! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1"

Transkript

1 ! "##$

2 %%! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1

3 ! "# $%&&'(!)*+(,, "-, % %

4 . / " 1 -- "" --,, " 3"1--- "" 1, ",,,,, 4,,,,, - ",,,,, 5 "4 ", 6-5-,-, ", ,,-2 4-,-,, 0 2, ", 0"10, - 2 8, 9 #7 2! 5 1, *,:-! -;" ", 5 10 " / 1",- ", 1 "4---28,*,42 " 0, ", - 7 " -, -- 1,,, *,8, <.= 2*, - <>? ;, 1 " <>? ;, - ",, 9, 8, 2 -, " 4 2 ", -, 4, %, 5,, 2,5,, -28, ,9 2 #7 5 C-- - D,, "- 2 C- 4 D , %! ; C D, "7 *,, *,%! ; --;2 21 ;1" 0-,E #72!51,-28, 1,*, 0"1 2"01,,,!7 7:-! - 01 "01, 1,,,, :-! -; , 4,,, 0 *,,, 7"-- 7,---,," , " " 2 ", "-, -- 10, --!# 8, 1-0 2! #7-1, "- 0 1, "1,,

5 @ F G5757 "-"-" 5-" 7 5 " # GG G "G 7- G5757-7G F55- G557H G " HI- " " G G * *1!2"G*-, 8 I 5 7I G5 5-5! ;7 *-, 77 G / I5 244 "-G55 47"*-, G, G G- 1 7 G- " 7 57"15- ;7 <.= G 77-"G 8 I *-, 5 <>?;7 G 77- "G *-,- 5 <>?; "7 7 2 /G2 8 I G 1"G G " 7 *,17 57"- 5 G H7 5 H1G 4 52*54 8 IG *1 2 G JG 5 1J 7 7 G5 5 *5 1 ; *-, G G 5 G "- 2 *-, *5 1; ; 7;4 21 ;7-5G 4"5 *54-G5 8 I-45 *1! *-, G557-51*5-5! ;75" 7 G " 7G" *-,G G " * I-*5G 4" 7I-G G5G 5 4" 5 G 8 I G *1 2 7G 1" G51

6 = ( 27 5 " ", 511 0,,,,, # 2 0, E - -, -,, ", -- -,- 1 --, 11,# 5,, 2 2,,--, "--,, " " 17, 2 2 7, 1" 10, - " "-,- 1, 1 --, 7," ",*,-28, 9 #7 2! 5,, -, 7 -, -- *,, 2 4,,,,-, *, 2 1, 0 1 2, 217,, 7 "- - 1, ", 5,, 1 ##(,,,, "-- ##/ E7 2!" ##K 1,,, - ",, L

7 ? 3LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!" 7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 30LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL2 (,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL2 M1 2 N,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLH :(O(NLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL L :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. # (5 LLLLLLLLLLLLLL. # --3LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. # -&--, 7 (5 LLLLLLLLLLLLL? / (;,!,-(5 LLLLLLLLLLLLL?!#(,,!,-(5 LLLLLLLLLLLL <,, (:-!,(5 LLLLLLLLLLL A.'5& (:!, P-5-

8 >!,(5 (:!, P-5-!,(5 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = 7 (2,!,(5 Q: "7,2R) 1 ;SLLLLLLLLLLLLLLLLL?E! ---LLLLLLLLLLLLLLLLLL E (5 LLLLLLLLLLLLLLL = E -(--3LLLLLLLLLLLLLLLL = 01-&--, 7 (5 LLLLLLLLLLLLLLA ))5/ 2 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL A %QN S)5/ 2 LLLLLLLLLLLLLLLL ' )5/ 2 2#7)5/ 2 LLLLLLLLLLLLLL=.-LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL? :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL< *,(--3LLLLLLLLLLLLLLLLLLL< 9 #72!)5/,, :1LLLLLLLL 9 )5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL #7)5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!)5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.:-! -;Q:!;SLLLLLLLLLLLLLL..:-! -;* -;/ LLLLLLLLLLLL?

9 <.:!;( $;LLLLLLLLLLLLLLLL<. ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL< =-LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL> 23 - $ N,:06- &- - &- (, : N,, E 10LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL>? -, 1, #, Q!"- * 21SLL>? -, Q# S, #, Q!"- * 81SLLLLLLL>< 3&- %#,LLLLLLLLLLLLLLLL<.!Q/,, 61-S&- #,LLLLLLLLLL<. 6- /-,-,! - &- (, $ 4 M -LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAA

10 A :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA 6- /-,-, :09 2#7)5#---LLLLLA %,& #-, LLLLLLLLLLLA. * )5&, 2*,/ LLLLLLL @ = M03LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = =%! ; LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL = = --;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL > = 21 ;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL? 4 :LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL> *,#;, 201%,LLLLLLLLLLLL> *,,%,,LLLLLLLLLLLLLL= -LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.A

11 E)6M K #TO')#(OLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL. &, LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.?,,!U-(<>?( U - ( (! - ", & #$,-, LLLLLLLLLLLLA. *7,+8,56 9 )5%,&, 2*,/ %,9 )5&, 2*,/ LLLA= *7,+8,5" #7)5%,&, 2*,/ LLLA?,*+59 %,#7)5&, 2*,/ LLLA? *7,+8,59 9 #72!)5/ 2 LLLLLLLLLLLL.

12 -,, " " "01 5 " , 07,,, , E - "01 -,, 4 5, - 4 2,-,-- 7,,!, 5 2, 0, 2 1, 4,,- 10"",10,",1,, , , , "01, ",,,,,,, -- 10, &, *, 9 2 #7-,- 8,20,- 0/ 1",- ",1-- - "01, ",,,,, 9 2#7-,- 1-8,2*, :-! - ; ", ,!#AA 8,1 5!2-4,,"!2!R*,, *,, ",,-7-, "-,- --0,0, " , 17, *, 1, "1, " 7

13 M 2 E -, -,, 1, 2, " " - 8, 2 *,, 9 #72!5,, -,-----,! "0 -, 7"0 C:D"0-4,7 "0 2 ",, -- 0,""0102/ R 1!#R,,,, R:- '5& R:!, P-5-G R:!, P-5-, --5 2E! 2M 17, 1"7, 5 7!7 1,-, "01 " E "01, --5 "01 5 )%' 2! 5" 7%7"0 *,, 54 --,- " - 4 7, -- *,029 #72!50,--, :-! - ; 5 5, 4 4 " , ", *,,, 22",7!"0 *, - 2 8, 9 #7 2! 5,, <.= 2 <>? ;,, 2 #07 "0 - -,- 1 5-,-, 1 -,-, 1,, 10 -, 1,#, -, Q#,S #, 3 &- % #,! Q/,, 61-S &- #, "-1, -- 5-,-, -,-, " ,-, # *, - 2 8,, " -,, 5,, 2,5 0,,, 7"-" *,00 %! ; --; 21 ;1"" ----!7"0 --*, 4, 2"01,,"

14 . 0, "01,,, 1 1 ",,""2*,! 4,, 4 - ", 24,, " " ", 2, "- *,,,, 0, -, 0 *, 2,, 2 7 $7 " , 7, 2*," 1, ---- & 7 9 #7 2! 5-8, 2 *, ,-, " ", - " 2, "-,-,--,, 0, *, 2,,, *,-28,,--- 1,, "17 2 ", "1 5, 2 1,-!7,-- 5 7", - *%(*!&, # ## E7 25,-!"- 5 1, 4

15 @ 6%*!*: ( " " 1-0, 2,, 1,, 12,, 0 " --- (, 5 --, -- " ,, -20"1----&-,,5 -,, 1" - 2, -,, 1--1"17,"01,,, ", 2 5 7,-"0 20,E --,, , "%;< = :+/A B(*+ C+! "%6%;< = ><>,?* & C 7,, 2 " 2 5 "-- 5, ",, 5 Q/ ES - -,,,-- D, " 1", -,,,, 2,-,, -,, 1,, 2,, 1 7 5, --,- 101" -- -, 5 -, 2 1, ", 0,,! - 2 1",,,-,, 2 -,, 17, " " , -1 " " "01 -,, *A(*' *!,!'>DD,!,4,0,P=8 "-$

16 = 2, -,- -, 1, -, ', ,,,""0, ,,,, -, 2 1, 1,"12"-, 4,, "01 1,, , #,4 1 0, 2, 5, 2 0,!7,,, AAAAA,,4,--.AAAA,,45210-, -, 7, <AAA,,4,, 2,,,,- " -- <<A,4 -,.A,,4, 1, -, =>A,,4 - QVS R,- QVS,0,- AAA , A= 7 #, " -, --- >A,,,, =>,,4 7 10, = -,-",,A, ,,",,,?AAA,4B -, 1, -, 1 4- ",, " -, 9, --, 10,,!&- C# --- :,DQS!&- ;< = > (,E*+,!*!,!2,!,$ AA> W O"><>''?*5F'+*(*.*!, %4 $ AAA. &- C# --- K *,->'!>>+>D+!! *-5 & "2<<< =!&- C# --- :,D>

17 ? 2 2, 2 4,,- 54 "01, ", , ""010,? # -2&-!, "01, -,, V "-"01"--,!,,, -2 -2VA-, :0 "--, >, 7,5 M2 07 -,, - 9,,,, " , " AAAAAA,4 -,-, " AAA,4 5 -, -,, < & " -, 1, (," P"-"-,,4B A C-,,1,,,, 4,,, - 2 2,- 5,-1 " =, -, <, E - 2 M" "01-, C# --- V.A,-, 1 - " D - &- 4 " -7- A, " ,, 5 ",, &- E!,. :!, =? % 3$ 3$#,95 *, *, C-! 9 R#7/ 2 D*+ :,-!, * 52,2:,- #, $,AA. U> $U? > *,->'!>>+>D+!! < &- 4; -,->F'+*(* D/( "- $ AAA. A 5* " ;< ='.>,!-,.*!, : & "2<<>< ; -,->F'+*(* D/. &- C# --- :,D=

18 >!.A!2-4.>," 7 0<5 4 <?, ". #,"4 A, ,,,,, ,,,," -- 2,,, " 1-- " -- 7, #,,,,- --- "",,- ",, 2"-04,,- "7," - -,,,,2,,,,,,0"-,,,,!,,,,,- "7, " ", " , # -, 2 11, 1, " " -- --,,- 1 " = # 5, 5 1,, -, C ,- 1,AA AAA -, D? M, -,, 0 -,17,0,12, "%"%;< = >'>D>= * :+/A B(*+ C+! "%"%6%*=*D( *+,F *D(! D/= *>B(*+ C/ : )5 M /, P-5-, )4 2 / 1, / R 1 >,, " "0 --, 1,,, ", 0,, / : )5 9,, 4 4 ;,, 11 ;, 0,--" 4E,-,- 4 ", ,--,, , / "- 0, "- <=. - &!& /! &-22&- $ )U<<<>< = /E7 C;7E 5-45 *1F DQS( >!*DB'!,*8 F'+*A<F'D('+=H!! 6!GF,;AA.?<? *,->'!>>+>D+!!

19 < 4 " " <?A <? 1 ", 10/ 1 4 " 1, 5-5,-- 17 ", 5, 4 2, ", 7" 5 4 > & <??,, 4 " /,-, 2 : - V= 1 2, "- -- "- 1 4,, 5 4- )5 : : -,-- 1 4,,",,, 7,, "-,2, -4,2 5,, : )5 2 5,,, 10 1, " < / 7 1 9,, " 4,, 7 " ",------,, 4 1, " A!7 / <=>,-:&--- 15, V<A-4 V<< , "----- "- : )5 -- ", -, C)4 ;D : )5 1)4 4, 4 7," ",, -, 1, 0 7 / : -,-- / R 1 5 / *, 9 R#7,--, " 4,, 5,,-,"0"7, > & & /! < *,->'!>>+>D+!! A 52C# #01$ 7 -(5 DQS! &- ;< = (,E*+,!*!,!2,!, $ AA<? *,->'!>>+>D+!! 2C# #01$ 7 -(5 D<?

20 A / ;,, " --, (- )5 1 <.?R<=A, -,,,,-- "-- / -,, 1 10 " " <=A (--! 10(-)5- V>A/ VA;, ", "%"%"%*+,,D*! D/= *>B(*+ C/ O: ---,,, &0 0,, ) A.,!#,,, O : )5 1 5 < - $-, O :!# - 7 " 2 4,,,-, -, ", )5,, -- 07!#, " ,,, - 0 "-, 7!# #,!# " W- / 5!# "-- "0"-,5,," ,-,- 5-4,--!# 55 1 ",, 1,, -, 2 17 "!# 27 "- 10 -,--,/ #, 5 " ,,1,!#,, <A= CO : - -!! N, #! D - 10!#*,,?.AAAAAA,4 --,, ", 55 = N-" <.. P +>D+!! +? -+!+ <= +? /!, 9$ <?AR.. & & /! = *,->'!>>+>D+!!

21 4,, 1 O : P 2 *- 5,, ", - 5, "-!#O: )5,.?AAA, ?!# "5 P )5,,,><> " -, " "-,, 5, --, -- P )5 < 4 " 0? 4,,, 10 7,<.. 0" > CP 2*- )5 O : 9 X- Q*, S,, &0 & E &- &- (,! D!,,#2 5-4,, 54 -, ", <!#,, "- 5, - 2 ",, " ",,,, 5 ---P 5 1,,, <=2<? -,, ---, 2,, 1, 4 "- 2, 155 1" 4 A "%"%9%,D* *+,> (,? +! D/= *B(*+ C+!,, : : 2 5,,!,,,, "- 5 -,,,,-- "-- :- 5-4,-- " 0, <<A, -- " # 5 44 " 40,C,, " 4 " D 10 ",,," 4 """1, 2 " -,,,, ", 1? +>D+!! +? -+!+ <= +? > *,->'!>>+>D+!! < 3!( *!K$ AAA A *,->'!>>+>D+!! 2C# #01$ 7 -(5 D<<

22 5,, 5, "7 ",:0, "%"%I%,D'(B'! ++/./*+,;,<C!* >?B>!*<,(*! D/= *B(*+ C '5 & :!, P-5-, I-BE )5-5,--,<>= ", ,,:!, P-5-", -, 1,, --- ",,,, 7, :!, P-5-5 7, - '5- I-BE 5,, - " 1"- 17, 7,!7,,,--, :!, P-5- -, -,,,--,'5& " QO ; S 0, "-!, 4 7, - 7,14 "%"%J%K 7*+ =*+,;,<C!* >?B>!*<,(*! D/= *B(*+ C C:!, P-5-G & )5-, " 0 4,, & )5 G, " ,D '5R:!, P-5-2 G R:!, P-5-, --,,-- --, ", ",, :!, P ,, '5 2 G "-,,, ",, "7,- 24"2C, D-1- $-,,,,--, '5 2 G , 5, :!, P "7,. & & /! & & /! 2C# #01$ 7 -(5 DAARA

23 "%"%$% A!*D( <! D/= *B(*+ C& 8<?!'D F!'E,D*1!2-4 ",,7, -- *- )5 >=A, ,-, 4, 7 22, 5.,, "0 --, - 5 1,7, : "7,2R) 1 ; 1 10 " 2<?. 5, ;,,,, --, 2, - 7, - -1-, 57 2*- )5,5,*-,,-, ; 1," *- )5, 4, 2, 2 7 4,, 7, 5, 07, <?? : "7,2R) 1 ( 2 E,! 40" <>< " 4,,, --,, -7-7 < << <??!,, 5, / <<,,--6-! #2 7 4*- )5 7 "---7- "012,, 2, "!7 4, ,- 1 1, , 7,,<??! ,1,6-! 7 <??! <><,, 57,, , 1, : *,->'!>>+>D+!!

24 " ,,2 7, 2 = "%"%L%!( D< M= >'!>>!- # 2 # )5 E! - 5, 5!- # * 7,, 5! 1 R 3", "-7,, *, 4, 1,, 3", 1,! :0 0,, E! -- 5 # &1, * 7, 23", 1,&,! :00,, 6---,?! :0 07",--10, ==A " 4 -,, 2 5,, " " "-, >! :0 2 E!,,,, M" 5 -- ", <! 10 --,, " " 1, 10,-2 "--- "7,.A! 5 2. &, &1 * 7, *, 2 3", "--, -, 7 &,!- # 2 7*, #,.! :00?AA",, 2! / 2 3", * 7, 2 &, 1R", &1 E 2 ) "01 *, # 5 2- "01, <<=! = *,->'!>>+>D+!! (" 5& C! / 2! #/-,-, M "3DQS!&- ;< = (,E*+,!*!,!2,!,$ AA > - 7 -CE! &#!U- 5-2 YDQS! &- ;< = (,E*+,!*!,!2,!, $ AA<=R<? < O"><>,''?*5)'+*(*.*...A 7 -CE! &#!U- 5-2 YD<=R<?. / 2, , "01 "--,. & C! / 2! #/-,-, M2261- " 3D

25 @ 5 2.? --AA,,=A-"- 7 5,. 3", 2*, "011 54,, 27- -,, " " -, ,, "0"--- * 7, 2 &1-0 " 5 1, ,, 2, 5,, ", "0 1,,, 2 5 ",",- /,, 4,, - -, 1, 5,, ---, 0,! 2 -,,, &1 2* 7,,, &, 3", 2 *, " -, -5 10,.= / 1, -7-, 2, "01,--,,! / 2 -,- 1, -- " E! P-5- > N-" << 4! 5 2 -,- 2 5, 2,, , *,-,, 7, 2 2 -,- --,7,, 7, - 5 2, , " 7 C- $0& -%,! &-D,----= << ,,-- ---, ,, 41 7 C! #%,! &D,----.?. 7 -CE! &#!U- 5-2 YDAARA.. 7 -CE! &#!U- 5-2 & C! / 2! #/-,-, M2261- " 3D.= 7 -CE! &#!U- 5-2 YDA?.? & C! / 2! #/-,-, M2261- " 3D=R?

26 =!- AA &, " ", & *, 2! "01,, 0, " 4! " "0, 7,- E!, ,-,--, 0 2 &, 4 -"-"1,AAA.> &1 2 * 7, -- "01,- 0, 3", 2 &, 2,,,,,-, 3", 2 &1-2 1,,-- -- &, 3", <<? ) )5 *,1-,,- 5, - 2 &, 7 - ", 1, &, 2 3", <<? &1 &, AA,G,, &1 =>",02A ",27, 7 &1? "7-- -, 07,* 7, 4,, -- 5" --, 3",,- -7,3", 2 &, , *, &,- 0 *," , 9, "- 10-7, -- * 7, 2! 1 1,-,,!-# 5 7, 4","7,.< # --- V " M, -,, 7 V? 54 7, ,-,0 2 -,, -7-1-, 4",,, 7 5,M-,112, --, 9,, - 1, 2.> 7 -CE! &#!U- 5-2 YDA?.< 7 -CE! &#!U- 5-2 YDA<R

27 ?, /1Q!-S)5' 7 1Q,1S52 $ -1 1"Q 5 4- S1"5M,-, 2 "7,5& M"--, * / )4 K 2& " 1":!,5 2 MC1-,- 4 D 4"-,2, - 00, %!( ='.>M= :+/A B(*+ C+! 9%6%!( ='.>-*><>,?* E - $ 6,! 4, 5 & &-2 --! " 8, - '" ( 9 *, 2 (, 4, 24 >A??<,," E -, 1,-, " , - -, " ) % 9 2 #7 8, - *, ( % '" 9 '" 2 -,, "01, - ---, 01 7 *, 2 '" -,,, 1072" 10, 10-,"4 10E ,2,-- 7,5 2, -,, 0"01511, 01, , 1, , --, "-,, 2,, )- /,CM2! ---DQS!&- ;< = > P +5C:8 E - -DQ$ / S!!5"-O74!55 / #-$ 5, *++,(+,!! D/4 O'C,! D/P56#A "##I*+=*!*+,!( "-*!*!K$ -&, ; &-- $ 7 - DQS!&- ;< = (,E*+,!*!,!2,!,$ E5 *,//! : ='.>M= >'!>>( "-/ 4!, &- $

28 >,,,- "-" , 5 720" ,, -,, 4 <=,4 $ -,,.,4 E - 2 &-!, <=A, " -, AAA,4,-,,,,1,2" ,,,-7-1V=A, "-, W5 P 10 E - 2 &-!,,,, " ", 121, - "!"01,! 4, -5 V=? 5V.,, 2 --,, - E -,,, -,-'",' )5 "01,"5 -,-- --! " 1"55, 01 -,, ",,- ----,,, " - 5,,- 1, 01 AAA " > -- AA.AA,7 5, # E -- -,, 7, V 54 2"015 - " "1" 2,,, " , 5 ", 7 "- - "7 10,!7 9 #7% 2) 5"01", 2,- -- "----- E ,,1"0"7,U E -- "----,-, 2,-, "01 -,,10"-----"011 12, -12 &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D< *,//! : *,//! : ='.>M= &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D.

29 < E - - ", $" -,, 2, " A,4?AAA,4,, ", 1" 4 (,,, 2, 2 -,,, " "01 0, - 4, --, 54 -, "-,, -, 1 "-7,,A, -,, 7,5 1-,, " 2 2,,,,, ""," ,ARA 5,0"7, -,,,012,,, "- 5 5,,, ",0,,, "01 -,,,- 11, 01, -,,, 5, " -, 5,,, -, ",, -,, -7- ", -, 4,,!, -,- - V.AR=A1, -, 4,!7, -,, -7- "01 4,, - 2 -, 0"-5 1 & -, -,, -, , -,,5, "01 15 =A -0,", E - -,1,"-,,, 1! 4 2,0 ", ", 0, - -,, 12 0 = (, 5, -1,, # ) ) , 01.AAA, 5, 4,, - 2 4,,, A 2 E - 1, =! =A * " ;< ='.>,!-,.*!, : & "2<<><>R<< = &- NC# -&, ; &-- $ 7 - = (" 5 C---E -2*,U01! DQ#S(5 ## ;!/:F'+*(* & "2<<>=

30 A --, "4, 0"--- ", " , " --,,, =!" C-,--- " " " 2 "7 " -- ", -,,57,5,,D =. E7 "- E - " 2 7,, "",,, 7 -- "0 "-- " 5 "7,"--,,- "7" &, *, 9 2#7-00,- 8, 2-, -- == F / 9 2#751-8,2*,, - 4" E -, -,, 1, - 2 5, ",, 2, 4 - "9 )5-4,---", =? E - 107,"-,, 54,, 2" ,,-- "-,,, ", 2*,"01,",,-22 "4 => # 2 0, E - -,- 1, 5 2, 0, 2 1, 4,,- "", 10, :,, , 5 102,10 57 = E7 C; *1F D.AA =. 5,-!" , *%(*!&, # ##E7 5, >& == ( C8 "85 5O2 O 5;&&DQS( >!*DB'!,*8F'+*A<F'D('+=H!! =? F / ;!/:F'+*(* D/6LLI5"###8 "-!,2 $ AA. => &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D.>

31 9%"%G+8,=,>'>D>= * :+/A B(*+ C+! 9%"%6% D/ # -- 5 ) ) ) ) O- + * & - <!,, 4, ))55 2 <,,, ", 4, 2 "-!, VA--, 4, =< ) 5 5 2, 4 0 2" >>-/ 2 ", - " 4, 54, / 2 - <? ))5 1 --!- - 0,4--!,,,!7 & $,-,,, AA " 5,, - 7, " 4 5,?A CR-,,, >.,4, ),-1,#,5,,,4-24, 5",,, D? ))5,-,-- -,,7--,<.,2 << (12 "! 10,10,.>,4 -.,4-5? ), --, )) 5, - 0 2, 7, 5" 1 " !7 " !- ", -, =< 3!( &- NC# -&, ; &-- $ 7 *,->'!>>+>D+!! *,//! : ='.>M= >'!>>?A

32 5-5",, "--, 2 7!-,A,4,-, ", - -, 10>.,4,V== V - 2 :, - "-5, ", 2 - ", 2 4 7, " " " 07 "-,, ----,,,, 7, 7, -, - 1 ",, 2, 5 "7,? << 4-7 5,,, " 4 ) )5 0 "01,, "7,? ,, ",, ) )5 0 "---, )5 1 ", " ,, 2,,,,--, 4 4 1, 4 ) )5 1, ,,,7 5",, 4 7 " C-, Q# S, #,,, C-, 1, #,D 2-, 25,,,, 1" 2, " ( , 2) )5!, 0,, "-7 4 7, " -, : - 2, & 7 ) )5 "01,, 5?= CE - -,,, ---"----, 2,,,7,,-? &- NC# -&, ; &-- $ 7 *,//! : ='.>M= >'!>>??= &- NC# -&, ; &-- $ 7 -

33 , D V<<-- )-,,,?? -,0 " 2 5, 7 4 1, -, 5 2,,, 2 7 0"7, 9%"%"%!=;&,!* D/ 6---.A, % )5 N 01 1,, -2'" / " 2( "-- #, -, *, %)5,,,,--, %2- -- $ -,-%4,,,, 5 1, )5,- *" ", 2 /- :0 1, *" 10,, - 10,, 1'-10Q0S0,,( $-, *" ",, 2 /- 10,--, "-5, 4 $-, N, <.>,! 4R( 2 <.<, 5 " "01,-- 2 "-"01,?> )5>.A,,,-4?=,,,"0 % -?,, '" >.,, N <=? 07,( 4, "--,?< N -,- <, E (4 -- 9,, - -- : "01 -,,, ; >A " A ,--"- ",""0"01 -, "-4-1- % ",, "--?? *,//! : ='.>M= &- NC# -&, ; &-- $ 7 - >A 35 6-?+ <?+ < Q!( ='.>M>>'!>>!, *,(, &$ <<>.<

34 . 4, <.>,-- ( 2! 4,7 2N,5, 5",,11 "-5, , " 7,-- >!#, 5,,% )5,- 5, 4 "" W5 ", " 5 10, CW5 ; D, " ; - '" ( 2 %,, "-- 5,7 > C; " 010,( 5( 5! 4 D > ( <== - - *":0" 1%)5,-- " ! 4, ( -- % ) , (, -,-, --! 4 N,, 0 "" <=? 2 1, ( 0( %)5,, ", 0,, -(-/ %)5- :,, %:, -- 1-$ -,,--" >., -,-, ( N )5 =.A,4%A-?A,4-,- ", 3,% 5"----- >= > :&-CE *,DQS/ -,%!( ;!*<,*$ 8 "-!,<<A? > &- NC# -&, ; &-- $ 7 - >!( >. ",, C",D5,,"-- -,,,-- "--,,, &- NC# -&, ; &-- $ 7 >= *,->'!>>+>D+!!

35 @ <<<,-,, 0,( 2% 11 5" >? ( %2 55-, 2 % 5 2,,,,, 10, ( " , 2 2,-, % 5 -- % 2 ( -,,---- 1"", " 2-- "-,, % 2 9 1",,, ", >> F 51 << 5 &," 10 2( 9 0 " 3, 0, C;4 #, -D 9 *4, 2 - (,- 2 "- 0, 2 ---,, ", ,!7 "-," N 2: -,,,-, , >< :-! -; R#75 2 1,,,- 51,N , E , -,, - 2 8, 0 "01, 2 2,, <A P +5 --!!, 2( E -"01 4, 7---;Z), Q& <<S1 "04 C*,"01,,,--21-,, 54--"",0, *, 1--- "7 1" "01, ", "7D 0, - ( "" ---" >? #""555 1", ,,, >> &- NC# -&, ; &-- $ 7 >< +5C:8 E - -DAA <A 32C-! 9 R#7/ 2 D

36 = -, 17, E - "7 7 1 " - 5 1"7, < 9%"%9%*( D/ ' )5"01,-4,0,, 5 '",, ----, ' )5 4?AA,4 -, '" ,, 1" ' )5 "01, 0,( "-5 2 ( 2 9 4, - '" ' )5,",CX G D 4( ",, ' )5 % )5 ", % ", < C'G, < ' % 5 " 4,, --- V.A%)5",- / ", 0D < C'" 4-2 '" - 10 AA,4( <,4D <. ( <> :'" 1 : 41" ' " -,,, : 4 -, ( 4 - "V.A,, ( AAA >AA,4- --2' )5( - 5, "- 1"7 (,, 4 - "! / 5 2 -, ,--,, :7, 7, -2,-,, ", 17,-," "( '" 2- < +5C:8 E - -D>= < &- NC# -&, ; &-- $ 7 - <!( <. *,->'!>>+>D+!!

37 ?,--, 7" 71, 7 5, +!/! )5 '" "--, 2, "- - / Q/ S :0 1,*,R-, !)5,, AA, *, 4,,,!, ", / 10 AAAA5,,/ R/--- 2?AAAA5,,, 4 :5 4 -! 5, 4 O 2 5 5"!)54,, 5-7, )5,, " 27-- <= -2'"!)51,<? " 42"- '" 5 >A, !7,"- " 1 <? '" 2- << '" R-,, 4.A,4! )5 - >A,4 '".A,4 -",- '".A,4-- 7, V<-- '" 5 '", -- ", 4, --!7 4, <>,--,*,,-- "1,7 & ,-,,- 5 << *,-28, 9 2#7, , <>? ;, -- "-,, ",, -!5,,,-- "-- *,5 &- NC# -&, ; &-- $ 7 - D= <=!( <? +5C:8 E - -D< <> 4,"52 ", "50,"--,,-- "--, <<!(

38 > 10 0 "---, 2 "- 5 1, *, 10 7 ",,, AA - 4,, 9,-- 7! 4, *,,- "7, 2! / *, ---,, "- 7 1! 1 " " 7 A -8,2*, 9 #7 2! )5,, -, "0,77, E - " 7 2!,, #2 W 4 & 2! 4 2 1"01, -, 4, 7 & 07 2 C- &, M 1-"-D 4 (,4 << K 4-1-"--7--<<.!, <<=, = 4 *, " ,, *4 10,- - U E -01-, "7,, 2 2 " , 0 0, " ,, 0", -,,, 2 4 4,-- " 4--- A *,-1", E --,, "","-4 027,,, - 4,,, I%'>- # 2 0, E - -,,, 2, 11, ",,,"-,,,, -,, 1 AA!( A :&-CE *,D A +5C:8 E - -D>>

39 < 2 4, 0, " " # 51,/ R 1!#R,,,, R:- '5 & R:!, P-5-G R:!, P-5-7 R2, 5 E! M 1" "01 5-5E - )%'!9 #751,8,-*,( %'" 9'" - 1",,,"01,----, -,- 1, 5 2,0,21, 4,,- "", 10, :,,---1, 5 102, , 5 "4,, ", " , "--,,, # 20, 1,-, "01 E -, 2 12, 2,, - 1,- " ,- "7, " 5 "7, 0 " , 2 "01 1 -, -,,, 5,,", 2" 2,,, "-- 0"--,10* -,,,-,--, " 0 -,, -,,,-,, 1" 1, 10 0 " , ", "- -,,,,-,1,"

40 .A 6%*!*: *,,- -28, 9 #72!5",,- ", "0 *,, 2,, - 4 2,- " - 4, " -, - 1,,, *, 9 2#7 5*, 0:-! -;",- 2 :-! - ;,,, *, - 2 8, :-! - ;" 5 10"5 --1" 4 2 0, , 2 "- 2, 10 <.=2<>?;,2"- 4,- "%;!*<,-*><>,?* C*,,,-, -- ", 10,,,,,- -,,2-,,1", "01,, 10,D A %, 2"0110,5, *, 2 " V 5 --, 1, -, 1, A. $, 4 7 V?, - A * " ;< ='.>,!-,.*> A. *,->'!>>+>D+!!

41 . --, 1, V=,, "-5 1", 1,%,,4 -- "--, 07*, 24-4 <?, , 9, - 41,, 2,,,, - ",4 2,0"7,, A, ,-, 1, 0", 1, >.,4-5,-,,4, --- ", *, <?,4-4 2 A,4 72,- " - 2 "--, $ <?,4-4 2 =A 54 -,, 1 "," AAAA, ,, "-, $, " AAABAAA,4-,-," AAA,4 -,-,, A= *, A,4,- "-2," >A,4 " ,, 4 ",,-, " "01,- " 1, -, "",----C-,,DQG HS10",-1 "," AAA,4-54 1, 4 *, ,- "-2,", ", -1,-, 1 A? ---- >A ",- " -, AA,4 7 * " ;< ='.>,!-,.*.AR. A= ; -,->F'+*(* D/. A? * " ;< ='.>,!-,.*.AR.

42 . 0"7, A> # -: - O 4- *, -,, 7, ",-,AAA,4 7A.A - 2 8, 1" ---,,7,, A< *, -,, 1" 1 ", 4, 1,0,,17,-- ",,-- *, 17,, , ",,,,, -7- R,,-- - "17,-,,, 7,:7,*,-,-- ",, 2 -,, 1,,-,1," A 9%/! /=,,+*+8*+,! 9%6%/! (,B!* 9 5-2& -, "-, -----?A,[*, E,- ".AAA,4B - " AA,4B $, -, 9 [ QV>>?S *,[.,4 QVS -[,,, 8,"-5,, "--, 9 A,, 8,[ #7 "4 N R! 4 ( Q S &0 [ 0,,,,,, ),,, A> +!/>++ D'?*D<'> )'!>,7$, &, ;!, $ A< C-C:2,D--D54UBBGGGO, A 3;!*<,M*>F'( D*<,+*>++ /+? D/8 "-/ 4!, &- $ AA?> #,!( ='.>M= >'!>>.+?/= (!,,! 2&$

43 , - ",,,-, ", :-! - ; 9 [ -, "- ", 2,-,,,,, ; ", 9 1 ", 7, 9, 2-.,4,, 4, 4 5, ", 0 1 7, 2,,V>A[, 7, 9 )5[,,,-, 0 AA,4B [,,, 2?AAA,4B[,,, " 4 "- ", 0,,. 07<><R<<,-, " -28,9 5""- 8,, " 0 " -, :!; " 5 2 -, 2 5 2, ",, 7,, *, 7 :!; 01, ", "01,,7 7 2"--,--,, "-- 7, = 9%"%*A+,,B!* *,[,7",, -- #7 8-2: 1" ",, " -, <AA, *, E,- " =AAA,4B - ".A,4B, -,.>?,4 QV.>S 8,[,,, - "- 5,, "--, K *,-C*,#;, ---D( QS"6%;7</+= ;!/: F'+*(* D/!, )"$ E7,AA.?< *,-C*,#;, ---D?<>. )!, C----9,- D)!, /; 7/ &0!( ='.>+,+,!*=,>'!>>!, * 2$ 7, 4 C!, - #729! 4&-, )E,!" DQ$ / S " 5 N>'!>> ='.>8 "- $ = ; -,->F'+*(* D/.?

44 .. #7,, A, *,R- --, # 5 8,[,,+ 42&,+ 4[,19 ",AA, ( &0 [0,,? #7)5[9 )51",2 2,,, ",10,$,,<? <=< V[, >,08,,- #7[*,:!; ", 5 "7,!7 :!; #7[ - 1,-", 2,-,, 01, :!;, 4 9 / 2 &" &,!,& 5 27, #7 5 2 #7R&, 2 & : 8-2P 4"--, < 9%9%D*,B!*! " 5 1" '",, - /Q/ S :0[,, :0,, / R/-- 2 :5 4-1,!5*,-,--, *, 4,,, AA,,,!,[ 0,, A C)5, '".A, - A, *, >>,D 7.?A,4B--,$ --",4,,*,"-, 7,V[.,4 ", *, 9 2 # , 4 10! )5,,, 9, - / [ *,[ 1? #,!( ='.>M= >'!>>.+?/= (= H (,! A!A*(< =,A>!*(<'A,!D(B,*==+, D(6! " *5 P 17- O 75<<>? > *,-C*,#;, ---D?<. < / M,C$ @ A/+/,!8*D* $UAA U>=> A *,-C*,#;, ---D?<. M,C$ E ----2*,D= *,-C*,#;,

45 "-, - 2! 4, 5 5 /,,- 10,/ "01,*,R -C D07, -![, "5, 210,, / U9 #72!)5/ 2. > G+ ; 7! R!S RS G+ ;!?*<,G+ ; $ D = # G+ ; & " '! & ()) $% F $! I%;,<='.> ='+>F!'E,D*&F1 :!; 9 2 # , 4 2! # ", : 4 & N - N,, <, 4 7 "01 "01, 1,, "01 5, 1 2 5,,,,,, 2 2 5,,,, " 2,, " "01,, 5:0"C<>R<<A#0*,<>A$,#;, #D5:0"2+ <+!+ ;!=/:F'+*(* D/&6P6P56PP#1!, & "2<<=<. & & /!

46 .= ;" <5,, 2?5, , 4,--- 17?.?= G 4?,2 010, = C; AA -,,,, = =?. " $*' 5 7 4D? ; 4!# :!;[ 7 7,," "01,! 4 1 2,, 2,-,, 1 5 2" " 15, > C<><,-- :!; 01 &, ( *, "01,, 4, 0, 2, -, 102;1, D < I%6%;,<='.> ='+>F!'E,D*T*!*B-,D* :!; <?[ --, *,[- A[:!; 01[, :-! - 01 *,[ " #7) , --, A 9 2 #7 -,,,!, 2 <=,,( (, <> P +5!( ='.>M= :+!/ ( "--K, $ = 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15? ",, $ 2 :;!*<,"##I!, *, / "! AA.AA > :!;)Y54UBBGGG1 412B1 4454Y W59& F!75B,>)B! =(B,'>(B, D( < ",, $ 2 :;!*<,"##IAARA A :-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1 575

47 .? 1,9 1,#724 *, = 5 2, #( : [7 2 4 " <= # ",[,-- 9 ;! <=. 9 / 2 [ "J9 / 2 (, O 4-J2<== J! 9 (, O 4-J- 5 #( # ", 01 #7 / 2 4<??,5 2 4J:-! - ;J, <>= :-! - 01[,, #2 ; *, 2 <>< :-! - ; 01 &, ( *,,---- :!; 01,, 2 1, , "01 5,,, 1, ",-- 2,---,, :!;( ",!, [ "01N - [ :!; ; 2,---,, " ","01,, 2, 2,,, 4,,,-24,,, 1",2 " "-,, 2, " ", 2 5 " ; J01 1,,, 1,,J, "01[ J 5 7 J5 1 <>< 5 :!; ; "- 1 "01, 2 E -, 8, " 1-0 1" 5 1 4,, 1,, , * "-12"01,, 5 :!;01&, ; [" 5 112",, 7,1", 2 04,; "1,",,, -,, -,, 2 4

48 .>,- 5,, 1 2( 1 5, I%"%;,<='.> ='+>F!'E,D*M*,=,C+,!* :!;1,, 5,, 41,:!;01[, 1,, 2"07:!; 01 2 "01, 1,,,, 2 2 5,,:!; 01[,",, -, 4, "01,,,,- -, ",, ", , 1" --,, "--, :!;,, 5 2 2, -, "01, 1,, 1, 5,,, -- 10,5 ",, "--,,, 5 " :!; 01[,,,, 7 " 1, B0 2,, 1 4 7,:!;01[ 4-525,2 -- 1,,, 1 5, 1, "01,1,, "--,(5 7 2, ,--,--,, "--, :!;" , 7,, " 5, 1 4, 2 ",,,,,, " ", * 1", 1,,,,, "01 5,, " 17, 0 " "- 0"-- 7 " 4, (,, 2 4-,--- <<R<<. "01R,, 4,2 " ", ", 7 ;,<='.> 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1 575 FM/,=,C+,!*:-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5 FM/,=,C+,!*:-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5

49 .< ", 4 <<. :!; ; 5. :!; ; J, :!; 2 2,, , 4,, - " 7, 2,, 2 7, 0, -210,--- " 4,, Q R1,, "1 2"S, :!; ; [ 0104, 5 - U :, 01,, 1, ,--,, "01[, 2 --, -- " 7,,,--,, - 7 " 4 --,,, 7,100, ",,,,,1, * 5, ,--- ", -,, & --, 102 "-, , 2,, 4,,, --,,, 2, -, *,,- -1-, "1 - ",, 01[, ,, 4 2 5,,,, 1, 01[, ",, 4, "- ",,-,, 7 0, M 2 1",,-,- - 0, 01[,,,, 01[ ", 5"2, 17 "01[, 0, & , 25, 0-0, 01[ ,, 2 0, $ 5 7, 2 201,, 01[, 2, 1, , 0, *, 2, 2,, 5,22"- 100,. 01[0,,7--2, 5,7 0,, -- ", 1, 01[,- R 2,- *,,, $ ,"---, 1,01[ ,,- 07. FM/'D< +G;:-! -;* 54UBBGGG1 412B1 4454Y 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5

50 @A , ) -- ", " , 2 2,,,7, 2,, , 01[ 1 2,, 2, ", 2 7-, 0-1,,, 7 0, &--7-, 5 1, 2 5, "- 5 - ", 01[ - 1, "7,, ,00,", = &, 5-5, 1,, ",,, -1- " - 4,, ) - 5,"01[4-2,, ,, 01,,, " " 1," --,,0 2 ",,,,- 7,070,? *4-2,,1"-7-, 102 R104--,, 1, 4,7, -- 4-, 2,,,,,10, = I%9%F=!,D**;!;((;.;F!'E,+,! I%9%6%'D< +F!'E,+,! :-! - ;, 4 -, 0 " 54 01,, " ," - :!; ( "-,0, -,-- 2, ,--- ", :!; ( AA. 2,4! 2-&;:!;01 / 2 7 : ; Q:!; /, S :!; 01 - &,--O1-2(-* *,;*! ;- #! /,:#! ; 2:!; - (,2$0; = 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B15 5

51 @ :!; 01 2 *,, K 2, "7 ", 54 01,,, 5, "--,?!7 "01 - ", ",,0, 2, ", " 10,, 54 :!; ( C! 2 & ;D,-- E, K, 2 *! " :!; 01,,, ,,, 0 " 10, 7,, ", 4, ",,-,- 5 2" 2 <<< " ", 2 2, 1,<<<RAA04 >A,,=>. 5, > 011"01,, " 2, 1, 0 2, " 5 2 7,,0 7 2 "- -, 4, 2 4,,- 1, 7:!;( * 2&0, 21 K,, " N, 2 C:!; 01 / 2 7 : ;D 2 4, < 01,," "2,, 4 " J:!; /, J, 0 " 5 2 7, 1!7, 4 " :!;(,-- " J$, J, "01 1? 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5 > *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA. < *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.

52 @,.A ; <<>RAA 0 N, :!;( -1- "", 4- --, 4 -,, 2 2, - -- ", 42 5, 10, 4,,- "01,4, ", 2,, " " 7 J:!; 01 - &, -- O1-2(-* *, ;J -1-,-- <<< " 2 4 #( 2 &0 / :, ", ; - / E2-1- ; - 1 2,. :!;4,2-,, 21-7,?5,, ", ,- 7 2 :!;( #(:",C:!; - (,2$0;DQ:!;R($S2. AA " 42,:!; ( 1 5 / E2 J* 2 &0 : ;J * 2 &0, &0 / 2 #( :,,, !7 :!; 01 1R,,,- -1-", 4 7 #;* Q#2 ; *, S 0 M-,-2 %2 " :!; (,--.A 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5. *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.. *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.. *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA... 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5

53 @ 2 4,, 2 0",, / 2#7%2,, 4 1 J*! :!;01-- 2,-- "7,,,,,24, ,-- 2,---, 7 <<< " 4 / 22#72+,*%(*!&28P!O#! Q&-,! 6- *!,S " 2,.= :!; ( ,,5, 1,7, - 5 7,-- :!; 01, E - E! 2!2-4, 4 4 "01, "- 4,,,,",45 J,# 2 ; J J:!; 01 & (5 J 2 C*, D ", 4.? ; :!; ,,,?5, - 7,:, 5,,-- 4 7,----, - " "1,, 7,-,,,,, 2 2 5,, "7,:!;( 1K,* 2&0, [(, ", 4, 2 4, ,, 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5.= *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA..? 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5

54 @.,,, - 1 "012,,,, , , C- #! /, : #! ;D24? - M 2 2, 2" ",,2,5 2,,! 1" "- 7 1 ", 1 1" 4 ".>!7 4 7, -,, , 0, ,.< :!;( 44 -! 2 - & $*' :!; 01 / 2 7 : ; AAA $*' :!; 01 - &, -- O1-2(-* *, =AAA $*' :!; - (, 2 $0 ; =>AAA$*'*! ;>>AAA$*'- #! /,:#! 01,, 5 :!; ;,""22 "-, 4 :!; ; [", 2,-- 2:!; 01", ,,,, R,, , 0,, M,! *4-,.> *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA..< *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* FM/'D< 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5

55 QM!*ES,-- " < > "- M!*E 41 N-" AA. " ---,, > M!*E,-,- 07 "1 " 2, 41,, ,, 5 1", 41,, ",- " , 17,7 41,, 2,41 7 "-,, 52", 5-, 741,;AA. :!; ,,, ",,2,,,C ; D 1, 4-,,, 5 1, 7 <<< [ C: :7 : ;D " # 5 "-4 5 1AA "01, 4 7,C:, :;D-1-1 / " 2$::,#-1-4:!; 1,,, , "7, ;, 4 # ", N - 2!,-- 1, 2, 2 2 5, "1, 5,, 2 5, -,-,M0, 4W 4 R& # Q=R AAS, 4 - $, >?A 1 $ -.AAAAA!# # C; " 17!, AA ",, $ *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* FM/'D< 54UBBGGG1 412B1 4454Y \*-,5B:1"1B1"5 *P ",,:-! -;01&, (, ;,<='.> ='+>F!'E,D*F!'E,*+8*+,!* AA.

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-3-0 Yazarlar Dizgi 3 5 9 25 27 33 35 63 83 85 87 93 97 203 277 237 257 263 269 275 287 293 297 309 323 333 339 359 369 383 389 TEST 1 BÖLÜM - I 1.? 4. - TÜRKÇE 2. - - -? - 5.

Detaylı

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir?

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: 1. ÖRNEK: 2. ÖRNEK: AD = DC m(bda)=45 o m(bad)=m(dbc)=x kaç derecedir? m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? 1. AB yi uzatıp, C den CE AE çizelim. AEC

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2

/ 19 0123(/ 1) 5 # + 22 + ', E1 >( D1 4. 4 - D2 # $ $ % 1 # & ' 2 ( & ) *+, 9 - & ) *+, D. & ) *+, 3 + & ) *+, 1B / 19-0#0( 1E 0123(/ 1) 0 & - 4 1* 5 # + 22 6. 2D 6 7$. 2* 0884 9 91 : % / 2 9E / ; 9) + ', E1 ',

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları BEP (Üstyapı Değişim Parametresi), araç üreticisi ile üstyapı imalatçısı arasında bilgi transferi yapmak için araçtaki özgün hedefleri tanımlayan kodlardır. BEP kodları ISO 21308 uluslararası standardına

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 130 ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ ÇEVRE TEMİZLİĞİ ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 05.10.2015 10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

Hemen Teklif İsteyin. info@ankamuh.com ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL

Hemen Teklif İsteyin. info@ankamuh.com ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL Hemen Teklif İsteyin 08503044668 ANKA ELK.ELEKT.MÜH.SAN.TİC.LTD.ȘTİ. PERPA TİC.MERK. A BLOK K:2 NO:11-12 ȘİȘLİ/İSTANBUL info@ankamuh.com ÜRÜN GRUBU STOK KODU STOK ADI Ekim 15 BİRİM (ADET/METRE) EKİM 2015

Detaylı

ÜRÜN GRUBU STOK KODU STOK ADI Ekim 15 BİRİM (ADET/METRE) EKİM 2015 BİRİM FİYATI PARA BİRİMİ PCB KLEMENS 0.0.0.0.90117 BDK 1 0,4600 1 0,4600 TL PCB

ÜRÜN GRUBU STOK KODU STOK ADI Ekim 15 BİRİM (ADET/METRE) EKİM 2015 BİRİM FİYATI PARA BİRİMİ PCB KLEMENS 0.0.0.0.90117 BDK 1 0,4600 1 0,4600 TL PCB ÜRÜN GRUBU STOK KODU STOK ADI Ekim 15 BİRİM (ADET/METRE) EKİM 2015 BİRİM FİYATI PARA BİRİMİ PCB KLEMENS 0.0.0.0.90117 BDK 1 0,4600 1 0,4600 TL PCB KLEMENS 0.0.0.0.90127 BDK 1/2 1,1700 1 1,1700 TL PCB KLEMENS

Detaylı

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE

ŞAİRLER, YAZARLAR VE TÜRKÇE B Th: Oc 2016 2015-2016 Eğ-Öğ Y 2 S T S Ş h c D v M h c O T D ŞAİRLER YAZARLAR VE TÜRÇE ATATÜR'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ E T ğ! Bc vf T â T ch hf v f Mvc v â B h İ h h h c âhî v hcî hh c B â v ch f c vf cğ

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER.  Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-4-7 Yazarlar Dizgi www.metinyayinlari.com 9 25 29 47 55 67 75 89 97 205 207 209 255 267 279 289 295 TEST 1 Ses Bilgisi 1. A) Sanat zevkimiz uzun bir zamandan beri kültürel ya-

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ş İ ğ ğ ç İ ç İ ç ş ğ ş ş ğ ö Ç ç ş ğ ç ö Şİ ş Ş ç İ ç İ İş ç ö Ç İ İ İ ö çi İ İş ç Ü Ç Ç Ü ÇÖ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İĞ Ü Ç İ İ İ ş Ü İ İ ö Ç ç Ş ş ç ç ş ö İ Ö Ş İ ğ ğ ö ş Ş İ İ ç Ş Ü İ İç ş Ş» Ş Ş ş

Detaylı

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi

İşte MHP'nin 1 Kasım tam aday listesi n5yirmi5.com şte P'nin asım tam aday listesi asım genel seçimler için milletvekili aday listesini açıklayan ilk parti P oldu. P'nin listesinde bir iki farklılık dışında çok büyük değişim yok. ayın arihi

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

( % """ ) * $*" + 62!%2*7289" ) * 62!%2*,""728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/"*6;*A..0@..) 0B

( %  ) * $* + 62!%2*7289 ) * 62!%2*,728 0 *24 ' %3 =3%>3# 0 ;%>;# 00 ;%?@1 00 ;%?@65%6/*6;*A..0@..) 0B ! "#$%%& ' (!"#$"%"& ' ( % """ ) * $*" +,- / %" 1","1*%2%*1"34""%* "1" ( (""" * ""5 ""3"-& 62!%2*7289" ) 62!%2*-&" ) 62!%2*1%" + ( :&33&;,"65%< * 62!%2*,""728 62!2*%2""728 *24 ' %3 =3%>3# ;%>;# ;%?@1 ;%?@65%6/"*6;*A

Detaylı

EKİM 2016 LİSTE FİYATI BİRİM (ADET/METRE)

EKİM 2016 LİSTE FİYATI BİRİM (ADET/METRE) ÜRÜN GRUBU STOK KODU STOK ADI EKİM 2016 LİSTE FİYATI BİRİM (ADET/METRE) EKİM 2016 BİRİM FİYATI PARA BİRİMİ PCB KLEMENS 0.0.0.0.90117 BDK 1 0,5100 1 0,5100 TL PCB KLEMENS 0.0.0.0.90127 BDK 1/2 1,2900 1

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

İlkokul 1. Sınıf TANITIM BROŞÜRÜ top.com.tr

İlkokul 1. Sınıf TANITIM BROŞÜRÜ top.com.tr Sf TNT BROŞÜRÜ 0-0 Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S - SO S Ü Y Ö T Öd Ö C S

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

REVOL DEBRİYAJ SİSTEMLERİ MERCEDES BENZ

REVOL DEBRİYAJ SİSTEMLERİ MERCEDES BENZ Kamyon - Çekici Grubu MERCEDES BENZ AXOR 1835-1840 - 2640-3240 - 3340-4140 OM457LA G211 PP3 030 032 CD8 006 165 RB0 002 255 MK0 000 001 Rulman Montajlı 45x50-18 Diş Montaj Kiti ile Rulmanlı Baskı PP3 030

Detaylı

!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.&*/0&*12& !"#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler

!#$%&'()(&*($+,-(&.&*/0&*12& !#$!%&$ Gereksinimler KURUM VE KURULUŞLAR. Gereksinimler !"#$%"'(")(*($+,-(.*/0*12!"#$!%$ '($)$ *+*!,+$-.+/.$!.!012.$!"#$%"'(")(*($+,-((",7%89"-%:($+,0,0+,-,";%1"?-",8@,%A9:"%0-9B >#"#0-%:+%@98C'#>(")(",8,)18,D!"#$%"'(")(*($+,-(>(",B,0",8(0(0EF/"(+(:%"%8DG,:0/"/H(D

Detaylı

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 1. ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 2. D KDÖRTGEN N ALANI 3. ÜÇGENSEL BÖLGELER N ALANI 4. ÜÇGENSEL ALAN PROBLEMLER ÇÖZÜLÜRKEN KULLANILACAK FORMÜLLER 5. PARALELKENARIN

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

Working Paper Sürdürülebilir Dış Denge ve Kalkınma Açısından Tekstil ve Giyim Sektörü

Working Paper Sürdürülebilir Dış Denge ve Kalkınma Açısından Tekstil ve Giyim Sektörü econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-nformationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz nformation Centre for Economics Turkan, Ercan

Detaylı

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf.

DEĞİŞİM BAŞLADI. Fiyat Listesi. broşür. broşür etiket. katalog tli kağıt. bloknot. bloknot. kartvizit. kartviz. zarf. zarf. zarf. zarf. zarf. su oo ou o u u u usu nı fş fş fş ous ous ous ı ı l lnı nı o o l l o oo oo l l l ln l ln o ousu o ü v p z b lo zf vz üpblo zf vz üpblo mnü vz üpblo zf vz üpblo mnü l lnı boşü cpl dosy mnü vz üpblomnü bo

Detaylı

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu İçindekiler PVC-U Grubu 9 PP-R Grubu 25 PE-X Grubu 41 Altyapı Grubu 7 45 Metal Grubu 47 Isıtma Grubu 57 PVC-U Grubu PVC-U Boru ve Ek Parçaları PVC-U BORULARI 3.2 TS 275 EN 1329 (B TİPİ) 1110.A.015 50-150

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 2008-2015 T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-215 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf

Detaylı

! " # $ % $ &'() % *! ) +

!  # $ % $ &'() % *! ) + ! "# $% $&'() % *! ) + !" #$%& '% ( ')))'% ( *+,* -, -./001 2#. / *012/,*3, 422500-6+(078 9 50078 : ; ,?2-@2 2 : 7+A0-A2, @/ 6+(0,78 A 7B C =2 78,,7-52%7,, D 422E4F20, 422A2,,,2B 4-C00

Detaylı

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ

T.C. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2.KUR ŞUBELENDİRME LİSTESİ AA İ ÜÜÜĞÜ ÖĞ.. A A AÜ ÖÜ Ş 1 170308019 İ AÇÖ İŞ 2 170512903 A AÇ AĞ İİİ Şİİ 3 170314013 AŞA İĞ İİ 4 170308905 A İAİ A AŞ İŞ 5 170813017 ÜŞ Aİ 6 170163093 A İİ 7 170512031 İ ÇA AĞ İİİ Şİİ 8 170308011 A

Detaylı

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10" 12" 14" 16" Volon 135Q. Marka: Model:

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10 12 14 16 Volon 135Q. Marka: Model: AT LT L No: AAAT T h : P No: m T: ÇB BP) O G A Ö V od B 3 odu Gö d B 3PN U PD Kpm Km p b o u ou u mb Cmx m d) AwwwC d d u u d AwwC u m o p m po p p öh b m ö d m d m dd p ö ½"4" d ½" "8" d ¾" "" d " CTUWWRA

Detaylı

TÜM DERSLER. Dizgi Yazarlar

TÜM DERSLER.  Dizgi Yazarlar TÜM DERSLER 978-605-82679-5-4 Yazarlar Dizgi www.metinyayinlari.com 7 25 47 57 67 87 97 207 245 249 277 279 285 295 TEST 1 Eylem - Fiil / Eylem Çekimi 1. Eylemler mutlaka bir kiple çekimlenen sözcüklerdir.

Detaylı

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013

EKİM 2013 FIYAT LISTESI. Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 EKİM 2013 FIYAT LISTESI Sipariş kod Açıklama EKİM 2013 KLEMENS 304120 AVK 2.5 GRİ 1,080 KLEMENS 304121 AVK 2.5 MAVİ 1,080 KLEMENS 304122 AVK 2.5 YEŞİL 1,080 KLEMENS 304123 AVK 2.5 SARI 1,080 KLEMENS 304124

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-217 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı. 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Başarı Analizi 28-216 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı, 1., 2, ve 3. Sınıf Ders

Detaylı

İçindekiler. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Isıtma Grubu. Metal Grubu. Altyapı Grubu

İçindekiler.  PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Isıtma Grubu. Metal Grubu. Altyapı Grubu 30.08.2017 İçindekiler PVC-U Grubu 6 PP-R Grubu 20 PE-X Grubu 35 Isıtma Grubu 3 48 Metal Grubu 39 Altyapı Grubu 56 İyi boru bu boru, İyi fiyat bu fiyat 4 5 Berke Plastik Dünya ca tanınıyor... Berke Plastik,

Detaylı

MADE IN TAIWAN ENDÜSTRİYEL FANLAR

MADE IN TAIWAN ENDÜSTRİYEL FANLAR ENDÜSTRİYEL FANLAR Ölçü ( mm) : 205 x 205 x 90 HAVA AKIŞI DÖNÜŞ YÖNÜ HAVA AKIŞI UF20JC23-H 70 98 0.32 0.45 3200 20 18 0 680 20.3 19.8 0.80 0.77 67 71 80 Ölçü ( mm) : 180 x 180 x 90 HAVA AKIŞI UF18JC23-H

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU

MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU MIGUEL ILLESCAS: PRATİK OYUN SONLARI OYUN SONUNDA MERKEZ HAKİMİYETİ VE TAŞ KOORDİNASYONU Hassas oyun: Bazen tek bir hata kaybetmek için yeterlidir! Andersson,Ulf - Illescas Cordoba,Miguel Pamplona 1998

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI PROJENİN ADI: EULERİN PEDAL ÜÇGEN FORMÜLÜNÜ KULLANARAK PEDAL DÖRTGENLER İÇİN YENİ BİR FORMÜL GELİŞTİRME MEVKOLEJİ ÖZEL BASINKÖY ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN:ELİF

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

02-33 34-51 52-55 56-69 70-80 81-82 83-97 98-108 SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA KUPALAR FİGİRLÜ KUPALAR KUPA FİGÜRLERİ MADALYALAR

02-33 34-51 52-55 56-69 70-80 81-82 83-97 98-108 SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA SAYFA KUPALAR FİGİRLÜ KUPALAR KUPA FİGÜRLERİ MADALYALAR SAYFA 02-33 KUPALAR SAYFA 34-51 FİGİRLÜ KUPALAR SAYFA 52-55 KUPA FİGÜRLERİ SAYFA 56-69 MADALYALAR SAYFA 70-80 PLAKETLER SAYFA 81-82 MASA İSİMLİKLERİ SAYFA 83-97 KRİSTALLER SAYFA 98-108 PROMOSYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER

A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER EK 2: SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE BAŞVURU SAYI VE YÜZDELERİ A İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER A001 İNSAN İLAÇLARI VE DİĞER ÜRÜNLER (ATC SINIFLAMASINA GÖRE) A Sindirim sistemi ve metobolizma 10.550

Detaylı

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R

Il e Ek J `a `nf `a `an ı N ın u ` ` o Ij Il e Ek o ` ` oba Ij oba Ol orun Ol or un be -Y R I E O Ij Jf N I E Ij O -YR EK O WO NI O L E RI KO L ATINU APE ER E A I f L Aij? Jh M, g j O P g i i d F jh A d-- i, j i g -YR O d i i I i h g g N Dfd O P fi h E J fi dij Jf N I E Ij O Ei, Jhf, i O, Ei f,

Detaylı

1234567789AB45A78C6D6 4

1234567789AB45A78C6D6 4 ABACD ABACD 1. GÜVENLK 1 2. NTELKLER 1 3. ÖZELLKLER 2 4. HIZLI BALANGIÇ 3 AÇMA 3 SIFIR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DARA GRME 4 DARA ÇIKI 5 SABTLEME 5 KAPAMA 5 5. KULLANIM BLGLER 6 TU TAKIMI 6 KUMANDA

Detaylı

Saha ayarları tablosu

Saha ayarları tablosu /8 [6.8.2] =... ID432/462 İlgili iç üniteler *HYHBHAAV3 *HYHBH8AAV3 *HYHBX8AAV3 Notlar - 4P3373-D - 2.2 2/8 Kullanıcı ayarları Ön ayar değerleri Oda sıcaklığı 7.4.. Konfor (ısıtma) R/W [3-7]~[3-6], kademe:

Detaylı

ALTIN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ02-SS.27TYT01) SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / ÖZEL LİMİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

ALTIN YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ02-SS.27TYT01) SINAV SONUÇ BELGESİ İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / ÖZEL LİMİT ÖZEL ÖĞRETİM KURSU ÇAĞLA GERZ 231,92 257,9 5 19 19 19 47 ı Hesaplanan: 19 19 19 68 ALTIN YKS 1. OTURUM - 1 (OJ2-SS.271) Türkçe 21 16 53 Türkçe 21 16 53 21 16 53 Matematik 11 4 28 Matematik-1 11 4 28 11 4 28 Katılımlar: 5

Detaylı

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR

İÇİHÛEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR İÇİHÛEKİLER ÖNSÖZ 5 II. ÖNSÖZ 1 SİMGELER VE KISALTMALAR 9 TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ 10 İÇİNDEKİLER 11 GİRİŞ 1 7 BİRİNCİ BÖLÜM CĞİTİM V V RGİL NDİRİLM Sİ İL İLGİLİ G N L AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI,

Detaylı

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU NX23205 LG5555CLP LG5452HO CL LG5566CL ES Terramis CL ES Novamis CL ES Grafic

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.06.2015 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün gruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

İ İ İ Ş İ İ ç ş İ İ İ ö İŞ Ö Ş İ İş ö ş ğ Ş ğ Ö İ İş Ö Ç ş ö ş İş ö ş ç Ü ş ö ş ç ğ ş ç ç ş ş çö ş ö ş ç ş ğ ç ç ç ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ğ ö ş ş ş ğ ğ ğ ş ğ ş ş ö ö ğ ç Ş ç ç ö ç ö ğ ş ç ö ş

Detaylı

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ İ Ş İ İ ş ş ğ ç ş ş ğ ğ ğ İ ğ İ İ ğ ş ğ ö ğ İ «ş ğ ş İ Ş ş ğ ş ş ğ İ ş ğ Ş İ Ş ş İ Ş ş Ş İİ Ş ş İ ğ Ş ö ş ö İ Ü Ü İ ö İ ş ç ğ ş çi ö ğ ç ş ç ö ğ ş ö ğ ç ş ğ ş ğ ş İ ö İ İ ö İ İ ç ş ş ö İ Ö ğ ş ğ İ ğ ş

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/454-5682 Ankara, 22/03/2016 Konu: Konteyner Ağırlık Ölçümü Hk. SİRKÜLER (G 2016 ) TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Detaylı

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri...

İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... 15.09.2014 3 İstanbul, Adapazarı ve Denizli de üretim tesisleri... Berke Plastik PVC-U, PP-R, PE-X, Metal, Altyapı ve Isıtma ürün guruplarında, yapmış olduğu yatırımları ve yüksek teknoloji standartlarına

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

Toplam Olasılık Prensibi

Toplam Olasılık Prensibi 1 Toplam Olasılık Prensibi A 1, A 2,, A n karşılıklı kapsamayan ve birlikte tamamlayan olaylar kümesi olsun: A k A A j 0 = 0 k j j nn j j 1 = 1 B, S içinde herhangi bir olay ise k j AA j = ise S ise Pr[A

Detaylı

ee eeee eeeee eeeeeee eeeeeeeeeee eeee eeeee eeeeee eeeeee eeeeeeee

ee eeee eeeee eeeeeee eeeeeeeeeee eeee eeeee eeeeee eeeeee eeeeeeee e Sesini Öğrenelim e E Adlarını söyle, adında e sesi olan varlıkları işaretle. deve Kalın uçlu boya kaleminle ok yönünde yaz. HARFİ SUNAN BİR KAHRAMAN ilk harfi e olan ee eeee eeeee eeeeeee eeeeeeeeeee

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce ve Türkçe Tıp Programları Sınıf Ortalamaları ve AGNO Dağılımı 2008-2015 AGNO Dağılımı Analizi 2008-2015; Güncellenme tarihi: 10.11.2015; Sayfa

Detaylı

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir.

Tanım Bir A kümesinin her elemanı, bir B kümesinin de elamanı ise, A kümesine B kümesinin alt kümesi denir. BÖLÜM 1 KÜMELER CEBİRİ Küme, iyi tanımlanmış ve farklı olan nesneler topluluğudur. Yani küme, belli bir kurala göre verilmiş nesnelerin listesidir. Nesneler reel veya kavramsal olabilir. Kümede bulunan

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E 101 102 103 104 105 106 107 1B- 2E-3D-4C- 5E-6D -7B- 8B - 9E-10E-11B -12E-13C-14B -15C -16D 1C- 2E-3E-4B- 5A-6D -7B- 8C- 9D-10D-11B -12D 1D-2C-3A-4E-5A-6A -7C-8E- 9D -10C-11E-12B -13A-14D -15A -16E -17C

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ŞEKER PANCARI TESCİL RAPORU ADAY ÇEŞİTLER 1- LS 1294 2- LS 1295 3- LS 1296 4- LS 1297 5- HI 1285 6- Varios(MA

Detaylı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı

YGS. Yükseköğretime Geçiş Sınavı Analiz Karnesi. Sosyal Bilimler. Türkçe. Temel Matematik. Fen Bilimleri. Netler. Puanlar. Kitapçık : Cevap Anahtarı Yükseköğretime Geçiş Sınavı naliz Karnesi dı KTILIM N ŞVŞT FEM Sınav dı SINVI 4 Okul dı 40 28 6 6 26,0 32 24 4 4 23,00 8 4 0 4 4,00 1 8 4 3 7,00 12 4 4 4 3,00 8 3 2 3 2,0 0 0 0,00 13 1 0 12 1,00 lar Türü

Detaylı

ALLEV aksesuar 25 Ocak 2012

ALLEV aksesuar 25 Ocak 2012 aksesuar Ürün Kodu Uzunluk klips 210.KL.000.500 7,5 cm 500 adet / kutu 42, 00 TL / kutu aský maþasý T 210.MT.000.500 11,5 cm 500 adet / kutu 181, 00 TL / kutu ekleme parçasý 210.EP.000.500 9,0 cm 500 adet

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... SİMGELER VE KISALTMALAR... TABLOLAR / ŞEKİLLER DİZİNİ... GİRİŞ... BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİM VE VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR I- EĞİTİM KAVRAMI, TANIMI VE ÖNEMİ...

Detaylı

www.aygunaydinlatma.com.tr

www.aygunaydinlatma.com.tr www.aygunaydinlatma.com.tr AYGÜN, elektrik ve aydınlatma ürünleri sektöründe, 1993 yılında pazarlama amaçlı olarak yerini almıştır. Firmamız pazar şartlarına uyum göstermiş olup, hızla gelişmeye, ithalat

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö

ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç Ç ç Ö ç Ç ç ç ö ç ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ö ç ç Ç ç Ş ö Ğ ç ç ö Ğ ç ç ç ç ç ö Ş ç ç ç ç Ç ç ç Ç ç Ç Ş ö ç Ş Ç Ş ö ö ç Ş ç ç Ç Ş Ç ç ç ç Ç ç Ç ç çğ ç ö ç Ç ç ç ç Ç ç ç» ç Ç Ş ç Ö ç ç ç Ç ç Ş ö ö ç Ş

Detaylı

Ü«

Ü« İ İ İ Ş İ Ç İŞ İ İ İİ İ ş ş Ü« Ş çö Ü Ü ş ç ş ş ş ş ş Ü İ ç İş ş Ş ş İ Ş ğ Ö Ç ş Ö İ İŞ ş İş ş ç Ü ş ş ç ğ ş ç ç ş ş ç ş ş ç ş ğ ç ç ç ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ğ ş ş ş ğ ğ ğ ş ç ş ş ğ ğ Ş Ç ç ç ğ ş

Detaylı

Model Bilgisi. Sportage; ix35; i30; Veloster; Soul; Cee'd; i40; i30 CW; Carens; Pro Cee'd. C-Klasse; GLK-Klasse; E- Klasse

Model Bilgisi. Sportage; ix35; i30; Veloster; Soul; Cee'd; i40; i30 CW; Carens; Pro Cee'd. C-Klasse; GLK-Klasse; E- Klasse Yeni Benzin Enjeksiyon ürünlerimiz hakkında bilgileri bulabilirsiniz. No Kullanıldığı Araçlar Bilgisi Referans 0261520305 Yüksek Basınç Pompası HYUNDAI; KIA Sportage; ix35; i30; Veloster; Soul; Cee'd;

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK

CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK CENTRAL BANK Gv H L(T A P,(Mv W-P) f) 1999 ç 1986, M v p p. C P p. M B v ç ç. v : Bç Uç C ç ç S Bv(L,, v. B H p), K ç f D 1689, L ç. A ç. v,. A. S B M(G ) v.. B v v W, p C,. D B, S R f.. A ç. v A, K. H B Tp p. G B

Detaylı

TEMEL CONTA SAN. VE TİC.A.Ş. 2011-OCAK BRÜT FİYAT SİRKÜLERİ

TEMEL CONTA SAN. VE TİC.A.Ş. 2011-OCAK BRÜT FİYAT SİRKÜLERİ -OCAK SİRKÜLERİ 13-FORD 255 CARGO SERIES 2711E (4162cc) 4 CYL. (1969-) 10-007101-12 683F 6051 AA 703F 6051 AA (1,20mm) 11,20 20-007100-00 703F 6008 AA 60,16 06-007102-60 2701E 6584 6,94 00-007108-16-2PC

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

korkuyor Gençler evsizlikten eþsizlikten iþsizlikten Engelleri de çok, madalyalarý da...

korkuyor Gençler evsizlikten eþsizlikten iþsizlikten Engelleri de çok, madalyalarý da... 1-5-1-8qx 418 :46 P 1 5 EKİM 8 PZR E, SYI: 97 T 8,5 h f h Ö, h Ü f, G P O h ö h hâ ö 5 O 7 L, 1999 F B T, f E Mx 37 1 ö h f; 9 F B T, h ö 1 B! G 9 D B ö B h Mh Mh hf f Gö f f 8 4 Ð M KIZILTU SYON: CE Ý

Detaylı

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ Ğ ç ş ç Ç ğ ö üğü ü ü ü ü ğ ğ İş İ ğ ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ğ ş ç ş ç ş ü ş ç ç ğ ş Ğ ş üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö

Detaylı

!" #$ %&'() * +,-".%/01%, 2 ""'$ 3445

! #$ %&'() * +,-.%/01%, 2 '$ 3445 !" $%'()*+,-".%/01%,2 ""'$3445 6 89!"!!$ % % "!'() " * +,' - $ * ' -. /0,123 /4 51/4 1 1, )3 16 7' 8' 19 5 ' /3 8' - +2 89 : / -!!$ "!'() 9 -!!$ "!'() 89:6 ;<

Detaylı

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

KAYAŞEHİR 19. BÖLGE KURALI SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ENDEKSİ KDV 1 344322 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 201334432200000C2001 0 0 C2-22 2.BODRUM 1 2+1 88,79 78,7 K-D 188327 15 28.249 96 1.667,48 20 37.665 108 1.395,02 25 47.082 120 1.177,04 40 75.331 120

Detaylı