GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ"

Transkript

1 GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜROL Yüksek Lisans Tezi-2015

2 T.C. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜROL ERZURUM 2015

3

4 ĠÇĠNDEKĠLER TEġEKKÜR... III ÖZET... IV ABSTRACT... V SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ... VI TABLOLAR DĠZĠNĠ... VII 1. GĠRĠġ GENEL BĠLGĠLER Günübirlik Cerrahi Günübirlik Cerrahi Tanımı Günübirlik Cerrahinin Tarihçesi Günübirlik Cerrahinin Avantajları Günübirlik Cerrahinin Dezavantajları Çocuklarda Günübirlik Cerrahi Uygulanan Hastalıklar Günübirlik Cerrahide Bakım Ameliyat Öncesi Bakım Ameliyat Sonrası Bakım Anksiyete Anksiyetenin Tanımı Anksiyete Belirtileri Anksiyete Düzeyleri Anksiyetenin Sınıflandırılması Preoperatif Anksiyete Aile Anksiyetesi Çocuk ve Ailenin Anksiyetesini Azaltmada Hemşirelik Yaklaşımları MATERYAL VE METOT Araştırmanın Şekli Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman Araştırmanın Evreni ve Örneklemi I

5 3.4. Verilerin Toplanması Verilerin Toplanma Zamanı ve Yeri Verilerin Toplanma Şekli ve Süresi Veri Toplama Araçları Verilerin Değerlendirilmesi Araştırmanın Sınırlılıkları ve Genellenebilirliği Araştırmanın Etik İlkeleri BULGULAR TARTIġMA SONUÇ VE ÖNERĠLER KAYNAKLAR EK-1. ÖzgeçmiĢ EK-2. Anket Formu EK-3. Durumluluk Süreklilik Anksiyete Ölçeği EK-4. Etik Kurul Ġzin Yazısı EK-5. Resmi Ġzin Yazısı EK-6. BilgilendirilmiĢ Olur Formu EK-7. Tez Savunma Sınav Tutanağı II

6 TEġEKKÜR Tezimi yazarken bana en büyük desteği gösteren, fedakârlığını esirgemeyen, anlayışıyla ve hoşgörüsüyle örnek aldığım saygı değer danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜROL a, Yüksek lisans eğitimim süresince bugünlere gelmemde emeği geçen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı Sayın Doç Dr. Duygu ARIKAN a ve bütün hocalarıma, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi ve Yan Dallar Servisi hemşireleri, doktorları ve personeline, Hayatım boyunca yanımda olup, benden sevgisini esirgemeyen maddi ve manevi olarak varlıklarını her zaman hissettiğin annem Nur TÜRKMEN, babam Abdullah TÜRKMEN ve kardeşlerim Sevim TÜRKMEN, Mustafa TÜRKMEN ve Fevzi TÜRKMEN e, Araştırmamın evrenini oluşturan tüm çocuk ve annelerine, Yüksek lisans eğitimim ve tez sürecim boyunca hep yanımda olan ve özverili davranan eşim Bahadır BİNİCİ ye Sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yıldız BĠNĠCĠ III

7 ÖZET Günübirlik Cerrahi Geçirecek Çocukların Annelerinin Ameliyat Hakkında Bilgi ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi Amaç: Bu araştırma; günübirlik cerrahi geçirecek çocukların annelerinin, günübirlik cerrahi işlemler hakkındaki bilgi ve anksiyete düzeylerini saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Materyal ve Metot: Araştırma, Erzurum il merkezinde bulunan, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi ve Çocuk Yan Dallar Kliniğinde Eylül Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı tarihler arasında ilgili kliniğe günübirlik cerrahi nedeniyle başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden 284 çocuk ve annesi araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında Anket Formu ve Durumluluk-Süreklilik Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, ortalama, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Annelerin yaş ortalamasının 29.69±6.10 yıl olduğu, %34.2 sinin lise mezunu olduğu bulunmuştur. Araştırmada, annelerin %89.1 inin ameliyat öncesi anestezi hakkında bilgilendirildiği, bilgilendirilen annelerin %83.0 ünün bu bilgilendirmeyi doktorları tarafından aldığı saptanmıştır. Annelerin %40.8 i günübirlik cerrahi nedeniyle bir endişe yaşadığını, endişe yaşayan annelerin %27.1 i cerrahi girişim sonrası çocuğunun uyanamama ihtimali nedeniyle endişelendiklerini bildirmişlerdir. Annelerin durumluk ve süreklilik anksiyete ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamasının sırasıyla, 46.79±5.37 ve 45.32±6.17 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Annelerin durumluluk-süreklilik anksiyete ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarına göre orta düzeyde anksiyeteye sahip oldukları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Anne, anksiyete, bilgi düzeyi, günübirlik cerrahi IV

8 ABSTRACT Determination of information and anxiety levels of mothers whose children were going to have an pediatric daily surgey about surgical operations Purpose: This research was carried out to determine the knowledge and anxiety levels of mothers, whose children were going to a pediatric daily surgey, about daily operations. Material and Method: The research was made between September 2014 and January 2015 in the pediatric surgery department of Erzurum Regional Education and Research Hospital in the center of Erzurum. It was accepted the 284 children and their mothers who came to the daily surgery clinic between the study dates into this study. It was used to questionnary form and the State-Trait Anxiety Inventory to collect the data. We used to the Percentage Distribution, mean, t test, an one way variance analysis to evaluate the data. Results: It was found that the mean age of the mothers was ± 6.10 years and 34.2% of them had graduated from a high school. In the research, it were determined that 89.1% of the mothers were informed of preoperative anesthesia and also 83.0% of the mothers were received this informations by the doctors. 40.8% of the mothers reported a concern because of the day surgery and 27.1% of this mothers reported that they worry because of the possibility about the child didn t wake up after the surgery. It was found that mothers total mean score from the state and permanent anxiety scale respectively 46.79±5.37 and 45.32±6.17. Conclusion: It was determined that had middle anxiety levels according to the mean scores of them obtained from State-Trait Anxiety scale. Keywords: Mother, anxiety, information level, daily surgery. V

9 SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ AIDS : Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu AORN : Perioperatif Hemşireler Derneği JCAHO : Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization ABD : Amerika Birleşik Devleti VI

10 TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo No Sayfa No Tablo 4.1. Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı...24 Tablo 4.2. Annelerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı Tablo 4.3. Annelerin Günübirlik Cerrahi İle İlgili Bilgilerinin Dağılımı...26 Tablo 4.4. Annelerin Durumluk -Süreklilik Anksiyete Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamalarının Dağılımı Tablo 4.5. Annelerin Anksiyete Durumlarının Dağılımı Tablo 4.6. Annelerin Günübirlik Cerrahi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri İle Anksiyete Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması. 29 VII

11 1. GĠRĠġ Günübirlik cerrahi; hastanede yatan hastalara uygulanan cerrahi girişimi temel alan ancak yatış gerektirmeyen ve aynı gün taburculuğu ön gören bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. 1,2 Yatarak tedavinin bireye, aileye, devlete ve sigorta kuruluşlarına getirdiği yük ve sorunlar günübirlik cerrahinin kısa bir süre içinde gelişmesini sağlamıştır. 3 Günübirlik cerrahi girişimlerin sayısı; ucuz, hızlı ve ekonomik olması gerekçeleriyle her yıl önemli bir artış göstermektedir. 4 Günübirlik cerrahinin; hastaların hastanede kalma süresini kısaltması, hastaların ameliyat günü evlerine dönebilmesi, ameliyatın ertelenme riskinin az olması, çapraz enfeksiyon riskinin azalması, birey ve ailesinde daha az psikolojik stres yaratması, ayılma süresinin hızlı olması, ekonomik olması, kaynakların etkin şekilde kullanımı, daha az personele gerek duyulması ve hasta memnuniyetinin artması gibi olumlu yönleri vardır. 1, 5 Çocuklar, genel tıbbi durumlarının erişkinlere oranla daha iyi olması nedeniyle, günübirlik cerrahiye uygun hastalardır. Çocuk cerrahisinde sünnet, inmemiş testis ve herni onarımı gibi genital ve inguinal bölge ameliyatlarının basit ve kısa oluşu nedeniyle günübirlik cerrahi tercih edilmektedir. 6 Tıbbi girişimler birçok gerekçe ile hastalarda kaygıyı artırabilir. Ağrı, rahatsız edici deneyimlerin beklenmesi, tanınmadık, bilinmedik girişimlerle karşılaşmak, tanı ve prognoz hastalarda kaygı nedeni olarak ortaya çıkabilmektedir. 7 Cerrahi ve anestezi kavramları daima bir gerginlik, korku, endişe, kaygı ve heyecan gibi duygularla birlikte anımsanan işlemler gibi görülebilir. Kaygı kavramı günlük yaşantımızda sıkça kullanılan bir kavram olmasına karşın tüm diğer duygular gibi zor tanımlanır. Cüceloğlu 1

12 kaygının üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu, acizlik, sonucu bilememe ve yargılanma gibi heyecanların birini veya çoğunu içerdiğini ifade etmektedir. 4 Özellikle, hastalık ve ölüm gibi soyut kavramları algılamada zorlanan çocuklar, hastaneye yatışı ve cerrahi işlemleri travmatik bulabilirler ve kayıp duygusu yaşayabilirler. Çocuğun yaşı, gelişimsel düzeyi, önceki hastane yatışları ve tıbbi personelle karşılaşma sıklığı hastaneye yatışı sırasında çocuğun kaygı düzeyini etkilemektedir. Cerrahi işlem uygulanan çocukların annelerinde de travmatik belirtilerin görüldüğü ve kaygı düzeyinin arttığı belirtilmektedir. 6 Çocukların anestezisi ve cerrahisi hem çocuk hem de ebeveyn için önemli bir kaygı nedeni olabilmektedir. Çocukları cerrahi işlem geçirecek ebeveynler, aşırı bir stres ve çaresizlik duygusu hissedebilmektedirler. 4 Özellikle günübirlik cerrahi geçiren çocukların ebeveynleri, hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası dönemde çocukları ile birlikte olmakta ve bu nedenle de çocuklarının bakımından sorumlu hale gelmektedirler. 8 Birçok anne ve baba bu yardım rolünü çok stresli buldukları için kabullenmekte güçlük çekebilmektedir. 4 Sobo tarafından yapılan bir araştırmada ebeveynlerin cerrahi ve anesteziye ilişkin pek çok ön yargıları olduğu ve gerçekle ilgisi olmayan bilgilerin de üzüntü ve stresi artırdığı bildirilmiştir. 9 Ebeveynler çocukların erişkinlere göre cerrahiye, anesteziye daha az dayanıklı olduğunu, çünkü onların çok daha hassas ve organlarının da az gelişmiş olduğunu söyleyebilmektedir. Bu düşünce şekli onların kaygı düzeylerini artıran etkenlerden biri olabilmektedir. Anne ve babaların anestezi hakkında duydukları Arkadaşımın çocuğu anesteziden sonra başını tutamıyormuş! Onun nefes alamayacağını düşünüyorum. Bazı çocukların anestezi sonrası beyinlerinin hasarlı kaldığını duydum. Küçük çocukların çoğu anestezi sırasında ölüyor! gibi gerçek veya gerçek dışı bilgiler de onların kaygı duymalarına neden olabilmektedir. 4 2

13 Anksiyete; benliğin kendini tehdit altında hissettiği bir gerilim durumudur. Hafif düzeyde anksiyete spontan dikkat, cesaret ve atılganlığı arttırırken, düzeyi yükseldikçe bireyin algılama, kavrama ve karar verme yeteneği azalmaktadır. Ailelerin şiddetli anksiyete yaşamaları, çocuk hakkındaki açıklamaları doğru olarak anlamalarını, olayları gerçekçi olarak yorumlamalarını, uygun kararlar vermelerini, çocuğun bakımına katılmalarını ve uygun baş etme yöntemlerini kullanmalarını engelleyebilir. 1 Daha önce yapılan bir araştırmada elektif cerrahi işlemlerden önce ebeveynlerin patolojik düzeylerde anksiyete duyduğu bildirilmiştir. Bu ciddi düzeylere ulaşan anksiyetenin işlem sırasında ve sonrasında çeşitli sorunlara ve çocukta da anksiyeteye neden olduğu bilinmektedir. 10 Annelerde oluşan anksiyeteyi azaltabilmek için aile bilgilendirilmelidir. Bilgi edinme, bilgisizliğin yarattığı korku ve kaygıyı azaltıcı bir stratejidir. Bilgilenme, aynı zamanda, durum üzerinde kontrol kurmayı sağlar, probleme odaklı baş etme stratejilerinin uygulanması için kapı açar. 1 Günübirlik cerrahi hastası ile yatan hasta arasındaki en önemli farklılıklardan birisi, günübirlik cerrahide hasta-hemşire ilişkisinin çok kısa bir süre içinde gerçekleşmesi gereğidir. Hasta eğitiminin, girişim kararından hemen sonra multidisipliner bir yaklaşımla başlatılması ve sürdürülmesi gerekir. 2 Hemşireler, annelerin hastaneye yatma ve cerrahi işlemler nedeniyle yaşanan anksiyetesini azaltmak, psikolojik ve fizyolojik dengesini korumak için kendisini ifade edebilmesini sağlayacak uygun ortamı hazırlamalıdır. 1 Bu araştırma, günübirlik cerrahi geçirecek çocukların annelerinin, günübirlik cerrahi işlemler hakkındaki bilgi ve anksiyete düzeylerini saptamak, etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 3

14 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1. Günübirlik Cerrahi Günübirlik Cerrahi Tanımı Günübirlik cerrahi, hastanede yatan hastalara uygulanan cerrahi girişimleri temel alan, ancak yatış gerektirmeyen ve aynı gün taburculuğu ön gören bir cerrahi yaklaşımdır. 3,11-13 İyileşme süresinin kısa oluşu, güvenilirliği ve sağlık giderlerini belirgin düzeyde azaltması nedeniyle günübirlik cerrahi, giderek daha sık kullanılmaktadır. 6 Son yıllarda anestezi, cerrahi teknik, asepsi ve kaliteli bakım alanında gözlenen hızlı ilerlemeler, bağlılık süresini kısaltarak yaşam kontrolünün tekrar kazanılması günübirlik cerrahinin gelişimini etkileyen en önemli faktörler olarak gösterilmektedir. 1 Günümüzde gelişmiş ülkelerde tüm cerrahi girişimlerin %50-%80 ini günübirlik cerrahi girişimler oluşturmaktadır. 7 Avrupa ülkelerinde elektif cerrahinin %65 i, ABD de ise %70 i günübirlik cerrahi olarak yapıldığı bildirilmiştir. 14 Gelişen cerrahi tekniklerle günübirlik cerrahi; kulak burun boğaz, ortopedi, jinekoloji, gastrointestinal cerrahi ve plastik cerrahi gibi birçok alanda uygulanmaya devam etmektedir Günübirlik Cerrahinin Tarihçesi Bin dokuz yüz on sekiz yılında ABD de Lowa Sioux şehrinde Dr. Ralp D.Waters tarafından, genel anestezi ile yapılan günübirlik cerrahi kayıtlarına rastlanmış olmakla birlikte, 2,3 ilk günübirlik cerrahinin yılları arasında İskoçya da Glaskow Royal Hastanesi nde çocuk üzerinde uygulandığı ve hiçbir komplikasyonun yaşanmadığı bildirilmektedir. 15 Bin dokuz yüzlü yıllarda hastane koşullarının oldukça ilkel olması enfeksiyon ve mortalite oranının artmasına neden olmakta, bu durum birçok ameliyatın hastaneler yerine ev koşullarında yapılmasını zorunlu kılmaktaydı. Teknolojik gelişmeler, enfeksiyon kontrol ve önlemine yönelik bilgi artışı ameliyatların 4

15 yeniden hastanelerde yapılmasına yol açmış, hastaneler evlerden daha üstün ve daha güvenli yerler haline gelmiştir. 2,3 Bin dokuz yüz altmış sonrası pek çok hekimin hastalarını hastaneye yatırmadan ameliyat girişimini uygulamaya başladığı görülmüştür. 1,3,15 Günübirlik cerrahi girişim uygulanan hasta sayısı, hızlı ve ekonomik olması gerekçesiyle her yıl önemli bir artış göstermektedir. 4 Ülkemizde günübirlik cerrahi uygulaması ile ilgili kesin veriler bulunmamakla beraber, 1980 lerde yapılmaya başlandığı, 1990 yılı sonrası belirgin artışla uygulamaya devam edildiği görülmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 1998 yılında ilk günübirlik cerrahi ünitesi açılmıştır. Halen ülkemizde birçok hastanede günübirlik cerrahi birimi vardır ve bu birimler gittikçe artan oranlarda ameliyat yapmaktadırlar Günübirlik Cerrahinin Avantajları Günübirlik cerrahi ile ABD de yıllık cerrahi işlemlere bağlı maliyetlerin %15-30, İngiltere de ise %40 oranında azaldığı bildirilmiştir. Ameliyatı karşılayan sigorta şirketleri açısından da günübirlik cerrahi daha avantajlı olarak değerlendirilmektedir. 3,7,16 Günübirlik cerrahiyi tercih eden hastalar arasında, ameliyat için uzun süre beklemesi ve ameliyat iptalleri daha az görülmektedir. Hastanede yatış süresinin azalması hastane enfeksiyonlarının ve buna bağlı ölüm oranlarının da azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerin, günübirlik cerrahi elektif cerrahiye göre avantajlı duruma 3, 7, 16 getirdiği belirtilmektedir. Günübirlik cerrahinin çocuk ve ailesi açısından avantajları şunlardır: 1 - Aileden ayrılma süresinin en az seviyeye inmesi, - Hastane enfeksiyonlarına yakalanma oranının azalması, - Çocuğun beslenme alışkanlığının daha az etkilenmesi, 5

16 - Çocukların hastanede kalma korkularının azalması Günübirlik Cerrahinin Dezavantajları Günübirlik cerrahilerin bu olumlu avantajlarının yanı sıra; beklenilen zamanda taburculuğun gerçekleşmemesi, hastanın evde bakım sorumluluğunu üstlenecek yetişkin bir kişinin bulunmaması ve kendi bakımını sürdürememesi, acil bir durumda uygun desteğin sağlanamaması, ameliyat öncesi dönemde yeterli eğitimin alınamaması gibi dezavantajları da bulunmaktadır. 1, 3, 11, 13, 16 Çocuğun hastaneye yatması, ailelerin hayatında önemli bir stres kaynağı oluşturmakta ve beklenmedik değişimlere sebep olmaktadır. Bu zorlu süreçte ailelerin yaşam şekilleri etkilenmekte, ekonomileri zorlanmakta, aile ilişkilerinde ve rollerde değişiklikler meydana gelmektedir. 17 Hastaların hastanede kalış sürelerinin kısa olması, üniteye ameliyat günü kabul edilmeleri, ameliyat öncesi hazırlıkları evde kendilerinin yapmaları gibi nedenlerle hasta ve yakınlarının ameliyat öncesi ve sonrası uygun bakım ve eğitim almalarında bazı aksaklıklar ortaya çıkmakta; bu durum evde bakım aktivitelerini yerine getirirken bireylerin çeşitli sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. 11 Ayrıca yapılan araştırmalarda hastaların ameliyat öncesi dönemde yetersiz hazırlık ve ameliyat sonrası döneme ilişkin eksik bilgilendirilmeye bağlı olarak beklenmeyen ağrı, yorgunluk ve öz bakımda yetersizlik yaşayabilecekleri belirtilmiştir. 12 Bunların yanı sıra ameliyat sonrası bulantı ve kusma, boğaz ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı, ateş, yara yerinde kanama, akıntı, oryantasyon bozukluğu gibi sorunların yaşandığı, bu sorunların yaşamı tehdit etmemekle birlikte hasta konforunu azalttığı, taburculuğu geciktirdiği ve ameliyat sonrası yaşanan komplikasyonlar ve taburculuk sonrası bakım yetersizliklerinin de hastaların günübirlik cerrahi girişimlere olan güvenini azaltabileceği bildirilmektedir. 14,

17 Çocuklarda Günübirlik Cerrahi Uygulanan Hastalıklar Ġnguinal Herni Çocuklarda cerrahi girişimlerin sık yapıldığı bölge kasık bölgesidir. Çocukların %1 ile %4.4 ünde inguinal herni bulunmaktadır. Prematürelerde bu oran gebelik yaşı ile ters orantılı olarak %30 a kadar yükselebilir. En sık ilk yaşta ve birinci ayda görülür. Erkeklerde kızlardan 6-10 kez daha sıktır, inguinal hernilerin %60 ı sağda, %30 u solda ve %10 u bilateraldir. Hastaların çoğunluğu, ailenin fark ettiği ağlama ve ıkınma ile belirginleşip sonra kaybolan kasık şişkinliği ile başvururlar. Çocuklarda inguinal herni tanısı, kasıkta şişkinliğin saptanması ile konur. İnceleme sırasında şişkinlik olmadığı zaman tanıda güçlükler olabilir. Hastayı ağlarken incelemek, ıkındırmak ayakta tutmak, balon şişirtmek gibi yöntemler şişkinliği belirgin hale getirerek tanıyı kolaylaştırabilir Hidrosel Hidrosel açık kalmış prosesus vaginalis içinde peritonal sıvı birikmesi sonucu gelişir. Testislerin etrafında içi berrak sıvı ile dolu şiş, kistik bir yapı olarak görülür. Skrotumda ağrısız bir şişlik görülür ve şişliğin üzeri düz, gergin olup testis ayrı olarak palpe edilemez. Çocuklarda genellikle iki yaşına kadar küçülüp kaybolabilir. İki yaşından sonra cerrahi tedavi gerektirir. Hidroselle birlikte kasık fıtığı da aynı anda görülebilir ĠnmemiĢ Testis Testisin iç halkayı geçip kanal içine girmesi intrauterin hayatın 7. ayında başlar ve 8 9. aylarda testis skrotuma iner. Testisin bu embriyolojik iniş yolu üzerinde takılıp kalmasına, normal yerleşim yeri olan skrotuma inememesine inmemiş testis denir. Yeni doğanlarda görülme sıklığı %1-2, prematüre bebeklerde %60 civarındadır. Skrotumun boş olması, testisin eksternal ringin dışında bir yerde palpe edilmesi ile tanı kolayca 7

18 konabilir. Genellikle %50 si tek taraflıdır ve sağda görülür. Bilateral olguların sıklığı %10-25 dir Sünnet Sünnet penisin uç kısmını örten derinin cerrahi bir işlemle çıkarılmasıdır. Sünnet, Zencilerde, Avusturalya aborjinlerinde daha çok geleneksel olarak, Müslüman ve Musevi toplumlarında ise yerine getirilmesi gereken dini bir yükümlülüktür. Sünnet, penis ucu temizliğinin sürekliliğini sağlamak yanında, uzun dönemde de yararlı bir işlemdir. Cinsel ilişkiyle bulasan sifilis, gonore, herpes, AIDS gibi hastalıklardan korunmakta ve bu hastalıkların yayılmasının önlenmesinde sünnetin önemini belirten yayınlar bulunmaktadır. 24 Ülkemizde Temmuz 2007 tarihinden sonra sünnetin, sosyal güvence içine alınması, cerrahi bir işlem için gerekli tüm koşulları sağlayabilen uzman hekimler tarafından yapılmasını başlatmıştır Tonsillit Tonsilla platinanın çıkarılma işlemidir. Endikasyonları: 1 - Yılda 3 defadan fazla tekrarlayan akut tonsilit - Febril konvülsiyona neden olan tonsilit atağı - Tonsilin beta hemolitik streptokok veya difteri portörü olması - Peritonsiller abse - Solunum, yutma veya konuşmayı engelleyecek derecedeki tonsil hipertrofilleri - Uyku apnesi - Tonsil tümörleri Adenoitit Adenoid dokusunun çıkarılması işlemidir. Endikasyonları: 1 - Nazal solunumu engelleyen adenoid vejetasyon 8

19 - Östaki kanalı tıkanıklığına bağlı seröz otitis media - Östaki kanalı tıkanıklığına bağlı tekrarlayan akut veya kronik orta kulak iltihabı - Obstrüksiyona bağlı tekrarlayan sinüzit ve rinit Günübirlik Cerrahide Bakım Hastanın hastanede yattığı süre içinde en çok beraber olduğu meslek grubu hemşirelerdir. Bu sürede cerrahlar ve hasta arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamada, hasta bakımının başarılı olmasında hemşirelerin önemli bir rolü vardır. Başarılı bir günübirlik cerrahi programı ve hasta memnuniyeti, konusunda uzman hemşirelerin bakım girişimlerinin niteliğine bağlıdır. 3 Günübirlik cerrahide ameliyat öncesi hemşirelik bakımı AORN standartlarına ve JCAHO tarafından yayınlanan hasta güvenliği uygulamalarına uygun olarak oluşturulmaktadır. 7 Hastaların ameliyattan sonra hastanede kalış süreleri 1-6 saat gibi kısa bir süreyi kapsadığından, bakımı en iyi koşullarda ve nitelikli bir biçimde gerçekleştirecek planlamaların yapılması gerekir. 2,3 Cerrahi süreçte hemşire; hastanın ameliyat için hazırlığında, ameliyat sırasındaki uygulamalarda ve ameliyat sonrası hastanın iyileşme sürecini kolaylaştırmada önemli bir role sahiptir. 2 Kısa süreli yatışa bağlı girişim öncesi / sonrası bakıma ilişkin aktivitelerin büyük bir bölümünün hasta ve yakınlarınca uygulanmasının gerekliliği, eğitimin günübirlik cerrahinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koymaktadır. Günübirlik cerrahi kurumlarında eğitimin amacı, girişim öncesi hastanın hazırlanmasına yardımcı olma, güvenli bir biçimde evine transfer, girişim sonrası bakım gereksinimlerini karşılamaya ilişkin gerekli ortamı ve nitelikli bir bakımı sağlamadır. Cerrahi girişim öncesi eğitimin, hastanın anksiyete düzeyini düşürdüğü; girişim sonrası ise kısa sürede bilincin kazanılmasını sağladığı, ağrı kontrolünü kolaylaştırdığı ve erken taburculuk, hasta memnuniyetinde artma ve daha az komplikasyon gelişmesine 2, 26 9

20 ortam hazırladığı vurgulanmaktadır. 2, 13, 27, 28 Günübirlik cerrahi hastalarına verilecek eğitim; ameliyattan önceki gece hazırlığı, üniteye kabul ve ameliyat günü yapılması gereken hazırlıklar, insizyon yerinin büyüklüğü, yara bakımı, aktiviteleri, kısıtlamalar, destek araç-gereçler, ilaçlar, iyileşme süreci, olası ağrı ile baş etme yöntemlerini içermelidir. 2 Hastanın bakım sorumluluğunu üstlenen yetişkin kişi ile birlikte ameliyattan birkaç gün önce üniteyi ziyaret etmesi, ameliyatla ilgili gerekli hazırlıkların kontrol edilmesine, girişimin kabulünün kolaylaşmasına ve ünitelerin hizmet kalitesinin yükselmesine yardımcı olur. Bu ziyaretler; hasta/aile bireylerinin sağlık çalışanlarını, kalacağı yatak ve çevresini tanımasını sağlayacağı gibi, ulaşım planlaması yapma, hizmet saatleri, haberleşme vb. konularda bilgilenmelerine katkı sağlayabilir Ameliyat Öncesi Bakım Çocuklarda ameliyat öncesi hemşirelik bakımının amacı; çocuğu fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden mümkün olabilecek en üst düzeyde ameliyata hazırlamaktır. 29 Çocuğun ve ailenin ameliyat için hazırlanması gerekir. Ameliyata hazırlanmadaki ana hedef aile-çocuk ilişkisini sürdürmek, bilinmezlikten doğan korkuları azaltmak ve ebeveynleri psikolojik olarak desteklemektir. 30 Ebeveyn anksiyetesi preoperatif olduğu kadar postoperatif ve hastanede yatış sürecinde de önemlidir. Preoperatif, çocuklar ve ebeveynleri psikolojik olarak beraber değerlendirilmelidir. 31 Yapılan araştırmalarda ameliyat öncesi ebeveyn anksiyetesinin çocukların endişesini artırdığı ve bunun yalnızca ameliyat zamanında değil ameliyat sonrası dönemde de devam ettiği izlenmiştir. 30, Öncelikle günübirlik cerrahi ünitesindeki sürecin tanımlaması yapılmalı, hastanın uygun ameliyat öncesi hazırlığı alması sağlanmalıdır. Hasta ve hasta ailesinin ameliyat öncesi hazırlık süreci kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. İdeal 10

21 ameliyat öncesi hazırlık programının karakteristik özellikleri; uygun fiziksel ortam, standart bir süreç, multidisipliner bir yaklaşım ve hastanın kendi bakımı için kaliteli bir hasta eğitim programının oluşturulmasıdır. 1,7 Ameliyat öncesi bakımın ilk aşaması anemnezdir. Anemnez aşamasından sonra hastaya ameliyat öncesi uygulaması gerekli olan rutin tetkikler uygulanır. Günübirlik cerrahinin başarısındaki en önemli anahtar, sağlık çalışanlarının, hastanın ve ailelerin hazırlanmasıdır. Ameliyat öncesi açıklamaları net ve anlaşılır olmalıdır. Gerekli uyarılar aşağıdakileri içermelidir; 36 - Nereye, nasıl ve ne zaman gelineceği, - Neleri getirmeleri gerektiği, - Neleri getirmemeleri gerektiği, - Kimlerle gelecekleri, - Ameliyat günü ameliyat zamanından önce gelinmesi, - Gece aç kalınması, - Ameliyattan önceki gece duş alınması, - Bilgi alış verişi için telefon numarasının verilmesi. Hastanın ameliyat sonrası enfeksiyonlara karşı korunması ameliyat öncesi dönemde başlar. Gerekli olduğu durumlarda koruyucu amaçlı antibiyotikler, türüne bağlı olarak, ameliyattan yarım saat veya bir saat öncesinde yapılır. Hipotermi, hastanın iyileşmesini geciktirebilir ve yara enfeksiyonlarına eğilimini arttırabilir. Bu nedenle ameliyat öncesi hastanın vücut ısısı izlenmelidir. Ameliyat öncesi hasta ile yapılan görüşme hemşirelik bakımının önemli bir parçasıdır. Hemşire görüşme yapmadan önce hasta dosyasını kontrol etmeli, aynı soruların tekrarından kaçınmalıdır. Hasta ile ilgili önemli bilgileri kayıt etmeli ve ekip ile paylaşmalıdır. Ameliyat öncesi yapılan bu görüşmenin amaçları; hastanın genel sağlık durumu ile ilgili bilgi toplamak, ameliyat ve 11

22 anestezi ile ilgili beklentilerini tanımlamak, daha önceki cerrahi deneyimlerini öğrenmek, hastanın duygusal durumu ve ameliyat için hazır olup olmadığını değerlendirmektir. 1, 7 Hastanın bireysel bakımının planlanması için hasta ile ilgili bazı verilerin toplanması gereklidir. Fiziksel kısıtlılıkları, daha önce geçirdiği ameliyatlar, anestezi alma durumu, kullandığı ilaçlar, kilo, boy, alerji durumuna ilişkin toplanan bu veriler, ameliyat öncesi; telefon görüşmesi ile ameliyattan bir süre önce hazırlık ünitesinde, hastanın cerrahi işlem için üniteye geldiği gün ve hazırlanmış yazılı soruların hasta tarafından cevaplandırılması ile elde edilebilir. Hemşire hasta ile görüşme yaparken tıbbi dil kullanmaktan kaçınmalıdır. Kullanılan dil ve kelimeler hastanın cerrahi süreci anlaması açısından önemlidir. Toplanan veriler mutlaka kayıt altına alınmalıdır. 1 Hastanın üniteye girişinden sonra hasta ve ailesinin oryantasyonu sağlanmalı ve süreç ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Hastanın ameliyat için uygun giyinmesi sağlandıktan sonra hemşire aşağıdaki bulguları değerlendirir ve kayıt eder: 29 - Hastanın fiziksel ve psikososyal davranışlarını, duygusal durumunu, ailesiyle ilişkilerini ve ameliyat öncesi verilen kurallara uyumunu gözleme ve değerlendirme - Yaşam bulgularını değerlendirme - Ameliyat öncesi kontrol süreci (gerekli laboratuvar değerleri, radyoloji tetkikleri, fiziksel muayenesi, ameliyat ve anestezi onay formu vs.) - Ameliyat öncesi reçete edilen ilaçların uygulanması - Cerrahi süreç ile ilgili anksiyete ve korkunun değerlendirilmesi - Hastanın cerrahi süreç, uyanma ve ameliyat sonrası bakıma ilişkin bilgisinin değerlendirilmesi - Hastanın ameliyat sonrası ağrıya yönelik endişelerinin değerlendirilmesi 12

23 - Uygun bakım planının geliştirilmesi. Hasta ailesi rahat edebilecekleri bekleme odasına alınmalıdır. Çünkü hastanın bu cerrahi deneyiminin bir parçası olarak iyileşmesinde önemli rolleri bulunmaktadır. Müzik, televizyon, video gibi ekipmanlar içeren, rahatlamalarını sağlayacak bir ortam hazırlanmalıdır. Hastanın ameliyat odasına transferi fiziksel durumuna, premedikasyon almasına ve ünite kurallarına göre farklılık göstermektedir. Hastanın transferi yürüyerek, tekerlekli sandalye ile ya da sedye ile yapılabilir. 1, Ameliyat Sonrası Bakım Ameliyat sonrası bakımda amaç; anestezi ve cerrahi işlem sonucu gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi ve bakımın sağlanmasıdır. Hasta monitörize edilir, yaşam bulguları, aldığı çıkardığı takibi, tedavisi, bilinç seviyesi, dolaşımı, pozisyonu, damar yolu, pansuman durumu, pansuman yoksa dikişleri, varsa drenajın tipi ve miktarı, bulantı ve kusma, fiziksel ve emosyonel konforun seviyesi izlenir. 1, 7 Ayılma ünitesinden gelen hasta klinikteki yatağına alındıktan sonra hemşire, ameliyat sonrası bakımda aşağıdaki işlemleri yapmalıdır: 1,7 - Hastanın kimliğini tespit etmek - Mahremiyeti sağlamak - Yaşam bulgularını almak ve izlemek - Orderdaki ilaçları uygulamak ve sonuçlarını kaydetmek - Solunum fonksiyonlarını geliştirmek, sürdürmek ve izlemek - Dolaşım fonksiyonlarını geliştirmek, sürdürmek ve izlemek - Ameliyat yerini izlemek - Verilen sıvıları izlemek, gerektiğinde çıkarmak - En kısa sürede oral alıma geçişini sağlamak - Taburculuktan önce hastaya idrar yapıp yapmadığını sormak 13

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BANYOSU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARININ SOSYAL DESTEK ALGISI VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ

YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BANYOSU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARININ SOSYAL DESTEK ALGISI VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BANYOSU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARININ SOSYAL DESTEK ALGISI VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ Gamze IRGAÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Erkin ÜNALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ)

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUMLUK- SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİ VE KAYGI NEDENLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ) Doç.Dr. Mevlüt KAYA* Kübra VAROL** ÖZET Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMİ İMAJININ BELİRLENMESİ

ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMİ İMAJININ BELİRLENMESİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliğiİ Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMİ İMAJININ BELİRLENMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Tuğçe KALİÇOĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. A.Rıza ALPÖZ

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ

ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ ADÖLESAN GEBELERDE ÖZ BAKIM EĞĠTĠMĠNĠN ÖZ BAKIMA BENLĠK SAYGISINA VE BEDEN ĠMAJINA ETKĠSĠ Gülbeyaz BARAN DURMAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 61-85. ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN * Ali

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı