ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz"

Transkript

1 fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin ve rögar kapaklar - n n t kanmas na ve baz caddelerde yollarda su birikintisi oluflmas na yol açt. Sincan 12. Cadde'de seyir halinde olan 3 otomobil, su birikintisinde mahsur kald. Araçlar na su dolan ve ar za yapan vatandafllar polis ve itfaiyeyi arayarak yard m istedi. Vatandafllar n ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sa l k ekipleri sevk edildi. Su birikintisinin yaklafl k 1 metreye ulaflt yoldaki araçlarda mahsur kalan 5 vatandafl, olay yerine gelen itfaiye ekibi taraf ndan kurtar ld. Kurtarma çal flmalar n n ard ndan Ankara Büyükflehir Belediyesi ekipleri, rögar kapaklar n açarak yolda biriken suyu tahliye etti. (CHA) Ankara Emniyet Müdürlü ü Güvenlik fiube Müdür Yard mc s Ahmet Er, görevi bafl nda geçirdi i kalp krizi sonucu hayat n kaybetti. Ahmet Er, görevi bafl nda rahats zlanarak bni Sina Hastanesi'ne Acil Servisi'ne götürüldü. Acil Servis'te yap lan ilk müdahalede Er'in kalp krizi geçirdi i belirlendi. Hemen yo un bak m ünitesine al nan Emniyet Müdürü'nün kalbi, anjiyo yap lmak üzere haz rland - s rada durdu. Bunun üzerine Er, yo un bak m ünitesine al narak kalp masaj yla yeniden hayata döndürülmeye çal fl ld. Emniyet Müdürü Er, yaklafl k 1 saat süren müdahaleye ra men, kurtar lamayarak hayata veda etti. Güvenlik fiube Müdür Yard mc s Ahmet Er'in, evli ve iki çocuk babas oldu u ö renildi. (CHA) ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ATB Baflkan, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz: ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz Alt nda l muhtarlar Ulucanlar da bulufltu Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda n muhtarlarla toplant da bir araya geldi.ulucanlar Cezaevi nde düzenlenen toplant da mahalleleri kalk nd racak projeler anlat ld. 38 muhtar n kat ld toplant - da Alt nda n daha da geliflmesi için uygulanacak yöntemlerden bahsedildi. Toplant ya, Alt nda Kaymakam Ali Fuat Türkel de kat ld. HABER 2. SAYFADA Gençlerbirli i heyeti Tafldelen i ziyaret etti Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Gençlerbirli i Baflkan lhan Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyelerini makam nda a rlad. Yeni görevinde baflar lar dileyen Cavcav, kendisini tribünlerde görmek istedi ini belirterek Baflkan Alper Tafldelen e Gençlerbirli i formas ve kaflkolu hediye etti. HABER 2. SAYFADA Köyler asfaltlan yor HABER 13. SAYFADA GÜNCEL ÇANKAYA ALTINDA Ankara Ticaret Borsas (ATB) Yönetim Kurulu Baflkan ve TOBB Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Faik Yavuz, baflkan oldu u ATB Et Borsas hakk nda bilgi verirken, tesisin Türkiye de benzerinin olmad n söyledi. Gazeteciler, M s r daki idam kararlar n protesto etti M s r Büyükelçili i önünde toplanan gazeteciler, M s r da al nan idam kararlar n protesto ettiler. Anadolu Yay n Birli i Platformu öncülü ünde düzenlenen ve 60 yerel bas n kuruluflunun destekledi i protesto gösterisi ile M s r daki 529 kiflinin idam karar protesto edildi. M s r Büyükelçili i önünde yo un kat l mla gerçeklefltirilen protesto eyleminde Anadolu Yay n Birli i Platformu Baflkan ve Kon TV Ankara Temsilcisi Sinan Burhan bas n aç klamas yapt. KENAN ERGEN N HABER 16. SAYFADA GÜNCEL BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; GÜNCEL Sadece üretimde de il, her koflulda hijyen kurallar n n hassasiyetle uyguland n söyleyen Yavuz, 23 kap dan girifl, ç k fl yap labilen modern tesisimiz üreten de, pazarlayan da, alan da, satan da rahat dedi. TEKN K DONANIM Sabah saat te mesainin bafllad n ve saat 9.30 gibi ifllerin bitti ini belirten Faik Yavuz, kendilerine ait mezbaha ve canl hayvan borsas ndan da et getirildi ini anlatt. Yavuz, her türlü teknik donan ma sahip tesiste, alan-satan herkesin fiyat en düflük, en yüksek olarak an nda takip edebildi ini kaydetti. KENAN ERGEN N HABER 16. SAYFADA Elmada Kitap Okuyor Dünya Kitap Okuma Günü münasebetiyle, Elmada Gazi fiahin Anadolu Lisesi ve Elmada Anadolu Lisesi taraf ndan Elmada Kitap Okuyor etkinli i düzenlendi. HABER 13. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... Yalç n ÇYER ELMADA Bugün 13 te GAZETES

2 ANKARA BUGÜN /2 fiampiyonluk öncesi kahvalt da bulufltular Fenerbahçeli taraftarlar, ifl adamlar ve yöneticiler sabah kahvalt s nda Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar la bir araya geldi. fiampiyonluk maç öncesi düzenlenen kahvalt, ncek te bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Ankara Tesisleri nde gerçeklefltirildi. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k K ahvalt da Yaflar, ifladamlar na Yenimahalle ye yap lan yat r mlar ve projeler hakk nda bilgiler paylaflt. Ankara Fenerbahçeli fladamlar ve Yöneticileri Derne i nin (AF DER) düzenledi i kahvalt ya Yaflar n yan s ra Türk Sanayici ve fl Adamlar Vakf (TÜS AV) Baflkan Veli Sar toprak, Türkiye Genç fladamlar Derne i Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan (TÜG AD) ve Ankara Sanayici ve fladamlar Derne i (AS AD) Baflkan Bar fl Ayd n, AF DER Baflkan Selçuk Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, Genç Giriflim ve Yönetiflim Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Nezih All o lu ve çok say da Fenerbahçeli taraftar kat ld. Her tak ma eflit mesafede yaklafl yoruz diyerek futbola verdi i deste i belirten Yaflar, Bir tak ma bu denli ba l olan taraflar bir arada görmek beni mutlu ediyor. Çünkü birlik ve beraberlik, spor gibi önemli faktörlerle daha çok pekifliyor. Ankara y da gelece e daha planl, programl haz rlamak için sürekli ifl birli i içerisinde olmam z gerekiyor. Sivil toplum kurulufllar n ve derneklerin de üzerine düflen görevleri yerine getirmesi gerekiyor ki daha güzel ve ayd nl k yar nlara hep birlikte yürüyelim diye Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 30 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 17 Nisan 1430 konufltu. Üyelerin kaynaflmas ve flampiyonluk maç öncesi stres atmak amac yla düzenlenen kahvalt organizasyonunda birlik ve beraberlik ça r s nda bulunan Karakaya, Baflkent e ve Fenerbahçe ye gönül veren insanlar n bir araya geldi i derne imizde birlik ve beraberli i çok önemsiyoruz diye konufltu. Balal lar, Yaflar ziyaret etti Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Balal lar Kültür ve Yard mlaflma Derne i yönetim kurulu üyelerini makam nda a rlad. Yenimahalle de dürüst hizmetin kazand n ifade eden Yaflar, Bana güvenen insanlar n bafl n, bu dönem de yere e meyece im dedi. Ziyarete Balal lar Kültür ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Üçler Çoruh, yönetim kurulu üyeleri ve Balal vatandafllar kat ld. Vatandafl n memnuniyetinin kendisini mutlu etti ini kaydeden Yaflar, kirli siyasetin art k b rak lmas gerekti ini vurgulad. 5 y l boyunca dürüst hizmet verdiklerini TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :04 20 Günefl :05 54 Ö le :12 54 YARIN Alt nda l muhtarlar Ulucanlar da kindi :16 38 Akflam :19 42 Yats :21 08 Gençlerbirli i heyeti Tafldelen i ziyaret etti Ç ankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Gençlerbirli i Baflkan lhan Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyelerini makam nda a rlad. Gençlerbirli i Baflkan lhan Cavcav ziyaret etti i Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen i deste e davet etti. Yeni görevinde baflar lar dileyen Cavcav, kendisini tribünlerde görmek istedi ini belirterek Baflkan Alper Tafldelen e Gençlerbirli i formas ve kaflkolu hediye etti. Baflkent için bir spor kulübü olman n ötesinde anlamlar tafl yan Gençlerbirli i camias ndan böyle güzel bir davet alman n kendisini onurland rd n dile getiren Tafldelen, Cavcav ve ekibine teflekkür etti. Baflkan Tafldelen ziyaret s ras nda Ankara'n n futbol ve di er spor alanlar nda hak etti i yeri almas için herkesin ortak bir mücadele vermesi gerekti ini belirterek, "Baflkentin hak etti i baflar lar n kazan lmas için iflbirli i büyük önem tafl maktad r" dedi. Alper Tafldelen Gençlerbirli i tak m na son dönemde taraftar deste inin artt na dikkat çekerek, bu ilginin baflar y da berbaberinde getirece ini ve Ankaral lar n tak mlar na sahip ç kmas n n baflar n n önkoflulu oldu unu vurgulad. söyleyen Yaflar, Kimseyi k rmad k, ötekilefltirmedik. Vatandafl ne talep ettiyse elimizden geldi ince yapmaya çal flt k. Bana güvenen insanlar n bafl n, bu dönem de yere e meyece im. El ele vererek Yenimahalle yi daha yaflanabilir bir ilçe haline getirece iz diye konufltu. Ankaral lar n Yenimahalle Belediyesi nin hizmetlerinden övgüyle söz etti ini belirten Çoruh, Say n Yaflar, herkes sizi çok seviyor. Dürüst hizmetiniz sayesinde oylar n z artt ve rakiplerinize fark atarak yeniden baflkan oldunuz. Yenimahalleli ad na bu duruma çok sevindik. Verdi iniz tüm hizmetler için teflekkür ediyoruz dedi. A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda n muhtarlarla toplant da bir araya geldi.ulucanlar Cezaevi nde düzenlenen toplant da mahalleleri kalk nd racak projeler anlat ld. 38 muhtar n kat ld toplant da Alt nda n daha da geliflmesi için uygulanacak yöntemlerden bahsedildi. Toplant ya, Alt nda Kaymakam Ali Fuat Türkel de kat ld. Baflkan Tiryaki yapt konuflmada, Alt nda n h zla de iflen bir ilçe oldu unu belirterek k sa süre içindeki büyük de iflime dikkat çekti. Alt nda Belediyesi nin sadece Ankara da de il Türkiye de de tan nan bir belediye oldu unu vurgulayan Tiryaki, ilçeyi ileri tafl mak ad na el birli iyle çal flacaklar n kaydetti. Baflkan Tiryaki, Türkiye de hiçbir ilçe belediyesinin yapmad kadar kentsel dönüflüm projelerine imza att klar n belirterek Alt nda daki çarp k yap laflmaya son vermek istediklerinin de alt n çizdi. Spor tesislerinin, kültür merkezlerinin, okullar n olmad yerlerde suç oran n n daha fazla oldu unu sözlerine ekleyen Tiryaki, her mahallede e itime destek verilmesini istedi. Muhtarlara ça r da bulunan Baflkan Tiryaki: Mahallelerde bulunan ve ahlaka uygun olmayan davran fllar n sergilendi i harabe gecekondular tespit edin ve bize bildirin. Biz de gerekeni yaparak bölge halk n huzura kavufltural m dedi.

3 Tiryaki nin ziyaretçi trafi i aral ks z sürüyor A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin yerel seçimler sonras, ziyaretçi trafi i aral ks z sürüyor. Tiryaki Ankara Mobilyac lar ve Lakeciler Odas Baflkan Hüseyin Taklac, Umum Otobüsçüler ve fioförler Odas Baflkan Zafer fiener, k sa ad ADAM Vakf olan Ankara Düflünce Araflt rma Merkezi Keçiören de inflaat alanlar denetleniyor K eçiören Belediyesi Zab ta Müdürlü ü nde gerçeklefltirilen toplant ya 18 hafriyat firmas n n yetkilisi kat ld. Keçiören deki hafriyat alanlar nda ifle bafllan lmadan önce belediyeden gerekli iznin al nmas, çal flmalar n düzenli bir flekilde yap lmas, çevre ve insan sa l na zarar verecek etkilerin azalt lmas için gerekli emniyet tedbirlerinin al nmas, hafriyat kamyonlar n n yapaca tafl ma s ras nda oluflabilecek çevresel kirlili i önlemek amac yla üzerlerinin uygun malzeme ile kapat lmas, kamyonlara tafl ma kapasitesinin üzerinde yükleme yap lmamas, belediyece gösterilen döküm alanlar d fl nda döküm yap lmamas konular detayl bir flekilde görüflüldü. Toplant da ayr ca, kanun ve yönetmeliklere ayk r oldu u tespit edilen durumlarda kaçak döküm yapan araçlar n belirli sürelerle parka al naca, Keçiören Belediyesi Zab ta Müdürlü ü Kabahatler Talimatnamesi gere i de 9 bin 659 TL. para cezas uygulanaca belirtildi. Çevreci bir belediye olmalar ndan dolay çevre ve insan sa l na büyük önem verdiklerini belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiörenlinin sa l n ve yaflam koflullar n etkileyecek her türlü estetik anlamdaki olumsuzluklara an nda müdahale ediyoruz. lçemizdeki görsel ve estetik tüm olumsuzluklar n önüne geçilmesi, Baflkan Doç. Dr. Bülent Kent ve beraberindeki heyetler ile Bingöl Valisi brahim Taflyapan a rlad. Baflkanl k makam nda gerçekleflen görüflmelerde Baflkan Tiryaki ye iyi dileklerini ve temennilerini ileten ziyaretçiler, Baflkan Tiryaki yle fikir al flveriflinde bulundu. Görüflmenin bitiminde heyetler Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yle hat ra foto raf çektirdi. hafriyat ve inflaat at klar n n sa l kl bir flekilde yönetilmesi için Zab ta Müdürlü ü ekiplerimiz denetim ve kontrollerini 24 saat kesintisiz sürdürüyor dedi. Baflkan Ak, Keçiören in daha temiz ve yaflan labilir olmas için, vatandafllar n mesken ve iflyerlerindeki bak m, onar m ve tadilat sonras ortaya ç kan at klar çevreye gelifligüzel Minik aflç lar mutfakta E ER atmamas gerekti ini hat rlatarak, Bina tamirat ve tadilatlar ndan ç kan inflaat at klar, Keçiören Belediyesi nce bulundu u yerden kald r l yor. Bu gibi durumlarda vatandafllar m z n Keçiören Belediyesi nin veya numaral telefonlar na müracaatlar yeterli olacakt r diye konufltu. Kaçak hafriyat dökümünü önlemek için ilçe genelindeki hafriyat firmalar ile Keçiören Belediyesi Zab tas bir araya geldi. Toplant da, denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar masaya HABER yat r ld. ANKARA /3 Anadolu nun renkleri Mamak ta sahne ald MERKEZ M amak Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanl Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü ile ortaklafla düzenledi i dans gösterisi Mamakl larla 3. kez bulufltu. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi nde gerçekleflen gösteriye Mamakl lar yo un ilgi gösterdi. Anadolu'dan esintiler tafl yan birbirinden güzel dans gösterileri izleyenleri büyüledi. Programda Silifke, Trakya, Bingöl, Dinar, Trabzon, Bitlis ve K rflehir yörelerine ait halk oyunlar sunuldu. 90 kiflilik kadrosuyla sahne alan topluluk Mamakl lara unutulmaz bir gece yaflatt. Türk Halk Müzi i sanatç lar da verdikleri k sa konserle geceye renk katt. DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI P ursaklar Belediyesi Nezaket Okullar n n minik ö rencileri, muz ve çilekten arabalar yapt. Binlerce ö renciye e itim veren Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullar, küçük beyefendi ve han mefendileri yetifltirmeye devam ediyor. Ald klar adab- muafleret derslerine el becerilerini de ekleyen minikler, aflç l k yaparak hünerlerini sergiledi. Nezaket Han mevi ndeki okulda e itim gören çocuklar, muz ve çilekten araba yap p gönüllerince e lendiler. Kendi aralar nda meslek grubu oluflturan ö renciler, de iflik konularda e itim alarak becerilerini gelifltiriyor. Bu oyunlar sayesinde araç gereçleri do ru kullanma ve meyve soymay da ö renen minikler, hayal dünyalar n gelifltirip yeni fleyler üretmenin keyfini yafl yor. E lenerek ö renen minikler gelece e emin ad mlarla yürüyor. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Ajans Press e AKUT plaketi A KUT Vakf, medya takibi ve raporlamalar konusunda hizmet veren Ajans Press e, plaket verdi. 6 y l aflk n süredir, AKUT Vakf na kesintisiz destek veren Ajans Press e teflekkür plaketini AKUT Genel Müdürü Dr. Jülide Engin ve AKUT Yönetim Kurulu Üyesi fienol Durmufl takdim etti. Plaketi töreni esnas nda Ajans Press Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Özkan, AKUT gibi gönüllülerin deste iyle ayakta duran sosyal yard m kurulufllar na sayg duyduklar n ve destek vermekten çekinmediklerini ifade etti. Ajans Press halen Do a Derne i, Engellilerle Dayan flma, Mor Çat, nsani Yard m, Kansersiz Yaflam gibi dernek ve vak flara destek olmaya devam ediyor. Keçiören belediyesi bünyesinde kurulan üç merkez binlerce Keçiörenliye e itim deste i veriyor. Çubuk'ta haflereyle mücadele çal flmalar Keçiörenlilere ücretsiz e itim deste i K eçiören Belediyesi, KEÇMEK (Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar ), KADEM (Kad nlar n E itimine Destek Merkezi) ve KEDEM (Keçiören E itime Destek Merkezi) arac l ile binlerce Keçiörenliye ücretsiz e itim deste i veriyor. Meslek edindirme kurslar vatandafllara yeni ifl kap lar açarken, KADEM kad nlar n diploma sahibi olmas nda, KEDEM de ö rencilerin kiflisel gelifliminde önemli rol oynuyor. E itime nitelikli ve kal c yat r mlar yapmak isteyen Keçiören Belediyesi, bireylerin e itiminde hükümetlerin yan s ra yerel yönetimlere de sorumluluk düfltü ü düflüncesinden hareketle uygulamaya koydu u KEÇMEK, KADEM ve KEDEM hizmetleri ile Keçiören i bir e itim yuvas na dönüfltürdü. 89 farkl branflta meslek edindirme kursunun verildi i KEÇMEK bugüne kadar 120 bin kursiyere ücretsiz e itim verildi. Kad nlar n aile ekonomisine destek olmak ve ifl bulmak için kat ld bu kurslar, ayn zamanda bir rehabilitasyon merkezi ifllevi de görüyor. KEÇMEK, ücretsiz olarak verdi i sanat ve meslek e itimlerinin yan nda sergiler, seminerler fuarlar, yay nlar, yar flmalar, panel-konferans vb. organizasyonlar da gerçeklefltiriyor. KADEM ise, çeflitli nedenlerden dolay e itim hayat yar da kalm fl olan kad nlar d flar dan Aç k lkö retim ve Aç k Lise bitirme s navlar na haz rl yor. Okuma yazma, Aç k lkö retim ve Aç k Lise olmak üzere üç ana grupta e itim veren KADEM, birçok kad na okuma yazmay ö retti ve çeflitli alanlarda e itim vererek diploma sahibi yapt. E itimde f rsat eflitli ini sa lamak amac yla, dar gelirli ailelerin çocuklar baflta olmak üzere ilkö retim ö rencilerinin derslerine yard mc olmak için aç lan KEDEM de, Keçiören deki 10 ayr merkezde ö rencilere hizmet veriyor. 85 bin ö rencinin takviye ders alarak ücretsiz e itim gördü ü KEDEM, bir yandan çocuklar n okul baflar s na olumlu katk da bulunurken, di- er yandan halk oyunlar ndan satranca, havac - l ktan tiyatroya, biliflimden spora varan çeflitlilikteki faaliyetleriyle de büyük ilgi görüyor. KEDEM merkezlerinde ö renciler internet, bilgisayar, kütüphane gibi kaynaklardan yararlanabiliyor; ayr ca sosyal yönlerini gelifltirecek satranç ve zekâ oyunlar, matematik, tiyatro, fen ve do a dallar nda kulüp faaliyetlerine kat labiliyor. KEDEM lerde ö rencilerin motivasyonunu art rmak için fliir, hikâye, resim ve foto raf yar flmalar n n yan s ra piknik ve gezi organizasyonlar da düzenleniyor. Çetin, Camii temeli att U UR OK P ursaklar da yap lan Y ld r m Beyaz t Camii temel atma törenine Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin de kat ld. Pursaklar Y ld r mkent Mahallesi nde yap m na bafllanan caminin temeli dualar eflli inde, kurban kesilerek at ld. Temel atma törenine Pursaklar Kaymakam Salih B çak, Belediye Baflkan Selçuk Çetin, lçe Müftüsü Cemal Ç kr k, belediye meclis üyeleri ve çok say da kifli kat ld. Cuma namaz n müteakip düzenlenen temel atma töreninde konuflan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Burada hay rl bir ifl için toplad k. Hayra sebep olan da hayr yapan gibidir. Birlikten rahmet do ar, ayr l ktan ise azap. Rabbim bizleri do ru yoldan ay rmas n. Bu güzel ifllerin da tamamlanarak içerisinde ibadet yapmay nasip etsin.dedi. Konuflmalar n ard ndan temel atma ifllemi gerçekleflti. Törene kat lanlara yemek ikram edildi. S ineklerle mücadele kapsam nda çal flmalar bafllatan Çubuk Belediye, lçe nin dört bir yan n dip bucak ilaçl yor. Çubuk Belediyesi, sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çal flmalar na bafllad. Sivrisinek ve karasineklerde larva dönemi gelmesi nedeni ile ilaçlama çal flmalar n n baflland Çubuk ta Ankara Büyükflehir Belediyesi ve Çubuk Belediyesi ekipleri taraf ndan tüm mahallelerde ilaçlama yap lacak. Çubuk Belediyesi Sa l k Müdürlü ü kontrolünde yap lan inceleme ile 84 mahallede tespit edilen sivrisinek üreme noktalar n n ilaçlanma çal flmalar bafllad. Ocak ay bafl nda bafllayan larva ilaçlamalar ara vermeden devam ederken, uçkun ve sivrisinekle ilgili ilaçlama çal flmalar da bafllad. lk etapta haflerelerin ürüme noktalar nda ilaçlama çal flmalar n n yap ld n söyleyen Çubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, hayvan ah rlar nda ilaçlamalar n da ara vermeden devam etti ini belirti. laçlama çal flmalar na özellikle Büyükflehir Belediyesi nden çok büyük destek ald klar n anlatan Topçu, çal flmalar n bilimsel veriler dikkate al narak ve teknik olarak planlanan program dahilinde yap ld n ifade ederek, flunlar söyledi: Larva mücadelesi ve ilaçlama çal flmalar ilçe genelinde belirlenen durgun su alanlar, dere yataklar, gübrelik alanlar flehir içi mazgallar, pazaryerleri, flehir çöplü ü gibi noktalarda flu an devam etmektedir. Bu belirlenen yerlerde May s ay sonuna kadar 15 gün aral klarla 3 veya 4 er defa larva ilaçlamas yap lacakt r. lçede bulunan ah r iflletmelerinin gübrelik alanlar da bu kapsamda ilaçlan yor. Ancak, bu mücadele elbette tek bafl na çözüm olmamaktad r, gübrelik alanlar n slah ve ilaçlanmas için vatandafllar m za da görevler düflmektedir. Yaz mevsiminde vatandafllar m z n sivrisinek s k nt s çekmemesi için ilaçlamalar m z larva döneminde bafllayarak devam ettiriyoruz. Bizler ilk olarak çal flmalar m - za sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde bafllad k. Sa olsunlar bu konuda en büyük destekçimiz Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Baflkanl ekipleridir. Belediye Meclis karar na istinaden Çubuk Belediyesi olarak ücretli kapal mekan ilaçlamalar da yapmakta olduklar n aktaran Topçu, g da imalat ve sat fl yapan iflyerlerinde de haflere mücadelesine yönelik çal flma yap ld n bildirdi. Eskiden hayvan otlatt klar yerlerin batakl k oldu unu söyleyen besicilerden O uz Keser, Biz hayvanc l kla u rafl yoruz. Allah raz olsun ilaçlamam z iyi oldu eskiden buralar batakl kt. Sinekten, böcekten geçilmiyordu. Sa olsun belediye ekipleri geliyor haftada düzenli bir flekilde ilaçl yor. Sinek, koku, batakl k olmuyor. Çok güzel oluyor ve çok memnunuz. Allah raz olsun belediyeden. Hayvanlar m z d fl parazitlerden korunuyor. laçlama hayvana da faydas oluyor, bize de faydas oluyor dedi. laçlama yap lan ah rda çoban olarak çal flt - n belirten Mustafa Y ld r m ise, Çubuk Belediyesi ekipleri taraf ndan ilaçlama yap l yor. Bu ilaçlama sayesinde sinekler olmuyor, hayvanlar rahat ediyor. Rahat bir yaflam oluyor. Ayn flekilde bizde rahat ediyoruz. Sinek ve hastal k olmuyor diye konufltu.

5 Samsung, 7 milyar dolar net kâr ile ç tay yükseltti SEUL (CHA) G üney Kore nin teknoloji devi Samsung Elecronics, birinci çeyrekte 7 milyar dolar kâr elde etti ini duyurdu. Dünyadaki ak ll telefon pazar n elinde tutan Samsung Electronics, Ocak-Mart aylar itibariyle yüzde 6 l k büyüme gösterdi. Teknoloji devi, HES Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Boydak, Türkiye ekonomisi büyümeye devam ederken inflaat sektörünün de bu büyümeye orant l olarak büyüdü ünü belirtti. Boydak, kablo sektörünün 2,5 milyar dolarl k ihracat ile büyüdü ünü ve benzer büyümenin h zla devam etti ini söyledi. KAYSER (CHA) T ürkiye nin en büyük kablo üreticisi olan HES Kablo nun geleneksel hale gelen y ll k de erlendirme ve istiflare toplant s bu y l Saraybosna da gerçeklefltirildi. 3 gün süren bayi toplant s nda HES Kablo nun sektördeki durumu ve gelece i masaya yat r l rken kat l mc lar Saraybosna n n güzelliklerini de yak ndan görme flans buldu. Türkiye nin her ilinden yaklafl k 50 bayinin kat l m yla gerçeklefltirilen y ll k de erlendirme ve istiflare toplant s na HES Kablo Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, HES Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Boydak, HES Kablo Genel Müdürü Bekir Irak n yan s ra üst MOSKOVA (CHA) R usya da Türk inflaat flirketleri baflar l ifllere imza atmaya devam ediyor. Yüzlerce Türk firmas bugüne kadar 50 milyar dolar n üzerinde ifl tamamlad ve yeni projeler yapmak için çal flmalar n sürdürüyor. Soçi 2014 K fl Olimpiyat haz rl klar sonras konut, al fl verifl merkezleri, ofis binalar, fabrikalar, havalimanlar ve otoyollar Türk inflaat flirketlerinin önemli çal flma alanlar aras nda yer al yor. Türk flirketlerinin infla etti i modern binalar yang na karfl korumalar n sa layan Firetechnics Pazarlama sorumlusu Murat fiahinöz le sektörde son durumu görüfltük. Küresel piyasalarda yaflanan sorunlar, Ukrayna krizi ve iç piyasada talep azalmas n n Rusya ekonomisinde k smen olumsuz yans - d n ifade eden fiahinöz, bölgelerde ve öncelikli projelerde yat - bugün yapt bas n duyurusunda, 7.57 trilyon won (yaklafl k 7.31 milyar dolar) net kâr elde etti ini bildirildi. Samsung, geçen sene ayn dönemde 7.15 trilyon won (yaklafl k 6 buçuk milyar dolar) net kâr elde etmiflti. Net kar oran n yükselten Samsung, geçen y l ayn döneme göre brüt kâr nda yüzde 3.31 lik düflüfl düzey yöneticiler ve müflteri temsilcileri de kat ld. Türkiye nin en büyük kablo üreticisi olarak hammadde al mlar ndaki avantajlar yla müflterilerine standartlara uygun ve kaliteli ürünleri en uygun flekilde sunduklar n belirten HES Kablo Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, Geçmifl y llara göre sermayemiz ve karl l m z art yor. Bayilerimizin talepleri yerine getiriliyor ve yeni yat r mlar m zla birlikte de bayilik teflkilat m z n daha rahat bir zeminde ifl yapaca n düflünüyorum. Hedefimiz üretimde kaliteden taviz vermeden, müflteri memnuniyetini ön planda tutarak ve tüm taleplerin en k sa sürede karfl layarak, HES Kablo ailemizi hep beraber büyütmek diye konufltu. yaflam fl oldu. fiirket yetkililer ise brüt kar oran ndaki bu düflüflü bir ay öncesinden öngördüklerini aktard. Öte yandan uzmanlar, sezondan dolay elektronik ürünlerine olan talepte azalma görülmesine ra men, Samsung`un ak ll telefon ve aksesuar ürünlerindeki sat fl yla kar etti ini söyledi. r mlar n sürdü ünü belirtti. Rusya n n en büyük avantaj ise petrol ve do algaz ihraç ediyor olmas için ülkeye enerji ihracat ndan 250 milyar dolara yak n nakit girifli oldu unu hat rlatan fiahinöz, bu rakam n ülkede makroekonomik dengelerin korunmas nda ve yat r mlar n sürmesinde önemli katk sa lad n söyledi. Firetechnics olarak her geçen gün kapasitelerini art rd klar n ifade eden fiahinöz, Binalar n yang na karfl güvenli olmas çok önemli. Yang n kap lar ve yang n perdeleri ile profesyonel korumalar sa l yoruz. nfla edilen tüm binalar için ürünlerimiz vazgeçilemez. Ürünlerimiz için sevkiyat, montaj, kurulum ve di er servis hizmetlerini de veriyoruz. Alman teknolojisini, Rusya standartlar nda Türkiye hizmet anlay fl ile sunuyoruz. dedi. BDT ülkelerine ihracat yapt klar n ve Rusya da dev Türk inflaat flirketleri ile iflbirli i içinde olduklar n kaydeden fiahinöz, Biz büyük stoklarla çal fl yoruz. Mobil olarak mekanlara uygun çözümler üretiyoruz. Yang n perdeleri ile ilgili Rusya da ilk s ralarda oldu umuzu söyleyebilirim. Kalite bizim için çok önemli. En iyi metal aksam, kaliteli kumafl ve di er aksesuarlar n da en iyisini kullan yoruz. Siparifl al m ndan üretim ve montaja kadar çok titiz bir çal flma yap l yor. Türk inflaat flirketlerine ayak uydurarak biz de en kaliteli ürünü, en h zl zamanda ve en ucuza mal ediyoruz. de erlendirmesinde bulundu. Kendi iflleri aç s ndan piyasay de erlendirdiklerinde bölgelerde baflkent Moskova dahil bir çok alanda inflaatlar n h zla devam etti ini kaydeden fiahinöz, Moskova baflta olmak üzere Rusya n n birçok flehrinin uzun vadede kentsel Mustafa Boydak ayr ca, paylafl mlara vesile olmas n nedeniyle organizasyona kat lan bayilere teflekkür ederek, geçmifl y l n de erlendirilmesi, beklenti ve taleplerin karfl l kl iletilmesi ad na bu tür etkinliklerin çok faydal oldu unu belirtti. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ederken inflaat sektörünün de bu büyümeye orant l olarak büyüdü ünü belirten HES Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Boydak, Türk inflaat sektörü bugün 33 milyar dolarl k ihracat ile büyük bir sektör. Kablo sektörü ise 2,5 milyar dolarl k ihracat ile büyümeye devam ediyor. Sektör büyürken kaliteli ve güvenli kablonun kullan m enerji kay plar n engelleyece i gibi yang n riskinin azalmas nda da önemli rol oynuyor. De erli metal iflleyen, alan, satan firmalar olarak cirolar n yüksek olmas n n yan s ra risklerin de yüksek oldu unu görüyoruz. Bu risklerden korunmak için profesyonel ekiplerle ve gerekirse dan flmanlar ile çal flman n önemli oldu unu görüyoruz diye konufltu. HES Kablo olarak geçen y l yat r mlar na ara vermeden devam ettiklerini ve bu y l bu yat r mlar n meyvesini almaya bafllad klar - n belirten Genel Müdür Bekir Irak, 2014 y l nda AR-GE ve ÜR-GE ye daha fazla yat r m yapmak için çal flaca z. Özellikle yal n üretim, 5S, Kaizen çal flmalar - m za a rl k verdik. Kaliteli ürünün kaliteli çal flan ile mümkün oldu unu görüyoruz ve bu y l personel e itimlerimizi bir üst basama a tafl yaca z y l nda yeni ürün grubumuz olan Solar Kablolar n üretimine de baflland k. Bunun yan s ra alüminyum iletken üretimi kapasite art fl ve yüksek gerilim kablo üretim tesisi yat r mlar n planl yoruz ün 2. yar s nda üçüncü CV hatt n da devreye alaca z. dedi. HES Kablo nun geçen y l n performans ndan bahseden Yurtiçi Sat fl Müdürü Birol Yusuf Alt parmak ise, 2013 y l HES Kablo ad na baflar l bir y l oldu y l 1. çeyrek verilerinin de ayl k hedeflerimizin üzerinde seyretti ini görüyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olmamas halinde 2014 hedeflerine rahatça ulaflmay planl - yoruz. diye konufltu. dönüflüm programlar oldu una dikkat çekti. Enerji gelirleri ile bütçesini ayakta tutan Rusya da ekonominin lokomotif güçlerinden olan inflaat sektöründe f rsatlar hala var. Bunun için iyi bir ekip ve alan çal flmalar ile yol almak mümkün. Bir di er konuda özellikle inflaat sektöründe paylaflmay bilmek gerekiyor. Aksi durumda piyasada uzun süre kalmak mümkün olmayabiliyor. EKONOM /5 Yusuf Boydak: Kablo sektörü her y l h zla büyüyor "Rusya da inflaat sektöründe büyük f rsatlar var" Sürat Kargo Genel Müdürü Sa rl : Her sene yüzde 35 büyüyoruz AMASYA (CHA) S ürat Kargo Genel Müdürü Halis Sa rl, her sene yüzde 35 büyüdüklerini ifade etti. Sa rl, "Bu büyüme ciro baz nda oldu u kadar, personel, araç park ve bina baz nda da oluyor. Biz dinamik bir yap y z ve saham z ile sürekli birlikte hareket ediyoruz." dedi. Sürat Kargo Karadeniz Bölge Müdürlü ü'ne ba l flubeler ile Genel Müdür Yard mc s Necmi Mert baflkanl - ndaki heyet, yeni yerinde faaliyetlerine bafllayan Merzifon Aktarma Merkezi'nde de erlendirme toplant lar gerçeklefltirdi. Sürat Kargo Genel Müdürlük birimleri, Türkiye genelindeki bölge, flube ve aktarmalar yerinde ziyaret ederek, birebir flube ve aktarma yöneticileri ile görüflmeler gerçeklefltirdi. Genel müdür yard mc lar n n baflkanl nda 5 kiflilik ekiplerle yap lan ziyaretlerin verimli geçti i belirtildi. Daha önce 2009 y l nda yap lan ve verim al nan çal flma 5 y l sonra tekrarland. Bu sene yap lan görüflmelerde Sürat Kargo nun bulundu u noktay anlatma ve belirlenen konularda tek tek karfl l kl bilgilendirme ve kontroller yap ld. Yaklafl k 3 hafta devam eden çal flma hakk nda bilgi veren Sürat Kargo Genel Müdürü Halis Sa rl, "Sürat Kargo, her geçen gün büyüyen bir yap. Her sene bir önceki y la göre yüzde 35 büyüyoruz. Bu büyüme ciro baz nda oldu u kadar, personel, araç park ve bina baz nda da oluyor. Biz dinamik bir yap y z ve saham z ile sürekli birlikte hareket ediyoruz. Y l n ilk çeyre inin bitti i bir dönemde flube ve Aktarma Merkezi müdürlerimizin eksik olduklar konular n konuflulmas, tetkik edilmesi, önlem al nmas amac yla bu çal flma gezilerini yapt k. fiimdi buradan gelen raporlara göre önümüzdeki dönemle ilgili ad mlar m z daha sa l kl atabilece- iz. dedi. Hazine Müsteflarl 'dan borç üstlenme aç klamas ANKARA (CHA) H azine Müsteflarl, büyük projelere devlet garantisi sa layan borç üstlenimine iliflkin bas n duyurusu yapt. Müsteflarl k taraf ndan gerçeklefltirilecek borç üstlenimine iliflkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeli in 19 Nisan 2014 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanmas n n ard ndan baz bas n ve yay n organlar nda konuya iliflkin yer alan haberler üzerine yap lan yaz l aç klamada öncelikle söz konusu yönetmelik ile yeni bir model ihdas edilmedi i vurguland. Yönetmelikle Hazine Müsteflarl taraf ndan gerçeklefltirilecek borç üstlenimlerinde mali disiplini ve fleffafl artt rmak amac yla ayr nt l usul ve esaslar n belirlendi ine iflaret edilen aç klamada flöyle denildi: Kamu Özel flbirli i (KÖ ) modellerinden olan yap-ifllet-devret (Y D) modeli ile yap lacak projeler kapsam nda yurtd fl ndan sa lanan finansman n üstlenilmesine yönelik ilk düzenlemeler 25 Haziran 2010 tarihinde 4749 say l Kanunda ve 11 Haziran 2011 tarihinde 3996 say l Kanunda yap lm flt r. Bilahare, Hazine Müsteflarl - nca gerçeklefltirilecek borç üstleniminin genel çerçevesinin çizilmesi amac yla 21 fiubat 2013 tarihinde 4749 say l Kanuna 8/A maddesi ilave edilmifltir. Borç üstlenimi mekanizmas, KÖ projeleri kapsam nda proje sahibi idare ile projeyi gerçeklefltirecek olan flirket (görevli flirket) aras nda düzenlenen sözleflmelerin süresinden önce feshedilmesi ve tesisin kamuya devredilmesi durumunda fesih tarihine kadar yap lan ifller için kullan lm fl olan d fl finansman n kamu taraf ndan üstlenilmesini ifade etmektedir say l Kanun uyar nca proje flirketlerinin yat r m tutar n n minimum yüzde 20 si oran nda özkaynak getirme yükümlükleri bulunmaktad r. Borç üstlenim taahhüdünün kapsam ise ilgili sözleflme uyar nca flirketin taahhüt etti i özkayna içermeyen finansman olarak belirlenmifltir. Borç üstlenim mekanizmas ile hem proje flirketi hem de kreditör aç s ndan projelerin devaml l ve baflar l bir flekilde tamamlanmas için gereken risk paylafl m sa lanm fl olmaktad r. ifadesine yer verildi.

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k

G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker: Kurakl k için tedbirler ald k 21 fiubat 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13890 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bakan Güllüce: Geri dönüflümün ekonomiye katk s 1,3 milyar TL GÜNCEL ALTINDA Tiryaki, Alt nda l çocuklarla

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı