Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi"

Transkript

1 Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma verileri; bir devlet hastanesinde cerrahi kliniklerinde ameliyat olan hastalarla (n=69) yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplama formunda; hastaların sosyo demografik özelliklerini (6 soru) ve ameliyat öncesine ilişkin bilgilendirilme durumlarını saptamaya yönelik (26 soru) toplam 2 soru yer almaktadır. Veriler sayı ve yüzde analizleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Hastaların yaş ortalaması ± 16.7 olarak bulunmuştur. Hastaların 84.1 ine doktorun ve 47.8 ine hemşirenin kendisini tanıttığı, 66.7 sine ameliyatı hakkında bilgi verildiği, 42.0 ının verilen bilgileri hem doktor hem de hemşireden aldığı ve 52.2 sinin verilen eğitimi yeterli bulduğu saptanmıştır. Hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerine göre eğitimin planlanması ve uygun eğitim materyalleri ile desteklenerek bilgi verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi dönem, hasta, bilgi gereksinimi ABSTRACT Determination of Patient s Knowledge Requirements Belonging to Preoperative Period Aim: This study was planned for determining the patient s knowledge requirements belonging to preoperative period. Method: The data of this identifying study was collected talking face to face with patients who have had an operation and have accepted to join the study (n=69) in Surgery clinics of a community hospital by the researchers. The collected data were evaluated with number and percent. Findings and Result: Average age of the patients was found as ± The doctors introduced themselves to 84.1 of the patients, the nurses introduced themselves to 47.8 of the patients, and 66.7 of the patients were informed about their surgery. It was found that 42.0 of the patients received these information from both the doctor and the nurse, 52.2 of them found the given education sufficient. The education that will be given to the patients should be planned according to information requirements about the pre-operative period and it was concluded that the information should be given supported with appropriate education materials (ex: brochures). Key Words: Pre-operative period, patient, knowledge requirement. * Öğr.Gör. Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu **Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu

2 Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait. 11 GİRİŞ VE AMAÇ Hasta olmak, hastaneye yatmak ve cerrahi girişim bireylerin yaşamını birçok yönden etkilemekte, kaygı ve endişelerini attırmaktadır (Bayraktar ve Bulut 2000; Dönmez ve Özbayır 2008; Özbayır ve ark. 200). Ameliyata bağlı stresin oluşmasında hem fizyolojik (kan kaybı, anestezi, hareketsizlik gibi) hem de psikolojik (anksiyete, korku gibi) stresörler rol oynar. Ameliyat öncesi sağlık personelinin hastayla görüşmesinin anksiyeteyi azaltmada oldukça etkili olduğu, dolayısıyla hastanın narkotik gereksinimini ve hastanede kalış süresini azalttığı, iyileşmesini hızlandırarak aktif yaşama geri dönüşünü kolaylaştırdığı araştırmalarla belirlenmiştir (Bayraktar ve Bulut 2000; Dönmez ve Özbayır 2008). Cerrahi girişim öncesinde gerçekleştirilen ameliyat öncesi eğitim, hastanın cerrahi girişiminin her bir evresinde ne olacağını bilmesine, fiziksel ve ruhsal olarak kendini daha iyi duyumsamasına ve ameliyat sonuçlarının olumlu olmasına önemli katkı sağlamaktadır (Akyolcu 200). Ameliyattan önce yeterli bilgi almayan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası emosyonel sıkıntılara rastlanmakta ve ameliyat sonrası komplikasyonların görülme riski artmakta bunun sonucunda hastanede kalma süresi uzamaktadır (Akyolcu 200; Özbayır ve ark. 200). Hastalar ameliyatın kendileri için yararlı olduğunu kabul etseler de ameliyatın risklerinden korkarlar. Ameliyat öncesindeki anksiyete nedenlerinin en önemlilerinden birisi bilinmeyen korkusudur. Bu dönemde hastalarda görülen diğer korkular arasında ameliyat sonrası ağrı, kanser olma olasılığı, organ kaybı, ölüm tehlikesi, anestezi tehlikesi, işini kaybetme, sevdiği kişi ve aktivitelerden uzak kalma korkusu sayılabilir. Ameliyata ilişkin korkular her zaman ameliyatın büyüklüğü ile orantılı değildir. Ameliyatın küçük olması hastanın az korkmasını ya da korkmamasını gerektirmez (Erdil ve Elbaş 2001). Ameliyat öncesinde, hasta yakınlarının bilgilendirilmesi bir ekip işi olmakla birlikte; hemşire hastaya en yakın ve en uzun bakım veren sağlık profesyonelleri olarak hasta ailelerini bilgilendirmek için iyi bir konumdadır. Hemşire, hasta ve hastası ameliyat olacak hasta yakınlarının gereksinimlerini belirleyip, onları bilgilendirerek güçlüklerle baş etmelerine yardımcı olabilir (Bayraktar ve Bulut 2000; Dönmez ve Özbayır 2008; Erdil ve ark. 2000). Ameliyat öncesi eğitim, hasta ve ailesinin genel uyumu ve cerrahi girişime ilişkin açıklama, hastayı ameliyata hazırlamak için ameliyat öncesi aktiviteleri tartışma ve en üst düzeyde fonksiyonel olmayı ve iyileşmeyi sağlamak için ameliyat sonrası bakımı tanımlamayı içerir (Akyolcu 200). Hasta yakınlarına, ameliyat öncesinde bilgi verilmesi gereken konulardan, başlıcaları; ameliyat öncesi tanı işlemleri, hazırlıklar, tedavileri, ameliyat süresi, malzemeler, ziyaret sıklığı, hastayla birlikte olabilecekleri süre; ameliyat sonrası hastaya bakım verecek olan kişileri ameliyat sırasında bekleyebilecekleri yer; ameliyat odası ile ilişki kurma ve bilgi alma şekli; ameliyat sonrası hastada yer alacak tüpler, drenler, hastanın yapması gereken egzersizler ve kısıtlamalar olarak sıralanabilir (Dönmez ve Özbayır 2008; Erdil ve ark. 2000). Bu bilgiler doğrultusunda; yapılan literatür incelemesinde ameliyat öncesi yeterli bilgilendirmenin hasta üzerinde önemli etkileri olduğu görülmüştür. Bu bağlamda hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın verileri; araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile 01 Nisan - 01 Haziran 2007 tarihleri arasında bir devlet hastanesi Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi ve Ortopedi Klinikleri nde yatan elektif olarak ameliyat olan çalışmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş üzeri hastalarla (n=69) yüz yüze görüşülerek toplanmıştır.

3 12 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:,Sayı: Araştırmanın uygulanabilmesi için Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yazılı, araştırmaya katılan hastalardan araştırma hakkında bilgi verildikten sonra sözel izin alınmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür ışığında oluşturulan veri toplama formunda; hastaların sosyo demografik özelliklerini (6 soru) ve ameliyat öncesine ilişkin bilgilendirilme durumlarını saptamaya yönelik (26 soru) toplam 2 soru yer almaktadır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows) for windows 11.0 istatistik programı kullanılarak sayı ve yüzde analizleri ile değerlendirilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Hastaların yaş ortalaması ± 16.7 olarak bulunmuştur. Hastaların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde 52.2 sinin kadın, 49. ünün ilkokul mezunu, 58.0 ının çalışmadığı, 5.7 sinin gelir gidere denk ve 50.8 inin en uzun yaşadığı yerin köy olduğu saptanmıştır (Tablo 1). Tablo 1: Hastaların Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Dağılımları Özellikler Sayı Yüzde () Cinsiyet Kadın Erkek 47.8 Okur-yazar değil Okur-yazar Eğitim İlkokul mezunu Ortaokul-Lise Mezunu Fakülte/Yüksekokul Mezunu Emekli İşçi 4. Meslek Memur 4. Serbest Çiftçi Çalışmıyor Gelir-Gider Durumu Gelir giderden az Gelir gidere denk Gelir giderden fazla 4. En Uzun Yaşanılan Yer Köy İlçe Kasaba 4. İl TOPLAM

4 Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait. 1 Araştırma örneklemine alınan hastaların 42.0 ının ilk kez ameliyat, 58.0 ının daha önce ameliyat olduğu, 52.2 sinin Genel Cerrahi, 26.1 inin Ortopedi, 21.7 sinin Göz, Kulak Burun Boğaz, Üroloji, Beyin Cerrahisi kliniklerinde ameliyat olduğu saptanmıştır. Hekim ve hemşirelerin hastaya kendini tanıtma durumları incelendiğinde ise doktorların 84.1 inin, hemşirelerin de 47.8 inin hastalarına kendini tanıttığı saptanmıştır. Hastaların ameliyat öncesi dönemde bilgi aldıkları konulara göre dağılımı incelendiğinde; 66.7 sinin ameliyat, 0.4 ünün hastaneye getirilmesi gereken eşyalar, 59.4 ünün ameliyattan önce yapılacak tetkikler, 66.7 sinin ameliyat sonrası beslenme, 44.9 unun ameliyat sonrası ağrı, 44.9 unun anestezi, 0.4 ünün ameliyat sonrası takılı olacak tüpler, 55.1 inin ameliyat sonrası alınacağı yer, 1.9 unun ameliyat sonrası solunum, öksürük egzersizleri, 4.5 inin yatak içinde yapılması gereken egzersizler, 44.9 unun hastane kuralları, 66.7 sinin değerli eşyaları evde bırakma konularında bilgi aldığı saptanmıştır (Tablo 2). Tablo 2: Hastaların Aldıkları Bilgi Konularına Göre Dağılımları Evet Hayır Hatırlamayan TOPLAM Bilgi Konuları Ameliyat Hastaneye Getirilmesi Gereken Eşyalar Ameliyattan Önce Yapılacak Tetkikler Ameliyat Sonrası Beslenme Ameliyat Sonrası Ağrı Anestezi Ameliyat Sonrası Takılı Olacak Tüpler Ameliyat Sonrası Alınacağı Yer Ameliyat Sonrası Solunum, Öksürük Egzersizleri Yatak İçinde Yapılması Gereken Egzersizler Hastane Kuralları Değerli Eşyaları Evde Bırakma Günaydın ve arkadaşlarının (1996) yaptığı bir çalışmada, bireylerin 70 i işlem öncesinde bilgi aldığını ve 0 u bilgi almadığını ifade etmişlerdir (Günaydın, Oflaz, Bostancı ve Çalışkan 1996). Özbayır ve arkadaşlarının (200) yaptığı bir başka çalışmaya göre, hastaların 68.9 üne ameliyat öncesi dönemde ameliyatla ilgili açıklama yapıldığı ve ine ameliyat hakkındaki açıklamaları doktorun yaptığı saptanmıştır (Özbayır ve ark. 200). Çalışmamızda ameliyat hakkında bilgilendirme sonucu yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir.

5 14 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:,Sayı: Kutlu ve Çetinkaya (2004) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, hemşirelerin 90.7 si servislerinde hastalara ameliyat öncesi dönemde derin solunum ve öksürük egzersizlerinin öğretilmediğini belirtmişlerdir (Kutlu ve Çetinkaya 2004). Bizim çalışmamızda ise derin solunum ve öksürük egzersizleri konusunda bilgi verilme oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bayraktar ve Bulut (2000) tarafından yapılan bir başka çalışmaya göre, hastaların çoğunluğunun ne klinikte ( 72.0) ne de ameliyathanede ( 86.0) ameliyat ve anesteziye ilişkin bilgi almadığı saptanmıştır (Bayraktar ve Bulut 2000). Yapılan çalışmalarda da ameliyat öncesi bilgilendirmede eksikliklerin olduğu görülmektedir. Ameliyat öncesi dönemde belirlenen konularda ve hastanın daha çok gereksinim duyduğu konularda bilgilendirme ve eğitim verilmesi önem taşımaktadır. Hastaların ameliyat hakkında bilgiyi aldıkları sağlık personeline göre dağılımı incelendiğinde; 42.0 ının hem hekim hem de hemşireden bilgi aldığı saptanmıştır (Tablo ). Hastaların 52.2 si verilen bilgiyi yeterli bulduklarını belirlenmiştir. Tablo : Hastaların Bilgi Aldıkları Sağlık Personeline Göre Dağılımları Bilgi Alınan Sağlık Personeli Sayı Yüzde () Hekim Hemşire Hekim+Hemşire Diğer Hatırlamayan TOPLAM Kutlu ve Çetinkaya (2004) tarafından yapılan bir çalışmada ise, ameliyat öncesi bilgilendirilme konusunda, hemşirelerin 92 si hastanın ve ailesinin hastalığı, ameliyatı ve ameliyat sonrası ile ilgili bilgilendirildiğini ve çoğunlukla hekim tarafından bilgi verildiğini belirtmişlerdir (Kutlu ve Çetinkaya 2004). Ameliyat öncesi dönemde bilgilendirme ile hastanın korku, anksiyete ve stresini azaltmakta stresle baş edebilmesini sağlamaktadır. Ameliyat öncesi bilgilendirme, hastanın gereksinimlerine göre multidisipliner bir yaklaşımla yapılmalıdır. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın sonucunda; doktorların 84.1 inin, hemşirelerin de 47.8 inin hastalarına kendini tanıttığı, hastaların 66.7 sinin ameliyat hakkında, 0.4 ünün hastaneye getirilmesi gereken eşyalar, 59.4 ünün ameliyattan önce yapılacak tetkikler, 66.7 sinin ameliyat sonrası beslenme, 44.9 unun ameliyat sonrası ağrı, 44.9 unun anestezi, 0.4 ünün ameliyat sonrası takılı olacak tüpler, 55.1 inin ameliyat sonrası alınacağı yer, 1.9 unun ameliyat sonrası solunum, öksürük egzersizleri, 4.5 inin yatak içinde yapılması gereken egzersizler, 44.9 unun hastane kuralları, 66.7 sinin değerli eşyaları evde bırakma konularında ameliyat öncesi dönemde bilgi aldığı sonucuna varılmıştır. Hastaların 42.0 ının hem hekim hem de hemşireden bilgi aldığı bulunmuştur.

6 Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait. 15 Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda; bilgilendirmede eksiklikler olduğu, hemşirelerin bilgilendirmede daha fazla yer alması gerektiği söylenebilir. Ameliyat öncesi dönemde hastalara uygulanan eğitim sürecinin hasta gereksinimlerine göre düzenlenmesi, hastalar için eğitim materyalleri geliştirilerek (broşür, video vb.) etkili bir şekilde bilgi almalarının sağlanması önerilmektedir. KAYNAKLAR Akyolcu N (200). Perioperatif hasta ve ailesinin eğitim gereksinimleri ve hemşirenin rolü. 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Kongre Kitabı). İzmir Ekim, Bayraktar N, Bulut HD (2000). Ameliyathanede ameliyat öncesi bekleyen hastaların gereksinimleri. Hemşirelik Forumu Dergisi, (6): 4-8. Dönmez YC, Özbayır T (2008). Kaliteli perioperatif hemşirelik bakım skalası (good perioperative of nursing care scale) nın Türk hemşire ve hastaları için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24(2): Erdil F, Elbaş NÖ ((2000). Hasta yakınlarının ameliyat öncesi döneme ilişkin bilgi gereksinimleri ameliyatı beklerken yaşadıkları duyguları ve ameliyathane bekleme salonuna ilişkin görüşleri. Hemşirelik Forumu Dergisi, (6): 1-5. Erdil F, Elbaş NÖ (2001). Cerrahi hemşireliği (perioperatif hemşirelik). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Kitabı. 4. Baskı, Ankara: Aydoğdu Ofset, Günaydın N, Oflaz F (2(1996). Planlı ameliyat olacak hastaların ameliyat öncesi anksiyetelerinin incelenmesi. I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu (Bildiri Kitabı). İzmir Eylül, Kutlu AK, Çetinkaya AÇ (2004). Cerrahi servislerinde görev yapan hemşirelerin ameliyat öncesi ve sonrası bakıma ait uygulamaları: Manisa örneği. Hemşirelik Forumu Dergisi, 7(2): Özbayır T, Demir F ((200). Hastaların perioperatif döneme ilişkin izlenimlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(1): İletişim adresi: Yelda CANDAN DÖNMEZ, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Ödemiş- İzmir, Tel: E mail:

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1) : 17-22 Klinik Araştırma HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 1 Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ÖZET AMAÇ: Araştırma; hemşirelerin

Detaylı

THE EFFECT OF PHYSICIAN BEHAVIOURS ON NURSES SATISFACTION AND ON THEIR STATUS TO SUSTAIN THEIR PROFESSION

THE EFFECT OF PHYSICIAN BEHAVIOURS ON NURSES SATISFACTION AND ON THEIR STATUS TO SUSTAIN THEIR PROFESSION Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 44 (3) : 167-172, 2005 HEKİM DAVRANIŞLARININ HEMŞİRE MEMNUNİYETİ VE HEMŞİRELERİN İŞİNE DEVAM ETME DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF PHYSICIAN BEHAVIOURS ON NURSES SATISFACTION

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Müyesser ERDEM*, Nazan TAŞCI** * Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, ** Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri

İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri İsteğe Bağlı ve Terapötik Abortus Uygulanan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Anksiyete Düzeyleri The Problems and Anxiety Levels of Women Who Had Elective or Therapeutic Abortion (Araştırma) Doç. Dr.

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL**

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** ÖZ Amaç: Çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi 9 Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi Kerziban Yenal * Hülya Okumuş ** Ümran Sevil *** Özet Giriş: Gelişen teknoloji ile birçok anne-baba

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 22 Sayı: 1 2006 V ISSN 1300 3046 Cilt 22, Sayı 1 2006 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

Cerrahi Hasta Eğitiminde Kullanılan Güncel Yöntemler: Hastalık Merkezli Değil, Hasta Merkezli Eğitim

Cerrahi Hasta Eğitiminde Kullanılan Güncel Yöntemler: Hastalık Merkezli Değil, Hasta Merkezli Eğitim MÜSBED 2015;5(2):129-133 DOI: 10.5455/musbed.20150125115949 Cerrahi Hasta Eğitiminde Kullanılan Güncel Yöntemler: Hastalık Merkezli Değil, Hasta Merkezli Eğitim Tülin Yıldız Derleme / Review Namık Kemal

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ*

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ* ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN İŞ TANIMLAMA VE DOYUM DÜZEYLERİ* Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ 1, Fatma KURUDİREK 2, Gülbeyaz BARAN 3 ÖZET Araştırma, çocuk hemşirelerinin iş tanımlama ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi,

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiFırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 383-394, ELAZIĞ-2006 ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3

HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 HEMġĠRELERDE VE HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNDE PROBLEM ÇÖZME VE ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ # Gülistan BAŞAR 1,Semiha AKIN 2, Zehra DURNA 3 ÖZET Bu çalışmada hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir.

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir. ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA, KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNE İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİM VE EVDE İZLEMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Akçay

Detaylı

EGE ÜNIVERSITESI HEMSIRELIK YÜKSEK OKULU DERGISI

EGE ÜNIVERSITESI HEMSIRELIK YÜKSEK OKULU DERGISI EGE ÜNIVERSITESI HEMSIRELIK YÜKSEK OKULU DERGISI Cilt: 20 Sayi: 1 2004 V ISSN 1300 3046 Cilt 20, Sayi 1 2004 Yayin Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemsirelik Yüksek Okulu Adina Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 3 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem 128 ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem Ideas Regarding Psychotropic Drug Use

Detaylı