İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı"

Transkript

1

2 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Arizi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna (GVK md. 82) 4. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 5. Asgari Geçim Ġndirimi 6. Ba - Bs Formlarına iliģkin Bildirim ve Ceza Uygulaması 7. Basit Usule Tabi Olmanın Genel ġartları (GVK 47/2) 8. Basit Usule Tabi Olmanın Özel ġartları (GVK 48) 9. Beyannamelerini Ġmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar 10. Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri 11. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları 12. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı 16. Enflasyon Endeksleri 17. Fatura Kullanma Mecburiyeti 18. Gecikme ve PiĢmanlık Zammı ile Gecikme Faizi Oranları 19. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) 20. Harç Tutarları 21. Ġstisna ĠĢlemler için YMM Raporu Düzenleme Sınırı (2011 Yılı) 22. KDV Tevkifat Oranları 23. Kıdem Tazminatı Tavanı 24. Kira Geliri Ġstisna Tutarları (Konut ve ĠĢ yeri) 25. Motorlu TaĢıtlar Vergisi Tarifeleri 26. Reeskont ve Avans ĠĢlemlerindeki Ġskonto ve Faiz Oranları 27. Sakatlık Ġndirimi 28. SSK Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler 29. SSK Taban ve Tavan Ücreti 30. Tecil Faizi 31. Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Ġratlarında Beyan Sınırları 32. Tevkifata ve Ġstisna Uygulamasına Konu Olmayan MSĠ ve GMSĠ Beyan Sınırları 1

3 33. Usulsüzlük ve Özel Usulsuzluk Cezaları 34. Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlerce Ġmzalanma Hadleri 35. Vergiden Müstesna Harcırah Tutarları 36. Veraset ve Ġntikal Vergisi Ġstisna Miktarları 37. Yemek Yardımı Ġstisnası 38. Yeniden Değerleme Oranları 39. Yıllık Ücretli Ġzin 40. YMM'lerin Yapacakları KarĢıt Ġncelemelere ĠliĢkin Limitler 41. Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢmaları 42. 7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olanlar 2

4 1. Aile ve Çocuk Yardımları Sayfa Başı Aile Yardımı (Vergi) Dönem Tutar 01 Ocak Haziran ,94 TL 01 Temmuz Aralık ,56 TL Çocuk Yardımı (Vergi) Dönem 0-6 Yaş Grubu için Diğer çocuklar için 01 Ocak Haziran ,98 TL 15,49 TL 01 Temmuz Aralık ,24 TL 16,12 TL Aile Yardımı (SGK) Dönem Tutar 01 Ocak Haziran ,65 TL 01 Temmuz Aralık ,70 TL Çocuk Yardımı (SGK) Dönem Tutar 01 Ocak Haziran ,93 TL 01 Temmuz Aralık ,74 TL 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar - Sayfa Başı Tutar Uygulama Dönemi Dayanağı 700.-TL 01/01/ /12/ Sayılı VUK GT 3. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) - Sayfa Başı Tutar Uygulama Dönemi TL 01/01/ /12/2011 3

5 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler - Sayfa Başı döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları Asgari Ücret Brüt Günlük TL Brüt Aylık TL Onaltı yaģını doldurmuģ iģçiler için 26,55 TL 796,50 TL Onaltı yaģını doldurmamıģ iģçiler için 22,65 TL 679,50 TL Dönemi 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler Brüt Ücret 796,50 TL 679,50 TL Sigorta Primi ĠĢçi Payı 111,51 TL 95,13 TL ĠĢsizlik Sigortası Primi ĠĢçi Payı 7,96 TL 6,79 TL Gelir Vergisi Matrahı 677,03 TL 577,58 TL Gelir Vergisi 101,55 TL 86,64 TL Damga Vergisi 5,26 TL 4,48 TL Kesintiler Toplamı 226,28 TL 193,04 TL Net Ücret *629,96 TL *546,20 TL ĠĢverene Maliyeti 967,75 TL 868,29 TL döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları Asgari Ücret Brüt Günlük TL Brüt Aylık TL Onaltı yaģını doldurmuģ iģçiler için 27,90 TL 837,00 TL Onaltı yaģını doldurmamıģ iģçiler için 23,85 TL 715,50 TL Dönemi 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler Brüt Ücret 837,00 TL 715,50 TL Sigorta Primi ĠĢçi Payı 117,18 TL 90,72 TL ĠĢsizlik Sigortası Primi ĠĢçi Payı 8,37 TL 6,48 TL Gelir Vergisi Matrahı 711,45 TL 550,80 TL Gelir Vergisi 106,72 TL 82,62 TL Damga Vergisi 5,52 TL 4,28 TL Kesintiler Toplamı 237,79 TL 184,10 TL Net Ücret * 658,95 TL * 571,97 TL ĠĢverene Maliyeti 1.016,95 TL TL * Asgari geçim indirimi(59,74 TL) ilave edilmiģtir. 4

6 Yılı Asgari Geçim İndirimi - Sayfa Başı Medeni Durumu Bekar 59,74 Evli,eĢi çalıģmıyor 71,69 Evli, eģi çalıģmıyor, 1 çocuklu 80,65 Evli, eģi çalıģmıyor, 2 çocuklu 89,61 Evli, eģi çalıģmıyor, 3 çocuklu 95,58 Evli, eģi çalıģıyor 59,74 Evli, eģi çalıģyor, 1 çocuklu 68,70 Evli, eģiçalıģıyor, 2 çocuklu Evli, eģiçalıģıyor, 3 çocuklu 83,63 BoĢanmıĢ 59,74 BoĢanmıĢ, 1 çocuklu 68,70 BoĢanmıĢ, 2 çocuklu BoĢanmıĢ, 3 çocuklu 83,63 Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı * 6. Ba - Bs Formlarına ilişkin Bildirim ve Ceza Uygulaması - Sayfa Başı Mükellefler bir kiģi veya kurumdan KDV hariç TL üzerindeki mal ve/veya hizmet alıģ ve satıģlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akģamına kadar bildirmekle yükümlüdürler. Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, iģin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akģamına kadar verilmek zorundadır. Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin baģladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir. Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir. Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Buna göre; Ba Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2011 Takvim yılında TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2011 için TL nın 1/5 i olan 214.-TL dir.) Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez. 5

7 7. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları (GVK 47/2) - Sayfa Başı 1. Kendi iģinde bilfiil çalıģmak veya bulunmak (iģinde yardımcı iģçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil iģinin baģında bulunmamak bu Ģartı bozmaz. Ölüm halinde iģ sahibinin dul eģi veya küçük çocukları namına iģe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil iģin baģında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.) 2. ĠĢyeri mülkiyetinin iģ sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmıģ olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükģehir belediye sınırları içinde 2011 için TL., diğer yerlerde 2011 için TL. aģmamak. 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak. 2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri iģe devam edenlerde takvim yılı baģındaki, yeniden iģe baģlayanlarda ise iģe baģlama tarihindeki duruma göre uygulanır. Yıl Büyük Şehir Belediyesi Sınırları Diğer Yerlerde Dayanak TL TL 278 Seri Nolu GV GT 8. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları (GVK 48) - Sayfa Başı 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya iģledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2011 Yılı için TL veya yıllık satıģları tutarının 2011 Yılı için TL aģmaması, 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dıģındaki iģlerle uğraģanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iģ hasılatının 2011 Yılı için TL aģmaması, 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı iģlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satıģ tutarı ile iģ hasılatı toplamının 2011 Yılı için TL aģmaması. Milli piyango bileti, akaryakıt, Ģeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz Ģekilde düģük olarak tespit edilmiģ bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Dönem Tutar 2010 Mal AlıĢ Bedeli Mal SatıĢ Bedeli Hizmet ĠĢlt. Yıllık Hasılat Mal Alım-Satımı ve Hiz. ĠĢi. Hasılatı TL TL TL TL 6

8 9. Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar / Olanlar - Sayfa Başı 2011 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar Noterler Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların OluĢturdukları Birlikler 2010 Yılı SatıĢ veya Hasılatları AĢağıda Belirtilen Tutarları AĢmayan Mükellefler Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya Ġmalat Faaliyetinde Bulunanlardan SatıĢları Tutarı II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya Ġmalat DıĢındaki ĠĢlerle UğraĢanlardan Hasılat Tutarı Zirai Kazancı ĠĢletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı TL TL TL TL 2011 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2010 yılı aktif toplamı TL 'yi ve net satıģlar toplamı TL'yi aģmayanlar 10. Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri - Sayfa Başı (VUK 177 Md.) tarihinden itibaren, 1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya iģledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı ,00 TL veya satıģlarının tutarı ,00 YTL'yi aģanlar, 2-1. bentteki iģlerle uğraģıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iģ hasılatı ,00 TL'yi aģanlar, 3-1 ve 2 numaralı benhlerde yazılı iģlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iģ hasılatının 5 katı ile yıllık satıģ tutarının toplamı ,00 TL'sini aģanlar 11. Çevre Temizlik Vergisi Tutarları - Sayfa Başı Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi 2011 yılında konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp baģına büyükģehir belediyelerinde 21 Kuruş, diğer belediyelerde 17 Kuruş olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükģehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiģ su Ģebekesi haricinden karģılayan konutlara iliģkin çevre temizlik vergisi, aģağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi ĠĢyerleri ve diğer Ģekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükģehir belediyeleri ve büyükģehir belediyeleri dıģındaki belediyelerde aģağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır. 7

9 11.3. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi BüyükĢehir belediyeleri dıģındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aģağıda yer almaktadır. Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beģinci fıkrasına göre, büyükģehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükģehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aģağıda yer almaktadır. Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup

10 11.5. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması Belediye Gelirleri Kanunu nun mükerrer 44. maddesinin onikinci fıkrası ile 2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesine göre; konut, iģ yeri ve diğer Ģekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar; büyükģehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000 den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır. Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Damga Vergisi Oran ve Tutarları - Sayfa Başı tarihinden itibaren azami tutar ,40 TL dir. (54 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) I. Akitlerle İlgili Kağıtlar Damga Vergisine Tabi Kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 8,25) (Binde 1,65) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1,65) 6. (DeğiĢik: 5766/10-b md) (Yürürlük ) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiģ ikinci el araçların satıģ ve devrine iliģkin sözleģmeler (Binde 1,65) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (30,00 TL) 2. Sulhnameler (30,00 TL) 3. Turizm iģletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan SözleĢmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (168,20- TL) II. Kararlar ve mazbatalar 9

11 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak DanıĢtaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (30,00 TL) 2. (DeğiĢik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: ) Ġhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kiģiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95) III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Emtia senetleri: aa) Makbuz senedi (Resepise) ab) Rehin senedi (Varant) ac) Ġyda senedi ad) TaĢıma senedi (10,60- TL) (6,30 TL) (1,20 TL) (0,55 TL) b) KonĢimentolar (6,30 TL) c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25) d) Ġpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25) 2. Ticari belgeler: a) MenĢe ve Mahreç Ģahadetnameleri (10,60- TL) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve iģletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar bb) Gelir tabloları bc) ĠĢletme hesabı özetleri (23,20 TL) (11,30 TL) (11,30 TL) c) Barnameler (1,20 TL) d) Tasdikli manifesto nüshaları (4,70- TL) e) Ordinolar (0,55 TL) f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,70- TL) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına iliģkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kiģiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kiģiler adına açılmıģ veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25) 10

12 b) MaaĢ, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karģılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük ) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kiģiler adına açılmıģ veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler d) Ġcra dairelerince resmi daireler namına Ģahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6) (Binde 6,6) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,55 TL) b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri bb) Kurumlar vergisi beyannameleri bc) Katma değer vergisi beyannameleri bd) Muhtasar beyannameler be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (30,00 TL) (40,10 TL) (19,90 TL) (19,90 TL) (19,90 TL) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (40,10 TL) d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (14,80 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (14,80 TL) f) (Ek:5838/15 md.)(yürürlük: ) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (23,60 TL) 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,55 TL) 13. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı - Sayfa Başı Yılı İstisna Tutarı Dayanağı TL 278 SERĠ NOLU G.V. G.T TL 273 SERĠ NOLU G.V. G.T 11

13 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri - Sayfa Başı Değerli Kağıdın Cinsi /2 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Bedel (TL) 1 - Noter kağıtları: a) Noter kağıdı 5,40 b) Beyanname 5,40 c) Protesto, vekaletname, re sen senet 10, (Mülga: 30/12/ /14. md) 3 - Pasaportlar 54, Yabancılar için ikamet tezkereleri 149, (Mülga: 30/12/ /14. md) 6 - Nüfus cüzdanları 5, Aile cüzdanları 50, (Mülga: 30/12/ /14. md) 9 - Sürücü belgeleri 67, Sürücü çalıģma belgeleri (karneleri) 67, Motorlu araç trafik belgesi 67, Motorlu araç tescil belgesi 50, ĠĢ makinesi tescil belgesi 50, Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3, Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı -Sayfa Başı Yıl Aktif Toplamı Net Satışlar Toplamı TL TL 16. Enflasyon Endeksleri - Sayfa Başı a) TÜFE Rakamları Aylar (2010) Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim Oranı Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı 12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranları Genel Endeks Sayıları (Tüfe) OCAK 1,85 1,85 8,19 6,16 174,07 ġubat 1,45 3,32 10,13 6,38 176,59 MART 0,58 3,93 9,56 6,53 177,62 NISAN 0,60 4,55 10,19 6,87 178,68 MAYIS -0,36 4,17 9,10 7,20 178,04 HAZIRAN -0,56 3,59 8,37 7,41 177,04 TEMMUZ -0,48 3,09 7,58 7,59 176,19 AĞUSTOS 0,40 3,50 8,33 7,83 176,90 EYLÜL 1,23 4,77 9,24 8,16 179,07 EKIM 1,83 6,69 8,62 8,45 182,35 KASIM 0,03 6,72 7,29 8,59 182,40 ARALIK -0,30 6,40 6,40 8,57 181,85 12

14 b) TÜFE Genel Endeks (2003 Temel Yıllı) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık January February March April May June July August September October November December ,77 96,23 98,12 99,09 100,04 100,12 99,93 100,09 101,44 102,38 103,68 104, ,81 105,35 106,36 106,89 107,35 107,21 107,72 108,54 109,57 112,03 113,50 113, ,49 114,51 114,81 115,63 116,69 116,81 116,14 117,13 118,33 120,45 122,14 122, ,57 123,84 124,18 125,84 128,20 128,63 129,72 129,15 130,81 132,47 134,18 134, ,84 136,42 137,67 139,33 140,03 139,69 138,67 138,70 140,13 142,67 145,45 145, ,94 148,84 150,27 152,79 155,07 154,51 155,40 155,02 155,72 159,77 161,10 160, ,90 160,35 162,12 162,15 163,19 163,37 163,78 163,29 163,93 167,88 170,01 170, ,07 176,59 177,62 178,68 178,04 177,04 176,19 176,90 179,07 182,35 182,40 181,85 c) ÜFE Rakamları Aylar (2010) Bir önceki aya göre değişim oranı Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı Genel Endeks sayıları (üfe) OCAK 0,58 0,58 6,30 1,14 166,52 ġubat 1,66 2,25 6,82 1,20 169,29 MART 1,94 4,24 8,58 1,63 172,58 NISAN 2,35 6,69 10,42 2,52 176,64 MAYIS -1,15 5,47 9,21 3,50 174,61 HAZIRAN -0,50 4,93 7,64 4,30 173,73 TEMMUZ -0,16 4,77 8,24 5,33 173,46 AĞUSTOS 1,15 5,98 9,03 6,18 175,46 EYLÜL 0,51 6,52 8,91 6,89 176,35 EKIM 1,21 7,80 9,92 7,71 178,48 KASIM -0,31 7,47 8,17 8,27 177,92 ARALIK 1,31 8,87 8,87 8,52 180,25 d) ÜFE Genel İndeks Sayıları (2003 Temel Yıllı) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık January February March April May June July August September October November December ,99 99,12 100,84 100,02 99,04 98,80 99,16 99,70 99,61 100,66 102,80 103, ,17 107,40 108,03 110,49 115,50 116,43 115,56 116,69 117,53 120,43 120,43 119, ,64 118,77 120,27 121,72 121,96 121,38 120,48 121,73 122,68 123,52 122,35 122, ,70 125,02 125,33 127,76 131,30 136,58 137,76 136,73 136,41 137,03 136,63 136, ,39 137,68 139,02 140,13 140,68 140,53 140,62 141,82 143,26 143,07 144,35 144, ,18 148,90 153,62 160,53 163,93 164,46 166,51 162,62 161,16 162,08 162,03 156, ,65 158,48 158,94 159,97 159,89 161,40 160,26 160,93 161,92 162,38 164,48 165, ,52 169,29 172,58 176,64 174,61 173,73 173,46 175,46 176,35 178,48 177,92 180, Fatura Kullanma Mecburiyeti -Sayfa Başı 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yıl Maktu Had TL 13

15 18. Gecikme ve Pişmanlık Zammı ile Gecikme Faizi Oranları -Sayfa Başı Uygulama Dönemi Aylık Oran Dayanağı 'dan itibaren Aylık % 1, /965 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 'dan itibaren Aylık % 1, /15565 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı arası Aylık % 2,5 2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı arası Aylık % /8551 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı arası Aylık % Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 2003/6345 sayılı BKK arası Aylık % Seri Nolu Tah.Gen.Teb. 2002/3550 sayılı BKK 19. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler) -Sayfa Başı 278 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Türk Lirasına kadar 15% Türk Lirasının lirası için TL, fazlası 20% TL'nin TL'si için TL, fazlası 27% TL'nin TL'si için TL, fazlası 35% 20. Harç Tutarları -Sayfa Başı 63 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 1 Sayılı Tarife Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I. Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde. 1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 8,60 TL 2. Asliye Mahkemelerinde, Ġdare Mahkemelerinde 18,40 TL 3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge Ġdare Mahkemeleri, Yargıtay, DanıĢtay ve Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili görevli mahkemeye yeniden baģvurulması halinde bu harç alınmaz.) II. Celse harcı: (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.) 1. Sulh mahkemeleri: 28,20 TL a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan Binde 1,98 (10,60 TL den aşağı olmamak üzere) b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 10,60 TL 2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde Binde1,98 14

16 (18,40 TL den az olmamak üzere) III. Karar ve ilam harcı: 1. Nispi harç: a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaģmazlık konusu değer üzerinden Bakanlar Kurulu, dava çeģitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satıģ suretiyle Ģuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satıģ bedeli üzerinden) Binde 59,4 Binde 9,9 c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler Binde 3,96 (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) Binde 9,9 e) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge Ġdare Mahkemeleri, DanıĢtay, Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya iģin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. f) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının rehinle temin edilmiģ alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaģmazlık konusu değer üzerinden) Binde 59,4 Bakanlar Kurulu, dava çeģitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10 a kadar indirmeye veya kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. Nispi harçlar (18,40 TL den) aģağı olamaz. 2. Maktu harç: a) 1. fıkra dıģında kalan davalarla, taraf teģkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1. fıkra dıģında kalan kararlarında 18,40 TL b) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, DanıĢtay ve Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi kararlarında c) Bölge Adliye Mahkemeleri, Ġdare Mahkemeleri, Bölge Ġdare Mahkemeleri, Yargıtay, DanıĢtay ve Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 38,20 TL 30,30 TL d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 30,30 TL IV. Temyiz ve itiraz harçları a) Yargıtay ve DanıĢtay a yapılacak temyiz baģvurularında 79,50 TL b) Yürütmenin durdurulmasına iliģkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge Ġdare Mahkemelerine itirazen yapılacak baģvurularda 53,00 TL c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak baģvurularda 39,70 TL V- KeĢif Harcı (Mahkemelerce re sen veya istem üzerine verilen keģif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için) B) Ġcra ve iflas harçları: I. Ġcra harçları: 129,20 TL 1. Ġcraya baģvurma harcı 18,40 TL 2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 18,40 TL 3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden: a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan Yüzde 3,96 b) Hacizden sonra ve satıģtan önce ödenen paralardan Yüzde 7,92 c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 9,9 d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaģ, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara Ġcra ve Ġflas Kanunu nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan 15 Yüzde 3,96 Yüzde 1,98

17 f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde: aa) Ġcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde Yüzde 1,98 bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde Yüzde 3,96 g) Menkul tesliminde; aa) Ġcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde Yüzde 1,98 bb) Ġcra marifetiyle teslim halinde Yüzde 3,96 h) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının rehinle temin edilmiģ alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır. 4. Ġdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) II. Ġflas harçları: 12,80 TL 1. Maktu harç: 30,30 TL Ġflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 2. Konunun değeri üzerinden harç: a) Ġflasta paylaģılan para üzerinden Yüzde 3,96 b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaģtırılan para üzerinden Binde 9,9 (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük;01/08/2010) III. Haciz, teslim ve satıģ harcı (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas iģlemlerinin daire dıģında memur eliyle yerine getirildiği her bir iģlem için) C) Ticaret sicili harçları: I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari iģletme rehni dahil) 1. Ticari iģletmenin ve unvanının tescil ve ilanında: 43,00 TL a) Gerçek kiģilere ve kooperatiflere ait iģletmelerde 136,20 TL b) ġahıs Ģirketlerine ait iģletmelerde 390,40 TL c) Sermaye Ģirketlerine ait iģletmelerde 879,60 TL 2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kiģi için): a) Gerçek kiģilere ve kooperatiflere ait iģletmelerde 67,60 TL b) ġahıs Ģirketlerine ait iģletmelerde 96,80 TL c) Sermaye Ģirketlerine ait iģletmelerde 214,10 TL 3. Ticaret siciline tescil edilmiģ olan vakalardaki değiģikliklerin tescilinde: (Ticari iģletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.) a) Gerçek kiģilere ve kooperatiflere ait iģletmelerde 67,60 TL b) ġahıs Ģirketlerine ait iģletmelerde 96,80 TL c) Sermaye Ģirketlerine ait iģletmelerde 214,10 TL 4. Kayıt silinmesinde: (Ticari iģletme rehni kaydının silinmesi dahil) a) Gerçek kiģilere ve kooperatiflere ait iģletmelerde 26,40 TL b) ġahıs Ģirketlerine ait iģletmelerde 38,20 TL c) Sermaye Ģirketlerine ait iģletmelerde 67,60 TL ġubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki Ģubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları: 1. Bir ticari iģletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 6,80 TL 2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 22,60 TL 16

18 D) Diğer yargı harçları (MüĢterek kısım): I. Suret harçları: a) Ġlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TL b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TL c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,90 TL d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,90 TL Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır. II. Muhafaza harçları: Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eģyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden: a) Bir yıla kadar Binde 9,9 b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için Binde 4,95 III. Defter tutma harçları: a) Alelumum, defter tutma ve tahrir iģlerinde (10,60 TL den) az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden b) Miras iģlerinde defter tutulmasında: Binde 3,96 aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuģ ise bu bakiye üzerinden Binde 3,96 bb) Borç bakiyesi hasıl olmuģ veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eģit ise 28,20 TL c) Ġflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 28,20 TL IV. Miras iģlerine ait harçlar: Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teģkil eden değerler üzerinden Binde 3,96 (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.) V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar: Medeni Kanun un 479. maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri: a) Belli bir meblağı ihtiva edenler Binde 0,99 b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 38,20 TL 2 Sayılı Tarife Noter harçları I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için Binde 0,99 Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (38,20 TL) den az, (19.565,00 TL) den çok olamaz. 2. Emanet harçları: Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden Binde 1,98 Harç miktarı (2,90 TL den) az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. 3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: Binde 3,96 Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir. 4. KonĢimento yazılması harcı: KonĢimento yazılmasında eģyanın her gayrisafi tonundan II. Maktu harçlar: 1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiģ olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların beherinden 17 0,343 TL 6,00 TL

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak

(1) SAYILI TARİFE. b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,00 TL 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (15,60 TL)'den az olmamak 24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27090 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58) 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138

Detaylı

Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013

Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013 Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013 Konu: 2014 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 3,93) dikkate

Detaylı

ASMMMO HARÇ TARİFELERİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73)

ASMMMO HARÇ TARİFELERİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73) (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) H.K.M. Madde: 138 (Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 73) Yargı Harçları - (1) Sayılı Tarife Mahkeme Harçları Başvuru Harcı Celse Harcı Karar ve İlam

Detaylı

1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar

1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar 1 SAYILI TARİFE : YARGI HARÇLARI Oran/Tutar A)Mahkeme Harçları :Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I Başvurma harcı :Dilekçe veya tutanakla

Detaylı

BÜLTEN. 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete de, 63 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete de, 63 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-009 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

b)belli bir değer bulunmayan davalarda 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (17,15 TL)'den az olmamak üzere

b)belli bir değer bulunmayan davalarda 2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (17,15 TL)'den az olmamak üzere (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla

Detaylı

2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU)

2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) 2012 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) (2012/3735 Sayılı BBK ile Değişik) (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011)

Detaylı

SİRKÜLER. 492 sayılı Harçlar Kanununun 5281 sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

SİRKÜLER. 492 sayılı Harçlar Kanununun 5281 sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, SAYI: 2013/19 KONU: Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu ve Nispi Harçların Arttırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 69 Seri

Detaylı

SİRKÜLER HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71)

SİRKÜLER HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71) SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 31.12.2013 SİRKÜLER NO : 2013/80 KONU: 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin

Detaylı

2.Asliye mahkemelerinde, idare

2.Asliye mahkemelerinde, idare (1) SAYILI TARİFE Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk ve ticaret davalarıyla,idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava

Detaylı

2014 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU)

2014 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) 2014 YILI HARÇ TUTARLARI (492 SAYILI HARÇLAR KANUNU) Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (1) SAYILI TARİFE (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. (Binde 11,38) c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)

(1) SAYILI TARİFE. (Binde 11,38) c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. Sayfa 1

(1) SAYILI TARİFE. Sayfa 1 (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

(1) SAYILI TARİFE. Sayfa 1

(1) SAYILI TARİFE. Sayfa 1 (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

2015 YILI HARÇ TUTARLARI

2015 YILI HARÇ TUTARLARI 2015 YILI HARÇ TUTARLARI (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda

Detaylı

veya Kanunda yazı lı nispete ka dar çı karmaya yetkilidir.

veya Kanunda yazı lı nispete ka dar çı karmaya yetkilidir. (1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/226 Ref: 4/226

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/226 Ref: 4/226 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/226 Ref: 4/226 Konu: 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK HARÇLAR TARİFESİNE DAİR 73 SERİ NUMARALI HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014 tarih ve 29221

Detaylı

(1) SAYILI TARĐFE. Sayfa 1

(1) SAYILI TARĐFE. Sayfa 1 (1) SAYILI TARĐFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,

Detaylı

E.: 20/10/2011 2011/54, K.:

E.: 20/10/2011 2011/54, K.: (1) SAYILI TARĐFE Yargı Harçları : A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı

Detaylı

TEBLİĞ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞ. Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri, nazara alınmaz.

TEBLİĞ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞ. Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri, nazara alınmaz. TEBLİĞ HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete No 28515 Resmi Gazete Tarihi 01.01.2013 Kapsam Maliye Bakanlığından: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69) 492 sayılı Harçlar Kanununun 1 5281 sayılı

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI www.mahalliidarelerdergisi.org PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi TL. 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi TL. (Maaş) Esas Aylık Katsayısı 0,071589 0,073837 Kıdem Aylığı

Detaylı