Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu"

Transkript

1 1 GĐRĐŞ Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişim, kıt olan doğal kaynakların doğru ve etkin kullanımı için çevrenin korunması ilkesinden hareketle sosyal ve ekonomik kalkınmayı öngörmektedir yılında Rio de Janeiro da düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı nda Rio Deklarasyonu, Ormancılık Prensipleri ve Gündem 21 gibi üç önemli belge kabul edilmiştir. Gündem 21, kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen Sürdürülebilir Gelişme kavramının yaşama geçirilmesine yönelik küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesidir. Yerel Gündem 21 ise 21. yüzyılda her kentin kendi kalkınma politikasını sürdürülebilirlik ve halkın katılımı ilkesi çerçevesinde kendisinin hazırlamasıdır. Bu noktadan hareketle yerel yönetimlerin karar alma, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerine sivil katılımın sağlanması üzerinde durularak yeni bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Yönetim anlayışındaki bu değişim ise hızla yerelleşme hareketini beraberinde getirmiş ve merkeziyetçi tutumdan uzaklaşılarak yerelden yönetim anlayışı benimsenmiştir. Yönetimde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetim yerine yeni bir kavram olarak yönetişimin ortaya çıkması ve dünyadaki bu değişim ve gelişimlerin ülkemize yansımaları ise ilk olarak Bursa Yerel Gündem 21 ile 1995 yılında gündeme gelmiştir. Yönetimde yerelleşmenin yanı sıra günümüz dünyasında insanoğlunun yaşadığı alana ve alışkanlıklarına göre ihtiyaçlarında da hızlı bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. Ancak insanoğlunun temel ihtiyaçları aynı olup insanların üretime katkı koyabilmelerine yönelik olanakların yaratılmasının, gelişen teknolojinin işgücü gereksiniminin ve istihdam imkanlarının gelecek 5, 10, ve hatta 20 yıllık (kısa, orta ve uzun vade) perspektifinin planlama çalışmalarına yansıtılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yönetimin ayrılmaz bir parçası olan planlama bu noktada çok daha fazla önem kazanmıştır. Ülkemizin AB uyum süreci içerisinde bulunması ise bu yeni yönetim ve planlama anlayışının kamuya yansımasına neden olmuş özellikle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Avrupa Birliği'nin mahalli idarelere ilişkin genel yaklaşımı ışığında; Đl Özel Đdarelerinin güvenilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya kavuşmaları öngörülmüştür. Mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta vadeli reform programlarının desteklenmesi amacıyla 12 Temmuz 2001 tarihinde Dünya Bankası ile Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşması (PFPSAL1) imzalanmış ve anlaşmanın taahhütlerinden biri olan kamu sektörü reformu çerçevesinde Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu çalışmalarına başlanılmıştır. Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu nda ise kamu kurumlarının mevcut bütçe uygulamasından hareketle stratejik planlarını oluşturmamalarını tam tersine hazırlayacakları stratejik planlarını esas alarak bütçe yapılarını şekillendirmeleri gerekliliği vurgulanmıştır. Stratejik Plan ise, kamu mevzuatımız için çok yeni bir kavram olup Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesinde Kamu Đdareleri; kalkınma programları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlar. denmiştir. 1

2 Kamu yönetimi temel kanunu tasarısında ise Stratejik Plan: Kamu kurum ve kuruluşlarının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade eder. şeklinde bir tanımlama yapılmıştır sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu nun 31. maddesine göre her mahalli seçim sonrasında stratejik planın seçimleri takiben 6 ay içerisinde Vali tarafından hazırlanacağı ve Đl Genel Meclisi ne sunulacağı ifade edilmiş aynı kanunun geçici 3. maddesine göre ise ilk stratejik planların hazırlanabilmesi için yürürlük tarihinden itibaren 1 yıllık bir süre verilmiştir. Özel Đdare Kanunu uyarınca her mahalli seçim sonrasında stratejik plan hazırlanması öngörüldüğünden stratejik planların 5 yıllık bir dönemi kapsadığı ortaya çıkmaktadır. Ancak Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı nda orta ve uzun vadeli amaçlardan bahsedilmekte olup buna göre 5 yıllık bir plan dönemi ancak orta vadeye karşılık gelmekte ve bu da orta vade kavramı ile pek örtüşmemektedir. Dolayısıyla 2050 yılında nasıl bir Bursa görmek istiyoruz? sorusuna yanıt aramalı ve bu hedef ışığında hazırlayacağımız 5 yıllık planların bizi asıl hedefimize ulaştıracak yolun parke taşları olmasını sağlamalıyız. AB uyum süreci kapsamında yılında Türkiye nin dünya ölçeğinde alacağı yer dikkate alınarak bu genel fotoğrafın içerisinde Bursa ya ait karenin çok iyi tespit edilmesine çalışılmalıdır. Stratejik Plan, uzun vadeli düşünmeyen ve dünde takılı kalan, günü kurtarmaya çalışan zihniyetlere yeni ufuklar açmakta daha da önemlisi ülke olarak hiç alışkın olmadığımız bir mühendislik dalını izleme ve değerlendirme mecburiyetini getirmektedir. Bu konu yapılan yatırımların ne ölçüde sağlıklı olduğunu ortaya koyacak ve yeni yatırımlar için temel altlık oluşturacaktır. Bu yeni anlayış ile birlikte katılımcılığın ön plana çıktığı bu dönemde ise sivil toplum örgütlerine de bir hayli görev düşmektedir. Kamu yönetiminin kendini yenilemek zorunda olduğu gibi sivil toplum kuruluşları da değişim ve gelişme sürecine girmeli ve kendilerini yenilemelidirler. Artık her şeyi yönetimin başındakilerden beklemek devrinin geride kaldığı herkes tarafından bilinmeli ve insanlar yaşadıkları şehrin sorunlarına çözüm üretmede kendilerine de bir şeyler düştüğünü görmelidirler. 2

3 2 STRATEJĐK PLANLAMA ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 2.1 Hukuki Dayanak Kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizi yeniden düzenleyen tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kuruluşlarının stratejik planlarını ve (SP) kuruluş bütçelerini de bu plan doğrultusunda hazırlamalarını öngörmektedir. Bu kapsamda Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde 2005/57 Sayılı Genelge yayınlanmış ve genelgede 2006 yılı bütçelerinin Analitik Bütçe Sınıflandırması na göre yapılması gerektiği belirtilmiştir. Analitik bütçe ise bütçelemenin stratejik plana göre yapılması şartını getirmiştir Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanununun 31. maddesinde; Vali, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren 6 ay içinde; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp Đl Genel Meclisi ne sunar. Geçici Madde 3: Bu kanunun 31. maddesinde öngörülen stratejik planların hazırlanmasına dair altı aylık süre Kanunun yürürlüğünü müteakip hazırlanması gereken ilk stratejik planlar için bir yıl olarak uygulanır. Đfadesi yer almaktadır. 2.2 Stratejik Plan Yol Haritası ve Stratejik Plan Hazırlık Süreci Bursa Đl Özel Đdaresi olarak stratejik plan çalışmalarına 27 Aralık 2005 tarihinde Sayın Vali başkanlığında Kaymakamların, Đl Daimi Encümeni nin, Đl Müdürlerinin ve Uludağ Üniversitesi temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile başlanmıştır. Stratejik plan çalışmalarında DPT tarafından hazırlanan Stratejik Plan Kılavuzu ndan yararlanılmıştır. Stratejik plan çalışması Đl Özel Đdare koordinasyonunda ve iki aşamalı olarak planlanmış ve Şekil de görüldüğü gibi uygulama süreci belirlenmiştir. Birinci aşamada Đl Özel Đdare Genel Sekreterliği bünyesinde tüm il müdürlüklerinin temsilcilerinden oluşan 20 kişilik Đl Strateji Plan Ekibi tarihinde kurulmuştur. Ekip üyeleri ayrıca kendi müdürlüklerinde plan alt çalışma gruplarını oluşturmuş ve il genelinde yaklaşık 90 kişilik bir ekibin çalışması sonucu her il müdürlüğü kendi bünyesinde Stratejik Planını hazırlamıştır. Stratejik plan ekibi uygulama süreci takvimine (Şekil Đl SPE Uygulama Süreci Takvimi) bağlı kalarak ve takvimde öngörülen hazırlıkları yaparak Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği nde 4 kez toplanmıştır. Ayrıca SPE üyelerinden seçilen Plan Üst Kurulu ise plan taslağına son şeklini verebilmek için yoğun olarak çalışmıştır. 3

4 Şekil Stratejik Plan Uygulama Süreci VALĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ ĐL SPE ĐL MÜDÜRLÜKLERĐ STRATEJĐK PLAN TANITIM TOPLANTISI SPE KURULMASI STRATEJĐK PLANLARIN HAZIRLANMASI ĐLGĐLĐ KURUM / KURULUŞLAR, STK, MESLEK ODALARI VS. TESBĐTĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI DÜZENLENMESĐ TASLAK PLANIN GRUBA DAĞITILMASI ĐL GENEL MECLĐSĐNE SUNUM TASLAK PLANA ĐLĐŞKĐN ÖNERĐLERĐN ALINMASI ĐL SPE TARAFINDAN ÖNERĐLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ STRATEJĐK PLANIN TAMAMLANMASI ĐL GENEL MECLĐSĐNE SUNUM ONAYLANMASI KAMUOYUNA DUYURULMASI Đl Özel Đdare bünyesinde kurulan Plan Üst Kurulu il müdürlüklerinin stratejik planlarını değerlendirerek il geneline ilişkin amaç, hedef ve faaliyetleri belirlemiş ve Đl Strateji Plan Ekibi nin onayına sunmuştur. Belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Bursa Stratejik Plan Taslağı hazırlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır. 4

5 STRATEJĐK PLAN EKĐBĐ A) Plan Koordinatörü Betül GÖÇMEN B) Plan Üst Kurulu Muzaffer ALGÖZ Serhat KARADAYI Đsmet KONDAKÇI Đl Özel Đdare Genel Sekreterliği Tarım Đl Müdürlüğü Çevre ve Orman Đl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü C) Stratejik Plan Çalışma Grubu 1. Betül GÖÇMEN Đl Özel Đdare Genel Sekreterliği 2. Vedat ATACAN Đl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Rıfat ÇELEBĐ 3. Muzaffer ALGÖZ Tarım Đl Müdürlüğü 4. Dr. Yüksel YÖNDEM Sağlık Đl Müdürlüğü Dr. Demet Başak ÖZAL Dr. Ela TÜMAY 5. Necmi YILDIRIM Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü 6. Tahsin YAZIR Milli Eğitim Đl Müdürlüğü Şemistan ÇELĐK 7. Hayrettin ĐNCE Kültür ve Turizm Đl Müdürlüğü 8. Sabri ÖZTÜRK Çevre ve Orman Đl Müdürlüğü Serhat KARADAYI 9. Gül Zehra ŞEREFOĞLU Bayındırlık ve Đskan Đl Müdürlüğü 10. Murat HALĐSÇELĐK Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü 11. Đsmet KONDAKÇI Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü 12. Ali ATÇEKEN Sivil Savunma Đl Müdürlüğü 13. Sedat ERGANĐ Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü 14. Nevzat GÜN Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü 15. Şahin KAKI Tapu Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü 5

6 Şekil Đl SPE Uygulama Süreci Takvimi Đl Stratejik Planlama Ekibi (Spe) Çalışma Takvimi 29 ARALIK ARALIK OCAK 2006 KURUM ĐÇĐ ANALĐZ PAYDAŞ ANALĐZĐ GFZT ANALĐZĐ STRATEJĐK KONULAR MĐSYON VĐZYON 03 OCAK 2006 SALI ĐL SPE TOPLANTISI 04 OCAK OCAK 2006 STRATEJĐK AMAÇLAR STRATEJĐK HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGELERĐ 06 OCAK 2006 CUMA ĐL SPE TOPLANTISI 16 OCAK 2006 FAALĐYETLERĐN / PROJELERĐN TESBĐTĐ 17 OCAK 2006 SALI ĐL SPE TOPLANTISI 18 OCAK OCAK 2006 ĐL MÜDÜRLÜKLERĐ STRATEJĐK PLANLARINA SON ŞEKLĐNĐN VERĐLMESĐ 23 OCAK 2006 ĐL SPE TOPLANTISI ĐL SP NIN TESLĐMĐ Đkinci aşamada ise sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, belediyeler, ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, Uludağ üniversitesi, medya, sendikalar, hayırseverler, gönüllü hemşehriler ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği ve çalışma gruplarından oluşan geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı tarihinde gerçekleştirilerek hazırlanan stratejik plan taslağı kamuoyu ile paylaşılmıştır da ise Stratejik Plan Taslağı, Stratejik Planın onay makamı olan Đl Genel Meclisi ne takdim edilmiş, tarihine kadar plan taslağı hakkındaki tüm görüş ve öneriler alınarak değerlendirilmiş ve tarihinde Bursa Stratejik Planı na son şekli verilerek 03 Mart 2006 tarihinde Đl Genel Meclisi nin onayına sunulmuştur (Şekil Uygulama Süreci Takvimi). Đl Genel Meclisi nin 09 Mart 2006 tarihli beşinci birleşiminde Đhtisas Komisyonları nın Stratejik Plana ilişkin raporları okunduktan sonra Bursa Stratejik Planı oy birliği ile kabul edilmiştir. 6

7 Şekil Uygulama Süreci Takvimi Stratejik Plan Uygulama Süreci Takvimi 27 ARALIK 2005 ĐLGĐLĐ ĐL MÜDÜRLÜKLERĐ ĐLE STRATEJĐK PLAN TANITIM TOPLANTISI 28 ARALIK 2005 ĐL SPE nin OLUŞTURULMASI 23 OCAK OCAK ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT MART 2006 ĐLGĐLĐ ĐL MÜDÜRLÜKLERĐNĐN RAPORLARINI ĐL SPE NE TESLĐM TARĐHĐ PLAN TASLAĞINA SON ŞEKLĐNĐN VERĐLMESĐ ĐLGĐLĐ DĐĞER KURUM ve KURULUŞLARLA BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISININ YAPILMASI ĐL GENEL MECLĐSĐNE SUNUM ĐLGĐLĐ DĐĞER KURULUŞLARIN ve MECLĐSĐN ÖNERĐ RAPORLARININ TESLĐMĐ STRATEJĐK PLANA SON ŞEKLĐNĐN VERĐLMESĐ PLANIN ĐL GENEL MECLĐSĐNE ONAY ĐÇĐN SUNUMU 7

8 3 DURUM ANALĐZĐ 3.1 Kurum Đçi Analiz Osmanlı Devleti nde Đl Özel Đdareleri, 7 Kasım 1864 tarihli Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile illerin kurulmasıyla birlikte teşekkül etmiştir. Bu düzenleme ile bir yerleşim birimi genel yönetim açısından il olarak kabul edildiği andan itibaren il olmanın tabi sonucu olarak ayrı bir yasa ve düzenlemeye gerek kalmaksızın Đl Özel Đdaresi teşkilatı kendiliğinden kurulmuş olmaktadır de ise yürürlüğe giren Đdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı, Đl Özel Đdarelerini merkezi yönetime yardımcı olacak kuruluşlar olarak kabul etmiş ve hukuki durumu buna göre düzenlenmeye çalışılmıştır tarihli Đdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı nda Đl Özel Đdaresinin görevleri; tarım, bayındırlık, eğitim, ekonomi, sağlık ve özel idaresi emlakının yönetimi olarak belirlenmiştir. Đl Özel Đdaresi nin organları ise; Vali, Genel Meclis ve Đl Daimi Encümeni olarak kabul edilmiştir. 16 Mayıs 1987 tarih ve 3360 Sayılı Kanun ile gerekli değişiklikler yapılmaya çalışılmış ve kanunun 1. Maddesi ile Đdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakkatı nın adı Đl Özel Đdaresi Kanunu olarak değiştirilmiştir. Ancak bu değişikliklerle de yeni bir Đl Özel Đdaresi Kanunu na olan ihtiyaç giderememiştir. Bursa, Osmanlı Devleti nde ilk kurulan illerden biri olduğundan Bursa Đl Özel Đdaresi de bu ilkler arasında yerini almıştır. Son olarak tarihinde kabul edilen ve de yürürlüğe giren 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde Đl Özel idareleri nin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanun beraberinde il özel idaresinin görev, yetki ve sorumluluklarının artmasından dolayı teşkilat yapısının da değişmesi öngörülmektedir. Bursa Đl Özel Đdaresi nin, mevcut yapısı ve personeli ile kanunda öngörülen görevleri gerçekleştirebilmesi mümkün olamayacağından norm kadro çalışmaları ve yeniden yapılanma süreci devam etmektedir Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları tarihinde kabul edilen ve de yürürlüğe giren 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu na göre; a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür ve sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğrenim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) Đmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri ise belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. 8

9 3.2. Paydaş Analizi Paydaş analizi, herhangi bir faaliyeti olumlu veya olumsuz şekilde etkileyecek olan tarafları, grupları ve kurumları belirlemek ve bunların etkilerinin olumlu ya da olumsuz olup olmayacağını saptamak, yürütülecek olan faaliyetten en fazla faydayı sağlayabilmek için stratejiler geliştirmek ve faaliyetin başarılı bir şekilde uygulanabilmesine engel oluşturabilecek unsurları ortaya koyup bunlara karşı gerekli önlemleri almak amacıyla yapılır. Bursa Đl Özel Đdaresi Stratejik Planı nın başarılı ve sürdürülebilir olabilmesi için durum analizinin en önemli aşaması olan paydaş analizi, ilgili tüm tarafların görüşlerinin plana dahil edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Paydaşlar, kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun çıktılarından etkilenen kişi, grup veya kurumlardır. Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile ilgili iç ve dış tarafların belirlenmesi, bunların önemlerinin tespiti ve Bursa Đl Özel Đdaresi nin faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir. SPE tarafından yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve dış paydaşlar, Şekil de gösterildiği gibi gruplandırılanarak belirlenmiştir. Paydaş analizi ile Bursa Đl Özel Đdaresi nin 43 iç paydaşı ve 82 dış paydaşı olmak üzere toplam 125 paydaşı tespit edilmiştir. Şekil Paydaş Gruplandırması PAYDAŞLAR ĐÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR Yönetim ve işleyiş yapısından kaynaklanan iç paydaşlar Birlikte çalışma yürütülmesi gereken dış paydaşlar Katılımcılık ilkesine göre görüş ve önerileri alınabilecek dış paydaşlar Hizmetten faydalanan dış paydaşlar Hizmetin kalitesini etkileyen dış paydaşlar Đç Paydaş Kurum olarak stratejik amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için belirlediğimiz faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesinde (onaylanması, ödenek tahsisi, gerekli izinlerin alınması, çalışmaların sürdürülebilir olması açısından) kurumumuzu direkt olarak etkileyen tüm taraf, grup ve kurumlar/kuruluşlar iç paydaşlarımızdır. 9

10 Tablo Đç Paydaşlar Listesi NO ĐÇ PAYDAŞ ADI 1. Đçişleri Bakanlığı 2. Vali 3. Đl Genel Meclisi 4. Đl Daimi Encümeni 5. Đl Koordinasyon Kurulu ve Komisyonları 6. Đl Mahalli Đdareler Müdürlüğü 7. Osmangazi Kaymakamlığı 8. Yıldırım Kaymakamlığı 9. Nilüfer Kaymakamlığı 10. Mudanya Kaymakamlığı 11. Karacabey Kaymakamlığı 12. M.K.Paşa Kaymakamlığı 13. Keles Kaymakamlığı 14. Harmancık Kaymakamlığı 15. Orhaneli Kaymakamlığı 16. Büyükorhan Kaymakamlığı 17. Gemlik Kaymakamlığı 18. Đznik Kaymakamlığı 19. Orhangazi Kaymakamlığı 20. Yenişehir Kaymakamlığı 21. Kestel Kaymaklığı 22. Đnegöl Kaymakamlığı 23. Gürsu Kaymakamlığı 24. Milli Eğitim Đl Müdürlüğü 25. Tarım Đl Müdürlüğü 26. Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü 27. Kültür Turizm Đl Müdürlüğü 28. Bayındırlık ve Đskan Đl Müdürlüğü 29. Çevre ve Orman Đl Müdürlüğü 30. Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü 31. Sivil Savunma Đl Müdürlüğü 32. Sağlık Đl Müdürlüğü 33. Sosyal Hizmetler Đl Müdürlüğü 34. Đl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 35. Sanayi ve Ticaret Đl Müdürlüğü 36. Vakıflar Bölge Müdürlüğü 37. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü 38. Afet Yönetim Merkezi 39. Çalışanlar 40. Özel Đdare Đlçe Müdürlükleri 41. Köye Hizmet Götürme Birlikleri 42. Özel Đdare Đştirakleri 10

11 Dış Paydaş Dış paydaşlar, kurumun ürün ve hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kişileri temsil eder. (Kurum hizmetlerinden ve ürünlerinden kim yararlanıyor?) Kurum olarak çalışmalarımıza olumlu ya da olumsuz etkisi olan, yürüttüğümüz hizmetlerden direkt olarak etkilenen veya çalışmalarımıza katkı sağlayabilecek diğer kurum/kuruluşlar, grup ve taraflar dış paydaşlarımızdır. Tablo Dış Paydaşlar Listesi NO DIŞ PAYDAŞ ADI 1. Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Osmangazi Belediyesi 3. Yıldırım Belediyesi 4. Nilüfer Belediyesi 5. Mudanya Belediyesi 6. Karacabey Belediyesi 7. M.K.Paşa Belediyesi 8. Keles Belediyesi 9. Harmancık Belediyesi 10. Orhaneli Belediyesi 11. Büyükorhan Belediyesi 12. Gemlik Belediyesi 13. Đznik Belediyesi 14. Orhangazi Belediyesi 15. Yenişehir Belediyesi 16. Kestel Belediyesi 17. Đnegöl Belediyesi 18. Gürsu Belediyesi 19. Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi 20. Maliye Bakanlığı 21. D.S.Đ. 1. Bölge Müdürlüğü 22. Đller Bankası II. Bölge Müdürlüğü 23. Sayıştay 24. Tapu Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü 25. Kamu Đhale Kurumu 26. Devlet Planlama Teşkilatı 27. T.C. 14. Karayolları 28. Muhtarlar 29. Defterdarlık 30. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü 31. TEDAŞ Müessese Müdürlüğü 32. TEĐAŞ 2.Đletim Tesis ve Đşletme Grup Müdürlüğü 33. Đl Telekom Müdürlüğü 34. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 35. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bölge Koruma Kurulu 36. Tarım Bakanlığı 37. Milli Eğitim Bakanlığı 38. Kültür Turizm Bakanlığı 39. Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı 11

12 40. Çevre ve Orman Bakanlığı 41. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 42. Meteoroloji Đstasyon Müdürlüğü 43. TÜBĐTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuarı 44. TSE Bölge Müdürlüğü 45. Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Müdürlüğü 46. Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüğü 47. Đl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 48. Đl Dernekler Müdürlüğü 49. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 50. Araştırma Enstitüleri 51. Organize ve Đhtisas Sanayi Bölge Müdürlükleri 52. Kamu Bankaları 53. Đl Müftülüğü 54. D.Đ.E. Bölge Müdürlüğü 55. D.M.O Bölge Müdürlüğü 56. Sağlık Bakanlığı 57. Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü 58. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 59. Jandarma Bölge Komutanlığı 60. Đl Emniyet Müdürlüğü 61. PTT Baş Müdürlüğü 62. Uludağ Üniversitesi ve Diğer Üniversiteler 63. TMMOB a bağlı meslek odaları 64. Kent Konseyi 65. Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği ve tüm çalışma grupları 66. Kamu kurumu niteliğindeki STK lar 67. Sendikalar 68. Siyasi partiler 69. Medya (yazılı ve görsel basın) 70. Çiftçiler 71. Yetiştiriciler 72. Đşsizler 73. Engelliler 74. Yoksullar 75. Gençler 76. Çocuklar 77. Yaşlılar 78. Birlikler 79. Kooperatifler 80. Müteşebbisler 81. Hayırseverler 82. Müteahhitler (Yükleniciler) Đl Özel Đdaresi nin faaliyetlerini en fazla etkileyen kurum ve/veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla iç ve dış paydaşlar, genel bir gruplandırma yapılarak önceliklendirilmiştir. Bu çalışma ile SPE tarafından aşağıda belirtilen paydaşların diğerlerine göre kurumun faaliyetlerini etkileme açısından daha öncelikli olduğu tespit edilmiştir. 12

13 Tablo Öncelikli Paydaşlar Listesi NO PAYDAŞ ADI 1 Vali 2 Bakanlıklar 3 Đl Genel Meclisi 4 Đl Daimi Encümeni 5 Özel Đdare Đlçe Müdürlükleri 6 Đl Müdürlükleri 7 Kaymakamlıklar 8 Belediyeler 9 Kamu kuruluşu niteliğindeki STK lar 10 Yerel Gündem Kent Konseyi 12 Çalışanlar 13 Üniversiteler 14 Çiftçiler 15 Hayırseverler 16 Tarımsal Kooperatifler 17 Müteşebbisler 18 Müteahhitler 13

14 3.3. GZFT Analizi Güçlü Yönler 1. Yerel demokrasi bilincinin gelişmesi ve yerel yönetimlerin yetki, görev, sorumluluk ve gücünün artması, 2. Hizmetlerin yürütülmesinde resmi kuruluşlar arasındaki koordinasyonun gelişmeye başlaması, 3. Özel Đdare bütçe kaynaklarının diğer illerimize göre çok iyi olması, 4. Đlimizin tarım, kültür, sanayi, spor ve turizm alanlarında ülke çapında tanınması, 5. Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlü ve katılımcı oluşu, 6. Kurumlar arası ortak hareket etme anlayışının güçlü olması, 7. Güçlü bir medyanın varlığı, 8. Genç nüfus potansiyeli, 9. Coğrafi konumu nedeniyle önemli tüketim merkezi olmasının yanı sıra diğer tüketim merkezlerine de yakın olması, 10. Hayırsever yurttaşların duyarlılığı, 11. Uludağ Üniversitesi nin ve bilim kuruluşlarının varlığı, 12. Kara, deniz ve hava ulaşım imkanlarının bulunması, 13. Tarih, kültür ve turizm değerleri açısından zenginliği, 14. Đlimizde Afet Yönetim Merkezi nin kurulmuş olması, 15. Đl düzeyinde güncel acil yardım eylem planının varlığı, 16. Sanayinin gelişmişliği ve ticarette sirkülasyon yoğunluğunun olması, 17. Đhracata yönelik üretim yapılması, 18. Sanayi ve ticari kuruluşların mesleki ve genel eğitime destek sağlaması, 19. Ekonomik varlıklar, sermaye ve girişim yeteneğinin bulunması, 20. Mesleki eğitim veren okulların fazlalığı, 21. Sporun çeşitlendirilmesine uygun coğrafik imkanların bulunması (kış sporları ve su sporları gibi), 22. Mesleki eğitim mezunlarının istihdam kolaylığı, 23. Mesleki eğitim okullarının diğer illere göre daha donanımlı olması, 24. 1/ Ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Planının varlığı, 25. Bursa nın yapı denetiminde 19 Pilot ilden biri olması, 26. Doğalgaz kullanımının yaygın olması, 27. Đl ambulans servis ağının güçlü olması, 28. Coğrafi konumu nedeniyle Bursa ya ulaşılabilirliğin kolay olması, 29. Đlimizin hazır beton tesisleri ve inşaat malzemeleri imalatı yönünden zengin olması, 30. Tarıma yönelik Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi nin bulunması, 14

15 31. Toprak ve iklim şartlarının tarıma uygunluğu, 32. Tarıma dayalı ve ihracata dönük sanayinin gelişmiş olması, 33. Deniz, göl, akarsu, baraj ve göletlerin varlığı, 34. Jeotermal su kaynaklarının varlığı, 35. Uludağ ın su pazarında yüksek ekonomik değere sahip kaynak suyu potansiyeline sahip olması, 36. Çiftçi örgütlerinin yaygın olması, 37. Tarımsal mekanizasyonun yaygın kullanımı, 38. Đlimizin su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olması, 39. Koruma havzalarının varlığı, 40. Sulu tarımın yaygın ve örgütlü olması, 41. Besleme değeri yüksek çayır ve meraların bulunması, 42. Gıda laboratuvarlarının varlığı, 43. Entansif tarım uygulamalarının yaygın olması, 44. Bölgeye özgü ve dış pazar şansı yüksek ürünlerin yetiştiriliyor olması (Siyah Đncir, Kestane, Şeftali, Gemlik Tipi Zeytin, Deveci Armudu vb.), organik tarıma uygun alanların varlığı, 45. Büyükbaş hayvanların büyük ölçüde kayıt altına alınmış olması, 46. Toprak ve su analiz laboratuvarlarının mevcut olması, 47. Toprak ve iklim şartlarının polikültür ve ikinci ürün tarımına uygunluğu, 48. Tıbbi ve ıtrı bitkilerin doğal varlığı, 49. Doğal flora ve faunanın zenginliği, 50. Sağlık ocakları ve hastanelerin fiziki ve teknolojik alt yapısının yeterli olması, 51. Sağlık birimlerinin en uzak yerleşim yerlerine ulaşmış olması, 52. Bebek ölüm hızında aşı ile korunabilen hastalıklarda yavaş ama düzenli azalma. 15

16 Zayıf Yönler 1. Kamu kurumlarının kaynak yetersizliği, 2. Çalışanların heyecan eksikliği, 3. Meslek içi eğitim yetersizliği ve beklenen verimin alınamaması, 4. Çalışanların özlük haklarının yetersizliği, 5. Yavaş işleyen bürokrasi, 6. Denetim mekanizmalarının işlerliğinin yetersizliği, 7. Nitelikli personel sayısının eksikliği, 8. Çalışanlarla idareciler arasındaki iletişim kopukluğu, 9. Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması, 10. Kamuya ait arsa bulunamaması, 11. Kamu hizmet binalarının elverişli olmaması, 12. Kurumlar arası ve kurum içi personel arasında ücret dengesizliği, 13. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda planlama anlayışının eksikliği ve hedef koyma bilincinin olmaması, 14. Dağınık ve imarsız yerleşim, 15. Plansız kentleşme, plansız sanayileşme, göçler, işsizlik nedeniyle denetim ve gözetimin zorlaşması, 16. Önemli bir sanayi ve tarım kenti olmasına karşın demir yolu taşımacılığının olmaması, 17. Toplumun çevre bilincinin yetersiz oluşu, 18. Alt yapı yetersizliği ve halen tamamlanamamış olması, 19. Su kaynaklarının korunamaması ve değerlendirilememesi, 20. Đstatistiki verilerin yetersizliği, 21. 1/ lik Bursa 2020 yılı çevre düzeni planının revizyonunun gerekliliği ve diğer planlarla örtüşmemesi, 22. 1/ ölçekli çevre düzeni planlarının tamamlanmamış olması, 23. Yerel yönetimlerin onaylı çevre düzeni planlarına aykırı imar planı yapıp onaylaması, 24. Atıksu arıtma tesislerinin yetersizliği, 25. Planlanan OSB ve Đhtisas OSB alanlarına yatırımcıların nakledilememesi, 26. Sağlık ve eğitim sektörlerinde donanım ve hizmet kalitesi yönünden merkez ve ilçeler arasında farklılıklar olması, 27. Koruyucu aile bilincinin yerleşmemiş olması, 28. Gelir dağılımının dengesizliği, 29. Engellilere yönelik eğitim, spor ve altyapı hizmetlerinin yetersizliği, 30. Đlimize Kültür ve Turizm Kimliği kazandırılamamış olması, yılı sonu itibari ile, Bursa da ortalama konaklama süresinin 2 gün olması, 16

17 32. Đlimizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin günümüz şartlarına uygun modern tesislerle (alt yapısı çözümlenmemiş) desteklenerek pazarlanamaması, 33. Đlimizin turizm gelirlerinden yeterli pay alamaması, 34. Tarımsal yayım ve haberleşme eksikliği, 35. Kooperatif ve çiftçi birliklerinin etkin olmaması, 36. Bölgeye yönelik gerçekçi verilere dayalı tarımsal risk haritalarının olmaması, 37. Kapsamlı tarımsal envanter çalışmasının olmaması, 38. Tarımsal üretim planlamasının yapılmaması, 39. Tarımsal ürünlerde kalite ve standardizasyon yetersizliği, 40. Đçme suyu, kanalizasyon, arıtma ve tarımsal sulama tesislerinin ikmalinden sonra bakım, onarım ve işletmelerinin köy halkı, köy birlikleri ve kooperatifler vasıtasıyla yapılması gerekirken idareye bağımlılığın devam etmesi ve bu duruma kesin çözüm getirilemeyişi, 41. Đçme suyu ve sulama suyunun ekonomik kullanım bilincinin yetersizliği, 42. Hizmete göre personel istihdam edilememesi (norm kadro olmayışı), 43. Doğal kaynak suları envanterinin yetersizliği (koruma ve değerlendirme), 44. Đmar durumu ve fiziki üst yapı eksiklikleri, 45. Kırsal kesimde kamulaştırma işlemlerinin zorluğu. 17

18 Fırsatlar 1. Hükümet politikaları (Avrupa Birliği ile uyum süreci), 2. AB projeleri ve hibe programlarına olan ilgi, 3. AB ve Dünya Bankası destekli projeler üretilebilmesi, 4. Güçlü ve katılımcılığa açık yerel yönetim anlayışının gelişmesi, 5. Çevre kavramının sürekli güncel ve kamuoyu gündeminde tutulması, 6. Sivil Toplum Kuruluşları nın duyarlılığı ve desteği, 7. Hizmetler yürütülürken hemşerilerin katkı ve katılımlarının üst düzeyde olması, 8. Bursa nın tarihi ipek yolu üzerinde bulunması, 9. Tarım ve turizmin çeşitlendirilmesine uygun imkânların bulunması (yayla, kış, inanç, av, doğa, arkeoloji, termal v.b.), 10. Zengin enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, 11. Uludağ Üniversitesi ile işbirliği imkanlarının bulunması, 12. Ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarının yapılması, 13. Çim kayağı ve golf sporu için uygun arazi konumlarının varlığı, 14. Đl bazında kamu kuruluşlarında elektronik evrak yazışma sistemine (e-evrak) geçilmesi, 15. Spora, eğitime ve sosyal hizmetlere vergi muafiyeti nedeniyle sponsorluk yoluyla destek verilmesi, 16. Đlimizin iklim olarak uzun inşaat sezonuna imkan tanıması, 17. Çiftçilerin teknoloji ve yeniliklere açık olması, 18. Bölgedeki TĐGEM arazilerinin kiralanması imkanı, 19. Süs bitkileri üretiminin geliştirilmesi imkanı, 20. Kültür ve kafes balıkçılığının yapılmasına imkan olması, 21. Taraf olunan uluslararası anlaşmaların varlığı (RAMSAR Sözleşmesi Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme). 18

19 Tehditler 1. Sanayileşmenin getirdiği hızlı nüfus hareketleri, 2. Yoğun göç alan bir il olması, 3. Sektörel bazda politika yetersizliği ve global sosyo-ekonomik sorunların varlığı, 4. Yasal düzenlemelerin yetersizliği, 5. Kanun ve yönetmeliklerin sık değişmesi, 6. Projelerin onaylanmasında merkez kaynaklı aksamalar, 7. Fizibilitesiz ve plansız politik yatırımlar, 8. Siyasal baskılar, 9. Makamın haysiyetini korumak yerine koltuğu korumak peşinde olan bürokratik yapı, 10. Çevre kirliliğinin artması (Su, hava, toprak, gürültü, atıklar ve elektromanyetik kirlilik), 11. Nilüfer Çayı, Karsak Deresi, Uluabat Gölü ve Gemlik Körfezi nin kirliliği, 12. Yer altı su kaynaklarının aşırı kullanımı, 13. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirliliği, 14. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı, 15. Tarımsal ilaç ve gübre tüketiminin kontrol edilememesi, 16. Orman yangınları, 17. Termal, sanayi ve evsel atık sularla tarımsal arazilerin sulanması, 18. Milli Park ve Av Yaban Hayatı gelirlerinin merkeze alınması, 19. Belirli yörelerde düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle doğal çevrenin giderek bozulması, doğal, tarihi ve kültürel mirasın özgün niteliklerinin erozyona uğraması, 20. Turistik tesisler ve çevre kalitesi arasındaki uyumsuzluğun giderek artması, 21. Toplumda turizm bilincinin yeterince geliştirilememiş olması, 22. Đlimizin 1. derecede deprem kuşağında oluşu ve doğal afetlere maruz kalan bir bölgede yer alması, 23. Đlimizin tarihi bir şehir olması nedeniyle eski konutların çokluğu ve çarpık kentleşmenin sürmesi, 24. Yerleşimin ovaya doğru genişlemesi, 25. Đlimizin Đstanbul, Đzmir gibi büyük illerin yol güzergâhında oluşu (çevre kirliliği ve şehiriçi ulaşımı açısından), 26. Sanayi yatırımlarının il merkezinde ve tarım alanlarında yoğunlaşması, 27. Đlimizde sanayinin hızlı gelişimiyle beraber çeşitli kimyasalların üretiminin ve kullanımının artışı, 28. Aile yapısındaki değişimler ve çözülmeler ile toplumsal dayanışmanın azalması, 19

20 29. Risk gruplarının çeşitlenmesine (madde bağımlısı çocuklar, cinsel sömürüye maruz kalmış çocuklar, suça karışmış-etkilenmiş çocuklar, çocuklara yönelik ihmal ve istismarın artması vb.) rağmen bu kesimlere yönelik kuruluşların olmaması ve bu çocuklarla ilgili olan diğer kamu kuruluşlarının çözüme katılma çabasının yetersiz olması, 30. Arama ve kurtarma malzemelerinin büyük çoğunluğunun ithal olması, 31. Tarım arazilerinin küçük, parçalı ve dağınık olması, 32. Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınamaması, 33. Đnsan sağlığını tehdit eden hayvan hastalıkları ile mücadele yetersizliği (Tuberkuloz, Brucellosis, Kuduz), 34. Koruma ve kontrol hizmetlerinde görev yapan personelin can güvenliğinin olmaması, 35. Mevcut gen kaynaklarının korunmaması, 36. Av yasaklarına uyulmaması, 37. Tarımsal pazarlamada haksız rekabet, 38. Đthalatta tarım sektörünü korumaya yönelik tedbirlerin alınmaması, 39. Tarım sektörü açısından tarım dışı istihdamın cazip olması, 40. Arazi rantının yüksek olması, 41. Kum, taş ve mermer ocaklarının fazla olması ve tekniğe uygun kullanılmaması 20

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DİİYARBAKIIR İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1. SULAK ALANLARDA ENVANTER, DEĞERLENDİRME VE İZLEME 1.1. yılı sonuna kadar Ulusal sulak alan envanterini Ramsar Bilgi Formu temelinde hazırlayarak bir rapor

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı