malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu"

Transkript

1 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 0) lira ve yatırım için de, bağlı (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 0 ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 000) lira tahmin edilmiştir. MADDE. a) 0 bütçe yılı içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yolivle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen vekâlet bütçesinin (A/l) ve (A/) eetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Birleşik Amerika Hükümetiyle mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde, hususi kanunları gereğince, ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisat miktarınca bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/) işaretli cetveller ile bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya îcra Vekilleri Heyeti mezundur. MADDE. Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 0 bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. " kad^r ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (0) milyon lirayı geçemez. Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veva bunların satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmava veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma Davlarını ödemeye ve îcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE. Dairelerin 0.VI. tarihli ve sayılı Kanunun ncu maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağ-lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Ba&lı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek suretiyle istihdamlarına devam olunabilir. Yukarıki fıkra hükmü mülhak bütçeli daireler hakkında da tatbik olunur.

2 No. T. III. 0 sayılı Kanunun ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE..V. tarih ve 00 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun ncu maddesi gereğince; a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaşlarım gösteren (Ç) cetveli; c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 0 nci (İhtiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE. Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 0 bütçe yılında da devam olunur. Musul petrollerinden müterakim (00) milyon liralık hissesinden 0 malî yılı içinde tahsil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin müteferrik varidat faslına irat kaydolunur. MADDE. Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki.vee. tarihli ve sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren.vi. tarihli ve 00 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince öğrencilerden 0 yılı içerisinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE..VI. tarihli ve 00 sayılı Kanunun ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (W) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 0. sayılı Harcırah Kanununun,,, 0 ve nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Miktar ve nispetleri bu cetvelde gösterilen yevmiye, tazminat ve yer değiştirme ' 0 malî yılı içinde % zamlı olarak ödenir. Ancak, a) ncü maddenin (b) fıkrasının son bendi uygulanmamak üzere bu fıkranın şümulüne dâhil olanlardan maaş veya ücret tutarı ( 00) ve daha yukarı olanların yevmiyeleri (0) lira, tutarları bu hadden aşağı olanların yevmiyeleri de () lira üzerinden verilir. b) ncü maddenin (a) fıkrasında yazılı () lira asgari yevmiye miktarı (0) liraya, nci madde ile () lira olarak tesbit edilmiş bulunan asgari kurs yevmiyesi () liraya iblâğ olunur. c) ve nci maddelerin nci fıkralarında ve bu kanuna bağlı sayılı cetvelin nci sütunu ile (Tl) sayılı cetvelde yazılı () liralık tutar (0) liraya, (II) sayılı cetvelde yazılı ( 000) liralık tutar da ( 000) liraya yükseltilmiştir. d) ncü madde şümulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller.vhi. tarihinden evvel ellerine geçen döviz miktarını geçmemek üzere îcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.

3 No. İ. III. 0 MADDE. 0.VI. tarihli ve sayılı Kanım ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanunlarmdaki kadrolardan, bağh (L) işaretli cetvelde gösterilenler 0 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE..VI. tarihli ve sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti Kanununun ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 0 bütçe yık alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de, bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Greçen yıl borçları fasıllarmdaki tahsisat üstünde çıkan ve yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. - bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 0 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya - ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. \ MADDE..VI. tarihli ve sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 0 bütçe yılında para ile ödenir. MADDE. Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvelde varidat ve bu öğrencilerin her türlü ile tahsisatına harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE. 0 bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden getirtilecek ithalât umumi tarifesinin,0 numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazine Hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden ve dâhilde Belediye İstihlâk Resminden muaftır. MADDE. Bedeli Mayıs tarihli ve sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma ile temin edilen (0) milyon isterindik krediden ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE. sayılı Kanun çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika' dan ve gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak muayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 0 malî yılı içinde temin edilecek yardımların

4 No.. in. Türk lirası karşılıklariyle, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye varidat, diğer taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE 0. a).viii. tarihli ve sayılı Orman Kanununun ve ncü maddelerinin her yıl Ziraat Vekâleti bütçesine konulacak tahsisat miktarına ait hükmü, b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 0.V. tarihli ve sayılı Kanunun nci maddesinin (c) fıkrası hükmü, c) Halk Bankası ve halk sandıkları hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki.xii. tarihli ve sayılı Kanunun nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, d).vl tarihli ve sayılı Sivil Müdafaa Kanununun nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, e) Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği hakkındaki sayılı Kanunun muvakkat ncü maddesi hükmü, 0 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/) işaretli cetvellerde ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur. g) Turizm endüstrisini teşvik hakkındaki.v. tarihli ve 0 sayılı Kanunun 0 ncu maddesinin teşkil olunan fona her yıl yapılacak tediyeye ait hükmü, h) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki.in. tarihli ve sayılı Kanun hükmü, 0 bütçe yılında tatbik olunmaz. MADDE.. Sürekli görevle yabamı memleketlerde bulunan memurlara ya mlacak döviz tediyeleri.hi. tarihinden evvelki döviz miktarlarını aşamaz. Memleket emsallerini tesbite dair sayılı Kanunun hükmü mahfuzdur. MADDE... tarihli ve sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları hakkındaki muvakkat. nci maddesi hükmü 0 malî yılında da tatbik olunur. MADDE. Bu kanun hükümleri Mart 0 tarihinden itibaren mer'idlr. MADDE. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. Şubat 0

5 Nö. 0 _i_.iii.öö A/l CETVELİ Dair e i e r Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Şûrayı Devfet Reisliği istatistik Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Adlive Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti Devlet Borçları Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Devlet Meteoroloji İşleri. Umum Müdürlüğü Münakalât Vekâleti Çalışma Vekâleti Sanayi Vekâleti Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İmar ve İskân Vekâleti Topı^ak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü UMUMÎ YEKÜM Lira İ 0 0 ;

6 No. --.m. 0 A/ - CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divam Muhasebat Reisliği Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Maliye Vekâleti Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Deflet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Münakalât Vekâleti Sanayi Vekâleti Basm - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İmar ve İskân Vekâleti Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü UMUMİ YEKÛN 0

7 No. F. M. MASRAF BÜTÇESİ 0 Büyük Millet Meclisi Tahsisatın nev'i Lira i F. M. Tahsisatın nev'i. m.0 Lira 0 Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar Tahsisatlar Riyaset tahsisatı Âza tahsisatı 0 Riyaset Divanı tazminatı Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Meclis geçici hizmetlileri ücreti Millî saraylar geçici hizmetlileri ücreti Yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu ıos Murakıp ücreti Azanın harcırahları 00 Birinci kısım yekûnu îkiuci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar Meclis memurları maaşı 000 Millî saraylar memurları maaşı 00 Meclis Muhafız Birliği makası Meclis memurları acık maaşı Millî saraylar memurları açık maaşı Pasü yekûnu 0 II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Meclis memurları çocuk zammı 00ü Millî saraylar memurları çocuk zammı Meclis Muhafız Bhiiği çocuk zammı ü Meclis memurları doğum yardımı Millî Saraylar memurları doğum yardımı 000 Meclis Muhafız Birliği doğum yardımı 000 Meclis memurları ölüm yardımı 000 Milî saraylar memurları ölüm yardımı 000 Meclis Muhafız Birliği ölüm yardımı 000 Fasıl yekûnu 0 0 Ücretler Meclis hizmetlileri ücreti 0 00 Millî saraylar hizmetlileri «erefci - Fasıl yekûnu 0 0 Eouebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncfi maddesinin (D) fıkrasiyle

8 No. F. M. Tahsisatın nev'i 0 Lira P. M. Tahsisatın nev'i l.iii sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verile cek er tayın bedeli sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek fazla mesai ücreti sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat sin, ve nen maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Fazla çalışma haklan 0 0 sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları sayılı Kanunun nci maddesi gereğince verilecek ücretler Fasü yekûnu 0 İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Büro Meclis kırtasiyesi Meclis Muhafız Birliği kırta-. sıyesı 0 Meclis döşemesi Meclis demirbaşı Meclis Muhafız Birliği demirbaşı Meclis öteberi Meclis Muhafız Birliği öteberi Meclis şehir suyu Meclis aydınlatma ve havalandırma ',-> Meclis Muıhafrz Birliği aydınlatma Meclis Dsitma ve yakacak Meclis Muhafız Birliği ısıtma ve yakacak 0 Cenaze töreni Fasıl yekûnu 0 Millî saraylar büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş öteberi Şehir suyu 0 Aydınlatma 0 Isıtma ve yakacak 0 Hizmetlilerin yiyecek Fasıl yekûnu 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve II Meclis posta ve telgraf ücretleri Millî saraylar posta ve telgraf ücretleri Meclis Muhafız Birliği -posta ve telgraf ücretleri Meclis telefon Millî saraylar telefon ' Fasıl Yekûnu 0 Griyecekler Meclis hizmetlileriyle emniyet memurlarına verilecek giyecek Millî saraylar hizmetlileri giyecek Fasıl yekûnu

9 No. F. M. Tahsisatın nev'i Lira i F. M. Tahsisatın nev'i İ. III. 0 Lira 0 Harcırahlar Meclis memur ve hizmetlileri daimî vazife harcırahı Millî Saraylar memur ve hizmetlileri daimî vazife harcırahı V Meclis Muhafız Birliği daimî vazife harcırahı Meclis memur ve hizmetli- 'leri muvakkat vazife harcırahı Millî saraylar memur ve hizmetlileri muvakkat vazife harcırahı Meclis Muhafız Birliği muvakkat vazife harcırahı 0 0 sayılı Kanun gereğince Meclis Hesaplarını Tetkik Encümeni azasına verilecek harcırahlar. 0. sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Meclis memurları Millî saraylar memurları 0 Taşıt Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Riyaset otomobili işletme Riyaset otomobili onarma ' Başka taşıt Meclis Muhafız Birliği taşıt Fasıl yekûnu 000 Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 0 Matbaa işletme 0 Bahçe Meclis bahçesi Millî saraylar bahçesi 0 Fasıl yekûnu Kiyaset temsil ve Riyaset konutu 0 Temsil 0 Konut G Fasıl yekûnu Meclis Muhafız Birliği 0 Tayinat 0 Giyecekler 0 Erlerin nakliye ücreti 0 Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi Yayın 0 Satmalına ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu 000 Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî münasebetler Avrupa Konseyi Assanuble ve Komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Balkan İstişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği assamlble 000

10 No. Ö İ.m.0 P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira vo komisyonlarına iştirak yapacağı ziyaret, tören ve edeceklerin harcırahları 000 dostluk temaslarına katılacaklann harcırahları 000 Fasü yekûnu 00 Fasü yekûnu 00 /A İştirakler Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik konferans ve komisyonlarına iştiraîk edeceklerin harcırahları 000 Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Avrupa Palâmentolar Birliği Türk Grupunun Birlik 'konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Kî Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi - Parlâmentolararası Turizm Birliği Trülk Grupunun Birlik konferans ve komisyon - larına iştirak edeceklerin harcırahları 0 Parlâmentolar Birliği NATO Türk Grupunun Birliğe iş tirak hissesi 000 Fasü yekûnu 0 /B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları -. Türkiye Büyük Millet Meelisyijn diğer memleketlere : /0 Türkiye Büyük Millet. Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro Ö/D Türkiye'de toplanacak olan Parlâmentolararası Turizm Birliği Konferansının gerektirdiği her çeşit masraflar /E Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama 000 Sigorta Meclis Millî saraylar Fasıl yekûnu Düşünülmiyen masraflar 000 Meclis tahkikatı umumi 0 00 Steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar 000 Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar 0 Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kmm Borçlar 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçları 0 - yılları borçlan, 0 - J Fasıl yekûnu

11 &o. F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i. m. Lira 0 Karşılıksız borçlar Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar 0 Çeşitli yardımlar 0 Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ye kiiçtik yapılar 0 Meclis binası Millî Saraylar 0 0 Meclis Muhafız Birliği binası 000 Fasıl yekûnu II - Satmalma, yapı tesis ve sermaye tahsisleri Satınalınacak alet ve malzemeler Matbaaya almaeak makina- ar bedeli Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri lö Satınalınacak bir aded kamyon bedeli Fasıl yekûnu sayılı Eanun gereğince alınacak taşıtlar Meclis Reisi için alınacak otomobil 000 Yatınmlar yekûnu 0 - Riyaseti Cumhur Birinci Kısım - TaJısisat ve benzeri özlük haklar 0 Reisicumhur tahsisatı Açık maaşı Fasıl yekûnu 0 Birinci kısım yekûnu Ücretler Geçici hizmetliler ücreti İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 0 II - Başka haltlar 0 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı

12 No. F. M. Tahsisatın nev'i Lira i F. M. Tahsisatın nev'i. III. 0 Lira ölüm yardımı 000 Fasıl yekûnu 000 sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, ve ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 0 Temsil tahsisatı 000 Yaverlik ve başdoktor tahsisatı davi ve harcırahları 0 Taşıt İşletme Onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekjkıu 00 Dördüncü kısmı - Daire hizmetleri İkinci kısım yekûnu 0 üçüncü kısım - Yönetim 0 Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Ötcfberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma ve havagazı 0 Memur ve hizmetliler yiyeeek masraflariyle, yiyecekle ilgili diğer masraflar Bahçe, su ve işçi Bahçe Su İşçi ve amele Yayın 0 Satmalına ve abone 0 Başka, her ee.şit masraflar Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu 000 Dördüncü kısım yekûnu 000 Fasıl yekûnu Beşinci kısım Borçlar 0 Geçen yıl borçlan 0 Haberleşme Eski yıllar borçlan 0 Giyecekler 0 Harcırahlar 0 Daimî vazife 'harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu Besinci kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar ve 0 sayılı kanunlar gereğince ödenecek te- Altıncı kısım yekûnu 000

13 P M. Tahsisatın nev'i Lira P. M Tahsisatın nev'i. III. 0 Lira KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yakûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu Yatarımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar UMUMÎ YEKUN 0 Yatırımlar yekûnu Divanı Muhasebat Reisliği İkinci kısım, Personel 0 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık ımaaşı 0 00 Fasü yekûnu Ücretler 0 Merkez geçici hizmetliler ücreti II - Başka haklar 0 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm yardum-ı 0 Ecnebi dil bilenlere &&*. yılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı Fasıl yekûnu sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, ve ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 0 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat Muhasebe makinalan servisinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara verilecek ücret 000 İkinci ikısım yekûnu 0 0 üçüncü kısım - Yönetim Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Fasıl yekûnu 00

14 No. F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i İ. m. 0 Lira 0 Basılı kâğıt ve defterler 0 Fosta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Muhasebe makinalarının her türlü bakım ücret ve Dördüncü kısım yekûnu 000 Fasıl yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 0 Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve muavinlerin harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı Fasıl yekûnu Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf ve harcırahları 0 Taşıt 0 Riyaset otomobili işletme Riyaset otomobili onarma masrafl an KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekunu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Üçüncü kısım yekûnu 0 Dördüncü kısım hizmetleri 0 Temsil Daire. Yayın 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit ması aflar 000 Fasıl yekûunu. Düşüntilmiyen masraflar Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satınalınacak muhasebe ma- Mnaları malzeme ve yedek parçaları Yatırımlar yekûnu 0 000

15 No. - Başvekâlet. IH. 0 F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci k<mm> - Tahsisat w benzeri özlük haklar 0 Tahsisatlar Başvekil tahsisatı Devlet vekilleri tahsisatı Basın - Yayın ve Turizm ve Koordinasyon. Vekilleri tahsisatı Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu İkinci hmm - Personel I - Maaşlar ve ücretler SOI Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık maap Fasü yekûnu Hizmetliler ücreti. Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Ba ka haklat ve sayılı kanunlar gereğince yapılacak sam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm yardımı Fasü yekûnu 0 Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfata l sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, ve ncu maddeleri gereğince T. 0. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı sayılı Kanunun nci maddesi gereğince mesai saatleri haricinde çalışacaklara verilecek ücretler ikinci kısım yekûnu 0 Üçüncü kmm - Yönetim 0 Merkez daireleri büro Kırtasiye Millî Savunm* Yüksek Kurulu kırtasiye Döşeme Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme Demirbaş Millî Savunma Yüksek Kurulu demirbaş öteberi Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi Aydınlatma Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma Isıtma Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu Fasü yekûnu

16 STo. 0 P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i. III. 0 Lira 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Posta ve telgraf ücretleri Millî Savunana Yüksek Kurulu posta ve telgraf ücretleri Telefon Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon 0 Kira bedeli Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu Fasü yekûnu Taşıt Başvekâlet otomobilleri işletme Başvekâlet otomobilleri onarma Devlet vekilleri otomobilleri işletme Devlet vekilleri otomobilleri onarma Matbaa kamyoneti ve motosikletleri işletme Matbaa kamyoneti ve motosikletleri onarma Ecnebi misafir otomobilleri işletme < Ecnebi misafir otomobilleri onarma Fasıl yekûnu 0 Giyecekler Başvekâlet Millî Savunun Yüksek Kurulu ' 00 Fasıl yekûnu 0 00 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Millî Savunma Yüksek Kurulu muvakkat vazife harcırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka Fasıl yekûnu 0 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 000 Fasıl yekûnu 000 Üçüncü kısım vekûmı 0 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 0 Matbaa 0 Ham ve işlenmiş maddeler bedeli 0 tşçi gündelikleri 0 Diğer işletme ve yönetim Fasıl yekûnu 0 0 Temsil ve ağırlama 0 Misafir ağırlama Devlet vekilleri temsil masraflar! Fasıl yekûnu Örtülü tahsisat 000 Atom Enerjisi Komisyonu ile İstişare Heyeti tazminatları 000

17 No. F. M. Tahsisatın nev'i _ Lira F. M. Tahsisatın nev'i. III. 0 Lira Arşivler umumi sayılı Kanun ve nizamnamesi gereğince verilecek İnönü armağanı Yayın Millî Savunma Yüksek Kurulu satmalına ve abone Atom Enerjisi Komisyonu satmalına ve abone Millî Savunma Yüksek Kurulu başka her çeşit Atom Enerjisi Komisyonu başka her çeşit mas afları Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kuram ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kts-ım - Borçlar 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçları 0 - yılları borçlan 0 - Fasıl yekûnu Alhncı kısım - Yardımlar sayılı Kanun gereğince Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsüne yardım Altıncı tasını yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü 'kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu " UMUMİ YEKÛN 0 Yatırımlar I - Onarmalar Matbaada mevcut malana, alet ve malzeme onarımı - Satmalına, yapı tesis ve sermaye tahsisleri İstimlâk ve satınalma Matbaa için alınacak makina, alet ve malzeme Reaktör, lâboratuvar ve radyoizotop merkezleri tesis ve bilûmum Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu 000 0

18 No. _ 0 - Şûrayı Devlet Reisliği. IH. 0 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci İmim -' Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık maaşı Döşeme 0 Demirbaş 0 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Q00 Fasü yekûnu Fasıl yekûnu Hizmetliler ücreti II - Başka haklar 0 ye sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm yardımı Fasü yekûnu Basılı kâğıt ve defterler 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon masraftan 0 diyecekler Fasıl yekûnu 0 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcıraîhı 0 Muvakkat vazife harcırahı Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, â ve ncu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat Ikiaci Übnstt yekunu Fasıl yekûnu 0 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf lan ve harcırahları Taşıt Reislik otomobili işletme 000 Reislik otomdmli onarma 000 Fasü j«ekûnu 000 üçüncü tasım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim 0 Büro 0 Kırtasiye 000 DÖrdâıtoü kısım Daire hizmetleri 0 Temsil

19 No. P. M. Tahsisatın nevi Lira < F. M. Tahsisatın nev'i. m. 0 Lira Yayın 0 Satmalına ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Eski yıllar borçlan 0' - yılları boçlan 0 - & Fasıl yekunu 000 Fasıl yekûnu sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU îkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçlan UMUMt YEKÛN 0 - İSTATİSTİK İL M. îkinci kısım - Pers&nd I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Merkez memurları maaşı 0 Merkez memurları açık maaşı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti 0 0 Fasıl yekûnu 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II Bagka haklar ve sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm yardımı Fasıl yekûnu Ecnebi dü bilenlere Sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, ve ncu maddeleri ve sayılı Kanunun nci maddesinin (G) fıkrası ge. reğince T. 0. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler îkinci kısım yekûnu

20 No. P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i. IH. 0 Lira Taşıt onarma Üçüncü 'kısım - Yönetim masraftan 0 Basılı kâğıt ve defterler 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Merkez daireleri büro rafları 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Kira bedeli Giyecekler mas- Fasıl yel künu Fasıl yekûnu Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka Fasıl yekûnu O sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt Taşıt işletme 000 Fasıl yekûnu 000 Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısm - Daire hizmetleri 0 Temsil Çeşitli anket Sayım 0 Kâğıt ve zarf 0 Nümerotaj ve sayım işlerinin kontrolü için merkezden gönderilecek memurların harcırahları ve vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine yaptırılan kontrolün gerektirdiği her çeşit masraflar 0 Sayım memurlarının yetiştirilmeleri için gerekli her çeşit masraflar 0 Sayım ve kontrol memurlarının taşıt masraf] an 0 Sayımın hazırlık ve icrası ile ilgili olmak üzere mahallinde yapılması gereken her çeşit ödemeler 0 Baskı, ilan, afiş, broşür ve diğer her çeşit propaganda 0 Sayım vesikalarının sevk ve muhafazası için kullanılacak sandıkların gerektirdiiği masraflar 0 Sayım vesikalarının merkezden mahalline, mahallinden merkeze gönderilmeleri için gerekli posta ve diğer masraflar 0 «ayılı Kanunun ncu maddesinin.gerektirdiği masraflar Ziraat, sayımı her çeşit

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11.

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11. ., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) No. Kabul tarihi 6695 29.11.1956 MADDE 1. - Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer)

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) -565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı MADDE 1.- a) Katma bütçeli idarelerin

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı