malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu"

Transkript

1 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 0) lira ve yatırım için de, bağlı (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 0 ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 000) lira tahmin edilmiştir. MADDE. a) 0 bütçe yılı içerisinde Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yolivle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen vekâlet bütçesinin (A/l) ve (A/) eetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Birleşik Amerika Hükümetiyle mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde, hususi kanunları gereğince, ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisat miktarınca bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/) işaretli cetveller ile bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya îcra Vekilleri Heyeti mezundur. MADDE. Yapılmış ve yapılacak bağıtlara istinaden 0 bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. " kad^r ki, hususi kanunların verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (0) milyon lirayı geçemez. Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veva bunların satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmava veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma Davlarını ödemeye ve îcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE. Dairelerin 0.VI. tarihli ve sayılı Kanunun ncu maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağ-lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Ba&lı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan ücretleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksızın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek suretiyle istihdamlarına devam olunabilir. Yukarıki fıkra hükmü mülhak bütçeli daireler hakkında da tatbik olunur.

2 No. T. III. 0 sayılı Kanunun ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE..V. tarih ve 00 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun ncu maddesi gereğince; a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaşlarım gösteren (Ç) cetveli; c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 0 nci (İhtiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE. Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 0 bütçe yılında da devam olunur. Musul petrollerinden müterakim (00) milyon liralık hissesinden 0 malî yılı içinde tahsil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin müteferrik varidat faslına irat kaydolunur. MADDE. Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki.vee. tarihli ve sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren.vi. tarihli ve 00 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince öğrencilerden 0 yılı içerisinde alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE..VI. tarihli ve 00 sayılı Kanunun ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (W) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 0. sayılı Harcırah Kanununun,,, 0 ve nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Miktar ve nispetleri bu cetvelde gösterilen yevmiye, tazminat ve yer değiştirme ' 0 malî yılı içinde % zamlı olarak ödenir. Ancak, a) ncü maddenin (b) fıkrasının son bendi uygulanmamak üzere bu fıkranın şümulüne dâhil olanlardan maaş veya ücret tutarı ( 00) ve daha yukarı olanların yevmiyeleri (0) lira, tutarları bu hadden aşağı olanların yevmiyeleri de () lira üzerinden verilir. b) ncü maddenin (a) fıkrasında yazılı () lira asgari yevmiye miktarı (0) liraya, nci madde ile () lira olarak tesbit edilmiş bulunan asgari kurs yevmiyesi () liraya iblâğ olunur. c) ve nci maddelerin nci fıkralarında ve bu kanuna bağlı sayılı cetvelin nci sütunu ile (Tl) sayılı cetvelde yazılı () liralık tutar (0) liraya, (II) sayılı cetvelde yazılı ( 000) liralık tutar da ( 000) liraya yükseltilmiştir. d) ncü madde şümulüne girenlerin yurt dışı yevmiyelerine tatbik olunacak emsaller.vhi. tarihinden evvel ellerine geçen döviz miktarını geçmemek üzere îcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.

3 No. İ. III. 0 MADDE. 0.VI. tarihli ve sayılı Kanım ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanunlarmdaki kadrolardan, bağh (L) işaretli cetvelde gösterilenler 0 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE..VI. tarihli ve sayılı Millî Müdafaa mükellefiyeti Kanununun ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 0 bütçe yık alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de, bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Greçen yıl borçları fasıllarmdaki tahsisat üstünde çıkan ve yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. - bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanununun ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 0 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya - ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. \ MADDE..VI. tarihli ve sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 0 bütçe yılında para ile ödenir. MADDE. Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvelde varidat ve bu öğrencilerin her türlü ile tahsisatına harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE. 0 bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden getirtilecek ithalât umumi tarifesinin,0 numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazine Hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücretlerinden ve dâhilde Belediye İstihlâk Resminden muaftır. MADDE. Bedeli Mayıs tarihli ve sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma ile temin edilen (0) milyon isterindik krediden ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE. sayılı Kanun çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika' dan ve gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak muayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 0 malî yılı içinde temin edilecek yardımların

4 No.. in. Türk lirası karşılıklariyle, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye varidat, diğer taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE 0. a).viii. tarihli ve sayılı Orman Kanununun ve ncü maddelerinin her yıl Ziraat Vekâleti bütçesine konulacak tahsisat miktarına ait hükmü, b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 0.V. tarihli ve sayılı Kanunun nci maddesinin (c) fıkrası hükmü, c) Halk Bankası ve halk sandıkları hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki.xii. tarihli ve sayılı Kanunun nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, d).vl tarihli ve sayılı Sivil Müdafaa Kanununun nci maddesinin (a) fıkrası hükmü, e) Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği hakkındaki sayılı Kanunun muvakkat ncü maddesi hükmü, 0 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/) işaretli cetvellerde ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik olunur. g) Turizm endüstrisini teşvik hakkındaki.v. tarihli ve 0 sayılı Kanunun 0 ncu maddesinin teşkil olunan fona her yıl yapılacak tediyeye ait hükmü, h) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki.in. tarihli ve sayılı Kanun hükmü, 0 bütçe yılında tatbik olunmaz. MADDE.. Sürekli görevle yabamı memleketlerde bulunan memurlara ya mlacak döviz tediyeleri.hi. tarihinden evvelki döviz miktarlarını aşamaz. Memleket emsallerini tesbite dair sayılı Kanunun hükmü mahfuzdur. MADDE... tarihli ve sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları hakkındaki muvakkat. nci maddesi hükmü 0 malî yılında da tatbik olunur. MADDE. Bu kanun hükümleri Mart 0 tarihinden itibaren mer'idlr. MADDE. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. Şubat 0

5 Nö. 0 _i_.iii.öö A/l CETVELİ Dair e i e r Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Şûrayı Devfet Reisliği istatistik Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Adlive Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti Devlet Borçları Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Devlet Meteoroloji İşleri. Umum Müdürlüğü Münakalât Vekâleti Çalışma Vekâleti Sanayi Vekâleti Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İmar ve İskân Vekâleti Topı^ak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü UMUMÎ YEKÜM Lira İ 0 0 ;

6 No. --.m. 0 A/ - CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divam Muhasebat Reisliği Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Maliye Vekâleti Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Deflet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Münakalât Vekâleti Sanayi Vekâleti Basm - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İmar ve İskân Vekâleti Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü UMUMİ YEKÛN 0

7 No. F. M. MASRAF BÜTÇESİ 0 Büyük Millet Meclisi Tahsisatın nev'i Lira i F. M. Tahsisatın nev'i. m.0 Lira 0 Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar Tahsisatlar Riyaset tahsisatı Âza tahsisatı 0 Riyaset Divanı tazminatı Fasıl yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Meclis geçici hizmetlileri ücreti Millî saraylar geçici hizmetlileri ücreti Yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti Fasıl yekûnu ıos Murakıp ücreti Azanın harcırahları 00 Birinci kısım yekûnu îkiuci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar Meclis memurları maaşı 000 Millî saraylar memurları maaşı 00 Meclis Muhafız Birliği makası Meclis memurları acık maaşı Millî saraylar memurları açık maaşı Pasü yekûnu 0 II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Meclis memurları çocuk zammı 00ü Millî saraylar memurları çocuk zammı Meclis Muhafız Bhiiği çocuk zammı ü Meclis memurları doğum yardımı Millî Saraylar memurları doğum yardımı 000 Meclis Muhafız Birliği doğum yardımı 000 Meclis memurları ölüm yardımı 000 Milî saraylar memurları ölüm yardımı 000 Meclis Muhafız Birliği ölüm yardımı 000 Fasıl yekûnu 0 0 Ücretler Meclis hizmetlileri ücreti 0 00 Millî saraylar hizmetlileri «erefci - Fasıl yekûnu 0 0 Eouebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncfi maddesinin (D) fıkrasiyle

8 No. F. M. Tahsisatın nev'i 0 Lira P. M. Tahsisatın nev'i l.iii sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verile cek er tayın bedeli sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek fazla mesai ücreti sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat sin, ve nen maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Fazla çalışma haklan 0 0 sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları sayılı Kanunun nci maddesi gereğince verilecek ücretler Fasü yekûnu 0 İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Büro Meclis kırtasiyesi Meclis Muhafız Birliği kırta-. sıyesı 0 Meclis döşemesi Meclis demirbaşı Meclis Muhafız Birliği demirbaşı Meclis öteberi Meclis Muhafız Birliği öteberi Meclis şehir suyu Meclis aydınlatma ve havalandırma ',-> Meclis Muıhafrz Birliği aydınlatma Meclis Dsitma ve yakacak Meclis Muhafız Birliği ısıtma ve yakacak 0 Cenaze töreni Fasıl yekûnu 0 Millî saraylar büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş öteberi Şehir suyu 0 Aydınlatma 0 Isıtma ve yakacak 0 Hizmetlilerin yiyecek Fasıl yekûnu 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve II Meclis posta ve telgraf ücretleri Millî saraylar posta ve telgraf ücretleri Meclis Muhafız Birliği -posta ve telgraf ücretleri Meclis telefon Millî saraylar telefon ' Fasıl Yekûnu 0 Griyecekler Meclis hizmetlileriyle emniyet memurlarına verilecek giyecek Millî saraylar hizmetlileri giyecek Fasıl yekûnu

9 No. F. M. Tahsisatın nev'i Lira i F. M. Tahsisatın nev'i İ. III. 0 Lira 0 Harcırahlar Meclis memur ve hizmetlileri daimî vazife harcırahı Millî Saraylar memur ve hizmetlileri daimî vazife harcırahı V Meclis Muhafız Birliği daimî vazife harcırahı Meclis memur ve hizmetli- 'leri muvakkat vazife harcırahı Millî saraylar memur ve hizmetlileri muvakkat vazife harcırahı Meclis Muhafız Birliği muvakkat vazife harcırahı 0 0 sayılı Kanun gereğince Meclis Hesaplarını Tetkik Encümeni azasına verilecek harcırahlar. 0. sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Meclis memurları Millî saraylar memurları 0 Taşıt Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Riyaset otomobili işletme Riyaset otomobili onarma ' Başka taşıt Meclis Muhafız Birliği taşıt Fasıl yekûnu 000 Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 0 Matbaa işletme 0 Bahçe Meclis bahçesi Millî saraylar bahçesi 0 Fasıl yekûnu Kiyaset temsil ve Riyaset konutu 0 Temsil 0 Konut G Fasıl yekûnu Meclis Muhafız Birliği 0 Tayinat 0 Giyecekler 0 Erlerin nakliye ücreti 0 Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi Yayın 0 Satmalına ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu 000 Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî münasebetler Avrupa Konseyi Assanuble ve Komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Balkan İstişari Meclisine iştirak edeceklerin harcırahları NATO Memleketleri Parlâmentoları Birliği assamlble 000

10 No. Ö İ.m.0 P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira vo komisyonlarına iştirak yapacağı ziyaret, tören ve edeceklerin harcırahları 000 dostluk temaslarına katılacaklann harcırahları 000 Fasü yekûnu 00 Fasü yekûnu 00 /A İştirakler Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik konferans ve komisyonlarına iştiraîk edeceklerin harcırahları 000 Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi Avrupa Palâmentolar Birliği Türk Grupunun Birlik 'konferans ve komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları Kî Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi - Parlâmentolararası Turizm Birliği Trülk Grupunun Birlik konferans ve komisyon - larına iştirak edeceklerin harcırahları 0 Parlâmentolar Birliği NATO Türk Grupunun Birliğe iş tirak hissesi 000 Fasü yekûnu 0 /B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler Türkiye Büyük Millet Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları -. Türkiye Büyük Millet Meelisyijn diğer memleketlere : /0 Türkiye Büyük Millet. Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro Ö/D Türkiye'de toplanacak olan Parlâmentolararası Turizm Birliği Konferansının gerektirdiği her çeşit masraflar /E Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama 000 Sigorta Meclis Millî saraylar Fasıl yekûnu Düşünülmiyen masraflar 000 Meclis tahkikatı umumi 0 00 Steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar 000 Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar 0 Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kmm Borçlar 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçları 0 - yılları borçlan, 0 - J Fasıl yekûnu

11 &o. F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i. m. Lira 0 Karşılıksız borçlar Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar 0 Çeşitli yardımlar 0 Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ye kiiçtik yapılar 0 Meclis binası Millî Saraylar 0 0 Meclis Muhafız Birliği binası 000 Fasıl yekûnu II - Satmalma, yapı tesis ve sermaye tahsisleri Satınalınacak alet ve malzemeler Matbaaya almaeak makina- ar bedeli Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri lö Satınalınacak bir aded kamyon bedeli Fasıl yekûnu sayılı Eanun gereğince alınacak taşıtlar Meclis Reisi için alınacak otomobil 000 Yatınmlar yekûnu 0 - Riyaseti Cumhur Birinci Kısım - TaJısisat ve benzeri özlük haklar 0 Reisicumhur tahsisatı Açık maaşı Fasıl yekûnu 0 Birinci kısım yekûnu Ücretler Geçici hizmetliler ücreti İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 0 II - Başka haltlar 0 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı

12 No. F. M. Tahsisatın nev'i Lira i F. M. Tahsisatın nev'i. III. 0 Lira ölüm yardımı 000 Fasıl yekûnu 000 sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, ve ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 0 Temsil tahsisatı 000 Yaverlik ve başdoktor tahsisatı davi ve harcırahları 0 Taşıt İşletme Onarma Fasıl yekûnu Üçüncü kısım yekjkıu 00 Dördüncü kısmı - Daire hizmetleri İkinci kısım yekûnu 0 üçüncü kısım - Yönetim 0 Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Ötcfberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma ve havagazı 0 Memur ve hizmetliler yiyeeek masraflariyle, yiyecekle ilgili diğer masraflar Bahçe, su ve işçi Bahçe Su İşçi ve amele Yayın 0 Satmalına ve abone 0 Başka, her ee.şit masraflar Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu 000 Dördüncü kısım yekûnu 000 Fasıl yekûnu Beşinci kısım Borçlar 0 Geçen yıl borçlan 0 Haberleşme Eski yıllar borçlan 0 Giyecekler 0 Harcırahlar 0 Daimî vazife 'harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Fasıl yekûnu Besinci kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar ve 0 sayılı kanunlar gereğince ödenecek te- Altıncı kısım yekûnu 000

13 P M. Tahsisatın nev'i Lira P. M Tahsisatın nev'i. III. 0 Lira KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yakûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu Yatarımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar UMUMÎ YEKUN 0 Yatırımlar yekûnu Divanı Muhasebat Reisliği İkinci kısım, Personel 0 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık ımaaşı 0 00 Fasü yekûnu Ücretler 0 Merkez geçici hizmetliler ücreti II - Başka haklar 0 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm yardum-ı 0 Ecnebi dil bilenlere &&*. yılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı Fasıl yekûnu sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, ve ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 0 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat Muhasebe makinalan servisinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara verilecek ücret 000 İkinci ikısım yekûnu 0 0 üçüncü kısım - Yönetim Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Fasıl yekûnu 00

14 No. F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i İ. m. 0 Lira 0 Basılı kâğıt ve defterler 0 Fosta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Muhasebe makinalarının her türlü bakım ücret ve Dördüncü kısım yekûnu 000 Fasıl yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 0 Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı Muvakkat vazife harcırahı Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve muavinlerin harcırahı Ecnebi memleketler harcırahı Fasıl yekûnu Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf ve harcırahları 0 Taşıt 0 Riyaset otomobili işletme Riyaset otomobili onarma masrafl an KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekunu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Üçüncü kısım yekûnu 0 Dördüncü kısım hizmetleri 0 Temsil Daire. Yayın 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit ması aflar 000 Fasıl yekûunu. Düşüntilmiyen masraflar Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satınalınacak muhasebe ma- Mnaları malzeme ve yedek parçaları Yatırımlar yekûnu 0 000

15 No. - Başvekâlet. IH. 0 F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci k<mm> - Tahsisat w benzeri özlük haklar 0 Tahsisatlar Başvekil tahsisatı Devlet vekilleri tahsisatı Basın - Yayın ve Turizm ve Koordinasyon. Vekilleri tahsisatı Fasıl yekûnu Birinci kısım yekûnu İkinci hmm - Personel I - Maaşlar ve ücretler SOI Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık maap Fasü yekûnu Hizmetliler ücreti. Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Ba ka haklat ve sayılı kanunlar gereğince yapılacak sam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm yardımı Fasü yekûnu 0 Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfata l sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, ve ncu maddeleri gereğince T. 0. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı sayılı Kanunun nci maddesi gereğince mesai saatleri haricinde çalışacaklara verilecek ücretler ikinci kısım yekûnu 0 Üçüncü kmm - Yönetim 0 Merkez daireleri büro Kırtasiye Millî Savunm* Yüksek Kurulu kırtasiye Döşeme Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme Demirbaş Millî Savunma Yüksek Kurulu demirbaş öteberi Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi Aydınlatma Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma Isıtma Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu Fasü yekûnu

16 STo. 0 P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i. III. 0 Lira 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Posta ve telgraf ücretleri Millî Savunana Yüksek Kurulu posta ve telgraf ücretleri Telefon Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon 0 Kira bedeli Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu Fasü yekûnu Taşıt Başvekâlet otomobilleri işletme Başvekâlet otomobilleri onarma Devlet vekilleri otomobilleri işletme Devlet vekilleri otomobilleri onarma Matbaa kamyoneti ve motosikletleri işletme Matbaa kamyoneti ve motosikletleri onarma Ecnebi misafir otomobilleri işletme < Ecnebi misafir otomobilleri onarma Fasıl yekûnu 0 Giyecekler Başvekâlet Millî Savunun Yüksek Kurulu ' 00 Fasıl yekûnu 0 00 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Millî Savunma Yüksek Kurulu muvakkat vazife harcırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka Fasıl yekûnu 0 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 000 Fasıl yekûnu 000 Üçüncü kısım vekûmı 0 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 0 Matbaa 0 Ham ve işlenmiş maddeler bedeli 0 tşçi gündelikleri 0 Diğer işletme ve yönetim Fasıl yekûnu 0 0 Temsil ve ağırlama 0 Misafir ağırlama Devlet vekilleri temsil masraflar! Fasıl yekûnu Örtülü tahsisat 000 Atom Enerjisi Komisyonu ile İstişare Heyeti tazminatları 000

17 No. F. M. Tahsisatın nev'i _ Lira F. M. Tahsisatın nev'i. III. 0 Lira Arşivler umumi sayılı Kanun ve nizamnamesi gereğince verilecek İnönü armağanı Yayın Millî Savunma Yüksek Kurulu satmalına ve abone Atom Enerjisi Komisyonu satmalına ve abone Millî Savunma Yüksek Kurulu başka her çeşit Atom Enerjisi Komisyonu başka her çeşit mas afları Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kuram ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kts-ım - Borçlar 0 Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçları 0 - yılları borçlan 0 - Fasıl yekûnu Alhncı kısım - Yardımlar sayılı Kanun gereğince Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsüne yardım Altıncı tasını yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Üçüncü 'kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu " UMUMİ YEKÛN 0 Yatırımlar I - Onarmalar Matbaada mevcut malana, alet ve malzeme onarımı - Satmalına, yapı tesis ve sermaye tahsisleri İstimlâk ve satınalma Matbaa için alınacak makina, alet ve malzeme Reaktör, lâboratuvar ve radyoizotop merkezleri tesis ve bilûmum Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu 000 0

18 No. _ 0 - Şûrayı Devlet Reisliği. IH. 0 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci İmim -' Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık maaşı Döşeme 0 Demirbaş 0 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Q00 Fasü yekûnu Fasıl yekûnu Hizmetliler ücreti II - Başka haklar 0 ye sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm yardımı Fasü yekûnu Basılı kâğıt ve defterler 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon masraftan 0 diyecekler Fasıl yekûnu 0 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcıraîhı 0 Muvakkat vazife harcırahı Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, â ve ncu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat Ikiaci Übnstt yekunu Fasıl yekûnu 0 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf lan ve harcırahları Taşıt Reislik otomobili işletme 000 Reislik otomdmli onarma 000 Fasü j«ekûnu 000 üçüncü tasım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim 0 Büro 0 Kırtasiye 000 DÖrdâıtoü kısım Daire hizmetleri 0 Temsil

19 No. P. M. Tahsisatın nevi Lira < F. M. Tahsisatın nev'i. m. 0 Lira Yayın 0 Satmalına ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Eski yıllar borçlan 0' - yılları boçlan 0 - & Fasıl yekunu 000 Fasıl yekûnu sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU îkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçlan UMUMt YEKÛN 0 - İSTATİSTİK İL M. îkinci kısım - Pers&nd I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Merkez memurları maaşı 0 Merkez memurları açık maaşı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti 0 0 Fasıl yekûnu 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II Bagka haklar ve sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm yardımı Fasıl yekûnu Ecnebi dü bilenlere Sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun ncü maddesinin (D) fıkrasiyle, ve ncu maddeleri ve sayılı Kanunun nci maddesinin (G) fıkrası ge. reğince T. 0. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler îkinci kısım yekûnu

20 No. P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i. IH. 0 Lira Taşıt onarma Üçüncü 'kısım - Yönetim masraftan 0 Basılı kâğıt ve defterler 0 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Merkez daireleri büro rafları 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 0 Öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Kira bedeli Giyecekler mas- Fasıl yel künu Fasıl yekûnu Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 0 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka Fasıl yekûnu O sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt Taşıt işletme 000 Fasıl yekûnu 000 Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısm - Daire hizmetleri 0 Temsil Çeşitli anket Sayım 0 Kâğıt ve zarf 0 Nümerotaj ve sayım işlerinin kontrolü için merkezden gönderilecek memurların harcırahları ve vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine yaptırılan kontrolün gerektirdiği her çeşit masraflar 0 Sayım memurlarının yetiştirilmeleri için gerekli her çeşit masraflar 0 Sayım ve kontrol memurlarının taşıt masraf] an 0 Sayımın hazırlık ve icrası ile ilgili olmak üzere mahallinde yapılması gereken her çeşit ödemeler 0 Baskı, ilan, afiş, broşür ve diğer her çeşit propaganda 0 Sayım vesikalarının sevk ve muhafazası için kullanılacak sandıkların gerektirdiiği masraflar 0 Sayım vesikalarının merkezden mahalline, mahallinden merkeze gönderilmeleri için gerekli posta ve diğer masraflar 0 «ayılı Kanunun ncu maddesinin.gerektirdiği masraflar Ziraat, sayımı her çeşit

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1)x Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU 3179 TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 7163 Kabul Tarihi : 25/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/1958 Sayı : 9947 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 * * * Kanunun şümulü: Madde 1 - Bu

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı