Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA)"

Transkript

1 Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) (Korunma ve Kontrol) Giriþ KOLONÝZASYON: Staphylococcus aureus (S.aureus) gibi infeksiyon yapýcý özgül bir mikroorganizma açýsýndan kültür sonucu pozitif bulunan, fakat söz konusu mikroorganizmanýn neden olabileceði hastalýklarda görülen semptom veya bulgular bulunmayan kiþilerde, o mikroorganizmanýn kolonize olduðu kabul edilir. Mikroorganizmanýn kaynaðý bir hasta veya herhangi bir saðlýklý insan olabilir. TAÞIYICI: Kalýcý kolonizasyon saptanan kiþidir. Bu durumda örneðin; burun, perine ve boðaz gibi bir veya birden çok vücut bölgesinde özgül bir mikroorganizmaya karþý kültür pozitifliði saptanýr. Ancak infeksiyona ait bulgu ve belirtiler yoktur. KOHORT: MRSA gibi hastane infeksiyonu etkeni olarak büyük önem taþýyan özel bir mikroorganizma ile kolonize veya infekte olan iki veya daha çok kiþinin, ayný mikroorganizmayý taþýmayan diðer hasta veya kiþilerden ayrý odalara veya servislere ayrýlmasýdýr. DEZENFEKSÝYON: Cansýz yüzeylerdeki mikroorganizmalarýn hastalýk yapan formlarýnýn, kimyasal veya fiziksel (ýsý) yöntemlerle ortadan kaldýrýlmasýdýr. ENDEMÝK: Hastane gibi bir saðlýk kuruluþunda kolonizasyonun veya infeksiyonun hýzý ya da frekansýdýr. ÝNFEKSÝYON: Mikroorganizmalarýn, normalde steril olan konak dokularýnda bulunmasýdýr. Bir mikroorganizma vücuda girip dokularda çoðaldýðýnda; ateþ, cerahatli akýntý, inflamasyon veya doku hasarlanmasý gibi hastalýk belirtileri ortaya çýkabileceði gibi, o kiþide infeksiyona iliþkin klinik bulgu ve belirtiler olmaksýzýn baðýþýklýk geliþebilir. MORFOLOJÝ: Mikroorganizmalarýn þekil ile ilgilenen bilim dalýdýr. EKZOTOKSÝN: Bazý mikroorganizmalar tarafýndan üretilen ve hastalýk oluþturma özelliklerini arttýran zehirli maddelerdir. Tarihsel önemi Stafilokoklar 100 yýldan uzun bir süredir en önemli infeksiyon etkenlerinden biri olarak týp dünyasýný meþgul etmektedir. Ýlk kez 1878 yýlýnda Robert Koch tarafýndan tanýmlanan ve 1881 yýlýnda Alexander Ongston tarafýndan fare ve kobaylarda hastalýk yaptýðý gösterilen stafilokoklar; o dönemlerde insanlarda çok aðýr seyreden, tedavisi güç, ölümcül infeksiyonlara neden olmaktaydý. Alexander Fleming in 1928 yýlýnda penisilini bulmasýný takiben 1940 yýlýnda bu antibiyotiðin klinik kullanýma girmesi ile birlikte stafilokok infeksiyonlarýnýn tedavisinde önemli baþarýlar saðlanmýþtýr. Bununla birlikte, penisilinin çok yaygýn kullanýlmasýnýn sonucunda, penisilini parçalayan stafilokok suþlarý (türleri) ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Stafilokoklarda penisilin direnci 1940 lý yýllarýn ortalarýndan itibaren gittikçe artmýþ, 1950 li yýllarda penisilinin yanýsýra tetrasiklin, eritromisin ve streptomisin gibi diðer antibiyotiklere de direnç geliþimine tanýk olunmuþtur. Akýllý insanoðlu, 1960 yýlýnda metisilini, daha sonra da stafilokoklar tarafýndan üretilen penisilini parçalayan enzimlere (penisilinaz) dayanýklý penisilin türlerini geliþtirmiþtir. Bu sayede, stafilokok infeksiyonlarýnýn tedavisinde ikinci büyük baþarý kazanýlmýþtýr. Ancak bu baþarýnýn üzerinden henüz bir yýl geçmiþken (1961), stafilokoklarda metisilin direnci tanýmlanmýþ ve 1970 li yýllarýn sonu ile 1980 li yýllarýn baþlarýndan itibaren de MRSA suþlarýnda çoklu antibiyotik direnci ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Günümüzde direnç sorununun giderek yaygýnlaþmasý ile birlikte MRSA tüm dünyada hastane infeksiyonu salgýnlarýna yolaçan çok ciddi bir sorun haline gelmiþtir.

2 Baþlangýçta MRSA infeksiyonlarýnýn yalnýzca tedavisine yönelik çalýþmalar yapýlmýþ, kýsýtlý kontrol önlemleri dýþýnda, korunma yöntemlerine çok az baþvurulmuþ, etkenin eradikasyonu (tamamen ortadan kaldýrýlmasý) ise hiç düþünülmemiþtir. Bunda biraz da küçük çaplý hastanelerde MRSA infeksiyonu görülmemesinin rolü olmuþtur. Bindokuzyüz doksanlý yýllarýn baþlarýndan itibaren MRSA infeksiyonlarýnýn hastane ortamýnda yayýlmasýnýn Nönlenmesindeki zorluklar fark edilmeye baþlanmýþtýr. Bunun üzerine; söz konusu infeksiyonlarýn kontrol altýnda tutmasý ve hastane ortamýnda yayýlmasýnýn en aza indirilmesine yönelik olarak yoðun çalýþmalar baþlatýlmýþtýr ve halen sürdürülmektedir. Bugün bir çok hastanede bu amaçla; hastanenin iþlev ve özelliklerine uygun olarak, hastalarýn kesin izolasyonu da dahil olmak üzere her türlü önleme baþvurulmakta, hastanenin kendi iþlev ve özelliklerine uygun ve özgün korunma politikalarý geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Metisilin dirençli S.aureus (MRSA) Nedir? Staphylocococus aureus, normal insan florasýnýn bir bölümünü oluþturan gram pozitif bir bakteridir. MRSA ise adýndan da kolayca anlaþýlabileceði gibi Staphylococcus aureus un bir suþudur. Metisilin; stafilokoklara etkili, ancak ýsý ve benzeri fiziksel etkenlere oldukça duyarlý bir antibiyotiktir. Örneðin antibiyotik duyarlýlýk testi sýrasýnda test ortamýnda 2 C lik bir ýsý deðiþimi olmasý, test sonuçlarýnýn yanlýþ deðerlendirilmesine (duyarlý? dirençli gibi) sebep olabilmektedir. Bu nedenle, mikrobiyoloji laboratuarlarýnda metisilin yerine, ayný amacý karþýlayan daha stabil bir antibiyotik olan oksasilin kullanýlmaktadýr. Uygun laboratuar koþullarýnda test edildiðinde oksasilin direnci; bir Staphylococcus aureus suþunun metisilin dirençli (MRSA) olduðunu gösterir. MRSA infeksiyonlarý neden tehlikelidir? MRSA infeksiyonlarýnýn, yukarýda da kýsaca deðinildiði gibi, ölümcül infeksiyonlara neden olmasýnýn dýþýnda diðer bir ürkütücü yaný da; penisilinaz enzimine dirençli tüm penisilinlere (metisilin, oksasilin, nafsilin, kloksasilin ve dikoloksasilin), sefalosporinlere, ayrýca klindamisin, eritromisin, tetrasiklin ve aminoglikozidler gibi daha birçok antibiyotiðe dirençli olmasýdýr. Baþka bir anlatýmla; MRSA infeksiyonlarýnda tedavi seçeneði olarak çok sýnýrlý sayýda antibiyotik bulunmaktadýr. Günümüzde MRSA ile infekte olgularýn tedavisi ancak; nadiren etkili olan birkaç antibiyotik dýþýnda, glikopeptid grubu olarak adlandýrýlan ve sadece damar içi yoldan uygulanabilen vankomisin ve teikoplanin adlý iki antibiyotikle mümkün olabilmektedir. Diðer önemli bir husus ise, uygun dozda kullanýlsa bile vankomisinin, hastada mevcut MRSA kolonizasyonunu ortadan tamamen kaldýramamasýdýr; yani MRSA infeksiyonu olduðu için etkin olarak tedavi edilen bir hastanýn tedavi bitiminden sonra da bu bakteri ile kolonize olma olasýlýðý bulunmaktadýr. Diðer taraftan, kontrol edilemeyen, örneðin açýk akýntýlý yara gibi, bir MRSA infeksiyonu olan ya da kötü hijyenik alýþkanlýklarý nedeniyle bir hastanýn izolasyona alýnmasý zorunluluðu; hasta kadar yakýnlarýný da rahatsýz eden ve sýkýntýya sokan önemli bir sosyal problem olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu nedenle de hangi hastalarýn izole edilmesi gerektiði iyi bilinmeli, daha doðrusu bir protokolle belirlenmelidir. S.aureus un Özellikleri Þekil: Kok Morfoloji: Üzüm salkýmý þeklinde kümeler Gram reaksiyonu: Pozitif Kültür özellikleri: Klinik örneklerden alýnan materyallerde 35 C de saat içinde gözle görülebilir koloniler oluþturur. Üretilmesi için en yaygýn olarak kanlý agar kullanýlýr. Koagülaz aktivitesi: Tavþan plazmasýný koagule etmesiyle diðer stafilokok türlerinden ayrýlýr Dezenfektan ve antiseptiklere duyarlýlýk: Staphylococcus aureus antibiyotiklere karþý çoðul direnç gösterse de, dezenfektan ve antiseptiklere duyarlýdýr. Örneðin MRSA ile infekte hastalarýn yattýðý odalar Düþük Seviyeli Dezenfeksiyon amacýyla kullanýlan kuarterner amonyum klorür bileþikleri ile etkin bir þekilde dezenfekte edilebilir. Ayrýca MRSA suþlarý alkol ve iyot bileþikleri gibi antiseptiklere de oldukça duyarlýdýr. Önemli not: Bir hastadan izole edilen stafilokok suþunun metisine duyarlý (MSSA) ya da dirençli (MRSA) olduðu klinik olarak birbirinden ayýrt edilemez. Bu nedenle kültür ve antibiyotik duyarlýlýk testlerinin

3 yapýlmasý þarttýr. Þekil- 1: Gram boyamada gram pozitif hücre içi koklarýn görünümü. Þekil-2: Kanlý agar besiyerinde S.aureus kolonilerinin görünümü. Þekil-3: Koagülaz testi (konvansiyonel metod) negatif test (üstte), Pozitif test (altta) Toksinler ve Enzimler : Stafilokoklar çeþitli hastalandýrýcý etkinlikleri olan birçok toksin ve enzim üretirler. Her stafilokok suþunun, aþaðýda belirtilen toksin ve enzimleri üretme özelliðine sahip olmadýðýný unutmamak gerekir. Koagülaz : Fibrinojeni pýhtýlaþtýran enzimdir. Tüm S.aureus suþlarý bu enzimi üretir. Hemolizin : Eritrositleri eriten enzimdir. Tüm S.aureus suþlarý bu enzimi üretir. Hyaluronidaz : Bað dokusunun önemli bir yapý taþý olan hiyalüronik asidi parçalayan enzimdir. Lökosidin : Lökositleri tahrip eden enzimdir. Lipaz : Yað asitlerini tahrip eden enzimdir. Enterotoksin : S.aureus un besin zehirlenmesine neden olan toksinidir. Nükleaz : Nükleik asitleri tahrip eden enzimdir. Eksfoliatin : Derinin yüzey tabakalarýnýn dökülmesine neden olan maddedir. En sýk rastlanan S.aureus infeksiyonlarý 1. Follikülit: Kýl folikülünün infeksiyonudur. Yüzeyel follikülit temelde stafilokokal bir impetigodur. Baþlangýçta kýl kökünün etrafýnda eritemli bir bölge oluþur. Sonuçta kubbe þeklinde püstül geliþir 2. Karbonkül: Deri ve deri altý dokunun, derin yerleþimli, cerahatli infeksiyonudur 3. Ýmpetigo: Stafikokoklarýn ve Streptococcus pyogenes in oluþturduðu çok bulaþýcý, yüzeyel bir piyodermidir. Bulaþýcý yüzeyel piyodermi olarak da anýlmaktadýr. Ýnfeksiyon yüzeyel, gevþek vezikül þeklinde baþlar ve vezikülün yýrtýlmasý sonucunda kalýn sarýmsý kabuk oluþur. En sýk yüzde görülür. 4. Mastit (Meme inflamasyonu) : Emziren annelerin %1-3 ünde görülür. Etkeni sýklýkla S.aureus tur. 5. Yara infeksiyonlarý 6. Osteomyelit: Kemik infeksiyonu. 7. Besin Zehirlenmesi: Staphylococcus aureus ile kontamine olmuþ; kremalý pasta, patates salatasý, dondurma gibi yüksek karbonhidratlý besinlerin yenmesini takip eden 2-6 saat içinde oluþur. Þiddetli mide aðrýsý, bulantý ve kusma baþlýca yakýnmalardýr. 8. Toksik Þok Sendromu: Ani baþlayan yüksek ateþ, þiddetli sulu ishal ve kas aðrýlarýný takiben hipotansiyon ve ciddi olgularda þok ile karakterize infeksiyon tablosudur. Tipik olarak yaþ arasý ve menstruasyon sýrasýnda tampon kullanan genç kadýnlarda görülür. Mensturasyon esnasýnda aniden baþlar. 9. Kavlanmýþ (Haþlanmýþ) Deri Sendromu: En çok çocuk ve yenidoðanlarda görülür. Aniden aðýz çevresinde eritem ve 2-3 gün içinde hýzla güneþ yanýðýna benzer parlak kýrmýzý bül (çevresi belirgin, büyük vezikül)

4 tarzýnda döküntü ile baþlar. Lokal lezyonu deri kavlamasý izler. Deskuamasyon 5 gün içinde oluþur. 10. Septisemi/Endokardit. 11. Pnömoni: Nadir olmakla birlikte Ýnfluenza pnömonilerini ya da aspirasyonu takiben ortaya çýkabilir. 12. Neonatal deri lezyonlarý: Zaman zaman hastane bakýmý sýrasýnda görülür. Hastane çalýþanlarýndan (ellerin gereðince yýkanmamasý sonucunda) veya vaginal kolonizasyonu olan annelerden yenidoðan bebeklerine bulaþýr. Ýnkübasyon Periyodu Ýnkübasyon periyodu; bir mikrorganizmanýn bir konakçýya (hastaya) girmesinden, semptomlarýn ya da infeksiyonun ilk bulgu/larýnýn ortaya çýkmasýna kadar geçen süredir. MRSA infeksiyonlarýnýn inkübasyon periyodu deðiþkendir, çoðu zaman belirsizdir. Sýklýkla 4-10 gün kadardýr. Ýnfeksiyon kaynaklarý Stafilokok infeksiyonlarýnda (MRSA dahil) ortak kaynak insanlardýr. Ýnfeksiyon zincirinde diðer hayvanlar nadiren rol alýr. Kültür Yöntemleri Ön burun delikleri: Hastaya uygulanacak iþlem anlatýlýr. Sonra Serum Fizyolojik ile ýslatýlmýþ eküvyon sol burun deliði ön kýsmýna (nares) sokulur, 3-5 saniye hafifçe çevrilir. Ayný eküvyonla, ayný iþlem sað burun deliðinde tekrarlanýr. Eküvyon kültür transport vasatý içine yerleþtirilir. Laboratuvar istek formuna MRSA için kültür alýndýðý mutlaka yazýlýr. Ýnfekte bölgeler: Süpüratif (cerahatli) bir lezyondan en uygun örnek alma yöntemi, doku biyopsisi veya sývý aspirasyonudur. Bunlar mümkün deðilse, eküvyon kullanýlýr. Bununla birlikte, eküvyon ile bu tipte materyal alýnmasýnýn; yüzey kontaminasyonu ihtimali ve az materyal (<0.2 ml) alýnabilmesi gibi dezavantajlarý vardýr. Ýnfeksiyon þüphesi bulunan alan, Serum Fizyolojikle ýslatýlmýþ steril gaz bez ile silinerek dekontamine edilir. Drenaj bölgesinden iki eküvyon yardýmýyla ve eküvyonlar hafifçe çevrilerek mümkün olan en çok miktarda materyalin eküvyon pamuðu tarafýndan emilmesi saðlanýr. Eküvyonlardan biri transport vasatýna yerleþtirilir, diðeri ise Gram boyasý uygulamak için kullanýlýr. Kültür alýnmasý sýrasýnda infekte materyalle bulaþma tehlikesinin bulunduðu durumlarda eldiven takýlmalý ve önlük giyilmelidir. Maske giyilmesi ise gerekli deðildir. Hasta materyalleri ile bulaþmýþ (kirlenmiþ) tüm malzemeler plastik bir torba içine konmalý, torbanýn aðzý sýkýca kapatýldýktan sonra hasta odasýndan çýkarýlarak atýklarýn yok edileceði alana taþýnmalýdýr. Bu uygulamada, hastanenin týbbi atýk imha politikalarýnýn eksiksiz uygulanmasý çok önemlidir. Bulaþma Yolu Staphylococcus aureus en sýk burun deliklerinin ön kýsmýnda kolonize olur. Genel popülasyonun % ý S.aureus un burun taþýyýcýsýdýr. Bu nedenle, oto-infeksiyon (kiþinin kendini infekte etmesi) sýk görülür. Pürülan drenajý olan hastalar, en önemli epidemik bulaþma kaynaðýdýr. Solunum yolu ile ve cansýz maddeler yoluyla bulaþma nadirdir. El yýkama ve eldiven giyme gibi genel hijyenik kurallara uymayan saðlýk personeli sýklýkla bulaþmalardan sorumludur. Stafilokoklarýn burun dýþýnda en sýk kolonize olduklarý vücut bölgeleri ise; nazofarinks, koltuk altlarý, kasýklar ve gastrointestinal sistemdir. Yüksek risk grubunu oluþturan hastalar Staphylococcus aureus infeksiyonlarý, etkeninin dokuyu istila etmesi sonucunda geliþir. Cerrahi yaralar, santral kateterler gibi invaziv cihazlarýn uygulandýðý vücut bölgeleri ve yumuþak doku yaralarý S. aureus infeksiyonlarýnýn en sýk görüldüðü alanlardýr. Transplantasyon hastalarý, kronik böbrek yetmezliði olanlar, Ýnsan Ýmmünyetmezlik Virusu (HIV) infeksiyonlular ve kanser hastalarý gibi baðýþýklýk sistemleri bozulmuþ hastalar,

5 Çoklu antibiyotik kullanan, steroid veya kemoterapi gören hastalar, Cerahi ya da yoðun bakým hastalarý, Yaþlý ve kötü beslenmiþ hastalar; S.aureus infeksiyonu geliþmesi bakýmýndan yüksek risk gruplarýný oluþtururlar. Sorumluluklar Hastane ortamýnda MRSA infeksiyonlarý ile etkin bir þekilde mücadele edilebilmesi ve yayýlýmýnýn asgari düzeylere indirilebilmesi için multidisipliner çalýþma ve eþgüdüm gerekmektedir. Bu konuda görev alacak ünite ve saðlýk personelinin sorumluluklarý aþaðýdaki gibidir: Mikrobiyoloji Laboratuvarýnýn sorumluluðu: (1) Mevcut en iyi araþtýrma metotlarýný kullanarak, hýzlý ve zamanýnda raporlama yapmak. (2) Eðitimsel formlar hazýrlamak. (3) Kültür materyalinde MRSA izole edildiðinde ilgili saðlýk personelini haberdar etmek. Hekimin sorumluluðu: (1) Laboratuvara uygun örnek/lerin gönderilmesini saðlamak. (2) Kolonize hastalarda vankomisin veya teikoplanin kullanmamak. (3) Kendisi infeksiyonun kaynaðý imiþ gibi çok dikkatli hareket etmek. Hemþirenin sorumluluðu: (1) Mikrobiyoloji raporlarýný yorumlama bilgi ve becerisine sahip olmak. (2) Kolonizasyon ve infeksiyonun arasýndaki farký bilmek. (3) Sonucu mümkün olan en kýsa sürede hekime bildirmek. Ýnfeksiyon Kontrol Önlemleri El Yýkama: Saðlýk personeli eldiven giysin veya giymesin, hasta ile temastan önce ve sonra mutlaka ellerini yýkamalýdýr. Antimikrobiyal içeren sabunlarýn kullanýlmasýnýn yararlarý halen tartýþmalýdýr. Esas önemli olan ellerin ne ile yýkandýðý deðil, ne zaman ve nasýl yýkandýðýdýr. Maske takýlmasý: MRSA pnömonili bir hastadan, damlacýk infeksiyonu yolu ile bulaþmayý önlemek amacýyla (tüberkulozda olduðu gibi) maske takýlabilir. Ancak stafilokoklarýn aerosoller içinde damlacýk infeksiyonu tarzýnda taþýndýðýna dair çok kýsýtlý veri bulunmaktadýr. Bu nedenle MRSA pnömonili ya da yanýk hastalarýnda maske takýlmasý genellikle tavsiye edilmemektedir. Temizlik Uygulamalarý: MRSA ile infekte bir hastanýn bulunduðu odanýn temizliðinde genel çevre temizliði kurallarý uygulanýr. Genel temizlik için kuarterner amonyum bileþikleri kullanýlabilir. Fenollerin ya da hipoklorit solüsyonlarýnýn kullanýmý gereksizdir. Havanýn Temizlenerek Arýn Hale Getirilmesi: MRSA nýn solunum yoluyla bulaþma riskini önlemek için solunan havanýn iyon yüklü olmasý gerekmektedir. Çamaþýrlarýn ve MRSA ile infekte hastalarýn kiþisel giyecekleri: Ýnfekte MRSA hastasýnýn yara akýntýsý ile bulaþmýþ yatak çarþaf takýmlarý ve hasta giysilerinin diðer çamaþýrlardan ayrý olarak yýkanmasýna gerek yoktur. Uygun su sýcaklýðý, deterjan kullanýmý, hafif asidite saðlanmasý, çalkalama ve kurutma gibi normal yýkama prosedürleri MRSA larýn ortadan kaldýrýlmasý için yeterlidir. Ancak bu tür malzemeler, hastanýn odasýndan aðzý kapalý torbalar içinde çýkarýlmalýdýr. Yemek Kaplarý: MRSA ile infekte kiþiler için tek kullanýmlýk yemek kaplarýnýn kullanmasýna gerek yoktur. Tabaklarýn normal yýkama iþlemine tabi tutulmasý mikroorganizmayý ortadan kaldýrýr. Ortak Kullanýlan Malzemeler: MRSA infeksiyonlu hastalar, jakuzi ya da ayak banyolarý gibi hizmetlerden mahrum býrakýlmamalýdýr. Bu tür etkinlikleri; diðer hastalarýn en önce kullanmasýnýn saðlanmasý, MRSA lý hastalara verilecek hizmetin gün sonu veya hafta sonuna ertelenmesi þeklinde planlamaya da gerek yoktur. MRSA ile infekte hastalar, ortak kullanýlmasý gereken aletleri diðer hastalarla

6 randevu sýrasýna göre ayný gün içinde kullanabilirler. Her alet üretici firmanýn tavsiye ettiði þekilde temizlendiði sürece, bulaþma söz konusu deðildir. Mikrobiyolojik Kültürler: Ortamda MRSA bulunup bulunmadýðýný saptamak amacýyla çevresel kültürlerin alýnmasý ve laboratuvara gönderilmesi, gereksiz bir uygulamadýr. Bulaþmanýn çevresel kaynaklý olduðu doðru ve kesin epidemiyolojik bilgilerle desteklenmediði sürece, çevresel kültürler alýnmamalýdýr. Hasta Ýzolasyonu: MRSA ile infekte bir hastanýn izolasyona alýnmasýnda, aþaðýdaki kriterler kullanýlmalýdýr; Ýnfeksiyon uygun pansuman uygulamasý ile kontrol edilebilir mi? Hastanýn hijyeni konusunda sorun var mý? Hastanýn mental durumu uygun mu? Hasta uygun el yýkama prosedürünü uygulayabiliyor mu? Personel standart önlemleri alabiliyor mu? Oda Düzenlenmesi: MRSA ile infekte hastalarýn özel bir odada izolasyona alýnmalarý gereklidir. Ancak özel bir oda temin edilememesi durumunda; MRSA lý hastalarýn diðer hastalar ile ayni odayý paylaþmasýnýn (kohort) mümkün olup olmadýðýnýn belirlenmesinde, aþaðýdaki özelliklerin araþtýrýlmasý önerilmektedir. Ýzolasyon Sistemleri: MRSA ile infekte hastalara temas izolasyonu uygulanmasý tercih edilen yöntemdir. Özellikle MRSA izole edilmiþ, akýntýlý yarasý olan ve akýntý mayiinin dýþ ortamla temasý önlenemeyen hastalar ile, kiþisel hijyeni bozuk hastalarýn temas izolasyonuna alýnmasý gerekir. MRSA Taþýyýcýsý Saðlýk Personeli: Burun delikleri veya kývrým yerleri gibi vücudunun baþka bir yerinde MRSA taþýyýcýsý durumunda olan saðlýk personelinin, altta yatan hastalýðý, stafilokoksik deri lezyonlarý olmadýkça ve hijyen kurallarýna uyumda sorunu bulunmadýðý sürece çalýþmalarýnda bir sakýnca olmadýðý bildirilmektedir. Dekolonizasyon: Bazý hastalarda MRSA, tekrarlayan infeksiyonlara neden olur. Böyle durumlarda kombinasyon tedavisi ile kolonizasyonun ortadan kaldýrýlmasý denenebilir. Ancak sonuç her zaman baþarýlý olmayabilir. Ayrýca, bu þekilde çoklu antibiyotik kullanýmý sonucunda normal flora elemanlarýnýn ortadan kalkmasý veya daha dirençli mikroorganizmalarla infeksiyon geliþmesi (Clostridium difficile neden pseudomembranöz kolit vb.) olasýlýðý ortaya çýkabilir. Mini özet MRSA genellikle temas yoluyla bulaþan bir bakteridir. Standart önlemlerin (eskiden Üniversal Önlemler olarak bilinirdi) uygulanmasý ile infeksiyonun yayýlýmýnýn büyük ölçüde önlenmesi mümkün olabilecektir. Saðlýk kuruluþlarýnda hasta bakým hizmeti veren tüm saðlýk çalýþanlarý; Staphylococcus aureus ve vankomisine dirençli enterokok (VRE) türleri gibi çoðul antibiyotik dirençli hastane infeksiyonu etkenlerinden haberdar olmalý, bunlarýn epidemiyolojisi ve korunma yöntemleri hakkýnda yeterli bilgiye sahip bulunmalýdýr. Kaynaklar 1. Center for Diseases Control (CDC), 1998 Ýnternet. 2. Boyce, JM. Et al., Methicillin resistant Staphylococccus aureus (MRSA): a briefing for acute care hospitals and nursing facilities. Ýnfection Control and Epidemiology. 15(2): , Gorbach LS, et al. Ýnfectious diseases, 2nd Ed. W.B. saunders,1992, Wenzel R.P, et all. Methicillin-resistant Staphylococcus autbreak:a consensus panel s defination and management quidelines. American Journal of Infection Control. 26 (2): Benanson A. Control of Communicible Diseases Manual. 16th Ed.American Public Health Association,

7 Edirne'de Týp Fakültesi hastanesinde beþ günde sekiz bebeðin ölmesi dikkatleri hastane enfeksiyonlarýna yöneltti. Hijyen sorunuyla ortaya çýkan 'MRSA' adlý bakteri Türkiye'de de birçok ölüme neden oldu. Hastanelerde hijyen sorunuyla ortaya çýkan ve halk arasýnda 'hastane mikrobu' olarak bilinen MRSA, yani stafilo-kok bakterisi Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre hastaneye yatan her 10 hastadan birinde enfeksiyona neden oluyor. Personel yetersizliði ve hijyen eksikliði sebebiyle Türkiye'de de birçok hasta, hastane mikrobu nedeniyle ya hayatýný kaybetti ya da uzun süre tedavi altýnda kaldý. Veysel Aksoy: Örneðin Ulaþtýrma eski Bakaný Veysel Atasoy, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yapýlan biyopsi sonrasý kaptýðý enfeksiyon nedeniyle Ýbni Sina Hastanesi'ne yatýrýldý. Atasoy, 20 gün sonra hastane mikrobu nedeniyle hayatýný kaybetti. Mehmet Oran: Ýstanbul Týp Fakültesi Genel Dahiliye Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Oran da 66 yaþýnda bir kalp ameliyatýndan sonra ihmal sonucu komaya girip hayatýný kaybetti. Üstün Korugan: Prof. Dr. Üstün Korugan (64), Prag taki bir bilimsel toplantýda kaptýðý stafilokok bakterisinin, kalp kasýnda iltihap ve sonrasýnda da akciðer embolisine yol açmasý nedeniyle yaþamýný yitirdi. Serpil Akyýl: Ressam Serpil Akyýl, geçtiðimiz yýl 16 ameliyathanesi ölümcül mikroplar nedeniyle geçici olarak kapatýlan Þiþli Etfal Hastanesi'nde geçirdiði ameliyatta hastane mikrobu kapmýþtý. Yasemin Balsu: Bir þirkette ihracat müdürü olarak çalýþan 31 yaþýndaki Yasemin Balsu da burun ameliyatý olmak için gittiði Gaziantep Amerikan Hastanesi'nde hayatýný kaybetmiþti. Üç yýl önce dokuz bebek öldü Üç yýl önce de Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde dokuz bebek hastane enfeksiyonu nedeniyle ölmüþtü. Edirne'de son durum Edirne'deki Trakya Üniversitesi Edirne Týp Fakültesi Hastanesi'nde ölen bebeklerin sayýsý sekize yükseldi. Yeni Doðan Ünitesi'nde bulunan dokuz bebekten biri daha gece geç saatlerde hayatýný kaybetti. Bebek ölümleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn ve Saðlýk Bakanlýðý komisyonunun baþlattýðý soruþturma sürüyor. Ailelerden resmi þikayet yok Bu arada bebeði ölen ailelerden henüz resmi þikayette bulunan olmadýðý açýklandý. Hastane Baþhekimi Armaðan Altun, ünitede bulunan diðer bebeklere, tespit edilen bakteriye uygun antibiyotik uygulandýðýný söyledi. TÜ Týp Fakültesi Hastanesi'nde bugüne kadar sekiz bebek hayatýný kaybetti. Þu an hastanede sekiz bebek yoðun bakýmda. TÜ Týp Fakültesi Hastanesi'nde, haziranda altý bebeðin ölmesi, üç bebeðin ise durumlarýnýn aðýr olmasý üzerine yeni doðan ünitesine hasta kabulü durdurulmuþ, ölen üç bebeðin cesedi, otopsi yapýlmak üzere Ýstanbul Adli Týp Kurumu'na gönderilmiþti. Dün bir bebek daha hayatýný kaybetmiþti.

8 ÝNGÝLTERE Türkiye'deki hastane enfeksiyonunun bir benzeri de Ýngiltere'de yaþanýyor. Ülk ede 12 kiþinin ölümüne neden olan enfeksiyon nedeniyle Ýngiltere'deki saðlýk kurumlarý alarma geçti. Baþkent Londra'daki Stoke Mandeville Hastanesi'nde son 18 ay içinde 300 vakaya rastlandý. 'Clostridium difficile' adlý virüsün yol açtýðý belirlenen bakteriyel enfek siyon daha çok yaþlý insanlarý etkiliyor. Virüsten ölenlerin yaþ ortalamasý 85. Bilimadamlarý en çok görülen hastane enfeksiyonlarýndan biri olan 'clostridium difficile'ýn, daha önce de ABD ve Kanada'da görüldüðünü belirtiyor. Saðlýk Korumu Ajansý ve Stratejik Saðlýk Merkezi ekipleri enfeksiyonu kontrol altýnda tutma çalýþmalarýný sürdürüyor. Enfek siyona yakalananlar uzun süreli antibiyotik tedavisine cevap verebiliyorlar. Ancak kolaylýkla bulaþan virüsün izlerinin tamamen silinmesi mümkün olamayabiliyor. Uzmanlar virüsten korunmanýn en etkin yolunun hastanýn belli bir yerde tutulmasý ve söz konusu bölgenin iyice defenfekte edilmesi olduðunu belirtiyor. Ýstatistikler 1990 yýlýndan geçtiðimiz yýla kadar 40 bine yakýn potansiyel vakaya rastlandýðýný gösteriyor yýlýnda ise 934 ölüm gerçekleþti. Buna yakýn bir ölüm oranýna da MRSA virüs ü neden oldu. Ýngiliz baðýmsýz s aðlýk müfettiþleri, hükümeti MRSA bakterisine karþý alýnacak önlemler konusunda yavaþ davranmakla suçluyor. Kirli hastanelerde oluþan bakterinin saðlýk sektörünü tehdit ettiðini kaydeden müfettiþler, hastanelerin temizlenmesinin vaktinin çoktan geldiðini belirtiyor. Baðýmsýz Saðlýk Komisyonu, bakteriyle mücadele için bu konuda 'kötü ün'e sahip hastaneleri açýklamayý planlýyor. Hijyen koþullarýný düzelten hastaneler ise tekrar rapor edilecek. Bir yýlda ortalama bin k iþinin yaþamýna malolan MRSA bak terisi, son beþ yýlda büyük bir hýzla yayýlmaya baþladý. MRSA virüsünün hastane odalarýndaki Ýncil'lerden bile insanlara geçme olasýlýðý, hastanelerdeki Ýncillerin kaldýrýlmasý tartýþmalarýný gündeme getirmiþti. Panik! Et yiyen bakteri... ABD'nin Atlas Okyanusu kýyýsýndaki Florida eyaletinde balýkçý ve sörfçüler, et yiyen bakteri paniði yaþýyor. Florida'nýn Local 6 televizyonunun bildirdiðine göre, son iki ayda, çok sayýda balýkçý ve sörfçü ''methicillin resistant staphylococcus aureus'' (MRSA) adý verilen ve tüm vücutta krater gibi acýlý ve derin yaralar oluþmasýna neden olan enfeksiyondan ötürü tedavi altýna alýndý. Ormond Beach bölgesinden Deri Hastalýklarý uzmaný Dr Jeff Parks, sadece kendisinin 8 balýkçý ile bir sörfçüyü tedavi ettiðini belirterek, durumu ciddi olan 2 balýkçýnýn hastanede tedavilerinin sürdüðünü kaydetti. Sörfçü Gerald Harbrodt'un annesi Jonelle Harbrodt da oðlunun okyanusta yüzerken açýk bir yarasýndan giren bakterinin, bir gün içinde tüm vücudunda enfeksiyonlara neden olduðunu anlattý. Balýkçý Jim Freeman da yerel televizyona, enfeksiyonun önce beyaz sivilce þeklinde baþladýðýný, ancak sivilce patladýðýnda iþin ciddi bir hal aldýðýný söyledi. Freeman, ''Enfeksiyon kemiðe doðru gidiyor. Doktorlar, eðer kemiðe giderse kolu ya da bacaðý kesmenin gerektiðini söylüyorlar'' diye konuþtu. MRSA'ya yol açan enfeksiyon henüz hekimlerce bilinmezken, doktorlar, bu tip enfeksiyonun derhal tedavi edilmesi gerektiðini vurguluyorlar. MÝLLÝYET

Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) (Korunma ve Kontrol)

Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) (Korunma ve Kontrol) Hazırlayan: Doç. Dz. Tbp. Kd. Alb. Tunçer HAZNEDAROĞLU Giriş Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) (Korunma ve Kontrol) Bu eğitim kitapçığını okuyan sağlık personeli, Hastane İnfeksyonları açısından çok büyük

Detaylı

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine SORUN MİKROORGANİZMALAR VE DAS YÖNTEMİ Nezahat GÜRLER İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çapa- İSTANBUL Metisilin dirençli S.aureus Vankomisin dirençli enterokoklar

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Staphylococcus Gram pozitif koklardır.

Staphylococcus Gram pozitif koklardır. Staphylococcus Gram pozitif koklardır. 0.8-1µm çapında küçük, yuvarlak veya oval bakterilerdir. Hareketsizdirler. Spor oluşturmazlar ve katalaz enzimi üretirler. Gram boyama Koagülaz, alfatoksin, lökosidin,

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat)

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr. Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Streptococcus pyogenes'in Etken Olduğu Cerrahi Alan İnfeksiyonu Salgını

Streptococcus pyogenes'in Etken Olduğu Cerrahi Alan İnfeksiyonu Salgını Streptococcus pyogenes'in Etken Olduğu Cerrahi Alan İnfeksiyonu Salgını Yasemin Tezer Tekçe 1, Ayşe Erbay 2, Özlem Ünaldı 3, Hatice Çabadak 1, Süha Şen 1, Rıza Durmaz 3 1 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Hastane çalışanlarını

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Uzm. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü

Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Hastane İnfeksiyonu Kontrol Komitesi Hemodiyaliz Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü Uzm.Hem.Hatice KAYMAKÇI İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hemodiyaliz - Tarihçe

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ»

Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ» Antimikrobial Farkındalık Simpozyumu Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ» Dr Gökhan AYGÜN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kültür Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan

Detaylı

LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI

LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI Erdal POLAT a, Hüseyin ÇAKAN b, Dilek BOLABAN a, Turgut İPEK c a İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ Dr. Mustafa ERTEK Refik Saydam Hıfzıssıhha

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu

Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu Yetişkinde Pnömokok Aşılaması: Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Türkiye de Hastane Ölümleri 1. İskemik

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ 1 EL HİJYENİ El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında diğer kişilerin sağlığı içinde önemlidir. Başta

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 PROFİLAKSI Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 Sunum planı Tanım Amaç Cerrahi alan infeksiyonları CAİ ile ilişkili riskler CAİ için alınması gereken önlemler Profilaksi

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

Clostridium. Clostridium spp. Clostridium endospor formu. Bacillus ve Clostridium

Clostridium. Clostridium spp. Clostridium endospor formu. Bacillus ve Clostridium Clostridium Gram pozitif, sporlu çomaklar olup anaeropturlar. Doğal yaşam ortamları toprak, ayrıca insan ve hayvanların bağırsaklarıdır. Hastalık etkeni türlerde patojenite ekzotoksin veya ekzoenzim üretimi

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bolumu 2017 Direnç Farmakodinami BAKTERİ Duyarlılık Spektrum KONAK Farmakokinetik

Detaylı

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır DAMLACIK İZOLASYONU Menenjit: ( H. influenzae tip B Neisseria meningitidis enfeksiyonu İnvaziv Neisseria Meningitidis Sepsis Enfeksiyonu Büyük partiküllü (>5μm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı