ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz"

Transkript

1 fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin ve rögar kapaklar - n n t kanmas na ve baz caddelerde yollarda su birikintisi oluflmas na yol açt. Sincan 12. Cadde'de seyir halinde olan 3 otomobil, su birikintisinde mahsur kald. Araçlar na su dolan ve ar za yapan vatandafllar polis ve itfaiyeyi arayarak yard m istedi. Vatandafllar n ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sa l k ekipleri sevk edildi. Su birikintisinin yaklafl k 1 metreye ulaflt yoldaki araçlarda mahsur kalan 5 vatandafl, olay yerine gelen itfaiye ekibi taraf ndan kurtar ld. Kurtarma çal flmalar n n ard ndan Ankara Büyükflehir Belediyesi ekipleri, rögar kapaklar n açarak yolda biriken suyu tahliye etti. (CHA) Ankara Emniyet Müdürlü ü Güvenlik fiube Müdür Yard mc s Ahmet Er, görevi bafl nda geçirdi i kalp krizi sonucu hayat n kaybetti. Ahmet Er, görevi bafl nda rahats zlanarak bni Sina Hastanesi'ne Acil Servisi'ne götürüldü. Acil Servis'te yap lan ilk müdahalede Er'in kalp krizi geçirdi i belirlendi. Hemen yo un bak m ünitesine al nan Emniyet Müdürü'nün kalbi, anjiyo yap lmak üzere haz rland - s rada durdu. Bunun üzerine Er, yo un bak m ünitesine al narak kalp masaj yla yeniden hayata döndürülmeye çal fl ld. Emniyet Müdürü Er, yaklafl k 1 saat süren müdahaleye ra men, kurtar lamayarak hayata veda etti. Güvenlik fiube Müdür Yard mc s Ahmet Er'in, evli ve iki çocuk babas oldu u ö renildi. (CHA) ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ATB Baflkan, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz: ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz Alt nda l muhtarlar Ulucanlar da bulufltu Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda n muhtarlarla toplant da bir araya geldi.ulucanlar Cezaevi nde düzenlenen toplant da mahalleleri kalk nd racak projeler anlat ld. 38 muhtar n kat ld toplant - da Alt nda n daha da geliflmesi için uygulanacak yöntemlerden bahsedildi. Toplant ya, Alt nda Kaymakam Ali Fuat Türkel de kat ld. HABER 2. SAYFADA Gençlerbirli i heyeti Tafldelen i ziyaret etti Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Gençlerbirli i Baflkan lhan Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyelerini makam nda a rlad. Yeni görevinde baflar lar dileyen Cavcav, kendisini tribünlerde görmek istedi ini belirterek Baflkan Alper Tafldelen e Gençlerbirli i formas ve kaflkolu hediye etti. HABER 2. SAYFADA Köyler asfaltlan yor HABER 13. SAYFADA GÜNCEL ÇANKAYA ALTINDA Ankara Ticaret Borsas (ATB) Yönetim Kurulu Baflkan ve TOBB Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Faik Yavuz, baflkan oldu u ATB Et Borsas hakk nda bilgi verirken, tesisin Türkiye de benzerinin olmad n söyledi. Gazeteciler, M s r daki idam kararlar n protesto etti M s r Büyükelçili i önünde toplanan gazeteciler, M s r da al nan idam kararlar n protesto ettiler. Anadolu Yay n Birli i Platformu öncülü ünde düzenlenen ve 60 yerel bas n kuruluflunun destekledi i protesto gösterisi ile M s r daki 529 kiflinin idam karar protesto edildi. M s r Büyükelçili i önünde yo un kat l mla gerçeklefltirilen protesto eyleminde Anadolu Yay n Birli i Platformu Baflkan ve Kon TV Ankara Temsilcisi Sinan Burhan bas n aç klamas yapt. KENAN ERGEN N HABER 16. SAYFADA GÜNCEL BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; GÜNCEL Sadece üretimde de il, her koflulda hijyen kurallar n n hassasiyetle uyguland n söyleyen Yavuz, 23 kap dan girifl, ç k fl yap labilen modern tesisimiz üreten de, pazarlayan da, alan da, satan da rahat dedi. TEKN K DONANIM Sabah saat te mesainin bafllad n ve saat 9.30 gibi ifllerin bitti ini belirten Faik Yavuz, kendilerine ait mezbaha ve canl hayvan borsas ndan da et getirildi ini anlatt. Yavuz, her türlü teknik donan ma sahip tesiste, alan-satan herkesin fiyat en düflük, en yüksek olarak an nda takip edebildi ini kaydetti. KENAN ERGEN N HABER 16. SAYFADA Elmada Kitap Okuyor Dünya Kitap Okuma Günü münasebetiyle, Elmada Gazi fiahin Anadolu Lisesi ve Elmada Anadolu Lisesi taraf ndan Elmada Kitap Okuyor etkinli i düzenlendi. HABER 13. SAYFADA OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... Yalç n ÇYER ELMADA Bugün 13 te GAZETES

2 ANKARA BUGÜN /2 fiampiyonluk öncesi kahvalt da bulufltular Fenerbahçeli taraftarlar, ifl adamlar ve yöneticiler sabah kahvalt s nda Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar la bir araya geldi. fiampiyonluk maç öncesi düzenlenen kahvalt, ncek te bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Ankara Tesisleri nde gerçeklefltirildi. fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k K ahvalt da Yaflar, ifladamlar na Yenimahalle ye yap lan yat r mlar ve projeler hakk nda bilgiler paylaflt. Ankara Fenerbahçeli fladamlar ve Yöneticileri Derne i nin (AF DER) düzenledi i kahvalt ya Yaflar n yan s ra Türk Sanayici ve fl Adamlar Vakf (TÜS AV) Baflkan Veli Sar toprak, Türkiye Genç fladamlar Derne i Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan (TÜG AD) ve Ankara Sanayici ve fladamlar Derne i (AS AD) Baflkan Bar fl Ayd n, AF DER Baflkan Selçuk Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, Genç Giriflim ve Yönetiflim Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Nezih All o lu ve çok say da Fenerbahçeli taraftar kat ld. Her tak ma eflit mesafede yaklafl yoruz diyerek futbola verdi i deste i belirten Yaflar, Bir tak ma bu denli ba l olan taraflar bir arada görmek beni mutlu ediyor. Çünkü birlik ve beraberlik, spor gibi önemli faktörlerle daha çok pekifliyor. Ankara y da gelece e daha planl, programl haz rlamak için sürekli ifl birli i içerisinde olmam z gerekiyor. Sivil toplum kurulufllar n ve derneklerin de üzerine düflen görevleri yerine getirmesi gerekiyor ki daha güzel ve ayd nl k yar nlara hep birlikte yürüyelim diye Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 30 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 17 Nisan 1430 konufltu. Üyelerin kaynaflmas ve flampiyonluk maç öncesi stres atmak amac yla düzenlenen kahvalt organizasyonunda birlik ve beraberlik ça r s nda bulunan Karakaya, Baflkent e ve Fenerbahçe ye gönül veren insanlar n bir araya geldi i derne imizde birlik ve beraberli i çok önemsiyoruz diye konufltu. Balal lar, Yaflar ziyaret etti Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Balal lar Kültür ve Yard mlaflma Derne i yönetim kurulu üyelerini makam nda a rlad. Yenimahalle de dürüst hizmetin kazand n ifade eden Yaflar, Bana güvenen insanlar n bafl n, bu dönem de yere e meyece im dedi. Ziyarete Balal lar Kültür ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Üçler Çoruh, yönetim kurulu üyeleri ve Balal vatandafllar kat ld. Vatandafl n memnuniyetinin kendisini mutlu etti ini kaydeden Yaflar, kirli siyasetin art k b rak lmas gerekti ini vurgulad. 5 y l boyunca dürüst hizmet verdiklerini TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :04 20 Günefl :05 54 Ö le :12 54 YARIN Alt nda l muhtarlar Ulucanlar da kindi :16 38 Akflam :19 42 Yats :21 08 Gençlerbirli i heyeti Tafldelen i ziyaret etti Ç ankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Gençlerbirli i Baflkan lhan Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyelerini makam nda a rlad. Gençlerbirli i Baflkan lhan Cavcav ziyaret etti i Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen i deste e davet etti. Yeni görevinde baflar lar dileyen Cavcav, kendisini tribünlerde görmek istedi ini belirterek Baflkan Alper Tafldelen e Gençlerbirli i formas ve kaflkolu hediye etti. Baflkent için bir spor kulübü olman n ötesinde anlamlar tafl yan Gençlerbirli i camias ndan böyle güzel bir davet alman n kendisini onurland rd n dile getiren Tafldelen, Cavcav ve ekibine teflekkür etti. Baflkan Tafldelen ziyaret s ras nda Ankara'n n futbol ve di er spor alanlar nda hak etti i yeri almas için herkesin ortak bir mücadele vermesi gerekti ini belirterek, "Baflkentin hak etti i baflar lar n kazan lmas için iflbirli i büyük önem tafl maktad r" dedi. Alper Tafldelen Gençlerbirli i tak m na son dönemde taraftar deste inin artt na dikkat çekerek, bu ilginin baflar y da berbaberinde getirece ini ve Ankaral lar n tak mlar na sahip ç kmas n n baflar n n önkoflulu oldu unu vurgulad. söyleyen Yaflar, Kimseyi k rmad k, ötekilefltirmedik. Vatandafl ne talep ettiyse elimizden geldi ince yapmaya çal flt k. Bana güvenen insanlar n bafl n, bu dönem de yere e meyece im. El ele vererek Yenimahalle yi daha yaflanabilir bir ilçe haline getirece iz diye konufltu. Ankaral lar n Yenimahalle Belediyesi nin hizmetlerinden övgüyle söz etti ini belirten Çoruh, Say n Yaflar, herkes sizi çok seviyor. Dürüst hizmetiniz sayesinde oylar n z artt ve rakiplerinize fark atarak yeniden baflkan oldunuz. Yenimahalleli ad na bu duruma çok sevindik. Verdi iniz tüm hizmetler için teflekkür ediyoruz dedi. A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Alt nda n muhtarlarla toplant da bir araya geldi.ulucanlar Cezaevi nde düzenlenen toplant da mahalleleri kalk nd racak projeler anlat ld. 38 muhtar n kat ld toplant da Alt nda n daha da geliflmesi için uygulanacak yöntemlerden bahsedildi. Toplant ya, Alt nda Kaymakam Ali Fuat Türkel de kat ld. Baflkan Tiryaki yapt konuflmada, Alt nda n h zla de iflen bir ilçe oldu unu belirterek k sa süre içindeki büyük de iflime dikkat çekti. Alt nda Belediyesi nin sadece Ankara da de il Türkiye de de tan nan bir belediye oldu unu vurgulayan Tiryaki, ilçeyi ileri tafl mak ad na el birli iyle çal flacaklar n kaydetti. Baflkan Tiryaki, Türkiye de hiçbir ilçe belediyesinin yapmad kadar kentsel dönüflüm projelerine imza att klar n belirterek Alt nda daki çarp k yap laflmaya son vermek istediklerinin de alt n çizdi. Spor tesislerinin, kültür merkezlerinin, okullar n olmad yerlerde suç oran n n daha fazla oldu unu sözlerine ekleyen Tiryaki, her mahallede e itime destek verilmesini istedi. Muhtarlara ça r da bulunan Baflkan Tiryaki: Mahallelerde bulunan ve ahlaka uygun olmayan davran fllar n sergilendi i harabe gecekondular tespit edin ve bize bildirin. Biz de gerekeni yaparak bölge halk n huzura kavufltural m dedi.

3 Tiryaki nin ziyaretçi trafi i aral ks z sürüyor A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin yerel seçimler sonras, ziyaretçi trafi i aral ks z sürüyor. Tiryaki Ankara Mobilyac lar ve Lakeciler Odas Baflkan Hüseyin Taklac, Umum Otobüsçüler ve fioförler Odas Baflkan Zafer fiener, k sa ad ADAM Vakf olan Ankara Düflünce Araflt rma Merkezi Keçiören de inflaat alanlar denetleniyor K eçiören Belediyesi Zab ta Müdürlü ü nde gerçeklefltirilen toplant ya 18 hafriyat firmas n n yetkilisi kat ld. Keçiören deki hafriyat alanlar nda ifle bafllan lmadan önce belediyeden gerekli iznin al nmas, çal flmalar n düzenli bir flekilde yap lmas, çevre ve insan sa l na zarar verecek etkilerin azalt lmas için gerekli emniyet tedbirlerinin al nmas, hafriyat kamyonlar n n yapaca tafl ma s ras nda oluflabilecek çevresel kirlili i önlemek amac yla üzerlerinin uygun malzeme ile kapat lmas, kamyonlara tafl ma kapasitesinin üzerinde yükleme yap lmamas, belediyece gösterilen döküm alanlar d fl nda döküm yap lmamas konular detayl bir flekilde görüflüldü. Toplant da ayr ca, kanun ve yönetmeliklere ayk r oldu u tespit edilen durumlarda kaçak döküm yapan araçlar n belirli sürelerle parka al naca, Keçiören Belediyesi Zab ta Müdürlü ü Kabahatler Talimatnamesi gere i de 9 bin 659 TL. para cezas uygulanaca belirtildi. Çevreci bir belediye olmalar ndan dolay çevre ve insan sa l na büyük önem verdiklerini belirten Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiörenlinin sa l n ve yaflam koflullar n etkileyecek her türlü estetik anlamdaki olumsuzluklara an nda müdahale ediyoruz. lçemizdeki görsel ve estetik tüm olumsuzluklar n önüne geçilmesi, Baflkan Doç. Dr. Bülent Kent ve beraberindeki heyetler ile Bingöl Valisi brahim Taflyapan a rlad. Baflkanl k makam nda gerçekleflen görüflmelerde Baflkan Tiryaki ye iyi dileklerini ve temennilerini ileten ziyaretçiler, Baflkan Tiryaki yle fikir al flveriflinde bulundu. Görüflmenin bitiminde heyetler Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yle hat ra foto raf çektirdi. hafriyat ve inflaat at klar n n sa l kl bir flekilde yönetilmesi için Zab ta Müdürlü ü ekiplerimiz denetim ve kontrollerini 24 saat kesintisiz sürdürüyor dedi. Baflkan Ak, Keçiören in daha temiz ve yaflan labilir olmas için, vatandafllar n mesken ve iflyerlerindeki bak m, onar m ve tadilat sonras ortaya ç kan at klar çevreye gelifligüzel Minik aflç lar mutfakta E ER atmamas gerekti ini hat rlatarak, Bina tamirat ve tadilatlar ndan ç kan inflaat at klar, Keçiören Belediyesi nce bulundu u yerden kald r l yor. Bu gibi durumlarda vatandafllar m z n Keçiören Belediyesi nin veya numaral telefonlar na müracaatlar yeterli olacakt r diye konufltu. Kaçak hafriyat dökümünü önlemek için ilçe genelindeki hafriyat firmalar ile Keçiören Belediyesi Zab tas bir araya geldi. Toplant da, denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar masaya HABER yat r ld. ANKARA /3 Anadolu nun renkleri Mamak ta sahne ald MERKEZ M amak Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanl Güzel Sanatlar Genel Müdürlü ü ile ortaklafla düzenledi i dans gösterisi Mamakl larla 3. kez bulufltu. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi nde gerçekleflen gösteriye Mamakl lar yo un ilgi gösterdi. Anadolu'dan esintiler tafl yan birbirinden güzel dans gösterileri izleyenleri büyüledi. Programda Silifke, Trakya, Bingöl, Dinar, Trabzon, Bitlis ve K rflehir yörelerine ait halk oyunlar sunuldu. 90 kiflilik kadrosuyla sahne alan topluluk Mamakl lara unutulmaz bir gece yaflatt. Türk Halk Müzi i sanatç lar da verdikleri k sa konserle geceye renk katt. DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI P ursaklar Belediyesi Nezaket Okullar n n minik ö rencileri, muz ve çilekten arabalar yapt. Binlerce ö renciye e itim veren Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullar, küçük beyefendi ve han mefendileri yetifltirmeye devam ediyor. Ald klar adab- muafleret derslerine el becerilerini de ekleyen minikler, aflç l k yaparak hünerlerini sergiledi. Nezaket Han mevi ndeki okulda e itim gören çocuklar, muz ve çilekten araba yap p gönüllerince e lendiler. Kendi aralar nda meslek grubu oluflturan ö renciler, de iflik konularda e itim alarak becerilerini gelifltiriyor. Bu oyunlar sayesinde araç gereçleri do ru kullanma ve meyve soymay da ö renen minikler, hayal dünyalar n gelifltirip yeni fleyler üretmenin keyfini yafl yor. E lenerek ö renen minikler gelece e emin ad mlarla yürüyor. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Ajans Press e AKUT plaketi A KUT Vakf, medya takibi ve raporlamalar konusunda hizmet veren Ajans Press e, plaket verdi. 6 y l aflk n süredir, AKUT Vakf na kesintisiz destek veren Ajans Press e teflekkür plaketini AKUT Genel Müdürü Dr. Jülide Engin ve AKUT Yönetim Kurulu Üyesi fienol Durmufl takdim etti. Plaketi töreni esnas nda Ajans Press Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Özkan, AKUT gibi gönüllülerin deste iyle ayakta duran sosyal yard m kurulufllar na sayg duyduklar n ve destek vermekten çekinmediklerini ifade etti. Ajans Press halen Do a Derne i, Engellilerle Dayan flma, Mor Çat, nsani Yard m, Kansersiz Yaflam gibi dernek ve vak flara destek olmaya devam ediyor. Keçiören belediyesi bünyesinde kurulan üç merkez binlerce Keçiörenliye e itim deste i veriyor. Çubuk'ta haflereyle mücadele çal flmalar Keçiörenlilere ücretsiz e itim deste i K eçiören Belediyesi, KEÇMEK (Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar ), KADEM (Kad nlar n E itimine Destek Merkezi) ve KEDEM (Keçiören E itime Destek Merkezi) arac l ile binlerce Keçiörenliye ücretsiz e itim deste i veriyor. Meslek edindirme kurslar vatandafllara yeni ifl kap lar açarken, KADEM kad nlar n diploma sahibi olmas nda, KEDEM de ö rencilerin kiflisel gelifliminde önemli rol oynuyor. E itime nitelikli ve kal c yat r mlar yapmak isteyen Keçiören Belediyesi, bireylerin e itiminde hükümetlerin yan s ra yerel yönetimlere de sorumluluk düfltü ü düflüncesinden hareketle uygulamaya koydu u KEÇMEK, KADEM ve KEDEM hizmetleri ile Keçiören i bir e itim yuvas na dönüfltürdü. 89 farkl branflta meslek edindirme kursunun verildi i KEÇMEK bugüne kadar 120 bin kursiyere ücretsiz e itim verildi. Kad nlar n aile ekonomisine destek olmak ve ifl bulmak için kat ld bu kurslar, ayn zamanda bir rehabilitasyon merkezi ifllevi de görüyor. KEÇMEK, ücretsiz olarak verdi i sanat ve meslek e itimlerinin yan nda sergiler, seminerler fuarlar, yay nlar, yar flmalar, panel-konferans vb. organizasyonlar da gerçeklefltiriyor. KADEM ise, çeflitli nedenlerden dolay e itim hayat yar da kalm fl olan kad nlar d flar dan Aç k lkö retim ve Aç k Lise bitirme s navlar na haz rl yor. Okuma yazma, Aç k lkö retim ve Aç k Lise olmak üzere üç ana grupta e itim veren KADEM, birçok kad na okuma yazmay ö retti ve çeflitli alanlarda e itim vererek diploma sahibi yapt. E itimde f rsat eflitli ini sa lamak amac yla, dar gelirli ailelerin çocuklar baflta olmak üzere ilkö retim ö rencilerinin derslerine yard mc olmak için aç lan KEDEM de, Keçiören deki 10 ayr merkezde ö rencilere hizmet veriyor. 85 bin ö rencinin takviye ders alarak ücretsiz e itim gördü ü KEDEM, bir yandan çocuklar n okul baflar s na olumlu katk da bulunurken, di- er yandan halk oyunlar ndan satranca, havac - l ktan tiyatroya, biliflimden spora varan çeflitlilikteki faaliyetleriyle de büyük ilgi görüyor. KEDEM merkezlerinde ö renciler internet, bilgisayar, kütüphane gibi kaynaklardan yararlanabiliyor; ayr ca sosyal yönlerini gelifltirecek satranç ve zekâ oyunlar, matematik, tiyatro, fen ve do a dallar nda kulüp faaliyetlerine kat labiliyor. KEDEM lerde ö rencilerin motivasyonunu art rmak için fliir, hikâye, resim ve foto raf yar flmalar n n yan s ra piknik ve gezi organizasyonlar da düzenleniyor. Çetin, Camii temeli att U UR OK P ursaklar da yap lan Y ld r m Beyaz t Camii temel atma törenine Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin de kat ld. Pursaklar Y ld r mkent Mahallesi nde yap m na bafllanan caminin temeli dualar eflli inde, kurban kesilerek at ld. Temel atma törenine Pursaklar Kaymakam Salih B çak, Belediye Baflkan Selçuk Çetin, lçe Müftüsü Cemal Ç kr k, belediye meclis üyeleri ve çok say da kifli kat ld. Cuma namaz n müteakip düzenlenen temel atma töreninde konuflan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Burada hay rl bir ifl için toplad k. Hayra sebep olan da hayr yapan gibidir. Birlikten rahmet do ar, ayr l ktan ise azap. Rabbim bizleri do ru yoldan ay rmas n. Bu güzel ifllerin da tamamlanarak içerisinde ibadet yapmay nasip etsin.dedi. Konuflmalar n ard ndan temel atma ifllemi gerçekleflti. Törene kat lanlara yemek ikram edildi. S ineklerle mücadele kapsam nda çal flmalar bafllatan Çubuk Belediye, lçe nin dört bir yan n dip bucak ilaçl yor. Çubuk Belediyesi, sivrisinek ve karasineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çal flmalar na bafllad. Sivrisinek ve karasineklerde larva dönemi gelmesi nedeni ile ilaçlama çal flmalar n n baflland Çubuk ta Ankara Büyükflehir Belediyesi ve Çubuk Belediyesi ekipleri taraf ndan tüm mahallelerde ilaçlama yap lacak. Çubuk Belediyesi Sa l k Müdürlü ü kontrolünde yap lan inceleme ile 84 mahallede tespit edilen sivrisinek üreme noktalar n n ilaçlanma çal flmalar bafllad. Ocak ay bafl nda bafllayan larva ilaçlamalar ara vermeden devam ederken, uçkun ve sivrisinekle ilgili ilaçlama çal flmalar da bafllad. lk etapta haflerelerin ürüme noktalar nda ilaçlama çal flmalar n n yap ld n söyleyen Çubuk Belediyesi Sa l k flleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, hayvan ah rlar nda ilaçlamalar n da ara vermeden devam etti ini belirti. laçlama çal flmalar na özellikle Büyükflehir Belediyesi nden çok büyük destek ald klar n anlatan Topçu, çal flmalar n bilimsel veriler dikkate al narak ve teknik olarak planlanan program dahilinde yap ld n ifade ederek, flunlar söyledi: Larva mücadelesi ve ilaçlama çal flmalar ilçe genelinde belirlenen durgun su alanlar, dere yataklar, gübrelik alanlar flehir içi mazgallar, pazaryerleri, flehir çöplü ü gibi noktalarda flu an devam etmektedir. Bu belirlenen yerlerde May s ay sonuna kadar 15 gün aral klarla 3 veya 4 er defa larva ilaçlamas yap lacakt r. lçede bulunan ah r iflletmelerinin gübrelik alanlar da bu kapsamda ilaçlan yor. Ancak, bu mücadele elbette tek bafl na çözüm olmamaktad r, gübrelik alanlar n slah ve ilaçlanmas için vatandafllar m za da görevler düflmektedir. Yaz mevsiminde vatandafllar m z n sivrisinek s k nt s çekmemesi için ilaçlamalar m z larva döneminde bafllayarak devam ettiriyoruz. Bizler ilk olarak çal flmalar m - za sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde bafllad k. Sa olsunlar bu konuda en büyük destekçimiz Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Baflkanl ekipleridir. Belediye Meclis karar na istinaden Çubuk Belediyesi olarak ücretli kapal mekan ilaçlamalar da yapmakta olduklar n aktaran Topçu, g da imalat ve sat fl yapan iflyerlerinde de haflere mücadelesine yönelik çal flma yap ld n bildirdi. Eskiden hayvan otlatt klar yerlerin batakl k oldu unu söyleyen besicilerden O uz Keser, Biz hayvanc l kla u rafl yoruz. Allah raz olsun ilaçlamam z iyi oldu eskiden buralar batakl kt. Sinekten, böcekten geçilmiyordu. Sa olsun belediye ekipleri geliyor haftada düzenli bir flekilde ilaçl yor. Sinek, koku, batakl k olmuyor. Çok güzel oluyor ve çok memnunuz. Allah raz olsun belediyeden. Hayvanlar m z d fl parazitlerden korunuyor. laçlama hayvana da faydas oluyor, bize de faydas oluyor dedi. laçlama yap lan ah rda çoban olarak çal flt - n belirten Mustafa Y ld r m ise, Çubuk Belediyesi ekipleri taraf ndan ilaçlama yap l yor. Bu ilaçlama sayesinde sinekler olmuyor, hayvanlar rahat ediyor. Rahat bir yaflam oluyor. Ayn flekilde bizde rahat ediyoruz. Sinek ve hastal k olmuyor diye konufltu.

5 Samsung, 7 milyar dolar net kâr ile ç tay yükseltti SEUL (CHA) G üney Kore nin teknoloji devi Samsung Elecronics, birinci çeyrekte 7 milyar dolar kâr elde etti ini duyurdu. Dünyadaki ak ll telefon pazar n elinde tutan Samsung Electronics, Ocak-Mart aylar itibariyle yüzde 6 l k büyüme gösterdi. Teknoloji devi, HES Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Boydak, Türkiye ekonomisi büyümeye devam ederken inflaat sektörünün de bu büyümeye orant l olarak büyüdü ünü belirtti. Boydak, kablo sektörünün 2,5 milyar dolarl k ihracat ile büyüdü ünü ve benzer büyümenin h zla devam etti ini söyledi. KAYSER (CHA) T ürkiye nin en büyük kablo üreticisi olan HES Kablo nun geleneksel hale gelen y ll k de erlendirme ve istiflare toplant s bu y l Saraybosna da gerçeklefltirildi. 3 gün süren bayi toplant s nda HES Kablo nun sektördeki durumu ve gelece i masaya yat r l rken kat l mc lar Saraybosna n n güzelliklerini de yak ndan görme flans buldu. Türkiye nin her ilinden yaklafl k 50 bayinin kat l m yla gerçeklefltirilen y ll k de erlendirme ve istiflare toplant s na HES Kablo Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, HES Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Boydak, HES Kablo Genel Müdürü Bekir Irak n yan s ra üst MOSKOVA (CHA) R usya da Türk inflaat flirketleri baflar l ifllere imza atmaya devam ediyor. Yüzlerce Türk firmas bugüne kadar 50 milyar dolar n üzerinde ifl tamamlad ve yeni projeler yapmak için çal flmalar n sürdürüyor. Soçi 2014 K fl Olimpiyat haz rl klar sonras konut, al fl verifl merkezleri, ofis binalar, fabrikalar, havalimanlar ve otoyollar Türk inflaat flirketlerinin önemli çal flma alanlar aras nda yer al yor. Türk flirketlerinin infla etti i modern binalar yang na karfl korumalar n sa layan Firetechnics Pazarlama sorumlusu Murat fiahinöz le sektörde son durumu görüfltük. Küresel piyasalarda yaflanan sorunlar, Ukrayna krizi ve iç piyasada talep azalmas n n Rusya ekonomisinde k smen olumsuz yans - d n ifade eden fiahinöz, bölgelerde ve öncelikli projelerde yat - bugün yapt bas n duyurusunda, 7.57 trilyon won (yaklafl k 7.31 milyar dolar) net kâr elde etti ini bildirildi. Samsung, geçen sene ayn dönemde 7.15 trilyon won (yaklafl k 6 buçuk milyar dolar) net kâr elde etmiflti. Net kar oran n yükselten Samsung, geçen y l ayn döneme göre brüt kâr nda yüzde 3.31 lik düflüfl düzey yöneticiler ve müflteri temsilcileri de kat ld. Türkiye nin en büyük kablo üreticisi olarak hammadde al mlar ndaki avantajlar yla müflterilerine standartlara uygun ve kaliteli ürünleri en uygun flekilde sunduklar n belirten HES Kablo Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Boydak, Geçmifl y llara göre sermayemiz ve karl l m z art yor. Bayilerimizin talepleri yerine getiriliyor ve yeni yat r mlar m zla birlikte de bayilik teflkilat m z n daha rahat bir zeminde ifl yapaca n düflünüyorum. Hedefimiz üretimde kaliteden taviz vermeden, müflteri memnuniyetini ön planda tutarak ve tüm taleplerin en k sa sürede karfl layarak, HES Kablo ailemizi hep beraber büyütmek diye konufltu. yaflam fl oldu. fiirket yetkililer ise brüt kar oran ndaki bu düflüflü bir ay öncesinden öngördüklerini aktard. Öte yandan uzmanlar, sezondan dolay elektronik ürünlerine olan talepte azalma görülmesine ra men, Samsung`un ak ll telefon ve aksesuar ürünlerindeki sat fl yla kar etti ini söyledi. r mlar n sürdü ünü belirtti. Rusya n n en büyük avantaj ise petrol ve do algaz ihraç ediyor olmas için ülkeye enerji ihracat ndan 250 milyar dolara yak n nakit girifli oldu unu hat rlatan fiahinöz, bu rakam n ülkede makroekonomik dengelerin korunmas nda ve yat r mlar n sürmesinde önemli katk sa lad n söyledi. Firetechnics olarak her geçen gün kapasitelerini art rd klar n ifade eden fiahinöz, Binalar n yang na karfl güvenli olmas çok önemli. Yang n kap lar ve yang n perdeleri ile profesyonel korumalar sa l yoruz. nfla edilen tüm binalar için ürünlerimiz vazgeçilemez. Ürünlerimiz için sevkiyat, montaj, kurulum ve di er servis hizmetlerini de veriyoruz. Alman teknolojisini, Rusya standartlar nda Türkiye hizmet anlay fl ile sunuyoruz. dedi. BDT ülkelerine ihracat yapt klar n ve Rusya da dev Türk inflaat flirketleri ile iflbirli i içinde olduklar n kaydeden fiahinöz, Biz büyük stoklarla çal fl yoruz. Mobil olarak mekanlara uygun çözümler üretiyoruz. Yang n perdeleri ile ilgili Rusya da ilk s ralarda oldu umuzu söyleyebilirim. Kalite bizim için çok önemli. En iyi metal aksam, kaliteli kumafl ve di er aksesuarlar n da en iyisini kullan yoruz. Siparifl al m ndan üretim ve montaja kadar çok titiz bir çal flma yap l yor. Türk inflaat flirketlerine ayak uydurarak biz de en kaliteli ürünü, en h zl zamanda ve en ucuza mal ediyoruz. de erlendirmesinde bulundu. Kendi iflleri aç s ndan piyasay de erlendirdiklerinde bölgelerde baflkent Moskova dahil bir çok alanda inflaatlar n h zla devam etti ini kaydeden fiahinöz, Moskova baflta olmak üzere Rusya n n birçok flehrinin uzun vadede kentsel Mustafa Boydak ayr ca, paylafl mlara vesile olmas n nedeniyle organizasyona kat lan bayilere teflekkür ederek, geçmifl y l n de erlendirilmesi, beklenti ve taleplerin karfl l kl iletilmesi ad na bu tür etkinliklerin çok faydal oldu unu belirtti. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ederken inflaat sektörünün de bu büyümeye orant l olarak büyüdü ünü belirten HES Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Boydak, Türk inflaat sektörü bugün 33 milyar dolarl k ihracat ile büyük bir sektör. Kablo sektörü ise 2,5 milyar dolarl k ihracat ile büyümeye devam ediyor. Sektör büyürken kaliteli ve güvenli kablonun kullan m enerji kay plar n engelleyece i gibi yang n riskinin azalmas nda da önemli rol oynuyor. De erli metal iflleyen, alan, satan firmalar olarak cirolar n yüksek olmas n n yan s ra risklerin de yüksek oldu unu görüyoruz. Bu risklerden korunmak için profesyonel ekiplerle ve gerekirse dan flmanlar ile çal flman n önemli oldu unu görüyoruz diye konufltu. HES Kablo olarak geçen y l yat r mlar na ara vermeden devam ettiklerini ve bu y l bu yat r mlar n meyvesini almaya bafllad klar - n belirten Genel Müdür Bekir Irak, 2014 y l nda AR-GE ve ÜR-GE ye daha fazla yat r m yapmak için çal flaca z. Özellikle yal n üretim, 5S, Kaizen çal flmalar - m za a rl k verdik. Kaliteli ürünün kaliteli çal flan ile mümkün oldu unu görüyoruz ve bu y l personel e itimlerimizi bir üst basama a tafl yaca z y l nda yeni ürün grubumuz olan Solar Kablolar n üretimine de baflland k. Bunun yan s ra alüminyum iletken üretimi kapasite art fl ve yüksek gerilim kablo üretim tesisi yat r mlar n planl yoruz ün 2. yar s nda üçüncü CV hatt n da devreye alaca z. dedi. HES Kablo nun geçen y l n performans ndan bahseden Yurtiçi Sat fl Müdürü Birol Yusuf Alt parmak ise, 2013 y l HES Kablo ad na baflar l bir y l oldu y l 1. çeyrek verilerinin de ayl k hedeflerimizin üzerinde seyretti ini görüyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olmamas halinde 2014 hedeflerine rahatça ulaflmay planl - yoruz. diye konufltu. dönüflüm programlar oldu una dikkat çekti. Enerji gelirleri ile bütçesini ayakta tutan Rusya da ekonominin lokomotif güçlerinden olan inflaat sektöründe f rsatlar hala var. Bunun için iyi bir ekip ve alan çal flmalar ile yol almak mümkün. Bir di er konuda özellikle inflaat sektöründe paylaflmay bilmek gerekiyor. Aksi durumda piyasada uzun süre kalmak mümkün olmayabiliyor. EKONOM /5 Yusuf Boydak: Kablo sektörü her y l h zla büyüyor "Rusya da inflaat sektöründe büyük f rsatlar var" Sürat Kargo Genel Müdürü Sa rl : Her sene yüzde 35 büyüyoruz AMASYA (CHA) S ürat Kargo Genel Müdürü Halis Sa rl, her sene yüzde 35 büyüdüklerini ifade etti. Sa rl, "Bu büyüme ciro baz nda oldu u kadar, personel, araç park ve bina baz nda da oluyor. Biz dinamik bir yap y z ve saham z ile sürekli birlikte hareket ediyoruz." dedi. Sürat Kargo Karadeniz Bölge Müdürlü ü'ne ba l flubeler ile Genel Müdür Yard mc s Necmi Mert baflkanl - ndaki heyet, yeni yerinde faaliyetlerine bafllayan Merzifon Aktarma Merkezi'nde de erlendirme toplant lar gerçeklefltirdi. Sürat Kargo Genel Müdürlük birimleri, Türkiye genelindeki bölge, flube ve aktarmalar yerinde ziyaret ederek, birebir flube ve aktarma yöneticileri ile görüflmeler gerçeklefltirdi. Genel müdür yard mc lar n n baflkanl nda 5 kiflilik ekiplerle yap lan ziyaretlerin verimli geçti i belirtildi. Daha önce 2009 y l nda yap lan ve verim al nan çal flma 5 y l sonra tekrarland. Bu sene yap lan görüflmelerde Sürat Kargo nun bulundu u noktay anlatma ve belirlenen konularda tek tek karfl l kl bilgilendirme ve kontroller yap ld. Yaklafl k 3 hafta devam eden çal flma hakk nda bilgi veren Sürat Kargo Genel Müdürü Halis Sa rl, "Sürat Kargo, her geçen gün büyüyen bir yap. Her sene bir önceki y la göre yüzde 35 büyüyoruz. Bu büyüme ciro baz nda oldu u kadar, personel, araç park ve bina baz nda da oluyor. Biz dinamik bir yap y z ve saham z ile sürekli birlikte hareket ediyoruz. Y l n ilk çeyre inin bitti i bir dönemde flube ve Aktarma Merkezi müdürlerimizin eksik olduklar konular n konuflulmas, tetkik edilmesi, önlem al nmas amac yla bu çal flma gezilerini yapt k. fiimdi buradan gelen raporlara göre önümüzdeki dönemle ilgili ad mlar m z daha sa l kl atabilece- iz. dedi. Hazine Müsteflarl 'dan borç üstlenme aç klamas ANKARA (CHA) H azine Müsteflarl, büyük projelere devlet garantisi sa layan borç üstlenimine iliflkin bas n duyurusu yapt. Müsteflarl k taraf ndan gerçeklefltirilecek borç üstlenimine iliflkin usul ve esaslar belirleyen yönetmeli in 19 Nisan 2014 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanmas n n ard ndan baz bas n ve yay n organlar nda konuya iliflkin yer alan haberler üzerine yap lan yaz l aç klamada öncelikle söz konusu yönetmelik ile yeni bir model ihdas edilmedi i vurguland. Yönetmelikle Hazine Müsteflarl taraf ndan gerçeklefltirilecek borç üstlenimlerinde mali disiplini ve fleffafl artt rmak amac yla ayr nt l usul ve esaslar n belirlendi ine iflaret edilen aç klamada flöyle denildi: Kamu Özel flbirli i (KÖ ) modellerinden olan yap-ifllet-devret (Y D) modeli ile yap lacak projeler kapsam nda yurtd fl ndan sa lanan finansman n üstlenilmesine yönelik ilk düzenlemeler 25 Haziran 2010 tarihinde 4749 say l Kanunda ve 11 Haziran 2011 tarihinde 3996 say l Kanunda yap lm flt r. Bilahare, Hazine Müsteflarl - nca gerçeklefltirilecek borç üstleniminin genel çerçevesinin çizilmesi amac yla 21 fiubat 2013 tarihinde 4749 say l Kanuna 8/A maddesi ilave edilmifltir. Borç üstlenimi mekanizmas, KÖ projeleri kapsam nda proje sahibi idare ile projeyi gerçeklefltirecek olan flirket (görevli flirket) aras nda düzenlenen sözleflmelerin süresinden önce feshedilmesi ve tesisin kamuya devredilmesi durumunda fesih tarihine kadar yap lan ifller için kullan lm fl olan d fl finansman n kamu taraf ndan üstlenilmesini ifade etmektedir say l Kanun uyar nca proje flirketlerinin yat r m tutar n n minimum yüzde 20 si oran nda özkaynak getirme yükümlükleri bulunmaktad r. Borç üstlenim taahhüdünün kapsam ise ilgili sözleflme uyar nca flirketin taahhüt etti i özkayna içermeyen finansman olarak belirlenmifltir. Borç üstlenim mekanizmas ile hem proje flirketi hem de kreditör aç s ndan projelerin devaml l ve baflar l bir flekilde tamamlanmas için gereken risk paylafl m sa lanm fl olmaktad r. ifadesine yer verildi.

6 /6 DIfi HABERLER BERL N (CHA)- E n sert aç klama ise baflbakana ba l Federal Hükümet sözcüsünden geldi. Ukrayna n n do usunda bulunan Slovyansk flehrinde Rusya yanl s ayr l kç birliklerin Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat nda (AG T) görevli biri albay, iki asker ve bir tercümandan oluflan dört kifliyi rehin alarak kameralar önünde küçük düflürmeleri Almanya n n çok sert tepkisine yol açt. Federal Hükümet olay i rençlik olarak nitelendirirken, Federal D fliflleri Bakan Frank-Walter Steinmeier in Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov ile görüfltü ü ve rehinelerin derhal serbest b rak lmas n talep etti i aç kland. ORHAN AKKURT NEW YORK(CHA) - (CHA) Berlin Federal Bas n Evi nde aç klamalarda bulunan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, AG T çat s alt nda görevli yetkililer Rusya yanl s bölücüler taraf ndan do u Ukrayna daki Slovyansk flehrinde rehin al nm fllard r. Rehin tutulanlar içinde 4 Alman vatandafl m z bulunmaktad r. Alman hükümeti olarak bu durumu esefle karfl l yor ve k n yoruz. Suratlar maskeli bölücülerin bulundu u ve internet yolu ile yay lan görüntüler ekranlara yans d. Uluslararas anlaflmalar ihlal edilerek AG T te görevli insanlar rehin al narak kameralar önünde onurlar yla oynanm flt r. Bunu i rençlik olarak tan mlamaktay z. dedi. Rehineler aras nda Çek Cumhuriyeti, sveç, Polonya ve Danimarka vatandafllar da bulunuyor. Rousseff: Seçim için devlet yönetimini aksatamam LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi BM: dam karar adil yarg lama standartlar n karfl lam yor B M Genel Sekreteri Ban Ki-mun, M - s r da 682 kiflinin idam cezas na çarp - t lmas karar na iliflkin yapt yaz l aç klamada endiflelerini dile getirdi. Ban, mahkeme karar n n temel adil yarg lama standartlar n karfl lamad n belirterek dam kararlar M s r n uzun vadedeki istikrar umutlar n baltalayacakt r. dedi.ban n konuyla ilgili kayg lar n önümüzdeki hafta M s r D fliflleri Bakan Nebil Fehmi ye aktaraca ifade edildi. Aç klamada ayr ca, M - s r da ilk idam karar n n 24 Mart a ald n, ikincisinin ise pazartesi günü al nd na dikkat çekildi. ABD nin önde gelen sivil toplum kuruluflu Freedom House (Özgürlük Evi), 6 Nisan Gençlik Hareketi'nin yasaklanmas ve al nan idam karar n k nad n aç klad. Freedom House Orta Do u ve Kuzey Afrika Program Ukrayna daki Rusya yanl lar na ba l birliklerin AG T gözlemcisi Alman askerlerini rehin alarak kameralar önünde afla lamalar Almanya-Rusya iliflkilerini gerdi. Alman D fliflleri Bakanl Rusya ya derhal serbest b rakt r uyar s nda bulundu. Merkel den Putin e çok sert ç k fl: Yap lan i rençlik! Federal D fliflleri Bakanl nda bir kriz masas oluflturuldu unu, rehinelerin serbest b rak lmas için Rusya dan aktif ad m beklendi ini, bunun gerçekleflmemesi durumunda ise Rusya ya yapt r mlar uygulanaca resti de çekildi. Seibert in oldukça sert ifadeler kullanmas dikkat çekti. Rusya n n olaya derhal müdahale etmesini talep ediyoruz. Rehineler derhal serbest b rak lmal lar. Rusya hem rehineleri serbest b rakt rmal hem de kamuoyunda mevcut olaya mesafesini koydu unu aç kça göstermeli ve kendi Rus kuvvetlerini Ukrayna dan derhal çekmelidir. diyen Seibert, Rusya n n Cenevre Zirvesi nde sa lanan mutabakat ihlal etti inin alt n çizdi ve ekledi: Rusya yanl s ayr l kç lar Ukrayna n n istikrar n tehlikeye soktu. Yeniden fliddet t rmand r ld. Direktörü Charles Dunne, mahkeme taraf ndan al nan idam karar n n, askeri destekli hükümetin, muhalefeti suç kapsam na sokmak için at lan ad m olarak gördü ünü söyledi. Dunne, idam karar n n, fliddet olas l n art rrabilece i ve iyi bir gelecek için bask c Mübarek rejimin devrilmesinde yard mc olan insanlara haks z darbe oldu unu belirtti. Dunne, konu ile ilgili ABD nin M s r D fliflleri Bakan Nebil Fehmi ile görüflmesinin beklediklerini kaydetti. ABD den Rusya ya ek yapt r mlar HSAN DENL WASHINGTON(CHA) - A BD yönetimi Rusya ya yönelik uygulanacak ek yapt r mlar aç klad. Beyaz Saray, D fliflleri Bakanl, Hazine Bakanl ve Ticaret Bakanl ndan yap lan ayr ayr aç klamalarda 7 hükümet yetkilisi ve 17 flirkete ticari k s tlamalar ve ek yapt r mlar getirildi i belirtildi. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat na yönelik lisans baflvurular reddedildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney yapt yaz l aç klamada, 7 Rusya hükümet yetkilisinin ABD'deki varl klar n n dondurulaca ve ABD vizesi verilmesini yasakland n duyurdu. Carney, Putin'in yak n çevresiyle ba lant l 17 flirketin de varl klar dondurulaca n ifade etti. Ticaret Bakanl ve D fliflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada ise yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat, yeniden ihraç ifllemlerine yönelik bekleyen lisans baflvurular n n reddedilmesi karar al nd ifade edildi. Carney ayr ca, iki bakanl n da bu konuda mevcut ihracat lisanslar n iptal edece ini duyurdu. Yapt r m karar n n Rusya n n Ukrayna da sürdürdü ü illegal iflgal ve provokatif eylemler dolay s yla al nd n dile getiren Carney, söz konusunu eylemlerin Ukrayna n n bar fl, güvenlik, istikrar ve toprak bütünlü ünü sarst n vurgulad. Carney, 17 Nisan dan bu yana Rusya, Cenevre deki taahhütlerini yerine getirecek hiçbir fley yapmad. Gerçekte krizi daha da t rmand rd. Rusya n n Ukrayna n n do usundaki son fliddet olaylar ile iliflkisi inkar edilemez. dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Carney, Ukrayna ya yönelik daha fazla Rus askeri müdahalesi olmas durumunda yapt r mlar n artaca mesaj n verdi. ABD Ticaret Bakanl n n aç klamas na göre ticari k s tlama getirilen flirketler flöyle: Stroytransgaz Holding, Volga Group, Aquanika, Avia Group LLC, Avia Group Nord LLC, CJSC Zest, Sakhatrans LLC, Stroygazmontazh, Stroytransgaz Group, Stroytransgaz LLC, Stroytransgaz-M LLC, Stroytransgaz OJSC ve Transoil. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: KAM L ERG N SAO PAULO (CHA)- E ylül ay nda gerçekleflecek baflkanl k seçimlerine haz rlanan Brezilya Devlet Baflkan Dilma Rousseff, gazeteciere verdi i mülakatta seçim sürecini de erlendirdi. Bir gazetecinin seçimlere nas l haz rland sorusuna karfl l k partisi ad na yapaca çal flmalar yaln zca mesai d fl ndaki küçük f rsatlara s k flt raca n söyleyen Rousseff, "Seçim için devlet yönetimini aksatamam." cevab n verdi. Para eyaletinde yap lan devlet yat r mlar n n aç l fl törenine kat lan ve kendisine yöneltilen seçim sorusuna cevap veren Rousseff, konuyla ilgili flu ifadeleri kulland : "Ben bu devletin baflkan y m ve baflkanl k görevini bir kenara b rak p flimdiden seçim meselesiyle ilgilenemem. Mesaimin yüzde 100 ünü, vazifem gere i, ülke yarar na üretilen projelerin duyurulmas ve gelifltirmesine harcamakla mükellefim. Seçim sürecinde kendimi bu ifle, yani devleti yönetme görevine ad yorum." Ülkede üst üste 3 dönem iktidar olma flans elde eden flçi Partisi nin (PT) tek baflkan aday olan Rousseff, kamuoyu anketlerine yans yan yüzde 36 oy oran yla halen popülerli ini koruyor. Kölnlüler, slam ve göçmen karfl t afiflleri söküyor Z VER ERM fi KÖLN (CHA)- A fl r sa c Pro Köln partisi, Avrupa Parlamentosu (AP), belediye seçimleri ve uyum meclisi seçimleri olmak üzere üç seçimin bir arada yap laca 25 May s öncesi, Köln sokaklar na yine çok say da cami, slam ve yabanc karfl t afifller ast. Köln de infla edilen camiye karfl 2008 y l nda slamlaflmaya Karfl Kongre düzenlemeye çal flan Pro Köln e 50 bin kifliyle soka a dökülerek geçit vermeyen Kölnlüler, bu defa da afiflleri sökme faaliyetini bafllatt. Kölnlüler, bu afifllerin insanlar fliddete teflvik etti ine dikkat çekerken, polis ise afifl toplaman n hukuki anlamda h rs zl k kategorisine girdi ine dikkat çekti. Kölnlülerin çindeki öfkeyi d flar ç kar (Wut im Bauch, lass es raus) slogan n kulland bu eylem Alman bas n nda da genifl yank buldu. Kölner Stadt Anzeiger gazetesine duygular n aktaran Bernhard Schorn, Tek bafl na bu afifller bile beni öfkelendiriyor diyerek, Äußere Kanalstrasse deki on afifli neden söktü üne aç kl k getirdi. Pro Köln 2008 y l ndan sonra eyalet çap nda Pro NRW, Almanya çap nda Pro Deutschland ad alt nda partileflmifl durumda ve Pro Köln, Köln Büyükflehir Belediye Meclisi nde küçük de olsa bir grupla temsil ediliyor.

7 Salona al nmayan ö renciler, Alman Cumhurbaflkan 'n protesto etti SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA)- A lmanya Cumhurbaflkan Joachim Gauck'in ODTÜ de düzenlenen program na yer olmad gerekcesiyle al nmayan bir grup ö renci, kültür merkezine tafllarla sald rd. Konferans bafllamadan önce, programana al nmayacaklar n ö renen ö renciler yolu kapatarak protesto gösterisi yapt. Daha sonra camlar merkezin camlar n k ran ö renciler, Cumhurflkan Gauck'un konuflmas n n ard ndan, ç k fl yolunu kapatt. Joachim Gauck'un d flar ç k fl n n ard ndan olaylar n büyümesi ihtimalini göz önünde bulunduran güvenlik birimleri, salonlar n kap s n kapayarak kat l mc lar uzun süre içeride bekletti. Bu süre içerisinde, konferansa kat lanlar n öfkelendi i gözlendi. Cumhurbaflkan n n ve konvoyunun araç yolunu kapatan ö renciler Gauck un geçiflini engelledi. Özel güvenlik ile ö renciler aras nda k sa süreli arbede yafland. Ön kap da yaflanan bu gerginli in ard ndan, Cumhurbaflkan Gauck ODTÜ Kültür Merkezi'nin arka kap s ndan ç kar ld. Çankaya Köflkü nün Gauck a tahsis etti i araç ise ö renciler taraf ndan k sa süreli ine al konuldu. Daha sonra, özel korumalar araçlar bölgeden uzaklaflt rd. Hollanda milli günü, Ankara Cermodern'de düzenlenen resepsiyonla kutland. Hollanda Büyükelçisi Ronald Keller'in ev sahipli i yapt resepsiyona çok say da davetli kat ld. Hollanda milli günü kral günü olarak kutland KOÇ 21 Mart 20 Nisan Oldukça yo un bir gündem içine giriyorsunuz. fl hayat n za odakl zamanlar n öne ç kmas ile birden fazla konu öncelik kazanacak. Sorumluluk ve disiplin gerektiren pek çok konu sizi ba layabilir. Mesleki konularda yaflanan de iflim ise sizi zorlamaya devam etmekte. Ortakl klar n parasal yan sizi yeterince özenli olmaya itmeli. D flsal koflullar n baz engeller ç kard bu dönem ortak paralar üzerinden de iflim K ZLER 21 Mayıs yaflaman z söz konusu. 21 Haziran Baflkalar n n kaynaklar konusunda zorlay flartlar dikkate almal s n z. ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim Art k hayat n olumlu yanlar bir kenara b rak l yor. Gündelik rutinlerin a rlaflmas ve size sorumluluk tafl mas söz konusu. Beraber çal flt n z kiflilerin bask s artarken, duygusal olarak y pranabilirsiniz. Belki de yeni oluflan çal flma flartlar n z kabullenmekte zorluklar olabilir. Sizin için s k nt l zamanlar söz konusu. Yak nlar ve aileyle daha fazla ilgilenmek gerekebilir. Artan sorumluluklar karfl s nda daha planl olabilirsiniz. Duygusal aç dan sizi y pratan aile içi iliflkiler de eklenince yaln z kalma ihtiyac n z olacak. GÜNLÜK BURÇLAR BO A 21 Nisan 21 Mayıs Yurt d fl ba lant l konular n z sizi harekete geçiriyor. Art k daha d fladönük ancak temkinli ad mlar at yorsunuz. flinizi ilgilendiren ba lant lar sizi disiplinli olmaya itecektir. Hayata bak fl aç n z de ifltiren geliflmeleri esnek karfl layabilirsiniz. Ortakl klar ve iliflkiler aç s ndan kritik bir dönem olabilir. Var olan koflullar kabullenme içinde olmal, olaylar YENGEÇ tetikleyecek ad mlardan 22 Haziran 22 Temmuz kaç nmal s n z. Bir yandan da elinizi güçlendiren beklentiler içine girebilirsiniz. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım Keyifli zamanlar yaflarken duygusal iliflkiler sizi daha fazla meflgul edecek. Ancak ifllerinizi iyi planlamal dengeli olmal s n z. Çocuklarla iliflkilerin getirdi i baz problemler sizi sorumlu k labilir. Bu yüzden biraz dinlenmek ve önceliklerinizi yeniden düzenlemek gerekecek. Yak n çevrede artan hareket ve sorumluluk getiren konular var. Özellikle kardefllerle sizi ba layan konular üzerinde daha fazla durman z gerekebilir. Düflüncelerinizi ifade etmekte zorluklar yaflaman z ise sorun kayna olacakt r. BURAK ÇAN ANKARA - H ollanda Milli Günü Ankara da kutland. Daha önce kraliçe günü olarak kutlanan gün geçti imiz y l tahta geçen Williem Alexander n onuruna ilk kez 'kral günü' olarak kutland. Hollanda milli günü, Ankara Cermodern'de düzenlenen resepsiyonla kutland. Hollanda Büyükelçisi Ronald Keller'in ev sahipli i yapt resepsiyona çok say da davetli kat ld. Kral Willem-Alexander'in tahta ç kt 2013 y l na kadar kraliçe günü olarak kutlanan, Hollanda'n n en önemli bayram kral günü bu y l Alexander' n onuruna ilk kez 'kral günü' olarak kutland. Davetlilere seslenen Büyükelçi Keller, Hollanda ile Türkiye aras ndaki iliflkilerin önemli noktalara ulaflt n ve bunun devam etmesi için çal flt klar n söyledi. Keller in konuflmas n n ard ndan Hollandal ve Türk çocuklar iki ülkenin milli marfllar n seslendirdi. Resepsiyonda ayr nca ünlü foto rafç Erwin Olaf n Anlat lamayan n güncesi konulu foto raf sergisinin aç l fl yap ld. Büyükelçi ve beraberindekiler serginin aç l fl ndan sonra eserleri gezdi. /7 GÜNCEL YAfiAM Merzifon Belediyesi TC lendi AHMET KALKAN AMASYA (CHA)- A masya n n Merzifon Belediyesi, baz kamu kurulufllar ndan kald r lan TC ibaresini yeniden takt r yor. Ülke genelinde Sa l k Bakanl ve Diyanet flleri Baflkanl 'n n resmi kurumlardaki tabelalar ndaki TC ibaresinin kald r lmas na ilçe baflkanl zaman nda tepki gösteren Alp Karg, yerel seçimler sonras belediye baflkan seçildikten sonra Merzifon Belediyesi'nin tabelas n indirtip yerine TC Merzifon Belediyesi tabelas n takt rd. Konuyla alakal aç klama yapan Belediye Baflkan Alp Karg, Türkiye Kürdü, Laz, Çerkezi, göçmeni ve farkl mozaikleri bir arada bar nd rmaktad r. Ben bu olaya farkl bakmak istiyorum. Merzifon da bir köye gidelim. Köyde devletin var oldu unu anlamam z için orada bulunan cami, okul varsa, muhtarl k tabelalar ndaki TC ifadesinin olmas ndan yanay m. Hükümetin bu politikas n da anlam fl de ilim. Ben Türküm demekten gurur duyuyorum. Bundan da hiçbir zaman utanmad m. fleklinde konufltu. Görevi bafl nda kalp krizi geçiren emniyet müdürü hayat n kaybetti YALÇIN KAYA ANKARA (CHA)- A nkara Emniyet Müdürlü ü Güvenlik fiube Müdür Yard mc s Ahmet Er, görevi bafl nda geçirdi i kalp krizi sonucu hayat n kaybetti. Ahmet Er, bugün saat s ralar nda görevi bafl nda rahats zlanarak bni Sina Hastanesi'ne Acil Servisi'ne götürüldü. Acil Servis'te yap lan ilk müdahalede Er'in kalp krizi geçirdi i belirlendi. Hemen yo un bak m ünitesine al nan Emniyet Müdürü'nün kalbi, anjiyo yap lmak üzere haz rland s rada durdu. Bunun üzerine Er, yo un bak m ünitesine al narak kalp masaj yla yeniden hayata döndürülmeye çal fl ld. Emniyet Müdürü Er, yaklafl k 1 saat süren müdahaleye ra men, kurtar lamayarak hayata veda etti. Güvenlik fiube Müdür Yard mc s Ahmet Er'in, evli ve iki çocuk babas oldu u ö renildi. Özel Ergin Koleji ö rencileri huzurevi sakinlerini ziyaret etti YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat Çok daha bilinçli davranaca n z konulara yöneliyorsunuz. Yeteneklerinizi dönüfltürdü ünüz bu dönemde artan sorumluluklar olacakt r. Ancak bir yandan da para durumunuzu gözden geçireceksiniz. fade edemedi iniz pek çok duygu yaflamaktas n z. Kendi içinizde yaratt n z korkular ve kaçt n z sorumluluklar sorun olarak karfl n za ç kabilir. Belki de içinde kayboldu unuz gruplar n içinde baz s k nt lar öne ç kacakt r. O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Ay burunuza geçerken yeni planlar yap yorsunuz. Daha fazla ifl ve sorumluluk getiren konular öncelik kazanabilir. Sizi k s tlayan bu etkileri olumlu görmeli ve kararl olmal s n z. Duygusal alanda k s tlanman za ra men yeni bafllang çlar size cesaret verecek flekilde geliflebilir. fl hayat nda yaflanan a r tempo yerini grup çal flmalar na b rak yor. Devam eden sorumluluklar n üstesinden gelme çabas içine girmelisiniz. Ancak maddi beklentilerinizde ölçülü olman z gerekiyor. FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA)- Y ozgat Özel Ergin Koleji ö rencileri, Alparslan Türkefl Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ö renciler, yafll lar ile sohbet edip çiçek takdim etti. Ö rencilerin ziyaretlerinden dolay mutlu olduklar n ifade eden yafll lar, çocuklar kendi torunlar gibi gördüklerini belirtti. Özel Ergin Koleji Müdür Yard mc s Mehmet Özsoy, ö rencilerin huzurevinde kalan yafll lar ziyaret etmelerinin kendilerini ve sakinlerini sevindirdi ini söyledi. Özsoy, "Ö rencilerimizin huzurevi sakinlerini ziyaret etmesi bir sosyal sorumluluk. E itimin yan s ra ö rencilerimize yafll lara olan sayg ve sevgiyi afl lamaya çal fl yoruz. Bu ziyaretleri s k s k yapmak gerekiyor." dedi.

8 Hilal Y ld r m Mah. Dr.Neslihan Özenli Cad.No:26/2 Akyurt Akyurt Mimoza Anafartalar Mah. Atatürk Bulv. No:1/B Alt nda Alt nda Serkan n Battalgazi Mah Cad. No:116/B Alt nda Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Liv Hospital Konuflma ve Yutma Bozukluklar Uzman Eyüp Sezer çocuklar n dil ö renimleri ile ilgili bilgiler verdi. Bebeklerin konuflmaya bafllamadan iletiflime geçebildi ini aç klayan Sezer, Do- um sonras nda bebekler, uyan k olduklar zamanlar n n büyük bir k sm n annelerinin ya da bak c lar n n jest, mimik, seslerini dinleyerek ve izleyerek geçirir. Dr. Emreo lu: Acil idrar ihtiyac, a r ve yanma enfeksiyon habercisi DEN ZL (CHA) D enizli Devlet Hastanesi Üroloji Uzman Dr. brahim Emreo lu, idrar yolu enfeksiyonlar n n mikroplar n d fl idrar yolundan girerek ço almas sebebiyle ortaya ç kt n ve kad nlarda daha s k görülen bir rahats zl k oldu unu söyledi. Acil idrar ihtiyac hissetme, idrar yaparken a r ve yanman n enfeksiyonlar n en s k görülen belirtileri oldu unu ifade eden Emreo lu, Mesane ve d fl idrar yolu bölgesindeki a r, idrar yapma haricinde de devam edebilir. Enfeksiyona, halsizlik de efllik edebilir. S kl kla acil idrar yapma ihtiyac hissedilmesine ra men az miktarda idrar ç k fl olur. Bulan k, süt gibi görünebilir; kan varsa renk k rm z ms olabilir. Normalde d fl idrar yolu ve mesane enfeksiyonlar nda atefl görülmez. Ateflin varl, enfeksiyonun böbreklere ulaflt n n habercisi olabilir. Böbreklerdeki enfeksiyonun di- er belirtileri, yan a r s, bulant ve kusmad r. Çocuklarda da idrar yolu enfeksiyonlar görülebilmektedir. Çocuk huzursuzsa, normal yemek yemiyorsa, aç klanamayan ve düflmeyen atefli varsa, idrar kaç r yorsa veya büyümesi duraklam flsa idrar yolu enfeksiyonu olup olmad araflt r lmal d r. Eriflkinlerin aksine çocuklarda atefl daha s k görülür ve tek belirti olabilir. dedi. drar yolu enfeksiyonlar n n oluflmas nda baz risk faktörleri de bulundu unu belirten Uzm. Dr. Emreo lu, Baz kiflilerde enfeksiyon daha kolay oluflur. drar ak fl n engelleyen her türlü anormallik, örne in böbrek tafllar enfeksiyon için uygun ortam oluflturur. Diyabet ve ba fl kl k sistemini bask layan hastal klar, enfeksiyon riskini artt r r. drar yolu anormallikleriyle do- an k z ve erkek çocuklarda enfeksiyon daha s k ortaya ç kar. Özellikle kab zl k, tetikleyici bir faktördür. Mesane tamamen boflalt lam yorsa ve idrar mesanede çok fazla kal yorsa bu sorun, enfeksiyona yol açan bakterilerin artmas n sa layabilir. Tuvalet temizli ine gerekti i kadar özen göstermemek de enfeksiyon riskini artt r r nan BAfiA AÇ MAH.EYÜP GÜNDO AN CAD. NAN APT. ABLOK NO:7/8 Beypazar Ünsal Güvenlik Cad. No:95/15 A. Ayranc Çankaya Nurhan Bülbülderesi Cad. No:107/C K.Esat Çankaya Kübram Sancak Mah. Sema Yazar Sok. No:10/A Çankaya Çankaya Nilgün Mithatpafla Cad. No:56/C K z - lay Çankaya Can Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:33/B Balgat Çankaya Turunç Mareflal Fevzi Çakmak Cad.No:6/B Beflevler Çankaya Koru Koru Mah. Mesa Plaza Avm Ihlamur Cad. No:2/40 Çankaya Fatih Y ld r m Beyaz t Mah. Ankara Bulvar No:3/A Çubuk Çubuk U ur smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:59/A Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Günefl gözlü ü insanlar için bir gereksinim ANKARA (CHA) T urgut Özal Üniversitesi Araflt rma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastal klar Anabilim Dal ö retim üyesi Op. Dr. Mehmet Serdar Derviflo ullar, günefl gözlü ünü baz kiflilerin aksesuar için kulland - Elmada Etimesgut stasyon Mah.Hikmet Özer Cad.Necip Faz l Sok.No:38/12 Etimesgut Etimesgut Turkuaz Atakent Mah. fiehit Celal flen Sok. No:56/B Elvankent Etimesgut Okyanus Tunahan Mah. Amasya Beyannamesi Cad. Okyanus Plaza A.V.M. No:4/18 Eryaman Etimesgut Ataman G.O.P. MAH SOK. NO:15/A Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül n belirterek, asl nda günefl gözlü ünün bir gereksinim oldu unu söyledi. Derviflo- ullar, "Gerek d fl koflullarda çal flan kifliler için gerekse fl a hassasiyeti nedeniyle yaz n parlak güneflli günlerde zorlanan kifliler için günefl gözlü ü gerekli." dedi Vereseli Y k lmaz Kaya Bafl Mah.Halil Balc Cad. No:4 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Alt ndal ATATÜRK MAH. GAZ MUSTAFA KEMAL CAD.NO:5/G,H Kazan Yeni Alt n fl k Fatih Cad. Çorakl k Dur. No:136/D Keçiören Keçiören Tekin Kuflca z Mah. Günsazak Cad. No:153/13 Keçiören Esengül Günefl gözlü ünün asl nda bir gereksinim oldu unu ifade eden Derviflo ullar, gerek d fl koflullarda çal flan kifliler için gerekse fl a hassasiyeti nedeniyle yaz n parlak güneflli günlerde zorlanan kifliler için günefl gözlü ünün gerekli oldu unu belirtti. Günefl Etlik Mah. Kuyuyaz Cad. No:40/C Keçiören Kavac k Kavac k Subayevleri Mah.Sandalc Sok. No:20/B-C Subayevleri Keçiören Alp Akçay Mah. Ankara Cad. No:19 K z lcahamam K z lcahamam Müftüo lu stasyon Mah. Lalapafla Cad. Bahar Sok. No:2/B Lalahan - Mamak Mamak Ali R za fiahintepe Mah. Natoyolu Cad. No:95/A Mamak Mamak Akarken Mamak Cad. No:39/C Mamak gözlü ü al rken markas ndan, fiyat ndan, fleklinden çok ultraviyole filtresi var m, ultraviyole ediyor mu, etmiyor mu özelliklerinin çok önemli oldu una vurgu yapan Derviflo ullar, kiflilerin nas l bir günefl gözlü ü almas gerekti ini söyledi. SA LIK /8 Çocuklar bo macadan korumak için aile bireyleri afl yapt rmal! STANBUL (CHA) B öylece konuflmalar n sa layacak organlar henüz zihinsel ya da fiziksel olarak denetleyemeseler de dile iliflkin bilgiyi depolar ve yaflant lar yla iliflkilendirebilir. Ayr ca, iletiflim kurma dürtüsü öyle güçlüdür ki, bebekler, ilk sözcüklerini söylemeden çok önce bizimle 'konuflmak' için pek çok farkl yöntem gelifltirir. Örne in, birçok farkl a lama çeflidi vard r ve ana babalar bir a laman n 'aç m', bir di erinin 'can m ac - yor', ya da 'rahats z m', bir baflkas n n 's k ld m, derhal benimle ilgilen' anlam na geldi ini k sa sürede ö renir. fleklinde konufltu. Bebeklerin dil yetisi kazan rken sözcükleri anlamay ve üretmeyi eflzamanl olarak ö renme e iliminde oldu unu belirten Sezer, Bir yafl na do ru bebekler 'dil' benzeri sesler ç - karmaya bafllarlar, 'bebeksi konuflma' olarak adland rabilece- imiz genizsi agulamalar ve g - ldamalar n yerini bab ldamalar al r. lk anlaml sözcükler on ikinci ila yirminci ay aras nda söylenir. Baz bebekler anlaml sesler ç karmak için çabalay p durur, baz lar ise haz r olana kadar bekler. On sekiz ila otuzuncu aylarda bebe in yeni sözcükleri ö renme h z aniden artar. Buna 'adland rma patlamas ' denir. ki üç yafl aras nda çocuk konuflmas n basitlefltirerek 'bebeksi konuflma' ile yetiflkin konuflmas na benzer yap lar kullanmaya bafllar. Çocuk 3 ya da 4 yafl na geldi inde, konuflmas ndaki 'bebeksi konuflma' özellikleri azal r, yetiflkininkine benzer biçimde anlafl l r ve ak c olarak konuflmaya bafllar. ifadelerini kulland. Do umla iki yafl aras n n dil edinimi için önemli bir periyod oldu unu belirten Sezer sözlerine flu fleklide devam etti: Çocuk, genel olarak do umla iki yafl aras dil edinimi için kritik dönem diye adland rabilece imiz dönemde duyabildi i ve maruz kald iki ya da üç dili ö renebilir. Fakat edinimin do as gere i çocu un iki yafl sonras konuflmas nda maruz kald bu dillerin özelliklerinin bir kar fl m karfl m za ç kar ve her bil dile iliflkin izole, ustaca kullan m zamanla kazan l r. Dolay s yla teorikte çift dilli, hatta üç dilli çocuk yetifltirmek mümkündür denilebilir. Burada vurgulanmas gereken, do um ile iki yafl aral n n dil edinimi aç s ndan kritik periyod oldu u, dolay s yla çocu un tepkileri çok iyi gözlenmeli, olas 'iflitme kayb ' olas l en baflta 'yeni do an iflitme taramas ' ile egale edilmeli, sonras nda periyodik de- erlendirmelerle çocuktaki dil iletiflim geliflimi ilgili uzmanlarca takip edilmelidir. Çocuklar iki yafl na kadar üç dil ö renebilir! STANBUL (CHA) K onuflma Uzman Eyüp Sezer, çocuklar için do um ile iki yafl aral n n dil edinimi aç s ndan kritik bir periyod oldu unu belirtti. Sezer, Çocuk bu dönemde duyabildi i ve maruz kald iki ya da üç dili ö renebilir. dedi.liv Hospital Konuflma ve Yutma Bozukluklar Uzman Eyüp Sezer çocuklar n dil ö renimleri ile ilgili bilgiler verdi. Bebeklerin konuflmaya bafllamadan iletiflime geçebildi ini aç klayan Sezer, Do um sonras nda bebekler, uyan k olduklar zamanlar n n büyük bir k sm n annelerinin ya da bak c lar n n jest, mimik, seslerini dinleyerek ve izleyerek geçirir. Böylece konuflmalar n sa layacak organlar henüz zihinsel ya da fiziksel olarak denetleyemeseler de dile iliflkin bilgiyi depolar ve yaflant lar yla iliflkilendirebilir. Ayr ca, iletiflim kurma dürtüsü öyle güçlüdür ki, bebekler, ilk sözcüklerini söylemeden çok önce bizimle 'konuflmak' için pek çok farkl yöntem gelifltirir. Örne in, birçok farkl a lama çeflidi vard r ve ana babalar bir a laman n 'aç m', bir di erinin 'can m ac yor', ya da 'rahats z m', bir baflkas n n 's - k ld m, derhal benimle ilgilen' anlam na geldi ini k sa sürede ö renir. fleklinde konufltu. Bebeklerin dil yetisi kazan rken sözcükleri anlamay ve üretmeyi eflzamanl olarak ö renme e iliminde oldu unu belirten Sezer, Bir yafl na do ru bebekler 'dil' benzeri sesler ç - karmaya bafllarlar, 'bebeksi konuflma' olarak adland rabilece- imiz genizsi agulamalar ve g - ldamalar n yerini bab ldamalar al r. lk anlaml sözcükler on ikinci ila yirminci ay aras nda söylenir. Baz bebekler anlaml sesler ç karmak için çabalay p durur, baz lar ise haz r olana kadar bekler. On sekiz ila otuzuncu aylarda bebe in yeni sözcükleri ö renme h z aniden artar. Böbrek hastal klar n n en büyük sebebi fleker hastal! STANBUL (CHA) P rof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Türkiye de son dönemde böbrek hastal klar n n en büyük sebebinin diyabet oldu unu belirtti. Süleymanlar, Böbrek hastal klar n n yüzde 40 n n sebebi fleker hastal d r. Dolay s yla diyabetin kontrolü ayn zamanda böbrek hastal klar n n da kontrolünü sa layacakt r. dedi. Akdeniz Üniversitesi Nefroloji Bilim Dal Ö retim Üyesi ve Türk Nefroloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, 50. Ulusal Diyabet Kongresi nde diyabet ve böbrek iliflkisi hakk nda bilgi verdi. Dünyada her 3 diyabet hastas ndan 1 nin böbrek hastal - na yakaland n aç klayan Süleymanlar, Maalesef ço unlukla erken devrede tan konulamad için hastal k diyaliz aflamas nda tespit edilebiliyor. E er diyabet hastalar hastal k teflhisinden sonra böbrek sa l klar n takibe alabilirlerse diyaliz aflamas na gelmeden Türkiye de böbrek hastal klar görülme s k l azalabilir. fleklinde konufltu. Böbrek hastal klar n n en fazla kalp ve damar hastal klar n tetikledi ini aç klayan Süleymanlar, En büyük hedefimiz kardiyorenal proteksyon yani kalp ve böbrek korumas d r. Bir tarafta fleker hastalar n n böbrek sorunlar n çözmeye yard mc olurken di er tarafta kalp ve damar hastal klar riskinin azalt lmas hedeflenmektedir. Sigaran n b - rak lmas, tansiyonun kontrolü, flekerin izlenmesi, lipit kontrolü yani kolesterolün kabul edilebilir s n rda olmas, kilo kontrolü, günde yar m saat ve 1 saat aras yap lmas istenen düzenli egzersiz böbrek ve kalbi korunmas ndaki en önemli tedbirlerdir. Diyabette tuzun k - s tlanmas böbrek ve tansiyonun kontrolünde önemli kriterdir. Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han Kahraman Zafer Mah. Mentefle Cad. No:72/A Polatl Polatl Büyük Anadolu Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:37/A Pursaklar Pursaklar U ur Erdem P narbafl Mah. Yaflar Kemal Cad. No:88/A Sincan Sincan Vitamin Selçuklu Mah. bni Sina Cad. No:15/B Sincan Sincan P nar

9 Her 5 internet kullan c s ndan TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI biri "ba ml " Bilgisayar ve internet kullan m ba ml l k araflt rmas na göre, kat - l mc lar n yüzde 18'i internet ba- ml s. Ba ml l k yafl grubunda, erkeklerde, bekarlarda, ortaokul ve lise mezunlar nda, iflsizlerde, ayl k geliri bin TL'nin alt nda olanlarda ya da 5 bin TL'nin üzerinde olanlarda daha fazla görüldü ü ifade edilen araflt rmada, s ras yla oyun, pornografi ve sosyal amaçl internet kullananlarda ba ml l k daha fazla ç - k yor. ANKARA (AA) G azi Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l Anabilim Dal Ö retim Üyesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü fl Sa l ve Güvenli i Anabilim Dal Baflkan Doç. Dr. Mustafa lhan, AA muhabirine yapt aç klamada, bilgisayar ve internet kullan m n n kimi zaman ba ml l k haline geldi ini belirterek, bununla ilgili araflt rma yapt klar n söyledi. Bilgisayar ve internet kullan m s kl - n n h zl biçimde artmas n n, bireylerin bu alana ay rd klar zamanda da art fla neden oldu unu dile getiren lhan, 2005 y l nda 7 milyon 270 bin internet kullan c s na sahip olan Türkiye'de, 2012 Haziran ay nda bu rakam n 36 milyon 455 bine ulaflt n söyledi. Türkiye statistik Kurumunun 2012 Y l Hane Halk Biliflim Teknolojileri Kullan m Araflt rmas sonuçlar na göre, bilgisayar ve internet kullan m oran n n en yüksek oldu u yafl grubunun oldu unu ifade eden lhan, e itim durumuna göre en fazla internet kullan m oran n n yüzde 93 ile yüksekokul, fakülte ve daha üstü kifliler oldu unu bildirdi. lhan, bilgisayar ve internetin afl r kullan lmas n n, bilgisayar/internet ba ml - l riskini de beraberinde getirdi inin alt n çizerek, flunlar kaydetti: " nternet ba ml l, genel olarak internetin afl r kullan lmas iste inin önüne geçilememesi, internete ba l olmadan geçirilen zaman n önemini yitirmesi, yoksun kal nd nda afl r sinirlilik hali ve sald rganl n olmas ve kiflinin ifl, BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA sosyal ve ailevi hayat n n giderek bozulmas olarak tan mlanabilir. nternet kullan m ile ilgili zihinsel meflguliyet, internet kullan m n s n rlama ve kontrol etme ile ilgili yineleyici düflünceler, eriflim iste ini durduramama, ifllevselli in çeflitli düzeylerde bozulmas na karfl n internet kullanmay sürdürme, giderek artan sürelerde internette zaman geçirmek, kullanma olana bulunamad zaman arama ve aflerme davran fllar gibi internetin afl r ve kötü kullan m ; ba ml l n belirtileri aras nda yer almaktad r." nternetin ba ml l k fleklinde kötüye kullan m n n, Amerikan Psikiyatri Birli- i'nin s n fland rma sisteminde yer almad n, toplumsal bir sorun haline gelmifl olan "internet ba ml l " n n daha önceden kabul edilmifl "Madde stismar ve Ba ml l " kavram n n geniflletilerek, "Madde Kullan m ve Ba ml l k Bozukluklar " bafll alt nda yer ald n aktaran lhan, "Ülkemizde genç nüfusun yo- unlu u göz önüne al nd nda internet ba ml l, toplumun büyük bir kesimini do rudan ilgilendiren sosyal bir sorun niteli i tafl mas n n yan nda, internet kullan m s kl n n giderek artmas, ba- ml l k sorunun s k görülmeye bafllamas yla da önemli bir sa l k sorunudur" dedi. lhan, "Bilgisayar ve nternet Kullan m Ba ml l k Araflt rmas " n 2014 Mart ay nda Ankara Gölbafl, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde toplam bin 390 kifli ile yüz yüze görüflülerek yap ld n ve araflt rmada araflt rma ekibince gelifltirilen araflt rma formu ve internet ba- ml l ölçe inin kullan ld n söyledi. TEKNOLOJ /9 DPÜ de son teknoloji ile donat lm fl labroatuvar hizmete girdi KÜTAHYA (CHA) D umlup nar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisli i bölümü yeni laboratuvar hizmet binas aç ld. Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisli i bölümü yeni laboratuvar hizmet binas n n aç l fl nda konuflan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, üniversiteyi ileri ufuklara tafl ma ad na ortaya konulan hedeflerden birine daha ulaflman n mutlulu u içerisinde oldu unu ifade etti. 21 yüzy lda yüksek teknolojinin egemen oldu unun alt n çizen Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, 21 yüzy l yüksek teknolojinin, h z n, kalitenin ve bütün bunlar gerçeklefltirmek üzere rekabetin egemen oldu u bir dünya olarak karfl m za ç k yor. E er biz bu yar flta elimizi çabuk tutarak dünya ile yar fl edebilecek seviyeyi yakalayamazsak, sözde bir e itim, sözde bir araflt rma ile kendimizi avuturuz fleklindeki konuflmas na flöyle devam etti: 1970 lerde Güney Kore Türkiye den çok gerilerde, kendi kabu unu k rmaya çal flan küçücük bir ülkeydi. Bugün ortaya koydu u do ru hedeflerle, çal flkan milletiyle Japonya y bile baz alanlarda geçecek baflar y yakalam fl bulunuyor. Bizler büyük bir imparatorlu un varisleri olarak devlet kurma tecrübesine sahip milletin çocuklar olarak küçük bir ülkeyle kendimizi k - yaslamak gibi bir durumda kalmamal y z. Her alanda devlet kurma tecrübesinin getirdi i engin deneyim, di er taraftan yetenekli insanlar m zla ve kocaman co rafyada çok daha iyi, çok daha büyük hedefleri çok rahatl kla gerçeklefltirebiliriz. Biz elimizdeki imkânlar ölçüsünde bütün fakültelerimizi, bütün bölümlerimizi ça n gerektirdi i düzeylere getirmek üzere elimizde ki imkânlar seferber ediyoruz Biz laboratuvarlarda gençlere ça n gerektirdi i tecrübeyi kazand r rken ayn zamanda büyük millet ve devlet olman n onurunu tekrarlamal - y z. Hangi ders okutulursa okutulsun yan nda milli kültürün, medeniyetin unsurlar n n da anlat ld kapsaml bir perspektif içerisinde gençleri hayata haz rlamal y z. Geliflmenin, ilerlemenin, kendini yenilemenin s n r yok. Biz elimizdeki imkânlar ölçüsünde bütün fakültelerimizi, bütün bölümlerimizi ça n gerektirdi i düzeylere getirmek üzere elimizde ki imkânlar seferber ediyoruz etmeye de devam edece iz. Bu çal flmalar bir anda yapam yoruz çünkü bütçemiz s n rl ve bütçemizi y llara yayarak bu iflleri yapabiliyoruz. Üniversitemiz, üniversiteler aras nda bilimsel yeterlilik s ralamas nda de iflik faktörlere göre 29. s radad r. Son yapt m z hamlelerle geldi imiz noktan n hepimiz heyecanland rmas muhakkakt r. Baflar lar m z sürekli olmas n temenni ederek laboratuvar m z n üniversitemize, Kütahya ya ve Türkiye ye güzel sonuçlar vermesini temenni ediyorum.aç - l fla kat lan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan laboratuvar hizmet binas n yerinde inceledi ve cihazlar hakk nda uzmanlardan ayr nt l bilgi ald. Soldan sa a 1. Rumi takvimde 22 Aral ktan 31 Ocak gününe kadar süren k rk günlük k fl dönemi (eski)... Casus olma durumu, dil avc l, çafl tl k, ajanl k, espiyonaj Lütesyum elementinin simgesi... Eski Yunan, Roma sanat ndan, edebiyat ndan kaynaklanan, XVII. yüzy lda Fransa'dan yay lan sanat ve edebiyat ç r... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin ad, okunuflu Kuflatma (eski)... Anüsle ilgili... Bir yerde birikip kalan s v lar, bir ifllem sonunda geriye kalan art klar, gereksiz nesneleri d flar ya ak tmak için kullan lan boru vb. araç Güney yar m kürede bulunan parlak y ld z, Y ld rak... Geçesi olan Yasa d fl ifller yapmak veya etraf ndakileri korkutmak amac yla bir araya gelmifl topluluk... Linyit ve kömür tozundan bas nçla elde edilen yakacak... Denizli iline ba l ilçelerden biri Is rma özelli i olan... ç yan, iç bölüm, d flar karfl t Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak ya an su buhar... Cömert (halk a z )... Ay (eski) Komprime... Bir fleyi elle veya baflka bir araçla tutarak bulundu u yerden ay rmak, kald rmak Yöre... ki parçadan oluflan, kendinde herhangi bir fleyden iki tane bulunan... Yar (eski) Ucu buca görünmeyecek kadar genifl, çok genifl, vâsi... Güçlü, dayan kl Bafl, kafa (eski)... Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu'da yüksek bir geliflim gösteren esnaf, zanaatç, çiftçi vb. bütün çal flma kollar n içine alan ocak... Lanetlenmifl, melun (eski) Kuvvetin, bir cismi bir nokta veya bir eksen yörüngesinde döndürme etkisini belirleyen vektör niceli i... stanbul iline ba l ilçelerden biri Osmanl Devleti'nde Yeniçeri Oca n n kald r lmas ndan önceki güvenlik görevlisi (eski)... Bir hendek veya temel çukuru kaz l rken yandaki topraklar tutmak için yere yan yana çak lan ve kavramalarla birbirine tutturulan kal n tahtalarla kurulan düzen, ba n... Ac mak ifli veya durumu Hangi fley... Meralarda yüzey ak fl n önlemek ve toprak nemini uzun süre koruyarak vejetasyonu gelifltirmek için 1-1,5 metre aral klarla santimetre kesitinde tesviye e rilerine paralel küçük hendeklerin aç lmas... Kolun bilekten parmak uçlar na kadar olan, tutmaya ve ifl yapmaya yarayan bölümü S k düzeni sa lay c, düzene ba lay c, insan davran fllar n s n rlay c, düzenleyici, bask alt na al c (eski)... Oldu undan farkl görünme (eski).. Yukar dan afla ya 1. Cömert... Cisimle, bedenle ilgili (eski) Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayr bir varl k olarak kabul etti i öz, tin... Asal (eski)... Üçüncü Ça n, memelilerin olufltu u dönemi Ast r vermek ifli statistiklere dayanarak sigorta primlerini, risklerini hesaplayan kimse... Atardamar ve toplardamarlar n içinde dolaflarak hücrelerde özümleme, yad mlama görevlerini sa layan plazma ve yuvarlardan oluflmufl k rm z renkli s v... Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmifl bulunan, yeni karfl t Bir alanda yarat c l ile hayranl k uyand ran, çok be enilen, çok tutulan kimse... Is rgangillerden, her taraf sert tüylerle kapl, tüyleri k r ld nda kar nca asidi denilen çok kafl nd r c bir madde ç kartan bir ot... Su (eski) Sodyum elementinin simgesi... Arap alfabesinin her harfi bir rakam karfl layan ve anlams z sekiz kelimeden oluflan de iflik bir düzeni... Türetme (eski) Hastal kla ilgili, marazi (eski)... Kay nbirader (halk a z )... htiyaca yetmeyecek kadar az, bol karfl t çinde cinlerin oldu una inan lan... Kuzey Avrupa da yaflayan, genifl dall boynuzlar olan, iri bir tür geyik... Yak ile ilgili (eski) Baz ülkelerde, hükümdarlar n, mareflallerin, din adamlar n n güç sembolü olarak törenlerde tafl d klar bir tür a aç veya metalden de nek... Futa... Afl r olmama durumu, l ml l k, ölçülülük Silecek... lgi... Binme, yük çekme, tafl ma vb. hizmetlerde kullan lan, tek t rnakl hayvan yi, güzel... Etek... Gevifl getirenlerden, Güney Amerika n n da l k bölgelerinde yaflayan, yük hayvan olarak kullan lan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan Voleybol ve teniste topu yukar dan afla- ya do ru sertçe yere vurma, küt... Boyun e en, kendini baflkas n n buyru una b rakan (eski)... Bir hesap gere ince daha al nmam fl olan para, mal vb. fley, matlup, verecek karfl t Akmantar Kendini ak ll ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan (kimse)... Ekilmifl olan, mezru... fiarap (eski) Keçileri ve çeflitli koyun türlerini içine alan, da l k, kayal k yerlerde yaflayan, hafif yap l, çevik, gevifl getiren hayvanlar s n f... letki (eski)

10 YAfiAM MURAT fi fiman NEVfiEH R (CHA)- N evflehir de düzenlenen Okullararas Oryantiring Yar flmas nda, Özel Lara Koleji ö rencileri k zlarda il birincisi olurken, küçük erkeklerde Nevflehir ikincisi, y ld z erkeklerde ise yine Nevflehir ikincisi olarak, üç kupayla büyük bir baflar elde etti. /10 Gençlik ve Spor l Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen yar flmada baflar l ö renciler, madalyalar n ve kupalar n al p okula dönmenin mutlulu unu yaflad. Okul Müdürü Ulafl nönü, Beden E itimi ö retmenleri Eyyüp Ba at r ve Mustafa Dan flmaz bu baflar lar ndan dolay tebrik etti. Bu y l kat ld klar tüm organizasyonlardan kupa ve madalyalarla döndüklerini belirten nönü, "Geçti imiz günlerde Dolu, seralarda cam b rakmad Ankara'da ya mur sonras araçlar mahsur kald Gençlik ve Spor l Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen yar flmada baflar l ö renciler, madalyalar n ve kupalar n al p okula dönmenin mutlulu unu yaflad. Okul Müdürü Ulafl nönü, Beden E itimi ö retmenleri Eyyüp Ba at r ve Mustafa Dan flmaz bu baflar lar ndan dolay tebrik etti. Lara Koleji oryantiring flampiyonu oldu BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Matematik olimpiyatlar nda Türkiye dördüncülü ünü elde etmifltik. Spor müsabakalar nda da al nan kupa ve madalyalar bizleri mutlu ediyor. Koflarken satranç oynama olarak de erlendirilen oryantiring, bu sporu yapanlar n hem kaslar n hem de zekas n gelifltiriyor. Bu sporda ö rencilerimizin baflar l olmas bizi mutlu etti. Ö rencilerimizi ve ö retmenlerimizi tebrik ediyoruz." fleklinde konufltu. RESUL YÖNET ANKARA(CHA) - A nkara'n n Sincan ilçesinde, fliddetli ya mur sebebiyle 3 araç su birikintisinde mahsur kald. 5 vatandafl itfaiye ekipleri taraf ndan kurtar ld.ankara'da gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin ve rögar kapaklar n n t kanmas na ve baz caddelerde yollarda su birikintisi oluflmas na yol açt. Saat s ralar nda etkili olan ya murla birlikte, Sincan 12. Cadde'de seyir halinde olan 3 otomobil, su birikintisinde mahsur kald. Sürücüler ilerleyemedi. Araçlar na su dolan ve ar za yapan vatandafllar polis ve itfaiyeyi arayarak yard m istedi. Vatandafllar n ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sa l k ekipleri sevk edildi. Su birikintisinin yaklafl k 1 metreye ulaflt yoldaki araçlarda mahsur kalan 5 vatandafl, olay yerine gelen itfaiye ekibi taraf ndan kurtar ld. Kurtarma çal flmalar n n ard ndan Ankara Büyükflehir Belediyesi ekipleri, rögar kapaklar - n açarak yolda biriken suyu tahliye etti. Do an: Alevilik sorunlar AKP hükümetleri döneminde a rlaflt ANKARA (CHA) - P ir Sultan Abdal Kültür Derne i nin yeni baflkan Müslüm Do an oldu. Do an, Alevileri ret ve inkar eden, d fllayan çizginin kesintisiz bir flekilde sürdü ünü ancak AKP hükümetleri döneminde yaflanan sorunlar n a rlaflt n, Alevili in ve Alevilerin kriminalize edildi ini söyledi. Pir Sultan Abdal Kültür Derne i nin 13. Ola an Genel Kurulu, Ankara Naz m Hikmet Kültür Merkezi nde yap ld. Müslüm Do an, Göksel Fidan, Kemal Bülbül ve Bülent Kaya n n aday oldu u kongrede, seçimi Müslüm Do an n listesi kazand. Kongreyle ilgili de erlendirme yapan Müslüm Do an, demokrasi ve laikli e yönelik tehditlerin artt na dikkat çekerek hükümetin toplumu birbirine düflüren, kin ve düflmanl k hisleri yaratan mezhep siyasetine son vermesini istedi. Do an, Alevileri ret ve inkar eden, d fllayan çizginin kesintisiz bir flekilde sürdü ünü ancak AKP hükümetleri döneminde yaflanan sorunlar n a rlaflt n, Alevili in ve Alevilerin kriminalize edildi ini söyledi. ç ve d fl politikada yürütülen mezhepçi bak fl aç s n n Türkiye yi bir Ortado u ülkesi haline getirdi ini belirten Do an, "Zorunlu din dersleri, cami-cemevi projeleri, dedelere maafl, gri pasaport, dedelere hac ve umre ziyaretleri gibi uygulamalar reddediyoruz. Cemaat- AKP- devlet destekli kurulan yapay Alevi örgütlenmelerinin direncimizi k rmas na ve bilincimizi buland rmas na izin vermeyece iz." dedi. Kamuda ve özel sektörde Alevilere yönelik ayr mc uygulamalar n sistematik flekilde art r ld, mahalle bask lar n n kent bask lar na dönüfltürüldü ü, kentsel dönüflüm projeleriyle Alevi yo unluklu mahallelerin mülksüzlefltirilip yoksullaflt r ld n ifade eden Do an, "Tarihinin en kritik dönemecini geçiren Anadolu nun kadim inanc Alevilik ve Aleviler, sosyal, kültürel, inançsal ve siyasal yönden tam bir kuflatma harekat ile karfl karfl ya bulunuyor. Ancak, Pir Sultan Abdal n inanc, direnci ve bilinci bu kuflatmay bofla ç karacakt r." ifadelerini kulland. ONUR ÇULHA ANTALYA (CHA)- M u la n n Seydikemer ilçesine ba l Karadere Mahallesi'ne ya an dolu seralar n camlar n k rd. Gece geç saatte meydana gelen ya flta özellikle Bükçe iz mevkiinde bulunan seralar, zeytin a açlar, asma ve meyve a açlar büyük zarar gördü. Ziraat mühendisi Ramazan Ürek, gece saat civar nda bafllayan ya fl n Karadere Mahallesi Bükçe iz mevkiinde bulunan cam sera ve tünellere büyük zarar verdi ini söyledi. Ürek, "Özellikle cam seralar n içindeki domatesler heba oldu. Çünkü k r lan camlardan dolay seran n içine girip çal flmak mümkün olmayacak. Camlar n temizlenmesi için ise havalar yeteri kadar s cak de il. Yani camlar tutan macunlar erimedi i için kaz nam yor. Tünellerde ise mevcut ürünler delik deflik oldu, sat lamaz. Bitki de zarar gördü ü için rekolte iyice düfltü. Kazan lan para afet zarar n bile karfl lamaz. dedi. Herkes O nu Okuyor Ankara finali ödül töreni yap ld MEVLÜT KAZAN ANKARA (CHA)- P eygamber Efendimiz'in hayat n n ö retilmesi amac yla Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen Herkes O'nu Okuyor yar flmas n n Ankara finali, Naz m Hikmet Kültür Merkezi nde yap ld. As m Y ld r m' n sundu u ödül törenine lahiyatç Yazar Dr. Selman Kuzu ve davetliler kat ld. Programda konuflma yapan Kuzu, "Belki ngilizce, Arapça, belki baflka dillerde bir Kutlu Do um program düflünebilirsiniz. Bizim vazifemiz tan tmak. Biz bize ait olan vazifeyi yapar z, tan tt kça biz de tan r z. Ne kadar tan y p tan mad m z onun da muhasebesini yapm fl oluruz. Bu da bize çok fley kazand racakt r dedi.tan tma vazifemiz olarak Rasulullah a karfl 6 temel vazifemiz oldu unu dile getiren Kuzu, lk olarak ona iman etme. Sonra onu tan ma. man m önce gelir yoksa önce tan ma m önce gelir. E er siz önce iman derseniz. Tan mad n z bir fleye nas l iman ederseniz diye size sorar m. Tan d kça iman ederiz, iman ettikçe ac k r z. Böylece tan d n yeterli bulmazs n. Helmün mezit. Yani daha yok mu? Unutmayal m onu tan d m - z, yeterli buluyorsak, onu yeteri kadar tan yorum diyorsak. Bu tan mad m - z n bir ifadesidir. nsan n üçüncü vazifesi Rasulullah a karfl O'na talip olma, yani sünnetini yaflama. Yani sünneti üzerine yaflama ve onu yaflatma vazifemizdir. O nun ahlak ile ahlaklanma vazifemizdir. Bu da bizim sorumluluklar - m z aras ndad r. Ne kadar tan rsan o kadar tabi olursun. Tabi oldu un kadar da dördüncü olarak vazifen olan sevgi vazifeni yerine getirirsin. Dil ile kolay bunun ispat gerek. Ona tabi olmak hem sözümüzde hem davran fl m zda sünneti üzere yapmakt r diye konufltu.

11 KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLER al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : KALABA MAH. CUMHURIYET CAD. No: KALABA KEÇ ÖREN/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 8 KALEM KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLER (MAL)ALIMI Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü OVACIK H ZMET B R MLER c) Teslim tarihi : Mal n/ flin teslim süresi 20 takvim günüdür. Sözleflmenin imzalanmas na müteakiben 20 gün içinde yüklenici teslimi gerçeklefltirecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : KALABA MAH.CUMHUR YET CAD.NO:1 KEÇ ÖREN BELED YE BAfiKAN- LI I PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü HALE KOM SYON TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR KEÇ ÖREN BELED YES PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü Resmi lanlar TUR ZM /11 S rplar n y kt Bosna daki Alaca Camisi yeniden yap lacak SARAYBOSNA - (AA) O smanl Devleti taraf ndan Balkanlar da yapt r lan en nadide camilerden biri olan ancak Bosna Savafl s ras nda S rp güçlerince tamamen y k lan Bosna Hersek in Foça kentindeki Alaca Camisi nin yeniden inflas için Vak flar Genel Müdürlü ü ile Bosna Hersek slam Birli i Vak flar Müdürlü ü aras nda iflbirli i protokolü, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi nde düzenlenen törenle imzaland. Ertem, burada yapt konuflmada, Balkanlar n en güzide camilerinden biri olan ancak savafl n ac mas zl içinde yok edilen Foça daki Alca Camisi nin yeniden inflas için Bosna Hersek te bulunmaktan duydu u memnuniyeti ifade etti. Keflke Alaca Camisi nin rekonstrüksiyonunu de il de restorasyonunu yapsayd k diyen Ertem, Bosna Hersek te yap lan her hay rl iflin Türkiye aç s ndan önem tafl d n söyledi. Ertem, Vak flar Genel Müdürlü ü nün, 2008 y l nda ç kar lan kanunla yurt d fl ndaki ecdat yadigarlar n ihya etme imkan bulundu unu an msatarak, Balkanlar daki vak f eserlerinin rekonstrüksiyonu ve restorasyonu için geç kal nd. Bu konudaki ihmalin ac s n ç karmak için çok h zl çal fl yoruz dedi. Balkanlar daki vak f gayrimenkullerinin envanterini tamamlad klar na dikkati çeken Ertem, Saraybosna da bulunan sa Bey Hamam n n restorasyonu ile ilk ad m att k. Foça daki Alaca Camisi nin yeniden inflas n n ard ndan Hüsrev Pafla Hastanesi nin onar m ile çal flmalara devam edece iz ifadelerini kulland. Ertem, Balkanlar daki faaliyetlerinin Bosna Hersek ile s n rl olmad n, Makedonya daki Haydar Kad Camisi nin restorasyonunu da yürüttüklerini bildirdi. Türkiye nin Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Y ld z, Türk devlet adamlar taraf ndan verilen sözlerin bir kez daha yerine getirildi ini görmekten bir büyükelçi olarak gurur duydu unu belirtti. Türkiye taraf ndan, geçmiflten beri Bosna Hersek teki birçok tarihi ve kültürel miras n aya a kald r lmas konusunda ciddi destekler verildi ine iflaret eden Y ld z, özellikle Do u Bosna da yap lan yat r mlar n iliflkilerin güçlendirilmesi bak m ndan önem tafl d n vurgulad. Y ld z, Türkiye nin, Bosna Hersek e yapt yard mlar n flarts z yard mlar oldu unu ve hiçbir etnisite gözetilmeksizin yap ld n ifade ederek, Yard mlar m z hiçbir etnisitenin aleyhine de ildir. Ayr m yapm yoruz ve bununla gurur duyuyorum diye konufltu Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Liras ) karfl l KEÇ ÖREN BE- LED YE BAfiKANLI I PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KALABA MAH.CUMHUR YET CAD.NO:1 KEÇ ÖREN BE- LED YE BAfiKANLI I PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIfi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-5682) (www.bik.gov.tr) TFA YE PERSONEL RESM KIYAFET ALIM fi ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES TFA YE DA RES BAfiKANLI I tfaiye Personeli Resmi K yafeti Al m fli al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : TURGUT ÖZAL BULVARI NO:9 SK TLER ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik. gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Mal n miktar ve türü ekte yer almaktad r Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Turgut ÖZAL Bulvar No:9 skitler-alt nda /ANKARA c) Teslim tarihi : Sözleflme imzalanmas na müteakip mal n teslim süresi 90 takvim günüdür. Mallar darenin gösterece e yer/yerlere tek seferde teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Turgut ÖZAL Bulvar No:9 skitler-alt nda /ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Tüm malzemelerin birer adet model numuneleri teklif ile birlikte verilecektir. Numuneleri teknik flartnameye uymayan teklifler reddedilecektir Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu Kurum ve Kurulufllar veya Özel Sektörde gerçeklefltirilmifl Resmi K yafet, Üniforma (Askeri, tfaiye, Polis, tfaiye, Güvenlik, vb. ) ifllerin temini benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Turgut ÖZAL Bulvar No:9 skitler-alt nda /ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Turgut ÖZAL Bulvar No:9 skitler-alt nda /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi lanlar ALACA CAM S LE B RL KTE GÜVEN DUYGULARI DA ONARILMALI Bosna Hersek Reis-ul Ulemas Husein Kavazoviç de ne zaman Alaca Camisi nden bahsedilse içlerinde bir boflluk hissettiklerini belirterek, fiimdi ise Alaca Camisi ni eski yerine getirme imkan na kavufltuk dedi. Geçmiflte yaflananlar n unutulamayaca n kaydeden Kavazoviç, Ancak gelece e bakmak zorunday z. Alaca Camisi onar l rken, ayn zamanda Foça da yaflayan Boflnak ve S rp vatandafllar aras ndaki güven duygusunun da onar laca na inan yorum. E er bu güven duygusunu de il de sadece Alaca Camisi ni onar rsak, sadece bir mimari eser yapm fl oluruz de erlendirmesinde bulundu. Bosna Hersek slam Birli i Vak flar Müdürü Senaid Zayimoviç de Türkiye Cumhuriyeti Vak flar Genel Müdürlü ü nün son derece büyük ve önemli bir ifle imza att n ifade etti. Zayimoviç, Alaca Camisi nin tadilat ile iki kurum aras ndaki üçüncü ortak projeyi hayata geçirmeleri dolay s yla mutlu oldu unu kaydetti. Törene, Foça Belediye Baflkan Yard mc s Radenka Srdoviç da kat ld. Konuflmalar n ard ndan dua edildi ve Kavazoviç taraf ndan Ertem e üzerinde Alaca Camisi motifi bulunan gümüfl pano hediye edildi. (Bas n ) (www.bik.gov.tr)

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Çeviri çocuk kitaplar na ''isyan etti" yeniden yazmaya bafllad ZM R (AA) R omanlar ve öykülerinin yan s ra Türk dili üzerine yazd kitaplarla tan nan yazar Feyza Hepçilingirler, çocuk kitab say l p da edebi de er tafl mayan çeviri kitaplar n istilas karfl s nda uzun bir aradan sonra yeniden çocuk kitaplar yazmaya bafllad. 19. zmir Kitap Fuar 'n n onur konu u olarak geldi i zmir'de AA muhabirinin sorular n yan tlayan Hepçilingirler, deneme türündeki son kitab "Bu Da lar n Kar Erimez" dahil 32 yay mlanm fl kitab n n bulundu unu söyledi. 15 y ll k denemelerini "Bu Da lar n Kar Erimez" adl son kitab nda toplad na iflaret eden Hepçilingirler, "Bu da lar n kar da bizim efkar m zd r asl nda. O erimeyen kar bizi hep bir ümitsizli e sevk eden, 'Böyle mi olacak? Biz hiç gün yüzü görmeyecek miyiz?' diye tasaland ran o kar. Orada siyasi yaz lara yer verdim" dedi. Yay mlanmak için bekleyen 3 kitab n çocuklar için yazd - n belirten Hepçilingirler, son dönemde bu kategoride çeviri kitaplar n raflar doldurdu unu ifade ederek flöyle konufltu: "Benim y llar sonra yeniden çocuk kitaplar yazmam n nedeni budur. Yazmaya çocuk kitaplar yla bafllam flt m. Daha sonra epey uzun bir ara verdim çocuk kitaplar na çünkü Türkçe'nin acil müdahaleye ihtiyac duydu unu hissettim. Sapmaz: Teknoloji geliflse de kitap okuma al flkanl devam etmelidir YOZGAT (CHA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Türk toplumunda kitap okuma al flkanl - n n çok düflük seviyelerde oldu unu belirterek, teknoloji ne kadar geliflse de kitap okuma al flkanl n n devam etmesi gerekti ini söyledi. Y ozgat Gençlik Merkezi üyeleri, toplumda kitap okuma al flkanl kazand - r lmas ve yayg nlaflmas n sa lamak amac yla Cumhuriyet Meydan 'nda düzenledi i 'Gençlik Okuyor' kampanyas kapsam nda ö rencilerin, meydan n merdiven ve kald r mlar na oturarak kitap okumas vatandafllar n dikkatini çekti. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, yapt aç klamada, toplumda kitap okuma al flkanl n n kazand r lmas na dikkat çekmek ve okuma oran - n n yükseltilmesine katk sa lamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Sapmaz, "Tarihimizin flanl sayfalar na kaz nm fl nice bilginlerimiz vard r. Matematik ten astronomiye, fizikten kimyaya ve t p bilimine kadar yaz lan kitaplar, bugün dünya dillerine çevrilmifl üniversitelerde okutulmaktad r. Osmanl kütüphanelerinde say s z yazma eserler okunmay beklemektedir. Osmanl devletinin birçok hükümdarlar, kitap okuma sayesinde çoklu zeka al flkanl kazanm fl olup, pratik zekalar sayesinde bir çok baflar ya ulaflm fllard r." dedi. Kitap okumaya istenilen de- erin verilmedi ini ifade eden Sapmaz, "Maalesef günümüzde her türlü kitaba ulaflmak kolay olmakla beraber, kitap okumaya art k o kadar de er verilmemektedir. nsanlar, bilgi gereksinimlerine bilgi teknolojileri vas tas yla sahip olmaktalar. Bunun en sinem Cennetten Kovulmak 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "En yi Film", "En yi Yard mc Kad n Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülü"nü kazanan "Cennetten Kovulmak" filminin yönetmen koltu unda Ferit Karahan oturuyor. Ezgi Asaro lu, Rojin Tekin, Gülistan Acet, Bünyamin Kavrut, Jülide Kural' n rol ald film, dram severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. Filmde, Emine'nin görevli oldu- u inflaatta, kendisine karfl l ks z bir aflk besleyen Kürflat adl iflçinin hayat n kaybetmesi üzerine yaflananlar anlat l yor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Sensiz Olmaz Yeni bir hayata bafllamak zorunda olan Hache, yeni bir k z arkadafl edinmifltir. Ama bir sorun vard r. Hache hala eski aflk n hala unutamam flt r. Hache, 2 senenin ard ndan ngiltere'den spanya'ya geri döner. Fakat Babi'nin hat ras hala akl ndad r ve onunla tekrar birlikte olmaktan korkmaktad r. Yeni bir hayata bafllamak zorunda olan Hache, bunun için giriflimlerde bulunur ve Giz ad nda bir k zla tan fl r. Fakat Babi'yi görünce onu unutamad n anlar ve bütün düflünceleri de iflmeye bafllar.art k Hache bir seçim yapmak zorundad r. büyük sebeplerinden biri, geliflen teknolojinin yanl fl kullan lmas sonucu oluflan hantall kt r. Yani Türkiye aç s ndan, bir çok gencimiz televizyon ve oyun ba ml - s haline gelip, idealizmden uzak yaflamakta, günü kurtarman n yolunu aramaktad r. Geliflmifl toplumlar n ço u kitap okuma al flkanl sayesinde bugünkü konumlar n elde etmifllerdir. Teknoloji geliflse de bizim okuma al flkanl m z ömür boyu devam etmelidir. Okuyan beyin insan hantal ktan kurtaran tek ilaçt r. fiimdi sorsam yetiflkinlere 'en son ne zaman kitap okudun?' diye bir ço u hat rlamayacak bile. Dalm fl k renkli gazete sayfalar na ve kaybolmufluz hayat n keflmekeflli inde ve dünyada az kitap okuyan toplumlar aras nday z. Hem de ilk emri okuma olan bir dinin temsilcileri olarak, Kutlu Do um Haftas münasebetiyle bugünün anlam na yak fl r böyle bir etkinlik düzenledik." diye konufltu. Okuyan insan n, kelime hazinesi bak m ndan büyük zenginli- e sahip oldu unu söyleyen Sapmaz, "Kitap okuman n de erini hepimiz çok iyi bilmeliyiz. Çok okuyan toplumlar her türlü sorun ve s k nt lardan kurtulmufl olurlar. Okuyan insan n düflüncesi ve konuflmas çok farkl olup, toplumda kabul görülür bir kiflili e sahip olur. Toplumda kabul görülür bir kiflili e sahip olmak, kendini daha iyi bir flekilde ifade etmek ve kendi düflüncelerini insanlara çok güzel bir flekilde anlatarak, kabul ettirmek gibi bir kolayl kta sa lar." ifadelerini kulland. nkara The Amazing Spider-Man 2 Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol ald " nan lmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltu unda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen ABD yap m filmin konusu özetle flöyle: "Hayat oldukça yo un geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamlar yakalay p, di er yandan aflk Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen' n babas na k z ndan uzak durarak onu koruyaca na dair verdi i sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktad r. Lal Y l 1974, ufak bir Antakya köyünün s k nt l s ca nda henüz on dört yafllar nda iki çocu un zorlu ve macera dolu yolculuklar n n bafllang c na tekabül etmektedir. Di er çocuklar n aksine oyun oynay p vakit geçirmek yerine farkl heyecanlar arayan iki s - k dosttan Cemal, büyüdü ünü kan tlayarak Safiye ile birlikte olmak, Süleyman ise onunla dalga geçen mahalle çocuklar na hepsinden daha cesur oldu unu göstermek için Adana?da Endifle isimli filmini çekmekte olan Y lmaz Güney in foto raf n çekmeye karar verirler.

13 Büyükflehir köyleri asfaltl yor ANKARA/13 Ankara Büyükflehir Belediyesi, hizmet alan na yeni kat lan köylerde asfalt seferberli i bafllatt. P ursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü bahar mevsiminde Pursaklar da 90 a yak n park n bak m ve onar - m n yapt. Güvenli inden temizli- ine, spor aletlerinin yenilenmesinden havuzlar n ve flelalelerin yap lmas na kadar bir dizi çal flma ile halka hizmet eden müdürlük, yeni parklar yapmaya da devam ediyor. Parklar n gece ayd nlatmalar n da yenileyen ekipler, havuzlar ve flelalelerle parklara ayr bir hava kazand rd. Ayr ca parklarda görevlendirilen özel güvenliklerle parklar n güvenli i de sa lan yor. Mehmet Akif Ersoy Park, Necip Faz l Park ve fiehit Salim Akgül Park ise protokol yoluna ayr bir güzellik kat yor. Halk n güvenle gelip oturup, piknik yapabildi i, çocuklar n oyun guruplar nda oynatarak e lenceli vakitler geçirebildi i parklar MURAT PARLAK Y erel seçim öncesi Büyükflehir Belediyesi ne yeni kat lan ilçeleri ziyaret eden Belediye Baflkan Melih Gökçek, seçimin ard ndan çal flmalara bafllad. Seçimlerde verdikleri sözleri mutlaka yerine getireceklerini anlatan ve kendisine en çok güven duyulan yerlerden hizmete bafllad klar n kaydeden Baflkan Gökçek, Yerel seçimlerle birlikte Büyükflehir Belediyesi nin sorumluluk alan na kat lan köylerimizden hizmete bafllad k. S ras yla asfaltlar n döküyoruz, bir k sm n bitirdik dedi. Baflkan Gökçek, tüm köy ve ilçelerin hizmet alaca n ancak bunu 5 y la böleceklerini ve en çok güven duyulan yerlerden bafllayarak afla ya do ru s ralama yapacaklar n yineledi. Baflkan Gökçek, Seçim öncesi verdi imiz sözleri yerine getirerek ilçelere hizmet seferberli ine asfalt çal flmalar ile bafllad k diye konufltu. Baflkan Gökçek, 13 serim ekibi ile çal flmalara devam ettiklerini, hava koflullar gere i gece ekiplerinin henüz çal flmaya bafllamad n, bu ekiplerin de devreye girmesiyle 24 saat kesintisiz asfalt çal flmas yapacaklar n söyledi. Daha önce sath kaplama yap lan köy yollar na, iki kat bitümlü s cak kar fl m asfalt (BSK) serildi ini belirten Baflkan Gökçek, Büyükflehir s n rlar na kat lan tüm yeni ilçelere asfalt çal flmas yap - laca n dile getirdi. Ankara y, Büyükflehir Belediyesi nin modern cadde ve bulvarlarla donatarak örnek bir kent haline getirdi ini anlatan Baflkan Gökçek, Büyükflehir s n rlar na kat lan yeni ilçelerin de asfalt çal flmas ile bafllanan hizmetler sonucu modern hale getirilece ini ifade etti. Baflkan Gökçek, 2014 y - l nda mahalle statüsü kazanan köy yollar n n ihtiyaca göre s cak asfalt ile kaplanmas planlan yor dedi. Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkan Vedat Üçp nar n verdi i bilgiye göre asfalt serim çal flmas na; K z lcahamam n Kurumcu Mahalle, Çeltikçi Mahalle ba lant yollar ile Çeltikçi - Çavufllar - Bezci, - Kuzuören - Kocalar Mahalle ba lant yollar nda bafllan rken, K z lcahamam lçesi So uksu caddesi ile Çaml dere ilçesinin Elören Mahalle ile Elmal Mahallesi ba lant yolunun asfalt çal flmas h zla sürdürülüyor. Bu ilçelerle beraber Çubuk ta Nusratlar Mahalle ile Çat Mahalle ba lant yolunun asfalt çal flmas ile Bala da B.Davdanl Mahalle ve Akkoyun Mahalle ba lant yolunun mekanik çal flmas yap - l yor. Vedat Üçp nar, K z lcaham ve Çaml dere ilçeleri ile birlikte Çubuk, Bala, Elmada ve Kazan ilçelerinde de asfalt çal flmas na baflland n belirterek, Polatl, fiereflikoçhisar, Güdül, Nall - han ve Beypazar ilçelerinde asfalt serim çal flmas için gerekli haz rl klar n yap ld n söyledi. Fen flleri Daire Baflkanl Yol ve Asfalt fiube Müdürlü ü taraf ndan, ilçelere asfalt serim çal flmalar yap l rken, merkez ilçelerde ise yine ihtiyaca göre asfalt serim, yama, bak m ve onar m çal flmalar devam ediyor. Pursaklar n parklar nda bahar hareketlili i var Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz ço altman n mutlulu unu yaflad klar n belirten Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, göreve geldikten sonra Pursaklar a 90 a yak n par yapt klar n aç klad. Pursaklar da yeflil alana önem verdiklerini belirten Baflkan Çetin, Pursaklar da yeflil alan en fazla olan ilçelerden biriyiz. Kifli bafl na düflen yeflil alan oran n 8,2 metre kareye ç kard k. Yeflil alanlar flehirlerin sa l ve güzelli idir. Parklar yaparak yeflil alanlar m z ço altmaya devam edece iz. Hemflerilerimizden ricam z da buralara sahip ç kmalar, o mekânlar temiz kullanmalar yönünde olacakt r.diye konufltu. Elmada Kitap Okuyor D ünya Kitap Okuma Günü münasebetiyle, Elmada Gazi fiahin Anadolu Lisesi ve Elmada Anadolu Lisesi taraf ndan Elmada Kitap Okuyor etkinli i düzenlendi. Cumhuriyet caddesi üzerindeki kald r mlara oturarak, kitap okuman n önemini vatandafllara anlatmak için etkinlik yapan ö retmenlere ve ö rencilere, Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin den de tam destek geldi. Projeye destek olmak için kitab n ö renciler ile birlikte okuyan Baflkan fiahin; Güzel ve anlaml bir proje olmufl. Bu güzel etkinlikten dolay okul yönetimini ve ö rencilerimizi tebrik ediyorum.dedi. ki bin in üzerinde kitap okudu unu ve her f rsatta bu say y artt rmaya önem verdi ini belirten ve ö rencilerle birlikte kitap okuyan Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Kitap okuyan, ona önem veren bir ailede yetiflen çocuk kitab sever. Okuma zevkinden yoksun olan insanlar ne yaz k ki karanl k bir dünyada yafl yor gibidir. Bu insanlar n fikirleri ve konuflmalar basit bir düzeyde kal r. stediklerini etkili ve güzel bir flekilde anlatamazlar. Yüksek fikirleri anlamakta güçlük çekerler. Ayd n kiflilerin aras na girdikleri zaman varl klar n duyuramazlar. Bu nedenle küçük yafllardan itibaren çocuklara kitap okuma al flkanl kazand r lmal d r. Kitaplar insan n en iyi dostudur.dedi. Cadde üzerindeki esnaf kitap okumaya davet ederek kitap okuman n önemini anlatan Baflkan fiahin, kitap ayrac hediye ederken, kitab olmayanlara kendisinin kitap hediye edebilece ini de belirtti. Ö renciler de ald klar olumlu tepkiden memnuniyetlerini belirterek, Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin e teflekkür ettiler. PUSULAMIZ Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar DAYANIfiMA KUR AN IN EN SICAK TAVS YES D R (BU KAMPLAR DAYANIfiMANIN EN GÜZEL ÖRNE D R) Mûsâ ve kardefline: Kavminiz için M s r da evler haz rlay n. Evlerinizi karfl l kl yaparak mescitler, gizli slâmî merkezler haline getirin, birli inizi güçlendirin, slâmî e itimi, faaliyetlerinizi yo unlaflt r n. Namazlar da âdâb na riayet ederek, aksatmadan k l n. Mü minlere dünyada yard m, zafer ve devlet, âhirette Cennet müjdesini verin.' diye vahyettik.(10/87) 1-Girifl Bizi, kainatta sorumlu yaratan ve sorumlulu umuzu yerine getirmek için bizi vahyini tafl yan ve yaflayan Resuller i(a.s.v) görevlendiren alemlerin Rabbine sonsuz hamd-u senalar olsun. Salat ve selam o Resuller e, dostlar na ve havarilerine olsun. Rabbim onlar n yolunda gidenlerden raz olsun. Bizleri de onlardan eylesin. Sevgili okurlar m, Sizleri ve tüm Müslümanlar Allah n selam ile selaml yorum. Rabbim sizlerin ve tüm direnen mazlumlar n yar ve yard mc s olsun den beri Almanya da ailelerle birlikte yapt m z tatil kamplar m z var. Hery l bu kampla ilgili hat ralar m sizlerle paylafl yorum. Bu y lda tarihleri aras nda yapt k. flte bu kampta ve kampa uygun nas l bir yaz vereyim düflündüm. Bu kamplar n en güzel sosyal dayan flma yeri oldu unu düflündüm. Ona uygun olabilecek ayet olarak akl ma yaz m n bafl na ald m ayet geldi. Tam bizim için, sanki bugün inmifl bir ayet Kur an n eflsiz bir muciz oldu unun anlam d r bu. Sözkonusu ayetin fl nda verdi im yaz y sizinle de paylaflay m. Böylece almam z gereken dersleri ö renlim II-AYET ÜÇ ZAMAN D L M NDE ANLAMAK Daha önceki yaz lar mda ve sohbetlerimde yazm flt m. Kur an ve Kur an da anlat lan tarihi olaylar üç zaman diliminde anlamak gerekiyor. Olay n geçti i zaman dilimi, ayetlerin indi i ortam ve ayetlerin okundu u ortam. Bu ayeti ve içinde geçti i pasaj, önce olay n yafland ortamda anlayal m. a)ayetin Anlat ld Ortam Bu ayet, öncesi ve sonras Firavun un hakim oldu u bir toplumu anlat yor. Orda iman edenlerin durumunu anlat yor. O ortamda iman edenler srail o ullar yd. Firavun i ortam onlar kölelefltirmifl ve tüm haklar n onlardan alm fl. Darmada n k hale gelmifller Bir kurtar - c bekliyorlar. flte bu ara onlar içlerinde bulunduklar durumdan kurtar c olarak Allah(c.c) Hz. Musa(a.s) ve kardefli Harun u yollam fl; onlara ne yapmalar gerekenleri anlatm fl. O gün mümin olan srail o ullar aras nda hiç sosyal dayan flma yoktu. Firavun-i güçler onlar n bu da n kl - ndan yararlanarak onlar zay f düflürüyorlard. Onlarda biri birlerine yard m edemiyorlard. Namazlar beraber k lam yorlard r. Biri birinin sorunlar na yard mc olam - yorlard. Firavun ve adamlar taraf ndan her türlü zulmü reva görüyorlar, al p sat yorlar. flkence ediyorlar. Onlar da korku ve dehflet içinde idiler. flte bu ac l günleri sona erdirecek ve onlar ça lar n n ta utunun zulmünden kurtaracak bir kurtar c ya ihtiyaçlar vard. Allah(c.c) onlara iki kardefl Resul(a.s.s) yolluyor. Ve o ortamda nas l hareket etmelerini onlara anlat yordu. Ayet onlar n ne yapmalar gerekti ini onlara ö retiyordu. fiehre inin ve evler yap n, evleri içinde namaz k lan mescitler yap n. Onlara iman, ahlak ve sosyal dayan flman n yollar n ö retiyordu. Onlara mücadele sünnetini ö retiyordu. Yöntemini ve yolunu ö retiyordu. Birleflsinler, dayan flma yaps nlar, güçlensinler. Rablerine ba lans nlar. Bu ba kendi aralar nda indirgesinler. Kaynafls nlar, güç birli i yaps nlar. Bu sünnete uymalar onlar Firavun un karfl - s nda güçlendirdi. K ssan n sonunda Firavun ve otoritesi yok oldu. b)-ayetlerin ndi i Dönem ve Ortam Bu ayetler 15.as r önce Mekke de indi. Yine ayn hal ve ayn ortam. Hicaz bölgesi Daru-n-Nedve hakimiyeti mevcuttu. nsanlar ayn Firavun-i dönem gibi, kölelefltirilmifl. nsanlar parayla al n p sat l yordu. Erkek ve k z çocuklar açl k ve ar dolays ile öldürüyorlard. Mazlumlar, insanlar, kad nlar, k zlar ve erkek çocuklar bir kurtar c bekliyordu. O dönemde mümin olan Hanifler de bir kurtar c bekliyordu. flte bu beklentiye Allah(c.c) bir ma aradan cevap verdi. nsanl müjdeledi. Son Resul kendi kardeflleri Musa ve Harun un(a.s.s) yolunu-sünnetini- takip etti. Ve Medine de ayn sonuca kavufltu. Beytler ve ana beyt olan mesciti oluflturdu. flte bu beytin alt yap s olan Dar-el-Erkam Mekke de kurulmufltu. Onun as l kayna oras idi. O alt yap n n yetifltirdi i nesil Medine de dayan flma imkân buldu. Dayan flma mekân buldu. O mekânlarda ki, iman birli i, söz birli i ve amel birli i sadece Mekke cuntas n de il, tüm dünya müstekbirli inin temelini sarsm fl ve tüm zalimlerin planlar n bozmufl ve oyunlar n alt üst etmifl. Bildi iniz gibi dünyaya medeniyet da tan bir toplum oluflturmufl. Kurulan bu medeniyet insanl a tarihte görülmemifl güzellikler bahfletmifl. Bize çok güzel bir sünnet b rakm fl.

14 30 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA SAMSUN - TOBBYönetim Kurulu Üyesi ve SamsunTSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB tarafından Samsun a çok amaçlı bir okul yapılacağını söyledi. Samsun Milli Eğitim İl MüdürüAytekin Girgin, TOBBYönetim Kurulu Üyesi ve SamsunTSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu na iadei ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan TOBBYönetim Kurulu Üyesi ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB TOBB dan Samsun a okul tarafından Samsun a bir okul yapılacağını söyledi. Türkiye nin koyduğu büyük hedeflere ulaşmanın eğitimli insanlarla olacağını ifade eden Murzioğlu, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu eğitime ayrı bir değer veriyor. Sayın Başkanımız Hisarcıklıoğlu nun önderliğinde, TOBB tarafından 'EğitimeYüzde 100 Destek Projesi' kapsamındatürkiye nin her iline okul yapılacak. Bu okullardan bir tanesi de inşallah kısa sürede Samsunumuza kazandırılacak. Şu anda Okullar mahallenin kültür merkezi olacak... BURSA - Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında Bursa da gerçekleştirilen faaliyetler masaya yatırıldı. Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Bilici başkanlığında Osmangazi Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıya İl-İlçe milli eğitim yöneticileri, orman bölge müdürlüğü ve belediye temsilcileri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve belediyeler arasında imzaladığı protokolle hayata geçirilen Okullar Hayat Olsun Projesi ile ilgili toplantıda Bursa da bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildi, bundan sonra yapılacak çalışmaların planlaması yapıldı. Okullar Hayat Olsun projesinin önemine dikkat çeken Mustafa Bilici, ''Projede iki boyut var. Bunlardan birisi fiziki kapasitenin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi, ikincisi ise vatandaşlarımızı okullarımıza çekerek eğitim alma sürelerini ve seviyesini yukarı çıkarmaktır.'' dedi. Ülkemizde bireylerin eğitim ortalamasının 6,5 yıl olduğuna ifade eden Bilici, şunları dile getirdi: Artık bütün Dünya eğitimin önemini biliyor. İnsan davranışlarını değiştirecek ve Dünyayı ileri götürebilecek tek şey eğitimdir. Günümüz Dünyasında eğitimin beşikten mezara kadar hayat boyu devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle elimizdeki tüm imkânları kullanmalı ve bireylerin eğitim alma sürelerini artırmalıyız. Okul binalarının proje kapsamında vatandaşların hizmetine açıldığını belirten Bilici, şöyle devam etti: Okullarımızı mahallenin bir buluşma noktası ve hayat boyu öğrenme merkezi yapmayı hedefliyoruz. Okulların, bulundukları çevrede adeta birer kültür merkezi olmasını arzu ediyoruz. Yapılan tüm devlet binaları aslında milletin malıdır. Atıl vaziyette olan özellikle okul binalarımız bu projeyle topluma açılmış oldu ve daha işlevsel hale geldi. Okullarda sadece öğrencilere değil aynı zamanda okul çevresinde yaşayan yetişkinlere de hizmet verilmesi planlanan projede, okulların çevresindeki toplumla bütünleşen öğrenme merkezleri ve açık okul haline gelmesi, hayat boyu eğitim süreçlerinin iyileşmesi ve eğitim kalitesinin artması arzu ediliyor. Ülke genelinde Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında toplam 53 bin 76 kurs açılırken, bu kurslara 448 bin 834 kişi katıldı. Bursa da ise açılan bin 232 kursa toplam 13 bin 295 kişi katıldı. Projede okul bahçelerinin güzelleştirilmesinin yanı sıra ayrıca okulların eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok amaçlı salonlarının, konferans salonlarının, spor salonlarının ve okul bahçelerinin belediyelerle işbirliği yapılarak hizmete açılması hedefleniyor. okulun yapılacağı yer tespiti için çalışıyoruz. Yerin tespit edilmesinden sonra da protokol imzalanarak, okulun yapımına başlanacak. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Dünyada her yatırımın muhakkak riski vardır ama insana ve eğitime yapılan yatırımdan asla zarar etmezsiniz. Bizim temennimiz, her türlü istismardan korunmuş üreten, özgüveni olan, düşünen ve çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetişmesidir. BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA

15 Torku Konyaspor korkulu rüya görmeyecek KONYA (AA) Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Akhisar Belediyespor karşısında alınan galibiyetin ardından ligde korkulu rüya görmeyeceklerini belirterek, "Kalan 3 maçta da iyi sonuçlar alarak, sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz" dedi. Baydar, yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor karşısında oynanan oyun ve alınan farklı galibiyetten mutlu olduklarını ifade etti. Yeşil-siyahlılar karşısında maça iyi başladıklarını ve müsabakanın sonuna kadar üstün oynadıklarını anlatan Baydar, "Pozisyonlarımız vardı. Rakibin 10 kişi kalmasıyla oyunun kontrolü takımımıza geçti. Etkili oyunumuzu attığımız golle süsleyerek, soyunma odasına üstünlükle girdik. İkinci yarıda hız kesmeden iştahlı oyunumuzu sürdürdük. 3 puanı ne kadar çok istediğimizi oyundan bir dakika bile kopmadan, sürekli golü düşünerek gösterdik" diye konuştu. Gekas'ın gollerle skora katkı yapmasıyla 3 puandan daha fazla değer taşıyan bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Baydar, teknik heyet ve oyuncuları kutladı. SPOR 30 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA GÜNLÜK SİYASİ GAZETE /15 Dirk Kuyt'ın gururu Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'de bu başarıda büyük katkısı olan Hollandalı yıldız Dirk Kuyt, kariyerindeki ilk şampiyonluğun gururunu yaşıyor. İHALE İLANI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL - (AA) Futbolculuk kariyerinde ilk şampiyonluk sevincini 33 yaşında Fenerbahçe'de yaşayan Hollandalı yıldız, sarı-lacivertlilerin 19. şampiyonluğunun mimarlarından biri oldu. Fenerbahçe'nin bu sezon şu ana kadar oynadığı 36 resmi maçın 35'inde forma giyen Kuyt, en fazla süre alan oyuncu oldu. Hollandalı oyuncu, sezonunda sarı-lacivertli takımın oynadığı lig, Avrupa kupaları, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere 36 resmi maçın 35'inde sahaya çıkarak, toplam 3 bin 43 dakika görev yaptı. (Olaylar nedeniyle yarıda kalan Trabzonspor maçı değerlendirmeye alınmamıştır.) Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de bu sezon da ilk 11'in tek değişmez ismi oldu. Forma giydiği 35 maça da ilk 11'de başlayan Kuyt, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda oynamadı. Fenerbahçe'nin Fethiyespor'a 2-1 yenilerek elendiği kupa maçında, az süre alan oyunculara şans veren teknik direktör Ersun Yanal, Hollandalı futbolcuyu kadroya dahil etmemişti. Dirk Kuyt, istikrarının yanında golleriyle de sarı-lacivertli taraftarları sevindiriyor. Ligde bu sezon şu ana kadar 10 gol atan Hollandalı yıldız, Sow ve Emenike'nin ardından takımın en golcü 3'üncü oyuncusu durumunda bulunuyor. Geçen sezon Fenerbahçe'deki ilk yılında ligde 8 gol atan Kuyt, bu sezon bitime 3 hafta kala ligdeki gol sayısını geçti. Ligin ilk yarısında 1-0 kazandıkları Eskişehirspor ve Gençlerbirliği maçlarında takımına galibiyeti getiren golleri atan Kuyt, 10 golün 8'sini Kadıköy'de kaydetti. Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli takımda forma giydiği ilk sezonda da ( ) takımının en fazla süre alan futbolcusu olmuştu. Fenerbahçe'ninAvrupa Ligi'nde yarı final oynadığı geçen sezon, sarı-lacivertli ekibin yaptığı 64 resmi maçın 56'sında görev alan Kuyt, toplam 4 bin 716 dakika süre aldı. Hollandalı yıldız, Spor Toto Süper Lig'de 2 bin 639, Avrupa kupalarında bin 465, Ziraat Türkiye Kupası'nda 522 ve TFF Süper Kupa'da da 90 dakika sahada kalarak, toplam 4 bin 716 dakikayla geçen sezon da takımının en fazla süre alan oyuncusu olarak zirveye çıkmıştı. Kuyt, geçen sezon forma giydiği 56 maçta 17 gol atarak, takımının Sow'dan sonra en fazla gol atan ikinci oyuncusu olmuştu. Tecrübeli futbolcu, sezonunda ligde 8, Avrupa kupalarında 7, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da birer gol kaydetmişti. Carlos, "büyük" tanımıyor SİVAS (AA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek, ligde bu sezon "3 büyükler"i yenen tek takım unvanına sahip oldu. Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde ligdeavrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ve topladığı 49 puanla aynı puana sahip Trabzonspor'un ardından averajla 5. sırada yer alan Yiğidolar, özellikle iç saha performansıyla dikkati çekiyor. Sahasında oynadığı 16 maçtan 12'sinden galibiyetle ayrılan, 4'ünde yenilen, 32 gol atıp, kalesinde 20 gol gören Carlos yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Sivas 4 Eylül Stadı'nda başarılı bir grafik çizdi. Sivasspor, sahasında "3 büyükler" olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a da puan vermedi. Ligin 20. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0, 29. haftada Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Yiğidolar, son olarak da dün 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-0'la geçti. Bu maçlarda rakip filelere 7 gol bırakan Sivas ekibi, kalesinde ise sadece bir gol gördü. Sivasspor'un "3 büyükler" ile oynadığı maçlarda Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusuaatif Chahechouhe 3, Nijeryalı forvet John Utaka 2 gol kaydetti. Diğer gollere iseaydın Karabulut ve Burhan Eşer, imza attı. Sahasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenen Yiğidolar, bu sezon ligde "3 büyükler"i mağlup eden tek takım olma başarısını gösterdi. Ligde kalan haftalar dikkate alındığında, hiçbir takımın Yiğidolar'ın başarısını yakalama şansı bulunmuyor. Teknik direktörlük kariyerinde ilk sezonunu geçiren Carlos, "3 büyükler"e karşı alınan galibiyetlerle kırmızı-beyazlı taraftarları mutlu etti. Ligin ilk devresinde 3 büyük ekiple deplasmanda karşılaşan Sivasspor, Fenerbahçe'ye 5-2, Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuş, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kalmıştı. 40 Hadis Düşler Adası (5.000 adet), İslam İnanç İlmihali ( adet) ile Kur'an-ı Anlamaya Giriş ( adet) adlı eserlerin basım hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt No : 2014 / İdarenin a) Adresi: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 147/A Çankaya - ANKARA b) Telefon ve Faks Numarası: c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi varsa : İhale Konusu İşin a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 40 Hadis Düşler Adası (5.000 adet), İslam İnanç İlmihali ( adet) ile Kur'an-ı Anlamaya Giriş ( adet) adlı eserlerin basım hizmet alım işi. b ) Yapılacağı Yer: Yüklenicinin adresi c ) İşin Süresi: 45 (Kırkbeş) takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (On) gün içerisinde işe başlanacaktır. 3. İhalenin a ) Yapılacağı Yer : Diyanet İşleri Başkanlığı- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İhale Salonu b ) Tarihi Saati: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunma-ması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip or-tağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İş deneyim belgeleri: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: Basım işi ile ilgili Teknik Kapasite Raporu. Sunulacak kapasite raporunun ihale tarihi itibariyle geçerli olması zorunludur Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan her türlü basım işleri (gazete, dergi, kitap v.b.) hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 (Otuz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya ekap üzerinden e-imza ile indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A Çankaya - ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar T.C. ANKARA 1. İCRA DAİRESİ 2013/208 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/04/2014 1, İhale Tarihi : 26/05/2014 günü, saat 10:00-10:05 arası. 2. İhale Tarihi : 18/06/2014 günü, saat 10:00-10:05 arası. İhale Yeri : 1 NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) , BJ 9609 plakalı 2008 model Peugeot marka, 407 tipli 2008 model Gri Aluminyum renkli sağ ön sis farı yok ön tampon panjur kırık sağ ayna kırık marjbiyel yok, sol arka çamurluk ezik sağ ön kapı kolu küçük ezik ve çizikler var OTOMOBİL Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar

16 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) ATB Baflkan, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz: Ankara Ticaret Borsas (ATB) Yönetim Kurulu Baflkan ve TOBB Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Faik Yavuz, baflkan oldu u ATB Et Borsas hakk nda bilgi verirken, tesisin Türkiye de benzerinin olmad n söyledi. KENAN ERGEN A nadolu Yay n Birli i Platformu öncülü ünde düzenlenen ve 60 yerel bas n kuruluflunun destekledi- i protesto gösterisi ile M s r daki 529 kiflinin idam karar protesto edildi. M s r Büyükelçili i önünde yo un kat l mla gerçeklefltirilen protesto eyleminde Anadolu Yay n Birli i Platformu Baflkan ve Kon TV Ankara Temsilcisi Sinan Burhan bas n aç klamas yapt. Ard ndan Kanal Urfa Yönetim Kurul Baflkan brahim Toru bas n aç klamas n Arapça okudu. 529 kiflinin idam na tepki için 5 dakika 29 saniye kamera ve foto raf makineleri yere b rak ld. Eylem halk ozan Zeki Erdali'nin tafllamas ile sona erdi. ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz KENAN ERGEN S adece üretimde de il, her koflulda hijyen kurallar n n hassasiyetle uyguland n söyleyen Yavuz, 23 kap dan girifl, ç k fl yap labilen modern tesisimiz üreten de, pazarlayan da, alan da, satan da rahat dedi. Sabah saat te mesainin bafllad - n ve saat 9.30 gibi ifllerin bitti ini belirten Faik Yavuz, kendilerine ait mezbaha ve canl hayvan borsas ndan da et getirildi- ini anlatt. Her türlü teknik donan - ma sahip tesiste, alan-satan herkesin fiyat en düflük, en yüksek olarak an nda takip edebildi ini kaydeden Yavuz flunlar söyledi: Ç ankaya Belediyesi Eflli Danslar Spor Kulübü (CABED) üyeleri, baflar ya doymuyor. Üyeler, Türkiye Dans Sporlar Federasyonu nun düzenledi i Latin Danslar ndan salsan n 3. ve 4. etap yar flmalar n n ard ndan 5. Etap Yar flmas ndan da madalyalarla döndü. Marmaris Amiral Orhan Ayd n Kapal Spor Salonu nda izleyenlere görsel flölen sunan yar flmac lar minikler, y ld zlar ve yetiflkinler kategorisinde ayr ayr madalyalar ald - lar. Kulüp üyeleri flimdi ise, 24 May s 2014 tarihinde Bodrum da gerçekleflecek final yar flmas n n heyecan n yafl yor. ATB Et Borsas nda 41 büro var. Bunlar firmalara ayl k 590 TL ye kiraya verildi. Burada çal flanlar n ve esnaf n faydaland camiden bankaya, bilgisayarl takip ve denetimden kafeteryaya, otoparktan dufla, e itim alan ndan et haz rlama alan na kadar her hizmet var Her fley kamerayla takip alt nda. ki veteriner görev yap yor. Günde 2 bin dana 4 bin 500 küçükbafl hayvan n ifllenerek ayn anda sat fla sunulabiliyor. Kurulan sistem kay t d - fl l da önlüyor. Sat lamayan et olursa depoya indiriliyor ve et haz rl k alan nda kemiksiz hale getirilerek esnafa hiçbir ifllem yapmadan satma imkan sunuluyor. Baflka kalan olursa, -18 ve -40 derece depolarda muhafaza ediliyor Gazeteciler, M s r daki idam kararlar n protesto etti Yaz YORUM Latin y ld zlar final yolcusu Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, kat ld klar tüm etaplardan madalyalarla dönen sporcular n baflar s ndan mutluluk duydu unu ifade etti. Tafldelen, Final yar flmas na minikler, gençler ve y ld zlar kategorisinde kat lacak sporcular m z eminim ki oradan da kupayla dönecektir dedi. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Ziya Demirel ATB Et Borsas Baflkan say n Faik Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Akbulut, fiemsettin Aktu lu, Murat Baflar, Celal Y ld r m, Kemal Coflkun, Genel Sekreter Eyüp Ömero lu ve bizi bu tan t m gezisine davet eden Bas n Müflaviri Oktay Tafl n da yer ald tesis içindeki gezide medya mensuplar bilgilendirildi. Abdullah Cengiz Nazan Bozdemir Gülflah Güçyetmez Adem Yavuz Irgato lu Kenan Ergen Kartal Göktan Süleyman Göksu lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yalç n çyer Deniz Tan k Fazl K l nç M. Recep Tiryaki Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Tamer Karahan Erol Da l Muhammed Aslan Mehmet Akif Duman

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı