Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu"

Transkript

1 Prof. Dr. Kenan Mortan Osman Arolat Dr. Rüþtü Bozkurt Karadeniz Kurultayý nda Çorum sanayisi konuþulacak Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði (KÖK) tarafýndan daha önce 5 kez düzenlenen Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6. sý Çorum da gerçekleþtirilecek. 31 Ekim - 1 Kasým tarihlerinde Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek olan kurultay, yarýn saat 13.00'de açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak. * HABERÝ 2 DE Ýlçe yollarýmýz ne zaman adam edilecek? HABER YORUM Mustafa Demirer Çorum un ilçe yol aðýnda modernazisyonunda son 3.5 yýllýk dönemde somut geliþmeler göremedik. Baþka vilayetlere þöyle bir baktýðýmýzda memleketin karayollarý aðýnda bahtsýz olduðunu söyleyebiliriz. * SAYFA 4 DE Çorum u çevreleyen 8 ayrý vilayete genel bütçeden ayrýlan yatýrým ödeneðinin Çorum dan fazla olduðu belirtildi. Bu durumda bizi temsil eden siyasetçilerimizi sorgulama hakkýmýz doðuyor. ÇORUM 30 EKÝM 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Mantar toplarken öldü Osmancýk ilçesinde mantar toplamak için ormanlýk alana giden kiþi, eþi tarafýndan ölü bulundu. * HABERÝ 2 DE Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý Hürriyet Meydaný'nýn da gerçekleþtirildi. Protokol üyelerinin yanýsýra, çok sayýda vatandaþýn da katýldýðý bayram kutlamalarýnda, Cumhuriyet'in 91'inci yýl coþkusu yaþandý. * HABERÝ 6 DA LÖSEV, Çorumlu ailelere de yardým ulaþtýrdý. LÖSEV, Çorumlu aileleri unutmadý Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV), Çorum daki lösemi hastalarý ve ailelerine et paketlerinden oluþan gýda yardýmýnda bulundu. * HABERÝ 10 DA Cumhuriyet Resepsiyonu iptal edildi Karaman Ermenek te yaþanan ve tüm Türkiye yi yasa boðan maden faciasý nedeniyle Cumhuriyet Bayramý resepsiyonlarý ülke genelinde iptal edildi. Çorum Valiliði ev sahipliðinde Anitta Otel de düzenlenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramý Resepsiyonu da bu karar gereði iptal edildi. Valilik ten yapýlan açýklamada, saat 20,00 de Anitta Otel de düzenlenecek olan resepsiyonun iptal edildiði duyuruldu. Kýrým Tatar Milli Meclisi (KTMM) Baþkaný Rafet Çubarov, 18 bin kiþinin Rusya nýn bölgeyi ilhakýndan sonra Kýrým dan ayrýldýðýný Ruslar Kýrým'a dirlik vermiyor! Kýrým Tatar Milli Meclisi (KTMM) Baþkaný Rafet Çubarov, 18 bin kiþinin Rusya nýn bölgeyi ilhakýndan sonra Kýrým dan ayrýldýðýný söyledi. * HABERÝ 2 DE Su Hayattýr projesine destek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu nu oluþturan 30 un üzerinde Sivil Toplum Kuruluþu, Deniz Feneri Derneði nin Ýslam beldelerinde su kuyusu açmak için baþlattýðý Su Hayattýr projesine destek veriyor. * HABERÝ 3 DE Öðrencilerin okuduðu þiirlerden sonra, halk oyunlarý ekiplerinin gösterileri sergilendi Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Deniz Feneri Derneði nin projesine destek verdi. Türkiye yi üzen haber Maden iþçileri için endiþeli bekleyiþ Ermenek teki madende yaþanan su baskýný sonrasý endiþeli bekleyiþ sürüyor. Karaman'ýn Ermenek ilçesi Cenne mevkisinde bulunan maden ocaðýný su basmasý sonucu mahsur kalan 18 iþçiyi kurtarma çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. * HABERÝ 11 DE YEDAÞ'ýn mükemmellikte baþarý hikayesi 'Kalite Platin Tacý' Ödülü ile zirveye YEDAÞ Kalite Platin Tacý yla zirvede YEDAÞ'ýn mükemmellikte baþarý hikayesi 'Kalite Platin Tacý' Ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma vizyonumuz, 'Kalite Platin Tacý' taçlanmýþtýr" dedi. * HABERÝ 4 DE Bayat Anadolu Lisesi öðrencilerine okuma alýþkanlýðý kazandýrmak amacýyla baþlatýlan Kütüphaneye Yolculuk projesi düzenlendi. Kütüphaneye Yolculuk Bayat Anadolu Lisesi öðrencilerine okuma alýþkanlýðý kazandýrmak amacýyla baþlatýlan Kütüphaneye Yolculuk projesi kapsamýnda öðrenciler haftada bir günlerini Edebiyat öðretmenleri Güler Gökçe ve Nevzat Karakuþ ile birlikte kütüphanede geçiriyor. * HABERÝ 7 DE

2 2 PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 Karadeniz Kurultayý nda Çorum sanayisi konuþulacak aradeniz Özelliklerini Koruma KDerneði (KÖK) tarafýndan daha önce 5 kez düzenlenen Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6. sý Çorum da gerçekleþtirilecek. 31 Ekim - 1 Kasým tarihlerinde Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek olan kurultay, yarýn saat 13.00'de açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak. Kurultayda Çorum sanayileþmesine dýþarýdan bakýþ baþlýðý altýnda, Dünya Gazetesi Köþe Yazarlarý Prof. Dr. Kenan Mortan, Dr. Rüþtü Bozkurt ve Osman Arolat ilimiz sanayisini kendi perspektiflerinden deðerlendirecekler. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin giriþimleri ile Çorum da düzenlenmesi kararlaþtýrýlan Karadeniz Kalkýnma Kurultayý ile bölgedeki illerin eþgüdümünün saðlanmasý hedefleniyor. Sanayi yapýsýyla ön plana çýkan Çorum un, bu yönüyle Karadeniz illerine örnek olmasýný saðlamak amacýyla gerçekleþtirilecek olan kurultaya, bölge illerinden çok sayýda iþ adamý, kamu ve özel sektör temsilcisi, sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarýn katýlmasý bekleniyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði Genel Baþkaný, 50. Hükümet Dönemi Baþbakan Yardýmcýsý Murat Karayalçýn'ýn yaný sýra bölge illerinden çok sayýda bürokrat ve sivil toplum kuruluþu temsilcisinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek olan Kalkýnma Kurultayý'nýn, bölgedeki koordinasyonun artýrýlmasý açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Baþaranhýncal, organizasyonun Çorum'da gerçekleþtirilmesi konusundaki katkýlarýndan dolayý CHPÇorum Milletvekili Tufan Köse'ye teþekkür etti. (Haber Merkezi) Prof. Dr. Kenan Mortan Osman Arolat Dr. Rüþtü Bozkurt Mantar toplarken öldü smancýk ilçesinde mantar Otoplamak için ormanlýk alana giden kiþi, eþi tarafýndan ölü bulundu. Alýnan bilgiye göre, Ardýç köyünde yaþayan Mustafa Çalbýyýk (67), eþi Fatma Çalbýyýk (65) ile mantar toplamak için Yoldere mevkisindeki ormanlýk alana gitti. Arazide birbirlerinden ayrýlarak mantar toplamaya baþlayan Çalbýyýk çiftinden Fatma Çalbýyýk, bir süre sonra eþinin bulunduðu bölgeye doðru yöneldi. Eþini yerde hareketsiz vaziyette bulan Fatma Çalbýyýk, çevrede mantar toplayan vatandaþlardan yardým istedi. Olay yerine çaðrýlan saðlýk ekiplerinin kontrollerinde Mustafa Çalbýyýk'ýn öldüðü belirlendi. Çalbýyýk'ýn cenazesi, cumhuriyet savcýsýnýn incelemesinin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Çalbýyýk'ýn kesin ölüm nedeninin yapýlacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacaðý öðrenildi.(aa) Kýrým Tatar Milli Meclisi (KTMM) Baþkaný Rafet Çubarov, 18 bin kiþinin Rusya nýn bölgeyi ilhakýndan sonra Kýrým dan ayrýldýðýný söyledi. Ruslar Kýrým'a dirlik vermiyor! ýrým Tatar Milli Meclisi (KTMM) Baþkaný KRafet Çubarov, 18 bin kiþinin Rusya nýn bölgeyi ilhakýndan sonra Kýrým dan ayrýldýðýný söyledi. Çubarov, RFI Ajansý na verdiði demeçte insanlarýn bölgeyi terk etmesinni farklý nedenlere dayandýðýný söyledi. Çubarov, þu ifadeleri kullandý: "Öncelikle Müslümanlar hicret etmektedir. Onlar inançlarýna göre yaþamak istiyorlar. Bilindiði gibi Rusya da Müslüman kadýnlarýn ve kýzlarýn baþörtüsü sorunu var. Kýzlarýmýz okullara baþörtülü olarak gidemiyorlar. Kýrým ilhak edildikten sonra çok sayýda insanýmýz burada neler olacaðýný anlamýþlardý. Zaten Kýrým Müslümanlarý Rus askerlerinin bizim vatanýmýza girmesini aileleri için, çocuklarý için, kendileri için potansiyel bir tehlike olarak gördü Marka tescilinde son durum rzurum da yýllarýný kapsayan E19 yýllýk dönemde bin 774 marka baþvurusu yapýldýðý, 897 markanýn ise tescil edildiði açýklandý. Süreçte faydalý model baþvuru sayýsýnýn 43, faydalý model tescil sayýsýnýn ise 20 olduðu kaydedildi. Erzurum 2013 yýlý bazýnda iller sýralamasýnda ise marka baþvurusunda 37, tescil edilen marka sayýsý bakýmýndan ise 42 inci oldu. TPE VERÝLERÝ Türk Patent Enstitüsü Marka Baþvurularýnýn Ýllere Göre Daðýlýmý sonuçlarýna göre en gazla marka baþvurusu 2013 yýlýnda belirlendi. Ýlden 1995 yýlýnda 19, 1996 yýlýnda 24, 1997 ve 1998 yýlýnda yýlýnda 45, 2000 yýlýnda 61, 2001 yýlýnda 46, 2002 yýlýnda 59, 2003 yýlýnda 40, 2004 yýlýnda yýlýnda 115, 2006 yýlýnda 167, 2007 yýlýnda 151, 2008 yýlýnda 129, 2009 yýlýnda 138, 2010 yýlýnda 154, 2011 yýlýnda 168, 2012 yýlýnda 174, 2013 yýlýnda 195 marka baþvurusu oldu. MARKA BAÞVURUSU YILLAR DAÐILIMI Erzurum dan baþvurusu yapýlan markalarýn en çok tescil edildiði dönem 2007 yýlý olarak belirlendi. Verilere göre Erzurum bazlý olarak 1995 yýlýnda 7, 1996 yýlýnda 8, 1997 yýlýnda 11, 1998 yýlýnda 13, 1999 yýlýnda 9, 2000 yýlýnda 20, 2001 yýlýnda 35, 2002 yýlýnda 35, 2003 yýlýnda 25, 2004 yýlýnda 29, 2005 yýlýnda 37, 2006 yýlýnda 66, 2007 yýlýnda 104, 2008 yýlýnda 76, 2009 yýlýnda 90, 2010 yýlýnda 57, 2011 Ayrýca bizim iþ adamlarýmýz bir anda iþyerleri, ticaretleri ya da gelir kaynaklarýndan oldular. Bu onlarýn iþ ve özel planlarýný alt üst etti. Onlarýn kendilerini geliþtirme, çocuklarýný okutma ve buna benzer planlarý vardý. Ruslar geldikten sonra onlarý bu hayalleri havada kaldý. Ýnsanlarýmýzdan bir kýsmý da bu nedenlerden dolayý burayý terk etmektedirler. Refat Çubarov a göre bazý Kýrým Tatarlarý siyasi görüþleri nedeniyle kendi vatanlarýnda yabancý duruma düþtüler. Bunlarýn sadece Kýrým Tatarlarýnýn deðil, Kýrým'da yaþayan herkesin sorunlarý olduðunu belirten Çubarov, Bu olaylardan biz bir derste çýkarttýk. Yani bizim gibi kendi vatanýndan olan insanlarý gereken þekilde savunacak uluslararasý mekanizmalar olmadýðýný anladý. Artýk kendi baþýmýzýn çaresine bakmamýz lazým dedi. yýlýnda 84, 2012 yýlýnda 94, 2013 yýlýnda da 97 marka tescil edildi. MARKA TESCÝL DAÐILIMI 2013 Yýlýnda Marka Baþvurusunda Bulunan Ýllerin Baþvuru Sayýlarýna Göre Sýralanmasý verilerine göre Erzurum marka baþvurularýnda 37 inci oldu. Ýlk sýrayý Ýstanbul alýrken, bu ili Ankara, Ýzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Adana, Kocaeli, Kayseri, Denizli, içel, Hatay, Muðla, Eskiþehir, Balýkesir, Aydýn, Samsun, Sakarya, Manisa, Tekirdað, Kahramanmaraþ, Þanlýurfa, Çanakkale, Trabzon, Düzce, Malatya, Diyarbakýr, Elazýð, Rize, Afyon, Kütahya, Çorum, Mardin, Edirne, Karaman, Isparta, Sivas ve Erzurum takip etti. FAYDALI MODEL Erzurum da en fazla sayýda faydalý model baþvurusu 2011 yýlýnda, en fazla sayýda faydalý model tescili ise 2011 ve 2012 yýlýnda kaydedildi. Ýlden 2003 yýlýnda 1, 2006 yýlýnda 1, 2007 yýlýnda 3, 2008 yýlýnda 2, 2009 yýlýnda 6, 2010 yýlýnda 11, 2011 yýlýnda 12, 2012 yýlýnda 6 ve 2013 te ise 1 faydalý model baþvurusu yapýldý. FAYDALI MODEL TESCÝLÝ Türk Patent Enstitüsü verilerine göre, Erzurum bazlý olarak 2004 yýlýnda 1, 2008 yýlýnda 1,2009 yýlýnda 1, 2010 yýlýnda 1, 2011 yýlýnda 2, 2011 yýlýnda 7, 2012 yýlýnda 7 faydalý model tescil edildi. 19 yýlda tescil edilen faydalý model sayýsý 20 olurken, 2013 yýlýnda faydalý model tescili kaydedilmedi.(ýha) (Ç.HAK:2502)

3 PERÞEMBE 30 EKÝM Su Hayattýr projesine destek orum Ýnsani Deðerler Platformu nu oluþturan Ç30 un üzerinde Sivil Toplum Kuruluþu, Deniz Feneri Derneði nin Ýslam beldelerinde su kuyusu açmak için baþlattýðý Su Hayattýr projesine destek veriyor. Çorum halkýný da projeye desteðe davet eden Ýnsani Deðerler Platformu Dönem Sözcüsü Seyfettin Zengin, þu açýklamalarda bulundu; Ýslam dini ferdî olmakla birlikte ayný zamanda bir cemiyet dinidir. Tüm müslümanlar ihtiyaç sahibi diger müslümanlardan sorumludur. Müslümanlarýn aðýr imtihanlardan geçtiði bu günlerde, saflarýn daha sýk tutulmasýnýn gerektiðine inanýyoruz. Deniz Feneri Derneði, ülkemizde ve dünyada oldukça aktif hizmetlerde bulunmaktadýr. Þimdi de Afrika da ihtiyaç sahibi Ýslam beldelerine su kuyularý açmak için Su Hayattýr projesini hayata geçirmiþtir. Bu gayret bizleri ve ihtiyaç sahibi diðer Müslümanlarý sevindirmektedir. Yol uzun, yapacak iþ çok, yük aðýr, yeryüzünde bizi bekleyen mazlum, maðdur, mustazaf Müslümanlar var. Çorum STK larý olarak ilimizde her dernek ve vakýflarýmýzýn yaptýðý hizmetler var. Ancak bu durum diðer inananlarý ihmal etmemizi gerektirmemektedir. Platform olarak biz de, Deniz Feneri nin projesine katký vermeyi taahhüt ediyoruz. Ýslam coðrafyasýna uzanan merhametin eli Deniz Feneri ne, Su Hayattýr projesi ve diðer güzel çalýþmalarý için Allah'tan muvaffakiyetler diler, tüm Çorum halkýna da çaðrýda bulunarak bu hizmete destek vermelerini talep ederiz. dedi. (Haber Merkezi) Çocuklar masal dinleyecek ürkiye Dil ve Edebi- Derneði Osman- Tyat cýk Þubesi 4 ile 9 yaþ arasý çocuklara yönelik 'Masal ve Drama Saati' adlý etkinlik düzenliyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili, her hafta cumartesi günü saat ile arasý etkinliðin dernek merkezinde yapýlacaðýný bildirdi. Sekili yaptýðý açýklamada: "Derneðimizin faaliyete geçtiði günden günümüze kadar ilçemizin eðitim, kültür ve sanat alanýnda söz sahibi olmanýn heyecaný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bu programlarda desteklerini esirgemeyen dava arkadaþlarýma ve dostlarýmýza teþekkür ederim. 'Masal ve Drama Saati' adlý etkinlik düzenlenecek. Bizim bir medeniyet inþa ve ihya etme gibi bir hayalimiz var. Bunun için de kimseden bir takdir ve taltif beklemeden çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Gelecekte söz sahibi olacak çocuklarýmýzýn hayal ve düþünce dünyasýný zenginleþtirerek çocuklarýmýzýn duygu ve düþüncelerini daha etkili anlatabilmelerini saðlayarak dilimizi daha güzel kullanmalarýný saðlamak amacýyla yaptýðýmýz bu etkinliðin çok faydalý olacaðýna inancýmýz tamdýr." Dedi. Sekili, Osmancýk halkýnýn bu tür faaliyetlere sahip çýkmasý durumunda okuyan, sorgulayan bir neslin söz sahibi olacaðýný kaydetti. (Haber Merkezi) BAÞSAÐLIÐI Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Deniz Feneri Derneði nin projesine destek verdi. Karataþ tan Müftü Çoban a ziyaret smancýk Belediye OBaþkaný Hamza Karataþ, hacdan dönen Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban'ý ziyaret etti. Baþkan Karataþ, Müftü Çoban a ibadetinin ve dualarýnýn kabul olmasý temennisinde bulundu. Ziyaretten dolayý teþekkür eden Müftü Çoban ise hac ibadetinin her Müslümanýn en büyük arzusu olduðunu belirterek bütün Müslümanlara nasip Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, hacdan dönen Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban'ý ziyaret etti. olmasýný diledi. Kabe çevresindeki çalýþmalar nedeniyle hacý adaylarýna kota uygulandýðýný belirten Müftü Çoban, ilerleyen yýllarda Müslümanlarýn hac ibadetini daha kolay yerine getirebileceðini kaydetti. (Haber Merkezi) Ýsmail ve Nuri Alapala nýn muhterem babalarý, Alapala Mak. San. ve Tic. A.Þ. nin kurucusu, deðerli büyüðümüz Mehmet Alapala nýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:3134) Yükselen Makina Ýsmail-Osman Yýlmaz

4 4 PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 Ýlçe yollarýmýz ne zaman adam edilecek? HABER YORUM Mustafa Demirer SERVÝS EDÝLEN HABER DÝKKAT ÇEKTÝ Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin'in, geçtiðimiz hafta baþýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyareti ile ilgili Belediye Basýn Birimi aracýlýðýyla servis edilen haber dikkatimi çekti. ÝLÇE YOL AÐI Çorum u çevreleyen 8 ayrý vilayete genel bütçeden ayrýlan yatýrým ödeneðinin Çorum dan fazla olduðu belirtildi. Bu durumda bizi temsil eden siyasetçilerimizi sorgulama hakkýmýz doðuyor. GÖRÜÞÜLDÜ Karayollarý'nýn Çorum merkezindeki çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði görüþmede, ilçe yollarýnýn þehir merkezi baðlantýlarý gündeme getirilmiþ. Yani Çorum- Osmancýk, Çorum- Ýskilip, Çorum-Ortaköy, Çorum Mecitözü yol aðýnýn durumu konuþulmuþ. ÇOK KADERSÝZ BÝR ÞEHÝRÝZ Esasýnda þöyle bir Baþka vilayetlere bakýldýðýnda Çorum'un ilçe yol aðýnýn modernizasyonunda çok bahtsýz bir þehir olduðunu rahatlýkla söyleyebiliriz. Hatýrlamakta fayda var, ilçe yollarýmýzýn Çorum'a adam gibi baðlantýsýnýn saðlanmasý yönündeki çalýþmalar bugünün meselesi deðil. YA KEÞÝF, YA PROJE, YA ÝHALE SAFHASI AK Parti iktidarýnýn ilk iki döneminde yapýlan bazý müspet çalýþmalar var. Ancak genel seçimlere 7 ay kaldýðýný hesap edersek, yaklaþýk 3.5 yýldýr memleketin ilçe yol aðýnda elle tutulur, gözle görülür somut bir ilerleme saðlanamadý. Tek bildiðimiz Harami Deresi'ni de kapsayan Ýskilip-Çorum yolunun ihalesinin yapýlmasý oldu. Þantiye kuruldu, ancak ödenek yetersizliði sorunu olduðu belirtiliyor. Bunun dýþýndaki yollarda ya keþif yapýlýyor, ya proje çiziliyor, ya proje ihalesi ya da ihale hazýrlýðý olduðu söylenip duruyor. ÝLÇE YOL AÐIMIZA EL ATILDIÐINI GÖREMEDÝK Karayollarýmýzla ilgilenen AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun periyodik aralýklarla Karayollarý Genel Müdürü ile görüþtüðünü biliyoruz. Diðer AK Parti Çorum Çorum un karayolu aðýnda en somut geliþme Ýskilip yolu oldu. Ancak ödenek sorunu olduðu belirtiliyor. Milletvekili Cahit Baðcý'nýn da karayollarý bürokratlarý ile zaman zaman görüþmeleri oluyor. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn az da olsa çabalarý olduðunu söyleyebiliriz. Lâkin ilçe yollarýmýza þöyle ciddi bir þekilde el atýldýðýna maalesef henüz þahit olamadýk. EÐER RAKAMLAR DOÐRUYSA Bu arada çarpýcý bulduðum bir bilgiyi aktarayým: Memleketimizi çevreleyen, yani komþu sayýlabilecek 8 ayrý vilayete genel bütçeden ayrýlan yatýrým ödeneði Çorum'unkinden fazlaymýþ. Bir çok kriter esas alýnarak tahsis edilen bu ödeneklerde siyasi tercihler aðýr basýyorsa, bizi temsil eden siyasetçilerimizi sorgulama hakkýmýz doðuyor elbette. KAÇIÞLARI YOK! Yok, farklý kýstaslar varsa, o zaman da Çorum olarak genel bütçeden daha fazla pay hak ettiðimizi iddia edebiliriz. Her halükârda kapýsýný çalacaðýmýz isimler bizi temsil edenler olacak. Yani memleketi temsil edenlere kaçýþ yolu görünmüyor. YEDAÞ Kalite Platin Tacý yla zirvede EDAÞ'ýn mükemmellikte baþarý Yhikayesi 'Kalite Platin Tacý' Ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma vizyonumuz, 'Kalite Platin Tacý' taçlanmýþtýr" dedi 2019 yýlýnda operasyonel ve mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi olma hedefi doðrultusunda baþlattýðý 'Mükemmellik' sürecinde tüm dikkatleri üzerine çeken YEDAÞ, ödüle doymuyor. Business Initiative Directions (BID) tarafýndan her yýl verilen Uluslararasý Kalite Ödülleri'nde geçtiðimiz yýl 'Kalite Altýn Tacý'ný alarak, bu ödülü alan ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olan YEDAÞ, bu yýl da mükemmellikte Avrupa'nýn zirvesine çýkarak, Kalite Platin Tacý Ödülü'ne layýk görüldü. AVRUPA'NIN EN ÝYÝ ÞÝRKETÝ SEÇÝLDÝ Merkezi Ýspanya'nýn Madrid þehrinde bulunan Business Initiative Directions (BID)'in Paris, Londra, Madrid, Cenevre, Frankfurt ve New York'ta yapýlan yýllýk toplantýlarýnda, toplam 90 ülkeden þirket liderlerinin bir araya gelerek yaptýklarý oylama sonucunda her yýl verilen Uluslararasý Kalite Yýldýzý Ödülleri'nde (International Star Award Quality) 'Kalite Platin Tacý' ödülüne layýk görülen YEDAÞ, Fransa'nýn baþkenti Paris'te yer alan Hyatt Regency Paris Etoile Hotel'de düzenlenen törenle Business Initiative Directions (BID) Baþkaný Jose E. Prieto'dan ödülünü aldý. YEDAÞ Genel YEDAÞ'ýn mükemmellikte baþarý hikayesi 'Kalite Platin Tacý' Ödülü ile zirveye çýktý. Müdürü Nurettin Türkoðlu ve Þirketin üst yönetiminin yer aldýðý ödül töreninde YEDAÞ'ýn 'Mükemmellikteki Baþarý Hikayesi' anlatýldý. Geçtiðimiz yýl zirvenin habercisi 'Kalite Altýn Tacý' alarak, Türkiye'nin ve sorumluluk bölgesinin gurur kaynaðý olan YEDAÞ, bu yýl da Kalite Platin Tacý Ödülü'nü alan ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olarak 'Avrupa'nýn En Ýyi Þirketi' oldu. ÜYELERDEN YEDAÞ'A TAM NOT YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Tamamen baðýmsýz bir kuruluþ olan Business Initiative Directions'ýn vermiþ olduðu Uluslararasý Kalite Ödülleri(IQS), tüm dünya üzerinde farklý ülkelerden kalite kültürünü özümseyen ve destek veren kuruluþlar olarak tanýnan þirketler tespit edilerek veriliyor. Þirketimiz, 90 ülkedeki BID üyelerince, Toplam Kalite Yönetimi Kriterlerine Uygunluk, Liderlik, Yaratýcýlýk, Yenileþim ve Ýnovasyon, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mükemmel Sonuçlarý Sürdürme, (Balanced Scorecard), Müþteriler Ýçin Deðer Katma, Ýleri Teknolojiyi Kullanma, Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma gibi ana baþlýklara verilen önem ile faaliyet gösterdiði sektörde rol model olma özelliðinden dolayý bu ödülü almaya hak kazanmýþtýr" dedi. YEDAÞ MÜKEMMELLÝKTE ZÝRVEDE YEDAÞ'ýn iþ süreçlerinde vazgeçilmezleri arasýnda yer alan 'Liderlik' ve 'Kalite'ye verdiði önem sayesinde, bugün büyük dünya þirketleri arasýnda Avrupa'nýn En Ýyi Þirketi seçildiðini kaydeden Genel Müdür Türkoðlu, 'Geçen yýl zirvenin bir altýnda olan 'Kalite Altýn Tacý' ile ödüllendirilmiþtik. Bu ödül aslýnda zirvenin habercisiydi. 4 yaþýndaki YEDAÞ tüm iþ süreçlerinde benimsediði kalite ve sürdürülebilirlik anlayýþý ile elektrik daðýtýmý sektöründe farkýndalýk yaratmýþtýr. YEDAÞ olarak, dünyanýn ve Avrupa'nýn dikkatini çekiyoruz. 'Kalite Altýn Tacý' ile baþlayan mükemmellik sürecimiz, 'Kalite Platin Tacý' ile zirveye çýkmýþtýr" diye konuþtu. ENERJÝ DEVLERÝ ÝLE AYNI 'KALÝTE LÝGÝ'NDEYÝZ Genel Müdür Nurettin Türkoðlu, dünya üzerindeki enerji devleri ile ayný 'Kalite Ligi'nde yer almanýn gururunu yaþayan YEDAÞ'ýn büyük bir baþarýya imza attýðýný belirterek, "Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Ansaldo Energia, Hong Yuen Electronics, RAO, Azpetrol, Indian Oil Corporation gibi dünyadaki enerji devleri ile ayný Kalite Ligi'ndeyiz. Biz çalýþanlarýmýzla paylaþýmlarda bulunurken, þu sözü hatýrlatýrýz: "Zirveye oynayýn, enerjinizin nelere muktedir olduðunu kavrarsanýz, baþarý sizi izlemeye baþlar." Biz enerjimizin farkýndayýz ve hedeflediðimiz gibi dev þirketlerin olduðu ligdeyiz. Bunun adý baþarýdýr. Baþarý, hem 'doðru iþin yapýlmasý' (Strateji), hem de 'iþin doðru yapýlmasý' (Toplam Kalite Yönetimi) ile sürdürülebilir deðer oluþturabilmektir" diye konuþtu. (Haber Merkezi) Öteki Duran Durmuþ Hainistan(!) Mevlana öðrencileriyle dolaþýrken köpek yavrularýný görmüþ. Öðrencilerden biri: "Hocam her þey ibret dersleri ile dolu köpeklere bakýn ne güzel anlaþýyor, neþe içinde geçiniyorlar Biz insanlar þu köpekler kadar olamadýk" demiþ Mevlana cevap vermiþ;" Aralarýna bir kemik atta görürsün ". Amerika Kobani'yi bombalýyor ya Kesin yine araya atýlmýþ yaðlý mama var. Bu Ortadoðu yüz yýllardýr sömürgeciliðin devamlý uðrak yeridir Ýspatý olarak cetvelle çizilmiþ sýnýrlara sahip olan ülkelerin bölgesi Her kurþunun 40 yýl sonra tükenecek olan petrol için atýldýðý topraklar ABD ve Ýsrail þah ve vezir, diðerlerinin piyon olarak bulunduðu satranç tahtasý Niye mi böyle;. ABD'nin eski Dýþiþleri Bakaný Henry Kissinger, yýllar önce Amerika'da bir üniversitede öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada þunlarý söyler; "Biz neden çok güçlüyüz biliyor musunuz? Bizler Amerika olarak, aramýzdaki vatan hainlerini çabuk öldürürüz Dünyanýn diðer birçok ülkesindeki vatan hainlerini ise kahramana dönüþtürerek, ülkelerinde önemli yerlere getiririz " E adam haklý beyler, daðýlýn Not: Ýyi ki ben Kissinger'in yerinde deðilim Ortadoðu'da bu görevi yap deseler çok zorlanýrdým herhalde Acaba hangi haini kahraman yapsam, o kadar çok ki Ne bereketli topraklar, petrolü veren toprak, bonus olarak yanýnda hainini de veriyor Dipnot: Yaklaþýk kýrk yýl sonra Irak kuyularýnda petrol bitecek Haliyle savaþý da bitecek Bu defa su savaþlarý baþlayacak Ýþte bu savaþtan korkuyorum Çünkü "Su akar Türk bakar" sözü aklýma geliyor Kim etti lan bu lafý? Son dakika: Evdeyim ve çaya bisküvi batýrýp yiyom Cumhuriyet vazgeçilmezimiz enel Saðlýk-Ýþ Sendi- Çorum Ýl Temsil- Gkasý cisi Dr. Selçuk Önce, Milli mücadelenin ve kurtuluþ savaþýnýn zaferle sonuçlanmasýndan sonra, Mustafa Dr. Selçuk Önce Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 yýlýnda ilan ettiði Cumhuriyet, milletimize verilmiþ en büyük miras ve vazgeçilmez bir deðerdir. dedi. Türk milletinin Cumhuriyet Bayramý ný kutlayan Dr. Önce, yayýmladýðý mesajýnda, Ýþte bu deðer bizleri, milli bir devletin onurlu þekilde, özgürce düþünebilen, eþit haklarý olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiþtir. Sivil toplum kuruluþlarýnýn yaný sýra toplumun bir ferdi olarak bizlere ve de gelecek nesillere düþmekte olan en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti?nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü korumak, Atatürk ilkeleri doðrultusunda koruyup kollamak, iç ve dýþ tehlikelere karþý duyarlý olmaktýr. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak üzere, tüm þehit ve gazilerimizi saygýyla anar, tüm halkýmýzýn Cumhuriyet Bayramý ný kutlarým. dedi. (Haber Merkezi)

5 Ýþçiler ölüme gönderiliyor araman Ermenek te faaliyet gösteren maden ocaðýnda Ksu borusu patlamasý sonucu meydana gelen kazayla ilgili açýklama yapan KESK Dönem Sözcüsü ve SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Ýþçiler 19 yüzyýl kölelik koþularýnda çalýþtýrýlmanýn bedelini ödemeye devam ediyor. dedi. Karaman'ýn Ermenek ilçesindeki Pamuklu köyü yakýnlarýnda bulunan kömür ocaðýný önceki gün öðle saatlerinde su bastý. Madende mahsur kalan iþçilerden 20'si kurtarýlýrken 18 iþçi ise mahsur kaldý. Konuyla ilgili açýklama yapan Kocatüfek, son yýllarda Türkiye de meydana gelen ve çok sayýda iþçinin hayatýna mal olan maden kazalarýnýn peþ peþe yaþanmasýnýn tesadüf olmadýðýný, madenlerdeki çalýþma koþullarýnýn iþçilerin can güvenliðini tehdit eder boyutlara ulaþmýþ olmasýna raðmen, iþçilerin göz göre göre ölüme gönderildiðini iddia etti. Kocatüfek, açýklamasýnýn devamýnda; Soma da yaþanan ve resmi kayýtlara göre 301 iþçinin hayatýna mal olan maden faciasýnýn ardýndan, Karaman da yaþananlar, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemekte direnen maden sahiplerinin, en temel iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda atýlmasý gereken adýmlarý atmadýðýný göstermektedir. Türkiye de özellikle son yýllarda yaþanan ve her yýl ortalama binden fazla iþçinin hayatýný kaybetmesine, on binlercesinin iþ göremez derecede yaralanmasýna yol açan karanlýk tabloyu iþ kazasý kavramý ile açýklamak artýk mümkün deðildir. Madenlerde kazalarýn yaþanmamasý için alýnmasý gereken önleyici tedbirlerin maliyet olarak görülmesi can kayýplarýnýn yaþanmasýnýn temel nedenidir. Ýþçilerin kanýndan beslenen mevcut sömürü düzeni, iþçilerin çalýþma koþullarýný tam bir cehenneme çevirmekte, bu durum inþaatlarda, madenlerde yeni iþ cinayetlerine zemin hazýrlamaktadýr. Tüm bunlara raðmen yaþanan iþ cinayetlerini kader, fýtrat diyerek geçiþtirmeye çalýþan, dava açýlmasýný engellemek için ölen iþçilerin ailelerine kan parasý verilmesini bile öven bir Çalýþma Bakanýndan ve hükümetinden emekçiler aleyhine olan bu tabloyu deðiþtirmesi elbette ki beklenemez. Çünkü her yaþanan iþ cinayeti AKP Hükümetinin iþçi saðlýðý ve güvenliði için tedbirler almayý, denetimleri artýrmayý, katliamlarýn sorumlularýný en aðýr þekilde cezalandýrmayý deðil, tam tersine unutturarak, kanýksatarak sömürü çarkýnýn devamýný saðlamayý ilke edindiðini tartýþmasýz bir biçimde ortaya koymuþtur. Dün OSTÝM de, bugün Karaman Ermenek te yaþananlar, iktidarýn ve maden sahiplerinin binlerce iþçinin iþ cinayetlerine kurban gitmesinden gerekli dersleri çýkarmadýðýný göstermektedir. Öte yandan iþçilerin kanýndan beslenen taþeronlaþtýrma, sendikasýzlaþtýrma baþta olmak üzere çalýþma yaþamýný gittikçe daha güvencesiz hale getiren sistem sürdükçe iþ cinayetlerinin devam edeceði açýktýr. Bu nedenle KESK olarak tüm emek örgütlerini çalýþanlarý 19. yüzyýl koþullarýna iten koþullara karþý mücadeleyi yükseltmeye çaðýrýyor, madende mahsur kalan iþçilerin en kýsa sürede kurtarýlmasý için her türlü olanaðýn seferber edilmesini ve olayda ihmali bulunanlarýn hesap vermesini talep ediyoruz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Facianýn sorumlusu hükümet Emek Partisi (EMEP) Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, iþ cinayetlerinin dur durak bilmediðini belirterek, Soma da 301 iþçi, Torunlar inþaatta 10 iþçi Þimdi bir facia haberi de Karaman dan geldi. Göçükte kalan iþçilere, aileleri ve yakýnlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor; iþçilerin en kýsa sürede sað olarak göçükten çýkarýlmasýný temenni ediyoruz dedi. EMEPÝl Baþkaný Aydýn, Türkiye de yýllardýr uygulanagelen ve AK Parti ile daha da hýz kazanan özelleþtirme ve taþeronlaþtýrma uygulamalarýnýn, iþçi saðlýðý ve güvenliðini hiçe sayan, kar hýrsýný her þeyin önüne koyan politikalarýn sonucunu bu defa da Karaman da gördüklerini ifade etti. Karaman daki facianýn sorumlusunun AK Parti hükümeti ve patronlar olduðunu iddia eden Aydýn, Madenleri sermayenin insafýna terk eden, iþin saðlýðýný ve karýn sürekliliðini iþçinin saðlýðýnýn önüne koyan, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý nda ýsrar eden, iþçi saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin alýnmasý için gerekli çalýþmalarý ve denetimleri yapmayan, etkili yaptýrýmlar uygulamayan AKPhükümeti, bu faciadan en az maden patronlarý kadar sorumludur dedi. Aydýn, açýklamasýna þu þekilde devam etti; Soma faciasýnýn ardýndan kamuoyunda oluþan tepki üzerine, Torba Yasa da birkaç göstermelik düzenleme yapan ancak maden kazalarýnýn asýl nedenlerini ortadan kaldýrmak için kýlýný kýpýrdatmayan AKP Merter Kocatüfek Hikmet Aydýn hükümeti ve onun açtýðý yolda iþçileri öldürmek pahasýna çalýþtýran patronlar, Karaman da iþçileri göçük altýnda býrakmýþtýr. AKPhükümeti, Torba yasaya doldurduðu küçük küçük düzenlemelerden, maden patronlarýnýn maliyetlerini artýrdýðý gerekçesi ile faaliyetlerini durdurma tehdidine boyun eðmiþ ve vazgeçmiþtir. Soma katliamýnýn ardýndan hiçbir somut ve etkili çalýþma yapmayan AKPhükümeti, maden patronlarýna iþçileri ölümüne çalýþtýrma vizesini yeniden vermiþtir. Bugün Soma da halen ocaklarda yangýn var, üretim devam ediyor, iþçiler ücretlerini alamýyor ve günlerdir eylemdeler. Madenlerdeki kazalara fýtrat diyen AKP hükümeti, bu faciaya davetiye çýkarmýþtýr. Sonuç ortadadýr, Soma dan alýnmayan ders; Karaman da yeniden gündeme gelmiþtir. Emek Partisi olarak, Karaman-Ermenek te göçük altýnda kalan iþçilere, ailelerine ve yakýnlarýna bir kez daha geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor, benzer facialarýn bir daha yaþanmamasý için tüm iþçi sýnýfýmýzý birlik olmaya ve mücadele etmeye çaðýrýyoruz. Çünkü iþçiler dahil olmazlar ise iþçiler dur demez ise iþ cinayetleri sürecek, birer birer, onar onar ölmeye devam edeceklerdir. Sendikalar, içinde bulunduklarý ataletten bir an önce çýkarak, varlýklarýný borçlu olduklarý iþçi sýnýfýnýn haklarý için adým atmalýdýr. Emekten yana tüm güçleri ortak mücadeleye davet ediyoruz. (Haber Merkezi) BAÞSAÐLIÐI Alapala Ailesi'nin Acýsýný Paylaþýyoruz PERÞEMBE 30 EKÝM Çorum Atatürk Anadolu Lisesi, eski okul müdürü H. Hüseyin Hastaoðlu için veda yemeði düzenledi. Hastaoðlu na duygusal veda orum Atatürk ÇAnadolu Lisesi, eski okul müdürü H. Hüseyin Hastaoðlu için veda yemeði düzenledi. Geçtiðimiz akþam Hazan Zahir Et Lokantasý nda düzenlenen ve samimi bir havada geçen yemeðe çok sayýda öðretmen katýldý. Yeni Müdür Halit Güneþ'in konuþmasý ile baþlayan yemekte çok güzel anlar da yaþandý. Güneþ'in konuþmasýnda Hastaoðlu'na Aðabey diye hitap etmesi dikkatlerden kaçmadý. Güneþ, Hastaoðlu'na okul için verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Görev deðiþikliðinin bir bayrak yarýþý olduðunu ifade eden Güneþ, baþarý ve mutluluk dilekleri ile sözü Hastaoðlu'na býraktý. Hastaoðlu duygusal bir konuþma yaptý. Konuþmasý sýk sýk alkýþlarla kesilen eski müdür, unutulmaz bir çizgi býraktýðýný gösterir gibiydi. (Haber Merkezi) Hazan Zahir Et Lokantasý nda düzenlenen ve samimi bir havada geçen yemeðe çok sayýda öðretmen katýldý. Baba Dostu, Deðerli Sanayici ve Meslektaþýmýz (Ç.HAK:3135) MEHMET ALAPALA'nýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. UÐUR ÞÝRKETLER GRUBU UÐUR BARLIK - UYGUN BARLIK

6 6 PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu EROL TAÞKAN 29 Öðrenciler tören geçiþine katýldý. Saat Kulesi Meydaný nda coþku yaþandý. Öðrencilerin okuduðu þiirlerden sonra, halk oyunlarý ekiplerinin gösterileri sergilendi Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý Hürriyet Meydaný'nýn da gerçekleþtirildi. Protokol üyelerinin yanýsýra, çok sayýda vatandaþýn da katýldýðý bayram kutlamalarýnda, Cumhuriyet'in 91'inci yýl coþkusu yaþandý. Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, protokol üyeleri ve vatandaþlarýn katýldýðý kutlama törenleri, Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün, tören kýtasý ve vatandaþlarýn bayramýný kutlamasýyla baþladý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Vali Ahmet Kara, günün anlam ve önemini belirtir bir konuþma yaparak, halka, öðretmenlere ve gençlere seslendi. Öðrencilerin okuduðu þiirlerden sonra, halk oyunlarý ekiplerinin gösterileri sergilendi. Askeri tören kýtasý, Gaziler ve Muharipler Derneði üyeleri ve öðrencilerden oluþan bayram korteji, vatandaþ ve protokol üyelerini selamlayarak, geçit törenini tamamladý. Vali tebrikleri kabul etti HURÞÝT BOZKURT 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý tüm yurta olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlanýyor. Ýlk kutlamalar dün sabah saat 09.30'da Valilik Makamý'nda gerçekleþtirildi. Vali Ahmet Kara, beraberinde Garnizon Komutaný Jan. Kd. Alb. Ahmet Çelik ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte makamýnda tebrikleri kabul etti. Tebrik kabulünün ardýndan Vali Ahmet Kara, "Cumhuriyetimizin ilelebet devam etmesini diliyorum." dedi. Bayram kutlamalarý Saat Kulesi Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen törenlerle devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý tüm yurta olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Çocuklar bayramýn neþesi oldu A Bayram programýna katýlan çocuklarýn sevinci görülmeye deðerdi. nne ve babalarýyla birlikte bayram kutlamasýna gelen çocuklar, katýldýklarý her yeri þenlendirdiði gibi bayram alanýnýn da neþesi oldu. Hareket ve tavýrlarý ile tüm katýlýmcýlarýn dikkatlerini üzerine çeken minikler, bayram coþkusuna kattýklarý sevinçleri ve anlamlý pozlarýyla fotoðraf karelerindeki yerlerini aldý. Saat Kulesi nde düzenlenen kutlamalara katýlan bir çocuðun aðzýnda emzik, elinde ay yýldýzlý bayraðýmýz dikkat çekti. Askeri tören kýtasý, Gaziler ve Muharipler Derneði üyeleri geçit törenine katýldý. Cumhuriyet erdem ve faziletin adýdýr V ali Ahmet Kara, Cumhuriyet in erdem ve faziletli bir yönetimin adý olduðunu söylediði bayram konuþmasýnda, Cumhuriyet faziletli ve erdemli bir rejimin adýdýr. Bu idare tarzýnda herkesin dil, din ve etnik kökenine bakýlmaksýzýn hak ve hukuku önceden belirlenmiþtir. dedi. Tören alanýnda, öðretmenlere, öðrencilere ve Çorumlular a hitaben konuþmasýný sürdüren Vali Ahmet Kara, çok çalýþmak, deðerlerimize sahip çýkmak ve kardeþlik deðerlerine vurgu yaptý. Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen bayram töreninde günün anlam ve önemini belirten Vali Ahmet Kara, þunlarý söyledi, Cumhuriyete gelinceye kadar bütün cephelerde hayatlarý pahasýna bu coðrafyayý vatan yapan, yýkýlan imparatorluðun küllerinden yeni bir devletin doðmasýný saðlayan, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün þehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anýyor; Türk Devleti ni bir Cumhuriyet haline getiren ve Gazi Mustafa Kemal Paþa nýn teklifini oybirliði ile kabul ederek ayakta alkýþlayan TBMM üyeleri ile Cumhuriyetimizi demokratik hale getiren hürriyet þehidi Menderes e de þükranlarýmý sunuyorum. Cumhuriyet ilan edileli tam 91 yýl oldu. Askeri savaþtan ve zaferden sonra sýranýn ekonomik zaferler kazanmaya geldiði bilinci milletimizin hafýzasýna yerleþmiþtir. Ýstiklal savaþýndan çýkýldýðýnda, galip gelmemize raðmen harpten artakalan 13 milyon nüfusun bir kýsmý sakat, bir kýsmý çocuk, bir kýsmý ise yaþlýlardan oluþuyordu. Vali Ahmet Kara, törende bir konuþma yaptý. Normal bir nüfus yapýsýna ve eðitim seviyesine gelmek yýllar alacaktý ve öyle oldu. Baþlatýlan eðitim, ekonomik v.s. her alandaki seferberlik politikalarý baþarýlý oldu. Ayrýca halkýn iyiliði için inþa edilen fakat fiilen halkýn bu rejimde bütün kesimleriyle yer almadýðý bir Cumhuriyet, seçkinci bir idare tarzý olurdu. Halbuki Cumhuriyet insaný merkeze alan her türlü monarþik, oligarþik veya aristokratik idare tarzlarýný reddeden bir idarenin adýdýr. Cumhuriyet faziletli ve erdemli bir rejimin adýdýr. O nedenle zaman içinde demokrasiye evrilerek bütün halk kesimleri kapsanmýþtýr. Hukuk devleti ilkesi de kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti haline gelmiþtir. Bu idare tarzýnda herkesin dil, din ve etnik kökenine bakýlmaksýzýn hak ve hukuku önceden belirlenmiþtir. Ýþte her alanda yýllarca süren çalýþma ve reformlar sonucu Cumhuriyet halk tarafýndan tam anlamýyla benimsenmiþ, ülkenin en kronik sorunlarýna çözümler bulunmuþ ekonomik ve demokratik istikrar saðlanmýþ ve enflasyon yenilmiþtir. Bugün ülkemiz sosyal güvenliðin tüm ülke insanýný kapsadýðý, yetimlerin, dullarýn, yaþlýlarýn ve engellilerin ve muhtaçlarýn sosyal hizmetlerden yararlandýðý, öðrencilerimizin 20 kiþilik sýnýflarda eðitim gördüðü, kitaplarýný ücretsiz aldýðý, temel eðitimin 12 yýla çýkarýldýðý, akýllý tahta ve tablet bilgisayarlarla eðitim gördükleri özetle muasýr medeniyet seviyesine ulaþmýþ bir ülke konumundadýr. Bu geliþmeleri öðretmenlerimize borçlu olduðumuzu ifade etmekle beraber bundan sonraki zaman dilimlerinde de daha iyi seviyeye çýkabilmemiz için öðrencilerinize tarih bilincini, yurt bilincini, kültür bilincini ve ahlak bilincini, evrensel ilkeleri, milli kültürümüzü ve mahalli gelenek görenek örf ve adetlerimizi ve inancýmýzý öðretmeniz hülasa onlarý iyi eðitmeniz en büyük istirhamýmýzdýr. Sevgili öðrenciler, þan ve þerefle ve baþarýlarla dolu bir tarihe evrensel ve en mükemmel bir dine, zengin bir kültüre ve her karýþý þehit kanlarýyla sulanmýþ dünyanýn en pahalý ve en kýymetli topraklarýna vatanýna sahipsiniz. Bu imkanlara sahip olmak bir çok sorumluðu da beraberinde getirmektedir. Siz hayatýnýzýn çoðunu sokaklarda, kahve köþelerinde ve atari salonlarýnda oyunda oynaþta geçiremezsiniz. Her gününüz bir önceki günden daha iyi olmalýdýr. Her gün yeni bir þey öðrenmeli ve iyi bir þey yapmalýsýnýz. Yazmak okumaktan daha zordur. Onca kitabý yazýp sizlerin hizmetine sunan yazarlarýmýzýn emeklerine saygý gösterip onlarý okumalýsýnýz. Unutmayýn son söz hiçbir mazeret baþarýnýn yerini tutamaz. Deðerli Çorumlular, kalkýnma mücadelemizde baþarýlý bir grafik çiziyorsunuz. Bu yarýþa destekte bundan böyle biz de varýz. Tarihten atalarýmýzdan aldýðýnýz ahilik ahlak ve kültürü ile buna sizin kattýðýnýz ortak iþ yapabilme kültürünüz baþarýnýzý tetikleyen en önemli iki faktördür. Bu baþarýnýn artarak devamýný diliyorum. Bunun için hepimize düþen görev birlik ve beraberlikten kardeþlikten çok çalýþmaktan asla vazgeçmemeniz gerektiðidir. Adem ortalýðý karýþtýrdý C umhuriyet Bayramý kutlamalarýnda Adem paniði yaþandý. Adem isimli zihinsel engelli genç, para istemek için Vali Ahmet Kara'ya yaklaþýnca, korumalar harekete geçti. Kýsa süreli bir panik ve þaþkýnlýðýn yaþandýðý olayda, tören alanýnda vatandaþlarla selamlaþan Vali Ahmet Kara'ya iri cüssesiyle yaklaþan Adem, ani hareketi ve ses tonuyla korumalarý harekete geçirdi. Kýsa süren þaþkýnlýðýn ardýndan Adem'in göründüðü gibi birisi olmadýðý, dev cüssesine karþýn çocuk kadar da masum olduðu anlaþýlýnca, Vali Ahmet Kara'nýn korumalarýndan gönderdiði harçlýk, kendisine ulaþtýrýldý. Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýnda Adem paniði yaþandý.

7 Kütüphaneye Yolculuk B ayat Anadolu Lisesi öðrencilerine okuma alýþkanlýðý kazandýrmak amacýyla baþlatýlan Kütüphaneye Yolculuk projesi kapsamýnda öðrenciler haftada bir günlerini Edebiyat öðretmenleri Güler Gökçe ve Nevzat Karakuþ ile birlikte kütüphanede geçiriyor. Edebiyat dersinde öðretmenleri ile Bayat Ýlçe Halk Kütüphanesi nin yolunu tutan öðrenciler, günün belirli bir bölümünde kitap okuyor. Projeye destek veren Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý da öðrencilerle birlikte kitap okuyarak, öðrencilere kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak için baþlatýlan projeye destek vermelerini istedi. Nakcý, Son yýllarda okuma alýþkanlýðýnýn azaldýðýný görüyoruz. Bu nedenle çalýþmanýn desteklenmesi gerekiyor. Kütüphanelerimiz sadece ödev yapmak için uðranýlan yerler olmamalýdýr. dedi. Sosyal medya ve televizyonun okuma alýþkanlýðýný azalttýðýný savunan Nakcý, okuma alýþkanlýðýnýn azalmasýyla Türkçe konuþma ve yazmanýn da zayýfladýðýný dile getirdi. Projeyi geçen yýldan beri yürüttüklerini söyleyen Nakcý, kitap okuma seferberliðinin devam edeceðini, öðrencilerle birlikte velilerin de okuma alýþkanlýðý kazandýklarýný kaydetti. (Haber Merkezi) Bayat Anadolu Lisesi öðrencilerine okuma alýþkanlýðý kazandýrmak amacýyla baþlatýlan Kütüphaneye Yolculuk projesi düzenlendi. Hemþehri buluþmasý stanbul'da Osmancýk Ýve Köyleri Derneði tarafýndan düzenlenen hemþehri programýnda kentte yaþayan Osmancýklýlar bir araya geldi. Ataþehir'deki Kayýþdaðý Sultanahmet Köftecisi nde düzenlenen programa baþta dernek baþkanlarý olmak üzere çeþitli semtlerde yaþayan Osmancýklýlar katýldý. Dernek Baþkaný Serdar Gürsoy, programýn amacýnýn Osmancýklýlar arasýnda kaynaþmanýn, birlik ve beraberliðin saðlanmasý olduðunu söyledi. Dernek olarak daha geniþ katýlýmlý programlara hazýrlandýklarýný belirten Gürsoy, Ýstanbul'un farklý semtlerinde yaþayan Osmancýklý hemþehrilerimiz var. Zaman zaman hemþehrilerimiz tarafýndan kurulmuþ dernekleri ziyaret ediyor istiþare yapýyoruz. Hemþehrilerimizi bir araya getirerek hem kaynaþmak hem de memleketimizle ilgili geliþmeleri deðerlendirmek için bu tür etkinliklere ihtiyacýmýz var. Daha önce de düzenlediðimiz gibi çok geniþ katýlýmlý organizasyonlar da düzenleyerek bu birlik ve beraberliðimizi daha güzel bir þekilde yansýtacaðýz. Gönül birliði yapmak üzere burada bulunan hemþehrilerime teþekkür ediyorum" dedi. Programýn ardýndan açýlan stantta Osmancýk Sporun forma, atký ve þapkalarý satýþa sunuldu. (Haber Merkezi) Ýstanbul'da Osmancýk ve Köyleri Derneði etkinlik düzenledi. Hemþehri programýnda kentte yaþayan Osmancýklýlar bir araya geldi. Etkinlikte Dernek Baþkaný Serdar Gürsoy bir konuþma yaptý. Programýn ardýndan açýlan stantta Osmancýk Sporun forma, atký ve þapkalarý satýþa sunuldu (Ç.HAK:3132) G BAÞSAÐLIÐI PERÞEMBE 30 EKÝM Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencilerinden Ýrem Balaban 1., Demet Akpýnar 2. ve Ebru Gül Çaðla 3. oldu. Ýnönü Anadolu ödülle döndü ençlik ve Spor Bakanlýðý na baðlý Gençlik Merkezleri arasýnda her yýl geleneksel olarak düzenlenen Türk Müziði yarýþmasýna müzik öðretmenleri Demet Uysal'ýn teþvikleriyle katýlan Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencilerinden Ýrem Balaban 1., Demet Akpýnar 2. ve Ebru Gül Çaðla 3. oldu. Samsun da düzenlenen Türk Müziði Bölge Birinciliði yarýþmasýnda da Ýrem Balaban hem Çorum un hem de Ýnönü Anadolu Lisesi'nin gururu oldu. Samsun'dan ikinci olarak dönen Ýrem Balaban ve ildeki yarýþmada ikinci ve üçüncü olan öðrencilere ödül verildi. Ýkinci olan Demet Akpýnar'a okul Baþmüdür Yardýmcýsý Mustafa Eker ödülünü verirken üçüncü olan Okul Müdürü Recep Özcan, bþarýlý öðrencilerini kutladý. öðrenci Ebru Gül Çaðla ya Müdür Yardýmcýsý Özcan Çakmak ödülünü verdi. Bölge ikincisi Ýrem Balaban a ödülünü veren Okul Müdürü Recep Özcan, öðrencisini baþarýlarýndan dolayý kutladý, kendilerine böyle bir gurur yaþattýðý için teþekkür edip tüm öðrencilerinin baþarýlarýný temenni ettiklerini söyledi. (Haber Merkezi) Ýsmail ve Nuri Alapala nýn muhterem babalarý, Alapala Mak. San. ve Tic. A.Þ. nin kurucusu, Çorum eþrafýndan Mehmet Alapala nýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz. Ýmaj Kalýp Salim Yönden

8 8 PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 Çocuklar üþümesin genelgesi kullarda düzenlenen 29 OEkim Cumhuriyet Bayramý törenlerinde öðrencilerin üþümemesi için 81 il valisine genelge gönderildi. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, her yýl törenlerde yaþanan tatsýz görüntülerin bu yýl da yaþanmamasý için çocuklarýn paltolarýyla törenlere katýlabilmesine olanak saðlayan bir genelge yayýmladý. Çocuklarýn saðlýklarýnýn olumsuz etkilenmemesi için iklim þartlarý da dikkate alýnarak gerekli tedbirlerin alýnmasýnýn altý çizilen genelgede gerekli tedbirlerin alýnmasý talimatý verildi.(haber7) Hicret ve Muharrem 2 icret,cahiliye çaðýndan saadet asrýna ve islam Hdevletine doðru giden yolda atýlan bir adým, tarihin akýþýný deðiþtirmeye giden en büyük hareket olmuþtur. O gün Allahýn emirlerini teblið etmeye çalýþan, Resûlullahýn yanýnda bir pervane gibi dönen, mallarýyla, canlarýyla mücadele eden ve bir çoklarý da daha dünyada iken cennetle müjdelenen ashabý kiram vardý. Peygamberimizden sonrada mallarýyla ve canlarý ile mücadele etmeye ve teblið görevlerine devam ettiler. Veda hutbesinde 132 bin sahabenin olduðu rivayet edilir. Mekke ve Medine de kabri bulunanlarýn sayýsý ise 10 bini bulmamaktadýr. Diðerleri ise ya teblið için gittikleri ülkelerde kalmýþlardýr veyahutta çýktýklarý seferlerde þehit olarak o ülkelerde meftun olmuþlardýr. Onlar yapmalarý gerekenin en iyisini yaparak Rabbimizin vad ettiði cenneti hak ettiler. Bizlere de güzel örnekler ve hatýralar býraktýlar. Yüce Rabbimiz "Kim Allah ve Resulü uðrunda hicret ederek evinden çýkarda sonra ölüm yetiþirse artýk onun mükâfatý Allah'a aittir." (Nisa 100). Medine'ye hicret edenlerin içerisinde Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman gibi zengin ve varlýklý insanlarda vardý. Ýnsanlarýn evlerini, mallarýný, mülklerini ve kurulu düzenlerini býrakýp sýrf Allah' için, resulüne destek ve imanýn gereklerini yerine getirebilmek adýna memleketlerini terk ederek, mallarýyla, canlarýyla mücadele etmeleri kolay bir þey deðildir. Seyyid Kutup "Onlardan (sahabeden) biri iman ettikten sonra hayatý büsbütün deðiþir, iman iliklerine kadar iþler, damarlarýna kadar sýzar, duygularýna kadar inerdi. Cahiliyetin her türlü kalýntýlarýný söküp atarlardý. Aklýný ve kalbini imanýn feyizi ile doldurur ve bir baþka insan olurlardý. Ýman, yakîn, sabýr ve secâat örneði bir kiþi çýkardý insanlarýn karþýsýna. (Fi zilalil Kur'an 13,126) Bugün bizler ise hicreti nasýl anlamalýyýz? Neler yapmalý veya neler yapmamalýyýz ki, Rabbimizin rýzasýný kazanabilenlerden olalým. Hicret, Hz. Ýbrahim'in deyimi ile "Hepimiz Rabbimize hicret etmekteyiz." Ýlahi hakikatini zihinlerde diri tutmaktýr. Hakka, hakikate, adalete, hayýr, hasenat ve iyiliðe yönelmektir. Suriye, Irak, Filistin gibi ülkelerden gelen muhacirlere ensar olabilmektir. 10 Ekim 2014 tarihi itibarý ile çorumdaki mülteci (muhacir) sayýsý 2552 kiþi. Bizler sýcacýk evlerimizde her türlü imkanlar içerisinde hayatlarýmýzý sürdürürken Suriye ve Irak'tan gelen muhacir kardeþlerimizin yokluk içerisinde 2-3 ailenin bir evi paylaþtýklarý,sefalet içerisinde bir hayat sürdükleri belki birçoklarýmýzýn umurunda bile deðil. Bu günler paylaþma ve icraat günüdür. Anlayabilenler için iþte bunlarda bizim imtihanýmýzdýr.bizler ensar,onlar muhacir.bu gün onlarýn yaralarýna merhem olma ve rabbimizin rýzasýný kazanma fýrsatýdýr. Lafta kalan Müslümanlýðýn Allah yanýnda bir deðeri yoktur. Çevresinde ki muhacirlere Ensar olabilen kardeþlerimize nemutlu. Hicret, þeytan ve nefse itibar etmeyip namaz, oruç, zekat gibi Rabbimizin emirlerini en güzel bir þekilde yerine getirerek güzel ahlaki meziyetlere sahip olmaktýr. Hicret, iyiliklerin yaygýnlaþýp kötülüklerin en asgariye indirilmesi için gayret göstermektir. Kur'an ve sünneti referans alarak kutlu yolun kutlu yolcusu olabilmektir. Kalplerden ve gönüllerden kin, nefret ve husumetleri atýp, islam kardeþliðinin ihyasý için mücadele vermektir. Nefsin heva ve heveslerinden kurtularak içki, kumar, zina, faiz, iftira, yalan, dedikodu ve entrikalardan uzak durmaktýr. Hicret hakkýn rýzasýna teslimiyetin, sadakatin, sevginin ve imanýn göstergeleridir. Hicret rýza-i bari için onun rýzasý dýþýnda ki her VAHYÝN IÞIÐINDA Veysel Uysal hotmail.com þeyi terk edip köklü bir arayýþ içerisine girerek yeni imkanlar üretme gayretine girmektir. Hicret küfürden imana, zulümden adalete, cimrilikten cömertliðe, esaretten özgürlüðe, korkaklýktan cesarete doðru giden yola girerek Rabbe sýðýnmaktýr. Hicret mazlumun yanýnda zalimin karþýsýnda olmaktýr. Ayný zamanda fedakarlýk yapmaktýr. Hicret Allah'a baðlanmanýn bir ifadesi olup ayný zamanda gönül kapýlarýnýn ilim ve irfana aralanmasýdýr. Hicret haksýzlýklar karþýsýnda ve haklýnýn yanýnda onurlu bir duruþ sergilemektir. Hicret Allah yolunda mücahadenin ilk adýmý olup evrensel mesajlarýn hayat bulmaya baþlamasý için atýlan bir adým olup, meþakkatli bir yolculuða talip olmak demektir. Kýsacasý hicret Allah'ýn iradesine teslim olarak peygamberimizin ahlaký ile ahlaklanmaktýr. Günümüzde fiziki anlamda olmasa bile günahtan sevaba,iyilikten kötülüðe, batýldan hakka aralanan hicret kapýsý manevi olarak kýyamete kadar açýktýr. Arap baharý ile birlikte Müslümanlar Tunus,Cezayir,Libya,Mýsýr ve Suriye de filiz vererek kendilerine gelmek istediler. Sömürgeci ve entrikacý güçler dünyayý baþlarýna dar ettiler. Hicri-Kameri yýlýn ilk ayý, Hz. Muhammed ve ashabýnýn Mekke'den Medine'ye hicretiyle baþlar. Ancak takvim baþlangýcý olarak bu tarih Hz. Ömer'in halifeliði döneminde, Hz. Ali'nin teklifi ve mecliste bulunanlarýn kabulü ile Medine'ye hicret, Ýslam tarihinin baþlangýcý,muharremin de ilk ayý olmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Muharrem ayý bizlere kerbela'yý hatýrlatýr. Peygamberimizin cennet gençlerinin efendileri sözüyle taltif ettiði Hz. Hüseyin ve yetmiþten fazla müminin þehit edildiði yerdir. Bu elîm hâdise peygamberimiz ve onun ehli beytini seven bütün Müslümanlarý derinden yaralamýþtýr. Kameri aylarýn ilki olan muharremin onuncu günü, Museviler Hz. Musa ve Ýsrail oðullarýnýn, Firavunun zulmünden kurtulduklarýndan dolayý Allah'a þükür için oruç tutuyorlardý. Ýlahi vahiy gelmeye baþladýðýnda aþure günü adýný alan bu günlerin bir kýsmýnda peygamberimizin de, Hz. Ayþe'den nakledilen þu hadiste Mekke döneminde, aþure orucu tuttuðu anlaþýlmaktadýr. "Cahiliye devrinde Kureyþ, aþure gününde oruç tutardý. Hicretten önce Hz. Peygamberde aþure orucu tutardý, Medine'ye hicret ettikten sonrada bu orucu tuttu, ashabýna da tutmalarýný emretti. Ertesi yýl ramazan orucu farz kýlýnýnca, aþure günü orucunu býraktý. Ýsteyen bu orucu tuttu, dileyende býraktý" (Buhari, Es Savm, 69; Tecridi Sarih 6, ) Hz. Nuh'un gemisinin muharremin 10. günü karaya oturduðu, gemidekilerin o günü kutlamak için geminin ambarýnda kalan erzaký karýþtýrýp bir aþ piþirdikleri, aþure piþirme âdetinin buradan kaldýðý bilinmektedir. Þiiler Hz. Hüseyin'in kerbela'da þehit edildiði gün olan 10 muharremi matem günü olarak kabul ederek yas güderler. Aðýr imtihandan geçerek zulme karþý mücadele veren, nebevi çizgisinin temsilcileri hiçbir zaman, ne Allah indinde nede Müslümanlar nezdinde unutulmazlar. Hicri yeni yýlýmýz hayýrlý olsun. Hz. Hüseyin, kerbela þehitleri ve bütün þehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Hicret ümitsizliðe ve karamsarlýða yer olmadýðýnýn en bariz örneðidir. Zafer her zaman azimle, sabýrla mücadele edenlerin olmuþtur. Peygamberimiz veda hutbesinde islamý ana baþlýklar halinde özetledikten sonra "size iki emanet býrakýyorum. Biri Kur'an,digeride benim sünnetim.bu ikisine sarýldýðýnýz surece hidayet yolundan ayrýlmazsýnýz" buyurmuþtur.ýnancýnda,ibadetlerinde ve yaþantýsýnda Kur'an ve sünneti referans alanlara selam olsun. P enceresiz yolcu uçaklarý yakýn bir zamanda hayatýmýza girebilir. Benzer bir proje üzerinde çalýþan Ýngiltere merkezli bir þirket, üretmeyi planladýklarý uçaklarýn önümüzdeki 10 yýl içerisinde kullanýma gireceðini düþünüyor. Sadece cam kenarýndaki koltuklarda uçabilenlerdenseniz bu yeni proje canýnýzý biraz sýkabilir. Çünkü, bu projenin hayata geçmesi durumunda önümüzdeki yýllarda yolcu uçaklarýnýn tamamen penceresiz olmasý oldukça muhtemel. Ýngiltere merkezli teknoloji ve inovasyon þirketi Center for Process Innovation, (CPI) henüz ilk aþamalarýnda olan penceresiz uçaðýný görücüye çýkarttý. CPI, söz konusu uçaðýn iç tarafýnýn yüksek çözünürlüklü ekranlarla kaplanacaðýný ve bunun pencerelere duyulan ihtiyacý ortadan kaldýracaðýný savunuyor. Penceresiz uçak projesinin yetkililerine göre, bu ekranlar sayesinde yolculara istedikleri manzara veya uçaðýn dýþarýsý diledikleri zaman izletilebilir. Ömür boyu ehliyete son M Uçaklarda penceresiz dönem illi Eðitim Bakanlýðý, sürücü kurslarýný ehliyet sýnýfý sayýsýnda yapýlacak deðiþiklikle ilgili uyardý. Bakanlýk, Karayollarý Trafik Yönetmeliði nin henüz yayýmlanmadýðý belirtilerek, Kullanýlan 9 çeþit sürücü belgesi 17 ye çýkarýlacak. Bu sürücü belgeleri için kullanýlacak araç sayýsýnda da çeþitlilik olacaktýr dedi. 10 YIL ÝÇÝNDE GERÇEKLEÞEBÝLÝR Penceresiz yolu uçaðý konsepti yeni bir fikir deðil. Fransa merkezli Technicon Design isimli þirket de bir süredir benzer bir proje üzerinde çalýþýyor. Technicon Design, enerjisini yolcu uçaklarýndan ziyade penceresiz özel jetler yapmak üzerine harcýyor Bu tarz uçaklarýn hayatýmýza ne zaman gireceði henüz bilinmiyor. CPI yetkilileri, bunun önümüzdeki 10 yýl içerisinde gerçekleþeceðini düþünüyor.(mýllýyet) EHLÝYETLER 5-10 YIL GEÇERLÝ OLACAK Yazýda iþaret edilen Karayollarý Trafik Yönetmeliði taslaðýna göre A1, A2, F, H, B, G, C, D ve E sýnýfý sürücü belgeleri rafa kalkacak. Türk sürücülerin AB ülkelerinde sýkýntý yaþamasýna neden olan 9 ayrý ehliyet sýnýfý 17 ayrý sýnýfa çýkarýlacak. Yeni sürücü belgeleri; A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, M, F, G ve K sýnýfýndan oluþacak. Ehliyetler ömür boyu geçerli olmayacak. A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sýnýfý sürücü belgeleri 10 yýl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sýnýfý ehliyetler 5 yýl geçerli olacak. Sadece otomatik vites araç kullanan sürücülere B1, aday sürücülere K sýnýfý ehliyet verilecek.(haber7)

9 Parasý olan AVM yapýyor ürkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel TBaþkaný Bendevi Palandöken, Ankara kiþi baþýna düþen alýþveriþ merkezi (AVM) metrekaresi bakýmýndan Türkiye'de ilk sýrada bulunduðunu savundu. Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada, Ankara'da insanlarýn sosyal faaliyette bulunabilecekleri, hoþça vakit geçirebilecekleri yer sayýsýnýn oldukça sýnýr olduðunun altýný çizerek, "Ýnsanlarýn büyük bir kýsmý alternatif sayýsý çok az olduðu için vakitlerinin çoðunu AVM'lerde geçiriyor. Ankara'nýn çeþitli semtlerine yayýlmýþ 38 AVM her gün dolup taþýyor. 4 AVM'nin kýsa zaman içerisinde açýlacaðý düþünülürse sayý 42 olacak. Ankara'nýn nüfus oranýna göre kiþi baþýna düþen 300 metrekare kiralanabilir alan bakýmýndan Türkiye'deki þampiyonluðunu koruyor" deðerlendirmesinde bulundu. Türkiye'deki AVM sayýsýnýn Avrupa ortalamasýnýn üzerinde olduðuna dikkati çeken Palandöken, ülkedeki AVM sayýsýnýn yýl sonunda 370'e yükseleceðini, 2015'te yapýmý planlananlarla bu sayýnýn 413'e ulaþacaðýný bildirdi. Palandöken, bugün Türkiye'de 9 milyon 955 bin 785 metrekare kiralanabilir AVM alaný bulunduðunu kaydederek, "Bu rakamýn 2015 yýlý sonuna kadar 11,2 milyon metrekareye ulaþacaðý düþünülüyor. Halen hizmet veren 101 AVM'ye yeni 7 AVM eklenmesi ile toplamda 108 adet AVM'ye ulaþan Ýstanbul, Avrupa'nýn zirvesinde yer alýyor" ifadesini kullandý. AVM'lerin kurala baðlý olmadan, her parasý olanýn yaptýðý bir iþ olarak kayda geçtiðini belirten Palandöken, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Maalesef ehliyet olmadan herkes araba sürüyor. Durum bundan ibaret. Ýþin içinde rant var, kira geliri var. Parasý olan 'AVM yapayým' diyor, kimse de AVM'nin yapýlacak bölgeye uyup uymadýðýný, bu iþi yapacak kiþinin bu ehliyette olup olmayacaðýný sormuyor. Çünkü yasayla belirlenmiþ bir kuralý yok. Parasý olan yapýyor. Peki, bu beton yýðýný AVM'ler þehre ne katýyor, insana ne katýyor? Böyle giderse ne yazýk ki Ankara AVM çöplüðüne dönecek. 7 AVM de açýlýnca sayý 42'ye yükselmiþ olacak. Bin kiþiye düþen alýþveriþ metrekaresi dikkate alýndýðýnda Ankara 300 metrekareye yakýn alaný ile baþý çekiyor."(aa) PERÞEMBE 30 EKÝM Sigara ameliyat masasýnda da vuruyor ir operasyonun baþarý ile tamamlanabilmesi için Banestezi uygulamasýnýn çok önemli olduðu söylendi. Tütün ve tütün mamulleri kullanýmýnýn, cerrahi operasyon sýrasýnda ve sonrasýnda solunum yollarýnda týkanmaya yol açtýðýndan, planlanmýþ bir operasyondan en az 2 ay önce sigaranýn býrakýlmasý gerekiyor. Anestezi uygulamasýnda kullanýlan ilaçlarýn solunumu durdurma özelliðine sahip olduðunu dile getiren Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneði (TARK) Baþkaný Prof. Dr. Neslihan Alkýþ, sigara ve alkol kullanýmý gibi alýþkanlýklarýn anestezi baþarýsýný olumsuz etkilediðini bildirdi. Anestezi uygulandýktan sonra gerçekleþtirilen suni solunumda, akciðerin iþleyiþinin bir miktar deðiþtiðine dile getiren Alkýþ, "Akciðer solunum sistemini döþeyen epidel, sigaradan ötürü zarar görmüþse, suni solunuma geçildiðinde hastada fizyolojiyi deðiþtiriyor ve tekrar hastanýn uyandýrýlmasýnda sorunlar yaþanabiliyor" diye konuþtu. YARALAR GEÇ ÝYÝLEÞÝYOR Sigara kullanýmýnýn kan dolaþýmýný bozduðuna, dikiþ hattýnda yaraya giden hattýnda yaraya giden oksijeni azalttýðýna dikkati çeken Alkýþ, "Bu durum yara Taksitli harcamalar azaldý iyileþmesinde gecikmeye ve enfeksiyona neden olabiliyor. Enfeksiyonsa bir hastayý yoðun bakýma kadar götürebilen çok ciddi bir durum" dedi. Alkýþ, "sigara kullanýmýnýn ameliyat sýrasýnda ve sonrasýnda balgam miktarý ile kývamýnýn artmasýna baðlý olarak solunum yollarýnda týkanma" gibi problemlere yol açtýðýný söyledi. "Sigara içen kiþilerde yine uyuma ve uyanma sýrasýnda hava yollarýnda ani daralmalar daha sýk görülüyor ve hastanýn hayatýný tehlikeye sokabiliyor" diyen Alkýþ, þunlarý kaydetti: "Kronik alkol kullanýmý da tansiyon yüksekliði, ritm bozukluðu, kalp yetmezliði, karaciðer fonksiyon bozukluðu, kalp damar sistemi, karaciðer ve sinir sistemini içeren sorunlar oluþturabiliyor. Akut alkol alýmýnda, kan þekeri düþüklüðü, vücut ýsýsýnýn azalmasý, kanda elektrolit dengesinde bozulma, solunumun baskýlanmasý gibi yan etkiler nedeniyle acil deðilse operasyonun ertelenmesi gerekiyor. " "Bu nedenlerden ötürü, planlý operasyonlardan en az 2 ay önce sigara ve alkolün býrakýlmasý gerekmektedir" diyen Alkýþ, ameliyattan bir süre önce sigaranýn býrakýlmasýnýn da hiç sigara içmeyen bir kiþiyle ayný þansa sahip olunduðu anlamýný taþýmadýðýnýn da altýný çizdi.(aa) aksitli kredi kartý bakiyesi, bu yýlýn üçüncü Tçeyreði itibarýyla 33,8 milyar liraya kadar gerileyerek, iki yýl önceki seviyesine döndübankalararasý Kart Merkezi (BKM) yýlýn 9 aylýk dönemine iliþkin kartlý ödeme verilerini açýkladý. Buna göre, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) taksit düzenlemesinin ardýndan büyüme hýzý yavaþlayan kredi kartlarýyla ödeme tutarý yýlýn 9 ayýnda 316 milyar lira oldu. Bu yýlýn ocak-eylül döneminde kredi kartýyla ödemelerdeki büyüme, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 10 artýþ kaydetti. Geçen yýlýn ayný döneminde kredi kartýyla ödemelerdeki büyüme yüzde 17 düzeyinde olmuþtu. Kredi kartlarýyla ödeme tutarýnýn bu yýlý 420 milyar liranýn üzerinde tamamlamasý öngörülüyor. BKM'nin açýkladýðý veriler, uzun yýllar maaþ kartý, para çekme kartý olarak nitelendirilen ve aðýrlýklý olarak ATM'den Týkalý burun yorgunluk nedeni nakit çekme amacýyla kullanýlan banka kartlarýnýn artýk ödemelerde de önemli rol üstlendiðini gösteriyor. Bu yýlýn 9 aylýk döneminde banka kartlarýnýn toplam kartlý ödeme adedi içindeki payý yüzde 21'e yükseldi. Bu deðer, 2013 yýlýnda yüzde 18 düzeyinde bulunuyordu. Bu yýlýn ocak-eylül döneminde banka kartlarýyla yapýlan ödemeler, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 35 artarak 21,7 milyar lira oldu. Geçen yýlýn ayný döneminde banka kartlarýyla 16 milyar lira ödeme gerçekleþtirilmiþti. 2 YIL ÖNCESÝNE DÖNDÜ BDDK'nýn 1 Þubat 2014 tarihinde yürürlüðe giren taksit düzenlemesinin etkisiyle gerilemeye baþlayan bireysel kredi kartlarý bakiyesi, Eylül 2014 sonunda 74,3 milyar liraya kadar düþüþ gösterdi. Düzenleme yürürlüðe girmeden önce bu deðer 82 milyar liranýn üzerindeydi. Düzenleme, taksitli kredi kartý BB Uzmaný Op. Dr. Bekir Sivri, burun týkanýklýðýnýn Knefes almada zorluk çekme insanlýðýn en eski þikayetlerinden biri olduðunu belirterek, Týkalý burun yorgunluk sebebi olabilir dedi Burundan rahat nefes almanýn beyinden kalbe, saç telinden ayak týrnaðýna kadar her organ için hayati önem arzeden bir durum olduðunu anlatan Siviri, Rahat nefes alamamak baþ aðrýlarýna, sabah yorgun bitkin uyanmaya, gün içinde uyuklamaya meyil oluþturmaya, kronik yorgunluða sebep olan bir durumdur. BAÞ AÐRISI YAPIYOR Burun týkanýklýðý olan kiþilerde burundan yeterince nefes alamama, baþ aðrýsý, horlama ya da sabah yorgun bitkin uyanma, burun akýntýsý, geniz akýntýsý, gün içinde iþ performansýnýn düþmesi, kronik yorgunluk en sýk karþýlaþtýðýmýz þikayetlerdir. Burnumuz geçirdiðimiz üst solunum yolu enfeksiyonlarý, kronik sigara kullanýmý, kötü hava koþullarý, yada kýsa süreli allejik sorunlar sebebiyle týkalý olabilir. Bu durumda çözüm daha çok burun açýcý spreyler, alerji ilaçlarý ve burna tuzlu bikarbonatlý su çekilmesi, denize girilmesi gibi basit yollarla çözülmeye çalýþýlýr. Her iki burun deliðinin gün içerisinde belli aralýklarla týkanýp açýlmasý normal kabul edilir. Fakat sürekli olan burun týkanýklýklarý, çözülmesi gereken sorunlarý bize iþaret eder diye konuþtu. TIKANIKLIK AMELÝYAT GEREKTÝREBÝLÝR Sivri, burun týkanýklýðýnýn ameliyat gerektirdiði durumlar, ameliyat yöntemi ile iyileþme süreci hakkýnda ise þunlarý söyledi; Ülkemizde Anadolu coðrafyasýnda genetik ve coðrafi koþullardan dolayý yüz ile uyumlu olmayan büyük, eðri, kemerli, burun ucu düþük burunlarla sýk olarak karþýlaþmaktayýz. Hemen hemen 10 kiþiden 8 inde nefes almayý engelleyen burun týkanýklýðý yapan problemlere rastlamaktayýz. KORKMAYA GEREK YOK Deviasyon olarak bilinen burun kemik eðriliði ve konka hipertrofisi adýný verdiðimiz burun etlerinin büyümesi ya da þiþmesi burun týkanýklýðýnýn en sýk karþýlaþtýðýmýz sebeplerdir. Geliþen teknoloji ve modern týbbýn bize sunduðu imkanlar sayesinde burun ameliyatlarý artýk hastalarýmýz için çok daha konforlu ve korkulmasý gerekmeyen bir ameliyat haline gelmiþtir. Burun ameliyatý konusunda tecrübe arttýkça sonuçlar daha baþarýlý olmakta ve bu ameliyata talepte gittikçe artmaktadýr. Eskiden burun içine büyük bez tamponlar koyularak, çekiç kullanýlarak, kýrýlarak yapýlan burun ameliyatlarýný yeni teknikler sayesinde mikroaletler kullanarak kýrmadan, kesi ve törpü yaparak, burun içine tampon koymadan yapýyoruz. Ameliyat sonrasýnda hemen hemen hiç aðrý olmazken, þiþlik ve morlukta artýk yeni teknikler sayesinde çok az olmakta ve hastamýzý ayný gün taburcu edebilmekteyiz. AMELÝYAT SONRASI 2. GÜN DUÞ Artýk burun ameliyatlarýnda burnun dýþýna klasik alçýlar yerine özel plastik alçýlar koymaktayýz. Burun üzerine koyduðumuz bu plastik alçýlar sudan etkilenmediðinden dolayý hastalarýmýz ameliyat sonrasý 2. günden itibaren duþ, banyo yapabilmektedirler. EN ÇOK YAPILAN AMELÝYAT Eðer kiþinin burnunda dýþarýdan bakýldýðýnda belirgin bir eðrilik, burun ucunda düþüklük ya da burun çatýsýnda belirgin bir darlýk varsa bu problemler düzeltilmeden hastanýn nefes alma problemleri tam olarak çözülemez. Ülkemizde ve Dünyada burun estetiði ameliyatý hem erkeklerde hem bayanlarda en sýk yapýlan ameliyattýr. Ve gün geçtikçe daha da popüler hale gelmektedir. Ülkemizde burun estetiði ameliyatý olanlarýn yaklaþýk yüzde 25 i sadece nefes alma problemlerinden, yüzde 25 i sadece estetik problemlerden dolayý, yüzde 50 side hem nefes alma hem estetik problemlerin beraber olmasýndan dolayý ameliyat için bize baþvurmaktadýr. BURUN AMELÝYATLARI Burun ameliyatý planlanýrken hem fonksiyonel hemde estetik (kozmetik) amaçlý düþünülmelidir yani hem nefes alma sorunu ortadan kaldýrýlmalý hemde burun þekli arzu edilen hale getirilmelidir. Burun estetik ameliyatýndan sonra yeni oluþan burun þekli hem doðal bir görünüme sahip olmalý hemde kiþinin yüzüne yakýþmalý ve ayrýca estetik ameliyat geçirmiþ olduðu da anlaþýlmamalýdýr. Op.Dr. Bekir Sivri, bazý estetik rahatsýzlýklarýn operasyonlarla düzeltilerek, kiþide ki özgüveni artýrdýðýný kiþinin psikolojisini düzelttiðini açýkladý.(trthaber) bakiyesinde daha keskin bir düþüþe neden olurken, 2014 yýlýnýn üçüncü çeyreði sonunda 33,8 milyar liraya kadar gerileyen taksitli kredi kartý bakiyesi, böylece iki yýl önceki seviyeye inmiþ oldu. Düzenleme öncesinde taksitli bakiye 47 milyar lira seviyesindeydi. ÝNTERNETTEN ÖDEME ARTTI Ýnternetten yapýlan kartlý ödemeler ise teknolojideki hýzlý geliþme, bilgisayar-tablettelefon sahipliði, internet kullanýmýnýn artmasý, güvenli ödeme altyapýsý ve firmalarýn internetmobil kanallar üzerinden satýþlara aðýrlýk vermesinin etkisiyle hýzlý büyümesini sürdürüyor. Ýnternette yapýlan kartlý ödeme tutarý; 2014 yýlýnýn 9 ayýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 22 artarak 31,5 milyar liraya ulaþtý. Ýnternetten kartlý ödemelerin yýl sonunda 40 milyar lirayý aþmasý öngörülüyor. Toplam kartlý ödemeler içerisinde internetten ödemelerin payý ise yüzde 9'un üzerinde bulunuyor.(aa)

10 10 PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 LÖSEV, Çorumlu aileleri unutmadý RECEP MEBET LÖSEV tarafýndan hazýrlattýrýlan paketler Sevim Ozünel tarafýndan ailelere teslim edildi. Kurban baðýþlarýyla hazýrlatýlan et paketleri Çorum a ulaþtý. LÖSEV, gýda ve giyim yardýmlarýyla ailelerin yanýnda. Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV), Çorumlu ihtiyaç sahibi aileleri unutmadý. Kurban Bayramý öncesinde Her kurban, lösemili çocuklara can! sloganýyla kampanya baþlatan LÖSEV, Çorum daki lösemi hastalarý ve ailelerine dün et paketlerinden oluþan gýda yardýmýnda bulundu. Gýda Toptancýlar Sitesi nde faaliyet gösteren Aksoylar Gýda da gerçekleþen yardým etkinliðine LÖSEV Çorum Aile Komite Baþkaný Sevim Ozünel, Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Keleþ ve ihtiyaç sahibi aileler katýldý. LÖSEV e kayýtlý Çorum da 250 yi aþkýn lösemi ve kanser hastasý bulunduðunu anlatan Sevim Ozünel, vakfýn yýl boyunca dönüþümlü olarak bu ailelere gýda ve giyim yardýmý yaptýðýný söyledi. Kurban Bayramý nda LÖSEV e yapýlan baðýþlarla kesilen hayvanlarýn etlerinin paketlenerek yurdun dört bir yanýndaki lösemililere daðýtýldýðýný belirten Ozünel, bu kapsamda Çorum un da unutulmadýðýný kaydetti. LÖSEV in, gerçekleþtirdiði faaliyetlerle maddi ve manevi açýdan her zaman ailelerin yanýnda olduðunu vurgulayan Ozünel, Çorumlu hayýrseverlere seslenerek, Lösemili çocuklarýn tedavisine destek vermek isteyen herkesi LÖSEV e katkýda bulunmaya davet ediyoruz diye konuþtu. LÖSEV, Çorum daki lösemi hastalarý ve ailelerine dün et paketlerinden oluþan gýda yardýmýnda bulundu. TEOG sýnav takvimi belli oldu MEB, TEOG sýnav takvimini ve 8. sýnýf sýnav tarihlerini belirledi. Ýþte TEOG ve ortak sýnav tarihleri ile MEB sýnav takvimine dair bilgiler. 8. sýnýflar için ortak sýnav tarihleri açýklandý. MEB tarafýndan açýklanan takvim ile beraber belli olan tarihlere göre TEOG sýnavlarý kapsamýnda yapýlacak 8.sýnýf merkezi ortak sýnavlarý ilk dönem Kasým, ikinci dönem ise Nisan tarihlerinde yapýlacak. Merkezi sýnavlar ile liselere yerleþecek adaylar için TEOG sýnav takvimi oldukça önem arz ediyor. Öðrenciler bu sýnavlar ile alacaklarý puanlar üzerinden liselere yerleþtiriliyor. TEOG kapsamýnda yapýlan Merkezi Ortak Sýnavlar'da ise 8. sýnýf öðrencilerinin sýnava girdiði dersler þu þekilde; Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancý Dil. TEOG ORTAK SINAV TARÝHLERÝ Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ sistemi kapsamýnda 8. sýnýf öðrencilerinin gireceði merkezi ortak sýnavlar, birinci dönem Kasým, ikinci dönem ise Nisan'da yapýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), eðitim öðretim yýlýnda gerçekleþtirilecek sýnavlara iliþkin uygulama takvimini illere ve ilgili kurumlara gönderdi. Buna göre, Bakanlýk bu yýl 42 sýnav gerçekleþtirecek. Ortaöðretime geçiþ sistemi kapsamýnda 8. sýnýf öðrencilerinin gireceði, merkezi ortak sýnavlar, birinci dönem Kasým'da, mazeret sýnavý Aralýk'ta yapýlacak. Ýkinci dönem ise merkezi ortak sýnav Nisan 2015'te, mazeret sýnavý ise Mayýs 2015'te gerçekleþtirilecek. Merkezi sýnavlar, eðitim öðretim yýlýnda ise birinci dönem Kasým 2015'te, mazeret sýnavý ise Aralýk 2015'te yapýlacak. Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) ise 5,6,7,9,10 ve 11. sýnýflar için 13 Haziran 2015'te saat 14.00'te gerçekleþtirilecek. MEB, bu sýnavlarýn dýþýnda, açýk ortaokul, lise ve ehliyet sýnavlarýný da gerçekleþtiriyor.(haber7) Delta Harita ve Kadastro hizmette Mustafa Tavukcý (saðda) ve Ertuðrul Gazi Özdemir in sahibi olduðu Delta Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu Çorum da hizmette. RECEP MEBET Harita Mühendisi Mustafa Tavukcý ve Harita Teknikeri Ertuðrul Gazi Özdemir in sahibi olduðu Delta Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu, Gazi Caddesi Hitit Ýþhaný 3. kat numara 13/32 de hizmet veriyor. Faaliyetleri hakkýnda bilgi veren Mustafa Tavukcý, harita ve kadastro alanýnda bir yýlý geride býraktýklarýný söyledi. Parselizasyon, vaziyet planý, baðýmsýz bölüm planý, arsa yer gösterme (tespiti), bina aplikasyonlarý, yola terkler, plankote, halihazýr harita, kübaj hesaplarý, arsalarýn Tavukcý, harita ve kadastro alanýnda bir yýlý geride býraktýklarýný söyledi. birleþtirilmesi ve ayrýlma iþlemlerini gerçekleþtirdiklerini anlatan Tavukcý, Sunduðumuz hizmetlerle inþaat, emlak, maden ve tarým sektörlerinin çö- züm ortaðýyýz dedi. Son teknoloji ürünü ölçüm cihazlarý ile hassas bir þekilde konum belirleme çalýþmasý yaptýklarýný da dile getiren Tavukcý, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Delta Harita ve Kadastro Mühendislik Büromuza bekliyoruz diye konuþtu. Kenan Ambalaj açýldý RECEP MEBET Çorumlu genç giriþimci Kenan Çýkýk ýn sahibi olduðu Kenan Ambalaj, Paþa Hamamý civarý Kunduzhan Caddesi numara 15 te hizmet vermeye baþladý. Kardeþi Sinan Çýkýk la birlikte iþyerini tanýtan Kenan Çýkýk, Sektördeki 15 yýllýk tecrübemi kendi iþyerimle hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþýyorum dedi. Ambalaj kaðýtlarý ve poþet çeþitleri baþta olmak üzere pek çok ürünü bir arada müþterilerine sunduðunu anlatan Çýkýk, Halk arasýnda kaldýrat diye isimlendirilen plastik tabak, bardak, çatalkaþýk, köpük tabak ve streç film çeþitleri, ameliyat eldiveni, kaðýt havlu, peçete ve tuvalet kaðýdý ile temizlik ürünlerini tek çatý altýnda satýþa sunuyoruz diye konuþtu. Sipariþ edilen ürünleri ücretsiz servis hizmetiyle adreslerine de teslim ettiklerini vurgulayan Çýkýk, ürün ve hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Kenan Ambalaj a davet etti. Kenan Çýkýk (saðda), kardeþi Sinan Çýkýk la birlikte iþyerlerini tanýttý. Kenan Ambalaj, Paþa Hamamý civarý Kunduzhan Caddesi numara 15 te hizmette.

11 PERÞEMBE 30 EKÝM Türkiye yi üzen haber Maden iþçileri için endiþeli bekleyiþ Karaman'ýn Ermenek ilçesi Cenne mevkisinde bulunan maden ocaðýnda su kaynaðýndaki patlamanýn ardýndan ocaðý su bastý. 18 iþçi yer altýnda mahsur kaldý. Güneyyurt beldesi yakýnlarýndaki maden ocaðýnda galeriyi su basmasý sonucu mahsur kalan iþçilerin kurtarýlmasý için baþlatýlan çalýþmalar sürüyor. Ermenek ilçesindeki özel bir maden ocaðýnda önceki gün saat sýralarýnda galeriyi su basmasý sonucu iþçiler mahsur kaldý. Karaman ve çevre illerden çok sayýda kurtarma ekibi maden ocaðýnýn bulunduðu bölgeye hareket etti. sürüyor. Maden ocaðý yetkilisi Þahin Uyar, haber kanallarýna yaptýðý açýklamada, bacalardan su sýzýntýsý gelmeye baþlayýnca vardiyadaki 26 iþçiden 8'inin tedirgin olarak ocaktan çýktýðýný söyledi. Uyar ýn verdiði bilgiye göre olayýn büyüyeceðini tahmin etmeyen 18 iþçi ise çalýþmaya devam etti. Sýzýntýdan kýsa bir süre sonra ise ani bir su baskýný oldu. Yer altýndaki madencilerin maskeleri ve oksijen kaynaklarýnýn ancak 2 saat yetecek kapasitede olduðunu belirten Uyar, kazanýn saat sularýnda meydana geldiðini söyleyerek 18 iþçinin hayatýyla ilgili umutlu olmadýðýný ifade etti. CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN DAN TALÝMAT Mahsur kalan iþçilerin kurtarýlmasý için baþlatýlan çalýþmalar sürüyor. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Karaman ýn Ermenek ilçesine baðlý Güneyyurt beldesi yakýnlarýndaki bir maden ocaðýnda yaþanan facia ile ilgili Karaman Valisi Murat Koca ile bir telefon görüþmesi gerçekleþtirdi. Cumhurbaþkaný Erdoðan, tüm imkanlarýn seferber edilmesi talimatýný verdi. Cumhurbaþkanlýðý kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn Karaman ýn Ermenek Ýlçesine baðlý Güneyyurt beldesi yakýnlarýndaki maden ocaðýnda meydana gelen faciayla ilgili Karaman Valisi Murat Koca ile bir telefon görüþmesi yaparak, konuya iliþkin ayrýntýlý bilgi aldýðý belirtildi. Cumhurbaþkaný Erdoðan ýn, Karaman Valisi Murat Koca ya mahsur kalan iþçilerin kurtarýlmasý için tüm imkanlarýn seferber edilmesi talimatýný verdiði kaydedildi. YÝÞ Maden iþçilerinin aileleri ve mesai arkadaþlarýnýn endiþeli bekleyiþi sürüyor. ENDÝÞELÝ BEKLE- Karaman ýn Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde su baskýný sonucu 18 iþçinin mahsur kaldýðý maden ocaðýnda kurtarma çalýþmalarý 2. gün de devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, iþçilerin mahsur kaldýðý madende bin ton su bulunduðunu belirterek, suyun tahliyesi ile ilgili, Elimizdeki pompalarýn tamamý çalýþtýrýlýyor olsa dahi 3 bin ton günlük kapasite bekliyoruz dedi. SUDA 10 METRE DÜÞÜÞ VAR Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan ise, madendeki suda 10 metrelik düþüþün olduðunu söyledi. Bakan Elvan, yeraltýnda çalýþmanýn zorluðuna iþaret ederek, Yer altýndaki þartlar oldukça zor. Normal bir suyu çekmiyorsunuz. Burada özellikle þýnav dediðimiz toprakla karýþýk oldukça aðýr bir sývý söz konusu. Zaman zaman pompalarda aksaklýklar, týkanmalarla karþýlaþýyoruz. Pompalarýn yanmasý söz konusu oluyor, borular patlýyor. Bunlarýn hepsinin yedekleri var. Bütün pompalar ve jeneratörler temin edildi. Tüm iþçi ve mühendisler uyumadendeki suyun tahliyesine devam edildiði bildirildi. madan bu saatlere kadar Karaman Valisi Murat Koca, çalýþma esnasýnda canla baþla çalýþýyor. Biz de elimizden gelen gayreti saat ten sonra su baskýný meydana geldiðini besürdürüyoruz. Düne göre suda 10 metre bir düþüþ söz lirterek, 18 iþçimiz þu anda yer altýnda mahsur. Sukonusu. Ýstanbul dan gelen büyük pompayý da yerleþyun galeriyi iþgal etmesi sonucu meydana geldi. Kurtirmemiz halinde inþallah süreyi hýzlandýrmýþ olacatarma çalýþmalarý devam ediyor. Çevrede maden birðýz. Ama þundan emin olun, bütün kurumlarýmýz den fazla olduðu için diðer madenlerden yardým alýolanca gücüyle çalýþýyor. Yeraltýnda çalýþmak çok konarak biriken suyun tahliyesine devam ediliyor. Ýnþallay deðil diye konuþtu. lah arkadaþlarýmýz sað salim kurtulur dedi. Mahsur kalan iþçilerin kurtarýlmasý için çalýþma OKSÝJEN KAYNAKLARI ANCAK 2 SAAT lar aralýksýz sürerken, iþçi yakýnlarýnýn gözü yaþlý YETECEK KAPASÝTEDE bekleyiþi de devam etti. Maden ocaðýný basan suyun tahliyesi gerçekleþirken, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Maden ocaðý yetkilisi Þahin Uyar, yer altýndaki Bakaný Faruk Çelik ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Hamadencilerin maske ve oksijen kaynaklarýnýn 2 saat berleþme Bakaný Lütfi Elvan sabah erken saatlerde yetebilecek kapasitede olduðunu söyledi. çalýþmalarý yerinde inceledi. Karaman ýn Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinhaberimiz yayýna hazýrlandýðý sýrada, kurtarma de bulunan özel bir kömür ocaðýnda, yer altý su kayçalýþmalarý devam ederken iþçilerden hala haber alýnaðýnýn patlamasý sonucu yerin 350 metre altýnda namadýðý öðrenildi. (ÝHA) mahsur kalan 18 iþçinin kurtarýlmasý için çalýþmalar Karaman ve çevre illerden çok sayýda kurtarma ekibi maden ocaðýna geldi. Maden ocaðýnda su kaynaðýndaki patlamanýn ardýndan ocaðý su bastý, 18 iþçi yer altýnda mahsur kaldý. Cumhuriyet için yürüdüler Atlas: Cumhuriyet in deðerleri sonsuza dek yaþayacak DENÝZ URAL Çorum'da bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý tarafýndan dün 'Cumhuriyet Yürüyüþü' düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 91. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) öncülüðünde düzenlenen yürüyüþe Ýþçi Partisi (ÝP), Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD), Türkiye Gençlik Birliði (TGB), Eðitim-Ýþ ile bazý sivil toplum kuruluþlarý da destek verdi. Bahabey Caddesi Özdoðanlar Kavþaðý nda toplanan katýlýmcý grup kortej halinde Atatürk Anýtý'na kadar yürüyerek sloganlar attýlar. Yunus Emre Parký'nda son bulan yürüyüþe katýlan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ÝP Ýl Baþkaný Mehmet Patlar, ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, Eðitim-Ýþ ve TGB temsilcileri Atatürk Anýtý'na çelenk sundular. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan katýlýmcýlara hitap eden Cengiz Atlas, Cumhuriyet in deðerleri sonsuza dek yaþayacak diye konuþtu. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmalarýn ardýndan 'Cumhuriyet Yürüyüþü' sona erdi. Cumhuriyet yürüyüþüne katýlanlar bayrak ve flama taþýyarak sloganlar attýlar. Grubun yürüyüþü Atatürk Anýtý nda son buldu. Yüyürüþe katýlan siyasi parti ve STK lar Atatürk Anýtý na çelenk sundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmayý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas yaptý.

12 12 PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 Çocuðunuzun alerjisi varsa... lerjik çocuklar her türlü solunum yolu Aenfeksiyonlarýna karþý, alerjisi olmayan çocuklara göre daha hassas... Uzmanlar aileleri uyarýyor: Dünya Saðlýk Örgütü, birinci ve ikinci dereceden risk grubunda olanlarýn her yýl aþýlanmasý gerektiðini vurguluyor ve birinci dereceden risk grubu içinde; astým hastalarý ve solunum yolu alerjisi olanlar olduðunu açýklýyor. Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý ve Alerji Uzmaný Doç. Dr. Akgül Akpýnarlý Antony, alerjik çocuklarýn her türlü solunum yolu enfeksiyonlarýna karþý, alerjisi olmayan çocuklara göre daha hassas olduðunu söyledi. Alerjik çocuklarýn daha kolay gribe yakalanabildiðini, gribin mevcut alerjileri tetiklediðini, hastanýn hem grip hem de alerji ile mücadele etmesinin savunma sistemini zayýflattýðýný belirtti. Savunma sistemi zayýflamýþ ve alerjisi de tetiklenmiþ çocuðun hastalýðýnýn daha aðýr iyileþtiðine ve daha fazla ilaç kullanýmýna sebep olduðuna dikkat çekti. Grip aþýsýnýn tüm olumsuz faktörlerden koruduðunu vurguladý. Gribin yayýlmasýný önlemek, aðýr seyreden komplikasyonlarla ölümü engellemek, grip salgýnýnýn uzun sürmesi sonucu ortaya çýkabilecek virüs mutasyonunu, hastaneye yatýþ ve yoðun bakým ihtiyacýný azaltmak, iþ kaybýný, okul devamsýzlýðýný ve ekonomik kayýplarýn önüne geçmek için grip aþýsý yaptýrýlmasý gerekiyor. Doç. Dr. Akgül Akpýnarlý Antony Grip; özellikle solunum yolu alerjisi olan çocuklarda, akciðer hastalýðý olan yaþlýlarda ve kalp, böbrek, þeker hastalýðý gibi kronik hastalýðý olan kiþilerde çok daha aðýr seyrederek ölüme varan ciddi sonuçlara yol açabilir açýklamasýnda bulundu. Mevsim deðiþimiyle birlikte, kalabalýk ve kapalý ortamlarýn grip salgýnýný arttýrdýðýný vurgulayan Antony, yumurta alerjisi olanlar dýþýnda tüm alerjik hastalarýn aþý yaptýrmasýný önemle tavsiye ettiklerini söyledi. Yumurtaya ve tavuða karþý anafilaktik tarzda alerjisi olanlarýn, yani yumurta ve tavuk yediðinde alerjik þoka girenlerin grip aþýsý yaptýrmamasý gerektiðinin altýný çizdi. GRÝP AÞISI NE ZAMAN YAPILMALI? Grip aþýsýnýn mutlaka salgýn baþlamadan önce yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Doç. Dr. Akgül Akpýnarlý Antony, aþýnýn etkisinin ortaya çýkmasý için iki üç haftaya ihtiyaç olduðunu ve en uygun zamanýn sonbaharda özellikle Ekim ayý olduðunu söyledi. Aþýnýn yaný sýra bazý önlemler alýnarak da bulaþma riskinin azaltýldýðýný belirtti ve yapýlmasý gerekenleri sýraladý; Gribi olan kiþilerle yakýn temastan uzak durmak, Evde kalýp dinlenmek, Öksürme ve hapþýrma esnasýnda aðzý kaðýt mendi ya da kolunuzla kapatmak, Maske kullanmak, Elleri sýk sýk yýkamak(haber7) Bu besinler soðuk düþmaný üketilen bazý besinler, soðuða karþý vücudun, Tdirencini artýrýyor. Kýþ mevsiminin yaklaþtýðý günlerde özellikle tüketilen bazý besinlerin vücudun soðuða karþý direncini artýrdýðý belirtildi. Beslenme Danýþmaný Dr. Gönül Ateþsaçan, havalarýn soðumaya baþladýðý ve hastalýklarýn artmaya baþladýðý þu dönemlerde baðýþýklýk sistemini güçlendirecek saðlýk deposu besinler ile ilgili bilgiler verdi. Soðuk kýþ günlerinde tüketilmesi gereken besinler hakkýnda önerilerde bulunan Ateþsaçan, Portakal; C vitamini, B vitamini, potasyum, kalsiyum ve magnezyum bakýmýndan da zengin olan portakalýn yararlarý saymakla bitmiyor. Baðýþýklýk sistemine verdiði faydalarýn yaný sýra, cildin kuruyup, kýrýþmasýný önlüyor. Kaný temizleyen portakal, karaciðerin çalýþmasýna da yardýmcý oluyor. Greyfurt; C vitamini bakýmýndan zengin olan bu meyve, acý-ekþi tadý sebebiyle diðer narenciyeler kadar sevilmese de, faydalarý azýmsanmamalý. Sindirim sistemini çalýþtýran greyfurt, diþ eti kanamalarýný azaltýyor, tansiyonu dengeliyor. Greyfurt ayrýca kýlcal damarlardaki kan dolaþýmýný da hýzlandýrýyor. Nar; gerçek bir antioksidan olan nar, potasyum, lif, C vitamini ve niyasin içeriyor. Baðýþýklýk sistemini güçlendirerek gribe karþý koruyan bu meyve, kolesterolü düþürüyor ve kalp saðlýðýný koruyor. Muz; bol miktarda folik asit, B6 vitamini barýndýran muzun içinde ayrýca niþasta, potasyum ve þeker de bulunuyor. Sindirim bozukluklarý, kas kramplarý ve kas gevþekliðine iyi gelmesinin yaný sýra, atýklarýn vücuttan atýlmasýný da kolaylaþtýrýyor. Kivi; Ave C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum bakýmýndan zengin olan kivi, baðýrsaklarý çalýþtýrarak, sindirimi kolaylaþtýrýyor. Vücudun baðýþýklýk sistemini güçlendirerek, soðuk algýnlýðýna karþý koruyor. Ayrýca, nefes açýcý etkisiyle astýmlýlara da fayda saðlýyor þeklinde konuþtu.(trthaber) Yüzünüz kýrýþmasýn istiyorsanýz azý alýþkanlýklar, cildinin erken yaþlanmasýna ve Bkýrýþýklýk görünümüne neden olabilir. Bazý alýþkanlýklar, cildinin erken yaþlanmasýna ve kýrýþýklýk görünümüne neden olabilir. Bunun önüne geçmek için bilmen gerekenleri senin için derledik. Cildin için yaptýðýn yanlýþlar, henüz kendini göstermeyebilir ancak ileride cilt görünümünü önemli oranda etkileyecek. Evet güneþin altýnda güneþ korumasýz geçen saatler mutlaka kýrýþýklýk olarak geri dönecek, peki ya bilmem gereken baþka ne var? Daha pürüzsüz ve genç görünen bir cilt için aþaðýdaki dört alýþkanlýktan uzak dur. 1. Yana doðru uyumak: Yapýlan çalýþmalar bazý uyku alýþkanlýklarýnýn 'gece çizgilerine' yol açtýðýný göstermiþ. Yorucu bir günden sonra uyuduðun derin uykulardan bahsetmiyoruz. Bu kalýcý kýrýþýklýklar, uzun süre ayný þekilde yüzüne yastýk veya yatakla baský yaptýðýnda meydana geliyor. Bunu önlemek için ilk önerimiz, sýrt üstü uyumayý alýþkanlýk haline getirmen ama eðer yapamýyorsan, uyku pozisyonunu sýk sýk deðiþtirmeyi dene. Gece kremleri uygulamayý da deneyebilirsin. 2. Güneþ korumasýz araba kullanmak: Ne yazýk ki araba camlarý (ve tüm camlar) güneþin zararlý ýþýnlarýndan cildini korumuyor. Günün her anýnda kendini güneþ ýþýnlarýndan koruyarak tam koruma saðlamalýsýn. Günlük nemlendiricinizin içine güneþ korumasý eklemeyi deneyebilirsin. 3. Yüzünü çok sýk yýkamak: on yýllarda insanlarda spor yapma Salýþkanlýðýnýn arttýðýný belirterek sporun saðlýklý yaþamýn vazgeçilmezi olduðu söylendi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eðitimi Bölümü Spor Saðlýk Bilimleri Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Dilek Sevimli, ''Yürüyüþ, bisiklet, yüzme, tenis gibi aerobik aktiviteleri kalp ve akciðerleri kuvvetlendirir. Bolca oksijen kullandýrýr ve kalori yaktýrýr'' dedi. Belirli bir program dahilinde ve profesyonel yardým almadan spor yapmak isteyen kiþilerin saðlýklarý açýsýndan bazý kurallara uymasý gerektiðini vurgulayan sevimli, konuþmasýna þöyle devam etti: ''Daha önce hiç egzersiz yapmamýþ olanlar gün aþýrý 10 dakika gibi sürelerle baþlamalý ve bunu zaman içinde en az 30 dakika olacak þekilde arttýrmalýdýrlar. Egzersiz öncesinde kaslar, yumuþak ve yavaþ hareketlerle gererek ýsýtýlmalýdýr. Ani hareketler ve aþýrý yüklenme, özellikle daha önceden alýþýk olmayan bireylerde spor yaralanmalarýna neden olabilir. Bilinçsizce yapýlan aþýrý egzersiz ise saðlýk için hareketsizlik kadar zararlýdýr. Bilinen bir kronik hastalýðý olanlar, egzersiz programlarýna baþlamadan önce kendilerini izlemekte olan hekime baþvurmalýdýr. Egzersizle birlikte gelen þiddetli göðüs aðrýsý ve nefes darlýðýnýn kalp hastalýðý belirtisi olabileceði bilinmelidir. Açýk havada yapýlacak sporlar için hava kirliliðinin yoðun olmadýðý ortamlarý seçmek, dikkat edilmesi gereken bir diðer önemli noktadýr. Bedenimiz, var olma aracýmýzdýr. Egzersiz sýrasýnda olduðu kadar gündelik yaþamýmýz sýrasýnda da onu, yanlýþ hareketlerle gelecek zararlardan korumamýz gerekir.'' KALP VE AKCÝÐERLER KUVVETLENÝYOR Sevimli, yürüyüþ, bisiklet, tenis ve yüzme gibi aerobik egzersizlerinin kalp ve akciðeri kuvvetlendirdiðini söyledi. Ýyi planlanmýþ bir egzersiz programýnda, aerobik, kuvvetlendirme, aðýrlýk, denge ve germe hareketlerinin bulunmasý gerektiðini vurgulayan Sevimli, þunlarý söyledi: ''Örneðin, yürüyüþ, bisiklet, yüzme, tenis gibi aerobik aktiviteleri kalp ve akciðerleri kuvvetlendirir. Bolca oksijen kullandýrýr ve kalori yaktýrýr. Yürüyüþ, çocuk taþýma, serbest aðýrlýklar kullanma gibi kuvvetlendirme ve aðýrlýk hareketleri, bacaklar, kollar, göðüs ve karýn bölgesine ait geniþ kas gruplarýný çalýþtýrýr. Yoga ve hafif germe egzersizleri ise kas boyunu uzatýr ve uzanma-germe ve eðilmeye yönelik eklemlerinizin hareketlerini artýrýr, kas gerginliðini azaltýr ve yaralanmalarý önler.aerobik egzersizler, bu programýn merkezinde yer almalýdýr, çünkü kalp ve kan damarlarýnýzý iyi durumda tutar. Her aerobik egzersiz seansý, 5-10 dakikalýk ýsýnma (yürüyüþ ve germe) ve onu takiben dakikalýk aerobik egzersizini ve daha sonra da dakikalýk soðuma periyodunu içermelidir.'' AÐRI VARSA SPORU BIRAKIN Sevimli, saðlýklý yaþamýn vazgeçilmezi sporun, doðru zamanda ve doðru aletlerle yapýlmasý gerektiðini, aksi takdirde spor adýna yanlýþ yapýlan hareketlerin, vücut saðlýðýna zarar verebileceðini vurguladý. Özellikle kronik hastalýðý olan kiþilerin spora baþlamadan önce bir hekime baþvurmasý gerektiðini anlatan Ne kadar çok o kadar iyi deðil mi? Aslýnda hayýr. Yüzünü çok sýk veya sert bir þekilde yýkamak, cildine baský uygulamana ve zamanla kýrýþýklýklara neden olabilir. Yüzünü günde iki kereden fazla yýkama ve doðru bir þekilde yýkadýðýndan ve makyajýný temizlediðinden emin ol. 4. Çok fazla pudra kullanmak: Pudra cilt görünümünü matlaþtýrýr ve kuru görünüm saðlar. Çok kuru ciltler ise yaþlý ve yorgun gözükmeye eðilimlidir. Bu nedenle pudrayý abartmamaya dikkat et. BB kremleri denemeye ne dersin? 5. Fazla mimik yapmak: Gözlerini sýklýkla kýsmak, kaþlarýný çatmak gibi belli ifadeleri sýklýkla yapmak cildinin erken kýrýþmasýna neden olacak. Ancak söylemeden edemeyeceðiz, çok sýk gülmek nedeni ile oluþan kýrýþýklýklar, bir kadýna en çok yakýþan kýrýþýklýklar!(haber7) Spor kalp ve akciðerleri kuvvetlendiriyor Sevimli, ''Kronik rahatsýzlýk varsa erkeklerde 40, kadýnlarda ise 50 yaþ üzerindeyseniz bir hekime baþvurun. Hedef kalp hýzýnýzý belirleyin. Günleri belirleyerek, haftada 2 gün yürümeye baþlayýn. Her hafta yürüyüþ sayýnýzý dereceli olarak artýrýn. Daha sonra yürüyüþ mesafenizi artýrýn. Yorulmadan uzun mesafeleri yürüyebildiðiniz zaman ýsýnma ve soðuma egzersizleri ekleyin. Dereceli olarak bazý kas kuvvetlendirme egzersizlerini ekleyin. Fiziksel uygunluðunuzu geliþtirin. Aðrý hissettiðinizde spor yapmayý býrakýn. Alet kullanýmýndan sonra yine soðuma egzersizleri veya yavaþ tempo koþu ile çalýþmalarý bitirin'' diye konuþtu.(aa)

13 PERÞEMBE 30 EKÝM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:6 MUHARREM: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:17 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr: EKÝM Mondoros Mütârekesi (1918) - Kars'ýn kurtuluþu (1920) - Boðaziçi Köprüsü'nün açýlýþý (1973) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA METEOROLOJÝ Yalan yere yemin büyük günâhtýr. Hadîs-i þerîf Çorum u etkileyen faylar ve korunma Kuzey Anadolu Fay Hattý: Doðuda, doðu Anadolu fayý ile kesiþtiði Bingöl ili Karlýova üçlü birleþim noktasýndan baþlar. Çorum ili, Ýlçe sýnýrlarý içerisinden geçer. Yaklaþýk olarak 1000 km. uzunluðundadýr yýllarý arasýnda 5,5 ve daha yukarý 36 deprem üretti.)5,5-8 arasýnda ve ortalama km. derinde olur.5 milyon yýldan beri aktiftir. 2- Salhançayý Fayý: km uzunluðunda, kuzeyinde KAF ile güneyinde Mecitözü fayý ve Ezine fayý bulunur.1996 depreminde bulundu. 3- Mecitözü Fayý: Pasif fay hattýdýr. Büyük deprem üretmez. 4- Kýrýkkale Fayý: Niksar Çekayýr havzasý yakýnlarýnda KAF' dan ayrýlarak güneybatýya doðru Amasya - Çorum illerini izleyerek Kýrýkkale ve oradan Çubuk'a uzanýr. 5- Hamamözü Fayý: Çorum merkezinin 18 km kuzeyinde bulunur. 6- Almus Fayý: Kýrýkkale fayýnýn hemen doðusunda yer alýr. 7- Seydim Fayý: Müstakil fay hattý olup; uzmanlara göre 5 þiddetinden yüksek deprem üretmez. Deprem Öncesi Bilinmesi Gereken Hususlar: Þehrimizi ve evimizi tanýyalým. Deprem seminerlerine katýlalým. Ailemizle afetler hakkýnda sohbet edelim. Ara ara aile içi tatbikat yapalým Aile boyu, elektrik, su, gaz, asansör kapýsýný açýp kapamayý öðrenelim Evimizi sigorta yaptýralým ki, birikimlerimiz bir anda yok olmasýn. Çocuklarýmýzla deprem sonrasý nerede buluþacaðýmýzý kararlaþtýralým. Eþyalarý ya sabitleyelim ya da zararsýz hale getirmek için, çeki düzen verelim. Otomobilimizin deposunda km gidecek þekilde yakýt bulunduralým El feneri-mum-ýþýldak-kibrit-radyo-para-düdük-su-þarj aleti-çadýr bulunduralým Faal olarak yangýn söndürme cihazý bulunduralým ve doðru kullanýmýný bilelim Yatak ucunda pet þiþede su, el feneri, düdük, terlik vb. bulunduralým. Yataklarý soba ve pencere yanýna kurmayalým. Borularý sabitleyelim. Basit ilk yardým kurallarýný mutlaka öðrenelim-çocuklara öðretelim Yanýcý-patlayýcý maddeleri muhafaza altýna alalým. DEPREMLERDE Nice zenginler, fakir olur, Bir tas çorba zor bulunur, Binlerce insan ansýzýn ölür, Depremlerde, depremlerde Binalar yýkýlýr girilmez, Ýnsanlara selam verilmez, En yakýn dostlar tanýnmaz, Depremlerde, depremlerde Analar yavrularýna yanar, Evlatlar ana-babasýný arar, Herkesi bir hüzündür sarar Depremlerde, depremlerde Soðukta açýkta kalanlar olur, Bu ortamda bile çalanlar olur Akla gelmedik yalanlar olur Depremlerde, depremlerde Kediler-köpekler sahibini arar Beklenenden fazla gelir zarar Aðlamak, sýzlamak neye yarar Depremlerde, depremlerde Deprem Anýnda Bilinmesi Gerekenler Paniklemeyin, çýðlýk atmayýn ve koþmayýn. Güvenli yerdeyseniz oturun. Pencerelerden, raflardan, avizelerden uzak durunuz Yüzünüzü, baþýnýzý düþebilecek eþyalara karþý koruyunuz, eþikte durmayýnýz Balkonlara çýkmayýnýz, merdiven boþluðundan uzak durunuz Binayý saniye içerisinde terk etme imkânýnýz yoksa kaçmaya çalýþmayýnýz Þöminelerden, ocaklardan, tuðla ile örülmüþ yerlerden uzak durunuz Mutfak kiler-banyo (güvenli ise) da hayat üçgeni oluþturulacak uygun yerlerdir Çamaþýr makinesi, çelik kasa gibi aðýr eþyalarýn yanýna cenin vaziyeti alýnýz Merdivenlere ve çýkýþlara koþmayýn, asansör kullanmayýnýz Balkon ve pencerelere çýkmayýn ve buralardan atlamayýnýz Çömel! Kapan! Tutun! ve öyle korun kuralýný uygulayýnýz. Deprem Sonrasý Bilinmesi Gerekenler Panik yapmayýnýz, fýsýltý haberlere inanmayýnýz yetkililerin uyarýsýna uyunuz Su-elektrik-gazý kapatýnýz. WC-küvet deliðini týkayýnýz. Kapýlarý dikkatli açýnýz Camlar kýrýlmamýþsa pencereyi açýnýz. Küçük yangýnlara müdahale ediniz Kontrollü dýþarý çýkýnýz (tuðla-cam, vb. düþer) Hastaneye gönderdiðiniz yaralýlarý takip ediniz. Mümkünse tutanakla teslim ediniz veya çok dikkatli olunuz. En az bir saat içeri girmeyiniz. Artçý deprem ilk depremden bir derece altý olabilir Girerseniz kriþ/kolon baðlantýsýna bakýnýz. Yaralýlar tehlike altýnda deðilse kýmýldatmayýnýz. Bazen niyet iyi olsa da akýbet zararlý olabilir. Ýnsanlarla konuþurken dikkat ediniz. Geçici barýnma yerlerini güvenli yerlere kurunuz. Ailenize, çocuklarýnýza depremle ilgili bilgi verin -bir þey olmaz yerine, yapýlmasý gerekeni söyleyiniz. Ýhtiyaç kadar yardým alýnýz. Telefonu meþgul etmeyiniz. Arabanýzý ihtiyaç kadar kullanýn-ana yollarý iþgal etmeyiniz. Trafik kurallarýna biraz daha dikkat ediniz. Enkaz Altýnda Kalýndýðýnda Yapýlmasý Gerekenler: Panik havasýný en aza indirmeye çalýþýnýz. Enerjinizi tasarruflu kullanýnýz. Kurtarma ekibinin sesini duyduðunuzda cevap veriniz. Cep telefonu varsa, gaz sýzýntýsý yoksa hemen arayýp yerinizi söyleyiniz. Konuþma imkânýnýz yoksa taþla, tuðlayla bir yerlere vurunuz Elektrik kablosu, cam kýrýðý varsa daha dikkat ediniz. Kanamanýz varsa, su içmeyip, sadece dudaklarýnýzý ýslatýnýz. Ülkemizin konumu gereði depremleri yaþamak durumundayýz ancak olasý depremlerde ve diðer afetlerde bu kadar çok zarar görmek zorunda deðiliz. Bu birazcýk bizlere baðlýdýr. O halde, hiç deprem olmayacakmýþ gibi soðukkanlý, her an deprem olacakmýþ gibi de daima tedbirli olmalýyýz. Bu baðlamda; depremi deprem yaþarken öðrenmek yerine, her zaman toplumda temel afet bilinci oluþup ona göre hareket edilirse, can ve mal kaybý en aza inecektir. Çorum öðrenci ve öðretmenlere verilen deprem seminerleri açýsýndan Türkiye'de birinci sýrada gelmektedir. Temennimiz bunun usulüne uygun olarak zirveye çýkmasýdýr. SEVDÝÐÝM SÖZLER: ''Sivil savunmacýlar bir yönüyle doktorlara benzerler. Çünkü onlarda olasý afet teþhisini koyarlar, kurtuluþ reçetesini yazarlar. Afetlerin afiyete dönüþmesi için bilinmesi ve uygulanmasý gerekenleri söylerler. Uygulayýp, uygulamamak bireylere ve ilgililere düþer...'' (tel: ) Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com Gencinden ihtiyarýna, Kundaktakinden kucaktaki yavrularý ile gelen bacýlarýmýza. On dört yýl mahrum býraktýklarý bir hasretin sonun da Neden oldu, Nasýl oldu? Kimin tavuðuna kýþ dedik? Þu nurani insanlardan ne zarar gelir? Anadolu orada idi Kalabalýk gittikçe artýyordu Yýllardýr biri birine hasret kalan insanlar Tarifsiz bir manzara vardý Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EKÝM 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 86, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr p Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Dokuz otobüs ile gittiðimiz Ankara ya, diðer illerden, ilçelerden, köylerden gelen bahtiyar insanlar Cami doldu, dýþ mekanlara taþtý Okunan risaleler Yanýk naðmeler ile dinlenilen Kur'an ayetleri Güzel sesle okunan mevlid, Yapýlan dua ve niyazlar Sevinç gözyaþlarý.. Muhabbet halkalarý Emeði geçen bütün gayret sahiplerini tebrik ediyoruz Gelecek yýllarda da Kýyamete kadar inþallah (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER DEVA ECZANESÝ BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:4/B - ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI GÖKMEN ECZANESÝ ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 - PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI , 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 Eðitim-Ýþ yemekle kutladý EMRE KUT B irleþik Kamu-Ýþ Konfederasyona baðlý Eðitim-Ýþ ve Genel Saðlýk-Ýþ Çorum temsilciliði Cumhuriyet ve Kuruluþ yemeði düzenledi. Vadi Restoranda düzenlenen yemeðe CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Eðitim Ýþ Genel Örgütlenme Sekreteri MYK üyesi Hikmet Pala, Atatürkçü Düþünce Derneði Þube Baþkaný Uður Demirer, Eðitim Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, Genel Saðlýk Ýþ Þube Baþkaný Dr. Selçuk Önce ve çok sayýda davetli katýldý. Birleþik Kamu-Ýþ Birleþik Kamu-Ýþ Konfederasyona baðlý Eðitim-Ýþ ve Genel Saðlýk-Ýþ Çorum temsilciliði Cumhuriyet ve Kuruluþ yemeði düzenledi. Vadi Restoranda düzenlenen yemeðe sendikacýlar katýldý. Program Birleþik Kamu-Ýþ Konfederasyonu hakkýnda slayt sunumuyla baþladý. Konuþmalarýndan ardýndan emekli olan üyeler Atatürkçü Düþünce Derneði Baþkaný Uður Demirer ve Ali Alan'a teþekkür plaketi takdim edildi. Konfederasyonu hakkýnda slayt sunumuyla baþlayan yemek programýnda açýlýþ konuþmasýný Eðitim Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar gerçekleþtirdi. Ýlhan Yaþar, "91 yýldýr çaðdaþ yaþamý içlerine sindiremeyenler, tarihteki bütün cumhuriyet düþmanlarýný kendilerine önder yapanlar, cumhuriyetçilerin vurdumduymazlýklarýný iyi kullanarak elde ettikleri baþarýlarla karþý devrim zaferini kazandýklarýndan emin görünüyorlar." dedi. Cumhuriyetin kazanýmlarýnýn yok edildiðini iddia eden Yaþar, þöyle devam etti: "Eðitim sistemi gerileþtirilirken, özelleþtirilirken, yerelleþtirilirken kýsacasý geleceðiniz, üzerine kara bulutlarýn çöktüðü bir günde tarafsýz kalamayýz. Artýk tarafsýzlýðýnda taraf olmak olduðunu anlayarak herkesin bu mücadelede yerini almasý gerekiyor. Unutmayalým ki "Tek baþýmýza kurtuluþ yoktur!" "Kurtuluþ ya hep beraber ya hiç birimizdir." Bu saldýrýlarý yalnýzca sýnýfýn birlik, dayanýþma ve mücadele gücü durdurabilir. Faþizme karþý birlikte mücadele veremeyenlerin faþizmin zindanlarýnda buluþacaðýný hiç kimse unutmasýn. 17 Ekim 2005' ten beri Mustafa Kemal yolunda, Cumhuriyetin savunucusu, bilim ve eðitim emekçilerinin temsilcisi olan Eðitim-Ýþ, bundan sonrada sýnýf ve emek mücadelesinde olanca gücüyle yer alacaktýr. Bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da emeðimize ve ülkemize yönelik her saldýrý, karþýsýnda sarsýlmaz bir kale gibi EðitimÝþ'i bulacaktýr. Hiçbir güç bizleri bu yolumuzdan döndüremez." Genel Saðlýk Ýþ Þube Baþkaný Dr. Selçuk Önce, Milli mücadelenin ve kurtuluþ savaþýnýn zaferle sonuçlanmasýndan sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 yýlýnda ilan ettiði Cumhuriyetin, millete verilmiþ en büyük miras ve vazgeçilmez bir deðer olduðunu dile getirdi. Eðitim Ýþ Genel Örgütlenme Sekreteri MYK üyesi Hikmet Pala ise, Çorum'da olmaktan büyük onur duyduðunu belirterek, "91. Cumhuriyetimizin yani 91 yýla kadar gelmesi için mücadele ettiðimiz ama yýkmaya çalýþanlarýn olduðu bir zamana geldik. 600 yýllýk Osmanlý egemenliðinden sonra kurulan en güzel hayal Cumhuriyettir. Ak Parti iktidarý son zamanlarda su yüzüne çýkan bir Cumhuriyet düþmanlýðýný çok net bir þekilde ortaya koymuþtur. Cumhuriyetin 100. Yýlýnda Cumhuriyeti kutlamayacaðýz Atatürk Cumhuriyetini kutlayacaðýz." Dedi. Konuþmalarýndan ardýndan emekli olan üyeler Atatürkçü Düþünce Derneði Baþkaný Uður Demirer ve Ali Alan'a teþekkür plaketi takdim edildi. Eðitim Ýþ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Migros önünden-saat Kulesi'ne Cumhuriyet Yürüyüþü düzenledi. Cumhuriyet için yürüdüler YÜKSEL BASAR E ðitim Ýþ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Migros önünden-saat Kulesi'ne Cumhuriyet Yürüyüþü düzenledi. Yürüyüþe CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Atatürkçü Düþünce Derneði Þube Baþkaný Uður Demirer de destek verdi. Yürüyüþün ardýndan PTT önünde basýn açýklamasý yapan Eðitim Ýþ Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, siyasal iktidarýn Cumhuriyetin kazanýmlarý gözler önünde bir bir yok ettiðini ileri sürerek, "Ulusumuzun birlik ve beraberliðinin tehdit edildiði, eðitim sisteminin bilimsellikten uzak, hurafe ve dayatmalarla yönetilmek istendiði, kýsacasý geleceðimizin, üzerine kara bulutlarýn çöktüðü bir günde Cumhuriyetin 91. yýlýný kutluyoruz. Ulusumuzun Atatürk'ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluþ Savaþý'nýn zaferle sonuçlanmasý ve ardýndan ülkemizi karanlýktan kurtararak aydýnlýða çýkaran Cumhuriyet'in kurulmasý, tarihin ender kaydettiði bir baþarýdýr. Kurtuluþ Yürüyüþ Saat Kulesi nde düzenlenen basýn açýklamasý ile sona erdi. Savaþý ulusumuzun varolma savaþýmý, Cumhuriyet ise yeniden diriliþin simgesidir. Türkiye, Kurtuluþ Savaþý'yla düþmandan, Cumhuriyet'le çaðdýþýlýktan kurtulmuþtur. Cumhuriyetle hanedan egemenliði yerine halk egemenliði, teokrasinin yerine laiklik, dikta rejimi yerine de demokrasi uygulamaya konulmuþtur. Büyük Atatürk'ün "Çaðdaþ bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaþamasýný bilmesi, insanca yaþamanýn neye baðlý olduðunu öðrenmesi demektir" sözü, Cumhuriyet'in erdemini ve temel amacýný en iyi bi- çimde anlatmaktadýr. Fakat laik ve çaðdaþ Atatürk Cumhuriyetini içlerine sindiremeyenler, cumhuriyet kazanýmlarýný yok etmek için yýllardýr olanca güçleriyle çalýþmaktadýrlar. Bugün, tarikatcemaat-siyaset iliþkisinde biat kültürüyle yetiþen AKP yöneticileri, tek parti iktidarý ve baþkanlýk sistemiyle padiþahlýk rejimine özlem duymaktadýrlar. Tamamýyla yolsuzluk bataðýna saplanmýþ, hukuk tanýmaz, baskýcý AKP iktidarý, baðýmsýzlýðýmýzý, özgürlüðümüzü ve demokrasimizi taçlandýran, aydýnlanma devrimimiz Cumhuriyet'in kazanýmlarýný yok etmek için her türlü çabayý göstermektedir." dedi. Basýn açýklamasýnda iktidarýn dýþ politikasýný da eleþtiren Yaþar, Atatürk'ün "Dýþ politikada kuvvetli olabilmek için kuvvetli bir iç politika lazýmdýr." sözünün tersine uzaðý göremeyen, teslimiyetçi politikalar sonucunda çözüm süreci ile terör örgütüne her türlü taviz verildiðini savundu. Yaþar, "Bizim için tek hedef vardýr; "Tam baðýmsýz Türkiye" hedefidir. Bizim için tek yol vardýr Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur." diye konuþtu. Çocuklara Cumhuriyet balonu MURAT ÇETÝN E ðitim Ýþ Çorum Temsilciliði, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle dün çocuklara Atatürk posterli balon daðýttý. Gazi Caddesi nde bulunan dernek binasý önündeki daðýtýmý Eðitim Ýþ Genel Örgütlenme Sekreteri MYK Üyesi Hikmet Pala, Eðitim Ýþ Ýl Temsilcisi Ýlhan Yaþar ve dernek üyeleri gerçekleþtirdi. Eðitim Ýþ Çorum Temsilciliði, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle çocuklara balon daðýttý. e-yds baþvurularý 31 Ekim de baþlýyor Ö SYM tarafýndan 15 Kasým'da yapýlacak Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (2014 e-yds) baþvurularý, 31 Ekim-5 Kasým 2014 tarihleri arasýnda alýnacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapýlan duyuruda, ilk e-yds'nin 20 Eylül 2014'de ikincisinin ise ise 19 Ekim 2014'de yapýldýðý anýmsatýldý. Duyuruda, e-yds'nin, ilgili yönetmelik uyarýnca Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) ile eþdeðer olduðu ve e-yds'ye giren adaylarýn kazanmýþ olduklarý haklarýn YDS'ye giren adaylarýn kazandýðý haklarla ayný olduðuna vurgu yapýldý. ÖSYM'nin yapacaðý e-yds'nin 2014 yýlý için diðer uygulamalarý Ýngilizce alanýnda, 15 Kasým 2014 ve 20 Aralýk 2014 tarihlerinde yapýlacak. 15 Kasým 2014'deki sýnava baþvurular 31 Ekim-5 Kasým 2014 tarihlerinde, 20 Aralýk 2014 tarihindeki sýnava baþvurular ise 3-9 Aralýk 2014 tarihlerinde olacak. Sýnavlar, saat 14.00'te baþlayacak ve 2,5 saat (150 dakika) sürecek. BANKA VE KREDÝ KARTIYLA ÖDEME Sýnava katýlmak isteyen adaylar ücretini, ilgili sýnava baþvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin internet sayfasýnda yer alan "Ödemeler" alanýndan kredi/banka kartý ile yatýracaklar. Sýnav ücreti ödeme iþlemi, sýnava baþvuru tarihinde 14.00'te baþlayacak, kontenjan dolduðunda sona erecek. Kontenjan dolmadýðý takdirde sýnava baþvuru tarihlerinin son gününde 17.00'de sona erecek. Sýnava katýlmak için sýnav ücretini ödeyen adaylar bilgi güncelleme iþlemlerini, kýlavuzda belirtilen tarihlerde ÖSYM Sýnav Koordinatörlüklerinden resmi iþ gününde ve resmi iþ saatlerinde gerçekleþtirecekler. ÖSYM Sýnav Koordinatörlüklerinden bu iþlemleri yaptýrmayan adaylara Sýnava Giriþ Belgesi düzenlenmeyecek. SINAV ÜCRETÝNÝ ÝLK ÖDEYENLER KONTENJANA DAHÝL EDÝLECEK e-yds'lerde sýnava alýnacak aday sayýsý ÖSYM Baþkanlýðýnca belirlenen kontenjan ile sýnýrlý kalacaðýndan sýnav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiþ olacak. Kontenjan dolduðu takdirde adaylarýn sýnav ücretini yatýrmasý sistem tarafýndan engellenecek ve ödeme kabul edilmeyecek. Ýlgili eyds için sýnav ücreti ödeme süresi sonlandýrýlacak e-yds kýlavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden eriþilecek, kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak.(haber7) Etkinlik Gazi Caddesi nde bulunan dernek binasý önünde düzenlendi.

15 PERÞEMBE 30 EKÝM Sungurlu da Cumhuriyet Bayramý kutlandý Ç Çorum'un Sungurlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'nýn 91. yýl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandý. Kutlama programý Atatürk Meydaný'nda düzenlendi. orum'un Sungurlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'nýn 91. yýl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandý. Atatürk Meydaný'nda düzenlenen kutlama programýna Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýdýz, garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Cumhuriyet Baþsavcýsý Necip Doðan, ilçedeki yöneticiler, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve çok sayýda kiþi katýldý. Büyük bir coþku ile kutlanan tören saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýyla baþlayýp, protokol konuþmalarý, öðrencilerin okuduðu þiirlerle devam etti. Ýlçedeki tüm okullar ve ilçe halkýnýn katýlýmýyla gerçekleþen kutlamada Karaman Ermenek ilçesindeki maden ocaðýnda mahsur kalan iþçiler de unutulmadý.(ýha) Sportif etkinliklerde baþarý gösteren öðrencilere ödül verildi. Kaymakam tebrikleri kabul etti Ç Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, tebrikleri kabul etti. Kutlama programýna ilçe yöneticileri katýldý. Kutlamalara Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de katýldý. orum un Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeni ile makamýnda tebrikleri kabul etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ýn makamýnda gerçekleþen tebrik kabulüne, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Sirkeci, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri ve daire amirleri katýldý. Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, "Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliðinde kazandýðý baðýmsýzlýk mücadelesinin en önemli zaferi olan Cumhuriyetimizin 91. Kuruluþ yýldönümünü kutlamanýn heyecan ve gururunu yaþýyoruz. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, esaret altýnda verilen destansý mücadelenin galibiyetiyle taçlanarak, tüm dünyaya ilan edilmiþ baðýmsýz yaþama iradesinin ismi, Türk Milletinin uygar dünyadaki saygýn yerinin gurur abidesidir. Cumhuriyetimizin kuruluþ aþamasýna kadar geçen sürede Türk Ulusunun sergilediði istiklal mücadelesi dünya üzerinde örneðine çok az rastlanabilecek bir kahramanlýk destanýdýr dedi.(ýha) Cumhuriyet Bayramý Satranç Turnuvasý sonuçlandý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce satranç turnuvasý düzenlendi. G ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen 2014 Çorum Cumhuriyet Bayramý Satranç Turnuvasý 10 Yaþ Altý, 14 Yaþ Altý ve Açýk Turnuva Kategorilerinde yapýlan Satranç Turnuvasý sonuçlandý Ekim tarihlerinde Tevfik Kýþ Spor Satranç Salonunda düzenlenen turnuvada ilk dört dereceye giren sporculara, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce madalya verildi. Yarýþmalar sonucunda; 10 Yaþ Altý Turnuva Kategorisinde Burak Koz 1., Emirhan Arslan 2. ve Mustafa Alper Özdilli 3.; 14 Yaþ Altý Turnuva Kategorisinde Ýbrahim Can Çýnar 1., Musa Sefa Özübek 2. ve Resul Kaya 3.; Açýk Turnuva Kategorisinde Yusuf Akdoðan 1., Mustafa Yusuf Çetinoðlu 2. ve Hüseyin Öksüz 3. oldu. (Haber Merkezi) Çorum Cumhuriyet Bayramý Satranç Turnuvasý gerçekleþtirildi. Organize Tevfik Kýþ Spor Satranç Salonunda yapýldý. Turnuvada ilk dört dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Turnuva 14 Yaþ Altý ve Açýk Turnuva Kategorilerinde yapýldý. Eðlence programý iptal Ç orum'un Sungurlu Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre Karaman ýn Ermenek ilçesinde yaþanan acý olay nedeniyle akþam düzenlenecek olan eðlence içerikli programlarý iptal edildiði bildirildi. Yapýlan açýklamada; "Karaman ýn Ermenek Ýlçesinde yaþanan göçük nedeniyle milletimizin acý ve hassasiyetleri dikkate alýnarak Sungurlu Belediyesi tarafýndan Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda 29 Ekim 2014 Çarþamba akþamý saat da gerçekleþtirilmesi planlanan Konser ve eðlence içerikli programlarýmýz iptal edilmiþtir" dendi.(ýha)

16 16 PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 Özkan: 91. yýlda da azimli ve kararlýyýz AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas de, geleceðe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlýlýðý içindeyiz. Özkan, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramý ný kutladý. Cumhuriyetin 91. yýlý münasebetiyle kutlama mesajý yayýmlayan Özkan, þunlarý söyledi; Cumhuriyetimiz; her köþesi iþgalci devletler tarafýndan istila edilen vatan topraklarýmýzýn, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn önderliðinde, Ya istiklâl ya ölüm! þiarýyla aziz milletimizle birlikte, düþman güçleriyle savaþarak kurtarýlmasý sonucunda kazandýðý zaferin taçlandýrýldýðý bir Ýlyas Özkan Bulunduðumuz coðrafyada; komþularýmýzda maalesef cereyan etmekte olan mühim ve müessif durum nedeniyle, vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðüne ve aziz milletimizin birliðine, dirliðine her zamankinden çok daha fazla önem ve deðer vermeliyiz. Ortak paydamýz; devletimiz, vatanýmýz, bayraðýmýzdýr. Tüm kutsal deðerlerimizdir. Bu deðerlerimizi yaþatmak için el ele, gönül gönüle olmalýyýz. Düþmanlarýmýza fýrsat vermemeliyiz. deðerler manzumesidir. Bu nedenle yüce Türk milleti, kendine emanet edilmiþ olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah dolu yarýnlara ulaþtýrmak için hiç þüphesiz ki el birliði ile çalýþacak, vatanýmýzýn bölünmez birlik ve bütünlüðüne ilelebet sahip çýkma þiarýyla, devletiyle bütünleþerek, iç ve dýþ düþmanlara fýrsat vermeden 2023 hedefine doðru koþmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin 91. yýlýný kutladýðýmýz bu günler- Cumhuriyet idaresi, ortak deðerimizdir. Bu duygu ve düþüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný, canýndan aziz bildiði vataný için kanlarýný bu topraða dökmüþ olan þehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor; en içten duygu ve dileklerle aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramý kutlu olsun diyorum. (Haber Merkezi) Çimento Fabrikasý karþýsýnda açýlacak olan et restoranýmýz için ; * Yiyecek içecek sektöründe benzer pozisyonda en az 1 yýl deneyimli * Ekip çalýþmasýný ön planda tutabilen * Güleryüzlü ve diksiyonu düzgün * Ýletiþimi kuvvetli * Müþteri memnuniyeti odaklý * Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek * 30 yaþýný geçmemiþ * Askerlik hizmetini tamamlamýþ (Erkekler için) Bay ve Bayan Garson alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasýný rica ederiz. HAZNEDAR SOFRASI Gazi Caddesi No:121/A Çimento Fabrikasý Karþýsý ÇORUM (Ç.HAK:3077) GSM: EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Yazýlým ve Lisans alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Arazi ve arsa düzenlemesi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Salonu Saat: KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Salonu Saat: T.C Ýskilip Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 22 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,12 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 20 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü Saat: KASIM Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Çorum ilinin Karasal ve Ýç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeþitlilik Envanter ve Ýzleme iþi hizmet alýmý Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: KASIM Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Valilik Ek Binasý 8. kat Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 05 EY plakalý 2011 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik Ek Binasý 8. kat Saat: KASIM Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2015 ve 2016 yýllarý için özel güvenlik personeli (20 kiþi) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: KASIM Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Mali Yýllarý Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme-Teknisyen Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No:3 Çorum Saat: KASIM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.240,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 27 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ZÝYARETÇÝ DANIÞMA YÖNLENDÝRME VE TEKNÝSYEN YARDIMCISI HÝZMET ALIMI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ-ÇORUM ENGELSÝZ YAÞAM AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : TOKÝ Akkent Mah 3.Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 2015,2016 ve 2017 yýllarýna ait 36 aylýk 5 kiþilik Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme ve 1 kiþilik Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlüðü/Toki Akkent Mah.Akkent cad.no:102 Çorum c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlüðü/Toki Akkent Mah.Akkent cad.no:102 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde Ziyaretçi Danýþma ve Yönlendirme veya Teknisyen Yardýmcýsý iþleri müþtereken veya ayrý ayrý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlüðü/Toki Akkent Mah.Akkent cad.no:102 Çorum adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlüðü/Toki Akkent Mah.Akkent cad.no:102 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 1084)

17 PERÞEMBE 30 EKÝM Özel Ýdare Þampiyon gibi Þampiyonluk mücadele veren iki takýmýn maçýnda alýnan skordan çok futbolcularýn centilmence mücadelesi öne çýktý. Futbolumuzda gazozuna maçta yaþanan çirkinliklere inat þampiyonluk maçýnda mücadele eden Alaca Belediyespor ve Ýl Özel Ýdarespor futbolcularýný yürekten alkýþlýyoruz. Herkese örnek olmasý dileðiyle. U 15 liginde bitime iki hafta kala þampiyonluk yolundaki rakibi Alaca Belediyespor u dün 4-1 lik skorla yenen Ýl Özel Ýdarespor sezonun ilk þampiyonu olmayý büyük oranda garantiledi. Özel Ýdarespor u galibiyete Burak, Huzeyfe ve Ýbrahim in golleri taþýdý. SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Yüksel Basar, Ömür Soytemiz, Aslan Iðnak. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Bedirhan, Huzeyfe, Nafican, Furkan, Oðuzhan, Ogün, Alperen, Ahmet Can, Burak, Semih, Ýbrahim Enes, Abdurrahim, Yusuf, Mert, Gaffar, Abdullah, Emre, Nuri Can. Cumhuriyet Kupasý Basketbol Turnuvasý Anadolu Lisesi : 58 - ÝHL Anadolu : 51 SALON : Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Hakan Kaya. ANADOLU LÝSESÝ : Özgür, Deniz, Ziya, Sercan, Alperen Karataþ, Barýþ, Alperen Leblebici, Gökay, Olcan, Anýl, Ahmet, Talha. SALON : Atatürk. HAKEMLER: Dursun Uðral, Ercan Katrancý. ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUM- LARI : Nuri, Efe, Mustafa, Furkan, Bekir, Doðan, Alperen, Salih, Berkan. ALACA BELEDÝYESPOR : Fýrat, Okan, Tahir, Cemal, Mikail, Gökhan Özdemir, Mustafa, Eren, Mehmet, Mustafa Can, Gökhan Cingiz, Cenker, Ahmet Çaðrý, Y. Emre, Kadir, M. Ýbrahim, Yusuf. GOLLER: 10. ve 31. dakikalarda Burak, 44. dak. Huzeyfe, 78. dak. Ýbrahim (Ýl Özel Ýdarespor), 30. (penaltýdan) dak. Mustafa Kýlýç (Alaca Belediyespor). ÝMAM HATÝP ANADOLU LÝSE- SÝ : Furkan, Çaðlayan, Sedat, Muhammet, Ýsmail, Furkan Çýrak, Yýlmaz, Ahmet, Taha, Emre Bülbül, Emrecan, Enes. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: Periyot: Periyot: 17-16, 4. Periyot:14-15 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ikinci periyottaki farký kapatamadý ve maðlup oldu Özel Pýnar Anadolu: 53 - Samanyolu Anadolu: 42 SAMANYOLU ANADOLU LÝ- SESÝ : Dursun, Ýbrahim, Hakan, Ali, Alperen, Batuhan, Semih. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: Periyot: Periyot: 19-12, 4. Periyot: orum Amatör Ç futbolunda sezonun ilk þampiyonluðuna Özel Ýdarespor çok yakýn,. U 15 liginde altýncý hafta maçlarý dün oynandý. Þampiyonluðun en güçlü iki adayý haftaya lider giren Alaca Belediyespor ile ikinci sýrada giren Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçtan 4-1 lik galibiyetle ayrýlan Özel Ýdarespor þampiyonluga çok yaklaþtý. Beþ maçýndan da galibiyetle ayrýlan Alaca Belediyespor ile dört maçýný kazanan Ýl Özel Ýdarespor dün þampiyonu belirlemek için karþýlaþtýlar. Maça hýzlý baþlayan Ýl Özel Ýdarespor 10. dakikada Burak la öne geçti. Alaca Belediyespor 30. dakikada kazandýðý penaltýyý Mustafa Kýlýç ile gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptý. Alaca nýn beraberlik sevinci bir dakika sürdü ve golcü Burak ikinci golü atarak ilk yarýnýn skorunu belirledi: 2-1 Ýkinci yarýnýn baþýnda Huzeyfe nin attýðý golle skoru 3-1 yapan ve rahatlayan Özel Ýdarespor 78. dakikada Ýbrahim in golüyle maçý 4-1 kazanarak ligin bitimine iki hafta kala þampiyonluðu garantiledi. Alaca Belediyespor ile Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý arasýnda oynanan maç þampiyonu belirleyecek önemli bir karþýlaþmaydý. Buna raðmen sahada mücadele eden tüm futbolcularýn centilmenliði ön planda tutmasý maçýn skorundan daha önemli bir görüntü verdi. Yapýlan hareketler sonucunda sakatlanan rakip futbolcudan özür dileyen, onun yerden kalkmasýna yardýmcý olan iki takým futbolcularý þampiyonluktan daha önemli þeyler olduðunu ortaya koydular ve örnek oldular. Kazanan ve kaybedenen sadece sýralamada olduðu bu maçta iki takým futbolcularýda alkýþýn en büyüðünü hakettiler. Mimar Sinan: 5 - Ýskilipgücüspor:1 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Mahmut Selçok. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Onur, Harun, Dilaver. Orhan, Enes Kaan. Sezer, Engincan, Ö. Faruk, Abdulsamet, Furkan Öztürk, Burak, Abdurrahman, Enes, H, Batuhan, Ýbrahim, Furkan Aykaç, Emre. Osmancýkspor: 5 - Sungurluspor: 0 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Vuslat Ay, Müjde Arça. OSMANCIKSPOR : Alperen, Mert, Turan, Mehmet, Ahmet, Ramazan, Enescan, Ýbrahim, Recep, Hasan, Ergin, Batuhan. HE Kültürspor:1 - Çimentospor:2 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Özkan Kaya, Abdulselam Koçak, Erkan Akyol. HE KÜLTÜRSPOR : Rahman, Ahmet, M. Berat, Melih, Burak, Mesut, Anýl, Batuhan, Dðukan, Ö. Faruk, Eray, Tahsin, Y. Emre, Ömer, Metin, Mehmet, Mikail, SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Serhat Sarkandý, Onur Alagöz, Tarýk Bozkurt. OSMANCIKGÜ- CÜSPOR : Enes, Berat, Necati, Tunahan, Oðuzhan, Alperen, Yaþar, Halil, Muratcan, Recep, Ege, Gürkan, Arda, Melih, Ali Mert. GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ : Yasin, Alper, Yavuz, Hüseyin, Serdar, Tuðrul, Yunus, Semih, Yusuf, Emre, Avni, Melih. GOLLER: 2. ve ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Oðuzhan, Alpay, Serdar, Hasan, Emirhan, Tarýk. Erdem, Tamer, Mehmet, Samet, Batuhan, Engincan, Üzeyir, Oðuzhan, Hüseyin, Yalçýn, Yusuf. GOLLER: 3. ve 20. dakikalarda Burak, 6. dak. Enes Kaan, 34. dak. Abdulsamet, 70. dak. Furkan Aslan (Mimar Sinan), 37. (penaltýdan) dak. Batuhan (Ýskilipgücüspor). SUNGURLUSPOR : Ýlker, Burak, H. Mehmet,Bayram, Muhammet, Seyit, Serkan, Ýbrahim, Alihan, Onur Mikail, Serkan, Sedat. GOLLER: ve 28. dakikalarda Recep, 34. dak. Ýbrahim, 54. dak. Turan (Osmancýkspor). ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, Elvan, Mehmet, Eres, Muhammet Elvan, Mahmut, Mertcan, Ali, Batuhan, Arda, M. Emin, Ahmet, Onur, H, Recep, ö. Faruk, Mustafa. GOLLER: 18. dak. Doðukan (HE Kültürspor), 34. dak. Mehmet, 69. dak. Ali (Çimentospor). Osmancýkgücü:6- Gençlerbirliði:0 dakikalarda Ege, 8. ve 48. dakikalarda Muratcan, 46. ve 66. dakikalarda Halil (Osmancýkgücüspor). Özel Pýnar, Samanyolu karþýsýnda üçüncü periyottaki oyunu ile galibiyete ulaþtý Kahvaltýdan önce spor yapýn The Journal of Physiology dergisinde yayýmlanan bir araþtýrmaya göre çok yaðlý ve kalorisi bol yiyecekler yeseniz bile, sabahlarý aç karnýna yapýlan spor, yediklerinizin etkisini önemli ölçüde azaltýyor.belçikalý bilim adamlarý bu araþtýrma için 28 saðlýklý ve aktif genç adamla anlaþtý ve onlara yüzde 50 si yaðlý ve normalde tükettiklerinden yüzde 30 daha fazla kalori içeren kötü bir beslenme biçimi uyguladý. Adamlarýn bir kýsmýna be deneme sýrasýnda spor yaptýrýlmadý. Geri kalanlar ise iki ayrý spor grubuna ayrýldý. Her iki gruba da çok yorucu olan ayný spor porgmý uygulandý. Adamlar haftanýn dört günü sabahlarý aðýr yoðun bir tempoda koþturulup, bisiklet sürdürüldü.ýki seans 90 ar dakika sürerken diðer iki seans bier saat sürdü. Ýki grubun da tam olarak eþit miktarda enerji tüketmeleri için tüm spor faaliyetleri gözetim altýnda tutuldu. Ancak sabah rutinleri arasýnda bir fark vardý. Gruplardan biri spor yapmadan önce aðýr, karbohidrat açýsýndan zengin bir kahvalatý yaptý. Ýkinci grup ise yemeden önce spor yaptý ve spor sýrasýnda sadece su içti. Spordan sonra birinci grupla ayný miktarda kalori içeren bir kahvaltý yaptý.deneme altý hafta sürdü. Sonunda spor yapmayan gruptakilerin birkaç beden artýþ göstermiþ olmasý kimseyi þaþýrtmadý. Herbiri en az 3 kilodan fazla aldý. Ayný zamanda insüline karþý direnç geliþtirdiler ve kaslarý artýk insüline tepki göstermez hale gelip, kan dolaþým sistemine þeker çekemez hale geldiler. Kaslar arasýna daha fazla yað toplamaya baþladýlar. Spor yapmadan önce kahvaltý yapan grup da kilo aldý ama bu miktar hiç spor yapmayanlarýn yarýsý kadar oldu. Onlar da spor yapmayanlar gibi insüline karþý daha çok direnç gösterip kaslarý arasýnda yað topladýlar.sadece kahvaltýdan önce spor yapan grup neredeyse hiç kilo almadý ve insüline karþý direnç geliþtirmedi. Yedikleri gýdadan vücuda giren yaðý da daha iyi yaktýklarý gözlendi. Böylece, kahvaltýdan önce spor yapmanýn yaðlý ve yüksek kalorili gýdanýn istenmeyen sonuçlarýna karþý etkili olduðu kanýtlanmýþ oldu.sabah_sporu The Journal of Physiology dergisinde yayýmlanan bir araþtýrmaya göre çok yaðlý ve kalorisi bol yiyecekler yeseniz bile, sabahlarý aç karnýna yapýlan spor, yediklerinizin etkisini önemli ölçüde azaltýyor.

18 18 PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 Sümer ve Eðer sertifikasyon programýnda Futbol Federasyonu Riva Hasan Doðan Milli takýmlar tesislerinde devam eden Geliþim Ligleri Sertifikasyon programýna katýlan Çorum Belediyespor Teknik Direktörleri Selim Sümer ve Hüseyin Eðer yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmede bulundular. G eliþim Ligleri Sertifikasyon Programý dün Ýstanbul da Riva Hasan Doðan Milli Takýmlar tesislerinde baþladýb Programa Çorum Belediyespor dan Teknik Direktör Selim Sümer ve Hüseyin Eðer katýlýyor. Önceki gün düzenlenen açýlýþ töreninde açýlýþ konuþmasýný Resim Kara yaptý ve ardýndan okul ve futbol konulu bir konuþma ile Müfit Erkasap katýldý. Akademe Ligleri genel görünümünü Mehmet Ekþi aktarýrken Çocuk Korumu programýný Gülhan Gündüz anlattý. Geriden oyun kurma, takým halinde savunma ve sahada uygulama konularýný Rasim Kara 1. Küme kulüplerini bilgilendirme toplantýsý dün yapýldý Yarýsý katýldý B u hafta sonu oynanacak maçlarla baþlayacak 1. Amatör Küme maçlarý öncesinde dün düzenlenen bilgilendirme toplantýsýna mücadele edecek 10 kulüpten sadece beþinin temsilcisi katýldý. ASFK Toplantý Salonu nda yapýlan toplantýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ç orum Belediyespor Geliþim Ligi takým sporcu ve antrenörlerine Futbol aday hakem kursu açýlacak F Kanat sýkýntýsý Ç orum Belediyespor da savunmanýn iki kanat ismi Sefa Akýn ve Osman Bodur un sakatlýklarý can sýkýyor. Arka adalelerinden sakatlýklarý bulunan ve son üç haftada deðiþik maçlarda forma giyen iki futbolcu dün takýmdan ayrý düz koþu yaptýlar. Bugün ve yarýn yapýlacak antrenmanlar sonunda sakatlýklarý kontrol edilecek olan iki futbolcunun oynayýp oynamayacaðýna son kontrolden sonra karar verilecek. Oynama þanslarýnýn düþük olduðu öðrenildi. Merkez Hakem Kurulu na ilimizde aday hakem kursu açýlmasý için talepte bulundu. Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer, MHK den aday hakem kursu talebinde bulunduklarýný kendilerine tarih bildirileceðini bu tarihe görede baþvuru için Çorum dan aday hakemlere ulaþmaya çalýþacaklarýný söyledi. Ölçer, kurs tarihlerinin netleþmesinden sonra kamuoyuna açýklayacaklarýný söyledi. bulundu. Çorum da futbol hakem sayýsýný ve kalitesini artýrmak amacýyla Voleybol Hakem Kurulu yenilendi V oleybol da Ýl Temsilciliði deðiþiminin ardýndan Ýl Hakem Kurulu da deðiþti. Mahmut Uysal ýn Volelbol Ýy Temsilcisi olarak göreve baþlamasýnýn ardýndan yapýlan düzenleme ile Voleybol Hakem Komitesi de yenilendi. Buna göre Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal ýn baþkanlýðýnda oluþan Ýl Hakem Kurulu nda Sekreter olarak Hüseyin Kamber üye olarakta Hasan Öztürk, Turgut Yýldýrým ve Hasan Olgun görev aldý. Özel Ýdare avantajlý U 17 de bitime iki hafta kala yarýþ kýzýþtý U 17 Liginde beþinci hafta maçlarý sonunda Ýl Özel Ýdarespor þampiyonluk yolunda avantaj yakaladý. Altý takýmýn mücadele ettiði ve tek devreli lig sistemine göre oynanan U 17 liginde beþinci haftanýn en kritik maçýnda zirvenin iki adayý Ýl Özel Ýdarespor ile HE Kültürspor takýmlarý arasýnda oynandý. Ligde üç maçýnýda kazanarak lider durumda bulunan HE Kültürspor ile ikinci sýradaki Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçta rakibi önünde 3-0 lýk galibiyetle ayrýlan Özel Ýdarespor rakibinin namaðlup ünvanýný sildi ve bir maç eksiðiyle aradaki puan farkýný bire düþürdü. Haftanýn diðer maçýnda ise Gençlerbirliði ile Ýskilipgücüspor arasýndaki maçtan 3-2 Gençlerbirliði galip ayrýlýrken maç sonunda çýkan üç kýrmýzý kart maçýn önüne geçti. Ligin bitimine iki hafta kala Ýl Özel Ýdarespor büyük avantaja sahip. Özel Ýdarespor bu hafta sonu Ýskilipgücüspor ve son hafta Çimentospor ile oynayacaðý maçlarý kazanmasý halinde bu sezonun ilk þampiyonluk kupasýnýn sahibi olacak, U 17 Ligi görünümü Haftanýn Sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor - HE Kültürspor Gençlerbirliði - Ýskilipgücüspor : 3-0 : 3-2 PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. HE Kültürspor 2. Ýl Özel Ýdare 3. Gençlerbirliði 4. Osmancýkspor 5. Ýskilipgücüspr 6. Çimentospor O lisini Burçin Keskin, Dünya Kupasý deðerlendirmesini Rasim Kara yaptý. Programýn son bölümüne sürpriz konuk olarak Futbol Federasyonu Futbol Direktörü Fatih Terim katýldý. Terim bir saat süren konuþmasýnda Geliþim Ligleri ile ilgili olarak görüþ alýþveriþinde bulundu ve samimi ortamda geçen konuþmanýn ardýndan Fatih Terim salondan alkýþlarla uðurlandý. Çorum Belediyespor Teknik Direktörleri Selim Sümer ve Hüseyin Eðer bugün yapýlacak olan son oturumun ardýndan Çorum a dönecekler, Geliþim Ligi ne kural bilgisi semineri ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ile birlikte beþ kulübün temsilcisi katýldý. Toplantýda ilk olarak konuþan Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, bu sezon uygulanacak olan yaþý küçük iki ismin listede bulunmasý konusunda kulüp temsilcilerini bilgilendirdi. Toplantýda en önemli gündem maddesi ise tesislerin korunmasý oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, tesislerin yapýlmasý kadar korunmasýnýnda önemli olduðunu belirterek kulüp yöneticileri ve antrenörlerden bu konuda duyarlý olmalarýný istedi. Sporcularýn rahat etmesi için soyunma odalarýna koyduklarý her aletin bozulduðunu ve zarar verildiðini, saha zeminlerinden korunmadýðýný, yedek kulübelerinde uygunsuz hareketlerin olduðunu belirten Haþim Eðer, bu tesislerin kazanýlmasýnýn zor olduðunu korunmasýnýn tüm camianýn görevi olduðuna inandýðýný belirterek kulüp temsilcilerinden bu konuda duyarlý olmalarýný istedi, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran da amatörlerin sorunlarý kahve köþelerinde deðil bu tür toplantýlarda dile getirmelerini istedi ve yeni sezonda mücadele edecek tüm kulüplere baþarý dilekleriyle toplantý sona erdi. utbol Ýl Hakem Komitesi, MHK ye baþvurarak aday hakem kursu açýlmasý talebinde anlattý. Ýkinci günde ise Eðitimde öncelik konulu konuþmayý Tamer Güney anlatýrken antrenman planlmamasý ve testler konusunu Alper Aþçý anlattý. Bugün ise genç sporcularda karakter geliþimini Prof, Dr. Acar Baltaþ, Oyun Kurallarý, fairplay, antrenör hakem iki- G B M A Çorumspor ligden çekildi 2 Kasým Cumartesi : Y Çimentospor - Gençlerbirliði. Ýskilipgücüspor - Ýl Özel Ýdarespor. P futbol oyun kural bilgileri konusunda seminer verildi. Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli nin istediði üzerine Ýl Hakem Kurulu Baþkan vekili Kahraman Ölçer ile Ulusal Yardýmcý hakem Gökhan Yumlu dün Hakem Derneði toplantý salonunda geliþim liginde mücadele eden futbolculara oyun kurallarý dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda bilgiler verdi. Seminerde Kahraman Ölçer ve Gökhan Yumlu, Geliþim Ligi futbolcularýna dikkat etmeleri gereken konular ve uymalarý gereken kurallar konularýnda uyarýlarda bulunurken seminer sonunda karþýlýklý yapý- lan soru cevaplarla sona erdi. Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, Geliþim Ligi takýmlarýnda forma giyen futbolculara verilen seminerin son derece yararlý olduðunu belirterek Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer ve Ulusal Yardýmcý hakem Gökhan Yumlu ya teþekkür etti. Hakemler Ekim ayý seminerine katýldý M erkez Hakem Kurulu Ulusal Eðitim Komitesi tarafýndan hazýrlanan ve Bölgesel Eðitimci Mehmet Altuntaþ ýn aktardýðý Ekim Ayý Eðitim Semineri önçeki akþamyapýldý. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen ve Ýl Hakem Komitesi üyeleriyle göz- lemçi ve hakemlerin katýldýðý Eðitim Semineri MHK Bölge Eðtimcisi Mehmet Altuntaþ verdi. Seminerde Merkez Hakem Kurulu tarafýndan belirlenen ciddi faullü oyun, dikkatsiz, kontrolsüz ve aþýrý güç kullanýmý konularý sarý ve kýrmýzý kart kullanýlacak pozisyonlar hakem ve gözlemcilere aktarýldý.

19 ÝDEAL HOME BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Diksiyonu düzgün * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Bilgisayar kullanabilen * En az lise mezunu bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:3022) Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:3098) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) ELEMAN ARANIYOR Koltuk döþeme ustasý aranýyor. Maaþ+SSK+Yemek Mür.Tel: Bayanlara Özel Yüzme Dersi Verilir Mür. Tel: (Ç.HAK:3137) aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Bir þikâyet hattý daha hizmete girecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürlüðünce güvensiz ürünlerin bildirimi için kurulan "Alo 130" Hattýnýn kýsa süre içerisinde faaliyete geçmesi planlanýyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin Dere, yaptýðý açýklamada, genel müdürlük olarak sorumluluk alanlarýnda bulunan bin 570 sanayi ürününün ülke genelinde 615 denetçi vasýtasýyla kontrol edildiðini anlattý. Dere, asansörlerden, iþ makinelerine, otomotivden yangýn söndürücülere, tarým aletlerinden sanayi ve mutfak tüplerine kadar bir çok ürünün denetimini gerçekleþtirmeye devam ettiklerini belirterek, yaklaþýk 3 yýl önce kurulan birimle denetim faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti. Bu yýlýn ilk 9 aylýk döneminde yaklaþýk 60 bin ürünün denetlendiðine dikkati çeken Dere, denetimler neticesinde yaklaþýk 2 milyon lira para cezasý uygulandýðýný ve 43 farklý ürünle ilgili toplatma kararý verildiðini anlattý. ÞÝKAYET HATTI KURULDU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürlüðü olarak vatandaþlarýn da gerçekleþtirilen denetimlerin bir parçasý olmasýný istediklerine vurgu yapan Dere, güvensiz sanayi ürünlerinin þikayet edilebileceði bir telefon hattýnýn hizmete sunulacaðýný söyledi. Dere, güvensiz ürünlerin direkt olarak bakanlýða þikayet edilerek bilgi verileceði Alo 130 Ürün Güvenliði Þikayet Hattý'nýn oluþturulduðunu belirterek, bu hattýn yakýn zamanda hizmete gireceðini ifade etti. Vatandaþlarýn bu hat üzerinden karþýlaþtýklarý ve satýn aldýklarý güvensiz ürünleri bildireceðini vurgulayarak, "Biz de il müdürlüklerimiz vasýtasýyla bu ürünlerle ilgili çalýþma yürüteceðiz. Þikayet hattýmýzla ilgili çalýþmalarýn büyük kýsmýný tamamladýk. Kýsa süre sonra bu hat hizmete girerek telefon aracýlýðýyla þikayetler kayýt altýna alýnacak kve telefonla ulaþýlan bu bilgilendirmeye gerekli denetimler yapýlacak" diye konuþtu (AA) Satýlýk Kýymetli Dükkan Çöplük çarþýsý Hitit Gýda karþýsýnda 33 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr (Ç.HAK:3102) (Ç.HAK:3096) (Ç.HAK:3056) (Ç.HAK:3024) (Ç.HAK:3034) Eleman Aranýyor Bilgisayar kullanmasýný bilen, ön muhasebe bilgisine sahip bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Anadolu Apart Kýz Yurdu Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü) Devren Satýlýk Fast Food Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle halen faal durumda olan yeri ve konumu güzel hazýr müþteri potansiyeline sahip UYGUN (Ç.HAK:3088) FÝYATA devren satýlýk fast food SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK RESSAM elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Basermak Ltd. Þti. Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13 Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Go plus programýný iyi derecede kullanabilen ön muhasebe için bayan eleman alýnacaktýr. Þahin Boya Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. 87. Sok. No: 45 Mür. Tel: (Ç.HAK:3094) (Ç.HAK:3100) Devren Satýlýk Lokanta Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kredi Bankasý arkasýnda bulunan tam teþekküllü lokanta devren satýlýktýr. Ýrtibat Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * Makina Ressamý ve Makine Mühendisi * LKS programý kullanabilen Ön Muhasebe elemaný * Diksiyonu düzgün Sekreter * Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný * Depo Sorumlusu * Forklift ve Araç Þoförü Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:3012) (Ç.HAK:3045) FAX CEP TEL : SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý, Borvekci, Azdýrmacý Ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic. (Ç.HAK:3062) Ltd. Þti. Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: SATILIK VÝLLA Çavdar Sitesinde bulunan, bakýmlý, anayola cephesi olan triplex villa satýlýktýr. Mür. Tel: ÝÞYERÝNE KÝRALIK DAÝRELER Galeri Mýstýk üzerinde (Ç.HAK:3082) (Ç.HAK:3097) Bay-Bayan Çalýþma Arkadaþlarý alýnacaktýr Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde görevlendirilmek üzere bay-bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sokak (Ç.HAK:3079) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) X5 dizel adet kiralýk büro ELEMAN ARANIYOR Öm-san Treyler de çalýþtýrýlmak üzere gaz altý kaynakçýlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 17 Tel: No: 4/3 Tel: (Ç.HAK:2702) PERÞEMBE 30 EKÝM SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Tercihen 4 yýllýk iþletme mezunu, diksiyonu düzgün, pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere D sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þahin Boya San. Tic. Ltd. Þti. K.S.Sitesi 1. Cad. No: 45 Tel: (Ç.HAK:3065) SATILIK DAÝRE Ahçýlar 12. Sokakta (Metropol arkasý) doðu-güney-batý (Ç.HAK:3068) cephe 4+1 satýlýk daire ELEMAN ARANIYOR AKSOYLAR GIDA SAN TÝC. LDT ÞTÝ ADINA PAZARLAMA DAGITIM ÝÇÝN PLASÝYER ALINACAKTIR LÝSE MEZUNU VE 35 YAÞINI AÞMAMIÞ TERCIH SEBEBÝDÝR. TEL ADRES GIDA TOP. SÝTESÝ 29.SOK NO.38 (Ç.HAK:3091) Kiralýk Daire Akkent TOKÝ de 3. katta bulunan 3+1 kombili daire kiralýktýr. Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:3095) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý Usta ve Çýrak ile Muhasebe servisinde görevlendirilmek üzere Bayan eleman alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÇORUM SEBAT MAKÝNA ÝNÞ. SAN. TÝC LTD ÞTÝ KÜÇÜK SAN. SÝT. 3. CAD. NO ÇORUM TEL: FAX: (Ç.HAK:3133) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR (Ç.HAK:3138) FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL:

20 Çaycýlýk bile yaparým orum Belediyespor ÇBaþkaný Zeki Gül, yöneticilerine sahip çýktý. Hafta içinde basýnda ve sosyal medyada çýkan bazý haber ve yorumlarda eleþtiriler yapýlan Mustafa Özbayram ve Hamit Iþýk ýn görevlerini layýkýyla yaptýklarýný belirterek Herkesten olduðu gibi gazetecilerden de bu takýma sahip çýkmalarýný istiyoruz dedi. Lojmanda düzenlenen kurban kesiminin ardýndan sohbet sýrasýnda gündemle ilgili açýklamalarda bulunan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Mustafa Özbayram ýn gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalýþtýðýný kendisinin talebiyle yönetim içinde görev deðiþikliðini birlikte yaptýklarýný belirterek Fatih kardeþ genç dinamik bir arkadaþ ve teklif ettik oda bize Amigoluk teklif edin onu bile yaparým dedi. Yönetim içinde saygýda kusur etmeyen arkadaþlar var hepsine çok teþekkür ediyorum. Biz bu kararýda istiþare ederek aldýk. Kesinlikle içleri kaynarda dýþarý yatsýtmazlar mantýðý yok. Bizim yaptýðýmýz iþi herkes biliyor. Herkes bir teknik adam bir yönetici hatta orum Belediyespor da hafta baþýnda yaþanan gö- deðiþikliðinin ardýndan hakkýnda çýkan eleþtiri- Çrev lere tepki gösteren Mustafa Özbayram dün yapýlan kurban kesiminin ardýndan yaptýðý açýklamada görev verilirse çaycýlýkta dahil her görevi yaparým. Bunlarý yazanlar haddini bilecek dedi. Özbayram, lojmanda yapýlan sohbet sýrasýnda yaptýðý açýklamada Mali As Baþkanlýk görevindeki deðiþiklikle ilgili bilgiler verdi. Özbayram Bu görev deðiþikliðine kim nereden bakarsa oradan görür. Mali As Baþkanlýk görevini yaptýðým sürece Belediyespor un 30 Eylül tarihi itibariyle futbolcu ve teknik heyetine tek kuruþ borcu yoktur. Hiç kimse öküzün altýnda buzaðý aramasýn. Benim görev deðiþikliði talebim önümüzdeki dönemde Yozgat taki þirketlerimde görevimin artacaðý için yaptým. Baþkanýmýzda bunu uygun gördü ve Fatih Özcan arkadaþýma Mali As Baþkan olma görevini yürütmesini birlikte kendisinden rica ettik. Oda soðulson görevi kabul etti. Bir tek Basýn Sözcülüðü görevine devam edip etmeme kararýný baþkanýmýz verdi. Gül, yöneticilerine sahip çýktý Yönetim içinde görev deðiþikliðini kendisinin istediðini ve Baþkan Gül ile birlikte Fatih Özcan a teklif ettiklerini belirten Mustafa Özbayram görev verilirse çaycýlýk bile yapacaðýný söyledi. Özbayram yapýlaþ eleþtirilerle ilgili olarakda Herkes futbolcu. Geçmiþte yönetimlerde görev yapan deðerli isimlerde var tabiki. Ancak gün bugündür ve geçmiþi býrakýp ileriye bakmamýz lazým diye düþünüyorum. Yarýn Ulukavakspor 3. lige çýksa baþýmýzýn üstünde yeri var. Bunu bir kez daha açýk yüreklilikle söylüyorum biz hiç bir takýma karþý deðiliz. Çorum u temsil eden her takýmýn baþarýsý bizleri mutlu eder sevindiriz. Bizler ailemizi ihmal ediyor, saðlýðýmýzý kaybediyor ve hizmet etmeye çalýþýyoruz. Bu takým düþerse Çorum un profesyonel ligde takýmý kalmayacak buda þehrimiz için büyük bir ayýp olur. Hamit kardeþim konusunda yapýlan eleþtirileride anlamakta zorlanýyorum. Bu camianýn içinde ender isimlerden en temiz insanlardan biridir. Bizim güvenimizide temsil eden birisidir. Herkesin desteðini bekliyoruz tabiki gazetecilerinde sahip çýkmasý istiyoruz. Bu birlikteliði saðladýðýmýz takdirde sezon sonunda mutluluðu hep birlikte yaþacaðýmýza inanýyorum dedi. Çatalca hazýrlýðý sürüyor azar günü sahasýnda PÇatalcaspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþlma ile sürdürdü. Saat da Nazmi Avluca sahasýnda yapýlmasý planlanan antrenman sentetik sahalarda maç olmasý ve BAL temsilcimiz Ulukavakspor un burada antrenman yapmasý üzerine Çorum Belediyespor çalýþmasýný Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na aldý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Sakatlýklarý devam eden Mehmet Akif, Sefa Akýn ve Osman Bodur takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Belediyespor Teknik Direktör Yavuz Ýncedal antrenör Gökhan Keskin ile Çatalca maçýnýn taktiði ve oyuncularý konusunda görüþme yaptý Diðer futbolcular ise ýsýnma hareketleri ve dar alanda pas çalýþmasý yaptýlar. Daha sonra kale arkasýna kurulan istasyon aletlerinde çabukluk ve kuvvet hareketleri yapan kýrmýzý siyahlý takým son bölümde ise yarý sahada taktik çift kale maç yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, taktik çalýþmayý kenardan Gökhan hoca ile birlikte izledi ve futbolcularýn performansý ve hafta sonu Çatalcaspor maçýnda oynatmayý planladýklarý oyun sistemi ve isimleri üzerinde görüþ alýþ veriþinde bulunduðu gözlendi. Çalýþma taktik çift kalenin ardýndan açma Kimse iþleri kiþiselleþtirmesin. Herkez ne yazdýðýný bunun nereye gittiðini iyi bilecek hepsinden önemlisi haddini bilecek. Kulübümüzün hesaplarý açýktýr isteyen inceleyebilir. Baþkanýmýn dediði gibi kulübümüz profesyonel ancak bizler amatör ruhla görev yapýyoruz. Gece gündüz demeden çalýþýrken yapýlan bu haksýz eleþtiriler insanýn þevkini kýrýyor. Ben inanýyorum Çorum halkýda inansýn bu takým þampiyon olacaktýr. Ayrýca Genel Kaptanýmýz Hamit Iþýk ýn yaptýðý transferlerin hepsine imzamýzý attýk. Alýnan tüm futbolcularý araþtýrdýk ve son kararý Baþkanýmýz verdi. Yazýldýðý söylendiði gibi ne kanan nede kandýrýlma söz konusu deðildir. Baþkanýmýzýn onayý olmadan biz hiç bir oförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný ÞTahsin Þahin ve Yönetim Kurulu üyeleri dün Çorum Belediyespor a kurban kestiler. Öðlen saatlerinde Lojman bahçesinde düzenlenen kurban kesim törenine Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile birlikte Yönetim Kunulu üyelerinin büyük bir bölümü ile birlikte Þoförler Odasý Baþkaný Tahsih Þahin ile Yönetim Kurulu üyeleri katýldýlar. Kurban kesimi öncesinde bir konuþma yapan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn kurban kesimi önerdiðini ancak buna sýcak bakmadýðýný ancak bu görüþmenin hemen ardýndan Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin in kendini arayarak galip gelememe ve gol yollarýndaki sorunu nedeniyle kurban kesmeyi önerince kabul ettiðini belirterek Bizim inancýmýzda böyle bir þey yok. Ancak, Tahsin Baþkan ýn yaklaþýmý nedeniyle uygun gördüm. Kurban kesince futbol oynamadan mücadele etmeden maç kazanmak mümkün deðil. Futbolcularýmýzda bizim sabrýmýzý fazla zorlamamalý ve sahada gezmemeliler. Kazanmak için mücadele etmeliler. Hiç bir zaman ceza sistemini iþletmek istemedik ancak mükafatýn olduðu yerde cezanýnda olduðu kesindir. Artýk takýmýn galip gelmesini istiyor ve bekliyoruz. Kurban kesimi nedeniyle düþüncesinden dolayý Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve yönetim kuruluna çok teþekkür ediyorum dedi. Kurban kesimine vesile olan Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise Çorum un da Belediyenin de Belediyespor un da tüm Çorumlularýn olduðunu belirterek Belediyespor un ortaya koyduðu futbolun karþýlýðýný alamadýðýna inandýðýný belirterek bundan sonraki müsabakalarda baþarýlar dledi. Daha sonra Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý nýn yaptýðý dua ve tekbirin ardýndan kurban kesildi. Baþkan Zeki Gül kurban kesiminin ardýndan kaptan Nedim in alnýna sürerek geçirdiði sakatlýktan dolayý bir kez daha geçmiþ olsun dileðinde bulundu. hareket etmedik etmeyizde dedi. Özbayram, Belediyespor a kaynak saðlamak için yaptýðýmýz yol boyu otopark ihalesinin ardýndan esnaflarýn son derece memnun olduðunu belirterek bu otopark iþininde kimseye peþkeþ çekilmediðini maliyeti PERÞEMBE 30 EKÝM 2014 Þoförler Odasý ndan Belediyespor a kurban Futbolcular sabrýmýzý zorlamasýn germe hareketleri ile sona erdi. Çorum Belediyespor, Çatalcaspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, ilk dokuz haftada alýnan altý beraberlikten çok futbolcularýn performansýndan memnun olmadýðýný dle getirdiðini konuþmasýnda sert uyarýlarda bulundu ve daha fazla sabýrlarýný zorlamamalarýný istedi. Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin de Çorum un da Belediye nin de tüm þehrin olduðunu ve Belediyespor a herkesin sahip çýkmasý gerektiðini söyledi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül dün kurban kesen Þoförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile dünki tören sýrasýnda birer konuþma yaptýlar Baþkan Zeki Gül kurban kesiminden sonra Niðde deplasmanýnda aðýr bir kaza geçiren kaptan Nedim in alnýna kurban kaný sürerek bu yaþadýðý sakatlýðýn son olmasý dileðinde bulundu

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı