T AD. Parotis bezi kitleleri: 25 olgunun analizi ARAŞTIRMA. Ferhat Bozkuş 1, İsmail İynen 1, İmran Şan 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T AD. Parotis bezi kitleleri: 25 olgunun analizi ARAŞTIRMA. Ferhat Bozkuş 1, İsmail İynen 1, İmran Şan 1"

Transkript

1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (2) :84-88 T AD ARAŞTIRMA Parotis bezi kitleleri: 25 olgunun analizi Ferhat Bozkuş 1, İsmail İynen 1, İmran Şan 1 1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa Özet Amaç: Parotis kitlesi ile kliniğimize başvuran olguları retrospektif olarak incelemek; uygulanan cerrahi tedavileri, histopatolojik sonuçları, görülme oranlarını, takip sürelerini ve cerrahi sonrası komplikasyonları değerlendirmektir. Yöntemler: Ocak 2002 ile Mayıs 2010 tarihleri arasında kulak önünde ve/veya kulak altında şişlik şikayeti ile başvuran 25 hasta (13 erkek, 12 kadın; ortalama yaş 45 ; dağılım 23-74) çalışmaya alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, ameliyat şekli, ameliyat sonrası histopatolojik sonuçları, takip süreleri ve cerrahi tedavi sonrası gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Cerrahi tedavi sonrası histopatoloji sonuçlarına göre olguların 22 si benign (%88), 3 ü habis (%12) idi. Selim tümör olarak en sık pleomorfik adenom (16 olgu) saptandı. İkinci en sık görülen selim tümör olan Whartin tümörü ise 5 olguda saptandı. Cerrahi yöntem olarak yüzeyel parotidektomi veya total parotidektomi uygulandı. Bir olguda geçici fasial parezi, Bir olguda tükrük fistülü saptandı. Sonuç: Parotis bezi kitlelerinin tedavisinin belirlenmesinde preoperatif dönemde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılması önemlidir. İİAB ile selim tanısı konan tümörlerde yüzeyel parotidektomi yeterli bir tedavidir. Habis tümör tanısı konanlarda ise total parotidektomi uygulanmalı, boyun metastazı olan olgularda boyun diseksiyonu uygulanmalıdır. Fasial sinir tutulumu Yazışma Adresi: Dr. Ferhat Bozkuş Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.D. Yenişehir kampüsü Şanlıurfa Cep tel: olan vakalarda fasial sinir rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yapılmalıdır. Tümör tipine göre ameliyat sonrası radyoterapi ve kemoterapi tedaviye eklenmelidir. Anahtar Kelimeler: Parotis tümörleri, ince iğne biyopsisi, histopatoloji, parotidektomi Parotid gland masses: An analysis of twenty-five patients Abstract Objectives: To investigate the patients with parotid tumors retrospectively and to evaluate the surgical managements, histopathologic results, incidence, follow-up time and complications. Patients and Methods: The study included 25 patients (13 males, 12 females; mean age 45.0 years; range 23 to 74 years) who presented with a mass below or in front of the ear between January 2002 and February The data regarding patient age, sex, surgical procedure, postoperative histopathologic results,follow-up time and complications after surgery were recorded. Results: According to the postoperative histopathologic results, 22 of the cases were benign (88%), and 3 of them were malign (12%). Pleomorphic adenoma that was most common seen benign tumor was detected in 16 cases and Whartin tumor that was second most common seen benigntumor was detected 5 cases. Superficial parotidectomy, and total parotidectomy as the surgical technique were performed. Transient facial nerve paresis was seen in one case and salivary fistül was seen in one case. Conclusion: Fine-needle aspiration biopsy in the preoperative period (FNAB) is important to determine of the treatment of parotid masses. For the management of benign parotid gland tumors that s diagnosed with fine needle aspiration biopsy

2 85 Bozkuş ve ark. superficial parotidectomy is a sufficient surgery. For malign tumors, superficial or total parotidectomy; in cases with neck masses, neck dissection; and in cases involving the facial nerve, facial nerve resection and reconstruction should be performed. According to the type of tumor, postoperative radiation therapy and chemotherapy should be performed as well. Key Words: Parotid neoplasms, biopsy, fine needle, histopathology, parotidectomy Parotis bezi kitleleri konjenital hastalık, travmatik lezyonlar, akut ve kronik enfeksiyonlar, sialadenozis ve selim ya da habis tümörler nedeniyle oluşabilir (1). Tükrük bezi tümörleri tüm baş boyun tümörlerinin %3 ünü oluşturmaktadır (2). Tükrük bezleri içerisinde en sık etkileneni parotis bezidir. Bu bezin özellikle tümöral lezyonlar gibi hastalıklarının çoğunda cerrahi tedavi gerekir (1). Tüm tükrük bezi tümörlerinin yaklaşık %70-80 i parotis bezinde lokalizedir (2). Parotis kitlelerinin yaklaşık %80 i selimdir. Selim tümörler içinde en sık görüleni pleomorfik adenomdur (parotis tümörlerinin %60 ı). Bunu Whartin tümörü takip etmektedir (parotis tümörlerinin %10 u). Malign tümörler nispeten nadir görülür (vakaların %20 si) (1). En yaygın görülen tükrük bezi malignensisi çöğunlukla parotis bezini tutan mukoepidermoid karsinomdur (3). Bu çalışmanın amacı parotis tümörlü hastaları retrospektif olarak incelemek ve cerrahi tedavileri, histopatolojik sonuçları, insidansı, takip süresini ve komplikasyonları değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem Bu çalışmaya Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine Ocak 2002 ile Mayıs 2010 tarihleri arasında kulak önünde ve/veya kulak altında şişlik şikayeti ile başvuran 25 hasta (13 erkek, 12 kadın; ortalama yaş 45 ; dağılım 23-74) alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, ameliyat şekli, ameliyat sonrası histopatolojik sonuçları, takip süreleri ve cerrahi tedavi sonrası gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Hastalara rutin muayeneye ek olarak ameliyat öncesinde tümör yaygınlığını değerlendirmek için bilgisayarlı tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme tetkiki yapıldı (Şekil 1,2). Hastalara görüntüleme tetkiki sonrası ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapıldı. Cerrahi yöntem olarak yüzeyel parotidektomi veya total parotidektomi uygulandı. Malign parotis tümörü bulunan iki hastada preoperatif fasial paralizi mevcuttu. Şekil 1. Parotis kitlesi olan bir hastanın axial plandaki BT görüntüsü. Şekil 2. Parotis kitlesi olan bir hastanın koronal plandaki BT görüntüsü. Bulgular Parotis bezinde kitle nedeniyle ameliyat edilen 25 hastanın 13 ü erkek (%52), 12 si kadın (%48) idi. Bir erkek olgu iki taraflı lezyon nedeniyle iki kez ameliyat edildi. Olguların ortalama yaşı 45.0 (23-74) idi. Ameliyat sonrası histopatoloji sonuçlarına göre olguların 22 si benign (%88), 3 ü malign (%12) idi (Tablo 1). Preoperatif yapılan İİAB sonuçlarına göre 25 hastanın 21 inde doğru olarak benign ya da malign ayrımı yapılabilmiştir. Tablo 1. Parotis tümörlerinin cinsiyete göre dağılımı. Cinsiyet Benign Erkek 13 (%59.1) Malign Toplam 0 (%0) 13 (%52) Kadın 9 (%40.9) 3 (%100) 12 (%48) Toplam

3 86 Tam sonuç alınamayan vakaların ikisinde yetersiz numune nedeniyle diğer ikisinde ise hemorajik yayma nedeniyle benign ya da malign ayrımı yapılamamıştır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucuna göre benign olarak bildirilen olgulardan derin lob tutulumu olan ikisine total parotidektomi uygulanırken geriye kalan olgulara yüzeyel parotidektomi uygulandı (Şekil 3,4). komplikasyon olarak bir olguda geçici fasial parezi, bir olguda tükrük fistülü gelişti. Fasial parezili olguda steroid tedavisinden sonra fasial sinir fonksiyonları tamamen düzeldi. Tükrük fistülü olan olguda baskılı pansuman yapılarak sorun düzeltilmiş oldu. Hastaların 6 aylık takiplerinde herhangi bir nüks görülmedi. Tablo 2. Parotis tümörlerinin histopatolojisi Histopatholoji Hastalar Benign tümörler 22 (91.6%) - Pleomorfik adenom 16 (64%) - Whartin tumörü 4 (16%) - Lipom 1 (4%) - Kronik inflamasyon 1 (4%) Malign tumörler 3 (12%) - Mukoepidermoid karsinom 3 (12%) Toplam 25(100%) Şekil 3. Süperfisial parotidektomi yapılan bir hastanın preoperatif görüntüsü. Şekil 4. Süperfisial parotidektomi yapılan bir hastanın intraoperatif görüntüsü. Total parotidektomi uygulanan vakaların ikisinde de ameliyat sonrası histopatolojik tanı Whartin tümörü idi. Ameliyat öncesi fasial paralizi bulunan iki olgu ve diğer bir olguda preoperatif yapılan İİAB inde malignite şüphesi mevcut olduğu için bu hastalara total parotidektomi uygulandı. Bu hastalara cerrahi esnasında frozen uygulanmamıştır. Fasial paralizili iki olguda fasial sinir invazyonu bulunduğu için fasial sinir rezeksiyonuyla beraber total parotidektomi+ lateral boyun diseksiyonu uygulandı. Olguların birinde üst göz kapağına altın implantı uygulandı. Olguların histopatolojik dağılımı Tablo 2 de gösterilmiştir. Postoperatif Tartışma Parotis bezi tükrük bezi tümörlerinin başlıca görüldüğü bölgedir. Tüm primer tükrük bezi epitelyal tümörlerinin yaklaşık %64-80 i parotis bezini tutmaktadır. Bu tümörler çoğunlukla yüzeyel lobta yerleşmişlerdir. Parotid neoplazmlı hastalarda parotis bölgesinde şişlik ana semptomdur. Malign vakalarda ağrı, fasial palsi ve deri ülserleri ortaya çıkabilir. Benign ve malign parotis tümörlerinde tümörün yaygınlığına göre parsiyel ya da total parotidektomi tedavi seçeneğini oluşturur (3). Teşhis başlıca klinik özelliklere göre konmaktadır. Bazı otörler rutin preoperatif görüntülemenin cerrahi kararı belirlemede yararlı bir bilgi sağlamadığını bildirse de son yıllarda bütün parotis kitlelerinin rutin preoperatif değerlendirilmesinde görüntüleme savunulur hale gelmiştir. Görüntüleme özellikle derin lob gibi çevre yapılardaki tümör invazyonunun derinliğini ve parafaringeal bölgeye tümör yayılımını belirlemede yardımcı olur. Ek olarak radyolojik görüntüleme lenf nodlarının klinik olarak evrelemesini de kolaylaştırabilir (2). BT bazı klinisyenler tarafından lezyonun yaygınlığı ve tedavi planının belirlenmesinde rutin olarak kullanılmaktadır. Bazı otörler tanı zorluğu olan, derin lob tümörleri bulunan hastalarda ve malign lezyonlarda çevreye yayılım ve infiltrasyonun değerlendirilmesinde, ve nükseden vakalar gibi durumlarda seçici kullanmayı uygun görmüşlerdir (4). Biz bütün vakalarımızda ameliyat öncesinde tümör yaygınlığını belirlemek

4 87 Bozkuş ve ark. için BT veya MR gibi görüntüleme yöntemlerini kullandık. İnce iğne aspirasyon biyopsisi patolojik yapıyı doğrulamak için kullanılmaktadır. İİAB nin esas rolü cerrahi kararı vermede dayanak noktası oluşturan bir teşhis prosedürü olmaktan ziyade tükrük bezi kitlelerinin değerlendirilmesinde yardım sağlamasıdır. Bununla birlikte özellikle İİAB sonuçları akıllıca yorumlanabilirse cerrahi kararlarda ek bilgi sağlayabilir (5). Al Salamah ve ark. yaptıkları çalışmada tüm hastalara İİAB yapıldığını ve %89 oranında doğru tanı konulduğunu bildirmişlerdir (4). Literatürde daha düşük doğru tanı oranı da bildirilmiştir (5). Bizim çalışmamızda olguların tümüne İİAB uygulanmış olup kitlenin benign ya da malign olup olmadığı postoperatif sonuçlara göre % 84 oranında doğru olarak belirlenmiştir. Ayrıca İİAB ile postoperatif histopatoloji arasındaki tam uyum % 68 oranındadır. 3 malign vakanın hepsinde de İİAB ile malignite bulguları elde edilmiştir. Tam sonuç alınamayan vakaların ikisinde yetersiz numune nedeniyle diğer ikisinde ise hemorajik yayma nedeniyle benign ya da malign ayrımı yapılamamıştır. Tükrük bezi tümörlerinin insidansı 6. ve 7. dekadda pik yapmaktadır. Ortalama yaş 48.4 dür (3). Taş ve ark. nın yaptığı çalışmada ortalama yaş 52.7 olarak bulunmuştur (6). Satko ve arkadaşları ortalama yaşın 53 olduğunu bildirmişlerdir (7). Al Salamah ve ark. ortalama görülme yaşını 51.6 olarak bildirmişlerdir (4). İnci ve ark. nın 22 olgudan oluşan çalışmasında ortalama yaş 44 olarak bulunmuştur (8). Bizim çalışmamızda parotis bezi tümörlerinin ortalama görülme yaşı 45 olarak bulunmuş olup sonuçlarımız mevcut çalışmalara yakın olarak bulunmuştur. Pleomorfik adenom en sık karşılaşılan tükrük bezi selim tümörüdür ve sıklıkla beşinci dekatta görülür (6). Literatürde pleomorfik adenomun selim tümörlerin %51-85 ini oluşturduğunu bildiren yayınlar mevcuttur (2-3,6-11). Çalışmamızda selim tümörler içerisinde pleomorfik adenom görülme oranı %66.6 olarak bulunmuş olup bu sonuç literatürdeki sonuçlarla uyumlu olarak bulunmuştur. Çoğu pleomorfik adenomların sitolojik görünümleri belirgin olsa da pleomorfik adenomdan gelişen malign tümörlerin teşhisinde problem yaşanabilir. Malign tükrük bezi tümörleri mevcut pleomorfik adenom zemininden oldukça nadir olarak gelişir. Primer veya rekürren pleomorfik adenom zeminiden gelişen malign epitelyal neoplaziler tüm pleomorfik adenomların %2-5 ini oluşturur (12). Pleomorfik adenomlu tüm olgularımıza yüzeyel parotidektomi ameliyatı uygulanmıştır. Pleomorfik adenomda parsiyel parotidektomi sonrası rekürrens oranı %1-9 olarak bildirilmiştir (6). Pleomorfik adenom nedeniyle yüzeyel parotidektomi yaptığımız hiçbir olgumuzda rekürrens ve habis transformasyon meydana gelmemiştir. İkinci en sık görülen selim tümör ise Whartin tümörüdür (6). Literatürde Whartin tümörü insidansının % 7-19 arasında olduğu bildirilmiştir (3-4,7,9,11). Çalışmamızda Whartin tümörü insidansı %16.6 olarak bulunmuştur. Bu oran literatürdeki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Literatürde Whartin tümörü görülme insidansının daha fazla olduğu çalışmalar da mevcuttur (2-3,7-8). Whartin tümörü selim olarak kabul edilmektedir. Ancak bilateral görülebilmeleri ve boyun lenf nodlarına metastaz yapabilme özelliğine sahip olabilmeleri nedeniyle bu hastalar yakın takibe alınmalıdır. 10 Olguların %10 unda bilateral olma ihtimali vardır (6). Taş ve ark. yaptıkları çalışmada bir olguda (%7.7 oranında) bilateral Whartin tümörü saptadıklarını ve her iki tarafa ayrı seanslarda yüzeyel parotidektomi uyguladıklarını belirtmişlerdir (6). Al Salamah ve ark. nın yaptığı çalışmada bilateral Whartin tümörü insidansı %8.1 olarak bulunmuştur (4). İnci ve ark. nın 22 hastadan oluşan çalışmasında iki olguda bilateral Whartin tümörü saptanmıştır (8). Bizim çalışmamızda da bir olguda bilateral Whartin tümörü saptandı. Bu olguda her iki tarafa yüzeyel parotidektomi iki ayrı seansta yapıldı. Parotis bezinin en sık görülen malign tümörü mukoepidermoid karsinomdur (2-3,6) Mukoepidermoid karsinom yüksek grade ve düşük grade li olabilir. Yüksek grade li mukoepidermoid karsinomun prognozu daha kötüdür ve daha agresif seyreder. Düşük grade li karsinomda yüzeyel parotidektomi yeterli iken yüksek grade li karsinomda total parotidektomi ve ameliyat sonrası radyoterapi gerekir (6). Literatürde mukoepidermoid karsinom görülme sıklığı %3-18 olarak bildirilmiştir (2,4,8,10-11). Bizim çalışmamızda mukoepidermoid karsinom görülme sıklığı %12 olarak bulunmuş olup bu sonuç literatürle uyumludur. Sonuç Parotis bezi kitlelerinin tedavisinin belirlenmesinde preoperatif dönemde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapılması önemlidir. İİAB ile selim tanısı konan tümörlerde yüzeyel veya parsiyel yüzeyel parotidektomi yeterli bir tedavidir. Malign tümör tanısı konanlarda ise total parotidektomi uygulanmalı, boyun metastazı olan olgularda boyun diseksiyonu uygulanmalıdır. Tümör tipine göre ameliyat

5 88 sonrası radyoterapi ve kemoterapi tedaviye eklenmelidir. Kaynaklar 1. Croce A, D agostıno L, Moretti A, Augurıo A. Parotid surgery in patients over seventy-five years old. Acta Otorhinolaryngologica Italıca 2008; 28: Lin C-C, Tsai M-H, Huang C-C, Hua C-H, Tseng H-C, Huang S-T. Parotid tumors: a 10- year experience. American Journal of Otolaryngology- Head and Neck Medicine and Surgery 2008; 29: Junior AT, Almeida OP, Kowalski LP. Parotid neoplasms: analysis of 600 patients attended at a single institution. Braz J Otorhinolaryngol. 2009; 75: Al Salamah S M, Khalid K, Khan I.A.R, Gul R. Outcome of Surgery For Parotid Tumours: 5- Year Experience of a General Surgical Unit in a Teaching Hospital. ANZ J. Surg. 2005; 75: Wong DS, Li GK. The role of fine-needle aspiration cytology in the management of parotid tumors: a critical clinical appraisal. Head Neck. 2000; 22: Tas A, Giran S, Yagız R, Yalçın O, Koten M, Adalı MK, Karasalihoglu A. [Evaluation of Surgical and Histopathologic Results of Patients Operated for Parotid Gland Tumor] Trakya Univ. Tıp Fak. Derg. 2009; 26: Satko I, Stanko P, Longauerova I. Salivary gland tumours treated in the stomatological clinics in Bratislava. J Craniomaxillofac. Surg. 2000; 28: Inci E, Hocaoglu E, Kılıckesmez O, Aydın S, Cimilli T. Quantitative Diffusion-Weighted MR Imaging in the Differential Diagnosisof Parotid Gland Tumors:Is it a Useful Technique? Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: Satar B, Gerek M, Yetiser S, Akkaya A, Ozkaptan Y. [Major Salivary Gland Tumours: Analysis of 93 cases]. Turkiye Klinikleri J E.N.T. 200; 1: Gok U, Yalcın S, Kaygusuz I, Keles E, Cetinkaya T, Alpay HC. [Salivary gland masses; analyses of 112 cases]. Turk ORL Archieves 2001; 39: Long- jiang L, Yi L, Yu-ming W, Hua L, Hong-wei Z. Clinical analysis of salivary gland tumor cases in West China in past 50 years. Oral Oncol. 2008; 44: Filiz NO, Koseoglu RD, Eyibilen A, Aladag I, Güven M. Salivary Duct Carcinoma Ex PleomorphicAdenoma of the Parotid Gland. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008; 28:

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (210-214) Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi Müzeyyen Yıldırım*, Mehmet Faruk Oktay**, İsmail Topçu**, Faruk Meriç** ÖZET Kliniğimizde boyun kitlesi

Detaylı

BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ ARAŞTIRMA BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ Dr. Deniz DEMİR 1, Dr. Murat Timur AKÇAM 1, Dr. Ömer KARAKOÇ 1, Dr. Önder ÖNGÜRÜ 2, Dr. Sertaç YETİŞER 1 1 Gülhane Askeri

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM

MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 20 Cilt 3 Sayı: 2-7 MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM THE APPROACH TO MAXILLARY SINUS MASSES İbrahim ÇUKUROVA, Aytekin YAZ, Murat GÜMÜŞSOY, Gül Caner MERCAN, Orhan Gazi

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 1 Cilt: Sayı: 1-6 MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCE OF GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER Mefaret ŞAHİN, Yusuf TANRIKULU, Serap EREL, Kenan BAYRAKTAR,

Detaylı

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Özgün Araşt rma / Original Article 55 Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Incidence of Actinomycosis

Detaylı

Aydın Bora 1, Adem Yokuş 1, Alpaslan Yavuz 1, Cihat Kaya 1, Suat Orak 1, Mehmet Deniz Bulut 1, Gülay Bulut 1. Abstract.

Aydın Bora 1, Adem Yokuş 1, Alpaslan Yavuz 1, Cihat Kaya 1, Suat Orak 1, Mehmet Deniz Bulut 1, Gülay Bulut 1. Abstract. Yumuşak Damak Pleomorfik Adenomu: Klinik, Radyolojik ve Patolojik Bulguları Pleomorphic Adenoma of the Soft Palate (Clinical, Radiological and Pathological Findings) Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Başvuru:

Detaylı

Araştırma. Engin BABA, Melda APAYDIN, Nezahat ERDOĞAN, Makbule VARER, Mehmet DİRİK, Ayşegül SARSILMAZ, Engin ULUÇ

Araştırma. Engin BABA, Melda APAYDIN, Nezahat ERDOĞAN, Makbule VARER, Mehmet DİRİK, Ayşegül SARSILMAZ, Engin ULUÇ Araştırma Larinks Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografik ve Histopatolojik Tümör(T) Evrelemenin Karşılaştırılması COMPARISON OF COMPUTERIZED TOMOGRAPHIC AND HISTOPATHOLOGICAL,TUMOR (T) STAGING OF LARYNGEAL

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 175-180 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0554 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Detaylı

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi TKBB & BBCD 2012 doi: 10.5152/tao.2012.13 ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi E. Erkul, İ. E. Çekin, O. Kurt, A. Güngör, M. A. Babayiğit

Detaylı

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(4) 249-254 (2002) Üst Seviye Lomber Disk Hernileri Özkan Ateş*, Özcan Tarım*, Ayhan Koçak*, S. Çağatay Önal*, Süleyman R. Çaylı*, Baran Şahinbeyoğlu*, Şevket

Detaylı

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi

Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):19-24 doi:10.2399/jmu.2013001006 Tiroid cerrahisi yap lan genifl bir hasta serisinin de erlendirilmesi: 462 olgunun analizi Evaluation of a

Detaylı

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Results and Some Prognostic Factors in Patients with Endometrial Cancer Gökhan

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

Karaciğer Kist Hidatik Olgularımız

Karaciğer Kist Hidatik Olgularımız Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(2):95-99 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Karaciğer Kist Hidatik Olgularımız Hepatic Hydatid Cyst Cases Doğan Albayrak, Yavuz Atakan Sezer, Abdil Cem İbİş,

Detaylı

Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri

Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut Van Tıp Dergisi: 17 (3): 69-76, 2010 Yarı-otomatik 16 Gauge Tru-cut İğne ile Perkütan Karaciğer Biyopsileri Bilgin Kadri Arıbaş*, Dilek Nil Ünlü*, Gürbüz Dingil*, Pelin Demir*,

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (3) :181-185. Boyun cildinde geniş ülserasyonla seyreden diffüz large B-cell lenfoma olgusu

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (3) :181-185. Boyun cildinde geniş ülserasyonla seyreden diffüz large B-cell lenfoma olgusu Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (3) :181-185 T AD OLGU SUNUMU Boyun cildinde geniş ülserasyonla seyreden diffüz large B-cell lenfoma olgusu Hakan Çankaya 1, Ferhat Bozkuş 1, Yunus Ağar 1, Köksal Yuca

Detaylı

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi TKBB & BBCD 2011 doi: 10.5152/tao.2011.07 RESEARCH ARTICLE / ARAfiTIRMA Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi T. Apuhan, F. Aksoy, Y. S. Yıldırım, B. Veyseller, O. Özturan

Detaylı

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ELEKTİF İNGUİNAL HERNİ TAMİRİ Yrd.Doç.Dr. İsmet ÖZAYDIN 1, Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir İSKENDER 2, Uzm.Dr. Çiğdem ÖZAYDIN 3, Yrd.Doç.Dr. Mehmet YAŞAR 1 1 Düzce Üniversitesi Düzce Tıp

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR

AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR AÇIK KALP CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI PULMONER REZEKSİYONLAR Dr. Levent YAZICIOĞLU (*), Dr. Özge Korkmaz UYMAZ (*), Dr. Mehmet ARIKBUKA (*), Dr. Attilla ARAL (*), Dr. Ümit ÖZYURDA (*) Gülhane Tıp Dergisi

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal hidatik kist olguları

Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal hidatik kist olguları JCEI / Gündeş ve ark. Intraabdominal hidatik kist olguları 2013; 4 (2): 175-179 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0260 RESEARCH ARTICLE Ekstrahepatik yerleşimli

Detaylı

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER

MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANENİN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU SMALL CELL CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER Yusuf KİBAR*, Yaşar ÖZGÖK*, Serdar GÖKTAŞ*, Okan KUZHAN**, Lütfü TAHMAZ*, A.Fuat PEKER* * Gülhane Askeri

Detaylı

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi

İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının lenf nodu pozitifliği ile ilişkisi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):13-17 13 Üroonkoloji Urooncology İnvazif mesane tümörlerinde ilk ve son TUR-T ile radikal sistektomi arasında geçen süreler ve TUR-T sayısının

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı?

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 19-24 (2009) BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? Deniz Gazioğlu*, Oktay Büyükaşık*, A. Oğuz Hasdemir**, Hülagü Kargıcı*

Detaylı

Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi

Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi Van Tıp Dergisi: 13 (4):126-130, 2006 Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi Bekir Atik*, Önder Tan**, Lütfi Tekeş*, Necmettin Akdeniz***, Şenay Türe**** Özet : Amaç: Bu çalışmada

Detaylı