G R L TERATÜR TARAMASI 1. Deniz Alanları ve Ula tırma Koridorlarına li kin Temel Kavramlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G R L TERATÜR TARAMASI 1. Deniz Alanları ve Ula tırma Koridorlarına li kin Temel Kavramlar"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: DENZ ALANLARI VE ULATIRMA KORDORLARI ARASINDAK LKY BELRLEMEYE YÖNELK BR ÇALIMA: TÜRKYE UYGULAMASI* A RESEARCH TO IDENTIFY RELATIONSHIP BETWEEN MARITIME AREAS AND TRANSPORTATION CORRIDORS: AN APPLICATION OF TURKEY Gökçe Çiçek CEYHUN** Öz Ekonomik deerlerin her geçen gün daha da önemli hale geldii günümüzde denizler, kara parçaları gibi paylaımın sona erdii alanları deil, paylaımın tamamlanmamı olduu ve dolayısı ile yeni mücadelelere konu olan alanları tekil etmektedir. Petrol, mineraller ve deniz canlıları gibi deniz altı kaynaklarının varlıından dolayı ve ulaım, ticaret, güvenlik ve iletiim gibi stratejik önemi haiz alanlardan dolayı öncelikle kıyı ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin dikkatleri denizlere çevrilmi durumdadır ve bu durum kıyı devletlerinin de bu alanları paylaım çabalarını beraberinde getirmektedir. Mevcut çalımaların çounda deniz alanları genellikle politik, stratejik ve güvenlik yönleriyle ele alınırken, bu çalıma deniz alanları ile deniz ticareti ve dolayısıyla ulatırma koridorları arasında balantı kurması bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda uzman katılımcıların teyidi ile de desteklenen bu ba, sırasıyla deniz ticareti, ekonomik kaynaklar ile bilimsel amaçlı aratırmalar, münhasır ekonomik bölge ve güvenlik açısından deerlendirilmitir. Deniz alanları ile ulatırma koridorları arasındaki iliki Delphi teknii ve teknik gerei görüme metodu kullanılarak uzmanlardan elde edilen görüler analiz edilerek deerlendirilmi olup elde edilen bulguların ııında deniz alanlarının ulatırma koridorları üzerindeki etkileri belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Deniz Alanları, Münhasır Ekonomik Bölge, Güvenlik, Ulatırma Koridorları, Deniz Ticareti. Abstract Nowadays, the economic value of maritime areas has become very important and land areas have already been shared by the nations while maritime areas are still in the period of to be shared. Therefore, maritime areas constitute new conflicts for territories. Especially attention of coastal states has been shifted to maritime areas by the virtue of having submarine resources such as petroleum, minerals, marine organisms and having strategically significant issues such as transportation, trade, security and communication. All of these factors bring sharing efforts of maritime areas by coastal states to light. By taking into consideration of maritime areas significance, this study has worked up a connection between transportation corridors - which constitute field of maritime trade- and maritime areas -that constitute field of maritime law-. Up until today maritime areas have been analyzed in terms of politic, strategic and security sides in most of the studies however this study surveyed maritime areas in terms of transportation corridors. Within this framework the relation which has been supported by the expert participants of this study have established in terms of maritime trade, economic sea resources and scientific researches, exclusive economic zone and security. The relationship between maritime areas and transportation corridors have been assessed with the opinion of the expert participants by in dept face to face interviews as required by Delphi method in this research. Thus, in the light of the findings by analyzing the opinions, the effects of maritime areas on transportation corridors have been determined. Keywords: Maritime Areas, Exclusive Economic Zone, Security, Transportation Corridors, Maritime Trade. * Bu çalıma yayınlanmamı doktora tezimizden üretilmitir. ** Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Barbaros Denizcilik Yüksekokulu.

2 GR Ekonomik deerlerin her geçen gün daha da önemli hale geldii günümüzde, deniz altı kaynakları, petrol, mineraller ve deniz canlılarının varlıından dolayı ve ulaım, ticaret, güvenlik, iletiim gibi stratejik önemi haiz yönlerinden dolayı kıyı ülkelerinin dikkatleri denizlere çevrilmi durumdadır. Denizlerin bu artan deeri, kıyıları karılıklı ya da yan yana olan devletlerin bu alanları paylaım çabalarını beraberinde getirmitir. Bu yönüyle deniz alanları kara parçaları gibi paylaımın sona erdii alanları deil, iç sulardan itibaren kıyıdan uzaklatıkça paylaım sürecinin devam ettii alanları tekil etmektedir. Uluslararası ticaret açısından da ehemmiyeti büyük olan deniz alanları ve bu alanlardan geçen ticaret rotaları yani ulatırma koridorları ile bu deniz alanlarında uygulanan rejim arasındaki etkileim son derece önemlidir. Ticarî gemiler için zararsız geçi hakkı veya transit geçi hakkının var olduu bilinen bir gerçektir. Ancak bir baskı unsuru olarak denizler üzerindeki kıyı devletinin ticaret serbestliine karı yaptırımlarının ne olduu ve ne olabilecei incelenmeye deerdir. Bu çalımanın amacı, deniz alanları ile ulatırma koridorları arasındaki ilikinin varlıını bilimsel yöntemler kullanarak ortaya koymaktır. Deniz alanları ile ulatırma koridorları arasındaki ilikinin varlıı sadece literatür yönüyle incelenmekle kalmamı, uzman görülerine bavurularak fiili durum ile de incelenmitir. Bu çalımanın temel hedefi, ulatırma koridorlarının belirlenmesinde ve yönetilmesinde deniz alanlarının bölgenin corafi özelliine göre az ya da çok ektisi olduunun belirlenmesidir. Bu yönüyle çalımanın en büyük önemi bugüne kadar çok az deinilen ya da hiç deinilmeyen yönleriyle, deniz alanları ile deniz ulatırması ve deniz ticareti arasında balantı kurmasıdır. Aratırma kapsamında deniz alanlarıyla ulatırma koridorları arasındaki belirlemek için yedi deiken belirlenmitir. Bunlar sırasıyla deniz ticareti, ekonomik kaynaklar ile bilimsel amaçlı aratırmalar, münhasır ekonomik bölge ve güvenlik olarak belirlenmitir. Söz konusu ilikinin kurulabilmesi için delphi teknii ve bu teknik gerei konuyla ilgili uzmanların görülerini almaya yönelik olarak yüz yüze görüme yöntemine bavurulmutur. Çalımada özellikle, deniz alanlarına ilikin olarak gelecee yönelik öngörülerin, konuyla ilgili uzmanların geçmi deneyim ve tecrübelerinden faydalanılması suretiyle bu teknik kullanmı ve çalıma sonuçlandırılmıtır. LTERATÜR TARAMASI 1. Deniz Alanları ve Ulatırma Koridorlarına likin Temel Kavramlar Genelde corafi açıdan fazla bir fark olmamakla birlikte, hukukî açıdan denizler ve deniz tabanları, nitelikleri ve tâbi oldukları rejimler itibariyle çeitli alanlara bölünmektedir. Doktrinde deniz alanları iki ana gruba ayrılmaktadır; millî yetkiye tâbi deniz kesimi (iç sular ve karasuları) ve millî yetki alanlarının ötesindeki deniz kesimi (bu kısım doktrinde ihtilâflıdır). Denizlerin hukuki rejiminin gösterdii farklılıklara göre, denizlerdeki muhtelif alanlar aaıdaki gibi sınıflandırılabilir (Sur, 2006: 295): Ulusal sınırlar içinde kalanlar (iç sular, karasuları, takımada suları ve belli ölçülerde uluslararası boazlar), Ulusal sınırlar dıında, kıyı devletinin ilanı ile belirli ilevsel münhasır yetkileri olan yerler (bitiik bölge, münhasır ekonomik bölge, münhasır balıkçılık alanları). Kıta sahanlıı ise ilana balı olarak olumayıp, ulusal sınırların dıına da uzanan geni bir bölümü içerir. Hiçbir devletin yetkisinde bulunmayıp herkesin serbestçe girip yararlanabilecei açık deniz ise ayrı bir alandır. Aratırma kapsamında önem arz eden unsurlardan biri olan iç sular; karasularının baladıı esas hattın kara tarafında kalan sular olarak tanımlanmakta ve iç sulara ilikin olarak devletler hukukunda genel ilke, iç suların kıyısal devletin ülkesinin bir parçası oluudur (nan,

3 1976: 9; Baykal, 1998: 10; Özman, 2006: 247; Sur, 2006: 297). Devletin egemenlii altında olduu kabul edilen bir dier deniz alanı da karasularıdır. Karasuları, bir devletin kara ülkesini çevreleyen ve açık denize kadar uzanan deniz kuaını belirtmek için kullanılan terimdir (nan, 1976: 13; Çelik, 1977: 111; Pazarcı: 2003: 314). Birlemi Milletler Deniz Hukuku Sözlemesi (BMDHS) ne göre bir kıyı devletinin egemenlii, kara ülkesinin ve iç sularının ve bir takımada devleti olması halinde, takımada sularının ötesinde karasuları olarak tarif edilen kıyıya bitiik bir deniz kuaını kapsar. Bu egemenlik, karasularının deniz yataını ve toprak altını olduu kadar karasularının üzerindeki hava sahasını da kapsar (Gündüz, 2009: 357). Ulusal sınırlar dıındaki deniz alanları ele alındıında ise bu aratırma kapsamında en çok üzerinde durulan alan münhasır ekonomik bölgedir. Münhasır ekonomik bölge, kıyı devletine karasuları esas hattından balayarak, 200 mil genilikteki deniz alanında kalan su tabakası ile deniz yataı ve onun toprak altında münhasır ekonomik haklar ve yetkiler tanıyan deniz alanıdır (Toluner, 1996: 273; Sur, 2006: 333; Kuran, 2007: 215). Münhasır ekonomik bölgede egemenlik deil, ilevsel yetkiler söz konusudur. Devletler, bu alanda yetki kullanabilmek için münhasır ekonomik bölgeyi tesis eden kararlarını ilân etmek zorundadırlar. BMDHS nin 55.Maddesine göre münhasır ekonomik bölge, karasularının ötesinde ve bu sulara bitiik bir bölge olup belirlenmi olan özel hukukî rejime tâbidir ve rejim gerei sahildar devletin hakları ve yetkileri ile dier devletlerin hakları ve serbestlikleri ilgili maddelerde düzenlenmitir. (Toluner, 1996: 272; Gündüz, 2009: 374; Sur, 2006: 334; Pazarcı, 2010:287). Bu aratırma kapsamında ele alınan temel kavramlardan biri de ulatırma koridorlarıdır. UNESCAP (2001), uluslararası ulatırma koridoru kavramını u ekilde tanımlamaktadır: Tarafları birbirine balayan, kural olarak mal ve yolcuların özellikle en youn olduu yönlerde uluslararası taınmasını salayan çeitli taıma ekillerinin gerçekletirilmesi için yeterli donanıma sahip bir ana ulatırma sistemi (mevcut ve yapılacak) aıdır. Ulatırma planlama uygulamalarına göre koridor, bir aın ya da aların ulatırma ekseni oluturan belirli bir bölümü olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada koridorun iki önemli özellii vardır. Koridorlar öncelikli olarak bölgeler veya ülkeler arasında ana uluslararası deiim merkezleridir. Bu da u demektir, koridor farklı güzergâhları aynı sistemin, bazen de yerel bir aın parçası olarak birletirir. kinci olarak koridor, alternatif deniz ve hava yolu ulatırma seçenekleri sunan, içerisinde intermodal deiim noktalarının olduu (liman, havaalanı, intermodal merkezler) çok modlu bir eksendir (Kii, 2005: 232). 2. Deniz Alanları ve Ulatırma Koridorları Arasındaki liki Deniz alanları ile ulatırma koridorları arasındaki ilikiyi çeitli kriterler açısından ele almak mümkündür. Bu çalıma kapsamında söz konusu kriterler sırasıyla deniz ticareti, ekonomik kaynaklar ile bilimsel amaçlı aratırmalar, münhasır ekonomik bölge, ve güvenlik olarak belirlenmitir Deniz Ticareti lk unsur olan deniz ticareti açısından durum incelendiinde, denizin statüsüne göre her ne kadar transit geçi ve zararsız geçi gibi rejimler öngörülse de, denizlerdeki aidiyet tartımasının, bu geçilerde kullanılan ticari rotaları da etkileyecei düünülmektedir. Özellikle bazı deniz alanlarında ticari gemilerin izleyecei rotaların, geçi rejimine balı olması, bu alanlardaki özgürlüü etkileyeceinden, sınırlandırma konusundaki kararların uluslararası ticarete etkide bulunması olasıdır. Bu anlamda söz konusu ilikinin daha çok iç sular, karasuları ve gittikçe karasularının devamı niteliini kazanmaya balayan münhasır ekonomik bölge açısından kurulmasının mümkün olduu deerlendirilmektedir. Oxman tarafından yapılan bir çalıma, özellikle karasularına ilikin sınırlar ile ulatırma rotaları arasındaki iliki açısından önemli bilgiler içermektedir. Örnein Ege Denizi nde karasuları 3 mil iken Ege Denizi nde azımsanamayacak kadar çok sayıda açık deniz rotası çizilebilirken karasuları 6 mile çıktıında bu açık deniz rotaları önemli ölçüde eksilmektedir. Ege Denizi nde karasuları 12 mile çıktıında ise denizin çeitli bölümlerindeki birçok önemli

4 operasyon sahası gibi açık deniz rotaları da tamamen kaybolmaktadır. Ege de çok sayıda Yunan adası olduu ve adaların da karasularının bulunduu dikkate alındıında, Yunanistan ın karasularını 12 mil olarak ilan etmesi durumunda, Ege Denizi nin çok büyük bir kesimi Yunanistan ın egemenliine girmi olacaktır. Ayrıca Ege Denizi nin kuzey bölümü tam bir kapalı deniz konumuna dönüecek ve dolayısıyla Akdeniz den Karadeniz e ve tersi yönündeki geçilerde gemilerin Yunan karasularından geçme zorunluluunda kalmaları, zararsız geçi ilkesinin varlıına ramen, bata Türkiye olmak üzere bu su yolunu kullanan bütün devletleri rahatsız edecektir (Oxman, 1999:26, Özman, 2006: 343). Mevcut konumu ile Ege Denizi nde biri Yunanistan ın güneyinden balayarak Avrupa, Afrika ve Amerika ya açılan, dieri dou Akdeniz den balayarak Süvey Kanalı aracılıyla Afrika, Asya ve Uzakdou ya geçi salayan iki önemli koridor mevcuttur (ekil 1).Bu konumuyla Ege Denizi ulatırma koridorlarını kullanan ticaret gemileri 6 mil karasuları sınırı mevcut iken çizilebilen açık deniz rotalarını kullanırken, açık denizlerden geçerken serbest geçi hakkından faydalanmaktadırlar. Hiçbir devletin egemenliine tabi olmadan, bütün milletlerin geçiine açık olan bu alanlardan seyrüseferden bütün devletler aynı artlar altında faydalanabilmektedir. Dier taraftan açık denizde gemilerin, uluslararası antlamalarla öngörülen istisnalar dıında, sadece uyrukluk baı ile balı oldukları devletin idarî ve yargı yetkileri altında oluunun, Ege Denizi ni kullanan tüm dier devletlerin de 6 mil karasularının uygulandıı bu mevcut konumu destekleyeceini düündürmektedir. Ancak Yunanistan ın karasularını 12 mile çıkarması durumunda, zararsız geçi ilkesinin varlıına ramen bu denizdeki birçok serbestînin kaybolacaı, yargı ve idare yetkisinin Yunanistan a geçecei düünüldüünde bu denizi kullanan hiçbir devlet gemisinin Yunan karasularından geçmek zorunda kalmayı tercih etmeyecei aikârdır. ekil 1: Ege Denizi Ulatırma Koridorları Kaynak: Yazar

5 Nitekim nan (1995: 38) a göre de mevcut durumda Türkiye, %7,5 ( km²), Yunanistan ise %41,7 ( km²) karasularına sahiptir. Geriye kalan %51 lik alan açık denizleri oluturmakta ve dar boazlar için serbest ve engellenmemi geçi ve seyir salamaktadır. Herhangi bir kıyı devleti tarafından karasularının geniletilmesi, açık deniz alanlarını kesinlikle azaltacak, serbest ve engellenmemi seyir ilkeleri ihlâl edilmi olacaktır. Aynı zamanda kıyı devletinin açık denizlerden kara ve karasuları ile balantısı da kesilecektir. Bu durum sadece kıyı devletleri için yaamsal olmakla kalmayıp, aynı zamanda bu denizi kullanan tüm ticaret gemilerinin serbest geçi hakkını etkiledii için de önemli bir durumdur. ekil 2, Ege Denizi nde karasuları sınırının 6 mil olduu yani u anki mevcut durumu göstermektedir. Bu haliyle açık denizlerdeki koridor, 6 millik yarım dairenin ötesinde kalmaktadır. Bu durum, Türk bayraklı ya da dier bayrakları taıyan tüm gemilere Yunan karasularından geçmeden, zmir Limanı na ya da Çanakkale ye girme hakkı vermektedir (Scovazzi, 1995: 80). ekil 2: Karasuları 6 Mil ken Ege Denizi nde Mevcut Durum Kaynak: Scovazzi, 1995:

6 ekil 3 ise, Ege Denizi nde karasularının 10 mile çıkarılması durumunda, Türkiye nin kuzey kıyılarına ve Türk Boazları na ulaabilmek için herhangi bir açık deniz koridorunun kalmayacaı durumu göstermektedir (Scovazzi, 1995: 84). ekil 3: Karasularının 10 Mil Olması Durumunda Ege Denizi ndeki Durum Kaynak: Scovazzi, 1995: 84. Son olarak ekil 4, Ege Denizi nde karasuları sınırının 12 mil olması durumunu göstermektedir (Scovazzi, 1995: 86). Görüldüü gibi bu haliyle Ege Denizi, tam bir Yunan Denizi ne dönümektedir

7 ekil 4: Karasularının 12 Mil Olması Durumunda Ege Denizi ndeki Durum Kaynak: Scovazzi, 1995: 86. Türkiye nin Afrika, Asya ve Uzakdou ya açılan kapısı konumundaki Dou Akdeniz den geçen rotalar (ekil 5) açısından da bu durum önemlidir. Bu anlamda özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) nin münhasır ekonomik bölgeye ilikin faaliyetleri ve giriimleri düünüldüünde Dou Akdeniz de daha fazla hak sahibi olmanın, buradan geçen ulatırma koridorlarında da etkinlik göstermeyi salayacaı deerlendirilmektedir. Çünkü münhasır ekonomik bölgede canlı kaynakların aratırılması, iletilmesi, korunması ve yönetimi konusunda egemen hakları, denizde bilimsel aratırmayı düzenleme ve yürütme yetkisi kullanmak, gemilerden kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi, azaltılması ve kontrol edilmesine yönelik yaptırımlarda bulunmak gibi birçok konuda yetki sahibi olan sahildar devletin sahip olduu tüm bu yetkilerin bölgedeki deniz ulaımını da etkileyecei düünülmektedir

8 ekil 5: Dou Akdeniz den Geçen Ulatırma Koridorları Kaynak: Yazar Son olarak Karadeniz açısından deerlendirildiinde ise bugün bu bölgedeki ticari faaliyetler çok ciddi problemlerle karılaılmadan yürütülebiliyorsa, bu duruma bölgede barıçıl ortamın katkısının büyük olduunu söylemek mümkündür. ekil 6 da görüldüü gibi Karadeniz den geçen ulatırma koridorları, uluslararası ticaret açısından bu denizi kullanan tüm dier devletler için oldukça kritik ve önemlidir. Özellikle ilerleyen dönemlerde Karadeniz de paylaıma konu olabilecek her türlü deniz alanının dorudan ya da dolaylı olarak uluslararası ticarete etki edebilecei deerlendirilmektedir. Nitekim günümüzde ekonomik olarak deerlendirilmeye balanmamasına ramen, petrole alternatif olarak gösterilen gelecein önemli enerji kaynaı olan gaz hidratlara ilikin Karadeniz de 5 alanın tespit edilmesi, bu alanlarda yeni güvenlik bölgeleri olumasına neden olabilir ve uluslararası ticaret rotalarının da bu yeni oluumlardan etkilenmesi beklenebilir

9 ekil 6: Karadeniz den Geçen Dou Batı ve Kuzey Güney Yönlü Rotalar Kaynak: Yazar 2. Ekonomik Kaynaklar ve Bilimsel Amaçlı Aratırmalar Deniz alanları ile ulatırma koridorları arasındaki ilikide önemli bir faktör de ekonomik kaynaklar ve bilimsel amaçlı aratırmalar dır. Bir deniz alanında petrolün kefi, bir yandan dikkatlerin bu alana yönelmesine neden olurken, bir yandan da petrolün sevkiyatını gündeme getirecektir. Bu durum, özellikle dou batı ve kuzey güney ekseninde önemli bir transfer alanını tekil eden ülkemiz denizlerinin öneminin daha da artması anlamına gelmektedir. Ekonomik kaynaklar açısından deerlendirildiinde özellikle Ceyhan da trafiin artmı olduu bir gerçektir. Bu gösterge,petrolün kefiyle deniz ticareti arasındaki iliki açısından önem arz etmektedir. Nitekim dou Akdeniz de var olduu söylenen ve çeitli bilimsel aratırmalara konu olan petrolün ilerleyen süreçlerde kefi ile bu alanda sevkiyat ve deniz ticaretine balı olarak gemi trafiinin de younlaması mümkündür. Böylelikle buradan geçen ulatırma koridorlarının kullanımında artı olacak ve bu koridorları belirleyen faktörler daha da önem kazanacaktır. Öte yandan Kaya ya göre Dou Akdeniz, dünyanın en önemli Dou-Batı-Kuzey- Güney Enerji Koridoru haline gelmi ve birçok asimetrik risk ve tehditlere karı hassas bir bölge niteliine bürünmütür. Bölgede yaanan bu gelimeler, Dou Akdeniz de güvenlii de ön plana çıkarmakta ve bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti ni Dou Akdeniz de güvenliin salanması hususunda inisiyatif almaya zorlamaktadır (Kaya, 2007: 14). Dier taraftan, yeraltı kaynaklarının kefi ve bilimsel amaçlı aratırmalar da dolaylı olarak deniz ticaret rotalarına etki eder. Çünkü belli bir bölgede aratırma yapan gemilerin bulunması ya da bu bölgede çalıma yapılacaının ilanı, ticaret gemilerinin rotalarını deitirmelerine ya da bazı bölgelerden geçi yapmalarının engellenmesine neden olabilir. 3. Münhasır Ekonomik Bölge Ulusal sınırlar içindeki genellikle paylaılmı olan deniz alanlarına göre, henüz paylaım süreci devam etmekte olan münhasır ekonomik bölge kavramı denizlerde yeni bir

10 sahiplenme mücadelesi için de önemli bir alan tekil etmekte ve deniz alanları ile ulatırma koridorları arasındaki ilikiyi belirlemek için önem arz etmektedir. Gelien teknolojiler vasıtasıyla, ekonomik deeri yüksek olan maden, petrol gibi deniz dibi kaynaklarının kefi ve deerli canlı kaynakların da karadan 200 deniz mili ötede younlukta olması, dikkatlerin münhasır ekonomik bölge kavramına yönelmesine neden olmutur. Tüm bu nedenlerden dolayı, sınırı belirlenmemi deniz alanlarında kıyı devletleri arasında münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlamaları imzalanmaya balanmıtır. Ancak münhasır ekonomik bölge olarak deerlendirilebilecek bir deniz alanının birden fazla kıyıda ülke tarafından paylaılmak istenmesi, bu alanlara ilikin sorunları da beraberinde getirmitir. Çünkü özellikle deniz dibinin deerli olduu bir bölgede münhasır ekonomik bölge ilan etmek ve bu alanlarda dolaylı da olsa denetim yetkisine sahip olmak, ekonomik deerlerin kazanımı dıında bu alanlardaki ticarete de canlandırıcı etkide bulunma potansiyelini beraberinde getirecektir. Örnein önemli düzeyde petrol bulunan bir alana uluslararası ticaretin kayması ve bölgedeki ticari faaliyetlerin artı göstermesi kaçınılmaz olacaktır. Dier taraftan BMDHS nin 60.Maddesinde belirtildii gibi kıyı devletinin münhasır ekonomik bölgede bilimsel amaçlı aratırmaların yapılması, deniz kirliliinin önlenmesi gibi nedenlerle güvenlik bölgeleri kurma hakkının bulunması ve bu vesileyle bu bölgeden geçen ulatırma koridorlarını etkileme potansiyelinde olması münhasır ekonomik bölge ile ulatırma koridorları arasındaki ilikinin belirlenmesi yönünden dikkat çekicidir. 4. Güvenlik Ulatırma koridorlarının oluumunda süre, maliyet, tarihi güzergâhlar, yasal ve idari artlar gibi birçok faktörün yanı sıra en önemli ve öncelikli konulardan biri koridorun geçi güzergâhının güvenliidir. Zira ticarete konu malların salimen alıcısına teslim edilmesi ticaretin ilk artıdır. Ulatırma koridoru, gerçekletirilen binlerce sefer sonucu oluan bir güzergâhtır. Bir geminin veya taıma aracının izledii rota, koridoru oluturmadıı gibi gerçekletirilen tüm seferlerde yaanan güvenlik sorunları corafi olarak çok elverili birçok rotayı veya kara güzergâhının koridora dönümesine engel olmutur. Sava ve korsanlık gibi faaliyetler gemilerin sigorta primlerini yükseltmekte kimi zaman da dorudan gemileri sigorta dıı bırakmaktadır. Riske balı oluan yüksek navlunlar, koridor olabilecek önemli geçi güzergâhlarını devre dıı bırakmaktadır. Ulatırma koridorlarının oluumunda etkinlik tekil eden güvenlik kavramı, aynı zamanda deniz alanları ile de yakından ilikilidir. Önemli bir egemenlik göstergesi olan karasularının ilanında, güvenlik unsuru sadece karasularını ilan eden ülkeyi deil, kıyıda ülkeleri de etkilediinden, bu husus dikkatle incelenmeye deerdir. ARATIRMANIN AMACI, MODEL VE YÖNTEM 1. Aratırmanın Amacı Bu çalımanın temel amacı, Türkiye nin deniz alanlarıyla ulatırma koridorları arasındaki ilikiyi tespit etmektir. Bu dorultuda; paylaım süreci henüz tamamlanmamı olan deniz alanlarının önemine deinilerek konuyla ilikili kavramlara yer verilmi ve ulatırma koridorlarının da önemi vurgulanarak, biri daha çok hukukî, dieri ise daha çok ticari anlamlar içeren iki konu arasında ba kurulmaya çalıılmıtır 2. Aratırmanın Modeli Temel hedefi Türkiye nin deniz alanlarıyla ulatırma koridorları arasındaki ilikinin belirlenmesi olan bu çalımada öncelikle deniz alanları ve ulatırma koridorlarına ilikin literatür taramasına yer verilmi olup, ardından Delphi teknii gerei uzmanların görülerine bavurulmutur. Söz konusu ilikinin tespiti için literatürden ve uzmanlardan elde edilen bilgilerin ııı altında dört öe tespit edilmitir. Bu dört deiken; deniz ticareti, ekonomik kaynaklar ile bilimsel amaçlı aratırmalar, münhasır ekonomik bölge, ve güvenlik olarak belirlenmi ve aratırmanın modeli ekil 7 deki gibi oluturulmutur

11 3. Aratırmanın Yöntemi ekil 7: Aratırmanın Modeli Aratırma kapsamında Türkiye nin deniz alanlarıyla ulatırma koridorları arasındaki ilikinin tespiti için delphi teknii ve yöntem gerei yüz yüze görüme metodu kullanılmıtır. Bu bilgilerden hareketle çalımada özellikle, deniz alanlarına ilikin olarak gelecee yönelik öngörülerin, konuyla ilgili uzmanların geçmi deneyim ve tecrübelerinden faydalanılarak gelitirilmesi gereinden dolayı delphi tekniinin kullanımı uygun görülmü ve aratırma süreci bu dorultuda gelitirilmitir. Konulara ilikin olarak gerek literatürün gerekse de uzman sayısının azlıı, yöntem olarak tamamen katılımcı uzmanların geçmi deneyimlerine, birikimlerine ve bunlardan elde ettii çıkarımlara yönelmeyi gerektirmitir. Çalımanın, nitel bir aratırma süreci olma özelliinden hareketle elde edilen verilerin tamamen uzman görülerine dayanıyor olması, varılan sonuçların mutlak ve kesin deerlendirmeler olduu anlamına gelmemekle birlikte, özellikle konsensüs salanan ifadelere ilikin olarak elde edilen öngörülerin, gerçekçi olduunu söylemek mümkündür. Delphi teknii kapsamında gerekli deerlendirme ve aratırma sürecinin ardından konularla ilgili olarak bu aratırmaya katılması talep edilecek uzmanların listesi ortaya konulmutur. Akademisyenler, deniz hukukçuları, emekli ve çalıan TSK mensupları, emekli ve çalıan bürokratlar ve siyasetçileri içeren uzmanların listesi 60 kiiden olumutur Birinci Aama Delphi Uygulaması Aratırmanın birinci aama delphi uygulamasına balayabilmek için öncelikle, konuyla ilgili çalımaların ardından uzmanlara sorulacak açık uçlu soruların yer aldıı 1.Tur soru formu oluturulmutur. Tüm katılımcılar tarafından aynı ekilde anlaılacak biçimde ifade edilen sorulardan oluan form, aratırmaya katılmayı kabul eden katılımcılardan seçilen 5 kiilik ön test grubuna sunulmutur. Ön test grubunun yorumlarına göre yeniden ekillendirilen forma, son hali EK 1 dki gibi verilmitir. Birinci tur soru formları, katılımcı grubuna e-posta, mektup ve faks yolu ile gönderilmitir. Ancak, formun uzun cevap isteyen sorulardan oluması ve yazarak cevaplandırmanın sonuçları geciktirecei düüncesinden hareketle, kısa süre içinde cevap alınamayan katılımcılardan randevu talep edilmi ve yüz yüze görüme yolu ile sorulara ayrıntılı cevapların alınması salanmıtır. Belirlenen bu uzman grubundan aratırmanın ilk turuna katılmayı kabul edenlerin sayısı 23 olmutur. lk tura katılmayı kabul eden uzmanların profili ekil 8 de gösterilmitir. Buna göre katılımcıların %48 i akademisyenler, %35 i bürokratlar ve siyasetçiler, %17 si ise askerlerden olumaktadır

12 ekil 8: Birinci Tura Katılmayı Kabul Eden Uzmanların Profili 3.2. kinci Aama Delphi Uygulaması lk tur soru formlarında elde edilen cevaplardan yola çıkılarak ikinci tur soru formu oluturulmutur. kinci tur soru formunda amaç, katılımcıların birbirlerinden baımsız olarak belirtmi olduu ifadeler üzerinde konsensüs salanmasıdır. Bu amaçla, uzmanlar tarafından birinci tur soru formunda yer alan sorulara verilen cevaplar yapılandırılmı ve katılımcıların fikirlerini belirtmi oldukları ifadelerde deiiklik yapılmadan, görülerinin olduu gibi alınması yoluyla 46 ifadeden oluan ikinci tur soru formu oluturulmutur (Ek- 2). kinci tur soru formu, birinci aamaya katılmayanlar da dâhil olmak üzere ilk etapta belirlenmi olan toplam 60 kiiye gönderilmitir. lk aamada açık uçlu sorulara cevap vermeyi zor bulan ya da açık uçlu soruları cevaplandırmaya zaman ayırmak istemeyen katılımcılardan da, doldurulması daha pratik olan ikinci tur soru formunu doldurmaları beklenmitir. Beklendii gibi ilk aamaya katılım göstermeyen bazı uzmanlar, ikincisine katılım göstermitir. Öte yandan, ilk aamaya katılmayı kabul eden uzmanların bazıları da ikinci aamaya katılmamıtır. Bu nedenle ikinci aamada katılımcı sayısı 25 kii olmu ve katılımcı profilinde ekil 9 daki gibi bir deiim söz konusu olmutur. ekil 9: kinci Tura Katılmayı Kabul Eden Uzmanların Profili

13 kinci aamada aratırmaya katılmayı kabul eden uzmanların bir kısmı, ülkemiz için son derece büyük önem arz eden bu konular ile ilgili olarak verilecek cevapların, Katılıyorum, Katılmıyorum gibi ifadeler ile belirtilmesini yeterli bulmadıklarını bildirmiler ve yüz yüze görümenin daha salıklı olacaını iletmilerdir. Bu nedenle ikinci turdaki deerlendirmeler sadece Delphi metodu kullanılarak kantitatif sonuçlar elde etmeye yönelik olmayıp, aynı zamanda ifadeler ile ilgili görülerin de belirtildii kalitatif sonuçları da içermektedir. ARATIRMANIN BULGULARI Aratırma bulgularının deerlendirilmesine yönelik olarak temel alınan parametreler, aritmetik ortalama ve standart sapma deerleridir. Aritmetik ortalama deeri, belirli bir önermeye atfedilen önemin iddetini göstermesi açısından önemlidir. Varyansın karekökü olan standart sapma deeri de, belirli bir önermeye ilikin elde edilen aritmetik ortalama deerinin tutarlılıının bir göstergesi olarak ele alınabilir. Konsensüsün ortaya konulması için özellikle standart sapma deeri önemlidir, uzlamanın younluunu gösterir (Yavuz, 2007: 859). Likert puanlama sistemi göz önüne alındıında, 1- Tamamen katılıyorum puanı ile 2- Katılıyorum ortalama puanlarının aırlıklı olduu ifadeler, üzerinde uzlama salanan ifadeler olarak belirmektedir. kinci tur soru formuna verilen cevaplar sonucu elde edilen puanların ortalaması alındıında 2 puana eit ya da bunun altında kalan puanların ifadeleri katılımın olduu ifadeler olarak sınıflandırılmıtır. Aratırmanın modeli çerçevesinde katılımın salandıı ifadeler dikkate alındıında bulguların deerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan modelin özeti ekil 10 daki gibidir. ekil 10: Aratırma Bulgularının Deerlendirilmesi 1- Tamamen katılıyorum puanı ile 2- Katılıyorum puanlarının altında kalan ifadelerin ayrıntıları EK - 3 te belirtilmitir. Üzerinde daha fazla younlaılan ifadeleri ortaya koymak amacıyla belirlenen, yani ortalama katılım puanının 2 nin altında olduu ifadelerin Pareto Diyagramı Ek 4 te gösterilmitir. 1 ve 1 e yakın puanlar, Tamamen katlıyorum seçeneine ilikin olduundan özellikle; puanı 1 e en yakın olan 2, 3, 14, 21, 25, 30, 33 ve 38 numaralı ifadelere katılım en üst düzeydedir

14 Bu ifadelere göre katılımcılar Yunanistan ın Ege Denizi nde karasularını 12 mile çıkarması durumunda, daha önce açık deniz kesimi olan deniz alanları, Yunanistan ın egemenliine girecek ve bu alanlardan geçi; serbest geçi rejiminden çıkıp, zararsız veya transit geçi rejimine tabi olacaktır. Bu durum, Yunanistan a bu denizi ve ulaımı kontrol konusunda büyük ölçüde üstünlük salayacaktır. ifadesinde uzlamılardır. Yine, Yunanistan ın Ege Denizi nde karasularını 12 mile çıkarması durumunda, Ege Denizi nden açık deniz serbest geçilerinin bu rejiminden çıkarak, zararsız veya yeni bir rejim türü olan transit geçi rejimine tabi olunması, askerî gemilerin geçilerinin bundan böyle bu alanlardan transit veya zararsız geçi hakkından yararlanmalarına neden olacak ve askerî gemilerin bu alanlardaki faaliyetleri kısıtlanacaktır. ifadesi katılımcılar tarafından kabul edilmitir. Katılım düzeyinin yüksek olduu bir dier önemli görü Ege ve Dou Akdeniz de deniz alanlarımızın Türkiye nin tezleri dorultusunda belirlenmesi ve ilanı sadece deniz ulaımı ve ulatırma koridorları açısından deil, yer altı ve deniz içi kaynaklarının kullanımı, salık, göç, polis, kolluk, gibi alanlarda da Türkiye ye avantaj ve haklar salayacaktır. ifadesidir. Kıbrıs a ilikin olarak; Kıbrıs ın statüsündeki deiiklik, Türkiye nin Akdeniz deki deniz alanlarını önemli ölçüde etkileyecektir. ifadesi de uzmanlar tarafından önemli düzeyde kabul edilmitir. Ulatırma koridorlarına ilikin olarak Denizlerimizden geçen uluslararası ulatırma koridorlarının ülkemize ticari üstünlük salayabilmesi için denizcilik tevik edilmeli ve ticaret filomuz güçlü hale getirilmelidir. ifadesi yine katılımcılar tarafından yüksek düzeyde kabul edilmitir. Denizlerdeki genel uygulamalarla ilgili olan Denizleri sahiplenici egemenlik uygulamalarında bulunmak, ileride karılaılacak olası sorunlarda ülkemize avantaj salayacaktır. ifadesine de uzmanların hemen hemen tamamı tamamen katıldıklarını belirtmilerdir. Aratırma açısından büyük önem taımakta olan, ulatırma koridorları ile deniz alanlarının ilikilendirildii 33. fade olan Deniz ulatırma yolları hangi ülkelerin deniz alanlarından geçiyorsa, o ülkeye bazı sorumluluklar getirmekte ve bazı avantajlar salamaktadır. düüncesi de katılımcılar tarafından tamamen kabul edilen ifadelerden biridir. Son olarak Deniz alanlarımızın belirlenmesine ilikin olarak, AB ye giri sürecinde Türkiye ye AB tarafından dayatılan hususlar ulusal güvenliimizin, politik ve ekonomik çıkarlarımızın korunması açısından millî politikalar çerçevesinde deerlendirilmelidir. ifadesine de uzmanlar tamamen katıldıklarını belirtmilerdir. ARARTIRMANIN KISITLARI, ÖNERLER VE SONUÇ 1. Aratırmanın Kısıtları Bu çalımanın en büyük kısıtı, uzman sayısının azlıı ve var olan uzmanların çalımaya katılmaktan kaçınmaları olmutur. Deniz alanları konusundaki uzmanlar, bu alanla ilgili yaptıkları çalımalar kapsamında akademisyenler, bürokratlar, siyasetçiler ve askerler arasından seçilmitir. Bölgesindeki stratejik güç odaı olmasını salayan çok önemli denizlerle çevrili ülkemizde deniz alanlarıyla ilgili çalımaların ve bu konularla ilintili olarak aratırma yapanların sayısının azlıı oldukça dikkat çekicidir. Aratırmanın bir dier önemli kısıtı zaman konusunda olmutur. Aratırma sürecine katılmayı kabul eden uzmanların ehir dıında oluları ve birbirine yakın mekânlarda bulunan uzmanlardan dahi aynı gün randevu alabilmenin güçlüü ve yüz yüze görümeler için devamlı bir seyahat etme sürecinin yaanması, Delphi tekniini uygularken hedeflenen zamanın uzamasına neden olmutur

15 Aratırmanın kısıtlarından biri de konuyla ilgili var olan kaynak sayısının azlııdır. Deniz alanları, kıyı ülkeleriyle oluan sınırlandırma problemleri, bu problemlerin ekonomik ve ticari konularla ilikileri ve bunların çözümüne ilikin olarak dünyada çok çeitli çalımalar bulunmakla birlikte, Türkiye deki literatür incelendiinde mevcut çalımaların yetersiz olduu gözlemlenmitir. Oysa hem ulusal güvenlik, politik ve stratejik boyutu, hem de ticari ve ekonomik boyutları ile uluslararası ilikiler ve uluslararası hukuk alanının en önemli konularından birini oluturan bu alandaki çalımalar baka ülkeler tarafından sürekli gündemde tutulurken, ülkemizde bu konulara yeterince önem verilmedii ve bilgi eksiklii nedeniyle konulara ilikin yeterli kamuoyunun oluturulamadıı düünülmektedir. Öyle ki; konuları hem hukukî, hem siyasî, hem de ticari ve ekonomik boyutlarıyla deerlendirmek oldukça güç olmakla birlikte söz konusu ilikileri yorumlayabilmek için de bu konular ile ilgili çok daha fazla akademik yayının var olması gerektii deerlendirilmektedir. 2. Gelecek Aratırmalar çin Öneriler Uygulamaya katılım gösteren uzmanların görüleriyle ilerleyen bu çalımanın, ileriki aamalarda ya da bundan sonraki aratırmalar kapsamında daha fazla uzmanın katılımı ile daha farklı yorum ve deerlendirmeler çerçevesinde ekillenecei düünülmektedir. Mevcut haliyle bu çalıma, deniz alanları ile ulatırma koridorları arasındaki ilikinin belirlenmesinde konuyla ilgili uzman sayısının azlıından dolayı ilk turda 23, ikinci turda ise 25 kiinin deerlendirmeleriyle son halini almıtır. Ancak tamamen uzmanların ahsi görülerine dayalı böyle bir çalımada daha farklı ve daha fazla sayıda uzman grubunun katılımının olması halinde daha fazla alternatif fikir üretilebilecei ve sorunlar üzerine daha farklı çözüm önerilerinin getirilebilecei deerlendirilmektedir. Öte yandan üzerinde uzlama salanamayan ifadelere ilikin olarak daha derinlemesine çalımalar yapılarak veya tur sayısı arttırılarak uzlaılamayan konuların tamamında ya da belli bir kısmında ortak fikir birliine varılabilir. Özellikle fikirlerin çok keskin çizgilerle birbirinden ayrıldıı ifadelere ilikin olarak katılımcıların bir araya gelmesi salanabilir ve böylelikle sorun alanlarına karı alternatif çözümler üretme ansı doabilir. Ayrıca ileriki çalımalarda katılımcıların daha fazla zaman ayırması salanabilirse, elde edilen cevapların daha ayrıntılı ve verimli olacaı deerlendirilmektedir. Çünkü uzun cevaplar isteyen sorulara zaman azlıı nedeniyle bazen çok kısa cevaplar verilmesi aratırma sürecine hız katarken, yaratıcı fikirlerin ortaya konulmasına engel tekil etmektedir. Sonuç olarak Delphi tekniinin uygulandıı bu çalımada elde edilen görüler ve sorunlara yönelik olarak dile getirilen stratejiler, tamamen birer tahmin niteliinde olduundan mutlak ve kesin doruları tekil etmemekle birlikte ahsi yorumlara dayandıından bu fikirlerin dorulanması ancak gelecekte ya da olaylar yaandıkça mümkün olabilecektir. Yine de yapılan bu deerlendirmelerin olayları yaayan, tecrübe edinen ve bu konular üzerine derinlemesine çalımaları olan kiiler tarafından dile getirilmi olması, gelecee ıık tutması açısından önemlidir. Çünkü olayları yaayan, belli dönemlere tanıklık eden, birçok kararın alındıı toplantılara katılan ya da uluslararası platformlarda ülkemizi üst düzeyde temsil eden bu kiilerin görüleri, tecrübelerin getirdii birikim ile gelecee ayna tutmaktadır. üphesiz ki; geçmii iyi bilen, deerlendiren ve yorumlayan uzmanlar, gelecek hakkında da gerçee yakın öngörülerde bulunmaktadırlar. 3. Sonuç Temel hedefi Türkiye nin deniz alanlarıyla ulatırma koridorları arasındaki ilikiyi tespit etmek olan bu çalımada, amaca yönelik olarak gerek deniz alanlarının gerekse ulatırma koridorlarına ilikin bilgiler incelenmi ve birbiriyle ilikilendirilmitir. Türkiye nin üzerinden ve yakın çevresinden geçen, ticari anlamda büyük önem tekil eden ulatırma koridorları ile daha çok deniz hukuku ve uluslararası ilikiler gibi alanların inceleme sahasına giren deniz alanları ilk bakıta birbirinden uzak konular gibi görünse de bu çalıma ile iki konu arasındaki sıkı ba uzmanlar tarafından da dorulanarak kurulmutur. Bu

16 yönüyle aratırma, hukukî bir konu olan deniz alanları ile ticari bir konu olan ulatırma koridorlarını ülkesel menfaatler dorultusunda irdelerken, söz konusu iki alan arasında yakınlık kurması açısından da büyük bir önem taımaktadır. Dier taraftan bu çalımanın en belirgin özellii, deniz alanlarına ilikin sorunların, çou çalımada belirtildii gibi sadece güvenlii içeren hukuksal, askerî ve stratejik sahiplenme sorunlarından ibaret olmadıını, olayın bir de ticari boyutunun bulunduu ve bu boyutun da ticaret rotalarıyla yani ulatırma koridorlarıyla ilikilendirilebileceini göstermi olmasıdır. Özellikle Ege Denizi ne ilikin karasuları meselesinin gündemini ve hayati derecedeki önemini koruduu görülmektedir. Bu anlamda uzmanların da üzerinde uzlamaya vardıkları görülerin baında, Ege Denizi nde Yunanistan ın karasularını 12 mile çıkarmasının sonucunun, uluslararası ticaretin dengesinin deimesi ve askerî gemilerin faaliyetlerinin kısıtlanması sonucunu douracaı gelmektedir. Bu görü, deniz alanları ile ulatırma koridorları arasındaki ilikinin tespiti adına önemli bir deerlendirmeyi tekil etmektedir. Çünkü karasuları 3 mil iken, Ege Denizi nde sayısız açık deniz rotası çizilebilirken, sınır 6 mil olduunda bu sayı azımsanamayacak ölçüde dümekte ve daha önce açık deniz alanı olarak deerlendirilen deniz kesimleri Yunanistan ın karasuları haline dönümektedir. Aynı ekilde sınırın 12 mile çıkması durumunda ise, birçok açık deniz rotası tamamen kaybolacak, Ege Denizi bir Yunan denizi haline gelecek ve daha önce açık denizde serbest geçi hakkı kullanan gemiler, artık bu alanlardan zararsız geçi yapabilecekler ve bu gemiler üzerindeki yargı yetkisi de büyük ölçüde Yunanistan a geçecektir. Bu noktada, bu durumdan etkilenen tek ülke Türkiye olmayacak ve bu denizi kullanan tüm devletlerin gemileri etkilenecektir. Ege Denizi ndeki karasuları sınırlarına ilikin olarak gelimelerden sadece Türkiye nin deil, dier ticaret yapan ülkelerin de etkilenecei göz önünde bulundurulduunda uzmanlar, karasularının 6 milden 12 mile çıkarılmasının sadece Türkiye tarafından deil, Rusya gibi bu denizi her anlamda sıkça kullanan ve bu denize önem veren dier devletler tarafından da istenmeyen bir durum olacaını öngörmektedirler. Akdeniz e ilikin olarak ise katılımcıların çounluu tarafından dile getirilen görü Kıbrıs ın statüsündeki deiikliin Türkiye nin Akdeniz deki deniz alanlarını önemli ölçüde etkileyebileceidir. Özellikle skenderun Körfezi nin yeni boru hatları için terminal noktası olarak potansiyel kazandıı da düünüldüünde Kıbrıs Adası nın konumunun boru hatları anlamında da ticari bir güvenlik boyutunun ortaya çıktıı görülmektedir. Çünkü Kıbrıs ı kontrol eden, hem Akdeniz in hem de Süvey in ticaret akıını ve güvenliini kontrol edecektir. Gerek güvenlik, gerekse ticaret anlamında büyük önemi olan Kıbrıs, Türkiye için çok önemli bir deerdir ve bu nedenle Türkiye, dünyanın temel enerji terminallerinden biri olan Ceyhan skenderun ve Kıbrıs üçgeninde gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Deniz alanları ile ulatırma koridorları arasındaki ilikinin belirgin bir ekilde ortaya çıkmasına aracı olan bir dier konu da münhasır ekonomik bölge kavramıdır. Özellikle deniz dibinin deerli olduu bir bölgede münhasır ekonomik bölge ilan etmek ve bu alanlarda dolaylı da olsa denetim yetkisine sahip olmak, ekonomik deerlerin kazanımı dıında bu alanlardaki ticarete de canlandırıcı etkide bulunma potansiyelini beraberinde getirecektir. Örnein önemli düzeyde petrol bulunan bir alana uluslararası ticaretin kayması ve bölgedeki ticari faaliyetlerin artı göstermesi kaçınılmaz olacaktır. Öte yandan gerek deniz altı kaynaklarını korumak, gerekse çevre kirliliinin önlenmesi ve azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olan kıyı devleti, gerek gördüü takdirde deniz kaynaklarını korumak için ulatırma koridorlarının geçtii güzergâhları deitirebilir. Kıyı devletine ulatırma koridorlarını tespit etme hakkı veren bu durumlar dolaylı da olsa, zaman zaman uluslararası ticaretin aksamasına, bazen de gecikmelere yol açabilir. Özellikle denizcilik sektörü gibi gemilerin yükleme ve tahliye limanlarına zamanında yetimesinin bu denli önemli olduu, hatta sözlemelerdeki yükümlülükleri tam olarak yerine getirebilmenin saatlerle ölçüldüü düünüldüünde, kıyı devleti tarafından ulatırma koridorlarını etkileyebilecek en ufak bir deiikliin ticarete etki etmesi muhtemeldir

17 Uzmanlar tarafından önemli ölçüde dile getirilen bir dier önemli konu da denizleri sahiplenici faaliyetlerde bulunmanın ülke lehine douracaı haklardır. Özellikle tartımalı bölgelerde oluan deniz kazalarındaki personelin veya kazaya urayan geminin kurtarılması kıyıda ülkeler arasında zaman zaman sorun olmaktadır. Deniz alanları belirlenmemi sularda oluan deniz kazalarına tek bir ülke tarafından sürekli müdahale edilmesi, dier kıyıda ülkelerin ise müdahalede gecikmesi veya müdahale etmemesi gelecekte söz konusu alanın deniz alanlarının belirlenmesinde müdahaleyi yapan ülke lehine önemli bir kanıt oluturabilecektir. Benzer ekilde aidiyeti belirsiz adalarda ve sularda seyir güvenliinin salanması açısından yapılan fenerler ve seyir yardımcıları, bu alanların gelecekte sahiplenileceinin bir kanıtıdır. Bu etkenlerden dolayı arama kurtarma faaliyetlerinin geniletilmesi, bu konuda gelimi teknoloji ve müdahale yöntemlerinin kullanılması ve bunun kıyıda ülkelere anlatılması, tartımalı bölgelerde gücümüzü artırmak ve güvenliimiz açısından menfaatimize olacaktır. Birtakım uzmanlara göre; denizlerde seyir yardımcıları, fenerler ve trafik geçi düzenleri tesis etmenin amacı her ne kadar öncelikle ulaımın güvenliini salamak olsa da, bu düzenlemeleri tesis etmek, deniz trafiinde söz sahibi olmayı ve ticari rotaları belirlemede kontrol gücünü elinde bulundurmayı da beraberinde getirir. Bu anlamda belirleyici olmayı baarabilen bir ülke, olası sorunlarda daha güçlü bir konumda olabilecek ve bu güç, söz konusu ülkeye itibar getirebilecektir. Arama Kurtarma (AK) faaliyetlerinin bir önemi de belirsizlik sürecini avantaja dönütürme potansiyelini barındırmasıdır. Bir ülkenin herhangi bir denizde hak iddia etmesi için bulunmaz fırsatlardan biri olan AK faaliyetleri, ileride oluacak sorunlarda AK faaliyetlerini yürüten ülke lehine sonuçlar dourabilecek ve hak iddia edilmesini salayabilecektir. Bu nedenle, deniz alanlarındaki belirsizlik dönemini faydaya çevirmek için bu süreçte yetenekleri güçlendirmek; helikopter, teçhizat, sahil güvenlik, navteks yayın kalitesi, bilimsel aratırmalar gibi konularda güçlendirmeye gitmek önemlidir. Deniz ulatırma rotaları, üzerinden geçen deniz alanı sahibi ülkelere bazı sorumluluklar getirmekte ve avantajlar salamaktadır, görüü de çalımanın temel amacına yönelik olarak önemli bir deerlendirmeyi tekil etmektedir. Bu deerlendirme ile ulatırma koridorlarının, bir ülkenin deniz alanlarından geçmesinin kıyı devletine önemli üstünlükler ve haklar salayacaı belirtilmitir. Öte yandan, ulatırma koridorlarını faydaya çevirmenin yolu ise denizciliin tevik edilmesinden ve ticaret filomuzun güçlü hale getirilmesinden geçmekte olduu açıktır. Bu amaçla, bölgesel deniz çalıma grupları kurulmalı ve bu gruplar konuları; corafî, askerî, siyasî, hukukî ve denizcilik boyutları ile deerlendirebilecek düzeyde konusunda uzman kiilerden olumalıdır. Bu kapsamda çalımalarda süreklilik salandıı takdirde, hem mevcut sorunlara anında müdahale edebilmek hem de gelecekte oluabilecek önemli sorun alanları için bugünden strateji gelitirmek mümkün olacaktır. Ancak denizcilik konusunda gelitirilen stratejiler, devamlı ve kuvvetli devlet uygulamalarıyla desteklenmedii sürece önemini yitirir. Devlet uygulamaları ne kadar devamlı ve kuvvetli olursa, hukuksal bir sorun yaandıında devlet o denli güç kazanır. Bu anlamda en önemli konu, denizcilik stratejisinin oluturulması ve bu stratejinin tutarlı ve istikrarlı olmasıdır. nisiyatifin gerçekçi bir ekilde kullanıldıı bir denizcilik strateji belgesi ile hem günümüzde neler yapılabilecei ortaya konulmalı, hem de gelecee yönelik öngörüler belirlenmelidir. Sonuç olarak, teknolojik gelimeler ile birlikte denizlerde daha fazla alanda aratırma yapma olanaının bulunması, denizlerin cazip birer ekonomik kaynak olarak gündeme gelmesine neden olmu ve bu durum da yeni mücadele sahalarının domasını beraberinde getirmitir. Gerek Akdeniz gerekse Ege Denizi nde deniz alanlarına ilikin sınırlandırma sorunları bir yandan ulusal güvenliimizi tehlikeye atarken dier yandan da meydana gelen her yeni olguya karı yeni stratejiler ve tepkiler gelitirmemizi gerektirmektedir. Bu konuda atılacak en önemli adımlardan biri bilimsel çalımalara aırlık verilmesidir. Çünkü doru stratejileri gelitirerek doru tepkiler vermek ancak bu konularla ilgili bilgilerin salam bir zemine oturtulması ile mümkün olacaktır

18 Deniz alanları, kıyı ülkeleriyle oluan sınırlandırma problemleri ve bunların çözümüne ilikin olarak dünyada çok çeitli çalımalar bulunmakla birlikte, Türkiye deki literatür incelendiinde mevcut çalımaların yetersiz olduu gözlemlenmitir. Oysaki hem ulusal güvenlik boyutu, hem ticari boyutu hem de ekonomik boyutları ile uluslararası denizcilik alanının en önemli konularından birini oluturan bu alandaki çalımalar baka ülkeler tarafından sürekli gündemde tutulurken, ülkemizde bu konulara yeterince önem verilmedii ve bilgi eksiklii nedeniyle konulara ilikin yeterli kamuoyunun oluturulamadıı düünülmektedir. Bu nedenle, deniz alanları konusunda daha fazla akademik çalıma yapılmalı, bilim çevreleri, özel sektör ve tüm kiiler mümkün olduunca bilgilendirilmeli ve ülkesel hak ve menfaatlerimize yönelik kamuoyu oluturulabilecek platformlar gelitirilmelidir. KAYNAKÇA BAYKAL, Ferit H.(1998). Deniz Hukuku Çalımaları, Alfa Basım Yayım Daıtım, stanbul, ÇELK, Edip F (1977). Milletlerarası Hukuk Cilt II/1, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülteler Matbaası, stanbul. GÜNDÜZ, Aslan (2009). Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler- Örnek Kararlar, Beta, stanbul. NAN, Yüksel (1976). Devletler Hukuku Bakımından Kıyı Suları Balıkçılıı ve Sorunları, Ankara ktisadi ve Ticari limle Akademisi Yayınları, No: 96. NAN, Yüksel (1995).The Effects of The Entry Into Force of The 1982 Law of The Sea Convention on 12 Miles Territorial Sea Limit, Aegean Issues: Problems Legal and Political Matrix Conference Papers, Foreign Policy Institute, Ankara. KAYA, enay (2007). Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Dou Akdeniz Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. K Hakkı, ÖNCE Günal, ERSOY Ahmet G (2005). Uluslararası Taıma Koridorları Kapsamında Dou Karadeniz Limanlarının Transit Ticaretteki Rolünün Bölge Ekonomisine Etkileri, Dou Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, Artvin, Rize, Trabzon, Gümühane, Giresun, Ordu, Sorunlar, Analizler ve Politikalar, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 50. Kurulu Yılı Etkinlikleri, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi. KURAN, Selami (2007). Uluslararası Deniz Hukuku. Arıkan Basım Yayın, stanbul. OXMAN, H.Bernard (1999). The Application of the Straits Regime Umder the UN Convention on the Law of the Sea in Complex Geographic Situations such as the Aegean Sea, International Conference The Passage of Ships Through Straits, Athens. ÖZMAN, Aydoan (2006). Deniz Hukuku 1, Turhan Kitabevi, Ankara. PAZARCI, Hüseyin (2003). Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap, Turhan Kitabevi, Ankara. PAZARCI, Hüseyin (2010). Uluslararasu Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara. SCOVAZZI, Tullio (1995). Maritime Limits and Boundaries in The Aegean: Some Maps with Legal Commentaries, Aegean Issues: Problems Legal and Political Matrix Conference Papers, Foreign Policy Institute, Ankara. SUR, Melda (2006). Uluslararası Hukukun Esasları, Beta, zmir. TOLUNER, Sevin (1996). Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta, stanbul

19

20

21

22

23

24

25

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30

A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 A.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DENİZ KAMU HUKUKU FİNAL SINAVI YANIT ANAHTARI 05 Ocak 2014; Saat: 14.30 1. Aşağıdaki cümlelerden YANLIŞ olanı işaretleyiniz. a) 2. Dünya Savaşı ndan sonra deniz hukuku alanında birincisi

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH ( ANTALYA L-MANAVGAT LÇES ) ANTALYA ANKARA-HAZRAN 2008

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder.

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder. GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2001 (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yerelde Yönetiim Olgusunda Demokratik Kazanımları Teorik ve Pratik Temelli Yaklaımlar (Türkiye ve zmir) Prof. Dr. Zerrin Toprak Dokuz Eylül

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz.

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz. TEEKKÜRLER Bu çalımanın her aamasında bizden deerli görülerini esirgemeyen ve çalımanın tamamlanmasında emei geçen Dekan Yardımcısı Soner Yıldırım a sonsuz teekkürlerimizi sunuyoruz. Çalımamıza deerli

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET

ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME. Kürad YILMAZ ÖZET ÖRGÜTLERN SOSYAL SORUMLULUKLARI:KAVRAMSAL BR ÇÖZÜMLEME ÖZET Bu çalımanın amacı örgütlerin sosyal sorumlulukları hakkında kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramının

Detaylı

AZERBAYCAN YÖNETM SSTEM THE MANAGEMENT SYSTEM OF REPUBLIC OF AZERBAIJAN Recep REHML

AZERBAYCAN YÖNETM SSTEM THE MANAGEMENT SYSTEM OF REPUBLIC OF AZERBAIJAN Recep REHML AZERBAYCAN YÖNETM SSTEM THE MANAGEMENT SYSTEM OF REPUBLIC OF AZERBAIJAN Recep REHML Özet Sovyetler Birliinin çökmesi ile demokratikleme sürecine giren baımsız Cumhuriyetlerde karılaılan en önemli sorun

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÇATIMA ÇÖZME ETM PROGRAMININ ORTAÖRETM DOKUZUNCU SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN ÇATIMA ÇÖZME BECERLERNE ETKS Zeliha UYSAL YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

03. KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLER. 03.01. Koloni Sayımı

03. KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLER. 03.01. Koloni Sayımı 03. KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLER 03.01. Koloni Sayımı Bu yöntemlerin prensibi mikroorganizmanın katı besiyerinde koloni oluturması, bu kolonilerin sayılarak örnekteki mikroorganizma sayısının hesaplanmasıdır.

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ V KISALTMALAR XXI GİRİŞ 1 BİRİNCİ KISIM Deniz Hukuku'nun Tanımı - Tarihsel Süreç - Kaynaklar BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM -TARİHÇE - KODİFİKASYON I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE : TANIM VE TERMİNOLOJİ 7

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

TÜRKYE NN TURZM GELRN ETKLEYEN DEKENLER ÇN EN UYGUN REGRESYON DENKLEMNN BELRLENMES

TÜRKYE NN TURZM GELRN ETKLEYEN DEKENLER ÇN EN UYGUN REGRESYON DENKLEMNN BELRLENMES Dou Üniversitesi Dergisi, 6 (2) 2005, 163-174 TÜRKYE NN TURZM GELRN ETKLEYEN DEKENLER ÇN EN UYGUN REGRESYON DENKLEMNN BELRLENMES OBTAINING THE OPTIMUM REGRESSION EQUATION FOR VARIABLES WHICH AFFECT TOURISM

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4 17.07.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 5 4! "#$ % &'# ( $ ) * "#$ )#+( "#$')'#),-. )-). ) /'# (! % % % $ + & %("- (. +'-. ) -). ) )( #$! &-++)$#(, * 0. ) % )(-). + -+ ) -+, *&%.- &- -). +, ")(!$ +,! & 122"

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Dünya Yolcu Trafii 4.500 4.000 3.500 Air Voiture 2.000 1.500 3.000 2.500 2.000 Car ou Bus Rail

Detaylı