Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA)"

Transkript

1 Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) (Korunma ve Kontrol) Giriþ KOLONÝZASYON: Staphylococcus aureus (S.aureus) gibi infeksiyon yapýcý özgül bir mikroorganizma açýsýndan kültür sonucu pozitif bulunan, fakat söz konusu mikroorganizmanýn neden olabileceði hastalýklarda görülen semptom veya bulgular bulunmayan kiþilerde, o mikroorganizmanýn kolonize olduðu kabul edilir. Mikroorganizmanýn kaynaðý bir hasta veya herhangi bir saðlýklý insan olabilir. TAÞIYICI: Kalýcý kolonizasyon saptanan kiþidir. Bu durumda örneðin; burun, perine ve boðaz gibi bir veya birden çok vücut bölgesinde özgül bir mikroorganizmaya karþý kültür pozitifliði saptanýr. Ancak infeksiyona ait bulgu ve belirtiler yoktur. KOHORT: MRSA gibi hastane infeksiyonu etkeni olarak büyük önem taþýyan özel bir mikroorganizma ile kolonize veya infekte olan iki veya daha çok kiþinin, ayný mikroorganizmayý taþýmayan diðer hasta veya kiþilerden ayrý odalara veya servislere ayrýlmasýdýr. DEZENFEKSÝYON: Cansýz yüzeylerdeki mikroorganizmalarýn hastalýk yapan formlarýnýn, kimyasal veya fiziksel (ýsý) yöntemlerle ortadan kaldýrýlmasýdýr. ENDEMÝK: Hastane gibi bir saðlýk kuruluþunda kolonizasyonun veya infeksiyonun hýzý ya da frekansýdýr. ÝNFEKSÝYON: Mikroorganizmalarýn, normalde steril olan konak dokularýnda bulunmasýdýr. Bir mikroorganizma vücuda girip dokularda çoðaldýðýnda; ateþ, cerahatli akýntý, inflamasyon veya doku hasarlanmasý gibi hastalýk belirtileri ortaya çýkabileceði gibi, o kiþide infeksiyona iliþkin klinik bulgu ve belirtiler olmaksýzýn baðýþýklýk geliþebilir. MORFOLOJÝ: Mikroorganizmalarýn þekil ile ilgilenen bilim dalýdýr. EKZOTOKSÝN: Bazý mikroorganizmalar tarafýndan üretilen ve hastalýk oluþturma özelliklerini arttýran zehirli maddelerdir. Tarihsel önemi Stafilokoklar 100 yýldan uzun bir süredir en önemli infeksiyon etkenlerinden biri olarak týp dünyasýný meþgul etmektedir. Ýlk kez 1878 yýlýnda Robert Koch tarafýndan tanýmlanan ve 1881 yýlýnda Alexander Ongston tarafýndan fare ve kobaylarda hastalýk yaptýðý gösterilen stafilokoklar; o dönemlerde insanlarda çok aðýr seyreden, tedavisi güç, ölümcül infeksiyonlara neden olmaktaydý. Alexander Fleming in 1928 yýlýnda penisilini bulmasýný takiben 1940 yýlýnda bu antibiyotiðin klinik kullanýma girmesi ile birlikte stafilokok infeksiyonlarýnýn tedavisinde önemli baþarýlar saðlanmýþtýr. Bununla birlikte, penisilinin çok yaygýn kullanýlmasýnýn sonucunda, penisilini parçalayan stafilokok suþlarý (türleri) ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Stafilokoklarda penisilin direnci 1940 lý yýllarýn ortalarýndan itibaren gittikçe artmýþ, 1950 li yýllarda penisilinin yanýsýra tetrasiklin, eritromisin ve streptomisin gibi diðer antibiyotiklere de direnç geliþimine tanýk olunmuþtur. Akýllý insanoðlu, 1960 yýlýnda metisilini, daha sonra da stafilokoklar tarafýndan üretilen penisilini parçalayan enzimlere (penisilinaz) dayanýklý penisilin türlerini geliþtirmiþtir. Bu sayede, stafilokok infeksiyonlarýnýn tedavisinde ikinci büyük baþarý kazanýlmýþtýr. Ancak bu baþarýnýn üzerinden henüz bir yýl geçmiþken (1961), stafilokoklarda metisilin direnci tanýmlanmýþ ve 1970 li yýllarýn sonu ile 1980 li yýllarýn baþlarýndan itibaren de MRSA suþlarýnda çoklu antibiyotik direnci ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Günümüzde direnç sorununun giderek yaygýnlaþmasý ile birlikte MRSA tüm dünyada hastane infeksiyonu salgýnlarýna yolaçan çok ciddi bir sorun haline gelmiþtir.

2 Baþlangýçta MRSA infeksiyonlarýnýn yalnýzca tedavisine yönelik çalýþmalar yapýlmýþ, kýsýtlý kontrol önlemleri dýþýnda, korunma yöntemlerine çok az baþvurulmuþ, etkenin eradikasyonu (tamamen ortadan kaldýrýlmasý) ise hiç düþünülmemiþtir. Bunda biraz da küçük çaplý hastanelerde MRSA infeksiyonu görülmemesinin rolü olmuþtur. Bindokuzyüz doksanlý yýllarýn baþlarýndan itibaren MRSA infeksiyonlarýnýn hastane ortamýnda yayýlmasýnýn Nönlenmesindeki zorluklar fark edilmeye baþlanmýþtýr. Bunun üzerine; söz konusu infeksiyonlarýn kontrol altýnda tutmasý ve hastane ortamýnda yayýlmasýnýn en aza indirilmesine yönelik olarak yoðun çalýþmalar baþlatýlmýþtýr ve halen sürdürülmektedir. Bugün bir çok hastanede bu amaçla; hastanenin iþlev ve özelliklerine uygun olarak, hastalarýn kesin izolasyonu da dahil olmak üzere her türlü önleme baþvurulmakta, hastanenin kendi iþlev ve özelliklerine uygun ve özgün korunma politikalarý geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Metisilin dirençli S.aureus (MRSA) Nedir? Staphylocococus aureus, normal insan florasýnýn bir bölümünü oluþturan gram pozitif bir bakteridir. MRSA ise adýndan da kolayca anlaþýlabileceði gibi Staphylococcus aureus un bir suþudur. Metisilin; stafilokoklara etkili, ancak ýsý ve benzeri fiziksel etkenlere oldukça duyarlý bir antibiyotiktir. Örneðin antibiyotik duyarlýlýk testi sýrasýnda test ortamýnda 2 C lik bir ýsý deðiþimi olmasý, test sonuçlarýnýn yanlýþ deðerlendirilmesine (duyarlý? dirençli gibi) sebep olabilmektedir. Bu nedenle, mikrobiyoloji laboratuarlarýnda metisilin yerine, ayný amacý karþýlayan daha stabil bir antibiyotik olan oksasilin kullanýlmaktadýr. Uygun laboratuar koþullarýnda test edildiðinde oksasilin direnci; bir Staphylococcus aureus suþunun metisilin dirençli (MRSA) olduðunu gösterir. MRSA infeksiyonlarý neden tehlikelidir? MRSA infeksiyonlarýnýn, yukarýda da kýsaca deðinildiði gibi, ölümcül infeksiyonlara neden olmasýnýn dýþýnda diðer bir ürkütücü yaný da; penisilinaz enzimine dirençli tüm penisilinlere (metisilin, oksasilin, nafsilin, kloksasilin ve dikoloksasilin), sefalosporinlere, ayrýca klindamisin, eritromisin, tetrasiklin ve aminoglikozidler gibi daha birçok antibiyotiðe dirençli olmasýdýr. Baþka bir anlatýmla; MRSA infeksiyonlarýnda tedavi seçeneði olarak çok sýnýrlý sayýda antibiyotik bulunmaktadýr. Günümüzde MRSA ile infekte olgularýn tedavisi ancak; nadiren etkili olan birkaç antibiyotik dýþýnda, glikopeptid grubu olarak adlandýrýlan ve sadece damar içi yoldan uygulanabilen vankomisin ve teikoplanin adlý iki antibiyotikle mümkün olabilmektedir. Diðer önemli bir husus ise, uygun dozda kullanýlsa bile vankomisinin, hastada mevcut MRSA kolonizasyonunu ortadan tamamen kaldýramamasýdýr; yani MRSA infeksiyonu olduðu için etkin olarak tedavi edilen bir hastanýn tedavi bitiminden sonra da bu bakteri ile kolonize olma olasýlýðý bulunmaktadýr. Diðer taraftan, kontrol edilemeyen, örneðin açýk akýntýlý yara gibi, bir MRSA infeksiyonu olan ya da kötü hijyenik alýþkanlýklarý nedeniyle bir hastanýn izolasyona alýnmasý zorunluluðu; hasta kadar yakýnlarýný da rahatsýz eden ve sýkýntýya sokan önemli bir sosyal problem olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu nedenle de hangi hastalarýn izole edilmesi gerektiði iyi bilinmeli, daha doðrusu bir protokolle belirlenmelidir. S.aureus un Özellikleri Þekil: Kok Morfoloji: Üzüm salkýmý þeklinde kümeler Gram reaksiyonu: Pozitif Kültür özellikleri: Klinik örneklerden alýnan materyallerde 35 C de saat içinde gözle görülebilir koloniler oluþturur. Üretilmesi için en yaygýn olarak kanlý agar kullanýlýr. Koagülaz aktivitesi: Tavþan plazmasýný koagule etmesiyle diðer stafilokok türlerinden ayrýlýr Dezenfektan ve antiseptiklere duyarlýlýk: Staphylococcus aureus antibiyotiklere karþý çoðul direnç gösterse de, dezenfektan ve antiseptiklere duyarlýdýr. Örneðin MRSA ile infekte hastalarýn yattýðý odalar Düþük Seviyeli Dezenfeksiyon amacýyla kullanýlan kuarterner amonyum klorür bileþikleri ile etkin bir þekilde dezenfekte edilebilir. Ayrýca MRSA suþlarý alkol ve iyot bileþikleri gibi antiseptiklere de oldukça duyarlýdýr. Önemli not: Bir hastadan izole edilen stafilokok suþunun metisine duyarlý (MSSA) ya da dirençli (MRSA) olduðu klinik olarak birbirinden ayýrt edilemez. Bu nedenle kültür ve antibiyotik duyarlýlýk testlerinin

3 yapýlmasý þarttýr. Þekil- 1: Gram boyamada gram pozitif hücre içi koklarýn görünümü. Þekil-2: Kanlý agar besiyerinde S.aureus kolonilerinin görünümü. Þekil-3: Koagülaz testi (konvansiyonel metod) negatif test (üstte), Pozitif test (altta) Toksinler ve Enzimler : Stafilokoklar çeþitli hastalandýrýcý etkinlikleri olan birçok toksin ve enzim üretirler. Her stafilokok suþunun, aþaðýda belirtilen toksin ve enzimleri üretme özelliðine sahip olmadýðýný unutmamak gerekir. Koagülaz : Fibrinojeni pýhtýlaþtýran enzimdir. Tüm S.aureus suþlarý bu enzimi üretir. Hemolizin : Eritrositleri eriten enzimdir. Tüm S.aureus suþlarý bu enzimi üretir. Hyaluronidaz : Bað dokusunun önemli bir yapý taþý olan hiyalüronik asidi parçalayan enzimdir. Lökosidin : Lökositleri tahrip eden enzimdir. Lipaz : Yað asitlerini tahrip eden enzimdir. Enterotoksin : S.aureus un besin zehirlenmesine neden olan toksinidir. Nükleaz : Nükleik asitleri tahrip eden enzimdir. Eksfoliatin : Derinin yüzey tabakalarýnýn dökülmesine neden olan maddedir. En sýk rastlanan S.aureus infeksiyonlarý 1. Follikülit: Kýl folikülünün infeksiyonudur. Yüzeyel follikülit temelde stafilokokal bir impetigodur. Baþlangýçta kýl kökünün etrafýnda eritemli bir bölge oluþur. Sonuçta kubbe þeklinde püstül geliþir 2. Karbonkül: Deri ve deri altý dokunun, derin yerleþimli, cerahatli infeksiyonudur 3. Ýmpetigo: Stafikokoklarýn ve Streptococcus pyogenes in oluþturduðu çok bulaþýcý, yüzeyel bir piyodermidir. Bulaþýcý yüzeyel piyodermi olarak da anýlmaktadýr. Ýnfeksiyon yüzeyel, gevþek vezikül þeklinde baþlar ve vezikülün yýrtýlmasý sonucunda kalýn sarýmsý kabuk oluþur. En sýk yüzde görülür. 4. Mastit (Meme inflamasyonu) : Emziren annelerin %1-3 ünde görülür. Etkeni sýklýkla S.aureus tur. 5. Yara infeksiyonlarý 6. Osteomyelit: Kemik infeksiyonu. 7. Besin Zehirlenmesi: Staphylococcus aureus ile kontamine olmuþ; kremalý pasta, patates salatasý, dondurma gibi yüksek karbonhidratlý besinlerin yenmesini takip eden 2-6 saat içinde oluþur. Þiddetli mide aðrýsý, bulantý ve kusma baþlýca yakýnmalardýr. 8. Toksik Þok Sendromu: Ani baþlayan yüksek ateþ, þiddetli sulu ishal ve kas aðrýlarýný takiben hipotansiyon ve ciddi olgularda þok ile karakterize infeksiyon tablosudur. Tipik olarak yaþ arasý ve menstruasyon sýrasýnda tampon kullanan genç kadýnlarda görülür. Mensturasyon esnasýnda aniden baþlar. 9. Kavlanmýþ (Haþlanmýþ) Deri Sendromu: En çok çocuk ve yenidoðanlarda görülür. Aniden aðýz çevresinde eritem ve 2-3 gün içinde hýzla güneþ yanýðýna benzer parlak kýrmýzý bül (çevresi belirgin, büyük vezikül)

4 tarzýnda döküntü ile baþlar. Lokal lezyonu deri kavlamasý izler. Deskuamasyon 5 gün içinde oluþur. 10. Septisemi/Endokardit. 11. Pnömoni: Nadir olmakla birlikte Ýnfluenza pnömonilerini ya da aspirasyonu takiben ortaya çýkabilir. 12. Neonatal deri lezyonlarý: Zaman zaman hastane bakýmý sýrasýnda görülür. Hastane çalýþanlarýndan (ellerin gereðince yýkanmamasý sonucunda) veya vaginal kolonizasyonu olan annelerden yenidoðan bebeklerine bulaþýr. Ýnkübasyon Periyodu Ýnkübasyon periyodu; bir mikrorganizmanýn bir konakçýya (hastaya) girmesinden, semptomlarýn ya da infeksiyonun ilk bulgu/larýnýn ortaya çýkmasýna kadar geçen süredir. MRSA infeksiyonlarýnýn inkübasyon periyodu deðiþkendir, çoðu zaman belirsizdir. Sýklýkla 4-10 gün kadardýr. Ýnfeksiyon kaynaklarý Stafilokok infeksiyonlarýnda (MRSA dahil) ortak kaynak insanlardýr. Ýnfeksiyon zincirinde diðer hayvanlar nadiren rol alýr. Kültür Yöntemleri Ön burun delikleri: Hastaya uygulanacak iþlem anlatýlýr. Sonra Serum Fizyolojik ile ýslatýlmýþ eküvyon sol burun deliði ön kýsmýna (nares) sokulur, 3-5 saniye hafifçe çevrilir. Ayný eküvyonla, ayný iþlem sað burun deliðinde tekrarlanýr. Eküvyon kültür transport vasatý içine yerleþtirilir. Laboratuvar istek formuna MRSA için kültür alýndýðý mutlaka yazýlýr. Ýnfekte bölgeler: Süpüratif (cerahatli) bir lezyondan en uygun örnek alma yöntemi, doku biyopsisi veya sývý aspirasyonudur. Bunlar mümkün deðilse, eküvyon kullanýlýr. Bununla birlikte, eküvyon ile bu tipte materyal alýnmasýnýn; yüzey kontaminasyonu ihtimali ve az materyal (<0.2 ml) alýnabilmesi gibi dezavantajlarý vardýr. Ýnfeksiyon þüphesi bulunan alan, Serum Fizyolojikle ýslatýlmýþ steril gaz bez ile silinerek dekontamine edilir. Drenaj bölgesinden iki eküvyon yardýmýyla ve eküvyonlar hafifçe çevrilerek mümkün olan en çok miktarda materyalin eküvyon pamuðu tarafýndan emilmesi saðlanýr. Eküvyonlardan biri transport vasatýna yerleþtirilir, diðeri ise Gram boyasý uygulamak için kullanýlýr. Kültür alýnmasý sýrasýnda infekte materyalle bulaþma tehlikesinin bulunduðu durumlarda eldiven takýlmalý ve önlük giyilmelidir. Maske giyilmesi ise gerekli deðildir. Hasta materyalleri ile bulaþmýþ (kirlenmiþ) tüm malzemeler plastik bir torba içine konmalý, torbanýn aðzý sýkýca kapatýldýktan sonra hasta odasýndan çýkarýlarak atýklarýn yok edileceði alana taþýnmalýdýr. Bu uygulamada, hastanenin týbbi atýk imha politikalarýnýn eksiksiz uygulanmasý çok önemlidir. Bulaþma Yolu Staphylococcus aureus en sýk burun deliklerinin ön kýsmýnda kolonize olur. Genel popülasyonun % ý S.aureus un burun taþýyýcýsýdýr. Bu nedenle, oto-infeksiyon (kiþinin kendini infekte etmesi) sýk görülür. Pürülan drenajý olan hastalar, en önemli epidemik bulaþma kaynaðýdýr. Solunum yolu ile ve cansýz maddeler yoluyla bulaþma nadirdir. El yýkama ve eldiven giyme gibi genel hijyenik kurallara uymayan saðlýk personeli sýklýkla bulaþmalardan sorumludur. Stafilokoklarýn burun dýþýnda en sýk kolonize olduklarý vücut bölgeleri ise; nazofarinks, koltuk altlarý, kasýklar ve gastrointestinal sistemdir. Yüksek risk grubunu oluþturan hastalar Staphylococcus aureus infeksiyonlarý, etkeninin dokuyu istila etmesi sonucunda geliþir. Cerrahi yaralar, santral kateterler gibi invaziv cihazlarýn uygulandýðý vücut bölgeleri ve yumuþak doku yaralarý S. aureus infeksiyonlarýnýn en sýk görüldüðü alanlardýr. Transplantasyon hastalarý, kronik böbrek yetmezliði olanlar, Ýnsan Ýmmünyetmezlik Virusu (HIV) infeksiyonlular ve kanser hastalarý gibi baðýþýklýk sistemleri bozulmuþ hastalar,

5 Çoklu antibiyotik kullanan, steroid veya kemoterapi gören hastalar, Cerahi ya da yoðun bakým hastalarý, Yaþlý ve kötü beslenmiþ hastalar; S.aureus infeksiyonu geliþmesi bakýmýndan yüksek risk gruplarýný oluþtururlar. Sorumluluklar Hastane ortamýnda MRSA infeksiyonlarý ile etkin bir þekilde mücadele edilebilmesi ve yayýlýmýnýn asgari düzeylere indirilebilmesi için multidisipliner çalýþma ve eþgüdüm gerekmektedir. Bu konuda görev alacak ünite ve saðlýk personelinin sorumluluklarý aþaðýdaki gibidir: Mikrobiyoloji Laboratuvarýnýn sorumluluðu: (1) Mevcut en iyi araþtýrma metotlarýný kullanarak, hýzlý ve zamanýnda raporlama yapmak. (2) Eðitimsel formlar hazýrlamak. (3) Kültür materyalinde MRSA izole edildiðinde ilgili saðlýk personelini haberdar etmek. Hekimin sorumluluðu: (1) Laboratuvara uygun örnek/lerin gönderilmesini saðlamak. (2) Kolonize hastalarda vankomisin veya teikoplanin kullanmamak. (3) Kendisi infeksiyonun kaynaðý imiþ gibi çok dikkatli hareket etmek. Hemþirenin sorumluluðu: (1) Mikrobiyoloji raporlarýný yorumlama bilgi ve becerisine sahip olmak. (2) Kolonizasyon ve infeksiyonun arasýndaki farký bilmek. (3) Sonucu mümkün olan en kýsa sürede hekime bildirmek. Ýnfeksiyon Kontrol Önlemleri El Yýkama: Saðlýk personeli eldiven giysin veya giymesin, hasta ile temastan önce ve sonra mutlaka ellerini yýkamalýdýr. Antimikrobiyal içeren sabunlarýn kullanýlmasýnýn yararlarý halen tartýþmalýdýr. Esas önemli olan ellerin ne ile yýkandýðý deðil, ne zaman ve nasýl yýkandýðýdýr. Maske takýlmasý: MRSA pnömonili bir hastadan, damlacýk infeksiyonu yolu ile bulaþmayý önlemek amacýyla (tüberkulozda olduðu gibi) maske takýlabilir. Ancak stafilokoklarýn aerosoller içinde damlacýk infeksiyonu tarzýnda taþýndýðýna dair çok kýsýtlý veri bulunmaktadýr. Bu nedenle MRSA pnömonili ya da yanýk hastalarýnda maske takýlmasý genellikle tavsiye edilmemektedir. Temizlik Uygulamalarý: MRSA ile infekte bir hastanýn bulunduðu odanýn temizliðinde genel çevre temizliði kurallarý uygulanýr. Genel temizlik için kuarterner amonyum bileþikleri kullanýlabilir. Fenollerin ya da hipoklorit solüsyonlarýnýn kullanýmý gereksizdir. Havanýn Temizlenerek Arýn Hale Getirilmesi: MRSA nýn solunum yoluyla bulaþma riskini önlemek için solunan havanýn iyon yüklü olmasý gerekmektedir. Çamaþýrlarýn ve MRSA ile infekte hastalarýn kiþisel giyecekleri: Ýnfekte MRSA hastasýnýn yara akýntýsý ile bulaþmýþ yatak çarþaf takýmlarý ve hasta giysilerinin diðer çamaþýrlardan ayrý olarak yýkanmasýna gerek yoktur. Uygun su sýcaklýðý, deterjan kullanýmý, hafif asidite saðlanmasý, çalkalama ve kurutma gibi normal yýkama prosedürleri MRSA larýn ortadan kaldýrýlmasý için yeterlidir. Ancak bu tür malzemeler, hastanýn odasýndan aðzý kapalý torbalar içinde çýkarýlmalýdýr. Yemek Kaplarý: MRSA ile infekte kiþiler için tek kullanýmlýk yemek kaplarýnýn kullanmasýna gerek yoktur. Tabaklarýn normal yýkama iþlemine tabi tutulmasý mikroorganizmayý ortadan kaldýrýr. Ortak Kullanýlan Malzemeler: MRSA infeksiyonlu hastalar, jakuzi ya da ayak banyolarý gibi hizmetlerden mahrum býrakýlmamalýdýr. Bu tür etkinlikleri; diðer hastalarýn en önce kullanmasýnýn saðlanmasý, MRSA lý hastalara verilecek hizmetin gün sonu veya hafta sonuna ertelenmesi þeklinde planlamaya da gerek yoktur. MRSA ile infekte hastalar, ortak kullanýlmasý gereken aletleri diðer hastalarla

6 randevu sýrasýna göre ayný gün içinde kullanabilirler. Her alet üretici firmanýn tavsiye ettiði þekilde temizlendiði sürece, bulaþma söz konusu deðildir. Mikrobiyolojik Kültürler: Ortamda MRSA bulunup bulunmadýðýný saptamak amacýyla çevresel kültürlerin alýnmasý ve laboratuvara gönderilmesi, gereksiz bir uygulamadýr. Bulaþmanýn çevresel kaynaklý olduðu doðru ve kesin epidemiyolojik bilgilerle desteklenmediði sürece, çevresel kültürler alýnmamalýdýr. Hasta Ýzolasyonu: MRSA ile infekte bir hastanýn izolasyona alýnmasýnda, aþaðýdaki kriterler kullanýlmalýdýr; Ýnfeksiyon uygun pansuman uygulamasý ile kontrol edilebilir mi? Hastanýn hijyeni konusunda sorun var mý? Hastanýn mental durumu uygun mu? Hasta uygun el yýkama prosedürünü uygulayabiliyor mu? Personel standart önlemleri alabiliyor mu? Oda Düzenlenmesi: MRSA ile infekte hastalarýn özel bir odada izolasyona alýnmalarý gereklidir. Ancak özel bir oda temin edilememesi durumunda; MRSA lý hastalarýn diðer hastalar ile ayni odayý paylaþmasýnýn (kohort) mümkün olup olmadýðýnýn belirlenmesinde, aþaðýdaki özelliklerin araþtýrýlmasý önerilmektedir. Ýzolasyon Sistemleri: MRSA ile infekte hastalara temas izolasyonu uygulanmasý tercih edilen yöntemdir. Özellikle MRSA izole edilmiþ, akýntýlý yarasý olan ve akýntý mayiinin dýþ ortamla temasý önlenemeyen hastalar ile, kiþisel hijyeni bozuk hastalarýn temas izolasyonuna alýnmasý gerekir. MRSA Taþýyýcýsý Saðlýk Personeli: Burun delikleri veya kývrým yerleri gibi vücudunun baþka bir yerinde MRSA taþýyýcýsý durumunda olan saðlýk personelinin, altta yatan hastalýðý, stafilokoksik deri lezyonlarý olmadýkça ve hijyen kurallarýna uyumda sorunu bulunmadýðý sürece çalýþmalarýnda bir sakýnca olmadýðý bildirilmektedir. Dekolonizasyon: Bazý hastalarda MRSA, tekrarlayan infeksiyonlara neden olur. Böyle durumlarda kombinasyon tedavisi ile kolonizasyonun ortadan kaldýrýlmasý denenebilir. Ancak sonuç her zaman baþarýlý olmayabilir. Ayrýca, bu þekilde çoklu antibiyotik kullanýmý sonucunda normal flora elemanlarýnýn ortadan kalkmasý veya daha dirençli mikroorganizmalarla infeksiyon geliþmesi (Clostridium difficile neden pseudomembranöz kolit vb.) olasýlýðý ortaya çýkabilir. Mini özet MRSA genellikle temas yoluyla bulaþan bir bakteridir. Standart önlemlerin (eskiden Üniversal Önlemler olarak bilinirdi) uygulanmasý ile infeksiyonun yayýlýmýnýn büyük ölçüde önlenmesi mümkün olabilecektir. Saðlýk kuruluþlarýnda hasta bakým hizmeti veren tüm saðlýk çalýþanlarý; Staphylococcus aureus ve vankomisine dirençli enterokok (VRE) türleri gibi çoðul antibiyotik dirençli hastane infeksiyonu etkenlerinden haberdar olmalý, bunlarýn epidemiyolojisi ve korunma yöntemleri hakkýnda yeterli bilgiye sahip bulunmalýdýr. Kaynaklar 1. Center for Diseases Control (CDC), 1998 Ýnternet. 2. Boyce, JM. Et al., Methicillin resistant Staphylococccus aureus (MRSA): a briefing for acute care hospitals and nursing facilities. Ýnfection Control and Epidemiology. 15(2): , Gorbach LS, et al. Ýnfectious diseases, 2nd Ed. W.B. saunders,1992, Wenzel R.P, et all. Methicillin-resistant Staphylococcus autbreak:a consensus panel s defination and management quidelines. American Journal of Infection Control. 26 (2): Benanson A. Control of Communicible Diseases Manual. 16th Ed.American Public Health Association,

7 Edirne'de Týp Fakültesi hastanesinde beþ günde sekiz bebeðin ölmesi dikkatleri hastane enfeksiyonlarýna yöneltti. Hijyen sorunuyla ortaya çýkan 'MRSA' adlý bakteri Türkiye'de de birçok ölüme neden oldu. Hastanelerde hijyen sorunuyla ortaya çýkan ve halk arasýnda 'hastane mikrobu' olarak bilinen MRSA, yani stafilo-kok bakterisi Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre hastaneye yatan her 10 hastadan birinde enfeksiyona neden oluyor. Personel yetersizliði ve hijyen eksikliði sebebiyle Türkiye'de de birçok hasta, hastane mikrobu nedeniyle ya hayatýný kaybetti ya da uzun süre tedavi altýnda kaldý. Veysel Aksoy: Örneðin Ulaþtýrma eski Bakaný Veysel Atasoy, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde yapýlan biyopsi sonrasý kaptýðý enfeksiyon nedeniyle Ýbni Sina Hastanesi'ne yatýrýldý. Atasoy, 20 gün sonra hastane mikrobu nedeniyle hayatýný kaybetti. Mehmet Oran: Ýstanbul Týp Fakültesi Genel Dahiliye Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Oran da 66 yaþýnda bir kalp ameliyatýndan sonra ihmal sonucu komaya girip hayatýný kaybetti. Üstün Korugan: Prof. Dr. Üstün Korugan (64), Prag taki bir bilimsel toplantýda kaptýðý stafilokok bakterisinin, kalp kasýnda iltihap ve sonrasýnda da akciðer embolisine yol açmasý nedeniyle yaþamýný yitirdi. Serpil Akyýl: Ressam Serpil Akyýl, geçtiðimiz yýl 16 ameliyathanesi ölümcül mikroplar nedeniyle geçici olarak kapatýlan Þiþli Etfal Hastanesi'nde geçirdiði ameliyatta hastane mikrobu kapmýþtý. Yasemin Balsu: Bir þirkette ihracat müdürü olarak çalýþan 31 yaþýndaki Yasemin Balsu da burun ameliyatý olmak için gittiði Gaziantep Amerikan Hastanesi'nde hayatýný kaybetmiþti. Üç yýl önce dokuz bebek öldü Üç yýl önce de Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde dokuz bebek hastane enfeksiyonu nedeniyle ölmüþtü. Edirne'de son durum Edirne'deki Trakya Üniversitesi Edirne Týp Fakültesi Hastanesi'nde ölen bebeklerin sayýsý sekize yükseldi. Yeni Doðan Ünitesi'nde bulunan dokuz bebekten biri daha gece geç saatlerde hayatýný kaybetti. Bebek ölümleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn ve Saðlýk Bakanlýðý komisyonunun baþlattýðý soruþturma sürüyor. Ailelerden resmi þikayet yok Bu arada bebeði ölen ailelerden henüz resmi þikayette bulunan olmadýðý açýklandý. Hastane Baþhekimi Armaðan Altun, ünitede bulunan diðer bebeklere, tespit edilen bakteriye uygun antibiyotik uygulandýðýný söyledi. TÜ Týp Fakültesi Hastanesi'nde bugüne kadar sekiz bebek hayatýný kaybetti. Þu an hastanede sekiz bebek yoðun bakýmda. TÜ Týp Fakültesi Hastanesi'nde, haziranda altý bebeðin ölmesi, üç bebeðin ise durumlarýnýn aðýr olmasý üzerine yeni doðan ünitesine hasta kabulü durdurulmuþ, ölen üç bebeðin cesedi, otopsi yapýlmak üzere Ýstanbul Adli Týp Kurumu'na gönderilmiþti. Dün bir bebek daha hayatýný kaybetmiþti.

8 ÝNGÝLTERE Türkiye'deki hastane enfeksiyonunun bir benzeri de Ýngiltere'de yaþanýyor. Ülk ede 12 kiþinin ölümüne neden olan enfeksiyon nedeniyle Ýngiltere'deki saðlýk kurumlarý alarma geçti. Baþkent Londra'daki Stoke Mandeville Hastanesi'nde son 18 ay içinde 300 vakaya rastlandý. 'Clostridium difficile' adlý virüsün yol açtýðý belirlenen bakteriyel enfek siyon daha çok yaþlý insanlarý etkiliyor. Virüsten ölenlerin yaþ ortalamasý 85. Bilimadamlarý en çok görülen hastane enfeksiyonlarýndan biri olan 'clostridium difficile'ýn, daha önce de ABD ve Kanada'da görüldüðünü belirtiyor. Saðlýk Korumu Ajansý ve Stratejik Saðlýk Merkezi ekipleri enfeksiyonu kontrol altýnda tutma çalýþmalarýný sürdürüyor. Enfek siyona yakalananlar uzun süreli antibiyotik tedavisine cevap verebiliyorlar. Ancak kolaylýkla bulaþan virüsün izlerinin tamamen silinmesi mümkün olamayabiliyor. Uzmanlar virüsten korunmanýn en etkin yolunun hastanýn belli bir yerde tutulmasý ve söz konusu bölgenin iyice defenfekte edilmesi olduðunu belirtiyor. Ýstatistikler 1990 yýlýndan geçtiðimiz yýla kadar 40 bine yakýn potansiyel vakaya rastlandýðýný gösteriyor yýlýnda ise 934 ölüm gerçekleþti. Buna yakýn bir ölüm oranýna da MRSA virüs ü neden oldu. Ýngiliz baðýmsýz s aðlýk müfettiþleri, hükümeti MRSA bakterisine karþý alýnacak önlemler konusunda yavaþ davranmakla suçluyor. Kirli hastanelerde oluþan bakterinin saðlýk sektörünü tehdit ettiðini kaydeden müfettiþler, hastanelerin temizlenmesinin vaktinin çoktan geldiðini belirtiyor. Baðýmsýz Saðlýk Komisyonu, bakteriyle mücadele için bu konuda 'kötü ün'e sahip hastaneleri açýklamayý planlýyor. Hijyen koþullarýný düzelten hastaneler ise tekrar rapor edilecek. Bir yýlda ortalama bin k iþinin yaþamýna malolan MRSA bak terisi, son beþ yýlda büyük bir hýzla yayýlmaya baþladý. MRSA virüsünün hastane odalarýndaki Ýncil'lerden bile insanlara geçme olasýlýðý, hastanelerdeki Ýncillerin kaldýrýlmasý tartýþmalarýný gündeme getirmiþti. Panik! Et yiyen bakteri... ABD'nin Atlas Okyanusu kýyýsýndaki Florida eyaletinde balýkçý ve sörfçüler, et yiyen bakteri paniði yaþýyor. Florida'nýn Local 6 televizyonunun bildirdiðine göre, son iki ayda, çok sayýda balýkçý ve sörfçü ''methicillin resistant staphylococcus aureus'' (MRSA) adý verilen ve tüm vücutta krater gibi acýlý ve derin yaralar oluþmasýna neden olan enfeksiyondan ötürü tedavi altýna alýndý. Ormond Beach bölgesinden Deri Hastalýklarý uzmaný Dr Jeff Parks, sadece kendisinin 8 balýkçý ile bir sörfçüyü tedavi ettiðini belirterek, durumu ciddi olan 2 balýkçýnýn hastanede tedavilerinin sürdüðünü kaydetti. Sörfçü Gerald Harbrodt'un annesi Jonelle Harbrodt da oðlunun okyanusta yüzerken açýk bir yarasýndan giren bakterinin, bir gün içinde tüm vücudunda enfeksiyonlara neden olduðunu anlattý. Balýkçý Jim Freeman da yerel televizyona, enfeksiyonun önce beyaz sivilce þeklinde baþladýðýný, ancak sivilce patladýðýnda iþin ciddi bir hal aldýðýný söyledi. Freeman, ''Enfeksiyon kemiðe doðru gidiyor. Doktorlar, eðer kemiðe giderse kolu ya da bacaðý kesmenin gerektiðini söylüyorlar'' diye konuþtu. MRSA'ya yol açan enfeksiyon henüz hekimlerce bilinmezken, doktorlar, bu tip enfeksiyonun derhal tedavi edilmesi gerektiðini vurguluyorlar. MÝLLÝYET

Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) (Korunma ve Kontrol)

Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) (Korunma ve Kontrol) Hazırlayan: Doç. Dz. Tbp. Kd. Alb. Tunçer HAZNEDAROĞLU Giriş Metisilin Dirençli S.aureus (MRSA) (Korunma ve Kontrol) Bu eğitim kitapçığını okuyan sağlık personeli, Hastane İnfeksyonları açısından çok büyük

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat)

Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Stafilokok Enfeksiyonları (1 saat) Prof.Dr.Sercan ULUSOY Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3734538, e-mail: ulusoys@med.ege.edu.tr. Bu Derse Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans

Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonu: Klinik Değerlendirme ve Sürveyans Uzm. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Streptococcus pyogenes'in Etken Olduğu Cerrahi Alan İnfeksiyonu Salgını

Streptococcus pyogenes'in Etken Olduğu Cerrahi Alan İnfeksiyonu Salgını Streptococcus pyogenes'in Etken Olduğu Cerrahi Alan İnfeksiyonu Salgını Yasemin Tezer Tekçe 1, Ayşe Erbay 2, Özlem Ünaldı 3, Hatice Çabadak 1, Süha Şen 1, Rıza Durmaz 3 1 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI Sayfa No 1/6 1. AMAÇ: Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize olduğu belirlenen hastalardan, sağlık kurumundaki diğer

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır DAMLACIK İZOLASYONU Menenjit: ( H. influenzae tip B Neisseria meningitidis enfeksiyonu İnvaziv Neisseria Meningitidis Sepsis Enfeksiyonu Büyük partiküllü (>5μm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI 1. AMAÇ:Hastane enfeksiyonlarının oluşmasının önlenmesi, oluşmuş ise kontrol altına alınması amacıyla doğru el yıkama tekniğinin kullanılmasını sağlamaktır. 2. KAPSAM: Hastanedeki Tüm Birimleri kapsar.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Konuşmacı değişikliği. X işaretleri VRE kültür pozitif olarak saptanan alanları belirtmektedir. Enfeksiyon kontrolü ellerimizdedir

Konuşmacı değişikliği. X işaretleri VRE kültür pozitif olarak saptanan alanları belirtmektedir. Enfeksiyon kontrolü ellerimizdedir Konuşmacı değişikliği X işaretleri VRE kültür pozitif olarak saptanan alanları belirtmektedir Enfeksiyon kontrolü ellerimizdedir defibrilatör mavi kod arabası komidin 2 Masa 4 Tarihçe-1847 masa 5 TARĐHÇE

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)'nde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolü.

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

Metisilin dirençli Stafilokok (MRSA) ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI

Metisilin dirençli Stafilokok (MRSA) ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI Sayfa No 1 / 6 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1. AMAÇ MRSA enfeksiyonlarının gelişimini ve yayılımını önlemek. 2. KAPSAM Tüm hastane bölümlerini,

Detaylı

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Ýstanbul Tabip Odasý Pratisyen Hekim Komisyonu Atölye Çalýþmasý Raporu* Ýstanbul Tabip Odasý nda yapýlan toplantýda Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, birinci

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir?

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir? GIDA KAYNAKLI İNTOKSİKASYON VE ENFEKSİYONLAR Gıda zehirlenmesi nedir? 1 2 İNTOKSİKASYON TİPİ GIDA ZEHİRLENMESİ Bazı bakteriler gıda üzerinde gelişerek toksin üretirler ve toksin içeren gıdanın tüketilmesi

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 630384 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Polimer onarým sistemi Ürün Parça Numarasý: 630384, Leak Stop I, 50 x 1200 mm 606006, Leak Stop II, 50 x 3600

Detaylı

El Hijyeni ve İzolasyon Önlemleri. Seyhan AKTAŞ İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi

El Hijyeni ve İzolasyon Önlemleri. Seyhan AKTAŞ İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi El Hijyeni ve İzolasyon Önlemleri Seyhan AKTAŞ İnfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi El Hijyeni Ve Hastane İnfeksiyonları Hastaneye yatan hastaların %7-10, kritik hastalarda %30 oranında hastane infeksiyonu

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi

Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi Febril Nötropenik Hastalarda İnfeksiyon Kontrol Yönetimi Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Nötropenik Hasta ile

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi UYUMU NASIL ARTIRALIM????? Uzm.Hem.Pakize AYGÜN İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi MEDİMAGAZİN İzolasyon önlemleri sıkıntı yaratıyor Manisa da yapılan bir araştırmada, hekim

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON

HİJYEN VE SANİTASYON HİJYEN VE SANİTASYON TEMİZLİK+ HİJYEN= SANİTASYON Bulunduğumuz ortamda hastalık yapan mikroorganizmaların hastalık yapamayacak seviyede bulunma durumuna hijyen denir. Sağlıklı (temiz ve hijyenik) bir ortamın

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Set Makina Tic. Ltd. Þti.

Set Makina Tic. Ltd. Þti. En Ýyisi - The Best Set Makina Tic. Ltd. Þti. Ývedik Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde No: 60 TR-06370 Ostim Ankara TÜRKÝYE Tel: +90 (312) 395 34 00 (pbx) Þirket GSM: +90 (533) 772 06 26-27 - 28 Fax: +90

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Yenidoðan Yoðun Bakým Birimlerinde Bebek Ölümleriyle Ýlgili Komisyon Raporu 2 Aralýk 2005

Yenidoðan Yoðun Bakým Birimlerinde Bebek Ölümleriyle Ýlgili Komisyon Raporu 2 Aralýk 2005 Yenidoðan Yoðun Bakým Birimlerinde Bebek Ölümleriyle Ýlgili Komisyon Raporu 2 Aralýk 2005 Türk Tabipleri Birliði YENÝDOÐAN YOÐUN BAKIM BÝRÝMLERÝNDE BEBEK ÖLÜMLERÝYLE ÝLGÝLÝ KOMÝSYON RAPORU 2 Aralýk 2005

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Bruselloz. Muhammet TEKİN. Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü

Bruselloz. Muhammet TEKİN. Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Bruselloz Muhammet TEKİN Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Bruselloz Esas olarak hayvanların hastalığı olan bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı Hayvanlardan insanlara mikroplu

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı