KALP DAMAR CERRAHİSİ OPERASYONU PLANLANAN HASTALARDA NAZAL STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALP DAMAR CERRAHİSİ OPERASYONU PLANLANAN HASTALARDA NAZAL STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI"

Transkript

1 KALP DAMAR CERRAHİSİ OPERASYONU PLANLANAN HASTALARDA NAZAL STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI *Nazlı Elitoğ, **Funda Korkmaz, ***Birsen Erkuş *Acıbadem Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servis Sorumlu Hemşiresi, **Acıbadem Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, ***Acıbadem Hastanesi Kardiyak Rehabilitasyon Hemşiresi ÖZET Kardiyak cerrahi ameliyatlarından sonra gözlenen hastane enfeksiyonlarının dağılımı kuruluşlar arası farklılık göstermekle birlikte, genellikle en sık bildirilen ve üzerinde en çok araştırma yapılan enfeksiyonlar, sternal CAİ dır. Bu tür enfeksiyonlarda sıklıkla etken olan stafilikok kökenleri en sık izole edilen mikroorganizmalardır. Burun S. Aureus taşıyıcılığı enfeksiyonların yayılmasında ve patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Diğer bölümlerde olduğu gibi kardiyak cerrahi ünitelerinde de enfeksiyonların yatış süresinin uzattığı ve mortaliteyi arttırdığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Tanımlayıcı kesitsel nitelikte olan bu çalışmaya Acıbadem Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Temmuz 26- Aralık 27 yılları arasında yapılmıştır. Çalışmanın kapsamına Kalp Damar Cerrahisi ameliyatı yapılmış olan hastalar dahil edilmiştir. Biz bu çalışmada, kalp damar cerrahisi ameliyatı planlanan hastalarda S. Aureus nazal taşıyıcılık prevalansını araştırarak, bu grup hastalarda gelişen enfeksiyonların empirik tedavisine ışık tutmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızda S. Aueus taşıyıcısı olan ve olmayan gruplar arasında yaş, cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.pre-op nazal S. Aureus taşıyıcılığı oranı (%18,2) olarak bulunmuştur Eşlik eden Diabetes mellitus ve S. Aueus taşıyıcısı olan ve olmayan gruplar arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür Hastaların % 18,2 sinde nazal S. Aureus taşıyıcılığı saptanmış ve bunların%95,2 si metisiline duyarlı iken, %4 ü metsiline karşı dirençli olarak bulunmuştur.bu çalışmada MRSA taşıyıcılarının hepsinde risk faktörü olarak son 12 ay içinde hospitalizasyon varlığı anlamlı bulunmuştur. Çalışma grubundaki hastalara beş gün süreyle günde iki kez uygulanan topikal mupirosin tedavisinden sonra alınan nazal sürüntü örneklerinde, hastaların 5 inde MRSA ürerken diğer hastalarda üreme olmadığı gözlenmiştir. Beş gün süreyle günde iki doz lokal mupirosin uygulamasının nazal S. Aureus eredikasyonunda başarı sağladığı gösterilmiştir. GİRİŞ Son yıllarda Metisiline duyarlı stafilokoklar(mss) nazokomial enfeksiyonlarda üst sıralara çıkmakta, cerrahi yara ve kateter enfeksiyonlarında önemli etken patojen olarak karşımıza çıkmaktadır (1, 2). Stafiloloklar insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olan önemli bir patojendir. Antibiyotiklere karşı dirençli olmalarından ötürü tedavileri sorun oluşturmaktadır. Burun S. Aureus taşıyıcılığı enfeksiyonların yayılmasında ve patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Von Eiff ve arkadaşlarının yapmış oldukları

2 çalışmada nazal kolonize suşlar ile daha sonra gelişen bakteriyemi etkenlerinin %8 den fazla vakada aynı genotipe sahip olduğu saptanmıştır (6). Nazal S. Aures taşıyıcılığı normal popülasyonda %1 3 değişkenlik göstermektedir (7). S. Aureus taşıyıcılığının çeşitli durumlarda enfeksiyon gelişmesi için bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. En belirgin ilişki cerrahi ala enfeksiyonları ve diyaliz hastalarındaki enfeksiyonlarda belirlenmiştir. Bununla birlikte, açık kalp cerrahisi sonrası gözlenen hastane enfeksiyonlarında kurumlar arası farklılık görülse de, genellikle en sık bildirilen ve üzerine çalışma yapılan enfeksiyonlar, cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) dır.yine hastane enfeksiyon etkenleri kurumlar arası farklılık göstermekle birlikte, özellikle CAİ nın yoğunlukta olması nedeni ile, bu tür enfeksiyonlarda sıklıkla stafilokok kökenleri en sık izole edilen mikroorganizmalardır (3). Son yıllarda açık kalp cerrahisi sonrasında gittikçe artan oranlarda metisiline dirençli S. Aureus (MRSA) insidansı bildirilmektedir (4, 5). Diğer bölümlerde olduğu gibi kardiyak cerrahi ünitelerinde de enfeksiyonların yatış süresinin uzattığı ve mortaliteyi arttırdığı birçok çalışmada gösterilmiştir (3, 5). AMAÇ Bu çalışma, kalp damar cerrahisi ameliyatı planlanan hastalarda S. Aureus nazal taşıyıcılık prevalansını araştırmak, bu grup hastalarda gelişen enfeksiyonların empirik tedavisine ışık tutmak amacıyla planlanmıştır. YÖNTEM Tanımlayıcı kesitsel nitelikte olan bu çalışmaya Acıbadem Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Temmuz 26- Aralık 27 yılları arasında yapılmıştır. Çalışmanın kapsamına Kalp Damar Cerrahisi ameliyatı yapılmış olan hastalar dahil edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı süre içinde Kalp cerrahisi operasyonu geçirmiş olan 577 hasta evreni oluşturmuş ve evrenin tamamı örneklem olarak alınmıştır. Araştırma için hastane etik kurulundan ve hastalardan izin alınmıştır. Hastaların burun sürüntü örnekleri ameliyattan önce alınmış, üremesi olan hastaların tedavileri hastane enfeksiyon hekimi tarafından başlanmış, tedavi bittikten sonra kontrol kültürleri alınmış ve ameliyat randevuları kontrol kültür sonucunda üreme olmadığı zaman verilmiştir. Burun sürüntü örnekleri, hastaların burun boşluğuna pamuklu eküvyon sokulup 4-5 kez döndürülmesiyle elde edilen sürüntü örnekleri Stuart transport besiyeri ortamına alınarak laboratuara ulaştırılmıştır. Sürüntü örnekleri laboratuarda Oxacillin Salt Agar besiyerine ekilmiştir. Besiyerlerin enkübasyon süresi sonunda herhangi bir üremesi olmayan örnekler üreme olmadı şeklinde raporlanmıştır. Kültüründe üreme gözlenen örnekler üreyen bakterileri Phoenix Cihazı Testleri çalışma talimatına göre çalışılarak, bakteri tanımlanarak, üreme olan kültürler bakteri cinsi için belirlenmiş olan antibiyotiklerle antibiyograma alınmıştır. Üreyen organizma ve Antibiyogram raporlanmıştır.

3 Hastaların demografik özellikleri için Kadiköy Acıbadem Hastanesi Kalp Cerrahisi Veritabanından faydalanılmıştır. Sonuçlar bilgisayarda SPSS paket programında (11, version for windows) yüzdelik dağılım, Ki Kare önemlilik testi kullanılarak analiz edilmiştir. BULGULAR Çalışma kapsamına alınan hastaların %69 unun erkek, % 31 inin kadın olduğu görülmüştür. Hastaların yaş ortalaması 6,88 11 olarak belirlenmiştir. Hastaların, burun stafilokok taşıyıcılığı, Metisiline duyarlı S. Aureus (MSSA), Metisiline dirençli S. Aureus (MRSA) üremelerinin cinsiyet, eşlik eden Diabetes mellitus varlığına göre dağılımları Tablo 1 de gösterilmiştir. Cinsiyet( P=, 298), yaş(p=, 963) ve S. Aueus taşıyıcısı olan ve olmayan gruplar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Yine Cinsiyet ve MRSA ve MSSA üreyen gruplar arasındaki ilişki incelendiğinde ise anlamlı fark olduğu görülmüştür (P=, 11). Tablo 1. Hastaların pre-op nazal S. Aureus taşıyıcılığının diğer parametrelere göre dağılımı Parametre S. Aureus üremesi olmayanlar MSSA üreyenler MRSA üreyenler P1 P2 N: 473 N: 99 N: 5 Cinsiyet Kadın / Erkek / / 64 / 5, 298, 11 Eşlik eden Diyabet 86 / / 5 /, 49, 325 Evet / Hayır Son 12 ayda ,, 2 Hospitalizasyon Yaş ortalaması 61, 6 59, 86 65, 4 MSSA : Metisiline duyarlı S. Aureus, MRSA: Metisiline dirençli S. Aureus, P1: S. Aureus taşıyıcısı olan ve olmayan gruplar arası fark. P2: MRSA ve MSSA üreyen gruplar arası fark. Eşlik eden Diabetes mellitus ve S. Aueus taşıyıcısı olan ve olmayan gruplar arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür(p=,49). Eşlik eden Diabetes mellitus ve MRSA, MSSA üreyen gruplar arasındaki ilişki incelendiğinde ise anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür( P=, 325).

4 Son 12 ayda hospitilazasyonun S. Aureus taşıyıcısı olan ve olmayan gruplar arasındaki ilişki (P=, ) ve MRSA ve MSSA üreyen gruplar arasındaki ilişki (P=, 2) arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Araştırma grubundaki hastalardan izole edilen nazal S. Aureus kökenlerinin oxacillin direnci agar tarama yöntemi ile araştırılmış ve toplam 14 S. Aureus kökeninin 5 (%4, 8) ünde oxacillin direnci saptanmıştır. Oxacilline duyarlılık ve direnç durumlarına göre suşların diğer antibiyotiklere duyarlılıkları Tablo 2 de gösterilmiştir. MSSA suşlarının penisilin direnci % 77,7 iken MRSA suşlarının % 1 ü penisiline dirençli bulundu. MSSA suşlarında, % 77,7 pennicillin, %67, 6 Ampicillin, %4 Eryhyromicin, %1 Gentamicin, %2 Clindamycin direnci saptanırken, MRSA suşlarında, % 6 Erythyromicin ve % 1 Pennicilin dışında değerlendirmeye alınan antibiyotiklere direnç saptanmadı. Tablo 2. S.Aureus kökenlerinin oksasiline duyarlılık ve dirençlik durumlarına göre suşların diğer antibiyotiklere direnç oranları Antibiyotik Oxacilline duyarlı Oxacilline dirençli S.Aureus S.Aureus %4,8 N: 99 %95,2 N:5 Ampicillin 67 %67,6 % Erythyromicin 4 %4 3 %6 Gentamicin 1 %1 Pennicillin G 77 %77,7 5 %1 Clindamycin 2 %2 TetraCycline Trimet/sulfamet Vancomycin Ofloxacillin Meropenem

5 TARTIŞMA Çalışmamızda S. Aueus taşıyıcısı olan ve olmayan gruplar arasında yaş, cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Başöncül nın yapmış olduğu toplumda ve hastanede edinilmiş nazal Stafilokok taşıyıcılığı çalışmasında da benzer şekilde anlamlı ilişki bulunmamıştır (8). Ancak yapılan birçok çalışmada yaşın, 2 nin altında ve 7 in üzerinde olmasının kolonizasyon için önemli bir faktör olduğunu saptamıştır (P <.1) (9, 1, 11). Bizim çalışmamızda pre-op nazal S. Aureus taşıyıcılığı oranı %18,2 olarak bulunmuştur. Choi ve arkadaşları (%23,4), Munoz ve arkadaşları (%27) çalışmalarında bizim çalışmamıza paralel bulgular elde etmişlerdir (12, 13). Eşlik eden Diabetes mellitus ve S. Aueus taşıyıcısı olan ve olmayan gruplar arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (P=,49). Diyabet hastalarında nazal S. Aureus taşıyıcılığının normal toplumdan daha yüksek olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir ( 14, 15, 16). Hastaların % 18,2 sinde nazal S. Aureus taşıyıcılığı saptanmış ve bunların %95,2 si metisiline duyarlı iken, %4 ü metsiline karşı dirençli olarak bulundu. Bu çalışmada MRSA taşıyıcılarının hepsinde risk faktörü olarak son 12 ay içinde hospitalizasyon varlığı anlamlı bulunmuştur (P=,2). Bu hastalara beş gün süreyle günde iki kez uygulanan topikal mupirosin tedavisinden sonra alınan nazal sürüntü örneklerinde, hastaların 5 inde MRSA ürerken diğer hastalarda üreme olmadığı gözlenmiştir. Yapılmış olan birçok çalışmada bizim çalışmamıza paralel olarak, beş gün süreyle günde iki doz lokal mupirosin uygulamasının nazal S. Aureus eredikasyonunda başarı sağladığı gösterilmiştir (17, 18, 19). SONUÇ Bu araştırma sonucunda,; Kardiyovasküler cerrahi öncesi nazal S. Aureus taraması yapılmasının CAİ ndan kaynaklanan mortalite, morbitite ve maliyeti azaltacağı, Pre-op dönemde dekolonizasyonun mupirosin kullanımı ile azaltılabileceği, Dekolonizasyonun yapılamadığı durumlarda bile hastaların izolasyona alınarak mikroorganizmanın yayılmasının önlenmesinde faydası olacağı kanaatindeyiz. KAYNAKLAR 1. Sırmatel F., Zeyrek F.Y., Erkmen O. Hastane kökenli stafilokok suşlarında mikrodilüsyon yöntemiyle antibiyotiklere dirençlerin belirlenmesi. ANKEM Dergisi, 24 18(4): Gül M., Büyükbeşe M.A., Çıragil P., Çetinkaya A., Aral M. Diabetes mellituslu hastalarda nazal stahylococcus aureus taşıyıcılığı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyetleri Dergisi, 24, 34;

6 3. Şimşek S., Biçer Y., Yapıcı N., Kalaça S., aydın O., Çamur G., Koçak F., Aykaç Z. Kardiyak cerrahi ameliyatlarından sonra gelişen hastane enfeksiyonları: Süreveyans ve risk faktörlerin analizi. Klinik Dergisi, 25 18(1); 13-19, 4. Finkelstein R., Rabino G., Mashiah T., Bar El.Y., Adler Z., Kertzman V., Cohen O.,Milo S. Vancomycin versus cefazolin prophylaxis for cardiac surgery in the setting of a high prevalence of methicillin-resistant staphylococcal infections.the Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 22 Feb;123(2): Carrier M., Marchand R., Auger P., Hebert Y., Pellerin M., Perrault LP:, Cartier R., Bounchard D., Poirier N., Page P.Methicillin-resistant staphylococcus aureus infection in a cardiac surgical unit. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 22 Jan;123(1): Von Eiff C., Becker K., Machka K., Stammer H., Peters G. Nasal carriage as a source of Staphylococcus aureus bacterie ia.study group. N Engl J Med 21;344: Gündüz T., Akgül S., Yılmaz S. Hemodiyaliz hastalarında ve çalışanlarında nazal staphylococcus aureus taşıyıcılığı. Afyon Koca tepe Üniversitesi Tıp Dergisi, 25 5: Başöncül A. Toplumda ve hastanede edinilmiş nazal stafilokok taşıyıcılığında risk faktörleri ve direnç durumlarının karşılaştırılması. Şişli Etfal Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji Kliniği Uzmanlık Tezi, İstanbul, Lu PL., Chin LC., Penge CF., Chiang YH., Chen TP., Ma L., Siu LK.. Risk factors and molecular analysis of community methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage. Journal of Clinical Microbiology, 25 Jan;43(1): Panhotra Br, Saxena AK., Al Mulhim AS. Prevalence of methicillin-resistant and methicillinsensitive Staphylococcus aureus nasal colonization among patients at the time of admission to the hospital. Analls of Saudi Medicine, 25 Jul-Aug; 25(4): Kenner J, O Connor T., Piantanida N., Fishbain J., Eberly B., Viscount H.,Uyehara C., HospenthalD. Rates of carriage of methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus in an outpatient population. İnfection Control Hospital Epidemiology, 23 Jun;24(6): Choi CS., Yin CS, Bakar AA., Sakewi Z., Naing MN., jamal F., Othman N. Nasal carriage of Staphylococcus aureus among healthy adults. Journal of Microbiology, İmminology, and İnfection, 26 Dec;39(6): Kluytmans J., Van Belkum A., Verbrugh H. Nasal carriage of Staphylococcus aureus: epidemiology, underlying mechanisms, and associated risks. Clinical Microbiology Reviews, 1997 Jul;1(3): Daeschlein G., Assadian O., Rangous I., Kramer A. Risk factors for Staphylococcus aureus nasal carriage in residents of three nursing homes in Germany. The Journal of Hospital İnfection, 26 Jun;63(2):216 2.

7 15. Gitaud K., Chatap G., Bastuji-Garin S., Vincet JP. Presse Medicale Impact of nasal colonization by methicillin-resistant Staphylococcus aureus among geriatric intermediate care facility patients, 24 Dec 4;33(21): Monoz P., Hortal J., Giannella M., Barrio JM., Rodriguez CM., Perez MJ., Rincon C., Bouza E. Nasal carriage of S. Aureus increases the risk of surgical site infection after major heart surgery. The Journal of Hospital İnfection. 28 Jan;68(1): Epub 27 Oct Shresta NK:, Banbury MK., Weber M., Cwynar RE:, Lober C., Procop GW., Karafa MT., Gordon SM. Safety of targeted perioperative mupirocin treatment for preventing infections after cardiac surgery. The Annals of Thoracic Surgery, 26 Jun;81(6): Konvalinka A., Errett L., Fong IW. Impact of treating Staphylococcus aureus nasal carriers on wound infections in cardiac surgery. The Journal of Hospital İnfection, 26 Oct;64(2): Epub 26 Aug Perl TM. Prevention of Staphylococcus aureus infections among surgical patients: beyond traditional perioperative prophylaxis. Surgery, 23 Nov;134(5 Suppl): Cederna JE., Terpenning MS., Ensberg M., Bradley SF., Kauffman CA. Staphylococcus aureus nasal colonization in a nursing home: eradication with mupirocin İnfection Control and Hospital Epidemiology, 199 Jan;11(1):13-6.

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı

Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Van Tıp Dergisi: 12 (2):140-144, 2005 Kırıkkale Üniversitesi Hastane Personeli İle Hasta Ziyaretçilerinde Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı Selda Hızel*, Cihat Şanlı**, Sedat Kaygusuz***, Alp Tunç****

Detaylı

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Hastanede Çalışan Hemşirelerin Burun Sürüntü Örneklerinde Staphylococcus Aureus Varlığı, Metisilin Direnci ve Slaym Oluşumunun Araştırılması Ayşe Ece Şener, Eren Çamur, Güngör Çakmakçı, Güzide Ece Akıncı,

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI 17 21 Ekim 2008 tarihleri arasında Çeşmede gerçekleşen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresinde sözel bildiri olarak

Detaylı

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız NURDAN PALA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST. YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL-2010 Adınızı soyadınızı giriniz Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar

Detaylı

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 4 (2) KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA HİJYENİK ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ A. Canan DEMİRBAĞ* ÖZET Bu çalışma, idrar yolu enfeksiyonu (İYE)

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi?

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Moleküler Yöntemler; Maliyet Etkin mi? Rıza DURMAZ Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI

SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Cumhuriyel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2,2001 SİVAS C.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B, HEPATİT C SIKLIĞININ SAPTANMASI Dt. Defne YALÇIN* Dt. Nevin

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri

Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Cerrahi alan enfeksiyonları: risk faktörleri ve önleme yöntemleri Surgical site infections: risk factors and methods of prevention Ali

Detaylı

Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii

Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(4): 303-311 Geliş Tarihi/Received: 22/10/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 28/07/2013 Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki

Detaylı

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ Yrd.Doç.Dr. İsmet ÖZAYDIN 1, Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir İSKENDER 2, Uzm.Dr. Çiğdem ÖZAYDIN 3, Yrd.Doç.Dr. Mehmet YAŞAR 1 1 Düzce Üniversitesi Düzce Tıp

Detaylı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi Bilgin ARDA*, Şebnem ŞENOL*, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN*, Tansu YAMAZHAN*, Oğuz Reşat SİPAHİ*, Güray

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması 244 Özgün Araşt rma Original Investigation Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması Smoking cessation in patients with cardiopulmonary diseases Zeynep Pınar Önen, Elif Şen, Banu Eriş Gülbay,

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Aytekin Çıkman *, Mehmet Parlak **, Mehmet Reşat Ceylan ***, Hüseyin Güdücüoğlu ****, Mustafa Berktaş **** Özet Amaç:

Detaylı

Subkutan Heparin Enjeksiyonu Sonrası Yapılan Topikal Uygulamaların Ekimoz ve Hematom Gelişimine Etkisi

Subkutan Heparin Enjeksiyonu Sonrası Yapılan Topikal Uygulamaların Ekimoz ve Hematom Gelişimine Etkisi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140501092103 Subkutan Heparin Enjeksiyonu Sonrası Yapılan Topikal Uygulamaların Ekimoz ve Hematom Gelişimine Etkisi Mehtap Dursun 1, Reva Balcı Akpınar 1 ÖZET:

Detaylı

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 55 Şanlıurfa da Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanlarında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV Pozitifliği ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of HBsAg, Anti-HBs and Anti-HCV

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri EPİLEPSİ HASTALARINDA EVLENME DURUMU Esen Akbel, Tuba Arpağ, Şahide Eda Artuç, Hatice Damla Atalay, Özlem Kurtkaya. AMAÇ: Epilepsi doğumdan itibaren hayatın

Detaylı