GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda SAH L KEYF HABER 17 DE Polisten servis sürücülerine E T M TBMM bürokratlar nca yap lan incelemede, bir eczane taraf ndan haberi olmadan 26 milletvekili ad na sahte reçete düzenlendi i belirlendi. lgili eczane hakk nda suç duyurusunda bulunuldu. HABER 17 DE HABER 18 DE BAfiKAN YAfiAR GÜDÜLLÜLER LE BULUfiTU Haberi 16 da MAMAK SENEGALL KONUKLARINI A IRLADI Haberi 15 de Ö RENC LERDEN YAZ KUR AN KURSLARINA BÜYÜK LG Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin KAB L - Afganistan da Türk televizyonlar nda yer alan diziler her geçen gün popülerli ini art r rken, dizilerin y ld zlar, bölgede Hollywood ünlülerinden daha çok seviliyor. Muhteflem Yüzy l, Kurtlar Vadisi, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi son y llarda büyük be eni toplayan diziler, bu ülkede de ilgiyle izleniyor. Bu durum özellikle Afganistan halk n n Türk toplumunun yaflam na olan ilgisini ciddi biçimde art r yor. Türk dizilerinin bu kadar ilgi çekmesinin temel nedeni olarak Afgan halk n n dizilerde gelenek ve modernleflmeyi dengede tutan figürleri görmek istemeleri gösteriliyor. Ayr ca, dizilerde yer alan ürünler, k yafetler, mobilyalar bile bir süre sonra ülkede moda haline gelebiliyor. Bu da Türk tekstil ve ürünlerine olan ilginin büyümesine yol aç yor. Dizilerin sürekli izleyicileri aras nda ise devlet yetkilileri de bulunuyor. Türk dizileri, bir zamanlar ilgi oda olan Hint dizilerinin yerine alm fl gibi gözüküyor. Afgan televizyonlar nda yay nlanan 20 den fazla Türk dizisi, halk n hemen her kesimi taraf ndan izleniyor. Ülkede yay nlanan diziler aras nda en çok Kurtlar Vadisi seyredilirken, dizinin oyuncular Necati fiaflmaz ve Gürkan Uygun halk taraf ndan çok seviliyor. Afgan halk, haftada 4 akflam yay nlanan Kurtlar Vadisi ni izlemek için dizi saatini heyecanla bekliyor. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Türk dizilerini daha çok Afgan kad nlar izliyor. Afgan kad n Masuma, Dizi yay nlanmadan önce tüm ifllerimi bitiriyorum. Özellikle Kurtlar Vadisi nin yay nland günler bizim için özel günler gibi olmufl diyor. Afganistan sokaklar nda Afgan liderlerinin foto raflar n n yan s ra Türk aktörlerinin resimlerini görmek de mümkün. Kanallar n çekmedi i uzak bölgelerde yaflayan gençler ise Farsçaya çevrilmifl Türk dizilerini marketten sat n alarak evlerinde izliyor. Afganistan daki kat yay n politikas ndan dolay, dizilerdeki uygunsuz görüntüler sansürleniyor. Geçen sene ülkede en çok seyredilen Aflk- Memnu dizisi, Afgan kültürüne ayk r Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç bulundu u gerekçesiyle Afganistan Alimler Birli i nin itiraz üzerine yay ndan kald r lm flt. Özel televizyon yetkilileri, Türk dizilerinin sadece Türk toplumuna de il, uluslararas topluma da hitap etti ini söylüyor. Afganistan da yay n yapan özel bir televizyonun Yay n Yönetmeni Hayat Yakubi, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye ile Afganistan aras nda bulunan din ve kültür ba nedeniyle Türk dizilerinin bu ülkede çok sevildi ini belirtti. Türk dizilerinin konusunun da gerçekçi oldu unu, Hint dizilerinin ise hakikat yans tmad n fade eden Yakubi, Türk dizilerini biz ucuza Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan 4 Eylül 2013 Türk dizileri Afganistan fethetti al yoruz. Ayn diziler Arap ülkelerinde daha çok paraya sat l yor dedi. Yakubi, Türk dizilerinin yay nlamas yla seyirci say s nda da art fl oldu unu, Türk dizilerinin her kesim taraf ndan be enildi ini söyledi. Türk dizilerinin çekim kalitesinin de yüksek oldu una de inen Yakubi, Birkaç sene önce Afgan kanallar nda Hint dizileri yay nlan yordu. fiimdi ise neredeyse tüm kanallarda Türk dizileri yay nlan yor. Çünkü, söz konusu diziler halk taraf ndan çok be eniliyor. Biz kanal m zda ayr bir bölüm oluflturarak dizileri Farsçaya çeviriyoruz. Böylece seyircilerin be enisine sunuyoruz. Halk taraf ndan da olumlu tepkiler geliyor diye konufltu. Türk dizilerinin etkisinin artt Afganistan da, oyunculara karfl da sevgi ço al yor. Kurtlar Vadisi dizisindeki oyunculardan herhangi birinin, özellikle Polat Alemdar n resminin bas ld tekistil ürünleri, Afgan pazar nda revaçta. Kabil de bulunan Cumhuriyet Marketi ndeki tekstil ürünleri satan ma aza sahibi Cemal, son günlerde Kurtlar Vadisi dizisindeki oyuncular n resminin oldu u giysilerin çok tercih edildi ini, bunlar giyenlerin kendilerini Polat gibi kahraman hissetti ini söyledi. Söz konusu giysileri yurt d fl ndan getirdiklerinin alt n çizen Cemal, gün geçtikçe halk n giysilere olan talebinin ço ald n, fiyat ne olursa olsun sat ld n dile getirdi. (AA)

3 4 Eylül 2013 MERS N -Mersin Emniyet Müdürlü ü, üniversite ve otogarda stant aç p broflür da tarak ö rencileri ve ailelerini terör örgütleri ve uyuflturucu tacirlerine karfl uyar yor. Polis ekipleri terör örgütlerinin ve uyuflturucu tacirlerinin, ailesinden koparak baflka bir sosyal çevreye uyum sa lamaya haz rlanan üniversite gençli ini hedef seçti ini tespit ederek, aileleri ve ö rencileri bilinçlendirmek amac yla üniversite, otogar, tren gar ve flehrin kalabal k yerlerinde stant açt. Bu stantlarda flehir ve üniversiteyle ilgili bilgi verip yurt ve burs imkanlar n da anlatan polisler, ayr ca ö rencileri terör örgütlerine karfl uyar yor. Ailelere ve üniversite ö rencilerine da t lan broflürlerde ise flu bilgiler yer al yor: "Terör örgütleri gençlere yeni tan fl lan arkadafllar vas tas yla, dernek, vak f gibi oluflumlar kanal yla yaklafl r. Sivil toplum kurulufllar n n içinde H CR RUM msak : kindi : Yaflam 28 fievval 22 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Emniyetten üniversite ö rencilerine BROfiÜRLÜ TERÖR UYARISI faaliyet göstermeniz sorumlu bir yetiflkin olaca n z n habercisidir. Ancak dikkat etmeniz gereken illegal faaliyetler içindeki yap lardan uzak durman z. Kamu yarar esasl çal flan sivil toplum kurulufllar sizinle zenginleflecektir. llegal örgütler sosyal yard m, burs, ö renci evi, vaadiyle yaklafl r. Kayna belirsiz yard mlar almay n." Terör örgütlerinin gençlerden yararland özelliklerin anlat ld di er bölümde ise: "Bir grubun içinde olmak isteyen, onlarla birlikte hareket etmek isteyen gençlere kurulmufl tuzaklar mevcuttur. Ülke sorunlar na duyarl, gördü ü problemleri çözmek isteyen siz sevgili gençlerin bu kendini gerçeklefltirme ihtiyac kötü niyetli oluflumlar taraf ndan kullan labilir. Hukuk kurallar çerçevesinde kendinizi ifade etmenin binlerce yolunu bulabilirsiniz. Yaln zl k insano lunun bafla ç kmas gereken en temel duygulardan birisi hayat m za mal olan büyük problemlerin kimi zaman tek sorumlusudur. Bu duygu da terör örgütlerince kullan lan duygulard r. Yaln zl ktan kurtulmak için tehlikeli sulara demir atmay n." ifadelerine yer veriliyor. (CHA) Meclis, yabanc ziyaretçilere 8 dilde hizmet verecek ANKARA - TBMM, Meclis i gezmek isteyen yabanc ziyaretçiler için ngilizce, Almanca, Arapça, Çince, Frans zca, spanyolca, Kazakça ve Rusça dillerinde rehberlik hizmeti verecek. TBMM Baflkanl ndan yap lan yaz l aç klamada, Meclis i gezmek isteyen tüm ziyaretçilerin, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, saatleri aras nda TBMM Dikmen Girifl Kap s 'ndan girifl yapmak suretiyle rehberli ziyaret program ndan yararland hat rlat ld. Aç klamada, 7 Eylül 2013 Cumartesi gününden itibaren TBMM yi gezmek isteyen yabanc ziyaretçilere yönelik ngilizce Rehberlik hizmeti de verilmeye bafllan lacakt r. Bu kapsamda TBMM yi gezmek isteyen yabanc ziyaretçiler cumartesi günleri 13:,30 14,30 saatleri aras nda rehber eflli inde TBMM yi gezebileceklerdir. Ayr ca önceden randevu alan gruplara, Almanca, Arapça, Çince, Frans zca, spanyolca, Kazakça ve Rusça dillerinde de rehberlik hizmeti verilecektir. denildi. (CHA) Edremit Belediye Baflkan K l ç tahliye edildi BALIKES R - Bal kesir in Burhaniye ilçesinde, ihalede usulsüzlük, zimmet ve irtikap suçlar n iflledi i iddias yla yarg lanan Edremit Belediye Baflkan Tuncay K l ç, mahkemenin tahliye karar n n ard ndan tutuklu bulundu u Kepsut L Tipi Kapal nfaz Kurumu ndan tahliye edildi. Burhaniye 2. A r Ceza Mahkemesi nde görülen davan n duruflmas nda, cumhuriyet savc s tutuklu san k Tuncay K l ç ve 16 müflteki ile 25 tan n dinlenilmesinin ard ndan esas hakk ndaki görüflünü aç klad. Savc, K l ç n tahliyesini talep etti. Bunun üzerine 11 sat süren duruflmaya yaklafl k 1 saat ara veren mahkeme heyeti, ard ndan tahliye karar n aç klad. Burhaniye Adalet Saray önünde bekleyen K l ç n yak nlar, belediye çal flanlar 100 ün üzerinde araç konvoyuyla cezaevinin bulundu u 135 kilometre uzakl ktaki Kepsut ilçesine gitti. K l ç, cezaevi önünde, yak nlar, Bal kesir Belediye Baflkan smail Ok ve beraberindeki partililer ile vatandafllar taraf ndan kurban kesilerek karfl land. Kalabal k En büyük baflkan bizim baflkan sloganlar yla 327 gündür tutuklu bulunan K l ç a sar larak serbest kal fl n kutlad. Gazetecilere aç klama yapan K l ç, Türk adaletine her zaman güvendiklerini ve adaletin yerini buldu unu söyledi. Edremit ve Edremitliler için hapis yatt n da vurgulayan K l ç, flöyle devam etti: Türk adaletinden Allah raz olsun. Türkiye de hala hakimlerimiz var. Onlar çok önemli kararlar verdiler. Çok k sa zamanda adalet tecilli etti. Allah herkesten raz olsun. Bütün sevenlerimize selamlar söylüyorum. Art k Türkiye hukuk devleti olmak zorunda. Ben Edremit için hapisteyim. Edremit Belediye Bakanl n elimizden almak istediler. Oray ele geçirmek isteyen muhaliflerimiz sand kta yenemeyince bizi cezaevine atarak kurtulmak istediler. Ama Allah büyük. Daha sonra Tuncay K l ç, Bal kesir Belediye Baflkan smail Ok un makam arac yla konvoy eflli inde Edremit e gitmek üzere yola ç kt. (AA)

4 4 YARIN Uzun Yusuf Mescidi gün yüzüne ç kar ld STANBUL - Fatih Sultan Mehmed döneminde yap lan ve zaman içinde y k larak kaybolan Uzun Yusuf Mescidi, gün yüzüne ç kar ld. Fatih Belediyesinden yap lan aç klamaya göre, Tarihi Yar mada - daki kültür varl klar n dünya tarihine, medeniyetine ve gelece e kazand rmak için 10 y ld r sürdürülen restorasyon çal flmalar devam ediyor. Vak flar Genel Müdürlü ü, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve l Özel daresi ile yürütülen çal flmalarda, bugüne kadar Tarihi Yar mada da bulunan 10 bine yak n an t eserden 3 bin 419 unun projesi yap ld. Fatih s n rlar içinde bulunan 1100 sivil mimarl k örne i yap n n da projesi haz rland. Bu eserlerden 168 an t eserin, 100 sivil mimarl k örne i yap n n restorasyonlar tamamland. 202 an t eser niteli indeki çeflmenin de projesi haz rland. Bunlardan 32 çeflmenin restorasyonu gerçeklefltirildi. Tarihi Yar mada n n zaman içinde kaybolan camii ve mescidlerini ihya etme çal flmalar kapsam nda da bölgede kaybolan 25 camiden 9 u ihya edilerek ibadete aç ld, 3 ünde ise çal flmalar devam ediyor. lçede ihya edilen camilerden biri de Seyit Ömer Mahallesi ndeki Uzun Yusuf Mescidi. Kay tlara göre, Fatih Sultan Mehmed döneminde padiflah n maiyetinde çoban olarak hizmet eden Uzun Yusuf a yapt r lan mescid geçen y llar içerisinde bak ms zl k ve ilgisizlikten y k l nca üzerine gecekondular yap ld. (AA) Turizm ED RNE - Yükselme dönemi padiflahlar na ev sahipli i yapan Edirne Saray n n alay meydan, arkeolojik kaz çal flmalar yla ortaya ç kar l yor. Protokol üyelerinin kabul edildi i, cülus törenlerinin yap ld avc lakab yla bilinen IV. Mehmet in sünnet flöleninin de gerçeklefltirildi i meydandaki kaz çal flmalar devam ediyor. Edirne Yeni Saray Kaz s Baflkan ve Bahçeflehir Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özer, AA muhabirine yapt aç klamada, 2009 dan bu yana sürdürdükleri arkeolojik kaz lar kapsam nda bu y l yeni noktalarda çal flmalara bafllad klar n söyledi. Saray n en önemli kap lar ndan olan Bab- Hümayun un (Saltanat kap s ) aç ld alay meydan n ortaya ç kartmak için kaz çal flmalar na bafllad klar n belirten Özer, meydanda cülus törenleri, cenaze merasimleri, elçi kabulü ve sünnet törenleri gibi önemli olaylar n gerçeklefltirildi ini belirtti. Bu y l bafllatt klar çal flmalarda di er kaz alanlar nda oldu u gibi altyap lar ortaya ç kar ld n aktaran Özer, flöyle konufltu: Alay meydan saray n en önemli bölümlerinden birisi. Pek çok önemli olaya flahitlik eden meydan gün yüzüne ç k yor. Elçilerin kabul edildi i, culüs törenleri ve hatta avc Mehmet in sünnet töreninin gerçekleflti i bu meydan bizleri de heyecanland rd. Kaz çal flmalar nda temiz su kanallar ortaya ç kar ld ve Saltanat Kap s n n varl na iflaret eden bulgulara ulafl ld. Sarayda ciddi bir altyap n n oldu unu biliyoruz. fiehirdeki altyap lar yans tan tarzda temiz ve at k su kanallar, bunun d fl nda çeflme ve hamamlara su sa layan kanallar n varl n tespit ettik. Özer, kal nt lar n tahrip olmadan günümüze kadar ulaflmas n n önemli oldu unu vurgulad. Alay meydan n n, saray n en önemli meydanlar ndan birisi oldu unu ifade eden Özer, flöyle devam etti: Meydana aç lan saltanat kap s da saray n en önemli kap s durumunda. Alay meydan ndan Ak A alar Kap s olarak bilinen Babüssaade ye, buradan da Arz Odas ve Cihannüma Kasr na ulafl lmaktad r. Gerek Topkap Saray, gerek Edirne Saray nda karfl l n bulan meydanda bu y lki çal flmalar m z sonlanm fl durumda. Önümüzdeki y l çal flmalar m za kald m z yerden devam edece iz ve alay meydan n n s n rlar n ve bu meydan çevreleyen revaklar n kal nt lar n ortaya ç karmay hedefliyoruz. Tunca Nehri kenar na kurulan Edirne Saray n n (Saray- Cedid-i Amire) yap m na, II. Murat n emriyle 1450 y l nda baflland. II. 4 Eylül 2013 Edirne Saray n n alay meydan gün yüzüne ç kar l yor Murat n vefat ndan sonra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, I. Ahmet, II. Ahmet, Sultan Mustafa, III. Süleyman ve IV. Mehmet yeni kap lar ekleyerek saray geniflletti. Topkap Saray na benzer bir yerleflim plan na sahip Edirne Saray, büyük meydanlar etraf nda konumlanan de iflik ifllevli yap lar yla Türk saray mimarisinin genel karakterini yans tmaktad r. nflas n n ard ndan Osmanl -Rus Savafl, Balkan Savafl, IV. Mehmet in sünnet flöleni gibi pek çok önemli olaya tan kl k eden saray, savaflta tahrip edildi. Osmanl -Rus Savafl nda cephanelik olarak kullan lan saray, Edirne nin istila edilece i düflüncesiyle, cephanenin Ruslar n eline geçmemesi için dönemin Edirne Valisi Cemil Pafla n n emriyle havaya uçuruldu. Saraydan günümüze Matbah- Amire (Saray Mutfa ), Babüssade, Cihannüma Kasr, Kum Kasr Hamam, Fatih Köprüsü, Adalet Kasr, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, fiehabeddin Pafla Köprüsü, Namazgahl Çeflmesi, Av Köflkü gibi yap lar n ulaflabildi i saray, 2009 da TBMM Baflkanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Edirne Valili i l Özel daresi ve Bahçeflehir Üniversitesi nin katk lar yla bafllat lan kaz larla gün yüzüne ç kar lmaya çal fl l yor. (AA)

5 4 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. A z mukozas n n veya difl etlerinin iltihaplanmas. 2. Kökleri sebze olarak kullan lan bir bitki. 3. Tayin. Vilayet. 4. Kaide. Bir mobilya türü. 5. Mert olmayan, alçak. 6. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. fiarap. 7. Gelir. Kar fl k renkli. 8. Ç ng rak. Aç ölçmede kullan lan dönme hareketli cetvel. 9. Yüzü parlak, s k dokunmufl bir tür ipekli kumafl. Engel. 10. Alt n ve gümüfl eritilen kab n içine konmufl çerçeve. Parola. 11. Bayram. Kekli in boynundaki siyah halka. Eski dilde O gösterme s fat. 12. Radonun simgesi. ki yüzü beyaz kaps z yorgan. 13. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Bir cins iri at. 14. Avrupa Uzay Ajans n n k saltmas. Dansta kavalyenin efli. 15. Baya, s radan. Dalkavuk. 16. Bebek yiyeceklerine verilen genel ad. Nikelin simgesi. Kal n sicim. 17. laç, merhem. Arjantin in plaka iflareti. Hangi kifli. 18. Ezgi, makam, na me. Bir fleyi hat rlamak için yaz lm fl k sa yaz. 19. Afrika da s rada lar. Olumsuzluk anlatan önek. 20. Özel gezinti gemisi. Mercanada. Yukar dan afla ya: 1. stif. Tanzimat döneminde kara ordusu. Metal olmayan elementler. 2. Bir cetvel türü. Bir gezegen. Piflmanl k. 3. Telli bal kç l. Bir tür otomobil yar fl. Güzel sanatlar n bir dal. Demiryolu. 4. Metin olma, dayan kl l k. Saha, meydan. ri taneli bezelye. 5. Parazit, tufeyli. Soylu. Bir elektrotta art uç. 6. Bütün, tüm. Anlam, mana. Çapraz dü meli, ipek veya s rma ifllemeli bir tür k sa yelek. Rütbesiz asker. 7. Yerine koyma, yerine kullanma. Parça, lokma. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. Bir haber ajans n n k saltmas. 8. Tantal n simgesi. Donanma. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. Yabani hayvan bar na. 9. Alt alta yaz lm fl fleylerin tümü. Benzenden türeyen bir amin. Japonlar n ulusal giysisi. 10. Gurbetteki bir kifli için do up büyüdü ü ve özledi i yer. Babas ölmüfl çocuk. Tak lm fl ad. Kök, sap ve yaprak fleklinde farkl laflmam fl bir bitkinin yaflama ve büyüme organ. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi BURSA - Bursa da 10 y l önce büyük çapl zarara yol açan zeytin sine i popülasyonundaki art fl korkutuyor. Bursa genelinde zeytin bahçelerinde a ustos ay bafllar nda art fl gösteren zeytin sine i ile ilgili G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Ömer Çelik aç klama yapt. Aç klamas nda üreticileri uyar p zeytin sine- ine karfl dikkatli olmaya ça ran l Müdürü Çelik, limiz genelinde zeytin sine i, 8 milyon 500 bin zeytin a ac nda zarar yapabilir durumda. Salg n y llar nda zararl ya karfl mücadele yap lmad takdirde yüzde 80 e varan oranlarda zarar meydana gelebiliyor. Bu sebeple üreticilerimiz zeytin sine i konusunda uyan k olmal ve dikkatli davranmal. dedi. LEFKOfiA - K br s Rum Kesimi'nde yay nlanan bir haberde, Ercan Havaalan n n havac l k sektörünü büyük ölçüde olumsuz etkiledi i, gittikçe artan yolcu trafi inin havayollar flirketlerine ölümcül darbe vurdu u bildirildi. Rum taraf ndan yolcular n Ercan Havaalan ndan kalk fl yapan Ömer Çelik, k fl toprakta pupa olarak geçiren zararl n n, zeytinin ya lanmaya bafllad a ustos-eylül aylar nda ç k p zeytin danelerine yumurta koymaya bafllad n anlatt. Çelik, aç klamas nda flu görüfllere yer verdi: Yumurtalardan ç kan larvalar zeytinin içinde galeri açarak beslenir ve büyüyerek önce yetiflkin larva, sonras nda da pupa olarak d flar ya ç kar. Uygun sezonda 3-5 döl verebilirler. Zarar gören zeytin daneleri genellikle a açta kal r ve sofral k olarak kullan lamaz. Zeytin bahçelerinde a ustos ay bafllar nda yüzde 1 vuruk görüldü- ünden 6 A ustos'ta ilk ilaçl mücadele bafllad n anlatan l Müdürü Çelik, kontrollerde yeni vuruklar tespit edilince 23 A ustos'ta ikinci mücadele ilan verildi ini söyledi. Zeytin sine inin uzun y llardan sonra ilk kez bu kadar erken ç karak zarar vermeye bafllad n anlatan l Müdürü Ömer Çelik, flu uyar larda bulundu: Havalar n uygun gitmesi sebebiyle zeytin sine i, h zla döl verip salg n hale gelmeye bafllad. laçlama yapmayan, zaman ve tekniklere uymayan üreticilerin zeytinliklerinde zarar gözlendi. Zeytin sine inde art fl n n devam edece i gözleniyor. Bu sebeple üreticileri zarar görmemeleri için hasada kadar G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ünün duyurular n takip etmeye, ilaçlama s ras nda kullan lan ilaçlar n di er kültür bitkilerine bulaflt rmama konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum. Tar msal ilaçlar n reçetesiz sat fl n n yasak oldu unu da hat rlatan l Müdürü Ömer Çelik, üreticilerden bu konuda da dikkatli olmalar n istedi. havayolu flirketlerini tercih etti inin belirtildi i haberde, yurtd fl ndan önemli say da turistin de vergilerin düflük olmas sebebiyle ayn havaliman n tercih etti i aktar ld. Hem Güney K br s'tan yurtd fl na uçanlar n hem de yurtd fl ndan adaya gelen turistlerin Ercan Havaalan 'n tercih etmesi sebebiyle Rum Havayollar fiirketi nin ciddi gelir kayb na u rad ifade edildi. Rum Havaalanlar flletmesi, 'Hermes Airports' verilerine dayanarak 2012 de Ercan üzerinden uçan yolcu say s n n 2,6 milyon, Larnaka dan uçan kifli say s n n ise 5,1 milyon oldu unu aç klad. Veriler do rultusunda bu y l n 4 Eylül 2013 Zeytin sine indeki art fl korkutuyor Ercan Havaliman, Rum Havayolu fiirketi'ne darbe vuruyor ilk 4 ay nda Ercan üzerinden 821 bin, 2012 nin ayn döneminde de 790 bin 472 kiflinin seyahat etti ine iflaret edilirken, Larnaka Havaalan ndan bu y l n ilk dört ay nda seyahat edenlerin 866 bin 377 ve 2012 nin ayn döneminde 1 milyon 63 bin 173 oldu u bildirildi. (CHA)

7 4 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Bakanl ktan SRC belgesi konusunda doland r c l k uyar s Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Müsteflar Yard mc s Talat Ayd n, ticari araç sürücüleri için zorunlu olan SRC belgesinin 30 liraya düzenlendi ini, kötü niyetli kiflilerin, as ls z iddialarla vatandafllardan 500 liraya varan komisyon ald klar n bildirdi. Bu kiflilere itibar edilmemesini isteyen Ayd n, SCR belgesi mevzuat nda de ifliklik planlanmad n belirtti. ANKARA Ayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, Karayolu Tafl mac l k Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik E itimi Yönetmeli i'nin 3 Eylül 2004'te yürürlü e girdi ini an msatt. Yönetmelik kapsam nda, faaliyet alanlar na göre SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlendi ini ifade eden Ayd n, bir kiflinin birden fazla belge alabilece ini söyledi. SRC türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen yük ve yolcu tafl - mac l yapan ticari araç sürücülerinin, Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaflt rmas Uygulama ve Araflt rma Merkezine baflvurmalar gerekti ini bildiren Ayd n, "Baflvuru sahibi ehliyetini 25 fiubat 2003'ten sonra ald ysa herhangi bir s nava tabi olmadan 30 liral k belge ücretini yat rmas yeterli olacak. Ancak B s n f sürücü belgesine sahip olanlar, s navs z SRC belgesi alabilmesi için 25 fiubat 2003 tarihine kadar en az 90 gün süreyle çal flt n gösteren sosyal güvenlik kurumlar ndan al nm fl belgesini de getirmesi gerekiyor" dedi. Mevzuatta de ifliklik yap laca, müktesep hak kapsam ndaki SRC belgelerinin e itim ve s navla düzenlenece ine dair iddialar n as ls z oldu unu belirten Ayd n, flöyle konufltu: "Bakanl k taraf ndan 30 liraya düzenlenen SRC belgesi, mevzuata göre belli bir süre floförlük yapanlara do rudan, yani e itim ve s nav olmadan veriliyor. Bakanl k taraf ndan 30 liral k bir bedelle verilen SRC belgesinin, kötü niyetli kifliler taraf ndan ç kar lan söylentilerle vatandafllara yaklafl k 500 liraya varan komisyon al narak vekalet yoluyla temin edilmesi nedeniyle ma duriyet oluflturuldu u anlafl lm flt r. Herhangi bir de ifliklik planlanm yor. Bu iddialar, spekülasyondan baflka bir fley de il. Bunu vatandafllar m z n, konuyla ilgili kiflilerin çeflitli menfaat gruplar nca aldat lmamalar bak m ndan bilmelerini isteriz." SRC belgesini almak için arac ya ihtiyaç olmad na dikkati çeken Ayd n, istenen belgeler ve 30 lira ücretin yat r ld na dair banka dekontuyla söz konusu belgenin ç kar labilece ini ifade etti. Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaflt rmas Uygulama ve Araflt rma Merkezine haftal k yaklafl k 10 bin baflvuru yap ld n dile getiren Ayd n, "Baflvurular kay t alt na al nd ktan sonra en geç 1 ay içinde sonuçland - r l yor. Baflvuru sahipleri e-devlet flifreleriyle adresinden müracaatlar hakk nda bilgi edinebiliyor" diye konufltu. Ayd n, 23 A ustos itibariyle baflvuruda bulunan 2 milyon 164 bin 108 kifliden, 1 milyon 891 bin 623'ünün bu belgeyi almaya hak kazand n bildirerek, düzenlenen 3 milyon 443 bin 869 SRC türü mesleki yeterlilik belgesinden, 3 milyon 136 bin 580'inin sahiplerine teslim edildi ini söyledi. Adres bilgisi eksik veya yanl fl olan, belge ücreti ödenmemifl 196 bin 961 belgenin arflivde bekletildi- ini vurgulayan Ayd n, 103 bin 482 belgenin sahiplerine de bildirdikleri adreslerde ulafl lamad n kaydetti. (A.A) 7 29 A ustos'da bu y l n elektrik tüketim rekoru k r ld ANKARA - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, 2013'ün ilk 8 ay nda Türkiye'de günlük ortalama 663 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi ini aç klad. Y ld z, 29 A ustos'da 772 milyon kilovatsaat ile bu y l n elektrik tüketim rekorunun k r ld n belirtti. Bakan Y ld z, konuyla ilgili yapt yaz l aç klamada, flu ifadeleri kulland : "Bu tüketimde, y l n en s cak gününü yaflamam z n önemli etkisi oldu. Özellikle, bat, güney ve güneydo u illerimizde stanbul, Ankara'da klimalar günlük ortalamadan daha fazla aç k kald. Buzdolaplar ise daha fazla so utmaya çal flt. Ayn gün 14.10'da tüketim tüm y l n en yüksek ani art fl n yaflad. Yaz s cakl klar nda gün içinde saatleri aras nda tüketim en üst seviyeye ulafl - yor." Bakan Y ld z, verilen saat aral nda, santrallerin kusursuz çal flmalar n titizlikle programlad klar n ifade etti. (A.A)

8 8 YARIN Ekonomi Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) Tüketici Haklar Dairesine 1 Ocak-15 A ustos aras nda 44 bin 319 baflvuruda bulunuldu, en fazla flikayet edilen konu faturalar oldu. ANKARA - AA muhabirinin ald bilgiye göre, BTK, tüketici flikayetlerini do rudan elektronik ortamda sistem üzerinden iflletmeciye gönderiyor. flletmeciler, flikayetlere 15 gün içinde cevap veriyor. Kurum taraf ndan flikayet ve cevap incelenerek tüketiciye iletiliyor. BTK Tüketici Haklar Dairesine 1 Ocak-15 A ustos aras nda 44 bin 319 baflvuruda bulunuldu. Bu flikayetlerin 39 bin 750'si cevapland r l rken, bin 300'ü reddedildi, 298'i iflletmeciden geri al nd, 352'si yönlendirildi. 2 bin 599 flikayetle ilgili inceleme sürerken, 20 flikayet için redaksiyon (düzeltme) ifllemi yap l - yor. Tüketicilerin, söz konusu dönemde en fazla flikayet ettikleri konu faturalar oldu. GSM kategorisindeki 21 bin 796 flikayetin, yüzde 34,95'ini 7 bin 618 baflvuru ile faturalar oluflturdu. nternet servis sa lay c lar kategorisinde yap lan 12 bin 48 flikayet aras nda da ilk s ray yüzde 20,23 ile faturalar ald. nternet faturalar nedeniyle 2 bin 437 flikayette bulunuldu. Bu y l n 8 ayl k döneminde Kablo TV kategorisinde 168 flikayet geldi. fiikayetlerin yüzde 22'lik bölümünü 37 flikayetle fesih (iptal) olufltururken, faturalar yüzde 17'lik oranla ikinci s rada yer ald. Faturalardan flikayetçi Kablo TV abonesi say s 29 olarak gerçekleflti. Sabit telefon hizmetleri kategorisinde ise tüketiciler, en çok "ba lant sorunu"ndan flikayetçi oldu. 2 bin 542 flikayetin geldi i sabit telefon hizmetlerinde, yüzde 19,35'lik ba lant sorununun ard ndan, ikinci s rada yüzde 17,23'lik oranla faturalar yer ald. Abonelerden 438'i gelen faturadan flikayetçi oldu. Uydu platformu hizmeti kategorisinde ise 4 bin 877 flikayetin, yar s fesih (iptal) nedeniyle geldi. Bu kategoride ikinci s rada 852 flikayetle abonelik sözleflmeleri bulunurken, faturalar 627 flikayetle üçüncü s rada yer ald. BTK Baflkan Tayfun Acarer, AA muhabirine yapt aç klamada, tüketicilerin en fazla faturadan flikayet etti ini belirterek, "28 milyonu fatural olmak üzere 68 milyon mobil, 13 milyon sabit, 20 milyon internet faturas dersek 100 milyondan fazla abonelikten flikayet gelmesi normal. Bu kadar fatura içinde belli oranda flikayet gelmesini normal görüyorum ama hakl görmüyorum" diye konufltu. fiikayetlerin de erlendirilmesinin art k elektronik ortamda yap ld n anlatan Acarer, "Bu süreci disipline eden bir süreç. fiikayet oran n makul görüyorum ama daha iyilefltirilmesi laz m" dedi. Acarer, flikayetlerin sonucunun mutlaka takip edilmesi gerekti ini de sözlerine ekledi.(a.a) 4 Eylül 2013 Hem konufluyoruz hem flikayet ediyoruz Uçak pisti f nd k harman oldu ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, 1987 y l nda yap m na bafllanan ve ödenek s k nt s nedeniyle tamamlanamayan havaalan n n pisti, f nd k harman oldu. Karadeniz'in önemli geçim kaynaklar ndan f nd kta hasat döneminin sonuna gelinirken, üreticiler ürünlerini kurutmay sürdürüyor. Yaklafl k bin 800 metre uzunluk ve 30 metre geniflli indeki havaalan pisti de her y l oldu u gibi bu y l da üreticilerin f nd klar n serdi i kurutma alan haline geldi. F nd k üreticilerinden Sevim Özkan, AA muhabirine yapt aç klamada, havaalan n n kendileri için f nd k harman haline geldi ini belirtti. Alan n genifl olmas sayesinde f nd klar n daha yayvan bir biçimde serebildiklerini anlatan Özkan, flöyle devam etti: "Daha önceden f nd m z okul bahçelerinde kurutuyorduk. Orada alan dar oldu u için f nd - kal n bir flekilde seriyorduk ve bir haftada kuruyordu. Buras bizim için daha rahat bir yer oldu. Buraya geliyoruz ve iki günde ürünü kurutarak kald r yoruz. Bu anlamda buradan çok memnunuz. Köylerde hem alan s k nt s yaflan yor hem de hava flartlar el vermiyor. Ayn zamanda beton zeminde kurutmam z da f nd n aflatoksinden korunmas n sa l yor. Bir an önce kurutmam z gerekir, aksi takdirde çürür." (A.A)

9 4 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Krizde bankalar batmayan iki ülke: Türkiye ve Kanada D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) Türk-Kanada fl Konseyi Baflkan Y lmaz Argüden, 2008 krizinden bu yana, Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (OECD) ülkeleri içerisinde bankalar batmayan iki ülkenin Kanada ve Türkiye oldu unu belirterek, "Bu bir yerde kamu sektörünün ve bankac l k düzenlemesinin ne kadar ciddiye al nd n n da güzel bir göstergesi" dedi. STANBUL - AA muhabirinin sorular n yan tlayan Argüden, Türkiye ve Kanada'n n birbirlerinin 1930'lardaki ihracatç s konumunda bulundu unu ve ticarette ilerleme f rsat n n daha fazla oldu unu söyledi. Argüden, ticaret hacmindeki zay fl n en önemli nedenlerinden birinin mesafe oldu unu aktararak, "En önemli konu mesafe, tafl may daha pahal hale getiriyor. Bu bir tanesi ama ayn zamanda bak fl aç s ndaki mesafenin de bir farkl l k oldu u kan - s nday m. Kanada, yan bafl nda ABD gibi ciddi bir pazar oldu u için, özellikle ihracatta oda n tamamen ABD'ye çevirmifl bir ülke. thalat n n yüzde 85'inden fazlas n ABD'ye yap yor, tamamen oraya entegre olmufl bir yap s var" ifadelerini kulland. Kanada'n n büyük bir pazar oldu unu ve Türkiye'ye ihracat n n olmas gereken seviyenin oldukça alt nda kald n vurgulayan Argüden, "Türkiye dünyan n 17. büyük ekonomisi ama Kanada'yla 2 milyar dolarl k bir ticaret hacmimiz var" diye konufltu. Argüden, Kanada ve Türkiye'nin benzer birçok yönü oldu- unu belirterek, flöyle konufltu: "2008 krizinden bu yana, OECD ülkeleri içerisinde bankalar batmayan nadir 2 ülke Kanada ve Türkiye. Bu bir yerde kamu sektörünün ve bankac l k düzenlemenin ne kadar ciddiye al nd n n da güzel bir göstergesi. Kanada ve Türkiye aras nda baflka iflbirli i potansiyeli olan konularda sadece Türkiye aç s ndan de il, Türkiye'yi bölgesel aç dan da düflünmek laz m. Çünkü altyap projelerinde Kanada'n n finansman potansiyeli çok yüksek. Teknolojik aç dan da geliflmifl bir yap lar var. Bunu hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerdeki altyap projelerine Türk flirketleriyle birlikte tafl ma imkanlar daha yayg n olabilir diye düflünüyorum." 2012 y l itibariyle bafllayan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anlaflmas 'n an msatan Argüden, Avrupa Birli i'yle serbest ticaret anlaflmas na gitme potansiyeli olan Kanada'n n Türkiye'yle de benzer bir anlaflmay hayata geçirmesi gerekti ini söyledi. "Söz konusu anlaflma, Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaflmas (NAFTA) arac l yla ABD'ye de ulafl m kolaylaflt racak bir anlaflma olabilir" diyen Argüden, bu potansiyeli de erlendirmekte fayda olaca n vurgulad. Argüden, Türkiye'nin madencilik alan nda son dönemlerin yükselen y ld zlar ndan biri oldu- una iflaret ederek, "Kanadal lar Türkiye'de birçok alanda yat r m yap yorlar ama özellikle madencilik konusundaki deneyimleri üst dü- 9 zey- de. Oradaki bilgi birikimini daha etkili bir flekilde de erlendirmek, madencilik konusundaki çal flmalar n daha verimli gerçeklefltirilmesine fayda sa layacakt r" dedi. Amerika k tas na ihracat yapma potansiyeli, finansal aç dan daha ucuz ve genifl kaynaklar n bulunmas, teknoloji ve bilgi birikimlerini bu pazarlara aktarma iste i gibi nedenlerden dolay Türk ifl adamlar n n Kanada'y tercih etti ini dile getiren Aygüden, "Kanada'n n göçe çok aç k bir ülke olmas ve farkl ülkelerden gelen insanlar n yaflad bir ortam oluflturarak, insanlar n daha rahat yaflayabilecekleri bir ülke olmas, ifl yapmay kolaylaflt r c bir unsur" de erlendirmesinde bulundu. Türk göçmenlerin Kanada'da birçok alanda çal flt n dile getiren Y lmaz Argüden, konuflmas - n flöyle tamamlad : "Teknoloji alan nda ve küçük KOB 'lerde çal flanlar var ama önemli olan unsurlardan biri de Kanada'n n e itim alan nda daha cazip bir noktaya geldi i. Özellikle son 10 y l içerisinde Kanada'da verilen parayla elde edilen e itim kalitesi ve ortalamas oldukça üst düzeyde. Dolay s yla birçok ö renciyi cezbeden bir ortam yarat lm fl durumda. Bu ö rencilerin bir k sm n n orada kalmas, bir k sm n n o kültürü biliyor olmas ve ticarete ve karfl l kl yat r ma destek olmalar, önümüzdeki dönemde ifl hacmimizi art racakt r diye umuyoruz. Türk-Kanada iliflkilerinin önümüzdeki dönemde daha da geliflece ine inan yorum. Bunun için çaba göstermeye devam edilmesi gerekiyor." Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre Kanada'ya, geçen y l 829 milyon 474 bin dolar ihracat yap ld. Bu rakamla Kanada, Türkiye'nin ihracat yapt 248 ülke s ralamas nda 42. s rada yer ald. (A.A)

10 10 YARIN Ekonomi Zafer Ça layan: AB ye ihracat m z % 5,8 yükseldi Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, a ustos ay ihracat n n yüzde 1,4 artarak 10 milyar 595 milyon dolar oldu unu, AB ye ihracat n yüzde 5,8 yükseldi ini belirtti. Ça layan, AB nin dünyadan ithalat gerilerken bizim AB ye ihracat m z art yor de erlendirmesinde bulundu. ANKARA - Bakan Ça layan, a ustos ay hracatç Birlikleri kay t rakamlar n de erlendirdi. hracatç Birlikleri kay tlar na göre, a ustos ihracat n n yüzde 1,4 artarak 10 milyar 595 milyon dolara ulaflt n ifade eden Ça layan, a ustos ay ihracat kay t rakamlar ile 8 ayl k ihracat n 98,9 milyar dolara ulaflt n ve 100 milyar dolara dayand n vurgulad. Geçen senenin ayn dönemine göre sanayi ürünleri ihracat n n binde 2 art flla 8 milyar 779 milyon dolar, tar m ürünleri ihracat n n yüzde 5,2 art flla 1 milyar 415 milyon dolar, madencilik ihracat n n yüzde 17 art flla 401 milyon dolara yükseldi ini belirten Ça layan, flunlar kaydetti: Otomotiv sektörü a ustos ay nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 18,6 art flla 1 milyar 267 milyon dolar ihracat gerçeklefltirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü binde 7 azalarak 1 milyar 448 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirdi. Haz r giyim ve konfeksiyon sektörü yüzde 8,4 oran nda art fl gösterdi ve 1 milyar 402 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirdi. AB nin dünyadan ithalat gerilemeye devam ederken bizim AB ye ihracat m z art yor. AB ülkelerine ihracat m z yüzde 5,8 oran nda artarak 4 milyar 434 milyon dolar seviyesine geldi, ihracat m zdan ald pay yüzde 41,8 oldu. Orta Do u ülkelerine ihracat m z yüzde 16,9 oran nda azalarak 1 milyar 925 milyon dolar düzeyinde gerçekleflti ülke/gümrük bölgesine ihracat Türkiye nin a ustos ay nda toplam 226 ülke/gümrük bölgesine yönelik ihracat yapt na dikkati çeken Ça layan, bu dönemde 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltirilen ülke say s n n 27 oldu unu bildirdi. Ça layan, y lbafl ndan bu yana 100 milyon dolardan fazla ihracat yap lan ülke say s n n ise 97 yi buldu unu belirtti. Ça layan, a ustos ay nda en çok ihracat gerçeklefltirilen ülkeler s ralamas nda ilk 5 te Almanya (993 milyon dolar), Irak (866 milyon dolar), ngiltere (619 milyon dolar), Rusya Federasyonu (582 milyon dolar) ve Fransa n n (409 milyon dolar) yer ald n ifade etti. Ça layan, a ustosta 100 milyon dolar n üzerinde ihracat gerçeklefltiren il say s n n ise 13 oldu unu belirtti. - Yorumlar abart l hracata etki eden geliflmelere iliflkin de de erlendirmelerde bulunan Ça layan, flunlar kaydetti: 158 milyar dolar ihracat hedefimizi zorlayan çok say da küresel geliflme var. Küresel talepte durgunluk y lbafl ndan bu yana devam ederken son iki-üç ayda geliflmekte ilan piyasalarda yaflanan hareketlilik de d fl talebi olumsuz etkiliyor. Türkiye de döviz kurundaki art fl n ihracat aç s ndan olumlu oldu una yönelik yorumlar abart l. Sadece TL de il, birçok para birimi de er kaybetti i için TL deki de er kayb n n getirece i rekabet avantaj göreceli olarak daha az. Ayr ca kur art fl n n ithal girdi maliyetlerini art rmas sebebiyle ihraç fiyatlar n n da artt bir dönemdeyiz. Buna son 2-3 ayda küresel ekonomideki tansiyonu da ekledi imizde d fl talebin reel olarak zay f seyretti ini görüyoruz. Dolay s yla y l n kalan aylar flimdiye kadarkinden daha zor geçecek gibi görünüyor. (AA) 4 Eylül 2013 Turquality ye bir marka daha eklendi STANBUL - Candy Industry nin haz rlad Dünyan n En yi fiekerleme Firmalar n n s raland Global 100 listesine girmeye hak kazanan Elvan G da, Turquality Marka Deste i kapsam na al nd y l ihracat ciro hedefi 1 milyar dolar olan Elvan Grubu, 130 ülkeye ihracat yap yor. Turquality den yap lan aç klamaya göre, temeli 1952 y l nda bir flekerci dükkan yla at lan ve 130 ülkeye ihracat yapan Elvan G da, Ekonomi Bakanl ve Ernst & Young (EY) Dan flmanl k firmas n n ön incelemesi sonucunda Turquality Marka Deste i kapsam na al nd. Candy Industry dergisinin Dünyan n En yi fiekerleme Firmalar n s ralad Global 100 listesine giren Elvan G da, Elvan fiirketler Grubu nun da lokomotifi durumunda bulunuyor. Yurt içinde 5, yurt d fl ndaysa 3 fabrikas yla faaliyetlerini sürdüren Elvan Grubu, yaklafl k 150 milyon dolarl k ihracat yaparken 2 bin kifliye istihdam sa l yor. Cirosunun yüzde 90 n ihracattan sa layan Elvan Grubu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl De erlendirme ve Denetim Komisyonu nun 27 Eylül 2012 tarihli toplant s nda al nan bir kararla Ar-Ge Merkezi Belgesi alm flt. Böylelikle sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezi ni hayata geçiren Elvan Grubu, inovatif ürünlerle katma de eri art racak projelere imza at yor. fiekerden jelliye, kekten gofrete kadar genifl bir yelpazede 600 kalem ürün üreten ve üniversitelerle ortak projeler gelifltiren Elvan Grubu, yeni dönemde de yat r mlar n markalaflmaya yo unlaflt r yor y l ihracat hedeflerini 1 milyar dolar olarak aç klayan Elvan fiirketler Grubu Baflkan Hidayet Kadiro lu, bunu nas l gerçeklefltirecekleri konusunda de erlendirmelerde bulundu. Ar-Ge Merkeziyle katma de erli ürünler ürettiklerini belirten Kadiro lu, flunlar kaydetti: Marka yat r mlar yla da ürünün itibar n yükseltecek ad mlar at yoruz. Çünkü bir ürünün veya markan n itibar artarsa bu yüksek kazanç olarak geri döner. (AA)

11 4 Eylül 2013 Ekonomi Araban Ovas nda 2013 y l n n ilk pamuk hasad yap ld 11 GAZ ANTEP - Gaziantep Araban Ovas nda, 2013 y l n n ilk pamuk hasad yap ld. Dönümde 400 ile 500 kilogram aras nda de iflen verim veren ve bu y l alt n y l n yaflayan pamu un kilogram n n 1,6 TL olmas üreticinin yüzünü güldürüyor. Araban Ovas nda 2013 y l n n ilk pamuk hasad n alan Körhac obas köyünün pamuk üreticilerinden Cuma fiahin, fiyatlar n bu y l iyi oldu unu kaydederek, "Uzun y llard r fiyat düflüklü ü sebebiyle pamuk maliyetini bile karfl lam yordu. Pamuk, çiftçisine uzun y llardan beri zarar ettirdi i için pamuk ekmeme karar alm flt k. Bu y l da Araban Ovas nda toplam 25 bin dönüm civar nda gerçekleflen az denecek kadar pamuk ekimi yapan üreticilerin, y l n ilk pamuk hasad n n yap ld bugün, 1 kilogram kütlü pamu u 1,6 TL den al m n yapmas bizi daha da sevindirdi." dedi. Araban nci Ç rç r ve Presse Fabrikas sahibi Fevzi nci de "1,6 TL den al ma bafllad k ama önümüzdeki günlerde fiyat ne olur flimdiden bilemiyoruz. Bugünkü al m na bafllad m z ayn fiyattan devam edebilece i gibi alt na da düfler ya da yükselebilir. diye konufltu. nci, ilk pamuk hasad n yapan üreticiyi 1 adet cumhuriyet alt n ile ödüllendirdiklerini belirtti. (CHA) YARIN Güney Kore ye haz r giyim ihracat n art rmak için imzalar at ld STANBUL - Türkiye ile Güney Kore aras ndaki ticareti gelifltirmek için önemli ad mlar at ld. Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) ve Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Kore Tekstil Gelifltirme Enstitüsü aras nda iflbirli i anlaflmas parafe edildi. Ayr ca Türkiye Giyim Sanayicileri Derne i (TGSD) ile Güney Koreli yat r m ve iflgelifltirme kuruluflu Daegu Gyeongbuk aras nda da iflbirli i anlaflmas imzaland. Bu sayede Türkiye nin Güney Kore nin 6,2 milyar dolarl k haz r giyim ithalat ndan daha fazla pay almas n hedefleniyor. ki ülke aras ndaki tekstil ticaretinde Türkiye aleyhine bir durum söz konusu. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ S T O M A T T S 2 T E K E S A K A L I 3 O A T A M A L 4 K U R A L M A S A 5 T N A M E R T 6 N A R E K E M E Y 7 R A T A L A E 8 Z L A L D A T 9 A T L A S M A N 10 M L C E M 11 D A L A O L 12 Y R N M T L 13 E N E K A T A N A 14 E S A D A M K 15 A D Y A L A K A 16 M A M A N P 17 E M R A K M 18 T E R A N E N O T 19 A T A K O R A N A 20 L Y A T A T O L

12 12 YARIN Ekonomi F nd k, lisansl depo da KORUMA ALTINDA ORDU - EYÜP ELEVÜLÜ - Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklar ndan olan f nd k, lisansl depolarda düflük fiyat, bozulma ve çal nma riskine karfl korunuyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Lisansl Depoculuk Afi (L DAfi), 25 bin ton kapasite ile f nd kta Türkiye'nin en büyük lisansl deposu konumunda. lk kez geçen sene f nd k al m gerçeklefltiren L DAfi Ünye fiubesi, bu sezon da f nd k almaya bafllad. Üreticiler taraf ndan tesislere getir ilen f nd k, tart ld ktan sonra labaratuvar ortam nda kalite kontrolünden geçerek uygun s, fl k ve havaland rma koflullar nda ayarlanan sa l kl depolarda korunuyor. ki y l boyunca f nd muhafaza edebilen L DAfi, f nd k üretcilerine sa l kl ve güvenli ortamda depolama, ürün senedi ile ticarette kolayl k, ürün senedine karfl l k bankalardan kredi kullanma ve ürünü gerçek de erinde pazarlama imkan sunuyor. L DAfi fiube Müdürü fienol Köksal, AA muhabirine yapt aç klamada, lisansl depo sayesinde üreticilerin düflük fiyat, aflatoksin ve h rs zl k tehlikesinden kurtuldu unu söyledi. Lisansl depoculu un, f nd k üreticileri için önemli oldu unu ifade eden Köksal, flunlar söyledi: "Lisansl depoculukta ürünler iki y l süreyle kalite ve kilogram garantisinde muhafaza edilmekte. Vatandafl m z lisansl depoya teslim etti i ürünü iki y l boyunca istedi i zaman teslim etti i miktar ve vas ftan al p piyasaya sunma imkan na sahip. Buraya teslim edilen ürünler karfl l nda üreticilere, ürün senedi veriyoruz. Bu senet ile çok düflük faiz oranlar nda kredi kullanma imkan oluyor. Bu da vatandafllar m z n piyasan n üzerinde fiyat n yükselmesine yard mc olacak. Yani üretici f nd n ucuz fiyattan satmam fl olacak." Türk f nd n n de eri artmaya devam edecek "Lisansl depoculukta ürün senedini satarak f nd n elden ele dolaflmas n engel olaca z" diyen Köksal, flöyle devam etti: "Çünkü f nd k hasad ortalama 1 veya 1,5 ayl k bir period içerisinde tamamlan yor. Bir y ll k süre içerisinde de piyasaya arz ediliyor. Bu süreç içerisinde f nd n kaliteli ve sa l kl ortamlarda muhafazas gerekiyor. Bundan dolay da lisansl depoculuk kurulmufltur. Buradaki amaç f nd n çürümesini ve aflatoksin sorununu bertaraf etmektir. Bu sorunlar çözüldü ünde Türk f nd n n de eri artmaya devam edecek. Üreticilerimiz, ülkemiz ve sanayimiz kazanacak." Köksal, lisansl depoculu u bas n kurulufllar ndaki haberlerle ve köylere gerçeklefltirdikleri ziyaretlerde vatandafllara anlatt klar n sözleri belirtti. Güvenilir ve sa l kl depolama F nd n L DAfi'a teslim eden ilçe Ziraat Odas Baflkan Osman Sar kahraman ise güvenilir ve sa l k koflullarda muhafaza edildi i için ürününü lisansl depoya getirdi ini belirtti. Piyasadaki f nd k fiyat n da yukar ya çekmek ad na ürünün depoya getirilmesinin do ru bir tercih olaca n vurgulayan Sar kahraman, "F nd m, piyasadaki fiyat da biraz yukar ya çekmeyi sa lamak ve örnek olmak ad na buraya getirdim" dedi. Daha önceden f nd kendi imkanlar yla depolad klar n ya da tüccarlara emanet ettiklerini anlatan Sar kahraman, "Ancak bu durum fiyat afla çekti. Kendi depolama sistemimizde aflatoksinle karfl karfl ya kald k. Ama burada hijyenik ve sa l kl ortamda muhafaza ediliyor" ifadelerini kulland. Gurbetçi üretici Yüksel Kulaço lu da ürününü lisansl depoya getirmeden önce ucuz ya da pahall olmaks z n satt n dile getirerek, flöyle konufltu: "Daha önceden harmandan ald m z ürünü tüccara götürüyorduk. Ürünümüz ucuz ya da pahall fiyattan sat lm fl oluyordu. fiu anda lisansl depolama sistemi sayesinde ürünümüzü gerekti i zaman sat fla sunaca z. Bu durum üreticilerin f nd n n fiyat n n korunmas n sa l yor. Ayr ca ürünlerimiz çal n yordu. Çevremde birçok kiflinin bafl na geldi. Bu anlamda da buras güvenilir bir yer." (AA) 4 Eylül 2013 Sakarya ihracatta rekor k rd SAKARYA - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas (SATSO) Yönetim Kurulu Baflkan Mahmut Kösemusul, a ustos ay ihracat rakamlar na iliflkin, Sakarya, geçen y l n ayn dönemine göre 95 milyon 946 bin dolardan 218 milyon dolara yükselerek yüzde 128 lik rekor bir art fl gösterdi dedi. Kösemusul, yapt yaz l aç klamada, Türkiye ve Sakarya n n a ustos ay ihracat rakamlar nda dünyadaki olumsuz ekonomik gidiflata ra men iyi tablo çizdi ini vurgulad. Sakarya n n 218 milyon 57 bin 980 dolar ihracat ile ihracatç iller s ralamas ndaki 9. lu unu korudu unu belirten Kösemusul, Geçen y l n ayn dönemine göre 95 milyon 946 bin dolardan 218 milyon dolara yükselerek yüzde 128 lik rekor bir art fl gösterdi. Ayr ca, geçen y l Türkiye ihracat s ralamas nda 12. olan ilimiz, bu y l 3 basamak ilerleyerek 9. s raya yükseldi ifadesini kulland. Kösemusul, kentin ihracat nda ilk 5 te tafl t araçlar ve yan sanayi, kimyevi madde ve mamulleri, demir ve demird fl metaller, iklimlendirme sanayi ve hububat, bakliyat, ya l tohum ve mamulleri sektörünün yer ald na iflaret ederek, flunlar kaydetti: 2013 y l n n ilk 8 ayl k döneminde ise toplam 1 milyar 366 milyon 788 dolar ile baflar l bir yükselifle de imzas n atm flt r. Bu rakamlar bizleri oldukça memnun ediyor, ilimiz piyasalar ndaki bu olumlu havan n bizleri moral ve motivasyon aç s ndan da gelece e umutla bakmam z sa layaca inanc nday m. Biz 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye nin ihracatç iller s ralamas nda ilk 5 teki hedefimiz do rultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bize bu baflar y yaflatan ve yaflatacak olan tüm firmalar m za teflekkür ediyor, ihracattaki baflar lar n n tüm üyelerimize örnek olmas n diliyorum. Dünyan n içinden geçti i kriz ortam nda Türkiye nin hala büyüyerek ilerlemesi de ayr ca memnuniyet verici. (AA)

13 4 Eylül 2013 D fl Haberler YARIN 13 Rusya, G20 zirvesi için Erdo an bekliyor Rusya n n kültür baflkenti St. Petersburg 5-6 Eylül de dünyan n önde gelen yirmi ülkesinin liderlerini a rlayacak. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ABD Baflkan Barack Obama ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere dünya liderleri ile zirve çerçevesinde bir araya gelecek. Kremlin den yap lan aç klamaya göre Rus lider, Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, talya, Hindistan, Arjantin, Brezilya, ngiltere, Singapur ve spanya liderleri ile ikili görüflme yapacak. MOSKOVA - Putin, Erdo an la görüflmesinde Suriye ve M s r baflta olmak üzere Ortado u da yaflanan sorunlar ve ikili iliflkileri ele alacak. ki lider, Kas m ay n n sonunda Moskova da yap lmas planlanan ortak bakanlar kurulu gibi çal flan Üst Düzey flbirli i Konsey toplant s n n haz rl k çal flmalar n de erlendirecek. Erdo an n zirve çerçevesinde G20 ülke liderleri ile ikili görüflmeler yaparak, Türkiye nin Suriye politikalar n anlatmas bekleniyor. St. Petersburg a 4 Eylül de gelmesi beklenen Baflbakan Erdo an, 6 Eylül de, 2020 olimpiyat kararlar n n aç klanaca Arajantin e geçecek. Moskova da 3-4 Eylül tarihlerinde yap lmas planlanan Rusya-ABD zirvesini iptal eden Obama n n, Putin le St. Petersburg da da ikili bir görüflme yapmas beklenmiyor. Washington, Suriye politikalar n n yan s ra, CI- A eski çal flan Edward Snowden e 1 y ll k geçici siyasi s nma hakk veren Moskova ya k zg n. Rusya parlamentosu alt kanad Duma Uluslararas liflkiler Komisyonu Baflkan Aleksey Puflkov, Twitter den yapt aç klamada Obama n n Suriye ye yönelik sald r için G20 zirvesini kullanaca n iddia etti. Puflkov, G20 nin resmi gündemi ne olursa olsun, en çok Suriye konuflulacak. dedi. Kimyasal silah kulland gerekçesi ile Suriye de operasyona haz r olan Obama, siyasi için de eli hayli güçlü olacak. Beflflar Esed in olmayaca bir geçifl hükümeti hedefleyen ABD ve Bat l ülkeler, St. Petersburg da siyasi çözümü bir kez daha zorlayacak. Rusya lideri Putin ise Esed in kimyasal silah kulland na ikna olmufl de il. G20 nin resmi gündeminde vergi ödemekten kaç nan büyük flirketler için al nacak tedbirler var. Haz rl k toplant lar nda belirlenen 15 maddelik de iflim paketi kabul edilirse, vergi sistemlerinde reform olacak. Gelirlerin denetiminin yan s ra kazan lan yerde vergilerin ödenmesi teflvik edilecek. Mali kriz sonras yaflanan durgunluk, devlet borçlar ve istihdam art r c tedbirler de masaya yat r lacak. Rusya n n G20 zirvesi öncesi bir k s m bas n mensuplar na düzenledi i tan t m program na Türkiye den Cihan Haber Ajans davet edildi. G20 programlar n n tümü flehir d - fl nda, Fin Körfezi nin güney k y s nda ve St.Petersburg merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Strelna kasabas nda yap - lacak. Dünya liderlerini, resmi heyetleri ve 3 bini aflk n gazeteci ordusunu karfl layabilmek için tenha kasabada yeni bir kent kuruldu. Bembeyaz çad rlar n içinde modern teknik cihazlarla donat lan bas n merkezi, restoran, ikili gorüflme odalar ve teknik servis birimleri bulunuyor. Tüm zirve etkinlikleri 18 inci yüzy lda Deli Petro taraf ndan temelleri at lan Konstantinovski Saray etraf nda gerçekleflecek. St. Petersburg belediyesi Ulaflt rma Komitesi baflkan Andrey L zin verdi i bilgide onbinlerce misafirin gelece ini, bu nedenle Pulkova havaliman nda charter uçufllar n iptal edildi ini söyledi. Akdeniz ve Ege plajlar nda Ruslar n en çok sevdi i kadife sezona tatil için gidebilmeleri için alternatifdüflündüklerini ifade eden Luzin, St.Petersburg-Moskova aras nda günlük ek 11 tren seferi konuldu unu aç klad. Belediye çal flanlar tüm kenti temizlerken, caddeler, tren garlar ve havaliman G20 bayraklar ile donat ld. St.Petersburg Belediyesi Yat r m Komitesi Baflkan rina Babük'e G20 haz rl klar çerçevesinde Cihan Haber Ajans na yapt özel aç klamada Türk giriflimcilerin kentte aktif olduklar n söyledi. nflaat ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren Türk flirketlerine baflar l çal flmalar nedeni ile teflekkür eden Babük, Pulkova havaliman n n yeni bloklar n da Türk inflaat flirketleri yap - yor. Böylece G20 ye de katk sa lad lar. Y l sonuna kadar yeni alanlar da kent sakinlerine hizmet vermeye bafllayacak. dedi. Kentin Türk yat r mc - lar için kap lar n n sonuna kadar aç k oldu unu ifade eden Rus yetkili, komflu ülke Türkiye den giriflimcilerin St. Petersburg daki f rsatlar yeterince de erlendirmemesinden de flikayetçi oldu. (CHA)

14 14 YARIN Putin G20 öncesi kaplan ve yunuslarla stres att MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, 5-6 Eylül günlerinde St. Petersburg da yap - lacak G20 zirvesi öncesi ülkenin Uzakdo usundaki Vladivostok flehrinin Ruskiy adas nda kaplan, deniz aslan ve yunuslar besleyerek stres att. Hayvan sevgisi ile bilinen Putin, adada inflas süren okyanus akvaryumunda incelemelerde bulundu. Dev havuzlarda Putin için gösteri yapan yunuslar, bal klarla besleyen Rus lider, bafllar na dokundu. Deniz aslan n n gösterisini izleyen Putin, yan na ç kt hayvanla tokalaflt. Akflam saatlerinde de kaplanlar ve di er vahfli hayvanlar için infla edilen rehabilitasyon merkezini gezen Putin, Alekseevka kasabas nda bir kaplan n e itim program n inceledi. Habarovsk bölgesinden gelen bir kaplan merkezdeki süresini tamamlayarak tabiata b rak ld. Putin ve di er görevliler kaplan monitörden izledi. 3 hektarl k bir alanda kurulan merkez 11 milyon rubleye (330 bin dolar) mal oldu. Bir kaplan n rehabilitasyon süreci ise 1 milyon rubleye (30 bin dolar) mal oluyor. (CHA) Avustralya, Suriye ve M s r için ayakta M s r ve Suriye'deki katliamlar, Avustralya n n Sidney flehri merkezinde düzenlenen büyük bir miting ile protesto edildi. D fl Haberler S DNEY - M s r daki darbe baflta olmak üzere, Suriye de Beflflar Esed rejiminin kimyasal silah kullanarak, çok say da çocuk, kad n ve yafll n n ölümüne sebep olmas tepkiyle karfl land. M s r direniflinin sembolü haline gelen Rabia iflaretlerini tafl - yan göstericiler, Baflbakan Tayyip Erdo an n büyük portresini tafl d. Avustralyal Müslümanlar, M s r ve Suriye de sivilleri hedef alan insanl k d fl katliama sessiz kalmayarak, nefretle k nad. Sidney de düzenlenen Adalet, Özgürlük ve Bar fl mitingine binlerce insan kat ld. Hyde Park dolduran protestocular alan Rabia simgesini tafl yan dövizlerle her taraf sar renge boyad. Suriye ve M s r daki insanl k dram için düzenlenen protestoda, General Abdulfettah Sisi ve Beflflar Esed aleyhine sloganlar at ld. Yap lan konuflmalarda duygulu anlar yaflan rken, Müslüman Kardefller liderlerinden Muhammed el Beltagi nin k z için yazd Babas ndan Esma ya mektup adl fliirinin okundu u s rada, göstericilerin gözyafllar n tutamad görüldü. Sidney in en büyük park Hyde Park da toplanan kat l mc lar, flehir merkezinin kalabal k caddeleri olan Elizabeth Street ten bafllay p, George Street üzerinden yaklafl k bir saat süren gösteri yürüyüflü yapt. Protestonun en dikkat çeken noktas ise yürüyüfl s ras nda kalabal k guruplar n en ön saf nda Türk bayra ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n büyük posterinin miting sonuna kadar tafl nmas oldu. Göstericiler, M s r'daki darbecilerin ve Suriye yönetiminin, iflledikleri savafl suçlar ve çocuklar dâhil, sivilleri hedef alan katliamlar sebebiyle uluslararas mahkemelerde yarg lanmas ça r s nda bulundu. Katliamlara gereken tepkiyi vermeyen Avrupa Birli i'ni de protesto eden göstericiler, Kopenhag siyasi kriterlerinin ilk maddesinin demokrasinin güvence alt na al nmas olmas na ra men AB'nin M s r'da menfaat u runa ilkelerinden vazgeçmesini k - nad. Göstericilerin aras nda Türk, M s rl, Lübnanl, Suriyeli baflta olmak üzere Orta Do- u dan Afrika ya ve 4 Eylül 2013 dünyan n dört bir yan ndan olan Avustralyal Müslümanlar kat ld. Yürüyüfl esnas nda tekbir getiren kalabal k, Sisi ve Esed aleyhine s k s k sloganlar att. Müslüman toplum kurulufllar ve gençlik teflkilatlar taraf ndan organize edilen mitinge Avustralya Genel Müftüsü Dr. brahim Ebu Muhammed ve Avustralya mamlar Konseyi üyeleri kat ld. Mitingde konuflan Dr. Ebu Muhammed, Rabia iflaretindeki dört parmak özgürlük anlam na geliyor. Adaletsizli e bask ya ve zulme karfl. Suçsuz ve hürriyet isteyen insanlar ac mas zca katledenlerin tekrar düflünmelerini sa lar inflallah. Aram zda bask ya ve zulme karfl sesini yükselten yeni bir nesil var. Ne pahas na olursa olsun bu yeni nesil, bar fl ve adaletin hâkim olmas için çal fl yor. Bizler de ayn flekilde özgürlük için çal flmalar m za devam edece iz. Yeryüzünde binlerce insan bar fl ve özgürlük için hayat n feda ediyor. Zalimler, bir medeniyeti yok etseler bile insanl n içindeki bar fl, huzur ve adaleti k ramayacaklar. dedi. Hyde Park a bebek arabas nda çocu u ile gelen aileler, sar Rabia tiflörtü giyen ve gaz maskesi takan protestocular dikkat çekti. Göstericilere zaman zaman caddede yürüyen siviller de destek verirken, resim çekmeleri dikkat çekti. Polisin genifl güvenlik önlemi ald protesto, hiç bir tats z olay meydana gelmeden sona erdi. Öte yandan, Melbourne flehir merkezinde geçen hafta M s r için düzenlenen protestodan sonra bu hafta da Suriye deki kimyasal katliamlar için bir miting düzenlendi. Victoria Eyalet Kütüphanesi nin önünde ellerinde çeflitli dövizler tafl yan göstericiler, Suriye de 150 bin insan n hayat n kaybetmesine sebep olan rejim sald r lar n n bir an önce sona erdirilmesini istediler. Gösterilere çok say da Türk toplumu üyesi de kat ld. Türklerin yan s ra Suriyeli ve di er Arap toplumlar n n da kat ld protesto gösterisi boyunca Victoria polisi de güvenlik tedbirleri ald. Göstericiler Suriye ye özgürlük sloganlar atarken, küçük çocuklar çeflitli pankartlar tafl yarak büyüklerine destek oldular. (CHA)

15 4 Eylül 2013 HABER MERKEZ Aç l fla CHP yöneticileri de büyük ilgi gösterdi. Tekin ve Günayd n Baflkan Tan k'a teflekkür etti. Gençlerin Ankara ya ayak basar basmaz Çankaya Belediyesi nin hizmetlerinden yararlanaca n belirten Tan k, Ö rencilere güvenli bir kent ortam sa lamak ve onlara rehberlik etmek istiyoruz dedi. Proje kapsam nda aç lan stantlar, 6 Eylül 2013 tarihine kadar hizmet verecek.çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, üniversite e itimi için Ankara ya gelen gençlerin kay t yapt rmaktan bar nmaya kadar pek çok sorununa çözüm üreten Gençler Çankaya Yurdunuz projesini bas na ve kamuoyuna tan tt. Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas önünde düzenlenen tan t m toplant s na, CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n, CHP Genel Baflkan Yard mc s Gürsel Tekin, CHP Adana Milletvekili Ali Demirçal, CHP Parti Meclisi Üyesi Seyhan Erdo du nun yan s ra CHP Ankara Gençler Çankaya Yurdunuz stantlar hizmete bafllad Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, üniversite e itimi için Ankara'ya gelen gençlerin kay t yapt rmaktan bar nmaya kadar pek çok sorununa çözüm üreten Gençler Çankaya Yurdunuz projesini tan tt. Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Baflkan Yard mc lar ve muhtarlar da kat ld. Baflkan Tan k projenin, Ankara ya Türkiye nin dört bir yan ndan gelen gençlerin güvenli bir kent ortam sa lamak ve onlara iyi bir flekilde rehberlik edebilmek amac tafl d n belirtti. E itimli personelin kentin en belirgin noktalar nda kurulan stantlarda gençlere yard mc olaca n ifade eden Tan k, Ankara, Hacettepe, Gazi ve Ortado u Teknik Üniversitelerine ücretsiz turlar n düzenlenece ini kaydetti. Gençlerin ve ailelerinin Ankara ya ayak basar basmaz Çankaya Belediyesi nin hizmetlerinden yararlanaca n belirten Tan k, Ö rencilerin bar fl ve güven ortam nda olmalar bizim için en önemli konu. Ailelerin çocuklar n merak etmeden uyumalar n sa lamak istiyoruz. Bu bizim temel belediyecilik anlay fl m z ve insanl k görevimizdir dedi. Söz konusu projeyle geçen y l 5219 ö renciye hizmeti verdiklerini ifade eden Tan k, bu y l çok daha fazla ö renciye ulaflmay amaçlad klar n belirtti. E itime büyük bir katk CHP Genel Baflkan Yard mc s Gürsel Tekin ise, Çankaya Belediyesi nin e itime çok önemli bir katk da bulunmufl oldu unu ifade ederek, Türkiye de ö rencilerin bar nma sorunu çok ciddi boyutlardayken, TOK de 20 bin konut yapmakla övünen iktidar, 81 ilde de yurt yapabilmelidir. Biz parti olarak gençlerin e itim gibi YÖK gibi sorunlar n tamam yla çözmeye haz r z. Bu örnek çal flmay yapan Belediyemiz ve Baflkan m z kutluyor, teflekkür ediyorum" diye konufltu. Çankaya baflar l bir karneye sahip CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n da projenin, genç nüfusa sahip olan Türkiye de büyük bir ihtiyac karfl lad n belirtti. Kentlerin, kad n, ö renci, genç, engelli ve yafll dostu olmas gerekti ini vurgulayan Günayd n, Belediyelerin baflar s n sadece kaç kilometrekare kald r m yapt yla de il, kaç krefl, yurt açt, kaç ö renciye rehberlik etti iyle de ölçüyoruz. Bu anlamda Çankaya Belediyesi çok baflar l bir karneye sahiptir. Bu karnesine bugün çok büyük bir artu daha ekliyen Baflkan m za ve eme i geçen t m çal flanlar m za teflekkür ediyorum dedi. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, toplant sonras nda Çankaya Belediyesi Emek Hizmet Binas içinde bulunan Gençler Çankaya Yurdunuz stantlar n toplant ya kat lan heyete gezdirdi. Gökhan Günayd n ve Gürsel Tekin, stantlarda bulunan personelden projeye iliflkin ayr nt l bilgi al rken, yeniden üniversite ö rencisi olmak istediklerine iliflkin espriler de yapt lar. YARIN 15 Mamak Senagalli konuklar a rlad HABER MERKEZ Geçti imiz y l Mamak Belediyesi ile "kardefl flehir, iyi niyet" protokolüne imza atan Afrika ülkesi Senegal'in Amitie et Point E Belediye Baflkan Malick Drop ve beraberindeki heyet Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül'ü ziyaret etti. Konuklar karfl layan Akgül, heyeti Mamak'ta a rlamaktan büyük memnuniyet duyduklar n ifade etti. Heyet, "Mamak'a geldi imizde kendimizi evimizde hissediyoruz. Mamak'a her geldi imizde biraz daha de iflmifl ve geliflmifl buluyoruz. Mesut Akgül'ün baflar lar n n devam n diliyoruz" dedi. liflkiler Pekifltiriliyor Kardefl flehir protokolünün hem belediye hem de ülkeler aras ndaki kardefllik ba lar n daha da güçlendirdi ini kaydeden Akgül, " lçemiz için gerekli çal flmalar n yan s ra ülkeler aras dostluklar da kazand k" dedi. Heyetle karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunan Akgül, "Biz Senagal'i evimiz gibi görüyoruz. Her zaman karfl l kl ortak çal flma ve projelere aç z" diye konufltu. Akgül'ün halkla iç içe bir baflkan oldu unu belirten Drop ta, "Geçti imiz y l kardeflli e imza att m z Mamak Belediyesi ile dostlu umuzu daha ileriye tafl man n mutlulu unu yafl yoruz. Ramazan ay 'nda Senegal'de kurduklar iftarsofras ndan istifade ettik. Bu güzel kardefllik inflallah uzun süre devam edecek" dedi.

16 16 YARIN Ankara Karapürçek Ya l HABER MERKEZ Bu y l 23 üncü kez düzenlenen, Anadolu nun en büyük gürefl organizasyonu Karapürçek Ya l Güreflleri HABER MERKEZ Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Ankara n n Güdül ilçesinde bulunan Sapanl Köyü nün 1 inci Gençlik ve Kaynaflma Festivali ne kat ld. Güdül Belediye Baflkan Hüseyin Erdo an, Köy muhtar Mehmet Coflkun, Sapanl Köyü Derne i yönetim kurulu ve çok say da Güdüllünün kat ld festivalde renkli ve e lenceli anlar yafland. Yaflar ayakta alk fllad lar Sapanl Köyü nün gelenek ve göreneklerini daha sonraki kuflaklara aktarmak amac yla gerçeklefltirdi i Gençlik ve Kaynaflma Festivali Mehter Marfllar ile bafllad. Kurulan stantlarda yöresel yemeklerin ikram edildi i festivalde yöresel sanatç lar türkülerini her y l oldu u gibi bu y l da nefesleri kesti. Nefes kesen mücadeleler sonucunda baflpehlivan ünvan, rakibi Hüseyin fiahinal n s rt n yere getiren fiaban Y lmaz n oldu. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki de ev sahibi olarak güreflleri gün boyunca izledi. Baflkan Tiryaki yi siyasiler ve bürokratlar da yaln z b rakmad. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara milletvekili Haluk pek, AK Parti Ankara milletvekili Emrullah fller, AK Parti l Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca, AK Parti Çankaya lçe Baflkan Süleyman Y lmaz, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Türkiye Gürefl Federasyonu Ya l Gürefl Koordinatörü Mehmet Ayhan, Alt nda Belediyesi Baflkan Yard mc lar Yunus Kelefl, Gökalp Y lmaz, Tuncay Temel ve Saim Parlak n yan s ra Alt nda Belediyesi meclis üyeleri ve çok say da gürefl sever de gün boyunca güreflleri izleyenler aras ndayd. Baflpehlivan fiaban Y lmaz, gürefl a as ise Ahmet pek oldu seslendirdi, yöresel oyunlar oynand. Güdüllüler taraf ndan yo un ilgi ile karfl lanan Yaflar, birlik ve beraberlik aç s ndan festivallerin önemli oldu unu söyledi. Yaflar, Bu güzel festivalinizde sizlerle beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ben hemfleri derneklerinin her zaman yaflat lmas ndan yanay m. Dernekler birlik ve beraberli i sa layan, o topra n kültürünü yaflatmak için u raflan önemli kurulufllard r. Onun için bu derneklerin, Türkiye nin bölünmez bütünlü üne ve bayra na sahip ç kmalar n istiyorum dedi. Yaflar çok seviyoruz Yaflar aralar nda görmekten büyük mutluluk duyduklar n belirten vatandafllar, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n Her y l oldu u gibi Türkiye nin dört bir yan ndan yüzlerce güreflçinin kat l m yla gerçekleflen Karapürçek Ya l Güreflleri nde, güçlerini er meydan nda gösteren güreflçiler gün boyu süren müsabakalarda rakiplerini elemeye çal flt. Sabah n erken saatlerinde miniklerin güreflleriyle bafllayan müsabakalar, ö leden sonra Büyükler, Baflalt ve Baflpehlivanlar n güreflleri ile devam etti. Karapürçek Gürefl Alan nda rakipleriyle k yas ya mücadeleler sergileyen güreflçiler, gürefl severlere güzel bir gün festivalimize çok büyük katk lar oldu. Onu çok seviyoruz ve her zaman destekliyoruz. Festivalimize olan katk lar ndan dolay da 4 Eylül 2013 Güreflleri nefesleri kesti Bu y l 23 üncü kez düzenlenen, Anadolu nun en büyük gürefl organizasyonu Karapürçek Ya l Güreflleri her y l oldu u gibi bu y l da nefesleri kesti. Nefes kesen mücadeleler sonucunda baflpehlivan ünvan, rakibi Hüseyin fiahinal n s rt n yere getiren fiaban Y lmaz n oldu. yaflatt. Ya l gürefllerin olmazsa olmaz gürefl a al ise yap lan ihaleyle pek nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet pek in oldu. 3 y ld r a al k görevini üstlenen Seyit Koca, ünvan n pek e devretti. Baflkan Yaflar Güdüllüler ile bulufltu baflkan m za çok teflekkür ederiz diye konufltu. Festivalin bitmesinin ard ndan Yaflar, Sapanl Köyü nü dolaflarak köy halk yla sohbet etti.

17 4 Eylül 2013 Genel KIRfiEH R - K rflehir'e ba l Savc l Büyükoba beldesinin Hirfanl Baraj Gölü sahili, baflta gurbetçiler olmak üzere tatilcilerin ilgisini çekiyor. Savc l Büyükoba Belediye Baflkan Münir Kozan, AA muhabirine yapt aç klamada, Hirfanl Baraj Gölü'nün suya girilebilecek 65 kilometrelik k sm n beldelerinde oldu unu söyledi. Ramazan Bayram 'nda büyük bir tatilci ak n yaflad klar n belirten Kozan, sadece bayram günlerinde yaklafl k 25 bin kiflinin buradan faydaland n vurgulad. Kozan, göl sahilini en iyi flekilde düzenleyerek vatandafllar n hizmetine sunduklar n ifade ederek, gurbetçilerin buraya büyük ilgi gösterdi ini, özellikle hafta sonlar nda binlerce kiflinin yüzmek için geldi ini belirtti. Kozan, "Y l n yorgunlu u sadece deniz k y lar nda de il, göl sayesinde bozk r n ortas nda da at labiliyor. Özellikle hafta sonlar nda gelenler, tehlike yaflamadan burada yüzebiliyorlar. Sahilimizi sürekli haz r halde tutuyoruz. Can yelekleri ve cankurtaranlar m zla halk n hizmetindeyiz. Yaz n son günlerini de erlendirmek isteyenlere güzel bir ortam sunmaya çal fl yoruz" dedi. - "Halk plaj n geniflletmeyi planl yoruz" Belediye Baflkan Kozan, yo unluk nedeniyle halk plaj n geniflletmeyi planlad klar n belirterek, flöyle devam etti: YARIN Polisten okul servisi sürücülerine e itim Emniyet yetkilileri, okullar n aç lmas na k sa süre kala, okul servisi sürücülerine uyulmas gereken kurallar konusunda e itim verecek. ANKARA - Emniyet Genel Müdürlü ünce ilk defa yap lacak uygulama kapsam nda, okul servisi sürücülerine verilecek bir günlük e itimde emniyet yetkilileri, ilgili meslek odalar yla görüflerek okullar n aç lmas yla servislere yönelik denetimlerini de art rmay planl yor. Hatalar cezaland rmadan önce önlemeyi hedefleyen çal flma kapsam nda okul servisi sürücüleri, dikkat edecekleri hususlar hakk nda bilgilendirilecek. Uzman personel taraf ndan verilecek e itimde sürücüler yapt klar hatalar konusunda uyar lacak, en çok gelen flikayetlerle ilgili bilgilendirilecek. Sürücülere ö rencileri indirmeleri ve bindirmeleri s ras nda uymalar gereken kurallar ve güvenlikle ilgili e itim uygulamal olarak verilecek. Yurt genelinde verilecek e itim tamamlanmas n n ard ndan ilk defa uygulanm fl olacak. Yeni e itim ö retim y l n n bafllamas yla okul tafl tlar na yönelik denetimler de art lacak. Denetimlerde okul tafl tlar n n kar flt trafik kazalar n n önlenmesi ve ö rencilerin can ve mal güvenliklerinin güvence alt na al nmas hedefleniyor. -Tüm floförler emniyete ça r lacak Davran fl kurullar, temizlik, güvenli ve kurallara uygun sürüfl teknikleri gösterilecek e itimde floförlere, 'Okul Servis Araçlar Hizmet Yönetmeli i' ile belirlenen ve ö renci tafl mac l yapan araçlarda kanunen bulunmas gereken yasal zorunluluklar ile ö renci tafl mac l yapan araç sürücülerinin yeterlilik belgeleri ve ö renci tafl mac l yapt klar s rada dikkat etmeleri gereken yasal zorunluluklar hakk nda bilgi verilecek. Polis, tüm illerde, emniyete ça rd servis floförlerine, en fazla yap lan hatalar konusunda seminer verecek ve bu hatalar n tekrarlanmamas n isteyecek. E itimde, çocuklara nas l davran laca, çocuklar n 17 güvenli inin nas l sa lanaca, aile ile iletiflim, sürüfl teknikleri ve ilk yard m konular nda da bilgi verecek. Emniyet, özellikle okul öncesi ö rencilerin servislerinde zorunlu tutulan rehberler konusunda da dikkatli davranacak. fioförlere rehber bulundurma zorunlulu u hat rlat l p bulundurmayanlara ceza yaz laca belirtilecek.(aa) Bozk rda sahil keyfi "Güzel bir havuz ve akuapark yapmay hedefliyoruz. Sahili boydan boya fl kland rmak için MEDAfi'a müracaat ettik. 3 y ld r yapmalar n bekliyoruz. Denize gidemeyenler için buray bir cazibe merkezi haline getirmek en büyük amac m z. Belediyemizin kaynaklar yeterli olmuyor. Bu nedenle, Ankara'daki yetkililerden de destek ve katk bekliyoruz." (AA)

18 18 YARIN 4 Eylül 2013 Genel fiehir içi h z s n r art yor Emniyet Genel Müdürlü ü, yerleflim yerleri içinde h z s n r n n 90 kilometreye ç kar lmas na imkan sa layan bir düzenleme haz rlad. Okullar n aç lmas yla birlikte uygulanmas hedeflenen düzenlemeyle flehir içinde h z s n r 70 kilometreden 90 kilometreye ç kar lacak. Okullar n aç lmas yla trafik yo unlu u artaca için düzenlemenin bu döneme yetifltirilmesi hedefleniyor. Trafik Dairesi Baflkanl, ilgili bakanl klar n görüflüne sundu u düzenlemeyi en geç Eylül sonunda uygulamaya sokmay planl yor. ANKARA - Karayollar Trafik Yönetmeli i, yerleflim yerlerindeki h z limitini 50 kilometre olarak belirliyor. Yönetmelikte, Ulafl m Koordinasyon Merkezleri (UKOME) ile il trafik komisyonlar na yerleflim yerleri içindeki h z limitlerini 20 kilometreye kadar art rma yetkisi veriliyor. Birçok flehirde, h z s n r 20 kilometre art r larak 70 kilometreye ç karmas na ra men trafik s k fl kl n n önüne geçilemiyor. MOBESE kameralar n ya da radar ile h z denetimi yapan ekipleri gördüklerinde h z düflüren sürücüler, denetimi geçtikten sonra tekrar h zlan yorlar. Baz bölgelerde de yerleflim yerlerinin büyüyüp ba lant yollar n n flehir içinde kalmas nedeniyle 70 kilometrelik h z s n r uygulanmas sürücüleri zorluyor. -Ceza 90 kilometreyi afl nca yaz lacak Emniyet Genel Müdürlü ü Trafik Dairesi Baflkanl, trafik s k fl kl n azaltmak amac yla flehir içinde uygun standartlara sahip yollarda h z s n r n n art r lmas na olanak sa layan düzenleme haz rlad. Okullar n aç lmas yla trafik yo unlu u artaca için düzenlemenin bu döneme yetifltirilmesi hedefleniyor. Trafik Dairesi Baflkanl, ilgili bakanl klar n görüflüne sundu u düzenlemeyi en geç Eylül sonunda uygulamaya sokmay planl yor. Düzenlemenin yürürlü e girmesiyle yönetmelikteki h z s n rlar de ifltirilecek ve UKOME ile il trafik komisyonlar n n uygun buldu u yollarda h z s n r, polisin h z cezas yazarken tan d yüzde 10'luk opsiyonla birlikte 90 kilometreye ç kar lacak. 26 milletvekili doland r ld TBMM - ES N IfiIK - TBMM bürokratlar nca yap lan incelemede, bir eczane taraf ndan haberi olmadan 26 milletvekili ad na sahte reçete düzenlendi i belirlendi. lgili eczane hakk nda suç duyurusunda bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, TBMM fatura inceleme bölümünün gerçeklefltirdi i reçete kontrolleri s ras nda, kurum ile sözleflmeli bir eczanenin hak sahiplerine yo un bir flekilde muadil ilaç verdi i tespit edildi. Milletvekilleriyle ilgili olarak ise Meclis Sa l k Merkezi taraf ndan antetli ka tlarla yap lan ilaç taleplerinin milletvekillerinin bilgileri dahilinde olmad belirlendi. Bunun üzerine "A.-U" adl eczane hakk nda inceleme yap lmas için bir komisyon oluflturuldu. Bu komisyon, ad geçen eczaneye ait geçmifl dönem fatura ve eki reçetelerini inceledi. Tespit edilen flüpheli reçeteler için adlar na reçete düzenlenen milletvekillerinden, "reçetelerde yaz lan ilaçlar n al n p al nmad n n, ilaçlar al nm fl ise reçetede bulunan ilaçlardan hangilerinin al nd n n, reçete arkas ndaki ad, soyad ve imza bilgilerinin do rulu u" konular nda yaz l bilgi talep etti. Konuya iliflkin bir milletvekili, kronik hastal olan bakmakla yükümlü oldu u çocu unun kulland ilaçlar almak üzere baflka bir eczaneye gitti- inde sistem kay tlar nda ilaçlar n, "A.U" adl eczane taraf ndan kuruma fatura edildi ini ö rendi. Daha sonra bu milletvekili bu eczanenin adresini dahi bilmedi ini ve bugüne kadar ad geçen eczaneden hiçbir ilaç almad - n yaz l olarak bildirdi. Milletvekillerinin ço unlukla ilgili eczaneden ilaç almad klar n beyan etmesi üzerine, söz konusu eczaneyle yap lan sözleflme zaman kaybedilmeksizin feshedilerek, konu yarg ya intikal ettirildi. laçlar n al m yla ilgili konu 55 milletvekiline soruldu. Vekillerden 26's - n n ilaçlar almad n, 20 milletvekili ise ald n belirtti. Bu flekilde haberleri olmadan adlar na reçete düzenlenen 26 milletvekili yaklafl k 20 bin lira doland r ld. -Dava aç lacak Bu arada davayla ilgilenen savc konuyu, kendileri aç s ndan da incelenmesi için SGK ve Maliye Bakanl Mali Suçlar nceleme birimine de bildirdi. Ad geçen kurumlar n incelemeleri devam ediyor. Savc n n kovuflturmas n n tamamlanmas n n ard ndan dava aç lacak. Kapsaml bir dosya oldu undan mahkemenin bafllamas n n uzun sürece i belirtiliyor. -Hak sahiplerinin ilaç temini TBMM, hak sahiplerinin ayakta tedavilerinde kullan lan ilaçlar n temin edilmesi, Meclis ile Türk Eczac lar Birli i aras nda imzalanan protokol do rultusunda serbest eczac lar ile eczac odalar aras nda yap lan sözleflmeler çerçevesinde yürütülüyor. (AA)

19 4 Eylül 2013 E itim "Korsan servis araçlar ndan uzak durun" uyar s YARIN Yaz Kur'an kurslar nda 3 milyonu aflk n ö renci ö renim gördü 19 ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, çocuklar n daha güvenli bir e itim ve ö retim y l geçirmeleri için mutlaka yard mc personeli olan ve ilgili mesleki odaya kayd bulunan servis araçlar n n tercih edilmesi gerekti ini belirtti. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, e itim ve ö retim döneminin 9-16 Eylül tarihlerinde kademeli olarak bafllayacak olmas sebebiyle velilere uyar larda bulundu. Kantin al flverifllerinde, velilerin ve okul yöneticilerinin çok dikkatli olmas gerekti i vurgulayan Palandöken, flunlar kaydetti: "Evlatlar m z n sa l kl beslenebilmesi için hijyen koflullar na dikkat eden esnaflar m zdan g da ürünlerini temin edin. Seyyar olarak, aç k tezgahlarda sa l ks z ve denetimsiz sat fl yapan kifliler mutlaka denetlenmeli ve bu sat fllar n önüne geçilmelidir. Çocuklar m z da sa l ks z beslenme ve aç kta yap lan sat fllar konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir. Çünkü yar nlar m z emanet edece imiz çocuklar m z için yetersiz ve dengesiz beslenme konusunda veliler olarak daha dikkatli davranmal y z. Bu konuda okul çevresinde sat fl yapmaya çal flan seyyar sat c lara engel olmas için okul yönetimi ve emniyet de daha duyarl olmal d r." Piyasada çok say da korsan servis arac n n oldu una dikkat çeken Palandöken, flöyle devam etti: "Okul sezonunun yaklaflmas yla birlikte okul çevresinde korsan servis araç iflletmecileri ço almaya bafllad. Gelece imizin teminat çocuklar m z n daha güvenli bir e itim ve ö retim y l geçirmeleri için mutlaka yard mc personeli ve ilgili mesleki odaya kay tl olan servis araçlar n n tercih edilmesi gerekmektedir. Tüm velilerimiz bu konuda duyarl olmal ve çevrelerindeki korsan servis araçlar n bar nd rmamal d r. Korsan servis araçlar ndan ö rencilerimizi korumak için okul yönetimlerinin ve emniyet yetkililerinin de denetimlerini art rmalar gerekmektedir. Ayr ca okul yönetimleri, servis araçlar n n düzenli servis bak mlar, hijyen ve yard mc personel konular nda gerekli uyar larda bulunmay ihmal etmemelidir. Servislerde rehber personel bulundurmayan servis araç ve flirketlerini mutlaka Servis Araçlar Odas na bildirmelidir." ANKARA - Diyanet flleri Baflkanl taraf ndan "Gel bu yaz, Kur'an' gönlüne yaz" slogan yla bafllat lan yaz Kur'an kurslar nda 3 milyondan fazla ö renci e itim ald. Diyanet'in bu y l tan t m amac yla bafllatt kamu spotu, aç l fl törenleri, çocuk flenlikleri gibi faaliyetler de ö renci say s n n baz bölgelerde iki kat na ç kmas n sa lad. Diyanet flleri Baflkanl E itim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Erbafl, AA muhabirine geçti imiz hafta sona eren "2013 Y l Yaz Kur'an Kurslar Program "yla ilgili de erlendirmelerde bulundu. "Gel bu yaz, Kur'an' gönlüne yaz" slogan yla bafllat lan program n her biri üçer haftadan oluflan 3 dönem halinde devam etti ini dile getiren Erbafl, bu dönemler içerisinde cami ve Kur'an kurslar n n oluflturdu u 72 bin 439 mekanda 115 bin 183 ö retici taraf ndan üç milyonu aflk n ö renciye e itim verildi ini bildirdi. Kur'an- Kerim ve temel dini bilgiler e itimlerinin verildi i program öncesinde Diyanet flleri Baflkanl n n tan t m kampanyas yapt n hat rlatan Erbafl, "Bu y l yaz kurslar için yapm fl oldu umuz aç l fl programlar ve afifl, bilboard, sinevizyon, kamu spotu, çocuk flenlikleri gibi tan t m etkinlikleri ö renci say s n n geçen y la göre kimi yerlerde iki kat na varan art fllara ulaflmas n sa lad görüldü" dedi. Kurslara baflvurunun artmas n n memnuniyet verici oldu unu söyleyen Erbafl, kurs kapsam nda 10,5 milyon Kur'an elifbas ve üç ayr kitaptan oluflan Temel Dini Bilgiler serisiyle 500 bin adet Kur'an- Kerim'in ö rencilere ücretsiz olarak ulaflt r ld n bildirdi. Erbafl, "Kur'an kurslar na kat labilmek için yafl ve s n f s n rland rmas n n kald r lm fl olmas ve ö rencilere kitaplar n ücretsiz da t lmas hem ö reticiler hem de ö renci ve veliler taraf ndan büyük memnuniyetle karfl lanm flt r. Bu durum da hem okul öncesi ve hem de okul dönemi ö rencilerinden yaz Kur'an kurslar na devam edenlerin say lar nda art fla vesile olmufltur" ifadesini kulland. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat 4 Eylül 2013 Akademi Rumeli, Balkan gençlerini sanatç larla buluflturuyor ED RNE - Akademi Rumeli; 8 Balkan ülkesinden 150 üstün yetenekli lise ve üniversite ö rencisini Edirne de 30 sanatç ile buluflturuyor. Edirne Valili i ve Baflbakanl k Yurtd fl Türkler ve Akraba Topluluklar Baflkanl taraf ndan düzenlenen akademi sanat atölyeleri, söylefliler, imza günleri, konserler ve film gösterileri etkileriyle 10 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bulgaristan, Gagauz Yeri, K r m, Kosova, Makedonya, Romanya, Türkiye ve Yunanistan dan 17 ile 25 yafl aras üstün yetenekli gençler, on gün boyunca 30 yazar, çizer, yönetmen ve sanatç ile biraraya gelme imkan bulacak. Halk E itim Merkezi nde düzenlenen aç l fl törenine Edirne Valisi Hasan Duruer, Zaman Gazetesi Yazar Ahmet Turan Alkan, Hattat Prof. Dr. Hüsrev Subafl, fiair Ercan Y lmaz, fiair ve Akademisyen Doç. Dr. R dvan Can m, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet S nav, çok say da davetli kat ld. Aç l flta konuflan Vali Duruer, görevi bafllad nda günden itibaren kendine iki misyon edindi ini bunlardan birisinin Geçmifli günümüze tafl mak di erinin ise balkanlar oldu unu söyledi. Zaman Gazetesi Yazar Ahmet Turan Alkan ise Balkanlar n Türklük denilen fleyin mayaland bir yer oldu unu söyledi. Alkan, Bunu size gaza getirmek için söylemiyorum. Tarihçiyim. Tarih okumalar m n fl nda söylüyorum. Türklü ün as l yo ruldu u yer. Alparslan, Malazgirt, Do u Anadolu vesire de il. Vesaire diyorum ama bunu küçümsedi imden de il. Kültürel, dünya varl ve modern manada Türklü ün biçimlendi i yer balkan co rafyas d r. dedi. Doç. Dr. R dvan Can m da Rumeli bizim sevdam z, aflk m z, dinmeyen, hiç kapanmayan yürek s z m z. 5 as rl k bir beraberlikten sonra yüz y ll k bir hasret var. Edirneli bir akademisyen olarak Akademi Edirne den sonra Akademi Rumeli projesinde yer almaktan ve katk sunmaktan son derece mutluyum. Bu proje asl nda bir akrabalar buluflmas d r, bir kucaklaflmad r, çok sayg de er çok kutlu bir buluflmad r. diye konufltu. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan Edirne Valisi Hasan Duruer, ilk gün programa kat lan fiair Ercan Y lmaz a, Ahmet Turan Alkan a Prof. Dr. Hüsrev Subafl na Doç. Dr. R dvan Can m a, Yönetmen Zafer Karatay a proje koordinatörü Fahri Tuna ya bir teflekkür plaketi takdim etti. (CHA) Bak rc lar Çarfl s yenileniyor MALATYA - Malatya da y llard r ticaretin kalbinin att mekanlardan biri olarak bilinen tarihi Bak rc lar Çarfl s, piyasa flartlar n n h zla de iflti i günümüzde müflteri kayb n n önüne geçilmesi için yenileniyor. 30 y ldan bu yana yenileme çal flmas bekleyen 256 esnaf n bar nd çarfl kapsaml bir altyap çal flmas yla turistik bir mekana dönüflüyor. Unutulmaya yüz tutmufl el zanaat yaflatmaya çal flan çarfl esnaf, teknolojiye inat çekiçlerini daha güçlü vurarak metale flekil vermeye haz rlan yor. Malatya Belediye Baflkan Ahmet Çak r, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baflkan Ali Evren ve Madeni Eflya Esnaf Odas Baflkan Cemil Çolak ile birlikte Bak rc lar Çarfl s nda devam eden düzenleme çal flmalar n yerinde inceledi. Buradaki esnaflarla konuflarak sorunlar n dinleyen Çak r, y llard r kentin en ifllek ticaret mekanlar ndan biri olan çarfl da kapsaml bir yenileme çal flmas yürüttüklerini belirtti. Çal flmalar kapsam nda bafllat lan altyap düzenlemelerinin tamamland n anlatan Çak r, kaplama ile çat yenileme ifllemlerinin h zla sürdürüldü ünü ifade etti. Çak r, flöyle devam etti: Çarfl m zda camekânlar de iflecek. Esnaf m z n da memnun olaca kepenkler yap lacak. flyerlerinin ön yüzlerine ahflap kaplama yap l yor. Amac m z, Bak rc lar Çarfl s n tarihi bir mekân haline getirerek turistik çarfl görünümünü oluflturmak; tarihi dokusunda var olan özelliklerini yaflat p otantik bir çarfl yaparak asl na kavuflturmakt r. Bu çarfl lar m z her flehirde bulunmayan özel çarfl lard r. Bu merkezin yaflat lmas için bu restorasyon çal flmalar n n yap lmas gerekiyordu. Burada 256 esnaf m z var. Esnaflar m zdan da farkl istekler var. Bu fikirleri ve düflünceleri de dinledik. Çal flmalar bitti inde ailece gezilebilen önemli bir al flverifl merkezini Malatya ya kazand rm fl olaca z.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı