GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda SAH L KEYF HABER 17 DE Polisten servis sürücülerine E T M TBMM bürokratlar nca yap lan incelemede, bir eczane taraf ndan haberi olmadan 26 milletvekili ad na sahte reçete düzenlendi i belirlendi. lgili eczane hakk nda suç duyurusunda bulunuldu. HABER 17 DE HABER 18 DE BAfiKAN YAfiAR GÜDÜLLÜLER LE BULUfiTU Haberi 16 da MAMAK SENEGALL KONUKLARINI A IRLADI Haberi 15 de Ö RENC LERDEN YAZ KUR AN KURSLARINA BÜYÜK LG Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin KAB L - Afganistan da Türk televizyonlar nda yer alan diziler her geçen gün popülerli ini art r rken, dizilerin y ld zlar, bölgede Hollywood ünlülerinden daha çok seviliyor. Muhteflem Yüzy l, Kurtlar Vadisi, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi son y llarda büyük be eni toplayan diziler, bu ülkede de ilgiyle izleniyor. Bu durum özellikle Afganistan halk n n Türk toplumunun yaflam na olan ilgisini ciddi biçimde art r yor. Türk dizilerinin bu kadar ilgi çekmesinin temel nedeni olarak Afgan halk n n dizilerde gelenek ve modernleflmeyi dengede tutan figürleri görmek istemeleri gösteriliyor. Ayr ca, dizilerde yer alan ürünler, k yafetler, mobilyalar bile bir süre sonra ülkede moda haline gelebiliyor. Bu da Türk tekstil ve ürünlerine olan ilginin büyümesine yol aç yor. Dizilerin sürekli izleyicileri aras nda ise devlet yetkilileri de bulunuyor. Türk dizileri, bir zamanlar ilgi oda olan Hint dizilerinin yerine alm fl gibi gözüküyor. Afgan televizyonlar nda yay nlanan 20 den fazla Türk dizisi, halk n hemen her kesimi taraf ndan izleniyor. Ülkede yay nlanan diziler aras nda en çok Kurtlar Vadisi seyredilirken, dizinin oyuncular Necati fiaflmaz ve Gürkan Uygun halk taraf ndan çok seviliyor. Afgan halk, haftada 4 akflam yay nlanan Kurtlar Vadisi ni izlemek için dizi saatini heyecanla bekliyor. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Türk dizilerini daha çok Afgan kad nlar izliyor. Afgan kad n Masuma, Dizi yay nlanmadan önce tüm ifllerimi bitiriyorum. Özellikle Kurtlar Vadisi nin yay nland günler bizim için özel günler gibi olmufl diyor. Afganistan sokaklar nda Afgan liderlerinin foto raflar n n yan s ra Türk aktörlerinin resimlerini görmek de mümkün. Kanallar n çekmedi i uzak bölgelerde yaflayan gençler ise Farsçaya çevrilmifl Türk dizilerini marketten sat n alarak evlerinde izliyor. Afganistan daki kat yay n politikas ndan dolay, dizilerdeki uygunsuz görüntüler sansürleniyor. Geçen sene ülkede en çok seyredilen Aflk- Memnu dizisi, Afgan kültürüne ayk r Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç bulundu u gerekçesiyle Afganistan Alimler Birli i nin itiraz üzerine yay ndan kald r lm flt. Özel televizyon yetkilileri, Türk dizilerinin sadece Türk toplumuna de il, uluslararas topluma da hitap etti ini söylüyor. Afganistan da yay n yapan özel bir televizyonun Yay n Yönetmeni Hayat Yakubi, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye ile Afganistan aras nda bulunan din ve kültür ba nedeniyle Türk dizilerinin bu ülkede çok sevildi ini belirtti. Türk dizilerinin konusunun da gerçekçi oldu unu, Hint dizilerinin ise hakikat yans tmad n fade eden Yakubi, Türk dizilerini biz ucuza Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan 4 Eylül 2013 Türk dizileri Afganistan fethetti al yoruz. Ayn diziler Arap ülkelerinde daha çok paraya sat l yor dedi. Yakubi, Türk dizilerinin yay nlamas yla seyirci say s nda da art fl oldu unu, Türk dizilerinin her kesim taraf ndan be enildi ini söyledi. Türk dizilerinin çekim kalitesinin de yüksek oldu una de inen Yakubi, Birkaç sene önce Afgan kanallar nda Hint dizileri yay nlan yordu. fiimdi ise neredeyse tüm kanallarda Türk dizileri yay nlan yor. Çünkü, söz konusu diziler halk taraf ndan çok be eniliyor. Biz kanal m zda ayr bir bölüm oluflturarak dizileri Farsçaya çeviriyoruz. Böylece seyircilerin be enisine sunuyoruz. Halk taraf ndan da olumlu tepkiler geliyor diye konufltu. Türk dizilerinin etkisinin artt Afganistan da, oyunculara karfl da sevgi ço al yor. Kurtlar Vadisi dizisindeki oyunculardan herhangi birinin, özellikle Polat Alemdar n resminin bas ld tekistil ürünleri, Afgan pazar nda revaçta. Kabil de bulunan Cumhuriyet Marketi ndeki tekstil ürünleri satan ma aza sahibi Cemal, son günlerde Kurtlar Vadisi dizisindeki oyuncular n resminin oldu u giysilerin çok tercih edildi ini, bunlar giyenlerin kendilerini Polat gibi kahraman hissetti ini söyledi. Söz konusu giysileri yurt d fl ndan getirdiklerinin alt n çizen Cemal, gün geçtikçe halk n giysilere olan talebinin ço ald n, fiyat ne olursa olsun sat ld n dile getirdi. (AA)

3 4 Eylül 2013 MERS N -Mersin Emniyet Müdürlü ü, üniversite ve otogarda stant aç p broflür da tarak ö rencileri ve ailelerini terör örgütleri ve uyuflturucu tacirlerine karfl uyar yor. Polis ekipleri terör örgütlerinin ve uyuflturucu tacirlerinin, ailesinden koparak baflka bir sosyal çevreye uyum sa lamaya haz rlanan üniversite gençli ini hedef seçti ini tespit ederek, aileleri ve ö rencileri bilinçlendirmek amac yla üniversite, otogar, tren gar ve flehrin kalabal k yerlerinde stant açt. Bu stantlarda flehir ve üniversiteyle ilgili bilgi verip yurt ve burs imkanlar n da anlatan polisler, ayr ca ö rencileri terör örgütlerine karfl uyar yor. Ailelere ve üniversite ö rencilerine da t lan broflürlerde ise flu bilgiler yer al yor: "Terör örgütleri gençlere yeni tan fl lan arkadafllar vas tas yla, dernek, vak f gibi oluflumlar kanal yla yaklafl r. Sivil toplum kurulufllar n n içinde H CR RUM msak : kindi : Yaflam 28 fievval 22 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Emniyetten üniversite ö rencilerine BROfiÜRLÜ TERÖR UYARISI faaliyet göstermeniz sorumlu bir yetiflkin olaca n z n habercisidir. Ancak dikkat etmeniz gereken illegal faaliyetler içindeki yap lardan uzak durman z. Kamu yarar esasl çal flan sivil toplum kurulufllar sizinle zenginleflecektir. llegal örgütler sosyal yard m, burs, ö renci evi, vaadiyle yaklafl r. Kayna belirsiz yard mlar almay n." Terör örgütlerinin gençlerden yararland özelliklerin anlat ld di er bölümde ise: "Bir grubun içinde olmak isteyen, onlarla birlikte hareket etmek isteyen gençlere kurulmufl tuzaklar mevcuttur. Ülke sorunlar na duyarl, gördü ü problemleri çözmek isteyen siz sevgili gençlerin bu kendini gerçeklefltirme ihtiyac kötü niyetli oluflumlar taraf ndan kullan labilir. Hukuk kurallar çerçevesinde kendinizi ifade etmenin binlerce yolunu bulabilirsiniz. Yaln zl k insano lunun bafla ç kmas gereken en temel duygulardan birisi hayat m za mal olan büyük problemlerin kimi zaman tek sorumlusudur. Bu duygu da terör örgütlerince kullan lan duygulard r. Yaln zl ktan kurtulmak için tehlikeli sulara demir atmay n." ifadelerine yer veriliyor. (CHA) Meclis, yabanc ziyaretçilere 8 dilde hizmet verecek ANKARA - TBMM, Meclis i gezmek isteyen yabanc ziyaretçiler için ngilizce, Almanca, Arapça, Çince, Frans zca, spanyolca, Kazakça ve Rusça dillerinde rehberlik hizmeti verecek. TBMM Baflkanl ndan yap lan yaz l aç klamada, Meclis i gezmek isteyen tüm ziyaretçilerin, cumartesi günleri randevuya gerek olmadan, saatleri aras nda TBMM Dikmen Girifl Kap s 'ndan girifl yapmak suretiyle rehberli ziyaret program ndan yararland hat rlat ld. Aç klamada, 7 Eylül 2013 Cumartesi gününden itibaren TBMM yi gezmek isteyen yabanc ziyaretçilere yönelik ngilizce Rehberlik hizmeti de verilmeye bafllan lacakt r. Bu kapsamda TBMM yi gezmek isteyen yabanc ziyaretçiler cumartesi günleri 13:,30 14,30 saatleri aras nda rehber eflli inde TBMM yi gezebileceklerdir. Ayr ca önceden randevu alan gruplara, Almanca, Arapça, Çince, Frans zca, spanyolca, Kazakça ve Rusça dillerinde de rehberlik hizmeti verilecektir. denildi. (CHA) Edremit Belediye Baflkan K l ç tahliye edildi BALIKES R - Bal kesir in Burhaniye ilçesinde, ihalede usulsüzlük, zimmet ve irtikap suçlar n iflledi i iddias yla yarg lanan Edremit Belediye Baflkan Tuncay K l ç, mahkemenin tahliye karar n n ard ndan tutuklu bulundu u Kepsut L Tipi Kapal nfaz Kurumu ndan tahliye edildi. Burhaniye 2. A r Ceza Mahkemesi nde görülen davan n duruflmas nda, cumhuriyet savc s tutuklu san k Tuncay K l ç ve 16 müflteki ile 25 tan n dinlenilmesinin ard ndan esas hakk ndaki görüflünü aç klad. Savc, K l ç n tahliyesini talep etti. Bunun üzerine 11 sat süren duruflmaya yaklafl k 1 saat ara veren mahkeme heyeti, ard ndan tahliye karar n aç klad. Burhaniye Adalet Saray önünde bekleyen K l ç n yak nlar, belediye çal flanlar 100 ün üzerinde araç konvoyuyla cezaevinin bulundu u 135 kilometre uzakl ktaki Kepsut ilçesine gitti. K l ç, cezaevi önünde, yak nlar, Bal kesir Belediye Baflkan smail Ok ve beraberindeki partililer ile vatandafllar taraf ndan kurban kesilerek karfl land. Kalabal k En büyük baflkan bizim baflkan sloganlar yla 327 gündür tutuklu bulunan K l ç a sar larak serbest kal fl n kutlad. Gazetecilere aç klama yapan K l ç, Türk adaletine her zaman güvendiklerini ve adaletin yerini buldu unu söyledi. Edremit ve Edremitliler için hapis yatt n da vurgulayan K l ç, flöyle devam etti: Türk adaletinden Allah raz olsun. Türkiye de hala hakimlerimiz var. Onlar çok önemli kararlar verdiler. Çok k sa zamanda adalet tecilli etti. Allah herkesten raz olsun. Bütün sevenlerimize selamlar söylüyorum. Art k Türkiye hukuk devleti olmak zorunda. Ben Edremit için hapisteyim. Edremit Belediye Bakanl n elimizden almak istediler. Oray ele geçirmek isteyen muhaliflerimiz sand kta yenemeyince bizi cezaevine atarak kurtulmak istediler. Ama Allah büyük. Daha sonra Tuncay K l ç, Bal kesir Belediye Baflkan smail Ok un makam arac yla konvoy eflli inde Edremit e gitmek üzere yola ç kt. (AA)

4 4 YARIN Uzun Yusuf Mescidi gün yüzüne ç kar ld STANBUL - Fatih Sultan Mehmed döneminde yap lan ve zaman içinde y k larak kaybolan Uzun Yusuf Mescidi, gün yüzüne ç kar ld. Fatih Belediyesinden yap lan aç klamaya göre, Tarihi Yar mada - daki kültür varl klar n dünya tarihine, medeniyetine ve gelece e kazand rmak için 10 y ld r sürdürülen restorasyon çal flmalar devam ediyor. Vak flar Genel Müdürlü ü, stanbul Büyükflehir Belediyesi ve l Özel daresi ile yürütülen çal flmalarda, bugüne kadar Tarihi Yar mada da bulunan 10 bine yak n an t eserden 3 bin 419 unun projesi yap ld. Fatih s n rlar içinde bulunan 1100 sivil mimarl k örne i yap n n da projesi haz rland. Bu eserlerden 168 an t eserin, 100 sivil mimarl k örne i yap n n restorasyonlar tamamland. 202 an t eser niteli indeki çeflmenin de projesi haz rland. Bunlardan 32 çeflmenin restorasyonu gerçeklefltirildi. Tarihi Yar mada n n zaman içinde kaybolan camii ve mescidlerini ihya etme çal flmalar kapsam nda da bölgede kaybolan 25 camiden 9 u ihya edilerek ibadete aç ld, 3 ünde ise çal flmalar devam ediyor. lçede ihya edilen camilerden biri de Seyit Ömer Mahallesi ndeki Uzun Yusuf Mescidi. Kay tlara göre, Fatih Sultan Mehmed döneminde padiflah n maiyetinde çoban olarak hizmet eden Uzun Yusuf a yapt r lan mescid geçen y llar içerisinde bak ms zl k ve ilgisizlikten y k l nca üzerine gecekondular yap ld. (AA) Turizm ED RNE - Yükselme dönemi padiflahlar na ev sahipli i yapan Edirne Saray n n alay meydan, arkeolojik kaz çal flmalar yla ortaya ç kar l yor. Protokol üyelerinin kabul edildi i, cülus törenlerinin yap ld avc lakab yla bilinen IV. Mehmet in sünnet flöleninin de gerçeklefltirildi i meydandaki kaz çal flmalar devam ediyor. Edirne Yeni Saray Kaz s Baflkan ve Bahçeflehir Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özer, AA muhabirine yapt aç klamada, 2009 dan bu yana sürdürdükleri arkeolojik kaz lar kapsam nda bu y l yeni noktalarda çal flmalara bafllad klar n söyledi. Saray n en önemli kap lar ndan olan Bab- Hümayun un (Saltanat kap s ) aç ld alay meydan n ortaya ç kartmak için kaz çal flmalar na bafllad klar n belirten Özer, meydanda cülus törenleri, cenaze merasimleri, elçi kabulü ve sünnet törenleri gibi önemli olaylar n gerçeklefltirildi ini belirtti. Bu y l bafllatt klar çal flmalarda di er kaz alanlar nda oldu u gibi altyap lar ortaya ç kar ld n aktaran Özer, flöyle konufltu: Alay meydan saray n en önemli bölümlerinden birisi. Pek çok önemli olaya flahitlik eden meydan gün yüzüne ç k yor. Elçilerin kabul edildi i, culüs törenleri ve hatta avc Mehmet in sünnet töreninin gerçekleflti i bu meydan bizleri de heyecanland rd. Kaz çal flmalar nda temiz su kanallar ortaya ç kar ld ve Saltanat Kap s n n varl na iflaret eden bulgulara ulafl ld. Sarayda ciddi bir altyap n n oldu unu biliyoruz. fiehirdeki altyap lar yans tan tarzda temiz ve at k su kanallar, bunun d fl nda çeflme ve hamamlara su sa layan kanallar n varl n tespit ettik. Özer, kal nt lar n tahrip olmadan günümüze kadar ulaflmas n n önemli oldu unu vurgulad. Alay meydan n n, saray n en önemli meydanlar ndan birisi oldu unu ifade eden Özer, flöyle devam etti: Meydana aç lan saltanat kap s da saray n en önemli kap s durumunda. Alay meydan ndan Ak A alar Kap s olarak bilinen Babüssaade ye, buradan da Arz Odas ve Cihannüma Kasr na ulafl lmaktad r. Gerek Topkap Saray, gerek Edirne Saray nda karfl l n bulan meydanda bu y lki çal flmalar m z sonlanm fl durumda. Önümüzdeki y l çal flmalar m za kald m z yerden devam edece iz ve alay meydan n n s n rlar n ve bu meydan çevreleyen revaklar n kal nt lar n ortaya ç karmay hedefliyoruz. Tunca Nehri kenar na kurulan Edirne Saray n n (Saray- Cedid-i Amire) yap m na, II. Murat n emriyle 1450 y l nda baflland. II. 4 Eylül 2013 Edirne Saray n n alay meydan gün yüzüne ç kar l yor Murat n vefat ndan sonra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, I. Ahmet, II. Ahmet, Sultan Mustafa, III. Süleyman ve IV. Mehmet yeni kap lar ekleyerek saray geniflletti. Topkap Saray na benzer bir yerleflim plan na sahip Edirne Saray, büyük meydanlar etraf nda konumlanan de iflik ifllevli yap lar yla Türk saray mimarisinin genel karakterini yans tmaktad r. nflas n n ard ndan Osmanl -Rus Savafl, Balkan Savafl, IV. Mehmet in sünnet flöleni gibi pek çok önemli olaya tan kl k eden saray, savaflta tahrip edildi. Osmanl -Rus Savafl nda cephanelik olarak kullan lan saray, Edirne nin istila edilece i düflüncesiyle, cephanenin Ruslar n eline geçmemesi için dönemin Edirne Valisi Cemil Pafla n n emriyle havaya uçuruldu. Saraydan günümüze Matbah- Amire (Saray Mutfa ), Babüssade, Cihannüma Kasr, Kum Kasr Hamam, Fatih Köprüsü, Adalet Kasr, Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, fiehabeddin Pafla Köprüsü, Namazgahl Çeflmesi, Av Köflkü gibi yap lar n ulaflabildi i saray, 2009 da TBMM Baflkanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Edirne Valili i l Özel daresi ve Bahçeflehir Üniversitesi nin katk lar yla bafllat lan kaz larla gün yüzüne ç kar lmaya çal fl l yor. (AA)

5 4 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. A z mukozas n n veya difl etlerinin iltihaplanmas. 2. Kökleri sebze olarak kullan lan bir bitki. 3. Tayin. Vilayet. 4. Kaide. Bir mobilya türü. 5. Mert olmayan, alçak. 6. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. fiarap. 7. Gelir. Kar fl k renkli. 8. Ç ng rak. Aç ölçmede kullan lan dönme hareketli cetvel. 9. Yüzü parlak, s k dokunmufl bir tür ipekli kumafl. Engel. 10. Alt n ve gümüfl eritilen kab n içine konmufl çerçeve. Parola. 11. Bayram. Kekli in boynundaki siyah halka. Eski dilde O gösterme s fat. 12. Radonun simgesi. ki yüzü beyaz kaps z yorgan. 13. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Bir cins iri at. 14. Avrupa Uzay Ajans n n k saltmas. Dansta kavalyenin efli. 15. Baya, s radan. Dalkavuk. 16. Bebek yiyeceklerine verilen genel ad. Nikelin simgesi. Kal n sicim. 17. laç, merhem. Arjantin in plaka iflareti. Hangi kifli. 18. Ezgi, makam, na me. Bir fleyi hat rlamak için yaz lm fl k sa yaz. 19. Afrika da s rada lar. Olumsuzluk anlatan önek. 20. Özel gezinti gemisi. Mercanada. Yukar dan afla ya: 1. stif. Tanzimat döneminde kara ordusu. Metal olmayan elementler. 2. Bir cetvel türü. Bir gezegen. Piflmanl k. 3. Telli bal kç l. Bir tür otomobil yar fl. Güzel sanatlar n bir dal. Demiryolu. 4. Metin olma, dayan kl l k. Saha, meydan. ri taneli bezelye. 5. Parazit, tufeyli. Soylu. Bir elektrotta art uç. 6. Bütün, tüm. Anlam, mana. Çapraz dü meli, ipek veya s rma ifllemeli bir tür k sa yelek. Rütbesiz asker. 7. Yerine koyma, yerine kullanma. Parça, lokma. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. Bir haber ajans n n k saltmas. 8. Tantal n simgesi. Donanma. laç vererek hastal iyi etmeye çal flma, tedavi etme. Yabani hayvan bar na. 9. Alt alta yaz lm fl fleylerin tümü. Benzenden türeyen bir amin. Japonlar n ulusal giysisi. 10. Gurbetteki bir kifli için do up büyüdü ü ve özledi i yer. Babas ölmüfl çocuk. Tak lm fl ad. Kök, sap ve yaprak fleklinde farkl laflmam fl bir bitkinin yaflama ve büyüme organ. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi BURSA - Bursa da 10 y l önce büyük çapl zarara yol açan zeytin sine i popülasyonundaki art fl korkutuyor. Bursa genelinde zeytin bahçelerinde a ustos ay bafllar nda art fl gösteren zeytin sine i ile ilgili G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Ömer Çelik aç klama yapt. Aç klamas nda üreticileri uyar p zeytin sine- ine karfl dikkatli olmaya ça ran l Müdürü Çelik, limiz genelinde zeytin sine i, 8 milyon 500 bin zeytin a ac nda zarar yapabilir durumda. Salg n y llar nda zararl ya karfl mücadele yap lmad takdirde yüzde 80 e varan oranlarda zarar meydana gelebiliyor. Bu sebeple üreticilerimiz zeytin sine i konusunda uyan k olmal ve dikkatli davranmal. dedi. LEFKOfiA - K br s Rum Kesimi'nde yay nlanan bir haberde, Ercan Havaalan n n havac l k sektörünü büyük ölçüde olumsuz etkiledi i, gittikçe artan yolcu trafi inin havayollar flirketlerine ölümcül darbe vurdu u bildirildi. Rum taraf ndan yolcular n Ercan Havaalan ndan kalk fl yapan Ömer Çelik, k fl toprakta pupa olarak geçiren zararl n n, zeytinin ya lanmaya bafllad a ustos-eylül aylar nda ç k p zeytin danelerine yumurta koymaya bafllad n anlatt. Çelik, aç klamas nda flu görüfllere yer verdi: Yumurtalardan ç kan larvalar zeytinin içinde galeri açarak beslenir ve büyüyerek önce yetiflkin larva, sonras nda da pupa olarak d flar ya ç kar. Uygun sezonda 3-5 döl verebilirler. Zarar gören zeytin daneleri genellikle a açta kal r ve sofral k olarak kullan lamaz. Zeytin bahçelerinde a ustos ay bafllar nda yüzde 1 vuruk görüldü- ünden 6 A ustos'ta ilk ilaçl mücadele bafllad n anlatan l Müdürü Çelik, kontrollerde yeni vuruklar tespit edilince 23 A ustos'ta ikinci mücadele ilan verildi ini söyledi. Zeytin sine inin uzun y llardan sonra ilk kez bu kadar erken ç karak zarar vermeye bafllad n anlatan l Müdürü Ömer Çelik, flu uyar larda bulundu: Havalar n uygun gitmesi sebebiyle zeytin sine i, h zla döl verip salg n hale gelmeye bafllad. laçlama yapmayan, zaman ve tekniklere uymayan üreticilerin zeytinliklerinde zarar gözlendi. Zeytin sine inde art fl n n devam edece i gözleniyor. Bu sebeple üreticileri zarar görmemeleri için hasada kadar G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ünün duyurular n takip etmeye, ilaçlama s ras nda kullan lan ilaçlar n di er kültür bitkilerine bulaflt rmama konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum. Tar msal ilaçlar n reçetesiz sat fl n n yasak oldu unu da hat rlatan l Müdürü Ömer Çelik, üreticilerden bu konuda da dikkatli olmalar n istedi. havayolu flirketlerini tercih etti inin belirtildi i haberde, yurtd fl ndan önemli say da turistin de vergilerin düflük olmas sebebiyle ayn havaliman n tercih etti i aktar ld. Hem Güney K br s'tan yurtd fl na uçanlar n hem de yurtd fl ndan adaya gelen turistlerin Ercan Havaalan 'n tercih etmesi sebebiyle Rum Havayollar fiirketi nin ciddi gelir kayb na u rad ifade edildi. Rum Havaalanlar flletmesi, 'Hermes Airports' verilerine dayanarak 2012 de Ercan üzerinden uçan yolcu say s n n 2,6 milyon, Larnaka dan uçan kifli say s n n ise 5,1 milyon oldu unu aç klad. Veriler do rultusunda bu y l n 4 Eylül 2013 Zeytin sine indeki art fl korkutuyor Ercan Havaliman, Rum Havayolu fiirketi'ne darbe vuruyor ilk 4 ay nda Ercan üzerinden 821 bin, 2012 nin ayn döneminde de 790 bin 472 kiflinin seyahat etti ine iflaret edilirken, Larnaka Havaalan ndan bu y l n ilk dört ay nda seyahat edenlerin 866 bin 377 ve 2012 nin ayn döneminde 1 milyon 63 bin 173 oldu u bildirildi. (CHA)

7 4 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Bakanl ktan SRC belgesi konusunda doland r c l k uyar s Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Müsteflar Yard mc s Talat Ayd n, ticari araç sürücüleri için zorunlu olan SRC belgesinin 30 liraya düzenlendi ini, kötü niyetli kiflilerin, as ls z iddialarla vatandafllardan 500 liraya varan komisyon ald klar n bildirdi. Bu kiflilere itibar edilmemesini isteyen Ayd n, SCR belgesi mevzuat nda de ifliklik planlanmad n belirtti. ANKARA Ayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, Karayolu Tafl mac l k Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik E itimi Yönetmeli i'nin 3 Eylül 2004'te yürürlü e girdi ini an msatt. Yönetmelik kapsam nda, faaliyet alanlar na göre SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlendi ini ifade eden Ayd n, bir kiflinin birden fazla belge alabilece ini söyledi. SRC türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen yük ve yolcu tafl - mac l yapan ticari araç sürücülerinin, Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaflt rmas Uygulama ve Araflt rma Merkezine baflvurmalar gerekti ini bildiren Ayd n, "Baflvuru sahibi ehliyetini 25 fiubat 2003'ten sonra ald ysa herhangi bir s nava tabi olmadan 30 liral k belge ücretini yat rmas yeterli olacak. Ancak B s n f sürücü belgesine sahip olanlar, s navs z SRC belgesi alabilmesi için 25 fiubat 2003 tarihine kadar en az 90 gün süreyle çal flt n gösteren sosyal güvenlik kurumlar ndan al nm fl belgesini de getirmesi gerekiyor" dedi. Mevzuatta de ifliklik yap laca, müktesep hak kapsam ndaki SRC belgelerinin e itim ve s navla düzenlenece ine dair iddialar n as ls z oldu unu belirten Ayd n, flöyle konufltu: "Bakanl k taraf ndan 30 liraya düzenlenen SRC belgesi, mevzuata göre belli bir süre floförlük yapanlara do rudan, yani e itim ve s nav olmadan veriliyor. Bakanl k taraf ndan 30 liral k bir bedelle verilen SRC belgesinin, kötü niyetli kifliler taraf ndan ç kar lan söylentilerle vatandafllara yaklafl k 500 liraya varan komisyon al narak vekalet yoluyla temin edilmesi nedeniyle ma duriyet oluflturuldu u anlafl lm flt r. Herhangi bir de ifliklik planlanm yor. Bu iddialar, spekülasyondan baflka bir fley de il. Bunu vatandafllar m z n, konuyla ilgili kiflilerin çeflitli menfaat gruplar nca aldat lmamalar bak m ndan bilmelerini isteriz." SRC belgesini almak için arac ya ihtiyaç olmad na dikkati çeken Ayd n, istenen belgeler ve 30 lira ücretin yat r ld na dair banka dekontuyla söz konusu belgenin ç kar labilece ini ifade etti. Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaflt rmas Uygulama ve Araflt rma Merkezine haftal k yaklafl k 10 bin baflvuru yap ld n dile getiren Ayd n, "Baflvurular kay t alt na al nd ktan sonra en geç 1 ay içinde sonuçland - r l yor. Baflvuru sahipleri e-devlet flifreleriyle adresinden müracaatlar hakk nda bilgi edinebiliyor" diye konufltu. Ayd n, 23 A ustos itibariyle baflvuruda bulunan 2 milyon 164 bin 108 kifliden, 1 milyon 891 bin 623'ünün bu belgeyi almaya hak kazand n bildirerek, düzenlenen 3 milyon 443 bin 869 SRC türü mesleki yeterlilik belgesinden, 3 milyon 136 bin 580'inin sahiplerine teslim edildi ini söyledi. Adres bilgisi eksik veya yanl fl olan, belge ücreti ödenmemifl 196 bin 961 belgenin arflivde bekletildi- ini vurgulayan Ayd n, 103 bin 482 belgenin sahiplerine de bildirdikleri adreslerde ulafl lamad n kaydetti. (A.A) 7 29 A ustos'da bu y l n elektrik tüketim rekoru k r ld ANKARA - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, 2013'ün ilk 8 ay nda Türkiye'de günlük ortalama 663 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi ini aç klad. Y ld z, 29 A ustos'da 772 milyon kilovatsaat ile bu y l n elektrik tüketim rekorunun k r ld n belirtti. Bakan Y ld z, konuyla ilgili yapt yaz l aç klamada, flu ifadeleri kulland : "Bu tüketimde, y l n en s cak gününü yaflamam z n önemli etkisi oldu. Özellikle, bat, güney ve güneydo u illerimizde stanbul, Ankara'da klimalar günlük ortalamadan daha fazla aç k kald. Buzdolaplar ise daha fazla so utmaya çal flt. Ayn gün 14.10'da tüketim tüm y l n en yüksek ani art fl n yaflad. Yaz s cakl klar nda gün içinde saatleri aras nda tüketim en üst seviyeye ulafl - yor." Bakan Y ld z, verilen saat aral nda, santrallerin kusursuz çal flmalar n titizlikle programlad klar n ifade etti. (A.A)

8 8 YARIN Ekonomi Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) Tüketici Haklar Dairesine 1 Ocak-15 A ustos aras nda 44 bin 319 baflvuruda bulunuldu, en fazla flikayet edilen konu faturalar oldu. ANKARA - AA muhabirinin ald bilgiye göre, BTK, tüketici flikayetlerini do rudan elektronik ortamda sistem üzerinden iflletmeciye gönderiyor. flletmeciler, flikayetlere 15 gün içinde cevap veriyor. Kurum taraf ndan flikayet ve cevap incelenerek tüketiciye iletiliyor. BTK Tüketici Haklar Dairesine 1 Ocak-15 A ustos aras nda 44 bin 319 baflvuruda bulunuldu. Bu flikayetlerin 39 bin 750'si cevapland r l rken, bin 300'ü reddedildi, 298'i iflletmeciden geri al nd, 352'si yönlendirildi. 2 bin 599 flikayetle ilgili inceleme sürerken, 20 flikayet için redaksiyon (düzeltme) ifllemi yap l - yor. Tüketicilerin, söz konusu dönemde en fazla flikayet ettikleri konu faturalar oldu. GSM kategorisindeki 21 bin 796 flikayetin, yüzde 34,95'ini 7 bin 618 baflvuru ile faturalar oluflturdu. nternet servis sa lay c lar kategorisinde yap lan 12 bin 48 flikayet aras nda da ilk s ray yüzde 20,23 ile faturalar ald. nternet faturalar nedeniyle 2 bin 437 flikayette bulunuldu. Bu y l n 8 ayl k döneminde Kablo TV kategorisinde 168 flikayet geldi. fiikayetlerin yüzde 22'lik bölümünü 37 flikayetle fesih (iptal) olufltururken, faturalar yüzde 17'lik oranla ikinci s rada yer ald. Faturalardan flikayetçi Kablo TV abonesi say s 29 olarak gerçekleflti. Sabit telefon hizmetleri kategorisinde ise tüketiciler, en çok "ba lant sorunu"ndan flikayetçi oldu. 2 bin 542 flikayetin geldi i sabit telefon hizmetlerinde, yüzde 19,35'lik ba lant sorununun ard ndan, ikinci s rada yüzde 17,23'lik oranla faturalar yer ald. Abonelerden 438'i gelen faturadan flikayetçi oldu. Uydu platformu hizmeti kategorisinde ise 4 bin 877 flikayetin, yar s fesih (iptal) nedeniyle geldi. Bu kategoride ikinci s rada 852 flikayetle abonelik sözleflmeleri bulunurken, faturalar 627 flikayetle üçüncü s rada yer ald. BTK Baflkan Tayfun Acarer, AA muhabirine yapt aç klamada, tüketicilerin en fazla faturadan flikayet etti ini belirterek, "28 milyonu fatural olmak üzere 68 milyon mobil, 13 milyon sabit, 20 milyon internet faturas dersek 100 milyondan fazla abonelikten flikayet gelmesi normal. Bu kadar fatura içinde belli oranda flikayet gelmesini normal görüyorum ama hakl görmüyorum" diye konufltu. fiikayetlerin de erlendirilmesinin art k elektronik ortamda yap ld n anlatan Acarer, "Bu süreci disipline eden bir süreç. fiikayet oran n makul görüyorum ama daha iyilefltirilmesi laz m" dedi. Acarer, flikayetlerin sonucunun mutlaka takip edilmesi gerekti ini de sözlerine ekledi.(a.a) 4 Eylül 2013 Hem konufluyoruz hem flikayet ediyoruz Uçak pisti f nd k harman oldu ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, 1987 y l nda yap m na bafllanan ve ödenek s k nt s nedeniyle tamamlanamayan havaalan n n pisti, f nd k harman oldu. Karadeniz'in önemli geçim kaynaklar ndan f nd kta hasat döneminin sonuna gelinirken, üreticiler ürünlerini kurutmay sürdürüyor. Yaklafl k bin 800 metre uzunluk ve 30 metre geniflli indeki havaalan pisti de her y l oldu u gibi bu y l da üreticilerin f nd klar n serdi i kurutma alan haline geldi. F nd k üreticilerinden Sevim Özkan, AA muhabirine yapt aç klamada, havaalan n n kendileri için f nd k harman haline geldi ini belirtti. Alan n genifl olmas sayesinde f nd klar n daha yayvan bir biçimde serebildiklerini anlatan Özkan, flöyle devam etti: "Daha önceden f nd m z okul bahçelerinde kurutuyorduk. Orada alan dar oldu u için f nd - kal n bir flekilde seriyorduk ve bir haftada kuruyordu. Buras bizim için daha rahat bir yer oldu. Buraya geliyoruz ve iki günde ürünü kurutarak kald r yoruz. Bu anlamda buradan çok memnunuz. Köylerde hem alan s k nt s yaflan yor hem de hava flartlar el vermiyor. Ayn zamanda beton zeminde kurutmam z da f nd n aflatoksinden korunmas n sa l yor. Bir an önce kurutmam z gerekir, aksi takdirde çürür." (A.A)

9 4 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Krizde bankalar batmayan iki ülke: Türkiye ve Kanada D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) Türk-Kanada fl Konseyi Baflkan Y lmaz Argüden, 2008 krizinden bu yana, Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (OECD) ülkeleri içerisinde bankalar batmayan iki ülkenin Kanada ve Türkiye oldu unu belirterek, "Bu bir yerde kamu sektörünün ve bankac l k düzenlemesinin ne kadar ciddiye al nd n n da güzel bir göstergesi" dedi. STANBUL - AA muhabirinin sorular n yan tlayan Argüden, Türkiye ve Kanada'n n birbirlerinin 1930'lardaki ihracatç s konumunda bulundu unu ve ticarette ilerleme f rsat n n daha fazla oldu unu söyledi. Argüden, ticaret hacmindeki zay fl n en önemli nedenlerinden birinin mesafe oldu unu aktararak, "En önemli konu mesafe, tafl may daha pahal hale getiriyor. Bu bir tanesi ama ayn zamanda bak fl aç s ndaki mesafenin de bir farkl l k oldu u kan - s nday m. Kanada, yan bafl nda ABD gibi ciddi bir pazar oldu u için, özellikle ihracatta oda n tamamen ABD'ye çevirmifl bir ülke. thalat n n yüzde 85'inden fazlas n ABD'ye yap yor, tamamen oraya entegre olmufl bir yap s var" ifadelerini kulland. Kanada'n n büyük bir pazar oldu unu ve Türkiye'ye ihracat n n olmas gereken seviyenin oldukça alt nda kald n vurgulayan Argüden, "Türkiye dünyan n 17. büyük ekonomisi ama Kanada'yla 2 milyar dolarl k bir ticaret hacmimiz var" diye konufltu. Argüden, Kanada ve Türkiye'nin benzer birçok yönü oldu- unu belirterek, flöyle konufltu: "2008 krizinden bu yana, OECD ülkeleri içerisinde bankalar batmayan nadir 2 ülke Kanada ve Türkiye. Bu bir yerde kamu sektörünün ve bankac l k düzenlemenin ne kadar ciddiye al nd n n da güzel bir göstergesi. Kanada ve Türkiye aras nda baflka iflbirli i potansiyeli olan konularda sadece Türkiye aç s ndan de il, Türkiye'yi bölgesel aç dan da düflünmek laz m. Çünkü altyap projelerinde Kanada'n n finansman potansiyeli çok yüksek. Teknolojik aç dan da geliflmifl bir yap lar var. Bunu hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerdeki altyap projelerine Türk flirketleriyle birlikte tafl ma imkanlar daha yayg n olabilir diye düflünüyorum." 2012 y l itibariyle bafllayan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç l na Engel Olma Anlaflmas 'n an msatan Argüden, Avrupa Birli i'yle serbest ticaret anlaflmas na gitme potansiyeli olan Kanada'n n Türkiye'yle de benzer bir anlaflmay hayata geçirmesi gerekti ini söyledi. "Söz konusu anlaflma, Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaflmas (NAFTA) arac l yla ABD'ye de ulafl m kolaylaflt racak bir anlaflma olabilir" diyen Argüden, bu potansiyeli de erlendirmekte fayda olaca n vurgulad. Argüden, Türkiye'nin madencilik alan nda son dönemlerin yükselen y ld zlar ndan biri oldu- una iflaret ederek, "Kanadal lar Türkiye'de birçok alanda yat r m yap yorlar ama özellikle madencilik konusundaki deneyimleri üst dü- 9 zey- de. Oradaki bilgi birikimini daha etkili bir flekilde de erlendirmek, madencilik konusundaki çal flmalar n daha verimli gerçeklefltirilmesine fayda sa layacakt r" dedi. Amerika k tas na ihracat yapma potansiyeli, finansal aç dan daha ucuz ve genifl kaynaklar n bulunmas, teknoloji ve bilgi birikimlerini bu pazarlara aktarma iste i gibi nedenlerden dolay Türk ifl adamlar n n Kanada'y tercih etti ini dile getiren Aygüden, "Kanada'n n göçe çok aç k bir ülke olmas ve farkl ülkelerden gelen insanlar n yaflad bir ortam oluflturarak, insanlar n daha rahat yaflayabilecekleri bir ülke olmas, ifl yapmay kolaylaflt r c bir unsur" de erlendirmesinde bulundu. Türk göçmenlerin Kanada'da birçok alanda çal flt n dile getiren Y lmaz Argüden, konuflmas - n flöyle tamamlad : "Teknoloji alan nda ve küçük KOB 'lerde çal flanlar var ama önemli olan unsurlardan biri de Kanada'n n e itim alan nda daha cazip bir noktaya geldi i. Özellikle son 10 y l içerisinde Kanada'da verilen parayla elde edilen e itim kalitesi ve ortalamas oldukça üst düzeyde. Dolay s yla birçok ö renciyi cezbeden bir ortam yarat lm fl durumda. Bu ö rencilerin bir k sm n n orada kalmas, bir k sm n n o kültürü biliyor olmas ve ticarete ve karfl l kl yat r ma destek olmalar, önümüzdeki dönemde ifl hacmimizi art racakt r diye umuyoruz. Türk-Kanada iliflkilerinin önümüzdeki dönemde daha da geliflece ine inan yorum. Bunun için çaba göstermeye devam edilmesi gerekiyor." Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerine göre Kanada'ya, geçen y l 829 milyon 474 bin dolar ihracat yap ld. Bu rakamla Kanada, Türkiye'nin ihracat yapt 248 ülke s ralamas nda 42. s rada yer ald. (A.A)

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı