsýnda sonra motor diyerek baþlayacaðýz. BÝR ÇOK ÜNLÜ SÝNEMA OYUNCU ROL ALACAK. Filmin çekimlerine önümüzdeki hafta baþlanacaðýný ve bir ay süreceðini belirten Senarist Yönetmen Abdulbaki Arslan ýn, daha çok canlý tanýklarla yapmýþ olduklarý görüþmeler ile Ýrfan Babaoðlu na ait yeni çýkan kitaptan yararlanacaklarýný ifade etti. Diyarbakýr Cezaevi nde çekilecek olan film için Kültür Bakanlýðý ndan izin alýndýðýný aktaran Arslan, filmde rol alacaklar arasýnda Tuncel Kurtiz, Nejat Ýþler, Fikret Kuþkan, Tarýk Akan, Erkan Petekkaya, Þerif Sezer, Bülent Ýnal, Mehmet Emin Eren, Ýsmail Hacýoðlu ve Diyarbakýr Tiyatro Bölümü oyuncularýnýn bulunduðunu belirtti. Film Uluslararasý Film Festivalleri ne katýldýktan sonra Türkiye dahil 27 ülkede ayný ayna vizyona girecek. (KÜLTÜR SERVÝSÝ) Evrensel

6 11 Aralýk 1991; O gün doðan çocuklar bugün yaþýndalar kimileri vatani görevine hazýrlanýyor kimileri üniversite de vatanýna milletine yararlý birer fert olmak için öðrenim görüyor O günü orta kuþakta yaþayanlar þimdi emekliðin tadýný çýkarýyor. O günün emeklilerinin bir çoðu ebediyete intikal etti, O günün gençleri þimdi birer orta kuþak insan sýnýfýna girdiler ve o günün çocuklarý yani BÝZLER Sayýn Karaburna. com ziyaretçileri ve Karaburnalýlar 11 Aralýk 1991 in Karaburna için tarihi bir gün olduðunu hepimiz biliyoruz ve bugün Karaburnanýn Belde oluþunun 19. Yýldönümü;nekadarda çabuk geçmiþ bu yýllar kimler geldi kimler geçti bu yýllar arasýnda, düþündüðümüzde 19 yýl öncesi Karaburna ve 2010 Karaburnasý arasýndaki farka baktýðýmýzda inanýlmaz bir deðiþimin olduðunu fark etmemek imkânsýz 11 Aralýk 1991 de Karaburna Köyü nün Belde olmasýnda, karanlýkta fener yakabilmeyi beceren aydýnlýðý ve sis perdesini kaldýrabilen aydýn insanlara Baþta Sn. Yusuf KOÇAK ve rahmetli Ahmet ÖZCAN A Necip ÝNCE, Ýsmail TURGUT, Remzi ÇETÝN ve hatýrlayamadýðým emeði geçen bütün büyüklerime, Karaburnanýn bir ferdi olarak teþekkür eder, yaptýklarý hizmetlerden dolayý minnet ve þükranlarýmý sunarým Þunu çok iyi biliyorum ki; bu 19 yýllýk süreçte Karaburna da çok büyük bir deðiþim oldu,artýk insanlar Karaburna nýn dýþýnda da bir hayatýn olduðunu ekmek için sadece bað bahçe tarladan çýkacak mahsule umut baðlanmayacaðýnýn, Bürokrasinin,siyasetin, belediye araçlarýnýn,spor salonlarýnýn,sulama Göledinin, küçükte olsa bir fabrikanýn, yeni bir okulun, kooperatif evlerin, çöp bidonlarýnýn, temiz cadde ve sokaklarýn, camilerin, baz istasyonlarýnýn, iþ makinelerinin, TV.vericisinin, futbol sahasýnýn, yeni su kaynaklarýnýn, çocuk parklarýnýn ve sayamadýðým daha bir çok eserlerin nasýl yapýldýðýný, bunlarýn o coðrafyada yaþayan insanlar için ne kadarda önemli bir o kadarda yararlý yatýrýmlar olduðu aþikardýr Hatýrlýyorum köy ün belde olmasýna, þiddetle Yusuf KOÇAK'A karþý çýkýp, hatta mahkemeye koþanlar olmuþtu. Çok ilginçtir mahkemeye koþan bu bu insanlar, þimdi belde de söz sahibi olabilmek için, kendini parçalýyorlar, ama maalesef beceri sonradan kazanýlmýyor, doðuþtan gelmesi gereken bir özellik ve O gün yanýnýzda bulunup, iþi bitince sýrt dönen vefasýz, menfaatçi insanlarý, bu belde sakinleri çok iyi biliyor ve lanetliyor, neyse bu bir antiparantez olsun. Karaburna Belediyesi nin Kurucusu ve birçok dönem belediye Baþkanlýðý yapmýþ yukarýda saydýðým eserlerin mimarý Sayýn Yusuf KOÇAK; 11 Aralýk 1991 tarihi sizin ve arkadaþlarýnýzýn eseri olan Karaburna için bir MÝLADDIR. O günün çocuklarý olarak içinde yaþadýðýmýz büyüdüðümüz bu Belde nin 19. Kuruluþ yýýl dönümü kutlu olsun Sulucakarahöyük/ KAPADOKYA Kapadokya bölgesinde yumuþak tüf kayalara oyularak önceleri sýðýnma amaçlý, daha sonra da normal yaþam alaný olarak kullanýlan Gümüþkent yeraltý kentinin bölgenin en önemli þarap üretim merkezlerinden biri olarak da biliniyor. Günlük yaþamýn vazgeçilmezi konumuna gelen yeraltý kent yerleþimleri hakkýnda önemli bilgiler veren Gümüþkent yeraltý kenti, Kapadokya bölgesinde yumuþak tüf kayalara oyularak önceleri sýðýnma amaçlý, daha sonra da normal yaþam alaný olarak kullanýlýyordu. Bölgenin en önemli þarap üretim merkezlerinden biri olduðu bilinen Gümüþkent yeraltý kentinin hemen giriþ bölümündeki ekmek yapýmýnda kullanýlan ilkel fýrýn da yine bölgedeki yeraltý kentlerinin bilinmeyen özelliðini ortaya çýkarýyor. Gümüþkent Belediye Baþkaný Mustafa Arýkan yaptýðý açýklamada, 1975 yýlýnda ilkokul öðretmeni Hasan Tarým'ýn ortaya çýkardýðý ve daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan çevresi demir parmaklýklarla koruma altýna alýnan Gümüþkent yeraltý kentinin 35 yýllýk aradan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan saðlanan 10 bin TL'lik katký ile ilk katýnýn temizlendiðini söyledi. Yeraltý kentinin ilk giriþ bölümünde bulunan þarap üretim ünitelerinin bölgedeki hiçbir yeraltý kentinde bulunmayan özelliklere sahip olduðunu belirten Arýkan, sadece yeraltý kentinde yaþayanlarý deðil, çevredeki halkýn da o dönemde þarap ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý þarap üretim ünitelerine sahip olduðunu ifade etti. Arýkan, Gümüþkent yeraltý kentinin ayrýca ekmek yapýmý için kullanýlan oldukça ilkel þekildeki ekmek fýrýnýnýn da görülmeye deðer olduðunu belirtti. Arýkan, bölgeyi hakimiyetleri altýnda bulunduran Bizanslýlar tarafýndan M.S. 5. yüzyýlda oyulmaya baþlanýlan ve 5 katlý olduðu tahmin edilen Gümüþkent Yeraltý Kentinin, yeraltý baðlantý kanallarý ile beldenin deðiþik alanlarýna kadar uzandýðýný açýklayan Arýkan, Gümüþkent beldesindeki Yeraltý Kentinin diðer katlarýnýn da temizlenmesi ve sonrasýnda da ýþýklandýrýlarak turizme kazandýrýlmasý için Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan yardým isteðinde bulunacaklarýný kaydetti. Arýkan, "Diðer yeraltý kentlerinde olmayan özelliklere sahip Gümüþkent yeraltý kentinin henüz açýlamayan diðer bölümlerinin de Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan saðlanacak yardýmlarla temizlenmesi ile bölgenin bilinmeyen bir çok tarihi bilgilerinin gün yüzüne çýkacaðýna inanýyoruz" dedi. Kent Haber AKP, Zorunlu Din Derslerini, yine Zorunlu olarak, bu arada kimi Alevileri ve Aleviliði de kullanarak okutmaya hazýrlanýyor. Bu Oyunda Rol Almayacaðýz günü Devlet Bakaný Faruk Çelik, Ankara da bir toplantý düzenleyerek; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin müfredat programýnda Alevilikle ilgili hangi konularýn iþleneceðine dair bilgiler verdi. Bu toplantý ya Federasyonumuz, baðlý örgütlerimiz (Biri hariç) HBVAKV ve yurtdýþý örgütlerimiz davet edilmediler. Gazete haberlerine göre 60 a yakýn davetliden sadece 41 i katýlmýþ. Katýlanlar kimlerdi?... Bir-iki namuslu gazetecinin dýþýnda; AKP lileþtirilmiþ Aleviler. Anlaþýldý ki bir kez daha; AKP nin Alevi Açýlýmý, Kimi Alevilerin AKP ye Açýlýmýna dönüþmüþtür. ALEVÝ BEKTAÞ FEDERASYONU (ABF) Sokullu Mehmet Paþa Cad. Ýðde Sokak No: Dikmen-Ankara Tel: (0.312) * Fax: (0.312)

7 Kerbela katliamý, insanlýðýn kýyýmýdýr; Ýslam ýn özünü, manasýný, yol haritasýný daðýtma despotluðudur. Dünyevi imparatorluk çýkarlarý için Arap ýrkçýlýðýnýn, Emeviler eliyle, Muaviye ve Yezid eliyle, her semavi dinde olduðu kadar, Ýslam da da olan insani mesajýn kirletildiði gündür. Yaþamýn dünyevi kurallarýný, doðanýn maddi kanunlarýyla yorumlama temeli üzerinde yükselen gerçekçi kanaatlerimize karþýn, tarihin bu sürecini doðru deðerlendirmek yönündeki bir gözlem yerelimizi, çevremizi ve kolektif kimliðimizde etkin rolü olan bu geçmiþ tarihle bir biçimde yüzleþmemiz gerekti kanýsýndayým yýl önceki bir olaya taraf olmak deðil, dünün bu gün içinde aldýðý yeri ve bununla yüzleþmeyi yaparak geleceði doðru bir yaklaþým yapmak için bu önemli günlerin bilincimizde yer edinmesi gerektiðine inanýyorum. Yazýlýrýmda sýk sýk bu türden dini daha çok ilgilendirir gibi duran konularýn iþlendiðini gören okurlarým da yakýndan bilir ki, evrensel olmanýn yollarý yereli doðru kavramaktan geçmektedir. Bu açýdan yerelimize ait olan bize aittir ve bunlarý doðru kavramak tarihle yüzleþmemizin de ileriye gidiþimizin de zemini olacaktýr. Demokrasi ve özgürlük mücadelemizde bu günleri anmak, haklarýmýz için mücadelemize ufuklar katacaktýr, direnme azmimize örnekler sunacaktýr. Kerbela katliamý, insanlýðýn kýyýmýdýr; Ýslam ýn özünü, manasýný, yol haritasýný daðýtma despotluðudur. Dünyevi imparatorluk çýkarlarý için Arap ýrkçýlýðýnýn, Emeviler eliyle, Muaviye ve Yezid eliyle, her semavi dinde olduðu kadar, Ýslamda da olan insani mesajýn kirletildiði gündür. Kerbela kýyýmý, Ýslam a karþý savaþ verenlerin, Ýslam a boyun eðdikten sonra, ellerine geçirdikleri iktidarla intikamlarýný peygamberin Ehli Beyt tinden almasýydý. Kerbela, Ebu Süfyan, karýsý Hind ve oðlu Muaviye nin ve onun oðlu Yezidin, eliyle insanlýða dayatýlmýþ bir ölüm denklemidir, insan kýyým fetvalarýn kapýsýný aralayan bir yoldur; Beni Ümmeya nýn yolu, Ýslamla tarihe gömülmüþ olan eskinin yoluydu. Ýslam, Emevilerin elinde, eski inanç ve iliþkilerin dünyevi çýkarlar için, talan, gasp ve fütuhatlarý için bir araç olmuþtu, gerçek Müslümanlara karþý ise kanlý kýyýmýn iþlevi gördü. Tanrýyla kul arasýndaki iliþkiye dünyevi iliþkileri sokuþturan bunlardýr. Ýslam ýn ümmet algýsýndaki çok ulusluluða karþý, ilkel Arap milliyetçiliðini dayatan da bunlardýr. Bu satýrlarýn yazarý Arap kökenlidir. Türkiyelidir milliyetçiliðin nasýl da kirli bir virüs olduðunu, egemen ulusçuluðun nasýlda baský ve zulüm olduðunu iyi bilir yýl öncesinde durumun daha da vahim olduðunu kestirmek zor deðildir. Beni Umeyya, Hz. Muhammed in Haþimi ailesinin de mensup olduðu Kureyþ in aþiretinin hakim zümresiydi. Ýslam öncesi cahiliye döneminin tanrýlarý, putlarý, kutsal mekanlarý ve Kabe bunlarýn denetimi altýndaydý. Kabe etrafýnýn bu güne kadar süren savaþa yasaklý alaný bunlarýn ticaret merkezi olarak, sermayenin güvenliðini saðlayan bir özelikteydi. Ýþte bunlar, eski hükümranlýklarý ve onlarýn çýkarlarýný koruyan inançlarýný Ýslam büyük bir hamleyle yýkmýþtý. Bu kesim sonuna kadar Ýslam düþmanlýðý yaptý, Ýslam a karþý açýk, aleni savaþ halinde oldu. En yýkýn akrabalarý öldü, Peygamberin de amcalarýný katletti (Hamza). Peygamber, bunlarýn son kalesi Mekke yi fethedene kadar durum bu minvalde sürüyordu. Mekke fethi arifesinde, Beni Ümeyya nýn lideri Ebu Süfyan ve karýsý Hind (Muaviye nin anne ve babasý) Mekke fethinin bir önceki gecesinde araya giren yakýn akrabalarýn eþiðinde teslim oldular, Ýslamlýklarýný ilan ettiler; ama asla Müslüman olmadýlar, eski dinlerini aradýlar onun yeniden yükseliþi için mücadele ettiler. Kadim ticari geleneðe en uygun olan elle tutulur gözle görülür bir tanrý putu, görülmeyen bilinmeyen tanrýdan çok daha gerçekçi olduðunun propagandasýný yaptýlar. Ayný soydan gelen amca çocuklarý Halife Osman zamanýnda da bu geri dönüþ için, ellerinden gelen her þeyi yaptýlar. Geleneklerin gücü ciddi maddi deðiþimler olmadan ve üzerinden uzun süreler geçip yeni maddi verilere ait üst yapý kurumlarý kökleþmeden yýkýlmalarý mümkün deðildi. Beni Ümeyya, bu gerçekleri kendi lehlerine çevirebilecek kadar da yetenekli ve egemen bir gelenekten gelenlerdi. Üstelik bu etkinlikleriyle, devam eden zenginlikleriyle çevrede kendilerinden baðýmsýz geliþen her olayý kendi lehlerine çevirebilecek müdahale gücüne de sahiptiler. Halife Osman ýn ölümünü kendi lehlerine usta Bizans manevralarýyla kullanmalarý bunun küçük bir örneðidir. Beni Ümeyya, Mekke ve Medine de hz. Ali ve Haþimilerin bulunduðu bir ortamda etkin olamýyorlardý. Peygamberin ölümü üzerinden henüz uzun bir zaman da geçmemiþti. Þam valisi olarak uzakta gücünü toplayan bu kesim, Ýslam topluluðu içinde ayrý bir devlet örgütlenmesine yönelecek kadar gelenekten gelen etkinliklerini pekiþtirebiliyorlardý. Bu ufukta görülen Emevi imparatorluðunun ilk adýmlarýydý. Ýslam artýk bunlarýn elinde dünyevi saltanat giriþimi olarak cihat ý da yayýlmacýlýk, toprak servet gaspý olarak iþletmeye baþlamýþtý. Ýslamýn insani mesajý yerine, tanrý adýna imparatorluk sýnýrlarýný geniþletme ve ýrkçýlýk yapma öne geçmiþti. Ýlkel Arap milliyetçiliði bu süreçte öne çýkmýþ din ve inancýn özü yok edilmiþti. Bunun için de uydurma hadislerden oluþan Emevi þeriatý, Ýslam þeriatý olarak bu güne kadar uzanan gericilik kaynaðý da þekillenmeye baþlamýþtý. Bu eðilim, sonunda Arap-Ýslam uygarlýðý denilen uygarlýðý kurdu. Ancak bu uygarlýk ilkel çaðlarýn malum uygarlýklarý gibi kölelik, gasp ve talan üzerine kuruldu. Ýslam da bir ideolojik araç olarak maþa gibi kullanýldý. Ýnsani mesajý geriye itildi. Ýslam, vahide anlamýný bulan masajý Peygamberin ehlibeyti ve ardýllarý olan Ýmamlarla, kovuþturulan, ölüm girdaplarýndan geçerek devam etti. Bu konumlarýyla Ehlibeyti yolu, mazlumlarýn, fakirlerin, yoksullarýn, hak için direnenlerin yolu oldu. Emeviler, geçmiþin intikamýný, Ýslamla son hesaplaþmalarýný Kerbela da yaptýlar. Hz Muhammed in torunlarýný kýlýçtan geçirdiler. Hilafetin o günkü anlamýyla inanlarýn adil ve iþit yöneticileri olma özelliðini kirlettiler; dünyevi dar çýkarlar için, insanlýðý katlettiler. Böylece, Ýslamda bir dönem kapanýp yeni dönem açýlmýþ oldu. Ýslam artýk egemen olanlarýn, etnik aidiyetlerin, dar aþiret çýkarlarýnýn egemenlik aracý haline döndü. Ýslam tam burada Ümet tin birleþtirici çimentosu almaktan çýktý ve bir daha böylesi bir rol oynama þansýna kavuþamadý. O gün bu gün Ýslam mozaik oylan bir toplumda kimsenin ortak böleni olamadý, egemen olan kim ise onun baský ve zorbalýðýnýn hizmetinde iþ gördü. 10 Muharrem H:61 Cuma günü ( Miladi 10 Ekim 680) tarihinde, Kerbela denen yerde, Fýrat Nehrinin kenarýnda, Fýrat suyunun taþýp aktýðý yerde Peygamberin torunlarýný aç susuz býraktýlar. Kýlýçtan geçirmeden önce topluca aç ve susuz terk etme olayýnýn en yüz kýzartýcý türü olan Kerbela olayý Hz Hüseyin ve çocuklarýna ve yandaþlarýna böylece dayatýlmýþ oldu. O zulüm gününün anýsýna Alevi alemi, Kerbela þehitleriyle aç ve susuz, oruç tutarak dayanýþma içinde olduklarýný dile getirirler: bu ayný zamanda insanlýða bir mesajdýr, mazlumdan yana olmaktýr. Bu mesaj Ýslam aleminin kendi kirli tarihiyle yüzleþmesi için ortaya konmuþ bir iþarettir. Muharrem yasý, Alevi dünyasýnýn 10 Muharreme giden yolda bir oruç dönemi olarak, geçmiþ acýlarýn tekrar etmemesi ve unutulmamasý için yaþatýlýr. 12 gün oruç tutulur (farklý alevi kesimlerde bu süre deðiþebilir). Oruç döneminde, düðün-niþan yapýlmayacak, eðlenceli yerlere gidilmeyecek, çok su içilmemeye dikkat edilecek, týraþ olunmayacak, etli yemek yenmeyecektir. 10 Muharrem anýsýna iþ tutulmayacak insanlýk düþünülecek, insanlýk için mesajlarý üretilecektir. Kerbela, belalarýn tekrar etmemesi için insanlýða barýþ mesajý olarak anlatýlacak.

8 Geçen Perþembe GDO lu ürünler nerede? baþlýklý yazýda Türkiye ye bugüne kadar 32 çeþit GDO lu ürünün giriþine izin verildiðini, ancak ithal edilen bu ürünlerin nerede kullanýldýðýnýn tam olarak bilinemediðini yazdýk. Çünkü, 26 Eylül 2010 da yürürlüðe giren Biyogüvenlik Yasasý ve GDO Yönetmeliði ne göre, içerisinde binde 9 un üzerinde GDO içeren gýda ürünlerinin etiketinde genetik yapýsý deðiþtirilmiþtir veya genetik yapýsý deðiþtirilmiþ üründen üretilmiþtir ibaresinin yazýlmasý gerekiyor. Etiketlere yansýmayan GDO lu ürünlerin nerede olduðunu sorduk. Yazý deðiþik kesimlerde yanký buldu. Pek çok internet sitesinde yayýnlandý. Radikal Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Yazarý Jale Özgentürk konuyu köþesine taþýdý. Çok sayýda okurumuzdan mesaj geldi. Kaygýlý olanlarda var, konunun abartýldýðýný düþünenler de. Soruya yanýt vermesi gereken Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ndan henüz ses seda yok. Bir açýklama da Þeker Kurumu ndan geldi. Þeker Kurumu nun yazýsý þöyle: Sayýn Ali Ekber Yýldýrým Dünya Gazetesi Gazetenizin 09/12/2010 tarihli nüshasýnda Tarým Dünyasýndan adlý köþede yayýmlanan GDO lu ürünler nerede? baþlýklý makalenizde Ýthalatýna izin verilen GDO lu ürünler arasýnda soya, mýsýr, kanola, þekerpancarý, patates, maya gibi gýda sektöründe yaygýn kullanýlan ürünler var. Bu ürünleri kimler hangi ürünlerde kullandý bilinmiyor. Tüketiciler farkýnda olmadan ithal edilen GDO lu ürünleri afiyetle tüketiyor ifadelerine yer verildiði görülmüþtür. Konu, Tarým Köyiþleri Bakanlýðý nýn Biyogüvenlik Yasasý ve GDO (Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar) Yönetmeliði ile ilgili olmakla birlikte, bahse konu yönetmeliðin yürürlüðe girdiði 26 Eylül 2010 tarihinden sonra, özellikle ülkemizde þeker üretiminin hammaddeleri olan þeker pancarý ve mýsýr tohumlarýnýn, transgenik (GDO lu) tohum þeklinde ithal edildiði yönünde, bazý basýn ve yayýn organlarýnda gerçeklerle örtüþmeyen, asýlsýz haber ve yorumlar yer almýþtýr. Kurumumuz bu haber ve yorumlara karþý, kamuoyunun doðru bilgilendirilmesini teminen yaptýðý basýn açýklamalarýný, Þeker Kurumu web sitesi den kamuoyuna duyurmuþtur. Kurumumuz web sitesindeki; 16/03/2010 tarihli Basýnda Pancar ve Niþasta Bazlý Þeker Üretimi Ýle Ýlgili Yer Alan Haber ve Deðerlendirmelere Ýliþkin Basýn Açýklamasý 05/08/2010 tarihli GDO lu Pancar ve Mýsýr Ýthalatý Ýddialarýna Karþý Açýklama 09/11/2010 tarihli Þeker, Þeker Tüketimi Ýle Ülkemiz Þeker Rejimine Yönelik Yaygýn Ýddialara Ýliþkin Basýn Açýklamasý linklerinden ulaþýlan basýn açýklamalarý incelenirse, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn 2010/1 sayýlý Tohumluk Ýthalatý Genelgesi ne göre, hiçbir transgenik (GDO lu) tohum çeþidinin ithaline izin verilmemekte olduðu, bu kapsamda ithal edilen ne pancar tohumu ne de mýsýr tohumlarýnýn GDO lu olmasýnýn söz konusu olmadýðý, ülkemizde kullanýlan þeker pancarýnýn; 17/01/2008 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Pancar Tohumluðu Sertifikasyonu ve Pazarlamasý Yönetmeliði, mýsýr tohumlarýnýn ise, yine ayný tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Tahýl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlamasý Yönetmeliði çerçevesinde üretim, ithalat ve çoðaltýmýnýn sýký kontrollerle yürütülmekte olduðu hususlarýnýn yaný sýra, Þeker Kanunu nun yurt içi talebi karþýlayacak düzeyde þekerin yurt içinde üretilmesi temel amacý doðrultusunda, þeker üretiminde kullanýlan pancarýn halihazýrda yurtiçinden temin edildiði, 2009 yýlýnda Kurumumuzca yapýlan yönetmelik deðiþikliði ile yurt içine arz edilecek niþasta bazlý þeker (NBÞ) üretiminde kullanýlan mýsýrýn da yurt içinden temininin saðlandýðý, yurt içine arz edilen gerek pancar þekeri gerekse NBÞ nin yurt içinde yetiþtirilen hammadde kullanýlarak üretilmesinin saðlanmasý nedeniyle, yurt içine arz edilmek üzere üretilen þekerlerin GDO lu olmadýðý görülebilecektir. Bilgilerinizi rica ederiz. ÞEKER KURUMU Þeker Kurumu nun açýklamasýnda yer alan basýn açýklamalarý incelendiðinde, Þeker Kurumu diyor ki, iç piyasaya arz edilen þeker ve mýsýrdan elde edilen niþasta bazlý þekerin GDO lu olmadýðýný iddia ediyor. GDO lu mýsýr ve þekerpancarýnýn ithal edilmediði ileri sürülüyor. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn 26 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete de yayýnlanan Gýda ve Yem Amaçlý Genetik Yapýsý Deðiþtirilmiþ Organizmalar ve Ürünlerinin Ýthalatý,Ýþlenmesi, Ýhracatý,Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlüðe girdikten sonra oluþturulan Bilimsel Komite görev yaptýðý süre zarfýnda 4 toplantý yaptý. Bu toplantýlarda toplam 32 çeþit GDO lu ürünün Türkiye ye giriþine izin verdi. Komitenin ikinci toplantýsý13-14 Mayýs 2010 da yapýldý. Sadece bu toplantýda genetiði deðiþtirilmiþ 9 çeþit mýsýrýn ithalatýna izin verildi. Bugüne kadar toplam 16 çeþit GDO lu mýsýrýn ithalatýna izin verildi. Komitenin 4. toplantýsýnda ise izin verilen diðer ürünlerin yaný sýra ilk kez 1 çeþit genetiði deðiþtirilmiþ þekerpancarýna izin verildi. Kararda, H7-1 þeker pancarý çeþidinin yem, gýda olarak kullanýldýðýnda mevcut bilgiler ýþýðýnda insan ve hayvan saðlýðý açýsýndan istenmeyen bir etki oluþturmayacaðý beklenmektedir denildi. Þeker Kurumu nun iddiasýna göre Türkiye ye GDO lu mýsýr ve þekerpancarý girmedi. Bilimsel Komite kararlarý ise tersini söylüyor. Komite kararlarý Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn internet sitesinde duruyor. Ýsteyen açýp okuyabilir. Bizim sorumuz çok net. Ýthal edilen GDO lu ürünler nerede? Neden kimse etiketine bu ürünleri kullandýðýný yazmýyor. Konya Þeker Fabrikasý yasal hakkýný kullanarak ve haklý olarak ürettiði þekerin ambalajýna GDO içermez ibaresini yazýyor. Baþta Türkiye Þeker Fabrikalarý olmak üzere, þeker üreticileri ve niþasta bazlý þeker üreticileri yasal haklarýný kullanarak ürünlerinin etiketine GDO içermez ibaresini neden yazmýyorlar? Bilimsel komite kararý ile ithal edilen GDO lu mýsýr ve þekerpancarýný kimin kullandýðý ortaya çýkmazsa, tüm sektör töhmet altýnda kalýr. O zaman, Þeker Kurumu da bizim sorduðumuz soruya yanýt aramalý. GDO lu mýsýr ve þekerpancarý nerede? Tarým Dünyasý

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı